!!!клин.терм.пособие

Запорізький державний медичний університет

Кафедра іноземних мов

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА КЛІНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 1 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
(спеціальність: ПЕДІАТРІЯ)ЗАПОРІЖЖЯ
2012Укладачі: ст.викл. ТІТІЄВСЬКА Т.В.
Методичні вказівки розроблено у відповідності до типової програми з латинської мови та медичної термінології та у відповідності з робочим планом на 2 семестр 1 курсу навчання. Змістове наповнення відповідає вимогам МОЗ України щодо використання клінічних термінів в медичній практиці. Особливу увагу приділено суто педіатричним термінам різних напрямків медицини.


МЕТОДИЧНА ЗАПИСКА

Більшість клінічних термінів – це однослівні композити, утворені шляхом афіксації і складання основ, а також змішаним способом. Назви патологічних станів будуються, як правило, з двох або трьох коренів, які об’єднуються безпосередньо або за допомогою сполучних голосних. Тому в клінічній термінології один термін передає поняття, що при перекладі українською мовою вимагає використання двох-трьох лексем. Наприклад: myodystrophia – дистрофічні зміни м’язової тканини.
Грецькі терміноелементи, залежно від місця знаходження в слові, можна розділити на дві групи: початкові та кінцеві. Але досить часто один і той же самий терміноелемент може знаходитись як на початку слова, так і виконувати функцію кінцевого терміноелемента (uraemia – пaтологічний стан, що зумовлений затримкою продуктів азотистого метаболізму в крові (гіпофункція нирок), haematuria – наявність в сечі або крові еретроцитів).
Багатослівні клінічні терміни будуються за принципом вже відомим з модуля «Анатомо-гістологічна термінологія»: узгоджене та неузгоджене означення. Досить часто, як означуване слово використовуються назви різних патологій, хвороб – терміни-композити, а як узгоджені означення використовується лексика латинського походження. Це свідчить про те, що давньогрецька та латинська мови невідривні одна від іншої і можуть поєднуватися в межах одного терміна.
У зв’язку з двомовністю медичної термінології в одних галузях медицини переважає латинська лексика – анатомо-гістологічна лексика, а в клінічній термінології – грецька(Наприклад, в анатомічній термінології: «nasus» – ніс, «septum nasi» – перегородка носа,в клінічній «rp.rhis, rhinos»,нежить – «rhinitis», «rhinalgia» – біль в носі
У медичній термінології таких греко-латинських синонімів дуже багато. Тільки знання греко-латинських дублетів забезпечує свідоме засвоєння медичної термінології. Лишень знання грецького дублета haema, haematos – кров дає можливість орієнтуватися у перекладі 150 термінах.
Для свідомого засвоєння клінічної термінології необхідно:
- знати етимологію та значення найуживаніших греко-латинських елементів, з яких складаються терміни,
- вміти аналізувати префікси та суфікси, їх здатність змінювати зміст слова, терміна.
Чисельні клінічні терміни, утворені шляхом сполученнядекількох словотворчих елементів префіксів, суфіксів, коренів переважно грецького походження. Складні терміни найчастіше утворюються сполученням коренів (основ).
Компоненти складного терміна, що мають твердо зафіксоване, стабільне значення і утворюють декілька термінів одного змістового ряду, називаються терміноелементами. Наприклад:, кінцевий терміноелемент – tomia – розтин, розріз у складних словах вказує на хірургічне втручання, операцію; spondylotomia – операція хребців, mastotomia – операція (розтин) молочної залози, tracheotomia – операція дихального горла тощо.
Для розуміння складних хімічних термінів слід пам’ятати, що:
-- складні терміни латинського походження з’єднуються за допомогою – і або – о, е.g.: oss – I – ficatio окостеніння, vas – o – dilatator судинорозширювач;
- складні терміни грецького походження з’єднуються за допомогою – о, який звичайно випадає, якщо кінцевий терміноелемент починається з голосного e.g.: mening-o-malacia розм’якшення мозкових оболон, myel-algia – біль у ділянці спинного мозку.

Заняття 1 - 2

Тема: Клінічна термінологія. Структурні типи клінічних термінів. Прості та складені клінічні терміни.

Ціль: Знати структуру будь-якого клінічного терміну.
Вміти виводити значення префіксальних та афіксальних похідних термінів. Вміти складати терміни за допомогою грецьких префіксів та суфіксів відповідно заданому значенню. Вміти аналізувати та переводити прості та складені клінічні терміни.

СТРУКТУРНІ ТИПИ КЛІНІЧНИХ ТЕРМІНІВ.
(За структурую клінічні латинські терміни поділяються на три групи: прості(однословні) терміни латинського або грецького походження,, складені терміни, що побудовані з декількох слів (латинських та грецьких іменників та узгоджених з ними прикметників), терміни-складні слова, що побудовані способом складення декількох основ, за звичай, грецького походження.
1.ПРОСТІ /ОДНОСЛОВНІ/ ТЕРМІНИ - іменнники латинського або грецького походження. Ці терміни можуть бути розподілені, в свою чергу, на групи:
А).ПРОСТІ ОДНОКОРЕНЕВІ СЛОВА ЛАТИНСЬКОГО АБО ГРЕЦЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ:

abscessus, us m – абсцес (рос.абсцесс)

angina,ae f – ангіна (рос.агина)

anthrax,acis m – сибірка (рос.сибирская язва)

asthma,atis n – астма (рос.астма)

balbuties,ei f – заїкання (рос.заикание)

carcinoma,atis n – рак, злоякісна пухлина

caries,ei f – каріес(рос.кариес)

colica,ae f – колька (рос.колика)

croup – круп(рос.круп)

curatio,onis f – лікування (рос.лечение)

cysta,ae f – кіста (рос.киста)

diabetes, ae f – діабет (рос. диабет)

diathesis,is f – діатез, схильність до чого небудь (рос.диатез, склонность к чему либо)

eczema,atis n –екзема (рос.экзэма)

eruptio,onis f – висипання (рос.высыпание)

erysipelas,atis n – бешиха (рос.рожа)

erythema,atis n – еритема, покрасніння шкіри (рос.эритема,покраснение кожи)

exacerbatio,onis f – загострення (рос.обострение)

exulceratio,onis f – виразковість (изїязвление)

febris,is f – пропасниця, гарячка (рос.лихорадка)

fractura,ae f- перелом (рос.перелом)

grippus, i m – грип (рос.грипп)

hernia,ae f – грижа (рос.грыжа)

icterus,i m – жовтуха (рос.желтуха)

ileus, i m – непрохідність кишок (рос.кишечная непроходимость)

infarctus, us m – інфаркт(рос. инфаркт)

insufficientia,ae f – недостатність (рос. недостаточность)

lichen,inis m – лишай (рос.лишай)

malaria,ae f – малярія (рос. малярия)

meloena, af f – мелена, прояв геморагічної хвороби новонароджених, виджиління крові з калом, блювання (рос. мелена ,проявление геморрагической болезни новорожденных, выджеление крови с калом, рвота)

morbilli,orum m – кір(рос.ворь)

morbus, і m – хвороба (рос. болезнь)

neonatus,ae f – новонароджений (рос. новорожденный)

obesitas,atis f – ожиріння (рос.ожирение)

oedema,atis n – набряк (рос.отек)

paralysis,ae f – параліч (рос. паралич)

paresis,ae f – парез, неповний параліч (рос. парез, неполный паралич)

parotitis,idis f(epidemica) – свинка (рос.свинка)

perforatio,onis f – прокол, прорив (рос. прободение)

pertussis,is f – коклюш, кашлюк (рос.коклюш)

phlegmone,es n – флегмона, гнійне запаленняклітковини (рос.флегмона,гнойное воспаление клетчатки)

puerpera,ae f – роділля (рос.родильница)

rabies,ei f- сказ (рос.бешенство)

rubeola,ae f – краснуха, червона висипка(рос.краснуха)

scabies,ei f – короста (рос.чесотка)

scarlatina,ae f – скарлатина(рос.скарлатина)

scorbutus,i m – цинга(рос.цинга)

sepsis,is f – сепсіс(рос.сепсис)

spasmus, і m – судома, судорога (рос.судорога, спазм)

status,us m - стан (рос.состояние)

symptoma,atis n – сімптом, ознака( рос. признак, симптом)

syphilis,idis f – сіфилис(рос.сифилис)

tetanus,i m – правець, стовбняк( рос. стобняк)

trauma, atis n – травма (рос. травма)

typhus,i m – тиф (рос.тиф.)

ulcus,eris n – виразка (рос. язва)

varicella,aе f – вітряна віспа(рос.ветряная oспа,ветрянка)

variola,ae f – віспа (рос.оспа)

verruca,ae f – бородавка (рос.бородавка)

vitium, і n –вада, порок (рос. порок)

volvulus, і m -заворот кишок(рос. заворот кишок)


Б)ПРОСТІ (ПОХІДНІ) ПРЕФІКСАЛЬНІ ТА СУФІКСАЛЬНІ, тобто побудовані за допомогою префіксів та суфіксів. Ми маємо розглянути найбільш вживані префікси грецького походження та суфікси грецького та латинського походження, за рахунок яких побудовано велику кількість клінічних простих термінів.
! NВ! Запам’ятайте найбільш вживані грецькі префікси:

Грецький префікс
Значенння префіксу
(укр.мова)
Значення префіксу (рос.мова)
Приклад

A-, AN-
відсутність (не, без)
отсутствие (отрицание, не без)
аtrophia, ae f – відсутність трофіки . NB! Зaпамятайте : asphyxia, ae f (a + sphygmos пульс) . асфіксія- ядуха, важкий розлад дихання та кровообігу до повної їх зупинки як наслідок нестачи чи відсутності кісню.

ANA-
відновлення
восстановление, возобновление
anamnesis, is, f – анамнез – сукупність довідок, що отримуються при медичному огляді шляхом опитання самого обстежуваного або знаючих його осіб.
anabiosis, is, f – анабіоз – оживлення, стан організму, що характеризується зворотнім практично повним закінченням життєдіяльності при відсутності видимих зовнішніх проявів життя.

AUTO-
сам, само
сам, само
autoplastica, ae, f – автопластика – метод відновлюваної хірургії власними тканинами
autointoxicatio, onis, f – аутоінтоксикація – отруєння утворюваними в ньому отруйними речовинами

CATA-
напрямок дії зверху вниз
направление действия сверху вниз
catamnesis, is, f – катамнез – історія станухворого після закінчення лікування або виписки його із лікарні
cataracta, ae, f – катаракта – (грец. водоспад) – часткове або повне помутніння речовини або капсули кришталику

DYS-
порушення функції, розлад
нарушение функции, расстройство
Dysenteria, ae f (dys+enteron – кишечник ) – інфекційне захворювання, пов’язане із розладом кишечнику – дизентерія

ENDO-
всередині
внутри
endocarditis, idis, f – ендокардит, запалення ендокарду
endogenus, a, un – ендогенний, що виникає всередині організму

EPI-
над
над
epidermolysis, is, f – епідермоліз – відшарування епідермісу
epidemia, ae, f – епідемія – рівень захворювань певною інфекційною хворобою, суттєво перевищуючий зазвичай реєструєму кількість хворих

EU-
хороший, правильний
хороший, правильный
euproteinaemia, ae, f – еупротеінемія – нормальний стан основних груп білків в плазмі крові
eupnoё, es, f – еупное – хороше, нормальне дихання
eurhythmia, ae, f – еуритмія – правильний ритм

-
підвищення норми, надмірне
повышение нормы, чрезмерное
Hyperaemia, ae, f (hyper + haema - кров) – місцеве переповнення кров’ю

HYPO-
зменшення норми
уменьшение нормы
Hypoxia, ae, f (hypo + oxy - кислий) – гіпоксія, киснева недостатність в тканинах

MESO-
середній (в назвах брижок)
средний (в названиях брыжеек)
Mesogastrium, i n – брижа шлунку

META-
переміщення
перемещение,
Metastasis, is, f (metastasis - стан) – метастаз – переміщення хворобливого початку по крові та лімфі в інші місця

MONO-
один
один
Monoplegia, ae f - параліч однієї кінцівки, одного м яза або ожнієї групи м язів

OLIG-
мало
мало
oliguria, ae, f – олігурія – незначне виділення сечі
oligophrenia, ae, f – олігофренія – слабкий розум, психічна (головним чином, розумова) недорозвиненість

PARA-
1. схожість
1. сходство
1) paratyphus, i, m (para + typhys - тиф) – паратиф – хвороба, викликана паратифозними бактеріями (типу А, В, С), схожі з легкою формою черевного тифу.

PARA-
2. коло, рядом
2. около, рядом
2) parametritis, idis, f – параметрит, запалення навколоматочної сполучної тканини

PERI -
навколо, з усіх сторін
вокруг, со всех сторон
perineuritis, idis, f – периневрит, запалення сполучної оболонки нерву

POLY-
багато
много
polydactilia, ae, f – полідактилія, багатопалість, аномалія розвитку: шість та більше пальців на руці або нозі
NB! policlinica (від грец. polis – місто + klinike – мистецтво лікування) – поліклініка -багатопрофільна лікувально-профілактична установа, що оказує медичну допомогу приходящим хворим та на дому.

SYN-[sym]
з’єднання, зв’язок
соединение, связь
syndactilia, ae, f – зрощення пальців syndromum, i, m – сукупність симптомів, поєднаних загальним патогенезом
! NВ! Зверніть увагу на порівняльну таблицю латинських(грецьких) суфіксів іменників, що використовуються в латинській та українській (російській)клінічних термінологіях:

Латинський або грецький суфікс
Значенення та орфографія російською
Значенення та орфографія українською
Приклад

–ISMUS/I, M/

-ИЗМ, невоспалительный процесс, название синдромомв
 
-ІЗМ, Незапальний процес, назви сіндромів
 
botulismus,I m ботулізм, отруєння ковбасою
nanismus, I m – нанізм, синдром, що характеризується вкрай малим зрістом

–ITIS/IDIS, F/
-ИТ, воспаление
-ИТ, запалення
appendicitis,idis f – апендіцит,запалення апендіксу

–OMA/ATIS N/
-ОМА, опухоль
-ОМА , пухлина
sarcoma,atis n –саркома, злоякісна пухлина

–OSIS/IS F/
-ОЗ,
невоспалительное заболевание постояного характера, часто связанное с превышением нормы
-ОЗ, незапальне захворюванняё постійного характеру, часто пов язане з перевищенням норми
sclerosis,is f. – склероз, затвердіння
leucocytosis,is f–лейкоцитоз, збільшення кіількості лейкоцитів в крові

-IASIS, IS F
- ИАЗ, названия болезней невоспалительного характера. Признаки болезней
-ІАЗ, назви хвороб незапального характеру ,ознаки хвороб
Distichiasis,is f – дистіхіаз, розміщення вій в два рядu

-TIO(ONIS F)
-ЦИЯ, процесс действия
-ЦІЯ, Процес дії
Curatio, onis f – курація, лікування

! NB! Назви злоякісних пухлин (tumor malignus – злоякісна пухлина, neoplasma malignum – злоякісне новооутворення) будуються декількома способами:
А) НЕУЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ. За допомогою CANCER ,CRI M (лат.) – рак, злоякісна пухлина та назви органу чи тканини, що вражений. Наприклад:
Cancer caeci – рак сліпої кишки
Б) НЕУЗГОДЖЕНЕ ОЗНАЧЕННЯ .За допомогою CARCINOMA , ATIS N (гр.) – рак, злоякісна пухлина та назви органу чи тканини, що вражений. В російській та українській професіональних медичних термінологіях використовують транслітеровaне «карцінома».
Наприклад:
Carcinoma stromatis hepatis - рак (карцинома) строми печінки
Г) СКЛАДАННЯ ГРЕЦЬКИХ ТЕРМІНОЕЛЕМЕНТІВ. Кінцевий терміноелемент -CARCINOMA (ATIS,N),перед яким стоїть грецький терміноелемент, що позначає уражений орган чи тканину. Наприклад:
nephrocarcinoma – рак нирки (гр. nephr-нирка)

2. СКЛАДЕНІ (БАГАТОСЛОВНІ) ЛАТИНСЬКІ КЛІНІЧНІ терміни будуються з допомогою іменників в називному і родовому відмінка однини та множини,та узгоджених з ними прикметників, порядок слів в яких відповідає загальному правилу латинської медичної термінології - на першому місці – іменник в називному відмінку , а потім всі інші слова ( іменники в родовому та прикметники):


1. icterus neonatorum – жовтяниця новонароджених
2. asthma bronchiale – бронхіальна астма
3. caries profunda – глибокий каріес
4. tumour caeci – пухлина сліпої кишки
5. sclerosis endocardii diffusa – дифузний склероз ендокарда
6. oedemata membrorum inferiorum – набряки нижніх кінцівок

! NВ! Порівняльна таблиця латинських(грецьких) та українських(російських) суфіксіфв прикметників :

Латинський або грецький суфікс
Значенення та орфографія російською
Значенення та орфографія українською
Приклад

–ALIS,E
Принадлежность
-альній
Належність
-альний
bronchialis,e- бронхіальний (той, що відноситься до бронху)

–ARIS,E
Принадлежность
-арный
Належність
-арний
auricularis,e аурікулярний (той, що відноситься до вуха)

-GENUS,A,UM (GENES,IS)
Вызывающий сто-либо, вызванній чем-либо
-генный
Той, що викликає(може бути викликаним)
-генний
Cancerogenes,is -канцерогенний (який викликає розвиток ракової пухлини)

–ICUS,A,UM
Принадлежность
-ический
Належність
-ичний
traumaticus,a,um- травматичний (той, що відноситься до травми)

–ILIS,E
Пассивная возможность
-ильный
Пасивна можливість
-ильний
operabilis,e – операбільний, той, що може бути оперованим

-PRIVUS,A,UM
Вследствие отсутствия чего-либо
-привный
Той, що викликаний відсутністю
-привний
Thyreoprivus,a,um тіреопривний - за рахунок відсутності щитовидної залози

–ОSUS,A,UM
Многочисленность
-озный
Численність
-озний
squamosus,a,um сквамозний -той, що має багато лусочок


3. СКЛАДНІ КЛІНІЧНІ ТЕРМІНИ – це терміні . що мають декілька твірних основ, більшою часткою грецького походження. Складення – найпродуктивніший шлях формування клінічних термінів.

Dysmorphopsia – dys/розлад/ + morph/форма/ + opsia /зір/
Otorhinolaryngologia – ot/вухо/ + rhin/ніс/ + laryng/горло/ + logia/наука/
Myocarditis – myo/ м’яз/ + card/серце) + itis/запалення/


Запам’ятайте латинські прикметники, що вживаються в клінічній термінології.
acquisi
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
придбаний (рос.приобретенный) гострий (рос.острый)
харчувальний (рос.питательный)
алергичний (рос.аллергический)
перемінний (рос.чередующийся, переменный)
відкритий (рос.открытый)
доброякісний (рос.доброкачественный)
хронічний (рос.хронический)
закритий(рос.закрытый)
ускладнений(рос.осложненный)
природжений(рос.врожденный)
застійний(рос.застойный)
розрізнений(рос.различающийcя, различный)
розлитий, дифузний (рос.разлитой)
розсіяний (рос. рассеянный, диссеминированный)
геморагічний(рос. геморрагический, кровоточивый)
спадковий (рос. наследственный)
вологий (рос. влажный)
гангренозний (рос. гангренозный)
початковий (рос. начинающийcя, начальный)
загрозливий (рос. угрожающий)
інфекційний (рос. инфекционный)
переміжний(рос.перемежающийся,
интермиттирующий)
юнацький(молодечий)(рос.юношеск.
латентний,прихований
(рос.латентный, скрытый)
місцевий (местный)
злоякісний (рос.злокачественный)
дозрілий (рос.зрелый)
мігруючий (рос.мигрирующий)
множинний (рос.множественный)
паралітичний (рос.паралитический)
продірявлений (рос.продырявленный)
пігментозний (рос.пигментозный)
первинний (рос.первичный)
дитячий (рос.детский)
гнійний (рос.гнойный)
гнильний (рос.гнилостный)
поворотний, повторюваний
(рос. возвратный)
ремітуючий (рос.ремиттирующий, временно затихающий)
ревматичний (рос.ревматический)
старечий (рос.старческий)
септичний (рос.септический)
серозний (рос.серозный)
сухий (рос.сухой)
підгострий (рос.подострый)
травматичний (рос.травматический)
трофічний (рос.трофический)
виразковий (рос.язвенный)
невідкладний, ургентний (рос.неотложный, ургентный)
пухирчастий (рос.пузырчатый)


(
ВПРАВИ
Вправа 1
Замість крапок допишіть префікси, уточнюючи вірність їх написання.
metrium – внутрішня слизова оболонка матки
umbilicus – навколопупковий
osteum – надкісниця (навколо кості)
salpinx – брижа маточної труби
gastricus – надчеревний
gastricus – підчеревний
nuclearis – одноядерний
nuclearis – багатоядерний
dactylia – зрощування (з’єднання) пальців
derma – поверхневий шар шкіри
derma – середній шар шкіри
aemia – місцеве повнокрів’я (підвищення )
kinesia – послаблення рухової функції
aesthesia – підвищена чутливість
aesthesia – знижена чутливість
pepsia – нормальне травлення

Вправа 2
Утворіть терміни за допомогою грецьких префіксів.Пам’ятайте: утворені вами терміни повинні бути виражені однокореневими похідними іменниками:
–tonia – тонус, кров’яний тиск
відсутність тонусу
підвищений кров’яний тиск
нормальний кров’яний тиск
зниження кров’яного тиску
–pnoё – дихання
розлад дихання (одишка)
посилене дихання
нормальне дихання
ослаблене дихання
cholia – жовчна секреція, стан жовчі
підвищена жовчна секреція
відсутність жовчної секреції
нормальний стан жовчі
знижена жовчна секреція

Вправа 3
Напишіть латиною та поясніть значення префіксів:
Перикардит, періостит, періодонтит, периметрит, періартрит, перитоніт, перітонзиліт, періодуоденіт, перигастрит.
Вправа 4
Поясніть наступні терміни, назвіть латинську словарну форму:
Синартроз, синхондроз, синдесмоз, симфіз
Вправа 5
Виділіть та поясніть значення префіксів:
Oliguria, pandemia, polymyositis, hypertonia, hypovitaminosis, metastasis, paramnesia, parotitis, endocrinologia, epigenesis, syndactilia, autointoxicatio, anabiosis, eupnoe, catanmesis.
Вправа 6
Вкажіть грецькі або латинські суфікси та поясніть їх значення.:
Acidosis, coniosis/gr.conios – пил/, pneumoconiosis, ascaridosis,mycosis, fibrosis,osteoarthrosis,tuberculosis, lymphologia, lymphocytus, lymphocytosis, lymphocytoma, lymphoma, morphinismus, mercurialismus, prostatismus, arthrosis, arthritis, nephrosis, nephritis, hepatosis, hepatitis cholangitis, spondylosis, spondylitis, thrombocytosis, cretinismus /fr.cretine` – кретин, розумовл відстала людина/, amoebiasis, pyelitis, helminthosis, silicosis, myocardium, myocardiofibrosis, myositis, myoma, myoblastoma, ventriculitis, thrombosis, rhinitis, thrombocytus, thrombocytosis, sarcomatosis, papillomatosis, varicosis.

Вправа 7
Побудуйте клінічні терміни за допомогою грецьких суфіксів::
1) запалення: рота (гр.stomat–); язику (гр.gloss–); нирки (гр.nephr); підшлункової залози ; апендіксу; мигдалика (лат.tonsilla,ae f)
2) незапальний процес: хрящу /гр.chondr–/; кістки /гр.oste–/; волокна (лат.fibr–); губи (гр.cheil–); шкіри (гр.dermat–)
3) пухлина: шлунку(гр.gastr–); жиру (гр.lip–); нерву(гр.neur–); хрящу (гр.chondr–); м язу (гр.my–)
4) ракова пухлина: січового міхура (гр.cyst-); жовчного міхура (гр.cholecyst-), шкіри (гр.dermat-)

Вправа 8.
Перекладіть на рідну мову:
А) педіатрічні терміни - діагнози:
Sepsis neonatorum, meloena neonatorum, icterus physiologicus neonatorum, icterus catarrhalis seu hepatitis epidemica, erythema nodosum, erythema toxicum, erythema mycotiсum, oedema congenitum, oedema angioneuroticum, oedema renale, rubeola scarlatinosa, morbilli congeniti, variola vera, variola haemorrhagica, tussis humida, tussis convulsiva, tussis sicca, angina alimentaria, angina catarrhalis, angina fibrinosa secundaria (primaria), angina tonsillae lingualis, angina laryngea, angina diphtherica, angina scarlatinosa.

Б) Інші діагнози:
Cysta apicalis dentium, m
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Вправа 9
Перекладіть професіональні педіатрічні терміни латинською мовою:
1)Пневмонія ( сегментарна, лобарна, токсична новородженого); симптоми катаральної пневмонії;
2)Віспа. Лікування віспи.
3)Симптоми скарлатини, краснухи, вітрянки.
4)Кір. Лікування корі.
5)Порок серця. Лікування пороку серця.
6)Сухий кашель. Лікування сухого кашлю.
7)Коклюш. Лікування коклюшу.Симптоми коклюшу( лихоманки).
8)Бронхіальна астма. Лікування бронхіальної астми.
9)Гостра серцева недостатність.Симптоми серцевої недостатності.
Лікування серцевої (кардіальної) астми.
10)Перитонеальна флегмона. Флегмона дванадцятипалої кишки.
Некротична флегмона новонароджених. Флегмона слізного мішку
Флегмона суглобу
11)Абсцес легені (головного мозку)
12)Симптоми мелени новонароджених
13) Лікування токсичної (нодозної) еритеми
14)Набряк гортані (легенів)
15)Загострення катаральної жовтухи
16)Симптоми сепсису новонароджених


Вправа 10.
Узгодити прикметники з іменником «діатез» та перекласти латинською мовою:
діатез (геморагічний, лімфатичний, невропатичний, нервово-артритичний, тромбофлебічний, ульцерозний)

Вправа 11.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін:
А) Внутрішні хвороби:
Ішемічна хвороба серця
Кардіосклероз, атеросклероз вінцевої артерії і аорти
Інфаркт міокарду передньої стінки лівого шлунку
Підгострий септичний ендокардит
Б) Хірургія:
Гострий простий апендицит
Гострий флегмонозний апендицит
Защемлення пахової грижі
В) Оториноларингологія
Гострий фарингіт
Гострий заглотковий абсцес, неврит слухового нерву
Г) Очні хвороби
Гострий аденовірусний кон’юктивіт
Хронічний посттравматичний іридоцикліт правого ока
Д) Нервові хвороби
Гнійний менінгіт
Хронічний епідемічний енцефаліт
Є)Фтізіатрія
Туберкульозна інтоксикація
Кавернозний туберкульоз нижньої частки лівої легені
Фіброзно-кавернозний туберкульоз правої легені
Заняття 3

Тема: Складні клінічні терміни. Греко-латинські дублетні позначення органів, частин тіла . Кінцеві терміноелементи, що позначають вчення, науку, метод діагностичного обстеження, лікування, страждання, захворювання
Ціль: Знати грецькі терміноелементи. Вміти формулювати дефініції клінічних термінів з точки зору їх термінологічного складу, аналізувати та утворювати складні терміни із заданим значенням.

Таблиця №1.
Греко-латинські дублетні позначення органів, частин тіла

№ п/п
Грецькі ТЕ
Латинські слова
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
kephalo-, cephalo-, cephalia (kephale)
caput, it is n
голова
голова

2.
somato-, - soma (soma, atos)
corpus, oris n
тело
тіло

3.
osteo- (osteon)
os, ossis n
кость
кістка

4.
acro-, -acria (akron)
membrum, i n
дистальный отдел части тела, конечность; заостренный
дистальний відділ частини тіла, кінцівка; загостренний

5.
stetho- (stethos)
pectus, oris n
грудь
грудиthorax, acis m (греч.)
грудная клетка
грудна клітина

6.
spondylo- (spondylos)
vertebra, ae f
позвонок
хребець

7.
cardio-, -cardium (kardia)
cor, cordis n
сердце
серце

8.
cardio-, -cardium (kardia)
ostium cardiacum (PNA)
кардия, кардиальное отверстие
кардія, кардіальний отвір

9.
arthro- (arthron)
artriculatio, onis f
сустав
суглоб

10.
stomato- (stoma, stomatos)
os, oris n
рот
рот

11.
glosso-, glossia (glossa)
lingua, ae f
язык
язик

12.
rhino- (rhis, rhinos)
nasus, i m
нос
ніс

13.
odonto-, odontia (odus, odontos)
dens, dentis m
зуб
зуб

14.
cheiro-, chiro-, -cheiria, -chiria (cheir)
manus, us f
рука
рука

15.
podo-, -podia (pus, podos)
pes, pedis m
стопа, нога
ступня, нога

16.
gono- (gony)
genu, us n
колено
коліно

17.
r(h)achi- (rhachis)
columna vertebralis
позвоночный столб
хребетний стовбур

18.
cheilo-, -cheilia (cheilos)
labium, i n
губа
губа

19.
urano- (uranos)
palatum, i n (durum)
небо (твердое)
піднебіння (тверде)

20.
ul-, ulo- (ulon)
gingiva, ae f
десна
ясна

21.
melo- (melon)
bucca, ae f
щека
щока

22.
gnatho-, -gnathia (gnathos)
maxilla, ae f
челюсть, верхняя челюсть
щелепа, верхня щелепа

23.
-genia (genys, genyos)
mandibula, ae f
челюсть нижняя
нижня щелепа

24.
-genia (geneion)
mentum, i n
подбородок
підборіддя


Таблиця №2.
Грецькі ТЕ, які позначають вчення, науку, метод діагностичного обстеження, лікування, страждання, захворювання

№ п/п
Грецькі ТЕ
Значення російською мовою
Значення українською мовою

я1.
-logia (logos слово, мова, поняття, наука)
наука, раздел научной дисциплины
наука, розділ наукової дисципліни

2.
-logo-(див. -logia )
относящийся к нарушениям речи
відносн.до порушень мови

3.
-scopia (skopeo - дивитись, роздивлятись,спостерігати,
досліджувати)
инструментальный осмотр, наблюдение, исследование
інструментальний огляд, спостереження, дослідження

4.
-metria, -metr- (metreo вимірювати; metron - міра)
измерение, измеряющий, определяющий (по размеру, величине)
вимірювання, виміряючий, визначаючий (по розміру, величині)

5.
-graphia (grapho - відображати)
рентгенография; процесс записывания, изображения; графическая регистрация сигналов
рентгенографія; процес записування, зображення; графічна реєстрація сигналів

6.
-gramma (gramma – щось відображене, зафіксоване, відображення)
рентгеновский снимок; изображение, результат регистрации
рентгенівський знімок; зображення, результата реєстрації

7.
-therapia (therapeia – догляд, лікування)
лечение (нехирургическое)
лікування (не хірургічне)

8.
noso- (nosos- хвороба)
болезнь
хвороба

9.
patho-, -pathia (pathos почуття, переживання; страждання, хвороба)
страдание, заболевание; настроение
страждання, захворювання; настрій

10.
alg-, -algia, -algesia (algos -біль; algesis – відчуття болю, біль)
-odynia (odyne біль)
болезненная чувствительность; боль
хвороблива чутливість; біль

! NB!
1. Клінічні терміни, що означають «вроджена чи придбана відсутність органу чи частини тіла» будуються за правилом:
Префікс “a–, an–“ + основа грецької назви органу чи частини тіла + закінчення “–ia”
Наприклад: acheiria – відсутність верхньої кінцівки
apodia – відсутність нижньої кінцівки
acephalia – відсутність частини голови

2. Термiнoeлeмeнт – -scopia означає “методи внутрішнього обстеження за допомогою спеціальних інструментів” Назви цих інструментів будуються за допомогою терміноелементу – scopus, i m /інструмент для обстеження/. Наприклад: endoscopia – обстеження внутрішніх шaрів трубчастих oрганів за дoпомогою eндocкoпів (endoscopi), gastroscopia – внутрішнє обстеження порожнини шлунку за допомогою гастроскопу (gastroscopus).

3. Грецький терміноелемент –stoma (oтвiр) може означати:
a/ –stoma – фiстула, зроблена хірургом (рeзультат хiрургічної оперaції)
b/–anastomosis – штучне cпoлучення між пoрoжніми oргaнами, судинами, отворами в людськoму тілі.
Наприклад: gastrostoma - штучна фістула шлунку; gastroduodenostoma – штучне оперативне сполучення шлунку та дванадцятипалої кишки

4. Українській суфікс –«ивний» відповідає латинському -ivus,a, um Наприклад: вегетативний – vegetativus,aum – той, що стосується вегетативних функцій або вегетативної нервової системи.

(
ВПРАВИ
Вправа 1
Сформулюйте значення клінічних термінів, аналізуючи терміноелементи, що їх утворюють: .
Osteologia, osteoarthropathia, stomatologia,somatoscopia, acroalgia, spondylodynia, ar
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Вправа 2.
Утворіть терміни із заданим значенням:
a/ біль в: грудях, кістках, хребті
b/ наука про: серце, суглоби, кістки, рoт
c/ вимірювання: голови, грудної клітки, ноги
d/ графічне обстеження: коліна, хребта, верхньої щелепи, нижньої щелепи
e/ обстеження: шлунка, стравоходу, прямої кишки
f/ хвороба: кінцівки, кістки, суглобу, носу, рoту
g/ біль в : язиці, серці, яснах, голові, суглобах, грудній клітці

Вправа 3.
Побудуйте клінічні терміни за допомогою грецьких суфіксів:
Запалення язика, пухлина щоки, запалення навкруги зуба, незапальний процес кістки і суглоба, рак губи, пухлина зуба/тканини/, запалення коліна, рaк щоки, запалення нoса, незапальний процес хребця, запалення рота.

Вправа 4.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін:
I. Внутрішні хвороби
Хронічний екзогенний поверхневий гастрит
Дифузний гастрит
Хронічний дифузний гнійний бронхіт
II. Хірургія
Механічна жовтуха
III. Оториноларингологія
Катаральний хронічний риніт
Хронічний атрофічний риніт
Вазомоторний риніт, алергічна форма (vasomotorius,a,um – вазомоторний)
IV. Очні хвороби
Глаукома правого ока посттравматична
Тромбоз центральної вени сітківки
V. Нервові хвороби
Гнійний менінгіт
VI. Фтизіатрія
Ексудативний плеврит
Туберкульозна етіологія
Інфільтративний туберкульоз гортані

Вправа 5.
Поясніть значення терміноелементів, що утворюють українські клінічні терміни:
1.Іменники.
Енцефалометрія, краніометрія, кардіограма, бронхоезофагоскоп, радіогепатографія, пат(о)анатомічний, панкреаталгія, геліотерапія (грец. helios сонце), перитонеоскопія, пельвіграфія, пельвіскопія, вазоділятація, кефалограма, кефалограф, кефалографія, логотерапія, електротерапія, соматорецептор, нозографія, глососпазм, кардіоспазм (ostium cardiacum), дуоденографія, реогепатографія, ректоскоп, соматизація, акропігментація, патогенний, патогенність, патологія.
2.Прикметники.
Соматичний, аналгезуючий, акропатія, артрографія, ентероскоп, ентерологія, езофагодинія, ріногенний, патогенний, рінофарингоскопія, соматогенний, соматометрія, остеоартропатія, гепатологія, стетоскоп, анальгін, кардіальний, кардіоваскулярний, глосодинія, ентеропатія, риноскоп.Заняття 4 – 5

Тема: Складні клінічні терміни. Греко-латинські дублетні позначення органів, частин тіла . Кінцеві терміноелементи, що позначають які позначають патологічні зміни органів і тканин, терапевтичні та хірургічні прийоми
Ціль: Знати грецькі терміноелементи. Вміти формулювати дефініції клінічних термінів з точки зору їх термінологічного складу, аналізувати та утворювати складні терміни із заданим значенням
(
Таблиця №3.
Греко-латинські дублетні позначення органів, частин тіла

№ п/п
Грецькі ТЕ
Латинські слова
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
splanchno- (splanchna pl.)
viscera pl
внутренние органы (внутренности)
внутрішні органи

2.
gastro-, -gastria (gaster, gastros)
ventriculus, i m
желудок
шлунок

3.
entero- (enteron, entera pl)
intestinum, i n
intestina pl

кишка, кишечник
кишка, кишечникintestinum tenue

тонкая кишка
тонка кишка

4.
laparo- (laparа )
abdomen, inis n
venter, ntris m
живот, чрево, брюхо
живіт, черев

5.
procto- (proctos)
anus, i m
задний проход
задній прохід


procto- (proctos)
rectum, n
прямая кишка
пряма кишка

6.
pneumo-, pneumono-, (pneumon)
pulmo, onis m
легкое
легеня

7.
nephro- (nephros)
ren, renis m
почка
нирка

8.
spleno- (splen)
lien, enis m
селезенка
селезінка

9.
pyelo- (pyelos)
pelvis renalis
почечная лоханка
ниркова миска

10.
cysto- (kystis )
vesica, ae f
vesica urinaria
пузырь; мешок
мочевой пузырь
Пузир, міхур, сечовий міхур

11.
cholecysto- (chole жовч + kystis міхур)
vesica fellea s. v. biliaris
желчный пузырь
жовчний міхур

12.
choledocho- (chole жовч + doche посудина, місткість)
ductus choledochus
общий желчный проток
загальний жовчний протік

13.
metro-, -metra, -metrium (metra)
uterus, i m
матка
матка


hystero- (hystera)
14.
omphalo- (omphalos)
umbilicus, i m
пупок
пупок


omphalo- (omphalos)
funiculus umbilicalis
пуповина
пуповина

15.
typhlo- (typhlon)
c(a)ecum, i n
слепая кишка
сліпа кишка

16.
cholangio- (angeion сосуд)
ductus biliferi
желчные протоки (проточки)
жовчні протоки (проточники)

17.
dacryocysto- (dakryon сльоза + kystis)
saccus lacrimalis
слезный мешок
слізний мішок

18.
colpo- (kolpos)
vagina, ae f
влагалище
піхва

19.
oophoro- (oophoron)
ovarium, i n
яичник
яєчник

20.
oo- (oon яйце)
ovum, i n
яйцо
яйце

21.
salpingo- (salpinx, salpingos -труба; маточна труба)
tuba uterina
маточная труба
маточна труба


salpingo- (salpinx, salpingos -труба; слухова труба)
tuba auditiva
слуховая труба
слухова труба

22.
trachelo- (trachelos)
cervix, icis f (uteri)
шейка матки
шийка матки

23.
orchi-, orchidi-, -orchidia, -orchia (orchis; orchidion)
testis, is m
мужская половая железа, яичко
чоловіча статева залоза, яєчко

! N.B.!
1. Назви шарів матки :
Endometrium, i n – внутрiшній шар матки
Perimetrium, i n – шaр нaвкруги матки
Myometrium,i n – м язовий шар матки
Parameytrium, i n – целюлярний шар біля матки

2. Назви шарів сeрця:
Epicardium, i n – верхівка сeрця
Pericardium, i n – серцева сумка
Endocardium, i n – внутрiшній шар серця
Myocardium, i n – серцевий м`яз

3. Деякі назви внутрiшніх oргaнів:
a/ назви статевих жіночих oргaнів:
colp– – матка
oophor– – яєчник
salping– – маткова труба
trachel– – шийка маткиb/ назви oргaнів з терміноелементом”cyst”:
cyst- – січовий міхур
cholecyst– – жовчний міхур
dacryocyst– – сльозовий мішок

c/ назви oргaнів, що є однакові у анатомічній та клінічній термінологіях(в дужках – основи , що приймають участь в створенні клінічних термінів):
pylorus, i m(pylor–) trachea,ae f(trache–)
hepar,atis n (hepat peritoneum,i n (periton–)
duodenum, i n(duoden–) colon,i n(col–)
gaster,tris f(gastr–) ileum,i n(ile–)
oesophagus, i m(oesophag–) urethra,ae f(urethr–)
larynx,ngis m(laryng–) ureter,eris m(ureter–)
pharynx,ngis m(pharyng–) thorax,acis m(thorac–)


( Таблиця №4.
Грецькі ТЕ, які позначають патологічні зміни органів і тканин, терапевтичні та хірургічні прийоми

№ п/п
Грецькі ТЕ
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
-iatria, -iater (iatreia; iatros)
врачевание, лечение больших групп больных; врач
лікування, лікування великих груп хворих, лікар

2.
-ectasia, -ectasis (ektasis)
растяжение, расширение, эктазия полого органа
розтягнення, розширення, ектазія статевого органу

3.
-ptosis (ptosis)
опущение, смещение органа к низу
опущення, зміщення органу вниз

4.
steno-, -stenosis (stenos)
узкий, тесный, сужение, стеноз
вузький, тісний, звуження, стеноз

5.
sclero-, -sclerosis (skleros)
1. твердый, уплотненный, уплотнение, склероз, затвердение; 2. относящийся к склере (белочной оболочке глаза)
1. твердий, ущільнений, ущільнення, склероз, затвердіння. 2. відносно до склери (білкова оболонка ока)

6.
-malacia (malakos м’який; malakia - м’якість)
ненормальная мягкость, размягченность, малация
ненормальна м’якість, пом’якшення, малація

7.
-lysis, -lyt- (lysis)
1. растворение, разрушение, расплавление, рассасывание. 2. хирургическая операция, освобождение органа – рассечение сращений, спаек, рубцов
1. розчинення, порушення, розплавлення, розсмоктування. 2. хірургічна операція, звільнення органу – розсічення зрощень, спаєк, рубців

8.
-plastica (plastike мистецтво ліплення, скульптури, от plasso ліпити, робити скульптуру)
восстановительная пластическая хирургическая операция, пластика
відновлююча пластична хірургічна операція, пластика

9.
-tomia (tome)
хирургическая операция рассечения, вскрытия какого-либо органа, ткани
хірургічна операція розсічення, розріз будь-якого органу, тканини

10.
tomo- (tomos - відрізок, пластина, шар)
относящийся к слою; послойно (в рентгенографии)
відносно слою; пошарово (в рентгенографії)

11.
-ectomia (ektome)
хирургическая операция удаления, иссечения какого-либо органа или ткани, эктомия
хірургічна операція видалення, висічення будь-якого органу або тканини, ектомія

12.
-stomia (stoma, stomatos - отвір)
хирургическая операция наложения искусственного отверстия (стомы), свища или анастомоза соустья (между органами)
хірургічна операція накладення штучного отвору (стоми), свищу або анастомоза соустя (між органами)

13.
-pexia (pexis прикріплення)
хирургическая операция прикрепления какого-либо внутреннего органа, фиксация
хірургічна операція прикріплення будь-якого внутрішнього органу, фіксація

14.
-r(h)aphia (rhaphe - шов)
хирургическая операция наложения шва
хірургічна операція накладання шву

15.
-schisis (греч. schisis розколювання)
расщепление органа
розщеплення органу

16.
-rhexis (rhexis)
разрыв, разрушение органа
розрив, порушення органу

17.
-desis (desis)
хирургическая операция по созданию неподвижности, укреплению положения органа
хірургічна операція з утворення нерухомості, укріпленню положення органу

18.
-eurysis (eurys - широкий)
прием расширения органа - ейриз
прийом розширення органа - ейріз

19.
-eurynter (euryno - розширювати)
инструмент для этой процедуры – ейринтер
інструмент для цієї процедури – ейрінтер

20.
-clasia (klasis - ламання, розбивання; руйнування)
хирургическая операция по разрушению части тела, органа
хірургічна операція з порушення частини тіла, органа

21.
-centesis (kentesis - укол, прокол)
прокол, пункция
прокол, пункція

22.
-privus (лат. -позбавлений чого-небудь)
-привный – обусловленный отсутствием или удалением органа
прівний – обумовлений відсутністю або видаленням органу! N.B.!
1. Відрізняйте значення термiнoeлeмeнтів –ectasia( пaтoлoгiчний процес рoзширення oргану, наприклад : gastrectasia – рoзширення шлунку) та–-eurysis (штучне розширення будь-якого порожнього oргaну спeціальним iнструментом, який називається –eurynter, напркиклад. metreurysis– штучне розширення матки за допомогою метрейрінтеру /metreurynter/ для стимуляції пологів)

2. Пам’ятайте, що термiнoeлeмeнт -schisis означає врoджeні вади eмбріонального рoзвитку (cranioschisis – врoджeне розщеплення черепних кісток, розщеплений черепу)

3. Зверніть увагу на те, що можливо використовувaти в значенні «прокол, пункція» не тільки грецький термiнoeлeмeнт -centesis (в складних тeрмінах), a також латинське слово punctio,onis f (з латинською назвою oргану чи тканини в формі родового відмінку ) для позначення українського – пункція, прокол. Наприклад, українське «прокол, пункція яєчника» може перекладатися як: лaтинське – punctio ovarii або грецьке – oophorocentesis.

(
ВПРАВИ
Вправа 1.
Сформулюйте значення клінічних термінів, аналізуючи терміноелементи, що їх утворюють:
Splanchnologia, gastroenterologia, intestinoplastica, ileocoloplastica, laparotomia, laparothoracotomia, gastrectasia, vagotomia, spondylotomia, enteroptosis, proctospasmus, hydrotherapia, pneumonopexia, stenocardia, ileosigmostomia, pylorostenosis, choledochoplastica, phthisiatria /гр. phthisis – туберкульоз/, choledochostomia, colostoma, colostomia, acroparalysis, choledochogastrotomia, splenoptosis, hy
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·раrocentesis, cardiorrhexis, cholangioma, spondyloschisis, urethritis, hysterocervicotomia, ureterographia, ureterotomia, orchipexia, trachelotomia, salpingostomia, cholangitis, colpopexia, thyreoprivus, ovarioprivus, metreurynter, thoracocentesis, arthrodesis, cholangioma, spondyloschisis, diverticulectomia.

Вправа 2.
Перекладіть клінічні діагнози на рідну мову:
Hernia vaginalis, hernia subcutanea, lymphocytosis infectiosa acuta, colitis cystosa, colitis superficialis, recectio pylori, colitis ulcero
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·are, tumor malignus, tumor benignus, carcinoma hepatocellulare, refluxus caecoiliacus, nephrosis acuta, icterus haematogenus, nephrosis congenita, ileus congenitus, pleuritis carcinomatosa, osteoarthrosis senilis.

Вправа 3.
Утворіть терміни із заданим значенням:
А. Біль в області хребта, фіксація (блукаючої) нирки, опущення нирки, видалення матки, череворозтин, утворення наружного свищу на нирці, розтин (паренхими) нирки, фіксація ободової кишки, розтин ободової кишки, накладання свищу на ободову кишку, зубна пухлина, спазм товстої кишки, видалення передміхурової залози, фіксація (блукаючої) селезінки, біль в області прямої кишки, фіксація прямої кишки, розм’якшення: кістки, хряща, головного мозку; пластична операція на гортані, розширення легень, травма зуба, ускладнений карієс.
Б. Запалення: піхви, сигмовидної кишки, пазухи; пластика піхви і промежини, розрив піхви, розтин пупка, запалення слізного мішка, рентгенографія маточних труб, запалення маточних труб і яєчника, створення оперативним шляхом отвору в маточній трубі, розширення піхви, порушення кістки, інструмент для розширення прямої кишки, розщеплення хребта.

Вправа 4.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін:

I. Внутрішні хвороби
Ревматичний нефросклероз
Гострий постпневмонічний абсцес
Бронхіальна астма, вазомоторна риносинусопатія
II. Хірургія
Гангренозний апендицит
Гострий апендицит
Поверхнева інгвінальна грижа
Гострий калькульозний перфоративний холецистит
Гострий геморагічний панкреатит
III. Оториноларингологія
Гострий риногенний гнійний гайморит
Хронічний катаральний фронтит
IV. Нервові хвороби
Атеросклероз церебральних артерій
Шийний остеохондроз
Бічний аміотрофічний склероз
V. Фтизіатрія
Туберкульозний менінгоенцефаліт
Інфекційні хвороби
Гостра дизентерія
Гостра респіраторна хвороба
РинофарингобронхітЗаняття 6-8

Тема: Складні клінічні терміни. Греко-латинські дублетні позначення тканин, органів, секретів, виділень, . статі, віку . Одиночні терміноелементи, що позначають функціональні та патологічні стани, процеси
Ціль: Знати грецькі терміноелементи. Вміти формулювати дефініції клінічних термінів з точки зору їх термінологічного складу, аналізувати та утворювати складні терміни із заданим значенням
( Таблиця №5.
Греко-латинські дублетні позначення тканин, органів,
секретів, виділень, статі, віку.

№ п/п
Грецькі ТЕ
Латинські слова
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
haemo-, haemato-, aemia (haima, atos)
sanguis, inis m
кровь
кров

2.
histo-, histio- (histos, histion)
textus, us m
ткань
тканина

3.
myo-, mysium (mys, myos)
musculus, i m
мышца, мышечный
м’яз, м’язовий

4.
cyto-, -cytus (kytos судина, поржнина)
cellula, ae f
клетка
клітина

5.
chondro- chondros)
cartilago, inis f
хрящ, хрящевой
хрящ, хрящовий

6.
-cele (kele здуття, вибухання)
hernia, ae f
грыжа, вздутие, выбухание
грижа, здуття, вибухання

7.
neuro-, neuri- (neuron - жила, сухожилля,волокно, нерв)
nervus, i m
нерв, нервная система
нерв, нервова система

8.
adeno- (aden залоза)
1. glandula, ae f
2. nodus lymphaticus (lymphonodus)
1. железа, железистый эпителий
2. лимфоузел, аденоиды
1. залоза, залозний епітелій
2. лімфовузол, аденоїди

9.
angio- (angeion)
vas, vasis n
vasculum, i n
сосуд (преимущественно кровеносный)
судина (переважно кровоносний)

10.
blasto-, blastus (blastos зародок)
germen, inis n
зачаток; бласт – зародышевая клетка или ранняя эмбриональная стадия
зачаток, бласт – зародкова клітина або рання ембріональна стадія

11.
phlebo- (phleps, phlebos жила, вена)
vena, ae f
вена


вена

12.
teno-(tenon)

tendo, inis m
сухожилие
сухожилля

13.
dermo-, dermato-, -derma (derma, atos)
cutis, is f
кожа
шкіра

14.
uro-, -uresis-, -uria (uron)
urina, ae f
urinarius, a, um
моча
мочевой
сеча, сечовий

15.
chole-, -cholia (chole)
fel, fellis n; bilis, is f
желчь; желчный
жовч, жовчогінний

16.
chylo-, -chylia (chylos сік, млечный сік)
lympha, ae f
относящийся к лимфе
що відноситься до лімфи

17.
pyo (pyon)
pus, puris n
гной
гній

18.
hidro- (hidros)
sudor, oris m
пот
піт

19.
hydro- (hydor, hydatos - вода, рідина)
aqua, ae f
1. вода; 2. жидкость; в сочетании с наименованиями органа или болезни – скопление серозной жидкости, жидкого содержимого
1. вода; 2. рідина, у сукупності із найменуванням органу чи хвороби – накопичення серозної рідини,

20.
toxo-, toxico-, toxi- (toxon - лук, стріла; toxicon - отрута)
venenum, i n
яд, ядовитый, токсический
отрута, отруйний, токсичний

21.
litho-, -lithiasis (lithos)
calculus, i m
наличие конкрементов, камня
наявність конкрементів, каміння

22.
onco- (onkos 1. об’єм, маса; 2. здуття; onkoma пухлина)
tumor, oris m
1. опухоль 2. объем
1. пухлина 2. об’єм

23.
carcino- (karkinos- рак; karkinoma -роз’ідаючий, виразка, рак)
cancer, cri m
рак, раковая опухоль

·рак, ракова пухлина

24.
myelo-, -myelia (myelos - кістковий мозок)
medulla spinalis
medulla ossium
спинной мозг или костный мозг
спинний мозок або кістковий мозок

25.
masto- (mastos - грудь, сосок)
mamma, ae f
женская грудь, молочная железа
жіноча грудь, молочна залоза

26.
oto-, -otia (us, otos)
auris, is f
ухо
вухо

27.
ophthalmo-, ophthalmia (ophthalmos)
oculus, i m
глаз
око

28.
sphygmo-, -sphygmia
pulsus, us m
пульс
пульс

29.
gyno-, gynaeco- (gyne, gynaikos)
femina, ae f
femininus, a um
женщина, женский
жінка, жіночий

30.
andro-, -andria (aner, andros)
mas, maris m
masculinus, a, um
vir, i m
мужчина, мужской
чоловік, чоловічий

31.
paedio-, paedo- (pais, paidos, paedion)
infans, ntis m, f
puer, eri m
ребенок, дитя, детский
дитина, дитя, дитячий

32.
-paedia (paideia виховання)

методы лечения
методи лікування

33.
gery-, gero-, geronto- (geron, gerontos)
senex, senis m
senilis, e
старик, старческий
старик, старечий

34.
topo- (topos)
locus, i m
место
місце

35.
pharmaco- (pharmakon)
medicamentum, i n
лекарство
ліки

36.
tricho-, -trichia (thrix, trichos)
capillus, i m
волосы
волосся

37.
onycho-, -onychia (onyx, onychos)
unguis, is m
ноготь
нігті

38.
dacryo- (dakryon)
lacrima, ae f
слеза
сльоза

39.
sialo-, -sialia (sialon)
saliva, ae f
слюна, слюнный
слина, слинний

40.
copro- (kopros)
faeces, ium f (pl)
stercus, oris n
кал
кал

41.
galacto- (gala, galaktos)
lac, lactis n
молоко, молочный
молоко, молочний

42.
lipo- (lipos)
adeps, ipis m
жир, жирный, жировой
жир, жирний, жировий

43.

-op-, -opt-, optico-, -opia,-opsia (ops, opos)
visus, us m
visio, onis f зрение, способность зрения
глаз, зрение, зрительное восприятие, зрительный
око, зір, зорове сприйняття, зоровий

44.
phaco-, -phakia (phakos чечевица)
lens, lentis f чечевица
хрусталик
кришталик

45.
blepharo- (blepharon)
palpebra, ae f
веко
віко

46.
kerato- (keras, atos pіr)
cornea, ae f
роговица, ороговение
роговиця, ороговіння

47.
phono-, -phonia (phone)
vox, vocis f
sonus, i m
звук, голос
звук, голос

! NB!
1. Грецькі термiнoeлeмeнти – нaзви зaлоз:
–lymphangi– лiмфатичний вузол, зaлоза
–hidraden– пiтна зaлоза
–sialaden– слюнні зaлози
–parot– привушна зaлоза
–mast– молочна зaлоза
–pancreat– підшлункова залоза
–prostat– прoстата, передміхурова залоза
–thyr– щитовидна зaлоза
–thym– тимусова зaлоза

2. Терміноелемент -paedi- на початку складного клінічного терміну має значення “дитина”, а кінцевий терміноелемент –paedia означає “кoрекція фізичних вад, методи лікування”. Наприклад, paediatria – наука про дитячі хвороби; logopaedia – корегування недоліків помилок oргaнів мови.

3. Терміни зі значенням «наявність якоїсь речовини в порожнині органу» є складними словами, що будуються за схемою:
НАЗВА РЕЧОВИНИ + НАЗВА ОРГАНУ (ГРЕЦЬКА АБО ЛАТИНСКА)
Наприклад: гній в поржнині матки – pyometra; крoв і рeчовина в піхві – haematopyocolpos etc.
( Таблиця №6.
Одиночні ТЕ, що позначають функціональні та патологічні стани, процеси
№ п/п
Грецькі ТЕ
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
bio- (bios)
жизнь, жизненные процессы
життя, життєві процеси

2.
pnoe, -pnoea (pnoe, pnoia)
дыхание
дихання

3.
geno-, -genesis, -genesia, -genia (genos род, рождение, genesis происхождение, развитие)
рождение, порождение, происхождение, развитие, генез
народження, породження, походження, розвиток, генез

4.
aesthesio-, -aesthesia (aisthesis)
чувство, ощущение, чувствительность
почуття, відчування, чутливість

5.
astheno- (asthenes слабый от а- + sthenos сила; astheneia бессилие, слабость)
слабость, ослабление, астения
слабість, ослаблення., астенія

6.
spiro- (лат. spiro, spiratum дуть, дышать, выдыхать)
относящийся к дыханию, дыхательный
що відноситься до дихання, дихальний

7.
pneumo-, pneumato- (pneuma, atos дуновение, дыхание, воздух)
воздух, газ, находящийся в органе
повітря, газ, що знаходиться в органі

8.
aёro- (aёr,aёros; лат. aёr, aёris воздух)
воздух, воздушный
повітря, повітряний

9.
-kinesia, kinemato-, kinemo-, kineto- (kinesis)
относящийся к движению
відносний до руху

10.
-crin-, -crinia (krino отделять, выделять, решать)
отделение, выделение, секреция
відділення, виділення, секреція

11.
-penia (penia бедность, нужда)
недостаток, уменьшение количества, главным образом кровяных телец
нестача, зменшення кількості, головним чином кров’яних тілець

12.
-cytosis (гист. cytus клетка + osis)
повышение содержания количества клеток в сравнении с нормой
підвищення місткості кількості клітин в порівнянні з нормою

13.
-rhoea (rhoia и rhoe течение, истечение от rheo течь)
течение, истечение секрета или жидкости
витікання, витікання секрету або рідини

14.
-rhagia (rhagos разорванный, прорванный; haimorrhagia кровотечение)
кровотечение из какого-либо органа
кровотеча з будь-якого органу

15.
-stasis (stasis стояние, застой, задержка)
застой, естественная остановка, стаз
застій, природна зупинка, стаз

16.
tono-, -tonia (tonos; лат. tonus)
напряжение, тонус
напруження, тонус

17.
-plasia (plasis ваяние, формирование)
образование, развитие ткани, клеток, органов
утворення, розвиток тканини, кліток, органів

18.
-tensio (лат. tensio напряжение)
гидростатическое давление
гідростатичний тиск

19.
-tropho-, -trophia (trophe питание)
относящийся к питанию или зависящий от него, от кровоснабжения органов и тканей
відносний до харчування або залежний від нього, від кровопостачання органів та тканин

20.
oxy-, -oxia (oxys острый, кислый; лат. oxygenium кислород)
1. окисленный
2. относящийся к кислороду
1. окислений
2. що відноситься до кисню

21.
phago-, -phagia (phagein їсти, поїдати, пожирать)
1. процесс еды , глотание
2. поедающий, поглощающий
1. процес харчування, ковтання 2. з’їдаючий, поглинаючий

22.
philo-, -philia (phileo - любити; philia - любов, нахил, схильність)
любовь, склонность, предрасположение к чему-либо
любов, схильність, схильність до чого-небудь

23.
phobo-, -phobia (phobos - страх, боязнь)
боязнь, болезненное отвращение к чему-либо
боязнь, хворобливе відвернення від чого-небудь

24.
tropo-, -tropia (tropos или trope - поворот, спрямованість, спосіб дії)
направление, направленность, действующий на что-либо
направлення, направленість, впливаючий на що-небудь

25.
psycho-, -psychia (psyche душа, свідомість)
относящийся к душевным, духовным свойствам, к психике
що відноситься до душевних, духовних властивостей психіки

26.
–plegia (plege - удар, ураження)
удар, паралич
удар, параліч

27.
aetio- (aitia - причина)
относящийся к причине болезни
відносний до причини хвороби

28.
athero- (athere - кашка)
отложение жира, жироподобных веществ, напр. в стенке артерий
відкладення жиру, жироподібних речовин, напр. в стінках артерій

29.
morpho-, -morph (morphe - вид, форма, утворення)
вид, форма, строение чего-либо
вид, форма, будова будь-чого

30.
ergo-, -ergia, -urgia (ergon діло, работа, діяльність)
1. относящийся к работе, действию;2. деятельность;
3. реактивность
1. що відноситься до роботи; 2. діяльність; 3. реактивність

31.
dynamo-, -dynamia (dynamis)
сила, усилие
сила, зусилля

32.
-gnosis, -gnosia (gnosis)
1. знание, наука; 2. способность узнавать, знать
1. знання, наука; 2. здатність пізнавати, знати

33.
-po(i)esis, -po(i)et- (poiesis выработка, образование)
выработка чего-либо (крови, мочи)
виработка чого-небудь (крові, сечі)

34.
-mnesia (mnesis - пам’ять, пригадування)
относящийся к памяти, к способности вспоминать
що відноситься до пам’яті, до здатності згадувати

35.
-phreno, -phrenia (phren средоточие душевных свойств; душа, ум, разум)
относящийся к уму, психическим свойствам человека
що відноситься до розуму, психічним властивостям людини

36.
phrenico- (nervus phrenicus діафрагмальный нерв)
относящийся к диафрагме
що відноситься до діафрагми


NB!
1. Назви фiзіoлoгічних функцій:
–pnoe – дихання
–phagia – глотання
–osmia - нюх, oргани нюху
–acusia – слух
–phonia – голос
–opsia, –opia – зір
–mnesia – пам’ять
–geusia – смак

2. Зверніть увагу на те, що можливо використовувaти в значенні «параліч» не тільки грецький термiнoeлeмeнт -plegia, а також латинський термін paralysis,is f (з латинською назвою органу чи частини тіла). Наприклад: переклад терміну «параліч очного нерва, ока» може бути:
a/.ophthalmoplegia
б/.paralysis nervi optici

3. Tерміноeлeмeнти, які означають “кров”
a/ haema–, haemat– (haematoma – кривава пухлина)
б/ –aemia – патологічний стан крові(hyperkaliaemia – перебільшення кількості калію в крові
в/ –penia – зменшення кількості кров’яних тілець
(thrombopenia – зменшення кількості трoмбоцитів у крові
г/ –cytosis – збільшення кількості кров’яних тілець
(erythrocytosis – збільшення кількості eритроцитів у крові)

4. Tерміноeлeмeнт -uria означає:
a/ патологічний стан сечі( haematuria – присутність крові в сечі)
б/ стaн діурезу(dysuria – ненормальний діурез, боляче мочевиділення )
(
ВПРАВИ
Вправа 1
Сформулюйте значення клінічних термінів, аналізуючи терміноелементи, що їх утворюють:
A. 1. Haemolysis, haemotherapia, haemostasis, empyema, haemangioma, haemangiomatosis, haemarthrosis, haematologia, haematoma ( скупчення крові в тканинах), haematonephrosis, azotaemia. cholaemia, uraemia, haematuria, urohaematoma, urethritis, ureteritis, vasoresectio, vasotomia, ectopia, vasoconstrictio, myoma, myoblastus, thymocytus, myoblastoma, perimysium, endomysium, acrohidrosis.
2. Myocardium, myometrium, carcinosarcoma, cytopenia, hydraemia, lymphocytus, lympho(cyto)penia,hydrarthrosis,lymphorrhoea,chondroblastus,chondroblastoma,
chondrogenesis, herniorrhaphia, perivasculitis,epicranium, epipharynx, gastrocele, meningocele, anaemia, toxaemia, myasthenia.
3. Neurosis, neuritis, neuroma, neurolysis, angioneurosis, adenotomia, lymphadenitis, lymphangiitis, hyperaemia, lymphadenoma, lymphangioadenographia, hidradenitis, anhidrosis, aesthesiologia.
4. Angiectasia, phlebectasia, anaesthesia, hypaesthesia, phlebosclerosis, erythroblastus, ovocytus, dermatosis, dermographia, mesoderma, periderma, dermatitis, dermatostomatitis, sphygmographia, ureterolysis, pneumolysis, pneumomalacia, lithotomia, lithiasis, cholelithiasis, urolithiasis, broncholithus, broncholithiasis, dysfunctio, chylothorax, chyluria, chylocele.
5. Pyodermia, pyaemia, pyorrhoea, pyothorax, pyuria, pyometra, dyscrinia, secretio, incretio, endocrinologia, haemorrhagia, gastrorrhagia, odontorrhagia, oncogenesis, oncogramma (об’єм).
6. Synostosis, myelopathia, aplasia, hyperplasia, dysplasia, metaplasia, myelodysplasia, mesoduodenum, myelosis, osteomyelitis, mastoptosis, hydrocephalus, otoneurologia, otitis, ophthalmologia, cholekinesis, hypopituitarismus, ductus bilifer, vesica biliaris s. vesica fellea, gynaecologia, paediatria, logopaedia, chondrocytus, haemocyti, gerontologia, hydrophilia, hydrophobia, geriatria.
7. Apnoё, hypopnoё, pneumocephalia, tenorrhaphia, aёrohaemotherapia, pneumographia, respiratio, inspiratio, pneumarthrosis, sphygmogramma, atrophia, dystrophia, hypertrophia, hypotrophia, vagotropus (a, um), anoxia, hypoxia, haemophilia, aёrophagia, ophtha!- morheographia.
Б. 1. Anergia, synergia, asynergia, hypergia, chirurgia, chondrodysplasia, tenodesis, atrichia, anonychia, anychorhexis,darcryoadenitis, dacryolithus, s. calculus lacrimalis, hyperdynamia, hypodynamia, amnesia, sialadenitis, sialorrhoea, coprostasis, galactostasis, epoophoron, lipoma, dysmorphosis, pyoophoritis, pyosalpinx, pyoovarium, morphologia, phacomalacia, blepharitis, keratoma (на коже), keratosis (на коже), keratitis (о глазе), asthenopia, biopsia.
2. Cardioplegia, ophthalmoplegia, hypertrichia, aphonia, sphygmophonia, aethiologia, aethiopathogenesis, phrenicotomia, schizophrenia (schizo раскалывать), paraphrenia, phacoma, phacomatosis, lipodystrophia, dacryocystographia, dacryocystorhinostomia, hydrorrhachis, mesovarium, lipaemia, haemopoёsis.
C. Atelodontia, atelocheilia, ulorrhagia, uranoplegia, uranorrhaphia, meloplastica, meloschisis, odontolithus, odontogenesis, dysontogenesis, parodontitis, endodontitis, gnathitis, prognathia, progenia.

Вправа 2.
Утворіть латинською мовою терміни із заданим значенням:
A.
1) кровотеча: маточна, прямої кишки, вуха, молочної залози
2) порушення: нюху, голосу, ковтання, тонуса, пам’яті
3) відсутність: сечовиділення, слуху, зору, харчування, дихання
4) параліч: ока, серця, ноги, руки, м’язу
5) витікання: лімфи, молока, слюни, сльози
6) застій: жовчі, калу, крові
7) гній та кров в яєчнику
8) опущення: повіки, нирки, піхви
9) жовчокам’яна, сечокам’яна хворба
10) наука: про жіночі хвороби, старість, ліки, очі, нерви
11) запалення: слюнної залози, роговиці, біля вени, навколо серця
B.
Пухлина, що виходить з потових залоз; пухлина, що виходить із тканини вилочкової залози; наявність в сечі гемоглобіну, вміст в крові (складових частин) жовчі, конкремент в судині, (доброякісна) пухлина з жирової тканини, ускладнення ковтання, накопичення гною та крові в (порожнині) перикарду, наявність гною в черевній (порожнині), м’язова слабкість, наука про (захворювання системи) кров, патологія клітин, запалення шкіри, розлад розвитку, брижейка тонкої кишки, запалення лімфатичних судин, запалення лімфатичного вузла, лікування кров’ю.
Підвищення кількості лімфоцитів, застій жовчі, застій лімфи, затримка (току) крові, розлад руху, руйнування клітин, маточна кровотеча, руйнування тканин, позаклітинний, розлад харчування, відсутність чутливості, порушення чутливості, спазм судин, зниження тиску, накопичення повітря і крові в перикарді, зменшене (послаблене) дихання.

Вправа 3.
Утворіть латинські назви запалень:
молочної залози, підшлункової залози, наружної оболонки вен, внутрішньої оболонки вен, (тканин) навколо

Вправа 4.
Напишіть латинською мовою в повній словниковій формі назви органів:
воротар, печінка, дванадцятипала кишка, шлуночок, стравохід, гортань, глотка, дихальне горло, брюшина.

Вправа 5.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін
А.
Абсцес ретровезикальний, новоутворення ниркової миски, дерматози, гастректомія крізьплевральна, туберкульозний тонзиліт, абсцес заглотковий, сенільний психоз, гепатична жовтуха, серцево-легенева недостатність, інфекційний мононуклеоз, хронічний тонзиліт, ренальна анурія, глаукома посттравматична, флеботромбоз лівої голені, рак шлуночку, гострий гематогенний остеомієліт, первинний підгострий септичний ендокардит, ендоартрит і артерііт гілок аорти, атеросклероз мозкових артерій, зовнішня кефалогематома; катаральний омфаліт; лікування гострого пієлонефриту (катарального стоматиту, астматичного бронхіту, вродженого гепатиту); токсико-алергічний міокардит; гострий алергічний риніт; гематуричний нефрит; мікотичний стоматит.

Б.
Абсцес субарахноідальний, внутрішньоартеріальна анестезія, рефлюкс пієлоретроперитонеальний, внутрішньоматочна інфекція, гіпоплазія кісткового мозку, внутрішньовенна ін’єкція, підшкірна ін’єкція.
С.
Травматична киста ніжньої (верхньої) щелепи, грануломатозний хронічний лімфаденіт, актиномикотичний лімфаденіт, остеоміеліт верхньої щелепи новонароджених

Вправа 6.
Перекладіть деякі назви діагнозів:
Остаточний(термінальний) діагноз, клінічний діагноз, функціональний діагноз, етіологічний діагноз, нозологічний діагноз, патогенетичний діагноз, прямий діагноз, посмертний(постмортальний) діагноз.

Вправа 7.
Поясніть значення прикметників в термінах, що характеризують анестезію:
інфраорбітальна, букальна, мандибулярна, ментальна, лінгвальна, палатинальна, паравертебральна, пресакральна, ретробульбарна (очне яблуко), епібульбарна (очне яблуко), спинальна, епідуральна, ендоневральна, периневральна.

Вправа 8
Перекладіть клінічні діагнози на рідну мову:
A.Dysplasia polycystosa, necrolysis epidermalis toxica, cardiomyopathia hypertrophica diffusa, sclerosis systematis nervosi diffusa, sclerosis endocardii congenita, empyema pleurae,prostatopathia dyshormonalis hyperplastica, abscessus cerebri оesophagogenus, (metastaticus, cardiopathicus), abscessus paraurethralis, abscessus hepatis ascaridosus(chlolangiogenus), automatismus hypnoticus, agangliosis coli congenita, adenocarcinoma hypophysis, adenoma corticis glandulae suprarenalis, amnesia infantilis, pyodermia gangraenosa, profunda, pyloroplastica extramucosa, pyelonephritis carculosa haematogena, pyelotomia subcorticalis, pericarditis carcinomatosa (ulcerosa,mycotica), paraphrenia melancholica( phantastica), paramyotonia congenita, osteoma ectopicum.
B.
Gingivitis gravidarum, granulema subcutaneum odontogenum, caries acuta profunda, hypoplasia enameli, caries simplex, hyperaesthesia dentium, hyperaemia pulpae, pulpitis acuta diffusa, pulpitis chronica gangraenosa, periodontitis apicalis, calculus dentalis, calculus supragingivalis, stomatitis ulcerosa, cheilitis superficialisЗаняття 9
Тема: Складні клінічні терміни. Греко-латинські дублетні позначення різних фізичних властивостей, якості, відношення та інші ознаки
Ціль: Знати грецькі терміноелементи. Вміти формулювати дефініції клінічних термінів з точки зору їх термінологічного складу, аналізувати та утворювати складні терміни із заданим значенням

Таблиця №7.
Одиночні ТЕ, що позначають різні фізичні властивості, якості, відношення та інші ознаки
№ п/п
Грецькі ТЕ
Значення російською мовою
Значення українською мовою

1.
auto- (autos сам)
1. сам, тот же самый, свой, собственный;
2. автоматический
1. сам, той самий, свій, власний

2.
allo- (allos другий, інший)
другой, иной, измененный, необычный
другий, інший, змінений, незвичайний

3.
hetero- (heteros другой, різний)
один из двух, другой, непохожий; соответствует русск. разно-
один з двох, другий, несхожий; відповідає рос. різно-

4.
homeo-, homo- (homoios подібний; homos той же самий)
сходный, одинаковый, тождественный
схожий, однаковий, тотожний

5.
iso- (isos рівний)
равный, соразмерный, одинаковый
рівний, розмірний, однаковий

6.
aniso- (anisos нерівний: an- + isos)
неравный, несоразмерный
нерівний, нерозмірний

7.
neo- (neos молодий, новий)
новый, молодой; вновь созданный или возникший
новий, молодий; заново створений

8.
tele-, teleo-, telo- (tele далеко; telos кінец; teleos завершений)
1. отдаленный (в пространстве и во времени) 2. окончание, завершение
1. віддалений (у просторі та часі)
2. скінчення, завершення

9.
pseudo- (pseudos мнимий)
ложный, мнимый; соответствует русским ложно-, лже-
невірний, мнимий;

10.
ortho- (orthos прямий, вертикально направлений; правильный)
1. прямой, вертикально направленный; 2. правильный, соответствующий нормальному положению
1. прямий, вертикально направлений; 2. правильний, відповідає нормальному положенню

11.
xero- (xeros)
сухой
сухий

12.
cryo- (kryos холод, мороз)
относящийся к холоду, к низкой температуре, к замерзанию
що відноситься до холоду, до низької температури, до замерзання

13.
thermo-, -thermia (therme тепло, теплота; thermos теплий)
теплый; относящийся к температуре
теплий; що відноситься до температури

14.
pyr-, pyro-, pyreto- (pyr вогонь, жар; pyretos жар, лихоманливий стан)
жар; лихорадочное состояние
жар; лихоманливий стан

15.
macro- (makros великий)
большой, крупный
великий, крупний

16.
micro- (mikros малий)
малый, маленький
малий, маленький

17.
megalo-, megalia (megas, megalоs великий)
большой, увеличенный
великий, збільшений

18.
oligo- (oligos малий, незначний)
малый, незначительный, недостаточный
малий, незначний, недостатній

19.
poly- (poly, от polys багато, множина)
много, множество; больше чем в норме
багато, множина; більше ніж в нормі

20.
pan-, panto- (pan, pantos все)
все, весь, целиком
все, весь, цілком

21.
brachy- (brachys короткий)
короткий, укороченный
короткий, скорочений

22.
brady- (bradys повільний)
медленный, замедленный
повільний, уповільнений

23.
tachy-, tacho- (tachys швидкий; tachos швидкість)
быстрый, скорый, частый
швидкий, частий

24.
chromo-, chromato-, -chromia (chroma, chromatos колір, окрас)
1. цвет, окраска; 2. относящийся к хрому
1. колір, окрас; 2. що відноситься до хрому

25.
leuco- (leukos білий)
1. белый; 2. относящийся к лейкоцитам
1. білий; 2. що відноситься до лейкоцитів

26.
erythro- (erythros червоний)
1. красный; 2. относящийся к эритроцитам
1. червоний; 2. що відноситься до еритроцитів

27.
cyano- (kyanos темно-синій)
1. темно-синий, синюшный; 2. относящийся к синильной кислоте
1. темно-синій, синюшний;
2. що відноситься до синильної кислоти

28.
melano- (melas, melanos чорний)
1. темный, черный;
2. содержащий меланин
1. темний, чорний;
2. що містить меланін

29.
glyco-, gluco- (glykys солодкий)
сладкий, наличие сахара, глюкоза
солодкий, наявність цукру, глюкоза

30.
pachy- (pachys щільний)
плотный, уплотненный, твердый
щільний, ущільнений, твердий

31.
lepto- (leptos тонкий, слабкий)
нечто тонкое, слабое, нежное; узкое
дещо тонке, слабке, ніжне; вузьке

32.
dolicho- (dolichos)
длинный, удлиненный
довгий, подовжений

33.
bary-, baro- (barys важкий, baros важкість)
1. тяжелый, тяжесть, вес;
2. атмосферное давление
1. важкий, важкість, вага;
2. атмосферний тиск

34.
bathy-, batho- (bathys глибокий, bathos глибина)
глубокий, глубина
глибокий, глибина

35.
platy- (platys)
плоский, уплощенный, широкий
плоский, сплощений, широкий

36.
hemi- (греч.), semi- (лат.)
полу-, половинный; односторонний
напів-, половинний, односторонній

37.
chloro- (chloros зелений,)
1. зеленый; 2. содержащий хлор
1. зелений; 2. що містить хлор

38.
xantho-
желтый
жовтий

39.
polio- (polios сірий)
1. серый; 2. относящийся к серому веществу головного мозга
1. сірий; 2. що відноситься до сірої речовини головного мозку

40.
necro- (nekros мертвий, труп)
омертвление, относящийся к трупу
омертвляння, що відноситься до трупу

NB!
1. Нaзви кoльорів ( chroma–,chromat– - колір):
melan – чорний
leuc – бiлий
erythr– чeрвоний
chlor – зелений
cyan – блакитний
xanth – жoвтий
polio – сірий
iod –– фioлетовий

2. Грецькі терміноелементи - антоніми :
a/ brady – повільний (bradycardia)
tachy – швидкий (tachycardia)
б/ macro–(megal–) – збільшення (macrocephalia)
micro – мала величина (microcephalia)
в/ brachy – скoрочення (brachycephalia)
dolicho – довгий (dolichocephalia)
г/ pachy – тяжкий pachymeninx – dura mater)
lepto – ніжний (leptomeninx – pia mater)
д/ pyr – гарячий, вогонь(Antipyrinum)
thermo – теплий (thermoplegia)
cryo – хoлодний (cryothalamopexia)
е/ hemi – половина (hemiparesis)
pan–, panto – як ціле (panophthalmitis)
ж/ xer – сухий (xerophthalmia)
hydr – вода (hydrophobia)

3. Назви мозкових оболонок - грецькі терміноелементи:
mening– мозкові оболонки
leptomening – м’яка мозкова оболонка(pia mater)
pachymening – тверда мозкова оболонка (dura mater)
arachnoid – павутиноподібна мозкова оболонка (arachnoidea)
(
ВПРАВИ
Вправа 1.
Сформулюйте значення клінічних термінів, аналізуючи терміноелементи, що їх утворюють:
A. Xenotransplantatio, xerodermia, xerophilus, telepathia, orthopaedia, pseudostenosis, orthopnoё, cryoretinopexia, cryothalamotomia, thermoplegia, brachyphalangia, sclerodermia, necrobiosis (зворотній процес фізіологічного отмирання тканин, навідміну від некрозу), melanodermia, leucodermia, hyperglykaemia, glucosuria, melanoma, melanomatosis, cyanodermia, cyanosis, cyanuria, dyschromatopsia, chromatophorus, acroanaesthesia.
Б. Hemiparesis, platycephalia, bathyaesthesia (відчуття глубоких частин тіла - м’язів, суглобів, сухожиллів), xanthodermia, chloropsia, poliomyelitis, anonychia, chlorodontia, hemispherium
С.Brachygnathia, adentia seu anodontia, xerocheilia, xerostomia, agnathia, cheilorhagia, retrogenia, progenia, retrognathia, prognathia, cheilognathopalatoschisis, sialadenectasia, pseudohypodontia.

Вправа 2
Утворіть терміни із заданим значенням:
A.1) пухлина:зелена, біла, м’язи;
2) розлад дихання, часте дихання , уповільнене дихання;
3) пласка, маленька, довга, велика, коротка голова;
4) боязкість нового, мертвого, червоного;
5) лікування теплом, холодом, атмосферним тиском;
6) чорна сеча, розростання чорної пухлини.
B.Наука про старіння, видалення молочної залози, біль в області молочної залози, заглатування повітря, знижений вміст інсуліну в крові, знижений вміст калію в крові, запалення всіх артерій, розлад сечовипускання односторонній парез, порушення чутливості, підвищена чутливість, порушення дихання (задишка), розлад харчування, підвищений гідростатичний тиск, малі розміри селезінки, збільшення печінки, сухість губ, розширення сліпої кишки, знижений вміст кисню в крові, прискорення серцевих скорочень, недостатній вміст еритроцитів в крові, рентгенологічне обстеження жовчного міхура, огляд сечового міхура, опущення матки, маточна кровотеча, повне видалення матки, незначне виділення сечі, надмірне виділення сечі, підвищений вміст лейкоцитів в крові, малі розміри нижньої щелепи, малі розміри верхньої щелепи.

Вправа 3
Перекладіть клінічні діагнози на рідну мову:
А)Stupor psychogenus, xanthochromia congestiva liquoris cerebrospinalis, leptomeningitis serosa acuta, gingivitis hypertrophica, abscessus peritonealis, poliomyelitis acuta, sclerosis angiogena, parodontopathia trophica, resectio ventriculi subtotalis, exstirpatio uteri supravaginalis, tuberculosispulmonum cavernosa, abscessus palati duri, sanatio cavitatis oris. angiokeratoma corporis diffusum,angiopathia retinae hypertonica, anaemia thyreopriva,splenogena, aplasia medullae ossium, bradysphygmia, bradyphagia, bradyphrenia, fibroadenoma mammae pericanaculare, neurosis infantilis iatrogena, mastitis carcinomatosa gangraenosa, dysplasia polycystosa, necrolysis epidermalis toxica, cardiomyopathia hypertrophica diffusa, sclerosis systematis nervosi diffusa, sclerosis endocardii congenita, empyema pleurae, prostatopathia dyshormonalis hyperplastica, automatismus hypnoticus, agangliosis coli congenita, adenocarcinoma hypophysis, adenoma corticis glandulae suprarenalis, amnesia infantilis, pyodermia gangraenosa, profunda
Б)Перекладіть на рідну мову назви різних видів абсцесів:
Abscessus apicalis, abscessus asepticus, gangrenosus, abscessus cerebri cardiopathicus, abscessus haemorrhagicus, abscessus cerebri contactus, abscessus cerebri rhinogenus, abscessus retropharyngeus acutus (chronicus), abscessus hepati, abscessus renalis chronicus abscessus cerebri oesophagogenus (metastaticus, cardiopathicus), abscessus paraurethralis, abscessus hepatis ascaridosus (chlolangiogenus).

Вправа 4.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін:
А)Зовнішня кефалогематома; катаральний омфаліт; лікування гострого пієлонефриту (катарального стоматиту, астматичного бронхіту, вродженого гепатиту); токсико-алергічний міокардит; гострий алергічний риніт; гематуричний нефрит; мікотичний стоматит, вагінальний розтин сечового міхура, параліч лицевого нерва, бронхіальна астма, диференційний діагноз, легенева гіпертензія, одонтогенна флегмона, розрив верхньощелепного нерва, ексартроз ліктьового суглоба, рак нирки, гематома голови, хронічний туберкульоз легень, (вроджене) зміщення нижнього носового ходу, запалення заднього шкірного нерва передпліччя, розрив передньої стінки піхви, недостатність задньої вени лівого шлуночка серця, перелом великого вертлюга стегнової кістки, розрив передньої стінки піхви, перелом передньої ямки черепа, розрив передньої схрещеної (cruciatus, a, um) зв`язки коліна, перелом великого горбка плечової кістки, розрив нижнього прямого м`яза ока, перелом верхньої передньої ості тазової кістки, екзема правої нижньої кінцівки, перелом малого горбка плечової кістки , запаленя великого потиличного нерва, розрив переднього м`яза ребра , виразка верхньої частини дванадцятипалої кишки, ускладнений перелом плеча.
Б)Перекладіть назви різних видів асфіксій та анемій латинською мовою:
асфіксія новонароджених, травматична (антенатальна, постнатальна, інтернатальна) асфіксія, постгепатична (гемолітична) анемія, гемолітична анемія новонароджених , ниркова анемія, анемія злоякісна, медикаментозна анемія.Заняття 10
Тема: Підсумкове заняття. Повторення грецьких терміноелементів з різними значеннями, суфіксів та префіксів, що приймають участь в утворенні клінічних термінів. Самостійна робота з підготовки до модульного контролю.
Ціль: Закріпити вміння формулювати дефініції клінічних термінів з точки зору їх термінологічного складу, аналізувати та утворювати складні терміни із заданим значенням та перекладати клінічні діагнози на латинську та рідну мови

(
ВПРАВИ
Вправа 1.
Сформулюйте значення клінічних термінів, аналізуючи терміноелементи, що їх утворюють:
Trichopathia, dacryocystectomia, chyluria, aphagia, adenocarcinoma, neurotomia, rhinoplastica, toxicosis, electroencephalogramma, cholelithiasis, thrombophilia, perimetritis, proctorrhagia, fibroma, haematometra, xerophthalmia, hepatosplenomegalia, paranephritis, uraemia, gastrostomia, osteonerosis, cholecystostoma, chondrogenesis, bilirubinuria, haemangioma, otorhinolaryngologia,galactorrhoea, bronchostenosis, glossoplegia, bradycardia, metrorrhexis, monoplegia, dystonia, psychologus, rhinopathia, trichopathia, gynaecophobia, dysphagia, achlorhydria(anaciditas), hyperchlorhydria, hypochlorhydria(hypaciditas), hyperthermia, phagocytus, chylothorax neurectomia, ophthalmologus, phlebographia, psychotherapia, hypoplasia, psychiater, syndactylia, lymphocytus, hypomnesia; endocervicitis, spondylitis, dactylalgia, colonoscopia, enterorrhagiа, proctalgia, typhlotomia, dyskinesia, dystrophia, thrombocytopenia, thrombophilia, neurosis, hysterorrhaphia, rhinorrhoe, gastroenterocolitis, gastroduodenoscopia, trichalgia, toxicologia; rhinoscleroma, hysteroplasia, proctorrhoea, toxicuria, broncholithiasis, colpopexia, physiotherapia, typhlitis, pathologus, dacryocystogramma, phthisiater, logotherapia, haematoma, megalodactylia, dactylomegalia, oligomenorrhoea, splenomegalia, megalosplenia, pneumonectomia, oncologia, seborrhoea, lipoma, orthopaedia, xerophthalmia, pathogenesis, microglossia, leucosis, hepatosplenomegalia, paediatria, parodontopathia, polyarthralgia, gynaecophobia, dysplasia, hysterectomia, myologia, myelotomia, physiotherapia, phlebographia, physiologus, strumectomia, urolithus, cholelithiasis, myoma, amnesia, adenocarcinoma, perimetritis, enteropathia, enterorrhaphia, colonoscopia, chyluria, dysenteria, endometritis, paraproctitis, dysergia, cheilosis, gastroenterologia, hyperthyreosis, hysteropexia, mammogramma, lymphocytus, paracolitis, psychologus, trichalgia, enteropexia, ophthalmologia, tonsillectomia, thrombophlebitis, sympathia, myelographia, dystrophia, cytologia, enteroplastica, hyperplasia, hypochylia, hypoplasia, keratotomia, spondylopathia, hyperergia.
Вправа 2. Транслітеруйте терміни латинською мовою, пояснить їх значення:
а) гідрофобія, кератопластика, гнатопластика, дизурія, гінекофілія, гістеротомія, гіперхлоргідрія, офтальмологія, альгезиметрія, колопексія, психолог, гемофілія, герніографія, ринопластика, дакріорея, симпатія, метроперінеопластика, гіперплазія, психіатр, синдактилія, прокторагія;
b) ентерорагія, тифліт, дискинезія, дистіреоз, міома, неврографія, гістерография, ринорея, гнаталгія, уроліт, гастроентероколіт, атрофія, флеболіт, парацистіт, энтерографія, енцефаліт, цистолітіаз, дакріоаденіт, дисбактеріоз, эмфізема, гастроентерологія, лімфорея.
Вправа 3.
1.Утворіть латинською мовою терміни із заданим значенням:
а) лікування методами психічного впливу; кровотеча з прямої кишки, огляд стінок порожнини носа; вшивання грижи, дослідження піхви за допомогою кольпоскопа; пластична операція язику; видалення піхви; піхвова кровотеча, накладання шву на промежину, розсічення м’язу; наука про лікування психічних хвороб;
в) запалення: ока, головного мозку, жовчного міхура, піхви, язику, ободової кишки, сльозового мішечка, спинного мозку, хребця, щитовидної залози, шлунку, прямої кишки, молочної залози, роговиці, губи, сечового міхура, кісткового мозку, м’язу , носу, очного яблука, слизової оболонки тонкої й товстої кишок, лімфатичного вузла, вени з утворенням тромбу;
c) розтин: ободової кишки; сліпої кишки; підвищена функція щитоподібної залози; доброякісна пухлина з залозистого епітелію; запалення (скелетних) м’язів ; зшивання кишки.
2.Утворіть латинською мовою терміни з наступними початковими терміноелементами:
a) gastr-: видалення усього шлунка; шлункова біль; запалення слизової оболонки шлунку; огляд внутрішньої поверхні шлунка, дванадцятипалої кишки; запалення слизової оболонки шлунка й тонкого кишечнику; огляд слизової оболонки шлунка за допомогою гастроскопа; шлункова кровотеча;
b) hyster-: розріз матки; зшивання стінок матки при її розриві; загальна назва хвороб матки невідомої етіології; фіксація патологічно рухливої матки; видалення матки;
c) kerat-: запалення роговиці; видалення (частини) роговиці; розтин роговиці; доброякісне новоутворення шкіри з надлишковим ороговінням; пластична операція роговиці;
d) cyst-: розтин порожнини сечового міхура; огляд внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою цистоскопа; наявність конкрементів у сечовому міхурі; запалення слизистої оболонки сечового міхура; видалення сечового міхура; рентгенівський знімок сечового міхура;
e) neur-: ураження нервів запального характеру; пухлина з нервових волокон; розділ клінічної медицини, вивчаючий хвороби нервової системи; функціональне захворювання нервової системи; нейрогенний; з’єднання швом кінців розірваного нерва;
f) proct-: спастичні болі в області прямої кишки; запалення слизової оболонки прямої кишки; фіксація прямої кишки при випаданні; кровотеча з прямої кишки ; лікар-спеціаліст з лікування хвороб прямої кишки; видалення прямої кишки;
g) rhin-: носовий камінь; запалення слизової оболонки носа; кровотеча з носа; огляд стінок порожнини носа за допомогою дзеркала;
h) psych-: наука о психічних хворобах; хворобливий розлад психіки; лікування методами психічного впливу; лікар-спеціаліст з лікування психічних хвороб; спеціаліст, вивчаючий психічну діяльність людини.
3.Утворіть латинською мовою терміни з наступними кінцевивими терміноелементами:
а) -logia: розділ медицини, вивчаючий фізіологію та патологію жіночої полової системи; наука про нормальні життєві процеси; наука про життя, про живіі організми; розділ внутрішніх хвороб, вивчаючий захворювання шлунково-кишкового тракту; розділ медицини, що займається лікуванням хвороб очей;
b) -ectomia: видалення (частини) роговиці; повне видалення мигдалин (при їх хронічному запаленні); видалення сльозового мішечка; видалення жовчного міхура; видалення матки; видалення усього шлунка;
c) -scopia: дослідження піхви за допомогою кольпоскопу; огляд стінок порожнини носа за допомогою дзеркал; спостереження дна ока за допомогою офтальмоскопа; огляд прямої кишки за допомогою ректоскопа; огляд внутрішньої поверхні сечового міхура за допомогою цистоскопа;
d) -tomia: розтин порожнини сечового міхура; розтин спинного мозку; розріз м’язу; розтин вени; розтин порожнини жовчного міхура; розтин роговиці;
e) -rrhagia: ациклічна маточна кровотеча; кровотеча з прямої ; кишкова кровотеча; шлункова кровотеча; кровотеча з языка;
f) -graphia: рентгенологічне дослідження молочної жалози без застосування контрастних рідин; рентгенологічне дослідження вен за допомогою контрастних речовин; рентгенологічне дослідження сечового міхура; рентгенологічне дослідження спинного мозку після введення контрастної речовини;
g) -itis: запалення язика; запалення біля матки; запалення серозної оболонки матки; запалення слизистої оболонки матки; запалення сльозового мішечка; запалення піднебінних мигдаликів; запалення молочної залози; запалення головного мозку;
h) -lithus: венний камінь; сечовий камінь; носовий камінь; кишковий камінь;
i) -оmа: доброякісна пухлина з м’язових волокон; доброякісна (натуральна) пухлина з залозистого епітелію; злоякісна пухлина з залозистого епітелію; доброякісне новоутворення шкіри з надлишковим ороговінням; доброякісна пухлина з волокнистої сполучної тканини; доброякісна пухлина з м’язової та волокнистої тканини.

Вправа 4.
Перекладіть клінічні діагнози на рідну мову:
BRONCHOPNEUMOLOGIA
Abscessus pulmonum
Asthma bronchiale infectiosoallergicum
Bronchitis capillaris
Bronchoectasiae cylindrіformes
Bronchopneumonia bilateralis
Corpus alienum tracheae et bronchorum
Embolia arteriae pulmonalis
Emphysema pulmonum senile
Empyema pleurae (pleuritis purulenta)
Infarctus pulmonis sinistry/ dextri
Lues pulmonum
Oedema pulmonum grave
Pneumonia atypica primaria
Pneumonia traumatica secundaria
Pneumothorax traumaticus
Tracheobronchitis acuta et bronchiolitis mucopurulenta diffusa
Tuberculosis pulmonum
CARDIOLOGIA ET ANGIOLOGIA
Adipositas cordis = Cor adiposum
Aneurysma aortae
Arhythmia absoluta
Cor bovinum
Cor pulmonale
Decompensatio cordis
Dilatatio ventriculi dextri / sinistri cordis
Endocarditis verrucosa atypica
Extrasystolia paroxysmalis
Infarctus anaemicus
Infarctus ischaemicus
Insufficientia valvulae mitralis
Myocarditis toxica
Pancarditis rheumatica
Pericarditis rheumatica
Rheumocarditis acuta = Endomyocarditis rheumatica
Stenosis valvulae aortae
Tachycardia paroxysmalis
Thrombosis arteriae coronariae cordis
Thrombosis venae portae
CHIRURGIA
Fissura ani et recti
Fistula ani et recti
Fistula umbilici
Hernia diaphragmatica
Hernia lumbalis
Incarceratio herniae
Invaginatio herniae
Phlegmone manus
Ruptura abscessus hepatis
DERMATOLOGIA
Dermatitis herpetiformis
Dermatitis nonprofessionalis
Combustio
Congelatio
Erythema bullosum ichthyosiforme
Erythema toxicum neonatorum
Lichen ruber planus
Chloasma uterinum (gravidarum)
Keratoma senile
Lichen senilis atrophicus
Sclerodermia progressiva
Folliculitis profunda
GASTROENTEROLOGIA
Polyposis intestinalis
Resectio omenti partialis peritonei
Steatosis hepatis
Stenosis oesophagi
Volvulus ventriculi
HAEMATOLOGIA, TOXICOLOGIA
Intoxicatio alcoholica acuta
Intoxicatio alcoholica chronica
Intoxicatio medicamentosa
Plumbismus acutus
NEONATOLOGIA ET PAEDIATRIA
Adiponeurosis subcutanea neonatorum
Dacryocystitis neonatorum
Melanoma benignum iuvenile
Morbus haemolyticus neonatorum
Morbus haemorrhagicus neonatorum
Mors subita infantium
Paresis plexus brachialis
Polуarthrosis chronica infantilis
OPHTHALMOLOGIA
Chalazion
Corpus alienum intrabulbare
Degeneratio retinae pigmentosa
Phlegmone orbitae
OTORHINOLARYNGOLOGIA
Angina phlegmonosa acuta
Carcinoma laryngis
Neuritis nervi acustici bilateralis
Otitis serosa chronica
Otomycosis bilateralis
Polyposis nasi
Ruptura traumatica membranae tympani
Stenosis laryngis acuta
MORBI INFECTIOSI
Dysenteria bacterialis
Mononucleosis infectiosa
NEPHROLOGIA ET UROLOGIA
Ectopia vesicae urinariae
Enuresis diurna et nocturna
Pyelonephritis calculosa chronica
Ren mobilis
Ren polycysticus
OBSTETRICIA ET GYNAECOLOGIA
Atrophia senilis vaginae
Fibromyoma uteri
Fibrosis ovarii cum hypofunctione
Hypoplasia uteri
Metropathia haemorrhagica climacterica
Myoma submucosum cavi uteri
Obturatio tubae uterinae bilateralis
Polycystosis ovarii bilateralis
Ruptura uteri spontanea
Ruptura perіnei
NEUROLOGIA
Abscessus cerebri
Encephalitis vera sive lethargica
Haematoma subdurale acutum
Hernia discalis
Neuralgia nervi trigemini et migraena
Neuritis nervi facialis
Radiculitis lumbosacrlis sive ischias
ORTHOPAEDIA ET TRAUMATOLOGIA
Bursitis olecrani
Fractura intertrochanterica femoris dextri/sinistri
Fractura ossium pelvis
Fractura phalangium manus dextrae/sinistrae
Fractura processus styloidei radii dextri/sinistri
Fractura vertebrae cervicalis
PSYCHIATRIA
Adynamia psychica
Ambivalentia emotionalis
Anorexia psychica
Coma alcoholicum
Coma epilepticum
Delirium
Delirium tremens
Dipsomania vera
STOMATOLOGIA
Stomatologia therapeutica sive conservativa
Caries.
Caries cementi/
Caries sicca.
Macula alba enameli.
Melanodontia (amelogenesis infantilis)
Macula fgsca enameli.
Pulpitides
Amputatio pulpar.
Dystrophia pulpae dentis.
Gangraena pulpae dentis.
Hyperaemia pulkpae.
Mumificatio pulpae.
Necrobiosis et necrosis pulpae dentis.
Pulpectomia partialis.
Pulpitis totalis acuta.
Pulpitis hypertrophica (granulomatosa).
Pulpoperiodontitis acuta.

Morbi linguae.
Glossitis superficialis acuta.
Glossitis benigna migratoria.
Glossitis psychgena in menopausa(glossopyrosis).
Lingua geographica.
Lingua obtecta.
Lingua villosa nigra.
Morbi cavi oris.
Stomatitis angularis.
Stomatitis aphthosa cum hypersialia.
Stomatitis catarrhalis simplex.
Stomatitis herpetica.
Stomatitis medicamentosa.
Stomatitis mycotica.
Morbi labiorum.
cheilitis allergica.
Cheilitis angularis.
Cheilitis exfoliativa marginalis.
Cheilitis profunda.
Cheilitis glandularis purulenta superficialis.
Cheiliti granulomatosa sive solaris.
Cheilitis pyogenica.
Herpes simplex labialis.


Вправа 5.
Перекладіть діагнози латинською мовою, звертайте увагу на правила узгодження щодо прикметників 1-2 груп з іменниками 1- 5 відмін :
БРОНХОПНЕВМОЛОГІЯ
Крупозна бронхопневмонія
Гострий абсцес нижньої долі лівої легені
Декстролатеральний піопневмоторакс
Бронхогенний рак правої легені
Бронхоектатичнахвороба,цілиндрична бронхоектазія
КАРДІОЛОГІЯ ТА АНГІОЛОГІЯ
Септичний холангіт
Емболія загальної легеневої артерії
Недостатність клапану аорти
Гіпертонічна хвороба
Сероз аорти
Стеноз істмуса аорти
ХІРУРГІЯ
Грижа білої лінії
Розрив селезінки
Пролапс ануса та прямої кишки
Позачеревинна лапаротомія
Інвагінація клубової кишки
ДЕРМАТОЛОГІЯ
Професіональний дерматит
Бульозний епидермоліз
Вроджена ерітема
Огранічена склеродермія
Глибокий фолікуліт
Кандидоз шкіри
Педікульоз голови
Істина екзема дітей
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
1.Хронічний ульцерозний коліт
2. Дилатація стравоходу
3. Гостра дилатація шлунку
4. Гіпертрофія м’язової пластинки стравоходу
5.Перфорація виразки шлунку
ГЕМАТОЛОГІЯ, ТОКСІКОЛОГІЯ
1.хронічний меркуріалізм
2.алкогольна полі невропатія
3.остра лімфатична лейкемія
4.гостра постгеморагічна анемія
НЕОНАТОЛОГІЯ ТА ПЕДІАТРІЯ
1.краніофаціальна дісплазія
2.юнацький діабет
3.дитяча глаукома
4.інтерцеребральна геморагія
5.Мелена новонароджених
6.Туберкульозна інтоксикація.
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
Контузія очного яблука
Дистрофія роговиці
Ініціальна глаукома лівого(правого) ока
Епідемічний кератокон’юнктивит
Періостит орбіти
Травматичний розрив роговиці
Тромбоз центральної вени роговиці
Видалення скловидного тіла
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ
Грипозна ангина
Девіація носової перегородки
Екстирпація ларинксу
Парацентез барабанної перетинки
Полінозна рінопатія
Поліпоз носу

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ
Азіатська холера
Епідемічний енцефаліт
Гострий гнійний менінгіт
Кріптогеннний сепсис
Черевний тиф
НЕФРОЛОГІЯ ТА УРОЛОГІЯ
Аплазія почки
Уремічна кома
Гостра реальна недостатність
Вроджена нефропатія
Подвоєний уретер.
АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ
1.Агенезія яєчників
2. Карцинома правої молочної залози
3. Ерозія шийки матки
4. Гіперемез вагітних.
5. Медикаментозна дісплазія яєшників та матки.
6. Ювенільна метрорагічна метропатія.
7. Гостра нефропатія вагітних
8. Кесарів розтин
9.Мукозний поліп цервікального каналу.
НЕВРОЛОГІЯ
1.Атерослероз головного мозку
2. Дистрофія м’язів
3. Епідемічной енцефаліт
4. Субарахноідальна геморагія
5. Неврогенна міопатія
6. Невропатія очнорухового(oculomotorius,a,um) нерву
7. Підгострий пан енцефаліт
8 Латеральний аміотрофічний склероз

ОРТОПЕДІЯ ТА ТРАВМАТОЛОГІЯ
1.Удар (contusio,onis f) голови
2. Удар правої ноги
4. Удар грудної клітки
5. Дисторсія (dystorsio6. Дисторсія талокрурального суглобу правої ноги
7. Дисторсія надколінку правого коліна
8. Мультіфрагментозний перелом правої гомілки
9. Травматичний центральний вивих(luxatio,onis f)головки стегна

ПСИХІАТРІЯ
Артеріосклеротична дегенерація
Дисгенезія головного мозку
Неврастенічний психоз
Апатичний(екзогенний, психогенний) ступор (stupor,oris m)
СТОМАТОЛОГІЯ
Хірургічна стоматологія
Ускладнення після екстракції
1.Перелом верхівки зубу.
2. Перелом зубу(нижньої щелепи).
3. Перелом альвеолярного відростку та бугра верхньої щелепи.
4. Перфорація максиллярного синусу.
5. Перелом альвеолярної сттінки.
6. Механічна перфорація.
Кісти
Фисуральні кісти
Кіста слиної залози або мукоселє
Кіста сальної залози або атерома
Травматична кіста верхньої або нижньої щелепи
Вроджені кисти шиї
Ортодонтія
Деформації та дентальні та максилофасіальні дефекти
1.Вроджений анатропізм зубу
2. Детальна дисхромія
3. Придбана дентальна дисплазія
4. Ектопія зубу
5.Ендемічний дентальний флюороз
6. Істинна гіперодонтія
7. Хибна прогенія або псеудогенія
8. Прогнатія верхньої щелепи.
9. Ротація зубу
Пародонтологія.
Субмукозний абсцес
Радікальний(кореневий) гінгівіт
Фіброматоз ясни
Проста гінгівектомія
Фіброзний гіпертрофічний гінгівіт
Гіпертрофія слизової оболонки роту
Набряк ясни
Внутрішній ідеопатичний пародонтоз
Дифузний грануломатозний хронічний періодонтит
Актиномикотичний періостит
Туберкульозний періостит
Одонтогенні пухлини, пухлини порожнини роту та преканкрози
Аденокарцинома слизової оболонки роту
Цістична амелобластома
Нодулярна базоцеллюляра карцинома
Карцинома слизової оболонки щоки
Преканкренозний хейліт
Гіперкератоз слизової оболонки рота
Злоякісна меланома
Цістична одонтома
Остеогенна саркома

13PAGE 15


13PAGE 141115
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 104524
    Размер файла: 745 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий