Купывельна спроможнысть грошей


Подібно до того як вартість всіх товарів вимірюється через гроші, так і вартість грошей вимірюється через інші товари. То кількість товарів і послуг, яку можна купити на певну кількість грошей, і називається їх вартістю, або купівельною спроможністю.
Між вартістю грошей і товарів існує зворотна залежність. Загальне правило тут таке: коли ціни ростуть, купівельна спроможність грошей падає, і навпаки, коли ціни падають, купівельна спроможність грошей зростає.
Для вимірювання купівельної спроможності грошей застосовують спеціальні показники. У нашій країні публікують індекси оптових цін (тобто цін, за якими купують товари підприємства та організації) і індекси роздрібних цін (за якими населення купує товари в роздрібній торгівлі). Розрахунок таких індексів досить складний, тому що вони показують зміна цін не на окремі товари, а на їх сукупність, тобто загальний рівень цін. Якщо, наприклад, індекс роздрібних цін в 1990 році становив ПО по відношенню до 1985 року, прийнятому за базовий, то це означає, що загальний рівень роздрібних цін в 1990 році виріс на 10% в порівнянні з 1985 роком (110-100). Якби індекс становив 95%, то це означало б, що роздрібні ціни в середньому впали у порівнянні з 1985 роком на 5%.
Інший показник - це індекс цін на споживчі товари і послуги, інакше званий індексом вартості життя. Процедура його розрахунку ще складніше. Перш за все складається так звана споживча корзина, тобто визначається набір основних товарів і послуг, споживаних населенням. Розраховується індекс цін по кожній товарній групі. Потім методом опитувань визначається частка кожного з цих товарів в споживчих витратах сім'ї. Загальний індекс обчислюється як середньозважений з індексів цін по кожній групі споживчих товарів, тобто з урахуванням частки в споживчих витратах сім'ї. Простіше кажучи, індекс цін, наприклад, на продукти харчування множиться на частку продуктів харчування у витратах сім'ї, до нього додається індекс цін на житло, помножений на частку витрат на житло в споживчих витратах, і т. д.
Нарешті, величина, зворотна індексу вартості життя (отримується діленням 100 на цей індекс), називається індексом купівельної спроможності грошей.
Засновником кількісної теорії грошей вважається французький мислитель XVI століття Жан Еоден. Саме він одним з перших констатував, що в його час приплив золота і срібла з Нового Світу в Європу привів до зниження цін на ці дорогоцінні метали та зростання цін.
Кількісну теорію грошей в її сучасному вигляді розробив американський економіст Ірвінг Фішер (1867-1947). У роботі «Купівельна спроможність грошей» (1911) він сформулював рівняння обмінуСенс рівняння такий: пропозиція грошей, помножена на швидкість їх обігу, дорівнює сумі витрат на всі продані товари та послуги (добутку їх середньої ціни на кількість). Якщо далі, слідуючи логіці Фішера, поширити це рівняння на всі вироблені в даному році товари і послуги і припустити, що швидкість обігу грошей та кількість випущених грошей постійні, то звідси випливає основоположний висновок: пропозиція грошей визначає ціни товарів.
Купівельна спроможність грошей — це кількість товарів і послуг, які можна купити за грошову одиницю. Зрозуміло, що кількість товарів і послуг, які можна придбати за грошову одиницю, міняється обернено пропорційно рівню цін. Якщо рівень цін зростає вдвічі, вартість грошової одиниці зменшується наполовину і навпаки.
Домашні господарства і підприємства будуть приймати паперові гроші як засіб обміну доти, доки вони знатимуть, що можуть у свою чергу витратити гроші без помітних втрат їхньої купівельної спроможності. Але у випадку інфляції, подібної до тієї, з якою зіштовхнулась Україна у першій половині 1990-х років, коли вартість грошей суттєво знецінювалася з часу отримання до витрачання, а гроші ставали "гарячими" грішми, вони перестали повноцінно виконувати функцію обмін1. Маса і структура товарів , які може купити насе-лення у певний проміжок часу відповідно до своїх потреб і можливостей. Залежить від рівня доходів, надходжень із соціальних фондів, рівня цін, культури споживання то-варів. 2. Здатність грошової одиниці вико-нати функцію платежу - бути обміняною на певну кількість товарів відповідних асорти-менту і якості. Залежить від рівня цін, тари-фів і послуг. Показником К.с.г. є індекс, зво-ротний до індексу цін.

Приложенные файлы

  • docx 4179389
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий