метод вказівки для заочників БО


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ


Кафедра фінансівБЮДЖЕТНА СИСТЕМА


Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи


для студентів заочної форми навчання

Освітньо
-
кваліфікаційного рівня «
Бакалавр
»

Напрям підготовки

6
.030508 «Фінанси і кредит»КИЇВ КНУТД 201
4


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Значення контрольної роботи в навчальному процесі


За навчаль
ним планом для студентів заочної форми навчання передбачено
виконання контольної роботи з курсу "Бюджетна система". Цей процес сприяє
поглибленню знань студента з дисципліни і надає можливість викладачеві
здійснювати контроль за самостійним вивченням курсу
.

Завдання контрольної роботи розроблені у відповідності до програми курсу
"Бюджетна система". При розробці
контрольних робіт були враховані найбільш
актуальні проблеми бюджетної системи України, а також досвід функціонування
бюджетних систем інших країн.

Виконання контрольної роботи має на меті сформувати у студента базу
теоретичних та практичних знань з основ управління бюджетом та бюджетним

процесом.


2. ПРЕДМЕТ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

"БЮДЖЕТНА СИСТЕМА"


Навчальна дисципліна «Бюджетна система» є
нормативною, формується на
підставі відповідних положень освітньо
-
кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та
освітньо
-
професійної програми (ОПП).

Курс «Бюджетна система» займає провідне місце у комплексі дисциплін
фінансового блоку, тісно корелюючи з курсом

«Податкова система», оскільки
податкові надходження є основними наповнювачами бюджету будь
-
якої країни.


Предметом
навчальної дисципліни

є сукупність відносин з приводу
формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави,
теоретичні
та практичні проблеми розробки і виконання Державного і зведеного
бюджетів в Україні у порівнянні з бюджетними системами інших країн.


Головною метою

вивчення курсу

є формування знань з організації та
функціонування бюджетної системи та проведення бюджетно
ї політики, а також
надання студентам теоретичних та практичних знань з навчальної дисципліни
“Бюджетна система” у напрямку розкриття можливостей впливу державного та
місцевих бюджетів на фінансування економіки України та соціальної сфери її
регіонів.

Осн
овним завданням

курсу “Бюджетна система”
є:

-

вивчення теоретичних засад формування і використання бюджету держави;
бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи; державного
кредиту та управління державним боргом; методів і джерел формування дох
одів
бюджету;

-

оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків та їх
впливу на реалізацію функцій держави,

-

теоретичне та практичне обґрунтування бюджетної політики через
державне регулювання господарства за допомогою антикризових
макроеконо
мічних заходів.

Бюджетна система України є провідною ланкою державних фінансів.
Держава використовує бюджет як інструмент реалізації своєї соціально
-
економічної політики, адже він відображає складну систему
перерозподільних
відносин у суспільстві. Саме це

визначає мету дисципліни
-

вивчення сутності
бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство. Тільки на цій основі
можливо забезпечити ефективне управління бюджетом і фінансовою діяльністю
держави в цілому.

Після вивчення дисципліни студенти повин
ні
:


знати:

-

основи побудови бюджетної системи України,
принцип
и

бюджетної
системи
;

-

законодавчі та інструктивні матеріали щодо бюджетного процесу;

-

джерела формування та напрями використання коштів державного і
місцевих бюджетів;

-

організацію функці
онування органів управління бюджетною системою;

-

форми і методи планування в бюджетних установах
;

-

взаємодію Державного і місцевих бюджетів;

-

структурний аналіз доходної частини бюджетів;

-

структурний аналіз видаткової частини бюджетів;

-

аналіз дже
рел покриття дефіциту бюджету;

-

формування та повернення державного боргу;

-

касове виконання бюджету та бюджетної звітності
.

У ході навчання студент повинен
:


навчитися

оцінювати ступінь дотримання бюджетного законодавства
;


вміти

працювати з інструктив
но
-
методичними матеріалами, науковою та
навчальною літературою з питань

бюджету та

бюджетного процесу.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


У процесі виконання контрольної роботи студент повинен показати
належний рівень т
еоретичних знань з предмета, а також виявити вміння
аргументувати
свою точку зору, чітко уявляти основні завдання, які постають при
формуванні та функціонуванні бюджетної системи. Студенти мають виявити своє
розуміння не тільки конкретної теми роботи, але
й її місця в усьому курсі та
пов'язати її з іншими темами.

Контрольна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної

(задачі).

Теоретична частина
контрольної роботи складається з написання роботи на
обрану студентом тему. Розкриття змісту тем
роботи потребує логічної відповіді
на питання запропонованого плану. Завершує контрольну роботу список
літератури, використаної студентом для
її

написання.

При опрацюванні теоретичної проблеми контрольної роботи, студент може
скористатися, крім запропонова
ної літератури,
іншими монографічними та
періодичними виданнями, статистичними джерелами.

Під час виконання контрольної роботи слід користуватися

як літературою із
списку, так і новими законодавчими та інструктивними матеріалами з питань
бюджету, міжбюджет
них відносин тощо. Окремі питання необхідно підкрипляти
публікаціями з періодичних видань та інтернет
-
ресурсів.

У практичній частині
необхідно розв
'
язати задачі з курсу.


Вимоги до оформлення контольної роботи та захисту


З
авдання контрольної роботи викон
уються
українською мовою. Обсяг
контрольної роботи повинен складати 15
-
20 сторінок (з використанням
комп
'
ютерної техніки).

Титульний аркуш контрольної роботи оформлюється
згідно з додатком № 1.
На першій сторінці зазначається номер (варіант) контрольного з
авдання, дається
назва тем роботи, їх план з нумерацією сторінок.

Теоретичну тему контрольної
роботи студент обирає за своїм номером по списку групи.

Кожне питання починається з нової сторінки. В кінці теоретичної частини
надаються загальні власні висновки

та наводиться список літератури,
використаної для написання контрольної роботи.

Практичне


завдання починається з нової сторінки та повинно включати
умову, рішення, висновки.

Для вирішення задач необхідно ретельно
опрацьовувати Бюджетний кодекс України

та вміти працювати з бюджетною
класифікацією.
Задачу студент обирає згідно свого номеру по списку

групи (табл.
1)
.


В кінці роботи необхідно вказати дату виконання роботи, поставити свій
підпис.

Самостійна робота складається з трьох теоретичних питань та
одного
практичного завдання.

Таблиця 1


Задача 1

Задача

2

Задача

3

Задача

4

Задача

5

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№12

№13

№14

№15

№16

№17

№18

№19

№20


4
.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»


Модуль 1 «Методологічні аспекти бюдже
тної системи»


Тема 1.
Сутність бюджету держави, історичні аспекти розвитку
бюджетних відносин

Бюджет

держави,

його

місце

і

роль

у

перерозподільних

відносинах

у

суспільстві. Необхідність
централізації

к
оштів у
бюджеті

держави.
Взаємозалежність

ВВП

і

бюдже
ту. Історичний аспект розвитку
бюджетної
системи України, бюджетних відносин у Франції, Великобританії, США,
Німеччині, Японії. Становлення бюджетних відносин у стародавніх країнах:
Єгипет, Вавілон, Індія, Греція, Римська Імперія.


Тема 2.
Бюджет як основ
ний фінансовий план держави. Бюджетний
механізм та його складові


Бюджет як
ос
новний фінансовий план держави. Склад і структура
д
охідної
та

видаткової

частин

бюджету,

фактори,

що

впливають

на

них.

Правовий

характер

бюджету

як

фін
ансового

плану,

його

чинник
и.
Поточний

бюджет

і

бюджет

розвитку.Взаємозв’язок

бюджету

з

планом

економічного

і

соціального

розвитку

та

іншими

фінансовими

планами.

Роль

і

місце

бюджету

у

фінансово
-
кредитному

механізмі.

Поняття бюджетного механізму.

Бюджет

у

системі


державного


фінанс
ового

регулювання.

Інструменти

бюджетного

впливу

на

соціально
-
е
кономічний

розвиток.


Тема 3. Бюджетний дефіцит
, його види,

джерела
покриття

Бюджетний

дефіцит

як

економічна

категорія.

Причини

виникнення,

джерела

покриття

та

наслідки

бюджетного

дефіциту.

С
тан

бюджету:

рівновага

доходів

і

видатків;

бюджетний

надлишок

та

дефіцит.


Вплив

бюджетного

дефіциту

на

стан

економіки

країни.

Види

б
юджетного

дефіциту.

Стійкий

і

тимчасовий

дефіцит.

Фактичний,

структурний

і

циклічний

бюджетний

дефіцит.

Методи

оптимізації

бюджетного

дефіциту.


Економічна сутність та управління державним боргом, його види.


Тема 4. Бюджетна система України, основи бюджетного устрою


Поняття


бюджетного


устрою


та


бюджетної


системи,


їх


співвідношення.


Основи


бюджетного


устро
ю:


виділення


видів


бюджетів;

встановлення


принципів


побудови


бюджетної


системи;


організація

розмежування

доходів

і
видатків

між

ланками

бюджетної

системи;

встановлення

характеру

взаємовідносин

між

бюджетами.

Види

бюджетів.

Центральний

бюджет

держа
ви,

зведений бюджет
,

централізовані

та

децентралізовані

місцеві

бюджети,

їх

види.

Принципи


побудови


бюджетної


системи.


Переваги


і


недоліки

бюджетної


системи,


побудованої


на


принципі


єдності.


Поняття


та

характерні


ознаки


принципу


автономност
і


бюджетів,


його


забезпечення.

Законодавче

визначення

бюджету

держави

як

єдиного фонду грошових

коштів.

Використання бюджетної класифікації та її сутність.

Засади

розмежування

видатків

і

доходів

між

окремими

бюджетами.

Територіальний

та

відомчий

підход
и

до

розподілу

видатків.

Закріплені

та

регулюючі

доходи.

Чинники

і

порядок

закріплення

доходів.

Види

регулюючих

доходів

і

порядок

бюджетного

регулювання.

Тема 5. Міжбюджетні трансферти. Місцеві бюджети

Характер


та


форми


взаємовідносин


між


окремими


бюджетами. Бюджетне

субсидування

та

його

види:

субсидії,

субвенції,

дотації.

Розрахунок
міжбюджетних трансфертів.
Вилучення

бюджетних надлишків

як

ф
орма

бюджетного

регулювання.

Бюджетні

позички,

причини

їх

виникнення,

порядок

надання

і

погашення
.

Взаємні

розрахунки

між

бюджетами. Сутність ф
інансових нормативів бюджетної
забезпеченості.

Місцеві

бюджети,

їх

види,

склад

та

структура

доходів

і

видатків.

Повноваження

законодавчої

і

виконавчої

влади

в

бюджетній

системі.


Модуль 2 «Система доходів і вид
атків державного бюджету»


Тема 6. Доходи державного бюджету та їх класифікація

Система


доходів


бюджету


й


ознаки їх класифікації. Джерела формуваннядоходів


бюджету


держави.


ВВП


як


основа


дохідної

бази

бюджету

держави.


Склад

і

структура

доході
в

Державного

бюджету

України,

АРК, місцевих

бюджетів.

Правове

регулювання

формування

доходів

бюджетів

різних

рівнів.


Методи

формування

доходів

бюджету.

Податковий

метод

мобілізації

доходів

бюджету.

Державні

позики.

Емісійний

дохід

держави.


Доходи

держав
и

від

підприємницької

діяльності,

державних

угідь

т
а

майна,

надання

послуг.

Загальна

характеристика

податкової

системи

України. Види

окремих

податків,

їх

роль

у

доходах

бюджету.

Пряме

оподаткування,


його


види


і


значення


у


формуванні


доходів


бюджету
.


Платежі

за

ресурси

та

інші

види

податкових

доходів

бюджету.

Неподаткові

надходження

до

бюджету.


Надходження

від

використання


і


реалізації


майна,


що


належить


державі.


Надходження

від


приватизації


майна


державних


підприємств. Доходи


рентного

характеру;

інші

неподаткові

доходи

бюджету.

Доходи

бюджету

від

операцій

з

капіталом,

офіційних

трансфертів

та

державних

цільових

фондів.

Надходження

до

бюджету

від

державних

позик.

Класифікація

видів

позик

та

види

цінних

п
аперів

державних

і

місцевих

позик:

облігації

та

казначейські

зобов’язання

(векселі).


Організація


мобілізації


доходів


бюджету.


Економічна


та


контрольна

діяльність

фінансових

органів

у

системі

доходів

бюджету.
Тема 7. Видатки державного бюджету, їх склад і структ
ура

Економічна

сутність,

принципи

організації

системи

видатків

бюджету

і

ознаки

її

класифікації.

Склад,

структура

і

динаміка

видатків

Державного

бюджету

України,

республіканського

бюджету

АРК,

місцевих

бюджетів.

Функціональна,

відомча

та

економічна

клас
ифікація

бюджетних

видатків.

Бюджетне

фінансування,

його

принципи.


Форми

бюджетного

фінансування:

кошторисне

фінансування,

проектне,

бюджетні

кредити,

бюджетні

трансферти.

Методи

і

види

бюджетного

фінансування.

Діяльність

фінансових

органів

щодо

ефективно
сті

та

раціональності

використання

бюджетних

асигнувань.

Тема 8.
Видатки на економічну діяльність держави та науку


Кошторисне фінансування як основна форма бюджетного фінансування.
Основи кошторисного планування та фінансування,
види коштори
сів, їх
структура.
Роль держави у забезпеченні макроекономічної стабілізації та
економічного зростання. Форми державного впливу на розвиток економіки.
Регуляторна політика і бюджетні інструменти фінан
сового регулювання
економічного циклу. Завдання, засади
і ме
тодологічні основи прямого державного
фінансування економіки.
Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх
роль і місце у розвитку економіки. Напрями і форми бюджетного фі
нансування
економіки.

Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення
і джерела
їх
фінансування. Відомча система фінансування
інвестиційних проектів. Конкурсний
відбір об'єктів бюджетного
інвестування, його завдання і критерії. Бюджетне
фінансування інвестиційних проектів за рахунок цільових державних позик.

Бюджетні кредити
, порядок їх видачі і погашення. Порядок
дотування
збиткових підприємств. Шляхи фінансового оздоров
лення державного сектора і
ліквідації збитковості.

Галузева структура видатків бюджету України на економічну
діяльність.
Особливості фінансування видатків н
а розвиток промисловості та енергетики,
будівництва, транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та
інформатики, сільського
та лісового господарства, на розвиток місцевої
інфраструктури
та комунальної власності. Операційні витрати, їх скл
ад і
призна
чення. Роль і місце бюджету у фінансуванні операційних витрат.

Видатки
бюджету на науку, засади та методологічні основи їх фінансування. Організація
наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних
досліджень у нау
кови
х установах Академії наук України, у відомчих наукових
закладах і вищих закладах освіти. Кошторисне фінансування наукових закладів і
наукових програм.

Тема 9. Видатки на соціальний захист населення та соціальну сферу

Соціальні видат
ки бюджету як відображення соціальної політики держави.
Типи соціальної політики та їх вплив на обсяги
бюджетного фінансування
соціальних видатків. Склад соціаль
них видатків: видатки на соціальний захист,
соціальне забезпе
чення і соціальну сферу. Соціальне

й медичне страхування, їх
роль у реалізації соціальної політики і вплив на обсяги бюджет
ного фінансування.
Методологічні основи планування і фінансування соціальних видатків.

Об'єктивні чинники видатків на соціальний захист населення
за умов
перехідної ек
ономіки. Форми і види соціального захисту
населення. Склад
видатків бюджету на соціальний захист насе
лення, їх роль в умовах переходу до
ринкової економіки. Адресні
субсидії громадянам на оплату житла і комунальних
послуг. Види разової фінансової допомоги

громадянам.

Форми і методи фінансового забезпечення установ соціальної
сфери.
Бюджетне фінансування закладів соціальної сфери, його
організація, основи їх
кошторисного фінансування.

Засади бюджетного фінансування освіти, роль і місце бю
джету у системі
фін
ансового забезпечення освітніх закладів.

Видатки бюджету на освіту, їх склад і
структура. Бюджетні
заклади освіти, особливості організації їх діяльності.
Фінансу
вання загальноосвітніх шкіл. Оперативно
-
сітьові показники діяльності
школи, порядок їх визначен
ня. Система заробітної плати вчителів і тарифікація
педагогічних працівників. Штати і порядок
планування фонду заробітної плати.
Складання і перевірка кошто
рису загальноосвітньої школи. Особливості
кошторисного фінан
сування шкілінтернатів. Фінансування
дитячих
дошкільних за
кладів: оперативносітьові показники, система заробітної плати,
штати і планування фонду заробітної плати. Кошторис дитячого
дошкільного
закладу. Бюджетне

фінансування вищої освіти. Особ
ливості кошторисного
планування і фінансування
у вищих закла
дах освіти. Штати і система заробітної
плати працівників вищої
школи. Позабюджетні кошти державних вищих закладів
освіти.

Видатки бюджету на охорону здоров'я, їх склад і структура.
Засади
бюджетного фінансування охорони здоров'я, роль і місце
бюджету у фінансовому
забезпеченні медицини. Бюджетні за
клади охорони здоров'я, організація їх
фінансової діяльності.
Оперативносітьові показники медичних установ. Штати
і систе
ма заробітної плати медичних працівників. Складання і перевірка
кошторису ме
дичних установ. Особливості організації фінансової
діяльності
закладів охорони здоров'я в умовах бюджетностра
хової медицини.

Засади бюджетного фінансування закладів культури. Склад ви
датків
бюджету на культуру. Особливості складання кошторису
бібліотек,

будинків
культури та інших культурноосвітніх закладів.
Фінансування преси, видавництва,
радіомовлення, телебачення.

Засади
бюджетного фінансування розвитку фізичної культури і спорту,
роль бюджету в державній підтримці олімпійського ру
ху.
Склад видаткі
в на
фізичну культуру і спорт, порядок їх планування і фінансування.

Видатки бюджету на молодіжну політику.
Тема 10.
Видатки на оборону та управління


Фінансові та політичні аспекти видатків держави на оборону. Воєнна
доктрина кра
їни та її вплив на рівень і розмір видатків на оборону.
Склад видатків
на оборону, порядок їх планування і фі
нансування.

Видатки бюджету на державне управління, їх склад та засади
фінансування. Утримання органів законодавчої і виконавчої вла
ди. Видатки на
судові органи і прокуратуру. Видатки на право
охоронні органи. Видатки на
утримання фінансових, фіскальних і
митних органів. Порядок планування і
фінансування видатків
бюджету на управління.
Тема 11.
Державний кредит і державний бор
г

Економічна суть і роль державного кредиту
як специфічної форми
фінансових відносин
. Форми державного кредиту.
Державна політика позичкових
фінансів, її передумови. Форми
державного

кредиту, їх призначення. Суб'єкти
державного кредит
у, їх класифікація. Чи
нники державного кредиту. Бюджетний
деф
іцит як основний чинник державного кредиту. Роль і місце державного
к
редиту в покритті дефіциту бюджету. Передумови держ
авного кредиту: наявність
кредиторів, в яких є вільні кошти; довіра з боку кредиторів до держави;

зацікавленість у наданні позик.
Платоспроможність держави у погашенні боргів і
виплаті доходу.


Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація видів
державних позик: за правом емісії; за ознакою держателів цінних паперів; за
формою випл
ати доходів; за термінами

погашення; за методами розміщення. Види
цінних паперів з д
ержавних позик: облігації та казначейські зобов'язання (векселі).

Державний борг, його структура. Внутрішній та зовнішній, по
точний та
капітальний державний борг.

Проблеми
державного боргу, його межі і порядок
обслуговування. Економічні та соціальні наслідки державного боргу.
Видатки
бюджету на обслуговування державного боргу
. Управління державним боргом.
Способи управління: конверсі
я, консолідація, уніфікація, обмін облігац
ій за
регресивним сп
іввідношенням, відстрочка погашення, анулювання. Політика
реструктуризації державного боргу.


5
. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

для студентів заочної форми навчання

Варіант №1

Теоретичне завдання


1. Становлення та розвиток бюджетної с
истеми України.


2
.
Класифікація видатків бюджету.


3.
Бюджетний

дефіцит

як

економічна

категорія.

Причини

виникнення,

джерела

покриття

та

наслідки

бюджетного

дефіциту.Варіант №2

Теоретичне завдання


1.
Становлення бюджетних відносин у Франції, Великобри
танії, США,
Німеччині, Японії.

2.
Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування


3.

Видатки бюджету на освіту, професійну підготовку кадрів.


Варіант №3

Теоретичне завдання


1.
Видатки бюджету на
обслуговування державного боргу


2.

Сутність бюджетної си
стеми України. Принципи бюджетної системи
України.3.
Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання
.


Варіант №4

Теоретичне завдання


1.

Економічний зміст і методи формування доходів бюджету. Класифікація
доходів бюджету.

2.
Бюд
жет як основний фінансовий план держави
.

3. Міжбюджетні трансферти та їх види. Розрахунок міжбюджетних
трансфертів


Варіант №5

Теоретичне завдання

1.

Поняття видатків бюджету. Класифікація видатків бюджету.

2.
Призначе
ння, роль державного бюджету, його функції. Державний
бюджет як економічна категорія.Державний бюджет як головний фінансовий план
держави.Фактори, що впливають на формування та використання державного
бюджету.

3.
Поняття бюджетного устрою та бюджетної сист
еми, їх співвідношення.
Основи бюджетного устрою
.
Види

бюджетів.

Центральний

бюджет

держави,

з
ведений бюджет
,

централізовані

та

децентралізовані

місцеві

бюджети,

їх

види.


Варіант №6

Теоретичне завдання

1.
Принципи побудови бюджетної системи.


Переваги


і


недоліки

бюджетної
системи,


побудованої


на


принципі


єдності.

Бюджетний унітаризм та
бюджетний федералізм.

2.
Місцеві

бюджети,

їх

види,

склад

та

структура

доходів

і

видатків.

Повноваження

законодавчої

і

виконавчої

влади

в

бюджетній

системі.

3.
Бюджетні

інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела
їх
фінансування.

Варіант №7

Теоретичне завдання

1.
Видатки
бюджету
на соціальний захист населення та соціальну сферу

2.
Економічна суть і роль державного кредиту
.

Форми державного кредиту.
Державна політика позичкових фінансів, її передумови.

3.

Поняття бюджетного механізму. Бюджет у системі державного


фінансового

регулювання.

Інструменти

бюджетного

впливу

на

соціально
-
економічний

розвиток.


Варіант №8

Теоретичне завдання

1.
Бюджетний

дефіц
ит

як

економічна

категорія.

Причини

виникнення,

джерела

покриття

та

наслідки

бюджетного

дефіциту.

2. Сутність та в
икористання бюджетної класифікації.

3.
Загальна

характеристика

податкової

системи

України.

Види

окремих

податків,

їх

роль

у

доходах

бюджету.


Варіант №9

Теоретичне завдання

1.
Економічна

сутність,

принципи

організації

системи

видатків

бюджету

і

ознаки

її

класифікації.

Склад,

структура

і

динаміка

видатків

Державного

бюджету

України,

республіканського

бюджету

АРК,

місцевих

бюджетів.

Функціональна,

відомча

та

економічна

класифікація

бюджетних

видатків
.

2.
Історичний аспект розвитку
бюджетної системи України.

3.
Вплив

бюджетного

дефіциту

на

стан

економіки

країни.

Види

б
юджетного

дефіциту.

Методи

оптимізації

бюджетного

дефіциту.Варіант №10

Теоретичн
е завдання

1.
Доходи

бюджету

від

операцій

з

капіталом,

офіційних

трансфертів

та

державних

цільових

фондів.

Надходження

до

бюджету

від

державних

позик.

Класифікація

видів

позик

та

види

цінних

паперів

державних

і

місцевих

позик:

облігації

та

казначейські

зоб
ов’язання

(векселі).


2.
Галузева структура видатків бюджету України на економічну
діяльність.
Особливості фінансування видатків на розвиток промисловості та енергетики,
будівництва, транспорту, дорожнього господарства, зв'язку, телекомунікацій та

інформатики, сільського
та лісового господарства, на розвиток місцевої
інфраструктури
та комунальної власності.

3.
Принципи бюджетної системи України


Варіант №11

Теоретичне завдання

1.
Видатки бюджету на охорону здоров
'
я.

2
.
Управління державним боргом.
Державні та місцеві гарантії.

3.
Бюджет

як

основний

фінансовий

план

держави.


Правовий

характер

бюджету

як

фінансового

плану,

його

чинники.

П
оточний

бюджет

і

бюджет

розвитку.

Взаємозв’язок

бюджету

з

планом

економічного

і

соціального

розвитку

та

іншими

фіна
нсовими

планами.Варіант №12

Теоретичне завдання

1.
Бюджетне фінансування, його принципи. Форми бюджетного
фінансування: кошторисне фінансування, проектне, бюджетні кредити, бюджетні
трансферти. Методи і види бюджетного фінансування.

2.
Становлення бюдж
етних відносин у стародавніх країнах: Єгипет, Вавілон,
Індія, Греція, Римська Імперія.

3.
Видатки бюджету на науку, засади та методологічні основи їх
фінансування. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування.
Фінансування фундаментальних дос
ліджень у нау
кових установах Академії наук
України, у відомчих наукових закладах і вищих закладах освіти
.


Варіант №13

Теоретичне завдання

1.
Створення, завдання та функції Державно
ї
казначейс
ької служби

України.

2
.
Напрями фінансування агропромислов
ого комплексу за рахунок
бюджетних коштів
.

3.
Сутність місцевих бюджетів, їх значення для соціально
-
економічного
розвитку території.


Варіант №14

Теоретичне завдання

1.
Зміст і стадії бюджетного процесу. Бюджетні повноваження учасників
бюджетного проц
есу.

2. Рахункова палата України, роль, завдання та основні функції.

3.
Бюджетна політика: мета, зміст і значення в розвитку економіки.
Економічне призначення й сутність бюджетної стратегії та бюджетної тактики.

Варіант №15

Теоретичне завдання

1.
Розп
орядники бюджетних коштів, їхні види, права та обов'язки.

2.
Сутність, форми і види соціального захисту населення.
Соціальне
страхування в Україні
.

3.
Бюджет у контексті світової фінансової думки
. К
онцептуальні засади
вчення про бюджет
. Р
инкове господарств
о та державний бюджет
.


Варіант №16

Теоретичне завдання

1. Сутність
,
види та методи бюджетного контролю
. П
ризначення
бюджетного контролю та його суть
.

2. Звітність розпорядників коштів бюджету
:
звітність та баланс виконання

бюджету
.

3.
Організація та фу
нкціонування міжбюджетних відносин в Україні.
Принципи і форми системи міжбюджетних відносин.


Варіант №17

Теоретичне завдання

1.
Видатки на правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави.
Видатки на оборону.


2.
Міністерство фінансів України


центральний орган державної влади в
процесі управління бюджетом
.

3
.
Засади складання проекту державного бюджету. Розгляд проекту закону
та прийняття закону про Державний бюджет України.


Варіант №18

Теоретичне завдання

1.
Державна податкова адміністрація
та податкова міліція


основні

органи в
процесі виконання фіскальної функції бюджету
.

2.
Сутність та мета застосування бюджетної класифікації. Складові частини
бюджетної класифікації.

3.
Бюджетний механізм як інструмент реалізації бюджетної політики
держав
и.
Функції та принципи організації бюджетного планування.


Варіант №19

Теоретичне завдання

1. Фактори, що впливають на формування та використання державного
бюджету: основні макропоказники та їх вплив на формування та використання
державного бюджету; бюдж
етна політика та її основні напрямки
.

2.
Зміст та завдання бюджетного планування
. С
утність бюджетного
планування
. П
орядок бюджетного планування
.

3. Бюджетний контроль і аудит в світі
. О
рганізація бюджетного контролю в
демократичному суспільстві


Варіант №
20

Теоретичне завдання

1.
Бюджетна система Київської Русі як прототип сучасних бюджетних
відносин.

2
.
Управління державним боргом. Державні та місцеві гарантії. Граничні
обсяги державного боргу та державних гарантій.

3.
Засади бюджетного фінансування освіт
и, роль і місце бю
джету у системі
фінансового забезпечення освітніх закладів.

Видатки бюджету на освіту, їх склад
і структура.


6
.

ПРАКТИКУМ


Задача 1

На підставі
даних Державного комітету статистики України (табл.
2
)
виконати наступні завдання:

Т
аблиця

2

Доходи і видатки бюджетів бюджетної системи України

з 2002 по 2010 рр., млн.грнРІК

Доходи бюджетів

Видатки бюджетів

зведений

державний

місцеві

зведений

державний

місцеві

2002


42525,0

19429,3


35530,1

24788,8

2003


52708,4

22577,4


44390,9

31401,6

2004


68744,5

22784,9


63734,8

38803,6

2005


103867,0

30316,2


89614,8

52084,0

2006


131946,0

39865,5


102957,7

72326,5

2007


161587,5

58349,0


1
29599
,
3

96
455
,
0

2008


224020,9

73872,1


18
2376,5

126
827
,2

2009


201931,3

71035,7


180
257
,
1

1271
42
,
3

201
0


233990,5

80515,8


225822,5

152020,3

1. Розрахувати доходи та видатки зведеного бюджету України за період з
2002 по 2010 роки.

2. Визначити питому вагу доходів і видатків державного та місцевих
бюджетів України у зведеному бюджеті.

3. Проаналізувати стр
уктуру бюджетної системи України та надати належні
висновки.


Задача 2

На підставі даних Державного комітету статистики України (табл.
3
)
виконати такі завдання:

Таблиця
3

Доходи і видатки Зведеного бюджету України

за період з 2005 по 2010 рр., млн.грн


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Доходи

134183,2

171811,5

219936,5

297893,0

272967,0

314506,3

Податкові
надходження

98065,2

125743,1

161264,2

227164,8

208073,2

234447,7

Неподаткові
надходження

31778,0

40548,3

48553,2

60543,6

58435,8

73837,
0

Доходи від
операцій з

капіталом

2803,9

3218,1

6373,4

6702,4

3653,1

3143,2

Офіційні
трансферти

від
урядів зарубіжних
країн та
міжнародних
організацій

182,5

153,7

104,5

135,2

645,3

305,6

Цільові фонди

1353,6

2148,3

3641,2

3347,0

2159,5

2772,7

Видатки

1
41698,8

175284,3

226054,4

309203,7

307399,4

377842,8

З
агальнодержавні

функції

15480,9

19891,9

24270,9

30829,2

33156,0

44902,5

Оборона

6041,0

6400,7

9416,5

11733,0

9663,3

11347,1

Грома
дський
порядок, безпека
та судова влада

10226,8

12718,8

18445,7

27080,
9

24346,1

28825,6

Економічна
діяльність

19115,1

27341,1

40523,4

51322
,4

39753,0

43832,4

Охорона
навколишнього
середовища

1252,5

1636,6

2241,3

2764,7

2538,8

2872,4

Житлово
-
комунальне
господарство

3914,2

8024,1

5900,3

8968,5

7498,1

5431,3

Охорона здоров'
я

15476,5

19737,7

26717,6

33559,9

36564,9

44745,4

Духовний та
фізичний
розвиток

3449,8

4328,4

5687,8

7916,1

8330,2

11525,4

Освіта

26801,8

33785,0

44333,6

60959,4

66773,6

79826,0

Соціальний
захист
та соціальне
забезпечення

39940,2

41419,9

48517,3

74069,7

78775,4

104534,9

1. Визначити питому вагу податкових, неподаткових надходжень, доходів
від операцій з капіталом та офіційних трансфертів у загальній сумі доходів
зведеного бюджету.

2. Визначити питому вагу кожної групи видатків у загальній сумі видатків
зведеного бюджету.

3. Розрахувати дефіцит (профіцит) зведеного бюджету.


Задача 3

На підставі
даних Державного комітету статистики України

(табл.
4
)

виконати такі завдання:

Таблиця
4

Показники виконання видатків Державного бюджету України

за період з 2005
-

2010 рр., млн.грн


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Видатки

89614,8

102957,7

129599,3

182376,5

180257,1

225822,5

З
агальнодержавні

функції

11980,5

14165,2

16906,6

21769,5

24850,4

34694,3

Оборона

6041,0

6400,7

9416,5

11733,0

9663,3

11347,1

Грома
дський
порядок, безпека
та судова влада

10142,2

12583,2

18315,7

24871,1

24159,2

28570,7

Економічна
діяльність

14041,3

20425,7

29748,8

38693,0

33294,3

36030,0

Охорона
навколишнього
середовища

981,1

1306,9

1809,1

2230,2

1824,3

2292,7

Житлово
-
комуна
льне
господарство

110,0

180,7

723,8

444,0

270,6

844,4

Охорона здоров'я

3508,1

4099,7

6321,0

7365,5

7535,0

8759,0

Духовний та
фізичний
розвиток

1273,7

1389,6

1987,7

2917,6

3216,7

5165,5

Освіта

9932,8

12122,1

15149,7

21554,3

23925,7

28807,5

Соціальний
за
хист та
соціальне
забезпечення

31604,2

30284,0

29220,3

50798,3

51517,6

69311,3

1. Визначити питому вагу видатків в розрізі основних груп функціональної
класифікації в загальній сумі видатків Державного бюджету України за період
2005
-

2010 рр.

2. Розрахув
ати абсолютну зміну видатків Державного бюджету України до
відповідних показників попереднього року та визначити приріст видатків до
попереднього року.

3. На основі проведених розрахунків проаналізувати показники виконання
видатків Державного бюджету Украї
ни за окремими групами бюджетної
класифікації, зробити висновки.


Задача 4

На підставі
даних Державного комітету статистики України (табл.
5
)
виконати такі завдання:

Таблиця

5

Показники виконання доходів Державного бюджету України

за період з 2005
-

2010 р
р., млн.грн


Показники

Роки

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Доходи

103867,0

131946,0

161587,5

224020,9

201931,3

233990,5

Податкові
надходження

74476,4

94811,5

116670,8

167883,4

148915,6

166872,2

у т.ч.-

податок з
доходів фізичних
осіб

838,7

-

-

-

-

-

-

податок на
прибуток
підприємств

23272,2

25863,1

33964,0

47456,3

32569,8

39969,2

-

податок на
додану вартість

33803,8

50396,7

59382,8

92082,6

84596,7

86315,9

-

акцизний збір

7881,8

8543,7

10485,9

12678,0

21274,6

27620,7

Неподаткові
надходження

2
8236,4

35752,6

42111,9

52854,2

50676,8

65067,7

Інші
надходження

1154,2

1381,9

2804,8

3283,3

2338,9

2050,6

1. Визначити питому вагу податкових, неподаткових та інших надходжень в
загальній сумі доходів Державного бюджету за період 2005
-

2010 рр.

2.
Розра
хувати абсолютну зміну доходів Державного бюджету України до
відповідних показників попереднього року та визначити приріст надходжень до
попереднього року.


3. На основі проведених розрахунків проаналізувати показники виконання
доходів Державного
бюджету України за окремими групами бюджетної
класифікації, зробити висновки.Задача 5

1. Визначити загальний обсяг доходів місцевих бюджетів, що враховуються
при визначенні міжбюджетних трансфертів, використовуючи Бюджетний кодекс
України.

2. В
изначити за
гальний обсяг доходів місцевих бюджетів, що не
враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, використовуючи
Бюджетний кодекс України.Інформація щодо виконання завдання:

Прогнозний обсяг загального фонду доходів місцевих бюджетів по Ук
раїні
визначено в наступних розмірах:

1.
Прибутковий податок з громадян


9880000 тис. грн.

2.
Надходження штрафів, що накладаються виконавчими органами
м
ісцевих
рад або утвореними ними в установленому порядку адміністративними комісіями
-

65200 тис. грн
.

3.
Місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування
-

5500000 тис. грн.

4.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності 6775000
тис. грн.

5.
Плата за ліцензії на провадження певних видів господ
арської діяльності та
сертифікати, що
видаються виконавчими органами відповідних рад
-

1000 тис.
грн.

6. Д
ержавне мито в частині, що належить відповідним бюджетам
-
194250тис.грн.

7.
Надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними
бюджетними ко
штами
-

2580 тис. грн.

8.
Гранти та дарунки у вартісному обрахунку
-

4630 тис. грн.

9.
Плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, що
справляється виконавчими органами місцевих рад
-
20000 тис. грн.

10.
Плата за оренду ма
йнових комплексів, що знаходяться у
комунальній власності
-

3500000 тис. грн.

11.
Єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва у частині, що
належить відповідним бюджетам
-

400000 тис. грн.

12.
Фіксований сільськогосподарський податок у час
тині, що зараховується
до бюджетів місцевого самоврядування
-

250000 тис. грн.

13.
Плата за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності (за винятком плати за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозапра
вними станціями, заправними пунктами), що
справляється виконавчими органами місцевих рад
-

214800 тис. грн.

14.
Надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади
-

190000

тис. грн.

15.
Плата за ліцензії на право роздрібн
ої торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами
-

59000 тис. грн.

16.
Плата за землю (для обласних та районних бюджетів)
417500тис.грн.

17.
Плата за землю (для бюджетів міст Києв
а та Севастополя)
-
200000 тис.
грн.

18.
Плата за землю (для бюджетів сіл, селищ, міст районного
значення та їх об'єднань)
-

140000 тис. грн.

19.
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і
механізмів у частині, що з
араховується до відповідного бюджету
-

200000 тис. грн.

20.
Податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого
самоврядування
-

400000 тис. грн.


7. ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


1. Сутність і складові бюджетної системи

2.
Принципи бюджетної

системи, їх сутність

3. Історичні аспекти формування бюджетної системи України

4. Сутність Бюджетного кодексу України

5.
Сутність і призначення зведеного бюджету
.
Складові зведеного бюджету
України
.
Складові зведених бюджетів: АРК, області, району, мі
ста з районним
поділом

6. Сутність бюджетної класифікації
.
Призначення бюджетної класифікації
.

Складові бюджетної класифікації

7. Призначення, роль державного бюджету, його функції

8. Державний бюджет як економічна категорія, його особливості

9. Державни
й бюджет як головний фінансовий план держави. Фактори, що
впливають на формування та використання державного бюджету

10. Державний дефіцит (профіцит), методи його оптимізації

11. Державний борг та його види, методи управління державним боргом

12. Зміст, зн
ачення та основні завдання бюджетної політики

13. Бюджетний механізм, його складові

14. Сутність, завдання та етапи бюджетного планування

15. Сутність бюджетного прогнозування, його етапи, методи

16. Сутність і принципи бюджетного процесу, його стадії

1
7. Засади складання проекту бюджету. Складання проекту Державного
бюджету України та підготовка закону «Про Державний бюджет України»

18. Розгляд проекту закону «Про Державний бюджет України» та його
прийняття

19. Зміст та методи формування доходів бюджет
у

20. Класифікація доходів державного бюджету за джерелами утворення, за
соціально
-
економічними ознаками, за методами залучення коштів, за вінем
централізації

21. Склад і структура доходів державного бюджету

22. Сутність видатків бюджету, їх класифікація

23. Структура видатків бюджету

24. Сутність і система місцевих бюджетів

25. Доходи місцевих бюджетів, їхня структура та джерела

26. Сутність, структура видатків місцевих бюджетів

27. Сутність міжбюджетних відносин, мета

28. Розмежування видатків мі
ж бюджетами (Державним та місцевими)

29. Фінансові нормативи фінансової забезпеченості

30. Сутність та види міжбюджетних трансфертів

31. Сутність та структура видатків у соціально
-
культурній сфері

32. Видатки бюджету на соціальне забезпечення населення

33. Видатки на освіту, профпідготовку кадрів

34. Видатки на охорону здоровʹя

35. Сутність кошторисного фінансування, його принципи та види

36. Сутність видатків бюджету на економічну діяльність держави

37. Значення державного бюджету при здійсненні

інвестиційних програм,
обʹєкти та види інвестиційної діяльності

38. Фінансування державних капітальних вкладень

39. Сутність видатків бюджету на науку, на оборону, на управління

40. Сутність Державного казначейства, його функції, структура

41. Етапи с
творення Державного казначейства

42. Поняття єдиного казначейського рахунку8
.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.

Спеціальна та періодична література

Законодавчі і нормативно
-
правові акти

1. Конституція України : затв. Верховною Радою України 28.06. 1996 р.№
254/96
//
Відом
. Верховної Ради України.
-

1996.
-


30
.

2. Бюджетний кодекс України.


К: Правова єдність 2011.


116
с.

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від
20.12.2005 р.

[
Еле
ктрон. ресурс].

-

Режим

доступу

:
http
://
zakon
.
rada
.
gov
.
ua
.
4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» від
19.12.2006 р.

[
Еле
ктрон. ресурс].


-

Режим

доступу

:
http
://
zakon
.
rada
.
gov
.
ua
.5. Закон України «Про Д
ержавний бюджет України на 2008 рік» від
28.12.2007 р.

[
Еле
ктрон. ресурс].

-

Режим

доступу

:
http
://
zakon
.
rada
.
gov
.
ua
.6. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996р.

[
Еле
ктрон.
ресурс].

-

Режим

дост
упу
:
http
://
zakon
4.
rada
.
gov
.
ua
/
laws
/
show
/315/96
-
%
D
0%
B
2%
D
1%80
.

7
. Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань:

Закон України // Відом.
Верховної Ради України.
-

2004.
-

№ 52.

8. Положення про Державну фінансову інспекцію України (Указ Президента
України) від 23.04 2011р. № 499/2011.
[
Еле
ктрон. ресурс].

-

Режим

доступу
:

http
://
zakon
4.
rada
.
gov
.
ua
/
laws
/
show
/499/2011
.

9. Положення про Державну казначейську службу України (Указ Президента
України) від 13.04 2011р. № 460/2011.

[
Еле
ктрон. ресурс].


-

Режим доступу:

http
://
zakon
4.
rada
.
gov
.
ua
/
laws
/
show
/460/2011
.


10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відом.
Верховної Ради України.
-

1997.
-

№ 24.

11. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та
основні вимоги до

виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету
Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228.

[
Еле
ктрон. ресурс].


-

Режим доступу:

http
://
zakon
4.
rada
.
gov
.
ua
/
laws
/
show
/228
-
2002
-
%
D
0%
BF
.


12.
Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
: Постанова
Кабінету Міністрів України від 8.12.2010р.

[
Еле
ктрон. ресурс].


-

Режим доступу:
http
://
zakon
4.
rada
.
gov
.
ua
/
laws
/
show
/1149
-
2010
-
%
D
0%
BF
#
n
15
.

13.
Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ ДКУ від
27.12.01 р. № 604.

14
. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України // Відом.
Верховної Ради України.
-

1997.
-

№ 24.

15
. Порядок складання, ро
згляду, затвердження та основні вимоги до
виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України
від 28.02.2002 р. № 228.

16
. Про затвердження формули розподілу міжбюджетних трансфертів
(дотацій вирівнювання та коштів, що передаютьс
я до державного бюджету) між
державним бюджетом та місцевими бюджетами: Постанова Кабінету Міністрів
України від 05.09.2001 р. № 1195.


Основний

1
. Алексеєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б.
Ярошевич, А.М. Чумак
-
Голобородько
-

К.:

Хай
-
Тек Прес, 2008.
-
376 с.

2
. Василик О.Д.

Бюджетна система України: підручник /о.д. Василик
-

К.:
Центр навч. Літ
-
ри 2004.
-

544 с.

3.

Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за
заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла.


К. :
НІСД, 2010.


288 с.

4

Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України.
-

У 5 т./за ред.. А.
А. Мазаракі
-

Т. 1
-

К.: НВП 2004.
-

400 с.

5.

Казначейська справа:
[
підручник
]
. /

Є.О.

Галушка, О.В.

Охрі
мовсь
-
кий., Й.С.

Хижняк, Д.П.

Ротар.


Чернівці: Книг
и


ХХІ, 2008.


464 с.

6
. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: навч. посіб.
/

Клець Л.Є.


К.:
Центр навч. л
-
ри, 2007.
-

640 с.

7
. Фещенко Л.В. Бюджетна система України: навч. посіб./Л.В. Фещенко,
П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук
-

К.: Кондор, 2008.


440с.


Додатковий

1. Апарова О.В. Бюджетні системи країн Європи та СНД в умова
економічних коливань.
Журнал «Інвестиції: практика та досвід»
-

2013.
-

№ 5.


с.
41
-
46.

2. Благун І.Г., Воронко Р.М., Бучкович М.Л. Бюджетний менеджмент: навч.
посіб.


Львів: «Магнол
ія 2006» , 2007


224с.

3. Бюджетна система: навч. посіб.
/

за ред. Л. О. Омелянович.
-

X
.
:
-
ВД
«Інжек» 2004.
-

256 с.

4.
Бюджетна система України та Євросоюзу: монографія / [С.О. Булгакова,
О.І. Барановський, Г.В. Кучер та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазар
акі.
-

К.: Київ, нац.
торг.
-
екон. ун
-
т, 2009.
-

409 с.

5. Бюджетний менеджмент: підручник
/

за заг. ред. В. Федосова
-

К.: КНЕУ,
2004.
-

864 с.

6
. Воронова Л.К. Фінансове право України: підручник
/Л.
К. Воронова.


К.: Прецедент, 2006.
-

448 с.

7.
Гані
ч А. Є. Суть державного бюджету та його вплив на соціально
-
економічний розвиток України / А. Є. Ганіч // Науковий вісник НЛТУ України.


2010.


Вип. 20.6.


С. 180

184.

8.
Демідків О.І. Напрями поглиблення бю
джетної реформи в Україні / О.І.
Демідків // Фінанси України.


2009.


с.46
-
55.

9
. Дем’янчук О.І., Шевчук Н.А. Удосконалення міжбюджетних відносин як
засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів. Наукові записки. Серія
«Економіка»,
-

2012р.
-

Випуск 19
.


с. 8
-
12.

10
. Зайчикова В.В. Місцеві фінанси України та європейських країн /В.В.
Зайчикова.
-

К.: НДФІ, 2007.
-

299 с.

11
.


Інформація Міністерства фінансів України щодо виконання
Державного бюджету у 2009 році // Урядовий кур'єр.2010.№37 (2
6 лют.).С.
8
.

12
.


Іщенко Г. Бюджет
-

2010: рівняння на Європу / Г. Іщенко // Урядовий
кур'єр.2010.№81 (6 трав.).С. 5
.

1
3
.


Кириленко О. Унікальна роль бюджету у вирішенні проблеми
бідності в Україні / О. Кириленко, І. Білоус // Журна
л європейської економіки.2009.Т.8№1.С. 92
-
106
.

1
4
. Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент: навч. посіб.
/

Клець Л.Є.


К.:
Центр навч. л
-
ри, 2007.
-

640 с.

1
5
.


Комарова І.В. Бюджетна система в сучасній економіці: структура та
принципи побудови. Вісник

Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
2010р.


№ 1(9)
-

с. 96
-
101.

1
6
.


Кремпова Н. Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету
України / Н. Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні.2010.№5.С. 73
-
75
.

1
7
.
Кудряшов В.

Стан державних фінансів та напрями їх оздоровлення / В.
Кудряшов // Економіка України, 2011.


№ 3.


С. 14
-
26.

1
8
.
Кушинова Н.Г. Стратегічні напрями розвитку бюджетної системи в
Україні / Н.Г. Кушинова // Сталий розвиток економіки.

2009.


с.160
-
163.

19
. Лагутін В.Д. Бюджетна та монетарна політика: координація в
трансформаційній економіці: монографія/ В.Д. Лагутін.
-

К.: КНТЕУ, 2007.
-

248
с.

2
0
. Лисяк Л.В., Дулік Т.О. Принципи бюджетної системи в контексті нового
бюджетного кодексу України. Вісник е
кономічної науки України.
-

2011р.


№ 1
-

с. 74
-
79.

21
. Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи,
функції. Актуальні проблеми економіки.
-

2011.

№ 3(117)
-

с. 223
-
229.

22
. Опарін В.М. Фінансова система України / В.М. Опарін
-

К. :КНЕ
У,
2005.
-
186с.

2
3
. Остапенко О.М. Еволюційні аспекти казначейської системи виконання
бюджетів в Україні.
«Економічні науки».


Серія «Облік і фінанси».


Випуск 8
(29).


Ч . 3.


2011р.

2
4
. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навч. посіб.

/Ю.
В.
Пасічник.
-

К. : Знання
-
Прес
,

2008.
-

607 с.

2
5
. Пилипів В. До питання про федералізацію України проблеми
забезпечення бюджетної самодостатності регіонів/ В. Пилипів//Економіка
України.


2011.
-

№ 3.


с.26
-
34

2
6
.
Радіонов Ю. Актуальні проблем
и розвитку міжбюджетних відносин / Ю.
Радіонов // Економіка України, 2011.


№ 5.


С. 54
-
64.

2
7
. Чала Н.

Д. Бюджетна система: навч. посіб. / Н.

Д.Чала, Л.

В.

Лазоренко


К.

: Знання, 2010.223 с.


2
8
. Федорук А.П. Системний аналіз проблем функціонування

механізмів
державного управління бюджетними видатками на місцевому рівні. Журнал
«Інвестиції: практика та досвід»
-

2012.
-

№ 1.


с. 118
-
122.


2. Інформаційні ресурси

1
.
Нормативно
-
правова база
КМУ
[
Еле
ктрон. ресурс].
-

Режим доступу:
http
://
www
.
kmu
.
gov
.
ua
/
control
/
uk
/
publish
/
article
?
art
_
id
=246395793&
cat
_
id
=24578610
5
.

2
.
Законодавство щодо Державного бюджету України.
Офіційний сайт
Міністерства фінансів
України

[
Еле
ктрон. ресурс].
-

Режим доступу:

http
://
www
.
minfin
.
gov
.
ua
/
.

3
.

Нормативно
-

правова база України.

Офіційний сайт ВРУ
.

[
Еле
ктрон.
ресурс].
-

Режим доступу
:
http
://
rad
a
.
gov
.
ua
/#
.

4
.
Про органи Державної фінансової інспекції України.
Офіційний сайт
Державної фінансової інспекції
.
[
Еле
ктрон. ресурс].
-

Режим доступу
:

http
://
www
.
dkrs
.
gov
.
ua
/
kru
/
uk
/
publi
sh
/
article
/84005
.

5
.
Про Державну казначейську службу України.
Офіційний сайт Державної
казначейської служби України
[
Еле
ктрон. ресурс].
-

Режим доступу
:

http
://
treasury
.
gov
.
ua
/
main
/
uk
/
index
.

6
.
Метод
ологія та класифікація.
Офіційний сайт Державної служби
статистики
.
[
Еле
ктрон. ресурс].
-

Режим доступу
:

http
://
www
.
ukrstat
.
gov
.
ua
/
.


3.
Електронні бібліотеки

1. Бібліотека українських підручників

http
://
pidruchniki
.
ws
/
.

2. Національна бібліотека імені В.І. Вернадського
http
://
www
.
nbuv
.
gov
.
ua
/
.

3. Електронна економічна бібліотека
http
://
lukyane
nko
.
at
.
ua
/
.

4. Бібліотека економіста
http
://
library
.
if
.
ua
/
.

5. Економічна бібліотека он
-
лайн
http
://
www
.
elobook
.
com
/
.

6. Економічні підручники, економічна бібліотека он
-
лайн
http
://
finance
-
library
.
com
.
ua
/
.

7. Бібліотека студента
http
://
studentbooks
.
com
.
ua
/
content
/
view
/36/39/
.

8. Електронна бібліотека
http
://
biblio
.
co
.
ua
/

.

Додаток №1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ
Кафедра фінансівКОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Бюджетна система»


студента(тки)_________________


___________ курсу_______групи


Перевірив____________________


КИЇВ 201__Приложенные файлы

  • pdf 1104127
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий