Пытанні да экзамена 2012


Пытанні да экзамена
па курсу “Гісторыя Беларусі” (для студэнтаў негістарычных факультэтаў)
Прадмет, задачы і змест курса “Гісторыя Беларусі”. Крыніцы. Перыядызацыя гісторыя Беларусі.
Насельніцтва Беларусі каменнага, бронзавага і ранняга жалезнага вякоў.
Балты і славяне ў VІ – VІІІ стст. Усходнеславянскія саюзы плямён.
Першыя дзяржавы-княствы на тэрыторыі Беларусі (Полацкае, Тураўскае і інш.), іх палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё (Х – першая палова ХІІІ ст.).
Утварэнне і ўмацаванне Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, рост яго тэрыторыі, дынастычная барацьба.
Палітычная і прававая сістэма ВКЛ. Стат ВКЛ 1588 г..
Сельская гаспадарка і гарадское жыццё на беларускіх землях у ХІV – першай палове ХVІ ст.
Знешняя палітыка ВКЛ. Барацьба з Тэўтонскім ордэнам, татарамі і суперніцтва з Маскоўскай дзяржавай.
Царква і культура Беларусі ў Х – першай палове ХІІІ ст.
Асаблівасці развіцця духоўнай культуры беларускіх зямель у ВКЛ.
Утварэнне Рэчы Паспалітай і статус ВКЛ у яе складзе.
Знешняя палітыка Рэчы Паспалітай.
Асаблівасці фарміравання канфесійных адносін на тэрыторыі Беларусі ў XVI – ХVII стст. (Рэфармацыя і Контррэфармацыя. Брэсцкая царкоўная унія.)
Эканамічны і палітычны стан беларускіх зямель у XVII–XVIII ст. падзелы Рэчы Паспалітай.
Культура беларускага народа ў XVI–XVIII стст. (Адраджэнне і Асветніцтва.).
Фарміраванне беларускага этнасу (народнасці). Паходжанне тэрміну “Белая Русь”.
Асноўныя напрамкі палітыкі самадзяржаўя ў Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Беларусь у вайне 1812 г. Паўстанне 1830–1831 гг.
Адмена прыгоннага права. Буржуазныя рэформы 60 – 70-х гг. XIX ст.: асаблівасці іх правядзення ў Беларусі.
Паўстанне 1863 – 1864 гг. і яго і яго сацыяльна-палітычныя вынікі.
Грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў пачатку ХХ ст. Беларускі нацыянальна-культурны рух. Газета “Наша Ніва”.
Беларусь у часы рэвалюцыі 1905-1907 гг. і Першай сусветнай вайны.
Культура Беларусі ў другой палове ХІХ – пач. ХХ ст.
Беларусь пасля звяржэння царызма. Усталяванне савецкай улады ў Беларусі.
Утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.
Стварэнне беларускай савецкай дзяржаўнасці.
НЭП у Беларусі.
Грамадска-палітычнае жыццё БССР у 20 – 30-х гг. XX ст.
Індустрыялізацыя. Калектывізацыя сельскай гаспадаркі савецкай Беларусі.
Станаўленне і развіццё савецкай беларускай культуры ў 20 – 30-х гг. XX ст.
Грамадска-палітычнае, эканамічнае, нацыянальна-культурнае становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польскай дзяржавы.
Рэвалюцыйны і нацыянальна-вызваленчы рух ў Заходняй Беларусі.
Прычыны і пачатак Другой сусветнай вайны.
Акупацыя фашысцкай Германіяй Беларусі. Акупацыйны рэжым.
Баявая дзейнасць партызан і падпольшчыкаў ў часы Вялікай Айчыннай вайны.
Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.
Вынікі вайны для беларускага народа і яго ўклад у Перамогу над фашызмам.
Аднаўленне прамысловасці і сельскай гаспадаркі ў пасляваеннае пяцігоддзе. Калектывізацыя ў Заходняй Беларусі.
Канфрантацыя паміж сусветнымі дзяржавамі. Пачатак “халоднай вайны”. Геапалітычная сітуацыя ў свеце ў 60-90-я гг. ХХ ст.
Знешнепалітычная дзейнасць і міжнародныя сувязі БССР ў 1945 – 1990 гг.
Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР у другой палове 40-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст.
Грамадска-палітычнае жыццё ў СССР і БССР у другой палове 40-х – першай палове 80-х гг. ХХ ст.
Адукацыя, навука і культура ў БССР у 1945 – 1985 гг.
Палітыка перабудовы ў СССР. Пачатак працэсу дэмакратызацыі ў БССР.
Абвяшчэнне і ўмацавання дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі (1990-я гг.).
Эвалюцыя палітычнай сістэмы ў Рэспубліцы Беларусь.
Эканамічныя пераўтварэнні, пераадоленне крызісу і пераход да ўстойлівага росту ў Рэспубліцы Беларусь.
Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі (1990-2012 гг.).
Рэспубліка Беларусь у інтэграцыйных працэсах на постсавецкай прасторы.
Знешнеэканамічныя сувязі Рэспублікі Беларусь (1990-2012 гг.).
Адукацыя, навука і культура Рэспублікі Беларусь (1990-2012 гг.).
Зацверджана на пасяджэнні кафедры гісторыі Беларусі
ад 05.09.2012 г. Пратакол № 2.

Приложенные файлы

  • docx 1485816
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий