Збірник сз пз ЦПП


ВНПЗ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра: Цивільно-правових дисциплін
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. першого проректор з навчальної та наукової роботи
______________ С.М. Дубов

«____» серпня 2014 р.


ПЛАНИ
семінарських та практичних занять
з дисципліни « Цивільно-процесуальне право»

напрям підготовки: 6. 030401, правознавство
факультет: юридичний


Дніпропетровськ, 2014 р.

Плани семінарських занять та методичних рекомендацій з дисципліни «Цивільне процесуальне право» для студентів денного навчання за напрямом підготовки - 6.030401, правознавство, ___ серпня 2014 р.


Розробники:
Кохан Г.Л., кандидат юридичних наук, викладач кафедри;
Татарінов В.І. ст. викладач кафедриРозглянуто схвалено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін

Протокол від. “___” серпня 2014 року № ____


Завідувач кафедри к.ю.н. ______________ (Блінова Г.О.)

Опис навчальної дисципліни


Найменування показників
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів –6
Галузь знань
_______________
(шифр і назва)
НормативнаНапрям підготовки:
право


Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

Загальна кількість годин - 216

Семестр7-йЛекції


Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
36 год.Практичні, семінарські36 год.
18 год.Самостійна робота126 год.Вид контролю: екзаменМета та завдання навчальної дисципліни
Мета дисципліни:
навчальна - засвоєння студентами значення норм та інститутів цивільного процесуального права, які регулюють законодавчо закріплений порядок здійснення правосуддя в цивільних справах у спорах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних, житлових, земельних та інших правовідносин; а також у справах наказного та окремого провадження; у зв’язку з переглядом судових рішень судами апеляційної, касаційної інстанцій та Верховним Судом України;
розвиваюча – оволодіння знанням про здійснення процесуальних дій судом та учасниками цивільного судочинства у всіх стадіях і провадженнях цивільного процесу;
виховна - оволодіння навчальною дисципліною повинно розглядатися студентами як умова становлення фахівця-юриста, який володіє високою професійною культурою і кваліфікацією.
Предметом  дисципліни цивільного процесуального права є повний обсяг цивільних процесуальних принципів, інститутів, норм, які регулюють цивільні процесуальні правовідносини, здійснення судочинства в цивільних справах, права та обов’язки суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин – учасників цивільного процесу, судові рішення та їх властивості, перегляд цивільних справ, а також суспільні відносини, що виникають у сфері цивільного судочинства, тобто цивільні процесуальні відносини. Ці відносини виникають у результаті діяльності суду, осіб, що приймають участь у процесі, органів виконання судових постанов, здійснюваної відповідно до норм цивільного процесуального права.
Успішне оволодіння навчальною дисципліною повинно розглядатися студентами як умова становлення фахівця-юриста, який володіє високою професійною культурою і кваліфікацією.
Вивчення навчальної дисципліни «Цивільний процес» передбачає досягнення такого рівня підготовки студента, при якому він повинен:
з н а т и:
1) на понятійному рівні: предмет, метод, інститути, систему цивільного процесуального права; джерела, принципи цивільного процесуального права; поняття цивільної процесуальної право- та дієздатності; поняття, ознаки цивільної процесуальної форми;
2) на фундаментальному рівні: цивільно-процесуальні правовідносини, їх елементи; суб’єктний склад учасників цивільного процесу; процесуальні строки, зміст інститутів цивільної юрисдикції та підсудності; докази і доказування в цивільному процесі; поняття позову, стадій цивільного процесу; позовне, наказне, окреме, апеляційне, касаційне та виконавче провадження;
3) на практично-творчому рівні: методи вирішення практичних завдань з цивільного процесу.
в м і т и:
1) на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та конструкції цивільного процесуального права; складати процесуальні документи
2) алгоритмічному рівні: застосовувати загальні та спеціальні норми цивільного процесуального права, інших галузей права при вирішенні практичних завдань; вирішувати тести та виконувати індивідуальні завдання;
3) на евристичному рівні: аналізувати положення та інститути цивільного процесуального права; узагальнювати юридичну практику; виступати експертом та консультантом у розв’язанні практичних завдань; аналізувати та складати процесуальні документи;
4) на творчому рівні: вичерпно, логічно і творчо викладати інформацію в усній і письмовій формі; аналізувати юридичну практику; ґрунтовно висловлюватися та дискувати, пов’язуючи при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою.
     З метою перевірки засвоєних знань, рівня сформованих умінь та навичок проводиться поточний і підсумковий контроль.
Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та індивідуальних занять, проведення контрольної роботи по кожному змістовному модулю, має за мету перевірку підготовки з вивченої теми та тем кожного модулю.
Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту з метою оцінки результатів засвоєння отриманих знань по всьому курсу навчальної дисципліни.


Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.

Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального права.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про предмет цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, у засвоєнні основних засад (принципів) цивільного судочинства з метою їх правильного застосування у професійній діяльності.

Ключові поняття: цивільне процесуальне право; цивільний процес; форма захисту права; цивільна процесуальна форма; предмет цивільного процесуального права; методи цивільного процесуального права; джерела цивільного процесуального права; провадження та стадії цивільного процесу; принципи цивільного процесуального права, закріплені Конституцією України; принципи, закріплені законодавством про судочинство; загальноправові принципи; міжгалузеві принципи; галузеві принципи.

Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття цивільного процесуального права. Предмет цивільного процесуального права. Метод цивільного процесуального права. Імперативний метод впливу на поведінку суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин (зобов’язання, заборона, примус). Диспозитивний спосіб регулювання цивільних процесуальних правовідносин. Об’єкт правового регулювання нормами цивільного процесуального права. Система цивільного процесуального права.
Поняття, види і структура норм цивільного процесуального права та їх дія. Класифікація норм цивільного процесуального права за змістом (регулятивні і дефінітивні), за сферою застосування (загальні, спеціальні, виняткові), за методом впливу на поведінку правомочних осіб (імперативні, диспозитивні).
Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі, за колом осіб.
Система принципів цивільного процесуального права. Класифікація принципів: за формою нормативного закріплення (закріплені Конституцією України, закріплені законодавством про судочинство, закріплені цивільно-процесуальним законодавством); за роллю в регулюванні процесуально-правового становища суб’єктів правовідносин на такі, які визначають: процесуально-правову діяльність суду й органів виконання судових рішень, процесуальну діяльність осіб, які беруть участь у справі та інших учасників процесу; за предметом регулювання (принципи організації правосуддя - судоустрою і судочинства, функціональні – принципи процесуальної діяльності, принципи, які визначають зміст процесуальної діяльності (диспозитивність, об’єктивність, істина), принципи, які визначають форму виконання процесуальних дій (усність, безпосередність, безперервність); за значимістю (фундаментальні, конструктивні); за сферою поширення (загальноправові, міжгалузеві, галузеві, принципи окремих правових інститутів).
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК. характеризувати зміст принципів як основних засад цивільного судочинства; визначити правовий зміст понять справедливість, добросовісність, законність, доступність правосуддя, гласність та відкритість судового розгляду, право на правову допомогу; аналізувати статті ЦПК, у яких закріплені окремі положення принципів диспозитивності, змагальності, публічності, безпосередності, усності та ін. з метою правильного їх застосування при вирішенні практичних завдань.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 2 год.

План семінарського заняття:
Поняття, предмет, система цивільного процесуального права.
Норми цивільного процесуального права, їх класифікація. Дія норм цивільного процесуального права в часі, просторі, за колом осіб.
Джерела цивільного процесуального права.
Цивільне судочинство, його провадження і стадії.
Система принципів цивільного процесуального права, їх класифікація. Принципи, закріплені Конституцією України. Принципи, закріплені законодавством про судочинство.

Завдання для самостійної роботи

Підготуйте конспект відповідей на питання:
Проблеми судової влади у правовій демократичній державі.
Співвідношення цивільного процесуального права з конституційним, цивільним, сімейним, трудовим, адміністративним, кримінально-процесуальним правом.
Адміністративна форма захисту права, її відмінності від судової.
Сутність принципу змагальності та рівноправності сторін, їх реалізація в цивільному процесі.
Принципи, які діють у стадії судового розгляду справи.
Принципи безпосередності судового розгляду та процесуального формалізму.
Характерні риси окремого провадження.
Основні та факультативні стадії цивільного процесу.

Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються сучасні проблеми науки цивільного процесуального права, принципи цивільного процесу: диспозитивності; змагальності; безпосередності; публічності та інші.
Складіть конспект постанови Пленуму Верховного Суду України «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2006 р. № 8.

Рекомендована література до Теми 1:
1.1; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.10;1.3.11; 1.3.13; 1.3.16; 1.3.20; 1.4.1; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.5.11; 1.5.12; 2.2; 3.2; 4.5; 4.6; 4.40; 4.43; 4.46; 4.52; 4.54; 4.57; 4.59; 4.122-127.

Практичне заняття – 2 год.

Задачі з юридичної практики
1. Черговий електротехнік Карбан звернувся до місцевого суду з позовом про стягнення із заводу грошової винагороди за понаднормову роботу. Справа попередньо розглядалася в комісії з трудових спорів, але сторони до згоди не прийшли. У судовому засіданні виявилось, що розрахунки сплати понаднормових робіт позивач зробив неправильно, що йому дійсно належить виплатити у два рази більше.
Против цього став заперечувати представник заводу, він пояснив, що Корбан в заяві указав меньшу суму тому, що завод йому на протязі минулого та цього року надавав матеріальну допомогу, а також преміював. Корбан це підтвердив і був згоден на суму, яку він вказав у заяві. Суд не взяв до уваги пояснення представника заводу і стягнув із заводу на користь позивача ту суму, яка повинна була сплачена Корбану, тобто подвійну суму.
Чи обґрунтовані пояснення представника заводу щодо зменшення заводом сумі виплати? Чі мав право Корбан на подвійну суму якщо він неодноразово одержував матеріальну допомогу та премії від заводу? Про який принцип цивільного процесу йдеться мова у задачи? Чи правильно суд прийняв рішення, стягнувши з заводу на користь Корбана подвійну суму? Відповідь підготувати письмово в робочому зошиту.

2. Судова колегія в цивільних справах касаційного суду своєю ухвалою скасувала рішення суду першої інстанції та апеляційного суду про поновлення на роботі Хмелюка з підстав порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи і спрямувала справу на новий розгляд до апеляційного суду в іншому складі суддів.
При новому розгляді справи у складі суду був суддя першої інстанції, який прийняв рішення по справі Хмелюка.
Вкажіть порядок розгляду справ у першій інстанції, апеляційної інстанції якщо вони повернені на новий розгляд у зв’язку з неповним з’ясуванням обставин у справі.

3. Чебрець, подавши позов на Лиходія про відшкодування вартості нанесених збитків, просив суд викликати з м. Ужгорода в судове засідання свідком Макаревського, який був єдиним очевидцем автомобільної аварії, внаслідок якої позивач і його автомашина одержали пошкодження.
Беручи до уваги значну відстань розташування м. Києва від м. Ужгорода, суддя доручив суду, за місцем проживання Макаревського, допитати його там і надіслати ці матеріали суду.
Визначте відповідність процесуальних дій судді вимогам принципу безпосередності. Чи мав право суддя доручити допитати Макаревського слідчиму, за місцем його проживання, попередивши Макаревського за відмову від дачі показань, чи дачу завідомо неправдивих показань?

4. Районний відділ соціального захисту пред’явив позов про стягнення з Побігайла суми переплаченої пенсії. Оскільки Побігайло тяжко хворів і перебував на стаціонарному лікуванні, суддя зупинив провадження у справі до його одужання. Ураховуючи такі обставини, представник районного відділу соціального забезпечення відмовився від позову. Суддя прийняв цю відмову і провадження у справі закрив.
Чи відповідають принципам цивільного процесуального права дії представника райсоцзахисту і суду ?

5. При розгляді справи про розділ будинку за позовом Таранова до спадкоємців місцевий суд зробив одногодинну перерву на відпочинок. Після перерви була проведена заміна судді, який раптово захворів і був відправлений до лікарні. Новий суддя спочатку вирішив питання про забезпечення позову в іншій справі, а потім продовжив розглядати справу про розділ будинку.
Чи мало місце в цих діях порушення принципів цивільного процесуального права ?

6. Визначте письмово і проаналізуйте статті ЦПК, у яких закріплені положення принципів диспозитивності, змагальності, публічності, раціональної процесуальної форми, безпосередності, усності, процесуальної рівноправності сторін та ін.

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про предмет цивільного процесуального права, місце галузі в системі права України, роль суду у захисті прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб, засвоєння основних засад (принципів) цивільного судочинства з метою їх правильного застосування у професійній діяльності.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: відтворювати основні поняття цивільного процесуального права; аналізувати законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи; давати характеристику цивільно-процесуальних інститутів, посилаючись на норми ЦПК, характеризувати зміст принципів як основних засад цивільного судочинства, з метою правильного їх застосування при вирішенні практичних завдань.
Перелік процесуальних документів, які можуть складатися студентами під час підготовки до заняття: позовні заяви із спорів, що виникають з цивільних, трудових та сімейних правовідносин.


Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу.

Роль і значення теми для діяльності юриста: полягає у засвоєнні теорії цивільних процесуальних правовідносин, розумінні їх особливостей, ролі суду, суб’єктного складу з метою подальшого формування професійних навичок на основі отриманих знань.
Ключові поняття: правовідносини; суб’єкти, об’єкт, зміст правовідносин; правосуб’єктність; правоздатність; дієздатність; юридичні процесуальні факти; виникнення правовідносин; сторони; особи; процесуальна співучасть; неналежний відповідач; треті особи; процесуальний представник; органи і особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб; свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу.
Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття цивільних процесуальних правовідносин, їх особливості і ознаки.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин: норми цивільного процесуального права( цивільна процесуальна правоздатність учасників процесу( процесуальні юридичні факти.
Характеристика норм цивільного процесуального права як передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Цивільна процесуальна правоздатність – друга необхідна передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Юридичні процесуальні факти як передумова виникнення, зміни і припинення цивільних процесуальних правовідносин.
Елементи цивільних процесуальних правовідносин: суб’єкти( об’єкт( зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду, відводи.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин:
особи, які здійснюють правосуддя в цивільних справах: суди, які розглядають і вирішують справи в першій інстанції; суди, які здійснюють перегляд судових рішень в апеляційному і касаційному порядку та в зв’язку з нововиявленими і винятковими обставинами;
особи, які беруть участь у справі: з метою захисту своїх прав і законних інтересів – сторони, треті особи, представники у справах позовного провадження; заявники та інші заінтересовані особи і їхні представники у справах наказного і окремого провадження; з метою захисту прав інших осіб, державних і громадських інтересів – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, їхні процесуальні представники;
особи, які сприяють судовому розгляду справи: секретар судового засідання, судовий розпорядник, свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, особа, яка надає правову допомогу.
Поняття правосуб’єктності в цивільному процесі. Цивільна процесуальна правоздатність і дієздатність.
Характеристика об’єкта цивільних процесуальних правовідносин.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин. Характеристика прав та обов’язків суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин. Характер процесуальних дій, їх цивільна процесуальна форма: усна і письмова, безпосередня і опосередкована, відкрита (гласна) і таємна (закрита), безперервна і переривана.
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: характеризувати процесуальні права та обов'язки кожного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин; аналізувати зміст процесуальних дій, що вчинюються суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин.

План семінарського заняття:
Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин:
а) норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин.
б) цивільна процесуальна правоздатність як передумова виникнення правовідносин.
в) процесуальні юридичні факти як передумова виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Елементи цивільних процесуальних правовідносин: суб’єкти, об’єкт, зміст.
Особи, які беруть участь у справі.
Сторони у цивільному процесі, їх права та обов’язки.
Процесуальна співучасть.
Неналежна сторона в процесі; умови і порядок заміни неналежного відповідача.
Процесуальне правонаступництво.
Треті особи.
Особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Процесуальний представник.
Інші учасники цивільного процесу.

Завдання для самостійної роботи
1) Підготуйте конспект відповідей на питання:
Норми цивільного процесуального права як передумови виникнення правовідносин.
2. Цивільна процесуальна правоздатність суб’єктів процесуальних правовідносин.
3. Об’єкт,
· зміст цивільних процесуальних правовідносин, їх правова характеристика.
4. Цивільна процесуальна дієздатність: поняття, визначення.
5. Фізичні особи як суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.
6. Юридичні особи як суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин.
7. Правосуб'єктність органів державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі.
8. Характеристика цивільних процесуальних дій, їх цивільна процесуальна форма.
9. Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин.
10. Характеристика прав
2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання цивільних процесуальних правовідносин.
Рекомендована література до Теми 2
1.1; 1.3.1; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.10; 1.3.11; 1.3.8; 1.3.18; 1.3.20; 1.3.24; 1.5.10; 1.5.12; 1.5.18; 2.2; 3.2; 4.6; 4.22; 4.23; 4.26; 4.27; 4.29; 4.34; 4.35; 4.39; 4.42; ; 4.53; 4.55; 4.68; 4.69; 4.70; 4.71; 4.72; 4.76; 4.79; 4.80; 4.93; 4.95; 4.98; 4.101; 4.109; 4.114; 4.120; 4.147.

Практичне заняття - 4 год.

Задачі з юридичної практики

Перше практичне заняття – 2 год.

1. У відсутність громадянки Попової у її квартирі почалася пожежа, внаслідок якої постраждала не тільки її квартира, а й квартира гр. Васильєвої, яка знаходиться на поверх вище. Експерт встановив, що причиною пожежі стала праска, яку забула вимкнути Попова.
Васильєва подав позов до суду на Попову про відшкодування матеріальної шкоди.
Вкажіть, хто у даному випадку є: а) особами, які беруть участь у справі; б) особами, які сприяють здійсненню правосуддя?

2. Козлов неодноразово звертався до Дмитрієва із проханням звільнити його незаконно захоплену частину земельної ділянки. Але, оскільки Дмитрієв залишав прохання Козлова без уваги, останній був змушений звернутися до суду з позовом.
Що є у даному випадку підставою виникнення цивільних процесуальних правовідносин?

3. Скворцова, яка має неповнолітню дитину розійшлася з чоловіком. Він ухиляється від сплати аліментів, мотивуючи це тим, що є безробітним, хоча має нелегальне джерело доходу.
Скворцова подала на свого колишнього чоловіка позов до суду з вимогою сплатити аліменти.
Вкажіть суб’єктів та об’єкт цивільних процесуальних правовідносин.

4. Колосова Х. подала позов на Колосову С. і Колосову К. про визнання недійсним договору дарування житлового будинку. Позивачка зазначила, що на вимогу відповідачок, які є дочками і обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати у веденні домашнього господарства, вона уклала договір дарування їм будинку. Відповідачки не виконували своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати у будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те, що угоду уклала внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити свої вимоги.
Визначте процесуальне становище осіб, які беруть участь у справ та їх правата обов’язки у процесі.

5. ЖЕК звернувся до суду з позовом на Симагіну про виселення, посилаючись на те, що після смерті наймачки однокімнатної квартири Лизунової там залишилася проживати відповідачка, яка доглядала за Лизуновою, і її дочка Ярпова (17 років). Як тимчасова мешканка Симагіна самостійного права на житлову площу не придбала і тому підлягає виселенню без надання їй іншого житла. У судовому засіданні Симагіна просила суд відмовити у задоволенні позову, оскільки ЖЕК є неналежним позивачем.
Як повинен діяти суд? Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

6. Податкова інспекція звернулася до місцевого суду із заявою про стягнення несплачених податків з громадянина Козака, який надав в оренду відділенню залізниці складські приміщення, які належали йому на праві власності. У розгляді справи брали участь адвокат на стороні Козака та представник державної податкової служби.
Визначте, між ким і які виникли цивільні процесуальні правовідносини у цій справі, вкажіть їх елементи.

7. Чи можуть бути суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин:
а) Марченко – 14 років, Гриценко – 13 років, душевнохворий Петров – 20 років, які своїми діями завдали шкоди заводу “Теплооб’єднання” (спалили тарний склад);
б) ательє індпошиву одягу, що має право статус філії , у зв’язку з пред’явленим до нього позовом про присудження вартості зіпсованої тканини;
в) гастроном № 7, що має права юридичної особи, за позовом Кругленко про поновлення його на роботі, оскільки наказ про його звільнення підписав власник гастроному.

8. При розгляді справи за позовом Грінченка про визнання виконавчого напису нотаріуса недійсним суд, у порядку забезпечення позову, зупинив проведення стягнення за виконавчим написом до вступу рішення у справі в законну силу. Рішенням суду було відмовлено в задоволенні позову, але внаслідок забезпечення позову відповідачу – торговій фірмі “Либідь” – були нанесені збитки. Цю шкоду фірма вирішила відшкодувати шляхом пред’явлення позову до Грінченка. Суддя прийняв справу до свого провадження.
Між якими особами виникли цивільні процесуальні правовідносини? Покажіть їх схематично й визначте складові частини таких правовідносин.

9. Глитай звернувся до суду із заявою про визнання недійсною втраченої ним ощадної книжки на пред’явника. Суддя прийняв заяву до свого провадження і постановив ухвалу, якою заборонив ощадній касі видачу вкладу на втраченій ощадній книжці. На публікацію в місцевій газеті про виклик до суду держателя ощадної книжки з’явився Козачок, у зв’язку з чим суд постановив ухвалу про залишення заяви Глитая без розгляду, надавши йому двомісячний строк на пред’явлення позову до Козачка про вилучення у нього ощадної книжки. Такий позов не було подано.
У зв’язку із забороною видавати вклад за ощадною книжкою її держателю Козачку були нанесені збитки, які виникли внаслідок виплати ним пені за прострочення платежу з позики. Козачок подав позов до Глитая про відшкодування зазначених збитків. У розгляді справи брав участь адвокат.
Між ким виникли цивільні процесуальні правовідносини у цих справах? Визначте їх складові частини.

10. Між Мєшковим і Конєвим було укладено договір доручення, за яким Конєв повинен був здійснити на користь Мєшкова декілька операцій купівлі-продажу цукру. Однак внаслідок недобросовісних дій Конєва Мєшков зазнав збитків, після чого звернувся до суду з позовом про їх відшкодування Конєвим. У судовому засіданні з’ясувалося, що збитки були заподіяні в результаті діяльності Никоненка, на ім’я якого Конєв уклав інше доручення. Суд вирішив притягнути Никоненка до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача.
Надати характеристику цивільно-правовим та цивільно-процесуальним діям учасників. Чи є у суду правові підстави для прийняття такого рішення?


Друге практичне заняття - 2 год.

11. Розглянувши спір між батьками про зміну місця проживання їх сина, суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні цього позову. Позивач – батько дитини – вважав, що таке рішення необгрунтоване і звернувся з апеляційною скаргою до апеляційного суду, який розглянув скаргу і рішення суду залишив без змін.
Між якими особами і які виникли правовідносини в цій справі?

12. Малиновська (17,5 років) подала позов до Ковалевського про встановлення батьківства і стягнення аліментів на утримання дочки. Позивачка зазначила, що вона перебувала з відповідачем у фактичних шлюбних відносинах, вела з ним спільне господарство, його зарплата повністю йшла на утримання сім’ї. Про ці обставини знають свідки Чорноока і Заморій, яких вона просила викликати в судове засідання.
При розгляді справи в судовому засіданні було встановлено, що позовна заява подана неповнолітньою особою, у зв’язку з чим суд залишив заяву без розгляду.
Чи правильні дії суду ? Які умови необхідні для участі фізичних і юридичних осіб у процесі стороною чи іншим суб’єктом процесуальних правовідносин?

13. У звґязку з тим, що наймач житлового приміщення Казанцев та його дружина Бєлякова систематично порушували правила співпроживання, інші наймачі житлового приміщення Шимановський та Сидовський, які проживають в тій самій квартирі, подали позов про виселення подружжя.
Чи буде в даному випадку співучасть та на чиїм боці? До якого виду відноситься ця співучасть? Чи може в цій справі брати участь житловий орган та яким буде його процесуальне становище?

14. Товариство мисливців і риболовів за погодженням з районним товариством “Динамо” організувало змагання зі стрілково-мисливського спорту. Під час проведення змагань Дубасенко був поранений Мельниченком, внаслідок чого він тривалий час перебував на лікуванні. У зв’язку з пораненням Дубасенку були нанесені збитки, і він пред’явив позов про їх відшкодування.
Визначте сторони у справі.

15. Водієм Захаровим на автомобілі, який належав АТП 21003, було спричинено шкоду здоров’ю Старикова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом до водія Захарова про відшкодування збитків.
У судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що позов ним був пред’явлений до неналежного відповідача і що належним відповідачем може виступати тільки АТП 21003. На пропозицію суду позивач не дав своєї згоди щодо заміни неналежного відповідача. Тоді суд в якості відповідача у справі залучив АТП 21003.
Чи правильно вчинив суд? Поясніть процесуальне становище співвідповідача, його відмінність від відповідача.

16. Олійник Людмила пред’явила позов до Баранника Сергія про стягнення аліментів на утримання дочки Наталії, 2005 року народження. В суд також звернулась Ковальчук Е.І. з проханням допустити її до участі у справі як третю особу, так як їй відомо, що сторони шлюб не розірвали, живуть однією сім’єю, а позов подано з метою зменшення розміру аліментів, які вона одержує на утримання дочки Ірини 2003 року народження, батьком, якої є також Бараннік С . Суд своєю ухвалою допустив її до участі у справі як свідка.
Чи правильні дії суду?

Колотов, керуючи автомобілем, який належав батькові, в результаті наїзду розбив мотоцикл Євсєєва, що знаходився на узбіччі.
Останній вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування заподіяної Колотовим шкоди.
Визначіть осіб, які беруть участь в даній справі. Чи може змінитись рішення, якщо Колотов буде мати дозвіл на управління автомобілем, який виданий батьком?

18. Паскевич, керуючи автомобілем «Рено», що належить його братові, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенко (15 років), який виїхав велосипедом на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ-24, що стояв біля аптекоуправління і належав останньому.
Аптекоуправління звернулося до суду з позовом на Паскевича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскевич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти відповідачами батьків неповнолітнього Косенко.
Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежного відповідача в цивільній справі ?

19. Студент Колесов (17 років) звернувся до районного суду з позовом проти ресторана “Люкс” про відшкодування 1550 грн., посилаючись на те, що при відвідуванні ресторана він здав у гардероб пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колесову переписати позовну заяву і співпозивачем вказати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.
Визначте склад осіб, які повинні брати участь у справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колесова?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: засвоєння теорії цивільних процесуальних правовідносин, розумінні їх особливостей, ролі суду, суб’єктного складу з метою подальшого формування професійних навичок на основі отриманих знань.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: характеризувати процесуальні права та обов'язки кожного суб'єкта цивільних процесуальних правовідносин; аналізувати зміст процесуальних дій, що вчинюються суб'єктами цивільних процесуальних правовідносин.
Перелік процесуальних документів, які можуть складатися студентами під час підготовки до заняття: позовна заява; позовна заява третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги; зустрічний позв; заява про виклик свідка, заява про відвід судді; ухвала про забезпечення позов, позовна заява органу опіки та піклування (на захист прав дитини); позовна заява прокурора у порядку ст. 45 ЦПК в інтересах особи, яка потребує соціального захисту; апеляційна скарга.

Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Докази та доказування у цивільному процесі.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні розуміння цивільної юрисдикції як компетенції суду з вирішення справ у порядку цивільного судочинства, а також у формуванні практичних навичок визначення підсудності цивільних справ, а також у формуванні знань про види доказів та засобів доказування у цивільному процесі; процедур забезпечення доказів, їх витребування; практичних навичок складання процесуальних документів, доказування у справі.
Ключові поняття: юрисдикція, третейський суд, виключна юрисдикція, альтернативна юрисдикція, юрисдикція за зв’язком справ, підсудність, функціональна підсудність, територіальна підсудність; докази, засоби доказування; судове доказування; предмет доказування; належність та допустимість засобів доказування.

Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття юрисдикції, цивільної юрисдикції, цивільної юрисдикції суду. Компетенція судів загальної юрисдикції.
Види цивільної юрисдикції: виключна, альтернативна, договірна імперативна (змішана), юрисдикція за зв’язком справ.
Загальні правила визначення цивільної юрисдикції суду: глобальність цивільної юрисдикції суду; наявність та характер спірних правовідносин; необхідність захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.
Поняття підсудності. Види підсудності: функціональна і територіальна.
Характеристика функціональної підсудності. Компетенція окремих ланок судової системи України у здійсненні правосуддя у цивільних справах.
Територіальна підсудність. Види територіальної підсудності: загальна, альтернативна, договірна, виключна, підсудність за зв’язком справ, підсудність за ухвалою суду.
Порядок передачі справи до іншого суду. Випадки, у яких законодавство допускає передачу цивільної справи з одного суду до іншого.
Недопустимість суперечок між судами про підсудність.
Поняття доказів з цивільної справи. Зміст доказів. Процесуальна форма доказів. Процесуальний порядок одержання і дослідження доказової інформації і засобів доказування.
Класифікація доказів: за джерелом їх одержання – особисті, речові, змішані; за способом утворення – первинні (прямі), похідні (опосередковані); за характером висновку – прямі, непрямі (побічні).
Поняття судового доказування. Процес доказування, його ступені (стадії), елементи. Предмет доказування.
Факти, що не підлягають доказуванню: загальновідомі факти, преюдиційні факти, законні презумпції (презюмовані факти), визнані факти.
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: характеризувати цивільну юрисдикцію, її види; вміти визначити функціональну та територіальну підсудність цивільної справи, практичні навички щодо складання процесуальних документів.


Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття:

Поняття цивільної юрисдикції.
Судова юрисдикція: поняття і види.
Підсудність цивільних справ: поняття і види підсудності.
Поняття і види доказів. Засоби доказування.
Доказування. Елементи (стадії) доказування, їх зміст.
Підстави і способи забезпечення доказів.

Завдання для самостійної роботи

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання цивільної юрисдикції та/або підсудності цивільних справ, а також в яких висвітлюються питання доказів та доказування у цивільних справах.

3) Підготуйте конспект відповідей на питання:
Виключна юрисдикція.
Договірна юрисдикція.
Загальна територіальна підсудність.
Альтернативна територіальна підсудність.
Виключна територіальна підсудність.
Підсудність за зв’язком справ.
Підсудність за ухвалою суду.
Факти, які не потребують доказування: загальновідомі, преюдиційні, презюмовані, визнані факти.
Характеристика збирання і подання доказів.
Належність, достовірність, достатність доказів.
Допустимі засоби доказування.

Рекомендована література до Теми 3:

1.1; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.14; 1.4.5; 2.2; 3.2; 4.25; 4.49; 4.81; 4.107; 4.130; 4.133; 1.3.28; 1.5.7; 2.2; 3.2; 4.15; 4.36; 4.37; 4.41; 4.62; 4.63; 4.64; 4.66; 4.82; 4.86; 4.97; 4.108; 4.121; 4.135; 4.141; 4.142.


Практичне заняття – 4 год.

Задачі з юридичної практики

Перше практичне заняття – 2 год.

1. Громадянка Кушнаренко Е. подала позовну заяву до суду про розірвання шлюбу зі своїм чоловіком Кушнаренком Г., засудженим до позбавлення волі на сім років. Суддя відхилив заяву, посилаючись на те, що у подружжя неповнолітніх дітей немає тому їх шлюб повинен бути розірваним у відділу РАГС. Кушнаренко звернулась до юридичної консультації за роз’ясненням.
Чи правильно вчинив суддя, відмовивши їй в прийомі заяви? Якщо правильно, то чим він повинен мотивувати свою відмову?

2. Хмельницький звернувся до суду з позовом до Бєляєвої про визнання недійсним усиновлення її сина Сергія. Суд відмовив у прийнятті заяви на тій підставі, що рішення про скасування усиновлення приймається органом РАГС за поданням заяви органу опіки та піклування і тільки після того, як орган РАГС відмове про відміну усиновлення, Хмельницькій має право звернутись до суду.
Чи правильно була визначена цивільна юрисдикція у цій справі? Чи може бути оскаржена ухвала суду про відмову у прийнятті заяви з причини, що ця справа не належить до юрисдикції суду ?

3. Тищенко звернулася до суду з позовом проти лікарні про поновлення на роботі на посаді лікаря, звідки її було звільнено за п. 6 ст. 40 КЗПП /поновлення працівника, якій раніше виконував цю роботу /. В заяві Тищенко свою вмогу про поновлення на роботі пояснювала тим, що її звільнили без згоди профспілки. З матеріалів справи було видно, що в лікарні створена та діє КТС. Суддя відмовив у прийнятті заяви, мотивуючи відмову тим, що позивачка повинна звернутися до КТС, а лише потім до суду.
Чи правильні дії суду? Визначте компетенцію суду щодо спорів, які виникають із трудових правовідносин.

4. Після розірвання шлюбу Дягілєв та його колишня дружина поділили пайовий внесок і двокімнатну квартиру. Через рік Дягілєва знову одружилася, прописавшись до чоловіка, після чого вона вибула зі складу членів ЖБК. Загальні збори ЖБК “Райдуга” відмовили Дягілєву в наданні звільненої кімнати, запропонувавши переїхати в однокімнатну квартиру, а коли він відмовився, цю квартиру було надано Петрову. Дягілєв звернувся до суду для захисту своїх прав.
Визначте компетенцію суду щодо цієї категорії справ. Які спори між громадянами та ЖБК відносяться до юрисдикції суду?

5. Романчук Олена звернулася до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з позовом про встановлення батьківства та стягнення аліментів із Вестова. Суддя надіслав позовну заяву у Павлоградський міський суд за місцем проживання відповідача для розгляду справи по суті, посилаючись на те, що позов подано з порушенням правил про підсудність.
Чи правильні дії судді? Який вид підсудності встановлено для цієї категорії справ?

6. Воробйова продала свій будинок, який знаходиться у м. Ізюмі Харківської області, та виїхала до батьків у м. Харків на постійне проживання. При розрахунку за будинок Фролов не додав Воробйовій певну частину домовленої суми і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім’єю будинок, Фролов виїхав у довгострокове відрядження до м. Сімферополя. Після закінчення строку сплати боргу Воробйова вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.
До якого суду може звернутися Воробйова з цим позовом? Визначте вид підсудності.

7. Резниченко звернувся до суду за місцем проживання з позовом проти автопідприємства про компенсацію шкоди, заподіяної каліцтвом. Суд відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що такі справи розглядаються судами за місцем заподіяння шкоди.
Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Резниченко з цим позовом?

8. Ващенко звернувся до суду з позовом про зменшення стягнення суми аліментів на трьох синів, посилаючись на те, що їх мати, стягувачка аліментів, померла. У позовній заяві він зазначив, що двоє синів проживають разом із ним у м. Дніпропетровську, а третій живе у м. Ялта у Сизової, його тещі, яку призначено опікуном.
До якого суду може звернутися Ващенко з цим позовом? В якому суді Сизова має право захистити інтереси підопічного, якщо позов Ващенка буде задоволено?

9. Вербицький, мешканець м. Львова, під час перебування у відрядженні у м. Дніпропетровську був травмований автомобілем Кременчуцького нафтопереробного заводу. Вербицький звернувся до районного суду м. Дніпропетровська з позовом про компенсацію шкоди до Кременчуцького нафтопереробного заводу. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви і порадив Вербицькому звернутися до суду за місцем розташування органу управління Кременчуцького нафтопереробного заводу.
Чи правильні дії суду? До якого суду може звернутися Вербицький? Визначте підсудність цієї категорії справ.

10. У судовому засіданні при розгляді справи про право власності на будинок позивач Сидоров надав суду письмове пояснення двох свідків про те, що даний будинок він успадкував після смерті своїх батьків. Сидоров пояснив, що вказані свідки знаходяться у відрядженні і не можуть з’явитися у судове засідання, щоб дати суду показання особисто. Відповідач заперечував проти залучення до справи цих показань. Суд постановив ухвалу, якою залучив до справи письмові свідчення свідків, представлені позивачем.
Чи правильно вирішив суд? Хто може бути свідком? Які права та обов’язки свідків? Що таке судове доручення?

Друге практичне заняття – 2 год.

11. Власова працювала адміністратором готелю і була звільнена як така, що систематично не виконувала своїх обов’язків без поважних причин. Звернувшись до суду, Власова просила поновити її на роботі, посилаючись на те, що адміністратором готелю працювала з 2005 року, з роботою справлялася і не мала зауважень від адміністрації. Допитані в судовому засіданні свідки - Петрова (чергова по поверху) та Семенова (ліфтер) - характеризували позивачку як сумлінного та дисциплінованого працівника. Суд у позові Власовій про поновлення на роботі відмовив, мотивуючи своє рішення тим, що пояснення позивачки не можуть служити доказом, оскільки вона є зацікавленою особою. Не заслуговує уваги і свідчення свідків, оскільки вони знаходились в службовому підпорядкуванні позивачки.
Чи обґрунтована відмова суду у застосуванні запропонованих засобів для доказування щодо обставин у справі ? Хто не може бути свідком ? Чи може бути заявлено відвід свідків ? Які помилки допустив суд при оцінці показань свідків по даній справі ?

12. Міська лікарня звернулася до суду із заявою про визнання Сергеєвої недієздатною з тих мотивів, що вона страждає психічним захворюванням у формі травматичної епілепсії і у такому стані свого здоров’я не може здійснювати належного догляду за дитиною, що народилася у неї 21 січня 2005 року. Районний суд 1 жовтня 2005 року визнав Сергєєву недієздатною. Сергєєва у скарзі на рішення суду вказує, що вона має всі необхідні умови для нормального виховання дитини. Опіка над нею не встановлена і вона її не потребує.
Чи правильне рішення суду ? Які докази повинні бути представлені і які обставини повинні бути підтвердженні для ухвалення такого рішення?
13. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про стягнення 2500 грн. - вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.
У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що нестача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а тому, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилась у коридорі, шафи з книгами погано зачинялися, нерідко, приходячи на роботу, він бачив шафи відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікума. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.
Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 2500 грн.
Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі ? Що таке пояснення сторін і визнання стороною обставин у справі? Чи може бути пояснення сторони засобом доказування ?

14. Лещенко Ганна подала позов на Власову Ольгу про виселення її за неможливості сумісного проживання з квартири, яку вони орендували. Позивачка вказала, що відповідачка систематично ображає її непристойними словами. Для підтвердження своїх пояснень Лещенко просила викликати свідками Нілову і Баранову, сусідок по квартирі, і подала характеристику, в якій зазначалося, що позивачка є добросовісною працівницею.
Відповідачка Власова подала суду довідку про те, що хвора на гіпертонію, характеристику з місця роботи, де зазначалося що вона виконує виробничий план, але створює в колективі конфліктні ситуації.
Які факти мусить довести кожна сторона? Чи є в даному випадку доказові факти, чи може суд скористатися ними? Які засоби доказування можуть бути використані у даній справі ?

15. Кутузов подав позов на Смирнова про стягнення боргу в сумі 3200 грн. за розпискою і, підтверджуючи свої вимоги, просив допитати свідків Молота, Сердюка, Нечитайло, які були присутні при укладенні договору позики і підписалися у розписці. Смирнов заперечував проти позову, посилаючись на те, що в присутності своєї дружини Смирнової повернув борг, але розписку у позивача не витребував.
З’ясуйте питання про належність і допустимість доказів у даній справі.

16. Пасюк подала позов на Линьова про встановлення батьківства і стягненя аліментів на дочку Олену та просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках. Линьов більше року до неї приходив у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Смих та Іванова. За висновком судово-акушерської експертизи, вона завагітніла у період зустрічей з відповідачем, а за висновком судово-біологічної експертизи, батьківство відповідача щодо її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча й мав з позивачкою близькі стосунки, батьком бути не міг, оскільки вони оберігалися від вагітності, а також тому, що у момент передбачуваного періоду зачаття, що вказано в медичних документах, він знаходився у відрядженні.
Які факти підлягають доказуванню ? Які факти має доказувати кожна сторона ? Які засоби доказування можуть бути використані в даній справі ?

17. Подаючи позов про поділ майна до Кравченко, Петін просив суд негайно допитати свідка Косенко, який знаходився у лікарні в тяжкому стані, розшукати грошовий вклад відповідачки у банках м. Харкова, накласти арешт на кореспонденцію, що надходить на поштамт на ім’я відповідачки, тому що вона одержує листи від свого знайомого з порадами, як ввести в оману суд і не дати можливості виграти процес.
Як повинен діяти суддя ? З’ясуйте підстави, порядок забезпечення доказів.

18. Берекчан відмовився повернути автомобіль “БМВ ” Жиліну, який користувався автомобілем за дорученням на три роки. У зв’язку з цим Жилін звернувся до Берекчана з позовом. Берекчан пояснив у суді, що “БМВ ” він купив у присутності свідків за 10 тис. дол. США у Жиліна і просив визнати фактично укладеним договіру купівлі-продажу. Місцевий суд, ураховуючи свідчення Гордієнка й Чайчухова, визнав дійсним укладення такого договору за фактом і одержання цієї суми Жиліним.
Які докази повинні надати сторони суду в підтвердження своїх вимог? Чи дотримано судом правила допустимості доказів? Яка цівільно- правова угода була укладена між сторонами?

19. У позовній заяві Філімонов просив суд зобов’язати Пікуліну повернути належні йому речі: шубу вартістю 2800 грн, туфлі вартістю 500 грн., костюм – 380 грн., два плаття шерстяні на суму 580 грн., золотий годинник “Чайка” на суму 2600 грн., які він залишив у відповідачки на зберігання.
У поясненні суду Пікуліна зазначила, що згадані речі дійсно купив Філімонов, але подарував їй, коли вони дружили, про що можуть засвідчити Полушкіна та Короїд. Стосовно костюма, то Філімонов подарував тільки відріз, вартість усього іншого та пошиття були оплачені самою Пікуліною. Годинник був подарований в ранці, у день весілля, але шлюб в органах РАГСу не був зареєстрований через виникнення у Пикуліна гострого апендициту, йому зробили опрерацію. Про це знають численні знайомі й згадані вище свідки. Справу було призначено до слухання. У суд були викликані свідки, які ствердили пояснення Пікуліної.
Чи може суд на підставі показань свідків обгрунтувати відмову в задоволенні позову ? Яке рішення у справі повинен ухвалити суд ? Визначте належність доказів у цій справі.

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування розуміння цивільної юрисдикції як компетенції суду з вирішення справ у порядку цивільного судочинства, а також у формуванні практичних навичок визначення підсудності цивільних справ.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: характеризувати цивільну юрисдикцію, її види; вміти визначити функціональну та територіальну підсудність цивільної справи.
Перелік процесуальних документів, які можуть складатися під час підготовки до заняття: ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з непідсудністю справи даному суду; ухвала про передачу справи на розгляд іншому суду; ухвала про відмову у відкритті провадження у справі, так як не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства, ухвала про направлення судового доручення; заява про забезпечення доказів; ухвала про забезпечення доказів; заява про призначення експертизи; ухвала про призначення експертизи; заява про виклик свідка.


Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про процесуальні строки та їх види в цивільному судочинстві; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки, щодо обчислення ціни позову та судових витрат у формуванні знань про види юридичної відповідальності, що передбачена у цивільному процесі; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права у випадках, коли заходи процесуального примусу та різних видів юридичної відповідальності є необхідними.

Ключові поняття: цивільні процесуальні строки; строки, встановлені законом; строки, встановлені судом; абсолютно визначені строки; відносно визначені строки; витрати по провадженню цивільної справи; судовий збір; ціна позову; заходи захисту, заходи відповідальності, заходи процесуального примусу; припиняючі, правовідновлюючі санкції у цивільному процесуальному праві.

Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття і значення процесуальних строків. Класифікація процесуальних строків на види: за способом визначення – встановлені законом і встановлені судом; визначені за суб’єктами вчинення процесуальних дій (встановлені суду; особам, які беруть участь у справі; іншим учасникам процесу); визначені за тривалістю. Характеристика видів процесуальних строків.
Обчислення, зупинення, продовження і поновлення процесуальних строків. Перебіг процесуальних строків, їх початок і закінчення. Правила обчислення строків у цивільному процесуальному праві.
Поняття судових витрат у цивільному процесі. Види витрат та їх значення.
Судовий збір. Об’єкт справляння судового збору. Розміри ставок справляння судового збору. Ціна позову. Принципи визначення ціни позову. Пільги щодо сплати судового збору. Повернення судового збору.
Витрати, пов’язані з розглядом справи в суді. Витрати на правову допомогу. Витрати сторін та їх представників, пов’язані з явкою до суду. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
Розподіл судових витрат між сторонами. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
Поняття санкцій цивільного процесуального права.
Заходи захисту: припиняючі, правовідновлюючі санкції.
Заходи відповідальності. Цивільно-правова відповідальність. Процесуальний порядок відшкодування завданих майнових збитків процесуальним правопорушенням.
Заходи процесуального примусу: попередження, видалення із залу судового засідання, тимчасове вилучення доказів для дослідження судом, привід свідка.
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: практичні навички щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки; щодо обчислення ціни позову; щодо судових витрат та їх розподілу між сторонами, практичні навички щодо складання процесуальних документів.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План
1. Цивільні процесуальні строки:
поняття, значення і види процесуальних строків;
обчислення, зупинення, продовження, поновлення процесуальних строків.
2. Поняття витрат в цивільному процесі. Витрати з провадження цивільної справи:
- судовий збір;
витрати, пов’язані з розглядом справи в суді;
розподіл судових витрат між сторонами.
3. Санкції цивільного процесуального права:
а) заходи захисту;
б) заходи відповідальності;
в) заходи процесуального примусу.

Завдання для самостійної роботи

1) Підготуйте реферативні повідомлення в яких висвітлюються питання процесуальних строків, судових витрат у справі, а також питання цивільної процесуальної відповідальності учасників у справі.

2) Підготуйте конспект відповідей на питання:
Визначення цивільних процесуальних строків за ознакою тривалості.
Правові наслідки пропущення цивільних процесуальних строків.
Порядок справляння судового збору.
Порядок визначення ціни позову.
Витрати на правову допомогу.
Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду.
Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз.
Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.
Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати.
Поняття та види юридичної відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
Заходи захисту: припиняючі санкції, правовідновлюючі санкції.

Рекомендована література до Теми 4:
1.3.1; 1.3.9; 1.4.3; 1.4.4; 1.4.6; 2.2; 3.2; 4.1-4.4; 4.24; 4.32; 4.33; 4.44; 4.45; 4.78; 4.7; 2.2; 3.2; 4.47; 4.48; 4.50; 4.90; 4.91; 4.92.

Практичне заняття - 4 год
Задачі з юридичної практики

Перше практичне заняття – 2 год.

1. Суд ухвалив рішення про відмову Гріненко в позові про поновлення на роботі. Через 2 дні Гріненко був збитий автомобілем і у важкому стані відправлений в лікарню, де знаходився на лікуванні 2 місяця. Після одужання Гріненко звернувся в юридичну консультацію за порадою стосовно питання про можливість оскарження судового рішення.
Чим відрізняється продовження процесуального строку від його поновлення ? Укажіть наслідки пропуску процесуальних строків.

2. Визначте, до якого виду відносяться: строки розгляду цивільних справ; строки виконання судових доручень; строки поданя апеляційної скарги; строки подання касаційної скарги; строки подання доказів.

3. Оскільки строк апеляційного оскарження рішення суду Ісаєвим був пропущений, при подачі апеляційної скарги він одночасно звернувся до суду із заявою, в якій просив поновити пропущений строк. Суддя наклав резолюцію на заяву: “Для продовження строку причин немає”.
Чи були у судді правові підстави для прийняття такого рішення? Як що ні, то як повинен діяти суддя?

4. До місцевого суду надійшла позовна заява від Деркача про розірвання угоди з Погорілим про найм гаражу і стягнення плати за його користування.
У зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК, суддя повідомив про це позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків.
У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням поновити встановлений для цього строк. Суддя відмовив в задоволенні поновлення строку та залишив заяву без розгляду, про що повідомив Деркача.
Чи відповідають дії судді процесуальним нормам? У яких випадках можливе продовження і поновлення процесуальних строків?

5. Суд відмовив Григоренку в прийнятті апеляційної скарги за пропуском встановленого законом для цього строку. Григоренко вважав, що останній день строку, який припадає на неробочу суботу, не повинен бути зарахований. Таким повинен бути понеділок, у який і була виконана ним зазначена процесуальна дія. Він звернувся зі скаргою до апеляційного суду.
Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила щодо закінчення процесуальних строків ?

6. У зв’язку із знаходженням позивача у тривалому службовому відрядженні суд із власної ініціативи зупинив провадження у справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження у справі було поновлено. У судовому засіданні відповідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності. Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові?
Якими є правила зупинення і обчислення процесуальних строків?

7. Смирнов подав позов про зменшення розміру аліментів на 100 грн. щомісячно, які він сплачує за судовим рішенням на двох дітей. Його заробітна плата після всіх стягнень складає 1150 грн.
Чи є правові підстави для зменшення розміру аліментів? Визначте розмір судового збору із Смірнова.

8. Суд задовольнив позов Тимошенко та стягнув з її чоловіка Власенко аліменти на період її вагітності та пологів у сумі 2500 грн. щомісяця. Власенко в скарзі до апеляційного суду, заперечуючи проти позову в цілому, пояснив, що кожен з них має свій особистий бізнес, він забезпечена людина, але і Тимошенко в аліментах нема потреби. Вона має щомісячно особистий чистий дохід, приблизно, такій же, як и він, це в десятки разів більше ніж визначив суд аліменти.
Апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Дати правову оцінку рішенням судів. Чи відповідають їх рішення обставинам справи, дійсності та законності?

9. Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Перепелицею Байрачна звернулась із позовом про стягнення з нього на період вагітності й пологів щомісяця по 400 грн., оскільки Перепелиця не надає їй ніякої матеріальної допомоги.
Позов Байрачної було задоволено. Місячний заробіток відповідача становить 2500 грн.
З кого і в якому розмірі буде стягнуто судовий збір ? Яка різниця між судовим збором і судовими витратами ?

10. Кобзар позичив Борисюку на будівництво будинку 15000 грн. з таким розрахунком, що той надасть йому для постійного проживання в цьому будинку одну кімнату розміром 16 кв. м. Угода про позику була нотаріально посвідчена. У зв’язку з невиконанням Борисюком умов договору Кобзар звернувся до суду про визнання права власності на одну кімнату або про повернення позики з доплатою 3% річних та інфляційних, в цілому 15170 грн.
В якій сумі необхідно сплатити судовий збір за розгляд заяви в суді ? Як визначається ціна позову ? Які правові підстави нарахування 3% річних та інфляційних?

Друге практичне заняття – 2 год.

11. Адміністрація фірми “Промінь” проводила за рішенням суду відрахування аліментів із зарплати працівника Кравчука на утримання дітей – Левка й Петра. При звільненні з роботи Кравчук завірив ст. бухгалтера розрахункового відділу Трохименко, що через декілька днів, коли про його зарахування за новим місцем роботи буде виданий наказ, він повідомить про це і вона зможе переслати туди виконавчий лист. Але пройшов місяць, і Кравчук ніяких повідомлень не подав, на виклик Трохименко не з’явився, у зв’язку з чим бухгалтер звернулася за порадою до державного виконавця. До нього також надійшла скарга стягувача аліментів.
Чи носять дії відповідача і ст. бухгалтера характер цивільного процесуального правопорушення? Якщо так, то які до них можуть бути застосовані заходи відповідальності?

12. Знайдіть у ЦПК норми, якими встановлені цивільні процесуальні санкції захисту і відповідальності. Дайте їх визначення, розкрийте відмінність і значення.

Викликаний повторно в судове засідання свідок Деркач категорично відмовився від явки до суду, свідок Ворона відмовився від свідчень у суді, а свідок Прокопчук дав у судовому засіданні неправдиві свідчення. Яку відповідальність можуть нести свідки Деркач, Ворона, Прокопчук ?
Дайте визначення цивільної процесуальної відповідальності та в чому полягає її відмінність від кримінальної і адміністративної ?

Відповідачу, на користь якого було постановлено рішення, суд присудив з позивача всі судові витрати, хоч того було звільнено від сплати судових витрат. Крім цього, з позивача у зв’язку з пред’явленням безпідставного позову було покладено сплату відповідачеві винагороди за фактичну втрату робочого часу.
В іншій справі на відповідача, який безпідставно заявив зустрічний позов, систематично протидіяв правильному й швидкому розгляду та вирішенню справи, суд поклав сплату на користь позивача винагороди за фактичну втрату робочого часу.
Чи можна вважати такі заходи суду притягненням сторін до цивільно-процесуальної відповідальності ? Які умови необхідні для її застосування ?

У справі про розділ сумісно нажитого подружжям майна суддя за заявою позивача постановив ухвалу про забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові суми, що знаходяться в ощадному банку на рахунку відповідача.
Відповідач у той же день, без будь-яких перешкод, зняв з рахунку всі грошові суми й віддав на збереження своїм батькам, попросивши їх нікому про це не розповідати.
Чи є в діях відповідача, його батьків та банку відповідальність, чи можуть вони нести відповідальність за порушення заходів забезпечення позову ?
Розглядаючи справу за позовом Ванджури до виробничого об’єднання «Алюмін», суд встановив ряд суттєвих недоліків у діяльності адміністрації підприємства, порушень законодавства про працю і постановив окрему ухвалу про негайне усунення недоліків, про що повідомив адміністрацію. Відповідач ніяк не відреагував на окрему ухвалу суду і про прийняті у зв’язку з нею заходи, не повідомив суд у встановлений термін.
Чи можуть бути застосовані до відповідача санкції та які саме і які для цього правові підстави? 

17. Липінська звернулася до суду з позовом про стягнення з її колишнього чоловіка Дерипаско аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Задовольняючи позов, суд стягнув з відповідача судовий збір. Своє рішення суд обґрунтував тим, що Дерипаско визнан судом винним в несплаті аліментів і повинен сплатити судовий збір. Дерипаско оскаржив рішення суду у частині стягнення з нього судового сбору, посилаючись на те, що позивачка звільнена від сплати судового збору, отже, й він не повинен його сплачувати.
Чи обґрунтована вимога Дерипаски? Що є підставою для сплати судового збору. Яким має бути рішення касаційної інстанції?

18. За систематичну неявку свідка Ляшко в судове засідання без поважних причин, суддя прийняв ухвалу про його привід. При доставці Ляшко в судове засідання він став грубити судді, висловлював незадоволення в грубій формі за те, що доставили його в суд проти його волі, відмовлявся відповідати на запитання судді. А коли суд свідків попросив залишити залу судового засіданія, Ляшко це зробити відмовився, заявивши, що він вільна людина, суд відкритий і він буде знаходитися там, де вважатиме за потрібне. За неповагу до суду, непідкорення розпорядженню суду, порушення порядку під час судового засідання суддя наложив, відповідно до ст. 185-3 КпАП України, на Ляшко штраф в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що склало 10730 грн. Ляшко оскаржив ухвалу судді в апеляційний суд. В скарзі він вказав, що ст. 185-3 КпАП України передбачає штраф в розмірі від 20 до 100 неопадковуваних мінімумів доходів громадян. Неопадковуваний мінімум складає 17 грн., тому суд повинен був наложить штраф в розмірі 340 грн. Він просив апеляційний суд відміниті ухвалу суду першої інстанції.
Чи є правові підстави для накладення штрафа на Ляшко? Якщо є, то звідки та на якой підставі суд визначив таку суму?
Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про процесуальні строки та їх види в цивільному судочинстві; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки, щодо обчислення ціни позову та судових витрат.
Формування знань про види юридичної відповідальності, що передбачена у цивільному процесі; практичних навичок щодо застосування норм цивільного процесуального права у випадках, коли заходи процесуального примусу та різних видів юридичної відповідальності є необхідними.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: практичні навички щодо застосування норм цивільного процесуального права, у яких визначені процесуальні строки; щодо обчислення ціни позову; щодо судових витрат та їх розподілу між сторонами. Практичні навички щодо складання процесуальних документів.
Перелік процесуальних документів, які можуть складатися під час підготовки до заняття: клопотання про продовження строку на виправлення недоліків позовної заяви; клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження рішення суду; ухвала про продовження строку розгляду справи; заява про відстрочення чи розстрочення сплати судових витрат або зменшення їх розміру, або звільнення від їх оплати; заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду; ухвала про відстрочення сплати судового збору. Ухвала про видалення із зали судового засідання; заява про відшкодування витрат, пов’язаних з викликом до суду.
Змістовний модуль № 2. Судовий розгляд цивільних справ.

Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанції.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про позов як інститут цивільного процесуального права; про позовне провадження як вид цивільного судочинства; про право особи на позов, на пред’явлення і задоволення позову, у формуванні знань про реалізацію права особи на пред’явлення позову; порядок відкриття провадження у справі.

Ключові поняття: позов; право на позову; форма,і зміст заяви; елементи: предмет, підстава, зміст позову; реалізація права на пред’явлення позову; види позовів; позов про присудження; позов про визнання; перетворювальний позов; об’єднання і роз’єднання позовів; зміни в позовному спорі; визнання позову; відмова від позову; мирова угода; заперечення проти позову; зустрічний позов; забезпечення позову; передумови відкриття провадження у справі; залишення заяви без руху; повернення позовної заяви; відмова у відкритті провадження у справі; попереднє судове засідання; судовий виклик; судове повідомлення.
Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття позову. Матеріально-правовий аспект позову. Процесуально-правовий аспект позову. Елементи позову: предмет, підстава, зміст.
Види позовів. Процесуально-правова класифікація: позови про присудження (виконавчі); позови про визнання (установчі); перетворювальні позови (конститутивні). Підвиди перетворювальних позовів: позови щодо встановлення нових правовідносин; позови про зміну правовідносин; позови про припинення правовідносин. Матеріально-правова класифікація позовів: цивільні, трудові, сімейні, житлові, земельні.
Об’єднання та роз’єднання позовів. Захист інтересів відповідача від заявленого позову. Заперечення проти позову. Зустрічний позов. Умови прийняття судом зустрічного позову. Забезпечення позову. Види забезпечення позову.
Зміни в позовному спорі. Зміна підстави позову. Зміна предмета позову. Збільшення чи зменшення обсягу позовних вимог. Відмова від позову. Визнання позову відповідачем. Мирова угода.
Поняття та передумови відкриття провадження у справі. Суб’єктивні передумови права на пред’явлення позову. Об’єктивні (позитивні і негативні) передумови права на пред’явлення позову.
Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.
Форма і зміст позовної заяви.
Процесуальний порядок відкриття провадження у справі. Порядок пред’явлення позову та процесуальні наслідки його недотримання.
Залишення позовної заяви без руху. Повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження у справі.
Відкриття провадження у справі та його правові наслідки.
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати позов як інститут цивільного процесуального права, право на пред’явлення та задоволення позову; види позовів; процесуальні питання щодо об’єднання та роз’єднання позовів, захисту інтересів відповідача від заявленого позову та ін.; аналізувати порядок відкриття провадження у справі; підстави залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.
План семінарського заняття
1. Позов – процесуальний засіб реалізації права на відкриття провадження у цивільній справі у суді.
Право на позов, право на пред’явлення позову.
Форма і зміст, елементи позову. Види позовів.
Об’єднання та роз’єднання позовів.
Захист інтересів відповідача від заявленого позову.
Забезпечення позову.
Відкриття провадження у справі.
Поняття та передумови відкриття провадження у справі.
Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.
Завдання, зміст та процесуальний порядок підготовки справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання.
Судові виклики і повідомлення.

Завдання для самостійної роботи
1) Підготувати конспект відповідей на питання :
1. Характеристика предмета і підстави позову.
2. Процесуальні способи захисту інтересів відповідача.
3. Інститут позову в історико-правовому аспекті.
4. Забезпечення позову в цивільному процесі.
5. Право та правила пред’явлення зустрічного позову.
6. Передумови відкриття провадження у справі.
7. Право сторін на передачу справи на розгляд третейського суду.

2) Підготувати реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання визначення предмета та підстав позову, право на позов, право на подання позову, подання позову, право на зустрічний позов, відкриття провадження у справі.

Рекомендована література до Теми 5:
1.1.; 1.31.; 1.32; 1.33; 1.5.8; 1.5.40; 2.1-2.2; 3.1-3.13;4.6; 4.8; 4.15; 4.19; 4.20; 4.41; 4.54; 4.128; 4.160; 4.162; 1.2.1; 1.3.1; 1.3.7; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.10; 1.3.11; 1.4.1; 1.4.3; 1.4.10; 1.4.12; 1.5.8; 1.5.11; 1.5.38; 1.5.40; 2.2; 3.2; 3.3; 3.7; 4.26; 4.40; 4.41; 4.90.
Практичне заняття – 4 год.
Задачі з юридичної практики
Перше практичне заняття – 2 год.

1. Ул’яхіна звернулася до суду з позовом до Герасіменко про стягнення коштів на утримання дітей. У позові Ул’яхіна просить стягнути аліменти на утримання її онуків - Олексія 7 років і Катерини 5 років через те, що її дочка –Герасіменк залишила дітей їй на виховання і переїхала жити в інше місто, продавши квартиру, у якій вона мешкала і була прописана разом із дітьми, і які тепер залишилися без засобів для існування. Батько дітей за вчинення злочинів позбавлений волі на тривалий час і знаходиться у ВТК. Позивач – бабуся – перебуває у важкому матеріальному становищі, отримує тільки одну пенсію. Мати категорично відмовляється узяти дітей до себе через те, що вона народила немовля.
Суддя відмовив Ул’яхіної у прийнятті позову про стягнення коштів на утримання онуків.
Чи правильні дії судді? Кому належить право подання позову у цьому випадку.

2. Батура подала позов на колишнього зятя Соколова і дочку Батуру про стягнення 15000 грн., зазначивши, що вона продала автомобіль, який належав відповідачам, і виторг повернула їм. Позивачка просила задовольнити її вимоги, оскільки за рішенням суду відповідачі витребували від покупця автомобіль назад, а вона зобов’язана повернути покупцю одержану від нього суму.
При розгляді справи у другому судовому засіданні, Соколов подав зустрічний позов на колишню дружину про поділ спільного майна і просив розглянути його разом із первісним позовом.
Суд прийняв зустрічний позов і розглянув справу.
Чи були дотриманні умови прийняття зустрічного позову?

3. Сергеєва подала позов на Сергеєва про стягнення аліментів на дитину в розмірі 30% прожиткового мінімуму. Відповідач, одержавши ухвалу про порушення справи, подав зустрічний позов про відібрання дитини і поділ спільного майна подружжя. Суд не прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови не взаємоповґязані та продовжив розглядати справу про аліменти.
Дайте правову оцінку діям суду. Чи були правові підстави у суду приймати такі рішення?
Укажіть:
- до якого виду судочинства слід віднести нижченазвані справи;
- процесуальний документ, відповідно до якого порушуються зазначені справи;
- чим відрізняється позовне провадження від інших проваджень:
про визнання факту батьківства;
про скасування усиновлення;
про встановлення факту смерті;
про усиновлення;
про позбавлення батьківських прав та відібрання дитини.

5. Соболева Тетяна, будучи вагітною, подала позов до суду про розірвання шлюбу з Соболевим Сергієм. В позові вона вказала, що Соболів не є батьком дитини, батьком є інша людина і Соболеву про це відомо. Справжній батько не відмовляється від укладення шлюбу, та готовий до суду подати заяву про те, що він відразу одружитися, як тільки я розірву шлюб з Соболевим та народжу дитину.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи можливо розірвання шлюбу під час вагітності дружини? Якщо це можливо, то які для цього умови?

6. По справи, щодо розділу спадкового майна , Ляпіна приймала участь, як свідок. Під час дебатів Ляпіна заявила клопотання про свою участь у справі в якості третьої особи з самостійними вимогами щодо предмету спору та на підставі ст. 3 ЦПК, подала судді позовну заяву, докази сплати судового збору та інші необхідні документи.
Не перериваючи судового засідання суддя, розглянувши матеріали, відмовив Ляпіної в прийнятті позову, пославшись на те, що зустрічний позов, позов 3-ої особи, відповідно до ст. ст. 123-125 ЦПК, подається до початку розгляду справи.
Чи мала Ляпіна правові підстави подавати позов, як третя особа? Чи обґрунтовані дії судді? Яку пораду ви дасте Ляпіної, якщо вона, після відмови судді у прийнятті документів, звернеться до вас, як до юристу?

Друге практичне заняття – 2 год.

7. Відповідач, будучи сповіщений про початок розгляду справи, в судове засідання не з’явився. Суддя, переконавшись, що відповідач був належним чином повідомлений, але від нього відсутнє повідомлення про причину неявки 7 вересня поточного року відкрив попереднє судове засідання. З’ясувавши з позивачем необхідні питання та закінчив підготовку справи до судового розгляду, суддя призначив розгляд справи на 11 вересня п.р., про що повідомив сторонам. Відповідач 10 вересня п.р. додатково до справи, до канцелярії суду, здав матеріали, які, на думку відповідача, свідчили про відсутність з його боку вини. Під час розгляду справи 11 вересня п.р. суддя оповістив сторони про не допуск додатково наданих доказів відповідачем, як таких, що подані з порушенням строку подання, відсутності клопотання про їх допуск та пояснень причини пропуску строку, про що постановив ухвалу.
Якої, за чинним ЦПК, існує порядок подання доказів по справі? Чи були правові підстави у судді відмовляти відповідачеві у прийнятті його доказів?Що, на вашу думку може зробити відповідач, якщо він не згоден з ухвалою суду?

8. За договором перевезення між гр-ном Гріценко та приватним підприємством АТП- 1, останнє перевозило автомобілем з холодильним обладнанням Гріценку овочі та фрукти. Вантаж було доставлено 26 серпня п.р. з затримкою на два дні. При доставці вантажу його більша частина була зіпсована.
На думку Гріценка псування вантажу, крім запізнення доставки, було можливо ще з двох причин: або водій з метою економії бензину не включав холодильник, або він не працює взагалі. Збиток склав 10000 грн.
На другій день, коли Гріценко звернувся до керівництва АТП – 1 з питанням відшкодувати збиток, воно відмовилось це робити.
З метою провести огляд транспорту та проведення експертизи на предмет робочого стану холодильника, Гриценко 27 серпня п.р. подав до суду заяву з проханням заборонити виїзд автомобіля з території АТП-1 та його опечатування.
Керівництво АТП – 1 також направило до суду заяву про заперечення проведення експертизи, так як воно вважало, що холодильне обладнання працює нормально. В той же день суд прийняв ухвалу, призначивши огляд та експертизу на 4 вересня п.р. про що сповістив керівництво АТП-1. За висновком експерта холодильне обладнання було у робочому стані. Позовну заяву до АТП – 1, Гриценко подав 30 серпня п.р.
В зв’язку з тим, що за висновком експерта холодильне обладнання було у робочому стані, АТП-1 звернулось до суду з зустрічним позовом до Гріценко про відшкодування збитків в зв’язку безпідставного простою автомобіля на протязі 9 днів, з 27серпня по 4 вересня п.р. включно. Сума збитків склала 8834 грн.
Чи мав право суддя до подання позовної заяви позивачем та подачі клопотання про призначення експертизи, приймати рішення про заборону виїзду автотранспорту? Якщо мав, то які для цього існують правові підстави? Чи передбачені нормами ЦПК строки подання позову після подання заяви про забезпечення доказів? На вашу думку АТП – 1 повинно відшкодувати збитки Гріценку і, навпаки Гріценко за простої автомобіля АТП-1?

9. Литвин 12 березня п.р., керуючись ст. 3 ЦПК України та на підставі ст. 23 ЦК України звернувся з позовом до суду про відшкодування моральної шкоди гр-ном Мороз. Суддя отримав заяву Литвина та додані до неї матеріали 14 березня. Під час вивчення заяви та матеріалів суддею, працівник канцелярії суду принесла ще заяву від Литвина, в якої він відмовлявся від позову і просив суд зупинити провадження у справі.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи є правові підстави у судді про зупинення провадження у справі? В яких випадках та на підставі чого суд має право зупинити провадження у справі, закрити провадження у справі, залишити заяву без розгляду або залишити без руху чи повернути заяву взагалі, та які правові наслідки таких рішень?

10. Малиніна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, вели спільне господарство, турбувалися один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги.
Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов

11. На протязі останніх 5 років між сусідами по дачах Личко та Курчиновим був спір з приводу паркану і межи за якою він був побудований. Личко вважав, що Курчинов побудував занадто високий паркан та ще і на його землі. У листопаду цього року, після чергового скандалу, Личко подав до суду позовну заяву з проханням зобов’язати Курчинова розібрати паркан, а ділянку землі привести у стан придатним для користування.
Дізнавшись про це, з одержаної ухвали суду, Курчинов звернувся до суду з зустрічним позовом, в якому просив суд зобов’язати Личка провести геодезичну зйомку обох дач та визначитись остаточно про межу між ділянками дач. Вартість експертизи повинен сплатити винний.
Їх спільний знайомий Яценко переконав Личка забрати позовну заяву з суду і обіцяв їх помирити. Личко погодився на це та подав до суду заяву про залишення позову без розгляду.
Під час попереднього слухання Курчинов відмовився від будь якого мирного вирішення цього питання, Личко підтримав своє бажання – залишити позов без розгляду.
Суддя заслухав сторони постановив ухвалу про закриття провадження у справі. Сторонам він пояснив, що таке рішення обумовлене тим, що у зв’язку з поданням Личко заяви про залишення позову без розгляду та підтримку цього під час попереднього слухання, тобто Личко погодився з тими обставинами, щодо паркану, які є, тому спір між сторонами відсутній і розглядати нема чого.
Ваша думка щодо рішення суду чи є для цього правові підстави? У зв’язку з таким рішенням суду, що робити Турчинову, чи є правові заходи вирішення його бажання провести геодезичну зйомку обох дач та визначитись остаточно про межу між ділянками дач?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про реалізацію права особи на пред’явлення позову; порядок відкриття провадження у справі.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: аналізувати порядок подання позову, зустрічного позову, відкриття провадження у справі; підстави залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі.
Перелік процесуальних документів, які складаються під час заняття: ухвала про залишення позовної заяви без руху; клопотання про продовження пропущеного строку для усунення недоліків позову; ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з невиконанням ухвали про залишення позову без руху; заява про повернення позовної заяви; ухвала про відмову у відкритті провадження у справі; ухвала про відкриття провадження у справі.


Тема 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про порядок проведення до судового розгляду (судового засідання) як стадії цивільного процесу, формуванні знань про судове рішення як процесуальний документ, види судових рішень, порядок їх ухвалення і проголошення, порядок набрання рішенням суду законної сили.
Ключові поняття: судовий розгляд; судове засідання; ускладнення судового розгляду; відкладення, зупинення провадження, закриття провадження; залишення заяви без розгляду; фіксування процесу; журнал засідання, рішення суду, їх види, ухвали суду, їх види, порядок ухвалення рішення суду, властивості рішення суду, законна сила рішення суду, порядок оскарження рішення суду, виправлення недоліків рішення суду.
Обсяг знань студента після вивчення теми:
Судовий розгляд як інститут цивільного процесуального права і як стадія цивільного процесу. Дія принципів цивільного процесуального права у стадії судового розгляду. Значення стадії судового розгляду цивільних справ.
Підготовча частина, її завдання. Відкриття засідання. Роз’яснення прав та обов’язків. Присяга перекладача. Видалення свідків із зали. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. Роз’яснення прав та обов’язків. Розгляд судом заяв і клопотань. Наслідки неявки в судове засідання особ, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків.
Розгляд справи по суті. Доповідь головуючого. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем, мирова угода сторін та їх процесуально-правові наслідки. Пояснення осіб, які беруть участь у справі. Допит свідків. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. Дослідження доказів. Дослідження висновку експерта. Консультації та роз’яснення спеціаліста. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами.
Судові дебати.
Ухвалення і проголошення рішення. Вихід суду до нарадчої кімнати. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал суду. Проголошення рішення суду.
Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ.
Фіксування цивільного процесу технічними засобами. Відтворення, роздрукування, копіювання технічного запису судового засідання. Журнал судового засідання, його зміст. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд.
Поняття і види судових рішень. Види судових рішень залежно від способу захисту права і правових наслідків, які вони викликають: рішення про присудження; рішення про визнання; конститутивні рішення. Основне (завершальне) і додаткове, повне і неповне рішення. Імперативні, альтернативні і факультативні рішення суду. Умовне рішення. Суть судового рішення.
Форма і зміст рішення суду. Чотириелементна структура рішення суду: вступна, описова, мотивувальна, резолютивна частини, їх зміст.
Виправлення недоліків рішення судом, що його ухвалив: виправлення описок і арифметичних помилок; ухвалення додаткового рішення; роз’яснення рішення суду.
Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал: за суб’єктною ознакою (одноособові, колегіальні); за формою, якої вони набувають (протокольні, у вигляді окремого процесуального документа); за змістом (підготовчі, з питань, що виникли при розгляді справи; заключні; з приводу ухваленого рішення, окремі ухвали).
Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду справи. Форма і зміст заочного рішення. Заява про перегляд заочного рішення, її форма і зміст. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. Скасування та оскарження заочного рішення. Законна сила заочного рішення.
Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи. Аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття:
Поняття, значення та зміст стадії судового розгляду цивільної справи.
Судове засідання – процесуальна форма розгляду цивільних справ:
а) роль головуючого в судовому розгляді та забезпечення порядку в судовому засіданні; заходи, що застосовуються до порушників;
б) частини судового засідання, їх зміст.
Ускладнення в процесі судового розгляду цивільних справ:
а) відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді;
б) зупинення провадження у справі; відмінності відкладення від зупинення провадження у справі;
в) закриття провадження у справі;
г) залишення заяви без розгляду.
Заочний розгляд справи. Умови і порядок проведення заочного розгляду справи.
Фіксування судового засідання технічними засобами. Журнал судового засідання.
Поняття і види судових рішень.
Форма і зміст рішення суду. Структура рішення суду як процесуального документа.
Законна сила рішення суду. Набуття судовим рішенням властивостей акта правосуддя.
Ухвали суду першої інстанції. Класифікація ухвал.

Завдання для самостійной роботи

Підготувати конспект відповідей на питання:
Судовий розгляд як стадія цивільного процесу.
Дія принципів цивільного процесуального права в стадії судового розгляду.
Реалізація принципу безпосередності стадії судового розгляду.
Особливості заочного розгляду справи.
Рішення суду, їх класифікація.
Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні.
Додаткове рішення суду.
Набрання рішенням суду законної сили.
Порядок постановлення ухвал суду.
Форма і зміст заочного рішення.
Заява про перегляд заочного рішення: форма і зміст, порядок подання.
Окрема ухвала суду, її особливості.

2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються питання стадії судового розгляду справ, судових рішень.
3) Складіть процесуальні документи: рішення про задоволення позову; рішення про відмову у задоволенні позову; рішення суду (вступна та резолютивна частини); окрему ухвалу суду; додаткове рішення.

Рекомендована література до Теми 6:
1.1.; 1.2.1.; 1.3.1.; 1.3.7.; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.11; 1.4.3; 1.4.8; 1.4.12; 1.5.8; 1.5.15; 2.1; 2.2; 3.1-3.13; 4.1; 4.13; 4.18; 4.23; 1.5.9; 3.2; 3.3; 3.7; 3.10; 4.24; 4.28; 4.55; 4.148.

1. Іванова звернулась до суду з позовом до Іванова про стягнення аліментів на себе і на утримання дитини за наступними обставинами:
у листопаді 2010 р. вона вийшла заміж за Іванова, свій шлюб вони зареєстрували. Однак через декілька місяців подружнього життя, внаслідок недостойного поводження чоловіка вона була вимушена залишити його. 20 серпня 2011 р. народився син Микола, у зв’язку з чим вона знаходиться у відпустці за вагітністю і пологами.
Заробітну плату вона в теперішній час не отримує, інших доходів не має, є матеріальні ускладнення, відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. При розгляді справи судом питання про стягнення аліментів на утримання самої позивачки не обговорювалося і в рішенні було ухвалено стягнути аліменти з Іванова на утримання сина Миколи.
Чи допущена помилка суду при розгляді справи та прийнятті рішення? Як що так, то як ця помилка може бути виправлена?

2. Кириленко, який володів будинком на праві приватної власності, звернувся до суду з позовом про виселення з кімнати будинку Москаля на час проведення капітального ремонту (на 4 місяці). При розгляді справи в судовому засіданні Москаль заперечував проти позову, пояснюючи, що він не бачить необхідності капітального ремонту кімнати, яку він орендує, вона у нормальному стані, це по-перше, а по - друге, він заплатив за кімнату на рік вперед, тому, якщо Кириленко мене виселяє на час ремонту то нехай знайде йому житло і сплатить його проживання.
Яке рішення повинен прийняти суд? Чи зобов’язаний власник будинку доказувати наймачу та суду про необхідність капітального ремонту? Чи обґрунтовані вимоги Москаля в частині обов’язку Кириленка надати інше житло Москалю на час ремонту?

3. Карпов звернувся з позовом про виселення зі свого будинку наймача Дубнікова з того приводу, що наймач не виконує умов договору і не сплачує за житло. Суд неодноразово відкладав розгляд справи за таких підстав: перший раз - у звґязку з неврученням відповідачеві судової повістки, другий - через неявку відповідача, якого було своєчасно повідомлено, третій - внаслідок письмової заяви відповідача про хворобу, четвертий - у зв’язку із задоволенням клопотання відповідача про відвід судді, пґятий - у звґязку із прийняттям зустрічного позову відповідача про стягнення з позивача коштів, які було використано на капітальний ремонт будинку.
Чи в усіх випадках було достатньо підстав для відкладення розгляду справи?

4. У справі, яку було порушено за позовом Бенюк Б. на Мохника А., про визнання недійсним договору купівлі-продажу житлового будинку, у судовому засіданні представник позивача адвокат Шевченко А. подав клопотання про закриття провадження у справі в зв’язку зі смертю позивача. До клопотання адвокат додав свідотство про смерть Бенюка Б.
Суд задовольнив клопотання адвоката і зупинив провадження у справі.
На вашу думку прийняте судом рішення відповідає матеріалам справи? Чи були правові підстави у адвоката просити суд про закриття провадження?У нашому випадку чи є різниця між поняттям: «про закриття провадження» та «зупинення провадження»?

Мирошніченко І. звернувся з позовом на Галілей А. про поділ спільного майна. Суд постановив ухвалу, якою заяву залишив без розгляду.
Ухвалу було мотивовано тим, що сторони 19 квітня і 7 травня цього року не з’явилися до суду без поважних причин, суд про причини ненеявки не повідомили. Суд дійшов висновку про неможливість розгляду справи за тими матеріалами, що містяться у справі, за відсутності сторін.
В апеляційній скарзі Мірошніченко І. просив скасувати ухвалу місцевого суду, посилаючись на те, що 19 квітня він не міг змоги прийти до суду через хворобу, проте його адвокат до суду зґявився.
Стосовно неявки 7 травня йому повідомили, що відповідач заявив клопотання про передачу справи до іншого суду, і він виходив з того, що за цих обставин справу буде відкладено. Дати процесуальне- правову оцінку діям суду.

Друге практичне заняття – 2 год.

Григоренку була надана однокімнатна квартира розміром 31 кв. м. У цьому ж році Григоренко прописав на свою житлову площу Соловйову, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстрував шлюб з Сонцевою і заявив до Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.
Які докази необхідно подати сторонам до суду ? Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до розгляду ?

Визначити правильну відповідь з посиланням на законодавство.

Сторони, треті особи та їх представники по справі, яка розглядається в суді:
а) можуть бути допитані в суді, але тільки з питань злочину та за згодою другої сторони;
б) не можуть бути допитані в суді як свідки без подання прокурора;
в) можуть бути допитані в суді як свідки, але за їх згодою;
г) можуть бути допитані в суді, але тільки сторони та їх представники з питань злочину.
д) не можуть бути допитані в суді як свідки якщо немає клопотання прокурора.

2. Особа, яка надає правовому допомогу допускається до участі у розгляді справи за :
а) договором між стороною та особою, що є фахівцем в галузі права;
б) довіреністю;
в) законом;
г) ухвалою суду за заявою сторони яка бере участь у справі;
д) довіреністю або законом якщо є договір між стороною і особою.


3. Доказами для процесуального правонаступництва можуть бути:
а) реорганізація юридичної особи;
б) свідоцтво про право на спадщину;
в) смерть фізичної особи;
г) інші дії, події, що допускають можливість переходу прав та обов’язків;
д) всі відповіді вірні.
4. Третя особа яка не заявляє самостійних вимог від участі у розгляді справи:
а) може відмовитись, якщо не буде заперечень сторін;
б) може відмовитись, але якщо судом про це буде прийнята ухвала;
в) може відмовитись;
г) відмовитись не може, зобов’язана виконати ухвалу суду про її участь у справі;
д) вірна відповідь відсутня.
Особи, які надають сторонам правову допомогу є:
а) тільки представниками сторін;
б) учасниками і представниками осіб, що беруть участь у справі;
в) тільки учасниками цивільного процесу;
г) представниками тільки третіх осіб без самостійних вимог;
д) представниками третіх осіб, які залучаються до процесу ухвалою суду.8. Проскурін подав позов про виселення орендаря Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як належних співпозивачів.
Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних ? У чому відмінність вступу у процес третіх осіб,що мають інтерес до предмету спору, правонаступників від заміни неналежної сторони?Яке рішення повинен прийняти суд?

9. Гладишева пред’явила позов до Гладишева про стягнення аліментів на виховання доньки Олени, мотивуючи тим, що відповідач, будучи батьком дитини, від надання коштів на її утримання ухиляється. Відповідач Гладишев позов визнав повністю і пояснив, що від виховання доньки Олени він не відмовляється і згодний третину заробітной плати передавати Гладишевої на утримання детини. У судовому засіданні було встановлено, що відповідач виплачує аліменти на утримання дитини від першого шлюбу на користь Кузьмичової. Суд відмовів Гладишевої в задоволенні позову з тих підстав, що Гладишев не є злісним неплатником аліментів, позов він визнав, обіцяв надавати Гладишевої конкретно обумовлену допомогу, працює. Гладишева не була згодна з таким рішенням суду і звернулась до юриста за консультацією.
Надати консультацію. Чи є правові підстави у Гладишевої бути незадоволеною рішенням суду.

10. В судове засідання за позовом Ільєнко до редакції газети “ Львівська правда ”, про захист честі, гідності та ділової репутації, головний редактор газети тричі не забезпечив явку представника редакції. Про розгляд справи редакція повідомлялася повістками, в тому числі під розписку. Заперечень проти позову та підтвердження правдивості поширених про Ільєнко відомостей відповідач не представив. Копія позовної заяви ним отримана. В черговому судовому засіданні 15 березня п.р. суд виніс ухвалу про заочний розгляд цивільної справи та задовольнив позов, стягнувши одночасно з редакції 10000 грн. в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди. 25 червня п. р. від редакції надійшла заява про перегляд заочного рішення.  За цією заявою 15 липня п.р. відбулося судове засідання. Відповідач не з’явився, не повідомивши суд про причини неявки. Розгляд справи відклали на 4 серпня п.р. Виклик сторін повторили. Однак на цей раз не з’явилися обидві сторони.
Суд розглянув справу у їх відсутності, постановивши ухвалу про залишення заяви редакції газети “Правда” про перегляд заочного рішення без задоволення. Відповідач оскаржив дану ухвалу.
Проаналізуйте ситуацію. Чи були сторонами, судом допущені порушення цивільно-процесуального законодавства?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про реалізацію права особи на пред’явлення позову; порядок відкриття провадження у справі. Формування знань про судове рішення як процесуальний документ, види судових рішень, порядок їх ухвалення і проголошення, порядок набрання рішенням суду законної сили.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: аналізувати порядок відкриття провадження у справі; підстави залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі. Аналізувати порядок проведення судового засідання, судового розгляду; складати процесуальні документи.
Перелік процесуальних документів, які можуть складати студенти під час підготовки до заняття: ухвала про залишення позовної заяви без руху; клопотання про продовження пропущеного строку для усунення недоліків позову; ухвала про повернення позовної заяви у зв’язку з невиконанням ухвали про залишення позову без руху; заява про повернення позовної заяви; ухвала про відмову у відкритті провадження у справі; ухвала про відкриття провадження у справі, рішення про задоволення позову; рішення про відмову у задоволенні позову; рішення суду (вступна та резолютивна частини); окрему ухвалу суду; додаткове рішення.

Тема 7. Непозовні провадження.

Роль і значення теми для діяльності юриста полягає у формуванні знань про наказне провадження як вид цивільного судочинства, його процесуальні особливості, підстави видачі судом судового наказу, набрання ним законної сили, його скасування, формування знань про окреме провадження як особливий вид цивільного судочинства, про категорії справ окремого провадження, про судове провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.
.
Ключові поняття: наказне провадження; судовий наказ, особлива форма, судове рішення; заявник, стягувач, боржник, виконавчий документ; окреме провадження; особи, які можуть бути заявниками у справах окремого провадження; заінтересовані особи у справах окремого провадження; процесуальний порядок розгляду справ окремого провадження.

Обсяг знань студента після вивчення теми:
Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма рішення суду.
Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.
Предмет розгляду у справах наказного провадження. Особи, які беруть участь у справі: стягувач, боржник, їхні представники.
Особливості розгляду справи у порядку наказного провадження. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
Зміст судового наказу. Надіслання боржникові копії судового наказу. Право боржника подати заяву про скасування судового наказу в разі заперечення проти вимог стягувача.
Набрання судовим наказом законної сили. Видача судового наказу стягувачеві для пред’явлення до виконання.
Розгляд заяви боржника про скасування судового наказу. Правові наслідки скасування судового наказу. Процесуальні строки наказного провадження.
Загальна характеристика окремого провадження. Характерні риси і особливості розгляду і вирішення справ у порядку окремого провадження. Справи, які розглядає і вирішує суд у порядку окремого провадження.
Процесуальні засоби відкриття в суді справ окремого провадження. Підсудність справ окремого провадження.
Особи, які беруть участь у справах окремого провадження: заявники, заінтересовані особи, їх представники. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи чи інтереси інших осіб. Процесуальні права та обов’язки осіб, які беруть участь у справах окремого провадження.
Особливості дії принципів змагальності та диспозитивності у справах окремого провадження. Відмінність справ окремого провадження від справ позовного провадження.
Категорії справ, які розглядаються у порядку окремого провадження. Їх загальні риси та особливості.

Обсяг вмінь студента після вивчення теми: аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою правильного застосування норм ст. 96 ЦПК; складати процесуальні документи: заяви про видачу судового наказу; заяву про скасування судового наказу; судовий наказ; характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого провадження; визначати предмет доказування у справах окремого провадження; складати процесуальні документи.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття:

Наказне провадження.
1.1. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.
1.2. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу.
1.3. Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві.
1.4. Скасування судового наказу.
Загальна характеристика окремого провадження у цивільному судочинстві.
Порядок розгляду справ окремого провадження про:
обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;
усиновлення;
встановлення фактів, що мають юридичне значення;
відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі;
передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність;
визнання спадщини відумерлою;
заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку;
обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Завдання для самостійної роботи:
Поняття і характерні риси судового наказу і наказного провадження.
Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.
Особливості набрання судовим наказом законної сили.
Порівняльна характеристика наказного провадження і заочного розгляду справи.
Сутність і значення окремого провадження.
Предмет діяльності суду у справах окремого провадження (за категоріями).
Докази та доказування у справах окремого провадження (за категоріями).

Індивідуальні навчально-дослідні завдання:

І. Підготовка рефератів:
Видача судового наказу – судова процедура чи провадження?
Особливості процесуальних строків у наказному провадженні.
Особливості доказування у наказному провадженні.
Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника або векселя у судовій практиці.
Встановлення фактів, що мають юридичне значення як категорія справ в окремому провадженні.
Особливості розгляду справ про визнання спадщини відумерлою.
Особливості розгляду справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи:
1) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються проблемні питання наказного та окремого провадження.
2) Складіть характеристику цивільно-процесуального інституту судового наказу, окремого провадження, посилаючись на норми ЦПК. При підготовці слід використовувати наукові публікації та юридичну практику.
3) Складіть не менш, як два проекти процесуальних документів з кожного виду проваджень, використовуючи матеріали з судової практики:
- заява про видачу судового наказу; ухвала про залишення заяви про видачу судового наказу без руху; судовий наказ; ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу; ухвала про скасування судового наказу;
- заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності; рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою; рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні; рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

Рекомендована література до Теми 7:
1.1.; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3.; 1.3.8; 1.3.9; 1.3.15; 1.3.26; 1.3.27; 1.3.28; 1.3.29; 1.3.30; 1.4.5; 1.4.6; 1.5.21; 1.5.22; 1.5.27; 1.5.33; 1.5.34; 1.5.35; 2.2; 3.1-3.13; 4.4; 4,21, 4.22; 4.27; 4,84; 4.111; 4,112; 4,114; 4,120; 4,121; 4,132; 4,133; 4,157; 4,158.

Задачі з юридичної практики

Перше практичне заняття – 2 год.

1. АТ «Водоканал» у березні поточного року звернувся до суду з заявою про відшкодування заборгованості за надані послуги гр-нами Лавріновічем – 825 грн., Олійником – 990 грн., та Портновим – 1110 грн. за мінулій рік, які проживали у будинку ЖБК-90. Договір про надання послуг АТ «Водоканал» був укладений з ЖБК-90 у 2008 р., який й був доданий до заяви. До заяви були додані також рахунки, які свідчили про вказану заборгованість останніх та документи, що підтверджували повноваження заявника та сплату судового збору.
Суддя, розглянувши матеріали, відмовів в їх прийняті та повернув їх заявнику з порадою, звернутися до суду з позовною заявою.
Чи були правові підстави у судді приймати таке рішення? Якщо ви згодні з рішення суду назовіть правові підстави для цього. Якщо ні, тоді назвіть і обгрунтуйте свою позицію з посиланням на законодавство.

2. Шелудько Олена та Миронов довгий час перебували у фактичних шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Шелудько народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб у РАГСі, вказавши в заяві, що у них є дитина.
Миронов помер від нещасного випадку. Для того, щоб одержати для дочки пенсію, Шелудько звернулася до місцевого суду з заявою про встановлення факту батьківства. Її вимогу було задоволено. РАГС видав свідоцтво про народження дочки Шелудько, у якому батьком дитини був зазначений Миронов.
Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? Визначте заявників і заінтересованих осіб у справі.

3. Фаріонова Ірина звернулась до суду з заявою про стягнення нарахованої, але невиплаченої заробітної плати університету за: жовтень, листопад та грудень минулого року в сумі 5785 грн., а також невиплаченої зарабітної плати за перший квартал поточного року в суме 5056 грн., всього 10841 грн. Також она просила стягнути з відповідача нараховані інфляційні та 3% річних з невиплачених грошей в сумі 476 грн.
Фаріонова І. додала до заяви: довідку про нараховану, але невиплачену заробітну плату за мінулий рік; розрахунок боргу з невиплаченої зарабітної плати; інфляційні; 3% річних, а також документи, які засвідчували особу Фаріонову І.
Від боржника у визначений законодавством строк ни яких документів про згоду чи заперечення по суті заяви не поступило. Суд задовольнив заяву Фаріонової І. частково, а саме в обсязі основного боргу – 10841 грн., відмовивши в 476 грн. В рішенні суддя вказав, що інфляційні та 3% річних в сумі 476 грн. суд в задоволенні відмовляє та зазначив, що цю суму заявниця може стягнути з боржника у позовному провадженні.
Свою відмову суддя в усній формі пояснив тим, що з основного боргу йому все зрозуміло. Що стосується 476 грн, то існують різні методики нарахування інфляційних, 3% річних, тому ці суми можуть бути різні. Щоб уникнути можливого звернення боржника до апеляційного суду, Фаріоновой краще звернутися в суд з позовною заявою і, якщо виникнуть в суді суперечки, то їх там і вирішити.
Чи згодні ви з таким рішенням суду та поясненням судді, якщо так, то необхідно обґрунтувати свою думку. Якщо ні, то яке повинно бути рішення суду з врахуванням діючого законодавства.

4. У паспорті Штанько Л.Д. був зазначений тільки рік народження без вказівок на число і місяць, у зв’язку з чим вона просила паспортистку міграційної служби міліції, щоб та зробила відповідний запис, але одержала відмову з роз’ясненням, що на це необхідно рішення місцевого суду, куди вона і звернулася з заявою.
Чи правильне таке роз’яснення ?

5. У районний суд звернувся Єременко із заявою про визнання втраченої ощадної книжки на пред'явника недійсною і відновленні його прав по цьому документу. Після прийому заяви суд у газеті "Дніпро вечірній" помістив публікацію наступного змісту: "Загублену ощадну книжку на пред'явника 13-14509, видану ощадною касою № 6212 Червоногвардійського району м. Дніпропетровська, вважати недійсною".
Чи відповідає закону зміст оголошення? Які процесуальні особливості розгляду даної категорії справ? Як повинен діяти суд, якщо власник загубленої книжки з'явиться?

6. На прийом до судді з'явилася Мельникова і заявила, що її чоловік страждає важким психічним захворюванням. В даний час до нього подано позов його родичами про розділ домоволодіння, отриманого в порядку спадкування після смерті батька. Мельников за станом здоров'я не може брати участь у судовому розгляді.
Чи може Мельникова представляти інтереси чоловіка в процесі ?
Укажіть на процесуальні особливості розгляду справ про визнання громадянина недієздатним.

7. Федоренко Ольга звернулася в районний суд з заявою про визнання її чоловіка Федоренко обмежено дієздатним на тій підставі, що він систематично пиячить і не приносить додому заробітну плату. У судовому засіданні представник органа опіки і піклування дав висновок: заява Федоренко підлягає задоволенню, тому що заробітна плата дружини невелика, у родині двоє неповнолітніх дітей, поводження чоловіка ставить родину в скрутний матеріальний стан. Федоренко в судове засідання не з'явився, але повістку в суд одержав. Суд визнав Федоренко обмежено дієздатним.
Чи правильно вирішив суд?

8. Під час відпустки Туркінов був на теплоході, який здійснював круїз по Чорному морю. В ніч, внаслідок аварії, теплохід затонув. Серед врятованих пасажирів Туркінова не було, вдома він і досі не зґявився.
Дружина Туркінова в серпні поточного року звернулася до суду із заявою про встановлення факту смерті чоловіка, бо її дітям повинна бути призначена пенсія в разі втрати годувальника. Суд розглянув справу і встановив факт смерті Туркінова 16 липня 2009 р.
Чи правильне рішення суду, чи були у суду правові підстави приймате таке рішення?
9. Вибірить правильну відповідьз посиланням на законодавство

Судовий наказ видається судом за заявленою вимогою про:
а) стягнення не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
б) стягнення нарахованої, але виплаченої працівникові суми заробітної плати;
в) стягнення не нарахованої та не виплаченої працівникові суми заробітної плати за трудовим договором;
г) стягнення оплати праці, виконаної за договором підряду;
д) правильна відповідь відсутня.
2. У порядку окремого провадження розглядаються справи про:
а) вирішення спору про право ;
б) видачу судового наказу;
в) перегляд наказу суду у зв’язку з відкриттям окремого провадження;
г) перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами;
д) підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів.
3. У разі припинення трудового договору, підприємницької діяльністю надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність:
а) не зберігається;
б) зберігається;
в) зберігається якщо на це є згода батьків, піклувальника, усиновлювача;
г) зберігається, але тільки за рішенням суду;
д) зберігається за рішенням суду, якщо на це є згода батьків, піклувальника, усиновлювача.

4. Судовий наказ набирає законної сили після спливу:
а) 10 днів;
б) 15 днів;
в) 7 днів;
г) 13 днів;
д) 5 днів.
5. У разі скасування судового наказу за заявою боржника заявник має право:
а) пред’явити ту саму вимогу для її розгляду у порядку позовного провадження;
б) оскаржити скасування судового наказу в суді касаційної інстанції;
в) оскаржити скасування судового наказу в апеляційному суді;
г) втрачає право на звернення до суду з тією самою вимогою;
д) пред’явити ту саму вимогу на розгляд адміністративного суду.
6. У порядку окремого провадження надання неповнолітній особі, яка досягла 16-річного віку, неповної цивільної дієздатності можливе у разі:
а) якщо неповнолітня особа працює за трудовим договором або записана матір’ю чи батьком дитини;
б) реєстрації шлюбу неповнолітньою особою;
в) лише власного бажання про це неповнолітньої особи;
г) якщо неповнолітня особа бажає займатися підприємницькою діяльністю;
д) правильна відповідь неможлива.
Друге практичне заняття – 2 год.

10. 10 січня 2012 р. вмерла Боброва Светлана, а 14 липня того ж року в районний суд звернулася Боброва Наталія із заявою, у якій просила встановити факт перебування Бобрової Світлани на її утриманні. Це було їй необхідно для одержання внеску у збербанку, що залишився після смерті Світлани. У заяві також указувалося, що покійна знаходилася на її утриманні з травня 2005 року, але в число спадкоємців ні за законом, ні за заповітом вона не входить. Районний суд ухвалив рішення про установлення факту перебування гр. Бобрової Світлани на утриманні в гр. Бобрової Наталії із травня 2005 р. по день смерті.
Чи є правові підстави у суду прийняти таке рішення? Які докази повинна додати Боброва Наталія для прийняття судом такого рішення?

11. Петров, який внаслідок зловживання спиртними напоями опинився із сім’єю в тяжкому матеріальному становищі, на вимогу матері звернувся із заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.
Суд на підставі наявних довідок міліції та дільничного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова обмежено дієздатним, залишивши без розгляду питання про призначення опікуна. За справою не було стягнуто державне мито.
Яким способом можна виправити цей недолік суду? Напишіть резолютивну частину рішення суду.

12. Горіна у березні поточного року звернулася до суду із заявою про встановлення факту родинних відносин. Заявниця посилалася на те, що у лютому минулого року померла її рідна сестра Солодова і відкрилася спадщина на частину житлового будинку. Спадкоємців першої черги немає. Оскільки у свідоцтвах про народження сестри та її (заявниці) різні записи про прізвища та по батькові, вона не може одержати в нотаріальній конторі свідоцтва про право на спадщину. У судовому засіданні було встановлено, що на майно, яке залишилося після смерті Солодової, видано свідоцтво про право на спадщину державі. Незважаючи на це суд заяву задовольнив.
Які обставини повинен був з'ясувати суд у разі прийняття такого рішення? Якщо ви вважаєте, що суд прийняв рішення, як таке, що суперечить закону,необхідно обґрунтувати свою думку.

13. Ірина Фаріонова, погодившись з порадою судді, подала позовну заяву до суду з вимогою стягнути з відповідача компенсаційні суми - інфляційні та 3% річних - 476 грн. До матеріалів справи вона додала рішення суду з основного боргу та інші необхідні документи.
Справа потрапила до іншого судді. Розглянувши матеріали справи, суддя постановив ухвалу про повернення Фаріонової І. позовну заяву. Своє рішення суддя обґрунтував тим, що сума боргу, з врахуванням компенсаційних сум, боржником по основній справі не була оскаржена, це вказує на те, що між сторонами спір з приводу боргу, взагалі, відсутній, тому заява Фаріонової І. про стягнення компенсаційних сум повинна розглядатись у наказному провадженні.
Получив таку ухвалу та матеріали, Фаріонова І. звернулась до знайомого юриста для консультації з такими питанням: якій суддя прав та як отримати належні їй за законом гроші? Яке звернення писати: просто заяву чи позовну заяву?
Дати письмову відповідь на запитання Фаріонової, з посиланням на законодавство.

14. Сінченко, який втратив ощадну книжку № 375 на пред’явника, звернувся у відділення ощадного банку з проханням видати дублікат, на що йому було відмовлено і роз’яснено, що він такий дублікат одержить тільки після того, коли подасть до відділення ощадного банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення про визнання втраченої ощадної книжки № 375 недійсною.
Чи правильне роз’яснення ощадного банку? Який порядок встановлено законом відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника ? Як належить діяти суду, коли на його оголошення на розгляд справи з’явиться держатель цінного папера ?

15. На заяву спадкоємців Бондаренка К. і Бондаренко С., про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану, суд відмовив внести виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Іван Євдокимович, у дійсності ж він був Іван Євтіхійович.
Ураховуючи те, що встановлення цього факту заявникам було необхідно для одержання спадкового майна, секретар суду порадив їм звернутися із заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.
Чи правильне таке роз’яснення? Який встановлено порядок для виправлення неправильностей запису в актах громадянського стану?

16. 1) Генріховська Л.В. просила місцевий суд встановити факт її народження 7 грудня 1929 р. і зобов’язати органи РАГСу записати її батьком Голуба Петра Вікторовича.
2) Для одержання пенсії у Гайової Оксани Тимофіївни були відсутні документи про трудовий стаж за 5 років, але у неї був профспілковий квиток на ім’я Лакмус Ксенії Тимофіївни, у якому було відмічено, що за ці роки були сплачені внески. Профгрупорг, до якого звернулася заявниця, пояснив, що їй необхідно подати заяву до суду, який може підтвердити, що цей квиток належить їй, і зобов’язати районний відділ соціального захисту зарахувати у трудовий стаж для одержання пенсії ці 5 років. Гайова звернулася із заявою до суду.
Яке рішення ухвалить суд за наведеними справами ?

17. До місцевого суду звернулися з заявою Григоренко і Миколаєнко. Перший – щодо встановлення факту про трудовий стаж, другий – щодо встановлення факту закінчення в 1960 р. Київського лісогосподарського інституту та про те, що він є племінником померлого дядька – Миколаєнка С.І.
Чи відносяться до юрисдикції суду такі справи? Які статті ЦПК встановлюють судову юрисдикцію ?

18. До суду м. Попельня що на Київщині, звернулася із заявою Чернявська П.Л. про встановлення факту, що вона є дочкою померлого Чернявського Л.Г., зазначивши, що це їй необхідно для одержання спадщини – відповідної частини будинку та вкладу в ощадному банку. До заяви були додані: довідка РАГСу, що актовий запис про народження Чернявської П.Л. у м. Фастові відсутній та актові книги за 1924-1945 р.р. не збереглися, довідка будинкоуправління № 1 про те, що заявниця проживає у м. Києві по вул. Польовій 2, та довідка про те, що вона є персіонеркою.
У судовому засіданні було встановлено, що Чернявська П.Л. у м. Попельню, приїхала, щоб подати цю заяву до суду, бо свідки у справі – Каракулько і Брик – проживають у цьому місті. Допитані свідки ствердили, що дійсно вони знають Чернявську П.Л. як дочку Чернявського Л.Г. і що між нею, її двома сестрами і братом після смерті батька три роки йде спір про розділ будинку та іншого спадкового майна.
Суд відмовив Чернявській П.Л. у задоволенні заяви, обгрунтувавши своє рішення тим, що заявниця порушила правила про підсудність.
Чи можна погодитися з таким рішенням суду?

19. Морік Петро Борисович звернувся до суду із заявою, у якій просив визнати, що трудова книжка на ім’я Моріка Пінкуса Борисовича, довідка № 174 кооперативу “Хімтруд” від 31 січня 2001 року на ім’я Моріка Пінкуса Берковича, довідка магазину “Гастроном” за № 17 від 17 січня 2000 року на ім’я Моріка Петра Берковича належать йому.
Суд відмовив у розгляді цієї справи, порадивши заявнику звернутися до органів міліції, які внесуть у паспорт синоніми його імені та по батькові.
Порадившись з адвокатом, Морік звернувся до апеляційного суду.
На які порушення закону він повинен вказати? Як називатиметься така скарга? Яку ухвалу належить постановити судовій палаті у цивільних справах апеляційного суду ?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про наказне провадження як вид цивільного судочинства, його процесуальні особливості, підстави видачі судом судового наказу, набрання ним законної сили, його скасування, формування знань про окреме провадження як особливий вид цивільного судочинства, про категорії справ окремого провадження, формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.

Навички, які мають бути вироблені під час заняття: аналізувати правові підстави щодо видачі судового наказу з метою правильного застосування норм ст. 96 ЦПК; складати процесуальні документи: заяви про видачу судового наказу; заяву про скасування судового наказу; судовий наказ; характеризувати предмет судової діяльності у справах окремого провадження; визначати предмет доказування у справах окремого провадження; складати процесуальні документи: клопотання, заяви, рішення суду.

Перелік процесуальних документів, які можуть складати студенти під час підготовки до заняття: заява про видачу судового наказу; ухвала про залишення заяви про видачу судового наказу без руху; судовий наказ; ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу; ухвала про скасування судового наказу: заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; ухвала про призначення судово-психіатичної експертизи у справі про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи; заява про надання фізичній особі повної цивільної дієздатності; рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою; рішення про встановлення факту перебування фізичної особи на утриманні; рішення про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю.

Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішень
і ухвал суду.

Роль і значення теми для діяльності юриста: формування знань про апеляційне провадження, правову сутність апеляції, реалізацію права на апеляційне оскарження, процедурні питання апеляційного провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів, формування знань про касаційне провадження, правову сутність касації, реалізацію права на касаційне оскарження, процедурні питання касаційного провадження; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів, перегляд судових рішень Верховним Судом України, реалізацію права на оскарження, процедурні питання; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів..

Ключові поняття: право апеляційного оскарження; апеляційна скарга; повноваження апеляційного суду; апеляційне провадження, касаційне провадження; касаційна скарга; повноваження суду касаційної інстанції; заява про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами; суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами, право на звернення до Верховного Суду України з заявою про перегляд судових рішень; повноваження Верховного Суду України при перегляді судових рішен.
Обсяг знань студента після вивчення теми:
Суть апеляції. Суб’єкти права апеляційного оскарження. Об’єкт апеляційного оскарження.
Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду.
Форма і зміст апеляційної скарги, строк її подання. Порядок подання апеляційної скарги.
Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. Порядок приєднання співучасників, третіх осіб до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання чи відмова від неї.
Процесуальний порядок підготовки справи апеляційним судом. Призначення справи до розгляду. Межі розгляду справи апеляційним судом.
Процесуальний порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження апеляційного суду. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали.
Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду.
Суть і значення касаційного оскарження і перевірки рішень і ухвал суду першої інстанції, які були предметом розгляду у апеляційному порядку та рішень і ухвал апеляційного суду. Підстави касаційного оскарження.
Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації. Суб’єкти права касаційного оскарження. Об’єкт касаційного оскарження. Строк на касаційне оскарження.
Форма і зміст касаційної скарги. Порядок подання касаційної скарги.
Відкриття касаційного провадження.
Витребування справи судом касаційної інстанції, надіслання копій касаційної скарги особам, які беруть участь у справі. Заперечення на касаційну скаргу. Приєднання до касаційної скарги. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї.
Підготовка справи до касаційного розгляду. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції. Межі розгляду справи.
Повноваження суду касаційної інстанції.
Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції.
Форма і зміст ухвали та рішення суду касаційної інстанції. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції.
Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України. Право на звернення про перегляд судових рішень до Верховного Суду України. Строк подання заяви.
Підстави та порядок подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень. Перевірка Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідності заяви вимогам ЦПК. Допуск заяви до провадження і порядок провадження по перегляду судових рішень.
Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. Строк розгляду справи. Порядок розгляду справи Верховним Судом України.
Повноваження Верховного Суду України по перегляду судових рішень.
Загальна характеристика, суть та значення перегляду судових рішень і ухвал, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, у зв’язку з нововиявленими обставинами. Юридична природа, ознаки нововиявлених обставин.
Право на звернення про перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Підстави для перегляду рішення, ухвали чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Процесуальний порядок перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами. Об’єкт перегляду. Вимоги щодо оформлення заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 6 год.
План
Апеляційне провадження: загальна характеристика, суди апеляційної інстанції.
Право апеляціного оскарження рішень і ухвал суду першої інстанції.
2.1. Заява про апеляційне оскарження, апеляційна скарга: форма і зміст; порядок подання та прийняття до розгляду.
2.2. Приєднання до апеляційної скарги; доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.
Підготовка до розгляду справи апеляційним судом, призначення справи до розгляду, межі розгляду.
Порядок розгляду справи апеляційним судом. Повноваження апеляційного суду.
5. Касаційне провадження: загальна характеристика. Право касаційного оскарження.
6. Форма і зміст касаційної скарги, порядок подання.
6.1. Приєднання до касаційної скарги; доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її чи відмова від неї.
7. Порядок підготовки і розгляду, межі розгляду справи судом касаційної інстанції. Повноваження суду касаційної інстанції.
8. Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Право на перегляд судових рішень Верховним Судом України та процесуальний порядок його реалізації.
9. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: підстави перегляду і строк подання заяв про перегляд; суди, що здійснюють перегляд; форма і зміст заяви.

ІІ. Завдання для самостійної роботи:
1) Складіть процесуальні документи: апеляційна скарга; ухвала про відкликання апеляційної скарги; ухвала про закриття апеляційного провадження у справі у зв’язку з відмовою від апеляційної скарги; ухвала про скасування заочного рішення суду першої інстанції; ухвала про зміну ухвали суду першої інстанції про забезпечення позову.
2) Складіть процесуальні документи: касаційна скарга; ухвала про прийняття касаційної скарги, про зупинення виконання рішення.
3) Складіть процесуальні документи: заява про перегляд судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами; ухвала про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами; ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.
4) Проаналізуйте судову практику, використовуючи зазначені та інші джерела: 1) Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11;
 Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4.
3. Підготовка рефератів:
Право апеляційного оскарження та порядок його здійснення.
Суб’єкти права касаційного оскарження, їх процесуальні права та обов’язки.
Повноваження суду касаційної інстанції в цивільних справах.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ, його роль у здійсненні правосуддя в цивільних справах.
5. Право на перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами та порядок його здійснення.
6. Право на перегляд судових рішень Верховним Судом України.

Рекомендована література до Теми 8
1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.3.9; 1.3.10; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.39; 1.5.41; 2.1; 2.2; 3.1-3.13; 4.34; 4.35; 4.36; 4.38; 4.48; 4.65; 4.68; 4.69; 4.81; 1.5.4; 1.5.17; 1.5.30; 1.5.38; 2.2; 3.2-3.4; 3.11; 4.28-4.30; 4.92; 4.101; 4.103.
Практичні заняття – 6 год.

Перше практичне заняття - 2 год.

1. Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська розглянув справу і задовольнив позовні вимоги Латишевої про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на користь дитини. Відповідач, що знаходився в тривалому службовому відрядженні в м. Пскові (Росія), довідався про зміст рішення з телеграми своєї матері.
Щоб уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев направив до Апеляційного суду Дніпропетровської області телеграму такого змісту: “Рішення Бабушкінського районного суду про розірвання шлюбу і стягнення аліментів не погоджене зі мною. Прошу переглянути справу з моєю участю. Подробиці листом.
Як повинен діяти апеляційний суд? Чи може телеграма відповідача розглядатися як апеляційна скарга?

2. Вислухавши Фаріонову Ірину, її знайомий юрист дав таку пораду, що дійсно з матеріалів, що є у Фаріонової, не вбачається спір, тому стягнення з відповідача компенсаційній суми - інфляційні та 3% річних - 476 грн. повинно бути в наказному провадженні. Фаріонової І. необхідно подати заяву і наявні в неї матеріали, обов’язково з додатком останній ухвали до суду на ім’я судді, якій постановив цю ухвалу. Він запропонував такий варіант розгляду, нехай сам і розглядає. / Початок спору дивися у темі 7/
Чи правильна порада юриста, чи відповідає вона ЦПК? Яка ваша думка з приводу цього тривалого спору?

3. Районний суд розглянув позов про розділ майна подружжя Панкратових і виніс відповідне рішення. Позивачка Панкратова Т.Л. оскаржила рішення в апеляційному суді із проханням скасувати рішення, тому що справа була розглянута в її відсутності, і вона не була сповіщена про день і час судового засідання. Апеляційний суд відхилив скаргу Панкратової Т.Л. з тих підстав, що рішення районного суду є обґрунтованим і винесено відповідно до норм сімейного законодавства.
Чи вірна ухвала апеляційного суду?

4. Суддя районного суду, розглянувши позовну заяву Яценюка та додані до неї документи, прийшов до висновку, що заява подана до неналежного відповідача. Суддя постановив ухвалу про відмову в прийнятті позову і повернув ухвалу позивачу, надавши строк для усунення недоліків. Знайомий Яценюка, юрист Власенко, порадив йому звернутися зі скаргою до апеляційного суду
Чи допускається оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову в прийнятті позовної заяви? Якщо так, то в якому порядку? Як буде називатися скарга? Який порядок розгляду таких скарг?

5. Орган опіки і піклування пред’явив позов про позбавлення Яблочкіної батьківських прав у відношенні дочки 2005 р. народження. Районний суд задовольнив позовну вимогу і передав дитину на виховання в дитячу установу. Батько дитини, Яблочкін, довідавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу, у якій указав що він не згодний з рішенням суду, що розглянув справу без його участі, не з’ясувавши, чи є батько і чи бажає він виховувати дочку.
Чи підлягає прийняттю і розгляду апеляційним судом скарга Яблочкіна? Чи є підстави для скасування рішення?

6. Судом Дзержинського району м. Харкова ухвалою було відмовлено позивачеві у відкритті провадження по справі з причини пред’явлення позову до структурного підрозділу юридичної особи. Суд в ухвалі посилався на те, що сторонами у цивільному процесі можуть бути тільки фізичні та юридичні особи.
В апеляційній скарзі позивач просив ухвалу суду про відмову у відкритті провадження по справі скасувати та позитивно вирішити питання про прийняття заяви до розгляду.
Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга? В чому різниця реалізації таких повноважень суду апеляційної інстанції, як зміна рішення суду першої інстанції та винесення нового рішення? Дайте характеристику суб’єктів права на апеляційне оскарження.

7. Марченко пред’явила до суду позов про розірвання договору довічного утримання, посилаючись на те, що через свій похилий вік вона уклала з Капустіним вказаний договір. Згідно з умовами цього договору відповідач повинен був довічно повністю її утримувати, надавати необхідні продукти, одяг, забезпечувати належний догляд, матеріальну та фізичну допомогу. Проте з дня підписання договору відповідач не виконує його умов і не надає їй ніякої допомоги. У зв’язку з цим позивачка просила задовольнити позов з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 755 ЦК України. У ході розгляду справи в судове засідання дочкою Марченко було надане свідоцтво про смерть позивачки, крім того вона просила допустити її до участі у справі як правонаступницю.
Яку процесуальну дію має вчинити суд: відкласти розгляд справи, зупинити або закрити провадження, чи залишити заву без розгляду?

Друге практичне заняття – 2 год.
Після смерті Романюк П. І. між її дітьми Романюк М. П., Романюк І. П. та Носовою С. П. виник спір про поділ спадкового майна: житлового будинку та предметів домашньої обстановки і побуту. Рішенням районного суду від 20 травня минулого року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 29 червня того ж року за кожним із спадкоємців визнано право власності на 1/3 частину спадкового майна. 17 січня цього року Носова С. П. звернулася до суду із заявою про перегляд рішення у зв’язку з новониявленими обставинами. У своїй заяві вона зазначила, що з нотаріальної контори отримала повідомлення про наявність заповіту, в якому вона визнається єдиною спадкоємицею.
Чи виникає у даному випадку право на перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами? Чи подана зава у строк, передбачений законом? До якого суду треба звертатися заявниці?
Галкін та Галкіна перебували у зареєстрованому шлюбі, 20. 06. поточного року Галкін подав до місцевого суду Фрунзенського району позов про поділ квартири та автомобіля, які є спільною сумісною власністю подружжя. Суддя постановив ухвалу по відмову у відкритті провадження у справі, мотивуючи її тим, що 15.04. цього ж року місцевим судом Фрунзенського району було постановлено ухвалу про закриття провадження у справі за позовом Галкіної до Галкіна про поділ спільно нажитого майна, в зв’язку з відмовою позивача від позову.
Галкін подав апеляційну скаргу до апеляційного суду.
Які правові наслідки має відмова позивача від позову? Чи мав правові підстави Галкін звертатися до суду? Які позови визнаються тотожними? Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд?

Пшонка звернувся до суду із позовом до Луценко про визнання права власності на 3/4 будинку та визнання частково недійсним заповіту його дружини. Рішенням місцевого суду Харківського району від 28 вересня минулого року позов задоволено частково: за Пшонкою та Луценко шляхом затвердження мирової угоди визнано право власності на 1/2 будинку за кожним. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом визнане частково недійсним. При цьому підставою для задоволення позову суд визнав досягнуту сторонами мирову угоду.
Пшонка звернувся до апеляційного суду з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судом, норм процесуального права. Розглянувши апеляційну скаргу апеляційний суд постановив ухвалу про відмову у задоволенні апеляційної скарги та залишенні рішення суду першої інстанції без змін.
У січні поточного року Пшонка подав касаційну скаргу до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі Пшонка просив суд скасувати зазначені судові рішення та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Судова палата у цивільних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ дійшла висновку, що порушення судом норм процесуального права призвело до неправильного вирішення справи, а помилка допущена судом першої інстанції не було виправлена судом вищестоящої інстанції.
Визначте які норми процесуального права було порушені судом першої інстанції? Які повноваження мають суд апеляційної та касаційної інстанції щодо оскаржуваних рішень? Чи є підстави для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції?

11. До місцевого суду Київського району звернулося ВАТ КП «Харківські теплові мережі » з позовом до громадян Колосова С. П, Колосової О. В та Колосова П. В. про стягнення заборгованості за надані комунальні послуги у розмірі 4500 грн. Також позивач просив стягнути з відповідачів судовий збір. Місцевий суд задовольняючи позов в резолютивній частині рішення вказав: «Позов ВАТ КП «Харківські теплові мережі » задовольнити повністю. Стягнути з Колосова С. П. та Колосова П. В. заборгованості за надані комунальні послуги у розмірі 4500 грн. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 20 - денний строк»
Які помилки допущені судом в резолютивній частині рішення? Якими засобами можна виправити допущені недоліки судового рішення? Складіть рішення по даній справі.

12. Прокурор Приморського району Запорізької області звернувся до суду з позовом в інтересах Перова С.С., Грищенко Н.К., Семенко А.А. та Меркулова А.С. до ТОВ „Березіль” про розірвання договорів оренди земельних паїв, керуючись ст. 3, ст. 45 ЦПК, ст. 36-1 Закону України “ Про прокуратуру”. Ухвалою судді у відкритті провадження у справах було відмовлено з тих мотивів, що всі особи, на захист прав яких звернувся прокурор, правоздатні і можуть самостійно звернутися до суду за захистом своїх прав, тому правових підстав для звернення прокурора до суду не має.
Дайте правову оцінку діям суду. Визначте підстави та форми участі прокурора в цивільному судочинстві. Які докази повинен надати прокурор до позовної заяви?


Тема 9. Виконавче провадження. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.

Роль і значення теми для діяльності юриста: формування знань про звернення судових рішень до виконання, повноваження суду у процесі виконання судових рішень, розуміння змісту процедурних питань; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів. Формування знань про виконавче провадження, повноваження державного виконавця, права та обов’язки осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, розуміння змісту процедурних питань; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.
Ключові поняття: негайне виконання; повноваження суду, пов’язані з виконавчим провадженням; роз’яснення рішень; відстрочка, розстрочка виконання; зміна способу і порядку виконання; оголошення розшуку боржника і дитини; розгляд скарг на дії, бездіяльність державного виконавця; оскарження і виконання рішень третейських судів. Виконавче провадження; органи, які здійснюють примусове виконання рішень суду у цивільних справах; права та обов’язки сторін у виконавчому провадженні; учасники та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій.
Обсяг знань студента після вивчення теми:
Види виконання: за загальними правилами; негайне виконання. Підстави для застосування негайного виконання. Підстави для обов’язкового та факультативного негайного виконання рішень суду.
Виконавчі документи. Виконавчий лист. Вимоги до змісту виконавчого документа. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. Повноваження суду на виправлення помилки у виданому ним виконавчому листі, допущеної при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане стягувачем за виконавчим листом.
Повноваження суду у процесі виконання судового рішення. Роз’яснення рішення суду; поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання; відстрочка або розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання рішення; розгляд питання про визнання мирової угоди та відмови від примусового виконання рішення; вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу; вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини; вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи; вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; заміна сторони виконавчого провадження; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; вирішення питання про поворот виконання.
Порядок оскарження рішення третейського суду. Компетенція місцевого суду у справах про оскарження рішень третейських судів. Підсудність справ про оскарження рішень третейських судів. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду. Підготовка справи до судового розгляду, судовий розгляд. Підстави для скасування рішення третейського суду. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду.
Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, порядок її розгляду Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі.
Органи Державної виконавчої служби. Учасники виконавчого провадження. Державні виконавці, їх права при здійсненні виконавчого провадження.
Особи, які беруть участь у виконавчому провадженні. Сторони у виконавчому провадженні (стягувач і боржник). Співучасть і правонаступництво. Представники сторін. Форми участі прокурора, органів опіки і піклування у виконавчому провадженні. Особи, які залучаються до здійснення виконавчих дій.
Загальні правила державного виконання. Відкриття виконавчого провадження. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання. Встановлення державним виконавцем строку для добровільного виконання рішення. Випадки, коли державний виконавець відмовляє у відкритті виконавчого провадження. Підстави відкладення провадження виконавчих дій. Підстави зупинення і закінчення виконавчого провадження.
Судовий контроль за виконанням судових рішень. Розгляд судом скарг на рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця.

Семінарське заняття – 2 год.
Практичне заняття – 4 год.

План семінарського заняття:
Процесуальний порядок звернення судових рішень до виконання. Підстави для застосування негайного виконання судових рішень.
Виконавчий лист. Вимоги до змісту виконавчого документа.
Повноваження суду у процесі виконання судового рішення.
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.
Поняття та значення виконання судових рішень як стадії цивільного процесу.
Учасники виконавчого провадження, їх права й обов’язки.
Підстави виконання та виконавчі документи.
Загальні правила державного виконання судових рішень.
Правові підстави та порядок вирішення питання про поворот виконання.

ІІ. Завдання для індивідуальної роботи:
1) Складіть процесуальні документи: заява про видачу виконавчого листа; ухвала про видачу дубліката виконавчого листа; заява про зміну способу і порядку виконання рішення; ухвала про заміну сторони виконавчого провадження; заява про скасування рішення третейського суду; ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду; заява про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі; заяву про видачу виконавчого листа; ухвалу про видачу дублікату виконавчого листа; заяву про зміну способу і порядку виконання рішення; ухвалу про заміну сторони виконавчого провадження.
2) Підготуйте реферативні повідомлення за матеріалами публікацій в наукових періодичних виданнях, в яких висвітлюються провадження у справах за участю іноземних осіб та визнання і виконання в Україні рішень іноземних судів.

Рекомендована література до Теми 9:
1.1; 1.21; 1.3.1; 1.3.10; 1.3.14; 1.3.19; 1.3.20; 1.3.21; 1.3.24; 1.4.7; 1.4.13; 2.1; 3.2; 4.24; 4.163; 4.164; 1.3.6; 1.3.22; 1.3.23; 1.3.25; 1.4.2;1.4.9;1.5.24; 1.5.36; 1.5.37; 3.2; 4.46; 4.126; 4.127; 4.158; 4.165; 4.167; 4.168.
Практичне заняття – 4 год.

Перше практичне заняття – 2 год.


1. В юридичну консультацію звернулась гр-ка Богословська з проханням підказати, що їй робити у зв’язку з тим, що вона загубила виконавчий лист. Виконавчий лист був загублений разом з паспортом та іншими документами. Про свою втрату вона повідомила міліцію в той же день, про що свідчить довідка, з райвідділу міліції.
Дати відповідь Богословської. Чи можливо отримати копію або дублікат виконавчого листа? Якщо так, то хто його видає та якій порядок існує для його отримання?

2. Розглянувши справу за позовом Кужель до ТОВ «Сучасні страви», про відновлення на роботі та стягнення заробітної платні за вимушений прогул за 3 міс. та за моральну шкоду, суд вирішив: позов задовольнити і відновити Кужель на колишній роботі у якості продавця негайно; стягнути на користь Кужель платню за 3 місяці вимушеного прогулу у розмірі 5720 грн., негайно виплатити заробітну плату за 2 міс. та за моральну шкоду 1500 грн.; в дохід держави стягнути 67,20 грн. судового збору.
Чи правильне рішення суду? Якій існує порядок відновлення на роботі, виплати з/ плати та стягнення судового збору по цієї категорії справ?

3. Державний виконавець прибув до місця проживання боржника Звягільського для опису майна і накладення арешту о 21 год. 30 хв. Однак його дружина не відчинила дверей державному виконавцю, посилаючись на пізній час.
Через півгодини виконавець з’явився з понятими і представником ЖЕКу, зламавши дверний замок, зайшов до квартири і описав меблевий гарнітур “Анна”, телевізор “Соні ”, піаніно фірми “Шредер”, книжкову шафу, обідній стіл (на загальну суму 15700 грн.). Дружина Звягільського просила державного виконавця залишити сім’ї обідній стіл, а також не включати до акта піаніно, оскільки їх син Євген (17 років) є учасником музичного ансамблю “Обрій” і піаніно йому потрібно для репетиції. Вона просила не включати до спису і деякі інші речі, оскільки рахунок боргу становить 8000 грн. Державний виконавець прохання Звягільської залишив без задоволення, тому вона звернулася зі скаргою до суду, вважаючи дії судового виконавця неправильними.
Дайте висновок щодо скарги. Чи правильні дії судового виконавця?
Час провадження виконавчих дій? Майно, яке підлягає опису та арешту.

4. За виконавчими листами із заробітку боржника Борзова стягувалися щомісячно аліменти на утримання непрацездатної матері, а також шкода, заподіяна Борзовим Голикову розкраданням майна, що належало останньому на праві приватної власності.
У зв’язку з виходом Борзова на пенсію за віком він звернувся до суду із заявою, в якій просив дати вказівку державному виконавцю щодо зменшення розміру щомісячних стягнень з його пенсії, оскільки розмір її значно нижчий від розміру його колишнього заробітку.
Хто і в якому порядку вирішує такі питання? Якими є особливості звернення стягнення на пенсію?

5. За позовом Круглова суд своїм рішенням зобов’язав Тихонова протягом двох місяців відремонтувати стелю і стіни у двокімнатній квартирі, яку займає Круглов, у зв’язку з тим, що Тихонов, залишивши відкритим у своїй квартирі кран, залив квартиру Круглова і зіпсував побілку та штукатурку стелі і стін. По закінченні двомісячного терміну державний виконавець установив, що Тихонов до ремонту не приступав і відмовляється від його проведення.
Які заходи встановлено законом щодо забезпечення примусового виконання таких рішень?

6. Яворівський рішенням суду був поновлений на роботі з виплатою зарплати за 30 робочих днів вимушеного прогулу. Наступного дня він одержав виконавчий лист і пред’явив його директорові заводу з проханням видати наказ про його поновлення на роботі.
Директор заводу заявив, що рішення суду він не виконає до того часу, поки ця справа не буде переглянута апеляційним судом.
Яким є процесуальний порядок виконання судових рішень про поновлення на роботі ? Що робити Яворівському? Які дії ДВС, суду?

7. Мосійчук звернувся до суду з позовом до Прилипка про стягнення заборгованості за договором позики в сумі 30 000 грн. Під час попереднього судового засідання у справі сторони уклали мирову угоду, за умовами якої Прилипко зобов’язався сплатити Мосійчуку 5 000 грн протягом трьох місяців, а в рахунок решти суми боргу передати належний йому автомобіль протягом того ж строку. Ухвалою суду мирову угоду було затверджено, провадження у справі закрито.
Протягом наступних трьох місяців Прилипко прийнятих на себе зобов’язань не виконав, а на звернення Мосійчука заявив, що навіть і не мав наміру сплачувати гроші та передавати автомобіль.
Яким чином може захистити свої права Мосійчук? Чи можливе примусове виконання мирової угоди, укладеної в цивільній справі? Якщо так то назвіть умови та підстави такго виконання та, які виконавчі документи необхідні для цього?

Уміння, які мають бути вироблені під час заняття: формування знань про виконавче провадження, повноваження державного виконавця, права та обов’язки осіб, які беруть участь у виконавчому провадженні, розуміння змісту процедурних питань; формування вмінь щодо підготовки процесуальних документів.
Навички, які мають бути вироблені під час заняття: складати заяви, клопотання, інші процесуальні документи.
Перелік процесуальних документів, які можуть складати студенти під час підготовки до заняття: заява про видачу виконавчого листа; ухвала про видачу дубліката виконавчого листа; заява про зміну способу і порядку виконання рішення; ухвала про заміну сторони виконавчого провадження.

Структура навчальної дисципліни

Назва розділів і тем
Всього годин
Всього годин з викладачем
З них:
З них:
Лекції
Практичні зан.
Семінарські зан.
Самост. та інд. робота

Самостійна робота

Індивідуальна робота


1 2 3 4 5 6 7 8 9
Модуль № 1
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.

Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального права.
24
8
4
2
2
16
8
8

Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу.
24
10
4
4
2
14
7
7

Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Докази та доказування у цивільному процесі.
24
10
4
4
2
14
7
7

Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права.
24
10
4
4
2
14
7
7

Контрольна робота.

Разом за змістовим модулем 1
96
38
16
14
8
58
29
29

Змістовний модуль № 2. Судовий розгляд цивільних справ.

Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанції.
24
10
4
4
2
14
7
7

Тма 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення.
24
10
4
4
2
14
7
7

Тема 7. Непозовні провадження.
24
10
4
4
2
14
7
7

Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішень і ухвал суду.
24
12
4
6
2
14
7
7

Тема 9. Виконавче провадження. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
22
10
4
4
2
12
6
6

Контрольна робота

Разом за змістовим модулем 2
120
52
20
22
10
68
34
34

Іспит

Усього годин :
216
90
36
36
18
126
63
63
5. Теми практичних занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин


Модуль № 1
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.1
Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального права.
2

2
Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу.
4

3
Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Докази та доказування у цивільному процесі.
4

4
Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права.
4


Змістовний модуль № 2. Судовий розгляд цивільних справ.Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанції.
4


Тма 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення.
4


Тема 7. Непозовні провадження.
4


Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішень і ухвал суду.
4


Тема 9. Виконавче провадження. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
2


Всього:
326. Теми семінарських занять

з/п
Назва теми
Кількість
годин


Модуль № 1
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного процесуального права.1
Тема1. Поняття та принципи цивільного процесуального права.
2

2
Тема 2. Цивільні процесуальні правовідносини. Учасники цивільного процесу.
2

3
Тема 3. Цивільна юрисдикція. Підсудність цивільних справ. Докази та доказування у цивільному процесі.
2

4
Тема 4. Цивільні процесуальні строки. Судові витрати. Санкції цивільного процесуального права.
2


Змістовний модуль № 2. Судовий розгляд цивільних справ.


5
Тема 5. Подання позову. Відкриття провадження у справі, підготовка справи до судового розгляду в суді першої інстанції.
2

6
Тма 6. Судовий розгляд цивільних справ. Судові рішення.
2

7
Тема 7. Непозовні провадження.
2

8
Тема 8. Провадження по оскарженню і перегляду рішень і ухвал суду.
4

9
Тема 9. Виконавче провадження. Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.
4


Всього:
227. Самостійна робота


з/п
Назва теми та виду роботи
Кількість
годин

1
Тема1. Опрацювати та законспектувати:
Постанову Пленуму Верховного Суду України
від 22.02.1991 р. № 1 Про завдання судів по підвищенню рівня правосуддя
від 1 листопада 1996 р. № 9 Про застосування Конституції України прри здійсненні правосуддя
від 13 червня 2007 р. № 8 Про незалежність судової влади.4

2
Тема 2. Опрацювати та законспектувати:
Постанову ПВС України від 30 травня 1997 р. № 7 Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина.
Постанову ПВС України від 28 березня 1972 р. № 3 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним.
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
4

3
Тема 3. Опрацювати та законспектувати:
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2
http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Постанову ПВС України від від 30 травня 1997 р. № 8 Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах.
4

4
Тема 4. Опрацювати та законспектувати:
- Закон України Про судовий збір. ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 14, ст.87 ), із подальшими змінами


2

5
Тема 5. Опрацювати та законспектувати:
Постанову ПВС України від 21 грудня 1990 р. № 9 Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першої інстанції.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=114774


6
Тема 6. Опрацювати та законспектувати:
Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
2
7
Тема 7. Опрацювати та законспектувати:
Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 № 14 //
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5.
Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
4

8
Тема 8. Опрацювати та законспектувати:
Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477;

4

9
Тема 9. Опрацювати та законспектувати:
Закон України. Про виконавче провадження. ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 24, ст.207 ), із подальшими змінами.
Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14.
Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12.4Індивідуальні завдання

Індивідуальні навчальні завдання, а також заняття з окремими студентами визначаються та проводяться за їх індивідуальними планами. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно, за окремо визначеною разом з викладачем тематикою при консультуванні викладачем.

9. Методи навчання
Методи навчання Цивільно-процесуального права взаємодія між викладачем і студентами, під час яких відбувається передача та засвоєння знань, умінь і навичок від викладача до студента, а також самостійної та індивідуальної роботи студента.
При проведенні визначених планом видів занять використовуються таки методи:
1. Під час викладення навчального матеріалу: словесні, наочні, практичні.
2. За організаційним характером навчання: 
- методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
- методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності;
- методи контролю та самоконтролю у навчанні;
- бінарні (поєднання теоретичного, наочного практичного ) методи навчання.
3. За логікою сприймання та засвоєння навчального матеріалу: індуктивно-дедукційні, репродуктивні, прагматичні, дослідницькі, проблемні тощо.

10. Методи контролю

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, підготовка рефератів, відпрацювання академічних заборгованостей, тематичні та індивідуальні консультації.
Модульний контроль – виконання контрольної роботи згідно з тематичним планом, тестових завдань, підготовка та захист самостійної, індивідуальної роботи.
Підсумковий контроль – іспит.


11. Розподіл балів, які отримують студенти


Поточне тестування та самостійна робота
Сума

Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2


Т 1
Т 2
Т 3
Т 4

Т 5
Т 6
Т 7
Т 8
Т 9

100

6/5
6/5
6/6
6/5

5/6
5/6
5/6
5/6
5/6


45
55


Чисельник – бали за роботу на семінарських та практичних заняттях.
Знаменник – бали за самостійну та індивідуальну роботу.
Теми 1-4; 5-9 – теми змістових модулів.

12. Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності
Оцінка ECTS
Оцінка за національною шкалоюдля екзамену, курсового проекту (роботи), практики
для заліку

90 – 100
А
відмінно


зараховано

82-89
В
добре


74-81
С64-73
D
задовільно


60-63
Е35-59
FX
незадовільно з можливістю повторного складання
не зараховано з можливістю повторного складання

0-34
F
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни13. Методичне забезпечення
1. Плани семінарських та практичних занять.
2. Робочі зошити студента з підготовки до семінарських та практичних занять.
3. Підготовлені зразки процесуальних документів, згідно з умовами практичного заняття.
4. Підготовлені студентами під час самостійної та індивідуальної роботи реферати, узагальнення практики розгляду судами справ з житлових спорів, доповіді за рекомендованою та самостійно обраною тематикою, рішення додаткових завдань та ін.
5. Кодекси, рекомендовані нормативні документи, підручники.


14. Питання та завдання для підготовки до підсумкового контролю

Поняття цивільного процесуального права.
Метод і система цивільного процесуального права.
Джерела цивільного процесуального права.
Провадження і стадії цивільного процесу.
Поняття принципів цивільного процесуального права та їх класифікація.
Конституційні принципи цивільного процесуального права.
Принципи цивільного процесуального права, закріплені законодавством про судочинство в Україні.
Принцип колегіальності і одноособовості розгляду цивільних справ.
Принцип доступності і гарантованості судового захисту прав і свобод людини і громадянина.
Принцип національної мови судочинства.
Принцип публічності в цивільному процесі.
Принцип змагальності.
Принцип диспозитивності.
Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону.
Принцип гласності судового розгляду і його повної фіксації технічними засобами.
Принцип безпосередності в цивільному процесі.
Принцип поєднання усності і письмовості судового розгляду.
Поняття цивільних процесуальних правовідносин.
Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.
Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.
Зміст цивільних процесуальних правовідносин.
Суд – обов’язковий суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Відводи.
Особи, які беруть участь у справі, їх процесуальні права та обов’язки.
Особи, які сприяють судовому розгляду і вирішенню справи: їх права та обов’язки.
Поняття сторін в цивільному процесі. Процесуальні права та обов’язки сторін.
Процесуальна співучасть в цивільному процесі.
Поняття процесуального правонаступництва.
Неналежний відповідач і порядок його заміни.
Поняття і види третіх осіб в цивільному процесі.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, їх процесуально-правове становище.
Підстави, процесуальні форми і види участі прокурора в цивільному процесі.
Участь в цивільному процесі органів державної влади і місцевого самоврядування.
Поняття судового представництва та його види. Процесуальні повноваження представника.
Поняття процесуальних строків їх види та значення.
Обчислення і зупинення процесуальних строків.
Продовження та поновлення процесуальних строків.
Поняття і види судових витрат.
Витрати, пов’язані з розглядом судової справи.
Розподіл судових витрат між сторонами.
Заходи процесуального примусу.
Поняття та види відповідальності за порушення норм цивільного процесуального права.
Цивільна юрисдикція суду, її види.
Поняття та види підсудності.
Функціональна підсудність, її характеристика.
Територіальна підсудність, її види.
Поняття і види судових доказів.
Доказування. Елементи доказування. Предмет доказування.
Належність доказів і допустимість засобів доказування.
Пояснення сторін та їхніх представників як засіб доказування.
Показання свідків як засіб доказування.
Письмові докази, їх види.
Речові докази та їх дослідження.
Забезпечення доказів.
Судові доручення щодо збирання доказів.
Висновок експерта як засіб доказування.
Поняття і загальна характеристика позовного провадження.
Поняття позову, його елементи та види.
Забезпечення позову.
Позовна заява та її реквізити.
Способи захисту відповідача від заявленого проти нього позову.
Зміни у позовногму спорі.
Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі як стадія цивільного процесу.
Процесуальний порядок відкриття провадження у справі.
Процесуальний порядок підготовки цивільних справ до судового розгляду.
Судові виклики і повідомлення.
Судовий розгляд цивільної справи як стадія цивільного процесу.
Судове засідання як процесуальна форма розгляду та вирішення цивільної справи.
Ускладнення у ході судового розгляду цивільних справ.
Фіксування цивільного процесу.
Судові рішення: поняття, суть, види. Законна сила рішення суду.
Вимоги до рішень суду. Форма і зміст рішення суду.
Усунення недоліків рішення судом, який його ухвалив.
Ухвали суду першої інстанції.
Заочний розгляд цивільної справи: поняття та особливості.
Поняття та особливості наказного провадження. Судовий наказ як особлива форма судового рішення.
Розгляд справи у порядку наказного провадження.
Окреме провадження: загальна характеристика.
Загальні правила розгляду та вирішення справ окремого провадження.
Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи.
Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.
Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою.
Розгляд судом справ про усиновлення.
Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення.
Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі.
Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність.
Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою.
Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку.
Розгляд судом справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.
Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.
Право апеляційного оскарження та порядок його реалізації.
Підготовка та порядок розгляду справи апеляційним судом.
Повноваження суду апеляційної інстанції. Ухвали та рішення суду апеляційної інстанції.
Право касаційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації.
Порушення касаційного провадження, підготовка та розгляд справи судом касаційної інстанції.
Повноваження суду касаційної інстанції. Рішення, ухвали суду касаційної інстанції.
Провадження по перегляду судових рішень Верховним Судом України.
Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: поняття, особливості, суб’єкти права оскарження, форма та зміст заяви.
Звернення рішення суду до примусового виконання, виконавчі документи.
Повноваження суду у процесі виконання судових рішень.
Учасники виконавчого провадження, їх права й обов’язки.
Негайне виконання судових рішень.
Провадження у справах про оскарження рішень третейських судів.
Провадження у справах про видачу виконавчих листів на примусове виконання рішень третейських судів.
Порядок вирішення питання про поворот виконання. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ.
Цивільне судочинство з іноземним елементом в Україні: загальна характеристика.
Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.
Умови визнання в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.


15. Інформаційне та методичне забезпечення.
Рекомендована література

1. Основні нормативні акти:
1.1. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – Ст. 141 (із змінами).
1.2. Акти міжнародного права:
1.2.1. Загальна декларація прав людини. Документ ООН, схвалено 10 грудня 1948 року.
1.2.2. Конвенція про права дитини. Схвалено ООН, Резолюція № 44/25, 20 листопада 1989 року. Ратифіковано Україною 27 лютого 1991 р. № 789-ХІІ.
1.2.3. Конвенція про правову допомогу та правові відносини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Міжнародна угода від 22 січня 1993 р. Ратифіковано Україною 10 листопада 1994 року № 240/94 ВР.
1.2.4. Європейська конвенція про здійснення прав дітей, вiд 25 січня 1996 р. (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про здійснення прав дітей» № 69-V від 03 серпня 2006 р. // ВВР. – 2006. - № 41. - Ст. 354).
Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута) вiд 27 листопада 2008 р. (Конвенцію ратифіковано Законом України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» № 3017-VI від 15 лютого 2011 р. із застереженням та заявою).
1.3. Закони:
1.3.1. Цивільний процесуальний кодекс України № 1618-ІV від 18 березня 2004 р. // ВВР. – 2004. - № 40-41, 42. – Ст. 492 ( у редакції від 31.05.2011 р.).
1.3.2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // ВВР. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356 (із змінами).
Сімейний кодекс України № 2947-ІІІ від 10 січня 2002 р. // ВВР. – 2002. - № 21-22. – Ст. 135 (із змінами).
Про судоустрій та статус суддів. Закон України від 07 липня 2010 р. № 2453-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Про Конституційний Суд України. Закон України // ВВР. – 1996. - № 49. – Ст. 272.
Про міжнародне приватне право. Закон України від 23 червня 2005 р. № 2709-ІV // ВВР. – 2005. - № 32. – Ст. 422 (із змінами).
Про засади державної мовної політики. Закон України від 3 липня 2012 р. № 5029-VI // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про безоплатну правову допомогу. Закон України від 8 липня 2011 р. // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про судовий збір. Закон України вiд 8 липня 2011 р. № 3674-VI // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
1.3.10. Про прокуратуру. Закон України № 1789-ХІІ від 5 грудня 1991 р. // ВВР. – 1991. - № 53. – Ст. 793 (із змінами).
1.3.11. Про адвокатуру та адвокатську діяльність. Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про нотаріат. Закон України № 3425-ХІІ від 2 вересня 1993 р. // ВВР. – 1993. - № 39. – Ст. 383 (із змінами).
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Закон України № 776/97-ВР від 23 грудня 1997 р. // ВВР. – 1998. - № 20. – Ст. 99.
Про третейські суди. Закон України № 1701-ІV від 11 травня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. - № 23. – Ст. 1540 (із змінами).
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження цивільної дієздатності осіб, які зловживають азартними іграми Верховна Рада України; Закон від 21.02.2012 № 4416-VI // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо участі у судовому засіданні в режимі відео конференції. Закон України від 4 липня 2012 р. № 5041-VI // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про державну реєстрацію актів цивільного стану. Закон України від 1 липня 2010 р. № 2398-VI // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Про громадянство України. Закон України № 2235-ІІІ від 18 січня 2001 р. // ВВР. – 2001. - № 13. – ст. 65 (із змінами).
. Про державну виконавчу службу. Закон України № 202/98 – ВР від 24 березня 1998 р. (із змінами).
Про виконавче провадження. Закон України № 606-ХІУ від 21 квітня 1999 р. // ВВР. - 1999. - № 24. – Ст. 207 (із змінами) (у редакції від 04.11.2010 р.).
Про внесення змін до Закону України «Про виконавче провадження» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб). Закон України № 2677-VI від 4 листопада 2010 р.
Про міжнародні договори України. Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-ІУ.
Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів. Закон України № 860-ІІІ від 29 листопада 2001 р. // ВВР. – 2002. - № 10. – Ст. 76 (із змінами).
Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо оскарження рішення третейського суду та видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. Закон України вiд 3 лютого 2011 р. № 2979-VI.
Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 4 лютого 1994 р. № 3929-ХІІ.
Про охорону дитинства. Закон України № 2402-ІІІ від 26 квітня 2001 р. // ВВР України. – 2001. - № 30. – Ст. 42 (із змінами).
Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей. Закон України від 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // ВВР. – 1995. - № 6. - Ст. 35 (у редакції вiд 11.06.2009. Назва Закону із змінами, внесеними згідно із Законом України № 609-V від 07.02.2007).
Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Закон України вiд 13 січня 2005 р. № 2342-IV // ВВР. – 2005. - № 6. - Ст. 147.
Про судову експертизу. Закон України № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 р. (із змінами) // ВВР. – 1994. - № 28. - Ст. 232.
Про психіатричну допомогу. Закон України від 22 лютого 2000 р. № 1489-III (із змінами) // ВВР. – 2000. - № 19. - Ст. 143.
1.4. Підзаконні акти:
1.4.1. Питання мережі місцевих загальних та апеляційних судів. Указ Президента України вiд 20 травня 2011 р. № 591/2011.
Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України. Указ Президента України вiд 03.03.2011 р. № 261/2011.
Про граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх компенсації за рахунок держави. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2006 р. № 590 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Про порядок визначення друкованого засобу масової інформації, у якому розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2006 р. № 52 // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Порядок провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 905 // Офіційний вісник України. – 2008. - № 79. - Ст. 2660; 2010. - № 1. - Ст. 38 (Див.: Про внесення змін до Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 1045).
Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 // Офіційний вісник України. - 2008. -№ 76. - Ст. 2561; 2010. - № 1. - Ст. 38. - № 86. - Ст. 3018; 2011. - № 30. - Ст. 1298.
Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень. Затверджене наказом Міністерства юстиції України від 20 травня 2003 № 43/5 // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Інструкція про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів. Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 (із змінами).
Інструкція про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень. Затверджена наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27 червня 2008 № 1092/5/54 (із змінами від 25 березня 2010 р., наказ ; 604/5/47) // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції з організації роботи адресно-довідкових бюро в системі Міністерства внутрішніх справ України. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2010 р. № 495.
Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Наказ Міністерства юстиції України вiд 19 серпня 2011 р. № 2009/5.
Про затвердження Положення про порядок доступу судів загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва вiд 14 лютого 2011 р. № 17.
Про затвердження Порядку розшуку боржника - фізичної особи. Наказ Міністерства внутрішніх справ України вiд 27 серпня 2008 р. № 408.
1.5. Постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо):
1.5.1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004.
1.5.2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року № 23-рп/2009.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів "найвищий судовий орган", "вищий судовий орган", "касаційне оскарження", які містяться у статтях 125, 129 Конституції України від 11 березня 2010 року № 8-рп/2010.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка Володимира Георгійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв'язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 року № 3-рп/2010.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду) від 28 квітня 2010 року № 12-рп/2010.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Кузьменка Віталія Борисовича щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 364 Кримінального кодексу України (справа щодо застосування кваліфікуючої ознаки "працівник правоохоронного органу" до працівника державної виконавчої служби) від 18 квітня 2012 р. № 10-рп/2012 (Справа № 1-13/2012).
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12.04.2012 № 9-рп/2012 (Справа № 1-10/2012)
Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9.
Про незалежність судової влади. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 13 червня 2007 р.
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 2 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про усиновлення і про позбавлення та поновлення батьківських прав. Постанова пленуму Верховного Суду України від 30 березня 2007 р. № 3 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду України № 20 від 19.12.2008 р.).
Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 р. № 9 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Верховного Суду № 2 від 12 червня 2009 р.) http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судове рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного суду України від 18 грудня 2009 р. № 14 http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку. Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 жовтня 2008 р. № 12 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14.06.2012 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 р. № 9 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи. Постанова Пленуму Верховного суду України від 27 лютого 2009 р. № 1 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику у справах про спадкування. Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 2008 р. № 7 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного суду України від 31 січня 1995 р. № 5.
Про судову практику із справ про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним. Постанова Пленуму Верховного суду України від 28 березня 1972 р. № 3.
Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 14.
Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12.
Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 11 від 21 грудня 2007 р. // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – №1. – С. 5–11.
Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.06.2010 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику в цивільних справах про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 10 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про судову практику застосування статей 353 – 360 Цивільного процесуального кодексу України. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.09.2011 № 11 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про практику розгляду судами заяв у порядку наказного провадження. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 23.12.2011 № 14 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477.
Про застосування цивільного процесуального законодавства при перегляді судових рішень у зв'язку за нововиявленими обставинами. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 4 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].
Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 5 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20, 21].
Про практику застосування судами статті 376 Цивільного кодексу України (про правовий режим самочинного будівництва). Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 30.03.2012 № 6 // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477; [Джерело: ЮВУ. - № 20].
Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 20.04.2011 р. / М.Б.Сніжко – Начальник відділу міжнародного приватного права Департаменту міжнародного приватного права і міжнародної правової допомоги // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Щодо змін у законодавстві у зв'язку з ратифікацією Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої). Роз’яснення Міністерства юстиції України вiд 14.04.2011 р. // [Офіційне джерело]: http://zakon1.rada.gov.ua.
Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб / Верховнй Суд України / Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. // http://www.yurincom.com/ua/legal_practice/?id=11477
Консульська легалізація офіційних документів. Роз'яснення Міністерства юстиції України вiд 12.01.2011 р.
Роз'яснення щодо застосування міжнародних договорів України про правову допомогу в частині, що стосується скасування вимоги легалізації офіційних документів, виданих компетентними органами Договірних Сторін. Лист Міністерства юстиції України вiд 11.05.2010 р. № 26-26/291.
Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12.
Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12.
Щодо обов'язкових для всіх судів України правових позицій: Вищий спеціалізований суд; Лист від 16.01.2012.
Щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 13.02.2012 № 4-183/0/4-12.
Щодо роз'яснення окремих аспектів видачі судових наказів про стягнення заборгованості по оплаті комунальних послуг: Вищий спеціалізований суд; Лист від 03.05.2012 № 6-27/0/9-12.
Щодо деяких спірних питань застосування норм цивільного процесуального права: Вищий спеціалізований суд; Лист, Питання-відповідь від 10 липня 2012 р. № 6-47/0/9-12.
2. Підручники:
2.1. Цивільний процес України: Підручник / За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2007.
2.2. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005.
3. Навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:
3.1. Безлюдько І.О., Бичкова С.С. Бобрик В.І. та ін. Цивільне процесуальне право України: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2006.
3.2. Кравчук В.М., Угриновська О.І. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2010. – 800 с. (станом на 1 жовтня 2010 р.).
3.3. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юридичний, 2005.
3.4. Митракова І. Збірник задач з цивільного процесуального права України: Навч.-метод. посібник. – К.: КНТ, 2007. – 112 с.
3.5. Олійник О.Б. Судова документація : навч. посіб. / Міжгалузевий інститут управління. - К. : Алерта, 2007. - 282 с.
3.6. Порівняльне судове право: підручник / М.М.Михеєнко, В.В. Молдован, Л.К.Радзієвська. – К.: Либідь, 1993.
3.7. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. - 1088 с.
3.8. Тертышников В.И. Основы гражданского судопроизводства Украины. – Х., 2006.
3.9. Тертишніков В.І. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар. – Х.: “Ксилон”, 2006.
3.10. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. / За заг. ред. С.Я.Фурси. – К. – Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.
3.11. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. Є.О.Харитонова, О.І.Харитонової, В.В.Васильченка, Н.Ю.Голубєвої. – Х.: Одісей, 2009.
3.12. Цивільний процес: Навчальний посібник / За ред. Ю.В.Білоусова. – К.: Прецедент, 2006.
3.13. Штефан О.О. Цивільне процесуальне право України: навч. посіб. / О.О.Штефан. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 360 с.
4. Монографії та наукові видання
4.1. Амельченко, Марія Василівна. Особенности заочного рассмотрения дела / М. В. Амельченко // Правничий часопис Донецького університету. - Донецьк, 2010. - № 2. - C. 64-69.
4.2. Андрійчук О. Зупинення, поновлення та продовження цивільних процесуальних строків / О.Андрійчук // Вісник прокуратури. - 2009. - № 4. - C. 93-102.
4.3. Ахмач, Ганна. Еволюція та перспективи розвитку наказного провадження / Г. Ахмач // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 9. - C. 35-38.
4.4. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Університетські наукові записки. – 2007. - № 1.
4.5. Бірюков І.А. Справедливість та її місце в цивільному судочинстві / І. А. Бірюков // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 10. - C. 93-98.
4.6. Бичкова С. Визначення сторін у цивільному процесі України / С. Бичкова // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 7. - C. 27-30.
4.7. Бичкова С.С. Загальні суб’єктивні процесуальні права осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 3. - (Серія юридична. - C. 119-127
4.8. Бичкова С.С. Зустрічний позов як цивільна процесуальна форма захисту інтересів відповідача / С. С. Бичкова // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 10. - C. 41-44
4.9. Бичкова, Світлана Сергіївна. Можливість участі в наказному провадженні інших учасників цивільного процесу / С. С. Бичкова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - Київ, 2009. - Вип. 6. - C. 51-59
4.10. Бичкова С.С. Обов’язки сторін у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 4. - (Серія юридична. - C. 129-139
4.11. Бичкова С.С. Окремі аспекти процесуального правонаступництва / С. С. Бичкова // Право і безпека: Юриспруденція. Економіка. Техніка. Психологія. Соціологія. - Харків, 2010. - № 3. - C. 224-228
4.12. Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб’єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 2. - C. 217-222.
4.13. Бичкова С.С. Подання висновків на виконання своїх повноважень як форма участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування / С. С. Бичкова // Криміналістичний вісник : наук.-практич. посіб. - К., 2009. - № 2. - C. 24-29
4.14. Бичкова С.С. Подання позовної заяви та участь у цивільних справах як форма участі у позовному провадженні органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб / С. С. Бичкова // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Вип. 3. - C. 113-123
4.15. Бичкова С.С. Право відповідача на визнання позову: цивільний процесуальний аспект / С. С. Бичкова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 3. - C. 268-277
4.16. Бичкова, Світлана. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у справах позовного провадження / С. Бичкова // Вісник прокуратури : Видавництво "Істина". - 2010. - № 10. - C. 103-109
4.17. Бичкова С.С. Структурні елементи та види цивільного процесуального правового статусу осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць. - Донецьк, 2010. - Вип. 3. - C. 218-223
4.18. Бичкова, Світлана Сергіївна. Цивільна процесуальна дієздатність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Часопис Київського університету права. - 2010. - № 3. - C. 122-126
4.19. Бичкова С.С. Цивільна процесуальна правосуб’єктність осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / С. С. Бичкова // Південноукраїнський правничий часопис. - Одеса, 2010. - № 2. - C. 96-99
4.20. Бичкова С.С. Юридична природа права позивача на відмову від позову у цивільному процесі України. / С. С. Бичкова // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 83-87
4.21. Бичкова С. С., Чурпіта Г. В. Визначення складу осіб, які беруть участь у справах окремого провадження, що виникають із сімейних правовідносин // Юридична наука. – 2011. - № 4-5. – С. 57-62.
4.22. Білоусов Ю.В. Структура справ окремого провадження за новим Цивільним процесуальним кодексом України / Ю.В. Білоусов // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 1 (21). – С. 84–89.
4.23. Бобко В. Окрема ухвала в цивільному судочинстві / В. Бобко // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 4. - C. 32-34
4.24. Богля С.С. Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип 37. - C. 324-331.
4.25. Боєва О.С. Доцільність застосування аналогії права при розгляді трудових спорів / О. С. Боєва // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 103-109
4.26. Боєва В.В. Належне повідомлення осіб, які беруть участь в справі - складова справедливого судового розгляду / В. В. Боєва, О. В. Спас // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 72-79
4.27. Болокан І.В. Особливості розгляду судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі / І. В. Болокан // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2010. - Вип. № 1. - C. 51-58
4.28. Бондар І.В. Рішення суду як об’єкт перегляду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. - 2007. - № 11/12. - C. 18-21.
4.29. Бондар І.В. Становлення інституту перегляду за нововиявленими обставинами у процесуальному законодавстві / І.В.Бондар // Вісник господарського судочинства. - 2009. - № 2. - C. 96-100.
4.30. Бондар І.В. Суб’єкти звернення із заявою про перегляд рішень суду у зв’язку з нововиявленими обставинами // Адвокат. - 2008. - №10. - C. 19-22.
4.31. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. - 2007. - Вип. 1. - C. 117-130.
4.32. Бондаренко-Зелінська Н. До питання про процесуальну форму підготовки до судового розгляду справ окремого провадження // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіон. Наук.-практ. конф. (9-10 лют. 2006 р.). – Львів, 2006. – С. 196-197.
4.33. Боннер О. Науково-технічний процес і розвиток російського процесуального законодавства та судової практики / О. Боннер // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 45-62
4.34. Бородін М.М. Інститут апеляційного перегляду рішень у цивільних справах: сучасний стан, перспективи розвитку та вдосконалення / М. М. Бородін // Вісник Верховного Суду України. - 2012. - № 5. - C. 43-47
4.35. Бородін М.М. Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Судова апеляція. – 2006. - № 1.
4.36. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному процесі України // Право України. - 2008. - № 8. - C. 87-91.
4.37. Бородін М.М. Цивільно-процесуальні особливості перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами (судова практика) / М. М. Бородін // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 142-148
4.38. Бортник Ю.М. Історичний розвиток апеляційного провадження // Держава і право. – 2006. – Вип. 31. - С. 328-333.
4.39. Братель, Олександр Григорович. Проблемні аспекти Закону України "Про граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу у цивільних та адміністративних справах" від 20.12.2011 року / О. Г. Братель // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах : матеріали наук.-практ. конф. (м. Київ, 29 грудня 2011 р.). - К., 2011. - C. 73-75
4.40. Буга В. Розумний строк розгляду справ у цивільному судочинстві України / В. Буга // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 1. - C. 64-67
4.41. Буга, Ганна. Способи забезпечення позову й їх особливості в цивільному процесуальному праві / Г. Буга // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 2. - C. 97-100
4.42. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
4.43. Бичкова С.С. Представництво інтересів заявника у справах про надання права на шлюб // Право України. - 2008. - № 6. - C. 94-99.
4.44. Васильєв С.В. Довідник з підготовки до судового розгляду окремих категорій цивільних справ. Видання 2-е, перероблене і доповнене. – Х.: Еспада, 2009.
4.45. Васильєв С.В. Цивільний процес: Навч. посібник. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007.
4.46. Васильєва І. Актуальні питання визнання й виконання рішень іноземних судів на території України / І. Васильєва // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 10-12
4.47. Великорода, Олександр . Розширення сфери застосування наказного провадження / О. Великорода // Підприємництво, господарство і право / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 7. - C. 19-21
4.48. Великорода О.М. Скасування та оскарження заочного рішення / О. М. Великорода // Вісник Академії адвокатури України: право: наука, практика. - 2011. - Число 3 (22). - C. 45-50
4.49. Верба-Сидор О. Вирішення питання про поворот виконання в цивільному процесі / О. Верба-Сидор // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 52. - C. 180-189
4.50. Вербіцька М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша; частина друга) / М. Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. - 2012. - № 5. - C. 102-106
4.51. Воробель, Уляна. Договір про передачу спору на вирішення до третейського суду як підстава залишення заяви без розгляду ; У. Воробель // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 5
4.52. Воробель У. Закінчення розгляду справ про розірвання шлюбу без ухвалення рішення по суті справи / У. Воробель // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 50. - (Серія юридична. - C. 153-160
4.53. Воробель У.Б. Залишення позивачем судового засідання як підстава залишення заяви без розгляду / У. Б. Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2010. - Вип. 4. - (Серія юридична. - C. 140-152
4.54. Воробель У.Б. Інститут відкликання позовної заяви в цивільному процесі України / У. Б. Воробель // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 3. - C. 21-34
4.55. Воробель, Уляна. Правова природа інституту закінчення розгляду цивільних справ без ухвалення рішення / У. Воробель // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 2. - C. 80-85
4.56. Гетманцев, Максим. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності / М. Гетманцев // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 5. - C. 71-77
4.57. Гетманцев, Олександр. Дія в часі нормативно-правових актів, що застосовуються судом при здійсненні правосуддя в цивільних справах / О. Гетманцев, М. Гетманцев // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2010. - № 6. - C. 67-73
4.58. Городовенко В.В. Принцип гласності та відкритості у вітчизняному судочинстві: проблеми реалізації / В. В. Городовенко // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2011. - № 9. - C. 38-43
4.59. Грабар Н. Особливості наказного провадження як спрощеної правової процедури / Н. Грабар // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 4. - C. 169-176
4.60. Грабовська, Оксана Олександрівна. Правосуб’єктність органів опіки та піклування в процедурі усиновлення / О. О. Грабовська // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2009. - Вип. 45. - C. 291-296
4.61. Грабовська О.О. Співвідношення інституту представництва у цивільному процесі з представництвом прокурором інтересів фізичних, юридичних осіб, а також інтересів держави у цивільному процесі / О. О. Грабовська // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 54-57
4.62. Гусаров К.В. Апеляційне провадження у цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. - № 5.
4.63. Гусаров К.В. Повноваження суду апеляційної інстанції за правилами ЦПК України 2004 р. // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2005. - № 12. – С. 27-34.
4.64. Дацко Ю. Правове становище органів місцевого самоврядування та експерта у цивільному процесі: порівняльний аналіз / Ю. Дацко // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - C. 154-156
4.65. Дем’янова О.В. Новели законодавчого регулювання апеляційного оскарження та перегляду ухвал у цивільному судочинстві / О. В. Дем’янова // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 88-94
4.66. Дем’янова О. Окремі аспекти правового статусу представника як суб’єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право. – 2006. - № 3. – С. 92-93.
4.67. Діденко Л.В. Процесуальні особливості розгляду спорів, пов’язаних з розкриттям банківської таємниці // Південноукраїнський правничий часопис. - 2007. - № 3. - C. 123-125.
4.68. Діденко Л.В. Суб’єкти, які мають право на апеляційне оскарження // Південноукраїнський правничий часопис. – 2007. - № 3. - C. 141-144.
4.69. Домбругова А. Апеляційне оскарження судових рішень // Юридичний вісник України. – 2005. - № 2. – С. 14.
4.70. Домбругова А. Перегляд рішень за нововиявленими обставинами // Юридичний вісник України. – 2005. - № 4. – С. 14.
4.71. Дунас, Тарас. Місце і роль прокурора у сучасному цивільному процесі України / Т. Дунас, М. Руденко // Вісник прокуратури : Видавництво "Істина". - 2010. - № 2. - C. 81-90
4.72. Жеребной, Ігор. Особливості захисту прав дітей у ході розгляду цивільних справ щодо батьківства та материнства / І. Жеребной // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 8. - C. 117-120
4.73. Звірко О. Деякі процесуальні аспекти судового розгляду справ про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу / О. Звірко, О. Осипова // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 10. - C. 90-93
4.74. Зейкан Я.П. Адвокат: навички професії : практ. посіб. / Я. П. Зейкан. - 2-е вид., стереотип. - К. : КНТ, 2008 (К.). - 788 с.
4.75. Зейкан Я.П. Захист у цивільній справі : Наук.-практ. коментар / Я.П. Зейкан. - 2-е вид., стереотип. - [б. м.] : КНТ, 2008 (К.). - 488 с.
4.76. Зейкан Я.П. Коментар Цивільного процесуального кодексу України. – К.: Юридична практика, 2006.
4.77. Зинов’єва А.В. Правовий статус безвісно відсутньої особи: матеріальний та процесуальний аспекти / А. В. Зинов’єва // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 12. - C. 41-46
4.78. Зразки процесуальних документів (заяви, позовні заяви, скарги, клопотання) / Укладачі: Лядецький М.М., Хавронюк М.І. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу: Практичний посібник. – К.: Атіка, 2005.
4.79. Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі / І. О. Ізарова // Вісник Академії адвокатури України: право: наука, практика. - 2011. - Число 3 (22). - C. 57-61.
4.80. Казьміна К.Є. Деякі теоретичні аспекти розгляду цивільних справ у порядку апеляційного провадження / К. Є. Казьміна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. - Луганськ, 2010. - Спеціальний випуск №3. У 2-х ч. : Екологія. Економіка. Право. Ч.2. - C. 229-234
4.81. Колесник О. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі / О. Колесник // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 74-76
4.82. Канішева К.М. Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів / К.М.Канішева // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2007. - Вип 36. - C. 309-315.
4.83. Комаров В. Лекція професора Комарова В. : Вступ до курсу "Цивільний процес" / В. Комаров // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 120-153
4.84. Комаров В. В. Окреме провадження : монографія / В. В. Комаров, Г. О. Світлична, І. В. Удальцова / За ред. В. В. Комарова. – Х. : Право, 2011.
4.85. Комаров В. Цивільне процесуальне право: проблеми методології науки, диференціації та уніфікації судових процедур / В. Комаров // Право України. - 2012 . - № 1/2. - C. 154-174
4.86. Короєд С.О. Витрати на правову допомогу в цивільному процесі / С. О. Короєд // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 2. - C. 79-90
4.87. Короєд С.О. Участь у цивільному процесі органів опіки та піклування / С. О. Короєд // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 4. - C. 108-114
4.88. Короєд, Сергій Олександрович. Характертистика цивільної процесуальної форми захисту прав / С. О. Короєд // Держава і право. - 2011. - Вип. 54. - C. 349-354
4.89. Корольов, Віктор Васильович. Накладення арешту на майно або грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб, як вид забезпечення позову в цивільному судочинстві / В. В. Корольов // Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 60-річчю проголошення Загальної декларації прав людини (м. Івано-Франківськ, 8 грудня 2009 р.). - Івано-Франківськ, 2010. - C. 232-235
4.90. Корольов, Віктор. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі / В. Корольов // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 11. - C. 60-66
4.91. Косарєва Т. Проблеми інституту судових викликів і повідомлень, що лежать у сфері процесуального закріплення їх змісту в нормах Цивільного процесуального кодексу України / Т. Косарєва // Підприємництво, господарство і право. - 2010. - № 11. - C. 89-92
4.92. Кройтор В.А. Оскарження судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з мотивів застосування судом (судами) касаційної інстанції одного й того самого положення закону / В. А. Кройтор, В. В. Єманов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 2. - C. 192-199
4.93. Кройтор В. Розгляд судами справ за позовами про звільнення майна з-під арешту / В. Кройтор, С. Кузьменко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2009. - Вип. 3. - C. 162-168
4.94. Кузів, Галина. Правова природа цивільного процесуального обов’язку / Г. Кузів // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 11. - C. 90-93
4.95. Ліснича Т.В. Правові наслідки появи особи, яку було оголошено померлою: виявлення і шляхи вирішення проблемних питань / Т. В. Ліснича // Право і безпека. - Харків, 2012. - № 4 (41). - C. 196-200
4.96. Лемик Р. Завдання і форми участі прокурора в цивільному процесі / Р. Лемик // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 54. - C. 232-238
4.97. Ломоносова О.М. Захист прав відповідача в цивільному судочинстві / О. М. Ломоносова // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола. Серія "Юридичні науки". - Львів, 2010. - Вип. 4. - C. 181-192
4.98. Лошицький М.В. Спірні питання участі у цивільному процесі нотаріусів, БТІ, органів внутрішніх справ та РАЦС як відповідачів і третіх осіб / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Судова апеляція / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 3. - C. 67-82
4.99. Лошицький, Михайло Васильович. Деякі питання примусового виконання мирової угоди / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. - 2011. - Вип. 51. - C. 510-519
4.100. Лошицький, Михайло Васильович. Процесуальне оформлення результатів попереднього судового засідання в цивільному процесі: ухвала попереднього судового засідання / М. В. Лошицький, С. О. Короєд // Держава і право. - 2010. - Вип. 47. - C. 326-337
4.101. Луспеник Д.Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Д. Д. Луспеник // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2010. - № 9. - C. 27-33
4.102. Луспеник Д.Д. Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України). – Х.: Харків юридичний, 2005.
4.103. Луспеник Д.Д. Українська модель касаційного оскарження судових рішень у цивільних справах: проблеми та перспективи удосконалення (спрощення) // Право України. - 2008. - № 7. - C. 99-107.
4.104. Масюк В.В. Розсуд суду оцінки преюдиціальних обставин / В. В. Масюк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2009. - Вип. 3 (46). - C. 212-218
4.105. Мороз С.В. Актуальні питання участі неповнолітніх осіб у цивільному процесі / С. В. Мороз // Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кіровоград, 14-15 квітня 2011 р.). - Кіровоград, 2011. - C. 41-43
4.106. Навроцька Ю. Виклик через оголошення в пресі в цивільному процесі / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 26-27 січня 2012 р.). - Львів, 2012. - C. 184-185
4.107. Навроцька Ю. Забезпечення інформованості боржника та відповідача про судовий наказ та заочне рішення / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 191-193
4.108. Навроцька Ю. Основні напрямки реформування наказного провадження судовою реформою 2010 року / Ю. Навроцька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 174-176
4.109. Навроцька Ю. Процесуальна форма інформування через пресу в цивільному судочинстві / Ю. Навроцька // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - C. 211-217
4.110. Наумчик М.І. Узагальнення судової практики розгляду цивільних справ у апеляційному порядку / М. І. Наумчук // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2007. - № 1. - C. 160-181.
4.111. Німак М.О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2010. - № 2. – С. 97-107.
4.112. Німак М. Участь заінтересованих осіб у справах про надання права на шлюб / М. Німак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 177-178
4.113. Німак М. Участь органу опіки та піклування в справах, що виникають із шлюбних правовідносин / М. Німак // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 194-196
4.114. Окреме провадження в цивільному процесі України [Текст] : навч. посіб. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [С. В. Ківалов та ін.] ; під ред. д-ра юрид. наук , проф., Засл. юриста України Р. М. Мінченко ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад". - О. : Фенікс, 2010. - 222 с.
4.115. Олійник А.С. Узагальнення практики розгляду судами цивільних справ про усиновлення дітей, позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування над дітьми // Судова апеляція. - 2009. - № 1. - C. 136-158.
4.116. Паскар, Ауріка. Зміст цивільних процесуальних правовідносин / А. Паскар // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 10. - C. 72-76
4.117. Паскар, Ауріка. Об’єкт цивільних процесуальних відносин / А. Паскар // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2010. - № 12. - C. 79-85
4.118. Паскар, Ауріка. Поняття та роль юридичних фактів у виникненні цивільних процесуальних правовідносин / А. Паскар // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 12. - C. 40-42
4.119. Підлубна, Оксана. Відновлення втраченого судового провадження / О. Підлубна // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2010. - № 4. - C. 82-86
4.120. Погребняк, Оксана. Визначення цивільної юрисдикції щодо справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку / О. Погребняк // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2011. - № 5. - C. 53-56
4.121. Погребняк О.С. Щодо визначення правової природи справ про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку / О. С. Погребняк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2010. - Вип. 4 (51), Ч. 2. - C. 222-230
4.122. Практика розгляду судами справ, пов'язаних із позбавленням батьківських прав, поновленням батьківських прав, усиновленням, установленням опіки та піклування над дітьми (Узагальнення, 11.12.2008, підготовлене суддею Верховного Суду України В.М.Барсуковою та головним консультантом відділу узагальнення судової практики управління вивчення та узагальнення судової практики О.Є.Бурлай, к.ю.н.) // Текст документа взятo з сайту Верховної Ради України.
4.123. Практика розгляду судами цивільних справ у наказному провадженні // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2008. - № 1. - C. 25-36.
4.124. Практика ухвалення та перегляду судами заочних рішень у цивільних справах // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. - 2007. - № 10. - C. 25-35.
4.125. Поштар Т. Цивільний процесуальний кодекс України. Розділ ІХ. Порядок відновлення втраченого судового провадження // Закон і бізнес. – 2005. - № 4. – С. 10.
4.126. Притика Д. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах / Д.Притика // Вісник господарського судочинства : Юрінком Інтер. - 2008. - № 4. - C. 53-59.
4.127. Притика Ю.Д. Застосування норм міжнародних договорів під час розгляду цивільних справ / Ю.Д.Притика // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 7/8. - C. 34-41.
4.128. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика) : Наук.-практ. посіб. / За заг. ред. С.Я. Фурси ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я., КНТ, 2007. - 1088 с.
4.129. Рожик Ю.С. Передумови звернення до суду органів місцевого самоврядування із заявами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб у цивільних справах / Ю. С. Рожик // Адвокат : ТОВ "Редакція журналу "Адвокат". - 2010. - № 7. - C. 29-33
4.130. Рожик Ю. Правова природа інтересу органів місцевого самоврядування у цивільному процесі: загальна характеристика / Ю. Рожик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 202-204
4.131. Рожик Ю. Правове становище органів місцевого самоврядування та представника у цивільному процесі: порівняльний аналіз / Ю. Рожик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 188-190
4.132. Рожик Ю. Проблеми правового регулювання форми та змісту висновку органів місцевого самоврядування в цивільному процесі / Ю. Рожик // Вісник Львівського університету. - Львів, 2010. - Вип. 51. - (Серія юридична. - C. 211-217
4.133. Розкриття банківської таємниці / Д. Луспеник, З. Мельник // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
4.134. Руденко В.Б. Процесуальні порушення суддів як складова проблеми зловживання процесуальними правами в цивільному судочинстві / В. Б. Руденко // Судова апеляція : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2010. - № 1. - C. 83-90
4.135. Рябченко Ю.Ю. Застосування процедури наказного провадження при розгляді справ про захист прав споживачів / Ю. Ю. Рябченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2009. - Вип. 44. - C. 188-196
4.136. Рябченко Ю.Ю. Особливості участі третіх осіб у справах про захист прав споживачів / Ю. Ю. Рябченко // Право і безпека. - Харків, 2012. - № 4 (41). - C. 206-211
4.137. Сапунков В.Й. Участь у процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб (науково-практичний коментар статей 45 і 46 ЦПК України) // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. - № 9. – С. 36-46.
4.138. Свідерська М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / М.Свідерська // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2009. - № 2. - C. 101-104.
4.139. Свідерська М.В. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу // Підприємництво, господарство і право: Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 12. - C. 64-67.
4.140. Свідерська М.В. Судовий збір у наказному провадженні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 11. - C. 112-114.
4.141. Свідерська М.В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування // Держава і право. – 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
4.142. Свідерська М.В. Судовий наказ як виконавчий документ // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2007 р.) / Львівський національний університет ім. І. Франка : ЛНУ ім. Я.Франка. - 2007. - С.341-343.
4.143. Світлична Г.О. Надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності в порядку цивільного судочинства / Г.О.Світлична // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. - C. 35-42.
4.144. Севрук, Оксана. Звернення прокурора до суду із заявою про видачу судового наказу / О. Севрук // Вісник прокуратури / Генеральна прокуратура України. Національна юридична академія ім. Я. Мудрого. Київський національний університет ім. Т. Шевченка : Видавництво "Істина". - 2010. - № 1. - C. 100-105
4.145. Сеник С. Відмова у відкритті провадження у цивільній справі / С. Сеник // Вісник Львівського університету. Серія юридична. - Львів, 2011. - Вип. 53. - C. 218-224
4.146. Сеник С. Закриття провадження у цивільній справі / С. Сеник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіон. наук.-практ. конф. (м. Львів, 3-4 лютого 2011 р.). - Львів, 2011. - C. 186-187
4.147. Сеник С. Особливості наказного провадження // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - C. 35-38.
4.148. Сеник С. Поняття інституту перегляду судових рішень в апеляційному порядку / С. Сеник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 8-9 лютого 2010 р.). - Львів, 2010. - C. 209-210
4.149. Сердюк Ю. Проблеми, пов’язані з оскарженням судових рішень в апеляційному порядку в цивільному судочинстві / Ю. Сердюк // Судоустрій України і проблеми судочинства : матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 29 квітня 2010 р.). - Дніпропетровськ, 2010. - C. 107-110
4.150. Судова практика розгляду справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб. Верховний Суд; Узагальнення судової практики вiд 21.12.2009 р. (Узагальнення підготовлено суддею Верховного Суду України Д.Д.Луспеником та старшим консультантом управління вивчення та узагальнення судової практики Верховного Суду України, кандидатом юридичних наук З.П.Мельник).
4.151. Султанов А.Р. Правовая определенность в надзорном производстве ГПК РФ и практика Конституционного Суда РФ / А. Р. Султанов // Право и политика : ООО "НБ-Медиа". - 2007. - № 5. - C. 30-39.
4.152. Тарасенко Л. Судовий контроль за виконанням судових рішень // Вісник Львівського університету : Серія юридична / Міністерство освіти і науки України. Львівський національний університет ім. І. Франка : ВЦ Львівського національного університету ім. І. Франка. - 2006. - Вип. 42. - C. 209-216.
4.153. Татулич І. Наказне провадження в цивільному судочинстві // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (19 - 20 жовтня 2007 р.). - Івано-Франківськ, 2007.- C. 263-265.
4.154. Тертишніков В. Докази як інструмент судового доказування у цивільному судочинстві / В. Тертишніков // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 77-88
4.155. Томас Ю. Коментар передбаченого четвертим розділом Цивільно-процесуального кодексу України окремого провадження в порівнянні з урегульованою німецьким цивільно-процесуальним законодавством добровільною юрисдикцією / Ю. Томас // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ : РВВ ДДУВС. - 2006. - Вип. 3. - C. 103-109.
4.156. Фазікош Г.В. Судовий наказ у цивільному судочинстві (порівняльно-правова характеристика української, російської та німецької моделей) // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2007. - № 1. - C. 104-113.
4.157. Федик С.Є. Відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника або векселя у судовій практиці України // Правове регулювання обігу цінних паперів : Тези доповідей і повідомлень на науково-практичному семінарі (16 березня 2007 р.) / Г.В. Смолін (упоряд.) : ЛьвДУВС. - 2007. - C. 59-61.
4.158. Федосеева Г.Ю. Правовое регулирование международного усыновления в Российской Федерации и Республике Польша / Г. Ю. Федосеева // Право и государство: теория и практика : Научно-практический и информационно-аналитический журнал : ИД "Право и государство". - 2007. - № 5. - C. 95-99.
4.159. Фурса С.Я. Адвокат у цивільному процесі : наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса ; Центр правових досліджень Фурси. - К. : Видавець Фурса С.Я.; КНТ, 2008 (К.). - 452 с.
4.160. Фурса С. Проблемні питання об’єднання та роз’єднання позовних вимог: теорія та практика / С. Фурса // Право України. - К. : Мінюст України. - 2011. - № 10. - C. 89-98
4.161. Фурса С.Я., Щербак С.В., Євтушенко О.І. Цивільний процес України: Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006.
4.162. Хортюк, Олександра. Реалізація права на пред’явлення позову у цивільних справах про захист ділової репутації юридичної особи / О. Хортюк // Юридична Україна : Юрінком Інтер. - 2011. - № 8. - C. 77-81
4.163. Хотинська О. Загальні аспекти відкриття виконавчого провадження // Право України. – 2003. - № 2. – С. 92-96.
4.164. Хотинська О. Процесуальне становище сторін виконавчого провадження // Право України. – 2004. - № 3. – С. 85-87.
4.165. Особенности усыновления детей при наличии иностранного элемента / Н. Шерстнева // Законность : Правовой научно-практический журнал / Генеральная прокуратура РФ. - 2007. - № 6. - C. 20-22
4.166. Целуйко, Олена Валеріївна. Експерт у цивільних справах: правовий аспект / О. В. Целуйко // Часопис Київського університету права. - 2012. - № 1. - C. 211-215
4.167. Черняк Ю. Forum shoping: деякі питання тлумачення і застосування [право позивача обрати суд певної держави] / Ю. Черняк // Право України : юридичний журнал / Святоцький О.Д. (голов. ред.). - К. : Мінюст України. - ISSN 0132-1331. - 2007. - № 2. - С.147-150.
4.168. Шерстнева Н. Особенности усыновления детей при наличии иностранного элемента / Н. Шерстнева // Законность : Правовой научно-практический журнал / Генеральная прокуратура РФ. - 2007. - № 6. - C. 20-22.
4.169. Шиманович О. Н. Процессуальные особенности рассмотрения судом дел о признании физического лица безвестно отсутствующим и объявлении его умершим/ О. Н. Шиманович // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2010. – Т. 23 (62). № 1. 2010. – С. 87-95.
4.170. Штефан О. Порядок відновлення втраченого судового провадження // Юридична Україна. 2005. - № 5. – С. 73-76.
4.171. Щелкунов О. Порядок визнання рішень іноземних судів на території України // Право України. – 2004. - № 6. – С. 70-74.
4.172. Щодо розкриття банківської таємниці за рішенням суду / Національний банк / Лист № 48-012/275-3973 від 19.04.2005 // [Офіційне джерело]: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
4.173. Ясинок М. Встановлення фактів, що мають юридичне значення / М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2008. - № 11. - C. 172-174.
4.174. Ясинок, М. Висновок експерта як доказ у справах щодо обсягу правосуб'єктності фізичних осіб / М. Ясинок // Право України. – 2010. - № 3. - С.146-152.
4.175. Ясинок М. Заінтересовані особи в окремому провадженні // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць. - Донецьк, 2008. - № 2. - C. 163-169.
4.176. Ясинок М. Окремі питання правового регулювання розгляду судом справ про надання психіатричної допомоги у примусовому порядку // Університетські наукові записки. – 2006. - № 3-4 (19-20). - С. 182-186.
4.177. Ясинок М. М. Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов’язкових умов, які при цьому повинні мати місце / Ясинок М. М. // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 9.
4.178. Ясинок М.М. Особливості дії принципу диспозитивності в окремому провадженні / М.Ясинок // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - C. 59-60.
4.179. Ясинюк М.М. Особливості захисту честі, гідності та ділової репутації фізичних та юридичних осіб в порядку окремого провадження / М. М. Ясинюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 12. - C. 64-69
4.180. Ясинок М.М. Особливості окремого провадження у цивільному процесуальному праві України (теоретико-правовий аспект) [Текст] : монографія / М. М. Ясинок; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Суми : СНАУ, 2011. - 380 с.
4.181. Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права / М. М. Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2011. - № 3. - C. 48-54
4.182. Ясинок М.М. Порядок звернення до суду із заявами про обов’язкову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу // Право України : Юридичний журнал. - 2007. - № 3. - C. 66-68.
4.183. Ясинюк М.М. Процесуальна форма цивільного судочинства, її природа та складові елементи / М. М. Ясинюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2010. - № 4/5. - C. 157-164
4.184. Проблеми усиновлення, які можуть виникнути у цивільному процесі / М.Ясинок // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 7. - C. 68-73.
4.185. Ясинок М.М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні // Право України. - 2008. - № 5. - C. 114-117.
4.186. Ясинок М.М. Розкриття банківської таємниці - новий вид справ в окремому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 2 (88). – С. 67-71.
4.187. Ясинок М.М. Суб’єкти цивільного процесу та їх процесуальний статус у справах окремого провадження / УДК 347.91/.95 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
4.188. Ясинок М.М. Судове рішення в позовному та окремому провадженні цивільного процесуального права (теоретичний аспект) // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 5. - C. 56-62.
4.189. Ясинок М.М. Чи є принцип змагальності в окремому провадженні? // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2006. - Вип. 34. - C. 287-292.
4.190. Ясинок М. Чи може мати місце судове розпорядження у справах окремого провадження // Підприємство, господарство і право. – 2007. - № 6. – С. 52-53.
5. Інтернет-ресурси:
5.1. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
5.2. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського
5.3. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
5.4.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
5.5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
5.6.[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]; [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


13 PAGE \* MERGEFORMAT 14215


13PAGE 15
Приложенные файлы

  • doc 90787
    Размер файла: 741 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий