Історія УЛ


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ Х
-
XVIII

СТ.

ПРОГРАМА

КУРСУ

Упорядники: архиєпископ Ігор Ісіченко, д
-

(
НАУ «Києво
-
Могилянська академія»
)
;
проф. Богдана Криса, д
-
р філолог. наук (Львів
ський
національний університет імені Івана Франка
);

проф. Ми
кола Корпанюк
(Переяслав
-


Обсяг і структура курсу

О
бсяг поняття «українська література» в
Х
-
Х
VIII

ст
.
Самоназви украї
нського
Мала Росія,
Україна. Книжні мов
и: церковнослов‱янська («слов‱яноруська»), книжна
українська («руська», «проста»), латинська, польська, російська.

П
еріодизація літературного процесу
. Поняття епохи
й

одологічні
засади періодизації. Стиль твору і стиль епохи. Жанри та їхня евол
юція.
Жанрово
-
стильова система.

М
іжнародний контекст української літератури.
Цивілізації європейського
візантійське коло національних культур. Місія святих Кирила і Мефодія як
чинник

залучення слов‱янських народів до візантійської цивілізації. Україна в
складі Польсько
-
Литовської держави.
Цивілізаційна позиція України
«
між
».

Церк
овні виміри побутування літературного твору. Візантійський обряд і
використовувані в ньому книги (Євангеліє, Апостол, Псалтир, Часослов,
Служе
бник
, Октоїх, Мінея, Постова і Квітна Тріоді). Незмінні та змінні частини
Гімнографічна поезія. Проп
овідництво.

Часослов і Псалтир як
навчальні книги. Дяківська
(парафіяльна) і монастирська школи
.


2

Суспільні виміри побутування літературного твору. Законодавчі книги (Руська
Правда, Литовський статут). Літописи. Місія
української
літератури після
втрати
нац
іональної

державності. Публіцистика.

Історія вивчення
Середньовіччя та Ренесансу

Роль першого видання «Слова о полку Ігоревім» (1800) та праці А.Л. Шлецера
«Нестор» (
1802
-
1805). Бібліографічні та біобібліографічні видання кінця
XVIIIпочатку ХІХ ст.

Кур
си історії
середньовічний українськ
ої літератури Михайла Максимовича
(1839), Степана Шевирьова (1846
-
1858), Івана Вагилевича (1848). Дискусія
Михайла Максимовича та Михайла Погодіна про національний характер
давньої руської літератури.
Микола Костомаров і
його дослідження полемічної
прози.

Дослідження Якоба Буркгардта «Культура Відродження в Італії» (1860).
Концепція стилю Ренесансу.

Літературне життя
X
-
XVI

ст. в історико
-
літературних курсах Омеляна
Огоновського, Сергія Єфремова, Михайла Возняка, Миколи Зе
рова. Студії
Івана Франка над творчістю Івана Вишенського.

Школа Михайла Грушевського та її вплив на визначення місця епохи
Середньовіччя в історії української літератури. Історико
-
літературні курси
Михайла Грушевського, Сергія Єфремова, Михайла Возняка, М
иколи Зерова.

Філологічна школа. Олексій Шахматов як дослідник літератури Київської Русі.
Семінарій Володимира Перетца, його методологія та значення в національній
медієвістиці. Дослідницька праця Варвари Адріанової
-
Перетц, Миколи Ґудзія,
Ігоря Єрьоміна.

Д
митро Чижевський і його вплив на вивчення східнослов‱янського
Середньовіччя

та Ренесансу
. Славістичні студії в Гарвардському університеті.
Ігор Шевченко. Едвард Кінан.

Ілля Голенищев
-
Кутузов як дослідник

3

гуманістичної культури слов‱янських народів. Полеміч
на проза в інтерпретації
радянського літературознавства. Праці Ярослава Ісаєвича з історії братського
руху та книгодрукування. Відкриття спадщини Юрія Дрогобича. Статті Вікторії
Колосової.

Західна медієвістика ХХ ст. Образ європейського Середньовіччя в пр
ацях
Умберто Еко, Жака Ле Ґоффа
, Ернста Роберта Курціуса
. Дмитро Лихачов, його
дослідження з літератури східнослов‱янського Середньовіччя. «Труд
ы Отдела
древнерусской литературы».
Російські видання пам‱яток Київської Русі.

Синтетичні курси історії українсь
кої літератури у 8 т . (1967
-
1971), у 2 т. (1987
-
1988). Праці Леоніда Махновця
, Ігоря Качуровського
. Сучасні дослідники
українського Середньовіччя

та Ренесансу
.

Популяризація поезії
XVI

ст.
Василем Яременком і Валерієм Шевчуком.


Середн
ьовіччя
(кінець
Xсередина
XV

ст.)

Візантійська спадщина
в літературному житті України

Середньовічна Україна в орбіті візантійської цивілізації. Політичні й військові
стосунки Київської Русі з Візантією (походи Аскольда і Дира, князів Олега,
Святослава). Дипломатичні угоди,

включені до Повісті временних літ.

Церковні канали культурних контактів Русі з Візантією. Кирило
-
мефодіївські
чинники виникнення
середньовічної українськ
ої книжності. Феномен
церковнослов‱янської мови. Закарпаття й Надсяння в полі діяльності
м
оравських місіонерів.

Проблема «Аскольдового хрещення». Запровадження
християнства 988 р. за князя Володимира Великого. Київська митрополія в
складі Константинопольського патріархату. Софійський кафедральний собор
Києва як загальноруський центр книжної кул
ьтури.

Посередницька роль Візантії в знайомстві Русі з духовною традицією
християнства. Константинополь
символ тяглості греко
-
римських традицій.


4

Біблія як
«
великий код
» літератури Середньовіччя. С
клад і
жанровий характер
Біблії. Старий і Новий Завіт.
Септуагінта.
І
сторія тексту Біб
лії та його
засвоєння в Україні. О
собливості функціонування біблійних текстів

в епоху
Середньовіччя
.
Чотириєвангеліє та апракосне Євангеліє.
Псалтир
.

Богослужбова поезія

(гімнографія)
, її жанри:
тропарі, кондаки, канони
, стих
ири.
Літургія, її структура, символічна мова, синтез мистецтв у чині літургії
.

Літургії
Іоана Золотоустого, Василія Велико
го, Григорія Двоєслова. Акафіст, його
структура, художня мова, ритмічна модель. Акафіст до Пресвятої Богородиці.

Патристика

як синтез
культурних традицій греко
-
римської античності й
християнства
. Олександрійська та Антіохійська богословські школи.
Каппадокійський гурток (Василій Великий, Григорій Богослов, Григорій
Нісський).
Проповідництво.
Іоан Золотоустий як проповідник.
Аскетичні тво
ри

Єфрема Сирина, Іоана Синайського, Феодора Студита.
Патерики.
«Лавсаїк»
Палладія Єленопольського,

«Луг духовний» («Лимонар»)

Іоана Мосха.

Житія святих.

Маріологічні твори (
синаксари
на свята, розповіді про чуда
Пресвятої Богородиці, про богород
ичні ікони).
Мартирії і мартирологи.
Сюжети про
вмч.
Юрія Переможця,
вмч.
Димитрія Солунського,
вмц.
Варвару,
вмц.
Катерину. «Житіє прп. Антонія Єгипетського»
свт.
Афанасія
Олександрійського і розвиток монаших житій. Святительські житія (
свт.
Миколая Мир
-
Л
ікійського).

Збірники житій

(
синаксари


прологи)
.
Симеон
Метафраст.

Хронографи.
Твори Йосифа Флавія. «Церковна історія» Євсевія
Памфила
.
«Хроніка» Іоана Малали. «Хроніка» Георгія Амартола.

«Шестодневи»

й

природничо
-
пізнавальні твори. «Шес
тоднев»
свт.
Василія
Великого. «Шестоднев» Іоана, екзарха Болгарського. Палеї.

Повісті про
Олександра Македонського, Акира Премудрого. Апокрифічні твори.

Періодизація

Раннє Середньовіччя

(до кінця Х ст.)


5

Сучасні уявлення про дописемну культуру східних слов
‱ян. Давній
український
фольклор і його провідні жанри: епос, обрядовий фольклор, казки і легенди,
паремійні жанри (прислів‱я, приказки, загадки). Фольклорні матеріали в
середньовічній українській літературі. Легенди про початок руської історії.

До
писемне ораторське мистецтво Русі, його зв‱язок із суспільним життям.
Княжі промови в тексті «Повісті временних літ». Тексти угод Русі з Візантією,
зафіксовані в літописі (912, 945 рр.) як свідчення розвиненої культури ділового
мовлення. «Руська правда».

Р
уська книжна мова («проста мова») як наслідок інтеграції українських говорів.
Проблема докириличної писемності Русі.

Епічний стиль, його відображення в перших писемних пам‱ятках.

Зріле Середньовіччя (ХІ


ХІІ ст.)

Писемний текст і форми його побутування в
княжій державі.
Князювання
Ярослава Мудрого.
Скрипторії і школи. Осередки книжної культури:
митрополича резиденція (Софійський собор у Києві), кафедральні собори,
монастирі (Києво
-
Печерський, Видубицький, Зарубський).
Проповідництво.
Рецитування тексту в о
брядових умовах (житія святих, патерики).

Монументальний стиль, його відношення до романського стилю.
Риси
монументального стилю: естетизація величного, переважний інтерес до історії,
панорамність зору, етикетність, простота стилістики, лаконізм. Заперечен
ня
художньої вигадки.

Система жанрів, її залежність від візантійських традицій і стосунки з
фольклорними жанрами. Функціональні засади утворення жанрів.

Пізнє Середньовіччя (ХІІІ


середина
XV

ст.)

Образ «золотої осені Середньовіччя» в працях Йоханна Гьойз
інґи. Суспільна
криза та її відображення в мистецтві. Катастрофа княжого Києва та перенесення
на захід центру державного й культурного життя Русі.


6

Русь і Степ. Навала ординців і зміна характеру міжнародних стосунків.
Золота
Орда.
Напрямки інтеґрування рус
ької культури в загальноєвропейськи
й
контекст. Культурна політика Польського королівства

та Великого князівства
Литовського.
Кре
вська унія (1385
).

Флорентійська унія (1439) і поділ Київської митрополії. Падіння
Константинополя

(1453)

як завершення епохи Се
редньовіччя.

«Другий
південнослов‱янський вплив».

Орнаментальний стиль, його відношення до ґотичного стилю
, його джерела і
художня самобутність. Риси орнаментального стилю: співвіднесення реальної
історії із символічною біблійною історією; алегоричний погл
яд на факти, події,
постаті і світ в цілому, який є місцем здійснення провіденційного Божого
задуму; притчевий характер багатьох оповідок, у яких закодовано моральний
смисл, християнську настанову; піднесене (анагогічне) тлумачення буття як
сакрального сми
слу, активне використання архетипної символіки у
різноманітних літературних текстах


Ораторська й учительна проза
.


Проповідництво як феномен
церковного побуту. Жанротворчі чинники.
Урочиста (епідактична) та повчальна (дидактична) ораторська проза. Жанри
«слово» і «поученіє».

«Слово
о

закон
ѣ

и благодати
» Іларіона.
Відомості про автора. Проблема жанру
та часу появи твору. Композиція. Образи і мот
иви.

Т
ворч
і
сть прп. Феодосія Печерського. Біографія автора.
Вплив прп. Феодора
Студита. Поняття про студійський устав і його запровадження на Русі.
Повчання Феодосія Печерського, проблема їхньої автентичності. Полемічне
послання до князя Ізяслава («Въпрош
аніє Изяславле князя … игумена Феодосья
Печеръскаго монастыря»), дискусії про його авторство.


7

Климент Смолятич як письменник.
Біографія,
історія боротьби за
митрополи
чий престіл
. «Посланіє … Фом
ѣ

прозвитеру»

й дискусія про
алегоричне тлумачення сакрального

тексту.

Творчість

свт. Кирила Туровського.
Відомості п
ро автора. Повчальні твори
притч
евого характеру (
«Притча о челов
ѣ
чест
ѣ
й душ
ѣ
, и о т
ѣ
леси»)
. Пропо
віді
великоднього циклу: на К
вітну неділю,
Великдень, на Томину неділю, на
неділю жінок
-
мироносиць, пр
о розслабленого, про сліпця, на Вознесіння, на
собор св. отців Нікейського собору. Художнє багатство проповідей,
використання символів і алегорій. Риторична ампліфікація. Молитви
свт.
Кирила Туровського.

«По
ученіє
» князя Володимира Мономаха.
Біографія авто
ра і використання в
творі автобіографічних елементів. Жанр і композиція. Риторична техніка.

Літературні взірці.

«Слово о погибели Рускыя земли», його залежність від літературних традицій.
Проблема написання й історичної основи твору. Образ Руської землі.

П
роповіді Серапіона.
Відомості про автора. Історичний контекст проповідей.
Образ національної катастрофи в першій проповіді

Серапіона
.
Розвиток
творчості

Серапіона

в Заліссі.

Митрополит Григорій Цамблак
.
Основні етапи життєвого і творчого шляху.

Вплив школ
и патріарха Євтимія Тирновського.

Проповіді на церковні свята
(Квітн
у

неділ
ю
, Великий четвер і Велику п‱ятницю, Вознесіння, Преображення,
Різдво Богородиці, Успіння Богородиці, Воздвиження Чесного Хреста) й дні
пам‱яті святих (Іоана Предтечі, апостолів Пет
ра і Павла, пророка Іллі, Димитрія
Солунського). Похв
альні слова митрополитові Кипріа
ну та
патріархові
Євтимію Тирновському.

Привітальні промови
папі Мартину V й отцям
Констанцького собору.
Житія
в
мч. Іоана Нового (Сучавського) й

прп.
Стефана
Дечанського
;
служби цим святим.


8

«Слово о полку
Игорев
ѣ
».

Проблема походження пам‱ятки. Історична основа
сюжету. Жанр

твору, його відношення до феодального епосу та ораторської
прози
. С
истема
персонажів. П
о
етика
, роль у ній фольклорних елементів
. Д
оля
рукопису.
Дискусі
ї про автентичність.

«Слово» («Моління») Данила Заточника. Дискусії про час написання.
Риторичні прийоми
.

Поетика.

Образ автора та
персонажів

твору.

Літописання
.

Перші київські літописи.
Спроби реконструкції «Аскольдового літопису».
Гіпотеза Олексія Шахмат
ова про перші етапи руського літописання.

«Пов
ѣ
сть временн
ы
х л
ѣ
т».
Відомості про Нестора Літописця. Вітчизняні й
зарубіжні джерела літопису. Використання фольклорного матеріалу.
Концепція
виникнення Київського князівства й княжої династії Рюриковичів. Обра
зи
князів Олега, Ігоря, Ольги, Святослава, Володимира Великого, Ярослава
Мудрого. Хрещення Русі та його цивілізаційна місія. Осуд княжих чвар і поділу
Великого князівства Київського. Структура літописного тексту.
Редакції
«Пов
ѣ
ст
и

временн
ы
х л
ѣ
т».

Київський

літопис.
Видубицький монастир як новий центр літописання.
Джерела Київського літопису. Історичні й географічні виміри сюжетів
літопису. Опис протистояння Русі й Залісся, Русі й Степу. Хронологія династії
Рюриковичів. Похід князя Ігоря Святославича на поло
вців 1185 р. в Київському
літописі.

Галицько
-
Волинський літопис. Р
еконструкція історії написання. Історія
нащадків Романа Мстиславича в літописному сюжеті. Король Данило
Галицький


центральний персонаж літопису. Стуруктура

літопису
. Опис
протистояння Русі

й держави Чінгізідів. Фольклорний матеріал у літописі
(
легенда

про євшан
-
зілля).

Іпатіївське літописне зведення («Руський літопис»).
Час і місце укладання.
Списки. Рукопис, збережений в Іпатії
в
ському монастирі в Костромі.


9

Літописання у Великому князівстві

Литовському.

Литовсько
-
руські
(західноруські) літописи та їхні списки. Використання досвіду київського
літописання для інтерпретації історії роду Ґедиміновичів.
Українська тематика
в літописах.

Житійна

література

Ж
итія с
вв. Бориса і Гліба.
Подієва основа

сюжету. Мотиви канонізації
загиблих синів Володимира Великого. «Сказан
іє

о Борис
ѣ

в Гл
ѣ
б
ѣ
»: проблема
авторства, особливості втілення сюжету, використання документального
матеріалу. «Ч
теніє

о Борис
ѣ

в Гл
ѣ
б
ѣ
» Нестора Літописця: використання
агіографічних мо
делей, структура сюжету,
богословська концепція.

«Житіє прп. Феодосія Пече
рсь
кого» прп. Нестора Літописця.
Історичні джерела
сюжету. Час і обставини канонізації героя. Біографічні елементи житія. Образ
матері Феодосія. Структура сюжету. Мотиви чудес у сюже
ті. Використання
житійної топіки. Побутування житія в середньовічній і ранньомодерній
літературі.

«Ки
єво
-
Печерс
ьки
й

патерик». Становлення тексту: патерикові новели в
«Повісті временних літ», «Житіє прп. Феодосія Печерського», листування
Симона й Полікарпа.

Оповідання п
ро заснування Успенської церкви.

Агіографічні оповідання (патерикові новели), їхні персонажі, місце творів у
структурі
послань Симона й Полікарпа. Арсеніївська

редакція.

Оцінка Михайла
Грушевського. Роль у літературному житті Х
-
XVIII

ст. Перек
лади українською
та іншими мовами.

Житійні збірники: Четьї Мінеї, Прологи

(Синаксарії)
.
Найдавніші рукописи,
їхнє походження. Використання ориґінального руського матеріялу.


10

Паломницька література

Феномен паломництв у Середні віки. Маршрути паломництв.
Спол
учення
релігійного й пізнавального чинників. Мотиви запису духовного досвіду
паломника.

«Хожденіє» ігумена Даниїла.

Образ автора.
Історичні обставини паломництва,
їхнє відображення в творі.
Відомості про Русь, Візантію й Палестину доби
хрестових походів.
М
аршрут паломництва. Опис географії Святої Землі та її
християнських пам‱яток.
Використання біблійних образів і мотивів.
Патріотичні інтенції.

Побутові реалії в творі.

Ренесанс (середина
XVXVI

ст.)

Загальна характеристика епохи

Етимологія терміну «Ренеса
нс». Особливості розвитку мистецтва Ренесансу в
різних європейських країнах. Генеза літератури Ренесансу; використання
античних і середньовічних традицій. Характерні риси естетики Ренесансу.
Міфологічні образи й мотиви в творах, посилення етнічної самобутн
ості,
ши
роке використання народних мов.

Художній стиль Ренесансу. Повернення до ідеалів античної естетики.
Секуляризаційні тенденції. Ощадливість, стриманість, нормативність.
Входження української літератури в спільний культурний простір латиномовної
Європ
и.

Г
уман
ізм як історико
-
культурне явище.
Відкриття нових зображувальних
можливостей мови. Вивчення стародавніх мов (класичної латини, грецької,
гебрейської), вдосконалення техніки перекладу.

Розвиток освіти. Українські студенти в Краківському, Празькому
та
західноєвропейських університетах. Острозька Академія. Братські школи.
«Сім
вільних мистецтв»


septem
artes liberales»)

та їхнє викладання в Україні.

Єзуїтські колеґії в Україні та їхній вплив на розвиток освіти.


11

Упорядкування

граматик і словників.
Фол
ьклорні записи. Балада «Дунаю,
Дунаю, чему смутен течеш?» в граматиці Яна Благослава (1571).

Граматика
Лаврентія Зизанія (1596).

Виникнення і розвиток друкарства.
Перша друкована книга українського автора


«Прогностична оцінка поточного 1483 року» Юрія Др
огобича. Краківські
видання Швайпольта Фіоля: Октоїх, Часослов, Тріодь постова і квітна

(1491
-
1492)
.

Видання Франциска Скорини та їхнє поширення у Великому князівстві
Литовському. Загадка львівської друкарні Степана
Дропана
. Видавнича
діяльність Іва
на Федорова в Україні (1573
-
1583).

Реформаційні рухи.
Виступ Мартіна Лютера й початок Реформації (1517).
Діяльність Жана Кальвіна, поширення кальвінізму в Речі Посполитій та на
Закарпатті.

Родина
Радзивилів
і поширення кальвінізму

в Речі Посполи
тій
.

Про
тестантські громади на Україні.
Социніани
(«польські брати»); Раківська
академія.

Переклад
и Біблії національними мовами.
Переклади Франциска Скорини.
Берестейська (Радивилівська) та Несвізька Біблії


протестантські переклади
польською м
овою. Католицькі переклади польською мовою: Біблія Леополіта
(«львів‱янина»); переклад о. Якуба Вуєка.

Острозька Біблія

(1581)перше
повне видання церковнослов‱янського перекладу Біблії. Переклади Василя
Тяпинського, Валентина Негалевського.

Пересопницьк
е Євангеліє. Крехівський
Апостол.

Братський рух в Україні, відображення в ньому ідей Реформації. Львівське
ставропігійське братство, його суспільна й культурно
-
освітня діяльність.
Юрій
Рогатинець та інші діячі Львівського братства.
Братства в Рогатині, Пер
емишлі
та ін. містах.

Криза Київської православної митрополії. Початок Контрреформації.
Тридентський собор, його вплив на проповідництво, церковну освіту й
публіцистику. Орден єзуїтів; участь єзуїтів у культурному житті Речі

12

Посполитої.
Єзуїтські колегії.
Календарна реформа папи Григорія ХІІІ і її вплив
на суспільне життя.

Поетична творчість

Юрій Дрогобич. Біографія. В
ірш
-
посвята папі Сіксту
IV
.

Ідеальний образ
освіченого ієрарха.
Гуманістична декларація перспектив науки й літератури.

Павло Рус
ин з Кроснаперший гуманістичний поет
.
Біографія. Збірка «Пісні
Павла Русина з Кросна» (1509).
Антична образність. Автобіографічні мотиви.
Жанрова природа віршів; строфічна будова.

Мілітарно
-
патріотична тематика в латино
-

й польськомовних епічних поемах:

анонімній «Про вибиття татар перекопських під Вишнівцем року 1512
-
го»;
Миколи Гусовського «Перемога над турками під Теребовлею 2 липня 1524
року»; Ждана Білицького/Аноніма «
Epicedion
»; «Про Острозьку війну під
П‱яткою» Симона Пекаліда. Панегірична спрямов
аність і поетика творів.
Класицистично
-
рицарські чесноти образів князів Костянтина Івановича і
Василя
-
Костянтина, Януша Острозьких, Михайла Вишневецького.
Опрацювання цієї тематики у віршах Матвія Стрийковського, Адама
Чагровського, Йосипа Верещинського.

«
Р
оксоланія» Севастяна Кльоновича

(1584)
.
Відомості про автора. Сюжет і
композиція поеми. Форми поетичної інтерпретації природи, історії, народних
звичаїв України. Багатство метафоричної та символічної образності.

Вірші
Герасима Смо
трицького з «Острозької
Біблії»

(1581)
: «На герб князів
Острозьких», «До читателя».

Засоби творення образу героя. Геральдичні образи
і мотиви.

Місце Герасима Смотрицького в Острозькому вченому гуртку.

Андрій Римша. Відомості про автора. «Хронологія» (1581). Геральдичні вірші.

«
П
росфонима
»

(1591)
.
Історія появи. Зв‱язок зі шкільним побутом. Адресат
віршів. Композиція, драматургічні елементи в ній.


13

Віршовий полемічний комплекс 80
-
хпочатку 90
-
х
років XVI ст. «Скарга
нищих до Б
ога», вірші з Києво
-
Михайлівського та Загоровського

збірників, їхня
генеза. Проблематика віршів.

Міжконфесійна полеміка

З
міст і пробл
ематика міжконфесійної полеміки.
Конфесійні виміри
національної ідентичності.
Проблема асиміляції суспільних еліт у Речі
Посполитій і її обрядово
-
релігійні чинники.

Станіслав

Оріховський.
Біографія.
Гасло
«
G
ente Ruthenus
Natione Polonus».
Промови «Про турецьку загрозу» або «Турчики» (1543
-
1544). Заклик до
релігійного порозуміння, поваги до українських традицій у трактаті «
Хрещення
русинів» (1544).
Антиримська кампанія та ї
ї відображення в трактатах «Про
целібат»

(1547)
, «Розрив із Римом» (1551).

Польські імпульси міжконфесійної полеміки.
О.
Петро Скарга
. Місце Петра
Скарги в літературному й суспільному житті Речі Посполитої. Трактат
и

«Про
єдність Церкви Божої» (1577)
, «Бере
стейський собор» (1597)
.

«Виклад віри
Римської Церкви» (1586)

о.
Бенедикта Гербеста.

Острозький гурток полемістів.
«Ключ Царства Небесного» і «Календар
римський новий» Герасим
а Смотрицького

(1587)
.

Жанрово
-
стильові
особливості полемічних памфлетів. Пробле
матика

памфлетів Герасима
Смотрицького,

використання
в них
міжнародного новелістичного матеріалу.
Книга Василя Суразького «О єдиной истинной православной в
ѣ
р
ѣ
» (1588),
використання в ній документального матеріалу. Твори Клирика Острозького:
послання до Іпа
тія Потія, «Исторіа о лист
р
икійском … Флоренском синод
ѣ
»
(1598). Проблема авторства.

«
Апокрисис
» Христофора Філалета

(1597)
,
дискусії про його авторство. Композиція, джерела використаного матеріалу.

«Пересторога».
Проблема авторства. Гуманістичні тенденції

змісту. Сюжет,
його структура, використання історичних джерел. Стиль.


14

Іван Вишенський. Відомості про біографію.

Літературні взірці.

«Писаніє до
вс
ѣ
х обще, в Лядской земл
ѣ

живущих»

та «Порада» як відображення суспільно
-
етичних позицій письменника. Послання

до опонентів: «Писаніє к ут
ѣ
кшим от
православноє в
ѣ
ры
єпископом»,
«Краткословн
ый отв
ѣ
т Петру Скарге».
Діалогізація тексту в «Обличеніи діавола
-
міродержца». Конфлікт зі Львівським
братством і його відображення в посланні до стариці Домникії.

Своєрідність
с
тилю.

Традиційні прозові жанри

Перша

(1460)

і Друга

(1462)

Касіянівські редакції Києво
-
Печерського патерика.
Зміна композиції, трансформація в тип житійного збірника.

Розвиток літописання у Великому князівстві Литовському.
Короткі Київський,
Волинс
ький літописи. Супрасльський літопис і його україноцентризм.
Мілітарна баталістика в творі. Образ князя К.І.

Острозького як національного
провідника. Сарматська етноідеологема. «Щоденник» Федора Євлашевського.
Естетизація шляхетської побутово
-
родинної тема
тики як новаторські риси в
жанрі літописання.


Паломниць
кі записки Данила Корсунського, використання в них літературного
досвіду та власних спостережень автора.

Заповіт Василя Загоровського (1577).

Бароко
(
XVII
-
XVIII

ст.)

Суспільно
-
куль
турні

виміри епохи Бароко

Визначення стилю бароко. Етимологія назви. Особливості барокової поетики:
динамізм, універсалізм художнього мислення, контрасність зображення,
метафоричність образності, символічно
-
алегорична мова та ін.

Контрреформація та її впл
ив на духовне життя Європи. Містицизм і монаше
життя. Берестейська унія (1596). Міжконфесійне протистояння в Речі

15

Посполитій. Культ святих і захист ідентичності Київської Церкви.
Канонізаційні та беатифікаційні процеси
XVII
-
XVIII

ст.
Обрядові ш
укання.

Сарм
атизм. Сарматський міф як чинник творення шляхетської субкультури.
Шляхта в Речі Посполитій. Козацтво в пошуку власного місця в суспільній
ієрархії. Козацький міф.

Школа і літературне життя. Орден єзуїтів і феномен колегій. Братські школи.
Києво
-
Могилянськ
а
колегія (
академія
)

та її роль у літературатурному житті.
Поетика й риторика, їхній вплив на масову естетичну свідомість.
«Поетика» і
«Риторика» Феофана Прокоповича. «Сад поетичний» Митрофана
Довгалевського.

Шкільний театр.

Теорія драми в курсі шкільної
поетики.

Жанри шкільної
драми.

Суспільна нестабільність і динамізм барокової ментальності. Паломництво.
«Мандровані дяки» як соціокультурний феномен.

Стиль життя

й
культуротворчі стратегії. Зв‱язок зі школою та з церковним побутом. Бурлеск і
травестія в тв
орчості «мандрованих дяків».

Концепція «карнавальної культури»
Михайла Бахтіна.

Періодизація

Раннє Бароко (перша третина
XVII

ст.)

Полемічний стрижень літературного життя. Ключова роль
діалогу

Іпатія Потія
з Мелетієм Смотрицьким.
Перші панегірики.
Драматиз
ація поетичного тексту.
Декламації та діалоги.

Повернення центру культурного життя до Києва. Київське Богоявленське
братство.
Братська школа.
Київська лаврська друкарня.

Входження в суспільне життя козацтва.
Гетьман Петро Конашевич
Сагайдачний.
Відновленн
я православної ієрархії 1620 р. й наростання
міжконфесійного конфлікту.


16

Зріле Бароко (30
-
і рр.
XVII

ст.


10
-
і рр.
XVIII

ст.)

Митрополит Петро Могила і його оточення.
Академічний характер полемічної
творчості. Барокове проповідництво.

Києво
-
Могилянська ко
легія (академія).

Шкільна драма.


Козацькі війни й криза шляхетської субкультури.

Єпископ Лазар Баранович і києво
-
чернігівський вчений гурток. Заснування
Чернігівської друкарні й колегії.

Гетьманщина і поділ України. Проблема «козацького бароко».

Культу
ротворча діяльність гетьмана Івана Мазепи.

Пізнє Бароко (20
-
і


90
-
і рр. Х
VIII

ст.)

Репресивна політика московського царату й початок цензурних обмежень.
Зміна системи комунікації.
Бароко й рококо.

Паломницька література.
«Мандровані дяки». Григорій Сковор
ода«мандрівний філософ»
.

Василіанський чин і діяльність Почаївської друкарні.
Поширення «побожних
пісень» і коляд.

Історія вивчення епохи

Місце літератури
XVII
-
XVIII

ст. у нарисах історії української літератури
Миколи Костомарова, Івана Вагилевича.
Ба
рокові тексти в історичній
перспективі Олександра Пипіна, Івана Прижова, Миколи Петрова, Омеляна
Огоновського. Микола Сумцов як дослідник полемічної та ораторської прози
XVII

ст.

Роль Якоба Буркгардта, Корнеліуса Ґурліта й Генріха Вельфлина в формуванні
су
часної концепції стилю бароко. Книга Генріха Вельфл
ина «Ренесанс і
Бароко» (1888).

Історико
-
літературні праці Івана Франка. Курси історії української літератури,
статті про барокову драматургію, полемічну прозу, віршування.


17

Епоха Бароко в історико
-
літерату
рних курсах Сергія Єфремова, Михайла
Возняка, Миколи Зерова. Роль Володимира Перетца і його семінарію в
оновленні методологічних підходів до української барокової традиції.

Комісія
давнього українського письменства ВУАН (1926
-
1936).

Інтерпретація бароко як

стилю Контрреформації (Вернер Вайсбах, Бенедетто
Кроче).
Згортання досліджень українського Бароко в СРСР. Соціологічна
інтерпретація бароко. Критична оцінка концепції стилю бароко Олександром
Білецьким.

Дмитро Чижевський як зачинатель академічного дослідж
ення українського
бароко. Книга «Український літературний барок» (1942).

Польські дослідники епохи Бароко: Едвард Порембович, Олександр Брюкнер,
Юліан Кшижановський, Чеслав Гернас.

IV

конґрес

славістів (1958). Книга
Андре Андяла «Світ слов‱янського бароко
» (1961). Дискусії

про бароко в
російській пресі. Дмитро Лихачов про бароко
.

Перші публікації про українське бароко в УРСР (Іван Іваньо, Дмитро
Наливайко).
Збірник «Українське літературне бароко» (1987).

Дослідження українського бароко в незалежні
й

Україні
.
Дискусії про бароко на
Міжнародних конґресах україністів.
Зарубіжні дослідники українського бароко.

Полемічна проза

Митрополит Іпатій Потій. Біографія. Роль у проголошенні Берестейської унії.
Захист унійної ідеї в трактатах «Унія» (1595), «Антиризис» (15
99). Модель
стосунків християнського Заходу і Сходу в трактаті «Гармонія» (1608).

Архі
єпи
с
коп Мелетій Смотрицький. Життєвий і творчий шлях.

Книга

«Антиграфи» (1608) і початок п
олемічної творчості. Трактат «Тренос» (1610):
історичні обставини появи,
композиція
,
персоніфікований образ Матері
-
Церкви
і його роль у структурі твору, художня мова.
«Граматика слов‱янська» (1619) як
наслідок педагогічної діяльності.
Арх
і
єрейське служіння

і захист прав
православного єпископату в трактатах «Виправдання невинності» (1621),
«Оборона виправдання» (1621), «Юстифікація невинності» (1622). Духовна

18

криза, подорож на Схід, написання та публікація «Апології» (1628). Прийняття
унії й захист цього кро
ку в т
ворах

«Протестація» (1628), «Паренезис» (1629)
,
«Екзетезис» (1629).

Розширення історичної ретроспективи в трактаті
о.
Лева Кревзи «Оборона
церковної єдності» (1617).

Митрополит Йосиф Вельямин Рутський. Біографія.
Трактат «Подвійна вина». Іван Дубович
. Трактат «Оборона Церкви Соборної
апостольської».


«
Палінодія
» о. Захарії Копистенськогонайґрунтовніший полемічний трактат
.

Композиція, проблематика. Характер використаних джерел. Риторична модель і
художня мова твору.

Діалог із Левом Кревзою.

Історико
-
літературне значення трактату
о.
Касіяна Саковича «Перспектива»
(1642).


«
Літос
» Євсевія Пиміна

(1644): проблема авторства, місце в літературній
полеміці, нові риси в усвідомленні ідентичності київської культурної традиції,
характер зіставлення східного т
а західного обрядів
.
Полеміка з Касіяном
Саковичем.

Єпископ Лазар Баранович. Біографія. Відповідь на книгу Павла Боїма в творі
«Нова міра старої віри» (1676).

О.
Іоаникій Ґалятовський. Відомості про життя. Дискусія з
о.
Адріаном
Пікарським та її виклад у
книзі «Розмова Білоцерківська» (1676).
Підсумковий
характер трактату «Фундаменти» (1683) у православно
-
католицькій полеміці.
Проблеми стосунків з юдаїзмом у книзі «Месія правдивий» (1669). Ісламська
проблематика в творах «Лебідь» (1679) та «Магометів Коран
» (1683).

Київські богослови в діалозі з московським православ‱ям.
О.
Інокентій Ґізель та
його роль у суспільному ж
итті епохи Руїни. Трактат «Мир с

Богом
челов
ѣ
ку
»
(1669). «Книга о пресуществленіи Свят
ы
х Даров»
о.
Інокентія Монастирського.


19

Українські полем
істи в освоєнні російської проблематики.

Митрополит
Димитрій Туптало як учасник дискусії зі старообрядництвом («
Розыск о
раскольнической брынской в
ѣ
р
ѣ
», 1709). Митрополит Стефа
н Яворський і його
трактат «Кам
ѣ
нь

в
ѣ
р
ы
» (1718).

Ораторська й повчальна проза

Пр
оповідь у риторичній стратегії Контрреформації. Учительні Євангелія як тип
літературного збірника. Проповідницька творчість

о.

Кирила Транквіліона
Ста
вровецького («Зерцало богослові
и
», 1618; «Євангеліє учительн
о
є
», 1619).
Проповіді
оо.
Леонтія Карповича, З
ахарії Копистенського, Ігнатія Старушича.

О.
Іоаникій Ґалятовський як теоретик і практик церковного красномовства.
Збірник «Ключ розум
ѣ
нія
» (1659). Гомілетичний трактат «Наука альбо способ
зложення казання».

Риторична спадщина
єпископа
Лазар
я Барановича. К
ниги «Меч духовн
ы
й»
(1666), «Труб
ы

словес пропов
ѣ
дн
ы
х» (1674).
Проблема «греко
-
слов‱янської»
проповіді.

Творчість
о.
Антонія Радивиловського


вершина української ораторської
прози. Збірники проповідей «Огородок

Марі
и

Богородиц
ы
» (1676), «В
ѣ
нець
Христов» (
1688).

Оповідні приклади в текстах проповідей, їхня типологія.

Катехитичні тексти.
«Катехизис» Йосафата Кунцевича.
«Катехизис»

митрополита

Петра Могили (1645) та його значення для Православної Церкви.
Літературний зміст книги «Народов
ѣ
щаніє» (1756).

Агіог
рафія

«Патерикон»
єпископа
Сильвестра Косова (1635) й початок барокової
інтерпретації оповідань про києво
-
печерських подвижників. Посилення
наративних елементів. Алегоризація патерикових сюжетів. Додатові частини
книги та їхня роль в інтерпретації сюжетів.

Праця над текстом Києво
-
Печерського патерика
та її відображення в редакції
о.
Йосифа Тризни.


20

«Патерик
или

Отечник Печерскі
й» (1661). Композиція книги, зростання в ній
ролі авторів. Характер опрацювання ранніх патерикових сюжетів. Алегорично
-
символічні еле
менти образності. Допоміжні частини книги (передмова
-
посвята,
передмова, додатки, коментарі, покажчики, гравюри).

Опрацювання в житійній формі сюжету про загибель
архі
єпископа Йосафата
Кунцевича. Агіографічні т
вори митрополита Йосифа Вельямина Рутського,
є
пископа Якова Суші.

«Житіє прп. Іова
Жел
ѣ
за
» ієромонаха Досифея. Вияв у тексті авторської
особистості.

«Книги житій свят
ы
х» митрополита Димитрія Туптала (1689
-
1705). Джерела
сюжетів,
напрямки їхнього опрацювання. Композиція книги. Роль «Малих
Четьїх Міней
» свт. Димитрія Туптала в православній агіографії. Переклади й
перекази текстів.

Збірки богородичних оповідань
: «Небо новоє
»
о.
Іоаникія Ґалятовського (1665),
«Руно орошенноє»

свт.
Димитрія Туптала (1680). Джерела сюжетів,
циклічність оповідань.

Історичн
а проза

Відродження досвіду літописання в 20
-
40
-
і рр. XVII ст.
Проблема авторства й
часу написання Гус
тинського літопису, його зміст і

художня мова. Місцеві
літописи: Львівський, Острозький
, «Потрійний Львів» Бартоломея Зиморовича.
.

«Кройніка»
о.
Феодосія
Сафоновича. Відомості про автора. Структура
й
просторово
-
часові виміри літописного
сюжету
.

«Літописець або Хронічка»
Якима (Йоахіма) Єрлича. «Утрачений Львів» Яна
-
Хоми Юзефовича (1704).

«
Синопсис
» (1674)

як спроба ретроспективного пошуку мотивів приєднання

України до Московського царства.
Впровадження в українське літописання
елементів
монархічної ідеології
.

Сюжетний матеріал і засоби його
літературного втілення в бароковий текст.


«Козацькі літописи» як літературний феномен. Літопис Самовидця: проблема
авт
орства,
концепція визвольної війни, персонажі, структура сюжету. Літопис

21

Самійла Величка: образ автора, структура збереженого тексту, літературні
джерела, елементи містифікації (образ Самійла Зорки). Літопис Григорія
Грабянки: відомості про автора, концепц
ія «козацького народу» та його історії,
батальні картини, художня мова.

«Історія Русів».

Проблема автентичності, часу написання й авторства.
Елементи
літописного жанру в творі. Патріотичний зміст твору. Публіцистичність стилю.
Персонажі


борці за свободу
України. Вплив
«Історії Русів»
на літературу
романтизму.

Автобіографічна й паломницька проза

«Діаріуш
і
»
прмч.
Афанасія Филиповича

та та св. Димитрія Туптала
:
особливості втілення життєвого досвіду автора; трансформація
щоденника
в
житійний текст. Автобіогр
афія
о.
Іллі Турчиновського.

«
Странствованія
» Василя Григоровича
-
Барського (1744). Відображення в тексті
динаміки життєвого руху автора. Образ оповідача. Сполучення паломницького
наративу та нотаток мандрівника. Етно
культурний

аспект твору.
Художня
мова.

А
втобіографія прп. Паїсія Величковського. Життєвий і творчий шлях автора.
Відображення його в автобіографії. Збірка «Добротолюбіє» (1793)


найпомітніший внесок
прп. Паїсія Величковського в

духовну традицію Сходу.

Григорій Сковорода


«мандрівний філософ».
Біографія. «Байки Харківські»
(1774)


перша в українській літературі збірка байок. Жанрово
-
стильові
особливості байок Григорія Сковороди. Система персонажів, алегорична мова.
Притчі «Благодарн
ы
й Еродій» та «Убогий Жайворонок» (1787). Філософсько
-
богословс
ькі трактати Григорія Сковороди. Міф Григорія Сковороди в історії
української культури.


22

Панегірична поезія

«В
ѣ
зерунк цнот Єлисея Плетенец
кого» Олександра Митури

(1618): автор і
герой твору,
композиція, алегоризм мови
.

«В
ѣ
рш
и

на жалосний погреб гетьмана

Са
гайдачного» Касіяна Саковича (1622).
Історичні обставини написання. Герой твору як історична постать і персонаж
панегірика. Декламаційна форма.

Поетична мова.

Поема «Лабіринт» Хоми Євлевича (1625). Мотиви перемоги розуму, миру,
освіти над неправдою, війнам
и, злом. Образи людських чеснот, молодих
братчиків, запорожців. Гімн людському розуму й науці.
«
Евхаристиріон
»
о.
Софронія Почаського

(1632)
.
Автор та історичні обставини написання. Герой
твору. Композиція. Алегоричний спосіб зображення місії київської
лаврської
школи. Використання міфологічної образності. Декламаційна форма.

Іван Орновський та його панегірики «Муза Роксоланська» (1688) і «Аполлон
Сарматский» (1703).

Гетьман
Пилип Орлик як державний діяч і письменник. Панегірик «Російський
Алкід» (1695):

образ гетьмана Івана Мазепи, використання історичних сюжетів
і міфологічної образності. «Гіпомен сарматський» (1698).

Емблематична поезія

Емблема як зразок синкретичної творчості. Структура емблеми, її складники:
гравюра, епіграф, епіграма, коментар.

Гера
льдичні вірші Мелетія Смотрицького, Тарасія Земки.

«Дніпрові камени» Івана Домбровського (1619)


поетична епопея
-
хроніка
історії української державності.
Формування

державотворчої
доктрини

на
засадах етики сарматизму, суспільної єдности. Образ майбутнього

монарха.

Епіграми Данила Братковського як сатира на свавіл
ля
, беззаконня, аморальність
в Україні після Хмельниччини. Образ фальшивого («фортельного»)
шляхетського світу.
Життєвий досвід автора.
О.
Іван Величковський. Відомості

23

про письменника. Збірка епіг
рам «Зеґар з полузеґарком» (1690). Антологія
курйозних віршів «Млеко» (1691).

Т
ворчість
о.
Климентія Зіновієва.
Дискусії про автора, історія відкриття
рукопису. Тематичні цикли. Проблематика. Відкриття естетики повсякденного
побуту. Версифікаційна техніка
. Збірка «Приповісті посполиті».

Історичні вірші

Мартин Пашковський. «Україна, татарами терзана» (1608), «Дії турецькі і
змагання козацькі з татарами» (1615). Героїзація козацько
-
рицарського чину.
Батальні сцени. Барокова антитетичність у зображенні козак
ів і їх
супротивників.

Бартоломей Зиморович. «Пам‱ять війни турецької року 1621
-
го». Батальні
сцени. Героїзація низовиків і лісовчиків, гетьмана Сагайдачного у Хотинській
війні.

«Лямент о приго
ді нещасной мещан острозьких» (1636).
Історична основа
подій. С
южет і композиція твору. Риторичні фігури.

І
сторичні вірші про Хмельниччину: «Висипався
хміль із міха», вірші з
літописів
Йоахима Єрлича та Григорія Граб‱янки, «Дума козацька про війну з
ляхами над рікою Стиром» (1651). Форми поетичної інтерпретації істори
чних
сюжетів.

Поема «Чигирин» Олександра Бучинського
-
Яскольда як літературний образ
доби Руїни. Барокова антитетика на змістовому та образному рівнях. Знищення
чигиринської фортеці як образ нищення Гетьманщини роз‱єднаними
українцями.
Гетьман Іван Мазепа я
к поет. Біографія. «Дума» («Всі покою щиро
прагнуть…», 1698).

Митрополит Феофан Прокопович як поет.

Біографія. Зображення Полтавської
битви в оді «Епінікіон» (1709), тенденційність оди. Вірші «За Могилою Рябою»
та «Запорожець кающийся».

Життя і поетична т
ворчість Антона Головатого.


24

Метафізична
поезія

Збірка о. Кирила Транквіліона
-
Ставровецького «Перло многоц
ѣ
нноє
»

(1646)
.
Авторська самооцінка в передмові. Структура збірки. Версифікаційна техніка
автора і вплив на неї гімнографічної традиції. Діалогізація т
ексту. «Л
ѣ
карство
роскошником того св
ѣ
та».

Поетична спадщина єпископа Лазаря Барановича.
Консептизм поезій. Збірка
«Аполлон християнський» (1670) як зразок агіографічної поезії. З
бірка
«Аполлонова лютня» (1671): образи і мотиви поезій,

символічна мова т
вор
ів,
елементи курйозного віршування
. Відображення реалій Руїни.

Поезія свт.

Іоана Максимовича.
Біографія.
Збірка «Алфавіт» (1705), її художня
структура як відображення барокового універсалізму. Агіографічні вірші.
«Богородице Діво» (1707)


найбільша україн
ська метафізична поема.
Особливості інтерпретації богородичних мотивів.

Пісня Семена Климовського «Їхав козак за Дунай», її фольклоризація та
літературна історія.

«П
ѣ
снь о св
ѣ
т
ѣ
» Олександра Падальського. Елегійні мотиви. Акровіршева
форма. Елементи фолькло
рної поетики. Версифікація.

Ліричні поезії о. Івана Пашковського, Василя Пашковського, о. Юліана
Добриловського.

Творча спадщина о. Івана Некрашевича. Відомості про автора.
Діалог
«Ярмарок», мотиви ярмаркування та типізовані персонажі. «
И
спов
ѣ
дь» (1789):

характер конфлікту, соціальна тенденційність, відображення народної
релігійності. «Зам
ы
сл на попа»
:

продовження мотивів «
И
спов
ѣ
ді»,
просвітительські тенденції, форма полілогу. Віршові послання до о. Івана
Филиповича. Коломийковий вірш.


Іриней Фальківський
. Вірші
-
елегії на морально
-
етичну тематику.

Збірка
Григорія Сковороди
«Сад божествен
ны
х п
ѣ
сн
ей
».
Алегорична мова
збірки. Образ саду та його генеза. Епіграфи. Жанровий характер і мотиви
творів. Наспівність, використання фольклорної образності й пейзажних

25

ма
люнків. Етико
-
філософський зміст віршів. Версифікаційні пошуки автора.
Вірші Григорія Сковороди поза збіркою: твори латинською мовою, їхня
педагогічна мета, розробка традиційних сюжетів, переклади і переспіви.
Вірш
«
De

libertate
».

Збірка «Богогласник»

(179
1)
.

«Побожні пісні» в релігійному побуті
Правобережної України. Роль василіанського чину в поширенні «побожних
пісень». Джерела творів збірки та напрямки їхнього редаґування. Композиція та
склад збірки.

Церковні коляди. Адаптація народних звичаїв колядува
ння
Київ
ською
Церквою. Витіснення народних обрядових пісень різдвяними піснями
літературного походження. Коляди «Бог Предвічний», «Небо і земля нині
торжествують», «Шедше тріє царі».


Бурлескно
-
травестійна поезія

Різд
вяні та великодні вірші
-
орації. Іронічн
а самохарактеристика, змалювання
шкільного й церковного побуту.

Вірші з «Шариського співаника» та з колекції
о. Антона Петрушевича.

Різдвяні та великодні вірші
-
травестії. Переклад євангельських сюжетів мовою
народної культури. Амбівалентність сюжетів і вик
ористання поетики бурлеску.
Характер травестіювання єван
гельських образів і мотивів. «В
ѣ
рша, говоре
н
ная
гетьману запорожц
а
ми на славн
ы
й праз
д
ник Воскресеніє Христово 1791 года»,
історія її появи та відкриття, використання в літературі.

Гумористичні віршов
ані оповідання. Вірші про попа Негребецького, про Марка
Пекельного, про Кирика.
Просвітительські тенденції. Елементи
антиклерикалізму.

Особливості побутування. Історія запису й публікації.

Соціальна сатира

«Пастирю душевний...» Івана Пастелія. Сатира на а
моральні вчинки окремих
священиків. Протиставлення
їм
здорових засад Церкви.


26

Вірші
«Доказательства Хама Данилея Кукс
ы

потомственн
ы
»

та «Плач
дворянина» в контексті змін соціальної структури українського суспільства.
Відображення в них офіційної імперської
доктрини. Монологічна форма.
Сатирична самохарактеристика персонажів. Мова творів.

«Плач ки
євских монахо
в» (1786) як
відгук на секуляризацію церковного майна.
Соціальна тенденційність. Сатиричні портрети персонажів. Мовна
самохарактеристика. Форма сатиричн
ого діалогу.

«Сатира на слобожан» і відображення в ній змагань між близькими
соціальними групами. Риторична форма.

Шкільна драма

Декламац
ії

Різдвяні вірші Памва Беринди (1616). Характер інтерпретації євангельського
сюжету. Драматургічна техніка.

Діалоги

«Р
озмишлянє о муц
ѣ

Христа Спасителя» Йоаникія Волковича (1631).

Відомості
про автора, м
ісце й час вистави. Композиція. Джерела сюжету. Алегоричні
персонажі.

«Разговор Великоросс
і
и с Малоросс
іє
ю» Семена Дівовича (1762).
Відомості
про автора. Персоніфіковані
образи Великоросії та Малоросії, характер їхнього
діалогу. Історичні сюжети в діалозі. Мова твору.

Містерії

Різдвяна драма Димитрія Туптала.

Митрофан Довгалевський. Відомості про письменника. Різдвяна містерія
«Комическоє д
ѣ
йствіє» (1736) та особливості її

сюжетики
. Композиція та
сюжет. «Властотворн
ы
й образ» (1737)


великодня містерія з алегоричним
тлумаченням сюжету.


27

«Слово про збурення пекла». Іван Франко як відкривач і дослідник драми. Стан
збереження тексту. Персонажі твору. Своєрідність інтерпретації
великодніх
мотивів.

Міракль

«Алексій, челов
ѣ
к Божій» (1673)


драматургічна інтерпретація агіографічного
сюжету. Просторово
-
часова організація дії. Прийом у
пізнавання героя.
Хореографічні сцени.

Трагедокомедія Феофана Прокоповича «Володимир» (1705). Істор
ія написання
й сценічного втілення. Агіографічні й літописні джерела сюжету. Втілення в
творі драматургічних концепцій автора.
Алегоризм сюжету й проблема
суспільних підтекстів. Персонажі твору, їхнє групування.
Роль хору в
композиції твору.

Лаврентій Горк
а. Відомості про автора. Драма «
І
осиф патріарх
а
» (1708).
Сценічне втілення біблійного сюжету. Хореографічні сцени.

Мораліте


«Мило
сть Бож
ія
»

(1728)
.

Проблема авторства. Особливості інтерпретації
історичного сюжету. Композиція. Роль хору. Історичні й алегор
ичні персонажі,
їхня взаємодія.


Драма
«Воскрес
еніє мертв
ы
х»
архі
єпископа Георгія Кониського

(1746)
.

Біографія автора, його праці з поетики. Дидактична настанова драми. Художній
конфлікт. Алегорична мова. Образи Діоктита й Гіпомена.

Інтермедії

Інтермедії д
о драми Якуба Ґаватовича «
Трагедія або Образ смерті Іоана
Хрестителя
»

(1619)
: «Продаж кота в мішку» («Климко і Стецько»),
«Найкращий сон» («Максим, Ригор і Денис»)
.

Історія
появи інтермедій.
Сюжети, характер типізації персонажів. Фольклорні елементи. Мова.


28

Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського
, час і місце вистави. Мотиви
інтермедій. Типізовані персонажі. Місце Козака

в системі персонажів.
Відображення історичних реалій і суспільна заанґажованість автора.

Інтермедії до драми
архі
єпископа Георгія Конис
ького.
Мотиви інтермедій.
Типізовані персонажі. Принципи типізації. Соціальні мотиви.

Вертепна драма

Історичні корені вертепної драми. Драматургічна техніка. «Живий вертеп» і
лялькова вистава.

Записи тексту вертепної драми. Засвоєння досвіду вертепної
драм
и українським фольклором.

Розробка традицій шкільного театру у вертепній др
амі. Різдвяні містерії як
взірець в
інтерпретації

євангельського сюжету про Різдво Христове.
Фольклорні засади опрацювання традиційного сюжету; торжество добра на
сцені.

Постійні п
ерсонажі вертепу: Ангел, Три царі, Пастухи, Цар Ірод, Рахиль,
Смерть, Чорт. Засоби уприявнення євангельських персонажів
(Немовлятка
Ісуса, Матері Божої, Йосифа Обручника) в

сюжеті вертепної драми.

Інтермедійна частина вертепної драми. Генетичний зв‱язок і
з народною
карнавальною культурою, з бурлескно
-
травестійною творчістю. Мотиви
інтермедій, типізовані персонажі.

Мова персонажів.

Пісенний матеріал у вертепній драмі.

Роль хору в

драматургічному втіленні
сюжету.
Коляди, канти. Гумористичні й стилізовані піс
ні з інтермедій.

Список

текстів

Середньовіччя

Книги Буття, Вихід, Суддів, 1
-
4 Царств (1
-
2 Самуїлова, 1
-
2 Царів), Псалмів,
Проповідника (Еклезіяст), пророка Даниїла // Біблія (Святе Письмо). Старий
Завіт.

Євангелія від Матея, Марка, Луки, Іоана // Біблія (
Святе Письмо).
Новий

Завіт.


29

Діяння святих апостолів, I і II послання св.ап.Павла до коринтян // Біблія (Святе
Письмо). Новий Завіт.

Свята Літургія Іоана Золотоустого // Служебник або Молитвослов.

Акафіст до Пресвятої Богородиці // Молитвослов або Акафістни
к.

* * *

Повість временних літ.

Іларіон
, свт.

Слово про закон і благодать.

Кирило Туровський
, свт
. Слово на неділю нову по Пасці.

Слово о полку Ігоревім.

Володимир Мономах. Повчання.

Сказання про Бориса і Гліба.

Нестор, прп. Житіє прп.Феодосія Печерського.

Читання про Бориса і Гліба.

* * *

Галицько
-
Волинський літопис.

Києво
-
Печерський патерик.

Серапіон Володимирський. Слово 1
-
ше.

Слово про загибель Руської землі.

Данило ігумен. Хожденіє

Данило Заточник. Слово (Моління).

Ренесанс

Станіслав Оріховський. Про т
урецьку загрозу.

Павло Русин з Кросна. Пісні.

Анонім. Про вибиття татар перекопських під Вишнівцем року 1512
-
го //
Українська поезія
XVI

століття.


К.: Радянський письменник, 1987.


С. 63
-
70.


30

Микола Гусовський. Перемога над турками під Теребовлею 2 липня

1524 року
// Українська поезія
XVI

століття.


К.: Радянський письменник, 1987.


С. 72
-
77.

Анонім (Ждан Білицький).
Epicedion

//
Українська поезія
XVI

століття.


К.:
Радянський письменник, 1987.


С.

169
-
194.

Симон Пекалід. Про Острозьку війну під П‱ятк
ою... // Українська поезія
XVI

століття.


К.: Радянський письменник, 1987.


С. 196
-
242.

Матвій Стрийковський. Про битву під Завихвостом. Про руйнування руських
князівств. Про вибиття 25000 татар... // Марсове поле: героїчна поезія на
Україні
Xпершої п
оловини
XVII

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн. 1.


С.

92
-
105.

Адам Чагровський. Дума українна. До подільського краю син його промовляє //
Українська поезія
XVI

століття.


К.: Радянський письменник, 1987.


С.

243
-
246.

Йосип Верещинський. Побудка // Марс
ове поле: героїчна поезія на Україні
Xпершої половини
XVII

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн. 1.


С.

129
-
135.
Герасим Смотрицький. Вірші. Ключ Царства Небесного. Календар
римський новий.

Андрій Римша. Хронологія.

Севастян Кльонович. Роксоланія.

Іван Ви
шенський. Послання до всіх, в лядській землі живущих. Послання до
єпископів. Обличеніє диявола миродержця.

Пересторога.

Супральський літопис.


31

Бароко

Ґаватович Якуб. Інтермедії до драми «Tragaedia albo wizerunek śmierci Jana
Chrzchciciela, przesłańca Bożego
» // Українська література ХVII ст.К.: Наук.
думка, 1987.С.375
-
389.


Зиморович

Бартоломей. Потрійний Львів. Перекл. з латини.


Львів, 2001.

Копистенський Захарія.
Палінодія
(уривки) // Українська література ХVII ст.С.93
-
107.

Митура Олександр.
Візерунок цнот Єлисея Плетенецького // Українська
література ХVII ст.С.87
-
92.

Сакович Касіян. Вірші на жалосний погреб Петра Конашевича Сагайдачного //
Українська література ХVII ст.С.220
-
238..

Смотрицький Мелетій
.
Тренос

(уривки) // Українська літ
ература ХVII ст.С.67
-
92..

Братковський

Данило. Сатиричні вірші // Українська література
XVII

ст.:
синкретична писемність, поезія, драматургія, белетристика.


К.: Наукова
думка, 1987.


С. 340
-
347.

Бучинський
-
Яскольд

Олександр. Чигирин // Марсове поле:

героїчна поезія на
Україні. Друга половина
XVIIпоч.
XX

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн. 2.


С.

50
-
61.

Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука.К.: Дніпро, 1991.Т.1
-
2.

Величковський Іван. Повне зібрання творів. Дзи
гар цілий і

напівдзигарик.


К.
:
Дніпро, 2004.


192

с
.

Величковський Іван. Твори.К.: Наук. думка, 1972.191 с.

Вірші про Хмельниччину // Українська література XVII ст.С.277
-
283.


32

Ґалятовський Іоаникій. Ключ розуміння.К.: Наук. думка, 1985.

Дмитро Ту
птало. Діаріуш // Соболь

Валентина. Пам‱ятна книга Дмитра
Туптала.


Варшава, 2004.


217 с.

Домбровський

Іван. Дніпрові камени // Марсове поле: героїчна поезія на
Україні.
Xпершої половини
XVII

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн. 1.


С.

183
-
202.

Євлашевський

Федір. Щоденник // Киевская старина.
-

1886.


№ 1.


С. 124
-
160.

Євлевич

Хома. Лабіринт // Українська поезія
XVI

століття.


К.: Радянський
письменник, 1987.


С.

184
-
206.
Іван Уманський. Героїчні пісні // Українська
література
XVIII

ст.


С.

76
-
85.

Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті.К.: Наук. думка, 1971.390
с.

Літопис Самовидця.К.: Наук. думка, 1971.207 с.

Лямент о пригоді нещасній мещан острозьких // Українська література ХVII ст.С.257
-
268.

Пам‱ять війни тур
ецької року 1621
-
го... // Українські гуманісти епохи
Відродження: антологія у 2 ч.


К.: Наукова думка, 1995.


Ч. 2.


С.

223
-
230.

Пастелій Іван. Пастирю душевний // Українська література
XVIII

ст.


С.

238
-
239.

Пашковський

Мартин. Україна, татарами терза
на... // Марсове поле: героїчна
поезія на Україні
Xпершої половини
XVII

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн.
1.


С.

150
-
159; Дії турецькі і змагання козацькі з татарами // Марсове поле:
героїчна поезія на Україні.
Xпершої половини
XVII

століть.


К.:
Молодь,
1988.


Кн. 1.


С.

159
-
179.

Почаський Софроній.
Евхаристиріон

// Українська література ХVII ст.С.222
-
250.


33

Прокопович Феофан. Епінікіон. Запорожець кающійся. За Могилою Рябою.
Володимир // Українська література XVIII cт.С.30
-
35, 258
-
305.

Слово про збурення пекла // Українська література XVII cт.С.364
-
374.

Транквіліон
-
Ставровецький Кирило. Перло многоцінноє // Українська
література XVII ст.С.269
-
276.

Фальківський

Іриней. Промова Готфріда до Коломана // Марсове поле: героїчна
поезія

на Україні. Друга половина
XVIIпоч.
XX

століть.


К.: Молодь, 1988.


Кн. 2.


С.

318
-
321.


Вертепна драма // Українська література XVIII cт.К.: Наук. думка, 1983.С.415
-
445.

Вірша, говореная гетьману запорожцями 1791 р. Додаток до Вірші // Укр
аїнська
література XVIII cт.С.168
-
177.

Головатий Антон. Пісні // Українська література XVIII cт.С.86.

Граб‱янка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр.К.: Т
-
во «Знання», 1992.192
с.

Григорович
-
Барський Василь. Странствованія // Українська л
ітература XVIII
cт.С.528
-
571.

Дівович Семен. Разговор Великороссии с Малороссиею // Українська
література XVIII cт.С.384
-
414.

Довгалевський Митрофан. Комичеськоє дійствіє // Українська література XVIII
cт.С.325
-
336.

Доказательства Хама Данил
ея Кукси потомственні // Українська література
XVIII cт.С.211
-
212.

Єрлич Йоахім (Яким). Літописець або Кройнічка... // Южнорусские летописи.


К., 1916.


С.

33
-
390.


34

Інтермедії до драм Георгія Кониського та Митрофана Довгалевського.

Історія русів / Пе
р. з рос. Івана Драча.К.: Рад. письменник, 1991.318 с.

Климовський Семен. Їхав козак за Дунай // Українська література XVIII cт.С.45.

Бог Предвічний народився. Нова радість стала. Небо і земля нині торжествують
// Колядки і щедрівки.


Льві
в:
Свічадо, 1998.


С. 6
-
7, 18,
19, 42.

Кониський Георгія. Воскресіння мертвих // Українська література XVIII cт.С.337
-
356.

Милість Божа // Українська література XVIII cт.С.306
-
324.

Некрашевич Іван. Вірші // Українська література XVIII cт.С.240
-
257.

Отець Негребецький // Українська література XVIII cт.С.224
-
229.

Падальський Олександр. Піснь о світі // Українська література XVIII cт.С.63
-
65.

Пашковський Іван. Пісні світові // Українська література XVIII cт.С.69
-
72.

Пекельний Марко
// Українська література XVIII cт.С.185
-
192.

Плач дворянина // Українська література XVIII cт.С.213
-
214.

Плач київських монахів // Українська література XVIII cт.С.216
-
224.

Сковорода Григорій. Сад божественних пісень. Басни Харьковскія.
Благ
одарный Еродій. Убогій Жайворонок // Сковорода Григорій. Вірші. Пісні.
Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи.


К.: Наук. думка,
1983.


С.34
-
60, 86
-
111, 300
-
335.

Юзефович Ян Хома. Літопис подій у південній Русі // Сборник летописей.


К.,
1888.


С.

113
-
212.


35

Видання текстів

Середньовіччя

Абрамович Дмитро.
Києво
-
Печерський патерик
: Вступ. Текст. Примітки.


К.,
1931.


xxvi; 235 c.

Репринт 1991 р.

Біблія або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту
, із мови
давньоєврейської та гре
цької на українську наново перекладена: Пер. Івана
Огієнка.


Українське Біблійне товариство, 2005.


1375 с.

Бугославський Сергій.
Україно
-
руські пам‱ятки XI


XVIII в. в. про князів
Бориса та Гліба

: Розвідка й тексти / Сергій Бугославський.


К., 1928.ХХХІІІ ; 206 ; ІІ
с.

Ерёмин И. П.
Литературное наследие Кирилла Туровского
// ТОДРЛ.


1955.


Т. 11.


342
-
367; 1956.


Т. 12.


С. 340
-
361; 1957.


Т. 13.


С. 409
-
426; 1958.


Т. 15.


С. 331
-
348.

З вірою і любов‱ю
: Молитовник православної родини з

Псалтирем.


Харків;
Львів, 2003.


512 с.

Києво
-
Печерський патерик
: Пер. Марія Кашуба і Н.Пікулик.


Львів: Свічадо,
2001.


192 с.


[
Левицький Ярослав, о.
]
Перші українські проповідники і їх твори.


2
-
е вид.


Рим, 1973.


188 с.

Літопис Руський
: За
Іпатським списком переклав Леонід Махновець.


К.:
Дніпро, 1989.


XVI
; 591
c
.

Літописні оповіді про похід князя Ігоря / упор., досл., перекл. В.Франчук.


К.:
Наукова думка, 1988.


191 с.

Молдован А. М.
Слово о законе и благодати Илариона
.


К..: Наук.
думка,
1984.


240 с.


36

Памятники литер
атуры Древней Руси:
ХІначало
ХІІ

века
.


Москва: Худож.
лит., 1978.


413 с.

Памятники литер
атуры Древней Руси:
ХІІ

век
.


Москва: Худож. лит., 1980.


704 с.

Памятники литер
атуры Древней Руси:
ХІІІ

век
.


Москва:

Худож. лит., 1981.


616 с.

Патерик Києво
-
Печерський за редакцією, написаною 1462 року по Різдві
Христовому печерським ченцем Касіяном

/ Упор., адаптування укр. мовою,
додатки та примітки Ірини Жиленко.


К. : Вид. дім «Києво
-
Могилянська
Academia», 1998.


348 с.

Полное собрание русских летописей
.


СПб., 1908.


Т. 2. Ипатьевская летопись.


937 с.

Святе Письмо Старого та Нового Завіту
: Повний переклад, здійснений за
ориґінальними єврейськими, арамейськими та грецькими текстами під час
Другого Ватикансь
кого Вселенського собору.


Bara
ñ
ain
:
Editorial

Verbo

Divino
,
1988.


xx
; 1068; 352
c
.


«Слово о закон
і і благодаті» київського митрополита

Іларіона / Реконструкція
укр. абеткою, пер. укр. мовою Микола Ткач.


К. : Гулевичівна, 2003.


64
с.

«
Слово о пол
ку Ігоревім
»

в українських художніх перекладах і переспівах ХІХ
-
ХХ ст
.: Упор. С. І. Маслов.


К.: Вид
-
во АН УРСР, 1953.


251 с.

«Слово о полку Ігоревім» та його поетичні переклади й переспіви в українській
літературі
.


Харків: Акта, 2008.


668 с.

Украї
нська література ХІ


XVIII

ст.: хрестоматія; за ред. П.В. Білоуса.


К.: ВЦ
«Академія», 2011.


688 с.

Українська поезія: Кінець XVI


початок XVII ст.

/ Упорядники В. П. К
олосова
,
В. І.
Крекотень.


К.:
Н
аук.

д
умка.1978.


431
с.


37

Українська поезія X
VI
І

століття

(перша половина)
: Упор. Василь Яременко.


К.: Рад. письменник, 1988.


360 с.

Українські гуманісти епохи Відродження
.


К.: Наукова думка; Основи
, 1995.


Ч.1
-
2
.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.)

/ Упор.
О.І.Б
ілецький.


3
-
є вид.


К.: Рад. школа, 1967.


783 с.

Хронiка
-
2000 : Укр. культурологiчний альманах
.
Вип. 53

54
. Св
іточі Христової
віри

/ Редкол.:

Ю.

Буря
к
(гол.ред.) та iн.

[
Текст].


К. : Фонд сприяння розвитку
мистецтв, 2003.


785

с.

Ренесанс

Вишенськ
ий Іван.
Вибрані
твори
.


К.:

Дніпро, 1972.


126 с.

Вишенский Иван.
Сочинения

/ Подг. текста, статья и комментарии И.П.
Еремина.


М.; Л.: Изд
-
во АН СССР, 1955.


372 с.

Вишенський Іван.
Твори
: Пер. з кн. укр. Валерія Шевчука.


К.: Дніпро, 1986.


112 с
.

Кльонович Себастьян Фабіан.
Роксоланія
: Пер. з лат. Михайло Білик.


К.:
Дніпро, 1987.


94 с.

Оріховський Станіслав. Твори.


К.: Дніпро, 2004.

Смотрицький Герасим. Ключ Царства небесного.


Житомир, 2005.


44; 121
с.
Слово многоцінне
: Хрестоматія укра
їнської літератури (кінець
XVIXVIII

ст.): Упор. Валерій Шевчук, Василь Яременко.


К.: Аконіт, 2006.


Кн.1
-
4.

Українська література XIV
-
XVI ст.:

Упор. В.Л. Микитась.


К.: Наук. думка,
1988.


600

с.

Українська поезія XVI століття
: Упор. Василь Яременк
о.


К.: Рад.
письменник, 1987.


287 с.


38

Бароко

Братковський Данило. Світ, по частинах розглянутий.


Луцьк, 2004.


463 с.

Величко Самійло.
Літопис

/ Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука.К.: Дніпро, 1991.Т.1
-
2.

Величковський Іван.
Твори
.К.: Наук.
думка, 1972.


191 с.

Г
алятовський Іоаникій.
Ключ розуміння
.К.: Наук. думка, 1985.445 с.

Грабянка Григорій.
Літопис

/ Пер. зі староукр.К.: Т
-
во «Знання», 1992.
-

192
с.

Давній український гумор і сатира:

Упор. Л.Є.Махновець.


К.: Держлітвидав
Ук
раїни, 1959.496 с.

Збірник козацьких літописів:

Густинський, Самійла Величка, Грабянки.


К. :
Дніпро, 2006.


976 с.

Історія русів

/ Пер. з рос. Івана Драча.К.: Рад. письменник, 1991.318 с.

Климентій Зіновіїв.
Вірші. Приповісті посполиті
.К.
: Наук. думка, 1971.390
с.

Косов Сильвестр. Патерик / Упор., перек. Ю.Мицика.

К., 2007.


156 с.

Літопис Самовидця
.К.: Наук. думка, 1971.207 с.

Сковорода Григорій.
Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові
переклади. Листи.К.:

Наук. думка, 1983.


542 с.

Українська література
XIV
-
XVI

ст.:

Упор. В.Л. Микитась.


К.: Наук. думка,
1988.


597 с.

Українська література ХVII ст.
: Упор. В.І.Крекотень.К.: Наук. думка, 1987.


605 с.

Українська література
XVIII

ст.:

Упор. О.В.Мишани
ч.


К.: Наук. думка, 1983.


694 с.


39

Українські інтермедії XVII
-
XVIII ст.
:

Пам‱ятки давньої української літератури /
АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка / М.К. Гудзій (вступ.ст.і
відп.ред.), Л.Є. Махновець (підгот.).


К. : Видавництво АН УРСР,
1960.


239с.

Хрестоматія давньої української літератури (до кінця
XVIII

ст.)

/ Упор.
О.І.Білецький.


3
-
є вид.


К.: Рад. школа, 1967.


783 с.

Чернігівські Афіни
.


К.: Мистецтво, 2002.


285 с.

Ізборник : Історія України IX
-
XVIII ст.

Першоджерела та ін
терпретаціїРежим доступу:
http://izbornyk.org.ua


Славянская Библия для
Windows

/
С.
А. Федосов
.


Режим доступу:

http://www.sbible.boom.ru


Навчальні посібники


Підручн
ики

Білоус П.В.
Історія української літератури
XI
-
XVIII

ст.: Навчальний посібник.К.: Вид. центр «Академія», 2009.


424 с.

Білоус П.В., Білоус О.П.
Українська література ХІ


XVIII

ст.: навч. посібн.
для самостійної роботи студента

/ П.В. Білоус, О.П. Б
ілоус.


К.: ВЦ
«Академія», 2010.


360 с.
Возняк Михайло.
Історія української літератури: У
2 кн
.Львів, 1992
-
1994.Кн.1
-
2.

Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я.
Давня українська література.2
-
е
вид.


К.: Вища школа, 1989.


414 с.

Ісіченко Ігор
, архиєп. Історія української літератури: епоха Бароко.
XVII
-
XVIII

ст.: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.


Львів;
К.; Харків: Святогорець, 2011.


567 с.

История русской литературы
X
-
XVII

веков
/Под ред. Д. С. Лихачова.


Москва
:
Просвещение, 1980.


452 с.


40

Історія української літератури: У 8 т.К.: Наук. думка, 1967.


Т.1.


539 с;
Т.2.


483 с.

Чижевський Дмитро.

Історія української літератури: Від початків до доби
реалізму.Тернопіль: Феміна, 1994.


480 с.

Яковенко Натал
я.
Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України
.


2
-
е вид.


К.: Критика, 2005.


584 с.

Додаткові посібники

Береза І.Ю., Руссова В.М. Історія української літератури (Давня література):
навчальний посібник.


Миколаїв: Вид
-
во ЧДУ імені Петра Мог
или, 2011.


167 с.

Білоус Петро. Давня українська література в школі: навчальні матеріали.


Житомир: Вид
-
во ЖДУ, 2007.


208 с.

Білоус П.В., Шинкарук В.Ф. Українська література
XIXVIII

ст.: практикум.


Житомир, 2006.


127 с.

Волинський П.К., Пільгук

І.І., Поліщук Ф.М.
Історія української літератури:
Давня література.К.: Вища школа, 1969.


432 с.

Горський В.С. Нариси з історії філософської культури Київської Русі (середина
XIIсередини
XIII

ст.).


К.: Наукова думка, 1993.


163 с.

Горський В.
С
.
Святі Київської Русі

/ В.
С.
Горський
.


К.

: Абрис, 1994.


176
с.

Горський Вілен, Вдовина Олена, Завгородній Юрій, Киричок Олександр.
Давньоруські любомудри.


К.: ВД «КМ Академія», 2004.


302 с.


Грушевський Михайло.
Історія української літератури:
В 6 т., 9 кн.К., 1993
-
1995.


41

Еремин И.П.
Лек
ции и статьи по истории древней русской литературы.2
-
е
изд.


Ленинград: Изд
-
во Ленинград. Ун
-
та, 1987.


327 с.

Єфремов Сергій.
Історія українського письменства

/ Сергій Єфремов.


4
-
е
вид.


Ню Йорк : Ви
д. Ради оборони і допомоги Україні Українського
Конґресового Комітету Америки, 1991.


448 ; 459
с.
(Передрук).

Ігор

Ісіченко
,
архиєпископ.
Історія Христової Церкви в Україні
: Підручник для
вищих духовних шкіл.


4
-
е вид.Харків: Акта, 2008.


700 с.

І
сторія української літератури: В 2 т.К., 1987.Т.1.631 с.; Т.2.


483 с.

Корпанюк М.
Історія національного письменства
XXVII

сторіч
:
методичні
матеріали. Посібник.


Переяслав
-
Хмельницький, 1992.


74 с.

Крекотень В.І.
Вибрані праці.К.: Об
ереги, 1999.


344 с.

Микитась В.Л. Давня література Закарпаття.


Львів: Вид
-
во Львівського ун
-
ту,
1968.


255 с.

Мишанич Олекса.
Література Закарпаття
XVII
-
XVIII

століть
.


К.: Наук.
думка, 1964.


114 с.

Новик Ольга. Історія української літератури (дав
ньої): навч. посібн. для
студентів ВНЗ.


К.: Центр учбової літератури, 2007.


223 с.

Остроґорський Ґеорґ.
Історія Візантії

/

Ґеорґ Остроґорський ; Пер. з нім.
Анатолій Онишко.


Львів

: Літопис, 2002.


608
с.

Пиккио Риккардо.
Древнерусская литература
:
Пер. с итал.


Москва: Языки
славянской культуры, 2002.


352 с.

Полєк В. Т.
Історія української літератури X

XVIII століть

/ В. Т. Полєк.


К.
: Вища школа, 1994.


144
с.

Полєк Володимир. Історія української літератури
XVIII

століття. Ч. 1.


Івано
-
Фра
нківськ: Нова Зоря, 1999.


222 с.


42

Ринклер Фритц. Майер Герхард.
Библейская энциклопедия Брокгауза

/Фритц
Ринклер, Герхард Майер.


Paderbodn

; Кременчуг

: Christliche
Verlagsbuchhandlung, 1999.


1120
с.

Савченко Ірина. Давня українська література: посіб
ник для студентів
-
філологів.


К.: Альфа
-
М, 2006.


175 с.

Соболь Валентина. З глибин віків: вивчення давньої літератури в школі:
посібник для вчителя.


К.: Зодіак
-
ЕКО, 1995.


187 с.

Степанишин Борис. Давня українська література в школі.


К.: Либідь, 20
00.


503 с.

Стиліянопулос Теодор.
Новий Завіт: Православний погляд. Писання, передання,
герменевтика

/ Теодор Стиліянопулос ; Пер. з англ. Юрій Гамалій ; Наук. ред.
Ростислав Паранько.


Львів : Вид
-
во УКУ, 2005.


XVI

; 196
с.

Українське бароко
.


Харків
: Акта, 2004.


Т.1.


636 с.

Франко Іван.
Історія української літератури. Часть перша
// Зібрання творів:
У 50 т.


К.: Наук. думка, 1983.


Т. 40.


С. 5
-
370.

Франко Іван.
Нарис історії українсько
-
руської літератури до 1890 р.
//
Зібрання творів: У 50 т
.


Т. 41.


К.: Наук. думка, 1984.


С. 194
-
470.

Чижевський Дмитро.
Український
літературний барок: Нариси
.


Харків: Акта,
2003.


460 с.

Шахматов А. А.
История русского летописания

/ А. А. Шахматов
.


СПб. :
Наука, 2003.


Т. 1, кн. 1

2.

Шевченко Ігор.

Україна між Сходом і Заходом
: Пер. з англ.


Львів, 2001.


xx;
247 с.

Шевчук Валерій. Муза роксоланська
: Українська література XVI
-
XVIII століть

:
У 2 кн. / В.

О.

Шевчук.


К.

: Либідь, 200
4
.


Кн. 1
: Ренесанс. Раннє бароко.


398

с. : іл.


43

Шевчук Валерій
. Муза роксоланська
: Українська література XVI
-
XVIII століть

:
У 2 кн. / В.

О.

Шевчук.


К.

: Либідь, 200
5
.


Кн. 2 : Розвинене Бароко. Пɿзнє
Бароко
.


728 с.

Літературознавчі дослідження

Середн
ьовіччя

Александров Олександр.
Старокиївська агіографічна проз
а ХІ


першої
третини ХІІІ ст.

: Монографія
.Одеса: АстроПринт, 1999.


272 с.

Александров Олександр. Література Київської Русі: між міфопоетикою і
християнським символізмом.


Одеса: Астропринт, 2010.


470 с.

Білоус Оксана. Чудеса в літературі Київськ
ої Русі.


Житомир, 2010.


167 с.

Білоус Петро. Паломницький жанр в історії української літературі.


Житомир,
1997.


159 с.

Білоус Петро. Давньоукраїнська літератра і фольклор: проблема художнього
коду.


Житомир: Косенко, 2006.


109 с.

Білоус Петро. Л
ітературна медієвістика: вибрані студії в 3
-
х т.


Житомир,
2011.


Т. 1.


374 с.

Білоус Петро.
Українська паломницька проза: Історія жанру.


К., 1998.


128
с.

Брайчевський М.Ю. Автор «Слова о полку Ігоревім» та культура Київської
Русі.


К.: Фенікс, 20
05.


551 с.

Булахов М. Г.

«Слово о полку Игореве» в литературе, искусстве, науке :
Краткий энциклопедический словарь
/ М. Г. Булахов.


Минск :
Университетское, 1989.


247
с.

Гетьманець Михайло. «Слово о полку Ігоревім» у школі.


Суми: Собор, 2001.


1
36 с.
Гетьманец М.Ф. Тайна реки Каялы: Слово о полку Игореве.


Х., 1989.


165 с.


44

Ісіченко Ю.А.
Києво
-
Печерський патерик у літературному процесі кінця XVIпочатку XVIII ст. на Україні.К.: Наук. думка, 1990.180 с.

Калинець Ірина. Студії над «Сло
вом о полку Ігоревім».


Львів: Місіонер, 1999.


166 с.

Качуровський Ігор. Ґенерика і архітектоніка.


К.: ВД «КМ академія», 2005.


Кн. 1: Література европейського Середньовіччя.


382 с.

Кінан Едвард
.
Російські історичні міти

: Пер. з англ..2
-
е вид.


К.: Критика,
2003.


310 с.

Ле Ґофф Жак.

Середньовічна уява

: Пер. з франц.


К. : Літопис, 2007.


350 с.

Лихачёв Д.
С.
Поэтика древнерусской литературы

/ Д.
С.
Лихач
ёв
.


3
-
е изд.


М. : Наука, 1979.


360
с.

Лихачев Д.С.
Развитие русской литературы X
-
XVII веков
.3
-
е изд.СПб.:
Наука, 1998.206 с.: портр.

Махновець Леонід.
Про автора «Слова о полку Ігоревім».К. : Вид
-
во при
Київськ. держ. ун
-
ті, 1989.


261 с.

Огієнко Іван (митрополит Іларіон). Слово про Ігорів похід.


К., 2005.


315 с.

П
елешенко Юрій.
Українська література пізнього Середньовіччя (друга
половина ХІІІ


XV

ст.)
: Джерела. Система жанрів. Духовні інтенції.


К.:
Фоліант, 2004.


422 с.

Пінчук С.П. «Слово о полкуІгоревім»: посібник для вчителя.


К.: Радянська
школа, 1990.


141 с.

С
вятые князья
-
мученики Борис и Глеб
: Исследование и подготовка текстов
Н.И. Милютенко.


СПб. : Изд
-
во Олега Абышко, 2006.


432 с.

Сидор Олег.
Святий Василій Великий в українському мистецтві

/ Олег Сидор.


Львів : Місіонер, 2008.


512
с.


45

Склярен
ко В.Г. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім».


К.: Довіра, 2003.


147 с.

Сліпушко Оксана. Давньоукраїнський бестіарій (звіролов).


К.: Дніпро, 2001.


141 с.

Сліпушко Оксана. Еволюція та функціонування літературних образів у
книжності Києворуської д
ержави (
XIперша половина
XIII

ст.).


К.: Аконіт,
2009.

Сулима Віра.
Біблія і українська література

: Навчальний посібник / Віра
Сулима.


К. : Освіта, 1998.


400
с.

Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці
XXIII

ст.


К.: Наукова
думка, 2005
.


363 с.
Федорак Назар.
Поетика Галицько
-
Волинського літопису.
Наукове видання.Львів: Львівський нац. ун
-
т ім. Івана Франка, 2005.


262 с.

Франчук В.Ю. Киевская летопись: состав и источники в лингвистическом
освещении.


К.: Наукова думка, 1986.


18
3 с.

Яценко Борис. «Слово о полку Ігоревім» та його доба.


К., 2000.


255 с.

Ренесанс

Голенищев
-
Кутузов И.
Украинский и белорусский гуманизм

// Голенищев
-
Кутузов И. Славянские литературы: Статьи и исследования.


М. : Худож.
лит., 1973.


С. 132
-
216.

Гра
бович Григорій.
Авторство й авторитет у Івана Вишенського: діалектика
відсутності

// Грабович Григорій. До історії української літератури:
Дослідження, есе, полеміка.


К. : Основи, 1997.


С. 260
-
277.

Ісаєвич Я.Д.
Братства та їх роль у розвитку українсько
ї культури XVI
-
XVIII
ст.


К. : Наук. думка, 1966.


250 с.

Корпанюк Микола. Становлення та утвердження ренесансного класицизму в
національній літературі
XVI

сторіччя // Ренесансні студії.


Запоріжжя, 2010.


Вип. 14
-
15.


С.

167
-
183.


46

Кравців Богдан.

Рене
санс і гуманізм на Україні

// Сучасність.


1974.


№9
(165).


С. 33
-
52.

Литвинов Володимир. Католицька Русь (Внесок українців католицького
віросповідання в духовну культуру України
XVI

ст.). Історико
-
філософський
нарис.


К., 2005.


274 с.

Матковська

Оксана. Львівське братство: культура і традиції. Кінець
XVIперша половина
Xvii

ст.


Львів: Каменяр, 1996.


71 с.

Поплавська Н.М. Полемісти. Риторика. Переконання: українська полемічно
-
публіцистична проза кінця
XVIпочатку
XVII

ст.


Тернопіль, 2007
.


379 с.

Сумцов Н.Ф.
Иоанн Вышенский: Южнорусский полемист начала XVII века
//
Киевская старина.


1885.№ 4.


С. 649
-
677.

Франко Іван.
Іван Вишенський і його твори
// Франко І.Я. Зібрання творів: У 50
т.


К. : Наук. думка, 1981.


Т. 30.С. 7
-
21
1.

Шевченко Віталій. Православно
-
католицька полеміка та проблеми унійності в
житті Руси
-
України доберестейського періоду.


К.: Преса України, 2001.


414 с.

Яременко П.К.

Іван Вишенський.


К.: Вища школа, 1982.


142 с.

Бароко

Стиль бароко

Абрамович С.
Д.
Мелетій Смотрицький та проблеми філологічної культури
барокко.
// Українська література
XVI
-
XVIII

ст. та інші слов‱янські літератури.


К.: Наук. думка, 1984.


С.137
-
160.

Барокко в славянских культурах
.


М.: Наука, 1982.


351 с.

Білецький О.І.
Стан і

проблеми вивчення давньої української літератури

//
Білецький О.І. Зібрання праць: У 5 т.


К.: Наук. думка, 1965.


Т.1.


С.108
-
127.


47

Борисенко Катерина.

в українській літературі барокової доби.


Донецьк: Норд
-
прес, 2008.


122 с.

В
ё
льфлин Г
енрих.

Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления
стиля барокко в Италии

/Пер. с нем. Е.Г.Лундберга.


СПб.: Азбука
-
классика,
2004.


288 с.

Вигодованець Наталія. Літературне бароко Закарпаття.


Ужгород: Ґражда,
2010.


135 с.

Возняк Михайло
. Студії на українськими літописами / упор. Н.Федорак.


Львів, 2011.


595 с.

Гнатюк О.
До переоцінки літературного процесу
XV
-
XVIII

століть

//
Європейське відродження та українська література
XIV
-
XVIII

ст.


К.: Наук.
думка, 1993.


С.237
-
266.

Голен
ищев
-
Кутузов И.Н.
О литературе барокко в славянских странах

//
Голенищев
-
Кутузов И.Н. Славянские литературы: Статьи и исследования.


М.:
Худож. Лит., 1973.


С.365
-
371.

Ґрачотті Санте.
Українська культура
XVII

ст. і Європа

// Україна XVII ст. між
Заходом та Сх
одом Європи: Матеріали 1
-
го українсько
-
італійського симпозіуму
13
-
16 вересня 1994 р.


К.; Венеція, 1996.
-

С.1
-
27.

Довга Лариса.
«Сновидні фантазії з присмаком елітарності» (Про Бароко,
якого не було)
: Анатолій Макаров. Світло українського бароко.


К.: Ми
стецтво,
1994. Чернігівські Афіни / Передмова, упорядкування та коментарі Анатолія
Макарова.


К.: Мистецтво, 2002. // Український гуманітарний огляд.


Вип. 11.


К.: Критика, 2005.


С.79
-
103.

Ігор Ісіченко, архиєп.
Бароко


мистецький стиль і літературн
а доба

//
Дивослово.


2010.


№ 10.


С. 28
-
35.

Кралюк Петро. Мелетій Смотрицький і українське духовно
-
культурне
відродження кінця
XVIпочатку
XVII

ст.


Острог, 2007.


206 с.


48

Ліпатов Олександр.
Бароко в східнослов‱янських культурах: українізація
полон
ізації та проблеми сарматизму
// Київські полоністичні студії: Зб. наук.
праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
польські літературні контексти доби
бароко.


С.76
-
87.

Літературне бароко

// ІІІ Міжнародний конгрес україністів: Харків, 26
-
29
серпня 1996 р.: Лі
тературознавство.


К.: Обереги, 1996.


С. 216
-
346.

Лихачев Д.С.
Барокко и его русский вариант

// Русская литература.


1969.2.С.18
-
45.

Макаров Анатолій.
Світло українського бароко.К.: Мистецтво, 1994.


288 с.

Мишанич Олекса.
Давня література
в українській літературно
-
критичній та
естетичній думці першої половини ХІХ ст.
// Європейське відродження та
українська література
XIV
-
XVIII

ст.


К.: Наук. думка, 1993.


С.215
-
236.

Мишанич Олекса.
Давня українська література (ХІ
-
XVIII

ст.)

// Інститут
л
ітератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України: 1926
-
2001. Сторінки історії.


К.:
Наук. думка, 2003.


С.46
-
85.

Морозов А.А.
Проблема барокко в русской литературе
XVIIначала
XVIII

в.:
Состояние вопроса и задачи изучения

// Русская литература.


1962.


№ 3.


С.
3
-
38.

Наливайко Дмитро.
Українське барокко в контексті європейського
літературного процесу XVII ст.

// Рад. літературознавство.


1972.


№ 1.


С.30
-
47.

Сазонова Л.И.
Литературная культура России. Раннее новое время
.

М.:
Языки славянских культур, 2006
.


896 с.

Софронова Л.А., Липатов А.В.
Б
арокко и проблемы истории славянских
литератур и искусств

// Барокко в славянских культурах.


М.: Наука, 1982.


С.3
-
13.


49

Українське бароко
: Кер. проекту Дмитро Наливайко; наук. ред. Леонід
Ушкалов.


Харків: Акта,
2004.


Т. 1.


635 с.; Т. 2.


411 с.

Українське барокко: Матеріали І конгресу Міжнародної асоціації українців

(Київ 27.08


3.09.1990).


К.: Інститут археографії АН України, 1993.


260 с.

Українське літературне барокко: Зб. наук. праць

/ Відп. ред. О.В
. Мишанич
.


К.: Наук. думка, 1987.301
c
.

Ушкалов Леонід.
Світ українського барокко: Філологічні етюди.Харків: Око,
1994.


112 с.

Чечот
И.Д.
Барокко как культурологическое понятие: Опыт исследования
К.Гурлита

// Барокко в славянских культурах.


М.
: Наука, 1982.


С.326
-
349.

Чижевський Дмитро.
Український літературний барок: Нариси
.


Харків: Акта,
2003.


460 с.

Шевчук В.
Муза роксоланська: Українська література XVI


XVIII століть
: У
2 кн.


К. : Либідь, 2004.


Кн. 1. Ренесанс. Раннє Бароко.


40
0 с.;


К.: Либідь,
2005.


Кн. 2: Розвинене бароко. Пізнє бароко.


728 с.

Brogi Bercoff Giovanna.
Ukrainian Studies at the International Congresses of
Slavists (1929
-
1968)

// Pagine di ucrainistica europea: A cura di Giovanna Brogi
Bercoff e Giovanna Sie
dina.


Alessandria: Edizioni dell‱Orso, 2001.


P.53
-
75.

IV

Международный съезд славистов: Сборник ответов на вопросы по
литературоведению
.


М.: Изд
-
во АН СССР, 1958.


295 с.

Soko
ł
owska

Jadwiga
.
Dwie

niesko
ń
czono
ś
ci
:

Szkice

o

literaturze barokowej Europ
y.


Warszawa: PIW, 1978.


315 s.

Поетика та риторика

Вомперск
ий В.П. Риторики в России
XVII
-
XVIII

вв.


М.: Наука, 1988.


180 с.

Крекотень В.І.
Київська поетика 1637 року
// Літературна спадщина Київської
Русі і українська література
XVI


XVIII

ст.


К.
: Наук. думка, 1981.


С.118
-
154.


50

Маслюк В.П.
Латиномовні поетики і риторики
XVIIпершої половини
XVIII

ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні.К.: Наук. думка,
1983.


234 с.

Микитась Василь.

Давньоукраїнські студенти і професори
.


К.
: Абрис, 1994.


288 с.

Митрофан Довгалевський.
Поетика (Сад поетичний)

/ Пер. з лат. Віталій
Маслюк.


К. : Мистецтво, 1973.


435 с.

Наливайко Д.С.
Київські поетики
XVIIпочатку
XVIII

ст. в контексті
європейського літературного процесу

// Літературна с
падщина Київської Русі і
українська література
XVI


XVIII

ст.


К.: Наук. думка, 1981.


С.155
-
195.

Пилип‱юк Наталя.
Київські поетики і ренесансні теорії мистецтва

//
Європейське відродження та українська література
XIV
-
XVIII

ст.


К.: Наук.
думка, 1993.


С.75
-
109.

Пилип‱юк Наталія.
Педагогічна теорія і українська література
XVI


XVIII

ст.

// Українське барокко: М
-
ли І конгресу МАУ (Київ, 27.08
-
03.09.1990).


К.:
Наук. думка, 1993.


С.71
-
76.

Сивокінь Григорій.
Давні українські поетики.2
-
е вид.


Харків
: Акта, 2001.


168 с.

Трофимук Мирослав.

Бароккові тенденції курсів словесності Києво
-
Могилянської академії
// Українське барокко: М
-
ли І конгресу МАУ (Київ,
27.08
-
03.09.1990).


К.: Наук. думка, 1993.


С.86
-
94.

Хижняк З., Маньківський В.
Історія Києво
-
М
огилянської академії
.


Київ:
Академія, 2003.


184 с.

Циганок Ольга. Генологічні концепції фунерального письменства в Україні
XVIIXVIII

ст.: основні напрямки досліджень.


К., 2011.


175 с.
Ratio

Studiorum
:
Уклад студій Товариства Ісусового. Система є
зуїтської освіти

/
Пер. з лат. Р. Паранько; пер. з англ. А. Маслюх.


Львів: Свічадо, 2008.


252 с.


51

Полемічна проза

Бабич Сергій.
Творчість Мелетія Смотрицького в контексті раннього
українського бароко.Львів: Свічадо, 2009.


180 с.

Биднов

В.А.
Правос
лавная Церковь в Польше и Литве:
No

Volumina

Legum
.Минск: Лучи Софии, 2002.


432 с.

Голубев С.Т.
Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники
.


К.,
1883.


Т.1.


1147 с.; К., 1898.


Т.2.


1047 с.

Ґерич Юрій.
Огляд богословсько
-
літературної дія
льности Йосафата
Кунцевича.Торонто: Добра книжка, 1960.


28 с.

Жихевич Тадеуш.
Йосафат Кунцевич:

Пер. з польськ.


Львів: Свічадо, 1998.


112 с.

Жуковський А.
Петро Могила й питання єдности церков.К.: Мистецтво,
1997.


304 с.

Завитневич В.З.
«Пали
нодия» Захарии Копыстенского и ее место в истории
западнорусской полемики
XVI

и
XVII

вв.


Варшава, 1883.


492 с.

Загайко П. К.
Українські письменники
-
полемісти кінця
XVIпочатку
XVII

ст. в
боротьбі проти Ватікану і унії
.


К.: Вид
-
во АН УРСР, 1957.


88 с.

Захара І.С.
Стефан Яворський
.


Львів: Каменяр, 1991.


112 с.

Іларіон, митрополит.

Українська Церква за час Руїни (1657
-
1687).Вінніпег,
1956.


564 с.

Короткий В.Г.
Літературна полеміка Мелетія Смотрицького в 20
-
і роки
XVII

ст.
// Українська літе
ратура
XVI
-
XVIII

ст. та інші слов‱янські літератури.


К.:
Наук. думка, 1984.


С.117
-
136.

Короткий В. Г.
Творческий путь Мелетия Смотрицкого

/ АН БССР. Ин
-
т лит.;
Отв. ред. А. М. Панченко.


Минск : Наука и техника, 1987.190, [2] с.


52

Косицька Марія.
«
Літос…» митрополита Петра Могили: риторична
специфіка полемічного дискурсу
// Київські полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2005.


Т.7. «Українська школа» в літературі та культурі українсько
-
польського пограниччя.


С.214
-
225.

Лужний Ришард.
Митроп
олит Петро Могила


людина діялогу на межі греко
-
слов‱янської та латинсько
-
польської культур
// Київські полоністичні студії:
Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
польські літературні контексти
доби бароко.


С.288
-
299.

Нічик В.М.
Петро Могила в
духовній історії України.К.: Укр. центр духовної
культури, 1997.


328 с.

Новаковський Пшемислав, [о.].
Літургійна проблематика в міжконфесійній
полеміці після Берестейської унії (1596
-
1720).Львів: Свічадо, 2005.


252 с.

Пиза Світлана.
Біблійні засо
би персвазії в польськомовних творах Мелетія
Смотрицького

// Київські полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2003.


Т.4.
Українсько
-
польські літературні контексти.


С.93
-
107.

Пиза Світлана.
Початки біблійного барокового концептизму в українській
пол
ьськомовній прозі поберестейського періоду
// Київські полоністичні студії:
Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
польські літературні контексти
доби бароко.


С.192
-
202.

Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно
-
пу
бліцистична проза кінця XVI


поч. XVII ст.). Монографія / Н. М.
Поплавська.


Тернопіль : ТНПУ, 2007.


379 с.


Бібліограф. : с. 345

378.

Прокошина Е. С.
Мелетий Смотрицкий.Минск : Наука и техника, 1966.


160
с.

Пшеничний Євген.
Захарія Копистенськ
ий про запорозьких козаків

//
Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича з
нагоди його 70
-
річчя.


Дрогобич: Коло, 2003.


С.293
-
297.


53

Савченко С.
Давня Русь у полемічній літературі кінця
XVIXVII

століття
.


Дніпропетровськ: І
нновація, 2007.


188 с.

Семчук Стефан, о.

Митрополит Рутський.Торонто: Вид
-
во оо. Василіян,
1967.


104 с.

Сеник Софія, м.
Два митрополити


Потій і Рутський

// Історичний контекст,
укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління: М
-
ли І
«Берес
тейських читань» (Львів, Івано
-
Франківськ, Київ, 1
-
6 жовтня 1994 р.).


Львів, 1995.


С.137
-
172.

Соловій Мелетій, ЧСВВ.
Мелетій Смотрицький як письменник.Рим;
Торонто, 1977.


Т.1.


275 с.; 1978.


Т.2.


450 с.

Ткачук Руслан. Творчість митрополита Іп
атія Потія та полемічна література на
межі
XVIпочатку
XVII

ст. Джерела. Риторика. Діалог.


К., 2011.


238 с.

Феномен Петра Могили: Біографія. Діяльність. Позиція
.


К.: Дніпро, 1996.


270 с.

Чергінівські Афіни
: Упор. Анатолій Макаров.


К.: Мистецтво
, 2002.


230 с.

Яременко П.К.
Мелетій Смотрицький: Життя і творчість.К.: Наук. думка,
1986.


160 с.

Frick David A.
Meletij Smotryc‱kyj
.
.


University Press, 1995.


395 p.

Ораторська і дидактична проза

Александрович Тетяна, Корпанюк Микола. Поетика прози Григорія Сковороди.


Корсунь
-
Шевченківський: Гавришенко В.М., 2011.


270 с.

Довга Лариса.

Уявлення про справедливі і несправедливі війни в українських
проповідях
XVI
І ст.
//

Mazepa

e

il

suo

tempo
:
Storia
,
cultura
,
societ
à.


Alessandria
:
Edizioni

dell

Orso
, 2004.


S
.103
-
114
.


54

Іваньо І.В.
Філософія і стиль мислення Г. Сковороди.К. : Наук. думка, 1983.


270 с.

Корзо Маргарита.
Укра
инская и белорусская катехетическая традиция конца
XVIXVIII

вв.: Становление, эволюция и проблема заимствований.Москва:
Канон+, 2007.


672

с.

Крекотень В.І.
До історії української бароккової учительно
-
ораторської прози.
Казання Ігнатія Оксеновича Старушича на погребі князя Іллі Святополк
-
Четвертинського
// Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.


К.:
Наук. думка, 1987.


С.244
-
271.

Крекотень В.І.
Оповідання Антонія Радивиловського: З історії української
новелістики.К.: Наук. думка, 1983.


408 с.

Левченко Тетяна.
Топіка проповідей Іоаникія Ґалятовського
// Київські
полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсь
ко
-
польські
літературні контексти доби бароко.


С.331
-
335.

Левченко
-
Комісаренко Т.
Стратегії текстопородження та авторські
настанови в сакральній риториці

бароко // Медієвістика: Збірник наукових
статей.


Одеса: Астропринт, 2006.


Вип. 4.


С.149
-
154.

Л
евшун Л.
В.

Леонтий Карпович: Жизнь и творчество
.


Минск:
Экономпресс,
2001.


288 с.

Лисиця В.В.
Етичні мотиви східнослов‱янської ораторської прози кінця
XVI
І


початку
XVIII

ст
. // Українська література
XVI
-
XVIII

ст. та інші слов‱янські
літератури.


К.:

Наук. думка, 1984.


С.48
-
79.

Маслов С.И.
Кирилл Транквиллион
-
Ставровецкий и его литературная
деятельность
.


К.: Наук. думка, 1984.


246 с.

Матушек О.
Інтерпретація євангельських див у проповідях Лазаря Барановича
(«Слово про зцілення розслабленого» зі
збірки «Меч духовний»)

// Актуальні

55

проблеми української літератури і фольклору. Науковий збірник.


2009.


Вип.
13.


С.206
-
214.

Матушек О
.

Образ Антонія Печерського у проповідях Лазаря Барановича

//
Вісник Харківського національного університету.


2006
.

№ 745. Серія
Філологія.


С.143


146.

Махновець Л.
Григорій Сковорода: Біографія.К.: Наук. думка, 1972.


255 с.

Ніженець А.М.
На зламі двох світів: Розвідка про Г.С. Сковороду і Харківський
колегіум.


Харків: Прапор, 1970.


208 с.

Новик Ольга.
І
ван Леванда: Літературний портрет
.


К.: Знання України,
2004.


180 с.

Огиенко И.
И.

Легендарно
-
апокрифический элемент в «Небе новом» Иоанникия
Галятовск
о
го, южнорусского проповедника XVII
-
го века
.


Киев, 1913.


60 с.

Огиенко И.И.
Проповеди Иоанникия
Галятовскаго, южнорусск
о
го
проповедника XVII
-
го века

/ Оттиск их ХІХ т. Сборника Истор.
-
филол.
общества памяти Е. К. Редина.


Харьков, 1913.


32 с.

Пилявець Л.
Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство
Кирила Транквіліона
-
Ставровецько
го
// Європейське відродження та українська
література
XIV
-
XVIII

ст.


К.: Наук. думка, 1993.


С.175
-
193.

П
илявец Л.Б.
«Зерцало богословии» Кирилла Транквиллиона
-
Ставровецкого и
«Палея Толковая»

// Отечественная общественная мысль эпохи Средневековья:
Ист
орико
-
философские очерки.


К.: Наук. думка, 1988.


С.245
-
250.

Пол
іщук Ф. М.
Г. Сковорода. Життя і творчість.К. : Дніпро, 1978.


262 с.

Попов П.М.
Г. Сковорода. Життя і творчість: Нарис
.


К.: Держлітвидав
України, 1960.


171 с.

Софронова Л.А.
Три ми
ра Григория Сковороды
.


М.: Индрик, 2002.


462 с.

Cулима В.
Біблія і українська література
.


К.: Освіта, 1998.


399 с.


56

Сулима В.
Воскресіння Господнє у діалозі Григорія Сковороди
Потоп Зміин

(XVIII ст.) та у Великодніх проповідях Василя Гречулевича (ХІ
Х ст.):
особливості герменевтики та поетики
. //
Sacrum

і Біблія в українській
літературі.


Люблін, 2008.С. 407415.

Ушкалов Леонід.
Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія
Сковороду.Харків: Акта, 2001.


221 с.

Філософія Григорія

Сковороди.К. : Наук. думка, 1972.


311 с.

Эрн Владимир.

Борьба за Логос. Г.Сковорода: Жизнь и учения.Минск; М.:
Харвест; Аст, 2000.


592 с. (С.333
-
589).

Агіографія

Антоний (Фиалко), архиепископ.
Святитель Димитрий Ростовский и его
пастырство
.


К.
: Информ.
-

изд. центр Укр. Правосл. Церкви, 1999.


200 с.

Балух Василь.
Св. Димитрій


митрополит Ростовський

// Біблія і культура:
Збірник наукових статей.


Чернівці: Рута, 2004.


С. 362
-
366.

Дмитро Туптало у світі українського бароко
: Збірник наукових

праць [У
надзаг.: Львівська медієвістика.


Вип. 1] / Упор. Богдана Криса.


Львів: Артос


Апріорі, 2007.


328 с.

Іларіон [Огієнко], митр.
Фортеця православія на Волині. Свята Почаївська
лавра
: Історико
-
літературна монографія.


Вінніпег: Т
-
во «Волинь»,

1961.


398
с.

Ісіченко Ю.А.
Києво
-
Печерський патерик у літературному процесі кінця
XVIпочатку
XVIII

ст. на Україні.К.: Наук. думка, 1990.


180 с.

Матушек О.
Церковна політика і конфесійні кордони в художній структурі
оповідань
-
міраклів XVII ст.

/
/ Вісник Харківського національного університету
ім. В.Н.Каразіна.


2005.


№ 666.


С.59
-
62.

Попов М.
Святитель Димитрий Ростовский и его труды
.


СПб., 1910.


350 с.


57

Савченко Ірина.
«Руно орошенноє» Димитрія Туптала: до проблеми
формування творчої лабо
раторії
письменника

// Сучасний погляд на
літературу: Зб. наук. праць.


Вип. І.


К., 1999.


С.8
-
13.

Соболь В.
Щоденники Дмитра Туптала та Йоасафа Горленка у контексті
європейської традиції

// Україна
XVII

століття.


К.: Критика, 2005.

С. 521
-
531.

Фед
отова Марина.
«Егда припомню много д
ѣ
л его благих…»: К вопросу о
биографии гетмана Мазепы и творчества Димитрия Ростовского
//
Mazepa

e

il

suo

tempo
:
Storia
,
cultura
,
à.


Alessandria
:
Edizioni

dell

Orso
, 2004.


S
.529
-
539.

Федотова М.А.
Эпистолярное

наследие Димитрия Ростовского
: Исследования
и тексты.


М.: Индрик, 2005.

383 с.

Шляпкин И.А.
Святой Димитрий Ростовский и его время (1651
-
1709 гг.).


СПб., 1891.


459 с.

Історична проза

Грабович Григорій.
До історії української літератури: Дослідження
, есе,
полеміка.К.: Основи, 1997.


(С.293
-
315).

Грицай М.С.
Давня українська проза: Роль фольклору у формуванні образного
мислення українських прозаїків
XVIпочатку
XVIII

ст.К.: Вища школа, 1975.


152 с.

Дзира Ярослав.
Вступ

// Літопис Самовидця.К.: Наук. думка, 1971.


С.9
-
42.

Єршов А.
Коли і хто написав Густинський літопис?

// Записки наукового
товариства ім. Т.Шевченка.


1930.


Т. 200. (Ювілейний зб. на пошану К.
Студеницького, ч. II).


С. 205
-
211.

Ісіченко Ю.А.
Українська бароккова проза

в пошуку літературної моделі
початків східнослов‱янської історії

// Писемність Київської Русі і становлення
української літератури: Зб. наук. праць.


К.: Наук. думка, 1988.


С.184
-
205.


58

Когут Зенон.
Коріння ідентичности
: Студії з ранньомодерної та модерн
ої
історії України.


К.: Критика, 2004.


351 с.

Когут Зенон.

Російський централізм і українська автономія: Ліквідація
Гетьманщини, 1760


1830
.


К.: Основи, 1996.


317 с.

Корпанюк Микола.
Крайове та козацьке компілятивне літописання як
історико
-
літерату
рне явище.


К.: Літопис
-
ХХ, 1997.


161 с.

Корпанюк Микола.
Слово. Хрест. Шабля: Українське монастирсько
-
церковне,
світське крайове літописання
XVI
-
XVIII

ст., компіляції козацького літописання
XVIII

ст. як історико
-
літературне явище.К.: Смолоскип, 2005
.


904 с.

Кравченко В.В.
Нариси з історії української історіографії епохи національного
Відродження (друга половина
XVIIIсередина ХІХ ст.)
.


Харків: Основа,
1996.


296 с. (С.101
-
157).

Левицкий Орест.
Опыт исследования о летописи Самовидца

// Летопись

Самовидца по новооткрытым спискам.


К., 1878.


С.1
-
78.

Луценко Юрій.
Григорій Грабянка і його літопис

//

Л
ітопис гадяцького
полковника Григорія Грабянки /
П
ер. із староукр.


К.: Т
-
во ‮Знання  України,
1992.


с.3
-
9.

Марченко М.
Українська історіографія

(з давніх часів до сер.XIX ст.)
.


К.:
КДУ, 1959.


250 с.

Мыцык Ю.А.
Украинские летописи XVII века
.


Днепропетровск, 1978.


87 с.

Мишанич Ярослав.
«Історія Русів»: Історіографія, проблематика, поетика.К.: Обереги, 1999.


240 с.

Мішуков Олег. Європе
йський контекст «Історії русів».


К., 1999.


368 с.

Петровський М
.

Нариси історії України

XVII


початку XVIII ст.: Досліди над.
Літописом Самовидця.Харків
,
1930
.


453 с.

Плохій Сергій.
Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній
Україні:

Пер. з англ.


К.: Критика, 2005.


496 с.


59

Соболь Валентина. Літопис Самійла Величка як явище українського
літературного бароко.


Донецьк: Отечество, 1996.


334 с.

Соболь Валентина. Пам‱ятна книга Дмитра Туптала.


Варшава, 2004.


217 с.

Паломницька пр
оза

Білоус Петро.
Паломницький жанр в історії української літератури
.


Житомир, 1997.


160 с.

Білоус Петро.
Творчість В.Григоровича
-
Барського.К.: Наук. думка, 1985.


246 с.

Білоус Петро.
Українська паломницька проза
.


К., 1998.


128 с.

Іларіон
[
Огі
єнко
]
, митр.
Паїсій Величковський, його життя та праця
:
Історико
-
літературна монографія.


Вінніпег: Т
-
во «Волинь», 1975.


151 с.

Панегірики

Грабович Григорій.
До ідеології Ренесансу в українській літературі: Касіяна
Саковича «Вірші на жалосний погреб зац
ного рицера Петра Конашевича
Сагайдачного»

// Грабович Григорій. До історії української літератури:
Дослідження, есе, полеміка.


К.: Основи, 1997.


С.278
-
292.

Колосова В.П.
«Вірші на жалосний погреб Петра Сагайдачного»

// Радянське
літературознавство.


1965.


№ 12.


С.32
-
44.

Крекотень В.І.
Вибрані праці.К.: Обереги, 1999.


344 с.

Пріцак Омелян.
Пилип Орлик: між Сходом і Заходом
// Україна XVII ст. між
Заходом та Сходом Європи: Матеріали 1
-
го українсько
-
італійського симпозіуму
13
-
16 вересня 1994 р.


К.; Венеція, 1996.
-

С.232
-
246.

Сазонова Лидия.
Гетман Иван Мазепа как образ панегирический: из поэтики
восточнославянского барокко
//
Mazepa

e

il

suo

tempo
:
Storia
,
cultura
,
societ
à.


Alessandria
:
Edizioni

dell

Orso
, 2004.


S
.461
-
487.


60

Свербигуз Володим
ир.
Політична польськомовна українська поезія доби
Мазепи

// // Київські полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2003.


Т.4.
Українсько
-
польські літературні контексти.


С.108
-
123.

Сулима М.М.
Українське віршування кінця
XVIпочатку
XVII

ст.К.: Н
аук.
думка, 1985.


147 с.

Трофимук Олександра.
Творчість Пилипа Орлика: Пошук міфа мазепинської
України
//
Mazepa

e

il

suo

tempo
:
Storia
,
cultura
,
societ
à.


Alessandria
:
Edizioni

dell

Orso
, 2004.


S
.461
-
487.

Radyszewski Rostysław.
języcznych panegirykach Jana
Ornowskiego i Filipa Orłyka

//
Mazepa

e

il

suo

tempo
:
Storia
,
cultura
,
à.


Alessandria
:
Edizioni

dell

Orso
, 2004.


S
.489
-
502.

Емблематична поезія

Борисенко Катерина.
Курйозні вірші Івана Величковського
// Київські
полон
істичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
польські
літературні контексти доби бароко.


С.341
-
346.

Колосова В.П.
Климентій Зіновієв: Життя і творчість
.


К.: Наук. думка,
1964.

Крекотень В.І.
Вибрані праці.К.: Обереги, 1999.


344 с
.

Криса Богдана.
Пересотворення світу: Українська поезія
XVII
-
XVIII

століть
.


Львів, 1997.


216 с.

Мойсієнко Анатолій.
Бароковий дискурс української поезії
XVII

ст.: Іван
Величковський
// Київські полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6.
Українсько
-
польські літературні контексти доби бароко.


С.336
-
340.

Мойсієнко Анатолій.

Традиції модерну. Модерн традицій.


К., 2001.


79 с.

Сидоренко Г.К.
Українське віршування від найдавніших часів до Шевченка.К.: Вид
-
во Київськ. ун
-
ту, 1972.


141
с.


61

Сорока Микола. Зорова поезія в українській літературі кінця
XVIXVIII

ст.


К., 1997.

Сулима Микола.
Климентій Зіновіїв як предтеча нової української літератури

// Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора Олекси Мишанича
з нагоди його 70
-
річчя.


Дрогобич: Коло, 2003.


С.330
-
334.

Шевчук Валерій.
Климентій Зиновіїв і його книга буття українського народу

//
Хроніка


2000.


1994.


№ 1
-
2.


С.73
-
87.

Pelc J.
Obraz


słowo


znak: Studium о emblematach w literaturze

staropolskiej.Wrocław,

1973.267
s.

Pelc Janusz.
Słowo i obraz na pograniczu literatury i sztuk plastycznych
.


Kraków,
2002.


413 s.

Епічна поезія

Андрушенко Мирослава.
Парнас віршотворчий: Києво
-
Могилянська академія і
український літературний процес
XVIII

ст
.


К. : Україн
ська книга, 1999.


208
с.

Бетко Ірина.
Українська релігійно
-
філософська поезія: Етапи розвитку
.


Katowice : Wyd. Un
-
tu Śląskiego, 2003.


240 s.

Ж
уравльова

С.

С.
Жанрова природа агіографічної поезії доби Бароко

//
Актуальні проблеми слов‱янської філологі
ї : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред.
В.

А.

Зарва].


Бердянськ : БДПУ, 2009.


Вип. ХХІ : Лінгвістика і
літературознавство.


С. 422

430.

Журавльова С.

С.

Ж
итіє
О
лексія, чоловіка
Б
ожого, у віршовій обробці
архієпископа Іоана Максимовича (до проблеми впл
ивів на творчість митця)

//
Слово і час.


2008.


№ 2.


С. 62

69.

Пилявець Л.
Гуманістичні тенденції в поглядах на людину й суспільство
Кирила Транквіліона
-
Ставровецького
// Європейське відродження та українська
література
XIV
-
XVIII

ст.


К.: Наук. думка
, 1993.


С.175
-
193.


62

Радишевський Ростислав.
Барокковий консептизм поезії Лазаря Барановича
//
Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.


К.: Наук. думка, 1987.


С.156
-
177.

Супрун О.
Іоан Максимович, «Богородице Діво»: структура тексту і символи

/
/ Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Збірник наукових праць
Міжнародної конференції, присв.150
-
річчю від дня заснування кафедри
української словесності у Львівському університеті (Львів, 23
-
25 жовтня 1998
р.).

Львів: Світ, 1999.

Ч.1.

С.507
-
511.

Dawczyńska Anna.
Twórczość poetycka Łazarza Baranowicza : refleksje sprzed
lat /
Anna Dawczyńska. Kraków : Collegium Columbinum, 2008.


130 s.

Łużny Ryszard.
Pisarze kręgu Akademii Kijowsko
-
Mohylańskiej a literatura polska
.


Kraków, 1966.169
s.

R
adyszewski Rostysław.

Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku
XVIII wieku
. Część I : [
м
onografia] / Rostysław Radyszewski.


Kraków : Wyd.
Oddziału PAN, 1996.


282

s.

Лірична поезія

Багалій Дмитро.
Український мандрований філософ Григорій

Сковорода.2
-
е
вид.


К.: Орій, 1992.


472 с.

Барабаш Ю.Я. Г.
«Знаю человека…»: Г. Сковорода. Поэзия. Философия. Жизнь
.


М.: Худ. лит., 1989.


333 с.

Вигодованець Н.І.
Пісня як жанр писемної поезії у творчості
закарпатоукраїнських поетів ХVІІІ


ХІХ
ст.: пізньобароковий дискурс

// Наук.
вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія.


2005.


Вип.

11.


С.

73

80.

Гнатюк Олександра.
Сторінка з історії української духовної поезії


почаївський «Богогласник»

// Варшавські українознавчі записки.


В
аршава,
1989.


Вип.1.


С.121
-
133.


63

Гнатюк О.

Українська духовна барокова пісня
.


Варшава; К.,

1994.


188 с.

Зосимова Оксана.
Культ Марії в українській поезії барокової доби
// Київські
полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
польські
літературні контексти доби бароко.


С.213
-
222.

Махновець Леонід
.
Григорій Сковорода: Біографія
.


К.: Наук. думка, 1972.


253 с.

Мишанич О.В
.
Григорій Сковорода і усна народна творчість
.


К.: Наук.
думка, 1976.


150 с.

Сазонова Л.І.
Жанр «верт
оградів» у східнослов‱янському літературному
барокко
// Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.


К.: Наук. думка,
1987.


С.76
-
108.

Сінкевич Ольга.
Біблійна основа «Саду божествених пісень»

// Краківські
українознавчі зошити.


Краків: Швайпольт
Фіоль, 1995.


Т.3
-
4.


С.241
-
249.

Соловей Е.С.
Українська філософська лірика
.


К. : Юніверс, 368 с.

Ткаченко Олена. Елегія в давній українській літературі
XVIXVIII

століть.


Суми: Собор, 1996.


117 с.

Франко Iван.
Духовна й церковна поезiя на Сходi
й на Заходi: Вступ до студiй
над «Богогласником»

// Франко І.Я. Зiбрання творiв: У 50 т.


К.: Наук. думка,
1983.


Т. 39.


С.126
-
143.

Шевченко
-
Савчинська Людмила. Весільний портрет на тлі міста Лева:
латиномовна епіталама в Україні
XVII

ст. // Слово і ча
с, 2011.


№ 10.


С. 73
-
86.

Шевченко
-
Савчинська Людмила. Етикетна література України латинською
мовою: пам‱ятки і пізніша рецепція явища // Слово і час, 2011.


№ 12.

Щурат Василь.
Із студій над почаївським «Богогласником»: Квестії авторства
і часу постан
ня деяких пісень
.


Львів, 1908.


48 с.


64

Гумористична й сатирична поезія

Бахтин

М.

М.
Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса
.


2
-
е изд.


М.: Худож. лит., 1990. 543 с.

Грицай Михайло
.
Давня українська поезія: роль фольклор
у у формуванні
образного мислення українських поетів XVI
-
XVIII ст.К.: Вид
-
во Київ. ун
-
ту,
1972.


155 с.

Грицай М. С.
Українська література
XVI
-
XVIII

ст. і фольклор.К. : Вид
-
во
Київськ. ун
-
ту, 1969.


114 с.

Деркач Б.А.
Соціально
-
політична віршована

сатира
XVIII

ст.

// Радянське
літературознавство.


1959.


№ 2. Березень
-
квітень.


С.47
-
54.

Мишанич О.В
.
Українська література другої половини XVIII ст. і усна народна
творчість
.


К.: Наук. думка, 1980.


341 с.

Нога Г.М.
Звичаї тії з давніх школярів б
ували…:

Український святковий
бурлеск
XVII


XVIII

століть.


К.: Стилос, 2001.


189 с.

Пехник Галина.
Різдвяні та великодні вірші
-
травестії: нетиповий погляд на
ґенезу жанру

// Верховина: Збірник наукових праць на пошану професора
Олекси Мишанича з нагоди

його 70
-
річчя.


Дрогобич: Коло, 2003.


С.293
-
297.

Яценко М.Т.
На рубежі літературних епох: «Енеїда» Котляревського і
художній прогрес в українській літературі
.


К.: Наук. думка, 1977.


203 с.

Драматургічні твори

Автухович Т.Є.
Київський період творчос
ті Феофана Прокоповича і барокко

//
Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.


К.: Наук. думка, 1987.


С.178
-
192.

Білецький О.І.
Зародження драматичної літератури на Україні

// Білецький
О.І. Зібрання праць: У 5 т.


К.: Наук. думка, 1965.


Т.1.


С.277
-
353.


65

Возняк Михайло.
Початки української комедії: 1619
-
1819.Львів: Всесвіт,
1919.


251 с.

Грицай М.С.
Українська драматургія
XVII
-
XVIII

ст.


К.: Вища школа, 1974.


199 с.

Гудзій М.К.
Українські інтермедії
XVII
-
XVIII

ст.

// Гудзий Н.К. Литерат
ура
Киевской Руси и украинско
-
русское литературное единение
XVII
-
XVIII

веков.


К.: Наук. думка, 1989.


С.306
-
338.

Гудзий Н.К.
Феофан Прокопович

// Гудзий Н.К. Литература Киевской Руси и
украинско
-
русское литературное единение
XVII
-
XVIII

веков.


К.: Наук
. думка,
1989.


С.280
-
305.

Іваньо І.В.
Естетична концепція і літературна творчість Феофана
Прокоповича

// Літературна спадщина Київської Русі і українська література
XVI


XVIII

ст.


К.: Наук. думка, 1981.


С.155
-
195.

Кашуба
М.В.
Георг
ій Кониський
.


К.:

Укр. центр дух. культури, 1999.


228 с.

Матушек О.

Література бароко: символ і структура тексту

//
Літературознавство: матеріали І
V

конгресу Міжнародної асоціації україністів.

К.: Обереги, 2000.

С.167
-
175.

Ничик В.М.
Феофан Прокопович
.


М.: Мысль, 197
7.


192 с.

Перетц В.
До
історії вертепної драми
// Записки Наукового товариства ім.
Шевченка.


1908.


Т.85, кн.5.


С.5
-
20.

Пилипчук Ростислав.
До питання про початок українського вертепу, або ще
раз в обороні Еразма Ізопольського
// Верховина: Збірник
наукових праць на
пошану професора Олекси Мишанича з нагоди його 70
-
річчя.


Дрогобич:
Коло, 2003.


С.263
-
285.

Рудковська Магдалена.
Багатомовні інтермедії
XVII
-
XVIII

ст.
// Київські
полоністичні студії: Зб. наук. праць.


К., 2004.


Т.6. Українсько
-
поль
ські
літературні контексти доби бароко.


С.103
-
118.


66

Софронова Л.О.
Жанрова система київської шкільної драми

// Українська
література
XVI
-
XVIII

ст. та інші слов‱янські літератури.


К.: Наук. думка,
1984.


С.232
-
252.

Софронова Л.О.
Київський шкільний теат
р і проблеми українського барокко
//
Українське літературне барокко: Зб. наук. праць.


К.: Наук. думка, 1987.


С.109
-
130.

Софронова Л.А.
Поэтика славянского театра

XVII
-
XVIII

вв.: Польша. Россия.
Украина.


М.: Наука, 1981.Софронова Л.А.
Старинный ук
раинский театр
.


М.: РОССПЭН, 1996.


352
с
.

Софронова Л.О.
Український театр барокко та християнські культурні
традиції

// Українське барокко та європейський контекст.


К.: Наук. думка,
1991.


С.198
-
203.

Сулима Микола.
Українська драматургія
XVII
-
XVIII

ст.К.: ПЦ «Фоліант»;
ВД «Стилос», 2005.


368 с.

Федас Й.Ю.
Український народний вертеп: У дослідженнях ХІХ
-
ХХ ст.К.:
Наук. думка, 1987.


184 с.

Франко І.Я.
До історії українського вертепу
XVIII

ст.

// Зібр. тв.: У 50 т.


К.:
Наук. думка, 1982.


Т.36.


С.170
-
375.

Франко І.Я.
Нові матеріали до

історії українського вертепу
XVIII

ст.

// Зібр.
тв.: У 50 т.


К.: Наук. думка, 1983.


Т.38.


С.378
-
402.

Ч
истович И.
Феофан Прокопович и его время
// Сборник Отделения рус. яз. и
словесности Императорской
Академии наук.


1868.


Т.4.


762 с.

Lewin Paulina.
Ukrainian Drama and Theater in the Seventeenth and Eighteenth
Centuries
.


Edmonton: CIUS, 2008.


xxxiv; 218 p.

Polechońska Irena
.
Вифлеємська ніч в колядах
// Chrześciańskie święta i święci w
życiu du
chowym Ukraińców na przełomie tysiącleci.


Kraków: Szwajpolt Fiol,
2001.


С.241
-
259.


67
Приложенные файлы

  • pdf 1278085
    Размер файла: 711 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий