Семінари методичка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КОЛЕДЖ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСТИТУТУ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ І УПРАВЛІННЯ ІМЕНІ В’ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова циклової комісії
юридичних дисциплін
____________ О.В.Шевців
«____» ____________2007 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для підготовки до семінарських занять
з дисципліни «Цивільне та сімейне право України»

для студентів спеціальності 5.060101 «Правознавство»
Напрям підготовки 0601 «Право»

Склала:
викл. Шевців О.В.

ЛЬВІВ-2007
Метою проведення групових семінарських занять є вироблення у студентів уміння самостійно вивчати питання дисципліни «Цивільне та сімейне право України», аналізувати законодавчі акти, формулювати і обґрунтовувати історико-теоретичні висновки та узагальнення. Семінарські заняття доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу. Готуючись до семінару, студент вчиться аргументувати і змістовно викладати свої думки, у процесі семінарського заняття набуває навики публічних виступів, ведення дискусії, виявляє свої знання, наукову позицію та вчиться їх відстоювати, зміцнює впевненість у знаннях, переконаннях, поглядах і уявленнях.
Для підготовки до семінарського заняття студентові пропонується тема, план заняття із запитаннями для самоконтролю, задачі, тестові завдання та відповідна література, у тому числі перелік нормативно-правових актів чи пам’яток права. Окрім рекомендованої літератури, можна використати інші доступні джерела. При підготовці до практичного заняття студенту рекомендується опрацювати запитання для самоконтролю з метою самоперевірки повноти і точності засвоєння матеріалу.
На основі вивчення рекомендованих джерел студент повинен дати якомога вичерпніше відповіді на всі питання семінарського заняття. Виступаючи на практичному занятті, студент повинен чітко і лаконічно висловлювати свої думки, не відхиляючись від обговорюваної теми. При цьому він може користуватися своїм конспектом, однак не замінювати усний виступ його зачитуванням. Заслуховуються доповнення усіх бажаючих студентів. Спірні і дискусійні питання вирішуються під керівництвом викладача у процесі детального обговорення на семінарському занятті.
Наприкінці семінарського заняття викладач коротко формулює основні положення розглядуваної теми, оцінює виступи студентів та робить узагальнюючий висновок. На основі цього висновку студенти вносять у свої записи відповідні доповнення та уточнення.
На семінарських заняттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущене семінарське заняття, а також незадовільну оцінку, отриману на відповідному семінарському занятті, студент повинен відпрацювати упродовж тижня шляхом написання реферату з відповідями на усі питання даної теми та подальшого його захисту. Невиконання вказаних вимог щодо відпрацювання семінарських занять є підставою для неатестації студента та недопущення його до складання підсумкового іспиту.
Розділ 1. загальні положення.
Тема 1: Вступ до цивільного права (2 год.).
План
Поняття цивільного права як галузі права. Предмет та метод цивільно - правового регулювання.
Система цивільного права.
Принципи цивільного права.
Функції цивільного права.
Розмежування цивільного права з іншими суміжними галузями права.
Дія актів цивільного законодавства в часі, в просторі, по колу осіб.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.

Спеціальна література:
Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права.-М.,1963.
БрагинскиЙ М.И. О месте гражданского права в системе "право публичное -право частное" Проблеми современного гражданского права.-М. 2000.
Толстой Ю.К. Принципы гражданского права // Проведение -1992.-№ 2.
Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. -Л., 1986.
Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.-Свердловск, 1972.
Азімов Ч.Н. Про предмет і метод цивільного права //Вісник АпрН України-1999.№1.
Кодифікація приватного (цивільного) права України. // За ред. А.С.Довгерта.-К.,2000.
Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими правами.-М., 2002.
Азімов Ч.Н, Поняття і зміст приватного права// Вісник АпрН України.-1998.-№3.
Сібільов М.Загальна характеристика сфери приватного права //Вісник АпрН України.-2001 .-№2.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Проаналізуйте співвідношення понять "приватне право" і ""цивільне право".
Задача 1.
С. придбав в магазині техніки телевізор, сплативши за нього 1250 грн. Коли С. спробував вдома ввімкнути телевізор, він почав диміти і загорівся. С. звернувся до магазину про поверне і йому сплачених за телевізор коштів та відшкодування завданої шкоди.
Дайте обгрунтовану відповідь стосовно того, чи будуть зазначені відносини регулювання нормами цивільного права.
Задача 2.
ВАТ 'Іскра" уклало трудовий контракт з бухгалтером К. на 1 рік. За умовами контракту К. зобов»язувався вести бухгалтерський облік на підприємстві. Йому було встановлено посадовий оклад -510 грн. щомісячно, відпустка за 1-ий рік роботи - 24 календ. дн. За умови успішної роботи - продовження контракту на 5 років.
Якими ознаками характеризується становище суб»єктів? Норми якої галузі права слід застосовувати для регулювання цих відносин?
Задача 3.
О. керуючи належним йому на праві власності автомобілем, допустив порушення Правил дорожнього руху - рухався в населеному пункті зі швидкістю 95 км/год. За вказане правопорушення він сплатив штраф у розмірі 1 неоп. мінімуму доходів громадян.
Проаналізуйте вказані відносин з точки зору їх належності до предмета цивільного права.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 2. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин (2 год.).
План
Поняття та особливості цивільного правовідношення.
Елементи цивільного правовідношення.
Види цивільних правовідносин.
Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Спеціальна література:
Егоров Н.Д. Гражданско-правове регулирование общественных отношений. -Л., 1986.
Задача (виконати письмово):
Завдання 1.
Вкажіть, які з перерахованих правовідносин є цивільно-правовими:
а) між УМВСУ у Львівській області і громадянином, який отримав травму, що спричинила тривалу непрацездатність, при зіткненні службової автомашини міліції з тролейбусом;
б) між відділенням залізниці і установою по виконанню покарань щодо перевезення засуджених і вантажів;
в) між УМВСУ у м.Львові і районною державною адміністрацією в зв(язку з орендою гаража;
г) між місцевою державною адміністрацією і дільничним інспектором міліції в зв(язку з виданням йому ордера на службову квартиру;
д) між державною службою охорони і громадянином з питання договору про охорону квартири;
е) між органом міліції і громадянином, якому при затриманні співробітником міліції були заподіяні легкі тілесні ушкодження, що призвели до короткочасної втрати працездатності;
є) між установою з виконання покарань і постачальною організацією щодо поставки сировини для виробничого підприємства;
ж) між художником клубу виробничого об(єднання і УМВСУ у м. Львові в зв(язку з оформленням клубу;
з) між видавництвом «Академпрес» і співробітником міліції щодо підготовки ним для видання серії нарисів про роботу співробітників карного розшуку.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 3: Фізичні особи як суб»єкти цивільного права (2 год.).
План
Поняття "фізична особа" і його співвідношення із поняттями "особа.", "громадянин".
Цивільна правоздатність фізичних осіб: поняття та обсяг.
Цивільна дієздатність фізичних осіб:
а) поняття;
б) часткова дієздатність;
в) неповна дієздатність;
г) повна дієздатність. Підстави надання повної дієздатності неповнолітній особі;
д) обмеження дієздатності;
є) визнання особи недієздатною.
4. Визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Сімейний кодекс України 2002 р.
Цивільний процесуальний кодекс України 1963 р.
Закон України від 22.02.2000 року "Про психіатричну допомогу"// ВВР України. - 2000. - № 19. - ст. 143.
Закон України від П. 12.03 року "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"// ВВР України. - 2004. - № 15. - ст. 232.
Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.03 року// Офіційний вісник України. - 2003. - № 3. - ст. 82.
Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.93 року// Урядовий кур'єр, 10.06.1993 року.
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.©Зроку// Офіційний вісник України. - 2003. - № 48. - ст. 2538.
Судова практика:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.03 72 року "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"
Спеціальна література:
Братусь С.Н. Субьекты гражданского права. - М., 1984.
Вебере ЯР. Правосубьектность граждан в советском гражданском и семейном праве. - Рига, 1976.
Иванова Л.Я. Граждансквя правосубьектность лиц, страдающих психическими расетройствами. Автореф.канд. дис. Ек-г, 1993.
Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. - М., 1985.
Ромовська З.В. Цивільна правоздатність громадян// Право України. - 1994. - № 10.
Ромовська З.В. Цивільна дієздатність громадянина (фізичної особи)/' Право України. - 1995. - № 2.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Томін видав своїй дружині Томіній розписку про те. що при вчиненні заповіту не згадає в ньому своїх повнолітніх сина та доньку від першого шлюбу. Через рік Томін помер. За заповітом усе своє майно він заповів в рівних частках сину (20 р.) та доньці (25 р.) від першого шлюбу. Томіна звернулась до суду з позовом про визнання заповіту недійсним, посилаючись на те, шо при його вчиненні Томін порушив домовленість, підтверджену розпискою.
Зробіть правовий аналіз ситуації.
Задача 2.
О у віці 13 років народила дитину. Через непорозуміння з батьками О. вирішила продати будинок, успадкований від бабці і за ці кошти утримувати свою дитину. Однак, батьки категорично заперечували. О. звернулась до органу опіки та піклування про надання їй повної дієздатності. Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 3.
К. проживав з дружиною та двома малолітніми дітьми. Час від часу він виконував замовлення щодо написання сценаріїв для різних святкових подій. Кожного разу з отриманням гонорару К. витрачав більшу половину цього єдиного заробітку на алкогольні напої. Мати К., яка проживала окремо і перебувала на утриманні сина, звернулась до суду із заявою про обмеження дієздатності К.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №1.
Тема 4: Юридичні особи. (2 год).
План
Поняття та ознаки юридичної особи.
Види та організаційно-правові форми юридичних осіб за ЦК України.
Створення юридичних осіб.
Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
Органи юридичної особи.
Припинення юридичних осіб.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Господарський кодекс України.
Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.2003 р. // ВВР України 2003. - №31-32. - Ст.263.
Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 30.06.99 р. '/ ВВР України. - 1999. - №42-43. - Ст 378
Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджені наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 09.06.2004 р. №65 // Офіційний вісник України. - 2004. - №26 - Ст 1725.
Спеціальна література:
Братусь С.Н. Юридические лица в советском гражданском праве (понятие, видыт государственные лица ) Юриздат. - Мин.юст. СССР: М.. 1947.
Гражданское право. Ученик // Под ред.Ю.К.Толстого. А.П Сергеева - СПб. 1996.
Грибанов В.П. Юридические лица. М, 1961.
Кравчук В М. Правові ознаки юридичної особи // Предпринимательство, хазяйство и право - 1999 - № 8.
Кравчук В.М. Про правоздатність юридичних, осіб: окремі питання // Право України. - 1999. - №12.
Цивільне право України Підручник. Кн.1 / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К., 2003.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Подружжя К Л. та К.М. вирішило зайнятися сімейним бізнесом і створити для цього сімейне підприємство. Державний реєстратор відмовив у проведенні державної реєстрації вказаного сімейного підприємства, зіславшись на те. цю така організаційно-правова форма юридичної особи, як сімейне підприємство, не передбачена Цивільним кодексом України. К.Л. та К.М.. вважаючи таку відмову безпідставною, оскільки законодавство не забороняє створення і діяльність сімейних підприємств і представлений ними статут не суперечить законодавству, оскаржили її до суду.
Здійсніть правовий аналіз ситуації. Чи можливе створення юридичних осіб в організаційно-правових формах, не передбачених Цивільним кодексом України? Яке рішення мав би прийняти суд?
Задача 2.
Зборами акціонерів акціонерного товариства "Схід" було прийняло рішення про зміну найменування на "Акціонерна компанія «Захід».
Чи вправі юридична особа змінювати своє найменування, якщо так. то охарактеризуйте порядок проведення такої зміни. Чи можна вважати. що у з модельованій ситуації мало місце перетворення АТ "Схід" у АТ "Захід"? Чи дотримано вимоги, які пред'являються до найменування юридичної особи?
Задача 3.
М. та О., які постійно проживають у с. Ясенівці Золочівського р-ну. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю і подали державному реєстратору Золочівської районної державної адміністрації документи на проведення державної реєстрації. Через 10 робочих днів після надходження цих документів М. та О. одержали від державного реєстратора повідомлення про відмовку проведенні державної реєстрації, де зазначалися такі підстави для відмови:
А) місцезнаходження ТзОВ визначено: м. Тернопіль, вул. Бродівська, 16, а тому для здійснення його державної реєстрації слід звертатися у виконавчий комітет Тернопільської міської ради;
Б) учасники не подали установчого договору, який за ЗУ "Про господарські товариства" поряд із статутом є установчим документом для ТзОВ;
В) не представлено документів, які б підтверджували право власності (чи право користування) приміщенням, за яким вказане місцезнаходження ТзОВ;
Г) не подано бізнес-план. а тому державний реєстратор не має змоги визначити доцільність створення такого ТзОВ;
Д) окремі види діяльності, визначені у статуті, за законом підлягають ліцензуванню, а відтак, потрібно також подати ліцензії на право здійснення таких видів діяльності;
Е) статут подано в одному примірнику, підписи учасників не засвідчені нотаріально, статут не погоджено з юридичним відділом Золочівської районної державної адміністрації;
Є) документи на проведення державної реєстрації надіслані поштою, а не подані особисто;
Ж) один з учасників - О. - є неповнолітнім.
Проаналізуйте правомірність кожної із перерахованих підстав відмови. Чи були допущені порушення з боку державного реєстратора? Чи можуть учасники, усунувши недоліки в документах, подати їх повторно для державної реєстрації? Чи повертається сплачений реєстраційний збір у разі відмови у здійсненні державної реєстрації?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 5: Окремі види юридичних осіб (2 год.)
План
1.Господарські товариства як юридичні особи.
2.Правовий статус кооперативів.
Громадські організації і політичні партії як юридичні особи.
Благодійні організації.
Правовий статус релігійних організацій.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Господарський кодекс України.
Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. -Ст,682.
Закон України "Про кооперацію" від 10.07.2003 р. // Урядовий кур'єр. - 2003. - 27 серпня.
Закон України "Про споживчу кооперацію" від 10.04,92 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № ЗО. - Ст.414.
Закон України "Про сільськогосподарську кооперацію" від 17.07.97 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№39.-Ст. 261.
Закон України "Про об'єднання громадян" від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст.504.
Закон України "Про політичні партії в Україні" від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України, - 2001. - № 23. -Ст 118.
Закон України "Про благодійництво і благодійні організації" від 16.09.97 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. -№46.-Ст.292.
Закон України "Про свободу совісті і релігійні організації" від 23.04.91 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№25.-Ст.283.
Положення про порядок легалізації об'єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. № 140//Урядовий кур'єр. - 1993. -8 квітня.
Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.98 р. №382 //Офіційний вісник України. - 1998. - №13. - Ст.490.
Спеціальна література:
Вінник О.М., Щербина В.С. Акціонерне право: Навч. посібник.-К., 2000.
Вінник О.М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище. -К., 1998.
Кучеренко 1. Повні та командитні товариства // Підприємництво, господарство і право. - 2001. - № 7.
Вінник О.М. Виробничий кооператив як різновид підприємницької організації // Предпринимательство, хазяйство и право. - 1998. - № 1.
Кравчук В.М. Вихід учасника з товариства з обмеженою відповідальністю: основні проблеми //Підприємництво, господарство і право. - 2001. - №12; 2002. -№1.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Задача 1.
К. і Л. вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю. Кожен з них на момент державної реєстрації товариства вніс 50% вкладу. Розмір статутного капіталу -мінімальний, визначений законом для товариства з обмеженою відповідальністю. Розміри часток обох учасників - пб*50 %,
Через 6 місяців після створення товариства загальними зборами учасників було прийнято рішення про надання учасникам відстрочки щодо внесення решти суми вкладів на 1 рік. На наступних зборах прийнято рішення про звільнення учасників від внесення ними решти суми вкладів і ухвалено зміни до статуту, яким передбачено зменшення розміру статутного капіталу.
Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку рішенням загальних зборів учасників. Окресліть можливі варіанти розвитку цієї ситуації.
Задача 2.
С, Т. і X. є учасниками повного товариства "Суржик і компанія". Т., діючи від імені товариства, уклав кредитний договір з банком на одержання 50 000 грн. Кредиту під 35 % річних. Товариство після настання визначеного у кредитному договорі терміну не здійснило повернення суми кредиту і процентів. Банк звернувся з відповідними вимогами до учасників товариства - С, Т., і X.
С. відмовився задовольнити вимоги банку, зіславшись на те, що оскільки кредитний договір укладав Т., то нехай він І повисає суму кредиту і проценти, адже у засновницькому договорі товаристві, немає положення про те, що Т. наділений повноваженнями укладати від імені товариства договори.
Т. заперечував проти вимог банку, обґрунтовуючи це тим, що більш як 5 місяців тому він заявив про свій вихід з товариства, а відтак на момент пред'явлення вимоги банку він не є учасником товариства і не повинен нести відповідальності по його боргах.
X. заявив, що оскільки повне товариство є юридичною особою і несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями, то банку слід звернутися до повного товариства, а не до його учасників.
Проаналізуйте ситуацію. Дайте правову оцінку вимогам банку і запереченням кожного з учасників.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 6: Об»єкти цивільних прав (2 год.).
План
Поняття об'єктів цивільних прав та їх оборотоздатність.
Види об'єктів цивільних прав.
Майно, майнові права, речі. Класифікація речей.
Цінні папери як об’єкти цивільних прав.
5. Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
1. Цивільний кодекс України (Р.Ш, ст.ст. 961-965, 1065)
Закон України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та обмежень" від 01.07.04р // Офіційний вісник України 2004. -№30. - ст. 1993
Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 05.04.2001р.// ВВР України. - 2001. - №24. - ст. 128
Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991р. // ВВР України -1991. -№ 38- ст.
Закон України "Про іпотеку" від 05.06.2003р.// ВВР України -2003. -№38. -ст.313 (статті 20-32)
Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" від 19.06.2003р.// ВВР України. - 2004. - №1. - ст. 1 (статті 9-18)
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від15.03.2001р.// ВВР України -2001, - № 21. - ст.10З (статті 25,26)
Закон України "Про приватизаційні папери" від 06.03.1992р. //ВВР України - 1992. - № 26.
Кодекс торговельного мореплавства України // ВВР України - 1995р. - 1995. - №49 - ст. 349 (стаття 138)
10. Закон України "Про інформацію" від 10.02.1992р // ВВР України. - 1992. - №48. - ст.650.
Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, запроваджений Женевською конвенцією 1930року.
Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання та валютного контролю" від19.02.1993р.// ВВР України. - 1993. - №17. - ст. 184
Правила випуску та обігу фондових деривативів, затверджені рішенням ДКЦПФР від24.06.1997р.//Урядовий кур'єр, 07.08.1997р.
Спеціальна література:
Романов О.Е.Теоретические и практические аспекты определения состава предприятия какимущественного комплекса. Актуальные проблеми гражданского права: Сб. статей. - Вып.6 Под. Ред.. О.Ю.Шилохвоста. - М.,2003
Степанов С.А. Имущественные комплекси в российском гражданском праве. М., 2002
Туктаров Ю.Е Имущественньїе права как обькты гражданско-правового оборота // Актуальные проблемигражданского права: Сб. статей. - Вип. 6/ Под. Ред. О.Ю. Шилохвоста. -М.,2003
Лапач В.А. Система об-ьектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб: Юр. Центр Пресе,2002. -544 с.
Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя// Право України. - 1999. -№4. -с.30-34
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Дайте тлумачення деяких основних понять вексельного права: тратта, індосамент, аваль, акцепт, доміциляція.
Наведіть приклади цінних паперів на пред'явника, іменних та ордерних.
Задача 1.
Гр. М. звернувся до ТОВ "Зоря" з проханням надати йому за договором майнового найму 50 кг нефасованого цукру.
Юрисконсульт ТОВ "Зоря" заперечив щодо укладення договору майнового найму, оскільки на його думку цукор є річчю, яка визначена родовими ознаками і не може бути предметом договору майнового найму. Чи обгрунтовані заперечення юрисконсульта Задача 5
Відповідно до договору організація-векселедавець простого векселя доручила обслуговуючому банку провести платіж за виданим векселем за рахунок коштів на її поточному рахунку.
Коли векселедержатель звернувся до банку з вимогою про вчинення платежу банк відмовив у зв'язку із відсутністю коштів на поточному рахунку векселедавця.
Векселедержатель звернувся до суду з вимогою про стягнення з банку вексельної суми.
Дайте юридичний аналіз ситуації.
Задача 2.
Подружжя К. вирішили поділити майно і припинити шлюб. При розподілі майна виник спір щодо столового сервізу. Чоловік настоював на розподілі останнього. Дружина заперечувала і пропонувала виплати колишньому подружжю грошову компенсацію.
Вирішіть спір.
Задача 3.
Гр. Л. продав скрипку гр.Н. У процесі оформлення купівлі-продажу виявилося, що Л. вирішив залишити футляр від скрипки собі На думку Н футляр необхідно передати разом із скрипкою. Вирішіть спір.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 7: Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин (2 год.)
План
Поняття правочину, його місце в системі юридичних фактів.
Види правочинів.
Зміст правочину, його тлумачення.
Форма правочину. Нотаріальне посвідчення та державна реєстрація правочинів.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України 2003 року.
Закон України "Про нотаріат" від 02.09.93 р. (з наступними змінами) // ВВР України- 1993.- №39.- ст. 383.
Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 року// ВВР України.- 2003. - № 36. - ст. 275
Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 року// ВВР України. - 2003. - № 36. - ст.276
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майна та їх обмежень" від 01.07.2004року// Офіційний вісник України. - 2004. - № 30. - ст. 1993
Тимчасовий порядок державної реєстрації правочинів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 року № 671// Офіційний вісник України. - 2004. - № 21. - ст. 1420
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. -ст.639
Спеціальна література:
Дністрянський С. Цивільне право. -Т.І. - Відень, 1919.
Новицкий И.Б, Сделки. Исковая давность. - М., 1954.
Ойгензихт В. А. Воля и волеизьявление (очерк теории, философии и психологии права). - Душанбе, 1983.
Егоров Ю.П. Понятие сделки. - Свердловск, 1990.
Егоров Ю.П. Сделки в гражданском праве. - Новосибирск., 1995.
Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. - М., 1984.
Рясенцев В.А, Сделки по советскому гражданскому праву. - М., 1951.
Брагинский М.И. Сделкн. Представительегво. Исковая давность// Хозяйство и право. - 1995. -№ 6.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Л. уклав з Н. договір позики на суму 10 тис гривень. На підтвердження факту отримання позики Л. видав Н. боргову розписку із своїм підписом. Чи можна вважати, що форма правочину в даному випадку дотримана? Проаналізуйте ст.ст. 207 та 1047 ЦК України.
Задача 2.
Г., зважаючи на фізичну ваду - сліпоту, попросив свою сусідку по квартирі А. підписати від його імені договір позики на суму 5 тис. гривень з Т. Після спливу обумовленого строку дії договору Т. звернувся з вимогою до Г. про повернення суми боргу, Г. відмовився виконати цю вимогу, посилаючись на відсутність коштів. В судовому засіданні з'ясувалось, що підпис А. ніким не завірено, а сама вона вибула на постійне місце проживання до іншого міста.
Чи дотримана форма правочину в даній ситуації?
Задача 3.
Нотаріус посвідчив заповіт, за яким Л. заповідала все своє майно чоловікові нотаріуса.
Дайте юридичну оцінку ситуації- Хто здійснює нотаріальне посвідчення та які правочини мають бути нотаріально посвідчені?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 8: Визнання правочинів недійсними (2 год.).
План
Недійсні правочини та їх види. Загальні та спеціальні правові наслідки недійсності правочину.
Невідповідність змісту правочину актам законодавства та моральним засадам суспільства.
Вчинення правочинів з порушенням вимог щодо обсягу дієздатності їх сторін.
Недійсність правочинів з дефектами волі.
Правові наслідки недотримання форми правочину.
Фіктивні та удавані правочини.
Момент, з якого правочин визнається недійсним.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти та судова практика:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Сімейний кодекс України.
Господарський кодекс України.
Закон України від 2.09.93."Про нотаріат" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №39. - ст. 383.
Закон України від 01.06.2000 р. "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №36. - ст. 299
Закон України від 20.11.2003 р. "Про захист суспільної моралі" // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№14.-ст.192.
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.93."Про державне мито" (з наступними змінами і доповненнями)// Відомості Верховної Ради України. -1993. - №13. -ст.113.
. Постанова Пленуму Верховного Судх, України № 3 від 28.04.78. "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними" // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц.вид. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. - К„ 2003.
Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України № 02-5/111 від 12.03.99. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням угод недійсними" // Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. - К., 2003.
Спеціальна література:
Науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / За ред. В.М.Коссака. - К.: Істина, 2004 (авт.коментаря до гл. 16 - проф.В.М.Коссак).
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексуУкраїни. - К.: Істина, 2004 (авт. коментаря до гл.16 - проф.О.В.Дзера).
Спасибо-Фатєєва І.В. Нікчемні правочини та їх наслідки // Вісник господарського судочинства. - 2004. - №2.
Матвеев И.В. Правовая природа недействитеьных сделок. - М., 2004.
Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. - М., 1954.
Рабинович Н.В. Недействительность сделок и ее последствия. - Ленинград, 1960.
Шахматов В.П. Составы недействительных сделок и обусловленные ими последствия. - Томск, 1967.
Матвеев И.В. Юридическое значение формы сделки и ответственность за ее нарушение // Хозяйство и право. -2001.-№12.
9. Кучер В. Особливості визначення правочину таким, що порушує публічний порядок // Право України. -2003.-№12.
10. Фролов В. Вирішення спорів про визнання угод недійсними за позовами податкових органів // ПравоУкраїни. - 2004. - №1.

Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1. Проаналізуйте визначення нікчемного і оспорюваного правочину. Виберіть з параграфа 2 гл.16 ЦК і випишіть статті, в яких передбачені, відповідно, нікчемні та оспорювані правочини.
Завдання 2. Відшукайте у тексті ЦК і випишіть статті, які передбачають як наслідок недодержання письмової форми правочинів їх недійсність.
Завдання 3. Висловіть свої міркування щодо визначенню поняття "моральні засади суспільства" в" контексті ст.203 ЦК. Проаналізуйте відповідні положення ЗУ "Про захист суспільної моралі". Змоделюйте ситуацію, коли зміст правочину суперечитиме моральним засадам суспільства.
Завдання 4. Проаналізуйте визначення правочину, який порушує публічний порядок (ст.228 ЦК). Які правові наслідки недійсності такого правочину? Порівняйте зміст ст.228 ЦК і ст.49 ЦК УРСР 1963 р., ст.208 Господарського кодексу України.
Задача 1.
Гр. А. та її колишній чоловік звернулися до нотаріуса з проханням посвідчити досягнуту між ними домовленість, згідно з якою батько не зобов"язаний утримувати своїх неповнолітніх дітей і водночас відмовляється від права на частку в спільно нажитому майні подружжя Колишня дружина зобов'язувалась не одружуватись повторно до досягнення дітьми повноліття.
Нотаріус відмовивився посвідчити даний правочин, мотивуючи тим, що він може бути визнаний недійсним.
Дайте аналіз ситуації.
Задача 2.
Дієздатний Ф. дізнавшись, що його сусідові, 16-літньому Б., дісталась у спадок від дідуся ваза роботи відомого автора, звернувся до Б. з пропозицією продати йому вазу. Договір купівлі-продажу було укладено без відома батьків Б.
Через деякий час, пошкодивши вазу, що призвело до зменшення її вартості, Ф. вирішив звернутись до суду з позовом про визнання правочину недійсним.
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 3.
Комітет з організації квартири-музею видатного письменника, що помер на початку XX ст. публічно звернувся до громадян з проханням про передачу в подарунок або продаж особистих речей, рукописів та документів, пов'язаних із життям та творчістю письменника. Серед інших речей, Комітет придбав у далеких родичів письменника письмовий стіл та частину колекції художньої літератури, які на думку родичів належали письменнику.
Після спливу певного часу мистецтвознавець К. оглядаючи придбані речі, заявив, що ні стіл, ні колекція художньої літератури не мають жодного відношення до письменника.
Дайте правовий аналіз ситуації.

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №2.
Тема 9: Особисті немайнові права фізичної особи (2 год.)
План
1. Поняття та ознаки особистих немайнових прав
2. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи:
а) право на життя. Проблеми евтаназії:
б) права на охорону здоров'я, медичну допомогу та донорство;
в) права на свободу та особисту недоторканість;
г) права на сім'ю, опіку та піклування
3. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи:
а) права на ім'я, індивідуальність та таємницю особистого життя;
б) права на повагу до честі, гідності та недоторканість ділової репутації;
в) права на інформацію, особисті папери та таємницю кореспонденції;
г) право на свободу літературної, художньої, наукової та технічної творчості;
д) права на місце проживання, недоторканість житла та свободу пересування;
є) права на вибір роду занять, свободу об'єднання та мирні зібрання.
4. Захист особистих немайнових прав фізичної особи: загальна характеристика.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України 1996 р.
Загальна Декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. // Права людини. Міжнародно-правові документи. - К., 1995.
Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р. // Права людини: Міжнародні договори ООН і РС. - К., 2001.
Цивільний кодекс України 2003 р.
Сімейний кодекс України 2002 р.
Основи законодавства про охорону здоров'я. Закон України від 19 листопада 1992 р. //Відомості Верховної Ради України. - 1993. ~№4. - Ст.І9.
Закон України від 23.06.1995 року "Про донорство крові та її компонентів"// Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №23. - Ст. 183.
Закон України від 16.07.1999 року "Про трансплантацію та інших анатомічних матеріалів людині"// Відомості Верховної Ради України-. - 1999. -№41. -Ст.377.
Закон України від 05.01.2004 року "Про свободу пересування та вільний вибір місцяпроживання в Україні"// Урядовий кур'єр. - 2004. - 15 січня.
Закон України від 25.06.1991 року "Про охорону навколишнього природного середовища"// Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№41. -Ст.546.
Закон України від 02.10.1992 року "Про інформацію"// Відомості Верховної Ради України. -1992.-№48.-Ст.650.
Закон України від 16.11.1992 року "Про друковані засоби масової Інформації (пресу) в Україні"// Відомості Верховної Ради України. - 1993. -№1. -Ст. 1.
Закон України від 21.12.1993 року "Про телебачення і радіомовлення"// Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №10. - Ст.43.
Закон України від 22.02.2000 року "Про психіатричну допомогу"// Відомості Верховної Ради України. - 2000. - №19. - Ст. 143.
Закон України від 16.06.1992 року "Про об'єднання громадян"// Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№34. -Ст.504.
Закон України від 05.04.2001 року "'Про політичні партії"// Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. - Ст. 118.
Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем "проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003-року// Офіційний вісник України. - 2003. - № З
Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен та по батькові, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993 року// Урядовий кур'єр, 10.06.1993 року.
Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету" України у справах сім'ї та молоді від 17.06.1999 року.
Умови та порядок штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 04.02.1997 року// Офіційний вісник України. - 1997. -№ 10.
Судова практика:
Рішення Конституційного Сулу України від 30 жовтня 1997 р у справі №18/203-97 щодо офіційного тлумачення статей 3.23.31.47,48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка)
Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім'ї»)
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. №4 "Про судову практику всправах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди" // Постанови Пленуму Верховного Суду України1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. - К., 2003.
Спеціальна література:
Бідник А. Право на особисте життя// Вісник ХІРУтаП. - Хм., 2002. - Спецвипуск 1.
Галянтич М. Захист ділової репутації: цивільно-правові проблеми // Право України. - 2001. -№1.
Рурська Т. Право на здоров'я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право. -2002. -№6.
Ковалев М.И. Право на жизнь и право на смерть// Государство и право. - 1992. - № 7.
Малеина М.Н. О праве на жизнь // Государство и право. - 1992. - №2.
Олійник В. Конституційне право на свободу та особисту недоторканість: поняття та характерні риси// Право України. - 2000. - № 12.
Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб// Українське право. - 1997. - № 1(6).
Соловйов А. Деякі аспекти „права людини на смерть"// Підприємництво, господарство і право. -2003. - № 4.
Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті права людини на життя// Вісник Львівського університету. - Вип. 36. Серія юрид. - Л., 200 І
Соловйов А. До питання співвідношення понять права людини на життя та на охорону здоров'я і медичну допомогу// Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 10.
Стефанчук М.О. Межі та обмеження здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне буття фізичної особи// Молодь у юридичній науці: Зб-к тез доп-й . Міжнар. наук, конференції молодих вчених „Другі осінні юридичні читання". - Хм., 2003
Стефанчук Р. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи// Право України. - 2003. -№ 11.
Стефанчук Р. Проблеми правового закріплення та захисту репродуктивних прав фізичної особи//Юридичний вісник України. - 2004. - № 23 (5-І 1 червня).
Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. - К.: Наукова думка, 2001.
Ярешко О. Категорія „ділова репутація" в цивільному праві// вісник Львів, ун-ту. Серія юрид. Вип..38.-Л., 2003.

Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Коли Настя досягла 10-річного віку, то звернулась до-батьків з проханням посприяти їй у зміні її імені на Віоліну, оскільки їй таке ім'я більш імпонувало. Батьки категорично відмовились. Бабця Насті звернулась до органу опіки та піклування з проханням допомогти змінити ім'я внучки.
Дайте правову оцінку ситуації.
Задача 2.
Л. звернувся у Золочівський районний суд із позовом до Р. про захист честі І гідності. Свої вимоги позивач мотивував тим, що 12.05.2004 р. Р. звернулася до Золочівського РВВС Із заявою, в якій повідомляла, що її сусід - Л. незаконно зберігає у себе на горищі макову соломку. В будинку Л. був проведений обшук, про що стало відомо сусідам і співробітникам Л. З тих пір окремі мешканці села перестали спілкуватися з Л., підозрюючи, що він є наркоманом. Позивач вважає, що дії Р., а саме - подання заяви до РВВС, є поширенням щодо нього недостовірної інформації, чим принижується його честь і гідність, і просить суд зобов'язати відповідачку спростувати цю недостовірну інформацію і відшкодувати моральну шкоду 2000 грн.
Здійсніть правовий аналіз ситуації.
Задача 3.
М.О. пред'явила в суд позов до Н.О. про розірвання шлюбу. У позовній заяві позивачка зазначила, що причиною для розлучення є те, що Н.О. страждає на хронічний алкоголізм, систематично знущається з неї та з дітей, неодноразово зраджував її з іншими жінками. Судом було встановлено, що Н.О. за час спільного проживання з позивачкою час від часу вживав спиртні напої, проте хронічними алкоголізмом не страждає. Факти знущання з позивачки та з дітей та подружньої зради у суді підтвердження не знайшли. Взявши до уваги всі обставини справи, суд все ж дійшов висновку, що подальше спільне проживання М.О. та Н.О. неможливе, і виніс рішення про розірвання шлюбу. Н.О. через певний час пред'явив позов до М.О. про захист честі і гідності. Він вимагав спростування недостовірної інформації, викладеної у позовній заяві, про те, що він страждає на хронічний алкоголізм, знущається з дружини і дітей, неодноразово зраджував дружині, а також відшкодування йому завданої цим моральної шкоди у розмірі 3000 грн.
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 4.
Після розлучення співака О. та актриси П. остання вирішила написати і опублікувати книгу автобіографічного змісту, в якій висвітлювалися б окремі, найбільш яскраві моменти з життя актриси. Дізнавшись про це, О. заявив своїй колишній дружині та неодноразово у засобах масової інформації, що він проти згадування у книзі будь-яких фактів, пов'язаних із їх колишнім подружнім життям. Натомість актриса запевнила, що жодного неправдивого слова у книзі не буде і підтвердила свій намір опублікувати книгу.
Зробіть правовий аналіз ситуації та окресліть можливі варіанти її подальшого розвитку.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 10: Представництво (2 год.)
План
Поняття представництва. Сфера його застосування.
Суб'єкти представництва. Повноваження представника.
Види представництва.
Довіреність.
5. Передоручення.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Сімейний кодекс України. 2002р.
Закон України від 2.09.93."'Про нотаріат" // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №39. - ст. 383.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний вісник України. - 2004. - № 10. - ст.639
Спеціальна література:
Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978.
Богдан Й.Г. Представництво за новим Цивільним кодексом України // Нотар. - 2004. - № 1. - С. 14-22
Крупко П. Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом //Право України. -2002. -№5. -СІ 05-109.
Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву. - Томск, 1980.
Нерсесов Н.И. Понятие добровольного представительства в гражданском праве // Избранньїе труды попредставительству и ценными бумагами в гражданском праве. - М., 1998.
Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском праве // Уч. записки ВЮЗИ. -Вьіп. 1.-М., 1948.
Кузьмішин А. Класифікація представництва і повноваження в цивільному праві // Підприємництво,господарство і право. - 2000. - №8.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Наведіть приклади правочинів, вчинення яких через представника не допускається.
Завдання 2.
Проаналізуйте позицію законодавця (ЦК і СК) щодо правового статусу:
батька обмеженого у дієздатності;
неповнолітньої матері, яка:
а) перебуває у шлюбі;
б) не перебуває у шлюбі;
як представників малолітньої дитини при вчиненні правочинів з майном.
Завдання 3.
Проаналізуйте ст.ст. 207, 237. 528, 636 Цивільного кодексу України і визначте характерну ознаку, за якою відрізняються поняття:
представник і комісіонер;
представництво і договір на користь третьої особи;представництво і виконання зобов'язання третьою особою;представник і рукоприкладчик
Задача 1.
Березовський перед від'їздом за кордон видав довіреність Загайському на продаж своєї приватизованої квартири, а Сотник видав Загайському довіреність на продаж автомобіля. Оглянувши квартиру і дізнавшись про повноваження Загайського, Сотник запропонував купити цю квартиру. Коли Сотник і Загайський звернулись до нотаріуса за посвідченням договору купівлі-прстджу, він їм відмовив, посилаючись на ч.З ст. 238 ЦК України.
Чи обґрунтована відмова нотаріуса?
Задача 2.
Подружжя Вересів(Микола і Соломія) 25.03.2004 р. оформили довіреність Сказко К. на продаж квартири.
27.03.2004 р. Берес Соломія померла. 3.04.2004р. Сказко К., використавши довіреність, продав квартиру своїй дружині - Сказко Н.. Про смерть Берес С. Сказко К. достовірно знав, оскільки він був на її похороні.
Про продаж квартири Берес Микола дізнався лише 9.04.2004 року і 10.04.2004р. звернувся із позовом до суду про визнання договору купівлі-продажу недійсним. В судовому засіданні Сказко К. стверджував, що на похороні Берес М. дав усну згоду на продаж квартири.
Визначіть, які норми ЦК України про представництво порушив Сказко К.
Задача 3.
Гр. Н. через похилий вік і фізичну неміч не маючи можливості займатися пошуком особи, яка б погодилася укласти з нею договір довічного утримання, домовилась з Л. про те, що він підшукає таку особу і укладе з нею такий договір від її імені. Дія оформлення довіреності Н. та Л. звернулися до нотаріуса.
Однак, нотаріус відмовив їм у посвідченні довіреності, вказавши що Н. через похилий вік не може усвідомлювати значення своїх дій і до того ж договір довічного утримання як і заповіт особа не може вчиняти через представника лише особисто.
Чи обґрунтованою є відмова нотаріуса в оформленні довіреності?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 11: Строки здійснення і захисту цивільних прав. Позовна давність (2год.).
План
Поняття, значення і юридична природа строків (термінів) в цивільному праві.
Види цивільно-правових строків (термінів).
Визначення та обчислення строків (термінів).
Поняття позовної давності.
Тривалість позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України 2003 року.
Закон України від 2.09.93. "'Про нотаріат"// Відомості Верховної Ради України. -1993. - №39. - Ст. 383.
Закон України від 15.12.93."Про захист прав споживачів" //Юридичний вісник. - 1996. - №11-12.
Спеціальна література:
1. Боднар Т.В. Строк (термін) виконання договірного зобов'язання в цивільному праві України // Вісник господарського судочинства. *- 2004. - № 2.
Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України //Право України. -2003. -№ 12.
Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. - М., 1967.
4.Жгунова А.В. Сроки в советском гражданском праве. Автореф. ... дисс. канд.. юрид. наук / 12.00.03. -Свердловск, 1971.
Коссак В.М. Строки в капітальному будівництві. - К.: Будівельник, 1991.
Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. - Львів: ЛДУ, 1992.
Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. - Львів: ЛДУ,1993.
Луць В.В. Строки І терміни в новому Цивільному кодексі України // Методолвгія приватного права: 36. наук,праць. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Цікало В.І. Давність у цивільних правовідносинах. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / 12.00.03. - Львів, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Відшукайте у ЦК статті, які передбачають спеціальну позовну давність.
Задача 1.
5 березня 1992 року між Л. та М. було укладено договір позики, за яким Л. повинен був повернути борг до 5 жовтня 1992 року, а у випадку прострочення - сплатити неустойку в розмірі 20 % вартості боргу. У встановлений строк борг не було повернуто.
10 квітня 1993 року М. направив Л. листа, в якому просив відстрочити сплату боргу до 10 липня 1993 року, на що Л. дав згоду. В червні 1993 року М. було призвано на строкову військову службу в іншу область. Після демобілізації 12 травня 1995 року, М. додому не повернувся і залишився на постійне місце проживання за місцем проходження служби. Дізнавшись від родичів адресу М. Л. направив 10 липня переказним листом позовну заяву в суд за місцем проживання М. Лист було отримано адресатом 20 липня 1996 року. У позові Л. просив стягнути з М. суму боргу і неустойку.
Суд відмовив у задоволенні позову на підставі пропуску позовної давності. Дайте правову оцінку діям Л., М. та суду.
Задача 2.
Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої вимоги, свій автомобіль, оформивши 16 грудня 1994 року відповідну довіреність. 10 травня 1995 року Л. в письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, однак через 2 дні Л., в зв'язку з важкою хворобою, помер.
Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у зв'язку з цим не вчиняла. 20 грудня 1997 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль дружині Л., але через кілька днів заявив, що оскільки дружиною Л. було пропущено позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з вимогою до дружини Л. передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд.
Дайте юридичну оцінку ситуації.
Задача 3.
20 травня 1995 року з квартири громадянина Т. були викрадені речі (годинник, хутрові вироби, транзисторний приймач ,1500 грн.). Особу, яка вчинила крадіжку було виявлено органами внутрішніх справ 20 січня 2004 року. 17 лютого 2004 року громадянин Т. звернувся у суд з віндикаційним позовом про витребування своїх речей від обвинуваченого. На думку останнього позов не підлягає задоволенню, оскільки сплив строк позовної давності (з моменту крадіжки сплило більше 8 років )
Ознайомтеся з відповідними положеннями Прикінцевих та перехідних положень ЦК України. Проаналізуйте ситуацію.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Розділ 2. Речові права.
Тема 12: ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (2 год.)
План
Поняття, ознаки та система речових прав.
Поняття власності і права власності.
Зміст суб'єктивного права власності:
Загальна характеристика правомочностей власника.
Здійснення права власності. Межі здійснення.
Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження речі.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № ЗО. -Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2002. -№3-4. - Ст.27.
ЗУ "'Про власність" від 7 лютого 199! р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №20. - Ст.249.
ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 2004. - 4 серпня.
ЗУ "Про охорону культурної спадщини" від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№39.-Ст.ЗЗЗ.
Спеціальна література:
Анурова О. Н., Звонок С. Н., Скловский К. И. Собственность в гражданском праве // Государство и право. -2001.-№ 8.
Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні // Право України. - 2002. - №6.
Безсмертна Н. Співвідношення понять "'право власності" та "здійснення права власності" // Право України. -2003.-№11.
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., 1996.
Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф.А.С.Довгерта. - К., 2000.
Левик А., Яворська О. Межі здійснення права приватної власності на житло // Право України. - 2001. - №9.
Музика Л. Власність в економічному та правовому вимірі // Право України. - 2001. -№12.
Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери. Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. - X.: Консум, 1999.
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. - М., 2000.
Сокуренко В. Власність -основа свободи. На шляху до правової держави // Вісник ЛДУ. - 1992.
Суханов Е. Лекции о праве собственности. - М.: Юридическая литература. 1991.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Проаналізуйте та випишіть законодавчі межі здійснення права власності:
а) загальні межі;
б) через визначення способів здійснення права власності;
в) через вказівку на цільове призначення права.
Задача 1.
К. передав за договором оренди С. у платне користування строком на 2 місяці комп'ютер. Відповідно до умов вказаного договору, комп'ютер мав бути повернутий його власнику - К. 10 березня 2004 р.. однак С. не виконав цієї умови і вчасно не повернув комп'ютер. Внаслідок пове'ні 15 березня 2004 р. житловий будинок, де проживав С. і в якому зберігався вказаний комп'ютер, був затоплений, і комп'ютер вийшов з ладу. К. пред'явив до С. вимогу про компенсацію вартості ремонту - 1200 грн. С. заперечував, посилаючись на відсутність його вини у заподіянні шкоди комп'ютеру.
Проаналізуйте ситуацію. Чи змінилось би вирішення, якби комп'ютер був вчасно повернутий К.?
Задача 2.
Подружжю М.О. і Н.О. належить на праві власності житловий будинок у смт. Підволочиськ Тернопільської області. Будинок розташований недалеко від вулиці, і подружжя вирішило використати частину будинку для зайняття підприємницькою діяльністю, для чого переобладнати одну із кімнат будинку під продуктовий магазин. Коли подружжя звернулось за консультацією до знайомого юриста, той роз'яснив, що за чинним законодавством житлові будинки повинні використовуватися лише для проживання в них, але не для підприємницьких цілей. Подружжя заперечувало, не розуміючи, чому вони як власники будинку не можуть користуватися ним на свій розсуд.
Проаналізуйте ситуацію.
Форма контролю: фронтальне опитування
Тема 13: НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ (2 год)
План
Первісні та похідні способи набуття права власності.
Характеристика окремих підстав набуття права власності:
а) Набуття права власності за договором чи іншим правочином. Момент виникнення права власності у набувача за договором.
б) Набуття права власності на знахідку.
в) Скарб.
г) Набувальна давність.
3. Припинення права власності.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти та судова практика:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. 1996. -№ ЗО.-Ст.!41.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46. 47-48.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. -№3-4. - Ст.27
ЗУ "Про власність" від 7 лютого 1991р. //Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№20. - Ст.249.
ЗУ "Про приватизацію державного житлового фонду'" від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №36. - Ст 524.
ЗУ "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" від 3 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - №34. - Ст.228.
ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 1 липня 2004 р. //Урядовий кур'єр. - 2004. - 4 серпня.
Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. "'Про право власності на окремі види майна" //Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№35. -Ст.517.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок" // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т. Маляренка. - К., 2003.
Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг.ред. П.Шевчука. - К.: Ін Юре. 2002.
Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності" // Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. - К.: Ін Юре, 2003.
Спеціальна література:
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К.; 1996.
Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф.А.С.Довгерта. - К., 2000.
Мічурін Є.О. Виникнення права власності на житло за договором // Вісник господарського судочинства. -2002. -№3.
Право власності в Україні: Навч.посібн. / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Відшукайте у ЦК і випишіть види договорів, які передбачають набуття права власності на майно.
Задача 1.Гр.А. придбав у фірмовому магазині "Норд" холодильник і за домовленістю з продавцем мав приїхати за покупкою власним автотранспортом через 2 год. За цей час через несправність електропроводки в магазині сталася пожежа і відібраний гр.А холодильник був істотно пошкоджений.
Гр.А. зажадав повернення ціни холодильника і компенсації моральної шкоди в сумі 500 грн згідно із Законом України "Про захист прав споживачів".
Чи правомірні вимоги гр.А? З якого моменту виникає право власності на річ, передану за договором? Вирішіть спір.
Задача 2.Працівник ВАТ "Хмельницьке БМУ-4" Колодій за завданням виконроба Іванціва копав траншею. Раптом лопата на щось наткнулася. Це виявився дипломат, в якому знаходилось 100 000 доларів США.
Чи можна у даній ситуації говорити про скарб? Якщо так, то хто набуде право власності на нього?
Задача 3.Сім'я К. вирішила збудувати на місці старого батьківського будинку новий. Розбираючи стару будівлю сусід П., який допомагав сім'ї К. у будівельних роботах, знайшов під підлогою старий глечик. У ньому були заховані 44 старовинні монети; 10 з них були золоті. За попередньою експертною оцінкою вартість знайденого становила 27 500 грн.
Проаналізуйте ситуацію. Чи зміниться вирішення якщо гр. П. допомагав сім'ї К. за оплату?
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 14: Види права власності (4 год.)
План
Заняття 1.(2 год.)
Поняття спільної власності.
Право спільної часткової власності: підстави виникнення; поняття реальної та ідеальної частки.
Особливості правового статусу подружжя як співвласників.
4. Право спільної сумісної власності:
Підстави припинення права спільної сумісної та спільної часткової власності.
Заняття 2. (2 год.)
Право приватної власності. Суб'єкти права приватної власності.
Об'єкти права приватної власності.
Підстави виникнення права приватної власності.
Юридичні особи як суб'єкти права власності.
Право державної власності. Суб'єкти права державної власності. Об'єкти права державної власності.
Право комунальної власності. Поняття права комунальної власності. Суб'єкти права комунальної власності .Об'єкти права комунальної власності.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України. 28 червня 1996 р.
Цивільний кодекс України. 16 січня 2003 р.
Господарський кодекс України 16 січня 2Т)03 р.
Житловий кодекс України. ЗО червня 1983р.
Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001р.
Лісовий кодекс України.21 січня 1994р.
7 Кодекс України про надра. 27 липня 1994р
Водний кодекс України. 6 червня 1995р.
Сімейний кодекс України. 10 січня 2002р.
10 Закон України від 3.08.1990 року "Про економічну самостійність УРСР" / Відомості Верховної Ради УРСР -1990. -№34.-Ст.499.
Закон України від 7.02.1991 р. "Про підприємництво" (із змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. -№14. -Ст.168. (втратив чинність).
Закон України від 2.10.1992 р. "Про заставу" (із змінами і доповненнями) // Голос України, 1992, 11 листопада.
Закон України від 19.06.1992 р. "Про приватизацію державного житлового фонду" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №36. - Ст.524.
Закон України від 19.09.1991 р. "Про господарські товариства" ( із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №49. - Ст.682.
Закон України від 16.06.1992 р. "Про об'єднання громадян" // Відомості Верховної Ради України . - 1992. -№34.-Ст.504.
Закон України від 5.05.2001 р. "Про політичні партії" // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №23. -Ст.1І8.
Закон України від 20.12.2001 р. "Про кредитні спілки" // Урядовий кур'ср, 23 січня 2002 р., №14.
Закон України від 17.07.1997 р. "Про сільськогосподарську кооперацію" //Відомості Верховної Ради України. -1997.-№39.-Ст.261.
Закон України від 10.04.1992 р. "Про споживчу кооперацію" // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№30.-Ст.4І4.
Закон України від 21.05.1997 р. "Про місцеве самоврядування в Україні" //Відомості Верховної Ради України.- 1997.-№24.-Ст.170.
Постанова Верховної Ради України "Про право власності на окремі види майна" (із змінами І доповненнями) //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1992. - №35. - Ст.517.
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19.09.1975 р. "Про практику застосування судами Україниста.і05 Цивільного кодексу України" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - І 996. -№1. -Ст.291-295.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 р. "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи" (Із змінами і доповненнями) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1996. -№1. - Ст.356-362.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4.10.1991 р. "Про практику застосування судами законодавства., що регулює право власності громадян на жилий будинок" (із змінами і доповненнями) //Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - і 996. - № І. - Ст.284-291.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 р. "Про судову практику справах за позовами про захист права приватної власності" (із змінами і доповненнями) // Право України. - 1996. - №4. - С.57-61.
Спеціальна література:
1. Апанасенко К. Спільна власність територіальних громад як актуальна проблема інституту місцевого самоврядування та науки господарського права// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.Матеріали XI регіон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Л., 2005.
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., 1996
Жилінкова І. Правовий режим спільності майна подружжя// Вісник Академії правових наук України. - № 18,
Мананкова Р.П. Правоотношение общей долевой собственности по советскому законодательству. - Томск,1977.
Мисник Н.Н. Правовая природа обшей собственности// Правоведение. - 1993. - № 1.
Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М., 1991.
Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Навч. посібник. - Л.. 1996.
Завдання та задачі(виконати письмово):
Завдання 1.
Складіть порівняльну таблицю відмінностей права спільної сумісної та спільної часткової власності.
Завдання 2.
Охарактеризуйте і перелічіть юридичні факти, що є підставою виникнення права приватної власності на:
1. новозбудований житловий будинок;
приватизовану квартиру,
квартиру, викуплену з будинку ЖБК;
майно, одержане в порядку спадкування за заповітом (за законом);
майно, набуте за договором купівлі-продажу.

Задача 1.
Якимів та Степанова з 1993 року, не реєструючи шлюбу, проживали разом. Степанова не працювала, доглядаючи дітей. У І997 році вони придбали машину, зареєструвавши її на ім'я Якиміва. У 2004 році половину заробітної плати Якимів щомісяця зі згоди Степанової вносив на банківський вклад. У 2005 році вони посварились і Степанова звернулась до банку з проханням повернути їй половину вкладу, однак їй відмовили, зазначивши, що вкладником є Якимів.
Чи стала Степанова співвласником машини та суми банківського вкладу?
Задача 2.
Під час шлюбу подружжя Маркових придбало трьохкімнатну квартиру, співвласниками якої, крім них, були вказані троє неповнолітніх дітей. У зв'язку із розірванням шлюбу Маркова звернулася до Маркова з позовом про поділ майна і про припинення права власності на його частку в квартирі взамін на грошову компенсацію, оскільки квартира їй потрібна більше, бо з нею залишаються проживати діти, натомість мати Маркова має власний будинок і син міг би переїхати до неї. Марков на судові засідання не з'являвся і суд, розглянувши справу в його відсутності, позов задоволив.
Чи правомірне рішення суду?

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №3.

Тема 15: Захист права власності (2 год.)
План
Поняття захисту права власності.
Класифікації способів захисту права власності.
Витребування майна із чужого незаконного володіння (віндикація).
Вимоги про усунення порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння
Визнання права власності
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України 1996 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 р. №20 "Про судову практику у справах запозовами про захист права приватної власності"// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг.ред. В.Т.Маляренка. - К., 2003
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 р. №7 "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок"// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. / За заг. ред. В.Т.Маляренка, - К, 2003.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня І 987 р. №9 "Про практику у справах застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи"// Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002 рр. /За заг. ред. В.Т.Маляренка. - К„ 2003.
Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ: Право власності// Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. ред. П.І.Шевчука. - К.: Ін Юре, 2002.
Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р. №02-5/225 "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності"// Збірник роз'яснень Вищого господарського суду України / 8ідп. ред. Д.М.Притика. - К.: Ін Юре, 2003.
Інформаційний лист Вищого арбітражного суду України від 31 січня 2001 р. №01-8/98 "'Про деякі приписи законодавства, яке регулює питання, пов'язані із здійсненням права власності та його захистом"// Збірник інформаційних листів Вищого господарського суду України / Відп. ред. Д.М.Притика. - К.: Ін Юре, 2003.
Спеціальна література:
Дзера І. Цивільно-правові засоби захисту права власності. - К., 2001
Дзера О. Розвиток права власності громадян в Україні. - К.. 1996
3. Михайленко О. Проблема незахищеного незаконного володіння в цивільному праві// Проблеми державотворення І захисту прав людини в Україні. Матеріали XI наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р).- Л., 2005
4.Суханов Г. Лекции о праве собственности - М._ 1991.
Шевченко Я. Право собственности в Украине. К . 1996
Задачі(виконати письмово):
Задача 1.
На прохання сусідки, яка проживала одна, Кирилова передала їй в платне користування телевізор. Через кілька місяців сусідка захворіла І попросила Кирилову відстрочити плату. За місяць сусідка померла і все її майно успадкувала її дочка Тарасова. Кирилова звернулась до неї з проханням повернути її телевізор та сплатити заборгованість за користування ним. Однак, донька відмовилась і пояснила, що мати нічого не згадувала про те, що телевізор взяла в користування і вважає, що мати його купила.
Проаналізуйте ситуацію. Який спосіб захисту слід обрати Кириловій для захисту свої права власності.
Задача 2.
Батумов та Осипова проживали разом без реєстрації шлюбу з 1995 року, вели спільне господарство. Батумов, переїхавши до Осипової, за кошти, виручені від продажу своєї квартири, провів капітальний ремонт будинку Осипової, збудував сарай, теплицю. Вони вирощували овочі та фрукти і кошти, що отримували від їх реалізації вносили на рахунок в Ощадбанк на ім'я Осипової. У 2005 році Осипова померла і її сестра Климова успадкувала все її майно, зокрема, також будинок та вклад у банку, а до Батумова звернулась із позовом про виселення.
Батумов звернувся до адвоката за порадою про захист своїх прав.
Задача 3.
Семборак звернувся з позовом до Якимовської про повернення суми позики. Ухвалою судді з метою забезпечення позову на майно Якимовської було накладено арешт і зобов'язано державну виконавчу службу провести опис її майна. Серед майна, яке описав державний виконавець, опинилися телевізор «Самсунг», палас та холодильник, які належали синові Якимовської.
В який спосіб захистити права Якимовського на майно?
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 16:СУМІЖНІ РЕЧОВІ ПРАВА (2 год.)
План
Загальна характеристика речових прав на чуже майно.
Право володіння чужим майном.
Право користування чужим майном (сервітут).
Право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
Право забудови (суперфіцій).
Право господарського відання та оперативного управління.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. -№ ЗО. - Ст. 141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. -№ 49-50.
Сімейний кодекс України, прийнятий 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21-22. -Ст.І35.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. -2002. -№3-4. - Ст.27.
Житловий кодекс Української РСР від ЗО червня 1983 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1983. - №28. -Ст.573.
ЗУ "Про власність" від 7 лютого 1991 р.//Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№20. - Ст.249.
ЗУ "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 1 липня 2004 р. // Урядовий кур'єр. - 2004. - 4 серпня.
Спеціальна література:
Азімов Ч.Н. Сервітути в цивільному праві України //"Вісник Академії правових наук України. - 2000. - №і.
Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность. - М.-Л., 1948.
Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. проф. А.С.Довгерта. - К., 2000.
Мельник М. Володіння за новим Цивільним кодексом України // Право України. - 2004. -№І.
Михайленко О. Інститут володіння: постановка проблеми // Право України. - 2002. - №9.
Підопригора О. Речеві права на чуже майно за новим Цивільним кодексом України // Вісник Академії правових наук України. 2003. - №4.
Право собственности в У крайнє / Под ред. Я.Н Шевченко. - К.. 1996.
Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні / За ред. Я.М.Шевченко. - X.: Консум, 1999.
Задача (виконати письмово):
Задача 1.
Громадянин С. є власником житлового будинку. У лютому 2004 р. до вказаного будинку він вселив громадянку О., з якою познайомився влітку на курорті і перебував у близькій стосунках. Шлюб між С. і О. не укладався, проте вони з лютого 2004 р. по лютий 2005 р. проживали разом, вели спільне господарство, мали спільний бюджет, піклувались одне про одного. У березні 2005 р. С, запідозривши О. у зраді, посварився із нею і сказав, аби вона збирала свої речі і забиралася геть з його будинку. О. відмовилась залишати будинок. Тоді С. змінив замки у вхідних дверях і не впускав О. до будинку. О. звернулась із позовом до суду про визнання за нею права користування житлом у належному С. житловому будинку. У судовому засідання С. заявив, що він є власником житлового будинку, а О. жодних прав на цей будинок не має.
Вирішіть спір. Проаналізуйте ст.405 ЦК та ст.ст. 156, 157 ЖК.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 17: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (2 год.)
План
Поняття права інтелектуальної власності.
Об'єкти права інтелектуальної власності:
А) об»єкти авторського права;
Б) об»єкти патентного права.
Суб'єкти права інтелектуальної власності.
А) Суб'єкти авторського права. Співавторство.
Б) Суб'єкти патентних правовідносин.
Загальна характеристика підстав виникнення права інтелектуальної власності.
Зміст суб'єктивних прав інтелектуальної власності. Особисті немайнові та майнові права.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти та судова практика:
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.-№30.-Ст.141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46, 47-48.
Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 49-50.
ЗУ "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2001.- №43.- Ст.214.
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. //Урядовий кур'єр.- 2001.- 14 лютого.
Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№7.-Ст.34.
Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.-№7.-Ст.36.
ЗУ "Про охорону прав на сорти рослин" в редакції закону від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2002.- №23.- Ст.163.
ЗУ "Про племінну справу в тваринництві" від 15 грудня 1993 р. в редакції від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 2000.- №6-7,- Ст.37.
ЗУ "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- І998.-№8.-Ст.28.
Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України,- 1992- №48.- Ст.650.
Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- №32.- Ст.267.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 р. №05-3/31 «Щодо застосування господарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України. - 2004. - 9 лютого.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2003 р. №01-8/1199 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» // Вісник господарського судочинства. - 2004. - №Т.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. №01-8/31 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» // Вісник господарського судочинства. - 2002. - №2.
Рекомендації Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р №04-5/1107 «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України. - 2004. -27 липня.
Спеціальна література:
1 Бачун О Захист об'єктів інтелектуальної власності в господарських судах України // Право України. 2002. - №7.
Білоусов В.М. Сучасна трактовка прав на результати інтелектуальної діяльності судочинства. - 2003. №1.
Мельник О.М. Проблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія. X., 2002.
Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. -К.: Ін Юре, 2004.
Паладій М. Тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності // Право України. - 2002. - №2.
Шишка Р.Б. Охорона права інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект: Монографія. - X., 2002.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Що таке знак охорони авторського права і яке його правове значення? Проаналізуйте ст. 11 ЗУ "Про авторське право і суміжні права" та ст.З Всесвітньої конвенції про авторське право.
Завдання 2.
Виберіть об'єкти винаходу:
А) математичний метод розв"язання лінійного рівняння:
Б) спосіб діагностики захворювань серця;
В) безалкогольний напитокг
І ) дизайн салону автомобіля;
Д) електричний чайник;
Е) спосіб електрозварювання;
Є) у-промені;
Ж) сорт картоплі;
3) двигун внутрішнього згорання.
Завдання 3.
Виберіть об'єкти промислового зразка:
А) форма поршня двигуна внутрішнього згорання, обумовлена виключно технічними (функціональними) потребами;
Б) розфарбування тканини;
В) оформлення обкладинки журналу;
Г) форма кузова автомобіля;
Д) форма дачного будинку;
Е) орнамент на шпалерах;
Є) форма морозива;
Ж) форма торговельного кіоску;
3) форма пляшки для коньяку.
Завдання 4.
Здійсніть порівняльну характеристику комерційного (фірмового найменування), торговельної марки та географічного зазначення.

Задача 1.
С. придбав у магазині компакт-диск із записами пісень із кінофільмів, сплативши за нього ЗО грн. Чи набув С. право інтелектуальної власності на записані на компакт-диску пісні?
Задача 2.
Винахідник М. склав заповіт, у якому було зазначено, що всі права інтелектуальної власності на створені і запатентовані ним винаходи, в тому числі право авторства, теля його смерті переходять до його сина - С. Нотаріус відмовився посвідчувати заповіт, мотивуючи це тим. шо право авторства є невідчужуваним
Чи підставною була відмова?
Задача 3.
В юридичну консультацію звернувся інженер-програміст К. за роз'ясненням стосовно того, чи може він внести у якості вкладу у статутний капітал товариства з обмеженою відповідальності створену ним комп"ютерну програму. Його також цікавило питання щодо оцінки такого вкладу, якщо він можливий.
Надайте роз'яснення із поставлених питань з посиланням на законодавство України.
Задача 4.
Відомий письменник детективного жанру В. написав детективний роман "Зникнення свідка", який був згодом опублікований. Через 5 років після цього вийшов у світ детективний роман іншого письменника О. Незважаючи на те, що назва роману О. була "Страх перед безоднею", його сюжет був майже ідентичний сюжету роману попереднього автора. В. звернувся із позовом у суд до О. про захист його авторських прав.
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 5.
Винахідник О. перший у світі висунув ідею створення двигуна для автомобіля, який би працював на воді, і невдовзі створив такий двигун. О. одержав патент на цей винахід. Через 5 років після цього інший винахідник Г. створив новий двигун для автомобіля, який працює на воді, і теж запатентував його. О. звернувся в юридичну фірму за консультацією стосовно можливості визнання виданого Г. патенту на винахід недійсним в силу того, що ідея створення двигуна, який працює на воді, належить О., і Г. не мав права створювати такий винахід. Відповідно, винахід Г. не відповідає умовам патентоздатності, а тому виданий йому патент на цей винахід повинен бути визнаний недійсним.
Проаналізуйте ситуацію.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 18. Авторське та патентне право (2 год.)
План
Поняття та джерела авторського права.
Об'єкти авторського права. Суб'єкти авторського права. Строки чинності майнових авторських прав.
Суміжні права: поняття, об'єкти, суб'єкти, зміст.
Поняття та джерела патентного права.
Об'єкти патентного права:
а) Винахід та корисна модель: поняття, об'єкти та умови надання правової охорони.
б) Промисловий зразок: поняття, об'єкти, умови надання правової охорони.
Суб'єкти патентних правовідносин. Оформлення патентних прав.
Патент як форма охорони прав на винаход, корисні моделі і промислові зразки: поняття, види, межі чинності.
Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг. Право інтелектуальної власності на комерційне (фірмове) найменування.
Право інтелектуальної власності на торговельну марку (знак для товарів і послуг).
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України,- 1996.-№30.-Ст.141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46. 47-48.
ЗУ "Про авторське право і суміжні права" від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // ВідомостіВерховної Ради України- 2001.-№43.- Ст.2!4.
ЗУ "Про кінематографію" від 13 січня 1998 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1998.-№22,- Ст.114.
ЗУ "Про архітектурну діяльність" від 20 травня 1999 р. //Відомості Верховної Ради України.- 1999.-№31.-Ст.246.
ЗУ "Про видавничу справу" від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1997,- №32.- Ст.206.
Закон України "'Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності" від 13 грудня 1991 р.// Відомості Верховної Ради України.- 1992.- №12.- Ст.165.
Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" в редакції Закону України від І червня 2000 р. //Урядовий кур'єр.- 2001.- 14 лютого.
Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної РадиУкраїни:- 1994.-№7.-Ст.34.
Парижская конвенция по охране промьішленной собственности от 20 марта 1883 г. // Богуславский М.М.Патентньїе вопросьі в международньїх отношениях.- М., 1962.
Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерстваосвіти і науки України від 22 січня 2001 р. №22 // Офіційний вісник України. - 2001. - №9. - Ст.386.
Правила складання і подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 18 лютого 2002 р. №110 // Офіційний вісник України. - 2002. - №11. - Ст.531.
Правила розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затверджені наказом Міністерства освіти і наукиУкраїни від 15 березня 2002 р. №197 // Офіційний вісник України. - 2002. - №16. - Ст.887.
Правила розгляду заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18березня^002 р. №198 // Офіційний вісник України. - 2002. - №14. - Ст.773.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 р. №05-3/31 «Щодо застосуваннягосподарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальноївласності» // Юридичний вісник України. - 2004. - 9 лютого.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2003 р. №01-8/1199 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» // Вісникгосподарського судочинства. - 2004. - № 1.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. №01-8/31 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» .// Вісникгосподарського судочинства. - 2002. - №2.
Рекомендація Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. №04-5/1107 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України.- 2004. - 27 липня.
Всесвітня конвенція про авторське право 1952 р. // Закони України / Інститут законодавства при Верховній РадіУкраїни-К., 1998.-Т.І4.
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів (Паризький акт від 24 липня 1971 р., змінений 2жовтня 1979 р.) // Закони України / Інститут законодавства при Верховній Раді України.- К., 1998,- Т. 14.
Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженийпостановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р № 1756 // Офіційний вісник України. - 2001. - №52.-Ст.2369.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 72 "Про затвердження мінімальних ставоквинагороди (роялті) за використання об'єктів авторського права і суміжних прав" //' Офіційний вісник України. -2003.-№4.-Ст.129.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. № 71 "Про затвердження розміру винагороди (роялті)за використання опублікованих з комерційною метою фонограм і відеограм та порядку її виплати" // Офіційнийвісник України. - 2003. - №4. - Ст. 128.
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 992 "Про розмір відрахувань виробниками таімпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснитивідтворення творів і-виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах" // Офіційний вісник України -2003. -№27.-Ст.1329.
Парижская конвенция по охране промьішленной собственности от 20 марта 1883 г. // Богуславский М.М.Патентньїе вопросьі в международньгх отношениях- М., 1962.
Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,затверджені наказом Державного патентного відомства України від 28 липня 1995 р. № 116 в редакції наказу від20 серпня 1997 р. № 72 // Офіційний вісник України. - 1997. - №39. - Ст.268.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 р. №05-3/31 «Щодо застосуваннягосподарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальноївласності» // Юридичний вісник України. - 2004. - 9 лютого.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2003 р. №01-8/1199 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності» // Вісникгосподарського судочинства. - 2004. - № І.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. №01-8/31 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» // Вісникгосподарського судочинства. - 2002. - №2.
Рекомендація Вищого господарського суду України від 10 червня 2004 р. №04-5«/П07 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України.-2004.-27 липня.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2004 р. №05-3/31 «Щодо застосуваннягосподарськими судами законодавства у розгляді справ, пов'язаних із захистом права на об'єкти інтелектуальноївласності» // Юридичний вісник України. - 2004. - 9 лютого.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 8 жовтня 2003 р. №01-8/1199 «Про нормативно-правові акти, шо'регулюють питЗння, пов'язані з охороною прав на об'єкти Інтелектуальної власності» Ч Вісникгосподарського судочинства. - 2004. - №1.
Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14 січня 2002 р. №01-8/31 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність» // Вісникгосподарського судочинства. - 2002. - №2.
Рекомендація Виткого" господарського суду України від 10 червня 2004 р. №04-5/110 «Про деякі питанняпрактики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» // Юридичний вісник України.-2004. -27 липня.
Спеціальна література:
Дюма Роллан. Литературная ігхудожественная собственность. - М., 1993.
Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика: Науково-практичне видання У 4 т. За заг. ред.О.Д.Святоцького.- К Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.
Мельник О.М 1 Іроблеми охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: Монографія X . 2002
Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник / За заг.ред. О.А.Підопригора. - К.: Ін Юре, 2004.
Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності в Цивільному кодексі України // ПравоУкраїни. -2003.-№7.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации- М., 2001.
Шишка Р.Б. Охорона права Інтелектуальної власності. Авторсько-правовий аспект: Монографія. - X., 2002.

Завдання і задачі(виконати письмово):
Завдання 1.
Виберіть серед запропонованих об'єкти авторського права:
А) лекція;
Б) база даних;
В) наукова концепція;
Г) збірка народних пісень;
Д) комп'ютерна програма;
Е) пристрій;
Є) розклад руху поїздів;
Ж) сорт рослин;
3) відеозапис футбольного матчу.
Завдання 2.
Проаналізуйте поняття "аудіовізуальний твір". Чим аудіовізуальний твір відрізняється від відеограми? Кому належить авторське право на аудіовізуальний твір?
Завдання 3.
Виберіть об'єкти винаходу:
А) математичний метод розв"язання лінійного рівняння:
Б) спосіб діагностики захворювань серця;
В) безалкогольний напитокг
І ) дизайн салону автомобіля;
Д) електричний чайник;
Е) спосіб електрозварювання;
Ж) сорт картоплі;
3) двигун внутрішнього згорання.
Завдання 4.
Виберіть об'єкти промислового зразка:
А) форма поршня двигуна внутрішнього згорання, обумовлена виключно технічними (функціональними) потребами;
Б) розфарбування тканини;
В) оформлення обкладинки журналу;
Г) форма кузова автомобіля;
Д) форма дачного будинку;
Е) орнамент на шпалерах;
Є) форма морозива;
Ж) форма торговельного кіоску;
3) форма пляшки для коньяку.

Завдання 5.
Здійсніть порівняльну характеристику комерційного (фірмового найменування), торговельної марки та географічного зазначення.

Задача 1
Винахідник С. створив винахід І розкрив його сутність в статті, опублікованій в одному з вітчизняних науково-популярних технічних журналів. Номер журналу, в якому опублікована стаття С, підписано до друку 05.04.2000. Згодом, 20.05.2001 С. подав заявку для одержання патенту на цей винахід.
Чи відповідає заявлений винахід умові новизни? Чи змінилась би ситуація, якби стаття С. була опублікована в іноземному журналі?
Задача 2.
РМ-радіостанція "Світ" звернулася в юридичну фірму за консультацією стосовно можливості одержання свідоцтва на знак для товарів і послуг. Об'єктом знака виступав набір звуків. На думку представників радіостанції, саме звукові позначення є найбільш ефективними для індивідуалізації радіопередач різних радіостанцій. В юридичній фірмі роз'яснили, що об'єктом знака для товарів і послуг може бути тільки таке позначення, яке сприймається візуально, а тому, скоріш за все, Державний департамент інтелектуальної власності відмовить у реєстрації в якості знака набору звуків.
Дайте правову оцінку ситуації.

Форма контролю: фронтальне опитування.

розділ 3. загальні положення про зобов”язання.
Тема 19: Загальні положення про зобов”язання (2 год.).
План
Поняття та елементи зобов'язання.
Класифікації зобов'язань: види та підвиди зобов»язань.
Підстави виникнення зобов'язань. Договір як найпоширеніша підстава виникнення зобов'язань
Суб'єкти виконання. Заміна кредитора чи боржника в зобов'язанні.
Предмет виконання. Альтернативні зобов»язання.
Спосіб, місце та строк виконання.
Зміна умов зобов'язання
Поняття та підстави припинення зобов'язання. Підстави, порядок та правові наслідки односторонньої відмови від зобов'язання.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України,- 1996.-№30.-Ст.141.
Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46. 47-48.
Сімейний кодекс України 2002 року
Господарський кодекс України 2003 року
Судова практика:
1. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України .№ 01-6/1301 від 14.12.1993 року «Про деякі питання уступки вимоги і переводу боргу»
Спеціальна література:
Блашук А. Виконання зобов'язання в умовах господарювання// Вісник ХІРУтаП. - X., 2002. -Спецвипуск І.
Блашук А.М. Поняття та класифікація способів припинення зобов'язань// Молодь у юридичній науці: Зб-к тез доп-й . Міжнар. наук. Конференції молодих вчених „Другі осінні юридичні читання'". Хм., 2003
Боднар Т.В. Загальні засади виконання цивільно-правових зобов'язань// Вісник господарського судочинства. - 2003. - № 4.
Власова А.В. Правовая природа принятия исполнения по обязательству// Государство и право. - 1995.-№5.
Вошатко А.В. О сущности уступки права требования// Очерки по торговому праву/ Под ред. Е.А.Крашенинникова. - Вмп. 7. - Яр-ль, 2001.
Гаврина С. Уступаєм право требования// Юридическая практика. - 2003. - №27.
Крашенинников Е.А. Допустимость уступки требования// Хозяйство и право. - 2000. - № 8.
Коссак В.М. Проблеми припинення цивільно-правових зобов'язань в світлі нового Цивільного кодексу України// Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу. - Л.. 2003.
Коссак В.М. Розірвання, зміна і припинення договорів// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. - Матеріали УІІ регіональної наук.-практ конференції. - 2002.
Левандовський Ю. Виконання договірних зобов'язань в умовах ринкової економіки// Вісникгосподарського судочинства. - 1997. - № 1.
Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали XI репон. наук.-практ. конференції (3-4 лютого 2005 р.). - Л., 2005.
Міхно О.Припинення цивіл,. у-правовс. договору через неможливість його виконання//Підприємництво, господарство і право. - 2003. - № II.
Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. - М., 1950.
Новоселова Л.А. Сделки уступки права (требования) в коммерческом праве. - М., 2003.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
3"ясуйте, які з наведених нижче вимог можуть бути предметом договору цесії:
а) про вибір предмета виконання в альтернативному зобов'язані;
б) про визнання права власності;
в) про відшкодування збитків;
г) про сплату аліментів.
Задача І.
Сорокін та Потапова подали заяву до органу РАЦСу про реєстрацію шлюбу. Цього ж дня батьки Погапової домовились із Сорокіним. шо витрати на приготування до весілля беруть на себе. Також вони придбали квитки для весільної подорожі молодят. Однак, в день реєстрації шлюбу Сорокін не з'явився. Батьки Потапової зажадали від нього відшкодування матеріальних витрат та моральної шкоди. Сорокін не погодився і відповів, що витрати по приготуванню до весілля вони прийняли на себе добровільно, а заручини не є підставою зникнення ані сімейних, ані цивільних відносин між ними.
Потапові звернулись до адвоката з проханням пояснити, чи виникли між ними та Сорокшим зобов'язання.
Задача 2.
На прохання своєї сусідки Кузьміної, яка їхала у відрядження, на той час Суренко дозволила їй перенести норкову шубу до її квартири. Коли Кузьміна через кілька місяців повернулась за шубою, то з'ясувалось, що її пошкодила міль. Кузьміна зажадсла відшкодування вартості шуби і відмовилась забирати її в такому стані. Суренко зчперечувала і зазначила, що хотіла зробити послугу сусідці, ніякого договору вона з нею не укладала, шк л за послугу не брала, а появу молі на шубі не помітила.
Чи виникло в даному випадку цивільно-правове зобов'язання?
Задача 3.
Кузьміна звернулася у грудні 2004 року з позовом до Денисової про стягнення 300 гривень. В позовній заяві вона вказала, що Денисова у вересні 2003 року придбала у неї пальто вартістю 600 гривень, заплативши їй лише 300 , а на решту - видала боргову розписку, за якою зобов'язувалася сплатити борг не пізніше 31 січня 2004 року, однак, гроші не повернула.
В суді Денисова пояснила, що у жовтні 2004 року після смерті матері виявила серед її документів боргову розписку, видану матері Кузьміною на суму 300 гривень, а тому вважає, що не повинна нічого повертати.
Вирішіть спір.


Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 20 : Забезпечення виконання зобов'язання(2 год.).
План

Загальні умови та види забезпечення виконання зобов'язання
Неустойка: поняття та види.
Порука.
4.Гарантія.
Завдаток: поняття та відмінність від авансу.
Притримання
Застава. Види застави.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
1.Конституція України 1996 року.
Цивільний кодекс України 2003 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Господарський кодекс України 2003 року
Закон України від 05.06.2003 року „Про іпотеку"// Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 38. - ст.313
Закон України від 02.10.1992 року „Про заставу"// Голос України. - 11.11.1992 року
Закон України від 02.09.1993 року „Про нотаріат"// Відомості Верховної Ради України. 1993. - № 39. -ст. 383
9. Закон України від 01.07.2004 року «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» .
10. Закон України від 12.07.2001 року „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"//
Судова практика:
Роз'яснення Вищого арбітражного суду України № 02-5/602 від 24.12.1999 року «Про деякі питання практики вирішення спорів, .пов'язаних із застосуванням Закону України «Про заставу»// Юридичний вісникУкраїни.-2002.-№ 5.
Оглядовий лист Вищого Господарського суду України № 01-8/637 від 30.05.2001 року «Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних із забезпеченням виконання зобов'язань»
Спеціальна література:
1. Азимов Ч.Н. Залоговое право. - X., 93.
Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. - М., 2004
Баранець О.М. Актуальні проблеми застави земельних ділянок// Вісник господарського судочинства.-2002.-№4.
Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). - М., 2003.
Благая І. Історія правового інституту застави і сучасність// Право України. - 1999. - № 1.
Босин Е.В., Гоннело Б.М., Крашенников П.В. Залоговое правоотношение. - М., 1993.
Брагинский М.И. Залог и закон о залоговое// Хозяйство и право. - 1993. - № 2.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Задача 1.ВАТ «Вісник» та банк уклали 15.03.2004 року кредитний договір та договір застави - обидва строком на рік. Оскільки станом на 16.03.2005 року кредит не був повернений, банк звернувся до ВАТ «Вісник» з позовом про стягнення боргу, відсотків, пені шляхом звернення на заставлене майно.
ВАТ «Вісник» заперечувало проти звернення стягнення на предмет застави, оскільки договір застави припинився.
Вирішіть спір.
Задача 2.Кириленко позичив в Остапова гроші під заставу власного жилого будинку строком на три роки. Однак, через рік, коли Кириленко повернув лише третину суми, сталася повінь і фундамент будинку Кириленка був значно пошкоджений.
Дізнавшись про це, Остапов звернувся з позовом до Кириленка про дострокове повернення суми позики.
Чи правомірні вимоги Остапова?
Задача 3.АТ не виконало вчасно свого зобов'язання перед банком щодо повернення коштів за кредитним договором. Наступного місяця банк надіслав АТ повідомлення про притримання коштів АТ, які перебували на поточному рахунку АТ у цьому ж банку.
Чи правомірні дії банку?
Задача 4.АТ «Промінь» уклало договір, підряду з ТзОВ «Бескид» під забезпечення порукою ТзОВ «Місяць». Оскільки протягом встановленого в договорі строку не було виконано навіть половини обумовлених робіт, АТ «Промінь» направив ТзОВ «Бескид» повідомлення про відмову від договору в односторонньому порядку з моменту отримання повідомлення. ТзОВ «Бескид» погодився. Через місяць АТ «Промінь» звернулося з позовом до ТзОВ «Бескид» та ТзОВ «Місяць» про відшкодування збитків, завданих прострочкою виконання зобов'язань за договором підряду.
Вирішіть спір.
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 21: Відповідальність в цивільному праві. (2 год.)
План
Поняття та види цивільно-правової відповідальності
Суб'єкти та умови цивільно-правової відповідальності:
а) протиправна поведінка;
б) вина та її форми;
в) шкода. Співвідношення понять „шкода" та „збитки";
г) причиновий зв'язок та його характер
4.Форми цивільно-правової відповідальності:
а) відшкодування збитків та моральної шкоди;
б) стягнення (сплата) неустойки;
в) інші.
5. Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України 2003 року
Господарський кодекс України 2003 року
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року «Про судову практику в справахпро відшкодування моральної (немайнової) шкоди»//
Роз'яснення Вищого господарського суду України від 12.05.1999 року «Про деякі питання, пов'язанііз застосуванням індексу інфляції»// Українська Інвестиційна Газета. - 2002. - № 14.
Спеціальна література:
1. Азімов Ч. Здійснення самозахисту в цивільному праві// Вісник Академії правових наук України- - №5.
Грибанов В.П. Осуществление и зашита гражданских прав. - М.: Статут, 2001.
Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми// Право України. - 2002. - № 11.
Лейст О.З. Санкции в советском праве. - М., 1962
Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. - М, 1970
11. Примак В.Д. Непереборна сила у контексті цивільно-правової відповідальності// Вісникгосподарського судочинства. - 2001. - № 4.
Примак В.Д. Ризик і питання безвинної відповідальності в цивільному праві// Вісник господарськогосудочинства. - 2002. - № 4.
Примак В.Д. Визначення вини як умови цивільно-правової відповідальності// Право України. - 2002.-№ 10.
Савицька А.М. Суть цивільно-правової відповідальності// Юридична відповідальність. - Л., 1975.
Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
ТзОВ звернулось з позовом до АТ про стягнення різниці в ціні товару, яким товариства обмінялись за договором міни та сплати трьох відсотків річних від простроченої суми на підставі ст. 625 ЦК України. Обмін товарами тривав три дні і відсотки ТзОВ нарахувало, починаючи з першого дня обміну і до подання позовної заяви. АТ погодилось сплатити різницю у вартості товару, визначену договором, але сплату відсотків річних заперечувало, оскільки в договорі про них не йшлося.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Школяр Буткевич приніс до школи мобільний телефон свого батька І на уроці показував його друзям. Вчителька забрала телефон і поклала до шухляди класної шафи. Після уроку учні класу пішли до театру і Буткевич забув забрати телефон у вчительки. Наступного дня, коли Буткевич звернувся до неї з проханням повернути телефон, вчителька пояснила, що він із шухляди зник.
Чи є підстави для цивільно-правової відповідальності?
Задача 3.
Під час примірки плаття в салоні одягу Розанова розірвала його. Продавець запропонувала їй оплатити повну вартість товару, оскільки Його ніхто не захоче придбати і вона попереджала Розанову, що цей розмір їй замалий. Розанова відмовилась заплатити за плаття, оскільки така модель їй не сподобалась і до того, а приримірка одягу є безплатною І вона не хотіла розірвати його.
Чиє умови для настання цивільно-правової відповідальності?

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №4.
Тема 22. Категорія договору в цивільному праві. (2 год.)
План
Договір як підстава виникнення цивільного зобов’язання. Правова природа та функції договору.
Порядок укладення договорів. Оферта і акцепт. Особливості укладення окремих видів договорів.
Форма договору.
Умови договору (істотні, випадкові, звичайні).
Зміна та припинення договору.
Класифікація договорів. Типи та види договорів:
договір приєднання;
публічний договір;
типові та примірні договори;
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144
Закон України від 22 грудня 1995 року “Про поставки продукції для державних потреб” // ВВР. 1995. №3. Ст.9.
Закон України від 7 березня 1996 року “Про страхування” //ВВР. 1996. №18. Ст.78. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України 10 квітня 1992 року “Про оренду державного та комунального майна” //ВВР. 1995. №15. Ст.99. (з наступними змінами і доповненнями).
Спеціальна література:
Бару М.И. Понятие и содержание возмездности и безвозмездности в советском гражданском праве. Учёные записки Харьковского юридического института. Вып.13. Харьков. Юр.л-ра. 1959.
Вільнянський С.І. Радянське цивільне право. Видавництво Харківського університету. Харків. 1966.
Гражданское право Украины. Ч. 1. (Под ред. Пушкина А.А., Самойленко В.М.). Харьков. Основы. 1996.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. (За ред. Дзери О.В.) К. Юрінком Інтер. 1998.
Договор в народном хозяйстве (вопросы общей теории). Наука. Алма-Ата. 1987.
Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. 1989. №3.
Иоффе О.С. Обязательственное право. Юр.л-ра. М. 1975.
Луць В.В. Договірне право. Основні навпрямки реформи цивільного права в Україні //Збірник статей та матеріалів. К. 1997.
Луць В.В. Кодифікація договірного права. Українське право 1997. №1.
Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. К.: Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В.Господарські договори. Львів. 1976.
Підопригора О.А. Основи римського приватного права. Київ. Вища школа. 1995.
Савицька А.М. Підстави відповідальності в договірних зобов’язаннях за Цивільним кодексом УРСР. // Проблеми правознавства. Видавництво Київського університету. 1966. Випуск 3.
Собчак А.С. Смешанные и комплексные договоры в гражданском праве // Советское государство и право. 1989. №11.
Сулейменов М.К. Договор в народном хозяйстве. Алма-Ата.1987.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском социалистическом гражданском праве. Изд. Академии наук СССР. 1954.
Цивільне право. Ч.1. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. Юрінком 1996.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання (виконати письмово):
Завдання 1
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу:
а) в договорах страхування. (ст. ст. 2, 3 Закону “Про страхування”).
б) у кредитному договорі (ст.1054 Цивільного кодексу України);
в) в договорах оренди державного та комунального майна. (ст. ст. 5, 6 Закону “Про оренду державного та комунального майна”).

Завдання 2.
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу:
а) в договорах страхування. (ст. ст. 2, 3 Закону “Про страхування”).
б) у кредитному договорі (ст.1054 Цивільного кодексу України);
в) в договорах оренди державного та комунального майна. (ст. ст. 5, 6 Закону “Про оренду державного та комунального майна”).
Завдання 3.
Визначте предмет договору:
а) купівлі-продажу ст. 656 Цивільного кодексу України ;
б) договору підряду ст. 837 Цивільного кодексу України;
в) договору доручення ст. 1000 Цивільного кодексу України;
г) договору зберігання ст. 936 Цивільного кодексу України;
д) договору ренти ст.731 Цивільного кодексу України.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Розділ 4. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ”ЯЗАНЬ.
Тема 23:ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ”ЯЗАНЬ.
Купівля – продаж (2 год.)
План
Загальна характеристика договору купівлі-продажу.
Істотні умови договору:
а/ предмет договору;
б/ ціна;
в/ інші умови договору.
Сторони договору.
Форма договору купівлі-продажу.
Права та обов’язки сторін за договором.
Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
І. Міжнародно-правові документи:
Конвенція ООН Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.
Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс” від 1 вересня 1990 року. Международные договора и обычаи. Львов. 1993.
ІІ. Законодавчі акти України:
Конституція України.
Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144
Цивільний процесуальний кодекс України.
Закон України від 2 грудня 1997 року “Про торгово-промислові палати в Україні” // ВВР. 1998. №13. Ст. 52.
Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” //ВВР. 1991. №30. Ст.379
Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про заставу” // ВВР. 1992. №47. Ст.642. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність”// ВВР. 1991. №20. Ст.249.
Закон України від 3 грудня 1990 року “Про ціни і ціноутворення” //ВВР. 1990. №52. Ст.650.
Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР.2003. № 38. ст.313.
Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року “Про стандартизацію і сертифікацію” // ВВР. 1993. №27. Ст.289.
Положення про порядок проведення аукціонів (публічних торгів) з реалізації заставленого майна // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1997 року.
Указ Президента України від 4 жовтня 1994 року “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” // Урядовий кур’єр. 1994, 6 жовтня.
Про затвердження типових договорів купівлі-продажу // Наказ Фонду державного майна України № 1398 від 18.11.1996 року.
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 19 вересня 1975 року “Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України” // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.
Спеціальна література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Кодифікація договірного права // Українське право.1997. №1.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та завданя (виконати письмово)
Завдання 1.
Проаналізуйте ст. 55 Віденської конвенції, ст. 424 Цивільного кодексу Російської Федерації, ст.691 Цивільного кодексу України, ст.180 Господарського договору про ціну як умову договору купівлі-продажу.
Як трактується ціна як умова договору в названих джерелах?
Завдання 2.
Визначте предмет договору купівлі-продажу в таких ситуаціях:
між громадянами К. і П. була досягнута домовленість про купівлю-продаж фундаменту під житловий будинок за погодженою ціною.
ВАТ “Жиркомбінат” продав право вимоги до ПП “Октава” на суму 35 тис.грн. ТзОВ “Рекрут” за 30 тис.грн.
Задача 1.
Згідно із оголошенням в газеті “Реклама для всіх” громадянин М. з’явився до громадянина Р., щоб купити у нього набір кухонних меблів. Оглянувши комплект і погодивши ціну, сторони домовилися, що М. приїде через два дні за меблями власним транспортом і проведе остаточний розрахунок. Як завдаток М. залишив 1000 грн. З’явившись через дав дні за меблями, М. виявив, що Р. продав їх іншій особі за більш вигідною ціною.
М. зажадав відшкодування збитків (витрати на автотранспорт), повернення 100 грн. завдатку і компенсацію моральної шкоди.
Вирішіть спір. З якого моменту договір купівлі-продажу вважається укладеним?
Задача 2.
Громадянин І. прочитав у вітрині “Міськдовідки” оголошення М. про продаж ним роялю за 600 грн. Прийшовши за вказаною адресою, І. оглянув рояль і погодився купити за пропоновану ціну. Проте М. заявив, що продавати рояль не буде, поки не вирішиться питання про переведення його на роботу в інше місце. Крім того, він хотів би одержати за рояль 800 грн., так як по цій ціні, як він довідався, продається в комісійному магазині такий же рояль. І наполягав на продажі роялю без будь-яких застережень про перевід М. на іншу роботу і ціні 600 грн.
Ідучи від М., І. сказав, що він повернеться через 5 днів, принесе гроші і забере рояль. М. на наступний день після відвідин І. одержав нове місце роботи і в той же день відіслав телеграму про свою згоду продати рояль за 600 грн., вказавши, що чекає відповіді 2 дні. І. відразу відповів телеграфом про свою згоду. Але телеграма була вручена поштовим відділенням М. тільки на 3 день, тобто після вказаного в телеграмі строку. В цей день, до отримання телеграми М. продав рояль К. При цьому було узгоджено, що К. вивезе рояль у вільний час через 2-3 дні. На наступний день за роялем з’явилися разом І. і К., кожний з яких, рахуючи договір укладений саме з ним, вимагав передачі роялю.
Чи був укладений між М. та І. договір?
Чи виникло відповідно зобов’язання з купівлі-продажу?
Чи правомірні вимоги К.?
Задача 3.
Громадяни К. і Б. уклали договір купівлі-продажу жилого будинку і посвідчили його у нотаріуса. Після розрахунку з Б. К. поселився в будинку разом із сім’єю. Через деякий час дружина Б. заявила вимогу до суду про визнання договору недійсним. В судовому засіданні було встановлено, що при укладенні договору була порушена вимога ст.65 Сімейного кодексу України про необхідність згоди іншого подружжя на відчуження нерухомого майна.
Проаналізуйте ситуацію і вирішіть справу.
Задача 4.
Громадянка Т. звернулася з позовом до громадянки О. про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири. Позивачка посилалася на те, що при укладенні оспорюваного договору купівлі-продажу 12 січня 2004 року громадянин К., що діяв на підставі її довіреності продав квартиру О. без згоди К. за заниженою ціною.
За таких обставин позивачка просила визнати договір купівлі-продажу недійсним.
В зустрічному позові О. просила виселити Т. та К. з належної їй на праві власності вищезгаданої квартири.
В судовому засіданні було встановлено, що “між представником позивачки - К. та покупцем О. укладена зловмисна угода, що виразилася в продажі квартири за відсутності згоди на те її власника та за явно заниженою (у 10 разів) ціною”.
Вирішіть справу.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 24: Міна. ДАРУВАННЯ (2 год.)
План
Поняття та загальна характеристика договору міни.
Сторони договору міни.
Особливості правового регулювання товарообмінних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.
Поняття та загальна характеристика договору дарування.
Порядок укладення, форма та істотні умови договору дарування.
Відмова від договору та розірвання договору дарування. Правові наслідки.
Правове регулювання благодійної діяльності.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Задачі та завдання (виконати письмово):
Завдання 1
З’ясуйте зміст таких понять „міна”, „бартер”, „товарообмінна операція”. Наведіть приклади застосування цих понять у законодавстві.
Завдання 2
Порівняйте договори міни, купівлі-продажу та поставки. Визначте спільні та відмінні риси цих договорів.
Завдання 3.
Дайте визначення і порівняйте поняття “благодійництво”, ”меценатство”, “спонсорство”, “пожертва”, “дарування”.
Проаналізуйте Закон України “Про благодійництво та благодійні організації”.
Задача 1.
5 серпня 2004 року між СФГ “Сокіл” та АТ “Перун” укладено бартерну угоду. Згідно умов договору СФГ зобов’язувалося передати АТ грейферний навантажувач в обмін на сім тон озимої пшениці.
15 серпня 2004 року навантажувач було передано АТ. Передача оформлена накладною від 15 серпня 2004 року. АТ від виконання своїх зобов’язань ухилилося, а згодом було реорганізоване у ТзОВ “Магнус” і ТзОВ “Перун – 2”.
За розподільчим балансом заборгованість перед СФГ була передана ТзОВ “Перун –2”. СФГ заявило претензію до ТзОВ “Магнус” та ТзОВ “Перун – 2” про виконання умов договору як до солідарних боржників. Оскільки відповідь на претензію не надійшла, СФГ звернулося до господарського суду.
Вирішіть спір.
Визначте суб’єктний склад договору. Хто є позивачем і відповідачем по справі?
Задача 2.
Громадянка похилого віку К. пред’явила позов до С. та Г. про визнання недійсним договору дарування жилого будинку. Позивачка зазначала, що на вимогу відповідачів, які є її доньками, вона 17 березня 2000 року оформила договір дарування їм будинку. (При укладенні угоди К. було 87 років.). С та Г. обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства
Відповідачі не виконали своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати в будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те ,що угода укладена внаслідок помилки, позивачка просила визнати договір недійсним.
Вирішіть справу.
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 25: Поставка. Постачання енергією, газом (2 год).
План
Поняття, сфера застосування та законодавче регулювання договору поставки.
Сторони договору поставки.
Порядок і форми укладення договору поставки. Переддоговірні спори.
Істотні умови та зміст договору поставки.
Зміна та припинення договору. Виконання як спосіб припинення договору.
Відповідальність сторін за порушення умов договору поставки:
7.Постачання енергетичними та іншими природними ресурсами через приєднану мережу.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144
Закон України від 22 грудня 1995 року “Про поставки продукції для державних потреб” // Урядовий кур’єр. 1996. №20-21.
Закон України від 3 березня 1999 року ”Про державне оборонне замовлення” // Голос України. 1999, 3 квітня.
Постанова Кабінету Міністрів від 28 березня 1993 року ”Про кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення” // Урядовий кур’єр. 1993, 1 квітня.
Постанова Кабінету Міністрів від 10 серпня 1993 року “Про тимчасове положення з питань кооперованих поставок продукції виробничо-технічного призначення”.
Постанова Кабінету Міністрів від 18 травня 1994 року “Про затвердження положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав –учасниць СНД // Урядовий кур’єр. 1994, 26 травня.
Положення Про поставки продукції виробничо-технічного призначення. Положення Про поставки товарів народного споживання. СП СССР. 1988. №24-25. Ст.7.
Постанова Верховної Ради України від 12 березня 1991 року “Про порядок тимчасової дії на території України законодавства Союзу РСР” // ВВР. 1991. №46. Ст.621.
Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД від 23 грудня 1993 року.
Судова практика:
Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 30 березня 1995 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки” // Право України. 1995. № 9-10.
Роз’яснення Президії Вищого Арбітражного Суду від 12 жовтня 1993 року “Про деякі питання практики вирішення господарських спорів, пов’язаних з прийомкою продукції і товарів за кількістю та якістю” // Право України. 1995. №2. Ст.56.
Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 12 березня 1996 року “Про Закон України “Про поставки продукції для державних потреб” // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. 1996. №18.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.

Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Між КСП “Світанок” і цукровим заводом був укладений договір на поставку 125 тон цукрового буряка протягом жовтня-листопада 2004 року.
Зібравши урожай, КСП поставило весь буряк до 25 жовтня 2004 року і зажадало оплати за виконання договору з врахуванням достроковості поставки.
Яке значення строків в договорі поставки? Що таке загальні і спеціальні строки в договорі? За яких умов допускається дострокове виконання договору?
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 2.
Між сталеплавильним комбінатом і ВАТ “Вторчормет” було укладено договір на поставку брухту кольорових металів на 2 роки. Поставка мала здійснюватися партіями по 250 тон щомісячно. Протягом першого року дії договору поставка здійснювалася в обумовлених розмірах. Наступного року ВАТ протягом січня-березня не змогло поставити брухту, а в травні поставило 720 тон брухту.
Сталеплавильний комбінат пред’явив претензію про сплату неустойки за недопоставку в обумовлений договором строк.
Чи підлягає поповненню недопоставка в наступному періоді в межах строку дії договору?
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 3.
Згідно із умовами договору поставки між ПП “Пекар” і КСП “Зоря” останнє зобов’язувалося поставляти протягом 2-х років по 1 тоні борошна вищого сорту щомісячно. У травні-липні першого року дії договору було поставлено борошно низької якості (згіркле, збите в грудочки). ПП відмовилось від прийомки борошна.
У вересні КСП поставило 2 тони борошна 2 сорту взамін на 1 тону вищого сорту. Свої дії мотивувало технічного поломкою млина. ПП і на цей раз відмовилося від прийняття борошна.
У листопаді цього ж року ПП заявило претензію про відшкодування прямих збитків у сумі 2 400 грн. (затрачених на купівлю борошна в іншого виробника), 5 000 грн. неодержаного прибутку від реалізації хлібобулочних виробів протягом травня-липня та вересня і неустойки 480 грн.
Які права замовника у випадку недопоставки, поставки продукції неналежної якості, прострочення поставки?
Який вид неустойки підлягає стягненню?
Визначте загальний розмір відшкодування.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 26:Майновий найм. Безоплатне користування майном (2 год.)
План
Загальна характеристика договору найму (оренди). Сфера застосування та законодавче регулювання.
Суб’єкти та об’єкти договору найму (оренди).
Порядок укладення та форма договору.
Зміст договору.
Зміна, розірвання та припинення договору. Правові наслідки.
Поняття та загальна характеристика договору прокату.
Місце договору оренди державного та комунального майна в системі договорів майнового найму.
Зміна, розірвання та припинення договору оренди державного та комунального майна.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144
Житловий кодекс України.
Закон України від 6 жовтня 1998 року “Про оренду землі” // ВВР. 1998. №46-47. Ст.280.
Закон України від 12 травня 1991 року “Про захист прав споживачів” // ВВР. 1991. №30. Ст.379.
Закон України від 20 травня 1999 року “Про внесення змін до Закону України ”Про оренду державного та комунального майна” // Голос України. 1999. 19 червня.
Закон України "Про оренду державного і комунального майна” в редакції від 14.03.1995р. (з наступними змінами і доповненнями).
Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства (структурного підрозділу підприємства), затв. наказом ФДМУ № 1774 від 23.08.2000р. // ОВУ від 12.01.2001, № 52, ст. 2281.
Порядок подання у тимчасове користування громадян предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку. Затв. Укрсоюзсервіс. // Офіційний вісник України. 2000, №3.
Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.
Інструкція від 28 квітня 1997 року “Про порядок передачі в оренду вантажних вагонів. Затв. наказом Мінтрансу // Офіційний вісник. 1997. №25.
Судова практика:
Лист Вищого Арбітражного Суду від 14 січня 1999 року “Про Закон України “Про оренду землі”.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Луць В.В.Система договорів за проектом нового Цивільного кодексу України // Основні напрямки реформування цивільного права в Україні. К. 1997.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Тітова Н.І. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України.1998. №4.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Складіть проект договору майнового найму:
а) автомобіля ЗІЛ – 130 для потреб ПП “Оріон” строком на 6 місяців;
б) земельної ділянки 2 га, що належить на праві приватної власності громадянину В. для сінокосіння та випасання худоби громадянці Ч. строком на 3 роки;
в) кімнати (ж/пл. 21 кв.м.) та кухні (9 кв.м.) на першому поверсі 3-х поверхового приватного будинку громадянина А. для проживання на період навчання студентам К. та М.
г) складського приміщення магазину ”Смерічка”, що належить приватному підприємцю Д., для потреб аптеки на невизначений строк.
Задача 1.
Підприємець К. за договором оренди з магазином “Спорттовари” використовував вільне складське приміщення для зберігання будівельних матеріалів.
Оскільки з вини партнерів К. поставка будівельних матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не використовувалося, К. за цей період сплачував щомісячно лише 1/3 обумовленої орендної плати.
Магазин звернувся в арбітражний суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати понесені збитки в тому числі -упущену вигоду.
Дайте правовий аналіз ситуації.
Задача 2.
Власник приватизованої квартири Д. у 5-ти поверховому будинку здав в оренду підвальне приміщення кооперативу “Підкова”, яке було обладнане під майстерню для ремонту взуття. Оскільки робота в майстерні створювала підвищений шум, то мешканці 1-го поверху звернулися з колективною заявою до райдержадміністрації.
Обстеживши умови використання підвального приміщення, комісія райдержадміністрації прийшли до висновку, що шумовий фон справді завищений, технічні випари перевищують допустимі норми, а тому розміщення майстерні в підвалі будинку створює небезпеку для здоров’я його мешканців. Власнику Д. було запропоновано розірвати договір і привести підвальне приміщення у належний стан.
Вирішіть ситуацію, якщо:
а) Д. відмовився розірвати договір, мотивуючи тим, що він як власник вправі розпоряджатися підвалом на власний розсуд;
б) Д. погодився розірвати договір, але ремонтна майстерня відмовилася звільнити приміщення, оскільки з її боку повністю дотримано всі умови договору: приміщення використовується згідно погоджених умов, орендна плата сплачується в обумовлених розмірах, строк договору закінчується через 2,5 роки.
Дайте правовий аналіз ситуації стосовно 1-ї та 2-ї позиції.
Задача 3. Між приватним підприємством “Довіра” та студентом 3-го курсу юридичного факультету був укладений договір побутового найму (прокату). Згідно умов договору студенту було передано у користування строком на вісім місяців (з 1 жовтня 2003 року по 1 червня 2004 року) телевізор “Електрон” та холодильник “Дніпро”.
1 червня 2004 року зазначені предмети не були повернуті, а 10 вересня 2004 року студент звернувся до ПП з пропозицією продовжити термін дії договору ще на 9 місяців і оплатити користування телевізором та холодильником за літній період, але в розмірі 1/4 орендної плати.
ПП відмовилося від запропонованих умов і поставило вимогу про розірвання договору та відшкодування завданих збитків в повному обсязі в тому числі - упущену вигоду (можливі доходи від здачі зазначених предметів у користування з 1 червня 2004 року по 10 вересня 2004 року).
Дайте правовий аналіз ситуації.
Вирішіть спір.
Задача 4. 10 травня 2004 року фонд комунального майна міста Д. звернувся в господарський суд з позовом про виселення АТ “Сигма” із займаного ним приміщення у зв’язку із закінченням строку договору.
АТ заперечило проти позову. При розгляді справи представник АТ посилався на те, що договором був передбачений інший порядком припинення: “якщо за два місяці до закінчення строку договору ні одна із сторін не заявить про припинення, він вважається поновленим на той же строк”, тобто 5 років.
Фонд комунального майна заявив претензію про розірвання договору 10 травня, тобто через 5 місяців після закінчення строку, на протязі якого можна було заявити про припинення договору.
Вирішіть спір.
Задача 5. Управління комунального майна виконавчого комітету міста Н. за договором оренди передало споживчому товариству “Колос”, нежитлове приміщення загальною площею 300 кв.м. для виробничих потреб строком на п’ять років. Договір укладено між сторонами 20 березня 2002 року.
17 березня 2004 року згідно планової перевірки було проведено обстеження стану використання переданих в оренду об’єктів, в тому числі зазначеного приміщення. За результатами перевірки складено акт, в якому зазначалося: орендоване СП “Колос” приміщення в напіврозваленому стані, практично все інженерне обладнання зламано або відсутнє, покрівля протікає.
На підставі акту обстеження 17 липня 2004 року орендодавець звернувся до СП “Колос” з претензією про розірвання договору, звільнення приміщення та відшкодування збитків. Оскільки претензія була відхилена, орендодавець звернувся до господарського суду. Позовні вимоги обгрунтовувалися: а) несплатою орендної плати за останні 6 місяців; б) невикористанням об’єкту.
Відповідач, заперечуючи проти позову, стверджував, що надане йому приміщення є непридатним для використання і потребує капітального ремонту. Відповідач неодноразово звертався до позивача з відповідними заявами, але безрезультатно.
Вирішіть спір. На кого покладається обов’язок проведення капітального та біжучого ремонту об’єкту оренди?
Визначте зміст понять: “капітальний ремонт”, “біжучий ремонт”.
Форма контролю: аудиторна контрольна робота №5.
Тема 27: Зобов”язання по використанню житлових приміщень (2 год.).
План
Загально-правова характеристика договору найму (оренди) житла та сфера його застосування.
Сторони договору найму (оренди) житла.
Предмет договору найму (оренди) житла.
Права та обов’язки сторін за договором найму (оренди) житла.
Зміна умов договору найму (оренди) житла. Підстави, порядок та правові наслідки припинення договору найму (оренди) житла.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України.
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Житловий кодекс України.
Закон України від 13 листопада 1996 року “Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комунальні послуги” // Голос України. 1996, 26 листопада.
Закон України від 19 червня 1992 року “Про приватизацію державного житлового фонду” // Відомості ВРУ. 1994. №24. Ст.182.
Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001р. // Відомості ВРУ. 2002. №10. Ст.182.
Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003р. // Відомості ВРУ, 2003, № 52, ст.377.
Закон України „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 року Відомості ВРУ, 2004, N 15, ст.232.
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1988 року “Про службові жилі приміщення” // ЗП України. 1988. №2. ст. 8.
Правила бронювання жилих приміщень в УРСР // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1985 року // Право України. 1997. №14.
Положення про порядок надання службових жилих приміщень і користування ними в Українській РСР // Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 4 лютого 1988 року // Право України. 1997. №4.
Положення про порядок організації та діяльності об’єднань, що створюються власниками для управління. Утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні // Затв. постановою Кабінету міністрів України ві 31 липня 1995 року // Право України. 1997. №4.
Положення про порядок організації та діяльності об’єднання, що створюються власниками для управління, утримання і використання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному користуванні // Право України. 1997. №4.
Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в УРСР // Затв. постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 року // Право України. 1997. №4.
Правила обміну жилих приміщень в Українській РСР // Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1986 року // Право України. 1997. №4.
Правила обліку громадян, які бажають вступити в житлово-будівельний кооператив // Затв. постановою Ради Міністрів УРСР і Професійних Спілок від 5 червня 1985 року // Право України. 1997. №4.
Правила користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями // Право України. 1997. №4.
Примірне положення про гуртожитки // Затв. постановою Ради Міністрів Української РСР від 3 червня 1986 року // Право України. 1997. №4.
Примірний статут житлово-будівельного кооперативу // Затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 30 квітня 1985 року // Право України. 1997. №4.
Рішення КСУ від 14.11.2001р., №15-рп/2001 (Справа щодо прописки).
Судова практика :
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18 вересня 1987 року Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи.(із змінами і доповненнями) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К. Юрінком. 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1985 року Про деякі питання, що виникли в практиці застосування судами Житлового кодексу Української РСР // Право України. 1997. №4.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 жовтня 1991 року Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок // Право України. 1997. №4.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності // Право України. 1997. №4.
Верховний суд України. Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій судових справ (Житлове право) від 26.05.2001р.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. Под ред. Толстого Ю.К. Ч.2. М. Проспект. 1997.
Жилищные права и обязанности советских граждан. Юридический справочник. Киев. Наукова думка. 1988.
Жилищный кодекс Украинской ССР. Научно–практический комментарий. Киев. Издательство политической литературы Украины. 1990.
Ромовская З.В. Субъективное право на жилище и его охрана // Вестник Львовского университета. Серия юридическая. Вып. 25. 1987.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право. Ч. 2. За ред. Дзери О.В., Кузнєцової Н.С. К. 1999.
Яворська О.С. Юридичні підстави виникнення права приватної власності. Львів. 1996.
Задачі (виконати письмово)
Задача 1.
Конотопський міськвиконком звернувся до суду з позовом до громадянина Р. про розірвання договору найму житлового приміщення і виселення. Свої вимоги позивач обґрунтовував тим, що 12 січня 2004 року за взаємною згодою між наймодавцем Ю. і наймачем Р. був укладений договір найму житлового приміщення (однієї кімнати площею 11,3 кв.м.).
У зв’язку зі смертю власника будинку - Ю. та її єдиного спадкоємця - онука В., який спадкоємців не мав, рішенням суду спадщина (у тому числі будинок) була визнана відумерлою і перейшла у власність територіальної громади.
Рішенням міськвиконкому від 28 лютого 2005 року будинок був переданий до житлового фонду міської ради.
Відповідач у судовому засіданні пояснював, що він уклав з колишнім власником спірного будинку Ю. договір найму житлового приміщення без зазначення строку, а тому договір, на його думку, зберігає силу, незважаючи на смерть Ю.
Вирішіть спір.
Задача 2.
У 2003 році між громадянами Н. та О. було зареєстровано шлюб. О. поселилася у 3-х кімнатній квартирі чоловіка, де проживали і його батьки.
У січні 2004 році у зв’язку з важкою хворобою сестри О. виникла необхідність здійснювати догляд за нею. Тому О. поселила хвору сестру у квартиру, де проживала. У зв’язку із значним покращанням здоров’я сестри у березні 2005 року батьки Н. поставили вимогу про її виселення з квартири. О. і сестра заперечували.
Батьки Н. звернулися до суду.
Хто може бути визнаний членом сім’ї наймача?
Чи набула сестра О. право на житло?
Вирішіть спір.
Задача 3.
У 2002 році між громадянами М та К було зареєстровано шлюб. М поселилася у квартиру К.
У 2005 році з армії повернувся син М від першого шлюбу і поселився у квартиру К. К. поставив вимогу про його виселення. М. та її син відмовилися звільнити приміщення вважаючи, що син має право проживати разом з матір’ю.
Вирішіть спір.
Що вважається місцем проживання особи?
Чи зміниться рішення, якщо М. поселила свого неповнолітнього сина?

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 28: Договір підряду. Побутовий підряд (2 год)
план.
Сторони в договорі підряду. Особливості підрядних договорів за участю фізичних осіб.
Порядок укладення і форма договору підряду.
Істотні умови договору підряду.
Зміст договору підряду.
Особливості виконання договору підряду. Особливості прийняття роботи, виконаної за договором підряду.
Відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання умов договору підряду.
Поняття та загальна характеристика договору побутового підряду.
Особливості суб’єктного складу за договором побутового підряду.Порядок укладення і форма договору побутового підряду.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року (з наступними змінами і доповненнями) // ВВР. 1994. №1. Ст.1.
Закон України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності” від 23.03.1996р. // ВВР. 1996. № 20. ст.82. (з наступними змінами і доповненнями).
Правила побутового обслуговування населення // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1999 року. Офіційний вісник України, 25.06.1999, № 23, ст. 1048.
Інструкції щодо надання окремих видів побутових послуг// Затв. наказом Українського союзу об’єднань, підприємств і організацій побутового обслуговування населення №20 від 27.08.2000 року.
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1995-1998. К. Юрінком Інтер. 1998.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Лист Міністерства праці та соціальної політики від 26.12.2003 N 06/1-4/200 „Щодо застосування трудових договорів та договорів підряду”
Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва від 19.04.2004 N 2557 „Щодо укладання договорів підряду фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності”.
Завдання та задачі (виконати письмово).
Завдання 1.
Проаналізуйте ризики замовника та підрядника за договором підряду. Ознайомтеся з ч.2 ст.1172 Цивільного кодексу України.
Завдання 2
Проаналізуйте Закон України "Про захист прав споживачів”. Визначте, які норми цього закону можуть застосовуватися до регулювання відносин за договором побутового підряду.
Завдання 3
Проаналізуйте правову природу квитанції, що підтверджує укладення договору побутового підряду.

Задача 1.
Громадянин К. отримав квартиру і домовився з бригадою у складі - столяра О., сантехніка Б., маляра М. про проведення ремонту. Було узгоджено: строк виконання роботи до 1 червня 2004 року, загальну вартість робіт і обумовлено, що роботи будуть проводитися з матеріалів виконавців, склад, якість і вартість яких попередньо узгоджується з К.
До 1 червня 2004 року було постелено паркет та виконано інші столярні роботи, наклеєно шпалери в 2-х із 3-х кімнат та у ванні покладена облицювальна плитка. Інші сантехнічні роботи не були завершені з вини Б.
К. зажадав розірвання договору і стягнення неустойки за прострочення виконання робіт.
Вкажіть можливі варіанти вирішення ситуації.
Хто є суб’єктом відповідальності? Проаналізувати: солідарний обов’язок боржників, солідарну відповідальність (ст. ст. 541-544 ЦК України).
Задача 2.
При виконанні підрядних робіт на замовлення товариства з обмеженою. відповідальністю “Орхідея” (будівництво павільйону) громадянин К. впав із даху споруди, і в результаті одержаних травм став інвалідом І-ї групи. Чи має К. право вимагати відшкодування завданої здоров’ю шкоди від товариства з обмеженою. відповідальністю “Орхідея”? В чому полягають ризики підрядника?
Чи зміниться вирішення питання, якщо К. уклав трудовий договір на час виконання роботи з ТзОВ?
Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство. Ознайомтеся із ч.2 ст. 1172 ЦК України.
Задача 3
Громадянка О. замовила пошиття зимового пальто у ТзОВ „Світлана” з матеріалу, який вона вибрала. У процесі пошиття гр.О. не висловлювала жодних претензій. Коли пальто було готове, гр.О. заявила, що воно їй не підходить ні за фасоном, ні за кольором і відмовилася оплатити пошиття.
Яке можливе вирішення ситуації?
Які права підрядника у разі порушення замовником умови договору про оплату виконаної роботи?
Задача 4
Гр.К. звернувся у майстерню з ремонту побутової техніки з приводу поломки пральної машини. Після огляду пральної машини у квартирі гр.К. майстер запропонував забрати її у майстерню, де вона і буде відремонтована протягом 2 тижнів. В якості завдатку гр.К. заплатив 50 грн.
Прийшовши у майстерню через 2 тижні, гр.К. виявив, що до ремонту ще не приступали. Гр.К. зажадав повернення 50 грн. і захотів забрати пральну машину, оскільки запропонований сервіс йому не сподобався. Директор майстерні відмовився задовольнити вимоги гр.К.
Яке можливе вирішення ситуації?
Який характер носять відносини сторін?
Чи дотримана форма договору?
Які права гр.К. як споживача?
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 29: Будівельний підряд (2 год)
план.
Договори будівельного підряду. Сфера застосування та законодавче регулювання.
Сторони в договорі. Спеціальні вимоги, яким повинен відповідати підрядник.
Передумови та порядок укладення договору будівельного підряду. Форма договору будівельного підряду.
Права та обов’язки сторін за договором будівельного підряду.
Відповідальність сторін за договором будівельного підряду.
Поняття та загальна характеристика договору підряду на проектні та пошукові роботи.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 року // ВВР. 1994. №46. Ст. 411. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада1992 року // ВВР. 1992. №52. Ст. 683. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000р. // ВВР. 2000. № 20. ст.148.
Закон України „Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів” від 06.04.2000р. // ВВР. 2000. № 27. ст. 212.
Указ Президента України “Про пріоритетні завдання у сфері містобудування” від 13 травня 1997 року // Урядовий кур’єр. 1997, 27 травня.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів державного замовлення” від 5 серпня 1992 року // ЗП України. 1992. №9. Ст.214. (з наступними змінами і доповненнями).
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року “Про порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням державних коштів або коштів підприємств державної власності” // Офіційний вісник. 1997. №37.
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року “Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця” // Офіційний вісник. 1998. №14.
Положення про Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України // Затв. Указом Президента України від 9 грудня 1997 року. Офіційний вісник. 1997. №50.
Типове положення про управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого1996 року // ЗП України. 1996. №8. Ст.240
Типові положення про розробку та видачу архітектурно-планувальних завдань і технічних умов на проектування об’єктів нового будівництва, розширення, реконструкції, капітального ремонту та комплексного благоустрою території // Затв. Наказом Держкоммістобудування України від 4 квітня 1997 року.
Порядок здійснення контролю за дотриманням сторонами зобов'язань за договором підряду про виконання робіт на будівництві об'єктів // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 609.
Судова практика:
Лист Вищого Арбітражного Суду України від 20 листопада 1992 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладенні договорів підряду на капітальне будівництво” (з наступними змінами і доповненнями).
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Зобов’язальне право. // За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер. 1998.
Коссак В.М. Правове регулювання строків у будівництві. К. 1991.
Кузнєцова Н.С. Подрядные договора в инвестиционной деятельности в строительстве. К.1993.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Вінник О. Інвестиційне право. К. 2000.
Завдання та задачі (виконати письмово):

Завдання 1.
Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків за договором будівельного підряду.
Завдання 2.
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу, порядку та способів укладення договору будівельного підряду, укладеного на виконання державного замовлення (див. Закон України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000р.)
Завдання 3.
Порівняйте договір будівельного підряду і договір побутового підряду за:
суб’єктним складом;
порядком укладення;
формою договору;
істотними умовами.
Завдання 4.
Проаналізуйте правову природу проектно-кошторисної документації. Визначте, які вимоги існують до проектно-кошторисної документації.
Завдання 5.
Проаналізуйте види строків за договором будівельного підряду і визначте їх правове значення.
Завдання 6.
Проаналізуйте особливості відповідальності сторін за договором будівельного підряду. Ознайомтеся із Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів” від 06.04.2000р.
Завдання 7.
Проаналізуйте поняття:
проектні роботи;
пошукові роботи.
Завдання 8.
Проаналізуйте особливості суб’єктного складу за договором підряду на виконання проектні та пошукові роботи.

Задача 1.
Для будівництва нового підприємства по виробництву побутових хімікатів за результатами торгів було укладено державний контракт між замовником - АТ “Хімія побутова” і підрядником “Спеціалізований трест №55”.
Будівництво було включено в титульний список і мало бути завершено протягом одного року. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок державного бюджету і власних фінансових ресурсів замовника.
Після 8 місяців будівництво внаслідок відсутності державних асигнувань було законсервоване за рішенням Міністерства промисловості. Керуючись таким рішенням, замовник відмовився від оплати вартості виконаних робіт і витрат на консервацію.
Підрядник, не отримавши відповіді на заявлену претензію, звернувся до господарського суду.
Підготуйте проект рішення господарського суду по суті спору.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 30: Транспортні договори (2 год)
План
Сторони в договорі перевезення. Загальні та спеціальні вимоги до перевізника (ліцензування та сертифікації перевезень).
Порядок укладення та оформлення договору перевезення різними видами транспорту.
Права і обов’язки сторін за договором перевезення.
Виконання договору перевезення.
Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору. Особливості відповідальності перевізника.
Претензії і позови з перевезень.
Загальна характеристика договору на перевезення пасажирів, багажу та почти. Особливості перевезення транспортом загального користування.
Загальна характеристика договору транспортного експедирування.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Повітряний кодекс України // ВВР. 1993. №25. ст.274.
Кодекс торгового мореплавства України // ВВР. 1995. №47-52. Ст.349.
Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 року // ВВР. 1994. №51. Ст. 446.
Закон України “Про залізничний транспорт” від 4 липня 1996 року // ВВР. 1996. №40. Ст.183.
Указ Президента “Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб’єктів у сфері природних монополій” від 17 листопада 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 19 листопада.
Положення про сертифікацію діяльності на залізничному транспорті // Затв. наказом Міністерства транспорту від 1 червня 1998 року; Офіційний вісник. 1998. №34.
Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року; ЗП України. 1996. №8. Ст.237.
Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України // Затв. наказом Міністерства транспорту від 28 липня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №40.
Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 14 жовтня 1997 року; Офіційний вісник України. 1998. №8.
Правила надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року; Офіційний вісник України. 1997. №17.
Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 1996 року; ЗП України. 1996. №19.
Порядок і умови перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 21 січня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №17.
Статут залізниць України // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 року; Офіційний вісник України. 1998. №14.
Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР // Утв. постановлением Совета Министров СССР от 15 октября 1955года // Свод законов СССР. Том 8. С.197.
Устав автомобильного транспорта Украинской ССР // Утв. постановлением Совета Министров от 27 июля 1969 года // Свод законов УССР. Том 7. с. 45.
Умови і правила здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів морським і річковим транспортом та контроль за їх дотриманням // Затв. наказом Міністерства транспорту України від 5 серпня 1994 року.
Судова практика:
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 20 листопада 1992 року “Про деякі питання вирішення спорів, що виникають з перевозок вантажів залізницею” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.
Спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Проаналізуйте сферу застосування та основні поняття Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення пасажирів і багажу від 01.03.1973р., Конвенції про дорожній рух від 08.11.1968р., Конвенції про міжнародні перевезення вантажів від 19.05.1956р.
Завдання 2.
Проаналізуйте суб’єктний склад договору перевезення. Визначте особливості правового статусу вантажоодержувача. Зобразіть схематично структуру договірних зв’язків.
Завдання 3.
Проаналізуйте правову природу:
накладної (ст.6, 23, 24 Статуту залізниць, ст.67, 69, 74 Статуту внутрішнього водного транспорту);
вантажної накладної (ст.60 Повітряного кодексу);
товарно-транспортної накладної (ст.47 Статуту автомобільного транспорту, п. 1 Правил перевезень автомобільним транспортом);
коносаменту, рейсового чартеру (ст. 134-139 КТМ України).
Завдання 4.
Проаналізуйте порядок видачі і оформлення видачі вантажу перевізником, прийняття вантажу одержувачем та правову природу комерційних актів і актів загальної форми.
Завдання 5.
Проаналізуйте поняття „договір чартеру”, „договір фрахтування судна” .
Ознайомтеся з ст.912 Цивільного кодексу України, ст. 203-205 Кодексу торговельного мореплавства України, ст.61 Повітряного Кодексу України.
Задача 1.
Між КСП “Прогрес” і Управлінням залізниці N - ої області було укладено договір на перевезення 40 т. помідорів свіжого врожаю овочепереробному заводу.
Подано 2 вагони, які були повністю завантажені. На станції призначення при прийнятті вантажу було виявлено повну непридатність помідорів для переробки. В акті експертизи, проведеної на вимогу одержувача, зазначено, що помідори забруднено залишками і випарами міндобрив. Тому продукція не може бути використана через загрозу отруєння і підлягає знищенню.
Встановлено, що міндобрива були одержані агрофірмою “Весна”. Після вивантаження вагони зразу ж були подані під завантаження КСП “Прогрес”.
КСП звернулося до залізниці з вимогою про відшкодування збитків.
Дайте правову оцінку ситуації. Кому належить право вимагати відшкодування збитків? Хто є суб’єктом відповідальності за збитки завдані КСП?
Дайте визначення поняття “придатність рухомого складу в технічному і комерційному відношенні”.
Вирішіть спір.
Задача 2.
Громадянин Б. згідно проїзного квитка зайняв місце в купе вагону поїзда Львів-Київ. Роздягнувшись в купе і залишивши свої речі, Б. пішов у ресторан повечеряти. Повернувшись у купе, він не виявив своїх речей. Б. пред’явив претензії провіднику та начальнику поїзда. Останні відмовилися зафіксувати факт пропажі і відхилили будь-які вимоги про відшкодування.
Повернувшись до Львова, Б. пред’явив позов до управління залізниці про відшкодування вартості багажу на суму 820 грн. і моральної шкоди на 1000 грн. В позовній заяві вказано, що пропажа стала можливою через невиконання провідником своїх обов’язків.
Вирішіть спір.
Вкажіть відмінність між поняттями “ручна поклажа”, “багаж”, “вантажо-багаж”. Які особливості їх перевезення та відшкодування шкоди за їх втрату?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 31: Позика і позичка (2 год)
План
Договір позики: загальна характеристика та сфера застосування.
Сторони договору позики.
Порядок укладення та форма договору позики.
Зміст договору позики. Виконання договору позики.
Поняття та загальна характеристика договору позички.
Сторони договору позички.
Порядок укладення та форма договору позички.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України “Про Національний банк України” від 20 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. 1999, №24.
Закон України "Про цінні папери та фондову біржу” від 18.06.1991р. // ВВР. 1991. № 38.ст.508. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України "Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р. // ВВР. 2001. №24.ст.128.
Указ Президента України від 18 червня 1998 року “Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування” // Урядовий кур’єр. 1998, 20 червня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” // Урядовий кур’єр. 1998, 15 жовтня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 року “Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінного каміння”.
Наказ Фонду державного майна України від 4 червня 1996 року “Щодо умов погодження передачі майна під заставу”.
Типовий статут ломбарду, затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 19.06.1979р.
Судова практика:
Інформаційний лист Вищого Арбітражного Суду України від 10 червня 1996 року “Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства при вирішенні спорів”
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 30 березня 1995 року “Про укладення договорів відособленими підрозділами юридичних осіб” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду України від 6 жовтня 1994 року “Про деякі питання вирішення спорів, пов’язаних з укладенням та виконанням кредитних договорів” // Арбітражний процесуальний кодекс України. “ІВА”. Ужгород. 1997.
спеціальна Література.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.
Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.
Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.
Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.
Завдання та задачі (виконати письмово):

Завдання 1.
Проаналізуйте правову природу розписки і порівняйте її з борговими цінними паперами.
Завдання 2.
Випишіть значення основних понять вексельного права: векселедавець, векселедержатель, тратта, трасант, трасат, доміциляція векселя, авізо, адато, аваль, акцепт, акцептант, презентація, вексельна давність, протест у неплатежі, індосамент, індосант, індосатор.
Завдання 3.
Порівняйте договір позички з договором позики, із загальними положеннями про договір найму (оренди):
за суб’єктним складом;
за об’єктами;
за порядком укладення та формою договору;
за змістом;
за підставами та наслідками зміни та припинення договору.

Задача 1.
У зв’язку з необхідністю проведення лікування за кордоном громадянин Н. позичив у громадянина О. 2 тис. доларів США строком на 6 місяців. У розписці було зазначено, що на момент повернення боргу сума може бути повернута у гривнях по курсу Національного банку, за користування грішми Н. зобов’язується сплатити 20% річних від суми позики.
Дайте правовий аналіз ситуації. В якій формі має бути укладений договір позики?
Задача 2.
Між громадянами Л. та М. був укладений договір позики на суму 500 грн. У розписці, виданій М. було зазначено, що він зобов’язується повернути суму боргу через 3 місяці із сплатою за кожен день прострочення 0,5% суми.
Фактично М. повернув позичену суму лише через 4,5 місяці. Л. звернувся до суду з позовною вимогою про сплату процентів за прострочення – 225% від суми. Чи підлягає задоволенню і в якому обсязі вимога Л.?
Мотивуйте рішення з посиланням на чинне законодавство.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 32: Розрахункові і кредитні відносини (2 год.).
План
Загальні положення про розрахунки. Готівкові і безготівкові розрахунки.
Види безготівкових розрахунків:
а) розрахунки платіжними дорученнями;
б) розрахунки платіжними вимогами-дорученнями;
в) розрахунки чеками;
г) розрахунки акредитивами;
д) розрахунки векселями;
е) розрахунки платіжними вимогами ;
є) розрахунки інкасовими дорученнями.
3.Кредитний договір: загальна характеристика та сфера застосування.
4.Суб’єкти кредитного договору. Загальні та спеціальні вимоги до кредитодавця.
5.Порядок укладення та форма кредитного договору. Істотні умови договору.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).
Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.
Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року // ВВР. 1992. №47. Ст. 642.
Закон України "Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001р. // ВВР. 2001. №24.ст.128.
Закон України "Про іпотеку” від 05.06.2003р. // ВВР. 2003. № 38. ст.313.
Закон України " Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. // ВВР. 2004. №1.ст.1.
Указ Президента України від 18 червня 1998 року “Про впорядкування внутрішніх та зовнішніх запозичень, що проводяться органами місцевого самоврядування” // Урядовий кур’єр. 1998, 20 червня.
Указ Президента України від 20 вересня 1993 року “Про тимчасове положення про кредитні спілки України” // Голос України. 1993, 23 вересня.
Указ Президента України від 20 травня 1999 року “Про утворення кредитно-гарантійної установи з підтримки малого і середнього підприємництва” // Урядовий кур’єр. 1999, 3 червня.
Розпорядження Президента України від 22 червня 1994 року “Про заходи щодо сприяння будівництва житла для молоді шляхом іпотечного кредитування” // Урядовий кур’єр. 1994, 25 червня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 року “Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі” // Урядовий кур’єр. 1998, 15 жовтня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 січня 1998 року “Про створення мережі пунктів з ломбардного кредитування населення під заставу виробів із дорогоцінних металів та з дорогоцінного каміння”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 року “Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики” // Урядовий кур’єр. 1997, 18 грудня.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року “Про надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів” // ЗП України. 1995. №12. Ст.276.
Лист Міністерства економіки України від 28 березня 1997 року “Щодо надання кредитів комерційними банками фізичним особам”.
Наказ Фонду державного майна України від 4 червня 1996 року “Щодо умов погодження передачі майна під заставу”.
Типовий статут ломбарду, затв. постановою Ради Міністрів УРСР від 19.06.1979р.

спеціальна Література.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.
Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.
Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.
Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.
Завдання та задачі (виконати письмово):

Завдання 1.
Зробіть порівняльний аналіз платіжного доручення і платіжної вимоги-доручення; платіжної вимоги-доручення і платіжної вимоги.
Проаналізуйте Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004р., № 22.
Завдання 2.
Складіть порівняльну таблицю договору позики та кредитного договору за:
а) сторонами;
б) предметом;
в) порядком укладення, формою;
г) процентами за користування коштами;
д) відповідальністю сторін;
е) способами забезпечення виконання договорів позики та кредитування.
Задача 1.
Працівник одного з територіальних підприємств управління залізниці Н-ської області звернувся з проханням до адміністрації управління про надання цільового кредиту на внесок в ЖБК для придбання квартири його сім’ї в сумі 10000 грн. Було укладено кредитний договір за умовами якого:
Погашення кредиту має розпочатися з 1 січня наступного за наданням кредиту року і погашається протягом 3 років рівними щомісячними сумами;
За користування кредитом працівник брав на себе зобов’язання сплачувати 12% річних;
До повного погашення кредиту працівник не має права звільнитися з роботи за власним бажанням, а у випадку звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (ст. 40 КЗпП) розмір проценту збільшується з 12 річних до 20% річних.
Дайте правовий аналіз кожного пункту укладеного кредитного договору. Чи вправі управління залізниці надавати цільові кредити своїм працівникам? Які правові наслідки укладення такого кредитного договору?
Задача 2.
ВАТ “Нафтопереробний завод” за рахунок чистого прибутку за результатами діяльності 2004 року надало кредит в сумі 250000 грн. своєму дочірньому підприємству “Нафтовик –1” строком на 6 місяців з розрахунку 20% річних під заставу товарів в обороті.
За результатами перевірки діяльності ВАТ контрольно-ревізійне управління звернулося до арбітражного суду про визнання кредитного договору недійсним на підставі ст. 207 Господарського кодексу України із стягненням в дохід держави сум, одержаних сторонами за договором.
Дайте правовий аналіз ситуації. Хто може бути сторонами кредитного договору?
Вирішіть спір.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 33: Договір доручення (2 год.)
План
Поняття та загальна характеристика договору доручення.
Сторони договору доручення.
Форма та зміст договору доручення.
Виконання договору доручення.
Підстави та правові наслідки припинення договору доручення.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року //ВВР. 1993. №39.Ст.383.
Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року // ВВР. 1994. №1. Ст.1.
Закон України "Про власність” від 07.02.1991р. // ВВР.1991. № 20.ст.249.
Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1523 від 15.12.1996р.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 року .
Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, затв. наказом ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1
Проаналізуйте підстави виникнення представництва на фондовій біржі. Див. Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торгівельно-інформаційних систем, затв. наказом ДКЦПФР № 9 від 15.01.1997р. (з наступними змінами і доповненнями).
Завдання 2
Проаналізуйте правовий статус страхових посередників. Див. Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 1523 від 15.12.1996р.
Задача 1.
За договором доручення, укладеним між громадянином А. та адвокатською фірмою, адвокат Т. представляв інтереси А. в суді по справі про відшкодування шкоди, завданої при виконанні трудових обов’язків. Рішення суду першої інстанції, яким А. було відмовлено в задоволенні позовних вимог переглядалося в апеляційному порядку і не було скасовано.
Вважаючи, що адвокат Т. непрофесійно захищав інтереси А., останній пред’явив до нього вимогу про повернення сум за надання юридичної допомоги та компенсацію моральної шкоди.
Вирішіть спір.
Чи є оплатним договір доручення в даній ситуації? Яка форма договору доручення?
Задача 2.
Юрисконсульту ТзОВ “Мрія” видана довіреність на ведення справ в судах.
На пропозицію судді юрисконсульт ТзОВ як його представник уклав мирову угоду з громадянином Х. За умовами мирової угоди ТзОВ частково відмовлялося від стягнення з Х. завданої шкоди на суму 500 грн.
Дізнавшись про умови мирової угоди, з якою ТзОВ не погоджувалося, його директор видав наказ про стягнення з юрисконсульта 500 грн.
Проаналізуйте ситуацію.
Ознайомтеся із змістом Глави 12 Цивільного процесуального кодексу України.
Яке співвідношення довіреності та договору доручення? Який вид представництва має місце в даній ситуації?

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №6.
Тема 34: Договір довічного утримання (догляду) (2 год).
План
1. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання.
2. Сторони договору.
3. Порядок укладення та форма договору.
4. Зміст договору.
5. Зміна, розірвання та припинення договору довічного утримання. Правові наслідки.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Закон України від 2 вересня 1993 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст.383.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 1995 року “Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності” // Право України. 1996. №4.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Визначте об’єкт договору довічного утримання. Охарактеризуйте зміст поняття: “довічне матеріальне забезпечення”.
В чому проявляється алеаторний та фідуціарний характер договору? Прореферуйте: Иоффе О.С. “Обязательственное право”, С. 292-296.; Толстой Ю.К. “Гражданское право”. Ч.1., С.223.
Завдання 2.
Порівняйте договір довічного утримання і спадковий договір за:
а) за суб’єктним складом;
б) за об’єктами;
в) за змістом;
г) за підставами та наслідками зміни та припинення договору.
Задача 1.
Громадянка К. 1928 р.н. уклала договір довічного утримання з громадянином О. Згідно умов договору К. передавала О. приватизовану однокімнатну квартиру з усіма комунальними вигодами загальною площею 38 кв.м. взамін чого О. зобов’язувався надавати К. довічне матеріальне забезпечення у вигляді щомісячного набору продуктів у погоджених нормах та грошове утримання в сумі 40 грн. щомісячно.
20 травня 2004 року договір був нотаріально посвідчений. На підставі договору 5 червня 2004 року О. оформив право власності на квартиру.
10 червня 2004 року К. заявила про своє небажання передати квартиру і відмовилася від утримання.
Проаналізуйте ситуацію. Який характер договору довічного утримання? З якого моменту у набувача виникає право власності на об’єкт договору? Які можливі варіанти вирішення спору?
Підготуйте (письмово) проект договору довічного утримання між громадянами К. та О.
Задача 2.
Громадянка М. звернулася до суду з позовною заявою про розірвання договору довічного утримання. В судовому засіданні з’ясувалося, що набувач за договором громадянин Ч. щомісячно надавав М. утримання у вигляді їжі, сплачував комунальні послуги та витрати на ліки. М. не заперечувала цього факту, але просила договір розірвати, оскільки у неї з відповідачем склалися особисті неприязні стосунки і вона не бажає надалі одержувати будь-які кошти від неприємної їй людини.
Вирішіть спір.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 35: Договір ренти (2 год.)
План
Договір ренти: поняття та загальна характеристика договору.
Сторони у договорі ренти.
Форма і розмір ренти. Забезпечення виплати ренти.
Відмова від договору ренти. Підстави розірвання договору. Правові наслідки.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред. професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Порівняйте договір довічного утримання і договір ренти:
а) за суб’єктним складом;
б) за об’єктами;
в) за змістом;
г) за підставами та наслідками зміни та припинення договору.
Завдання 2.
Визначте спільні та відмінні риси договору ренти та договору купівлі-продажу з розстроченням платежу.
Задача 1
За договором ренти, укладеним між гр.Х. та гр.У., до гр.У. переходив дачний будиночок. Договір ренти був посвідчений нотаріально і зареєстрований. Гр.У. оформив право власності на дачний будиночок.
Договором було передбачено, що Х. передає У. дачний будиночок вартістю 9000 грн., натомість У. зобов’язувався безстроково виплачувати Х. ренту у сумі 200 грн. щомісячно.
Через деякий час У. зі згоди Х. продав дачу своєму племіннику, оскільки сам виїжджав на постійне місце проживання до іншого населеного пункту. Племінник спочатку виплачував ренту в обумовленій договором сумі, а потім відмовився від оплати у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.
Гр.Х. подав позовну заяву до суду, в якій просив стягнути з громадянина У. та його племінника (як з співвідповідачів) різницю між вартістю дачі і сумою виплаченої ренти.
Дайте правову оцінку ситуації.
Які є способи забезпечення виплати ренти?
Вирішіть спір.
Задача 2
За договором ренти гр.А. передав у власність гр.Б. колекцію картин загальною вартістю 50000 грн. за 20000 грн. і, крім того, гр.Б. зобов’язувався безстроково сплачувати гр.А. ренту у сумі 650 грн. щомісячно.
Через 1 рік гр.Б. відмовився від договору, мотивуючи це тим, що вартість колекції істотно завищена. Гр.А. вимагав виплати йому різниці між сумою оцінки колекції і сумою реально виплачених рентних платежів.
З яких підстав платник ренти може відмовитися від договору?
Які правові наслідки відмови від договору?
Які є гарантії захисту одержувача ренти?
Вирішіть спір.
Задача 3
За договором безстрокової ренти гр.М. передав безоплатно у власність гр.Н. автомобіль, а гр.Н. зобов’язувався виплачувати рентні платежі у сумі 600 грн. щомісячно.
Згодом автомобіль був викрадений у гр.Н. і тому він відмовився від подальшої виплати рентних платежів.
Дайте правовий аналіз ситуації.
Хто несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, переданого під виплату ренти?
Які підстави відмови від договору?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 36: Договір зберігання (2 год.)
План
Загальна характеристика договору зберігання. Підстави виникнення обов’язку по зберіганню майна.
Сторони договору. Статус професійного охоронця.
Порядок укладення та форма договору зберігання.
Істотні умови договору:
Зміст договору зберігання.
Виконання договору зберігання.
Відповідальність сторін за договором зберігання. Особливості відповідальності охоронця за безоплатним договором. Відповідальність професійного охоронця.
Правовий статус товарного складу як професійного охоронця.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України „Про виконавче провадження” від 21.04.1999р. // ВВР. 1999. №24. ст.207 (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України „Про державний матеріальний резерв” від 24.01.1997р. // ВВР. 1997. №13. ст.112.
Інструкція щодо оформлення замовлень з окремих видів послуг та їх виконання // Затв. наказом Укрсоюзсервісу від 30 травня 1994 року.
Порядок обслуговування громадян залізничним транспортом, затв. постановою КМУ від 19.03.1997р. №252 // Офіційний вісник України від 21.04.1997р., № 12.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Складіть порівняльну таблицю договорів майнового найму і зберігання, позики і зберігання, трудового договору (зі сторожем, охоронцем, завідувачем складу, іншими матеріально відповідальними особами) і зберігання.
Завдання 2.
Випишіть випадки виникнення обов’язку по зберіганню майна із закону. Проаналізуйте ст.ст.667, 841, 1021, 1283 Цивільного кодексу України,
Завдання 3.
Визначте, які види діяльності, пов’язані із зберіганням, підлягають ліцензуванню. Проаналізуйте ст. 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”.
Завдання 4.
Наведіть приклади професійних зберігачів.
Які вимоги ставляться до професійних зберігачів?
Завдання 5.
Проаналізуйте правову природу розписки, що посвідчує укладення договору зберігання.
Завдання 6.
Яка правова природа простого складського свідоцтва? Порівняйте просте складське свідоцтво і похідні цінні папери: опціони і ф’ючерси. (див. Правила випуску та обігу фондових деривативів, затв. рішенням ДКЦПФР від 24.06.1997р.)
Задача 1.
Громадянин О. поклав свої речі в автоматичну камеру зберігання на залізничному вокзалі. На наступний день, повернувшись за речами, О. виявив, що ячейка відкрита, речі пропали. О. звернувся з вимогою про відшкодування вартості речей, зданих на зберігання (всього на суму 350 грн.).
Які правовідносини виникли між О. та управлінням залізниці: з договору схову чи з договору майнового найму? На кого покладається обов’язок відшкодувати завдані збитки? Проаналізуйте ситуацію.
Задача 2.
Громадянка Л. здала свою шубу в гардероб театру і отримала жетон. Після перегляду вистави за пред’явленим жетоном їй видали чуже пальто. Л. опізнала свою шубу під іншим номером і її покази підтверджували чоловік та подруга.
Працівник гардеробу відмовилася видати шубу.
Які правовідносини виникли між театром і Л.? У якій формі укладається договір зберігання? Чи допускаються покази свідків щодо речей, зданих на тимчасове зберігання?
Вирішіть спір.
Задача 3.
На період літніх канікул за усною домовленістю між комендантом гуртожитку і студентами К., М., Л. в кімнаті, де вони проживали, були залишені речі: книжки, 3 ковдри, холодильник “Морозко”, що належав К., посуд та інше побутове майно.
Повернувшись після канікул, студенти не виявили своїх речей, двері кімнати були розбиті. Вони звернулися з претензією до коменданта гуртожитку.
Які особливості зберігання майна в готелях і гуртожитках? Чи виникли в даній ситуації правовідносини з договору зберігання?
Вирішіть спір.
Задача 4.
Громадянин Н. залишив автомобіль “Форд” на платній автостоянці. Черговий автостоянки зробив відмітку про автомобіль в журналі реєстрації.
Повернувшись зранку за машиною, Н. виявив, що колеса зняті, з машини викрадено магнітофон і залишені ним особисті речі (шапка, рукавиці) на загальну суму 1220 грн. Н. заявив претензію директору автостоянки.
Останній відмовився відшкодувати збитки, оскільки автостоянка лише надає місце для користування і тому не несе відповідальності за збереження майна.
Проаналізуйте ситуацію.
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 37: Договір страхування (2 год)
План
1.Страхування. Основні поняття страхового права.
2.Загальна характеристика договору страхування.
3.Суб’єкти страхування:
4.Порядок укладення та форма договору страхування.
5.Зміст договору страхування.
6.Припинення договору страхування. Особливості дострокового припинення договору страхування.
7.Види і форми страхування:
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України “Про страхування” в редакції від 04.10.2001р. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 01.07.2004р. // Офіційний Вісник України від 13.08.2004р., № 30.
Положення про обов’язкове страхування від нещасних випадків на транспорті // Затв. постановою КМУ від 14 серпня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1996, 12 вересня.
Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року // ЗП України. 1996. №19.
Положення про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків // Затв. наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 12 березня 1994 року.
Тимчасове положення про товариства взаємного страхування” // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 1997 року // Урядовий кур’єр. 1997, 25 лютого.
Типове положення про організацію діяльності аварійних комісарів // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 1998 року.
Порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 30 липня.
Порядок провадження діяльності страховими посередниками // Завт. постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1996 року // Урядовий кур’єр. 1997, 21 січня; ЗП України. 1996. №21.
Порядок і умови обов’язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 1998 року // Урядовий кур’єр. 1998, 22 жовтня.
Порядок і умови обов’язкового державного страхування спортсменів вищих категорій // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 року // ЗП України. 1995. №8. Ст.203.
Порядок і умови обов’язкового державного особистого страхування посадових осіб державної податкової служби // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 1994 року // ЗП України. 1994. №9. Ст.232.
Порядок і умови державного обов’язкового особистого страхування працівників прокуратури // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 року // ЗП України. 1992. №9. Ст.226.
Порядок та умови державного обов’язкового страхування життя та здоров’я суддів // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 року // ЗП України. 1994. №6. Ст.144.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С. Страхова справа. Знання. 1998.
Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред. Дзери О.В. К. Юрінком Інтер.1998.
Страхове право України. За ред. Біленчука П.Д. К. 1999.
Страхування. За ред. Осадець С.С. К. 1998.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Виписати основні страхові поняття та їх значення. Проаналізуйте ст.1-14 Закону України “Про страхування”.
Задача 1.
Громадянин К. застрахував життя і здоров’я сина Віктора. 21 січня 2004 року внаслідок дорожньо-транспортної пригоди Віктор загинув, К. отримав значні тілесні ушкодження. По факту ДТП була порушена кримінальна справа, вироком суду у скоєнні ДТП встановлена вина К.
Страховик відмовив у виплаті страхового відшкодування, оскільки смерть Віктора сталася з вини К - батька.
Дайте правовий аналіз ситуації. Чи матиме страховик право на суброгацію за умови виплати страхового відшкодування?
Задача 2.
Приватний стоматолог О. уклав із акціонерною страховою компанією “Інтер” договір страхування майнової відповідальності за шкоду заподіяну при виконанні своїх обов’язків на суму 1000 грн.
Пацієнт К. звернувся до суду з вимогою про стягнення із стоматолога О. 500 грн. відшкодування за неякісну санацію і 1000 грн. моральної шкоди.
Рішенням суду з О. було стягнуто 380 грн. відшкодування і 450 грн. моральної шкоди.
Стоматолог О. звернувся до страховика про виплату страхового відшкодування.
Чи може бути об’єктом страхування майнова відповідальність за шкоду, заподіяну особою при виконанні своїх службових, трудових чи договірних обов’язків?
Чи підлягає виплаті і в якому розмірі страхове відшкодування в даній ситуації?
Задача 3.
Пасажир Л. придбав проїзний квиток на поїзд Львів-Луганськ. Проходячи до перону через касовий зал, де проводилися часткові ремонтні роботи, пасажир Л. зазнав тілесних ушкоджень внаслідок падіння фрагменту ліпки стелі. Машиною швидкої допомоги Л. був доставлений у лікарню і госпіталізований. Витрати на лікування за 14 днів становили 580 грн.
Проаналізуйте Правила обов’язкового страхування пасажирів на транспорті.
Кому слід пред’явити вимогу про відшкодування шкоди: залізниці чи компанії?
Дайте письмове юридичне обґрунтування виплати (невиплати) суми відшкодування як юрисконсульт СК.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 38: Комісія. Управління майном (2 год.)
План
Правове регулювання та сфера застосування договору комісії.
Сторони договору комісії.
Форма та зміст договору комісії. Вказівки комітента та правові наслідки відступу від них.
Договір субкомісії.
Правове регулювання та сфера застосування договорів управління майном.
Суб’єкти управління майном:
Істотні умови управління майном:
Форма та зміст договору управління майном.
Припинення договору управління майном.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року //ВВР. 1993. №39.Ст.383.
Закон України “Про захист прав споживачів” від 15 грудня 1993 року // ВВР. 1994. №1. Ст.1.
Закон України "Про власність” від 07.02.1991р. // ВВР.1991. № 20.ст.249.
Правила комісійної торгівлі непродовольчими товарами // Затв. наказом Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків України від 3 березня 1995 року.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 року .
Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” від 19.06.2003р. //ВВР. 2003. № 52.ст.377.
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” від 15.03.2001р. // ВВР. 2001. № 21. ст.103.
Закон України "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати” від 19.06.2003р. // ВВР. 2004. № 1. ст. 1.
Декрет Кабінету Міністрів “Про довірчі товариства” від 17 березня 1993 року // ВВР. 1993. №19. Ст.95.
Типовий договір довірчого товариства з довірителями майна // Затв. наказом Фонду державного майна, Міністерства фінансів і Антимонопольного комітету від 30 серпня 1995 року.

Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 квітня 1996 року Про практику розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1995-1998. К. Юрінком Інтер. 1998.
спеціальна література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Кабалкин А.Ю. Гражданско-правовой договор в сфере обслуживания. М. Наука. 1980.
Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование. Изд. Наука. М. 1972.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Складіть порівняльну таблицю договорів доручення та комісії. Проаналізуйте гл. 68, 69 Цивільного кодексу України.
Завдання 2.
Проаналізуйте та порівняйте коло обов’язків комісіонера за договором комісії і консигнатора за договором консигнації. Прореферуйте: Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Завдання 3.
Проаналізуйте особливості правового регулювання відносин з управління цінними паперами. Ознайомтеся з положеннями Декрету Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та Типовим договором довірчого товариства з довірителем майна.

Задача 1.
Громадянка Ш. здала в комісійний магазин пальто, яке було оцінено в 550 грн. Навідавшись через три тижні в магазин, Ш. виявила, що пальто продано 2 тижні тому, але за 500 грн. Продавець пояснила, що згідно Правил комісійної торгівлі, магазин вправі провести переоцінку тих речей, які не реалізовані протягом тривалого часу.
Ш. не погодилася з таким поясненням і зажадала виплати їй не 500 грн., а 550 грн, як було обумовлено в договорі.
Проаналізуйте ситуацію.
Ознайомтеся з Правилами комісійної торгівлі непродовольчими товарами.
Задача 2.
За договором між довірчим товариством “Довіра” громадянином М. останній передав ДТ приватизаційний майновий сертифікат та житлові чеки. ДТ разом з іншими акумульованими приватизаційними паперами вклало їх в акції ВАТ “Прогрес”. Рішенням господарського суду ВАТ було визнано банкрутом. М. звернувся до ДТ з вимогою повернути належні йому приватизаційні папери і відшкодувати упущену вигоду, оскільки за весь період він не отримував жодних дивідендів.
Ознайомтеся з Декретом Кабінету Міністрів України “Про довірчі товариства” та змістом Типового договору довірчого товариства з довірителями майна.
Які перспективи вирішення даної ситуації?

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 39: Договір банківського рахунку. факторинг. (2 год.)
План
Загальна характеристика договору банківського рахунку.
Особливості суб’єктного складу договору банківського рахунку.
Порядок укладення та форма договору банківського рахунку.
Операції за рахунком, що виконуються банком.
Припинення договору банківського рахунку та його правові наслідки.
Загальна характеристика договору факторингу (фінансування під відступлення права грошової вимоги).
Порядок укладення та зміст договору факторингу.
Загальна характеристика договору банківського вкладу.
Види банківських вкладів.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. (з наступними змінами і доповненнями).
Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затв. постановою правління НБУ від 12.11.2003р.
спеціальна Література.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Луць В.В. Окремі види договірних зобов’язань (текст лекцій). Львів. ЛДУ. 1992.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Банківське право. За ред. Біленчук А.Д. К. Антіка. 1999.
Банківське право: Навчальний посібник. За ред. Кучерявенко М.П.. Харків. Торсінг. 1999.
Заверуха І. Банківське право. Львів. 2002.
Правовое регулирование банковской деятельности. Под ред. Суханова Е.А. М. Юринформ. 1997.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Проаналізуйте обмеження права розпорядження рахунком. Ознайомтеся з ст.1074 Цивільного кодексу України, ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність”, ст. 50 Закону України "Про виконавче провадження”.
Завдання 2.
Порівняйте договір факторингу і цесію. Визначте спільне і відмінне.
Завдання 3.
Визначте, елементи яких договорів містяться у договорі банківського вкладу.
Охарактеризуйте договір банківського вкладу як змішаний договір.
Завдання 4.
Порівняйте договір банківського вкладу і договір позики, договір банківського вкладу і кредитний договір за:
суб’єктним складом;
порядком укладення;
істотними умовами;
формою договору.
Задача 1
За строковим договором банківського вкладу банк гарантував клієнтам виплату 23% річних. Через 2 місяці банк уже здійснював прийняття вкладів під 17% річних і довів до відома усіх клієнтів, з якими були укладені договори банківського вкладу під 23% річних, про зміну ставки проценту з 23% на 17%.
Чи правомірні дії банку?
Чи можуть вкладники захистити свої права у судовому порядку?
Проаналізуйте ст.ст. 651, 1061 Цивільного кодексу України.

Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 40: розпорядження майновими правами інтелектуальної власності. Комерційна концесія.(2 год.)
План
1. Ліцензійні договори на використання об’єктів інтелектуальної власності.
а/ поняття та загальна характеристика ліцензійного договору.
б/ види ліцензійних договорів; повна ліцензія, виключна ліцензія, неповна або проста ліцензія.
в/ сторони та зміст ліцензійного договору.
2. Авторські договори.
а/ поняття авторських договорів;
б/ види авторських договорів:
видавничий договір;
договір на депонування рукопису;
постановочний договір;
договір художнього замовлення.
в/ сторони авторського договору;
г/ істотні умови та форма договору.
3. Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
4. Договори на роботи і послуги по забезпеченню науково-технічною інформацією.
5. Поняття та законодавче регулювання договору концесії. Принципи концесійної діяльності.Суб’єктний склад договору. Об’єкти, що можуть надаватися у концесію.
6. Загальна характеристика договору комерційної концесії. Порядок укладення та форма договору комерційної концесії. Істотні умови договору.
7. Виконання договору комерційної концесії. Відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору комерційної концесії.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
І. Міжнародно-правові документи:
Універсальна конвенція про авторське право від 24 липня 1971 року.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года // Богуславский М.М. Патентные вопросы в международныз отношениях. М. 1962.
Бернская конвенция об охране литературных художественных произведений. Парижский акт от 24 июля 1971 года, изменненный 2 октября 1979 года. Женева. 1990.
Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 года. Женева. 1972.
ІІ. Законодавчі акти України:
Конституція України
Цивільний кодекс України від16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Господарський кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР, № 18-22, ст.144.
Закон України від 7 лютого 1991 року “Про власність” // ВВР. 1991. №20. Ст.249.
Закон України від 13 грудня 1991 року “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності” // ВВР. 1992. №12. Ст.165.
Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” // ВВР. 1994. №7. Ст. 32. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на промислові зразки” // ВВР. 1994. №7. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України від 15 грудня 1993 року “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” // ВВР. 1994. №7.Ст. 34. (з наступними змінами і доповненнями).
Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 11.07.2001р. // ВВР. 2001. № 43. Ст. 214.
Закон України від 21 квітня 1993 року “Про охорону прав на сорти рослин” // ВВР. 1993. №21. Ст. 218.
Закон України від 15 грудня 1993 року “Про насіння” // ВВР. 1994. №2. Ст.5.
Закон України від 15 грудня 1993 року “Про племінне тваринництво” // ВВР. 1994. №2. Ст. 7.
Закон України від 2 жовтня 1992 року “Про інформацію” // ВВР. 1992. №48. Ст. 650.
Закон України від 25 червня 1993 року “Про науково-технічну інформацію” // ВВР. 1993. №33. Ст. 345.
Закон України від 21 січня 1994 року “Про державну таємницю” // ВВР. 1994. №16. Ст. 93.
Закон України від 10 лютого 1995 року “Про наукову і науково-технічну експертизу” // ВВР. 1995. №9. Ст. 56.
Закон України від 21 грудня 1993 року “Про телебачення і радіомовлення” // ВВР. 1994. №10. Ст. 43.
Закон України від 7 червня 1996 року “Про захист від недобросовісної конкуренції” // ВВР. 1996. №36. Ст. 64.
Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2003р. “Про затвердження мінімальних ставок винагороди (роялті) за використання об’єктів авторського права і суміжних прав”
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1995 року “Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва” // ЗП України. 1995. №10. Ст. 247.
Постанова КМУ „Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір” від 27 грудня 2001 р. № 1756
Положення про порядок оформлення та використання прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки, що становлять державну таємницю // Затв. Постановою Верховної Ради України від 19 січня 1995 року // ВВР. 1995. №3. Ст. 23.
Порядок визначення об’єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 року // Офіційний вісник. 1999. №2.
Порядок проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 року // Офіційний вісник. 1999, №2.
Перелік об’єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесії // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1999 року.
Типовий концесійний договір // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 1999 року // Офіційний вісник. 1999, №14.

спеціальна Література:
Азимов Ч.Н. Основы патентного права Украины. Харьков. 1994.
Боденгаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности: Комментарий. М. 1977.
Будянский В.А. Законы о промышленной собственности и становление патентного права Украины. Вып. ІУ. Донецк. 1994.
Матвеев Ю.Г. Международные конвенции по авторскому праву. М. 1978.
Тимофеенко Л.П. Интеллектуальная собственность: проблемы правовой охраны и использования. К. 1996.
Штумпф Г. Договор о передаче ноу-хау. М. 1976.
Штумпф Г. Лицензионный договор. М. 1988.
Юрченко А.К. Издательский договор. Л. 1988
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Зобов’язальне право. Теорія і практика. За ред.професора Дзери О.В., К. Юрінком Інтер.1998.
Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. К. Юрінком Інтер. 1999.
Иоффе О.С. Обязательственное право. М. 1975.
Цивільне право. Ч.ІІ. За ред. Підопригори О.А., Бобрової Д.В. К. 1996.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Шаститко А.Е. Коммерческая концессия: теория и практика рыночных отношений //США. Э.П.И. 1998. №12.
завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Порівняйте договір концесії з інвестиційним договором, строковим договором найму (оренди):
за суб’єктним складом;
за об’єктами;
за порядком укладення та формою договору;
за змістом;
за підставами та наслідками зміни та припинення договору.
Див. Володимир Коссак. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правові аспекти). Львів. Центр Європи. 1996.

Задача 1
Згідно з умовами видавничого договору, укладеного між професором соціології В. та видавництвом „Видавничий дім” автор зобов’язувався передати рукопис книги з актуальних проблем соціології до 1 вересня 2004 року, а видавництво зобов’язувалося видати книгу до 15 листопада 2004р. з виплатою обумовленого авторського гонорару. До узгодженої дати книга не була видана і на неодноразові звернення автора представники видавництва повідомляли, що книга буде видана згодом, оскільки видавництво отримало великі за обсягом роботи державного замовлення. Автор 25 січня уклав видавничий договір з іншим видавництвом, і через 2 місяці книга вийшла з друку. Видавництво „Видавничий дім” звернулося до суду про стягнення з В. збитків, понесених видавництвом на видання книги.
Дайте правову оцінку ситуації?
Назвіть способи захисту авторських прав.
Проаналізуйте поняття „відмова від договору” та „розірвання договору”. Які правові наслідки наступають у таких випадках?
Вирішіть спір.
Задача 2
Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”. Коментар було надруковано у видавництві „Р”. Один із співавторів, який виконав 45% робіт у складі колективу співавторів самостійну монографію, в якій два розділи за змістом є ідентичними із змістом коментаря. Інші співавтори звернулися до суду про відшкодування завданих збитків і суми упущеної вигоди, оскільки видання монографії відбулося без їх згоди, і факт видання монографії суттєво вплинув на обсяги реалізації коментаря. З аналогічним позовом звернулося і видавництво.
Проаналізуйте ситуацію.
Які права співавторів на твір, створений у співавторстві?
Які є види співавторства?
Вирішіть спір.
Задача 3.
Гр.Є., який є власником патенту на винахід пристрою, встановлення якого дозволяє мінімізувати шкідливі викиди продуктів згорання бензину у двигунах автомобілів, звернувся до кількох автомобільних компаній, але запропоновані йому умови були невигідними, і гр.Є. нікому не передав права на користування винаходом. Через деякий час корпорація „Д” звернулося до суду з вимогою про надання їй дозволу на використання винаходу і про примусове відчуження прав на винахід у гр.Є.
У судовому засіданні гр.Є. заявив, що його повністю не влаштовує сума гонорару. Він три роки тому пропонував корпорації свій винахід, але відмовилася від пропозиції, оскільки вважала, що гр.Є. завищує суму гонорару.
За яких умов допускається примусове відчуження прав на винахід? Проаналізуйте Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 року (ст.28, 30).
Вирішіть спір.

Форма контролю: фронтальне опитування.
розділ 5. : Недоговірні зобов’язання.
Тема 41: Недоговірні зобов’язання (2 год.)
план
Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу та за результатами конкурсу.
Правова природа конкурсу як підстави виникнення цивільних правовідносин.
Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення.
Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної чи юридичної особи.
Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи.
Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.
Умови відшкодування шкоди. Способи відшкодування шкоди. Особливості відшкодування моральної шкоди.
Обставини, які звільняють від майнової відповідальності:
а) необхідна оборона, самозахист;
б) особливості відшкодування шкоди, заподіяної в стані крайньої необхідності.
9. Обставини, які виключають майнову відповідальність (казус, непереборна сила).
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Кодекс законів про працю.
Основи законодавства України про охорону здоров’я //ВВР. 1993. № 4. Ст.319.
Закон України від 1 грудня 1994 року “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // ВВР. 1995. №1. Ст.1.
Закон України “Про охорону праці” від 21.11.2002р. // ВВР. 2003. № 2 Ст.10.
Положення про застосування Закону України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” // Затв. Наказом Мінюсту, Генеральної прокуратури України та Мінфіну України від 4 березня 1996 року.
Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року, в редакції від 17 вересня 1998 року // ЗП України. 1994. №1. Ст.1.
Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаних з виконанням ним трудових обов’язків // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 року.
Порядок встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків // Затв. наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.1995р.
Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 року // ЗП України. 1994. №8. Ст. 190.

Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року “Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року “Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди” // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком Інтер. 1998.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 1 квітня1994 року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.
Роз’яснення Вищого Арбітражного Суду від 29 лютого 1996року “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди” // Арбітражний процесуальний кодекс України. Ужгород. ІВА. 1997.

спеціальна Література:
Антимонов Б.С. Значение вини потерпевшего при гражданском правонарушении. Юридическая литература. М. 1950.
Гражданское право. // под ред. Толстого Ю.К., Ч.2., М., Проспект, 1997.
Донцов С.Е. Возмещение вреда по советскому законодательству. М.1990.
Егоров Н. Понятие источника повышенной опасности // Советская юстиция.1980. №11.
Красавчиков О.А. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. М.1966.
Могилянский Л.Г. Возмещение ущерба при столкновении автотранспорта. М. Юридическая литература. 1988.
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. “Вища школа”. Львов.1974.
Савицкая А.Н. Возмещение ущерба, причиненного ненадлежащим врачеванием. Львов. “Вища школа”.1982.
Савицкая А.Н. Функции гражданско-правовой ответственности // Вестник Львовского университета. Вып.17. Серия юридическая. 1978.
Савицька А.М. Майнова відповідальність державних організацій за шкоду завдану їх службовими особами. ЛДУ. 1959.
Савицька А.М. Протиправність - як необхідна підстава відповідальності в зобов’язаннях, що виникають внаслідок заподіяння шкоди. Вісник ЛДУ. Серія юридична.1973.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Юридична відповідальність (цивілістичні аспекти). За ред. Тітової Н.І. Львів. Вища школа. 1975.
завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Проаналізуйте положення гл. 82 Цивільного кодексу України і випишіть випадки врахування форми вини при вирішенні питання майнової відповідальності.
Завдання 2.
Проаналізуйте зміст принципу повного відшкодування завданої шкоди (ст.1166 Цивільного кодексу України).
Випишіть з Цивільного кодексу та проаналізуйте правові норми, якими передбачено обмежений розмір відповідальності. Які обставини мають значення при обмеженні розміру відповідальності?
Завдання 3.
Порівняйте поняття “необхідна оборона”, “крайня необхідність” в цивільному та кримінальному праві. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної в стані “необхідної оборони” та “крайньої необхідності” за нормами цивільного та кримінального права? (Ознайомтеся із ст. 36, 39 КК України).
Задача 1.
Одного літнього вихідного дня громадянин Б, працюючи на дачній ділянці, несподівано почув за своєю спиною людський крик. Обернувшись, він побачив свого сусіда К з покаліченою рукою. Як виявилось, К зацікавився, що робить у такий пізній час його сусід і підійшов до нього ззаду. Б занесеною мотикою, якою він вибивав каміння, вдарив його в руку. Внаслідок перелому руки, К. 32 дні знаходився на листку непрацездатності.
К. звернувся в суд з позовом до Б про відшкодування йому частини втраченого заробітку, що склало 320 гривень і 580 гривень затрачених на лікування.
Проаналізуйте задачу на основі статті 1166 Цивільного кодексу України та вирішіть її.
Задача 2.
Громадянин Я. проходив вулицею, наступив на мокрий листок, що впав з дерева, послизнувся, і, падаючи, штовхнув громадянина Г., який від падіння на тротуар покалічився.
Чи є підстави для покладення на Я. обов’язку відшкодування збитків, викликаних каліцтвом Г.?
Задача 3.
У районну лікарню звернулась жінка з проханням надати термінову допомогу її батькові, який перебував у важкому стані і був привезений до лікарні міжміським автобусом.
Завідувач хірургічним відділенням незважаючи на те, що донька протягом 45 хвилин три рази зверталась за допомогою, відмовив, мотивуючи відмову тим, що він зайнятий іншим хворим.
Хворий в автобусі помер. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок великої втрати крові. Встановлено, що причиною кровотечі була виразка шлунку. На запитання прокурора про можливість попередження смерті судово-медична експертиза дала відповідь: при своєчасному наданні медичної допомоги життя можна було врятувати.
Проаналізуйте ситуацію. В чому виражається протиправність поведінки?
Дайте визначення протиправності та її видів.
Задача 4.
Громадянин М звернувся з позовом до автотранспортного підприємства про стягнення з нього 3 600 гривень. При розгляді справи з’ясовано, що машиною автотранспортного підприємства вчинено наїзд на автомашину позивача. Жигулі марки “ВАЗ”-2109. З висновку технічної експертизи видно, що вартість ремонту пошкодженої автомашини складає 2600 гривень і ще 1000 гривень становить вартість втраченого машиною товарного вигляду.
Відповідач позов визнав частково - у сумі 2300 гривень. Що стосується вартості втраченого товарного вигляду, то відшкодування такого виду збитків, на думку відповідача, законом не передбачено.
Проаналізуйте справу, розкрийте положення статті 440 ЦК: “Шкода відшкодовується у повному обсязі”.
Задача 5.
Приватне підприємство “Октагон” уклало договір оренди транспортного засобу (мікроавтобуса “Форд”) з громадянином М. Згідно умов договору транспортний засіб буде використовуватись для потреб підприємства протягом 3 років. Управління мікроавтобусом буде здійснювати М за погоджену плату, технічне обслуговування та ремонт будуть проводитися за рахунок ПП.
При перевезенні партії вантажу ПП мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем, що належав Н. В результаті ДТП підприємство понесло витрати на ремонт мікроавтобуса в сумі 1280 грн.
Н., як потерпіла сторона, зазнав шкоди в сумі 3400 грн., з яких 1880 використано на медичне обслуговування, решта суми на ремонт автомобіля.
Визначте суб’єкта відповідальності.
Хто є володільцем джерела підвищеної небезпеки?
Задача 6.
Громадянин К.- тракторист ВАТ “Сільгоспхімія” при поверненні на тракторі з роботи перекинувся з трактором у прірву. Від одержаних травм К. помер.
Дружина померлого звернулася з позовом до суду про відшкодування шкоди, заподіяної втратою годувальника двох дітей 1995 та 1997 року народження. Середній заробіток К. становив 880 грн.
Відповідач позов не визнав.
Вирішіть ситуацію.
розділ 6. Спадкове право.
Тема 42: Спадкове право (2 год.)
план
Поняття спадкування. Спадкування як універсальне правонаступництво.
Спадкодавці та спадкоємці. Усунення від права на спадкування.
Час, місце відкриття спадщини. Склад спадщини.
Спадкування за заповітом:
Спадкування за законом:
Прийняття спадщини:
Охорона спадщини.
Вимоги кредиторів спадкодавця до спадкоємців.
Оформлення права на спадщину.
Спадковий договір:
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. // ВВР. 2003. № 40-44. ст.356.
Закон України від 2 вересня 1994 року “Про нотаріат” // ВВР. 1993. №39. Ст. 383.
Порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених // Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1996 року // ЗП України. 1994. №10. Ст. 249.
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України // Затв. наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004р.
Судова практика:
Постанова Пленуму Верховного суду України від 24 червня 1983 року Про практику розгляду судами України справ про спадкування // Постанови Пленуму Верховного Суду України. К. Юрінком. 1995.
спеціальна Література:
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.
Цивільний кодекс України. Коментар // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Академічний курс. Ч.2 // за ред. Шевченко Я.М.
Цивільне право України. Кн. 2 // За ред. О.В.Дзери, Н.С. Кузнєцової, К. Юрінком Інтер, 2004.
Гражданское право. Учебник. Под ред. Толстого Ю.Н. Ч.3. Проспект. М. 1998.
Ромовська Зорислава. Реформа спадкового права // Українське право. 1997. №1.
Тищик Б.Й., Орач Є.М. Основи приватного римського права. Львів. ЛДУ. 1993.
Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещание. М. Юридическая литература. 1985.
завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1.
Випишіть та розкрийте зміст основних понять спадкового права: спадкування, спадщина, час відкриття спадщини, спадкодавець, спадкоємці, заповіт, спадкова трансмісія, заповідальний відказ, речі звичайної обстановки та вжитку.
Задача 1.
Подружжя похилого віку (Б. та Н.), їх 28 – річний син (інвалід ІІ групи) з невісткою та двоє їх повнолітніх дітей (К. та О.) проживали однією сім’єю у приватизованій ними квартирі.
20 квітня 2004 року Б. помер, залишивши заповіт за яким належний йому автомобіль мав перейти до внука О.
Визначте вартість майна, яке спадкує кожен з членів сім’ї, якщо до його складу входять: приватний будинок (60 тис. грн.), автомобіль ВАЗ-2103 (6 тис.грн.), вклад у банку (800 грн.) та речі звичної домашньої обстановки та вжитку 2 тис. грн.
У Б. та Н. є ще двоє неповнолітніх дітей, які проживають окремо.
Задача 2.
Громадянин С. склав заповіт, за яким усе своє майно заповів у рівних частинах внукам К., П., Т. та О. 20 листопада 2004 року С. помер.
Після його смерті залишилось майно: будинок (140 тис. грн.), автомобіль (15 тис.грн.), телевізор, холодильник, імпортні меблі та інші предмети домашньої обстановки (30 тис.грн) та вклад в банку (12 тис.грн.).
Т. та П. подали заяву у нотаріальну контору про прийняття спадщини, К – відмовився від належної йому частини спадщини в користь сестри Т., з якою проживав спадкодавець, О. не вчинив жодних дій, що свідчить про прийняття спадщини.
З заявами про прийняття спадщини звернулися також Г. (брат померлого) та Ж. (дочка померлого).
Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них спадкує.
Задача 3.
Громадянка Н. звернулася з позовом до К. та Т. про поділ спадкового майна.
Позивачка зазначала, що у травні 2003 року помер її та відповідачів батько. Після його смерті залишився будинок та автомобіль.
К. та Т. отримали свідоцтво про право на спадщину і у березні-квітні 2004 року продали житловий будинок та автомобіль.
Позивачка зазначала, що вона разом з відповідачами вживала заходів до збереження будинку, наглядала за будинком та обробляла присадибну ділянку і тому її слід вважати такою, що прийняла спадщину.
Які дії свідчать про прийняття спадщини?
Вирішіть справу.
Задача 4.
Подружжя Н. та П. мали доньку, неповнолітнього сина, тітку і крім цього на їх утриманні з 30 червня 2003 року знаходився родич П. віком 68 років, який весь час проживав спільно з ними.
У травні 2004 року П. помер. Після його смерті відкрилася спадщина загальною вартістю 72 тис.грн., включаючи предмети домашньої обстановки та вжитку вартістю 18 тис.грн.
Визначте коло спадкоємців та вартість майна, яке кожен з них успадковує.

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №7.
розділ 7.загальні положення сімейного права.
Тема 43. Сімейнеправо України. Поняття. Принципи.(2 год.)
План
Поняття та функції сім’ї. Право особи на сім’ю.
Сімейні відносини як предмет правового регулювання. Співвідношення понять “сімейні відносини” та “сімейні правовідносини”.
Особливості сімейних правовідносин.Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин. Акти цивільного стану.
Суб’єкти сімейних правовідносин. Особливості право- та дієздатності.
Відносини родинності та свояцтва та їх правове значення.
Принципи та функції сімейного права.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України 1996 року
Загальна декларація прав людини 1948 року
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року
Хартія прав сім’ї 1983 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Декларація про загальні засади державної політики України стосовно сім’ї та жінок, затверджена постановою Верховної Ради України від 05.03.1999 року
Концепція державної сімейної політики, затверджена постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 року
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 48.
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
2. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
Спеціальна література:
Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981
Ватрас В.А. До питання про поняття сімейних правовідносин// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003
Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10
Жилінкова І.В. Сімейне право: галузевий суверенітет чи де суверенізація ?// Вісник Академії правових наук України. - № 26
Короткова Л., Віхров О. Сімейне право України (історичний огляд)// Право України. – 1994. - № 11-12
Короткова Л.. Віхров О. Шляхи правового захисту сім’ї державою// Право України. – 1997. - № 1
Короткова Л. Необходимо универсальное понятие семьи// правоведение. – 1980. - № 1
Левківський Б.К. Деякі аспекти законодавчого регулювання сімейних відносин у новому Сімейному кодексі України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003
Лозова Г.О. Поняття сім’ї та шлюбу в новому Сімейному кодексі України// Зб-к тез міжнародної науково-практичної конференції «Четверті осінні юридичні читання». – Хм., 2005.
Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Нечаева А.М. Семейное право: проблемы и перспективы развития// Государство и право. – 1999. - № 3
Нечаева А.М. Семья как самостоятельный объект правовой охраны// Государство и право. – 1996. - № 12
Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.
Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11
Пігач Я.М. Основні положення і значення Сімейного кодексу України 1919 року// На шляху до правової держави: тези доповідей і повідомлень науково-практичної конференції 7-8 лютого 1991р. ІІ випуск Л., 1991.
Пігач Я.М. Сімейно-шлюбне законодавство на Україні після революції// Радянське право. – 1990. - № 7
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63
Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Завдання (виконати письмово):
Завдання 1.
З’ясуйте ступінь та лінію споріднення
між батьком та сином;
між двоюрідною тіткою та племінником;
між троюрідним братом та сестрою;
між прадідом та правнуком.
Завдання 2. Назвіть особливості реалізації неповнолітніми батьками своїх батьківських обов’язків, посилаючись на норми Сімейного кодексу України.
Завдання 3. Порівняйте терміни «сім’я», «родина», «шлюб», «свояцтво».
Завдання 4. Випишіть приклади актів сімейного законодавства і розташуйте їх за юридичною силою.
Форма контролю: фронтальне опитування.
розділ 8. шлюб
Тема 44. Шлюб. (2 год.)
План
1. Поняття та ознаки шлюбу. Конкубінат: історія та сучасність.
2. Умови укладення шлюбу:
1) виникнення права на шлюб;
2) шлюбний вік;
3) добровільність шлюбу. Свобода шлюбу та її межі;
4) перешкоди до укладення шлюбу. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі між собою.
3. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Заява про реєстрацію шлюбу.
4. Заручини, правові наслідки відмови від шлюбу. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України 1996 року
Загальна декларація прав людини 1948 року
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 року
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 року
Хартія прав сім’ї 1983 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Закон України від 24.12.1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ВВР України. – 1994. - № 14
Порядок здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 47
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року „Про державне мито”// Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3.
Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 40.
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 48.
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”// Право України. – 1998. - № 10.
СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Бикова О.Ю. Інститут заручин за Сімейним кодексом України// Молодь у юридичній науці. – Хм., 2003
Босанац Милан. Внебрачная семья. – М., 1981
Жилінкова І.В. Інститут заручин: далеке минуле і найближче майбутнє// Вісник Академії правових наук України. - № 27
Жилінкова І.В. Поняття сім’ї в праві// Вісник університету внутрішніх справ. – 2000. - № 10
Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Олійник О. Розвиток шлюбно-сімейного права в Київській Русі// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.
Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971
Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство// Право України. – 2004. - № 11
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Сиротенко С.Є. Щодо компенсації моральної шкоди за Сімейним кодексом України// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Богданов та Окунева подали заяву на реєстрацію шлюбу, яка мала бути проведена 20 квітня. Однак 10 квітня Богданов потрапив в автомобільну катастрофу. У зв’язку з цим за заявою Окуневої реєстрація шлюбу була перенесена на 12 квітня. Коли працівник органу РАЦСу прибув до лікарні Богданов не розмовляв, на запитання не реагував. За наполяганням Окуневої, яка була вагітною, шлюб було зареєстровано.
Задача 2.
19-річна Юліанова та 16-річний Андріїв подали до суду заяву про надання їм права на шлюб у зв’язку з вагітністю Юліанової. Батьки Андріїва як його піклувальники надіслали суду свої заперечення щодо цього.
Проаналізуйте ситуацію.
Задача 3.
Натова та Попов зареєстрували шлюб. Через два роки, навчаючись у ВУЗі в іншому місті, Попов познайомився з Онишко і теж зареєстрував з нею шлюб. Ще через рік Натова народила дитину. Оскільки Попов матеріально не допомагав, вона звернулась до суду з позовом про стягнення аліментів на утримання дитини.
Натомість Онишко звернулась із заявою до РАЦСу за місцем свого проживання про анулювання актового запису про шлюб Попова та Натової, зазначивши, що вони фактично припинили шлюбні відносини і їх шлюб уже три роки є недійсним.
Проаналізуйте ситуацію.
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 45. Визнання шлюбу недійсним. Припинення шлюбу(2 год.).
план
Презумпція правозгідності шлюбу. Поняття та правова природа недійсності шлюбу.
Підстави недійсності шлюбу. Абсолютна та відносна недійсність шлюбу. Санація недійсного шлюбу.
Порядок анулювання актового запису про шлюб та визнання шлюбу недійсним. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним. Момент, з якого шлюб є недійсним.
Загальні та особливі правові наслідки недійсності шлюбу та їх види. Визнання шлюбу неукладеним.
Смерть, оголошення одного з подружжя померлим, розірвання шлюбу як підстави припинення шлюбу.
Розірвання шлюбу в судовому порядку:
спільна заява подружжя, яке має дітей. Договори про місце проживання дітей та надання їм утримання;
пред’явлення позову про розірвання шлюбу. Підстави та суб’єкти звернення з позовом до суду. Заходи щодо примирення подружжя.
Розірвання шлюбу в адміністративному порядку:
спільна заява подружжя, яке не має дітей;
розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя. Порядок прийняття, розгляду заяви та винесення постанови органом реєстрації актів цивільного стану.
Визнання розірвання шлюбу фіктивним.
Поновлення шлюбу після його розірвання.
Режим окремого проживання подружжя. Підстави, порядок встановлення та припинення сепарації. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя.
Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Загальна декларація прав людини 1948 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Закон України від 24.12.1993 року «Про органи реєстрації актів громадянського стану»// ВВР України. – 1994. – № 14
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 року „Про державне мито”// Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 3.
Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 40.
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 48.
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Васильєв С. Припинення шлюбу: історико-правовий аспект// Право України. – 1998. - № 2
Короткова Л., Віхров О. Таємниця фіктивних розлучень// Право України. – 1996. - № 9
Лепех С.М. Інститут сепарації: проблеми застосування// Право України. – 2003. - № 3
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Оридорога М.Т. Брачное правоотношение. – К., 1971
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Завдання та задачі (виконати письмово):
Завдання 1. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку встановлення і підстав та порядку розірвання шлюбу, правових наслідків встановлення сепарації та розірвання шлюбу, а також підстав, порядку та наслідків припинення сепарації і поновлення розірваного шлюбу.
Завдання 2. Складіть таблицю порівнянь щодо підстав, порядку та правових наслідків недійсності та розірвання шлюбу.
Завдання 3. Складіть проекти договорів, які подружжя має подати до суду разом зі спільною заявою про розірвання шлюбу.
Задача 1.
Степан та Килина уклали шлюб. Дітей у них не було.
Степан подав до суду позов про розлучення, мотивуючи своє прохання тим, що останнім часом між подружжям виникають сварки через те, що відповідачка не хоче жити окремо від її батьків і самостійно вести хатнє господарство. Суд розглянув справу при відсутності відповідачки, яка не з`явилась без поважної причини і позов задовольнив.
Дайте правову оцінку ситуації.
Задача 2. Ноткін пред`явив позов до Красицької про розірвання шлюбу, в якому вказував, що шлюб вони уклали 15 травня 2004 року, а в червні того ж року вони припинили шлюбні відносини через ненормальні відносини з відповідачкою і втручання в сімейне життя її матері.
Посилаючись на неможливість продовження шлюбних відносин, позивач просив шлюб розірвати.
Красицька пред`явила зустрічний позов про визнання шлюбу недійсним, обгрунтовуючи його тим, що у Ноткіна не було наміру створювати з нею сім`ю, бо вже в червні 2004 року він припинив з нею шлюбні відносини, задовольнившись пропискою у неприватизованій квартирі у м. Києві та вселенням у квартиру.
Вирішіть спір.
Задача 3. Таврій зареєстрував шлюб зі Солодченко. Через рік він звернувся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним за підставою його фіктивності. Свої позовні вимоги він мотивував тим, що Солодченко уклала шлюб з корисливих мотивів. Зокрема, вона не бажає працювати і вимагає від Таврія її повного утримання. Народження дитини Солодченко теж не бажає.
Вирішіть спір.
Задача 4. Зареєструвавши шлюб, через деякий час Костюк з’ясувала, що до реєстрації шлюбу її чоловік спільно проживав з іншою жінкою, має з нею спільних малолітніх дітей. Вона звернулась до органу РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про її шлюб з Костюком.
Які дії має вчинити орган РАЦСу ?
Форма контролю: фронтальне опитування.
розділ 9. Особисті немайнові на майнові права та обов”язки батьків та дітей.
Тема 46. Особисті немайнові на майнові права та обов”язки подружжя. (2 год.)
план
1. Поняття та види правових режимів майна подружжя
2.Спільна сумісна власність подружжя. Майнові відносини у фактичному шлюбі:
3. Особиста власність подружжя. Порівняти зміст понять “речі для професійних занять подружжя” і “речі індивідуального користування” і їх правовий режим. Випадки перетворення особистої власності на майно у спільну сумісну власність подружжя.
4. Шлюбний договір та інші майнові договори між подружжям:
5. Укладення подружжям договорів щодо спільного майна з іншими особами
Поділ майна подружжя. Особливості поділу об’єктів нерухомості.
Поняття та особливості зобов’язань по утриманню. Співвідношення понять „аліменти” та „утримання”. Способи надання утримання.
Припинення зобов’язань подружжя по утриманню. Позбавлення або обмеження строком права на утримання.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України 1996 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Житловий кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Закон України від 02.09.1993 року „Про нотаріат”// ВВР України. – 1993. - № 39
Закон України від 19.09.1991 року „Про господарські товариства”// ВВР України. – 1991. - № 49
Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 року// Офіційний Вісник України. – 2004. - № 1.
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
2. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 року „Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 року „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок”
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 року „Про практику розгляду судами справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів”
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 року „Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 року „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”.
СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Антошкіна В. Договір про поділ майна подружжя, що є об’єктом права спільної власності// Право України. – 2005. - № 8.
Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя// Право України. – 2005. - № 3.
Ариванюк Т. До питання про укладення угод за участю подружжя// Право України. – 2001. - № 9
Гаспарян А.С., Атрохова Е.С. Брачный контракт. Гарантия семейного счастья. – Ростов н/ Д.: «Феникс», 2004. – 288с.
Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Жилинкова И.В. Брачный контракт. Монография. – Х.: «Ксилон», 1995. – 172с.
Жилинкова И.В. Право собственности супругов. Монография. – Х.: «Ксилон», 1997. – 236с.
Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.
Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).
Жилінкова І.В. Концепція шлюбного договору за новим Сімейним кодексом України// Вісник Академії правових наук України. - № 30
Жилінкова І.В. Розвиток інституту шлюбного договору// Вісник Академії правових наук України. - № 28
Жилінкова І. Шлюбний контракт: чинне законодавство та перспективи його розвитку// Право України. – 2000. - № 6.
Жилінкова І. Проблема визначення часток у праві спільної часткової власності// Право України. – 2005. - № 5.
Калитенко О.М. Брачный контракт ( в кн..: Гражданское и семейное право Украины. – Х.: Одиссей, 2000)
Кондратова В. Деякі практичні аспекти, пов’язані з укладенням шлюбного договору// Юридичний журнал. – 2004. - № 7.
Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004
Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.
Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Полякова Ю., Волкова О. Як укладаються шлюбні контракти в інших країнах// Галицькі контракти. – 1998. - № 39
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973
Сібільов М.М. До питання про договірні засади регулювання сімейних відносин// Проблеми законності: Респ. міжвід. наук. зб. – Х., 2003. – Вип. 63
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Скловский К. права учредителя хозяйственного общества и правовой режим супружеского имущества// Хозяйство и право. – 2003. - № 3.
Слепакова А.В. Фактические брачные отношения и право собственности// Законность. – 2001. - № 10.
Старцев О. Укладаємо шлюбний контракт// Юридичний вісник України. – 1998. - 1-7жовтня
Ульяненко Є.О. Шлюбний договір у сімейному праві України. Автореферат дис. канд. юрид. Наук. – К., 2003.
Ульяненко Л.М. Порядок і умови укладення шлюбного договору (контракту)// Підприємництво, господарство і право. – 2003. - № 4.
Функ Я.И. Брачный договор. – Мн.: Амалфея, 2003. – 160с.
Фурса С. Шлюбний контракт в нотаріальному процесі// Право України. – 2002. - № 5
Фурса С., Драгневич Л. Поняття сім’ї, родини і фактичних шлюбних відносин// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Чефранова Е.А. Обеспечение неприкосновенности собственности при обращении взыскания на имущество супругов// Государство и право. – 2003. - № 1.
Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М., 1976
Щеренко М.В. Имущественные отношения в гражданском и официальном браке. – М., 2005. – 52с.
Явор О.А. Функції шлюбного контракту в сімейному праві України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1996
Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Андріїв у 2004 році звернувся з позовом до Андрієвої про розірвання шлюбу і поділ набутого за час шлюбу майна, зокрема, автомобіля ВАЗ-21063. Андріїва вважала, що ця машина не повинна включатися до складу спільного майна подружжя як подарована їй особисто, оскільки була виділена їй на роботі як передовику виробництва у 1992 році за пільговою ціною, що складала на той час одну четверту її реальної вартості.
Андріїв у суді пояснив, що кошти на оплату пільгової вартості автомобіля позичав у банку на своє ім’я і борг виплачувався ним. Андріїва запропонувала виплатити чоловікові половину сплаченої у 1992 році суми. Водійські права були лише у Андріїва.
Яке рішення має винести суд ?
Задача 2.
У 1996 році Мітров А.К., який перебував з 1975 року у шлюбі з Харечко Х., був прийнятий до садівничого кооперативу „Зоря”. На ділянці ним були зведені будинок, мансарда, господарські будівлі, облаштовані паркан, місце для автомобіля, посаджені фруктові дерева.
У червні 1999 року Мітров А.К. звернувся до правління кооперативу з проханням переоформити ділянку на сина від першого шлюбу Мітрова Б.А., але ця заява не була розглянута.
У грудні 1999 року Мітров А.К. склав заповіт, в якому своєму синові Мітрову Б.А. заповів дану земельну ділянку і все майно, яке знаходилось на ній. У квітні 2000 року Мітров А.К. знову звернувся до правління кооперативу із заявою про переоформлення ділянки на сина Рішенням правління кооперативу з 01.01.2000 року ділянка була переоформлена на Мітрова Б.А.
10.01.2004 року Мітров А.К. помер. 15.04.2004 року до оформлення спадкових прав Харечко Х. Звернулась за порадою до адвоката.
Проаналізуйте ситуацію. Чи порушені права Харечко Х.? Чи має юридичне значення той факт, що вона знала чи не знала про рішення правління кооперативу від 01.06.2000 року ?
Задача 3.
За рішенням суду для подружжя Христенко було встановлено режим окремого проживання. Христенко переїхав проживати до Крилової, яка через рік народила дитину. Христенко визнав своє батьківство.
Через 11 років спільного проживання Христенко та Крилової сталась дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок цього Крилова стала інвалідом 1 групи. Христенко переїхав проживати до своїх батьків і матеріально не підтримував Крилову та дитину. Крилова звернулась до нього із позовом про стягнення аліментів на себе та на їх дитину.
Вирішіть спір.
Задача 4.
Через півроку після укладення шлюбу Матвіїв звернулась до суду з позовом про розірвання шлюбу із Матвіївим та стягнення аліментів на її користь на підставі пункту 4 статті 76 Сімейного кодексу. Матвіїв звернувся до РАЦСу із заявою про анулювання актового запису про анулювання актового запису про його шлюб із Матвієвою, оскільки на момент реєстрації шлюбу він уже перебував в зареєстрованому шлюбі з Романовою.
Вирішіть спір.
Задача 5.
У 2005 році Байкова, 1955 р.н., звернулась з позовом до колишнього чоловіка Байкова, 1949 р.н., про стягнення аліментів на її утримання. В шлюбі вони прожили більше 25 років. Байкова пояснила, що через хворобу вона змушена часто лікуватися, її доходів на проживання не вистачає, а її колишній чоловік має щомісячну зарплату 1000 гривень. Байков проти позову заперечував і вважав, що байкова має на меті утримувати за ці виплати Рябкова, з яким вона уже три роки проживає у фактичних шлюбних відносинах.
Вирішіть спір.
Форма контролю: фронтальне опитування.
Тема 47. Особисті немайнові права та обов”язки батьків та дітей (2 год.).
План
1. Рівність прав та обов’язків батьків щодо дітей, а дітей щодо батьків.
2. Обов’язок батьків забрати дитину з полового будинку. Наслідки його невиконання.
3. Право дитини на ім’я.
4. Права та обов’язки батьків щодо виховання дітей, захисту їх прав та інтересів.
5. Наслідки невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей:
1). Підстави, порядок та правові наслідки позбавлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав.
2). Підстави, порядок та правові наслідки відібрання дітей без позбавлення батьківських прав.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
Конституція України 1996 року
Загальна декларація прав людини 1948 року
Конвенція ООН про права дитини 1989 року
Конвенція ООН про захист основних прав людини і основних свобод 1959 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»// ВВР України. – 2001. - № 30.
Закон України від 23.05.1991 року «Про освіту»// ВВР України. – 1991. - № 34.
Закон України від 11.12.2003 року «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»// ВВР України. – 2004. - №15.
Закон України від 13.01.2005 року «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»// ВВР України. – 2005. - № 6.
Закон України від 02.06.2005 року «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»// ВВР України. – 2005. - № 26.
Закон України від 15.11.2001 року «Про попередження насильства в сім’ї»// ВВР України. – 2002. - № 10.
Тимчасовий порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 3.
Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.1993 року// Урядовий кур’єр від 10.06.1993 року
Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 40.
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний Вісник України. – 2003. - № 48.

СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
2. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.07.1995 року „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану”// Право України. – 1998. - № 10

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6
Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск
Кидалова А. Обов’язки та права батьків щодо виховання та розвитку дитини: окремі проблеми// Право України. – 2004. - № 3
Кузмичова Л.О., Жилінкова І.В. Особисті права та обов’язки батьків та дітей: Учб. посіб. – К.: УМКВО, 1991. – 56с.
Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України// Право України. – 2004. - № 4
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Нечаева А.М. Споры о детях. – М., 1989
Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. – М., 1991
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985
Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975
Ромовська З.В. Сімейне право – перспективи розвитку// Основні напрями реформи цивільного права в Україні. Зб. статей та матеріалів. – К., 1997
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982
Савченко Л.А. Особисті права та обов’язки батьків і дітей за сімейним законодавством України. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 1997
Савченко Л.А. Права і обов’язки батьків по вихованню дітей// Право України. – 1997. - № 5
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Відділ освіти Н-ї районної адміністрації звернувся з позовом до Багрій про позбавлення її батьківських прав. В ході судового засідання з’ясувалось, що неодружена Багрій у 1999 році народила дочку. Відомості про батька дитини записані в актовому записі про народження відповідно до статті 55 КпШтаС 1969 року. Ще будучи вагітною і після народження дитини Багрій вживала наркотики. Дитині належної уваги не приділяла, а з липня 2000 року залашила її сусідці Гнатовій і поїхала за кордон на роботу. Повернувшись у квітні 2002 року, дала згоду на оформлення Гнатовою опіки над дитиною і знову виїхала за кордон, де перебуває і на даний час. Тричі Багрій надсилала своїй дочці подарунки, але з грудня 2002 року жодних контактів з дочкою чи її опікуном не підтримує.
З’ясуйте, чи є підстави для задоволення позову, які докази можуть бути представлені позивачем, чи обов’язковою є присутність в судовому засіданні Багрій та її дочки ?
Задача 2.
Під час сварки батьків 3-річна Мар’янка стояла за дверима кімнати. Її батько Савченко, перебуваючи у нетверезому стані, погрожував дружині рушницею і вистрелив у двері. Савченко засудили за вбивство своєї доньки з необережності. Його дружина звернулась до суду з позовом про позбавлення чоловіка батьківських прав щодо їхньої старшої 7-річної доньки Наталі, керуючись пунктом 6 частини 1 статті 164 Сімейного кодексу України.
Вирішіть спір.

Форма контролю: аудиторна контрольна робота №8.

Тема 48. Майнові правовідносини батьків та дітей (2 год.)
План
1. Роздільне та спільне майно батьків і дітей.
2. Особливості управління майном дітей. Використання доходу від майна дітей.
3. Підстави виникнення зобов’язань по утриманню батьками дітей та повнолітніх непрацездатних синів, дочок.
4. Заборгованість за аліментами. Порядок визначення, звільнення від сплати заборгованості.
5. Відповідальність за прострочення сплати аліментів. Новели правового регулювання.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
Конституція України 1996 року
Конвенція ООН про права дитини 1989 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний кодекс України 2003 року
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Закон України від 26.04.2001 року «Про охорону дитинства»// ВВР України. – 2001. - № 30.
Перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 року// Право України. – 1994. - № 7-8.
Порядок стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про подання правової допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 року// Офіційний Вісник України. – 2002. - № 34.
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Рішення Конституційного Суду України від 03.06.1999 року № 5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)
2. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04.10.1991 року „Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок”
4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.06.1991 року „Про практику розгляду судами справ, пов’язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів”
5. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 18.09.1987 року „Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи”
6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.1995 року „Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності”
СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. – М., 1995
Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання інших членів сім’ї та родичів// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2002. - № 1.
Афанасьєва Л.В. Аліментні зобов’язання свояків, фактичних вихователів та вихованців// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – Х., 2002. - № 17
Афанасьєва Л.В. Проблеми законодавчого визначення оптимального розміру аліментів на неповнолітніх дітей// Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 2001. - № 1.
Бічук Л. Здійснення неповнолітніми своїх майнових прав та обов’язків// Вісник Академії правових наук України. - № 21
Жилинкова И.В. Правовой режим имущества членов семьи. Монография. – Х.: «Ксилон», 2000. – 398с.
Жилінкова І.В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин в сім’ї// Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 1(20).
Лепех С.М. Переваги та недоліки договірного регулювання майнових відносин за Сімейним кодексом України 2002 року// Матеріали конференції «Треті осінні юридичні читання». – Хм., 2004
Лепех С.М. Підстави, порядок та правові наслідки відмови від договору// Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ХІ регіональної науково-практичної конференції. – Л., 2005.
Маслов В.Ф. Имущественные отношения в семье. – Х., 1974
Матвеев Г.К. Советское семейное право. – М., 1985
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Пергамент А.И. Алиментные обязательства. – М., 1951
Примак В. Підстави й умови виникнення аліментних зобов’язань за новим Сімейним кодексом України// Юридична Україна. – 2003. - № 1
Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985
Ромовська З.В. Аліментні зобов’язання. – Л., 1973
Ромовська З.В. Права та обов’язки батьків і дітей. – Л., 1975
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Рясенцев В.А. Советское семейное право. – М., 1982
Сапейко Л.В. Визначення розміру аліментів на неповнолітніх дітей за новим Сімейним кодексом України// Проблеми законності. – 2003. - №63
Сапейко Л.В. Загальна характеристика аліментного зобов’язання батьків щодо неповнолітніх дітей// Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвипуск.
Сапейко Л.В. Право на аліменти повнолітніх непрацездатних дітей// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. - № 18.
Сеник С.В. Право дітей на аліменти// Нотар. – 2004. – № 2
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Управління чи розпорядження майном дітей// Нотар. – 2004. - № 3-4
Чиквашвили Ш.Д. Имущественные отношения в семье. - М., 1976
Щеренко М.В. Алименты. – М., 2005. – 80с.
Задачі (виконати письмово):
Задача 1.
Максиму та його батькам на праві спільної сумісної власності належала квартира. У 2002 році, коли хлопцеві виповнилось 12 років, квартира була відчужена. Від імені Максима договір підписала його мати зі згоди органу опіки та піклування. У 2003 році за отримані кошти батьки хлопця придбали іншу квартиру, однак, сина в договорі як нового співвласника не вказали, однак, зареєстрували його місце проживання за новою адресою.
У 2004 році відділ освіти за місцем розташування нової квартири звернувся до суду з позовом до батьків Максима про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу як такого, що порушує права дитини.
Вирішіть спір і з’ясуйте правові наслідки.
Задача 2.
Ісаков звернувся з позовом до своєї повнолітньої дочки Ісакової про стягнення аліментів в розмірі 100 гривень щомісяця. В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на те, що є пенсіонером, інвалідом 3-ї групи, розмір його пенсії складає 528 гривень, з яких щомісяця стягують 100 гривень на утримання колишньої дружини, частина грошей витрачається на ліки, тому коштів недостатньо, донька не допомагає.
Ісакова пояснила, що її заробіток становить 636 гривень, на утриманні має малолітню дочку, допомагає матері, а батько хоче стягнути з неї аліменти, щоб компенсувати витрати на утримання колишньої дружини.
Вирішіть спір.
Задача 3.
Бурова звернулася до суду з позовом до колишнього чоловіка про збільшення розміру аліментів на утримання двох дітей до 50 % його заробітку. Вона пояснила, що аліменти в розмірі 1/3 заробітку є недостатніми, оскільки діти хворіють, необхідно купити їм ліки, додаткове харчування, забезпечити їм санаторно-курортне лікування.
Батьки Бурова теж звернулись до сина з позовом про стягнення аліментів, оскільки теж хотіли б поїхати до санаторію.
Вирішіть спір.

Форма контролю: фронтальне опитування.

Тема 49. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (2 год.)
План
Поняття та функції усиновлення. Суб’єкти правовідносин усиновлення.
Порядок усиновлення. Особливості судового розгляду справ про усиновлення. Таємниця усиновлення.
Новели „повного” та „неповного” усиновлення.
Підстави, порядок та правові наслідки визнання усиновлення недійсним, скасування усиновлення.
Поняття, правова сутність та мета встановлення опіки та піклування.
Порядок встановлення опіки (піклування). Органи, уповноважені приймати рішення про встановлення опіки (піклування), призначення опікуна (піклувальника).
Підстави встановлення опіка (піклування) над дітьми. Припинення опіки (піклування).
Патронат як особлива форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Поняття та специфіка договору патронату як сімейно-правового.
Порядок укладення та форма договору патронату.
Орган опіки та піклування і патронатний вихователь. Їх права та обов’язки. Дитина як третя особа, на користь якої укладається договір патронату.
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
Конституція України 1996 року
Конвенція ООН про права дитини 1989 року
Декларація ООН 1986 року про соціально-правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при передачі дітей на виховання і усиновлення на національному та міжнародному рівні, підписана Україною 03.12.1996 року
Сімейний кодекс України 2002 року
Цивільний процесуальний кодекс України 2004 року
Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. - № 48
Положення про порядок зміни, доповнення, поновлення, анулювання актових записів цивільного стану, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 26.09.2002 року// Офіційний вісник України. – 2002. - № 40
СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Застосування судами сімейного законодавства України// Вісник Верховного Суду України. – 2003. - № 1.
Спеціальна ЛІТЕРАТУРА:
Антокольская М.В. Лекции по семейному праву. – М., 1995
Борсукова В.М. Розгляд судами справ про усиновлення (удочеріння) дітей// Вісник Верховного Суду України. – 1998. - № 5 (15)
Борсукова В.М., Гриненко А.Д. Справи про усиновлення – нова категорія справ, що розглядаються судами// Вісник Верховного Суду України. – 1997. - № 2 (4)
Васильківська І. Сімейне виховання: правовий аспект проблеми// Право України. – 1998. - № 6
Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення// Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – Спецвипуск.
Дюжева О. Проблемы законодательства о международном усыновлении// Государство и право. – 1995. - № 6
Євко В.Ю. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект// Право України. – 2001. - № 8
Євко В.Ю. Порядок створення дитячого будинку сімейного типу// Тези наукових доповідей до конференції, присвяченої світлій пам’яті проф.. О.А. Пушкіна. – Х., 2001
Євко В.Ю. Право дитини жити та виховуватися у родині// Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвипуск
Євко В.Ю. Правова природа дитячого будинку сімейного типу// Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. Спецвипуск.
Євко В.Ю. Правові форми родинного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування// Вісник Університету внутрішніх справ. – 1999. – Вип. 6
Зілковська Л.М. Правове регулювання усиновлення в Україні. Автореферат дис. канд. юрид. наук. – К., 2002.
Кидалова А. Право дітей знати своїх батьків// Право України. – 1998. - № 3
Колісниченко З. Узгодження законодавства України з вимогами Конвенції ООН про права дитини – вимога часу// Право України. – 1997. - № 6
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України/ За ред. Ю.С. Червоного. – К.: Істина, 2003. – 464с.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М.: «Статут», 2001. – 354с.
Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США// Право України. – 2004. - № 5
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: науково-практичний коментар. – К., 2003
Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: погляд у майбутнє// Право України. – 2001. - № 2
Сімейне право України: Підручник/ За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304с.
Сімейне право України: Підручник/ Л.М. Баранова, В.І. Борисова, І.В. Жилінкова та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової та І.В. Жилінкової. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 264с.
Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування в історичному розвитку// Право України. – 2005. - № 2.
Задачі та завдання (виконати письмово):
Задача 1.
У 2001 році Городенко звернулась до відділу освіти з проханням влаштувати її річну доньку до будинку дитини у зв’язку із тяжким матеріальним становищем строком на два роки. Батько дитини помер. Мати час від часу навідувала доньку, але через півроку поїхала працювати за кордон. Коли вона повернулась у 2003 році, їй повідомили, що її доньку усиновили ще наприкінці 2002 року, оскільки адміністрація будинку дитини дала на це згоду. Відділ освіти за місцем знаходження будинку дитини підготував висновок про доцільність усиновлення дитини і можливість бути усиновлювачами подружжя Лаврів. Після усиновлення дитина переїхала на проживання до усиновлювачів в іншу область. Щодо місця проживання дитини на даний час в суді та будинку дитини Городенко не повідомили, пояснивши, що діє таємниця усиновлення.
Городенко звернулась за порадою до адвоката. Проаналізуйте ситуацію.
Задача 2.
У 2000 році Ясінський усиновив 6-річного хлопчика. Через чотири роки Ясінський помер, а його дружина, яка не була усиновлювачем, продовжувала фактично виховувати дитину. Орган опіки та піклування звернувся до суду з позовом про визнання усиновлення недійсним, оскільки не було письмової згоди дитини на її усиновлення, а згода дружини Ясінського на усиновлення ним дитини не була нотаріально засвідчена.
Вирішіть спір.
Задача 3.
Старцева звернулась до суду зі скаргою на рішення органу опіки та піклування про звільнення її від виконання обов’язків опікуна. У судовому засіданні було встановлено, що Старцева була призначена опікуном свого онука Сергія після смерті його батьків. Психічний розвиток Сергія відстає від вікових норм, він має незадовільні оцінки з більшості предметів. Орган опіки та піклування зробив спробу помістити дитину в дитячий будинок, звідки він утік. Старцева зверталась до органу опіки та піклування з проханням надати їй згоду на відчуження квартири, єдиним власником якої є Сергій. Зі слів Старцевої, вона хотіла придбати будинок в селі через поганий стан здоров’я онука. Від виконання обов’язків опікуна її звільнили, як пояснив представник органу опіки та піклування, за використання статусу опікуна в корисних цілях.
Вирішіть спір.
Завдання 1. Наведіть відмінності та спільні риси правового статусу патронатного вихователя і опікуна (піклувальника), батьків-вихователів, прийомних батьків, усиновлювачів.
Завдання 2. Скориставшись типовими договорами, складіть власний проект договору про створення прийомної сім’ї та передачу дітей на виховання. Як Ви вважаєте, чи повинні бути самі діти сторонами цього договору ?
Завдання 3. З’ясуйте, які питання, не врегульовані в Сімейному кодексі України щодо відносин патронату можна вирішити на практиці, скориставшись аналогією закону та аналогією права. Випишіть їх письмово.
Завдання 4. Які переваги та недоліки щодо вибору форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, на Вашу думку, випливають із можливості договірного визначення засад таких відносин ?

Форма контролю: фронтальне опитування.
13PAGE 15


13PAGE 14915
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 254115
    Размер файла: 740 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий