26-marta-2015-goda.-Utrenya-chetverga-pyatoy-se..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ма́
рта
201
Четве́рг
седми́цы Вели́кого поста
Стоя́ние
Мари́
Еги́петской
ТРЕНЯ
САЛО�
САЛО�
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ми́
лостию Вы́
шняго не подви́
жится
Да обря́
щется рука́
Твоя́
всем враго́
Твои́
десни́
ца Твоя́
да обря́
щет вся ненави́
дящыя Тебе́
ко полож
ши их
я́
ко пещь о́
гненную во вре́
мя лица́
Твоего́
Госпо́
дь гне́
вом Свои́
м смяте́
т я́
сне́
сть их огнь
.
Плод их от земли́
погуби́
ши
и се́
мя их от сыно́
в чел
ве́
ческих
ко уклони́
ша на Тя зла́
помы́
слиша сове́
хже не возмо́
гут
соста́
вити
положи́
ши я́
хребе́
во избы́
тцех Твои́
х угото́
виши лице́
Вознеси́
ся
Го́
споди
си́
лою Твое́
воспое́
м и пое́
м си́
лы Твоя́
ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки в
ко́в
ми́нь
Трисвято́е
ресвята́я Тро́ице
че наш...
Иерей:
ко Твое́
есть Ца́
рство и си́
ла и сла́
ва Отца́
и Сы́
на и Свята́
го Ду́
ны́
не и при́
сно и во
ки веко́
в.
Чтец
:
ми́
нь.
РОПАРИ�
Чтец:
паси́
Го́
споди лю́
ди Твоя́
и благослови́
достоя́
ние Твое́
побе́
ды на с
проти́
вныя да́
руя
и Твое́
сохраня́
я Кресто́
м Твои́
м жи́
тельство.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ознесы́
йся на Крест во́
лею,
тезоимени́
тому Твоему́
но́
вому
жи́
тельству
щедро́
ты Твоя́
да́
руй
Христе́
Бо́
же,
возвесели́
нас си́
лою
Твое́
побе́
ды дая́
нам н
а сопоста́
ты,
посо́
бие иму́
щим Твое́
ру́
жие
ми́
ра,
непобеди́
мую п
бе́
ду.
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
ми́
нь.
редста́
тельство стра́
шное и непосты́
дное,
не пре́
зри Блага́
я моли́
тв на́
ших
Всепе́
тая Богоро́
дице,
утверди́
правосла́
вных жи́
ельство:
спаси́
лю́
ди Твоя́
и
пода́
ждь им с небесе́
побе́
ду,
зане́
родила́
еси́
Бо́
еди́
на бл
госл
ве́
нная.
ЛАЯ СУГУ�
БАЯ ЕКТЕНИЯ�
Иерей:
оми́луй нас
Бо́же
по вели́цей ми́лости Твое́й
мо́лим Ти ся
услы́ши и п
ми́луй
Хор:
споди
поми́
луй,
(трижды
, на каждое прошение
Иерей:
ще́ мо́лимся о Вели́ком господи́не и отце́ нашем
Святе́йшем Патриа́рхе
ри́лле
и о
господи́не на́шем преосвяще́ннейшем епи́скопе
[или
архиепи́скопе
, или
митрополи́те
] (им
я-
рек)
и о всей во Христе́ бра́тии на́
шей.
ще́ мо́лимся о богохрани́мей стране́ на́шей
власте́х и во́инстве ея́
да ти́хое и бе
мо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́
ще́ мо́лимся за всю бра́тию и за вся христиа́ны
Иерей:
ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́
и Тебе́ сла́ву возсыла́ем
Отцу́
и Сы́ну
, и Св
я-
то́му Ду́ху
ны́не и при́сно
и во ве́ки в
ко́в
Хор:
ми́
нь.
менем госпо́
дним благослови́
тче.
Данная ектения всегда произносится иереем.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Иерей:
ла́ва
вяте́й
, и
диносу́щней
, и
ивотворя́
щей, и Н
еразде́льней Тро́ице
всегда́
ны́не
и при́
сно
и во ве́ки веко́в
Хор
ми́
нь.
ЕСТОПСА�
ЛМИЕ
Чтец
ла́
ва в вы́
шних Бо́
гу
и на земли́
мир
в челове́
цех благ
воле́
ние.
Три́жды
споди
устне́
мои́
отве́
рзеши
и уста́
моя́
возвестя́
т хв
лу́
Твою́
Два́жды
Чтец:

сало́
м 3
сал
м 33
сало́
м 22
Сла́ва
и ны́не
ллилу́
Три́жды
споди
поми́
луй
Три́жды
Сла́ва
и ны́не
сало́
м 43
сало́
м 102
,
сало́
м 102
Сла́ва
и ны́не
ллилу́
Три́жды
ЕЛИ�КАЯ ЕКТЕНИЯ�
Диа́кон
ром Го́
споду помо́
лимся.
Хор:
о́споди
поми́луй
(На каждое прошение)
Диа́кон
Свы́
шнем ми́
ре и спасе́
нии душ на́
ших
Го́
споду помо́
лимся.
ми́ре всего́ ми́ра
благостоя́нии Святы́х Бо́жиих Церкве́й и соедине́нии всех
Го́споду п
мо́лимся
святе́м хра́ме сем и с ве́рою
благогове́нием
и стра́хом Бо́жиим входя́щих вонь
Го́споду п
мо́лимся
вели́ком Господи́не и Отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе
Кири́лле
и о Господи́не на́шем
, Выс
копреосвяще́ннейшем митрополи́те
(или:
архиепи́скопе
или:
преосвяще́ннейшем епи́скопе
имяре́к
чест
не́м пресви́терстве
Христе́ диа́констве
о всем при́чте и лю́дех
Го́споду п
мо́лимся
Богохрани́
мей стране́
на́
шей
власте́
х и во́
инстве ея́
Го́
споду п
мо́
лимся.
гра́де сем
(или
о ве́си сей
вся́ком гра́де
стране́ и ве́рою живу́щих в них
, Г
о́споду п
мо́лимся
благорастворе́нии возду́хов
о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных
Го́споду п
мо́лимся
пла́
вающих
путеше́
ствующих
неду́
гующих
стра́
ждущих
плене́
нных и о спасе́
нии их
Го́
споду помо́
лимся.
изба́
витися нам от в
ся́
кия ско́
рби
гне́
ва и ну́
жды
Го́
споду п
мо́
лимся.
аступи́
спаси́
поми́
луй и сохрани́
нас
Бо́
же
Твое́
ю благода́
тию.
ресвяту́
Пречи́
стую
Преблагослове́
нную
Сла́
вную Влады́
чицу на́
шу Богоро́
дицу и Пр
сноде́
ву
Мари́
со все́
ми святы́
ми помян
у́
вше
са́
ми себе́
и друг дру́
и весь живо́
т наш Христу́
Бо́
гу предади́
м.
Хор:
ебе́
Го́
споди.
Иере́й
ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва честь и поклоне́ние
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху
ны́не
и при́сно и во ве́ки веко́в
Хор:
ми́
нь.
ЛУ�
ГЛАС
Диа́кон
лас
седьмы́
ллилу́иа
, а
ллилу́иа
, а
ллилу́иа
Стих I:
т но́
щи у́
тренюет дух мой к Тебе́
Бо́
зане́
свет повеле́
ния Твоя́
на земли́
Хор:
ллилу́иа
, а
ллилу́иа
, а
ллилу́иа
(И далее на каждый стих)
Стих 2:
ра́
вде научи́
еся
живу́
щии на земли́
Стих 3:
висть прии́
мет лю́
ди ненака́
занныя.
Стих 0:
риложи́
им зла
Го́
споди
приложи́
зла сла́
вным земли́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Е�СНИ
РО�ИЧНЫ
Чтец:
а Не́
бо сердца́
иму́
ще
нгельский подражаи́
м чин и со стра́
хом Судии́
припаде́
побе́
дную
взыва́
юще хвалу́
Хор:
вят
Свят
Свят еси́
Бо́же наш
моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и св
ти́теля Никола́я
поми́луй нас
Чтец:
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми
летя́ще
зову́т со воскл
ца́
нием Б
же́ственную песнь трисвята́го гла́са
, с
ни́миже и мы вопие́м Ти
Хор:
вят
Свят
Свят еси́
Бо́же наш
моли́твами всех святы́х Твои́х п
ми́луй нас
Чтец:
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
ми́
нь.
ляца́
еми мно́
жеством прегреше́
ний на́
ших и не сме́
юще воззре́
ти на
высоту́
Небе́
сную
ду́
шу с те́
лом прекло́
ньше
со А�
нгелы пес
нь в
пие́
м Ти
Хор:
вят
Свят
Свят еси́
Бо́же наш
Богоро́дицею поми́луй нас
о́споди поми́луй
(Трижды)
лава Отцу и Сыну и
Святому Духу.
Чтец:
ныне и присно и во веки веков.
минь.
АФИ�
ВОСЬМА�Я
САЛОМ
оми́луй мя
Бо́же
я́ко попра́ мя челове́к
весь день боря́ стужи́ ми
. П
пра́ша мя врази́ мои́ весь день
я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́
В день не
убою́ся
аз же упова́ю на Тя
О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́
на Бо́га упова́х
не
убою́ся
что сотвори́т мне плоть
?
Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся
на мя
вся помышле́ния их на зло
Вселя́тся и скры́ют
ти́и пя́ту мою́ сохраня́т
я́коже потерпе́ша ду́шу мою́
Ни о чесо́мже отри́неши я́
гне́вом лю́ди низв
де́ши
Бо́же
живо́т мой возвести́х Тебе́
положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю
я́ко и во обетова́нии Твое́м
Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять
во́ньже а́ще
день призову́ Тя
се позна́х
я́ко Бог мой еси́
О Бо́зе похвалю́ глаго́л
Го́споде похвалю́ сло́во
На Бо́га упова́х
не убою́ся
что сотвори́т мне чел
ве́к
?
Во мне
Бо́же
моли́твы
я́же возда́м хвалы́ Твоея́
я́ко изба́вил еси́ ду́шу
мою́ от сме́рти
о́чи мои́ от слез
и но́зе мои́ от поползнов
е́ния
благоугожду́
пред Го́сподем во све́те ж
вы́х
САЛО�М
оми́луй мя
Бо́же
поми́луй мя
я́ко на Тя упова́ душа́ моя́
, и на сень кр
лу́ Твое́ю наде́юся
до́ндеже пре́йдет беззако́ние
Воззову́ к Бо́гу Вы́шнему
Бо́гу
благоде́явшему мне
Посла́
с Небесе́ и спасе́ мя
даде́ в поноше́ние п
пира́ющыя мя
посла́ Бог ми́лость Свою́ и и́стину Свою́
и изба́ви ду́шу мою́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
от среды́ ски́мнов
Поспа́х смуще́н
сы́нове челове́честии
зу́бы их ору́жия и
стре́лы
и язы́к их меч остр
Вознеси́ся на Небеса́
Бо́
же
и по всей земли́
сла́ва Твоя́
Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою́
ископа́ша
пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню
Гото́во се́рдце мое́
Бо́же
гото́во
се́рдце мое́
воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й
Воста́ни сла́ва моя́
воста́ни пса
ти́рю и гу́сли
воста́ну ра́но
Испове́мся Тебе́ в лю́дех
Го́споди
воспою́ Тебе́
во язы́цех
я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́
и да́же до о́блак и́стина
Твоя́
Вознеси́ся на Небеса́
Бо́же
и по всей земли́ сла́ва Твоя́
САЛО�
ще вои́
стинну у́бо пра́вду глаго́лете
пра́вая суди́те
сы́нове чел
ве́честии
И�бо в се́рдце беззако́ние де́лаете
на земли́ непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют
Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн
заблуди́ша от чре́ва
, гл
го́лаша лжу
Я�рость их по подо́бию змиину́
я́ко а́спида глу́ха и зат
ка́ющаго у́ши свои́
и́же
не услы́шит гла́са обава́ющих
обава́емь обава́ется от пр
му́дра
Бог сокруши́т
зу́бы их во усте́х их
члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь
. Ун
чижа́тся я́ко
вода́ мимотеку́щая
напряже́т лук свой
до́
ндеже изнемо́гут
Я�ко воск раста́яв
отъи́мутся
паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца
Пре́жде е́же разуме́ти
те́рния ва́шего ра́мна
я́ко жи́вы
я́ко во гне́ве пожре́т я́
. Возвес
ли́тся
пра́ведник
егда́ уви́дит о
мще́ние
ру́це свои́ умы́ет в кро́ви г
ре́шника
. И р
е-
че́т челове́к
:
а́ще у́бо есть плод пра́веднику
у́бо есть Бог судя́ им на зе
ли́
Чтец:
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
Хор:
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
ллилу́иа
аллилу́иа
аллилу́иа
сла́ва Тебе́ Бо́же
(Трижды)
споди
поми́
луй
рижды)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
Чтец:
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
САЛО�
зми́ мя от враг мои́х
Бо́же
и от востаю́щих на мя изба́ви мя
. И
ба́ви мя
от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й
спаси́ мя
Я�ко се улови́ша ду́шу
мою́
нападо́ша на мя кре́пцыи
ниже́ беззако́ние мое́
ниже́ грех мой
Го́споди
Без беззако́ния теко́х и и
пра́вих
воста́ни в сре́тение мое́ и виждь
И ты
Го́споди Бо́же сил
Бо́же Изра́илев
вонми́ посети́ти вся язы́к
да не
уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние
Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут
я́ко
пес
и обы́дут град
Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми
и меч во устна́х их
я́ко кто
слы́ша
И Ты
Го́споди
посмее́шися им
уничижи́ши вся язы́ки
Держа́ву мою́
к Тебе́ с
охраню́
я́ко Ты
Бо́же
Засту́пник мой еси́
Бог мой
ми́лость Его́ пре
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
вари́т мя
,
Бог мой
яви́т мне на вразе́х мои́х
Не уби́й их
да не когда́ з
бу́дут
зако́н Твой
расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́
Защи́тниче мой
Го́споди
Грех уст их
сло́во
усте́н их
и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й
и от кля́твы и
лжи возвестя́тся в кончи́не
Во гне́ве кончи́ны
и не бу́дут
и уве́дят
я́ко Бог
влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́
Возвратя́тся на ве́чер
и вза́лчут
я́ко
пес
и обы́дут град
Ти́и разы́
дутся я́сти
А�ще ли же не насы́тятся
и поро́пщут
Аз же воспою́ си́лу Твою́ и во
ра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й
я́ко был еси́
сту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́
Помо́щник мой еси́
, Т
бе́ пою́
:
я́ко Бог Засту́пник мой еси́
Бо́же
мой
ми́лость моя́
САЛО�
о́же
отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас
разгне́вался еси́
и уще́дрил
еси́ нас
Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́
исцели́ сокруше́ние ея́
я́ко по
д-
ви́жеся
Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая
напои́л еси́ нас
вино́м ум
ле́ни
Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение
е́же убежа́ти от лица́ лу́ка
Я�ко да
изба́вятся возлю́бленнии Твои́
спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя
. Бог во
глаго́ла во святе́м Свое́м
:
возра́дуюся и разделю́ Сики́му
и юдо́ль жили́щ
разме́рю
Мой есть Галаа́д
и Мой есть Манасси́й
и Ефре́м
кре́пость главы́
Моея́
Иу́да
царь Мой
Моа́в
коно́б упова́ния Моего́
на Идуме́ю простру́ с
а-
по́г Мой
Мне иноплеме́нницы покори́шася
Кто введе́т мя во град огра
ж-
де́ния
или́ кто наста́вит мя до Идуме́
Не Ты ли
Бо́же
отри́нувый нас
И не
изы́деши
Бо́же
в си́лах на́ших
?
Даждь нам по́мощь от ско́рби
и су́етно сп
а-
се́ние челове́ческо
О Бо́зе сотвори́м си́лу
и Той уничижи́т стужа́ющыя нам
САЛО�
слы́ши
Бо́же
моле́ние мое́
вонми́ моли́тв
е мое́й
От коне́ц земли́ к Тебе́
воззва́х
внегда́ уны́ се́рдце мое́
на ка́мень возне́сл мя еси́
, н
ста́вил мя еси́
Я�ко был еси́ упова́ние мое́
столп кре́пости от лица́ вра́жия
Вселю́ся в с
ле́нии Твое́м во ве́ки
покры́юся в кро́ве крил Твои́х
Я�ко
Бо́же
услы́шал
еси́ моли́твы моя́
дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́
Дни на дни
царе́вы приложи́ши
ле́та
го́ до дне ро́да и ро́да
Пребу́дет в век пред Бо́гом
ми́лость и и́стину Его́ кто взы́щет
?
Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки
з-
да́ти ми м
ли́твы моя́ день от дне
Чтец:
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
Хор:
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
ллилу́иа
аллилу́иа
аллилу́иа
сла́ва Тебе́ Бо́же
(Трижды)
споди
поми́
луй
рижды)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и
Свято́
му Ду́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Чтец:
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
САЛО�
е Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́
От Того́ бо спасе́ние мое́
И�бо Той Бог
мой и Спас мой
Засту́пник мой
не подви́жуся наипа́че
Доко́ле належите́
на челове́ка
Убива́ете
вси вы
я́ко стене́ преклоне́не
и опло́ту возрин
ве́ну
Оба́че це́ну мою́ совеща́ша отри́нути
теко́ша в жа́жди
усты́ свои́ми
благ
словля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху
Оба́че Бо́гови повини́ся
душе́
моя́
я́ко от Того́ терпе́ние мое́
И�бо Той Бог мой
и Спас мой
Засту́пник
мой, не прес
лю́ся
О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́
Бог по́мощи моея́
упова́ние мое́ на Бо́га
Упова́йте на Него́ весь сонм люде́й
излия́йте пред
Ним сердца́ ва́ша
я́ко Бог помо́щник наш
Оба́че су́етни сы́нове чел
ве́чес
тии
лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати
ти́и
от суеты́ вку́пе
Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте
га́тство а́ще тече́т
, не прил
га́йте се́рдца
Еди́ною глаго́ла Бог
дво́я
сия́ слы́шах
зане́ держа́ва Бо́жия
и Твоя́
Го́споди
ми́лость
я́ко Ты во
да́си к
му́ждо по дело́м
го́
САЛО�
о́же
Бо́же мой
к Тебе́ у́тренюю
возжада́ Тебе́ душа́ моя́
коль
мно́жицею Тебе́ плоть моя́
в земли́ пу́сте и непрохо́дне
и безво́дне
Та́ко
во святе́м яви́хся Тебе́
ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́
Я�ко лу́чши
ми́лость Твоя́ па́че живо́т
устне́ мои́ похвали́те Тя
Та́ко благословлю́ Тя в
животе́ мое́м
о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́
Я�ко от ту́ка и ма́сти да и
по́лнится душа́ моя́
, и ус
на́ма ра́дости восх
ва́лят Тя уста́ моя́
А�ще пом
и-
на́х Тя на п
сте́ли мое́й
на у́тренних поуча́хся в Тя
Я�ко был еси́ Помо́щник
мой
и в кро́ве кр
лу́ Твое́ю возра́дуюся
Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́
мене́
же прия́т десни́ца Твоя́
Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́
вни́ду
т в преи
по́дняя земли́
, пред
дя́тся в ру́ки ору́жия
ча́сти ли́совом бу́дут
Царь же
возвесели́тся о Бо́зе
, п
хва́лится всяк клены́йся Им
я́ко загради́шася уста́
глаго́лющих н
пра́ведная
САЛО�
слы́ши
Бо́же
глас мой
внегда́ моли́ти ми ся к Те
бе́
от стра́ха вра́жия
ми́ ду́шу мою́
Покры́й мя от со́нма лука́внующих
от мно́жества
де́лающих н
пра́вду
И�же изостри́ша
я́ко мечь
язы́ки своя́
напряго́ша
лук свой
вещь го́рьку
состреля́ти в та́йных непоро́чна
внеза́пу состр
е-
ля́ют
го́ и не уб
оя́тся
Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое
пове́даша скры́ти
сеть
ре́ша
:
кто у́зрит их
? И
пыта́ша беззако́ние
исчезо́ша испыта́ющии
испыта́ния
, пр
сту́пит челове́к
и се́рдце глубоко́
и вознесе́тся Бог
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их
, и изнем
го́ша на
ня язы́цы их
. См
ти́шася вси ви́дящии их
и убоя́ся всяк челове́к
и возвести́ша дела́ Бо́жия
и творе́ния Его́ разуме́ша
. Возвес
ли́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на
Него́
и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем
Чтец:
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Д
ху и
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
ллилу́иа
аллилу́иа
аллилу́иа
сла́ва Тебе́ Бо́же
(Трижды)
споди
поми́
луй
рижды)
ЕДА�
ЛЬНЫ
ГЛАС
голове́
Хрите́
Бо́
же наш,
же прему́
дры ловцы́
явле́
низпосла́
им Ду́
ха Свята́
го
и те́
ми уловле́
й вселе́
нную
Человеколю́
бче
сла́
ва Тебе.
Стих:
о всю зе́млю изы́де веща́ние их
и в концы́ вселе́нныя гл
го́лы их
вети́
ла ми́
ра и наста́
вники,
на́
шего спасе́
ния нача́
ток
,/
боже́
ственныя
оспои́
м ученики́
Бо́
га
на́
шего,
ко свет
су́
щим во тьме нам возсия́
ша
Со́
це сла́
всем сказа́
ша;
те́
мже и
пре́
лесть и́
дольскую низложи́
ша,
Тро́
ицу проп
ве́
давше во Еди́
ном Божестве́
Сего́
ра́
ди мо́
лимся
апо́
столи
Хр
ста́
Бо́
га,
греше́
ний оставле́
нию дарова́
тися
пра́
зднующим любо́
вию
ту́
ю па́
мять ва́
шу.
Стих:
и́вен Бог во святы́х Свои́х
Бог Изра́илев
Мученичен:
о́
блественне
тече́
ние соверши́
вше,
мучи́
телем сопроти́
вистеся му́
ченицы;
телеса́
бо умертви́
вше на земли́
//
восрия́
сте небе́
сную жизнь, св
ти́
и.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху
и
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
Богоро́диче
а́
дуйся,
нгелом Ра́
дость ми́
ра прие́
мшая,
ра́
дуйся
ро́
шая Творца́
Твоего́
и Го́
спода,
//
ра́
дуйся
сподо́
бльшаяся
ти Ма́
ти Бо́
жия
Чтец:
итие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския благослови́
, чес
ны́й отче
прочести́
Иерей:
я́же моли́твами
Го́споди Иису́се Христе́
Бо́же наш
поми́лу
й нас.
Чтец:
ми́
Если
житие
итает сам иерей
то он вначале глаголет
Житие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и
Еги́петския
Ея́же моли́твами
Го́споди Иису́се Христе́
Бо́же наш
поми́луй нас
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ИТИЕ�
АРИ�
ГИ�
ПЕТСКОЙ
АСТЬ ПЕ�
РВАЯ
Чтец:
одном палестинском монастыре в окрестностях Кесарии жил преп
добный инок Зосима. Отданный в монастырь с самого детства, он подвиза
ся в нем до 13 лет, когда был смущен помыслом:
"Найдется ли и в самой
дальней пустыне святой муж, превзошедший меня в трезвении и делании?"
ишь только он помыслил так, ему явился Ангел Господень и сказал:
"Ты, Зосима, по человеческой мере неплохо подвизался,
о из людей нет
праведного ни одного

им. 3, 10)
. Чтобы ты уразумел, сколько есть еще иных
и высших образов спасения, выйди из этой обители, как Авраам из дома о
ца своего
(Быт. 12, 1)
, и иди в монастырь, расположенный при Иордане".
отчас авва Зосима вышел из монастыря и вслед за Ангелом п
шел в
Иорданский монастырь и поселился в нем. Здесь увидел он старцев, исти
но просиявших в подвигах. Авва Зосима стал подражать святым инокам в
духовном делании.
ак прошло много времени, и приблизилась святая Четыредеся
ница. В
монастыре существовал
обычай, ради которого и привел сюда Бог преп
добного Зосиму. В первое воскресенье Великого поста служил игумен Бож
ственную литургию, все причащались Пречистого Тела и Крови Христовых,
вкушали затем малую трапезу и снова собирались в церкви.
отворив м
олитву и положенное число земных поклонов, старцы, и
с-
просив друг у друга прощения, брали благословение у игумена и под общее
пение псалма "Господь просвещение мое и Спаситель мой: кого убоюся?
Господь Защититель живота моего: от кого ус
рашуся?"
(Пс. 26, 1
открывали
монастырские ворота и уходили в пу
тыню.
аждый из них брал с собой умеренное количество пищи, кто в чем ну
дался, некоторые же и вовсе ничего не брали в пустыню и питались к
о-
реньями. Иноки переходили за Иордан и расходились как можно дальше
чтобы не видеть, как кто постится и подвизае
ся.
огда заканчивался Великий пост, иноки возвращались в мон
стырь на
Вербное воскресенье с плодом своего делания
(Рим. 6, 21
22)
, испытав свою
совесть
(1 Пет. 3, 16)
. При этом никто ни у кого не спрашив
ал, как он трудился
и совершал свой подвиг.
В
тот год и авва Зосима, по монастырскому обычаю, перешел Иордан.
Ему хотелось глубже зайти в пустыню, чтобы встретить кого
нибудь из
святых и великих старцев, спасающихся там и мол
щихся за мир.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
н шел по
пустыне 20 дней и однажды, когда он пел псалмы 2
го часа и
творил обычные молитвы, вдруг справа от него показалась как бы тень ч
ловеческого тела. Он ужаснулся, думая, что видит бесовское привидение,
но, перекрестившись, отложил страх и, окончив молитву, о
братился в ст
рону тени и увидел идущего по пустыне обнаженного человека, тело кот
о-
рого было черно от солнечного зноя, а выгоревшие короткие волосы поб
лели, как агичее руно. А
ва Зосима обрадовался, так как за эти дни не видел
ни одного живого существа, и
тотчас направился в его ст
рону.
о лишь только нагой пустынник увидел идущего к нему Зосиму, то
час
пустился от него бежать. Авва Зосима, забыв свою старческую немощь и у
с-
талость, ускорил шаг. Но вскоре он в изнеможении остановился у высохш
го ручья и
стал слезно умолять удалявшег
ся подвижника: "Что ты бежишь
от меня, грешного старца, спасающийся в этой пустыне? Подожди меня, н
мощного и недостойного, и подай мне твою святую молитву и благослов
ние, ради Господа, не гнушавшегося никогда н
кем".
звестный, не оборачиваясь, крикнул ему: "Прости, авва Зосима, не
могу, обратившись, явиться лицу твоему: я ведь женщина, и нет на мне, как
видишь, никакой одежды для прикрытия телесной наготы. Но если хочешь
помолиться обо мне, великой и окаянной грешнице,
брось мне покрыться
свой плащ, тогда смогу подойти к тебе под благословение".

е знала бы она меня по имени, если бы святостью и неведомыми по
вигами не стяжала дара прозорливости от Господа",
подумал авва Зосима
и поспешил исполнить сказанное ему.
рикрывшись плащом, подвижница обратилась к Зосиме: "Что вздум
лось тебе, авва Зосима, говорить со мной, женщиной грешной и н
мудрой?
Чему желаешь ты у меня научиться и, не жалея сил, потратил столько тр
дов?". Он же, преклонив колена, просил у нее благ
ословения. Так же точно и
она преклонилась пред ним, и долго оба один другого просили: "Благосл
ви". Наконец подвижница сказала
"Авва Зосима, тебе подобает благосл
вить и молитву сотворить, так как ты почтен саном пресвитерским и мн
гие годы, предстоя Хри
стову алтарю, приносишь Господу Святые Дары".
ти слова еще больше устрашили преподобного Зосиму. С глубоким
вздохом он отвечал ей: "О мать духовная! Явно, что ты из нас двоих больше
приблизилась к Богу и умерла для мира. Ты меня по имени узнала и пр
св
итером назвала, никогда меня прежде не видев. Твоей мере надлежит и
благословить меня. Господа ради".
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ступив наконец упорству Зосимы, преподобная сказала: "Благосл
вен
Бог, хотящий спасения всем человекам". Авва Зосима ответил "
минь", и
они встали с з
емли. Подвижница снова сказала старцу: "Чего ради пришел
ты, отче, ко мне, грешнице, лишенной всякой добродет
ли? Впрочем, видно,
благодать Духа Святого наставила тебя сослужить одну службу, потребную
моей душе. Скажи мне прежде, авва, как живут ныне христ
иане, как растут и
благоденствуют святые Божий Церкви?"
вва Зосима отвечал ей: "Вашими святыми молитвами Бог даровал
Церкви и нам всем совершенный мир. Но внемли и ты мольбе недосто
ного
старца, мать моя, помолись, ради Бога, за весь мир и за меня, гре
шного, да
не будет мне бесплодным это пустынное хо
дение".
вятая подвижница сказала: "Тебе скорее надлежит, авва Зосима, имея св
щенный чин, за меня и за всех молиться. На то тебе и сан дан. Впрочем, все п
о-
веденное мне тобою охотно исполню ради послуша
ния Истине и от чистого
сердца". Сказав так, святая обратилась на восток и, возведя очи и подняв руки к
небу, начала шепотом молиться. Старец увидел, как она по
нялась в воздухе на
локоть от земли. От этого чудного видения Зосима повергся ниц, усердно м
о-
сь и не смея произнести ничего, кроме "Господи, помилуй!"
му пришел в душу помысл
не привидение ли это вводит его в с
блазн? Преподобная подвижница, обернувшись, подняла его с земли и ск
зала: "Что тебя, авва Зосима, так смущают помыслы? Не привидени
е я.
Я
женщина грешная и недостойная, хотя и ограждена святым Кр
щением".
Сказав это, она осенила себя крестным знамением. Видя и слыша это,
старец пал со слезами к ногам подвижницы: "Умоляю тебя Христом, Богом
нашим, не таи от меня своей подвижничес
кой жизни, но расскажи ее всю,
чтобы сделать явным для всех величие Божие. Ибо верую Господу Богу м
ему, Им же и ты живешь, что для того и был я послан в эту пу
тыню, чтобы
все твои постнические деяния сделал Бог явными для м
ра".
святая подвижница ск
азала: "Смущаюсь, отче, рассказывать тебе о
бесстыдных моих делах. Ибо должен будешь тогда бежать от меня, закрыв
глаза и уши, как бегут от ядовитой змеи. Но всё же скажу тебе, отче, не
умолчав ни о чем из моих грехов, ты же, заклинаю тебя, не преставай м
литься за меня, грешную, да обрящу дер
новение в День Суда.
Чтец:
споди
поми́
луй
рижды)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
ми́
нь.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
САЛО�
50
оми́луй мя
Бо́же
по вели́цей ми́лости Твое́й
и по мно́ж
еству щедро́т
Твои́х очи́сти беззако́ние мое́
Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́
и от
греха́ моего́ очи́сти мя
Я�ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю
есть вы́ну
Тебе́ Еди́ному согреши́х
и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х
я́ко да
опр
авди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши
внегда́ суди́ти Ти
. Се бо в бе
з-
зако́ниих зача́т есмь
и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́
Се бо и́стину возлюби́л
еси́
безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́
Окропи́ши мя и
с-
со́пом
и очи́щуся
омы́
еши мя
и па́че сне́га убелю́ся
Слу́ху моему́ да́си
ра́дость и весе́лие
возра́дуются ко́сти смире́нныя
Отврати́ лице́ Твое́ от
грех мои́х
и вся беззако́ния моя́ очи́сти
Се́рдце чи́сто сози́жди во мне
Бо́же
и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й
. Не от
ве́ржи мене́ от лица́ Твоего́
и Ду́ха
Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́
Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́
Ду́хом Влады́чним утверди́ мя
Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м
, и нече
с-
ти́вии к Тебе́ обратя́тся
Изба́ви мя от крове́й
Бо́же
Бо́же с
пасе́ния моего́
возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й
Го́споди
устне́ мои́ отве́рзеши
и уста́
моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́
Я�ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы
дал бых у́бо
всесожже́ния не благоволи́ши
Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н
се́рдце сокр
ше́нн
о и смире́нно Бог не уничижи́т
Ублажи́
Го́споди
благоволе́нием
Твои́м Сио́на
и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския
тогда́ благоволи́ши
же́ртву пра́вды
возноше́ние и всесожега́емая
тогда́ возложа́т на олта́рь
Твой тельцы́
ЕЛИ�
КИЙ
ОКАЯ�
ННЫИ� КАНО�
ПРП
НДРЕ�
Я
РИ�
ТСКОГО
ЕСНЬ
Ирмо́
с:
омо́
щник и покрови́
тель
бысть мне во спасе́
ние,/ Сей мой Бог, и пр
сла́
влю
Его́
Бог отца́
моего́
и вознесу́
Его́
сла́
вно бо просла́
вися.
важды)
Стих:
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
(Перед каждым
троп
рем)
тку́
ду начну́
пла́
кати
окая́
ннаго моего́
жития́
дея́
ний?
Ко́
е ли п
ложу́
нача́
Христе́
ны́
нешнему рыда́
нию?
Но я́
ко благоутро́
бен,
даждь ми
прегреше́
ний оставле́
ние.
ряди́
окая́
нная душе́
с пло́
тию твое́
Зижди́
телю всех исп
ве́
ждься
оста́
нися про́
чее пре́
ждняго безслове́
сия,
и принеси́
Бо́
гу в покая́
нии сле́
ервозда́
ннаго Ада́
ма преступле́
нию поревнова́
позна́
х себе́
обн
же́
на
от Бо́
га
и присносу́
щнаго Ца́
рствия и сла́
дости,
грех ра́
ди мои́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
вы мне окая́
нная душе́
что уподо́
билася еси́
пе́
рвей Е�
ве?
Ви́
дела бо
еси́
зле
и уязви́
лася еси́
го́
рце,
и косну́
лася еси́
дре́
ва и вкуси́
ла еси́
де́
рзостно
безслове́
сныя сне́
ди.
ме́
сто Е�
вы чу́
вственныя
/
мы́
сленная ми бысть Е�
/
во пло́
ти стра́
стный
по́
мысл
/
показу́
яй сла́
дкая
/
и вкуша́
яй при́
сно
/
го́
рькаго н
пое́
ния.
осто́
йно из Еде́
ма изгна́
н бысть
ко не сохрани́
в еди́
ну Твою́
Спа́
за́
поведь Ада́
:/
аз же что постражду́
отмета́
я всегда́
живо́
тная Твоя́
слов
са́
а́
иново преше́
д уби́
йство,
произволе́
нием бых уби́
йца со́
вести д
ше́
вней,
оживи́
в плоть
и воева́
в на ню
лука́
выми мои́
ми дея́
ньми.
велеве Иису́
не уподо́
бихся пра́
вде
да́
ра Тебе́
прия́
тна не принесо́
х к
о-
гда́
ни дея́
ния боже́
ственна
ни же́
ртвы чи́
стыя,/
ни
жития́
неп
ро́
чнаго.
ко Ка́
ин и мы
душе́
окая́
нная
всех Соде́
телю дея́
ния скве́
рная
и же́
ртву
поро́
чную
и непотре́
бное житие́
принесо́
хом вку́
пе:/
те́
мже и ос
ди́
хомся.
ре́
ние Зда́
тель живосозда́
вложи́
л еси́
мне плоть и ко́
сти,
и д
ха́
ние
и жизнь:
но о Тво́
рче мой
Изба́
вителю мой
и Судие́
ка́
ющася приими́
мя.
звеща́
ю Ти Спа́
се
грехи́
я́
же соде́
ях,
и души́
и те́
ла моего́
я́
звы,
я́
же
внутрь уби́
йственнии по́
мыслы
разбо́
йнически на мя возл
жи́
ша.
ще и согреши́
Спа́
се
но вем
я́
ко Человеколю́
бец еси́
наказу́
еши
ми́
лостивно
и милосе́
рдствуеши те́
пле:
слезя́
ща зри́
ши,
и притека́
еши
я́
ко Оте́
призыва́
я блу́
днаго.
ове́
ржена мя Спа́
се
пред враты́
Твои́
ми,
поне́
на ста́
рость не о
ри́
ни
мене́
во ад тща,
но пр
жде конца́
я́
ко Человеколю́
бец,
даждь ми прегр
ше́
ний оставле́
ние.
разбо́
йники впады́
й аз есмь,
помышле́
ньми мои́
ми,
весь от них уя
з-
ви́
хся ны́
и испо́
лнихся ран,
но Сам ми предста́
Христе́
Спа́
се исцели́
вяще́
нник мя предви́
дев ми́
мо и́
де,
и леви́
т ви́
дя в лю́
тых на́
га пр
зре́
но из Мари́
и возсия́
вый Иису́
се,
Ты предста́
в уще́
дри мя.
гнче Бо́
жий
взе́
мляй грехи́
всех,
возми́
бре́
мя от мене́
тя́
жкое гр
хо́
вное,
и я́
ко благоутро́
бен,
даждь ми сле́
зы ум
ле́
ния.
окая́
ия вре́
мя,
прихожду́
Ти Созда́
телю моему́
возми́
бре́
мя от мене́
тя́
жкое грехо́
вное,
и я́
ко благоутро́
бен,
даждь ми сле́
зы ум
ле́
ния.
е возгнуша́
йся мене́
Спа́
не отри́
ни от Твоего́
лица́
возми́
бре́
мя от мене́
тя́
жкое грехо́
вное
и я́
ко бл
агоутро́
бен,
/ даждь
мне грехопаде́
ний о
тавле́
ние.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
льная
Спа́
се
и нево́
льная прегреше́
ния моя́
явле́
нная и сокр
ве́
нная
и ве́
домая и неве́
домая,
вся прости́
я́
ко Бог,
очи́
сти и спаси́
мя.
т ю́
ности Христе́
за́
поведи Твоя́
преступи́
всестра́
стно небреги́
уны́
нием преидо́
х житие́
Те́
мже зову́
Ти Спа́
се:
поне́
на коне́
ц спаси́
мя.
ога́
тство мое́
Спа́
се
изнури́
в в блуде́
пуст есмь плодо́
в благоче
с-
ти́
вых,
а́
лчен же зову́
тче щедро́
предвари́
Ты мя уще́
дри.
ебе́
припа́
даю Иису́
се,
согреши́
х Ти
очи́
сти мя,
возми́
бре́
мя от м
не́
тя́
жкое грехо́
вное,
и я́
ко благоутро́
бен,
даждь ми сле́
зы умиле́
ния.
е вни́
ди со мно́
ю в суд
нося́
моя́
дея́
ния
словеса́
изыску́
и исправля́
стремле́
ния
но в щедро́
тах Тв
ои́
х презира́
я моя́
лю́
тая,/
спаси́
мя Вс
си́
льне.
Припев
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии
ы ми даждь светоза́
рную благода́
от Боже́
ственнаго свы́
ше пр
мышле́
ния,
избежа́
ти страсте́
й омраче́
ния,
и пе́
ти усе́
рдно
твоего́
жития́
кра́
сная исправле́
ния.
Марии
рикло́
ньшися Христо́
вым Боже́
ственным зако́
ном,
к Сему́
прист
пи́
ла
еси́
сла́
достей неудержи́
мая стремле́
ния оста́
вивши,
и вся́
кую добр
де́
тель всеблагогове́
йно,
я́
ко еди́
ну испра́
вила еси́
Припев
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею
оли́
твами твои́
ми нас
Андре́
изба́
ви страсте́
й безче́
стных
Ца́
рствия ны́
не Христо́
ва о́
бщники
ве́
рою и любо́
вию воспева́
ющия тя
сла́
вне
покажи́
мо́
лимся.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му
Ду́
ху.
Тро́
ичен:
ресу́
щная Тро́
ице
во Еди́
нице покланя́
емая,
возми́
бре́
мя от мене́
тя́
жкое грехо́
вное,
и я́
ко благоутро́
бна,
даждь ми сле́
зы умиле́
ния.
ныне и присно и во веки в
ков.
минь.
Богородичен:
огоро́
дице
наде́
жде и предста́
тельс
тво Тебе́
пою́
щих,
возми́
бре́
мя от
мене́
тя́
жкое грехо́
вное,
и я́
ко Влады́
чица Чи́
стая,
ка́
ющася пр
ими́
мя.
ЕСНЬ
2.
Ирмос:
онми́
не́
и возглаго́
и воспою́
Христа́
от Де́
вы пло́
тию
прише́
дшаго.
диножды)
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
же,
поми́
луй мя.
онми́
не́
и возглаго́
лю,
земле́
внуша́
й глас,
ка́
ющийся к Бо́
гу и
воспева́
ющий Его́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
онми́
Бо́
же
Спа́
се мой
ми́
лостивным Твои́
м о́
ком,
и приими́
мое́
те́
плое испове́
дание.
огреши́
х па́
че всех челове́
еди́
н согреши́
х Тебе́
но уще́
дри я́
ко Бог
Спа́
се,
творе́
ние Твое́
ря мя злых обдержи́
благоутро́
бне Го́
споди:
но я́
ко Петру́
и мне
ру́
ку простри́
ле́
зы блудни́
Ще́
дре,
и аз предлага́
очи́
сти мя
Спа́
се,
благоу
ро́
бием Твои́
мрачи́
душе́
вную красоту́
страсте́
й сластьми́
и вся́
чески весь ум
персть сотвори́
аздра́
х ны́
не оде́
жду мою́
пе́
рвую,
же ми изтка́
Зижди́
тель из н
ча́
ла,
и отту́
ду лежу́
наг.
блеко́
хся в раздра́
нную ри́
же изтка́
ми змий сове́
том,
/ и с
ду́
ся.
оззре́
х на садо́
вную красоту́
и прельсти́
хся умо́
и отту́
ду лежу́
наг
и срамля́
юся.
лаша на хребте́
мое́
вси нача́
льницы страсте́
продо
жа́
юще на
беззако́
ние их.
огуби́
х первозда́
нную добро́
и благоле́
пие мое́
и ны́
не л
жу́
наг
стыжду́
ся.
шива́
ше ко́
жныя ри́
зы грех мне,
обнажи́
вый мя пе́
рвыя
бог
тка́
нныя оде́
жды.
бложе́
н есмь одея́
нием студа́
я́
коже ли́
ствием смоко́
вным,
во обл
че́
ние
мои́
самовла́
стных страсте́
де́
яхся в сра́
мную ри́
зу,
и окровавле́
нную сту́
дно,
тече́
нием
стра́
стнаго и любосла́
стнаго ж
вота́
скверни́
х пло́
ти моея́
ри́
и окаля́
же по
о́
бразу
Спа́
се,
/ и по п
до́
бию.
падо́
х в стра́
стную па́
губу
и в веще́
ственную тлю,
и отто́
ле до ны́
не
враг мне досаж
да́
ет.
юбове́
щное и любоиме́
нное житие́
невоздержа́
нием Спа́
се предп
че́
ны́
не,
тя́
жким бре́
менем обложе́
н есмь.
краси́
х плотски́
й о́
браз
скве́
рных помышле́
ний разли́
чным обл
же́
нием,
и осужда́
юся.
не́
шним приле́
жно благоукраше́
нием
еди́
нем попеко́
хся,
вну́
треннюю презре́
богоо
ра́
зную ски́
нию.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ообрази́
в мои́
х страсте́
й безобра́
зие,
любосла́
стными стремле́
ньми
пог
би́
х ума́
красоту́
огребо́
х пе́
рваго о́
браза добро́
ту Спа́
се страстьми́
же я́
ко иногда́
дра́
хму,
взыска́
в обря́
щи.
огреши́
я́
коже блудни́
ца вопию́
Ти:
еди́
н согреши́
х Тебе́
я́
ко ми́
ро
ими́
Спа́
се
и моя́
сле́
зы.
оползо́
хся я́
ко Дави́
д блу́
дно
и оскверни́
хся,
но омы́
й и мене́
Спа́
се, сл
за́
ми.
чи́
сти
я́
коже мыта́
рь вопию́
Ти,
Спа́
се
очи́
сти мя:
никто́
же бо су́
щих
из Ада́
я́
коже аз
греши́
х Тебе́
и слез
ниже́
покая́
ния и́
мам
ниже́
умиле́
ния
:/
Сам ми сия́
Спа́
се,
ко Бог да́
руй.
верь Твою́
не затвори́
мне тогда́
Го́
споди
Го́
споди,
но отве́
рзи ми
сию́
ка́
ющем
уся Тебе́
еловеколю́
бче хотя́
й всем спасти́
ся,
Ты воззови́
мя,
и приими́
я́
ко
Благ ка́
ющагося.
нуши́
воздыха́
ния души́
моея́
и о́
чию мое́
ю приими́
ка́
пли Спа́
се,
и спаси́
мя.
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
реч
стая Богоро́
дице Де́
во,
еди́
на Всепе́
тая,
моли́
ле́
жно
во е́
же
спасти́
ся нам.
Ирмос:
дите
ви́
дите
ко Аз есмь Бог
ма́
нну одожди́
и во́
ду из
ка́
мене источи́
вый
дре́
вле в пусты́
ни лю́
дем Мои́
м,/
десни́
цею
еди́
ною и кре́
постию Мое́
ю.
диножды)
Припев
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
дите ви́
дите
я́
ко Аз есмь Бог:
внуша́
й душе́
моя́
Го́
спода в
пию́
ща,
удали́
ся пре́
жняго греха́
и бо́
йся я́
ко неумы́
тнаго,
и я́
ко Судии́
и Бо́
га.
ому́
уподо́
билася еси́
многогре́
шная д
уше́
то́
кмо пе́
рвому Ка́
ину
,
Ламе́
ху о́
ному,
каменова́
вшая те́
ло злоде́
йствы,
и уби́
вшая ум безсл
ве́
сными стремле́
ньми.
ся пре́
жде зако́
на прете́
кши
о душе́
Си́
фу не уподо́
билася еси́
ни
Ено́
са подража́
ла еси́
ни Ено́
ха преложе́
нием, ни
Но́
но яви́
лася еси́
убо́
га пра́
ведных жи́
зни.
ди́
на отве́
рзла еси́
хля́
би гне́
ва,
Бо́
га твоего́
душе́
моя́
и пот
пи́
ла еси́
всю
я́
коже зе́
млю плоть
и дея́
ния и житие́
и пребыла́
еси́
вне сп
си́
тельнаго ковче́
га.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
жа уби́
глаго́
лет,/
в я́
зву мне
и ю́
ношу в струп
Ламе́
х рыда́
я в
пия́
ты же не трепе́
щеши о душе́
моя́
окаля́
вши плоть, и ум оскве
ни́
вши.
ка́
ко поревнова́
х Ламе́
пе́
рвому уби́
йце,
ду́
шу я́
ко му́
ум я́
ношу,
я́
ко бра́
та же моего́
те́
ло уби́
я́
о Ка́
ин уби́
йца, любо
ла́
стными
стремле́
ньми.
толп умудри́
ла еси́
созда́
ти о душе́
и утвержде́
ние водрузи́
ти твои́
ми
похотьми́
а́
ще не бы Зижди́
тель удержа́
л сове́
ты твоя́
и низве́
ргл на
зе́
млю ухищре́
ния твоя́
язви́
хся
ура́
нихся,
се стре́
лы вра́
жия уязви́
вшия мою́
ду́
шу и те́
ло:
се
стру́
гное́
ния
омраче́
ния,
вопию́
т ра́
ны самово́
льных
мои́
стр
сте́
дожди́
Госпо́
от Го́
спода огнь иногда́
на беззако́
ние гне́
вающее соже́
г С
до́
мляны
:/
ты же огнь вжегла́
еси́
гее́
нский,
/ в
не́
мже и́
маши
о душе́
, сож
щи́
ся.
азуме́
йте и ви́
дите
ко Аз есмь Бог
испыта́
яй сердца́
и уму́
чаяй мы́
сли
облича́
яй дея́
ния
и попаля́
яй грехи́
и судя́
й си́
и смире́
и ни́
щу.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
рии
росте́
рла еси́
ру́
це твои́
к ще́
дрому Бо́
гу
Мари́
в бе́
здне зол погр
жа́
емая:
и я́
коже Петру́
человеколю́
бно,
ру́
ку Боже́
ственную простре́
твое́
обраще́
ние вся́
чески иски́
Марии:
сем усе́
рдием и любо́
вию
притекла́
еси́
Христу́
пе́
рвый греха́
путь о
вра́
щши,
и в пусты́
нях непроходи́
мых пита́
ющися,
и Того́
чи́
сте сове
р-
ша́
ющи Боже́
ственныя за́
поведи.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею
дим
ви́
дим человеколю́
бие
о душе́
Бо́
га и Влады́
ки:
сего́
ра́
ди
пре́
жде конца́
Тому́
со слеза́
ми припаде́
м вопию́
ще:
Андре́
я моли́
твами
Спа́
се
поми́
луй нас.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
езнача́
льная
несозда́
нная Тро́
ице,
неразде́
льная Еди́
нице,
ка́
ющася
мя приими́
согреши́
вша
спаси́
Твое́
есмь созда́
ние
не пре́
зри,
но пощ
ди́
и изба́
ви мя
гненнаго осу
де́
ния.
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
Богородичен:
речи́
стая Влады́
чице Богороди́
тельнице,
наде́
ждо к Тебе́
прит
ка́
ющих,
и приста́
нище су́
щих в б
ри,
Ми́
лостиваго и Созда́
теля
и Сы́
на
Твоего́
уми́
лостиви и мне
моли́
твами Твои́
ми.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ЕСНЬ
3.
Ирмос:
а недви́
жимом,
Христе́
ка́
мени за́
поведий
Твои́
утверди́
мое́
помышле́
ние.
диножды)
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
гнь от
Го́
спода иногда́
/
Госпо́
дь одожди́
/
зе́
млю Содо́
мскую/
пре́
жде поп
ли́
а горе́
спаса́
йся
душе́
я́
коже Лот о́
ный,
и в Сиго́
р угонза́
гай запале́
ния
о душе́
бе́
гай Содо́
мскаго горе́
ния,
бе́
гай тле́
ния
Боже́
ственнаго пла́
мене.
сп
ове́
даюся Тебе́
Спа́
се:
согреши́
согреши́
х Ти:
но осла́
оста́
ви
ми,
я́
ко благоутро́
бен.
огреши́
х Тебе́
еди́
н аз,
согреши́
х па́
че всех
Христе́
Спа́
се,
да не
пре́
зриши мене́
ы еси́
Па́
стырь до́
брый,
взыщи́
мене́
а́
гнца,
и заблу́
ждша
го да не
пре́
зриши мене́
ы еси́
сла́
дкий
Иису́
Ты еси́
Созда́
телю мой:/
в Тебе́
Спа́
се, опра
да́
юся.
Припе́в
ресвята́
я Тро́
ице Бо́
же наш
сла́
ва Тебе́
Троичен:
Тро́
ице Еди́
нице Бо́
же!
Спаси́
нас от пре́
лести,
и искуше́
ний, и о
стоя́
ний.
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
а́
дуйся
Богоприя́
тная утро́
бо,
ра́
дуйся
престо́
ле Госпо́
день,
ра́
дуйся
Ма́
ти Жи́
зни на́
шея.
Ирмос:
тверди́
Го́
споди
на ка́
мени за́
поведей Твои́
/
подви́
гшееся се́
рдце
мое́
/
я́
о Еди́
н Свят еси́
и Госпо́
дь.
дин
жды)
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
сто́
чник живота́
стяжа́
х Тебе́
сме́
рти низложи́
теля,
и вопию́
Ти от
се́
рдца моего́
пре́
жде ко
ца́
согреши́
очи́
сти и спаси́
мя.
ри Но́
Спа́
се,
блу́
дство
вавшия подража́
нех насле́
дствовав осу
де́
ние,
в пото́
пе погр
же́
ния.
огреши́
Го́
споди,
согреши́
х Тебе́
очи́
сти мя:
несть бо и́
же кто согр
ши́
в челове́
цех,
его́
же не превзыдо́
х прегреше́
ньми.
а́
ма о́
наго душе́
отцеуби́
йца подража́
сра́
ма не покры́
ла еси́
скренняго,
вспять зря во
врати́
вшися.
лагослове́
ния Си́
мова не насле́
довала еси́
душе́
окая́
нная,
ни пр
стра́
нное одержа́
ние,
я́
коже Иа́
фет име́
ла еси́
на земли́
оста
ле́
ния.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
т земли́
Харра́
изы́
ди от греха́
ше́
моя́
гряди́
в зе́
млю точа́
щую
присноживо́
тное н
тле́
ние,
же Авраа́
м насле́
дствова.
враа́
ма слы́
шала еси́
душе́
моя́
дре́
вле оста́
вльша зе́
млю оте́
чества,
бы́
вша прише́
льца,
го́
произволе́
нию подража́
ду́
ба Мамври́
йскаго
учред
в патриа́
рх а́
нгелы,
насле́
дствова по
ста́
рости
обетова́
ния л
ви́
тву.
саа́
ка окая́
нная душе́
моя́
разуме́
вши но́
вую же́
ртву,
та́
йно всес
жже́
нную Го́
сподеви,
ража́
й его́
произволе́
нию.
сма́
ила слы́
шала еси́
трезви́
ся душе́
моя́
изгн
а́
на я́
ко рабы́
нино отр
жде́
ние,
виждь
да не ка́
ко подо́
бно что
постра́
ждеши ласк
се́
рдствующи.
га́
ре дре́
вле душе́
еги́
птяныне уподо́
билася еси́
порабо́
тившися пр
о-
изволе́
нием
и ро́
ждши
но́
ваго Исма́
ила, пр
зо́
рство.
ковлю ле́
ствицу/ ра
зуме́
ла еси́
душе́
моя́
явля́
емую от земли́
к неб
се́
почто́
не име́
ла еси́
восхо́
да тве́
рда, благ
че́
стия?
вяще́
нника Бо́
жия
и царя́
уедине́
на,
Христо́
во подо́
бие,
в ми́
ре ж
тия́
в челове́
цех подража́
е бу́
ди столп сла́
ный душе́
зврати́
вшися вспять:
браз да устр
ши́
тя Содо́
мский,
горе́
в Сиго́
р спаса́
йся.
апале́
ния я́
коже Лот,
бе́
гай душе́
моя́
греха́
бе́
гай Содо́
мы и Г
о-
мо́
рры,
бе́
гай пла́
мене вся́
каго безслове́
снаго жела́
ния.
оми́
луй Го́
споди
поми́
луй мя, воп
ию́
Ти,
егда́
прии́
деши со а́
нгелы
Твои́
ми,
возда́
ти всем по достоя́
нию дея́
ний.
оле́
ния Влады́
ко,
Тебе́
пою́
щих не отве́
ржи,
но уще́
дри Человек
лю́
бче,
и пода́
ждь ве́
рою прося́
щим оставле́
ние.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о
нас.
Марии:
одержи́
мь есмь бу́
рею
и треволне́
нием согреше́
ний
но сама́
мя ма́
ти
ны́
не спаси́
и к приста́
нищу Боже́
ственнаго покая́
ния возв
ди́
Марии:
а́
бское моле́
ние и ны́
не преподо́
бная
прине́
сши ко благоутро́
бней м
о-
ли́
твами твои́
ми Богор
дице,
отве́
рзи ми Б
же́
ственныя вхо́
ды.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
вои́
ми моли́
твами да́
руй
/
и мне оставле́
ние долго́
/
о Андре́
Кри́
тский
председа́
телю!/
покая́
ния бо ты таи́
нник преи
ря́
дный.
ла́
ва Отц
у́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Троичен:
ро́
ице про́
стая
несозда́
нная,
безнача́
льное Естество́
в Тро́
ице п
ва́
емая Ипоста́
сей,
спаси́
ны ве́
рою покланя́
ющияся
держа́
ве Твое́
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
Богородичен:
т Отца́
зле́
тна Сы́
на,
в ле́
то Богороди́
тельнице
неискусому́
жно р
дила́
еси́
стра́
нное чу́
до,
бы́
вши Де́
ва доя́
щи.
АТАВА�
СИЯ
тверди́
Го́
споди
на ка́
мени за́
поведей Твои́
подви́
гшееся се́
рдце
мое́
ко Еди́
н Свят еси́
и Госпо́
дь.
КТЕНИЯ�
МА�
ЛАЯ
Диа́кон
ки и па́
ки ми́
ром Го́
споду помо́
лимся.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
аступи́
спаси́
поми́
луй и сохрани́
нас
Бо́
же
Твое́
ю благода́
тию.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
ресвяту́
Пречи́
стую
Преблагослове́
нную
Сла́
вную В
лады́
чицу на́
шу Богоро́
дицу и Пр
сноде́
ву
Мари́
со все́
ми святы́
ми помяну́
вше
са́
ми себе́
и друг дру́
и весь живо́
т наш Христу́
Бо́
гу предади́
м.
Хор:
ебе́
Го́
споди.
Иерей:
ко Ты еси́
Бог наш
и Тебе́
сла́
ву воссыла́
Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
у Ду́
ху
ны́
не и
при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
Хор:
минь
ЕДА�
РИО�
ГЛАС
ти́ла Богозоа́чная
Спа́совы Апо́столи
просвети́те нас во тьме ж
тия́
я́ко да во дни ны́не благообра́зно хо́дим
све́том воздержа́ния но
щ-
ны́х страсте́й отбега́ю
ще
и све́тлыя Стра́сти Христо́вы у́зрим
ра́дующеся
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
РУГО�И�
СЕДА�
ЛЕН
РИО�
ГЛАС
по́
толь
ская двоенадеся́тице Богоизбра́нная
мольбу́ Христу́ ны́не прин
е-
си́
по́стное по́прище всем прейти́
соверща́ю
щим во умиле́нии моли́твы
творя́щим усе́рдно доброде́тели
я́ко да си́це предвари́м ви́дети Христа́ Бо́га
Сла́вное Воскресе́ние
//
сла́ву и хв
лу́ принося́ще
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
ми́
нь.
ОГОРО�
ДИЧЕН
РИО�
ГЛАС
стижи́ма
го Бо́га
Сы́на и Сло́во
насказа́нно па́че ума́ из Тебе́
ро́ждшееся
моли́
Богоро́дице
со апо́столы
мир вселе́нней чи́стый п
да́ти
и согреше́ний да́ти нам пре́жде конца́ проще́ние
и Ца́рствия Небе́снаго
кра́йния ра́ди бла́гости
//
сподо́бити раб
ы́ Твоя́

��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Чтец:
итие́ преподо́бныя ма́тере на́шея Мари́и Еги́петския благослови́
, чес
ны́й отче
прочести́
Иерей:
я́же моли́твами
Го́споди Иису́се Христе́
Бо́же наш
поми́луй нас
Чтец:
ми́
ИТИЕ�
АРИ�
ГИ�
ПЕТСКОЙ
АСТЬ ВТОРА�
Чтец
одилась я в Египте и еще при жизни родителей, двенадцати лет о
роду,
покинула их и ушла в Александрию. Там лишилась я своего целомудрия и
предалась безудержному и ненасытному любодеянию. Более семнадцати лет
невозбранно предавалась я греху и совершала
все безвозмездно. Я не брала
денег не потому, что была богата. Я жила в нищете и зарабатывала пряжей.
Думала я, что весь смысл жизни состоит в утолении плотской пох
ти.
роводя такую жизнь, я однажды увидела множество народа, из Л
вии
и Египта шедшего к
морю, чтобы плыть в Иерусалим на праздник Воздв
жения Святого Креста. Захотелось и мне плыть с ними. Но не ради Иерус
лима и не ради праздника, а
прости, отче, чтобы было больше с кем пред
ваться разврату. Так села я на к
рабль.
еперь, отче, поверь м
не, я сама удивляюсь, как море стерпело мое распу
ство и любодеяние, как земля не разверзла своих уст и не свела меня заживо в
ад, прельстившую и погубившую столько душ... Но, видно, Бог желал моего п
о-
каяния, не хотя смерти грешника и с долготерпением ожид
ая обращения.
ак прибыла я в Иерусалим и во все дни до праздника, как и на кора
ле,
занималась скверн
ми делами.
огда наступил святой праздник Воздвижения Честнаго Креста Госпо
ня, я по
прежнему ходила, уловляя души юных в грех. Ув
дев, что все оче
нь
рано пошли в церковь, в которой находилось Животворящее Др
во, я пошла
вместе со всеми и вошла в церковный притвор. Когда настал час Святого
Воздвижения, я хотела войти со всем народом в церковь. С большим трудом
пробравшись к дверям, я, окаянная, пытал
ась вти
нуться внутрь. Но едва я
ступила на порог, как меня остановила некая Божия сила, не давая войти, и
отбросила далеко от дверей, между тем как все люди шли беспрепятстве
но. Я думала, что, может быть, по женскому слабосилию не могла проти
с-
нуться в то
лпе, и опять попыталась локтями расталкивать народ и проб
раться к двери. Сколько я ни трудилась
войти не смогла. Как только моя
Если
житие
читает сам иерей
то он вначале глаголет
Житие́ преподо́бныя ма́тере на́
шея Мари́и
Еги́петския
Ея́же моли́твами
Го́споди Иису́се Христе́
Бо́же наш
поми́луй нас
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
нога касалась церковного порога, я останавливалась. Всех принимала це
р-
ковь, никому не возбраняла войти, а меня, окаянную, не
пускала. Так было
три или четыре раза. Силы мои иссякли. Я отошла и встала в углу церко
ной паперти.
ут я почувствовала, что это грехи мои возбраняют мне видеть Жив
творящее Древо, сердца моего коснулась благодать Господня, я зарыд
ла и
стала в покаяни
и бить себя в грудь. Вознося Господу воздыхания из глуб
ны сердца, я увидела пред собой икону Пресвятой Богородицы и обрат
лась к ней с молитвой: "О Дево, Владычице, родившая плотию Б
га
Слово!
Знаю, что недостойна я смотреть на Твою икону. Праведно мне,
блуднице
ненавидимой, быть отвергнутой от Твоей чистоты и быть для Тебя мерз
стью, но знаю и то, что для того Бог и стал человеком, чтобы призвать
грешных на покаяние. Помоги мне, Пречистая, да будет мне позволено во
ти в церковь. Не возбрани мне видеть Д
рево, на котором плотию был ра
с-
пят Господь, проливший Свою неповинную Кровь и за меня, грешную, за
избавление мое от греха. Повели, Владычице, да отверзутся и мне двери
святого поклонения Крестного. Ты мне будь до
лестной Поручительницей
к Родившемуся от Т
ебя. Обещаю Тебе с этого времени уже не осквернять
себя более никакою плотскою скверной, но как только увижу Древо Креста
Сына Твоего, отрекусь от мира и тотчас уйду туда, куда Ты как Поручител
ница наставишь м
ня".
когда я так помолилась, почувствова
ла вдруг, что молитва моя усл
шана. В умилении веры, надеясь на Милосердную Богородицу, я опять пр
соединилась к входящим в храм, и никто не оттеснил меня и не возбранил
мне войти. Я шла в страхе и трепете, пока не дошла до двери и сподобилась
видеть Живот
ворящий Крест Господень. Так п
знала я тайны Божи
и, что
Бог готов принять кающихся. Пала я на землю, помолилась, облобызала
святыни и вышла из храма, спеша вновь предстать пред моей Поручител
ницей, где дано было мной обещание. Преклонив колени пред икон
ой, так
молилась я пред ней:

лаголюбивая Владычице наша, Богородице! Ты не возгнушалась
молитвы моей недостойной. Слава Богу, приемлющему Тобой покаяние
грешных. Настало мне время исполнить обещание, в котором Ты была П
ручительницей. Ныне, Владычиц
е, направь меня на путь п
каяния".
И вот, не кончив еще своей молитвы, слышу голос, как бы говорящий
издалека: "Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный п
кой".
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
тотчас уверовала, что этот голос был ради меня, и, плача, воскли
нула
к Богороди
це: "Госпоже Владычице, не оставь меня, грешницы скверной, но
помоги мне",
и тотчас вышла из церковного притвора и пошла прочь. Один
человек дал мне три медные монеты. На них я купила себе три хлеба и у
продавца узнала путь на Ио
дан.
а закате я дошл
а до церкви святого Иоанна Крестителя близ Иорд
на.
Поклонившись прежде всего в церкви, я тотчас спустилась к Иордану и
омыла его святою водой лицо и руки. Затем я причастилась в храме святого
Иоанна Предтечи Пречистых и Животворящих Тайн Христовых, съела
ловину от одного из своих хлебов, запила его святой Иорданской водой и
проспала ту ночь на земле у храма. Наутро же, найдя н
вдалеке небольшой
челн, я переправилась в нем через реку на другой берег и опять горячо м
лилась Наставнице моей, чтобы Она напра
вила меня, как Ей Самой будет
угодно. Сразу же после того я и пришла в эту пу
тыню".
вва Зосима спросил у преподобной: "Сколько же лет, мать моя, пр
шло
с того времени, как ты поселилась в этой пустыне?"
"Думаю,
отвечала
она,
03 лет прошло, как в
ышла я из Святого Града".
вва Зосима вновь спросил: "Что имеешь или что находишь ты себе в
пищу здесь, мать моя?" И она отвечала: "Было со мной два с половиной хл
ба, когда я перешла Иордан, потихоньку они иссохли и окаменели, и, вк
шая понемногу, мног
ие годы я пит
лась от них".
пять спросил авва Зосима: "Неужели без болезней пребыла ты столько
лет? И никаких искушений не принимала от внезапных прилогов и собла
з-
нов?"
"Верь мне, авва Зосима,
отвечала преподобная,
13 лет провела я в
этой пустыне
, словно с лютыми зверями борясь со своими помыслами... К
гда я начинала вкушать пищу, тотчас приходил помысл о мясе и рыбе, к к
о-
торым я привыкла в Египте. Хотелось мне и вина, потому что я много пила
его, когда была в миру. Здесь же, не имея часто простой
воды и пищи, я л
то страдала от жажды и голода. Терпела я и более сильные бедствия: мной
овладевало желание любодейных песен, они будто слышались мне, смущая
сердце и слух. Плача и бия себя в грудь, я вспоминала тогда обеты, которые
давала, идя в пустыню,
пред иконой Святой Богородицы, Поручницы моей,
и плакала, моля отогнать терзавшие душу помыслы. Когда в меру молитвы
и плача совершалось покаяние, я видела отовсюду мне сиявший Свет, и т
гда вместо бури м
ня обступала великая тишина.
лудные же помыслы
, прости, авва, как исповедаю тебе? Страстный
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
огнь разгорался внутри моего сердца и всю опалял меня, возбуждая п
хоть.
Я же при появлении окаянных помыслов повергалась на землю и словно
видела, что предо мной стоит Сама Пресвятая Поручительница и судит м
я, преступившую данное обещание. Так не вставала я, лежа ниц день и
ночь на земле, пока вновь не совершалось покаяние и меня не окружал тот
же блаженный Свет, отгонявший злые смущения и п
мышления.
ак жила я в этой пустыне первые семнадцать лет. Тьма з
а тьмой, беда
за напастью обстояли меня, грешную. Но с того времени и доныне Богор
дица, Помощница моя, во всем руков
дствует мною".
вва Зосима опять спрашивал: "Неужели тебе не потребов
лось здесь ни
пищи, ни одеяния?"
на же отвечала: "Хлебы мои к
ончились, как я сказала, в эти семн
дцать
лет. После того я стала питаться кореньями и тем, что могла обрести в пу
с-
тыне. Платье, которое было на мне, когда перешла Иордан, давно разодр
лось и истлело, и мне много потом пришлось терпеть и бедствовать и от
ноя, когда меня палила жара, и от зимы, когда я тряслась от холода. Скол
ко раз я падала на землю, как мертвая. Сколько раз в безмерном борении
пребывала с различными напастями, бедами и искушениями. Но с того вр
мени и до нынешнего дня сила Божия невед
и многообразно соблюдала
мою грешную душу и смиренное тело. Питалась и покрывалась я глаголом
Божиим, всё содержащим
Втор. 8, 3)
, ибо не о хлебе едином жив будет чел
о-
век, но о всяком глаголе Божием
Мф. 4, 4; Лк. 4, 4)
, и не имеющие покрова кам
нием обле
кутся
Иов. 24, 8)
, если совлекутся греховного одеяния
Кол. 3, 9)
. Как
вспоминала, от сколького зла и каких грехов избавил меня Господь, в том
находила я пищу неист
щимую".
огда авва Зосима услышал, что и от Священного Писания гов
рит на
память святая
подвижница
от книг Моисея и Иова и от псалмов Давид
вых,
тогда спросил преподобную: "Где, мать моя, научилась ты пса
мам и
иным Книгам?" Она улыбнулась, выслушав этот вопрос, и отвечала так:
"Поверь мне, человек Божий, ни единого не видела человека, к
роме тебя, с
тех пор, как перешла Иордан. Книгам и раньше никогда не училась, ни п
ния церковного не слышала, ни Божественного чтения. Разве что Само Сл
во Божие, живое и всетворческое, учит человека всякому разуму
Кол. 3, 16; 2
Пет. 1, 21; 1 Фес. 2, 13)
Впрочем, довольно, уже всю жизнь мою я исповедала тебе,
но с чего начинала, тем и кончаю: закл
наю тебя воплощением Бога
Слова
молись, святой авва, за меня, вел
кую грешницу.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
еще заклинаю тебя Спасителем, Господом нашим Иисусом Хр
стом
все
то, чт
о слышал ты от меня, не сказывай ни единому до тех пор, пока Бог не
возьмет меня от земли. И исполни то, о чем я сейчас скажу тебе. Будущим г
дом,
в Великий пост, не ходи за Иордан, как ваш иноческий обычай повелев
ет".
пять удивился авва Зосима, что и
чин их монастырский известен св
я-
той подвижнице, хотя он пред нею не обмолвился о том ни одним словом.

ребудь же, авва,
продолжала преподобная,
в монастыре. Впрочем,
если и захочешь выйти из монастыря, ты не сможешь... А когда наступит
святой Вели
кий четверг Тайной Вечери Господней, вложи в святой сосуд
Животворящего Тела и Крови Христа, Бога нашего, и принеси мне. Жди же
меня на той стороне Иордана, у края пустыни, чтобы мне, придя, прича
с-
титься Святых Таин. А авве Иоанну, игумену вашей обители, т
ак скажи:
внимай себе и стаду св
ему
Деян. 20, 23; 1 Тим. 4, 16)
. Впрочем, не хочу, чтобы ты
теперь сказал ему это, но когда укажет Го
подь".
казав так и испросив еще раз молитв, преподобная повернулась и ушла
в глубину пустыни.
есь год старец Зос
има пребыл в молчании, никому не смея открыть я
ленное ему Господом, и прилежно молился, чтобы Господь сподобил его
еще раз увидеть святую подвижницу.
огда же вновь наступила первая седмица святого Великого поста, пр
подобный Зосима из
за болезни долже
н был остаться в монастыре. Тогда
он вспомнил пророческие слова преподо
ной о том, что не сможет выйти из
монастыря. По прошествии нескольких дней преподобный Зосима исцели
ся от недуга, но все же остался до Страстной седмицы в монастыре.
риблизился де
нь воспоминания Тайной вечери. Тогда авва Зосима и
с-
полнил поведенное ему
поздним вечером вышел из монастыря к Иордану
и сел на берегу в ожидании. Святая медлила, и авва Зосима молил Бога, чт
бы Он не лишил его встречи с подвижн
цей.
аконец преподобна
я пришла и стала по ту сторону реки. Радуясь, пр
подобный Зосима поднялся и славил Бога. Ему пришла мысль: как она см
жет без лодки перебраться через Иордан? Но преподобная, крестным зн
мением перекрестив Иордан, быстро пошла по воде. Когда же старец хотел
поклониться ей, она запретила ему, крикнув с середины реки: "Что тв
о-
ришь, авва? Ведь ты
иерей, носитель великих Тайн Б
жиих".
ерейдя реку, преподобная сказала авве Зосиме: "Благослови, о
че". Он
же отвечал ей с трепетом, ужаснувшись о дивном видении
: "Воистину н
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ложен Бог, обещавший уподобить Себе всех очищающихся, насколько это
возможно смертным. Слава Тебе, Христе Боже наш, показавшему мне через
святую рабу Свою, как далеко отстою от меры совершенства".
осле этого преподобная просила его прочит
ать "Верую" и "Отче наш".
По окончании молитвы она, причастившись Святых Страшных Христовых
Таин, простерла руки к небу и со слезами и трепетом произнесла молитву
святого Симеона Богоприимца: "Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по
глаголу Твоему с миром, я
ко видеста очи мои спас
ние Твое".
атем вновь преподобная обратилась к старцу и сказала: "Прости, авва,
еще исполни и другое мое желание. Иди теперь в свой монастырь, а на сл
дующий год приходи к тому иссохшему потоку, где мы первый раз говор
ли с
тобо
й". "Если бы возможно мне было,
отвечал авва Зосима,
непрестанно за
тобой ходить, чтобы лицезреть твою святость!" Преподобная снова просила
старца: "Молись, Господа ради, молись за меня и вспоминай мое окаянство". И,
крестным знамением осенив Иордан, о
на, как прежде, прошла по водам и
скрылась во тьме пустыни. А старец Зосима возвратился в монастырь в д
ховном ликовании и трепете и в одном укорял себя, что не спросил имени
преподобной. Но он надеялся на следующий год узнать н
конец и ее имя.
рошел г
од, и авва Зосима снова отправился в пустыню. Молясь, он д
шел до иссхошего потока, на восточной стороне которого увидел святую
подвижницу. Она лежала мертвая, со сложенными, как подобает, на груди
руками, лицом обращенная к Востоку. Авва З
сима омыл слеза
ми ее стопы,
не дерзая касаться тела, долго плакал над усопшей подвижницей и стал
петь псалмы, подобающие скорби о кончине праведных, и читать погр
бальные молитвы. Но он сомневался, угодно ли будет преп
добной, если он
погребет ее. Только он это помыслил,
как увидел, что у главы ее начертано:
"Погреби, авва Зосима, на этом месте тело смире
ной Марии. Воздай персть
персти. Моли Господа за меня, преставльшуюся месяца апреля в первый
день, в самую ночь спасительных страданий Христовых, по причащении
ствен
ной Тайной Вечери".
рочитав эту надпись, авва Зосима удивился сначала, кто мог сделать ее,
ибо сама подвижница не знала грамоты. Но он был рад наконец узнать ее имя.
Понял авва Зосима, что преподобная Мария, причастившись Святых Тайн на
Иордане из его
рук, во мгновение прошла свой дальний пустынный путь, к
торым он, Зосима, шествовал двадцать дней, и тотчас отошла ко Господу.
рославив Бога и омочив слезами землю и тело преподобной Марии, авва
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Зосима сказал себе: "Пора уже тебе, старец Зосима, соверш
ить поведенное т
бе.
Но как сумеешь ты, окаянный, ископать могилу, ничего не имея в руках?" Ск
зав
это, он увидел невдалеке в пустыне лежавшее поверженное дерево, взял его и
начал копать. Но слишком суха была земля, сколько ни копал он, обливаясь п
том, ни
чего не мог сделать. Распрямившись, авва Зосима увидел у тела преп
добной Марии огромного льва, который лизал ее стопы. Старца объял страх, но
он осенил себя крестным знамением, веруя, что останется невредим моли
вами
святой подвижницы. Тогда лев начал лас
каться к старцу, и авва Зосима, возгор
ясь духом, приказал льву ископать могилу, чтобы предать земле тело святой
Марии. По его слову лев лапами ископал ров, в котором и было погребено тело
преподобной. Исполнив завещанное, каждый пошел своей дорогой: лев
в пу
тыню, а авва Зосима
в монастырь, благословляя и хваля Христа, Бога нашего.
ридя в обитель, авва Зосима поведал монахам и игумену, что видел и
слышал от преподобной Марии. Все дивились, слушая о величии Божием, и
со страхом, верой и любовью уста
новили творить память преподобной М
а-
рии и почитать день ее преставления. Авва Иоанн, игумен обители, по слову
преподобной, с Божией помощью исправил в обители то, что надлежало. А
ва Зосима, пожив еще Богоугодно в том же монастыре и немного не д
жив до
ста
лет, окончил здесь свою временную жизнь, перейдя в жизнь ве
ную.
ак передали нам дивную повесть о житии преподобной Марии Египе
ской древние подвижники славной обители святого всехвального Предтечи
Господня Иоанна, расположенной на Иордане. Повесть эт
а первоначально
не была ими записана, но передавалась благоговейно святыми старцами от
наставников к уч
никам.
же,
говорит святитель Софроний, архиепископ Иерусалимский, пе
вый описатель Жития,
что принял в свой черед от святых отцов, все пр
дал п
исьменной повести.
ог, творящий великие чудеса и великими дарованиями воздающий всем,
с верою к Нему обращающимся, да вознаградит и читающих, и сл
шающих, и
передавших нам эту повесть и сподобит нас благой части с бл
женной Марией
Египетской и со всеми
святыми, Богомыслием и трудами своими угодившими
Богу от века. Дадим же и мы славу Богу Царю вечному, да и нас сподобит м
лость обрести в День Судный о Христе Иисусе, Господе нашем, Ему же подоб
ет всякая слава, честь, и держава, и поклонение со Отцем, и
Пресвятым и Ж
вотворящим Духом, ныне н присно и во веки веков, аминь.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ЕСНЬ
0:
РИПЕСНЕЦ
ГЛАС
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева
слы́шах
Го́споди
смотре́ния Твоего́ та́инство
/
разуме́х дела́
Твоя́
//
и просла́вих
Твое́ Божество́
Припе́в
вяти́и апо́столи
моли́те Бо́га о нас
оздержа́
нием пожи́
вше
просвеще́
ннии Христо́
вы апо́
столи, возде
жа́
ния вре́
мя нам хода́
тайствы Боже́
ственными утиш
ют.
военадесятостру́
нный орга́
н песнь воспе́
спаси́
тельную, уче
нико́
в лик
Боже́
ственный
лука́
вая возмуща́
я гласова́
ния.
дожде́
нием духо́
вным всю подсо́
лнечную напои́
сте
су́
шу отгна́
вше
многобо́
жия
всеблаже́
ннии.
Припе́в
ресвята́я Богоро́дице
спаси́ нас
Богородичен:
мири́
вшася спаси́
высокому́
дренно
пожи́
вшаго
ро́
ждшая Во
з-
не́
сшаго смире́
нное естество́
Де́
во Всечи́
стая.
РУГО�
И� ТРИПЕ�СНЕЦ
ГЛАС
4:
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева:
слы́шах
Го́споди
смотре́ния Твоего́ та́инство
/
разуме́х дела́
Твоя́
//
и просла́вих Твое́ Божество́
Припе́в
вяти́и апо́столи
моли́те Бо́га о нас
по́
стольское всечестно́
е ликостоя́
ние
Зижди́
теля всех моля́
щее, пр
си́
поми́
ловати ны
восхваля́
щия тя.
Я�
ко де́
лателе су́
Христо́
вы апо́
столи
во всем ми́
ре Боже́
ственным
сло́
вом возде́
лавшии
приноси́
те плоды́
Ему́
гда́
иногра́
д бы́
сте Христо́
в вои́
стинну возлю́
бленный
вино́
бо духо́
вное
источи́
сте ми́
апо́
столи.
Припе́в
ресвя
та́я Тро́ице
Бо́же наш
сла́ва Тебе́
ро́
ичен:
ренача́
льная
Сообра́
зная
Всеси́
льнейшая Тро́
ице Свята́
тче
Сло́
ве и
Ду́
ше Святы́
Бо́
Све́
те и Животе́
сохрани́
ста́
до Твое́
Ирмосы и запевы трипеснцев не поются, а читаются чтецами, а по мнению свт. Афанасия (Сахарова) ирм
сы трипеснцев вовсе не произносятся, а приводятся в Триоди
полностью для того, чтобы служить в кач
стве подобнов для пения последующих тропарей трипеснцев, т. к. в дре
ности тропари канонов пелись на
глас и подобен ирмоса; поются ирмосы лишь в тех случаях, когда стихословятся библейские песни или когда
на то есть
особое указание Типикона (см.: Афанасий (Сахаров), еп. О поминовении усопших по Уставу Прав
славной Церкви. СПб.: Сатис, 1995. С. 172
174).
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Припе́в
ресвята́я Богоро́дице
спаси́ нас
Богородичен:
уйся
престо́
ле огнезра́
чный
ра́
дуйся
свети́
льниче свещено́
сный
ра́
дуйся
горо́
освяще́
ния
ковче́
же Жи́
зни
святы́
х свята́
я се́
не.
РОДОЛЖА�ЕМ ПЕ�НИЕ
ЕЛИ�КОГО
ОКАЯ�ННОГО КАНО�НА
ЕСНЬ
0.
Ирмос:
слы́
ша проро́
прише́
ствие Твое́
Го́
споди
и убоя́
ся
ко хо́
щеши
от Де́
вы роди́
тися
и челове́
ком яви́
тися
и глаго́
лаше
:/
услы́
шах слух
Твой и убоя́
хся,
сла́
ва си́
ле Твое́
Го́
споди.
жды
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
ел Твои́
х да не пре́
зриши,
созда́
ния Твоего́
да не оста́
ши, Прав
су́
де,
а́
ще и еди́
н согреши́
я́
ко человек,
па́
че вся́
каго челове́
ка, Человек
лю́
бче,
но и́
маши
я́
ко Госпо́
дь всех,
власть оставля́
ти гр
хи́
риближа́
ется
душе́
коне́
приближа́
ется,
и неради́
ши, ни г
то́
вишися:
вре́
мя сокраща́
ется
воста́
близ при две́
рех Судия́
есть:
я́
ко
со́
ние
я́
ко цвет
вре́
мя жития́
тече́
что всу́
е м
те́
мся?
оспряни́
о душе́
моя́
дея́
ния твоя́
я́
же соде́
лала еси́
, помы
ля́
и сия́
пред лице́
твое́
принеси́
и ка́
пли испусти́
слез твои́
цы со дерзн
о-
ве́
нием дея́
ния и помышле́
ния Христу́
и опра
да́
йся.
е бысть в житии́
греха́
ни дея́
ния
ни зло́
бы,
ея́
же аз
Спа́
се, не согр
ши́
умо́
м и сло́
вом
и произволе́
нием
и предложе́
нием
и мы́
слию
дея́
нием согреши́
я́
ко ин никто́
когда́
тсю́
ду и осужде́
н бых
отсю́
ду препре́
н бых аз окая́
нный от своея́
со́
вести
ея́
же ничто́
же в ми́
ре нужне́
йше
:/
Судие́
Изба́
вителю мой
и ве́
дче,
пощади́
изба́
и спаси́
мя раба́
Тво
го́
ствица
же ви́
де дре́
вле
вели́
кий в п
атриа́
рсех,
указа́
ние есть душе́
моя́
де́
ятельнаго восхожде́
ния
разу́
мнаго возше́
ствия:
а́
ще хо́
щеши у́
дея́
нием
и ра́
зумом,
и зре́
нием пожи́
ти, обн
ви́
ся.
ной дневны́
й претерпе́
лише́
ния ра́
ди патриа́
рх,
и мраз нощны́
й п
несе́
на всяк д
ень снабде́
ния творя́
пасы́
тружда́
яйся
рабо́
таяй,
да
две жене́
сочета́
ены́
ми две разуме́
дея́
ние же и ра́
зум в зре́
нии,
Ли́
ю у́
бо дея́
ние
я́
ко многоча́
дную:
Рахи́
ль же ра́
зум
я́
ко многотру́
дную:
бо кроме́
до́
ни дея́
ние, ни
зре́
ние душе́
, и
пра́
вится.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ди о душе́
моя́
Изря́
дствуй я́
коже дре́
вле вели́
кий в па
риа́
рсех,
да
стя́
жеши дея́
ние с ра́
зумом,
да бу́
деши ум зряй Бо́
га
и дости́
гнеши незах
дя́
щий мрак в виде́
нии,
и бу́
деши вели́
кий к
пе́
вана́
десять патриа́
рхов,
вели́
кий в патриа́
рсех детотвори́
та́
йно у
верди́
тебе́
ле́
ствицу де́
ятельнаго душе́
моя́
восхожде́
ния:
де́
я́
ко о
с-
нова́
ния
степе́
ни,
я́
ко восхожде́
ния
прему́
дренно подл
жи́
са́
ва возненави́
деннаго подража́
ла еси́
душе́
отдала́
еси́
преле́
стнику тво
му́
/
пе́
рвыя добро́
ты пе́
рвенство
/
и оте́
ческия моли́
твы отпа́
ла еси́
/
и два́
жды
поползну́
лася еси́
окая́
нная
дея́
нием и ра́
зумом:
/
те́
мже ны́
не п
ка́
йся
до́
м Иса́
в нарече́
ся,
кра́
йняго ра́
ди женонеи́
стовнаго смеше́
ния:
воздержа́
нием бо при́
сно разжига́
емь,
и сластьми́
оскверня́
емь,
Едо́
м им
нова́
ся,
же глаго́
лется разжже́
ние души́
любогр
хо́
вныя.
ова на гно́
ищи слы́
шавши,
о душе́
моя́
оправда́
вшагося,
того́
му́
жеству не поревнова́
ла еси́
тве́
рдаго не име́
ла еси́
предложе́
ния
во всех
я́
же ве́
си,
и и́
миже искуси́
лася еси́
но яви́
лася еси́
нете
пели́
ва.
же пе́
рвее на престо́
ле,
наг ны́
не на гно́
ищи гно́
ен:
мно́
гий в ча́
дех и
сла́
вный,
безча́
ден и бездо́
мок напра́
сно:
пала́
ту у́
бо гно́
ище,
и б
серие
стру́
пы вменя́
ше.
а́
рским досто́
инством
венце́
м и багряни́
цею оде́
ян,
многоиме́
нный
челове́
к и пра́
ведный
бога́
тством кипя́
и ста́
ды,
внеза́
пу бога́
тства
сла́
вы
ца́
рства
обнища́
в лиши́
ся.
ще пра́
веден бя́
ше он
и непоро́
чен па́
че вс
ех,
и не убеже́
ловле́
ния
льсти́
ваго и се́
ти:
ты же грехолюби́
ва
су́
щи
окая́
нная душе́
, что сотв
о-
ри́
ши,
а́
ще чесо́
му о недове́
домых
случи́
тся наити́
тебе́
ло оскверни́
ся
дух окаля́
ся,
весь острупи́
хся,
но я́
ко врач Хр
сте́
обоя́
покая́
нием
мои́
м уврачу́
омы́
очи́
сти,
покажи́
Спа́
се мой,
па́
че
сне́
га чисте́
йша.
ло Твое́
и кровь распина́
емый о всех
положи́
л еси́
Сло́
ве:
те́
ло у́
да
мя обнови́
ши:
кровь
да омы́
еши мя:
дух же пре́
дал еси́
да мя пр
веде́
ши
Христе́
Твоем
Роди́
телю.
оде́
лал еси́
спасе́
ние
/
посреде́
земли́
Ще́
дре
/
да спасе́
мся
./
Во́
лею на
Дре́
ве распя́
лся еси́
./
Еде́
м затворе́
нный отве́
рзеся
/
го́
рняя и до́
льняя
тварь
/
язы́
цы вси спасе́
/
покланя́
ются Т
бе́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
а бу́
дет ми купе́
ль,
кровь из ребр
Твои́
вку́
пе и питие́
ист
чи́
вшее
во́
ду оставле́
ния,
да обою́
ду очища́
юся,
помазу́
яся и пия́
я́
ко пома́
зание и
питие́
Сло́
ве,
живото́
чная Твоя́
словеса́
аг есмь черто́
наг есмь и бра́
ку́
пно и ве́
чери
:/
свети́
льник угасе́
ко
безъ
еле́
йный
черто́
г заключи́
ся мне спя́
ве́
черя сн
де́
:/
аз же по руку́
но́
гу свя́
зан,
вон низве́
ржен есмь.
а́
шу Це́
рковь стяжа́
ре́
бра Твоя́
живоно́
сная,
из ни́
хже с
гу́
быя нам
источи́
то́
ки,
оставле́
ния и ра́
зума,
во о́
браз дре́
вняго и
но́
ваго
двои́
вку́
пе заве́
тов
Спа́
се наш.
ре́
мя живота́
моего́
ма́
ло,
и испо́
лнено боле́
зней и лука́
вства,
но в п
кая́
нии мя приими́
и в ра́
зум призови́
да не бу́
ду стяжа́
ние
ни бра́
шно
чужде́
му,
Спа́
се
Сам мя уще́
дри.
ысокоглаго́
лив
ны́
не есмь
/
жесто́
к же и се́
рдцем
/
вотще́
и всу́
/
да не с
фарисе́
ем осу́
диши мя
/
па́
че же мытаре́
во смире́
ние пода́
ждь ми
/
еди́
не
Ще́
дре
Правосу́
де,/
и сему́
мя сочи
ли́
огреши́
досади́
в сосу́
ду пло́
ти моея́
вем Ще́
дре,
но в покая́
нии мя
риими́
и в ра́
зум призови́
да не бу́
ду стяжа́
ние
ни бра́
шно чужде́
му,
Спа́
се
Сам мя уще́
дри.
амоистука́
н бых страстьми́
ду́
шу мою́
вредя́
Ще́
дре,
но в п
кая́
нии мя
приими́
и в ра́
зум призови,
да не бу́
ду стяжа́
ние
ни бра́
шно чужде́
му,
Спа́
се
Сам мя уще́
дри.
е послу́
шах гла́
са Твоего́
преслу́
шах писа́
ние Твое́
законоп
ло́
жника,
но в покая́
нии мя приими́
и в ра́
зум призови́
да не бу́
ду стяжа́
ние
ни
бра́
шно чужде́
му,
Спа́
се
Сам мя уще́
дри.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии:
езпло́
тных жи́
тельство в пло́
ти преходя́
щи,
благода́
ть преп
до́
бная к
Бо́
гу
ве́
лию вои́
стинну прия́
ла еси́
ве́
рно о чту́
щих тя пре
ста́
тельствуй.
Те́
мже мо́
лим тя,
от вся́
ких напа́
стей и нас моли́
твами твои́
ми изба́
Марии:
ели́
ких безме́
стий во глубину́
низве́
дшися
/
неодержи́
ма была́
еси́
/
но
востекла́
еси́
по́
мыслом лу́
чшим
/
к кра́
йней дея́
ньми я́
ве доброде́
тели пр
сла́
вно,/
нгельское естество́
Мари́
е, уд
ви́
вши.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
ндре́
оте́
ческая похвало́
моли́
твами твои́
ми не преста́
й моля́
ся,/ пре
стоя́
Тро́
ице Пребоже́
ственней
/
ко да изба́
вимся муче́
ния
/
любо́
вию пре
ста́
теля тя боже́
ственнаго всеблаже́
нне призыва́
ющии,
Кри́
ту удо
ре́
ние.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
еразде́
льное Существо́
несли́
тное Ли́
цы,
богосло́
влю Тя Тро́
ическое
Еди́
но Божество́
я́
ко единоца́
рственное и сопресто́
льное,
вопию́
Ти песнь
вели́
кую,
в вы́
шних трегу́
бо песно
ло́
вимую.
ны́
и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
Богородичен:
ражда́
еши
и де́
вствуеши,
и пребыва́
еши обою́
ду естество́
м Де́
ва:
Рожде́
йся обновля́
ет зако́
ны естества́
утро́
ба же ражда́
ет неражда́
ющая.
Бог иде́
же хо́
щет
побежда́
ется естества́
чин:
твори́
о ели́
ка хо́
щет.
ЕСНЬ
5.
Ирмос:
т нощи́
у́
тренююща
Человеколю́
бче
просвети́
молю́
ся,/ и н
ста́
ви и мене́
на повеле́
ния Твоя́
/
и научи́
Спа́
се,
твори́
ти во́
лю
Твою́
важды
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
нощи́
житие́
мое́
преидо́
х при́
сно,
тьма бо бысть и глубока́
мне мгла
нощь греха́
но я́
ко дне сы́
на Спа́
се покажи́
мя.
уви́
ма подража́
я окая́
нный аз,
соде́
ях беззако́
нный и законопр
сту́
пный сове́
т на Бо́
га Вы́
шняго,
оскверни́
в ло́
же мое́
я́
ко о́
тчее он.
сп
ове́
даюся Тебе́
Христе́
Царю́
согреши́
согреши́
я́
ко пре́
жде
Ио́
сифа бра́
тия прода́
вшии,
чистоты́
плод и цел
му́
дрия.
т сро́
дников пра́
ведная душа́
связа́
ся,
прода́
ся в рабо́
ту сла́
дкий,
во
браз Госпо́
день:
ты же вся душе́
продала́
ся еси́
злы́
ми твои́
ми.
сифа пра́
веднаго и целому́
дреннаго ума́
подража́
й окая́
нная, и неи
с-
ку́
сная душе́
и не оскверня́
йся безслове́
сными стремле́
ньми
при́
сно
з-
зако́
ннующи
ще и в ро́
ве поживе́
иногда́
Ио́
сиф,
Влады́
ко Го́
споди,
но во о́
аз п
гребе́
ния и воста́
ния Твоего́
аз же что Тебе́
когда́
цево́
е принесу́
оисе́
ов слы́
шала еси́
ковче́
жец душе́
вода́
волна́
ми носи́
м ре́
чными
ко в черто́
зе дре́
вле бе́
гающий де́
ла го́
рькаго/
сове́
та фара
ни́
тска.
А�
ще ба́
бы слы́
шала
еси́
убива́
ющия иногда́
безвозра́
стное му́
жеское, д
ше́
окая́
нная
целому́
дрия дея́
ние
ны́
не я́
ко вели́
кий Моисе́
й,
/ сси пр
му́
дрость.
Я�
ко Моисе́
й вели́
кий
еги́
птянина
ума́
уязви́
вши
окая́
нная
не уби́
ла
еси́
душе́
и ка́
ко всели́
шися
глаго́
в пусты́
ню страсте́
й покая́
нием?
пусты́
ню всели́
ся вели́
кий Моисе́
гряди́
бо подража́
й того́
тие́
да и в купине́
богоя
ле́
ния душе́
в виде́
нии бу́
деши.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
оисе́
ов жезл вообража́
й душе́
ударя́
ющий мо́
и огустева́
ющий глуб
ну́
,/ в
о о́
браз Креста́
Боже́
ственнаго
:/
мже мо́
жеши и ты
вели́
кая с
верши́
ти.
аро́
н приноша́
ше огнь Бо́
гу
непоро́
чный
неле́
стный:
но Офни́
и Ф
нее́
я́
ко ты душе́
приноша́
ху чужде́
е Бо́
гу оскверне́
нное ж
тие́
Я�
ко тя́
жкий нра́
вом,
фарао́
ну го́
рькому бых Влады́
ко,
Ианни́
, и Иа
ври́
душе́
ю и те́
лом,
и п
груже́
н умо́
но помози́
ми.
а́
лом смеси́
хся окая́
нный умо́
омы́
й мя Влады́
ба́
нею
мои́
слез,
молю́
Тя
пло́
ти моея́
оде́
жду
убели́
в я́
ко снег.
ще испыта́
ю моя́
дела́
Спа́
се,
вся́
каго челове́
ка превозше́
дша гр
ха́
ми
себе́
зрю,
я́
ко ра́
зумом му́
дрствуяй согреши́
не н
ве́
дением.
ощади́
пощади́
Го́
споди
созда́
ние Твое́
согреши́
осла́
би ми,
ко е
тес
во́
м чи́
стый Сам сый еди́
и ин ра́
зве Тебе́
никто́
же ест
ь кроме́
скве́
рны.
ене́
ра́
ди Бог сый,
вообрази́
лся еси́
в мя,
показа́
л еси́
чудеса́
, исц
ли́
прокаже́
нныя,
и разсла́
бленнаго стягну́
кровоточи́
выя ток уста́
вил еси́
Спа́
се,
прикоснове́
нием риз.
ровоточи́
вую подража́
й окая́
нная душе́
при
тецы́
удержи́
оме́
ты Хр
сто́
вы,
да изба́
вишися ран,
и услы́
шиши от Него́
ве́
ра твоя́
спасе́
тя.
зу снича́
щую подража́
й о душе́
прииди́
припади́
к нога́
ма И
су́
совыма,
да тя испра́
вит,
и да хо́
диши пра́
стези́
по́
дни.
ще и кла́
язь еси́
глубо́
кий Влады́
источи́
ми во́
ду из пречи́
стых Твои́
жил,
да я́
ко самаряны́
не ктому́
пия́
й жа́
жду:
жи́
зни бо струи́
точа́
еши.
илоа́
м да бу́
дут ми
сле́
зы моя́
Влады́
ко Го́
споди,
да умы́
ю и аз зе́
ницы
се́
рдца,
и ви́
жду Тя у́
Све́
та преве́
чна.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии:
есравне́
нным жела́
нием всебога́
тая,
Дре́
ву возжеле́
вши покл
ни́
тися
живо́
тному,
сподо́
билася еси́
жела́
ния,
сподо́
би у́
бо и мене́
улучи́
ти
вы́
шния сла́
вы.
Марии:
труи́
Иорда́
нския преше́
дши,
обрела́
еси́
поко́
й безболе́
зненный,
пло́
ти
сла́
сти избежа́
вши,
ея́
же и нас изми́
твои́
ми моли́
твами преп
до́
бная.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
Я�
ко па́
стырей изря́
днейша,
Андре́
прему́
дре,
избра́
нна су́
ща тя,
бо́
вию ве́
лию и стра́
хом молю́
твои́
ми моли́
твами спасе́
ние улучи́
ти,
жизнь ве́
чную.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
я Тро́
ице сла́
вим
Еди́
наго Бо́
га,
Свят
Свят
Свят еси́
тче
Сы́
не и
ше,
про́
стое Существо́
Еди́
нице при́
сно покл
ня́
емая.
ныне и присно и во веки в
ков.
минь.
Богородичен:
з Тебе́
облече́
ся в мое́
смеше́
ние
нетле́
нная безму́
жная Ма́
ти Де́
Бог
созда́
вый ве́
ки,
и соедини́
Себе́
челове́
ческое естес
во́
ЕСНЬ
6.
Ирмос:
озопи́
х всем се́
рдцем мои́
/
к ще́
дрому Бо́
/
и услы́
ша мя от а́
да
преиспо́
дняго,/
и возведе́
от тли живо́
т мой.
ды)
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
ле́
зы Спа́
се о́
чию мое́
и из глубины́
воздыха́
ния
чи́
сте пр
иношу́
, в
пию́
щу се́
рдцу:
Бо́
же
согреши́
х Ти
очи́
сти мя.
клони́
лася еси́
душе́
от Го́
спода твоего́
коже Дафа́
н и Авиро́
но пощ
ди́
воззови́
из а́
да преиспо́
дняго,
да не про́
пасть земна́
я тебе́
кры́
ет.
Я�
ко ю́
ница душе́
разсвире́
певш
уподо́
билася еси́
Ефре́
му,
я́
ко се́
рна
от тене́
т сохрани́
житие́
впери́
вши дея́
нием ум
и зре́
нием.
ука́
нас Моисе́
ова да уве́
рит душе́
ка́
ко мо́
жет Бог прокаже́
нное ж
тие́
убели́
и очи́
стити:
и не отча́
йся сама́
себе́
а́
ще и прока
же́
нна еси́
лны Спа́
се прегреше́
ний
мои́
я́
ко в мо́
ри Чермне́
м возвр
ща́
ющеся,
покры́
ша мя внеза́
пу,
я́
ко Еги́
птяны иногда́
, и тр
ста́
ты.
еразу́
мное душе́
произволе́
ние име́
ла еси́
я́
ко пре́
жде Изра́
иль:
же́
ственныя бо ма́
нны предсуди́
ла еси́
безслове́
сно,
любосла́
стное стр
сте́
й объяде́
ние.
ладенцы́
душе́
предпочла́
еси́
ханане́
йских мы́
слей
па́
че жи́
лы ка́
мене
/
из него́
же прему́
дрости река́
ко ча́
ша/
пролива́
ет то́
ки бог
сло́
вия.
вина́
я мяса́
и котлы́
и Еги́
петскую п
щу,
па́
че небе́
сныя предс
ди́
ла
еси́
душе́
моя́
я́
коже дре́
вле неразу́
мнии лю́
дие в пусты́
ни.
Я�
ко уда́
ри Моисе́
й раб Твой
жезло́
м ка́
мень,
обра́
зно животвори́
вая
ре́
бра Твоя́
прообразова́
ше,
из ни́
хже вси
питие́
жи́
зни Спа́
се, поче
па́
ем.
спыта́
й душе́
и смотряй
я́
коже Иису́
с Нави́
обетова́
ния зе́
млю, к
кова́
есть,
и всели́
ся в ню благозако́
нием.
оста́
ни и побори́
я́
ко Иису́
с Амали́
плотски́
я стра́
сти,
и гава
ни́
ле́
стныя по́
мыслы
при́
сно побежда́
ющи.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
реиди́
вре́
не теку́
щее естество́
я́
ко пре́
жде ковче́
и земли́
ныя
бу́
ди во одержа́
нии обетова́
ния душе́
Бог повел
ва́
ет.
Я�
ко спасл еси́
Петра́
возопи́
вша
спаси́
предвари́
в мя Спа́
се
от зве́
ря
изба́
просте́
р Твою́
ру́
ку,
и возведи́
из глубины́
хо́
вныя.
риста́
нище Тя вем ути́
шное,
Влады́
Влады́
ко Христе́
но от незах
о-
ди́
мых глуби́
н греха́
и отча́
яния
мя предвари́
в и
ба́
ви.
з есмь
Спа́
се,
же погуби́
л еси́
дре́
вле ца́
рскую дра́
хму,
но вжег св
ти́
льник Предте́
чу Твоего́
Сло́
взыщи́
и обря́
щи Твой о́
браз.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии:
а страсте́
й пла́
мень угаси́
ши,
слез ка́
пли источи́
ла еси́
при́
сно М
ри́
душе́
ю распаля́
ема,
хже благода́
ть пода́
ждь и мне,
твоему́
рабу́
Марии
езстра́
стие небе́
сное стяжа́
ла еси́
кра́
йним на земли́
житие́
м ма́
ти.
Те́
мже тебе́
пою́
щим,
страсте́
й изба́
витися
моли́
твами твои́
ми, м
ли́
ся.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
ри́
тскаго тя па́
стыря
и председа́
теля,
и вселе́
нныя моли́
твенника
ве́
дый,
притека́
ю Андре́
и вопию́
ти:
изми́
мя о́
тче, из глуб
ны́
греха́
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
ро́
ица есмь про́
ста
неразде́
льна,
разде́
льна Ли́
чне,
и Еди́
ница есмь
Естество́
м соеди
не́
на,
Оте́
ц глаго́
лет
и Сын
и Боже́
ственный Дух.
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
Богородичен:
тро́
ба Твоя́
Бо́
га нам роди́
воображе́
нна по нам:
Его́
же
я́
ко Со
да́
теля
всех
моли́
Богоро́
дице,
да Твои́
ми моли́
твами опра
ди́
мся.
АТАВА�
СИЯ
озопи́
х всем се́
рдцем мои́
/
к ще́
дрому Бо́
/
и услы́
ша мя от а́
да
преиспо́
дняго,// и во
веде́
от тли живо́
т мой.
КТЕНИЯ�
МА�
ЛАЯ
Диа́кон
ки и па́
ки ми́
ром Го́
споду помо́
лимся.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
аступи́
спаси́
поми́
луй и сохрани́
нас
Бо́
же
Твое́
ю благода́
тию.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
ресвяту́
Пречи́
стую
Преблагослове́
нную
Сла́
вную Влады́
чицу на́
шу Богоро́
дицу и Пр
сноде́
ву
Мари́
со все́
ми святы́
ми помяну́
вше
са́
ми себе́
и друг дру́
га, и ве
сь живо́
т наш Христу́
Бо́
гу предади́
м.
Хор:
ебе́
Го́
споди.
Иерей:
ы бо еси́
Царь ми́
ра и Спас душ на́
ших
и Тебе́
сла́
ву воссыла́
Отцу́
и Сы́
ну и Св
то́
му
Ду́
ху
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки веко́
в.
Хор:
ми́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ОНДА�
ГЛАС
уше́
моя́
, д
уше́
моя́
воста́
что спи́
ши?
Коне́
ц приближа́
ется,
маши смути́
тися.
Воспряни́
бо,
да пощади́
т тя Христо́
с Бог,
везде́
сый
и вся́
исполня́
яй.
КОС
ристо́
во врачевство́
ви́
дя отве́
рсто,
и от Сего́
Ада́
му истека́
ющее
здра́
вие,
постра
да́
уязви́
ся диа́
вол,
и я́
ко бе́
дствуя рыда́
ше,
и свои́
м др
го́
м возопи́
что сотворю́
Сы́
ну Мари́
ину,
убива́
ет мя Ви
лее́
млянин,
же
везде́
сый
и вся исполня́
яй.
ЛАЖЕ�
ГЛАС
Хор:
о Ца́
рствии Твое́
помяни́
нас Го́
споди
егда́
прии́
деш
и во ца́
рствии
Твое́
азбо́
йника Христе́
рая́
жи́
теля сотвори́
л еси́
на Кресте́
Тебе́
воз
о-
пи́
вша
помяни́
мя,
того́
покая́
нию
сподо́
би и мене́
недо
то́
йнаго.
Стих:
лаже́
ни ни́
щии ду́
хом
ко тех есть Ца́
рство Небе́
сное.
ано́
я слы́
шавши дре́
вле душе́
моя́
Бо́
га в явле́
нии бы́
вша,
и из н
пло́
дове тогда́
прие́
мша плод обетова́
ния,
того́
благоче́
стие подража́
Стих:
лаже́
ни пла́
чущии
ко ти́
и уте́
шатся.
ампсо́
новой поревнова́
вши ле́
ности,
главу́
остри́
гла еси́
душе́
дел
твои́
преда́
вши иноплеме́
нником
любосла́
стием
целому́
дренную
жизнь и блаже́
нную.
Стих:
лаже́
ни кро́
тцыи
ко ти́
и насле́
дят зе́
млю.
ре́
жде че́
люстию о́
слею
победи́
вый иноплеме́
нники,
ны́
не пл
не́
ние
ласкосе́
рдству стра́
стному обре́
теся,
но избе́
гн
и душе́
моя́
подража́
ния,
дея́
ния и сла́
бости.
Стих:
лаже́
ни а́
лчущии и жа́
ждущии пра́
вды
ко ти́
сы́
тятся.
ара́
к и Иеффа́
й военача́
льницы
судии́
Изра́
илевы предпочте́
ни бы́
ша
ни́
миже Дево́
рра мужеу́
мная
:/
тех до́
блестьми душе́
вмужи́
вшися укр
пи́
ся.
Стих:
лаже́
ни ми́
лостивии
ко ти́
и поми́
ловани бу́
дут.
аи́
лино хра́
брство позна́
ла еси́
душе́
моя́
Сиса́
ра дре́
вле пробо́
дшую
и
спасе́
ние соде́
лавшую
дре́
вом о́
стрым
слы́
шиши,/
мже тебе́
Крест обр
зу́
ется.
Стих:
лаже́
ни чи́
стии се́
рдцем
ко ти́
и Бо́
га у́
зрят.
Пение блаженн с тропарями является особенностью утрени четверга Великого канона и утрени Великой
Пятн
цы (с чтени
ем 12
ти Евангелий), а потому ни в коем случае не должно опускаться.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ожри́
душе́
же́
ртву похва́
льную
дея́
ние я́
ко дщерь принеси́
,/ от Ие
фа́
евы чисте́
йшую
и заколи́
ко же́
ртву
стра́
сти плотски́
я/
Го́
сподеви твоему́
Стих:
лаже́
ни миротво́
ко ти́
и сы́
нове Бо́
ии нареку́
тся.
едео́
ново руно́
помышля́
й душе́
моя́
с небесе́
ро́
су подыми́
и пр
ни́
кни я́
коже пес
и пий во́
ду,
от зако́
на теку́
щую,
изгнете́
нием
пи́
сменным.
Стих:
лаже́
ни изгна́
ни пра́
вды ра́
ди
ко тех есть Ца́
рство Н
бе́
сное.
ли́
и свя
ще́
нника осужде́
ние душе́
моя́
восприя́
ла еси́
лише́
нием ума́
приобре́
тши стра́
сти себе́
я́
коже он ча́
да
де́
лати безз
ко́
нная.
Стих:
лаже́
ни есте́
егда́
поно́
сят вам
и изжену́
и реку́
т всяк зол гл
го́
на вы лжу́
ще Мене́
ра́
ди.
В
судия́
х Л
еви́
небреже́
нием
свою́
жену́
двана́
десятим коле́
ном разд
ли́
душе́
моя́
да скве́
рну обличи́
от Вениами́
на безз
ко́
нную.
Стих:
дуйтеся и весели́
теся
ко мзда ва́
ша мно́
га на небесе́
юбому́
дренная
нна моля́
щися,
устне́
бо двиза́
е ко хв
ле́
нию,
глас же
ея́
не слы́
шашеся,
но оба́
че непло́
дна су́
щи,
сы́
на моли́
твы ражда́
ет досто́
йна.
Стих:
омяни́
нас Го́
споди
егда́
прии́
деши во Ца́
рствии Твое́
судия́
х спричте́
ся
ннино порожде́
ние
вели́
кий Саму́
ил,
его́
же во
пита́
ла Армафе́
ма в дому́
Госпо́
дни,
тому́
поревну́
й душе́
моя́
и суди́
пре́
жде ине́
х дела́
твоя́
Стих:
омяни́
нас Влады́
егда́
прии́
деши во Ца́
рствии Твое́
ави́
д на ца́
рство избра́
ца́
рски пома́
зася ро́
гом Боже́
ственнаго ми́
:/
ты
бо душ
е́
моя́
ще хо́
щеши вы́
шняго Ца́
рствия,
ми́
ром пома́
жися сл
за́
ми.
Стих:
омяни́
нас Святы́
егда́
прии́
деши во Ца́
рствии Твое́
оми́
луй созда́
ние Твое́
Ми́
лостиве
уще́
дри руку́
Твое́
ю творе́
ние,/ и п
о-
щади́
вся согреши́
вшия
и мене́
па́
че все
х,/
Твои́
х презре́
вшаго пов
ле́
ний.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
езнача́
льну
и рожде́
нию же и происхожде́
нию,/
Отцу́
покланя́
юся
ро́
ждшему,
Сы́
на сла́
влю рожде́
ннаго,
пою́
сопросия́
вшаго Отцу́
же и
Сы́
ну,
Ду́
ха Свята́
го.
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
Богородичен:
реесте́
ственному Рождеству́
Твоему́
покланя́
емся,
по ест
ству́
сла́
вы
Младе́
нца Твоего́
не разделя́
юще Богороди́
тельнице:
же бо еди́
н л
це́
сугу́
быми испове́
дуется е
тествы́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ЕСНЬ
3.
мос:
огреши́
хом
беззако́
нновахом
непра́
вдовахом пред Тобо́
ю,/ н
же́
соблюдо́
хом
ниже́
сотвори́
хом
/
коже запове́
дал еси́
нам;/ но не пр
да́
ждь нас до конца́
отце́
в Бо́
же.
важды
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
огреши́
беззако́
нновах,
и отверго́
х за́
поведь Твою́
я́
ко во гресе́
х
произведо́
хся
и приложи́
х я́
звам стру́
пы себе́
но Сам мя поми́
луй,
я́
ко
Благоутро́
бен
отце́
в Бо́
же.
а́
йная се́
рдца моего́
испове́
дах Тебе́
Судии́
моему́
виждь мое́
см
ре́
ние,
виждь и ско
рбь мою́
и вонми́
суду́
моему́
ны́
не,
и Сам мя п
ми́
луй
я́
ко Благоутро́
бен,
отце́
в Бо́
же.
ау́
л иногда́
я́
ко погуби́
отца́
своего́
душе́
осля́
та,
внеза́
пу ца́
рство о
ре́
те к прослу́
тию,
но блюди́
не забыва́
й себе́
ско́
тския по́
хоти твоя́
оизво́
ливши па́
че Ца́
рства Христо́
ва.
ави́
д иногда́
Богооте́
ще и согреши́
сугу́
бо душе́
моя́
стрело́
ю у́
бо ус
реле́
н быв прелюбоде́
йства
копие́
м же плене́
н быв уби́
йства томле́
нием
но
ты сама́
тяжча́
йшими де́
лы неду́
гуеши,/
самохо́
тными ст
ле́
ньми.
овокупи́
бо Дави́
д иногда́
беззако́
нию беззако́
ние:
уби́
йству же люб
де́
йство раствори́
покая́
ние сугу́
бое показа́
а́
бие:
но сама́
ты л
ка́
внейшая душе́
соде́
лала еси́
не пока́
явшися Бо́
гу.
ави́
д иногда́
вообрази́
списа́
в я́
ко на ико́
не песнь,
юже дея́
ние обл
ча́
же соде́
зовы́
поми́
луй мя
Тебе́
бо Еди́
ному согреши́
х всех Бо́
гу,
Сам очи́
сти мя.
иво́
т я́
ко ноша́
шеся на колесни́
це,
Зан о́
ный,
егда́
превра́
щшуся тел
цу́
то́
чию косну́
Бо́
жиим искуси́
ся г
не́
вом:
но того́
дерзнове́
ния уб
жа́
вши душе́
почита́
й Боже́
ственная че́
стне.
лы́
шала еси́
Авессало́
ка́
ко на естество́
воста́
Позна́
ла еси́
того́
скве́
рная дея́
ния
миже оскверни́
ло́
же Дави́
да отца́
но ты подража́
ла еси́
о-
го́
стра́
стн
и любосла́
стная стре
ле́
ния.
окори́
ла еси́
нерабо́
тное твое́
досто́
инство те́
лу твоему́
ино́
го бо Ах
тофе́
ла обре́
тши врага́
душе́
снизшла́
еси́
сего́
сове́
том,
но сия́
разсы́
па
Сам Христо́
с,
да ты вся́
ко спасе́
шися.
оломо́
н чу́
дный,
и благода́
ти прему́
дрости испо́
лненный,
сей л
ка́
вое
иногда́
пред Бо́
гом сотвори́
отступи́
от Него́
ему́
же ты прокля́
тым
твои́
м житие́
душе́
уподо́
билася еси́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ластьми́
влеко́
мь страсте́
й свои́
х оскверня́
шеся,
увы́
мне
рачи́
тель
прему́
дрост
рачи́
тель блу́
дных жен
и стра́
нен от Бо́
га:
его́
же ты подр
а-
жа́
ла еси́
умо́
м о душе́
Сладостра́
стьми скве́
рными.
овоа́
му поревнова́
ла еси́
не послу́
шавшему сове́
та о́
тча,
ку́
пно же и
зле́
йшему рабу́
Иеровоа́
пре́
жнему отсту́
пнику душе́
о бе́
гай подр
жа́
ния
и зови́
Бо́
гу:
согреши́
уще́
дри мя.
хаа́
вовым поревнова́
ла еси́
/
скве́
рнам
душе́
моя́
увы мне
/
была́
еси́
плотски́
х скверн пребыва́
лище
/
и сосу́
д сра́
млен страсте́
й
/
но из глубины́
твоея́
воздохни́
и глаго́
ли Бо́
гу гре
хи́
твоя́
опали́
Илия́
иногда́
два́
щи
пятьдеся́
т Иезаве́
линых,
егда́
сту́
дныя
проро́
ки погуби́
во обличе́
ние Ахаа́
вово,
но бе́
гай подража́
ния двою́
ше́
и укрепля́
йся.
аключи́
ся тебе́
не́
бо душе́
и глад Бо́
жий пости́
же тя:
егда́
Илии́
с-
ви́
тянина я́
коже Ахаа́
не покори́
ся словесе́
м иногда́
но Сара́
ффии уп
до́
бився,
напита́
й проро́
чу ду́
шу.
анасси́
ева собрала́
еси́
согреше́
ния изволе́
нием,
поста́
вльши я́
ме́
рзости стра́
сти,
и умно́
живши душе́
негодова́
ние,
но того́
пока
я́
нию
ревну́
ющи те́
пле,
стяжи́
умиле́
ние.
рипа́
даю Ти,
и приношу́
Тебе́
я́
коже сле́
зы глаго́
лы моя́
согреши́
я́
ко не согреши́
блудни́
ца,
и безако́
нновах
я́
ко и́
ный н
кто́
же на земли́
но
уще́
дри Влады́
творе́
ние Твое́
и воззови́
мя.
огребо́
х о́
браз Твой,
и растли́
х за́
поведь Твою́
вся помрачи́
ся до
ро́
та,
и страстьми́
угаси́
ся
Спа́
се
свеща́
но уще́
дрив возда́
ждь ми
я́
коже
пое́
т Дави́
ра́
дование.
брати́
ся
пока́
йся
откры́
й сокрове́
нная,
глаго́
ли Бо́
гу вся ве́
дущему:
Ты ве́
си моя́
та́
йная
еди́
не Спа́
се,
но Сам мя поми́
луй
я́
коже пое́
т Дави́
по ми́
лости Твое́
счезо́
ша дни́
мои́
я́
ко со́
ние востаю́
щаго:
те́
мже я́
ко Езеки́
я слезю́
на
ло́
жи мое́
приложи́
тися мне ле́
том живота́
Но кий Иса́
ия предста́
т т
бе́
душе́
а́
ще не всех Бог?
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии:
озопи́
вши к Пречи́
стей Богома́
тери,
пе́
рвее отри́
нула еси́
неи́
стовство
страсте́
ну́
жно стужа́
ющих,
и посрами́
ла еси́
врага́
пе́
ншаго,
но даждь
ны́
не по́
мощь от ско́
рби,
и мне, р
бу́
твоему́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Марии:
го́
же возлюби́
ла еси́
Его́
же возжеле́
ла еси́
Его́
же ра́
ди плоть изн
ри́
ла
еси́
преподо́
бная,
моли́
ны́
не Христа́
о рабе́
я́
ко да ми́
лостив быв всем
нам,
ми́
рное состоя́
ние да́
рует
почита́
ющим Его́
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
а ка́
мени мя ве́
ры
моли́
твами твои́
ми утверди́
тче,
стра́
хом мя Б
же́
ственным огражда́
и покая́
ние Андре́
пода́
ждь ми
молю́
ся ти,
и и
ба́
ви мя от се́
ти враго́
щу
щих мя.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
ро́
ице про́
стая
неразде́
льная,
единосу́
щная
и Естество́
еди́
но,
Све́
тове
и Свет
и Свята три
и еди́
но Свя́
пое́
тся Бог Тро́
ица:
но во
по́
просла́
Живо́
т и Животы́
душе́
всех
Бо́
га.
ныне и присно и во веки в
ков.
минь.
Богородичен:
ое́
м Тя
благослови́
м Тя,
покланя́
емся Ти Богороди́
тельнице,
я́
ко н
разде́
льныя Тро́
ицы породи́
ла еси́
еди́
наго Христа́
Бо́
га
и Сама́
отве́
рзла
еси́
нам
су́
щим на земли́
бе́
сная.
ЕСН
РИПЕ�
СНЕЦ
ГЛАС
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева:
езнача́льнаго Царя́ сла́вы
Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы
/
по́йте
свяще́нницы
лю́дие
превозноси́те во вся ве́ки
Припе́в
вяти́
и апо́
столи
моли́
те Бо́
а о нас.
Я�
ко у́
глие невеще́
ственнаго огня́
попали́
те веще́
ственныя стра́
сти моя́
возжиза́
юще ны́
не во мне жела́
ние Боже́
ственныя лю
ве́
апо́
столи.
рубы́
благогла́
сныя Сло́
ва почти́
миже падо́
ша сте́
ны неутве
жде́
ны
вра́
жия и богоразу́
мия утве
рди́
шася забра́
уми́
ры стра́
стныя души́
моея́
сокруши́
же хра́
мы и столпы́
сокр
ши́
сте врага́
апо́
столи Госпо́
дни
хра́
мове освяще́
ннии
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
мести́
ла еси́
Невмести́
маго естество́
м, но
си́
ла еси́
Нося́
щаго вся
дои́
ла
еси́
Чи́
стая
пита́
ющаго тварь Христа́
Жизнода́
вца
РУГО�
И� ТРИПЕ�
СНЕЦ
ГЛАС
4:
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева:
езнача́льнаго Царя́ сла́вы
Его́же трепе́щут Небе́сныя си́лы
/
по́йте
, св
яще́нницы
лю́дие
превозноси́те во вся ве́ки
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Припе́в
вяти́
и апо́
столи
моли́
те Бо́
га о нас.
уха началохитростием создавше всю Церковь
апо́
столи Христо́
ней благослови́
те Христа́
во ве́
оструби́
вше трубо́
ю уче́
ний
низверго́
ша апосто
ли всю лесть идол
скую, Христа превозносяща во вся веки.
по́
столи
до́
брое преселе́
ние
назира́
телие ми́
ра и Небе́
снии жи́
телие
вас при́
сно восхваля́
ющия изба́
вите от бед.
Припе́в
ресвята́
я Тро́
ице
Бо́
же наш
сла́
ва Тебе́
Тро́ичен
рисо́
лнеч
ное Всесве́
тлое Богонача́
лие
Единосла́
вное и Единопр
сто́
льное
Естеству́
тче Вседе́
телю
Сы́
не и Б
же́
ственный Ду́
ше
пою́
Тя во ве́
ки.
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
Я�
ко честны́
й и превы́
шший престо́
воспои́
м Бо́
жию М
а́
терь непр
ста́
нно
лю́
дие
Еди́
ну по рождестве́
Ма́
терь и Де́
ву.
РОДОЛЖАЕМ
ЕЛИКИЙ КАНОН
ЕСНЬ
4:
Ирмо́
с:
го́
же во́
инства Небе́
сная сла́
вят
и трепе́
щут Херуви́
ми и Сер
фи́
/
вся́
ко дыха́
ние и тварь
/
по́
йте,
благослови́
/ и превозн
си́
те
во вс
я ве́
ки.
важды)
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
огреши́
вша Спа́
се поми́
луй
/
воздви́
гни мой ум ко обраще́
нию,/ пр
ими́
мя
ка́
ющагося
уще́
дри вопию́
:/
согреши́
х Ти
спаси́
беззако́
нновах, п
ми́
луй мя.
олесни́
чник Илия́
колесни́
ею доброде́
телей вшед,
ко на небеса́
, н
ша́
шеся
превы́
ше иногда́
от земны́
сего́
бо душе́
моя́
восхо́
д п
мышля́
орда́
нова струя́
пе́
рвее
ми́
лотию Илиино́
Елиссе́
ста сю́
ду и
сю́
ду:
ты же
о душе́
моя́
сея́
не причасти́
лася еси́
бла
года́
за нево
з-
держа́
ние.
лиссе́
й иногда́
прие́
м ми́
лоть Илиину́
прия́
т сугу́
бую благода́
ть от Бо́
га:
ты же о душе́
моя́
сея́
не причасти́
лася еси́
благода́
за невозде
жа́
ние.
омани́
тида иногда́
пра́
веднаго учреди́
о душе́
нра́
вом бл
ги́
ты же
не ввела́
еси́
в дом,
ни стра́
ни пу́
тника.
Те́
мже черто́
га изри́
нешися
вон
рыда́
ющи.
иези́
ев подража́
ла еси́
окая́
нная
ра́
зум скве́
рный всегда́
душе́
его́
же
сребролю́
бие отложи́
поне́
на ста́
рость:
бе́
гай гее́
нскаго огня́
тст
пи́
вши злых твои́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ы Ози́
и душе́
поревнова́
вши,
сего́
прокаже́
ние в себе́
стяжа́
ла еси́
гу́
бо:
безме́
стная бо мы́
слиши
беззако́
нная же де́
еши:
оста́
ви я́
же
маши,
и притецы́
к покая́
нию.
иневи́
тяны душе́
слы́
шала еси́
ка́
ющияся Бо́
гу
вре́
тищем и пе́
пелом,
сих не подража́
ла еси́
но яви́
лася еси́
зле́
йшая всех,
пре́
жде зако́
и по
зако́
не прегреши́
вших.
ро́
ве бла́
та слы́
шала еси́
Иереми́
ю душе́
гра́
да Сио́
ня рыда́
ньми в
пию́
ща,
и слез и́
щуща,
подража́
й сего́
плаче́
вное
житие́
и сп
се́
шися.
о́
на в Фарси́
с побеже́
/
проразуме́
в обраще́
ние ниневи́
тянов
/
разуме́
бо я́
ко
проро́
к Бо́
жие благоутро́
бие
:/
те́
мже ревнова́
ше/
проро́
честву не со
га́
тися.
ании́
ла в ро́
ве слы́
шала еси́
ка́
ко загради́
уста́
о душе́
звере́
уве́
дела еси́
ка́
ко о́
троцы и́
же о Аза́
рии,
погаси́
ша ве́
рою пе́
щи пла́
мень
горя́
щий.
е́
тхаго Заве́
та вся
приведо́
х ти душе́
к подо́
бию
подража́
й
пра́
ведных боголюби́
вая дея́
ния,/
избе́
гни же па́
ки лука́
вых гр
хо́
в.
равосу́
де Спа́
се поми́
луй,
и изба́
ви мя огня́
и преще́
ния,
же и́
мам на
суде́
пра́
ведно претерпе́
ти:
осла́
би ми пре́
жде конца́
доброде́
телию и п
кая́
нием.
Я�
ко разбо́
йник вопию́
помяни́
мя.
ко Петр пла́
чу го́
рце:
ла́
би ми
Спа́
се
Зову́
я́
ко мыта́
рь:
слезю́
я́
ко блудни́
ца.
Приими́
мое́
рыда́
ние,
я́
коже иногда́
ханане́
ино.
ное́
ние
Спа́
се
исцели́
смире́
нныя моея́
души́
:
еди́
не Врачу́
пла́
стырь
мне наложи́
и еле́
й и вино́
дела́
покая́
ния,
умиле́
ние со сл
за́
ми.
анане́
ю и аз подража́
поми́
луй мя
вопию́
Сы́
не Дави́
дов:
са́
юся
кра́
я ри́
я́
ко кровоточи́
вая:
пла́
я́
ко Ма́
рфа и Мари́
я над Ла́
зарем.
ле́
зную Спа́
се сткля́
ницу,
я́
ко ми́
ро истощава́
я на главу́
зову́
Ти я́
коже
блудни́
ми́
лости и́
щущая,
мольбу́
приношу́
и о
ставле́
ние прошу́
прия́
ти.
ще и никто́
же
я́
коже аз согреши́
Тебе́
но оба́
че приими́
и мене́
, Благ
утро́
бне Спа́
се,
стра́
хом ка́
ющася
и любо́
вию зову́
ща:
согреши́
х Тебе́
еди́
ному,
поми́
луй мя Ми́
лостиве.
ощади́
Спа́
се Твое́
созда́
ние,/ и вз
ыщи́
ко Па́
стырь поги́
бшее,/ предв
ри́
заблу́
ждшаго
восхи́
ти от во́
лка
сотвори́
мя овча́
на па́
стве Твои́
х ове́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
гда́
Судие́
ся́
деши я́
ко Благоутро́
бен,
и пока́
жеши стра́
шную сла́
ву
Твою́
Спа́
се:
о каковы́
й страх тогда́
Пе́
щи горя́
щей,
все
м боя́
щимся н
стерпи́
маго суди́
ща Твоего́
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
Марии:
ве́
та незаходи́
маго Ма́
тя просвети́
вши,
от омраче́
ния страсте́
й ра
реши́
Те́
мже вше́
дши в духо́
вную благода́
ть,
просвети́
Мари́
тя ве́
рно
восхваля́
ющия.
Марии:
до но́
во ви́
дев
ужаса́
шеся боже́
ственный в тебе́
вои́
стинну ма́
ти З
о-
си́
ма:
а́
нгела бо зря́
ше во пло́
ти,
и у́
жасом весь испо
ня́
шеся,
Христа́
поя́
во ве́
ки.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею
Я�
ко дерзнове́
ние имы́
й ко Го́
споду,
Андре́
е Кри́
тский честна́
я похв
ло́
молю́
моли́
ся разреше́
ние от уз беззако́
ния
ны́
не обрести́
мне моли́
твами
твои́
ми,
я́
ко покая́
ния учи́
тель,
и преподо́
бных сла́
ва.
лагослови́
м Отца́
и Сы́
и Свята́
го Ду́
Го́
спода.
Троичен:
езнача́
льне
тче
Сы́
не собезнача́
льне,
Уте́
шителю Благи́
Ду́
ше
Пра́
вый:
Сло́
ва Бо́
жия Роди́
телю,
Отца́
безнача́
льна Сло́
ве,
Ду́
ше ж
вы́
й и
зи́
ждяй,
Тро́
ице Еди́
нице
поми́
луй мя.
ныне и присно и во веки в
ков.
минь.
Богородичен:
Я�
ко от оброще́
ния червлени́
цы Пречи́
стая,
мная багряни́
ца Емм
ну́
илева,
внутрь во чре́
ве Твое́
м плоть истка́
ся.
Те́
мже Богоро́
дицу
вои́
стинну Тя почита́
ем.
АТАВА�
СИЯ
ва́
лим
благослови́
покланя́
емся Го́
сподеви
пою́
ще
и превозн
о-
ся́
ще во вся ве́
ки.
го́
же во́
инства Небе́
сная сла́
вят
и трепе́
щут Херуви́
ми и Сер
фи́
/
вся́
ко дыха́
ние и тварь
по́
йте,
благослови́
те/
и превозн
си́
те
во вся ве́
ки.
Диакон
огоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим
ЕСНЬ
РЕСВЯТО�
ОГОРО�
ДИЦЫ
Хор:
ели́чит душа́ Моя́ Го́спода
и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м
естне́йшую Херуви́м
и Сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м
без
истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую
су́щую Богоро́дицу
, Тя вел
ча́ем
ко при
зре́ на смире́ние рабы́ Своея́
се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
естне́йшую
Я�
ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный
и свя́то И�мя Его́
и ми́лость Его́ в
ро́ды родо́в боя́щимся Его́
естне́йшую
отвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю
,/ рас
точи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их
естне́йшую
изложи́ си́льныя со престо́л
и вознесе́ смире́нныя
а́лчущия испо́лни
благ
и богатя́щияся отпусти́ тщи
естне́йшую
осприя́т Изра́иля о́трока Своего́
помяну́ти ми́лости
я́коже глаго́л
а ко
це́м на́шим
Авраа́му и се́мени его́
да́же до ве́ка
естне́йшую
ЕСНЬ
РИПЕ�
СНЕЦ
ГЛАС
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева:
ои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем
спасе́ннии Тобо́ю
Де́во
чи́стая
,// с без
пло́тными ли́ки Тя велича́юще
Припе́в
вяти́
и апо́
столи
моли́
те Бо́
га о нас
сто́
чницы спаси́
тельныя воды́
я́
вльшеся апо́
столи
иста́
явшую ду́
шу
мою́
грехо́
вною жа́
ждою ороси́
те.
ла́
вающаго в пучи́
не поги́
бели и в погруже́
нии уже́
бы́
вша Твое́
де
с-
ни́
цею
я́
коже Петра́
Го́
споди
спаси́
Я�
ко со́
вку́
сных су́
ще уче́
ний
гни́
льство ума́
моего́
изсуши́
те и н
ве́
дения тьму́
отжени́
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
а́
дость я́
ко роди́
вшая
плач мне пода́
ждь
мже Боже́
ственное утеше́
ние
Влады́
чице
в бу́
дущем дни обрести́
могу́
РУГО�
И� ТРИПЕ�
СНЕЦ
ГЛАС
4:
Ирмос:
ожно читать, можно пропу
тить
и начинать с припева:
я, Н
е́
и земли́
таицу
вси р
ди
ем:
тски бо вс
ли́
ся//
полн
Де́
во,
Божества́
Припе́в
вяти́
и апо́
столи
моли́
те Бо́
га о нас.
благосла́вное апо́стольское собра́ние
пе́сньми велича́ем
: вс
ле́нней
бо свети́ла све́тлая яви́стеся
пре́лесть отгоня́ще
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
лагове́стною мре́жею ва́шею слове́сныя ры́б
ы улови́вше
сия́ прин
си́те
всегда́ снедь Христу́
апо́столи блаже́ннии
Бо́гу ва́шим проше́нием помяни́те нас
апо́столи
от вся́каго и
з-
ба́витися искуше́ния
мо́лимся
любо́вию воспева́ющия вас
Припе́в
ресвята́
я Тро́
ице
Бо́
же наш
сла́
ва Тебе́
Тро́ичен
Триипоста́сную Еди́ницу
О�тче
Сы́не со Ду́хом
Еди́наго Бо́га Един
су́щна пою́
Тро́ицу Единоси́льную Безнача́льную
Припе́в
ресвята́
я Богоро́
дице
спаси́
нас.
Богородичен:
Детороди́тельницу и Де́ву
вси ро́ди ублажа́ем
я́ко
Тобо́ю и
з-
ба́вльшеся от кля́твы
ра́дость бо нам родила́ еси́
Го́спода
РОДОЛЖА�
ЕМ
ЕЛИ�
КИИ� КАНО�
ЕСНЬ
9:
Ирмо́
с:
езсе́
меннаго зача́
тия Рождество́
несказа́
нное
Ма́
тере бе
му́
жныя
нетле́
нен Плод
/
Бо́
жие бо рожде́
ние обновля́
ет естества́
./
Те́
мже
Тя вси
ро́
ди
/
ко Богоневе́
стную Ма́
терь,
правосла́
вно вел
ча́
ем.
важды
Припе́в
оми́
луй мя
Бо́
поми́
луй мя.
м острупи́
ся
те́
ло оболе́
знися,
неду́
гует дух
сло́
во изнемо́
же,
тие́
умертви́
ся
коне́
ц при две́
рех.
Те́
мже моя́
окая́
нная
душе́
, что сотв
ри́
ши,
егда́
прии́
дет Судия́
испыта́
ти твоя́
оисе́
ово приведо́
х ти душе́
миробы́
тие,
и от того́
все заве́
тное п
са́
ние,
пове́
дающее тебе́
пра́
ведныя и непра́
ведныя:
от ни́
хже вторы́
о
душе́
подража́
ла еси́
а не пе́
рвыя,
Бо́
га согреши́
вши.
ако́
н изнемо́
же
пра́
зднует Ева́
нгелие,
писа́
ние же все в тебе́
небр
же́
но бысть,
проро́
цы изнемого́
ша
и все пра́
ведное сло́
во:
стру́
пи твои́
душе́
умно́
жишася,
не су́
щу врачу́
исц
ля́
ющему тя.
ваго привожду́
ти писа́
ния указа́
ния,
вводя́
щая тя душе́
, ко ум
ле́
нию:
пра́
ведным у́
бо поревну́
гре́
шных же отвраща́
йся,
и уми́
лостиви
Христа́
моли́
твами же и поще́
ньми,
и чистото́
ю, и г
ве́
нием.
ристо́
с вочелове́
чися,
призва́
в к покая́
нию разбо́
йники, и блу
ни́
цы:
душе́
пока́
йся
дверь отве́
рзеся Ца́
рствия уже́
и предвосх
ща́
ют е фарисе́
и мытари́
и прелюбоде́
и ка́
ющиися.
ристо́
с вочелове́
чися,
пло́
ти приобщи́
вся ми,
и вся
ели́
ка суть естес
ва́
хоте́
нием
испо́
лни греха́
кроме́
подо́
бие тебе́
о душе́
и о́
браз пре
д-
показу́
я Своего́
снизхожде́
ния.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ристо́
с волхвы́
спасе́
па́
стыри созва́
младе́
нец мно́
жества показа́
му́
ченики,
ста́
рцы просла́
и ста́
рыя вдови́
цы,
хже не поревнова́
ла еси́
душе́
ни дея́
нием
ни житию́
но го́
ре тебе́
, вне
гда́
бу́
деши с
ди́
тися.
ости́
вся Госпо́
дь дний четы́
редесять в пусты́
последи́
взалка́
, пок
зу́
челове́
ческое
:/
душе́
да не разлени́
шися
ще тебе́
приложи́
тся враг,/
ли́
твою же и посто́
м от ног твои́
х да о
рази́
тся.
ристо́
с искуша́
шеся,
диа́
вол искуша́
ше,
показу́
я ка́
мение,
да хле́
би
бу́
дут:
на го́
ру возведе́
ви́
дети вся ца́
рствия ми́
ра во мгнове́
нии.
Убо́
йся о
душе́
ловле́
ния,
трезви́
ся моли́
ся на вся́
кий час Бо́
гу.
рлица пустынолю́
бная,
глас вопию́
щаго возгласи́
Христо́
в св
ти́
льник
пропове́
дуяй покая́
ние,
род беззако́
ннова со Иродиа́
дою.
Зри
душе́
моя́
да не увя́
знеши в беззако́
нныя се́
ти,
но облобыза́
й п
кая́
ние.
пусты́
ню всели́
ся благода́
ти Предте́
и Иуде́
я вся и Самари́
слы́
шавше теча́
ху,
и испов
даху грехи́
своя́
креща́
ющеся усе́
рдно:
хже
ты не подража́
ла еси́
душе́
рак у́
бо честны́
и ло́
же нескве́
рно:
обоя́
бо Христо́
с пре́
жде благосл
ви́
пло́
тию яды́
и в Ка́
не же на бра́
це во́
ду в вино́
соверша́
и показу́
пе́
рвое чу́
до:
да ты измени́
шися о душе́
азсла́
бленнаго стя́
гну Христо́
с,
одр взе́
мша,
и ю́
ношу уме́
рша во
з-
дви́
же
вдови́
че рожде́
ние,
и со́
тнича о́
трока,
и самаряны́
не яви́
ся,
в Ду́
се
слу́
жбу
Тебе́
душе́
предживописа́
ровоточи́
вую исцели́
прикосно
ве́
нием кра́
я ри́
зна Госпо́
дь:
прок
же́
нныя очи́
сти:
слепы́
я и хромы́
я просвети́
испра́
ви:
глухи́
я же и н
мы́
и нича́
щия ни́
зу исцели́
сло́
вом:
да ты сп
се́
шися окая́
нная душе́
еду́
ги исцеля́
ни́
щим благовествова́
ше
Христо́
с Сло́
во,
вре́
дныя у
рачева́
с мытари́
ядя́
ше,
со гре́
шники бесе́
доваше,
Иаи́
ровы дще́
ре ду́
шу
предуме́
ршую
возврати́
осяза́
нием руки́
ыта́
рь спаса́
шеся
и блудни́
ца целому́
дрствоваше,
и фарисе́
й хв
ля́
ся
осужда́
шеся:
ов у́
очи́
сти мя:
ва же
поми́
луй
мя.
Сей же велича́
шеся
вопия́
Бо́
же
благодарю́
Тя:
и про́
чия безу́
мныя глаго́
лы.
акхе́
й мыта́
рь бе
но оба́
че спаса́
шеся,
и фарисе́
й Си́
мон собла
ня́
шеся,
и блудни́
ца приима́
ше оста́
вительная разреше́
ния,
от Иму́
щаго
кре́
пость оставля́
ти грехи́
же душе́
потщи́
ся подр
жа́
ти.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
лудни́
о окая́
нная душе́
моя́
не поревнова́
ла еси́
я́
же прии́
мши
ми́
ра алава́
стр,
со слеза́
ми ма́
заше но́
зе Спа́
сове,
отре́
же власы́
дре́
вних
согреше́
ний рукописа́
ние раздира́
ющаго ея́
ра́
ды
мже д
аде́
Христо́
с благове́
стие,
душе́
моя́
уве́
дала еси́
ка́
про́
кляти бы́
ша.
Убо́
йся указа́
ния
да не бу́
деши я́
коже о́
ны,
хже С
о-
до́
мляном Влады́
ко уподо́
бив,
да́
же до а́
да осуди́
а не го́
ршая о душе́
моя́
яви́
шися отча́
янием
ханане́
ве́
у слы́
шавшая
ея́
же дщи сло́
вом Бо́
жиим исцели́
./
Сы́
не Дави́
дов
спаси́
и мене́
воззови́
из
глубины́
се́
рдца,/
коже она́
Христу́
милосе́
рдися спаси́
мя,
Сы́
не Дави́
дов поми́
луй,
бесну́
ющияся сло́
вом
исцели́
вый,
глас же благоутро́
бный я́
ко
разбо́
йнику мне рцы:
ами́
нь гл
го́
лю тебе́
со Мно́
ю бу́
деши в раи́
егда́
прииду́
во сла́
ве Мое́
азбо́
йник оглаго́
ловаше Тя,
разбо́
йник Богосло́
вяше Тя,
ба бо на
кресте́
сви́
сяста,
но о Благоутро́
бне
я́
ко ве́
рному разбо́
йнику
Твоему́
зн
а́
вшему Тя Бо́
га,
и мне отве́
рзи дверь
сла́
внаго Ца́
рствия Твоего́
варь содрога́
шеся распина́
ема Тя ви́
дящи
го́
ры и ка́
мения стра́
хом расп
да́
хуся
и земля́
сотряса́
шеся
и ад обнажа́
шеся
и соомрача́
шеся свет во дни
зря Тебе́
Иису́
/ пригв
ожде́
на ко Кресту́
осто́
йных покая́
ния плодо́
в не истяжи́
от мене́
бо кре́
пость моя́
во
мне оскуде́
се́
рдце мне да́
руй при́
сно сокруше́
нное,
нищету́
же д
хо́
вную,
да сия́
Тебе́
принесу́
я́
ко прия́
тную же́
ртву
еди́
не Спа́
се.
удие́
мой,
и ве́
дче мой
хотя́
й па́
ки приити́
со а́
нгелы
суди́
ти ми́
ру
всему́
ми́
лостивным Твои́
м о́
ком тогда́
ви́
дев мя
пощади́
и уще́
дри мя
Иису́
се,/
па́
че вся́
каго естества́
челове́
ча согреши́
вша.
Припе́в
реподо́
бная ма́
ти Мари́
моли́
Бо́
га о нас.
рии:
диви́
ла еси́
всех
стра́
нным житие́
м твои́
а́
нгелов чи́
ны, и чел
ве́
ков
собо́
ры,
невеще́
ственно пожи́
вши
и естество́
преше́
дши:
мже
я́
ко нев
ще́
ственныма нога́
ма вше́
дши Мари́
Иорда́
н пр
шла́
еси́
Марии:
ми́
лостиви Созда́
теля
о х
ва́
лящих тя
преподо́
бная ма́
ти,
ба́
витися
озлобле́
ний и скорбе́
крест напа́
дающих:
да изба́
вившеся от напа́
стей
возвели́
чим непреста́
сла́
вльшаго тя Го́
спода.
Припе́в
реподо́
бне о́
тче Андре́
моли́
Бо́
га о нас.
Андрею:
ндре́
е чест
ны́
и о́
тче треблаже́
ннейший,
па́
стырю Кри́
тский,
не
преста́
й моля́
ся о воспева́
ющих тя:
да изба́
вимся вси гне́
ва и ско́
рби
тле́
ния,
и прегреше́
ний безме́
рных,
чту́
щии твою́
па́
мять ве́
рно.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху.
Троичен:
тца́
просла́
вим
Сы́
на превознесе́
Боже́
ственному Ду́
ху ве́
рно покл
ни́
мся,
Тро́
ице неразде́
льней
Еди́
нице по Существу́
я́
ко Све́
ту и Све́
том
Животу́
и Живото́
животворя́
щему и просвеща́
ющему ко
цы́
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
нь.
Богородичен:
рад Твой сохраня́
Богороди́
тельнице Пречи́
стая:
в Тебе́
бо сей ве́
рно
ца́
рствуяй,
в Тебе́
и утвержда́
ется:
и Тобо́
ю побежда́
яй,
побе
да́
ет вся́
кое
искуше́
ние,
и пленя́
ет ра́
тники,
и прохо́
дит п
слуша́
ние.
АТАВА�
СИЯ
езсе́
меннаго зача́
тия Рождество́
несказа́
нное
Ма́
тере бе
му́
жныя
нетле́
нен Плод
Бо́
жие бо рожде́
ние обновля́
ет естества́
Те́
мже Тя вси
ро́
ди
/
ко Богоневе́
стную Ма́
терь
//
правосла́
вно в
лича́
ем.
КТЕНИЯ�
МА�
ЛАЯ
Диа́кон
ки и па́
ки ми́
ром Го́
спод
у помо́
лимся.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
аступи́
спаси́
поми́
луй и сохрани́
нас
Бо́
же
Твое́
ю благода́
тию.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
ресвяту́
Пречи́
стую
Преблагослове́
нную
Сла́
вную Влады́
чицу на́
шу Богоро́
дицу и Пр
сноде́
ву
ари́
со все́
ми святы́
ми помяну́
вше
са́
ми себе́
и друг дру́
и весь живо́
т наш Христу́
Бо́
гу предади́
м.
Хор:
ебе́
Го́
споди.
Иерей:
ко Тя хва́
лят вся си́
лы небе́
сныя
и Тебе́
сла́
ву воссыла́
Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Д
ху
ны́
не и при́
сно и в
о ве́
ки веко́
в.
Хор:
ми́
ВЕТИ�
ГЛАС
Чтец:
вет сый
Христе́
просвети́
мя Тобо́
оли́
твами
Го́
споди,
по́
стол
Твои́
и святи́
теля Николая́
и спаси́
мя.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Св
ято́
му Ду́
ху.
вет сый
Христе́
просвети́
мя Тобо́
оли́
твами
Го́
споди
святы́
х
Твои́
и спаси́
ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
ми́
нь.
вет сый, Хри
сте́
просвети́
мя Тобо́
оли́
твами
Го́
споди, Бог
ро́
дицы,
и спаси́
ВАЛИ�
ТНЫ ПСАЛМЫ�
вали́
те Го́
спода с небе́
Тебе́
подоба́
ет песнь Бо́
Хвали́
те Го́
спода с н
бе́
хвали́
те Его́
в вы́
шних
Тебе́
подоба́
ет песнь Бо́
гу
Хвали́
те Его́
вси
нгели Его́
хвали́
те Его́
вся Си́
лы Его́
Тебе́
под
ба́
ет песнь Бо́
гу.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
САЛО�
вали́те Его́
со́лнце и луна́
хвали́те Его́
вся зве́зды и свет
Хвали́те Его́ Н
беса́ небе́с и вода́
я́же превы́ше небе́с
Да восхва́лят и́
мя Госпо́дне
я́ко Той р
че́
и бы́ша
Той повеле́
и созда́шася
Поста́ви я́ в век и в век ве́ка
повеле́ние
положи́
и не ми́мо и́дет
Хвали́те Го́спода от земли́
зми́еве и вся бе́здны
огнь
град
снег
го́лоть
дух бу́рен
творя́щая сло́во Его́
го́ры
и вси хо́лми
древа́
плодоно́сна и вси ке́дри
зве́рие и вси ско́ти
га́ди и пти́цы перна́ты
Ца́рие
зе́мстии и вси лю́дие
кня́зи и вси судии́ зе́мстии
ю́ноши и де́вы
ста́рцы с
ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне
я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго
исп
о-
ве́дание Его́ на земли́ и на небеси́
И вознесе́т рог люде́й Свои́х
песнь всем
преподо́бным Его́
сыново́м Изра́илевым
лю́дем
, прибл
жа́ющымся Ему́
САЛО�
оспо́йте Го́сподеви песнь но́ву
хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных
. Да во
весели́
тся Изра́иль о Сотво́ршем
го́
и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м
Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це
в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́
Я�ко благоволи́т
Госпо́дь в лю́дех Свои́х
и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние
Восхва́лятся преп
о-
до́бнии во
сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х
Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их
и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их
сотвори́ти отмще́ние во язы́цех
обличе́ния в
лю́дех
связа́ти цари́ их пу́ты
и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными
На 2:
отвори́
ти в них
суд напи́
сан.
Сла́
ва сия́
бу́
дет всем преп
до́
бным Его́
САЛО�
вали́
те Бо́
га во святы́
х Его́
хвали́
те Его́
во утверже́
нии си́
лы Его́
На 0:
вали́
те Его́
на си́
лах Его́
хвали́
те Его́
по мно́
жеству в
ли́
чествия Его́
вали́
те Его́
во гла́
се тру́
бнем,
хвали́
те Его́
во псалти́
ри и гу́
слех.
вали́
те Его́
в тимпа́
не и ли́
це,
хвали́
те Его́
во стру́
нах и о
га́
не.
вали́
те Его́
в кимва́
лех доброгла́
сных
хвали́
те Его́
в кимва́
лех воскл
ца́
ния.
Вся́
кое дыха́
ние да хва́
лит Го́
спода.
ла́в
а Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки в
ко́в
ми́нь
ебе́
сла́
ва подоба́
Го́
споди Бо́
же наш
и Тебе́
сла́
ву возс
ла́
Отцу́
Сы́
и Свято́
му Духу́
ны́
не и при́
сно
и во ве́
ки веко́
ами́
нь.
ЛАВОСЛО�
ВИЕ
ВСЕДНЕ�
ВНОЕ
тец
:
лава Тебе, показавшему нам свет.
ла́
ва в вы́
шних Бо́
гу
и на земли́
мир
в челове́
цех благоволе́
ние
Хва́
лим
Тя
благослови́
м Тя
кла́
няем Ти ся
славосло́
вим Тя, благод
ри́
м Тя вели́
кия
ра́
ди сла́
вы Твоея́
Го́
споди
Царю́
Небе́
сный
Боже
тче Вседержи́
телю
Го́
споди Сы́
не Единоро́
дный
Иису́
се Христе́
и Святы́
й Ду́
ше
Го́
споди Бо́
же
гнче Бо́
жий
Сы́
не Оте́
взе́
мляй грех ми́
ра
поми́
луй нас
Взе́
мляй грехи́
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ми́
ра
приими́
моли́
тву на́
шу
Седя́
й одесну́
ю Отца́
поми́
луй нас
ко Ты ес
Еди́
н Свят
Ты еси́
Еди́
н Госпо́
дь
Иису́
с Христо́
во сла́
ву Бо́
га Отца́
ами́
нь.
а всяк день благословлю́
Тя и восхвалю́
мя Твое́
во ве́
и в век ве́
ка.
споди
прибе́
жище был еси́
нам в род и род
Аз рех
Го́
споди, п
ми́
луй
исцели́
ду́
шу мою́
я́
ко согреши́
х Тебе́
Го́
споди
к Тебе́
прибего́
научи́
мя
твори́
ти во́
лю Твою́
я́
ко Ты еси́
Бог мой
я́
ко у Тебе́
исто́
чник живота́
све́
те Твое́
м у́
зрим свет
Проба́
ви ми́
лость Твою́
ве́
дущим Тя.
подо́би Го́споди
в день сей без греха́
сохрани́тися нам
. Благосл
ве́н еси́
Го́споди
Бо́же оте́ц на́ших
и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки
ами́нь
у́ди
Го́споди
ми́лость Твоя́ на нас
я́коже упова́хом на Тя
Благослове́н еси́
Го́споди
научи́ мя оправда́нием Твои́м
. Благосл
ове́н еси́
Влады́ко
вразуми́ мя о
равда́нием Твои́м
Благослове́н еси́
Святы́й
просвети́ мя оправда́нии Твои́ми
споди
ми́
лость Твоя́
во век
дел руку́
Твое́
ю не пре́
зри
Тебе́
под
ба́
ет
хвала́
Тебе́
подоба́
ет пе́
ние
Тебе́
сла́
ва подоба́
ет, Отц
и Сы́
и Свято́
му
Ду́
ху
ны́
не и при́
сно
и во ве́
ки веко́
ами́
нь.
КТЕНИЯ�
ПРОСИ�
ТЕЛЬНАЯ
Диа́кон
спо́
лним у́
тренюю моли́
тву на́
шу Го́
сподеви.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
аступи́
спаси́
поми́
луй и сохрани́
нас
Бо́
же
Твое́
ю благод
тию.
Хор:
споди
поми́
луй.
Диа́кон
не́
всего́
соверше́
свя́
ми́
рна и безгре́
шна у Го́
спода про́
сим.
Хор:
ода́
Го́
споди.
(На каждое прошение
Диа́кон
нгела ми́
ве́
рна наста́
вника
храни́
теля душ и теле́
с на́
ших
у Го́
спода про́
сим.
роще́
ния и оставле́
ния грехо́
в и прегреше́
ний на́
ших у Го́
спода про́
сим.
брых и поле́
зных душа́
м на́
шим и ми́
ра ми́
рови у Го́
спода про́
сим.
ро́
чее вре́
мя живота́
на́
шего в ми́
ре и покая́
нии сконча́
ти у Го́
спода про́
сим.
ристиа́
нския кон
чи́
ны живота́
на́
шего
безболе́
знены
непосты́
дны
ми́
рны и до́
браго о
ве́
та на Стра́
шнем Суди́
щи Христ
ве про́
сим.
ресвяту́
Пречи́
стую
Преблагослове́
нную
Сла́
вную Влады́
чицу на́
шу Богоро́
дицу и Пр
сноде́
ву
Мари́
со все́
ми святы́
ми помяну́
вше
са́
ми себе́
и друг дру́
га, и весь ж
во́
т наш Христу́
Бо́
гу предади́
м.
Хор:
ебе́
Го́
споди.
Иере́й
ко Благ и Человеколю́бец Бог еси́
и Тебе́ сла́ву возсыла́ем
Отцу́ и Сы́ну и Свято́му
Ду́ху
ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в
Хор:
ми́
нь.
Иере́й
ир всем.
Хор:
ду́
хови твоему́
Диа́кон
лавы́
на́
ша Го́
сподеви прикло́
ним.
Хор:
ебе́
, Господи.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Иере́й
вое́ бо е́сть
е́же ми́ловати и спаса́ти ны
Бо́же наш
и Тебе́ сла́ву возсыла́ем
Отцу́ и
Сы́ну и Свято́му Ду́ху
ны́не и при́сно и
во ве́ки веко́в
Хор:
ми́
нь.
ТИХИ�
РЫ НА СТИХО�
ВНЕ
ЛАС
Стихира:
разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́
лю́те уя́звлена еси́ от свои́х
согреше́ний
преда́вшися неразу́мным враго́м
./
Но я́ко иму́щая вре́мя
умиле́нии возопи́й
:/
упова́ние
ненаде́жных
животе́ отча́явшихся
Спа́се
возста́ви и спаси́ мя
Стих:
спо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́ Го́споди
и возра́довахомся
, и
весели́хомся
:
во вся дни на́ша возвесели́хомся
за дни в ня́же смири́л
ны еси́
ле́та в ня́же ви́дехом зла́я
И при́зри на рабы́ Твоя́
и на дела́
Твоя́
ста́ви сы́ны их
Стихира:
разбо́йническия пути́ впа́дши душе́ моя́
лю́те уя́звлена еси́ от свои́х
согреше́ний
преда́вшися неразу́мным враго́м
./
Но я́ко иму́щая вре́мя
умиле́нии возопи́й
:/
упова́
ние ненаде́жных
животе́ отча́явшихся
Спа́се
возста́ви и спаси́ мя
Стих:
бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас
и дела́ рук на́ших и
пра́ви на нас
и де́ло рук на́ших испра́ви
Стихира:
о броня́ ве́ры обо́лкшеся до́бре
и о́бразом Кре́
стным вооружи́вше с
бе́
во́ини благомо́щнии показа́стеся
мучи́телем му́жески пр
ти́вистеся
и диа́волю пре́лесть потреби́сте
,/ поб
ди́теле бы́вше
венце́в сподо́бистеся
:/
моли́теся Христу́ о нас
во е́же спасти́ся душа́м на́шим
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
нь.
Богородичен
риими́ гла́сы раб Твои́х
Всечи́стая Богоро́дице Де́во
,/ и моли непр
ста́нно
грехо́в разреше́ние
и мир дарова́ти нам
Чтец:
ла́
го есть испове́
датися Го́
сподеви
и пе́
мени Твоему́
Вы́
шний: во
веща́
ти зау́
тра ми́
лость Твою́
и и́
стину Твою́
на вся́
ку нощь.
важды)
Трисвято́е
ресвята́я Тро́ице
тче наш...
Иерей:
ко Твое́
есть Ца́
рство и си́
ла и сла́
ва Отца́
и Сы́
на и Свята́
го Ду́
ны́
не и при́
сно и во
ки веко́
в.
Чтец:
ми́
нь.
РОПАРЬ
Чтец
хра́
стоя́
ще
сла́
вы
воея́
на небеси́
стоя́
ти мним
Богоро́
дице
две́
рь
небе́
сная
отве́
рзи нам две́
ри ми́
лости
воея́
Чтец
споди
поми́
луй.
40 раз
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и ны́
и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
нь.
естне́
йшую Херуви́
м и сла́
внейшую без сравне́
ния Серафи́
м, без ис
ле́
ния Бо́
га Сло́
ва ро́
ждшую
су́
щую Богоро́
дицу, Тя вел
ча́
ем.
менем Госпо́
дним благослови́
тче.
Иерей:
ый благослове́н Христо́с Бог наш
всегда́
ны́не и при́сно
и во ве́ки веко́в
Чтец:
минь.
ебе́
сный Царю́
ве́
ру утверди́
язы́
ки укроти́
мир умири́
, св
ты́
й храм
сей до́
бре сохрани́
пре́
жде отше́
дшыя отцы́
и бра́
тию на́
шу в селе́
ниих
пра́
ведных учини́
и нас в покая́
нии и испове́
дании приими́
я́
ко Благи́
й и
Человек
лю́
бец.
ОЛИ�
ТВА
ФРЕ�
МА
РИНА
Иерей:
о́
споди и Влады́
ко живота́
моего́
дух пра́
здности
уны́
ния
любонача́
лия, и праздно
с-
ло́
вия не даждь ми.
емной поклон)
ух
же целому́
дрия
смиренному́
дрия
терпе́
ния, и люб
ве́
да́
руй ми р
бу́
Тво
му́
емной поклон)
Го́
споди Царю́
да́
руй ми зре́
ти моя́
прегреше́
ния
и не осужда́
ти бра́
та моего́
я́
ко
благослове́
н еси́ во ве́
ки веко́
в.
(земной поклон)
оже, очисти мя, грешнаго
(12 раз с поясными поклонами)
оди и Влады́
ко живота́
моего́
дух пра́
здности
уны́
ния
любонача́
лия, и праз
носло́
вия не даждь ми
Дух же целому́
дрия
смиренному́
дрия
терпе́
и любве́
да́
руй
ми рабу́
Твоему́
Го́
споди Царю́
да́
руй ми зре́
ти моя́
прегреше́
и не осужда́
ти
ра́
та моего́
я́
ко благослове́
н еси́ во ве́
ки веко́
емной поклон)
Чтец
:
минь.
И сразу читается первый час
РВЫЙ ЧАС
Чтец:
рииди́
поклони́
мся Царе́
ви на́
шему Бо́
гу.
рииди́
поклони́
мся и припаде́
м Христу́
Царе́
ви на́
шему Бо́
гу.
иди́
поклони́
мся и припаде́
Самому́
Христу́
Царе́
ви и Бо́
гу на́
шему.
САЛО�
лаго́лы моя́ внуши́
Го́споди
разуме́й зва́ние мое́
Вонми́ гла́су моле́ния
моего́
Царю́ мой и Бо́же мой
я́ко к Тебе́ помолю́ся
Го́споди
Зау́тра услы́ши
глас мой,
зау́тра предста́ну Ти
и у́зриши мя
Я�ко Бог не хотя́й беззако́ния
Ты
еси́
не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй
ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред
очи́ма Твои́ма
возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние
Погуби́ши вся
глаго́лющыя лжу
му́жа крове́й и
льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь
Аз же
мно́жеством ми́лости Твоея́
вни́ду в дом Твой
поклоню́ся ко хра́му свято́му
Твоему́
в стра́се Твое́м
Го́споди
наста́ви мя пра́вдою Твое́ю
враг мои́х ра́ди
испра́ви пред Тобо́ю путь мой
Я�ко несть во усте́х их и́с
тины
се́рдце их су́етно
гроб отве́рст горта́нь их
язы́ки свои́ми льща́ху
Суди́ им
Бо́же
да отпаду́т от
мы́слей свои́х
по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́
я́ко преогорчи́ша Тя
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Го́споди
И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя
во век возра́дуются
, и вс
ли́шися в них
и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́
Я�ко Ты благослови́ши
пра́ведника
Го́споди
я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас
САЛО�
о́споди
прибе́жище был еси́ нам в род и род
Пре́жде да́же гора́м не бы́ти
и созда́т
ися земли́ и вселе́нней
и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́
Не отврати́ чел
ве́ка во смире́ние
и рекл еси́
обрати́теся
сы́нове челове́честии
Я�ко ты́сяща
лет пред очи́ма Твои́ма
Го́споди
я́ко день вч
ра́шний
и́же мимои́де
и стра́жа
нощна́я
Уничиже́ния
их ле́та бу́дут
. У
ро я́ко трава́ мимои́дет
у́тро процвете́т
и пре́йдет
на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет
Я�ко исче́зохом гне́вом Твои́м
и я́ростию Твое́ю см
ти́хомся
Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю
век
наш в просвеще́ние лица́ Тво
его́
Я�ко вси дни́е на́ши оск
де́ша
и гне́вом Твои́м
исчезо́хом
ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся
Дни́е лет на́ших
в ни́хже
се́дмьдесят лет
а́ще же в си́лах
о́смьдесят лет
и мно́жае их труд и боле́знь
:
я́ко прии́де кро́тость на ны
и нака́жемся
Кто весть де
жа́ву гне́ва Твоего́
и от
стра́ха Твоего́
я́рость Твою́ исчести́
Десни́цу Твою́ та́ко скажи́ ми
, и ок
ва́нныя се́рдцем в му́дрости
Обрати́ся
Го́споди
доко́ле
И умоле́н бу́ди на р
бы́ Твоя́
Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Твоея́
Го́спо
и возра́довахомся
возвесели́хомся
во вся дни на́ша возвесели́хомся
за дни в ня́же смири́л ны
еси́
ле́та в ня́же ви́дехом зла́я
И при́зри на рабы́ Твоя́
и на дела́ Твоя́
, и н
ста́ви сы́ны их
И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас
, и д
ела́ рук на́ших
испра́ви на нас
и де́ло рук на́ших и
пра́ви
САЛО�
и́лость и суд воспою́ Тебе́
Го́споди
Пою́ и разуме́ю в пути́ непоро́чне
, к
гда́ прии́деши ко мне
?
Прехожда́х в незло́бии се́рдца моего́ посреде́ до́му мо
го́
Не предлага́х пре
д очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную
творя́щыя пр
ступле́ние возненави́дех
Не прильпе́ мне се́рдце стропти́во
уклоня́ющагося
от мене́ лука́ваго не позна́х
Оклевета́ющаго тай и́скренняго своего́
сего́ изг
ня́х
го́рдым о́ком
и несы́тым се́рдцем
, с с
им не ядя́х
О�чи мои́ на ве́рныя зе
ли́
посажда́ти я́ со мно́ю
ходя́й по пути́ непоро́чну
сей ми служа́ше
. Не ж
вя́ше посреде́ до́му моего́ творя́й горды́ню
глаго́ляй непра́ведная
, не испра
ля́ше пред очи́ма мои́ма
Во у́трия избива́х вся гре́шныя зем
ли́
е́же потреби́ти
от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя безз
ко́ние
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
нь.
ллилу́иа
аллилу́иа
аллилу́иа
сла́ва Тебе́ Бо́же
(Трижды)
осподи, помилуй
рижды)
Чтец:
тра услы́
ши глас мой
Царю́
мой и Бо́
же мой.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
Стих 1:
лаго́
лы моя́
внуши́
Го́
споди
разуме́
й зва́
ние мое́
ау́
тра услы́
ши глас мой
Царю́
мой и Бо́
же мой.
Стих 2:
Я�
ко к Тебе́
помолю́
ся
Го́
споди.
ау́
тра услы́
ши глас мой
Царю́
мой и Бо́
же м
ой.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
нь.
то Тя нарече́
о Благода́
тная?
Не́
я́
ко возсия́
ла еси́
Со́
лнце Пра́
вды.
Рай
я́
ко прозябла́
еси́
цвет нетле́
ния.
Де́
я́
ко пребыла́
еси́
нетле́
нна.
Чи́
стую
Ма́
терь
я́
ко име́
ла еси́
на святы́
х Твои́
х объя́
тиях Сы́
всех Бо́
га.
Того́
моли́
спасти́
ся душа́
м на́
шим.
топы́
моя́
напра́
ви по словеси́
Твоему́
и да не облада́
ет мно́
ю вся́
кое
беззако́
ние.
Изба́
ви мя от клеветы́
челове́
ческия
и сохраню́
за́
повед
и Твоя́
Лице́
Твое́
просвети́
на раба́
Твоего́
и нау́
чи мя о
равда́
нием Твои́
а испо́
лнятся уста́
моя́
хвале́
ния Твоего́
Го́
споди,
я́
ко да во
пою́
сла́
ву
Твою́
весь день великоле́
пие Твое́
Трисвято́е
ресвята́я Тро́ице
тче наш...
Иерей:
ко Твое́
есть Ца́
рство и си́
ла и сла́
ва Отца́
и Сы́
на и Свята́
го Ду́
ны́
не и при́
сно и во
ки веко́
в.
Чтец:
ми́
нь.
ОНДА�
РИО�
ГЛАС
уше́
моя́
душе́
моя́
воста́
что спи́
ши?
Коне́
ц приближа́
ется,
маши смути́
тися.
Воспрян
бо,
да пощади́
т тя Христо́
с Бог,
везде́
сый
и вся́
исполня́
яй.
споди
поми́
луй,
(40 раз)
же на вся́
кое вре́
мя и на вся́
кий час
на Небеси́
и на земли́
, покл
ня́
емый и
сла́
вимый
Христе́
Бо́
Долготерпели́
Многоми́
лостиве, Мн
гоблаго
ро́
бне
же пра́
ведныя любя́
й и гре́
шныя ми́
луяй
же вся зовы́
й ко спасе́
нию
обеща́
ния ра́
ди бу́
дущих благ
Сам
Го́
споди
приими́
и на́
ша в час сей моли́
твы
и испра́
ви живо́
т наш к за́
поведем Твои́
ду́
ши на́
ша осв
ти́
телеса́
очи́
сти
помышле́
ния
испра́
мы́
сли очи́
сти и изба́
ви нас от вся́
кия ско́
рби, зол и б
о-
ле́
зней
огради́
нас святы́
ми Твои́
ми А�
нгелы
да ополче́
нием их соблюда́
еми и
наставля́
еми
дости́
гнем в с
едине́
ние ве́
ры и в ра́
зум непристу́
пныя Твоея́
сла́
ко благослове́
н еси́
ве́
ки веко́
ами́
нь.
споди поми́
луй
рижды.
ла́
ва Отцу́
и Сы́
ну и Свято́
му Ду́
ху и ны́
не и при́
сно и во ве́
ки в
ко́
в.
ми́
нь.
��26
ма́
рта
201
. П
ние Вели́
кого
Покая́нного
кано́
на прп
Андре́
я Кри́
тск
ого
Стоя́
ние Мари́
и Еги́
петской»)
естне́
йшую Херуви́
м и сла́
внейшую без сравне́
ния Серафи́
без ис
ле́
ния Бо́
га Сло́
ва ро́
ждшую,
су́
щую Бого
ро́
дицу, Тя вел
ча́
ем.
менем Госпо́
дним благослови́
тче.
Иерей
о́же
,
уще́дри ны и благослови́ ны
,
просвети́ лице́ Твое́ на ны и поми́луй ны
Чтец
минь.
Иерей:
о́
споди и Влады́
ко живота́
моего́
дух пра́
здности
уны́
ния
любонача́
лия, и п
раздно
с-
ло́
вия не даждь ми.
(Земной п
оклон.
ух
же целому́
дрия
смиренному́
дрия
терпе́
ния, и люб
ве́
да́
руй ми р
бу́
Тво
му́
емной поклон)
Го́
споди Царю́
да́
руй ми зре́
ти моя́
прегреше́
ния
и не осужда́
ти бра́
та моего́
я́
ко
благослове́
н еси́
во ве́
ки веко́
ами́
нь.
(Земной поклон.)
Иерей:
ристе́
Све́те И�стинный
просвеща́яй и освяща́яй вся́каго челове́ка
гряду́щаго в м
,
да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́
да в нем у́зрим Свет Непристу́пный
и испра́ви ст
пы́ на́ша к де́ланию
за́поведей Твои́х
моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере
и всех Твои́х
святы́х
ами́нь
Хор:
збра́
нной Воево́
де победи́
тельная,
я́
ко изба́
вльшеся от злых,
благ
да́
рственная воспису́
ем Ти раби́
Твои́
Богоро́
дице,
но я́
ко иму́
щая держа́
ву
непобеди́
мую
от вся́
ких нас бед свободи́
да зове́
м Ти;
ра́
дуйся
Неве́
сто
Неневе́
стная.
Иерей:
ла́ва Тебе́
Христе́ Бо́же
упова́ние на́ше
сла́ва Тебе́
Хор
ла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху и ны́не и при́сно и во ве́ки в
ко́в
ми́нь
споди, по
ми́
луй
рижды.
лагослови́
Иерей произносит отпуст
НОГОЛЕ�
ТИЕ
Хор:
ели́
каго Господи́
на и Отца́
на́
шего
Кири́
Святе́
йшаго Па
ри́
арха
Моско́
вского и всея́
Руси́
и Господи́
на на́
шего
(Высоко
)
Преосвяще́
ннейшаго
(имярек),
(архи
епи́
скопа
(митрополита (титул))
богохрани́
мую страну́
на́
шу
Росси́
йскую
настоя́
теля
бра́
тию и прихо́жан свята́
го хра́
ма сего́
и вся
правосла́
вныя христи́
аны
Го́
споди
сохрани́
их на мно́
гая ле́
та.

Приложенные файлы

  • pdf 8013835
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий