Gerda malaperis


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Enhavo
Novaj vortoj
La rakonto
Enhavaj demandoj
Respondoj de enhavaj demandoj
Multlingva pa
aro por informi
Esploroj pri la psikopedagogio de lingvo montris, ke por igi la instruon kiel eble plej efika,
necesas respekti serion da principoj.
i tiu libro prezentas provon apliki tiujn al la instruado
de Esperanto, i. a. la jenajn:
Motivigi la lernanton.
La
efa faktoro en la sukceso de lingvolernado estas la motivado. Por
tiun favori, la libro prezenti
as kiel aventurromano, en kiu jam en la dua
apitro atentokapta
o tiklas la scivolemon kaj instigas la lernanton legi plu.
Apliki la regulon "ju pli ofta la vorto, des pli frue enkonduki
La reguleco de
Esperanto ebligis tion fari tuj de la komenco. Internacia Kultura Servo en Zagreb havigis la
necesajn la
-oftecajn vortlistojn, ricevitajn per statistika prilaborado de konversacioj
surbendigitaj okaze de diversaj internaciaj kunvenoj.
Vortoj por
alta
angulo
bela
blonda
demandas
demando
diras
ebla
eble
en
estas
fakto
granda
ho
iras
jen
jes
juna
kaj
kara
kio
kiu
knabino
knabo
la
laboras
li
mondo
ne
nenio
nova
nu
nun
nur
plej
restoracio
rigardas
saluton
scias
serioza
sidas
sincera
sola
speciala
spegulo
studento
tute
universitato
venas
vera
vere
ver
ajna
ver
ajne
vi
virino
viro

(En universitata restoracio)
Tom
: Saluton, Linda.
Linda
: Saluton, Tom.
Tom
: Diru al mi: kiu estas tiu?
Linda
: Kiu?
Tom
Tiu alta, blonda, juna
Linda
: Kiu?
Tom
: Tiu, kiu sidas en la angulo.
Linda
: Ho, tiu!
Tom
: Jes, tiu.
Linda
Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova
studento, ver
ajne.
Tom
: Li estas tute sola.
Linda
: Ne. Rigardu. Bela knabino iras al li.
Tom
Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas bela,
Linda.
Linda
Tom, kara! Kio okazas al vi? Eble vi laboras tro
multe, kaj...
Tom
Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro
multe. Fakte, mi laboras malmulte nun. La vera
demando estas: kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas
vere bela.
Linda
: Nu, nu...
Tom
Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera.
Venu kun mi!
Linda
: Sed...
Tom
Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas Linda,
la plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la
tuta mondo.
Linda
Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en la tuta
universitato.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kiu sidas en la angulo?
Tom
juna knabino
Linda
maljuna viro
blonda viro
2. Kiu iras al li?
Tom
maljuna viro
blonda viro
juna knabino
Linda
3. Al kio iras Tom kaj Linda?
al la angulo
al la blonda viro
al la nova studento
al granda spegulo
4. Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo?
bela knabino
Tom
Linda
maljuna viro
blonda viro
5. Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato?
maljuna viro
bela knabino
Tom
Linda
blonda viro
Vortoj por
agas
alia
bona
bone
certa
certe
diable!
diablo
direkto
diskreta
dum
ej!
forta
as
ili
inter
iom
iom post iom
iomete
mano
mistera
mistere
mistero
montras
natura
nature
naturo
ne plu
pala
parolas
prava
pravas
prave
proksima
rapida
revenas
staras
stranga
strange
ia
taso
turnas
ulo
vidas
volas

Linda
: Tom!
Tom
: Kio okazas al vi? Vi estas pala! Bela, sed pala.
Linda
: Tom! Ne rigardu!
Tom
: Kio okazas?
Linda
Strange! Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu
Tom
: Kaj kio plu? Diru al mi!
Linda
: Nun li parolas al
i. Li montras al la pordo.
Tom
Eble li volas, ke
i rigardu al alia direkto, ke
i ne
plu rigardu al li.
Linda
Prave, tute prave. Jen
i rigardas al la pordo. Li
plu parolas kaj parolas. Dum
i ne rigardas al lia
direkto, lia mano plu proksimi
as al la taso. Ej!
Tom
: Kio? Kio okazas?
Linda
al la spegulo
Linda
al la pordo
6.
u nun estas io en la taso?
ne
jes
Vortoj por
ami
amo
aspekti
aspekto
bonan tagon
de
deklari
deklaro
esprimi
esprimo
grava
gravi
jam
kiel
kompreneble
kompreni
ne gravas
pardoni
permesi
pli
povas
povi
preferi
pri
saluti
simpla
spiono
sur
tablo
tago
tamen
tuj
viza

Diable! Kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj.
povas sidi kun vi?
Linda
: Saluton, Bob.
Tom
: Bonan tagon, Bob.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardonu,
ke mi ne salutis vin tuj.
Linda
: Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin.
u vi permesas, ke mi sidu
e via tablo?
Linda
: Kompreneble, vi sidu kun ni.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kiuj aspektas kiel spionoj?
Bob kaj Tom
Gerda kaj la blondulo
-linda kaj Tom
Linda kaj Bob
2.
u Bob salutas ilin tuj?
jes
ne
3.
u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu
e ilia tablo?
Jes
ne
komuniki
konsenti
konsideri
kriptografio
lingvistiko
lingvo
malpli
mesa
neniam
nomo
por
profesoro
respondi
rilati
rilato
scienco
mesa
o?
Prave. Jen
ia fako. Fakte,
ia fako estas la malnovaj
pri la blondulo
pri amo
2. Kiu sidas kun la viro, pri kiu Linda kaj Tom parolis?
neniu
Gerda
Bob
Londa junulo
Ronga
3. Kiu scias, kiu estas Gerda?
Bob
Linda
Tom
4.
u Bob konas la blondulon?
ne
jes
5. Kion instruas Gerda?
novajn lingvojn
lingvistikon
kripta
-sciencon
6. Kiu estas profesoro pri lingvistiko?
Linda
La blondulo
Bob
Gerda
Tom
Ronga
7. Kiu estas la sola bela virino en la tuta mondo, por Tom?
La knabino en la angulo
Gerda
Ronga
Linda
Vortoj por
absurda
ankora
ankora
ne
atenti
atento
Linda
Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis.
i rigardis al la
pordo. Kaj dum
i rigardis for, lia mano subite estis
ia taso, dum unu sekundo, ne pli, kaj tute
nature revenis. Malplena.
i estis plena anta
e?
Tom
Ne plena. Kompreneble,
i ne estis plena. Sed estis io
i, kaj post kiam
i estis dum sekundo super la
taso de Gerda, estis plu nenio en
Linda
: Certe estas iu mistera substanco.
Tom
: Iu drogo.
Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da
sukero?
Linda
: Li ne agus tiel ka
e, se estus nur sukero.
Tom
3. Kio estas en la sukerujoj tie?
sukerpecoj
Tom
u vi a
dis? Kio estis tio?
: Jes, mi a
dis ion.
Linda
mi a
dis strangan bruon, kvaza
iu falus
en la koridoro.
i falus.
Tom
Mi havis la saman penson kiel vi. Anka
mi pensis
tion. Anka
mi pensis: jen Gerda falas en la
koridoro.
Linda
u ni iru vidi?
Tom
: Kompreneble. Ni iru tuj.
Mi iru kun Tom, sed vi restu
i tie, Linda. Observu
tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble
metis drogon en
ian kafon.
Linda
u vi amba
foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom
timas.
Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj.
Restu trankvile
i tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom,
ni ne perdu tempon.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kion Tom, Bob kaj Linda a
dis?
koridoron
penson
la blondulon
strangan bruon
2. Kiu eble falis en la koridoro?
Linda
Ronga
Tom
Gerda
la blondulo
Bob
3. Kiuj iras vidi?
Bob kaj Tom
iuj tri
Linda kaj bBob
Linda kaj Tom
4. Kiu restas por observi?
Tom
Bob
Gerda
la bindulo
Linda
Vortoj por
almena
apena
toritato
bati
doktoro
dormi
flegi
flegistino
flegisto
is
informi
informo
kapo
komforta
konscii
koro
kuraci
kuracisto
memori
opinii
opinio
piedo
pozicio
semajno
sendi
unua
unue
vivi
(En la koridoro)
Tom
Jen
i estas. Ni pravis.
i apena
havis la tempon
alveni
is la angulo, jam
i falis. Videble,
i estas
nekonscia.
i perdis la konscion kaj falis.
i ankora
vivas?
Tom
Jes. Ne timu.
i perdis la konscion, sed
i ne perdis
la vivon. La koro batas.
i batas malforte, sed tamen
batas.
i do vivas. Eble
i apena
vivas, sed
vivas.
Kion ni faru?
Tom
Kion vi opinias?
ajnas, ke
Tom
Ni devas informi la a
toritatojn. Tuj. Mi iros. Ili eble
decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almena
tuj
sendos flegistinon. Certe estas flegistino en
i tiu
universitato,
u ne?
ajne, sed mi ne scias certe. Mi estas
i tie apena
unu semajnon.
Tom
Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu
i tie kun
i. Sed ni
unue metu
in pli bone, ke
i ku
u komforte, kun la
piedoj pli altaj ol la kapo.
u vere?
u vere vi volas, ke
i ku
u kun la piedoj pli
altaj ol la kapo? Tio ne estas komforta.
Tom
Tamen, kiam iu perdis la konscion, tio estas la
usta
pozicio, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi.
Demandoj por
Diru al mi:
1.
u Gerda ankora
vivas?
jes
ne
2. Kiel batas la koro de Gerda?
nekonscie
malforte
konscie
forte
3. Kiun Tom volas informi?
la a
toritatojn
spionon
la profesoron pri lingvistiko
la blondulon
4.
u iu, kiu perdis la konscion, ku
u kun la kapo pli alta ol la piedoj?
ne
jes
Vortoj por
atendi
balda
ambro
ar
iaokaze
destino
ekster
ekstere
eksteren
helpi
korpo
kruro
longa
mem
memserva restoracio
per
sekvi
senti
servi
si
suspekti
tien
tomato
urbo
En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj
pensas.
i pensas ne tre trankvile. Fakte,
iaj pensoj i
as
pli kaj pli maltrankvilaj.
i observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de
Gerda.
i pli kaj pli maltrankvili
Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas.
u do vere
okazis io al Gerda? Sed kio okazis?
u io grava?
Linda observas la junulon kaj pensas:
"Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros?
u mi sekvos lin?
u mi sekvu lin?
"Kion mi faru, se li iros eksteren?
u mi sekvu lin eksteren?
u mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne
scias, kion mi faros. Mi ne scias,
u mi sekvos lin a
ne.
"Kaj se li foriros en a
to?
u anka
mi sekvu lin a
te?
"Jam estas vespero. Balda
venos nokto. Jes. Balda
nokti
os.
u mi sekvu lin nokte?
"Kaj e
se li ne iros eksteren de la universitato, e
se li
restos
i tie,
u mi sekvu lin?
"Se li eliros tra tiu
i pordo, li iros en la koridoron al iu
ambro.
u mi sekvu lin en la koridoron?
u mi sekvu lin
en la koridoro?
u mi sekvu lin en la
ambron, en kiun li
eniros? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed se
nenio okazos? Se li restos longe plu en la
ambro?
"Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, ver
ajne al la
urbo.
u mi sekvu lin al la urbo?
u mi sekvu lin en la
urbon?
u mi sekvu lin en la urbo?
"Se li iros piede, eble li vidos min, ver
ajne li vidos min. Li
suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos.
Mi pali
os, a
mia viza
os ru
a kiel tomato. Jes, mi
konas min. Mi pali
os kaj tuj poste ru
os.
iaokaze, mi
maltrankvili
os. Jam nun mi maltrankvili
"Se li iros per buso, li e
pli certe vidos, ke mi sekvas lin,
ar ni devos kune atendi
e la haltejo."
Linda ne sukcesas decidi, kion
i faru.
i timas.
ia koro batas rapide.
i volus, ke Tom kaj Bob
estu kun
i, ke ili helpu
in, ke ili helpu
in decidi.
i estas
tute sola.
i sentas, ke
ia koro rapidi
as, sed
i ne scias,
Kaj jen, anta
ol
i povis decidi, anta
ol
i sukcesis
Vortoj por
administra
administri
ajn
amiko
bani
bani sin
blua
dika
epoko
generacio
grasa
haro
homo
io ajn
iu ajn
kelkaj
kial
kie
kie ajn
kiu ajn
kiun ajn
klaso
kompati
kompatinda
lasi
loko
meze de
mezo
minuto
neniu
oficejo
ofico
okulo
okupi
okupi sin pri
okupi
i pri
provi
ronda
rondo
sana
sveni
tradicio
trovi
vortaro
zorgi
zorgo
as meze de la koridoro! Venu, venu tuj. Certe la afero
as." diras Tom.
Li rigardas la flegistinon:
i estas dika, grasa virino kun bluaj
okuloj, ru
aj haroj, kaj tre ronda viza
o. Jam kelkajn minutojn
li provas diri, kio okazis, sed
ajnas, ke tiu flegistino ne rapide
komprenas. La vorto "ur
a"
ajnas ne ekzisti en
ia vortaro.
as,
u? Meze de la koridoro,
u vere?"
i diras.
Videble, la flegistino apena
"Kial, diable,
us meze de la koridoro?"
i demandas.
Demandoj por
Diru al mi:
1.
u la flegistino venas tuj?
jes
ne
2.
u oni ofte svenas en koridoro?
jes
ne
3. Kial Tom ekhaltas?
okupi
i pri malsanuloj ne estas lia fako
Gerda ne plu estas tie
li estas novulo
4. Kiu sidas
e la muro?
Tom
Linda
Gerda
Bob
la flegistino
5.
u Bob paroladas?
jes
ne
Vortoj por
aventuro
ero
danki
facila
fidi
reciproke
silenti
silento
sinjoro
ati
unua

Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial?
u vi scias,
kara amiko, vi kiu sekvas
i tiun aventuron ekde la unua
vorto?
u vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon?
Ne. Certe vi ne scias. Anka
mi ne scias. Sed fakto restas
fakto, e
se ni ne komprenas
in. Kaj la fakto estas, ke Tom
ne emas
Tom estas agema knabo, e
iom aventurema, kaj eble tiu tro
parolema flegistino ne
ajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke
tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. A
temas pri io alia?
Tom ege
atas sian amikon Bob. Li
ategas lin. Li lin amas,
fakte. Bob kaj li amiki
is anta
longe en la urbego, kie ili vivis
tiutempe - ili dumtempe e
iradis al la sama lernejo - sed
poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin
reciproke. Kiam, anta
kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en
la sama universitato, amba
ege dankis la destinon.
Ili treege
atas la tiean bonegan vivon. Ili
ategas
in. Amba
estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala
ato al la iom
timemaj studentinoj. Eble
ar timema junulino estas malpli
timinda ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino.
komprenas?
Sed nun Tom mal
atas la aventuron. Li sin demandas, kial li
sentas tiun flegistinon nefidinda. Li preferus silenteman, grav-
aspektan sinjorinon. Tiu
i ne aspektas tre zorgeme, kaj li ne
trovas
in atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias
ema fu
i sian laboron. Li timas, ke
i ofte agas fu
e. Fu
emaj
homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne
estus unu el ili?
u li mispa
is, kiam li turnis sin al
i? Sed al
kiu alia li povus sin turni?
i estis la sola flegistino, kiu trovi
en la universitato. A
u li mispensas?
Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda.
u tiu belega
knabino ne trovi
as en dan
ero? Li amas
in, li e
amegas
in, pli kaj pli, kaj la ideo, ke dan
eraj homoj povus fari ion al
i, apena
estas travivebla. La vivo ne estas facila, kaj
ajnas
nun, ke la tuta afero i
as pli kaj pli mal
atinda.
Demandoj por
apitro 10
Diru al mi:
1. Kiu ne emas fidi la flegistinon?
la blondulo
Tom
Bob
Gerda
Linda
Vortoj por
afabla
akcepti
aldoni
aran
banala
bonvoli
iam
dankon
entute
fermi
fini
funkcii
eni
igi
kiel eble plej
konsentite
kontenta
malfermi
maniero
manki
mekaniko
miksi
miri
motoro
ne dankinde
objekto
oportuna
ordo
panei
paneo
ripari
ripeti
seka
trovi
turni sin al
demandas nur,
u vi bonvolus akcepti min en via a
to
is la
urbo."
La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus dan
ere, sed se li
veturos a
te, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum
la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros
ajne banalajn
demandojn, kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble plej multe
pri li.
"Nu, bone," li fine konsentas. "Konsentite, venu." Kaj li
malfermas la pordon de la a
to por
"Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej
sincere dankas."
"Ne dankinde," li respondas, iom seke. Kaj li ekirigas la
motoron.
atas la ideon, ke mi devos venigi ripariston,
mekanikiston,"
i diras. "Mi tute ne
atas a
tojn, fakte. Mi
havas veturilon,
ar estas tre oportune, sed mi ne
atas
tojn."
La alta junulo nur silentas.
"Ne estas facile igi lin diri io
n," pensas Linda, iom zorge, sin
demandante,
u estis sa
e enmiksi sin en tiun aventuron.
forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi
lin. Neniam estas facile trovi plene kontentigan manieron agi.
enas vin, se mi parolas?"
i demandas, "vi eble estas
silentema."
"Mi havas zorgojn," li respondas.
"Mi ne volas
eni vin. Estas jam tiel bonkore, ke vi min
veturigas. Mi vere sentas grandegan dankemon al vi."
de juna blondulo
de profesoro Ronda
2.
u la juna blonda viro estas kontenta?
jes
ne
3. Kien la blondulo volas veturi?
al mekaniko
al la urbocentro
al hospitalo
al policano
4. Kion volas Linda de li?
veturigi
in al policejo
veturi
in al la urbocento
ripari
ian a
5.
u la blondulo konsentas?
jes
ne
6. Pri kio Linda parolas dum la veturo?
pri universitato
pri la vetero
i dankas kaj demandas pri liaj zorgoj
7.
u la blondulo estas parolema?
jes
ne
Vortoj por
emi
heziti
klara
kvankam
morti
plezuro
polico
porti
pripensi
ricevi
soifi
soifo
tiom
Bob duone malfermas la okulojn, ilin refermas, ilin
malfermetas denove, ilin refermas,
emas, kaj finfine
malfermas ilin tute lar
"Donu al mi ion por trinki," li diras.
"Trinki? Kion vi deziras trinki?" demandas Tom.
"Ion ajn. Brandon. Donu al mi glason da brando."
"Kiel vi sentas vin?" diras fra
lino Marta, la flegistino.
"La kapo doloras," Bob respondas
"Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras Bob.
"Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi
tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros a
3. Kion Bob trinkas unue?
bieron
brandon
akvon
teon
4.
u li povas bone klarigi, kio okazis?
ne
jes
5.
dis bruon?
jes
ne
6.
u Bob vere mortis?
ne
jes
Vortoj por
absorbi
centro
ri
rigi
ekzemplo
feli
feli
forgesi
entila
oja
ojo
hotelo
ie
interesa
interesi
internacia
komenci
konato
koncerne ...n
koncerni
krome
kutimi
kutimo
momento
nacia
nacio
nekonato
perfekta
persono
peza
preciza
proponi
rajti
rajto
rakonti
rideti
ridi
rimarki
stulta
ofori
oforo
teatro
vojo
La vojo
ajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon. Linda
estas parolema; krome,
i deziras ricevi informojn pri sia
stranga kunulo;
i do tute ne
atas tiun longan silentadon. Kial
ne provi denove?
i decidas, ke
i rekomencos paroli. Se li ne
atos, nu, li esprimos sian mal
aton, kaj ili plu veturos
senvorte, kaj la vojo plu
ajnos longega.
"Vi diris...,"
i komencas, ne sciante, kiel
i finos, sed feli
ideo tuj venas: "Vi diris, ke
vi havas zorgojn. Nu, ofte oni
sentas sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu."
"Vi estas scivolema,
u ne? Nu, mi ne volas esti malafabla kun
tiel bela knabino, kiel vi. Pardonu, se mi ne montras min pli
amiki
ema. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi."
u vi estas certa? Oni ofte imagas, ke afero estas neebla,
ar
oni ne scias, kiel komenci, sed..."
"Ne. Kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi ne povas rakonti
pri miaj zorgoj,
ar ili koncernas personojn, pri kiuj mi ne rajtas
ne aspektas tre
oje. Vi
ajnis malfeli
a. Mi min demandis,
mi povus helpi. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. Mi
sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Mi
opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian mal
ojon, tio eble
senpezigos vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. Eble estas
stulte, sed mi
iam deziras feli
igi la homojn."
"Vere, vi estas tre bonkora. Mi ege beda
ras, ke mi ne
povas jesi al via propono. Sed, kiel mi jam diris, miaj
zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu,
jen ni alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin?"
"Kien precize vi iras? Kie vi haltos? Kie vi lasos la a
ton?
Vi povus lasi min tie. Estos plej facile por vi."
iam scivola,
u ne? Vi
atus scii, kien mi iras," li diras
ridante, dum Linda sentas sin ru
ar similan rimarkon
i tute ne atendis. Dum momento,
i ne scias, kiel
respondi.
i sentas sin stulta.
"Tute ne,"
i fine diras, malvere. "Kien vi iras, tio tute ne
interesas min. Mi proponis tion nur,
ar tio
ajnis plej
facila. Sed se
enas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie
ajn en la centro. Ekzemple
e la Internacia Hotelo, a
Granda Teatro.
iaokaze, mi treege dankas vin kaj mi
facile trovos mian vojon. Jen. Tie
i estas perfekte. Koran
dankon, kaj
is revido, kara sinjoro."
is revido, kara spionino!"
La a
ar li estas interesa parolanto
ar li pla
as al
3.
u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn?
jes
ne
4. Kial Linda klarigas sian scivolon?
ar estas bone dividi zorgojn
ar li estas bonkora
i diris ke
i vidis kion li faris
5. Kien precize veturas la blondulo?
al la teatro
ni ne scias
al la meblovendejo
6. Kie nun staras Linda?
certe apud la internacia Hotelo
ni ne scias precize
certe apud Granda Teatro
7. Kion
kuri
laca
libera
lito
ludi
malanta
monto
movi
muskolo
nek... nek...
nenie
patrino
patro
plendi
plori
pura
roko
sinsekve
situacio
soni
suno
losi
losilo
tono
veki
"Kie diable mi trovi
as?" diris al si Gerda, kiam
i veki
is sur lito - sur malkomforta, tro mallar
a lito - en
ambro nekonata, en domo nekonata.
Mankis al
i forto, kaj
ia tuta korpo iom doloris;
i estis
laca, kvaza
i estus laborinta multajn horojn sinsekve en
la kampoj, kvaza
i estus movinta pezajn rokojn kaj
tonojn dum multaj kaj multaj tagoj, sen e
horo da dormo,
kvaza
i estus mar
inta dum multaj kaj multaj semajnoj
sur malfacila monta vojeto. Unuvorte,
i estis lacega, kaj
ajnis al
i, ke
iuj muskoloj de
ia korpo plendas pri troa
laboro, nehome peza, nehome malfacila, nehome laciga.
Kaj tamen
i sciis, ke
i faris neniun korpan laboron;
sentis sin mal
oja;
iaj okuloj malseki
is;
i ploris.
Ne estis multe da lumo en la
ambro. Kvankam
i sentis sin
tiel laca, tiel senforta, scivolo pri la situacio tamen superis
ian deziron plu ku
i.
i sekigis siajn okulojn kaj elliti
is.
La
ambro estis malbela, ne tre pura. Apud la muro staris
tablo kaj se
i sidi
is sur la se
on, metis la brakojn sur
la tablon, la kapon en la manojn, kaj ploris. "En
losita mi
estas,"
i pensis. "Oni en
i ne multe pensis pri la plezuro esti libera. Liberi
estis io perfekte natura:
i iris, kien
i deziris, sen iu ajn
malhelpo, kaj tiu libereco
ajnis rajto evidenta. Kaj nun oni
malliberigis
in malanta
losita pordo.
i, kiu tiom
atis
oji, ridi, kanti, kiu tiom
atis ludi kaj promeni sub la suno,
nun ne plu trovis en si la humuron, kiu tiom ofte helpis
in
en la malfacilaj horoj de la vivo.
i ne povis vidi la eksteran
sunon, kaj same en
ia koro ne plu lumis la kutima suno de
ojo.
Kaj jen subite
i reagis:
i iris al la pordo kaj
in batis kun plej
granda forto;
i faris timigan bruon, sed nenio okazis.
i vokis
pli kaj pli la
te, kriis, kriegis, samtempe piedbatante la pordon,
sed venis neniu respondo, neniu reago. Senespera,
i revenis
al la lito kaj reku
is, pli laca ol iam ajn. Dum multaj horoj
restis tiel, ku
e, kaj fine, tro laca,
i ekdormis.
Vekis
in infana vo
o;
i venis el iu alia
ambro, en la sama
domo, tute certe;
i diris: "Neniam diru nek al via patro nek al
via patrino, ke ni venis en la forlasitan domon. Estas
malpermesite ludi
i tie. Se ili scius..." Alia vo
Demandoj por
apitro 14
Diru al mi:
1.
u Gerda sciis, kie
i estas?
ne
jes
2. Kiel aspektis la
ambro, en kiu Gerda
as?
hela
malhela
3. Kial Gerda estis lacega?
ni ne scias precize
ar
multe laboris
ar
is dum longa tempo
4.
atis sian malliberecon?
ne
tio ne gravis por
jes
5. Kiel
i provis liberi
malfermante fenestron
i telefonis al sia familio
malfermante pordon
6. Kio vekis
suno
infana vo
malsato
virina vo
7. Pri kio la infanoj parolis?
pri Gerda
Vortoj por
efa
okolado
dek
dek kvar
flanko
hiera
kvar
kvardek
kvardek kvar
magazeno
maldekstra
mateno
pano
papero
plani
plano
plenplena
raporti
sako
sporto
anco
teo
vendi
"Bonan matenon, ho plej bela,
u vi bone dormis?"
"Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi,
u vi
dormis kontentige?"
"Perfekte, kara, perfekte. Sed diru do al via plej fidinda
amiko, kial vi ne sufi
e dormis."
u ne estas klare al vi? Mi tro pensis. Mi pensadis tutnokte
pri
io, kio okazis hiera
."
"Estas fakto, ke mi ne revidis vin hiera
, post kiam mi eliris
kun Bob por okupi
i pri Gerda. Ni lasis vin en la memserva
restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi
revenis, vi estis for. Kien vi iris?
u vi faros al mi precizan
raporton?"
"Kun plezuro, sed anka
vi raportos al mi poste,
u ne? Nu,
mi veturis al la urbocentro kun tiu junulo. Mi rakontis al li, ke
io fu
a okazis al mia a
"Feli
e, ke vi vidis lin sufi
e frue!"
"Kiel mi diris: mi estis bon
anca, mi vidis lin
ustatempe. Nu, li
iris piede, kaj mi decidis lin sekvi.
u vi konas tiun grandan
magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano
kaj
iaspecajn
okoladojn kaj aliajn dol
ojn? Sur la
maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la
efa Sportocentro.
Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas,
konas a
ne. Li eniris tiun panejon, a
tiun dol
vendejon, a
tiun... nu... tiun pan- kaj dol
vendejon, kaj eliris post minuto
portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena.
ajnis, ke li
etis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre
bonajn a
ojn en tiu ejo. Mi, kiu tiom
atas
okoladon kaj
dol
ojn, ofte irus tien kaj a
etus multon, se mi ne timus
diki
i. Nu...e... kion mi rakontis?"
"Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devoji
is de la
efa
vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj
okolado.
u vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas
matene? Teon, mi vidas.
u vi
atus, ke mi replenigu vian
"Jes, dankon. Mi plezure trinkos plian tason da teo. Dankon,
Tom, kara. Nu, do..."
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kun kiu parolas Tom?
kun infanoj
kun Gerda
kun flegistino
kun Linda
2.
i bone dormis?
ne
jes
3.
u Tom raportas unue?
ne
jes
4.
i sukcesis paroligi la blondulon en
la a
to?
ne
jes
5.
i poste vidis lin?
Jes
ne
6. Kion la blondulo a
Vortoj por
atmosfero
biero
bonkora
bruna
finfine
flugi
"Kie mi estis en mia raporto? Ha
jes! Mi memoras. Li eliris el
tiu vendejo kun papera sako plena je dol
oj."
efe pano."
"Prave, eble pano.
iaokaze, jen mi ekvidis lian a
ton, kiu
staris flanke de la strato. Mi pensis: nun li forveturos a
te,
kaj mi ne plu povos sekvi lin. Sed ne. Li nur iris porti tiun
to,
in metis en
in, re
losis la a
topordon, kaj
plu piediris. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia
ta numerplato. Mi do eksekvis lin plu. Li pa
is sur la
dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime
sur la maldekstra flanko."
u li rimarkis, ke vi lin sekvas?"
"Certe ne. Subite, li eniris restoracion. Mi hezitis:
u anka
mi eniru? A
u mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min?
Unuflanke, mi deziris spioni lin. Aliflanke, la risko, ke li
rekonos min, estis reala, kaj min
enis. Dum mi staris tie
hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok a
, junaj viroj, kiuj militservis, videble. Dum ili eniris kaj la
pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas
granda kaj plena je homoj. Mi sekvis la ok a
na
soldatojn
kaj trovis sidlokon ne tre videblan de la loko, kie mia
blondulo
us eksidis."
"Li do estas via blondulo,
u?"
"Ne parolu malsa
e. Vi perfekte scias, kion mi volas diri.
pse
doturka restoracio, kun stranga muziko
kaj strangaj vesta
oj. La kelneroj estis vestitaj per t.n. (=tiel
nomataj) naciaj vestoj multkoloraj. Mi man
is bonegan
supon, sed poste ion, pri kio mi ankora
nun min demandas,
u estis pecoj el hundo a
kato. Certe ne estis kokida
o, sed
krom tio mi havas neniun certecon. Anka
la salato estis tre
bona, sed la kuko estis treege dol
a, tro dol
a por mi, kaj
same la turka kafo;
i estis nekredeble plena je sukero, kaj
mi man
is tiom da kafpulvoro, kiom
mi trinkis da kafo."
"Mi miras pri la grava loko, kiun konsideroj pri man
o kaj
trinko okupas en via spionraporto. Mi atendis aventurojn,
sed venas
efe menuoj."
"Ne ridu pri mi, a
mi ne da
rigos la rakonton. Okazis io. Du
el la soldatoj estis furiozaj,
ar la kelnero ne volis porti al ili
bieron. Ili faris bruegon, kriegis, kria
is, la aliaj provis ilin
silentigi, kaj finfine speco de milito komenci
is inter ili. Ili
ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. Subite, jen unu
telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj,
unu taso e
flugis
is la plafono..."
"Kia
ojo! Kia plezuro! Kiajn perfektajn amikojn vi trovis!"
efe, kia bruo!
ajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe,
dum cent viroj kune kria
as, kaj dek muzikistoj provas kune
superi la bruon de la telera milito."
"Tre bela atmosfero,
u ne? Mi gratulas vin. Estis kura
resti tie."
"Jes. Kia vivo! Cetere, mi estas kura
a,
u vi neniam
rimarkis?"
"Mi ne konas vin sufi
e, sed via kura
o ne mirigas min.
Bela, kura
a, riskema, aventurema, bonkora: vi estas la
perfekta virino. Sed pri via perfekteco ni havos aliajn
okazojn paroli. Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa
milito?"
"Mi rimarkis tre beda
rindan aferon, nome, ke la blondulo
ne plu trovi
as en la restoracio. Li certe foriris, dum mi tiom
interesi
is pri la intersoldata milito. Mi vere beda
ras mian
mankon de observemo. Sed kion fari? Beda
ri ne helpas,
is mian taskon. Mi provos ne fu
in alifoje."
"Nu, prave, estas tre beda
rinda afero. E
se nur
ar
montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. Sed mi
almena
ojas pri unu afero: vi fakte ne tiom interesi
is pri
via blondulo. Do eble vi pravas, eble li ne estas via
blondulo, eble vi tamen preferas vian karan brunharan
amikon Tom."
"Eble, eble. Sed
u vi vere scias, kial mi forturnis miajn
okulojn de tiu blondulo, kvankam mi anta
e decidis plej
multe informi
i pri li?"
"Nu, ver
ajne
ar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro!"
Demandoj por
apitro 16
Diru al mi:
1. Kion faris la junulo, post kiam li eliris el
la vendejo?
li forfetuis per a
to
li iris al meblovendejo
Vortoj por
aperi
dua
edzino
edzo
fratino
gardi
historio
honesta
jarcento
kapti
konduki
kontroli
krimo
kvara
lasta
marko
motivo
preska
pro
problemo
rolo
solvi
suko
teli
uzi
"Sed kial, kial, kial?" diris la policano preska
krie al sia
edzino, kiu estis lia plej helpema kunlaboranto. "Diru al mi
kial, kaj mi solvos la problemon. Oni ne kaptas homon por la
simpla plezuro travivi aventuron!
i ne estas ri
a. Ne kun la
espero ricevi monon ili
in kaptis.
iam vivis plej
trankvilan, honestan vivon. Do, ne
i enmiksis sin en iun
kriman agadon ili
in kaptis. Pro kio do? Por kio?"
i instruas, vi diris al mi. Kion do
i instruas? Kio estas
ia
fako?"
i instruas historion, sed
u la a
to estis lia?
u ne estis
filo de profersoro Ronda
filo de Marta
frato de Marta
4. Kiu estas Marta?
patrino de blondulo
fratino de blondulo
filino de blondulo
bofratino de blondulo
5. Kial oni ankora
ne pridemandis la blondulon?
ar oni esperas ke la blondulo pliproksimigos al Gerda
ar li estas
efo de grupo
ar ili ne scias kie li estas
6. Kiel la policano esperas retrovi Gerdan
ili esperas ke infanoj montros la vojon
ili esperas ke Marta dirod kie estas Gerda
sekvante la blondulon
Vortoj por
longe
aparato
baki
bezoni
brakhorlo
dokumento
elporti
filino
filo
frukto
hejme
hejmen
hejmo
horlo
serpento
skribi
suferi
iri
tial
"Via situacio ne pla
as al vi,
u? Vi dezirus
ne? Nu, estas facile
i vian situacion.
atus man
u ne? Pecon da pano vi deziras, tute
certe. A
u frukton? Jen, rigardu, mi havas pomon kaj
oran
on por vi. Kiel belaj ili estas! Plenaj je suko, evidente.
Se vi estus konsentinta labori por ni, vi jam estus plene
sata. Kaj jen io alia: kuko.
u ne bonega, belega, man
kuko? Ankora
varma,
us bakita. Tu
u, sentu mem, kiel
eblas pli malpli elporti, sed soifon ne.
Minutoj pasas. Multaj minutoj. Unu horo, du horoj,
u tri
horoj?
u multaj horoj? Kiel scii? Ne estas horlo
o sur la
muro, kaj ili prenis
ian brakhorlo
on. La lumo apena
as en la
ambro, pro la nemoveblaj fenestro-kovriloj.
u estas frue,
u estas malfrue,
i tute ne povas scii. Tago,
nokto, mateno, vespero
i tie estas samaj. Sunlumo neniam
envenas.
Kaj jen la a
ulo revenas, kun radio-kaj-kased-aparato. Li
malvarme
sate
3. Kiom facile
i legis la dokumenton?
malfacile
facile
i tute ne komprenis
in
4. Kial
i ne diras, kio estas skribita en la dokumento?
ar
i promesis al profesoro Kosadi
ar
i vilis mem profiti de tiu
i dokumento
ar
i timis ke ili murdos
in
5. Kion kunportas la a
ulo?
radio-kaj-kased-aparaton
akvon
ni ne scias precize
brakhorlo
on
6. Kia estas la vo
o de la filino de Gerda?
trankvila
gaja
kura
plorema
7. Kion Gerda ricevas por man
pomon
tomaton
oran
on
nenion
Vortoj por
fantomo
kunigi
perdi
raporti
rompi
vestoj

do konsentas, ke...
Ralf
Kompreneble mi ne kredas je fantomoj. La virino,
kiun ni a
dis, estas virino, kiun mi kaptis kaj gardas
tie. Mi planas igi
in mia servistino:
i faros
ion, kion
mi volos. Kaj se vi parolos pri
i... Nu, mi ne volas
paroli pri tio, kio okazos al vi,
ar vi tro timus...
Demandoj por
apitro 19
Diru al mi:
Vortoj por
amatoro
bonvena
celo
iu
digna
diversa
dubi
emo
esplori
esploro
kisi
kondi
malkovri
necesa
nigra
onklino
onklo
prezenti
salti
savi
seruro
ses
sin teni
sinteno
stre
teni
traduki
trans
verda
oj. Oni pa
as sur la strato. Gerda a
skultas atente;
anta
sentas, ke io grava balda
okazos. Bruo de multaj
homoj. Ili venas. Ili
ajnas multaj, la
la bruo:
u nun oni
venos grupe por
in suferigi?
losiloj. Bruo de
losiloj trans
la pordo. Iu enmetas
losilon en la seruron.
i scias, ke ne
ia kutima vizitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre
rapide la
losilon,
in turnas, eniras. Ne
i tiu. Li provas unu
fojon. Ne sukcesas. Plia bruo de
losiloj. Alian fojon li
provas, sen pli da sukceso. Li provas ree kaj ree per
diversaj
losiloj. A
deblas, ke li ne konas la seruron. Kiam li
enmetis
losilon, li tenas
in la
diversaj direktoj, kvaza
li
ludus per
i, ver
ajne
ar li esploras nekonatan seruron.
Kaj jen li fine sukcesas! Li eniras.
"Polico!" li diras, kaj Gerda devas superi fortan emon salti al
li por lin kisi. Estas alta viro, maldika, kun nigraj haroj kaj
verdajokuloj, kiu sin tenas tre digne.
Post li venas aliaj homoj, multe pli junaj.
i jam vidis tiujn
viza
ojn. Studentoj ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama:
senstre
a.
"Tiuj gejunuloj multe helpis min," la policano klarigas. "Ni ne
estas sufi
e multaj en la polico por
ion fari, kaj ilia helpo
estis tre bonvena." Kaj li prezentas ilin: Tom, Bob, Linda.
Kiam
dis la pa
ojn, Gerda imagis, ke venas sep, ok,
eble na
homoj, sed almena
ses; fakte, ili estas nur kvar.
"Mia filino...?"
i demandas, kaj
i apena
povas eligi la du
vortojn, tiom
i timas la respondon.
"Savita:
i nun estas en via hejmo, kun via edzo. Viaj
kaptintoj estas amatoroj, kiuj agis fu
e. La etulino estis
onklino de tiu f-ino (=fra
lino) Marta, la universitata
flegistino. Ni facile trovis
in.
ojis revidi la patron, kaj
la hejmon, kompreneble."
"Ho, mi dankas, mi dankegas vin. Via diro
as mian
tutan vivon. Sed diru: kiel vi alvenis
i tien? Kiel vi malkovris,
ke ili tenas min en
losita en
i tiu doma
o?"
"Du knaboj rakontis pri vo
i tiu malnova, forlasita
domo. Dank' al ili... Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj
celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?"
"Ili volas, ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi
malkonsentis. Tiam ili opiniis, ke perforte ili sukcesos. Ili
preska
sukcesis. Per malsato, unue, kaj poste per la
o de mia filino. La malsato ne estis facile elportebla,
kredu min, sed la mesa
o sur-kaseda...! Fakte mi terure
malsatas nun. Mi petas,
u iu el vi bonvolus iri a
li, kio estas skribita sur tiu papero, mi volas diri: sur tiu
malnova dokumento. Ili tiam agos la
la dokumento, kaj ni
kaptos ilin tiom pli facile. Sed tamen, ni ne rajtas riski, ke
Gerda suferu. Kiu scias? Kiam
i ne plu estos necesa por ili,
ili povus... Nu, vi komprenas. Vi restos
i tie, kaj kiam vi
dos pa
ojn proksimi
i, vi ka
os vin sub la lito, kaj bone
atentos
ion, kio okazas. Gerda diris, ke
iam venas nur unu
persono, unu viro, maldika ulo, ne tre forta. Fortulo kiel vi tuj
superos lin, se necese."
Bob konsentas, kvankam, se diri la veron, kun iom duba
esprimo.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kion a
das Gerda?
nenion
losilon
infanojn
ajn kriojn
2. Kiel
i scias, ke ne venis la kutima vizitanto?
ar alvenantoj ne konis la seruron
ar alvenantoj kriis la
te
ar ili rapide venis
3. Kiujn prezentas la policano al Gerda?
Bobon, Ralfon, kaj Lindan
Tomon, bobon, kaj Lindan
6. Por kio foriras Linda?
por a
Gerda sentas sin pli bone.
us finis man
i. Foriris Linda,
Tom kaj la policano.
i parolas kun Bob, tre malla
te. Ili ja
devas atenti,
u iu proksimi
as a
ne. Feli
e, e
sen speciale
skulti,
iam bone a
dis, sufi
e frue, kiam la a
ulo venas.
Bob pla
as al
i. Li estas granda kaj forta, kun esprimo de
bonkora, sindonema hundo.
Ili parolas pri siaj vivoj, pri la lastaj okaza
oj. Kiam
i parolas
pri sia edzo, lia viza
as, alprenas iom mal
ojan
esprimon.
u li enami
i?
Kaj jen a
as pa
oj. Bob saltas sub la liton, provas rapide
trovi ne tro malkomfortan pozicion sub la lito. "Ne brui," li diras
al si, "plej grave, plej necese estas ne brui!"
Envenas la gardanto, la a
a malgrasulo, kiu, per siaj vortoj pri
o, tiom suferigis Gerdan. Sed
i povos kontentigi
lin. Kia plezuro!
"Mi konsentas," krias Gerda, kiam la maldika a
ulo malfermas
la pordon. "Mi akceptas vian proponon. Mi ne plu elportas. Mi
tradukos vian a
an paperon. Liberigu mian
filinon, kaj donu al
mi man
papero estas fotokopio de dokumento, kiu tre precize indikas,
kie oni ka
is la trezoron.
Gerda klarigas, tradukas, kaj la viro notas
6. Kial la
tatoj persekutis ilin?
ar
tatoj en la dekoka jarcento volis mem krei komunan lingvon
ar
tatoj miskomprenis celojn
7. Kiam la a
ulo foriras?
post kiam li mortigis Gerdan
post kiam li malkovris Bob sub la lito
post kiam Gerda tradukis
Vortoj por
aresti
aviadi
aviadilo
bando
bileto
danci
difini
familio
flughaveno
gardostari
haveno
hodia
insulo
kaverno
konstante
kosti
lui
morga
multekosta
pagi
parto
prepari
regiono
rimedo
signalo
supre
supren
temperaturo
tendo
venis la policanoj, por ilin liberigi. Gerda reiris hejmen,
al siaj filino kaj edzo. Sed Bob ra
pidis al la flughaveno. Li volis
eesti kun Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la kaptintojn
de Gerda.
Estis sufi
e multekosta voja
o, sed la familio de Gerda - ri
prizorgante, ke
estu videbla por alvenantoj. La sola maniero, la
kiu la
trezorser
antoj povus alveni anta
la morga
a tago, estus, ke
ili flugu per malgranda aviadilo, sp
eciale luita. Sed lui specialan
aviadilon kostas tiel multe, ke plej ver
ajne ili ne uzos tiun
rimedon.
La sekvantan matenon, niaj amikoj veki
is frue. Tuj la policano
kaj la gestudentoj aran
is, ke
iu el ili, unu post la alia,
gardostaros en loko, de kie eblas facile observi la solan vojon
uste voja
on - la
kiu oni povas proksimi
i al la kaverno,
kaj ke
iu havos en la kaverno sian difinitan ka
ejon.
Post tri horoj da atendado, io fine okazis. Linda, kiu gardostaris
en la iom alta observejo, faris la deciditan signalon, kaj rapide
kuris de supre al siaj kunuloj.
to alvenas!"
i kriis.
En tiu ege soleca regiono, kiu povus veni a
te per tiu tera
voja
o, se ne la trezorser
antoj? La tri atendantoj sin ka
en sia difinita loko, malanta
rokoj, da kiuj oportune trovi
multe en la kaverno.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kie trovi
as la loko indikita?
e piedo de monto
en la maro
sur la insulo
2. Kial Tom tute ne
atus voja
ipe?
ar ne pla
is al li maro
ar li timas voja
ar li kutime malsani
as voja
ante per
ipo
3. Kiel oni povas iri preska
ien ajn?
piede
aviadile
ipe
trajne
4. Kiom da homoj atendas la trezorser
antojn?
unue tri, poste kvar
unue du, poste kvar
unue kvar, poste kvin
5. Kion rimarkas Linda observante la vojon?
piedirantan personon
biciklon
Vortoj por
angla
desegni
desegno
ilo
kavo
kies
kofro
kontra
korko
literaturo
protekti
signo
telefono
tiri
Post duonhoro, iu envenis. Estis Bob!
"Kie sin ka
as la Lumser
antoj?" li kriis, "
u en la mallumo?"
La aliaj sin montris.
u vin, ili tuj alvenos," li diris.
"Kiel vi faris por anta
i ilin?"
"Dank' al Gerda:
i telefone aran
is, ke veturilo atendu min
e la flughaveno, kaj ke
oforo min veturigu
i tien. Mono
solvas multajn problemojn, kaj
i estas ri
a, kiel vi scias;
donis tre precizajn indikojn por ebligi al la
oforo trovi la
lokon, kaj jen mi estas. Sed niaj trezorser
antoj tuj alvenos. Ili
flugis en la sama aviadilo, kiel mi, kaj kiam la
oforo min
trovis, mi vidis ilin iri al oficejo, kie oni luas a
Tom kuris supren al la observejo. Post kelkaj minutoj, la aliaj
dis lian signalon.
Envenis la kavernon flegistino Marta,
ia frato la alta
blondulo, la malgrasulo, kiu rilatis kun Gerda, kiam
mallibera, kaj du aliaj viroj.
"Profesoro Ronga!" mire diris al si la tri gestudentoj, kaj tuj
poste
ili aldonis: "Kaj Profesoro Fergus!"
La unua instruis lingvistikon, la dua anglan literaturon.
la malnova dokumento, la trezoro trovi
indikita per signoj tiel multaj, kvankam diskretaj, ke la pasado
de l' jarcentoj ne povu forpreni
iujn. Pro tiuj precizaj indikoj,
la
usta loko i
is rapide trovita. La grupo forprenis la
antajn
tonojn. Montri
is, ke la kavo estis plenigita per
korko kaj diversaj aliaj substancoj, kies celo ver
ajne estis
protekti la kofron kontra
malsekeco.
La kofro, kiun ili eltiris, ne estis tre granda, nek speciale bela
valora.
i estis
losita. Per siaj iloj, ili
in malfermis.
Demandoj por
Diru al mi:
1. Kiel Bob sukcesis anta
i la bandon?
ili ne scii la
ustan vojon
li prenis la biciklon
to atendis lin
e la flughaveno
2. Kiom da trezorser
antoj envenis la kaverno?
sep
kvin
kvar
ses
3. Kio mirigas la tri studentojn?
ke inter la trezorser
antoj trovi
as du el iliaj profersoroj
ke inter la trezorser
antoj trovi
as nur du el iliaj profersoroj
4. Kie, la
la malnova dokumento, trovi
as la trezoro
en la akvo
en la rivero
sur la monto
Vortoj por
apliki
biblioteko
esi
defendi
fundo
enerala
isfunde
hazarde
hazardo
hospitalo
influo
injekti
institucio
justa
kirurgio
koncerna
konstati
materio
"Proksimume. Kiam Marta estis flegistino en la hospitalo,
eestis kirurgian operacion de historiisto, Prof. (=Profesoro)
Kosadi. Kiam
i-lasta estis duone dormanta, duone
veki
anta, li parolis nekonscie pri la trezoro de la
Lumoser
Demandoj por
apitro 24
Diru al mi:
1. Kiel aspektis la trezoro?
estis oro
estis mono
estis papero kaj libro
2. Kion legis Ronga?
leteron de la Lumser
la priskribon sur la mapo
3. Kiam Marta eksciis pri la trezoro de la Lumoser
antoj?
dis de profesoro Kosadi kiam li estis duonkonscia
profesoro Ronda diris tion al
profesoro Kosadi rakontis
ion al
i kiam ili estis amantoj
Vortoj por
Dio
estimi
insisti
inviti
kadro
kolego
komenti
kurso
organizi
paperujo
pluraj
rifuzi
stato
teksto
"Sed vi ne respondis pri la fotokopio!"
"Ho, pardonu. La profesoro havis
in en sia paperujo. Li
fartis tre malbone post la operacio. Marta simple prenis la
dokumenton el lia paperujo, dum li dormis;
i ja sciis, ke li
ne vivos longe. Li fartis malbone. Lia sanstato ne lasis
multe da espero. Fakte, li balda
mortis post tio. Neniu do
zorgis pri la malaperinta papero."
"Kiel Ronga enmiksi
is en la aran
on?"
"Li estis la amanto de Marta, kaj
i rakontis al li. Li vivas
tiamaniere, ke li da
re bezonas multe da mono. Li
organizis la aferon. Estas li kaj kolego Fergus, kiuj forportis
Gerdan, post kiam ili batis Bob senkonscia. La oficejo de
Fergus estas tute proksima. Tien ili portis
in, kaj tie ili
atendis,
is la vojo estis libera kaj ili povis veturigi
in al la
forlasita domo."
Gerda parolis:
"La frato de Marta plurfoje vizitis min, anta
kelkaj monatoj.
Li provis igi min traduki por li la dokumenton. Sed kiam mi
demandis, de kie li ricevis
in, li hezitis, iom pali
is, ne
respondis tuj, kaj mi komprenis, ke li ne agis honeste. Mi
memoris la vortojn de Prof. Kosadi, kaj malakceptis
kunlabori. Sed li revenis unufoje, dufoje, trifoje. Mi
iufoje
rifuzis. Kiam mi poste ricevis inviton instrui pri malnovaj
Demandoj por
apitro 25
Diru al mi:
1. Kiam mortis profesoro Kosadi?
dum la operacio
kiam li eksciis pri la trezoro
balda
post la operacio
2. Kiu estis Ronga?
amanto de Marta
frato de Marta
frato de profesoro Kosadi
3.
u Gerda renkontis la fraton de Marta anta
la forkapto?
jes
ne
4. Kion opinias la policano pri la kaptistoj?
ke ili estas amatoroj
ke ili estas profesiuloj
5.
u Bob estis
oja en la fino?
ne
jes
NOVA MISTERO!
KARA KAJ ESTIMATA LEGINTO
Vi legis
i tiun aventuron
is la fino. Sendube vi estas kontenta, ke
io fini
is bone. Sed
rimarkis, ke en la rakonto grava kontra
diro trovi
as? Alivorte, en unu loko la a
toro diras
ion, kaj en alia li diras la kontra
on. Vi ne rimarkis,
u vere? Beda
rinde! Nun vi devos relegi
la tutan tekston por trovi, pri kio temas. Legu atente, kaj se post unu legado vi ne trovis,
relegu duan fojon, trian fojon, ktp. Certe vi fine trovos. Kaj se ne, nu, la vortoj kaj
apitro 1
1- Kiu sidas en la angulo?
Blonda viro
2- Kiu iras al li?
Juna knabino
3- Al kio iras Tom kaj Linda?
Al granda spegulo
4- Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo?
Linda
5- Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 2
1- Linda estas
bela kaj pala
2- Kio okazas?
La blonda viro agas strange
3-
u estas io en lia mano?
Jes
4- Al kio montras la mistera ulo?
Al la pordo
5- Al kio rigardas la juna knabino, kiu estas kun li?
Al la pordo
u nun estas io en la taso?
Jes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 3
1- Kiuj aspektas kiel spionoj?
Linda kaj Tom
2-
u Bob salutas ilin tuj?
3-
u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu
e ilia tablo?
Jes
7- Kiu estas la sola bela viri
no en la tuta mondo, por Tom?
Linda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 5
1- Kio estis en la mano de la blondulo anta
e?
Io tre malgrnda
2- Kio estis en lia mano poste?
Nenio
3- Kio estas en la sukerujoj tie?
Pulvora sukero
4-
u estas normale promeni kun sukerpecoj en la po
5- Kiu ekiras for?
Gerda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 6
1- Kion Tom, Bob kaj Linda a
dis?
Strangan bruon
2- Kiu eble falis en la koridoro?
3- Kiuj iras vidi?
Bob kaj Tom
4- Kiu restas por observi?
Linda
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 7
1-
u Gerda ankora
vivas?
Jes
2- Kiel batas la koro de Gerda?
Malforte
3- Kiun Tom volas informi?
la a
toritatojn
4-
u iu, kiu perdis la konscion, ku
u kun la kapo pli alta ol la piedoj?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 8
1-
u Linda estas trankvila?
2-
u Tom kaj Bob jam revenis?
3-
u Linda scias, kio okazis al Gerda?
4- Kiu ekstaras kaj iras al la pordo?
apitro 9
1-
u la flegistino venas tuj?
2-
u oni ofte svenas en koridoro?
3- Kial Tom ekhaltas?
Gerda ne plu estas tie
4- Kiu sidas
e la muro?
5-
u Bob paroladas?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 10
1- Kiu ne emas fidi la flegistinon?
2- Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke?
En universitato
3- Estas
flegistino(j) en la universitato.
4- Pri kiu zorgas Tom?
5-
u Tom
atas la novan aventuron?
6- Kiun amas Tom?
Lindan
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 11
1. De kiu Linda petas helpon?
De juna blondulo
u la juna blonda viro estas kontenta?
3. Kien la blondulo volas veturi?
Al la urbocentro
4. Kion volas Linda de li?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 13
1- Kie sidas Linda?
En la a
2- Kial
i volas paroli kun la blondulo?
i volas ekscii ion pri li
3-
u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn?
4- Kial Linda klarigas sian scivolon?
ar estas bone dividi zorgojn
5- Kien precize veturas la blondulo?
Ni ne scias
6- Kie nun staras Linda? Ni ne scias precize
7- Kion
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 16
1- Kion faris la junulo, post kiam li eliris el la vendejo?
apitro 19
apitro 22
1- Kie trovi
as la loko indikita?
e piedo de monto
2- Kial Tom tute ne
atus voja
ipe?
ar li kutime malsani
as vpja
ante per
3- Kiel oni povas iri preska
ien ajn?
Avialdile
4- Kiom da homoj atendas la trezorser
antojn?
Unue tri poste kvar
5- Kion rimarkas Linda observante la vojon?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 23
1- Kiel Bob sukcesis anta
i la bandon?
to atendis lin
e la flughaveno
2- Kiom da trezorser
antoj envenis la kaverno?
Kvin
3- Kio mirigas la tri studentojn?
Ke inter trezorser
antoj trovi
as du el iliaj
4- Kie, la
la malnova dokumento, trovi
as la trezoro?
En la kavo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
apitro 24
1- Kiel aspektis la trezoro?
Estis papero kaj libro
2- Kion legis Ronga?

Приложенные файлы

  • pdf 1181602
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий