додаток1

ДОДАТОК 1

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛІВ НИЗЬКОЧАСТОТНИЙ Г3-112

Д1.1 ПРИЗНАЧЕННЯ

1.1 Генератор сигналів низькочастотний Г3-112 являє собою джерело синусоїдального (головний режим) і прямокутного (додатковий режим) сигналів і призначений для дослідження, настроювання та випробування систем і приладів, які використовуються у радіоелектроніці, зв'язку, автоматиці, обчислювальній і вимірювальній техніці, приладобудуванні.
1.2 Умови експлуатації:
– температура навколишнього середовища від 263 до 323 К (від –10 до 50 (С);
– відносна вологість повітря до 80% при температурі 303 К (30 (С) для діапазону частот від 10 до 1000 Гц (I і II піддіапазони) і до 95% при температурі 303 К (30 (С) для діапазону частот від 1 кгц до 10 МГц (III – VI піддіапазони);
– атмосферний тиск 60 – 106 кПа (450 – 800) мм рт. ст.
Можливість роботи з каналом загального користування і в автоматизованих вимірювальних системах не передбачена.

Д1.2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1 Діапазон частот від 10 Гц до 10 МГц перекривається шістьма піддіапазонами з плавним перестроюванням усередині піддіапазонів:
I піддіапазон
10 – 100 Гц;

II піддіапазон
100 – 1000 Гц;

III піддіапазон
1 – 10 кгц;

IV піддіапазон
10 – 100 кгц;

V піддіапазон
100 кгц – 1 МГц;

VI піддіапазон
1 – 10 МГц.

Запас по краях діапазону і перекриття між піддіапазонами не менше межі припустимої основної похибки установлення частоти.
2 Основна похибка установлення частоти не перевищує 13EMBED Unknown1415% у діапазоні від 10 Гц до 1 МГц (I – V піддіапазони) і 3% у діапазоні частот від 1 до 10 МГц (VI піддіапазон), де 13EMBED Unknown1415 – установлене по шкалі значення частоти в герцах. Похибка установлення частоти при відносній вологості 80% і температурі 30 (С не повинна перевищувати 13EMBED Unknown1415% для діапазону частот від 10 до 1000 Гц.
3 Додаткова похибка установлення частоти, обумовлена зміною температури навколишнього повітря у робочому діапазоні температур, не перевищує 13EMBED Unknown1415 на 10 (С.
4 Нестабільність після двогодинного встановлення робочого режиму при нормальних умовах не перевищує:
а) 13EMBED Unknown1415 ((0.04%) за будь-які 15 хвилин роботи;
б) 13EMBED Unknown1415 ((0.5%) за будь-які 3 години роботи.
5 Додаткова похибка встановлення частоти при зміні опору навантаження від значення холостого ходу до максимального значення або при регулюванні вихідної напруги в межах від 5 В до 1.25 В (-12 дБ) при опорі навантаження 50(0.5 Ом не перевищує 13EMBED Unknown1415 ((0.1%), у діапазоні частот до 1 МГц (I – V піддіапазони) і 13EMBED Unknown1415 ((1.5%) від 1 до 10 Мгц (VI піддіапазон).
6 Найбільше значення опорного рівня вихідної напруги синусоїдального сигналу при опорі навантаження 5013EMBED Unknown14150.5 Ом не менше 5 В й не менш 10 В без навантаження.
Плавне регулювання вихідної напруги синусоїдального сигналу здійснюється від напруги 5 В при опорі навантаження 5013EMBED Unknown14150.5 Ом чи 10 В без навантаження до рівня – 12 дБ.
Східчасте регулювання напруги синусоїдального сигналу здійснюється убудованим атенюатором ступенями через 10 дБ у межах від 0 до –70 дБ і зовнішнім атенюатором на – 40 дБ.
7 Номінальне значення вихідного опору генератора 5013EMBED Unknown14150.5 Ом.
8 Зміна вихідної напруги, обумовлена зміною напруги живлення на 10% для мережі частотою 50 Гц і на 5% для мережі частотою 400 Гц, не перевищує 13EMBED Unknown14151%.
9 Зміна вихідної напруги, обумовлена зміною температури навколишнього повітря в інтервалі робочих температур, не перевищує 13EMBED Unknown14151% на 10(С.
10 Нестабільність вихідної напруги за будь-які 3 години роботи не перевищує 13EMBED Unknown14151%.
11 Нерівномірність рівня вихідної напруги в діапазоні частот що до рівня на частоті 1000 Гц не перевищує:
(1.5 % від 20 Гц до 100 кГц (I – IV піддіапазони);
(6% від 100 кГц до 10 МГц (V – VI піддіапазони).
12 Передбачається можливість встановлення постійної складової на виході генератора при синусоїдальному сигналі й опорі навантаження 5013EMBED Unknown14150.5 Ом до значення не більш 13EMBED Unknown141520 мВ.
13 Похибка послаблення кожного з атенюаторів на основному виході генератора і при синусоїдальному сигналі й опорі навантаження 5013EMBED Unknown14150.5 Ом не перевищує:
(0.5 дБ у діапазоні частот від 10 Гц до 1 Мгц;
(0.8 дБ у діапазоні частот понад 1 до 10 Мгц.
14 Коефіцієнт гармонік при найбільшому опорному рівні вихідної напруги на опорі навантаження 5013EMBED Unknown14150.5 Ом не перевищує:
0.3 % на частотах від 100 Гц до 100 кГц (II – IV піддіапазони);
0.5 % на частотах від 10 до 100 Гц (I піддіапазон) і від 100 до 200 кГц (V піддіапазон);
1% на частотах від 200 кГц до 1 МГц (V піддіапазон);
4% на частотах від 1 до 10 МГц (VI піддіапазон).
15 Найбільше значення складових з частотою мережі 50 Гц (400 Гц) і її гармонік у вихідному сигналі не перевищує 0.15% від номінального значення вихідної напруги.
16 У генераторі передбачений режим зовнішньої синхронізації синусоїдальним сигналом. Смуга синхронізації при значенні синхронізуючого сигналу 1 В не менш 0.5 % від установленої частоти генератора.
Вихідний опір генератора в режимі синхронізації 5013EMBED Unknown14155 Ом.
17 Генератор забезпечує сигнал прямокутної форми (меандр) у діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц із наступними характеристиками:
а) розмах напруги сигналу не менше 10 В на навантаженні 50(0.5 Ом і не менше 20 В без навантаження;
б) шпаруватість сигналу складає 213EMBED Unknown14150.05 у діапазоні від 10 Гц до 100 кГц і 213EMBED Unknown14150.2 у діапазоні понад 100 кГц до 1 МГц;
в) тривалість фронту і зрізу прямокутного сигналу при опорі навантаження 50(0.5 Ом не перевищує 50 нс.
18 Генератор забезпечує технічні характеристики після часу встановлення робочого режиму, рівного 15 хв. Виключення складає нестабільність частоти за будь-які 15 хвилин і 3 години роботи, де час установлення робочого режиму дорівнює 2 годинам.
19 Генератор припускає беззупинну роботу в робочих умовах протягом 8 годин при зберіганні своїх технічних характеристик.
Примітки: А. Час беззупинної роботи не містить у собі час установлення робочого режиму приладу.
В. Час перерви до повторного вмикання після беззупинної восьмигодинної роботи не менше 15 хв.
20 Генератор повинний зберігати свої технічні характеристики в межах норм при живленні його від мережі змінного струму:
– напругою 220(22 В, частотою 50(0.5 Гц з вмістом гармонік до 5%;
– напругою 115(5.75 В, частотою 400(12 Гц з вмістом гармонік до 5%;
– напругою 220(11 В, частотою 400(12 Гц з вмістом гармонік до 5%.
21 Потужність, яка споживається приладом від мережі змінного струму при номінальній напрузі, не більше 60 В(А.Д1.3 ПРИНЦИП ДІЇ

Генератор Г3-112, структурна схема якого приведена на мал. 3.1 складається із задавального генератора (ЗГ), формувача прямокутного сигналу (ФПС), плавного регулятора напруги (ПРН), підсилювача потужності (ПП), атенюатора (А) і стабілізованого джерела живлення (СДЖ).
13EMBED Unknown1415
Малюнок Д1.1 – Електрична структурна схема генератора Г3-112

Задавальний генератор створює в заданому діапазоні частот гармонічні коливання, що, у залежності від режиму роботи, або безпосередньо надходять через плавний регулятор напруги на підсилювач потужності і далі на атенюатор і гніздо “ 13EMBED Word.Picture.81415 ”, або попередньо формуються в блоці формувача прямокутного сигналу (ФПС).
Через гніздо “ 13EMBED Word.Picture.81415 СИНХР ” генератор синхронізується синусоїдальним сигналом від зовнішнього джерела.
Стабілізоване джерело живлення забезпечує стабільність вихідних параметрів при коливаннях напруги мережі живлення.
Задавальний генератор, являє собою перестроюваний по частоті RC-автогенератор з автоматичною стабілізацією амплітуди вихідного сигналу.
Задавальний генератор містить (мал.3.2):
– підсилювач П з великим коефіцієнтом підсилення і нульовим зсувом по фазі;
– позитивне частотно-селективне коло (ЧСК);
– негативне коло ((), до якого входить виконавчий елемент системи стабілізації амплітуди;
– систему стабілізації амплітуди (ССА) вихідного сигналу, що включає в себе вимірювальний перетворювач (ВП), інтегратор (І), опорний елемент (ОЕ) і нелінійний елемент (НЕ).
Синусоїдальний сигнал з виходу підсилювача П подається у вимірювальний перетворювач (ВП). На виході ВП створюється випрямлена напруга, пропорційна середньому значенню амплітуди синусоїдального сигналу. Ця напруга надходить на один вхід інтегратора (І). На інший вхід інтегратора подається напруга постійного струму з опорного елемента.
Відхилення вихідної напруги генератора, що задає коливання від номінального значення викликає на інтеграторі сигнал помилки, розмір якого пропорційний різниці середнього значення амплітуди вихідного сигналу і напруги постійного струму. Цей сигнал помилки, відфільтрований і підсилений інтегратором, впливає на виконавчий елемент у колі негативного зворотнього зв'язку ( таким чином, що амплітуда вихідної напруги генератора, що задає коливання, повертається до номінального значення.
Нелінійний елемент (НЕ) забезпечує сталість коливань і зменшує час перехідних процесів.

Д1.4 ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

1 Перед початком роботи варто уважно вивчити технічний опис і інструкцію з експлуатації, а також ознайомитися з розташуванням і призначенням органів керування і контролю на передній панелі (мал. 4.1) і задній стінці генератора.
2 Розмістити генератор на робочому місці, забезпечивши зручність роботи й умови природної вентиляції. Тумблер “115V, 220V” установити в положення, що відповідає мережі живлення.
3 Перевірити надійність заземлення.
4 Приєднати шнур живлення мережі. Тумблер мережі повинен знаходитися у виключеному стані.
13EMBED Unknown1415
Малюнок Д1.3 – Передня панель генератора Г3 –112


Д1.5 МІРИ БЕЗПЕКИ

1 За вимогою електробезпечності генератор відповідає нормі ДСТ4.277.003–77, класу захисту 01.
2 При роботі з генератором необхідно дотримуватись діючих правил по техніці безпеки при роботі з електроустановками.
3 Перед вмиканням приладу в мережу і приєднанням до нього інших пристроїв необхідно з'єднати затиск захисного заземлення “13EMBED Word.Picture.81415 ” генератора з зануленим затиском мережі живлення. Від'єднання захисного заземлення від зануленного затиску мережі живлення виробляється тільки після усіх від'єднань.
При проведенні вимірів, обслуговуванні і ремонті, у випадку використання приладу разом з іншою апаратурою або вмикання його до складу установок необхідно для вирівнювання потенціалів корпусів з’єднати між собою сполучені з корпусом клеми всіх приладів “13EMBED Word.Picture.81415 ”.
4 Увімкнення генератора для регулювання і ремонту зі знятими стінками дозволяється тільки особам, які пройшли відповідний інструктаж.
5 При ремонті генератора не допускати зіткнення з токонесучими елементами, тому що в приладі мається змінна напруга 220 В і постійна напруга 24 В.
6 Ремонтувати генератор можуть особи, що мають допуск до роботи з напругою 1000 В.

Д1.6 ПОРЯДОК РОБОТИ

Д1.6.1 Розташування органів керування, настроювання і підключення
Органи керування, контролю і приєднувальні гнізда розташовані на передній панелі і задній стінці генератора. На передній панелі генератора (мал. Д1. 4) розташовані:
1 – “СЕТЬ”. Тумблер і індикаторна лампочка вмикання мережі;
2 – “13EMBED Word.Picture.81415 СИНХР”. Вхідне гніздо для зовнішнього сигналу, що синхронізує генератор;
3 – “ЧАСТОТА Hz”. Плавне перестроювання частоти конденсатором змінної ємності;
4 – “МНОЖИТЕЛЬ”. Перемикач піддіапазонів частот з положеннями 1, 10, 102, 103, 104, 105;
5 – “”. Тумблер перемикання режиму роботи генератора: режим синусоїдального сигналу, режим прямокутного сигналу;
6 – “13EMBED Unknown1415dВ”. Атенюатор з положеннями д
·искретного ослаблення вихідного рівня сигналу 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 дБ.
7 – “13EMBED Word.Picture.81415 ”. Вихідне гніздо синусоїдального і прямокутного сигналів.
8 – ““. Потенціометр плавного регулювання вихідного рівня синусоїдального і прямокутного сигналів.
На задній стінці генератора розташовані:
1 – електричний лічильник машинного часу напрацювання приладу;
2 – коректор постійної складової сигналу на виході генератора;
3 – “1 А, 2 А”. Вставки плавкі.
4 – “115, 220 V”. Тумблер перемикання напруги мережі живлення;
5 – “13EMBED Word.Picture.81415 ” клема захисного заземлення.

Д1.6.2 Підготування до проведення вимірів

1 Встановити органи керування в такі положення:
– ручку регулювання вихідної напруги – у середнє положення;
– “13EMBED Unknown1415dВ” – у положення “0”;
Інші органи керування знаходяться в довільному положенні.
2 Увімкнути тумблер “СЕТЬ”. При цьому повинен засвітитися світловий індикатор мережі, який використовується для підсвічування візира шкали плавної встановлення частоти.
3 До початку роботи необхідно прогріти генератор протягом 15 хвилин або 2 години для одержання характеристик, показаних у п. 2.18.
4 При з'єднанні генератора з іншою апаратурою необхідно врахувати, що гарантоване номінальне значення напруги вихідного сигналу 5 В забезпечується при опорі навантаження 50 Ом. (У комплекті постачання додається опір навантаження 50(0.5 Ом).
При опорі навантаження понад 50 Ом значення напруги на будь-якому положенні ослаблення визначається так:
13EMBED Unknown1415 ,
де 13EMBED Unknown1415 – напруга при ненавантаженому виході;
Rн – опір навантаження, Ом.
При необхідності роботи з навантаженнями, відмінними від 50 Ом, варто забезпечити умови, щоб струм у навантаженні не перевищував 100 мА.

Д1.6.3 Проведення вимірів

1 Генератор забезпечує наступні режими роботи:
– основний – генерування сигналу синусоїдальної форми;
– додатковий – генерування сигналу прямокутної форми.
Генератор допускає також роботу в режимі синхронізації, коли його частота синхронізується зовнішнім сигналом.
2 Для роботи генератора в основному режимі треба встановити тумблер “ ” у положення “13EMBED PBrush1415”.
Частоту вихідного сигналу установлюють перемикачем “МНОЖИТЕЛЬ” і ручкою “ЧАСТОТА Hz”.
Вихідна напруга синусоїдального сигналу установлюється ручкою регулювання вихідної напруги при опорі навантаження 50(0.5 Ом.
При необхідності мати малу вихідну напругу (<1.25 В) ручкою “13EMBED Unknown1415dВ” встановлюють одне із положень “10, 20, 30, 40, 50, 60, 70” у залежності від необхідного рівня вихідного сигналу.
Для одержання малих вихідних напруг з ослабленням більш 70 dВ до гнізда “13EMBED Word.Picture.81415 ” підключите зовнішній атенюатор “40 дБ”.
На ділянці шкали поблизу 50 Гц може виявлятися невелика амплітудна модуляція вихідного сигналу у вигляді биття між частотою, що генерується, і мережею живлення.
3 Для роботи приладу в режимі генерування сигналу прямокутної форми установіть тумблер “” у положення “13EMBED PBrush1415”.
Необхідна вихідна напруга встановлюється ручкою регулювання вихідної напруги по осциллографу або вольтметру, увімкнутому до гнізда “13EMBED Word.Picture.81415 ”, навантаженому на опір навантаження 50 Ом.
4 При роботі генератора в режимі зовнішньої синхронізації подайте на гніздо “13EMBED Word.Picture.81415 СИНХР” напругу в 1 В синусоїдальної форми, при цьому тумблер “” установіть в положення “13EMBED PBrush1415” чи “13EMBED PBrush1415” в залежності від того, якої форми сигнал необхідно мати на виході генератора.
Після закінчення вимірів вимкніть генератор і від’єднайте його від мережі.
Д1.7 ПЕРЕВІРКА ПРИЛАДУ

Д1.7.1 Загальні відомості

Цей розділ складений у відповідності з вимогами ДСТ 8.314 – 78 “Генератори низькочастотні вимірювальні. Методи і засоби перевірки” і встановлює методи і засоби перевірки генератора, що знаходиться в експлуатації, на зберіганні або того, що випускається з ремонту.
Періодичність перевірок один раз у рік.

Д1.7.2 Умови перевірки і підготовка до неї

1 При проведенні операцій перевірки повинні дотримуватися такі умови:
– температура навколишнього середовища 293(5 К (20(5 (С);
– відносна вологість повітря 65(15%;
– атмосферний тиск 100(4 кПа (750(30 мм рт. ст.);
– напруга джерела живлення 220(4.4 В, 50(0.5 Гц, вміст гармонік до 5%.
2 Перед проведенням операцій перевірки необхідно виконати підготовчі роботи, обговорені в розділі “Підготовка до роботи” п.п. 4.1 – 4.4, а також:
– перевірити комплектність приладу;
– з'єднати проводом клему “13EMBED Word.Picture.81415 ” приладу, що перевіряється, із клемою заземлення зразкового приладу і шиною заземлення;
– підключити прилад, що перевіряється, і зразкові прилади до мережі змінного струму 220 В, 50 Гц;
– ввімкнути прилади і дати їм прогрітися протягом часу, зазначеного в технічних умовах на них.

Д1.7.3 Проведення перевірки
Визначення метрологічних параметрів

1 Визначення основної похибки установлення частоти проводять методом безпосереднього виміру електронно-лічильним частотоміром Ч3-54, підключеним до виходу генератора при опорі навантаження 50(0.5 Ом і вихідній напрузі 5 В на рисках 10, 20, 30, 60 і 100 кожного із шести піддіапазонів.
Установлення частоти по шкалі частот і її вимір проводять двічі: при підході по шкалі частот з боку великих і менших значень.
Відносна похибка установки частоти (1 у відсотках визначається по формулі: 13EMBED Unknown1415 ,
де fн – номінальне значення частоти, встановлене по шкалі генератора, Гц;
fвим – виміряна частота, Гц.
Результати перевірки вважаються задовільними, якщо виміряна основна похибка установлення частоти не перевищує:
(13EMBED Unknown1415 % у діапазоні частот від 10 Гц до 1 МГц (I – V піддіапазони);
(3% у діапазоні частот від 1 до 10 МГц (VI піддіапазон).
2 Визначення значення напруги синусоїдального сигналу на гнізді “13EMBED Word.Picture.81415”, а також межі ослаблення вихідної напруги плавним регулятором роблять вольтметром В7-28 на частоті 1000 Гц.
Без підключення навантаження плавним регулятором установлюють напругу не менше 10 В. Потім підключають опір навантаження 50(0.5 Ом і встановлюють напругу не менше 5 В. Плавним регулятором зменшують вихідну напругу до значення менше 1.25 В (-12 дБ). Східчасте регулювання напруги синусоїдального сигналу перевіряють разом з похибкою послаблення атенюатора.
Результати перевірки вважаються задовільними, якщо значення напруги синусоїдального сигналу при опорі навантаження 50(0.5 Ом дорівнює 5 В, без навантаження – 10 В, а плавне регулювання вихідної напруги синусоїдального сигналу здійснюється в межах від 5 до 1.25 В (-12 дБ).
3 Нерівномірність рівня вихідної напруги синусоїдального сигналу при настроюванні частоти визначається на виході генератора що до частоти 1000 Гц вольтметром В3-49 на частотах:
– 20, 40, 100 Гц (I піддіапазон);
– 100, 400, 1000 Гц (II піддіапазон);
– 1, 4, 10 кГц (III піддіапазон);
– 10, 40, 100 кГц (IV піддіапазон);
– 100, 400, 1000 кГц (V піддіапазон);
– 1, 4, 10 МГц (VI піддіапазон).
На частоті 1000 Гц (II піддіапазон) установлюється вихідна напруга 5 В при опорі навантаження 50(0.5 Ом по вольтметру В3-49 і вимірюється напруга в діапазоні від 20 Гц до 10 Мгц на вказаних вище частотах.
У кожному випадку по частотній шкалі приладу встановити послідовно необхідні частоти і виміряти вихідну напругу.
Зміну вихідної напруги у відсотках визначають по формулі:
13EMBED Unknown1415 ,
де 13EMBED Unknown1415 – вихідна напруга на частоті 1000 Гц, В;
13EMBED Unknown1415 – вихідна напруга, що перевіряється на відповідній частоті, В.
Результати перевірки вважаються задовільними, якщо зміна опорного значення напруги генератора при перестроюванні частоти що до рівня на частоті 1000 Гц не перевищує:
(1.5 % від 20 Гц до 100 кГц (I – IV піддіапазони);
(6% від 100 кГц до 10 МГц (V, VI піддіапазони).
4 Визначення коефіцієнта гармонік виконують безпосереднім виміренням приладом С6-11 на частотах 20 і 100 Гц ( I піддіапазон), 100 і 1000 Гц (II піддіапазон), 1, 10 кГц (III піддіапазон), 10, 100 кГц (IV піддіапазон), 200 кГц (V піддіапазон).
Визначення коефіцієнта гармонік на частотах 1,5 і 10 МГц провадиться виміром перших 3-х гармонік за допомогою селективного вольтметра В6-10, при цьому ручку генератора “13EMBED Unknown1415dВ” установити в положення “20”.
Коефіцієнт гармонік КГ у відсотках визначають по формулі:
13EMBED Unknown1415 ,
де U1, U2, U3 – величина першої, другої, третьої гармонік вихідного сигналу, В.
Вимір проводиться при вихідній напрузі 5 В, навантаженні 50(0.5 Ом.
Результати перевірки вважаються задовільними, якщо коефіцієнт гармонік сигналу при номінальній вихідній напрузі на опорі навантаження 50(0.5 Ом не перевищує:
– 0,3 % на частотах від 100 Гц до 100 кГц (II – IV піддіапазони);
– 0,5 % на частотах від 10 Гц до 100 Гц (I піддіапазон) і від 100 до 200 кГц (V піддіапазон);
– 1 % на частотах від 200 кГц до 1 МГц (V піддіапазон);
– 4 % на частотах від 1 МГц до 10 МГц (VI піддіапазон);
5 Визначення розмаху прямокутного сигналу (мал. 7.1) здійснюють вимірюванням за допомогою осцилографа С1-65А на гнізді “13EMBED Word.Picture.81415” генератора в положенні “13EMBED Word.Picture.81415 ” тумблера переключення форми сигналу на частоті 1000 Гц.
Ручку регулювання вихідної напруги повертають до краю праворуч, вимірюють амплітуду вихідної напруги при опорі навантаження 50(0.5 Ом і без нього.
Шпаруватість прямокутного сигналу перевіряється частотоміром Ч3-54 із блоком вимірювача інтервалів часу на частотах 1 і 100 кГц, осцилографом С1-65А на частоті 1 МГц при розмаху вихідної напруги 10 В.
Шпаруватість визначається по формулі:
13EMBED Unknown1415 ,
де (2 – обмірювана тривалість позитивного імпульсу;
(1 – обмірювана тривалість негативного імпульсу.


13EMBED Word.Picture.81415

Малюнок Д1.4 - Сигнал прямокутної форми:
R
– розмах напруги прямокутного сигналу;


– тривалість фронту прямокутного сигналу;


– тривалість зрізу прямокутного сигналу


Тривалість фронту і зрізу визначають на частоті 1000 Гц за допомогою осцилографа C1-65А. На частоті 1000 Гц установлюють розмах вихідної напруги 10 В и вимірюють тривалість фронту (ф і зрізу прямокутного сигналу (З, тобто перепади між 0.1 і 0.9 встановленого значення.
Примітка. Нерівномірність вершини і викиди прямокутного сигналу не виміряються, тому що величини їх не обмовлюються.
Результати перевірки вважаються задовільними, якщо розмах прямокутного сигналу не менше 10 В на навантаженні 50(0.5 Ом і не менше 20 В без навантаження; шпаруватість сигналу складає 2(0.05 на частотах до 100 кГц і 2(0.2 - на частотах до 1 МГц, тривалість фронту і зрізу прямокутного сигналу при опорі навантаження 50(0.5 Ом не перевищує 50 нс.

Д1.7.4 Оформлення результатів перевірки

Результати перевірки оформляють шляхом запису або оцінки результатів перевірки в порядку, установленому метрологічною службою, що здійснює перевірку. Прилади, що не пройшли перевірку (тобто мають негативні результати перевірки), забороняються для випуску, в обіг і застосування.


13PAGE 15


13PAGE 141261513EMBED Unknown1415

Малюнок Д1.2 – Електрична структурна схема задавального генератора.
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native 
·
·
·
·
·я
·Н
·
·
·
·!Ђ
·
·
·
·
·
·3
·
·
·
·Ї
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Arial CyrArial CyrArial Cyrтоміром Ч3-54, підключенидо виходу генератора при опорі навантаження 50(0.5 Ом і вихідно напругою 5 В на ризиках 10, 20шкалі частот і її виміру оводять двічі: при підході по шкалі частот з боку великих і мених значень.
Відносна погрішністСИНХР 15Times New RomanTIMES NEW ROMAN CYRTimes New RomanSerg K
Solaris

Приложенные файлы

  • doc 414760
    Размер файла: 707 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий