Метод_КР_ФА_VNSLP


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ

УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”









ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт

для студентів спеціальності “Облік і аудит”

освітньо
-
кваліфікаційних рівнів «магістр» і «с
пеціаліст»

заочної форми навчання






Затверджено

на засіданні кафедри
обліку та аналізу
.

П
ротокол №
13


від

09
.0
6
.
201
5

р.



Львів


201
5

2

Фінансовий аналіз
:
методичні рекомендації
до виконання контрольних
робіт для студентів спеціальності “Облік і аудит”
освітньо
-
кваліфікаційних
рівнів «магістр» і «спеціаліст» заочної форми навчання

/
у
кл
ад
.: Г.І.
Кіндрацька,
Л.М. Пилипенко,
Ю.І.
Кулиняк.


Львів:
Видавництво Львівської
політехніки
, 201
5
.



56

с.





Укладачі




Кіндрацька Г.І., канд. екон. наук, доц.,

Пил
ипенко Л.М.,
канд. екон. наук,

доц.

Кулиняк Ю.І., асист.



Відповідальний за випуск

Чубай В.М., канд. екон. наук, доц.



Рецензенти




Нашкерська М.М., канд. екон. наук, доц.,

Кова
ль З.О., канд. екон. наук, доц.
























3

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


М
ета викладання дисципліни
“Фінансовий аналіз”, яка є основою
професійної підготовки фахівців за спеціальністю

“Облік і аудит”


опа
-
нування знань з

органі
зації та методики фінансового аналізу діяль
ності
підприємств за даними обліку, фінансової звітності,

іншої еко
но
міч
ної інфор
-
мації, а також набуття практичних навичок їх засто
су
ван
ня для розв

язання
проб
лем фінансового менеджменту. Ця мета досягається зас
воєн
ням систе
ми
методичних прийомів і способів аналізу, застосуванням їх від
по
від
но
до

мети
аналізу, особливостей дослід
жуваного яви
ща та джерел ін
фор
ма
ції.

Програмою дисципліни
“Фінансовий аналіз”
передбачено виконання
двох контрольних робіт, які є

однією з форм підтвердження студентом своїх
теоретичних знань і вмінь. Їх виконання сп
рияє
підвищенню рівня
аналітичної підготовки фахівців, формуванню у сту
ден
тів аналітичного
мислення, вмінь і навичок використання аналітичних інстру
мен
тів для
об

єктивної оцінки господарських ситуацій та формування обґрунтованих
управлінських рішень.

Програмою

дисципліни

передбачено

засвоєння методики таких основних
напрямів фінансового аналізу:

-

загальна оцінка фінансового стану підприємства;

-

аналіз фінансової стійкості підприємства;

-

а
наліз ліквідності та платоспроможності підприємства;

-

а
наліз
грошових потоків;

-

а
наліз ефективності використання капіталу;

-

а
наліз кредитоспроможності підприємства;

-

о
цінювання виробничо
-
фінансового

левериджу;

-

а
наліз ділової активності та інвестиційної привабли
вості підприємства;

-

к
ороткостроковий прогноз фі
нансового стану під
приємства;

-

а
наліз фінансового стану неплатоспроможних під
при
ємств та
з
апобігання їх банкрутству
.

Контрольні роботи №

1 і №

2 передбачають підготовку пись
мових
відповідей на одне теоретичне і три тестові питання, а також виконання
п
рактичних завдань.
Джерелом інформації для їх виконання є фінансова
звітність конкретного підприємства.

Виконання та захист контрольних робіт проводиться протягом семестру
і є підставою для допус
ку до складання екзамену з дисципліни


Фінансовий
аналіз

.
Не підлягають до зарахування контрольні роботи, які не відповідають
завданню; виконані не в повному обсязі або з помилками; є результатом
механічного переписування текстів підруч
ників або інших джерел
.

4

С
ТРУКТУРА
КОНТРОЛЬНОЇ

РОБОТИ


Титульний аркуш
містить
назву вищого навчального закладу і кафедри,
де виконан
о

робот
у
; дисципліну, з якої робота виконується, номер варіанта,
прізвище та ініціали студента, групу, відомості про керівника.

З
авдання

до виконання
контрольної роботи, яке видає
керів
ник, містить
три
тесто
ві

питання, теоретичне питання

та вимоги до практичної частини
.
Бланк

завдання до вико
нання контрольних робіт №1 та №2

подано

в
дода
д
ку
А.

Зміст
розміщують

після титульного аркуша
.

Взірець з
місту контрольних
робіт №1 та №2

подано в
дода
д
ку Б.

Вступ
ро
зкриває мету і основні завдання
контрольн
ої

роб
оти
, характе
-
ризує ї
х

структуру та джерела інформації.

Основний текст
контрольн
их робіт
поділяється на теоретичну та
практичну

частину.

У
теоретичній частині

по
дають відповіді на тес
тові питання

з коротким
обг
рунтуванням правильної відповіді та
висвітлюють теоретичне питання
.

У
практичній

частині

реалізують методику аналізу

відповідно до
заданого завдання на підставі зібраної інформації. Набір документів, які
використо
ву
ють під час виконання
контрольної

роб
оти, пода
ють

у додатку до
неї.
Прак
тич
на

частина повинна містити розрахунки показників, аналітичні
таблиці та аргументовані висновки.

Висновки
містять
основні результати аналізу, здійсненого у практичній
частині

контрольної роботи
.

Список використан
их д
жерел
розміщують
відповідно до послідовності
посилань (
згадування
)

джерел у тексті за їхньою наскрізною нумерацією.

У

дод
атк
ах

подають матеріали
, які використовувались під час написання
основної частини
контрольної роботи
, зокрема фінансову звітність
анал
ізованого

підприємства.










5

З
АВДАННЯ ДО ТЕОРЕТИЧНОЇ ЧАСТИНИ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Тестові завдання


1.

Чому дорівнюватиме коефіцієнт оборотності активів підприємства,
якщо рентабельність активів 14 %, а рентабельність продажу дорівнює 7%: а)
0,5; б) 1,5; в
) 2; г) 3%; д) правильної відповіді немає.

2.

Внутрішніми джерелами фінансових ресурсів не є: а) прибуток; б)
додаткова емісія акцій; в) додаткові кредити і позики; г) амортизація; д)
правильної відповіді немає.

3.

Величина оборотних активів підприємства дорівню
є власним
оборотним коштам , якщо: а) підприємство має довгострокові зобов‱язання та
забезпечення; б) підприємство не має довгострокових зобов‱язань та
забезпечень; в) підприємство не має короткострокових кредитів банку; г)
підприємство не має поточних зоб
ов‱язань та забезпечень; д) правильної
відповіді немає.

4.

Який з наведених видів пасивів належить до поточних зобов‱язань і
забезпечень: а) зареєстрований (пайовий) капітал; б) вилучений капітал; в)
відстрочені податкові зобов‱язання; г) поточні кредиторська

заборгованість за
довгостроковими зобов‱язаннями; д) правильної відповіді немає.

5.

Зобов‱язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату
балансу


це: а) довгострокові зобов‱язання; б) поточні зобов‱язання; в)
забезпечення; г) непередбачені зобов‱я
зання; г) правильної відповіді немає.

6.

Зобов‱язання поділяють на поточні та довгострокові за ознакою: а)
тривалість використання; б) терміновість сплати зобов‱язань; в) період
погашення зобов‱язань; г) мета залучення позикових коштів; д) правильної
відповід
і немає.

7.

Експрес
-
діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне
фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в)
попереднє оцінювання стану підприємства; г) оцінювання фінансової
стійкості підприємства; д) правильної відповіді нема
є.

8.

Який з показників, що наведені нижче, не характеризує структуру
капіталу: а) коефіцієнт автономії; б) коефіцієнт маневреності; в) коефіцієнт
співвідношення позикових і власних коштів; г) коефіцієнт фінансової
залежності; д) правильної відповіді немає.

9.

К
оефіцієнт автономії характеризує: а) частку майна виробничого
призначення в сукупних активах; б) частку власного капіталу у валюті
6

балансу; в) ступінь мобільності власного капіталу; г)співвідношення власних і
залучених коштів; д) правильної відповіді нем
ає.

10.

Відомо такі дані з балансу підприємства: необоротні активи


200 тис.
грн, оборотні активи


100 тис. грн, власний капітал


180 тис. грн,
зобов‱язання


120 тис. грн. Який висновок щодо фінансової стійкості
підприємства можна зробити: а) підприємство

фінансово стійке за всіма
критеріями; б) підприємство має задовільну структуру капіталу, але має
дефіцит власних оборотних коштів; в) підприємство має достатній обсяг
власних оборотних коштів, але структура капіталу незадовільна; г) правильної
відповіді н
емає.

11.

Предметом фінансового аналізу є: а) майно та джерела формування
капіталу підприємства; б) фінанси підприємства; в) фінансові відносини в
системі управління суб'єктом господарювання, фінансові ресурси та їх
джерела; г) необоротні й оборотні активи; д
) правильної відповіді немає.

12.

Що передбачає аналіз джерел формування капіталу в загальній моделі
аналізу фінансового стану підприємства: а) оцінювання власного капіталу; б)
оцінювання залученого капіталу; в) оцінювання фінансової стійкості; г) усі
відповід
і правильні; д) правильної відповіді немає.

13.

Ознаками стійкого фінансового стану є: а) належний рівень
ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості; б) наявність
прострочених сум дебіторської та кредиторської заборгованості; в)
забезпеченість підп
риємства власними оборотними засобами; г) неефективне
використання ресурсів; д) правильної відповіді немає.

14.

До особливостей внутрішнього фінансового аналізу

належить
: а)
вузьке коло суб‱єктів аналізу; б) не

регламентованість методик аналізу; в)
використанн
я в аналізі інформації переважно фінансової звітності
підприємства; г) поєднання функцій обліку, аналізу, планування та
обґрунтування управлінських рішень; д) правильної відповіді немає.

15.

Яким вимога
м має відповідати інформація, яку

використовують в
аналіти
чних дослідженнях: а) об‱єктивність (достовірність); б) оперативність
(своєчасність); в) раціональність; г) зіставність; д) правильної відповіді немає.

16.

Що встановлює перевірка інформації за формою: а) дотримання
правил скла
дання та оформлення звітності щод
о
наявності всіх необхідних
реквізитів; б) відповідність показників, перенесених з інших документів і
звітності попередніх періодів; в) відповідність даним бухгалтерського обліку;
г) узгодженість показників різних форм звітності; д) правильної відповіді
не
має.

17.

З
агальний капітал підпри
ємства (пасив балансу)
: а) показ
ує суму
джерел утворення майна

підприємства;
б) показує загальну суму коштів
, які
7

підприємство має у своєму розпорядженні
; в) визначається як сукупність
певних матеріал
ьних і нематеріальній цінно
стей; г)

показує загальну величину
зобов‱язань; д) правильної відповіді немає.

18.

Горизонтальний
аналізу балансу

дає змогу визначити
: а)

абсолютні
зміни величин певних

видів активів і пасивів; б) відносні зміни величин
певних

видів активів і пасивів; в) струк
тура активу і пасиву балансу; г)
абсолютні та відносні зміни величин
певних

видів активів і пасивів за звітний
період, а також у динаміці за декілька періодів; д) правильної відповіді немає.

19.

Який з наведених показників не використовують в аналізі структури

майна: а) частка поточної кредиторської заборгованості в зобов‱язаннях і
забезпеченнях; б) частка необоротних активів у майні; в) частка запасів в
оборотних активах; г) частка поточної дебіторської заборгованості в майні; д)
правильної відповіді немає.

20.

Пр
о підвищення ефективності використання майна свідчить
співвідношення: а) темп приросту активів перевищує темпи приросту чистого
доходу від реалізації продукції та чистого прибутку; б) темп приросту чистого
доходу від реалізації продукції менший за темп при
росту активів; в) темпи
приросту чистого доходу від реалізації продукції і прибутку більші за темп
приросту активів; д) правильної відповіді немає.

21.

Яка з наведених тенденцій у майновому стані підприємства є
негативною за інформацією активу балансу: а) збіл
ьшення загальної вартісної
активів; б) скорочення сум дебіторської заборгованості в динаміці; в)
підвищення частки грошей та їх еквівалентів у майні підприємства; а)
збільшення загальної вартісної необоротних активів; д) правильної відповіді
немає.

22.

До еко
номічно обґрунтованих джерел формування запасів належать:
а) власні оборотні кошти; б) товарний кредит постачальників; в)
заборгованість з оплати праці; г) заборгованість за розрахунками з бюджетом;
д) правильної відповіді немає.

23.

Як можна охарактеризувати

фінансову стійкість підприємства, якщо
сума власних оборотних коштів перевищує вартість запасів: а) нормальна; б)
нестійкий фінансовий стан; в) кризова; г) абсолютна; д) правильної відповіді
немає.

24.

Коефіцієнт фінансової залежності зменшується, якщо: а) ве
личина
основного капіталу збільшується; б) величина оборотного капіталу
збільшується; в) величина накопиченого капіталу збільшується; г) величина
зобов‱язань збільшується; д) правильної відповіді немає.

8

25.

Якщо вартість активів зросте на 10 %, а сума власног
о капіталу
-

на
15 %, то значення коефіцієнта автономії: а) не зміниться; б) зросте; в)
зменшиться; г) зменшиться за певних умов; д) правильної відповіді немає.

26.

У звітному періоді використання активів підприємства буде
ефективнішим порівняно з попереднім
, якщо: а) темпи приросту чистого
прибутку будуть вищі, ніж темпи приросту активів, а темпи приросту чистого
доходу нижчі; б) темпи приросту чистого доходу будуть, ніж темпи приросту
активів, а темпи приросту чистого прибутку нижчі; в) темпи приросту чисто
го
прибутку, ніж темпи приросту чистого доходу, а темпи приросту чистого
доходу більші за темпи приросту активів; г) темпи приросту активів більші
порівняно з темпами приросту чистого доходу та чистого прибутку; д)
правильної відповіді немає.

27.

Прискорення о
бороту оборотних активів не веде до: а) абсолютного їх
вивільнення з обороту; б) відносного їх вивільнення з обороту; в) підвищення
коефіцієнта стійкого зростання; г) зниження коефіцієнта стійкого зростання;
д) правильної відповіді немає.

28.

Якщо темп прирост
у оборотних коштів вищий, ніж необоротних
активів, це означає що: а) сформована мобільна структура майна
підприємства; б) відбувається прискорення оборотності всієї сукупності
коштів підприємства; в) зростає рентабельність діяльності підприємства; г)
підви
щується вартість реального майна підприємства; д) зростає сума чистих
активів підприємства.

29.

Виберіть правильне визначення капіталу підприємства: а) сукупна
вартість грошових коштів підприємства; б) загальна вартість засобів
підприємства у грошовій, матеріа
льній і нематеріальній формі, які авансовані
у формування активів підприємства; в) сукупність грошових коштів та
високоліквідних цінних паперів підприємства; г) загальна вартість акцій
підприємства; д) правильної відповіді немає.

30.

Аналіз структури капіталу
за видами діяльності та періодами є
елементом: а) горизонтального аналізу; б) вертикального аналізу; в)
порівняльного аналізу; г) коефіцієнтного аналізу; д) правильної відповіді
немає.

31.

Перевищення суми дебіторської заборгованості підприємства над
кредиторс
ькою може свідчити про: а) надлишок власного капіталу на
підприємстві; б) неспроможність підприємства розрахуватися за своїми
зобов‱язаннями; в) іммобілізацію власного капіталу в дебіторську
заборгованість, г) недостатність власного капіталу для фінансуван
ня
діяльності; д) правильної відповіді немає.

9

32.

Яку з наведених характеристик фінансового стану підприємства
можна оцінити як позитивну: а) зниження частки власного капіталу в
джерелах формування майна підприємства; б) значне перевищення суми
поточної кред
иторської заборгованості над сумою поточної дебіторської
заборгованості; в) зменшення суми поточної кредиторської заборгованості на
кінець аналізованого періоду; г) зростання величини «хворих» статей пасиву
балансу на кінець аналізованого періоду?

33.

Відомі т
акі дані: валюта балансу


100 тис. грн., оборотні активи


40
тис. грн., коефіцієнт автономії


0,8. Сума власних оборотних коштів
становитиме: а) 40 тис. грн.; б) 20 тис. грн.; в) 80 тис. грн.; г) 50 тис. грн.; д)
правильної відповіді немає.

34.

До групи пок
азників оцінки структури балансу належить: а)
коефіцієнт оборотності; б) коефіцієнт забезпеченості робочим капіталом; в)
індекс рентабельності інвестицій; г) коефіцієнт закріплення оборотних
активів; д)правильної відповіді немає.

35.

Як зміниться коефіцієнт по
точної ліквідності, якщо підприємство
отримає новий довгостроковий кредит: а) збільшиться; б) зменшиться; в) не
зміниться; г) зміниться за певних умов; д) правильної відповіді немає.

36.

Як зміниться коефіцієнт загальної ліквідності, якщо за інших
однакових у
мов одночасно відбудеться зростання дебіторської заборгованості
та зменшення кредиторської заборгованості: а) збільшиться: б) зменшиться; в)
не зміниться; г) зміниться за певних умов; д) правильної відповіді немає

37.

Загальна вартість активів підприємства ст
ановить 1000 тис. грн.,
важколіквідні активи


400 тис. грн., капіталізовані джерела


1700 тис. грн.
Коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює: а) 1,3; б) 1,4; в) 0,9; г) 2,0; д)
правильної відповіді немає

38.

Як зміниться коефіцієнт швидкої ліквідності підпри
ємства, якщо
грошові кошти та їх еквіваленти збільшаться істотніше, ніж кредиторська
заборгованість: а) збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) зміниться за
певних умов; д)правильної відповіді немає.

39.

Виробничі запаси належать до: а) високоліквідних

активів: б)
швидколіквідних активів; в) повільноліквідних активів; г) важколіквідних
активів; д) правильної відповіді немає.

40.

Довгострокова дебіторська заборгованість належить до: а)
високоліквідних активів: б) швидколіквідних активів; в) важколіквідних
ак
тивів; г) повільноліквідних активів; д) правильної відповіді немає.

41.

Як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності, якщо за інших
однакових умов відбудеться продаж частини основних засобів: а)
10

збільшиться; б) зменшиться; в) не зміниться; г) зміниться за певн
их умов;
д)правильної відповіді немає.

42.

За умови, що підприємство збільшить свої виробничі запаси за
рахунок комерційного кредиту, як зміниться коефіцієнт поточної ліквідності,
якщо початковий коефіцієнт менший за 1: а) збільшиться: б) зменшиться; в)
не змі
ниться; г) зміниться за певних умов; д) правильної відповіді немає.

43.

Який з перелічених факторів впливає на збільшення ліквідності: а)
продаж необоротних активів; б) інвестиції в основний капітал; в) збільшення
дебіторської заборгованості; г) збитки; д) пра
вильної відповіді немає?

44.

Власний оборотний капітал розраховують як: а) власний капітал
підприємства без врахування прирівняних до нього джерел; б) сукупний
капітал, зменшений на величину поточних зобов‱язань; в) різниця між сумою
власного і прирівняного до

нього капіталу, довгострокових зобов‱язань та
величиною необоротних активів підприємства; г) сума перевищення поточних
активів над поточними зобов‱язаннями; д) правильної відповіді немає.

45.

Коефіцієнт втрати платоспроможності підприємства розраховують,
якщо
: а) структура балансу незадовільна; б) коефіцієнт поточної ліквідності
менший ніж 2; в) структура балансу задовільна; г) коефіцієнт забезпеченості
робочим капіталом менший ніж 0,1; д) правильної відповіді немає.

46.

Підприємство в найближчі три місяці може вт
ратити
платоспроможність, якщо: а) коефіцієнт відновлення платоспроможності
більший за 1; б) коефіцієнт відновлення платоспроможності менший за 1; в)
коефіцієнт втрати платоспроможності більший за 1; г) коефіцієнт втрати
платоспроможності менший за 1; д) п
равильної відповіді немає.

47.

Грошові кошти підприємства становлять 500 тис. грн., коефіцієнт
поточної ліквідності


1,5, коефіцієнт швидкої ліквідності


0,75, коефіцієнт
абсолютної ліквідності підприємства


0,3. Поточні зобов‱язання та
забезпечення підприє
мства становлять: а) 500 тис. грн.; б) 1 667 тис. грн.; в)
667 тис. грн.; г) 333 тис. грн.; д) правильної відповіді немає.

48.

Згідно з групуванням активів підприємства залежно від рівня
ліквідності основні засоби належать до: а) високоліквідних активів; б)
п
овільноліквідних активів; в) важколіквідних активів; г) швидколіквідних
активів; д) правильної відповіді немає.

49.

Коефіцієнт термінової (швидкої) ліквідності характеризує: а)
здатність підприємства покрити свої короткострокові зобов‱язання з
оборотних коштів
; б) частку короткострокових зобов‱язань, що підприємство
може погасити найближчим часом, не чекаючи оплати дебіторської
заборгованості й реалізації інших активів; в) частку власних коштів у валюті
балансу; г) очікувану платоспроможність підприємства на пе
ріод, рівний
11

середній тривалості обороту дебіторської заборгованості; д) правильної
відповіді немає.

50.

Якщо грошові активи становлять 20 тис. грн.; запаси


100 тис. грн.,
короткострокові зобов‱язання


100 тис. грн., коефіцієнт термінової
ліквідності


1, т
о сума дебіторської заборгованості дорівнюватиме: а) 100
тис. грн.; б) 80 тис. грн.; в) 120 тис. грн.; г) 200 тис. грн.; д) правильної
відповіді немає

51.

Якщо грошові активи становлять 10 тис. грн.; дебіторська
заборгованість


90 тис. грн., поточні зобов‱яза
ння та забезпечення


100 тис.
грн., коефіцієнт поточної ліквідності


2, то вартість запасів дорівнюватиме::
а) 100 тис. грн.; б) 80 тис. грн.; в) 120 тис. грн.; г) 200 тис. грн.; д) правильної
відповіді немає.

52.

Якщо валюта балансу


100 тис. грн., власний

капітал


80 тис. грн.,
власні оборотні кошти


20 тис. грн., коефіцієнт поточної ліквідності


2, то
сума поточних зобов‱язань та забезпечень дорівнюватиме:: а) 100 тис. грн.; б)
90 тис. грн.; в) 20 тис. грн.; г) 200 тис. грн.; д) правильної відповіді не
має.

53.

Що відбудеться зі значенням коефіцієнта абсолютної ліквідності,
якщо гроші та їх еквіваленти зростуть на 10 %, а сума поточних зобов‱язань та
забезпечень зросте на 15 %: а) не зміниться; б) зросте; в) зменшиться; г)
зменшиться за певних умов; д) прави
льної відповіді немає.

54.

Підприємство має такі значення показників ліквідності: коефіцієнт
абсолютної ліквідності


0,1; коефіцієнт термінової ліквідності


0,6;
коефіцієнт поточної ліквідності


2. Який з елементів оборотних активів буде
мати найбільшу част
ку в їхній структурі: а) дебіторська заборгованість; б)
запаси; в) грошові активи; г) інші поточні інвестиції; д) правильної відповіді
немає.

55.

Яке твердження хибне: а) чим більший робочий капітал, тим менший
ризик втрати ліквідності; б) чим вищий рівень обо
ротних активів, тим вища
ліквідність підприємства; в) при високій ліквідності підприємство має високу
рентабельність активів; г) якщо кредиторська заборгованість дорівнює нулю,
то робочий капітал максимальний; д) правильної відповіді немає.

56.

Основною ознако
ю платоспроможності є: а) відсутність простроченої
дебіторської заборгованості; б) наявність прибутку; в) відсутність
простроченої кредиторської заборгованості; г) відсутність залучених активів у
складі авансованого капіталу.

57.

Підприємство вважають неплатос
проможним: а) у разі перевищення
поточних активів над поточними зобов‱язаннями; б) якщо коефіцієнт поточної
ліквідності дорівнює 1,0; в) якщо коефіцієнт поточної ліквідності покриття
12

більший, ніж 2,0; г) якщо коефіцієнт фінансового левериджу дуже низький;
д)правильної відповіді немає.

58.

Як вплине на чистий рух грошових коштів у результаті операційної
діяльності збільшення кредитного періоду, наданого покупцям продукції
підприємства, при незмінній сумі чистого доходу від реалізації продукції: а)
залишиться без

змін; б) скоротиться; в) зросте; г) характер зміни буде
залежати від співвідношення періодів кредитування за дебіторською і
кредиторською заборгованостями; д) правильної відповіді немає.

59.

Ознакою незадовільної структури грошових потоків є негативна сума
чи
стого руху грошових коштів у результаті: а) фінансової діяльності; б)
операційної діяльності; в) інвестиційної діяльності; г) іншої діяльності; д)
правильної відповіді немає.

60.

Збільшити оборотність грошових коштів можна за рахунок: а)
збільшення тривалості
операційного циклу; б) збільшення тривалості
фінансового циклу: в) збільшення обсягів готівкових розрахунків; г)
зменшення тривалості фінансового циклу; д) правильної відповіді немає.

61.

Зменшення будь
-
якого виду дебіторської заборгованості на
підприємстві пр
изводить до: а) грошового відтоку з фінансової діяльності; б)
грошового відтоку з інвестиційної діяльності; в) грошового припливу з
фінансової діяльності; г) грошового припливу з операційної діяльності; д)
правильної відповіді немає.

62.

Грошовий потік
-

це: а
) надходження грошових коштів від
замовників; б) надходження і витрачання грошових коштів у процесі
здійснення господарської діяльності підприємства; в) надходження і
витрачання грошових коштів у процесі здійснення операційної діяльності
підприємства; д) п
равильної відповіді немає.

63.

Залежно від напряму руху грошового потоку виділяють: а)
негативний та позитивний потоки; б) чистий і валовий грошові потоки; в)
вихідний, вхідний та сальдовий грошові потоки; г) цільовий та звичайний
потоки; д) правильної відпові
ді немає.

64.

Регулярний грошовий потік із рівними часовими інтервалами має
назву: а) рівномірний грошовий потік; б) дискретний грошовий потік; в)
ануїтет; г) результативний грошовий потік; д) правильної відповіді немає.

65.

Грошовий потік, що характеризує різницю

між позитивним і
негативним грошовими потоками, має назву: а) дефіцитний грошовий потік;
б) чистий грошовий потік; в) ануїтет; г) результативний грошовий потік; д)
правильної відповіді немає.

66.

Ліквідність


це: а) здатність підприємства перетворити грошові

кошти в окремі активи; б) наявність кредиторської заборгованості; в)
13

здатність підприємства погасити довгострокові кредити; г) здатність
оборотних активів перетворитись у готівку; д) правильної відповіді немає.

67.

Який із розділів форми №1 «Баланс (Звіт про
фінансовий стан)»
містить виробничі запаси: а) необоротні активи; б) власний капітал; в)
оборотні активи; г) поточні зобов‱язання та забезпечення; д) правильної
відповіді немає.

68.

Найменш ліквідними є: а) дебіторська заборгованість; б) грошові
кошти та їх ек
віваленти; в) запаси; г) поточні фінансові інвестиції; д)
правильної відповіді немає.

69.

Який з коефіцієнтів ліквідності найістотніше відповідає поточній
платоспроможності підприємства: а) коефіцієнт швидкої ліквідності; б)
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
в) коефіцієнт поточної ліквідності; г)
коефіцієнт оборотності запасів; д) правильної відповіді немає.

70.

Коефіцієнт ліквідності грошового потоку


це: а) різниця між
позитивним і негативним грошовими потоками; б) відношення чистого
грошового потоку до валовог
о потоку; в) відношення чистого грошового
потоку до негативного грошового потоку; г) правильної відповіді немає.

71.

Грошовий потік, що характеризує різницю між позитивним і
негативним грошовими потоками, має наз
ву
: а) дефіцитний грошовий потік;
б) чистий грош
овий потік; в) ануїтет; г) результативний грошовий потік; д)
правильної відповіді немає.

72.

Сукупність розподілених у часі надходжень і витрачання грошей, які
генеруються господарською діяльністю підприємства,


це: а) грошові кошти;
б) грошові ресурси; в) гр
ошові потоки; г) правильної відповіді немає.

73.

Грошові кошти від інвестиційної діяльності
-
це: а) зменшення
(збільшення) оборотних активів; б)

прибуток від операційної діяльності; в)
отримані відсотки; г)

отримані позики; д) правильної відповіді немає.

74.

До гр
ошових потоків від інвестиційної діяльності належить:
а)надходження від продажу готової продукції; б)

реалізація необоротних
активів; в) одержання позики; г) правильної відповіді немає.

75.

За прямим методом рух коштів від операційної діяльності
визначають: а
) за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою
витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх
руху на рахунках бухгалтерського обліку; б)

шляхом коригування залишків
за статтями балансу; в)

шляхом коригування прибутку (
збитку) до
оподаткування; г) правильної відповіді немає.

76.

Грошові кошти від фінансової діяльності
-

це: а)

надходження від
власного капіталу; б)

надходження від отримання позик; в) витрачання на
14

погашення позик; г) витрачання на сплату дивідендів; д) усі ві
дповіді
правильні; е) правильної відповіді немає.

77.

Залишок коштів на початок року


50 тис. грн, чисте надходження
коштів від операційної діяльності


500 тис. грн, чисте витрачання коштів на
інвестиційну діяльність


450 тис. грн, чисте надходження коштів
від
фінансової діяльності


30 тис. грн. Чому дорівнює залишок коштів на кінець
року: а) 550 тис. грн; б)

100 тис. гри; в)

70 тис. грн; г)

130 тис. грн; д)
правильної відповіді немає.

78.

Зміна різниці між сумою кредитів, отриманих підприємством, і
величиною г
рошових коштів


це грошовий потік: а) додатний; б) від‱ємний;
в) ліквідний; д) правильної відповіді немає.

79.

Який вид аналізу дозволяє дослідити структуру балансу: а)
факторний; б) горизонтальний; в) вертикальний; г) порівняльний; д)
правильної відповіді не
має.

80.

Оцінку зміни фінансових показників у часі здійснюють за допомогою:
а) порівняльного аналізу; б) вертикального аналізу; в) факторного аналізу; г)
горизонтального аналізу; д) правильної відповіді немає.

81.

За допомогою якого методу можна провести факторний

аналіз: а)
відносних величин; б) динамічних рядів; в) евристичних методів; г)
абсолютних різниць; д) правильної відповіді немає.

82.

Кредитоспроможність


це: а) комплекс заходів, прийомів і методів
управління кредитним ризиком у невизначених умовах, з метою
мінімізації
збитків банку від кредитних операцій; б) здатність позичальника повністю та
у визначений строк розрахуватися за своїми борговими зобов‱язаннями; в)
здатність позичальника повністю та у визначений строк виконувати взяті на
себе зобов‱язання пере
д клієнтом; г) сукупність методів для прогнозування
ризику і ймовірності його настання з метою мінімізації збитків банку; д)
правильної відповіді немає.

83.

До методів оцінки кредитоспроможності позичальника належать
методи: а) експертних оцінок; в) фінансово
го аналізу; б) диверсифікації; г)
рейтингових оцінок; д) правильної відповіді немає.

84.

Переваги методу коефіцієнтів для оцінки кредитоспроможності
позичальника є: а) порівнянність отриманих результатів; б) простота
розрахунків; в) різноспрямованість показн
иків; г) взаємозв‱язок між
показників; д) правильної відповіді немає.

85.

Аналізують рівень кредитоспроможності за такими напрямами:
а)аналіз кількісних показників позичальника; б) аналіз кількісних
характеристик позичальника; в) аналіз якісних характеристик п
озичальника; г)
правильної відповіді немає.

15

86.

До кількісних показників аналізу позичальника належать: а) ділова
активність; в) наявність забезпечення; б) ділова репутація; г) грошові потоки;
д) правильної відповіді немає.

87.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності
характеризує: а) як швидко
короткострокові зобов‱язання можуть бути погашені високоліквідними
активами; б) можливість погашення короткострокових зобов‱язань у
встановлені строки; в) наскільки обсяг короткострокових зобов‱язань і
розрахунків можна погасити
за рахунок усіх ліквідних активів; г) як швидко
короткострокові зобов‱язання можуть бути перетворені в кредити; д)
правильної відповіді немає.

88.

До напрямів оцінювання банком кредитоспроможності позичальника
належать: а) виконання банком зобов‱язань у минуло
му; б) наявність
щорічного аудиторського висновку; в) аналіз якості активів і пасивів; г)
дотримання економічних нормативів НБУ; д) правильної відповіді немає.

89.

До якісних характеристик позичальника


фізичної особи належать: а)
вік клієнта; в) платоспромож
ність клієнта; б) сукупний чистий дохід; г)
соціальна стабільність клієнта; д) правильної відповіді немає.

90.

Оптимальне значення коефіцієнта загальної ліквідності позичальника
не менше: а) 0,2; б) 0,5; в) 1,0; г) правильної відповіді немає.

91.

В якому розд
ілі форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»
міститься інформація про гроші та їх еквіваленти: а) необоротні активи; б)
власний капітал; в) оборотні активи; г) поточні зобов‱язання і забезпечення; д)
немає правильної відповіді.

92.

Найменш ліквідними є акт
иви: а) дебіторська заборгованість; б)
грошові кошти та їх еквіваленти; в) запаси; г) поточні фінансові інвестиції; д)
немає правильної відповіді.

93.

Який з коефіцієнтів ліквідності найбільше відповідає поточній
платоспроможності підприємства: а) коефіцієнт ш
видкої ліквідності; б)
коефіцієнт абсолютної ліквідності; в) коефіцієнт поточної ліквідності; г)
коефіцієнт оборотності запасів; д) немає правильної відповіді.

94.

Який з наведених принципів не належить до принципів здійснення
фінансового аналізу: а) точності;

б) стійкості; в) комплексності; г)
оперативності; д) правильної відповіді немає.

95.

Залежно від обсягів дослідження виділяють такі види фінансового
аналізу: а) зовнішній; б) повний; в) поточний; г) тематичний; д) правильної
відповіді немає.

96.

Миттєвий погляд
на фінансову ситуацію підприємства можна
отримати за допомогою: а) комплексної оцінки фінансового стану; б)
16

розширеного аналізу фінансового стану; в) експрес
-
діагностики фінансового
стану; г) поточного аналізу фінансового стану; д) правильної відповіді нем
ає.

97.

Яка з наведених форм не належить до основних форм фінансової
звітності підприємства: а) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; б)
форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; в)
форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (з
а прямим методом)»;»; г) звіт про
прибутки і збитки; д) правильної відповіді немає.

98.

Звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну
дату його активи, зобов‱язання і власний капітал, називають: а) форма № 1
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)
»; б) форма № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)»; в) форма № 3 «Звіт про рух грошових
коштів(за прямим методом)»; г) форма № 4 «Звіт про власний капітал»; д)
форма № 5 «Примітки до фінансової звітності»; е) правильної відповіді нем
ає.

99.

Звіт про доходи, витрати і результати діяльності підприємства має
назву: а) форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; б) форма № 2 «Звіт
про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; в) форма № 3 «Звіт про
рух грошових коштів (за прямим мет
одом)»; г) форма № 4 «Звіт про власний
капітал»; д) правильної відповіді немає.

100.

Сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та
обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття
якої передбачено відповідними полож
еннями, має назву: а) форма № 1
«Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; б) форма № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)»; в) форма № 3 «Звіт про рух грошових
коштів»; г) форма № 5 «Примітки до фінансової звітності»; д) правильної
відпові
ді немає.

101.

Ефект фінансового важеля характеризує: а) збільшення
рентабельності власних коштів використання кредиту; б) перевищення темпів
зростання чистого доходу від реалізації продукції над темпами зростання
прибутку; в) перевищення темпів зростання чисто
го прибутку над темпами
зростання чистого доходу від реалізації продукції; г) перевищення темпів
зростання валюти балансу над темпами зростання чистого прибутку; д)
правильної відповіді немає.

102.

Три підприємства мають однаковий рівень рентабельності продажу
продукції, оборотності активів і оподаткування прибутку. При цьому частка
власних коштів у підприємства А


70%, у підприємства В


75%, у
підприємства С


80%. Яке з підприємств буде мати найвищий рівень
рентабельності власного капіталу: а) підприємство
А; б) підприємство В; в)
підприємство С; г) правильної відповіді немає.

17

103.

Рентабельність власного капіталу характеризує: а) ефективність
використання майна підприємства; б) ефективність використання
довгострокових джерел коштів; в) ефективність витрат на вир
обництво; г)
ефективність операційної діяльності підприємства; д) правильної відповіді
немає.

104.

Рентабельність активів підприємства характеризує: а) ефективність
використання майна підприємства; б) ефективність використання
довгострокових джерел коштів; в) з
агальну величину доходів акціонерів; г)
ефективність витрат на виробництво; д) правильної відповіді немає.

105.

Джерелами інформації для розрахунку рентабельності активів є: а)
«Звіт про рух грошових коштів»; б) «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»; в)
«Звіт про

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»; г) «Звіт про
власний капітал»; д) правильної відповіді немає.

106.

Джерелом інформації для розрахунку рентабельності власного
капіталу не є: а) «Звіт про рух грошових коштів»; б) «Баланс (Звіт про
фінансовий ст
ан)»; в) «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)»; г) «Звіт про власний капітал»; д) правильної відповіді немає.

107.

Найважливішим для інвестора є показник: а) рентабельності
продажу продукції; б) рентабельність власного капіталу; в) рентабел
ьність
активів; г) рентабельність основних виробничих засобів; д) правильної
відповіді немає.

108.

Негативно впливають на рентабельність активів такі фактори: а)
уповільнення оборотності активів; б) зростання частки позикових коштів; в)
зростання рентабельності

продажів; г) зниження рентабельності продажу
продукції; д) правильної відповіді немає.

109.

Позитивно впливають на рентабельність власного капіталу такі
фактори: а) прискорення оборотності активів; б) уповільнення оборотності
активів; в) зростання частки позик
ових коштів; г) зростання рентабельності
продажу продукції; д) правильної відповіді немає.

110.

Як вплине зростання частки позикових коштів на рентабельність
активів підприємства: а) не вплине; б) позитивно; в) негативно; г) вплине за
певних умов; д) правильної

відповіді немає.

111.

Якщо чистий дохід від реалізації продукції


150 тис. грн; валюта
балансу


75 тис. грн.; рентабельність продажу продукції


7%, то
рентабельність активів дорівнює: а) 7%; ) 28%; в) 14%; г) 18%; д) правильної
відповіді немає.

112.

Підприємст
ва А, В і С мають рівень рентабельності продажу
продукції відповідно 5%, 7% та 6%. При цьому коефіцієнти оборотності
сукупних активів цих підприємств дорівнюють 1,5; 1 та 2,1 відповідно. Яке з
18

них має найвищий рівень рентабельності активів: а) підприємств
о А; б)
підприємство В; в) підприємство С; г) правильної відповіді немає.

113.

Рентабельність активів підприємства 15%; рентабельність продажу
продукції 5%; чистий дохід від реалізації продукції


180 тис. грн. Вартість
активів підприємства складатиме: а) 100

тис. грн; б) 120 тис. грн; в) 60 тис.
грн; г) 140 тис. грн.; д) правильної відповіді немає.

114.

Підприємство виготовляє і реалізує два види виробів. Ціна виробу
А складає 120 грн, ціна виробу Б
-

145 грн, собівартість цих виробів
-

відповідно 97 та 129 грн
. Як зміниться валовий прибуток, якщо частка виробу
А в загальному обсязі реалізованої продукції зросте: а) не зміниться; б)
скоротиться; в) зросте; г) зміниться відповідно до особливих умов; д)
правильної відповіді немає.

115.

Як вплине на валовий прибуток
підприємства збільшення витрат на
збут: а) позитивно; б) не вплине; в) негативно; г)вплине позитивно за деяких
умов; д) правильної відповіді немає

116.

На зміну валового прибутку впливають фактори: а) кількість
реалізованої продукції; б) фінансова структура кап
італу; в) зміна цін на
продукцію; г) зміна собівартості реалізованої продукції; д) правильної
відповіді немає

117.

Скорочення фінансових витрат вплине на: а) валовий прибуток; б)
прибуток від операційної діяльності; в) прибуток до оподаткування; г) чистий
приб
уток; д) правильної відповіді немає.

118.

Ефект операційного важеля
-

це: а) збільшення рентабельності
власних коштів використання кредиту; б) перевищення темпів зростання
чистого доходу над темпами зростання прибутку; в) перевищення темпів
зростання прибутку н
ад темпами зростання чистого доходу від реалізації
продукції; г) правильної відповіді немає.

119.

Три підприємства мають однакову вартість активів. При цьому
частка основних засобів у вартості активів підприємства А становить 60%,
підприємства Б
-

55%, підприє
мства В
-

40%. Прибуток якого з підприємств
має найбільшу чутливість до зміни чистого доходу від реалізації продукції: а)
підприємства А; б) підприємства Б; в) підприємства В; г) чутливість однакова
у всіх підприємств; д)правильної відповіді немає

120.

Три під
приємства мають однакову величину маржинального
доходу. При цьому частка постійних витрат у маржинальному доході
підприємства А становить 60%, підприємства В
-
55%, підприємства С
-

40%.
Прибуток якого з підприємств найбільш чуттєвий до зміни чистого доходу в
ід
реалізації продукції: а) підприємства А; б) підприємства В; в) підприємства С;
г) чутливість однакова у всіх підприємств; д) правильної відповіді немає

19

121.

Для підприємства якої з перерахованих галузей притаманна
найвища сила впливу операційного важеля: а)

гуртова торгівля; б) легка
промисловість; в) машинобудування; г) роздрібна торгівля; д) правильної
відповіді немає.

122.

Як зміниться вплив операційного важеля, якщо частка постійних
витрат у маржинальному доході збільшиться: а) не зміниться; б) збільшиться;

в) знизиться; г)зміниться за певних умов; д) правильної відповіді немає.

123.

У наступному році прогнозується зростання чистого доходу на 5 %.
Як зміниться прибуток підприємства, якщо сила впливу операційного важеля
дорівнює 2: а) не зміниться; б) скоротиться
на 5%; в) збільшиться на 10%; г)
збільшиться на 5%; д) правильної відповіді немає.

124.

Коефіцієнт стійкого економічного зростання вказує: а) якими
темпами в середньому збільшується майно підприємства за рахунок зовнішніх
джерел фінансування; б) якими темпами в

середньому збільшуються
необоротні активи підприємства за рахунок власного капіталу; в) якими
темпами в середньому збільшується власний капітал за рахунок
реінвестованого прибутку; г) якими темпами в середньому збільшується
майно підприємства за рахунок з
більшення власного капіталу; д) правильної
відповіді немає.

125.

Суму валових інвестицій без суми амортизаційних відрахувань у
певному періоді характеризує показник: а) валові інвестиції; б) фінансові
інвестиції; в) чисті інвестиції; д) правильної відповіді нем
ає.

126.

З перелічених нижче форм вкажіть ту, яка не належить до
реального інвестування: а) придбання цілісних майнових комплексів; б) нове
будівництво; в) реконструкція; г) придбання фінансових інструментів; д)
правильної відповіді немає.

127.

Різниця між сумою при
ведених до теперішнього часу чистих
грошових потоків за роками і приведених інвестиційних витрат


це: а)
внутрішня норма рентабельності; б) валовий дохід; в) чистий приведений
дохід; г) чиста теперішня вартість; д) правильної відповіді немає.

128.

Сума майбутн
іх надходжень від фінансового інструмента,
приведена до теперішнього часу, це: а) чистий дохід; б) валовий дохід; в)
чистий приведений дохід; г) реальна вартість; д) правильної відповіді немає.

129.

Якщо коефіцієнт варіації для певного інвестиційного проекту
с
тановить 21%, то ризик є: а) низьким; б) середнім; в) високим; г)
катастрофічним; д) правильної відповіді немає.

130.

Коефіцієнт стійкого економічного зростання вказує, якими в
середньому темпами: а) збільшується майно підприємства за рахунок
зовнішніх джерел ф
інансування; б) збільшуються необоротні активи
20

підприємства за рахунок власного капіталу; в) збільшується власний капітал
за рахунок реінвестованого прибутку; г) збільшується власний капітал за
рахунок залучення банківських кредитів; д) правильної відповід
і немає.

131.

Коефіцієнт оборотності активів становить 1,2, коефіцієнт
фінансової залежності


1,55, чистий прибуток


800 тис. грн; сплачені
дивіденди


10 тис. грн; чистий дохід


10000 тис. грн.. Яким буде значення
коефіцієнта стійкості економічного зростанн
я: а) 0,079; б) 1,86; в) 0,147; г)
0,067; д) правильної відповіді немає.

132.

У формулі розрахунку якого з показників ділової активності в
чисельнику відображають величину реінвестованого прибутку: а) коефіцієнта
оборотності оборотних активів; б) коефіцієнта р
ентабельності власного
капіталу; в) коефіцієнта рентабельності реалізації; г) коефіцієнта стійкості
економічного зростання; д) правильної відповіді немає.

133.

У звітному періоді чистий прибуток становив 40 тис грн, виплачені
дивіденди


15 тис. грн., активи


200 тис. грн., довгострокові зобов‱язання


10 тис. грн.,, поточні зобов‱язання


120 тис. грн. Значення коефіцієнта
стійкості економічного зростання дорівнює: а) 0,571; б) 0,125; в) 0,357; г)
0,556; д) правильної відповіді немає.

134.

У звітному періоді коефіц
ієнт дивідендних виплат становив 0,1,
коефіцієнт чистої рентабельності реалізації продукції


0,2, коефіцієнт
фінансової залежності


1,7, оборотність активів


1,3. Значення коефіцієнта
стійкості економічного зростання дорівнює: а) 0,044; б) 0,486; в) 0,4
42; г) 0,39;
д) правильної відповіді немає.

135.

Якщо темпи фактичного зростання реалізації підприємства
перевищують темпи стійкого зростання, то відновити баланс можливо за
рахунок: а) збільшення дивідендних виплат; б) зменшення заборгованості; в)
додаткової е
місії акцій; г) збільшення активів; д) правильної відповіді немає.

136.

У звітному періоді чистий прибуток підприємства становив 50 тис.
грн, коефіцієнт реінвестування


0,1. Яка буде сума власного капіталу на
кінець звітного періоду, якщо коефіцієнт стійкості
економічного зростання
дорівнює 0,2: а) 255 тис. грн; б) 30 тис. грн; в) 5 тис. грн; г) 55 тис. грн.; д)
правильної відповіді немає

137.

Ймовірність банкрутства підприємства згідно з моделлю Альтмана
є дуже низькою, якщо значення показника Z дорівнює: а) менше

1,80; б) 1,81

2,70; в) 2,71

2,99; г) 3,0 та більше; д) правильної відповіді немає

138.

Завданням прогнозування банкрутства підприємства є: а)
інформаційне забезпечення процедури комплексного фінансового аналізу; б)
формування сценаріїв зміни у часі фінансового

стану підприємства; в)
розрахунок абсолютних значень певних цільових показників фінансового
21

стану підприємства; г) оцінка ймовірності оголошення підприємства
банкрутом; д)правильної відповіді немає

139.

Яке з тверджень правильне: а) додаткова емісія акцій прив
одить до
надходження грошових коштів; б) у разі зростання обсягу за рахунок
нерозподіленого прибутку фінансовий ризик підприємства збільшується; в)
чим швидше активи здійснюють оборот, тим більше продукції може виробити
підприємство; г) нерозподілений приб
уток є внутрішнім джерелом збільшення
власного капіталу; д)правильної відповіді немає.

140.

Термін «санація» перекладається як: а) діагностика; б)
оздоровлення; в) банкрутство; г) затяжна криза; д) правильної відповіді немає.

141.

Проведення фінансової санації може
бути ініційовано: а)
комерційним банком; б) Національним банком України; в) фіскальною
службою; г) правильної відповіді немає.

142.

До екзогенних факторів виникнення фінансової кризи відносять: а)
низький рівень менеджменту; б) несприятливу кон'юнктуру ринку; в
)
податковий тиск; г) правильної відповіді немає.

143.

Ендогенні фактори фінансової кризи підприємства включають: а)
низький рівень кваліфікації персоналу; б) форс
-
мажорні обставини; в)
застаріле обладнання; г) інфляційні процеси; д)правильної відповіді немає.

144.

Якщо значення Z
-
фактора за п‱ятифакторною моделлю Альтмана
дорівнює 1.9, то можна зробити такий висновок, що ймовірність банкрутства
підприємства: а) максимальна; б) мінімальна; в) висока, але не критична;
г)прийнятна; д) правильної відповіді немає.

145.

Якщо з
начення Z
-
фактора за чотирифакторною моделлю
Спрінгейта дорівнює 1.9, то можна зробити такий висновок: а) підприємство є
потенційним банкрутом; б) фінансові показники діяльності підприємства
задовільні; в) його рівень не може становити 1,9, оскільки перебу
ває у межах
від 0 до 1; г) правильної відповіді немає.

146.

Коефіцієнт Бівера розраховують як відношення: а) чистого
оборотного капіталу, поділеного на залучений капітал підприємства; б)
чистого доходу підприємства до суми довго
-

і короткострокових зобов'язань;

в) суми чистого прибутку і амортизації до поточної заборгованості і
довгострокової заборгованості; г) правильної відповіді немає.

147.

Які з наведених видів капіталу найбільш розповсюджені у сфері
фінансового аналізу? а) власний; б) оборотний; в) акціонерний;
г) основний;
д) правильної відповіді немає.

148.

Коефіцієнт фінансування розраховують як: а) співвідношення
власних та залучених засобів б) співвідношення позикового капіталу
підприємства до підсумку балансу підприємства в) співвідношення залучених
22

та власних з
асобів г) відношення короткострокових зобов‱язань до всього
позикового капіталу; д) правильної відповіді немає.

149.

Власний капітал


це: а)

зареєстрований (пайовий) капітал; б)
нерозподілений прибуток; в)

валюта балансу за мінусом оборотних активів; г)
частин
а в активах підприємства, що залишається після вирахування його
зобов‱язань; д) правильної відповіді немає.

150.

Власний оборотний капітал розраховують як: а) власний капітал
підприємства без врахування прирівняних до нього джерел; б) сукупний
капітал, зменшени
й на величину поточних зобов‱язань; в) різницю між сумою
власного і прирівняного до нього капіталу, довгострокових зобов‱язань та
величиною необоротних активів підприємства; г) суму перевищення поточних
активів над поточними зобов‱язаннями; д) правильної в
ідповіді немає.

151.

Який з наведених видів пасивів належить до власного капіталу:
а)довгострокові кредити банків; б)

вкладений капітал; в)

поточна
кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; г) доходи майбутніх
періодів; д) правильної відповіді не
має?

152.

Який вид зобов'язань не належить до довгострокових зобов'язань і
забезпечень: а) довгострокові кредити банків; б)

поточна кредиторська
заборгованість за довгостроковими зобов‱язаннями; в) відстрочені податкові
зобов‱язання; г) поточна кредиторська заб
оргованість за розрахунками; д)
правильної відповіді немає?

153.

Аналізують структуру пасивів за такими показниками: а) частка
зобов‱язань і забезпечень у джерелах формування капіталу; б) частка
поточних зобов‱язань і забезпечень у зобов‱язаннях і забезпеченнях
; в) частка
поточної кредиторської заборгованості в джерелах формування капіталу; г)
частка оборотних активів у загальній вартості майна; д) правильної відповіді
немає?

154.

Які фактори впливають на співвідношення власного і позикового
капіталу: а) зміна обсягі
в діяльності; б) тривалість одного обороту оборотних
активів; в) співвідношення тривалості виробничо
-
комерційного циклу та
періоду погашення поточної кредиторської заборгованості; г) структура
витрат підприємства; д) усі наведені фактори?

155.

У розрахунку на о
дну грн поточної дебіторської заборгованості
припадає 1,05 грн поточної кредиторської заборгованості, що означає: а)
суттєве перевищення поточної кредиторської заборгованості над поточною
дебіторською заборгованістю; б) суттєве перевищення поточної дебітор
ської
заборгованості над поточною кредиторською; в) приблизну рівновагу між
поточною дебіторською та поточною кредиторською заборгованістю; г)
правильної відповіді немає.

23

156.

Коефіцієнт співвідношення періодів погашення поточної
дебіторської та поточної креди
торської заборгованості становить 0,5, що
означає: а) поточна дебіторська заборгованість удвічі швидше обертається,
ніж поточна кредиторська заборгованість; б) поточна кредиторська
заборгованість удвічі швидше обертається, ніж поточна дебіторська; в)
прибл
изну рівновагу між тривалістю одного оборот поточної дебіторської та
поточної кредиторської заборгованості; г) правильної відповіді немає.

157.

Санація підприємства
-

це: а) система заходів щодо оголошення
підприємства
-
боржника банкрутом і його ліквідації; б)

комплекс заходів щодо
запобігання банкрутству підприємства, фінансового оздоровлення,
відновлення чи досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності; в)
продаж частини майна підприємства з метою погашення боргів; г) об'єднання
підприємств у концерн

і втрата ними юридичної самостійності; д) правильної
відповіді немає.

158.

У плані санації враховують: а) наявність виробничих потужностей
для збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції; б) наявність
необхідної інфраструктури, здатної відповідати зб
ільшенню обсягів реалізації
продукції; в) наявність зовнішніх і внутрішніх джерел фінансування, здатних
протягом кількох років підтримувати програму санації; г) погодження всіх
заходів санації з надходженням і виплатою грошових засобів від зовнішніх і
внут
рішніх джерел фінансування; д) правильної відповіді немає.

159.

Спонукальними факторами проведення санації підприємства
можуть бути: а) звернення самого підприємства за зовнішньою допомогою ще
до моменту порушення кредиторами питання про банкрутство; б) надання

банком фінансової допомоги підприємству; в) звернення підприємства до
господарського суду із заявою щодо порушення справи про банкрутство і
розробленими пропозиціями щодо санації; г) відповіді а), в); д) правильної
відповіді немає.

160.

Рішення про доцільність

санації підприємства приймає спеціальна
комісія у разі, якщо: а) виробничий потенціал підприємства зруйнований; б)
підприємство має можливість відновити прибутковість і платоспроможність;
в) ринки збуту продукції підприємством повністю втрачені; г) струк
тура
балансу підприємства є незадовільною; д) правильної відповіді немає.

161.

Проведення реструктуризації підприємства може здійснюватися
такими шляхами: а) перепрофілювання певних структурних підрозділів для
подальшої їх діяльності; б) виділення певних структ
урних підрозділів для
подальшої їх діяльності; в) злиття підприємства з банківськими структурами;
г) виділення певних структурних підрозділів як юридичних осіб; д)
правильної відповіді немає.

24

162.

Найважливішими показниками результатів проведеної
реструктуризац
ії є: а) скорочення кількості зайнятих у допоміжних службах
підприємства; б) прибутковість; в) наявність позитивних грошових потоків від
основної діяльності; г) оновлення основних засобів; д) правильної відповіді
немає.

163.

Систему реорганізаційних, організаці
йно
-
господарських,
управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово
-
економічних, правових
заходів у межах чинного законодавства щодо відновлення платоспроможності
боржника, яку реалізує власник боржника чи інвестор до початку порушення
справи про банкрут
ство з метою запобігання його ліквідації називають: а)
досудова санація; б) реструктуризація; в) санація; г) правильні відповіді а, б;
д) правильної відповіді немає.

164.

Величина власного капіталу, яка визначає рівень фінансової
незалежності та впливу власника
, є функцією: а) довгострокового
фінансування; б) фінансування ризику; в) самостійності та влади; г) розподілу
доходів, прибутків та активів; д) правильної відповіді немає.

165.

До власного капіталу не належать такі види: а) зареєстрований
(пайовий) капітал; б)

резервний капітал; в) векселі видані; г) нерозподілений
прибуток; д) правильної відповіді немає.

166.

До власного капіталу належать такі види: а) довгострокові кредити
банків; б) вкладений капітал; в) поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, посл
уги; г) доходи майбутніх періодів; д) правильної відповіді
немає.

167.

Зобов‱язання і забезпечення відображають: а) у розділах ІІ, ІІІ
пасиву балансу; б) у розділах ІІІ, ІV пасиву балансу; в) у розділах ІІ, ІІІ, ІV
пасиву балансу; г) у розділі ІV пасиву балансу
; д) правильної відповіді немає.

168.

Зобов‱язання належить до поточних, якщо воно: а) є
короткостроковим кредитом банків; б) буде погашене протягом операційного
циклу підприємства або повинне бути погашене протягом дванадцяти місяців,
починаючи з дати балансу;

в) є кредиторською заборгованістю; г) буде
погашене протягом періоду, що перевищує календарний рік; д) правильної
відповіді немає.

169.

Який вид пасивів не належить до поточних зобов‱язань і
забезпечень: а) неоплачений капітал; б) вилучений капітал; в) поточна

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги; г) поточна
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; д) правильної
відповіді немає?

170.

Який вид зобов‱язань не належить до довгострокових зобов‱язань і
забезпечень: а) довгострокові кредит
и банків; б) поточна кредиторська
25

заборгованість за довгостроковими зобов‱язаннями; в) відстрочені податкові
зобов‱язання; г) правильної відповіді немає.

171.

До джерел формування капіталу належить: а) власний капітал; б)
статутний капітал, зобов‱язання і забез
печення, доходи майбутніх періодів; в)
необоротні та оборотні активи; г) правильної відповіді немає.

172.

До складу зобов‱язань і забезпечень не належить: а) довгострокові
зобов‱язання і забезпечення; б) поточні зобов‱язання і забезпечення; в)
зареєстрований (п
айовий) капітал; г) правильної відповіді немає.

173.

Сума рядків балансу із 1610 по 1650


це: а) поточна дебіторська
заборгованість; б) поточна кредиторська заборгованість; в) поточні
зобов‱язання і забезпечення; г) зобов‱язання і забезпечення; д) правильної
в
ідповіді немає.

174.

Горизонтальний аналіз пасиву на основі аналітичного балансу
досліджує: а) абсолютні зміни видів пасивів; б) відносні зміни видів пасивів у
відсотках; в) зміни частки власного капіталу; г) зміну структури пасивів; д)
правильної відповіді н
емає.

175.

Вертикальний аналіз пасиву на основі аналітичного балансу
досліджує: а) частку зобов‱язань і забезпечень у джерелах формування
капіталу; б) частку поточних зобов‱язань і забезпечень у зобов‱язаннях і
забезпеченнях; в) частку поточної кредиторської заборгов
аності в джерелах
формування капіталу; г) частку оборотних активів у майні; д) правильної
відповіді немає.

176.

Вкажіть нормативне значення показника частки власного капіталу в
джерелах формування майна: а) ≥ 70%;б) < 50%;в) ≥ 60%;г) ≥ 50%; д)
правильної відпо
віді немає.

177.

До постійного капіталу належать: а) всі види власного капіталу та
довгострокових зобов‱язань і забезпечень; б) усі види власного капіталу; в) усі
види зобов‱язань і забезпечень; г) усі види поточних зобов‱язань і
забезпечень; д) правильної від
повіді немає.

178.

Проценти за користування позиковим капіталом є витратами такого
виду діяльності: а) операційної; б) інвестиційної; в) фінансової; г)
надзвичайної; д) правильної відповіді немає.

179.

Як залучення в оборот підприємства позикових коштів впливає на
р
ентабельність власного капіталу: а) однозначно зменшує; б) однозначно
збільшує; в) результат залежить від співвідношення рентабельності
підприємства і ставки залучених коштів; г) за певних умов збільшує;
д)правильної відповіді немає.

180.

Як впливає збільшення

співвідношення між позиковим і власним
капіталом підприємства на рівень фінансового левериджу: а) збільшує його;
26

б) зменшує його; в) ніяк не впливає; г) за певних умов збільшує; д) правильної
відповіді немає.

181.

Як впливає збільшення ставки оподаткування пр
ибутку на рівень
фінансового левериджу: а) збільшує його; б) зменшує його; в) ніяк не впливає;
г) за певних умов збільшує; д) правильної відповіді немає.

182.

Фінансовий леверидж виражає потенційну можливість впливати на
рівень: а) валового прибутку; б) прибутк
у від операційної діяльності; в)
чистого прибутку; г) прибутку до оподаткування; д) правильної відповіді
немає.

183.

Зі збільшенням фінансового левериджу рівень фінансового ризику:
а) зростає; б) не змінюється; в) скорочується; г) за певних умов зростає; д)
пра
вильної відповіді немає.

184.

Скільки класів боржників виділяють банки за результатами оцінки
кредитоспроможності позичальника? а) три; б) чотири; в) п'ять; г) шість; д)
правильної відповіді немає.

185.

Фінансовий стан


це: а) загальний підсумок діяльності усіх
фу
нкціональних підрозділів підприємства; б) характеристика співвідношення
активів та пасивів; в) характеристика впливу внутрішніх та зовнішніх
факторів, яка враховує небажані наслідки для підприємства; г) сукупність
показників, які характеризують наявність,
розміщення і використання
фінансових ресурсів підприємства; д) правильної відповіді немає.

186.

Банкрутство підприємства
-

це: а) недоліки у виробничій сфері; б)
неспроможність боржника відновити свою платоспроможність та
задовольнити вимоги кредиторів не інак
ше, ніж через застосування
ліквідаційної процедури; в) спад кон‱юнктури в економіці в цілому; г)
сукупність показників, які характеризують наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів підприємства; д) правильної відповіді
немає.

187.




а) загальна модель
прогнозування банкрутства; б) модель діагностики банкрутства Е. Альтмана;
в) модель діагностики банкрутства Спрингейта;

г) універсальна
дискримінантна функція прогнозування банкрутства; д) правильної відповіді
немає.

188.




а) загальна модель прогнозування
банкрутства; б) модель діагностики банкрутства Е. Альтмана; в) модель
діагностики банкрутства Спрингейта; г) універсальна дискримінантна функція
прогнозування банкрутства; д) правильної відповіді н
емає.

27

189.




а) загальна модель
прогнозування банкрутства; б) модель діагностики банкрутства Тафлера; в)
модель діагностики банкрутства Спрингейта; г) універсальна дискримінантна
функція прогнозування банкрутства; д) правильної відпо
віді немає.

190.

Якщо результати обчислення Z
-

рахунку за п‱ятифакторною
моделлю Альтмана в межах 2,71 ≤ Z ≤ 2,99, то ймовірність банкрутства: а)
висока; б) дуже висока; в) дуже низька; г) можлива; д) правильної відповіді
немає.

191.

Основне призначення моделі діаг
ностики банкрутства Е.

Альтмана:
а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) попереднє оцінювання стану
підприємства; в) оцінювання ризику банкрутства середніх за розміром
виробничих підприємств; г) оцінювання фінансової стійкості підприємства; д)
правильно
ї відповіді немає.

192.

Коефіцієнт Бівера розраховують як відношення: а) різниці чистого
прибутку і амортизації до середньої величини зобов‱язань; б) суми чистого
прибутку і амортизації до середньої величини зобов‱язань; в) різниці чистого
прибутку і амортизаці
ї до середньої величини поточних зобов‱язань; г) суми
чистого прибутку і чистого збитку до середньої величини зобов‱язань; д)
правильної відповіді немає.

193.

Якщо в моделі діагностики банкрутства Спрингейта Z < 0, 862, то
імовірність банкрутства: а) висока; б
) дуже висока; в) дуже низька; г)
можлива; д) правильної відповіді немає.

194.

Якщо в моделі діагностики банкрутства Таффлера Z > 0,3, то
ймовірність банкрутства: а) висока; б) дуже висока; в) дуже низька; г) мала; д)
правильної відповіді немає.

195.

Якщо в моделі д
іагностики банкрутства Таффлера Z < 0,2, то
ймовірність банкрутства: а) висока; б) дуже висока; в) дуже низька; г) мала; д)
правильної відповіді немає.

196.

Джерелом фінансування оборотних активів не може бути: а) власний
капітал; б) позиковий капітал; в) това
рний кредит; г) амортизаційні
відрахування; д) правильної відповіді немає.

197.

Різниця між оборотними активами підприємства та його поточними
зобов‱язаннями і забезпеченнями має назву: а) диференціал; б) власний
капітал; в) власний оборотний капітал; г) позико
вий капітал; д) правильної
відповіді немає.

198.

Першим етапом складання проектованих фінансових звітів є: а)
прогнозування собівартості; б) визначення чистого прибутку; в)
28

прогнозування доходу від реалізації; г) розподіл статей на регульовані та
автоматично
утворені; д) правильної відповіді немає.

199.

Метод відсотка від продажу


це: а) прогнозування витрат на основі
відсотка від минулорічного обсягу реалізації; б) збільшення або зменшення
всіх статей прогнозування балансу і звіту про фінансові результати на
від
соток зміни обсягу продажу продукції; в)збільшення або зменшення
додатково необхідних фондів на той же відсоток, на який змінився обсяг
продажу; г)збільшення або зменшення показника доходу від реалізації
продукції, статей проектованого балансу і звіту про

фінансові результати
(крім тих, що не залежать від зміни продажу) на однаковий відсоток; д)
правильної відповіді немає.

200.

Додатково необхідні фонди


це: а) непокрита частина власного
капіталу


несплачений капітал; б) частина оборотних активів, яка має бут
и
поповнена для забезпечення прогнозованого зростання обсягів продажу; в)
потреба у додатковому фінансуванні за рахунок збільшення власного капіталу
або за рахунок збільшення зобов‱язань; г) збільшення або зменшення всіх
статей прогнозування балансу і звіт
у про фінансові результати на відсоток
зміни обсягу продажу продукції; д) правильної відповіді немає.


Теоретичні питання


1.

Мета, зміст та завдання фінансового аналізу.

2.

Класифікація і характеристика показників фінансового аналізу.

3.

Класифікація методів, сп
особів та прийомів фінансового аналізу.

4.

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу та напрями його
вдосконалення

5.

Основні вимоги до аналітичної інформації.

6.

Класифікація та коротка характеристика основних джерел
інформації для фінансового аналізу.

7.

Склад і

характеристика фінансової звітності, порядок її складання.

8.

Форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» як джерело
аналітичної інформації.

9.

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)» та його використання в фінансовому аналізі.

10.

Фор
ма № 4 «Звіт про власний капітал» як джерело аналітичної
інформації.

11.

Звіт про рух грошових коштів та його використання для аналізу
грошових потоків.

29

12.

Зміст та призначення форми № 5 «Примітки до фінансової
звітності»

13.

Характеристика основних видів фінансового

аналізу.

14.

Організація фінансового аналізу.

15.

Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства.

16.

Аналіз динаміки валюти бухгалтерського балансу.

17.

Горизонтальний і вертикальний аналіз балансу.

18.

Побудова порівняльного аналітичного балансу.

19.

Аналіз динаміки,
структури і використання майна підприємства.

20.

Показники, що харак
теризують стан і використання майна
підприємства.

21.

Основ
ні напрями поліпшення використання майна підприємства та
опти
мізації джерел його формування.

22.

Аналіз динаміки і струк
ту
ри джерел ф
інансових ресурсів.

23.

Аналіз капіталу підприємства.

24.

Аналіз власного капіталу.

25.

Аналіз залученого капіталу.

26.

Показники, що характеризують стан і використання капіталу
підприємства. Основні напрями поліп
шення ви
користання капіталу
підприємства та оптимізації д
жерел його формування.

27.

Завдання, значення та модель аналізу фінансової стійкості
підприємства.

28.

Фактори, що впливають на фінансову стійкість.

29.

Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості підприємства.

30.

Характеристика типів фінансової стійкості підприємс
тва.

31.

Алгоритм оцінки та характеристика типів фінансової стійкості за
трикомпонентним показником.

32.

Аналіз відносних показників фінансової стійкості підприємства.
Заходи підвищення фінансової стійкості підприємства.

33.

Аналіз запасу фінансової стійкості підприє
мства.

34.

Ризики, що спричинюють зниження фінансової стійкості.

35.

Оцінка фінансової стійкості підприємства за рівнем безпеки його
господарської діяльності.

36.

Етапи аналізу власного оборотного капіталу (робочого капіталу).

37.

Завдання, значення та основні напрями ана
лізу ліквідності
підприємства.

38.

Групування активів за ознакою ліквідності та пасивів за ознакою
терміновості погашення.

39.

Аналіз ліквідності балансу.

30

40.

Індикатори платоспроможності на основі показників ліквідності.
Причини неплатоспроможності підприємства.

41.

Сис
тема показників ліквідності, методика їх розрахунку та
економічна інтерпретація.

42.

Загальний показник ліквідності та його економічна інтерпретація.

43.

Оцінка платоспроможності підприємства на основі грошових
потоків.

44.

Агрегований звіт про рух грошових коштів.

45.

Порядок складання балансу платоспроможності і вплив його на
характеристику фінансового стану.

46.

Значення, завдання і напрями аналізу грошових потоків.

47.

Внутрішній і зовнішній аналіз грошових потоків.

48.

Класифікація грошових потоків підприємства за видами дія
льності.

49.

Класифікація вхідних і вихідних гро
шо
вих потоків підприємства,
їх характеристика й аналіз.

50.

Прямий і непрямий методи аналізу грошовий потоків.

51.

Аналіз складу, структури та напрямів грошових потоків.

52.

Аналіз гро
шових коштів від основної діяльнос
ті підприємства.

53.

Аналіз гро
шових коштів від фінансової та інвестиційної діяль
ності
під
приємства.

54.

Чистий грошовий потік, його структура та напрями аналізу.

55.

Агрегований звіт про рух грошових коштів.

56.

Аналіз рівня збалансованості та рівно
мір
ності фор
му
вання
грошових потоків.

57.

Оцінка рівня синхронності форму
вання грошових потоків. Шляхи
поліп
шення управління грошовими потоками.

58.

Аналіз ефективності грошових потоків.

59.

Стра
тегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки.

60.

Значення, завдання і напрям
и аналізу ефективності використання
капіталу.

61.

Показники ефективності використання капіталу.

62.

Фак
тор
ний аналіз рентабельності операційного капіталу.

63.

Аналіз рента
бельності сукупного капіталу підприємства.

64.

Аналіз структури сукупного капіталу підприємства.

65.

Аналіз ефективності та інтенсивності залученого капіталу.

66.

Аналіз ефективності та інтенсивності власного капіталу.

67.

Аналіз прибутковості акціонерного капіталу.

68.

Значення, завдання і напрями аналізу кредитоспроможності під
-
приємства.

31

69.

Аналіз кре
дитоспроможнос
ті підприємства за фінансовими
коефіцієнтами (ліквідності, оборотності, фінансової стійкості,
прибутковості, обслуговування боргу).

70.

Методи (статистичні, комплексні) оцінки кредитоспроможності
позичальника.

71.

Аналіз кредито
спро
мож
ності на основі аналізу г
рошових потоків.

72.

Методика визначення класу кредитоспроможності підприємства.

73.

Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів
під час кредитних операцій.

74.

Аналіз доцільності отриманням підприємством кредитів.

75.

Сутність та види левериджу. Знач
ення і завдання аналізу
левериджу.

76.

Аналіз рівня виробничого (операційного) левериджу, факторів, що
його формують.

77.

Ефект та рівень виробничого левериджу.

78.

Алгоритм аналізу виробничого (операційного) левериджу:
бухгалтерський та економічний підходи.

79.

Фінанс
овий леверидж та його складові. Моделі визначення
фінансового левериджу.

80.

Ефект фінансового левериджу в умовах стабільності цін та в
умовах інфляції.

81.

Аналіз рівня фінансового левериджу та факторів, що його
формують.

82.

Основні підходи до оптимізації структури

капіталу. Вплив ефекту
фінансового левериджу на результати діяльності підприємства.

83.

Оцінка рівня сукупного ризику: взаємодія фінансового та
виробничого (операційного) левериджів.

84.

Вплив виробничо
-
фінансового левериджу на результати
господарської діяльності

підприємства.

85.

Значення, завдання та напрями аналізу ділової активності
підприємства.

86.

Аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності
підприємства.

87.

Аналіз стійкості економічного зростання підпри
єм
ства, основних
факторів розвитку підприєм
ства.

88.

Показники ділової активності (оборотності) підприємства.

89.

Методика аналізу ринкової активності підприємства.

90.

Аналіз ефективності та інтенсивності використання оборотного
капіталу.

32

91.

Значення, завдання та основні напрями аналізу інвести
цій
ної
привабл
ивості підприємства.

92.

Етапи аналізу інвестиційної привабливості підприємства.

93.

Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

94.

Значення, завдання і методи прогнозування фінансового стану
підприємства.

95.

Якісні методи прогнозування: індивідуальні

та колективні.

96.

Методика прогнозування фінансової звітності під
приєм
ства.

97.

Аналіз статей проектованого звіту про фінансові результати.
Класифікація статей проектованого звіту про фінансові результати.

98.

Аналіз статей проектованого балансу. Класифікація

статей
проектованого балансу

99.

Сутність неплатоспроможних суб‱єктів господарювання, значення і
завдання аналізу їх фінансового стану.

100.

Методика проведення поглибленого аналізу фінансового стану
неплатоспроможних підприємств.

101.

Інформаційне забезпечення аналізу

фінансового стану
неплатоспроможних суб‱єктів господарювання.

102.

Характеристика показників неплатоспроможності підприємства.

103.

Виявлення ознак поточної, критичної та надкритичної
неплатоспроможності підприємства.

104.

Діагностика бан
крутства підприємства.

105.

Фінансо
ва стратегія запобігання непла
тоспроможності суб‱єктів
господарювання.

106.

Методи фінан
сової санації неплатоспроможних суб‱єктів
господарювання.

107.

Сутність, види та класифікація фінансових ризиків

108.

Методичні підходи до аналізу фінансових ризиків

109.

Методи оцінки

рівня фінансових ризиків та шляхи їх нейтралізації.

110.

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ

ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1


Завдання практичної частини контрольної роботи №1


освоєння та
реалізація методики

аналізу кредитоспроможності підприємства відповідно до
«Положення про порядок формування та використання банками України
резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими
33

операціями»» [1
].
Рекомендації до виконання аналізу кредитоспромо
жності
підприємства наведено нижче, а макети аналітичних таблиць до практичної
частини подано в додатку В.


1. Аналіз кредитоспроможності підприємства

1.1.
Характеристика та е
кономічна оцінка господарської діяльності
підприємства

Для кількісної оцінки рез
ультатів господарської діяльності аналізованого
підприємства необхідно навести основні показники діяльності підприємства
за такими групами: показники наявності та ефективності використання
виробничих ресурсів, показники фінансового стану і показники фінанс
ових
результатів діяльності підприємства. Динаміку цих показників за три останні
роки доцільно подати в аналітичній
таблиці 1

«
Динаміка основних
економічних показників діяльності», макет якої наведено в додатку В
, а після
таблиці


аналітичні висновки, в

яких зазначити тенденції зміни показників,
причини, що їх обумовили, та шляхи удосконалення. При формуванні
переліку показників має бути врахована специфіка підприємства.


1.2. Оцінювання кредитоспроможності підприємства за
фінансовими

показниками

На перш
ому етапі аналізу кредитоспроможності розраховують фінансові
коефіцієнти оцінки фінансового стану боржника (табл. 1.).

Таблиця 1

Фінансові коефіцієнти

оцінки фінансового стану боржника


підприємства

Фінансовий коефіцієнт


Розрахункова формула


Коефіцієн
т загальної
ліквідності (покриття)

(K
1
)



де

-

середньорічна вартість оборотних активів;
-

середньорічна вартість поточних зобов

язань і забезпечень

Коефіцієнт проміжної
лік
відності

(K2)


де
-

середньорічна вартість високоліквідних активів (гроші
та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції);

середньорічна вартість швидколіквідних активів (де
біторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги;
дебіторська заборгованість за розрахунками; інша поточна
заборгованість)

34

Коефіцієнт фінансової
незалежності (K
3
)


де


середньорічна варт
ість власного капіталу;
-

середньорічна вартість загального капіталу;



середньорічна
вартість
валюти балансу

Коефіцієнт покриття
необоротних активів
власним капіталом (K
4
)


де



середньорічна вартість необоротних активів

Коефіцієнт чистої
рентабельності
(збитковості) власного
інвестованого капіталу
(K
5
)


де
ЧП



чистий прибуток;
ЧЗ


чистий збиток;



інвестований власний капітал, який обчислюють за формулою:


де



зареєстрований (пайовий) капітал;



капітал в
дооцінках;



додатковий к
апітал;



неоплачений
капітал;



вилучений капітал.

Коефіцієнт операційної
рентабельності продажу
продукції (K
6
)


де


прибуток від операційної д
іяльності;
Зо



збиток від
операційної діяльності;
ЧД


чистий дохід від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг)

Коефіцієнт
рентабельності продажу
за прибутком до
оподаткування (K
7
)


де
Ам


амортизація;
Впп


витрати з пода
тку на прибуток;
Вф


фінансові витрати;
ІДо



інші операційні доходи.

Коефіцієнт чистої
рентабельності активів
(K
8)


Коефіцієнт оборотності
оборотних активів (K
9
)


де

-

с
ередньорічна вартість оборотних активів

Коефіцієнт оборотності
зобов‱язань (K
10
)


де
-

середньорічна вартість довгострокових зобов

язань і
забезпечень


Після розрахунку фінансових коефіцієнтів заповню
ють аналітичну
таблицю
2

«Динаміка показників оцінки фінансового стану боржника
-
юридичної особи», макет якої поданий у додатку В, та формулюють
аналітичні висновки.

Фінансові коефіцієнти визначають за даними фінансової звітності: форми
№ 1 «Баланс (Звіт пр
о фінансовий стан)» і форми № 2 «Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)». Фінансові показники, отримані зі
35

звітності, враховують зі знаком (), як це передбачено відповідними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Зі знаком (

)
ураховується лише показник власного капіталу, якщо він має від‱ємне
значення.


1.
3
. Інтегральна оцінка кредитоспроможності підприємства та
визначення класу боржника

Розрахунок інтегрального показника здійснюється із застосуванням
багатофакторної дискриміна
нтної моделі за формулою:



де Z
-

інтегральний показник;




К1, К2

... Кn

-

фінансові коефіцієнти, які визначають на підставі даних
фінансової звітності боржника


великого або середнього підприємства (для
малого підприємства за
мість зазначених коефіцієнтів застосовуються
коефіцієнти МК1, МК2

... МКn); а1, а2

... аn

-

параметри, що визначають з
урахуванням вагомості та розрядності фінансових коефіцієнтів НБУ за даними
фінансової звітності підприємств
-
боржників; а0

-

вільний член
дискримінантної моделі, значення якого щорічно визначає НБУ.

Модель інтегрального показника боржника визначається залежно від
основного виду його економічної діяльності, зазначеного на титульній
сторінці фінансової звітності відповідно до КВЕД (табл. 2
).

Таблиця 2

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД
-
2010)

Секція

Назва

Розділи

A

Сільське господарство, лісове господарство та

рибне господарство

01
-
03

B

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

05
-
09

C

Переробна промисловість

10
-
33

D

Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря

35

E

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

36
-
39

F

Будівництво

41
-
43

G

Оптова та роздріб
на торгівля; ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

45
-
47

H

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльніст
ь

49
-
53

I

Тимчасове розміщування й організація харчування

55
-
56

J

Інформація та телекомунікації

58
-
63

K

Фінансова та страхова діяльність

64
-
66

36

L

Операції з нерухомим майном

68

M

Професійна, наукова та технічна діяльність

69
-
75

N

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного

обслуговування

77
-
82

O

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

84

P

Освіта

85

Q

Охорона здоров'я та надання соціал
ьної допомоги

86
-
88

R

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

90
-
93

S

Надання інших видів послуг

94
-
96

T

Діяльність домашніх господарств

97
-
98

U

Діяльність екстериторіальних організацій і органів

99


Наприклад, код виду економічної діяльності аналізованого підприємства


19.10

«Виробництво коксу та коксопродуктів»
. Отже,
аналізоване
підприємство
належить до секції С «
Переробна промисловість
», розділ 19.


Відповідно до основного виду діяльності вибирають модель обчислення
інтегрального показника (табл. 3)

Таблиця 3

Моделі

розрахунку інтегрального показника боржника


(великого або середнього підприємства)


з/п

Групи видів економічної діяльності

Моделі

1

Сільське господарство, лісове
господарство

та рибне господарство:
секція A (розділи 01
-
03)

Z1,3×K
3
0,03×K
4
0,001×K
5
+0,
61×K
6
+
0,75×K
7
2,5×K
8
0,04×K
9

0,2

2

Виробництво харчових продуктів,
напоїв та тютю
но
вих виробів: секція С
(розділи 10
-
12)

Z0,035×K
1
0,04×K
2
2,7×K
3
0,1×K
6
+
1,1×K
7
1,2×K
8
0,05×K
9

0,8

3

Переробна промисловість: секція С
(розділи 13
-
18, 31, 32)

Z0,95×K
3
0,03×K
4
1,1×K
6
1,4×K
7
+
3,1×K
8
0,04×K
9
0,03×K
10

0,45

4

Добувна промисловість і розроблення
кар‱єрів: секція В (розділи 05
-
09);
переробна промисловість: секція С
(розділи 19
-
30, 33); постачання
електроенергії, газу: секція D (розділ
35); водопостачання,
каналізація: секція
E (розділи 36
-
39)

Z0,025×K
1
1,9×K
3
0,45×K
6
1,5×K
8
+
0,03×K
9

0,5


5

Будівництво: секція F (розділи 41
-
43)

Z0,02×K
1
1,7×K
3
0,01×K
4
0,3×K
6
+
0,4×K
7
2,9×K
8

0,1

37

6

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів: секція G

озділи 45
-
47); тимчасове
розміщування й організація харчування:
секція І (розділи 55, 56)

Z1,03×K
3
0,001×K
4
0,16×K
6
0,6×K
7
+
2,9×K
8
0,08×K
9

0,14

7

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур‱єрська діяльність: секція
Н (розділи 49
-
53); електрозв‱яз
ок: секція
J (розділ 61)

Z0,07×K
2
1,27×K
3
0,32×K
6
1,98×K
8
+
0,04×K
9
0,04×K
10

0,15

8

Фінансова та страхова діяльність (крім
банків): секція К (розділи 64
-
66)

Z0,025×K
1
2,7×K
3
0,005×K
4
0,13×
×K
7
2,4×K
8

0,93

9

Інформація та телекомунікації: секція J
(розд
іли 58
-
60, 62, 63); інші операції та
послуги: секції L
-
U (розділи 68
-
99)

Z0,03×K
1
0,9×K
3
0,01×K
4
0,002×K
5
+
0,15×K
6
0,5×K
7
2,9×K
8

0,05




Якщо знаменник формули розрахунку фінансового коефіцієнта (див.
табл. 1) дорівнює нулю, то при визначенні інтегральн
ого показника значення
цього фінансового коефіцієнта приймають рівним 1 (за винятком фінансових
коефіцієнтів К
5
, К
6
, К
7
, значення яких приймають рівними 0). Якщо знаменник
коефіцієнта К
9

дорівнює нулю або має від‱ємне значення, то для розрахунків
береться
значення, що дорівнює нулю.

Клас боржника визначають за значенням інтегрального показника (
табл.
4).

За результатами аналізу кредитоспроможності підприємства формують
аналітичний висновок, вказують основні причини його належності до
визначеного класу боржн
ика, пропонують шляхи підвищення
кредитоспроможності.

Чим нижчий клас боржника
-
підприємства, тим вищий
рівень його кредитоспроможності.












Таблиця 4

В
изначення класу боржника (великого або середнього підприємства) за інтегральним показником


з/п

В
иди економічної діяльності

Класи

клас 1

клас 2

клас 3

клас 4

клас 5

клас 6

клас 7

клас 8

клас 9

1

Сільське господарство, лісове господарство та
рибне господарство

більше
ніж 1,25

від 1,25
до 0,81

від 0,80
до 0,60

від 0,59
до 0,35

від 0,34
до 
0,05

від 0,04
до

0,25

від

0,26
до

0,70

від

0,71
до

3,20

менше
ніж

3,20

2

Виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів: секція С (розділи 10
-
12)

більше
ніж 1,35

від 1,35
до 0,71

від 0,70
до 0,35

від 0,34
до 0,00

від

0,01
до

0,
36

від

0,37

до

0,70

від

0,71
до

1,20

від

1,21
до

3,50

менше
ніж

3,50

3

Переробна промисловість: секція С (розділи 13
-
18, 31, 32)

більше
ніж 1,35

від 1,35
до 0,81

від 0,80
до 0,51

від 0,50

до 0,17

від 0,16

до

0,20

від

0,21

до

0,50

від

0,
51
до

1,04

від

1,05
до

3,70

менше
ніж

3,70

4

Добувна промисловість і розроблення кар‱єрів:
секція В (розділи 05
-
09); переробна
промисловість: секція С (розділи 19
-
30, 33);
постачання електроенергії, газу: секція D (розділ
35); водопостачання, каналіза
ція: секція E
(розділи 36
-
39)

більше
ніж 1,35

від 1,35
до 0,80

від 0,79
до 0,51

від 0,50
до 0,04

від 0,03

до

0,40

від

0,41
до

0,75

від

0,76
до

1,34

від

1,35
до

4,70

менше
ніж

4,70

5

Будівництво: секція F (розділи 41
-
43)

більше
ніж 0,60

ві
д 0,60
до 0,07

від 0,06
до

0,15

від

0,16
до

0,40

від

0,41

до

0,67

від

0,68

до

0,90

від

0,91
до

1,30

від

1,31
до

3,80

менше
ніж

3,80

6

Оптова та роздрібна торгівля, ремонт
автотранспортних засобів: секція G (розділи 45
-
47); тимчасове розміщу
вання й організація
харчування: секція І (розділи 55, 56)

більше
ніж 1,50

від 1,50
до 0,91

від
0,90до
+0,62

від
0,61до
+0,16

від 0,15

до

0,27

від

0,28
до

0,60

від

0,61
до

1,20

від

1,21
до

4,70

менше
ніж

4,70

7

Транспорт, складське господарст
во, поштова та
кур‱єрська діяльність: секція Н (розділи 49
-
53);
електрозв‱язок: секція J (розділ 61)

більше
ніж1,55

від 0,75
до 0,35

від 1,00
до 0,76

від 0,75
до 0,35

від 0,34

до

0,05

від

0,06

до

0,37

від

0,38
до

0,95

від

0,96
до

3,50

менше
ніж

3,50

8

Фінансова та страхова діяльність (крім банків):
секція К (розділи 64
-
66)

більше
ніж 2,00

від 2,00
до 1,20

від 1,19
до 0,95

від 0,94

до 0,52

від 0,51

до 0,10

від 0,09

до

0,25

від

0,26
до

0,83

від

0,84
до

4,20

менше
ніж

4,20

9

І
нформація та телекомунікації: секція J (розділи
58
-
60, 62, 63); інші операції та послуги: секції L
-
U (розділи 68
-
99)

більше
ніж 1,15

від 1,15
до 0,70

від 0,69
до 0,45

від 0,44

до 0,09

від 0,08

до

0,26

від

0,27

до

0,55

від

0,56
до

1,10

від

1,1
1
до

3,30

менше
ніж

3,30



РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 2


Завдання практичної частини контрольної роботи №2


освоєння та
реалізація методики аналізу неплатоспроможності підприємства відповідно до
«Методичних рекоме
ндації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства

чи доведення до банкрутства» [2
].
Рекомендації до виконання
аналізу неплатоспроможності підприємства наведено нижче, а макети
аналі
тичних таблиць до практичної частини подано в додатку Д.


1. Аналіз ознак дій фіктивного банкрутства, приховування чи
доведення до банкрутства підприємства

1.
1
. Визначення ознак фіктивного банкрутства підприємства

Фіктивним може бути визнано банкрутство в
разі, якщо підприємство
-
боржник не задовольнило вимог кредиторів та зобов'язань перед бюджетом у
повному обсязі, за наявності у нього на це можливості, на момент його
звернення до суду із заявою про визнання своєї неплатоспроможності.

З метою визначення оз
нак фіктивного банкрутства обчислюють такі
показники:

коефіцієнт загальної ліквідності (покриття), валова рентабельність
(збитковість) продукції за її виробничими витратами, коефіцієнт забезпечення
зобов'язань боржника всіма його активами,

методика розрах
унку яких
наведена в табл.

1.

Таблиця1

Фінансові показники визначення ознак фіктивного банкрутства

Показник

Розрахункова формула

Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття) на
початок періоду

(
)



,

д
е
ОА
п

-

оборотні активи на початок періоду;
ПЗ
п



поточні
зобов

язання і забезпечення на початок періоду

Валова рентабельність
(збитковість) продукції
за її виробничими
витратами, % (
)


,

де
ВП



валов
ий прибуток підприємства;
Вз



валовий збиток
підприємства

Ср



собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

Коефіцієнт забезпечення
зобов'язань боржника
всіма його активами на
початок періоду (
)


,

де
А



вартість активів підприємства на початок періоду;
ДЗ
п


вартість довгострокових зобов‱язань і забезпечень на початок
періоду;
ПЗ
п



вартість поточних зобов‱язань і забезпечень на
початок періоду
.

40

Якщо за результатами аналізу коефіцієн
т забезпечення зобов'язань
боржника його активами перевищує одиницю

при нульовій або позитивній
рентабельності, то це свідчить про наявність ознак фіктивного банкрутства на
підприємстві.

За результатами аналізу заповнюють
таблицю
2

«Визначення ознак
фіктив
ного банкрутства», макет якої наведений у додатку Д, та формулюють
аналітичні висновки.


1.
2
. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

Визначення ознак дій з доведення підприємства до банкрутства
здійснюють за період, що починається за три роки до
дати порушення справи
про банкрутство, у разі наявності ознак неправомірних дій відповідальних
осіб боржника, що призвели до його стійкої фінансової неспроможності, у
зв‱язку з чим боржник був не в змозі задовольнити в повному обсязі вимоги
кредиторів або
сплатити обов'язкові платежі.

У ході визначення ознак дій з доведення до банкрутства аналізують
рівень забезпечення зобов'язань кредиторів за період проведення аналізу.

Рівень забезпечення зобов'язань кредиторів характеризується такими
показниками: коефіці
єнт забезпечення зобов'язань боржника його активами;
коефіцієнт забезпечення зобов'язань боржника його оборотними активами;
величина власного капіталу

(чистих активів
)
, методика розрахунку яких
наведена в табл.2.

Таблиця 2

Фінансові показники визначення оз
нак дій з доведення до банкрутства

Показник

Розрахункова формула

Коефіцієнт забезпечення
зобов'язань боржника
його
активами
(
)


,

де
А



вартість активів підприємства;
ДЗ



вартість
довгострокових зоб
ов‱
язань і забезпечень
;
ПЗ



вартість
поточних зобов‱язань і забезпечень

Коефіцієнт забезпечення
зобов'язань боржника його
оборотними активами

(
)


,

де
ОА



вартість оборотних активів підприємства;
ДЗ



вартість довгострокових зобов‱язань і забезпечень;
ПЗ



вартість поточних зобов‱язань і забезпечень

Власний капітал (чисті
активи)
, тис. грн


Ціни, зазначені в
договорах, відповідають
загальноринковим (так/ні)

Аналітична інф
ормація

41

Вигідність для
підприємства виконання
умов договорів (так/ні)

Аналітична інформація


За результатами аналізу заповнюють
таблицю 3
«Визначення ознак дій з
доведення до банкрутства», макет якої наведений у додатку Д, та
формулюють аналітичні виснов
ки.

У разі встановлення, що вищезазначені показники погіршилися про
тя
-
гом аналізованого періоду, з'ясовують причину погіршення цих показників
шля
хом перевірки фінансово
-
господарських договорів під
приємства.
Економічними ознаками дій з доведення до банкр
утства може вва
жа
тися
такий фінансово
-
економічний стан боржника, коли виконання умов до
го
ворів
призвело до погіршення показників оцінки його фінансового стану, зокрема:

-

підписання завідомо невигідних для підприємства (у тому числі
фіктивних) договорі
в;

-

необґрунтована виплата грошових коштів;

-

необґрунтована передача третім особам майна;

-

прийняття нераціональних управлінських рішень, які негативно
впливають на виробничу, торговельну, іншу статутну діяльність під
-
приємства, що призводить до фінансо
вих збитків та втрат;

-

заплутування звітності, знищення документів або інформації внаслідок
чого неможлива ефективна робота підприємства тощо.

Крім того, необхідно проаналізувати заходи, вжиті керівництвом під
-
приєм
ства, щодо стягнення заборгованості (по
внота та своєчасність про
ве
де
-
ної претензійно
-
позовної роботи) та своєчасності розв'язання проблем у
виробничому процесі тощо.

Навмисне погіршення фінансово
-
господарського стану підприємства
можна визначити за такими основними ознаками:

-

зменшення розмі
ру, приховування та заниження оцінки майна, яке
знаходиться у розпорядженні підприємства;

-

штучне збільшення розміру кредиторської та дебіторської
заборгованості;

-

продаж задіяних у виробничо
-
господарській діяльності основних
засобів (особливу увагу звер
тають на договори відчуження майна або оренди
майна, зокрема перевіряють відповідність ціни реалізації ринковій та наяв
-
ність дозволу на вказані операції органу, уповноваженого управляти майном);

-

продаж товарів (робіт, послуг), які виготовляє підприємств
о, за ціною,
нижчою за собівартість, без належних економічних підстав;

42

-

у разі збиткової діяльності підприємства спрямування отримуваних
грошових засобів та інвестицій на закупівлю товарів, робіт, послуг,
безпосередньо не задіяних у виробничо
-
господарські
й діяльності; необґрунто
-
ва
не зменшення або збільшення штату підприємства.


1.
3
. Визначення ознак дій з приховування банкрутства підприємства

Якщо на деяких стадіях провадження у справі про банкрутство буде
встановлено, що боржником подані недостовірні ві
домості про його
фінансовий та майновий стан у фінансовій звітності або в інших документах,
то в такому разі можуть мати місце ознаки дій з приховування банкрутства.

До ознак дій з приховування банкрутства належать:

-

надання потенційним кредиторам (банків
ським установам, державним
установам, постачальникам, покупцям), а також господарському суду
завідомо неправдивої інформації про фінансовий стан підприємства, яка
створює оманливе враження про нормальний фінансовий стан підприємства і
таким чином приховує
стійку фінансову неспроможність (якщо недостовірні
відо
мості повідомляються потенційному кредитору, від якого очікують про
да
-
жу продукції чи товарів, виконання робіт, надання послуг, передачі майна, на
-
дан
ня позики чи сплати авансових грошових сум на ко
ристь підпри
єм
ства, від
імені якого надають відомості; або подання до господарського суду відзи
ву на
заяву про банкрутство із свідомо неправдивими відомостями про загаль
ну
суму заборгованості, наявне у нього майно, зокрема й кошти, що знахо
дя
ть
ся
на

його рахунках у банках чи інших фінансово
-
кредитних установах тощо;

-

можливість установлення причинного зв‱язку між наданою
інформацією та збитками, яких зазнала третя особа.

При цьому мають на увазі не тимчасовий розлад фінансової діяльності
юридичної о
соби, внаслідок якого виникають прострочення платежів, а
ситуація, яка виключає виконання даною особою вимог кредиторів.

Ознаками стійкої фінансової неспроможності можуть бути:

-

збитковість діяльності протягом двох років;

-

відхилення показників ліквіднос
ті від граничного значення;

-

зупинення платежів, що триває понад три місяці, за наявності боргових
зобов'язань, строки платежів за якими настали;

-

наявність значної (понад триста мінімальних розмірів заробітної плати)
суми непогашених боргових зобов'язан
ь, строки платежів за якими настали
більше як три місяці тому;

-

наявність значної суми непогашених боргових зобов'язань, визнаних
юридичною особою
-
боржником або підтверджені виконавчими документами;

43

-

наявність у підприємства значної суми непогашених штра
фів, пені,
неустойки, визнаних у судовому порядку, за невиконання умов договорів та
недотримання вимог законодавства;

-

наявність заяви про порушення провадження у справі про банкрутство
юридичної особи, прийнятої до розгляду господарським судом, або
прова
дження у справі про банкрутство цієї юридичної особи.

З метою визначення ознак дій з приховування банкрутства підприємства
обчислюють показники, методика розрахунку яких наведена в табл. 3.

Таблиця 3

Фінансові показники

визначення ознак дій з приховування

банкрутства підприємства

Показник

Розрахункова формула

Коефіцієнт абсолютної
ліквідності на початок
періоду (
)

,

де
ГК
п



гроші та їх еквіваленти;


поточні фінансові
інвест
иції на початок періоду;
ПЗ
п




поточні зобов‱язання і
забезпечення на початок періоду.

Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття) на
початок періоду(
)

,

де
ОА
п

-

оборотні активи на початок періоду

М
айно, яке перебуває в
розпорядженні
підприємства (
)


де
ОЗ

-

первісна вартість основних засобів;
ОЗо

-

вартість
основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним
законодавством обмеження права влас
ності;
ОЗз

-

вартість
оформлених у заставу основних засобів;
ОЗн.в

-

залишкова
вартість основних засобів, що тимчасово не
використовуються;
ОЗв

-

залишкова вартість основних
засобів, вилучених з експлуатації для продажу;
ОЗа

-

первісна вартість повністю ам
ортизованих основних засобів

Розмір штрафу та пені

Аналітична інформація

Дебіторська заборгованість

на початок
періоду (
)



де
Зд.д

-

довгострокова дебіторська заборгованість;
Зд.т

-

дебіторська забор
гованість за товари, роботи, послуги;
Зд.р

-

дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими
авансами, з бюджетом, з нарахованих доходів, із внутрішніх
розрахунків
Зд.і

-

інша поточна дебіторська заборгованість

Частка простроченої
дебіторської забо
ргованості
в загальній величині
дебіторської заборгованості
на початок періоду


де
Зд
(п)п



прострочена дебіторська заборгованість на
початок періоду

Кількість справ, порушених
у суді (підприємство
-
відповідач)

Аналітична інформа
ція

44

Розмір інвестицій, зокрема
в основну діяльність

Форма №2 інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття
й амортизація активів»

Частка доходів від
неосновної діяльності в
загальній величині доходів
підприємства


,


де
Дк



дохід від участі в капіталі;
Діф



інші фінансові
доходи;
Ді



інші доходи;
Д



доходи підприємства

Середня кількість
працівників

Форма №1


ПВ «Звіт з праці» або форма №1 «Баланс (Звіт
про фінансовий стан)»


За результатами аналізу заповнюють
таблицю

3

«
Визначення

ознак дій з
приховування банкрутства», що подана у додатку Д, та формулюють
аналітичні висновки.


1.
4
. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності

З метою визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності
обчислюють по
казники, методика розрахунку яких наведена в табл.4.

Таблиця 4

Фінансові показники визначення ознак втрати або відновлення
платоспроможності підприємства

Показник

Розрахункова формула

Поточна платоспроможність
(неплатоспроможність) (
)


де

-

довгострокові фінансові інвестиції, які
обліковують за методом участі в капіталі інших
підприємств;
-

інші фінансові інвестиції;
-

по
точні
фінансові інвестиції;
Гк



гроші та їх еквіваленти;
ПЗ



поточні зобов‱язання та забезпечення

Коефіцієнт загальної
ліквідності (покриття) (
)

,

де
ОА

-

оборотні активи

Коефіцієнт забезпечення
власними коштами (

)



Поточна неплатоспроможність

характеризує такий фінансовий стан
підприємства, при якому на конкретний момент суми наявних у нього грошей
та їх еквівалентів, фінансових інвестицій
недостатньо для погашення
поточного боргу,
що відповідно до законодавчого визначення розглядається
як неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після
настання встановленого строку їх сплати грошові зобов'язання перед
кредиторами, у тому ч
ислі із заробітної плати, а також виконати зобов'язання
щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через
відновлення платоспроможності.

45

Критична неплатоспроможність



це фінансовий стан потенційного
банкрута за таких умов:

-

виявлено
ознаки поточної неплатоспроможності на початок і кінець
звітного періоду;

-

коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) менший за нормативне
значення на кінець звітного періоду, яке дорівнює 1,0;

-

коефіцієнт забезпечення власними коштами на кінець звітного п
еріоду
менший за нормативне значення, яке дорівнює 0,1.

Якщо за підсумками року коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
менший за 1,0 і підприємство не отримало прибутку, такий його фінансовий
стан характеризується ознаками надкритичної неплатоспром
ожності. У
такому разі задоволення визнаних судом вимог кредиторів можливе шляхом
застосування ліквідаційної процедури.

За результатами аналізу заповнюють
таблицю
4

«Динаміка показників
платоспроможності», макет якої поданий у додатку Д та формулюють
анал
ітичні висновки.

46

Додаток А

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ


З А В Д А Н Н Я

для виконання контрольної роботи №

1 з дисципліни:

«
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
»


Видане студенту_____________
________________________________________


(прізвище, ім‱я, по батькові студента)

Група ________


Теоретична частина


Тест №







Тест №







Тест №








Теоретичне
питання







Практична частина


Пр
оаналізувати кредитоспроможність _____________________________________________

__________________________________________________________________за напрямами:

1.
Х
арактеристика

та економічна оцінка господарської діяльності
підприємства

2. Оцінювання кредит
оспроможності підприємства за
фінансовими

показниками

3. Інтегральна оцінка кредитоспроможності підприємства та визначення класу боржника


Завдання видав: __________________________________ _________ _____________



(посада, П.І.Б. керівника) (підпис) (дата)

47

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ


З А В Д А Н Н Я

для виконання контрольної роб
оти №

2 з дисципліни:

«
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
»


Видане студенту_____________________________________________________




(прізвище, ім‱я, по батькові студента)

Група ________


Теоретична частина


Тест №






Те
ст №






Тест №







Теоретичне
питання







Практична частина


Проаналізувати неплатоспроможність _____________________________________________

__________________________________________________________________за напрямами:

1. Визначення ознак фікти
вного банкрутства

2
. Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

3
. Визначення ознак дій з приховування банкрутства.

4
. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.



Завдання видав: __________________________________ _________ _
____________


(посада, П.І.Б. керівника) (підпис) (дата)



48

Додаток Б

Приклад змісту контрольної роботи №1


ЗМІСТ


ВСТУП

3

1.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

4

1.1.

Тестові завдання


4

1.2.

Теоретичне питання. Аналіз ефективності використання капіталу
підприємства

5

2.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМО
ЖНОСТІ ПАТ «ПРОГРЕС»

11

2.1.

Х
арактеристика
та економічна оцінка господарської діяльності
ПАТ
«Прогрес»

1
1

2.2.

Оцінювання
кредитоспроможності ПАТ «Прогрес» за
фінансовими

показниками

1
3

2.3.

Інтегральна оцінка кредитоспроможності ПАТ «Прогрес» та визначення
класу боржника

15


ВИСНОВКИ

17


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ

19


ДОДАТКИ

20


Приклад змісту контрольної роботи №2


ЗМ
ІСТ


ВСТУП

3

1.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

4

1.1.

Тестові завдання

4

1.2.

Теоретичне питання.
Аналіз гро
шових коштів від основної діяльності
підприємства

5

2.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

АНАЛІЗ НЕПЛАТОСПРОМО
ЖНОСТІ ПАТ «ПРОГРЕС»

11

2.1.

Визначення ознак фіктивного б
анкрутства

ПАТ «Прогрес».

1
1

2.2.

Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

ПАТ «Прогрес»

1
3

2.3.

Визначення ознак дій з приховування банкрутства

ПАТ «Прогрес»

1
5

2.4.

Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності ПАТ
«Прогрес»

1
7


ВИ
СНОВКИ

19


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
ДЖЕРЕЛ

21


ДОДАТКИ

22


49

Додаток В


Таблиця 1

Динаміка основних економічних показників діяльності ___________________________за _________ рр.

Показники

Період

Абсолютне відхилення

Відносне
відхилення, %

2хх1 р. (база
порі
вняння)

2хх2 р.

2хх
3

р.

2хх1
-
2хх2 рр.

2хх1
-

2хх3 рр.

2хх1
-
2хх2 рр.

2хх1
-

2хх3 рр.

1

2

3

4

5

6

7

8

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг), тис. грн








Витрати операційної діяльності, тис. грн








Витрати на одну гривню реа
лізованої продукції,
коп./грн








Середня кількість працівників, осіб








Середньорічний виробіток продукції на одного
працівника, тис. грн








Фонд оплати праці, тис. грн








Середньомісячна оплата праці одного
працівника, грн








Сере
дньорічна вартість основних засобів, тис.
грн








Фондовіддача основних засобів, грн/грн








Матеріальні витрати, тис. грн








Матеріаловіддача, грн/грн








Середньорічна вартість активів, тис. грн








Середні залишки оборотних активів
, тис. грн








50

1

2

3

4

5

6

7

8

Середня вартість власного капіталу, тис. грн








Коефіцієнт оборотності оборотних активів








Коефіцієнт автономії








Поточні зобов‱язання та забезпечення, тис. грн








Коефіцієнт загальної ліквідності








Чистий прибуток, тис. грн








Чиста рентабельність продажу продукції, %








Чиста рентабельність активів (капіталу), %









Таблиця
2

Динаміка показників оцінки фінансового стану
____
______________
_____
____________________ за ______ рр
.

(назва підприємства)

Показник

Значення показника

Абсолютне
відхилення (;
-
)

2хх1

р. (база
порівняння)

2хх2

р.

2хх3

р.

2хх1
-
2хх2 рр.

2хх1
-
2хх3 рр.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) (K
1
)






Коефіцієнт проміжної ліквідності (K2)








Коеф
іцієнт фінансової незалежності (K
3
)








Коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом (K
4
)







Коефіцієнт чистої рентабельності (збитковості) власного інвестованого
капіталу (K
5
)






Коефіцієнт операційної рентабельності продажу проду
кції (K
6
)







Коефіцієнт рентабельності продажу за прибутком до оподаткування (K
7
)








Коефіцієнт чистої рентабельності активів (K
8)








Коефіцієнт оборотності оборотних активів (K
9
)








Коефіцієнт оборотності зобов‱язань (K
10
)









51

Дода
ток Д

Таблиця
1

Визначення ознак дій фіктивного банкрутства

___________________________ за ______ рр.



(назва підприємства)

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення
(+;
-
)

2хх1 р. (база
порівн
яння)

2хх2 р.

2хх3 р.

2хх1
-
2хх2
рр.

2хх1
-
2хх3
рр.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на початок періоду






Валова рентабельність (збитковість) продукції за її виробничими
витратами, %






Коефіцієнт забезпечення зобов'язань боржника всіма йо
го
активами на початок періоду







Таблиця
2

Визначення ознак дій з доведення до банкрутства

___________________________ за ______ рр.


(назва підпри
ємства)

Показник

Значення показника

Абсолютне відхилення (;
-
)

на поч. 2хх1 р.
(база
порівняння)

на поч.
2хх2 р.

на поч.
2хх3 р.

на кін.
2хх3 р.

поч
атку

2хх
1
-
2хх
2

р.

початку
2хх1
-
2хх3 р.

початку 2хх1
-
кінця 2хх3 р.

Коефіцієнт забезпечення зобов'язань
бор
жника його активами








Коефіцієнт забезпечення зобов'язань
боржника його оборотними активами








Власний капітал (чисті активи), тис. грн








Ціни, зазначені в договорах,
відповідають загальноринковим (так/ні)





х

х

х

Вигідність для підпр
иємства виконання
умов договорів (так/ні)





х

х

х

52

Таблиця
3

Визначення ознак дій з приховування банкрутства

___________________________ за ______ рр.



(назва підприємства)

Показник

Зна
чення показника

Абсолютне відхилення (;
-
)

2хх1 р. (база
порівняння)

2хх2 р.

2хх3 р.

2хх1
-
2хх2 рр.

2хх1
-
2хх3 рр.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності на початок періоду






Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) на початок періоду






Майно, яке п
еребуває в розпорядженні підприємства






Розмір штрафу та пені






Дебіторська заборгованість на початок періоду






Частка простроченої дебіторської заборгованості в загальній
величині дебіторської заборгованості на початок періоду






Кількість
справ, порушених у суді (підприємство
-
відповідач)






Розмір інвестицій, зокрема в основну діяльність






Частка доходів від неосновної діяльності в загальній величині
доходів підприємства






Середня кількість працівників


















53

Таблиця
4

Динаміка показників платоспроможності

___________________________ за
2хх3

р.


(назва підприємства)

Показники

На початок
періоду

(база порівняння)

На кінець періоду

Відхилення (;
-
)

абсолютне

відносне, %

Вихідні показники

1. Довгострокові фінансові і
нвестиції, які обліковують
за методом участі в капіталі інших підприємств, тис.
грн.





2. Інші фінансові інвестиції, тис. грн.





3. Оборотні активи, тис. грн.





4. Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.





5. Гроші та їх еквіваленти, тис. грн.





6. Поточні зобов'язання і забезпечення, тис. грн.





Аналітичні показники

7. Поточна платоспроможність
(неплатоспроможність)




х

8. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)




х

9. Коефіцієнт забезпечення власними коштами




х




54

СПИСОК РЕК
ОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ



1.

Положення про порядок формування та використання банками
України резервів для відшкодування можливих втрат за активними
банківськими операціями»: Постанова правління НБУ №23 від 25.01.2012р. (у
редакції постанови Правління НБУ від 19.
11.2014 № 727)

2.

Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства економіки
України 19.01.2006. №

14 (у редакції нака
зу Міністерства економіки

України
від 26.10.2010 №

1361).

3.

Білик М.Д. Фінансовий аналіз: навч. посібник.
-

2
-
ге вид., без змін. /
М. Д. Білик


К.: КНЕУ, 2007.


592 с.

4.

Грабовецький Б. Є. Фінансовий аналіз та звітність : навчальний
посібник / Б. Є. Грабовець
кий, І. В. Шварц.


Вінниця : ВНТУ, 2011.
-

281 с.

5.

Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз:
Підручник / За ред. проф. А.Г.Загороднього.


3
-
тє вид., перероб і доп.


К.:
Знання, 2008.

6.

Литвин Б. М. Фінансовий аналіз: навчальний посіб
ник / Б.М. Литвин,
М.В. Стельмах.
-

К. : Хай
-
Тек Прес, 2008.
-

336 с.

7.

Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Є.В. Мних, Н.С.
Барабаш.


К. : КНТЕУ, 2010.


412 с.

8.

Сіменко І. В. Фінансовий та управлінський аналіз підприємств :
теорія та методологія :
монографія / І.В. Сіменко, І.В. Гречина, Л.О. Ващенко
-

Донецьк : Донбас, 2013.
-


346 с.

9.

Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Ю.М.
Тютюнник.
-

Полтава : РВВ ПДАА, 2014.
-


2 ч.
-


394 с.

10.

Фінансовий аналіз :навч. посібник/за ред. Т.Д.
Косової, І.В. Сіменко.


К.: Центр навчальної літератури, 2013 .
-

440 с.

11.

Цал
-
Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.
посібник для студ. вищ. навч. закладів екон. спец..


2
-
е вид., перероб. і доп.


Житомир, 2011.


300с.







55

ЗМІС
Т


Загальні положення …………………………………………………………..

3

Структура контрольної роботи ………………………………………………

4

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ……………………

5

Рекомендації до виконання практичної частини контрольної роботи № 1.

3
2

Рекомендації до виконан
ня практичної частини контрольної роботи № 2.

39

Додатки ………………………………………………………………………..

46

Список рекомендованих джерел ………………………………….…………

54




56









НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ





ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання контрольних робіт

для студ
ентів спеціальності
«
Облік і аудит
»

освітньо
-
кваліфікаційних рівнів «магістр» і «спеціаліст»

заочної форми навчання




Укладачі




Кіндрацька Галина Іванівна

Пилипенко Любомир Миколайович

Кулиняк Юрій Іванович


Приложенные файлы

  • pdf 1697507
    Размер файла: 727 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий