Бест исправлен


1.4. Сучасні комп’ютерні технології ведення економічного аналізу забезпечення наступних витрат і платежів на ПрАТ "Пивзавод на Подолі"
На сьогоднішній день існує багато програм для забезпечення електронного документообігу будь-якого підприємства. Найпоширенішою з них є 1С:Бухгалтерія. Вона є зручною у користуванні та легка для порозуміння користувача. Найновішою є 8ма версія.
Програмний продукт "1С:Бухгалтерія 8 для України" включає технологічну платформу "1С:Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку настроєні саме в конфігурації.
Загальна характеристика
"1С:Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову та роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво й т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до діючого законодавства України.
"1С:Бухгалтерія 8 для України" забезпечує рішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продаж і т.д. Дане прикладне рішення також можна використовувати тільки для ведення бухгалтерського й податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продаж, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.
До складу "1С:Бухгалтерії 8 для України" включено план рахунків бухгалтерського обліку, що відповідає Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" від 30 листопада 1999р. № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунку й розрізи аналітичного обліку.
Облік "від документа" і типові операції
Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів в конфігурацію, що відповідають первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, що легко та швидко настроюється користувачем.
Ведення обліку діяльності декількох організацій
За допомогою "1С:Бухгалтерії 8 для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "1С:Бухгалтерія 8 для України" надає можливість ведення бухгалтерського й податкового обліку декількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їхня господарська діяльність тісно зв'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов'язкову звітність формувати окремо.
Облік матеріально-виробничих запасів
Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно П(С)БО 9 "Запаси" і методичним вказівкам по його застосуванню. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їхньому вибутті:
по середній собівартості;
за собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).
Для підтримки способу оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку та для кожної організації.
Також, для ведення бухгалтерського обліку використовують програму Галактика.
Система Галактика ERP – складова частина комплексу бизнес-рішень корпорації, створена для середніх і великих підприємств. Система володіє широкою функціональністю для информаційної підтримки всього спектру задач стратегічного планування і оперативного управління.
Система Галактика ERP розроблена для використання в умовах вітчизнаної економіки з її яскраво вираженою специфікою, постійними змінами законодавства. Саме тому система Галактика ERP — дієвий інструмент побудови ефективної системи управління без залежності від спадів и підоймів економіки и внутрішніх змін на підприємстві.
Система Галактика ERP має модульну структуру, що дає можливість замовникам придбати лише необхідну конфігурацію. Апробировані технології розкриття проектів автоматизації сприяють тому, що впровадження erp-системи проходить в короткі сроки, з фіксованим бюджетом і мінімальними для підприємства рисками. Це дозволяє підприємствам – замовникам швидко окупити витрати на ІТ.
Розробка і впровадження системи Галактика ERP ведеться звикористанням самих передових технологій і інструментів. Додаткові можливості для інтеграції Галактики ERP з продуктами сторонніх виробників дає реалізація в системі сервис-орієнтованій архітектури (SOA) и технологій web-сервізів.
Під час виконання дипломної роботи магістра мною було освоєно та засвоєно основні принципи роботи з програмою БЕСТ-5 (надалі система).
Система БЕСТ-5 це комплексна програма керування підприємством.
Комплекс орієнтований на малий і середній бізнес і може застосовуватися практично на будь-яких підприємствах. При цьому система БЕСТ-5 продовжує лінію продуктів БЕСТ. Програма БЕСТ-5 успадковує весь прикладний зміст програмного комплексу БЕСТ-4 і переносить його на сучасну технологічну платформу.
Система БЕСТ-5 відноситься до класу, яка має багато користувачів комплексних програм автоматизації діяльності підприємства. У рамках своїх бухгалтерських функцій вона забезпечує автоматизацію діяльності бухгалтерії по всіх аспектах бухгалтерського обліку, починаючи від уведення первинних документів і формування книги обліку операцій, і закінчуючи побудовою балансу підприємства, звіту про фінансові результати, довідок для податкових інспекцій і т.д.
Інтегрована система БЭСТ-5 – це система взаємозалежних додатків, кожне з яких може функціонувати як незалежно, так і в складі комплексу. Кожен додаток призначений для обліку ресурсів визначеного виду або ведення загального бухгалтерського, податкового або управлінського обліку. Додатки системи об'єднані в логічні групи.
Структура групп та підсистем представлена на рисунку 1.4.1.
Група Підсистеми
ФінансиРахунка в банках
Каса. ПідзвітиРозрахунки. Договори
Основні засобиБухгалтерський облікЛогістикаЗакупівлі. ПостачальникиПродаж. КлієнтиСировина. МатеріалиТовари. ПродукціяТорговельний зал
Аналіз товарів і послугПерсонал КадриЗаробітна плата
Інші додаткиОбмін данимиАдмініструванняПідприємства і бази данихЗагальні даніРис. 1.4.1 Структура БЕСТ-5
Першим етам роботи в програмі БЕСТ-5 стало створення підприємства та здійснення настройок даних на конкретні умови роботи відповідно до вибраних принципів та форм обліку.
Отже, для створення свого підприємства в системі БЕСТ-5 мною було введено в группі «Адміністрування» ввестнаступниі коментарі: \\fs512\083089$\DBASE_083089\ (рис 1.4.2)

Рис. 1.4.2 Створення підприємства ПрАТ «Пивзавод на Подолі» в програмі БЕСТ-5
Далі мною було виконано бухгалтерську та технічну настройки, а семе вибір мови, грошової одиниці та вказано дату створення балансу підприємства.
Після створення підприємства вводиться вступний баланс станом на 01.01.2013 р.
Метою складання Балансу є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У Балансі відображаються активи, зобов'язання і власний капітал підприємства, причому сума активів повинна дорівнювати сумі зобов'язань і власного капіталу, тобто підсумки активу і пасиву Балансу мають бути рівні.
Для цього необхідно обрати групу «Фінанси» пігрупу «Бухгалтерський облік» та відкрити папку «Введення системи рахунків» та вибрати вікно «Вступний баланс».
Шлях формування вступного балансу зображено на рисунку 1.4.3.

Рис1.4.3. Початок роботи введення вступного балансу
Щоб сформувати баланс вибираємо групу «Фінанси» → «Бухгалтерськийоблік» →«Зовнішня звітність»→ «Розрахунок і вивід документів». Після цього обираємо потрібну форму звітності – Баланс підприємстваУркраїна та задаємо необхідний період складання звіту, натискаємо «ОК».
Як відомо, одним із елементів витрат будь-якої організації є заробітна плата та нарахування на заробітну плату згідно чинного діючого законодавства України.
Тому роботу в системі БЕСТ-5 ми продовжили в підсистемі “ Персонал” підгрупа «Заробітна плата», папка «Робота з картотекою».
Картотека персонального обліку містить список працюючих співробітників із вказівкою одного з видів нарахування або утримання, що додається в особові рахунки всіх зазначених у списку співробітників. Будь-яка зміна значення нарахування або утримання для конкретного співробітника в документі автоматично відображається й у його особовому рахунку. У цьому ж режимі перебуває й пункт, що дозволяє вести табель на співробітників. На рисунку 1.4.4 зображена послідовність створення картотеки.

Рис. 1.4.4 Шлях створення картки персонального обліку
-40005810895На рисунку 1.4.5 показано створення картки персонального обліку на прикладі співробітниці Сухініної О.П. У цьому режимі вводитися й обробляється інформація про співробітників фірми.
Рис.1.4.5 Картка персонального обліку
Оскільки, кожен співробітник підприємства має право на пільги, покажемо шлях нарахування пільг на працівника Колодяжного Я.В. Для цього наводимо курсор на працівника та натискаємо клавішу “Enter”. Потім обираємо необхідну пільгу використовуючи клавішу “Tab” та натискаємо F10 для збереження інформації. Шлях нарахування пільг відображено на рисунку 1.4.6.

Рис.1.4.6 Нарахування пільг на працівника
Крім того, папка «Робота з картотекою» включає особові рахунки, у яких відображається інформація про нарахування й утримання співробітників за конкретний розрахунковий місяць.
Приклад особового рахунку зображено на рисунку 1.4.7.

Рис.1.4.7 Особовий рахунок
При вході в режим «Робота з картотекою» → «Особові рахунки співробітників» ми потрапляємо в реєстр особових рахунків, в якому представлена інформація про нарахування та утримання співробітника в розрахунковий період. В реєстрі не розраховані особові рахунки виділені голубим кольором.
В реєстрі особових рахунків доступні наступні операції:
Enter – вхід в індивідуальний особовий рахунок поточного співробітника;
F10 – розрахунок попередньо відмітивши клавішами Insert, +, особових рахунків.
Після того, як ми створили карточки персонального обліку необхідно заповнити табель обліку робочого часу та особові карточки працівників. В табелі робочого часу міститься інформація із нарахування лікарняних та відпускних.
Табель формується в персональній картці по нарахуванню заробітної плати. Він відкривається за допомогою клавіші Alt-T (створення табелю) (Додаток Ф). За допомогою клавіші Enter ми виконували введення або виправлення числа в строчці, а клавіші F10 надрукували табель.
Для введення інформації по конкретному працівнику установлюється курсор на перехресті строк з його ПІБ і потрібним стовпцем і нажимаємо клавішу Enter. Так, для колонки «Рабочее время» буде показано фактична кількість відпрацьованих днів і годин. В інших колонках потрібно ввести код рахунка, для якого повинно бути вказано кількість днів.
Табель обліку використання робочого часу відображений на рис.1.4.8.
Рис.1.4.8 Табель робочого часу
Наступним етапом виконання роботи є нарахування заробітної плати. Додаток Заробітна плата являє собою програмний модуль, призначений для розрахунку заробітної плати, і поєднує в собі процедури ведення картотеки кадрового складу, розрахунку нарахувань і утримань, підготовки й друку розрахункових, платіжних і інших документів.
На прикладі покажемо як проводяться нарахування коштів до фондів (рис.1.4.9) Для цього вибираємо графу «Операції» → «Добавить строку» або використовуємо поєднання клавіш Сtrl+F4.

Рис.1.4.9. Відображена робота із нарахуванням коштів до фондів
Далі ми формуємо платіжнї відомісті по нарахуванню заробітної плати. Для цього вибираємо меню Зарплата→ Платежные ведомости→Ведомости зарплаты. У вікні, яке відкривалося заповнюємо платіжну відомість, та послідовно нараховуємо заробітну плату кожному підрозділу. Розгорнута платіжна відомість в програмі БЕСТ-5 зображена на рисунку 1.4.10.
Рис.1.4.10 Відомість заробітної плати
Отже, створивши картку персонального обліку, а також нарахувавши заробітну плату і зробивши належні утримання ми переходими до виплати заробітної плати. Для цього, ми вибираємо групу «Фінанси» → «Каса. Підзвіти» → «Платіжні відомості». У потрібному реєстрі вибрати курсором конкретну відомість і відкрити її. У вікні, яке відкрилося заповнюємо платіжну відомість, та послідовно нараховуємо заробітну плату кожному підрозділу. Відомість заробітної плати в програмі БЕСТ-5 зображена на малюнку 1.4.11.

Рис.1.4.112 Відомість заробітної плати
Для роботи в підсистемі «Каса» я використовую групу «Фінанси». На рисунку1.4.12 відображено початок роботи.

Рис. 1.4.12 Робота в підсистемі «Каса»
Для того щоб відобразити касові рахунки які були задіяні у формуванні документів ми відкриємо групу «Фінанси» та в підгрупі «Каса. Підзвіти» виберемо графу «Касові документи». Каса в національній валюті ведеться на рахунку 30, а забезпечення відпусток на рахунку 471.
Первинними документами по обліку касових операцій є видаткові касові ордери (додаток Щ) та прибуткові касові ордери. За допомогою клавіші Enter відкривається підгрупа «Касові документи» та створюються необхідний первинний документи, використовуючи клавішу F4. Прибуткові та видаткові касові в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей на виплати, пов'язані з оплатою праці, реєструються після здійснення цих виплат.
На рисунку 1.4.13 наведемо приклад формування видаткового касового ордеру.

Рис . 1.4.13 Формування видаткового касового ордера
Формування прибуткового касового ордеру відбуваєтсья аналогічним шляхом.
Всі видаткові та прибуткові касові ордери формують в єдиний реєстр касових ордерів. Щоб сформувати та роздрукувати «Реєстр сформованих прибуткових та видаткових касових ордерів» в програмі «БЕСТ-5» необхыдно натиснути клавішу F9.
Саме в підсистемі «Каса» ми формуємо проведення з нарахування і виплати заробітної плати, а також формуємо проведення з нарахування до фондів. Наступним кроком виконання роботи є експорт прововедь з буфера проведень в книгу операцій.
Центральним сховищем проводок по документах в системі «Бест-5» є книга обліку операцій. На підставі цих проводок система підготує всі необхідні регістри обліку. Автоматичне заповнення регістрів (журнал оперцій, Головна книга) здійснюється в розділі «Загальносистемна звітність», який входить до складу системи «Бухгалтерский облік». Щоб перевірити виконану роботу в книзі обліку операцій необхідно зайти в группу «Фінанси», відкрити підгрупу «Каса. Підзвіти» → «Депоненти» та вибрати графу «Книга обліку операцій».
Сформовану книгу господарських операцій наведено в додатках. (Додаток К)
Завершальний етап роботи - закриття рахунку 9-го класу, а саме рахунок 92 «Адміністративні витрати» та 93 «Витрати на збут» на 79 рахунок «Фінансові результати». Перевірити виконану роботу можна відкривши оборотну сальдову відомість.
В якій можна було переглянути залишок на рахунках запасів після проведених операцій за місяць. Алгоритм формування оборотно-сальдової відомості: «Финансы» – «Бухгалтерский облік» – «Загальносистемна звітність» – «Оборотно-сальдовый баланс».
Отже, виконавши парктичну частину роботи переходимо до друку документів.
Перешим документом, який було сформовано є Баланс.
Щоб сформувати баланс вибираємо групу «Фінанси» → «Бухгалтерськийоблік» → «Зовнішня звітність»→ «Розрахунок і вивід документів». Після цього обираємо потрібну форму звітності – Баланс підприємстваУркраїна та задаємо необхідний період складання звіту, натискаємо «ОК». Баланс наведено у додатку Ї.
Оборотно-сальдова відомість має велике контрольне значення для перевірки повноти та правильності облікових запасів на рахунках. Сутність складання полягає в отриманні трьох пар рівних між собою підсумків. (Рис. 1.4.6)
Початок роботи по формуванню оборотно-сальдового балансу можна побачити на рисунку 1.4.5. Сформований оборотно-сальдовий баланс наведений в додатках (Додаток Й).

Рис. 1.4.5 Початок роботи зі створення оборотно-сальдової відомості
Також можна роздрукувати звіт по субрахунками. «Фінанси» → «Бухгалтерський облік» → «Загальносистемна звітність» → «Оборотно-сальдова відомість по рахунку».
Техніка складання оборотних відомостей по аналітичних рахунках така сама, як і по синтетичних рахунках. Тільки по синтетичних рахунках щомісячно складають одну оборотну відомість, а по аналітичних рахунках - по кожній групі рахунків, що ведуться до відповідного синтетичного рахунка.
Та на відміну від оборотної відомості по синтетичних рахунках оборотні відомості по рахунках аналітичного обліку не мають трьох пар рівних між собою підсумків. Це пояснюється тим, що кожну оборотну відомість по рахунках аналітичного обліку складають тільки по одному синтетичному рахунку.

Сформована та роздрукована оборотно-сальдова відомість за рахунками 23 «Виробництво»,64 «Розрахунки за податками і платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням»,66 «Розрахунки з оплати праці» ,92 «Адміністративні витрати» (Додаток Н,О,П). Так само, в системі «Фінанси» вибираємо підсистему «Бухгалтерський облік» → «Загальносистемна звітність», а далі відкриваємо графу «Оборотні відомості по рахунках» та вказуємо необхідні рахунки.
Вихідні форми, що дозволяють обробляти інформацію про велику кількість співробітників, зібрані в окремому режимі, названому «Формування звітів». Формування звітів відображено на рисунку 1.4.14.

Рис.1.4.14 Режим формування звітів
Саме в цьому режимі ми можемо сформувати та роздрукувати такі первинні документи як:
розрахунковий листок (Додаток Х);
платіжна відомість (Додаток Ч );
розрахунково-платіжна відомість (Додаток Ц);
Для того щоб роздрукувати журнал-ордер №5.1,№ 5.3 та №7 необхідно вибрати (Додатки Р,С, Т).
Аналогічним чином формується і оборотна відомість №7.3 ( Додаток У).
Також можна роздрукувати оборотну відомість по субрахунками. «Фінанси» → «Бухгалтерський облік» → «Загальносистемна звітність» → «Оборотна відомість по рахунку» (Додаток Л,М).
Отже, головним призначенням бухгалтерської програми є полегшення рутинної роботи бухгалтера зі складання різних відомостей, журналів та звітів. За умови правильного рознесення сум первинних документів по синтетичних рахунках, точного зазначення аналітичних об'єктів зведені дані розраховуються комп'ютером автоматично. Ймовірність припущення арифметичних помилок та помилок, пов'язаних з неправильним перенесенням тієї чи іншої цифри є досить незначною. Автоматизація ведення обліку дозволяє практично повністю вирішити проблему точності і оперативності інформації, що в свою чергу, полегшує роботу з веденнях обліку та сприяє більш ефективному функціонуванню підприємства. Таким чином, система «БЕСТ-5» подбає про своєчасну підготовку облікових регістрів, що включають всі реквізити і показники.

Приложенные файлы

  • docx 678458
    Размер файла: 745 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий