Біологія, ЗНО-2016


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


1


ЗНО

з
біології

201
6

року

Завдання 1
-
40 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один
правильний. Виберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте
його в
бланку А

згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у
бланку А,
тому
що комп‱ютерна програма реєструватиме їх як
помилки
!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноруч свій результат неправильною формою запису відповідей


1.

На рисунку зображено чотири біологічні об‱єкти.Які об‱єкти
знаходяться на одному рівні організації живої природи?


А

перший та другий


Б

перший та третій

В

другий та третій

Г

третій та четвертий


2.


Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики і фітонциди,
які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів.
Людина використовує ці біологічно активні речовини для

А

створення раціональних сівозмін

Б

діагностування

генетичних захворювань

В

лікування бактеріальних захворювань

Г

боротьби з комахами
-
шкідниками сільськогосподарських культур


3.

Прочитайте текст:
«Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких
наслідків могла призвести нестача
(1)
. Лікар порадив уживати в їжу
(2),

які
містять цей хімічний елемент».

Замість цифр у тексті потрібно вписати слова,
наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

А

1


Йоду, 2


бурі водорості

Б

1


Флуору, 2


молоко, морепродукти, шпинат

В

1


Феруму, 2


яблука, петрушку, яйця, печінку

Г

1


Калію, 2


картоплю, абрикоси, сливи


4.


Целюлоза та глікоген


це

А

моносахариди

Б

дисахариди

В

полінуклеотиди

Г

полісахариди


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


2


5.

Обчисліть і вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули

ДНК, якщо гуанінові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної

кількості.

А

8

Б

42

В

16

Г

84


6.

Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження

материнської клітини шляхом поділу» є одним з положень

А

еволюційного вчення Ч.
Дарвіна

Б

клітинної теорії

В

синтетичної теорії еволюції

Г

хромосомної теорії спадковості


7.

Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

А

ендоплазматичну сітку

Б

комплекс Гольджі

В

вакуолю з клітинним соком

Г

мітохондрії


8.

У лізосомах

відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів, тощо. Для

здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти.

Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом

А

зерниста

ендоплазматична сітка


комплекс Гольджі


лізосоми

Б

Комплекс Гольджі


рибосоми


лізосоми

В

пероксис
оми

зерниста ендоплазматична сітка


лізосоми

Г

мітохондрії


рибосоми


лізосоми


9.


На рисунку зображено схему газообміну в легенях.
Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?

А

1

Б

2

В

3

Г

4

10.

Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений уміст

А

мітохондрій

Б

рибосом

В

лізосом

Г

пероксисом
Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


3


11.

Проаналізуйте наведений графік, який
відображає вплив фактора зовнішнього
середовища на інтенсивність
фотосинтезу. Яке з тверджень
щодо
цього впливу є правильним?

А


Інтенсивність фотосинтезу

не
залежить від концентрації

вуглекислого газу в повітрі.

Б


За концентрації вуглекислого

газу в повітрі вище 0,1%
інтенсивність фотосинтезу

зростає.

В


Унаслідок зростання концентрації
вуглекислого газу в повітрі
інтенсивність фотосинтезу знижується.

Г


За концентрації вуглекислого

газу в повітрі до 0,05% інтенсивністьфотосинтезу зростає.


12.

Яку органелу зображено на рисунку?

А

мітохондрію

Б

клітинний центр

В

комплекс Гольджі

Г

ендоплазматичну сітку


13.

Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах
внутрішньоутробного розвитку можливе в
результаті вивчення

А

фенотипу

Б

окремих генів

В

генотипу

Г

каріотипу


14.

Російський учений Д. Й. Івановський у 1892 році довів існування

А

бактерій

Б

грибів

В

вірусів

Г

лишайників


15.

Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

А

отримують енергію за рахунок без кисневого розщеплення органічних
речовин

Б

отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин

В

використовують
енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних
речовин

Г

нездатні до фотосинтезу


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


4


16.

До відділу Бурі водорості належать


А

порфіра

Б

ламінарія

В

спірогіра

Г

ульва


17.

Прочитайте опис відомого купця
-
мандрівника Марка Поло:
«У Китаї є

чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь

від нього сильніший, ніж від дров, а процес горіння триває всю ніч аж до

ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше та й до того ж дерева

зберігаються…».


Викопні представник
и якої групи рослин утворили корисну копалину,

описану мандрівником?


А

бурі водорості


Б

покритонасінні


В

папоротеподібні


Г

діатомові водорості


18.

Будинки італійського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях із
стійкої до гниття деревини

голо насінної рослини. Укажіть цю рослину.


А

модрина


Б

кедр


В

ялина


Г

сосна


19
.

Яка клітина тіла Гідри прісноводної
позначена на рисунку літерою Х?


А

шкірно
-
м‱язова


Б

травна


В

нервова


Г

жалка


20
.

Щойно народжене щеня шукає сосок матері й, знайшовши починає енергійно

смоктати. Установлено, що програма цих дій викликана сигналом: щеня реагує

на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових

реакцій не буде. Якщо йому підкласти
розігріте хутро, він одразу починає

пошуки. Це є проявом


А

таксису


Б

тропізму


В

інстинкту


Г

умовного рефлексу

Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


5


21
.


Укажіть представ
ника ссавців із ряду Комахоїдні.


А

Б

В

Г22
.

Функцію скелета в членистоногих виконує


А

хребет


Б

гідроскелет


В

хорда


Г

хітинова кутикула


2
3
.

Яка тварина має такі ознаки: живе в ґрунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита
слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?


А

дощовий черв‱як


Б

веретільниця ламка


В

черв‱яга кільчаста


Г

тритон
звичайний


2
4
.

До головоногих молюсків належить


А

Устриця їстівна


Б

Восьминіг гігантський


В

Беззубка звичайна


Г

Ставковик великий


2
5
.

Проаналізуйте твердження щодо опорно
-
рухової системи людини. Чи є з
-
поміж

них правильні?

І. Суглоб


це напіврухоме

з‱єднання кісток.

ІІ. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця


А

лише ІІ


Б

лише І


В

обидва правильні


Г

немає правильних


26
.

Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А?


А

бері
-
бері


Б

рахіт


В

куряча сліпота


Г

цинга


2
7
.

Збільшення
частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено


А

підвищенням концентрації кисню в крові


Б

звуженням кровоносних судин


В

розширенням кровоносних судин


Г

підвищенням концентрації вуглекислого газу в крові

Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


6


2
8
.

У якому органі травної системи люди
ни для поліпшення травлення змінюється

рН середовища зі слабо лужного на кисле?


А

стравоході


Б

шлунку


В

ротовій порожнині


Г

дванадцятипалій кишці


2
9
.

На рисунку наведено схему
отримання протидифтерійної
лікувальної

сироватки: 1
-
4


багаторазове введення в організм
коня вмісту колби; 5


забір

крові; 6,7


виготовлення сироватки;
8


ампули з готовим препаратом; 9уведення сироватки хворій людині
для лікування. Що вводять в організм
коня

для отримання сироватки?


А

кров людини, хворої на
дифтерію


Б

протидифтерійну сироватку


В

сироватку крові людини


Г

дифтерійну вакцину


30
.

Який
гормон виробляє зображена на рисунку ендокринна
залоза?


А

тироксин


Б

адреналін


В

вазопресин


Г

соматотропін


3
1
.

Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший
учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах
клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок
різниці діаметрів приносної та виносно
ї артеріоли. Хто з них має рацію?


А

лише перший


Б

лише другий


В

обидва мають рацію


Г

обидва помиляються


32
.

Людина відчула запах квітів. Які рецептори при цьому спрацювали?


А

фоторецептори


Б

механорецептори


В

терморецептори


Г

хеморецептори


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


7


33
.

Наведено деякі компоненти ланцюга виїдання.


Укажіть правильну послідовність
цих компонентів у реальному ланцюгу.


А

1 → 2 → 3 → 4


Б

4 → 2 → 1 → 3


В

3 → 4 → 2 → 1


Г

1 → 2 → 4 → 3


34
.

У канарок зчеплений з Х
-
хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення
оперення,
bкоричневе. Зелену самку схрестили з коричневим самцем. Яка
ймовірність появи в
F
1

самців, схожих на ба
тька? Зважте на те, що в птахів
гетерогаметна стать


жіноча.


А

25%


Б

0%


В

50%


Г

100%


35
.

Прикладом модифікаційної мінливості є


А

збільшення кількості еритроцитів у мешканців високогір‱я


Б

поява альбіноса в потомстві правда левів


В

редукція травної системи в ціп‱яка бичачого


Г

расові відмінності людини


36
.

Природне

вегетативне розмноження притаманне для


А

жука колорадського


Б

ящірки прудкої


В

суниць лісових


Г

сосни звичайної


37
.

На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували

ґрунт
, висадили розсаду декількох сортів полуниць, внесли міне
ральні та

органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування


А

фітоценозу


Б

агроценозу


В

біоценозу


Г

біогеоценозу
Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


8


38
.

Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських
безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті та шерстисті
собаки у співвідношенні 2:1, також з‱являлись мертві цуценята з численними
аномаліями. Собаководи висловил
и свої думки щодо цього:


1
-
й собаковод: безшерстість


домінантна ознака;


2
-
й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;


3
-
й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель
цуценят.


Хто з них має рацію?


А

усі мають рацію


Б

лише 1
-
й та 2
-
й


В

лише 2
-
й та 3
-
й


Г

усі помиляються


39
.

В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює
виникнення
безкрилих форм мадейрських жуків:
«…протягом багатьох
наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через
недорозвинені
крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не
заносилась вітром у море».

Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?


А

штучного добору


Б

внутрішнього прагнення до прогресу


В

модифікаційної мінливості


Г

пр
иродного

добору


40
.

Завезення до Австралії бджоли з Європи призвело до різкого скорочення
популяції місцевого види бджоли, яка не мала жала. Результатом якої форми
боротьби за існування є наведений факт
?


А

боротьби за статевого партнера


Б

внутрішньовидо
вої


В

міжвидової


Г

боротьби з несприятливими умовами


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


9


У завданнях
41
-
46

до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами,
виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте
позначки в таблицях відповідей до завдань у
бланку А

на перетині відповідних
рядків (цифри) і колонок (букви). Усі і
нші види Вашого запису в
бланку А

комп‱ютерна програма реєструватиме

як
помилки
!


Будьте особливо уважними, заповнюючи
бланк
!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей


4
1
.

Установіть відповідність між
пронумерованою

на рисунку структурою клітини

(1

4)
та
функцієюД)
, яку вона виконує
.


А

синтез компонентів клітинної стінки

Б

забезпечення міжклітинних контактів

В

утворення складових рибосом цитоплазми

Г

синтез аденозин три фосфатної кислоти

Д

формування
мікротрубочок цитоплазми4
2
.

Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку органелою

(1

4)
та
функцією
Д)
, яку вона виконує
.


1

2

білки

ліпіди

А

використовуються організмами як
джерело
ендогенної води

3

вуглеводи

Б

забезпечують збереження спадкової інформації

4

нуклеїнові кислоти

В

запасаються в печінціГ

є основою антитілД

є універсальним розчинникомА

Б

В

Г

Д

1


2


3


4А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


10


43
.

Установіть відповідність між
ознаками родини

(1

4)
та
її назвоюД)
.


1

Оцвітина складається з п‱яти
зрослих чашолистків та п‱яти зрослих
пелюсток; плід
-

ягода або коробочка; серед представників багато овочевих
культур , деякі використовуються в
медицині.

2

Оцвітина складається з п‱яти зрослих чашолистків та п‱яти пелюсток; на
коренях є потовщення


бульбочки, які утворені бактеріями; людина вживає
в їжу багате на білок насіння рослин.

3

Оцвітина складається з чотирьох чашолистків та чотирьох
вільних пелюсток;
плід


стручок або стручечок; серед представників


овочеві, олійні,
декоративні культури
.

4

Оцвітина складається із шести листочків; плід


ягода або коробочка;
утворюються видозмінені пагони


кореневище або цибулина; серед
представник
ів багато декоративних рослин.


А

Пасльонові

Б

Лілійні

В

Капустяні

Г

Бовові

Д

Розові4
4
.

Установіть відповідність між
зображеним органом

(1

4)
та системою


Д)
,
до
якої він належить
.

1

2

3

4


А

кровоносна

Б

сечовидільна

В

травна

Г

статева

Д

сенсорна


4
5
.

Установіть відповідність між
р
я
дом комах

(1

4)
та
представникомД),
як
ий

до нього

належить
.


1

Твердокрилі

А

Жук колорадський

2

Лускокрилі

Б

Білан капустяний

3

Прямокрилі

В

Коник зелений

4

Перетинчастокрилі

Г

Воша людськаД

Бджола медоносна
А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


11


46
.

Установіть відповідність між
зображеним плодом

(1

4)
та
способом
розповсюдження насіння


Д),
яке
що в ньому міститься
.

1

2

3

4А

птахами

Б

вітром

В

на хутрі тварин

Г

саморозповсюдження

Д

водоюА

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


12


Завдання 47
-
50

містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона
позначена цифрами. Виберіть із кожного стовпчика
одну
цифру, що позначає
правильну, на Вашу думку, відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній
(зліва

направо)
у відведеному місці в зошиті та
бланку А
. Створене тризначне
число є відповіддю
до

завдання.

Будьте особливо уважними, заповнюючи бланк!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей


47.

Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зача
тка,
відсутністю плодолистиків і плодів
.

Продовжте опис рослин цієї групи за
наведеними характеристиками.


Продукт, що
виробляється з
рослин


1


2


3


Більшість
представників
належить до


1

однодольних

2

дводольних

3

хвойних

Є основними
компонентами
фітоценозів1

тропічних лісів

2

широколистяних лісів

3

тайги

Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


13


48.

Схарактеризуйте артерії за наведеними ознаками.
49.

Д
ля нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинапти
чн
у
мембрану. Вони мають здатність селективно

розпізнавати сигнальні речовини,
що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули
постсинаптичної мембрани.
Будова


1


стінки утворені
одним шаром клітин

2


стінки клітин
утворені
трьома
шарами клітин,
еластичні

3


стінки утворені
трьома шарами клітин,
тонкі, мало еластичні
Функції


1
відбувається обмін
речовин між кров‱ю і
тканинною рідиною

2

несуть кров від
органів і тканин до серця

3


Несуть кров від серця
до
органів і тканин


Тиск крові


1

від 3
-
8 мм рт. ст. до
мінімального

2


до 20 мм рт. ст.

3


до 120 мм рт. ст.
За хімічною будовою є


1

білками

2

вуглеводами

3

ліпідами

Мономерами є


1
моносахариди

2

амінокислоти

3

жирні кислот

Функція


1рецепторна

2захисна

3

енергетична
Підготовлено освітнім інтернет
-
порталом «ВнеШколи»

vneshkoly
.
com
.
ua


14


50.

Схарактеризуйте зображену тварину за
наведеними ознаками.
Кількість камер серця1


дві


2


три

3


чотири

Особливості організації


1


малят
народжують та
вигодовують молоком, не
мають клоаки


2


малят вигодовують
молоком, мають клоаку

3


зародок розвивається в
яйці, малят вигодовують
молоком мають клоакуПоширення


1


Австралія


2


Південна Америка

3


Північна Америка

Приложенные файлы

  • pdf 4833448
    Размер файла: 745 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий