Проблеми реалізації захисту прав суб’єктів земе…

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра трудового, земельного та екологічного праваУкладачі:
Д.ю.н., проф. Носік В.В.
к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.
к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.
к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗА ЗАХИСТУ
ПРАВ СУБ'ЄКТІВ
ЗЕМЕЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 " Право"
освітньо-кваліфікаційний рівень " Магістр права"
Затверджено
на засіданні кафедри трудового,
земельного і екологічного права
Протокол № 6
від " 25" січня 2010 р.

Декан юридичного факультету
Гриценко І. С.___________КИЇВ – 2010
Робоча навчальна програма зі спецкурсу
" Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" (модуль 1, модуль 2, модуль 3)

Проблеми реалізації та захисту прав суб'єктів земельних правовідносин Робоча навчальна програма /м.1 Проблеми реалізації прав на землю; м.2 Юридичний захист прав суб'єктів земельних правовідносин / м.3 Правові форми використання земель громадянами України – Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка / юрид. ф-т. – К., 2010. – 105 с.Укладачі:
д.ю.н., проф. Носік В.В.
к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.
к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.
к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.

Лектори:
к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.
к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.
к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


Викладачі:
к.ю.н., доц. Коваленко Т.О.
к.ю.н., доц. Ковальчук Т.Г.
к.ю.н, доц. Мірошниченко А.М.


Рецензент:
д.ю.н., проф. Балюк Г.І.


Погоджено
з науково-методичною комісією
юридичного факультету
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Протокол № __
від " ___" ____________ ______ р.
___________________________
Підпис голови НМК факультету

ЗМІСТ13 TOC \o "1-3" \h \z \u 14
13 LINK \l "_Toc252976101" 14І. ВСТУП . 13 PAGEREF _Toc252976101 \h 1441515
13 LINK \l "_Toc252976103" 14ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ. 13 PAGEREF _Toc252976103 \h 1451515
13 LINK \l "_Toc252976104" 141. Поточний контроль знань. 13 PAGEREF _Toc252976104 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc252976105" 142. Модульний контроль знань .. 13 PAGEREF _Toc252976105 \h 1461515
13 LINK \l "_Toc252976106" 143. Підсумковий семестровий контроль .. 13 PAGEREF _Toc252976106 \h 1471515
13 LINK \l "_Toc252976107" 14ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 13 PAGEREF _Toc252976107 \h 1481515
13 LINK \l "_Toc252976108" 14Змістовний модуль 1. Проблеми реалізації прав на землю 13 PAGEREF _Toc252976108 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc252976109" 14Частина 1. Загальні положення. Проблеми реалізації речових прав на земельні ділянки 13 PAGEREF _Toc252976109 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc252976110" 141. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 13 PAGEREF _Toc252976110 \h 14111515
13 LINK \l "_Toc252976111" 142. Контрольні запитання до частини 1 змістовного модуля 1. .. 13 PAGEREF _Toc252976111 \h 14131515
13 LINK \l "_Toc252976112" 143.Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 1 змістовного модуля . 13 PAGEREF _Toc252976112 \h 14141515
13 LINK \l "_Toc252976113" 14Частина 2. Проблеми реалізації інших прав на землю . 13 PAGEREF _Toc252976113 \h 14151515
13 LINK \l "_Toc252976114" 141. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 13 PAGEREF _Toc252976114 \h 14151515
13 LINK \l "_Toc252976115" 142. Контрольні запитання до частини 2 змістовного модуля 1. . 13 PAGEREF _Toc252976115 \h 14171515
13 LINK \l "_Toc252976116" 143. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 2 змістовного модуля 1... 13 PAGEREF _Toc252976116 \h 14181515
13 LINK \l "_Toc252976118" 14Література до змістовного модуля 115 .. 19
Нормативоно-правові акти 13 LINK \l "_Toc252976119" 14до змістовного модуля 1 . 13 PAGEREF _Toc252976119 \h 14281515
Змістовний модуль 2. Юридичний захист прав суб’єктів земельних правовідносин ................................................................... 31
Частина 1. Земельні права суб’єктів земельних правовідносин та гарантії їх захисту ..... 31
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента .... 31
2. Контрольні питання до частини 1 Змістовного модуля 2 ... 48
Частина 2. Особливості юридичного захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.. 51
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента . 51
2. Контрольні питання до частини 2 Змістовного модуля 2 ... 51
Типові тести модульної контрольної роботи Змістовного модуля 2 ....................... 69
Перелік питань на іспит до модуля 2 ... 70
Змістовний модуль 3. Правові форми використання земель громадянами України 75
13 LINK \l "_Toc249341275" 14Частина 1. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності та на праві користування15 .. 75
13 LINK \l "_Toc249341276" 141. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 15 .... 75
13 LINK \l "_Toc249341277" 142. Контрольні запитання до частини 1 змістовного модуля 3.15 82
13 LINK \l "_Toc249341278" 143. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 1 змістовного модуля 3.15 82
13 LINK \l "_Toc249341279" 14Частина 2. Особливості використання земельних ділянок різного цільового призначення громадянами України15 .. 84
13 LINK \l "_Toc249341280" 141. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента 15 . 84
13 LINK \l "_Toc249341281" 142. Контрольні запитання до частини 2 змістовного модуля 1.15 88
13 LINK \l "_Toc249341282" 143.Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 2 змістовного модуля 1.15 89
13 LINK \l "_Toc252976118" 14Література до змістовного модуля 315 . 91
Нормативоно-правові акти 13 LINK \l "_Toc252976119" 14до змістовного модуля 3 9615
15 І. ВСТУП
В умовах здійснення земельної реформи, набуття права власності на земельні ділянки, права землекористування різними суб'єктами, у тому числі громадянами України, особливого значення набувають питання особливостей використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, проблеми реалізації прав на землю, захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Правову основу використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, реалізації та захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин складає Конституція України, Земельний кодекс України та інші законодавчі і нормативно-правові акти. Прийнятий 25 жовтня 2001 року Земельний кодекс України по-новому визначає перелік, види та зміст земельних прав. У цьому зв’язку особливе значення набувають питання розробки дієвих механізмів набуття прав на земельні ділянки, реалізації та захисту земельних прав громадян, юридичних осіб, держави та територіальних громад, узагальнення практики вирішення земельних спорів, притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.
Навчальна дисципліна " Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" викладається студентам, що навчаються за програмою підготовки магістр права протягом двох семестрів (на І курсі у ІІ семестрі та на 2 курсі у ІІІ семестрі).
Загальний обсяг викладання –216 годин з них лекцій – 53 години, практичних занять – 53 годин, самостійної роботи – 110 годин.
Робоча навчальна програма зі спецкурсу " Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" розроблена для студентів магістратури юридичного факультету спеціалізації " Земельне та екологічне право" та складається з 3-х модулів:
1 модуль - Проблеми реалізації прав на землю. Загальний обсяг викладання-72 години, з них лекцій-17 годин, практичних занять - 17 годин, самостійної роботи - 38 годин;
2 модуль - Юридичний захист прав суб'єктів земельних правовідносин. Загальний обсяг викладання -72 години, з них лекцій-18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин;
3 модуль - Правові форми використання земель громадянами України. Загальний обсяг викладання - 72 години, з них лекцій-18 годин, практичних занять - 18 годин, самостійної роботи - 36 годин;
Метою та завданням навчальної дисципліни є формування у студентів юридичного факультету належного рівня знань у сфері правового регулювання земельних відносин, пов’язаних із реалізацією та захистом прав суб’єктів цих відносин, використанням земельних ділянок різними суб’єктами у тому числі громадянами України на різних юридичних титулах, також формування у студентів практичних навичок щодо самостійного розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією та захистом земельних прав.
Предметом навчальної дисципліни є норми Конституції України, Земельного кодексу України та інших кодифікованих актів, законів та підзаконних нормативних актів, стандартів тощо у сфері регулювання земельних відносин, практика їх застосування, наукові та навчальні теоретичні розробки в даній сфері.
Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен знати: положення Конституції України, Земельного кодексу України, інших актів земельного законодавства, які спрямовані на регулювання правовідносин щодо ефективного використання, відтворення та охорони земель, особливостей використання земельних ділянок суб'єктами земельних правовідносин на різних юридичних титулах, реалізації та захисту їх прав. Студенти також мають знати теоретичні та доктринальні положення теорії земельного права.
Студент повинен вміти: самостійно вирішувати задачі на практичних заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного законодавства, що регулюють відносини використання земельних ділянок на різних юридичних титулах, реалізації та захисту земельних прав.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі освітньо-професійної програми підготовки. Навчальна дисципліна "Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю "Правознавство" напряму підготовки "Право" на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціалізація " Земельне та екологічне право").
Для успішного вивчення даного спецкурсу студентами їм необхідна наявність основних знань з загальної теорії права та окремих галузей права: конституційного, адміністративного, цивільного, господарського, кримінального, трудового тощо, а також оволодіння базовим курсом "Земельне право".
"Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" як навчальна дисципліна є складовою навчальних дисциплін еколого-правового циклу та органічно пов’язана з такими дисциплінами, як "Земельне право" що вивчається студентами юридичного факультету на 3 курсі, "Екологічне право" що вивчається студентами юридичного факультету на 4 курсі, Проблеми земельного права, що вивчається студентами на 1 курсі магістратури і спрямована на поглиблення знань, здобутих при вивченні цих курсів.

ІІ. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ
Контроль знань студентів з дисципліни "Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" включає поточний, модульний та підсумковий семестровий контроль знань. Контроль знань провадиться за модульно-рейтинговою системою. Максимальна кількість балів, що їх може отримати студент за кожен змістовний модуль, складає 13 або 14 балів та визначається як сума балів, отриманих за результатом поточного контролю за відповідний період, та модульної контрольної роботи.
Підсумкова оцінка визначається як сума балів, набраних студентом за кожен змістовний модуль (максимальна кількість балів - 40) та кількість балів, отриманих на іспиті (максимальна кількість балів – 60).
Порядок розрахунку підсумкової оцінки за семестр.

Змістовний модуль 1
Змістовний модуль 2
Змістовний модуль 3
Іспит
Підсумкова оцінка

Максимальна кількість балів
13 балів
14 балів
13 балів
60 балів
100 (13+14+13+60) балів


1. Поточний контроль знань.
Поточний контроль включає вирішення задач, експрес-опитування, тестування, обговорення питань спецкурсу, результати виконання студентами індивідуальних завдань тощо.
При поточному контролі оцінці підлягають: рівень засвоєння студентами тем та питань курсу, рівень знань, продемонстрований у відповідях та при обговоренні питань курсу, активність та систематичність роботи, результати виконання домашніх та індивідуальних завдань, експрес-опитувань, тестування та письмових контрольних робіт.
Оцінювання при проведенні поточного контролю у кожному змістовному модулі здійснюється за наступною системою:

Форми контролю знань студентів при поточному контролі
Оцінка (у балах)

Усна відповідь (вирішення задачі, відповідь на теоретичне питання)
3

Доповнення відповіді
1

Експрес-опитування
2

Самостійна робота
3

Тестування
2

Виконання індивідуального завдання (в т.ч. написання реферату)
3

Модульна контрольна робота
3

Разом
17


2. Модульний контроль знань
Модульний контроль знань студентів за кожен змістовний модуль проводиться на відповідному практичному занятті після вивчення тем відповідного модулю. Підсумкова кількість балів за кожен модуль визначається як сума балів за усіма формами поточного контролю, отриманих студентом за відповідний період та кількість балів за модульні контрольні роботи.
Протягом ІІ семестру виконується 2 модульні контрольні роботи, протягом ІІІ семестру – 4 модульні контрольні роботи.

3. Підсумковий семестровий контроль.
Підсумковий контроль у формі іспиту передбачає, що підсумкова оцінка з дисципліни " Проблеми реалізації та захисту прав суб’єктів земельних правовідносин" визначається як сума оцінок за змістовні модулі та оцінки, отриманої на іспиті.
Студент вважається таким, що склав іспит, якщо він набрав суму балів, яка є рівною чи більшою за встановлений мінімум залікових балів, а саме:

За 100-бальною шкалою
Оцінка за національною шкалою

90 – 100
5
Відмінно

85 – 89
4
Добре

75 – 8465 – 74
3
Задовільно

60 – 6435 – 59
2
Незадовільно

1 – 34

Приклад розрахунку підсумкової оцінки студента за 2 семестри

ЗМ1
ЗМ2
ЗМ3
Оцінка, отримана на іспиті
Підсумкова оцінка

Поточні оцінки у балах
9
10
10
50
12(ЗМ1)+
12(ЗМ2)+
13 М3)+
50 спит=87

Оцінка за модульну контрольну роботу
3
2
3Всього, у балах
9+3=12
10+2=12
10+3=13
ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Тема
Кількість годин, у тому числі


Лекції
Практичні заняття
Самостійна робота студентів

Змістовний модуль1. Проблеми реалізації прав на землю

Частина І. "Загальні положення. Проблеми реалізації речових прав на земельні ділянки"

Тема 1. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх реалізації
2
2
4

Тема 2. Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки
4
4
7

Тема 3. Проблеми реалізації речових прав на чужі земельні ділянки
2
1
5

Модульна контрольна робота 1

1


Частина ІІ. "Проблеми реалізації інших прав на землю"

Тема 4. Проблеми реалізації права оренди землі
3
2
8

Тема 5. Проблеми реалізації зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками
2
2
4

Тема 6. Проблеми реалізації прав на землю у відносинах сусідства
2
2
4

Тема 7. Проблеми реалізації прав на земельні частки (паї)
2
2
6

Модульна контрольна робота 2

1


ВСЬОГО годин за 1 модуль 72, із них:
17
17
38

Змістовний модуль 2. Юридичний захист прав суб'єктів земельних правовідносин

Частина І "Земельні права суб’єктів земельних правовідносин та гарантії їх захисту"

Тема 1. Земельні права суб’єктів земельних правовідносин в Україні
2
2
4

Тема 2. Конституційні гарантії та правові способи юридичного захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Тема 3. Інституційно-функціональне забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні
2
2
4

Тема 4. Земельні правопорушення в системі захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Модульна контрольна робота

1


Частина ІІ "Особливості юридичного захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин"

Тема 5. Адміністративно-правовий захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Тема 6. Цивільно-правові способи захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Тема 7. Кримінально-правовий захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Тема 8. Земельно-правові способи захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2
2
4

Тема 9. Вирішення земельних спорів як спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
2

4

Модульна контрольна робота

1


ВСЬОГО годин 2 модуль 71, із них:
18
18
36

Змістовний модуль 3. Правові форми використання земель громадянами України

Частина І. "Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності та на праві користування"

Тема 1. Правовий режим земель, що використовуються громадянами України
2
2
4

Тема2. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності.
4
4
8

Тема 3. Особливості використання земель громадянами України на праві користування.
4
4
8

Модульна контрольна робота 1

1


Частина ІІ. "Особливості використання земельних ділянок різного цільового призначення громадянами України"

Тема 4. Особливості використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення громадянами України
2
2
4

Тема 5. Особливості використання земель населених пунктів громадянами України
2
2
4

Тема 6. Особливості використання земельних ділянок іншого несільськогосподарського призначення громадянами України
4
2
8

Модульна контрольна робота 2

1


ВСЬОГО годин 3 модуль 71, із них:
18
18
36

Всього годин за спецкурс 216, із них:
53
53
110


Змістовний модуль 1. Проблеми реалізації прав на землю
Частина 1. Загальні положення. Проблеми реалізації речових прав на земельні ділянки

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента
Тема 1. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх реалізації (8 год.)

Лекція 1. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх реалізації
Поняття та класифікація прав на землю.
Трансформація системи прав на землю у рамках існуючого в Україні правопорядку (після 1917 року).
Загальні засади реалізації прав на землю.

Практичне завдання 1. Загальна характеристика системи прав на землю та засад їх реалізації
Загальна характеристика системи прав на землю.
Порівняльний аналіз існуючих в Україні прав на землю з точки зору їх змісту та моменту виникнення.
Форми реалізації прав на землю.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Віднайти документи (форму або приклади реальних документів), що посвідчують існуючі в Україні права на землю.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214155551 \n \h \* MERGEFORMAT 145315.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214198425 \n \h \* MERGEFORMAT 145815, 13 REF _Ref244998930 \n \h \* MERGEFORMAT 145915, 13 REF _Ref214157235 \n \h \* MERGEFORMAT 146215, 13 REF _Ref214157254 \n \h \* MERGEFORMAT 146615, 13 REF _Ref249331145 \n \h \* MERGEFORMAT 147815, 13 REF _Ref214157418 \n \h \* MERGEFORMAT 1410215 ,13 REF _Ref214157458 \n \h \* MERGEFORMAT 1410715, 13 REF _Ref244999029 \n \h \* MERGEFORMAT 1411215.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \n \h \* MERGEFORMAT 14115-13 REF _Ref249331287 \n \h \* MERGEFORMAT 143715.


Тема 2. Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки (15 год.)

Лекція 1. Особливості змісту права власності на земельні ділянки та проблеми реалізації правомочності володіння (2 год.)
Особливості змісту права власності на земельні ділянки.
Проблеми реалізації правомочності власника щодо володіння земельною ділянкою.

Лекція 2. Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки (2 год.)
Проблеми реалізації правомочності власника щодо користування земельною ділянкою.
Проблеми реалізації правомочності власника щодо розпорядження земельною ділянкою.

Практичне завдання 1. Проблеми реалізації правомочностей власника щодо володіння та користування земельною ділянкою
Способи "фактичного панування" над земельною ділянкою.
Правові засади огородження земельних ділянок.

Практичне завдання 2. Проблеми реалізації правомочності власника щодо розпорядження земельною ділянкою
Відчуження земельних ділянок. Мораторій на відчуження деяких земель сільськогосподарського призначення.
Надання земельної ділянки в користування.
Зміна цільового призначення земельної ділянки.

Завдання для самостійної роботи (7 год.)
Існуючі схеми відчуження земельної ділянки, на яку поширюються положення п. 15 розділу Х Земельного кодексу України.
Процедура надання в користування земельних ділянок державної власності для здійснення інвестиційної діяльності.
Випадки зміни способу використання земельної ділянки, в яких необхідно змінювати цільове призначення земельної ділянки.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref249334255 \n \h \* MERGEFORMAT 141615, 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515, 13 REF _Ref214157418 \n \h \* MERGEFORMAT 1410215.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref244998876 \n \h \* MERGEFORMAT 142315, 13 REF _Ref214157235 \n \h \* MERGEFORMAT 146215, 13 REF _Ref214157302 \n \h \* MERGEFORMAT 147615, 13 REF _Ref214194828 \n \h \* MERGEFORMAT 148615.
Нормативно-правові акти: 1-13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815.


Тема 3. Проблеми реалізації речових прав на чужі земельні ділянки (8 год.)

Лекція 1. Проблеми реалізації речових прав на чужі земельні ділянки
Проблеми реалізації права постійного користування земельними ділянками.
Проблеми реалізації земельного сервітуту.
Проблеми реалізації емфітевзису та суперфіцію.
Проблеми реалізації права іпотеки землі.

Практичне завдання 1. Проблеми реалізації речових прав на чужі земельні ділянки
Порівняльний аналіз права постійного користування, права власності та права господарського відання.
Аналіз практики щодо встановлення та здійснення земельних сервітутів.
Проблеми реалізації емфітевзису та суперфіцію, випадки, коли відносини підпадають одночасно під правила про емфітевзис та суперфіцію.
Проблеми реалізації права іпотеки землі.

Завдання для самостійної роботи (5 год.)
Опосередкування використання будівель на чужих земельних ділянках речовими правами.
Співвідношення емфітевзису, суперфіцію, з одного боку, та оренди землі, з іншого.
Варіанти реалізації права іпотеки земельної ділянки.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214157040 \n \h \* MERGEFORMAT 141115, 13 REF _Ref244998857 \n \h \* MERGEFORMAT 141415, 13 REF _Ref244998866 \n \h \* MERGEFORMAT 142015, 13 REF _Ref249335268 \n \h \* MERGEFORMAT 143115, 13 REF _Ref244998937 \n \h \* MERGEFORMAT 146315.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \r \h \* MERGEFORMAT 14115-13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815, 13 REF _Ref214209002 \n \h \* MERGEFORMAT 141515.

Модульна контрольна робота

2. Контрольні запитання до частини 1 змістовного модуля 1.

Поняття та класифікація прав на землю.
Трансформація системи прав на землю у рамках існуючого в Україні правопорядку (після 1917 року).
Загальні засади реалізації прав на землю.
Порівняльний аналіз існуючих в Україні прав на землю з точки зору їх змісту та моменту виникнення.
Форми реалізації прав на землю.
Особливості змісту права власності на земельні ділянки.
Проблеми реалізації правомочності власника щодо володіння земельною ділянкою.
Проблеми реалізації правомочності власника щодо користування земельною ділянкою.
Проблеми реалізації правомочності власника щодо розпорядження земельною ділянкою.
Способи "фактичного панування" над земельною ділянкою.
Правові засади огородження земельних ділянок.
Відчуження земельних ділянок. Мораторій на відчуження деяких земель сільськогосподарського призначення.
Надання земельної ділянки в користування.
Зміна цільового призначення земельної ділянки.
Існуючі схеми відчуження земельної ділянки, на яку поширюються положення п. 15 розділу Х Земельного кодексу України.
Процедура надання в користування земельних ділянок державної власності для здійснення інвестиційної діяльності.
Випадки зміни способу використання земельної ділянки, в яких необхідно змінювати цільове призначення земельної ділянки.
Проблеми реалізації права постійного користування земельними ділянками.
Проблеми реалізації земельного сервітуту.
Проблеми реалізації емфітевзису та суперфіцію.
Проблеми реалізації права іпотеки землі.
Порівняльний аналіз права постійного користування, права власності та права господарського відання.
Випадки, коли відносини підпадають одночасно під правила про емфітевзис та суперфіцію.
Опосередкування використання будівель на чужих земельних ділянках речовими правами.
Співвідношення емфітевзису, суперфіцію, з одного боку, та оренди землі, з іншого.
Варіанти реалізації права іпотеки земельної ділянки.


3. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 1 змістовного модуля 1.

Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:

Загальна характеристика системи прав на землю.
Опосередкування використання будівель на чужих земельних ділянках речовими правами.


Частина 2. Проблеми реалізації інших прав на землю

1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента

Тема 4. Проблеми реалізації права оренди землі (13 год.)

Лекція 1. Проблеми реалізації права оренди землі
Повноваження орендаря земельної ділянки: загальна характеристика.
Проблеми реалізації права володіння орендаря земельної ділянки.
Проблеми реалізації права користування орендованою земельною ділянкою.
Обмежене розпорядження орендарем орендованою земельною ділянкою.

Лекція 2. Проблеми реалізації права суборенди землі
Передача земельної ділянки в суборенду та її співвідношення з "продажем" права оренди.
Особливості повноважень суборендарів щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками.

Практичне заняття 1. Проблеми реалізації права оренди землі
Передача земельної ділянки в суборенду та її співвідношення з "продажем" права оренди.
Особливості повноважень суборендарів щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками.

Завдання для самостійної роботи (8 год.)
Співвідношення прав власника та орендаря щодо володіння та користування орендованою земельною ділянкою.
Обсяг прав орендаря щодо користування орендованою земельною ділянкою.
Правові наслідки відчуження земельної ділянки, наданої в оренду.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214196218 \n \h \* MERGEFORMAT 141515, 13 REF _Ref249338106 \n \h \* MERGEFORMAT 141715, 13 REF _Ref214198425 \n \h \* MERGEFORMAT 145815, 13 REF _Ref244998930 \n \h \* MERGEFORMAT 145915, 13 REF _Ref249331145 \n \h \* MERGEFORMAT 147815.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \r \h \* MERGEFORMAT 14115-13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815, 13 REF _Ref214208994 \n \h \* MERGEFORMAT 141215, 13 REF _Ref214209012 \n \h \* MERGEFORMAT 141715, 13 REF _Ref214209488 \n \h \* MERGEFORMAT 141915.


Тема 5. Проблеми реалізації зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками (8 год.)

Лекція 1. Проблеми реалізації зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками
Використання земельної ділянки без надання окремого правового титулу.
Використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт (ст. 97 Земельного кодексу України).
Перспективи розширення сфери використання земельних ділянок на підставі дозволу суб’єкта речового права на земельну ділянку.

Практичне заняття 1. Проблеми реалізації зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками
Співвідношення зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками із правом загального землекористування.
Основні договори, якими може опосередковувати надання зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Розробити договір про спільну діяльність, що передбачає можливість користування земельною ділянкою.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214157040 \n \h \* MERGEFORMAT 141115.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \r \h \* MERGEFORMAT 14115-13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815.


Тема 6. Проблеми реалізації прав на землю у відносинах сусідства (8 год.)

Лекція 1. Проблеми реалізації прав на землю у відносинах сусідства
Загальні межі здійснення прав на земельні ділянки.
Поняття "неприпустимого впливу".

Практичне заняття 1. Проблеми реалізації прав на землю у відносинах сусідства
Проблеми добросусідства, пов’язані із впливом рослин.
Проблеми добросусідства, пов’язані із відведенням та стіканням води.
Правове регулювання шумового впливу.
Проблеми добросусідства, пов’язані із задимленням та запахами.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Провести правовий аналіз ситуації, описаний у повісті І. Нечуй-Левицького "Кайдашева сім’я", з точки зору передбачених чинним законодавством правил добросусідства.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214157045 \n \h \* MERGEFORMAT 141215, 13 REF _Ref244998866 \n \h \* MERGEFORMAT 142015, 13 REF _Ref214199410 \n \h \* MERGEFORMAT 1411815.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \r \h \* MERGEFORMAT 14115-13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815.


Тема 7. Проблеми реалізації прав на земельні частки (паї) (10 год.)

Лекція 1. Проблеми реалізації прав на земельні частки (паї)
"Оренда" земельних часток (паїв).
Обмін земельними частками (паями).
Виділення земельних часток (паїв) в натурі.

Практичне заняття 1. Проблеми реалізації прав на земельні частки (паї)
Вирішення спорів, пов’язаних з "орендою" земельних часток (паїв).
Конституційність мораторію на відчуження земельних часток (паїв).
Проблеми реалізації права на виділення земельної частки (паю) в натурі (на місцевості).

Завдання для самостійної роботи (6 год.)
Розробити юридичну схему концентрації земель сільськогосподарського призначення у обсягах, придатних для ведення крупнотоварного сільськогосподарського виробництва.

Рекомендована література:
Основні джерела: 13 REF _Ref214154604 \n \h \* MERGEFORMAT 144915-13 REF _Ref214158276 \n \h \* MERGEFORMAT 145515.
Додаткові джерела: 13 REF _Ref214157254 \n \h \* MERGEFORMAT 146615, 13 REF _Ref249340519 \n \h \* MERGEFORMAT 149815, 13 REF _Ref244999029 \n \h \* MERGEFORMAT 1411215, 13 REF _Ref214198481 \n \h \* MERGEFORMAT 1411715, 13 REF _Ref244999911 \n \h \* MERGEFORMAT 1412215.
Нормативно-правові акти: 13 REF _Ref214208891 \n \h \* MERGEFORMAT 14115, 13 REF _Ref214208977 \n \h \* MERGEFORMAT 14415, 13 REF _Ref214208984 \n \h \* MERGEFORMAT 14815, 13 REF _Ref214209079 \n \h \* MERGEFORMAT 142315, 13 REF _Ref214209081 \n \h \* MERGEFORMAT 142415, 13 REF _Ref214209082 \n \h \* MERGEFORMAT 142515.


Модульна контрольна робота


2. Контрольні запитання до частини 2 змістовного модуля 1.

Повноваження орендаря земельної ділянки: загальна характеристика.
Проблеми реалізації права володіння орендаря земельної ділянки.
Проблеми реалізації права користування орендованою земельною ділянкою.
Обмежене розпорядження орендарем орендованою земельною ділянкою.
Передача земельної ділянки в суборенду та її співвідношення з "продажем" права оренди.
Особливості повноважень суборендарів щодо володіння, користування та розпорядження земельними ділянками.
Співвідношення прав власника та орендаря щодо володіння та користування орендованою земельною ділянкою.
Обсяг прав орендаря щодо користування орендованою земельною ділянкою.
Правові наслідки відчуження земельної ділянки, наданої в оренду.
Використання земельної ділянки без надання окремого правового титулу.
Використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт (ст. 97 Земельного кодексу України).
Перспективи розширення сфери використання земельних ділянок на підставі дозволу суб’єкта речового права на земельну ділянку.
Співвідношення зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками із правом загального землекористування.
Основні договори, якими може опосередковувати надання зобов’язальних прав щодо користування земельними ділянками.
Загальні межі здійснення прав на земельні ділянки.
Поняття "неприпустимого впливу".
Проблеми добросусідства, пов’язані із впливом рослин.
Проблеми добросусідства, пов’язані із відведенням та стіканням води.
Правове регулювання шумового впливу.
Проблеми добросусідства, пов’язані із задимленням та запахами.
"Оренда" земельних часток (паїв).
Обмін земельними частками (паями).
Виділення земельних часток (паїв) в натурі.
Вирішення спорів, пов’язаних з "орендою" земельних часток (паїв).
Конституційність мораторію на відчуження земельних часток (паїв).

3. Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 2 змістовного модуля 1.

Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:

Використання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт (ст. 97 Земельного кодексу України).
Описати тенденції вирішення спорів, пов’язаних з "орендою" земельних часток (паїв).
Література до змістовного модуля 1.

Claxton Hasani. Land and Liberation: Lessons for the Creation of Effective Land Reform Policy in South Africa /
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Акманов С.С. Государственный крестьянский поземельный банк и его роль в формировании земельного рынка в дореволюционной России // Сибирский юридический вестник. – 1998. - № 3. // 13 LINK http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19983/akmanov.html 14http://www.lawinstitut.ru/ru/science/vestnik/19983/akmanov.html15
Актуальні питання розвитку земельної реформи в Україні / А.С. Даниленко, Ю.Д. Білик, М.Ю. Гарбуз та ін.; За ред. Ю.Д. Білика – К.: Урожай, 2004. – 96 с.
Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: Навч.-практ. посіб.- К.: Істина, 1999.- 320 с.
Балюк Г.І. Правові аспекти приватизації земель на радіоактивно забруднених територіях / Матеріали науково-практичної конференції молодих юристів "Право власності в Україні в умовах ринкових відносин", Одеса, 22-24 вересня 1995 р. – 1995.
Балюк Г.І. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності (межування земель) // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 1. – С. 12-18.
Бахуринська М.М. Концесія як перспективна правова форма землекористування // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 31. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2006. – С. 380-388.
Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 58. – С. 107-109.
Безбах В.В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки (Проблемы регламентации и преобразований) / Гос. Ком. СССР по нар. Образованию. – М.: Изд.-во ун.-та дружбы народов, 1989. – 144 с.
Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв'язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України. – 2004. - № 2. – С. 60-66.
Берлач А. Організаційно-правові проблеми становлення орендних відносин в Україні: історія і сучасність // Право України. – 1999. - №. 2. – С. 15-18.
Бондар О. Г. Земля як об’єкт права власності за земельним законодавством України. – Автореф. дис. к. ю. н. за спеціальність. 12.00.06. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – 20 с.
Будзілович І., Юрченко А. Оренда землі в Україні (історико-правовий нарис) // Право України. – 1994. - № 10. – С. 63-67.
Будзілович І., Юрченко А. Перший Земельний кодекс України та проблеми сучасного земельного законодавства (до 75-річчя прийняття Кодексу) // Право України. – 1998. – № 2. – С. 93.
Будзілович І., Юрченко А. Фактори негативного впливу на правове забезпечення земельної реформи в Україні // Право України. – 1998. - № 7. – С. 24-29.
Бусуйок Д. Правові засади імплементації понять "емфітевзис" та "суперфіцій" у земельне право України: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України. – 2006. - № 8. – С. 102-104.
Ведекин К. Земельная реформа в СССР. Доклад на международном семинаре "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 26 с.
Велігодський Д. Правове регулювання земельних відносин у Криму в 1920 р. // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2004. – Вип. 40. – С. 141-148.
Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). - Івано-Франківськ: ЗАТ "Надвірнянська друкарня", 1998. – 179 с.
Волков Г.А. Приобретение права собственности на землю по давности владения // Экологическое право. – 2005. - № 1. – С. 64-68.
Волков Г.А. Проблемы государственной регистрации прав на землю // Экологическое право России на рубеже ХХI века: Сборник научных статей / Под ред. А.К. Голиченкова. – М.: Зерцало, 2000. – С. 182-200.
Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України: навч. посібник. – Х.: Основа, 1998. – 208 с.
Горбатович С.М. Про досвід Польщі щодо ефективного управління земельними ресурсами та можливості його впровадження в Україні // Землевпорядний вісник. – 2004. - № 3. – С. 87-89.
Греков Л.Д., Мірошниченко А.М., Юрченко А.Д. Проблеми постреформенного вдосконалення державної політики щодо земельних відносин і землекористування в аграрній сфері // Земельне право України: теорія і практика. – 2008. - № 2. – С. 28-41.
Греков Л.Д., Юрченко А.Д. До питання розмежування земель державної і комунальної власності // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 101-103.
Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. – 172 с.
Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні // Право України. – 2006. - № 1. – С. 145-149.
Гуревський В.К. Правове регулювання обігу земельних ділянок // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. Вип. 9. – Одеса, 2000. – С. 98-102.
Гусаков В., Валетта У., Нудельман В., Вашкулат О. Довідник. Регулювання використання і забудови територій населених пунктів /зонінг/. – К., 1996. – 86 с.
Демиденко О.В. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи // Землевпорядний вісник. – 2000. - № 3. – С. 17-18.
Джакоб А. Земельная реформа в Индии // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 24 с.
Довідник з проведення земельних аукціонів в Україні: Упорядкований на досвіді успішного проведення аукціонів у Харкові, Львові, Одесі та Чернігові. – К.: Кодр, 1995. – 181 с.
Екологічне право: Особлива частина: Підруч. для студ. юрид. вузів і фак.: Повний акад. курс / За ред. акад. АПрН В.І. Андрейцева. – К.: Істина, 2001. – 544 с.
Єлісєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України. – Дис. к. ю. н. 12.00.06. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2006. – 21 с.
Заєць О. Деякі особливості правового статусу суб`єктів правовідносин у сфері земельної реформи // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999.- № 9.- с. 32-35.
Заєць О.І. Земельна реформа як предмет правового регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. – 2001. – Випуск 41. – С. 35-40.
Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: автореф. дисканд. юр. наук: 12. 00. 06. – К.: Товариство "Знання" України, 1999. – 20 с.
Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Дисканд. юр. наук: 12. 00. 06. – Київ, 1999.
Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2006. – 185 с.
Заєць О.І. Правові засади організаційно-функціонального забезпечення муніципального управління у сфері земельних відносин // Актуальні проблеми муніципального управління: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (15.12.2006) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. – К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – С. 101-103.
Заєць О.І. Правові форми реалізації земельної реформи в Україні на сучасному етапі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 59. – С. 148-151.
Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 54. – С. 111-114.
Зарубежный опыт: теория и практика. Земельные реформы в странах Восточной Европы // Вопросы экономики. – 1991. - № 6. – С. 122-124.
Заставська Л.П. Право власності на землю в сучасний період // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Збірник тез доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Відп. ред. член-кореспондент НАН України академік АПрН України В.І. Семчик. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – С. 94-96.
Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга (кер. авт. кол.), Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред М.В. Шульги. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2008. – 600 с.
Земельне право: Підручник / За ред. В.І. Семчика і П.Ф. Кулинича. – К.: Вид. Дім "Ін Юре", 2001. – 424 с.
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року / Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік. – К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р. С., 2006. – 720.
Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І. Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2007. – 896 с.
Земельное законодательство зарубежных стран. Ред. Аксененок Г. А., Краснов Н. И., Фомина Л. П. – М.: Наука, 1982. – – 408 с.
Земельное право Украины: Учеб. Пособие / Авт. кол.: Беженарь А.М., Бердников Е.С., Бондар Л.А. и др.; Под ред. Погребного А.А., Каракаша И.И. – К.: Истина, 2002. – 496 с.
Ільїна Н.Л. Територіальні аспекти правового забезпечення екологічної безпеки // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 163-165.
Ільків Н.В., Ільницький О.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів // Земельне право України. – 2006. - № 8. – С. 10-17.
Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення: історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Вип. 36. – С. 419-422.
Ільницька Н. Оренда як правова форма використання земель у сучасний період: поняття, особливості, юридична природа // Право України. – 2000. - № 8. – С. 60-64.
Ільницький О.В. Поєднання приватних та публічних інтересів при вирішенні земельних спорів з використанням адміністративної позасудової форми // Поєднання публічно-правових та приватно-правових механізмів регулювання господарських відносин: Матер. всеукр. наук.-практ. конфер. (19-20 жовтня 2007 року, м. Івано-Франківськ). – м.Івано-Франківськ: ВОНР та РВД ПЮІ ЛьвДУВС, 2007. – С. 185-191.
Індиченко П.Д. Земельне законодавство поміщицько-буржуазної Росії (1861-1917). – К.: Видавництво Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка, 1959. – 100 с.
Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України. - 2001. - № 3. – С. 83-85.
Каракаш І.І. Нагальні питання правового регулювання застави (іпотеки) земельних ділянок // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 52-58.
Клюкин Б.Д. Правовые проблемы земельной реформы в СССР // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 61-70.
Коваленко Т. Проблеми гарантування земельних прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Право України. – 2006. - № 12. – С. 83-86.
Коваленко Т.О. Право на земельну частку (пай): підстави набуття // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б. А. Семенюка. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. – С. 48-54.
Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Юридичні науки. - Випуск 57. – С. 68-70.
Ковалишин О. Історія земельних відносин Галичини // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 23-25.
Ковальський Д. Проблемні питання порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб // Юридична Україна. – 2003. - № 9. – С. 36-40.
Ковальчук Т., Заєць О. Приватизація земель в Україні: шляхи розв’язання законодавчих колізій // Право України. – 1999. - № 8. – С. 28-31.
Ковальчук Т. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні / Т. Ковальчук, Т. Коваленко, А. Мірошниченко // Юридична Україна. – 2009. – № 2. – С. 63–68.
Козьмук П.Ф. Проблеми кадастрового землеустрою в містах в сучасних умовах // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 2. – С. 31-33.
Козьмук П.Ф., Козьмук А.П. Державна реєстрація земельних ділянок, іншого нерухомого майна та прав на них. – Чернівці: Букрек, 2004. – 224 с.
Кондратець Є.Б. Проблеми приватизації земель в контексті Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2003. - Випуск 52. – С. 38-42.
Костяшкін І.О. До питання трансформації колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 3. – С. 20-26.
Костяшкін І.О. Правові аспекти зміни колективної власності на землю в Україні // Земельне право України. – 2007. - № 8-9. – С. 33-39.
Кулинич П. Державна реєстрація прав на нерухомість: принципи "єдиного вікна" та перспективи їх реалізації в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 15-19.
Кулинич П. Закон про оренду землі: як він захищає селянина // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2004. - № 3. – С. 31-38.
Кулинич П. Новий Земельний кодекс України: яким йому бути? // Право України. – 2000. - № 10. – С. 50-54.
Кулинич П. Про правове регулювання державної реєстрації земельних ділянок в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 17-20.
Кулинич П. Ринок земель як об’єкт правового регулювання // Право України. – 2005. - № 11. – С. 39-44.
Кулинич П. Скільки ж коштує безплатна земля з точки зору закону і чиновника // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2005. - № 5. – С. 9-14.
Кулинич П.Ф. Державна реєстрація прав на земельну і неземельну нерухомість: світовий досвід та проблеми його імплементації в Україні // Земельне право. – 2006. - № 9. – С. 30-39.
Кулинич П.Ф. Правове регулювання приватизації сільськогосподарських земель і шляхи його вдосконалення // Землевпорядний вісник. – 1999. - № 4. – С. 11-14.
Кулинич П.Ф. Правове регулювання та шляхи вдосконалення приватизації сільськогосподарських земель // Актуальні питання приватизації та оцінки земель. Збірник наукових праць / Під ред. Б.А. Семенюка. – Суми: ВВП "Мрія-1" ЛТД, 1999. – С. 16-22.
Кулинич П.Ф. Розмежування земель державної і комунальної власності: закон, практика, шляхи вдосконалення // Земельне право України: теорія і практика. – 2007. - № 6. – С. 45-51.
Лагоднюк О.А. Рекомендації щодо встановлення прибудинкових територій // Земельне право України. – 2006. - № 9. – С. 57-60.
Лейба Л.В. Деякі питання судового захисту земельних прав // Земельне право України. – 2006.- № 4. – С. 11-17.
Лейба Л.В. Земельні спори та порядок їх вирішення / За ред. проф. М.В. Шульги: Монографія. – Х.: Право, 2007. – 160 с.
Меркулова О., Мірошниченко А. Правовий режим несільськогосподарських угідь, що були передані у колективну власність сільськогосподарських підприємств // Земельне право України. – 2007. - № 8-9. – С. 40-50.
Мірошниченко А., Пушкар П. Правові аспекти земельних реформ в країнах Азії та Африки // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 4. – С. 69–72.
Мірошниченко А., Пушкар П. Досвід проведення земельних реформ у країнах Європи та Америки // Право України. – 2009. – № 9. – С. 123–132.
Мірошниченко А.М. Досвід деяких зарубіжних країн у визначенні правового режиму прибудинкових земельних ділянок багатоквартирних житлових будинків // Земельне право України. – 2006. - № 7. – С. 45-55.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007. – С. 432.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.
Носік В. Земельні торги: поняття і юридичне значення // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 37-39.
Носік В. Конституційно-правові засади формування ринку землі // Землевпорядний вісник. – 1997. - № 1. – С. 13-15.
Носік В., Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – Ст. 48-53.
Носік В.В. Земельні торги: поняття та юридична природа // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць. Випуск 3. – Х.: Право, 2002. – С. 113-122.
Носік В.В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок? // Право України. – 2004. - № 5. – С. 127-131.
Носік В.В. Правні засади земельних аукціонів в Україні // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. – 1996. - № 1. – С. 217-222.
Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія. – Юрінком Інтер, 2006. – 544 с.
Носік В.В. Правова природа земельної реформи в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2004. – Випуск 212. – Правознавство. – С. 79-83.
Носік В.В. Соціально-економічні та правові аспекти здійснення земельної реформи в Україні й інших державах європейської орієнтації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія Юридичні науки. 2004. - Вип.56.- С. 18-21.
Пейчев К. Правове регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Право України. – 2003. – № 8. - С. 58-60.
Планування територій на місцевому рівні: Громада, Влада і Бізнес / За ред. Федорченка М.С. і Янова О.В. – К.: ГО ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні", 2008. – 320 с.
Погрібний С.О. Право земельного сервітуту за українським земельним законодавством // Земельне право. – 2006. - № 1. – С. 34-41.
Правовые проблемы земельной и аграрной реформы в странах Центральной и Восточной Европы, России, Беларуси, Украины и других странах СНГ, государствах Балтии: Тезисы докладов Международного конгресса. Минск, 9-10 сентября 1999 г. – Мн.: БГЭУ, 1999. – 295 с.
Придбання земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Посібник. – К.: Проект підтримки приватизації землі в Україні Агентства США з міжнародного розвитку, 2004. - Агентства США з міжнародного розвитку. – 64 с.
Проблемы земельной реформы в Украине. Материалы научно-практической конференции (Киев, 27-28 октября 1994 г. – К.: СОПС Украины НАН Украины, 1994. – С. 21.
Раджиньери М.П. Предоставление земель в частную собственность в ходе земельной реформы (Итальянский опыт) // Государство и право. – 1992. - № 9. – 136-140.
Семчик В.І. Земельний пай не може бути об’єктом оренди // Правова держава. – Вип. 8. – К.: ІДП НАН України, 1997. – С. 180-184.
Силенок О.І. Деякі аспекти розвитку законодавства про земельну реформу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Випуск 35. – 1998. – С. 58-64.
Стичинський Б.С. Створення земельної реєстраційної системи // Концепція розвитку законодавства України: Матеріали науково-практичної конференції. – Травень, 1996 року, Київ. – К., 1996. - С. 244-245.
Тисенхьюзен У.К. Анализ земельных реформ, проведенных в странах Латинской Америки // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 28 с.
Тоум Д.Р., Гэвара-Гил А. Институциональная структура и процессы земельной реформы в Мексике и Перу // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 47 с.
Федорович В. Реформування земельних відносин у сфері сільськогосподарського виробництва // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2000. – Вип. 35. – С. 356-360.
Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т. 1. Земельні відносини в населених пунктах / За заг. ред. М. Федорченка. – К., 2006. – 380 с.
Хлыстун В.Н. Земельная реформа и механизм ее реализации на территории РСФСР // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – С. 25-42.
Чау Тхи Хань Ван. Земельное законодательство Социалистической Республики Вьетнам и Украины: сравнительно-правовой анализ. – Дис. к. ю. н. 12.00.06. – Х.: Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого, 2007. – 191 с.
Черемшинський М. Еволюція кадастрових систем та питання кадастрової реформи в Україні // Приватизація землі: закон, практика, проблеми. – 2003. - № 2. – С. 40-44.
Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях. – Харьков, Фирма "Консум", 1998. – 224 с.
Шульга М.В. Актуальные проблемы правового регулирования земельных отношений в современных условиях: Дис... докт. юр. наук: 12. 00. 06. – Харьков, 1998.- 397 с.
Шульга М.В. Сучасні проблеми регулювання земельних відносин // Земельні відносини і просторовий розвиток в Україні: матеріали Міжнар. наук. конф. – У двох частинах (Київ, 13-14 квітня 2006 р.) / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. Редкол.: Данилишин Б.М. (відпов. ред.), Бистряков І.К., Новоторов О.С., Ніколаєнко Т.С., Кучер О.О., Осипенко В.М. – Київ: РПВС України, НАН України, 2006. – Ч. І. - С. 65-67.
Эль-Гхонеми М.Р. Государство и собственность на землю в сельском хозяйстве. Египетский опыт // Материалы международного семинара "Земельная реформа и проблемы земельного законодательства". Москва, 10-14 июня 1991 г. – М.: Типография ВАСХНИЛ, 1991. – 40 с.
Юрченко А.Д. Удосконалення землевпорядкування в умовах реформування земельних відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. УААН. Інститут землеустрою. – К., 1996. – 149 с.
Юрченко А.Д., Будзілович І.С., Мельник О.В. Земельна реформа та охорона земель // Землевпорядний вісник. – 1998. - № 3. – С. 22.
Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Організаційно-правові засади визначення обсягів прав на землю територіальних громад // Землеустрій і кадастр. – 2005. - № 3. – С. 7-14.
Юрченко А.Д., Мірошниченко А.М. Щодо окремих питань вдосконалення земельного законодавства України // Землевпорядний вісник. – 2005. – № 4. – С. 69-75.
Янов О., Федорченко М. Правові та інституційні аспекти ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні / Ред. Хайнц-Вільгельм Штрубенкофф. – К.: ІРЦ "Реформування земельних відносин в Україні". – 28 с.
Нормативно-правові акти до змістовного модуля 1:

Конституція України від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30, ст. 141
Водний кодекс України від 06.06.95 // Відомості Верховної Ради України, 1995, N 24, ст.189
Господарський кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144
Земельний кодекс України від 25.10.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 3-4, ст.27
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст.1122
Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 25-26, ст.131
Лісовий кодекс України від 21.01.94 в ред. від 08.02.2006// Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 17, ст.99.
Цивільний кодекс України від 16.01.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, NN 40-44, ст.356
Закон України "Про Генеральну схему планування території України" від 07.02.02 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 30, ст.204
Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 39, ст.350
Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації" від 17.06.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553
Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю" від 20.01.05 // Відомості Верховної Ради України, 2005, N 10, ст.194
Закон України "Про землеустрій" від 22.05.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 36, ст.282
Закон України "Про іпотеку" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.313
Закон України "Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.01 // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 10, ст.78
Закон України "Про оренду землі" від 06.10.98 // Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280
Закон України "Про планування і забудову території" від 0.04.00 // Відомості Верховної Ради України, 2000, N 31, ст.250
Закон України "Про плату за землю" від 03.07.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 38, ст. 560
Закон України "Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)" від 05.06.03 // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст.314
Закон України "Про приватизацію державного майна" від 04.03.92 // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24, ст.348
Закон України "Про розмежування земель державної та комунальної власності" від 05.02.04 // Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411
Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" 02.02.02 № 92 // Офіційний вісник України. - 2002 р. - № 6 від 22/02/2002, стор. 109, стаття 239.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки" 03.12.99 № 1529 // Офіційний вісник України. - 1999 р. - № 49 від 24/12/1999, стор. 11.
Указ Президента України "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям" від 08.08.95 № 720.
Постанова Верховної Ради УРСР "Про земельну реформу" від 18.12.90 // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 10, ст.100
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів" від 19 березня 2008 р. № 224 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 23 від 04/04/2000, стор. 58, стаття 698.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб" 11.04.02 № 502 // Офіційний вісник України. - 2002 р. № 15 від 26/04/2002, стор. 87, стаття 818.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку реєстрації договорів оренди земельної частки (паю)" 24.01.00 №119.// Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 21.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" від 26.05.04 № 677 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 21 від 11/06/2004, стор. 44, стаття 1425.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типового договору оренди землі" 03.03.04 № 220 // Офіційний вісник України. - 2004 р. № 9 від 19/03/2004, стор. 30, стаття 527.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" 04.03.04 № 266 // Офіційний вісник України 2004 р. № 10 від 26/03/2004, стор. 127, стаття 596.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок викупу земельних ділянок громадянами (понад норму, яка приватизується безкоштовно) для ведення селянського (фермерського) або особистого підсобного господарства" 24.01.00 № 118 // Офіційний вісник України. - 2000 р. № 4 від 11/02/2000, стор. 19.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" від 06.05.2009 № 439 // Урядовий кур'єр. - 2009. - № 87.
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України" від 05.08.2009 № 844 // Урядовий кур'єр. – 2009. - № 148.
Наказ Держкомзему "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі" 04.05.99 № 43 // Офіційний вісник України. - 1999 р. № 23 від 25/06/1999, стор. 357.
Наказ Держкомзему України "Про деякі питання реалізації положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об'єднання земельних ділянок" від 22.06.2009 № 326 // Поточний архів Держкомзему України. – 2009 рік.
Змістовний модуль 2. Юридичний захист прав суб’єктів земельних правовідносин"
Частина 1. "Земельні права суб’єктів земельних правовідносин та гарантії їх захисту"
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента
ТЕМА 1
Земельні права суб’єктів земельних правовідносин в Україні
(8 год.)
Земельні права в системі прав людини і громадянина. Соціальні, економічні і юридичні аспекти здійснення земельних прав. Об’єктивні і суб’єктивні земельні права: поняття та загальна характеристика. Конституційні гарантії земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Законодавче забезпечення захисту земельних прав в Україні. Поняття земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Права на землю. Класифікація земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Право власності на землю в системі речевих прав. Право землекористування в системі речевих і зобов’язальних прав. Право земельного сервітуту та інші права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика. Юридична природа права на земельну частку (пай). Проблеми набуття і реалізації земельних прав в Україні. Проблеми інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.

Лекція № 1
“Земельні права суб’єктів земельних правовідносин в Україні” (2 год.)
Земельні права в системі прав людини і громадянина.
Об’єктивні і суб’єктивні земельні права: поняття та загальна характеристика.
Законодавче забезпечення захисту земельних прав в Україні.
Поняття земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Права на землю.
Класифікація земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми набуття і реалізації земельних прав в Україні.
Проблеми інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Соціальні, економічні і юридичні аспекти здійснення земельних прав.
Конституційні гарантії земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Право власності на землю в системі речевих прав.
Право землекористування в системі речевих і зобов’язальних прав.
Право земельного сервітуту та інші права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика.
Юридична природа права на земельну частку (пай).

Практичне заняття № 1
“Земельні права суб’єктів земельних правовідносин в Україні” (2 год.)
План:
Земельні права в системі прав людини і громадянина.
Об’єктивні і суб’єктивні земельні права: поняття та загальна характеристика.
Право власності на землю в системі речевих прав.
Право землекористування в системі речевих і зобов’язальних прав.
Право земельного сервітуту та інші права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика.
Юридична природа права на земельну частку (пай).

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року [із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року] // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Конституція Автономної Республіки Крим, прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21 жовтня 1998 року та затверджена Законом України від 23 грудня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. 1999. № 56. Ст. 43.
Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. 1990. № 31. Ст. 429.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 4044. Ст. 356.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 18, № 1920, № 2122. Ст. 144.
Лісовий кодекс України в редакції Закону України від 8 лютого 2006 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2006. № 21. Ст. 170.
Водний кодекс України від 6 червня 1995 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1995. № 24. Ст. 189.
Кодекс України про надра від 27 липня 1994 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 36. Ст. 340.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
Про сільськогосподарську кооперацію : Закон України від 17 липня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 39. Ст. 261.
Про колективне сільськогосподарське підприємство : Закон України від 14 лютого 1992 р. № 2114XII// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 20. Ст. 272.
Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року № 973IV // Урядовий кур’єр. 2003. 28 серп.
Про особисте селянське господарство : Закон України від 15 травня 2003 року // Урядовий кур’єр. 2003. 11 черв.
Про плату за землю : Закон України від 19 вересня 1996 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 45. Ст. 238.
Про оренду землі Закон України від 2 жовтня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Урядовий кур’єр. 2003. № 208. 5 листоп.
Про розмежування земель державної та комунальної власності : Закон України від 5 лютого 2004 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 35. Ст. 411.
Про оцінку земель : Закон України від 11 грудня 2003 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 15. Ст. 229.
Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 349.
Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 350.
Про іпотеку : Закон України від 5 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 313.
Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень : Закон України від 1 липня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.
Про меліорацію земель : Закон України від 14 січня 2000 року // Урядовий кур’єр. 2000. 16 лют.
Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) : Закон України від 5 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. 2003. № 38. Ст. 314.
Про захист конституційних прав громадян на землю : Закон України від 20 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 194.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об’єднання земельних ділянок : Закон України від 5 березня 2009 року // Відомості Верховної Ради України. 2009. № 29. Ст. 396.
Про земельну реформу : Постанова Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. 1991. №10. Ст. 100.
Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі : Постанова Верховної Ради України від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 25. Ст. 355;
Про виконання земельного законодавства при реформуванні аграрного сектора економіки : Постанова Верховної Ради України від 11 січня 2000 року // Голос України. 2000. 14 січ.
Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на право на земельну частку (пай) та їх обігу; про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі (на місцевості), використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення : Постанова Верховної Ради України від 22 травня 2003 року // Голос України. – 2003. – № 115. – 24 чер.
Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва : Указ Президента України від 10 листопада 1994 року // Збірник Указів Президента України. 1994. № 4.
Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям : Указ Президента України від 8 серпня 1995 року // Урядовий кур'єр. 1995. 12 серп.
Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : Указ Президента України від 15 грудня 1998 року // Голос України. 1998. № 244. 19 груд.
Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки : Указ Президента України від 3 грудня 1999 року // Урядовий кур’єр. 1999. 8 груд.
Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок : Указ Президента України від 25 липня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2127.
Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.
Про власність : Закон України від 7 лютого 1991 року (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 20. – Ст. 249.
Про приватизацію земельних ділянок : Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року (втратив чинність) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 79.

Спеціальна література:
Андрейцев В. І. Земельне право і законодавство суверенної України : актуальні проблеми практичної теорії / Володимир Іванович Андрейцев. К. : Знання, 2005. 445 с.
Андрейцев В. І. Конституційність деяких новацій Земельного кодексу України: законодавчі передбачення та проблеми реалізації / В. І. Андрейцев // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2005. – вип. 64. – С. 6468.
Бахуринська М. Історико-правові аспекти використання землі на умовах концесії в Україні / М. Бахуринська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. – вип. 70. – С. 102105.
Бусуйок Д. В. Обмеження та обтяження прав на землю (уроки історії та проблеми сьогодення) / Д. В. Бусуйок // Часопис Київського університету права. – 2003. № 3. – С. 6873.
Бусуйок Д. В. Правове регулювання обмежень прав на землю. Автореферат дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Діана Вікторівна Бусуйок ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 20 с.
Вівчаренко О. А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). Монографія / Олег Антонович Вівчаренко. Івано-Франківськ : ЗАТ “Надвірнянська друкарня”, 1998. 179 с.
Вівчаренко О. А. Гарантії права власності на землю в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Олег Антонович Вівчаренко ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. 20 с.
Вівчаренко О. А. Проблеми гарантій охорони права власності на землю в Україні / О. А. Вівчаренко // Право України. – 2003. № 12. – С. 8893.
Заставська Л. П. Право власності на землю в Україні (розвиток та основні риси). Автореферат дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Лариса Павлівна Заславська ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2003. – 19 с.
Землі сільськогосподарського призначення : права громадян України. Науково-навчальний посібник / за ред. Н. І. Титової. – Львів : ПАІС, 2005. 368 с.
Заєць О. І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства / О. І. Заєць // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. – вип. 72. – С. 4449.
Ільницька Н. В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти. Автореферат дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Наталія Володимирівна Ільницька ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2001. 19 с.
Каракаш И. И. Право собственности на землю и право землепользования в Украине : научно-практ. пособие / Илья Иванович Каракаш. – К. : Истина, 2004. 216 с.
Костяшкін І. О. Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян / І. О. Костяшкін // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – випуск 51. – 2003. С. 134-136.
Костяшкін І. О. Право загального землекористування громадян. Автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Іван Олександрович Костяшкін ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. К., 2005. 19 с.
Краснова М. В. Правові аспекти гарантій прав на землю / М. В. Краснова // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2004. – вип. 58. С. 99 107, вип. 59. С. 144148.
Кулинич П. Ф. Права на лісові земельні ділянки за новим Лісовим кодексом України // Земельне право України. – 2006. № 6. – С. 1526.
Кулинич П. Ф. Право власності на землю : нові підходи до визначення змісту / П. Ф. Кулинич // Право України. – 2009. – № 9. – С. 22–29.
Марусенко Р. І. До питання про правову природу земельного сервітуту / Р. І. Марусенко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2004. – вип. 62. С. 129132.
Мірошниченко А. М. Оренда землі в Україні : історико-правовий аналіз / А. М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2000. – вип. 39. С. 50-55.
Мірошниченко А. М. Правова природа та проблеми реалізації права на земельну частку (пай) / А. М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2005. – вип. 63. – С. 3740.
Мірошниченко А. М. Соціально-економічні та правові аспекти мораторію на відчуження приватних земель сільськогосподарського призначення / А. М. Мірошниченко, А. Д. Юрченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 12. – С. 5975.
Марусенко Р. І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні. Автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Роман Ігорович Марусенко ; Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2005. – 19 с.
Носік В. В. Право власності на землю Українського народу : монографія / Володимир Васильович Носік. – К. : Юрінком Інтер, 2006. 544 с.
Носік В. В. Право власності на землю за Конституцією України / В. В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. № 11. – С. 4859.
Носік В. В. Щодо правової природи земельної частки (паю) / В. В. Носік, Т. О. Коваленко // Право України. – 2000. №3. – С. 4853.
Першиков Є. Проблемні питання “суперфіцію” у земельних правовідносинах / Є. Першиков // Право України. – 2009. – № 9. – С. 49–53.
Семчик В. І. До питання про механізм реалізації права на землю громадянами та юридичними особами / В. І. Семчик // Право України. – 2009. – № 9. – С. 6–10.
Сидор В. Д. Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні. Автореферат дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Вікторія Дмитрівна Сидор ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2005. – 20 с.
Цюра В. В. Речові права на чуже майно : науково-практичний посібник / В. В. Цюра. – К. : КНТ, 2006. – 136 с.
Шульга М. В. Естественное земельное право в системе прав человека / М. В. Шульга // Проблеми законності. 1998. – № 36. – С. 117126.

ТЕМА 2
Конституційні гарантії та правові способи юридичного захисту
земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
(8 год.)
Поняття і загальна характеристика, класифікація конституційних гарантій захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Охорона земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Захист земельних прав. Їх поняття та співвідношення як правових категорій. Способи правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Класифікація способів правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Лекція № 2
“Конституційні гарантії та правові способи юридичного захисту
земельних прав фізичних та юридичних осіб ” (2 год.)
Поняття і загальна характеристика, класифікація конституційних гарантій захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Способи правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Класифікація способів правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Охорона земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття та співвідношення зазначених понять як правових категорій.

Практичне заняття № 2
“Конституційні гарантії та правові способи юридичного захисту
земельних прав фізичних та юридичних осіб” (2 год.)
План:
Поняття і загальна характеристика, класифікація конституційних гарантій захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Способи правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Класифікація способів правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 4044. Ст. 356.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 2526. Ст. 131.
Про захист конституційних прав громадян на землю : Закон України від 20 січня 2005 року // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 10. – Ст. 194.
Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю : Закон України від 5 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай) : Указ Президента України від 15 грудня 1998 року // Голос України. 1998. № 244. 19 груд.
Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв) : Указ Президента України від 2 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. – № 6. – Ст. 239.
Про деякі питання організаційно-правового забезпечення формування та регулювання ринку землі та захисту прав власників земельних ділянок : Указ Президента України від 25 липня 2006 року // Офіційний вісник України. – 2006. – № 30. – Ст. 2127.
Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року [із змінами та доповненнями].
Деякі питання реалізації ст. 186-1 Земельного кодексу України : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2010. – № 1. – 5 січня.
Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 року [із змінами на доповненнями] // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про додаткові заходи щодо безоплатного оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 року [із змінами на доповненнями] // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 963 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 55. – Ст. 2221.
Рішення Конституційного Суду України від 5 лютого 2004 року у справі за конституційним поданням Світязької сільської ради Шацького району Волинської області про офіційне тлумачення терміна “передача”, який вживається у п.п. 5.1.17. п. 5.1. ст. 5 Закону України “Про податок на додану вартість” (справа про тлумачення терміна “передача земельних ділянок”) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 6. – Ст. 338.
Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х “Перехідні положення” Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490.
Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) актів Президента України стосовно приватизації об'єктів незавершеного будівництва, автозаправних станцій, приватизації та оренди земельних ділянок, а також невідкладних заходів щодо прискорення земельної реформи : Ухвала Конституційного Суду України від 9 грудня 1998 року № 50-у/98.
Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України "Про Основні напрями земельної реформи в Україні на 2001-2005 роки" : Ухвала Конституційного Суду України від 26 березня 2002 року № 22-у/2002.
Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 13, 14 Конституції України : Ухвала Конституційного Суду України від 6 червня 2002 року № 34-у/2002.
Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 13, 14 Конституції України : Ухвала Конституційного Суду України від 14 березня 2002 року № 2-у/2002.
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 // Вісник Верховного суду України – 2004. – № 6. – Ст. 22.
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з орендою земельних ділянок : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 листопада 2007 року № 01-8/918 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – Ст. 59.

Спеціальна література:
Вівчаренко О. А. Самозахист законних інтересів землекористувачів вимагає нормативного закріплення в земельному законодавстві / О. А. Вівчаренко // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – 2004. – вип. 12. – С. 162166.
Жариков Ю. Г. Охрана права землепользования / Ю. Г. Жариков. М. : Юр. лит., 1974. С. 19.
Жушман В. П. Захист прав громадян в умовах приватизації землі, що знаходиться в колективній власності / В. П. Жушман, З. Ф. Самчук // Проблеми законності. – 1998. № 36. – С. 126–134.
Заєць О. І. Проблеми юридичних гарантій захисту права на землю як основного конституційного права громадян України / О. І. Заєць // Права і свободи людини та сучасний суспільний прогрес : матеріали міжнародної науковопрактичної конференції 2425 лютого 1999 р. – Ужгород [б.и.], 1999. – С. 215220.
Заєць О. І. Проблеми юридичних гарантій захисту прав суб’єктів правовідносин у сфері земельної реформи : шляхи вдосконалення / О. І. Заєць // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2000. – вип. 37. – С. 4651.
Кіщак Ю. Форми захисту прав і свобод особистості в процесі земельної реформи / Ю. Кіщак, В. Паліюк // Підприємництво, господарство, право. – 2001. № 9. – С. 5960.
Лейба Л. В. Деякі питання судового захисту земельних прав / Л. В. Лейба // Земельне право України. – 2006. № 4. – С. 1117.
Носік В. В. Захист права власності на землю юридичних осіб в суді / В. В. Носік // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. – № 2.– С. 174181.
Носік В. В. Захист права на земельну частку (пай) / В. В. Носік, Т. О. Коваленко // Актуальні питання приватизації та оцінки земель : зб. наук. праць. – Суми : ВВП “Мрія1” ЛТД, 1999. – С. 2732.
Погрібний О. О. До питання про захист прав власників земельних часток (паїв) / О. О. Погрібний // Стан та перспективи розвитку аграрного права : матеріали Міжнар. наук-теор. конф., присв. 80-річчю д.ю.н., проф., акад. АПрН України В. З. Янчука, Київ, 2627 тр. 2005 р. / під ред. В. М. Єрмоленка, В. І. Курила. – К. : Магістр – ХХІ сторіччя, 2005. С. 3841.
Подцерковний О. Способи захисту прав у земельних відносинах // Право України. – 2009. – № 9. – С. 34–39.
Саркісова Т. Б. Відповідальність за порушення земельно-правових норм : історія розвитку українського законодавства (від “Руської правди” до 1918 р.) / Т. Б. Саркісова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2008. – № 9. – С. 99-105.
Шульга М. В. Судовий захист земельних прав громадян у населених пунктах / М. В. Шульга // Право України. – 1991. – № 7. – С. 27.
Янчук В. В. Правова охорона земель сільськогосподарського призначення / В. В. Янчук. – К. : Урожай, 1987. – 72 с.

ТЕМА 3
Інституційно-функціональне забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні
(8 год.)
Поняття інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні. Роль держави в охороні землі та у захисті земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади. Система органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Функції органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Організаційно-правові форми захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади. Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах місцевого самоврядування. Законодавче забезпечення недопустимості втручання органів державної влади та місцевого самоврядування у здійснення земельних прав суб’єктами земельних правовідносин.

Лекція № 3
“Інституційно-функціональне забезпечення захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин в Україні” (2 год.)
Поняття інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Роль держави в охороні землі та у захисті земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Організаційно-правові форми захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах місцевого самоврядування.
Законодавче забезпечення недопустимості втручання органів державної влади та місцевого самоврядування у здійснення земельних прав суб’єктами земельних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Система органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Функції органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Практичне заняття № 3
“Інституційно-функціональне забезпечення захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин в Україні” (2 год.)
План:
Поняття інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Роль держави в охороні землі та у захисті земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Організаційно-правові форми захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах місцевого самоврядування.
Законодавче забезпечення недопустимості втручання органів державної влади та місцевого самоврядування у здійснення земельних прав суб’єктами земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170
Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квітня 1999 року [із змінами та доповненнями] // Офіційний вісник України. 1999. № 18.
Про прокуратуру : Закон України від 5 листопада 1991 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 53. Ст. 793.
Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 20. – Ст. 99.
Про звернення громадян : Закон України від 2 жовтня 1996 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. 1996. № 47. Ст. 256.
Про державну контрольноревізійну службу в Україні : Закон України від 26 січня 1993 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 1993. № 13. Ст. 110.
Про державну податкову службу в Україні : Закон України в редакції Закону від 24 грудня 1993 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 1994. № 15. Ст. 84.
Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 року № 1524 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 44. – Ст. 2949.
Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 року № 224 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 23. – Ст. 698.
Положення про Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2007 року № 750 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 39. – Ст. 1545.
Положення про Міністерство аграрної політики України, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 2006 року № 1541 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 45. – Ст. 2999.
Про відносини з Державним комітетом України по земельних ресурсах, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України : Тимчасовий директивний наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 8 червня 2000 року № 46.

Спеціальна література:
Балюк Г. І. Проблеми соціальної ефективності діяльності прокуратури по нагляду за додержанням і застосуванням земельного законодавства / Г. І. Балюк // Земельне право України. – 2006. – № 6. – С. 4956.
Волошко О. Розмежування компетенції адміністративних і судових органів при регулюванні земельних відносин в УРСР у 1920 р. / О. Волошко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 127.
Демиденко О. Необхідність законодавчого забезпечення захисту ґрунтів при проведенні земельної реформи / О. Демиденко // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. – № 1. – С. 3335.
Книш В. В. Принцип невтручання держави у здійснення суб’єктами земельних відносин своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом відносин / В. В. Книш // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. – Івано-Франківськ : Плай, 2003. – вип. ХІ. – С. 1289134.
Мірошниченко А. М. Порушення порядку зміни цільового призначення земельних ділянок як підстава для прокурорського реагування / А. М. Мірошниченко // Земельне право України. – 2006. – № 5. – С. 4046.
Носік В. В. Правові і законодавчі аспекти протидії корупції у сфері земельних відносин в Україні / В. В. Носік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2005. № 8. – С. 2632.
Орлов Н. Правовая охрана земли с учетом ее экологической ценности / Н. Орлов // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. № 5. – С. 3843.
Руденко М. Концептуальні основи екологічного нагляду прокуратури / М. Руденко // Право України. – 1991. – № 8. – С. 26.
Фурса С. Нотаріат і нове земельне законодавство України / С. Фурса // Право України. – 2002. – № 12. – С. 86.

ТЕМА 4
Земельні правопорушення в системі захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
(8 год.)
Поняття земельних правопорушень. Соціально-економічні причини порушень прав суб’єктів земельних правовідносин. Юридична природа земельних правопорушень. Порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин у системі земельних правопорушень. Класифікація порушень прав суб’єктів земельних правовідносин. Забруднення та псування земель: поняття та зміст. Безгосподарське використання земель: понятт та зміст. Порушення правил використання земель: поняття та загальна характеристика. Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття та зміст. Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру: поняття та загальна характеристика. Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: поняття та загальна характеристика. Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу: поняття та загальна характеристика. Порушення правил землеустрою: поняття та загальна характеристика. Незаконне використання земель державного лісового фонду: поняття та загальна характеристика. Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель: поняття та загальна характеристика. Незаконне заволодіння землями водного фонду: поняття та загальна характеристика. Знищення межових знаків меж землекористувань: поняття та загальна характеристика.

Лекція № 4
“Земельні правопорушення в системі захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття земельних правопорушень.
Забруднення та псування земель: поняття та зміст.
Безгосподарське використання земель: поняття та зміст.
Порушення правил використання земель: поняття та загальна характеристика.
Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття та зміст.
Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру: поняття та загальна характеристика.
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: поняття та загальна характеристика.
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу: поняття та загальна характеристика.
Порушення правил землеустрою: поняття та загальна характеристика.
Незаконне використання земель державного лісового фонду: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння землями водного фонду: поняття та загальна характеристика.
Знищення межових знаків меж землекористувань: поняття та загальна характеристика.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Соціально-економічні причини порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.
Юридична природа земельних правопорушень.
Порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин у системі земельних правопорушень.
Класифікація порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.

Практичне заняття № 4
“Земельні правопорушення в системі захисту земельних прав суб’єктів
земельних правовідносин” (2 год.)
План:
Забруднення та псування земель: поняття та зміст.
Безгосподарське використання земель: поняття та зміст.
Порушення правил використання земель: поняття та загальна характеристика.
Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття та зміст.
Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру: поняття та загальна характеристика.
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: поняття та загальна характеристика.
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу: поняття та загальна характеристика.
Порушення правил землеустрою: поняття та загальна характеристика.
Незаконне використання земель державного лісового фонду: поняття та загальна характеристика.
Знищення межових знаків меж землекористувань: поняття та загальна характеристика.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 2526. Ст. 131.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 41. Ст. 546.
Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
Про будівельні норми: Закон України від 5 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 229. – 9 грудня.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення у сфері довкілля: Закон України від 5 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 229. – 9 грудня.
Тимчасовий порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1035 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 75. – Ст. 2571.
Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 12 грудня 2003 року № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2891.
Порядок видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок, затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 4 січня 2005 року № 1 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 4. – Ст. 236.
Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, затверджене Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 9 березня 2004 року № 67 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 767.

Спеціальна література:
Андрейцев В. І. Екологія і закон : еколого-правова відповідальність / В. І. Андрейцев. – К. : [б.и.], 1991. 48 с.
Берлач А. І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України / А. І. Берлач // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 4. – С. 2123.
Бориславський Л. В. Ответственность за порчу земель сельскохозяйственного назначения / Авт. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Л. В. Бориславский. – К, 1973. – 20 с.
Жариков Ю. Г. Закон на страже землепользования : предупреждение земельных правонарушений / Ю. Г. Жариков.– М. : Юрид.лит.,1985.–144 с.
Измайлов О. Г. Ответственность за нарушение земельного законодательства / Авт. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.06 / О. Г. Измайлов. – М., 1973. – 19 с.
Краснов Н. И. О понятии рационального использования и охраны земель / Н. И. Краснов // Государство и право. – 1999. № 10. – С. 3844.
Кулинич П. Ф. Родючість земель як національне надбання : правовий аспект / П. Ф. Кулинич // Проблемы земельной реформы в Украине : материалы научн.–практ. конфер. (Киев, 2728 окт. 1994 г.). – К. : СОПС, 1994. – С. 112114.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / ред. С. С. Яценка. – К. : “А.С.К.”, 2002. – 936 с.
Носік В. В. Самовільне зайняття земельних ділянок : теорія і практика / В. В. Носік // Земельне право України. – 2006. № 5. – С. 4758.
Оверковська Т. К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування. Автореф. дис. канд. юрид. наук...спец. 12.00.06 / Тетяна Костянтинівна Оверковська ; Київський Національний університет ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 20 с.
Оверковська Т. Юридична природа понять “забруднення” та “псування” земель / Т. Оверковська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. – вип. 70.– С. 105109.
Оверковська Т. Історико-правові аспекти формування законодавства України щодо охорони земель від забруднення та псування / Т. Оверковська // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006 . – вип. 72. – С. 3338.
Оверковська Т. К. Правова охорона земель в Україні : поняття та юридичні ознаки / Т. К. Оверковська // Юридична Україна. – 2006. № 12. – С. 67–71.
Оверковська Т. К. Юридична відповідальність у сфері охорони земель України від забруднення та псування: поняття та особливості / Т. К. Оверковська // Юридична Україна. – 2008. № 2. – С. 6670.
Рябов А. А. Ответственность за нарушение законодательства о землепользовании / А. А. Рябов. – М. : Юрид. лит., 1981. – 83 с.
Редько Е. В. Правовая охорона земель как форма предупреждения их деградации / Е. В. Редько // Проблеми законності. – 2001. – вип. 44. – С. 6872.
Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях / М. В. Шульга. – Х. : Консум, 1998. – 224 с.

Контрольні питання до частини 1 “Земельні права суб’єктів земельних правовідносин та гарантії їх захисту”
Земельні права в системі прав людини і громадянина.
Соціальні, економічні і юридичні аспекти здійснення земельних прав.
Об’єктивні і суб’єктивні земельні права: поняття та загальна характеристика.
Конституційні гарантії земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Законодавче забезпечення захисту земельних прав в Україні.
Поняття земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Права на землю. Класифікація земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Право власності на землю в системі речевих прав.
Право землекористування в системі речевих і зобов’язальних прав.
Право земельного сервітуту та інші права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика.
Юридична природа права на земельну частку (пай). Проблеми набуття і реалізації земельних прав в Україні.
Проблеми інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Поняття і загальна характеристика, класифікація конституційних гарантій захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Охорона земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Захист земельних прав. Їх поняття та співвідношення як правових категорій.
Способи правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Класифікація способів правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Роль держави в охороні землі та у захисті земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Система органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Функції органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Організаційно-правові форми захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах місцевого самоврядування.
Законодавче забезпечення недопустимості втручання органів державної влади та місцевого самоврядування у здійснення земельних прав суб’єктами земельних правовідносин.
Поняття земельних правопорушень. Соціально-економічні причини порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.
Юридична природа земельних правопорушень.
Порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин у системі земельних правопорушень. Класифікація порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.
Забруднення та псування земель: поняття та зміст.
Безгосподарське використання земель: поняття та зміст.
Порушення правил використання земель: поняття та загальна характеристика.
Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття та зміст.
Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру: поняття та загальна характеристика.
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: поняття та загальна характеристика.
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу: поняття та загальна характеристика.
Порушення правил землеустрою: поняття та загальна характеристика.
Незаконне використання земель державного лісового фонду: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння землями водного фонду: поняття та загальна характеристика.
Знищення межових знаків меж землекористувань: поняття та загальна характеристика.
Частина 2. Особливості юридичного захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
1. Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента
ТЕМА 5
Адміністративно-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин
(8 год.)
Поняття і загальна характеристика адміністративно-правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від інших видів відповідальності. Поняття адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Види адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Підстави адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми виконання рішень про притягнення до адміністративно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Лекція № 5
“Адміністративно-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття і загальна характеристика адміністративно-правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до адміністративно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відмежування адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин від інших видів відповідальності.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Практичне заняття № 5
“Адміністративно-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
План:
Підстави адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до адміністративно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів з державного контролю за використанням та охороною земель : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 477 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 37. – Ст. 1249.
Інструкція з оформлення органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 5 липня 2004 року № 264 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 31. – Ст. 2104.
Інструкція з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення, затверджена наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 28 квітня 2009 року № 205 // Офіційний вісник України. – 2009. – № 40. – Ст. 1362.
Порядок одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 19 травня 2005 року № 132 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 23. – Ст. 1300.
Порядок планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель, затверджений Наказом ДКЗ України від 12 грудня 2003 року № 312 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 52. – Ст. 2891.
Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, затверджене Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 9 березня 2004 року № 67 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 12. – Ст. 767.

Спеціальна література:
Гавриш Н. С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів / Н. С. Гавриш // Актуальні проблеми держави та права : зб. наук. праць. – 2000. – вип. 9. – С. 249252.
Жариков Ю. Г. Закон на страже землепользования : предупреждение земельных правонарушений / Ю. Г. Жариков. – М. : Юрид. лит., 1985. – 144 с.
Саркісова Т. Б. Проблеми ефективності адміністративної відповідальності за земельні правопорушення / Т. Б. Саркісова // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. – № 4. – С. 44-48.
Хіміч О. Адміністративно-екологічне правопорушення : проблемні питання / О. Хіміч // Право України. – 2003. – № 4. – С. 68.
Рябець К. Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього природного середовища і раціональне використання природних ресурсів: актуальні проблеми / К. Рябець // Право України. – 2006. – № 3. – С. 97.
ТЕМА 6
Цивільно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин
(8 год.)
Поняття і загальна характеристика цивільно-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Види цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Підстави цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Визнання прав на землю як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Визнання угоди недійсною як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Відшкодування заподіяних збитків як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми виконання рішень про притягнення до цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.

Лекція № 6
“Цивільно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття і загальна характеристика цивільно-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання прав на землю як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання угоди недійсною як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відшкодування заподіяних збитків як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.

Практичне заняття № 6
“Цивільно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
План:
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання прав на землю як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання угоди недійсною як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відшкодування заподіяних збитків як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 4044. Ст. 356.
Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності : Закон України від 17 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю : Закон України від 5 листопада 2009 року // Урядовий кур’єр. – 2009. – № 239. – 23 груд.
Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. – № 47. – Ст. 40.
Про визначення розміру збитків, завданих унаслідок непроведення робіт з рекультивації порушених земель : Постанова Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2008 року № 1098 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 98. – Ст. 3236.
Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 року.
Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства, затверджена Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища 27 жовтня 1997 року № 171 (у редакції наказу Мінприроди від 4 квітня 2007 року № 149 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 18. – Ст. 109.
Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации ГОСТ 17.5.1.02-85, утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 16 июля 1985 года № 2228.
Основные положення о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по науке и технике, Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства, Министерством сельского хозяйства СССР, Государственным комитетом лесного хозяйства Совета Министров СССР 16 мая 1977 года.
Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 // Вісник Верховного суду України – 2004. – № 6. – Ст. 22.
Практика розгляду судами земельних спорів : узагальнення судової практики Судовою палатою у цивільних справах Верховного суду України від 1 вересня 2003 року.
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року № 17.
Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 травня 1995 року № 4 [із змінами та доповненнями].
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 року № 6 [із змінами та доповненнями] //
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з орендою земельних ділянок (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 30 листопада 2007 року № 01-8/918 // Вісник господарського судочинства. – 2008. – № 1. – С. 59.
Про практику Верховного Суду України зі справ у спорах, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства : Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 червня 2004 року № 01-8/1170 [із змінами та доповненнями].
Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища : Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 27 червня 2001 року № 02-5/744.

Спеціальна література:
Адиханов Ф. Х. Соотношение норм гражданского права и норм земельного права в регулировании земельных отношений в условиях рынка земли / Ф. Х. Адиханов // Государство и право. – 2001. № 1. – С. 3442.
Берлач А. І. Проблеми юридичної відповідальності за нераціональне використання землі в сільському господарстві України / А. І. Берлач // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 4. – С. 2123.
Джавадов Х. А. Цивільно-правова відповідальність за порушення земельного законодавства (на прикладі України, Азейбарджану та Росії). Автореферат дис. канд.. юрид. наук... спец. 12.00.06 / Хікмет Аловсат Огли Джавадов ; Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2008. – 18 с.
Джавадов Х. А. Юридическая ответственность : феномено-логические признаки сущности и основний / Х. А. Джавадов // Часопис Київського університету права. – 2006. № 2. – С. 144149.
Джавадов Х. А. Процессуальные аспекты определения размера вреда, нанесенного нарушением земельного законодательства / Х. А. Джавадов // Часопис Київського університету права. – 2007. № 2. – С. 98103.
Джавадов Х. А. Объем гражданстко-правовой ответственности (на примере Азейбарджана, Укратны и России) / Х. А. Джавадов // Правова держава. – 2006. – вип. 17. – С. 438442.
Джавадов Х. А. Ответственость в новом Гражданском кодексе Азейбарджанской республики: нововведения, недостатки / Х. А. Джавадов // Держава і право. – 2006. – вип. 31. – С. 289294.
Джавадов Х. А. Процессуальные вопросы возмещения вреда, причиненного нарушением земельного законодательства / Х. А. Джавадов // Держава і право. – 2006. – вип. 36. – С. 408417.
Жариков Ю. Г. Разграничение сферы действия земельного и гражданского законодательства при регулировании земельных отношений / Ю. Г. Жариков // Государство и право. – 1996. № 2. – С. 4454.
Жариков Ю. Г. Имущественные споры землепользователей / Ю. Г. Жариков. – М. : Юрид. лит., 1980. – 112 с.
Кулинич П. Ф. Проблеми взаємодії норм цивільного і земельного права у регулюванні земельних відносин / П. Ф. Кулинич // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. № 3. – С. 56-60.
Мірошниченко А. М. Проблемні питання недійсності угод (правочинів) із земельними ділянками / А. М. Мірошниченко // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. – 2006. – вип. 70. – 2006. – С. 21-23.
Носік В. В. Захист права власності на землю юридичних осіб в суді / В. В. Носік // Вісник Вищого арбітражного суду України. – 1999. № 2. – С. 174181.
Носік В. В. Відшкодування збитків і втрат в земельному праві України / В. В. Носік // Юридичний журнал. – 2003. – № 5. – С. 7275.
Семчик В. І. Проблеми вирішення справ, пов’язаних із реалізацією земельного законодавства / В. І. Семчик // Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин : аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників : міжвідомчий науковий збірник. – К. : [б.и.], 2000. – Т. 21 (2). С. 107112.
Сыродоев Н. А. О соотношении земельного и гражданского законодательства / Н. А. Сыродоев // Государство и право. – 2001. № 4.
Уліцький А. Практика вирішення спорів, пов’язаних із самовільним зайняттям земельних ділянок та самочинним будівництвом / А. Уліцький // Право України. – 2009. – № 9. – С. 59–61.

ТЕМА 7
Кримінально-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин
(8 год.)
Поняття і загальна характеристика кримінально-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин. Кримінальна відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності. Поняття кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Види злочинів, що передбачають відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Земельне правопорушення як підстава кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми застосування кримінально-правових санкцій за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми виконання рішень про притягнення до кримінально-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення земельних прав до юридичних осіб.

Лекція № 7
“Кримінально-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття і загальна характеристика кримінально-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види злочинів, що передбачають відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельне правопорушення як підстава кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Кримінальна відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Поняття кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінально-правових санкцій за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до кримінально-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення земельних прав до юридичних осіб.

Практичне заняття № 7
“Кримінально-правовий захист земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
План:
Поняття і загальна характеристика кримінально-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види злочинів, що передбачають відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельне правопорушення як підстава кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 2526. Ст. 131.
Про державний контроль за використанням та охороною земель : Закон України від 19 червня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 350.
Про охорону земель : Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 349.
Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 року № 17.

Спеціальна література:
Гавриш Н. С. Ґрунти як об’єкт правової охорони / Н. С. Гавриш // Вісник Львівського університету : серія юрид. – 2000. – вип. 35. – С. 346349.
Гавриш Н. С. Правова охорона ґрунтів від забруднення в Україні / Н. С. Гавриш // Вісник Львівського університету: серія між нар. віднос. – 2000. – вип. 2. – С. 372377.
Гавриш Н. С. Юридична відповідальність як спосіб правової охорони ґрунтів / Н. С. Гавриш // Актуальні проблеми держави та права. – 2000. –вип. 9. – С. 249252.
Корнякова Т. Детермінація злочинів проти довкілля : причини та умови їх вчинення / Т. Корнякова // Право України. – 2009. – № 7. – С. 79–87.
Саков О. В. Земля – як предмет злочинного посягання / О. В. Саков // Держава і право. – 2000. – Вип. 6. – С. 289293.
Лугина О. В. Проблеми нормативного визначення терміна “самовільне зайняття земельної ділянки”/ О. В. Лугина // Земельне право України : теорія і практика. – 2007. № 3. – С. 59-65.
Носік В. В. Самовільне зайняття земельних ділянок : теорія і практика / В. В. Носік // Земельне право України : теорія і практика. – 2006. № 5. – С. 50-58.
Шульга А. М. Кримінально-правова охорона земель від забруднення або псування. Автореф. дис. канд. юрид. наук... спец. 12.00.08 / Андрій Михайлович Шульга ; Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2004. – 19 с.
Шульга А. М. Некоторые аспекты уголовной ответственности за самовольный захват земли / А. М. Шульга // Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. – 1999. – Спецвип. – Ч. 3. – С. 7074.
Шульга А. М. Деякі питання кримінальної відповідальності на самовільне зайняття земельної ділянки / А. М. Шульга // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – Спецвип. – С. 127130.
Шульга А. М. Злочинність у сфері охорони та використання земельних ресурсів / А. М. Шульга // Вісник Університету внутрішніх справ. – 2000. – вип. 12. – ч. 1. – С. 37.
Шульга А. М. Проблеми кримінальної відповідальності за земельні правопорушення / А. М. Шульга // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Спецвип. – С. 153158.
Шульга А. М. Суспільно-правова обумовленість кримінально-правової охорони земель / А. М. Шульга // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – вип. 18. – С. 217220.
Шульга А. М. Кримінально-правова охорона землі від забруднення або псування засобами, не пов’язаними із кримінальною відповідальністю / А. М. Шульга // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. № 4. – С. 115119.
Шульга А. М. Коментар до статті 254 “Безгосподарське використання земель” Кримінального кодексу України / А. М. Шульга // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. – 2005. – № 6. – С. 6270.
Шульга А. М. Проблеми відповідальності за самовільне зайняття земельних ділянок / А. М. Шульга // Земельне право України. – 2006. № 1. – С. 6570.
Шульга А. М. Земельні злочини : соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони / А.М. Шульга // Проблеми забезпечення законності у сфері земельних та аграрних відносин : тези доповідей на науково-практичній конференції (м. Львів, 1920 тр. 2006 р.). – Л. : Львівський дер. ун-т внутр. справ, 2006. – С. 5455.
Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / ред. М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 4те вид., перероб. і доп. – К. : Юридична думка, 2007. – 1184 с.
Кримінальний кодекс України : науково-практичний коментар / ред. В. В. Сташис, В. Я. Тацій. – Вид. 3тє, перероб. і доп. – Х. : Одіссей, 2007. – 1183 с.
ТЕМА 8
Земельно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин
(7 год.)
Поняття і загальна характеристика земельно-правових способів захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Земельно-правова відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності. Поняття земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Види земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Підстави земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Порядок притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми застосування земельно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав як земельно-правовий спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Проблеми виконання рішень про притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Лекція № 8
“Земельно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття і загальна характеристика земельно-правових способів захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав як земельно-правовий спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Земельно-правова відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Порядок притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування земельно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.

Рекомендовані джерела:
Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141; Відомості Верховної Ради України. 2005. № 2. Ст. 44.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 4044. Ст. 356.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 2001. № 2526. Ст. 131.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або Державного комітету органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 14 грудня 2004 року № 407 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3463.

Спеціальна література:
Анисимов А. П. Земельно-правовая ответственность за нарушение правового режима земель поселений / А. П. Анисимов // Журнал российского права. – 2004. №2. – С. 80.
Земельне право України : підруч. / Г. І. Балюк, Т. О. Коваленко, В. В. Носік та ін. ; за ред. В. В. Носіка. – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 511 с.
Земельное право / С.А. Боголюбов (рук. авт. кол. и отв. ред.). – М. : Норма – ИнфраМ, 2001. – С. 158.
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами : зб. нормативно-правових актів та матеріалів суд. Практики : видання 2-е ; за станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лют. 2007 р. – К. : [б. и.], 2006. – С. 602.
Измайлов О. В. Ответственность за нарушение земельного законодательства: Автореф. дисс. канд. юрид. наук ... спец. 12.00.06 / О. В. Измайлов. – М., 1973. – С. 7–8.
Мірошниченко А. М. Земельне право України : навч. посіб. / Інститут законодавства Верховної Ради України / А. М. Мірошниченко. К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2007. – С. 299.
Мірошниченко А. М. Юридична відповідальність за земельні правопорушення / А. М. Мірошниченко // Земельне право України : теорія і практика. – 2006. – №11–12. – С. 26.
Мірошниченко А. М. Земельне право України : підручник / А. М. Мірошниченко. – К. : Алеута ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 712 с.
Общая теория советского земельного права. – М. : Наука, 1983. – С. 303, 316317.
Черноморец А. Е. Об основных направлениях развития земельного права и совершенствования земельного законодательства / А. Е. Черноморец // Вестник МГУ : сер. 11 “Право”. – 1995. – № 6. – С. 45.

ТЕМА 9
Вирішення земельних спорів як спосіб захисту
земельних прав суб’єктів земельних правовідносин
(7 год.)
Поняття земельних спорів та їх відмежування від інших видів спорів. Класифікація земельних спорів. Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів. Порядок вирішення земельних спорів. Альтернативні методи вирішення земельних спорів.

Лекція № 9
“Вирішення земельних спорів як спосіб захисту
земельних прав суб’єктів земельних правовідносин” (2 год.)
Поняття земельних спорів та їх відмежування від інших видів спорів.
Класифікація земельних спорів.
Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів.
Порядок вирішення земельних спорів.
Альтернативні методи вирішення земельних спорів.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Поняття земельних спорів та їх відмежування від інших видів спорів.
Класифікація земельних спорів.
Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів.
Порядок вирішення земельних спорів.
Альтернативні методи вирішення земельних спорів.

Практичне заняття № 8 (2 год.)
“Земельно-правові способи захисту земельних прав
суб’єктів земельних правовідносин. Вирішення земельних спорів”
План:
Види земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав як земельно-правовий спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів.
Порядок вирішення земельних спорів.
Альтернативні методи вирішення земельних спорів.

Рекомендовані джерела:

Нормативно-правові акти:
Конституція України від 28 червня 1996 року із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 34. Ст. 27.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року [із змінами та доповненнями] // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122.
Порядок підготовки та внесення до органів виконавчої влади або Державного комітету органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства, затверджений Наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 14 грудня 2004 року № 407 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3463.

Спеціальна література:
Балюк Г. І. Правові засади вирішення судами спорів, пов'язаних із зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора / Г. І. Балюк, О. В. Єлисєєва // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка : юрид. науки. 2004. – Вип.60-62. – С.74-79.
Бринцев О. Застосування кондикції в земельних правовідносинах / О. Бринцев // Право України. – 2009. – № 9. – С. 68–73.
Джавадов Х. А. Рассмотрение земельных споров: теория и основы практики регулирования по законодательству Украины, Российской федерации и Азейбарджана / Х. А. Джавадов // Держава і право – 2006. – вип. 35. – С. 393398.
Ільків Н. В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н. В. Ільків, О. В. Ільницький // Земельне право України. – 2006. – № 8. – С. 10–17.
Иконицкая И. А. Разрешение земельных споров / И. А. Иконицкая. – М. : Юрид. лит., 1973. – 103 с.
Ковальський Д. В. Удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування при розгляді земельних спорів / Д. В. Ковальський // Проблеми соціально-економічного розвитку села та шляхи їх вирішення : матеріали наук. доп. та тез вчених-правознавців. – К., 2004. – С. 2123.
Ковальський Д. В. Проблеми вирішення земельних спорів органами виконачої влади з питань земельних ресурсів / Д. В. Ковальський // Проблеми вдосконалення земельного та аграрного законодавства України і умовах ринкової економіки : матеріали державної наук. конфер. – Біла Церква : [б. и.], 2004. – С. 5658.
Кривов В. М. Практика розгляду земельних спорів судами та органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів : проблеми і шляхи вирішення / В. М. Кривов // Земельне право України.–2006.№ 5.–С.59-64.
Кузнєцова Н. С. Проблеми співвідношення земельного та цивільного законодавств при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин / Н. С. Кузнєцова // Право України. – 2009. – № 9. – С. 19–21.
Лейба Л. В. Деякі питання судового захисту земельних прав / Л.В. Лейба // Земельне право України. – 2006. № 4. – С. 1117.
Носік В. В. Проблеми здійснення права власності на землю від імені Українського народу органами судової влади / В. В. Носік // Правосуддя – гарант законності у сфері економічних правовідносин : аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників ; міжвідомчий науковий збірник. – К. : [б. и.], 2000. – Т. 21 (2). С. 272-278.
Носік В. В. Проблеми застосування у господарському судочинстві статті 13 Конституції України щодо здіснення прав власника на землю від імені Українського народу / В.В. Носік // Право України.–2009.– № 9. – С. 30-33.
Осетинський А. Юрисдикція судів з розгляду земельних спорів : розмежування чи конкуренція ? / А. Осетинський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 45–48.
Погрібний О. О. Щодо місця інституту земельних спорів у системі земельного права // Право України. – 2009. – № 9. – С. 11–14.
Снідевич О. С. Землевпорядні позови у цивільному процесі України / О. С. Снідевич // Право України. – 2006. – № 6. – С. 69.
Снідевич О. С. Предметна компетенція суду в справах, пов’язаних із земельними правовідносинами / О. С. Снідевич // Держава і право. – 1999. – Вип. 4. – С. 245254.
Стахурський М. Проблеми визначення підвідомчості земельних спорів господарським судам України / М. Стахурський // Право України. – 2009. – № 9. – С. 62–67.
Третяк А. М. Земельні суди як інфраструктура системи землеустрою в зарубіжних країнах і в Україні / А. М. Третяк // Земельне право України. – 2006. – № 8. – С. 1822.
Цікало А. Проблеми застосування земельного, цивільного, господарського та екологічного законодавства при вирішенні господарських спорів з питань земельних відносин / А. Цікало // Право України. – 2009. – № 9. – С. 74-82.
Шульга М. В. Судовий захист земельних прав громадян у населених пунктах / М. В. Шульга // Право України. – 1991. – № 7. – С. 27–29.

Контрольні питання до частини 2 “Особливості юридичного захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин”
Поняття і загальна характеристика адміністративно-правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від інших видів відповідальності.
Поняття адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види та підстави адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до адміністративно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття і загальна характеристика цивільно-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття та види цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання прав на землю як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання угоди недійсною як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відшкодування заподіяних збитків як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття і загальна характеристика кримінально-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Кримінальна відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Поняття кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види злочинів, що передбачають відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельне правопорушення як підстава кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінально-правових санкцій за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до кримінально-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення земельних прав до юридичних осіб.
Поняття і загальна характеристика земельно-правових способів захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельно-правова відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Поняття та види земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування земельно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав як земельно-правовий спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття земельних спорів та їх відмежування від інших видів спорів.
Класифікація земельних спорів.
Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів.
Порядок вирішення земельних спорів.
Альтернативні методи вирішення земельних спорів.
ТИПОВІ ТЕСТИ МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Відповідно до Земельного кодексу України повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться:

а) за рішенням власника земельної ділянки;
б) за рішенням суду;
в) за рішенням місцевої ради;
г) за рішенням органів Держкомзему;
д) за рішенням узгоджувальної комісії.


2. Які з наведених органів України не уповноважені розглядати земельні спори відповідно до Земельного кодексу України?

а) органи місцевого самоврядування;
б) місцеві державні адміністрації;
в) органи виконавчої влади з питань земельних ресурсів;
г) суди;
д) господарські суди.


3. Який документ посвідчує право постійного користування земельною ділянкою:

а) Державний акт на право постійного користування землею;
б) Свідоцтво на право постійного користування землею;
в) Договір на право постійного користування землею;
г) Сертифікат на право постійного користування землею;
д) такого документа чинним законодавством не передбачено.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ ДО МОДУЛЯ 2

Земельні права в системі прав людини і громадянина.
Соціальні, економічні і юридичні аспекти здійснення земельних прав.
Об’єктивні і суб’єктивні земельні права: поняття та загальна характеристика.
Конституційні гарантії земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Законодавче забезпечення захисту земельних прав в Україні.
Поняття земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Права на землю. Класифікація земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Право власності на землю в системі речевих прав.
Право землекористування в системі речевих і зобов’язальних прав.
Право земельного сервітуту та інші права на чужі земельні ділянки: загальна характеристика.
Юридична природа права на земельну частку (пай). Проблеми набуття і реалізації земельних прав в Україні.
Проблеми інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Поняття і загальна характеристика, класифікація конституційних гарантій захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Охорона земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Захист земельних прав. Їх поняття та співвідношення як правових категорій.
Способи правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Класифікація способів правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття інституційно-функціонального забезпечення захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в Україні.
Роль держави в охороні землі та у захисті земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Система органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Функції органів державної влади у сфері захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Організаційно-правові форми захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах державної влади.
Захист земельних прав суб’єктів земельних правовідносин в органах місцевого самоврядування.
Законодавче забезпечення недопустимості втручання органів державної влади та місцевого самоврядування у здійснення земельних прав суб’єктами земельних правовідносин.
Поняття земельних правопорушень. Соціально-економічні причини порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.
Юридична природа земельних правопорушень.
Порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин у системі земельних правопорушень. Класифікація порушень прав суб’єктів земельних правовідносин.
Забруднення та псування земель: поняття та зміст.
Безгосподарське використання земель: поняття та зміст.
Порушення правил використання земель: поняття та загальна характеристика.
Самовільне зайняття земельної ділянки: поняття та зміст.
Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру: поняття та загальна характеристика.
Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель або неприведення їх у стан, придатний для використання за призначенням: поняття та загальна характеристика.
Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу: поняття та загальна характеристика.
Порушення правил землеустрою: поняття та загальна характеристика.
Незаконне використання земель державного лісового фонду: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель: поняття та загальна характеристика.
Незаконне заволодіння землями водного фонду: поняття та загальна характеристика.
Знищення межових знаків меж землекористувань: поняття та загальна характеристика.
Поняття і загальна характеристика адміністративно-правового захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Адміністративна відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від інших видів відповідальності.
Поняття адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види та підстави адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування адміністративно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до адміністративно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття і загальна характеристика цивільно-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття та види цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання прав на землю як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання угоди недійсною як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Визнання недійсними рішень органів виконавчої влади або місцевого самоврядування як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відшкодування заподіяних збитків як цивільно-правовий спосіб захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до цивільно-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття і загальна характеристика кримінально-правового захисту прав суб’єктів земельних правовідносин.
Кримінальна відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Поняття кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Види злочинів, що передбачають відповідальність за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельне правопорушення як підстава кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до кримінальної відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінально-правових санкцій за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до кримінально-правової відповідальності за порушення прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування кримінальної відповідальності за порушення земельних прав до юридичних осіб.
Поняття і загальна характеристика земельно-правових способів захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Земельно-правова відповідальність за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин. Відмежування від суміжних видів відповідальності.
Поняття та види земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Підстави земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Порядок притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми застосування земельно-правових санкцій за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Відновлення стану земельної ділянки, який існував до порушення прав, і запобігання вчиненню дій, що порушують права або створюють небезпеку порушення прав як земельно-правовий спосіб захисту земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Проблеми виконання рішень про притягнення до земельно-правової відповідальності за порушення земельних прав суб’єктів земельних правовідносин.
Поняття земельних спорів та їх відмежування від інших видів спорів.
Класифікація земельних спорів.
Правові питання підвідомчості та підсудності земельних спорів.
Порядок вирішення земельних спорів.
Альтернативні методи вирішення земельних спорів.

Змістовний модуль 3. Правові форми використання земель громадянами України
Частина 1. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності та на праві користування
Тематика лекцій, практичних занять, самостійної роботи студента

Тема 1. Правовий режим земель, що використовуються громадянами України (8 год. )

Лекція 1. Правовий режим земель, що використовуються громадянами України (2 год. )
1. Поняття правового режиму земель та правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
2. Елементи правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
3. Особливості об’єктного складу земельних правовідносин за участю громадян України: землі, земельні ділянки, ґрунти земельних ділянок, земельна частка (пай).

Завдання для самостійної роботи (4 год.):
1. Земельна правоздатність та дієздатність громадян України. Реалізація земельних прав громадянами України, які не мають повної дієздатності.

Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 26; 50; 52; 54; 60 (с.207-213).
Додаткові джерела: 32, 36, 59, 61, 67, 70
Нормативно-правові акти: 1-135.

Практичне завдання 1. Правовий режим земель, що використовується громадянами України (2 год.)
1. Поняття правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
2. Елементи правового режиму земель, що використовуються громадянами України: використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві власності та на праві користування, охорона земель, що використовуються громадянами України, захист прав громадян України на землю, відповідальність громадян України за порушення земельного законодавства.
3. Земельна правоздатність та дієздатність громадян України. Реалізація земельних прав громадянами України, які не мають повної дієздатності.

Задача № 1
Громадянка Васильченко (дата народження 2 січня 1988 р.) в лютому 2005 р. вийшла заміж за громадянина Хоменка, а в серпні 2005 р. розлучилася з ним. В жовтні 2005 р. громадянка Васильченко вирішила подарувати земельну ділянку розміром 0,5га (надану їй для ведення особистого підсобного господарства в липні 1997р.) своєму колишньому чоловікові – громадянину Хоменку. Договір дарування був нотаріально посвідчений. Мати Світлани Васильченко - громадянка Васильченко Софія Вікторівна була вкрай незадоволена таким вчинком своєї доньки щодо колишнього зятя і подала позов до суду з метою визнання угоди недійсною оскільки вона була укладена без згоди Софії Вікторівни Васильченко, а Світлана на момент укладення угоди була неповнолітньою.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Чи підлягає позов задоволенню?
Проведіть юридичний аналіз ситуації, що склалася.
Аргументуйте свої відповіді.

Варіант: дата народження Громадянки Васильченко - 2 січня 1980 р.; дата реєстрації шлюбу - 5 лютого 1997 р.; дата розлучення - 12 серпня 1997 р.; дата нотаріального посвідчення та реєстрації договору дарування в місцевій раді - жовтень 1997 р.

Задача № 2
Громадянин Мігаєнко Степан Петрович, мешканець села Миронівка, отримав земельну ділянку (у приватну власність) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у розмірі 0,23 га. Через півроку йому, за рішенням сільської ради була передана у власність земельна ділянка розміром 2 га для ведення особистого селянського господарства. Ще через півроку його дружина, громадянка Мігаєнко Надія Федорівна, вирішивши що однієї ділянки для ведення особистого селянського господарства їм не вистачає, отримала у приватну власність 2 га землі для ведення особистого селянського господарства. Мігаєнко Віктор Степанович, їх син, якому на той момент виповнилося 17 років вирішив, що йому також необхідно отримати у приватну власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. Батьки його підтримали і дали згоду на це. Місцева рада відмовила в передачі земельної ділянки громадянину Мігаєнку Віктору Степановичу, оскільки у сім’ї Мігаєнків уже достатньо земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Чи є обґрунтованою в даному випадку відмова ради в передачі земельної ділянки?
Проаналізуйте дії ради по наданню земельних ділянок сім’ї Мігаєнків.
Вирішити справу.

Тема 2. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності (16 год.)

Лекція 1. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності (2 год.)
Право власності на землю громадян України як об’єктивна та суб’єктивна категорії.
Права та обов’язки громадян України щодо використання земельних ділянок на праві власності.
Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України.

Лекція 2. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності (2 год.)
1.Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України.
2. Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України

Завдання для самостійної роботи (8 год.):
Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України: 1) за особистим волевиявленням; 2) як санкція за правопорушення; 3) в результаті викупу для суспільних потреб

Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 2; 26; 29; 50; 52; 54.
Додаткові джерела: 6; 7; 9; 12; 13; 15; 19; 20-25; 35-37; 43; 55; 56; 64; 72.
Нормативно-правові акти: 1-135.

Практичне завдання 1. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності (2 год.)
1. Права та обов’язки громадян України щодо використання земельних ділянок на праві власності: у галузі ефективного використання земель, у галузі відтворення і комплексної охорони земель, у галузі реалізації інших майнових і немайнових прав.
2. Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку приватизації та на підставі цивільно-правових угод.
3. Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України.

Задача № 1
Під час шлюбу громадянка Пономаренко Ірина Вікторівна отримала у власність земельну ділянку в розмірі 0,52 га для ведення особистого селянського господарства. Плануючи в майбутньому виїхати на постійне проживання за кордон, громадянка Пономаренко вирішила продати цю земельну ділянку.
Громадянин Пономаренко Дмитро Петрович, її чоловік, перебуваючи на той час у службовому відрядженні, зателефонував своїй дружині і дав згоду на продаж цієї ділянки.
В юридичній консультації, куди звернулася громадянка Пономаренко, їй порадили нотаріально засвідчити договір купівлі-продажу земельної ділянки та зареєструвати його у Центрі державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах. Договір відчуження земельної ділянки був нотаріально засвідчений. В реєстрації договору купівлі продажу Центом ДЗК при Держкомземі було відмовлено, оскільки стало відомо, що громадяни Пономаренки від’їздять в майбутньому за кордон.
Проаналізуйте дії учасників відповідних правовідносин.
Вирішити справу.

Варіант: Під час шлюбу громадянка Пономаренко Ірина Вікторівна отримала у власність земельну ділянку в розмірі 0,15 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд.

Задача № 2
Громадянин Петров в місцевій державній адміністрації порушив питання про приватизацію земельної ділянки розміром 0,8 га, наданої йому у 1995 р. для ведення особистого підсобного господарства в межах села Н. Місцева державна адміністрація винесла рішення про відмову в приватизації, посилаючись на те, що громадянин Петров в 1993 році вже приватизував присадибну ділянку розміром 0,14га про що є відповідна відмітка в його паспорті і що, згідно з діючим законодавством, передача у приватну власність земельних ділянок провадиться лише один раз. Громадянин Петров звернувся за захистом своїх прав безпосередньо до Президента України.
Визначити коло суспільних відносин та їх особливості.
Проаналізуйте дії місцевої державної адміністрації.
Вирішити справу.

Практичне завдання 2. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві власності (2 год.)
1. Права та обов’язки громадян України щодо використання земельних ділянок на праві власності
2. Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку приватизації та на підставі цивільно-правових угод.
3. Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України.

Задача № 1
Громадянка Л. успадкувала в 2004 році присадибну земельну ділянку розміром 1000 кв. м. Під час оформлення державного акта на право власності на земельну ділянку Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах, до якого громадянка Л. звернулась по реєстрацію своїх прав на землю відмовив у здійсненні реєстрації, посилаючись на відсутність у громадянки Л. права на безкоштовне внесення даних до державного реєстру земель та неподання громадянкою Л. копії документа про сплату послуг за внесення записів до державного реєстру земель. Впевнена у тому, що у неї є право на безкоштовну реєстрацію громадянка Л. звернулась з позовом до суду.
Визначити коло правовідносин.
Хто є суб’єктом реєстрації прав на землю.
Вирішити справу.

Задача № 2
Рішенням Президента України громадянин Нестеренко був визнаний таким що втратив громадянство України, оскільки він добровільно набув громадянства іншої держави. Через півроку після цього, перебуваючи в Україні на законних підставах, він звернувся до міської державної адміністрації з метою приватизувати об’єкт незавершеного будівництва – підприємство побутового обслуговування населення та земельну ділянку на якій воно розташоване. Громадянину Нестеренку було відмовлено в приватизації. Тоді він звернувся за роз’ясненням до приватної юридичної фірми. Працівники фірми запевнили його що він має право на приватизацію об’єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою на якій він розташований і порадили йому звертатися до суду з метою захисту порушених прав.
Визначити коло суспільних відносин.
Проведіть юридичний аналіз ситуації що склалася.
Які особливості “приватизації” земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти незавершеного будівництва?
Вирішити справу.

Задача № 3
Громадянин Осауленко вирішив продати приватизовану земельну ділянку розміром 0,75га, надану йому для ведення особистого селянського господарства та жилий будинок. Він звернувся до юридичної фірми, працівники якої порадили йому оформити (нотаріально посвідчити та зареєструвати) договір купівлі-продажу лише жилого будинку, оскільки право на земельну ділянку повинно перейти до набувача (громадянина Дорошенка – мешканця райцентру) разом із переходом права на будинок. Договір про відчуження жилого будинку було нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Міщенком. Сусідка Сологуб теж мала бажання придбати цю садибу. Тому вона звернулася з позовною заявою до суду про визнання цієї угоди недійсною, вважаючи що вона, як сусідка, має право на переважне придбання жилого будинку та земельної ділянки громадянина Осауленка.
Визначити коло суспільних відносин.
Чи підлягає позов задоволенню?
Наведіть умови та наслідки визнання угод купівлі-продажу земельних ділянок недійсними та неукладеними.
Вирішити справу.

Тема 3. Особливості використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві користування (16 год.)

Лекція 1. Особливості використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві користування (2 год.)
Право землекористування громадян України: поняття та види.
Реалізація права землекористування громадянами України.

Лекція 2. Особливості використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві користування (2 год.)
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах оренди
Особливості сервітутних земельних правовідносин за участю громадян України.

Завдання для самостійної роботи (8 год.):
Право землекористування громадян України як об’єктивна та суб’єктивна категорії.
Право загального та спеціального землекористування громадян України.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві постійного користування.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах емфітевзису та суперфіцію.

Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 26; 40; 50; 52; 54.
Додаткові джерела: 5; 30; 36; 41; 42; 49; 56; 63; 69.
Нормативно-правові акти: 1-135.

Практичне завдання 1. Особливості використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві користування (2 год.)
Право землекористування громадян України: поняття та види.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах оренди
Особливості сервітутних земельних правовідносин за участю громадян України
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах емфітевзису та суперфіцію.

Задача № 1
Громадянин Приходько, мешканець села Мервенці, маючи у власності земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд розміром 0,23га, та земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства розміром 0,92га на праві постійного користування, в січні 1995 року отримав у приватну власність земельну ділянку для ведення садівництва розміром 0,10га. Перед від’їздом громадянина Приходько за кордон він уклав договір оренди земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства (0,92га) з громадянином Нагорним на три роки та договір оренди земельної ділянки для ведення садівництва (0,10га) з громадянкою Шиловою на 11 місяців. Знайомий інженер землевпорядник порадив звернутися по державну реєстрацію зазначених договорів до місцевої ради. Місцева рада відмовила у реєстрації зазначених договорів посилаючись на те, що громадянин Приходько втратив право постійного користування земельною ділянкою для ведення особистого підсобного господарства, оскільки не переоформив відповідний титул на неї, а також на те, що договір оренди з громадянкою Шиловою не підлягає державній реєстрації. Громадянин Приходько звернувся з позовом про визнання незаконним рішення ради до місцевого загального суду.
Визначити коло суспільних відносин.
Дайте правовий аналіз юридичних фактів, наведених в умові задачі.
Вирішити справу.

Задача № 2
Громадянин Пархоменко, маючи у користуванні земельну ділянку розміром 1,78га для ведення особистого селянського господарства та у власності земельну ділянку розміром 0,09 га для індивідуального дачного будівництва, вирішив отримати у користування земельну ділянку для індивідуального городництва розміром 0,14га. Сільська рада винесла рішення про відмову в передачі земельної ділянки. Громадянин Пархоменко звернувся за роз’ясненням в місцеву юридичну фірму де його запевнили що краще отримати земельну ділянку для сінокосіння і випасання худоби, оскільки її можливі розміри будуть більше, але для цього йому необхідно купити худобу. Через декілька тижнів громадянин Пархоменко звернувся до місцевої ради з заявою про передачу у приватну власність земельної ділянки розміром 0,84га для сінокосіння і випасання худоби. Сільська рада розглянула заяву та винесла рішення про передачу у власність зазначеної земельної ділянки.
Визначити коло суспільних відносин.
Проведіть юридичний аналіз рішень місцевої ради.
Дайте правовий аналіз порад юридичної фірми.
Аргументуйте свої відповіді.

Практичне завдання 2. Особливості використання земель та земельних ділянок громадянами України на праві користування (2 год.)

Особливості сервітутних земельних правовідносин за участю громадян України
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах емфітевзису та суперфіцію.

Задача №1
Громадянин Крамаренко І., бажаючи одержати земельну ділянку для розміщення кіоску по продажу канцтоварів, звернувся із заявою про розміщення малої архітектурної форми для провадження підприємницької діяльності до Чорнобаївської селищної ради. Через 40 днів секретар селищної ради Приходько М. запропонував громадянину Крамаренку І. оформити право на земельну ділянку шляхом укладення договору особистого сервітуту та заплатити 2 тис. грн.. благодійного внеску за позитивне прийняття рішення на сесії Чорнобаївської селищної ради. Громадянин Крамаренко І. не погодився з пропозицією щодо сплати благодійного внеску та звернувся в юридичну фірму за консультацією щодо можливості оформлення свого права на земельну ділянку.
Визначити коло суспільних відносин.
Дайте правовий аналіз порад юридичної фірми.
Аргументуйте свої відповіді.

Задача 2.
Громадянин Сидоренко В., бажаючи займатися діяльністю щодо будівництва приватного готелю на території селища Приморський Пасад звернувся до Вас, як працівника юридичної фірми, за консультацією щодо можливості укладання договору оренди земельної ділянки чи договору суперфіцію.
Дайте характеристику поняття та юридичних ознак договору оренди земельної ділянки та договору суперфіцію.
Надайте аргументовану консультацію.

Контрольні питання до частини 1 змістовного модуля 3
Поняття правового режиму земель та правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
Елементи правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
Земельна правоздатність та дієздатність громадян України.
Особливості об’єктного складу земельних правовідносин за участю громадян України: землі, земельні ділянки, ґрунти земельних ділянок, земельна частка (пай).
Право власності на землю громадян України як об’єктивна та суб’єктивна категорії.
Права та обов’язки громадян України щодо використання земельних ділянок на праві власності.
Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку приватизації.
Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку укладення цивільно-правових угод.
Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України за особистим волевиявленням та як санкція за правопорушення.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України в результаті викупу земельної ділянки для суспільних потреб
Право землекористування громадян України: поняття та види.
Право загального та спеціального землекористування громадян України.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві постійного користування.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах оренди.
Особливості сервітутних земельних правовідносин за участю громадян України.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах емфітевзису.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах суперфіцію.

Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 1 змістовного модуля 3
Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:
Поняття правового режиму земель та правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України в результаті викупу земельної ділянки для суспільних потреб.
Частина ІІ. Особливості використання земельних ділянок різного цільового призначення громадянами України

Тема 4. Особливості використання громадянами України земельних ділянок сільськогосподарського призначення (8 год.).

Лекція 1. Особливості використання громадянами України земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2 год.)

Загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення.
Права та обов’язки громадян України щодо використання земель сільськогосподарського призначення.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві власності.
Особливості використання земельних ділянок для ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві користування.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Особливості використання земельних ділянок для ведення фермерського господарства та особистого селянського господарства
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві користування

Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 26; 28; 50; 54.
Додаткові джерела: 10; 11; 14; 30; 32-34; 37; 46; 47; 57; 61; 65.
Нормативно-правові акти: 1-135.

Практичне завдання 1. Особливості використання громадянами України земельних ділянок сільськогосподарського призначення (2 год.)
Права та обов’язки громадян України щодо використання земель сільськогосподарського призначення.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві власності.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві користування

Задача № 1
Громадянин Грабовський в березні 2005 року отримав безоплатно у приватну власність земельну ділянку для дачного будівництва розміром 0,10 га. На цій земельній ділянці в серпні 2005 р. він розпочав будівництво терас. держземінспектор попередив громадянина Грабовського про відповідальність за несанкціоноване використання наданої земельної ділянки у зазначений спосіб та про необхідність усунення порушення у місячний строк. У відповідь гр. Грабовський заперечив факт порушення чинного законодавства, посилаючись на те, що будівництво терас супроводжується зняттям родючого шару ґрунту та перенесенням його виключно на збудовані тераси. Через місяць гр. Грабовський активно не дозволив держземінспектору оглянути земельну ділянку та на наступний день звернувся з позовом до суду за захистом своїх прав.
Визначити коло суспільних відносин.
Дайте юридичний аналіз дій держземінспектора.
Дайте юридичний аналіз дій громадянина Грабовського.
Вирішити справу.

Задача № 2
В юридичну фірму звернувся громадянин Недужко, 1970 р. народження. Він висловив бажання одноособово займатися сільським господарством та попросив пояснити йому які він має можливості для отримання та використання землі сільськогосподарського призначення. Яким є максимальний розмір землі, яку він може мати у власності? Які особливості існують при наданні земельних ділянок для садівництва, городництва, лісового та водного фондів. Чи зможе він змінити цільове призначення земельних ділянок після отримання їх у використання?
Аргументуйте свої відповіді посиланням на відповідні правові норми.

Тема 5 Особливості використання громадянами України земель населених пунктів (8 год.)
Лекція 1. Особливості використання громадянами України земель населених пунктів (2 год.)
Загальна характеристика земель житлової та громадської забудови як складової земель населених пунктів.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на праві власності.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на праві користування.
Правове регулювання використання громадянами України земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на праві користування
Правове регулювання використання громадянами України земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків.

Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 26; 50; 54.
Додаткові джерела: 51; 52; 68.
Нормативно-правові акти: 1-135.

Задача № 1
Громадянка Бабенко, жителька селища міського типу Чернівці, вирішила приватизувати земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, якою користується з 1993 року. На останній стадії приватизації, під час оформлення у Центрі державного земельного кадастру при Держкомземі України державного акта на право власності на земельну ділянку, оператор вніс відповідний запис про реєстрацію до реєстраційної картки, Книги записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі, а також вніс реєстраційний номер до державного акта на право власності на земельну ділянку, засвідчив підписом та скріпив печаткою. Але поставити свій підпис у 18-й графі Книги записів реєстрації про отримання державного акта громадянка Бабенко не змогла, втративши свідомість внаслідок нападу серйозної хвороби. Юридичного факту одержання державного акта не відбулося, оскільки гр. Бабенко забрала карета швидкої допомоги. Через 2 місяці громадянку Бабенко виписали з лікарні.
1. Визначити коло суспільних правовідносин.
2. Хто є платником земельного податку протягом цих 2 місяців?

Задача № 2
Мешканець села Іванівка, громадянин Поляков Іван Васильович в 1973 році отримав у користування присадибну земельну ділянку у розмірі 0,38 га. Після смерті Полякова І.В. земельною ділянкою продовжила користуватись його дочка, яка успадкувала будинок. Остання звернулася до юридичної фірми за роз’ясненнями: чи може вона приватизувати цю земельну ділянку у розмірі 0,38 га?

Тема 6. Особливості використання громадянами України земельних ділянок несільськогосподарського призначення (14 год.)

Лекція 1. Особливості використання громадянами України земельних ділянок несільськогосподарського призначення (2 год.)
Особливості використання громадянами України земельних ділянок природно-заповідного фонду.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок оздоровчого призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок рекреаційного призначення.

Лекція 2. Особливості використання громадянами України земельних ділянок несільськогосподарського призначення (2 год.)
Особливості використання громадянами України земельних ділянок історико-культурного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок лісогосподарського призначення.

Завдання для самостійної роботи (8 год.) :
Особливості використання громадянами України земельних ділянок водного фонду.
Особливості використання громадянами України земель промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення.
Рекомендована література:
Основні джерела: 1; 26; 50; 54
Додаткові джерела: 44.
Нормативно-правові акти: 1-135.

Практичне завдання 1. Особливості використання громадянами України земельних ділянок несільськогосподарського призначення (2 год.)
Особливості використання громадянами України земельних ділянок природно-заповідного фонду.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок оздоровчого та рекреаційного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок водного фонду.
Особливості використання громадянами України земель промисловості, транспорту, зв'язку та іншого призначення.

Задача №1
Громадянин Іванов П., отримавши в березні 2000 року в результаті виділення в натурі земельної частки (паю) земельну ділянку, на якій поряд з ріллею розміщена ділянка водойми (2 га), гідротехнічна споруда та частина внутрігосподарського шляху КСП, яке згодом було реформовано в інше підприємство, уклав договір оренди землі з громадянином Петровим В. Договір було складено в письмовій формі та посвідчено нотаріально. Петров В. вирішив передати, в зв’язку з тимчасовою непрацездатністю внаслідок хвороби, частину орендованої земельної ділянки в суборенду своєму приятелю – громадянину Сидоровому І., уклавши з ним відповідний договір, який також був посвідчений нотаріально. Але, після того як Сидорова І. засудили до позбавлення волі за пограбування громадянки Н., земельну ділянку, яка була надана в суборенду Сидоровому І., виявила бажання обробляти його сестра – Сидорова Л., яка недавно приїхала в різне село після закінчення навчання в педінституті. Громадянин Петров В. звернувся до суду з метою розірвання договору суборенди земельної ділянки оскільки не бажає мати справу із сім’єю злочинця.
Визначити коло суспільних правовідносин.
Проведіть ретельний юридичний аналіз ситуації що склалася.
Яким чином повинен відреагувати суд.
Відшукайте та охарактеризуйте правові гарантії реалізації земельних прав громадян, задіяних у даному казусі.

Задача №2
До Вас за юридичною консультацією звернувся керівник одного з київських підприємств – громадянин Джон Сміт. Він пояснив що йому дуже сподобалась земельна ділянка громадянина України Петренка В. Оскільки вона надзвичайно зручно розташована, він хотів би розпочати на ній будівництво філіалу свого підприємства.
Проконсультуйте Джона Сміта щодо можливостей задоволення його інтересу.
Відшукайте та охарактеризуйте правові гарантії земельних прав зазначених осіб відповідно до ситуацій, які можуть виникнути в даному випадку.

Контрольні питання до частини 2 змістовного модуля 3.
Загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення.
Особливості правомочностей громадян щодо використання земель сільськогосподарського призначення.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві власності.
Особливості використання земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
Особливості використання земельних ділянок для ведення ОСГ.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами на праві користування.
Загальна характеристика земель житлової та громадської забудови як складової земель населених пунктів.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на праві власності.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на умовах оренди.
Правове регулювання використання громадянами України земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок природно-заповідного фонду.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок оздоровчого призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок рекреаційного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок історико-культурного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок лісогосподарського призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок водного фонду.
Особливості використання громадянами України земель промисловості.
Особливості використання громадянами України земель транспорту.
Особливості використання громадянами України земель зв'язку.

Типове завдання модульної контрольної роботи за частиною 2 змістовного модуля 3
Дайте письмові розгорнуті відповіді на наступні запитання:
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві власності.
Особливості використання громадянами України земель історико-культурного призначення.

Перелік питань на іспит до змістовного модуля 3:
Поняття правового режиму земель та правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
Елементи правового режиму земель, що використовуються громадянами України.
Земельна правоздатність та дієздатність громадян України.
Особливості об’єктного складу земельних правовідносин за участю громадян України: землі, земельні ділянки, ґрунти земельних ділянок, земельна частка (пай).
Право власності на землю громадян України як об’єктивна та суб’єктивна категорії.
Права та обов’язки громадян України щодо використання земельних ділянок на праві власності.
Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку приватизації.
Особливості набуття права власності на земельні ділянки громадянами України в порядку укладення цивільно-правових угод.
Проблеми реалізації права власності на земельні ділянки громадянами України.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України за особистим волевиявленням та як санкція за правопорушення.
Особливості припинення права власності на земельні ділянки громадян України в результаті викупу земельної ділянки для суспільних потреб.
Право землекористування громадян України: поняття та види.
Право загального та спеціального землекористування громадян України.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на праві постійного користування.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах оренди.
Особливості сервітутних земельних правовідносин за участю громадян України.
Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах емфітевзису.
18. Особливості використання земельних ділянок громадянами України на умовах суперфіцію.
Загальна характеристика земель сільськогосподарського призначення.
Особливості правомочностей громадян щодо використання земель сільськогосподарського призначення.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами України на праві власності.
Особливості використання земельних ділянок для ведення фермерського господарства.
Особливості використання земельних ділянок для ведення ОСГ.
Використання земель сільськогосподарського призначення громадянами на праві користування.
Загальна характеристика земель житлової та громадської забудови як складової земель населених пунктів.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на праві власності.
Використання земель житлової та громадянської забудови громадянами України на умовах оренди.
Правове регулювання використання громадянами України земельних ділянок багатоквартирних жилих будинків.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок природно-заповідного фонду.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок оздоровчого призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок рекреаційного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок історико-культурного призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок лісогосподарського призначення.
Особливості використання громадянами України земельних ділянок водного фонду.
Особливості використання громадянами України земель промисловості.
Особливості використання громадянами України земель транспорту.
Особливості використання громадянами України земель зв'язку.
Список рекомендованої літератури
Спеціальна література:
Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії. - К. Знання, 2005. – 445 с.
Андрейцев В.І. Правові засади земельної реформи і приватизації земель в Україні: навчально-практичний посібник. – К., Вид-во “Істина”, 1999. – 320 с.
Алексеева С. Проблемы правового применения института права земельного сервитута // Підприємництво, господарство і право № 9, 2005.
Балюк Г.І., Єлисєєв О.В. Правові засади вирішення судами спорів, пов’язаних зі зверненням стягнення на земельну ділянку (як предмет іпотеки) на вимогу кредитора // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, юридичні науки, 2004, випуски 60-62, випуск 61 (с.75-79).
Бахуринська М.М. Правові засади концесії земельної ділянки за законодавством України: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2008. – 20 с.
Бевз О.В. Особливості реалізації права власності громадян на земельні ділянки // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2004, випуски 56-59, випуск 58 (с.107-109).
Бердников Є., Пастушенко П. Трансформація інституту постійного землекористування у зв»язку з прийняттям нового Земельного кодексу України // Право України.-2004.-№2.- С. 60-66.
Бондар О.Г. Земля як об»єкт права власності за земельним законодавством України.- Автореф. дис. к.ю.н. за спеціальністю 12.00.06.- К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2005.-20 с.
Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія.- К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006.- 144 с.
Ващишин М.Я. Земельні правовідносини у селянських (фермерських) господарствах: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2000. – 18 с.
Вовк О.М. Право громадян на землю в сільській місцевості: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – Х., 1997. – 15 с.
Вівчаренко О.А. Право власності на землю в Україні (актуальні проблеми). – Івано-Франківськ, 1998. – 180 с.
Гринько С.В. Правові аспекти реєстрації прав на землю: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – 172 с.
Гуревський В.К. Право приватної власності громадян України на землі сільськогосподарського призначення: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 1999. – 16 с.
Глотова О.В. Правове регулювання правочинів щодо земельних ділянок в Україні: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2003.-20 с.
Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К., 1996. – 272 с.
Екологічне право України. Академічний курс: Підручник.- Друге видання / За заг. ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: ТОВ Видавництво “Юридична думка”, 2008. – 720 с.
Єлисєєва О.В. Правові засади припинення права приватної власності на земельну ділянку у випадку її конфіскації за рішенням суду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 63-64, 2005 рік, випуск 63 (С. 44 - 48).
Єлисєєва О.В. Припинення права приватної власності на земельну ділянку за законодавством України: Автореф. дис... к.ю. н.: 12.00.06., К., 2006 - 19 с.
Заєць О.І. Правосуб’єктність громадян у процесі приватизації земель: проблеми правового забезпечення // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2003, випуски 52-55, випуск 54 (с.111-113).
Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 63-64, 2005 рік, випуск 63 (С.9 -13).
Заєць О.І. Правові аспекти земельної реформи в Україні: Монографія.- К.: Видавничо-поліграфічний центр « Київський університет», 2006.- 185 с.
Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.І.Семчика. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2007. – 896 с.
Земельне право України: Підручник. За ред. Шульги М.В. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 368 с.
Земельне право: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. В.І.Семчика і П.Ф.Кулинича. – К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. – 424 с.
Земельне право України: підруч. / Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, В.В. Носік та ін..; за ред.. В.В. Носіка.- К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет».- 2008.-511 с.
Земельний кодекс України з постатейними матеріалами: Збірник нормативно-правових актів та матеріалів судової практики: За станом нормативно-правових актів та актів органів судової влади на 1 лютого 2006 року Упорядник А.М. Мірошниченко. Науковий редактор В.В. Носік.- К.: Фізична особа – суб’єкт видавничої справи Романчук Р.С., 2006.-720 с.
Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України. Науково-навчальний посібник // За ред. докт. юрид. наук, проф. Н.І.Титової. – Львів: ПАІС, 2005. – 368 с.
Змінені положення Земельного Кодексу України: Науково-практичний коментар / Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І.- К.: Алерта КНЦ; ЦУЛ, 2010.-58с.
Ільницька Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення: правові аспекти: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06 – К., 2001. – 19 с.
Каракаш И.И. Право собственности на землю и право землеиспользования в Украине: Научно-практическое издание. – К.: Истина, 2004. – 216 с.
Кобецька Н.Р. Екологічні права громадян України. Автореф. дис. к.ю.н. – К., 1998. – 16 с.
Коваленко Т.О. Правовий режим земель недержавних сільськогосподарських підприємств у процесі їх реструктуризації в дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2002. – 212 с. – С.80-114.
Коваленко Т.О. Правові аспекти прискорення приватизації земель у сільському господарстві // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, юридичні науки, 2004, випуски 52-55, випуск 54 (с.119-122).
Ковальчук Т.Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, юридичні науки, 2002, випуски 45-48, випуск 48 (с.249-253).
Ковальчук Т.Г. Правочинності землевласників і землекористувачів щодо ефективного використання земельних ділянок // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка, юридичні науки, 2002, випуски 52-55, випуск 54 (с.119 - 122).
Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуск 63-64, 2005 рік, Випуск 63 (С.32 -37).
Ковальчук Т., Коваленко Т., Мірошниченко А. Проблеми ефективності правового забезпечення приватизації земель в Україні // Юридична Україна.- 2009.-№2.- С.63-68.
Краснова М.В. Правові аспекти гарантій прав на землю // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2004, випуски 56-59, випуск 58 (с.99-107), випуск 59 (с.144-148).
Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2005. – 19 с.
Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян : Монографія. Хмельницький університет управління та права.- Хмельницький 2010.-148 с.
Кирєєва І.В. Припинення прав громадян України щодо використання природних об»єктів: підстави та порядок: Монографія / Під ред.. проф.. М.В. Шульги.- Харків: Видавництво «ФІНН», 2009.-160 с.
Кулинич П Право власності на землю: нові підходи до визначення змісту // Право України.- 2009.-№9.- С. 22-29.
Лебедєва Т.М. Правовий режим земель автомобільного транспорту та дорожного господарства: проблеми та шляхи вирішення: Монографія / Під ред.. проф. М.В. Шульги.- Харків: Видавництво «ФІНН», 2009.-192 с.
Лісова Т.В. Правове забезпечення землеустрою в Україні: Монографія. - Х.: ЗАТ «Харківська друкарня» № 16. - 2005. – 168 с.
Луняченко А.В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності: Автореферат дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2002. – 16 с.
Лисанець О.С. Земельно-правові засади городництва громадян: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – Х., 2006. – 20 с.
Марусенко Р.І. Правові аспекти реєстрації земельних сервітутних прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки, 2004, випуски 60-62, випуск 60 (с.27-31).
Марусенко Р.І. Правові аспекти земельних сервітутів в Україні: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2005.-19 с.
Мірошниченко А.М. Земельне право України : Підручник.- К.: Алерта; КНЦ; ЦУЛ, 2009.-712 с.
Мірошниченко А.М. Земельне право України: Навчальний посібник. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2007.- 432 с.
Мірошниченко А.М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Монографія.- К.: Алерта КНЦ; ЦУЛ, 2009.-268 с.
Мірошниченко А.М. Колізії у правовому регулюванні земельних відносин в Україні: Автореф. дис. д.ю.н. 12.00.06. – К., 2010. – 31 с.
Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України.- К.: Правова єдність, 2009.- 496 с.
Мироненко І.В. Зміст та межі здійснення права приватної власності на землю в Україні: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2008. – 19 с.
Настечко К.О. Оформлення прав на земельні ділянки: правові та організаційні питання: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2010. – 20 с.
Науково-практичний коментар до Закону України “Про особисте селянське господарство” / За ред. канд. юрид. наук, доц. Носіка В.В. – Кондор, 2004. - 252 с.
Носік В. Оформлення і переоформлення прав на землю: юридичний факт, право чи обов’язок ? // Право України. - 2004. - № 5.
Носік В. Коваленко Т. Щодо правової природи земельної частки (паю) // Право України. – 2000. - № 3. – С.48-53.
Носік В.В. Право власності на землю Українського народу: Монографія.- Юрінком Інтер, 2006.- 544 с.
Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування: Автореф. Дис.. к.ю.н. 12.00.06.-К., 2008.-20 с.
Оверковська Т.К. Правові засади охорони земель від забруднення та псування в Україні: Монографія.- Вінниця: ПП Едельвейс і К», 2010.- 220 с.
Першиков Є. Проблемні питання суперфіцію у земельних правовідносинах // Право України.- 2009.-№9.- С. 49-53.
Пейчев К.П. Правове регулювання відчуження земельних ділянок: Монографія.-Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2007.- 124 с.
Рижкова Л.В. Правове регулювання охорони та використання особливо цінних земель: Автореф. Дис. ..к.ю.н. за спец. 12.00.06.- Х., 2010.- 17 с.
Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – К., 2009. – 18 с.
Титова Н. Землі як об’єкт правового регулювання // Право України. – 1998. - № 4. – С.10-15.
Федорченко М., Янов О. Земельне право України: посібник для практиків у двох томах. Т.1. Земельні відносини в населених пунктах / за аг. Ред.. М. Федорченка.- К., 2006.- 380 с.
Черкаська Н.В. Обмеження прав на земельні ділянки: Автореф. дис. к.ю.н. 12.00.06. – Х., 2008. – 19 с.
Шульга М.В. Актуальні проблеми правового регулювання земельних відносин в сучасних умовах. Автореф. дис. д.ю.н. 12.00.06. - Х., 1998. – 37 с.
Шульга М.В. Актуальные правовые проблемы земельных отношений в современных условиях.- Харьков, Фирма «Консум», 1998.- 224 с.
Яніцький В.П. Порядок набуття права приватної власності на земельну ділянку в Україні: Монографія.- К : Атіка, 2008.- 140 с.


Перелік основних законодавчих та нормативних актів:
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року зі змінами і доповненнями // Відомості Верховної Ради України - 2002. - № 3. – Ст. 27.
Закон України “Про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу УРСР” від 13 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 25 – Ст. 354.
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 року № 3852-XII в редакції Закону № 3404-IV від 08.02.2006 // ВВР. – 2006. - № 21. - Ст.170.
ЦК України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 40. – Ст. 356.
Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 20. – Ст. 272.
Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 47. – Ст. 256.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 24. – Ст. 170.
Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 46-47. – Ст. 280.
Закон України “Про оренду землі” від 6 жовтня 1998 року в редакції Закону № 1211 від 2.10.2003 року //Відомості Верховної Ради України. – 2004. - № 10. – Ст.102.
Закон України “Про плату за землю” від 3 липня 1992 року № 2535 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 38. – Ст. 560.
ВК України від 6 червня 1995 року № 213/95 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 24. – Ст. 189.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 № 436 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 18. – Ст. 144.
Закон України “Про особливості приватизації об’єктів незавершеного будівництва” від 14 вересня 2000 року № 1953 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 45. – Ст. 375.
Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.01 № 2866.
Закон України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)” від 05.06.03 № 899.
Закон України “Про оцінку земель” від 11.12.2003 № 1378.
Закон України “Про охорону земель” від 19.06.2003 № 962.
Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19.06.2003 № 963.
Закон України “Про землеустрій” від 22.05.2003 № 858.
Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.92 № 2780.
Закон України “Про планування та забудову територій” від 20.04.2000 № 1699.
Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14.02.92 року № 2114.
Закон України “Про меліорацію земель” від 14.01.2000 року № 1389.
Закон України "Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні" від 12 липня 2001 року № 2658.
Закон України “Про особисте селянське господарство” від 15.05.2003 № 742.
Закон України “Про фермерське господарство” від 19.06.2003 року № 973.
Закон України "Про екологічну мережу України" від 24.06.2004 № 1864.
Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 11.02.2010 р. № 1878.
Закон України "Про захист конституційних прав громадян на землю" від 20.01.2005 року № 2375.
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV.
Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року № 2807-IV.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також порядку поділу та об»єднання земельних ділянок від 05.03.2009 № 1066- VІ// Голос України від 01.04. 2009.
Закон України «Про внесення змін до Закону України « Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні» та інших законодавчих атів України» від 05.06 2009 № 1474- VІ.
Закон України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку набуття прав на землю» від 05.11. 2009 № 1702- VІ// Голос України від 10.12. 2009.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за правопорушення у сфері довкілля» від 05.11. 2009 р.№ 1708- VІ// Голос України від 08.12. 2009.
Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об»єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» від 17 листопада 2009 р № 1559-VІ // Голос України від 15.12.2009.
Закон України « Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок» від 19.01.2010 №1783- VІ.
Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України щодо визначення підсудності справ з питань земельних відносин» від 18.02. 2010 №1914- VІ.
Закон України «Про внесення зміни до статті 20 Закону України «Про оренду землі»» від 08.07.2010 № 2469- VІ// Голос України від 11.08.2010.
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв»язку з прийняттям Бюджетного кодексу України» від 08.07.2010, №2457-VІ.( набрання чинності - 01.01.2011).
Закон України « Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України» від 08.07.2010 р. №2471 (набрання чинності – 01.01 2011).
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері будівництва житла» від 29.06.2010 № 2367-VI
Постанова ВР УРСР “Про земельну реформу” від 18 грудня 1990 року № 563 наступними змінами та доповненнями.
Постанова ВРУ “Про прискорення земельної реформи та приватизацію землі” від 13 березня 1992 року № 2200.
Постанова ВРУ "Про Рекомендації парламентських слухань "Підтоплення земель в Україні: проблема та шляхи подолання" від 6 березня 2003 року № 609
Постанова ВРУ “Про стан дотримання законодавства України щодо видачі державних актів на право власності на землю, сертифікатів на право на земельну частку (пай) та їх обігу; про дотримання законодавства України щодо виділення в натурі (на місцевості), використання та обігу земельних ділянок сільськогосподарського призначення” від 22 травня 2003 року № 882.
Постанова ВРУ «Про Рекомендації парламентських слухань "Сучасний стан та перспективи розвитку земельних відносин в Україні» від 22 вересня 2005 року № 2897-IV.
Указ Президента України “Про приватизацію автозаправних станцій, що реалізують пально-мастильні матеріали виключно населенню” від 29 грудня 1993 року № 612/93.
Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва” від 10 листопада 1994 року № 666/94 – діє лише ст.3.
Указ Президента України “Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям” від 8 серпня 1995 року № 720/95.
Указ Президента України "Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення" від 2 грудня 1995 року № 1118.
Указ Президента України “Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів” від 6 січня 1996 року № 34/96.
Указ Президента України “Про гарантування захисту економічних інтересів та поліпшення соціального забезпечення селян-пенсіонерів, які мають право на земельну частку (пай)” від 15 грудня 1998 року № 1353/98.
Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки” від 3 грудня 1999 року № 1529/99.
Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)” від 02.02.2002 № 92/2002.
Указ Президента України “Про вдосконалення системи державного управління земельними ресурсами та контролю за їх використанням і охороною” від 19.08.2002 № 720/2002.
Указ Президента України “Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру” від 17.02.2003 № 134/2003.
Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо поліпшення охорони та використання земель в Автономній Республіці Крим” від 17.12.2003 № 1456/2003.
Рішення Ради національної безпеки і оборони України Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель від 21 листопада 2008 р.( Рішення введенго в дію Указом Президента України № 5/2009 від 12.01. 2009).
Постанова Кабінету Міністрів України “Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам” (зміни 14.01.2004) від 19.04.93 № 284.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню” від 17 листопада 1997 року № 1279.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" від 1 листопада 2000 року № 1619.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою” від 2 квітня 2002 року № 449.
Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про технічний паспорт земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги” від 16 травня 2002 № 648.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 11 жовтня 2002 року № 1531.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження типових положень про територіальні органи земельних ресурсів" від 24 лютого 2003 року № 200.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" від 17 липня 2003 року № 1088.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження мінімальних розмірів земельних ділянок, які утворюються в результаті поділу земельної ділянки фермерського господарства, що успадковується" від 10 грудня 2003 року № 1908.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про організацію робіт та методику розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток (паїв)" від 4 лютого 2004 року № 122.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового договору про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки" від 4 березня 2004 року № 266.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів" від 31 березня 2004 року № 427.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок" від 26 травня 2004 року № 677.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку визнання Державним комітетом по земельних ресурсах статусу саморегулівної організації оцінювачів, що проводять експертну грошову оцінку земельних ділянок" від 5 жовтня 2004 року № 1303.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 17 листопада 2004 року № 1552.
Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття грунтового покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу)» від 25 липня 2007 року № 693.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про Державний комітет України із земельних ресурсів» від 19.03. 2008 №224 Офіційний вісник України.-2008.- № 23. – Ст. 698, зі змін.
Постанова Кабінету Міністрів України « Деякі питання реалізації ст.186-1 Земельного кодексу України» від 23 грудня 2009 р. № 1420.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку» від 06.05. 2009 р. № 439 зі змін.
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України від 5 серпня 2009 р. №844, зі змін.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо врегулювання земельних відносин» від 26 серпня 2009 р. №901. зі змін.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності» від 26 серпня 2009 р. № 982.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі» від 09.09.2009 №1021, зі змін. (набирає чинність з 01.01. 2011).
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України» від 30 вересня 2009 р. №1064.
Постанова Кабінету Міністрів України «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки від 21 жовтня 2009 р. №1112, зі змін.
Постанова Кабінету Міністрів «Про утворення Державної інспекції з контролю за використанням та охороною земель» від 21 червня 2010 р. № 477// Офіційний вісник України від 02.07.2010 - 2010. - № 47. – Ст. 1528.
Постанова Кабінету Міністрів України « Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 28.07.2010 № 666 (пп.35,38, 47).
Розпорядження Кабінету Міністрів України « Про заходи щодо забезпечення відновлення та захисту права власності на земельні ділянки
( користування ними) членів садівницьких товариств, садово-городніх, житлово-будівельних та гаражних кооперативів» від 30.09.2009р. № 1180-р.
Розпорядження Кабінету Міністрів України « Про затвердження типової форми технічного завдання з розробленням технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, під час безоплатного оформлення та видачі у 2009 році громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» від 09.09.2009 № 1050-р.
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок» № 1470/10069 від 22 листопада 2004 року // Офіційний вісник України. - 2004. - № 47. – Ст. 3123.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі” від 4 травня 1999 року № 43, зі змін.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель” від 2.07.03 № 174.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах “Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення технічного паспорта земельної ділянки, яка виставляється на земельні торги” від 10.07.2002 № 114.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про порядок консервації земель" від 17.10.2002 № 175.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру та удосконалення структури державного підприємства "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах" від 23.05.2003 № 135.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 09.01.2003 № 2.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку ведення журналу авторського нагляду за виконанням проекту землеустрою" від 28.11.2003 № 295.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель" від 12.12.2003 № 312.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства" від 09.03.2004 № 67 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 12. - Ст.767
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів « Про затвердження Інструкції з оформлення державними інспекторами з контролю за використанням і охороною земель Держземінспекції та її територіальних органів матеріалів про адміністративні правопорушення і внесення змін до наказу Держкомзему від 12.12. 2003 №312» від 25.05.2009 р., N 205.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Інструкції з оформлення органами Державного комітету України по земельних ресурсах матеріалів про адміністративні правопорушення" від 18.05.2004 № 147.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Граничних розмірів плати з виконання землевпорядних робіт" від 12.08.2004 № 264.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення природно-сільськогосподарського районування (зонування) земель" від 10.11.2004 № 366.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Положення про порядок роботи Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок" від 18.10.2004 № 343.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку підготовки та внесення до органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування клопотань з питань дотримання вимог земельного законодавства" від 14.12.2004 № 407.
Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах "Про затвердження Порядку видачі та анулювання спеціальних дозволів на зняття та перенесення ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельних ділянок" від 04.01.2005 № 1.
Наказ Державного комітету із земельних ресурсів « Про затвердження положень про територіальні органи земельних ресурсів» від 17.06.2008 р. №123 зі змін. Наказ Держкомзему від 03.06 2009 р. № 281.
Наказ Державного комітету із земельних ресурсів « Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт» від 05.08.2009 р. № 423.
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів « Про затвердження Інструкції про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою « від 22.06.2009 № 325.
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів, Генеральної прокуратури України «Про затвердження порядку взаємодії Державного комітету із земельних ресурсів і його територіальних органів та органів прокуратури з питань захисту інтересів держави у сфері регулювання земельних відносин» від 10.03.2010 р. № 225/15.
Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів « Про скасування наказів» від 14.05 2010 р. №370.
Наказ Державного комітету із земельних ресурсів «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення0 меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками» від 18.05. 2010 р. (набирає чинності – 01.01.2011 р.)
Повідомлення Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва «Щодо необхідності усунення порушень принципів державної регуляторної політики» від 27.06.2007 року.
Розпорядження Київського міського голови «Про визначення порядку та особливостей продажу права оренди земельних ділянок в м. Києві» від 14.08.2000 № 511-МГ.
Рішення Київської міської ради від 14.03.2002 № 313/1747 “Про затвердження порядку набуття права на землю юридичними особами та громадянами в м. Києві”.
Рішення Київської міської ради “Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві” 14.03.2002 № 304/1738.
Рішення Київської міської ради “Про Положення про порядок надання пільг по платі за землю в м. Києві” від 01.06.2000 № 134/855.
Рішення Київської міської ради “Про затвердження Положення про Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації)” від 19.12.02 № 182/342.
Рішення Київської міської ради "Про затвердження Схем впливу локальних факторів, що характеризують місце розташування земельних ділянок у місті Києві" від 12.02.2004 № 63/1273.
Рішення Київської міської ради «Про врегулювання процедури передачі в користування земельних ділянок в м. Києві» від 15.07.2004 № 457/1867.
Рішення Київської міської ради "Про порядок оприлюднення рішень Київради з майнових та земельних питань" від 18.11.2004 № 805/2215.
Рішення Київської міської ради Про Правила забудови м. Києва від 27.01.2005 № 11/2587.
Рішення Київської міської ради Про затвердження Тимчасового порядку набуття права на землю на конкурентних засадах в м. Києві № 810/3385 від 19.07.2005.
Рішення Київської міської ради Про затвердження типових форм угоди про участь в аукціоні, заяви на участь в аукціоні та розміру реєстраційних внесків учасників земельних торгів № 319/3410 від 16.03.2006.
Розпорядження КМДА “Про вирішення питань щодо статусу самозахоплених земельних ділянок, які входять в межі забудови ІІ черги житлового масиву Осокорки” від 29.09.1998 №2008
Постановление Верховной Рады Автономной Республики Крым «О Положении о временном порядке решения в Верховной Раде Автономной Республики Крым вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков» № 174-3/02 от 17 июля 2002 г. // Сборник нормативно-правовых актов Автономной Республики Крым. - 2002. - № 7 – Ст. 583.
Постановление Совета министров «Об утверждении Положения о порядке продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения в Автономной Республике Крым на конкурентных началах (земельных торгах)» № 573 от 24 ноября 2004 года // Архів Ради міністрів Автономної Республіки Крим за 2004 рік.
Рішення Колнституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищодо адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 1 квітня 2010 року №10-рп/ 2010.
Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними від 06.11. 2009 р. №9.
Оглядовий лист Вищого господарського суду “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням земельного законодавства” від 16.11.2001 № 01-8/1228.
Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 1998 року “Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім’ю України”№16.
Постанова Пленуму ВСУ «Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні» № 2 від 31 січня 1992, зі змін.
Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 16 квітня 2004 року № 7.
Постанова Пленуму Верховного Суду України « Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року №7 “Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ” від 19.03 2010 р. №2.
Рекомендації Президії Вищого Господарського Суду України « Про практику застосування господарськими судами земельного законодавства» від 02.02.2010 р. № 04-06/ 15.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 1410515
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5ђ Заголовок 6 Заголовок 8ђ Заголовок 9Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текстОсновний текст 2Основний текст 3
Зміст 1
Зміст 2
Зміст 3Нижній колонтитул
Сітка таблиціЗаголовок 3 ЗнакОсновний текст з відступомОсновний текст з відступом ЗнакЗаголовок 5 ЗнакђЗаголовок 6 ЗнакђЗаголовок 9 ЗнакЗаголовок 1 ЗнакЗаголовок 2 ЗнакDТекст виноски,Footnote Text Char,Geneva 9,Font: Geneva 9,Boston 10,f 
·14
·14
·bТекст виноски Знак,Footnote Text Char Знак,Geneva 9 Знак,Font: Geneva 9 Знак,Boston 10 Знак,f ЗнакТекст кінцевої виноскиТекст кінцевої виноски ЗнакНижній колонтитул ЗнакНомер сторінкиЗаголовок 4 ЗнакОсновний текст з відступом 3!Основний текст з відступом 3 ЗнакДрукарська машинка HTMLВерхній колонтитулВерхній колонтитул ЗнакЗаголовок змісту

Приложенные файлы

  • doc 4799844
    Размер файла: 736 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий