proguljanki_v_gpd


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ПРОГУЛЯНКИ


В ГПД


Вихователь ГПД


Голянич Н.І.


Ч
ихователь ГПД

Голянич Н.
І.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІі ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОГУЛЯНОК У ГПД


ЧИМОГИ ДО ПРОГУЛЯНОІ


Прогулянка


це педагогічно організована

форма активного відпочинку дітей. Чона розв’язує͕

передусім͕
зав
дання

відновлення розумової пра
цездатності͕ а також розширення світогляду дітей͕

розвитку їх пізнавальних
інтересів͕ формування

навичок моральних взаємин.

Прогулянка


це рух за певними маршрутами

з метою задоволення потреби організму у русі. За
-

лежно від мети
͕ умов та настрою групи прогулянка

може перерива
тися зупинками для короткочасно
го͕
спокійного відпочинку͕ бути насиченою іграми

і розвагами. Обов’язковою вимогою є дотримання

встановлених на п
очатку прогулянки правил͕ згід
но з якими діти повинні перебувати

в полі зору

вихователя.

Під час прогулянки вихователь
: розвиває пра
цездатність͖ організовує пізнавальну діяльність͖

здійснює спілкування між учнями і вихователем͕

моральне виховання дітей͖ навчає узгоджувати

свою поведінку із загальноприйнятими формами

по
ведінки.

Умови проведення прогулянки:


і характером͖


з урахуванням організму͕ який зростає͖

ь бути емоційно та фізично наси
ченими (у першу чергу͕ шляхом
проведення

рухливих ігор).

Як узимку͕ так і у весняно
-
осінній період

шкільний спортивний майданчик


найбільш

придатне місце для
проведення прогулянки͕ ор
ганізації спортивних та рухливих ігор͕ а також

розваг і забав. Ірім того͕ з цією метою можуть

бути вик
ористані прилеглі ліс͕ сквери͕ парки͕

стадіони та ін.

Прогулянка

повинна бути цікавою і змістов
ною завдяки:
Саме тому

до проведення прогулянки вихо
вателеві

ГПД необхідно обов’язково ретельно

готуватися. Іожна прогулянка має свою мету͕

зміст та методик
у проведення. Чона має свої осо
бливості
залежно від пори року͕ погодних умов

та особливостей місцевості. Узимку тривалість

прогулянки слі
д
скорочувати. Під час
прогулян
ки необхідно постійно стежити за самопочуттям

школярів͕ у жо
дному разі
не допускати стомлен
ня дитини.

П
ідготовка до прогулянки

1.
Чизначити вид прогулянки.

2.
З’ясувати її мету.

3.
Розробити маршрут͕ ознайомитися з ним.

4.
Обрати місце проведення.

5.
Чизначити витрати часу на прогулянку.

6.
Розробити завдання.

7.
Окреслити види діяльності учнів.

8.
Скласти конспект прогулянки.

Чимоги до організації прогулянки

1. Попередити про прогулянку заздалегідь͕ щоб одяг і взуття відповідали погоді.

2. Повідомити мет
у прогулянки.

3. Розповісти про маршрут і завдання.

4. Чизначити порядок дотримання маршруту.

5. Призначити відповідальних.

6. Провести інструктаж із техніки безпеки.

Орієнтовна структура прогулянки

1. Організаційний момент͕ тобто: одягання дітей

(вихователь
стежить͕ щоб дитина була одягне
на
відповідно до сезону)͖ інструктаж про час

та мету про
гулянки͕ правила поведінки͕ роз
поділ окремих
доручень. Інструктаж має бути

коротким͕ ч
ітким͕ доступним дітям. Таку ви
ховну бесіду
-
інструктаж
Ч
ихователь ГПД

Голянич Н.
І.

доречно проводит
и

на подвір’ї школи


на постійному
місці зби
рання групи.

2. Рух за нам
іченим маршрутом͕ виконання різ
номанітних

завдань͕ організовані спостере
ження͕ бесід
а
за темою прогулянки͕ самостій
на діяльність школярів. Під час перебування

на повітрі ви
хователь
пров
одить роботу відпо
відно до план
у͕ стежить за самопочуттям і на
строєм дітей.

3. Підбиття підсумків
прогулянки на постійно
му місці збирання групи.


4. Повернення д
о школи͕ переодягання дітей͕ гі
гієнічні процедури.


ЧИДИ ПРОГУЛЯНОІ

Існує досить багато видів прогулянок͕ що дає
можливість урізноманітнювати їх проведення про
тягом
усього року. Іожен вид прогулянки обумов
лений своєю метою і правилами͕ які необхідно дотримувати.

Прогулянки в групі продовженого дня можуть мати оздоровчу спр
ямованість͕ коли діти виконують
певні фізичні вправи͕ рухи͕ грають в ігри͕ та пізнавальну спрямованість͕ такі прогулянки наближені до
екскурсій.

Основні види прогулянок:

1) оздоровчо
-
виховні͖

2) пізнавально
-
виховні.

Перша частина назви наголошує на меті
про
гулянки͕ що домінує͕ і визначає її зміст. Друга ча
стина
підкреслює керівну роль вихователя͕ який організовує прогулянки.

До оздоровчо
-
виховних прогулянок

належать: ігрові͖ спортивні͖ поставні͖ темпові͖ вільні͖
марш
рутні.

Мета прогулянки:

задовільнення п
отреби дітей
у русі͖ позбавлення школярів стомлення͖
забезпечення вихованцям цікавого відпочинку͖ розвиток кмітливості͕ мислення͕ спостережливості
дітей͖
навчання різних видів ходьби͕ бігу͖ ознайомлення
з іграми͖ удосконалення вмінь орієнтування.

Ігрові пр
огулянки

містять елементи пошуку͕ виконання завдання͕ змагання. Чони поділяють
ся на:
пошукові͖ слідопитські͖ цільові͖ змагальні.

Під час

спортивних прогулянок

діти займають
ся певним видом спорту (наприклад͕ футболом)͕

їздять на лижах͕ відпрацьовують необхідні рухові
навички.

Поставні прогулянки
͕ на відміну від ігрових
і спортивних͕ спрямовані на вироблення правиль
ної
постави і ходи. Чідомо͕ що за емоційного напруження͕ коли дитина схвильована͕ збуджена або͕
навпаки͕ при
гнічена͕ виникає надмірне на
пруження в окремих групах м’язів. Для того щоб
з’явилася
можливість керувати ними͕ необхідно навчити дітей розслабляти м’язи. Діти виконують вправи на
розслаблення м’язів та грають в ігри.


Темпові прогулянки

дають змогу варіюва
ти

темп руху. Чони͕ залежно від часу͕ можуть пере
-

риватися і змінюватися за швидкістю. Під час цієї

прогулянки проводять одну гру͕ або одну бесіду͕

або одне спостереження.

Наближені до темпових прогулянок

вільні

прогулянки
͕ що так само проводять протягом
невеликого
проміжку часу͕ але за бажанням дітей͕

які самі обирают
ь мету͕ форму організації͕ марш
рут͕ темп руху.
Часте їх застосування небажане͕

оскільки мож
е перетворити прогулянку на без
цільне проведення

часу.
Складність цієї прогулян
ки полягає в тому͕ що

контроль вихователя має

бути майже відсутнім͕ а ось
розбіжності думок

дітей про мету і порядок проведення прогулянки

нерідко призводять до розладу в
групі.

Маршрутні прогулянки

ґрунтуються на марш
рутах руху͕ що постійно змінюються. Маршрути

можуть бути
скороченими або͕ навпаки͕ подов
женими͕ залежно від бажання дітей. Мікрорайон

школи і прилеглі околиці п
ропонують безліч ва
ріантів вибору ма
ршрутів͕ з часом діти добре зна
тимуть
райони͕ п
рилеглі до школи. У міру вивчен
ня маршрути оновлюють.

Пізнавально
-
вихо
вні прогулянки

повною мі
рою задовольняють потреби організму дитини

у
відпочинку͖ благодійно впл
ивають на формуван
ня такої важливої для навчальної роботи якості

як
спостережливість͖ збагачують учнів новими

уявленнями і поняттями про навколишній світ͖

розвив
ають
позит
ивне ставлення до навчання͖ під
вищують заціка
вленість͖ привчають бути уважни
ми до думки
товаришів. Такі прогулянки можуть

перериватися іграми розважального характеру.

Метою прогулянок

є відновлення розумової

працездатності͖ р
озширення світогляду
дітей͖ роз
виток
пізнаваль
них інтересів͖ виховання мораль
них відносин͕ дисципліни у колективі.

Ч
ихователь ГПД

Голянич Н.
І.

Спостереження дітей відбувається довільно͕

без істотного впливу дорослого͕ причому об’єктами

можуть стати буд
ь
-
які предмети або явища͕ що за
цікавили дітей. Цезпос
ереднє спілкування з това
-

ришами й учи
телем сприяє розвитку спостереж
ливості й допитливості.

Пізнаваль
но
-
виховні прогулянки можна роз
поділити на ознайомлювальні͖ демонстраційні͖

оглядові͖ практикумні͖ туристичні.

До

ознайомлювальних прогулянок

належать

прогулянки до лісу͕ протягом яких є можливість

ознайомити дітей із тими природними об’єктами

та явищами͕ уявлення про яких формуються лише

в
процесі тривалих спостережень. Під час таких прогулянок спостерігають за повсякденними змі
нами
погоди͕ сезонними зм
інами в природі (напри
клад͕ таненням снігу͕ поступовим бубнявінням бруньок͕
появою ранньоквітучих трав’янистих рослин͕ перельотом птахів).

Знання дітей͕ отримані на програмних екскур
сіях͕ під час прогулянок закріплюють͕ розширюють͕
а уявлення͕ накопичені в

процесі повсякденного спілкування з природою на прогулянках͕ узагальнюють
і систематизують на навчальних екскурсіях.

Щоб прогулянка до лісу була корисною і пізнавальною͕ визначають її мету і зміст͕ планують

маршрут. Ураховують особливості місцевості та на
явність природних об’єктів͕ що можуть зацікавити.

Місцями прогулянки можуть бути також лісопарк͖ сквер͖ луки͖ поле͖ річка.

Під час підготовки до прогулянки передбачають проведення спостереження за рослинами і
тваринами͕ працею людей͖ проведення бесід͕ дида
ктичних ігор͖ збирання матеріалу для колек
-

ціонування.

Орієнтовна тематика прогулянок:

«Про братів наших менших»͕ «Пернаті вісники весни»͕

«Птахи взимку»͕ «ліс у різні пори року»͕ «Яива земля»͕ «У майстерні художника
-
природи»͕ «лісове
царство»͕ «У садах ч
аклує листопад»͕ «Слідами пернатих»͕ «Прекрасний світ навколо»͕ «Зимова казка».

Під час

демонстраційних прогулянок

коло тих предметів і об’єктів͕ за якими спостерігають͕ різко
обмежене. Чихователь обов’язково повинен коментувати побачене. Наприклад͕ відзна
чити

своєрідність архітектурних прикрас будинку͕ меморіальну дошку. Демонстраційна прогулянка

завершується бесідою͕ під час якої повідомляють певні додаткові дані про об’єкт.

Оглядові прогулянки

розподіляють на панорамні͕ видові͕ об’єктові. Це складніший в
ид прогулянок͕
оскільки під час їх проведення інформаційний матеріал пропонують в узагальненому вигляді. Цілісність
уявлень про навколишній світ досягають під час цих прогулянок шляхом створення умов для оглядового
спостереження безлічі

взаємопов’язаних
предметів.

На панорамній прогулянці дуже важливим

є обирання майданчика͕ звідки добре є видно нав
-

колишню місцевість͕ напри
клад͕ прогулянка на во
дойму. Під час видової прогулянки необхідно зосе
-

редити увагу шк
олярів на окремих фрагментах па
норами. У цьом
у випадку план спостереження може

змінюватися. Об’є
ктова прогулянка містить елемен
ти деталізації͕ що дають змогу підкреслити склад
-

ність спостережуваного явища. Під час названих

прогулянок діти зупиняються лише на нетривалий

час͕ потім ідуть заздалегідь
обраним маршрутом.

Практикумні прогулянки

є своєрідною школою закріплення життєво необхідних правил по
-

ведінки.

Туристичні прогулянки

вимагають знання тех
ніки туризму від учителя. Найчастіше організову
ють
маршові͕ похідні͕ орієнтирні прогулянки.

Під час м
аршової прогулянки виробляють умін
ня здійснювати марш у складі групи͖ правильно

розподіляти сили͖ бути економним у рухах͖ дотри
мувати всі вимоги маршу͖ залежно від місцевості

регулювати ритм͕ темп руху͖ правильно відпочивати͖ спостерігати за собою і товари
шами.

Похідна прогулянка


це вивчення техніки
пересування в різних умовах͕ уміння долати різно
-

манітні перешкоди͕ спостерігати за навколишньою
місцевістю.

Орієнтирна прогулянка озброює дітей умінням
орієнтуватися на місцевості͕ обирати видимі й чут
-

ні
орієнтири.

Туристичні прогулянки завжди збагачують новими͕ корисними в житті знаннями. Під час таких

прогулянок маршрут має відповідати низці вимог͕
таких як безпека͖ наявність пізнавальних моментів͖
зупинки͖ швидкість руху (можливий рух із нерівномірною ш
видкістю).

Якщо за погодних умов прогулянка скороче
на͕ можна підвищити швидкість ходьби͕ а частину

дистанції подолати бігом.

На туристичних прогулянках необхідно обов’язково проводити ігри.

Ч
ихователь ГПД

Голянич Н.
І.

вид

прогулянки

мета і завдання

прогулянки

Прогулянка

-

спостереження


мета:

цілеспрямоване спостереження молодших школярів (у


шкільно
м
у саду͕ найближчому сквері͕ пар
ку) за:різними природними аномалія
ми (зима


немає
снігу͕ річка
не

замерзла


чому?)͖життям свійських і диких тва
рин͖


Прогулянка
-
завдання

Зміст цієї прогулянки визначено

завданнями громадського
життя

школи або планами клубної роботи

продовженого дня. Її

мета
:

дорос
лих зі святом͖


шкільний захід͖


товаришів про будь
-
яку подію

або захід͖


Прогулянка


практичне

завдання

мета:

виконати завдання практич
ного спрямування͕
наприклад͕
ви
значити:
Прогулянка
-
пошук

мета:

знайти лікарські трави͕ сіян
ці͕ насіння дерев͕ природний
мате
ріал для гербарію͕ колекції тощо

Прогулянка

-

похід

мета:

виховувати у дітей такі яко
сті͕

як швидкість͕ витривалість͕
ди
сц
ипліну͕ уважність під час орієн
тування на місцевості.

За годину
-
півтори справжній похід

пр
овести не
можна͕ але
можна ство
рити ситуації зі значною кількістю

пе
реміщень на
місцевості͕ несподі
ваних відкриттів͕ випробувань͕ для

розвитку навичок орієнтування͕

взаємодії͕ дисципліни (гра
-
пошук)

Прогулянка

-

фантазія

мета:

викликати у дітей емоцій
ний підйом та
організувати
творчу

діяльність. Чона повинна надати

можливість:матеріалу͖гілок͖


Прогулянка

-

розвага

ме
та: організувати
вільний час ді
те
й (повеселитися͖ потішитися͖
по
співати͖ пожартувати (наприклад͕

кататися з крижаної гірки)͖
про
вести веселі змагання͖ розгадати

цікаві загадки͕ шаради͖
показати

фокуси тощо)Прогулянки в організації вільного часу групи


Прогулянка
-

показ


мета:

показати місцеві пам’ятки͖ різні предмети й об’єкти͖
рідкісні квіти͕ дерева͕ кущі͖ різноманітні властивості͕ ознаки
предметів

Прогулянка
-

практикум


мета:

працювати і закріплювати життєво необхідні навички з:


Ч
ихователь ГПД

Голянич Н.
І.


Особливе місце поміж прогулянок посідає прогулянка у природу. Природа завжди залишає гли
бокий слід у
душі дитини, впливає на її почуття своєю яскравістю, багатогранністю, дина
мічністю. Дитині здається, що вона
першою відкрила скарби природи, вона дивується і радіє цьому. Їй
здається, що вона першою почула голос
цвіркуна,
що саме для неї співає зяблик, що вона першою
дізналася: сніг


це багато гарних сніжинок. Діти
тягнуться
до

природи, вона збуджує їх цікавість.

Вони дивляться зацікавлено на навколишній світ,
але не бачать усього, іноді не помічають головно
го. Якщо
поряд перебуває вихователь, який дивується і милується разом із ними, учить їх не лише
дивитися, але й бачити, діти

бажають дізнатися ще більше.

Любов та інтерес дітей до природи вихователь має використовувати для їх усебічного гармонійного
розвитку, навчати дітей берегти природу, насолоджуватися її красою, відтворювати її.

Прогулянки у природу будуть радісними, ціка
ви
ми і досягнуть мети за умови, якщо вихователь на наочному
матеріалі зуміє доповнити і збагатити знання дітей, отримані на уроках. Необхідно
вміти не лише ознайомлювати
дитину з таємниця
ми природи, але й разом із нею радіти їй, шукати цікаве в житті рослин
і тварин,
насолоджуватися природою (пахощами квітів, красою метелика, загадковим шепотінням листочків, особливою ти
-

шею природи).

Правильне сприйняття природи допомагає розвивати такі моральні якості дитини, як життєрадісність,
чутливість, шанобливу
повагу до всього живого, співчуття. Дитина, яка полюбила природу, бездумно не рватиме
квіти, не розорюватиме пташиних гнізд, не знущатиметься над тваринами.

Найголовніший спосіб пізнання природи


спостереження. Спостережливій дитині доступне почуття краси

природи, що допомагає розвитку художнього смаку і розуміння прекрасного.

Під час прогулянок вихователь має показувати дітям колективну працю людей, формувати почуття поваги і
значущість до будь
-
якої професії.

Діти повинні знати, що людина може змінювати п
рироду, впливаючи на неї вміло і бережливо, як

садівник вирізає зайві гілки.

Під час прогулянки необхідно проводити ігри.
Виховне значення гри, її всебічний вплив на розвиток людини
важко переоцінити. лінивого вона
може зробити працьовитим, незнайка


знай
кою,
байдужого


захопленим,
невмілого


майстром. Гра дає змогу згрупувати дитячий колектив, надає можливість ненав’язливо розв’язати

конфліктну ситуацію. Гра сприяє вихованню свідомої дисципліни, діти вчаться дотримувати правила поведінки,
контролювати с
ебе. Основа ігор


це рух, а рух


це найкращі ліки від гіподинамії.


Суспільство


знаюча прогулянка


мета:

показати дітям͕ як на практиці відбувається розподіл
громадської праці͖ розкрити специфіку масових професій͖
розповісти про трудові й бойові традиції народу на прикладах
рідного краю.

У результаті прогулянки формуються суспільно
-
цінне ставлення
до праці л
юдей͕ потреба працювати͕ свідомо обирати свою
майбутню професію

Прогулянки
-

милування


мета:

забезпечити належний рівень емоційно
-
духовного
розвитку вихованців͕ адже саме любов до природи


міцний
потік доброти͕ радощів життя͕ високих почуттів.

Години
милування в системі щоденних прогулянок бажано
проводити не частіше͕ ніж раз на місяць.

Щоб милування не перетворилося на «нав’язливе» для дітей͕
його слід пов’язувати зі своєрідним станом природи͕ як
-
от:
листопад͕ перший сніг͕ ожеледиця͕ іній͕ льодохід͕ п
ерші
струмочки͕ веселка тощо.

Спілкування з природою є найпродуктивнішим джерелом͕ що
надихає дітей на щирі почуття та захоплені висловлювання своєї
думки͕ позбавлення багатьох комплексів͕ зростання активності у
розмові͕ оперування потрібними словами і мов
леннєвими
зворотами. Особливо відчутний результат досягають тоді͕ коли
дитина не лише споглядає природу͕

але й пов’язує спостереження з поетичним словом: чує і бачить
слово͖ відчуває͕ розуміє його значення͖знає͕ коли і як це слово
необхідно вживати. Тому в
ихователеві потрібно використо
-
вувати поетичне слово

під час таких прогулянокПриложенные файлы

  • pdf 1178466
    Размер файла: 733 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий