Гомологічні ряди органічних речовин таблиця

Гомологічний ряд
Загальна формула
Особливості будови
Суфікси у назвах
Представники

Алкани
(насичені вуглеводні)
СnH2n+2


· C
· C
·

прості зв’язки
-ан
СН4 метан
С2Н6 етан
С3Н8 пропан
С4Н10 бутан

Циклоалкани
(циклопарафіни)

СnH2n

С
С С замкнений ланцюг
цикло...ан
С3Н6 цикло-
пропан
С4Н8 цикло-
бутан

Алкени
(етиленові вуглеводні)

СnH2n

С = С
один подвійний зв’язок

- ен
С2Н4 етен(етилен)
С3Н6 пропен
С4Н8 бутен

Алкадієни
(дієнові вуглеводні)

СnH2n-2

С= С
· С=С
2 подвійні зв’язки

-дієн
С4Н6 бутадієн
С5Н8 пентадієн

Алкіни
(ацетиленові
вуглеводні)

СnH2n-2


· С
· С
·
потрійний зв’язок

-ін, -ин
С2Н2 етин(ацетилен)
С3Н4 пропін
С4Н6 бутин

Арени
(ароматичні вуглеводні)

СnH2n-6
n
· 6
13 EMBED PowerPoint.Slide.12 1415


-бензен
С6Н6 бензен
С7Н8 метил-
бензен

Спирти насичені одноатомні

СпН2п + 1ОН


· ОН


· ол
СН3ОН метанол
С2Н5ОН етанол
С3Н7ОН пропанол

Спирти багатоатомні

R( ОН)п


· ОН


· ол
СН2
·СН
·СН2

·
·
·
ОН ОН ОН
гліцерол

Альдегіди
О
СпН2п + 1С
Н
О

· С
Н


· аль
О
Н
· С
Н
метаналь

Карбонові кислоти насичені одноосновні
О
СпН2п + 1С
ОН

О

· С
ОН

ова кислота
НСООН метанова кислота
СН3СООН
етанова кислота

Естери
( складні ефіри)
О
R
·C
О
· R’
О

·C
О
·’

СН3СООС2Н5
оцтовоетиловий естер,етилетаноат

Вуглеводи:
Моносахариди
Дисахариди
Полісахариди
Сn(H2O)m


С6Н12О6 глюкоза,
фруктоза.
С12Н22О11 сахароза
(С6Н10О5)nкрохмаль
целюлоза

Амінокислоти

NH2-R-COOH
-NH2 і - СООН
амінокислота
NH2-СН2-COOH
аміноетанова к-та

Аміни
R – NH2
R1-NH-R2
R1-N-R2
R3CH3-NH2метиламін
(СН3)2 NH диметиламін
(СН3)3 N триметиламін

Особливості будови вуглеводнів
Ознаки
Алкани
Алкени
Алкіни
Арени

Особливості будови
| |
С– С –
| |

С = С

С
· С


Гібридизація в атомах Карбону

SP3

SP2

SP

SP2

Кількість гібридних орбіталей

4

3

2


3

Кут між осями гібридних орбіталей

109°28


120°

180°

120°

Зв’язки між атомами Карбону


·

1
· і 1
·

1
· і 2
·

· і
·-електронна система

Відстань між ядрами атомів Карбону

0,154 нм

0, 134 нм

0, 120 нм

0, 140 нмRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 7595961
    Размер файла: 707 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий