МВ-ДП-ЕКО-маг-2013


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
31 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім ені ЮРІЯ КОНДРАТЮКА КАФЕДРА ЕКОЛОГІЇ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ З І СПЕЦІАЛЬНОСТІ 8.04010601 «Е кологія та о хорона навколишнього середовища», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» освітньо - кваліфікаційного рівня «магістр» ПОЛТАВА – 201 3 2 Методичні вказівки з організації та виконання кваліфікаційної (ди п ло мної) роботи з і спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» освітньо - кваліфікаційного рівня «магістр» – Полтава: Полт Н ТУ, 201 3 . – 3 7 с. Відповід альний за випуск: завідувач кафедри екології, к.т.н., професор Ю.С. Голік Автори: Голік Юрій Степанович к.т.н., професор Ілляш Оксана Е дуардівна к.т.н., доцент Степова Олена Валеріївна к.т.н., доцент Рома Валерій Вікторов ич ст. викладач Рецензент: Бондар Віктор Олександрович – д. т .н., професор кафедри екології Полтавського н аціонального технічного університету імені Юрія Кондратюка . За тверджено науково - методичною радою університету Протокол № 8 від 24 квітня 201 3 р . В авторській редакції 3 ЗМІСТ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ………………………………………… 4 2 МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВ ОГО ДОСЛІДЖЕН НЯ …………………………………………………… . 5 2.1 Н аукове дослідження, його сутність та особливості …………….. 5 2.2 Методи і принципи наукового дослідження ……………………… 6 2.3 Методологічний базис досліджень та основні його етапи ……….. 7 2.4 Застосування системного підходу в наукових дослідженнях ……. 10 3 СТ РУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ) …………………………………………….. 12 3.1 Мета і завдання кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи ……………………………………………………………….. 12 3.2 Тематика кваліфікаційної, дипломної (магістерської) робіт ……. 12 3.3 Етапи виконання магістерської роботи …………………………… 13 4 ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ . …. 14 4.1 Основні положення 14 4.2 Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки ………. 17 4.3 Правила оформлення графічної частини …………………………. 20 5 ПОРЯДО К ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ …………………………………… ……………………. …… 21 6 ВИМОГИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ ……………. 22 7 АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА СПРЯМУВА ННЯ ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА …………………………………………………………. 23 7. 1 Магістерська програма спеціальності «Екологі я та охорона навколишнього середовища …… ……………………….. ……….. 23 7. 2 Магістерська програма спеціальності «Прикладна екологія та збалан соване природокористування (за галузями)» ……………. 27 8 ВИРОБНИЧО - ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ОКР «МАГІСТР» …………………………………………………………. 32 ЛІТЕРАТУР А ………………………………………………… …….. 3 3 ДОДАТКИ ………………… . ……………………………………….. 34 4 1. З АГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Підготовка магістрів у Вищих навчальних закладах України здійсн ю ється у відповідності до вимог і умов Болонського процесу, міжнародних і українських освітніх стандартів, Закону України «Про вищу освіту», постановах ВРУ «О с новні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, викори с тання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» (№ 188/98 - ВР (188/98 - вр), «Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання в и мо г екологічного законодавства в Україні, напр я мів реалізації та вдосконалення екологічної політики» від 07.12.2000р. №2130 - 111 (2130 - 14), Концепції екол о гічної освіти України (№13/6 - 19 від 20.12.2001р.), положеннях «Про організ а цію навчального процесу у вищ их навчальних закладах» (наказ МОУ № 161 від 02.06.1993р.), «Про освітньо - кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» (постан о ва КМУ від 20.01.1998р. № 65), наказу МОН України № 774 від 30.12.2004р. «Про впровадження кредитно - модульн о ї системи організації нав чального пр о цесу» та з метою адаптації національних магістерських програм до європейс ь ких вимог. Одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки магістрів є залучення студентів до науково - дослідної роботи. Форми цієї роботи рі з номанітні і врахо вують ступінь підготовки студентів, їх індивідуальні наукові інтереси і захоплення. Кваліфікаційна дипломна (магістерська) робота є підс у мковим етапом навчання студентів в університеті, підсумком всієї навчальної і науково - дослідної роботи студента. Вона с кладає важливу ча с тину навчального процесу, від якості і рівня якого багато в чому залежить підготовка висококв а ліфікованих спеціалістів, які володіють навичками самостійної дослідницької роботи в обр а ній галузі знань. Метою підготовки магістрів зі спеціал ьності «Екологія та охорона навк о лишнього середовища» та «Прикладна екологія та збалансоване природокористування (за галузями)» є організація навчально - виховного процесу з урахува н ням сучасних можливостей інформаційних технологій навчання українських та за рубіжних університетів, який орієнтований на формування знань, вмінь, н а вичок магістрів - екологів, які дають можливість професійної мобільності та ад а птації до вимог ринкової економіки з раціональним природокористуванням, п о стійного оновлення наукових еколо гічних знань про навколишнє середовище і суспільство для сприяння екобезпечному соціо е кономічному розвитку держави при розробці і впровадженні екологічних інновацій вик о ристання сучасних екобіотехнологій, розробки і застосування систем екологі ч ного управлі ння організації екологічної безпеки виробництва продукції. 5 2. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 2 .1 Наукове дослідження, його су т ність та особливості Наукове дослідження представляє собою найбільш розвинену форму рац і ональної діяльності, я ка може здійснюватися не лише за фіксованими правил а ми. Повсякденне пізнання має випадковий, неорганізований характер, в якому переважають випадкові, непов'язані один з одним факти тощо. Наукове пізна н ня відрізняється від звичайного, або повсякденного, сам е своєю системністю та послідовністю як у процесі пошуку н о вих знань, так і в процесі упорядкування 1 наявного і знайденого знання, і б удь яке наукове дослідження носить суто і н дивідуальний характер, але існують деякі загальні методологічні підходи до й о го пров е дення. Методологія - це стратегія наукового пізнання, визначення об'єкту та предмету дослідження, його мети та з а дач, визначення методів дослідження. Сутність методологічного апарату дослідження визначається сучасним р о зумінням методології як вчення п ро структуру, логіку, організацію, методи, з а соби та форми наукового п і знання. Методологічний апарат включає в себе: • принципи орган і зації та проведення дослідження; • способи визначе н ня його стратегії; • тактичні засоби методологічного аналізу (методи науков ого дослідже н ня); • по няттєво - категоріальну основу наукового дослідження (визначення пр о блеми, об'єкту, предмету, гіпот е зи, мети, задач тощо); • вимоги до результатів дослідження (актуальність, наукова новизна, те о ретичне та пра к тичне значення тощо). Наукове п ізнання завжди починається і супроводжується вирішенням пр о блем. Виділяють теоретичні, емпіричні, загальні та часткові, фундаме н тальні та прикладні проблеми. Наявність проблеми вказує на утруднення, які з'явились на початку проц е су дослідження, надаючи йом у пошуковий характер. Виникнення проблеми п о в'язане з нестачею даних, або недостатністю методів та засобів попереднього дослідження. Формою попереднього, проблемного пояснення, завдяки якому відбувається п о шук, відбір та оцінка нових фактів, є гіпотеза. Пі д гіпотезою розуміють будь - яке передбачення, припущення або зд о гадка істинність якої є поки що невідомою і яка служить основою для попереднього пояснення та передбачення нових явищ, фактів. Гіпотеза є засобом реалізації мети наукового пізна н ня. Характерні відмінні показники загальнона у кового дослідження в тому, що це обов'язково цілеспрямований процес на досягнення свідомо поставленої м е ти, вирішення чітко сформульованої задачі; процес, направлений на пошук нового, на творчість, на відкриття невідомого, на висунення та обґрунтування оригінальних ідей, на нові аспекти вже досліджених раніше явищ та процесів; воно характеризується системністю, комплексністю, н о визною. 6 Об'єктом науково - теоретичного дослідження може бути не тільки окреме явище, процес, конкретна ситуація, а й взаємопов'язаний комплекс явищ та с и туацій, їх сукупність тощо. Мета та завдання дослідження полягають у тому, щоб знайти загальне в ряді поодиноких явищ, дослідити їхні закономірності, згідно яких вони в и никають, функціонують, розв и ваються, дослідити їхню глибинну сутність. 2.2 Методи і при н ципи наукового дослідження Головними засобами науково - теоретичних досліджень виступають на у кові методи, сукупність наукових понять тощо, які утворюють «єдину си с тему. Вибір методів дослідження має дуже, важливе значення, визначаючи зна ч ний майбутній успіх досл ідження. Існує велика кількість наукових методів: т е оретичних, експериментальних, загальнонаукових та методів окремих галузей наук. Методи наукової діяльності мають загальну онтологічну та гносеолог і чну основу, утворюючи деяку цілісність. Саме їхня єдність характеризує специфі ч ність і цілісність пізнавальної діяльності в науці. Для здійснення ефективного дослідження в якій - небудь галузі наукового пізнання застосовують (використ о вують) одночасно взаємо пов'язаний набір різноманітних методів. Звичайно, кожному самостійному науковому дослідженню прит а манне своє різноманіття методів. При цьому під поняттям "науковий метод" розуміють загальноприйн я те уявлення про метод як систему правил, норм, які застосовую ть в дослідженні для вирішення поставлених задач та проблеми в цілому. Метод являє собою є д ність загального, загальнонаукового та індивідуального і має дві сторони: і с тинність та конструктивність. Все різноманіття методів можна умовно под і лити на 4 рівні:  емпіричний – спостереження, порівняння, вимірювання, співбесіда, тест у вання, опитування тощо;  експериментально - теоретичний – експеримент, аналіз, синтез, індукція, дедукція, моделювання, історичний, гіпотет и чний, логічний і т.п.;  теоретичний – абстрагуванн я, формалізація, аналіз, синтез, індукція, д е дукція, аксіом а тика, узагальнення і т.п.;  метатеоретичний – діалектичний, метод системного аналізу. Існує багато видів класифікації методів, але умовно їх можна р о зділити на чотири великі групи: організаційні, е мпіричні, методи обробки даних, інтерпр е таційні. До емпіричних методів відносяться всі способи одержання нових на у кових фактів. Це обсерваційні (спостереження, самоспостереження), діагн о стичні, праксиметричні та інші. Експериментальні методи використовують ся тоді, коли стоїть задача вия в лення зв'язків та залежностей між явищами та процесами, що вивчают ь ся. Методи обробки даних представлені кількісними методами та методами якісного аналізу емпіри ч них результатів. Кількісні методи використовуються тоді, коли треба виразити числові х а рактеристики різних сторін явищ або зв'язки між ними; До них відносяться: 7 шка лування, кореляційний аналіз, факторний ан а ліз, регресивний аналіз та інші методи. Методи якісної обробки емпіричних даних застосовують тоді к оли треба пр овести класифікацію, диференціацію, категоризацію на основі заданих кр и теріїв. Інтерпретаційні методи тісно пов'язані з організаційними, бо вони з а дають спосіб уз а гальнення та пояснення виявлених фактів та їх зв'язків. Системно - структурний метод дослідженн я, як загальнонауковий, вкл ю чає в себе: розгляд б удь - яких об'єктів з точки зору складних утворень, які мають певну структуру і являються компонентами більш загальних систем; пізнання особливостей структури об'єкта; виявлення законів структурних відношень і зовнішніх зв'язків, формулювання цих законів не тільки в якісному, але й у к і лькісному вигляді, представлення їх у формі системи упра в ління; знаходження системоутворюючих чинників, об'єктивних зак о нів, які зумовлюють перехід від якостей елементів до якісн о нових особливостей цілісної системи. Про систе м ність процесів і явищ можна говорити лише за умови єдності їх внутрішніх та зовнішніх зв'язків. Система не являється із о льованою, вона взаємодіє з іншими і за певних умов вони утворюють нові, більш складні с и с теми. Системний аналіз має загальний, міждисциплінарний характер і може ві д носитись до утворення, розвитку, функціонування, синтезу будь - яких систем. Він складається з наступних етапів:  постановка задач, визначення об'єкта, мети дослідження, критеріїв дл я вивчення і управління об'є к том;  аналіз об'єктів та процесів, які мають відношення до по с тавленої мети;  створення математичної моделі досл і джуваної системи;  аналіз одержаної математичної моделі, формулювання висновків. ; Мет о ди дослідження можуть бути різ ними, в залежності від видів досл і джень:  пілотне дослідження - це попереднє дослідження, яке передує гол о вному і організується з метою перевірки якості його підготовки. При цьому уточнюються гіпотеза, задачі, іноді формулюються нові гіпот е зи;  польові дослі дження - дослідження в природних умовах, умовах п о всякденного життя, опит у вання тощо;  експериментальні дослідження бувають природно - наукові, лаборат о рні, експериментальні. Експеримент, має етапи: констатуючий, тво р чий, корегувальний, контрол ь ний;  експериме нт - це спеціально поставлений дослід у пе в них умовах, які створюють оптимальні умови для об'єкту дослідження, відпов і дно до задуму експерименту. Наприклад, педагогічний експеримент являєт ь ся моделлю найбільш довершеного педагогічного процесу, в якому дося гається максимальна ефективність. Звідси витікає друга специф і чна особливість цього експерименту - створення 8 експериментальної моделі, яка в процесі апробації має дати оптимальний результат. А вже наступний етап - це повторення е к сперименту в різних умовах ; апробації результатів в масовій практиці навчання та виховання;  прогностичні методи в наукових дослідженнях представляють с о бою систему регулярних принципів, правил, вимог які направляють п і знавальну діяльність суб'єкта на шлях до встановлення об'єктивно ї істини. Вони являються евристи ч ними;  інтуїтивні методи пов'язані з застосуванням відповідного математ и чного апарату (кореляційний, регресивний аналізи, метод групового врахування аргументів, факторний аналіз, спектральний аналіз, мат е матичні методи, варі аційні обчислення т о що);  метод експертних оцінок дозволяє одержувати прогностичну інфо р мацію на основі виявлення і спеціалізованої обробки думок спеціалі с тів, які входять в репрезентативну групу експертів. Можуть бути ре а лізовані у вигляді різних форм: усн ого і письмового опитування (а н кетування, інтерв'ю), письмових висновків спеціал і стів тощо;  метод екстраполяції - це спосіб розповсюдження якихось закономі р ностей або тенденцій, які спостерігаються в пе в ному часовому вимірі (базовий) на інший часовий вимір (прогнозний).  метод моделювання - це спосіб, при якому вивчаються не самі проц е си та об'єкти, а їх моделі, а результати досліджень переносяться з м о делі на об'єкт. Для побудови моделі від дослідника вимагається гл и боке й усестороннє проникнення в су т ніст ь явищ, які прогнозуються, а також певний рівень математичних знань. Основні принципи мод е лювання; наочність , об'єктивність, визнач е ність. Процедура побудови моделі включає такі етапи:  створення моделі;  висновки теоретичних співвідношень та аналітичних уя влень і залежно с тей;  оцінка параметрів моделей;  одержання числових передбачень;  уточнення самої мод е лі . 9 2.3 Методологічний базис досліджень та основні його етапи Етапи дослідження - це реалізація певного задуму на основі поєднання всіх структурних елементів методики дослідження, яка визначає порядок проведе н ня дослідження, основні його етапи. Дослідження, як правило, включає такі о с новні етапи:  вибір проблеми та теми дослідження;  визначення об'єкта, предмета, мети і по с тановки задач;  розробку гіпот ези дослідження;  вибір методів, розробку методики до с лідження;  перевірку гіпотези;  безпосереднє до с лідження;  формулювання попередніх висновк ів, їх апробацію та ут о чнення;  обґрунтування заключних висновків та формулювання практичних рек о мендацій;  перевірка та втілення одержаних результатів у практи ч ну діяльність;  оформлення вик о наної роботи. Вибір області сфери дослідження найбільш відповідальний момент досл і дження, залежить від ряду чинників, зокрема досвіду дослідника, акт у альності, новизни, перспекти в нос ті, професійних інтересів, складу мислення тощо. Треба пам'ятати, що проблема - це категорія, яка означає недослідж е не в науці, це те, що треба дослідити, відкр и ти, довести. Тема дослідження відображає основні характерні риси пробле ми. Саме точне формулюва ння теми, чітко обмежуючи рамки дослідження, кон к ретизує основний задум, створюючи певні позитивні моменти успішності досл і дження. Об'єкт - сукупність зв'язків, відносин, якостей, яка й служить джерелом необхідної для дослідника інфо р мації. Предмет дослідж ення конкретизує межі об'єкта, указуючи на те, що саме якраз і буде досліджуватися. Із предмета дослідження випливає його мета і завдання. Мета формул ю ється стисло, точно конкретизуючи те, що буде досліджуватися. Розвив а ється і конкретизується мета в завда ннях дослідження. Перше завдання пов'язане з виявленням, уточненням, методологічним о б ґрунтуванням природи і структури об'єкта, який вивч а ється. Друге завдання пов'язане з аналізом реального стану предмету досл і дження, динаміки, внутрішніх пр о тиріч тощо. Т ретє завдання пов'язане з моделюванням задачі, її дослі д но - експериментальною перевіркою. Четверте завдання пов'язане з виявленням шляхів і засобів підвищення ефективності досліджуваного явища або процесу, тобто з практичними аспе к тами роботи, з пропонуванн ям деяких заходів щодо покращення стану досл і джуваної проблеми. Розробити методику дослідження – означає запропонувати сукупність пр и йомів, способів дослідження, порядок їх застосування та інтерпретації за їх д о помогою одержаних результатів. 10 Методика предс тавляє собою модель дослідження, розгорнута в часі. На о снові цього треба скласти програму дослідження. В ній чіткої слід окр е слити:  що досліджується;  за якими показн и ками;  які критерії досл і дження;  порядок викори с тання тих чи інших методів тощо. Вдало ро зроблена методика організує дослідження, забезпечує оде р жання необхідних фактичних матеріалів, на основі яких будуть зроблені висно в ки. Висновки дослідження мають бути:  все бічне аргументованими, які узагальнюють основні дос я гнення;  ґрунтуватися на накопиче ному мат е ріалі;  бути науково по с лідовними. Практичне значення – важливий елемент обґрунтування, який підтве р джує значущість теоретичних та методичних розробок автора для викори с тання у процесі життєдіяльності людини (у певній визначеній: чи різноманітних г ал у зях). Якщо ступінь попередньої опрацьованості проблеми дає зм о гу судити про можливий ефект від впровадження (економічний, фінансовий, соціальний, ек о логічний, організаційний, тощо), це стане ще одним важливим моментом о б ґрунтування. Перед заключним офор мленням чистового варіанту провести апроб а цію роботи, провести обговорення. Після цього вилучити нед о ліки і закінчити оформлення роботи. 2.4 Застосування системного підходу в на у кових дослідженнях Будь - яку систему можна визначити як сукупність, комбінацію або набір взаємопов'язаних елементів, що утворюють єдине ціле. Поняття системи ґру н тується на таких положе н нях:  вона є множиною взаємопов'язаних частин;  всі елементи множини знах о дяться у взаємній залежності;  вивчення будь - якого елементу субмножини дає мо жливість виявити вл а стивості єдиного цілого;  ця сукупність елементів сформована таким чином, щоб реалізувати пе в не призначення. Система, у свою чергу, може включати в себе низку підсистем, об'єдн а них єдиним процесом функц іонування частин або елементів. В они реалізують пе в ну операцію (програму ), необхідну для, досягнення мети, що пост а влена перед системою. Одним із головних напрямів реалізації системного підходу в дослідженні будь - яких процесів і явищ, у тому числі еко логічних , є використання принц и пів ціл існості, всебічності, системотворчих відносин , частин і елементів, су б ординації, динамічності, випереджального від о браження. Принцип цілісності зобов'язує розглядати систему як єдине ціле, якість якого не зводиться до властивостей його окремих складових ел ементів. 11 Оріє н тація на будь - яке одне джерело інформації веде до порушення системного пі д ходу. Принцип всебічності вимагає враховувати всі, внутрішні зв'язки і віднос и ни системи, а також факт ор и, що впливають н а її функціон у вання. Принцип системотворчих від носин вимагає визначення саме тих зв'язків між частинами або елементами системи, які забезпечують її цілі с ність, існування та розв и ток. Принцип субординації дозволяє будувати ієрархію елементів і відносин за певними чітко визначеними критеріями (мобільніст ь, адекватність, керов а ність). Принцип динамічнос т і характеризує систему як таку, що постійно змін ю ється. Динамічність зумовлює існування достатньо гнучких зв'язків внутріго с подарської взаємодії між ел е ментами системи. Для теоретичного дослідження та практ ики суттєве значення має творче узагальнення передового досвіду, а також принцип випереджувального від о браження, згідно з яким не слід обмежуватись лише констатацією наявного стану системи, — необхідно прогнозувати їх вірогідний розв ит ок у майбу т ньому. При нцип всебічного системного підходу тісно пов'язаний з комплексним підходом, сутність якого проявляється у дослідженнях об'єкта в; цілому та окремих його елементів, включаючи внутрішні зв'язки. Ко м плексний підхід враховує також можливі напрями і побічні нас лідки реалізації; заходів прогр а ми, проекту тощо. Системний підхід зумовл ю є використання системного аналізу у наук о вих дослідженнях. Загальноприйнятої методики системного аналізу немає. Зазв и чай до наукових інструментів системного аналізу відн о сять :  методи і процедури теорії дослідження операцій, що дають змогу розр о бляти кількісні рекомендації, необхідні при плануванні й організації ці леспр я мованих дій;  методи аналізу систем, що використовуються для визначення завдань і вибору шляхів розвитку систем, оцінк и поведінки систем в умовах невизнач е ності;  методи системотехніки – методи проектування і синтезу складних си с тем у результаті вивчення способів функціонування їх елеме н тів. За своїм характером системний аналіз є науковою методолог і єю. Використання системн ого аналізу в наукових дослідженнях п е редбачає проходження таких етапів:  формулювання проблеми;  визначення цілей;  використання і генерування альтернативних варіантів, які ведуть до дос я гнення поставл е них цілей;  взаємне порівняння альтернатив та вибір оптим ального способу дося г нення мети. 12 3. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ) 3 .1 Мета і завдання кваліфікаційної , дипломної (магістерської) р о боти Дипломна (магістерська) робота є р е зультатом теоретичної і практичної підготовки в рамках норм ативної та варіативної складових освітньо - професійної програми підготовки, а також конкретного самостійного теорети ч ного, експериментального чи інших досліджень. В она є підтве р дженням досягнення студентом необхідного кваліфікаційного рівня і сприяє розвитк у ініціативи і самостійності, привчає майбутніх спеціалістів постійно поповнювати і поновлювати отримані в університеті знання, сл у жить важливим етапом для цілеспрямованої ефекти в ної майбутньої наукової роботи окремих із них. Глибоке знайомство з науковою літературою, вміння планувати й пров о дити експерименти, застосовувати набуті знання до ро з в'язування поставлених завдань, аналізувати та інтерпретувати отримані д а ні, використовувати сучасні комп'ютерні технології, вміння оформити і захистити роботу – це у мови, які в и значають рівень і якість підготовки магіс т ра. Виконання дипломної (магістерської): роботи передб а чає:  систематизацію, закріплення та розширення теоретичних "знань студе н тів з екології;  поглиблене вивчення ними питань що розкривають глибину пос тавленого завдання в межах магістерської дипломної кваліфікаційної роботи ;  оволодіння навичками самостійної, теоретичної, експериментальної р о боти, комп'ютерними технологіями, користування літературними джер е лами, прикладними прогр а мами;  отримання науково достовірних результатів, їх методично правильне опрацювання й і н терпретацію;  якісне оформлення роботи, короткий і доступний в и клад суті, роботи та чітке формул ю вання висновків. 3.2 Тематика кваліф і каційної, дипломної (магістерської) робіт Дипломна магісте рська робота покликана засвідчити, відповідний рівень фахової освіти студента. Вимоги щодо її змісту, творчого характеру, теорети ч ної і практичної значущості результатів є значно вищими, ніж вимоги до ди п ломної роботи. Теми магістерських робіт визначає вип ускаюча кафедра вищого навчальн ого заклад у . Однак студент - магістрант має право запропонувати свою тему роботи, належно обґр у нтувавши її доцільність . Тематика кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи повинна бути актуальною, відповідати сучасн о му р озвитку науки і техніки. Пе редбач а ється можливість вибору теми із переліку, запропонованого кафедрою, що відповідає напрямкам наукових д о сліджень кафедри або тих закладів, в яких студенти проходять виробничу чи переддипломну практику. Можливий вибір тем з проблем наукових досліджень, які є спільними для декількох кафедр. При 13 підборі тематики дипломних робіт слід враховува ти актуальні завдання науки, сільського, народного госп о дарства і екологічної освіти . Обрати тему магістерської роботи можуть допомогти т акі пр о цедури:  п ерегляд каталогів захищених робіт, ознайомлення з уже в и конаними на кафедрі роботами ;  о знайомлення з новітніми результатами досліджень у суміжних гал у зях науки і техніки, оскільки на межі різних галузей знань можна знайти нові, ч а сом н е очік увані рішення ;  о цінка методів дослідження у конкретній галузі науки, передбачення можливості застосування методів, які засвідчили свою ефективність у сум і жних г а лузях ;  п ерегляд відомих наукових рішень за допомогою нових м етодів, з нових теоретичних позицій . Істотно допомагають при виборі теми ознайомлення з аналітичними огл я дами, статтями у спеціальній періодиці, консультації зі спеціаліст а ми - практиками, в процесі яких можна виявити маловивчені важливі пита н ня. При виборі теми основними критеріями є наукови й і практичний інтерес студента та його нахил. Перевага надається темам, які мають зв'язок із затве р дженими науковими програмами, планами , темами кафедр. Магісте р ська робота може бути продовженням і логічним завершенням досліджень, розпочатих у курсових ро ботах (проектах) та в період виробничих практик, які знайшли в і дображення у попередніх звітах. На матеріалах організації, яка була базою п е реддипломної практики студента, повинні вирішуватись конкретні виробничі задачі, формуватись розвиток самостійності й активності ст у дента. У відповідності до теми кваліфікаційної, дипломної (магістерської) р о боти студент отримує від наукового керівника завдання встановленого зразка з вст а новленим терміном завершення роботи (Додаток Б), яке затверджується ріше н ням засіда н ня кафедри. Науковим керівником магістерської роботи призначають, як правило, пр о фесора чи доцента кафедри, у сфері наукової компетенції якої спеціалізується магістрант, а для робіт, що виконуються на межі наукових напрямів, — одного чи двох наукових консу льтантів. Науковий керівник допомагає магістрантові оцінити можливі варіанти рішень. Проте прийняття рішення є прерогативою дослідника. Тільки автор роботи відповідає за прийняті рішення, за правил ь ність отриманих резу льтатів та їх інтерпрет а цію. 3.3 Етап и виконання магістерської роботи Виконання магі с терської роботи складається з таких основних етапів:  самостійне в и значення напряму дослідження;  вибір і затве р дження теми та плану магістерської роботи;  проведення досліджень і написання роботи (польовий, кам еральний, лабораторно - практичний, теоретичний етапи, з а лежно від обраної теми, поставленої мети і методів викона н ня);  оформлення м а гістерської роботи; 14  підготовка матеріалів для їх впровадження в учбовий процес, або у в и робництво (у разі отримання значущих науково - практичних результ а тів);  підготовка до публічного з а хисту і захист роботи. Графік виконання магістерської роб о ти затверджується на початку проектування , контролюється науковим керівником і кафедрою. У вип а дку грубого порушення графіку, в ре зультат і якого п оставлені задачі не можуть б у ти виконані, студент не допускається до захисту магістерської роботи. Подання клопотання про в ідст о ронення студента від захисту магістерської роботи здійснюється рішенням к а федри. 4. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ 4.1. О сновні положення Якісне оформлення кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи має важливе зн а чення, оскільки сприяє в подальшому розвитку необхідних навичок при написанні наукових робіт – статей, звітів, вмінню представити отримані н а укові результати. Велику увагу потрібно звернути на грамотність і стиль викл а ду матеріалу. В роботі повинні зберігатись загальноприйняті назви одиниць вимірювання, система позначення різних величин, а також правила укладання бібліографі ч них описів та пер еліків. Кваліфікаційна, дипломна (магістерс ь ка) робота повинна:  в стислій формі розкривати мету д о слідження;  містити короткий аналіз стану вивчення проблеми за літературними та іншими інформат и вними джерелами;  мати обґрунтування методів дослідження, опис п роведених експериме н тів, розрахунки та аналіз отриманих результатів, їх обговорення і висно в ки. Матеріал представляється у вигляді таблиць, графіків, схем, діаграм, фот о копій, програмних продуктів і ін. Перевага надається графічним засобам, доп у скаються та бличні варіанти, як вихідні, що розміщуються в дода т ках. Обробка результатів експерименту, проведених обчислень, здійснюється з використа н ням комп'ютерної техніки, що гарантує точність і виключає випадкові пом и лки. Остаточно оформлена кваліфікаційна, д и пло мна (магістерська) робота має бути віддрукована в текстовому редакторі Microsoft Word, 14 pt, через 1,5 і н тервали, береги: зверху, зліва, справа, знизу: 2; 3; 1,5; 2 (см) відпові д но. Кваліфікаційна, дипломна (магістерська) робота повинна містити т а кі обов' язкові частини:  титульний аркуш ( Додаток А );  індивідуальне завдання (Додаток Б);  анотація (українс ь кою мовою);  зміст;  вступ; 15  основна частина, яка містить наступні ро з діли: літерату р ний огляд проблеми; експериментальна частина ( з результатами науково дослід ницьких робіт ) ; висновки;  перелік використаної л і тератури;  додатки. Титульний аркуш є першою сторінкою пояснювальної записки. Типовий вигляд титульного аркуша до магістерської роботи виконаний відповідно до наказу №384 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2012 ( Додат о к А ) . Індивідуальне завдання на магістерську роботу виконане відповідно до наказу №384 Міністерства освіти і науки України від 29.03.2012 видається на спеціальному бланку випускаючої кафедри і розміщується за титул ьним листом (Додаток Б). В загальну кількість аркушів не входить. В завданні формулюють тему роботи, вказують вихідні дані, перелік питань, що належить розробити, перелік графічного матеріалу, який необхідно подати в результаті розробки. Наводиться календа рний план етапів виконання роботи. А нотація в стислій формі відображає зміст, методи досл і дження і містить оцінку оригінальності й новизни отриманих результатів. Обсяг анотації до однієї сторінки машинопису у загальному для тексту форм а ті. Зміст укладаєтьс я з розділів та підрозділів роботи з у казанням сторінок їх розташування у тексті. Оформляти зміст рекомендується, передбаченою для цього фу н кцією програми Microsoft Office. Вступ містить коротку характеристику теоретичного і прикладного значе н ня теми, яка розробляється, оцінку актуальності та формулювання мети роботи. Тут автор вказує, в чому полягає новизна і актуальність роботи, обґрунтовує необхідність її вик о нання. Основна частина роботи включає такі розділи: аналітичний – огляд літ е ратури (стан проблем и), аналіз умов безпеки роботи і : охорони навколи ш нього середовища і розділи, які відображають методику, зміст і результати виконаної роб о ти. В огляді літератури висвітлюють історію вивчення наукової проблеми, яка обрана для дослідження, подають повне і си стематизоване представлення про сучасний стан питання, узагальнюють літературні дані, а також формулюють питання, які ще не достатньо вивчені і пропонується для розгляду в магістерс ь кій роботі. Огляд містить також характеристики вибраних мет о дів дослідженн я, виклад основних теоретичних пол о жень роботи. В усіх формах накопичення матеріалу необхідно точно вказувати вихідні дані інформаційного джерела, а саме: прізвище та ініціали автора, назву публ і кації, видавництво, місце та рік видання, відповідні сто рінки тексту, заг а льний обсяг р о боти. У процесі наукового пошуку дослідник звертається до великої кількості л і тературних джерел, в яких можна зустріти рі зні тлу мачення окремих понять. Це викликає необхідність проведення теоретичної роботи з уточнення 16 поня т тєвог о апарату дослідження, що передбачає вибір та осмисле н ня тих наукових визначень, які найбільш точно характеризують поставлену пр о блему. Правильним є застосування вже апробованих, поширених, зрозумілих в ек о логічному плані термінів, що має суттєву ознаку ви сокого рівня проведеного дослідження. Цього можна досягти, глибоко вивчаючи літературу, ознайомл ю ючись із різними існуючими підходами до визначення змісту певних наукових понять, вибору однієї з можливих точок зору та пояснення його в теоретичній частині д ослідження. В розділі, в якому розглядається методика, зміст і обговорення результатів кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи, необхідно чітко і послідо в но викласти зміст роботи, і описати всі проміжні і кінцеві результати. Він пов и нен відобража ти особистий творчий вклад магістранта в розр о бку теми. У кв а ліфікаційній, дипломній (магістерській) роботі, виконання якої пов'язане із проведенням експерименту, потрібно досить повно описати методику досл і джень з обґрунтуванням її вибору. Якщо використов увались відомі методи, то детально описувати їх в основній частині роботи не потрібно. Опис цих мет о дик можна помістити в додатках або зробити посилання на відповідні перш о джерела. В підрозділі, де описуються проведені ек с перименти, необхідно - вказати м ету конкретних дослідів, їх суть, оцінку точності і достовірність методики, доціл ь но дати характеристику приладів і апаратури, які використовувались при досл і дженнях. Необхідно також привести дані про використані матері а ли і методику їх обробки, приготування з разків, їх валідність і репрезент а тивність. Результати експериментальних досліджень представляються в Міжнародній системі од и ниць (СІ) у відповідності з діючими стандартами. В розділі «Експериментальна частина» формулюються встановлені факти і залежності, приводяться міркування про переваги або недоліки обраної мет о дики, виконується співставлен ня отриманих даних з теоретичними положенн я ми і порівняння з результатами інших досліджень, а також обговорення їх мо ж ливого з а стосування. В розділі «Висновки» рекоме ндується коротко, в кількох окремих тезах сформулювати отримані результати, їх оцінку на тлі сучасних знань, а також пропозиції щодо їх впровадження, перспективи подальших досл і джень. В розділі «Додатки» включається допоміжний матеріал. Сюди нал е жать:  карт ографічні об'єктів досліджень,  таблиці допомі ж них даних;  графічний матер і ал, таблиці великого формату;  додаткові ілюстрації або таблиці;  матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладення або форму подання не можуть бути внесені до основної частини ( оригінали фотографій, висновки метрологічної експертизи; інструкції, методики);  додатковий перелік джерел, наприклад, Іnternet - ресурси, на які не було посилань у ПЗ, але які можуть викликати інтерес;  опис апаратури і приладів, які використовувались під ч ас проведення експерименту, вимірів та випробувань; 17  акти або довідки про впровадження результатів наукових досліджень у на в ч альному пр о цесі чи у вир о бництві. Кваліфікаційна робота повинна мати всі необхідні підписи. Підписання здійснюється в такому порядку :  студентом - автором роботи;  консультантами з відповідних розділів;  керівником дипломного проекту (роботи);  завідувачем випускаючої кафедри;  рецензентом. За відсутності хоча б однієї з зазначених підписів магістерська робота до захисту не допускається. 4 .2 . З агальні вимоги до оформлення пояснювальної записки Пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) — це документ, який містить описовий матеріал про роботу, дослідження, розробки, що виконуються. Пояснювальна записка (ПЗ) виконується відповідно до с тандарту ДСТУ 3008 - 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». у вигляді тексту, ілюстрацій, таблиць або їх комбінацій, залежно від особливостей та змісту. Пояснювальна записка до дипломного проекту (роботи) роботи пов инна бути надрукована українською мовою за допомогою редактора Word , шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 14, через 1,5 інтервал, на одному боці білого паперу А4 (210х297мм.). За необхідності допускається використання аркушів формату А3 (297х420 мм). С торінки ПЗ слід нумерувати арабськими цифрами, додержуючись наскрізної нумерації впродовж усього тексту. Титульний аркуш включають до загальної нумерації сторінок. Номер сторінки на титульному аркуші та його звороті не проставляють. Сторінки ПЗ нумерують, починаючи з 2 сторінки, номер сторінки проставляють в штампі пояснювальної записки. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки структурних елементів і заголовки розділів слід розташовувати посередині р ядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Абзацний відст уп повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п‱яти знакам. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім т екстом має бути не менше, ніж два рядки. Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту. 18 Розділи, підрозділи, пункти, підпункти слід нумерувати арабськими цифрами. Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту і позначатися арабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т. д. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з н омера розділу і порядкового номера підрозділу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2 і т. д. Пункти повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу або підрозділу. Номер пункту складається з номера розділу і порядкового номера пункту, або з номера розділу, порядкового номера підрозділу та порядкового номера пункту, відокремлених крапкою. Після номера пункту крапку не ставлять, наприклад, 1.1, 1.2, або 1.1.1, 1.1.2 і т. д. Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати, за винятком додатків, порядковими номерами. Номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера підрозділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.1.1, 1.1 .1.2, 1.1.1.3 і т. д. Якщо розділ, не маючи підрозділів, поділяється на пункти і далі – на підпункти, номер підпункту складається з номера розділу, порядкового номера пункту і порядкового номера підпункту, відокремлених крапкою, наприклад, 1.1.3, 1.2.1 і т . д. Після номера підпункту крапку не ставлять. Якщо розділ або підрозділ складаються з одного пункту, або пункт складається з одного підпункту, його нумерують. Позначення фізичних величин подаються в системі СІ. При комп‱ютерному наборі створення форму л різного виду виконується за допомогою програми Microsoft Equation. Однойменні позначення у формулах і в тексті повинні бути однаковими за розміром та зовнішнім виглядом. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуютьс я, посередині сторінки. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка. Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень си мволів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта слід давати з нового ря дка. Перший рядок пояснення починають з абзацу словом ―де‖ без двокрапки. При використанні у тексті нестандартних скорочень назв необхідно давати їх розшифрування. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розташовувати безп осередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Таблиця може м ати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і вміщують 19 над таблицею. Назва має бути стислою , відбивати зміст таблиці і мати таку структуру: Таблиця ___ – ______________________________________________________ номер назва таблиці Таблицю розміщують на сторінці із урахуванням полів. Якщо таблиця займає кілька сторінок, потрібно її головку заміняти відповідно номерами граф, нумеруючи їх арабсь кими цифрами у першій частині таблиці і на наступні сторінки переносити тільки номери граф. Слово Таблиця __ вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть Продовження таблиці __ з зазначенням номера таблиці. Примітк и і виноски до таблиці потрібно писати безпосередньо під нею. Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схем и, діаграми, фотознімки) слід виконувати чітко, на білому аркуші паперу (з одного боку аркуша) і розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Кре слення, рисунки, графіки, схеми, діаграми мають відповідати вимогам стандартів. Фотознімки розміром менше за формат А4 мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації можуть мати назву, як у розміщують під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом Малюнок __ , яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних, наприклад, Малюнок 3 – Схема розміщення . Ілюстрації слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією, за винятком ілюстрацій, наведених у додатках. Ілюстрації, за необхідності, можуть бути перелічені в змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені. Додатки слід оформляти після основного тексту на наступних сторінках пояснювальної записки. Додатки розташовують у порядку появи посилань на них у тексті. Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово Додаток ___ і велика літера, що позначає додаток. Для позначення додатків послідовно використовуються великі літери української абетки за винятком літер: Г, Є, З, І, Ї, Й, О,Ч, Ь. Наприклад: Додаток А, Додаток Б і т. д. Більш детально з вимогами до оформлення робіт студенти можуть ознайомитись за стандартом ДСТУ 3008 – 95 "Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і п равила оформлення". 20 4.3 . П равила оформлення графічної частини Усі схеми, графіки, креслення та карти повинні бути виконані з використанням комп'ютерних графічних редакторів. Як виняток, допускається вже на роздрукованих плакатах робити позначки тушшю або олівцем . Міждержавний стандарт ГОСТ 2.301 - 68 «Единая система конструкторской документации. Форматы» встановлює такі формати аркушів креслень та інших документів, виконаних в електронному або паперовому виді, передбачених на конструкторську документацію всі х галузей промисловості і будівництва :  А0 = 841 • 1189 мм ± 3,0 мм;  А1 = 841 • 594 мм ± 3,0 мм;  А2 = 420 • 594 мм ± 2,0 мм;  АЗ = 420 • 297 мм ± 2,0 мм;  А4 = 210 • 297 мм ± 2,0 мм. У випадку коли доповідь проводиться із застосуванням мультимедійного проекто ра наочний матеріал друкується на аркушах формату А4 та скріплюється в окремі папки, а графічну частину дипломної роботи дозволяється друкувати на аркушах формату А3 в чорно - білому зображенні. Кожен аркуш графічної частини повинен мати рамку робочого поля і основні написи, що заповнені відповідно до вимог. Підпис керівника дипломного проекту (роботи) та завідувача кафедри на всіх аркушах графічної частини є обов'язковим. Плакати є допоміжними засобами для аудиторного захисту дипломної роботи і виконуються з а допо могою ЕОМ на аркушах формату А1 . Вони повинні відображати графічний та текстовий матеріал необхідний для висвітлення суті роботи. На плакат можуть виноситись такі елементи: математичні моделі або формули розрахунків; графіки та діаграми; таблиці; схе ми; тематичні карти - схеми; короткі текстові пояснення. Всі плакати повинні мати заголовок, написаний без переносів і крапки в кінці. Нумерація плакатів здійснюється в правому верхньому кутку в порядку їх згадування в докладі. Формули, таблиці та ілюстрації повинні мати наскрізну нумерацію по всіх плакатах. Крім того, всі ці матеріали повинні мати заголовок. Заголовок розміщують над відповідним зображенням. Лінії на картах і схемах, а також роздільні лінії в таблицях повинні бути товщиною не менше 1 мм. Обс яг роботи. Обсяг кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи погоджується із науковим керівником і складає орієнтовно 60 - 80 сторінок м а шинописного тексту. Додатковий матеріал, розрахунки, таблиці з експериме н тальними і проміжними даними, опис методик окремих специфічних досл і джень, які є допоміжними, розміщуються в додатку не обмеж у ються за об'ємом і не входять в кількість з а гальних сторінок. 21 5. ПОРЯДОК ПРИЛЮДНОГО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ Офіційному захисту кваліфікаційної, дипломної (магістерсько ї) роботи на засіданні ДЕК передує її обговорення н а наукових семінарах кафедри. Доповідь повинна супроводжуватись ілюстрацією таблиць за результатами досліджень, графіків, слайдів. Обговорення доповіді допомага є оцінити рівень виконаних робіт, ефективніст ь використаних методик. На основі в и ступу кафедра приймає рішенця про можливість допуску кваліфікаційної, дипломної (магістерської) роботи до захисту на зас і данні ДЕК. Крім рекомендації кафедри основою для оцінки роботи ДЕК є відгук кері в ника, рецензія опо нента, зміст роботи і якість захисту її самим студе н том. У відгуку відображається ставлення студента до виконаної роботи, ступінь самостійності, ініціативність, працездатність, нахил до наукових досліджень, вміння ставити експеримент і формулювати висновки , використов у вати сучасні і н формаційні технології та досягнення науки і практики. Допущена кафедрою до захисту дипломна робота направляється деканом факультету або, за узгодженням з ним, завідувачем к а фе д ри на рецензію. Склад рецензентів затверджує навчаль ний відділ за поданням декан а факультету на підставі рекомендацій завідувача кафедри. Нерідко до реценз у вання залучають викладачів з інших кафедр, які мають необхідну підготовку, досвід наукового дослідження з відповідної тематики. Практикується і зовні ш нє рецензування. Рецензентами у таких випадках виступ а ють кваліфіковані спеціалісти наукових закладів, спеціалісти виробництва, викладачі інших в и щих навчал ь них закладів. Рецензія опонента містить оцінку вміння студента чітко формулювати зн а чення теми, мету досліджень, аналіз і оцінку методики проведеної роботи; в и сновки про повноту використаного матеріалу, основної літератури та вміння користуватись нею; розгляд тексту дипломної роботи з коротким аналізом її розділів і їхньою оцінкою; характеристику ступеня обґрунтов а ності висновків; аналіз якості оформлення роботи, мови і стилю тексту; в ній відмічаються поз и тивні та негативні сторони роботи; подається характеристика новизни результ а тів; загальну оцінку роботи. При оцінці магістерської роботи ДЕК керується т акими критеріями:  якість доп о віді ;  вміння чітко формулювати мету роботи, коротко і до с тупно викласти її суть і зробити з неї науково - обгрунтовані і практичні висновки ;  грамо т ність мови;  вміння студента продуктивно використати відведений час;  вміння чітко і грамотно відповідати на поставлені питання по темі квал і фікаційної, дипломної (магістерської) роботи і по обраній спец і альності;  якість оформлення ілюстративного матері а лу - таблиць, графіків, слайдів, програмних продуктів. Якщо результати кваліфікаційн ої, дипломної (магістерської) роботи явл я ють наукову і практичну цінність, ДЕК дає рекомендацію для публікації мат е ріалів у вигляді наукової статті або впровадження її результатів у народне го с подарство. 22 6. ВИМОГИ М ІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЩОДО О ЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти міністерства освіти і науки України «Засоби діагностики якості вищої освіти...» державна атестація випускників здійснюється з використанням загальнодерж а вних методів комплексної діагностики, одним із яких є захист магістерської р о боти. Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою та шкалою ЕСТ S оцінку магістерської роботи визначає ДЕК. Оцінка рівня знань студентів може бути пров е дена за такими шкалами: Шкала оцінювання: національна та ECTS Сума балів Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 90 – 100 А відмінно 82 - 89 В добре 74 - 81 С 64 - 73 D задовільно 60 - 63 Е 35 - 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 0 - 34 F незадовільно з обов‱язковим повторни м вивченням дисципліни Відмінно. Магістерська робота є бездоганною в усіх відношеннях; викон а них творчо; містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь лог і чна і стисла, проголошена вільно, зі знанням наукового напряму, відгук і реце н зія пози тивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні; офо р млення відповідає всім вимогам. Д о бре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі; недоліки непринц и пового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літерату р них джерел; елементи н овизни, чі т к о не представлені, недостатньо в и користані інформаційні технології представлення доповіді, мають місце окремі зауваже н ня в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на з а питання членів ДЕК в основному вірні, оформлен ня роботи в м е жах вимог. Задовільно. Тема магістерської роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, т е оретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова пол е міка відсутня, в ан алітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інфо р маційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, висн о вки і рекомендації виробництву, що завершують роботу, обґрунтовані непер е конливо, рецензія і відгуки містять окремі за уваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є з а уваження щодо оформлення дипломної роботи. 23 Незадовільно. Нечітко сформульована мета магістерської роботи. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутн ій критичний огляд сучасних літ е ратурних джерел. Аналіз отриманих експериментальних даних виконаний поверхово, п е реважає описовість. Наведені висновки і рекомендації виро б ництву випадкові, не підтверджені експериментальними даними. Оформлення роботи не від пов і дає вимогам. Табличний, графічний і ілюстр о ваний матеріал до захисту роботи відсутній. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні. Магістерська робота до захисту не допускається. Представлена науков о му керівникові на перевірку або на будь - як ий подальший етап проходження з порушенням терм інів, встановлених регламентом. Написана на тему, яка сво є часно не була затверджена наказом. Виконана не самостійно з грубими порушеннями, вимог до виконання дипломних (магістерських) робіт. Повна компіляція, або запозичення у інших авторів і наведення без посилань (плаг і ат) окремих таблиць, ідей, графіків тощо. 7. АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ВИПУСКОВОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ В РАМКАХ ОБРАНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬ О КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МАГІСТРА 7.1 Магістерська програма п ідготовки фахівця ОКР «магістр» зі спеціальності 8.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Підготовка магістрів зі спеціальності « Екологія та охорона навколишнього середовища » спрямована на забезпечення фундаментальної теоретичної та практичн ої підготовки висококваліфікованих кадрів, які б набули глибоких міцних знань для виконання професійних завдань та обов‱язків науково - дослідницького та інноваційного характеру в галузі сучасної екології, здатності до самостійної фахової діяльності в умовах вищих навчальних закладів різного рівня акредитації. Концепція підготовки магістерської програми «Екологі я та охорона навколишнього середовища » полягає в підготовці висококваліфіков а них фахівців екологів, які володіють відповідними знаннями щодо сучасного стану складових біосфери та бути спроможним и вирішувати складні професійні завдання, що передбачені для відповідних посад згідно з Державним класифікатором професій (ДК 003 - 95). Він повинен володіти необхідним обсягом знань в технічній, науковій, культ урній, економічній та інших галузях, засвоювати нові знання, прогресивні технології та різноманітні інновації, володіти основними навиками індивідуальної та колективної роботи, здібністю до самоосвіти, вивчення передового досвіду. Діяльність магістра цієї галузі повинна бути спрямована на безпеку існування соціального середовища та економічну ефективність використання різноманітних ресурсів довкілля, виконання наукових, дослідницьких робіт а також вміннями та навичками для оцін ки вплив у об  єктів на навколиш нє середовище і його компоненти (в т.ч. природні, техногенні, урбанізовані, штучні екосистеми), речовин, шкідливих для людини та навколишнього середовища (фізичних, хімічних, біологічних, 24 енергетичних забруднювачів), викидів в атмосферу, стічних вод (пром ислових та побутових), твердих промислових та побутових відходів, нормативної документації, технологічних процесів, установок та обладнання (в т. ч. природоохоронних), а також ведення виховної, педагогічної та науково - дослідницької роботи в галузі охорони довкілля керуючись с у часними методами екологічного контролю за станом довкілля , нормува н ня антропогенного навантаження на складові навколишнього середовища , прогнозува н ня та моделювання екологічного стану компонентів довкілля , методології екологічного ауд иту і експертизи впливу діяльності пі д приємств, процедури екологічної стандартизації, сертифікації продукції та сировини , розробки та впровадження екобезпечних , енергоощадних технологій виробництва, формування екологічних концепцій збалансованого розвитку територій і виро б ництва. План випускної роботи магістра (як пр и клад) Тема: « РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСУ ІНДИКАТОРІВ РІВНЯ І ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація.................................................................................... ............................. Вступ...................................................................................................................... Розділ 1. Аналіз існуючих підходів оцінки рівня і якості життя населення... 1.1. Теоретичні заса ди оцінки рівня і якості життя населення регіонів................................................................................................ 1.2. Практичні підходи щодо оцінки рівня і якості життя населення.. 1.2.1. Дослідження існуючих підходів з а рубежем........................ 1.2.2. Аналіз існуючих методів оцінювання рівня і якості життя населення в Україні................................................................. Розділ 2. Вибір показників для оцінки рівня і якості життя населення П олтавської області.............................................................................. Розділ 3. Аналіз екологічної ситуації в Полтавській області........................... 3.1. Аналіз стану атмосферного повітря.............................. ................... 3.2. Аналіз стану водних ресурсів........................................................... 3.2.1. Стан поверхневих вод............................................................. 3.2.2. Стан підземних вод....................... ........................................... 3.3. Аналіз стану ґрунтів........................................................................... Розділ 4. Визначення індикаторів якості навколишнього середовища Полтавської області....................... ....................................................... 4.1. Індикатори антропогенного навантаження на повітряне середовище......................................................................................... 4.2. Індикатори антропогенного навантаж ення на поверхневі води.... 4.3. Індикатори антропогенного навантаження на підземні води........ 4.4. Індикатори забруднення території.................................................... 4.5. Індикатори пестицидного навантаження...................... ................... 4.6. Індикатори антропогенного навантаження на ґрунти.................... 25 Розділ 5. Визначення індикаторів соціально - економічного розвитку Полтавської області.......................................................................... .... 5.1. Індикатори демографічного розвитку.............................................. 5.2. Індикатори матеріального добробуту............................................... 5.3. Індикатори здоров‱я населення...................................... ................... 5.4. Індикатори рівня освіти..................................................................... 5.5. Індикатори видатків бюджету........................................................... Розділ 6. Індикативне управління розвитк ом регіону....................................... Висновки................................................................................................................ Література....................................................................... ....................................... Додатки.................................................................................................................. ЛІТЕРАТУРА 1. Закон України Про основи національної безпеки України від 19 червня 2003 р. №964 - ІV / www.rada.kiev.ua 2. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Урядовий кур‱єр. - 1997. - №21 - 22. - С.11 - 12. 3. Ю.С.Голік, О.Е.Ілляш, М.В.Асаул та ін. Екологія та здоров‱я (Інформаційно - аналітичні матеріали). Випуск 1. – Полтава: П олтавський літератор, 2004. – 166с. 4. Екологія Полтавщини. Аналіз стану виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на пері од до 2010 року. Випуск 3. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 308с. 5. Екологічний атлас Полтавщини. Випуск 4 / За ред. Ю.С.Голіка, В.А.Барановського, О.Е.Ілляш. – Полтава: Полтавський літератор, 2006. – 128с. 6. Стратегія розвитку Полтавської області до 2015 року. – Полтава: Видавництво «Полтава», 2006. – 164с. 7. О.Е.Ілляш, В.О.Москвич. Аналіз змін еколого - економічної системи Полтавської області / Збірник наукових праць. Серія: Галузеве машинобудування, будівництво. Випуск 18 – Полтава: ПолтНТУ ім. Ю. Кондр атюка, 2006. 8. Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа. – М.: Изд - во МГУ, 1988. – 271 с. 9. Удотова Л.Ф. Соціальна статистика. – К.: КНЕУ, 2002. – 376 с. 10. Мандибура В.О. Рівень життя населення та механізм його регулювання: Ав тореф. дис. … докт. екон. наук. / Інститут економіки НАН України. – К., 1999. – 39 с. 11. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с. 12. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. І.Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун‖, 2001. – 1440 с. 13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 26 – М.: Дело, 1992. – 702 с. 14. Лисенко С.М. Індекс людського розвитку: поліекономічний аспект: Автореф. … канд. екон. наук. / Донец. націон . ун - т. – Донецьк, 2001. – 17 с. 15. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. – К.: Державний комітет статистики України, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2001. – 32 с. 16. Методология статистического изучения жизненного уровня насел ения и финансово - экономических процессов. – М.: Госкомстат СССР, 1989. – 398 с. 17. Регіональний людський розвиток: Стат. бюл. – К.: Державний комітет статистики України, 2002. – 26 с. 18. Соціальні індикатори рівня життя населення: Стат.зб. – К.: Державний коміте т статистики України, 2002. – 227 с. 19. Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 2000. - №8. – С. 18 - 23. 20. Ноздріна Л.В. Якість життя населення в перехідній економіці України: Автореф. дис. … канд. екон. наук / Львівський нац . ун - т ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – 240 с. 21. Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. – М.: Экономика, 1987. – 216 с. 22. Спостереження та вимірювання соціальної захищеності населення України: проблеми становлення / О.Г. Осауленко, О.Ф. Новикова, О.І. Амоша, Н.С. Власенко та ін. – Донецьк, Київ: ІЕП НАН України, 2003. – 440 с. 23. Стратегія соціально - економічного розвитку Харківської області на період до 2011 року / О.С. Кравцов, В.С. Пономаренко, М.О. Кизим та ін. – Х.: ВД „ІНЖЕК‖, 2003. – 204 с. 24. Чарина В . О модельном наборе социальных индикаторов уровня жизни населения // Вопросы статистики. – 1998. - № 8. – С. 15 - 19. 25. Нерсесова Е.Х. Гносеологический аспект проблемы социальных показателей. - М.: Наука, 1981. - 158 с. 26. Базова захищеність населення України (за ма теріалами вибіркового соціально - демографічного обстеження). - К.: Держкомстат України, 2001. – 35 с. 27. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі / Спеціальне видання до 5 - ої Всеєвропейської конференції міністрів навколишнього середовища ―Довкілля для Європи‖. – Київ, 2003. – 128 с. 28. Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України: Монографія. – Х.: Видавничій Дім „ІНЖЕК‖, 2003. – 226 с. 29. Звіт про науково - досл ідну роботу „Екологічна оцінка встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод Полтавської області‖ / УНДІВЕП, К., 2004 р. 27 7.2. Магістерська програма підготовки фахівця ОКР «магістр» зі спеціальності «Прикладна екологія та збала нсоване природокористування (за галузями)» Концепція магістерської програми « Прикладна екологія та збалансоване природокористування » формує знання щодо: м етод ів наукових досліджень ; н ауково - прикладн их аспект ів досліджуваного технологічного процесу, виробн ицтва, підприємства ; . о рганізаці ї , планування та проведення еколого - інженерних досліджень ; методів аналізу результатів експериментальних досліджень ; м іжнародн ого законодавств а , норматив ів і стандарт ів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища (охорони ат мосферного повітря, водних ресурсів, земель та поводження з відходами) ; методів кр итеріальної оцінки стану атмосфери, водних екосистем та якості грунтів ; о сновн их процес ів водоспоживання в галузі ; і нженерн их метод ів охорони вод та с учасн их метод ів очищення стічних вод ; у досконалення технологій виробництва у напряму скорочення надходження забруднень у водні об‱єкти ; о сновн их фізико - хімічні властивост ей газів та пилу ; о собливост ей утворення забруднюючих речовин в галузевих техн ологічних процесах та пристроях ; м етод ів та технологі й очищення атмосферного повітря від промислового забруднення ; т ехнологічні процеси утворення відходів ; с учасн их підход ів до організації процесу збирання, переробки й розміщення відходів , с тадії утилізації відходів ; с учасн их метод ів пер еробки відходів , п ринцип ів еколого - економічної оцінки використання природних ресурсів , о сновн ого призначення та завдання екологічного аудиту , м етодологі ї проведення екологічного аудиту об‱ єкта, виробництва, підприємства і т ип ів екологічного аудиту ; ів нформ аційн ої система менеджменту якості довкілля на рівні підприємств. Надає вміння та навички на основі знань методології та організації наукових досліджень, використовуючи сучасні методи та методики досліджень у галузі прикладної екології та збалансованого п риродокористування, проводити науково - дослідну діяльність для отримання наукових результатів та формування на їх основі висновків і рекомендацій; проводити аналіз, синтез, творче осмислення, оцінювання та систематизацію різноманітних інформаційних джерел д ля проведення еколого - інженерних досліджень; в икористовуючи вимоги й норми міжнародного законодавства та Європейського Союзу в галузі охорони навколишнього середовища, уміти обирати критерії і розраховувати інтегральні індекси та на їх основі обґрунтовуват и й оцінювати рівень забруднення довкілля для подальшого визначення необхідного рівня очищення повітряного, водного, ґрунтового середовища та досягнення збалансованості екологічних систем ; н а основі знань принципів моніторингу небезпек, що можуть спричинит и надзвичайну ситуацію, та систем планування заходів запобігання надзвичайних ситуацій, використовуючи розрахунково - прогностичні методи та технології, оцінити соціально - економічні наслідки надзвичайної ситуації для прийняття управлінських рішень; в икористо вуючи знання принципів збалансованого природокористування, р озробляти науково - обґрунтовані рекомендації для підтримки управлінських рішень у природоохоронній діяльності . 28 План випускної роботи магістра (як пр и клад) Тема: « ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДЗЕМНИХ ПИТНИХ ВОД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗГІДНО НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВІВ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВОДНОЇ ДИРЕКТИВИ Анотація Вступ 1 . Загальний аналіз стану підземних питних вод Полтавщини та джерел їх забруднення 1.1. Характеристика хімічного складу підземних ґрунтови х вод 1.2. Характеристика підземних водоносних горизонтів Полтавщини 1.3. Джерела забруднення підземних вод 1.3.1. Промислове забруднення природних вод 1.3.2. Сільськогосподарське забруднення природних вод 1.3.3. Локальні забруднення природних вод 1.4. Регіональні аспекти охорони природних вод Висновки 2 . Дослідження стану ґрунтових та підземних питних вод на території Полтавської області 2.1 Оцінка стану ґрунтових питних вод в межах районів Полтавської області 2.2 Оцінка стану підземних питних вод Полтавської області Висновки 3 . Правова охорона підземних питних вод від забруднення в Україні та Європейському Союзі 3.1 Законодавча база щодо охорони підземних вод в Україні. Організація спостережень фонового моніторингу 3.1.1 Організація спостереження загального моніторингу 3.1.2 Спостереження за рівнем та витратою підземних вод 3.1.3 Спостереження за температурою підземних вод 3.1.4 Спостереження за хімічним складом та токсичністю підземних вод 3.1.5 Ґрунтові води 3.1.6 Радіаційний контроль підземних вод 3.1.7 Прав ове регулювання якості питної води 3.2 Законодавча база щодо охорони підземних вод в Європейському Союзі 3.2.1 Рамкова Водна Директива 2000/GO/ЄС 3.2.2 Директива Ради 80/68/ЄЕС 3.2.3 Правове регулювання якості питної води в ЄС Висновки 4 . Експериментальна частина. Вивчення адсорбційних властивостей активованого вугілля та їх впливу на стан природної води 29 4.1. Дослідження адсорбційних властивостей активованого вугілля відносно нітрат - іонів 4.1.1 Визначення концентрації нітрат - іонів в залежності від часу контакту з дистильованою водою 4.1.2 Визначення концентрації нітрат - іонів при повторних циклах обробки дистильованою водою 4.1.3 Визначення залежності десорбції нітрат - іонів від початкової концентрації нітратної кислот и 4.1.4 Вивчення десорбційних властивостей активованого вугілля відносно водних розчинів нітрату калію 4.2 Вивчення впливу сорбційних властивостей активованого вугілля на стан природної питної води 4.2.1 Комплексне дослідження проби ґрунту 4.2.1.1 Визна чення вмісту водорозчинних солей у ґрунті 4.2.1.2 Визначення втрати маси при прожарюванні та загального вмісту у ґрунті мінеральних речовин 4.2.1.3 Визначення вологості ґрунту термостатичним методом 4.2.1.4 Визначення вологоємності ґрунту 4.2.1.5 Визначення вмісту органічн их речовин у ґрунті 4.2.1.6 Розрахунок умісту кристалізаційної води у ґрунті 4.2.1.7 Визначення рН водної витяжки ґрунту 4.2.1.8 Визначення обмінної кислотності ґрунту 4.2.1.9 Визначення хімічного складу водної витяжки ґ рунту 4.2.2 Визначення основних фізико - хімічних показників яко сті джерельної питної води 4.2.2.1 Визначення рН води 4.2.2.2 Визначення загальної твердості води 4.2.2.3 Визначення загальної лужності, розрахунок карбонатної твердості та вмісту гідрокарбонат - іонів 4.2.2.4 Визначення сухого залишку у джерельній воді 4.2.2.5 Визначе ння хімічного складу води 4.2.2.6 Результати дослідження фізико - хімічних показників 4.2.3 Визначення основних фізико - хімічних показників якості природної води після впливу активованого вугілля 4.2.4 Результати дослідження фізико - хімічних показників якості води після обробки активованим вугіллям Висновки 5 Управління в сфері охорони підземних питних вод. ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ 30 ЛІТЕРАТУРА 1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95 - ВР (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, № 24. 2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 р. № 827 3. Кодекс законів України про надра від 27.07.1994 № 132/94 - ВР// ВВРУ — 1994 — № 36. 4. ГОСТ 17.1.5 .02 - 80. Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. 5. Указ Президента України «Про управління в галузі використання і охорони надр України» від 30.04.1992 р. № 287. 6. Наказ Мінекобезпеки України «Про затвердження І струкції про порядок видачі дозволів на видобування підземних вод» від 28.07.1994 р. № 79. 7. Наказ Мінприроди України «Про єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод» від 24.12.2001 N 485 8. Постанова Кабінету Мін істрів України від 20 липня 1996 р. N 815 ( 815 - 96 - п ) "Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод" // Зібрання постанов Уряду України. 1996. N 15. Ст. 403 9. ГОСТ 2761 «Источники централизованного хозяйственно - питьев ого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» 10. ГОСТ 2874 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством» 11. «Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України» Затв. Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 N 30 ( z0231 - 95 ), зареєстровано в Мін'юсті 21.07.95 р. за N 231/767 12. «Гідрологічні оцінки і прогнози режиму підземних вод України» (за результатами спостережень) 13. ГОС Т 27384 - 87 « Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и свойств» 14. «Гидрохимические методы. Нормы точности при анализе подземных вод и классификация методов анализа по точности результатов» 15. Державні санітарні правила і норми. Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько - питного водопостачання. Затв. наказом МОЗ від 23.12.96 N 383 ( z0136 - 97 ), зареєстровано Мін'юстом 15.04.97р. N 136/1940. Юридичний вісник України. 1997. N 16. С. 13 - 19 (ДержСаНПіН). 16. Яцык А. В. Экологические основы рационального водопользования / К: Генеза, 1997. – 640 с. 17. Кульский Л.А., Левченко Т.М., Петрова М.В. Химия и микробиология воды. – К., «Вища школа», 1976, 116. 31 18. Бирюков Н. С., Казарновский В. Д., М отылѐв Ю.Л., «Методическое пособие по определению физико - химических свойств грунтов., М., «Недра», 1975, 177 с. 19. ВБН 33. - 5.5. - 01 - 97. Організація і ведення екологомеліоративного моніторингу. Ч. 1. Зрошувані землі / Держводгосп. Київ, 1997. 20. Закон України «П ро питну воду та питне водопостачання» від 10.01.2002 р. № 2918 - III 21. Директива Ради 98/83/ЄC від 03.11.1998 р. Про якість води, призначеної для споживання людиною (OJ L 330, 5.12.1998, p. 32 — 54). 22. Наказ Міністерства охорони здоров‱я України «Про затверджен ня Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько - питного водопостачання» від 23.12.1996 р. № 383 (Офіційний вісник України 1997, № 16 стор. 131). 23. Директива Європейського Парламенту та Ради 2 000/60/ЄС від 23.10.2000 р., яка створює основу для діяльності Співтовариства у галузі водної політики (ОВ L 327, 22.12.2000, С. 1). 24. Директива Ради 76/464/ЄЕС від 4 травня 1976 року стосовно забруднення, спричиненого деякими небезпечними речовинами, які ск идаються у водне середовище Співтовариства(OJ L 129 від 18.5.1976, С. 23). 25. Директива Ради 80/68/ЄEC від 17.12.1979 р. стосовно охорони підземних вод від забруднення, спричиненого окремими небезпечними речовинами (OJ L 20, 26.1.1980, p. 43 — 48). 26. Пропозиція до Директиви Європейського парламенту та Ради Європи щодо захисту підземних вод від забруднення [COM(2003) 550 остаточно не публікувалася в офіційному бюлетені], www. europa.eu. 27. Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському союзі та в Укр аїні // За заг. ред. к.е.н. В. Г. Дідика. – К., 2007. 28. Оптимізація природокористування в 5 - ти т.: Навч. посіб. Т.1. Природні ресурси: еколого - економічна оцінка / Дорогонцов С.І., Муховиков А.М., Хвесик М.А. – Кондор, 2004. – 291с. 29. Екологія Полтавщини. Анал із виконання програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної політики з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на період до 2010 року. Випуск 3/ Голік Ю.С., Ілляш О.Е. – ―Полтавський лі тератор‖, 2006. 30. ГОСТ 18826 – 73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов 31. Гедройц К. К., Химический анализ почвы, Гос. Из - во сельскохозяйственной и колхозно - кооперативной литературы, М. - Л., 1932, 536 с. 32. ДСТУ ISO 5667 - 1: 2003 (Відбирання про б. Частина 1. Настанови щодо проекту програм проведення відбирання проб). 33. ДСТУ ISO 5667 - 2: 2003 (Відбирання проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб). 32 8 . ВИРОБНИЧО - ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА НАУКОВО - ДОСЛІДНИЦЬКІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ В РАМКАХ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІОНАЛІВ ОКР «МАГІСТР» На теперішній час факультеті нафти і газу та природокористування студенти магіс т ратури в рамках виконання магістерс ь ких робіт виконують такі завдання: 1. Дослідження рівня забруднення атмосферного повітряна терит орії районів і міст Полтавської області. 2. Дослідження екологічного стану поверхневих водних об‱єктів. 3. Дослідження якісного стану підземних водних горизонтів. 4. Аналіз стану сфери поводження з відходами в рамках районів і міст Полтавської області з розробкою у правлінських рішень. 5. Аналіз впливу екологічних факторів на рівень здоров‱я населення Полтавської області. 6. Аналіз акустичної ситуації територій. 7. Аналіз та вибір методів і обладнання для очищення питних вод. 8. Оцінка ризиків впливу на довкілля при розташування полігонів ТПВ. 9. Розробка систем екологічного менеджменту для підприємств. 10. Моделювання динаміки популяцій екосистем. 11. Моделювання динаміки абіотичних процесів в різних екосистемах. 12. Індикаторна патологія в оцінюванні екологічного стану Полтавської області. 13. Ін фекційна захворюваність населення Полтавської області як показники екологічної безпеки району. 14. Оцінка впливу водовідведення підприємств на стан поверхневих водойм Полтавської області. 15. Техногенна безпека експлуатації нафтопроводів. 16. Дослідження умов створенн я замкнутих систем водопостачання підприємств. 17. Виконання Кіотського протоколу по зниженню викидів парникових газів. 18. Планування використання фондів охорони навколишнього природного середовища. 19. Стан, виробництво, екологічні напрями випуску екологічної продук ції. 20. Збереження, перспективи розвитку природних ландшафтів. 33 ЛІТЕРАТУРА 3) Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економічних спеціальностей вузів. – К., 1997. 4) Василенко В.А. Теорія і практика розробки управлінських рішень: Навчаль ний посібник. – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с. 5) ДК 003 - 95 Державний класифікатор України. Класифікатор професій. 6) ДСТУ 3973 - 2000 Правила виконання науково - дослідних робіт. 7) ДСТУ 3008 - 95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Стру к тура і правила оформлення . 8) ДСТУ 3582 - 97 Інформація та документація. Скорочення слів в украї н ській мові у бібліографічному описі. 9) Дипломна робота. Написання. Оформлення. Захист / Автор - упорядник Пую В.Л. – Кам'янець - Подільський : ПДАТА, 2002. – 47 с. 10) Дипломне та курсове проектування / Д.Г. Войтюк, О.В. Дацишин, B.C. Колісник та ін.; За ред. О.В. Дацишина. – К: Урожай, 1996. – 192 с. 11) Закон України "Про вищу освіту" (№2984 - ІІІ). – К.: 2002. – 69с. 12) Класифікатор професій ДК 003 - 95 (зміни та доповнення № 4) – К.: Соцінформ, 2002. 13) Ковальчук В.В., Моїсєєв Л.М. Основи наукових досліджень: Навч а льний посібник. - 4 - е вид., перероб. і допов. - К.: ВД «Професіонал», 2007. – 240 с. 14) Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: Навчальний посібник /С.У. Гончаренко, П.М. Олійник, В.К. Федорче нко та ін.; За ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К.: Вища шк., 2003. – 323 с. 15) Наказ міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 384 від 29 березня 2012 року " Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних закладах І - ІV рівнів акредитації". 16) Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Наказ МОУ № 161 від 2 червня 1993 р. //Вища освіта України: Нормативно - правове регулювання. – К., 2003. 17) Рекомендації про порядок створення, організацію і роботу Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України (Лист Міністерства освіти України від 29.12.93 № 83 - 5/1259). 18) Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень: Підру ч ник, – 2 - ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 3 1 7 с. 19) Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно - модульній системі підготовки фахівців. Затв. наказом № 48 МОН України від 23.01.2004 року. 20) Уваров H.B. Методика наукових досліджень. – К.: Знання - прес, 2002. – 2 37 с. 21) Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Смолієнко Н.Д. і ін. Магістратура. Н а вчальний посібник. – Херсон, 2006. – 95 с. 22) Філіпенко A.C. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: Навч а льний посібник. – К.: Академ видав, 2005. – 208 с. 34 Додаток А ЗАТВЕРДЖЕНО Н аказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н - 9.02 Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (повне найменування вищого навчального закладу) Факультет нафти і газу та природо користування (повне найменування інституту, назва факультету (відділення)) Кафедра екології (назва кафедри ) Пояснювальна записка до магістерської роботи м а г і с т р (освітньо - кваліфікаційний рівень) на тему _________________________ __________________________________________________________________ ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Виконав: студент ________курсу, групи___________ Спеціальність _______________ _____________________________________________ (шифр і назва) ________________________ _____________________________________ (прізвище та ініціали) Керівник ___________________________ (прізвище та ініціали) Рецензент___________________________ (прізвище та ініціали) 201 _ р . 35 Додаток Б Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка ( повне найменування вищого навчального закладу ) Факультет нафти і газу та природокористування Кафедра екології Освітньо - кваліфікаційний рівень магістр Спеціальн ість ______________________________________________________ (шифр і назва) ЗАТВЕРДЖУ Ю Завідувач кафедри екології _________________ Ю.С.Голік " ____" ____________201_ року З А В Д А Н Н Я НА МАГІСТЕРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТУ _______________________________________________________________________________ (прізвище, ім‱я, по батькові) 1. Тема роботи _ _____________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________ керівник роботи _____________________________________________________ ( прізвище, ім‱я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання) затверджені наказом вищого навчального закладу від "___"__________20__ року №___ 2. Строк подання студентом роботи ____________________________________ 3. Вихідні дані до роботи _____________________________________________ ______________________________ ______________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 бере зня 2012 року № 384 Форма № Н - 9.01 36 4. Зміст пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) ________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________ _________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________________________ __________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ __________________________ __________________________________________ 5. Перелік графічного матеріалу ( з точним зазначенням обов‱язкових креслень ) ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________ ________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________ ________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________ ________________________________________________ ____________________________________________________________________ 6. Консультанти розділів магістерської роботи Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата завдання видав завдання пр ийняв охорона праці 7. Дата видачі завдання _____________________________________________ 37 КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № з/п Назва етапів магістерської роботи Строк виконання етапів роботи Примітка Студент _______________ ___________________________ ( підпис ) (прізвище та ініціали) Керівник роботи _____________ ______________________ ( підпис ) (прізвище та ініціали)

Приложенные файлы

  • pdf 1210463
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий