14.Методичн_ матер_али,що забезпечують самост


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МєНєСТЕРСТВО НАУКИ є ОСВєТИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦєОНАЛЬНИЙ УНєВЕРСИТЕТ
єМЕНє В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра
фінансів, банківської справи та страхуван
Корнєва Н.О.
Фінансовий аналіз
Методичні рекомендації для
самостійної роботи
студ
ів денної та
заочної
форм
навчання
напряму підготовки 07
Фінанси, банківська справа та
страхування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Миколаїв 2016
УДК 657.07
Корнєва Н.О.
Фінансовий аналіз
. Методичні рекомендації для
самостійної роб
оти
тудентів денної та заочної
форм
навчання
напряму підготовки 07
Фінанси, банківська справа та страхування
»,
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»,
Миколаїв : МНУ
імені В.О. Сухомлинського, 2016.
48с.
Кафедра
фінансів, банківської справи
та страхування
Рецензент: к.е.н., доц.
Рудь
Розглянуто на засіданні кафедри
фінансів, банківської справи та
страхування
протокол № 12 від 3.02.2016
Рекомендовано науково
методичною комісією факультету економіки
протокол засідання № 8 від
12.02.2016
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА НАВЧАЛЬНІ
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Тема
Значення
основи
фінансового
аналізу
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, що являє собою фінансовий аналіз
з наукової точки зору;
зуміти, в чому полягає мета та завдання його проведення;
опрацювати основні методи та прийоми, що застосовують
при проведенні фінансового аналізу.
Завдання 1.
Підготувати баланс Вашого підприємства до
проведення аналізу.
Методичні рекомендації
Згрупуват
и статті активу балансу на необоротні та оборотні
активи, а статті пасиву
на власний та позиковий капітал.
Розрахувати структуру динамічного балансу на початок і
кінець звітного періоду.
.

Виявити відхилення в сумі і структурі в розрізі статей
балансу.
озв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці .
Дати оцінку фінансового стану підприємства та вказати
основні напрямки щодо його покращення.
Таблиця 1
Аналітичний баланс
нетто підприємства
тив
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхиле
ння
(+,
Темп
змін,


сив
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхиле
ння (+,
Темп
зміни,
сума,
тис.
грн.
пит.
вага,
сума,
тис.
грн.
пит.
вага,
сумі,
тис.
грн.
струк
турі, %
сума,
тис.
грн.
пит.
вага,
сума,
тис.
грн.
пит.
вага,
сумі,
тис.
грн.
струк
турі,

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Розкрийте сутність поняття “ фінансовий аналіз”.
Охарактеризуйте основні завдання фінансового аналізу.
Що є метою фінансового аналізу ?
Як класифікують види фінансового аналізу ?
Які методи та прийоми використовують у фінансовому аналізі ?
Охарактеризуйте основні напрями організації аналітичної
роботи на підприємстві.
Наведіть основні відмінності між формалізованими і
неформалізованими ме
тодами фінансового аналізу.
Які основні типи моделей використовують у фінансовому
аналізі?
У яких випадках застосовують стохастичні моделі фінансового
аналізу ?
Тема 2. Інформаційне забезпечення
фінансового аналізу
При вивченні цієї теми студенти по
винні
отримати уявлення про те, що включає в себе інформаційне
забезпечення фінансового аналізу;
зрозуміти, в чому полягають основні відмінності в
інформаційному забезпеченні фінансового аналізу підприємств різних
галузей, форм власності;
опрацюват
и національні стандарти бухгалтерського обліку
стосовно характеристики основних форм фінансової звітності;
навчитись складати аналітичний баланс та приводити його
показники до порівняного вигляду.
Завдання 2.
Згрупувати джерела інформації за видами.
етодичні рекомендації:
За даними таблиці 2 згрупувати джерела інформації для оцінки
фінансового стану підприємства за наступними блоками: планові,
звітні, облікові, поза облікові.
Охарактеризувати основні відмінності в інформаційному
забезпеченні фін
ансового аналізу підприємств різних галузей, форм
власності.
Опрацювати національні стандарти бухгалтерського обліку
стосовно характеристики основних форм фінансової звітності.
Таблиця 2
Джерела інформації для оцінки фінансового стану
Джерела інформаці
Види джерел інформації
планові
облікові
позаоблікові
План виробництва продукції
Видаткова накладна
Лімітно
заборна карта
Закони України
Форма №1 Баланс
Статут підприємства
Паспорт обладнання
Дані, отримані із засобів масово
інформації
Продовження таблиці 2
Джерела інформації
Види джерел інформації
планові
облікові
позаоблікові
Планова калькуляція продукції
Форма №2 Звіт про фінансові
результати
Бізнес план
Аудиторський висновок
Накази, розпорядження
керівника
підприємства
Табель обліку робочого часу
Акт документальної ревізії
Звітна калькуляція продукції
Бюджети витрат
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
В чому полягає значення та функції обліку та звітності у
фінансовому аналізі?
озкрийте значення бухгалтерського балансу для фінансового
аналізу діяльності підприємства
Хто є основними користувачами фінансової звітності
підприємства?
4. У
чому полягає перевірка якості і достовірності бухгалтерської
інформації?
Розкрийте сутні
сть поняття “фінансовий стан підприємства”.
Які інформаційні потреби користувачів повинна забезпечувати
фінансова звітність?
Охарактеризуйте основні аналітичні можливості балансу.
Наведіть склад фінансової звітності відповідно до П(С)БО.
Перелі
чить основні принципи формування фінансової звітності.
У чому полягає призначення звіту про фінансові результати?
З якою метою використовуються показнику прибутковості у
фінансовому аналізі?
Назвіть види господарської діяльності підприємства.
3. Я
кі функції виконують примітки до фінансових звітів?
Назвіть основну мету складання та аналізу звіту про власний
капітал.
Назвіть основну мету складання та аналізу звіту про рух
грошових коштів.
Тема 3. Показники та оцінка фінансового
стану підп
риємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники використовують з
метою оцінки фінансового стану підприємства;
зрозуміти доцільність розрахунку системи показників оцінки
фінансового стану підприємства;
опрац
ювати літературні джерела щодо методики аналізу
показників фінансової звітності;
навчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 3
. Визначити функції, що виконують показники та
пояснити методику їх розр
ахунку.
Методичні рекомендації:
1. За даними таблиці 3 згрупувати показники фінансово
господарської діяльності підприємства залежно від їх функціональної
ролі.
2. Пояснити методику розрахунку наведених у таблиці 4
показників і назвати основні джерела інфо
рмації щодо їх отримання
та обчислення.
Таблиця3
Показники фінансово
господарської діяльності підприємства
Показники
Класифікація за функціями
нові
оці
ноч
кові
розра
хунко
аналі
тичні
еко
номі
чної
тив
ності
Валова продукція
Товарна продукція
Реалізована продукція
Питома вага оборотних активів
у загальній вартості майна
Продуктивність праці
Фондомісткість
Продовження таблиці 3
Показники
Класифікація за функціями
нові
оці
ноч
кові
розра
хунк
ові
аналі
тичні
еко
номі
чної
тив
ності
Фондовіддача
Коефіцієнт фінансової сталості
Рентабельність продажу
Рентабельність продукції
Чистий прибуток
Витрати на 1грн. товарної
продукції
Оборотніс
ть оборотних активів
Норматив власного оборотного
капіталу
Таблиця 4
Показники фінансово
господарської діяльності підприємства
Показники
Методика
розрахунку
Джерело
інформації
Валова продукція
Товарна продукція
Реалізована продукція
Питома вага оборотних активів у загальній
вартості майна
Продуктивність праці
Фондомісткість
Фондовіддача
Коефіцієнт фінансової сталості
Рентабельність продажу
Рентабельність продукції
Чистий прибуток
Витрати на 1грн. товарної про
дукції
Оборотність оборотних активів
Норматив власного оборотного капіталу
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Як класифікуються показники оцінки фінансового стану
підприємства?
Охарактеризуйте послідовність аналізу показників фінансового
стану підприємств
Наведіть приклади абсолютних показників.
Наведіть приклади відносних показників.
З якою метою проводяться розрахунки фінансових
коефіцієнтів?
Розкрийте основний зміст зовнішнього аналізу.
Хто є користувачами внутрішнього фінансового аналізу?
Яким чином
групують показники за змістовною ознакою?
У яких випадках проводять коригування показників балансу на
індекс інфляції?
Наведіть порядок розрахунку показників щодо оцінки
фінансового стану підприємства.
У чому полягає комплексна оцінка фінансового стану
під
приємства?
Оцініть взаємозв’язок фінансової стійкості, ліквідності,
платоспроможності та ділової активності підприємства.
Тема 4. Аналіз майна підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники використовують з
метою оцінки задовільності структури майна
підприємства;
зрозуміти доцільність розрахунку системи показників, що
характеризують стан використання майна підприємства;
опрацювати літературні джерела щодо методики аналізу
майна підприємства;
навчитись проводи
ти обчислення фінансових показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 5.
роаналізувати розміщення активів Вашого
підприємства.
Методичні
рекомендації
Проаналізувати розміщення активів Вашого підприємства на
початок і кінець звітного періоду.
Визначити зміни в його структурі за період, що аналізується.
Отримані дані оцінити.
озв’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці
Таблиця 5
Склад і розміщення майна підприємства
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітн
ого
періоду
Відхилен
ня (+,
) в
Темп
зміни,
%
сума,
тис.
грн.
вага,
сума,
тис.
грн.
вага,
сумі,
тис.
грн.
стук
турі,
1. Усього активів(майна)
у тому числі:
2. Необоротні активи
3. Оборотні активи

з них:
3.1. Запаси
3.2. Грошові кошти і розра
хунки

з них:
3.2.1. Кошти в розрахунках
3.2.2. Грошові кошти та їх
еквіваленти
Завдання 6.
роаналізувати джерела формування активів
Вашого підприємства
Методичні рекомендації
За даними Вашого балансу проаналізувати джерела
формування активів на кінець і початок звітного періоду.
Визначити відхилення в розрізі показників на кінець року від
даних на початок року.
Отримані результати оцінити.
Розв’язок з
адачі оформити в таблиці 6.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Таблиця 6
Джерела формування активів підприємства
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхилен
ня (+,
) в
Темп
зміни
сума,
тис.
грн.
ма
га,
сума,
тис.
грн.
ма
вага,
сумі,
тис.
грн.
стук
турі
1. Усього активів,

у тому числі:
2. Власний капітал
2.1. Власний оборотний капітал
3. Позиковий капітал

У тому числі:
3.1. Довго
строкові зобов’язання
3.2. Короткострокові кредити
3.3.Поточні зобов’язання за

розрахунками
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Розкрийте сутність поняття активів (майна) підприємства.
У чому полягає значення аналізу майна підприємства для
оцінки фінансового стану підприємства?
Назвіть основні методи аналізу майна підприємства.
Дайте характеристику окремих елементів майна підприємства.
Охарактеризуйте необоротні активи підприємства та їх складові
частини.
Дайте характеристику поточних актив
ів підприємства та їх
складових частин.
У чому полягає різниця між оборотними і необоротними
активами?
Назвіть активи, які відносять до довгострокових фінансових
інвестицій. У чому їх особливість?
Назвіть основні аналітичні показники майнового стану
підпри
ємства.
Вкажіть основні етапи аналізу динаміки, структури майна
підприємства.
За якою ознакою проводиться групування статей активу
балансу при проведенні аналізу майна підприємства?
Що Ви розумієте під терміном «еквіваленти грошових
коштів»?
У якому випадк
у показники балансу приводять до
порівняного вигляду ?
Який показник характеризує структуру майна підприємства?
Як він розраховується?
Які показники характеризують зміни в балансі у динаміці?
Тема 5. Аналіз стану та ефективності
використання основних за
собів та
нематеріальних активів
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники використовують у
процесі аналізу основних засобів та нематеріальних активів;
зрозуміти доцільність розрахунку системи показників, що ха
ктеризують стан та
ефективність використання основних
засобів та нематеріальних активів підприємства;
опрацювати літературні джерела щодо методики аналізу
основних засобів та нематеріальних активів підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансов
их показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 7.
роаналізувати наявність і рух основних засобів
підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі даних фінансової звітності та бухгалтерського
обліку проаналізувати показники наявності і руху
основних засобів
Вашого підприємства.
Розрахувати коефіцієнти оновлення, вибуття, зносу,
придатності основних засобів.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі
оформити в аналітичних табли
цях
7 і 8.
Таблиця 7
Рух основних засобі
в підприємства за звітний період, тис.грн
Роки
Зали
шок
на по
чаток
року
Надійшло у
звітному періоді
Вибуло у
звітному періоді
Зали
шок
кінець
періоду
Залишок
на кінець
періоду
за міну
сом
зносу
Сума
зносу
основ
засобів
усьо
у т.ч. вве
дені в дію
нові осно
вні засоби
усьо

ут.ч.лік
відовані
основні
засоби
Мину
лий
рік
Звітний
Рік
Таблиця 8
Показники стану і рух
у основних засобів підприємства
Показники
Минулий
рік
Звітний
Рік
Відхи
лення,
(+,
Вартість введених у дію нових основних
засобів, тис. грн.
Первісна вартість основних засобів на
кінець року, тис. грн.
Коефіцієнт оновлення основних засобів
Вартість вибу
их основних засобів, тис.грн.
Первісна вартість
основних засобів на
початок року, тис.грн.
Коефіцієнт вибуття основних засобів
Сума нарахованого зносу на початок року,
тис.грн.
Сума нарахованого зносу на кінець року,
тис.грн.
Коефіцієнт зносу основних засобів на
початок року
Коефіцієнт зносу основних засобів на кінець
року
Коефіцієнт придатності основних засобів на
початок року
Коефіцієнт придатності основних засобів на
кінець року
Завдання 8.
Проаналізувати ефективність використання
основних засобів підприємс
тва.
Методичні рекомендації
На підставі фінансової звітності та даних бухгалтерського
обліку Вашого підприємства проаналізувати ефективність
використання основних засобів за минулий і звітний роки.
Розрахувати фондовіддачу, фондорентабельність, інтегра
льній
показники ефективності використання основних засобів.
Визначити вплив обсягу основних засобів і ефективності їх
використання на розмір виручки від реалізації та прибутку
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналіт
ичній таблиці 9.
Таблиця 9
Розрахунок узагальнюючих показників ефективності використанн
основних засобів підприємства
Показники
Мину
лий
рік
Звіт
рік
Ско
риго
вані
показ
ники
Відхилення
У %
до
мину
лого
року
усього
у т.ч. за рахунок
обсягу
основн.
засобів
ефектив
ності
икорист.
основних
засобів
Виручка від реалізації, тис.грн.
Прибуток, тис.грн.
Середня вартість основних
засобів, тис.грн.
Середньооблікова чисельність
робітників, чол.
Продук
тивність праці одного
робітника, грн.
Рівень ефективності викорис
тання основних засобів при
здійснені трудової діяльності, коп.
Фондовіддача основних засобів,
грн.


Рентабельність основних засобів, %
Перший інтегральний п
оказник
ефективності використання
основних засобів, грн.
Другий інтегральний показник
ефективності використання
основних засобів, грн.
Завдання
Проаналізувати ефективність використання
основних засобів підприємства.
Методичні рекоменда
ції
Використовуючи фінансову статистичну звітність та дані
бухгалтерського обліку Вашого підприємства проаналізувати
ефективність використання основних засобів за минулий і звітний
роки.
Розрахувати часткові показники ефективності використання
основних з
асобів та вплив факторів на зміну інтегральних показників
ефективності використання торгової площі і робочих місць.
Визначити відхилення у розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі
оформити в аналітичній таблиці 10
Таблиця 1
Часткові показники ефективності використання основ
них засобів
підприємства
Показники
Минулий
Звітний
рік
Скориго
вані показ
ники
Відхи
лення
(+,
У % до
минуло
го року
Роздрібний товарооборот, тис. грн.
Торгова площа, кв.м.
лькість робочих місць
Роздрібний товарооборот на 1 кв.м
торгової площі, грн.
Прибуток у розрахунку на 1 кв.м
торгової площі, грн.
Роздрібний товарооборот у розрахунку
на одне робоче місце, тис.грн.
Прибуток у розрахунку на одне робо
че
місце, тис.грн.
єнтегральний показник ефективності
використання торгової площі, грн.
єнтегральний показник ефективності
використання робочих місць, тис.грн.
Завдання 10.
Проаналізувати ефективність використання
основних засобів підпри
ємства.
Методичні рекомендації
На підставі даних бухгалтерського обліку і фінансової
звітності Вашого підприємства розрахувати показники ефективності
використання основних засобів (фондорентабельність, фондовіддачу,
інтегральний показник ефективності
використання основних засобів).
Визначити відхилення в розрізі показників.
Виявити вплив факторів на зміну показників ефективності
використання основних засобів
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в
аналітичній табл
иці 11.
Таблиця 11
Вплив факторів на показники ефективності використанн
я основних
засобів підприємства
Показники
Мину
лий
рік
Звіт
рік
Скори
говані
показ
ники
Відхи
лення
(+,
У % до
минуло
го року
Виручка від реалізації, тис.грн.
Прибуток, тис.
грн.
Середня вартість основних засобів,
тис.грн.
Фондовіддача основних засобів,
грн.
Рентабельність основних засобів, %
єнтегральний показник ефективнос
ті використання основних засобів,
грн.
Завдання 11.
Проаналізувати ефект
ивність використання
основних засобів підприємства.
Методичні рекомендації:
За даними бухгалтерського обліку і фінансової статистичної
звітності Вашого підприємства розрахувати показники
продуктивності праці одного робітника за минулий та звітний роки,
ондоозброєності та фондовіддачі основних засобів.
Визначити відхилення в розрізі показників.
Визначити вплив факторів (продуктивності праці,
фондоозброєності, виручки від реалізації, середньої вартості
основних засобів) на зміну фондовіддачі основних зас
обів.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 12.
Таблиця 12
Розрахунок впливу факторів на фондовіддач
у основних засобів
підприємства
Показники
Мину
рік

Звіт
рік
Скори
гован.
показ
Відхи
лення
усьо
у т.ч. за рахунок зміни
продуктив
ності праці
фондо
озброєнн
ості
Виручка від реалізації,
тис.грн.
Середня вартість основних
засобів, тис.грн.
Середньооблікова чисель
ність робітників, чол.
Продуктивність праці
, грн.
Фондоозброєність, грн.
Фондовіддача, грн.
Завдання 12.
Проаналізувати ефективність використання
основних засобів підприємства.
Методичні рекомендації
За даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності
Вашого підприємств
а розрахувати прибуток від звичайної діяльності
підприємства до оподаткування та рентабельність основних засобів.
Визначити вплив факторів на зміну прибутку від звичайної
діяльності до оподаткування.
Виявити вплив факторів на зміну рентабельності основн
их
засобів (складових частин прибутку від звичайної діяльності до
оподаткування та середньої вартості основних засобів).
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 13.
Таблиця 13
Вплив факторів на рентаб
ельність основних засобів підприємства
Фактори
Вплив факторів
на суму
прибутку,
тис.грн.
Вплив факто
рів на рента
бельність
основних
засобів, %
Виручка від реалізації (чиста)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
послуг, робіт)
Дохід від п
родажу товарів
єнші доходи від операційної діяльності
Адміністративні витрати
Витрати на збут
єнші витрати від операційної діяльності
єнші фінансові доходи:
Фінансові витрати
єнші доходи
єнші витрати
Завдання 13.
Проаналізувати
залежність між рентабельністю
основних засобів, рентабельністю продажу та фондовіддачею
основних засобів підприємства.
Методичні рекомендації
За даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності
Вашого підприємства встановити залежність між рентабельні
стю
основних засобів, рентабельністю продажу та фондовіддачею.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 14.
Таблиця 14
Вплив факторів на рентабельність основ
них засобів підприємств
Показники
Мину
період
Звіт
період
Ско
гова
ний
показ

Відхилення
у т.ч. за рахунок
усьо
рента
бель
ності
продаж
фондо
віддачі
Виручка від реалізації,
ис.грн.
Продовження
таблиці 14
Середньорічна вартість
основних засобів, тис.грн.
Прибуток, тис.грн.
Рентабельність продажу, %
Фондовіддача, грн.
Рентабельність основних
засобів, %
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
У чому полягає знач
ення та завдання аналізу основних засобів
та нематеріальних активів.
Дайте визначення сутності основних засобів та їх призначення
у діяльності підприємства.
За якими ознаками класифікуються основні засоби
підприємства для обліку, аналізу та планування ?
звіть етапи аналізу стану, ефективності використання
основних засобів.
Які показники використовують з метою оцінки ефективності
використання основних засобів? Назвіть алгоритми їх розрахунків,
дайте економічну характеристику кожному.
Викладіть методику ана
лізу узагальнюючих показників
ефективності використання основних засобів та нематеріальних
активів.
Викладіть методику аналізу часткових показників
ефективності використання основних засобів.
Викладіть методику аналізу техніко
експлуатаційних
показників
ефективності використання основних засобів.
Вплив яких факторів розраховують на зміну фондовіддачі
основних засобів ?
Які фактори впливають на відхилення рентабельності
основних засобів ?
Тема 6 . Аналіз стану та використання
оборотних активів підприємств
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники використовують
у процесі аналізу оборотних активів;
зрозуміти доцільність розрахунку системи показників, що
характеризують стан та
ефективність використання оборотних
тивів підприємства;
опрацювати літературні джерела щодо методики аналізу
оборотних активів підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 14.
Проаналізувати наявність, склад, структуру
оборо
тних активів Вашого підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства проаналізувати
наявність, склад, структуру оборотних активів підприємства за
період, що аналізується. З цією метою згрупувати оборотні активи за
рівнем їх л
іквідності.
Визначити відхилення в розрізі показників.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 15.
Вказати, які причини могли привести до змін, а також дати
конкретні пропозиції щодо покращення структури оборотних активів.
Таблиця15
Склад і струк
тура оборотних активів підприємства
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхилення
(+,
) в
сума,
тис.
грн.
ма
вага,
сума,
тис.
грн.
пито
ма
вага,
сумі,
тис.
грн.
струк
турі,

1. Грошові кошти та
їх
еквіваленти

у тому числі:
2. Кошти у розрахунках

у тому числі:
Продовження таблиці 15
3. Запаси

у тому числі:
Усього оборот
них активів
Завдання 15.
Проаналізувати джерела покриття оборотних
активів Вашого підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства згрупувати джерела
покриття оборотних активів на власні та позикові.
Визначити відхиленн
я в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки, вказати
основні напрямки збільшення суми власного капіталу підприємства.
Рішення задачі оформити в аналітичній таблиці 16.
Таблиця 16
Джерела формування
оборотних активів підприємства
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхилення
(+,
) в
сума,
тис.
грн.
питома
вага,
сума,
тис.
грн.
питома
вага,
сумі,
тис.
грн.
струк
турі,
1. Власний капітал.

у тому числі:
2. Позиковий капі
тал

у тому числі:
2.1Довгострокові зобов’язання

у тому числі:
2.2 Короткострокові кредити та
позики
2.3 Поточні зобов’язання за
розрахунками
Усього оборотних активі
Завдання 16.
Проаналізувати оборотність оборотних активів
Вашого підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства розрахувати середні
залишки оборотних активів, оборотність оборотних активів в днях та
кількості оборо
тів за минулий і звітний роки.
Визначити суму вивільнених з обороту або додатково
залучених в оборот коштів в результаті зміни оборотності оборотних
активів.
За результатами аналізу зробити висновки.
Вказати шляхи покращення ефективності використання
оборо
тних активів.
Розрахунки представити у таблиці 17.
Таблиця 17
Оборотність оборотних активів підприємства
Показники
Минулий
рік
Звітний
рік
Відхилен
ня (+,
1.Середні залишки оборотних активів, усього, тис.
грн.

у тому числі:
1.1. грош
ових коштів та їх еквівалентів
1.2 коштів у розрахунках
1.3. запасів
2.Виручка від реалізації, ( тис. грн.)
2.1. за собівартістю (для торгівлі)
2.2. одноденна виручка, грн.
3. Оборотність оборотних активів, дні

у тому
числі:
3.1. грошових коштів та їх еквівалентів
3.2. коштів у розрахунках
3.3. запасів
4. Число оборотів оборотних активів, раз

у тому числі:
4.1. грошових коштів та їх еквівалентів
4.2. коштів у розрахунках
4.3.
запасів
5. Коефіцієнт закріплення оборотних активів
6. Вивільнення (
), залучення (+) оборотних активів
у зв’язку зі зміною їх оборотності, ( тис. грн.)
Завдання 17.
Проаналізувати вплив факторів на зміну
оборотності оборотних активів підприє
мства Вашого підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства визначити вплив
факторів на зміну оборотності оборотних активів в порівнянні з
минулим роком.
Розрахувати відсутні показники.
За результатами аналізу зробити вис
новки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 18.
Таблиця 18
Розрахунок впливу факторів на оборотність оборотних активів
підприємства
Види
оборотних
активів
Оборотність оборот
них активів, дні
Відхилення (+,
-
лий
рік
звіт
рік
ско
ригова
показник
усього
у т.ч. за рахунок
виручки
від
реалізації
середніх
залишків
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Кошти у розрахунках
Запаси
Усього оборотних
активів
Одноденн
виручка від
реалізації
, грн.
Завдання 18.
Проаналізувати оборотність оборотних активів
підприємства Вашого підприємства в розрізі окремих статей балансу,
які входять до їх складу.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства розрахувати се
редні
залишки оборотних активів, їх оборотність в днях за минулий та
звітний роки.
Визначити відхилення в розрізі показників.
Рішення задачі оформити у таблиці 19.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Таблиця 19
Оборотність оборотних активів підп
риємства за звітний рік
Види
оборотних
активів
Середні залишки
оборотних активів,
тис. грн.
Оборотність оборотних активів
Сума
додатко
во залу
чених
або виві
льнених
коштів із
обороту
мину
рік
звітний рік
дні
кількість оборотів
в дію
чих
цін
в порів
няному
вигляді
мину
рік
звіт
рік
відхи
лення
(+,
мину
рік
звіт
рік
відхи
лення
(+,
1. Грошові
кошти та їх
еквіваленти
у тому
числі:
2. Кошти у
розрахунках
у том
числі:
3. Запаси
у тому
числі:
Усього
оборотних
активів
Завдання 19.
Проаналізувати вплив факторів на зміну
оборотності оборотних активів підприємства Вашо
го підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства розрахувати
показники оборотності окремих видів оборотних активів.
Визначити вплив факторів на зміну оборотності окремих видів
оборотних активів звітного періоду у порівнянні
з минулим.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 20.
Таблиця
20
Вплив факторів на оборотність оборотних активів підприємства
Види оборотних
активів
Середні
залишки
оборотних
активів,
тис.грн
Обо
ротність
оборотних активів в
днях
Вплив зміни
мину
лий
рік
звіт
ний
рік
мину
лий
рік
звіт
ний
рік
скори
ваний
показ
ник
оборо
серед
ніх
залиш
ків
1. Грошові кошти та їх
еквіваленти

у тому числі:
2. К
ошти у розрахунках

у тому числі:
3. Запаси

у тому числі:
Усього оборотних активів
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Дайте визначення сутності оборотних активів та їх
ризначення у діяльності підприємства.
Охарактеризуйте склад оборотних активів.
Розкрийте загальний порядок проведення аналізу оборотних
активів
Охарактеризуйте інформаційне забезпечення аналізу
оборотних активів підприємства.
Розкрийте завдання та методичн
і підходи до аналізу обсягів
та динаміки оборотних активів.
Розкрийте завдання та методичні підходи до аналізу стану
та складу оборотних активів.
Розкрийте зміст і методику аналізу джерел фінансування
оборотних активів.
Які завдання вирішують під час аналі
зу стану та
ефективності використання оборотних активів?
Назвіть показники за допомогою яких оцінюється
швидкість обороту оборотних активів, наведіть алгоритми їх
розрахунку, дайте економічну характеристику кожному.
Назвіть етапи аналізу стану та ефективно
сті використання
оборотних активів.
Тема 7. Аналіз вхідних і вихідних грошових
потоків
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники використовують в
процесі аналізу грошових потоків;
зрозуміти доцільність розраху
нку показників, що
характеризують рух та
ефективність використання грошових
активів підприємства;
опрацювати літературні джерела щодо методики аналізу
грошових коштів підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх екон
омічну сутність.
Завдання 21.
Проаналізувати потреби Вашого підприємства у
фінансуванні за рахунок зовнішніх джерел методом відсотку від
обсягу реалізації продукції (послуг).
Методичні рекомендації
Визначити і проаналізувати потреби Вашого підприємства у
фінансуванні за рахунок зовнішніх джерел методом відсотку від
обсягу реалізації продукції (послуг). Для цього слід вико
рис
тати
наступну формулу:
-

Ч,
необхідне фінансування за рахунок зовнішні
джерел;
активи, що змінюються залежно від обсягу реалізації;
обсяг реалізації продукції (товарів) за звітний рік;
запланована зміна обсягу реалізації за рік;
пасиви, що змінюються залежно від обсягу реалізації;
чистий прибуток звітного року.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Вихідні дані для розрахунків:
фінансова звітність Вашого підприємства;
плановий обсяг реалізації продукції (товарів) на наступний
рік у цінах базового року визначити с
амостійно
передбачуваний рівень інфляції
150%.
Завдання 22.
Проаналізувати фінансові потреби підприємства
методом балансу грошових надходжень.
Методичні рекомендації
Визначити і проаналізувати фінансові потреби підприємства
методом балансу грошових
надходжень. Для аналізу використати
інформацію наведену у таблиці 21.
Порівнюючи майбутні грошові надходження із сумами до
виплати, обчислити щомісячний надлишок надходжень або дефіцит
грошових коштів.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’яз
ок задачі оформити в аналітичній таблиці 21.
Таблиця 21
Визначення фінансових потреб підприємства методом балансу
грошових надходжень
,
грн
Місяць
Надход
ження
Випла
Чисті
грошові
надход
ження
Залишок
на початок
місяця
Залишок
на кінець
місяця
Резе
рви
Надли
шок або
дефіцит
Січе
8000
5540
Лютий
8500
8900
Березень
9000
6300
Квітень
8500
5920
Травень
9300
6510
Червень
11600
8100
1010
Липень
12400
8660
1120
Серп
ень
11800
10260
1080
Продовження таблиці 21
Вересень
10300
7210
Жовтень
10900
7600
1000
Листопад
11100
7700
1090
Грудень
12200
8540
1150
Завдання 23.
Проаналізувати оборотність грошових кош
ів
підпри
ства.
Методичні рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства визначити
мінімально по
тріб
ну суму грошей в обороті методом врахування
оборотності грошових кош
тів. Для розрахунків слід використати
наступні формули:
;
де О
оборотність грошей;
цикл обороту грошей;
мінімально потрібна сума грошей в обороті;
річні витрати підприємства.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Завдання 24. О
цінити фінансовий стан
Вашого підприємства,
враховуючи ефективність використання грошових активів.
Методичні рекомендації
На підставі Звіту про рух грошових коштів Вашого
підприємства розрахувати показники ефективності використання
грошових коштів.
Визначити відхилення в розріз
і показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці 22.
аблиця 22
Ефективність використання грошових коштів підприємства
Показники
Минулий
рік
Звітний
рік
Відхилення
(+,
Виручка від
реалізації, тис. грн.
Продовження таблиці 22
Середні залишки грошових активів,
тис. грн.

у т
ому
ислі
.:
у касі
на поточному рахунку
інших грошових коштів
Оборотність грошових коштів, дні


у т
ому
ислі
.:
у касі
на поточному рахунку
інших грошових коштів
Оборотність грошових коштів, раз

у т
ому
ислі
.:
у касі
на поточному рахунку
інших грошових коштів
ПИТАННЯ ДЛЯ
САМОКОНТРОЛЮ
Розкрийте сутність поняття грошового потоку та його
значення для фінансової діяльності підприємства.
Наведіть приклади класифікації грошових потоків за
різними ознаками.
Які існують методи оцінки грошових потоків? Розкрийте їх
сутність.
Назві
ть основні етапи проведення аналізу грошових потоків.
Охарактеризуйте звіт про рух грошових коштів як
інструмент управління платоспроможністю
Назвіть основні джерела формування вхідного грошового
потоку підприємства.
Назвіть основні джерела формування вихі
дного грошового
потоку підприємства
Наведіть послідовність розрахунку чистого грошового
потоку від операційної діяльності.
Наведіть послідовність розрахунку чистого грошового
потоку від інвестиційної діяльності.
Наведіть послідовність розрахунку чистого гр
ошового
потоку від фінансової діяльності.
Наведіть послідовність розрахунку сукупного чистого
грошового потоку.
У чому полягає мета визначення вхідного грошового
потоку?
У чому полягає мета визначення вихідного грошового
потоку ?
У чому полягає сутність пр
ямого методу оцінки грошових
потоків?
У чому полягає сутність непрямого методу оцінки
грошових потоків?
Які показники характеризують ефективність використання
грошових коштів?
Які показники характеризують синхронність надходження і
витрачання грошових кошт
ів ?
Назвіть основні шляхи поліпшення управління грошовими
потоками.
За допомогою яких заходів можна впливати на дефіцитний
чистий грошовий потік?
Тема 8. Аналіз і оцінка платоспроможності та
ліквідності підприємства
При вивченні цієї теми студенти п
овинні
отримати уявлення про те, які показники використовують
у процесі аналізу
платоспроможності та ліквідності підприємства;
опрацювати літературні джерела та
оволодіти
методикою розрахунку показників
платоспроможності та
ліквідності підприємства;
авчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання
. Проаналізувати показники платоспроможності
балансу Вашого підприємства.
Методичні
рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства розрахувати
показ
ники платоспроможності станом на початок та кінець звітного
періоду.
Порівняти розраховані показники платоспроможності
підприємства з їх оптимальними значеннями, що прийняті в
міжнародній практиці.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Рішення за
дачі оформити в аналітичній таблиці 23.
Таблиця 2
Показники платоспроможності підприємства
Показники
Оптимальне
значення
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхилення (+,
) від
оптималь
ного
значення
показників
на початок
звітног
о
періоду
Завдання 25.
Розрахувати суму платіжного надлишку (нестачі)
коштів підприємства.
Методичні
рекомендації
1. На підставі балансу Вашого підприємства згрупувати активи
за ступенем їх ліквідності. При цьому виділити:
найбільш л
іквідні активи;
активи, які швидко реалізуються;
активи, які повільно реалізуються;
активи, які важко реалізуються.
2. Згрупувати пасиви підприємства відповідно терміну погашення
зобов’язань на:
найбільш термінові зобов’язання;
короткострокові кредити та
позики;
довгострокові зобов’язання;
постійні пасиви.
Визначити станом на початок та на кінець року розмір
платіжних надлишків або нестачі коштів.
иявити
, чи є баланс підприємства ліквідним.
За результатами розрахунків зробити висновки.
озв’язок
задачі
оформити в аналітичній таблиці
Таблиця 24
Показники ліквідності балансу підприємства за звітний період
тис. грн
Групи
активу
На
початок
звітного
періоду
На
кінець
звітного
періоду
Групи
пасиву
На
початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
адлишок (+),
нестача (
) коштів
початок
звітного
періоду
кінець
звітного
періоду
Баланс
Баланс
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
У чому полягає сутність ліквідності і платоспроможності та
їх значення для оц
інки фінансового стану підприємства?
Розкрийте завдання і методичні підходи до аналізу
показників платоспроможності і ліквідності підприємства.
Чи є тотожними поняття «ліквідність» і
«платоспроможність» ?
Які поняття ліквідності розрізняють у фінансовому
аналізі ?
Назвіть основні джерела аналізу ліквідності та
платоспроможності підприємства.
Розкрийте загальний порядок проведення аналізу
ліквідності і платоспроможності
Дайте характеристику активів за рівнем ліквідності
Як групуються пасиви підприємства за
лежно від
терміновості погашення зобов’язань?
За виконання яких умов баланс вважають ліквідним?
Назвіть коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється
ліквідність підприємства.
Наведіть алгоритм розрахунку коефіцієнту абсолютної
ліквідності. Яке оптимальне знач
ення він має ?
Наведіть алгоритм розрахунку коефіцієнту проміжної
ліквідності. Яке оптимальне значення він має ?
Наведіть алгоритм розрахунку коефіцієнту загальної
ліквідності. Яке оптимальне значення він має ?
З якою метою розраховується загальний
показник
платоспроможності ?
Тема 9. Аналіз і прогнозування можливого
банкрутства підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
опрацювати нормативно
правові акти, пов’язані з
питаннями банкрутства підприємств України;
опрацювати літературні дж
ерела та
оволодіти
методикою розрахунку показників
для прогнозування ймовірності
банкрутства підприємств;
навчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 26.
Провести оцінку задовільності струк
ри бала
нсу
підприємства.
Методичні рекомендації
Встановити чи є структура балансу Вашого підприємства
задовільною, а саме підприємство
платоспроможним.
Розрахувати коефіцієнти загальної ліквідності, забезпеченості
оборотних активів, відновлення або втрати пл
атоспроможності
станом на початок та кінець звітного періоду.
Визначити відхилення в розрізі показників від відповідних
даних на початок періоду та оптимальних значень.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Рішення задачі оформити в аналітичній та
блиці 25.
Таблиця 25
Оцінка структури балансу підприємства
Показники
Опти
мальне
значен
На
початок
звітного
періоду
На
кінець
звітного
періоду
Відхилення від
оптима
льного
значення
початку
звітного
періоду
Коефіцієнт
загальної ліквіднос
забезпеченості оборотних
активів
відновлення
(втрати)
платоспроможності

Завдання 27.
Виявити ймовірність
банкрутства підприємства.
Методичні рекомендації:
На підставі фінансової звітності визначити ймовірність
банкрутства Вашого підп
риємства за допомогою моделей: Е.
Альтмана,
Спрінгейта, У. Бівера, Гольдера, Ліса, Тафлера, універсальною
дискримінантною функцією.
Одержані результати порівняти, зробити висновки щодо
доцільності їх використання для оцінки можливості банкрутства
українськ
их підприємств.
Розв’язок задачі оформити відповідними аналітичними
таблицями.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Дайте визначення сутності банкрутства підприємства.
Розкрийте завдання та методичні підходи до аналізу
прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
Як класифікуються причини виникнення банкрутства
підприємства?
Що є зовнішніми причинами можливості банкрутства
підприємства?
Що є внутрішніми причинами можливості банкрутства
підприємства.
Назвіть основні показники для оцінки задовільності
структури ба
лансу підприємства.
Як здійснюють прогноз банкрутства за п
ятифакторною
моделлю Е. Альтмана?
Чи доречним є використання системи формалізованих та
неформалізованих критеріїв оцінки можливості банкрутства
підприємства в Україні?
Наведіть формулу коефіцієнта
Бівера і умови її виконання.
Які моделі прогнозування банкрутства вітчизняних вчених
Ви можете охарактеризувати?
Тема 10. Аналіз і оцінка фінансової стійкості
підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показник
и використовують
у процесі аналізу
та оцінки фінансової
стійкості
підприємства;
опрацювати літературні джерела та
оволодіти
методикою розрахунку узагальнюючих та часткових показників
фінансової
стійкості
підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансо
вих показників та
розуміти їх економічну сутність.
Завдання 28.
Оцінити фінансовий стан Вашого підприємства,
враховуючи ступень ліквідності оборотних активів.
Методичні
рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства згрупувати активи
за ступене
м їх ліквідності. При цьому виділити:
найбільш ліквідні активи;
активи, які швидко реалізуються;
активи, які повільно реалізуються;
активи, які важко реалізуються.
2. Згрупувати пасиви підприємства відповідно терміну погашення
зобов’язань на:
найбільш т
ермінові зобов’язання;
короткострокові кредити та позики;
довгострокові зобов’язання;
постійні пасиви.
Дати оцінку фінансової сталості підприємства враховуючи
ступінь ліквідності оборотних активів, на дату складання звітності,
короткострокову та довгострок
ову перспективу
За результатами розрахунків зробити висновки.
озв’язок
задачі оформити у таблиці
Таблиця 26
Оцінка фінансової сталості підприємства враховуючи ступінь
ліквідності оборотних активів
Тип сталості
Поточна
У короткостроковій
перспектив
У довгостроковій
перспективі
Абсолютний
Нормальний
Передкризовий
Кризовий
Завдання
29.
роаналізувати узагальнююч
показник
фінансової сталості підприємства.
Методичні рекомендації
За даними фінансової звітності Вашого підприємства
изначити узагальнюючі показники фінансової сталості підприємства
на початок і кінець звітного періоду.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
озв’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці 2
Дати оцінк
у фінансового стану підприємства, вказати основні
напрямки покращення показників господарювання.
Таблиця 27
Узагальнюючі показники фінансової сталості підприємства
Показники
На
очаток
звітного
періоду
На
кінець
звітного
періоду
Відхиле
(+,
Наявніс
ть власного оборотного капіталу для
формування запасів
Наявність власного оборотного капіталу,
довгострокових кредитів та позик для
формування запасів
Наявність власного оборотного капіталу,
довгострокових, короткострокових кредитів
та позик для фо
рмування запасів
Запаси
Надлишок (+) нестача (
) власного
оборотного капіталу для формування запасів
Надлишок (+) нестача (
) власного
оборотного капіталу, довгострокових
кредитів та позик для формування запасів
Надлишок (+) нестача (
власних оборотних,
довгострокових, короткострокових кредитів
та позик для формування запасів
Запас стійкості фінансового стану, днів
Надлишок (+), нестача (
) джерел
фінансування на 1 грн. запасів, грн.
Номер типу фінансової ситуації відпові
дно
класифікації
Завданн
я 30.
роаналізувати часткові показники фі
нан
сової
сталості підприємства.
Методичні
рекомендації
На підставі балансу Вашого підприємства розрахувати
часткові показники фінансової сталості на початок та кінець звітного
період
иявити
відхилення в розрізі показників.
Порівняти розраховані показники фінансової сталості
підприємства з їх оптимальними значеннями.
За результатами розрахунків зробити висновки, вказати
основні напрямки покращення фінансового стану підприємства.
в’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці 2
Таблиця 28
Часткові показники фінансової сталості підприємства
Показники
Оптима
льне
значення
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхилення (+,
) від
оптималь
ного
значення
показни
ків
на початок
звітного
періоду
Коефіцієнт
економічної незалежності
(автономії, концентрації
власного капіталу)
концентрації позикового
капіталу
фінансової залежності
інансування
заборгованості
забезпеченості запасі
забезпеченості товарів
забезпеченості оборотних
активів
реальної вартості основних
засобів у валюті балансу
реальної вартості основних
засобів і запасів у валюті
балансу
аневреності
довготермінового
залучення коштів
нвестування
маневреності власного
оборотного капіталу
покриття запасів
фінансової стійкості(
короткорокової
заборгованості
фінансової стійкості(
фінансового левериджу
нагромадження
амортизації
идатності основних
засобів
покриття відсотка
Завдання
31.
роаналізувати часткові показники фінансової
сталості підприємства.
Методичні рекомендації
За даними балансу Вашого підприємства дати оцінку
фінансової сталості на початок і кінець
звітного періоду, виходячи із
ступеню покриття запасів джерелами їх формування.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Рішення задачі оформити в аналітичній таблиці
Таблиця 29
Оцінка сталості фінансо
вого стану підприємства
Тип сталості
Коефіцієнт
забезпеченості
запасів
Надлишок
(+), нестача
) коштів
Запас
сталості
фінансового
стану ( дні)
Надлишок (+),
нестача (
коштів
на 1 тис. грн.
запасів
Абсолютний
Нормальний
Передкризовий
изовий
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Розкрийте сутність поняття “фінансова стійкість” та
значення її аналізу в ринковому середовищі
Розкрийте загальний порядок проведення аналізу
фінансової стійкості підприємства.
Назвіть основні джерела аналізу показник
ів фінансової
стійкості підприємства.
Розкрийте завдання аналізу показників фінансової стійкості
підприємства.
Розкрийте методичні підходи до аналізу показників
фінансової стійкості підприємства
Розкрийте зміст і методику аналізу абсолютних показників
фіна
нсової стійкості.
Назвіть коефіцієнти, за допомогою яких оцінюється
фінансова стійкість підприємства.
Наведіть алгоритми розрахунку коефіцієнтів фінансової
стійкості підприємства.
Розкрийте економічну сутність кожного коефіцієнту
фінансової стійкості підпр
иємства.
Що є сталими джерелами фінансування оборотних активів
підприємства?
За якої умови фінансовий стан підприємства вважається
абсолютним?
За якої умови фінансовий стан підприємства вважається
нормальним?
За якої умови фінансовий стан підприємства вваж
ається
критичним?
За якої умови фінансовий стан підприємства вважається
кризовим?
Наведіть алгоритм розрахунку власного оборотного
капіталу.
Які наслідки для підприємства має зменшення власного
оборотного капіталу?
Що є причинами дефіциту власного оборотно
го капіталу?
За якої умови підприємство вважається економічно
незалежним?
Динаміка якого показника свідчить про зростання
залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування?
Тема 11. Аналіз капіталу підприємства
При вивченні цієї теми студенти по
винні
отримати уявлення про те, які показники використовують
у процесі аналізу капіталу підприємства;
зрозуміти доцільність розрахунку показників, що
характеризують рух, структуру та
ефективність використання
капіталу підприємства;
опрацювати літературн
і джерела щодо методики аналізу
капіталу підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансових показників
та розуміти їх економічну сутність.
Завдання 32.
Оцінити фінансовий стан Вашого підприємства,
враховуючи показники використання власного капіталу.
Методичні рекомендації
На підставі балансу та звіту про власний капітал розрахувати
структуру власного капіталу Вашого підприємства.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки,
Вказати основні напрямки покращ
ення структури власного
капіталу, ефективності його використання.
Розв’язок задачі оформити в аналітичній таблиці
Таблиця 30
Власний капітал підприємства
Показники
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
Відхилення
(+,
) в
сума,
.грн
питома
вага,%
сума,
тис.грн
питома
вага,%
сумі,
тис.грн
питомій
вазі,%
Завдання 33.
Проаналізувати наявність власного
оборотного капіталу підприємства.
Методичні рекомендації
На підставі даних бухгалтерського обліку і фінансової
звіт
ності Вашого підприємства визначити суму власних оборотних
активів на початок і кінець звітного періоду та порівняти їх з
нормативом.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Рішення задачі оформити в аналі
тичній таблиці 31.
Вказати можливі причини зміни власних оборотних активів за
аналізований період і відхилень від нормативу, та шляхи їх
нормалізації.
Таблиця 31
Розрахунок власного оборотного капіталу підприємства, тис. грн.
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхи
лення,
(+,
Власний капітал
Довгострокові зобов’язання
Необоротні активи
Власн
оборотн
ий капітал
Норматив власн
ого
оборотн
ого капіталу
Відхилення від нормативу: надлишок (+)нестача (
Завдання 34.
Визначити основні джерела фінансування активів
підприємства.
Методичні рекомендації
На основі даних бухгалтерського обліку і фінансової звітності
Вашого підприємства розрахувати частку в
ласного оборотного
капіталу у формуванні поточних активів, запасів та товарів на
початок і кінець звітного періоду.
Виявити відхилення в розрізі показників в сумі і структурі.
За результатами розрахунків зробити висновки. Вказати
основні напрямки рост
у власного оборотного капіталу.
Рішення задачі оформити в аналітичній таблиці 32.
Таблиця 32
Джерела фінансування оборотних активів підприємства.
, тис.грн
Показники
На початок
звітного
періоду
На кінець
звітного
періоду
Відхи
лення
(+,
Товари
Запас
Оборотні активи
Власний оборотний капітал
Частка власного капіталу у формуванні
товарів , %
Частка власного капіталу у формуванні
запасів, %
Частка власного капіталу у формуванні
оборотних активів, %
Завдання 3
інити
структур
у позикового капіталу
підприємства.
Методичні
рекомендації
На підставі балансу розрахувати структуру
позикового
капіталу Вашого підприємства.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки,
Вказати основні напря
мки покращення структури
позикового
капіталу, ефективності його використання.
озв’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці 3
Таблиця 33
Структура позикового капіталу підприємства
Показники
На початок
звітного періоду
На кінець
звітного періоду
Відхи
лення
(+,
) в
сума,
тис.грн
питома
вага,%
сума,
тис.грн
питома
вага,%
сумі,
тис.грн
питомій
вазі,%
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
У чому полягає значення аналізу капіталу підприємства ?
Розкрийте е
кономічну сутність поняття “ капітал”.
Назві
ть основні завдання аналізу капіталу підприємства.
Які джерела інформації використовують при проведенні
аналізу капіталу?
Назвіть основні етапи а
налізу динаміки капіталу
підприємства.
Як класифікують показники, що характеризують стан
використання капіталу
підприємства.
Назвіть основні етапи аналізу загальної суми та структури
капіталу підприємства.
За якими критеріями класифікують власний капітал
підприємства?
У чому полягає значення структурного аналізу капіталу
підприємства?
За якими критеріями класифікую
ть позиковий капітал
підприємства?
Наведіть порядок розрахунку та методи оцінки показників,
що характеризують ефективність використання капіталу
підприємства.
Методика розрахунку власного оборотного капіталу
підприємства.
Назвіть основні причини дефіциту
власного оборотного
капіталу.
У чому полягає основне завдання управління капіталом
підприємства?
Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності
підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
розуміти доцільність та необхідність аналізу інвестиційної
діяльності підприємства в умовах формування ринкової економіки;
опрацювати літературні джерела та
оволодіти
методикою розрахунку показників
аналізу інвестиційної діяльності
підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансових показників та
розуміти їх
економічну сутність;
вміти застосовувати отримані результати аналізу для
прийняття оптимальних управлінських рішень.
Завдання 36.
Оцінити інвестиційну привабливість
підприємства з точки зору ефективності використання оборотних
активів
Методичні рекомендаці
На підставі даних фінансової звітності о
цінити інвестиційну
привабливість
Вашого підприємства
з точки зору ефективності
використання оборотних активів
Розрахувати показники їх оборотності, відхилення в розрізі
показників.
За результатами розрахунків зр
обити висновки щодо
доцільності інвестування підприємства.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Дайте характеристику
сутності
та форм
інвестицій.
Наведіть класифікацію інвестицій за ознаками, виділеними
у Законі України «Про інвестиційну діяльність».
Розкрийте сутніс
ть фінансових інвестицій та їх основних
видів.
За рахунок яких джерел може провадитися інвестиційна
діяльність?
Як відображається вплив інфляції на результатах
інвестування?
У чому полягає сутність теорії часової вартості капіталу?
У чому полягає сутність
методу чистого приведеного
доходу при оцінці ефективності інвестиційного проекту?
У чому полягає сутність методу внутрішньої норми
прибутковості при оцінці ефективності інвестиційного проекту?
Розкрийте сутність та необхідність оцінки інвестиційної
приваб
ливості об’єкту інвестування.
Наведіть характеристику існуючих методичних прийомів
для оцінки інвестиційної привабливості фінансових інвестицій.
Тема 13. Аналіз ділової активності
підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
міти доцільність та необхідність аналізу показників
ділової активності підприємства в умовах формування ринкової
економіки;
опрацювати літературні джерела та
оволодіти
методикою розрахунку показників ділової активності
підприємства;
навчитись проводити обч
ислення фінансових показників
та розуміти їх економічну сутність;
вміти застосовувати отримані результати аналізу для
прийняття оптимальних управлінських рішень.
Завдання 37.
Проаналізувати показники ділової активності
підприємства..
Методичні рекомендац
За даними форм фінансової звітності проаналізувати
показники ділової активності Вашого підприємства за 2 роки.
Рішення задачі оформити в аналітичній таблиці 34.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Таблиця 34
Показники ділової активності
підприємства
Показники
Мину
лий
рік
Звіт
рік
Відхи
лення
(+,
Виручка від реалізації, тис. грн.
Середня вартість активів, тис. грн.
Середня величина власного капіталу, тис.грн.
Середній розмір дебіторської заборгованості, тис.грн.
ередній розмір кредиторської заборгованості, тис.грн.
Середні залишки запасів, тис.грн.
Середні залишки основних засобів та інших
необоротних активів, тис.грн.


Чистий прибуток, тис.грн.
Власний капітал, тис.грн.
Коефіцієнт трансформаці
Коефіцієнт оборотності власного капіталу
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
Середній строк обороту дебіторської заборгованості
Коефіцієнт погашення дебіторської заборгованості
Коефіцієнт оборотності запасів
Середн
ій строк обороту запасів
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості
Фондовіддача основних засобів та інших необоротних
активів


Коефіцієнт сталості економічного росту
Тривалість операційного циклу
Тривалість фінансового циклу
Строк окупності капіталу
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
У чому полягає значення аналізу ділової активності
підприємства?
Розкрийте зміст поняття “ділова активність підприємства”.
Розкрийте основні напрямки оцінки ділової активності
підприємства.
Золоте п
равило розвитку підприємства
його сутність,
економічний зміст
Економічний зміст, методи побудови і розрахунку показників
ділової активності підприємства.
Назвіть основні прийоми і методи аналізу показників ділової
активності.
Економічний зміст, методика
розрахунку, аналізу показників
“тривалість операційного та фінансового циклу”.
Обґрунтуйте взаємозв’язок ділової активності підприємства з
його фінансовою стійкістю та платоспроможністю
У чому полягає роль аналізу ділової активності при складанні
бізнес
планів, планів з маркетингу, санаційних планів?
Наведіть формулу розширеної факторної моделі стійкості
економічного зростання підприємства.
Назвіть основні показники факторної моделі стійкості
економічного зростання підприємства та алгоритми їх розрахун
ку.
Тема 14. Комплексний фінансовий аналіз
прибутковості (рентабельності)
підприємства
При вивченні цієї теми студенти повинні
отримати уявлення про те, які показники
використовують у процесі аналізу
та оцінки прибутковості
підпри
ємства;
опрацювати літературні джерела та
оволодіти
методикою розрахунку показників прибутковості
(рентабельності )
підприємства;
навчитись проводити обчислення фінансових
показників та розуміти їх економічну сутність;
вміти застосовувати отримані результат
и аналізу
для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Завдання
38.
роаналізувати показники рентабельності
діяльності підприємства.
Методичні
рекомендації
За даними фінансової звітності Вашого підприємства
проаналізувати показники рентабельності гос
подарювання за звітний
та минулий роки.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
озв’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці
Таблиця
35
Оцінка рентабельності господарювання підприємства
Показники
инулий
рік
Звітний
рік
Відхи
лення
(+,
Виручка від реалізації, тис. грн..
Прибуток від звичайної діяльності до
оподаткування, тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Прибуток від реалізації, тис. грн.
Середній розмір авансованого капіталу,
тис.
грн.
Середній розмір власного капіталу, тис. грн.
Середній розмір капіталу, тис. грн.
Рентабельність продажу, %
Рентабельність основної діяльності, %
Рентабельність авансованого капіталу, %
Рентабельність власного капіталу, %
Рентабельність власного оборотного
капіталу, %
Період окупності власного капіталу
Завдання 39.
Проаналізувати показники рентабельності
підприємства.
Методичні рекомендації
За даними фінансової звітності Вашого підприємства
розрахувати пока
зники рентабельності капіталу, продажу, оборотності
активів за минулий та звітний роки.
Визначити вплив факторів на зміну рентабельності капіталу
звітного року в порівнянні з минулим.
За результатами розрахунків зробити висновки.
Розв’язок задачі оформ
ити в аналітичній таблиці 36.
Таблиця 36
Вплив факторів на рентабельність капіталу підприємства
Показники
Мину
рік
Звіт
рік
Скори
гова
показ
Відхилення
усього
у т. ч. за рахунок
зміни
рента
бельнос
ті
продажу
оборотно
сті актив
Виручка від реалізації,
тис. грн.
Чистий прибуток, тис. грн.
Середній розмір активів,
тис. грн..
Рентабельність продажу, %
Оборотність активів, раз
Рентабельність капіталу, %
Завдання
40.
роаналізувати показ
ники рентабельності
підприємства.
Методичні рекомендації
За даними фінансової звітності Вашого підприємства в
иявити
залежність між показниками рентабельності власного капіталу,
продажу, оборотності активів, коефіцієнтом фінансової залежності.
Розрахуват
и вплив факторів на зміну рентабельності власного
капіталу звітного періоду в порівнянні з минулим.
Визначити відхилення в розрізі показників.
За результатами розрахунків зробити висновки.
озв’язок
задачі оформити в аналітичній таблиці 3
Таблиця 37
плив факторів на рентабельність капіталу підприємства
Показники
Минулий
рік
Звітний
рік
Відхи
лення
Підстанов
ки
єє
єєє
Виручка від реалізація, тис. грн
Чистий прибуток, тис. грн.
Середній розмір активів, тис. грн.
Середній ро
змір власного капіталу,
тис.
грн.
Продовження таблиці 37
Показники
Минулий
рік
Звітний
рік
Відхи
лення
Підстанов
ки
єє
єєє
Рентабельність продажу, %
Оборотність активів, раз
Коефіцієнт фінансової залежності
Рентабель
ність капіталу, %
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Які завдання вирішує аналіз прибутковості діяльності
підприємства?
Вкажіть основні джерела інформації, які використовуються
для аналізу прибутковості?
Що становить собою прибуток як економічна категорія і
як
показник фінансового
господарської діяльності?
У чому полягають основні функції прибутку в ринковому
середовищі?
Які види фінансових результатів діяльності підприємства
Ви знаєте?
Назвіть порядок формування фінансових результатів
діяльності підприємства
Охарактеризуйте загальну методику аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства.
Які фактори впливають на фінансові результати діяльності
підприємства?
Наведіть порядок розрахунку показників рентабельності
фінансово
господарської діяльності підп
риємства.
Охарактеризуйте загальну методику аналізу показників
рентабельності господарської діяльності підприємства.
Охарактеризуйте загальну методику аналізу показників
рентабельності фінансової діяльності підприємства.
Які фактори впливають на зміну
пока
зників рентабельності
фінансово
господарської діяльності підприємства?
Який взаємозв’язок існує між рентабельністю капіталу та
його оборотністю?
Який взаємозв’язок існує між рентабельністю власного
капіталу та
ефективністю його використання, структурою кап
італу?
ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ І ПЕРЕВІРКИ
ЗНАНЬ
Фінансовий аналіз
1. процес дослідження фінансового стану і основних
результатів діяльності підприємства з метою виявлення і
кількісної оцінки резервів підвищення його ринкової вартості
2. розр
ахунок показників, що характеризують фінансову
сталість підприємства
3. отримання достовірної інформації, придатної для аналізу.
За методом проведення фінансовий аналіз поділяється на
вертикальний, горизонтальний, порівняльний,
коефіцієнтний, фактор
ний, декомпозиційний
перспективний, оперативний
вертикальний, горизонтальний.
Сутність фінансового аналізу полягає у
глибокому та всебічному вивченні фінансового стану
підприємства та факторів його формування;
аналізі ефективності використання майна
та джерел його
формування;
оцінці зовнішнього середовища підприємства та факторів
його впливу.
Мета фінансового аналізу полягає у
забезпеченні ефективного управління фінансово
господарськими процесами на основі дослідження стану і
динаміки об’єктів
аналізу
зборі, обробці, узагальненні та поданні керівництву
достовірної інформації про фінансовий стан підприємства;
визначенні власного оборотного капіталу підприємства
та ефективності його використання.
Предметом фінансового аналізу є
фінансові ре
сурси та їх кругообіг у процесі фінансово
господарської діяльності
фактори, що обумовлюють діяльність підприємства
господарські процеси.
Під час аналізу кожне підприємство розглядається як
відкрита економічна система
закрита економічна система
немає вірної відповіді.
За якою ознакою фінансовий аналіз поділяється на
зовнішній і внутрішній
за суб’єктами аналізу;
за характером інформації, що береться для аналізу
за суб’єктами, що його проводять.
Що з нижче переліченого не є завданням фінан
сового
аналізу
об’єктивна оцінка стану та динаміки ліквідності та
платоспроможності підприємства
аналіз схеми товароруху
виявлення невикористаних резервів і розробка шляхів
поліпшення діяльності підприємства.
Визначення співвідношення різних абсолю
тних показників
фінансової діяльності підприємства між собою це:
вертикальний аналіз;
горизонтальний аналіз;
аналіз фінансових коефіцієнтів.
Фінансова звітність підприємства включає
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів
, звіт про власний капітал, примітки до річної
звітності
звіт про прибутки та збитки, баланс
баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний
капітал.
Метою складання звітності підприємства є
надання користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства
забезпечення інформаційних потреб широкого кола
користувачів інформації
характеристика фінансового стану підприємства.
Основною формою звіт
ності, що надає можливість
аналізувати фінансовий стан підприємства є
баланс
звіт про фінансові результати
звіт про рух грошовий коштів.
Основою для проведення фінансового аналізу є:
планові, нормативні показники, фінансовий план, бізнес
план підпр
иємства, дані фінансової звітності;
дані статистичної звітності;
відомості про стан ринкової кон’юнктури.
Звіт про доходи і витрати, фінансові результати
діяльності підприємства має назву:
звіт про фінансові результати;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про витрати виробництва.
Облікова політика
це:
принципи бухгалтерського обліку;
правила, якими слід керуватися при складанні
бухгалтерських документів;
сукупність принципів, методів і процедур, які
використовуються підприємством для складан
ня і подання
фінансової звітності.
Що з нижче переліченого не є фінансовою звітністю
бухгалтерський баланс;
бізнес
план;
звіт про фінансові результати.
Звіт, який відображає надходження і видатки грошових
коштів у результаті діяльності підприєм
ства у звітному
періоді має назву
звіт про фінансові результати;
звіт про рух грошових коштів;
виписки з банку.
Перший етап фінансового аналізу
перевірка якості та достовірності вихідної бухгалтерської
та фінансової інформації
загальне ознайо
млення з фінансово
господарською
діяльністю підприємства
аналіз майна та джерел його формування.
Щоб отримати порівняльний аналітичний баланс,
необхідно вихідний баланс підприємства доповнити
показниками:
структури
абсолютної та структурної динаміки
активів та джерел їх
формування за звітний період
перший та другий варіанти.
Майно підприємства
необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх
періодів
оборотні активи, власний капітал, зобов’язання
необоротні активи, оборотні активи
Робочий капітал визначається як:
різниця між розміром власного капіталу та загальною
вартістю необоротних активів;
різниця між середнім розміром власного капіталу і
вартістю оборотних активів;
різниця між оборотними активами та поточними
зобов’язан
нями підприємства.
22. Причинами зростання валюти балансу можуть бути:
зниження попиту на продукцію підприємства;
збільшення тривалості виробничого циклу;
нарощення обсягів виробництва і реалізації.
.” Золоте правило розвитку підприємства” має вигляд
прибутку
Т виручки
Т капіталу
Т прибутку
Т виручки
Т капіталу
Т прибутку
Т виручки
Т капіталу
Фондовіддача основних засобів
відношення суми чистого прибутку до середньорічної
вартості основних засобів
відношен
ня вартості основних засобів до обсягу
реалізації продукції
відношення виручки від реалізації до середньої вартості
основних засобів основного виду діяльності.
. Рентабельність
відносний показник ефективності діяльності
підприємства
сума отриман
ого прибутку підприємством
показник фінансового аналізу.
Коефіцієнт автономії вказує на
питому вагу власного капіталу підприємства у загальній
вартості ресурсів
питому вагу оборотних активів у загальній вартості
ресурсів
питому вагу необоротних акт
ивів у загальній вартості
ресурсів.
Який коефіцієнт не відносяться до показників
платоспроможності:
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
коефіцієнт фінансової залежності;
коефіцієнт поточної ліквідності.
Структура майна
співвідношення між еле
ментами майна та елементами,
що формують його капітал і валютою балансу
пропорція між власним і позиковим капіталом
співвідношення між майном і джерелами його
фінансування.
На основі якої форми звітності проводять аналіз майна
підприємства
балансу
звіту про фінансові результати
звіту про власний капітал.
Як відбувається побудова аналітичного балансу:
об’єднанням у групи однорідних статей;
розрахунком питомої ваги окремих статей;
вилученням регулюючих статей.
Вартість необоротних активів
визначається як
підсумок першого розділу активу балансу
сума середньорічної вартості основних засобів
валюта балансу за мінусом оборотних активів.
Оборотні активи підприємства не включають
вартість запасів;
дебіторську заборгованість товарного х
арактеру терміном
до 6 місяців;
довгострокову дебіторську заборгованість.
Чому дорівнює вартість оборотних активів
підприємства, якщо власний капітал становить 3220
тис.грн, позиковий капітал
2150 тис.грн., а вартість
необоротних активів
2780 тис
.грн.:
2020 тис.грн.;
2590 тис.грн.;
2630тис.грн.
Власний капітал підприємства
це:
статутний, додатковий капітал та прибуток;
перший і другий розділи пасиву балансу;
частина в активах підприємства, що залишаються після
вирахування його зобов’я
зань.
Зміна вартості основних засобів зумовить зміну:
підсумку розділу першого активу балансу;
підсумку розділу четвертого пасиву балансу;
підсумку розділів першого активу та пасиву балансу.
Майно підприємства згруповано у балансі за принципом:
зростання ліквідності;
убування ліквідності;
за бажанням головного бухгалтера.
Амортизація
систематичний розподіл вартості, яка амортизується,
необоротних активів протягом строку їх корисного
використання і експлуатації
сума нарахованого зносу
частина вартості необоротних активів.
Що з нижче перерахованого не є завданням аналізу
основних засобів
аналіз джерел формування активів підприємства
оцінка стану, руху та структури основних засобів
вплив ефективності використання основних засобів
на
показники фінансово
господарської діяльності підприємства.
Коефіцієнт реальної вартості основних засобів
відображає
питому вагу залишкової вартості основних засобів у
загальній вартості майна підприємства
забезпеченість підприємства основними за
собами
середню вартість основних засобів.
Коефіцієнт оновлення основних засобів

відношення вартості введених нових основних засобів
до первісної вартості основних засобів на кінець періоду
характеризує забезпеченість підприємства основними
засобами
дорівнює відношенню первісної вартості основних
засобів до їх залишкової вартості.
. Показники, що характеризують ефективність
використання основних засобів

рентабельність та фондовіддача основних засобів
коефіцієнт придатності основ
них засобів
рентабельність основних засобів.
Рентабельність основних засобів розраховується як
відношення суми чистого прибутку до середньорічної
вартості основних засобів
відношення вартості основних засобів до обсягу
реалізації продукції
відноше
ння суми прибутку від звичайної діяльності до
оподаткування до середньої вартості основних засобів
основного виду діяльності.
Фондовіддача основних засобів
відношення суми чистого прибутку до середньорічної
вартості основних засобів
відношен
ня вартості основних засобів до обсягу
реалізації продукції
відношення виручки від реалізації до середньої вартості
основних засобів основного виду діяльності.
Фондоозброєність
відношення середньооблікової чисельності працюючих
до середньорічн
ої вартості основних засобів
відношення суми чистого прибутку до середньорічної
вартості основних засобів
відношення вартості основних засобів до обсягу
реалізації продукції.
єнтегральний показник ефективності використання
основних засобів
буток фондовіддачі та рентабельності основних
засобів;
добуток рівня ефективності використання основних
засобів при здійсненні трудової діяльності та їх фондовіддачі;
корінь квадратний із добутку фондовіддачі та
рентабельності основних засобів.
Як р
озраховується коефіцієнт вибуття основних засобів:
відношенням суми основних засобів, що вибули до
загальної вартості основних засобів на початок року;
відношенням суми основних засобів, що вибули до
загальної вартості основних засобів на кінець року;
дношенням суми основних засобів, що вибули протягом
року до загальної вартості основних засобів.
Оборотні активи підприємства
грошові кошти та їх еквіваленти, що необмежені у
використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи
спожи
вання протягом операційного циклу чи протягом
дванадцяти місяців з дати балансу;
сума другого розділу активу балансу;
валюта балансу за мінусом вартості основних засобів.
Які джерела
формування оборотних активів можна
віднести до власних і прирівняних
до них
статутний капітал
поточна заборгованість;
власний капітал та довгострокові зобов’язання.
Показником ефективності використання оборотних
активів підприємства є:
фондовіддача
коефіцієнт ліквідності
продуктивність праці.
За якою ознакою по
діляють оборотні активи на
високоліквідні, середньо ліквідні та низько ліквідні
швидкість перетворення у грошові кошти
швидкість обертання
за бажанням головного бухгалтера.
Які оборотні активи відносять до високоліквідних
незавершене виробництво
итрати майбутніх періодів терміном до одного року
грошові кошти.
. Що з нижче наведеного не може бути джерелом
формування оборотних активів
дебіторська заборгованість
власний оборотний капітал
кредити банку.
Оборотність оборотних активів розрахо
вується
як відношення добутку середніх залишків оборотних
активів та тривалості звітного періоду у днях до обсягу
реалізації продукції товарів;
як відношення середніх залишків оборотних активів до
обсягу реалізації продукції
як відношення середніх залишк
ів оборотних активів до
тривалості звітного періоду у днях.
Яка сума оборотних активів вивільнилась або додатково
залучена в оборот, якщо обсяг одноденного товарообороту у
звітному році становив 8354 грн., у минулому 7700 грн., а
оборотність оборотних
активів прискорилася на 5 днів:
вивільнено із обороту 40770 грн.;
додатково залучено 40770 грн.;
вивільнено із обороту 41770 грн.
Показник, що комплексно характеризує ефективність
використання оборотних активів називається
коефіцієнтом оборотност
коефіцієнтом рентабельності;
інтегральним показником.
Робочий капітал визначається як:
різниця між розміром власного капіталу та загальною
вартістю необоротних активів;
різниця між середнім розміром власного капіталу і
вартістю оборотних активів
вірної відповіді не має.
Грошовий потік
надходження і витрачання грошових коштів у процесі
здійснення господарської діяльно
ті підприємства
спосіб витрачання грошових коштів підприємства
надходження грошових коштів від покупців.
Залежно
від напрямку руху потоку розрізняють
вихідний грошовий потік, сальдовий (результативний)
грошовий потік, вхідний грошовий потік
негативний та позитивний грошовий потік
чистий і валовий грошовий потоки.
Залежно від напрямку діяльності виділяють
вихі
дний грошовий потік, сальдовий (результативний)
грошовий потік, вхідний грошовий потік
чистий і валовий грошовий потоки
грошовий потік від операційної діяльності, грошовий
потік від інвестиційної діяльності, грошовий потік від
фінансової діяльності.
Регулярний грошовий потік з рівномірними часовими
інтервалами в межах періоду, що аналізується має назву:
регулярний грошовий потік;
дискретний грошовий потік;
ануїтет.
Грошовий потік, що характеризує різницю між
позитивним і негативним грошовим пото
ками має назву:
дефіцитного грошового потоку;
майбутнього грошового потоку;
чистого грошового потоку.
Коефіцієнт ліквідності грошового потоку
це:
різниця між позитивним і негативним грошовими
потоками;
відношення чистого грошового потоку до валово
грошового потоку;
відношення чистого грошового потоку до негативного
грошового потоку.
Коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку
показує
частку чистого грошового потоку, спрямованого на
виробничий розвиток підприємства в загальному обсязі
чистого
грошового потоку
прискорення залучення грошових коштів
прискорення періоду розробки реальних інвестиційних
проектів.
Прискорення залучення грошових коштів призведе до
оптимізації дефіцитного грошового потоку
зменшення чистого грошового пот
оку
зменшення собівартості продукції.
Ліквідність
швидкість реалізації того чи іншого активу
матеріальна основа платоспроможності
спроможність отримати грошові кошти від реалізації
активів.
Платоспроможність
здатність підприємства р
озрахуватися за своїми
зобов’язаннями на відповідний момент часу
такий стан підприємства, коли воно може розрахуватися
зі своїми кредиторами
спроможність отримати грошові кошти від реалізації
активів.
Основним джерелом аналізу платоспроможності
дприємства є
баланс
звіт про фінансові результати
звіт про власний капітал.
Найбільш ліквідними визнаються
грошові кошти
дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)
кредиторська заборгованість.
Аналіз ліквідності балансу це:
рівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх
ліквідності та розташованих у порядку зменшення ліквідності, із
зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх
погашення та розміщеними в порядку зростання термінів;
порівняння коштів по активу
, згрупованих за ступенем їх
ліквідності, із зобов’язаннями по пасиву, згрупованими за
термінами їх погашення;
порівняння коштів по активу, згрупованих за ступенем їх
ліквідності та розташованих в порядку збільшення ліквідності, із
зобов’язаннями по пасив
у, згрупованими за термінами їх
погашення та розміщеними в порядку зменшення термінів.
Який показник не відносяться до показників
платоспроможності
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
коефіцієнт фінансової залежності;
коефіцієнт поточної ліквідності
Коефіцієнт поточної ліквідності розраховується як
відношення оборотних активів до поточних зобов’язань
відношення суми грошових коштів та поточних
фінансових інвестицій до поточних зобов’язань
відношення поточних зобов’язань до оборотних активів.
Як називається коефіцієнт, який дає загальну оцінку
платоспроможності підприємства і показує, в якій мірі
поточні короткострокові зобов’язання забезпечуються
оборотними активами:
коефіцієнт абсолютної ліквідності;
коефіцієнт загальної ліквідності;
ефіцієнт маневрування.
Баланс вважається ліквідним, якщо:
А1 >= П1, А2 >= П2, А3 <= П3, А4 <= П4
А1 >= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 >= П4
А1 >= П1, А2 >= П2, А3 >= П3, А4 <= П4
Підприємство вважається неплатоспроможним:
якщо наявних активів у лікв
ідній формі недостатньо для
задоволення у встановлений строк вимог, які пред’явлені до
підприємства кредиторами;
якщо коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2;
якщо коефіцієнт загальної ліквідності є меншим за 1.
Банкрутство
визнана а
рбітражним судом неспроможність боржника
відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів не інакше як через застосування
ліквідаційної процедури
неплатоспроможність підприємства
неспроможність підприємства в даний момент
часу
розрахуватися за своїми боргами.
Підприємство вважається неплатоспроможним
якщо наявних активів у ліквідній формі недостатньо для
задоволення в установлений строк вимог, пред’явлених до
підприємства кредиторами;
якщо коефіцієнт абсолютної лік
відності є меншим за 0,2;
якщо коефіцієнт покриття дорівнює 1.
Санація підприємства
це:
надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги;
задоволення вимог кредиторів та виконання зобов’язань
перед бюджетом;
сукупність усіх заходів, які здатні
привести підприємство
до фінансового оздоровлення.
Заява про порушення справи про банкрутство може бути
подана до арбітражного суду:
самим боржником;
кредитором;
всі відповіді вірні.
До зовнішніх факторів, що створюють передумови
виникнення кризи
на підприємстві не відносять:
значний рівень інфляції;
посилення конкуренції в галузі;
низьку якість менеджменту на підприємстві.
Який показник розраховується під час аналізу
можливості банкрутства підприємства, якщо структура
балансу є незадовільно
коефіцієнт відновлення платоспроможності
коефіцієнт ліквідності
коефіцієнт платоспроможності.
Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується як
відношення оборотних активів до позикового капіталу
відношення оборотних активів до поточних зобов’я
зань
відношення оборотних активів до виручки від реалізації.
Якщо коефіцієнт відновлення платоспроможності
приймає значення більше за 1, то це свідчить про:
наявність реальної можливості відновити
платоспроможність;
відсутність реальної можливос
ті відновити
платоспроможність;
наявність реальної можливості втрати
платоспроможності.
Основна мета проведення діагностики ймовірності
банкрутства
застосування санаційних заходів
оголошення банкрутом
розрахунок показників ймовірності банкрутства.
При розрахунку індексу кредитоспроможності
використовують
модель Альтмана
модель Бернстайна
систему формалізованих і неформалізованих критеріїв.
85.Фінансова стійкість
такий стан фінансових ресурсів підприємства, їх розподіл
та використання,
який забезпечує його розвиток на основі росту
прибутку та капіталу, при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності
такий стан оборотних активів підприємства, їх розподіл
та використання, який забезпечує його розвиток на основі росту
прибутку та
капіталу, при збереженні платоспроможності та
кредитоспроможності
такий стан власного капіталу підприємства, його
розподіл та використання, який забезпечує його розвиток на
основі росту прибутку та капіталу, при збереженні
платоспроможності та кредитос
проможності.
. Основним завданням аналізу фінансової стійкості є
об’єктивний аналіз величини та структури активів і
пасивів підприємства
визначення на основі аналізу структури балансу міри
стабільності та незалежності підприємства
розрахунок показникі
в фінансової стійкості.
. Який показник характеризує ступінь забезпечення запасів
джерелами їх формування
оборотність запасів
наявність власного оборотного капіталу
коефіцієнт автономії.
. Коефіцієнт автономії вказує на
питому вагу власного капітал
у підприємства у загальній
вартості ресурсів
питому вагу оборотних активів у загальній вартості
ресурсів
питому вагу необоротних активів у загальній вартості
ресурсів.
Власний капітал підприємства становить 150 тис. грн.,
необоротні активи
55% від
величини власного капіталу.
Вкажіть, яке значення буде мати коефіцієнт маневреності
на даному підприємстві :
Коефіцієнт співвідношення позикового та власного
капіталу визначається як:
відношення позикового капіталу до власного капіт
алу;
відношення власного капіталу до позикового капіталу;
відношення власного оборотного капіталу до позикового
капіталу.
Загальна величина джерел формування запасів
визначається як:
сума власного оборотного капіталу, довгострокових та
короткостр
окових кредитів та позик
сума власного оборотного капіталу та короткострокових
кредитів та позик
сума власного оборотного капіталу та довгострокових
кредитів та позик.
Як розраховується коефіцієнт фінансової незалежності:
( власний капітал / п
озиковий капітал)х100;
( власний капітал + довгострокові зобов'язання) / валюта
балансу;
валюта балансу / власний капітал.
Частку власного капіталу, що знаходиться в обороті
показує:
коефіцієнт автономії;
коефіцієнт покриття;
коефіцієнт мобільності
Вкажіть, за якою із наведених умов фінансовий стан
підприємства вважається кризовим :
Е1< 0; E2 < 0; E3 < 0;
Е1< 0; E2 > 0; E3 > 0;
Е1< 0; E2 < 0; E3 < 0.
Структура капіталу
комбінація боргу та власного капіталу
сукупність засобів, що
формують активи підприємства
сукупність джерел формування оборотних активів.
Власний капітал
капітал, у межах якого власники підприємства несуть
відповідальність перед кредиторами;
капітал, основними складовими якого є статутний,
додатковий, р
езервний капітал та прибуток
частина в активах підприємства, що залишається після
вирахування його зобов’язань.
Яке значення має коефіцієнт трансформації капіталу,
якщо виручка від реалізації за рік становить 320 тис. грн.,
середній розмір капіталу
підприємства
501 тис грн.?
0,552;
Яке значення має рентабельність капіталу, якщо його
середньорічна сума становить 501 тис. грн., прибуток від
звичайної діяльності до оподаткування
55 тис .грн.,
чистий прибуток
41 тис. грн..?
%;
13,815 %;
8,184 %.
. Ефективність використання капіталу характеризують
показники:
рентабельності капіталу;
оборотності капіталу;
попередні відповіді вірні.
.Яке значення має коефіцієнт концентрації власного
капіталу, якщо станом на кінець звіт
ного періоду
підприємство має розмір позикового капіталу 750 тис. грн., а
вартість необоротних та оборотних активів становить
відповідно 690 та 325 тис. грн. ?
0,261;
1,087;
. Робочий капітал визначається як:
різниця між розміром власного ка
піталу та загальною
вартістю необоротних активів;
різниця між середнім розміром власного капіталу і
вартістю оборотних активів;
різниця між оборотними активами та поточними
зобов’язаннями підприємства.
102. Коефіцієнт маневреності
відношення власног
о оборотного капіталу до власного
капіталу;
відношення позикового капіталу до власного капіталу
відношення власного оборотного капіталу до вартості
запасів на певну дату.
. Які із перерахованих показників впливають на розмір
рентабельності капіталу під
приємства
добуток рентабельності продажу та оборотності активів у
кількості оборотів
добуток рентабельності продажу та оборотності активів у
днях
відношення рентабельності продажу до оборотності
активів у кількості оборотів.
. Рентабельність капіталу
відношення чистого прибутку до середньої вартості
капіталу
відношення чистої виручки до вартості капіталу
відношення вартості капіталу до виручки від реалізації.
єнвестиційна діяльність
визначення шляхів та об’єктів інвестування, розроб
ка та
реалізація інвестиційних проектів
придбання та реалізація тих необоротних активів, а також
тих фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів
грошових коштів;
реалізація оборотних активів.
Що з нижче приведеного не може бути інвестиціє
орендоване приміщення
грошові кошти
немає вірної відповіді.
Фінансові інвестиції
вкладення коштів у різноманітні фінансові активи
вкладення грошових коштів у придбання основних
засобів
купівля запасів.
За характером участі у інвест
иційному процесі інвестиції
поділяють на
реальні та портфельні
прямі та непрямі
прямі та портфельні.
Джерелом фінансування інвестиційної діяльності не
може бути
кредиторська заборгованість
чистий прибуток
амортизаційні відрахування.
єнвест
иційні затрати
початкова вартість інвестиційного проекту
втрати від реалізації матеріальних цінностей
трудові виробничі витрати.
Процентна ставка, що застосовується до майбутніх
платежів, щоб врахувати ризик і невпевненість, пов’язані з
фактор
ом часу
дисконтна ставка
дисконтний множник
ставка відсотків по кредитах.
Рівень прибутковості певного інвестиційного проекту
можна визначити за допомогою:
внутрішньої ставки прибутковості;
періоду окупності;
немає вірної відповіді.
Яки
й показник характеризує ефективність
капіталовкладень:
термін введення об’єкта в експлуатацію;
чисельність працівників;
термін окупності об’єкта.
Який показник застосовується для аналізу ефективності
використання інвестованого акціонерного капіталу:
рентабельності усього капіталу;
рентабельності власного капіталу;
рентабельності основних засобів.
Які з показників не відносяться до показників ділової
активності
коефіцієнт зносу основних засобів
коефіцієнт оборотності запасів
фондовіддача ос
новних засобів.
. Коефіцієнт завантаження економічного потенціалу
розраховується як
відношення виручки від реалізації до вартості активів
підприємства
відношення виручки від реалізації до середніх залишків
основних засобів
відношення вартості активів
до виручки від реалізації.
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості
розраховується як
відношення середньої дебіторської заборгованості до
доходу від реалізації
відношення чистої виручки від реалізації до середньої
дебіторської заборгован
ості
відношення виручки від реалізації до розміру
дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду.
Ділова активність оцінюється за
показниками інтенсивності використання засобів
показниками рентабельності
показниками ліквідності.
Трива
лість операційного циклу

тривалість перетворення придбаних матеріальних
ресурсів на грошові кошти
відношення собівартості продукції до середніх залишків
поточної заборгованості
відношення виручки від реалізації до середніх залишків
поточної забор
гованості.
Коефіцієнт стабільності економічного росту
відношення різниці між чистим прибутком і сумою
дивідендів виплачених акціонерам до власного капіталу
відношення чистого прибутку до середніх залишків
капіталу
відношення суми дивідендів ви
плачених акціонерам до
середніх залишків капіталу.
Покращанню показників ділової активності
підприємства сприяє
підвищення ефективності використання ресурсів
підприємства
підвищення заробітної плати робітникам підприємства
скорочення чисельності п
рацюючих.
Прибуток характеризує
кінцевий результат діяльності підприємства
обов’язковий елемент само відтворення підприємства
грошові кошти отриманні в результаті реалізації.
Рентабельність
відносний показник ефективності діяльності
дприємства
сума отриманого підприємством прибутку
показник фінансового аналізу.
Порівняння показників прибутку звітного періоду з
показниками попереднього періоду проводиться за
допомогою
горизонтального аналізу
вертикального аналізу
порівняльн
ого аналізу.
Аналіз рентабельності передбачає
розрахунок коефіцієнтів рентабельності, коефіцієнтів
ефективності розподілу прибутку
розрахунок коефіцієнтів прибутковості діяльності
структурний аналіз прибутку.
Валовий прибуток
різниця мі
ж чистим доходом від реалізації та
собівартістю продукції
різниця між виручкою від реалізації та собівартістю
продукції
різниця між чистим доходом від реалізації та витратами
діяльності.
Вкажіть, які із перерахованих груп показників
впливають на роз
мір прибутку від операційної діяльності
зміна рівня витрат, фондовіддачі, вартість основних
засобів та оборотних активів
зміна рівня доходу, рівня витрат, рентабельність
капіталу
зміна виручки від реалізації, рівня доходу від
реалізації, рівня витрат.
Рентабельність активів
відношення чистого прибутку до середнього розміру
активів
відношення валового прибутку до валюти балансу
відношення фінансового результату до оподаткування
до вартості активів.
Відносний показник, який визначається
шляхом ділення
прибутку на товарооборот
оборотність товарів у днях
віддача товарних запасів
рентабельність продажу.
Рентабельність власного капіталу
відношення валового прибутку до середнього розміру
власного капіталу
відношення чисто
го прибутку до середнього розміру
власного капіталу
відношення власного капіталу до чистого прибутку.
Факторний аналіз рентабельності капіталу
проводиться за допомогою
факторної моделі “Дюпона”
факторної моделі “Бернстайна”
факторної моделі “Альт
мана”.
Які із перерахованих показників впливають на розмір
рентабельності капіталу:
добуток рентабельності товарообороту та оборотності
активів у кількості оборотів;
добуток рентабельності товарообороту та оборотності
активів у днях;
сума рентабельно
сті товарообороту та оборотності
активів у кількості оборотів.
Які із перерахованих показників впливають на розмір
рентабельності власного капіталу:
добуток рентабельності товарообороту, оборотності
активів у кількості оборотів, коефіцієнту фінансової
залежності;
добуток рентабельності товарообороту, оборотності
активів у днях, коефіцієнту фінансової залежності;
добуток рентабельності товарообороту, оборотності
активів у кількості оборотів, коефіцієнту фінансування.
Визначити, як зміниться прибут
ок підприємства, якщо
відомо, що витрати і валовий прибуток зросли відповідно на 20 і
30 тис. грн.:
зросте на 50 тис. грн.;
зросте на 10 тис. грн..;
зменшиться на 10 тис. грн.
Чому до числа факторів, вплив яких на зміну прибутку
визначають у процесі
аналізу фінансових результатів, не
включають структуру товарообороту:
зміна структури товарообороту не впливає на
формування фінансового результату діяльності підприємства;
відсутня надійна інформація про структуру
товарообороту;
структура товарообороту вп
ливає на формування
прибутку не безпосередньо, а опосередковано через рівень
валового прибутку та рівень витрат.
. Запланований обсяг реалізації продукції складає 12000
грн., фактичний обсяг реалізації
12480 грн. На яку суму
зміниться запланований при
буток (360 грн.) в залежності
від зміни обсягу реалізації продукції ?:
+14,4 грн.;
+480,0 грн.;
14,4 грн.
Рентабельність власного капіталу складає 0,525. Який
прибуток принесе кожна гривня вкладена власниками
підприємства:
52,5 коп.;
47,5 коп.;
коп.
141. Рентабельність продажу можна розрахувати за
даними:
балансу підприємства;
звіту про фінансові результати;
звіту про рух грошових коштів.
142. Як вплине зростання частки позикового капіталу на
рентабельність активів:
не вплине;
позитивно;
негативн
143. Визначити, скільки складе розмір рентабельності
активів підприємства, якщо відома наступна інформація:
виручка від реалізації становить 150,0 тис.грн., середній
розмір капіталу
75,0 тис.грн:.
7,5%;
28,1%;
14,0%;
Відповідно до якого значення
рахунку Альтмана у
підприємства виникає висока загроза банкрутства:
від 1,8 до 2,7 ;
від 2,8 до 2,9 ;
понад 3,0.
рахунок Альтмана було побудовано за допомогою:
багато параметричного кластерного аналізу ;
мультипл
ікативного дискримінантного аналізу ;
емпіричних даних про аналогічні випадки банкрутства.
Який показник не використовується у Z
рахунку
Альтмана :
власний капітал ;
чистий прибуток;
виручка від реалізації.
147. Метод бальної оцін
ки “рахунок А
Аргенті” належить до
методів
багатомірних статистичних моделей;
експертних оцінок;
рейтингових систем оцінки.
148. Визначте, за якою факторною моделлю розраховується
коефіцієнт Таффлера :
адитивною;
мультиплікативною;
комбінованою.
149. Я
кий показник не використовується у R
моделі
єркутської державної економічної академії :
власний капітал;
чистий прибуток;
інтегральні затрати.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Господарський кодекс України: Офіційний текст /Україна.
Верховна Рада.
К.:
Кондор, 2003.
208 с.
Закон України “Про господарські товариства” від
19.09.1991р., № 1576
Хєє // Україна. Закони.
Основні чинні кодекси і закони України / Уклад.
Ю.П.Єлісовенко.
К.: Махаон, 2003.
Закон України „ Про цінні папери
і фондову біржу” від
18.06.1991 р., № 1201
Хєє // Офіційне видання. Закони
України у 11 томах. Т.2.
К.: єнститут зак
ва ВР України,
С.3
Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні” від 16.07.1999р., №996
XIV
//Оф
іційне видання. Закони України у 20 томах. Т.19.
К.: єнститут зак
ва ВР України, 1996.
С.206
Закон України “Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом” від
30.06.1999р. із змінами і доповненнями // Україна.
Закони. Осно
вні чинні кодекси і закони України / Уклад.
Ю.П.Єлісовенко.
К.: Махаон, 2003.
Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.1991
р.// Закони
України.
К.: єн
т законодавства Верховної Ради
України, 1996.
Т.2.
С. 173.
Методика інтегральної оц
інки інвестиційної привабливості
підприємств і організацій, затверджена Наказом
Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств
і організацій від 23.02.1998 р., №22 // Українська
інвестиційна газета, 21.04.1998 р., №15.
С.29
Методика проведенн
я поглибленого аналізу фінансово
господарського стану підприємств і організацій,
затверджена наказом Агентства з питань запобігання
банкрутству підприємств та організацій від 21.03.1997 р.,
№37 // Галицькі контракти.
№ 40.
С.40
Міжнародний с
тандарт аудиту №700 „Аудиторський
висновок про фінансову звітність” // 2001 МФБ.
Стандарти аудиту та етики.
К.: ТОВ „Парітет
інформ”,
С. 380
Міжнародний стандарт аудиту № 570 „Безперервність” //
2001 МФБ. Стандарти аудиту та етики.
К.:ТОВ„Па
рітет
інформ”,2003.
С.346
Методичні рекомендації проведення поглибленого аналізу
фінансово
господарського стану неплатоспроможних
підприємств та організацій, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996р.
№1403.
Методичн
і рекомендації щодо виявлення ознак
неплатоспроможності підприємства та ознак з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства, затверджені Наказом
Міністерства Економіки України від 17 січня 2001 року
№10 // Бухгалтерия.
№11.
с.18
Методичні положення по оцінці фінансового стану
підприємства та встановлення незадовільної структури
балансу, затверджених Розпорядженням Федерального
управління про неспроможність (банкрутство) № 31 від
12.08.94, №56 від 12.09.94, №
67 від 11.10.94.
Проект „Вимоги до аудиторського висновку, який подається
до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку при реєстрації інформації та випуску цінних
паперів, а також при поданні регулярної інформації
акціонерними товариствами та
підприємствами
емітентами облігацій (крім комерційних банків)” //
Аудитор України.
2004.
№ 44.
С. 2
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності”. Затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 31
березня 1999 року
№87// Все про бухгалтерський облік.
2002 р.
№84
(751).
С.3.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №2
“Баланс”. Затверджено наказом Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.5.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №3 “Звіт про
фінансові результати” Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.10.
Положен
ня (стандарти) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про
рух грошових коштів” Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.15.
Положення (стандарти) бухгалтерського облі
ку №5 “Звіт про
власний капітал” Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.19.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №7 “Основні
засоби” Затверджено нака
зом Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.29.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №11
“Зобов’язання” Затверджено наказом Міністерства
фінансів України від 31 березня 1
999 року №87// Все про
бухгалтерський облік.
№84 (751).
С.48.
Абрютина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово
экономической деятельности предприя
тия: Учебно
практическое пособие.
е изд., перераб. и доп.
М.:
Издательство "Дело иСервис".
280 с.
Акеліс С. Технічний аналіз від А до Я.
М.: Діаграма, 1999.
596 с.
Андрущак Є.М. Дiагностика банкрутства українських
пiдприємств // Фiнанси України.
№9.
С.118
Антикризисное управление: от банкротства
финансовому оздоро
вле
нию / Под ред. Г.П. Иванов
М.: Закон и право, “Юнити”, 1995.
254с.
Антикризисный менеджмент / Под ред. проф. Грязновой
А.Г.
М.:
Ассоциация авторов и издателей “Тандем”; Изд
во “ЭКМОС”, 1999.
368с.
Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э.
М.
Короткова.
М.: Инфра
М, 2000.
432с.
Афанасьєв Р. Визначення банкрутства та його різновидів за
новим законодавством України // Збірник наукових
праць Української Академії управління при
Президентові України,
С. 256.
Бабич Л.М. Акту
альні проблеми удосконалення
організаційно
методичного механізму запобігання
банкрутству на підприємстві // Актуальні Проблеми
Економiки.
№4.
С.71
Бабо А. Прибыль: Пер. с англ.
М.: Прогресс и Универс,
27с.
Бандурко О.М., Коробов М
.Я., Орлов П.є., Петрова
К.Я.Фінансова діяльність підприємства.
К.: Либідь,
310 с.
Банкротова Н. Банкрутство: безвихідь чи вихід? / Баланс.
№ 11
С.23
Банкрутство та прогнозування його виникнення // Фiнанси
пiдприємства: Консп
ект лекцiй. / Ушакова, Н.М.,
Лiгоненко, Л.О..
К., 1998.
С.96
Банкрутство i санацiя пiдприємства : Теорiя i практика
кризового управлiння / За ред. О.В. Мозенков .
Х. : ВД
"IНЖЕК" , 2003.
272 с.
Білоліпецький
Біла О.Г. Фінансове планування і п
рогнозування.
Навчальний посібник.
Львів: Компакт
ЛВ, 2005.
312
Бланк И.А. Финансовый менеджмент : Учебный курс / д.э.н.
И.А. Бланк.
е изд., перераб. и доп .
К. : Ника
Центр,
Эльга , 2004.
656 с.
Бланк И.А. Управление прибылью.
К.: Ника
Цен
тр, 1998.
544 с.
Бланк И.А. Управление формированием капитала.
К.:
«Ника
Центр», 2000.
512 с.
Бирман Х., Шмидт С. Экономический анализ
инвестиционных проектов.
М.: Банки и биржи, 1997.
631 с.
Бойчук є.М. Економіка підприємства.
К.: Каравела: Ль
вів:
Новий світ, 2000.
242 с.
Братищенко Ю. Підстави банкрутства // Економіка.
Фінанси. Право
№1.
С.3
Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. Пер. з англ..
К.: Молодь, 1997.
1000с.
Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз: Навчальний посі
бник.
Житомир: Рута, 2003.
680 с.
Быкова А. Теория бухгалтерского учета.
М.:Госфиниздат,
125 с.
Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента : Пер.
с англ / Дж. К. Ван Хорн ; Джон М. Вахович.
изд .
М. : Изд. дом "Вильямс" , 200
992 с.
Варгіч С. Механiзм банкрутства:пiдсумки його дiї в Українi
// Цiннi папери України.
№24.
С.4
Василенко В.О. Антикризове управлiння пiдприємством:
Навч. посібник / В.О. Василенко .
К. : ЦУЛ , 2003.
504 с.
Василенко В
.О., Ткаченко Т.є. Стратегічне управління
підприємством. Навчальний посібник.
Вид.2
ге,
виправл. і доп. За ред. Василенка В.О.
К.: Центр
навчальної літератури, 2004.
400 с.
Верига Ю.А., Подольська В.О. Аналіз фінансового стану
підприємства за фінансово
ю звітністю: Методичні
рекомендації для практичних працівників.
Полтава:
РВВ ПУСКУ, 2002.
55 с.
Верига Ю.А., Подольська В.О. Аналіз фінансового стану
підприємства за балансом, складеним згідно з П (С)БО :
Текст лекції.
Полтава: РВВ ПУСКУ, 2001.
Ворст Й, Ревентлоу П. Экономика фирмы / Пер. с дат.
Чеканского А.Н., Рождествен
ского О.В.
М.:
Высшая школа.
Винокуров Д. Якщо йдеться про банкрутство //Податки та
бухгалтерський облік.
№21.
С.39
Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. О
сновы инвестирования.
М.:„Дело”, 1997.
1008 с.
Грек Б. Банкрутство в Українi : минуле i сьогодення //
Право України.
№6.
С.24
Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия:
Учебник для вузов.
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.
535 с.
Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Комплексный анализ
бухгалтерской отчетности.
е изд., перераб. и доп.
М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001.
304 с.
Єпіфанов А., Міщенко В. Проблеми кредитування та оцінки
кредито
спроможності клієнтів банку // Банкі
вська
справа .
№5.

С.39.
Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Словженко Т.С. Фінансовий
словник.
те вид., випр. та доп.
К.: Т
во “Знання”,
КОО; Л.: Вид
во Львів. банк. ін
ту НБУ.
506 с.
Завгородній В.П.Бухгалтерський облік в Україні.
К.: А.
С.К.,
420 с.
Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике.
Мн.: Полымя, 1997.
416 с.
єзмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб.
К.: МАУП,
2000.
152 с.: іл.
Иванов А.П. Инвестиционная привлекательность акций.
М.: Издательский
Центр „Акционер”, 2002.
192 с.
Кізима А. Прогнозування імовірності банкрутства на основі
рахунку Альтмана. // Економіка України.
№12.
С.81
Кірейцев Г. Г. Фінансова санація та банкрутство
підприємств // друге видання, перероб. і доп
Київ :
ЦУЛ , 2002.
Кмицикевич О.Р. и др. Анализ хозяйственной деятельности
организаций и предприятий потребительской
кооперации. Учбник для кооп. вузов. Изд. 2
е доп. и
переработ. М., «Экономика», 1971.
319 с.
Ковалев В.В. Анализ финансового состояния
прогнозирование банкротства.
СПБ.: “Аудит
ажур”,
163 с.
Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом.
Выбор
инвестиций. Анализ отчетности.
М.: Финансы и
статистика, 1996.
432 с.: ил.
Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.
Финансы и статистика, 2001.
768 с.:ил.
Ковалев А.П. Диагностика банкротства.
М.:
“Финстатинформ”, 1995.
Колесарь Е. Моделі діагностики банкрутства підприємств. //
Економіст.
№10.
С.60
Константинова А.В. Банкрутство як спосіб оздоро
влення
підприємств // Економіка АПК.
№3.
С.50.
Коротков Э.М. Антикризисное управление: Учебник / Под
ред. Э.М. Коротков .
К. : ИНФРА
М , 2000.
432 с.
Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування.
Киів:
Центр навчальної
літератури, 2003.
224 с.
Крамаренко Г.А. Моделирование финансовой системы в
рыночной и переходной экономике // Академічний
огляд.
№1.
С.84
Крамаренко Г.А., Черная О.Е. Влияние структуры капитала
предприятия на его формирование и результати
вность
использования // Вестник СевГТУ. Экономика и
финансы.
Севастополь.
№53.
С.34
Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент:
Підручник.
Київ: Центр навчальної літератури, 2006.
520 с.
Крамаренко В.є., Холод Б.є. та інш. Управлін
ня ресурсами
підприємства: Навчальний посібник: Центр навчальної
літератури, 2004.
288с.
Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и
инвестиционной привлекательности акционерных
обществ в промышленности, строительстве и торговле.
М.: АО „ДИС”, „МВ
Цен
тр”, 1994.
256 с.
Кукурудза Л.О. Банкрутство: причини, наслідки,
організація протидії // Вісник Київського державного
торговельно
економiчного унiверситету.
№1.
С.91
Лапішко М.О. Основи фінансово
статистичного аналізу
економічних процес
ів.
Львів: Світ, 1995.
328 с.
Лігоненко Л.О. Методологія діагностики банкрутства
підприємств і напрями її вдосконалення // Фінанси
України.
№8.
С.136
Лігоненко Л.О. Антикризове управлiння пiдприємством:
теоретико
методологiчнi засади
та практичний
iнструментарiй : Монографiя / Л.О. Лiгоненко .
К. : КДТЕУ , 2001.
580 с.
Лігоненко Л.О. Антикризове управління торговельним
підприємством.
Дисертація на здобуття наукового
ступеня доктора економічних наук:
Київ,
30 с.
Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Н.М. Ушакова. Економіка
торговельного підприємства. Пдручник для вузів. (Під
ред. проф. Н.М. Ушакової)
К.: „Хрещатик”, 1999.
800
Маркіна є. А. Менеджмент підприємства.
К.: Вища школа,
76 с.
Мендрул
О.Г. Управління вартістю підприємства:
Монографія.
К.: КНЕУ, 2002.
272 с.
Мэнкью Н. Принципы экономикс.
СПб: Питер, 2003.
624 с.
Мертенс А.В. Инвестиции: Курс лекций по современной
финансовой теории.
К.: Киевское инвестиционное
агентство, 1997.
с.:ил.
Мищенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб.
Київ:
«Центр навчальної літератури», 2004.
336 с.
Немцов В.Д. Стратегічний менеджмент: Навч. посібник.
К.: ТОВ “УВПК “Екс об”, 2002.
559 с.
Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси / Пер. з англ. В.Ф
Овсієнка та В.Я.Мусієнка. К.: Основи, 1993.
383 с.
Овсяннікова О.В. Через банкрутство
відродження
(проблеми і практика) // Правосуддя
гарант законності
у сфері правовідносин.Т.21 (1) : Міжвідомчий науковий
збірник .
К, 2000
С.167
Основ
и економічної теорії: Підручник / За ред. проф.
Мочерного С.В.
Тернопіль: АТ "Тарнекс" за участю АТ
"НОЙ" та видавництва "СВєТ", 1993.
Петленко Ю.В. Оптимізація джерел фінансових ресурсів
підприємств // Фінанси України.
№ 6.
С. 91
дольська В.О. Прогнозування можливого банкрутства
підприємства : Текст лекцій
Полтава : РВВ ПУСКУ,
75 с.
Подольська В.О., Тарасюк є.Ю. Фінансовий аналіз:
Навчальний комплекс.
Полтава : РВВ ПУСКУ , 2003.
179 с.
Погорелов А.В. Анализ деятельнос
ти прдприятия
должника
в процессе банкротства. //
Бухгалтерія.Право.Податки.Консультації.
№49.
С.64
Поляков Б. Банкротство как институт хозяйственного права
// Предпринимательство , хозяйство и право
№9.
С.13
100
Посылкина О
. Проблемы банкротства предприятий. //
Бизнес
информ.
1998.
№6.
С.28
101
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.
Современный экономический словарь.
е изд.,
перераб. и доп .
М.: ИНФРА
М, 2005.
480 с.
102
Редченко К.є. Стратегічний ан
аліз у бізнесі: Навч.
посібник. Видання 2
ге, доповнене.
Львів: “Новий Світ
2000”, 2003.
272с.
103
Романюк О.П. Методи економіко
статистичного аналізу:
Навч. посібник.
К.: Вид
во УАДУ, 1997.
144 с.: іл.
104
Руденко Л.В., Подольська В.О., Яріш О.В. Аналіз
фінансово
госпо
дарської діяльності підприємства.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних
закладів.
К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000.
422с.
105
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия.
е изд., перераб. и доп.
Минск: ООО
овое знание”, 1999.
688с.
106
Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной
деятельности: Учеб.пособие.
М.: ИНФРА
М, 2005.
281 с.
Савицкая Г.В. Анализ эффективности деятельности
предприятия:
методологические аспекты / Г.В.Савицкая .
М.: Новое знание, 2003.
160с.
108
Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и
разработка инвестиционных проектов.
Учебное
пособие.
К.: Абсолют
В, Ольга, 1999.
304 с.
109
Скворцов Н.Н. Как избежать банкротства предприятия?
От выживания к процветанию
К.: Будівельник.1995.
3с.
110
Статистика финансов: Учебник / Под ред. проф.
В.Н.Салина.
М.: Финансы и статистика, 2000.
816 с.:
ил.
111
Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз: Навч.
посібник
К.: Центр навчальної літератури, 2006.
224 с.
112
Столяров Г.С., Ємшанов Д.Г., Ковт
ун Н.В. АРМ
статистика: Навч. посібник.
К.: КНЕУ, 1999.
268 с.
113
Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності
промислового підприємства.
Львів: ЛБє НБУ, 2000.
485 с.
114
Третяк О. Про проблему банкрутства підприємств //
Економіка України
2000.
№2.
С.46
115
Терещенко О.О. Фiнансова санацiя та банкрутство
пiдприємств: Навч. посiбник / О.О. Терещенко .
Iрпiнь
: КНЕУ, 2000.
412 с.
116
Терещенко О.О. Антикризове управління фінансами
підприємств.
Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічн
их наук:
Київ, 2005.
40 с.
117
Тітов М.I. Новий закон про банкрутство: проблеми
застосування // Право України.
№8.
С.95
118
Тинний I. Становлення iнституту банкрутства
пiдприємств в Українi // Фiнанси України.
№8.
с.40
119
Ульянченко, О.В. Дослiдження операцiй в економiцi :
Пiдручник / Ульянченко, О.В.
Х., 2003.
569 с.
120
Уткин Э.и. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов.
М.: Издательство "Зерка
ло",
320 с.
121
Фастовець А.А. Стратегія фінансової стабілізації
осподарюючих суб'єктів споживчої кооперації України
// Науковий Вісник ПУСКУ.
№1.
С. 94
122
Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. єнвестознавство: Підручник/
За наук. ред. В.Г.Федоренка.
К.: МАУП, 2000.
408 с.:
іл.
123
Фінансова звітність
основний ін
струмент для прийняття
рішень // Матеріали презентації: Корпоративне
управління в Україні.
Киів, 2003.
78 с.
124
Фінансово
економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю.,
Римар М.В., Биць М.Т. та ін. Під заг. ред.. П.Ю. Буряка,
М.В.Римара
К.: ВД «Професіона
л», 2004.
528 с.
125
Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник : / За
ред.. Проф.. Г.Г. Кірейцева .
Київ:ЦУЛ, 2002.
496 с.
126
Финансовый менеджмент / Е.С.Стоянова, Т.Б.Крылова,
И.Т.Балабанов; Под. Общ. Ред.Е.С.Стояновой. 5
е изд.,
перераб. И доп. М.: Персп
ектива, 2002.
127
Финансово
кредитный энциклопедический словарь/ Под
.ред.
А.Г.Грязновой.
М.: Финансы и статистика,2002.
1168 с.
128
Фишмен Дж., Пратт Ш., Гриффит К., Уилсон К.
Руководство по оценке бизнеса. /Пер. с англ.
Л.И.Лопатников.
М.:ЗАО „КВИНТО
КОНСАЛТИ
НГ”.
388с.
129
Фокіна Н.П. Методика виявлення загрози банкрутства за
оцiнкою показникiв фiнансового стану // Актуальнi
Проблеми Економiки.
№7.
С.56
130
Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств
промислових пiдприємств // Актуаль
нi Проблеми
Економiки.
№2.
с.76
131
Хелферт Э. Техника финансового анализа. /Пер. с англ./
Под ред. Л.П. Белых
М.: Аудит. ЮНИТИ, 1996.
663с.
132
Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского
учета.
М.: Финансы и статистика, 1997.
576 с.
133
Чиркин А.Н. Оценка бизнеса. Вопросы теории. Курс
лекций по оценке бизнеса:
Киев, 2002.
85 стр.;ил.
134
Черняк О.I. Виявлення ознак неплатоспроможностi
пiдприємства та можливого його банкрутства
//Статистика України.
№4.
С.87
135
Шеремет А.Д.Метод
ика финансового анализа : Учеб.
пособие / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев .
е изд., перераб. и доп .
М.: Инфра
М , 2002.
208 с.
136
Экономический анализ деятельности предприятий и
объединений: Учебник/ Под ред. С.Б.Барнгольца и
Г.М.Тация.
е изд.
М.: Финансы и статистика,1981.
488 с.
137
Экономическая энциклопедия /Под ред. Абалкина Л.И.
М.: серия «Экономика», 1999.
1054 с.
138
Економіка підприємства: Підручник /За ред.
С.В.Покропивного.
ге вид., перероб. та доп.
К.:
КНЕУ,2001.

Приложенные файлы

  • pdf 1014984
    Размер файла: 719 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий