Методичка по философии (вопросы к контрольным, темы рефератов, вопросы к экзамену, литература)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА ФІ ЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ Ф ІЛОСОФІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИ Й КОМПЛЕКС З НОР МАТИВН ОЇ ДИСЦИПЛІНИ « Ф ІЛОСОФІЯ » ( для с тудентів факультету психології ) Харків 201 6 Міністе рство освіти і науки України Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна Кафе дра теоретичної і практичної філософії “ ЗАТВЕРДЖУЮ ” П ерший проректор ___________________________ “______ ”_______________20___ р. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ філософія напряму підготовки 6.030102 для спеціальності «психологія» психологічного факультету 20 1 6 / 20 17 навчальний рік Програму рекоме ндовано до затвердження Вченою радою філософ ського факультету “_ ______” __________________ 2 0 року, прот окол № РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Перепелиця О. М., д .філос.н., доц. ) Програму схвалено на засіданні кафедри теоре тичної і практичної філософії Протокол від “____”________________20__ року № ___ Завідувач кафедри теоретичної і практ ичної філософії Карпенко І. В. _______________________ __________________ (підпис) (прізвище та ініціали) Програму погоджено методичною комісією філософського факультету Протоко л від “____”________________20 року № Голова методичної комісії факультету психоло гії ____________ _______________________ (підпис) Вст уп Програма навчальної дисципліни “ Філософія ” складена ві дповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготов ки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (наз ва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) напряму психологія Предметом вивчення навчальної дисципліни є розгляд актуальних філософських проблем у ко нтексті становлення найбільш відомих філософськ их течій і шкіл Програма навчальної дисципліни складається з так их розділів: 1 . Загальні філософські проблеми. О нтологія. Г носеологія. 2. Філософська антропологія. Соціальна філософія. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з найбільш гостри ми й актуальними проблемами та головними досягненнями світової філосо фії; створення теоретичного підґрунтя для їхньої свідомої світоглядно ї орієнтації 1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є розг лянути головні філософські проблеми, умови виникнення, зміст та трансфо рмацію основних філософських концептів; проаналізувати основні філос офські тексти, що висвітлюють головні світоглядні питання; розвинути на укове мислення. 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні дос ягти таких результатів навчання: - р озуміти характер та історичну динаміку основних філо софських проблем, напрямки і основні етапи розвитку західноєвропейськ ої філософської думки . - орієнтуватис ь в основних філософських течіях; вести світоглядний діалог, аргументув ати свої позиції; читати й коментувати філософські тексти; аналізувати ф акти, явища й процеси, які відбуваються в суспільстві . 1. Опи с навчальної дисципліни Наймену вання показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікац ійний рівень Характеристика навчальної дисципліни денна фо рма навчання заочна форма навчання Кількіс ть кредитів – 2,5 Галузь знань _____ 03 0 1 – соціально-політичні науки (шифр і назва) Нормативна Напрям п ідготовки 6.030102 психологія (шифр і назва) Розділів – 2 Рік підготовки: 2-й 2-й Індивід уальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр Загальна кількість годин - 108 3-й 4-й Лек ції Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Б а калавр 36 год. 12 год. Практичні, семінарські 18 год. 6 год. Лабораторні год. год. Самостійна робота 54 год. 90 год. ІНДЗ: год. В ид контролю: іспит Примітка . Спів відношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивід уальної роботи становить: для денної форми навчання – 50/50 дл я заочної форми навчання – 15 / 85 3. Виклад змісту навчальної дисципліни Розділ 1. Загальні філософські проблеми. Онтологія. Гно сеологія. Тема I . Що таке ф ілософія? Специфіка філософського з нання. Проблема визначення філософії. Філос офія як проблема для самої себе. Можливі відповіді на питання «що є філос офія». Неоднозначність поняття філософії. Багатомірність філософських світів. Філософування, філософія та/або філософії. Топографічна метафор а філософії. Топос філософії. Формування концепту «філософія» в Давній Греції. Філософи та софісти. Ви значення філософії та образ філософа в «Банкеті» Платона. Філософія як « любов до мудрості». Різні тлумачення «любові». Філософія та безсмертя. С амовизначеність філософії та унікальність філософії (Аристотель, М. Гай деггер). Незводимість філософії до мистецтва, науки та світоглядної проп овіді. Філософія як ностальгія. Філософія як філософування. Філософія як творчість концептів (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі). Специфіка філос офського концепту в порівнянні з науковим поняттям та художнім перцепт ом. Філософ як «друг концепту». Концепти та концептуальні персонажі. Тема 2. Світогляд. Типи світогляду. Філософія як “світоглядна проповідь”? Визначення світогляду. Історичні тип и світогляду. Міфологічне уявлення про світ. Концепція «від Міфу до Лого су». Діалектика Просвітництва (Т. Адорно, М. Хоркхаймер): раціональність мі фу та міфічність розуму. Нарративна образність і символічність міфічно го світу. Проблема деміфологізації. Особливості релігійного світосприйняття. Віра та/або розум. Абсурдніст ь та ірраціональність віри (Тертуліан, С. Кіркегор). Раціоналізація віри (Т ома Аквінський). Філософська віра (К. Ясперс). Суб’ єктивне й об’ єктивне в вірі. Простір змісту віри: «що я знаю?», «що, власно, я?», «що є істина?», «яким чином я знаю?». Демонологія та нігілізм. Розум і «безмежна воля до комунік ації». Наукова «картина світу» (М. Гайдеггер). Дослідження як сутність суч асної науки. Проект і метод дослідження. Інститутський характер науки; в чені-дослідники. Світ як картина / людина як суб’ єкт. Раціонально органі зований світ. Функціоналізм і прагматизм науки і техніки. Філософія між релігією та наукою (Б. Рассел). Критика моністичної раціональності. Постановка питання про сутність філософії ( метафізики) М. Гайдеггером. Філософія, світогляд і наука. Філософія й ідеологія. “Філософія за для філософії”? Тема 3. Філософське осмислення буття. Онтологія. Концептуалізація буття. Бу ття як найпростіший, найбільш загальний та найскладніший концепт у істо рії філософії. «Метафізика присутності»: чому є дещо, а не ніщо. Буття та с уще. Есенція й екзистенція. Незмінність буття та/або рух (Парменід, апорії Зенона – Геракліт і Демокрит); вічність та/або тимчасовість (Августин Ав релій – М. Гайдеггер); чуттєвість та/або надчуттєвість (Платон – Аристот ель – Ф. Бекон); єдине та/або множинне (Парменід – Платон – Епікур – Ж. Де льоз); раціональне та/або ірраціональне (Г.В.Ф. Гегель – А. Шопенгауер). Бутт я та мислення (Парменід – Р. Декарт). Критика «метафізики присутності»: ві д Ф. Ніцше до М. Гайдеггера. Буття та ніщо. Dasein . Буття та по дія (Ж.-Л. Нансі, А. Бад’ ю). Тема 4. Філософія свідомості. Співвідношення буття та свідомості – основне питання філософії? Ленін ська полеміка з емпіріокритицистами. Суб’ єктивне cogito та/або теор ія відображення . С. Жижек про повернення матеріалізму. Чи існує об ’ єктивний світ? Що таке свідомість? Свідомість «між» нами (М. Мамардашві лі). Проблема інтенціональності свідомості. «Чистий суб’ єкт» (Е. Гуссер ль). Свідомість та несвідоме. Колективне та індивідуальне несвідоме. З. Фройд , Г. Юнг про специфіку та роль несвідомого в психічному світі людини. Свідо мість та ідеологія. Ілюзорні уявлення людей про самих себе та світ (К. Марк с). Усвідомлення та самосвідомість як шлях до свободи. Змінення чи трансф ормації свідомості як трансцендування та звільнення свідомості. Тема 5. Гносеологія. Актуальні проблеми теорії пізнання. Гносеологія. Проблема пізнаваності с віту та істина. Теза Горгія. Агностицизм і скептицизм. Чи існує дещо? Чи мо жливо дещо пізнати? Проблема репрезентації світу. «Мозок у бочці» (Х. Патн ем). Мето дологічна дилема. Полеміка Р. Декарта та Ф. Бекона: дедукція та індукція. П озитивістське та неокантіанське вирішення питання про методи пізнання (О. Конт – Дж.С. Міль – Г. Ріккерт). Чи можливий єдиний метод пізнання? Розр ізнення наук за методом пізнання. Номотетичні та ідеографічні науки. Кр итика моністичної наукової методології та методологі чний анархізм (П. Фейєрабенд). Пізнання та мовні ігри. «Кордони мого світу – ко рдони моєї мови» (Л. Вітгенштейн). Постмодерністська множинність репрезе нтацій світу. Розділ 2. Філософська антропологія. Соціальна філософія . Те ма 6. Філософська антропологія. Багатомірність людського існування. Фейєрбах і антропологічний поворот в філософії: людина як єдина проблема філософії. Абстрактна людина та її с утність: від раціонального духу до чуттєвої любові. «Привид Людини» та й ого критика М. Штірнером. Критика абстрактної людини, історичність людин и та труд (К. Маркс). Есенціалізм і гуманізм. Критика гуманізму; різні версі ї есенціалістичного гуманізму (М. Гайдеггер). Есенція та/або екзистенція людини. Сенс та/або абсурдність життя (С. Кіркегор, А. Камю). Закинутість у б уття та буття-до-смерті. Доместикація чи селекція людини. «Правила для лю дського зоопарку» (П. Слотердайк). Полеміка Ю. Габермаса з П. Слотердайком щодо майбутнього людини та долі філософії. Соціальне та біологічне в людині. Пробле ма антропосоціогенезу. Сенс та сенси людського існування. Людство як вид та різноманіття образів людини. « Теза про людську винятковість». Тема 7. Філософія техніки. Сутність техніки та сутність людини. Людина й техніка. Техніка і природа. Науково-технічний прогрес. Антропом орфність техніки. Раціональність і наука. Проблема сутності техніки. Тема 8. Соціальна філософія та філософ ія історії. Історичність людського буття. Що таке соціальне? Основні характерис тики соціуму. Різні форми суспільного життя. Комунікація (К. Ясперс, Ю. Габ ермас). Екзистенційна комунікація та трансценденція. Можливості комуні кативної дії в сучасному суспільстві. Специфіка суспільства символічного обміну. Дар. Суспільні відносини в у мовах еквівалентного обміну. Суспільство споживання. Історичні форми т а розвиток суспільств. Основні концепції історичного розвитку. Свобода та самопізнання Духу (Г.В.Ф. Гегель). Формаційний підхід і хвильова теорія ( К. Маркс – Е. Тоффлер). Проблема кінця історії, постісторії та оновленн я історії. Кінець Історії та множинність історій (М. Фуко). «Прозоре суспіл ьство» (Дж. Ваттімо). Від «кінця історії» до «поновлення історії» (Д.Белл, Ф. Фукуяма). Тема 9. Специфіка (пост)модерного суспільства. Філософ ія (пост)модерну. Поняття Постмодерну. Різома і номадичні сингулярності. Специфіка постмодерністської філософії. “Смерть автора” й інтертекст. Деконструкція світової філософії Ж. Дерріда. Симулякри і сумуляції в світі Постмодерну . Криза модерних цінностей. Постмодерн як недовіра до метонарративів. Де центрація та смерть суб’ єкта в філософії Постмодерну. Від мислячого су б’ єкта до суб’ єкта бажання. «Машини бажання» і номадичні сингулярнос ті (Ж. Дельоз). 4. Структура навчальної дисципліни Назви мо дулів і тем Кількість годин Денна форма Заочна форма Усього у тому числі Усього у тому числі л П лаб інд ср л п лаб інд Ср 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Модуль 1 Тема 1. 14 4 2 6 11 1 10 Тема 2. 11 4 1 6 11 1 2 8 Тема 3. 13 4 2 6 12 2 10 Тема 4. 16 4 3 6 13 2 1 10 Тема 5. 13 4 2 6 7 1 6 Разом за модулем 1 67 20 10 30 54 7 3 44 Модуль 2 Тема 6. 14 4 2 6 14 1 1 12 Тема 7. 12 4 2 6 14 1 1 12 Тема 8. 12 4 2 6 12 2 10 Тема 9. 15 4 2 6 14 1 1 12 Разом за модулем 2 53 16 8 24 54 5 3 46 У сього годин 108 36 18 54 108 12 6 90 5. Теми семінарських занять № з/п Назва теми Кількість годин д/в з/в 1 Що т аке філософія? Специфіка філософського знання 2 2 Філософія та світогляд 1 2 3 Філос офське осмислення буття. 3.1. Історико-філософський генезис категорії бут тя. 3.2. Проблема буття і небуття 2 4 Філос офія свідомості. 4.1. Свідомість як філософська категорія. 4.2. Свідомість та несвідоме. 3 1 5 Гносе ологія. Актуальні проблеми теорії пізнання 2 6 Філос офська антропологія. Багатомірність людського існування 2 1 7 Філос офія техніки. Сутність техніки та сутність людини 2 1 8 Соціа льна філософія та філософія історії. Історичність людського буття 2 9 Пробл еми і перспективи сучасної цивілізації. Специфіка постмодерного суспі льства 2 1 6. Сам остійна робота № з/п Назва теми Кількість годин 1 Філ ософія в сучасному світі. Філософія: ідеологія та/або критика ідеології. 6 10 2 Філософія й міфологія. Виникнення фі лософії: Міф та Логос. 6 8 3 Філософія й релігія. Віра та розум 6 10 4 Проблема буття та доля західного сві ту. 6 10 5 Проблема суб`єктивної і об`єктивної р еальності. Реальність, реальне, символічне, уявне. 6 6 6 Питання про походження свідомості. Е волюція свідомості. 6 12 7 Проблема істини в філософії. 6 12 8 Суспільство та можливості інтерпрет ації його розвитку 6 10 9 Багатомірність філософії Постмодер ну.симулякри і симуляції. 6 12 Разом 54 90 7. Індивідуальні завдання К онтрольні роботи, реферати, есе 8 . Методи навчання Навчальні заняття з дисципліни здійс нюються у формі лекцій та семінарських занять із застосуванням інтерак тивних, репродуктивних, пояснювально-ілюстративних, проблемно-пошуков их та творчих методів навчання. 9 . Методи контролю Поточний контроль • Оцінювання ступеню активності студентів та якості їх виступів та ко ментарів при проведенні дискусій на семінарських заняттях. • Оцінювання творчих індивідуальних завдань (есе, реферат) • Оцінювання пісьмових відповідей на теоретичні питання проблемного характеру (контрольна робота). Підсумковий контроль (екзамен) Пер евірка розуміння студентами теоретичного та практичного програмного м атеріалу в цілому, здатність творчо використовувати накопиченні знанн я та вміння. 10. Розподіл балів, які отримують студенти Поточний контроль та самостійна робота Разом Екзамен Сума Розд іл 1 Розділ 2 60 40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 5 5 10 10 5 10 5 5 5 Примітка. Отриман ня протягом семестру 20 балів є нобхідн ою умовою допуску студента до підсумкового семестрового контролю. Кр итерії оцінювання: На семін арських заняттях о цінюється як виступи с доповіддю (до 5 балів) так і активність у дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію. Овноні вимоги д о відповіді: · зна ння та використання філософських першоджерел, різних підходів для анал ізу актуальних проблем філософії; · повнота відповіді; · творчий характер аналізу й узага льнення різних філософських підходів; · навички лаконічного, чіт кого, логічного, послідовного та грамотного викладу матеріалу, формулюв ання власних висновків; · уміння вести полеміку з т еоретичних і практичних питань філософії, уміння проілюструвати теоре тичні положення відповідними прикладами; Ку рс передбачає домашню контрольну роботу до 1 розділу й аудиторну контрол ьну роботу до 2 розділу. Кожна работа складається з двох питань, і в ціл ому оцінюється за наступною системою ба лів: 13- 15 балів студент продемонстрував глибоке знання змісту екзаменаційного питання, провів глибокий філософський аналіз означен ої проблеми; глибоко і всебічно висвітлені знання основних положень філософських п ершоджерел та рекомендованої літератури; відповідь повністю репрезентує певну філософську проблему; відповідь побудована лаконічно, чітко, логічно та послідовно з формулюв анням власних висновків; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної п роблеми, критичний їх аналіз; відповідь написана грамотно та демонструє високий рівень засвоєння на вчального матеріалу 10- 12 балів студен т продемонстрував знання змісту екзаме наційного питання, аргументовано виклав означену проблему; відповідь в цілому репрезентує певну філософську проблему; здійснено аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики; відповідь побудована лаконічно та послідовно, проте допущені певні нет очності та похибки у логіці викладу матеріалу, власні висновки не обґру нтовані; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної п роблеми без власного аналізу 7- 9 балів студент продемонстрував певне знання змісту екзаменаційн ого питання, виклавши основні положення означеної проблеми; висвітлені знання є фрагментарними; аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики відсутній ; відповідь є недостатньо послідовною, та логічною; власні висновки відсутні 4- 6 бал ів студент продемонстрував уявлення з екза менаційного питання; відсутній аналіз означеної проблематики; відповідь є фрагментарною, висновки і узагальнення відсутні , або не відповідають змісту питання 1- 3 бал а відповід ь часткова; відсутній аналіз означеної проблематики; висновки відсутні або не відповідні . 0 балів відповідь відсутня , або не відповідає змісту питання Шкала оцінювання Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру Оцінка за національною шкалою для екзамену для заліку 90 – 100 ві дмінно З араховано 7 0-89 добре 5 0-69 задовільно 1-49 Незадовільно не за раховано 11. Рекомендоване методичне забезпечення Базова література 1. Ан тология мировой философии. В 4 т. М., 1969-1972. 2. Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. Київ, 1996. 3. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения, М., 1980. 4. Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М., 2001. 5. Кузнецов В.Й., Мировский Б.В., Грязнов А.Ф. Западно-европейская философия XVIII в. М., 1986. 6. Мир философии. Книга для чтения. В 2 ч., М.,1991. 7. Нарский И.С. Западно-европейская философия XVII в. М., 1974. 8. Нарский И.С. Западно-европейская философия XIX в. М., 1976. 9. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії: онтологія людини: Навчальний посіб ник для сткдентів вищих учбових закладів. К., 1995. 10. Проблема человека в западной философии. М., 1986. 11. Рассел Б. История западной философии. Ростов н/Д., 1998. 12. Реале Дж., Антиссери Д. Западная философия от истоков до наших дней в 4-х т. – СПб., 1997. 13. Самосознание европейской культури XX века. М., 1991. 14. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. М., 2000. 15. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 16. Философия. Учебное пособие для студентов ву зов (отв. редактор В.П.Кохановский. Р . -на - Дону. 1995. 17. Філософія. Курс лекцій. (І.В.Бичко та інш.). К., 1993. 18. Філософія. Курс лекцій/ За ред. В.Л.Петрушенко. Київ-Львів, 2001. 19. Философский энциклопедический словарь, М. 1983. 20. Чанышев А.И. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 21. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к совреме нности: Учебн. П особ . для вузов. М., 1998. 22. Адо П. Что такое античная философия?”. М., 1999. 23. Асмус В.Ф. История античной философии. М., 1965. 24. Диоген Лаэртский, О жизни, учениях и изречениях философов. – М.: Мысль, 1979. 25. Патнэм Х. Разум, истина и история / Пер. с англ. Т.А. Дмитриева, М.В. Лебедева. М ., 2002. 26. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.: Высш. школа, 1981. 27. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. М ., 1996. 28. Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Мой опыт нетипичен. СПб., 2000. С. 31-53. 29. Беско ва И.А. Феномен сознания. М., 2010. 30. Гришунин С.И. Философия науки. Основные концепции и проблемы. – М., 2009. 31. История и философия науки: Учебное пособие для аспирантов. СПб., 2008. 32. Философия науки: Общие проблемы познания. Методология естественных и г уманитарных наук: хрестоматия. – М., 2005. 33. Шеффер, Ж.-М. Конец человеческой исключительности. – М., 2010. 34. Ильин В. В. Философская антропология: учебное пособие для вузов. – М., 2006. Допом іжна література 1. А до П. Что такое античная философия. – М., 2000. 2. Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения: В 4-х т. – М., 1975, - Т. 1. – С. 65-367. 3. Бадью А. Манифест филосо фии. – СПб., 2003. 4. Платон. Пир // Платон. Собр ание сочинений: в 4 т. – М., 1993. – Т.2. – С. 81-134. 5. Путь в философию. Антоло гия. – Спб.: Университетская книга. - 2001.- 445 с. 6. Хайдеггер М. Что это тако е – философия? // Вопросы философии. – 1993. - № 8. - с. 113-123. 7. Рассел Б. Мудрость Запада: историческое исследо вание западной философии в связи с общественными и политическими обсто ятельствами. М., 1998. С. 29-30. 8. Жильсон Э. Разум и откро вение в средние века. – К., 1992. 9. Ясперс К. Философская в ера // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/jaspers/index.php 10. Франк С.Л. Религия и наук а // http://www.vehi.net/frank/religiya.html 11. Франк С.Л. Философия и ре лигия // http://www.vehi.net/frank/filosofia.html 12. Эйнштейн А. Наука и рели гия // http://scepsis.net/library/id_147.html 13. Бультман Р. Новый Завет и мифология // Социально-политическое измерение христианства. – М.: Наука , 1994. – С. 302– 339 14. Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему война? // Вопросы философии. 1991, № 2. С. 36-57. 15. Бибихин В.В. Почему быти е есть? // Логос. – 1991. – № 2. 16. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – Т.1. – М., 1989. – С. 250-297. 17. Делез Ж. Различие и повт орение. – СПб., 1998. 18. Гегель Г.В.Ф. Феноменоло гия духа. // Труды С.-Петербургского философского общества. Вып.VIII. – СПб., 1913. 19. Губин В.Д. Онтология. Про блема бытия в современной философии. М.,1998. 20. Досократики. – Мн., 1999. 21. Платон. Парменид // Плато н. Собрание сочинений: в 4 т. – М., 1993. – Т.2. – С.275-345. 22. Хайдеггер М. Преодолен ие метафизики // М. Хайдеггер. Время и бытие: Статьи и выступления / Сост., пер . с нем. и комм. В. В. Бибихина. — М.: Республика, 1993. — С. 177 - 191. 23. Фрагменты ранних грече ских философов. Ч.1. – М., 1989. 24. Шопенгауэр А. Мир как во ля и представление. Т. 1-2. – М., 1993. 25. Эко У. О бытии // http://wirade.ru/cgi-bin/wirade/YaBB.pl?board=bibl;action=display;num=1113592864 26. Васильев В.В. Трудная пр облема сознания. – М., 2009. 27. Гуссерль Э. Логические исследования. Картезианские размышления. – Мн., М., 2000. 28. Жижек С. Возвышенный об ъект идеологии. – М., 1999. 29. Жижек С. 13 опытов о Ленин е. – М., 2003. 30. Мамардашвили М.К. Анали з сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1968. № 6. С. 14-25. 31. Мамардашвили М. К. Сознание как философская проблема // http://homepages.tversu.ru/~p001768/philosophy/text's/mamardashvili/soznanie.html 32. Маркс К., Энгельс Ф. Неме цкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / Изд. 2-е. – М., 1955. – Т.3. – С. 7-544. 33. Проблема сознания в со временной западной философии. -М., 1989. 34. Сёрл Дж. Новое открытие сознания // Логос. – № 2001. – 4. – С. 22-40. 35. Фрейд 3. Психология бесс ознательного. – М., 1990. 36. Чалмерс Д. Сознающий ум. В поисках фундаментальной теории // http://www.e-reading.club/book.php?book=1022695 37. Бэкон Ф. Сочинения: В 2-х т . – М., 1971. 38. Витгенштейн Л. Философ ские работы. – М., 1994. – Ч.1. 39. Гадамер Х.-Г. Истина и ме тод. – М., 1988. 40. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения: В 6 т. – Т. 3. – M., 1964. 41. Конт О. Дух позитивной ф илософии. – Р/на Д., 2003. 42. Милль Д.С. Система логик и силлогистической и индуктивной. – М., 1900. 43. Микешина Л.А. Философия познания: Полемические главы. – М., 2002. 44. Платон, Теэтет // Платон, Собрание сочинений: В 4 т. – М.: Мысль, 1993. Т. 2. С.192-274. 45. Патнэм Х. Разум, истина и история. – М., 2002. 46. Поппер. К. Логика и рост научного знания. М., 1983, с. 559. 47. Риккерт Г. Науки о приро де и науки о культуре. – СПб., 1911. 48. Секст Эмпирик. Три книг и Пирроновых положений // Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. Т. 2. – М., 1976. – С. 207-380. 49. Фейерабенд П. Избранны е труды по методологии науки. – М.,1986. 50. Берлин И. Два понимания свободы //Берлин И. Философия свободы. С. 122– 185. 51. Брюнинг В. Философская антропология. Исторические предпосылки и современное состояние // Запад ная философия: итого тысячелетия. – Екатеринбург, 1997. 52. Гуревич П.С. Человек. – М., 1995. 53. Жижек С.Что может сказа ть нам Ленин о свободе сегодня? // http://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2002_09.htm 54. Камю А. Бунтующий челов ек. – М., 1990. 55. Кьеркегор С. Страх и тре пет. – М., 1993. 56. Слотердайк П. Правила д ля человеческого зоопарка. Ответ на письмо Хайдеггера о гуманизме // http://wwh.nsys.by:8101/klinamen/fila19.html 57. Фейербах Л. Сущность хр истианства // Фейербах Л. Избр. филос. произв. – М., 1955. Т. 2. 58. Фейербах Л. Основные по ложения философии будущего // Фейербах Л. Избр. филос. произв. – М., 1955. Т. 1. С . 134-204. 59. Франкл В. Человек в поис ках смысла. – М., 1990. 60. Фромм Э. Иметь или быть? – М., 1990. 61. Фромм Э. Бегство от своб оды. – М., 1992. 62. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. 63. Хабермас Ю. Будущее чел овеческой природы. – М., 2002. 64. Хайдеггер М. Письмо о гу манизме // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1994. – С. 192-221. 65. Шеффер, Ж.-М. Конец челов еческой исключительности. – М., 2010. 66. Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. - Минск: ЗАО Издательский центр "Экономпресс", 1999. 67. Бурдье. П. Социология социального простран ства. – СПб.: Алетейя, 2007. 68. О свободе. Антолог ия западноевропейской либеральной мысли. М., 1995. 69. Канетти Э. Масса и в ласть. М., 1997. 70. Фуко М. Субъект и вл асть // Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970– 1984: В 3 ч.: Ч. 3. М., 2006. - С . 161– 190. 71. Фурс В. Н. Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса. — Минск: Экономпресс, 2000. 72. Бенхабиб С. Притяз ания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру. М.: Логос, 2003. 73. Батлер Дж. Гендерн ое регулирование // http://www.nlobooks.ru/node/2458 74. Бодріяр Ж. Симуляк ри і симуляція. – К., 2004. 75. Гусаченко В.В. Жизн ь и смерть субъекта. – К., 1995. 76. Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Капіталізм і шизофренія : Анти-Едіп. – К., 1996. 77. Жижек С. Добро пожа ловать в пустыню Реального. – М., 2002. 78. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem. Ежегодник Лаборатории постклассичес ких исследований Института философии Российской Академии наук. – М., 1994. – С. 303-323. 79. Липовецки Ж. Эра пу стоты. Очерки современного индивидуализма. – СПб., 2001. 80. Мей К. Інформаційн е суспільство. Скептичний погляд. – К., 2004. 81. Насильство. Влада. Терор // Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2002. - № 25. 82. Ортега-и-Гассет Х. Р азмышления о технике. М.,2000. 83. Тоффлер Э. Метамор фозы власти. – М., 2001. 84. Фемінність і маску лінність // Часопис Ї. – 2003. - №27 // http://www.ji.lviv.ua/n27texts/N27-fem.htm 85. Фуко М. Что такое Ав тор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Ра боты разных лет. – М., 1996. 86. Хайдеггер М. Вопро с о технике // Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С.221-238. 87. Хесле В. Философия и экология. М., 1983. 88. Шпенглер О. Челове к и техника. – М., 1995. Інформаційні ресурси http://pidruchniki.com/filosofiya/ http://filosof.historic.ru/ http :// books . atheism . ru / new / http :// www . gumer . info / http :// lib . ru / FILOSOF / http :// platonanet . org . ua / http :// abuss . narod . ru / Методичні матеріали до семінарських за нять Під ча с семінарського заняття студенти берут ь участь в обговоренні запропонованих питань. Оцінюється як виступи с доповіддю (до 5 балів) так і активність у дискусії, вміння формулювати та відстоювати свою позицію . ПЛ АНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ. Тема I . Що так е філософія? Специфіка філософського знання. 1. Який предмет філософії? В чому його специфіка ві дносно інших форм пізнавальної діяльності? Визначення місця філософії за І. Кантом . 2. Визначення філо софії та образ філософа в «Банкеті» Платона. 3. Самовизначеність філософії та унікальність фі лософії (Аристотель, М. Гайдеггер).. 4. Філософія як творчість концептів (Ж. Дельоз, Ф. Гв аттарі). Специфіка філософського концепту. Література: 1. Адо П. Что такое античная философия. – М., 2000. 2. Аристотель. Мет афизика // Аристотель. Сочинения : В 4-х т. – М ., 1975, - Т. 1. – С. 65-367. 3. Бадью А. Манифест философии. – СПб., 2003. 4. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия. – М., 1996. 5. Кант И. Спор факультетов // Кант И. Сочинения: в 8 т. – .7. – М.: Чоро, 1994.– С. 57-136. 6. Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Мой опы т нетипичен. – СПб., 2000. – С. 31-53. 7. Платон. Пир // Платон. Собрание сочинений: в 4 т. – М., 1993. – Т.2. – С. 81-134. 8. Хайдеггер М. Основн ы е понятия метаф изики // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1994. – С. 327-345. 9. Хайдеггер М. Что это такое – философия? // В опросы философии. – 1993. - № 8. Тема 2. Ф і лософ і я та св і тогляд . 1. Проблема м ножинності світоглядів. Історичні типи світогляду. 2. Специфіка міфу. Діалекти ка міфу та логосу: зняття та/або подолання міфу. Деміфологізація. 3. Простір філософії: між р елігією та наукою. 4. Наукова «картина світу» та її критика (М. Гайдеггер). 5. Філософія як ідеологія а бо критика ідеології. 7 Філософія та повсякденність. Література: 1. Адорно Т., Х оркхаймер М. Диалектика Просвещения. – М., 1997. 2. Бультман Р. Избранное: Ве ра и понимание. Т. 1-2. – М., 2004. 3. Вандельфельс Б. Современ ный порядок в зеркале большого города // www.ruthenia.ru 4. Вольф Р.П. О. философии. – М., 1996. 5. Гильдербранд Д. Что тако е философия? – СПб., 1997. 6.Кассирер Э. Опыт о человеке // Проблема человека в западной философии. – М ., 1988. 7.Корявко Г.Е. Философия как форма общественного сознания. Очерки теории и истории. – М., 1990. 8. Лосев А.Ф. Дерзание духа. – М., 1988. 9. Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М ., 1991. 10. Мамардашвили М.К. Введение в философию // Мамардашвили М.К. Мой опыт нетип ичен. – СПб., 2000. – С. 31-53. 11. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / Изд . 2-е. – М., 1955. – Т.3. – С. 7-544. 12. Ортега-и Гассет Х. Что такое философия. – М., 1991. 13. Рассел Б. История западной философии. – Ростов н/Д., 1998. 14. Философия и мировоззрение. – М., 1990. 15. Хайдеггер М. Время картины мира // Хайдеггер М. Время и бытие. – М., 1994. – С. 41-62. Тема 3. Філософське осмислення буття. 3.1. Історико-філософський генезис кате горії буття 1. Буття як суто філософський концепт. 2. Становлення категорії буття (буття, Логос, ейдос): а) від натурфілософів до Парменіда, б) від Парменіда до Платона; в) буття та/як становлення: концепція Геракліта. 3. Буття Бога і становлення людини в філософській д умці середньовіччя. 4. Переосмислення буття в філософії Нового часу. Га млетівське питання. 3.2. Проблема буття і небуття. 1. Буття, забуття, небуття і головне питання філософії. 2. “Смерть Бога” і проблема буття. 3. М. Гайдеггер: Буття і питання про Ніщо. Жах і відкр итість Ніщо. Література: 1. Бибихин В.В. Почему бытие есть? // Логос. Фило софско-литературный журнал. 1991. № 2. 2. Больнов О.Ф. Философия экзис тенциализма: Пер. с нем. – СПб.: Лань, 1999. 3. Гартман Н. Старая и новая онтология // Западня фило софия. Итоги тысячелетия. – Екатеринбург, 1997. 4. Гегель Г.В.Ф. Феноменология д уха // Тр уды С.-Петербургского философского общества. Вып. VIII . – СПб., 1913. 5. Декомб В. Современная франц узская философия: Сборник . – М., 2000. 6. Платон, Парменид // Платон, Со брание сочинений: В 4 т. – М.: Мысль, 1993. Т. 2. С. 346-412. 7. Пригожин С. Порядок из хаоса. – М., 1994. 8. Фрагменты ранних гречес ких философов. Ч.1. – М., 1989. 9. Хайдеггер М. Время и бытие – М., 1994. 10. Хайдеггер М. Слова Ницше „Бог мертв” // Вопросы фил ософии. 1990, № 7. 11. Человек. Мыслители прош лого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. – М., 1991. 12. Штирнер М. Единственный и его собственность. – Харьков, 1994 Тема 4. Філ ософія свідомості. 4.1. Свідомість як філософська категорія. 1. Проблема свідомості в філософії та психології й шл яхи її вирішення. 2. Питання про похо дження та еволюцію свідомості. 3. Метафори свідомості в античності. 4. Неоплатонійське та х ристиянське тлум ачення свідомості і структура психіки за З. Фройдом. 5. Свідомість в філософії Нового часу; відкриття суб ’ єкта. 6. Проблема перевідкриття свідомості (Дж. Сьорль). 4.2. Свідомість та несвідоме. 1. Філософське значення концепції несвідомого у З. Фрейда. 2. Багатомірність/неоднородність несвідомого (за К. Марксом, З. Фройдом і Ж. Лаканом). 3. С. Гроф: проблема еволюції свідомості. Лі тература: 1. Бескова И.А . Феномен сознания. – М., 2010. 2. Василь ев В.В. Трудная проблема сознания. – М., 2009. 3. Гроф С. За пределами мозга. – М., 1993. 4. Дубров А.П., Пушкин В.Н. Парапсихология и современн ое естествознание. М., 1990. 5. Лакан Ж. Функция и поле речи в психоанализе // http://Lacan.narod.ru/ind_lac/lac_r2.htm 2003 . 6. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994. 7. Мамардашвили М.К. Анализ соз нания в работах Маркса // Вопросы философии. – 1968. - № 6. – С. 14-25. 8. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / Изд. 2-е. – М., 1955. Т.3. С. 11-544. 9. Молчанов В.И. Время и сознани е. Критика феноменологической философии. М., 1988. 10. Патнэм Х. Философия сознания. – М., 1999. 11. Проб лема сознания в современной западной философии. -М., 1989. 12. Сёрл Дж. Новое открытие сознания // Логос. – № 2001. – 4. – С. 22-40. 13. Султанова Э.А. Феноменология как метод исследовани я сознания // Логос. 2001. № 3. 14. Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1990. 15. Фрейд 3. Психология бессознательного. - М-, 1990. 16. Юнг К. Об архетипах коллективного бессознательного . М., 1992. Тема 5. Гносеологія. Актуальні проблеми теорії пізнання. 1. Що таке пізнання? Наукове пізнання. Становлення науки як інституту. 2. Вчення Платона про пізнання 3. Структура та методи наукового пізнання : А) Індуктивний ме тод Ф. Бекона та дедуктивний метод Р. Декарта Б) Пози тивістське та неокантіанське вирішення питання про методи пізнання (О. К онт – Дж.С. Міль – Г. Ріккерт) 4. П. Фейєрабенд та його критика наукового методу. Бага тство форм знань. 5. Проблема істини. Відносна та абсолютна істина. 6. Знання й віра в на уці та релігії . 7. Розвиток наукового з нання й проблема влади. Література: 1. Бело в В.А. Ценностное измерение науки. М., 2001. 2. Границы науки: о возможнос тях альтернативных моделей познания. М., 1991. 3. Гришунин С.И. Философия нау ки. Основные концепции и проблемы. – М., 2009. 4. Витгенштейн Л. О достоверн ости \\ Вопросы философии, 1991, № 2. 5. Злобин Н.С. Культурные смыс лы науки. М., 1997. 6. Кун Т. Структура научных ре волюций. М., 1977. 7. Лакатос И. История науки и ее рациональные рекон струкции // Структура и развитие науки. М., 1978. 8. Лешкевич Т.Г. Философия науки: мир эпистемологов. Р- на\Д, 1999. 9. Мах Э. Познание и заблужден ие. Очерки по психологии исследования. М., 2003. 10. Микешина Л.А. Философия познания: Полемические главы. М., 2002. 11. Никифоров А.Л. Философия на уки: история и методология. М., 1998. 12. Платон, Теэтет // Платон, Соб рание сочинений: В 4 т. – М.: Мысль, 1993. Т. 2. С.192-274. 13. Поппер К. Логика и рост нау чного знания. М., 1983. 14. Псевдонаучное знание в со временной культуре// Вопросы философии. 2001. № 6. 15. Фейерабенд П. Избранные тр уды по методологии науки. М., 1986. 16. Философия и методология н ауки. М., 1994. 17. Философия науки: Общие про блемы познания. Методология естественных и гуманитарных наук: хрестома тия. – М., 2005. 18. Эпис темология и постнеклассическая наука. М., 1992. Тема 6. Філософська антропологія. Бага томірність людського існування. 1. П роблема антропосоціогенезу. 2. Біологічне та соціальне в людині. 3. Людина як особистість: а) соціалізація та інтеріоризація особистості; б) самопочуття, самосвідомість та реальна особистість; в) проблема здібностей індивіда. Талант та геній. 4. Проблема відчуженої людини. 5. Категорії людського буття: а) свобода та її прояви; б) любов як категорія людського буття; в) проблема смерті та сенсу життя. Лі тература: 1. Бердя ев Н.А. О назначении человека. М., 1993. 2. Григорян Б.Г. Философская а нтропология. М., 1982. 3. Гуревич П.С. Человек. М., 1995. 4. Ильенков Э.В. Что такое лич ность? // Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. 5. Ильин В. В. Философская ант ропология: учебное пособие для вузов. – М., 2006. 6. Камю А. Бунтующий человек. М, 1990. 7. О человеческом в человеке. М., 1991. 8. Проблема человека в запад ной философии: Сборник переводов. М., 1988. 9. Рено А. Эра индивида. – СПб., 2002. 10. Са ртр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм \\ Сумерки богов. М., 1989. 11. Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1990. 12. Фрей д З. Введение в психоанализ. М., 1990. 13. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990. 14. Фромм Э. Бегство от свободы М., 1992. 15. Фромм Э. Душа человека. М., 1992. 16. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. 17. Хайдеггер М. Письмо о гуман изме \\ Проблема человека в западной философии. М., 1988. 18. Хесл е В Кризис индивидуальной и коллективной идентичности // Вопросы философ ии. 1994, № 10. 19. Шеффер, Ж.-М. Конец человечес кой исключительности. – М., 2010. 20. Это человек. Антология. М., 1995. Тема 7. Філософія техніки. Сутність техніки та сутність людини. 1. “ Діалектика Прос вітництва ”: л юдина і техніка. 2. Проблема сутності техніки (М. Гайдеггер). 3. Сучасна техніка, технології та технократія. Література: 1. Новая постин дустриальная волна на Западе. Антология / Под ред. В.Л. Иноземцева. М. , 1999. 2. Новая технократическая волна на Западе. – М., 1986. 3. Слотердайк П. Правила для че ловеческого зоопарка. Ответ на письмо Хайдеггера о гуманизме // http :// wwh . nsys . by :8101/ klinamen / fila 19. html 4. Тоффлер Э. Третья волна . – М., 1999. 5. Тоффлер Э. Шок будущего . – М., 2002. 6. Философия техники в ФРГ.- М., 1989. 7. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Хайдеггер М. Вр емя и бытие. М., 1993. С.221-238. 8. Шпенглер О. Человек и техника. – М., 1995. Тема 8. Соціальна філософія та філософ ія історії. Історичність людського буття. 1. Специфіка філософського осмислення суспільно го життя. Суспільні зв'язки. 2. Проблема взаємовідносин людини і суспільства. Коммунікація. 3. Діяльність, творчість, праця, гра як фактори людс ького існування. 4. Глобалізація і криза суб ` єктивності. 5. Проблема сенсу і цінності історії. 6. Основні концепції історичного розвитку. 7. Проблема кінця історії та постісторії. Лі тература: 1. Бауман З. Индивидуализированное общество. – М . , 2002. 2. Белл Д. Возобновление истор ии в новом столетии (Предисловие к новому изданию книги «Конец идеологии ») // Вопросы философии. – 2002. – № 5. – С. 13-25. 3. Беньямин В. О понятии истори и // Новое литерату рное обозрение. – 2000. – № 46. – С. 81-90. 4. Бердяев Н.А. Смысл истоии. М., 1990. 5. Бодрийяр Ж. В тени тысячелет ия, или приостановка года 2000 // http://anthropology.ru/ru/texts/baudrill/shmill.html 2003. 6. Вебер М. Протестантская эти ка и дух капитализма. М., 1993. 7. Гегель Г.В.Ф. Философия истор ии // Гегель Г.В.Ф. Сочинения: В 14 т. – М., 1935. – Т. 8. 8. Гумилев Л.Н. История людей и история природы. М., 1993. 9. Канетти Э. Масса и власть. М ., 1997. 10. Козло вский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. СПб , 1995. 11. Корол ьков А.А. К. Леонтьев и его эстетическая картина эгалитарного прогресса \\ Философские науки. 1991, № 11. 12. Маркс К. Восемнадцатое брюм ера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения / Изд. 2-е. – М., 1957. Т.8. С. 115-217. 13. О свободе. Антология западн оевропейской либеральной мысли. М., 1995. 14. Ортега-и-Гассет Х. Человек и люди \\ Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. М., 1991. 15. Парсонс Т. Система современ ных обществ. М., 1998. 16. Поппер К. Нищета историцизм а. – М ., 1993. 17. Слотердайк П. После истории // http :// wwh . nsys . by :8101/ klinamen / fila 22. html 18. Сорокин П.А. Человек. Цивили зация. Общество. М., 1992. 19. Тойн би А. Постижение истории. М., 1991. 20. Хейзинга Й . Homo ludens. М . , 1992. 21. Яспер с К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. Тема 9. Про блеми і перспективи сучасної цивіліз ації. Специфіка постмодерного суспільства. 1. В чом у унікальність світової ситуації у ХХІ ст.? 2. Постіндустріальне суспільство та проблеми гло балізації. 3. Світовий тероризм як проблема початку ХХІ століття . 4. Стан постмодерну (Ж. Ліотар). 5. Симулятивність та віртуаль ність буття в світі Постмодерну. Лі тература: 1. Адриан ова Т.В., Уваров А.И. Введение в глобальное мировоззрение. М., 2000. 2. Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна на Западе.- М., 1986. 3. Бодрийяр Ж. Прозрачность зла. – М., 2000. 4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М. , 2000. 5. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляція. – К., 2004. 6. Делез Ж. Различие и повторение. – СПб., 1998. 7. Дельоз Ж., Гваттарі Ф. Кап італізм і шизофренія : Анти-Едіп. – К., 1996. 8. Лиотар Ж.-Ф. Заметка о смыслах «пост» // Иностранная ли тература. – 1994 - №1. – С. 54-57. 9. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem . Ежегодн ик Лаборатории постклассических исследований Института философии Рос сийской Академии наук. – М., 1994. – С. 303-323. 10. Лио тар Ж.-Ф. Состояние Постмодерна. – М.-СПб., 1998. 11. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л.Фактор четыре. Новы й доклад Римскому клубу. М., 2000. 12. Глобальные проблемы и общ ечеловеческие ценности. М., 1990. 13. Дайзард У. Наступление информационного века // Новая технократическая волна на Западе.- М., 1986. 14. Жижек С. Добро пожаловать в пустыню Реального – М., 2002. 15. Зиновьев А.А. На пути к сверх обществу. – М., 2000. 16. Липовецки Ж. Эра пустоты. Оч ерки современного индивидуализма. – СПб., 2001. 17. Сакайя Т. Стоимость, созданн ая знанием, или история будущего // Новая постиндустриальная волнана Зап аде.- М., 1999. 18. Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций // Новая постиндустриаль ная волна на Западе.- М., 1999. 19. Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. 20. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2002. 21. Фукуяма Ф. Доверие. Социальн ые добродетели и созидание благосостояния //Новая постиндустриальная в олна на Западе.- М., 1999. 22. Фукуяма Ф. Конец истории?: Пе р. с англ. // Вопросы философии. – 1992. № 4. 23. Хесле В. Философия и экология. М., 1983. 24. Эдвинсон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал. – М ., 1999. Матеріали для самостійної роботи Розділ 1: Загальні філософські проблеми і категорії 1.1. Рекоменується законспектувати матері али лекцій та основну літературу, яка рекомендована до семінарських зан ять. 1.2. Підготувати тези та виступити з доповіддю з проблем, які розглядаються на семінарських заняттях. 1.3. Приймати активну участь в обговоренні основних філософських проблем. 1. 4 . Написати підсумков у роботу. Питання: 1. Навіщо потрібна філософія в сучасному світі? 2. Яку роль відіграє філософія в системі університ етської освіти? 3. Філософія – це ідеологія або критика ідеології? 4. Чи можливий діалог між міфологічною людиною та л юдиною сучасного Заходу? 5. Чи сумісна віра в Бога з життям? 6. Чому незнання та подив породжують філософію? 7. В чому полягає “філософський фундаменталізм” П арменіда? 8. Як гамлетівське питання “бути чи не бути?” відоб ражує Новий час? 9. Чому “жах” відкриває “Ніщо”? І що це дає для занур ення в буття? 10. Як співвідносяться свідоме і несвідоме? 11. В чому сенс виразу Ж. Лакана “Несвідоме зіткане м овою”? 12. З. Фрейд і К. Маркс: що між ними спільного у під ході до свідомості та несвідомого? 13. Чи можна порівняти “архетипи колективного несв ідомого” К.Г. Юнга з науковими досягненнями в розшифровці людського гену ? 14. Що таке філософія? Специфіка філософського знання. 15. Філософія як проблема для самої себе. 16. Філософування, філософія та/або філософії. 17. Філософія й міфологія. Виникнення філософії: Міф та Логос. 18. Поняття й типи світогляду. 19. Філософія й релігія. Віра та розум. 20. Філософія й наука. 21. Філософія і повс якденність. 22. Буття як ключовий філософський концепт. 23. Проблема буття у філософії Античності (Парменід, Пл атон, Геракліт). Буття і Логос. 24. Проблема буття в європейської філософії Середньов іччя. 25. Переосмислення буття у філософії Нового Часу. 26. Проблема буття та доля західного світу. 27. Буття і питання п ро Ніщо (М. Гайдеггер). 28. Свідомість як філософська проблема. 29. Проблема су б ` єктивної і об`єктивної реальності. Реальні сть, реальне, символічне, уявне . 30. Питання про походження свідомості. Еволюція сві домості. 31. Коммунікативність свідомості: мова, знак, симво л. 32. Мова і несвідоме у Ж. Лакана. 33. Свідомість і самосвідомость. 34. Свідомість та несвідоме. 35. Метафори свідом ості в епоху Античності та Середньовіччя. Приклад під сумкового завдання (10 балів) Варіант 1. 1. Чому незн ання та подив породжують філософію? (5 балі в) 2. Буття як к лючовий філософський концепт . (3 бали) 3. Мет афори свідомості в епоху Античності та Середньовіччя (2 бали). Розділ 2 : Людина і соціум як проблеми сучасної філософ ії 1.1. Рекоменується законспектувати матеріали лекцій та основну літератур у, яка рекомендована до семінарських занять. 1.2. Підготувати тези та виступити з доповіддю з проблем, які розглядаються на семінарських заняттях. 1.3. Приймати активну участь в обговоренні філософських про блем. 1.5. Напи сати підсумкову роботу. 1. Чи м ожливе остаточне пізнання світу? 2. В чому вади холізму? 3. Чи вільна наука від цін ностей? 4. В чому пафос запитання Пілата “Що є істина”? 5. Чи змінює техніка люди ну? 6. Чи є певний трансценде нтний сенс людського існування? 7. Якщо є Бог, то в чому пол ягає свобода? Якщо нема Бога, чи можлива тоді свобода? 8. Смерть і безсмертя: як вони впливають на життя людини? 9. Який зв`зок з ідеологіє ю мають різні концепції походження і розвитку людини? 10. В чому сутність діалек тики раба та господаря? Чи можливо її подолати? 11. Пізнання як філософська проблема. 12. Суб`єкт іоб`єкт пізнанн я. 13. Гносеологія та особливості гносеологічного песим ізму. 14. Раціональне та ірраціональне в пізнанні. 15. Проблема істини у філософії. Істина та заблудження. 16. Методи наукового пізнання. Проблема метода у філос офії. 17. Наукове пізнання та його специфіка і структура. 18. Знання і влада. 19. Основні проблеми філософії техники. 20. Проблема сутності техники. 21. Людина і техніка. 22. Образи людини в історії філософської думки. 23. Філософська антропологія. Проблема сутності людин и. 24. Проблема антропосоціогенеза. 25. Соціальне й біологічне в людині. 26. Проблема сенсу людського існування. 27. Гуманізм і криза гуманізму в ХХ ст . 28. Проблема сенсу людського існування. Різноманіття сенсів життя. 29. Діяльність, творчість , праця, гра як основні фактори людського життя. 30. Соціальна філософія і соціальні науки. 31. Поняття особистості. Особистість і суспільство. 32. Проблема свободи людини. Свобода й відповідальніст ь. 33. Соціалізація та індивідуалізація особистості. 34. О брази соціальної реальності. 35. Типи суспільства й специфіка їх, розвитку. 36. Культура й цивілізація : проблема їх співвідношення . 37. Концепції суспільног о розвитку: формационний підхід і теорії локальних цивілізацій. 38. Чи скінчилась історія, взагалі чи можливий кінець історії? 39. Що знач ать в постмодерністській філософії заявки про смерть людини? 40. Постмодерн – це криза або подолання Проекту Модерна? 41. Ідея “кі нця історії” та “поновлення історії”. 42. Проблеми та перспективи сучасної цивілізації. Глоб альні проблеми. 43. Специфіка суспільства Постмодерна. Різома й номадичні сингулярності. 44. Основні проблеми філософ ії Постмодерна. 45. Текст і деконструкція (Ж. Дерріда). ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 1. Под олання «діалектики раба і господаря». 2. Проблема Розуму і боже вілля у філософії (М. Фуко). 3. Зміна базисних паради гм: концепція комунікативної раціональності. 4. Розвиток концепції зн ання в історії західної філософії. 5. «Соціальний симптом» та ідеологія в лакан і вськом у психоаналізі. 6. Європейський нігілізм і історія західної цивілізації (Ф. Ніцше, М. Гайдеггер). 7. Концепції ідеології: в ід М. Штірнера до К. Маркса. 8. Філософія і повсякден ність. 9. Хаос і порядок у філосо фії другої половини ХХ століття. 10. Проблема діалогу в філ ософії ХХ століття. 11. Концепт «річ - у -с о б і»: від І. Канта д о некласичної філософії. 12. Діалектика Просвітни цтва: міф і розум. 13. Проблема суб'єкта у філ ософії ХХ століття (Ж. Лакан, Л. Альтюссер, М. Фуко). 14. Філософські д и скурси Модерну і Постмодерну: порівняльний аналіз. 15. Філософія і медицина. 16. Гра й праця як засади л юдського буття. 17. Філософське осмислен ня фундаменталізму та тероризму. 18. Свобода як філософськ а проблема. 19. Проблема цінності люд ського буття. 20. Здоров’ я людини як фі лософско-антропологічна проблема. 21. Проблема біовлади в су часному світі. 22. Філософія гендера. 23. Трансгуманізм: пробле ма майбутнього людства. 24. Ризик і сучасне суспіл ьство. 25. Насолода як філософсь ка проблема. 26. Філософське розумінн я смерті. 27. Віртуальна реальніст ь і мережеві комунікації. 28. Проблема насильства т а його інтерпретація у філософії. 29. Філософія техніки. 30. Проблема кінця філософіїї . Ме тодичні вказівки щодо виконання індивідуальних завдань Реко мендації та вимоги щодо написання рефератів Студ енти самостійно вибирають одну з вище вказаних тем, або пропонують власн у, погоджуючи її з викладачем. Після визначення теми необхідно підібрати відповідну літературу, яка складається з першоджерел і критичних праць , статей (не менше ніж 5 найменувань). Реферат необхідно здати для перевірк и викладачеві або на кафедру в установлений термін (не пізніше ніж за 10 ді б до початку сесії). Структура та зміст реферату. Необхідно скласти план написання реферату, о сновною метою якого є логічне розкриття вибраної теми. У структурному ві дношенні реферат повинен мати наступні складові: 1) тит ульну сторінку; 2) план реферату 3) вступ; 4) основну частину; 5) висновок; 6) список літератури. У вст упі треба визначити актуальність проблеми, сформулювати мету й завданн я реферату. В основній частині реферату мають бути виділені пункти (пара графи), за якими послідовно розкривається тема. Крім реферування та анал ізу першоджерел та відповідної літератури, слід вказати також своє влас не розуміння щодо поставлених питань. В тексті реферату є обов’ язковим посилання на відповідну літературу, яке здійснюється наступним чином: п ісля цитати чи загального посилання до авторської думки слід в квадратн их дужках встановити джерело цитування. Наприклад: [1, С. 45], де «1» – це поряд ковий номер джерела в списку використаної літератури, а «45» – відповідн а сторінка в цьому джерелі. У заключній частині реферату слід підсумуват и результати та вказати на висновки даної роботи, які повинні відповідат и поставленим у вступі меті та завданням. Офо рмлення та обсяг реферату. Обсяг рефер ату повинен складати 0,5 друк. аркушу ( ~ 10-15 сторінок), надрукований 14 кеглем з полуто рним інтервалом. Сторінки мають бути пронумеровані та скріплені. ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ Харк івський національний університет ім ені В.Н. Каразіна Спеціал ьність психологія Сем естр _3__ Навчаль ний предмет філософія ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №1 2 1. Що таке філософія? Специфіка філософського знання. 2. Л. Фейєрбах і антропологічний поворот в філософі ї. Критика абстрактної людини, історичність людини та труд (К. Маркс) . Затверджено на засіданні кафедри теорет ичної і практичної філософії Протокол № __ від _ _____ 20 р. Зав. кафедрою проф. І . В . Карпенко Екзаменатор доц . О.М. Перепелиця (підпис) (прізвище, ініціали ) (підпис) (прізвище, ініціали) Кри терії оцінювання: · зна ння та використання філософських першоджерел, різних підходів для анал ізу актуальних проблем філософії; · повнота відповіді; · творчий характер аналізу й узага льнення різних філософських підходів; · навички лаконічного, чіт кого, логічного, послідовного та грамотного викладу матеріалу, формулюв ання власних висновків; · уміння вести полеміку з т еоретичних і практичних питань філософії, уміння проілюструвати теоре тичні положення відповідними прикладами; Екзаменаційний білет складається з двох питань, кожне оцінюється за нас тупною системою балів: 17- 20 балів студент пр одемонстрував глибоке знання змісту екзаменаційного питання, провів г либокий філософський аналіз означеної проблеми; глибоко і всебічно висвітлені знання основних положень філософських п ершоджерел та рекомендованої літератури; відповідь повністю репрезентує певну філософську проблему; відповідь побудована лаконічно, чітко, логічно та послідовно з формулюв анням власних висновків; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної п роблеми, критичний їх аналіз; відповідь написана грамотно та демонструє високий рівень засвоєння на вчального матеріалу 1 4-1 6 балів студент продемонстрував знання змісту екзамен аційного питання, аргументовано виклав означену проблему; відповідь в цілому репрезентує певну філософську проблему; здійснено аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики; відповідь побудована лаконічно та послідовно, проте допущені певні нет очності та похибки у логіці викладу матеріалу, власні висновки не обґру нтовані; відповідь містить співставлення різних підходів до вирішення певної п роблеми без власного аналізу 10- 1 3 балів студент прод емонстрував певне знання змісту екзаменаційного питання, виклавши осн овні положення означеної проблеми; висвітлені знання є фрагментарними; аналіз різних точок зору щодо означеної проблематики відсутній ; відповідь є недостатньо послідовною, та логічною; власні висновки відсутні 6-9 бал ів студент продемонстрував уявлення з екзам енаційного питання; відсутній аналіз означеної проблематики; відповідь є фрагментарною, висновки і узагальнення відсутні , або не відповідають змісту питання 1-5 бал а відповідь часткова; відсутній аналіз означеної проблематики; висновки відсутні або не відповідні . 0 балів відповідь відсутня , або не відповідає змісту питання Ко мплект контрольних завдань Пи тання до іспиту 1. Що т аке філософія? Специфіка філософського з нання. 2. Формування концепту «філософія» в Давній Греці ї. Визначення філософії та образ філософа в «Банкеті» Платона. 3. Самовизначеність філос офії та унікальність філософії 4. Філософія як творчість к онцептів (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі) 5. Міфологічне уявлення пр о світ. Проблема деміфологізації: «від Міфу до Логосу». 6. Поняття світогляду та його типи. 7. Філософія і релігія: вір а та/або розум 8. Філософія і наука 9. Наукова «картина світу» (М. Гайдеггер). Суб’ єкт-об’ єктне бачення. 10. Проблема перевідкриття свідомості (Дж. Сьорль). 11. Онтологія. Концептуаліз ація буття 12. Буття та суще 13. Буття та мислення (Парме нід – Р. Декарт) 14. Незмінність буття та/аб о рух . Єдине та/або множинне 15. Свідомість та несвідоме . 16. Буття та питання про Ніщ о (М. Гайдеггер) 17. Основні типи розуміння свідомості 18. Що ми знаємо? Проблема ре презентації світу 19. Проблема метода.Індукти вний метод Ф. Бекона та дедуктивний метод Р. Декарта 20. Позитивістське та неока нтіанське вирішення питання про методи пізнання (О. Конт – Дж.С. Міль – Г . Ріккерт). Соціальна філософія і соціальні науки. 21. Критика моністичної нау кової методології та методологічний анархізм (П. Фейєрабенд) 22. Л. Фейєрбах і антрополог ічний поворот в філософії. Критика абстрактної людини, історичність люд ини та труд (К. Маркс) 23. Критика гуманізму. Доме стикація чи селекція людини 24. Поняття суспільства в с оціальній філософії 25. Концепція «відкритого с успільсьва» 26. Основні концепції істор ичного розвитку 27. Проблема кінця історії 28. Основні проблеми філосо фії Постмодерна 29. Постмодерн як недовіра до метонарративів 30. Симулякри і віртуальна реальність (Ж. Бодрійяр) 31. Філософська антрополог ія. Проблема сутності людини. 32. Специфіка філософськог о рішення світоглядних питань 33. Проблема суб`єктивної і об`єктивної реальності. Реальність, реальне, символічне, уявне. 34. Екзистенція. Буття люди ни 35. Комунікативність, соціа льність свідомості: мова, знак, символ. 36. Свідомість та самосвідо мість. Свідомість та ідеологія 37. Проблема істини в філос офії. 38. Проблема пізнання. Прир ода гносеологічного скептицизму 39. Біологічне та соціальне в людині. 40. Поняття особистості. Лю дина як особистість. Особистість і суспільство 41. Проблема свободи людини у філософії. Свобода й відповідальність 42. Постіндустріальне сусп ільство та проблеми глобалізації 43. Мова і несвідоме у Ж. Лака на 44. Основні проблеми філософії техники . Людина і техніка 45. Проблема сут ності техники 46. Проблема сенсу людського існування

Приложенные файлы

  • rtf 4119120
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий