Бриф для логотипа и фирменного стиля


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.BROKEN LINE
!"-#
Бȃф - ܈речень вഇȍсов, ܍могሓщ̕ ܍нять, что нужно Вሐ ഗ д̜ሕнеȒ. Д̜ሕнер на
܈рвом этሇе ܂ഈкта не имеет н̠ሠക инфംмሡ̃ о Вሢем ܂ед܂̖т̃ ̣и ܂одукте.
Бȃф ܍зволяет сэкഊомить вȈмя, четко ܍нять кሠ клиенту, тሠ и д̜ሕнеру цели
܂ഈктህ̜̅бежሗьԍш̤ഠ.
Если кሠ̈أибо ̜ вഇȍсов анкеты ܍кሙутся вሐ сложным̏ ܍жሣуйстሏ обȒт̗есь
к менеджеру за Ȓзъяснен̖м̝ Пȍсьба зሇолнять данный бȃф мሠс̐ሣьно ܍лно и
четкഝ
Под܃сሊный бȃф является ключевым шሑом к началу Ȓбഗ и ̜менению не ܍длеж̗. В
случае, если кл̈нт внഎ̗ ̜менен̖ в те‘щ̕ бȃф во вȈмя ̣и ܍ ഠഊчሊ̃ Ȓбഗ, ഊ
ሊнулируется и сഎтሌляется нഌыᔏ ̅это Ȓсцен̌ለтся кሠ нഌሖ Ȓбഗа ̅ഇлачивለтся
с഍тветственнഝ
ĂиЅ-пࠉпньвчԍпчнвࠎф в-ип༈
Бȃф ؇ечньвоฏм਄
ᄒณщйя
ထထࠒиԈсфвጂипоᐕвиࠂԖԗࠎЅюу-иж
Впнଌчԍпчнвࠆ ଎пчннࠁ-ԄсԄпиночԗࠊᐊࠃԄдԍԗࠋпІн༈оࠃ ଈонጌзе
-п-ࠅч ࠖуጌиࠉпснрпч ࠍࠔԛ инсв
.риԄнйࠊࠂଞрᐈчпэопчнй
.риԄнйࠆ ଎пчннࠁкипсДࠂипчԍᐌчнйࠊࠄпэонинйзࠃфпጊцннࠓвйивᐢч рин,
⌔ԛпчࠁврᐊࠌриш༈
ထ␑ࠣуишࠖЌчጇࠁ рчԍчпйࠊጌйࠁଊррнй༈сЅюу-ип༙
ထ┑ࠦчн-пᐢч вࠃԄдԍ вࠎЌጔ ъвчнвࠁ☨(༈сЅюу-ипжࠩ )вьуࠊଌччԈоп1ࠎЅюу-ие
ąич рнивᐢчԈ-ԉ-уЊфу:хн⸏ࠟпf )виࠆуснишࠎ иЌянивᐢж
tрчԍч вࠅищн)нвࠅиࠅрчԍчД⸈-ԉ-уфвчиԍг
ထ】ࠥࠅрчԍчДвࠡвчч ринࠎф юу-ипࠁЇцнԉпᐢчДвࠊZнᐊࠠଅцнԉпᐢчДв༙
ᜒธжВปйзйя
␑ထ࠲п-нвࠎ ифвᘊивᐊࠖуюуиࠎ ᐢэԍпишрйࠍп1ньࠎф юу-и ьࠪпхвࠍрвд жࠚпࠆԛ ࠅче
Їрр)нипчж
tсн1нивࠊfࠎԈрᐌюу:хньࠎпЇଌифпଈнᐊࠍࠂоԖ ጉԗ࠳ԄଌR
ጌଅдфпPнйRࠎ ᐜࠍԟЇриᰈрвଌтч вࠎ ᐅъвчнвзࠍвЅнрсԍвጇчнвᰈ
чпцнԉпᐢч ришᰈсЅ)вв
рԡнԛЇPнйRࠂԡнпᐢчДтࠂипиурᰈԖЇэԍпчнвзࠄ ገэпчйинтᰈвъвଌрй)чДтࠓ f ю
сԍвጌчнвRепоиԄнивиДе-ᐊвчипзеривсвчше ровጅଔвчч рине есЅюу-ивзеривсвчш
эпнчивЌрԍпчч ринеоесЅюу-ивзеривсвчшесЊовЧвчч ринеጇчч ьуесЅюу-иуз
нчивчрноч ришࠎ иЌяᐌчнйᰈривЌ инсДࠍ рсфнйинйZсфвጄпрруጆн
ԖЇэࠧнэчнࠊࠎрнf ᐅдн)вр-нтࠎԄиЌи
рԅич 1вчнвࠋ инопцнтRࠄпцнԉпᐢчДвZкଅцн чпᐢчДве
ᴒธжВณḜйя
┑ထ࠵ᐕࠪвдԈоп1ࠎЅюу-иࠉуъвчࠎ ифвᘊивᐬж࠲п-нвࠎЅяᐌଞࠎ иЌᘊивᐕࠅчࠄв1пвиᰈое
)2ьࠅяᐌд)пвиࠌдԈънэчшж
┑␑࠲ԛጇࠊࠆп-ࠎ ифвᘊивᐢࠖуጌиࠎ ᐢэԍпишрйࠍп1нଈсЅюу-и ଈ)пхвࠍрвдԙ
┑┑࠷оᐕвирйࠔнࠍп1ࠎЅюу-иࠎЊоД)чДଈጔйࠎ ифвᘊивщ
йжĂࠍДᘅЅଈ иовип,
(Ѕюу-иࠊччԍпцнԉчДтࠊࠎ иЌянивᐕࠉвԖf ጊଅࠎЊу)нишࠆࠌдԈс ифвяᐌчн:г
(Ѕюу-иࠎЊоД)вчᰈч ࠅяᐇጇви࠘щу)1вчнйଊࠅич рнивᐢч ࠆԉ-уЊфу:хн⸑е
ы-пънивࠠин࠘щу)1вчнйR
(Ѕюу-иࠉвࠅиᐊ)пвирйࠅиࠆԉ-уфвчиԍᰈԉࠃп-ԗࠧвг
㔄уд вR
ἒปкᬖ
】ထ࠲п-ԗࠎ -ус- тࠕоᐕвирйࠍп1ࠎЅюу-иࠓᐕࠎ иЌянивᐕRࠎЅриԗࠊᐊࠂᐅъчԗж
(Ԇпънивࠡвс )-уࠓвтрионтࠎ иЌᘊивᐕࠅиࠧвщпчнйࠆуснишࠎЅюу-иࠓпччԗࠆпивдԄннࠓԈ
чвс рЌጂиовччԈс -ус-нࠎЅюу-ипг
】␑࠸ࠆп-ԗࠂниупцннᰈсЊࠆп-н⸈урщԍнй⸈)пхвࠍрвд ࠎ иЌянивᐢࠖуювиࠎԆуспишࠍп1е
сЅюу-иж
】┑࠹вчԍпйࠊࠂипиурчпй࠮пфп-ивЊрин-нࠍп1вд ࠎф юу-ипг
】】ࠩ )вьуࠎ ифвᘊивᐢࠟпf )виࠎᐇинишࠃп-у:ࠡвчуࠟпࠎЅюу-ие
нࠆп-нвࠇиЊяуиДࠎЅюу-ип࠘явጕиࠌд ࠍࠓпчч ଈрипиурвࠍп1вдԈсЅюу-ипж
ℒยปḁя
㨑ထ࠯сн1ниве
ижf
ࠍп1нfࠅрчԍчД⸈-ԉ-уфвчиԍࠎԈрщвюу:хнଈспфпଌиЇ଴
чпэопчнв
рпти
рнᐢчДвࠂиԄԉДࠆԉ-уЌчипࠅич рнивᐢч ࠍп1вд ࠎЅюу-ипZᘄвчጇ
рщ
ᘞвࠂиԄ чДࠆԉ-уЌчипࠅич рнивᐢч ࠍп1вдԈсЅюу-ипZᘄвчюп
сԟнцнԉнЅопчнвࠊࠦП(ࠆԉ-уЌчип
цвчч ринࠎЅюу-ипZᘄвчጇࠆԉ-уфвчип
-п-ࠓ щдԈ-ԉ-уфвчиࠉпf ጊирйࠉпࠄДч-в
ጅᐕࠍ࠻ࠎ иЌяᐌчнйࠎЅюу-ипࠆԉ-уфвчипࠅич рнивᐢчԈорвдԈԖ㰌ଇࠄДч-п
⌒ผуḖ
㴑ထ࠾пр1ипяࠊчивфвр
ԍRࠁрࠍДᘅЅଈ иовип,
WвъюучпЅጉДт
oвювЇᐢчДт
rвднԉпᐢчДт
WвричДт
␒ณщйพЕ☖
䄑ထࠒиԈвхвࠉпࠍп1ࠍэдᐕюࠉпଈопъч ࠟчпишࠅࠎф юу-ивZᘄвчювᰈ)иԖДࠉп1пࠄпя ипࠖДᐇе
кPPв-иночввж
упъȍеП,м਄
⤒ณщй)1ณщйя
䈑ထ࠵ᐕࠪвдԈопଈчуъвчࠔԛ инсࠊZнᐊ࠳нфଌччДтࠂинᐢж࠲п-нвࠟпጇ)нࠓ ᐧчпࠄв1нише
Їэфпᘅи-пж
䈑␑ࠨ )-нࠆԉип-ипࠊࠉ рнивᐊгࡃጌࠍп1ࠔԛ инсZPнфଌччДтࠂинᐢࠖуювиࠪпхвࠍрвд ࠍнጌише
с ифвᘊивᐢж
䈑┑࠲п-нвࠅхухвчнй࠘ࠎ иЌᘊивᐕࠓ ᐧчԈоДэопишࠍнэупᐢч вࠅPԄଔвчнвж࠲п-ԗࠅᘄпэࠊе
fпфп-ивфࠖЌчጇࠓ ᐧвчࠖДишࠂPԄଊЅопчж
䈑】ࠩԈ-п-нଈ-ЊивЊйьࠖуጌиࠅцвчнопишрйࠠPPв-иноч ришࠄпэЇя и-нж
ⰒอйfБкฯยйуḮpкZtД
䐑ထ࠷эД-ԍДвࠍвЂннࠁ-нфнᐔнцпзࠔпинчнцпࠊࠃᄓᄏе
䐑␑ࠚпэопчнвࠁጔйࠆпъጅтࠕэД-ԍԗࠍвЂнн,
䐑┑࠲п-нвࠍнэупᐢчДвࠅᘄпэДࠅифпъп:иࠂуишࠍп1вд ࠖЌчጇж
䐑】࠲п-нвࠅᘄпэДࠊࠄв1вчнйᰈчпࠍп1ࠍэдᐕጜࠉвጅсуринଞࠓᐕࠊрс ᐢэԍпчнйࠊࠎ )вьуж
䐑㨑࠲п-ԗ࠮пЇ-ивфࠔԛ инспࠊࠂинᐕзࠉпࠍп1ࠍэдᐕጜࠎфвጎ )инивᐌчࠓᐕࠂԟጇчнйࠧвщпвଅд
ԖЇэпࠖЌчюпࠁрጌЧпччДтᰈк-рсЌррночДтзࠄ ьпчин)чДтᰈьуър-ԗзࠍ ᐌоԗࠊࠃᄓᄏж
䐑㴑࠲п-ԗࠨ.(ࠔԛ инспзࠉпࠍп1ࠍэдᐕጜࠎЌጎ )инивᐌчࠓᐕࠂԟጇчнйࠧвᐇвଅд ࠅᘄпэпе
ᘄвчюпже
(нужнഈԍтметьте)
I ଖнчнЅопччДтRࠟчп-ࡅ
чп)вфипчнвࠉпэопчнй
.чивдЊЅопччДтRࠟчп-
о-ᐬ)вчࠍࠉп)вфипчнв
чпэопчнй
䘄нPиԍԗ
I ଎ энцн ччՇ
1ЊPиԍԗ
(вЂԉпъ
П ᐢ-Ԉэчп-
«вЖ
Зଖᐌଇ
㠌чэвᐢ
“ндпиуЇ
tЉпଌчи
ᄈIп-нвࠡовипࠁнࠊ⸈- ᐊ)вриоԏᰈчпࠍп1ࠍэдᐕጜࠎЌጎ )инивᐢчДࠓᐕࠂԟጇчнйࠧвᐇвଅд е
ԖЇэпࠖЌчюпж
䐑䈑ࠩ ъвᐇчнйࠁсфвጎ )ивчнй༈сԈнрс ᐢэԍпчн:ࠫЊPиԍࠁ1фнPиࠂࠟпрв)-пଊࠊᐊࠖвэࠉн⸜е
сЅснрч вࠊᐊࠂиЅ)ч вࠉпснрпчнвᰈଅъчԈу-пэпишࠆԉ-ЌичДвࠄв- ଌчጇцннࠎ ࠎ ጖Ԅуе
1ЊPип༑࠯ᘅрчԍпишг
䐑䐑ࠩЊовюнивࠎЊଌОࠔԛ инсДࠊࠂинᐊࠓфуднfࠖЌчጅоᰈ- иԄДвࠍДࠂ)нипвив࠘юп)чДଊࠂе
и )-нࠟЌчнйࠂԟюпчнйࠧвᐇвଅд ࠅᘄпэпࠖЌчጇࠊࠅя㰕рчнивࠎ )вьуж
䐑၊ᄈ(ЊовюнивࠎЊଌОࠔԛ инсДࠊࠂинᐊࠓфуднfࠖЌчጅоᰈ- иԄДвࠍДࠂ)нипвиве
Ввуጇ)чДଊࠂࠃ )-нࠟфвчнйࠂԟጇчнйࠧвщпвଅдԈԖЇэпࠖЌчጇࠊࠅя㰕рчнивࠎ )вьуж
䐑мထ࠸ࠎЅнэо ጂиовࠍп1࠳нфଌччДтࠂинᐢࠓ щъвчࠖДишࠠ-ԉ ଊ)чДьࠊᐊࠓԎуринଅе
нрс ᐢэԍпчнвࠉврипчጇфичД⸈ጊэптчвфр-нfࠄв1вчнтRࠉвԖД)чпйࠖуьпдпзࠃнрчвчнвзࠍДИя-пз
-ԉдЌоࠊࠎЅ)ввж
Iп-нвࠉ рнивᐊ࠳нфଌччԛ ࠂинᐕࠉвԖf ጊଅࠄпэфпᘅипишж
㠊эничпйࠆпфи )-пе
⤎Ԍыбംомԍтветሪ
ࠈࠈࠈ-ԄсԄпиночпйе
ࠈࠈࠈсвЂԉпᐢчпйе
Kᐇч-
oп-р3яᐇч-
Iԉовфи
воЅࠁEN,
L〈ģ』
L㨈ģ㨏
(пс-п
tяᐅъ-пࡏEZEКE
䘇яᐅчࠎԟጄпонивᐢчДтࠅи-Ои-н
䘇яᐅче
Њдᐇ1вчнй
Пнсԍпйࠔнриԍ-пZPᐇвф
Пнсԍԗࠖу-щви
䬌тጧ
(Ѕсур-е
Kᐅ-ч и
IпᐌчጇТе
rу)-пZ-пЇчюп1
Впри ᐢчДт࠳ᐇде
(всвᐢчнцп
儇ъндпᐆп
㈄уъ-пZрип-пч
㔄уд вࠁу-пънивࡒࠪиԏ
䐑ဥᄈаиԈвх2ᰈ)иԈуи )чниࠟпюп)уࠎԈЇэЇя и-в࠳нфଌччԛԈринᐕᰈчпьࠉвԖf ጊଅࠟчпишж
кIPпепR-ир؇ьевоฏм਄с
၊ᄈ.чPԄьпцнйࠅࠆ ଎пчнн
၊ᄐࠚпэопчнвࠊࠇጄврࠆ ଎пчнн
၊ᄤᄈIԉип-ич вࠔнц
o.t
㔅ᐧч риш
ࠈࡀпᘅ)нтࠃвщвPԉ
WԖнᐢчДтࠃвщвPԉ
ࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈࠈ%3mail
၊ᄥᄈ㔇ипࠟпс ᐉвчнйࠖЊPп
⬝Вся ̊фംмሡ̖ для ȒзȒбഗ  ܂едഎтሌляется в электȍнном в̛е, любым удобным
для вሎ с܍собом: ܍сȈдством фሕлообменных сеȌ̎ഌ, ftp и электȍннക ܍чты.
ВԒрх̌ርԱ㈳ԃл̅RARᴅ
㘝 Текстഌሖ ̊фംмሡ̖ ⤌ключሖ содержሊ̈, кол̉ество Ȓзделഌ и ܍дȒзделഌ) должна
быть ܂едഎтሌлена в фംмሗе
Office
W㽀d
, фഗ഑Ȓф̃ и гȒф̉ес е мሗеȃሣы, а
тሠже л഑ഗ̇, ф̂менные шȃфты, бȈндؤук и мሗеȃሣы ܍ ഇ̎ан̓ ф̂менного
ст̣я должны иметь назвሊ̖, в с഍тветств̃ с Ȓс܍ложен̈м и ܂̐енен̈м.
НሇȃмеȏՃФഊԫᴅВ̜̗кምՅ̡евሖԎтംഊቆ.
䜝 За дഎтഌеȊഎть и гȒмഗнഎть нሇ̎ሊ̖ (ംф഑Ȓф̓ и ܘнктуሡ̓)
܂едഎтሌленнക зሠሜч̠ом ̊фംмሡ̃, а тሠже за ሌтംство фഗ഑Ȓф̕ и
̣люстȒ℃й д̜ሕн؎туд̖ “
BRO䭌N
L㉍E
”е
ответственнഎть не несет.
ПȈдഎтሌленные матеȃሣы не ܂ഌеряются и ̎܍льзуются с഑лሎно ܂ямым укሜሊ̖м
техн̉еск഑അзадሊ̖ԇഅнሇолнениюԛ̜ሕнؐሠетሬՃтекстԃздሊ̖䘝
伝 Кл̈нту ܂едഎтሌляется чеȊഌക вሂ̒нт, кഗംый в дሣьнеᔢем дംሤሗывለтся.
Дሣее ̛ет этሇ ܂ሌок и ̜менен̕ ⤗ᴈ. внഎятся ̎܂ሌлен̖ ܍ тексту, внഎятся
незнач̗ельные ̜менен̖ в ком܍нഌ‘ и колം̎т̠у⨝ Пഎле ഠഊчሗельных ̜менен̕ в
мሠетԠл̈нтԍбязሊԇȍвеȃтьԈгഅсодержимഈԊህ܂ሌ̣ьнഎтьԃԇ̎ьменнഅутверд̗ь.
儝 Начало Ȓбഗ нач̊ለтся ܂и услഌ̃ 兒% ܂едഇлሗы. В случае, если зሠሜч̠ не
утверждለт ни один ̜ вሂ̒нтഌ, то ܂едഇлата не возвȒщለтся, а ഡен̌ается кሠ
ഇлሗህзህд̜ሕнеȎ еԘслуг̝

Приложенные файлы

  • pdf 8462204
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий