Praktikum_EkoPravo_2013_1-sha_chast

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Юридичний факультет
Кафедра екологічного права
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
Змістовний модуль 1 “Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права”
ПРАКТИКУМ
Ч. 1

для студентів спеціальності 6.060100 “Правознавство”
освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр права”
Київ – 2013
Практикум із навчальної дисципліни “Екологічне право України”. Ч. 1.
Укладачі:
зав.каф., проф., д.ю.н. Краснова М.В.,
проф., д.ю.н. Балюк Г.І.
доц., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.,
доц., к.ю.н. Позняк Е.В.,
доц., к.ю.н. Євстігнєєв А.С.,
к.ю.н., ас.Власенко Ю.В.,
к.ю.н., ас. Ільїна Н.Л.,
к.ю.н., ас. Сушик О.В.,
к.ю.н., ас. Бевз О.В.,
ас. Слепченко А.А.,
к.ю.н., ас. Шомпол О.А.

Лектори:
проф., д.ю.н. Краснова М.В.,
проф., д.ю.н. Балюк Г.І.,
доц., к.ю.н. Ковальчук Т.Г.,
доц., к.ю.н. Позняк Е.В.,
доц., к.ю.н. Євстігнєєв А.С.,
к.ю.н., ас.Власенко Ю.В.,
к.ю.н., ас. Ільїна Н.Л.,
к.ю.н., ас. Сушик О.В.

Викладачі:
к.ю.н., ас. Бевз О.В.,
ас. Слепченко А.А.,
к.ю.н., ас. Шомпол О.А.
к.ю.н., ас. Шоха Т.П.

Рецензент: к.ю.н., доц. Заєць О.І.

Затверджено на засіданні кафедри
екологічного права
Протокол № 4
від “22”листопада 2012 р.

Погоджено
з науково-методичною комісією
юридичного факультету
“____” ______________ 201__ р.
_________________________
Підпис голови НМК факультету

Декан юридичного факультету

____________________________
ЗМІСТ

Вступ......................................................................................................................4
Практичні завдання до Змістовного модулю 1 „Загальна частина екологічного права. Науково-методологічні засади екологічного права”
Тема 1: Екологічне право України – комплексна галузь права: загальнахарактеристика......................................................................................5 – 11
Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян в Україні.....................11 – 16
Тема 3: Право власності на природні ресурси в Україні.........................16 – 22
Тема 4: Право природокористування в Україні........................................22 – 29
Тема 5: Правові засади екологічного управління в Україні....................29 – 35
Тема 6: Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні.........35 – 45
Тема 7: Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України................................................................................................................45 – 52
Нормативно-правові акти........................................................................53 – 97ВСТУП

Практикум розрахований на студентів юридичного факультету, які вивчають нормативний курс „Екологічне право України”, та має на меті сприяти їм у засвоєнні наукових положень зазначеного курсу, положень національного екологічного законодавства, а також здобути навички його застосування у конкретних суспільних відносинах при вирішенні конкретних справ.
Задачі практикуму згруповані відповідно до тем, визначених програмою нормативного курсу „Екологічне право України”, за якими передбачено проведення практичних занять, та публікуються у 2-х частинах.
Умови задач практикуму сформульовані із урахуванням сучасного стану екологічного законодавства та організаційно-функціональних засад регулювання природоресурсових, природоохоронних та антропоохоронних відносин в Україні.
Питання до задач із практикуму дозволяють студентам не тільки опанувати зміст чинного законодавства, навчитись кваліфікувати правовідносини за галузевою належністю та застосовувати положення нормативно-правових актів у конкретних відносинах, але й засвоїти теоретичний матеріал як по темі, з якої вирішується задача, так і з інших тем.
Практикум містить перелік основних нормативно-правових актів екологічного законодавства та інших нормативних джерел із 573 найменувань, який може бути використаний студентами при вирішенні задач, а також сприятиме формуванню в них цілісного уявлення про систему відповідного законодавства. Слід зазначити, що такий перелік є особливо корисним для використання студентами з огляду на наявність в ньому так званих нормативно-технічних документів: стандартів (ДСТУ, ГОСТ), ДБН, СНіП, а також міжнародних нормативно-правових актів.Практичні завдання до Змістовного модулю 1
„Загальна частина екологічного права.
Науково-методологічні засади екологічного права”

Тема 1: Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика
Практичне заняття 1. Екологічне право України – комплексна галузь права: загальна характеристика (2 год.)
1. Історичні передумови виникнення і розвитку еколого-правових норм та формування системи екологічного права.
2. Предмет та методи екологічного права.
3. Принципи та функції екологічного права.
4. Поняття та види об’єктів екологічного права.
5. Поняття та система екологічного права.
6. Поняття та види джерел екологічного права.


Задача 1
На засіданні Постійної комісії Київради з питань екологічної політики було розглянуто клопотання Київського еколого-культурного центру та проект рішення Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві „Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення у м. Києві”. На розгляд членам комісії було представлено 13 вікових дерев – пам’яток природи місцевого значення.
Представник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в м. Києві наголошував на тому, що усі 13 запропонованих для заповідання дерев віком до 500 років мають природну, наукову, історичну та освітню цінність, тому повинні отримати природоохоронний статус.
За результатами проведеного обговорення Постійною комісією запропонований проект було схвалено і передано для прийняття остаточного рішення на сесії Київської міської ради.

Визначити види правовідносин, які виникли, та провести їх класифікацію за різними критеріями. Обґрунтувати їх належність до предмету екологічного права і дати загальну характеристику.
Яке рішення повинна прийняти Київрада в даному випадку?
Вирішити справу.


Задача 2
Група народних депутатів України звернулась до Конституційного Суду України щодо перевірки на відповідність Конституції України положень ст. 91 Земельного кодексу України (далі – ЗКУ). На думку депутатів, зазначена стаття ЗКУ значно обмежує право власності на землю порівняно із положенням Основного закону.
Так, всупереч нормі ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, а право приватної власності є непорушним, ЗКУ значно обмежує можливості землевласника користуватись і розпоряджатись земельною ділянкою, встановлюючи обмеження щодо цільового призначення, зобов’язуючи підвищувати родючість ґрунтів та зберігати інші корисні властивості землі, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних із встановленням земельних сервітутів та охоронних зон. Зазначене, на думку депутатів, не є властивим для цивільно-правового інституту права приватної власності, який передбачає максимальну свободу для власника у виборі напрямів, форм та способів використання своєї власності.
У процесі підготовки до розгляду справи по суті Конституційний Суд України звернувся за наданням висновку до юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Яка галузева належність норм щодо права власності на природні ресурси?
Визначити особливості методів екологічного права, які використовуються при правовому регулюванні відносин нормами інституту права власності на природні ресурси.
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство правовій позиції групи народних депутатів України.
Яким має бути висновок юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка?


Задача 3
ЗАТ „Племінна справа” (далі – ЗАТ) звернулось до Київського окружного адміністративного суду з позовом до Кабінету Міністрів України про визнання недійсною його постанови від 25.01.1996 р. № 123 „Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання диких тварин”.
ЗАТ у своєму позові просить визнати недійсним вказаний вище порядок в повному обсязі, мотивуючи свою позицію його невідповідністю приписам п. 4.2. ст. 4 Податкового кодексу України.
Постановою суду ЗАТ було відмовлено у задоволенні позову у зв’язку з прийняттям оспорюваної постанови в межах повноважень Кабінету Міністрів України, визначених ст. 44 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”.
Не погодившись із цим, ЗАТ подало касаційну скаргу на рішення суду, оскільки вважало, що суд не застосував ст.ст. 67, 85, 92 Конституції України, п. 4.2. Податкового кодексу України, а також помилково застосував норми Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”, який не є законом про оподаткування. Ставки та механізм справляння плати за спеціальне використання диких тварин не передбачено Податковим кодексом України, а також нормативним актом у формі закону. До компетенції Кабінету Міністрів України не належить прийняття законів, в тому числі законів про оподаткування, в зв’язку з чим, на думку скаржника, оспорювана постанова № 123 прийнята відповідачем з перевищенням своїх повноважень.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи вірно застосовано норми Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища”?
Чи належать до предмету екологічного права відносини щодо нарахування й сплати зборів та інших обов’язкових платежів у галузі екології?
Вирішити справу.


Задача 4
У зв’язку із збільшенням кількості порушень природоохоронного і санітарного законодавства в осінній період, а саме масовим спалюванням опалого листя і сміття на прибудинкових територіях, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, скверах та інших зонах зелених насаджень та на газонах в період листопаду, в м. Луцьку заборонено спалювати листя і побутові відходи. Відповідне розпорядження підписав Луцький міський голова.
Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності доручено тримати на постійному контролі санітарно-екологічний стан власних та прилеглих територій, санітарно-захисних зон та забезпечити своєчасне вивезення відходів на спеціалізоване звалище, не допускати фактів спалювання відходів. Державній екологічній інспекції у Волинській області та міській санепідемстанції з метою виявлення фактів спалювання опалого листя, залишків городньої рослинності та сміття було доручено також організувати систематичне проведення рейдів на території м. Луцька та Луцького району, особливо у вечірній час та у вихідні дні з 15 вересня до 15 листопада поточного року.
Дане розпорядження підприємством „Сервіс-люкс” було оскаржено до суду, оскільки восени прийнято спалювати опале листя, це є нормальним і не суперечить законодавству.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідає вимогам чинного законодавства розпорядження міського голови?Чи підлягає скарга підприємства „Сервіс-люкс” задоволенню?
Вирішити справу.


Задача 5
Відповідно до рішення Коцюбинської селищної ради Київської області частина селищного парку разом із ставком, який в ньому знаходиться, пішохідною частиною прилеглої вулиці та автостоянкою визнано рекреаційною територією з обмеженим режимом її господарського використання.
Начальник Києво-Святошинського лісгоспу Київської області Харченко Ю. оскаржив вказане рішення селищної ради до суду, вважаючи, що зміну режиму цільового використання парку, який розташований на землях лісгоспу, здійснено з порушенням чинного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи є правовідносини, що склались у даному випадку, екологічними?
Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.


Задача 6
Під час розробки та попереднього обговорення на сесії Черкаської міської ради програми розвитку економіки та соціальної інфраструктури міста група депутатів внесла пропозиції до вказаної програми. Зокрема, вказувалось на доцільність закріплення пріоритету економічного розвитку, передачі у приватну власність комунального майна та природних ресурсів, розпорядження якими здійснює міська рада, запровадження плати за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення.
За наслідками обговорення усі наведені вище пропозиції депутатів були схвалені та включені до прийнятої радою програми. Прокурор міста оскаржив рішення про затвердження програми в судовому порядку, вважаючи, що вона не базується на вимогах чинного екологічного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідає пріоритет економічного розвитку, закладений у даній програмі, принципу сталого розвитку? Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.


Задача 7
За ініціативою заступника міністра екології та природних ресурсів України юридичною службою Мінприроди України було підготовлено Імперативний нормативно-керівний документ „Охорона навколишнього природного середовища та відтворення природних ресурсів” (далі – ІНКД), який було затверджено наказом міністра. Цим документом визначено основні вимоги до порядку планування заходів щодо охорони і відтворення природних ресурсів (далі – Плани), а також погодження та затвердження нормативних документів у галузі охорони довкілля всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та підпорядкування. Визначено, що ІНКД, зокрема, фіксує обов’язкові вимоги до проектування, будівництва, експлуатації екологічно небезпечних підприємств та здійснення екологічно небезпечних видів діяльності, які слід обов’язково включати до Планів.
Зазначеним ІНКД суб’єкти, на які поширюється його дія, зобов’язані розробити та прийняти локальні Методики охорони навколишнього природного середовища та відтворення природних ресурсів, Інструкції з охорони навколишнього природного середовища та відтворення природних ресурсів, нормативи та норми охорони навколишнього природного середовища та відтворення природних ресурсів.
Міністерство юстиції України відмовило у проведенні державної реєстрації ІНКД.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи відповідають положення ІНКД чинному екологічному законодавству? Чи є правомірною відмова Міністерства юстиції України у проведенні державної реєстрації ІНКД?
Чи є правовідносини між зазначеними міністерствами щодо проведення державної реєстрації ІНКД екологічними?
Вирішити справу.


Задача 8
Державна екологічна інспекція в Чернівецькій області підготувала та передала на затвердження голові Чернівецької облдержадміністрації (далі – ОДА) Правила охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки в області. При погодженні проекту Правил головний державний санітарний лікар області заперечив проти розділу, в якому були визначені заходи щодо охорони життя і здоров’я людини від проявів надзвичайних екологічних ситуацій техногенного та природного характеру, вважаючи, що такі заходи повинні здійснюватись на підставі регіональної програми охорони здоров’я населення „Здоров’я Буковини” та санітарно-епідемічного законодавства України.
Не зважаючи на позицію санітарного лікаря, Правила були введені в дію розпорядженням голови Чернівецької ОДА. Санітарний лікар оскаржив зазначене розпорядження до обласної ради.

Визначити види правовідносин, які виникли. Чи виникли в даному випадку екологічні правовідносини?
Чи відповідають положення даної Програми та процедура її прийняття вимогам чинного законодавства? Чи підлягає скарга санітарного лікаря задоволенню?
Вирішити справу.


Задача 9
ВАТ „Херсонхімпром” (далі – ВАТ) звернулось до Херсонської райдержадміністрації (далі – РДА) з клопотанням видати дозвіл на захоронення та знищення відходів хімічного виробництва, які знаходяться на відстані 15 км від обласного центру.
У відповідь на звернення РДА прийняла рішення про виділення 20 га земель для захоронення і утилізації промислових відходів та надання їх у користування ВАТ.
Начальник Державної інспекції сільського господарства України в області, встановивши зазначений факт надання земель ВАТ, виніс постанову про притягнення голови РДА до адміністративної відповідальності. Ця постанова була скасована заступником голови Державної інспекції сільського господарства України як така, що не відповідає вимогам чинного законодавства.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи є правомірним рішення РДА про виділення 20 га земель ВАТ?
Чи правомірні дії заступника голови Державної інспекції сільського господарства України?
Вирішити справу.


Задача 10
Спільне підприємство у формі ПП „Нові матеріали і технології” (далі – ПП) здійснює підприємницьку діяльність щодо імпорту на територію України вторинної сировини з країн Близького Сходу та Азії з метою її подальшої реалізації українським підприємствам та фізичним особам-підприємцям.
Алчевська міська рада (Луганська область), на території якої функціонує ПП, прийняла рішення про заборону його діяльності, оскільки вона суперечить чинному законодавству в частині ввезення в Україну екологічно небезпечних відходів.
ПП оскаржило вказане рішення міської ради до суду, вимагаючи його скасування. Таке рішення, на думку керівництва ПП, обмежує господарську діяльність ПП та порушує принципи здійснення господарської діяльності.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Чи підлягає вимога ПП щодо скасування рішення міськради задоволенню? Чи дотримується ПП в даному випадку принципів екологічного права?
Вирішити справу.


Задача 11
Первомайська райдержадміністрація Миколаївської області (далі – РДА) прийняла рішення, відповідно до якого оголосила через ЗМІ про проведення першого конкурсу із відчуження у власність та в оренду земельних і лісових угідь строком до 40 років.
Заступник начальника державної екологічної інспекції в області звернувся до голови РДА із пропозицією не виставляти на конкурс земельну ділянку культурно-оздоровчого призначення розміром 8,32 га, оскільки в гумусному шарі ґрунтів, як свідчать факти перевірок, виявлено перевищення нормативів вмісту важких металів в 35 раз.
Вказана пропозиція була відхилена і зазначена земельна ділянка за наслідками конкурсу була продана у власність ТОВ „Житниця”, яке збудувало на ділянці літній комплекс відпочинку для своїх працівників. Під час першого ж сезону відпочинку виявилось, що більшість відпочивальників скаржились на погіршення здоров’я під час перебування в зоні відпочинку. З огляду на вказане ТОВ „Житниця” звернулось до суду із позовом про визнання конкурсу і договору купівлі-продажу земельної ділянки, укладеного за його наслідками, недійсними, оскільки їх об’єктами стали екологічно небезпечні землі.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є правовідносини, що виникли в даному разі, екологічними?Чи є об’єктом екологічного права екологічно небезпечна земельна ділянка? А гумусний шар ґрунтів?
Чи підлягає позов задоволенню?
Вирішити справу.


Тема 2: Екологічні права та обов’язки громадян в Україні
Практичне заняття 1. Екологічні права та обов’язки громадян в Україні (3 год.)
1. Поняття та види екологічних прав громадян.
2. Характеристика окремих екологічних прав громадян.
3. Обов’язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища.
4. Гарантії реалізації екологічних прав громадян та додержання екологічних обов’язків.
5. Правові форми та способи захисту екологічних прав громадян.


Задача 1
Громадська екологічна організація „Екосвіт” звернулась із заявами до Мінприроди України та до найбільших забруднювачів атмосферного повітря району з проханням надати інформацію щодо обсягів викидів у повітря шкідливих речовин та їх хімічного складу. Метою отримання інформації було проведення громадської екологічної експертизи впливу хімічного виробництва ТОВ „Хімтекс” на мешканців району.
Мінприроди України відмовило у наданні інформації, пояснюючи відмову відсутністю такої інформації. Підприємства, що здійснюють викиди шкідливих речовин і до яких зверталась громадська організація, взагалі не відреагували на звернення.
ТОВ „Хімтекс” звернулося до суду з позовом до громадської екологічної організації „Екосвіт” з вимогою про припинення дій, спрямованих на розголошення ноу-хау виробництва шляхом намагання з’ясувати формул хімічних речовин та методики їх синтезу. ТОВ „Хімтекс” також звернулося до суду з позовом і до Мінприроди України, вимагаючи заборонити надавати подібну інформацію громадській екологічній організації “„Екосвіт”.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які екологічні права громадян намагається захистити громадська екологічна організація “Екосвіт”? Якими мають бути у даному випадку її дії, спрямовані на збір необхідної для проведення громадської екологічної експертизи інформації, та подальше проведення цієї експертизи?
Проаналізувати правомірність дій кожного з учасників ситуації, що склалась.
Вирішити справу.


Задача 2
Під час проведення чергового рейду із здійснення контролю за додержанням екологічного законодавства на території регіонального ландшафтного парку державним екологічним інспектором Петренком Д. було накладено адміністративне стягнення на громадян, які розташували намети, розводили вогнища, збирали гриби та ягоди, здійснювали рибальство та купалися у заповідній зоні.
Громадянин Міщенко В. у протоколі заперечив проти накладення стягнення. Він не вбачав у своїх діях ніяких порушень чинного законодавства, оскільки має право на відпочинок відповідно до Конституції України, рибальство здійснював незабороненим способом, а по завершенні відпочинку вогнища збирався загасити.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Дати характеристику екологічних прав та обов’язків громадян, про які зазначено в даній ситуації.
Розглянути варіант вирішення задачі, коли зазначені дії відбувалися у приміській зеленій зоні.
Вирішити справу.


Задача 3
У процесі проектування будівництва сталеливарного заводу в м. Біла Церква Київської області ініціативна група на чолі з хіміком Олексієм Іваницьким звернулась до виконкому Білоцерківської міської ради з пропозицією провести громадську екологічну експертизу матеріалів розміщення вказаного заводу. На думку громадян, експлуатація даного заводу може суттєво погіршити екологічну обстановку в регіоні та викликати зростання захворюваності місцевого населення.
Виконком міської ради відмовив О.Іваницькому у задоволенні цієї пропозиції, мотивувавши свою відмову тим, що відповідна проектна документація вже була об’єктом комплексної державної експертизи, а тому відсутня потреба у проведенні громадської екологічної експертизи. Отримавши відмову, О.Іваницький за підтримки місцевої екологічної організації почав вимагати проведення прилюдного обговорення матеріалів будівництва заводу, а також оскаржив вказану вище відмову виконкому до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в задачі.
Проаналізувати позиції О.Іваницького та виконкому міськради.
Які екологічні права громадян можуть бути захищені за наслідками проведення громадської екологічної експертизи? Чи підлягає скарга задоволенню?
Вирішити справу.


Задача 4
Група осіб, які постійно проживають в зоні посиленого радіологічного контролю, звернулась до суду із позовом до НАК „Енергоатом” про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та майну внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Суд відмовив їм у задоволенні позовних вимог, посилаючись на те, що державою вживаються заходи щодо зниження захворюваності населення у відповідній зоні, а мешканцям такої зони надаються пільги та гарантії, які закріплюються в законодавстві. При цьому вказані пільги та гарантії повною мірою компенсують завдану відповідним особам шкоду.
Група осіб оскаржила рішення суду в апеляційному порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав громадян, про які йдеться в данову випадку.
Проаналізувати позиції групи громадян.
Проаналізувати позицію суду, викладену в рішенні.
Вирішити справу.


Задача 5
Громадянин Ваколюк Д. звернувся до прокуратури Запорізької області із скаргою на головного державного санітарного лікаря області, який, на його думку, винний у приховуванні та перекручуванні екологічної інформації. Зокрема, в інтерв’ю місцевій газеті лікар охарактеризував екологічну ситуацію в обласному центрі як цілком сприятливу для проживання.
Однак, як стало відомо із повідомлень місцевих громадських організацій, один лише завод „Запоріжсталь” через застарілість обладнання та технологій щоденно здійснює викиди 22 небезпечних речовин, які перевищують граничнодопустимі концентрації майже в 100 разів. Аналогічні факти наводились також у даних, оприлюднених Мінприроди України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних прав, про які йдеться в даній ситуації.
Чи мають місце порушення права громадян на безпечне для життя та здоров’я довкілля, інших екологічних прав громадян? Яка відповідальність встановлена законодавством за їх порушення?
Вирішити справу.


Задача 6
У процесі проведення перевірки дотримання вимог екологічного законодавства громадський інспектор з охорони довкілля виявив порушення екологічних вимог фермерським господарством „Лан” (далі – ФГ). Зокрема, господарські споруди ФГ, які використовуються як склад отрутохімікатів, знаходяться на відстані 15 м від урізу води рибогосподарського ставу, а вирощені овочі зберігаються в одному приміщенні із паливно-мастильними матеріалами. Крім того, виявлено, що ФГ не має відповідної проектної документації та екологічного обґрунтування на зведені ним житлові будинки. Водночас, сільська рада проігнорувала звернення ініціативної групи місцевих мешканців щодо проведення громадської екологічної експертизи вказаних складу та будинків.
Вважаючи ФГ таким, що порушило свої обов’язки в галузі екології, громадський інспектор з охорони довкілля виніс постанову про заборону діяльності ФГ.
Зазначена постанова як незаконна була оскаржена ФГ до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику екологічних обов’язків, про які йдеться в даному разі.
Проаналізувати викладені в задачі факти на предмет виявлення порушень чинного законодавства ФГ.
Вирішити справу.


Задача 7
Громадянин Єпіфанов Д. звернувся до суду із позовом до споживчого товариства „Світанкова зоря” (далі – СТ) із вимогою про відшкодування шкоди, завданої його здоров’ю та особистому майну. В обґрунтування своїх вимог Єпіфанов Д. зазначав про те, що СТ здійснює вирощування сільськогосподарських культур, зокрема, рапсу, для підвищення родючості яких використовує технічні пристрої для зрощування полів. При здійсненні зрошення СТ використовує різноманітні пестициди і агрохімікати, які, поширюючись у навколишньому середовищі, зумовили отруєння та загибель двох корів та трьох поросят Єпіфанова Д. Через тиждень після вказаної загибелі сільськогосподарських тварин отруївся і сам Єпіфанов Д., внаслідок чого не міг працювати і не зміг отримати прибуток від ведення особистого селянського господарства.
Представник споживчого товариства проти позову заперечив, вказавши, що завдані Єпіфанову Д. збитки відшкодовані, адже споживче товариство передало йому таких самих тварин замість загиблих. Що ж до компенсації шкоди, завданої здоров’ю Єпіфанова Д., то, по-перше, причинно-наслідковий зв’язок між діями споживчого товариства та отруєнням Єпіфанова Д. не доведений. По-друге, впродовж усього часу непрацездатності Єпіфанов Д. отримував компенсацію за рахунок коштів фонду соціального страхування.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати характеристику порушених екологічних прав Єпіфанова Д., про які йдеться в задачі.
Проаналізувати правову позицію споживчого товариства. Чи дотримувалось споживче товариство „Світанок” вимог екологічної безпеки?
Вирішити справу.


Задача 8
Члени громадської організації „Чиста Волинь” Короленко Ф. та Безбородько П. звернулись до Луцької міської ради із вимогою про припинення діяльності трьох автозаправних станцій ТОВ „Західнафта”, розташованих в м. Луцьку. В обґрунтування вказаної вимоги Короленко Ф. та Безбородько П. зазначили, що діяльність вказаних АЗС, які розміщені на території житлової забудови на відстані 30 м від багатоповерхових будинків, становить екологічну загрозу, а тому порушує право на екологічну безпеку громадян, які проживають у зазначених будинках.
Додатково до вказаного у зверненні Короленка Ф. та Безбородька П. наводились факти витікання паливно-мастильних матеріалів із резервуарів АЗС, що викликало необхідність виклику пожежників для запобігання вибухам резервуарів з пальним.
Міська рада відмовила у позитивному вирішенні питання, зазначивши, що прийняття відповідного рішення не входить до її повноважень, та висловила сумнів щодо наявності підстав для прийняття такого рішення взагалі.
Громадяни Короленко Ф. та Безбородько П. оскаржили таку відмову до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Дати характеристику екологічних прав громадян Короленка Ф. та Безбородька П. та проаналізувати їх правову позицію. Проаналізувати правову позицію міської ради.
Визначити основні та запропонувати альтернативні способи захисту прав громадян, які проживають неподалік АЗС.
Вирішити справу.


Задача 9
Громадянин Василик В. звернувся із позовом до громадянина Рябеки П. про усунення перешкод у здійсненні екологічних прав і законних інтересів.
У позові Василик В. зазначав, що вони з Рябекою П. проживають як сусіди в м. Судак Автономної Республіки Крим. Декілька місяців тому Рябека П. облаштував на своїй земельній ділянці на межі із ділянкою Василика В. автомийку. При проведенні миття автомашин залишки мийних засобів потрапляють на ділянку Василика В., зокрема, на плантацію полуниці та місце для сушіння одягу після прання. Крім цього, високодецибельні шумові ефекти, які створює устаткування для автоматичного миття, впливають на Василика В. та членів його родини, які відчувають постійні головні болі. На підставі викладеного Василик В. просив суд заборонити Рябеці П. здійснювати миття автомобілів на його земельній ділянці.
У судовому засіданні Рябека П. пояснив, що він дійсно є приватним підприємцем та надає послуги з миття та хімічної чистки легкових автомобілів. Водночас, Рябека П. має всі необхідні дозвільні документи, а тому його діяльність є правомірною та не може бути обмежена судом.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати правову позицію громадян Василика В. та Рябеки П.
Про які екологічні права та інтереси йдеться в даній ситуації? Чи дотримується громадянин Рябека П. вимог екологічного законодавства?
Вирішити справу.


Задача 10
Для екологічної оцінки проекту будівництва об’їзної дороги навколо м. Києва до чемпіонату Європи з футболу 2012 року Мінмолодьспортом України було залучено групу біологів з м. Бровари на чолі із кандидатом біологічних наук О.Терещенком.
Розглянувши подані матеріали щодо частини дороги біля міст Бориспіль та Бровари, група зазначених фахівців внесла ряд пропозицій щодо суттєвого зменшення негативного впливу будівництва на місцеві флору та фауну. Однак зазначені пропозиції не були враховані у кінцевому варіанті проекту.
Вважаючи вказане неврахування думки науковців неприпустимим та протизаконним, О.Терещенко разом із місцевими активістами „зелених” громадських організацій влаштували 10-денне пікетування будівництва дороги, чим було паралізовано як рух транспорту, так і проведення будівельних робіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірним є неврахування пропозицій групи біологів щодо проекту?
Наскільки правомірним є пікетування будівництва дороги? Які форми участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень передбачені чинним законодавством?
Вирішити справу.


Тема 3: Право власності на природні ресурси в Україні
Практичне заняття 1. Право власності на природні ресурси в Україні (1 год.)
1. Поняття та особливості права власності на природні ресурси.
2. Форми права власності на природні ресурси.
3. Суб’єкти та об’єкти права власності на природні ресурси.
4. Зміст права власності на природні ресурси.
5. Підстави виникнення, зміни та припинення права власності на природні ресурси.
6. Форми і методи охорони та захисту права власності на природні ресурси.


Задача 1
Громадянин О. Петренко звернувся до суду із позовом про повернення сім’ї левів (двох дорослих особин та трьох левенят), затриманих органами внутрішніх справ при переміщенні їх через державний кордон при в’їзді на територію нашої держави.
У позові О. Петренко зазначив, що придбав левів за кордоном, в одному із зоопарків Кенії, де перебував на запрошення кенійських вчених та брав участь у міжнародному науковому симпозіумі з проблем охорони біологічного різноманіття. Рішення органів внутрішніх справ про примусове вилучення тварин, на його думку, не можна вважати правомірним, оскільки тварини придбані у власність за межами України.
В Україні Петренко О. планує розмістити левів у приватному зоопарку ТОВ „Вир”, директором та засновником якого він є.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на диких тварин передбачені чинним законодавством? Чи правомірним є вилучення тварин у гр. Петренка?
Проаналізувати правову позицію гр. Петренка, зазначену ним у позові.
Вирішити справу.


Задача 2
Сільськогосподарський кооператив „Світанок” звернувся до суду із позовом про скасування рішення сільської ради про передачу у власність громадянину Радченку С. 125 га земель сільськогосподарського призначення для ведення фермерського господарства.
У позовній заяві зазначалось, що Радченко С. ніколи не працював у сфері сільського господарства, проживає у райцентрі, а не в селі, кілька років тому обіймав посаду заступника начальника відділу сільського господарства райдержадміністрації. Зазначена земельна ділянка площею 125 га, яка була передана Радченку С. у власність, становить більшу частину орних земель, які перебували раніше у користуванні місцевого колективного сільськогосподарського підприємства, правонаступником якого є кооператив. У користуванні кооперативу, в якому працюють 53 особи, після прийняття вказаного рішення залишається всього 117 га земель, тоді як у складі переданих Радченку С. земель знаходиться також ставок, який кооператив використовує для розведення риби та відпочинку працівників.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості набуття права власності на земельні ділянки для ведення фермерського господарства передбачені чинним законодавством?
Чи є правомірною передача земель у власність гр. Радченку C.? Чи має значення в даному разі уточнення розміру даної земельної ділянки?
Проаналізувати правову позицію сільськогосподарського кооперативу „Світанок”.
Вирішити справу.


Задача 3
Співробітниками Державної екологічної інспекції в Херсонській області затримано групу осіб – мешканців м. Херсон, які на одному із островів неподалік східного узбережжя АРК здійснювали видобування піску та глини, що використовувались для виготовлення сувенірної продукції.
Окрім притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності, Державною екологічною інспекцією було подано позов до суду про відшкодування заподіяних державі незаконним видобуванням корисних копалин збитків, адже корисні копалини – власність держави.
Усі затримані інспекцією особи проти позову заперечували, вважаючи, що їх діяльність здійснювалась за межами територіальних вод, а тому видобуті ними корисні копалини не є власністю України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на природні ресурси виключної (морської) економічної зони встановлені чинним законодавством?
Чи правомірні дії Державної екологічної інспекції?
Чи обґрунтовані заперечення громадян на позов?
Вирішити справу.


Задача 4
До ботанічного саду імені академіка Фоміна звернулись представники науково-дослідного підприємства „Край” (м. Туапсе, РФ) з пропозицією здійснити обмін саджанців пірамідальної тополі на саджанці сакури, для чого укласти відповідний договір.
У відповіді директора ботанічного саду зазначалось, що пропозиція є цікавою, однак потребує додаткового вивчення з огляду на наступне. Майно ботанічного саду, в тому числі – всі дерева та їх саджанці, є державною власністю, здійснювати розпорядження якою ботанічний сад самостійно, без узгодження із Кабінетом Міністрів України та Мінприроди України, не має права.
Для уточнення процедури укладення договору міни директор ботанічного саду звернувся за роз’ясненням до юридичної служби Кабінету Міністрів України.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на природні ресурси ботанічних садів передбачені чинним законодавством?
Яка відповідь повинна бути надана директору ботанічного саду юридичною службою Кабінету Міністрів України?
Скласти проект такої відповіді.


Задача 5
Директором державного підприємства „Меліорація” (далі – ДП) з метою створення умов для розміщення складу агрохімікатів прийнято рішення про часткове знищення деревних насаджень – 25 дубів та 3 беріз, які зростали на території автобази підприємства в м. Яготині Київської області.
За фактом вирубки дерев прокуратурою району було розпочато розслідування, адже така вирубка, на думку прокурора, є нічим іншим, як знищенням державного майна. До того ж вирубанні дерева знаходяться на земельній ділянці державної власності, наданій ДП у постійне користування.
Директор ДП оскаржив дії районної прокуратури до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на дерева, які були вирубанні ДП „Меліорація”, визначені чинним законодавством?
Надати правову оцінку позиції прокуратури.
Надати правову оцінку позиції директора ДП щодо оскарження дій районної прокуратури до суду.
Вирішити справу.


Задача 6
Вчений-біолог В.Петренко звернувся до сільської ради із заявою про надання йому в оренду земельної ділянки площею 0,25 га для дослідницького розведення видів рослин, занесених до Червоної книги України. Надлишки вирощених рослин В.Петренко планував реалізовувати науково-дослідним установам та приватним особам.
Сільська рада відмовила В.Петренку у задоволенні його заяви з огляду на те, що занесені до Червоної книги України рослини є об’єктами виключно права державної власності, а тому будь-які дії з ними, в тому числі вирощування та реалізацію, приватна особа не має права здійснювати. У зв’язку із наведеним голова сільської ради рекомендував В.Петренку отримати від держави в особі відповідного уповноваженого органу довіреність на вчинення дій щодо зазначених рослин, після чого повторно звернутись до ради із заявою про надання земельної ділянки в оренду.
Не погоджуючись із рішенням ради та вважаючи його незаконним, В.Петренко оскаржив його до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на рослини, занесені до Червоної книги України, встановлені чинним законодавством?
Чи існують обмеження стосовно їх набуття у приватну власність з метою вирощування, реалізації, створення ботанічних колекцій?
Надати правову оцінку позиції сільської ради.
Вирішити справу.


Задача 7
Громадянин Волошин К. подав до суду позов до ЖЕКу № 4 у м. Умані, в якому просив зобов’язати ЖЕК усунути перешкоди у реалізації ним права власності на собаку породи вівчарка. В обґрунтування своїх вимог Волошин К. зазначав, що він проживає в будинку № 2 по вул. Літній. У дворі будинку працівниками ЖЕКу вже другий рік ведуться ремонтні роботи, внаслідок яких непридатним для використання (перекопаним) виявився майданчик, спеціально призначений для вигулу собак. Внаслідок зазначеного Волошин К. позбавлений можливості повноцінно реалізовувати своє право власності на собаку, так як не може вигулювати її у дворі.
У запереченнях на позов ЖЕК зазначив, що: 1) право власності на тварин за обсягом правомочностей не є тотожним праву власності у його загальноцивілістичному розумінні, а тому Волошин К. не має права посилатись на порушення його права користування собакою; 2) тварина як жива істота, не є майном, а тому користування нею взагалі не є можливим; 3) вигул собаки є не реалізацією права на неї Волошиним К., а сприянням тварині у реалізації її природної потреби у прогулянці, а тому Волошин К. не є належним позивачем по справі.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є домашні тварини об’єктами права власності за екологічним законодавством? Які особливості права власності на тварин, які утримуються в домашніх умовах, передбачені чинним законодавством України?
Надати правову оцінку позиції гр. Волошина К. та правову оцінку позиції ЖЕКу.
Вирішити справу.


Задача 8
Товариство „Дари моря”, м. Владивосток, РФ (далі – Товариство), звернулось до Волинської обласної ради із заявою про передачу йому у власність природної замкненої водойми площею 1,27 га для промислового розведення осетрових далекосхідних риб.
У відповіді за підписом заступника голови обласної ради було зазначено, що задовольнити прохання Товариства рада не може, адже води в Україні перебувають виключно у власності її народу і не можуть передаватись будь-яким іншим особам у власність, тим більше – іноземним особам.
Товариство звернулось до обласної ради із повторною заявою, в якій зазначалось, що відповідно до міжнародних договорів між Україною та РФ сторони зобов’язались створювати фізичним та юридичним особам іншої сторони режим найбільшого сприяння та надавати їм всі пільги та переваги, які надаються особам у власній країні. За даними Товариства, після прийняття Земельного кодексу України (2001 р.) водні об’єкти все ж надаються у приватну власність в Україні. У зв’язку із наведеним Товариство вимагало задовольнити їх заяву.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на водні об’єкти передбачені чинним законодавством України? Чи правомірною є відмова обласної ради у наданні водного об’єкта у власність Товариства?
Надати правову оцінку позиції Товариства.
Вирішити справу.


Задача 9
Громадянин Вітренко Т. отримав в порядку безоплатної приватизації земельну ділянку площею 0,12 га, на якій почав здійснювати видобуток глини, піску та підземних вод для їх подальшої реалізації місцевим підприємцям.
Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища громадянина Вітренка Т. було притягнуто до адміністративної відповідальності та внесено припис про заборону йому здійснювати вказаний видобуток природних ресурсів у майбутньому.
Вітренко Т. оскаржив дії інспектора до суду, зазначивши, що земельна ділянка є його власністю, видобуті ним пісок, глина та вода є складовими цієї ділянки, а тому право власності на них автоматично випливає із його права на вказану земельну ділянку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на корисні копалини, які знаходяться на земельних ділянках окремих осіб, передбачені чинним законодавством України?
Який вид надрокористування – загальне чи спеціальне – здійснюють власники земельних ділянок при видобуванні загальнопоширених корисних копалин та підземних вод в межах цих ділянок?
Надати правову оцінку позиції державного інспектора.
Вирішити справу.


Задача 10
Фермер Чабаненко І. імпортував із Китаю 2 т. агрохімікатів, які мав намір використовувати для підвищення родючості баштанних культур, які він вирощує на наданій йому у власність для ведення фермерського господарства земельній ділянці у Херсонській області.
Приписом головного державного санітарного лікаря району Чабаненку І. було заборонено використовувати агрохімікати через те, що вони не пройшли обов’язкової сертифікації в Україні.
Фермер оскаржив дії санітарного лікаря до суду та до прокуратури, вказавши, що так як він є власником відповідної земельної ділянки та придбаних агрохімікатів, то він має право використовувати їх на власний розсуд будь-якими способами. Санітарний лікар, на його думку, матиме право контролю лише щодо вирощеної продукції – на предмет її відповідності санітарним нормам і правилам.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості права власності на агрохімікати передбачені чинним законодавством України? Чи передбачені чинним законодавством вимоги щодо охорони земель у процесі застосування пестицидів та агрохімікатів?
Надати правову оцінку позицій санітарного лікаря та фермера Чабаненка І.
Вирішити справу.


Задача 11
З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету на сесію міської ради було винесено питання про продаж земельної ділянки розміром 1 га на території міського пляжу, земель лісогосподарського призначення розміром 10 га для будівництва готельного комплексу, а також земель водного фонду для облаштування яхт-клубу.
Юридична служба міської ради надала негативний висновок на проект даного рішення. Проте міська рада ухвалила дане рішення, оскільки природні ресурси знаходяться в межах міста і рада може ними розпоряджатися від імені та в інтересах територіальної громади.
Прокурор опротестував рішення ради як таке, що не відповідає вимогам чинного земельного, лісового та водного законодавства.

Визначити коло правовідносин, які виникли.
Які із зазначених в даному разі природних ресурсів не можуть передаватися у приватну власність? Чи мають місце правопорушення у сфері реалізації права державної та комунальної власності на природні ресурси?
Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.


Тема 4: Право природокористування в Україні
Практичне заняття 1. Право природокористування в Україні (1 год.)
1. Поняття і принципи права природокористування.
2. Види права природокористування.
3. Суб’єкти та об’єкти права природокористування.
4. Зміст права природокористування.
5. Підстави виникнення, зміни та припинення права природокористування.
6. Форми і методи охорони і захисту прав суб’єктів правовідносин природокористування.


Задача 1
ТОВ „Мрія” (далі – ТОВ) звернулось до суду із позовом про відшкодування збитків у розмірі 300 тис. грн., завданих йому громадянином Угринчуком С. внаслідок самовільного захоплення земельної ділянки.
У судовому засіданні Угринчук С. пояснив, що користувався земельною ділянкою померлих батьків, які раніше орендували її у ТОВ, а тому самовільного зайняття земельної ділянки він не здійснював, так як успадкував право її оренди від батьків.
Суд у своєму рішенні визначив, що Угринчук С. повинен звільнити самовільно зайняту земельну ділянку та відшкодувати завдані ТОВ збитки в натурі, а саме: передати одержаний на ділянці врожай картоплі та неодержані ТОВ доходи за весь період самовільного зайняття цієї земельної ділянки.
Угринчук С. оскаржив рішення суду в апеляційному порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які особливості спадкування права користування природними ресурсами передбачені чинним законодавством? Чи може бути успадковане право орендного користування земельною ділянкою?
Надати правову оцінку позицій ТОВ та громадянина Угринчука С.
Вирішити справу.


Задача 2
Державною екологічною інспекцією у Житомирській області при проведенні позапланової перевірки на території Луківської сільської ради Житомирського району виявлено факт буріння свердловини підприємством „Спортовець” Білоцерківської міської громадської організації за відсутності оформлених у встановленому порядку документів.
У зв’язку з тим, що роботи з буріння свердловин підприємством „Спортовець” здійснюється з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства, Головним державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища прийнято рішення про тимчасову заборону (зупинення) проведення робіт з буріння свердловини.

Визначити коло правовідносин, які виникли.
Які види природокористування здійснює підприємство „Спортовець”? Чи правомірні дії підприємства? За яких умов може здійснюватися таке природокористування?
Надати правову оцінку діям державної екологічної інспекції у Житомирській області.
Вирішити справу.


Задача 3
Громадянин Карпенко Р. на орендованій присадибній ділянці розпочав розведення квітів з метою їх подальшої реалізації на місцевому ринку та поставки до магазинів квітів у деякі міста Запорізької області. Для поліпшення умов та зменшення строків зростання квітів Карпенко Р. використовував зрошувальну систему, яку орендував у сусіда.
Постановою інспектора Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів Карпенку Р. було заборонено здійснювати реалізацію квітів на ринках області у зв’язку із виявленим перевищенням вмісту шкідливих хімічних речовин у них.
Не погодившись із таким рішенням, Карпенко Р. оскаржив постанову інспектора в судовому порядку, вказавши на те, що: 1) інспектор не має права виносити подібні постанови, адже Карпенко Р. не порушував умов договору даної земельної ділянки, а вирощені квіти є його власністю, якою він розпоряджається на свій розсуд; 2) вміст хімічних речовин міг бути перевищений через те, що їх незначна кількість могла залишились в орендованій зрошувальній системі при її використанні сусідом, або в землі після її використання попереднім користувачем. За це він як особа, яка не є власником ані земельної ділянки, ані зрошувальної системи, відповідальності не несе.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи передбачені чинним законодавством обов’язки природокористувачів із забезпечення екологічної безпеки в процесі використання природних ресурсів?
Надати правову оцінку позиції інспектора Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів. Надати правову оцінку позиції громадянина Карпенка Р.
Вирішити справу.


Задача 4
Громадянин Сидоров О. із сім’єю та друзями виїхали на відпочинок у вихідний день і розташувались поблизу річки. Там вони розмістили під тентом автомобілі, розташували намети, розвели вогнище та почали рибалити. Сидоров О. вирішив вимити свій автомобіль, якій забруднився під час дороги.
За цими заняттями Сидорова О. та членів його родини й друзів затримав державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища, який склав протокол про порушення вимог загального і спеціального природокористування зазначеними громадянами та передав справу для розгляду по суті до суду.
В суді Сидоров О. пояснив, що його друзі здійснювали рибальство незабороненими способами, а машину він мив спеціальним безпечним шампунем. Що ж стосується розведення багаття, то, наскільки йому відомо, заборони з цього приводу чинне законодавство не містить.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є в діях Сидорова О., членів його сім’ї та друзів будь-які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме?
Надати правову оцінку позиції інспектора.
Надати правову оцінку позиції Сидорова О.
Вирішити справу.


Задача 5
Громадянин Кондратенко Н. звернувся до свого сусіда Єрофєєва С., який є директором зоопарку, із проханням передати у тимчасове користування на три дні клітку з папугами, що розмовляють, яких Кондратенко Н. планував використати на святкуванні ювілею дружини для розваги гостей.
Єрофєєв С. передав клітку, але застеріг, щоб Кондратенко Н. повернув її своєчасно та неухильно дотримувався правил годування та утримання папуг.
Під час святкування ювілею хтось із гостей ненавмисно випустив папуг із клітки і вони вилетіли на волю.
В результаті втрати цих папуг Кондратенко Н. придбав на ринку схожих папуг, які не вміли розмовляти, і повернув їх Єрофєєву С. У відповідь на це Єрофєєв С. відмовився приймати птахів, вимагаючи, щоб Кондратенко Н. придбав папуг того ж виду в цирку чи в іншому зоопарку або компенсував їх вартість зоопарку в іноземній валюті.
Кондратенко Н. заперечив проти вказаного, пояснивши, що такої домовленості між ними не було, та й взагалі ніяких документів про передачу птахів немає.
Єрофєєв С. звернувся із заявою щодо неправомірних дій Кондратенка Н. в міліцію.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи є в діях Кондратенка Н. будь-які порушення правил загального або спеціального природокористування, якщо є, то які саме? Які саме документи підтверджують правомірність користування об’єктами тваринного світу?
Надати правову оцінку діям та позиціям зазначених громадян.
Вирішити справу.


Задача 6
Сільськогосподарський коледж (орендодавець) та сільськогосподарський виробничий кооператив „Нива” (орендар) уклали договір оренди дослідних полів та ставку загального користування.
Відповідно до умов договору коледж зобов’язався надавати освітні послуги фахівцям кооперативу, забезпечувати його керівництво консультаційними послугами щодо запровадження новітніх технологій вирощування рапсу.
У свою чергу, сільськогосподарський кооператив зобов’язався передавати коледжу частину врожаю, забезпечувати проходження виробничої практики студентами та передавати у їдальню коледжу рибу, яку планується розводити у ставку.
Прокурор району звернувся до суду із позовом про визнання договору недійсним як такого, що суперечить вимогам чинного законодавства.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають умови даного договору нормам чинного екологічного законодавства України? Які види природокористування здійснювали сільськогосподарський коледж та сільськогосподарський кооператив?
Надати правову оцінку позиції та вимог прокурора.
Вирішити справу.


Задача 7
Одержавши земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства площею 0,2 га в с. Леонівка Кагарлицького району Київської області, громадянин Середенко Б. уклав письмовий договір з громадянином Хрустенком В., за яким передав останньому у користування частину земельної ділянки з правом видобування глини та підземних вод. Договором визначено, що Хрустенко В. буде передавати Середенку Б. половину зібраного на орендованій ділянці врожаю, а також 25 % з виручених від реалізації глини коштів. Укладення вказаного договору Середенко Б. пояснював своєю хворобою, яка не дає йому можливості повноцінно використовувати земельну ділянку та здійснювати на ній землеохоронні заходи.
Через три місяці Хрустенко В. за згодою Середенка Б. збудував на орендованій частині ділянки теплицю для вирощування овочів.
Сільська рада прийняла рішення про припинення права власності Середенка Б. на земельну ділянку у зв’язку із порушенням ним порядку передачі її у користування Хрустенку В.
Середенко Б. оскаржив рішення ради до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають умови даного договору нормам чинного екологічного законодавства України? Чи дотримувались зазначені громадяни принципів права природокористування?
Надати правову оцінку позицій сільської ради та громадянина Середенка Б.
Вирішити справу.


Задача 8
Рішенням Київської міської ради (далі – Київради) комунальному підприємству „Київпарксервіс” (далі – КП) було надано право стягувати плату за паркування транспортних засобів на центральних вулицях м. Києва із розрахунку 10 грн. за одну годину паркування.
Громадянин Войнич П., який часто з особистих та робочих питань припарковує свій автомобіль в центрі столиці, оскаржив рішення Київради в судовому порядку, зазначивши, що землі вулиць відносяться до земель загального користування, використання яких є безоплатним. Окрім вказаного, Войнич П. зазначав про відсутність у Київради права змінювати правовий режим використання та охорони відповідних ділянок як земель загального користування та встановлювати плату за користування ними.
Київрада проти позову заперечила, вказавши, що її рішення є правомірним, а Войнич П. взагалі не має права на його оскарження.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає рішення Київради нормам чинного екологічного законодавства України щодо загального природокористування?
Надати правову оцінку позицій громадянина Войнича П. та Київради.
Вирішити справу.


Задача 9
Перевіркою дотримання екологічного законодавства встановлено, що державне підприємство „Хлорпостач” (далі – ДП) на виробничі потреби забирає з р. Інгулець 42 тис. куб. м. води на добу, а також використовує для продувки технологічних систем 12 тис. куб. м атмосферного повітря.
При перевірці старший державний екологічний інспектор виявив також, що впродовж року ДП скинуло в р. Інгулець 50 т. забруднюючих речовин без відповідного дозволу. Не було в даного підприємства й дозволів на забір водних ресурсів та використання атмосферного повітря.
На підставі зібраних матеріалів Дніпропетровська обласна державна адміністрація (далі – ОДА) прийняла рішення про припинення діяльності ДП.
ДП оскаржило рішення ОДА до суду, вказавши, що, по-перше, в даному разі відсутні підстави для прийняття рішення про припинення діяльності ДП, а по-друге, припинення діяльності державних підприємств заборонено чинним законодавством. Більш того, ДП неодноразово зверталось до компетентних органів за видачею дозволів на спеціальне використання вод і атмосферного повітря, однак через відсутність у ДП приладів обліку обсягів використання природних ресурсів у видачі дозволів йому було відмовлено.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Які види дозволів визначені чинним екологічним законодавством для здійснення зазначених видів спеціального природокористування? Чи відповідає рішення ОДА нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позицій державного підприємства „Хлорпостач” та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Вирішити справу.


Задача 10
Група громадян звернулась до Державної екологічної інспекції в області (далі – Інспекція) із скаргою на діяльність спільного україно-американського підприємства „Кріотех”. У своїй скарзі вони вказали, що протягом значного періоду часу це підприємство інтенсивно використовує технологію, за якою азот вилучається із повітря для потреб виробництва. На думку громадян, вказане призводить до суттєвого зниження якості атмосферного повітря та негативного впливу на здоров’я людей і довкілля.
Через систематичне головокружіння кільком особам доводилось викликати швидку медичну допомогу. Крім того, на деревах в палісадниках на початку літа вже пожовкло листя та пожухла трава.
Оскільки у процесі перевірки вказані факти підтвердились, Інспекція направила „Кріотеху” вимогу щодо термінового отримання дозволу на спеціальне використання атмосферного повітря. Однак керівництво підприємства від отримання відмовилось, вказавши, що спеціального використання атмосферного повітря ним не здійснюється, а тому ніяких дозволів отримувати не потрібно.
Інспекція прийняла рішення про зупинення діяльності „Кріоприладу”, яке дане підприємство оскаржило в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають дії підприємства нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції та діям Інспекції.
Надати правову оцінку позиції підприємства.
Вирішити справу.


Задача 11
Під час проведення сесії міської ради було прийнято рішення, яким встановлено плату за в’їзд до міста та проїзд по його вулицях для транзитного автотранспорту, а також заборонено рух вантажного транзитного автотранспорту по місту з 6.30 год. ранку до 21.30 год. вечора. З метою акумулювання коштів на благоустрій міста зазначеним рішенням запроваджувалась плата за перебування людей у парках, скверах та на міському пляжі.
Громадська екологічна організація „Зелене місто” оскаржила рішення міської ради прокурору міста, який оскаржив таке рішення в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає рішення міськради нормам чинного екологічного законодавства України? Чи містяться засади природокористування у законодавстві про благоустрій населених пунктів?
Надати правову оцінку позиції та діям прокурора.
Вирішити справу.


Задача 12
Рішенням державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища припинено господарську діяльність ПП „Цегельний завод”.
При перевірці господарської діяльності ПП „Цегельний завод” з’ясувалося, що використання земельної ділянки для видобутку корисних копалин здійснюється з порушенням вимог природоохоронного законодавства. Так, відсутні спеціальний дозвіл на користування надрами, документ про надання гірничого відводу, дозвіл на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря, дозвіл на спеціальне водокористування.
За результатами перевірки дотримання природоохоронного законодавства ПП „Цегельний завод” складено акт.
Директор ПП „Цегельний завод” звернувся із скаргою на рішення інспектора до державного управління охорони навколишнього природного середовища області, в якій відзначив, що ПП „Цегельний завод” орендує зазначену земельну ділянку і тому може використовувати наявні на ній корисні копалини відповідно до своїх потреб. Щодо дозволів на викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря та спеціальне водокористування, то підприємство неодноразово зверталося до управління для отримання дозволу, але йому було відмовлено з причин відсутності на підприємстві приладів контролю за викидами, кількістю та якістю використання природних ресурсів.

Визначити коло правовідносин.
Які види природокористування здійснює ПП „Цегельний завод”? Чи є правомірною діяльність цього підприємства?
Дати характеристику правових засад здійснення зазначених видів природокористування.
Вирішити справу.


Тема 5: Правові засади екологічного управління в Україні
Практичне заняття 1. Правові засади екологічного управління в Україні (2 год.)
Поняття та види екологічного управління.
Система екологічного управління.
Органи державного, самоврядного та громадського екологічного управління та їх компетенція.
Поняття та види функцій екологічного управління.
Міжгалузеві функції екологічного управління.
Галузеві функції екологічного управління.


Задача 1
При проведені планової перевірки діяльності Миколаївського пересувного цирку-шапіто „Банзай” державним інспектором з екологічного контролю було встановлено, що мавпа утримується у клітці площею 0,54 кв. м. та висотою – 0,6 м. Ведмеді знаходяться у клітках розмірами: 1,4 кв. м. і висотою 1,8 м. та 2,25 кв. м. і висотою – 2 м. Лев утримується у клітці площею 3,4 кв. м. та висотою – 1,4 м.
По завершенні перевірки умов утримання циркових тварин, які використовуються у видовищних заходах, матеріали перевірки направлено до суду Центрального району міста Миколаєва для прийняття остаточного рішення щодо подальшої долі вказаних тварин.

Визначити коло правовідносин.
Яким є порядок проведення планової та позапланової перевірок та як вони співвідносяться між собою? Чи наділений державний інспектор з екологічного контролю власними повноваженнями з реагування на виявлені порушення чинного законодавства?
Які порушення чинного законодавства було встановлено при проведенні перевірки? Чи передбачені законодавчо норми для утримування тварин у цирку?
Яке рішення має прийняти суд?


Задача 2
У процесі перевірки дотримання екологічного законодавства працівники Державної служби геології і надр України (далі – Служба) встановили факт самовільного видобування корисних копалин місцевого значення товариством з обмеженою відповідальністю „Тест” (далі – ТОВ).
Керівництво ТОВ пояснило, що в їх діяльності немає порушень екологічного законодавства, так як вона здійснюється відповідно до статуту, яким ТОВ надано право на видобування корисних копалин місцевого значення (піску, каоліну тощо) для виробництва будівельних матеріалів, а земельну ділянку ТОВ використовує на підставі договору оренди, укладеного із райдержадміністрацією. Зазначений договір, з позиції ТОВ, надає йому право видобувати корисні копалини місцевого значення без спеціального дозволу.
Заступник керівника Служби виніс постанови про накладення на директора та головного інженера ТОВ штрафів та про призупинення діяльності ТОВ до усунення ним порушень екологічного законодавства.
ТОВ оскаржило дії заступника керівника Служби в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає діяльність ТОВ нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку діям працівників Служби щодо правомірності проведення даної перевірки та притягнення до юридичної відповідальності зазначених осіб. Чи передбачено чинним законодавством “призупинення діяльності”?
Вирішити справу.


Задача 3
Державною екологічною інспекцією в місті Києві на підставі скарги громадянина Васильченка М. було проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на території поруч із будинком 12-Б на пр. Правди м. Києва. У результаті перевірки виявлено несанкціоноване розміщення відходів на земельній ділянці площею близько 1500 кв.м.
Державна екологічна інспекція в м. Києві надіслала припис голові районної державної адміністрації Подільського району з вимогою терміново вжити невідкладних заходів щодо ліквідації несанкціонованого звалища відходів, привести територію у безпечний санітарний та екологічний стан, забезпечити запобігання утворенню звалища сміття у подальшому.
На поданий припис Подільська районна державна адміністрація ніяк не відреагувала. Державна екологічна інспекція звернулася до прокурора Подільського району, який в свою чергу, вніс подання про усунення порушень і попередив про можливість застосування до голови районної державної адміністрації заходів юридичної відповідальності.
Голова районної державної адміністрації у письмовій відповіді на подання прокурора наголосив на тому, що ліквідація звалищ не входить до компетенції державних адміністрацій.

Охарактеризувати правовідносини, що виникли, провести їх класифікацію за різними критеріями.
Про які функції екологічного управління йдеться в даному разі? Чи відповідає позиція голови Подільської районної державної адміністрації чинному законодавству?
Вирішити справу.


Задача 4
У процесі підготовки відомостей для державного земельного кадастру про кількість та якість земель лісогосподарського призначення на території Луганської області територіальний орган Державного агентства лісових ресурсів України в області наказом зобов’язав виконкоми місцевих рад Луганщини, а також апарат обласної ради, зібрати на надати відповідні відомості територіальному органу Державного агентства земельних ресурсів України в області.
Виконком Алчевської міської ради оскаржив наказ Держлісагенства України як незаконний, вказавши на те, що: 1) ведення обліку земель лісогосподарського призначення не віднесено до компетенції органів місцевого самоврядування; 2) Держлісагенство України та його органи на місцях не мають права давати будь-які обов’язкові для виконання вказівки місцевим радам та їх виконавчим органам.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає наказ територіального органу Держлісагенства України нормам чинного екологічного законодавства? Про які функції екологічного управління йдеться в даному разі?
Надати правову оцінку позиції виконкому Алчевської міської ради.
Вирішити справу.


Задача 5
Радою національної безпеки та оборони України прийнято рішення зобов’язати Генеральну прокуратуру України, СБУ та податкову міліцію провести перевірки дотримання законодавства про нарахування та стягнення зборів за спеціальне природокористування суб’єктами підприємницької діяльності. Зазначене рішення було введено в дію Указом Президента України (далі – Указ).
Асоціація виробників хімічної продукції України оскаржила Указ до суду, вказавши, що: 1) РНБО не має права давати будь-які завдання правоохоронним органам України, які їй не підпорядковуються; 2) до компетенції Генеральної прокуратури України, СБУ та податкової міліції не віднесено здійснення контролю за нарахуванням та сплатою плати за спеціальне використання природних ресурсів; 3) даний Указ створює додаткові обмеження у здійсненні підприємницької діяльності порівняно із чинним законодавством, що є неприпустимим.
Представники Президента України та РНБО України в суді проти позову заперечили, вказавши на те, що даний Указ повністю відповідає чинному законодавству, адже Президент України є гарантом Конституції.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідає Указ Президента України нормам чинного екологічного законодавства України? В чому полягають особливості здійснення екологічного контролю й нагляду правоохоронними органами?
Надати правову оцінку позиції Асоціації виробників хімічної продукції України.
Вирішити справу.


Задача 6
Під час перетинання державного кордону України на залізничній станції „Хутір Михайлівський” працівниками служби екологічного контролю на кордоні (далі – Служба) оглядався вантаж двох вагонів з продуктами харчування рослинного і тваринного походження для діабетиків, які перевозились із м. Самари львівському підприємству „Здорові продукти”.
Працівники Служби вимагали надання спеціальних дозволів, які б підтверджували законність добування деяких рослин та тварин, з яких виготовлено відповідні продукти.
Представники львівського підприємства-імпортера заперечували проти вказаної вимоги, наголошуючи, що єдиним необхідним документом на продукцію є сертифікат якості, виданий лабораторією в м. Самарі.
Начальник Служби заборонив ввезення продуктів в Україну, а зібрані по справі матеріали передав органам прокуратури для вирішення питання про кримінальне переслідування керівництва компаніїї-імпортера.
Підприємство „Здорові продукти” оскаржило дії Служби до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Який порядок здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон передбачений чинним законодавством та які посадові особи уповноважені його здійснювати? Чи відповідають дії Служби нормам чинного екологічного законодавства України?
Надати правову оцінку позиції підприємства „Здорові продукти”.
Вирішити справу.


Задача 7
До територіального органу Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгірпромнагляду України) звернулась іноземна фірма із заявою про надання у користування ділянки надр для будівництва та експлуатації підземних споруд.
Начальник територіального органу Держгірпромнагляду України відмовив у задоволенні заявлених вимог, вважаючи, що іноземній фірмі слід звернутись безпосередньо до Держгірпромнагляду України.
У Держгірпромнагляді представникові іноземної фірми пояснили, що видачею відповідних дозволів з 2011 р. займається Державна служба геології та надр України, до якої фірмі слід звернутись із заявою та подати перелік усіх необхідних документів.
Іноземна фірма оскаржила дії Держгірпромнагляду до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи відповідають чинному законодавству дії начальника територіального органу Держгірпромнагляду України? Про які дозвільні документи йдеться в даному разі?
Вирішити справу.


Задача 8
Під час проведення моніторингу стану довкілля в області комплексною комісією з представників Мінприроди, Держводагенства, Держлісагенства було винесено рішення про тимчасову заборону (зупинення) діяльності державного підприємства лісового господарства, що спеціалізується на заготівлі, реалізації та переробці деревини. Діяльність підприємства проводиться з грубим порушенням вимог природоохоронного законодавства: в процесі виробничої діяльності здійснюється забір підземних вод для виробничих та господарсько-побутових потреб без дозволу на спеціальне водокористування.
Вжиті заходи щодо припинення правопорушення (приписи щодо отримання відповідних ліцензій, притягнення до адміністративної відповідальності) не призвели до усунення виявлених порушень, тому було прийнято рішення тимчасово заборонити (зупинити) діяльність державного підприємства лісового господарства, пов’язану із забором підземних вод.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Дати характеристику функцій управління в галузі екології, які мали місце в даному разі.
Визначити правові підстави формування зазначеної комплексної комісії правомірність дій членів комісії.
Вирішити справу.


Задача 9
Державне підприємство „Дельта-Л.” розробило робочий проект створення глибоководного суднового каналу Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти та отримало висновок державної екологічної експертизи щодо оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) зазначеного проекту.
Голова громадської організації „Екоправо-Львів” подав позов до суду про визнання недійсним висновку державної екологічної експертизи, який надало Мінприроди України.
Позивач просив суд:
1) зобов’язати Державне підприємство „Дельта-Л.” провести публічні слухання або відкриті засідання з метою врахування громадської думки з питань ОВНС робочого проекту та забезпечити позивачу можливість взяти участь у проведенні повторної державної екологічної експертизи цього проекту в складі державних еколого-експертних комісій;
2) визнати висновок державної екологічної експертизи щодо робочого проекту „Створення глибоководного суднового ходу „Дунай-Чорне море на українській ділянці дельти, 1 етап” недійсним.

Визначити види правовідносин, що склалися.
В чому полягають особливості процедури ОВНС? Який порядок проведення державної та громадської екологічних експертиз передбачений чинним законодавствоми?
Чи слід вважати вимоги „Екоправо-Львів” законними і чому?
Вирішити справу.


Задача 10
Інспекцією по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Хмельницького було виявлено факт забруднення ВАТ „Катіон” території міста шляхом влаштування звалища будівельного сміття площею 20 кв. м, що зафіксовано у протоколі.
Інспекцією подано до суду позов про відшкодування збитків у сумі 340 грн. за забруднення довкілля за фактом порушення ВАТ „Катіон” вимог постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони”, а також в сумі 600 грн. за порушення законодавства про рослинний світ згідно з Постановою Кабінету Міністрів України „Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктах”.
Хмельницьким міжрайонним природоохоронним прокурором оскаржено дії Інспекції в судовому порядку.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Які органи наділені повноваженнями обчислювати шкоду за порушення вимог екологічного законодавства та розглядати справи про адміністративні правопорушення в цій сфері?
Вирішити справу.


Задача 11
До господарського суду Черкаської області надійшла позовна заява мешканців одного з багатоповерхових будинків до ТОВ „Мобільні системи”.
У заяві мешканці вимагали відшкодування збитків та демонтування передавачів мобільного зв’язку з даху їх жилого будинку та прилеглих будівель. На думку позивачів, дане обладнання спричиняє потужне електромагнітне випромінювання, що шкодить здоров’ю. Крім того, дозволу на його розміщення жоден з мешканців не давав.
Проведена громадська екологічна експертиза також підтвердила наявність шкідливого випромінювання.
У якості відповідача було залучено Мінприроди України, бездіяльність якого призвела до можливості розміщення мобільного обладнання.
Мінприроди України заперечило проти позову, вказавши, що: 1) до компетенції Мінприроди України не віднесено здійснення контролю за випромінюванням засобів передачі сигналу мобільного зв’язку; 2) спеціальних дозволів на розміщення такої техніки не потрібно, оскільки відповідно до інструкції по експлуатації обладнання, воно не потребує отримання дозволів, а також не спричиняє шкідливого впливу на стан здоров’я людей.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Проаналізувати викладену ситуацію і з’ясувати, які види екологічного контролю здійснює Мінприроди України.
Які аргументи можуть бути наведені кожною зі сторін у судовому засіданні в обґрунтування своїх позицій?
Вирішити справу.


Задача 12
У зв’язку з незадовільним станом збереження природних ресурсів Донецької області обласною радою було прийнято рішення, яке передбачало:
1) тимчасову заборону полювання у межах мисливських угідь області;
2) заборону спортивного та любительського рибальства у межах області;
3) заборону купання у визначених рішенням водоймах загального користування (згідно з їх переліком);
4) обов’язок промислових підприємств проводити озеленення прилеглих до них земельних ділянок;
5) запровадження збору з суб’єктів господарювання на поліпшення стану природних ресурсів;
6) створення на території області 3-х регіональних ландшафтних парків із поширенням на них обмежень у використанні природних ресурсів, що випливають з необхідності забезпечення їх правового режиму.
Спілка підприємців Донецьої області не погодилась із запровадженням збору з суб’єктів господарювання на поліпшення стану природних ресурсів та звернулась за роз’ясненнями до Донецької обласної ради.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Проаналізувати законність даного рішення.
В якому порядку і ким можуть бути запроваджені кожне з перелічених обмежень? Яку відповідь слід надати Спілці підприємців Донецької області з огляду на відповідні статті джерел екологічного права та Податкового кодексу України?
Підготувати відповідь у формі роз’яснення Донецької обласної ради.


Тема 6: Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні
Практичне заняття 1. Економіко-правовий механізм в галузі екології в Україні (2 год.)
1. Поняття і зміст економіко-правового механізму в галузі екології.
2. Особливості економічних правовідносин у галузі екології.
3. Правові форми платежів (зборів) у галузі екології.
4. Правовий режим страхових фондів, фондів охорони навколишнього природного середовища.
5. Правове стимулювання екологічно спрямованої діяльності.


Задача 1
На сесії Хмельницької обласної ради розглядалося питання про виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на фінансування робіт із забезпечення екологічно безпечного зберігання, перевезення, оброблення та знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин та тари від них.
Головний санітарний лікар у своєму виступі доповів про стан забруднення сільськогосподарських земель в області. Тільки на території фермерського господарства „Подільські зорі” (Дунаєвецький р-н) зафіксовано ряд випадків отруєння худоби, яка випасалась поблизу складів підприємства „Сільсьгоспхімія”. Населення неодноразово зверталось до керівництва підприємства, державних органів, місцевої і районної рад з вимогою про вивезення хімічних засобів з території села.
У відповідь на це голова обласної ради зазначив, що роботи із знешкодження й вивезення хімічних засобів захисту рослин та інших отрутохімікатів на території Хмельницької області проводяться ще із серпня 2012 р., для цієї мети з Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища на поточний рік виділено 10,2 млн гривень, що у чотири рази перевищує обсяг фінансування за попередній рік. До того ж, виконавцями зазначених робіт є не лише українські, але й зарубіжні підприємці, наприклад, „С.І. Груп Консорт ЛТД” (Ізраїль). До вивозу вже підготовлено більше 440 тонн непридатних або заборонених засобів захисту рослин, а 283 тонни уже вивезено з Білогірського, Теофіпольського, Полонського, Славутського та частково з Волочиського й Чемеровецького районів, 117 тонн вивезено зі складу колишнього заводу „Лотос” у м. Славута.
Голова місцевого осередку Всеукраїнської екологічної організації „Громадський правозахисний центр” Овсієнко С.В. стала вимагати від обласної ради обнародувати звіт про використання коштів зазначених фондів та кошторис витрат на проведення рекультивації земель, забруднених хімічними засобами рослин, пестицидами й агрохімікатами.

Визначити коло суспільних відносин, що склались.
Хто є розпорядником коштів Державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища? Чи є цільовим використання коштів зазначених фондів у даному випадку і чому? В чому полягають особливості планування використання коштів зазначених фондів на екологічні цілі та інформування про це?
Вирішити справу.


Задача 2
Закарпатська облдержадміністрація (далі – ОДА) звернулась із позовом до суду, в якому просить скасувати наказ Державного управління охорони навколишнього природного середовища (далі – Управління) в області, яким дозволено використовувати кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, які виділяються для регіону, на преміювання працівників Управління.
В суді представники Управління пояснили, що оскаржуваний наказ видано на виконання наказу Мінприроди України аналогічного змісту, яким територіальним органам міністерства дозволено на місцевому рівні регламентувати порядок преміювання своїх працівників за рахунок даного Фонду. Таким чином, оскарження наказу Управління неможливе без попереднього визнання незаконним наказу Мінприроди України. Крім того, ОДА не наділена правом звернення до суду з відповідними вимогами.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Якими є призначення та порядок використання коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища?
Проаналізувати законність наказів Мінприроди України та Управління.
Надати правову оцінку позиції ОДА.
Вирішити справу.


Задача 3
ВАТ „Ферросплав” (далі – ВАТ) звернулось до ДПА в Харківській області із заявою про зменшення вдвічі розміру екологічного податку (до недавнього часу – ВАТ сплачував збір за скиди та викиди забруднюючих речовин в навколишнє природне середовище та збір за розміщення відходів у навколишньому природному середовищі). В обґрунтування заяви ВАТ зазначило, що ним вживаються заходи щодо запровадження екологічно безпечних технологій, у зв’язку із чим обсяги скидів та викидів зменшено вдвічі, а мінімальні обсяги відходів взагалі дозволяють відмовитись від потреби у їх розміщенні.
Розглянувши заяву ВАТ, в.о. голови ДПА видав розпорядження, яким в порядку експерименту зменшив ставку екологічного податку в 1,75 рази. Прокурор області опротестував розпорядження в.о. голови ДПА як незаконне.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Яким є порядок встановлення та зміни розміру екологічного податку?
Проаналізувати законність розпорядження в.о. голови ДПА.
Надати правову оцінку протесту прокурора.
Вирішити справу.


Задача 4
За рішенням Маріупольської міської ради Донецької області металургійному комбінату в якості субвенції із міського бюджету було виділено 1,5 млн. гривень для проведення природоохоронних заходів.
При перевірці правильності використання наданих коштів міськрадою було виявлено, що 45 % виділеної суми використано на будівництво житлового будинку для працівників комбінату, капітальний ремонт бази відпочинку, 5 % акумульовано в фонді реагування на надзвичайні ситуації підприємства, і лише 50 % спрямовано за призначенням – на закупівлю фільтраційного обладнання та приладів контролю скидів та викидів.
Міськрада звернулась до суду із позовом до комбінату про повернення коштів, які були використані не на ті цілі, на які надавались.
Комбінат проти позову заперечив, вказавши, що чинним бюджетним законодавством не передбачено повернення коштів, наданих на правах субвенцій.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Які заходи із наведених в даному разі є природоохоронними і чому?
Який порядок надання коштів місцевих бюджетів для фінансування природоохоронних заходів передбачений чинним законодавством?
Проаналізувати позицію міськради, викладену в позові.
Надати правову оцінку позиції комбінату.
Вирішити справу.


Задача 5
При в’їзді на особистому автомобілі „Деу-Ланос” до м. Львова гром. Діденко В. був зупинений інспектором ДАІ для перевірки вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автомобіля і шкідливого впливу їх факторів на навколишнє природне середовище.
За результатами проведених замірів було зафіксовано значне перевищення встановлених нормативів, за результатами чого Діденка В. було притягнуто до адміністративної відповідальності та заборонено йому використовувати автомобіль до приведення його у відповідність до вимог екологічного законодавства.
Діденко В. оскаржив вказані дії інспектора, вказавши на те, що: 1) автомобіль проходить регулярні техогляди на фірмових СТО, а також пройшов державний техогляд, а тому жодного правопорушення в його діях не може бути; 2) автомобіль допущений до продажу та серійного виробництва в Україні, а тому насправді повністю відповідає вимогам щодо вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Розкрити особливості правового регулювання застосування платежів за забруднення навколишнього природного середовища автотранспортними засобами.
Проаналізувати правомірність дій інспектора.
Надати правову оцінку позиції Діденка В.
Вирішити справу.


Задача 6
В якості експерименту селищною радою прийнято рішення про запровадження на території смт. Коцюбинське Київської області плати за погіршення якості природних ресурсів, для чого розроблено відповідні нормативи, затверджені рішенням ради. В преамбулі рішення зазначалось, що так як чинне законодавство не містить будь-яких вказівок на порядок встановлення нормативів відповідної плати, однак згадує про її наявність, саме селищна рада як представницький орган місцевого самоврядування, який представляє та захищає права та законні інтереси місцевої громади, має право встановити відповідний порядок. Крім того, радою наголошувалось, що отримані в якості плати кошти будуть використані виключно для покращення екологічних умов роботи та відпочинку місцевих жителів, а саме: буде покращена якість робіт із утилізації побутових відходів та розширено мережу місцевих зелених рекреаційних зон.
ТОВ „Білецький ДОК” оскаржило рішення ради до суду, зазначивши, що таким рішенням підприємство, яке займається переробкою деревини та виготовленням меблів, зобов’язане сплачувати платіж, не передбачений на рівні законів України. В той же час, плата за погіршення якості природних ресурсів буде законною та обов’язковою лише тоді, коли порядок та підстави її сплати будуть регламентовані саме законом.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи передбачається чинним законодавстом правове регулювання порядку встановлення та справляння платежів за погіршення якості природних ресурсів?
Проаналізувати правомірність рішення селищної ради. Надати правову оцінку позиції ТОВ „Білецький ДОК”.
Вирішити справу.


Задача 7
За розпорядженням начальника Державної екологічної інспекції в Сумській області (далі – Інспекція) встановлено наступний порядок розподілу коштів, отриманих в якості адміністративних штрафів за порушення екологічного законодавства:
а) 50 % коштів – на преміювання працівників Інспекції;
б) 20 % коштів – на покращення матеріально-технічної бази Інспекції;
в) 30 % коштів – на придбання службових автомобілів для керівництва Інспекції.
Даним розпорядженням було передбачено також, що право на щорічні премії в розмірі 10 посадових окладів мають державні інспектори, які виявили 50 і більше порушень екологічного законодавства за рік.
Факт прийняття вказаного розпорядження було виявлено під час перевірки Інспекції КРУ в області, яка передала документи до прокуратури.
Заступник прокурора області вніс подання щодо усунення допущених у даному розпорядженні начальника Інспекції порушень чинного законодавства, вважаючи його незаконним, а також порушив питання про застосування до нього кримінальної відповідальності.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи має право КРУ проводити перевірку діяльності Інспекції та з яких питань?
Надати оцінку правомірності розпорядження начальника Інспекції. Дати правову оцінку позиції заступника прокурора області.
Вирішити справу.


Задача 8
На розгляд Верховної Ради України одним із народних депутатів внесено Проект Закону „Про внесення змін до Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” (далі – Законопроект) в частині упорядкування нормативного регламентування порядку обчислення та сплати екологічних платежів, а також визначення розміру заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди”.
В пояснювальній записці до Законопроекту зазначалось, що вказані платежі є обов'язковими платежами, а тому їх регулювання, з огляду на положення законодавства про систему оподаткування, може здійснюватись виключно на рівні закону. Водночас, всупереч вказаному, всі відповідні питання регламентовані на підзаконному рівні, переважно – на рівні постанов Кабінету Міністрів України, що є незаконним. З огляду на це, пропонується закріпити на рівні Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” норму, якою б заборонялось врегульовувати питання відповідних платежів та розмірів шкоди на підзаконному рівні, а також одночасно уповноважити Кабінет Міністрів України в двомісячний строк кодифікувати всі підзаконні акти відповідного спрямування, об'єднавши їх у проекті Закону України „Про екологічні платежі”.
До участі в опрацюванні Законопроекту та надання висновків щодо нього профільним комітетом Верховної Ради України були залучені представники наукових установ.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного нормативного регулювання порядку обчислення та сплати екологічного податку, інших екологічних платежів, а також визначення розмірів заподіяної навколишньому природному середовищу шкоди.
Надати правову оцінку Законопроекту. Чи визріли передумови для розробки та прийняття Закону України „Про екологічні платежі”?
Підготувати відповідь у формі науково-експертного висновку, який мають надати представники наукових установ.


Задача 9
Під час проведення перевірки діяльності ВАТ „Алчевський сталеливарний завод” (далі – ВАТ) територіальним органом Держгірпромнагляду України в Луганській області було виявлено відсутність чинного договору страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки. На підставі вказаного начальником територіального органу Держгірпромнагляду України було прийнято рішення про заборону діяльності ВАТ до укладення вказаного договору.
ВАТ оскаржило дії та рішення територіального органу Держгірпромнагляду України до суду, вказавши, що: по-перше, цей орган не має права перевіряти відсутність або наявність укладених договорів страхування; по-друге, він не має права зупиняти діяльність підприємств за відсутності укладених договорів страхування; по-третє, ВАТ взагалі не зобов’язане укладати відповідний договір страхування, так як воно не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного нормативного регулювання порядку та умов обов’язкового екологічного страхування.
Надати правову оцінку діям та позиції територіального органу Держгірпромнагляду та ВАТ.
Чи буде в даному разі відсутність укладеного договору обов’язкового екологічного страхування підставою для зупинення діяльності даного підприємства?
Вирішити справу.


Задача 10
Українсько-німецька фірма „Квалітед аус Метал” (далі – Фірма) звернулась до Мінприроди України із заявою про надання дозволу на ввезення в Україну 20 тонн відходів, які містять сполуки міді та срібла, з метою їх використання в якості вторинної сировини.
У відповідь на звернення Фірми зазначалось про те, що для вирішення питання щодо надання відповідного дозволу зазначені відходи повинні пройти державний екологічний контроль у пункті пропуску через державний кордон України. Для цього у відповідності до встановленого порядку Фірма повинна попередньо сплатити вартість проведення вказаного контролю та його лабораторного забезпечення.
Директор Фірми заперечив проти вказаної вимоги, оскарживши її до суду. В обґрунтування своєї позиції ним було зазначено, що чинним законодавством не передбачено внесення плати за проведення екологічного контролю, в тому числі і його лабораторного забезпечення, який фінансується за рахунок державного бюджету.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного правового регулювання порядку фінансування проведення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України. В якому порядку здійснюється фінансування заходів екологічного контролю на державному кордоні України?
Надати правову оцінку позицій Мінприроди України та даної Фірми.
Вирішити справу.


Задача 11
Під час проведення контролю за дотриманням чинного законодавства Виробничим об’єднанням „Кристал” (далі – ВО) районною прокуратурою встановлено, що фактичні скиди забруднюючих речовин в р. Дністер суттєво перевищують звітні дані ВО. При цьому платежі за понаднормові скиди не сплачені, а використані на оплату впровадження безвідходного устаткування іноземного виробництва, а також приладів для контролю за джерелами викидів.
Вважаючи такі дії неправомірними, прокурором району внесено подання ВО про негайну сплату екологічного податку за вказані скиди, а також надано вказівку Державній екологічній інспекції в області підготувати відповідний позов до суду про стягнення вказаного податку в разі відмови ВО від його сплати в добровільному порядку.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Охарактеризувати стан чинного правового регулювання порядку нарахування та стягнення екологічного податку, в тому числі й за понаднормативні скиди забруднюючих речовин.
Надати правову оцінку діям та позиції прокуратури та ВО.
Вирішити справу.


Задача 12
Фізична особа-підприємець Соколов Д. з метою вирощування рапсу на умовах оренди використовував 25 га земель сільськогосподарського призначення у Прилуцькому районі Чернігівської області.
По завершенні строку оренди землі з’ясувалось, що вміст корисних речовин у ґрунті земельної ділянки значно зменшився, через що її родючість знизилась в 4 рази. За висновком Державної інспекції сільського господарства в Чернігівській області (далі – Інспекції) причиною вказаної ситуації стало порушення Соколовим Д. технології вирощування рапсу як культури, яка значно виснажує ґрунти. З огляду на зазначене, Інспекцією подано позов до суду про стягнення із Соколова Д. суми коштів за погіршення якості землі.
У відзиві на позов Соколов Д. проти нього заперечив, зазначивши, що: 1) законодавством України, включаючи Податковий кодекс України, не передбачено платежу за погіршення якості природних ресурсів; 2) технологія вирощування рапсу не закріплена на рівні норм права, а тому не є загальнообов’язковою; 3) до компетенції даної Інспекції не віднесено здійснення перевірок дотримання технологій вирощування сільськогосподарських культур, а тому вона перевищила свої повноваження.

Визначити види правовідносин, які виникли.
Які гарантії збереження та відновлення якості природних ресурсів передбачені чинним законодавством?
Про що саме йдеться в даному разі – про внесення плати за погіршення якості природних ресурсів, як зазначає Соколов Д., чи про відшкодування заподіяної шкоди і чому?
Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позиціям даної Інспекції та особи-підприємця Соколова Д.
Вирішити справу.


Задача 13
7 серпня 2012 р. інженер інспекції по контролю за благоустроєм та санітарним станом м. Хмельницького (далі – інспекції) склав протокол про забур’яненість площі 200 кв. метрів з вини ЗАТ „Хмельницька кондитерська фабрика „Кондфіл” (далі – ЗАТ).
В жовтні 2012 р. інспекція звернулась до суду з позовом до ЗАТ про стягнення санкцій за забруднення довкілля та інші екологічні збитки.
Посилаючись на невиконання відповідачем правил благоустрою в частині обов’язку знищувати бур’яни і скошувати траву висотою більше 10 см, позивач просив на підставі ст. 69 Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища” і рішень Хмельницької міської ради стягнути з відповідача санкції на суму 1530 гривень, а саме: 850 гривень за ненадання посадовими особами відповідача інформації, необхідної для складання протоколів про адмінправопорушення, і 680 гривень за забур’яненість із розрахунку 0,4 неоподатковуваних мінімуми доходів громадян за 1 кв. метр забур’яненої землі.
Розрахунок шкоди за забур’яненість виконано виходячи з витрат на облаштування 1 кв. метра території міста, затверджених рішенням Хмельницької міської ради від 26 грудня 2000 р. № 27.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірні дії інспекції? В який спосіб необхідно здійснювати обчислення шкоди, заподіяної зеленим насадженням у населених пунктах?
Вирішити справу по суті.


Задача 14
ЗАТ „Керченський скляний комбінат” (далі – ЗАТ) одержало дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, до яких належали: котельна, скловарна піч № 2 та сушильний барабан піску, видом палива яких є мазут.
Управлінням екологічної інспекції Керченського регіону Республіканського комітету по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим було встановлено, що за період з 20.01.2011 р. по 20.01.2012 р. ЗАТ здійснювало за відсутності відповідного дозволу викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря зазначеними джерелами, а також не зазначеними у дозволі – лінією приготування шихти, піччю ковальською, причому усі перелічені стаціонарні джерела працювали на природному газі.
В результаті проведеної перевірки ЗАТ отримало припис Республіканського комітету по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим, яким його було зобов’язано одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел при переході на інший вид палива.
Республіканським комітетом по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим здійснено розрахунок суми завданої ЗАТ шкоди згідно з вимогами відповідної Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, і на підставі даних про фактичний випуск продукції за вказаний вище період.
ЗАТ заперечив проти цього, мотивуючи тим, що законодавство про охорону атмосферного повітря не містить приписів, які б зобов’язували суб’єктів господарювання отримувати новий дозвіл на викиди стаціонарними джерелами забруднюючих речовин в атмосферне повітря у разі переведення технологічного обладнання на інший вид палива.
За неотримання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел при переході на інший вид палива головного інженера ЗАТ Плугатиря Є.О. було притягнуто до адміністративної відповідальності.
Республіканський комітет по екології та природним ресурсам Автономної Республіки Крим подав до суду позов до ЗАТ про стягнення збитків, завданих викидами забруднюючих речовин без дозволів.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи правомірна вимога Республіканського комітету по екології та природних ресурсах Автономної Республіки Крим до ЗАТ щодо одержання нового дозволу на викиди забруднюючих речовин?
Чи належний позивач по справі та чи міг би прокурор м. Керч бути позивачем по цій справі?
Яке рішення має бути прийнято судом?
Вирішити справу.


Задача 15
На засіданні міської ради було прийнято рішення про запровадження на території міста так званого „екологічного податку”. Його повинні були сплачувати громадяни, що проживали в більш чистих з екологічної точки зору районах міста. Крім того, було запроваджено плату за проїзд центральними вулицями міста та до туристичних центрів.
Дане рішення було опротестовано прокурором області як таке, що суперечить законодавству. Проте протест прокурора не був задоволений міською радою із наступним обґрунтуванням: вказане рішення було прийнято з метою збільшення надходжень до місцевого бюджету, отримані кошти планувалося спрямувати до позабюджетного фонду стимулювання природоохоронних заходів. Крім того, місто має статус курортополісу, тому має автономію у вирішенні фінансових питань.

Визначити коло правовідносин.
Які види платежів у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачені українським законодавством?
Розкрити порядок розподілу платежів, що надходять до місцевих бюджетів, на природоохоронні заходи.
Чи підлягає протест прокурора задоволенню?
Вирішити справу.


Тема 7: Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України
Практичне заняття 1. Юридична відповідальність як засіб реалізації екологічного права України (1 год.)
1. Поняття юридичної відповідальності в галузі екології.
2. Види та форми юридичної відповідальності в галузі екології.
3. Позитивна юридична відповідальність.
4. Екологічне правопорушення: поняття, особливості, склад.
5. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.


Задача 1
Під час проведення рейдової перевірки працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області на території Луцького району затримали жителів села Хорохорин Чилія Ю.С. та Ярмоленка В.С., які незаконно добули козулю в угіддях Луцького обласного осередка Українського товариства мисливців та рибалок. Громадяни були оштрафовані також і за збирання грибів без спеціального на те дозволу.
Незаконно добуту дичину та 2 мисливські рушниці у зазначених громадян було вилучено, а матеріали справи передано до суду.
Громадяни Чилій Ю.С. та Ярмоленко В.С. заперечували проти застосування до них заходів юридичної відповідальності, оскільки: 1) дичину в лісі вони не вполювали, а знайшли випадково кимось вбиту козулю; 2) гриби без отримання спеціального дозволу збирають всі жителі їхнього села, на збирання грибів взагалі не існує ніяких дозволів.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи є правомірними дії працівників Державної екологічної інспекції у Волинській області? Які види юридичної відповідальності передбачено за правопорушення, що мають місце в даній ситуації?
Вирішити справу.


Задача 2
На початку квітня за несвоєчасне викошування трави у м. Києві інспектори благоустрою виписали порушникам 427 приписів та склали 89 адміністративних протоколів, так як відповідно до правил благоустрою на балансоутримувачів зелених насаджень покладається обов’язок періодично проводити косіння газонів при досягненні трав’яним покривом висоти 15 см, залишаючи висоту покриву 5 – 8 см.
За дорученням першого заступника голови КМДА працівники Головного управління контролю за благоустроєм спільно з районними відділами благоустрою щоденно інспектують території районів щодо своєчасного покосу трави і порослі. У разі виявлення фактів порушення правил благоустрою балансоутримувачів притягатимуть до адміністративної відповідальності.
Громадяни, на яких було накладено штрафи, оскаржили правила благоустрою як такі, що суперечать чинному законодавству України.

Визначити коло правовідносин, що склались.
Які органи уповноважені здійснювати контроль (нагляд) і застосовувати заходи юридичної відповідальності за правопорушення до балансоутримувачів зелених насаджень у містах?
До яких органів можна оскаржити дані правила благоустрою?
Вирішити справу.


Задача 3
У чергову частину УМВС України в Вінницькій області надійшло повідомлення, що 6 червня на околиці села Білий Камінь, що на Вінничині, на узбіччя проїзної частини стався витік близько 8 тон мазуту, внаслідок чого було забруднено 125 кв.м. земель сільськогосподарського призначення.
Під час виїзду оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля „Камаз-5410”, який належить АТП-1101 з м. Білої Церкви Київської області В.Ціленко завантажив у м. Умані металеву цистерну з мазутом на бортовий напівпричип ОДАЗ і транспортував її на Чечельницький спиртозавод, не маючи узгодження із ДАІ умов та режиму перевезення цього вантажу, а також за відсутності відмітки у шляховому листі про маршрут руху. Окрім того, водій не проходив навчання на право перевезення небезпечних вантажів, та й автомобіль не був спеціально обладнаний для такого перевезення. Під час руху на підйом біля с. Білий Камінь, цистерна випала на землю із напівпричипу і стався витік мазуту.
Прокуратурою району розпочато досудове розслідування відносно В.Ціленка, а також підготовлено позов до нього про компенсацію завданої навколишньому природному середовищу шкоди. В суді В.Ціленко проти позову заперечив, вказавши, що він не є належним відповідачем.
Також В.Ціленко оскаржив в судовому порядку початок досудового розслідування відносно нього.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи є в діях В.Ціленка ознаки правопорушень, зокрема екологічних? Якщо є, то які?
Надати правову оцінку діям та позиціям прокуратури, а також громадянина В.Ціленка.
Вирішити справу.


Задача 4
Громадяни України Вербовий Т., Свердлов О. та Панченко Л. під час перебування за кордоном домовились із іноземною фірмою про закупівлю партії харчових продуктів із простроченим строком придатності, заборонених до вжитку через небезпеку для здоров’я людини косметичних засобів, а також відходів спиртового виробництва.
Зазначені продукти, засоби та відходи вказані громадяни таємно перевезли через державний кордон України та реалізували на місцевому ринку за зниженими цінами, а відходи спиртового виробництва продали місцевому горілчаному заводу – як неочищений спирт. Внаслідок таких дій близько 200 осіб потрапили до лікарні із важкими харчовими отруєннями.
За наведеними фактами податковою міліцією було розпочато досудове розслідування, а постраждалими заявлено позов до адміністрації ринку про відшкодування шкоди, завданої здоров’ю громадян, адже саме адміністрація не забезпечила належного контролю за продуктами, що реалізовувались на ринку.

Визначити види правовідносин, що склалися.
Чи є в діях громадян Вербового Т., Свердлова О. та Панченка Л. ознаки правопорушень? Якщо є, то які?
Надати правову оцінку діям та позиції податкової міліції.
Надати правову оцінку позиції постраждалих громадян.
Вирішити справу.


Задача 5
Внаслідок вживання молока виробництва ТОВ „Молочні ріки”, яке розповсюджувалось через мережу супермаркетів „УкрМаркетГруп”, важкі харчові отруєння отримали більше 20 осіб. Перевищення в десятки разів вмісту консервантів у зазначеному продукті було виявлено після проведення аналізу його якості. За фактом отруєння співробітниками міськвідділу внутрішніх справ розпочато досудове розслідування.
Постраждалі звернулись також і до громадської організації „Ліга захисту прав споживачів” з проханням допомогти у стягненні суми матеріальної і моральної шкоди, заподіяної отруєнням. Громадська організація звернулась із позовом до суду, в якому просила стягнути завдану шкоду в рівних частинах з ТОВ „Молочні ріки” та ЗАТ „УкрМаркетГруп”.
У запереченнях на позов ТОВ „Молочні ріки” вказало, що не вбачає своєї вини у заподіянні шкоди, так як після доставки молока в супермаркет не несе відповідальності за його якість.
ЗАТ „УкрМаркетГруп”, не визнавши позову, зіслалось на відсутність у нього обов’язку проводити лабораторні дослідження молока на вміст консервантів, а відповідно до товарно-супровідних документів воно відповідало встановленим вимогам щодо якості. Крім цього, увагу суду було звернено й на відсутність у громадської організації „Ліга захисту прав споживачів” права на звернення до суду, так як шкода була завдана не їй як юридичній особі, а окремим фізичним особам.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи наявні в факті отруєння більш ніж 20 осіб ознаки кримінально караного діяння?
Якою є правосуб’єктність громадських організацій щодо захисту в судовому порядку екологічних прав громадян?
Обґрунтувати з посиланням на норми чинного законодавства правові підстави вимог постраждалих громадян.
Вирішити спір.


Задача 6
При проведенні перевірки дотримання вимог чинного законодавства дитячим санаторієм Євпаторійською санітарно-епідемічною станцією АРК було виявлено відсутність медичних книжок у працівників їдальні санаторію, а також встановлено факти неякісного миття посуду та зберігання продуктів, що швидко псуються, без холодильника.
Постановою головного державного санітарного лікаря району діяльність санаторію була зупинена, а директора притягнуто до адміністративної відповідальності.
Не погоджуючись із постановою, санаторій оскаржив її як незаконну до суду, вказавши на відсутність правових підстав для зупинення його діяльності, адже порядок миття посуду та його якісні критерії, а також обов’язкові порядок та умови зберігання харчових продуктів чинним законодавством не передбачені.
Батьки дітей, які внаслідок зупинення діяльності санаторію були відправлені додому, заявили позови про стягнення компенсації вартості невикористаної частини путівки.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Чи наявні в діях працівників санаторію ознаки правопорушень? Якщо є, то яких саме?Чи є підстави для зупинення діяльності санаторію в даному разі?
Надати правову оцінку позицій Євпаторійської СЕС, санаторію та батьків дітей.
Вирішити спір.


Задача 7
Внаслідок реалізації програми із забезпечення позаядерного статусу України відповідно до умов міжнародно-правових договорів Міноборони України уклало договір із Павлоградським механічним заводом (Дніпропетровська область) на проведення робіт із розібрання стратегічних ракет СС-24. У процесі розібрання із ракет повинні бути вилучені ступені з твердим паливом для подальшої утилізації.
Група мешканців м. Павлограда звернулась із позовом до суду з вимогою про заборону Міноборони України здійснювати вказані дії, адже такими діями будуть порушені їх екологічні права, або компенсувати їх витрати на лікування, які вони змушені будуть понести в майбутньому за умови реалізації положень договору.
В суді представник Міноборони України проти позову заперечив, вказавши на те, що: 1) чинним законодавством заборонено пред’являти альтернативні позовні вимоги; 2) Міноборони України діє відповідно до вимог чинного законодавства, а отже – правомірно, тому ніяких порушень прав громадян не може бути; 3) наразі громадяни не понесли будь-яких втрат у зв’язку із реалізацією проекту, тому вони не підлягають компенсації.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку позицій громадян та Міноборони України.
Яким чином можуть бути захищені права та інтереси громадян?
Вирішити спір.


Задача 8
Державною екологічною інспекцією у Волинській області (далі Інспекція) було проведено перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства Товариством з обмеженою відповідальністю „Крайімпекс” (далі – ТОВ). За результатами перевірки було складено акт, яким встановлено, що ТОВ здійснило переобладнання придбаної механічної майстерні під приміщення деревообробного цеху, в якому проводилось розпилювання деревини. Проект реконструкції даного цеху не розроблявся, не погоджувався з державною екологічною інспекцією та не проходив екологічної експертизи.
За наслідками проведеної перевірки ТОВ було дано вказівку прийняти цех в експлуатацію в установленому порядку та одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Однак, не зважаючи на зазначене, ТОВ відновило виробничу діяльності без усунення допущених порушень.
Під час проведення повторної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства Інспекцією було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення та притягнуто директора ТОВ до адміністративної відповідальності за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноваженого органу.
ТОВ оскаржило дії Інспекції до суду.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Надати правову оцінку діям Інспекції та даного ТОВ.
Як проводиться розрахунок розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря? У якому порядку відшкодовується заподіяна екологічна шкода?
Вирішити спір.


Задача 9
Внаслідок необережного поводження з ртутним термометром гр. Кулешова С. спричинила розлиття ртуті у помешканні своєї сусідки Плахи В., чим заподіяла отруєння останньої парами ртуті.
Викликані фахівці Державної служби України з надзвичайних ситуацій здійснили демеркуризаційні заходи, в результаті яких з’ясувалося, що пари ртуті були наявні у помешканні й раніше, як наслідок неякісного і забрудненого лінолеуму, розстеленого в кімнатах.
Адвокат гр. Плахи В., до якого вона звернулась за консультацією, запропонував подати до суду позов про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю. У якості відповідачів запропоновано залучити попереднього власника квартири, який продав її у небезпечному для здоров’я стані, виробника лінолеуму, який був ідентифікований за товарною етикеткою, гр. Кулешову С., як таку, що посилила шкідливий вплив речовини на здоров’я Плахи В., та житлово-будівельну організацію, що укладала договір на виконання робіт з оздоблення новозбудованого помешкання і приймала результати робіт.

Визначити види правовідносин, що виникли.
Проаналізувати ситуацію, що склалася.
Які дії повинна вчинити гр. Плаха В. для захисту свого порушеного права?
Обґрунтувати рішення суду, яке, на Вашу думку, має прийняти суд.


Задача 10
Інспекторами Державної екологічної інспекції в Харківській області (далі – Держекоінспекції) під час обстеження території сільської ради було виявлене несанкціоноване звалище відходів. Шкода, заподіяна державі внаслідок порушення законодавства про відходи, склала 54877,2 грн.
Оскільки сільська рада не виконала своїх обов’язків щодо належного контролю за поводженням з відходами на своїй території, не забезпечила запобігання їх негативному впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людей, а також допустила утворення на своїй території несанкціонованого звалища, Держекоінспекцією України була направлена претензія голові сільради із пропозицією сплатити суму завданої шкоди у розмірі 54877,2 грн.
Шкода не була сплачена сільською радою добровільно, тому Держекоінспекція звернулася до господарського суду, який задовольнив позов Держекоінспекції в повному обсязі.
В свою чергу, сільська рада подала апеляційну скаргу до Харківського апеляційного господарського суду, постановою якого попереднє рішення суду було скасовано і в задоволенні позову Держекоінспекції було відмовлено.
Не погодившись із постановою апеляційного суду, Держекоінспекція подала касаційну скаргу до Вищого господарського суду України із проханням скасувати постанову Харківського апеляційного суду і залишити в силі рішення Господарського суду в Харківській області.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Який вид юридичної відповідальності має місце в даному випадку?
Визначити правомірність дій Держекоінспекції та надати правову оцінку позиції сільської ради.
Вирішити справу.


Задача 11
Виробничо-наукове підприємство „Сарненський бурштин” (далі – ВНП) запровадило нові технологічні системи та устаткування із знешкодження токсично небезпечних викидів та скидів у навколишнє середовище та ввело в експлуатацію цех із знешкодження шкідливих відходів виробництва, що дало можливість значно зменшити забруднення довкілля.
Враховуючи вказані обставини, директор ВНП з виробництва видав наказ про припинення внесення плати за лімітовані викиди та скиди забруднюючих речовин та інші шкідливі впливи на навколишнє і виробниче середовище.
Після завершення строку сплати за зазначені скиди та викиди Мінприроди України подало до банку, який обслуговує ВНП, вимогу про списання несплачених коштів з рахунку ВНП, яку банк виконав.
Керівник ВНП звернувся із заявою до прокурора щодо порушення кримінальної справи за фактом незаконного списання коштів. ВНП звернулось також до суду із позовом про повернення неправомірно списаних з рахунку коштів.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Надати правову оцінку позиції Мінприроди України та банку. Чи наявні в їх діях ознаки правопорушень?
Висвітлити юридичну природу заяви ВНП, поданої в прокуратуру.
Вирішити справу.


Задача 12
Під час перевірки додержання екологічного законодавства ВАТ „Укртатнафта” (далі – ВАТ) державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища виявив факт порушення порядку введення в експлуатацію цеху з очистки відходів виробництва, а також відсутність дозволів на розміщення відходів. Державний інспектор наклав на голову правління та головного інженера ВАТ штрафи у розмірі 8 та 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно.
Вказані посадові особи оскаржили дії інспектора до суду, вказавши, зокрема, що чинне законодавство не передбачає подвійного накладення адміністративного штрафу за одне і те ж правопорушення, адже місяць тому на них вже накладався штраф працівниками Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Більш того, за вказані правопорушення інспектор не має права накладати стягнення. При цьому зазначені посадові особи просили суд винести рішення про відшкодування їм моральної шкоди внаслідок незаконних дій державного інспектора.

Окреслити види правовідносин, що склалися.
Визначити, чи є в діях голови правління та головного інженера ВАТ ознаки правопорушення. Якщо є, то якого (яких) саме?
Надати правову оцінку позицій державного інспектора, а також голови правління та головного інженера ВАТ.
Вирішити справу.


Задача 13
Головне управління по боротьбі із організованою злочинністю МВС України розпочало досудове розслідування за фактом передачі у приватну власність двох островів у р. Дніпро та водного простору навколо них.
Під час розслідування було з’ясовано, що земельні ділянки, які знаходяться в м. Українка Обухівського району, загальною площею 37 га були передані нібито 19 студентам м. Києва. Вказані особи нічого про це не знали. Земельні ділянки вже декілька разів продавалися. На даний момент на них здійснюється будівництво житла, а також розширення території суші шляхом намиву піску за допомогою земснарядів.
Дозвіл на передачу земельних ділянок було надано головою Обухівської районної державної адміністрації, який обґрунтував своє рішення тим, що на це була вказівка з Держземагенства України, який вирішив поліпшити житлові умови студентів.
Керівник управління земельних ресурсів району пояснив, що не давав дозволу на передачу у приватну власність територій на островах, таке рішення було прийнято одним із його попередників. Він також вказав на те, що приводу для хвилювання немає, оскільки державні акти на дані земельні ділянки не видавалися, тому острови поки що не є приватними.

Визначити правовідносини, що виникають у даному випадку.
Чи правомірним є рішення про передачу островів у приватну власність?
Яка відповідальність встановлена за вказані порушення законодавства?
Вирішити справу.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Конституція Автономної Республіки Крим. Затверджена Законом України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 43.
Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1971. – Додаток до № 50. – Ст. 375.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – Додаток до № 51. – Ст. 1122.
Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
Закон України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 27 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 16. – Ст. 198.
Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
Господарський процесуальний кодекс України від 16 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в редакції Закону Української РСР від 19 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 13. – Ст. 178.
Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 382.
Закон України “Про природно-заповідний фонд України” від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.
Закон України “Про основи містобудування” від 16 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 52. – Ст. 683.
Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 4. – Ст. 19.
Закон України “Про цивільну оборону України” від 3 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 14. – Ст. 124.
Закон України “Про карантин рослин” від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 34. – Ст. 352.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 р. № 30-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – Ст. 247.
Декрет Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10 травня 1993 р. № 46-93 // Урядовий кур’єр. – 1993. – 22 травня.
Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” від 24 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.
Закон України “Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” від 14 жовтня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 46. – Ст. 411.
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.
Закон України “Про транспорт” від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – Ст. 446.
Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 8 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 12. – Ст. 81.
Закон України “Про екологічну експертизу” від 9 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.
Закон України “Про наукову і науково-технічну експертизу” від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 9. – Ст. 56.
Закон України “Про пестициди і агрохімікати” від 2 березня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 14. – Ст. 91.
Закон України “Про виключну (морську) економічну зону України” // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 24. – Ст. 189.
Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 27. – Ст. 198.
Закон України “Про лікарські засоби” від 4 квітня 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 22. – Ст. 86.
Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.
Закон України “Про космічну діяльність” від 15 листопада 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 1. – Ст. 2.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
Закон України “Про електроенергетику” від 16 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 1. – Ст. 1.
Закон України “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 22. – Ст. 115.
Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 30-31. – Ст. 194.
Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
Закон України “Про відходи” від 5 березня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 242.
Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” в редакції Закону України від 1 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 2-3. – Ст. 20.
Закон України “Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему” від 11 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 4. – Ст. 33.
Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 5-6. – Ст. 46.
Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15 січня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 11. – Ст. 79.
Закон України “Про гідрометеорологічну діяльність” від 18 лютого 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 16. – Ст. 95.
Закон України “Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу “Курортополіс Трускавець” від 18 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 18. – Ст. 139.
Закон України “Про війська Цивільної оборони України” від 24 березня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 19. – Ст.172.
Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 20-21. – Ст. 190.
Закон України “Про рослинний світ” від 9 квітня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 22-23. – Ст. 198.
Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 246.
Закон України “Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру” від 17 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 32. – Ст. 268.
Закон України “Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині” від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 41. – Ст. 377.
Закон України “Про угоди про розподіл продукції” від 14 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 44. – Ст. 391.
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 50. – Ст. 433.
Закон України “Про аварійно-рятувальні служби” від 14 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 4. – Ст. 25.
Закон України “Про племінну справу у тваринництві” в редакції Закону України від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 6-7. – Ст. 37.
Закон України “Про меліорацію земель” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 11. – Ст. 90.
Закон України “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції” від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 12. – Ст. 95.
Закон України “Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону” від 10 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 13. – Ст. 99.
Закон України “Про мисливське господарство і полювання” від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 18. – Ст. 132.
Закон України “Про бджільництво” від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 21. – Ст. 157.
Закон України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
Закон України “Про перевезення небезпечних вантажів” від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 28. – Ст. 222.
Закон України “Про природні монополії” від 20 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 30 Ст. 238.
Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності ” від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.
Закон України “Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
Закон України “Про охорону культурної спадщини” від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 39. – Ст. 333.
Закон України “Про зону надзвичайної екологічної ситуації” від 13 липня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 42. – Ст. 248.
Закон України “Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 – 2015 роки” від 21 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 47. – Ст. 405.
Закон України “Про оборону України” в редакції Закону України від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 420.
Закон України “Про курорти” від 5 жовтня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435.
Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 15. – Ст. 73.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного морів” від 22 березня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 28. – Ст. 135.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.
Закон України “Про стандартизацію” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 31. – Ст. 145.
Закон України “Про підтвердження відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 169.
Закон України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 170.
Закон України “Про охорону атмосферного повітря” в редакції Закону України від 21 червня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252.
Закон України “Про нафту і газ” від 12 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 50. – Ст. 262.
Закон України “Про страхування” в редакції Закону України від 4 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.
Земельний Кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3-4. – Ст. 27.
Закон України “Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення” від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 96.
Закон України “Про тваринний світ” від 13 грудня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 14. – Ст. 97.
Закон України “Про питну воду та питне водопостачання” від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 16. – Ст. 112.
Закон України “Про Червону книгу України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 201.
Закон України “Про Генеральну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 30. – Ст. 204.
Закон України “Про зерно та ринок зерна в Україні” від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.
Закон України “Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – Ст. 266.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.
Закон України “Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них” від 6 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 14. – Ст. 107.
Закон України “Про альтернативні джерела енергії” від 20 лютого 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 24. – Ст. 155.
Закон України “Про Державну прикордонну службу України” від 3 квітня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 27. – Ст. 208.
Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 29. – Ст. 232.
Закон України “Про землеустрій” від 22 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282.
Закон України “Про охорону земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351.
Закон України “Про фермерське господарство” від 19 червня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 363.
Закон України “Про оренду землі” в редакції Закону України від 02 жовтня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 10. – Ст. 102.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 29. – Ст. 267.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.
Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 39. – Ст. 488.
Закон України “Про екологічний аудит” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 500.
Закон України “Про екологічну мережу України” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 45. – Ст. 502.
Закон України “Про молоко та молочні продукти” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.
Закон України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки” від 24 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 46. – Ст. 511.
Закон України “Про міжнародні договори України” від 29 червня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 50. – Ст. 540.
Закон України “Про заборону репродуктивного клонування людини” від 14 грудня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 5. – Ст. 111.
Закон України “Про теплопостачання” від 2 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 28. – Ст. 373.
Закон України “Про виноград та виноградне вино” від 16 червня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 31. – Ст. 419.
Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35-36, № 37. – Ст. 446.
Закон України “Про дозвільну діяльність в сфері господарської діяльності” від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 48. – Ст. 483.
Закон України “Про благоустрій населених пунктів” від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517.
Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” в редакції Закону України від 6 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 50. – Ст. 533.
Закон України “Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення” від 8 вересня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 51. – Ст. 555.
Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18 жовтня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.
Закон України “Про захист прав споживачів” в редакції Закону України вiд 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України – 2006. – № 7. – Ст. 84.
Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” від 1 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 12. – Ст. 101.
Закон України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення надзвичайного стану в населених пунктах Автономної Республіки Крим” від 6 грудня 2005 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006.– № 1. – Ст. 19.
Закон України “Про карантин рослин” в редакції Закону України від 19 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 19-20. – Ст. 167.
Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 21. – Ст. 170.
Закон України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 21 лютого 2006 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 11. – Ст. 692.
Закон України “Про хімічні джерела струму” від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 33. – Ст. 279.
Закон України “Про ветеринарну медицину” в редакції Закону України від 16 листопада 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 5-6. – Ст. 53.
Закон України “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні” від 9 січня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 12. – Ст. 102.
Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5 квітня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 29. – Ст. 389.
Закон України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів” від 31 травня 2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 35. – Ст. 484.
Закон України “Про газ (метан) вугільних родовищ” від 21 травня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 40. – Ст. 578.
Закон України “Про прикордонний контроль” від 5 листопада 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 6. – Ст. 46.
Закон України “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” від 1 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 40. – Ст. 527.
Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50-51. – Ст. 572.
Закон України “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” від 9 липня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 1. – Ст. 1.
Закон України “Про Кабінет Міністрів України” від 7 жовтня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 9. – Ст. 58.
Податковий кодекс від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13 / № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.
Закон України “Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об’єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва” від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 18. – Ст. 121.
Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” від 21 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 26. – Ст. 218.
Закон України “Про інформацію” в редакції Закону України від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 313.
Закон України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 43. – Ст. 343.
Закон України “Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів” від 17 лютого 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 37. – Ст. 371.
Закон України “Про центральні органи виконавчої влади” від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 38. – Ст. 385.
Закон України “Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах” від 17 березня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 40. – Ст. 400.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року” від 21 квітня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 44. – Ст. 457.
Закон України “Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності” від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 47. – Ст. 532.
Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 48-49. – Ст. 536.
Закон України “Про безоплатну правову допомогу” від 6 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 51. – Ст. 577.
Закон України “Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим” від 16 червня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 2-3. – Ст. 3.
Закон України “Про Державний земельний кадастр” від 7 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 8. – Ст. 61.
Закон України “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів ” від 8 липня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 17. – Ст. 155.
Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” від 8 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 19. – Ст. 166.
Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму “Питна вода України на 2011 – 2020 роки” в редакції Закону України від 20 жовтня 2011 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 24. – Ст. 247.
Митний кодекс України від 13 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 44 – 45, № 46 – 47, № 48. – Ст. 552.
Закон України “Про громадські об’єднання” від 22 березня 2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1370.
Закон України “Про морські порти” від 17 травня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1729.
Закон України “Про затвердження Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року” від 24 травня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 40. – Ст. 1800.
Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013 – 2017 роки” від 7 червня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1955.
Закон України “Про адміністративні послуги” від 6 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 76. – Ст. 3067.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 6 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 78. – Ст. 3152.
Закон України “Про аквакультуру” від 18 вересня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 79. – Ст. 3193.
Кодекс цивільного захисту України від 2 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3589.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3591.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства надзвичайних ситуацій України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 89. – Ст. 3592.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3766.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 95. – Ст. 3845.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства соціальної політики України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 95. – Ст. 3846.
Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів” від 16 жовтня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3767.
Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 29 жовтня 1992 р. № 2751-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637.
Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки” від 5 березня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 38-39. – Ст. 248.
Постанова Верховної Ради України “Про інформування громадськості з питань, що стосуються довкілля” від 4 листопада 2004 р. № 2169-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 2. – Ст. 72.
Постанова Верховної Ради України “Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання” від 4 грудня 2007 р. № 4-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 51. – Ст. 533.
Постанова Верховної Ради України “Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України” від 6 жовтня 2009 р. № 1630-VІ // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 49. – Ст. 743.
Указ Президента України “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 р. № 493/92 // Збірник указів Президента України. – 1992. – № 4.
Указ Президента України “Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” від 10 червня 1997 р. № 503/97 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 24. – Ст. 11.
Указ Президента України “Про концепцію захисту населення і територій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій” від 26 березня 1999 р. № 284/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 13. – Стор. 10.
Указ Президента України “Про заходи, щодо підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 9 лютого 2001 р. № 80/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 7. – Ст. 270.
Указ Президента України “Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” від 19 грудня 2003 р. № 1467/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2759.
Указ Президента України “Питання Національного інституту стратегічних досліджень” від 16 грудня 2002 р. № 1158/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 51. – Ст. 2285.
Указ Президента України “Питання Міжвідомчої комісії з питань енергетичної безпеки при Раді національної безпеки і оборони України” від 6 березня 2006 р. № 201/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 10. – Ст. 608.
Указ Президента України “Про Комісію з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України” від 10 червня 2009 р. № 423/2009 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 44. – Ст. 1469.
Указ Президента України “Про охорону суверенних прав України в межах виключної (морської) економічної зони та континентального шельфу у північно-західній частині Чорного моря” від 5 жовтня 2009 р. № 801/2009 // Офіційний вісник Президента України. – 2009. – № 31. – Ст. 1029.
Указ Президента України “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 94. – Ст. 3334.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України” від 6 квітня 2011 р. № 382/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1221.
Указ Президента України “Про Положення про Державну службу геології та надр України” від 06 квітня 2011 р. № 391/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1228.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження” від 6 квітня 2011 р. № 393/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1230.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України” від 6 квітня 2011 р. № 399/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1234.
Указ Президента України “Про Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України” від 06 квітня 2011 р. № 400/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1235.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України” від 06 квітня 2011 р. № 403/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1237.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України” від 06 квітня 2011 р. № 406/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1240.
Указ Президента України “Про Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України” від 06 квітня 2011 р. № 408/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1241.
Указ Президента України “Про Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України” від 8 квітня 2011 р. № 439/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1247.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів” від 8 квітня 2011 р. № 440/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1248.
Указ Президента України “Питання Державного космічного агентства України” від 8 квітня 2011 р. № 442/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1250.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів” від 8 квітня 2011 р. № 444/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1252.
Указ Президента України “Про Державне агентство земельних ресурсів України” від 8 квітня 2011 р. № 445/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1253.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті” від 8 квітня 2011 р. № 447/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1255.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України” від 6 квітня 2011 р. № 452/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1258.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство водних ресурсів України” від 13 квітня 2011 р. № 453/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1259.
Указ Президента України “Про Положення про Державну екологічну інспекцію України” від 13 квітня 2011 р. № 454/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1260.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України” від 13 квітня 2011 р. № 455/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1261.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство автомобільних доріг України” від 13 квітня 2011 р. № 456/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1262.
Указ Президента України “Про Положення про Державне агентство лісових ресурсів України” від 13 квітня 2011 р. № 458/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1264.
Указ Президента України “Про Державну інспекцію сільського господарства України” від 13 квітня 2011 р. № 459/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1265.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України” від 13 квітня 2011 р. № 464/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1270.
Указ Президента України “Про Положення про Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів” від 13 квітня 2011 р. № 465/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1271.
Указ Президента України “Про Положення про Міністерство охорони здоров'я України” від 13 квітня 2011 р. № 467/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 29. – Ст. 1273.
Указ Президента України “Про Державне агентство рибного господарства України” від 16 квітня 2011 р. № 484/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1324.
Указ Президента України “Про Міністерство аграрної політики та продовольства України” від 23 квітня 2011 р. № 500/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 31. – Ст. 1326.
Указ Президента України “Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України” від 31 травня 2011 р. № 633/2011 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1665.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 року “Про нову редакцію Стратегії національної безпеки України” від 8 червня 2012 р. № 389/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1749.
Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 8 червня 2012 р. “Про нову редакцію Воєнної доктрини України” від 8 червня 2012 р. № 390/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1750.
Указ Президента України “Деякі питання Державної служби України з надзвичайних ситуацій” від 16 січня 2013 р. № 20/2013 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 2. – Ст. 63.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення” від 10 серпня 1992 р. № 459 // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 217.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” від 19 квітня 1993 р. № 284 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 19. – Ст. 324.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про моніторинг земель” від 20 серпня 1993 р. № 661 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу” від 15 листопада 1994 р. № 772 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення” від 12 грудня 1994 р. № 827 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 2. – Ст. 42.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду” від 21 лютого 1995 р. № 134 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних та внутрішніх морських вод України” від 3 липня 1995 р. № 484 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку” від 27 липня 1995 р. № 554 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 10. – Ст. 252.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Санітарних правил в лісах України” від 27 липня 1995 р. № 555 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі документації на державну екологічну експертизу” від 31 жовтня 1995 р. № 870 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України” від 8 лютого 1996 р. № 185 // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 7. – Ст. 209.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них” від 8 травня 1996 р. № 486 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні” від 12 червня 1996 р. № 642 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування” від 14 серпня 1996 р. № 966 // Урядовий кур’єр. – 1996. – 12 вересня.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод” від 20 липня 1996 р. № 815 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів” від 17 вересня 1996 р. № 1147 // Зібрання Постанов Уряду України. – 1996. – № 18. – Ст. 505.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства” від 28 вересня 1996 р. № 1192 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 8 лютого 1997 р. № 155 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 7. – Ст. 44.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ” від 14 квітня 1997 р. № 341 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Стор. 52.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу” від 28 червня 1997 р. № 637 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 27. – Ст. 65.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку національної системи сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах” від 28 червня 1997 р. № 699 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 28. – Стор. 68.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій” від 16 лютого 1998 р. № 174 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 258.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля” від 30 березня 1998 р. № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13. – Ст. 91.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України” від 21 квітня 1998 р. № 521 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16. – Ст. 600.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 р. № 1122 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Ст. 57.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства” від 18 липня 1998 р. № 1126 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 29. – Стор. 67.
Постанова Кабінету Міністрів України від “Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 3 серпня 1998 р. № 1198 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 41.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів” від 3 серпня 1998 р. № 1216 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 31. – Ст. 90.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про порядок фінансування робіт із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків” від 4 лютого 1999 р. № 140 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 5. – Ст. 5.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях” від 15 лютого 1999 р. № 192 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 31.– Ст. 131.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” від 9 березня 1999 р. № 343 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 10. – Ст. 393.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів” від 8 квітня 1999 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 14. – Ст. 579.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України” від 13 серпня 1999 р. № 1490 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Стор. 145.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серпня 1999 р. № 1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 168.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів” від 1 листопада 1999 р. № 2034 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 44. – Ст. 66.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про службу державної охорони природно-заповідного фонду України” вiд 14 липня 2000 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 29. – Ст. 1121.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків” від 29 березня 2001 р. № 308 // Офіційний вісник України. – 2001.– № 14. – Ст. 597.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 26 жовтня 2001 р. № 1432 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 44. – Ст. 1980.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня” від 16 листопада 2001 р. № 1567 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 47. – Ст. 2100.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню” від 29 листопада 2001 р. № 1598 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 49. – Ст. 2187.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря” від 13 грудня 2001 р. № 1655 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 51. – Ст. 2274.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів” від 28 грудня 2001 р. № 1781 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 1. – Ст. 10.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру” від 15 лютого 2002 р. № 175 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 8. – Ст. 356.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 299 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 300 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 572.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов’язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях” від 13 березня 2002 р. № 301 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 573.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” від 13 березня 2002 р. № 302 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 574.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря” від 13 березня 2002 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 575.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. № 459” від 13 березня 2002 р. № 321 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 590.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269” (Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення у новій редакції) від 29 березня 2002 р. № 431 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 741.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи” від 29 березня 2002 р. № 432 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 14. – Ст. 742.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 1 червня 2002 р. № 733 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 23. – Ст. 1106.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня” від 14 червня 2002 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 25. – Ст. 1209.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про ідентифікацію та декларування об’єктів підвищеної небезпеки” від 11 липня 2002 р. № 956 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1357.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні” від 19 серпня 2002 р. № 1217 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1612.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів” від 19 серпня 2002 р. № 1219 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 34. – Ст. 1614.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Зелену книгу України” від 29 серпня 2002 р. № 1286 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1692.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів” від 29 серпня 2002 р. № 1288 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 36. – Ст. 1694.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку і правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру” від 16 листопада 2002 р. № 1788 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 47. – Ст. 2163.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою” від 26 квітня 2003 р. № 631 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 18. – Ст. 844.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду” від 23 червня 2003 р. № 953 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 26. – Ст. 1280.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями” від 24 березня 2004 р. № 368 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 740.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про створення системи моніторингу риболовних суден” від 28 липня 2004 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 30. – Ст. 2016.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного обліку і кадастру рослинного світу” від 22 лютого 2006 р. № 195 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 8. – Ст. 452.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил відтворення лісів” від 1 березня 2007 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 16. – Ст. 589.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів” від 12 травня 2007 р. № 724 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 37. – Ст. 1478.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових ресурсів” від 23 травня 2007 р. № 761 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1550.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів” від 20 червня 2007 р. № 848 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 46. – Ст. 1885.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 19 березня 2008 р. № 212 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 686.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю) у галузі залізничного транспорту” від 17 квітня 2008 р. № 365 // Офіційний вісник України. – 2008. – 31. – Ст. 976.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу” від 23 липня 2008 р. № 665 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 56. – Ст. 1868.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих генетично модифікованих організмів для науково-дослідних цілей або державних апробацій (випробувань)” від 20 серпня 2008 р. № 734 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 63. – Ст. 2144.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх діяльності у сфері автомобільного транспорту та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 3 вересня 2008 р. № 790 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 68. – Ст. 2279.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності у сфері охорони здоров'я для безпеки життя і здоров'я населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 10 вересня 2008 р. № 843 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 72. – Ст. 2427.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі цивільної авіації та визначення періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)” від 8 жовтня 2008 р. № 895 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 78. – Ст. 2609.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження тимчасових критеріїв безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності у замкненій системі” від 16 жовтня 2008 р. № 922 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 80. – Ст. 2693.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил рубок головного користування в гірських лісах Карпат” від 22 жовтня 2008 р. № 929 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 81. – Ст. 2735.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності у сфері карантину рослин” від 30 жовтня 2008 р. № 947 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 84. – Ст. 2820.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель” від 17 грудня 2008 р. № 1098 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 98. – Ст. 3236.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)” від 27 грудня 2008 р. № 1139 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 100. – Ст. 3330.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов'язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконанням робіт, наданням послуг), та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 27 грудня 2008 р. № 1164 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. – Ст. 99.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері питного водопостачання і водовідведення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 14 січня 2009 р. № 16 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. – Ст. 100.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державної реєстрації генетично модифікованих організмів джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням” від 18 лютого 2009 р. № 114 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 12. – Ст. 373.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі” від 2 квітня 2009 р. № 308 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 24. – Ст. 810.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Морської доктрини України на період до 2035 року” від 7 жовтня 2009 р. № 1307 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 94. – Ст. 3216.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” від 2 грудня 2009 р. № 1354 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 97. – Ст. 3364.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2012 – 2016 роки” від 27 квітня 2011р. № 368-р // Офіційний вісник України. – 2011. – 32. – Ст. 1360.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про містобудівний кадастр” від 25 травня 2011 р. № 559 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 41. – Ст. 1673.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки” від 25 травня 2011 р. № 577-р // Урядовий кур’єр. – 2011. – 27 липня.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами” від 30 травня 2011 р. № 594 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 44. – Ст. 1783.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами” від 30 травня 2011 р. № 615 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 45. – Ст. 1832.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження переліку органів ліцензування” в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 798 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2290.
Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання національної акціонерної компанії “Надра України” від 31 серпня 2011 р. № 912 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 67. – Ст. 2573.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів” від 21 листопада 2011 р. № 1209 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 92. – Ст. 3342.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012 – 2016 роки” від 23 листопада 2011 р. № 1245 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 95. – Ст. 3455.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку здійснення державного геологічного контролю” від 14 грудня 2011 р. № 1294 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 97. – Ст. 3554.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення водних біоресурсів із середовища їх існування та перероблення продуктів вилову” від 4 липня 2012 р. № 596 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 50. – Ст. 1974.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отриманфі від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 16 липня 2012 р. № 672 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 56. – Ст. 2251.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод” від 8 жовтня 2012 р. № 963 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 81. – Ст. 3257.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)” від 7 листопада 2012 р. № 1030 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 85. – Ст. 3466.
Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової оборонної програми утилізації озброєння, військової техніки та іншого військового майна (крім звичайних видів боєприпасів та компонентів рідкого ракетного палива) на 2013 – 2017 роки” від 5 грудня 2012 р. № 996-р // Офіційний вісник України. – 2012. – № 93. – Ст. 3795.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, пов’язаної з використанням, охороною і відтворенням державного мисливського фонду, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державним агентством лісових ресурсів” від 23 січня 2013 р. № 31 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 7. – Ст. 242.
Наказ Державної інспекції з охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методичних рекомендацій про порядок проведення інспекторських перевірок по дотриманню природокористувачами вимог законодавства по охороні навколишнього природного середовища” від 28 березня 1994 р. № 7 // Збірник методичних рекомендацій про державний контроль за дотриманням вимог природоохоронного законодавства. / Упорядники: А.М. Коренчук та В.Д. Солодкий. – Чернівці: Зелена Буковина, 1996. – С. 3 – 16.
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Інструкції про порядок застосування державною санітарно-епідеміологічною службою України адміністративно-запобіжних заходів (обмеження, тимчасова заборона, заборона, припинення, зупинення)” від 14 квітня 1995 р. № 67 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 18 травня 1995 р. № 36 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Положення про порядок обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України та внесення змін і доповнень до наказу від 18.05.95 р. № 37” від 26 жовтня 1995 р. № 116 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони здоров'я України “Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів” від 19 червня 1996 р. № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Т. 5. – Ч. 1. – К., 1996. – С. 6 – 94.
Наказ Державного комітету по земельних ресурсах “Про затвердження Положення про земельно-кадастрову інвентаризацію земель населених пунктів” від 26 серпня 1997 р. № 85 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 45. – Ст. 104.
Наказ Державного комітету рибного господарства України “Щодо організації передачі повідомлень про надзвичайні події” від 27 лютого 1998 р. № 29 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 16. – Ст. 108.
Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Положення про капітана морського рибного порту” від 24 вересня 1998 р. № 130 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Стор. 62.
Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Положення про інспекцію державного портового нагляду морських рибних портів України” від 24 вересня 1998 р. № 131 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 42. – Стор. 66.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження типових положень про функціональну та територіальну підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру” від 21 грудня 1998 р. № 387 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 7. – Ст. 239.
Наказ Державного комітету рибного господарства України “Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства та Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства” від 15 лютого 1999 р. № 19 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 19. – Ст. 847.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України “Про затвердження Правил видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення” від 26 травня 1999 р. № 115 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 37. – Ст. 1878.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України по матеріальних резервах “Про затвердження Інструкції та облік і звітність щодо використання коштів і матеріально-технічних ресурсів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру” від 13 серпня 1999 р. № 217/194/102/174 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 36. – Ст. 117.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету зв’язку та інформатизації України “Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України” від 16 серпня 2000 р. № 210/119 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 11. – Ст. 235.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних відходів” від 18 грудня 2000 р. № 338 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 4. – Ст. 345.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Тимчасової методики визначення очікуваних збитків від забруднення довкілля при транспортуванні небезпечних речовин та відходів” від 15 травня 2001 р. № 181 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 24. – Ст. 135.
Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров’я України “Про Порядок проведення комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин” від 18 жовтня 2001 р. № 315/376/412 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 46. – Ст. 2053.
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України “Про затвердження Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України” від 24 грудня 2001 р. № 226 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Положення про громадських інспекторів з охорони довкілля” від 27 лютого 2002 р. № 88 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 631.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Положення про громадських мисливських інспекторів” від 1 березня 2002 р. № 27 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 13. – Ст. 683.
Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України “Про затвердження Типового положення про технічний комітет стандартизації” від 20 травня 2002 р. № 298 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 29. – Ст. 1398.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій” від 22 квітня 2003 р. № 119 // Офіційний вісник України. – 2003. – 31. – Ст. 1635.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Положення про Українську державну лісонасіннєву інспекцію” від 10 липня 2003 р. № 124 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 38. – Ст. 2042.
Наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи “Про затвердження Положення про моніторинг потенційно небезпечних об’єктів” від 6 листопада 2003 р. № 425 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2857.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель” від 12 грудня 2003 р. № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Книга 2. – Ст. 2891.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля” від 18 грудня 2003 р. № 168 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 6. – Ст. 357.
+ Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення” від 26 лютого 2004 р. № 51 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 922.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про регламентацію трансплантаційної служби України” від 24 травня 2004 р. № 261 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методики розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів” від 12 липня 2004 р. № 248/273 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 46. – Ст. 3075.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про порядок опломбування або опечатування підприємств, окремих їх цехів (дільниць) і одиниць обладнання у разі обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів” вiд 15 вересня 2004 р. № 353 // Офіційний вісник України – 2004 р. – № 40. – Ст. 2653.
Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Положення про систему моніторингу риболовних суден” від 9 листопада 2004 р. № 407 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 47. – Ст. 3137.
Наказ Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Правил пожежної безпеки в лісах України” вiд 27 грудня 2004 р. № 278 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 13. – Ст. 680.
Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні” вiд 1 лютого 2005 р. № 28 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 19. – Ст. 1006.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.10.2000 № 247” від 14 березня 2006 р. № 120 (нова редакція Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи) // Офіційний вісник України. – 2006. – № 14. – Ст. 1034.
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України “Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України” від 10 квітня 2006 р. № 105 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 31. – Ст. 2276.
Наказ Державного комітету статистики України “Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з охорони навколишнього природного середовища” від 24 жовтня 2006 р. № 494 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 46. – Ст. 3097.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі та Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі” від 19 грудня 2006 р. № 548 (зі змінами від 28 листопада 2012 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Положення про сертифікацію екологічних аудиторів” від 29 січня 2007 р. № 27 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 26. – Ст. 1066.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Інструкції про порядок погодження та затвердження розрахункових лісосік” від 5 лютого 2007 р. № 38 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 15. – Ст. 570.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про внесення змін до Методики визначення розмінів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства” від 4 квітня 2007 р. № 149 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 31. – Ст. 1265.
Наказ Міністерства аграрної політики України “Про затвердження Положення про Державну службу з карантину рослин України” від 8 травня 2007 р. № 310 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1572.
Наказ Міністерства аграрної політики України, Державного департаменту ветеринарної медицини “Про затвердження Положення про Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Положення про регіональну державну лабораторію ветеринарної медицини” від 11 червня 2007 р. № 63 (зі змінами від 23 листопада 2012 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державного комітету лісового господарства України “Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України)” від 18 липня 2007 р. № 332/262 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 58. – Ст. 2319.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства” від 10 вересня 2008 р. № 464 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 4. – Ст. 114.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря” від 10 грудня 2008 р. № 639 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 5. – Ст. 151.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України “Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів” від 20 липня 2009 р. № 389 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 63. – Ст. 2242.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Критеріїв оцінки ризику потенційного впливу генетично модифікованих організмів на навколишнє природне середовище” від 7 лютого 2011 р. № 36 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 17. – Ст. 722.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Регламенту погодження Мінприроди України надання надр у користування” від 26 липня 2011 р. № 262 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 57. – Ст. 2323.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами” від 29 серпня 2011 р. № 303 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 73. – Ст. 2766.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Правил використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності” від 26 вересня 2011 р. № 337 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 81. – Ст. 2992.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства екології та природних ресурсів України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України” від 10 жовтня 2011 р. № 380 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 88. – Ст. 3212.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження положень про територіальні органи Держекоінспекції України” від 4 листопада 2011 р. № 429 (включаючи Положення про морські екологічні інспекції) // Офіційний вісник України. – 2011. – № 92. – Ст. 3359.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про забезпечення доступу до публічної інформації” від 11 листопада 2011 р. № 444 // Офіційний вісник України. – 2011. – № 95. – Ст. 3475.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі” від 23 грудня 2011 р. № 770 (зі змінами від 20 листопада 2012 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про органи рибоохорони Державного агентства рибного господарства України” від 19 січня 2012 р. № 26 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 22. – Ст. 864.
Наказ Міністерства охорони здоров’я України “Про затвердження Положення про територіальні органи Держсанепідслужби України” від 19 січня 2012 р. № 34 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – Ст. 891.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію, що надійшли до Мінприроди України” від 3 лютого 2012 р. № 42 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 17. – Ст. 652.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про громадських інспекторів рибоохорони” від 24 лютого 2012 р. № 83 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 23. – Ст. 894.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про обласні управління лісового та мисливського господарства Державного агентства лісових ресурсів України” від 21 березня 2012 р. № 134 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1408.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження Положення про Управління державного нагляду за безпекою мореплавства флоту рибного господарства” від 19 квітня 2012 р. № 209 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 37. – Ст. 1409.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження положень про територіальні органи Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України” від 4 травня 2012 р. № 257 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 43. – Ст. 1681.
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України “Про затвердження положень про територіальні органи Держземагенства” від 10 травня 2012 р. № 258 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 45. – Ст. 1780.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)” від 2 жовтня 2012 р. № 483 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 81. – Ст. 3291.
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України “Про затвердження Порядку державного обліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України” від 9 жовтня 2012 р. № 486 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 3. – Ст. 87.
Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України “Про затвердження Положення про службу пожежної безпеки системи Міненерговугілля України” від 26 листопада 2012 р. № 923 // Офіційний вісник України. – 2012. – № 99. – Ст. 4041.
ДСТУ 2156 – 93 Безпечність промислових підприємств. Терміни та визначення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 грудня 1993 р. № 27. – Видання офіційне. – Держстандарт України, 1994. – 31 с.
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 15 с.
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні настанови щодо принципів управління, систем та засобів забезпечення. – Затверджено наказом Держстандарту України від 18 серпня 1997 р. № 495. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997. – 30 с.
ДСТУ 2195-99 Охорона природи. Поводження з відходами. Технічний паспорт відходу. Склад, вміст, виклад і правила внесення змін. – На заміну ДСТУ 2195-93. – Затверджений наказом Держстандарту України від 8 вересня 1999 р. № 167. – К.: Держстандарт України, 2000. – 20 с.
ДСТУ 3891-99 Безпеки у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять; Чинний від 01.01.00. – К.: Держстандарт України, 1999. – 21 с.
ДСТУ 3970 – 2000 “Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації на акваторіях. Терміни та визначення”. Видання офіційне. К.: Держстандарт України. 2000.
ДСТУ 3994 – 2000 Безпека в надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення. Видання офіційне. К .: Держстандарт України, 2001. – 21 с.
Державний класифікатор надзвичайних ситуацій ДК 019 – 2001. Видання офіційне. К.: Держстандарт України, 2002. – С. 16.
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. – На заміну ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95, ДСТУ ISO 9003-95. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 24 с.
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю настанови щодо поліпшення діяльності. На заміну ДСТУ ISO 9004-1-95. – Затверджено наказом Держстандарту України від 27 червня 2001 р. № 317. – Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 2001. – 44 с.
Постанова Головного держ. санітарного лікаря України “Про розподіл об'єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику” від 14 лютого 2008 р. № 8 // Правова база ЛІГА: Закон.
ДСТУ ISO 190011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління. – На заміну ДСТУ ISO 10011-1-97, ДСТУ ISO 10011-2-97, ДСТУ ISO 10011-3-97, ДСТУ ISO 14010-97, ДСТУ ISO 14011-97, ДСТУ ISO14012-97. – Затверджені наказом Держспоживстандарту України від 28 листопада 2003 р. № 215. – Видання офіційне – К.: Держстандарт України, 2004. – 25 с.
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности. – М.: Издательство стандартов, 1980. – 7 с.
ГОСТ 12.1.008-76 Система стандартов безопасности труда. Биологическая безопасность. Общие требования. – Издание официальное. – М.: Государственный комитет стандартов Совета Министров СССР, 1976. – 4 с.
ГОСТ 17.1.1.01-77. Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”, 1980. – 13 с.
ГОСТ 17.1.5.02.80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 5 с.
ГОСТ 14189-81. Пестициды. Правила приемки, отбора проб, упаковки, маркировки, транспортирования и хранения. – М.: “Издательство стандартов”, 1988. – 15 с.
ГОСТ 21507-81. Защита растений. Термины и определения. – М., Издательство стандартов, 1982. – 34 с.
ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством. – М.: Издательство стандартов, 1993. – 8 с.
ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного слоя грунта для землевания // Охрана природы. Почвы. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 17-21.
ГОСТ 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”, 1984. – 9 с.
ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации. – М.: “Издательство стандартов”, 1985. – 16 с.
ГОСТ 17.5.3.01-78. Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 51-53.
ГОСТ 17.5.3.03-80. Охрана природы. Земли. Общие требования к гидролесомелиорации // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 54-58.
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 59-69.
ГОСТ 17.5.3.05-84. Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землеванию // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 70-75.
ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя грунта при проведении земляных работ // Охрана природы. Земли. – М.: “Издательство стандартов”. – 1993. – С. 76-80.
ГОСТ 17.8.1.01-86. Охрана природы. Ландшафты. Термины и определения. – М.: “Издательство стандартов”. – 1987. – 8 с.
ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 39 с.
ГОСТ 17.5.3.02-90 Охрана природы. Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 3 с.
ГОСТ 26640-85. Земли. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 8 с.
ДБН 360-92. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 189-220.
ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Видання офіційне. – К.: Держбуд України, 2004. – 56 с.
ДБН А.2.2–3–2004 Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва, затверджені наказом Державного комітету з будівництва та архітектури від 20 січня 2004 р. № 8 // Інформаційний бюлетень Держбуду України. – 2004. – № 5.
ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. – Затверджені наказом Держбуду України від 30 вересня 1999 р. № 236. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 22 с.
ДБН А.3.1-3-94 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. – Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 5 жовтня 1994 р. № 48. – Видання офіційне. – К.: Видавництво “Укрархбудінформ”, 1994. – 29 с.
ДБН Б.1-2-95. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1996. – 15 с.
ДБН Б.1-3-97. Система містобудівної документації. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів // Держбуд України. – Київ, 1997. – 37 с.
ДБН Б.2.4.1-94. Планування і забудова сільських поселень // Пожежна безпека. Протипожежні вимоги в галузі проектування і будівництва. – Т. 4. – Київ, 1998. – С. 164-176.
ДБН Б.2.4-2-94. Планування і забудова сільських поселень. Види, склад, порядок розробки, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень // Державний комітет України у справах містобудування і архітектури. – Київ, 1994. – 37 с.
ДБН Б.2.4-3-95. Планування і забудова сільських поселень. Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. – К.: Державний комітет України у справах містобудування і архітектури, 1995. – 55 с.
ДБН Б.2.4-4-97. Планування і забудова сільських поселень. Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. – К.: Держкоммістобудування України, 1997. – 27 с.
ДБН В 2.2.5-97. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
ДБН В.2.2-7-98. Будинки та споруди. Будівлі і споруди по зберіганню мінеральних добрив та засобів захисту рослин. – К.: Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, 1998. – 14 с.
ДБН В.2.5-16-99. Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж. Визначення розмірів земельних ділянок для об’єктів електричних мереж // Київ: Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України, 1999. – 20 с.
ВСН 43-85. Застройка территорий коллективных садов, здания и сооружения. Нормы проектирования. – Госгражданстрой. – М.: Стройиздат, 1988. – 8 с.
ВСН 38-82. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем и проектов районной планировки, планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных пунктов: (ВСН 38-82/ Госграждансрой). – Стройиздат: Москва, 1984. – 52 с.
РСН 341-86. Планировка и застройка районов индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Украинской ССР: (РСН 341-86/Госстрой УССР). – Государственный комитет Украинской ССР по делам строительства, 1986. – 16 с.
ДБН В. 2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони. – На заміну СНіП ІІ-11-77. Видання офіційне. – К.: Держкоммістобудування, 1998. – 80 с.
СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. – Утвержденны 5 ноября 1971 года. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 97 с.
СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. – Утверждены постановлением Госстроя СССР от 19 сентября 1985 года № 154. – Издание официальное. – М.: Центральный институт типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР, 1986. – 20 с.
СНиП 11-7-81 Строительство в сейсмических районах. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам гражданского строительства от 15 июня 1981 года № 94. – М.: Сторйстандарт, 1982. – 48 с.
СНиП 11-12-77 Защита от шума. – Утверждены постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 14 июня 1977 года № 72. – М.: Стройиздат, 1978. – 49 с.
Оціночні показники санітарного стану ґрунтів населених місць. – Затверджені 7 липня 1977 р. – № 1739-77 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. У 6 т. Під заг. ред. проф. А. М. Сердюка. Т. 5. Ч. 1. – К.: МОЗ, Головне санітарно-епідеміологічне управління, 1996. – С. 276-281.
Лікувальні пляжі. Санітарні правила влаштування, обладнання та експлуатації. – Введені в дію з 1 січня 1987 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 141-169.
Орієнтовно допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунтах (ОДК). – Затверджені 10 червня 1981 р. – № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Положення про порядок проектування та експлуатації зон санітарної охорони джерел водопостачання і водопроводів господарсько-питного призначення. – Затверджене 18 грудня 1982 р. – № 2640-82 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 250-267.
Санітарні правила влаштування і утримання полігонів для твердих побутових відходів. – Затверджені 16 травня 1983 р. – № 2811-83 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 187-197.
Санітарні норми і правила захисту населення від впливу електричного поля, що створюється повітряними лініями електропередачі змінного струму промислової частоти. – Затверджені 28 лютого 1984 р. – № 2971-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 227-243.
Санітарні норми допустимого шуму, створюваного виробами медичної техніки в приміщеннях лікувально-профілактичних закладів. – Затверджені 30 липня 1984 р. № 3057-84 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 244-249.
Гранично допустимі концентрації хімічних речовин у ґрунті (ГДК) № 3210-85. – Затверджені 1 лютого 1985 р.. – № 3210-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 282-283.
Гранична кількість накопичення токсичних промислових відходів на території підприємства (організації). – Затверджені 2 лютого 1985 р. – № 3209-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 254-261.
Гранична кількість токсичних промислових відходів, що допускається для складування в накопичувачах (на полігонах) твердих побутових відходів (нормативний документ). – Затверджені 30 травня 1985 р. – № 3897-85 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 267-275.
ОДК хімічних речовин у ґрунті. – Затверджені 10 червня 1986 р. – № 2402-81 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 284-285.
Санітарні норми допустимих концентрацій (ГДК) хімічних речовин у ґрунтах. – Затверджені Наказом Головного санітарного лікаря СРСР від 30 жовтня 1987 р. – № 4433-87 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 263-264.
СанПиН 42-128-4690-88. Санітарні правила утримання території населених місць. – Затверджені 5 серпня 1988 р. – № 4690-88 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 171-186.
СанПиН 42-128-4948-89 Санітарні норми допустимих рівнів інфразвуку та назькочастотного шуму на території житлової забудови. – Затверджені 24 січня 1989 р. № 4948-89 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5, ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 235-242.
СанПиН № 5.02-12/Н. Санітарні правила і норми розміщення, влаштування та експлуатації малих ферм для утримання тварин (худоби, птиці, звірів) у населених пунктах Української РСР. – Затверджені 12 липня 1989 р. // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією Л. С. Некрасової. – Т. 5. – ч. 2. – Київ. – 1998. – С. 210-226.
Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. – Затверджені 19 червня 1996 р. – № 172 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. - Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 110-140.
Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. – Затверджені 19 червня 1996 р. – № 173 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 6-93.
Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. – Затверджені 1 серпня 1996 р. – № 239 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних та протиепідемічних питань. – Міністерство охорони здоров’я України. Головне санітарно-епідеміологічне управління. – Під загальною редакцією А. М. Сердюка. – Т. 5, ч. 1. – Київ. – 1996. – С. 286-307.
Державні санітарні правила і норми “Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості центральнованного господарсько-питного водопостачання”. – Затверджені 23 грудня 1996 р. № 383 // Офіційний вісник України. – 1997. – № 16. – Ст. 131.
Норми радіаційної безпеки України. – Затверджені 1 грудня 1997 р. – № 62 (НРБУ-97) // Державні гігієнічні нормативи. – Київ: Відділ поліграфії Українського центру держсанепідемнагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.
Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98. Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві. - Затверджені 3 серпня 1998 р. – № 1 // Збірник важливих офіційних матеріалів з санітарних і протиепідемічних питань. Т. 9. Ч. 1. / Ред. Головний державний санітарний лікар України О. О. Бобильова. – Київ, 1999. – С. 77 – 189.
ДСанПіН 2.2.7. 029-99. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення класу їх небезпеки для здоров’я населення. – Затверджені 1 липня 1999 р. – № 29. – Київ. – 1999. – 39 с.
Щодо затвердження ДБН А.2.2. – 1 – 2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування: Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 15 грудня 2003 р. № 214 // Поточний архів Державного комітету України з будівництва та архітектури за 2003 р.
Наказ Держстандарту України ДСТУ ISO 14001–97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування 18.08.97 р. № 495 // Видання офіційне. – К.: Держстандарт України, 1997 р.
Конвенція Всесвітньої Метеорологічної організації, Вашингтон, 1947 р. (дата приєднання України 12 квітня 1948 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_163.
Конвенція про міжнародну морську організацію 1948 р. в редакції 1982 р., Женева (дата приєднання України 04 лютого 1994 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_219.
Конвенція про відкрите море, 1958 р., Женева (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_180.
Конвенція про континентальний шельф, 1958 р., Женева (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_179.
Конвенція про територіальне море, та прилеглу зону, Женева, 1958 р. (дата ратифікації СРСР 20 жовтня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_178.
Договір про Антарктику, 1959 р., Вашингтон (дата приєднання України 17 вересня 1992 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_224.
Конвенція про рибальство у північно-східній частині Атлантичного океану, Лондон, 1959 р. (дата ратифікації Україною в складі СРСР 18 серпня 1960 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_236.
Віденська конвенція про цивільну відповідальність за ядерну шкоду (з поправками), Відень, 1963 р. (дата приєднання України 12 липня 1996 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_006.
Конвенція про Міжнародну раду по дослідженню моря (з поправками), Копенгаген, 1964 р. (дата ратифікації Україною 30 вересня 1965 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_475.
Європейська конвенція про захист тварин під час міжнародних перевезень, Париж, 1968 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_227.
Міжнародна конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну забрудненням нафтою, Брюссель, 1969 р. (дата приєднання України 04 липня 2002 р.)// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_806.
Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як природне середовище водоплавних птахів, Рамсар, 1971 г. (Україна бере участь з 29 жовтня 1996 р.)// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_031.
Договір про заборону розміщення на дні морів і океанів та в їх надрах ядерної зброї та іншої зброї масового знищення, Лондон, Москва, Вашингтон, 1971 р. (дата депонування ратифікаційної грамоти 18 травня 1972 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_385.
Конвенція про цивільну відповідальність у галузі морських перевезень ядерних матеріалів, Брюссель, 1971 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_125.
Стокгольмська декларація з навколишнього середовища від 16 червня 1972 р., Стокгольм, 1972 р. (ратифікації/ приєднання не потребує) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_454.
Конвенція про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної (біологічної) та токсичної зброї та про її знищення, Лондон, Москва, Вашингтон, 1972 р. (дата нотифікації про прийняття Україною 26.03.1975 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_054.
Конвенція про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини, Париж, 1972 р. (дата ратифікації Україною 04 жовтня 1988 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_089.
Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що знаходяться під загрозою зникнення, Вашингтон, 1973 р. (дата приєднання України 14 травня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_129.
Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду від забруднення нафтою в результаті розвідки та розробки мінеральних ресурсів морського дна, Лондон, 1976 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_256.
Конвенція про захист працівників від професійного ризику, спричиненого забрудненням повітря, шумом та вібрацією на робочих місцях, Женева, 1977 р. (набула чинності для України у складі СРСР 03 червня 1989 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_051.
Конвенція про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, Женева, 1977 р., (дата ратифікації Україною в складі СРСР 16 травня 1978 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_258.
Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин, Бонн, 1979 р. (дата приєднання України 19 березня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_136.
Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, Берн, 1979 р. (дата приєднання України 29 жовтня 1996 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_032.
Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Женева, 1979 р. (дата ратифікації 05 червня 1980 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_223.
Конвенція про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок (з поправками), Відень, Нью-Йорк, 1979 р. (Україна бере участь з 05 травня 1993 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_024.
Конвенція про збереження морських живих ресурсів Антарктики, Канберра 1980 р. (Україна бере участь з 04 лютого 1994 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_045.
Конвенція Організації Об’єднаних Націй з морського права, Монтего Бей, 1982 р. (дата приєднання України 03 червня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057.
Протокол до Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані 1979 р., що стосується довгострокового фінансування Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі (ЄМЕП) Женева, 1984 р. (дата нотифікації про прийняття 30 січня 1985 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c50.
Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Гельсінкі, 1985 р. (дата прийняття УРСР 12 вересня 1986 р.) //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_091.
Віденська конвенція про охорону озонового шару, Відень, 1985 р. (дата прийняття УРСР 20 травня 1986 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_088.
Конвенція про оперативне оповіщення про ядерну аварію, Відень, 1986 р. (дата ратифікації УРСР 30 грудня 1986 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_026.
57. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей, Страсбург, 1986 р. //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_137.
Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, Монреаль, 1987 р. (дата нотифікації про прийняття Україною 20 вересня 1988 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_215.
Європейська конвенція про захист домашніх тварин, Страсбург, 1987 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a15.
Протокол про обмеження викидів окислів азоту або за їх транскордонних потоків до Конвенції 1979 р. про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, Софія, 1988 р. (дата приєднанняї УРСР 03 червня 1989 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_139.
Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням, Базель, 1989 р. (дата приєднання України 01.07.1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_022.
Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, Еспо, 1991 р. (дата ратифікації Україною 19 березня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_272.
Протокол про охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику, Мадрид, 1991 р. (дата приєднання України 22 лютого 2001 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_645.
Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р. (ратифікації/ приєднання не потребує) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_455.
Конвенція про транскордонний вплив промислових аварій, Гельсінкі, 1992 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_262.
Конвенція про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, Гельсінкі, 1992 р. (дата приєднання України 01 липня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_273.
Конвенція про захист Чорного моря від забруднення, Бухарест, 1992 р. (дата ратифікації Україною 04 лютого 1994 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_065.
Конвенція про захист морського середовища району Балтійського моря, Гельсінкі, 1992 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/987_009.
Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Ріо-де-Жанейро, 1992 р. (дата ратифікації України 29 листопада 1994 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_030.
Рамкова конвенція Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату, Нью-Йорк, 1992 р. (дата ратифікації Україною 29 жовтня 1996 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_044.
Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення та використання хімічної зброї та про її знищення, Париж, 1993 р. (дата ратифікації Україною 16 жовтня 1998 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_182.
Конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, завдану в результаті діяльності, небезпечної для довкілля, Лугано, 1993 р. / Conventiov on Civil Liability for damage resulting from activities dangerous to the environment. Lugano, 21. 06. 1993 // European Treaty Series /150. – 1993.
Конвенція щодо співробітництва по охороні та сталому використанню ріки Дунай, Софія, 1994 р. (дата ратифікації Україною 17 січня 2002 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_800.
Конвенція про ядерну безпеку, Відень, 1994 р. (дата ратифікації Україною 17 грудня 1997 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_023.
Протокол до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані про подальше зменшення викидів сірки, Осло, 1994 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_802.
Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміни клімату, Кіото, 1997 р. (дата ратифікації Україною 04 лютого 2004 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_801.
Об'єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, Відень, 1997 р. (дата ратифікації Україною 20 квітня 2000 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_335.
Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, Орхус, 1998 р. (дата ратифікації Україною 06 липня 1999 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_015.
Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обґрунтованої згоди щодо окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі, Роттердам, 1998 р. (дата приєднання України 26 вересня 2002 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_a35.
Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 г. о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Орхус, 24 июня 1998 г. //http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c75.
Протокол про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього видалення, Базель, 1999 р. (дата ратифікації Україною 22 жовтня 2009 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_793.
Протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., Гетеборг, 30 ноября 1999 г. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c51.
Протокол про воду і здоров’я до Конвенції про охорону і використання транскордонних водотоків і міжнародних озер, Лондон, 1999 р. (дата ратифікації Україною 09 липня 2003 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_030.
Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, Монреаль, 2000 р. (дата ратифікації Україною 12 вересня 2002 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_935.
Європейська ландшафтна конвенція, Флоренція, 2000 р. (дата ратифікації Україною 07 вересня 2005 р.) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_154.
Международная конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом, Лондон, 23 марта 2001 г. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат, Київ, 2003 р. (дата ратифікації Україною 07 квітня 2004 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Протокол о гражданской ответственности и компенсации за ущерб, причиненный трансграничным воздействием промышленных аварий на трансграничные воды к Конвенции 1992 года по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озёр и к Конвенции 1992 года о трансграничном воздействии промышленных аварий, Киев, 21 мая 2003 г. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_c04/page.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2849 (XXVII) від 20 грудня 1971 р. Розвиток та навколишнє середовище // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2849(XXVI)&Lang=R&Area=RESOLUTION.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/2995 (XXVII) від 15 грудня 1972 р. Співробітництво між країнами в сфері навколишнього середовища //http://daccessods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/2995(XXVII)&Lang=R&Area=RESOLUTION.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/36/192 від 17 грудня 1981 р. Міжнародне співробітництво в сфері навколишнього середовища // http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/36/192&Lang=R.
Резолюція Генеральної Асамблеї ООН A/RES/44/226 (XXVII) від 22 грудня 1989 р. Обіг та видалення, контроль та транскордонне перевезення токсичних та небезпечних продуктів та речовин // http://daccess- ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/RES/44/226&Lang=R.
Directive 85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC //Official Journal L 175, 05.07.1985, p. 40-48.
Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment // Official Journal L 197, 21.07.2001 р. 30 – 37.
Directive 2003/4/EC on public access to environmental information and repealing Directive 90/313/EEC // Official Journal L 41, 14.02.2003, р. 26-32.
Directive 2003/35/EC providing for public participation in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the environment and amending with regard to public participation and access to justice Directives 85/337/EEC and 96/61/EC // Official Journal L 156, 25.06.2003, p. 17-25.
Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe // Official Journal L 152, 11.6.2008, p.2-42.
Directive 2004/107/EC relating to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air // Official Journal L 23, 26.1.2005, p. 3.
Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 93/12/EEC as amended by Directives 2000/71/EC, 2003/17/EC and 2009/30/EC and Regulation (EC) 1882/2003 // OJ L 350 of 28.12.1998, OJ L 287 of 14.11.2000, OJ L 76 of 22.3.2003, OJ L 140 of 5.6.2010, OJ L 284 of 31.10.2003.
Directive 99/32/EC on reduction of sulphur content of certain liquid fuels and amending Directive 93/12/EC as amended by Regulation (EC) 1882/2003 and Directive 2005/33/EC// Official Journal L 121,11.05.1999, p.13.
Directive 94/63/EC on the control of volatile organic compound (VOC) emissions resulting from the storage of petrol and its distribution from terminals to service stations as amended by Regulation (EC) 1882/2003 // Official Journal L 365, 31.12.1994.
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Стешиної Рити Анатоліївни щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 2 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (справа про зону відчуження). Справа № 1-29/2000 від 25 жовтня 2000 р. № 12-рп/2000 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання). Справа № 1-30/2001 від 19 квітня 2001 р. № 4-рп/2001 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 5, частини третьої статті 6, статті 32 Закону України “Про угоди про розподіл продукції” (справа про угоди про розподіл продукції). Справа № 1-40/2001 від 6 грудня 2001 р. № 17-рп/2001 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства “Всеукраїнський Акціонерний Банк” щодо офіційного тлумачення положень пункту 22 частини першої статті 92 Конституції України, частин першої, третьої статті 2, частини першої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про відповідальність юридичних осіб). Справа № 1-22/200130 від травня 2001 р. № 7-рп/2001 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес). Справа № 1-10/2004 від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна “передача”, який вживається у підпункті 5.1.17 пункту 5.1 статті 5 Закону України “Про податок на додану вартість” (справа про тлумачення терміна “передача земельних ділянок”). Справа № 1-5/2004 від 5 лютого 2004 р. № 2-рп/2004 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками). Справа № 1-17/2005 від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту http:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Указу Президента України “Про заходи щодо підвищення ефективності управління нафтовою галуззю” від 16 липня 2004 р. № 814 (справа про управління нафтовою галуззю). Справа № 1-15/2005 від 5 жовтня 2005 р. № 7-рп/2005 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів „а”, „б”, „в”, „г” статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Справа № 1-6/2010 від 1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзацу третього частини четвертої, частин шостої, сьомої, восьмої статті 121 Закону України „Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, частини сьомої статті 1 Закону України „Про систему оподаткування”,абзацу другого пункту 3 розділу ІІ „Прикінцеві положення” Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостереження підприємств з видобування і переробки уранових руд, ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами”. Справа № 1-31/2010 від 20 травня 2010 р. № 14-рп/2010 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування). Справа № 1-9/2009 від 16 квітня 2009 р. № 7-рп/2009 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII „Третейське самоврядування “Закону України „Про третейські суди” (справа про завдання третейського суду). Справа № 1-3/2008 від 10 січня 2008 р. № 1-рп/2008 // Офіційний сайт Конституційного суду України. Режим доступу до сайту [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] від 31 березня 1995 р. № 4 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного суду № 5 від 25травня 2001 р., № 1 від 27 лютого 2009 р.) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з відшкодуванням моральної шкоди” від 29 лютого 1996 р. № 02-5/95 (із змінами, внесеними згідно з роз’ясненнями Вищого арбітражного суду України № 02-5/445 від 18листопада 1997 р., № 02-5/433 від 13 листопада 1998 р., № 02-5/618 від 06 листопада 2000 р.) // http://vgsu.arbitr.gov.ua/news/205/.
Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища” від 27 червня 2001 р. № 02-5/744 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів” від 26 квітня 2002 р. № 4 (із змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 р. № 16) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 16 квітня 2004 р. № 7 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля” від 10 грудня 2004 р. № 17 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил” від 03 червня 2005 р. № 8 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рекомендації президії Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства України з питань митної справи” від 14 липня 2005 р. № 04-5/218) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 23 грудня 2005 р. № 14 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Офіційний лист Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 29 жовтня 2008 р. № 19-3767/0/8-08 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Пленуму Верховного Суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 12 червня 2009 р. № 7// [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 01 січня 2010 р. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рекомендації президії Вищого господарського суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 02 лютого 2010 р. № 04-06/15 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 23 червня 2010 р. № 05-05/357 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 17 травня 2011 р. № 6 (із змінами і доповненнями) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Вищого адміністративного суду України “Про судову практику вирішення адміністративними судами спорів, що виникають у зв'язку із застосуванням статей 39, 48, 50, 52, 54 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 16 березня 2012 р. № 4 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Постанова Вищого адміністративного суду України “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 21 травня 2012 р. № 6 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” від 11 червня 2012 р. № 01-06/805/2012 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Лист Вищого господарського суду “[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]” 22 січня 2013 р. № 01-06/84/2013 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про затвердження Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської зони на період до 2020 року” від 28 березня 2002 р. № 370/1804 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про оголошення заказниками та пам'ятками природи місцевого значення природних об'єктів у м. Києві” від 24 жовтня 2002 р. № 96/256 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про затвердження Основних напрямків охорони навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки життєдіяльності у м. Києві” від 25 січня 2007 р. № 5/665 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про впорядкування діяльності у сфері поводження з побутовими відходами (крім токсичних та особливо небезпечних) у м. Києві” від 30 жовтня 2008 р. № 582/582 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про реорганізацію управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в Головне управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)” від 19 лютого 2009 р. № 53/1108 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про Київський міський фонд охорони навколишнього природного середовища” від 24 вересня 1998 р. № 10/111 (в редакції Рішення Київської міської Ради від 26 лютого 2010 р. № 18/3456) // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про затвердження Програми поводження з побутовими відходами у м. Києві на 2010 – 2015 роки” від 8 липня 2010 р. № 996/4434 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011 – 2015 роки” від 17 лютого 2011 р. № 32/5419 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради “Про оголошення території та об'єкта комплексними пам'ятками природи місцевого значення” від 05 квітня 2012 р. № 389/7726 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Рішення Київської міської Ради від 25 грудня 2008 р. № 1051/1051 9 (в редакції Рішення Київської міської Ради від 25 грудня 2012 р.) “Про Правила благоустрою міста Києва” // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

13 PAGE 14215Заголовок 1,заголовок 1Jђ Заголовок 2 Заголовок 9Основной шрифт

Приложенные файлы

  • doc 149367
    Размер файла: 740 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий