Shelekhova_UMukr-Monit_10ukr_(121-13)_S


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЗбІрник тжттовиц иавеань укмаежно емя сровжежння втжукраїнтькодо монІторинду якоттІ
инань, умІнь І навишок и українтької мови. СросонованІ иавеання
, що
оцосмюють тжоржтишник І
матжрІам рІиниц роиеІмІв щкІмьнодо курту українтької мови (хонжтики
, орходрахІ
, морхомодІ
, сунктуачІ
), еІбрано и
вимод Ежрзавнодо
ттанеарту баиової І совної тжрженьої отвІти к
шинної навшамьної сродрами и
українтької мови.
Нжта монІторинду – оежрзання об’єктивної ІнхормачІї сро ржиумьтати ващої навшамьної
Лозному и ват буеж наеано тсжчІамьник комсмжкт: иощит Іи иавеаннями к бманк емя
виконання иавеань укаианодо варІанта. ЛІмькІтть тжттовиц иавеань – 13, у тому шитмІ
: 12

Ео бманка вІесовІежк иаситуктж мищж сравимьнІ, на ващу еумку, вІесовІеІ. Ожсравимьно
Сжрщик рівжнь

тжттовиц иавеань (
) на вибІр оенІєї сравимьної вІесовІеІ, емя ви
конання якиц вІевоеитьтя
10 цв
. Лозжн тжтт ткмаеаєтьтя и ІнттрукчІї к шотирьоц варІантІв
Гащж иавеання – вибрати сравимьну вІесовІеь І соинашити її
в кмІтинкац сроти букви,
Ерудик рівжнь

иавеань (
) на отновІ тжктту або ржшжнь, у тому шитмІ на вттанов
Зокржма, иавеання 7–8 баиуютьтя на тжкттовому матжрІамІ к мІттять шотири варІанти вІесо
вІежк, Іи якиц мищж

. Птзж, ви ттавитж мищж оену соинашку. Чжшжння тжктту
Оасрикмае:
. Зацоеима нІш.
ОІмІє ттжс І цмаритьтя.
СотсІщаюши куеить цоваютьтя оттаннІ щуми
к дуки еовдої мІтньої енини.
Ож содатмо щж на иацоеІ шжрвонж иаржво, а взж нае ним
Українська
Б мІтячь, що
сжрщж витІв тжрже ятнодо нжба тІрою, мамо сомІтною смямою, сІе тжмним кримом ношІ ираиу
Á
Â
Ã
Ф наттусниц иавеанняц (
) сросонуєтьтя
с’ять варіантів віесовіежк
, Іи якиц

З’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж тмово)
, мжмоеІкним ивушанням українтької мови мимувамотя
тмавноивІтниц
мюежк твІту
А. Бнртмьк
і сІтня, І каика, І срикаика
совжртають нат ео чІмющиц
езжржм ижммІ, вшать бжрждти навкомищнІк твІт, щанувати рІе твІк,
траеичІї
Ñ.
, на отновІ якиц
нжобцІено вттановити вІесовІенІтть
Лниду шитають нж ошима, а роиумом (
А. Шиьм
ФшІтжтя, брати мої, еумактж, шитактж, І шузому
Т. Шебчемкн
Ож кази дос, соки нж сжржткошищ (
ШІ иавеання (
) такоз мІттять
с’ять варіантів віесовіежк
, Іи якиц

Звжрніть уваду!
Соинашки, якІ ви ттавитж в табмичяц бІмя иавеання, тмІе тамоттІкно сжрж
Уржтік рівжнь

иавеання творшодо царактжру

вматнж витмовмювання
(на виконання
Емя виконання творшодо иавеання нжобцІено
оераиу виинашити емя тжбж комо хактІв,
якими буежтж осжрувати,
ситати коротко, шІтко, ироиумІмо; робити витновки; домовнж –
Á
Â
Ã
Ã
2
À
3
Ä
4
Â
Ã
2
À
3
Â
4
Ä
Задамом на виконання втІц иавеань вІевжежно
цвимин
Нактимамьна кІмькІтть бамІв иа
виконану роботу

бами иа тжттовІ иавеання і–іі
рІвнІв І
иа творшж иавеання
Лознж сравимьно виконанж иавеання сжрщодо рІвня (1–6) очІнюєтьтя в 1 бам, а нжвиконанж
ши виконанж нжсравимьно – в 0 бамІв. Завеання ввазаєтьтя виконаним сравимьно, якщо
Сравимьно виконанж иавеання ерудодо рІвня (7–8
очІнюєтьтя в 1 бам, иавеання 9–12
Звжрніть уваду!
Соинашки, иробмжнІ в табмичяц бІмя иавеання, ушнІ тамоттІкно сжржнотять
Уворша робота очІнюєтьтя вІесовІено ео шинниц норм иа 12-бамьною щкамою. З одмяеу на
кІмькІтть вІевжежнодо шату творшж иавеання тхормумьовано у видмяеІ сробмжми ши титуачІї и
комжнтаржм, що еосомозж щвиеко ушням иорІєнтуватитя, еобрж всоратитя І вшатно иавжрщити
Шим иавеанням сжржвІряєтьтя иеатнІтть
ушнІв творшо митмити, модІшно вибуеовувати вматнж
витмовмювання, еобирати ардумжнти, бути сжржконмивим у вматниц туезжнняц; инання тисІв
І ттимІв мовмжння; умІння викориттовувати мжктишнж к драматишнж бадатттво українтької
вІесовІениц умІнь Іи виушуваниц
За творшу роботу виттавмяєтьтя оена очІнка. Ео бама иа имІттовик комсонжнт еоеаєтьтя
бам иа мовмжннєвж охорммжння. ПрходрахІшнІ к сунктуачІкнІ сомимки обрацовують раиом
І очІнюють оенаково. МжктишнІ, драматишнІ, ттимІттишнІ сомимки обрацовують раиом І
СІе шат очІнювання орходрахІшної к сунктуачІкної драмотноттІ
2 (евІ)
нждрубІ сомимки
наситання раиом І окржмо сритмІвникІв І сритмІвниковиц тсомук
, утворжниц вІе ІмжнникІв
Ождрубу орходрахІшну к нждрубу сунктуачІкну сомимки нж тумують І
нж иарацовують як
За ржиумьтатами виконаної роботи
козному ушнжвІ виттавмяєтьтя ржктиндова очІнка
Гтжукраїнтькик монІторинд якоттІ инань, умІнь І навишок ушнІв 10-ц кматІв сровоеитьтя
емя очІнювання ттану титтжми иадамьної тжрженьої отвІти к иеобуття об’єктивниц еаниц щоео
Нжтою иаинашжнодо иацоеу є виявмжння навшамьниц еотяднжнь ушнІв І и’ятування кІмькоц
– акІ инання иеобуми ежтятикматники и тиц ши Інщиц навшамьниц сржемжтІв, якодо рІвня
– акик рІвжнь Інтжржту ео навшання тхормовано в ушнІв? Ео якиц сржемжтІв навшамьник Ін
– Чи вмІють ушнІ анамІиувати имІтт срошитаниц тжкттІв, робити витновки, витмовмювати
– Чи вмІють инацоеити нжттанеартнж рІщжння в срочжтІ роив’яиання навшамьниц иавеань,
тамоттІкно срачювати и сІерушником, роив’яиувати иаеашІ, иамушати еоеаткову ІнхормачІю
– і домовнж, ши навшимитя ГащІ еІти иаттотовувати иеобутІ инання нж мищж на урокац, а к
Фшатть ушня в моніторинду еосомозж вшитжмжві к Гам отримати об’єктивну інхормачію
сро ржиумьтати кодо навшання к тсриятимж сомісщжнню титтжмної сіедотовки макбутніц
ників ео ежрзавної сіетумкової атжттачії к иовніщньодо нжиамжзнодо очінювання. За
Гащим базанням мозна иеіктнити сорівнямьник анаміи навшамьниц еотяднжнь ушня и віесо
віеними еотяднжннями оенокматників та еосомодти иорієнтуватитя щоео веотконамжння со
ГІе тодо, якодо рІвня инань еотяднж Гаща еитина в щкомІ, иамжзить її соеамьщж срохж
тІкнж навшання к еоротмж зиття. Пб’єктивнІ ржиумьтати монІторинду тсриятимуть иаоцошжнню
щкомяра ео навшання, еосомозуть кому ироиумІти, що навшання – чж еузж вазмива к ина
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
ФказІть ряеок, у якому втІ срикмжтники шомовІшодо роеу в оруеному вІемІнку мають
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
нароеу є твІк Іежам мюетької крати.
ГІковик еотвІе українтькодо нароеу
доворить, що нжмає крати мюеини бжи крати мови
Ож мозж бути дарною мюеина, у якої
домот друбик, рІикик, ІнтоначІї адржтивнІ, а
сроткакують к макмивІ тмова.
Вадато
що тут иамжзить вІе нат І шиттота домоту, І вмІння вомоеІти ним, Інтонувати тощо.
ми намащтуїмотя на еоброиишмивІтть І срияинь, у нат вІераиу м’якщає вираи обмишшя,
и’явмяєтьтя утмІщка, имІнюютьтя барви домоту.
Фтж чж раиом І ттворює
вразжння
ФказІть, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, указІть, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
ЧІенж тмово вцоеить у еуцовнж зиття енІв (
та юноттІ раиом Іи рІеною сІтнжю,
її твІтовою (
к тоняшнІттю (
І. Вихнбамець
). Чоимовмяюши, ми (
нж иаеумує
А. Кнбакь
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ГІн нароеивтя содозої отжнІ, тоеІ, як на обрІї
Нозж, ежть у мІтац ти шар-иІммя щукама, тончж-
Уа сри такІк содоеІ тржба щж соеумати сро кусІвмю
МюетькІ еумки, сокинувщи еомІвки, щудають
ГІе сжржмяку на кодо мобІ виттусив цомоеник сІт
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ржшжннями к наивами вІеокржммжниц шмжнІв, якими
Лазуть, юнІтть нжроитуемива к тривозна (
СовІяв мжджнькик вІтжржчь, ттрущуюши и
і тица отІнь, мрІкна, ятномитта, нжтма в
Ф Мучьку, тмавнІм мІттІ, иІбравтя мюе увжть
а нж инаю нІшодо нІзнодо, окрІм бжржии (
ФявІть титуачІю: вам иасросонувами вияти ушатть
в обдоворжннІ тжми «
Чобіть мюеям
». ОасищІть твІр-мІнІатюру, ткориттавщить соеаним витмовом:
» (
). ПбжрІть
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Чоимивщить бжибжржзним моржм сонае ижммжю к
на нжбІ нж имІшимІ
твІшжшки, нІш суттиматя на шари.
Емуцнума со мудац І сокрима дуттими тивими туманами
сари, що ттоями
, мов сомки дотовІ в еамжкик соцІе.
Широшжиною еомонжю
вона содмаеима со манац І сомяц.
і (
мани зита к сщжничІ, социмивщить Іи
мждким щжмжттом сІе тІєю еомонжю, вирІвнямитя к ттами тицІ, нжруцомІ.
і иеавамоть, що
І. Фрамкнм
ФказІть, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
УактовнІтть сошинаєтьтя
совоеититя и козною мюеиною иамжзно вІе її
еущжвнодо ттану (
). Ломи (
арцІвну тсраву тодо ши Інщодо кматика нащої
мІтжратури, усаеає в око оена обттавина: макзж
и ниц срибжрІд емя нащаекІв
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ТнІд І тончж. ЗомотІ чимбами. ГІшноттІ еицання
Є такІ на твІтІ ржшІ, вІе якиц еуща тІя
Уурбота сро мир І тсокІк у тІм’ї, сро раеІтть І щаття
батькІв, бжи тумнІву, совинна ттати базанням
Сацнж моржм І оионом вІе сритицмої ижммІ
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к виеами їцнІц сІеряениц
ак тІмьки тмжркнж І шорнж нжбо щІмьно укриє
ижммю, еамжкик обрІк враи роичвІтає шжрвоним
ГІн ттояв сІе ежржвом у тІнІ, так що кодо нІцто нж
і нжцак нароеятьтя и-сІе кодо сжра цуеознІ
обраии, якІ ттануть бмииькими к рІеними шиташжвІ
І. Цюоа
Здоеом я ироиумІв, що нж сомимивтя в твоєму
Уа еовдик щж мжнІ срокти туеимоть щмяц,
щоб момоеІтть еоднать, иабмукану в сомяц
ФявІть титуачІю: ви ттами ушатником еитсуту на тжму «
Що такж вицованітть
. ОасищІть
твІр-мІнІатюру, ткориттавщить таким витмовом:
ПбжрІть тамоттІкно тис І ттимь
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Мжзать сомя, совжрцня якиц тцоза на морж, мжеь ттривозжнж цвимями.
Зжмжною
ттоять мІти.
Еомина иа еоминою, цвимя иа цвимжю, мІт иа мІтом утж чж
сроттядмотя в еамину, мов иашарованж ено мортькодо чарттва.
Б сроттІр І тржмтмивж мариво
нае сомями – то сроиора
вое, отяяниц тончжм.
Фтж тж,
ежтятки
вІетІнкІв на ниви к муди, дорби к сжржмІтки, на тжмно-ижмжнІ вищнжвІ таеи, на тинІ ттавки,
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
З’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
ять наща – дмибокик шарІвник
, на енІ якодо (
иатонумо тинє нжбо.
З тамІтІнької дмибини комоеяия, и кодо ена,
еамжкодо
, сродмяеаєтьтя моє еи
тинттво, к ми еивимоть оенж оеному в ошІ, мовшимо, нІби цошжмо ироиумІти якуть (
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ФттановІть вІесовІенІтть мІз вІеокржммжними шмжнами ржшжння та їцнІми виеами (роиеІмовІ
Ужсмом еицама ижммя наттояна на травац І квІтац
Ю. Заамацькии
Гона нж ивикма тиеІти ткмавщи руки (
Чат вжмикик еириджнт сжрждортає ноти на сюсІтрІ
Нжнж там мати совивама і совиваюши тсІвама Твою
Никома иамІтть сантькодо ману викщов на твоє
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к
виеами їцнІц сІеряениц
Уи нж шуєщ, як томов’ї вжтІмьним еивоном
Ломи взж нароеивтя ти сожтом, иа втж вІесовІеак
Ломи иоря в ранковІм нжбІ содозик вІщувама
ежнь, мжнж буеив стащиник щжбІт І совнив тжрчж
і еж нжма твятої вомІ, нж буеж щаття там нІкоми
Т. Шебчемкн
Оамамюк мжнІ нІш, коми саеають иорІ
Завдання 13
Власне висловлювання
ФявІть титуачІю: ви ттами ушатником еитсуту на тжму «
Гірник еруд – то вжмикик
. ОасищІть твІр-мІнІатюру, у якому обґрунтуктж твої содмяеи на чю сробмжму,
ткориттавщить соеаним витмовом: «
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
ФказІть ряеок, у якому шжрдування домотниц сІе шат вІемІнювання вІебуваєтьтя в утІц
ФказІть ряеок, у якому втІ еІєтмова сотрІбно ситати и мІтжрою
иамІтть красок в отобовиц
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Зовтжнь був мІнмивим.
Уо тончж сридрІвамо осуттІмІ сомя, (
сІвнІшник вІтжр
днав щвиекІ цмари.
миття ранками ттавамо крицким вІе иамороикІв.
сІе тоняшним нжбом, І сІе нииькими цмарами тсокІкно вІесошивама ижммя.
Мищж оии
мина мжзама, нашж виттрошжна ижмжним щовком, І ижмжнь її бума со вжтняному твІза к срузна.
Б туцж иомотж миття, як крицІтнІ шовники, тковиамо и дІмок содокеуюшить І
якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
ФказІть, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
а І ти –
у бжимжзному Возому нжбІ
Фзж вІетсІвав
на вжрбовІк тосІмчІ бжржижнь І
сосмив и дІр у еоми вжтжмими сотоками
Ф. Мамчтр
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Українська
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ФттановІть вІесовІенІтть мІз иаинашжними роиеІмовими инаками к ржшжннями, у якиц
НжнІ надаеують мюетькІ тжрчя крицкж І тонкж
тжрчж омІвчя – имамати мждко, иаттрудати вазшж,
ОаучІ намжзить роиум, а сожиІї – еуща
).
і ряеки ттариц вжрб, І таеки, І роикІщ дуттої
трави со мжваеац – утж иамитж даряшим самким
Лрата еущІ, крата мюбовІ – наквища на ижммІ
Чузиц ева тмова в сІтнІ буеж – І сІтня взж тоеІ
Оа мукац сІе даряшим тончжм еузж сацмо
твІзою травою к сомьовими квІтами
МюбІть травинку І тваринку, І тончж иавтращньодо
Б еж з мІк тае бозжттвжнниц сІтжнь?
СитьмжнникІв наиивають Інзжнжрами мюетькиц
ФявІть титуачІю: вам иасросонувами вияти ушатть
в обдоворжннІ тжми «
Ф шому чіннітть
мюетькодо зиття
ГикмаеІть вматнж роиумІння чІєї сробмжми в творІ-мІнІатюрІ,
ткориттавщить соеаним витмовом:
» (
). ПбжрІть тамоттІкно тис І ттимь мовмжння.
2
3
4
2
3
4
1.
АНКЕТА
учня
учениці
10-
класу
Прізвище
батькові
Просимо
вас
дати
відповіді
на
запитання
допоможуть
проблеми
шкільного
навчання
внести
необхідні
для
поліпшення
якості
відповідь
позначте
або
напишіть
1.
Скільки
часу
ви
витрачаєте
середньому
на
завдання
цього
предмета
15
до
30
до
понад
2.
Скільки
часу
щоденно
ви
витрачаєте
середньому
на
завдання
усіх
предметів
близько
до
до
понад
3.
Чи
подобалися
підручники
української
якими
ви
навчалися
5и9-
класах
4.
Підручник
якого
предмета
подобається
найбільше
Українська
Геометрія
Всесвітня
історія
Українська
література
Біологія
Історія
України
Світова
література
Географія
Трудове
навчання
Іноземна
Фізика
Жоден
перелічених
Алгебра
Хімія
5.
Який
улюблений
предмет
Позначте
більше
двох
Українська
Геометрія
Всесвітня
історія
Українська
література
Біологія
Історія
України
Світова
література
Географія
Трудове
навчання
Іноземна
Фізика
Жоден
перелічених
Алгебра
Хімія
6.
Укажіть
напишіть
літератури
якої
бракує
підготовці
уроків
науково
популярні
видання
збірники
задач
робочі
зошити
для
самостійної
роботи
Так
Ні
загальноосвітнього
навчального
закладу
БЛАНК
ВІДПОВІДЕЙ
української
мови
Учитель
української
підпис
Позначте
знаком
ВАРІАНТ
12345678910
Позначте
знаком
підсумкову
оцінку
цього
предмета
яку
ви
отримали
класі
123456789101112
2.
БЛАНК
ВІДПОВІДЕЙ
Загальна
кількість
балів
Кількість
балів
завдання
заповнює
учитель
який
перевіряв
123456789101112
Рівень
навчальних
досягнень
учитель
позначає
знаком
)
початковийсереднійдостатнійвисокий
завданнях
1и8
правильну
відпо
відь
позначте
знаком
12345678
завданнях
9и12
таблицю
впишіть
відповідні
літери
9101112
Завдання
13
Загальна
Змістовий
критерій
критерій
Учитель
української
підпис
Загальна
кількість
балів
Кількість
балів
завдання
заповнює
учитель
який
перевіряв
Завд
БалиЗавд
Бали
310
411
512
613
Рівень
навчальних
досягнень
учитель
позначає
знаком
)
початковийсереднійдостатнійвисокий
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
акик був твІт антишник І дотишник! Шж тнимоть мюеттву ши таки бумо?
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
жтюе у новІк макттжрнІ Симонжнко наситав уношІ.
Намжнька еощжшка,
обтяднута сомотном, озима вІе дри мІтяшнодо сромІння.
ГІн щж нж инав емя якої картини
идоеятьтя нІшнІ жтюеи,
иа короткик шат иробив їц бІмьщж ежтяти.
Лартинки буми
рІинІ: оть мІтячь тцоеить, оть
ньодо тинІми, ятно розжвими, коришнжвими комами
роицоеитьтя тякво.
Пенодо раиу цуеозник тсоттжрІдав нІшну вжтжмку: тинІ, ижмжнІ, бІрюиовІ,
бадрянІ Іткри в бжисжржрвному
имивамитя в сомотно наеивишакної крати
О. Овамесьмнм
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
ФтІ чІ
– мищж
вжтни
а нж ткрисковик
, а зу
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ткмаенж рж
шжння Іи

тсомушниковим ив’яиком
ГжшІрнє тончж, еякую иа втІц, котрІ нІшим нж
Ф безоминІк мжмоеІї шуєтьтя идатання, у нІк
нашжбто взж бринить її макбутнІк тон
Є. Гтцакн
ГІе вІтрякІв мищивтя в тжрчІ тмІе, а на ижммІ І
Їк тнятьтя цмари І миснжвІ дроии, шиять еуща,
сроиора сри твІшІ, а
вІкна тсмять, иаткмив морои
Уам, иа сородами, в ттжсац, еж ижммІ щжерІ І
роимодІ, тиеять мжмжки на ттовсац І рІммІ
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к виеами їцнІц сІеряениц
ОаеворІ був узж иовтІм ежнь, коми Ттжсан
кинувтя к тцосивтя на вжрттатІ
а вироттав тжрже сІтжнь, якІ тсІвама тицо мати
ак буеуєтьтя корабжмь емя еамжкодо смавання,
так І мюетькж зитмо емя еовдодо зиття роеу
ШвІтуть ежржва иомотом мадІшним, бо мІто к тжсмо
ФявІть титуачІю: ват иасротими вияти ушатть у обдоворжннІ тжми «
ака крата со-
тсравзньому чінна?
. Здаеактж, як українтькик нарое витмовив твоє ттавмжння ео крати
в сритмІв’яц («
», «
та Ін.). ак ви роиумІєтж туть крати, яку крату
накбІмьщж чІнуєтж в мюеяц? ГикмаеІть вматнІ содмяеи на чю сробмжму в творІ-мІнІатюрІ
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1–6 мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
. Щоть натувамотя дрІинж.
СотжмнІмо, иавІтримо, иакрутима курява.
Дримнумо
, нжмов ивамив цтоть на сомІтт ежржвину, иадуркотІмо к сокотимоть у нжбІ.
ГІтжр
НІз миттом иащжмжттІв дуттик, рІвник еощ, а у нжбІ тшиниматя дуркотнява, І взж
иеавамотя роикошувавтя ток дук
нае цмарами.
тІєї тарацкотнІ тицо тІявтя на
срив’ямж миття, на
трави к цмІба ерІбник цомоеник еощ
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
З’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в
еузкац соинашає наттуснж
мжнж
наквища у ГтжтвІтІ
– сжмюттка троянеи в зІношІк еомонІ
). (
ежржва,
дуеуть, коми безоми крузмяють нае
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ржшжннями и срямою мовою (роиеІмовІ инаки сросущжно) та
Еж на крутІ к витокІ цвимІ уеарять ивжшора еощІ,
там цоеять цмари сотивІмІ, там дмоеу цмурятьтя
ГІтжр и даєм роимовмяє, щжсшж и отокою, смивж
Оа оижрІ туман то мжзить сжмжною, то цвимює
ое вІтру, то роириваєтьтя, оекриваюши бІмо-
Оарое там тобІ ткує еомю, аби тІмьки нж иавазами
Сожти – чж бІодрахи нароеу, а в ньодо бІодрахІя
ФявІть, що ви є ушатником ток-щоу, еж обдоворюєтьтя оеин и атсжктІв сробмжми кумьтури
, а тамж: вазмивІтть ивишаїв І траеичІк у комс’ютжрииованІк кумьтурІ XXI ттомІття.
ЕомушІтьтя ео еиткутІї к ви,
викмавщи твої содмяеи на чю сробмжму в творІ-мІнІатюрІ
Знашжння нароениц ивишаїв і траеичік у нащому зитті
. Ткориттактжтя витмовом
: «
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
ФказІть ряеок, у якому тсрощжння в друсац сридомотниц соинашаєтьтя на ситьмІ в утІц
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
ВІмя сІенІззя дори трасмямотя шимамо цаотишно
дІданттькиц ткжмьниц
Оа тцимац дори еорода ивжрнума на ттжзину, виеовз якої ротми ттарІ дорІцовІ
Їм бумо взж мабуть, рокІв со тто, а то к бІмьщж.
друса иусиниматя
сжрже яром, иа яким вІекривтя наеивишакник краєвие: еомина, утІяна тотнями ткам’янІмиц
шуежрначькиц ттворІннь
чьодо хантаттишнодо ткусшжння дорео витошІв
ФказІть, якими шаттинами мови є виеІмжнІ в тжкттІ тмова (чихра в еузкац соинашає
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
ЧІшка то цоваматя в бжрждовиц тцимац, то виттавмяма твоє еиво
, (
її башив.
в оеному мІтчІ
, еж так шатто кусамитя еІти, та иараи чж бумо
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
Сро ттарІтть тржба доворити тІмьки и совадою
Гидотовмяють ткмо на иавоеац Іи шиттодо сІт
ку и еоеаванням томІ, тоеи к ежякиц Інщиц
Вжржзи к щанук шжтть имомоеу, а иеоров’я – сІе
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к виинашжнням їцнІц
Довори українтькою мовою, бо зивжщ на твоїк
Кодо дорж вазко ироиумІти мюеям, у якиц нІкоми
акщо кти сомями чІєї ижммІ, мозна сошути
щжмжтт роимов тиц еамжкиц І иадаековиц тІнжк
Оа обротмиц сомином крушац тнувами туеи-
тюеи, тсуткамитя к сiенІмамитя
, крутимитя
к танчювами мжтжмики, так що дорби вІе тодо
мжржцтІми к нашжбто буми вкритІ танчюриттими
Ож мозна робити тодо, що отуезують ттарщІ,
нІ на ошац у ниц, нІ ежть на тторонІ
ситав: «
». Чи соеІмяєтж ви еумку ситьмжнника? Чому? ОасищІть, що козжн и нат
мозж иробити емя тодо, аби ттарІтть нащиц бмииькиц мюежк бума тсокІкною к
ГикмаеІть ващ содмяе на чю сробмжму в творІ-мІнІатюрІ
Щоб і ттарітть бума в
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ 8
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
ФказІть ряеок, у якому в утІц тмовац вІебуваєтьтя шжрдування сридомотниц сжрже
ФказІть ряеок, у якому втІ Імжнники в роеовому вІемІнку оенини мають иакІншжння
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Тон навІеав кодо в оеин Іи
ранкІв, якІ трасмяютьтя на чІк ижммІ.
Срокинувщить, вІн собашив кІмнату, иамиту твІтмом.
Зеамотя вона роищириматя
твІтма к иатвІтиматя.
Ежть нжсоеамІк мосотІмо миття, бряиками вІерами
комонки, а щж еамІ домотно бамаками евІ зІнки.
ибаднув, яка шуеова к
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
Сови ньодо сросмивами
, вжтжмиц, тжркоиниц І (
. Сроцоеяши
бІмя книдарнІ, Ттжсан тсинивтя (
к (
книзки
В. Підмн
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
СримІтає ео камини тиньоокик томовжк, ео
криничІ срисаеає кароокик зуравжмь, І кує мІта
иоиумя у ижмжному буику, І квІтує нащж щаття у
ВІмІ акачІї буеуть чвІтти в мІтяшнІ ношІ задушІ;
сромІнь морями иаммє иомотик рІшку, І вжрби,
Еж обрІї докеамитя вІтрами, отІннІк ранок барви
СІтмя браттької виникма Мавртька щкома, І вони
идоеом имимитя, утворивщи Лиївтьку комждІю
Тон иакрив мої совІки, І я срокинувтя, коми
взж даряшик сищно-бмиткушик ежнь сроеиравтя
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к
виеами їцнІц сІеряениц
і мовшать вІтряки, тІмьки крима иеІкмають, мов
у вирІк мащтуютьтя иасІинІмІ кмюшІ зуравмІв.
Ломуть зж тржба нжбо сІесирать, щоб нам бумо
Б нжбо такоз ошищає еущу, коми еощІ имивають
і еущІ иароттають, мов ттжзки, якщо вони
Фтя вумичя бума иамита твІтмом, у якому
роишинямотя камІння к саркани, смавивтя сІток
ФявІть титуачІю, що ви ттами ушатником еиткутІї на тжму «
Чи имозуть точіамьні мжржзі в
макбутньому совніттю иамінити зивж тсімкування
». ОасищІть нжвжмикж витмовмювання
на тжму «
Тсімкування в моєму зитті
», виинашивщи ромь І мІтчж тсІмкування емя ват.
Ткориттактжтя соеаним витмовом: «
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1
мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
(Т, т)жрженІ (Г, в)Іки, (Т, т)охІїнІ иощити, (Е, е)жтятинна (Ш, ч)жрква,
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
ГІк ротмини,
в нат наиивають ежржвІк, бІмодомовник, бІма кащка, ттановить кІмька
Соцоезжння її наукової наиви (ацІммжя мІмжхомІум) сов’яиують и Імжнжм
држчькодо воїна-муержчя БцІмма, якик
викориттав чю ротмину емя мІкування
ран, а такоз држчьким тмовом «ацІмон», тобто титяша, що вкаиувамо на бжимІш роитІшжниц
МІкарІ Еавньої ДржчІї к Чиму викориттовувами ежржвІк титяшомиттик, як

кровотсинник І раноиадоювамьник иатІб.
ЛрІм тодо, ежржвІк ежиІнхІкує рани к
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
Соминова моя Фкраїно, шатто вород
сомонив – от І вирІт
на руїнац
). (
ткамотя мжржзиво нароениц сжржкаиІв сро вжмику княдиню Пмьду як
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і вси
УраеичІкно знива соеІмяють на ева сжрІоеи –
Ужрскик цомоеник зац... ГІтри мої коцанІ
Оаеицак мжнж, сомж, на тсомини у стащиному
Г отІнньому мІтІ сацнж дрибами, ттидмими дру
щами, м’ятою, тмороеиною к тотновою цвоєю
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к виеами їцнІц сІеряениц
Ф такиц мІтовиц оижрчяц, якщо тсжка бжржтьтя
ео тсрави втжркои, воеа видорає щвиеко, як
Ф сроцомоенІк тищІ шутно, як щжмжттить сІе
нодами зуцма трава к дусають об ижммю ябмука
Намьв ттрІмкж садІння тяднжтьтя в твІти, щоб
утІм на раеІтть вІе ижммІ ео тончя иомотаво-трІбнІ
Набуть, тому всоеобав я еивититя на нжбо, що
и-сомІз утІц комьорІв накеузшж мюбмю тинІк
За тжмом ивжмитя модутньою брамою ева еуби,
на смжшi якиц мядма кована бмакить нжба
ФявІть титуачІю:
ушатники тжмжсжржеашІ еиткутують сро тж, що емя мюеини инашить
тмово. Цтоть наииває тмово обжрждом вІе утьодо мицодо; емя кодоть тмово – чж ив’яиок Іи
сржеками; Інщик роививає еумку, що тмово – чж ГтжтвІт, якик мюеина сраднж ибаднути...
ГикмаеІть вматник содмяе на чю сробмжму в творІ-мІнІатюрІ «
Тмово в моєму зитті
2
3
4
2
3
4
ВАРІАНТ
Завеання 1–6 мають со шотири варіанти віесовіежк, тжрже якиц оеин сравимьник. Пбжріть
ФказІть ряеок, у якому в утІц Імжнникац вІебуваєтьтя шжрдування сридомотниц сІе шат
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
отик, на крутому тцимІ яру, шиєють нжвІрною рукою ирІиано три товттІ вжрби.
Ужсмодо еощоводо вжржтнжводо еня ми Іи тином навІеуємотя ео
сжнькІв.
Шж нащж
сотаємнж мІтчж, аезж
ивІети щороку сошинаютьтя нащІ тривамІ сощуки дрибІв.
ряеошок иа ряеошком, мов би тримаюшить оенж иа оенодо тонжнькими рушжнятами ироттають
Пбжржзно, щоб нж иащкоеити корІнчям, увазно к нжквасно ирІиаємо їц, І идоеом
З’ятуктж, якими шаттинами мови є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац соинашає наттуснж
Срошитактж ржшжння, и’ятуктж, якими шмжнами ржшжння є виеІмжнІ тмова (чихра в еузкац
в нароеІ бринІма нжттримна раеІтть крати, нж иникав сотяд ео
в зиттІ к собутІ. Мюеина намадаматя срикратити твоє
зиття,
Á
Â
Ã
Á
Â
Ã
2
3
4
2
3
4
Ео кознодо ряека, соинашжнодо чихрою, еобжріть віесовіеник, соинашжник буквою, і
Г отІнньому мІтІ сацнж дрибами, ттидмими
друщами, м’ятою, тмороеиною к тотновою цвоєю
Б чІєї вжтни и отобмивим нжтжрсІнням видмяеаємо
Заивишак ОобжмІвтьку сржмІю врушають иа ту
ФттановІть вІесовІенІтть мІз ткмаеносІеряеними ржшжннями к виеами їцнІц сІеряениц
Ломи тончж сІебимотя, иробими наржщтІ сривам
Набуть, тому всоеобав еивититя на нжбо, що
сомІз утІц комьорІв накеузшж мюбмю тинІк
акби втІ чІ ткумьстори-вицоватжмІ иавзеи еІями
як еобрж имадоезжник тимхонІшник оркжттр,
як мждко роив’яиувамотя б бадато сробмжм
Тае, иа яким нІцто бІмьщж нж еодмяеав, роирІття
Тима Сошаївтькодо обраиу бума на

ттІмьки вжмика,
що иа 110 рокІв ттамотя 539 иахІктованиц
ситав: «
». Мюетька сам’ять роками
бжржзж уривки тсодаеІв сро еитинттво. Ф кознодо вони рІинІ. СоеІмІтьтя вматними
накяткравІщими тсодаеами сро еитинттво, наситавщи твІр-мІнІатюру «
Ноє еитинттво
2
3
4
2
3
4
Українська

Приложенные файлы

  • pdf 1181571
    Размер файла: 744 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий