trudove_pravo_seminariМІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Факультет права та масових комунікацій
Кафедра правового забезпечення господарської діяльності

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни

ТРУДОВЕ ПРАВО


Галузь знань: 0304 ПРАВО

Напрям підготовки: 6.030401 ПРАВОЗНАВСТВО

Освітньо-кваліфікаційний рівень: БАКАЛАВР

Форма навчання: ДЕННА, ЗАОЧНА


м. Харків
2013


СХВАЛЕНО
Науково-методичною радою
Харківського національного
університету внутрішніх справ
30.08.2013.Протокол №1
__________ ___________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою факультету
права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ
28.08.2013. Протокол № 2
________ В.І. МосковецьПОГОДЖЕНО
Секцією науково-методичної ради
Харківського національного
університету внутрішніх справ
29.08.2013.Протокол №1
__________ ___________

ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри
правового забезпечення господарської діяльності
факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ
27.08.2013. Протокол № 2
________ О.П. ГетманецьРецензенти:

Сергієнко В.В., канд. юрид. наук, доцент, завідувач кафедрою правового регулювання економіки Харківського національного економічного університету
Кройтор В.А., канд. юрид. наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

Трудове право: навчально-методичні матеріали до семінарських занять/ Розробник: Колєснік Т.В. доцент кафедри правового забезпечення господарської діяльності факультету права та масових комунікацій ХНУВС, кандидат юридичних наук, доцент – Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013. – с. 81.


© Колєснік Т.В.
© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013.
1. Загальні методичні вказівки
Трудове право України є однією з провідних галузей у системі права в Україні. Особливе значення трудове право набуває саме в період становлення ринкових відносин, формування та функціонування ринку праці. Правове регулювання праці передбачається об’єктивними умовами розвитку суспільства. У сучасний період відчувається гостра потреба у створенні такого типу трудового права який би ґрунтувався на засадах гуманізму, демократії та справедливості у сфері трудових відносин.
Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Трудове право» складено відповідно до вимог кредитно-модульної системи та навчального плану Харківського національного університету внутрішніх справ з напряму підготовки «Правознавство».
Підготовка до практичних занять передбачає вивчення студентом тієї чи іншої теми не тільки на лекції але і самостійно. Перш ніж розпочати вирішення практичних завдань студент повинен опрацювати теоретичний матеріал та питання до теми як шляхом використання лекційного матеріалу так і розглядаючи запропоновану літературу, нормативно-праві акти та судову практику. До кожної теми подано методичні вказівки, плани практичних занять, перелік основних нормативно-правових актів, список літератури, задачі, теми наукових доповідей.
Рішення практичних завдань студент має виконувати письмово з посиланням на статті нормативно-правових актів, які регулюють відповідне питання. Студент повинні знати Конституцію України, Кодекс законів про працю України при цьому повинен також керуватися керівними роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України та рішенням Конституційного Суду України. Водночас студентам необхідно звернутися й ознайомитися з положенням проекту Трудового кодексу України. У процесі розв’язання практичних завдань студент повинен вміти детально аналізувати обставини справи, визначити характер правовідносин та надати обгрунтоване юридичними нормами рішення по суті.
Самостійна робота є необхідною складовою при підготовці студентів до практичних занять. Вона передбачає з’ясування студентами питань, які не розглядаються під час аудиторної роботи , за літературою вказаною до теми. Студент не обмежується у виборі літературних джерел і може використовувати будь які інші джерела. Вивчення теми є успішним у випадку засвоєння студентом сутності ключових слів та можливості відповісти на поставлені до кожної теми питання.2. Структура залікового кредиту та тематика лекційних, семінарських занять
Структура вивчення навчальної дисципліни
Кількість годин
Вид контролю


Модуль 1


Змістовий модуль № 1:
Загальні положення трудового права.
64
модульний контрольТема № 1: Трудове право як галузь права України
8

Лекція 1 за темою № 1: Трудове право як галузь права України.
2


Семінарське заняття: Трудове право як одне з галузей права України
2


Самостійна робота *
4
Тема № 2: Джерела трудового права України.
8


Лекція 1 за темою № 2: Джерела трудового права України.
2


Семінарське заняття: Джерела трудового права України.
2


Самостійна робота *
4

Тема № 3: Принципи трудового права.
8

Лекція 1 за темою № 3: Принципи трудового права.
2


Семінарське заняття: Принципи трудового права.
Самостійна робота *
6

Тема № 4: Правовідносини у сфері трудового права.
10

Лекцій 2 за темою № 4: Правовідносини у сфері трудового права.
4


Семінарське заняття: Правовідносини у сфері трудового права.
2


Самостійна робота *
4

Тема № 5: Соціальне партнерство.
10

Лекція 1 за темою № 5: Соціальне партнерство.
2


Семінарське заняття: Соціальне партнерство.
2


Самостійна робота *
6

Тема № 6: Правове регулювання зайнятості та працевлаштування.
12

Лекцій 2 за темою № 6: Правове регулювання зайнятості населення і працевлаштування.
4


Семінарське заняття: Правове регулювання зайнятості населення і працевлаштування.
2


Самостійна робота *
6

Тема № 7: Міжнародно-правове регулювання праці.
8

Лекція 1 за темою № 7: Міжнародно-правове регулювання праці.
2


Семінарське заняття: Міжнародно-правове регулювання праці.
2


Самостійна робота *
464
2


Модуль 2


Змістовий модуль № 2:
Трудовий договір
44
модульний контрольТема № 8: Укладання трудового договору.
14

Лекцій 2 за темою № 8: Укладання трудового договору.
4


Семінарське заняття: Укладання трудового договору.
4


Самостійна робота *
6
Тема № 9: Зміна умов трудового договору. Відсторонення від роботи.
14


Лекцій 2 за темою № 9: Зміна умов трудового договору . відсторонення від роботи.
4


Семінарське заняття: Зміна умов трудового договору . відсторонення від роботи.
4


Самостійна робота *
6
Тема № 10: Припинення трудового договору.
16


Лекція 2 за темою № 10: Припинення трудового договору.
6


Семінарське заняття: Припинення трудового договору.
4


Самостійна робота *
6
2

Всього за 1-2 модуль: 108 4
Модуль 3

44
Змістовий модуль № 3:
Правове регулювання умов праці.
44
модульний контрольТема № 11: Правове регулювання робочого часу.
10

Лекція 1 за темою № 1: Правове регулювання робочого часу.
2


Семінарське заняття: Правове регулювання робочого часу.
4


Самостійна робота *
4
Тема № 12: Правове регулювання часу відпочинку.
10


Лекція 1 за темою № 12: Правове регулювання часу відпочинку.
2


Семінарське заняття: Правове регулювання часу відпочинку.
2


Самостійна робота *
6

Тема № 13: Оплата праці.
14

Лекцій 2 за темою № 13: Оплата праці.
4


Семінарське заняття: Оплата праці.
4


Самостійна робота *
6

Тема № 14: Правове регулювання охорони праці.
10

Лекція 1 за темою № 14: Правове регулювання охорони праці.
2


Семінарське заняття: Правове регулювання охорони праці.
2


Самостійна робота *
6
2


Модуль 4

44
Змістовий модуль № 4:
Відповідальність сторін трудового договору.
46
модульний контрольТема № 15: Трудова дисципліна.
12

Лекція 1 за темою № 15: Трудова дисципліна.
2


Семінарське заняття: Трудова дисципліна. Дисциплінарна відповідальність.
4


Самостійна робота *
6
Тема № 16: Матеріальна відповідальність.
14


Лекцій 2 за темою № 16: Матеріальна відповідальність.
4


Семінарське заняття: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин. Притягнення до матеріальної відповідальності.
4


Самостійна робота *
6
Тема № 17: Індивідуальні трудові спори.
10


Лекція 1 за темою № 17: Індивідуальні трудові спори.
2


Семінарське заняття: Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів.
2


Самостійна робота *
6


Тема № 18: Колективні трудові спори
10

Лекція 1 за темою № 18: Колективні трудові спори.
2


Семінарське заняття: Колективні трудові спори. Прав
ве регулювання страйків.
2


Самостійна робота *
6
2

Всього за 3-4 модуль: 90 4Загальна кількість за 4 модуля: 198

Модуль 1. Загальні положення трудового права

Тема 1. Трудове право як галузь права України (2 години)
Ключові слова: предмет трудового права, галузь права, праця, метод трудового права, система трудового права.
Дана тема є базовою при вивченні трудового права України. Метою її опанування є надання студентам уявлення про трудове право як самостійну галузь права України. Визначення предмета трудового права має особливе значення, адже тільки окресливши предмет, можна встановити сферу застосування трудового законодавства. Трудове право має свій метод правового регулювання відносин – диспозитивний.
Оволодіння цією темою формує у студента відповідні знання і навички щодо відмежування трудового права від інших галузей права. Важливим є формування у студентів знань про систему трудового права яка поділяється на загальну і особливу частини та її структуру: інститути, підінститути, норми права, систему трудового законодавства. Студент повинен знати що таке функція трудового права та їх види: охоронна, регулятивна. Виховна, виробнича.
План
Предмет трудового права: індивідуальні та колективні трудові відносини.
Сфера дії норм трудового права.
Поняття та особливості методу трудового права.
Система трудового права, її структура
Система трудового законодавства.
Відмежування трудового права від суміжних галузей права.
Функції трудового права і тенденції його сучасного розвитку.

Контрольні запитання:
Які суспільні відносини є предметом трудового права?
Дайте характеристику індивідуальних трудових відносин.
Між ким вони виникають?
Дайте визначення понять: “найманий працівник”, “працівник”.
Праця яких суб’єктів регулюється трудовим правом?
Сформулюйте поняття трудового права як галузі права.
Що таке метод галузі права?
Охарактеризуйте систему трудового права.
Які правові норми становлять загальну частину трудового права?
Які правові інститути входять до складу індивідуального трудового права?
Які правові інститути утворюють колективне трудове право?

Завдання 1
Фірма “Тріумф” уклала договір з будівельним кооперативом “Фасад” на будівництво складських приміщень. У складі будівельної бригади крім членів кооперативу працювали: Марчук і Петренко, з якими Кооператив “Фасад” уклав трудовий договір на період будівництва складських приміщень.
Які відносини є предметом трудового права?
а) Що виникають між фірмою “Тріумф” і кооперативом “Фасад”?
б) Між членами будівельної бригади і фірми “Тріумф”?
в) Між кооперативом фасад і його членами ?
г) Між кооперативом “Фасад” і найманими працівниками Марчуком та Петренком ?
Завдання 2
Комбайнер сільськогосподарського підприємства Романенко , який в період жнив працював по 10 – 12 годин на добу, став вимагати додаткової оплати праці за роботу в надурочний час та за роботу в святкові і неробочі дні, посилаючись на відповідні норми законодавства про працю.
Чи правомірні його вимоги? Чи в даному випадку трудові відносини є предметом трудового права?
Завдання 3
Голова фермерського господарства “Світанок” Ткаченко В.М. найняв на роботу ветлікаря Захарова О.П. і став вимагати, щоб він дотримувався режиму роботи, який встановлений для інших працівників даного господарства.
Чи правомірні вимоги Ткаченка В.М. ?
Які відносини у сфері діяльності фермерського господарства “Світанок” є предметом трудового права в даному випадку?
Завдання 4
Смірнов уклав трудовий договір з адміністрацією стадіону “Спартак ” за яким його бригада зобов’язалася привести в належний порядок футбольне поле за 10 робочих днів. Робота була виконана на два дні раніше вказаного терміну оскільки бригада працювала у вихідні дні (тривала 10днів). Після закінчення роботи і під час розрахунку Смірнов зажадав виплатити всім членам бригади винагороду за надурочні роботи. Адміністрація відмовилася, посилаючись на те, що Хоч Смірнов і зазначався в договорі бригадиром, однак склад бригади і прізвища її членів не були вказані в договорі.
Як вирішити даний спір між Смірновим і адміністрацією стадіону?
Яка природа відносин що виникла?
Завдання 5
Збори учасників ТОВ “Одеса - Стамбул”, створеного за участю іноземного інвестора, затвердили Положення про персонал товариства, в якому було передбачено наступне:
учасники в ТОВ зобов’язані працювати на підставі трудового договору;
займання відповідної посади учасником ТОВ обумовлюється контрактом з генеральному директором товариства;
для всіх учасників ТОВ встановлюється використання робочого часу на власний розсуд;
учасники ТОВ крім отримання дивідендів, отримують за виконану роботу заробітну плату;
праця найманих працівників регулюється трудовим законодавством України.
Проаналізуйте наведені положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству.

Теми наукових доповідей:
Право людини на працю і його міжнародні стандарти.
Конституційні засади права людини на працю в Україні.
Державні гарантії трудових прав за законодавством України.
Європейські міжнародні стандарти трудових прав людини.
Право на працю та його гарантії в Україні..

Нормативно-правові акти і література
Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. - К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
Жернаков В. Правове регулювання праці: співвідношення трудового і цивільного права // Право України. – 2000.. - №7. – С. 49-52.
Жернаков В. Договірне регулювання соціально-трудових правовідносин // ВАПНУ. – 2000. - №4.
Зуб И.В. Трудовое право России и Украины: общие проблемы; общие решения (сравнительное исследование) // Государство и право. – 1997. - №10. – С. 33-38.
Иванов С.А. Трудовое право переходного периода. Некоторые проблемы // Государство и право. – 1994. - №4. – С. 33-35.
Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права України. – Львів: Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 1999.
Процевский А.И. Метод правового регулирования трудовых отношений. – М., 1972.
Процевський О.І. Про предмет трудового права України. – 2001. - №12. – С.81-86.
10.Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
12.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
13.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
14.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред.
В.В. Жернакова. - Х.: Одісей, 2011. – 280с.
15.Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико - правовий аспект. – Одеса: Юрид. літ., 2001. – 328с
16.Чанишева Г.І., Болотіна Н.Б. Окремі теоретичні проблеми сучасного трудового права (до постановки питання) // Право України. – 1999. - №9. – С.13-19.


Тема 2. Джерела трудового права (2 години)

Ключові слова:. джерело права, закони, підзаконні акти, акти
соціального партнерства, локальні акти, єдність,уніфікація, диференціація, кодифікація.
Основною метою вивчення теми є надання студентам знань про поняття джерел трудового права, їх види та усвідомлення їх особливостей. Студент оволодівши знаннями з даної теми повинен вміти охарактеризувати існуючі в Україні джерела права, види систематизації трудового законодавства.
Особливу увагу слід приділити визначенню понять: диференціація, уніфікація, у правовому регулюванні праці.
На основі отриманих знань студент повинен вміти надавати правову оцінку джерелам трудового права та вирішувати практичні ситуації з даної теми.

План
Поняття, види, особливості джерел трудового права.
Загальне і спеціальне трудове законодавство.
Єдність і диференціація правового регулювання праці.
Конституція України як основне джерело трудового права.
Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною як джерела трудового права.
Кодекс законів про працю України: загальна характеристика.
Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового права.
Акти соціального партнерства: колективні угоди та колективні договори.
Локальні нормативно-правові акти: поняття види, особливості.

Контрольні запитання:
Дайте визначення поняття “джерела права”.
Конституція України як основне джерело трудового права.
Кодекс законів про працю України: загальна характеристика. Проект нового Трудового кодексу України.
Міжнародні договори про працю, ратифіковані Україною як джерела трудового права.
Що таке єдність і диференціація правового регулювання праці?
Як класифікуються джерела трудового права за юридичною силою, за сферою дії?
Назвіть основні закони України, які регулюють трудові відносини.
Чи можна вважати міжнародний договір джерелом трудового права в Україні?
Що таке акти соціального партнерства? Чи є вони джерелом трудового права? А інших галузей права?
Яке значення мають рішення Конституційного Суду України та керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України

Завдання 6
У яких статтях Конституції України закріплено основні принципи правового регулювання відносин у сфері суспільної організації праці?
У яких статтях Конституції України закріплено основні права і свободи людини і громадянина у сфері суспільної організації праці?
Розкрийте роль локальних нормативно-правових актів у регулювання умов праці. Наведіть приклади таких актів.
Розкрийте значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України. Щодо розгляду трудових спорів.
Завдання 7
Наведіть приклади загальних і спеціальних правових норм що регулюють трудові відносини.
Якими нормативно-правовими актами регулюється: праця тимчасових і сезонних працівників, надомників, сумісників?
Завдання 8
У чому проявляється єдність і диференціація правового регулювання праці? Які повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері регулювання трудових відносин? Як діють нормативно-правові акти про працю у часі, у просторі та за категоріями працівників?
Завдання 9
У правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Успіх» містяться пункти, що передбачають позбавлення права на відпустку за прогул без поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних заробітних плат, на особу яка з’явилася на роботі в нетверезому стані. А також за порушення трудової дисципліни позбавлення премій. Передбачених системою оплати праці. Чи відповідає такий зміст вказаного локального акту чинному законодавству? Дайте правову оцінку зазначеним положенням.
Завдання 10
ТОВ “Крокус” уклало з художником Гордієнко трудову угоду терміном на шість місяців. Згідно цієї угоди Гордієнко зобов’язався оформити вітрину магазину відповідно до наданих ескізів, за що ТОВ “Крокус” зобов’язалось виплатити йому винагороду в сумі 600грн., виплачуючи її частинами по 100 грн., по закінченню роботи та остаточному розрахунку Гордієнко зажадав, щоб крім обумовленої суми йому виплатили компенсацію за невикористану відпустку і надали оформлену належним чином трудову книжку.
Чи правомірні вимоги Гордієнка?
Чи його відносини з ТОВ “Крокус” є предметом трудового права?

Теми наукових доповідей:
Конституція України як джерело трудового права.
Закони України як джерела трудового права.
Єдність і диференціація джерел трудового права України.
Судова практика та її роль у застосуванні трудового законодавства.
Генеральна угода як джерело норм трудового права.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
Про зайнятість населення: Закон україни від 1 березня 1991р. ( із змінами від 17.12.99; 08.06.2000; 21.12.2000; 26.04.2001; 07.02.2002; 03.04.2003; 01.03.2005; 17.11.2005; 19.01.2006; 23.02.2006; 19.12.2006; 28.12.2007; 25.12.2008; 19.03.2009; 17.11.2009.)// Відомості Верховної Ради України.
Про оплату праці: Закон україни від 10.09.96.- ВВРУ. – 1996. - №45. Ст. 229.
Про відпустки: Закон України від 15.11.96. – ВВРУ. – 1997. - №2.
Ст. 4. Із змін. від 02.11.2000; 06.02.2003; 10.07.2003; 22.10.2004; 12.01.2005; 02.06.2005; 23.09.2008; 16.04.2009; 19.05.2009.
Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Р.М. Хуторян. – К.: Ін. Юре, 1999. – С. 4-5.
Жигалкін П.І.. Прилипко С.М.. Ярошенко О.М. Судова практика та її значення для регулювання відносин у сфері праці: Монографія. – К.: ФІНН, 2008. – 544с.
Пилипенко П. Кодифікація вітчизняного трудового законодавства: проблеми і перспективи // Право України. – 2009. - №3. – С. 7-13.
Процевський О. новий зміст права на працю – основа реформування трудового законодавства України // Право України. – 1999. - №6. – С. 101-105.
10. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
12.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
13.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
14.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред. В.В. Жернакова- Х.: Одісей, 2011. – 280с.
15. Ярошенко О.М. Теоретичні та практичні проблеми джерел трудового права України: Монографія. – Х., 2006. – 450 с.


Тема 3. Основні принципи трудового права
(тема для самостійного вивчення)
Ключові слова: принципи трудового права, принцип свободи праці.
Вивчення цієї теми передбачається як самостійне. Студенти ґрунтуючись на знаннях з теорії права, повинні усвідомити, що таке принципи трудового права та яке їх значення, які види принципів трудового права існують (загальногалузеві, міжгалузеві, внутрішньогалузеві). Особливу увагу студентам слід приділити визначенню змісту принципів: свободи праці. принцип справедливої винагороди, принцип захисту трудових прав.
Контрольні запитання:
За якими критеріями можна класифікувати принципи трудового права?
Розкрийте принципи, що притаманні індивідуальному трудовому праву?
Що означає принцип соціального партнерства у правовому регулюванні трудових відносин?
Що означає принцип соціальної стандартизації і державного гарантування?

Теми наукових доповідей:
Поняття та види принципів трудового права України в умовах формування ринкової економіки.
Рівність прав і заборона дискримінації як принцип трудового права.
Соціальне партнерство як принцип правового регулювання трудових відносин.
Принцип свободи праці та його втілення в сучасному суспільстві.

Нормативно-правові акти і література
Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С.– К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
Акопова Е.М. Локальное правовое регулирование труда на предприятиях // Правоведение. – 1989. -№2. – С. 28-32.
Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права // Советское государство и право. – 1971. - №10.
Гаврилюк О. сучасне втілення принципів трудового права // Право України. – 2001. - №9. – С.56-58.
Жернаков В.В. Свобода праці як принцип сучасного трудового права // Право України. – 1999. - №3. – С.34.
Кондратьєв Р., Гернего О. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин // Право України. – 2000. - №2. – С.43.
Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений. – Львов , 1977.
Карпенко Д. Хуторян Н. Правові проблеми Загальної частини проекту Кодексу України про працю // Право України . – 1998. - №3. – С. 41-44.
Халдеева Н.В. Единство и дифференциация правового регулирования труда // Трудовое право. – 2003. №1. – С. 91-96.
Черленяк М. Регулювання праці на недержавних підприємствах // Право України. – 1996. -№12. – С. 49-53.
Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю // Право України. – 2000. - №7. – С. 53-55.


Тема 4. Правовідносини у сфері трудового права (2 години).
Ключові слова: трудові правовідносини, суб’єкти трудових правовідносин, трудова правосуб’єктність.
Вивчення цієї теми передбачає розуміння студентами двох груп правовідносин – трудових і похідних від трудових. При вивченні цієї теми студент повинен усвідомити. Що трудові правовідносини займають центральне місце у системі правовідносин. Що регулюються нормами трудового права.
Другу групу правовідносин становлять відносини спрямовані на створення належних умов для виконання певної роботи, а також відновлення порушеного права. До цих відносин належать відносини стосовно: зайнятості і працевлаштування; по підготовці кадрів і їх перекваліфікації; нагляду і контролю за організацією праці. відповідальності за порушення умов трудового договору.
Студенти повинні знати що являють собою ці правовідносини, який їх зміст, суб’єктний склад, та які юридичні факти породжують їх виникнення. Після детального вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації з означеної теми.
План
Поняття види особливості індивідуальних трудових правовідносин.
Структура індивідуальних трудових правовідносин: підстави виникнення зміни і припинення правовідносин.
Правовий статус суб’єктів індивідуальних трудових правовідносин.
Трудова правосуб’єктність працівника: виникнення, зміст і припинення, випадки обмеження.
Роботодавець як суб’єкт трудових правовідносин. Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.
Поняття і особливості колективних трудових правовідносин.
Види колективних трудових правовідносин.
Структура колективних трудових правовідносин.

Контрольні запитання:
Визначте поняття та склад індивідуальних трудових правовідносин.
Хто є суб’єктами трудових правовідносин?
Що таке трудова правосуб’єктність?
Дайте визначення понять: трудова правоздатність, трудова дієздатність.
Який склад колективних правовідносин?
Сформулюйте основні права працівників, їх права та обов’язки у сфері праці.
Які основні права та обов’язки роботодавця у сфері праці?

Завдання 11
Директор школи уклав з гр. Прокопенко угоду, відносно до якої Прокопенко протягом двох місяців повинен був здійснити реконструкцію вікон у школі. По закінченню роботи Прокопенко пред’явив додаткові вимоги: по-перше збільшити оплату (оскільки він працював у вихідні дні, робота у яких оплачується у підвищеному розмірі), та по-друге, оплатити лікарняний листок за 10 днів. Які відносини виникли у даному випадку, якою галуззю права вони регулюються? Чи підлягають задоволенню вимоги гр. Прокопенка?
Завдання 12
Випускниця театрального вузу Шарова поступила на роботу до театру юного глядача. Головний режисер театру допустив її до участі у репетиціях нової постанови але взяв з неї розписку про те, що вона протягом 5 років не буде одружуватися. Наказ про зарахування її до роботи був виданий.
Дайте відповіді на питання:
Чи виникли у даному випадку трудові правовідносини?
Чи можуть встановлюватися в трудовому договорі додаткові порівняно з КЗпП умови праці?
Завдання 13
Сімнадцятирічний учень ПТУ Романов мав намір влаштуватися на роботу в період літніх канікул на завод “Азот”. Але у відділі кадрів йому в цьому відмовили, посилаючись на неповноліття та відсутність дозволу батьків на працевлаштування.
Чи правомірна відмова? З якого віку та за яких умов громадяни можуть бути суб’єктами трудового права?
Завдання 14
Профспілковий комітет державного підприємства “Спецзв’язок”, розглянувши матеріали щодо систематичних порушень трудових обов’язків водієм підприємства Гордієнко О.О., поставив перед директором підприємства вимоги щодо звільнення водія Гордієнко О.О. з роботи.
Чи правомірні вимоги профспілкового комітету та чи зобов’язаний директор їх виконати?
Завдання 15
Випускник ПТУ Сергієнко був направлений на роботу в АТП-116 і за наказом директора був зарахований був зарахований в бригаду мулярів. Але більшістю голосів члени бригади не дали згоди на зарахування в бригаду нового працівника і вимагали від директора АТП-116 скасувати наказ.
Чи правомірні вимоги членів бригади мулярів?

Завдання 16
В зв’язку із звільненням за власним бажанням бригадира ремонтників Дяченка, всупереч волі членів бригади, наказом директора підприємства бригадиром бригади ремонтників був призначений Мельник, який раніше працював техніком, але посада техніка була скорочена.
Чи правомірні дії директора підприємства?

Теми наукових доповідей:
Працівник як суб’єкт трудових правовідносин.
Громадяни як суб’єкти трудового права.
Основні права та обов’язки працівника в трудових правовідносинах.
Правовий статус роботодавця у трудових правовідносинах.
Права та обов’язки роботодавця.

Нормативно-правові акти і література
1.Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2.Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С.– К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
3. Александров Н.Г.Трудовое правоотношение. – М.:Юрид. изд-во Министерство юстиции СССР, 1948.- 336с.
4. Жернаков В.В. До питання про правове регулювання праці та трудових відносин // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 34. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.
5.Занфірова Т.А. Теоретичні основи роботодавчої правосуб’єктності фізичних осіб // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 24. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.
6. Лукаш С.С. Принципи оптимального поєднання центрального і локального правового регулювання трудових відносин // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип. 38. – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 361-366.
7. ПилипенкоП.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин : Монографія. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2003. –146 с.
Пилипенко П.Д. Ознаки трудової правосуб’єктності працівників у трудових правовідносинах // Право України. – 1999. - №12. – С. 94-98.
Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права: Монографія. – Л.: Вид. центр Львівського нац. ун-ту імені Івана Франка, 1999.
Трудовое право: Учебник / Под.ред. С.П. Маврина и Е.Б. Хохлова. – М.: Высшее образование, 2005. – 410с.
Трудовое право: в вопросах и ответах / Под ред. В.В. Жернакова. –Х.: Одиссей, 2007. –664с.
Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – О.: Юрид. літ., 2001. – 328 с.
Хуторян Н.М. Проблема визначення поняття “роботодавець” за законодавством України // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 31. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2006. – С.135-138.

Тема 5. Соціальне партнерство (2 години)
Ключові слова: соціальне партнерство, соціальний діалог, генеральна угода, галузева угода, регіональна угода, колективний договір.
Метою вивчення цієї теми є надання студентам уявлення про основні
тенденції розвитку соціального діалогу в нинішніх соціально-економічних умовах розвитку нашого суспільства. Соціальний діалог знаходить своє відображення у соціальному партнерстві – системі колективних відносин між державою, роботодавцями, працівниками, метою яких є задоволення інтересів шляхом укладення угод.
Особливу увагу слід зосередити на вивченні норм права, які регулюють питання про порядок укладення колективного договору та угод. Після детального вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації з означеної теми.
План
Поняття соціального партнерства: його сутність і принципи.
Зміст соціального діалогу.
Правовий статус організацій роботодавців.
Акти соціального партнерства: порядок укладення, вид. форма.
Особливості укладення колективного договору.

Контрольні запитання:
Розвиток соціального партнерства в Україні.
Які нормативно-правові акти становлять правову базу соціального партнерства в Україні?
Що є предметом соціального партнерства?
Назвіть сторони соціального партнерства.
Яку роль відіграє у соціальному партнерстві Національна рада соціального партнерства?

Завдання 17
Директор заводу і голова первинного органу профспілкової організації склали проект колективного договору, який було передано на обговорення структурних підрозділів заводу. Після одержання протоколів зборів структурних підрозділів було проведено спільне засідання заводоуправління і виборного органу первинної профспілкової організації із запрошенням на це засідання керівників і профспілкових організаторів структурних підрозділів.
На цьому засіданні було враховано ряд зауважень зроблених трудовим колективам структурних підрозділів, вирішено доручити директору заводу і голові виборного органу первинної профспілкової організації підписати колективний договір і ввести його в дію.
Який порядок укладення колективного договору?
Чи правильні дії директора заводу і голови виборного органу первинної профспілкової організації? Дайте обґрунтовану відповідь.
Завдання 18
У законодавстві України застосовується термін «соціальне партнерство» в актах і практиці діяльності Міжнародної організації праці – термін «соціальний діалог». На вашу думку чи є тотожними зазначені терміни? Дайте правове визначення поняття соціального діалогу, поясніть його.
Завдання 19
Центральний комітет профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України виступив з ініціативою початку колективних переговорів із розробки й укладення галузевої угоди гірничо-металургійного комплексу України на 2011 – 2012 рр. Сторону власників підприємств, установ, організацій галузі під час переговорів представляли Міністерство промислової політики України, Фонд державного майна України. Виробничі об’єднання.
Після завершення переговорів і розробки проекту колективної угоди виникла низка питань: хто має підписати угоду від сторони працівників та власників? Коли угода набуває чинності – з моменту підписання її уповноваженими представниками сторін чи реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України? Яка сфера дії укладеної угоди?

Теми наукових доповідей:
Становлення та розвиток соціального партнерства в Україні.
Суб’єкти соціального партнерства в Україні.
Генеральна угода – основний акт соціального партнерства.
Соціальне партнерство та соціальний діалог.
Форми соціального партнерства в україні.

Нормативно-правові акти і література
1.Додаток до Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Офіційний вісник України. – 2069. - №40. – Ст.2660.
2. Європейська соціальна хартія від 3 травня 1996р. // Офіційний вісник України. -. – 2069. - №40. – Ст.2660.
3.Загальна декларація прав людини // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, документи / Упорядочник: Ю.К. Качуренко. – К.: Наукова думка, 1992. – С. 18 – 24.
4. Про колективні договори і угоди: Закон України від 1 липня 1993р. (із змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №36. – Ст. 361.
5. Про профспілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999р. (із змін і доп.) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст. 397.
6. Про розвиток соціального діалогу в Україні: Указ Президента України від 29 грудня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 25 січня 2006 р.
7. Положення про Національну тристоронню соціально-економічну раду: Затверджене Указом Президента України від 26 грудня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 25 січня 2006 р.
8. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Затверджено Указом Президента України від 17 листопада 1998 року // Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – С. 456.
9. Андріїв В.М. Соціальне партнерство як форма захисту профспілками трудових прав працівників // Держава і право: Юридичні і політичні науки: Зб. Наук. Праць. – 2007. – Вип. 38. – 776 с. – С. 371–375.
10. Балашов А.М. Зарубіжний досвід соціального партнерства як фактор суспільного розвитку // Держава та регіони. Сер.: Державне управління: Науково – виробничий журнал. – 2009. - №3. – С. 181-184.Тема 6. Правового регулювання зайнятості населення
і працевлаштування (2 години)
Ключові слова: зайнятість, працевлаштування, безробітній, підходяща робота, ринок праці.
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правові основи організації зайнятості і працевлаштування в Україні.
Вивчаючи дану тему студенти повинні знати: що таке працевлаштування, вміти його охарактеризувати у широкому і вузькому значенні; які категорії громадян належать до зайнятого населення4 які категорії громадян є безробітними. При вивченні цих питань необхідно акцентувати увагу на роботі державної служби зайнятості – органу створеному для реалізації державної політики зайнятості населення, професійної орієнтації, підготовки і перепідготовки, працевлаштування та соціальної підтримки тимчасово не працюючих громадян. Діяльність державної служби зайнятості здійснюється під керівництвом Міністерства праці та соціальної політики України і фінансується за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Після детального вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання зайнятості та працевлаштування та вміти вирішувати практичні завдання з вивченої теми.
План
Соціально-економічні аспекти ринку праці в Україні, Законодавство про зайнятість населення.
Поняття, форм зайнятості і державна політка в цій сфері. Державні гарантії зайнятості населення.
Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування.
Державна служба зайнятості: структура і повноваження.
Участь підприємств, установ, організацій у реалізації державної політики зайнятості.
Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, державною службою зайнятості.
Порядок працевлаштування окремих категорій громадян (молоді, інвалідів та ін.)
Правовий статус безробітного.
Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті.

Контрольні запитання і завдання:
Визначте поняття “зайнятість” і “працевлаштування”. Як вони співвідносяться між собою?
Які категорії зайнятого населення встановлює законодавство ?
Для яких категорій громадян встановлено особливі гарантії при втраті роботи?
Яка компетенція Державної служби зайнятості?
Які права та обов’язки встановлено для підприємств, установ, організацій у сфері зайнятості?
Які особи можуть бути визнані безробітними?
Які соціальні виплати передбачено для безробітних та членів їх сімей?

Завдання №20.
У районному центрі зайнятості звільненому за невідповідністю посаді за станом здоров’я (п.2 ст.40 КЗпП України) хірургу Леонову запропонували достроково вийти на пенсію за віком, оскільки йому вже виповнилося 58 років, а загальний стаж роботи становив 35 років. Він від цієї пропозиції відмовився і просив зареєструвати його як безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю.
Чи правомірна пропозиція центру зайнятості і відмова від неї Леонова?
Протягом якого строку Леонов може отримувати допомогу по безробіттю і в якому розмірі?
Чи може Леонов отримуючи допомогу по безробіттю працювати на громадських роботах?
Завдання №21.
Інженер Морозова була звільнена з підприємства за п.1 ст.40 КЗпП України (у зв’язку з його ліквідацією Вона звернулася до центру зайнятості для пошуку підходящої роботи і реєстрації її як безробітної, їй запропонували роботу техніка за її спеціальністю. Вона відмовилася, вважаючи, що місце цієї роботи хоч і знаходиться у межах міста, але надто віддалено від її місця проживання і заробітна плата значно нижча за колишню. Інших пропозицій служба зайнятості не надала.
Чи можна вважати запропоновану роботу підходящою для Морозової ?
Які документи їй необхідно пред’явити для реєстрації в службі зайнятості?
Яким буде розмір її допомоги по безробіттю, коли і протягом якого строку вона буде її отримувати?
Який порядок вивільнення працівників у разі ліквідації підприємства і які матеріальні гарантії їм надаються?
Завдання №23.
15-річний Гр. Сафонов, отримавши згоду батьків влаштуватися на роботу, звернувся до центру зайнятості за консультацією про можливість отримання роботи. Сафонов був направлений для працевлаштування на підприємство за рахунок встановленої виконкомом міської ради броні. Однак директор підприємства відмовився прийняти Сафонова на роботу, мотивуючи відмову тим, що на підприємстві дорослі робітники зайняті з неповним робочим тижнем, а для неповнолітніх взагалі роботи не має.
Чи правомірні дії директора?
Чи є направлення центру зайнятості обов’язковим для керівника підприємства?
Завдання №24.
Самійленко навчався у вищому навчальному закладі на денному відділенні на контрактній основі. Після закінчення навчального закладу самостійно працевлаштуватися не зміг.
В який термін Самійленко повинен звернутися до центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні? Які документи повинен надати Самійленко до центру зайнятості? За яких умов він набуває статусу безробітного? Чи буде надаватися йому допомога по безробіттю?
Завдання №25.
На державному підприємстві “Спецзв’язок” в зв’язку із змінами в організації виробництва і праці підлягало вивільненню п’ять працівників. Чотирьох із них, за їх згодою було переведено на іншу роботу. Таким чином фактично було вивільнено одного працівника. Про факт вивільнення державна служба зайнятості повідомлена не була, в зв’язку з чим з підприємства був стягнутий штраф у розмірі річної заробітної плати п’яти працівників, що підлягали вивільненню. Але директор підприємства з цим не погодився, вважаючи, що штраф повинен стягуватися у розмірі річної заробітної плати лише одного працівника який фактично був вивільнений.
До якого органу необхідно звернутися для вирішення цього спору і як цей спір має бути вирішений?

Теми наукових доповідей:
Право громадян на працевлаштування за законодавством України.
Державна служба зайнятості України її завдання права та обов’язки.
Правовий статус безробітного в Україні.
4. Працевлаштування молоді в Україні
5.Міжнародні стандарти в сфері зайнятості.
6. Форми реалізації права на працю в умовах ринкової економіки.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
3. Про зайнятість населення: Закон України від 01.03.1991. №803-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст. 170 зі змінами та доповненнями.
4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.200р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - №22. – Ст. 171.
5. Про забезпечення молоді яка отримала вищу або професійно технічну освіту першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю: Закон України від 04.11.2004р. №2150-IV // Урядовий кур’єр. – 2004. - №224.
6. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 08.09.2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005. - №52. – Ст.561.
7. Порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян які шукають роботу, і безробітних. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007р. №219// Офіційний Вісник України. – 2007. - №12.
8. Порядок надання роботодавцю дотації для створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних: затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001р. // Офіційний Вісник України . – 2001. №5. – Ст. 195 (із змінами та доповненнями).
9. Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.05.1997р. №700// Офіційний вісник України. – 1997. - №28.
10. Безусий В.В. Окремі питання зайнятості в Україні // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 35-39.
11. Бойко Ю. Розмежування правового регулювання законодавства про працю за законодавством про зайнятість населення //Право України. – 1994. - №10. С. 39.
12. Коваленко О.О. Молодь і кар’єра: юридичний аспект проблеми // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 33-35.
13.Пастухов В. правові проблеми ринку праці в Україні // Право України. – 1996. - №5. – С. 30-33.
14. Попов С.В. Безробітні як специфічна категорія населення України // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.38 . – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 366-370.
15. Коляда Т.А. Форми зайнятості в сучасних умовах: до постановки проблеми. // Матеріали всеукраїнської наук-практ. конференції «трудове право. Право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ»/ за заг. Ред.. Мельника К.Ю. – Х.: ХНУВС, 2011. – С.54.
16. Маркіна Т. Юридичні умови визнання громадянина безробітним // Право України. – 2000. - №6. – С.44.
17. Прокопова Т.С. Правові засади забезпечення зайнятості молоді в Україні // Розвиток цивільного та трудового законодавства в Україні. – Х.: Консум, 1999. – С. 239.
18. Попов С.В. Безробіття у світі та шляхи його подолання. // Матеріали всеукраїнської наук-практ. конференції «трудове право. Право соціального забезпечення та сучасні проблеми проходження служби в органах внутрішніх справ»/ за заг. Ред.. Мельника К.Ю. – Х.: ХНУВС, 2011. – С.110.
19. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
20.Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
21. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
22.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
23.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред. В.В. Жернакова.
- Х.: Одісей, 2011. – 280с.
24. Черешнюк В. Регулювання в праві Євросоюзу вільного руху робочої сили // Право України. – 2004. - №12. – С. 112-114.
25. Шабанов Р.І. Застосування інституту бронювання при працевлаштуванні жінок // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 56-58.
26. Юрчак Н. Регіональний аспект зайнятості та безробіття у соціологічному вимірі // Україна: аспекти праці. – 2001. - №1.
27. Щотова Ю. порівняльна характеристика правового регулювання працевлаштування молоді національним законодавством та законодавством зарубіжних країн. // Право України. – 2005. - №8. – С. 85-88.

Тема 7. Міжнародно-правове регулювання праці (2 години)
Ключові слова:Міжнародна організація праці, міжнародно-правове регулювання праці, працівники-мігранти.
Метою вивчення даної теми є ознайомлення студентів з основами міжнародно-правового регулювання праці. насамперед увагу студентів слід зосередити на вивченні нормотворчої діяльності ООН в галузі створення світових стандартів правового регулювання трудових прав людини і громадянина.
Доцільно зосередити увагу на вивченні структури і характеристиці діяльності Міжнародної організації праці (МОП). як спеціалізованого органу ООН діяльність якого спрямована на покращення умов праці працюючих.
Необхідно розглянути основні міжнародно-правові акти, що регулюють права людини в галузі праці. а саме: Загальна декларація прав людини, Європейська конвенція про права людини, Європейська соціальна хартія, міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права людини. Доцільно приділити увагу розгляду двосторонніх договорів України з іншими державами стосовно питань працевлаштування і соціального захисту громадян України за кордоном та трудових прав іноземців в Україні.
Після вивчення цієї теми студенти повинні вміти вирішувати практичні ситуації та завдання.

План
Поняття міжнародно-правового регулювання праці, його суб’єкти.
Джерела міжнародно-правового регулювання праці.
Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.
Конвенції і рекомендації міжнародної організації праці.
Двосторонні договори України про працевлаштування і соціальний захист працівників.
6.Трудові права громадян України за кордоном, трудові права іноземців в Україні.

Контрольні запитання і завдання:
Дайте поняття і назвіть суб’єкти міжнародно-правового регулювання праці.
Охарактеризуйте основні джерела міжнародно-правового регулювання праці.
Охарактеризуйте значення рекомендацій і конвенцій Міжнародної організації праці.
Дайте загальну характеристику міжнародно-правового регулювання актами МОП з питань зайнятості; умов праці; охорони праці.
Декларація МОП про основні принципи і права у сфері праці: зміст і значення.
Співвідношення міжнародно-правових норм і законодавства про працю України.
Вплив міжнародного та європейського трудового права на розвиток трудового права України.

Завдання №26
Керівник управління районної державної адміністрації звернувся до юрисконсульта з питанням про правомірність залучення його до роботи у вихідні дні відповідно до ст.20 ЗУ “Про державну службу”. Він зазначив, що на його думку, порушуються Конвенція МОП №29 про примусову чи обов’язкову працю та Конвенція МОП №111 про дискримінацію в галузі праці і занять.
Яку відповідь повинен дати юрисконсульт?
Завдання №27
Гр. Панов звернувся до суду з заявою про стягнення підвищеної оплати за кожний час надурочної роботи. У заяві він зазначив, що Конвенція МОП №47 про скорочення робочого часу до сорока годин на тиждень ратифікована 9 червня 1956р., а він з 1980 до 1993 року на підставі діючого у цей період законодавства 41 годину на тиждень.
Яке рішення повинен прийняти суд7

Завдання №28
Лещенко який отримує заробітну плату нижче встановленого прожиткового мінімуму, звернувся до суду з заявою про стягнення заробітної плати у розмірі прожиткового мінімуму. У позовній заяві він посилався на ст.23 Загальної декларації прав людини та ст.7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, які гарантують отримання справедливої винагороди за працю, що забезпечує достойне існування людини.
Чи повинен суд керуватися вказаними міжнародними актами?
Яке рішення винесе суд?
Завдання №29.
У газету “” Юридична практика” надійшов лист від машиніста локомотива який працює і заочно навчається. Він запитує, чи є правомірним позбавити машиніста права керування локомотивом з наданням роботи помічника машиніста строком на один рік у порядку дисциплінарного стягнення. На його думку таке переведення є примусовою працею, що суперечить положенням Конституції України, Конвенції МОП №29 про примусову чи обов’язкову працю, ст. 31 КЗпП.
Підготуйте аргументовану відповідь на лист.
Завдання №30.
Нормувальниця Грінченко поступила на навчання до Міжрегіональної академії управління персоналом, за час навчання вона довідалася що є рекомендація МОП 1974р. про оплачувані навчальні відпустки , п.6 ст.20 де зазначено: що тим хто вчиться повинна виплачуватися фінансова допомога для відшкодування великих додаткових затрат, що пов’язані з освітою та підготовкою.
Чи повинна адміністрація підприємства де працює Грінченко відшкодувати їй витрати на навчання що виплачуються нею. Надайте консультацію з цього питання.

Теми наукових доповідей:
Міжнародно-правове регулювання праці та його джерела.
Міжнародна організація праці, її структура, основні напрями діяльності.
Всесвітні міжнародні стандарти прав людини в галузі праці.
Європейська соціальна хартія – джерело соціальних стандартів у сфері праці.
Європейські міжнародні стандарти праці.
Роль МОП в регулювання трудових правовідносин в зарубіжних країнах.

Нормативно-правові акти і література
Всеобщая декларация прав человека: Принята и провозглашена резолюцией 217 А (ІІІ) Генеральної Ассамблеи от 10 декабря 1948г. // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – НОРМА-ИНФРА, М., 1998г. – С. 39-43.
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах // Международные акты о правах человека: Сб. документов. – НОРМА-ИНФРА, М., 1998г. – С. 44-52.
Про правовий статус іноземців: Закон України від 4лютого 1994р..// Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №23. –Ст. 161.
Європейська соціальна хартія (переглянута) від 3 травня 1996р.// Офіційний Вісник України . – 2006. - №40. –Ст.2660.
Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на працевлаштування в Україні : Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопада 1999р. №2028 ( із змінами внесиними згідно з Постановою КМ № 649 від 17.05.2002р.) // Офіційний вісник України . – 1999. -№44.
Про міжнародні договори України : закон України від 22.12.1993р. №3767-XII // Відомості Верховної Ради УКраїни . – 1994. -№10. –Ст. 45.
Акти європейського права із соціальних питань. / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Парламенське вид-во, 2005, - 543с.
8. Горбань О.П. Міжнародні стандарти забезпечення права на працю іноземців та осіб без громадянства в Україні // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Вип.38 . – К.; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. –С. 454-459.
9.Жернаков В. Міжнародний аспект правового регулювання соціально-трудових відносин // Прао України .- 2002. - №4. –С.59.
Жернаков В.В. Трудове право України на шляху до Європи6 теоретичні та практичні проблеми // Часопис Київського ун-ту права.. –2006. - №2. – С. 115-120.
Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право // Прао України .- 2002. - №3. –С.69.
Занфірова Т.А. Теоретичні основи роботодавчої правосуб’єктності фізичних осіб // Держава і право. Зб. Наук. праць. Юридичні і політичні науки. – Вип. 24. – К.: Ін-т Держави і права ім В.М. Корецького, 2004. – С.293.
Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права // Право України – 1999. - №11.
Лаврінчук І. Європейська конвенція і трудове право України // Праця і зарплата. 2004. - №18. С. 2-3.
15.Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
16. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
17.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
18.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
19.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред. В.В. Жернакова - Х.: Одісей, 2011. – 280с.
Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації: Монографія. – К.: Знання, 2005.

Модуль 2. Трудовий договір

Тема 8. Укладання трудового договору (4 години)
Ключові слова:трудовий договір, трудова функція, професія, спеціальність, юридичні гарантії,свобода праці.
Метою вивчення даної теми є засвоєння студентами знань про правове регулювання укладення трудового договору, його зміст і відмінність від цивільно-правового договору про працю.
Доцільно приділити увагу вивченню змісту та реалізації права на працю , зокрема: юридичним гарантіям при укладенні, зміні і припиненні трудового договору; випробуванні при прийнятті на роботу; порядку укладення трудового договору з певними категоріями працівників; особливостям укладення контракту; особливостям укладення трудового договору з іноземними працівниками; порядку укладення трудового договору з суб’єктом підприємницької діяльності. Опанування цієї теми вимагає усвідомлення студентами особливостей правового регулювання трудового договору в Україні.
Після ґрунтовного вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання укладення трудового договору та вміти вирішувати практичні ситуації з визначеної теми.
План
Поняття і значення трудового договору.
Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею (підряду, доручення, та ін.).
Сторони трудового договору.
Зміст і форма трудового договору.
Юридичні гарантії при прийомі на роботу.
Порядок укладання трудового договору.
Види трудових договорів.
Особливості укладання окремих видів трудових договорів.

Контрольні запитання і завдання:
Який порядок укладення звичайного трудового договору на невизначений строк? А строкового?
Які умови для укладення трудового договору є основними, а які факультативними?
Проаналізуйте особливості трудових договорів з окремими категоріями працівників:
з державним службовцем;
з працівником, який приймається за конкурсом;
при суміщенні професій (посад);
при роботі за сумісництвом;
з молодим спеціалістом.
Дайте визначення контракту та його змісту.
Як визначається сфера укладення контракту?

Завдання 31
Приватна фірма подала до місцевої газети “Працевлаштування” обяву такого змісту: “ Запрошуємо на роботу секретаря-референта, вродливу жінку віком до 25 років, з інтелігентними манерами, вищою освітою, вільним володінням англійською мовою, комп’ютерною технікою”.
Проаналізуйте це оголошення на предмет відповідності його трудовому законодавству.
Завдання 32.
Гр. Хоменко заочно закінчив економічний інститут і звернувся до підприємства з проханням прийняти його на роботу економістом. Директор погодився його взяти на роботу але з місячним строком випробування. Гр. Хоменко заперечував проти цього, посилаючись на ст. 26 КЗпП України, якою заборонено встановлювати випробувальний термін для молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів.
Директор вважає, що ст.26 КЗпП України в даному випадку значення не має.
Як вирішити даний спір? Які випадки заборони встановлення випробувального терміну передбачає ст. 26 КЗпП України?
Завдання 33
Директор будівельної фірми відмовив у прийнятті на роботу трьом будівельникам, направленим службою зайнятості для працевлаштування , на тій підставі, що за попереднім місцем роботи вони були звільнені за систематичне невиконання трудових обов’язків і за появу на роботі в нетверезому стані.
Як Ви вважаєте, відмова директора є законною чи ні? У яких випадках відмова у прийнятті на роботу є обґрунтованою? Куди можна оскаржити відмову у прийнятті на роботу?
Завдання 34
Столяр Скрипник подав заяву про звільнення за власним бажанням і попросив видати йому належним чином оформлену трудову книжку. Адміністрація підприємства відмовила у задоволенні вимог Скрипника, посилаючись на те, що влаштовуючись на роботу, він пред’явив не трудову книжку, а довідку з останнього місця роботи.
Чи правомірні дії адміністрації?
Протягом якого строку повинна бути оформлена трудова книжка, де вона зберігається і які відомості до неї заносяться? Чи можна працівнику при звільненні видати довідку замість трудової книжки?
Завдання 35
При реорганізації орендного будівельно-монтажного управління №9 в акціонерне товариство, адміністрація запропонувала працівникам перейти на контрактну форму трудового договору, в якому передбачався режим роботи з 7-00 до 17-00 при шестиденному робочому тижні, заробітну плату виплачувати за підсумками кожного кварталу, при наданні відпустки заохочувати працівників путівками в будинок відпочинку.
Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Поясніть сферу використання контрактної форми трудового договору з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.
Завдання 36.
Іванчук який влаштувався на роботу на посаду завідую чого відділом інформації комерційного банку, було запропоновано: подати трудову книжку, паспорт, військовий квиток, диплом про вищу освіту, характеристику з останнього місця роботи, три рекомендації фахівців. Крім того, Іванчуку належало пройти тестування, яке містило 500 питань, що стосувалися професійних знань у галузі інформації, загальної ерудиції, способу мислення, особистісних якостей. Після тестування передбачалося проведення співбесіди з керівником банку. Але до співбесіди Іванчука допущено не було, оскільки рішення комісії спеціалістів з приводу проведеного тестування було негативним. Іванчуку було відмовлено у прийомі на роботу як такому, що не пройшов тестування.
Проаналізуйте ситуацію і сформулюйте правові питання, які з неї витікають, з посиланням на законодавство про прийняття на роботу. Які права підприємств, установ, організацій, зокрема приватних із встановленням умов професійного відбору при прийомі на роботу?
Завдання 37
Власник малого приватного підприємства “Ятрань” видав розпорядження в якому передбачалися такі положення:
для всіх працівників підприємства вводиться контрактна форма трудового договору;
начальнику відділу кадрів попередити працівників у 2–тижневий термін і укласти з ними контракти;
при відмові укласти контракт звільнення працівників проводити за п.1 ст. 40 КЗпП України;
передбачити в контрактах повну матеріальну відповідальність працівників за шкоду заподіяну підприємству;
строк контракту встановити один рік.
Дайте правовий аналіз наведених положень розпорядження власника.

Завдання 38
При розгляді трудового спору в суді про стягнення заробітної плати за 4-місячний період роботи електрика Абрамова в ТОВ “Вест”, було встановлено, що його прийняття на роботу не було належним чином оформлене, зокрема, не було наказу. Заробітна плата документально не нараховувалася. Необхідно встановити коли саме Абрамов вступив у трудові відносини з ТОВ “Вест”.
Вирішіть спір. Які правові наслідки неправильного оформлення документів при прийнятті на роботу?

Теми наукових доповідей:
Трудовий договір у ринковій економіці.
Випробування при прийнятті на роботу.
Трудовий договір з молодим спеціалістом.
Трудовий договір з працівником-мігрантом.
Контракт – особливий вид трудового договору.
Трудовий договір про суміщення та сумісництво професій.
Правове регулювання праці державних службовців.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003р.№436 – IV Голос України. – 2003. – 14 березня. - №49-50 з подальшими змінами та доповненнями.
Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.
Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.
Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. Наказом Міністерства праці України , Міністерства юстиції України, міністерства соціального захисту населення №58 від 29.07.1993р.// http://zakonrada.qov.ua.
Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.
Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.
Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5
Типова форма контракту з працівником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесеними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.
Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.
Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.
Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.
Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.
Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.
Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.
Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.
Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.
Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.
Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.
Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.
Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.
Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.
Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.
Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.
Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.
Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.
31.Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
32. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
33.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
34.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
35.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред. В.В. Жернакова.
- Х.: Одісей, 2011. – 280с.
36.Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.
Чанішева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.


Тема 9. Зміна умов трудового договору.
Відсторонення від роботи (4 години ).
Ключові слова: зміна умов трудового договору, переведення переміщення, відсторонення від роботи.
Метою вивчення даної теми є формування у студентів знань про зміну умов трудового договору, а саме про: переведення, переміщення, зміну істотних умов праці. при цьому важливо звернути увагу на передумови, які дають підстави для зміни тих чи інших умов трудового договору.
При вивченні даної теми студенти повинні набути знання щодо правове регулювання відсторонення від роботи. Вони повинні знати поняття відсторонення від роботи, його правові підстави та законодавство яке їх містить.
Після детального вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання зміни умов трудового договору та вміти вирішувати практичні завдання з окресленої теми.
План
Переведення на іншу роботу: поняття, класифікація переведень.
Переміщення на інше робоче місце і його відмінність від переведення.
Зміна істотних умов праці.
Порядок переведення на іншу роботу.
Атестація працівників: поняття, значення, правові наслідки.

Контрольні запитання і завдання:
1. Як визначається “ переведення на іншу роботу”?
2. Який порядок проведення зміни істотних умов праці?
Який порядок проведення атестації працівників?
Дайте визначення “примусова праця”.
Дайте визначення “істотні умови праці” і охарактеризуйте їх.
Назвіть класифікацію переведень на іншу роботу.

Завдання 39
Наказом начальника будівельного комбінату Дашковська була переміщена з котельної бойлерного цеху комбінату в котельну гуртожитку цього ж комбінату на таку ж посаду, на якій вона й працювала. Дашковська від переведення відмовилася і звернулася до суду з позовом про поновлення її на колишній роботі. У позовній заяві вона вказала, що нове місце роботи знаходиться на значній відстані від її будинку, що істотно погіршує умови праці, оскільки вона страждає безліччю захворювань.
Визначте правомірність цього переміщення.
Чим відрізняється переведення на іншу роботу від переміщення?

Завдання 40
Тимченко був прийнятий на автотранспортне підприємство шофером легкової автомашини. Наказом директора АТП він був переміщений для роботи на автобусі. За відмову від виконання наказу директора АТП його перевили строком на три місяці на роботу вантажником.
Дайте аргументований висновок, щодо правомірності дій директора.
Завдання 41
Водій автокомбінату Демидов у зв’язку з ремонтом його автомашини був переведений на іншу роботу як вантажник. За відмову від переведення на цю роботу Демидов був звільнений за прогул.
Демидов звернувся до місцевого районного суду з позовом про поновлення на колишній роботі.
Яке рішення повинен винести суд?
Завдання 42
Слюсар Кириленко був переміщений з ремонтного цеху судноремонтного заводу в механічний цех. Кириленко відмовився приступити до роботи, оскільки на новому робочому місці у нього зменшився розмір заробітної плати. Директор заводу в обгрунтування правомірності такого переміщення послався на ч. 2 ст. 32 КЗпП України передбачає можливість переміщення працівника без його згоди на тому ж підприємстві на інше робоче місце у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором.
Дайте правову оцінку ситуації.
Завдання 43
Русін працював саксофоністом в оркестрі цирку. Після тривалої хвороби йому було встановлено діагноз “емфізема легенів” . Згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії робота на духових інструментах йому була протипоказана. Оскільки Русін не вмів грати на інших інструментах директор цирку запропонував йому іншу роботу на вибір: вахтера, прибиральника, підсобного працівника. Після довгих сперечань Русін нарешті погодився працювати вахтером але вимагав збереження його середнього заробітку, оскільки оклад вахтера був на 80грн. менший від окладу саксофоніста. Директор сказав, що такого в законодавстві не передбачено. Русін звернувся за консультацією до адвоката.
Складіть аргументоване пояснення по даному питанню.

Теми наукових доповідей:
Поняття і види переведень на іншу роботу.
Правове регулювання суміщення професій.
Порядок укладання трудового договору з трудящим мігрантом.
Порядок укладання трудового договору з педагогічними та науково-педагогічними працівниками.
Порядок укладання трудового договору з державними службовцями.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України . – 2003. -№11. –Ст.462. (із змін. від 04.02.2005; 03.03.2005; 20.03.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 23.02.2006; 14.09.2006; 09.01.2007; 17.09.2008; 31.10.2008; 21.12.2008; 05.03.2009.
4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.
Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.
Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.
Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.
Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.
Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5
Типова форма контракту з працвником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесиними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.
Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесиними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.
Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.
Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.
Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.
Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.
Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.
Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.
Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.
Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.
Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.
Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.
Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.
Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.
Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.
Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.
Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.
Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.
Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.
Чанишева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.


Тема 10. Припинення трудового договору (4 години ).
Ключові слова:припинення трудових відносин, розірвання трудового договору, звільнення з роботи.
Метою вивчення даної теми є формування у студентів знань про підстави припинення трудового договору, студенти повинні чітко розмежовувати такі поняття: припинення трудових відносин, розірвання трудового договору, звільнення з роботи.
Особливу увагу слід звернути на юридичні гарантії при припиненні трудового договору, проведення розрахунку при звільненні. Та на правові наслідки незаконного звільнення.
Після ретельного вивчення даної теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання припинення трудового договору та вміти вирішувати практичні завдання з даної теми.

План
Загальна характеристика підстав припинення трудового договору.
Загальні підстави припинення трудового договору (ст. 36 КЗпП).
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39 КЗпП України).
Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (статті 40,41 КЗпП України).
Розірвання трудового договору на вимогу органів, що не є його стороною.
Додаткові підстави припинення трудового договору.
Гарантії від не обгрунтованих звільнень.
Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога.
Правові наслідки незаконного переведення і звільнення працівників.
Поняття, випадки відсторонення від роботи.

Контрольні запитання і завдання:
Назвіть класифікацію підстав припинення трудового договору.
Яка різниця між припиненням трудового договору і відстороненням працівника від роботи?
Проаналізуйте підстави припинення трудового договору.
Які обов’язки роботодавця при звільненні працівника.?
Які існують додаткові гарантії при звільненні для деяких категорій працівників?
Завдання 44
Директор акціонерного товариства звернувся до адвоката за юридичною консультацією з наступних питань:
Чи укладаються контракти з працівниками відкритих акціонерних товариств? Чи правомірно вносити вимогу про укладання контракту у колективний договір?
Чи повинен укладатися строковий трудовий договір з працівником, який оформляє пенсію за віком, але бажає продовжувати трудову діяльність на тому самому підприємстві?
Чи допускається звільнення працівника з ініціативи власника у зв’язку з інвалідністю?
Виступіть в ролі адвоката і дайте юридичну консультацію з посиланнями на законодавство.
Завдання 45
Водій Одеської лікарні швидкої допомоги Лаптєв був затриманий працівниками ДАІ за кермом власного автомобіля в нетверезому стані, внаслідок чого його було позбавлено прав на управління транспортними засобами строком на 1 рік. Наступного дня Лаптєв був звільнений з роботи за п.2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з невідповідністю займаній посаді.
Лаптєв звернувся до суду і вимагав поновлення на роботі. У позовній заяві він пояснював, що затриманий він був працівником ДАІ у вихідний день за кермом власного автомобіля, отже трудової дисципліни він не порушував, адміністрація не погодила звільнення з виборним органом первинної профспілкової організації лікарні і не запропонувала йому іншу роботу.
Як повинен вирішити справу суд?
Завдання 46
Карпенко завідуючий складом Соколівської турбази “Карпати”, подав заяву про звільнення за власним бажанням. Карпенко пояснив, що він знайшов іншу роботу на сусідній турбазі “Водограй” , де обіцяють більш високу заробітну плату. Керівник турбази відмовився звільнити Карпенка, оскільки з ним було укладено строковий трудовий договір на два роки, строк договору не закінчився. Крім того керівник попередив Карпенка, що він буде звільнений за прогул , якщо не буде виходити на роботу, і до нього буде пред’явлено позов до суду за незбереження ввіреного йому на складі майна. На що Карпенко заявив, що адміністрація не мала права укладати з ним строкового договору за даною посадою, оскільки законодавством таке не передбачено. Через два тижні після подачі заяви Карпенко залишив роботу, а через два місяці подав до суду позов про стягнення з турбази “Карпати” середньої зарплати за цей період, оскільки турбаза не провела з ним розрахунку і не видала трудової книжки.
Вирішіть справу.
Завдання 47
Назарова студентка денної форми навчання національного університету, одночасно працювала на 0,5 ставки лаборантом кафедри філософії. За академічну заборгованість вона була відрахована з університету і одночасно звільнена з посади лаборанта. Назарова звернулася з позовом до суду про поновлення на роботі.
Суддя, вважаючи, що Назарова працювала за сумісництвом і звільнена у зв’язку з припиненням навчання, визнав звільнення законним. Назарова оскаржила рішення районного місцевого суду до обласного апеляційного суду.
Що таке сумісництво? Який порядок укладання і розірвання трудового договору про роботу за сумісництвом? У яких правовідносинах з університетом знаходилася Назарова? Якою повинна бути ухвала обласного суду?
Завдання 48
Молодий спеціаліст Панов, випускник Донецького державного інституту нафти і газу, отримав направлення на роботу до Луганського виробничого об’єднання “Нафтобуд”. При влаштуванні на роботу Панову і його сім’ї (жінці і сину) було виплачено гарантійні і компенсаційні суми, які передбачені чинним законодавством при переїзді в іншу місцевість в сумі 1.5 тис. грн. Панов уклав з адміністрацією строковий трудовий договір на три роки, за яким виробниче об’єднання зобов’язувалося протягом шести місяців надати йому квартиру. Однак цього зроблено не було. Через сім місяців після початку роботи Панов подав заяву про звільнення за власним бажанням, мотивуючи тим, що адміністрація не виконала своїх зобов’язань. Керівник ВО “Нафтобуд” попередив Панова, що він є молодим спеціалістом і не має права на звільнення, крім того йому необхідно повернути ВО “Нафтобуд” всі кошти які були йому виплачені при переїзді. Панов звернувся до юрисконсульта.
Дайте правову консультацію.
Завдання 49
Бухгалтер монтажно-будівельного управління Зінченко подала заяву про звільнення з роботи за власним бажанням. Через два тижні адміністрація управління заявила, що вона не може знайти на цю посаду іншого працівника і відмовилася приймати у Зінченко бугалтерську документацію та видати їй трудову книжку.
Зінченко звернулася до юридичної консультації за розясненням: чи може вона самовільно залишити роботу і куди їй потрібно звернутися з вимогою про розірвання трудового договору.
Вирішіть дану справу.
Завдання 50
Трофимов працював економістом в АТ “Арола”. Наказом від 21 жовтня 2009р. він був звільнений за ст. 38 КЗпП України. Вважаючи звільнення не правомірним, Трофимов звернувся до суду про поновлення його на роботі, посилаючись на те, що 10 жовтня 2009р. ним була подана заява про звільнення з роботи за власним бажанням, а 22 жовтня 2009р. він захворів, після хвороби вирішив не звільнятися, а коли прийшов на роботу 3 листопада 2009р. то йому повідомили, що він звільнений з роботи згідно з поданою заявою.
Який порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника?
Чи включається час хвороби в строк попередження про звільнення за власним бажанням? Вирішіть спір.

Теми наукових доповідей:
Правове регулювання відсторонення від роботи.
Припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Припинення трудового договору з ініціативи власника.
Особливості припинення дії трудового контракту.
Порівняльно правовий аналіз розірвання трудового договору в зарубіжних країнах.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О –К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України . – 2003. -№11. –Ст.462. (із змін. від 04.02.2005; 03.03.2005; 20.03.2005; 16.06.2005; 23.06.2005; 06.07.2005; 01.12.2005; 23.02.2006; 14.09.2006; 09.01.2007; 17.09.2008; 31.10.2008; 21.12.2008; 05.03.2009.
4. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992р. (в ред. Закону України від 21.11.2002.) // ВВРУ. – 2003. - №2. – Ст. 10.
5.Про державну службу: Закон України від 16.12.1993р. // ВВРУ. – 1993. - №52. – Ст. 490.
Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. №301. Законодавство України про працю: Збірник нормативно-правових актів. – Х.: Одіссей, 2004. – 848с.
Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03. 1993р. № 203. – Зібрання законодавства України. – т. 6. – Із змін. від 26.07.2001; 26.03.2003; 28.01.2009.
Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993р. № 245. – Зібрання законодавства України. – т. 6. Із.змін. від 31.08.96.
Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням. Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.96. № 992. ЗПУ. – 1996. - №7. –Ст.460. – Із змін від 04.09.2003; 12.07.2004.
Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій. . Зат. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 700. ОВУ. – 1997. - №7. –С. 88
Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затв. наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993р. №59. // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1993. - №9-10. – 1996. - №5
Типова форма контракту з працвником: Зат. наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994р. № 23 (із змінами внесиними наказом Мінпраці від 12 квітня 1995р. № 20) // Людина і праця: Інформ. бюлетень Міністерства праці України. – 1994. - №6; – 1995. - №6.
Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992р. №9. (із змінами внесиними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994р. №4, від 26 жовтня 1995р. №18, від 25 травня 1998р. №15) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. К., 1995. – С. 373; Вісник Верховного Суду України. – 1998. - №3.
Андрюшкова О.А. Правове визначення роду роботи у трудовому договорі // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 43-44.
Барабаш А. Деякі властивості трудових правовідносин // Право України. – 1997. - №8.
Баранюк.Ю. особливості змісту трудових контрактів// право України. – 1998. - №9. – С. 74.
Болотіна. Н. Б. Трудовий договір за законодавством України : Навчальний посібник. – К.: Вид. Паливода А.В. , 2002. – 124с.
Гершанов Е.М. Трудово договор. – М., 1991 –128с.
Глазырин В. В. Трудовые договоры (контракты) с иностранными гражданами // Право и экономика. – 1998. №4. – С.61-66.
Гудимов В.И. увольнение руководителя предприятия за невыполнения условий контракта // Государство и право. – 1995. - №6.
Головань Т.Г. Диференціація правового регулювання праці сумісників // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2005. - №5. – С. 46-52.
Зайкин А.Д. Трудовой договор (контракт): Учеб. пособие. – М.: 1995.
Коваленко О.О. Щодо визначення трудової правосуб’єктності. // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 27-31.
Луценко С. Проблемы правового регулирования контракта как особой формы трудового договора // Предпринимательство хохяйство и право. – 1997. - №9.
Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // государство и право. – 1993. -№6.
Покровская М.М. Дополнительные условия трудового договора (практический комментарий) // Трудовое право. – 2003. - №5. – С. 10-14.
Прокопенко В. Розмежування підстав припинення трудового договору за угодою сторін від звільнення з ініціативи працівника // Право України. – 1997. – №3.
Процевський О.І. Шляхи забезпечення балансу інтересів сторін трудового договору // Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди , серія “Право”. – 2006. - №7. – С. 39-42.
Реус О. Особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9.
Панкин М.Е. Совместительство и совмещение. – М.: Юрид. лит., 1991. – 208с.
31. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
32. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
33.Чанішева Г.І. Значення правильного оформлення трудового договору // Право України. – 1992. №7.

Модуль 3. Правове регулювання умов праці.

Тема 11. Правове регулювання робочого часу (4 години ).
Ключові слова: робочий час, нормальний робочий час. скорочений робочий час,неповний робочий час, режим робочого часу, облік робочого часу.
Метою вивчення даної теми є формування у студентів знань про правове регулювання робочого часу. Студенти повинні знати поняття робочого часу та його види і чітко розмежовувати процедуру їх встановлення. Особливу увагу слід приділити вивченню питання стосовно ненормованого робочого часу, а саме для яких категорій працівників він встановлюється та яким чином.
Після вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання робочого часу та вміти вирішувати практичні завдання по даній темі.
План
Поняття робочого часу і значення його правового регулювання.
Види робочого часу.
Надурочні роботи і порядок залучення до них.
Режим та облік робочого часу і порядок його встановлення.
Ненормований робочий час.
Гнучкий робочий час.
Вахтовий метод роботи.

Контрольні запитання і завдання:
Сформулюйте поняття робочого часу. Які види робочого часу встановлені законодавством?
У чому полягає відмінність між нормальним, скороченим та неповним робочим часом?
Які режими робочого часу передбачено законодавством?
Дайте характеристику основних елементів гнучкого робочого часу.
Чим характеризується ненормований робочий час і для яких працівників він може встановлюватися?
У чому полягає сутність підсумованого робочого часу? Які перспективи, на вашу думку, такого обліку в ринкових відносинах?.

Завдання 51
У правилах внутрішнього трудового розпорядку товариства з обмеженою відповідальністю “Нерухомість” було передбачено:
тривалість робочого часу протягом тижня для найманих працівників встановлюється 35 годин, для учасників товариства – 45 годин;
для жінок, які мають дітей віком до 14 років, робочий день скорочується на 1 годину;
оплата праці провадиться за фактично відпрацьований час;
в осінньо-зимовий період підприємство працює в режимі п’ятиденного робочого тижня, у весняно-літній – шестиденного робочого тижня.
Прокоментуйте вказані положення з точки зору відповідності їх чинному законодавству.
Завдання 52
З Романюком був укладений договір про внутрішнє сумісництво. Згідно з цим договором працівник працював додатково 16 годин на тиждень. отримуючи доплату за фактично відпрацьований час. Романюк звернувся до КТС з заявою про оплату 16 годин на тиждень як надурочної роботи, пояснивши, що договір про внутрішнє сумісництво укладався лише для того, щоб звільнити роботодавця від обов’язку оплачувати у підвищеному розмірі надурочно відпрацьований час та від відповідальності за порушення граничних норм застосування надурочних робіт. КТС відмовила у задоволенні цих вимог. посилаючись на те, що роботодавець не повинен оплачувати роботу, що виконується на умовах сумісництва у підвищеному розмірі.
Чи правомірне рішення КТС?
Завдання 53
На підставі рішення трудового колективу Львівського виробничого об’єднання “Мікроприлад” адміністрація наказом оголосила 8 січня святковим днем з метою надати можливість працівникам відсвяткувати другий день Різдва Христова. Відробіток за цей день переноситься відповідно наказу на наступну суботу.
У зв’язку з реалізацією цього рішення на підприємстві виникли трудові спори. Зокрема, бухгалтер Іванов, вважаючи таке рішення незаконним, вийшов на роботу 8 січня, а в призначену наказом суботу на роботу не з’явився. Адміністрація вирішила звільнити Іванова за прогул і звернулася з поданням до профкому за згодою на таке звільнення. Крім того, ремонтні працівники, які працювали за графіком у змінному режимі, за роботу 8 січня вимагали на рівні з оплатою надання відгулу, який просили приєднати до відпустки.
Вирішіть суперечку.
Завдання 54
Технолог Токарева звернулася з заявою до директора заводу “Оріон” з проханням встановити їй неповний робочий тиждень, оскільки вона змушена здійснювати догляд за важко хворим батьком, що проживає з нею в одній квартирі, а також вона одна виховує дитину у віці 12 років. Директор заводу відмовив у проханні Токаревій, посилаючись на те, що умови виробництва не дозволяють йому дати згоду на встановлення неповного робочого часу і запропонував їй звільнитися за власним бажанням.
Які підстави і порядок встановлення неповного робочого часу ?
Чи законні дії директора заводу?
Завдання 55
Адміністратор готелю “Україна” Любченко чергувала 1 і 2 травня, у зв’язку з чим вона звернулася до директора готелю з проханням будь-яким чином компенсувати роботу у святкові дні. Любченко було у цьому відмовлено з тієї причини, що вона працювала у святкові дні згідно з графіком чергувань.
Чи правомірна відмова директора?
Чи передбачені в законодавстві компенсації за роботу у святкові і неробочі дні? Дайте аргументовані відповіді на запитання.
Завдання 56
У зв’язку з необхідністю завершення ремонтно-будівельних робіт у строк бригадир Єгоров запропонував робітникам залишитися після роботи на дві години протягом трьох днів підряд. Після здачі об’єкта в експлуатацію робітники поцікавилися у начальника будівельного комбінату, як буде компенсована надурочна робота. Однак начальник відповів, що ніякого розпорядження про залучення працівників до надурочних робіт він не видавав, крім того, працівники отримали премію за здачу об’єкта у строк.
Чи мала місце в цьому випадку надурочна робота?
Який порядок залучення до надурочної роботи?

Теми наукових доповідей:
Робочий час та його правове регулювання в Україні.
Зарубіжний досвід у регулювання робочого часу працівників.
Режим та облік робочого часу.
Правова характеристика надурочних робіт і порядок їх застосування.
Ненормований робочий день як особливий режим робочого часу.
Правове регулювання відхилень від нормальної тривалості робочого часу в Україні.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Венедиктов В.С. Рабочее время и время отдыха. – Х., - 1987.
5. Венедиктова В. Регулювання ненормованого робочого часу в умовах ринкової економіки // Право України. – 1999. - №7. –С. 103-106.
6. Глазырин В.В. рабочее время и время отдыха иностранного гражданина // Право и экономика. – 1998. - №5.
7. Кривой В.И. Вахтовый метод: правовые вопросы. – М.: Юрид. лит., 1989. –174с.
8. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
9. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
10.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
11.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
12.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред.В.В. Жернакова.
- Х.: Одісей, 2011. – 280с.
13. Коршунов Ю.Н. Время труда и время отдыха: комментарии, разъяснения, рекомендации. – М., 1997.
14. Муксинова Л.А. Проблемы регулирования рабочего времени в СССР. – М.: 1969. – 216с.
Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. – М., 1999. – Гл. 2.6. «Рабочее время». – С. 196-202.

Тема 12. Правове регулювання час відпочинку (2 години ).
Ключові слова: право на відпочинок, час відпочинку, святкові дні, неробочі дні, відпустка.
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правове регулювання часу відпочинку. Студенти повинні усвідомити сутність права на відпочинок, поняття часу відпочинку та його види.
Особливу увагу слід приділити питанню правового регулювання відпусток, зокрема, право на відпустку та умови його реалізації, поняття та види відпусток, порядок їх надання.
Після вивчення цієї теми студенти повинні знати зміст норми чинного законодавства, що регулюють питання часу відпочинку та вміти вирішувати практичні завдання по даній темі.
План
Поняття та види часу відпочинку.
Право працівника на відпустку і гарантії його реалізації.
Щорічна основна відпустка і порядок її надання.
Щорічні додаткові відпустки, їх види і порядок надання.
Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Творчі відпустки.
Соціальні відпустки.
Відпустки без збереження заробітної плати і порядок їх надання.

Контрольні запитання і завдання:
Назвіть поняття та види часу відпочинку.
Які перерви протягом робочого дня встановлено законодавством?
Яким чином компенсується робота у вихідні дні?
Назвіть святкові та неробочі дні, передбачені у КЗпП України.
Коли у працівника виникає право на щорічну відпустку повної тривалості?
Який порядок надання щорічної основної та додаткової відпусток?
Який порядок оплати відпусток?

Завдання 57
Начальник автобази Васильєв запросив на роботу двох зварників для ремонту підсобних приміщень. Трудовий договір у письмовій формі з ними не був укладений, з наказом про прийняття на роботу їх не ознайомили, однак у відділі кадрів повідомили, що вони можуть приступити до роботи. Оплата проводилася в кінці кожного місяця за витратними ордерами. Через шість місяців, коли робота була закінчена, зварникам оголосили, що вони звільнені. Зварники проти звільнення не заперечували, але вимагали щоб їм виплатили грошову компенсацію за невикористану відпустку.
Які порушення трудового законодавства були допущені адміністрацією автобази відносно цих робітників?
Чи є законними вимоги цих робітників?
Завдання 58
Інженер машинобудівного підприємства Степаненко пішов у відпустку з 1 серпня 2009 року на 26 календарних днів згідно з графіком відпусток. Однак у зв’язку з тим, що підприємство отримало вигідне замовлення Степаненка було відкликано з відпустки 11 серпня. Директор підприємства пояснив, що виконання отриманого замовлення не можливе без кваліфікованих працівників
Чи правомірні дії директора?
Чи можливе перенесення відпусток на наступний рік?
Завдання 59
У зв’язку із спадом виробництва за наказом керівника підприємства і з його ініціативи водію Ларіонову з січня по березень 2009 року була надана відпустка без збереження заробітної плати. У колективному договорі надання такої відпустки не передбачено. Чи зараховується час цієї відпустки без збереження заробітної плати, в стаж роботи, що дає право на щорічну основну відпустку?
Підготуйте відповідь.
Завдання 60
Працівник подав заяву про надання невикористаних протягом трьох років відпусток та наступне звільнення. Керівник організації у задоволенні заяви відмовив, посилаючись на те, що він не має права протягом такого довгого строку не займати робоче місце.
Чи є правомірною відмова керівника організації? Чи може працівник відкликати заяву про звільнення за власним бажанням у період використання відпусток? Проаналізуйте і дайте правову оцінку цій ситуації.
Завдання 61
Завідуючий технічним відділом Волошин звернувся із скаргою до прокурора, в якій повідомляв, що підприємство, на якому він працює знаходиться більше року в простої в наслідок фінансової кризи. Він разом з іншими працівниками неодноразово зверталися до адміністрації підприємства з вимогою оплатити їм за вимушений простій не з вини працівника згідно із ст. 113 КЗпП України. Але адміністрація відповіла, що тепер прийнято закон, який дозволяє простій підприємству без обмеження строк і без обов’язкової виплати зарплати працівникам. Волошин просить притягти директора підприємства до кримінальної відповідальності за порушення прав працівників, а також роз’яснити чинне законодавство з цього питання.
Підготуйте аргументовану відповідь.
Завдання 62
Робітниці швейної фабрики Мірошник, яка працювала на комбінаті п’ять місяців, була надана відпустка у зв’язку з вагітністю і пологами, після закінчення якої Мірошник подала заяву про надання їй щорічної відпустки. Але їй було відмовлено з посиланням на те, що фактично вона пропрацювала на підприємстві менше шести місяців.
Яким чином має бути вирішене це питання?

Теми наукових доповідей:
Правове регулювання часу відпочинку в Україні.
Правове регулювання святкових днів в Україні.
Право працівника на відпустка за законодавством України.
Щорічні відпуски за законодавством України.
Соціальні відпустки за законодавством України.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
Про відпустки: Закон України від 15.11.96. – ВВРУ. – 1997. - №2. Із змін. від 02.11.2000; 06.02.2003; 10.07.2003; 22.10.2004; 12.01.2005; 02.06.2005; 23.09.2008; 16.04.2009; 19.05.2009.
Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочними формами навчання де навчальний процес має свої особливості. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97. № 634.–ОВУ. – 1997.– чило 27.– С 52.
Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплат творчих відпусток. Постанова КМУ від 19 січня 1998р.// Законодавство України про працю. Зб.: нормативно-правових ктів. – Х.: Одіссей, 2004.
Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим прцівникам. Зат постановою КМУ від 14 квітня 1997р.// Законодавство України про працю. Зб.: нормативно-правових ктів. – Х.: Одіссей, 2004.
Гаращенко Л. Регулювання відпусток в конвенціях МОП та нормативних актах Європи // Право України. - № 10. – С.90-93.
Гаращенко Л.П. Становлення і розвиток законодавства про відпустки в Україні // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім В.М.Корецького НАН України. – Вип. 14. – К., 2003. – С. 367-376.
Гончарова Г., Жернаков В., Прилипко С. Спірні питання застосування ст. 26 Закону “Про відпустки” // Право України. – 1999. - №9. – С.43-47.
Зубковський В. Компенсація за невикористану відпустку // Право України. – 1999. - №2. – С. 103-104.
Закон України “Про відпустки” практика його застосування // Праця і зарплата. – 1998. - № 14. – Липень.
Про щорічні та додаткові відпустки, їхню тривалість та оплату: Роз’яснення спеціалістів Міністерства праці та соціальної політики України // Праця і зарплата. –2007. - № 34. (вересень) – С. 16-17.
Про умови праці та додаткову відпустку // Праця і зарплата. –2006. - № 43 – С. 13.


Тема 13. Оплата праці. Гарантії і компенсації (4 години ).
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, методи правового регулювання заробітної плати, мінімальна заробітна плата, основна заробітна плата. додаткова заробітна плат, норми праці. гарантії і компенсації.
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правове регулювання оплати праці. студенти повинні знати визначення основних понять: оплата праці. заробітна плата і чітко розмежовувати їх.
Особливу увагу слід зосередити при вивченні методів правового регулювання заробітної плати: державного та договірного та напрямам за якими вони здійснюються. Вивчити тарифну систему оплати праці та її структурні елементи.
Після вивчення цієї теми студенти повинні знати зміст норми чинного законодавства, що регулюють питання оплати праці та вміти вирішувати практичні завдання по даній темі.
План
Поняття і структура заробітної плати.
Сфери регулювання заробітної плати.
Організація оплати праці на підприємстві (тарифна система, форма і система оплати праці).
Система заробітної плати та її види.
Нормування праці, порядок встановлення.
Премії та винагороди за підсумками роботи за рік.
Надбавки і доплати.
Порядок виплати заробітної плати. Обмеження утримань із заробітної плати.
Поняття і види гарантійних виплат.
Поняття і види компенсаційних виплат.

Контрольні запитання і завдання.
Розкрийте поняття заробітної плати, її відмінність від винагороди за цивільно-правовими договорами.
Які сфери регулювання заробітної плати? Розкрийте її зміст в умовах переходу до ринкових відносин.
Що таке тарифна система? Які її елементи?
Як оплачується праця при відхиленні від встановлених нормальних умов праці (оплата праці в надурочний час, святкові дні, при суміщенні професій, при невиконанні норм виробітку)?
Як індексується заробітна плата?
В яких випадках передбачено компенсацію заробітної плати?

Теми наукових доповідей:
Організація оплати праці на підприємствах: загальна характеристика.
Право працівника на оплату праці та його захист.
Реформа оплати праці в Україні.
Основні напрямки політики щодо грошових доходів населення: реформування заробітної плати.
Особливості оплати праці осіб, що відбувають покарання в місцях позбавлення волі.

Завдання 63
Ткаченко працював товарознавцем у приватному магазині, а заробітну плату йому нарахували з розрахунку окладу продавця. Ткаченко звернувся до директора магазину з проханням про виплату йому різниці в окладах, оскільки оклад товарознавця більше ніж у продавця. Директор магазину роз’яснив Ткаченку, що він, влаштовуючись на роботу, знав про умови оплати праці, зокрема про те, що буде виконувати обов’язки товарознавця, а отримувати зарплату продавця.
До якого органу потрібно звернутися Ткаченку за вирішенням спору?
Вирішіть спір.
Завдання 64
Економіст Лисенко який працював у АТ “Євроком”. Був переведений за його згодою на роботу до структурного підрозділу підприємства розташованого в іншому населеному пункті. Під час переїзду адміністрація забезпечила за свій рахунок перевезення багажу Лисенка, а також виплатила усі передбачені законодавством суми на нього і членів його сім’ї. Відпрацювавши три місяці Лисенко знайшов іншу роботу в цьому ж місті і подав заяву про звільнення за власним бажанням. Адміністрація відмовилася звільнити Лисенка і вимагає повернути всі компенсаційні виплати отримані працівником раніше при переїзді.
Чи законні вимоги адміністрації?
Завдання 65
Лазарева працювала економістом у ТОВ “Юган”. Після закінчення восьми місяців роботи їй була надана відпустка згідно з графіком відпусток. Однак в оплаті відпустки на яку розраховувала Лазарева їй було відмовлено. Адміністрація мотивувала відмову тим, що підприємство не є державним і працівники отримують досить високу заробітну плату.
Лазарева звернулася за роз’ясненням до юридичної компенсації.
Якою повинна бути відповідь Лазаревій?
Завдання 66
При укладенні колективного договору було прийнято Положення про преміювання працівників підприємства. У ньому вказувалося, що робітникам основних професій премія виплачується у розмірі 30% від заробітку за виконання і перевиконання завдань належної якості.
У травні місяці премію при виконанні вказаних умов належало виплатити усім працівникам відрядникам механічного цеху, однак її ніхто не отримав. Як пояснив начальник цеху, йому не було виділено коштів на виплату премії, через те, що ці кошти цех витратив у минулому місяці. Виник трудовий спір.
Чи правомірні дії адміністрації підприємства?
Чи мають право робітники звернутися до органу, який розглядає трудові спори, з вимогою про виплату премії.
Завдання 67
Нормувальниці Курилко була надана відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Через два роки і три місяці Курилко за власним бажанням приступила до роботи і почала працювати на умовах неповного робочого часу.
Якою має бути оплата її праці – пропорційно відпрацьованому часу чи із виплатою посадового окладу за відпрацьований місяць у повному розмірі?

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Про оплату праці: Закон України від 24 березня 1995р. // ВВРУ . – 1995. - №17. – ст.121.
5. Про оплачувані відпустки: Конвенція МОП №47, 1936 // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1919 – 1964р.) – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т.1. С. – 257 – 258.
6. Про охорону заробітної плати: Конвенція МОП №95, 1949 // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1919 – 1964р.) – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т.1. С. – 486 – 492.
7. Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість: Постанова Кабінету міністрів України від 20 грудня 1997р. // Урядовий кур’єр – 1998. - №57-58. – 26 березня
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» 06.11.92р. // Збірник найважливіших нормативно-правових актів України про праці. Укладачі: Жигалкін П., Ярічевська Л., Ярічевський. та ін. – Харків: Торнадо, 2001.
9. Гетьманцева Н. Співвідношення локального і централізованого регулювання заробітної плати// Право України. – 1997. -№12.
10. Процевський О. Проблеми оплати праці у проекті Трудового кодексу України// юридичний вісник. – 2005. -№47. С. 8-9.
11.Процевський О. окремі проблеми взаємодії норм матеріального та процесуального трудового права щодо визначення і виплати заробітної плати: Зб. наук. праць національного педагогічного ун-ту ім.. Г.С. Сковороди: Серія Право, Харків: ХНАДУ. – 2007. –Вип.8. –С.25-26.
12. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..
П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2006. – 544с.
13. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
14.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
15.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.


Тема № 14 Правове регулювання охорони праці (2 години ).
Ключові слова: охорона праці. нагляд за додержанням законодавства про праці, контроль за додержанням законодавства про працю.

Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правове регулювання охороно праці в нашій державі. Студенти повинні знати що представляє собою охорона праці і у яких формах вона здійснюється.
Особливу увагу слід приділити вивчення питань охорони праці жінок і неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю: нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю. а також відповідальності за порушення законодавства про працю.
Після вивчення даної теми студенти повинні знати зміст норм, що регулюють охорону праці та вміти вирішувати практичні ситуації.
План
Поняття і зміст охорони праці за трудовим правом.
Гарантії прав працюючих на охорону праці.
Організація охорони праці на підприємстві.
Спеціальні правила охорони праці на важких, небезпечних і шкідливих роботах.
Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань, аварій.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Контрольні запитання і завдання.
Право працівників на безпечні і здорові умови праці.
Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці.
Особливості охорони праці жінок.
Охорона праці неповнолітніх та осіб зі зниженою працездатністю.
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.

Завдання 68
Монтажник Микитюк неодноразово порушував вимоги інструкції з охорони праці. В результаті цього 15 квітня начальник будуправління побачив, що працівник Микитюк при розбиранні лісів на третьому поверсі будинку не користуючись монтажним поясом оголосив йому догану. Тим же наказом була оголошена догана начальнику дільниці, де працював Микитюк, за те, що не забезпечує виконання правил охорони праці.
Чи правомірні дії начальника будуправління?
Завдання 69
Після закінчення комерційного технікуму Миронова в 17 років, була направлена на роботу в проектний інститут, як бухгалтер відповідно до одержаної в технікумі кваліфікації. Однак в інституті вільної посади бухгалтера не виявилося і Миронова була зарахована оператором перфораторної машини. Головний бухгалтер неодноразово робив зауваження Мироновій у зв’язку з повільною роботою протягом робочого дня, а після закінчення 10 місяців роботи зі згодою профкому вона була звільнена за скороченням штату. Миронова звернулася до суду з вимогою поновити її на роботі та надати роботу за спеціальністю.
Які пільги працюючій молоді передбачені КЗпП?.
Чи правомірні дії адміністрації? Яке рішення потрібно постановити суду?
Завдання 70
Двоє працівників підприємства отримали травми, але перший із них після отримання медичної допомоги відмовився від отримання відкритого листка непрацездатності (в якому вказано, що травма виробничого характеру), повернувся на робоче місце і продовжив роботу, а другий потерпілий після надання медичної допомоги також відмовився від листка непрацездатності, оформив відпустку без збереження заробітної плати з дня отримання травми.
Обидва працівники письмово відмовилися від проведення розслідування нещасних випадків, вважаючи отримання травм їх особистою справою.
Як має діяти адміністрація підприємства у таких випадках?
Завдання 71
Згідно з порядочком розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві у разі нещасного випадку комісія зобов’язана провести розслідування і оформити відповідні документи.
Якими мають бути дії інженера з охорони праці, коли керівник сповістив потерпілого про факт нещасного випадку на підприємстві тільки через два тижні (потерпілий майже одужав)?
Керівник потерпілого працівника спочатку приховав факт нещасного випадку але згодом з невідомих причин вирішив його оприлюднити та подати на розслідування.

Завдання 72
Логвиненко під час обідньої перерви продовжував працювати на верстаті. Шматочок металу, що відлетів, травмував йому око. Комісією з розслідування нещасних випадків на підприємстві був складений акт і встановлена вина підприємства, однак інженер відділу охорони праці відмовився підписувати його, посилаючись на те, що робітник був травмований під час обідньої перерви.
Чи має право Логвиненко на відшкодування заподіяної шкоди?
Завдання 73
При обстеженні стану охорони праці молоді на робочих місцях комісія з питань охорони праці підприємства встановила:
неповнолітні приймаються на роботу без попереднього медичного огляду;
15-річна М. працює кур’єром по 5 годин на день. Ніде не навчається, заробітну плату отримує пропорційно відпрацьованому часу (за 5 годин);
17-річний Н. прийнятий у ковальський цех для підношення деталей вагою від 5 до 10 кг;
трьом неповнолітнім щорічна відпустка за графіком передбачена, всупереч їх бажанню, у листопаді.
Які норми трудового законодавства порушені роботодавцем? Які способи правового реагування на виявлені порушення передбачені для комісій з питань охорони праці підприємства?
Завдання 74
Робітник електромеханічного заводу під час обробки деревини випадково доторкнувся до частини механізму, що рухається (не закритої кожухом), і попав кінцівкою руки під фуганок. Роздроблену кінцівку довелося ампутувати. У ході розгляду справи виявилось, що підприємство випустило станок без узгодження з відповідними органами, чим порушило вимоги ст. 154 і 156 КЗпП України.
Які правові наслідки даного нещасного випадку, хто понесе відповідальність і яку?
Завдання 75
Йдучи на роботу, працівник Гущин при посадці в трамвай посковзнувся і пошкодив колінний суглоб правої ноги, після чого довгий час перебував на лікуванні. Вийшовши на роботу, Гущин зажадав складення акта про нещасний випадок, у чому йому було відмовлено з тієї причини, що випадок стався поза територією підприємства і не в робочий час.
Які нещасні випадки підлягають розслідуванню і вважаються пов’язаними з виробництвом? В якому порядку проводиться розслідування нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом? Чи підлягає оскарженню відмова власника або уповноваженого ним органу скласти акт про нещасний випадок?

Теми наукових доповідей:
Правове регулювання охорони праці жінок на виробництві.
Правове регулювання охорони праці неповнолітніх на виробництві.
Охорона праці працівників зайнятих на важких, небезпечних і шкідливих умовах праці.
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб.
Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.

3.Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Про запобігання нещасним випадкам на виробництві: Рекомендація МОП №31, 1929р. // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1919-1964): В2т. – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т.1. –С. 118-123.
5. Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян: Наказ міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001р.№455 // Офіційний вісник України. – 2001. - №49. – Ст. 2216.
6. Про затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій: Наказ міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р.№455 // Офіційний вісник України. – 2001. - №55. – Ст. 2241.
7. Про медичний огляд підлітків: Конвенція МОП №78. 1946р.// Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1919-1964): В2т. – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т.1. –С. 397-401.
8. Барабаш О.Т. Правові проблеми праці підлітків в Україні // Проблеми законності/ Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юр. акад. України. – 2001. – Вип. 51. – С.43-49.
9. Реус О. особливості укладання трудового договору з неповнолітніми // Право України. – 1998. - №9. – С.69-71.
10. Коваленко О.О. правове регулювання робочого часу неповнолітніх: сучасний стан та перспективи розвитку// Збірник наукових праць. Право і безпека. –Харків: ХНУВС . -2007. №7. –С.35-38.
11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
12. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с
13. Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.


Модуль 4. Відповідальність сторін трудового договору.

Тема№15. Трудова дисципліна.
Дисциплінарна відповідальність (4 години).

Ключові слова: трудова дисципліна, внутрішній трудовий розпорядок, методи забезпечення трудової дисципліни, методи дисциплінарного впливу, дисциплінарний проступок.

Метою вивчення даної теми є засвоєння студентами знань про правове регулювання дисципліни праці та дисциплінарної відповідальності. Студенти повинні знати поняття. Сутність трудової дисципліни, та дисциплінарної відповідальності. Особливу увагу слід приділити вивченню правил внутрішнього трудового розпорядку та методів забезпечення трудової дисципліни.
Після ґрунтовного вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання трудової дисципліни та вміти вирішувати практичні ситуації з визначеної теми.

План
Поняття значення та правове регулювання трудової дисципліни.
Методи забезпечення трудової дисципліни.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Поняття і види заохочень. Порядок їх застосування.
Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників.
Порядок застосування дисциплінарних стягнень

Контрольні запитання і завдання.
1. Дайте визначення дисциплінарної відповідальності та назвіть її основні ознаки.
2. Дайте визначення дисциплінарного проступку.
3.Назвіть види дисциплінарної відповідальності.
4. який порядок накладення дисциплінарних стягнень.
5. Назвіть додаткові заходи впливу на порушників трудової дисципліни.

Завдання 76
У правилах внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Світанок» містяться пункти, що передбачають позбавлення відпустки за прогул без поважної причини, накладення штрафу в розмірі двох мінімальних заробітніх плат на особу, яка з’явилась на робочому иісці в нетверезому стані, а також за порушення трудової дисципліни позбавлення премії, передбаченої системою оплати праці.
Дайте правову оцінку вказаним положенням.
Завдання 77
Головний інженер швейної фабрики був звільнений за появу на роботі в нетверезому стані за п.7 ст.40 КЗпП України, Головний інженер звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, посилаючись на те, що в нетверезому стані він перебував після закінчення робочого дня.
Яке рішення повинен винести суд?
Який порядок звільнення за п.7 ст.40 КЗпП України?
Завдання 78
Інженер Романюк був звільнений з роботи 18 березня 2011 року за п.3 ст. 40 КЗпП України за систематичне не виконання обов’язків покладених на нього трудовим договором.
При розгляді позову про поновлення на роботі в суді зясувалося, що за час роботи на підприємстві він дійсно порушував трудову дисципліну, за що адміністрвція оголошувала йому догану у жовтні 2010р. в січні 2009р. а 15 березня 2011Р. Романюк спізнився на роботу, за що був звільнений.
Яке рішення повинен винести суд?
Який порядок звільнення за п.3 ст.40 КЗпП України?
Завдання 79
Механік АТ «Будівельник» Івченко був відсутній на робочому місці протягом першої половини робочого дня. У пояснювальній записці яку від нього вимагав директор підприємства про причини відсутності протягом чотирьох годин, Івченко вказав, що на прохання іншого механіка цього ж підприємства надавав йому допомогу в ремонті екскаватора на його робочому місці у сусідньому гаражі. Наступного дня був виданий наказ про звільнення Івченка за п.4 ст. 40 КЗПп України завідсутність на робочому місці більше троьх годин без поважної причини.
Важаючи звільнення незаконним Івченко звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі і оплату за час вимушеного прогулу.
Як вирішити дану справу?

Завдання 80
У квітні 2009р. Березюк предявив позов до відділу освіти про поновлення на роботі, стягнення заробітньої плати за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначав, що він працював директором школи із серпня 1991р. Наказом від 10 березня 2009р №39 його було звільнено з посади згідно з п.1 ст. 41 КЗпП України у звязку зі здачею в аренду приватному підприємцю підвального приміщення школи без дозволу відділу освіти і порушенням правил пожежної безпеки, а також невідповідністю застосованої у договорі оренди ставки орендної плати ставкам, визначеним розпорядженням міськвиконкому від 28 жовтня 2009р.
Березюк посилався на те, що грубого порушення своїх обовязків він не допустив, оскільки відповідач знав про укладений договір оренди та приймав кошти, одержані в рахунок орендної плати, крім того договір оренди містив пункти щодо обовязків орендаря дотримуватися правил пожежної безпеки. На підтвердження цього факту позивач поклався на наявні в матеріалах справи письмові докази, а сааме: прибутковий касовий ордер від 18 листопада 2007р. про перерахунок на рахунок відповідача орендної плати в розмірі 180 грн. показання допитаного свідка Левченка, пояснення третьої особи Варченко та інші матеріали. Березюк просив задовольнити його позов.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 81
Керівник управління міської державної адміністрації Кириленко був звільнений з роботи за ст. 30 Закону України «Про державну службу». Підставою звільнення став той факт, що Кириленко через підставну особу займався підприємницькою діяльністю. Кириленко не погоджувався з підставою звільнення посилаючись на те, що підприємницькою діяльністю займався його брат а він тільки консультував його.
Чи правомірне звільнення Кириленка? У якому порядку можливе оскарження державного службовця?

Теми наукових доповідей:
Поняття трудової дисципліни та методи її забезпечення.
Заохочення за успіхи в роботі та порядок їх застосування.
Правове регулювання притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.
Дисциплінарний поступок як підстава застосування дисциплінарної відповідальності.
Загальна дисциплінарна відповідальність.
Спеціальна дисциплінарна відповідальність.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Дисциплінарний статут прокуратури України: Затверджено Указом Президента України від 29 червня 2001р. (із змін. та допов.) // Урядовий кур’єр . – 14 липня 2001р.
5. Про державну службу: Закон України від 7 лютого 2002р. №3723-ХІІ// Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52. – Ст. 490.
6. Трудове право України : Академічний курс. Підручник/ за ред. Н.М. Хуторян. – К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
7. Трудове право України: Академічний курс. Підручник/ за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е. вид., перероб. і доп. –К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2006. – 544с.
8. Хуторян Н.Н. Предупреждение нарушений трудовой дисциплины. –К.: Наукова думка, 1992. – 182с.
9. Угрюмова Г. Дисципліна праці: розвиток та удосконалення інституту // Право України. – 2006. -№1. –С.40-43.
10. Хуторян Н.М. Правове регулювання дисципліни праці в новому Кодексі України про працю // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку ; Відп. ред.. Н.М. Хуторян. – К.: Ін. Юре, 1999. –С. 103-116.
11. Шерегов С.А. Производственная дисциплина и трудовой распорядок в странах с развитой рыночной экономикой // Труд за ружом. – 2001. - №2. –С. 139-154.


Тема№16. Матеріальна відповідальність (4 години)

Ключові слова: матеріальна відповідальність, трудове майнове правопорушення, нормальний виробничо-господарський ризик, індивідуальна матеріальна відповідальність, колективна (бригадн) матеріальна відповідальність, обмежена матеріальна відповідальність, повна метеріальна відповідальність.

Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правое регулювання матеріальної відповідальності. Вивчаючи цю теми студенти повинні чітко розмежовувати юридичну відповідальність і матеріальну відповідальність.
Студенти повинні знати, що є підставою матеріальної відповідальності, а також умови які є підставою для притягнення працівника до матеріальної відповідальності (протиправні дії, пряма дійсна шкода, вина, причинно-наслідковий звязок). Слід зосередити увагу на вивченні видів матеріальної відповідальності – індивідуальної і колективної; обмеженої і повної.
Після ґрунтовного вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин – працівника та роботодавця і вміти вирішувати практичні ситуації з визначеної теми.

План
Поняття матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.
Підстави та умови матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.
Відмінність матеріальної відповідальності сторін трудової правовідносин від цивільно-правової відповідальності.
Види матеріальної відповідальності .
Визначення розміру шкоди яка підлягає відшкодуванню працівником.
Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду заподіяну працівникові.

Контрольні запитання і завдання.
Назвіть функції матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин.
Що є спільного і особливого у матеріальній відповідальності працівника і роботодавця.
Які види матеріальної відповідальності працівників встановлено законодавством.
Які обставини виключають притягнення працівника до матеріальної відповідальності.
Який порядок відшкодування шкоди заподіяної працівником.
Завдання 82
У гардеробі установи з недбалості гардеробниці Остапенко було викрадено зданий на зберігання плащ. Установа сплатила потерпілому 1300грн. і вимагає від Остапенко внести цю суму до каси або дати згоду на утримання цієї суми із заробітньої плати. Остапенко відмовилась виконувати вимоги директора, виходячи з наступного: по-перше з нею не було укладено договір про повну матеріальну відповідальність, по-друге роботодавець не створив належних умов для роботи, оскільки під час перерви для відпочинку і харчування її ніхто не замінював.
Директор не визнав поважними доводи Остапенко і своїм розпорядженням зробив відрахування із заробітньої плати остапенко одразу 650грн. місячний оклад Остапенко – 1200грн. Остапенко звернулася з позовом до суду.
До якого виду матеріальної відповідальності може бути притягнута Остапенко? У якиих розмірах можливе відрахування при кожній виплаті заробітньої плати? Чи підвідомчий цей спір суду?

Завдання 83
Токар Петренко під час робочої зміни виготовляв тягу для власної автомашини. При виконанняі цієї роботи згорів мотор станка, ремонт якого обійшовся в 3000грн. директор заводу підготував розпорядження про утримання із заробітної плати Петренка суми, що дорівнює його середньомісячній заробітній платі (1800грн.). Юрисконсульт це розпорядження не візував, пославшись на те, що Петренко повинен нести відповідальність у повному розмірі шкоди.
Чия позиція у данному випадку є правильною? Чи можна розпорядженням директора стягнути з працівника шкоду у розмірі середньо місячного заробітку. А про стягнення решти суми звернутися з позовом до районного суду?
Завдання 84
Із вини завідувача складу Філімонова зіпсувалося дві тонни м’ясних продуктів. Втрати становили 3000грн. Філімонов пояснив, що м’ясопрдукти були зіпсовані у зв’язку з відключенням електроенергії. Крім того , він зауважив, що деякі м’ясопродукти можуть бути використані (в м’ясні консерви, строк реалізації яких не закінчився, а умови зберігання додержані).
Чи може бути приятягнутий до відповідальності Філімонов? Які умови притягнення працівників до матеріальної відповідальності?
Завдання 85
Лаборант Воронков проводячи лабораторні дослідження, підключив прилад до мережі високої напруги, внаслідок чого останній був приведений до повної непридатності. Наказом по інституту Воронкову було оголошено догану, і на нього був покладений обов’язок відшкодувати заподіяну шкоду у повному розмірі. Воронков заперечував, указуючи на те, що прилад він пошкодив випадково. А застосування двох стягнень за один проступок є незаконним.
Чи можливе одночасне застосування дисциплінарної і матеріальної відповідальності до працівника? Чи є умисна вина необхідною умовою для покладення на працівника матеріальної відповідальності? Яку відповідальність може нести Воронков за знищення приладу?

Завдання 86
Під час робочої зміни токар Варченко, член бригади переведеної на орендний підряд через недбалість пошкодив верстат із числовим управлінням. Верстат простояв п’ять днів у звязку з ремонтом. За ремонтні роботи працівникам було виплачено 1600грн. вартість заміненої деталі становила 2800грн. простій верстата обійшовся у 600грн. Ці суми були віднесені на розрахунковий прибуток бригади, що відповідно відбилося на оплаті праці членів бригади.
Рада бригади поставила питання перед адміністрацією підприємства про притягнення варченка до матеріальної відповідальності та відшкодування шкоди у повному розмірі. Середній заробіток Варченка становить 1200грн.
Варченко заперечував протии відшкодування матеріальної шкоди у повному розмірі, мотивуючи тим, що він заподіяв шкоду через недбалість. Крім того він вважав. Що його середній заробіток менше, оскільки він не отримує доплати за суміщення професії фрезерувальника і надбавку за високу професійну майстерність.
Як вирішити цей трудовий спір?
Завдання 87
Котенко був прийнятий на роботу в пересувну механізаторську колону (ПМК) як водій першого класу, 1 січня, а 20 березня він був звільнений з роботи за прогул п.4 ст.40 КЗпК України. У квітні адміністріацією ПМК до нього було пред’явлено позов про стягнення 2тис.грн. В обгрунтування своїх вимог позивач наводив наступне: наказом уповноваженого органу ПМК гр. Котенка було направлено у відрядження для забезпечення прокладки кабеля. Однак, керуючи вантажівкою. Котенко самовільно змінив маршрут слідування і через 2 дні і самовільно заїхав до сестри в с. Веселе. На місце роботи він прибув через два дні, тобто знаходився у дорозі на 32 години більше розрахованого часу і протягом цього часу використовував автомобіль у власних цілях. Крім того, він допустив витрату дизельного пального у кількості 200 літрів, заподіявши шкоду на 700 грн. Неодержані прибутки прицьому склалаи 1300 грн.
Чи є підстави та умови для притягнення Котенка до матеріальної відповідальності? До якого виду матеріальної відповідальності може бути притягнено Котенка та на підставі яких нормативно-правових актів? Які строки звернення до суду та яке рішення повинен винести суд?

Теми наукових доповідей:
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників.
Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність.
Значення матеріальної відповідальності роботодавця у трудових правовідносинах.
Особливості матеріальної відповідальності працівників фінансових установ.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення, псування, матеріальних цінностей, затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1999р. №116/ Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами. Ч.1 /Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С.549.
5. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням) недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6 червня 1995р. №217/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №52. – Ст. 173.
6. Про затвердження переліку робіт при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну)матеріальну відповідальність,: Наказ Міністерства праці України від 12 травня 1996р. №43. / Кодекс законів про працю з постатейними матеріалами. Ч.1 /Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – С.549.
7. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.01.1995р. №4/ Збірник найважливіших нормативно-правових актів України про праця Укладачу: Жигалкін П., ЯрічевськаЛ., Ярічевський В., та ін.., - Харків: Торнадо, 2001.
8. Болотіна Н.Б. трудове право України: Підручник. – 2-ге вид. –К.: Вікар, 2004 -725с.
9. Прилипко С.М. До питання матеріальної відповідальності сторін трудового договору. // Актуальні проблеми розвитку законодавства про працю та соціального забезпечення: тези доповідей і наукових повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції; м. Харків. 22-23 квітня 2009р. – Харків: НЮА імені Ярослава Мудрого, 2009. – С. 61-66.
10. Скобелкин В.Н. Дисциплинарная и материальная ответственность рабочих и служащих. – Воронеж. – 1990. -223с.
11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
12. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
13.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
14.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
15.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред.
В.В. Жернакова. - Х.: Одісей, 2011. – 280с.
16. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. Монографія. – К.: Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 264с
17. Яковлєв В.В. Договір про повну матеріальну відповідальність – юридична підстава матеріальної відповідальності працівників // Право України. 2001. - №12. –С. 87-90.
18. Яковлєв В.В. Правове регулювання порядку укладення договору про повну матеріальну відповідальність // Зб. наук. Праць. Серія Право. – Харків: ХНАДУ. – 2001. –№1. - С. 66-72.
19. Хуторян Н. Матеріальна відповідальність власника перед працівником // Право України. – 1993. - №3. –С.21-23.
20. Чернадчук В. право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти // Право України. – 2000. - №3. – С. 106-109.

Тема №17. Індивідуальні трудові спори (2 години)
Ключові слова: індивідуальний трудовий спір, комісія по трудових спорах (КТС).
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правове регулювання розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів.
Студенти повинні знати такі поняття: індивідуальний трудовий спір та його предмет, органи які уповноважені розглядати та вирішувати індивідуальні трудові спори (КТС, суд). Особливу увагу слід зосередити на вивченні питань, стосовно виконання рішень по трудовим спорам.
Після вивчення даної теми студенти повинні знати зміст норм чинного законодавства з питань регулювання розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів, та вміти вирішувати практичні ситуації.

План
1. Поняття трудових спорів та їх класифікація.
2. Система органів по розгляду трудових спорів.
3. Принципи розгляду трудових спорів.
4. Організація і компетенція КТС
5. Розгляд трудових спорів судом.
6. Особливості виконання судових рішень по трудовим спорам.

Контрольні запитання і завдання
1.Дайте визначення поняття індивідуального трудового спору
2. Визначте момент виникнення індивідуальних трудових спорів.
3. Порядок і строки розгляду трудових спорів у КТС.
4. Спеціальний порядок вирішення індивідуальних трудових спорів
5. Які трудові спори підвідомчі суду.

Завдання 88
При проведенні невідкладних ремонтних робіт у вихідний день бригада ремонтників зажадала оплати проведеної роботи у подвійному розмірі. Адміністрація запропонувала бригаді відгул, після чого бригада звернулась до цехової комісії про стягнення оплати за роботу у вихідний день. Рішенням цехової комісії по трудових спорах вимоги бригади були задоволені.
На це рішення цехової комісії начальник цеху подав скаргу до загальнозаводської комісії по трудових спорах, яка рішення цехової комісії скасувала і постановила надати працівникам бригади відгули.
На рішення загальнозаводської комісії бригада подала скаргу до місцевого суду. При прийнятті заяви виникло ряд питань: чи не є цей трудовий спір колективним, оскільки з вимогою виступає колектив бригади? Якщо цей спір колективний, то чи можуть комісії по трудових спорах та суд його розглядати? Який орган і як повинен розглянути і вирішити даний спір? Дайте відповіді на ці запитання.
Завдання 89
У КТС, куди звернувся 21 червня 2011 р. технік Петренко у нього не прийняли заяву про відміну дисциплінарного стягнення, оголошеного йому директором організації 2 березня 2011 р. Б. пояснили, що до його звернення у КТС пройшло більше трьох місяців після оголошення стягнення. Петренко мотивував це тим, що у квітні місяці тривало хворів і на підтвердження цього представив листок непрацездатності. Однак голова КТС відмовився прийняти заяву у Петренка.
Чи правильно поступив голова КТС? Куди може звернутися Петренко?
Завдання 90
За систематичне порушення трудової дисципліни механік Дмитренко був звільнений з роботи на підставі п. 3 ст. 40 КЗпП. Вважаючи таке стягнення як звільнення з роботи дуже суворим, Дмитренко не оспорюючи факту порушення ним трудової дисципліни, звернувся до місцевого суду із заявою про порушення вимог ст. 149 КЗпП України, відповідно до якої при накладенні дисциплінарного стягнення повинен враховуватися ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника. Тому просив суд замінити суворе стягнення – звільнення з роботи, на менш суворе – догану. При цьому Дмитренко заявив, що для себе він зробив відповідні висновки і більше порушувати трудову дисципліну не буде.
Представник відповідача в судовому засіданні висловив думку про вирішення цього питання на розсуд суду.
Яке рішення може винести суд?
Завдання 91
Протягом тривалого часу вантажник магазину Семенов систематично порушував трудову дисципліну. Після чергового проступку директор магазину розпочав підготовку звільнення Семенова з роботи, зокрема звернувся з поданням до профспілкового комітету за згодою на звільнення.
Довідавшись про це, Семенов подав директору заяву про звільнення його з роботи за власним бажанням за ст. 38 КЗпП України.
Не бажаючи ускладнювати питання про розірвання трудового договору, директор магазину погодився із заявою Семенова. і звільнив його з роботи за власним бажанням.
Через деякий час Семенов звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі, пославшись на те, що заяву про звільнення він подав під тиском з боку адміністрації, під загрозою його звільнення з роботи за порушення трудової дисципліни.
Як повинен вирішити справу суд?
Завдання 92
Гр. Мірошник працювала комірником складу готової продукції плодоконсервного заводу за трудовим договором, укладеним на невизначений строк. Бажаючи перейти на роботу на інше підприємство, Мірошник подала заяву про звільнення її за власним бажанням. Директор відповів заявниці, що вона буде звільнена тоді, коли знайде собі заміну і передасть матеріальні цінності новому працівнику.
По закінченні двотижневого строку попередження звільнення проведене не було, у зв’язку з чим Мірошник звернулася до суду із заявою про розірвання трудового договору з плодоконсервним заводом.
Яке рішення повинен прийняти суд?

Завдання 93
Позивач Леонідов звернувся до місцевого районного суду з позовом до організації про надання йому додаткової відпустки за роботу зі шкідливими умовами праці. Рішенням КТС заводу в задоволенні вимог Леонідова було відмовлено .
Однак місцевий районний суд, куди Леонідов направив позовну заяву, відмовив йому у розглядф спору через непідвідомчість спору суду. На думку суду, вимоги позивача зводилися до зміни істотних умов праці, закріплених у коллективному договорі, і встановленню нових.
Дайте правову оцінку ситуації і встановіть підвідомчість спору.


Теми наукових доповідей:
Загальна характеристика розгляду індивідуальних трудових спорів.
Правова регламентація розгляду трудових спорів у КТС.
Суд як орган захисту трудових прав працівників.
Значення судового рішення та його виконання при вирішенні трудових спорів.
Особливості вирішення трудових спорів з питань не виплати заробітньої плати.
Особлтвості вирішення трудових спорів про поновлення на роботі.


Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4.Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.
5.Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 46-47. – Ст. 403.
6.Положення про порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2001 р. № 1094 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 35.
7. Коваль І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України // Право України. – 2006. -№10. – С.129.
8. Лаврінчук І.П. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні// Право України. – 2001. - №1. – С.72-77.
9. Лазор В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ: Вид-во «Література», 2004. -352с.
10. Толкунова В.Н. Трудоые споры и порядок их разрешения. – М.: Юристь, 1996.
11. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
12. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
13.Трудовое право в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Изд-во второе, переработанное и дополненное / Под ред. В.В.Жернакова. – Х.: «Одиссей», 2002 , 656 с.
14.Трудове право України: навчальний посібник. Практикум. – 3-те видання, перероблене і доповнене/ Чанишева Г.І., Додіна Т.М. Щукіна О.С. та ін. відп. Ред.. Г.І. Чанишева, - Х.: Одісей, 2011. – 288с.
15.Трудове право України у запитаннях та відповідях: навчально-довідковий посібник. 2-ге вид із змінами і доповненнями./За ред.
В.В. Жернакова. - Х.: Одісей, 2011. – 280с.
16. Штогун С. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи // Право України. – 2006. -№11. –С.62-65.
17. Чанішева Г.І., Фандєєва А.Ф. Розгляди судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. – 1998. - №8. – С.58-63.

Тема №18. Колективні трудові спори (2 години)
Ключові слова: колективний трудовий спір,примирна комісія, трудовий арбітраж, Національна служба посередництва і примирення, страйк.
Метою вивчення цієї теми є формування у студентів знань про правове регулювання вирішення колективних трудових спорів.
Студенти повинні знати поняття трудового спору, його предмет та причини виникнення. Особливу увагу слід зосередити на вивченні питання про порядок формування примирної комісії, трудового арбітражу, строки і порядок вирішення ними колективного трудового спору (конфлікту). Необхідно з’ясувати питання, щодо повноважень Національної служби посередництва і примирення.
Студенти також повинні знати порядок проведення страйку, який орган його очолює, в яких випадках забороняється проведення страйку.
Після ґрунтовного вивчення цієї теми студенти повинні знати норми чинного законодавства з питань правового регулювання матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин – працівника та роботодавця і вміти вирішувати практичні ситуації з визначеної теми.
План
Поняття види та причини виникнення колективних трудових спорів.
Сторони колективного трудового спору (конфлікту).
Порядок вирішення колективних трудових спорів.
Вирішення колективного трудового спору трудовим арбітражем.
Національна служба посередництва і примирення: функції, повноваження.
Право працівників на страйк та порядок його оголошення.

Контрольні запитання і завдання
Порядок формування і затвердження вимог найманих працівників.
Момент виникнення колективного трудового спору (конфлікту).
Процедура вирішення колективного трудового спору.
Гарантії незалежним посередникам, членам примирних комісій і трудових арбітражі.
Правові наслідки визнання страйку не дійсним.

Завдання 94
Колектив дитячого садка “Сонечко ” Одеського порту звернувся з вимогою до керівництва порту про виплату заборгованості по зарплаті за 3 місяці. Для вирішення спору була утворена примирна комісія, до якої увійшли директор дитячого садка та старший бухгалтер бухгалтерії порту, однак протягом тижня рішення комісією прийнято не було, і працівники дитячого садка оголосили батькам дітей про те, що дитячий садок працювати не буде у зв’язку із страйком.
Чи правомірне рішення про проведення страйку? Який порядок його проведення?
Завдання 95
Загальні збори колективу механічного цеху, які обговорювали стан охорони праці на виробництві, прийняли рішення поставити перед директором заводу питання про необхідність вжиття термінових заходів по ремонту вікон, оскільки шибки побиті, в цеху постійні протяги, що призводить до простудних захворювань майже всіх працівників. Колектив цеху доручив голові профспілкового комітету Грінченко довести рішення трудового колективу механічного цеху до відома директора заводу.
На другий день Грінченко записався на прийом до директора і був ним прийнятий. Директор уважно вислухав Грінченко і пообіцяв вжити необхідних заходів.
Пройшло декілька днів, але в цеху нічого не змінилося. Група працівників звернулася до Грінченко із запитанням, чи виконав він доручення трудового колективу і чи можуть вони за відсутності дій з боку директора оголосити страйк.
Дайте аргументовану відповідь працівникам?
Завдання 96
Працівники об’єднання “Азот” під час профспілкової конференції пред’явили вимогу про покращання роботи міського транспорту по перевезенню працівників “Азоту” вранці і по закінченні роботи. Вимога була викладена в письмовій формі і пред’явлена керівництву об’єднання. Через тиждень адміністрація також у письмовій формі відповіла представникам трудового колективу, що покращання роботи міського транспорту не відноситься до компетенції адміністрації об’єднання. З такою вимогою трудовому колективу необхідно звернутися до місцевої державної адміністрації.
Чи правильно у даному випадку поступило керівництво об’єднання “Азот”?

Завдання 97
Протягом ряду років працівники кооперативно-фінансового інституту при укладенні колективного договору намагалися включити до нього пункт про максимальні норми педагогічного навантаження викладачів. Адміністрація інституту категорично заперечувала проти цього, посилаючись на те, що наявний обсяг педагогічного навантаження повинен бути повністю розподіленим між штатними викладачами. При встановленні максимальних норм частина педагогічного навантаження може виявитися нерозподіленою.
При підготовці колективного договору в цьому році представники профспілкового комітету заявили, що якщо такий пункт не буде включено до колективного договору, профспілковий комітет оголосить і очолить страйк.
За яких умов страйк може бути визнаний законним?
Завдання 98
Колектив ливарного цеху станкобудівельного заводу міста Миколаїва після тривалих намагань добитися від керівництва заводу належних умов праці при проведенні піскоструйних робіт вирішив провести страйк, про що письмово доповів адміністрації за два тижні.
Адміністрація заводу, посилаючись на відсутність матеріальних коштів для встановлення дорогого вентиляційного обладнання, звернулась до суду з вимогою визнати страйк, який намагається провести колектив ливарного цеху, незаконним.
Яке рішення повинен прийняти суд?
Завдання 99
Знайдіть правильну відповідь і дайте аргументоване пояснення.
Рішення трудового арбітражу про аирішення коллективного трудового спору (конфлікту):
є обовязковим для виконання , якщо сторонни коллективного трудового спору попередньо уклали про це відповідну угоду;
є обов’язковим для виконання сторонами трудового спору (конфлікту);
є обов’язковим для виконання сторонами трудовго спору (конфлікту), якщо воно попередньо погоджено з територіальним органом Національної служби посередництва і примирення;
має для сторін коллективного трудового спору характер рекомендацій;
є обов’язковим для виконання, якщо сторони колективного трудовго спору додатково затвердили це рішення.

Завдання 100.
При укладенні коллективного договору було прийняте Положення про преміювання працівників підприємства. У ньому вказувалося, що робітникам основних професій премія виплачується у розмірі 30% від заробітку за виконання і перевиконання завдань за належної якості виконання.
У травні премію при виконанні вказаних умов належало виплатити усім робітникам-відрядникам механічного цеху, однак її ніхто не отримав. Як пояснив начальник цеху, йому не було виділено коштів на виплату премії, через те, що ці кошти цех витратив минулого місяця. Виник трудовий спір.
Чи правомірні дії адміністрації підприємства? Чи мають право робітники звернутися до органу, який розглядає трудові спори, з вимогою про виплату премії?

Теми наукових доповідей:
Порядок вирішення колективних трудових спорів.
Трудові спори та їх класифікація
Право на страйк і його реалізація в Україні.
Зарубіжний досвід вирішення колективних трудових спорів.
Колективні відносини у сфері праці.

Нормативно-правові акти і література
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України .- 1996. –
№ 30.- Ст. 141.
2. Кодекс законів про працю / Законодавство України про працю: Зб. Нормативно-правових актів.. – Х.: Одісей, 2004. – 848с.
3. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. / Відп. ред. Ротань І.І., Зуб І.В., Сонін О.С. – К., Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010-584с.
4. Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України від 3.03.1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 34. – Ст. 227.
5. Про організації роботодавців: Закон України від 24.05.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 32. – Ст. 171.
6. Про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності роботодавця: Рекомендація МОП №180. 1992р. // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1965-1999): В 2 т. – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т. 2. –С. 1432-1437.
7. Про колективні договори: Рекомендація МОП №91, 1951р. // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1965-1999): В 2 т. – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т. 2. –С. 545-546.
8. Про колективні переговори: Конвенція МОП №91, 1951р. // Конвенції та рекомендації ухвалені Міжнародною організацією праці (1965-1999): В 2 т. – Женева: Міжнародне бюро праці. – Т. 2. –С. 1180-1183.
9. Положення про Національну раду соціального партнерства: Затверджене Указом Президента України від 23.05.1993 р. № 151/93 // Голос України. – 1993. – 15 грудня.
10. Положення про Національну службу посередництва і примирення: Затверджено Указом Президента України від 17.11.1998 р. № 1258/98 // Офіційний вісник України. – 1998. – № 46.
11. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 6.11.1992 р. № 9 (із змінами) // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. – К., 1995. – С. 373.
12. Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і припиненням трудового договору // Вісник Верховного Суду України. – 1997. – № 3.
13. Лазор В. Поняття трудових спорів, конфліктів та їх позовний і непозовний характер // Право України. – 2002. – № 7.
14. Суровська Л. Правове регулювання трудового арбітражу в Україні // Право України. – 2010. – № 7. –С. 114-122.
15. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред..Н.М. Хуторян. –К.: Видавництво А.С.К. 2004. – 608с.
16. Трудове право України: Академічний курс. Підручник / за ред.. П.Д.Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Видавничий дім «Ін-Юре» - 2006. -544с.
17. Чанишева Г. Право на страйк: міжнародні стандарти та законодавство України // Право України. – 2000. – № 12.
18. Чанишева Г.І., Фадеєнко А.Ф. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин (окремі питання) // Право України. – 1998. – № 8.- С. 112-116.
19. Чанишева Г. Колективні трудові спори за проектом Трудового кодексу України // Право України. – 2009. - №3. – С.28-35.
20.Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів // Право України. – 2000. – № 10.


Контрольні питання для підготовки до заліку
з дисципліни «Трудове право»
1. Поняття та система трудового права.
2. Функції трудового права.
3. Предмет трудового права.
4. Особливості методу трудового права.
5. Предмет і система трудового права як науки.
6. Право на працю та гарантії його реалізації в Україні.
7. Конституція України як основне джерело трудового права.
8. Кодекс законів про працю України як джерело трудового права.
9. Підзаконні акти, що регулюють працю робітників, як джерело трудового права.
10. Міжнародна організація праці і її роль в регулюванні трудових відносин.
11. Локальні нормативні акти як джерела трудового права.
12. Роль Верховного Суду України в тлумаченні норм трудового права.
13. Конституційні права та обов'язки в сфері трудового права та гарантії їх реалізації.

14. Основні принципи трудового права та їх реалізація в нормах трудового права.
15. Поняття та класифікація суб'єктів трудового права.
16. Громадяни України та іноземці як суб'єкти трудового права.
17. Власники підприємств, установ, організацій як суб'єкти трудового права.
18. Трудовий колектив і його органи як суб'єкти трудового права.
19. Поняття і система правовідносин по трудовому праву.
20. Підстави виникнення трудових правовідносин.
21. Повноваження трудового колективу в сфері праці.
22. Основні функції профспілок в суспільстві.
23. Участь профспілок у встановленні умов праці.
24. Участь профспілок у застосуванні норм трудового права.
25. Поняття колективного договору, його сторони.
26. Зміст колективного договору.
27. Порядок укладення колективного договору.
28. Строки укладення колективного договору та його чинність.
29. Контроль за виконанням колективного договору, відповідальність за його
порушення.
30. Поняття працевлаштування та його види.
31. Органи працевлаштування, їх права та обов'язки.
32. Особливості працевлаштування робітників, що вивільняються.
33. Правовий статус безробітних, допомога по безробіттю.
34. Пільги для працівників, що суміщають роботу з навчанням.
35. Порядок працевлаштування окремих категорій громадян (неповнолітніх, звільнених в запас із Збройних Сил та інші).
36. Поняття трудового договору і його значення.
37. Сторони трудового договору.
38. Зміст трудового договору.
39. Контракт як особлива форма трудового договору.
40. Випробування при прийнятті на роботу і його юридичне значення.
41. Документи, що підлягають поданню при влаштуванні на роботу.
42. Трудова книжка та порядок її ведення.
43. Форми і строки трудового договору.
44. Особливості правового регулювання праці тимчасових працівників.
45. Особливості правового регулювання праці сезонних працівників.
46. Особливості правового регулювання праці сумісників.
47. Поняття і види переведень на іншу роботу.
48. Переміщення на інше робоче місце.
49. Зміна істотних умов праці.
50. Класифікація підстав припинення трудового договору.
51. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
52. Розірвання трудового договору в разі скорочення штату.
53. Розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни.
54. Розірвання трудового договору з ініціативи власника.
55. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника.
56. Розірвання трудового договору у випадку втрати довіри до працівника.
57. Розірвання трудового договору у випадку вчинення аморального проступку.
58. Розірвання трудового договору на вимогу третіх осіб, що не є стороною
трудового договору.
59. Порядок оформлення звільнення та проведення розрахунків при звільненні.
Вихідна допомога.
60. Поняття робочого часу по трудовому праву і його види.
61. Скорочений та неповний робочий час, їх відмінність.
62. Режим робочого часу і порядок його встановлення.
63. Облік робочого часу і його види.
64. Надурочні роботи.
65. Поняття і види часу відпочинку по трудовому праву.
66. Щорічні відпустки та їх види.
67. Право на щорічну відпустку і порядок її надання.
68. Поняття заробітної плати та методи її правового регулювання.
69. Тарифна система оплати праці та її елементи.
70. Поняття норм праці, їх запровадження, заміна та перегляд.
71. Система оплати праці.
72. Оплата праці при відхиленні від умов роботи, передбачених тарифом.
73. Гарантійні виплати та їх види.
74. Компенсаційні виплати та їх види.

Контрольні питання для підготовки до іспиту
з дисципліни «Трудове право»
Поняття трудового права як галузі права та його місце в системі права України
Предмет трудового права.
Особливості методу трудового права України.
Співвідношення трудового права України з іншими галузями права.
Конституція України – основне джерело трудового права.
Поняття та види джерел трудового права.
Єдність та диференціація в трудовому праві.
Локальні нормативно-правові акти та їх види.
Міжнародні джерела трудового права.
Міжнародна організація праці та її нормотворча діяльність.
Гарантії забезпечення права громадян на працю.
Особливості системи трудового права України.
Функції трудового права України.
Поняття та види принципів трудового права.
Дія нормативних актів у часі, просторі та по колу осіб.
Заборона примусової праці.
Трудова правосуб’єктність: поняття та види.
Ознаки трудової правосуб’єктності роботодавця.
Поняття, форми та державні гарантії зайнятості населення.
Державна служба зайнятості: структура, права й обов’язки.
Правовий статус безробітного.
Поняття. види, правова організація працевлаштування.
Поняття та строк випробування при прийнятті на роботу.
Результати випробування при прийнятті на роботу.
Підстави виникнення трудових правовідносин.
Поняття та структура трудових правовідносин.
Зміст трудових правовідносин.
Загальний і спеціальний порядок укладення трудового договору.
Поняття трудового договору. Загальна характеристика його сторін.
Порядок укладення трудового договору з фізичною особою
Зміст трудового договору.
Форми і строки трудового договору.
Роботодавець як суб’єкт трудового права.
Громадяни як суб’єкти трудового права.
Особливості правового регулювання праці тимчасових і сезонних працівників.
Трудовий договір про роботу за сумісництвом.
Суміщення професій та його значення.
Розірвання трудового договору з ініціативи третіх осіб.
Порядок переведень на іншу роботу.
Поняття та види переведень на іншу роботу.
Зміна умов трудового договору.
Припинення трудового договору з обставин, що не залежать від волі сторін.
Зміна істотних умов праці: поняття і порядок.
Поняття та підстави відсторонення від роботи.
Тимчасове переведення працівника на іншу роботу не обумовлену трудовим договором.
Порядок переміщення працівника.
Загальні й додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Порядок укладення трудового договору з молодим спеціалістом.
Види пільг працівникам. які суміщають працю з навчанням.
Трудові права іноземців в Україні.
Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.
Відмінність трудового договору від суміжних цивільно-правових договорів про працю.
Юридичні гарантії при укладенні, зміні і припиненні трудового договору.
Припинення трудового договору у зв’язку з порушенням правил прийняття
Контракт як особливий вид трудового договору, сфера його застосування.
Продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк.
Правове визначення понять: заробітна плата та оплата праці.
Поняття гарантійних і компенсаційних виплат.
Обмеження відрахувань із заробітної плати.
Поняття і структура заробітної плати.
Строки розрахунку при звільненні та відповідальність за його затримку.
Тарифна система оплати праці.
Методи правового регулювання заробітної плати.
Поняття і види гарантійних виплат і доплат.
Види та характеристика систем оплати праці.
Порядок виплати заробітної плати.
Порядок оформлення звільнення працівника і здійснення розрахунку з ним.
Класифікація підстав припинення трудового договору.
Відпустка та її види.
Поняття і види часу відпочинку.
Порядок надання відпусток без збереження заробітної плати.
Порядок надання соціальних відпусток.
Порядок і умови надання щорічних відпусток.
Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.
Поняття і види робочого часу.
Режим і облік робочого часу.
Ненормований робочий час: поняття і особливості встановлення.
Обмеження надурочних робіт.
Правове регулювання соціального партнерства в Україні.
Суб’єкти соціального партнерства.
Рівні соціального партнерства.
Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про працю, охорону здоров’я на виробництві.
Випробування при прийнятті на роботу.
Трудова книжка та її значення.
Права громадян на охорону праці.
Особливості правового регулювання трудової діяльності жінок.
Особливості правового регулювання трудової діяльності неповнолітніх.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
Порядок укладення колективного договору.
Зміст колективного договору.
Поняття та сторони колективного договору.
Порядок вирішення колективних трудових спорів.
Дисциплінарна відповідальність: поняття та види.
Поняття дисципліни праці та методи її забезпечення.
Дисциплінарні стягнення, порядок їх застосування, оскарження і зняття.
Право на страйк та особливості його реалізації
Особливості виконання судових рішень по трудовим спорам.
Права та обов’язки профспілок у сфері трудового права.
Порядок вивільнення працівників.
Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду заподіяну майну роботодавця.
Визначення розміру шкоди заподіяної працівником і порядок її відшкодування.
Обмежена матеріальна відповідальність.
Повна матеріальна відповідальність.
Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах.
Підстави та умови матеріальної відповідальності працівників.
Види матеріальної відповідальності працівників.
Поняття та види трудових спорів.
Комісії х трудових спорів, їх організація і компетенція.
Розгляд індивідуальних трудових спорів судом.
Правове регулювання моральної шкоди за трудовим правом.
Підстави виникнення, зміни і припинення індивідуальних трудових відносин.
Заохочення за успіхи в роботі та порядок їх застосування.
Особливості укладення договору про повну матеріальну відповідальність.
Строки притягнення працівників до матеріальної відповідальності.
Поняття матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин та її відмінність від цивільно-правової відповідальності.
Визначення розміру матеріальної шкоди і порядок її відшкодування.
Підстави дисциплінарної відповідальності.
Обставини які підлягають урахуванню при визначенні розміру шкоди та обставин, які виключають притягнення до матеріальної відповідальності.

Jђ Заголовок 1Заголовок 3,заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 425950
    Размер файла: 710 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий