Тема 12-14. Перша пол. ХІХ ст. Укр. землі в Російській та Австр. імперіїПовстання Чернігівського полку наприкінці 1825 – на початку 1826 рр. було підготовлено
А. Південним товариством декабристів.
Б. Кирило-Мефодіївським братством.
В. польським Патріотичним товариством.
Г. масонською ложею «Любов до істини».

18. Прочитайте уривок із праці М. Грушевського та виконайте завдання.
«У тих землях, що одійшли до Австрії, нове правительство австрійське заходилося коло того, щоб поліпшити долю кріпаків українських, обмежити безмежну владу польських панів над ними».
В уривку йдеться про
А. реформи Марії-Терезії та Йосифа II 1770-1780-х рр.
Б. Польське повстання 1830-1831 рр.
В. революцію 1848-1849 рр. в Австрійській Імперії.
Г. Польське національно визвольне повстання 1863-1864 рр.


Установіть відповідність між прізвищем науковця та фактами його біографії
1. М. Остроградський
2. В. Каразін
3. М. Костомаров
4. М. Максимович
А. етнограф, укладач збірок українських народних пісень, перший ректор Київського університету
Б. винахідник, агроном і метеоролог, ініціатор відкриття Харківського університету
В. математик, член Петербурзької, Паризької, Римської та Туринської академій наук
Г. етнограф, автор українського фонетичного правопису, першого українського історичного роману
Д. історик, автор праць з історії козацтва, член Кирило-Мефодієвського братства

Завдання №1
Вкажіть, які управи мало Південне товариство декабристів на Україні протягом 1821 – 1825 рр.:
А
Тульчинську, Васильківську, Полтавську;

Б
Полтавську, Тульчинську, Слов’янську;

В
Слов’янську, Кам’янську, Васильківську;

Г
Васильківську, Тульчинську, Кам’янську.


Завдання №2
Програма дій південного товариства декабристів НЕ ПЕРЕДБАЧАЛА
А
повалення самодержавного ладу шляхом військового перевороту.

Б
скасування кріпацтва та наділення селян землею за рахунок державного фонду.

В
ліквідацію станового ладу та встановлення рівності усіх громадян пере законом.

Г
установлення конституційної монархії, федеративного устрою держави.


Завдання №3
Хто очолював селянський повстанський рух на Поділлі впродовж 1814-1835 рр.?
А
М. Залізняк;

Б
І. Гонта;

В
О. Довбуш;

Г
У. Кармелюк.


Завдання №4
Укажіть прізвище діяча, якого стосуються такі факти біографії: “1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. 1817–1821 – директор Полтавського театру”. 
А
Г. Квітка-Основ’яненко;

Б
П. Гулак-Артемовський;

В
П. Куліш;

Г
І. Котляревський.


Завдання №5
Вкажіть місто, в якому відбувалася описана подія: “Під впливом революційних подій в імперії, 2 травня 1848 року створюється перша українська політична організація – Головна Руська Рада – для захисту прав українського населення.”
А
Станіслав;

Б
Тернопіль;

В
Стрий;

Г
Львів.


Завдання №6
Яка подія дала поштовх до створення Головної руської ради?
А
реформи Марії-Терезії та Йосипа ІІ

Б
польське повстання 1830р.

В
європейська революція 1848-1849 рр.

Г
повстання під проводом Л. Кобилиці

Позначте, яку організацію заснували М. Костомаров і М. Гулак у 1846 році:
А “Товариство об’єднаних слов’ян”;
Б “Кирило-Мефодіївське братство”;
В “Руська трійця”;
Г “Братство тарасівців”.

Задание 46
Установите соответствие между названием организации и целями, которые она ставила перед собой.
1 Кирилло-Мефодиевское братство
2 «Русская троица»
3 Главная русская рада
4 «Южное общество» декабристов

А становление конституционной монархии, ввод общественного самоуправления, развитие России как федеративного государства
Б свержение самодержавия путем военного переворота, отмена крепостничества, провозглашение России унитарной республикой
В поднесение национального сознания украинцев Галиции, превращение народного языка в литературный, пропаганда единства украинского народа
Г уничтожение царизма, утверждение демократических прав и свобод для всех граждан, создание федерации христианских славянских республик
Д расширение сферы употребления украинского языка, разделение Галиции на две провинции Западную (польскую) и Восточную (украинскую)


«Руська правда» П. Пестеля, Конституція М. Муравйова - це програмні документи
А. народовців,
Б декабристів.
В громадівців.
Г кирило-мефодіївців.

Коли відбулося повстання, яке дало привід царській владі розпочати масову русифікацію Правобережної України?
А 1830-1831 рр.
Б 1833-1837рр.
В 1846-1847 рр.
Г 1853-1856 рр.

А І. Рєпін

Б С. Васильківський
В. Тропінін
Г М. Пимоненко15

Приложенные файлы

  • doc 1444360
    Размер файла: 733 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий