ЗНО МАРКЕТИНГ

Сумський національний аграрний університет
Кафедра статистики, АГД та маркетингу
Дисципліна «Маркетинг »
Тема 1. Сутність та зміст маркетингу

1. Позначте правильні твердження.
1. Маркетинг – своєрідна філософія ведення ділових операцій
2. Маркетинг – концепція управління виробництвом
3. Маркетинг – виробнича та збутова діяльність підприємства
4. Маркетинг – вид людської діяльності, спрямованої на задоволення потреб через обмін
А. 2,3 Б. 2,4 В. 1,4 Г. 1,3
2.Вкажіть основні категорії маркетингу.
1. Ринок. 2. Потреба. 3. Попит. 4. Споживач. 5. Угода. 6. Конкурент. 7. Товар. 8. Посередник. 9.Нужда. 10. Обмін.
А. 1,2,4,6,7,9,10 Б. 1,2,3,5,7,9,10 В. 2,3,4,5,6,7,8 Г.3,4,6,7,2,8,9
3. Вкажіть концепції управління маркетингом.
1. Концепція виробництва, концепція товару, концепція збуту
2. Концепція попиту, концепція ринку
3. Концепція стимулювання, концепція рекламування
4. Концепція маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу
А. 1,4 Б. 1,2 В. 3,4 Г. 2,3
4. Виберіть правильне визначення поняття «Маркетинг».
1. Маркетинг – одночасно філософія бізнесу і активний процес
2. Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства, пов’язаних між собою: планування, ціноутворення, продаж, доставка товарів та надання послуг, яких потребують реальні або потенційні споживачі.
3. Маркетинг – координація, планування та контроль на фірмі з метою утримання існуючих ринків та завоювання потенційних
4. Маркетинг – концепція управління підприємством з урахуванням умов розвитку ринку, економічної кон’юнктури та вимог споживачів.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє та четверте правильні Г. Всі правильні
5. Які основні функції маркетингу?
А. Аналітична, виробнича, збутова, управління і контролю
Б. Контролююча, соціальна, управлінська, дослідницька
В. Стимулююча, інформаційна, наукова, спонукальна
Г. Планування, фінансування, регулювальна, потенційна
6. Вкажіть мету маркетингової діяльності.
А. Виготовляти необхідні товари
Б. Якомога швидше окупити витрати на виробництво
В. Одержати максимальний прибуток
Г. Пристосувати виробництво до потреб і попиту
7. Яке правило маркетингу?
А. Виготовляється і продається те, що не потрібно іншим
Б. Виготовляється і продається те, що буде куплене, а не те, що вдається виробити
В. Виготовляється і продається те, що буде куплене, і те, що можемо виготовити
Г. Правильна відповідь відсутня
8. Концепцію маркетингу НЕ можуть застосовувати:
1. Підприємства виробничої сфери, торгівлі, харчування, побуту, аудиторські фірми, банки, страхові та рекламні агентства.
2. Адміністративні установи, обласні та районні виконкоми.
3. Навчальні та лікувальні заклади, заклади культури.
4. Політичні партії та діячі, спортивні клуби, рок групи.
А. Тільки перші Б. Тільки другі
В. Перші та треті Г. Всі не правильні
9. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
1. Потреба категорія первинна, а попит – категорія вторинна, похідна.
2. Потреба – це зовнішня форма виявлення нужди, а попит – ті самі потреби, але з урахуванням купівельної спроможності потенційних покупців.
3. Потреба категорія – віртуальна, а попит – конкретна.
4. Потреба категорія формується тільки сферою підприємництва, а попит – основа тактичних і маркетингових завдань підприємців.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Третє та четверте правильні Г. Всі правильні
10. Чи правильне твердження?
1. Стратегія маркетингу на фірмі втілюється у доборі висококваліфікованих виконавців маркетингових операцій.
2. Маркетинг слід розглядати як засіб забезпечення ефективності торгівлі.
3. Теоретичні і практичні підходи розуміння сутності маркетингу в Україні мають тенденцій до розвитку.
4. Інструмент підвищення ефективності та результативності будь якої системи.
А. Перше та третє правильні Б. Тільки третє правильне
В. Друге та четверте правильні Г. Тільки друге правильне
11. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Товар
2. Ринок
3. Угода
4. Попит
А.Потреба, але підкріплена купівельною спроможністю.
Б.Все те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, використання та вживання.
В. Комерційний обмін цінностями між двома та більш сторонами, який відбувається з погодження умов, часу та місця проведення.
Г.Конкретна група споживачів, на задоволення потреб якої через товари та послуги слід зорієнтувати діяльність підприємства.
Д.Сукупність існуючих та потенційних покупців товарів.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


412. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Нужда
2. Попит
3. Потреба
4. Обмін
А.Нужда, яка прийняла конкретну форму у відповідності до культурного рівня особистості.
Б.Все те, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, придбання, використання та вживання.
В.Акт одержання від будь-кого бажаного об’єкта з пропозицією чого-небудь натомість.
Г. Відчуття людиною нестачі чого-небудь.
Д.Потреба, підкріплена купівельною спроможністю


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
А
Б
В
Г

1

2

3

4

13. В якій послідовності еволюціонували концепції управління маркетингом
А. Концепція збуту
Б. Концепція маркетингу
В. Концепція виробництва
Г. Концепція соціально-етичного маркетингу


14. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Надмірний попит
2. Небажаний попит
3. Коливання попиту
4. Задовільний попит
А. Попит, що суперечить інтересам суспільства.
Б. Рівновага попиту і пропозиції.
В. Попит перевищує можливість його задоволення.
Г.Попит спрямований на регулювання при його коливаннях.
Д. Попит змінюється, в залежності від дії навколишніх факторів.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


415. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Відсутній попит
2. Потенційний попит
3. Негативний попит
4. Зниження попиту
А.Попит при якому покупці надають перевагу імпортним виробам.
Б.Попит при якому споживачі байдуже ставляться до товару.
В. Попит, коли у споживачів уже сформувався, а товари, що його задовольняють, відсутні.
Г.Попит який спрямований на регулювання при його коливаннях.
Д. Попит коли відбувається зменшення зацікавленості споживачів у товарі.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
Тема 2. Маркетингове управління
Тема 3. Маркетингова діяльність підприємства
1. Виберіть правильне твердження: «Управління маркетингом »
1. Е складовою частиною програми маркетингу, яка у загальному випадку містить: перелік контрольних показників.
2. Аналіз, планування, впровадження та контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, закріплення і підтримку вигідних обмінів з цільовими споживачами для рішення задач, які стоять перед підприємством ( одержання прибутку, збільшення обсягів збуту, частки ринку).
3. Спеціаліст з маркетингу (управляючий), який повинен знайти стільки клієнтів, скільки потрібно щоб реалізувати увесь обсяг продукції, яка вироблена у певний час, при цьому спостерігати за рівнем попиту.
4. Постійно діюча система взаємозв’язків людей, устаткування і методичних прийомів, яка призначена для збирання, класифікації, аналізу, оцінки та розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її діячами сфери маркетингу.
А. Всі правильні Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє та четверте правильні Г. Тільки перше правильне
2. Які питання діяльності підприємства вирішується за допомогою управління маркетингом?
1. Яка продукція повинна бути вироблена? Якої якості?
2. Який стан попиту на ринку?
3. Скільки виробити, щоб попит та пропозиція були у рівновазі?
4. Як раціонально розподілити та реалізувати вже вироблену продукцію, щоб одержати максимальний прибуток?
5. Як покращити діяльність підприємств?
А. 2,3,5 Б. 1,2,4 В. 1,3,4 Г. 3,4,5
3. Які з етапів відносяться до процесу управління маркетингом?
1. Проникнення на ринок. 2. Аналіз ринкових можливостей. 3. Впровадження маркетингових заходів.
4. Управління якістю продукції. 5. Відбір цільових ринків. 6. Розробка комплексу маркетингу.
7. Сегментування ринку. 8. Формування попиту
А. 2,3,5,6 Б. 1,4,7,8 В. 1,3,5,7 Г. 2,4,6,8
4. Які з названих факторів комплексу маркетингу є найважливішими?
1. Фактор продукту. 2. Фактор ціни.
3. Фактор розповсюдження. 4. Фактор просування.
А. Тільки другий Б. Тільки перший
В. Тільки третій Г. Всі
5. Розподіл споживачів на групи з різницею в потребах, характеристиках та поведінці - це
А.Сегментація ринку. Б.Сегмент ринку.
В.Відбір цільових сегментів. Г.Позиціонування товару
6. Вкажіть принципи сегментації ринку
А. Соціальний, політичний, природний, культурний.
Б. Географічний, демографічний, психографічний, поведінковий.
В. Особистий, економічний, політичний, інформаційний.
Г. Конкурентний, дефіцитний, товарний, продуктовий.
7. Який з заходів НЕ входить до мережі розвитку товару і ринку?
А. Глибоке проникнення на ринок.
Б. Диверсифікація.
В. Цільовий маркетинг.
Г. Розширення меж ринку.
8. Позначте правильне твердження: «Процес маркетингу на підприємстві – це »
1. Комплекс різноманітних заходів з реалізації засад науково – технічного процесу та забезпечення прибутків.
2. Комплекс різноманітних видів, способів дій фахівців, спрямованих на перетворення ресурсів підприємства на задоволення запитів ринку та одержання прибутків.
3. Комплекс різноманітних концептуальних підходів до виробництва.
4. Комплекс різноманітних можливостей та ресурсів господарської діяльності.
А. Всі правильні Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє та четверте правильні Г. Тільки перше правильне
9. «4P» у контексті маркетингової діяльності підприємства означає:
1. Спосіб шифрування певного переліку маркетингових робіт на підприємстві.
2. Класифікацію операцій маркетингу за певною ознакою.
3. Скорочені назви відомих стратегій маркетингу в англійській термінології.
4. Поділ ринків, що мають відмінності маркетингового характеру.
5. Складові комплексу маркетингу.
А. 3,5 Б. 2,5 В. 3,4,5 Г. 1,2

10. Установіть послідовність етапів процесу управління маркетингом.

А
Б
В
Г

1

2

3

4

А.Відбір цільових ринків.
Б. Розробка комплексу маркетингу.
В. Впровадження маркетингових заходів.
Г. Аналіз ринкових можливостей.А
Б
В
Г

1

2

3

4

11. Установіть послідовність заходів відбору цільових ринків.
А. Відбір цільових сегментів.
Б. Сегментація ринку.
В. Вимір та прогнозування ринку.
Г. Позиціонування товару на ринку.

12. Установіть послідовність заходів мережі розвитку товару та ринку.

А
Б
В
Г

1

2

3

4

А. Розширення меж ринку.
Б. Глибше проникнення товару на ринок.
В. Диверсифікація.
Г. Розробка нового товару.


13. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Методи поширення.
2.Товар.
3. Методи стимулювання.
4. Ціна.
А. Діяльність щодо поширення інформації про переваги свого товару та переконання цільових споживачів купувати його.
Б. Набір виробів та послуг, які пропонуються цільовому ринку.
В. Грошова сума, яку споживачі повинні заплатити для одержання товару.
Г. Комерційний обмін цінностями між двома та більш сторонами, який відбувається з погодження умов, часу та місця проведення.
Д. Різноманітна діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


14. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Регіональна орієнтація маркетингових відділів (служб)
2. Сегментна (спрямована на споживача) орієнтація маркетингових відділів (служб)
3. Товарна орієнтація відділів (служб)
маркетингу
4. Функціональна орієнтація відділів (служб) маркетингу
А. Актуальна для фірм, які працюють на ринках з чітко визначеними межами регіонів, а також за кордоном.
Б. Передбачає розподіл відповідальності серед підрозділів за виконання певних функцій – маркетингових досліджень, планування продукту, реклами, стимулювання збуту.
В. Полягає у тому, що кожен маркетинг-директор відповідає за роботу з певним сегментом споживачів, незалежно від географії ринку збуту
Г. Передбачає розробку планів для кожного окремого виробництва, товару або товарної марки фірми.
Д. Поширена у фірмах, які випускають багатоасортиментну продукцію з різними технологіями виробництва та спеціалізуються на незначній кількості ринків збуту практично однакового характеру.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


415. Поставте у відповідність терміни і їх визначення
1. Розширення меж ринку.
2. Диверсифікація.
3. Глибше проникнення товару на ринку.
4. Розробка нових товарів.
А. Нові товари та пропозиція їх на існуючих ринках за рахунок зміни деяких властивостей (упаковка, смак).
Б. Випуск багатоасортиментної продукції за різними технологіями виробництва.
В.Коли підприємство продовжуватиме працювати з існуючими товарами на існуючих ринках.
Г. Освоєння нових ринків (пошук нових користувачів товару).
Д. Пропозиція нових товарів на нових ринках (початок нової справи).


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Тема 4. Методи маркетингових досліджень
1. Позначте правильні твердження.
1. Вторинна інформація вивчається постійно, незалежно від проблем, що постають перед фірмою.
2. Збір первинної інформації розпочинається після визначення проблем і після того, як вивчена вторинна інформація.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
2. Позначте правильні твердження.
1. Єдиним методом збору первинних даних є опитування.
2. При спостереженні вивчають і фіксують поведінку в реальних умовах.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
3. Яке з наступних тверджень НЕ є одним з етапів проведення маркетингового дослідження?
А. Збирання інформації. Б. Розроблення рекомендацій.
В. Визначення методу ухвалення маркетингового рішення. Г. Визначення проблеми.
4. Чи відносять до внутрішньої вторинної інформації наступні дані:
1. Бюджети.
2. Рахунки клієнтів.
3. Результати попередніх досліджень.
4. Поточну інформацію.
А. Тільки 1 та 2 відповідь правильна Б. Тільки 1 та 3 відповідь правильна В. Тільки 2 та 3 відповідь правильна Г. Всі відповіді правильні
5. Виберіть правильне твердження: «Експеримент – це»
А. Найбільш розповсюджений прийом дослідження при зборі первинних даних шляхом постановки запитань і отримання відповідей на них.
Б. Один із можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми та обставинами.
В. Метод дослідження, коли в реальних, неконтрольованих умовах вимірюються один або кілька факторів.
Г. Отримання даних через вплив на чинники за жорстко контрольованих умов з метою перевірки причинно - наслідкових зв’язків між ними.
6. Позначте правильні твердження.
1. Дані, які збираються і аналізуються на підприємстві належать до внутрішньої інформації
2. До зовнішньої інформації належить опублікована інформація, яка збирається за межами підприємства.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

7. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1.Система маркетингової інформації
2. Статистичний банк
3.Маркетингові дослідження
4. Визначення проблеми
А. Систематичне визначення даних, які необхідні для вирішення виникаючих маркетингових ситуацій, їх збір, аналіз і звіт про результати.
Б. Сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації, які дозволяють найбільш повно розкривати взаємозв’язки в підбірці даних і встановити їх статистичну надійність.
В. Формування предмету маркетингового дослідження.
Г. Один з можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми та обставинами.
Д. Постійно діюча система взаємозв’язків людей, обладнання і методичних прийомів, призначених для збору, класифікації, аналізу оцінки і розповсюдження своєчасної і точної інформації для використання її у сфері маркетингу з метою удосконалення планування, перетворення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


48. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1. Спостереження
2. Анкета
3.Первинні дані
4.Вторинні дані
А. Найбільш розповсюджений прийом дослідження при зборі первинних даних шляхом постановки запитань і отримання відповідей на них.
Б. Інформація, яка уже існує і була отримана раніше для іншої мети.
В. Інформація, зібрана вперше для будь-якої конкретної мети.
Г. Один з можливих способів збору первинних даних, коли дослідник веде безпосереднє спостереження за людьми та обставинами.
Д. Опублікована інформація, яка збирається за межами підприємства (періодичні видання, довідники, книги, комп’ютерні бази даних та інше).


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
А
Б
В
Г

1

2

3

4

9. Установіть послідовність операцій в процесі маркетингових досліджень
А. Аналіз вторинної інформації.
Б. Аналіз даних.
В. Використання результатів та розробка рекомендацій
Г. Визначення проблеми.
10. Користуючись інформацією про структуру споживання морозива за регіональними ознаками, визначте найбільш неосвоєні райони міста.
Райони міста
Чисельність, тис. чол.
Відсоток споживання до загального обсягу реалізації, %

Район А
50
17,0

Район Б
25
2,0

Район В
260
12,0

Район Г
75
5,4

Район Д
95
8,1

Район Є
100
8,8

Район Ж
200
8,5

Район З
240
38,0

Всього
1045
100Відповідь ________________
Тема 5. Маркетинговий аналіз ринку
1. Виберіть правильне твердження: «Маркетингове середовище – це:»
А. Все, що сприяє маркетинговій діяльності підприємства.
Б. Сукупність чинників, які впливають на маркетингову діяльність компанії, її стан та розвиток.
В. Інформація про події, що відбуваються за межами компанії, щоб ідентифікувати й інтерпретувати потенційні напрямки.
Г. Складові бази даних компанії щодо її маркетингової діяльності.
2. Що з нижче перерахованого є напрямком вивчення маркетингового середовища?
1. Щоб краще розуміти вид бізнесу, який імовірно перебуває під впливом тенденцій
2. Допомагати визначати майбутнє для конкретного бізнесу
3. Щоб краще розуміти споживчі переваги
4. Щоб краще конкурувати в промисловості
А. 1,3 Б.2,3 В.2,4 Г.Всі твердження правильні
3. Яке з наступних формулювань про сканування маркетингового середовища вірне?
А. Сканування маркетингового середовища змінює маркетингове середовище.
Б. Сканування маркетингового середовища ідентифікує й пояснює вірогідні тенденції.
В. Сканування маркетингового середовища зосереджується в основному на географічних і метеорологічних факторах.
Г. Всі вищевказані формулювання про сканування маркетингового середовища вірні.
4. Абревіатура SWOT використовується в терміні «SWOT-аналіз» і означає:
1. сильні сторони, слабкі сторони, можливості та визначення часу.
2. сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози.
А. Обидва варіанти правильні Б. Тільки 1 варіант правильний
В. Тільки 2 варіант правильний Г. Обидва варіанти неправильні
5. Виберіть правильне твердження: «Метою SWOT-аналізу є: »
А. Визначити ті вирішальні фактори, що найбільше можуть вплинути на підприємство.
Б. Не провокувати обурення в топ-менеджмента.
В. Пошук територій для різноманітного інвестування поза межами ринкової діяльності компанії.
Г. Розробка нового товару для нових ринкових сегментів.
6. Виберіть правильне твердження:
« Ефективна методика, яку може використовувати підприємство для проведення детальної оцінки своїх внутрішніх сильних та слабких сторін, а також зовнішніх можливостей та загроз називається»
А. SWOT-аналіз.
Б. Стратегічний менеджмент.
В. Ринкова сегментація.
Г. Ринкове програмування.
7. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1.Маркетингове середовище
2. Макросередовище
3. Мікросередовище
4. Внутрішнє середовище фірми
А. місія, цілі фірми та засоби їх досягнення, маркетингова і кадрова політика, організаційна структура, інформаційна система.
Б. Сукупність суб’єктів, умов та сил, що діють за межами фірми і здатні вплинути на її маркетингову діяльність.
В. це сили, які безпосередньо стосуються самого підприємства і впливають на його здібність обслуговувати клієнтів.
Г. безпосередньо споживачі товарів, оптові та роздрібні торговці, державні установи та зарубіжні споживачі.
Д. це фактори, які впливають на фірму та її мікросередовище і які вона не може контролювати.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


48. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
1.Організаційна структура підприємства
2.Клієнти або клієнтурні ринки
3.Маркетингові посередники
4. Конкуренти
А. Безпосередньо споживачі товарів, оптові та роздрібні торговці, державні установи та зарубіжні споживачі.
Б. Служби, відділи, які є на підприємстві.
В. Наявні на ринку компанії суперниці, товари яких відповідають потребам цього ринку.
Г. Гуртово-роздрібні торговці, що купують і перепродують товари знову без будь-якого додаткового оброблення.
Д. Унікальна сильна риса компанії, що виділяє її серед конкурентів завдяки якісним, часовим, вартісним та інноваційним показникам.А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


9. Установіть відповідність між типами контактних аудиторій та запропонованими їх прикладами
А. фінансові контактні аудиторії
Б. контактні аудиторії груп громадянської дії
В. внутрішні контактні аудиторії
Г. контактні аудиторії публіки
1.організації споживачів, захисники навколишнього середовища
2. відношення суспільства до товарів та діяльності підприємства
3. журналісти, економічні оглядачі і т.д.
4. банки, інвестиційні компанії, аудитори і т.д.
5. трудовий колектив, акціонери, профспілка


1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установіть послідовність операцій в процесі аналізу ринкових можливостей підприємства
А. Роздрібний та оптовий ринки
Б. Маркетингові дослідження
В. Система збуту
Г. Маркетингова інформація


А
Б
В
Г

1

2

3

4
Тема 6. Дослідження споживачів
1. Що з нижче перерахованого належить до факторів культурного рівня споживача?
1. Соціальне становище 4. Субкультура
2. Етап життєвого циклу сім’ї 5. Економічне становище
3. Тип особистості 6. Мотивація
А. 1,4 Б.2,3,5,6 В.1,3, Г.Все перераховане
2. Що з нижче перерахованого належить до факторів особистого порядку споживача?
1. Вік 4. Субкультура
2. Рід занять 5. Спосіб життя
3. Тип особистості 6. Переконання
А. 1,3,4,6 Б.1,2,3,5 В.2,3,5 Г.Все перераховане
3. Що НЕ є одним із факторів, що впливає на прийняття рішення покупця товарів промислового призначення?
А. Навколишні умови Б. Економічні
В. Особливості організації Г. Політико-правові
4. Якого з наступних видів закупівель товарів промислового призначення НЕ існує?
А. Закупівля для вирішення вже існуючих завдань Б. Повторна закупівля із змінами
В. Повторна закупівля без змін Г. Закупівля для вирішення нових завдань
5. Позначте правильні твердження.
1. Ринок проміжних продавців включає фірми оптової і роздрібної торгівлі, які купують товари для перепродажу.
2. Ринок проміжних продавців включає фірми оптової і роздрібної торгівлі, які купують товари для нормального функціонування їх власних підприємств.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
6. Позначте правильні твердження.
1. Ринок державних установ складають окремі люди, які купують товари або придбають послуги для особистого споживання.
2. Державні закупівлі здійснюють методом відкритих торгів, а також методом контрактів за результатами переговорів.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

7. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.


ринки товарів промислового призначення
ринки торговельних посередників
ринки державних установ
споживчий ринок
А. ринки, що складаються з федеральних, державних і місцевих агентств, які купують товари і послуги для елементів, яким вони служать.
Б. ринок, в якому бізнес піддає переробці товар або послугу, яку він купує перед новим продажем покупцеві
В. окремі люди, які купують товари або придбають послуги для особистого споживання.
Г. відображає рівень оцінки кожної ролі з боку суспільства.
Д. ринки, що складаються з оптових торговців і роздрібних продавців, які купують фізичні продукти і перепродають їх знову без переробки.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


8. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
мотивація
сприйняття
засвоєння
ставлення
А. оцінка індивідом будь-якого товару або ідеї, його почуття та спрямованість можливих дій.
Б. абстрактна характеристика будь-чого людиною.
В. нужда, яка стала такою нагальною, що змушує людину шукати шляхи та способи її задоволення.
Г. певні зміни, які відбуваються в поведінці індивіда під впливом отриманого досвіду.
Д. процес за допомогою якого індивід відбирає та оцінює інформацію


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


49. Розташуйте у логічній послідовності етапи процесу прийняття рішення про покупку
А. рішення про покупку.
Б. пошук інформації та оцінка варіантів.
В. реакція на покупку.
Г. усвідомлення проблеми.


А
Б
В
Г

1

2

3

410. Розташуйте у логічній послідовності стадії процесу закупівель організації
А. рішення про купівлю.
Б. усвідомлення проблеми.
В. пошук інформації та оцінювання варіантів.
Г. поведінка після закупівель.


А
Б
В
Г

1

2

3

4
Тема 7. Дослідження ринків та їх суб’єктів
1. Виберіть правильне твердження: «Частка ринку це:»
А. Відношення прибутку фірми до загальних прибутків всіх фірм у галузі, не включаючи саму фірм
Б. Відношення прибутку фірми до загальних прибутків всіх фірм у галузі, включаючи саму фірму.
В. Відношення обсягу продажів фірми до загальних обсягів продажів всіх фірм у галузі, не включаючи саму фірму.
Г.Відношення обсягу продажів фірми до загальних обсягів продажів всіх фірм у галузі, включаючи саму фірму.
2. Виберіть правильне твердження: «Об’єднання потенційних споживачів у групи, які мають подібні потреби і подібним чином реагують на маркетингові зусилля – це:»
А. диференціація споживачів
Б. об’єднання ринку
В. сегментація ринку
Г. характеристика ринку
3. Сегментація ринку являє собою процес об’єднання потенційних споживачів у групи, які:
1. Подібним чином реагують на маркетингові зусилля;
2. Мають подібні потреби;
3. Беруть участь у маркетингових дослідженнях;
4. Регулярно здійснюють покупки.
А. 1,2 Б.2,3 В.1,4 Г.Всі твердження правильні
4. Позначте правильні твердження.
1. З економічної точки зору, сегментація узгоджує пропозицію з попитом.
2. З економічної точки зору, сегментація узгоджує дії виробника з потребами споживача.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
5. Маркетологи використовують сегментацію ринку з метою:
1. об’єднання потреб ринку з маркетинговою програмою організації;
2. розробки конкретних маркетингових дій стосовно товару чи ціни;
3. розробки конкретних маркетингових дій стосовно реклами;
4. збільшення обсягів збуту, прибутку та/чи інші організаційні цілі;
А. 1,2 Б.2,3 В.1,4 Г.Всі твердження правильні
6. Яка з наведених ознак використовується при виборі цільового сегменту:
1. розмір ринку
2. передбачуване зростання ринку .
3. вартість освоєння сегменту;
4. сумісність із цілями компанії;
А. 1,2 Б.2,3 В.1,4 Г.Всі вищезазначені ознаки

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


47. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
сегментація ринку
сегмент ринку
позиціонування
товарно-ринкова матриця
А. Визначення місця, яке пропонований товар займає у свідомості споживачів стосовно товарів – конкурентів.
Б. Розподіл споживачів на однорідні групи за певними ознаками.
В. Це інструмент для визначення співвідношення між сегментами ринку і пропонованими продуктами чи планованими маркетинговими діями компанії, що встановлює зв’язок між певними частками ринку, з одного боку, і пропонованими товарами чи можливими маркетинговими діями компанії – з іншого.
Г. Сукупність окремих фізичних осіб і господарських об’єднань, які купують або отримують іншим способом товари і послуги особистого вжитку.
Д.Сукупність споживачів, які характеризуються однотипною реакцією на запропонований продукт і на комплекс маркетингу, що його супроводжує.


8. Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
товарна пропозиція
місткість товарного ринку
місткість потенційного ринку
частка ринку
А. обсяг (у фізичних одиницях або вартісному вираженні) реалізованих на ринку товарів, як правило протягом року.
Б. відношення обсягів продажу конкретного товару (у натуральних чи грошових виразах) до місткості ринку
В. маса товарів, призначених для реалізації на ринку.
Г. можливі обсяги продажу товарів покупцям, які мають потребу в них і виявляють інтерес до продукції фірми.
Д. сукупність споживачів, які характеризуються однотипною реакцією на запропонований продукт і на комплекс маркетингу, що його супроводжує.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


9. Розставте у логічній послідовності кроки, які необхідно зробити для сегментації та вибору цільового ринку.

А
Б
В
Г

1

2

3

4

А. Групування товарів у категорії.
Б. Розроблення товарно-ринкової матриці відносно сегменту ринку та товарів фірми і оцінка розміру ринка у кожній клітинці.
В. Вибір цільових сегментів ринку на які фірма спрямує свої маркетингові дії. Проведення маркетингових заходів щодо освоєння цільових ринків.
Г. Формування сегментів потенційних споживачів.
10. Установіть послідовність подій в процесі використання сегментаційного підходу
А. Аналіз подібностей і відмін споживачів, розробка профілів груп споживачів
Б. Визначення характеристик і вимог споживачів по відношенню до товарів і послуг.
В. Створення відповідного плану маркетингу.
Г. Вибір споживацького сегменту та визначення місця пропозиції фірми на ринку щодо конкуренції.


А
Б
В
Г

1

2

3

4Тема 8. Маркетингове планування
1. Позначте правильні твердження.
Стратегічне планування – це процес створення і підтримки стратегічної відповідності між метою фірми, її потенційними можливостями та шансами в сфері маркетингу.
Залежно від кола охоплених питань маркетингові стратегічні програми бувають звичайні і цільові.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
Виберіть правильне твердження:
А. Планування – це формальна процедура, яка спрямована на збільшення збуту і прибутків фірми.
Б. Стратегія маркетингу – це освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, розповсюдження підприємницької діяльності на нові і не пов’язані з основними видами діяльності фірми галузями.
В. Стратегічне планування - поглиблення рівня насиченості товарами всіх груп споживачів.
Г. Стратегія диверсифікації - вимушена поведінка фірми, яка передбачає поступове скорочення торгових операцій і ліквідацію бізнесу.
3. Основними принципами планування маркетингу є:
1. повнота і комплексність;
2. конкретність;
3. гнучкість;
4. безперервність;
5. дійсність;
6. економічність.
А. 1,2,5 Б.2,3,6 В.1,4,5,6 Г.Всі наведені принципи
4. Виберіть правильне твердження:
«Існують такі види планів маркетингу, залежно від тривалості їх дії»
Перспективні;
Продуктові;
Середньострокові;
Асортиментні;
Короткострокові;
Цільові;
А. 1,3,5 Б.2,4,6 В.1,3,6 Г.Всі наведені принципи
5. Виберіть правильне твердження:
Планування «згори-вниз» означає, що вище керівництво підприємства визначає цілі і встановлює плани для нижчих рівнів, підрозділів, філій, тощо.
Метод планування «знизу - вгору» передбачає, що різні підрозділи компанії розроблюють власні цілі та плани, які ґрунтуються на максимумі того, що вони, на їх думку, можуть зробити.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні

Установіть відповідність між принципами планування маркетингу та їх змістом.
безперервність
конкретність
дійсність
економічність
А. реальна можливість виконання планів і досягнення запланованих показників.
Б. витрати на планування мають окупатися відповідними доходами.
В. послідовність і узгодженість маркетингових дій протягом тривалого часу.
Г. можливість пристосовувати план до змін навколишнього середовища, вносити відповідні корективи.
Д. плани орієнтують на конкретно визначені ринки і період часу з конкретним числовим вираженням планових величин.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
планування
стратегічне планування
стратегія маркетингу
стратегія диверсифікації
А. Раціональна логічна побудова, керуючись якою фірма розраховує вирішити свої маркетингові завдання.
Б. Формальна процедура, яка спрямована на збільшення збуту і прибутків фірми.
В. Освоєння виробництва нових товарів, товарних ринків, розповсюдження підприємницької діяльності на нові і не пов’язані з основними видами діяльності фірми галузями.
Г. Процес створення і підтримки стратегічної відповідальності між метою фірми, її потенційними можливостями та шансами в сфері маркетингу.
Д. Передбачення зростання обсягів продажу, прибутку, капіталу та інших показників фірми.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Розташуйте у логічній послідовності перераховані етапи процесу планування продукції
А. комерційна організація;
Б. генерація ідей;
В. перевірка концепції та економічний аналіз;
Г. розробка продукції та пробний маркетинг.


А
Б
В
Г

1

2

3

4Розташуйте у логічній послідовності перераховані етапи стратегічного планування
А. завдання і цілі підприємства;
Б. стратегічне зростання;
В. програма підприємства;
Г. плани розвитку господарського “портфеля”.А
Б
В
Г

1

2

3

4
Тема 9. Маркетингова цінова політика
1. Позначте правильні твердження.
Еластичний попит має тенденцію до зміни залежно від незначних коливань цін.
Нееластичний попит має тенденцію залишатися незмінним, не дивлячись на невеликі зміни у ціні.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
Формула розрахунку прибутку фірми показує, що її прибуток дорівнює:
А. Валові витрати + валовий дохід Б. Валовий дохід – валові витрати
В. Валовий дохід – маржинальні витрати Г. Валовий дохід – змінні витрати
Які твердження є НЕ правильними?
Сконто – це знижка за платіж, який було здійснено до закінчення обумовленого терміну.
Сконто – це знижка за платіж, який було здійснено готівкою.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
Визначте, в якому рядку запропоновано ознаки, що розкривають сутність товарообмінної залікової знижки:
А. споживачеві повертається готівкою частина вартості товару в разі повернення його фірмі після гарантійного терміну
Б. споживач отримує знижку за товар, якщо купує не одну, а кілька одиниць продукції
В. ціна на новий товар зменшується у разі повернення фірмі споживачем виробу фірми-конкурента
Г. споживач отримує знижку, якщо товар оплачено раніше від встановленого терміну
Визначте, в якому із запропонованих варіантів зазначено осіб, яким надається торговельна (функціональна) знижка:
А. посереднику зі збуту, що покриває їхні витрати та забезпечує отримання певного прибутку
Б. членам національних та міжнародних дисконтних клубів на послуги та товари
В. споживачеві у вигляді безплатних послуг з доставки товару та його монтажу
Г. учасникам каналу товароруху за зберігання товару та його просування
Виберіть правильне твердження:
«Прикладом прогресивної знижки є »
А. знижка, надана постійним покупцям, якщо протягом року сума закупівель становитиме 1 млн. грн.
Б. 10% знижка клієнту за тур, який починається з 01.08, якщо сплатить його вартість до 01.05.
В. 3% знижка клієнту, якщо сума купівлі становитиме не менші ніж 1000 грн., 5% - від 1001 до 2000 грн., 7% - якщо перевищить суму 2000 грн.
Г. знижка становитиме 5% якщо постачальник за власним вибором складе частину від загальної вартості замовлення
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
цінова політика
ціна
цінова стратегія
цінова конкуренція
А. Цінова поведінка фірми на ринку.
Б. Мотивований і обґрунтований грошовий вираз вартості товару.
В. Вплив продавців на попит через високу якість продукції з реалізацією за більш високими цінами.
Г. Вплив продавців на попит через зміни у ціні.
Д. Ціна і її зміна в залежності від ситуації на ринку для того щоб отримати намічений рівень прибутку.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
метод середніх витрат плюс прибуток
метод очікуваного прибутку
метод рівня поточних цін
отримання цільової норми прибутку
А. Метод ціноутворення, орієнтований на витрати і цільову норму прибутку.
Б. Метод, який орієнтує діяльність фірми щодо ціноутворення передусім не на власні витрати, а на ситуацію на ринку, на цінову політику фірм конкурентів.
В. Метод ціноутворення, який передбачає розрахунок ціни як суми собівартості і середньої величини прибутку.
Г. Метод, який передбачає розрахунок ціни, виходячи із очікуваних цінових пропозицій конкурентів, а не на основі показників витрат чи попиту. Застосовується у випадках боротьби за підряд у процесі торгів.
Д. Метод ціноутворення, що грунтується на
оцінці споживчого ефекту, який має споживач від використання товару.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Установіть відповідність між цілями підприємств та певними рінями цін на їх товари
А. Лідерство на ринку
Б. Лідерство з якості товару
В. Виживання на ринку
Г. Максимізація поточного прибутку
1. Дуже низькі ціни
2. Низькі ціни
3. Середні ціни
4. Високі ціни
5. Дуже високі ціни


1
2
3
4
5

А


Б


В


ГУстановіть послідовність операцій в процесі встановлення вихідної ціни на товар
А. Вибір цінової стратегії.
Б. Аналіз факторів, що впливають на цінову політику підприємства.
В. Визначення цілей ціноутворення.
Г. Вибір моделі, методу ціноутворення та розрахунок ціни.


А
Б
В
Г

1

2

3

4Тема 10. Маркетинг різних сфер діяльності
1. Позначте правильні твердження.
Послуга – це будь-яка діяльність, чи благо, яку одна сторона може запропонувати іншій.
Послуга призводить до передачі власності.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
2. Позначте правильні твердження.
Експорт – це продаж підприємством своєї продукції в іншу країну.
Імпорт збільшує сукупний попит в державі?
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
Які твердження є НЕ правильними?
Міжнародний маркетинг спирається на принципи національного маркетингу і має схожу з ним структуру.
Рівень життя характеризує якість товару та послуг, що споживаються в країні.
А. Тільки перше твердження правильне Б. Обидва твердження правильні
В. Тільки друге твердження правильне Г. Обидва твердження не правильні
Виберіть правильне твердження:
«Послугами є:»
А. матеріальні дії або вигоди, надані споживачам в обмін на гроші або інші цінності
Б. невідчутні елементи, надані споживачам організацією в обмін на гроші або інші цінності
В. діяльність, завдяки якій утворюються матеріальні чи нематеріальні вигоди або їх поєднання, які організація надає споживачеві в обмін на гроші або інші цінності
Г. будь-яка діяльність, відчутна або невідчутна, забезпечена організацією в обмін на грошову винагороду
5. Яке з наступних тверджень про Світову організацію торгівлі правильне:
А. Світова організація торгівлі – це тимчасова організація, яка проводить зустрічі в разі потреби.
Б. 152 країни-члена СОТ охоплюють 25 % світової торгівлі.
В. СОТ встановлює правила торгівлі між її членами і рештою країн.
Г. СОТ збирає групи торговельних експертів, які приймають обов’язкові рішення щодо торговельних диспутів між країнами-членами.
6. Виберіть правильне твердження:
« є ціною валюти однієї країни, вираженої в одиницях валюти іншої країни».
А. Баланс ціни.
Б. Курс обміну валют.
В. Взаємна ціна.
Г. Платіжний баланс.
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
міжнародний маркетинг
вільна економічна зона
валютний контроль
квота
А. Регулювання обсягів наявності іноземної валюти та її обмінного курсу на іншу валюту.
Б. Валюта, яка вільно і без обмежень обмінюється на іншу іноземну валюту.
В. Кількісне обмеження товару певних категорій, що дозволені для ввезення в країну.
Г. Обмежена частина території країни, в межах якої діє пільговий режим господарювання та зовнішньоекономічної діяльності.
Д. Маркетинг товарів і послуг за межами країни, де знаходиться підприємство, фірма або установа.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями.
внутрішній маркетинг
послуга
невідчутність послуг
непостійність якості послуг

А. Діяльність чи вигода, які одна сторона може запропонувати іншій і які, в основному, невідчутні й не призводять до опанування власністю.
Б. Маркетинг організації сфери послуг, який використовується для навчання і ефективної мотивації співробітників, які безпосередньо контактують з клієнтами, а також підготовка всього обслуговуючого персоналу до роботи в команді і забезпеченню задоволення споживача.
В. Неможливо зберігати з метою подальшого продажу чи користування.
Г. Неможливість побачити, попробувати на смак, відчути на дотик, почути чи понюхати до того, як послуги будуть надані.
Д. Послуги залежать від здібностей і кваліфікації людей, які їх надають, що виражається у такій специфічній характеристиці послуг


А
Б
В
Г

1

2

3

4

Установіть послідовність дій в схемі загальної структури каналу розподілу при міжнародному маркетингу наступними елементами:
А. Служба міжнародного маркетингу.
Б. Кінцеві споживачі чи покупці.
В. Міждержавні та внутрішньодержавні канали.
Г. Продавець.

Установіть послідовність дій в схемі руху товару на міжнародний ринок:
А. Шлях за кордон.
Б. Шлях в порт та перебування у ньому.
В. Склад та доставка товарів за кордоном.
Г. Склад готового товару експортера.


А
Б
В
Г

1

2

3

4
Тема 11. Дослідження товарів

1. Виберіть правильне твердження: «Cутність товару полягає у тому, що »
1. Один і той же товар може задовольняти різні потреби.
2. Різні товари можуть задовольняти одну і ту ж потребу.
3. Для покупця товар - це користь, яку він приносить.
4. Кожний товар - сукупність властивостей.
5. Технології швидко змінюються, тоді як базові потреби залишаються стабільними.
А. Тільки перше та п’яте правильні Б. Тільки друге та четверте правильні
В. Тільки третє та четверте правильні Г. Всі правильні
2. Вкажіть, на які групи поділяють товари за ступенем довговічності та матеріальної відчутності.
1. Товари тривалого використання. 2. Товари попереднього вибору.
3. Товари особливого попиту. 4. Товари короткострокового використання. 5. Послуги.
А. 1,2,4 Б. 1,3,5 В. 1,4,5 Г. 2,3,4
3. За класифікацією товари виробничого призначення поділяють на групи.
1. Товари повсякденного попиту. 2. Матеріали і деталі. 3. Допоміжні матеріали і послуги.
4. Основні засоби. 5. Грошові кошти підприємства. 6. Капітальне майно.
А. 4,5,6 Б. 1,2,3 В. 2,4,6 Г. 2,3,6
4. Вислів - "для покупця товар - це користь, які він приносить", можна трактувати як:
А. Сутність терміну товар. Б. Функцію товару.
В. Створення основної вигоди. Г. Імідж товару та послуги.
5. Вкажіть, яка з груп НЕ відноситься до споживчих товарів.
А. Товари повсякденного попиту. Б. Допоміжні матеріали і послуги.
В. Товари особливого попиту. Г. Товари пасивного попиту.
6. Виберіть правильне визначення поняття «Товарний асортимент».
1. Відокремлена цілісність, що характеризується показниками величини, ціни, зовнішнього виду і іншими атрибутами.
2. Укладена в упаковку послуга для розв’язання певної проблеми.
3. Група товарів, тісно пов'язаних між собою або внаслідок схожості їх функціонування, або внаслідок того, що їх продають одним і тим групам клієнтів, або через одні і ті ж типи торгових закладів, або в рамках одного і того ж діапазону цін.
4. Все, що може задовольнити нужду і потребу і пропонується ринку з метою залучення уваги, придбання, використання або споживання.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє правильне Г. Тільки четверте правильне
7. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Марка
2. Марочна назва
3.Марочний знак
4. Товарний знак
А. Частина марки, яку можна пізнати, але неможливо вимовити.
Б. Частина марки, яку можна вимовити.
В. Розрахункова здатність марочного товару виконувати свої функції.
Г. Марка або її частина, забезпечена правовим захистом.
Д. Ім’я, термін, знак, символ, малюнок або їх поєднання, призначене для ідентифікації товарів або послуг одного продавця або групи продавців і послуг конкурентів.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


8. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Багатомарочний підхід.
2.Стратегія розширення меж марки.
3. Концепція упаковки.
4. Штриховий код.

А. Концепція, що визначає послідовність періодів існування товару.
Б. Складене з вертикальних штрихів і проміжків зображення, в якому закодована послідовність символів, що є ідентифікаційним номером (кодом) товару.
В. Передбачає будь-яку спробу використання марочної назви, що має успіх для виведення на ринок модифікацій товару або товарів-новинок.
Г. Використання продавцем двох або більше марок в одній товарній категорії.
Д. Визначення, якою повинна бути упаковка і яку роль вона повинна зіграти для конкретного товару.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


49. Поставте у відповідність поняттяі їх визначення
1.Глибина товарного асортименту.
2.Широта товарного асортименту.
3.Гармонійність товарного асортименту.
4.Насиченість товарного асортименту.
А.Загальна кількість асортиментних груп, які виготовляє підприємство.
Б.Кількість варіантів пропонування кожного окремого товару в межах асортиментної групи.
В. Загальна кількість товарів, що входять до її складу.
Г. Ступінь подібності товарів різних асортиментних груп з погляду їх кінцевого використання, вимог до організації виробництва або інших показників.
Д. Товари з унікальними характеристиками і/або окремі марочні товари, ради придбання яких значна частина покупців згодна витратити додаткові зусилля.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


410. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Товари особливого попиту.
2.Товари повсякденного попиту.
3.Товари пасивного попиту.
4.Товари попереднього вибору.
А. Матеріальні вироби, повністю використані за один або декілька циклів.
Б. Товари, яких споживач не знає або знає, але звичайно не думав про їх купівлю.
В. Товари з унікальними характеристиками і/або окремі марочні товари, ради придбання яких значна частина покупців згодна витратити додаткові зусилля.
Г. Товари, які споживач звичайно купує часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їх порівняння між собою.
Д. Товари, які споживач в процесі вибору і купівлі, як правило порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни і зовнішнього оформлення.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4Тема 12. Планування та розробка товару (товарного асортименту)

1. Виберіть правильне визначення поняття «Новий товар».
1. Товар, що є новим для конкретного ринку.
2. Принципово новий товар, який задовольняє ті потреби споживачів, які раніше не задовольнялись.
3. Оновлений товар з вдосконаленими характеристиками.
4. Товар нової сфери використання.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє правильне Г. Всі правильні
2. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?
1. Пріоритет товару – новинки в маркетинговій стратегії продукту базується на тому, що пошуки товару – новинки сприяють постійній діловій активності виробника.
2. Навіть найдосконаліший товар здатний гарантувати сервісне обслуговування.
3. Рішення фірми щодо товару в межах маркетингової стратегії продукту має гарантувати якість та безпеку користування товарами.
4. Запровадження нових і зняття з виробництва застарілих товарів повинно відбуватися щомісяця.
А. Тільки перше та друге правильні Б. Тільки друге та третє правильні
В. Тільки четверте правильне Г. Всі правильні
3. На яrому етапі життєвого циклу товару витрати на маркетинг є найвищими?
А. Етап зростання. Б. Етап впровадження.
В. Етап зрілості. Г. Етап падіння.
4. Вкажіть джерела пошуку ідей при розробці нових товарів
1. Привабливість товарів для покупців. 2. Нові матеріали і властивості.
3. Товари конкурентів. 4. Варіанти діючих товарів. 5. Нужди і потреби споживачів.
А. 2,3,5 Б. 1,2,4 В. 3,4,5 Г. 1,2,4
5. Останнім часом намічається тенденція відходу від ринкового тестування через те, що:
А. Економічно не обґрунтовано.
Б. Конкуренти можуть за короткий час налагодити процес виробництва нового товару.
В. При такому тестуванні великий відсоток помилки.
Г. Лабораторне тестування є більш простішим.
6. Які стратегії мають місце на етапі впровадження життєвого циклу товару?
1. Стратегія широкого проникнення
2. Стратегія престижних цін
3. Стратегія вибіркового проникнення
4. Стратегія пасивного маркетингу
5. Стратегія інтенсивного маркетингу
6. Стратегія масових закупівель
7. Стратегія цінового лідера
А. 3,4,5,6 Б. 1,2,4,7 В. 1,3,4,5 Г. 1,2,6,7
7. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Етап зрілості
2. Етап впровадження
3.Модифікація ринку
4.Модифікація комплексу маркетингу
А. Період появи товару на ринку і поступового збільшення обсягів продажу.
Б. Спрямована на збільшення споживання існуючого товару за рахунок пошуку нових споживачів на нових сегментах ринку, способів стимулювання інтенсивного споживання товару клієнтами.
В. Передбачає залучення нових покупців, а також клієнтури конкурентів за рахунок таких заходів як: зниження ціни за товар; розробки більш дійової реклами; застосування активних заходів стимулювання збуту.
Г. Темпи збуту уповільнюються, на ринку з'являється чимало конкурентних аналогів, Фірма має докласти значних зусиль для стабілізації попиту на свою продукцію.
Д. Передбачає раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


48. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Стратегія вибіркового проникнення.
2.Стратегія широкого проникнення передбачає.
3.Стратегія пасивного маркетингу.
4.Стратегія інтенсивного маркетингу.
А. Передбачає раціональне співвідношення низьких цін на товар і незначних витрат на стимулювання збуту.
Б. Передбачає поєднання низьких цін на товар із великими витратами на стимулювання збуту.
В. Базується на високих цінах та низькому рівні збутових витрат.
Г. Передбачає результат творчого пошуку, який суттєво поліпшує розв'язання певної вже відомої проблеми споживача, або розв'язує проблему, що раніше взагалі не поставала.
Д. Передбачає високі ціни та великі витрати на стимулювання маркетингу.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4А
Б
В
Г

1

2

3

49. Установіть послідовність етапів розробки нового товару.
А. Пошук ідеї нового товару.
Б. Проведення лабораторних випробувань та ринкових тестів.
В. Серійне виробництво та підготовка ринку.
Г. Виготовлення зразка.

А
Б
В
Г

1

2

3

4


10. Установіть послідовність етапів життєвого циклі товару.
А. Етап зростання.
Б. Етап впровадження.
В. Етап зрілості.
Г. Етап падіння.

Тема 13. Формування та управління каналами розподілу товару

1. Які з функцій каналу розподілу сприяють завершенню укладених угод?
1. Дослідницька робота. 2. Фінансування. 3. Стимулювання збуту. 4. Встановлення контактів.
5. Організація товароруу. 6. Пристосування товару до вимог споживачів. 7. Налагодження і підтримка зв’язку.
8. Проведення переговорів. 9. Прийняття ризику
А. 3,4,6 Б. 1,2,7 В. 4,5,8 Г. 2,5,9
2. Виберіть правильне твердження: «Під рівнем каналу розподілу розуміють »
1. Будь-якого посередника, котрий виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару та права власності на нього до кінцевого покупця.
2. Способи узгодження різних умов для здійснення обміну.
А. Обидва варіанта правильні.
Б. Тільки 1 варіант правильний.
В. Тільки 2 варіант правильний.
Г. Обидва варіанта неправильні.
3. Позначте правильне твердження
1.Передача права власності на товар посереднику означає, що виробник якоюсь мірою втрачає контроль над тим, як і кому продають товар. Але, незважаючи на це, виробники вважають, що використання посередників приносить їм певну користь.
2. Використання посередників пояснюється їх неперевершеною здатністю забезпечити широку доступність товару і доведення його до цільових ринків.
А. Обидва варіанта правильні.
Б. Тільки 1 варіант правильний.
В. Тільки 2 варіант правильний.
Г. Обидва варіанта неправильні.
4. Вкажіть основні методи реалізації товарів.
1.Інтенсивний. 2. Екстенсивний. 3. Ендогенний. 4. Екзогенний. 5. На правах винятковості. 6. Паралельний.
7. Селективний.
А. 2,3,6 Б. 1,4,7 В. 1,5,7 4,5,6
5. Виберіть правильне твердження: «Організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції - це »
А. Мета політики розподілу
Б. Функція каналу розподілу
В. Мета товароруху
Г. Мета маркетингу
6. Що цікавить споживача при збуті товарів?
А. Всі перераховані варіанти
Б. Своєчасна доставка товарів
В. Готовність задовольнити нагальні потреби
Г. Акуратне поводження з товарами
7. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1.Селективний розподіл
2. Інтенсивний розподіл
3. Розподіл на правах винятковості
4.Політика розподілу

А. Полягає у виборі якогось одного торгового посередника у даному географічному регіоні.
Б. Полягає в укладанні угод з двома або більше організаціями роздрібної торгівлі, котрим і надається виняткове право реалізувати продукцію підприємства у тому чи іншому регіоні.
В. Передбачає залучення нових покупців, а також клієнтури конкурентів.
Г. Передбачає діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і отримання прибутку.
Д. Передбачає прагнення забезпечити наявність запасів своїх товарів у якомога більшому числі торгівельних підприємств.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


48. Поставте у відповідність функції каналу розподілу і їх визначення
1.Стимулювання збуту
2. Дослідницька робота
3. Встановлення контактів
4.Пристосування товару
А. Підгонка товару під вимоги покупців.
Б. Спостереження за товаром на обмеженому ринковому просторі.
В. Збирання інформації, необхідної для планування та полегшення обміну.
Г. Проведення рекламних заходів, розпродажу та ін.
Д. Налагодження та підтримка зв’язку із потенціальними покупцями.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


9. Поставте у відповідність функції каналу розподілу і їх визначення
1. Фінансування 2. Організація руху товару
3. Проведення переговорів
4. Прийняття ризику
А. Підгонка товару під вимоги покупців.
Б. Спроби узгодження цін та інших умов для наступного здійснення акту передачі власності чи володіння.
В. Фінансування збутових операцій.
Г. Транспортування і складування товару.
Д. Прийняття на себе відповідальності за функціонування каналу розподілу.


10. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Горизонтальна система розподілу
2. Вертикальна система розподілу
3. Багатоканальна система розподілу
4. Традиційна система розподілу
А. Включає виробника, заклади оптової та роздрібної торгівлі, причому один із учасників відіграє головну роль.
Б. Складається із незалежного виробника, незалежного оптового торговця (одного або декількох) та роздрібних торговців (одного або декількох).
В. Передбачає збут товарів як через власну торгівельну мережу, так і через незалежних посередників
Г. Передбачає збирання інформації, необхідної для планування та полегшення обміну, проведення рекламних заходів, розпродажу.
Д. Об’єднання декількох фірм з метою спільного освоєння ринку.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4Тема 14. Оптова та роздрібна торгівля

1. Виберіть правильне твердження: «Оптова торгівля - це »
1. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів або послуг тим, хто придбає їх з метою перепродажу або професійного використання.
2. Діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і отримання прибутку.
3. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів та послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє правильне Г. Всі правильні
2. Які маркетингові рішення повинен приймати роздрібний торговець?
1. Про вибір цільового ринку. 5. Про товарний асортимент і комплекс послуг.
2. Про вибір посередника. 6. Про потреби споживачів.
3. Про методи стимулювання. 7. Про ціни.
4. Про місце розміщення підприємства.
А. 2,3,5,6 Б. 1,3,4,6,7 В. 1,2,3,4,7 Г. 1,3,4,5,7
3. Який з каналів розподілу товару можна назвати каналом одного рівня?
1. Виробник ------- споживач.
2. Виробник ------- роздрібний торговець ------- споживач.
3. Виробник ------- оптовик ------- роздрібний торговець ------- споживач.
4. Виробник ------- брокер ------- споживач.
А. Тільки перше правильне Б. Тільки друге правильне
В. Тільки третє правильне Г. Тільки четверте правильне
4. Що НЕ відноситься до функцій каналу розподілу?
1. Дослідницька робота. 2. Розробка конкурентних стратегій. 3. Стимулювання збуту. 4. Встановлення контактів. 5. Сегментація ринку. 6. Організація руху товару. 7. Обробка замовлень 8. Пристосування товару до вимог споживачів.
А. 3,6 Б. 1,4 В. 2,5 Г.7,8
5. Маркетингові рішення в оптовій та роздрібній торгівлі:
А. Ідентичні.
Б. Відрізняються принципово.
В. Дуже подібні, але мають певну специфіку.
Г. Між ними можна знайти щось спільне.
6. Яке з маркетингових рішень для гуртових та роздрібних фірм є найголовнішим?
А. Розміщення торгівельної фірми.
Б. Визначення цільового ринку.
В.Рішення щодо асортименту та комплексу послуг.
Г. Розрахунок ціни та визначення методів стимулювання збуту.
7. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Оптова торгівля
2. Канал розподілу (поширення)
3. Роздрібна торгівля
4. Політика розподілу
А. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів або послуг тим, хто придбає їх з метою перепродажу або професійного використання.
Б. Сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе або допомагають передати комусь іншому право власності на конкретний товар або послугу на їх шляху від виробника до споживача.
В. Діяльність фірми з планування, реалізації та контролю руху товарів від товаровиробника до споживача з метою задоволення попиту і отримання прибутку.
Г. Передбачає збирання інформації, необхідної для планування та полегшення обміну, проведення рекламних заходів, розпродажу.
Д. Будь-яка діяльність щодо продажу товарів та послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання.А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4
Тема 15. Маркетингова політика комунікацій
1. Позначте правильне твердження
1. У ідеальному випадку всі інструменти маркетингу повинні координуватися в рамках загальної концепції, оскільки навіть сама краща рекламна кампанія не допоможе, якщо продукт поганий, ціна завищена або продукт важко виявити в продажу.
2. Сутність маркетингової стратегії просування полягає у діях, спрямованих на забезпечення прийняття покупцями рішення про купівлю товарів
А. Обидва варіанта правильні.
Б. Тільки 1 варіант правильний.
В. Тільки 2 варіант правильний.
Г. Обидва варіанта неправильні.
2. Виберіть правильне твердження: «Комунікаційна політика підприємства - це »
1. Процес формування направлених на ринок і від ринку потоків інформації
2. Координування в рамках загальної концепції маркетингу
3. Неособисте і не оплачуване спонсором стимулювання попиту на товар чи послугу за допомогою поширення комерційного важливої інформації
4. Формування образу організації
А. Всі правильні Б. Тільки перше правильне
В. Тільки друге правильне Г. Тільки третє правильне
3. Вкажіть основні елементи комунікаційної політики:
1. Товар. 5. Реклама.
2. Пропаганда. 6. Ціна.
3. Стимулювання збуту. 7. Особистий продаж
4. Знижки. 8.Очікування.
А. 3,6,7,8 Б. 1,4,5,6 В. 2,3,5,7 Г.2,4,7,8
4. Що з переліченого належить до основних стилеутворюючіх елементів фірмового стилю?
1. Товарний знак. 4. Реклама.
2. Логотип. 5. Слоган.
3. Фірмова кольографія. 6. Презентація.
А. 1,2,3,5 Б. 1,4,5,6 В. 2,3,4,5 Г.2,3,5,6
5. Що дозволяє використання фірмового стилю?
А. Охопити весь ринок.
Б. Стимулювати збут
В. Уніфікувати рекламу
Г. Зайняти частку на ринку
6. Робота над рекламним зверненням потребує розв’язання трьох завдань:
А. Добору виконавця звернення, визначення обсягу звернення, опрацювання змісту звернення.
Б. Розрахунку вартості публікації, можливої сили впливу та ефективності звернення.
В. Забезпечення чіткості адресності, вибір цільової аудиторії, розрахунок бюджету стимулювання.
Г. Визначення змісту, структури та форми звертання.

7. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Стимулювання збуту
2. Реклама
3. Особистий продаж
4. Пропаганда
А. Усне представлення товару в ході бесіди з одним або кількома потенційними покупцями з метою здійснення продажу.
Б. Будь-яка платна форма неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг від імені відомого спонсора.
В. Короткочасні спонукальні заходи заохочення купівлі або продажу.
Г. Передбачає збирання інформації, необхідної для планування та полегшення обміну, проведення рекламних заходів, розпродажу.
Д. Неособисте і не оплачуване спонсором стимулювання попиту на товар чи послугу за допомогою поширення комерційного важливої інформації.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


48. Поставте у відповідність поняття і їх визначення
1. Метод конкурентного паритету.
2. Метод розрахунку “від наявних коштів”.
3. Метод розрахунку “у відсотках від суми продажу”.
4. Метод розрахунку “виходячи з цілей та завдань”.
А. Передбачає визначення суми, яку фірма може собі дозволити витратити на стимулювання.
Б. Кошти на стимулювання розраховуються за певним відсотковим відношенням або до суми продажу, або до продажної ціни товару.
В. Вимагає, щоб діячі ринку формували свої бюджети стимулювання на основі: формулювання конкретних цілей; визначення завдань, які будуть вирішені для досягнення цих цілей; оцінки витрат на рішення цих задач.
Г. Передбачає встановлення розміру свого бюджету стимулювання на рівні відповідних витрат конкурентів.
Д. Об’єднання декількох фірм з метою спільного фінансування.


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


А
Б
В
Г

1

2

3

4


9. Установіть послідовність етапів планування комунікаційної моделі.
А. Вибір звертання. Вибір засобів поширення інформації.
Б. Виявлення цільової аудиторії.
В. Визначення бажаної реакції у відповідь.
Г. Вибір властивостей, що характеризують джерело звертання. Зворотній зв’язок.Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 356776
    Размер файла: 723 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий