Методичка по статистиці 2 модуль

Міністерство аграрної політики та продовольства України


Вінницький національний аграрний університетФінансово-екОномічний факультет
ННІ Аграрної економіки
Кафедра фінансів та кредиту

СТАТИСТИКА


Методичні вказівки по виконанню практичних робіт з дисципліни «Статистика» для студентів факультету менеджменту, адміністрування і права денної форми навчання
(Модуль II)
"Економічна статистика"


Освітньо-професійний рівень «Бакалавр»
Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»
Професійне спрямування «Менеджмент підприємств і організацій»

Вінниця 2012

Янчук В.І., Марченко С.К., Фурман І.В. Статистика. Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів факультету менеджменту, адміністрування і права денної форми навчання (Модуль II) "Економічна статистика". – Вінниця: ОЦ ВДАУ, 2012.-

Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів направлені на ознайомлення з курсом "Статистика", вивченння наукових принципів організації статистичного спостереження, методів обробки результатів спостереження, розрахунок узагальнюючих статистичних показників.


Рецензенти: доцент кафедри менеджменту альтернативних джерел енергії ВНАУ,
к.е.н. Скорук О.П..
доцент кафедри фінансового контролю і аналізу ВТЕІ КНТЕУ
к.е.н. Кудирко О.М.


Рекомендовано науково-методичною радою
Вінницького державного аграрного університету
(пртотокол №___ від ____________2012 року)
Зміст

Передмова......................................................................................................................................
4

Структура та характеристика навчальної дисципліни..
5

Тематичний план з погодинним розподілом навчального часу...
6

Тема 1: "Статистика національного багатства, система показників національного багатства, природних ресурсів та основних фондів"................................................................
7

Тема 2: "Статистика робочої сили та робочого часу"...............................................................
11

Тема 3: "Класифікація видів економічної діяльності та її структура"...
16

Тема 4: "Поняття ефективності та система її показників. Статистика ефективності суспільного виробництва"...........................................................................................................
23

Тема 5: "Статистика показників життєвого рівня населення...
28

Тема 6: "Система національних рахунків в аналізі матеріальних та трудових балансів. Моделі системи національних рахунків Укрїни"..................
31

Перелік питань, що охоплюють зміст програми та виносяться на іспит
35

Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів з дисципліни..
37

Структурно-модульна схема з дисципліни
38

Рекомендована література та інформаційно-методичні засоби...............................................
39

Передмова

Поряд з теорією статистики економічна та соціальна статистика є складовою статистики як навчальної дисципліни.
Економічна статистика має за мету надання знань про основні поняття та категорії, закономірності функціонування й розвитку економіки. Її завдання полягає в вивченні методології структурних зрушень в економіці, аналізі динаміки та прогнозуванні економічних процесів, набутті вмінь і навичок для комплексного аналізу явищ і процесів.
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт розроблені з метою закріплення теоретичних знань студентів і формування практичних навичок з питань статистичного аналізу економічної діяльності окремих галузей економіки.
Основними завданнями студентів при вивченні курсу є оволодіння принципами збору та обробки статистичної інформації; навчитися застосовувати систему статистичних показників; побудови таблиць; застосовування статистичних методів у економічному аналізі; розробка пропозицій щодо підвищення ефективності виробництва.
Оволодівши матеріалом відповідних тем студент має вміти самостійно працювати з масовими статистичними даними і забезпечити створення теоретичної бази для наукового пошуку в курсовому і дипломному проектуванні, а з часом – і у майбутній практичній чи науковій діяльності.
Плани семінарських занять складено в тематичній послідовності згідно з програмою курсу "Статистика".
При підготовці до семінарського заняття студент готується за конспектом лекцій та за спеціальною літературо де викладено теоретичні положення відповідного розділу програми згідно з планом семінарського заняття. Записує до словника значення слів та виразів, що зустрічаються при вивченні теми. Виконує індивідуальну роботу. У кінці семінарського заняття студенти відповідають на питання для самостійної роботи та перевірки засвоєних знань.


СТРУКТУРА ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Статистика»

Напрям 0306 "Менеджмент і адміністрування"
Напрям підготовки 6.030601 "Менеджмент"
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Нормативна чи вибіркова Нормативна
Семестр 1
Кількість кредитів ECTS 4,5
Модулів (розділів, блоків змістових модулів) 2
Загальна кількість годин 162 (год)
Види навчальної діяльності та види навчальних занять і обсяги їх годин:
Лекції 30 (год)
Практичні 28 (год)
Лабораторні х (год)
Самостійна робота 104 (год)
Курсова робота х (год)
Навчальна практика х (год)
Форми підсумкових контрольних заходів (іспит)
Тематичний план дисципліни
з погодинним розподілом навчального часу

з/п
Змістовні модулі
Кількість годинВсього
Лекції
Семінарські (практичні) заняття
Індивідуальне завдання
Самостійна робота студента

Модуль 1. ЗМ 1 Теорія статистики


Єдина система обліку та статистики в країні. Статистична звітність, види звітності та контролю
12
2
2

8


Суть і методика проведення статистичних спостережень. Форми, види та способи спостереження. Статистичне зведення і групування.
14
2
2

10


Класифікація узагальнюючих статистичних показників та специфічні способи їх виміру. Абсолютні, відносні та середні величини
24
6
4

14


Побудова аналітичних таблиць та рядів динаміки
14
2
2

10


Індекси, техніка їх обчислення та економічний зміст
18
4
4

10

Всього
82
16
14

52

Модуль 2. ЗМ 2 Економічна статистика


Статистика національного багатства, система показників національного багатства, природних ресурсів та основних фондів
10
2
2

6


Статистика робочої сили та робочого часу
12
2
2

8


Класифікація видів економічної діяльності та його структура
18
4
2

12


Поняття ефективності та системи її показників. Статистичні моделі ефективності. Статистика ефективності суспільного виробництва
12
2
2

8


Статистика показників життєвого рівня населення
12
2
2

8


Система національних рахунків в аналізі матеріальних і трудових балансів. Моделі системи національних рахунків України
16
2
4

10

Всього
80
14
14

52

Разом
162
30
28

104Модуль 2. Змістовний модуль 2. «Економічна статистика»

Тема 1: "Статистика національного багатства, система показників національного багатства, природних ресурсів та основних фондів "

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
- Поняття національного багатства та його склад
- Основні фонди, їх склад та види оцінки
- Амортизація основних фондів, методи її обчислення
- Баланси основних фондів за повною та залишковою вартістю
- Показники стану, руху і використання основних фондів
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: Скласти баланс основних засобів і розрахувати показники стану та руху основних засобів.

Методика виконання завдання:
На основі даних таблиці 1 розрахувати показники стану та руху основних засобів, зробити певні висновки:
Таблиця 1
Наявність та рух основних засобів
(тис. грн.)
Показники
Базисний період
Звітний період
Звітний період в % до базисного періоду

Вихідні дані

Вартість основних засобів на початок року
12340Надійшло за рік
230
55


Вибуло за рік
156
120


Вартість основних засобів на кінець року
12414Знос основних засобів: - на початок року
5870
6150


- на кінець року
6150
7530


Первісна вартість основних засобів
18564Залишкова (балансова) вартість основних засобів
12414Розрахункові дані

Коефіцієнт зносу основних засобів: - на початок року
- на кінець року

Коефіцієнт придатності основних засобів:
- на початок року
- на кінець року
Коефіцієнт оновлення
Коефіцієнт вибуття
Коефіцієнт зносу - відношення вартості суми зносу основних засобів до їх повної первісної вартості.
Коефіцієнт придатності - відношення вартості основних засобів до їх повної первісної вартості.
Коефіцієнт зносу + коефіцієнт придатності = 1
Коефіцієнт оновлення відношення вартості основних засобів, що надійшли за рік до наявності основних засобів на кінець року
Коефіцієнт вибуття - відношення вартості основних засобів, що вибули до наявності основних засобів на початок року.


ВИСНОВОК:

Завдання: Розрахувати показники забезпеченості, озброєності і використання основних засобів, зробити певні висновки.

Методика виконання завдання:

На основі даних таблиці 2 розрахувати показники забезпеченості основних засобів.
Таблиця 2
Вихідні та розрахункові дані показників забезпеченості, озброєності та використання
основних засобів на підприємстві
Показники
Базисний період
Звітний період
Звітний період в % до базисного періоду

Вихідні дані

Площа сільськогосподарських угідь, га
1250
1250


Вартість валової продукції сільського господарства в співставних цінах
2000 року, тис. грн..
684
971


Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.
Середньорічна чисельність працівників, чоловік
173
103


Розрахункові дані

Фондозабезпеченість, тис. грн..
Фондоозброєність, тис. грн..
Фондовіддача, грн..
Фондоємкість, грн..

Середньорічна вартість основних засобів - сума вартості основних засобів на початок і на кінець року поділено на два.
Фондозабезпеченість - відношення середньорічної вартості основних засобів до площі сільськогосподарських угідь. Цей показник показує, скільки вартості основних засобів припадає на 1 або на 100 га с.-г. угідь.
Фондоозброєність розмір середньорічної вартості основних засобів в розрахунку на одного працівника, зайнятого у сільському господарстві
Фондовіддача - виробництво валової продукції на 100 грн. середньорічної вартості основних засобів.
Фондоємкість - відношення середньорічної вартості основних засобів на 100 грн. виробництва валової продукції.

ВИСНОВОК:

Ключові терміни і поняття до завдань:
Національне багатство, Фінансові активи, не фінансові активи, основні засоби, повна первісна вартість основних засобів, повна відносна вартість основних засобів, знос, амортизація, баланс основних засобів, фондовіддача, фондоозброєність, фондоємність, фондозабезпеченість, оборотні засоби.
Тестові завдання:
1. Амортизація – це:
а) показник,який характеризує весь капітал підприємства;
б) фінансові вкладення;
в) вартісне вираження зносу основних засобів;
г) первісна вартість основних засобів.
2. За призначенням основні засоби поділяються на :
а) активні і пасивні;
б) фінансові, не фінансові;
в) вироблені,невироблені;
г) виробничі,невиробничі.
3. Показники, що характеризують кількісні та якісні зміни навколишнього середовища – це показники :
а) стану довкілля;
б) обсягу запасів продукції;
в) навантаження;
г) нагромадження.
4. Кількість виробленої продукції в розрахунку на одиницю вартості виробничих засобів-це:
а) фондовіддача;
б) коефіцієнт зносу ;
в) амортизація;
г) коефіцієнт оновлення.
5. Вартість виробничих засобів на одиницю виробленої продукції -це:
а) фондовіддача;
б) фондомісткість;
в) коефіцієнт оновлення;
г) коефіцієнт зносу.
6. На які групи діляться показники природних ресурсів?
а) показники об’єму, вартості, структури;
б) показники обсягу,структури,інтенсивності;
в) показники структури,інтенсивності;
г) показники обсягу,щільності,інтенсивності.
7. Надра природи поділяють на:
а) розвідані;
б) задіяні і незадіяні;
в) видобуті;
г) всі відповіді правильні.
8. Фондоозброєність – це:
а) розмір середньорічної вартості основних засобів в розрахунку на одного працівника, зайнятого у сільському господарстві;
б) відношення середньорічної вартості основних засобів на 100грн. виробництва валової продукції;
в) відношення середньорічної вартості основних засобів до площі сільськогосподарських угідь;
г) виробництво валової продукції на 100грн. середньорічної вартості основних засобів.
9. До природного середовища відносять:
а) багатства надр;
б) лісові і водні ресурси;
в) земельний фонд і некультивовані біологічні ресурси;
г) всі відповіді вірні.
10. Коефіціент, який характеризує частку всіх засобів ,які надійшли в поточному році, до їх загального обсягу на кінець року:
а) надходження ;
б) зносу ;
в) придатності ;
г) вибуття .
11. Яка з рівностец є правильною :
а) коеф. зносу + коеф.вибуття =1 ;
б) коеф. придатності + коеф. зносу =1 ;
в) коеф. Надходження + коеф.вибуття =1 ;
г) коеф. Придатності + коеф. надходження = 1.
12. Показник , який характеризує вартість вироблених засобів на одного середньорічного працюючого :
а) фондовіддача ;
б) фондомісткість ;
в) продуктивність праці ;
г) фондоозброєність .
13. Природний, економічний та правовий стан землі відображається в :
а) збов’язані ;
б) кошторисі ;
в) земельному кадастрі ;
г) звіті.
Тема 2: "Статистика робочої сили та робочого часу"

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
- Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху
- Робочий час та його використання
- Ефефктивність праці, її показники та методи вимірювання
- Статисичне вивчення оплати праці
- Джерела інформації про чисельність персоналу, використання робочого часу та оплати праці
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: на основі даних таблиці 1 провести розрахунок фондів робочого часу та показників ефективності їх використання.

Таблиця 1
Використання робочого часу на підприємстві
(людино-днів)
Показники
Звітний квартал
Попередній квартал
Відхилення
(+/-)

Вихідні дані

Явка на роботу
55450
55900


Неявка на роботу:
Внаслідок чергових відпусток
Відпусток пов'язаних з вагітністю та пологами
Хвороби
З дозволу адміністрації
Прогулів
Святкових і вихідних днів

3110
420
1470
140
40
13700

2700
450
1600
90
20
14500


Відпроцьовано всього людино-годин,
В т. ч. в поза нормований час
454550
22750
467500
20000


Розрахункові дані

Календарний фонд робочого часу
Табельний фонд робочого часу
Максимально можливий фонд робочого часу
Коефіцієнт використання календарного фонду
Коефіцієнт використання табельного фонду
Коефіцієнт використання максимально можливого фонду
Середньооблікова чисельність робочих
Середня тривалість робочого періоду
Середня фактична тривалість робочого дня (повна)
Середня фактична тривалість робочого дня (нормована)

Методика виконання завдання

Календарний фонд робочого часу 13 EMBED Equation.3 1415 розраховується як сума усіх явок 13 EMBED Equation.3 1415 і неявок 13 EMBED Equation.3 1415 на роботу.
Табельний фонд робочого часу13 EMBED Equation.3 1415 – це різниця між календарним фондом робочого часу та святковими і вихідними днями.
Максимально можливий фонд робочого часу 13 EMBED Equation.3 1415 – це різниця між табельним фондом робочого часу та черговими відпустками.
Фактичний фонд робочого часу 13 EMBED Equation.3 1415 - це різниця між сумою явок працівників на роботу та цілодобоми простоями.

Коефіцієнт використання календарного фонду13 EMBED Equation.3 1415

Коефіцієнт використання табельного фонду 13 EMBED Equation.3 1415

Коефіцієнт використання максимально можливого фонду 13 EMBED Equation.3 1415

Дані коефіцієнти характеризують ефективність використання робочого часу на підприємстві, можливість залучення резервів робочого часу.

Середньооблікова чисельність робочих 13 EMBED Equation.3 1415
Середня фактична тривалість робочого дня (повна) – це відношення кількості відпрацьованих людино-годин до кількості відпрацьованих людино днів.
Показник характеризує фактичну тривалість робочого дня одного працівника на підприємстві.
Середня фактична тривалість робочого дня (нормована) – це відношення кількості відпрацьованих людино-годин (за мінусом кількості людино-годин відпрацьованих в поза нормований час) до кількості відпрацьованих людино днів.
Даний показник характеризує середню тривалість зміни одного працівника


Практичне завдання 2: На основі вихідних даних розрахувати індивідуальні, трудовий та вартісний індекси продуктивності праці на підприємстві.

Методика виконання завдання

Для проведення аналізу використовуємо дані таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку індексів продуктивності праці
Види продукції
Кількість продукції, ц
Прямі витрати праці, тис. люд.-год.
Індиві-дуальний індексна виробництво продукції, тис.люд.-год.
на 1 ц продукції, люд.-год.базис-ний
звіт-ний
базисний
звітний
умовний
базисний
звітний13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415Всього
(
((
(
(


Індекс продуктивності праці має наступний вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415.
Абсолютна економія або перевитрати внаслідок зміни продуктивності праці складає:
13 EMBED Equation.3 1415.
Трудовий індекс продуктивності праці застосовують тоді, коли ведуть детальний облік затрат праці по окремих видах продукції.
Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку вартісного індексу продуктивності праці
Галузь
ВП в співставних цінах 2005 р., тис. грн.
Середньорічна чисельність працівників, чол.
Вироблено ВП на 1 середньорічного працівника, тис. грн.


базисний
звітний
базисний
звітний
базисний
звітний


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Всього
Вартісний індекс продуктивності праці розраховується наступним методом:

13 EMBED Equation.3 1415.

Зміни в рівні продуктивності праці можна визначити співвідношенням двох наступних індексів:
1) індекс фізичного обсягу продукції;
2) індекс затрат праці.
Отже,
13 EMBED Equation.3 1415ВИСНОВКИ:

Ключові терміни і поняття до завдань:
Ринок праці, робоча сила, склад робочої сили, спискова чисельність працівників, явочна чисельність, робочий час, календарний фонд робочого часу, табельний фонд робочого часу, максимально можливий фонд робочого часу, продуктивність праці, трудомісткість, оплата праці, фонд заробітної плати праці, номінальна заробітна плата, реальна заробітна плата.

Тестові завдання:
1. Виберіть правильну відповідь. Економічно активне населення включає:
а) зайнятих в економіці;
б) зайнятих в економіці і безробітних;
в) зайнятих в економіці, безробітних, осіб, що навчаються з відривом від виробництва.
2. Продуктивність праці виражається у:
а) натуральному вираженні;
б) абсолютному вираженні;
в) вартісному вираженні;
г) відповіді а і в.
3. Трудові ресурси (по чисельності) дорівнюють:
а) сумі економічно активного населення й економічно неактивного населення;
б) сумі зайнятих в економіці, безробітних працездатного віку й економічно неактивного населення працездатного віку;
в) сумі зайнятих в економіці, чисельності осіб працездатного віку, що навчаються з відривом від виробництва, чисельності осіб працездатного віку, не зайнятих в економіці.
4. Продуктивність праці – це :
а) час , який використовуеться на виробництво продукції ;
б) кількість виробленої продукції ;
в) витрати робочого часу на виробництво продукції ;
г) кількість виробленої продукції за одиницю часу .
5. Виберіть ті показники, які характеризують чисельність працівників:
а) відносні;
б) абсолютні;
в) середні;
г) відповіді б і в.
6. Ефективність праці вимірюється показниками:
а)фондовіддача
б)трудомісткість праці
в)фондомісткість
г)фондоозброєність.
7. Оборот прийому робочої сили поділяють на :
а) зовнішній , загальний ;
б) загальний , списковий ;
в) списковий , внутрішній ;
г) зовнішній , внутрішній .
8. Особи,які виконують адміністративно-господарські функції-це:
а)учні;
б)інженерно технічні працівники;
в)молодший обслуговуючий персонал;
г)службовці.
9. Вкажіть, які з перерахованих нижче неявок на роботу входять до складу максимально можливого фонду робочого часу:
а) неявки в зв'язку з черговою відпусткою;
б) неявки через хворобу;
в) неявки в зв'язку зі святковими і вихідними днями;
10. Якщо за 2 год. виробляється 400 одиниць виробів, то трудомісткість (у хвилинах на одиницю продукції) складає:
а) 0,5;
б) 0,4;
в) 0,3.
11. Якщо виробництво продукції в одиницю часу збільшилося на 5,0%, то трудомісткість одиниці продукції:
а) збільшилася на 5,0%;
б) знизилася на 4,8%;
в) знизилася на 5,0%.
12. Табельний фонд робочого часу – це
а) сума усіх явок і неявок на роботу;
б) різниця між сумою усіх явок, неявок на роботу та святковими і вихідними днями;
в) різниця між сумою явок працівників на роботу та цілодобоми простоями;
г) різниця між максимально можливим фондом робочого часу та черговими відпустками.
13. Чи може обсяг продукції залишитися без зміни при зміні продуктивності праці і загальних витратах робочого часу?
а) так;
б) ні.
14. Якщо трудомісткість збільшилася на 2%, а загальні витрати робочого часу збільшилися на 2%, то обсяг виробництва продукції:
а) не змінився;
б) зріс;
в) зменшився.
15. Якщо середньоденне виробництво продукції зросло в 1,02 рази, а тривалість робочого дня скоротилася на 2%, то середньогодинне виробництво:
а) не змінилося;
б) зменшилося на 4,1%;
в) збільшилося на 4,1%.,


Тема 3: "Класифікація видів економічної діяльності та її структура"

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
- Концепція економічної діяльності та загальні принципи обчислення продукції галузей економіки
- Статистика продукції промисловості: Промислове підприємство як джерело інформації. Поняття промислової продукції, її види за ступенем готовності. Облік продукції у натуральному, умовно-натуральному та вартісномувиразі. Вартісні показники промислової продукції
- Статистика продукції сільського господарства: Елементи і показники продукції рослинництва та тваринництва. Вартісні показники продукції сільського господарства
- Статистика продукції інших видів економічної діяльності: Показники продукції будівництва. Показники продукції транспорту. Показники продукції торгівлі
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: Провести розрахунок вартісних показників промислової продукції (обсяги валової, товарної та реалізованої продукції). Проаналізувати виконання плану виробництва продукції за обсягом та асортиментом

Методика виконання завдання

I. Розрахунок вартісних показників промислової продукції проводимо на основі даних таблиці 1.
Таблиця 1.
Виробництво та реалізація промислової продукції підприємством
за I квартал поточного року.
Показники
Тис.грн.


план
факт

Виготовлено продукції всього,
З неї продукції А
Продукції Б
Продукції В
Продукції Г
Продукції Д
402
120
140
90
52
-
435
130
155
100
10
40

Відвантажено покупцям і отримано коштів за реалізовану продукцію
-
384

Виготовлено напівфабрикатів,
З них пішло на подальшу обробку
Відвантажено на сторону
-
-
-
177
142
35

Залишки незавершеного виробництва
На початок періоду
На кінець періоду

-
-

24
45

Виконано послуг промислового характеру для інших підприємств
-
73

Отримано коштів за реалізовану продукцію в попередньому періоді
-
25


Валова продукція промисловості у відповідності до валового обороту – це різниця між валовим оборотом та внутрішньозаводським оборотом.
Валовий оборот = готові вироби + спожиті у виробництві напівфабрикати власного виробництва + промислові послуги + (залишки незавершеного виробництва на кінець періоду – залишки незавершеного виробництва на початок місяці)
Внутрішньозаводський оборот – це вартість продукції і послуг, які були здійснені в одних цехах підприємства і спожито іншими цехами цього ж підприємства

Товарна продукція – це різниця між валовою продукцією та нетоварною частиною валової продукції.
Нетоварна частина валової продукції = зміна залишків напівфабрикатів власного виробництва + зміна залишків продукції допоміжних цехів + зміна залишків незавершеного виробництва + вартість сировини замовника.

Реалізована продукція – це вартість продукції та послуг, що були відвантажені споживачу і за яку були отримані на рахунок кошти.

II. Виконання плану виробництва продукції за обсягом можна визначити за допомогою індексу
13 EMBED Equation.3 1415;
Де 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415- вартість продукції фактично та за планом.

Виконання плану виробництва продукції за асортиментом здійснюється з використанням індексу:
13 EMBED Equation.3 1415,
Де 13 EMBED Equation.3 1415- вартість фактичного випуску продукції в межах планового завдання.

ВИСНОВОК:


Практичне завдання 2: Використовуючи індексний метод, проаналізувати зміни показників продукції рослинництва сільського господарства, зокрема, валового виробництва зерна в звітному періоді порівняно з базисним та встановити, в якій мірі воно обумовлене зміною врожайності, розміру та структури посівних площ зернових культур.

Методика виконання завдання:

Валовий збір сільськогосподарських культур (SY), врожайність (Y) та площа (S) представляють собою взаємопов’язану систему показників сільськогосподарського виробництва:
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415,
Середня врожайність культури в господарстві визначається за формулою середньої арифметичної зваженої – діленням фактично зібраного врожаю на весняно-продуктивну площу або фактично зібрану:
13 EMBED Equation.3 1415 ,
Розрахуємо індекс валового збору зернових культур та розкладемо його на складові індекси (вихідні дані для аналізу – додаток 1):

I валового збору = I середньої врожайності * I розміру посівних площ

Розрахунки проведемо за формулами:

I валового збору = 13 EMBED Equation.3 1415, де

13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 - врожайність культур звітного та базисного року;
13 EMBED Equation.3 1415 та 13 EMBED Equation.3 1415 - посівна площа звітного та базисного року.

Абсолютний приріст (зменшення) валового збору визначається як різниця між валовим збором звітного та базисного періодів:


· валового збору = 13 EMBED Equation.3 1415

Зміна валового збору пов’язана:
1. Із зміною середньої врожайності. Для того, щоб встановити, як вплинула середня врожайність на валовий збір, розрахуємо індекс врожайності змінного складу за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415,

Індекс врожайності змінного складу характеризує динаміку врожайності по групі однорідних культур за рахунок зміни самої врожайності (по кожній культурі) та за рахунок зміни структури посівних площ.
Абсолютний приріст (зменшення) валового збору за рахунок зміни середньої врожайності дорівнює:

· вал.збору за рах.зміни сер.врож. = 13 EMBED Equation.3 1415

2. Із зміною розміру посівних площ. Для цього розрахуємо індекс розміру посівних площ за формулою:
I розміру посівних площ = 13 EMBED Equation.3 1415
Зміну валового збору за рахунок цього фактору визначимо:


· вал.збору за рах.зміни розм.площі = 13 EMBED Equation.3 1415

Представленому взаємозв’язку даних індексів –

I валового збору = I середня врожайність * I розмір посівної площі

відповідає наступний взаємозв’язок між абсолютними показниками:


· валового збору =
· за рахунок зміни середньої врожайності +
· за рахунок зміни посівних площ
13 EMBED Equation.3 1415

Розкладемо розрахований індекс середньої врожайності на його складові:

I середньої врожайності змінного складу = I врожайності постійного складу * I структури посівних площ

Розрахунки двох останніх індексів проведемо за формулами:
1. Побудуємо індекс врожайності окремих культур, який має наступний вигляд:

I врожайності постійного складу = 13 EMBED Equation.3 1415, або 13 EMBED Equation.3 1415
Умовна середня врожайність зернових культур розраховується: 13 EMBED Equation.3 1415
Тут змінюється тільки врожайність, а посівна площа (S) в чисельнику і знаменнику одна і та ж сама.
2. На зміну середньої врожайності мають вплив зміни в структурі посівних площ. Індекс структури посівних площ визначається за формулою:

I структури посівних площ = 13 EMBED Equation.3 1415, або 13 EMBED Equation.3 1415

3. Абсолютний приріст (зменшення) середньої врожайності та валового збору за рахунок зміни структури площ, розраховуємо за формулою:


· сер.врож.за рах.зміни структури посів.площ = 13 EMBED Equation.3 1415

4. Абсолютний приріст (зменшення) середньої врожайності та валового збору за рахунок зміни врожайності окремих культур розраховується за формулою:


· сер.врож. за рах.врож.окремих культур = 13 EMBED Equation.3 1415

Взаємозв’язок між абсолютними показниками має слідуючий вигляд:

I сер.врож.змін.складу = I врож.пост.складу * I структури посів.площ

13 EMBED Equation.3 1415

Висновок:


Практичне завдання 3: Розрахувати основні показники продукції тваринництва, використовуючи середні величини та показники динаміки.
Методика виконання завдання:
І. Розрахувати середнє поголів’я тварин.
Середнє поголів’я корів розраховується на основі середньої арифметичної величини (1-й варіант вихідних даних) та середньої хронологічної (2-й варіант вихідних даних).

Розрахувати середньорічне поголів’я корів на основі вихідних даних.
1-й варіант:
На початок року в господарстві налічувалось 163 гол. корів. На кінець року – 125 гол.
2-й варіант:
1.01.06 120 голів; 1.02.06 118 голів;
1.03.06 120 голів; 1.04.06 125 голів;
1.05.06 130 голів; 1.06.06 140 голів;
1.07.06 152 голів; 1.08.06 162 голів;
1.09.06 190 голів; 1.10.06 200 голів;
1.11.06 205 голів; 1.12.06 210 голів;
1.01.07 212 голів.

Середньомісячне поголів’я ВРХ можна розрахувати через кормо-дні.
Розрахувати середньомісячне поголів’я ВРХ на основі вихідних даних:
В березні в господарстві кількість тварин становила:
з 1 по 8 березня – 120 голів;
з 9 по 12 березня – 126 голів;
з 13 по 20 березня – 124 голови;
з 21 по 26 березня – 114 голів;
з 27 по 31 березня – 110 голів.

ІІ. Розрахувати показники динаміки поголів’я, використовуючи наступну таблицю.
Таблиця 1
Динаміка поголів’я корів
Місяці
Поголів’я, гол.
Абсолютний приріст
Коефіцієнт ростубазисний
щорічний
базисний
щорічний

Січень


Лютий


Березень


Квітень


Травень


Червень


Липень


Серпень


Вересень


Жовтень


Листопад


ГруденьІІІ. Розрахувати умовне поголів’я і структуру галузі на основі вихідних даних (таблиця 2).
Таблиця 2
Структура галузі тваринництва
Види тварин
Поголів’я, гол.
Коефіцієнт переводу в умовне поголів’я
Поголів’я, ум. гол.
В відсотках до підсумку

Корови

Молодняк ВРХ

Свині

Птиця

Коні

Всього
(
(
Примітка:
Умовне поголів’я = Фізична голова * Коефіцієнт переводу

ІV. Розрахувати показники щільності тварин на основі вихідних даних (таблиця 3).
Таблиця 3
Розрахунок щільності поголів’я
Показники
Базисний період
Звітний період
Темп приросту, %

Вихідні дані

1. Поголів’я, гол:
ВРХ
Свині
Птиця
2. Площа, га:
С/г угідь
Рілля
Під зерновими культурами
Розрахункові дані

Щільності поголів’я:
ВРХ
Свиней
Птиці
ВИСНОВОК:


Ключові терміни і поняття до завдань:
Економічна діяльність, продукція промисловості, продукція будівництва, продукція сільського господарства, валова продукція, товарна продукція, реалізована продукція, відвантажена продукція, незавершене будівництво, товарообіг, валовий збір, урожайність, земельні угіддя, земельний кадастр, відтворення, продуктивність тварин, кошторис.

Тестові завдання:

1. Промислова продукція поділяється на:
а) вироблену і невироблену;
б) цінну і нецінну;
в) основну і побічну;
г) готову і неготову.
2. Який показник є основним показником обсягу виробництва промислового підприємства:
а) валова продукція;
б) товарна продукція;
в) чиста продукція;
г) реалізована продукція.
3. Що не відносять до економічного виробництва:
а) виробництво товарів для реалізації
б) результати природного росту рослин і тварин, що відбувається без участі людини
в) діяльність фінансових установ
г) житлові послуги, що їх виконують власники будинків чи квартир.
4.Сукупність однорідних закладів, що випускають однорідну продукцію – це:
а) галузь;
б)виробниче об’єднання;
в)промислові підприємства;
г)структурне об’єднання.
5.Основним плановим документом галузы будівництва є:
а)формуляр;
б)інструкції;
в)кошторис;
г)програма спостереження.
6.За ступенем готовності продукцію поділяють:
а)готові вироби;
б) напівфабрикати;
в)незавершене виробництво;
г)всі відповіді вірно.
7. Економічна статистика вивчає :
а) результат економічної діяльності стосовно галузей економіки ;
б) надання матеріальних послуг ;
в) діяльність фінансових установ ;
г) виробництво та надання нефінансових послуг.
8. Специфікою сільського господарства є :
а) ббідність ;
б) сезонність ;
в) неоднорідність ;
9. Ефективність використання сільськогосподарських угідь характеризує :
а) валовий збір ;
б) посівні площі ;
в) урожайність ;
г) кількість робітників.
10. Основний показник,що характеризує діяльність будівельних організацій :
а) обсяг підрядних робіт ;
б) кількість робітників ;
в) кількість виробленої продукції ;
г) обсяг проектно-пошукових робіт .
11. Метою економічної статистики є надання знань про:
а) про економічне становище в суспільстві;
б) про населення території;
в) про основні поняття та категорії розвитку економіки;;
г) про соціальні явища і процеси в суспільстві.
12.Оцінка випуску і валової доданої вартості здійснюється у:
а) базових цінах
б) звітних
в) поточних і порівняльних
13. За якою формулою визначається середня врожайність в базисному періоді:
А) Y0=
·S0Y0/
·S0
Б)Y0=
·S1Y0/
·S0
В)Y0=
·S0Y1/
·S0
Г)Y0=
·S0Y0/
·S1
14.Площа, на якій висіяне насіння сільськогосподарських культур це:
а) весняна
б) засіяна
в) фактично засіяна
г) площа до збирання
15. Ефективність використання ресурсів – праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії під час виробництва товарів та послуг – це
а) інтенсивність;
б) продуктивність;
в) трудомісткість;
г) дохід.


Тема 4: "Статистика ефективності економічної діяльності"

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
- Статистика ефективності суспільного виробництва
- Оцінка ефективності комерційної діяльності
- Оцінка ефективності банківської діяльності
- Статистика ефективності використання матеріальних ресурсів
- Статистика ефективності фінансової діяльності
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: Розрахувати показники рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва і прибутку

Методика виконання завдання:

На основі вихідних даних табл. 1 розрахувати прибуток по окремим галузям та с.-г. продукції.
Таблиця 1
Вихідні та розрахункові дані показників прибутку
Показники
Молочні господарства
Свино-відгодівельні господарства

Вартість реалізовано продукції, тис. грн.у тому числі:рослинництваз них:зернокартоплятваринництваз них:молокоприріст свинейПовна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.у тому числі:рослинництваз них:зернокартоплятваринництваз них:молокоприріст свинейПрибуток виробництва, тис. грн.у тому числі:рослинництваз них:зернокартоплятваринництваз них:молокоприріст свиней
Прибуток виробництва = Вартість реалізованої продукції – Повна собівартість реалізованої продукції.

Розрахувати рентабельність і структуру реалізованої продукції, розрахунки навести в табл. 2.
Рентабельність виробництва = (Прибуток виробництва : Повна собівартість реалізованої продукції) * 100%.
Таблиця 2
Рентабельність та структура реалізованої продукції
Галузі і види продукції
Рентабельність (відношення прибутку до повної собівартості), %
Структура реалізованої продукції, %


молочні господарства
свиновідгодівельні господарства
молочні господарства
свиновідгодівельні господарства

Рослинництво
у тому числі:
зерно
картопля

Тваринництво
у тому числі:
молоко
приріст свиней

У середньому по сільському господарству


100,0
100,0

Висновки:


Практичне завдання 2: Провести аналіз прибутку за факторами.

Методика виконання завдання:
На основі вихідних даних табл. 3 визначити масу прибутку від реалізації продукції і рентабельність продукції.
Таблиця 3
Дані для аналізу приросту маси прибутку за факторами
Види
продукції
Вихідні дані
Розрахункові дані


Кількість реалізованої продукції, тис. ц
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
базисний
рік
умовні витрати, тис. грн.
умовна виручка, тис. грн.
рен-табель-ність, %


базисний рік
звітний рік
базисний рік
звітний рік
базисний рік
звітний рік
собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн.
ціна реалізації 1 ц продукції, грн.


базисний рік
звітний рік


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415Разом:
(
(
(
(

Необхідно вивчити приріст маси прибутку і розкласти його за факторами.

1. Визначимо масу прибутку від реалізації продукції за кожний рік як різницю між сумою виручки і собівартістю реалізованої продукції:

13 EMBED Equation.3 1415;
13 EMBED Equation.3 1415

Обчислимо приріст маси прибутку:

а) в абсолютному виразі 13 EMBED Equation.3 1415;
б) у відносному виразі 13 EMBED Equation.3 1415 .

2. Розкладемо загальний приріст маси прибутку за факторами і встановимо при цьому вплив на її зміну обсягу реалізованої продукції, цін і собівартості. Для цього спочатку визначимо ціну і собівартість 1 ц реалізованої продукції, а також умовну собівартість і

умовну виручку 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415.

Приріст маси прибутку внаслідок міни обсягу реалізованої продукції:

13 EMBED Equation.3 1415.

Приріст маси прибутку внаслідок зміни цін реалізації:

13 EMBED Equation.3 1415.

Приріст маси прибутку внаслідок зміни собівартості реалізованої продукції:

13 EMBED Equation.3 1415.

3. Визначимо індекси зміни факторів, що розглядаються (табл.4).

13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415.
Таблиця 4
Приріст маси прибутку від реалізації продукції за факторами
Фактори приросту прибутку
Індекс зміни маси факторів
Приріст маси прибутку
Відносний приріст маси прибутку за рахунок факторів, %
13 EMBED Equation.3 1415тис. грн.
у % до підсумку


Кількість реалізованої продукції

Ціни реалізації продукції

Собівартість реалізованої продукції

Разом
(

Визначимо приріст маси прибутку за рахунок окремих факторів 13 EMBED Equation.3 1415 і одержані результати запишемо в табл. 4.

кількість реалізованої продукції 13 EMBED Equation.3 1415;

ціна реалізації продукції 13 EMBED Equation.3 1415;

собівартість реалізованої продукції 13 EMBED Equation.3 1415;

разом по підприємству 13 EMBED Equation.3 1415.

ВИСНОВОК:

Ключові терміни і поняття:
Економічна ефективність, загальновиробничі витрати, змінні витрати, постійні витрати, адміністративні витрати, прямі витрати на оплату праці, поточні витрати, собівартість, фінансовий результат, прибуток, рентабельність.

Тестові завдання:
1. Критерієм економічної ефективності є:
а) досягнення заздалегідь зафіксованого результату з мінімальними затратами виробничих факторів;
б) досягнення результатів будь-яким способом;
в) досягнення результатів за найменших фінансових витрат;
г) виробництво більшої кількості товару.
2. Що відносять до шляхів економії поточних витрат:
а) раціональне використання оборотних коштів за рахунок збільшення швидкості їх обертання, зменшення частки браку;
б) менший обсяг списання амортизації основних фондів за кожну одиницю продукції;
в) економія робочого часу на одиницю ефекту для витрат праці;
г) всі відповіді правильні.
3. Характеризує результат виробництва в розрахунку на одиницю вартості основного капіталу:
а)матеріаломісткість
б)фондовіддача
в)питома вага капіталовкладень
г)матеріаловіддача.
4. Макроекономічними показниками ефективності є:
а)ЧВП
б)ВВП
в)ВНД
г)всі відповіді вірно.
5. Залучення додаткових ресурсів – це:
а)інтенсивний шлях розвитку економіки;
б)активний шлях розвитку економіки;
в)пасивний шлях розвитку економіки;
г) екстенсивний шлях розвитку економіки.
6. На основі якого аналізу економічних показників застосовують метод ланцюгових підстановок?
а)індексного; б)кореляційного;
в) рядів динаміки; г)групувального.
7. Продуктивність персоналу визначається як:
а)обсяг фінансових ресурсів у розрахунку на одного працівника;
в)обсяг витрат у розрахунку на одного працівника;
г) обсяг отриманого доходу у розрахунку на одного працівника.
8. Що не впливає на формування роздрібних цін?
а)величина чистого прибутку
б)податки, збори, мито
в)витрати на оплату праці
г) якість активів
9. Ресурс – це:
а) багацтва країни
б) багацтва надр планети
в) авансовані витрати до початку виробництва
10. Підвищення ефективності суспільного виробництва досягається за рахунок:
а) економії ресурсів;
б) рівня продуктивності праці;
в) економії ресурсів та поточних витрат;
г) поточних витрат.

Тема 5: "Статистика показників життєвого рівня населення"

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники
Макроекономічні показники життєвого рівня населення
Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств
Соціальна та демографічні показники життєвого рівня
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: Розрахувати: - Індекс цін на товари і послуги;
- Індекс реальної заробітної плати;
- Індекс кінцевих доходів населення;
- Індекс реальних доходів населення
Зробити висновки по проведених розрахунках.

Методика виконання завдання

Для проведення аналізу використати дані таблиці 1.
Таблиця 1
Вихідні дані
Показники
Грн.


Базисний період
Звітний період

Середня заробітна плата працівників
560
614

Вклади із суспільних доходів споживання в розрахунку на одного працівника
64
94

Купівельна спроможність 1 грн. зменшиласьзменшилась у звітному періоді порівняно з базисним на 16,4 %

1) Індекс цін на товари і послуги:
13 EMBED Equation.3 1415,
Де 13 EMBED Equation.3 1415- індекс купівельної спроможності 1 грн
13 EMBED Equation.3 1415(відповідно до умови задачі)

2) Індекс реальної заробітної плати:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - індекс номінальної заробітної плати:
13 EMBED Equation.3 1415
де 13 EMBED Equation.3 1415,13 EMBED Equation.3 1415 - середня заробітна плата працівників відповідно у звітному і базисному періодах.

3) Індекс кінцевих доходів населення:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - кінцеві доходи населення в поточних цінах відповідно у звітному та базисному періодах;

13 EMBED Equation.3 1415= Номінальна заробітна плата + доходи від суспільних фондів споживання + інші доходи в розрахунку на одного працівника.

4) Індекс реальних доходів населення:
13 EMBED Equation.3 1415

ВИСНОВОК:


Ключові терміни і поняття:
Життєвий рівень населення, валовий внутріщній продукт, наявні доходи домогосподарств, первинні доходи домогосподарств, реальні наявні доходи домогосподарств, індек реальних наявних доходів домогосподарств, індекс номінальних наявних доходів домогосподарств, прожитковий мінімум, індекс споживчих цін.

Тестові завдання:
1.Рівень життя населення-
а) соціальне та духовне благополуччя населення
б)матеріальна забезпеченість населення
в)рівень суспільно-політичного та інтелектуального розвитку
г)рівень економічного добробуту у країні
2. З метою зіставлення зміни рівня цін з динамікою заробітної плати в статистиці рівня життя населення використовується:
а) індексу цін;
б) індексом купівельної спроможності;
в) індексом реальної заробітної плати;
г) індексом реальних доходів населення.
3. Динаміка рівня цін на товари може бути передана за допомогою:
а)індексу цін;
б) індексом купівельної спроможності;
в) індексом реальної заробітної плати;
г) індексом реальних доходів населення.
4. Показники споживання населенням матеріальних благ та послуг об’єднані у групу показників:
а) виробництва;
б) рівня потреб;
в) оцінки потреб;
г) соціальних умов життя.
5.Зміна обсягу благ, які можуть бути придбані за заробітну плату характеризується :
а) індексом реальної заробітної плати;
б) індексом купівельної спроможності;
в) індексом цін
г) індексом реальних доходів населення.
6. Показник середньої очікуваної тривалості життя відноситься до :
а) економічних ;
б) соціальних ;
в) демографічних ;
г) фізичних .
7. Вартість створених товарів та послуг в середені країни на протязі року, для задоволення суспільних потреб – це:
а) ВВП ;
б) ВНП ;
в) ЧВП ;
г) НД .
8.Прожитковий мінімум – це:
а)обсяг накопичених товарів стривалого користування
б) вартісна межа набору продуктів харчування, достатніх для нормального функціонування організму людини
в)використання населенням товарів і послуг для задоволення особистих та колективних потреб
г)розмір сукупних витрат
9. Частка населення з доходами нижче за прожитковий мінімум :
а) рівень забезпеченості ;
б) рівень бідності ;
в) рівень малозабезпеченості;
г) рівень багацтва .
10. До неспожичих витрат домогоподарств відносяться :
а) підсобне господарство ;
б) будівництво житла;
в) купівля нерухомості ;
г) вірні всі варіанти .
11. Завданням статистики життєвого рівня населення є:
а) вивчення матеріального, соціального та духовного благополуччя населення
б)вивчення рівня суспільно-політичного та інтелектуального розвитку населення
в)вивчення рівня зайнятості населення
г)визначення середньої очікуваної тривалості життя
12. Що не включають в себе грошові доходи населення?
а)оплата праці та доходи від підприємницької діяльності
виручка від продажу продукції с/г
в)пенсії та допомоги, стипендії
г) ВВП
13. .Індекс реальних наявних доходів домогосподарств показує...
а)суму ВКС і соціальних трансфертів у натуральній формі
б) зміну в часі або просторі реальних наявних доходів домогосподарств
в)частину загальних доходів, що включають оплату праці
г)вартісну оцінку спожитої продукції
14.До економічних показників , що характеризуютьрівень матеріального добробуту населення не відносять...
а)матеріальної забезпеченості
б)витрат і споживання матеріальних благ
в) стану здоровґя населення


Тема 6: «Система національних рахунків в аналізі матеріальних і трудових балансів. Моделі системи національних рахунків України»

1.Теоретичні питання, які необхідно розглянути:
Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники
Макроекономічні показники життєвого рівня населення
Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств
Соціальна та демографічні показники життєвого рівня
Література [1, 2, 7, 19, 23, 33]

Практичне завдання 1: 1) валову додану вартість; 2) валовий внутрішній продукт виробничим методом; 3) валовий внутрішній продукт розподільним методом; 4) структуру валового внутрішнього продукту на стадії розподілу. Зробити висновки.

Методика виконання завдання:
В наявності інформація про виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту у 2001 році (у фактичних цінах, млн. грн.).
Таблиця.1
Виробництво та розподіл ВВП за **** рік
Показник
Випуск
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки за винятком субсидій, пов'язаних з виробництвом
Валовий прибуток, змішаний дохід

Виробництво товарів
308720
216671
39754
756
51538

Виробництво послуг
151800
60553
46686
2806
41756

Оплата послуг фінансових посередників
X
2806
X
X
-2806

Податки за винятком субсидій на продукти
23700
X
X
23700
X


Розв'язання
1. Обсяг валової доданої вартості (ВДВ) розраховується як різниця сум показників валового випуску (ВВ) і проміжного споживання (ПС) за формулою (1):
13 EMBED Equation.3 1415 (1)
Висновок. Валова додана вартість за **** рік у фактичних цінах становила 180490 млн. грн.

2. Виробничим методом обсяг валового внутрішнього продукту (ВВПВ.М) розраховується за формулою (2) як обсяг валових доданих вартостей галузей економіки з додаванням чистих прибутків на продукти та імпорт:
13 EMBED Equation.3 1415 (2)
Висновок. Валовий внутрішній продукт в Україні за **** рік, розрахований виробничим методом, становив 204190 млн. грн.
3. Розподільним методом обсяг валового внутрішнього продукту (ВВПР.М) розраховується за формулою (3) як сума первинних доходів: оплата праці найманих працівників; податки за винятком субсидій, пов'язані з виробництвом; валовий прибуток, змішаний дохід:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Висновок. Валовий внутрішній продукт в Україні за *** рік, розрахований роздільним методом, становив 204190 млн. грн.
4. Структура валового внутрішнього продукту на стадії розподілу складається із оплати праці найманих працівників, податків за винятком субсидій, пов'язаних з виробництвом, та валового прибутку, змішаного доходу. Тоді частка означених складових в обсязі ВВП буде дорівнювати:
а) 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
б) 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
в) 13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Якщо обсяг ВВП приймається за 100 %, то сума часток зазначених складових ВВП дорівнює: 42,3+13,4+44,3=100%.
Висновок. Оплата праці найманих працівників у ВВП України за **** рік становила 42,3%, податки за винятком субсидій, пов'язаних з виробництвом, - 13,4%, а валовий прибуток, змішаний дохід - 44,3%.

Практичне завдання2:
1. В наявності інформація про виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за 2000 рік (у фактичних цінах, млн. грн.):
Таблиця 2
Показник
Випуск
Проміжне споживання
Оплата праці найманих працівників
Податки за винятком субсидій, пов'язаних з виробництвом
Валовий прибуток, змішаний дохід

Виробництво товарів
247751
169113
39220
1640
37778

Виробництво послуг
125314
56120
38379
1778
29037

Оплата послуг фінансових посередників
X
1745
X
X
-1745

Податки за винятком субсидій на продукти
26865
X
X
26865
X

Визначити: 1) валову додану вартість; 2) валовий внутрішній продукт виробничим методом; 3) валовий внутрішній продукт розподільним методом; 4) структуру валового внутрішнього продукту на стадії розподілу.
Зробити висновки.

Практичне завдання 3. Наведено дані щодо окремих макроекономічних показників в Україні за **** - **** pp. у фактичних цінах, млн. грн.
Таблиця 4
Показники
* р.
** р.
*** р.

Кінцеві витрати, у т.ч.:
83569
133090
168904

- домашніх господарств
58323
96536
49899

- некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства
3126
4206
3950

- сектор загального державного управління
22120
32348
45055

Валове нагромадження основного капіталу
20096
32785
44747

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів
1128
-707
-2704

Придбання за винятком вибуття цінностей
133
146
194

Сальдо експорту-імпорту товарів та послуг
-2333
7638
9891

Споживання основного капіталу
-19281
-30223
-38685


Визначити: 1) валовий внутрішній продукт методом кінцевого використання за кожний рік; 2) чистий внутрішній продукт за кожний рік; 3) структуру кінцевих споживчих витрат за кожний рік; 4) на скільки млн. грн. і на скільки відсотків у середньому щорічно зростав обсяг валового внутрішнього продукту, чистого валового продукту і кінцевих споживчих витрат за період ****-**** pp. Зробити висновки.

Практичне завдання 4. Наведено інформацію щодо окремих макроекономічних показників в Україні за ***** - **** pp., млн. грн.
Таблиця 5
Показники
* р.
** р.
*** р.

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах)
102593
170070
220932

Оплата праці найманих працівників
49307
71940
86440

Податки на виробництво та імпорт
22695
31707
30720

Субсидії на виробництво та імпорт
-2937
-3184
-3456 \

Споживання основного капіталу
-19281
-30223
-38685

Визначити: 1) чистий внутрішній продукт за кожний рік; 2) валовий прибуток, змішаний дохід за кожний рік; 3) чистий прибуток, змішаний дохід за кожний рік; 4) середньорічний абсолютний приріст і середньорічний темп зростання показників за період 1998 - 2002 pp. Зробити висновки.

Практичне завдання 5. Надано інформацію щодо окремих макроекономічних показників в Україні за **** - ****pp., млн. грн.:
Таблиця 6
Показники
**** р.
**** р.
**** р.

Валовий прибуток, змішаний дохід
33528
65070
132071

Оплата праці найманих працівників
49307
71930
86440

Податки на виробництво та імпорт
22695
31707
30720

Субсидії на виробництво та імпорт
-2937
-3184
-3456

Дохід від власності, одержаний від інших країн
256
598
897

Дохід від власності, сплачений іншим країнам
2346
5895
8478

Споживання основного капіталу
-19281
-30223
-38685


Визначити: 1) валовий внутрішній продукт за кожний рік; 2) валовий національний продукт за кожний рік; 3) чистий національний дохід за кожний рік; 4) середньорічний абсолютний приріст і середньорічний темп зростання показників за період **** - **** pp.
Зробити висновки.

Практичне завдання 6. Валова додана вартість галузі в поточному році становила 70,6 млрд. грн., в тому числі: оплата праці - 34,7, чисті податки на виробництво та імпорт - 5,1; спожито основного капіталу - 14,3. Визначити: а) валовий і чистий прибуток галузі; б) частку чистого прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.
Практичне завдання 7. Валова додана вартість галузі становить 103 млрд .грн., з них оплата праці - 47%, чисті податки на виробництво та імпорт - 13%, валовий прибуток галузі - 40%. Співвідношення валового прибутку і спожитого основного капіталу 1:2. Визначити чистий прибуток галузі та частку чистого прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.
Практичне завдання 8. Валова додана вартість галузі становить 103 млрд.грн, з них оплата праці - 45,2%, чисті податки на виробництво та імпорт - 13,1%, валовий прибуток галузі -42,7%). Співвідношення валового прибутку і спожитого основного капіталу 1:2. Визначити чистий прибуток галузі та частку чистого прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.
Практичне завдання 9. Валовий національний доход становив 35 млрд.грн, частка спожитого основного капіталу - 17,5%. Одержано поточних трансфермерів від іншого світу на 0,7 млрд.грн більше, ніж передано іншому світові. Визначити чистий наявний доход. Зробити висновки.
Практичне завдання 10. У поточному році кінцеві споживчі витрати домашніх господарств становили 55 млрд.грн, що в 2,6 рази перевищувало витрати сектора загального державного управління, у 17,5 разів - витрати некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства, і в 2 рази - валове заощадження. Визначити валовий наявний доход і частку валового заощадження. Зробити висновки.
Практичне завдання 11. Валовий наявний доход поточного року сягнув 85,2 млрд.грн, що на 6% більше порівняно з минулим роком. Частка кінцевих споживчих витрат у ВНД зменшилася за цей період з 76% до 73%. Визначити абсолютний приріст (зменшення) валового заощадження. Зробити висновки.
Практичне завдання 12. Валовий внутрішній продукт країни у поточному році становив 162,5 млрд.грн. Споживання основного капіталу-20,5% від ВВП. Валове нагромадження основного капіталу -46,9 млрд.грн. Визначити чисте нагромадження і норму чистого нагромадження у % до ВВП. Зробити висновки.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ТА ВИНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

Предмет статистики
Метод статистики
Статистика і облік
Основні поняття і категорії в статистиці
Організація статистики в Україні та на міжнародному рівні
Сутність статистичного спостереження та вимоги до нього
Прогрмано-методологіне та організаційне забезпечення статистичного спостереження
Форми, види та способи спостереження
Помилки спостереження та методи їх контролю
Суть і види статистичних показників.
Абсолютні величини та відносні величини.
Середні величини.
Система статистичних показників
Ряди розподілу. Аналіз варіацій та форми розподілу
Закономірність розподілу. Характеристика центра розподілу.
Характеристика варіації.
Показники варіації.
Види та взаємозв'язок дисперсій.
Методи аналізу взаємозв'язків
Види взаємозв'язків.
Регресійний аналіз.
Оцінка щільності та перевірка істотності кореляційного зв'язку.
Рангова кореляція.
Оцінка узгодженості варіації атрибутивних ознак.
Статистичні таблиці, їх значення в статистиці, види таблиць. Вимоги до побудови таблиць
Графічні способи зображення статистичних даних. Види графіків
Поняття про статистичне зведення. Види зведення.
Статистичне групування. Види групування.
Аналітичне результативне та факторне групування
Поняття про ряди динаміки, їх елементи та правила побудови.
Статистичні характеристики рядів динаміки. \
Середні показники динаміки.
Основні прийоми аналізу рядів динаміки.
Статистичне вивчення сезонних коливань
Поняття про індекси і їх роль у статистично-економічному аналізі.
Види індексів і способи їх обчислення.
Територіальні індекси. Середні індекси. Загальні правила побудови індексів.
Індексний аналіз
Поняття національного багатства та його склад
Амортизація основних фондів, методи її обчислення
Основні фонди, їх склад та види оцінки
Баланси основних фондів за повною та залишковою вартістю
Показники стану, руху і використання основних фондів
Обігові кошти та оборотні фонди, їх суть і показники використання
Матеріаломісткість продукції та показники її аналізу
Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху
Робочий час та його використання
Ефективність праці, її показники та методи вимірювання
Статисичне вивчення оплати праці
Джерела інформації про чисельність персоналу, використання робочого часу та оплати праці
Концепція економічної діяльності та загальні принципи обчислення продукції галузей економіки
Статистика продукції промисловості.
Статистичний облік продукції у натуральному, умовно-натуральному та вартісномувиразі.
Вартісні показники промислової продукції
Статистика продукції сільського господарства: Елементи і показники продукції рослинництва та тваринництва. Вартісні показники продукції сільського господарства
Показники продукції будівництва.
Показники продукції транспорту.
Показники продукції торгівлі
Статистика ефективності суспільного виробництва
Оцінка ефективності комерційної діяльності
Статистика ефективності фінансової діяльності
Статистика ефективності використання матеріальних ресірсів
Комплекс індикаторів життєвого рівня та їх показники
Макроекономічні показники життєвого рівня населення
Соціальна та демографічні показники життєвого рівня
Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями
Загальні принципи побудовиСНР та її класифікація
Основні макроекономічні показники СНР

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання теоретичних знань та практичних навичок студентів протягом навчального семестру відбувається за результатами усних відповідей на практичних заняттях, розв'язання розрахунково-аналітичних задач, обговорення конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань.
Робоча програма передбачає застосування трьох форм контролю знань студентів
Поточний контроль. Студенти виконують навчальну програму з дисципліни як в аудиторії, так і позааудиторно, обговорюють теоретичні питання, конкретні ситуації, розв’язують задачі, виконують практичні завдання та завдання для самостійної роботи – кожне з них оцінюється за відповідними критеріями у балах.
Модульний контроль. Студенти виконують модульне завдання.
Підсумковий контроль. Формою підсумкового контролю є залік.
Для визначення ступеня засвоєння навчального матеріалу та оцінювання знань студентів враховується їх наступне ранжування:
I рівень знань. Студент володіє усім обсягом навчального матеріалу на теоретично-репродуктивному рівні, що відповідає 60–74 балам.
II рівень знань. Студент володіє повним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань для формування висновків, не завжди здатний асоціювати теоретичні знання з практичними прикладами, що відповідає 75–89 балам
III рівень знань. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної і додаткової літератури, аргументовано висловлює власні думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань аудиторної та самостійної роботи, що відповідає 90–100 балам.

ШКАЛА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БАЛІВ
За
шкалою ECTS
За національною шкалою
Рейтингова оцінка за шкалою навчального закладу
(абсолютна кількість балів за дисципліну)

A
5 – відмінно
90–100

BC
4 – добре
75–89

DE
3 – задовільно
60–74

FX*
2 – незадовільно (з можливістю повторного складання)
35–59

F*
2 – незадовільно (з обов’язковим повторним курсом навчання)
1–34СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА З ДИСЦИПЛІНИ
«Статистика»
для студентів денної форми навчання факультету менеджменту, адміністрування і права напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент
"
Модуль
К-ть годин
Форма контролю
К-ть заходів
Оцінка
Сума балів


ЛЗ***
ЛПЗ**
САРС*


max
min
max
min

1
16
14
52
Перевірка ЛЗ
8
0,5
0
4
0

Перевірка ЛПЗ
7
1,5
0,5
10
3,5

САРС
1
3
2
3
2

Контрольна
1
4
2
4
2

Тести
1
3
2
3
2

Захист модуля
1
12
8
12
8

Всього по модулю 1
36
17,5

2
14
14
52
Перевірка ЛЗ
7
0,5
0
3,5
0

Перевірка ЛПЗ
7
1,5
0,5
10,5
3,5

САРС
1
3
2
3
2

Контрольна
1
4
2
4
2

Тести
1
3
2
3
2

Захист модуля
1
10
7
10
7

Всього по модулю
34
16,5

Всього
30
28
104
 
 
 
 
70
34

Іспит
30
10

Всього
100
44
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСОБИ
Основні джерела:
Акімова О. В. Статистика. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. екон. спеціальностей / О. В. Акімова, О. В. Маркевич. – К. : Слово, 2004. – 127 с.
Бек В. Л. Теорія статистики: Курс лекцій. Навч. посіб. для студ. вуз. / В. Л. Бек. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288 с.
Беркита К. Ф. Економічна статистика: Курс лекцій: Навчальний посібник / К. Ф. Беркита. – К. : Професіонал, 2004. – 208 с.
Вашків П. Г. Теорія статистики : навч. посібник / П. Г. Вашків, П. І. Пастер. – К. : Либідь, 2001 – 320 с.
Вашків П.Г. Статистика підприємництва: Навч. посібник/ П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач; за ред. П. Г. Вашківа, В. П. Сторожука. – К. : Слобожащина, 1999. – 600 с.
Гаркавий В. К. Статистика / В. К. Гаркавий. – К. : Вища школа, 1995. – 412 с.
Герасименко С. С. Статистика : підручник / Герасименко С. С. – К. : КНЕУ, 2000. – 468 с.
Головач А. В. Статистика / Головач А. В., Єріна А. М., Козирєв О. В. – К. : Вища школа, 1993.
Гончарук А. Г. Основи статистики: навчальний посібник/ А. Г. Гончарук. – К. : ЦУЛ, 2004. – 125 с.
Єріна А. М. Економічна статистика: практикум / Єріна А. М., Мазуренко О. К., Пальян З.О. – К. : ЕксОб, 2002.- 232 с.
Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень : навч. посіб. / Єріна А. М. – К. : КНТЕУ, 2004. – 127 с.
Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування : навч. посібник / Єріна А. М. – К. : КНЕУ, 2001. – 170 с.
Єріна А. М. Теорія статистики : практикум / Єріна А. М. – К. : Знання, 2001. – 325 с.
Єріна А. М. Теорія статистики: практикум / А. М. Єріна, З. О. Пальян – К. : Знання, КОО, 1997. – 325 с.
Замосковний О. П. Статистика сельского хазяйства / Замосковний О. П. – М. : Финансы и статистика, 1990.
Захожай В. Б. Практикум з основ статистики: навч. посіб. / Захожай В. Б., Попов І. І., Коваленко О. В. – К. : МАУП, 2001. – 345 с.
Кулинич О. І. Теорія статистики : підручник / О. І. Кулинич, Р. О. Кулинич. – К. : Знання, 2006. – 294 с.
Кулинич О. І. Теорія статистики: підручник. - Кіровоград: Державне центральне українське видавництво, 1996. - 225 с.
Лугінін О. Є. Статистика : підручник / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 580 с.
Мармоза А. Т. Практикум із статистики: навч. посіб. для студ. вуз. / Мармоза А. Т. – К. : Кондор, 2005. – 512 с.
Мармоза А. Т. Практикум з теорії статистики : навч. посіб. / Мармоза А. Т. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. – 348 с.
Мармоза А. Т. Теорія статистики : навч. посіб. / Мармоза А. Т. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392 с.
Опря А. Т. Статистика / Опря А. Т. – К. : Урожай, 1996. – 448 с.
Попов І. І. Теорія статистики : практикум / Попов І. І. – К. : КНТЕУ, 2006. – 250 с.
Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике/ под ред. Зинченко Л. П. – М . : Финансы и статистика, 1988.
Про державну статистику : Закон України від 21.10.1992 р. та 13.07.2000 р. № 1922–ІІІ.
Про затвердження Стратегії розвитку державної статистики на період до 2008 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. №910.
Про заходи щодо розвитку державної статистики : Указ Президента України від 22.11.1997 р. № 1299/97 // Статистика України. – 1998. – № 1.
Програма реформування державної статистики на період до 2002 року. // Постанова Кабінету Міністрів України № 971 від 27.06.1998 р.
Сергеев С. С. Альбом наглядных пособий по сельскохозяйственной статистике / Сергеев С. С. – М. : Финансы и статистика, 1991.
Сергеев С. С. Сельскохозяйственная статистика с основами экономической статистики / Сергеев С. С. – М. : Финансы и статистика, 1990.
Статистика : підручник / С. С. Герасименко, А. В. Головач, А. М. Єріна та ін.; за наук. ред. С. С. Герасименка. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с.
Тарасенко І. О. Статистика : навч. посібник / Тарасенко І. О. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с.
Теорія статистики : навчальний посібник / [Вашків П. Г., Пастер П. І., Сторожук В. П., Ткач Є. І.] – К.: Либідь, 2001. – 320 с.
Уманець Т. В. Загальна теорія статистики / Уманець Т. В. – К. : Знання, 2006. – 239 с.
Уманець Т. В. Статистика : навч. посібник / Т. В. Уманець, Ю. Б. Пігарєв. – К. : Вікар, 2003. – 623 с.
Фещур Р. В. Статистика. Теоретичні засади і практичні аспекти: навч. посіб. для студ. вуз./ Фещур Р. В. – [2-е вид., оновлене і доп.]. – Львів : Інтелект-Захід, 2003. – 576 с.
Чекотовський Е. В. Основи статистики сільського господарства: навчальний посібник / Чекотовський Е. В. – К. : КНЕУ, 2001. – 432 с.
Штангрет А. М. Статистика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – Київ : ЦУЛ, 2005. – 232 с.
Додаткові джерела:
Абланская Л. В. Экономико-математическое моделирование : учебник / Л. В. Абланская; под общ. ред. И. Н. Дрогобицкого. – [2-еизд., стереотип]. – М. : Экзамен, 2006. – 798 с.
Глинский В. В. Статистический анализ : учебное пособие / В. В. Глинский, В. Г. Ионин. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : ИНФРА-М, Новосибирск : Сибирское соглашение, 2002. – 241 с.
Головач А. В. Захожай В. Б. Фінансова статистика (з основами теорії статистики): навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – 224с.
Ефремова М. Г. Общая теория статистики / Ефремова М. Г. – М. : Финансы и статистика, 1991.
Захожай В. Б. Статистичне забезпечення управління якістю: навч. посіб. для студ. вуз. / Захожай В. Б. – К. : ЦНЛ, 2005. – 340 с.
Касьяненко В. О. Моделювання та прогнозування економічних процесів. Конспект лекцій : навч. посіб. / В. О. Касьяненко, Л. В. Старченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 185 с.
Костіна Н. І. Фінансове прогнозування : методи та моделі / Костіна Н. І., Алексєєв А. А., Василик О. Д. – К. : Знання, 1997. – 183 с.
Лавінський Г. В. Моделювання економічної динаміки / Г. В. Лавінський, О. С. Пшенишнюк. – К. : Атіка, 2006. – 276 с.
Лугинин О. Е. Статистика в рыночной экономике : учеб. пособие / Лугинин О. Е., Кравцова Л. В., Белоусова С. В. – Херсон : МИБ, 2001. – 228 с.
Макроэкономическая статистика : учеб. пособие. / [Салин В. Н., Медведев В. Г., Кудряшова С. И., Шпаковская Е. П.]. – [2-е изд., испр.]. – М. : Дело, 2001. – 336с.
Фещур Р. В. Статистика. Теоретичні основи і прикладні аспекти : навч. посіб. / Р. В. Фещур, В. П. Кічор. – Львів : Інтелект-Захід, 2001. – 276 с.

Інтернет-ресурси:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Державний комітет статистики України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського
http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http: //[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].dcn-asu.ru/md/persons/429_ru.shtml
http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http: // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
http: // fpmi-bsu.narod.ru/stream1/more/3_stat_a.html

Міжнародні організації:
http://www.un.org/Depts/unsd/ – ООН
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – МВФ
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Всесвітній банк
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Організація економічного співробітництва і розвитку
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – ЄЕС
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Євростат
http://www.ilo.org – Міжнародна організація праці

Закордонна державна статистика:
Австралія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Австрія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Азербайджан – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Аргентина – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бразилія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Великобританія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Німеччина – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Греція – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Данія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ірландія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Іспанія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Ісландія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Казахстан – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Канада – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Киргизстан – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Латвія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Литва – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Монголія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Нідерланди – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Нова Зеландія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Норвегія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Португалія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Сінгапур – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
США – 13 LINK http://www.bea.doc.gov/beahome.html 14http://www.bea.doc.gov/beahome.html15
Узбекистан – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Фінляндія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Франція – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Швеція – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Естонія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Югославія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Південна Африка – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Японія – [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Додаток 1


Розрахунок даних для аналізу валового збору зернових культур
Культури
Вихідні дані
Розрахункові дані


Площа, га
Врожайність, ц/га
Валовий збір, ц


базисний
звітний
базисний
звітний
базисний
звітний
умовний


13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415

Пшениця
250
270
40
45
Жито
70
70
42
38
Ячмінь
300
220
32
35
РазомНавчальне виданння


Янчук Володимир Іванович
Марченко Сергій Кирилович
Фурман Ірин Володимирівна

Статистика
Методичні вказівки по виконанню практичних робіт для студентів факультету менеджменту, адміністрування і права денної форми навчанння
(Модуль II)
"Економічна статистика"
Підписано до друку _________ Формат А 5 (143,5х210 мм)
Ум.-друк. аркушів ___________ Тираж 100 прим.
Видавничий центр
Вінницького національного аграрного університету
21008, м. Вінниця, вул. Сонячне, 3
13PAGE 15


13PAGE 1421513 EMBED Equation.3 1415     Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeоEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native"Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 43743
    Размер файла: 708 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий