Методичка част1 Економіка праці і соціально тру..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКАЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО
-
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдо проведення практичних занять з курсу

”Економіка праці та соціально
-
трудо
ві відносини


для студентів
заочної форми навчання

напрямків підготовки 6.05010
3
,
6.05010
4
, 6.05010
7
, 6.05010
8, 6.050109

Частина 1Затверджено

на засіданні кафедри економіки

підприємства та інвестицій
.

Протокол №
2 від 11.06.20
11
р.


Львів
-
2011


Економіка праці та соціально
-
трудові відносини
: Методичні вказівки до
проведення практ
ичних занять з курсу “Економіка праці та соціально
-
трудові
відносини
” для студентів
заочної форми навчання напрямків підготовки
6.050102, 6.050103, 6.050104, 6.050107.

Ч
астина 1 /Укл.: Крет І.З.,
канд.екон.наук, доц., Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц., Войцеховська
В.В., канд.екон.наук, ст.викл., Симак А.В., канд
.екон.наук, ст.викл
., Зариц
ь
ка
О.Л., канд.екон.наук, асист., Водянко Х.Я., аспірант.

˗ 2
4 с., № 3710 ві
д
06.10.2011 р.Укладачі

Крет І.З., канд.екон
.наук, доц.,


Клімковський М.І., канд.екон.наук, доц.,


Войцеховська В.В., канд.екон.наук, ст.викл.,


Симак А.В., канд.екон.наук, ст.викл.,


Зарицька О.Л., канд.екон.наук, асист.,


Водянко Х.Я., аспірантВід
повідальний за випуск

Козик В.В., канд.екон.наук, проф
.
Рецензенти

Скворцов І.Б., д.е.н., проф.


Алєксєєв І.В
.,
д.е.н., проф.
3

ВСТУП


Праця


основа життєдіяльності і розвитку людського суспільства. Зміст і
характер праці залежать від ступеня розвитку

продуктивних сил та суспільних
відносин. В умовах становлення і функціонування ринкової економіки,
різноманітності форм власності великого значення набуває вивчення проблем
продуктивності, вдосконалення оплати праці, організації і нормування,
поліпшення п
ланування трудових показників.

Економіка праці

й соціально
-
трудові відносини


це наука про працю.
Праця відіграє важливу роль у розвитку людсько
го суспільства й людини.
Праця


це доцільна, свідома, організована діяльність людей, спрямована на
створення м
атеріальних та духовних благ, необхідних для задоволення
суспільних і особистих потреб людей. Процес праці містить три основні
моменти: доцільну діяльність людини, тобто власне працю; предмет праці, на
який спрямована праця; засоби праці, за допомогою котр
их людина впливає на
предмет праці.

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і
практичних знань із питань регулювання соціально
-
трудових відносин, оплати
праці, стимулювання оптимального використання ресурсів та підвищення
проду
ктивності, ефективності праці, планування праці. Предметом навчальної
дисципліни є праця, стосунки між людьми в процесі трудової діяльності,
розвиток та використання трудового і творчого потенціалу працівників,
підвищення ефективності й дохідності праці та

рівня її оплати.

Завдання дисципліни:

-

висвітлення теоретичних аспектів сучасних проблем економіки
праці;

-

формування у студентів практичних навичок та вмінь до управління
працею;

-

розвиток здібностей до науково
-
дослідницької діяльності,
самостійності і від
повідальності у роботі;

-

формування професійних здібностей у майбутніх фахівців щодо
розв’язання проблем економіки праці.


4

Завдання і методичні рекомендації для проведення

практичних занять


Практичне заняття № 1

Тема
:

“Моделювання оптимального використання

ресурсів”


Завдання
.
Комбінат будівельних конструкцій має змогу випускати 8 видів
панелей перекриття. Запаси ресурсів, норми їх витрат на одиницю продукції і
ціни наведені в табл.1.1.

Таблиця 1.1

Ресурси

Витрати ресурсів на одиницю продукції, т/шт.

Запаси

ресурсів

1

2

3

4

5

6

7

8

Цемент, т

0,3

0
,
4

0
,
4

0,3

0,2

0,2

0,3

0,3

4000+10
N
*

Сталь, т

0,1

0,1

0,1

0,2

0,3

0,1

0,2

0,3

1500+20
N

Гравій, т

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,5

0
,
4

0,2

2500+30
N

Робоча сила,

Л
юд
-
год.

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

3000+20
N

Ціна о
диниці
продукції,
грн.

350+
N

420+
N

500+
N

450+
N

600+
N

400+
N

480+
N

490+
N*

Примітка
:

Nостання цифра залікової книжки.


На основі даних табл.1.1 необхідно
:

1)

скласти економіко
-
математичну модель задачі за критерієм
максимізації доходу
;

2)

визначити оптимальн
ий план задачі
;

3)

зробити аналіз використання ресурсів
;

4)

провести аналіз моделі на стійкість
;

5)

дослідити доцільність залучення у виробництво 10
N

т гравію за ціною
100 грн. за 1т
;

6)

визначити, за якої ціни буде вигідно випускати 7
-
й вид продукції.


При виконанні
завдання для пошуку оптимального розв’язку і аналізу
моделі на чутливість використати стандартні засоби системи
EXCEL
.


Основні теоретичні положення і методичні рекомендації для
виконання завдання

В загальному випадку задача оптимального використання ресу
рсів може
бути сформульована наступним чином.


5

Підприємство має у своєму розпорядженні
m

видів ресурсів і може
використати їх для виробництва
n

видів продукції. Відомі ціни на продукцію
кожного виду, запаси ресурсів і норми витрат ресурсів на одиницю продук
ції.
Потрібно скласти такий план випуску продукції, за якого буде забезпечено
отримання максимального доходу.

Позначимо
:
запас і
-
го виду ресурсу
;
ціна одиниці продукції
j
-
го виду
;
витрати

і
-
го виду ресурсу на виробництво одиниці
j
-
го
виду продукції
;
плановий обсяг випуску продукції
j
-
го виду.

Математична модель задачі має такий вигляд
:

,

(1.1)

,

,

(1.2)

,

.

(1.3)

Елементи наведеної вище економіко
-
математичної моделі мають такий
зміст
:


(1.1)


цільова функція, яка визначає величину доходу за умови
дотримання обмежень (1.2) і (1.3)
;


(1.2)


система обмежень на використан
ня ресурсів ( ресурсу не можна
використати більше, ніж його є в запасі )
;


(1.3)


обмеження на невід’ємність змінних.


Microsoft

EXCEL

як інструмент вирішення задач вибору
оптимальних рішень


Реалізація економіко
-
математичних моделей, які використовують д
ля
вироблення оптимальних управлінських рішень, вимагає використання
сучасних програмних продуктів. Одним з найрозповсюдженіших засобів
розв’язання задач пошуку оптимальних рішень слугує система
Microsoft

EXCEL
.


6

Більшість практичних завдань, які запропонов
ано для освоєння
дисципліни і наведено у методичних вказівках, зводяться до моделей
лінійного і цілочислового програмування.

Процедуру пошуку оптимальних рішень за допомогою табличного
процесора
EXCEL

розглянемо на прикладі задачі лінійного програмування
:


,

;

;

;

.


Для знаходження оптимального розв’язку скористаємося стандартними
засобами системи
EXCEL
.

Першим етапом розв’язування задачі лінійного програм
ування за
допомогою системи
EXCEL

є створення на екрані форми для задання умов
задачі. Типовим прикладом форми наведеної вище моделі слугує рис.1
.1
.


Коефіцієнти ЦФ, границі змінних, поле результатівімя

х1

х2

х3

х4
значення
ниж. гран.

Ц
Ф

напр.


верх.гран
коеф. ЦФ
Обмеження


ліва

част.

знак

права част.

1
-
е обмеження
2
-
е обмеження
3
-
е обмеження
Рис.
1.
1. Приклад екранної форми для задання умов задачі


Для задання адрес значень невідоми
х, цільової функції і обмежень задачі
потрібно викликати діалогове вікно
Поиск решения

(
Сервис
,
Поиск
решения...
) (рис.
1.
3).

Модифікацію, вилучення і додавання обмежень задачі можна здійснити у
діалоговому вікні
Добавление ограничений

(рис.
1.
4), яке розгор
тається після
натискання кнопки
Добавить

у діалоговому вікні
Поиск решения
.


7

Розв’язування задачі вимагає використання діалогового вікна
Параметр
ы
поиска решений

(
кнопка
Параметры

у вікні
Поиск решения
), в якому
вказують умови пошуку оптимального рішення (р
ис.
1.
5).

Встановлення прапорця
Линейная модель

і натискання кнопки
ОК

повертає користувача у вікно
Поиск решения
. Натискання кнопок

Выполнить

і
ОК

у вікні
Поиск решения

після виконання описаних вище кроків
забезпечить розв’язування задачі симплексним метод
ом (рис.
1.
6). Якщо умови
задачі сумісні, то на екрані з’явиться діалогове вікно
Результаты поиска

решений

(рис.
1.
7).

Після створення форми необхідно задати обмеження і цільову функцію
задачі (рис.
1.
2).Рис.
1.
2. Формування умов вихідної задачіРис.
1.
3. Діалогове вікно
Поиск решения8


Рис.
1.
4. Діалогове вікно

Добавление ограничения


(Приклад
завдання

другого обмеження вихідної задачі)


Рис.
1.
5. Діалогове вікно
Параметры поиска решения


Коефіцієнти ЦФ, границі змінних, пол
е результатів


імя

х1

х2

х3

х4Значення

0

1,8519

9,4444

0

94,25925925

мах

ниж. гран.

ЦФ

напр.

верх.гранкоеф. ЦФ

4

5

9

1
Обмеження


ліва част.

знак

права част.

1
-
е обмеження

2

3

1

2

15

=

15

2
-
е обмеження

7

5

3

2

37,59259259


=

120

3
-
е обмеження

3

3

10

15

99,99999999

=

100

Рис.
1.
6. Оптимальний план і значення цільової функції задачіРис.
1.
7. Діалогове вікно
Результаты поиска решений


9

За допомогою цього діалогового вікна можна отримати звіти трьох типів:


звіт

про результати розв’язку задачі;


звіт про аналіз моделі на стійкість;


звіт про межі зміни невідомих задачі.

Звіт про результати розв’язку задачі подано у табл.
1.
2. Він містить таку
інформацію:


адреси кліток, які містять значення параметрів моделі;


початк
ове і оптимальне значення цільової функції;


значення початкового базового і оптимального плану.

Графа
Формула

містить залежності, що описують обмеження задачі.
Величини використання і залишку ресурсів наведені відповідно у графах
Значение

і
Разница
. Якщо
ресурс використовується повністю, то у графі
Состояние

вказують

связанное

, у противному випадкуне связан

.

Результати аналізу моделі на стійкість (табл.
1.
3) містять таку інформацію:


результат розв’язку задачі;


граничні значення зміни коефіцієнтів ціл
ьової функції, при яких
значення оптимального плану не зміняться;


додаткові двоїсті оцінки (графа
Редуц. стоимость
), які вказують, на
скільки змінюється значення цільової функції при “примусовому” збільшенні
значення змінної на одиницю;


значення двоїстих о
цінок для оптимального плану;


величини використання ресурсів;


значення приросту ресурсів, при яких базис (набір змінних), що формує
оптимальний план, залишається незмінним.

Звіт про межі зміни невідомих задачі показаний у табл.
1.
4 і, крім
оптимального план
у і значення цільової функції, містить межі зміни невідомих,
що входять в оптимальний план, за яких зберігається структура оптимального
розв’язку.

Задачі оптимізації, для яких накладається умова цілочисловості змінних,
мають назву задач цілочислового прогр
амування. В системі
Microsoft

EXCEL

задачі цілочислового програмування розв’язуються аналогічно до задач
лінійного програмування. Основна відмінність полягає у створенні екранної
форми для задавання вимог цілочисловості. Якщо накласти на всі змінні
розгля
нутої вище задачі умову цілочисловості, то екранна форма набуде
вигляду, показаного на рис.
1.
8.

Після цього технологія отримання цілочислових розв’язків така ж сама, як
і технологія отримання неперервного розв’язку (розв’язку задачі лінійного
програмування
).

Результати розв’язування цілочислової задачі показані на рис.
1.
9.


10

Для аналізу оптимального рішення задач цілочислового програмування
допускається видача лише одного звіту


Отчет по результатам
.

Таблиця
1.
2

Звіт про результати розв’язку задачі

Целевая я
чейка (Максимум)

Ячейка

Имя

Исходно

Результат

$F$4

значення

0

94,25925926

Изменяемые ячейки

Ячейка

Имя

Исходно

Результат

$B$4

значення х1

0

0

$C$4

значення х2

0

1,851851852

$D$4

значення х3

0

9,444444444

$E$4

значення х4

0

0


Ячейка

Имя

Значение

Ф
ормула

Статус

Разница

$F$11

1
-
е обмеження
ліва част.

15

$F$11=$H$11

связанное

0

$F$12

2
-
е обмеження
ліва част.

37,59259259

$F$12=$H$12

не связан.

82,40740741

$F$13

3
-
е обмеження
ліва част.

100

$F$13=$H$13

связанное

0

$B$4

значення х1

0

�$B$4=$B$5

св
язанное

0

$C$4

значення х2

1,851851852

$C$4>=$С$5

не связан.

1,851851852

$D$4

значення х3

9,444444444

�$D$4=$D$5

не связан.

9,444444444

$E$4

значення х4

0

�$E$4=$E$5

связанное

0


Таблиця
1.
3

Звіт про аналіз моделі на стійкість

Ячейка

Имя

Редуц.

стоимос
ть

Редуц.

стоимость

Целевой

коэффициент

Допустимое

увеличение

Допустимое

уменьшение

$B$4

значення х1

0

-
0,1481

4

0,148

1,000E+30

$C$4

значення х2

1,851851852

0,0000

5

22,000

0,235

$D$4

значення х3

9,444444444

0,0000

9

7,667

1,333

$E$4

значення х4

0

-
12
,9259

11

12,926

1,000E+30


Ячейка

Имя

Результ.

значение

Теневая

цена

Ограничение

правая часть

Допустимое

увеличение

Допустимое

уменьшение

$F$11

1
-
е обмеження
ліва част.

15

0,8519

15

54,268293

5

$F$12

2
-
е обмеження
ліва част.

37,592592
59

0,0000

120

1E+30

82,40740741

$F$13

3
-
е обмеження
ліва част.

100

0,8148

100

50

85


11

Таблиця
1.
4

Звіт про межі зміни невідомих

Ячейка

Целевое имя

Значение

$F$4

значення

94,25925926


Ячейка

Изменяемое

имя

Значение

Нижний

предел

Целевой

результат

Верхний

предел

Целевой

резу
льтат

$B$4

значення х1

0

0

94,25925926

0

94,25925926

$C$4

значення х2

1,851851852

0

85

1,851851852

94,25925926

$D$4

значення х3

9,444444444

0

94,25925929

9,444444444

94,25925926

$E$4

значення х4

0

0

94,25925926

0

94,25925926


Коефіцієнти ЦФ, границі з
мінних, поле результатів


І
мя

х1

х2

х3

х4значенняниж. границя

ЦФ

напр.

верх
. границяцілочисельність

ціле

ціле

ціле

цілекоеф
. ЦФ
Обмеження


ліва част.

знак

права част.

1
-
е обмеження
2
-
е обмеження
3
-
е обмеження
Рис.
1.
8. Приклад екранної форми для задавання умов задачі цілочислового
програмування


Коефіцієнти ЦФ, границі змінних, поле результатів


І
мя

х1

х2

х3

х4значення

0

8

7

0ниж. гран.

0

0

0

0верх.гранцілочисельність

ц
іле

ціле

ціле

ціле

ЦФ

напр.

коеф. ЦФ

4

5

9

11

103

мах


Обмеження


ліва част.

знак

права част.

1
-
е обмеження

1

1

1

2

15

=

15

2
-
е обмеження

7

5

3

2

61

=

120

3
-
е обмеження

3

3

10

15

94

=

100

Рис.
1.
9. Оптимальний план і значення цільової функції
задачі


цілочислового
програмування


12

Практичне заняття № 2

Тема
:


Аналіз ринку праціНа макроекономічному рівні на ринок праці має вплив чисельність
без
робітних, інфляційні процеси. Зі

зростом інфляції зростає чисельність
безробітних. Це, в свою чергу, п
риводить до падіння ВНП. Цю залежність
дослідив вчений економіст Оукен і вивів її у законі, що носить його ім’я. За
цим законом


якщо реальний ВНП скорочується на 2,5 відсотки щодо
потенційного рівня, то показник безробіття збільшується на 1 відсоток.

Між
народна організація праці


спеціалізована установа організації
об’єднаних націй, що була створена урядами різних країн для підтримки
міжнародного співробітництва у справі забезпечення миру у всьому світі.
Першочерговим завданням МОП є боротьба з бідністю
і безробіттям,
забороною дитячої праці.

Відповідно до стандартів МОП все населення країни віком від 15 до 70
років поділяється на дві великі групи: економічно активне населення (ЕАН) та
економічно неактивне населення (ЕНН).

Економічно активне населення

(ЕА
Н)


це та частина населення, віком від
15 до 70 років, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї
робочої сили на ринку праці. Кількісно ЕАН складається з чисельності
зайнятих економічною діяльністю і чисельності безробітних.

Зайнятіекон
омічною діяльністю


особи у віці від 15 до 70 років, які:

-

працювали впродовж обстежуваного тижня хоча б 1 годину за наймом
за винагороду в грошовому або натуральному виразі; працювали індивідуально
на власному підприємстві або в окремих громадян;

-

працювал
и впродовж 30 годин на тиждень безоплатно на підприємстві,
у бізнесі, що належить будь
-
кому з членів домогосподарства або в особистому
селянському господарстві з метою реалізації продукції, що вироблена
внаслідок цієї діяльності;

-

були тимчасово відсутні на

роботі, тобто формально мали робо
че місце,
власний бізнес, але не

працювали впродовж обстежуваного періоду з
незалежних від них обставин (хвороба, відпустка, сезонний характер роботи).
Зайняті за цією методикою вважаються особи незалежно від того була у н
их
постійна, тимчасова, сезонна чи випадкова робота.

Безробітніособи у віці від 15 до 70 років (як зареєстровані, так і
незареєстровані у державній службі зайнятості). Це ті, хто не має оплачуваної
роботи, активно її шукає, намагається організувати влас
ну справу та готовий
найближчим часом приступити до роботи. До безробітних належать особи, що

13

знайшли роботу, але ще не працюють, а також навчаються за направленням
державної служби зайнятості.

Економічно неактивне

населення

(ЕНН)


це особи у віці від 15
до 70
років, які не можуть бути класифіковані як зайняті або безробітні:

-

учні, студенти, слухачі, курсанти денної форми навчання;

-

особи, які одержують пенсії за віком або на пільгових умовах, за
інвалідністю;

-

особи, які зайняті в домашньому господарстві, в
ихованні дітей, догляді
за хворими;

-

особи, які зневірились знайти роботу і припинили її пошуки та особи,
які не мають бажання та необхідності працювати.

Безробіття


це стан частини населення, що становить безробітних. Цей
стан виникає за різних процесів,
що протікають у економіці країни, і мають
вплив на рівень безробіття.

В періоди спаду економіки зростає безробіття через невідповідність між
сукупним попитом та сукупною пропозицією робочої сили. Попит на працю
вищий за її пропозицію. Тоді говорять про зро
стання
циклічного
безробіття.

Коли є невідповідність між попитом та пропозицією робочих місць у
певній галузі, певних професій


маємо справу зі
структурним

безробіттям.

Фрикційне

безробіття виникає внаслідок постійного руху населення між
регіонами і видам
и праці, та внаслідок стадійності життєвого циклу
підприємств.

Сезонне

безробіття зумовлене сезонними коливаннями довкілля,
неможливістю виконувати ті чи інші роботи у конкретний сезонний період
(сезон дощів та засухи, осінньо
-
зимових, весняно
-
літніх періо
дів і т. д.).

Ріст чи спад безробіття визначають через динаміку
рівня безробіття

(
)
-

відношення числа безробітних (
) до чисельності економічно активного
населення (
) у відсотках:

.

(
2.
1
)

Важливим для аналізу ст
а
ну ринку праці є показник рівня зайнятості.
Рівень зайнятості
(
) визначають через відношення числа зайнятих (
) до
загальної чисельності економічно активного населення (
) та економічно
неактивного населення (
) у відсотках:

.

(2.
2
)

Середній рівень заробітної плати

(
)


це розмір місячного (річного)
заробітку за свою працю одного працюючого, визначається ма
сою оплаченої у

14

грошовій та натуральній формі роботи всіх зайнятих у конкретному періоді
розділеною на їх чисельність.

Рівноважний рівень заробітної плати (
)

виникає при рівновазі на
ринку праці між попитом та пропозицією праці.

Розглянемо деяку ситуацію на ринку праці при допомозі графічної моделі
залежності між попитом та пропозицією.

Нехай у довільній країні попит та пропозиція на ринку праці
задовольняють криві, що зображені на
рис
.
2.
1. Для спрощення аналізу криві на
малюнку
представлені у вигляді прямих відрізків (у аналізованому нами
проміжку на осі трудових ресурсів). Продовжимо відрізки прямих до перетину
з віссю середнього рівня заробітної плати.Рис.
2.
1 Аналіз кривих попиту та пропозиції


Lкількість
трудових ресур
сів, млн. осіб;

OK


чисельність економічно активного населення;

OM


чисельність зайнятого населення за ринкової рівноваги;

K
чисельність економічно неактивного населення;

RQ


вимушене безробіття;

MK


добровільне безробіття за ринкової рівноваги;
середній рівень заробітної плати, грн./осіб;

OA


допомога по безробіттю;

ON


середньозважений рівень заробітної плати,
, грн./осіб;

OP


рівень заробітної плати, нижчий від середньозваженого;

OTрівень заробітної

плати, вищий від середньозваженого.


15

Розглянемо наступні ситуації, що можуть мати місце на ринку праці:
;
;
.

Дані для аналізу зведемо у наступній таблиці.

Таблиця

2.1

Ситуації

Показники

Ситуація
1

Ситуація 2

Ситуація 3
Зайняті, млн. осіб

OM

PZ

TR

Вимушено безробітні, млн. осіб

-

-

RQ

Добров. безробітні, млн. осіб

MK

ZK
''

QK
'''

Рівень безробіття, %

100*MK/OK

100*ZK
''
/OK

100*
R
K
'''
/
OK

Рівень зайнятості, %

100*OM/(OK+
K→)

100*PZ/(OK+
K→)

100*TR/(OK+
K→)

Вигоди найманців, млн. г.о./міс.

Пл.фіг. NEA

Пл.фіг. PZA

Пл.фіг. TRFA

Вигоди роботодавців, млн.
г.о./міс.

Пл.фіг. BNE

Пл.фіг. PZCB

Пл.фіг. TRB

Вигоди нації, млн. г.о./міс.

Пл.фіг.
AEB

Пл.фіг. AZCB

Пл.фіг. AFRB


При виконанні роботи слід використовувати наступні правила: вигоди
найманців


це площа фігури, яка знаходиться вище лінії пропозиції
S
, нижче
ставки заробітної плати, що панує на ринку на відрізку реально зайнятих
робочих м
ісць. Вигоди роботодавців


площа фігури, що знаходиться нижче
лінії попиту
D
, вище ставки заробітної плати, що панує на ринку на відрізку
реально зайнятих робочих місць. Вигоди нації


площа двох попередніх фігур.

Для виконання завдання:

Криву попиту визн
ачати за рівнянням прямої:

.

Криву пропозиції визначати за рівнянням прямої:

.

значення
a
D
,
b
D
, a
S
,

b
S

варіанту наведені в таблиці
нижче
:

Таблиця
2.
2

Дані для розрахунку за в
аріантами завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a
D

-
0,01

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

-
0,01

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

b
D

2000

2100

2200

2300

4000

2400

2500

2600

2700

2200

a
S

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

b
S

100

150

200

250

0

300

350

400

45
0

0

Варіант

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

a
D

-
0,04

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

-
0,01

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

b
D

2500

2600

2700

2800

2500

2900

3000

3100

3200

2800

a
S

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

b
S

400

150

200

250

0

300

350

400

450

0


16

Варіант

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

a
D

-
0,01

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

-
0,01

-
0,02

-
0,03

-
0,04

-
0,05

b
D

3000

3100

3200

3300

2000

3400

3500

3600

3700

2500

a
S

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

b
S

100

150

200

250

0

300

350

400

450

0


Чисе
льність економічно активного населення для варіантів 12;16; 22;
-

60
млн. осіб, для решти варіантів


50 млн. осіб
;

6, 7, 8, 21


75 млн. осіб.

Чисельність економічно неактивного населення


15 млн. осіб

Необхідно визначити

чисельність зайнятих, вимушено б
езробітних,
добровільно безробітних, рівень зайнятості, рівень безробіття, вигоди
найманців, вигоди працедавців та нації в цілому за ситуації на ринку праці при:

1.

;

2.


(коефіцієнти для зниження заробітної плати, що пану
є на
ринку


0,8; 0,85; 0,9);

3.


(коефіцієнти для підвищення заробітної плати, що панує на
ринку


1,1; 1,15; 1,2;).

Порівняти отримані результати.

В розрахунковій роботі не враховується міграція робочої сили.


17

Практичне заняття № 3

Тема
:

“Вплив міжнародної міграції робочої сили на внутрішні ринки праціСучасні міжнародні економічні відносини (МЕВ) нерозривно пов'язані з
такими поняттями, як міграція, імміграція, еміграція, рееміграція населення.
Під цими поняттями розуміють:міграція

ід лат. migratio


переселення, переміщення)


переміщення
через кордон;імміграція
(від лат. immigrare


вселяюся)


це в'їзд в країну на постійне
або довготривале проживання громадян іншої країни;еміграція
(від лат. emigrare


виселення)


переселення г
ромадян в іншу
країну на постійне або довготривале тимчасове проживання;рееміграція


це виїзд іммігрантів з країни імміграції або повернення
емігрантів на батьківщину.

Міжнародна (зовнішня) міграція існує в різних формах: трудовій,
сімейній, туристичній,

тощо. Провідна роль у МЕВ належить трудовій
міграції, так званій міжнародній міграції робочої сили. Під цим поняттям
розуміють переміщення найманих працівників через кордони в пошуках
роботи. Це стихійний процес розподілу трудових ресурсів між національн
ими
ланками світового господарства. Економічною основою його є відчуження
безпосередніх виробників від засобів виробництва, взаємозв'язаність країн та
нерівномірність їх соціально
-
економічного розвитку.

В результаті міграції робочої сили сформувався
світов
ий ринок праці,
пропозиція робочої сили на якому залежить від ситуації на
внутрішніх ринках
праці країн
-
експортерів і країн
-
імпортерів робочої сили.

Розширення міграції спричинило появу в країнах

імміграції двох ринків
праці


для робітників


громадян дан
ої країни та для іноземних робітників.
Другий з цих ринків формується значною мірою за рахунок нелегальної
міграції. Проте, незважаючи на всі зусилля, заборонити нелегальну міграцію
повністю не вдалося жодній з країн.

Наслідки міжнародної трудової міграці
ї.

Вплив міграційних процесів на країни імміграції та еміграції є
багатоаспектним.

Наслідки для країн імміграції.

1.

Країни імміграції мають суттєві вигоди від підготовки спеціалістів
іншими країнами. Так, за сучасними оцінками, чиста вигода для країни, що
пр
иймає, від залучення одного "середнього" вченого
-
гуманітарія становить 230
тис. дол. США, вч
еного у галузі суспільних наук235 тис. дол., інженера


253 тис. дол., лікаря


646 тис. дол.


18

2.

Фірми країн імміграції мають економію як за рахунок нижчої оплати
праці іммігрантів, так і за рахунок того, що праця іноземних робітників дає
змогу знизити загальний рівень заробітної плати.

3.

Робітники
-
емігранти сприяють омолодженню структури трудових
ресурсів країн імміграції.

4.

Грошові перекази емігрантів на батьківщину с
прияють розширенню
реалізації товарів країн імміграції за кордоном.

Разом з тим наплив робітників з
-
за кордону ускладнює проблему
зайнятості в країні, негативно впливає на економічне становище місцевих
працівників. Поряд з економічними, виникають соціальні
, культурні, правові та
інші проблеми.

Наслідки для країн еміграції.

Для країн еміграції повернення досвідчених кваліфікованих робітників
після роботи за кордоном сприяє розвитку національної економіки. Для деяких
з цих країн грошові перекази емігрантів є
основним джерелом валютних
надходжень, яке перевищує надходження валюти від експорту товарів.
Водночас еміграція завдає шкоди країнам, оскільки національна економіка
втрачає наймобільнішу і, як правило, найкращу частину трудових ресурсів. Це
веде до старін
ня структури трудових ресурсів.

Серйозною є проблема реадаптації робітників, які повертаються після
роботи за кордоном і відвикли від місцевих умов праці та життя.

Особливо негативні наслідки для країн еміграції має відплив
висококваліфікованих спеціалісті
в та вчених. Тому, уряди цих країн
намагаються проводити політику гальмування такого процесу.

Економічні ефекти міграції.

Міждержавні переміщення робочої сили можуть мати різні економічні
наслідки та призводити до виникнення досить складних проблем у кра
їн
ах
-
експортерах та країнах
-
імпортерах робочої сили.

Для аналізу економічних наслідків міжнародної міграції робочої сили
скористаємося простою економічною схемою імміграції, зображеною на рис. 1,
та зробимо такі припущення:

1)

головною та єдиною причиною міжнар
одної міграції є різний рівень
середньої реальної заробітної плати у різних країнах;

2)

у світі є дві країни: країна 1 з низькими доходами та трудовими
ресурсами у розмірі
ОС,
яка є експортером робочої сили; країна 2 з високими
доходами та трудовими ресурсами

у розмірі
О'С,
яка є імпортером робочої
сили;

3)

прямі
D
1

та
D
2

показують попит на робочу силу відповідно у країні 1 та
країні 2;


19

4)

якщо міжнародної трудової міграції не існує, то обидві країни
використовують весь наявний у них запас трудових ресурсів всередин
і країн та
забезпечують середній рівень реальної зарплати у розмірі відповідно Р та Р';

5)

міжнародна міграція не веде ні до яких витрат;

6)

жодній з країн закони не перешкоджають міжнародній міграції.


а)

б)

Рис.
3.
1. Проста економічна схема імміграції:

а


кр
аїна 1; б


країна 2.

Оскільки середня реальна заробітна плата у двох країнах різна і
обмеження на вільне міжнародне переміщення робочої сили в них відсутні,
робітники з країни 1 будуть емігрувати в країну 2 доти, доки заробітна плата в
обох країнах не вст
ановиться на однаковому рівні
Р
т
.
Кількість робітників
-
емігрантів із країни 1 в країну 2 у такому випадку буде дорівнювати
FC (C'F').

Еміграція робочої сили із країни 1
буде мати такі наслідки для її
економіки:

1)

середній рівень реальної заробітної плати зро
сте з
Р
до
Р
т
;

2)

обсяг національного продукту (сума граничного продукту, створеного
робочою силою у грошовому виразі) зменшиться з
ОАВС
до
OADF;

3)

загальний фонд заробітної плати (ставки заробітної плати, помножені
на кількість працівників) зміниться з
ОРВС
до

OP
m
DF;

4)

дохід бізнесу (підприємців), який дорівнює різниці обсягу
національного продукту та загального фонду заробітної плати, зменшиться з
РАВ
до
Р
m
AD.

Імміграція робочої сили у країну 2
буде мати такі наслідки для її
економіки:

1)

середній рівень реальної з
аробітної плати впаде з
Р'
до
Р
т
;

2)

обсяг національного продукту збільшиться з
О'А'В'С'
до
O'A'D'F';

3)

загальний фонд заробітної плати зміниться з
О'Р'В'С'
до
0'P
m
D'F';


20

4)

дохід бізнесу (підприємців) збільшиться з
Р'А'В'
до
P
m
A'D'.

З погляду усього світу (обох кр
аїн) міжнародна міграція робочої сили з
країни 1 до країни 2 приведе до зростання реального обсягу національного
продукту у всьому світі з (
ОАВС

+
О'А'В'С')
до
(OADF + O'A'D'F'),
тому що
приріст національного продукту
C'B'D'F'

у країні 2 перевищує втрати
н
аціонального продукту
FDBC

у країні 1. Отже, можна зробити висновок:
усунення законодавчих бар'єрів для міжнародного руху робочої сили збільшує
економічну ефективність у всьому світі. Увесь світ виграє завдяки тому, що
люди можуть вільно переїхати до тієї
країни, де вони зможуть зробити
вагоміший внесок у світове виробництво. Міжнародна міграція дає змогу
виробляти більший обсяг національного продукту з тим самим обсягом
ресурсів.

Розглянемо вплив міграційних процесів на стан ринку праці та
макроекономічні
показники, що його характеризують, на прикладі. Трудова
міграція надзвичайно поширена у країнах, що межують але, як правило, з
різними середніми рівнями заробітної плати. Зростання пропозиції робочої
сили в країні з вищим середнім рівнем заробітної плати п
риводить до
зменшення цього рівня і зросту чисельності добровільно безробітних. Такі
зміни спостерігаються, наприклад на ринку праці у США. У Мексиці
відбуваються зворотні процеси


міграція населення Мексики у США
зумовлює зростання рівня зайнятості та се
реднього рівня заробітної плати,
зменшується кількість добровільно безробітних.

Аналізуючи стан ринку праці у цих країнах без врахування та з
врахуванням міграційних процесів, простежуючи зміщення рівноваги з точки
Е

у точку
Е
'
, можна визначити зміну серед
нього рівня заробітної плати як модуль
різниці ординат цих двох точок, та чисельність зайнятих за абсцисою цих
точок.

Визначаючи рівень зайнятості та безробіття у кожній з країн з
врахуванням міграції у формули розрахунку закладаються незмінна
чисельність
економічно активного населення у цих країнах. Такий підхід
дозволяє показати реальне зростання добровільного безробіття у США чи
збільшення рівня зайнятості у Мексиці. Треба мати на увазі, що абсциса точки
Е
'

у США враховує і зайнятих мексиканських найманц
ів, а площа фігури
вигоди найманців для США після міграції враховує вигоди як американських
найманців, так і мексиканських емігрантів, що працюють у США. Графічну
інтерпретацію сказаного подано на
рис 3.
2.

Аналіз зміни вигод нації без врахування та з враху
ванням міграції виявляє
зростання вигод для кожної країни. Площа фігури
AEE
'для США, фігури
E
'
BEдля Мексики. Це дозволяє пояснити, чому у країні (США), де під

21

впливом міграції зростає добровільне безробіття серед власного населення не
вводяться обмеж
ення щодо еміграційного процесу.

Графічна інтерпретація міграційних залежностей не можлива без деяких
обмежень та допущень:

1.

паралельний перенос кривої пропозиції з врахуванням еластичності
попиту та пропозиції на ринку праці не є коректним.

2.

модель припуска
є, що всі емігранти з Мексики будуть трудовлаштовані
і вся еміграція з Мексики є легальною.


а) США

б) Мексика

Рис.
3.
2. Дослідження міграційних процесів на прикладі США та Мексики


Для виконання завдання:

за даними таблиці
нижче

та з використанням графічного методу аналізу
попередньої роботи
необхідно визначити

чисельність зайнятих, вимушено
безробітних, добровільно безробітних, рівень зайнятості, рівень безробіття,
вигоди найманців, вигоди працедавців та нації в цілому за ситуац
ії що склалася
на ринку праці у США та Мексиці без врахування та з врахуванням міграції 10
млн. осіб працездатного населення Мексики у США
1
.


Таблиця
3.1

Дані для розрахунку за варіантами завдання

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

США

r
зпE
, тис.дол.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

D=S, млн. осіб

135

135

140

145

150

155

130

135

140

154

r
зп
, тис.дол.

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

D, млн. осіб

125

120

135

130

145

145

125

125

135

135

S, млн. осіб

175

180

185

195

195

200

175

185

185

195
1

Аналіз виконувати на графіках окремо для США та Мексики, дані для аналізу з кожного графіка звести у
таблиці, за зразок прийняти таблицю
-

Таблиця
.


22

Мексика

r
зпE
, тис.дол.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

D=S, млн. осіб

50

51

52

53

54

55

56

57

50

51

r
зп
, тис.дол.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

D, млн. осіб

45

45

47

48

49

50

52

50

40

41

S, млн. осіб

75

80

77

75

80

80

85

82

75

81


Варіант

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

США

r
зпE
, тис.дол.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

D=S, млн. осіб

130

135

140

145

150

130

135

140

145

150

r
зп
, тис.дол.

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

D, млн. осіб

120

115

120

135

130

120

120

130

140

130

S, млн. осіб

180

185

200

195

200

180

190

200

195

200

Мексика

r
зпE
, тис.дол.

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

D=S, млн.

осіб

52

53

54

55

56

50

51

52

53

54

r
зп
, тис.дол.

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

D, млн. осіб

40

43

44

45

49

45

46

45

48

40

S, млн. осіб

82

80

79

80

80

75

76

80

78

80


Варіант

2
1

22

23

24

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

США

r
зпE
, тис.дол.

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

D=S, млн. ос
іб

130

135

140

145

150

130

135

140

145

150

r
зп
, тис.дол.

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

D, млн. осіб

125

125

120

130

140

110

115

120

130

130

S, млн. осіб

180

185

200

200

200

190

190

190

200

200

Мексика

r
зпE
, тис.дол.

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

D=S, млн. осіб

55

56

57

50

51

52

53

54

55

56

r
зп
, тис.дол.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

D, млн. осіб

40

46

47

40

41

47

43

44

45

46

S, млн. осіб

85

81

87

80

86

82

83

84

80

86


ЕАН для США: 210 млн. осіб; ЕНН для США: 15 млн. осіб.

ЕАН для Мексики: 90 млн. осіб; ЕНН для Мексики: 1
5 млн. осіб.


23

Список рекомендованої літератури


1.

Економіка праці та соціально
-

трудові відносини

Грішнова Олена Антонівна Економіка праці та соціально
-

трудові
відносини
-

К.: Знання, 2006.
-

559 с.

2.

Економіка праці та соціально
-
трудові відносини

Пащенко

Іван Нікіфорович Економіка праці та соціально
-
трудові
відносини
-

Л.: Вид
-
во "Магнолія 2006", 2007.
-

260 с.

3.

Основи економіки праці

Богиня Дем`ян Петрович, Грішнова Олена Антонівна Основи економіки
праці
-

К.: Знання
-

Прес, 2000.
-

313 с.

4.

Світова економ
іка та міжнародні економічні відносини

Козик Василь Васильович, Панкова Людмила Архипівна Світова
економіка та міжнародні економічні відносини
-

Л.: Вид
-
во Держ. ун
-
ту "Львів.
політехніка", 1995.
-

160 с.

5.

Економіка праці

Лепейко Тетяна Іванівна, Шапошніко
ва Тетяна Сергіївна, Толстікова
Ольга Валентинівна Економіка праці
-

Х.: ХНЕУ, 2006.
-

232 с.

6.

Економіка праці

Карпіщенко Олексій Іванович, Прокопенко Ольга Володимирівна, Сотник
Ірина Миколаївна, Карпіщенко Тетяна Олексіївна Економіка праці
-

Суми:
Вид
-
во
СумДУ, 2002.
-

132 с.

7.

Вибрані праці : Економіка

Юхновський Ігор Рафаїлович Вибрані праці : Економіка
-

Л.: Вид
-
во Нац.
ун
-
ту "Львів. політехніка", 2005.
-

864 с.

8.

Соціально орієнтований ринок праці і проблеми його становлення

Герасимчук Володимир Іванович
Соціально орієнтований ринок праці і
проблеми його становлення
-

К.: Принт Експресс, 2000.
-

32 с.

9.

Економіка підприємства

Манів Зіновій Олексійович, Луцький Іван Михайлович Економіка
підприємства
-

К.: Знання, 2004.
-

580 с.


24

ЗМІСТ

ВСТУП

................................
................................
................................
.....................

3

1.

Практичне заняття № 1 Тема: “Моделювання оптимального
використання ресурсів”

................................
................................
.................

4

2.

Практич
не заняття № 2

Тема: “Аналіз ринку праці ”

.........................

12

3.

Практичне заняття № 2

Тема: “
Вплив міжнародної міграції
робочої сили на внутрішні ринки праці................................
...............

12
7


Список рекомендованої літератури

................................
................................
.

23

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО
-
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять з курсу


Економіка праці та соціально
-
труд
ові відносини


для студентів
заочної форми навчання напрямків підготовки 6.050102,
6.050103, 6.050104, 6.050107

Частина 1Укладачі

Крет Ігор Зиновійович,


Клімковський Марʹян Іванович,


Войцеховська
Вікторія Вікторівна,


Сим
ак Анастасія Валеріївна,


За
рицька Оксана Леонідівна,


Водянко Христина Ярославівна
Редактор

Комп’ютерне
верстання


Приложенные файлы

  • pdf 8250104
    Размер файла: 714 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий