навчальний план по криміналістиці

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Кафедра кримінального права, процесу та криміналістикиЗАТВЕРДЖЕНО:
на засіданні Вченої ради університету
протокол № ____ від “___”_______2011 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з курсу “Криміналістика”

для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр»
денної та заочної форми навчання

у галузі знань 0304 «Право»
напряму підготовки 6.030401 «Право»
напряму підготовки 6.030402 «Правознавство» (ФПМ)
спеціальність 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»

статус дисципліни: нормативна


ІРПІНЬ 2011
Робоча навчальна програма курсу “Криміналістика” складена на основі ОПП для підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030402 «Правознавство», 6.030401 «Право», затверджених в 2007 р.


Автори: Лазебний А.М., ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Завидняк В.І., к.ю.н. доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Дирдін М.Є., ст. викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики


Рецензент Г.Л. Чигрина, к.ю.н., доцент, начальник кафедри фінансових розслідувань факультету податкової міліції

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики,
протокол №____ від “____” ____________20___ р.

Завідуючий кафедри кримінального
права, процесу так криміналістики,
к.ю.н., професор П.В. Цимбал

Розглянуто і схвалено на засіданні засіданні вченої ради юридичного факультету протокол №____ від «_____»__________20___ р.


Голова вченої ради
юридичного факультету Г.М. Самілик

Декан заочного факультету
к.е.н., доцент В.В. Бриштіна

Завідувач навчально-методичного
відділу О.О. Бойко


реєстраційний №_______


Структура та зміст робочої навчальної програми

Передмова
4

Опис дисципліни
6

Структура навчальної дисципліни
7

Зміст дисципліни за змістовими модулями
13

ЗМ 1. Загальні положення криміналістики
13

ЗМ 2. Криміналістична техніка
14

ЗМ 3. Криміналістична тактика
22

ЗМ 4. Криміналістична методика
25

Індивідуальні завдання
30

Критерії оцінювання знань
48

Питання для підготовки до контрольних заходів
51

Тестові завдання та задачі для самоконтролю
53

Перелік питань з курсу для підготовки до семестрового контролю
62

Рекомендована література
68

Розподіл балів при рейтинговій системі
80


Передмова

Актуальність навчальної дисципліни обумовлюється необхідністю поглибленого вивчення тенденцій її розвитку, криміналістичної техніки, тактики та методики в боротьбі зі злочинністю. Криміналістика розглядається як навчальна дисципліна і як наука: розробляє наукові рекомендації щодо розвитку криміналістики і його застосування в кримінально-процесуальний діяльності.
Криміналістика – це одна з найважливіших дисциплін, які викладаються в Національному університеті державної податкової служби України, а тому підготовка студентів має свою суттєву специфіку, обумовлену характером діяльності податкової служби і особливістю виявлення, розкриття і розслідування податкових злочинів.
Головна мета вивчення курсу “Криміналістика” – це розкриття його соціальної і правої сутності, значення встановлення істини в кримінальному судочинстві.
Завдання дисципліни: надати студентам систему теоретичних знань щодо науково-технічних засобів і методів збору і дослідження доказів, організації і тактики проведення слідчих дій, основних методик розслідування злочинів, а також набути вміння і навички, знаходити, виділяти, аналізувати і оцінювати інформацію, яка необхідна для з’ясування і розслідування конкретних ситуацій.
Предмет: кримінально-процесуальні норми, які регламентують закономірності встановлення істини в кримінальному судочинстві.
Засвоївши всі розділи криміналістики в обсязі програми студенти повинні:
Знати:
основні загальнотеоретичні положення науки, криміналістичні поняття і категорії;
загальні положення криміналістичної техніки, тактики і методики та окремих тем, які входять до цих розділів;
техніко-криміналістичні засоби, прийоми та методи виявлення слідів злочинів і злочинців та іншої інформації про обставини скоєння злочинних діянь;
тактику організації і планування розслідування, проведення вказаних в програмі слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації, а також основи проведення тактичних операцій та комбінацій;
методику розслідування злочинів, вказаних в програмі.
Вміти:
володіти техніко-криміналістичними засобами, прийомами і методами роботи зі слідами злочинів, іншою інформацією про злочинну діяльність;
використовувати їх, а також отриману внаслідок дослідження джерел матеріальних і ідеальних відображень інформацію в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;
висувати версії, складати плани розслідування кримінальних справ, проводити окремі слідчі дії, тактичні операції та комбінації;
володіти тактичними прийомами проведення слідчих дій, використання спеціальних знань, розшукової роботи слідчого, взаємодії з органами дізнання, державними установами, громадськістю, засобами масової інформації під час розкриття, розслідування і попередження злочинів;
використовувати рекомендації окремих криміналістичних методик при розкритті, розслідуванні та попередженні конкретного злочину.
Взаємозв’язок з іншими дисциплінами. Курс базується на знаннях, які студенти отримали під час вивчення таких дисциплін, як “Кримінальне право”, “Кримінальний процес”, “Судова медицина”, “Судова психіатрія”, “Судова психологія”, „Логіка”, „Філософія”, „Діловодство”, “етика” та з природничими науками тощо.
В процесі викладання дисципліни використовується кредитно-модульна система організації навчального процесу, яка відповідає вимогам ECTS. У навчальному процесі використовуються такі методи навчання:
лекції для потоків;
семінарські і практичні заняття;
самостійна робота;
індивідуальні завдання.
Курс розрахований на 102 аудиторних години в 6-му семестрі – 22 години лекційні, в 7-му семестрі – 20 годин лекційних, та 60 годин семінарських і практичних занять, так для бакалаврів 82 аудиторні години, з них 40 лекційних і 42 години семінарських занять. Для ПМП у 6 семестрі лекцій – 26 год., семінарських – 28 год., індивідуально-консультативних – 11 год., СРС – 43 год., в 7 семестрі лекцій – 14 год., семінарських – 18 год., індивідуально-консультативних – 8 год., СРС – 41 год. Підсумковий проміжний контроль проводиться у вигляді письмової модульної контрольної роботи, а підсумковий контроль з курсу – у формі усного екзамену.
Оцінювання знань студентів здійснюється за допомогою оцінювання усних відповідей на семінарських заняттях, вирішення тестових завдань, розв’язання кросвордів, письмових контрольних заходів, оцінювання індивідуальних завдань.ОПИС ДИСЦИПЛІНИ „ Криміналістика”
Предмет: “Криміналістика” – це нормативна навчальна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів у галузі знань 0304 «Право» напряму 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство», предметом вивчення якої є закономірності, що лежать у сфері судового дослідження з метою встановлення істини в кримінальному судочинстві.
Мета: Підготовка фахівців з права, які матимуть конкурентні переваги на ринку праці, формування у студентів та курсантів знань і вмінь щодо основних положень кримінально-процесуального права.


Змістово-модульна структура дисципліни
Курс: підготовка бакалаврів
Семестр : 6, 7
Напрям, галузь права, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
- національних – 4
- ECTS – 6
Модулів: 3
Змістовних модулів: 4
Загальна кількість годин: 216
0304 «Право»

6.030401
«Право»


бакалавр
Нормативна
Рік підготовки: 3; 4
Семестр: 6, 7
Лекції: 42 годин
Семінари: 60 годин
Індивідуально-консультаційні заняття: 20 годин
Самостійна робота: 94 годин
Вид контролю:ПМК, іспит


Змістово-модульна структура дисципліни
Курс: підготовка бакалаврів
Семестр : 6, 7
Напрям, галузь права, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:
- національних – 3,5
- ECTS – 5,25
Модулів: 3
Змістовних модулів: 4
Загальна кількість годин: 189
0304 «Право»

6.030402
«Правознавство»
7.03040102, 8.03040102
«Правоохоронна діяльність»


бакалавр
Нормативна
Рік підготовки: 3; 4
Семестр: 6, 7
Лекції: 40 годин
Семінари: 46 годин
Індивідуально-консультаційні заняття: 19 годин
Самостійна робота: 84 годин
Вид контролю:ПМК, іспит


СТРУКТКРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика»

у галузі знань 0304 «Право»
напряму підготовки 6.030401 «Право»
Бакалаври

№ п/ п
Змістові модулі
Кількість годин

Всього
Лекції
Семінарські
Практичні заняття
ІКР
Самостійна робота студента

Модуль 1 = 3,3 залікові кредити –121 година

ЗМ1 Загальні положення криміналістики

1.
Історія розвитку криміналістики
5
2
-
-
-
3

2.
Предмет, завдання і система кримвналістики
7
2
2
-
-
3

3.
Злочинна діяльність як об’єкт вивчення
3
-
-
-
-
3

4.
Криміналістика і інші науки
6
1
-
2
-
3

5.
Методи криміналістики
5
1
-
-
1
3

Всього по ЗМ1
26
6
2
2
1
15

ЗМ2 Криміналістична техніка

6.
Загальні положення криміналістичної техніки
4
1
-
-
-
3

7.
Криміналістична ідентифікація і діагностика
8
2
3
-
-
3

8.
Криміналістичне дослідження документів
11
2
3
2
1
3

9.
Трасологія
11
2
3
2
1
3

10.
Судова балістика і вибухова техніка


4
-
-
-
1
3

11.
Встановлення особи за ознаками зовнішності
5
1
-
-
1
3

12.
Судова одорологія
5
1
-
-
1
4

13.
Кримінальна реєстрація
7
1
2
-
1
3

Всього по ЗМ2
55
10
11
4
6
25

ЗМ3 Тактика проведення першочергових слідчих дій

14.
Загальні положення криміналістичної тактики4
1
-
-
-
3

15.
Криміналістична версія і планування розслідування

6
1
-
2
-
3

16.
Слідча ситуація і тактичне рішення
6
-
2
-
-
4

17.
Слідчий огляд
12
2
4
2
1
3

18.
Обшук і виїмка
12
2
4
2
1
3

Всього по ЗМ 3

40
6
10
6
2
16

ВСЬОГО по 1 МОДУЛЮ
Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)
121
22
23
12
9
56

Модуль 2 = 1,2 залікових кредити -43 години

ЗМ 4 Криміналістична тактика

19.
Допит і перевірка показань на місці
10
2
4
-
1
3

20.
Пред’явлення для впізнання
7
1
2
-
1
3

21.
Сдідчий експеримент
7
1
2
-
1
3

22.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
7
1
2
-
-
4

23.
Взаємодія процесів розслідування
6
1
2
-
-
3

24.
Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів
4
1
-
-
-
3

25.
Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні
2
1
-

1
-

Всього по ЗМ 4
43
8
12
-
4
19

ВСЬОГО по 2 МОДУЛЮ
Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)
43
8
12
-
4
19

Модуль 3 = 1,45 залікових кредити - 52 годин

ЗМ 5 Криміналістична методика

26.
Загальні положення криміналістичної методики
7
1
2
-
-
3

27.
Криміналістична характеристика злочинів
7
1
2
-
-
3

28.
Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян
5
2
-
-
-
3

29.
Розслідування злочинів проти власності
8
2
2
-
1
3

30.
Розслідування податкових злочинів
8
2
3
-
1
2

31.
Розслідування посадових злочинів
7
2
3
-
1
2

32.
Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення
5
2
-
-
1
2

33.
Особливості розслідування організованої злочинної діяльності
3
1
-
-
-
2

34.
Позавидові методики
2
-
-
-
-
2

Всього по ЗМ 5
52
13
13
-
4
22

ВСЬОГО по 3 МОДУЛЮ
Форма контролю - контрольний захід (2 год.)
(вирішення практичних ситуацій)
52
12
13
-
4
22

Разом годин з курсу
216
42
48
12
20
94

Форма підсумкового контролю - іспит

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика» для ФПМ

у галузі знань 0304 «Право»
напряму підготовки 6.030402 «Правознавство», 7.03040102, 8.03040102 «Правоохоронна діяльність»
Факультет податкової міліції – «ПМП» «ПМСД», «ПММУ»

№ п/ п
Змістові модулі
Кількість годин

Всього
Лекції
Семінарські
Практичні заняття
Індивідуально-консультативна робота
Самостійна робота студента

Модуль 1 = 3 залікові кредити – 108 годин

ЗМ1 Загальні положення криміналістики

1.
Історія розвитку криміналістики
4
2
-
-
-
2

2.
Предмет, завдання і система кримвналістики
6
2
2
-
-
2

3.
Злочинна діяльність як об’єкт вивчення
2
-
-
-
-
2

4.
Криміналістика і інші науки
4
1
-
-
1
2

5.
Методи криміналістики
4
1
-
-
1
2

Всього по ЗМ1
20
6
2
-
2
10

ЗМ2 Криміналістична техніка та тактика

6.
Загальні положення криміналістичної техніки
4
2
-
-
-
2

7.
Криміналістична ідентифікація і діагностика
6
2
2
-
-
2

8.
Криміналістичне дослідження документів
10
2
4
-
2
2

9.
Трасологія
8
2
2
-
2
2

10.
Судова балістика і вибухова техніка


4
-
-
-
2
2

11.
Встановлення особи за ознаками зовнішності
7
1
2
-
1
3

12.
Судова одорологія
4
-
-
-
2
2

13.
Кримінальна реєстрація
6
1
2
-
-
3

14.
Загальні положення криміналістичної тактики2
1
-
-
-
1

15.
Криміналістична версія і планування розслідування

4
1
2
-
-
1

16.
Слідча ситуація і тактичне рішення
3
-
2
-
-
1

17.
Слідчий огляд
16
4
6
-
-
6

18.
Обшук і виїмка
14
4
4
-
-
6

Всього по ЗМ 2

88
20
26
-
9
33

ВСЬОГО по 1 МОДУЛЮ
Форма контролю - контрольний захід (2 год.) (тесові завдання)
108
26
28
-
11
43

Модуль 2 = 1,31 залікових кредити - 47 годин

ЗМ 3 Криміналістична тактика

19.
Допит і перевірка показань на місці
10
2
2
2
-
4

20.
Пред’явлення для впізнання
9
2
-
2
1
4

21.
Сдідчий експеримент
9
2
-
2
1
4

22.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
8
2
-
2
-
4

23.
Взаємодія процесів розслідування
6
-
-
2
-
4

24.
Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів
4
-
-
-
-
4

25.
Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні
Контрольний захід
1
-
-

1
-

Всього по модулюІІ
47
8
2
10
3
24

Модуль ІІІ= 0,87 залікових кредитів – 34 год

ЗМ 4 Криміналістична методика

26.
Загальні положення криміналістичної методики
1
-
-
-
-
1

27.
Криміналістична характеристика злочинів
-
-
-
-
-
-

28.
Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян
7
2
2
-
-
3

29.
Розслідування злочинів проти власності
8
2
2
-
1
3

30.
Розслідування податкових злочинів
10
2
2
-
2
4

31.
Розслідування посадових злочинів
3
-
-
-
1
2

32.
Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення
3
-
-
-
1
2

33.
Особливості розслідування організованої злочинної діяльності
1
-
-
-
-
1

34.
Позавидові методики
1
-
-
-
-
1

Форма контролю - контрольний захід (2 год.)
(вирішення практичних ситуацій)
Всього по модулю IІІ
34
6
6
-
5
17

ВСЬОГО по 2, 3 МОДУЛЮ

81
14
8
10
8
41

Разом годин з курсу
189
40
36
10
19
84

Форма підсумкового контролю - іспит

СТРУКТКРА ДИСЦИПЛІНИ «Криміналістика» для ЗФН


у галузі знань 0304 «Право»
напряму підготовки 6.030401 «Право», 6.030402 «Правознавство»
ПБЗ

№ п/ п
Назва розділів і тем
Кількість годин

Всього
Лекції
Семінарські
Практичні заняття
Консультаційна
Самостійна робота студента

Розділ 1 Загальні положення криміналістики

1.
Історія розвитку криміналістики
6
-
-
-
-
6

2.
Предмет, завдання і система криміналістики
7
1
-
-
-
6

3.
Злочинна діяльність як об’єкт вивчення
6
-
-
-
-
6

4.
Криміналістика і інші науки
6
-
-
-
-
6

5.
Методи криміналістики
5
1
-
-
-
4

Розділ 2 Криміналістична техніка

6.
Загальні положення криміналістичної техніки
6
-
-
-
-
6

7.
Криміналістична ідентифікація і діагностика
7
1
-
-
-
6

8.
Криміналістичне дослідження документів
8
-
2
-
-
6

9.
Трасологія
7
1
-
-
-
6

10.
Судова балістика і вибухова техніка


6
-
-
-
-
6

11.
Встановлення особи за ознаками зовнішності
7
1
-
-
-
6

12.
Судова одорологія
6
-
-
-
-
6

13.
Кримінальна реєстрація
6
-
-
-
-
6

Розділ 3 Тактика проведення першочергових слідчих дій

14.
Загальні положення криміналістичної тактики6
-
-
-
-
6

15.
Криміналістична версія і планування розслідування

7
1
-
-
-
6

16.
Слідча ситуація і тактичне рішення
6
-
-
-
-
6

17.
Слідчий огляд
7
1
-
-
-
6

18.
Обшук і виїмка
7
1
-
-
-
6

Розділ 4 Криміналістична тактика

19.
Допит і перевірка показань на місці
6
-
-
-
-
6

20.
Пред’явлення для впізнання
6
-
-
-
-
6

21.
Сдідчий експеримент
6
-
-
-
-
6

22.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
8
-
2
-
-
6

23.
Взаємодія процесів розслідування
8
-
-
-
2
6

24.
Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів
6
-
-
-
-
6

25.
Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні
6
-
-
-
-
6

Розділ 5 Криміналістична методика

26.
Загальні положення криміналістичної методики
6
-
-
-
-
6

27.
Криміналістична характеристика злочинів
6
-
-
-
-
6

28.
Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян
6
-
-
-
-
6

29.
Розслідування злочинів проти власності
6
-
-
-
-
6

30.
Розслідування податкових злочинів
6
-
-
-
-
6

31.
Розслідування посадових злочинів
6
-
-
-
-
6

32.
Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення
6
-
-
-
-
6

33.
Особливості розслідування організованої злочинної діяльності
6
-
-
-
-
6

34.
Позавидові методики
6
-
-
-
-
6

Разом годин з курсу
189/216
8
4
-
2
175/202

Форма підсумкового контролю – іспит


Зміст дисципліни за змістовими модулями

ЗМ 1. Загальні положення криміналістики
(Теми 1-5)

ТЕМА 1. Історія розвитку криміналістики
План лекційного заняття
Виникнення і розвиток криміналістики у світі і в Україні.
Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
Історія виникнення і розвитку податкової служби в Україні.

Самостійна робота
Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.
Відомі українські криміналісти, вчені і практики. Юридичні ВУЗи в Україні.
Історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів України, їх сучасна система.
Консолідація криміналістичних знань.
Криміналістика в період між світовими війнами.
Етапи формування приватних криміналістичних теорій в вітчизняній науці.

Література
Основна: [1], [17-25], [38], [39-48], [50].
Додаткова: [34], [44-45], [201], [213], [225], [255].

ТЕМА 2. Предмет, завдання і система криміналістики
План лекційного заняття
Поняття, предмет та завдання криміналістики.
Система криміналістики.
Природа криміналістики.

Семінарське заняття
Поняття, предмет та завдання криміналістики.
Система криміналістики.
Природа криміналістики.

Самостійна робота
Закони розвитку науки криміналістики.
Роль криміналістики у попередженні злочинів.
Принципи криміналістики і її основні джерела.

Література
Основна: [1], [39-48],
Додаткова: [7], [26-27], [34], [36], [72], [76], [123], [191], [194], [214], [242], [249], [254], [316].


ТЕМА 3. Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного вивчення
Самостійна робота
Поняття діяльності та її види.
Злочин як суспільно - небезпечне діяння.
Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів.

Література
Основна: [1], [2-8], [16-25], [39-47].
Додаткова: [20], [107], [171], [237], [242].

ТЕМА 4. Криміналістика і інші науки
План лекційного заняття
Місце криміналістики в системі юридичних наук.
Зв’язок криміналістики з іншими науками.


Індивідуальне заняття
Місце криміналістики в системі точних та гуманітарних наук.

Самостійна робота
Зв’язок криміналістики логікою та етикою.

Література
Основна: [1], [2-8], [16-25], [39-47].
Додаткова:[31-33], [70], [73], [129], [250], [252], [316].

ТЕМА 5. Методи криміналістики
План лекційного заняття
Процес пізнання у криміналістиці.
Класифікація методів криміналістики та їх види.

Індивідуальне занняття
Метод пізнання у криміналістиці.
Характеристика криміналістичних методів.

Самостійна робота
Співвідношення методів криміналістики та методів практичної діяльності при розслідуванні злочинів.
Методи вивчення сфери діяльності податкового законодавства.

Література
Основна: [1], [6], [39-47].
Додаткова: [26], [35], [39], [40], [107], [163], [171], [237], [285].


ЗМ 2. Криміналістична техніка
(Теми 6-18)

ТЕМА 6. Загальні положення криміналістичної техніки
План лекційного заняття
Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.
Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.
Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.

Самостійна робота
Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.
Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.
Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.

Література
Основна: [1], [6], [39-47].
Додаткова: [1], [106], [114], [242], [302], [306].


ТЕМА 7. Криміналістична ідентифікація і діагностика
План лекційного заняття
Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Об’єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Відмінність ідентифікації від діагностики.
Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Форми криміналістичної ідентифікації та діагностики.

Семінарське заняття
Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Об’єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Відмінність ідентифікації від діагностики.
Види криміналістичної ідентифікації та діагностики.
Форми криміналістичної ідентифікації та діагностики.

Самостійна робота
Методика ідентифікаційних досліджень.
Співвідношення ідентифікаційних та діагностичних досліджень.
Значення криміналістичної ідентифікації і діагностики для розкриття та розслідування злочинів.
Використання результатів криміналістичної ідентифікації при розслідуванні податкових злочинів.

Література
Основна: [1], [4], [6], [7], [39-47].
Додаткова: [28-29], [80], [134], [165], [183], [189], [200], [313], [326], [354].


ТЕМА 8. Криміналістичне дослідження документів
План лекційного заняття 1.
Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.
Криміналістичне дослідження письма.

План лекційного заняття 2.
Техніко-криміналістичне дослідження документів.
Призначення експертизи по дослідженню документів.


Семінарське заняття
Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.
Криміналістичне дослідження письма.
Техніко-криміналістичне дослідження документів.
Призначення експертизи по дослідженню документів.

Самостійна робота
Правила поводження з документами – речовими доказами.
Почеркознавча і авторознавча експертизи: поняття, завдання, об’єкти дослідження та правила підготовки матеріалів при призначенні вказаних експертиз.

Практичне заняття:
За допомогою технічних засобів оглянути запропоновані викладачем зразки документів і виявити в них характерні ознаки, що вказують на спосіб і ознаки підробки.
Скласти протокол огляду документів.
Сфотографувати сліди підчистки, дописування, виправлення і витравлювання документів.
Виготовити фототаблицю до протоколу огляду документів.
Оглянути запропоновані викладачем почеркознавчі об’єкти, визначити в них ідентифікаційні ознаки почерку.
Оглянути і ознайомитись з копіями постанов про призначення почеркознавчої експертизи, висновками і фототаблицею експерта по дослідженню документів.
Оглянути “закриті” тексти документів, закреслені чорнилом, олівцем тощо, для виявлення приховуваних текстів.
Скласти постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.
Вирішення ситуаційних задач.
Розглянути і вивчити схему протоколу огляду документа.

Література
Основна: [1], [2-4], [6-7], [14], [39-48], [50].
Додаткова: [14], [28], [48], [78], [104], [116], [130], [180], [263], [272], [274], [332], [341], [372].

ТЕМА 9. Трасологія
План лекційного заняття
Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
Сліди людини (антропоскопія).
Сліди знарядь зламу, інструментів.

Семінарське заняття
Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення
Сліди людини (антропоскопія).
Сліди знарядь зламу, інструментів.

Самостійна робота
Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.
Засоби та методи виявлення та вилучення слідів.
Види і особливості слідів характерних для скоєння податкових злочинів. Особливості виявлення і вилучення вказаних слідів.
Сліди виробничих механізмів.
Сліди-предмети.

Практичні заняття
Студенти розбиваються на декілька груп і кожній із них видається по комплекту технічних засобів:
- науково-технічні засоби для роботи зі слідами рук;
- металевий штатив для мікрозйомки;
- фотоапарати;
- предмети для огляду, опису та фотографування зразків зі слідами рук, ніг, знарядь зламу та інструментів.
Вивчають технічні прийоми і приступають до практичного відпрацювання виявлення, фіксації та вилучення слідів, особливо мало видимих і невидимих.
Вивчають і набувають практичних навиків правил опису в протоколі огляду предметів зі слідами.
Складають протокол огляду слідів (фрагмент), описуючи в протоколі ознаки, що дозволяють ідентифікувати виявлені сліди.
Фотографують виявлені сліди.
Виготовляють фототаблицю до протоколу огляду слідів.
Складають постанови про призначення трасологічної та дактилоскопічної експертиз.
Оглядають і знайомляться з копіями постанов про призначення трасологічної і дактилоскопічної експертиз, висновками і фототаблицею експерта.
На практичних заняттях курсанти вирішують ситуаційні задачі.

Література
Основна: [1-3], [6], [39-47].
Додаткова: [27], [117], [215], [264], [305], [323], [335], [350], [354-355].

ТЕМА 10. Судова балістика і вибухова техніка.

Самостійна робота
Криміналістичне дослідження патронів.
Криміналістичне дослідження слідів пострілу.
Криміналістичне дослідження холодної зброї і сліди її застосування.

Індивідуальне заняття
Слідчий огляд, дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу на місці події.
Судово-балістична експертиза.
Призначення судово-балістичної експертизи і експертизи холодної зброї.

Література
Основна: [1], [3], [6], [39-47].
Додаткова: [15], [28], [105], [145-146], [210], [257], [273], [275], [294], [303], [322], [346], [374].

ТЕМА 11. Встановлення особи за ознаками зовнішності
План лекційного заняття
Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).
Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет).

Самостійна робота
Зображення зовнішнього вигляду людини.
Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.

Індивідуальне заняття
Судово-портретна експертиза.
Особливі прикмети людини по татуюванню.

Практичне занняття
Складання постанови про призначення судово-портретної експертизи.
Визначення пмтань які ставляться перед експертом.
Складання «словесного портрету»

Література
Основна: [1], [3], [6], [39-47], [51].
Додаткова: [60], [136], [158-161], [211], [225], [299], [303], [327-329].

ТЕМА 12. Судова одорологія
Самостійна робота
Запах і його використання у боротьбі із злочинністю.
Поняття та сутність криміналістичної одорології.
Вилучення та використання запаху людини.
Процесуальні аспекти використання запахових слідів.
Засоби та методи консервації запаху.
Проблеми одорологічної експертизи.

Література
Основна: [1], [3], [6], [39-47], [51].
Додаткова: [22-23], [79], [280], [288], [307-308], [310], [340], [359].


ТЕМА 13. Кримінальна реєстрація
План лекційного заняття
Виникнення, поняття, зміст і правові основи кримінальної реєстрації.
Види обліків.
Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

Семінарське заняття
Виникнення, поняття, зміст і правові основи кримінальної реєстрації.
Види обліків.
Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.

Самостійна робота
Оперативно-довідкові обліки, їх організація і використання в розкритті і розслідуванні злочинів.
Довідково-допоміжні обліки.

Індивідуальна робота
Види обліків, що використовуються для виявлення і розкриття податкових злочинів.

Література
Основна: [1], [3], [6], [39-47], [51].
Додаткова: [51], [114], [122], [125], [202], [204], [242], [289-290], [302].


ТЕМА 14. Загальні положення криміналістичної тактики
План лекційного заняття
Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.
Криміналістична тактика в системі наукового знання.
Криміналістична тактика в практиці боротьби із злочинністю.

Самостійна робота
Тактика процесуальних дій.
Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичної технікою і методикою.
Роль криміналістичної тактики у розслідуванні та попередженні злочинів.

Література
Основна: [1-4], [16-52], [39-47], [50-51].
Додаткова: [37], [56], [112], [195], [198], [231], [235], [242], [306], [318], [363].

ТЕМА 15. Криміналістична версія і планування розслідування
План лекційного заняття
Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
Поняття, мета, значення, принципи і види планування.

Самостійна робота
Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.
Техніка планування розслідування.
Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.

Практичне заняття
Студентам пропонується висунути версії по конкретним ситуаціям які наводяться викладачем
Скласти перелік доказів які можуть підтвердити або спростувати версію.
Оглянути і ознайомитись з планами, які складаються оперативними та слідчими працівниками під-час розслідування кримінальних справ.
Вирішення ситуаційних задач.

Література
Основна: [1-4], [16-52], [39-47], [50-51].
Додаткова: [9-10], [12], [16], [29],[76], [135], [221], [229], [336].

ТЕМА 16. Слідча ситуація і тактичне рішення
Семінарське заняття
Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.
Фактори впливу на формування слідчої ситуації.

Самостійна робота
Тактичний ризик у діяльності слідчого.
Умови, що визначають прийняття і реалізацію тактичних рішень.
Слідчі ситуації по справі про податкові злочини.

Література
Основна: [1-4], [16-52], [39-47], [50-51].
Додаткова: [11], [131], [138-139], [176].

ТЕМА 17. Слідчий огляд
План лекційного заняття 1.
Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду
Загальні положення процесуального характеру слідчого огляду.
Загальні положення тактики слідчого огляду.
Слідчі огляди за об’єктом:
огляд місця події;
детальний огляд трупа;
огляд предметів;
огляд помешкань і ділянок місцевості, що не є місцем злочину.
Слідчі огляди за часом:
початковий огляд місця події;
повторний огляд місця події.
Слідчі огляди за об’ємом:
основний огляд місця події;
додатковий огляд місця події.

План лекційного заняття 2.
Підготовча стадія огляду місця події.
Робоча стадія огляду місця події.
Заключна стадія огляду місця події.
Версії при огляді місця події.
Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при огляді місця події. Фіксація результатів огляду.

Семінарське заняття 1.
Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду
Загальні положення процесуального характеру слідчого огляду.
Загальні положення тактики слідчого огляду.
Слідчі огляди за об’єктом:
огляд місця події;
детальний огляд трупа;
огляд предметів;
огляд помешкань і ділянок місцевості, що не є місцем злочину.
Слідчі огляди за часом:
початковий огляд місця події;
повторний огляд місця події.
Слідчі огляди за об’ємом:
основний огляд місця події;
додатковий огляд місця події.

Семінарське заняття 2.
Підготовча стадія огляду місця події.
Робоча стадія огляду місця події.
Заключна стадія огляду місця події.
Версії при огляді місця події.
Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при огляді місця події. Фіксація результатів огляду.

Самостійна робота
Освідування (огляд живих осіб).
Ексгумація трупа.

Індивідуальне заняття
Завдання і особливості слідчого огляду документів по податкових злочинах.
Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.

Практичне заняття:
Огляд інсценованого місця події (фабулу дає викладач).
Огляд окремих об’єктів на місці події (предметів, документів, знарядь вчинення злочину) з метою виявлення слідів.
Складання протоколу місця події і фіксація результатів огляду окремих об’єктів, використання науково-технічних засобів.
Складання схеми місця події.
Практичне заняття починається з формування викладачем, груп, які будуть проводити огляд у складі слідчого, понятих, спеціаліста і працівників міліції.
Після цього викладач доводить до учасників груп вихідні дані про подію.
Огляд інсценованої обстановки місця злочину може проводитись по декількох варіантах:
з манекеном трупа і слідами травм;
з манекеном без ушкоджень на тілі.
Вирішення ситуаційних задач.

Література
Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].
Додаткова: [52], [65], [74], [81-82], [85], [91], [115], [114], [118], [167], [190], [193], [244], [271].

ТЕМА 18. Обшук і виїмка

План лекційного заняття 1.
Поняття, цілі та види обшуку і виїмки.
Підготовка до проведення обшуку.

План лекційного заняття 2.
Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.
Проведення виїмки.

Семінарське заняття 1.
Поняття, цілі та види обшуку і виїмки.
Підготовка до проведення обшуку.

Семінарське заняття 2.
Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.
Проведення виїмки.

Самостійна робота
Фіксація результатів обшуку та виїмки.
Загальні положення тактики обшуку.
Етика обшуку.

Інливідуальне заняття
Тактика обшуку особи.
Завдання і особливості виїмки по податкових злочинах.

Практичне заняття:
Обшук інсценованого місця події (фабулу дає викладач).
Складання постанови про обшук.
Складання подання до суду для отримання постанови про обшук.
Складання протоколу обшуку місця події і фіксація результатів обшуку, використання науково-технічних засобів.
Практичне заняття починається з формування викладачем, груп, які будуть проводити обшук у складі слідчого, понятих, спеціаліста і працівників міліції.
Після цього викладач доводить до учасників груп вихідні дані про подію.
Складання постанови та протоколу виїмки.
Вирішення ситуаційних задач.

Література
Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].
Додаткова: [13], [25], [102], [126], [138], [140], [142], [153], [197], [230], [258], [266], [276-277], [269], [320-321].

ЗМ 3. Криміналістична тактика
(Теми 19-25)

ТЕМА 19. Допит і перевірка показань на місці

План лекційного заняття 1.
Поняття, види і загальні правила допиту.
Підготовка до допиту.
Тактика допиту свідків і потерпілих.
План лекційного заняття 2.
Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
Фіксація ходу і результатів допиту.
Перевірка показань на місці.

Семінарське заняття
Поняття, види і загальні правила допиту.
Підготовка до допиту.
Тактика допиту свідків і потерпілих.
Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
Фіксація ходу і результатів допиту.
Перевірка показань на місці.

Самостійна робота
Особливості тактики допиту неповнолітніх.
Тактика допиту на очній ставці.
Тактичні комбінації при допиті.
Деякі положення психології допиту.
Категорії осіб, які допитуються і особливості їх допиту по податкових злочинах.

Практичні заняття
Для досягнення мети заняття, крім теоретичного вивчення законодавства і літератури, треба виконати практичні завдання з аналізу навчального протоколу допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого, прослухати фонограми їх показань і скласти протокол допиту.
При виконанні завдання з практичного аналізу навчального протоколу викладач звертає увагу курсантів на місце і час допиту, характер і послідовність їх постановки, застосування науково-технічних засобів.
По заданій слідчій ситуації підготовка до допиту обвинуваченого, складання плану допиту.
Глибше засвоїти теоретичні положення, закріпити отримані знання та необхідні навички допоможе курсантам вирішення ситуаційних задач по криміналістиці.
Дати критичний розбір протоколів допиту свідка, потерпілого, підозрюваного і обвинуваченого.

Література
Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].
Додаткова: [2], [3], [19], [38],[64], [66-67], [71], [75], [95], [108-109], [143],[192], [199], [278], [320], [331], [344], [351], [358], [375].

ТЕМА 20. Пред’явлення для впізнання
План лекційного заняття
Поняття, види пред’явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.
Підготовка для впізнання.
Пред’явлення для впізнання людей.

Семінарське заняття
Поняття, види пред’явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.
Підготовка для впізнання.
Пред’явлення для впізнання людей.

Самостійна робота
Пред’явлення для впізнання трупів. Пред’явлення для впізнання по фотознімках.
Впізнання людини по мовленню.
Суб’єкти пред’явлення для впізнання.
Процесуальне оформлення наслідків пред’явлення для впізнання.

Індивідуальне заняття
Попередній допит суб’єкта впізнання.
Підбір об’єктів.
Вибір часу та місця пред’явлення для впізнання.
Зустрічне впізнання.
Література
Основна: [1], [2-6], [16-27], [39-48], [50].
Додаткова: [59], [97-98], [100-101], [182], [184], [240], [311].

ТЕМА 21. Слідчий експеримент
План лекційного заняття
Поняття, сутність і види слідчого експерименту.
Підготовка до проведення слідчого експерименту.
Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

Семінарське заняття
Поняття, сутність і види слідчого експерименту.
Підготовка до проведення слідчого експерименту.
Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.

Самостійна робота
Фіксація процесу слідчого експерименту і оцінка його результатів.
Використання спеціальних пізнань і тактичних прийомів при проведенні слідчого експерименту.

Індивідуальне заняття
Мета слідчого експерименту.
Використання спеціальних пізнань і тактичних прийомів при проведенні слідчого експерименту.

Література
Основна: [1-6], [16-27], [39-48], [50].
Додаткова: [2], [38], [40], [42], [64], [71], [103], [127], [334], [351].

ТЕМА 22. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
План лекційного заняття
Поняття, завдання та значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
Підготовка матеріалів і призначення експертизи.
Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан і перспективи розвитку. Термін виконання судових експертиз.

Семінарське заняття
Поняття, завдання та значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
Підготовка матеріалів і призначення експертизи.
Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан і перспективи розвитку. Термін виконання судових експертиз.

Самостійна робота
Класифікація і види судових експертиз.
Поняття та види зразків для порівняльного дослідження, вимоги до них. Правила і тактика отримання зразків.
Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.
Особливості проведення експертизи поза експертним закладом.
Використання спеціальних знань при розслідуванні податкових злочинів.
Сучасні класифікації судових експертиз.
Висновок експерта і його оцінка слідчим і судом.
Роль судових експертиз у виявленні причин і умов, що сприяють скоєнню злочину.
Сучасний стан та перспективи розвитку судової експертизи в Україні.

Література
Основна: [1-4], [39-47].
Додаткова: [6], [57], [69], [80], [83], [110], [128], [162], [166], [170], [188], [216], [233], [314], [333], [342], [370]

ТЕМА 23. Взаємодія слідчих та оперативно-розшукових органів в процесі розслідування злочинів

Лекційне заняття
Сутність, завдання і принципи взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів у процесі розслідування злочинів.
Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
Взаємодія в ході подальшого розслідування.

Семінарське заняття
Сутність, завдання і принципи взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів у процесі розслідування злочинів.
Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
Взаємодія в ході подальшого розслідування.

Самостійна робота
Слідчо-оперативна група як форма реалізації взаємодії.
Завдання, суб’єкти і форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
Фактори, що визначають ефективність взаємодії.

Література
Основна: [1-8],[16-25], [33], [39-47].
Додаткова: [29], [63], [121], [150], [152], [217], [226], [270], [336], [362].

ТЕМА 24. Використання оперативно-розшукових даних у розкритті та розслідуванні злочинів
План лекційного заняття
Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в системі засобів боротьби зі злочинністю. Поняття оперативно – розшукових заходів.
Взаємодія в процесі провадження слідчих дій.
Самостійна робота
Форми взаємодії.
Форми та види отримання оперативно-розшукової інформації (фактологічної, орієнтуючої).
Можливість використання оперативно-розшукових даних залежно від джерела їх отримання.
Використання оперативно-розшукових можливостей для виявлення і розкриття податкових злочинів.

Література
Основна: [1-8],[16-25], [33], [39-47].
Додаткова: [29], [93], [129], [250], [347], [352], [369].

ТЕМА 25. Використання допомоги громадян і засобів масової інформації у розкритті та розслідуванні злочинів
План лекційного заняття
Поняття, завдання, форми і методи криміналістичної профілактики.
Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні злочинів.
Основні форми участі громадськості у розслідуванні злочинів.
Використання засобів масової інформації в розшуковій роботі.

Самостійна робота
Гласність у діяльності правоохоронних органів як умова активної участі населення в боротьбі зі злочинністю.
Можливості і форми використання засобів масової інформації і допомоги населення у розслідуванні податкових злочинів.

Індивідуальне заняття
Проблеми збереження слідчої таємниці, недопущення ображення честі і гідності особи та забезпечення безпеки осіб, які надають допомогу слідству.

Література
Основна: [1-4], [6-7], [16-25], [33-47].
Додаткова: [29], [55-56], [218-219], [222], [347].

ЗМ 4. Криміналістична методика
(Теми 26-34)

ТЕМА 26. Загальні положення криміналістичної методики
План лекційного заняття
Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів і груп злочинів.
Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні злочинів. Завдання по збиранню і дослідженню злочинів. Первісні слідчі дії.
Самостійна робота
Структура криміналістичної методики.
Потреби слідчої практики як умова розвитку криміналістичної методики.
Види окремих методик розслідування злочинів і їх структура.

Література
Основна: [1], [39-47].
Додаткова: [21], [72], [88-89], [186], [220], [253], [293], [330], [336], [364].

ТЕМА 27. Криміналістична характеристика злочинів
План лекційного заняття
Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної характеристики злочинів.
Слідча ситуація в методиці розслідування злочинів, її значення і зміст.
Етапи розслідування злочинів.

Література
Основна: [1], [39-47].
Додаткова: [22], [30], [47], [87-88], [185], [207], [286], [337].

ТЕМА 28. Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян
План лекційного заняття
Загальна криміналістична характеристика злочинів учинених проти здоров’я і життя особи.
Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування і типові слідчі ситуації.
Криміналістична характеристика вбивств вчинених найманими особами. Особливості тактики початкових слідчих дій при умисних вбивствах.
Криміналістична характеристика зґвалтувань і обставини, які підлягають встановленню.
Особливості порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування і дії слідчого.
Особливості тактики і методики початкових і наступних слідчих дій. Огляд місця події.

Семінарське заняття
Загальна криміналістична характеристика злочинів учинених проти здоров’я і життя особи.
Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування і типові слідчі ситуації.
Криміналістична характеристика вбивств вчинених найманими особами. Особливості тактики початкових слідчих дій при умисних вбивствах.
Криміналістична характеристика зґвалтувань і обставини, які підлягають встановленню.
Особливості порушення кримінальної справи. Типові ситуації початкового етапу розслідування і дії слідчого.
Особливості тактики і методики початкових і наступних слідчих дій. Огляд місця події.

Самостійна робота
Особливості розслідування вбивств при відсутності трупа.
Особливості розслідування вбивств, що супроводжувалися розчленуванням трупа і дітовбивства.
Особливості розслідування вбивства в зв’язку з виявленням трупа невідомої особи.
Планування розслідування зґвалтувань та типові версії.
Профілактичні дії слідчого при розслідуванні злочинів проти життя і здоров’я громадян.

Література
Основна: [1-12], [16-25], [39-47].
Додаткова: [5], [8], [68], [99], [120], [147-148], [149], [157], [175], [177], [251], [260-261], [265], [282-283], [287], [293], [312], [319], [345], [357], [368], [373-374].

ТЕМА 29. Розслідування злочинів проти власності
План лекційного заняття
Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.
Методика розслідування розкрадань, скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (тобто сторонніми особами).
Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибуткових документах.
Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, що не оприбутковане по документам.
Особливості порушення кримінальної справи.
Огляд та дослідження документів.
Призначення експертиз.
Проведення обшуку і виїмки.
Допити свідків.

Семінарське заняття
Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.
Методика розслідування розкрадань, скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (тобто сторонніми особами).
Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами по прибуткових документах.
Методика розслідування розкрадань майна скоєного посадовими особами, що не оприбутковане по документам.
Особливості порушення кримінальної справи.
Огляд та дослідження документів.
Призначення експертиз.
Проведення обшуку і виїмки.
Допити свідків.

Самостійна робота
Розслідування злочинів про розкрадання державного майна організованими формуваннями.
Особливості тактики і методики початкових слідчих дій.
Розслідування незаконно отриманого кредиту та злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості.

Індивідуальне заняття
Взаємодія з контрольно-ревізійними органами для виявлення і викриття характеру злочинних дій.
Джерела інформації про злочини проти власності.

Література
Основна: [1-9], [16-25], [39-47], [51].
Додаткова: [17], [29], [84], [93], [111], [113], [132-133], [137], [155], [169], [179], [181], [196], [205], [209], [241], [243], [246], [250], [259], [291], [293], [343], [353], [361].

ТЕМА 30. Розслідування податкових злочинів
План лекційного заняття 1.
Виникнення, поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.
Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, за діючим законодавством України.
Основні способи ухилення від сплати податків, перевірочні дії і виявлення ознак злочину.
Виявлення ознак злочину, приводів і підстав для порушення кримінальної справи по злочинах про ухилення від сплати податків.

План лекційного заняття 2.
Побудова і перевірка версій по податкових злочинах.
Планування розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків.
Тактика і методика проведення окремих слідчих дій по податкових злочинах:
а) виїмка документів;
б) дослідження документів;
в) проведення обшуку;
г) проведення слідчого огляду;
д) проведення допитів;
е) проведення очних ставок.
Призначення і проведення судових експертиз по справах про податкові злочини.
Аудиторські перевірки.
Забезпечення відшкодування збитків, заподіяних податковими злочинахи.

Семінарське заняття
Виникнення, поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.
Види оподаткування і регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, за діючим законодавством України.
Основні способи ухилення від сплати податків, перевірочні дії і виявлення ознак злочину.
Виявлення ознак злочину, приводів і підстав для порушення кримінальної справи по злочинах про ухилення від сплати податків.
Побудова і перевірка версій по податкових злочинах.
Планування розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків.
Тактика і методика проведення окремих слідчих дій по податкових злочинах:
а) виїмка документів;
б) дослідження документів;
в) проведення обшуку;
г) проведення слідчого огляду;
д) проведення допитів;
е) проведення очних ставок.
Призначення і проведення судових експертиз по справах про податкові злочини.
Аудиторські перевірки.
Забезпечення відшкодування збитків, заподіяних податковими злочинахи.

Самостійна робота
Джерела інформації по податкових злочинах.
Розгляд та відпрацювання плану розслідування кримінальних справ про податкові злочини.
Знайомлення курсантів з висновками судових експертиз по податкових злочинах.
Місце податкових злочинів у структурі сучасної злочинності.

Індивідуальне заняття
Значення оперативно-розшукових даних у розслідуванні податкових злочинів.
Види і форми профілактики податкових злочинів.

Література
Основна: [1], [16-38].
Додаткова: [19], [29], [70], [92], [172-173], [224-225], [232], [245-246], [262], [324], [366].

ТЕМА 31. Розслідування посадових злочинів
План лекційного заняття
Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень.
Особливості розслідування службової недбалості.
Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва.


Самостійна робота
Актуальність і особливості боротьби з посадовими злочинах у сучасних умовах.
Тактична операція “Затримання з речовими доказами” та використання оперативно-розшукових можливостей при розслідуванні хабарництва.

Індивідуальне заняття
Призначення та проведення експертиз при розслідуванні посадових злочинів.
Профілактичні дії слідчого.

Література
Основна: [1-3], [39-47].
Додаткова: [18], [22], [49], [61], [72], [90], [124], [137], [154], [156], [269], [339], [349], [356], [364].

ТЕМА 32. Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення

Лекційне заняття
Особливості розслідування злочинів вчинених проти громадської безпеки і здоров’я населення.
Особливості тактики окремих слідчих дій.
Самостійна робота
Роль експертиз у виявленні характеру та наслідків по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення.
Організація і тактика слідчих дій по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами.

Індивідуальне заняття
Міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.

Література
Основна: [1-3], [39-37].
Додаткова: [4-5], [58], [96], [164], [248], [301].

ТЕМА 33. Розслідування організованої злочинності
План лекційного заняття
Поняття організованої злочинної діяльності і її криміналістична характеристика.
Організаційно-тактичні особливості розслідування організованої злочинної діяльності.
Особливості тактики окремих слідчих дій.
Самостійна робота
Початкова інформація про скоєння злочинів організованою групою.
Використання можливостей огляду місця події для встановлення факту скоєння злочину організованою групою.
Висунення версії про скоєний злочин групою осіб і планування розслідування.
Способи вчинення і приховування злочинів учасниками організованих злочинних утворень.

Література
Основна: [1-4], [6-8], [15-25], [39-47].
Додаткова: [29], [31-32], [50], [54], [62], [94], [168], [223], [352].

ТЕМА 34. Позавидові методики розслідування злочинів
Лекційне заняття
Різновиди окремих методик розслідування.
Позавидові методики.
Криміналістична характеристика не розкритих злочинів минулих років.
Фактори, які обумовлюють особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.

Література
Основна: [1-4], [39-47].
Додаткова: [23], [86], [90], [141], [151], [174], [185], [226], [228], [238], [267], [297].
Індивідуальні заняття
Індивідуальні заняття з курсу „Криміналістика” передбачають вирішення тестових завдань, задач, розв’язання кросвордів, проведення ділових ігор, опрацювання опублікованих матеріалів слідчої та судової практики, виконання рефератів.

Тематика рефератів
Модуль 1
Теми 1-13
Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
Часткові закони розвитку науки криміналістики
Взаємозв’язок криміналістики з природничо-технічними науками.
Роль логіки та етики в криміналістиці.
Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.
Відомі українські криміналісти, вчені і практики. Юридичні ВУЗи в Україні.
Історія виникнення і розвитку криміналістичних закладів України, їх сучасна система.
Консолідація криміналістичних знань.
Криміналістика в період між світовими війнами.
Етапи формування приватних криміналістичних теорій в вітчизняній науці.
Теорія відображення як методологічна основа формування криміналістичних знань і розробки прийомів та засобів.
Специфіка слідчого пізнання.
Співвідношення діагностичних та ідентифікаційних досліджень.
Значення криміналістичної ідентифікації і діагностики для розкриття та розслідування злочинів.
Механізм утворення слідів і їх класифікація.
Слідчий огляд, дослідження вогнепальної зброї і слідів пострілу на місці події.
Судово-балістична експертиза.
Призначення судово-балістичної експертизи і експертизи холодної зброї.
Огляд слідів на місці події.
Розслідування кримінальних вибухів.
Особливі прикмети людини по татуюванню.
Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.
Криміналістична одорологія і сучасні можливості її використання в оперативно-розшуковій та слідчій практиці.
Перспективи розвитку судової одорології.
Дослідження машинописних текстів.
Розшук та ідентифікація друкарської машинки.
Дослідження поліграфічної продукції.
Значення криміналістичної реєстрації в розкриті злочинів.
Процесуальні аспекти використання запахових слідів.
Загальні правила виявлення, огляду, фіксації і вилучення слідів.
Способи скоєння податкових злочинів.
Криміналістика і науки фінансово-податкової сфери.
Особливості використання технічних засобів і методів в розслідуванні податкових злочинів.
Історія розвитку податкової служби України.
Задачі криміналістики в сучасних умовах боротьби зі злочинністю.
Особливості злочинної діяльності пов’язаної з порушенням податкового законодавства.
Види і особливості слідів, характерних для скоєння податкових злочинів.
Особливості відображення в документах фактів і способів здійснення податкових злочинів.
Можливості використання криміналістичних та інших видів обліку при виявленні податкових злочинів.
Поняття і сутність криміналістичної тактики.
Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.
Слідчі ситуації в справах про податкові злочини.
Тактичний ризик в діяльності слідчого.
Особливості огляду і аналізу документів при розслідуванні податкових злочинів.
Категорія осіб і особливості їх допиту в справах про податкові злочини.
Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні податкових злочинів.
Задачі і особливості взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
Використання оперативно-розшукових можливостей при виявленні і розслідуванні податкових злочинів.
Направлення розвитку криміналістичної методики.
Криміналістична характеристика злочинів як інструмент практичного розслідування.
Взаємозв’язок злочинів проти власності в податкових злочинах.
Криміналістична характеристика податкових злочинів.
Способи приховування податкових злочинів.
Особливості розкриття податкових злочинів.
Співвідношення посадових і податкових злочинів.
Поняття і криміналістична характеристика організованої злочинності, її соціально-економічні витоки.
Взаємозв’язок податкових злочинів з організованою злочинністю.
Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.
Профілактика злочинів.

Модуль 2
Теми 14-34
Взаємозв’язок криміналістичної тактики з криміналістичною технікою і методикою.
Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.
Тактичний ризик у діяльності слідчого.
Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.
Види “тайників” і прийоми їх виявлення.
Особливості тактики допиту неповнолітніх.
Характеристика деяких положень психології допиту.
Використання спеціальних знань і тактичних прийомів при проведені слідчого експерименту.
Особливості призначення додаткової, повторної, комісійної та комплексної експертиз.
Особливості проведення експертизи поза експертним закладом.
Сучасні класифікації судових експертиз.
Роль судових експертиз у виявленні причин і умов, що сприяють скоєнню злочину.
Сучасний стан та перспективи розвитку судової експертизи в Україні.
Взаємодія слідчих і органу дізнання по розшуку злочинців.
Взаємодія в процесі розслідування та розкриття злочинів минулих літ.
Взаємодія слідчого з працівниками ревізійних і податкових органів.
Проблеми збереження слідчої таємниці, недопущення ображення честі і гідності особи та забезпечення безпеки осіб, які надають допомогу слідству.
Перспективи та умови формування (розробки) об’єктивно достовірних інформаційних моделей криміналістичних характеристик окремих видів злочинів.
Специфіка розслідування вбивств залежно від способів їх вчинення.
Профілактичні дії слідчого.
Поняття та співвідношення групової та організованої злочинності.
Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.
Криміналістична тактика в системі наукового знання.
Криміналістична тактика в практиці боротьби із злочинністю.
Елементи планування.
Техніка планування розслідування.
Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.
Попередній допит суб’єкта впізнання.
Підбір об’єктів.
Вибір часу та місця пред’явлення для впізнання.
Зустрічне впізнання.
Слідчо-оперативна група як форма реалізації взаємодії.
Завдання, суб’єкти і форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
Фактори, що визначають ефективність взаємодії.
Особливості тактики допиту неповнолітніх.
Тактика допиту на очній ставці.
Тактичні комбінації при допиті.
Деякі положення психології допиту.
Категорії осіб, які допитуються і особливості їх допиту по податкових злочинах.
Роль експертиз у виявленні характеру та наслідків по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення.
Організація і тактика слідчих дій по злочинах проти громадської безпеки і здоров’я населення та їх поєднання з оперативно-розшуковими заходами.
Міждержавне співробітництво у боротьбі з наркоманією.
Різновиди окремих методик розслідування.
Позавидові методики.
Криміналістична характеристика не розкритих злочинів минулих років.
Фактори, які обумовлюють особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років.
Початкова інформація про скоєння злочинів організованою групою.
Використання можливостей огляду місця події для встановлення факту скоєння злочину організованою групою.
Висунення версії про скоєний злочин групою осіб і планування розслідування.
Способи вчинення і приховування злочинів учасниками організованих злочинних утворень.

Тестові завдання і задачі
Модуль 1
1. Коли вперше в світі виникла наука криміналістики?
1) в 16-му столітті, тобто більш як 400 років тому;
2) в 17-му столітті, тобто більш як 300 років тому;
3) в 18-му столітті, тобто більш як 200 років тому;
4) в 19-му столітті, тобто більш як 100 років тому.

2. Хто був засновником криміналістики і хто започаткував термін “криміналістика”?
1) Генрі Фолдс;
2) Едвард Генрі;
3) Альфонс Бартильон;
4) Ганс Гросс.

3. Чи відвідував Ганс Гросс територію України?
1) Да;
2) Ні.

4. В якому році Ганс Гросс видав одну із перших своїх праць по криміналістиці і як її назвав?
1) в 1868 “Огляд місця події”;
2) в 1876 “Обшук і виїмка”;
3) в 1892 “Керівництво для судових слідчих, як система криміналістики”;
4) в 1889 “Роль судового слідчого в розкритті злочинів”.

5. Який рік вважається роком проголошення криміналістики, як самостійної науки?
1) 1870 рік;
2) 1873 рік;
3) 1892 рік;
4) 1880 рік.

6. Чи видавалась книга Ганса Гроса в Росії?
1) Да;
2) Ні.

7. В якому році видавалась книга Ганса Гроса в Росії?
1) в 1885 році;
2) в 1888 році;
3) в 1895 році;
4) в 1901 році.

8. Хто створив перший в світі криміналістичний музей і в якому місці?
1) Роберт Гендель в м.Берлін
2) Рудольф Аргибальт Рейс в м. Прага.
3) Ганс Гросс в м. Граці, Австрія.
4) Вільям Гершель в м. Лондоні.

9. Хто із числа російських вчених-криміналістів також являється одним із засновником криміналістики в Росії?
1) Колмаков Віктор Павлович
2) Сальнов Олексій Андрійович
3) Бурінський Євген Федорович
4) Голунський Сергій Олександрович.

10. Коли вперше в світі виникла фотографія і хто є її засновником?
1) 8 липня 1923 року –Громов Володимир Устимович, Зюськін Микола Михайлович
2) 15 серпня 1913 року –Галунський Сергій Олександрович
3) 23 вересня 1842 року –Тіхенко Сергій Іванович, Мітрігєв Степан Петрович, Едвард Генрі
4) 7 січня 1839 року –Жозеф Нісфоро Ньепес (Франція), Луї Ісаак Дагор(франція), Орокс Талій(Англія)

11. Коли і де були виготовлені перші знімки?
1) 1840-1841 рр. в м. Лондоні;
2) 1843-1844 рр. в Бельгії “Тюрма Форест”;
3) 1845-1846 рр. в м. Парижі;
4) 1847-1848 рр. в м. Петербурзі.

12. Хто був засновником судово-дослідної фотографії?
1) Жозеф Нісфоро Ньєпсе (Франція);
2) Луї Ісаак Дагер (Франція);
3) Фоке Талбот (Англія);
4) Бурінський Євген Федорович.

13. Що сконструював Бурінський Є.Ф. по судово-дослідницькій фотографії?
1) Сконструював цілу систему методів фотографічного дослідження документів;
2) Сконструював крупно форматні фотоапарати для зйомки місця злочину;
3) Сконструював спеціальну установку для впізнавальної зйомки злочинців;
4) Ввів в практику сигналістичну (впізнавальну) фотографію.

14. Засновником якого виду експертизи був Бурінський Є.Ф.?
1) Дактилоскопічної експертизи;
2) Тросологічної експертизи;
3) Почеркознавчої експертизи;
4) Технічної експертизи документів.

15. В якому році і яка була видана фундаментальна праця Бурінського Є.Ф.?
1) Використання велико – форматних фотоапаратів для зйомки місця злочину, в 1898 році;
2) Впізнавальна зйомка злочинців як елемент розкриття злочинів, в 1899 році;
3) Впізнавальна фотозйомка на місці скоєння злочину, в 1900 році;
4) ”Судова експертиза документів”, в 1903 році.

16. Хто із російських вчених – криміналістів за особисті кошти створив в Петербурзі перший судово – експертий заклад?
1) Бокаріус Микола Сергійович;
2) Потапов Сергій Миколайович;
3) Вінберг Абрам Ілліч;
4) Бурінський Євген Федорович.

17. Хто із активних засновників криміналістики, першим запропонував такий науковий метод як метод «словесного портрету»?
1) Едвард Генрі (Англія);
2) Френсіс Гальтон (Англія);
3) Бурінський Євген Федорович (Росія);
4) Альфонс Бартільон (Франція).

18. В якому році і в якій країні вперше був застосований метод ідентифікації?
1) Франція в 1884 році;
2) Аргентина в 1888 році;
3) Бельгія в 1886 році;
4) Португалія в 1882 році.

19. Які ще методи в криміналістиці розробив Бартільон?
1) Дактилоскопічний метод криміналістичної реєстрації;
2) Ввів в практику сигналестичну (впізнавальну) фотографію;
3) Розробив метричну фотозйомку на місці скоєння злочину;
4) Розробив методологічні основи проведення технічної експертизи документів.

20. Коли вперше в Росії була введена дактилоскопія?
1) В 102 році;
2) В 1900 році;
3) В 1906 році;
4) В 1910 році.

21. Коли і в яких містах вперше було проведено дві дактилоскопічні експертизи?
1) 7 серпня і відповідно 12 вересня 1907 року в м. Петрограді і м.
Харкові;
2) В 1909 році в м. Варшаві і 1911 році в м. Одеса;
3) В 1910 році в м. Москва і в 1912 році в м. Києві;
4) В 1913 році в м. Єкатеринбурзі і в 1915 році в м. Калузі.

22. Коли і де вперше в Росії були створені кабінети Науково – судових експертиз?
1) В 1912 році в м. Одесі і м. Києві;
2) В 1916 році в м. Петрограді;
3) В 1914 році в м. Варшаві;
4) В 1915 році в м. Калуга.

23. Із яких відділів складались ці кабінети Науково – судових експертиз?
1) Фотографічний відділ;
2) Кримінально – технічний відділ;
3) Відділ почеркознавчої судової експертизи;
4) Хімічний відділ.

24. В якому році і де на Україні були створені кабінети Науково – судової експертизи?
1) В 1923 році в м. Києві;
2) В 1923 році в м. Харкові;
3) В 1923 році в м. Одесі;
4) В 1925 році в м. Одесі.

25. Яким критеріями характеризується стан розвитку криміналістики в Україні?
1) Формуванням загальної теорії криміналістики;
2) Розробкою і впровадженням сучасних науково – технічних засобів і інформаційних технологій в практиці боротьби зі злочинністю;
3) Вдосконаленням прийомів криміналістичної тактики;
4) Формуванням певних наукових шкіл криміналістів.

26. Чи видавались в Україні підручники з криміналістики для студентів вищих юридичних закладів і факультетів?
1) так;
2) ні.

27. За редакцією яких вчених – криміналістів були видані підручники з криміналістики і коли?
1) Колмакова В.П. в 1973 році;
2) Шепітько В.Ю. в 1995 році;
3) Фрідман І.Я.в 1998 році;
4) Журавель В.А. в 2001 році.

28. Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь – кандидата юридичних наук?
1) Біля 100 осіб;
2) Біля 35 осіб;
3) Біля 80 осіб;
4) Біля 140 осіб.

29. Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь – доктора юридичних наук?
1) Біля 15 осіб;
2) Біля 30 осіб;
3) Біля 42 осіб;
4) Біля 140 осіб.

30. В яких закладах і де в Україні проводяться наукові дослідження з криміналістики в сучасних умовах?
1) У науково – дослідних інститутах судових експертиз Міністерства юстиції України;
2) У Державному науково – дослідному експертно – криміналістичному центрі МВС України;
3) У Львівському і Одеському центрах вивчення організованої злочинності;
4) У науково – дослідному інституті проблем боротьби зі злочинністю Національної академії служби безпеки України.

31. Які є види криміналістичної ідентифікації?
1) Ідентифікація властивостей і стану об’єктів за їх відображеннями;
2) Індифікація особи;
3) Індифікація предметів;
4) Індифікація матеріалів і речовин.

32. В яких судах можуть проявлятися матеріально-фіксовані відображення людини?
1) Слідах рук;
2) Слідах ніг;
3) Фонограмах голосу;
4) Невидимих слідах.

33. В яких продуктах життєдіяльності проявляються матеріально-фіксовані відображення людини?
1) Слина;
2) Кров;
3) Сльоза;
4) Волосся.

34. Які проводяться дослідження для ідентифікації людини за матеріально-фіксованими відображеннями?
1) Дактилоскопічні дослідження;
2) Трасологічні;
3) Почеркознавчі;
4) Біохімічні.


35. В яких випадках проводиться ідентифікація предметів та їх комплектів?
1) При встановленні знарядь злочину яким користувався злочинець;
2) При встановленні знарядь письма;
3) При встановленні предметів злочинного посягання;
4) При встановленні властивостей відображених об’єктів.

36. В яких випадках здійснюється ідентифікація матеріалів і речовин?
1) При встановленні відповідного об’єму твердої речовини;
2) Об’єму рідкої речовини.
3) Виявлення, аналіз і дослідження ознак матеріалів;
4) Порівняльне дослідження речовини.

37. Які є види криміналістичної діагностики?
1) Діагностика особи;
2) Діагностика матеріальних об’єктів;
3) Діагностика приміщень;
4) Діагностика ділянки місцевості.

38. в яких випадках здійснюється діагностика особи?
1) Коли треба встановити сутність можливих змін особи;
2) Коли треба встановити особу за рукописними текстами і підписами;
3) Встановити стать і вік особи;
4) Встановити професію особи її рівень володіння трудовими навичками, національну і расову належність.

39. В яких випадках проводиться діагностика особи за морфологічними частинами тіла?
1) Коли треба встановити склад частини людського організму по:
- волоссям;
- крові.
2) Встановити по людським виділенням:
- слюна
- запах
- піт
-сперма
3) По капілярним візерункам пальців рук, по кісті руки, по побудові голови і частин тіла;
4) За кістковими залишками.

40. Які є форми криміналістичної ідентифікації і діагностики?
1) Індивідуальна форма;
2) Групова форма;
3) Процесуальна форма;
4) Не процесуальна форма.

41. Які є форми криміналістичної ідентифікації та діагностики за напрямами?
1) Форма порівняння за аналогією і внутрішніх властивостей умов.
2) Експертна форма:
а) за матеріально-фіксованими ознаками;
3) Оперативно-слідча форма:
а) пред’явлення для впізнання;
б) ототожнення об’єкта за описом при слідчих оглядах;
в) обшуку та інших слідчих дій;
4) Обліково-реєстраційна форма:
а) криміналістична реєстрація.

42. На якій стадії криміналістичних досліджень має місце кримінально-процесуальна форма?
1) До порушення кримінальної справи;
2) Під час огляду місця події;
3) Під час досудового розслідування кримінальної справи;
4) Під час судового розслідування кримінальної справи.

43. При виконанні яких процесуальних дій проявляється кримінально-процесуальна форма ідентифікації і діагностики?
1) При ошуці і виїмці;
2) При слідчому експерименті;
3) При призначені криміналістичних експертиз;
4) При пред’явлені для впізнання.


Задача
При реконструкції обстановки місця події з метою проведення слідчого експерименту слідчий скористався даними протоколів огляду місця події і допитів очевидців події. Чи відповідають ці матеріали умовам досягнення точності відновленя обстановки? Які ще джерела інформації можуть бути використані для реконструкції обстановки і обєктів?

Задача
Опитуванням трьох осіб, раніше звільнених з торгу встановлено, що вони давали давали Віхолову хабар по 200 грн. А Власенко М.М. віддала йому вазу Чеського виробництва в виробництва в вигляді тюльпана. Крім того під час обшуку у Віхолова було вилучено записну книжку вилучено записну книжку з різними памятками у вигляді цифр біля прізвищ, а також зощит з якимись зашифрованими алфавітними записами. Які невідкладні слідчі дії потрібно провести? Чи потрібно проводити експертизи, а якщо потрібно то які?

Задача
Вранці о 8 год 33 хв. черговому райвідділу міліції зателефонувала дружина Ноюренка В.І. і повідомила, що її чоловік не повернувся з роботи додому. О 9 год. з райлікарні повідомили, що до них в тяжкому стані доставлено інспектора ДАІ Ноюренка, який не приходячи до свідомості помер. Розтин тіла показав, що смерть настала від чьотирьох проникаючих поранень в ділянці живота і спини два з них нанесені колючим, а два ріжучим знаряддям. Оцініть ситуацію що склалася. Визначіть ситуаційні заходи та слідчі дії на даному етапі.

Задача
На шматку масла виявлені сліди зубів.
Якими засобами слід їх зафіксувати?

Задача
23 серпня 2002р. Біля 15-год. Остапенко П.П. під час суперечки з дружиною Остапенко Р.Р. у своєму приватному будинку №6 по вул. Будівельній м. Києва завдав їй шість ножевих поранень у грудну клітину від чого вона померла.
Завдання: 1) скласти постанову про призначення експертизи;
2) в постанові необхідно зазначити: а) вид експертизи; б) сформулювати питання експерту; в) визначити, які матеріали необхідні для проведення експертизи?

Задача
20 липня в період збирання врожаю в Пустолистівській РВВС інспектор ДАІ В.І. Ноюренко повідомив по рації,що на 30-му кілометрі траси Пустолисти-Сомбір у лісопосадці ним виявлена автомашина завантажена зерном пшениці. Водія на місці не було. Черговий райвідділу розпорядився зясувати обставини знаходження там автомашини і доповісти йому. Оцініть дії чергового РВВС. Визначте систему заходів реагування у даному випадку

Задача
На місці події було знайдено частину ножа. У підозрюваного при обшуці був вилучений ніж з відламаним кінцем.
Визначити:
1) яку експертизу слід призначити?
вид ідентифікації
3) обєкт що ідентифікується (ототожнюється)
4) обєкт, що ідентифікує (ототожнює)

Задача
При огляді місця події в справі про вбивство громадянина М. була виявлена гільза, вистрілена з пістолета ТТ.
Завдання:
для вирішення яких питань може бути використана дана гільза і хто ці питання може вирішити?
2) що повинен зробити слідчий з виявленою гільзою?
3) чи можна в даній ситуації використовувати криміналістичні обліки і які саме?


Задача
Громадянин А. був затриманий на місці злочину при спробі вчинити квартирну крадіжку в м. Ірпінь. В ході розслідування потрібно було встановити, чи не залучався раніше громадянин А. до кримінальної відповідальності за аналогічні чи інші злочини, проживаючи раніше в м. Ірпінь.
Завдання:
вкажіть, як може бути вирішене це питання;
визначте, який документ і куди повинен направити для цього слідчий?

Задача
У процесі розслідвання встановлено, що Шаурський Р.І. крім привласнення Грошей, в звязку з завищенням у звітності обсягу будівельних робіт систематично одержував премії (в результаті незаконних приписок 3260 грн.) і списав будматеріалів (електропровід, цемент, плитка та ін.) на суму 1185 грн. Які слідчі дії та організаційні дії слід провести по цих фактах? Які експертизи необхідно призначити по справі? Сформулюйте питання по цих експертизах.

Задача
Коли був встановлений водій автомобіля, на якому злочинець приїхав на місце крадіжки, він сказав, що не памятає, де саме вийшов пасажир, тому що погано знає цей район міста. Слідчий запропонував йому зробити поїздку по району, щоб відновити в памяті місце висадки пасажира. І в результаті цього ціль була досягнута. Що собою представляє ця дія? Як повинні бути оформлені її хід і результати?

Задача
На місці події був знайдений відбиток пальця руки. У злочині підозрюються І. та Н. слідчий відібрав у них зразки відбитки пальців рук і направив їх на експертизу.
Визначити:
вид ідентифікації
обєкт що ідентифікується (ототожнюється)
обєкт, що ідентифікує (ототожнює)

Задача
Під час проведення обшуку в квартирі Блінова потерпіла Шонюк, запрошена слідчим, впізнала свій годинник який був вкрадений у неї рік тому невідомим злочинцем. Цей факт слідчий зафіксував не в протоколі впізнання, а в протоколі обшуку. Дайте оцінку діям слідчого.

Задача
При накладенні арешту на майно, дружина обвинуваченого заявила, що облігації 3% на суму 2800 грн. належать її сестрі, яка залишила їх на збереження в звязку з відїздом у тривале відрядження і тому їх не слід включати в опис. Слідчий відмовив у цьому проханні сказавши, що якщо це підтвердиться, облігації будуть виключені з списку майна на яке накладається арешт. Чи правильно вчинив слідчий?

Задача
При відтворені звукозапису допиту зясувалося, що магнітофон був неправильно включений і запис не здійснився. Слідчий попросив допитуваного повторити свої свідчення і зробив повторний запис. Чи правильно діяв слідчий? Якщо ні, то що він повинен був зробити?

Задача
На місці злочину (крадіжка зі зломом) було встановлено, що злочинець проник у приміщення через вхідні двері, зламавши на дверях навісний замок, який був виявлений на місці пригоди. Поряд із замком лежала звязка ключів. Замок і ключі слідчий вилучив. Крім того, на дверній коробці і на дверях (у місці кріплення скобів і накладки для замка) були виявлені втиснуті обємні сліди круглої форми. У підозрюваного К. був вилучений ломик „гусяча лапка.”
Завдання:
зазначити вид експертизи;
сформулювати питання експерту;
визначити, які матеріали необхідні для підготовки експертизи?

Задача
Оцінивши результати і умови проведеного слідчого експерименту, слідчий прийшов до висновку про необхідність повторного його провадження і виніс про це постанову, вказавши підстави для повторної слідчої дії. Чи потрібно виносити повторну постанову для провадження слідчого експерименту? Як проводиться підготовка до слідчого експерименту ?
Задача
При розслідуванні вбивства було встановлено, що потерпіла неодноразово проходила лікування в шкіряно-венеричному диспансері. Які версії випливають з цієї обставини?

Задача
У нічний час був вбитий дільничний інспектор, у якого вкрали службову зброю. Вкажіть версії про мотиви вбивства.


Модуль 2
1.Криміналістична версія – це
1) фактичні дані про суть або окремі обставини події, які мають ознаки злочину, прийняті до перевірки слідчим або повноваженою на те особою при вирішенні питання про порушення кримінальної справи.
2) дані про склад злочину або його відсутність з метою вирішення питання про порушення кримінальної справи.
3) засноване на фактичних даних припущення про суть або окремі обставини події, що має ознаки злочину, прийняте до перевірки слідчим або іншою особою при вирішені питання про порушення кримінальної справи і його розслідування.

2. Криміналістична версія повинна бути:
1) відносно складною, що не має чіткої однозначної формули. Застосованою до вузького кола явищ, встановлених в ході розслідування. Необґрунтованою, що дає можливість встановлювати інші обставини. Нереальною, що дає можливість висувати інші версії.
2) складною, що має чітку однозначну формулу; менш реальною, що дає можливість висувати більш реальні фактори; застосованою до більш вузького кола явищ встановлюваних в ході розслідування; малообгрунтованою встановленими фактами.
3) застосованою до більш широкого кола явищ, встановлених в ході розслідування; відносно простою, що має чітку однозначну формулу; обґрунтованою встановленими фактами; реально можливою, що принципово перевіряється.

3. Розрізняють наступні види версій:
1) основні і загальні
версії щодо суб’єктивної сторони;
версії щодо ступеня невизначеності висунутих припущень;
по ступеню доказування;
за місцем побудови;
стосовно об’єкта доказування.
2) по обсягу фактів, що доказуються;
по ступеню можливості перевірки;
за об’єктом побудови;
версії щодо предмета висування;
загальні та першопочаткові версії;
3) загальні і приватні версії;
версії щодо суб’єкта висування;
версії щодо ступеня визначеності висунутих припущень;
по обсягу фактів, що пояснюються;
по ступеню ймовірності;
за часом побудови;
стосовно предмета доказування.

4. Загальна версія – це:
1) приблизне пояснення однієї із сторін події, що має ознаки злочину;
2) пояснення декількох сторін події, що має ознаки злочину;
3) приблизне пояснення події, що має ознаки злочину, в цілому.

5. Приватна версія – це:
1) приблизне пояснення всіх сторін, всіх елементів цієї події;
2) приблизне пояснення окремих сторін, елементів цієї події;
3) чітке пояснення всіх сторін, всіх елементів цієї події.

6. Які прийоми логічного мислення використовуються при побудові версій:
1) повторний огляд місця події;
додатковий допит свідків;
додатковий допит підозрюваних;
повторне призначення експертизи;
2) аналіз, синтез, індукція, дедукція;
3) додатковий огляд речових доказів;
додатковий відбір зразків;
огляд всіх речових доказів із застосуванням всіх технічних засобів.

7. Принципи планування:
1) стабільність, повнота, простота;
2) масштабність, об’єктивність, гарантованість;
3) динамічність, індивідуальність, конкретність.

8. При плануванні слідчий використовує ряд елементів, таких як:
1) вивчення 6наявних фактичних даних;
висування версій;
визначення кола слідчих дій;
корегування планом;
2) затвердження плану керівником відділу;
визначення кола підозрюваних осіб;
висування загальної версії;
допит підозрюваних осіб.
3) вивчення непередбачених обставин по справі;
виклик свідків по справі;
виклик підозрюваних по справі;
корегування слідчих дій.

9. Слідчий огляд – це:
1) самостіійна слідча дія, котра проводиться після порушення кримінальної справи;
2) не самостійна слідча дія, котра проводиться до порушення кримінальної справи;
3) самостійна слідча дія, котра проводиться до порушення кримінальної справи.

10. Слідчий має право залучати до участі в огляді:
1) тільки спеціаліста-криміналіста;
2) тільки судмедексперта та спеціаліста-криміналіста;
3) відповідного спеціаліста-криміналіста;
судмедексперта;
товарознавця та ін.

11. До загальних положень тактики слідчого огляду відноситься:
1) частковий огляд;
об’єктивність огляду;
полідовність огляду;
методичність огляду;
2) послідовність огляду;
активність огляду;
методичність огляду;
повнота огляду;
об’єктивність огляду;
своєчасність огляду;
3) частковий огляд;
повторний огляд;
методичність огляду;
об’єктивність огляду;
своєчасність огляду.

12. Класифікація видів слідчих оглядів:
1) слідчі огляди за об’єктом;
слідчий огляд за часом;
слідчий огляд за об’єктом;
2) слідчі огляди транспорту;
слідчі огляди за місцем;
повторний слідчий огляд;
3) слідчий огляд за об’єктом;
слідчий огляд помешкань;
слідчий огляд трупів.

13. Місце події – це:
1) приміщення або ділянка території, де безпосередньо було скоєно злочин, хоча сліди цього злочину можуть бути виявлені в іншому місці або в декількох місцях;
2) приміщення або ділянка території, де безпосередньо виявлені сліди, які вказують на інше місце скоєння злочину;
3) приміщення або ділянка місцевості, в межах якої знайдено сліди скоєння злочину.

14. Стадії огляду трупа:
1) початковий огляд, загальний огляд;
2) повторний огляд, загальний огляд;
3) загальний огляд, детальний огляд.

15. Стадії огляду місця події:
1) робоча стадія, висування версій, заключна стадія;
2) підготовча, робоча, заключна; версії про ОМП; Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при ОМП;
3) підготовча, робоча, висування версій, заключна стадія.

16. Слідчі огляди за часом поділяються на:
1) загальний, повторний;
2) початковий, повторний;
3) детальний, початковий.

17. Робоча стадія огляду місця події складається з:
1) загального огляду, детального огляду;
2) першочергового огляду, повторного огляду;
3) першочергового огляду, детального огляду.

18. Способи огляду місця події:
1) паралельний, лінійний, дуговий;
2) лінійний, фронтальний, паралельний;
3) концентричний, ексцентричний, фронтальний.

19. Система криміналістичної техніки складається з:
1) історії криміналістики;
криміналістичної тактики;
криміналістичної методики;
2) Загальні положення;
принципів планування;
висування версій;
призначення криміналістичних експертиз;
кримінаілстичної реєстрації;
криміналістичної фоноскопії;
3)Загальні положення:
Криміналістична фотографія, відеозапис;
Габітоскопія;
Криміналістичне дослідження зброї;
Криміналістичне дослідження документів;
Техніко-кримінеалітсичне дослідження документів;
Криміналістична фоноскопія;
Криміналістична одорологія;
Криміналістичне дослідження речовин і матеріалів;
Криміналістична реєстрація.

20. Завдання, що вирішуються із застосуванням техніко-криміналістичних засобів і методів:
1) планування при розслідуванні злочинів;
висування версій при розслідуванні злочинів;
взаємодія між органами дізняння та слідства;
законність при розслідуванні злочинів;
2) виявлення, фіксація, вилучення різноманітних слідів і інших об’єктів;
накопичення, обробка і використання інформації, що має криміналітсичне значення і містить в собі сліди злочину;
попереднє і експертне дослідження різноманітних об’єктів, у тому числі речових доказів;
наукова організація роботи слідчих, експертів, суддів.
призначення судових експретиз;
винесення постанови на призначення експертиз;
зберігання речових доказів;
законність при збиранні речових доказів.

21. В процесі розкриття і розслідування злочинів суб’єктами застосування криміналістичної техніки є:
1) слідчі (при провадженні слідчих дій);
спеціалісти (експерти при провадженні слідчих дій чи оперативно-розшукових заходів);
оперативні працівники (при проведенні оперативно-розшукових заходів).
2) судді (при розгляді кримінальних справ);
прокурори (при участі в розгляді кримінальних справ у судовому засіданні);
працівники ДАІ (при ДТП);
3) оперативні працівники (при проведенні затримання підозрюваного в скоєнні злочину);
4) працівники інспекції по справах неповнолітніх (при постанові неповнолітнього на облік);
5) працівники органу дізнання (при передачі справи до суду).

22. Непомітні або слабопомітні сліди рук виявляються за допомогою:
1) електронно-оптичних приладів (інфрачервоні промені);
2) мілкодисперсних порошків (оксид міді, свинцю, графіту та ін.);
3) ультрафіолетових променів.
23. Для виявлення металевих об’єктів використовують:
1) набори дзеркал з підсвіткою;
2) мікроскопи;
3) ультрафіолеові освілювачі;
4) металошукачі, магнітні шукачі-під’ємники.

24. Трупи та їх частини виявляються за допомогою:
1) інфрачервоних променів;
2) ультрафіолетових променів;
3) шумів;
4) магнітних шукачів;
5) пристрою типу “Пошук”.

25. Система загально-експертних методів дослідження включає в себе:
1) методи аналізу зображень;
методи морфологічного аналізу;
методи аналізу структури;
методи вивчення фізичних, хімічних та інших властивостей;
2) методи вимірювання;
методи фотографування;
методи порівняння;
методи дослідження;
3) методи ультрафіолетової мікроскопії;
методи інфрачервоної мікроскопії;
методи стереоскопічної мікроскопії.

26. Стереоскопічна мікроскопія дозволяє бачити предмет:
1) прямим;
2) кривим;
3) ввігнутим;
4) рівним;
5) об’ємним.

Задача
Частини виявленого трупа загорнені в білизну з міткою пральні. По документах пральні встановлено особу, якій видавався даний номер. Проведеною перевіркою у відношенні цієї особи, його знайомих і родичів даних про причетність кого-небудь з них до вбивства отримано не було. Які додаткові заходи варто почати для встановлення вбивці?

Задача
У звязку з перебуванням районного судово-медичного експерта у відпустці і відсутністю в селі лікаря, слідчий запросив, як фахівця для участі в огляді трупа місцевого фельдшера. Чи допустимо це?

Задача
У прцесі огляду місця крадіжки з квартири, слідчий звернув увагу на те, що замкнені сховища (шафи, валізи) не розкриті. Він запропонував власникам
відкрити їх для огляду. Але ті відмовились зробити це. Тоді слідчий сам розкрив сховища і оглянув їх. Чи правильні дії слідчого? Якщо ні, то як він повинен був діяти?

Задача
Убитий 89-літній чоловік. Перевірка його способу життя, характеру і звязків не дозволила виявити мотиви і осіб, що могли б бути зацікавлені в його смерті.
Які в звязку з цим додаткові версії слід висунути?

Задача
У нічний час в приміщенні заміського пункту ДАІ вбитий працівник міліції, у якого вкрали пістолет. Слідів боротьби в приміщенні немає. Загиблий характеризується як ретельний і рішучий співробітник, що сумлінно відносився до своїх обовязків. Які версії варто висунути про осіб, що зробили вбивство?

Задача
При проведенні освідування повязаного з оголенням тіла обвинувачений заперечив проти участі в ньому лікаря-жінки. Чи повинен слідчий враховувати його заперечення? Чи поширюється на лікаря вимога про відповідність статі при проведені огляду, супроводжуваного оголенням особи?

Задача
У звязку з тим, що виникла необхідність одночасного дослідження слідів на тілі та одязі доставленого громадянина, слідчий виніс постанову про його освідування і провів огляд одягу і тіла, відобразивши отримані результати в протоколі освідування. Чи правомірні дії слідчого і чи правильно вони оформлені?

Задача
При освідуванні підозрюваного на його тілі були виявлені тілесні пошкодження що чітко відображають форму й інші ознаки предмета, який їх залишив. Для вилучення цих слідів слідчий скористався пастою „К” Чи припустиме використання подібних контактних засобів для вилучення слідів, виявлених на тілі особи, яку освідчують?

Задача
Потрібно було провести освідування підозрюваного з оглядом усього його тіла. Коли слідчий повідомив йому про це, той категорично відмовився піддаватися огляду, повязаному з оголенням. Як слід вчинити слідчому? Чи можливий примусовий огляд особ

Задача
Слідчий визнав необхідним провести попереднє дослідження цінних паперів, вилучених у ході огляду місця події в квартирі потерпілого, з метою виявлення на наїповерхні слідів їх поверхні слідів пальців рук злочинця, який, за припущенням слідчого, міг торкатись цих паперів. Які науково-технічні засоби знаходяться у слідчому портфелі для вирішення даної задачі.

Задача
Первинний обшук у квартирі особи, підозрюваної в скупці і перепродажі виробів з дорогоціних металів не дав результатів. До участі в повторному обшуку слідчий залучив ювеліра, столяра і сантехніка. У якій ролі вони повинні виступати – фахівців, чи технічних помічників слідчого?

Задача
В процесі розслідування слідчий встановив, що викрадене може бути заховано в приміщенні діючої церкви і виніс постанову про проведення обшуку. Коли він ознайомив священника з постановою, той заявив, що оскільки церква відокремлена від держави, проведення обшуку є неправомірним. Чи правильно він діяв?

Задача
Після оголошення постанови про проведення обшуку слідчий і оперативні працівники у присутності підозрюваного почали обмірковувати план організації пошуку (де і що може бути заховане, у якій послідовності і які саме предмети варто оглянути, які прийоми і засоби потрібно використати для виявлення розшукуваного і т.д.), спостерігаючи за реакцією на зміст їхньої розмови. Що це за прийом і чи правомірне його застосування?

Задача
У ході обшуку дружина підозрюваного підійшла до ліжка і узявши якийсь невеликий предмет сховала його у себе в одязі. Свій вчинок вона мотивувала інтимністю даного обєкта.На пропозицію слідчого видати його, вона відмовиласьвідмовилась. Відмовилась. Тоді був проведений її особистий обшук. Чи правомірні дії слідчого? Якщо ні, то якими вони повинні бути в даній ситуації?

Задача
Ознайомившись з затриманою по його постанові кориспонденцією, слідчий встановив, що тільки один з чотирьох листів має відношення до розслідуваної справи і склав протокол виїмки цього листа, не згадавши про три інші. Чи потрібно вказувати в протоколі про факт ознайомлення з цими листами, чи ні?

Задача
Коли слідчий прибув на квартиру обвинуваченої в справі про розкрадання державної власності, її батьки, що проживають разом з нею заявили, що усі свої речі вона забрала безпосередньо перед арештом і в квартирі залишилися лише речі, що належать їм. Тому майна, на яке міг би бути накладений арешт, у їхній квартирі немає. Як повинен діяти слідчий для вирішення питання про накладення арешту на майно обвинуваченої?

Задача
Під час допиту, коли слідчий для викриття підозрюваного в дачі неправдивих предявив докази, той заявив, що хворий і просить припинити допит. Слідчий сказав, що якби допитуваний був дійсно хворий, то сказав би про це, зявившись на допит, а в даний момент його заява про нездужання є спробою ухилитись від розмови, зміст якої був для нього несподіваним і продовжив допит. Чи правильне рішення слідчого?

Задача
Обвинувачений відмовлявся давати показання про свого спільника, що переховувався. Тоді слідчий предявив йому виявлену при обшуку переписку його дружини зі спільником, що свідчила про наявність між ними інтимного звязку. Ознайомившись з нею обвинувачений повідомив про місце знаходження спільника. Чи правомірно з етичної точки зору використання подібних даних?

Задача
У процесі перевірки показань на місці здійснювалась кінозйомка.Для повноти відображення руху групи за вказівкою особи, чиї показання перевіряються, напрямків проходження, демонстрації їм різних дій і т.п. оператор, що робив зйомку, розташувався попереду групи. Чи не допущені при цьому порушення тактичних правил перевірки показань на місці?

Задача
При перевірці показань на місці двох свідків, що були однакові по змісту (у цілому і в деталях) слідчий здійснив її з обома одночасно. Чи припустимо це? Якщо ні, то чому?

Задача
На руці трупа, витягнутого з води, знаходився годинник, що зупинився. Час настання смерті який визначив судово-медичний експерт і час на який вказує годинник істотно розрізняються. Як установити період часу зупинки годинника від моменту його занурення у воду?Критерії оцінювання знань для заочної форми навчання
Основними завданнями контролю знань слухачів є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни “Криміналістика”. При цьому контрольні заходи мають стимулювати: систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань за місцем роботи; сформувати навики відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації.
Оцінювання знань слухачів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань за 5 бальною шкалою.
Підсумковий контроль (екзамен) з дисципліни „Криміналістика” проводиться за навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною програмою дисципліни у повному обсязі за два семестри.
Екзамен проводиться в усній формі. Кожен білет містить 2 теоретичних питання і 1 тестове завдання. Отже, максимальна кількість балів, яку слухач може отримати на семестровому екзамені – 5 балів.

Критерії оцінювання знань та розподіл балів за рейтинговою системою
Основними завданнями контролю знань студентів є оцінювання засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок з дисципліни “Криміналістика”. При цьому контрольні заходи мають стимулювати: систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом, забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань за місцем роботи; сформувати навики відповідального ставлення до своїх обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань за 100 бальною шкалою.
Для оцінки знань зміст дисципліни поділяється на 3 модулі. Перший модуль включає три змістових модулів (ЗМ).
ЗМ 1 включає п’ять тем:
Тема 1. Історія розвитку криміналістики.
Тема 2. Предмет, завдання і система кримвналістики.
Тема 3. Злочинна діяльність як об’єкт вивчення.
Тема 4. Криміналістика і інші науки.
Тема 5. Методи криміналістики.
ЗМ2 охоплює тринадцять тем :
Тема 6: Загальні положення криміналістичної техніки.
Тема 7: Криміналістична ідентифікація і діагностика.
Тема 8: Криміналістичне дослідження документів.
Тема 9: Трасологія.
Тема 10. Судова балістика і вибухова техніка
Тема 11. Встановлення особи за ознаками зовнішності
Тема 12. Судова одорологія
Тема 13. Кримінальна реєстрація
ЗМ3 Тактика проведення першочергових слідчих дій
Тема 14: Загальні положення криміналістичної тактики.
Тема 15: Криміналістична версія і планування розслідування;
Тема 16: Слідча ситуація і тактичне рішення;
Тема 17: Слідчий огляд;
Тема 18: Обшук і виїмка;

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами ЗМ 1-3 - 40 балів за поточну роботу. Оцінка поточної роботи включає: оцінку активності на семінарських та практичних заняттях + оцінки за індивідуальні та самостіні завдання, зокрема за Т1 – 2 бали + Т2 – 2 бали + Т3 – 0,5 балів + Т4 – 2,5 бали + Т5 – 1 бал + Т6 – 0,5 балів + Т7 – 2 бали + Т8 – 4 бали + Т9 – 4 бали + Т10 – 1 бал + Т11 – 1 бал + Т12 – 1 бал + Т13 – 2,5 балів + Т14 – 0,5 балів + Т15 – 2 бали + Т16 – 2 бали + Т17 – 4,75 балів + Т18 – 6,25 балів.

Після вивчення Модулів 1, 2, 3 проводяться письмові контрольні заходи. Завдання включають по 2 теоретичних питання та 1 тестове завдання. Максимальна оцінка за контрольний захід може дорівнювати 10 балам. Теоретичні питання оцінюються максимальною кількістю 6 балів, правильна відповідь на тестове завдання – максимальною кількістю 4 бали.

Підсумкова оцінка з контрольного заходу першого модулю – 10 балів

Від 1 до 3 балів
FX- оцінка “незадовільно”

Від 4 до 6 балів
DE –оцінка “задовільно”

Від 7 до 8 балів
BC – оцінка “добре”

Від 9 до 10 балів
А – оцінка відмінно”

Підсумкова оцінка з першого модулю = поточний контроль + контрольний захід: максимальна кількість балів, яка може бути набрана студентом на цьому етапі – 50 балів = (Т1 – 2 бали + Т2 – 2 бали + Т3 – 0,5 балів + Т4 – 2,5 бали + Т5 – 1 бал + Т6 – 0,5 балів + Т7 – 2 бали + Т8 – 4 бали + Т9 – 4 бали + Т10 – 1 бал + Т11 – 1 бал + Т12 – 1 бал + Т13 – 2,5 балів + Т14 – 0,5 балів + Т15 – 2 бали + Т16 – 2 бали + Т17 – 4,75 балів + Т18 – 6,25 балів) + контрольний захід 10 балів

Від 0 до 16 балів
F - оцінка “1”

Від 17 до 24 балів
FX – оцінка “2”

Від 25 до 29 балів
E – оцінка “3”

Від 30 до 34 балів
D – оцінка “3,5”

Від 35 до 39 балів
C - оцінка “4”

Від 40 до 44 балів
B - оцінка “4”

Від 45 до 50 балів
A - оцінка “5”


Другий модуль включає змістовний модуль ЗМ4.
ЗМ4 включає теми:

Тема 19: Допит і перевірка показань на місці
Тема 20: Пред’явлення для впізнання
Тема 21: Сдідчий експеримент
Тема 22: Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів
Тема 23: Взаємодія процесів розслідування
Тема 24: Використання оперативно-розшукових даних при розслідуванні злочинів
Тема 25: Використання допомоги населення і засобів масової інформації при розслідуванні

Підсумкова оцінка з контрольного заходу другого модулю (ЗМ4) – 25 балів (Т19 – 5,9 балів + Т20-21 – 6,8 балів + Т22-23 – 5,8 балів + Т24 – 0,4 балів + Т25 – 0,5 балів) + контрольний захід 5 балів

Від 0 до 16 балів
F - оцінка “1”

Від 17 до 24 балів
FX – оцінка “2”

Від 25 до 29 балів
E – оцінка “3”

Від 30 до 34 балів
D – оцінка “3,5”

Від 35 до 39 балів
C - оцінка “4”

Від 40 до 44 балів
B - оцінка “4”

Від 45 до 50 балів
A - оцінка “5”


Третій модуль включає змістовний модуль ЗМ5.


ЗМ5 включає теми:

Тема 26: Загальні положення криміналістичної методики;
Тема 27: Криміналістична характеристика злочинів;
Тема 28: Розслідування злочинів проти життя і здоров’я громадян;
Тема 29: Розслідування злочинів проти власності;
Тема 30: Розслідування податкових злочинів.
Тема 31: Розслідування посадових злочинів
Тема 32: Розслідування злочинів проти громадської безпеки і здоров’я населення
Тема 33: Особливості розслідування організованої злочинної діяльності
Тема 34: Позавидові методики
Після вивчення ЗМ 4 проводиться контрольний захід, який включає 2 теоретичні питання та тестове завдання. Теоретичні питання оцінюються максимальною кількістю 6 балів, тести 4 бали. Максимальна оцінка за контрольний захід може дорівнювати 10 балам.

Підсумкова оцінка з контрольного заходу третього модулю (ЗМ5) – 25 балів (Т26-27 – 5,8 балів + Т28 – 0,4 балів + Т29 – 3,4 балів + Т30 – 5,9 балів + Т31 – 3,4 балів + Т32 – 0,9 балів + Т33 – 0,4 балів + Т34 – 0,4 балів) + контрольний захід 5 балів

Від 0 до 16 балів
F - оцінка “1”

Від 17 до 24 балів
FX – оцінка “2”

Від 25 до 29 балів
E – оцінка “3”

Від 30 до 34 балів
D – оцінка “3,5”

Від 35 до 39 балів
C - оцінка “4”

Від 40 до 44 балів
B - оцінка “4”

Від 45 до 50 балів
A - оцінка “5”


Підсумковий контроль (екзамен) з дисципліни „Криміналістика” проводиться за навчальним матеріалом, визначеним робочою навчальною програмою дисципліни у повному обсязі за два семестри.
До складання підсумкового контролю не допускаються студенти, які за підсумками трьох модулів набрали в сумі менше 25 балів. Якщо студент набрав за підсумками трьох попередніх модулів менше 25 балів – він буде недопущений до екзамену, а також повинен буде відпрацювати індивідуально для отримання необхідного прохідного балу на екзамен за рішенням апеляційної комісії/або в ході повторного навчання.
Підсумковий екзамен є обов’язковим для студентів, які за результатами трьох попередніх модульних контролів були атестовані за державною оцінкою «задовільно», «добре», «відмінно». Підсумковою оцінкою з дисципліни, в цьому випадку, є сумарна модульна оцінка з дисципліни.
Семестровий екзамен проводиться в усній формі. Кожен білет містить 2 теоретичних питання, які оцінюються максимальною кількістю 40 балів (2х20=20); 1 тестове завдання, яке оцінюються максимальною кількістю 10 балів. Отже, максимальна кількість балів, яку студент може отримати на семестровому екзамені – 50 балів.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати на екзамені – 100 балів.
У підсумку:

Від 0 до 34 балів
Ступінь F – «неприйнятно» з оцінкою «1»

Від 35 до 49 балів
Ступінь FX – «незадовільно» з оцінкою «2»

Від 50 до 59 балів
E – «достатньо» з оцінкою «3»

Від 60 до 69 балів
D – «задовільно» з оцінкою «3,5»

Від 70 до 79 балів
C – «добре» з оцінкою «4»

Від 80 до 89 балів
B – «дуже добре» з оцінкою «4,5»

Від 90 до 100 балів
А – «відмінно» з оцінкою «5»


Питання для підготовки до контрольних заходів

Перелік питань до змістовного ЗМ І:

Історія виникнення та розвитку криміналістики в Україні. Історія виникнення криміналістичних закладів на Україні, їх сучасна система.
Предмет, завдання та система криміналістики.
Криміналістика та інші науки.
Спеціальні методи криміналістики.
Поняття злочинної діяльності.
Методи вивчення злочинної діяльності.
Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.
Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.
Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.
Поняття криміналістичної ідентифікації.
Об’єкти ідентифікації.
Криміналістична діагностика.
Види криміналістичної ідентифікації та діагностики.
Форми криміналістичної ідентифікації та діагностики.
Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їхнє криміналістичне значення.
Сліди людини (антропоскопія).
Сліди знарядь зламу, інструментів.
Типи папілярних узорів.
Використання слідів пальців рук для розшуку злочинця.
Властивості папілярних ліній в трасології.

Перелік питань до змістовного ЗМ І-ІІ:

Історія виникнення та розвитку криміналістики в Україні. Історія виникнення криміналістичних закладів на Україні, їх сучасна система.
Предмет, завдання та система криміналістики.
Злочинна діяльність як об’єкт криміналістичного вивчення.
Криміналістика та інші науки.
Методи криміналістики.
Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.
Поняття криміналістичної ідентифікації. Об’єкти ідентифікації.
Поняття криміналістична діагностика. Види і форми криміналістичної діагностики.
Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їхнє криміналістичне значення.
Сліди людини (антропоскопія). Сліди знарядь зламу, інструментів.
Стадії огляду місця події.
Поняття, сутність та види слідчого огляду. Завдання слідчого огляду та його роль в розкритті та розслідуванні злочинів.
Поняття, мета, значення, принципи і види криміналістичних версій і планування.
Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ. Оперативно-довідкові обліки, їх організація і використання.
Криміналістичне дослідження письма, техніко-криміналістичне дослідження документів.
Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження.
Криміналістична одорологія. Процесуальні аспекти використання запахових слідів.
Словесний портрет і його використання в розкритті злочинів.
Поняття судової балістики і її значення для розкриття та розслідування злочинів.
Поняття та види злочинів здійснених шляхом вибуху.

Перелік питань до змістовного ЗМ ІІІ:

Історія виникнення та розвитку криміналістики в Україні. Історія виникнення криміналістичних закладів на Україні, їх сучасна система.
Поняття, предмет та завдання криміналістики.
Зв’язок криміналістики з іншими науками.
Сліди людини (антропоскопія).
Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.
Призначення експертизи по дослідженню документів.
Поняття судової балістики і її значення для розкриття та розслідування злочинів.
Поняття криміналістичної версії. Види версій, класифікація, її побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
Підготовча стадія огляду місця події.
Підготовка матеріалів і призначення експертизи.
Ексгумація трупа.
Пред’явлення для впізнання людей.
Проведення виїмки.
Тактика допиту свідків і потерпілих.
Підготовка до проведення обшуку.
Поняття і види впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.
Перевірка показань на місці.
Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.
Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан, перспективи розвитку.

Перелік питань до змістовного ЗМ ІV-V:

Виникнення та розвиток науки криміналістики на України і у світі.
Система криміналістики.
Техніко-криміналістичне дослідження документів.
Поняття і загальні положення трасології. Класифікації слідів і їх криміналістичне значення.
Виникнення, поняття, зміст та правові основи кримінальної реєстрації.
Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду.
Загальні положення тактики слідчого огляду.
Версії при огляді місця події.
Поняття, цілі та види обшуку і виїмки.
Поняття, види і загальні правила допиту.
Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених.
Поняття, види впізнання. Впізнання людей і предметів.
Поняття, завдання і значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
Місце і роль оперативно-розшукової діяльності в системі засобів боротьби зі злочинністю. Поняття оперативно-розшукових заходів.
Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів і груп злочинів.
Криміналістична характеристика розкрадань у сфері економіки.
Тактика і методика провадження окремих слідчих дій по податкових злочинах.
Виникнення, поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.
Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем. Перевищення влади або службових повноважень.


Тестові завдання та задачі для самоконтролю

1.Вкажіть задачі науки криміналістики?
а) боротьба зі злочинністю;
б) вивчення закономірностей слідоутворення;
в) вивчення злочинної діяльності;
г) розробка засобів і методів збирання дослідження і використання доказової інформації.

2. Вкажіть серед вказаних тактичні прийоми?
а) висунення слідчих версій;
б) пред’явлення доказів допитуваному по висхідний силі;
в) підбір об’єктів для пред’явлення при впізнанні;
г) прослуховування магнітофонного запису допитуваним.

3. До методики розслідування якої групи злочинів відносяться податкові злочини?
а) злочини проти держави;
б) злочини проти власності;
в) господарські злочини;
г) злочини проти порядку управління.

4. Чим визначається ідентифікаційна значимість ознаки?
а) частотою використання;
б) розміром;
в) характером (загальний або індивідуальний);
г) зовнішньою побудовою.

5. Яки види експертиз найбільш характерні для розслідування податкових злочинів?
а) авторознавчі;
б) інженерно-технічні;
в) судово-бухгалтерські;
г) технічного дослідження документів.

6. Які з перелічених факторів впливають на розслідування злочинів минулих років?
а) протидія слідству;
б) фактор часу;
в) помилки раніше проведеного слідства;
г) досвід слідчих.

7. Що із наведеного може являтися об’єктом ідентифікації?
а) труп;
б) грунт;
в) пістолет;
г) зерно.

8. Що відноситься до тактики слідчих дій ?
а) підготовка до проведення слідчих дій;
б) оцінка отриманих результатів;
в) прийоми здійснення слідчих дій;
г) фіксація результатів слідчих дій.

9. Чим зумовлюються направлення розслідування хабарництва ?
а) розміром хабара;
б) службовим положенням;
в) характером інформації на момент рішення питання про порушення кримінальної справи;
г) присутністю факту передачі хабара.

10. Вкажіть серед наведених вільні зразки почерку ?
а) автобіографія з особової справи;
б) лист родичеві річної давнини;
в) заява про прийняття на роботу;
г) власноручно написаний протокол допиту.

11. Чи можуть висувати версії потерпілі та свідки ?
а) можуть ;
б) не можуть;

12. Які невідкладні дії необхідно провести при затримані злочинця на місці крадіжки?
а) огляд місця події;
б) особовий обшук затриманого;
в) освідування затриманого;
г) допит затриманого.
13. Чи є спеціальний криміналістичний облік, призначений для розкриття податкових злочинів?
а) так;
б) ні.

14. Вкажіть принципи планування розслідування?
а) достовірність;
б) динамічність;
в) індивідуальність;
г) реальність.

15. Які питання можуть бути поставлені перед судово-медичним експертом при розслідуванні грабежів та розбоїв?
а) взаємо положення потерпілого і злочинця при нанесені тілесних ушкоджень;
б) чи відповідають пошкодження показанням по знаряддя (зброю), яким нанесено пошкодження;
в) давність нанесення пошкодження;
г) можливість отримання тілесних пошкоджень при вказаних обставинах.

16. Хто з українських криміналістів найбільш вагомий вклад в дослідження проблем психології слідчої діяльності?
а) Альонін Ю. П. ;
б) Гончаренко В. І. ;
в) Коновалова В. Є. ;
г) Сегай М. Я.

17. Вкажіть цілі огляду місця події?
а) Виявлення обставин розслідування місця події;
б) виявлення та фіксація слідів злочину;
в) отримання інформації для висування версії;
г) отримання даних для організації розшуку злочинця по „гарячим слідам”.

18. Що являє собою спростування алібі підозрюваного?
а) доказує його винність;
б) свідчить про можливість причетності до скоєння злочину;
в) інформацію яка потребує додаткової перевірки.

19. До якої групи відносяться спостереження, порівняння, експеримент?
а) загальні методи;
б) спеціальні методи;
в) власне криміналістичні методи;

20. Чи допустимо викладення в протоколі огляду висновків, які склалися у слідчого при огляді та аналізі обстановки місця полії?
а) допустимо;
б) недопустимо;

21. Куди слід направити запити в зв’язку з пропалою безвісті особою?

а)медичні установи;
б)органи міліції;
в)громадські організації;
г)військкомати.

22. Цілі використання даних про спосіб скоєня злочину?
а) для розкриття злочинів;
б) для розшуку злочинців;
в) для попередження злочинів;
г) для розробки криміналістичних рекомендацій.

23. Перевірка яких обставин неможлива без участі особи, свідчення якої перевіряються?
а) можливість виконання повних дій;
б) наявність професійних навиків;
в) можливість сприйняття фактів та явищ;
г) можливість існування явищ.

24. Які зразки підлягають вилученню з місця вилучення трупа?
а) грунт;
б) кров;
в) волосся;
г) запах.

25. В яких перерахованих випадках встановлено тотожність?
а) слід пальця залишив Г.;
б) руйнування перепони здійснене за допомогою сокири;
в) записка написана С.;
г) на волоссі Н. знайдені сліди пороху.

26. Що є підставою для вскриття підлоги і при проведенні обшуку?
а) показання пошукових приладів;
б) сліди свіжого ремонту;
в) виявлення пустот шляхом простукування;
г) реакція осіб у яких проводиться обшук на пошукові дії слідчого.

27. Які факти впливають на характер первинних слідчих дій в справах про вбивство?
а) час настання смерті;
б) час, який пройшов з моменту скоєння злочину;
в) зміст вихідної інформації;
г) відомості про особу потерпілого.

28. Які види слідів можуть містити інформацію про професію і род занять особи?
а) сліди рук;
б) сліди зламу;
в) сліди транспорту;
г) ознаки почерку і письма.

29. Чи можливо пред’явлення для впізнання одночасно декілька осіб?
а) так;
б) ні;

30. Які з вказаних елементів відносяться до криміналістичної характерстики злочинів?
а) спосіб скоєння злочину;
б) типові слідчі ситуації при розслідуванні;
в) тактика виконання слідчих дій;
г) данні про особливість злочинця.

1. В яких закладах і де в Україні проводяться наукові дослідження з
криміналістики в сучасних умовах?
1) У науково – дослідних інститутах судових експертиз
Міністерства юстиції України;
2) У Державному науково – дослідному експертно –
криміналістичному центрі МВС України;
3) У Львівському і Одеському центрах вивчення організованої
злочинності;
4) У науково – дослідному інституті проблем боротьби зі
злочинністю Національної академії служби безпеки України.

2. Хто був засновником криміналістики і хто започаткував термін
“криміналістика”?
1) Генрі Фолдс;
2) Едвард Генрі;
3) Альфонс Бартильон;
4) Ганс Гросс.

3. Чи відвідував Ганс Гросс територію України?
1) Да;
2) Ні.

4. В якому році Ганс Гросс видав одну із перших своїх праць по
криміналістиці і як її назвав?
1) в 1868 “Огляд місця події”;
2) в 1876 “Обшук і виїмка”;
3) в 1892 “Керівництво для судових слідчих, як система
криміналістики”;
4) в 1889 “Роль судового слідчого в розкритті злочинів”.

5. Який рік вважається роком проголошення криміналістики, як
самостійної науки?
1) 1870 рік;
2) 1873 рік;
3) 1892 рік;
4) 1880 рік.

6. Чи видавалась книга Ганса Гроса в Росії?
1) Да;
2) Ні.

7. В якому році видавалась книга Ганса Гроса в Росії?
1) в 1885 році;
2) в 1888 році;
3) в 1895 році;
4) в 1901 році.

8. Хто створив перший в світі криміналістичний музей і в якому місці?
1) Роберт Гендель в м.Берлін
2) Рудольф Аргибальт Рейс в м. Прага.
3) Ганс Гросс в м. Граці, Австрія.
4) Вільям Гершель в м. Лондоні.

9. Хто із числа російських вчених-криміналістів також являється одним
із засновником криміналістики в Росії?
1) Колмаков Віктор Павлович
2) Сальнов Олексій Андрійович
3) Бурінський Євген Федорович
4) Голунський Сергій Олександрович.

10. Коли вперше в світі виникла фотографія і хто є її засновником?
1) 8 липня 1923 року –Громов Володимир Устимович, Зюськін
Микола Михайлович
2) 15 серпня 1913 року –Галунський Сергій Олександрович
3) 23 вересня 1842 року –Тіхенко Сергій Іванович, Мітрігєв Степан
Петрович, Едвард Генрі
4) 7 січня 1839 року –Жозеф Нісфоро Ньепес (Франція), Луї Ісаак
Дагор(франція), Орокс Талій(Англія)

11. Коли і де були виготовлені перші знімки?
1) 1840-1841 рр. в м. Лондоні;
2) 1843-1844 рр. в Бельгії “Тюрма Форест”;
3) 1845-1846 рр. в м. Парижі;
4) 1847-1848 рр. в м. Петербурзі.

12. Хто був засновником судово-дослідної фотографії?
1) Жозеф Нісфоро Ньєпсе (Франція);
2) Луї Ісаак Дагер (Франція);
3) Фоке Талбот (Англія);
4) Бурінський Євген Федорович.

13. Що сконструював Бурінський Є.Ф. по судово-дослідницькій
фотографії?
1) Сконструював цілу систему методів фотографічного дослідження
документів;
2) Сконструював крупно форматні фотоапарати для зйомки місця
злочину;
3) Сконструював спеціальну установку для впізнавальної зйомки
злочинців;
4) Ввів в практику сигналістичну (впізнавальну) фотографію.

14. Засновником якого виду експертизи був Бурінський Є.Ф.?
1) Дактилоскопічної експертизи;
2) Тросологічної експертизи;
3) Почеркознавчої експертизи;
4) Технічної експертизи документів.

15. В якому році і яка була видана фундаментальна праця Бурінського
Є.Ф.?
1) Використання велико – форматних фотоапаратів для зйомки
місця злочину, в 1898 році;
2) Впізнавальна зйомка злочинців як елемент розкриття злочинів, в
1899 році;
3) Впізнавальна фотозйомка на місці скоєння злочину, в 1900 році;
4) ”Судова експертиза документів”, в 1903 році.

16. Хто із російських вчених – криміналістів за особисті кошти створив в
Петербурзі перший судово – експертий заклад?
1) Бокаріус Микола Сергійович;
2) Потапов Сергій Миколайович;
3) Вінберг Абрам Ілліч;
4) Бурінський Євген Федорович.

17. Хто із активних засновників криміналістики, першим запропонував
такий науковий метод як метод «словесного портрету»?
1) Едвард Генрі (Англія);
2) Френсіс Гальтон (Англія);
3) Бурінський Євген Федорович (Росія);
4) Альфонс Бартільон (Франція).

18. В якому році і в якій країні вперше був застосований метод
ідентифікації?
1) Франція в 1884 році;
2) Аргентина в 1888 році;
3) Бельгія в 1886 році;
4) Португалія в 1882 році.

19. Які ще методи в криміналістиці розробив Бартільон?
1) Дактилоскопічний метод криміналістичної реєстрації;
2) Ввів в практику сигналестичну (впізнавальну) фотографію;
3) Розробив метричну фотозйомку на місці скоєння злочину;
4) Розробив методологічні основи проведення технічної експертизи
документів.

20. Коли вперше в Росії була введена дактилоскопія?
1) В 102 році;
2) В 1900 році;
3) В 1906 році;
4) В 1910 році.

21. Коли і в яких містах вперше було проведено дві дактилоскопічні
експертизи?
1) 7 серпня і відповідно 12 вересня 1907 року в м. Петрограді і м.
Харкові;
2) В 1909 році в м. Варшаві і 1911 році в м. Одеса;
3) В 1910 році в м. Москва і в 1912 році в м. Києві;
4) В 1913 році в м. Єкатеринбурзі і в 1915 році в м. Калузі.

22. Коли і де вперше в Росії були створені кабінети Науково – судових
експертиз?
1) В 1912 році в м. Одесі і м. Києві;
2) В 1916 році в м. Петрограді;
3) В 1914 році в м. Варшаві;
4) В 1915 році в м. Калуга.

23. Із яких відділів складались ці кабінети Науково – судових експертиз?
1) Фотографічний відділ;
2) Кримінально – технічний відділ;
3) Відділ почеркознавчої судової експертизи;
4) Хімічний відділ.

24. В якому році і де на Україні були створені кабінети Науково – судової
експертизи?
1) В 1923 році в м. Києві;
2) В 1923 році в м. Харкові;
3) В 1923 році в м. Одесі;
4) В 1925 році в м. Одесі.

25. Яким критеріями характеризується стан розвитку криміналістики в
Україні?
1) Формуванням загальної теорії криміналістики;
2) Розробкою і впровадженням сучасних науково – технічних
засобів і інформаційних технологій в практиці боротьби зі
злочинністю;
3) Вдосконаленням прийомів криміналістичної тактики;
4) Формуванням певних наукових шкіл криміналістів.

26. Чи видавались в Україні підручники з криміналістики для студентів
вищих юридичних закладів і факультетів?
1) так;
2) ні.

27. За редакцією яких вчених – криміналістів були видані підручники з
криміналістики і коли?
1) Колмакова В.П. в 1973 році;
2) Шепітько В.Ю. в 1995 році;
3) Фрідман І.Я.в 1998 році;
4) Журавель В.А. в 2001 році.

28. Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь
– кандидата юридичних наук?
1) Біля 100 осіб;
2) Біля 35 осіб;
3) Біля 80 осіб;
4) Біля 140 осіб.

29. Кількість вчених – криміналістів в Україні, які мають вчену ступінь
– доктора юридичних наук?
1) Біля 15 осіб;
2) Біля 30 осіб;
3) Біля 42 осіб;
4) Біля 140 осіб.

30. Коли вперше в світі виникла наука криміналістики?
1) в 16-му столітті, тобто більш як 400 років тому;
2) в 17-му столітті, тобто більш як 300 років тому;
3) в 18-му столітті, тобто більш як 200 років тому;
4) в 19-му столітті, тобто більш як 100 років тому.

Задача
При освідуванні підозрюваного на його тілі були виявлені тілесні пошкодження що чітко відображають форму й інші ознаки предмета, який їх залишив. Для вилучення цих слідів слідчий скористався пастою „К” Чи припустиме використання подібних контактних засобів для вилучення слідів, виявлених на тілі особи, яку освідчують?

Задача
Потрібно було провести освідування підозрюваного з оглядом усього його тіла. Коли слідчий повідомив йому про це, той категорично відмовився піддаватися огляду, повязаному з оголенням. Як слід вчинити слідчому? Чи можливий примусовий огляд особ

Задача
Слідчий визнав необхідним провести попереднє дослідження цінних паперів, вилучених у ході огляду місця події в квартирі потерпілого, з метою виявлення на наїповерхні слідів їх поверхні слідів пальців рук злочинця, який, за припущенням слідчого, міг торкатись цих паперів. Які науково-технічні засоби знаходяться у слідчому портфелі для вирішення даної задачі.

Задача
Первинний обшук у квартирі особи, підозрюваної в скупці і перепродажі виробів з дорогоціних металів не дав результатів. До участі в повторному обшуку слідчий залучив ювеліра, столяра і сантехніка. У якій ролі вони повинні виступати – фахівців, чи технічних помічників слідчого?

Задача
В процесі розслідування слідчий встановив, що викрадене може бути заховано в приміщенні діючої церкви і виніс постанову про проведення обшуку. Коли він ознайомив священника з постановою, той заявив, що оскільки церква відокремлена від держави, проведення обшуку є неправомірним. Чи правильно він діяв?

Задача
Після оголошення постанови про проведення обшуку слідчий і оперативні працівники у присутності підозрюваного почали обмірковувати план організації пошуку (де і що може бути заховане, у якій послідовності і які саме предмети варто оглянути, які прийоми і засоби потрібно використати для виявлення розшукуваного і т.д.), спостерігаючи за реакцією на зміст їхньої розмови. Що це за прийом і чи правомірне його застосування?

Задача
У ході обшуку дружина підозрюваного підійшла до ліжка і узявши якийсь невеликий предмет сховала його у себе в одязі. Свій вчинок вона мотивувала інтимністю даного обєкта.На пропозицію слідчого видати його, вона відмовилась. Тоді був проведений її особистий обшук. Чи правомірні дії слідчого? Якщо ні, то якими вони повинні бути в даній ситуації?

Задача
Ознайомившись з затриманою по його постанові кориспонденцією, слідчий встановив, що тільки один з чотирьох листів має відношення до розслідуваної справи і склав протокол виїмки цього листа, не згадавши про три інші. Чи потрібно вказувати в протоколі про факт ознайомлення з цими листами, чи ні?

Задача
Коли слідчий прибув на квартиру обвинуваченої в справі про розкрадання державної власності, її батьки, що проживають разом з нею заявили, що усі свої речі вона забрала безпосередньо перед арештом і в квартирі залишилися лише речі, що належать їм. Тому майна, на яке міг би бути накладений арешт, у їхній квартирі немає. Як повинен діяти слідчий для вирішення питання про накладення арешту на майно обвинуваченої?

Задача
Під час допиту, коли слідчий для викриття підозрюваного в дачі неправдивих предявив докази, той заявив, що хворий і просить припинити допит. Слідчий сказав, що якби допитуваний був дійсно хворий, то сказав би про це, зявившись на допит, а в даний момент його заява про нездужання є спробою ухилитись від розмови, зміст якої був для нього несподіваним і продовжив допит. Чи правильне рішення слідчого?

Задача
Обвинувачений відмовлявся давати показання про свого спільника, що переховувався. Тоді слідчий предявив йому виявлену при обшуку переписку його дружини зі спільником, що свідчила про наявність між ними інтимного звязку. Ознайомившись з нею обвинувачений повідомив про місце знаходження спільника. Чи правомірно з етичної точки зору використання подібних даних?

Задача
У процесі перевірки показань на місці здійснювалась кінозйомка.Для повноти відображення руху групи за вказівкою особи, чиї показання перевіряються, напрямків проходження, демонстрації їм різних дій і т.п. оператор, що робив зйомку, розташувався попереду групи. Чи не допущені при цьому порушення тактичних правил перевірки показань на місці?

Задача
При перевірці показань на місці двох свідків, що були однакові по змісту (у цілому і в деталях) слідчий здійснив її з обома одночасно. Чи припустимо це? Якщо ні, то чому?

Задача
На руці трупа, витягнутого з води, знаходився годинник, що зупинився. Час настання смерті який визначив судово-медичний експерт і час на який вказує годинник істотно розрізняються. Як установити період часу зупинки годинника від моменту його занурення у воду?

Перелік питань для підготовки до першого семестрового контролю

Виникнення то розвиток криміналістики у світі.
Виникнення то розвиток криміналістики в Україні.
Сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики в України.
Історія розвитку податкової служби в Україні.
Поняття, предмет та завдання криміналістики.
Система криміналістики.
Природа криміналістики.
Поняття злочинної діяльності та її види.
Злочин як суспільно-небезпечне діяння.
Структура злочинної діяльності і криміналістична характеристика її елементів.
Місце криміналістики в системі юридичних наук.
Зв’язок криміналістики з іншими науками.
Роль криміналістики в забезпечені застосування досягнень науково-технічного прогресу в діяльності боротьби зі злочинністю.
Процес пізнання у криміналістці.
Класифікація методів криміналістики та їх види.
Співвідношення методів криміналістики та методів тактичної діяльності при розслідуванні злочинів.
Методи вивчення сфери діяльності податкового законодавства.
Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів криміналістичної техніки.
Техніко-криміналістичні засоби і методи, що застосовуються при збиранні речових доказів.
Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових доказів.
Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Об’єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики. Відмінність ідентифікації від діагностики.
Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.
Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.
Криміналістичне дослідження письма.
Техніко-криміналістичне дослідження документів.
Призначення експертизи по дослідженню документів.
поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх криміналістичне значення.
Сліди людини (антропоскопія).
Сліди знарядь зламу інструментів.
Поняття судової балістики її значення для розслідування злочинів.
криміналістичні дослідження вогнепальної зброї.
розслідування кримінальних вибухів.
Криміналістичне дослідження патронів.
Криміналістичне дослідження слідів пострілу.
Криміналістичне дослідження холодної зброї і сліди її застосування.
Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).
Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини (словесний портрет).
Зображення зовнішнього вигляду людини.
Використання інформації щодо зовнішнього вигляду людини з метою розшуку та встановлення особи.
Судово-портретична експертиза.
Особливі прикмети по татуюванню.
Запах та його використання у боротьбі зі злочинністю.
Поняття та сутність криміналістичної одорології.
Вилучення та використання запаху людини.
Процесуальні аспекти використання запахових слідів.
Засоби та методи консервації запаху.
Проблеми одорологічної експертизи.
Виникнення, поняття, зміст та правові основи кримінальної реєстрації.
Види обліків.
Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.
Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.
Криміналістична тактика в системі наукового знання.
Криміналістична тактика в практиці боротьби зі злочинністю.
Роль криміналістичної тактики у розслідуванні та попередженні злочинів.
Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версій, їх побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
Поняття, мета, значення, принципи і види планування.
Елементи планування. Особливості планування при порушенні кримінальної справи по офіційним матеріалам і по оперативно-розшуковим даним.
Техніка планування розслідування.
Особливості планування при розслідуванні податкових злочинів.
Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.
Фактори впливу на формування слідчої ситуації.
Тактичний ризик у діяльності слідчого.
Поняття, сутність та загальні правила слідчого огляду.
Загальні положення процесуального характеру слідчого огляду.
Загальні положення тактики слідчого огляду.
Слідчий огляд за об’єктом.
Слідчі огляди за часом.
Слідчі огляди за об’ємом.
Етапи огляду місця події.
Версії при огляді місця події.
Техніко-криміналістичні прийоми і засоби, які застосовуються при огляді місця події.
Освідування (огляд живих осіб).
Ексгумація трупа.
Види, завдання і особливості слідчих оглядів по справам про податкові злочини.
Особливості огляду поштово-телеграфної кореспонденції.
Поняття, цілі та види обшуку і виїмки.
Підготовка до проведення обшуку.
Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки. Специфіка проведення різних видів обшуку (на відкритій місцевості, в приміщенні, тощо).
Проведення виїмки.


Перелік питань для підготовки до другого семестрового контролю

1. Виникнення і розвиток криміналістики, як науки. Розвитоккриміналістики в Україні.
2 . Сучасний етап і перспективи розвитку криміналістики в Україні.
3. Експертні та криміналістичні установи в Україні.
4. Поняття, предмет та завдання криміналістики.
5. Система криміналістики.
6. Природа криміналістики.
7. Злочинна діяльність, як об'єкт вивчення.
8. Злочин як суспільно небезпечне діяння.
9. Місце криміналістики в системі юридичних наук.
10. Зв'язок криміналістики з іншими науками.
11. Процес пізнання в криміналістиці.
12. Класифікація методів криміналістики та їх види.
13. Поняття, система, завдання і правові основи застосування засобів
криміналістичної техніки.
14. Техніко-криміналістичні методи і засоби, що застосовуються при
збиранні речових доказів.
15. Методи і засоби попереднього та експертного дослідження речових
доказів.
16. Доказове значення результатів застосування криміналістичної техніки.
17. Поняття криміналістичної ідентифікації і діагностики.
18. Об'єкти криміналістичної ідентифікації і діагностики. Відмінність
діагностики від ідентифікації.
19. Види криміналістичної ідентифікації і діагностики.
20. Форми криміналістичної ідентифікації і діагностики.
21. Поняття і загальні положення трасології. Класифікація слідів, їх
криміналістичне значення.
22. Сліди людини (антропоскопія).
23. Сліди знарядь злому, інструментів.
24. Поняття та завдання техніко-криміналістичного дослідження документів.
25. Криміналістичне дослідження письма.
26. Техніко-криміналістичне дослідження документів.
27. Призначення експертизи по дослідженню документів.
28. Поняття судової балістики і її значення для розслідування злочинів.
29. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї.
30. Поняття та види злочинів, здійснених шляхом вибуху.
31. Поняття та наукові засади ототожнення особи за ознаками зовнішності (габітоскопія).
32. Система елементів та ознак зовнішнього вигляду людини.
33. Зображення зовнішнього вигляду людини.
34. Запах і його використання у боротьбі зі злочинністю.
З5. Поняття та сутність кримінальної одорології.
36. Вилучення та використання запаху людини.
37. Виникнення, поняття, зміст і правові основи криміналістичної реєстрації.
38. Види обліків.
39. Криміналістичні обліки органів внутрішніх справ.
40. Особливі прикмети людини по татуюванням.
41 . Поняття криміналістичної тактики, її система та завдання.
42. Криміналістична тактика в системі наукового знання.
43. Криміналістична тактика в практиці боротьби зі злочинністю.
44. Поняття криміналістичної версії. Види, класифікація версії, її побудова і перевірка в процесі розслідування злочинів.
45. Поняття, мета, значення, принципи і види планування.
46. Поняття, сутність та види слідчих ситуацій.
47. Фактори впливу на формування слідчої ситуації.
48. Тактична операція. Тактичне рішення. Тактична комбінація.
49. Загальні положення тактики слідчого огляду.
50. Слідчі огляди за об'єктом.
51. Слідчі огляди за часом.
52. Слідчі огляди за об'ємом.
53. Підготовча стадія огляду місця події.
54. Робоча стадія огляду місця події.
55. Заключна стадія огляду місця події.
56. Версії під час огляду місця події.
57. Техніко-криміналістичні прийоми і заходи, що застосовуються при
огляді місця події. Фіксація результатів огляду.
58. Освідування (огляд живих осіб).
59. Тактичні прийоми огляду трупа.
60. Ексгумація трупа.
61. Поняття, цілі та види обшуку та виїмки.
62. Підготовка до проведення обшуку.
б3. Тактико-психологічні особливості проведення обшуку та виїмки.
64. Проведення виїмки.
65. Підготовка до допиту.
66. Поняття, види та загальні правила допиту.
67. Тактика допиту свідків і потерпілих.
68. Тактика допиту підозрюваних та обвинувачених.
69. Фіксація ходу і результатів допиту.
70. Перевірка показань на місці.
71. Поняття, види пред'явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання предметів.
72. Підготовка до пред’явлення для впізнання
73. Пред'явлення до впізнання людей.
74. Поняття, завдання та значення судових експертиз у кримінальному судочинстві.
75. Підготовка матеріалів і призначення експертизи.
76. Система судово-експертних установ в Україні, їх сучасний стан,
перспективи розвитку.
77. Сутність, завдання і принципи взаємодії слідчих та оперативно-розшукових органів у процесі розслідування злочинів.
78. Взаємодія в стадії порушення кримінальної справи.
79. Взаємодія в ході подальшого розслідування.
80. Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в системі засобів боротьби зі злочинністю. Поняття оперативно-розшукових заходів.
81. Взаємодія в процесі провадження слідчих дій.
82. Наказ № 263 від 04,06. 2002 року Голови ДПА України. Форми взаємодії при розслідуванні податкових злочинів.
83. Поняття, завдання, форми і методи криміналістичної профілактики.
84. Правові основи і принципи участі громадськості у розслідуванні
злочинів.
85. Основні форми участі громадськості у розслідуванні злочинів.
86. Використання засобів масової інформації в розшукові й роботі.
87. Криміналістична характеристика вбивств. Планування розслідування та типові слідчі ситуації.
88. Криміналістична характеристика зґвалтувань та обставини, які підлягають встановленню.
89. Особливості тактики і методика початкових та наступних слідчих дій при зґвалтуванні.
90. Поняття криміналістичної характеристики розкрадань у сфері економіки.
91. Методика розслідування розкрадань скоєних шляхом крадіжок, пограбувань, розбоїв, шахрайства, вимагання (сторонніми особами).
92. Розслідування кримінальних справ по розкраданню оприбуткованого майна по економічним злочинах.
93. Методика розслідування кримінальних справ по неоприбутковим документам, в справах про економічні злочини.
94. Розкрадання оприбуткованого майна.
95. Особливості порушення кримінальних справ в сфері економіки.
96. Огляд та дослідження документів по справах у сфері економіки.
97. Призначення експертиз по справах у сфері економіки.
98. Обшук і виїмка по справах у сфері економіки.
99. Допити свідків по справах у сфері економіки.
100. Виникнення поняття і криміналістична характеристика податкових злочинів.
101. Об'екти оподаткування акцизного збору і оподаткування податку на додану вартість.
102. Суб'кти ухилення від сплати податків.
103. Види загальнодержавного оподаткування.
104. Регламентація кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, згідно діючого законодавства України.
105. Види місцевого оподаткування.
106. Явні ознаки податкового злочину.
107. Не явні ознаки податкового злочину.
108. Джерела первинної інформації податкового злочину.
109. Приводи і підстави для порушення кримінальної справи про податкові злочини.
110. Етапи перевірочних дій перед порушенням кримінальної справи по податкових злочинах.
111. Тактика протидії при розслідуванні податкових злочинів, підозрюваними і обвинуваченими.
112. Типові версії при розслідуванні податкових злочинів.
113. Приватні версії при розслідуванні податкових злочинів.
114. Документальні джерела інформації по податкових злочинах.
115. Планування розслідування по кримінальним справам про ухилення від сплати податків.
116. Обшук і виїмка по справам податкових злочинів.
117. Дослідження документів по справам податкових злочинів.
118. Проведення слідчих оглядів по податкових злочинах.
119. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених по податкових злочинах.
120. Проведення очних ставок по справам податкових злочинів.
121. Призначення і проведення судових експертиз у справах про податкові злочини.
122. Призначення і проведення техніко-криміналістичних експертиз по податкових злочинах.
123. Призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи по податкових злочинах.
124. Призначення і проведення судово-фінансової експертизи по податкових злочинах.
125. Призначення і проведення судово-товарознавчої експертизи по податкових злочинах.
126. Призначення і проведення комплексної експертизи по податкових злочинах.
127. Призначення і проведення експертизи матеріалів речей і виробів по податкових злочинах.
128. Використання відео і фотозйомок при розслідуванні податкових злочинів.
129. Призначення і проведення графічної експертизи підписів по податкових злочинах.
130. Аудиторські перевірки по податкових злочинах.
131. Забезпечення відшкодування збитків заподіяних податковими злочинахи.
132. Методика розслідування розкрадань скоєних посадовими особами шляхом привласнення, розтрати та зловживання посадовим становищем.
133. Особливості розслідування зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень і хабарництва.
134. Класифікація злочинів, вчинених проти громадської безпеки, громадського порядку та здоров'я населення.
135. Особливості розслідування організованої злочинної діяльності і криміналістична характеристика.
136. Поняття і зміст основних елементів загальних положень криміналістичної характеристики злочинів.
137. Слідча ситуація в методиці розслідування злочинів, її значення і зміст.
138. Етапи розслідування злочинів.
139. Поняття, предмет і структура методики розслідування окремих видів і груп злочинів.
140. Обставини, які підлягають встановленню при розслідуванні злочинів. Завдання по збиранню і дослідженню доказів. Первісні слідчі дії.
141. Поняття, сутність і види слідчого експерименту.
142. Підготовка до проведення слідчого експерименту.
143. Загальні тактичні прийоми проведення слідчого експерименту.
144. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування хабарництва.
145. Поняття організованої злочинності її криміналістична характеристика та особливості розслідування.
146. Криміналістична характеристика злочинів, учинених проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності та здоров’я населення.
147. Особливості розслідування нерозкритих злочинів минулих років, злочинів скоєних неповнолітніми і розкриття злочинів по „гарячим слідам”
СПИСОК РЕКОМЕДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна
Конституція України. - К. , 1996.
Кримінальний кодекс України. - К. , 2001.
Кримінально-процесуальний кодекс України. - К. , 2001.
Закон України "Про міліцію" №565 від 20. 12. 1990.
Закон України "Про прокуратуру" №1789-12 від 25. 11. 1991.
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" №2135-12 від 18. 02. 1992.
Закон України "Про службі безпеки України" №2229-12 від25. 03ю1992.
Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" №3341-12 від 30. 06. 1993.
Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" №3782-12 від 23. 12. 1993.
Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" №3781-122 від 23. 12. 1993.
Закон України "Про статус суддів" "2862-12 від 15. 12. 1992.
Закон України "Про адвокатуру" №2887-12 від 19. 12. 1992.
Закон України "Про судову експертизу" №4038-12 від 25. 02. 1994.
Закон України "Про боротьбу з корупцією" №365/95 від 05. 10. 1995.
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю" №396/94 від 21. 07. 1994.
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз, затверджена наказом МЮ №53/5 від 08. 10. 1998.
Інструкція про проведення судово-медичних експертиз (досліджень) у відділеннях судово-медичної токсикології, цитології, імунології, з приводу статевих станів, буро судово-медичної експертизи.

Нормативно-правова бази сфери оподаткування
Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №503 від 04. 12. 1990р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 3813-12 від 24. 12. 1993р. (Закон викладається в новій редакції).
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 297/95 від 11. 07. 1995р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 203/96 від 16. 05. 1996р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 725/97 від 16. 12. 1997р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №83/98 від 05. 02. 1998р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 287/94 від 14. 12. 1994р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №218 від 21. 12. 2000р.
Закон України "Про внесення змін і доповнень у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" № 25/98 від 15. 01. 1998р.
Закон України "Про внесення змін у Закон України "Про державну податкову службу в Україні" №2555-12 від 07. 07. 1992р.
Закон України "Про систему оподаткування" № 77/97 від 18. 02. 1997р.
Закон України Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу України . - №218 від21. 12. 2000.
Закон УРСР "Про економічну самостійність Української РСР" від 03. 08. 1990р.
Бюллетень законодавства і юридичної практики України "державна податкова служба в Україні". - К. : "Юрінком Інтер", 1996р.
Декларація "Про державний суверенітет України" від 16. 06. 1990р.
Постанова Кабінет Міністрів України "Про питання Державної податкової служби в Україні" № 559 від 05. 10. 1992р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази" № 570 від 24. 07. 1993р.
Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення діяльності Державної податкової служби України" № 1385 від 15. 11. 1996р.
Указ Президента України "Про заходи щодо реформування податкової політики" №621 від 31. 07. 1996р.
Указ Президента України "Про питання державних податкових адміністрацій" №1013 від 30. 10. 1996р.
Указ Президента України "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових адміністрацій" № 760 від 22. 08. 1996р.
Указ Президента України Про заходи щодо реформування податкової політики. - №621 від 31. 07. 1996.
Указ Президента України Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих податкових організацій. - №760 від 22. 08. 1996.

Підручники
Криминалистика. Криминалистическая тактика и методика расследования преступления. Под ред. В. Ю. Шепитько. - X. , 2001.
Криминалистика. Под ред Р. С. Белкина, Т. В. Аверьянова, Ю. Г. Корухова, Е. Р. Россинской. - М, 1999.
Криминалистика. Под ред. А. В. Дулова. - Минск, 1998.
Криминалистика. Под ред. А. Г. Филлипова, А. Ф. Волынского. - М. , 1999.
Криминалистика. Под ред. А. Ф. Волынского. - М. , 1999.
Криминалистика. Под ред. Е. Р. Россинской. - М. , 1999.
Криминалистика. Под ред. Н. И. Порубанова. - Минск, 1997.
Криминалистика. Под ред. Н. П. Яблокова. - М. , 1998.
Криминалистика. Под ред. Т. А. Седова, А. А. Эксархопуло, СПб, 1995.
Криминалистика. Под ред. Т. А. Седовой, А. А. Эксархопуло, СПб, 2001.
Криміналістика. За ред. А. І. Рощина, П. Д. Біленчука, Г. Є. Омельченка. - К. , 1995.
Криміналістика. За ред. В. М. Салтевського. - X. , 1999.
Криміналістика. За ред. В. С. Кузьмічова, Г. І. Прокопенка. - К. , 2001.
Криміналістика. За ред. В. Ю. Шепітько. - К. , 2001.
Криміналістика. За ред. П. Д. Біленчук. - К. , 2001.
Процесуальные акты предварительного расследования. - М. , 1991.
Руководство для следователя. Под. ред. А. А. Селиванова, В. А. Ристкова. -М. , 1998.
Складання процесуальних актів у кримінальних справах. - К. , 1996.
Справочник следователя. Вып 1. -М. , 1990.


ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Аверьянов Т. В. Интеграция и дифференция научных знаний как источник и основы новых методов в судебной экспертизе. К. , 1984
Авсюк А. В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на месте. - Минск, 1990.
Алексеев A. M. Психологические особенности показаний очевидцев. - М, 1972
Аленин Ю. П. Основы раскрытия и расследования очагов преступлений. - Одесса, 1993.
Аленин Ю. П. , Колесник С. С. Особенности раскрытия очагов половых преступлений. – Днепродзержинск - Одесса. , 1994.
Алиев И. А. , Авесьянов Т. В. Концептуальные основы общей теории судебной экспертизы. - Баку, 1992.
Альбом схем по кримиминалистике. - М. , 1989.
Андреева Л. А. , Густов Г. А. , Степанов В. Г. , Филиппов А. П. Расследование изнасилований. -Л. 1971
Антипов В. П. Системы версий, типичных при планировании по отдельным категориям уголовных дел. - М. , 1981
Антипов В. П. Планирование следствия в проблемных ситуациях. - М, 1983
Антонян Ю. М. , Енисеев М. И. , Элинов В. Е. Психология преступника и расследование преступлений. - М. , 1996.
Арцишевский Г. В. Выдвижение и проверка следственных версий. - М, 1978
Астапкина С. М. Тактика обыска и выемки. - М. , 1988.
Аубаров А. Ф. , Винниций Л. В. Криминалистическая экспертиза машинописных текстов. - Караганда, 1981.
Аханов B. C. Криминалистическая экспертиза огнестрельного оружия и следов ею применения. - Волгоград, 1979.
Бандура О. А. , Лукашевич В. Г. Криминалистическая версия: гносеологический, логический и психологический аспекты. -К, 1991
Баранова З. Т. , Братковская В. В. , Танасевич В. Г. Расследование хищений денежных средств в учреждениях и организациях состоящих на государственном бюджете. - М. , 1964.
Баранова З. Т. Расследование дел о взяточничестве. - М. , 1956.
Бахин В П. , Весельский В. К. , Маликов Т. Е. Полицейский допрос в США – К. 1997
Бахин В. П, Карпов Н. С. Преступная деятельность как объект криминалистического преступления К. 1999
Бахин В. П. Криминалистическая методика. - Киев, 1999.
Бахин В. П. , Биленчук П. Д. , Кузьмичєв B. C. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций. - К. , 1991.
Бахин В. П. , Быков В. М. , Макаров Н. П. О тактике повторного следствия. - Иркутск-Омск. - Вып. 4. - 1974.
Бахин В. П. , Гора И. В. , Цимбал П. В. Криміналістика в лекціях. - Ірпінь, 2002.
Бахин В. П. , Кузьмичов B. C. , Лукзячников Е. Д. Тактика использования внезапности в раскрытии преступлений органами внутренних дел. - К. , 1991.
Бахін В. П. Предмет науки криміналістики. - К. , 1999.
Бахін В. П. та інші. Потреби слідчої практики. - К. , 1993.
Бахін В. П. , Гора І. В. , Цимбал П. В. Криміналістика. - Ірпінь,2002.
Белкин Р С, Аверьянова Т В, Корухов Ю Г. , Российская Е. Р. Криминалистика Учебник для ВУЗов -М, 1999
Белкин Р. С. Криминалистическая характеристика преступлений. - М. , 1984.
Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия. - М. , 1997.
Белкин Р. С. Курс криминалистики в трех томах. - М. , 1997.
Белкин Р. С. Курс криминалистики. - М. , 1997.
Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М. т. 1-3, 1977-1979.
Белкин Р. С. Ленинская теория отражения и методологические проблемы советской криминалистики. - М. , 1970.
Белкин Р. С. Общая теория советской криминалистики -Саратов, 1986.
Белкин Р. С. Основы криминалистической тактики. - Волгоград, 1993
Белкин Р. С. Проверка и уточнение показаний на месте. - М. , 1961
Белкин Р. С. Сущность экспериментального метода исследования в советском уголовном процессе и криминалистике. - М. , 1961.
Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике - М. , 1964.
Белкин Р. С. , Аверьянова Т. В. , Корухов Ю. Г. , Росинская Е. Р. Криминалистика, глава 48. Расследование налоговых преступлений. - М. , 1999.
Белкин Р. С. , Белкин А. Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. - М. ,1997.
Белкин Р. С. , Винберг А. И. История советской криминалистики. - М. , 1982-1983.
Белкин Р. С. , Винберг А. И. История советской криминалистики. Вып. 1. этап возникновения и становления науки (1917-1930-е г. г. ) - М. , 1982.
Белкин Р. С. , Винберг А. И. История советской криминалистики. Вып. 2. Формирование частных криминалистических теорий (1940-1950 г. г) - М. ,1983.
Белкин Р. С. , Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. Методологические проблемы. - М. , 1969.
Белкин Р. С. Криминалистическая характеристика в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978.
Беляева Г. А. , Калашников А. Н. Методы технико-криминалистического исследования документов. Лекция. -Волгоград, 1987.
Берекашвили Л. Ш. Методика расследования взяточничества. - М. , 1965.
Биков В. М. Преступная группа. Криминалистические проблемы. -Ташкент, 1991.
Биленчук П. Д. Современная криминалистика. - К. , 1989.
Биленчук П. Д. , Ермаков А. С. , Ломако З. М, Назаров B. C. Фиксация результатов осмотра места происшествия. - К, 1984.
Биленчук П. Д. , Романько В. Н. , Цветков В. И. Тактические прийомы, тактические комбинации и тактические операции. - К. , 1992.
Біленчук П. Д. Криміналістика, глава 34 Основи методики розслідування злочинів, учинених організованими злочинними утвореннями. - Київ, 2001.
Біленчук П. Д. Криміналістика. - Київ, 2001.
Біленчук П. Д. Сучасна Криміналістика К. , 1989
Білєнчук П. Д. , Курко М. П. , Стахівський С. М. Проведення судових експертиз. - К. , 1996.
Брайнин М. С Расследование дел о пожарах. - М. , 1956.
Бритвич Н. Г. и др. Теория и практика предъявления для опознания. - Киев. 1972.
Бурик В. И. , Торбин Ю. Г. Использование данных о внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. - М. . 1987.
Бурчанинов В. П. Расследование дел о взяточничестве. - К. , 1954.
Быков В. М. Криминалистическая характеристикапреступных групп. - Ташкент, 1986.
Быков В. Н. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органов дознания. - Омск, 1976.
Быховский И. Е. Корниенко Н. Л. Проверка показаний на месте. Л. ,1988
Быховский И. Е. Осмотр места происшествия. М. 1973
Быховский И. Е. Проверка показаний на месте. – Л. , 1988
Быховский И. Е. , Глазырин Ф. В. , Питерцев С. К. Допустимость тактических приёмов при допросе. - Волгоград, 1989.
Быховский И. Е. Расследование истязаний. - М. , 1966.
Бычкова С. Ф. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. - Алма-Аты, 1994.
Василенко С. Ю. , Сервеуський І. В. , Юрченко О. М. Викриття злочинів у сфері оподаткування. - К. , 2000. X
Васильев А. П. , Степичев С. С. Воспроизведение показаний на месте при расследовании преступлений. -М. , 1959.
Васильев А. П. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. - М. , 1978.
Васильев А. П. , Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М. , 1984.
Васильев А. П. Психология. Методология осмотра места происшествия. - Л. , 1986.
Васильєв А. П. , Корнеева Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. - М. , 1970.
Версии и планирование расследования, - Свердловск, 1985
Винберг А. И. Криминалистика.
Винберг А. И. Криминалистическая экспертиза письма. -Волгоград, 1977.
Винберг А.И.Судебно-одорологическая экспертиза.Соц. законность.-1987.- №10.
Винберг А. И. , Малаховская П. Т. Судебная экспертологии. -Волгоград, 1979.
Винницкий Л. В. Осмотр места проишествия. организационные, процесуальные и тактические вопросы - Каратанда, 1986.
Винницкий Л. В. Теория и практика освидетельствования на предварительном следствии. - Караганда. , 1982
Виноградов И. В. , Кочаров Г. И. , Селиванов Н. А. Экспертизы на предварительном следствии. - М. . 1967.
Виноградов С. В. , Капитанов В. Е. , Пешрунев В. П. Расследование квартирных краж. – М. , 1990
Водолазский Б. Ф Психология осмотра места проишествия -Омск, 1973.
Возбуждение и предварительное расследование дел о преступлениях несовершеннолетних. - Волгоград, 1982.
Возгрин И. Л. Принципы методики расследования отдельных видов преступления. - Л. , 1977.
Возгрин И. Л. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Минск, 1983.
Возгрин Н. А. Научные основы криминалистическойметодики расследований преступлений. - Вып. 1-4. - 1992-1993г.
Возгрин Н. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений -JI. , 1976.
Волков П. П. , Зуев Е. И и др. Програмное действие участников оперативной группы на месте происшествия - М, 1972
Волынский А. Ф. Криминалистика, глава 24. Расследование налоговых преступлений. - М. , 1999.
Волынский А. Ф. Криминалистика. - М. , 1999.
Волынский А. Х. , Криминалистика глава 15. - М. , 1999.
Гаврилов А. К. , Закатов А. А. Очная ставка. – Волгоград 1978.
Гавриш С. Б. , Экологические преступления. – Х. , 1994
Гапонович Н. И. Опознание в следственной и судебной практике.- Минск, 1978.
Гапонович Н. І. Опознание в судопроизводстве. - Минск, 1975.
Гельманов и др. Методика расследования убийств, совершаемых несовершеннолетними. - М. , 1985.
Гинзбург Л Я. Тактика предъявления для опознания. - М. . 1971
Гинзбург Л. Я. Опознание в следствии, оперативно-розыскной и экспертной практике. - М. , 1996.
Глазырин Ф. В. Психология следственных действий. Волгоград, 1983.
Глазырин Ф. В., Кругляков А.П. Следственный эксперимент. -Волгоград, 1981.
Глотов О. М. Осмотр документов следователем. - Л. , 1983.
Глотов О. Н. Осмотр огнестрельного оружия следователем. -Л. , 1984.
Гончаренко В.И Научно-технические средства в следственной практике.К., 1984
Гончаренко В. И. Использование данных естественных и технических наук в уголовном судопроизводстве. К. 1980
Гончаренко В. И. , Сокіран Ф. М. Тактичні основи психологічного впливу на попердньому слідстві. - К. , 1994р.
Гончаренко В. И. , Сокриан Ф. М. Психологическое воздействие в целях исследования объективной информации при допросах.
Гора И. В. , Колесник В. А. Криміналістичні експертизи та дослідження, що проводяться в системі правоохоронних органів України. - К. , 1999.
Горбачев А. В. Криминалистическая Характеристика хищений. Горький, 1981
Горский Г. Ф. , Кокарев Л. Д. , Котов Д. П. Судебная этика. -Воронеж, 1973.
Грабовский В. Р. , Лубина А. Ф. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. – Нижний Новгород. , 1995.
Гранович Г. И. Основы криминалистической техники. -Минск, 1993
Гранович Г. И. Особенности осмотра неопознанных трупов. -Минск, 1993.
Грановский Г. Л. Исследование письменной речи. Судебно-почерковедческая экспертиза. - М. , 1971.
Грановский Г. Л. Основы трасологии. Часть особенная. - М. ,1965.
Громов В. И. Осмотр места происшествия - М, 1931
Груды ВНИИ МВД УССР. №23. -М. , 1972. / Фокина А. А. Идентификация личности по папилярным узорам рук с применением математических методов исследования. -К. : КВШ МВД УССР. - 1973.
Група авторов:Расследование умышленных убийств иизнасилований,-М. , 1968.
Гуткин И. М. Правовые вопросы взаимодействия следователей и органов дознания в уголовном процессе. - М. , 1967.
Давидов Е. И. , Зуев Е. И. , Ищенко Е П. Криминалистическая регистрация. - М. , 1987.
Дамбровский Р. Г. Предмет криминалистики. - Рига, 1973.
Дашков Г. В. Деятельность правоохранительных и хозяйственных органов по предупреждению должностных и хозяйственных преступлений. -М. , 1976.
Девикеев Е. И криминалистическая регистрация. - М. , 1987.
Денисюк С. Ф. , Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий". - Харьков, 1999.
Диденко Ф. К Следственный эксперимент в практике органов военной юстиции. - М. , 1957.
Дидковская С. П. , Клименко П. И. , Лисиченко В. К. Подготовка и проведение отдельных видов судебной экспертизы. - К. ,1977.
Доля Е. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. - М. 1996
Дораш С. Г. Криминалистическое исследование документов. - Кишинев. 1979.
Драпкин В. Я. Основы теории следственных ситуаций. -Свердловск, 1987. , Волгоград, 1988.
Дрейден В. Г. Основные вопросы документальной ревизии и судебно-бухгалтерской экспертизы в работе следователя. -Л. , 1969.
Дубровин В. А. , Голубятников С. П. Использование экономич еского анализа при расследовании преступлений. - М. 1981.
Дубровин С. В. Криминалистическая диагностика. - М. , 1989.
Дубровицкая Л. П. , Лузгин И. М. Планирование расследования. -М. , 1972
Дубячин Ю. П. , Торбин Ю. Г. Использование данных по внешности человека в раскрытии и расследовании преступлений. - М. , 1987.
Дупов А. В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск, 1985.
Дулов А. В. Судебная психология. - Минск, 1975.
Дулов А. В.Тактические операции при расследовании преступлений.-Минск, 1979.
Дулов А. В. , Нестеренко П. Д. Тактика следственных действий. -Минск, 1971.
Емельянов В. П. Преступность несовершеннолетних с психическими аномалиями. - Саратов, 1980.
Еникеев М. И. , Черных Э. А. Психология объекта и выемки. - М. ,
Ефимичев С. П. Допрос. - Волгоград 1974.
Ефимичев С. П. , Кулагин П. И. , Ямпольский Л Е Следственныйосмотр. - Вологоград, 1983.
Жук А. Б. Винтовки и автоматы. - М. , 1988.
Жук А. Б. Пистолет и и револьверы. - М. , 1988.
Жюанов В. Л. Криминалистические средства и методы раскрытия неочевидных преступлений. - М. , 1987.
Загородников Н. Н. Преступления против жизни. - М. , 1961.
Загородников Н. П. Преступления против здоровья. - М. ,1969.
Закатов А. А. Криминалистическое учение о розыске. -Волгоград, 1988.
Закатов А. А. Психологические особенности тактики проведения следственных действий с участием несовершеннолетних. -Волгоград, 1979.
Закатов А. А. Розыскная деятельность. - Волгоград, 1988.
Закатов А. А. , Ямпольский А. Е. Обыск. - Волгоград, 1983.
Зверев Ю. , Балашов А. Выявление и расследование взяточничества. -Соц. Законность, 1977. - № 7.
Звирбуль А. К. , Спыслов В. И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. - М. , 1982.
Здравомыслов Б. В. Должностные преступления. Понятияи квалификация. - М. , 1975.
Зеленковский С. П. О вероятно статистическом моделировании признаков лица, совершившего убийство. Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 25. - Киев, 1982.
Зинин А. И. Приминение субъктивных портретов. – М. 1996
Зинин А. М. Внешность человека в криминалистике. М. 1995
Зинин А. М. Овсянников М. Н. "устппорпопис преступников и других пни по признакам внешности - Омск. 1982
Зинин А. М. , Кирсанова Л. З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза. –М. 1991
Значение экспертиз в расследовании преступлений. -Караганда, 1991.
Зорин Г. А. Криминалистическая методология. - Минск, 2000.
Зотов Б Л. Общие положения методики расследованияоїдс н. ных вичов преступлений - М. . 1955.
Зотов Б. Л. Идентификация в криминалистике. - М. , 1973.
Зуев Е. И. Использование специальных знаний на первоначальном этапе расследования. - Волгоград, 1983.
Е. И. Организационно-правовые проблемы взаимодействия следователя и специалиста-криминалиста при осмотре местапроисшествия. Экспертная практики. Вып. 24. - М. , 1986.
Изучение организованной преступности, российско-американский диалог. Под редакцией Кузнецовой Н. Ф. , Шелли Л. ,Козлова Ю Г. - М. , 1997.
Использование специальных познаний при расследовании преступлений. - Свердловск, 1978.
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та науково- методичні рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз. Затв. Наказом МЮ №53/5від 08. 10. 1998р.
Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістики. - К. , 1997.
Йофоре М. А. Розслідування кримінальних справ про ухилення від сплати податків. – Львів, 1996
Камплис М I. , Брич Л. П. Відповідальність та санкції за податкові правопорушення - Київ, 2000
Каневский Л. Л. Расследование и профилактика преступлений несовершеннолетних. - М. , 1972.
Капителин Е. Ф. Тщательный осмотр местапроисшествия обеспечил успешное раскрытие убийства. - Следственная практика. Вып. 151 М. , 1987.
Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск, 1992.
Карнович Г. Б. , Коршак М. Г. Расследование половых преступлений. - М. , 1958.
Клименко Н. І. Криміналістика як наука. -К. , 1997.
Клименко Н. М. Некоторые вопросы организации расследований грабежей и разбойных нападений. Криминалистика и судебная експертиза. -Вып. 31. - Киев, 1985.
Клименко Н. М. , Цыпенок С. А. Использование географических признаков письма при идентификацииличности. Вып. 5. -К. , 1968.
Кобаль Ю. Н. , Салтевский М. В. Значение версии специалиста в расскрытии краж "по горячим следам". Криминалистика и судебная експертиза. - Вып. 31. - Киев, 1985.
Когаров Г. И. Опознание на предварительном следствии. - М. ,1965.
Колдин В. Я. Идентификация при расследовании
Колесниченко А. Н. Предъявление личности для опознания. -Харьков, 1955.
Колесниченко А. Н. , Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. - Харьков,1985.
Колесниченко О. П. Общие положения расследования отдельных видов преступлений. - X, 1965.
Колесниченко А. П. , Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений. - Харьков, 1985.
Коллектив авторов Общая теория судебной экспертизы. -М. ,1998.
Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. - М. , 1977.
Колмаров В. П. Следственный осмотр. – М. : -1963
Колочков В. В. Предмет и система криминалистики в свете современных исследований. - М. , 1988.
Коновалов В. Э. Сербулов Л. М. Тактика допроса при расследовании преступлений. – К. : 1978
Коновалов Е. Ф. Осмотр места происшествия. - Минск, 1987.
Коновалов Е. Ф. Предмет, система и задачи советской криминалистики, её прикладное значение в раскрытии и расследовании и предотвращении преступлений - Минск, 1989.
Коновалова В. Е Проблемы логики и психологии в следственной практике -Волгоград. 1988 -
Коновалова В. Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. - Харьков, 1984.
Коновалова В. Е. , Шепитько В. Ю. Обыск, тактика и психология. -Харьков, 1997.
Копылов И. А. Следственная ситуация и тактическое решение. – Волгоград. 1998
Корнеева Л. М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. - Волгоград,1976.
Корухов В. Г. Понятие и сущность криминалистической диагностики. - М. , 1984.
Корухов В. Е. , Долганов В. М. , Закатов А. А. Основы общей теории криминалистики. - Красноярск, 1993.
Криминалистика (актуальные проблемы). - М. : Академия МВДСССР, 1988.
Криминалистика. Под ред. Белкина Р. С. - М. , 1999.
Криминалистика. Раздел II. Глава 15. - М. : Юрид. лит. - С. 312-327.
Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. - М. , 1995.
Криминалистическая и судебная экспертиза. Вып. 41. - К. , 1990.
Криминалистическая характеристика преступлений. - М. ,1984.
Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. - Свердловск, 1978.
Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. - Главы 13-14 - М. Ю. ,1997.
Криминалистическое исследование боеприпасов к охотничьим ружьям. - М. , 1979.
Криминалистическое описание внешности человека. - М. ,1984.
Крисунов Л. Е. , Маевский Л. Ф. Тактика и психологические основы предъявления опознания на предварительном следствии. - К. , 1977.
Крылов И. О. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. -Л. , 1975.
Крылов И. Ф. В мире криминалистики - Л. , 1989.
Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. - М. , 1976
Крылов И. Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. -Л. , 1963.
Крылов И. Ф. , Батрыкин А. И. Розыск, дознание, следствие. - Л. ,1984г.
Кузьмичов B. C. , Прокопенко Г. И. Криминалистика. - Киев,2000.
Кузьмічов B. C. , Прокопенко Г. І. Криміналістика - К. , 2001.
Куклин В. И. Методика расследования отдельных видов преступлений. - Иванова, 1983.
Кулагин И. И. планирование расследования - М 1962
Кулагин Н. И. Использование органами следствия средств массовой информации в профилактике преступлений. -Волгоград, 1971.
Куликов В. Н. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994.
Кураш А. М. Ухилення від сплати податків, зборів, та інших обов'язкових платежів -Харків. 1009
Кучеров И. И. Налоговые преступления. - М. , 1997.
Лавров В. П. Особенности расследования не раскрытых преступлений прошлых лет. - М. , 1972.
Лавров В. П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. - М. , 1972.
Лавров В. П. , Сидоров В. Е. Расследование преступлений по «горячим следам».
Ларин AM Расследование по головному делу Планирование, организация М, 1970
Леви О. А. , Михайлов Л. И. Обыск, справочник следователя. -М. , 1983.
Лившиц Е. М. , Белкин Р. С. Тактика следственных действий. - М: Новый юрист, - 1997.
Лисенко В. В. Расследование уклонений от уплаты налогов. - Харьков, 1997.
Лисиченко В. К. , Циркаль В. В. Использование специальных знаний в следственной и судебной практике. - К. , 1987.
Лленин Ю. П. , Колесник С. С. Взаимодействие при расскрытии и расследовании корыстно-насильственных и половых преступлений. -Одесса Сімферополь, 1995.
Лобичев С. Г. Этические основы следственной тактики. – М. 1980.
Логіко-математичні і кібернетичні методи в криміналістці -К-УМКУ, 1988
Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. - М. , 1973.
Луклянчиков Е. Д. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних. - Киев, 1980.
Лукьянчиков Е. Д. , Кузьмичев B. C. Тактические основы расследования преступлений. - К. , 1989.
Лукьянчиков Є. Д. Пред'явлення для впізнання. - Макеевка,1998.
Макаренко Е. Н. Расследование разбойных нападений с проникновением в жилище. – Ташкент. , 1991
Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. -X. : Высшая школа, 1976.
Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления. – К. , 1996
Медведев Е. И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений". - Волгоград, 1973.
Мельник П. В. , Новиков С. И. , Самилык Г. М. Расследование налоговых преступлений. Глава 2. - Киев, 1998.
Мельник П. В. , Новиков С. Н. , Самилык Г. М. Расследование преступлений в сфере економики - Киев, 1998.
Мережков Г. М. Расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. - М. , 1992.
Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М. , 1992
Методология криминалистики. - М. , 1982. ,-
Мешков В. М. , Попов В. П. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. - М. : Щит-М, 1999.
Минская B. C. Опыт виктимологического изученияи знасилования. Вопросы борьбы с преступностью. - Вып. 17. - М. ,1972.
Миронов А. И. Возникновение и развитие криминалистических подразделений органов внутренних дел. - М. , 1979.
Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений. - М, 1973.
Митричев С. П. Предмет, метод и система советской криминалистики. - М. , 1956.
Митричев С. П. Теоретические основы советской криминалистики (введение в науку). - М. , 1965.
Миусская Р. А. Расследования хищений совершенных с использованием должностного положения. - М. , 1982.
Михайлов М. А. расследование криминальных взрывов. -Симферополь, 1997.
Михайлов М. И. , Юрин П. С. Обыск. - М. , 1971.
Мотогоев Л. А, Цветов С. Н. Организация и криминалистическая методика расследования экономических преступлений. Учебное пособие. Академия МВД СССР. - М. ,1990.
Мудногин Г. П. Расследование убийств замаскированных инсценировками. - М. , 1973.
Мудногин Г. П. Расследование убийств по делам, возбуждаемым в связи с изчезновением потерпевшего. -М. , 1967.
Наврядский В. О. Кримінально правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні. К. , 2000
Назначение автороведческой, почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов (методические рекомендации). - Л. , 1988.
Найдис И. О. Использование следов рук при расследования преступлений. - К, 1988.
Некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании убийств. Криминалистическая и судебнаяекспертиза. - Вып. 26. - Киев, 1983.
Никифоров В. М. Обыск. - Ашхабад, 1943.
Образцов В. Л. Общие положения криминалистической методики расследований. - М. , 1995.
Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. - М. , 1987.
Орлов М. Выявление взяточничества. - Соц. Законность. - 1976.
Осланов С. Д. Взаимодействие следователя с органами дознания. - Караганда, 1992.
Осмотр места происшествия Справочник следователя М 1982
Основные правила подготовки материалов для производства судебно-почерковедческой экспертизы. - М. , 1980.
Особенности осмотра взрыва. Бюллетень ГСУ МВД СССР,вып1. -1987.
Палий В. М. , Сегай М. Я. Проблемы криминалистической экспертизы документов в условиях прогресса информатики (криминалистическая и судебная экспертизы). Вып. 38. - К. ,1989.
Писаренко И. В. , Молибога Н. П. , Василенко Г. П. , Биленчук В. Г. Криминалистическое исследование охотничьего огнестрельного оружия. - К. , 1987.
Попов В. И, Обыск. - Алма-Ата, 1959.
Попов В. И. Обыск и выемка. - М. , 1948.
Порубанов Н. Н. Допрос в советском судопроизводстве. -Минск, 1973.
Посібник по розслідування вбивств. - М. , 1977.
Почкаев В. И. , Емеенко С. А. , Ставровский К. О. Биология в криминалистике. - Минск, 1994.
Практическое пособие по криминалистической взрывотехнике, т. 1. - К. , 1998.
Приказ МВД Украины № 15-18/303 от 06. 10. 90г. Инструкция по организации раскрытия и раследования умышленыхубийств.
Про досвід розслідування навмисних вбивств. - М. , 1968.
Програмирование задания. Учебное пособие. - Киев, 1985.
Протасевич А. А. , Степаненко Д. А. , Шиканов В. И. Моделирование в реконструкции расследуемого события. Иркутск, 1997
Радаев В. В. Криминалистическая характеристика преступлений и её использование в следственной практике. - Волгоград, 1977.
Разумов Э. А. Изучение материальной обстановки местапроисшествия с целью определения временисовершения убийства. Криминалистика и судебнаяекспертиза. Вып. 39. - К. , 1989.
Райш Р. Х. Наука о запахах. - М. , 1996.
Рассейкин Д. П. Очерк истории уголовной регистрации. -Саратов, 1976.
Рассейкин Д. П. Уголовная регистрация. - Саратов, 1977.
Расследование грабежей и разбойных нападений совершенных с целью завладения имуществом граждан. - М. 1001
Расследование незаконного полученного кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. Расследование хищений, совершаемых организованными преступными формированиями на предприятиях (в организациях). - М. , 1999.
Расследование отдельных видов преступлений. -Воронеж, 1986.
Расследование убийств, совершенных с применением взрывчатых веществ. - М. , 1975.
Расследования отдельных видов преступлений. Воронеж, 1986.
Ратинов А. Р. Обыск и выемка. - М. , 1961.
Решение коллегии МВД Украины № 4 от 24. 04. 1990г. «О недостатках в работе органов внутренних дел республики по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет и мерах по их устранению».
Розслідування і попередження Тілесних ушкоджень. - М. , 1964.
Романов В. В. Использование композиционных портретов при расследовании преступлений. - Минск, 1973.
Российская Е. Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М. , 1996.
Руководство для следователей. Расследования преступлений. - М. , 1997.
Руководство по криминалистической технике. - М. : Юридлит. ,1975.
Русаков М. Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. – Омск 1981.
Руснаков М. Н. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения. - Омск. 1981
Рыбалко Я. В. Организация работы следотек орудий взлома. - К. , 1985.
Салтевский М. В. Збирання криміналістичної інформації технічними засобами на попередньому слідстві. – К. : КВШ МВД УРСР, 1980
Салтевский М. В. Криминалистическая одорология (работа с запаховыми следами). - К. , 1976
Салтевський М. В. , Глібко В. М. Запахові сліди у слідчій практиці. - К. , 1992
Салтєвский М. В. Криміналістика. - X. , 1999.
Салтсвский М. В. Использование запаховых следов для раскрытия и расследования преступлений. - К. , 1982.
Самошина З. Г. Вопросы к теории и практики предъявления для опознания на предварительном следствии. - Казань, 1990.
Сапожников Ю. С. Криминалистика в судебной медицине. - Киев, 1970.
Сегай М. Я. Методология судебной идентификации. - К. : КВШ МВД СССР. - 1973.
Сегай М. Я. Современные возможности судебных экспертиз в свете достижений науки и техники. - К. , 1986.
Селиванов Н. А. Криминалистичские характеристики преступлений и следственные ситуации в методике расследования преступлений. - М. : Соц. законность, 1983. -№2.
Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий. -М. , 1982. Конституція України. - К. , 1996.
Селиванов Н. А. Советская криминалистика. Система понятий-М. , 1982.
Селиванов Н. А. Этико-тактические вопросы расследования(Вопросы борьбы с преступностью). - М. , 1983. - Вып. 38.
Сидорик В. П. Методика расследования изнасилований. - Минск, 1981.
Следственные действия. - Волгоград, 1984.
Следственные действия. - Волгоград, 1984.
Словарь основных терминов теории и практики судебно-баллистической экспертизы. - М. , 1984.
Словарь основных терминов трасологических экспертиз. - М. , 1987.
Смирнов М. П. Зарубежная налоговая и криминальная полиция, глава 2. Источники информации, используемые полицией в борьбе с преступностью, - Москва, 2000.
Снетков В. А. Габитоскопия. - Волгоград, 1979
Снетков В. А. Проблемы криминалистической диагностики. - К. , 1972
Снетков В. А. , Зинин A. M. Современные технические средства изготовления композиционных портретов. - М,1978
Снетков В. А. , Зинин A. M. Техника, тактика и методика изготовления субъективных портретов. - Омск, 1983
Снетков В. А. , Зинин A. M. , Винниченко И. Ф. Типы и элементы внешности (ТЭВ). - М. , 1970
Советская криминалистика Методика расследования отдельных видов преступлений Киев,1988
Соловьев А. Б. Очная ставка на предварительном следствии. -М. , 1970.
Соренушкина М. Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. - М. : Методический центр МВД,1996.
Составление протоколов осмотра места происшествия и постановлений о назначении судебных экспертиз. Практикумно следственной практике. - Ленин: рад, 1989.
Соя-Серко Л. А. Проверка показаний на месте. - М. , 1966.
Специализированный курс криминалистики. Учебник. - К. :КВШ МВД УССР, 1987.
Справочник следователя М. , 1990.
Старушкевич А. В. Криміналістична характеристиказлочинів. - Київ, 1997.
Стельмахов А. В, Сумароха A. M. , Егоров А Г. , Сухарев А. Г. Судебная баллистика. - Волгоград, 1998.
Степанов В. В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1964.
Строгович М. С. О криминалистической одорологии (Вопросы борьбы с преступностью) - Иркутск, 1970.
Судебно-техническая экспертиза документов. - М. :ВНИИСЭ, 1993.
Судебные экспертизы. Возможности. Подготовка материалов. Назначение. Оценка. - Киев, 1981.
Суетнов В. Н. Основы расследования хищений. – Х. , 1997
Тимошенко И. Ю. , Жариков Ю. Ф. Теория и практика исследования следов памяти в расследовании преступлений. –К. , 1992
Типичные версии по делам об убийствах. - М. , 1989.
Тихонов Е. Н Судебно-балистическая экспертиза. - Барнаул, 1991
Томин В. Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. –Омск, 1975
Томин В. Т. Взаимодействие органов внутренних дел с населением в борьбе с преступностью. - Омск, 1975.
Туркевич Н. К. Расследование и предупреждение взяточничества. - К. ,1968.
Турчин Д. А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. - Владивосток, 1983.
Уваров В. Н. Проверка показаний на месте. - М. , 1982.
Филиппов А Г. , Волынский А. Ф. Криминалистика. - М. , 1999
Филиппов А. Г. Первоначальные следственные действия при расследовании хищений государственного или общественного имущества, совершенных путем злоупотребления служебным положением. - М. , 1972.
Фокина А. А. Идентификация личности по папилярным узорам рук с применением математических методов исследования. -К, КВШ МВД УССР. - 1973.
Хазиев Ш. П. Технико-криминалистические методы установления неизвестного преступника по его следам. Учебное пособие. - М. , 1986.
Хилобок М. П. Расследование должностных преступлений. - М. , 1966.
Хлинцов М. П. Розслідування статевих злочинів. - Саратов, 1965.
Хлынцов М. Н. Проверка показаний на месте. -Саратов, 1971.
Цветков М. С. Об индивидуальности и неизменности запаха человека. - Соц. законность, - 1990. - №6.
Цветков П. П. , Петров В. П. Идентификация личности по фотоснимкам Л. , 1966.
Цветков С. Н. , Шуруханов Н. Г. Организация и криминалистическая методика расследования имущественных преступлений. - М. , 1989.
Чувилев А. А. Взаимодействие следователя органов внутренних дел с милицией.
Чурилов С. Н. Криминалистическая Тактика и начиная организация следователя. - М. , 1989.
Чурилов С. Н. Общие положения методики расследования преступлений - М, 1990.
Чурилов С. Н. Общие положения методики расследования преступлений. - М. ,1990.
Шепітько В. Ю. Криміналістика. - К. , 2001.
Шиканов В. И. Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. - Иркутск, 1983.
Шиканов В. Н. Криминалистическое значение следов крови. - Иркутск, 1974.
Шумилов А. Ю. Закон и оперативно-розыскная деятельность. -М. , 1966.
Экспертизы в судебной практике. - Киев, 1997.
Эпов Б. А. Основы взрывного дела. - М. , 1974.
Яблокова Н. П. Криминалистическое исследование материалов документов. - М. , 1961.
Яковлев Я. М. Половые преступления. - Душанбе, 1969.
Яковлев Я. М. Судебная експертиза при расследовании половых пре ступлений. - Душанбе, 1966.
Якубов М. П. Показания Свидетелей и потерпевших. – М. , 1968
Якушин С. Ю. Тактические приемы при расследовании преступлений. - Казань, 1983.

13PAGE 15


13PAGE 147915
 
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·J
·J
·J
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·J
·J
·J
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
· 
·
·
·
·т Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 257057
    Размер файла: 734 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий