Лекція №2 ОАПвТур_10.02.12


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Кафедра Туризму і готельного господарства Підготував: ст. викл.Кравець Ольга Миколаїна Харків – 2012 “ОРГАНІЗАЦІЯ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІ” * ТЕМА 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ В ТУРИЗМІПлан лекції Рекреація, туризм і дозвілля:тлумачення і співвідношення понять.Передумови виникнення анімації в туризмі.Сутність поняття «анімація» в туризмі й гостинності.Типологія туранімації. Функції туранімації.Види анімації як елементи анімаційних програм.Розвиток анімаційних послуг в туризмі. * Рекомендовані джерела Аванесова Г. А. Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации: учебн. пос. / Г. А. Аванесова. – М. Аспект-Пресс, 2006. – 236 с.Байлик С. И. Вступление в анимацию гостеприимства: учебн. пособие / С. И. Байлик. – Харьков: Прапор, 2006. – 160 с.Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі: навч. посібник / С. І. Байлик, О. М. Кравець. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 198 с.Власова Т. И. Анимационный менеджмент в туризме: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Т. И. Власова, А. П. Шарухин, Н. И. Панов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320 с.Гаранин Н. И. Менеджмент туристской и гостиничной анимации: учеб. пособие / Н. И. Гаранин, И. Н. Булыгина. – М.: Советский спорт, 2004. – 128 с.Дюмазедье Ж. Досуг как сфера духовой деятельности. – М.: Книга, 1987.Исаева И. Ю. Досуговая педагогика: учебн. пособие / И. Ю. Исаева. – М.: Флинта; МПСИ, 2010. – 195 с.Килимистий С. М. Анімація в туризмі: навч. посібник / С. М. Килимистий. – К.: Вид-во ФПУ, 2007. – 188 с.Киселева Т. Г. Теория досуга зарубежом / Т. Г. Киселева. – М., 1992.Основы индустрии гостеприимства / Д. И. Елканова, Д. А. Осипов, В. В. Романов, Е. В. Сорокина. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 248 с. * Петрова І. В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / І. В. Петрова. – К.: Кондор, 2005. – С. 41.Приезжева Е. М.. Анимационный менеджмент / Е. М. Приезжева. – М.: Советский спорт, 2007. – 360 с.Приезжева Е. М. Социально-культурная анимация в туризме: учебно-методическое пособие / Е. М. Приезжева. – М.: РИБ «Турист», 2003.Сондер М. Ивент-менеджмент: организация развлекательных мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы / Марк Сондер; пер. с англ. Д. Скворцов. – М.: Вершина, 2006. – 544 с.Історія дозвілля: проблеми періодизації / І. В. Петрова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vdakk/2009_4/9.pdf.Килимистий С. М. Сутність анімації в туризмі як культурної практики. Питання культурологіїї [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.library.knukim.edu.ua/lib/nauka/zbirnyk/kulturologiya/.Российская анимация в сфере развлечений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://animationteam.ru. Рекреація, туризм і дозвілля:тлумачення і співвідношення понять / І. В. Смаль, В. В. Смаль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/smal.htm. * 1. Сутність поняття «анімація» в туризмі й гостинності Поняття „анімація” (від лат. anіmа – вітер, повітря, душа) означає наснага, натхнення, стимулювання життєвих сил, залучення до активності.Анімація – своєрідна послуга, що переслідує мету – підвищення якості обслуговування, і в той же час – це свого роду форма реклами, повторного залучення гостей та їх знайомих, ціль якої – просування турпродукту на ринок для підвищення прибутковості турбізнесу. * Як одна з найважливіших складових частин турпродукту, сукупної діяльності на турпідприємстві та вираження високого ступеня його професіоналізму туранімація має бути: планованою, чітко регламентованою, організаційно керованою, забезпеченою матеріальними, фінансовими і кадровими ресурсами.Мета туранімації: задоволеність туриста відпочинком – його гарний настрій, позитивні враження, відновлення моральних і фізичних сил, тобто реалізація найважливіших рекреаційних функцій. * Значення туранімації: підвищення якості, розмаїтості і привабливості турпродукта; збільшення кількості постійних клієнтів і попиту на турпродукт; збільшення навантаження на матеріальну базу турпідприємства й підвищення ефективності її використання; зростання прибутковості й рентабельності туристської діяльності в цілому. * Анімація в туризмі – цілісний процес взаємодії аніматорів з туристами в дозвіллєвій сфері на основі сполучення формального керівництва й неформального лідерства спеціаліста, який здійснює взаємодію.Анімація – різновид турдіяльності, яка здійснюється на турпідприємстві та залучає туристів до різноманітних заходів шляхом участі в спеціально розроблених програмах дозвілля. * Типологія анімаційної діяльності за Л. В. Курило («Теорія і практика анімації») Види туранімації Форми анімаційних занять Туристсько-оздоровча Поход, зліт, турзмагання Спортивно-оздоровча Спортивні змагання, фітнес, естафети, спартакіади Видовищно-оздоровча Свято, конкурс, фестиваль, карнавал, ярмарок, дискотека Пізнавально-оздоровча Екскурсії, лекції, бесіди; вікторини, змагання знавців тощо. Навчання видам спорту, танцям, ремеслам тощо Комплексна Комбінована екскурсія, поход выходного дня, участь в шоу-програмі тощо * Основні риси анімації:здійснюється у вільний час;відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю, ініціативою як одної людини, так та і різних соціальних груп,зумовлена національними, релігійними, регіональними особливостями й традиціямихарактеризується різноманітністю видів на базі різних інтересів молоді, дорослих та дітей;глибока лаконічність;носить гуманістичний, культурологічний, розвиваючий, оздоровчий та виховний характер * 2. Типологія туристської анімації Рекреаційна анімація Анімація дозвілля(з місцевими мешканцями) Туристська анімація(з туристами) Анімаційні туристські маршрути Готельна анімація як комплексна додаткова послуга Додаткові анімаційні послуги в технологічних перервах * Рекреаційна анімація – вид діяльності з організації дозвілля, спрямованої на відновлення духовних і фізичних сил людини. Програми, реалізовані з рекреаційними цілями, можуть проводитися як туристськими підприємствами з туристами і гістьми, так і розважальними установами з місцевими мешканцями. Слід зазначити, поняття „рекреаційна анімація” ширше, ніж поняття „туристська анімація” і „готельна анімація”.Туристська анімація – це різновид туристської діяльності, здійснюваної на турпідприємстві (туркомплексі, готелі), на транспортному засобі (круїзному теплоході, потязі, автобусі тощо) або в місці перебування туристів (на міській площі, у театрі або парку міста і т.д. ), що залучає туристів до різноманітних заходів шляхом участі у спеціально розроблених програмах дозвілля. * Основні типи туранімації:1. Анімаційні турмаршрути – цільові туристські поїздки заради однієї анімаційної програми, або безперервний анімаційний процес, розгорнутий у просторі у формі подорожі, переїзду від однієї анімаційної послуги (програми) до іншої, які надаються в різних географічних точках. У даному випадку анімаційна програма є цільовою, пріоритетною і домінуючою в турпакеті послуг не тільки за фізичним обсягом, але і за змістом, що стимулює духовні сили людини й виступає ціноутворюючим фактором в турпродукті. Такі програми призначені для індивідуалів або однорідних туристських груп, об'єднаних загальним інтересом (професійним, хобі).Видом анімаційних маршрутів є костюмовані тури. Програми таких турів мають спеціальний сценарій і передбачають безпосереднє залучення туриста в дійство і атмосферу того чи іншого історичного періоду. Прикладами таких турів можуть бути етнофольклорні та пригодницькі тури, тури з відпочинком на ранчо, фермі тощо, а також тури, які організовуються в замках або маєтках. При цьому створюються умови, щоб туристи могли взяти на прокат костюми, стилізовані під певну епоху.2. Додаткові анімаційні послуги в технологічних перервах – програми, призначені для „підтримки” основних туристських послуг, що входять до складу турпакету, і діючі в обставинах, обумовлених переїздами, затримками в шляху й у випадках непогоди (при організації спортивних і самодіяльних турів, на пляжних курортах), а також у випадку відсутності снігу на гірськолижних курортах і т.д. * Готельна анімація – комлексна рекреаційна послуга, заснована на особистих людських контактах тураніматора з туристом та їх спільній участі в розвагах, пропонованих анімаційною програмою туркомплексу. Мета: реалізація нової філософії готельного обслуговування – підвищення якості надання послуг і рівня задоволеності туриста відпочинком.Поняття „готельна анімація” є найбільш вузьким з трьох розглянутих, оскільки припускає лише організацію дозвілля в місцях розміщення туристів. Іншими словами, готельна анімація – діяльність з організації дозвілля, яку пропонують готелі, туристські комплекси і т.д. * Також можна виділити наступні напрямки анімаційного туризму: шоу-музеї – музеї з анімаційно організованою експозицією, в яких представлені живі персонажі експонованої епохи (наприклад, Музей перших англійських переселенців в м. Плітут (США), Музей „Скансен” у Стокгольмі (Швеція);тематичні парки – розважальні центри, що представляють собою справжню індустрію відпочинку і розваг з власною складною інфраструктурою, призначеною для розміщення, харчування, навчання. Головна риса тематичних парків, поряд з цікавими і захоплюючими атракціонами, - саме дійство, яке розгортається навколо відвідувачів. Такі парки найбільшою популярністю користуються у дорослих, особливо іноземних туристів, любителів сімейного відпочинку, молодят та невеликих молодіжних груп. Серед найбільш популярних тематичних парків слід назвати: „Диснейленд” („Disneyland”, штат Каліфорнія, США), „Волт Дисней Воpлд” („Walt Disney World”, штат Флорида, США), „Євро Диснейленд” („Euro Disneyland”, передмістя Парижа, Франція), „Леголенд” („Legoland”, Данія), „Порт Агентура” („Port Aventura”, Іспанія), „Універсал” („Universal”, Орландо, США), „Юніверсал Студіос Холлівуд” («Universal Studio Holliwood”, Лос-Анжелес, США), „Санта-Парк” („Santa-Park”, Фінляндія). * 3. Функції туристської анімації Туристська анімація з головних рекреаційних функцій (лікувальної, оздоровчої та пізнавальної) покликана виконувати спортивно-оздоровчу та пізнавальну функції. Посереднім образом за відповідних умов виконується і лікувальна функція. * В анімаційній справі для цільового конструювання анімаційних програм виділяють наступні функції туранімації:адаптаційна (дозволяє перейти від повсякденної обстановки до вільної, розважальної);компенсаційна (звільняє людину від фізичної і психічної втоми повсякденного життя);стабілізуюча (створює позитивні емоції і стимулює психічну стабільність);оздоровча (спрямована на відновлення і розвиток фізичних сил людини, ослаблених у повсякденному трудовому житті);інформаційна (дозволяє одержати нову інформацію про країну, регіон, людей і т.д.);освітня (дозволяє набути і закріпити в результаті яскравих вражень нові знання про навколишній світ);удосконалююча (приносить інтелектуальне і фізичне удосконалення);рекламна (дає можливість через анімаційні програми зробити туриста носієм реклами про країну, регіон, туркомплекс, готель, турфірму і т.д.). * 4. Види анімаційних послуг, як складові елементи анімаційних програм * Модель додаткових туристських/анімаційних послуг * Механізм реалізації анімаційної послуги * Завдання 1. Підготувати доповіді підготувати доповіді на теми:Класифікація туристів за гендерною ознакою.Класифікація туристів за етнічною приналежністю.Класифікація туристів за відношенням до проведення дозвілля.Класифікація туристів за віком.Організація дитячого дозвілля.Специфіка дозвіллєвої роботи з підлітками та молоддю.Особливості дозвіллєвої роботи з дорослими.Дозвіллєва діяльність з особами третього віку.2. Самостійне ознайомитися з питанням «Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення й співвідношення понять». * Контрольні запитання Наведіть власне визначення поняття “дозвілля”.2. Яка за названих концепцій дозвіллєвої діяльності, на Ваш погляд, є найбільш повною та раціональною?3. У чому полягає соціальна сутність дозвілля?

Приложенные файлы

  • ppt 929943
    Размер файла: 745 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий