ФО Методичка семінар ЕП

В С Т У П

У процесі вивчення бухгалтерського обліку важливим є не лише пізнання змісту обліку, його економічних категорій, термінологій та правил ведення, але й пошук ефективних форм засвоєння знань. Для найкращого засвоєння знань студентами викладачу необхідно знайти раціональне співвідношення між такими формами навчання, як лекція, практичне та семінарське заняття, самостійна робота студентів, а також досягти їх високої ефективності.
Семінарські заняття з курсу „Бухгалтерський облік” повинні поєднувати лекційну форму навчання із систематичною роботою студентів з підручниками та нормативними актами з питань бухгалтерського обліку; поєднувати теоретичну підготовку студентів з практикою; систематично контролювати роботу студентів та перевіряти їх знання та навички.
Одним із інструментів на шляху відтворення якості проведення семінарських занять є тестування. У порівнянні з традиційними формами контролю тести мають певні переваги:
представляють більш об’єктивний спосіб контролю;
забезпечується рівність умов, єдині критерії для оцінювання та аналізу результатів;
за допомогою тестів можна перевірити психологічні якості, які необхідні у майбутній професії ( уважність, механічна пам’ять, вміння зосередитись, охайність, методичність).
Практичні завдання, наведені у збірнику, покликані конкретизу-вати і закріпити теоретичні знання, розвивати у студентів навички у використанні цих знань під час вирішення ситуаційних завдань.
В процесі семінарського заняття викладач знайомить з методикою рішення практичних задач і ситуацій, визначає ступінь засвоєння матеріалу, викладеного в лекції, організовує самостійну роботу студентів.
Метою створення даного збірника є організувати роботу сту-дентів під час семінарських занять найбільш ефективно. Збірник складено відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму „Економіка і підприємництво” та переліком дисциплін „Економіка підприємства” і зокрема дисципліни „Бухгалтерський облік ІІ”.


З М І С Т

Тема 1. Міжнародні принципи й організація обліку за національними стандартами.

Тема 2. Облік грошових коштів.

Тема 3. Облік розрахункових операцій та інших активів.

Тема 4. Облік поточних зобов’язань.

Тема 5. Облік товарно-матеріальних цінностей.

Тема 6. Облік праці і заробітної плати.

Тема 7. Облік необоротних активів

Тема 8. Облік довгострокових зобов’язань

Тема 9. Облік доходів і результатів діяльності

Тема 10. Облік інвестицій

Тема 11. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань

Тема 12. Облік витрат за елементами діяльності

Тема 13. Облік витрат за видами діяльності

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Тема 15. Принципи і методи калькуляції за галузями виробництва

Тема 16. Особливості обліку операцій у різних типах організацій

Тема 17. Бухгалтерська звітність

Тема 1: Міжнародні принципи і організація обліку за національними стандартами

Тестові завдання

Яке з наведених нижче тверджень стосовно МСБО є правильним:
а) МСБО є обов’язковим для виконання,
б) МСБО визначають порядок ведення бухгалтерського обліку,
в) МСБО використовуються насамперед міжнародними організаціями,
г) вірної відповіді не запропоновано.

Принципи бухгалтерського обліку в Україні встановлено:
а) Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
б) П(С)БО,
в) МСБО.

Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні здійснюється на підставі:
а) Постанови КМУ „Про затвердження програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів”
б) Конституції України,
в) Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”

Регулюванням питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні займається:
а) Національний банк України,
б) Державний комітет статистики,
в) Міністерство фінансів,
г) Державне казначейство України.

Державне казначейство України регламентує бухгалтерський облік та складання фінансової звітності:
а) банків,
б) бюджетних установ,
в) акціонерних товариств.
Розробку форм бухгалтерської звітності в Україні покладено на:
а) Методологічну раду з бухгалтерського обліку,
б) Міністерство фінансів,
в) Державний комітет статистики.

Термін „облікова політика” визначений:
а) Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність ”,
б) Законом України про аудиторську діяльність,
в) Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”
г) П(С)БО 2 „Баланс”.

8. Облікова політика підприємств має враховувати:
а) умови організації праці робітників та матеріальне заохочення,
б) форму власності та організаційно-правову структуру,
в) фінансово-майновий стан підприємства,
г) відносини з податковими органами.

Облікова політика визначається:
а) вищестоящою організацією,
б) міністерством фінансів,
в) податковими органами,
г) самостійно.

Створення бухгалтерської служби на чолі з головним бух-галтером – це:
а) Форма керівництва бухгалтерським обліком,
б) форма організації звітності,
в) форма організації бухгалтерського обліку,
г) форма реалізації прав головного бухгалтера.

Якщо філія підприємства виділена на окремий баланс, вона:
а) не зобов’язана вести бухгалтерський облік,
б) зобов’язана вести бухгалтерський облік,
в) зобов’язана вести лише оперативний облік,
г) зобов’язана вести лише податковий облік.

Виділення окремих відділів (груп) відповідно до найважливіших ділянок облікового процесу – це структура бухгалтерії:
а) предметна,
б) виробнича,
в) комбінована.

Зміна облікової політики може відбутися за умови: 1) зміни матеріально-відповідальних осіб, 2) зміни керівника підприємства, 3) зміни тривалості операційного циклу, 4) зміни вимог Міністерства фінансів, 5) зміни цін на енергоносії, 6) зміни статутних вимог підприємства:
а) 3,4,6,
б) 1,2,3,
в) 3,4,5,
г) 4,5,6.

До факторів які впливають на вибір облікової політики підприємства відносять:
а) місцезнаходження підприємства,
б) форма власності,
в) кількість власників

15. В розділі „Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку” Наказу про облікову політику зазначаються:
а) методи нарахування амортизації,
б) форми ведення бухгалтерського обліку,
в) правила документообігу.

Робочий план рахунків підприємства:
а) складається на основі типового плану рахунків,
б) не містить позабалансових рахунків,
в) складається з рахунків, якими користується бухгалтер протягом робочого дня.
Підставою для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій є:
а) інвентаризація,
б) первинні документи,
в) наказ керівника.

Бухгалтерський облік в Україні поділяється на фінансовий і управлінський.
а) так,
б) ні.

Одним із завдань державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні є їх удосконалення.
а) так,
б) ні.

Згідно з чинним законодавством підприємство не може самостійно визначати форму обліку.
а) так,
б) ні.

В фінансовому обліку передусім відображається інформація про витрати.
а) так,
б) ні.


Тема 2: Облік грошових коштів

Тестові завдання

Ліміт залишку готівки не встановлюється:
а) підприємствам, які мають рахунки в банку,
б) підприємствам зв’язку,
в) підприємствам які не проводять операцій з готівкою.2. Якщо штатним розкладом не передбачено посаду касира, його обов’язки може виконувати:
а) бухгалтер,
б) керівник,
в) будь-який працівник за наказом керівника та за умови складання з ним договору про повну матеріальну відповідальність.

3. Обліковим регістром, призначеним для обліку касових операцій касиром є:
а) Журнал реєстрації касових ордерів,
б) звіт касира,
в) Касова книга.

4. Під готівкою розуміють:
а) валюту України у вигляді грошових коштів;
б) іноземну валюту у вигляді грошових коштів,
в) грошові знаки національної валюти України та обігові пам’ятні та ювілейні монети, яки є дійсними платіжними засобами.

5. Видача грошових коштів з каси підприємства оформлюється:
а) звітом касира,
б) накладною,
в) ВКО

6. Помилки в заповненні чека виправляються:
а) методом „червоного сторно”
б) методом коректури
в) виправлення не допускаються.

7. Який документ видається банком підприємству і відображає рух грошових коштів на рахунку в банку?
а) звіт касира,
б) виписка банку,
в) платіжне доручення.
8. Для одержання готівки в касу підприємства з поточного рахунку касир заповнює:
а) чек,
б) платіжне доручення,
в) звіт касира.

9. Надходження грошових коштів в касу з поточного рахунку підприємства оформлюється проводкою:
а) Д311 К 301
б) Д301 К 311
в) Д301 К 371

Готівка, кошти на рахунках в банку та депозитах до запитання це:
а) грошові засоби,
б) грошові кошти,
в) валюта.

11. Після закінчення роботи приміщення каси закривається:
а) касиром,
б) керівником,
в) касиром в присутності керівника та головного бухгалтера.

12. Грошові документи це:
а) національна валюта, іноземна валюта,
б) оплачені путівки в санаторії, пансіонати і будинки відпочинку, поштові марки, проїзні квитки,
в) грошові знаки національної валюти України та обігові пам’ятні та ювілейні монети, яки є дійсними платіжними засобами.

13. Документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням, називають:
а) касовими ордерами,
б) платіжними дорученнями,
в) чековими книжками.14. Виправлення в касовій книзі проводяться шляхом:
а) підчистки лезом,
б) коректурним способом за підписом касира і бухгалтера,
в) лист з помилкою перекреслюється з поміткою „зіпсовано”, правильні записи здійснюються на наступному листі.

15. Скільки рахунків в банку може відкрити господарюючий суб’єкт:
а) один,
б) три,
в) кількість рахунків необмежена,

16. Розпорядження обслуговуючому банку про перерахування коштів на рахунок іншого підприємства називається:
а) чек,
б) платіжне доручення,
в) платіжна вимога.

17. Яким документом підтверджується внесення готівки на рахунок в банк?
а) ПКО,
б) чеком,
в) об’ява на внесення готівки.

18. Перерахування коштів для придбання іноземної валюти оформлюється проводкою:
а) Д 32 К 31;
б) Д 33 К 31;
в) Д 30 К 31.


Практичні завдання

Завдання 1. Вказати кореспонденцію рахунків на підставі господарських операцій:
Погашено готівкою довгострокову позику банку
Передано гроші з операційної каси в касу підприємства
Перераховано гроші для придбання іноземної валюти
Отримано готівку в погашення одержаних раніше векселів
Одержано готівку від покупця за раніше відвантажену продукцію
Оплачено готівкою витрати на монтаж основних засобів
Зараховано на поточний рахунок виручку від інкасатора
Видано готівкою безвідсоткову позику працівнику
Передано виручку інкасатору для зарахування на поточний рахунок
Повернуто в касу невикористані підзвітні суми

Завдання 2. На підставі журнал-ордера скласти бухгалтерські проводки:

Дата
з кредиту рахунку 30 в дебет рахунків
Всього по кредиту 30


Д311
Д361
Д661
Д685
Д152
Д92
Д60
Д372


01.--

400,00


400,00

03.--
340,00
30,00


370,00

06.--


4500,00
35,00
4535,00

07.--780,00
780,00

08.--
1200,00

3000,00

4200,00

За місяць
1200,00
400,00
4500,00
780,00
340,00
30,00
3000,00
35,00
10285,00


Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Реєстр господарських операцій

Зміст господарської операції
Сума

1
З поточного рахунку надійшли грошові кошти
- на виплату зарплати
- на господарські потреби

6000
300

2
Одержано в касу кошти за відвантажену продукцію від покупців
450

3
Видано з каси заробітну плати працівникам (депоновано 500грн)
?

4
Видано під звіт на господарські потреби Іванюк Б.А.
200

5
Видано працівнику матеріальну допомогу з каси згідно колективного договору
100

6
Іванюк Б.А. відзвітувалась за отримані під звіт кошти на загально виробничі потреби
190

7
Повернуто в касу невикористані підзвітні суми
?

8
Зараховано на поточний рахунок з каси понадлімітні залишки грошей
?


Завдання 4. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Реєстр господарських операцій

Зміст господарської операції
Сума

1
Видано з каси Соловейко С.О. кошти на відрядження 200$ США (курс 5,5грн. за 1$)
?

2
Затверджено авансовий звіт Соловейко С.О. 150 $ ( курс 5,60грн)
Внесено в касу невикористані підзвітні суми
?

3
Відображена курсова різниця
?

4
Списано курсову різницю на фінансовий результат
?


Завдання 5. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі наведеного реєстру господарських операцій АТ ”Бокс”.


Зміст господарських операцій
Сума

1
Зараховано короткострокову позику банку на поточний рахунок
3000

2
Видано під звіт Морозову М.В. готівку на придбання канцелярського приладдя
30

3
Отримано в касу виручку від реалізації холодильників „Норд”
7200

4
Відкрито акредитив за рахунок коштів поточного рахунку для розрахунку з фірмою „Бартон” за матеріали
2300

5
Здано виручку інкасатору для передачі в банк
7200

6
Оприбутковано канцелярське приладдя, придбане Морозовим М.В.
26

7
Зараховано на поточний рахунок виручку від інкасатора
?

8
Повернуто залишок підзвітних сум в касу від Морозова М.В.
?

9
Проведено розрахунок акредитивом з фірмою „Бартон”
2050

10
З поточного рахунку погашено короткострокову позику банку
?

11
Зараховані на поточний рахунок невикористані сумі акредитиву
?


Завдання 6. На підставі відомості №2 за вересень ТОВ „Гарант” скласти журнал господарських операцій.
Відомість №2
По рахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті” за вересень ц.р. по ТОВ„Гарант”
Дата виписки банку
В дебет рахунку 311 з кредиту рахунків:
Дебет рах. 311


161
301
331
341
361
371
501
601
631


01.09
600
600

02.09

1200012000

04.09
724
115839

09.09176

176

10.09


394

432
826

20.09

35
56


91

26.0984

84

Всього
724
12035
394
176
600
115
56
84
432
14616


Завдання 7. На підставі Журнал-ордера №2 за вересень ТОВ „Гарант” скласти журнал господарських операцій.
Журнал-ордер №2

По рахунку 311 „Поточні рахунки в національній валюті” за вересень ц.р. по ТОВ”Гарант”
Дата виписки банку
з кредиту рахунку 311 з дебет рахунків
Кредит рах. 311


301
313
333
361
377
501
521
601
621
652


03.09
400

400

04.09

90


90

180

06.09


15001500

12.09


16001600

14.09500


500

16.09

800
800

27.09470

460
930

29.09
56

56


400
800
1600
470
56
90
1500
500
90
460
5966


Завдання 8. На підставі наведених даних заповнити платіжне доручення
Данні для виконання:
Підприємство ТОВ „Глорія” (код: 28253078, банк: ПІБ, МФО 311711 рахунок 26003501935137) розрахувалось згідно рахунка № 260 від 12.03.07 за продукти харчування на суму 3600грн. в т.ч. ПДВ з ТОВ „Кошик” (код 34568723, Банк „СЕБ Банк”, МФО 311714 рахунок №36004759734984)
Підприємство ТОВ „Глорія” (код: 28253078, банк: ПІБ, МФО 311711 рахунок 26003501935137) погасило заборгованість перед бюджетом по ПДВ за серпень 2007 року. УДК (код:23459876, банк УДК МФО 300311 рахунок №348876109867467)

Тема 3: Облік розрахункових операцій та інших активів

Тестові завдання

1. Облік розрахунків за виданими авансами ведуть на рахунку:
а) 373; б) 371; в) 374; г) 372.

2. Облік розрахунків за претензіями ведуть на рахунку:
а) 372; б) 371; в) 375; г) 374.

3. За виявлену невідповідність якості матеріалів постачальника умовам, що зумовлені договором відображають кореспонденцією:
Дт Кт
а) 373 63
б) 374 63
в) 63 375
г) 371 36
4.Не використана сума резерву приєднується до прибутку і відображається кореспонденцією:
Дт Кт
а) 71 39
б) 36 74
в) 38 71
г) 74 36

5. На рахунку 34 ведеться облік:
а) короткострокових векселів одержаних;
б) короткострокових векселів виданих;
в) довгострокових векселів одержаних;
г) довгострокових векселів виданих.

6. При наданні послуг іншим підприємствам оформляється:
а) рахунок-фактура;
б) акт виконаних робіт (послуг);
в) податкова накладна;
г) платіжна вимога-доручення.

7. Одержання векселів за реалізовану продукцію відображають кореспонденцією:
Дт Кт
а) 35 36
б) 34 36
в) 36 35
г) 34 63

8. Повернення невикористаних підзвітних сум відображають:
Дт Кт
а) 31 371
б) 30 372
в) 372 30
г) 371 31
9. Облік резерву сумнівних боргів ведуть на рахунку:
а) 35; б) 34; в) 36; г) 38.

10. Облік короткострокових векселів одержаних ведуть на рахунку:
а) 39; б) 36; в) 35; г) 34.
11. Суми недостач, утримані з зарплати відображають:
Дт Кт
а) 372 66
б) 66 375
в) 66 374
г) 374 66

12. Письмове боргове зобов’язання встановленої форми, яке видається покупцем постачальнику і надає йому право вимагати з покупця сплати у певний строк називається:
а) дорученням;
б) акцією;
в) векселем;
г) претензією.

13. Облік розрахунків з покупцями та замовниками регламентується:
а) П(с) БО 10;
б) П(с) БО 11;
в) П(с) БО 9;
г) П(с) БО 12.

14. Підставою для відрядження працівника є:
а) посвідчення про відрядження;
б) наказ керівника про відрядження;
в) авансовий звіт;
г) видатковий касовий ордер.

15. Працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися протягом:
а) 3 робочих днів;
б) 5 робочих днів;
в) в день повернення;
г) до наступної видачі підзвітної суми.


16. Основним документом, по якому проводяться розрахунки з покупцями (нарахування сум) є:
а) товарно-транспортна накладна:
б) акт;
в) виписка банку;
г) об’ява на внесок готівки.

17. Який первинний документ свідчить про придбання товару:
а) касовий чек;
б) договір купівлі-продажу;
в) товарно-транспортна накладна;
г) акт прийнятих робіт.

18. Які умови визнання дебіторської заборгованості активом:
а) відбувається зменшення активів або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства,
б) відбувається збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу підприємства,
в) існує ймовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.


Практичні завдання

Завдання 1. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі господарських операцій:
Видно з каси аванс підзвітній особі на відрядження за кордон.
Відпущено покупцям готову продукцію за договірними цінами.
Пред’явлено підприємством претензію за брак з вини постачальника.
Нараховані відсотки по орендних платежах за рік.
Проведено зарахування по попередньо виданих авансах і оплачених рахунках постачальника.
Видано вексель в забезпечення заборгованості за недопоставлену продукцію.
Відображено негативну курсову різницю по дебіторський заборгованості.
Одержано вексель в погашення поточної дебіторської заборгованості.
Утримано із заробітної плати працівника частину безпроцентної позики на житло.
Переведено короткострокову позику до розряду довгострокової.

Завдання 2. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Комірнику Матвійчику В.К. було видано під звіт на закупівлю канцелярських виробів 150грн. До авансового звіту було додано виправдовуючи документи на закупівлю:
папір А-4 80г/м.кв. 3 пач. по 21грн.
папір А-4 65г/м.кв. 5 пач. по 16грн.
Калькулятор 1 шт. 67грн.
Показати операції в обліку.

Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Підприємство ТОВ „Алькор” перерахувало аванс за будівельні матеріали згідно договору 3600грн. в т.ч. ПДВ ТОВ „Бонд”. Через 10 днів ТОВ „Алькор” отримало продукцію на суму 3000грн. в т.ч. ПДВ. Залишок перерахованого авансу було повернуто у зв’язку з розірванням договору.

Завдання 4. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Підприємство ТОВ „Витязь” перерахувало аванс ТОВ „Консис” за запчастини у сумі 6000грн. в т.ч. ПДВ. Через рік за рішенням суду ця сума була признана безнадійною і списана після закінчення терміну позовної давності. Але через два роки ТОВ „Консис” повернули суму авансу.

Завдання 5. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Під час інвентаризації було виявлено псування кабелю у зв’язку з недбалим зберіганням на суму 200грн. В результаті розслідування було виявлено винуватця Іванова В.К. За наказом керівника було прийнято рішення стягнути суму завданого збитку з заробітної плати Іванова.

Завдання 6. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Механіку підприємства було видано безвідсоткову позику згідно колективного договору у суму 500грн. У зв’язку з неповернення позики йому була виставлена претензія на суму неповерненої позики та відображена сума збитків через неповернення позики 50грн. Судом було прийнято рішення про стягнення суми позики та збитків у повному обсязі. Всю суму він вніс в касу підприємства.

Завдання 7. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Підприємство провело інвентаризацію розрахунків у результаті якої виявлено прострочену нічим не забезпечену дебіторську заборгованість по ТОВ „Промінь” 13800грн.,
ТОВ”Сяйво”-23000грн. Заборгованість признано сумнівною на нараховано резерв сумнівних боргів 3% та 5% відповідно. Згодом ТОВ „Промінь” повністю погасило заборгованість. А на ТОВ „Сяйво” було подано позов до суду. За послуги юристів сплачено 84

Завдання 8. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
За наказом керівника ТОВ ”Промінь” (м. Житомир), що займається виготовленням пластикових вікон, головного інженера Кручко Р.О. було відряджено до м. Київ для ознайомлення з новими технологіями і придбання дослідних зразків продукції. Аванс видано в сумі 400грн. При поверненні з відрядження Кручко Р.О. предоставив наступні документи:
посвідчення про відрядження з відмітками: вибув з м. Житомир – 10.12. ц.р., прибув до м. Київ -11.12.ц.р., вибув з місця Київ 16.12. ц.р. , прибув до м. Житомир17.12.ц.р.
рахунок готелю, у якому зазначено, що оплата за проживання з 11.12ц.р. по 16.12.ц.р. складає 250грн., рахунок за телефон в сумі 12грн.,
квитки на прїзд у міському транспорті пред’явлені не були, але Кручко Р.О. зазначив, що користувався метро, щоб доїхати до виставкового залу (ціна жетона в метро 1грн.)
накладна №12 і квитанція №7 про оплату зразків на суму 150 грн.

Тема 4: Облік поточних зобов’язань

Тестові завдання

1. Постачальники це:
а) юридичні або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво;
б) юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей, надають послуги;
в) юридичні або фізичні особи, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів.

2. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками не може вестись в розрізі:
а) постачальників,
б) кожного документа на сплату,
в) засновників.

3. Первинним документом для нарахування ПДВ є:
а) платіжне доручення,
б) податкова накладна,
в) товарно-транспортна накладна.

4. П(С)БО 11 має назву:
а) „Об’єднання підприємств”
б) „Зобов’язання”
в) „Дебіторська заборгованість”.

5. Зобов’язання визнаються, якщо:
а) їх оцінка може бути достовірно визначена,
б) Існує ймовірність одержання економічних вигод, пов’язаних з їх використанням у майбутньому;
в) не мають оцінки.
6. Заборгованість, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють с собі економічні вигоди – це:
а) дебіторська заборгованість,
б) забезпечення,
в) зобов’язання.

7. Поточні зобов’язання відображаються в балансі:
а) за сумою погашення,
б) за швидкістю погашення,
в) за теперішньою вартістю.

8. Короткострокові зобов’язання – це:
а) зобов’язання, які будуть погашені у встановлений законодавством термін;
б) зобов’язання, за яким платник податку повинен провести розрахунки у податковому періоді;
в) зобов’язання, які будуть погашені протягом дванадцяти місяців.

9. Підрядники це:
а) юридичні або фізичні особи, які виконують будівельно-монтажні роботи при спорудженні об’єктів на підставі договорів підряду на капітальне будівництво;
б) юридичні або фізичні особи, які здійснюють постачання товарно-матеріальних цінностей, надають послуги;
в) юридичні або фізичні особи, які в наслідок минулих подій заборгували підприємству певну суму грошових коштів.

10. Аналітичний облік розрахунків з постачальниками не може вестись в розрізі:
а) країн постачальників,
б) кожного документа на сплату,
в) засновників.

11. Перерахуванні податків та обов’язкових платежів здійснюється на підставі:
а) податкових накладних,
б) платіжних доручень,
в) розрахунків бухгалтерії.

12. Надходження матеріальних цінностей від постачальників до пред’явлення розрахункових документів називається:
а) матеріальними цінностями в дорозі,
б) невідфактурованими поставками,
в) товарними операціями.

13. Зобов’язання визнаються, якщо:
а) Існує ймовірність, зменшення економічних вигод внаслідок погашення існуючої заборгованості,
б) Існує ймовірність одержання економічних вигод, пов’язаних з їх використанням у майбутньому;
в) не мають оцінки.

14. Зобов’язання, на яке нараховується відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу слід розглядати як:
а) довгострокове зобов’язання,
б) короткострокове зобов’язання,
в) середньострокове зобов’язання.

15. Підставою для відображення в обліку операцій по одержанню векселя є :
а) акцепт векселя,
б) надходження векселя на підприємство,
в) отримання в банку вексельного бланку.

16. При придбанні виробничих запасів для потреб основної діяльності у підприємства виникає:
а) податковий кредит;
б) податкове зобов’язання;
г) податок на додану вартість.

Доповніть речення
Зобов’язання визнаються, якщо існує ймовірність ____________ економічних вигод внаслідок їх погашення.
Матеріальні цінності вважаються _________ , якщо вони оплачені, але до кінця місяця не надійшли.
Поставка матеріальних цінностей від постачальника до пред’явлення розрахункового документу, на підставі якого здійснюється оплата, вважається ____________.
Надпис уповноваженої особи на рахунку, який засвідчує згоду прийняти рахунок до платежу, називається _____________ розрахункових документів.


Практичні завдання

Завдання 1. Сформулювати зміст господарських операцій за даними наведеного журнал-ордеру №6.
Документ
Постачаль-ник
С-до на початок
По рахунку
З кредиту 63 в дебет
Сплата
С-до на кі-нець

28
64
10
22
374
15
дата
сума


Рах 2
МП „Світанок”
300
3000

5002500


3300

Рах 9
АТ „Еліс”
-
1200
1000
200
10.10
1200
-

Рах 10
ТОВ „Случ”
-
6000

1000
5000

6000

Рах 5
ЗАТ „Фаворит”
-
600
500
100
12.10
500
100

Рах 8
ТОВ Томас
-
312

52

200
60

16.10
312
-

Разом
300
11112
1500
1852
5000
200
60
2500

2012
9400

Журнал-ордер №6

Завдання 2. Необхідно:
скласти журнал реєстрації господарських операцій,
вказати первині документи,
визначити необхідні суми,
відкрити аналітичні рахунки до рахунку 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
Залишок по аналітичних рахунках до рахунку
63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”
№з/п
Рахунок
Сума, грн

1
6311 ТзОВ ”Случ”
2000

2
6312 АТ „Еліс”
700

3
6313 МП „Світанок”
300


Рзом
3000

Реєстр господарських операцій ЗАТ „Фаворит”

дата
Зміст господарської операції
Сума, грн

1
01.04
Сплачено з поточного рахунку ТзОВ Томас аванс під поставку товарів в т.ч. ПДВ
1500

2
05.04
Погашено з поточного рахунку заборгованість перед АТ„Еліс
?

3
10.04
Видано короткостроковий вексель в погашення заборгованості перед ТзОВ „Случ”
?

4
20.05
Одержано товари від ТзОВ „Томас”
1000

5
20.05
Відображено суму ПДВ по одержаних товарах
?

6
20.05
Проведено взаємозалік сплачених авансів по ТзОВ „Томас”
?

7
20.05
Виставлено претензію про неодержання частини товарів згідно умов договору
?

8
15.06
Списано заборгованість МП „Світанок”, по який минув строк позовної давності
?


Завдання 3. Необхідно:
скласти журнал реєстрації господарських операцій
вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи;
визначити фінансовий результат від виконаних робіт.
Дані для виконання:
ТзОВ „СВ” від покупця надійшла попередня оплата за виконання робіт у сумі 6000грн. ( у т.ч. ПДВ). Фактична вартість робіт склала 4200грн. (у т.ч.ПДВ). Залишок грошових коштів у сумі 1800 повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг склала 2800грн.

Завдання 4. ТОВ „Мрія” уклало договір з іноземним постачальником на придбання товарів в сумі 5000$ США. На дату оприбуткування курс НБУ становив 5,20грн, а на дату сплати 5,50 грн. Суми мита, митних платежів та ПДВ сплачені відповідно до вантажної митної декларації.

Реєстр господарських операцій по ТОВ”Мрія”Зміст господарських операцій
Сума, грн

1
Сплачено суму ввізного мита та митних зборів
1500

2
Нараховано ПДВ під час митного оформлення
5500

3
Сплачено ПДВ під час митного оформлення
?

4
Оприбутковано товари від постачальника (курс НБУ 5,20 грн.)
?

5
Віднесено на вартість імпортних товарів суми фактично сплачених ввізного мита та митних зборів
?

6
Включено до податкового кредиту ПДВ, сплачений під час митного оформлення
?

7
Перераховано іноземну валюту в рахунок погашення заборгованості перед іноземним постачальником (курс 5,50 грн)
?

8
Відображено курсову різницю з кредиторської заборгованості на дату погашення заборгованості
?

9
Визначити фінансовий результат від операцій з валютою
?


Завдання 5. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
ТОВ „Карпати” отримало короткостроковий кредит у сумі 6000грн. від Банку „Мрія” на 12 місяців для закупівлі товарів під 18% річних, які згідно договору сплачуються разом з погашенням кредиту. Показати операції по отриманні та погашенні кредиту в обліку.

Завдання 6. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
ВАТ „Промінь” отримало короткостроковий кредит в сумі 5000грн. на 12 місяців під 16% річних, що сплачуються разом з погашенням кредиту. Але через 12 місяців ВАТ „Промінь” погасили тільки відсотки за кредит, а саму суму позики прострочили за строком повернення у зв’язку з недостатністю коштів. Договір кредитування за згодою банку було переглянуто і термін погашення кредиту було продовжено ще на 18 місяців під 18% річних. Показати операції в обліку.
Завдання 7. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
ВАТ „Новоград-Волинський хлібозавод” отримало довгостроковий кредит для модернізації основних засобів на суму 60000грн. під 14% річних на 3 роки з умовою сплати відсотків в кінці кожного року. Показати операції по отриманню кредиту, сплаті відсотків та повернення кредиту в обліку.

Завдання 8. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Підприємство одержало кредит у сумі 150000грн. на 2 роки під 10 % річних з умовою сплати відсотків в кінці кожного року. Показати проводки по отриманню кредиту, сплаті відсотків та погашенню кредиту протягом трьох років.

Завдання 9. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
ТОВ „Вереск” отримало сировину від постачальника на суму 6000грн. в т.ч. ПДВ. В забезпечення заборгованості ТОВ „Вереск” видало вексель. Через шість місяців вексель було пред’явлено до оплати на суму якого ТОВ „Вереск” видало чек.

Завдання 10. Заповніть податкову накладну:
Реквізити
Продавець
Покупець

Назва
ТОВ „Ельдорадо”
ВАТ „Стюарт”

Індивідуальний податковий номер
265678908910
237645908743

Номер свідоцтва платника ПДВ
34583209
61489056

Місце знаходження
М. Житомир, вул. Коростенська, 67
м. Бердичів,
вул. Житомирська,4

Поставка згідно договору №45 від 03.01.20**року. Столи офісні 3 шт. по 1200 в., стільці 3 шт. по 600грн. в т.ч. ПДВ.

Завдання 11. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
За підсумками звітного року підприємство одержало прибуток, частину якого у сумі 8000грн. було прийнято рішення розподілити на дивіденди засновникам. Визначити суми дивідендів для кожного із засновників, якщо частка Петрішиного І.В.- 50%, Горчакової А.В. – 10%, Квач З.П.- 20%, Коваль Л.А.- 20%. Показати операції в обліку по отриманню дивідендів засновниками, якщо вони були видані з каси.

Завдання 12. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Підприємство ТОВ „Аміант” Одержало аванс від ТОВ „Крок” під поставку продукції на суму 18000 в т.ч. ПДВ. Через місяць згідно договору ТОВ „Аміант” відвантажило продукцію в повному обсязі. Показати господарські операції на ТОВ „Аміант” та операції на ТОВ „Крок”.


Тема 5: Облік товарно-матеріальних цінностей

Тестові завдання

Готовою продукцією називається:
а) вироби, яки призначені для поальшої реалізації,
б) товарно-матеріальні цінності, які не піддаються подальшій переробці,
в) продукція, обробка якої закінчена та яка пройшла технічний контроль підприємства.

2. Допоміжне виробництво – це виробництво, призначене для:
а) виконання робіт по обслуговуванню обладнання основного виробництва,
б) забезпечення безперервної роботи основного виробництва,
в) задоволення соціально-культурних потреб працівників підприємства.3. Вибір методу обліку витрат і калькулювання не залежить від:
а) рішення керівництва,
б) особливостей технологічного процесу,
в) кількості облікових працівників.

4. Кінцевим вважається брак, який:
а) виявлений у кінцевого споживача продукції,
б) не підлягає виправленню або виправлення його є недоцільним,
в) виправлений після додаткової обробки.

5. Рахунок 25 „Напівфабрикати” ведуть тільки підприємства, які:
а) застосовують напівфабрикатний варіант обліку витрат,
б) реалізують напівфабрикати власного виробництва на сторону,
в) застосовують безнапівфабрикатний варіант обліку витрат.

6. Первісною вартістю запасів називається:
а) сума фактичних витрат на їх придбання або виготовлення,
б) сума майбутніх витрат на виготовлення запасів,
в) витрати, які пов’язані з реалізацією та придбанням запасів.

7. Метод ФІФО базується на:
а) оцінці запасів за середніми цінами,
б) оцінці запасів за цінами перших надходжень,
в) оцінці запасів за цінами останніх надходжень.

8. Відпуск виробничих запасів у виробництво оформлюється:
а) лімітно-забірною картою,
б) видатковим касовим ордером,
в) накладною на відпуск матеріалів на сторону.

9. На рахунку 28 „Товари” відображаються товари:
а) прийняті на відповідальне зберігання,
б) прийняті на комісію,
в) придбані для продажу.

10. Одним з основних завдань організації обліку запасів є:
а) розрахунок фактичної собівартості витраченої сировини та її залишків,
б) підготовка правильної класифікації запасів,
в) розробка норм витрачання запасів.

Супутньою продукцією називається:
а) продукція, яка вироблена на підприємстві і призначена для реалізації,
б) продукція, отримана в одному технологічному циклі, однозначно з основною,
в) продукція, придбана для подальшої переробки та реалізації.

12. Товаром називають:
а) матеріальні цінності, які придбані і утримуються з метою подальшого продажу,
б) готову продукцію, призначену для продажу,
в) річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності.

13. Для індивідуальних виробництв характерним є метод обліку витрат і калькулювання:
а) попередільний,
б) позамовний,
в) змішаний.

14. Витрати зібрані на калькуляційних рахунках розподіляються:
а) між видами виробництв,
б) між цехами підприємств,
в) між готовою продукцією і незавершеним виробництвом по кожній аналітичній позиції.

15. Брак у виробництві оформлюється:
а) актом про брак,
б) нормативною калькуляцією браку,
в) лімітно-забірною картою.
16. До статті калькуляції „Втрати від браку” включаються:
а) вартість зворотних відходів,
б) утримання з винуватців браку,
в) витрати по виправленню браку.

17. Надходження виробничих запасів оформлюється:
а) Товарно-транспортною накладною,
б) Авансовим звітом,
в) Актом про приймання матеріалів.

18. До первісної вартості запасів включають:
а) вартість посередницьких послух,
б) відсотки за користуванням комерційним кредитом, що використовувався для купівлі запасів,
в) вартість послуг транспортної організації по перевезенню запасів.

19. Метод ідентифікованої собівартості передбачає:
а) оцінку запасів по кожній партії,
б) оцінку запасів, що відпускаються для спеціальних замовлень і проектів,
в) застосування середнього відсотка торгово націнки.

20. Однією з передумов правильної організації бухгалтерського обліку запасів є:
а) раціональна організація складського господарства,
б) відповідність складських запасів нормативам,
в) контроль за правильністю експлуатації МШП.


Практичні завдання

Завдання 1. Проставте кореспонденцію рахунків за наведеними операціями:
Використано запаси для адміністративних потреб.
Відпущені зі складу запаси для капітального будівництва власними силами.
Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі втрат звітного періоду.
Списано запаси для забезпечення витрат зі збуту продукції.
Повернуто з виробництв на склад невикористане паливо.
Нарахована амортизація основних засобів виробничого призначення.
Оприбутковано на склад готову продукцію з цехів основного виробництва.
Списано відповідну частину загально виробничих витрат на виправлення браку.
Відображено суму до оцінки напівфабрикатів власного виробництва.
Списано втрати від браку на собівартість продукції основного виробництва.

Завдання 2. Проставте кореспонденцію рахунків за наведеними операціями:
Оплачено витрати за транспортування виробничих запасів.
Оприбутковано виробничі запаси, придбані підзвітною особою за грошові кошти
оприбутковано повернені з виробництва виробничі запаси.
Виявлено лишки запасів в результаті інвентаризації.
Відпущені запаси зі складу для виробництва продукції.
Списано на собівартість продукції загально виробничі витрати.
Оплачено послуги, надані для потреб основного виробництва з акредитиву.
Втрати від технічно неминучого браку списані на собівартість продукції допоміжного виробництва.
Утримано з заробітної плати винного робітника за брак.
Відпущено запасні частини на виправлення браку.

Завдання 3. Визначити суму ТЗВ, заповнити таблицю:


Показник
Вартість запасів, грн
ТЗВ, грн..

1
Залишок запасів на початок місяця
2500
850

2
Надійшло за місяць
5600
1250

3
Використано за місяць
6800
?

4
Залишок запасів на кінець місяця
?
?

Яка собівартість використаних запасів?
Завдання 4. Визначити фактичну собівартість одиниці кожного виду закуплених будівельних.
Підприємством було проведено закупівлю будівельних матеріалів:
фарба зелена 5 банок по 25,00грн.,
фарба біла 4 банки по 30,00 грн.,
вапно 3 мішка по 53,00 грн.
цемент 15 мішків по 43грн.
Витрати по доставці будівельних матеріалів склали 125,00грн.

Завдання 5. На підставі наведених даних простежити облік виробничих запасів при постійному і періодичному обліку, оцінка яких здійснюється:
за методом ідентифікованої собівартості,
за методом середньозваженої собівартості,
за методом ФІФО.

Дата
Надходження
Витрачання


кількість
ціна, грн.
сума


Залишок на 01.05
200
2,80
?


Надходження 06.05 (І парія)
300
2,90
?


Витрачання 08.05400

Надходження 12.05 (ІІ партія)
800
3,00
?


Витрачання 18.05600

Надходження 26.05 (ІІІ партія)
500
2,90
?


Витрачання 29.05350

Разом (залишок та надходження)
?

?
?

Залишок на 31.05
?

?Завдання 6. На підставі наведених даних простежити облік виробничих запасів при постійному і періодичному обліку, оцінка яких здійснюється:
за методом ідентифікованої собівартості,
за методом середньозваженої собівартості,
за методом ФІФО.
Дата
Надходження
Витрачання


кількість
ціна, грн.
сума


Залишок на 01.10
20
150,00
?


Витрачання 02.1015

Надходження 08.10
( І партія )
25
100,00
?


Витрачання 10.1010

Надходження 12.10
( ІІ партія)
4
200,00
?


Витрачання 20.1018

Разом (залишок та надходження)
?
-
?


Залишок на 31.10
?
-
?Завдання 7. Необхідно здійснити розрахунок витрат по виправленню браку за наведеним зразком. Скласти бухгалтерські проводки.
Данні для виконання:
В цеху №4 заводу „Житомирбуд” було виявлено брак підшипників (20шт.), про що було оформлено акт про брак №14. Для виправлення браку:
- витрачено сталь – 5кг по ціні 10грн. за 1кг,
- нарахована зарплата – 2 грн. за 1 підшипник,
- проведено нарахування на соціальні заходи згідно законодавства,
- списано частку загально виробничих витрат – 6грн.,
- Здійснено витрати підзвітною особою 12грн.

Розрахунок витрат
По виправленню_____________________________________________
До Акту про брак №____від_________________200_р.

Зміст операції
Види витрат
Разом


Матеріали

Зарплата

Соц.
страхув.
Послуги інших підприємств
Загальнов. витрати
Інші


Завдання 8. Визначити суму витрат на виправлення браку. Знайти суму втрат від браку, яку необхідно списати на собівартість продукції основного виробництва. Скласти журнал господарських операцій, зазначити первинні документи.
Данні для виконання: в цеху через порушення технології виявлено брак – деталі 12шт. При виправленні браку:
витрачено матеріали – 56грн.,
нараховано заробітну плату – 0,90грн. за 1 деталь,
проведено нарахування на соціальні заходи згідно законодавства,
акцептовано рахунок фірми ”Темп” за послуги по виправленню браку – 46грн.,
оприбутковано на склад відходи за ціною можливого використання – 40грн.,
утримано із заробітної плати винних осіб 32грн.

Завдання 9. Скласти журнал господарських операцій з зазначенням первинних документів.

Зміст господарської операції
Сума

1
Відпущено глину в цех №1 для формування цегли-сирця
3200,00

2
Нараховано заробітні плату:
формувальникам,
зав. виробнитством

1510,00
600,00

3
Здійснено нарахування на зарплату згідно чинного законодавства
?

4
Списано вартість електроенергії та пару, виготовлених в допоміжних цехах
1200,00

5
В результаті інвентаризації виявлено лишки напівфабрикатів
12,30

6
Виявлено брак напівфабрикатів в цеху №1
380,00

7
Оприбутковано биту цеглу в результаті ліквідації браку
40,00

8
Нарахована заробітна плата працівникам за виправлення браку
60,00

9
Здійснено нарахування на зарплату згідно чинного законодавства
?

10
Утримано суми з винних осіб у виникненні браку
240,00

11
Списано втрати від браку на собівартість браку
?

12
Оприбутковано на склад цеглу-сирець за собівартістю
?

13
Відпущені напівфабрикати на потреби допоміжного виробництва
800,00

14
Частину напівфабрикатів передано в цех №2 для опалювання та сушиння (80%)
?

15
Переведено невикористані напівфабрикати до складу готової продукції
?


Завдання 10. Скласти журнал господарських операцій. Вказати первині документи. Визначити собівартість виготовленої продукції.
Данні для виконання: при виробництві стлів здійснені наступні витрати:
відпущені матеріали на суму 600грн, на загально виробничі потреби 50грн.
відпущено МШП 25грн.,
нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва – 500грн.,
здійснено нарахування на зарплату згідно чинного законодавства,
акцептовано рахунок Енергозбуту за електроенергію, використану для виробничих потреб – 300грн., для опалення приміщення офісу – 100грн.,
нараховано знос деревообробних верстатів – 50грн.
Незавершене виробництво на початок звітного періоду становило 200грн.,
на кінець – 190грн.

Завдання 11. Скласти журнал господарських операцій. Визначити необхідні суми.
Данні для виконання:
Підприємство здійснює виробництво комп’ютерів. Незавершене виробництво на початок звітного періоду склало 1100грн, на кінець – 1200грн., дебетовий оборот по рахунку 23 „Виробництво” – 16100грн. Протягом періоду на склад було оприбутковано 10 комп’ютерів за фактичною собівартістю. Продано – 5 комп’ютерів за ціною 2600грн. за одиницю (в т.ч. ПДВ). Кошти від продажу надійшли на поточний рахунок. Надані підприємству юридичні послуги склали 300грн., для пакування реалізованої продукції були витрачені матеріали на суму 200грн., витрати на рекламу 450грн., витрати на навантаження готової продукції становили 120грн. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції.

Завдання 12. Скласти журнал господарських операцій. Визначити собівартість виготовленої продукції. Визначити суму незавершеного виробництва. Визначити фінансовий результат від реалізації продукції.
Дання для виконання:
Підприємство „Омега” у звітному періоді для випуску продукції придбало 150кг напівфабрикатів за ціною 80грн за 1 кг. В процесі виробництва витрачено 120 кг напівфабрикатів, решта залишилась на складі. Інші витрати по виробництву склали 1400грн. Всього виготовили 400 одиниць продукції, з яких 350 було оприбутковано на склад, а виробництво решти 50 одиниць залишилось незавершеним. З оприбуткованої продукції у звітному періоді було реалізовано 300 одиниць за ціною 60грн за одиницю.

Завдання 13. Скласти журнал господарських операцій на підставі наведених даних. Визначити необхідні суми.

№ з/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.

1
Відпущено зі складу паливо для роботи хлібного фургону

300

2
Відпущено зі складу борошно для виготовлення:
хлібу „Український”
хлібу „Подовий”


2300
1900

3
Нарахована заробітна плата:
виготовлення хлібу „Український”
виготовлення хлібу „Подовий”
майстру цеху
адміністративному персоналу


1500
1420
460
540

4
Проведено нарахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (операція 3)

?

5
Відпущено матеріали на ремонт:
приміщення цеху
приміщення офісу

200
250

6
Акцептовано рахунок підприємства „Енергетика” за використану електроенергію:
виготовлення хлібу „Український”
виготовлення хлібу „Подовий”
освітлення приміщення цеху,
освітлення офісу260
280
300
128

7
Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробничу собівартість:
хлібу „Український”
хлібу „Подовий”


?
?

8
Оприбуткована на склад готова продукція за виробничою собівартістю. Незавершеного виробництва немає.
?Завдання 14. Скласти журнал господарських операцій на підставі наведених даних. Визначити необхідні суми.

№ п/п
Зміст господарських операцій
Сума, грн.

1
Нарахована заробітна плата :
за виготовлення дверей дубових,
за виготовлення дверей соснових,
начальнику цеху,
адміністрації падприємтсва

1400
1250
540
680

2
Проведено нарахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства (операція 1)

?

3
Нараховано знос малоцінних необоротних активів, що використовуються:
цехами основного виробництва
для загальногосподарських потреб154
126

4
Списано вартість послуг котельного цеху , наданих для:
потреб основного виробництва,
опалення офісу


350
250

5
Відпущено напівфабрикати власного виробництва на виготовлення:
дверей дубових,
дверей соснових,

120
135

6
Розподілено та списано загально виробничі витрати на виробничу собівартість:
дверей дубових,
дверей соснових,


?
?

7
Оприбутковано на склад готову продукцію:
двері дубові ( незавершене виробництво 450 грн.)
двері соснові ( незавершене виробництво 280 грн.)


?
?


Завдання 15. Розподілити послуги енергетичного цеху. Скласти бухгалтерські проводки.

Відомість розподілу витрат енергетичного цеху

Напрями витрат
Кількість пару
Коеф розподілу
Сума витрат
В дебет рахунків

Та технологічні потреби основного виробництва:
верстатів ВК -11
верстатів МП-14


70
60
На потреби ремонтного цеху
30
На потреби слюсарного цеху
60
На опалення цеху основного виробництва
40
На опалення загальногосподарських приміщень

160
Разом


5200

Завдання 16. Визначити вартість незавершеного виробництва окремо по замовленнях на кінець звітного періоду, якщо в незавершеному виробництві знаходиться чотири верстати М-46 та три верстати ТВ-19. Загально виробничі витрати розподілені відносно основній заробітній платі.

Інвентаризаційний опис незавершеного виробництва
Статті витрат
На одне замовлення


М-46
ТВ-19

Сировина та основні матеріали
ТЗВ (14%)
Разом
60
?
?
54
?
?

Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальні заходи
Разом
300
50
?
?
200
60
?
?

Загальновиробничі витрати (11%)
?
?

Разом
?
?


Завдання 17. Визначити суму торгової націнки на продані товари.
На початок звітного періоду на складі підприємства „Наталі” зберігались товари купівельна вартість яких 8000грн., торгова націнка на цей товар 2000грн. Протягом періоду придбано товар на суму 18000грн, торгова націнка на зазначений товар 5000грн. Протягом місяця підприємство реалізувало товар, продажна вартість якого склала 15000грн.


Завдання 18. Заповнити таблицю:

Зміст
Варт. за прод. цінами без ТЗВ
ТЗВ
Торгова націнка
Продажна вартість

Залишок товарів на поч. місяця
1300
150
260
?

Надійшло за місяць
4500
250
900
?

Вибуло за місяць
5000
?
?
?

Залишок на кінець місяця
?
?
?
?


Завдання 19. На підставі наведених даних скласти бухгалтерські проводки, вказати первинні документи, розрахувати необхідні суми.
Дані для виконання:
Підприємство здійснює роздрібну торгівлю, облік товарів ведеться за цінами продажу. Залишок товарів на 31.12 м.р. у магазині – 60000 грн., у тому числі торгова націнка – 1800 грн. Протягом кварталу оплачені постачальнику та оприбутковані товари на суму 80000.( в т.ч.
ПДВ)
На придбані товари нараховано торгову націнку в сумі 24000 грн. Протягом кварталу підприємство реалізувало товар за продажними цінами на суму 70000 грн. ( в т. ч. ПДВ), а також отримало аванс за товар, який не був відвантажений, в сумі 12000 грн. Аванс зарахований на поточний рахунок.
Протягом звітного періоду понесені наступні витрати: зарплата адміністративного апарату – 300 грн.; зарплата продавців – 600 грн. ( суму відрахувань на соціальні заходи обчислити самостійно); амортизація основних засобів адміністративних приміщень – 187, 50.; амортизація основних засобів торгового призначення – 200 грн.; одержані юридичні послуги – 120 грн. (в.т.ч. ПДВ), оплачена і проведена реклама – 810грн. (в т.ч. ПДВ), використані пакувальні матеріали – 300грн.

Завдання 20. На підставі наведених даних скласти бухгалтерські проводки, вказати первинні документи, розрахувати необхідні суми.
Залишки печива на складі на початок кварталу ц.р. – 1000грн. протягом кварталу підприємство придбало печива на суму 6000грн (без ПДВ). При транспортуванні печиво замокло і було прийнято рішення списати на суму 500грн. Протягом кварталу було реалізовано печиво за продажною вартістю на суму 6600грн. Облік здійснюється за купівельною вартістю. Собівартість реалізованого печива – 5300грн.


Тема 6: Облік праці і заробітної плати

Тестові завдання

1. Нарахування заробітної плати фінансисту проводять за документом:
а) наряд на відрядну роботу;
б) табель обліку робочого часу;
в) акт на виконану роботу.

2. Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і тарифної ставки, це:
а) відрядна оплата праці;
б) погодинно-преміальна;
в) погодинна оплата праці.

3. Тривалість щорічної основної відпустки не може бути менше:
а) 30 календарних днів;
б) 24 робочих днів;
в) 24 календарних днів.

4. Основна заробітна плата це:
а) винагорода за роботу, згідно із встановленими нормами,
б) винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм,
в) виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік.

5. Годинами нічної роботи вважається:
а) з 21 до 6 годин,
б) з 22 до 6 годин,
в) з 22 до 5 годин.

6. Оплата заробітної плати працівника за брак внаслідок дефекту матеріалу з вини постачальника здійснюється:
а) в розмірі 2/3 тарифної ставки працівника,
б) не оплачується,
в) за звичайними відрядними розцінками

7. Система оплати праці, яка визначається шляхом множення розцінки за одиницю роботи на фактично виконаний обсяг робіт бригадою називається:
а) відрядно-прогресивною,
б) відрядно-бригадною,
в) акордною системою.

8. Надурочні роботи не повинні перевищувати :
а) 140 годин на рік,
б) 120 годин на рік,
в) 6 годин, протягом двох днів.

9. До фонду оплати праці не включаються:
а) премії за перевиконання норм,
б) відпускні,
в) дивіденди.

10. Якщо трудовий стаж працівника становить 6 років, то допомога з тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі:
а) 60% середньої заробітної плати,
б) 80% середньої заробітної плати,
в) 100% середньої заробітної плати.

11. Оплата заробітної плати працівника за брак , виявлений у покупця здійснюється:
а) в розмірі 2/3 тарифної ставки працівника,
б) не оплачується,
в) за звичайними відрядними розцінками

12. Додаткова заробітна плата це:
а) винагорода за роботу, згідно із встановленими нормами,
б) винагорода за роботу, виконану понад встановлених норм,
в) виплати у формі винагород за підсумками роботи за рік.
13. До трудових договорів відносяться:
а) трудова угода,
б) трудовий контракт,
в) всі наведені варіанти правильні.

14. Система оплати праці, при якій норма і розцінка для виконавця або групи виконавців встановлюється не за кожною окремою операцією, а за весь комплекс робіт, називається:
а) відрядно-прогресивною,
б) відрядно-бригадною,
в) акордною системою.

15. Надурочні роботи не повинні перевищувати :
а) 140 годин на рік,
б) 4 години протягом двох днів,
в) 6 годин, протягом двох днів.

16. Години нічної роботи оплачуються:
а) за звичайними розцінками,
б) у подвійному розмірі згідно законодавства,
в) не нижче тарифної ставки, збільшеної на 20%.

17. До фонду оплати праці не включаються:
а) премії за перевиконання норм,
б) суми матеріальної допомоги,
в) відпускні.

18. Якщо трудовий стаж працівника становить 4 роки, то допомога з тимчасової непрацездатності нараховується у розмірі:
а) 60% середньої заробітної плати,
б) 80% середньої заробітної плати,
в) 100% середньої заробітної плати.

19. Нормативи, за якими на підприємстві відраховуються кошти до резерву оплати відпусток встановлюються:
а) нормативними актами,
б) П(С)БО 26,
в) самостійно підприємством.

20. Додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем надається тривалістю:
а) 10 календарних днів,
б) 7 робочих днів,
в) 7 календарних днів.


Практичні завдання

Завдання 1. Проставте кореспонденцію рахунків по господарським операціям:
1. Нараховано з/п робітникам, зайнятим виправленням браку.
2. Утримано із з/п суми за виконавчими листами.
3. Нараховано премію робітникам зі здійснення монтажу обладнання.
4. Повернено в касу надлишково видану з/п.
5. Утримано із з/п податок з доходів фізичних осіб.
6. Нараховано з/п робітникам торговельного підприємства.
7. Нараховано відпускні за рахунок резерву на оплату відпусток
8. Нараховано з/п працівникам за роботи з ліквідації стихійного лиха.
9. Утримано із зарплати суми нестач коштів в касі.
10 Утримано із заробітної плати суму збору до Пенсійного фонду.

Завдання 2. Проставте кореспонденцію рахунків по господарським операціям:
Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим збутом готової продукції.
Нараховано працівникам допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
Утримано із з/п працівників суму втрат від браку, допущеного з вини працівників.
Депоновано заробітну плату.
Утримано із з/п працівників не внесені своєчасно підзвітні суми.
Нараховано суму за щорічну основну відпустку.
Створено резерв для виплати відпусток.
Утримано із з/п працівників суму збору до ПФ.
Нараховано з/п працівникам, зайнятим у виготовленні необоротних активів.
Утримано з зарплати податок з доходів фізичних осіб.

Завдання 3. Нарахувати погодинно-преміальну оплату праці.
Дані для виконання:
Слюсар ІІ розряду відпрацював за місяць 230 годин, розцінка за 1 годину становить 1,30грн. Наказом по підприємству йому встановлена премія 15%.

Завдання 4. Нарахувати відрядно-преміальну оплату праці.
Данні для виконання:
Робітник-відрядник ІІІ-го розряду виготовив за місяць 130 деталей при нормі 90 деталей, розцінка за 1 деталь в межах норми 1,30 грн., а понад норму – 1,70 грн.

Завдання 5. Нарахувати відрядно-преміальну оплату праці.
Данні для виконання:
Робітник відрядник за місяць виготовив 150 деталей при нормі 85 деталей, розцінка за 1 деталь -1,25 грн. Йому нараховується премія у розмірі 10% за виконання норми та 0,7% за кожний відсоток перевиконання норми від оплати праці за розцінкою.

Завдання 6. Нарахувати бригадно-відрядну оплату праці.
Данні для виконання:
Тарифна заробітна плата бригади становить 2009,40 грн. Розмір премії у відсотках до заробітку 15%, сума премії колективу 156,90грн.

Виписка з наряду на відрядні роботи (для відрядного розрахунку)
№ з/п
ПІБ
Таб. номер
Розряд
Годинна тарифна ставка
Відпрацьовано годин
КТУ

1
Горбатюк Г.К.
24
ІІІ
0,30
160
0,8

2
Корнієнко К.О.
25
ІV
0,50
150
1,1

3
Мельниченко М.О.
26
V
0,60
144
0,9

Завдання 7. Визначити суму доплати за суміщення посад.
Дання для виконання:
Економіст Гаврилюк Г.К. з посадовим окладом 1570 грн. виконувала обов’язки начальника відділу збуту під час його хвороби (4 дні). Визначити суму доплати за суміщення посад, якщо посадовий оклад начальника відділу збуту становить 1650грн. Економіст Гаврилюк відпрацював в цьому місяці 22 робочих дні.

Завдання 8. Визначити оплату праці у вихідний день, якщо робітник ІІ розряду виготовив у вихідний день 35 деталей за розцінкою 1,27 грн.

Завдання 9. Визначити доплату за години нічної роботи, якщо працівник-відрядник, працюючи в нічну зміну, виготовив 35 деталей за розцінкою 1,46 грн. Колективним договором передбачено доплата за години нічної роботи в розмірі 70%.

Завдання 10. Визначити розмір нарахованої заробітної плати. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень. Завідувачу складом встановлено посадовий оклад 1300грн. У зв’язку з виробничою потребою він працював у неділю 5 годин понад встановлену місячну норму. Кількість робочих днів у цьому місяці - 23.

Завдання 11. Нарахувати заробітну плату та провести утримання згідно чинного законодавства працівнику відряднику. Якщо він за місяць виготовив 280 деталей, при нормі 130 деталей. Розцінка за одну деталь в межах норми 2,30 грн. , а понад норми 2,90грн. Працівник має соціальну пільгу на загальних підставах. Скласти проводки.

Завдання 12. Нарахувати заробітну плату та провести утримання. Скласти проводки.
Головний інженер підприємства Желудько В.С. має оклад 1850 грн. В жовтні по підприємству згідно наказу була нарахована премія у розмірі 15 %.


Завдання 13. Провести нарахування та утримання з зарплати. Скласти проводки.
Слюсар Горбатюк В.М. відпрацював за місяць 160 годин розцінка становить 3,90грн. за годину. Горбатюк має посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС ІІ категорії.

Завдання 14.
Бухгалтер з окладом 1450грн. протягом 15 робочих днів виконував обов’язки касира, який в цей час був у відпустці. Згідно наказу бухгалтеру нараховується 50% від заробітної плати касира. Нарахувати зарплату бухгалтеру за місяць, якщо посадовий оклад касира 1400грн. Провести утримання з зарплати, якщо бухгалтер являється вдовою та утримує доньку до 18 років.

Завдання 15. Скласти проводки за даними:

Прибиральниця має оклад 900 грн. У жовтні згідно наказу по підприємству була нарахована премія 10%. Провести утримання із зарплати прибиральниці, якщо вона утримує дитину інваліда до 18 років.

Завдання 16. Скласти бухгалтерські проводки за наведеними даними:
Слюсарю Міщенко В.К. була нарахована заробітна плата за жовтень ц.р. у сумі 130 грн. та відпускні 1450грн. Провести відрахування з зарплати, при умові, що Міщенко В.К. являється приватним підприємцем та сплачує єдиний податок.

Завдання 17. Скласти бухгалтерські проводки за наведеними даними:
Електрику Бондарчуку нарахована заробітна плата 1670 грн. та премія 10%. Провести нарахування та утримання з заробітної плати, якщо Бондарук має посвідчення учасника бойових дій в Афганістані.


Завдання 18. Скласти бухгалтерські проводки за наведеними даними:
Секретарю референту Сидоренко С.О. нараховано заробітну плату у розмірі 1870 грн., вона має трьох дітей віком до 16 років та відноситься до І категорії постраждалих від аварії на ЧАЄС. Провести нарахування та утримання з зарплати.

Завдання 19. Скласти бухгалтерські проводки за наведеними даними:
Майстру цеху нарахована заробітна плата у розмірі 1530грн. та компенсація за невикористану відпустку у розмірі 1490грн. Провести нарахування та утримання з зарплати, якщо пільга працівнику надається на загальних підставах.

Завдання 20. Нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності. Працівник ЗАТ «Глобус» Сидоренко С.О. хворів з 6 грудня до 14 грудня ц.р. Його дані за шість попередніх місяців містять: заробітна плата – 3750 грн., відпрацьовано 130 днів, стаж роботи – 6 років 7 місяців.

Завдання 21. Нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Данні для виконання: Працівник ЗАТ” Сиріус” Сидоренко С.О. Хворів з 16 грудня по 27 грудня. Його табель містить таки дані: у вересні відпрацьовано 21 день, у жовтні – 20, листопаді -18. Фактичний заробіток за дні роботи складає відповідно: 430грн., 418грн., 389грн. Згальний стаж роботи 7 років.

Завдання 22. Нарахувати суму відпускних, визначити суми відрахувань та утримань. Головному інженеру Ткачуку Т.К. надається відпустка на 24 календарні дні. Його заробіток за попередні 12 місяців складає 5080 грн. Крім основної щорічної відпустки, йому надається ще додаткова відпустка 5 робочих днів за рішенням керівника підприємства.

Завдання 23. Нарахувати суму відпускних. Здійснити утримання із заробітної плати.
Данні для виконання: Головному технологу Гарабарчуку Г.К. надається відпустка. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку 12 місяців. Крім основної відпустки згідно законодавства йому надається додаткова відпустка 7 днів за рішенням керівництва.

Дані про нараховану заробітну плату за попередні 12 місяців.
1
Основна заробітна плата
6570,00

2
Виробничі премії
390,00

3
Одноразова винагорода за підсумками роботи за рік
310,00

4
Компенсаційні виплати за проїзд
50,00

5
Матеріальна допомога до професійного свята
150,00

6
Допомога по тимчасовій непрацездатності
87,00


Завдання 24. Нарахувати суму відпускних. Здійснити утримання із заробітної плати.
Данні для виконання: Відпустка 24 календарних дні.

Дані про нараховану заробітну плату за попередні 12 місяців.
1
Зарплата згідно посадового окладу
4580,00

2
Доплата за суміщення посад
1560,00

3
Винагорода за вислугу років
720,00

4
Компенсація за невикористану відпустку
650,00

5
Матеріальна допомога 8 березня
150,00

6
Допомога по тимчасовій непрацездатності
187,00


Завдання 25. Нарахувати допомогу по тимчасовій непрацездатності.
Дання для виконання: Робітник –відрядник хворів 10 робочих днів. За попередні 6 місяців працював 105 робочих днів, загальний стаж роботи 7 років 9 місяців.
Дані про нараховану заробітну плату за попередні 6 місяців.
1
Зарплата згідно посадового окладу
2540,00

2
Доплата за суміщення посад
560,00

3
Доплата за профмайстерність
320,00

4
Одноразова матеріальна допомога до ювілею
250,00

5
Допомога по тимчасовій непрацездатності
67,00

Тема 7. Облік необоротних активів

Тестові завдання

При визначенні строку корисної експлуатації не враховується:
а) очікуване використання об’єкта підприємством з урахуванням його потужності та продуктивності,
б) можливе зменшення чисельності облікових працівників,
в) фізичний або моральний знос, що передбачається.
2. Залишкова вартість визначається, як різниця між:
а). Первісною і балансовою вартістю,
б) Первісною і ліквідаційною вартістю,
в) Первісною вартістю і сумою амортизації.
3. Не є об’єктом амортизації :
а) Обладнання до встановлення
б) Робоча та продуктивна худоба
в) Багаторічні насадження
4. Зміна первісної вартості відбувається у випадках:
а). Реалізації основного засобу
б) Передачі в операційну оренду
в) До оцінки об’єкта
5. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання але не більше:
а) 10 років
б) 15 років
в) 20 років
6. Нарахування амортизації основних засобів припиняється з:
а) Дати вибуття основного засобу з підприємства
б) Місяця, наступного за місяцем в якому об’єкт основного засобу був виведений з експлуатації
в) Нараховується до кінця звітного року.
7. Об’єкти, передані в фінансову оренду:
а). Переходять на баланс орендаря
б) Залишаються на балансі орендодавця
в) Обліковуються орендодавцем на позабалансовому рахунку


8. Нарахування амортизації основних засобів проводиться:
а) щомісяця,
б) щоквартально,
в) щорічно.
9. До первісної вартості основних засобів не включається:
а) Суми ввізного мита
б) Витрати на перевезення основних засобів
в) Суми відшкодованих непрямих податків
10. Метод амортизації обирається підприємством самостійно
а. ТАК
б. НІ
11. Нарахування амортизації на об’єкт операційної оренди орендарем
а. ТАК
б. НІ
12. Групою основних засобів є:
а) Однотипні основні засоби, схожі за своїми технічними характеристиками
б) Основні засоби з однаковим строком використання
в) Основні засоби, на які амортизація нараховується тільки одним методом
13. Вартість, яка амортизується визначається, як різниця між:
а) Первісною і залишковою вартістю
б) Первісною і ліквідаційною вартістю
в) Первісною вартістю і сумою амортизації.
14. Не є об’єктом амортизації :
а) Земельні ділянки
б) Робоча та продуктивна худоба
в) Багаторічні насадження
15. Зміна первісної вартості відбувається у випадках:
а) Реалізації основного засобу
б) Добудови, дообладнання, реконструкції
в) Передачі в оренду
16. Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку корисного використання але не більше:
а) 10 років
б) 20 років
в) Обмежень немає.
17. Нарахування амортизації основних засобів починається з:
а) Дати надходження основного засобу на підприємство
б) Місяця, наступного за місяцем в якому об’єкт основного засобу став придатний до використання
в) Дати введення основного засобу в експлуатацію.
18. Об’єкти, передані в операційну оренду:
а) Переходять на баланс орендаря
б) Залишаються на балансі орендодавця
в) Обліковуються орендодавцем на позабалансовому рахунку
19. При проведенні переоцінки окремого необоротного активу, переоцінка балансової вартості інших об’єктів класу:
а) Проводиться обов’язково
б) Проводиться за рішенням керівника підприємства
в) Не проводиться
20. До первісної вартості основних засобів не включається:
а) Суми ввізного мита
б) Витрати на страхування ризиків по доставці основних засобів
в) Відсотки за користування кредитом
21. Основні засоби, які не мають ліквідаційної вартості не амортизуються
а. ТАК
б. НІ
22. Підприємство може здійснити переоцінку нематеріальних активів якщо вони морально застарілі
а. ТАК
б. НІ

Практичні завдання

Завдання 1. На підприємство надійшло обладнання, що потребує монтажу від вітчизняного виробника на суму 1500грн. крім того ПДВ. Для монтажу обладнання було витрачено матеріалів на суму 180грн., нарахована заробітна плата наладчикам – 670грн. Показати бухгалтерськими проводками операції по придбанню та введенню обладнання в експлуатацію.

Завдання 2. У грудні ц.р. ТОВ „Люкс” (платник ПДВ) перерахувало передоплату за договором купівлі-продажу виробничої будівлі. А право власності на неї перейшло тільки в лютому наступного року. Вартість будівлі 1200000грн у т.ч. ПДВ. При реєстрації покупець заплатив: збір до пенсійного фонду – 10000грн., послуги нотаріусу 1200грн., оформлення в БТІ – 800грн. Показати операції по купівлі та введенню будівлі в експлуатацію.

Завдання 3. Силами підприємства виготовили стенд для випробування редукторів. При цьому зазнали таких витрат:
основні та допоміжні матеріали – 18000грн.,
зарплата працівників, що займались виготовленням – 2400грн.,
відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства,
амортизація обладнання, задіяного у виготовленні стенду – 800грн.,
послуги сторонньої організації, пов’язані з виготовленням - 1200грн. (у т.ч. ПДВ)

Завдання 4. ТОВ „Гвинтик” одержує як внесок до статутного фонду вантажний автомобіль від ТОВ „Фунтик” (частка у СФ 30%) Його узгоджена справедлива вартість 18000грн. За реєстрацію авто в ДАЇ ТОВ Гвинтик заплатило 520 грн. і транспортний податок – 300грн. У періоді надходження внеску підприємство не зареєстроване платником ПДВ. Показати господарські операції в обліку.

Завдання 5. ТОВ „Технік” торгує комп’ютерами. У грудні ц.р. закупили партію комп’ютерів загальною вартістю 300000 грн (у т.ч. ПДВ) У січні 2006 року один із комп’ютерів вартістю 3600грн (у т.ч. ПДВ) передали у бухгалтерію підприємства для господарської діяльності.

Завдання 6. ТОВ „Небо” одержує від ТОВ „Зірка” виробниче обладнання. Його вартість за актом приймання-передачи – 20000грн. послуги доставки 360 грн (в т.ч. ПДВ). Монтажні роботи виконані сторонньою організацією 1440грн. (в т.ч. ПДВ).

Завдання 7. Підприємство реалізує складське приміщення. Первісна вартість – 75000грн., знос на дату реалізації – 65600грн., ціна реалізації 11000грн. крім того ПДВ 20%. Показати операції в обліку.Завдання 8. Адміністрація підприємства вирішила подарувати комп’ютер дитячому будинку. Первісна вартість комп’ютера 5000грн., знос 75%. Показати операції в обліку, якщо підприємство платник ПДВ.
Примітка: сума ПДВ нараховується на звичайну ціну об’єкта і відображається на рахунку 976 ”Списання необоротних активів”.

Завдання 9. Підприємство виступило засновником фірми „Оптимал”. Його внесок до статутного фонду (45%) – устаткування. Справедлива вартість якого 900000грн. , залишкова вартість – 702000грн., знос на момент передачі – 20000грн. Показати операції на підприємстві – засновнику та на фірмі „Оптимал”.

Завдання 10. ТОВ „Анжеліка” придбало комп’ютер за ціною 6000грн., в т.ч. ПДВ. За доставку комп’ютера Вакалюком В.П. було сплачено 25 грн., з підзвітних сум. При встановленні коп’ютера було використано кабель 5м по 4,5 грн., та пластиковий короб 6м по 8грн. Ввести комп’ютер в експлуатацію та розрахувати амортизаційні відрахування комп’ютера методом прискореного зменшення залишкової вартості, якщо планується використання комп’ютера протягом 6 років, а ліквідаційна вартість 300грн.

Завдання 11. ВАТ „Пронто” отримало рахунок постачальника за прийнятий верстат універсальний, що потребує монтажу вартістю 4800грн. в т.ч. ПДВ. Транспортні послуги по доставці склали 660грн. Визначити амортизаційні відрахування об’єкта протягом 6 років кумулятивним методом, якщо ліквідаційна вартість 700грн.

Завдання 12. Підприємство „Марс” власними силами будує складське приміщення:
витрати на матеріали – 80000грн.,
послуги будівничої організації – 50000грн
витрати на проведення пожежної сигналізації – 5000грн.,
витрати на проведення охоронної сигналізації – 3000грн.
Визначити амортизаційні відрахування прямолінійним методом, якщо будівлю планується використовувати протягом 15 років, якщо ліквідаційна вартість об’єкта 5000грн.

Завдання 13. Первісна вартість верстату універсального 3000грн., ліквідаційна вартість 200грн., строк корисної експлуатації 6 років. Визначити суму зносу виробничим методом, якщо планується виготовляти: за 1 рік – 2100деталей, 2-й – 2500, 3-й – 2300, 4-й – 2600,
5-й – 2200, 6-й – 2400.

Завдання 14. Підприємство „Флора” отримало короткострокову позику для комерційної діяльності у сумі 10000грн. За позичені кошти було придбано комп’ютерну програму „1С: Торгівля” 2400грн. (в т.ч. ПДВ) за передоплату. За встановлення програми було заплачено програмісту – СПД 780грн. (не платник ПДВ). В цьому ж місяці було сплачено відсотки за кредит у сумі 100грн. та введено програму в експлуатацію. Показати операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 15. ТОВ „Дипломат” продає програмне забезпечення, первісна вартість якого 5000грн., сума накопиченої амортизації – 3000грн., строк експлуатації – три роки, ціна продажу – 3500грн. Визначити фінансовий результат від продажу та показати операції в обліку.

Завдання 16. Нарахувати амортизацію не нематеріальні активи ЗАТ „Дніпро” за січень ц.р. використовуючи дані про стан нематеріальних активів на 31 грудня.

Дані для виконання:
Розрахунок амортизації нематеріальних активів

Найменування нематеріального активу
Строк корисної експлуатації
Первісна вартість об’єкту, грн.
Сума амортизації за вересень

1
Ліцензія на здійснення будівельної діяльності
3
12000
?

2
Право користування брокерським місцем
1
2500
?

3
Сертифікат якості продукції, що виробляється

2
5000
?

4
Програма автоматизації бухгалтерського обліку
4
3500
?


Разом
х
?
?


Завдання 17. Скласти журнал господарських операцій на підставі наведених даних, вказати первинні документи.

Зміст господарських операцій
Сума, грн.

1
Перераховані кредитні кошти для придбання комп’ютерної програми (в т.ч. ПДВ)
4800

2
Оприбутковано програму 1С: Бухгалтерія 7.7 за первісною вартістю
?

3
Нараховані відсотки за користування кредитом
150

4
Відображено витрати на проведення розробки нової марки продукції власними силами:
вартість сировини і матеріалів,
витрати на оплату праці,
відрахування на соціальні заходи


450
720
?

5
Отримано рахунок організації з питань патентування та стандартизації за послуги по патентуванню нової марки продукції
150

6
Перераховано організації з акредитиву
?

7
Отримано в результаті розробки патент на винахід і прийнято на облік
?
Тема 8. Облік довгострокових зобов’язань

Практичі завдання
Завдання 1. Скласти господарську операцію по кореспонденції рахунків:

1. Д 685 К 511
6. Д 311 К 521

2. Д 312 К 502
7. Д 311 К 50

3. Д 502 К 311
8. Д 601 К 501

4. Д 631 К 501
9. Д 523 К 521

5. Д 501 К 611
10 Д 63 К 51


Завдання 2. Скласти журнал господарських операцій ВАТ „Дельта” і вказати первинні документи.
Дані для виконання: ВАТ „Дельта” уклало договір з банком про надання довгострокового кредиту строком на 5 років. Сума кредиту становить 65000грн. Кредит отримали під 17% річних зі сплатою відсотків рівними частками кожного кварталу. Через 5 років ВАТ „Дельта” розрахувались з банком.

Завдання 3. Скласти журнал господарських операцій ПП „Роксолана” і вказати первинні документи.
Дані для виконання: Між банківською установою та ПП „Роксолана” було укладено кредитний договір на суму 20000грн. на один рік з умовою погашення боргу на вимогу кредитора. По закінченні 3 місяців банк пред’явив вимогу про повернення боргу. Підприємством було представлено бізнес-план згідно з яким фінансовий стан підприємства повинен стабілізуватись через 6 місяців. Банк погодився продовжити кредитування на 6 місяців, про що була складена додаткова угода. По закінченні цього строку договір кредитування було продовжено ще на 2 роки.

Завдання 4. Скласти журнал господарських операцій, визначити амортизацію премії, визначити балансову вартість випуску.
Дані для виконання: ТОВ „Аніс” розмістило 200 облігацій номінальною вартістю 500грн зі строком обігу 3 роки під 12% річних. Виплати проводяться 2 рази на рік: 30 червня та 31 жовтня.

Завдання 5. Скласти журнал господарських операцій і вказати первинні документи. Визначити суму амортизації премії та суму сплачених відсотків.
Дані для виконання: Підприємство випустило 100 облігацій за номінальною вартістю 500грн. строком на 2 роки під 17% річних зі сплатою відсотків в кінці кожного року по ціні 580 грн.

Завдання 6. Скласти журнал господарських операцій ВАТ „Глобус” і вказати первинні документи.
Дані для виконання: ВАТ „Глобус” придбало бланки векселів (бланки суворої звітності) 10 шт по 32грн. На вартість бланків нараховано державне мито ( 10% неопод. мін. дох. громад.). Протягом місяця постачальнику було виписано вексель на суму заборгованості 13000грн. зі строком погашення 2роки із сплатою 14% річних в кінці кожного року. Через два роки вексель було пред’явлено до оплати.


Тема 9. Облік доходів і результатів діяльності
Тестові завдання

1. Необхідною умовою визнання доходів є:
а) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства,
б) достовірна оцінка доходів,
в) збільшення зобові’язань, що призводить до зменшення капіталу.
2. В бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються за принципом:
а) послідовності,
б) нарахування та відповідності,
в) періодичності.
3. До прибутку, отриманого від операційної діяльності до оподаткування відносяться:
а) прибуток, отриманий від розміщення на депозитних рахунках тимчасово вільних коштів,
б) прибуток, отриманий від реалізації цінних паперів,
в) прибуток, отриманий від реалізації продукції допоміжних виробництв.
4. При здійснені обміну активами, які подібні за призначенням і мають однакові справедливі вартості, дохід:
а) визнається повністю,
б) визнається частково (на суму переданих, або отриманих грошових коштів),
в) не визнається.
5. Не визнаються доходами:
а) суми надходжень, які належать іншим особам,
б) суми від списання кредиторської заборгованості,
в) надходження від отримання дивідендів за акціями.
6. В бухгалтерському обліку дохід відображається в сумі:
а) справедливої вартості отриманих активів, або тих які підлягають одержанню,
б) залишкової вартості отриманих активів або тих, що підлягають одержанню,
в) яка зазначена у відповідних документах, що супроводжують надходження коштів на підприємство.
7. Кінцевим фінансовим результатом підприємства є:
а) чистий прибуток (збиток) звітного періоду,
б) прибуток до оподаткування,
в) валовий прибуток (збиток) звітного періоду.
8. Прибуток формується після надходження грошових коштів на підприємство.
а) так,
б) ні.
9. На організацію аналітичного обліку доходів впливає рівень автоматизації облікових робіт.
а) так,
б) ні.
10. Необхідною умовою визнання доходів є:
а) зменшення зобові’язань, що призводить до збільшення капіталу,
б) збільшення зобові’язань, що призводить до зменшення капіталу.
в) зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства,
11. В бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходи відображаються за принципом:
а) послідовності,
б) періодичності.
в) висвітлення.
12. Доходи від відшкодування раніше списаних активів:
а) не визнаються доходами згідно з вимогами П(С)БО,
б) відносяться до інших доходів,
в) відносяться до інших операційних доходів.
13. При здійснені обміну активами, які не подібні за призначенням і не мають однакові справедливі вартості, дохід:
а) визнається повністю,
б) визнається частково (на суму переданих, або отриманих грошових коштів),
в) не визнається.
14. Не визнаються доходами:
а) суми одержаних грантів та субсидій,
б) суми від списання кредиторської заборгованості,
в) надходження від первинного розміщення цінних паперів.
15. До доходу від операційної діяльності не відноситься дохід від:
а) раніше списаних активів,
б) операційної курсової різниці,
в) участі в капіталі.
16. Валовий прибуток – це:
а) різниця між чистим доходом і собівартістю реалізованої продукції,
б) алгебраїчна сума прибутку від операційної діяльності, фінансової діяльності та іншої діяльності підприємства,
в) виручка, що надходить на підприємство.
17. Різні види доходу від звичайної діяльності мають однакові критерії визнання.
а) так,
б) ні.
18. Не визнаються доходами суми отриманих грантів, асигнувань та субсидій.
а) так,
б) ні.

19. Доповніть твердження:
Збиток – перевищення суми ________ над сумою ________, для отримання якого були здійснені ці ________.

20. _________ ________- операції, пов’язані з виробництвом, або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечує основну частку його доходу.


Практичні завдання

Завдання 1. Провести класифікацію доходів звичайної діяльності за групами:
Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг
Інші операційні доходи
Фінансові доходи
Інші доходи


Вказати рахунок на якому обліковуються дані види доходів.
Дані для виконання:
Одержані штрафи; одержані дивіденди; відшкодування раніше списаних активів; дохід, одержаний по контракту у сфері будівництва; дохід від реалізації складського приміщення; дохід від реалізації продукції власного виробництва; одержані гранти; дохід від інвестицій в дочірнє підприємство; дохід від реалізації іноземної валюти, дохід від перепродажу акцій; дохід від безоплатно одержаних основних засобів; дохід, одержаний за договором оренди, дохід від реалізації цінних паперів, дохід від безоплатно одержаних МШП.

Завдання 2. ТОВ „Асторія” в листопаді ц.р. наступні операції: відвантажило покупцю продукцію власного виробництва без попередньої оплати на суму 24000грн. Собівартість реалізованої продукції слала 14000грн. Визначити фінансовий результат від реалізації продукції.

Завдання 3. ТОВ „Люцина” у грудні ц.р. здійснило наступні операції: від покупця надійшла попередня оплата за виконану роботу у сумі 6000грн. (в т.ч. ПДВ). Фактична вартість виконаних робіт склала 4200 грн. (в т.ч. ПДВ), при чому залишок грошових коштів у сумі 1800грн. (в т.ч. ПДВ) повернуто замовнику. Фактична собівартість послуг складає 2800грн.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Люцина” за грудень ц.р.

Зміст господарської операції
Сума, грн..

1
Отримали попередню оплету від замовника за виконання робіт
?

2
Відображено суму податкових зобов’язань по ПДВ
?

3
Відображено дохід від реалізації продукції
?

4
Списано податкові зобов’язання по ПДВ
?

5
Відображено собівартість реалізованих робіт
?

6
Віднесено дохід від реалізації продукції на фінансовий результат
?

7
Списано собівартість реалізованих робіт на фінансовий результат
?

8
Зараховано попередню оплату в плату виконаних робіт
?

9
Повернуто залишок передоплати
?

10
Відображено корегування податкових зобов’язань по ПДВ (метод „червоне сторно”)
?


Завдання 4. Покупцю здійснено відвантаження товарів за контрактною вартістю 18000грн. (в т.ч. ПДВ). Фактична собівартість відвантажених товарів склала 13800грн. У рахунок оплати покупцем передані векселі. У момент пред’явлення векселі були оплачені повністю.

Завдання 5. ЗАТ „Мономах” за звітний період здійснило обмін цегли на метал. Балансова вартість переданої цегли 2500грн. Справедлива вартість переданої цегли дорівнює справедливій вартості отриманого металу і становить 3000грн. Загальна сума договору – 3600 грн. (у т.ч. ПДВ).


Реєстр господарських операцій ЗАТ „Мономах”

Зміст господарських операцій
Сума, грн..

1
Відображено дохід від реалізації цегли
?

2
Відображення виникнення податкових зобов’язань по ПДВ
?

3
Списано балансову вартість переданої цегли
?

4
Віднесено дохід від реалізації цегли на фінансовий результат
?

5
Віднесено собівартість реалізованої цегли на фінансовий результат
?

6
Відображено первісну вартість отриманого металу
?

7
Відображено виникнення податкового кредиту по ПДВ
?

8
Проведено взаємозалік заборгованостей
?


Завдання 6. У лютому ц.р. на валютний рахунок ТОВ „Фаворит” надійшла передоплата в сумі 5000 доларів США. Курс НБУ на дату зарахування валюти склав 5,66грн за 1 долар США.
Курс НБУ на останній день звітного періоду становив 5,95 грн. за 1 долар США.
Товар відвантажено у березні ц.р. за контрактною вартістю 5000 доларів США. Курс НБУ на дату відвантаження дорівнював 5,65 грн. Собівартість відвантаженого товару 25000грн.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Фаворит” за 1 квартал ц.р.

Зміст господарських операцій
Сума, $/грн

1
Зараховано кошти від покупця в оплату товарів
?

2
Відображено курсову різницю, нараховану на кредиторську заборгованість в останній день звітного періоду
?

3
Віднесено суму курсової різниці на фінансовий результат
?

4
Відвантажено товар за контрактною вартістю
?

5
Віднесено дохід від реалізації товарів на фінансовий результат
?

6
Списано собівартість товарів
?

7
Списано собівартість товарів на фінансовий результат
?

8
Відображено курсову різницю на кредиторську заборгованість при її погашенні
?

9
Віднесено суму курсової різниці на фінансовий результат
?

10
Здійснено взаємозалік заборгованостей
?


Завдання 7. Товар відвантажено на експорт у квітні ц.р. Курс НБУ на дату відвантаження – 6,15грн за 1 долар США. Контрактна вартість відвантаженого товару – 3000 доларів США, первісна вартість – 23000грн. Курс НБУ на останній робочий день звітного періоду – 6,19 за 1 долар США. У травні надійшла оплата за відвантажений на експорт товар. Курc НБУ на дату зарахування валютної виручки склав 6,14грн. за 1 долар США.

Завдання 8. ПП „Віра” у вересні цього року реалізувало комп’ютер за договірною вартістю 3000грн (у т.ч. ПДВ). Первісна вартість проданого комп’ютера становить 2400грн., знос 300грн. Оформити журнал господарських операцій у випадку
здійснення передоплати,
оплата після відвантаження.

Тема 10. Облік інвестицій

Практичні завдання

Задача 1. Підприємство придбало облігації номінальною вартістю 10000грн. за 7000 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 10% річних. Дата погашення облігації відбудеться через 3 роки. Виплата відсотків здійснюється щорічно в кінці року. Розрахувати щорічну амортизацію дисконту. Показати операції в обліку протягом 3 років.

Задача 2. Облігації номінальною вартістю 10000грн. придбані за 12000грн. Фіксована ставка за облігаціями встановлена 10%. Погашення облігації відбудеться через 5 років. Виплата здійснюється щорічно в кінці року. Розрахувати щорічну амортизацію премії. Показати операції в обліку протягом 5 років.

Задача 3. ВАТ „Олена” придбало 350 акцій по 5,5грн. за кожну. Крім того витрати, пов’язані з оформленням операції (оплата брокеру) склали 600грн.


Зміст господарських операцій
Сума, грн..

1
Перераховано грошові кошти продавцю акцій
?

2
Отримано акції
?

3
Відображено витрати на придбання акцій
?

4
Сплачено грошові кошти за послуги, пов’язані з придбанням акцій
?


Задача 4. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні суми.

Зміст господарських операцій
Сума, грн..

1
Передано основні засоби в якості внеску до статутного капіталу іншого підприємств за залишковою вартістю
3100

2
Списано суму нарахованого зносу
1600

3
Відображено витрати на придбання акцій
1000

4
Відображено витрати на придбання акцій до складу довгострокових фінансових інвестицій
?


Задача 5. ВАТ „Газель” придбано акції ВАТ „Дельта” в обмін на емітовані власні акції. Номінальна вартість акцій ВАТ „Газель” 10000грн. , їх справедлива вартість 14000грн.


Зміст господарських операцій
Сума, грн..

1
Сформовано статутний капітал на вартість випущених акцій
?

2
Внесено акції ВАТ „Дельта” до статутного фонду
?

3
Відображено у складі додаткового капіталу суму емісійного доходу
?
Тема 11. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань
Тестові завдання

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування зобов’язань називається:
а) дебіторською заборгованістю,
б) власним капіталом,
в) чистим прибутком,
г) статутним фондом.
2. По кредиту 46 „Неоплачений капітал” відображається:
а) заборгованість засновників по внескам до СФ,
б) погашення заборгованості за внесками до СФ,
в) надходження цінностей від засновників.
3. Дохід, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують номінальну вартість, є складовою:
а) пайового капіталу,
б) додаткового капіталу,
в) резервного капіталу,
г) статутного фонду.
4. Сума, яка на дату реєстрації підприємства оголошена, але фактично не внесена засновниками називають:
а) неоплачений капітал,
б) статутний капітал,
в) резервний капітал,
г) додатковий капітал.
5. Згідно із законом України „Про господарські товариства” розмір резервного капіталу при створені підприємства не може бути меншим ніж ____ статутного капіталу
а) 5%, б) 10%, в) 20%, г) 25%.
6. ТОВ „Парус” оголосило статутний капітал 520000грн. До моменту реєстрації мінімальний внесок засновників повинен бути:
а) 125000грн., б) 156000грн. в) 260000грн., г) інший варіант.
7. ЗАТ „Купол” оголосило статутний капітал 450000грн. До моменту реєстрації мінімальний внесок акціонерів повинен бути:
а) 135000грн.
б) 225000грн.
в) 337500грн.
г) інший варіант.
8. ВАТ реалізувало 20000 акцій по 50грн. Номінальна вартість акцій склала 45грн. Яка величина статутного капіталу підприємства:
а) 1000000грн.,
б) 900000грн.,
в) 100000грн.
9. ВАТ реалізувало 25000 акцій по 30грн. Номінальна вартість акцій склала 27грн. Яка величина додаткового капіталу підприємства:
а) 750000грн.,
б) 675000грн.,
в) 75000грн.
г) інший варіант.
10. Внесок до статутного капіталу ТОВ одним із засновників у вигляді складського приміщення буде відображатись проводкою:
а) Д 46 К 40,
б) Д103 К 46,
в) Д 15 К 46,
г) Д 15 К 40
11.Яке з наведених рівнянь вірне:
а) Активи = Власний капітал- Зобов’язання,
б) Пасиви = Активи + Власний капітал,
в) Власний капітал = Активи - Зобов’язання,
г) Зобов’язання = Активи – Пасиви.
12. По дебету 46 „Неоплачений капітал” відображається:
а) заборгованість засновників по внескам до СФ,
б) погашення заборгованості за внесками до СФ,
в) надходження цінностей від засновників.
13. При відсутності прибутку акціонерного товариства, для погашення заборгованості по привілейованим акціям використовують кошти:
а) додаткового капіталу,
б) статутного фонду,
в) резервного капіталу,
г) вилученого капіталу.
14. Сукупність внесків засновників в майно, виражених у грошовому вимірнику для забезпечення діяльності підприємства називають:
а) неоплачений капітал,
б) статутний капітал,
в) резервний капітал,
г) додатковий капітал.
15. Згідно із законом України „Про господарські товариства” розмір відрахувань до резервного капіталу не може бути менше ніж____ чистого прибутку підприємства.
а) 5%, б) 10%, в) 20%, г) 25%.
16. ТОВ „Глобус” оголосило статутний капітал 30000грн. До моменту реєстрації мінімальний внесок засновників повинен бути:
а) 9000грн., б) 15000грн, в) 22500грн. г) інший варіант.
17. ВАТ „Компас” оголосило статутний капітал 550000грн. До моменту реєстрації мінімальний внесок акціонерів повинен бути:
а) 165000грн.
б) 275000грн.
в) 412500грн.
г) інший варіант.
18. ВАТ реалізувало 25000 акцій по 30грн. Номінальна вартість акцій склала 27грн. Яка величина статутного капіталу підприємства:
а) 750000грн.,
б) 675000грн.,
в) 75000грн.
19. ВАТ реалізувало 20000 акцій по 50грн. Номінальна вартість акцій склала 45грн. Яка величина додаткового капіталу підприємства:
а) 1000000грн.,
б) 900000грн.,
в) 100000грн.
г) інший варіант.
20. Господарська операція по викупу акцій у акціонерів буде відображатись проводкою:
а) Д 40 К 46,
б) Д 46 К 30,
в) Д 45 К 30,
г) Д 40 К 46.

Практичні завдання

Завдання 1. Визначити суму, яку учасник повинен додатково внести до статутного капіталу, встановити період за який йому буде нарахована пеня за прострочення вкладу та визначити її суму. Скласти господарські операції.
Дані для виконання : ТОВ „Золоте руно” було засноване 2 лютого 20**року. Учасник товариства (юридична особа) вніс 30% вкладу ( 6000грн.) до реєстрації товариства, решту 70% через 2 роки та 6 місяців.

Завдання 2. Учасник ТОВ „Світлана” Вітюк В.К. вирішив вийти зі складу засновників товариства, при цьому він поступився часткою свого вкладу у вигляді грошових коштів Дегтярьовій Д.А.
Реєстр господарських операцій

Зміст господарських операцій
Сума, грн

1
Видано Вітюку В.К грошові кошти з каси на суму його внеску до СФ
2400

2
Зменшено статутний фонд
2400

3
Отримано від Дегтярьової Д.А. частку до СФ до каси підприємства
2400

4
Збільшено статутний фонд
2400


Завдання 3. Макренко М.О. вирішив вийти зі складу засновників ТОВ „Агро”. Йому повертають внесок і сплачують вартість майна підприємства пропорційно до його частки в СФ товариства. Крім того, він має право на одержання частки прибутку. Статутний каптал становить 45000грн. Внесок Макаренка – 15000грн., майно, набуте товариством за участю в підприємницький діяльності Макаренка – 23000грн., прибуток, одержаний товариством до дати виходу учасника – 14000грн. Показати операції виходу Макаренка з ТОВ „Агро”

Завдання 4. СФ ВАТ „Самбір” дорівнює 3400,0 тис. грн.. і поділено на 1700тис. шт. акцій за номінальною вартістю 2,00 грн. за шт. Було прийнято рішення про викуп 30 тис. шт. акцій. При цьому 20 тис. шт. анулювати і зменшити СФ на 40 тис грн., а 10 тис продати.
Акціонери здали акції:
20 тис. шт.. по 2 грн.
5 тис. шт. по 1,5 грн.
5 тис шт. по 2,1 грн.
Акції було продано:
5 тис. шт. за ціною 0,8 грн. за шт..
5 тис шт. за 3,4грн.
Реєстр господарських операцій

Зміст господарських операцій
Сума, грн

1
Відображено фактичну вартість викупу акій
?

2
Виплачено кошти акціонерам
?

3
Зменшено СФ на суму анульованих акцій
?

4
Відображено суму коштів, що надійшли від повторного розміщення акцій
0,8 грн. х 5 тис шт.
3,4 грн. х 5 тис шт


?
?

5
Списано акції за ціною викупу
5 тис шт. – 1,5грн.
5 тис шт. – 2,1грн.

?
?

6
Показано різницю між ціною повторного розміщення акцій і ціною викупу:
( 1,5грн – 0,8грн.) х5
( 3,4грн – 2,1грн.) х5

?
?


Тема 12. Облік витрат за елементами діяльності

Тестові завдання
До елементу матеріальних витрат не відносяться:
а) тара і тарні матеріали,
б) купівельні напівфабрикати,
в) напівфабрикати власного виробництва,
г) вірної відповіді немає.
2. До елементу витрат на оплату праці відносять:
а) відрахування на соціальні заходи з заробітної плати,
б) оплату відпустки,
в) витрати на відрядження,
г) всі відповіді вірні.
3. Групування витрат за елементами дозволяє:
а) провести аналіз використання ресурсів на виробництво продукції,
б) обчислити собівартість конкретного виду продукції,
в) повністю заповнити ф-2 „Звіт про фінансові результати”
г) визначити місце здійснення витрат.
4. Рахунки класу 8 „Витрати за елементами”
а) є обов’язковими для ведення всіма підприємствами та організаціями,
б) можуть вестися будь-яким підприємством замість рахунків класу 9.
в) обов’язкові тільки для малих підприємств, що не використовують рахунки класу 9.
5. Рахунок 84„Інші операційні витрати” призначений для обліку:
а) витрат фінансової та інвестиційної діяльності,
б) витрат іншої операційної діяльності,
в) адміністративних витрат та витрат на збут для підприємств, що не ведуть рахунки класу 9.
6. Собівартість проданих основних засобів відноситься до:
а) матеріальних витрат,
б) інших витрат,
в) інших операційних витрат.
7. Рахунки класу 8:
а) мають сальдо,
б) мають сальдо, яке відображається у „Звіті про фінансові результати”
в) не мають сальдо.
8. За відношенням до виробничого процесу витрати поділяють на:
а) одноелементні та комплексні,
б) постійні та змінні,
в) основні та накладні,
г) прямі та непрямі.
9. Списання матеріальних витрат в сумі прямих матеріальних витрат на собівартість продукції ( при застосуванні класів 8 і 9) відображається проводкою:
а) Д 80 К 20,
б) Д 23 К 20,
в) Д 23 К 80,
г) Д 79 К 80.

10.До елементу матеріальних витрат не відносяться:
а) паливо,
б) послуги зв’язку,
в) електроенергія
г) вірної відповіді немає.
11. До елементу витрат на оплату праці відносять:
а) відрахування на соціальні заходи з заробітної плати,
б) витрати на відрядження.
в) премії
г) всі відповіді вірні.
12. Групування витрат за елементами дозволяє:
а) визначити місце здійснення витрат
б) обчислити собівартість конкретного виду продукції,
в) повністю заповнити ф-2 „Звіт про фінансові результати”
г) проводити економічний аналіз витрат підприємства.
13. Рахунки класу 8 „Витрати за елементами”
а) можуть використовуватись некомерційними підприємствами.
б) можуть вестися будь-яким підприємством замість рахунків класу 9.
в) є обов’язковими для ведення всіма підприємствами та організаціями,
14. Рахунок 85 „Інші витрати” призначений для обліку:
а) витрат фінансової та інвестиційної діяльності,
б) витрат іншої операційної діяльності,
в) адміністративних витрат та витрат на збут для підприємств, що не ведуть рахунки класу 9.
15. Сума податку на прибуток відноситься до:
а) матеріальних витрат,
б) інших витрат,
в) інших операційних витрат.
16. До операційних витрат включаються:
а) всі витрати, що знаходять відображення у „Звіті про фінансовий результат”
б) тільки операційні витрати,
в) тільки витрати від звичайної діяльності.
17. За способом включення до собівартості продукції витрати поділяють на:
а) одноелементні та комплексні,
б) постійні та змінні,
в) основні та накладні,
г) прямі та непрямі.
18. Списання витрат на заробітну плату у, що прімо включаються до собівартості продукції ( при застосуванні класів 8 і 9) відображається проводкою:
а) Д 81 К 661,
б) Д 23 К 81,
в) Д 23 К 661,
г) Д 79 К 81.
19 . Доповніть речення:
___________ - сума нарахованого зносу необоротних активів.
20 . ___________ __________ - це сукупність економічно однорідних витрат.
21 . ___________ __________ _________- це класифікація витрат з метою встановлення їх структури.
22. ____________ - це вартісна оцінка використаних в процесі виробництва ресурсів.

Практичні завдання
Завдання 1. Згрупувати витрати за економічними елементами.
Дані для виконання:
Плата за розрахунково-касове обслуговування.
Страхові внески на випадок безробіття.
Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби.
тара і тарні матеріали.
Витрати на відрядження адміністративного персоналу.
Допоміжні матеріали.
Вартість послуг по водопостачанню.
Знос приміщень.
Нараховані премії.
Вартість транспортних послуг, які є складовою технологічного процесу.

Завдання 2. Згрупувати витрати за економічними елементами.
Дані для виконання:
Знос офісного приміщення.
Оплата відпусток.
Товари, які проходять подальшу переробку.
Оплата послуг зв’язку.
Витрати на індивідуальне страхування персоналу підприємства.
Вартість палива та енергії.
Витрати на оприлюднення фінансової звітності.
Страхування продукції від пожежі.
Відрахування на соціальне страхування на випадок безробіття.
Витрати пов’язані з індексацією заробітної плати.

Завдання 3. Скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, визначити фінансовий результат підприємства від звичайної діяльності.
Дані для виконання: МП „Фортуна”, що є платником єдиного податку за ставкою 10% надає послуги по перевезенню вантажів. Облік витрат ведеться на рахунках класу 8 без застосування рахунків класу 9 та рахунку 23.

Зміст господарських операцій
Сума, грн.

1.
Акцептовано рахунок водоканалу за водопостачання
440,00

2
Нарахована заробітна плата водіям
2500,00

3
Проведено нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
?

4
Відпущено на утримання автомобілів:
- бензин А-76
- дизпаливо

2560,00
1450,00

5
Проведено відрахування на додаткове страхування водіїв,
1400,00

6
Нараховано знос:
автомобілів,
гаражу,

1400,00
340,00

7
Нарахована заробітна плата адміністративному персоналу
1200,00

8
Проведено нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
?

9
Надійшли кошти від замовників на поточний рахунок
9780,00

10
Нараховано єдиний податок (10% від суми виручки)
?

11
Нараховано відсотки за користування короткостроковим кредитом
350,00

12
Визначено фінансовий результат
?


Завдання 4. На підставі реєстру господарських операцій ТзОВ „Меркурій”, що веде облік витрат на рахунках 8 та 9 класів, Скласти бухгалтерські проводки, зазначити первинні документи.
Реєстр господарських операцій ТзОВ „Меркурій”


Зміст господарських операцій
Сума, грн.

1
Передано напівфабрикати (заготівки ламелі) в цех для виробництва паркету
19000

2
Списано вартість МШП на загально виробничі витрати
240

3
Акцептовано рахунок „Житомиренерго” за електроенергію, що юула використана для обслуговування обладнання
1700

4
Списано зі складу на загально виробничі потреби запасні частини
550

5
Списано бензин А-95 на автомобіль директора
97

6
Нараховано комісійну винагороду банку за купівлю іноземної валюти
40

7
Відпущено МШП в цех на ремонт обладнання
228

8
Нараховано знос основних засобів по:
виробничому цеху
будівлі заводоуправління

450
180

9
Нараховано заробітну плату:
робітникам основного виробництва за виготовлення паркету
адміністративному персоналу

3470
2300

10
Здійснено нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
?

11
Передано на склад готову продукцію
?


Завдання 5. Вказати кореспонденцію рахунків із застосуванням рахунків класу 8.
Нараховано знос виробничого обладнання.
Списано прямі матеріальні витрати в частині вартості палива, що використано для основного виробництва.
Нараховано відпускні за рахунок раніше створеного резерву.
Списано витрати на оплату відпускних адміністративного персоналу.
Відображено суму витрат від не операційної курсової різниці по коштах в розрахунках з покупцями та замовниками.
Відпущено зі складу для потреб операційної діяльності МШП.
Списано суму втрат від псування матеріальних цінностей.
Віднесено суму витрат на пенсійне страхування в частині відрахувань на заробітну плату виробничих працівників.

Завдання 6. Сформулювати зміст господарських операцій.
Д 84 К 10
Д 833 К 133
Д 91 К 811
Д 23 К 821
Д 85 К 24
Д 79 К 85
Д 812 К 661
Д 23 К 833
Д 801 К 22
Д 85 К 34

Тема 13. Облік витрат за видами діяльності
Тестові завдання

1. Витрати на рекламу та дослідження ринку відносяться до:
а) витрат, що формують собівартість реалізованої продукції,
б) витрат на збут,
в) інших операційних витрат
г) адміністративних витрат
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається:
а) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) наднормативних виробничих витрат, адміністративних витрат,
б) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), адміністративних витрат, витрат на збут,
в) виробничої собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг), нерозподілених постійних загально виробничих витрат, наднормативних виробничих витрат
3. До складу загально виробничих витрат відносяться:
а) витрати на вдосконалення технології, витрати на опалення, витрати на охорону праці,
б) витрати на управління виробництвом, витрати на освітлення, водопостачання, на врегулювання спорів у судових органах,
в) витрати на утримання виробництва, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на техніку безпеки, витрати на зв’язок.
4. Адміністративні витрати є:
а) витратами інвестиційної діяльності,
б) витратами фінансової діяльності,
в) витратами операційної діяльності,
5. Адміністративні витрати для потреб фінансового обліку:
а) розподіляються на кожен об’єкт втрат пропорційно до виробничої собівартості продукції ,
б) розподіляються на кожен об’єкт втрат пропорційно до прямих витрат на оплату праці,
в) не розподіляються, а списуються в усій сумі на зменшення фінансового результату.
6. По дебету рахунку 92 відображається сума визнаних адміністративних витрат, а по кредиту – списання на рахунок 90”Собівартість реалізації”
а) так,
б) ні.
7. Змінні загальновиробничі витрати:
а) розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу незалежно від потужності підприємства
б) розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням розподілу виходячи з нормальної потужності підприємства,
в) не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності
8. До змінних загально виробничих витрат включають орендну плату за основні засоби, які використовувались для потреб виробництва.
а) так,
б) ні.
9. Витрати на медичне обслуговування працівників відносяться до:
а) витрат, що формують собівартість реалізованої продукції,
б) витрат на збут,
в) інших операційних витрат
г) адміністративних витрат.
10. Перелік і склад змінних і постійних загально виробничих витрат встановлює:
а) держава в особі Міністерства фінансів,
б) галузеві органи,
в) підприємство самостійно.
11. До складу адміністративних витрат відносяться:
а) витрати на вдосконалення технології, витрати на опалення, витрати на охорону праці,
б) витрати на управління, витрати на освітлення, банківське обслуговування, врегулювання спорів у судових органах,
в) витрати на утримання виробництва, витрати на обслуговування виробничого процесу, витрати на техніку безпеки, витрати на зв’язок.
12 Витрати на збут є:
а) витратами інвестиційної діяльності,
б) витратами фінансової діяльності,
в) витратами операційної діяльності,
13. Втрати від стихійного лиха не є надзвичайними для:
а) всіх підприємств, майно яких застраховане,
б) страхової компанії,
в) інвестиційної діяльності.
14. По дебету рахунку 93 відображається сума визнаних витрат на збут, а по кредиту – списання на рахунок 90”Собівартість реалізації”
а) так,
б) ні.
15. Постійні загально виробничі витрати:
а) розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з фактичної потужності підприємства за звітний період,
б) розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу виходячи з нормальної потужності підприємства,
в) не розподіляються, а списуються всією сумою на зменшення фінансового результату від операційної діяльності.
16. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) відображається на рахунку 23.
а) так,
б) ні.

Доповніть речення:

До ___________відносяться таки операції або події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно.
__________ - витрати, безпосередньо пов’язані з технологією виготовлення продукції.


До _________ відносяться витрати на відсотки за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу
_____________ - витрати, пов’язані з управлінням і обслуговуванням виробництва, необхідні для його нормального функціонування.

Практичні завдання

Завдання 1. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні суми.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Анкор”

Зміст господарської операції
Сума, грн

1
Нараховано знос:
адмінбудівлі,
торгову марку підприємства

180
90

2
Нараховано заробітну плату:
директору,
головному бухгалтеру,
торговим агентам,
водіям експедиції

1500
1100
2300
1800

3
Проведено нарахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства
?

4
Оплачено послуги банку за розрахунково-касове обслуговування
25

5
Нараховано комунальний податок
134

6
Відображено штрафні санкції за несвоєчасну поставку продукції покупцям
23

7
Віднесено суму витрат на зменшення фінансового результату від операційної діяльності
?


Завдання 2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні суми.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Наталі”

Зміст господарської операції
Сума, грн

1
Списано матеріали на ремонт:
адміністративного приміщення,
магазину,
складу готової продукції

920
440
560

2
Списано МШП, використані для ремонту:
магазину,
адміністративного приміщення

134
230

3
Нараховано заробітну плату працівникам за ремонт:
адміністративного приміщення,
магазину,
складу готової продукції

1300
2400
1800

4
Проведено відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства
?

5
Списано витрати по проведеному ремонту
?


Завдання 3. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні суми.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Наталі”

Зміст господарської операції
Сума, грн.

1
Нараховано амортизацію торговельного обладнання
240

2
Списано пакувальні матеріали
150

3
Відображено уцінку тварів в межах нор природного убутку
55

4
Видано аванс торговому агенту на відрядження
150

5
Затверджено авансовий звіт , списано витрати по відрядженню
200

6
Видано з каси перевитрата по авансовому звіту
?

7
Списано матеріали для ремонту тари
230

8
Створено резерв гарантійного ремонту
450

9
Акцептовано рахунок рекламного агентства за рекламу продукції підприємства
350

10
Списано витрати на зменшення фінансового результату
?


Завдання 4. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи, визначити необхідні суми.
Реєстр господарських операцій ТОВ „Візантія”

Зміст господарської операції
Сума, грн.

1
Відображено втрати від псування ТМЦ
350

2
Віднесено на витрати визнані економічні санкції за порушення податкового законодавства
540

3
Відображено реалізацію виробничих запасів
Відображено ПДВ
Списано первісну вартість
1200
?
900

4
Отримано передоплату за товар від нерезидента в сумі 2000$ (курс 5,05грн. за 1$США)
?

5
Списано іноземну валюту для продажу (опер. 4)
?

6
Зараховано на поточний рахунок суми грошових коштів від продажу валюти за курсом НБУ 5,05 грн. за 1$ США
?

7
Нараховано комісійну винагороду банку
40

8
Перераховано кредиторську заборгованість (опер. 4) на дату складання балансу в сумі 2000$США (курс 5,00грн. за 1$ США)
?

9
Віднесено суму витрат на зменшення фінансового результату від операційної діяльності
?


Завдання 5.
Підприємство в ході своєї діяльності проводить дослідження та розробки. При цьому здійснювались таки витрати:
нарахована амортизація обладнання – 450грн.
відпущено напівфабрикати – 150грн.
списано МШП – 80грн.
отримано послуги сторонньої організації – 230грн
нараховано заробітну плату -890грн.
проведено відрахування згідно чинного законодавства - ?
Визначити необхідні суми, показати господарські операції в обліку.

Завдання 6.
ТОВ „Візит” має на валютному рахунку суму 1100 Євро по курсу 5,70грн. Підприємство перерахувало банку валютні кошти для продажу в сумі 1000 Євро по курсу 5,65грн, а також комісійну винагороду банку 35,20грн. Уповноважений банк продав валюту та зарахував кошти на поточний рахунок в сумі 5600грн.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів

Практичні завдання
Завдання 1. Визначити суму чистого доходу від реалізації продукції підприємства.
Підприємство „Колос” реалізувало протягом звітного періоду продукції й товарів на суму 600 тис. грн. (у т.ч.) ПДВ. Підприємство не є платником акцизного збору, інших зборів і податків з обороту. Але протягом періоду було повернуто продукції на суму 6 тис. грн. (у т.ч. ПДВ).

Завдання 2. Визначити фінансовий результат від операційної діяльності підприємства.
Чистий дохід підприємства „Азалія” за звітний період склав 205 тис грн., Собівартість реалізованої продукції 95тис. грн. Дохід від операційної оренди склав 5 тис. грн. Адміністративні витрати за звітний період становили 27 тис. грн. витрати на збут 22тис. грн. інші операційні витрати ( резерв сумнівних боргів) – 1тис. грн..

Завдання 3. Визначити дохід від участі в капіталі та суму нарахованого доходу від участі в капіталі за 2 місяці використання сертифікатів.
Підприємство „Форест” є власником 40% простих акцій ВАТ „Скловироби”. За підсумками звітного року ВАТ „Скловироби” отримало чистий прибуток у сумі 6000грн. і прийняло рішення дивіденди не виплачувати, а прибуток інвестувати у виробництво. У складі оборотних активів підприємства „Форест” також знаходяться депозитні сертифікати на суму 10 тис грн., за ставкою 60% річних.

Завдання 4. За наведеними даними скласти Звіт про фінансовий результат (ф-2)
Виробнича собівартість проданої продукції – 18000грн,
Виручка від продажу продукції – 54000грн.
Акцизний збір на даний вид продукції -2000грн.
Витрати на збут – 5600грн.,
Дохід від операційних курсових різниць – 2300грн.
Адміністративні витрати – 7000грн.
Дохід від безоплатно одержаних активів -6000грн.
Витрати від операційних курсових різниць – 800грн.
Втрати від стихійного лиха – 2500грн.
Компенсація страхової компанії – 2000грн.

Завдання 5. Відповідно до наведених даних скласти Звіт про фінансовий результат (ф.2)
Заробітна плата працівників основного виробництва – 3200грн.
Заробітна плата адміністративного персоналу – 1500грн.
Заробітна плата персоналу управління цехами – 1800грн.
Нарахування на заробітну плату згідно з чинним законодавством - ?
Собівартість витрачених матеріалів – 450грн.
Амортизація основних засобів – 400грн.
Витрати на рекламу – 230грн.
Витрати на доставку реалізованої продукції – 150грн.
Вартість реалізованої продукції з ПДВ – 9800грн.

Завдання 6. Заповнити Звіт про фінансовий результат (Ф-2) по підприємству ТОВ „Транзит” , що займається виробничою діяльністю.

Показники
За звітний період


усього
в тому числівиробн.
збут
управлінь.

Заробітна плата:

робітників
16000
16000персоналу управління цехами
2300
2300персоналу управління підприємством
4500

2000
2500

Нарахування на заробітну плату

робітників
?
?персоналу управління цехами
?
?персоналу управління підприємство
?

?
?

Собівартість витрачених матеріалів
24200
19200
3200
1800

Амортизація основних засобів
3450
2080
450
920

Витрати на оренду основних засобів
625


625

Відсотки за банківський кредит
2500


2500

Витрати на рекламу
4000

4000


Витрати на доставку готової продукції
1100

1100


Разом
?
?
?
?

Вартість реалізованої продукції з ПДВ
132000


Завдання 7. Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первині документи на підставі кореспонденції рахунків:

Д 791 К 704
Д 714 К 791
Д 794 К 991
Д 731 К 792
Д 79 К 441
Д 745 К 793
Д 791 К 942
Д 791 К 901
Д 794 К 982
Д 703 К 791


Тема 15. Принципи і методи калькуляції за галузями виробництва

Практичні завдання
Завдання 1. Сформулюйте зміст господарських операцій по бухгалтерським проводкам:
1. Д 23 К 201
6. Д 24 К 661

2. Д 23 К 91
7. Д 26 К 23

3. Д 23 К 661
8. Д 25 Д 23

4. Д 23 К 25
9. Д 375 К 24

5. Д 24 К 23
10. Д 23 К 685


Завдання 2. Мале підприємство займається пошиттям одягу. За місяць було пошито 50 суконь. Калькуляція собівартості продукції складається з наступних статей: матеріали ( 2м тканини по 35грн., нитки – 0,44 бабини по 4,50 грн., ґудзики – 8шт. по 1грн.); заробітна плата – 12,5грн., відрахування на соціальні заходи згідно чинного законодавства; оренда приміщення цеху ( 40м2 по 13грн. без ПДВ); оренда обладнання (500грн. без ПДВ); електроенергія ( 200Квт/год по 0,16 за Квт/год), теплова енергія ( 2,30 грн. за кв. м.); вода (5м.куб. по 1,75грн. за м.куб.)
Складіть калькуляцію одиниці виробу використовуючи наступну таблицю:


Статті калькуляції
Витрати на одиницю
Витрати на весь випуск, грн.Норма витрачання
Ціна, грн..
Сума, грн..


1
Матеріальні:
тканина
нитки
гудзики

2
Заробітна плата працівників
Х
Х3
Соціальне страхування працівників
Х
Х4
Оренда приміщення
Х
Х5
Оренда обладнання
Х
Х6
Комунальні послуги
електроенергія
опалення
холодна вода
Х
Х7
Виробнича собівартість

Завдання 3. На другому переділі ливарного цеху випускають відливки трьох груп складності (І, ІІ та ІІІ), планові витрати на 1т яких відповідно 42, 54 та 60 грн. відповідно, фактичний їх випуск – 5, 10, 25т, загальні фактичні витрати на виготовлення всіх трьох груп відливок, включаючи собівартість кожного металу та витрати на виготовлення з нього відливок – 1875грн. Розрахувати собівартість кожної відливки.
Методичні вказівки до виконання завдання:
Для визначення собівартості 1т. Відливок необхідно розрахувати коефіцієнти. Для цього планові витрати третьої групи відливок, яка має найбільшу питому вагу у випуску, приймаємо за одиницю, тоді коефіцієнт по першій групі складає - 42/60, а по другій – 54/60. Розраховані коефіцієнти використовуємо для перерахунку випуску відливок в умовні тони, у відповідності з якими і розподіляємо загальні витрати на виготовлення відливок.


Дані розрахунків собівартості відливок заносимо у таблицю:
Група складності відливок
Випуск відливок
Коефіцієнт перерахунку в умовні тони
Випуск відливок умовні тони (р.2*р.3)
Витрати на одну умовну відливку, грн.
Розподіл витрат по групах відливок
(р. 4*р.5)
Собівартість
1т відливок, грн.

(р.6/р.2)

1
2
3
4
5
6
7

І
ІІ
ІІІ(загальні витрати/
суму р.4)Разом

ХЗавдання 5. На початок місяця підприємство мало такі дані про запаси:
Залишок на складі:
сировини – 5000грн.
палива – 1500грн.
запчастин – 500грн.
залишок ТЗВ – 300грн.
Протягом звітного періоду придбано:
палива – 360 грн. (в т.ч. ПДВ)
витрати на доставку палива – 120грн. (в т.ч. ПДВ)
Протягом місяця підприємство передало:
на потреби виробництва сировини – 4000грн.
для адміністративних потреб паливо – 1000грн.
на ремонт машин загально виробничого призначення – 100грн.
Здійснити розподіл ТЗВ на кінець звітного періоду по витрачених запасах та запасах, що залишилися на складі. Скласти журнал господарських операцій за звітний період.
Методичні вказівки до виконання завдання:
1. Визначаємо суму ТЗВ, що припадає на вибулі запаси та запаси, що залишились на складі. Для цього потрібно розрахувати середній відсоток ТЗВ:
( С-до Д20+ДО20)/ (С-до20ТЗВ+ДО20ТЗВ)*100%
Сума ТЗВ = %ТЗВ*КО20
2. Розподілити суму ТЗВ за видами матеріалів, що вибули. Для цього заповнити таблицю:
Статті витрат
Вибуло протягом періоду
ТЗВ
Фактична собівартість вибулих запасів

Виробництво
Адміністративні витрати
Загальногосподарські витрати
Разом
Фактична собівартість є сумою вартості запасів за цінами постачальників та ТЗВ

3. Журнал господарських операцій скласти за зразком:


Зміст господарської операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.Дебет
Кредит

Тема 16. Особливості обліку операцій у різних типах організацій

Тестові завдання

Тема: Облік в автотранспортних підприємствах

1. До первісної вартості придбаного автомобіля не включаються витрати зі страхування ризиків доставки автомобіля.
а) так б) ні
2. Транспортні засоби після ведення в експлуатацію обліковуються на рахунку 105 «Транспортні засоби»
а) так б) ні
3. Первинним документом для обліку і списання кількості витрачених на роботу автомобіля ПММ є лімітно – заправ очні відомості.
а) так б) ні
4. При безоплатному отриманні автомобіля від інших осіб вартість необоротних активів відображається на рахунку:
а) 424; б) 40; в) 46; г) 48.
5. Рішення про визначення непридатності автомобіля приймає:
а) керівник;
б) майстер цеху;
в) головний бухгалтер;
г) спеціальна комісія.
6. З метою утримання транспортних засобів у технічно справному стані та належному зовнішньому вигляді проводиться:
а) ремонт,
б) модернізація,
в) технічне обслуговування
7. Коригуючий коефіцієнт до норм витрачання палива дозволяє врахувати:
а) пробіг автомобіля,
б) умови експлуатації автомобіля,
в) марку автомобіля.
8. На підвищення норми витрачання палива не впливає:
а) робота в зимових умовах,
б) робота на шляхах з удосконаленим покриттям,
в) робота в кар’єрах,
г) робота у містах.
9. При розрахунку витрачання палива за день враховується:
а) фактичний пробіг автомобіля,
б) лінійна норма витрачання палива,
в) кількість, записана в подорожньому листі.
10. Списання шин на автотранспортному підприємстві здійснюється:
а) відповідно до норм експлуатаційного пробігу,
б) при зношенні малюнка протектора шини,
в) відповідно до марки автомобіля.

11. Амортизація – це систематичний розподіл вартості необоротних активів, в тому числі і вартості автомобілів, яка амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатації ).
а) так б) ні
12.Під поточним ремонтом розуміють ремонт, що здійснюються для відновлення справності та повного відновлення ресурсу виробу із заміною або відновленням більшості частин, у т.ч. і базових.
а) так б) ні
13. Придбані основні засоби зараховуються на баланс за:
а) первісною вартістю;
б) залишковою вартістю;
в) вартістю, вказаною в документах ( вантажно – митна декларація );
г) ринковою вартістю.
14. До складу транспортно – заготівельних витрат не включаються:
а) суми ввізного мита;
б) витрати підприємства на доопрацювання і підвищення технічних характеристик запасів;
в) відрахування на соціальні заходи від заробітної плати за навантажувально – розвантажувальні роботи;
г) понаднормові втрати і недостачі запасів.
15. Забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у випадку:
а) несправності зливного пристрою автоцистерни;
б) ненаповненості « по плану » автоцистерни;
в) неналежного оформлення ТТН;
г) в усіх перерахованих вище випадках.
16. Підставою для здійснення транспортної операції є належним чином оформлені:
а) талони замовника;
б) товарно – транспортні накладні типових форм, що додаються до подорожніх листів;
в) подорожні листи автомобіля.
17. Базові лінійні норми витрачання палива встановлюється відповідно:
а) пробігу автомобіля, б) умов експлуатації автомобіля , в) марки автомобіля.
18. На підвищення норми витрачання палива не впливає:
а) робота в гірський місцевості
б) робота, що потребує постійних технологічних prgbyjr
в) робота автобусів, що не працюють на постійних маршрутах.
г) робота у містах.
19. Списання ПММ у бухгалтерському обліку здійснюється на підставі:
а) накладних –вимог, б) лімітно-забірних карт, в) актів на списання, г) подорожніх листів
20. Норми пробігу автомобільних шин занижуються у випадках:
а) використання у містах,
б) використання у копальнях, кар’єрах, лісорозробках,
в) використання у гірський місцевості,
г) всі відповіді вірні.

Практичне завдання:
Вкажіть кореспонденцію рахунків:
Оприбутковано лишки палива.
Проведено дооцінку палива.
Заправлено автомобіль на АЗС водієм за готівку.
Відшкодовано водію вартість витраченого палива.
Видано талони на бензин водію.
Списано вартість металу для переобладнання кузова автомобіля,
Списано паливо для перевезення пасажирів.
Отримано металобрухт після ліквідації причепа.
Відображено витрати на реєстрацію нового автомобіля.
Оприбутковано лишки палива.

Вкажіть кореспонденцію рахунків:
Витрачено гальмівну рідину на утримання автомобіля в АТП.
Витрачено паливо для легкового автомобіля директора.
Віднесено на водія вартість перевитраченого палива та утримано із заробітної плати.
Оприбутковано паливо від постачальника.
Видано паливо водію на підставі відомості.
Списано запчастини на технічне обслуговування автомобіля
Отримано талони на бензин від постачальника.
Отримано ліцензію на право автоперевезень.
Списано залишкову вартість ліквідованого автомобіля
Отримано шини на склад після відновлення власними силами.


Тема: Особливості обліку у будівництві

1. Тимчасові (не титульні ) споруди обліковуються у складі МШП.
а) так б) ні
2. Замовник може здійснювати періодичні платежі в межах загальної контрактної вартості в якості оплати конкретного етапу виконання робіт.
а) так б) ні
3. Основні засоби, що надходять на будівельне підприємство, приймаються:
а) призначеною керівником комісією;
б) бухгалтером;
в) головним інженером;
г) матеріально відповідальною особою.
4. Якою проводкою відображається в обліку списання вартості тимчасових (не титульних) споруд за рахунок нарахованого зносу:
а) Д-т 132 К-т 113, б) Д-т 113 К-т 132, в) Д-т 91К-т 13,
г) Д-т 92 К-т 132
5. Оцінка будівельних запасів здійснюється за:
а) первісною вартістю придбання;
б) ринковою вартістю;
в) залишковою вартістю;
г) продажною вартістю.
6. Які витрати не включаються до первісної вартості запасів:
а) відсотки за користування позикою, для придбання запасів;
б) витрати на перевезення запасів;
в) суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству.
7. За характером виявлених дефектів брак у будівництві поділяються на:
а) остаточний та виправний;
б) зовнішній і внутрішній;
в) брак, допущений при виконанні будівельно – монтажних робіт та брак будівельних конструкцій, матеріалів, деталей.
8. За періодичністю (часом) виникнення витрати на виконання будівельних робіт поділяється на:
а) поточні та одноразові;
б)прямі та непрямі;
в) постійні та змінні;
г) контрольовані та неконтрольовані.
9. Представницькі витрати відносяться до:
а) витрат на обслуговування працівників будівництва;
б) інших операційних витрат;
в) витрат на збут;
г) адміністративних витрат.
10. Кошторисна вартість – це:
а) сума кошторисної собівартості та кошторисного прибутку (планових накопичень);
б) прогнозна величина витрат конкретного будівельного підприємства на виконання певного комплексу будівельно – монтажних робіт;
в) сума витрат, здійснених конкретним будівельним підприємством в ході виконання заданих комплексних робіт в умовах виробництва, що склалися;
г) економічна категорія, що виражає витрати будівельного підприємства на їх виробництво та здачу замовнику.

11. Будівельні підприємства не можуть застосовувати позамовний метод обліку витрат.
а) так б) ні
12. Облік витрат на утримання будівельної техніки ведеться на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
а) так б) ні
13. Тимчасові споруди, пристосування і пристрої належать до:
а) необоротних активів;
б) оборотних засобів;
в) малоцінних та швидкозношуваних предметів;
г) коштів в розрахунках.
14. Нарахування зносу тимчасових (не титульних) споруд відображається записом:
а) Д-т 23 К-т 132; б) Д-т 132 К-т 113; в) Д-т 91 К-т 132.
15. Документом, на підставі якого здійснюється відпуск матеріалів у будівництво, є:
а) прибутковий ордер;
б) накладна;
в) платіжне доручення;
г) видатковий ордер.
16. Фактична собівартість – це:
а) сума витрат, здійснених конкретним будівельним підприємством в ході виконання заданого комплексу робіт у сформованих умовах виробництва;
б) прогноз розміру витрат конкретного будівельного підприємства на виконання визначеного комплексу будівельно – монтажних робіт;
в) база для розрахунку планової собівартості, дозволяє будівельному підприємству прогнозувати рівень своїх майбутніх витрат, а замовнику – оцінити межі (максимальну вартість об`єкту) , в яких може здійснюватися торг при укладанні договору з будівельним підприємством;
г) сума кошторисної собівартості та кошторисного прибутку.
17. Витрати на утримання та експлуатацію будівельних машин і механізмів списуються:
а) на собівартість об`єктів основного виробництва чи інших об`єктів у випадку проведення робіт на них;
б) на собівартість продукції допоміжного виробництва;
в) не списуються і відображаються в балансі в статті «Незавершене виробництво»;
г) на фінансові результати.
18. По відношенню до обсягу будівництва витрати поділяють на:
а) продуктивні і непродуктивні;
б) поточні та одноразові;
в) змінні та умовно - постійні;
г) контрольовані та неконтрольовані
19. Основними учасниками підрядного контракту є:
а) підрядник і субпідрядник;
б) замовник і підрядник;
в) замовник і забудовник;
г) підрядник і забудовник.
20. Витрати на експлуатацію будівельних машин і механізмів між об`єктами будівництва розподіляються пропорційно до:
а) прямих витрат;
б) основної заробітної плати робітників будівельних підприємств;
в) відпрацьованих машино -змін;
г) кошторисних ставок.

Практичне завдання

Складіть кореспонденцію рахунків по господарських операціях:
Нараховано амортизацію тимчасових споруд на будівництві
Нараховано знос на машини, що застосовувались під час будівництва
Відображено витрати на металоконструкції, що використовуються під час будівництва
Оприбутковано будівельні матеріали, що залишились після виправлення браку на будівництві
Пред’явлено претензію підприємствам, з вини яких виник брак на будівництві
Нарахована заробітна плата будівельникам
Відображено дохід будівельної організації після підписання Акта приймання-здачі об’єкта будівництва
Відображена вартість послуг допоміжних цехів на витрати по будівництву
Сплачено субпідрядникам за послуги
Відображено витрати по відрядженню начальника будівельного об’єкта

Складіть кореспонденцію рахунків по господарських операціях:
Нараховано заробітну плату за обслуговування будівельних машин і механізмів
Здійснено нарахування амортизації основних засобів, що використовується в допоміжних цехах
Списано паливо на обслуговування будівельних машин
Відображено вартість додатково використаних матеріалів на виправлення браку
Списано будівельні матеріали на будівництво
Відображено вартість послуг субпідрядних організацій на будівництві
Відображено собівартість будівельно- монтажних робіт, що здані замовнику
Отримано передоплату за договором підряду.
Списано матеріали на будівництво огорожі навколо будівництва
Списано адміністративні витрати в кінці звітного періоду.

Тестові завдання по темі: Особливості обліку на підприємствах торгівлі

1. Право на податковий кредит по вітчизняних товарах у платника податку виникає при наявності накладної.
а) так б) ні
2.Товари на підприємствах роздрібної торгівлі обліковуються у вартісному виразі за продажними цінами.
а) так б) ні
3. Зміна ціни в бік її збільшення – це дооцінка товарів.
а) так б) ні
4. Ліцензію переоформлюють при зміні:
а) місцезнаходження юридичної особи;
б) найменування юридичної особи;
в) даних, зазначених у виданій ліцензії;
г) всі вище перераховані варіанти.
5. Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника чи станції (пристані) призначення , представнику торговельного підприємства видається:
а) довіреність;
б) товарно-транспортна накладна;
в) лімітно-забірна картка;
г) рахунок-фактура.
6. Торгові націнки роздрібного підприємства, які включені до ціни товарів і відносяться до реалізованих товарів, відображається проводкою:
а) Д-т 282 К-т 285;
б) Д-т 281 К-т 282;
в) Д-т 282 К-т 285 ( метод « червоне сторно» )
7. Розрахунки за товари, що купуються ( продаються ), здійснюються між суб`єктами підприємницької діяльності:
а) лише в готівковій формі;
б) лише в безготівковій формі;
в) як в готівковій, так і в безготівковій формі;
г) в іншій формі.
8. До первісної вартості товарів включається:
а) суми ТЗВ,
б) ПДВ, що не відшкодовується з бюджету,
в) торгові знижки.
9. На підприємствах оптової торгівлі доцільно використовувати метод обліку запасів:
а) ідентифікованої собівартості,
б) середньозваженої собівартості,
в) ФІФО,
г) середнього відсотка торгівельної націнки
10. Для здійснення оптової торговельної діяльності СПД повинен мати:
а) свідоцтво про державне реєстрацію,
б) дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі,
в) накладні на товар,
г) всі відповіді вірні.

11. Право на податковий кредит по вітчизняних товарах у платника податку виникає при наявності податкової накладної.
а) так б) ні
12. Зміна ціни в бік її збільшення – це дооцінка товарів.
а) так б) ні
13. Об`єктом сертифікації є:
а) торговельна діяльність в цілому;
б) продукція, призначена для продажу;
в) продукція, призначена для виробництва;
г) готова продукція.
14. Первинним документом при надходженні товару на торговельне підприємство є:
а) товарно-транспортна накладна;
б) накладна на внутрішнє переміщення;
в) лімітно-забірна картка;
г) книга продаж.
15. Торгові націнки роздрібного підприємства, які включаються до вартості товару на момент передачі в роздріб відображається проводкою:
а) Д-т 282 К-т 285;
б) Д-т 281 К-т 282;
в) Д-т 282 К-т 285 ( метод « червоне сторно» )
16. В обліку товари можуть відображатися:
а) за роздрібними цінами,
б) за купівельними цінами,
в) за роздрібними цінами або за первісною вартістю.
17. До первісної вартості товарів включається:
а) суми ввізного мита,
б) ПДВ, що відшкодовується з бюджету,
в) торгові знижки.
18. На підприємствах оптової торгівлі доцільно використовувати метод обліку запасів:
а) ідентифікованої собівартості,
б) середньозваженої собівартості,
в) ФІФО,
г) середнього відсотка торгівельної націнки
19. Отримання товару на склад від постачальника оформлюється документом:
а) довіреність;
б) товарно-транспортна накладна;
в) лімітно-забірна картка;
г) рахунок-фактура.
20. Для здійснення роздрібної торговельної діяльності СПД повинен мати:
а) свідоцтво про державне реєстрацію,
б) дозвіл на розміщення об’єкта торгівлі,
в) торговий патент,
г) всі відповіді вірні.

Тема 17. Бухгалтерська звітність

Практичні завдання

Завдання 1. Скласти баланс ТОВ „Мрія” на 30 квітня ц.р. на підставі наведених даних.

№ п/п
Дані для заповнення звітності
Сума, грн.

1
Основні засоби
41000

2
Знос основних засобів
31230

3
Довгострокові фінансові інвестиції
15140

4
Товари
1120

5
Нематеріальні активи
170

6
Знос нематеріальних активів
20

7
Виробничі запаси
1597

8
Готова продукція
500

9
Векселі одержані
800

10
Поточні фінансові інвестиції
40000

11
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
100

12
Грошові кошти у національній валюті
25000

13
Незавершене виробництво
1000

14
Грошові кошти у іноземній валюті
5550

15
Витрати майбутніх періодів
145

16
Статутний капітал
85052

17
Резервний капітал
2000

18
Короткостроковий кредит банку
10000

19
Нерозподілений прибуток звітного року
500

20
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
1500

21
Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці
700

22
Поточна заборгованість з одержаних авансів
420

23
Векселі видані
700Завдання 2. Заповнити на підставі наведених даних Звіт про фінансові результати (Ф -2)

№ з/п
Показник
Сума, грн.

1
Заробітна плата працівників основного виробництва
3200

2
Заробітна плата адміністративного персоналу
1500

3
Заробітна плата персоналу управління цехами
1800

4
Нарахування на заробітну плату згідно чинного законодавства
?

5
Собівартість витрачених матеріалів
450

6
Амортизація основних засобів
400

7
Витрати на рекламу
230

8
Витрати на доставку реалізованої продукції
150

9
Вартість реалізованої продукції (в т.ч. ПДВ)
9800
Завдання 3. Заповнити баланс по залишкам на рахунках

Шифр рахунку
Сума, грн.


Дебет
Кредит

104
35000


105
10200


131

4406

201
500


311
35460


374
174


40

50600

42

10000

44

708

48

500

601

12000

631

3120
ЛІТЕРАТУРА

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. №996 – ХІV.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань, господарських операцій підприємств і організацій МФУ №291 від 1999р.

Положення (стандарти ) бухгалтерського обліку №1-31 МФУ.

Швець В.Г Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Знання, 2004 – 447с.

Усач Б.Ф. Шурпенкова Р.К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2004. – 301с.

Малюга Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Збірник вправ. Навчальний посібник для студентів спеціальності „Облік і аудит”, Вид. 4-е, перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута” 2002. – 480с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ за ред. проф..Ф.Ф Бутинця. – 4-е вид. доп. і перероб.- Житомир ПП „Рута”, 2002 – 668с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Навчальне видання для студентів вищіх навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит”/ за ред. проф. Бутинця Ф.Ф. та доц. Л.В. Чижевської; 3-е видання – Житомир: ЖІТІ, 2001 – 512с.

Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів./.Ф.Ф Бутинець, Л.В. Чижевські, Н.В. Герасимчук. - Житомир ЖІТІ, 2000. – 448с.
13PAGE 15


13PAGE 14115

Приложенные файлы

  • doc 1455528
    Размер файла: 737 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий