Gerda malaperis


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Enhavo Novaj vortoj La rakonto Enhavaj demandoj Respondoj de enhavaj demandoj Multlingva pa aro por informi Esploroj pri la psikopedagogio de lingvo montris, ke por igi la instruon kiel eble plej efika, necesas respekti serion da principoj. i tiu libro prezentas provon apliki tiujn al la instruado de Esperanto, i. a. la jenajn: Motivigi la lernanton. La efa faktoro en la sukceso de lingvolernado estas la motivado. Por tiun favori, la libro prezenti as kiel aventurromano, en kiu jam en la dua apitro atentokapta o tiklas la scivolemon kaj instigas la lernanton legi plu. Apliki la regulon "ju pli ofta la vorto, des pli frue enkonduki La reguleco de Esperanto ebligis tion fari tuj de la komenco. Internacia Kultura Servo en Zagreb havigis la necesajn la -oftecajn vortlistojn, ricevitajn per statistika prilaborado de konversacioj surbendigitaj okaze de diversaj internaciaj kunvenoj. Vortoj por alta angulo bela blonda demandas demando diras ebla eble en estas fakto granda ho iras jen jes juna kaj kara kio kiu knabino knabo la laboras li mondo ne nenio nova nu nun nur plej restoracio rigardas saluton scias serioza sidas sincera sola speciala spegulo studento tute universitato venas vera vere ver ajna ver ajne vi virino viro (En universitata restoracio) Tom : Saluton, Linda. Linda : Saluton, Tom. Tom : Diru al mi: kiu estas tiu? Linda : Kiu? Tom Tiu alta, blonda, juna Linda : Kiu? Tom : Tiu, kiu sidas en la angulo. Linda : Ho, tiu! Tom : Jes, tiu. Linda Mi ne scias. Mi ne scias, kiu li estas. Nova studento, ver ajne. Tom : Li estas tute sola. Linda : Ne. Rigardu. Bela knabino iras al li. Tom Ne bela. Juna, eble, sed ne bela. Nur vi estas bela, Linda. Linda Tom, kara! Kio okazas al vi? Eble vi laboras tro multe, kaj... Tom Nenio speciala okazas al mi. Kaj mi ne laboras tro multe. Fakte, mi laboras malmulte nun. La vera demando estas: kio okazas al vi, Linda? Nur vi estas vere bela. Linda : Nu, nu... Tom Estas fakto. Nur vi estas bela, Linda. Mi estas sincera. Venu kun mi! Linda : Sed... Tom Venu. Al la granda spegulo. Rigardu. Jen estas Linda, la plej bela virino en la mondo, la plej bela virino en la tuta mondo. Linda Kaj jen estas Tom, la plej malserioza knabo en la tuta universitato. Demandoj por Diru al mi: 1. Kiu sidas en la angulo? Tom juna knabino Linda maljuna viro blonda viro 2. Kiu iras al li? Tom maljuna viro blonda viro juna knabino Linda 3. Al kio iras Tom kaj Linda? al la angulo al la blonda viro al la nova studento al granda spegulo 4. Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo? bela knabino Tom Linda maljuna viro blonda viro 5. Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato? maljuna viro bela knabino Tom Linda blonda viro Vortoj por agas alia bona bone certa certe diable! diablo direkto diskreta dum ej! forta as ili inter iom iom post iom iomete mano mistera mistere mistero montras natura nature naturo ne plu pala parolas prava pravas prave proksima rapida revenas staras stranga strange ia taso turnas ulo vidas volas Linda : Tom! Tom : Kio okazas al vi? Vi estas pala! Bela, sed pala. Linda : Tom! Ne rigardu! Tom : Kio okazas? Linda Strange! Okazas io stranga, io tre stranga. Tiu ulo, tiu Tom : Kaj kio plu? Diru al mi! Linda : Nun li parolas al i. Li montras al la pordo. Tom Eble li volas, ke i rigardu al alia direkto, ke i ne plu rigardu al li. Linda Prave, tute prave. Jen i rigardas al la pordo. Li plu parolas kaj parolas. Dum i ne rigardas al lia direkto, lia mano plu proksimi as al la taso. Ej! Tom : Kio? Kio okazas? Linda al la spegulo Linda al la pordo 6. u nun estas io en la taso? ne jes Vortoj por ami amo aspekti aspekto bonan tagon de deklari deklaro esprimi esprimo grava gravi jam kiel kompreneble kompreni ne gravas pardoni permesi pli povas povi preferi pri saluti simpla spiono sur tablo tago tamen tuj viza Diable! Kio okazas? Vi aspektas kiel spionoj. povas sidi kun vi? Linda : Saluton, Bob. Tom : Bonan tagon, Bob. Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardonu, ke mi ne salutis vin tuj. Linda : Ne gravas. Nun vi salutis, kaj ni pardonas vin. u vi permesas, ke mi sidu e via tablo? Linda : Kompreneble, vi sidu kun ni. Demandoj por Diru al mi: 1. Kiuj aspektas kiel spionoj? Bob kaj Tom Gerda kaj la blondulo -linda kaj Tom Linda kaj Bob 2. u Bob salutas ilin tuj? jes ne 3. u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu e ilia tablo? Jes ne komuniki konsenti konsideri kriptografio lingvistiko lingvo malpli mesa neniam nomo por profesoro respondi rilati rilato scienco mesa o? Prave. Jen ia fako. Fakte, ia fako estas la malnovaj pri la blondulo pri amo 2. Kiu sidas kun la viro, pri kiu Linda kaj Tom parolis? neniu Gerda Bob Londa junulo Ronga 3. Kiu scias, kiu estas Gerda? Bob Linda Tom 4. u Bob konas la blondulon? ne jes 5. Kion instruas Gerda? novajn lingvojn lingvistikon kripta -sciencon 6. Kiu estas profesoro pri lingvistiko? Linda La blondulo Bob Gerda Tom Ronga 7. Kiu estas la sola bela virino en la tuta mondo, por Tom? La knabino en la angulo Gerda Ronga Linda Vortoj por absurda ankora ankora ne atenti atento Linda Kaj li sukcesis. Li plene sukcesis. i rigardis al la pordo. Kaj dum i rigardis for, lia mano subite estis ia taso, dum unu sekundo, ne pli, kaj tute nature revenis. Malplena. i estis plena anta e? Tom Ne plena. Kompreneble, i ne estis plena. Sed estis io i, kaj post kiam i estis dum sekundo super la taso de Gerda, estis plu nenio en Linda : Certe estas iu mistera substanco. Tom : Iu drogo. Kiel vi povas scii, ke ne estis tute simple peco da sukero? Linda : Li ne agus tiel ka e, se estus nur sukero. Tom 3. Kio estas en la sukerujoj tie? sukerpecoj Tom u vi a dis? Kio estis tio? : Jes, mi a dis ion. Linda mi a dis strangan bruon, kvaza iu falus en la koridoro. i falus. Tom Mi havis la saman penson kiel vi. Anka mi pensis tion. Anka mi pensis: jen Gerda falas en la koridoro. Linda u ni iru vidi? Tom : Kompreneble. Ni iru tuj. Mi iru kun Tom, sed vi restu i tie, Linda. Observu tiun junulon, kun kiu Gerda parolis, kaj kiu eble metis drogon en ian kafon. Linda u vi amba foriras kaj mi restu tute sola? Mi iom timas. Ni ne havas la tempon diskuti. Ni devas iri vidi tuj. Restu trankvile i tie. Vi nenion riskas. Venu, Tom, ni ne perdu tempon. Demandoj por Diru al mi: 1. Kion Tom, Bob kaj Linda a dis? koridoron penson la blondulon strangan bruon 2. Kiu eble falis en la koridoro? Linda Ronga Tom Gerda la blondulo Bob 3. Kiuj iras vidi? Bob kaj Tom iuj tri Linda kaj bBob Linda kaj Tom 4. Kiu restas por observi? Tom Bob Gerda la bindulo Linda Vortoj por almena apena toritato bati doktoro dormi flegi flegistino flegisto is informi informo kapo komforta konscii koro kuraci kuracisto memori opinii opinio piedo pozicio semajno sendi unua unue vivi (En la koridoro) Tom Jen i estas. Ni pravis. i apena havis la tempon alveni is la angulo, jam i falis. Videble, i estas nekonscia. i perdis la konscion kaj falis. i ankora vivas? Tom Jes. Ne timu. i perdis la konscion, sed i ne perdis la vivon. La koro batas. i batas malforte, sed tamen batas. i do vivas. Eble i apena vivas, sed vivas. Kion ni faru? Tom Kion vi opinias? ajnas, ke Tom Ni devas informi la a toritatojn. Tuj. Mi iros. Ili eble decidos voki doktoron, kuraciston, kaj almena tuj sendos flegistinon. Certe estas flegistino en i tiu universitato, u ne? ajne, sed mi ne scias certe. Mi estas i tie apena unu semajnon. Tom Nu, mi tuj iros informi ilin. Restu i tie kun i. Sed ni unue metu in pli bone, ke i ku u komforte, kun la piedoj pli altaj ol la kapo. u vere? u vere vi volas, ke i ku u kun la piedoj pli altaj ol la kapo? Tio ne estas komforta. Tom Tamen, kiam iu perdis la konscion, tio estas la usta pozicio, se mi bone memoras, kion oni instruis al mi. Demandoj por Diru al mi: 1. u Gerda ankora vivas? jes ne 2. Kiel batas la koro de Gerda? nekonscie malforte konscie forte 3. Kiun Tom volas informi? la a toritatojn spionon la profesoron pri lingvistiko la blondulon 4. u iu, kiu perdis la konscion, ku u kun la kapo pli alta ol la piedoj? ne jes Vortoj por atendi balda ambro ar iaokaze destino ekster ekstere eksteren helpi korpo kruro longa mem memserva restoracio per sekvi senti servi si suspekti tien tomato urbo En la universitata memserva restoracio, Linda sidas kaj pensas. i pensas ne tre trankvile. Fakte, iaj pensoj i as pli kaj pli maltrankvilaj. i observas la junan viron, kiu metis ion en la kafon de Gerda. i pli kaj pli maltrankvili Tom kaj Bob estas for jam longe. Ili ne revenas. u do vere okazis io al Gerda? Sed kio okazis? u io grava? Linda observas la junulon kaj pensas: "Kion mi faros, se li ekstaros kaj foriros? u mi sekvos lin? u mi sekvu lin? "Kion mi faru, se li iros eksteren? u mi sekvu lin eksteren? u mi sekvu lin ekstere? Mi ne scias, kion mi faru. Mi ne scias, kion mi faros. Mi ne scias, u mi sekvos lin a ne. "Kaj se li foriros en a to? u anka mi sekvu lin a te? "Jam estas vespero. Balda venos nokto. Jes. Balda nokti os. u mi sekvu lin nokte? "Kaj e se li ne iros eksteren de la universitato, e se li restos i tie, u mi sekvu lin? "Se li eliros tra tiu i pordo, li iros en la koridoron al iu ambro. u mi sekvu lin en la koridoron? u mi sekvu lin en la koridoro? u mi sekvu lin en la ambron, en kiun li eniros? Ne. Neeble. Mi atendos en la koridoro. Sed se nenio okazos? Se li restos longe plu en la ambro? "Kaj se li eliros tra tiu pordo, li iros eksteren, ver ajne al la urbo. u mi sekvu lin al la urbo? u mi sekvu lin en la urbon? u mi sekvu lin en la urbo? "Se li iros piede, eble li vidos min, ver ajne li vidos min. Li suspektos, ke mi lin sekvas. Li turnos sin al mi. Mi ektimos. Mi pali os, a mia viza os ru a kiel tomato. Jes, mi konas min. Mi pali os kaj tuj poste ru os. iaokaze, mi maltrankvili os. Jam nun mi maltrankvili "Se li iros per buso, li e pli certe vidos, ke mi sekvas lin, ar ni devos kune atendi e la haltejo." Linda ne sukcesas decidi, kion i faru. i timas. ia koro batas rapide. i volus, ke Tom kaj Bob estu kun i, ke ili helpu in, ke ili helpu in decidi. i estas tute sola. i sentas, ke ia koro rapidi as, sed i ne scias, Kaj jen, anta ol i povis decidi, anta ol i sukcesis Vortoj por administra administri ajn amiko bani bani sin blua dika epoko generacio grasa haro homo io ajn iu ajn kelkaj kial kie kie ajn kiu ajn kiun ajn klaso kompati kompatinda lasi loko meze de mezo minuto neniu oficejo ofico okulo okupi okupi sin pri okupi i pri provi ronda rondo sana sveni tradicio trovi vortaro zorgi zorgo as meze de la koridoro! Venu, venu tuj. Certe la afero as." diras Tom. Li rigardas la flegistinon: i estas dika, grasa virino kun bluaj okuloj, ru aj haroj, kaj tre ronda viza o. Jam kelkajn minutojn li provas diri, kio okazis, sed ajnas, ke tiu flegistino ne rapide komprenas. La vorto "ur a" ajnas ne ekzisti en ia vortaro. as, u? Meze de la koridoro, u vere?" i diras. Videble, la flegistino apena "Kial, diable, us meze de la koridoro?" i demandas. Demandoj por Diru al mi: 1. u la flegistino venas tuj? jes ne 2. u oni ofte svenas en koridoro? jes ne 3. Kial Tom ekhaltas? okupi i pri malsanuloj ne estas lia fako Gerda ne plu estas tie li estas novulo 4. Kiu sidas e la muro? Tom Linda Gerda Bob la flegistino 5. u Bob paroladas? jes ne Vortoj por aventuro ero danki facila fidi reciproke silenti silento sinjoro ati unua Fakte, Tom ne estas ema fidi la flegistinon. Kial? u vi scias, kara amiko, vi kiu sekvas i tiun aventuron ekde la unua vorto? u vi scias, kial Tom ne emas fidi la flegistinon? Ne. Certe vi ne scias. Anka mi ne scias. Sed fakto restas fakto, e se ni ne komprenas in. Kaj la fakto estas, ke Tom ne emas Tom estas agema knabo, e iom aventurema, kaj eble tiu tro parolema flegistino ne ajnas al li kredinda. Eble li opinias, ke tiu flegistino tro emas paroli, kaj do ne estas fidinda. A temas pri io alia? Tom ege atas sian amikon Bob. Li ategas lin. Li lin amas, fakte. Bob kaj li amiki is anta longe en la urbego, kie ili vivis tiutempe - ili dumtempe e iradis al la sama lernejo - sed poste Tom devis iri al malsama urbo, kaj ili ne plu vidis sin reciproke. Kiam, anta kelkaj tagoj, ili retrovis unu la alian en la sama universitato, amba ege dankis la destinon. Ili treege atas la tiean bonegan vivon. Ili ategas in. Amba estas agemaj, laboremaj knaboj, kun speciala ato al la iom timemaj studentinoj. Eble ar timema junulino estas malpli timinda ol ino neniam ema timi, ol sen-tim-ulino. komprenas? Sed nun Tom mal atas la aventuron. Li sin demandas, kial li sentas tiun flegistinon nefidinda. Li preferus silenteman, grav- aspektan sinjorinon. Tiu i ne aspektas tre zorgeme, kaj li ne trovas in atentema pri liaj demandoj. Verdire, li opinias ema fu i sian laboron. Li timas, ke i ofte agas fu e. Fu emaj homoj ekzistas en la mondo. Kial tiu tro parolema flegistino ne estus unu el ili? u li mispa is, kiam li turnis sin al i? Sed al kiu alia li povus sin turni? i estis la sola flegistino, kiu trovi en la universitato. A u li mispensas? Kaj nun li sentas sin ema zorgi pri Linda. u tiu belega knabino ne trovi as en dan ero? Li amas in, li e amegas in, pli kaj pli, kaj la ideo, ke dan eraj homoj povus fari ion al i, apena estas travivebla. La vivo ne estas facila, kaj ajnas nun, ke la tuta afero i as pli kaj pli mal atinda. Demandoj por apitro 10 Diru al mi: 1. Kiu ne emas fidi la flegistinon? la blondulo Tom Bob Gerda Linda Vortoj por afabla akcepti aldoni aran banala bonvoli iam dankon entute fermi fini funkcii eni igi kiel eble plej konsentite kontenta malfermi maniero manki mekaniko miksi miri motoro ne dankinde objekto oportuna ordo panei paneo ripari ripeti seka trovi turni sin al demandas nur, u vi bonvolus akcepti min en via a to is la urbo." La ideo de Linda estis jena: sekvi lin estus dan ere, sed se li veturos a te, mi petos lin akcepti, ke mi veturu kun li, kaj dum la veturado mi igos lin paroli. Mi diskrete faros ajne banalajn demandojn, kaj paroligos lin. Tiel mi scios kiel eble plej multe pri li. "Nu, bone," li fine konsentas. "Konsentite, venu." Kaj li malfermas la pordon de la a to por "Dankon, vi vere estas tre afabla. Tio ege helpas min. Mi plej sincere dankas." "Ne dankinde," li respondas, iom seke. Kaj li ekirigas la motoron. atas la ideon, ke mi devos venigi ripariston, mekanikiston," i diras. "Mi tute ne atas a tojn, fakte. Mi havas veturilon, ar estas tre oportune, sed mi ne atas tojn." La alta junulo nur silentas. "Ne estas facile igi lin diri io n," pensas Linda, iom zorge, sin demandante, u estis sa e enmiksi sin en tiun aventuron. forte deziras lin paroligi, sed samtempe timas malkontentigi lin. Neniam estas facile trovi plene kontentigan manieron agi. enas vin, se mi parolas?" i demandas, "vi eble estas silentema." "Mi havas zorgojn," li respondas. "Mi ne volas eni vin. Estas jam tiel bonkore, ke vi min veturigas. Mi vere sentas grandegan dankemon al vi." de juna blondulo de profesoro Ronda 2. u la juna blonda viro estas kontenta? jes ne 3. Kien la blondulo volas veturi? al mekaniko al la urbocentro al hospitalo al policano 4. Kion volas Linda de li? veturigi in al policejo veturi in al la urbocento ripari ian a 5. u la blondulo konsentas? jes ne 6. Pri kio Linda parolas dum la veturo? pri universitato pri la vetero i dankas kaj demandas pri liaj zorgoj 7. u la blondulo estas parolema? jes ne Vortoj por emi heziti klara kvankam morti plezuro polico porti pripensi ricevi soifi soifo tiom Bob duone malfermas la okulojn, ilin refermas, ilin malfermetas denove, ilin refermas, emas, kaj finfine malfermas ilin tute lar "Donu al mi ion por trinki," li diras. "Trinki? Kion vi deziras trinki?" demandas Tom. "Ion ajn. Brandon. Donu al mi glason da brando." "Kiel vi sentas vin?" diras fra lino Marta, la flegistino. "La kapo doloras," Bob respondas "Se vi ne alportos al mi ion por trinki, mi iros mem," diras Bob. "Mi tre soifas. Vi ne povas imagi, kiom soifa mi min sentas. Mi tuj iros trinki akvon. Kaj poste mi iros a 3. Kion Bob trinkas unue? bieron brandon akvon teon 4. u li povas bone klarigi, kio okazis? ne jes 5. dis bruon? jes ne 6. u Bob vere mortis? ne jes Vortoj por absorbi centro ri rigi ekzemplo feli feli forgesi entila oja ojo hotelo ie interesa interesi internacia komenci konato koncerne ...n koncerni krome kutimi kutimo momento nacia nacio nekonato perfekta persono peza preciza proponi rajti rajto rakonti rideti ridi rimarki stulta ofori oforo teatro vojo La vojo ajnas longa, kiam oni silentas la tutan tempon. Linda estas parolema; krome, i deziras ricevi informojn pri sia stranga kunulo; i do tute ne atas tiun longan silentadon. Kial ne provi denove? i decidas, ke i rekomencos paroli. Se li ne atos, nu, li esprimos sian mal aton, kaj ili plu veturos senvorte, kaj la vojo plu ajnos longega. "Vi diris...," i komencas, ne sciante, kiel i finos, sed feli ideo tuj venas: "Vi diris, ke vi havas zorgojn. Nu, ofte oni sentas sin pli bone, kiam oni esprimas siajn zorgojn al iu." "Vi estas scivolema, u ne? Nu, mi ne volas esti malafabla kun tiel bela knabino, kiel vi. Pardonu, se mi ne montras min pli amiki ema. Sed miajn zorgojn mi ne povas klarigi." u vi estas certa? Oni ofte imagas, ke afero estas neebla, ar oni ne scias, kiel komenci, sed..." "Ne. Kiom koncernas min, ne estas tiel. Mi ne povas rakonti pri miaj zorgoj, ar ili koncernas personojn, pri kiuj mi ne rajtas ne aspektas tre oje. Vi ajnis malfeli a. Mi min demandis, mi povus helpi. Vi ja tre afable konsentis min veturigi. Mi sentas min danka. Mi volus redoni al vi similan servon. Mi opiniis, ke se mi helpas vin vortigi vian mal ojon, tio eble senpezigos vin, kaj mi estos kontenta agi helpe. Eble estas stulte, sed mi iam deziras feli igi la homojn." "Vere, vi estas tre bonkora. Mi ege beda ras, ke mi ne povas jesi al via propono. Sed, kiel mi jam diris, miaj zorgoj koncernas aferojn, pri kiuj mi ne rajtas rakonti. Nu, jen ni alvenas. Kie vi deziras, ke mi lasu vin?" "Kien precize vi iras? Kie vi haltos? Kie vi lasos la a ton? Vi povus lasi min tie. Estos plej facile por vi." iam scivola, u ne? Vi atus scii, kien mi iras," li diras ridante, dum Linda sentas sin ru ar similan rimarkon i tute ne atendis. Dum momento, i ne scias, kiel respondi. i sentas sin stulta. "Tute ne," i fine diras, malvere. "Kien vi iras, tio tute ne interesas min. Mi proponis tion nur, ar tio ajnis plej facila. Sed se enas vin, ke mi scios, vi povas lasi min ie ajn en la centro. Ekzemple e la Internacia Hotelo, a Granda Teatro. iaokaze, mi treege dankas vin kaj mi facile trovos mian vojon. Jen. Tie i estas perfekte. Koran dankon, kaj is revido, kara sinjoro." is revido, kara spionino!" La a ar li estas interesa parolanto ar li pla as al 3. u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn? jes ne 4. Kial Linda klarigas sian scivolon? ar estas bone dividi zorgojn ar li estas bonkora i diris ke i vidis kion li faris 5. Kien precize veturas la blondulo? al la teatro ni ne scias al la meblovendejo 6. Kie nun staras Linda? certe apud la internacia Hotelo ni ne scias precize certe apud Granda Teatro 7. Kion kuri laca libera lito ludi malanta monto movi muskolo nek... nek... nenie patrino patro plendi plori pura roko sinsekve situacio soni suno losi losilo tono veki "Kie diable mi trovi as?" diris al si Gerda, kiam i veki is sur lito - sur malkomforta, tro mallar a lito - en ambro nekonata, en domo nekonata. Mankis al i forto, kaj ia tuta korpo iom doloris; i estis laca, kvaza i estus laborinta multajn horojn sinsekve en la kampoj, kvaza i estus movinta pezajn rokojn kaj tonojn dum multaj kaj multaj tagoj, sen e horo da dormo, kvaza i estus mar inta dum multaj kaj multaj semajnoj sur malfacila monta vojeto. Unuvorte, i estis lacega, kaj ajnis al i, ke iuj muskoloj de ia korpo plendas pri troa laboro, nehome peza, nehome malfacila, nehome laciga. Kaj tamen i sciis, ke i faris neniun korpan laboron; sentis sin mal oja; iaj okuloj malseki is; i ploris. Ne estis multe da lumo en la ambro. Kvankam i sentis sin tiel laca, tiel senforta, scivolo pri la situacio tamen superis ian deziron plu ku i. i sekigis siajn okulojn kaj elliti is. La ambro estis malbela, ne tre pura. Apud la muro staris tablo kaj se i sidi is sur la se on, metis la brakojn sur la tablon, la kapon en la manojn, kaj ploris. "En losita mi estas," i pensis. "Oni en i ne multe pensis pri la plezuro esti libera. Liberi estis io perfekte natura: i iris, kien i deziris, sen iu ajn malhelpo, kaj tiu libereco ajnis rajto evidenta. Kaj nun oni malliberigis in malanta losita pordo. i, kiu tiom atis oji, ridi, kanti, kiu tiom atis ludi kaj promeni sub la suno, nun ne plu trovis en si la humuron, kiu tiom ofte helpis in en la malfacilaj horoj de la vivo. i ne povis vidi la eksteran sunon, kaj same en ia koro ne plu lumis la kutima suno de ojo. Kaj jen subite i reagis: i iris al la pordo kaj in batis kun plej granda forto; i faris timigan bruon, sed nenio okazis. i vokis pli kaj pli la te, kriis, kriegis, samtempe piedbatante la pordon, sed venis neniu respondo, neniu reago. Senespera, i revenis al la lito kaj reku is, pli laca ol iam ajn. Dum multaj horoj restis tiel, ku e, kaj fine, tro laca, i ekdormis. Vekis in infana vo o; i venis el iu alia ambro, en la sama domo, tute certe; i diris: "Neniam diru nek al via patro nek al via patrino, ke ni venis en la forlasitan domon. Estas malpermesite ludi i tie. Se ili scius..." Alia vo Demandoj por apitro 14 Diru al mi: 1. u Gerda sciis, kie i estas? ne jes 2. Kiel aspektis la ambro, en kiu Gerda as? hela malhela 3. Kial Gerda estis lacega? ni ne scias precize ar multe laboris ar is dum longa tempo 4. atis sian malliberecon? ne tio ne gravis por jes 5. Kiel i provis liberi malfermante fenestron i telefonis al sia familio malfermante pordon 6. Kio vekis suno infana vo malsato virina vo 7. Pri kio la infanoj parolis? pri Gerda Vortoj por efa okolado dek dek kvar flanko hiera kvar kvardek kvardek kvar magazeno maldekstra mateno pano papero plani plano plenplena raporti sako sporto anco teo vendi "Bonan matenon, ho plej bela, u vi bone dormis?" "Bonan matenon, Tom. Mi ne dormis tre multe. Kaj vi, u vi dormis kontentige?" "Perfekte, kara, perfekte. Sed diru do al via plej fidinda amiko, kial vi ne sufi e dormis." u ne estas klare al vi? Mi tro pensis. Mi pensadis tutnokte pri io, kio okazis hiera ." "Estas fakto, ke mi ne revidis vin hiera , post kiam mi eliris kun Bob por okupi i pri Gerda. Ni lasis vin en la memserva restoracio kun la tasko observi la blondulon. Kiam mi revenis, vi estis for. Kien vi iris? u vi faros al mi precizan raporton?" "Kun plezuro, sed anka vi raportos al mi poste, u ne? Nu, mi veturis al la urbocentro kun tiu junulo. Mi rakontis al li, ke io fu a okazis al mia a "Feli e, ke vi vidis lin sufi e frue!" "Kiel mi diris: mi estis bon anca, mi vidis lin ustatempe. Nu, li iris piede, kaj mi decidis lin sekvi. u vi konas tiun grandan magazenon, kiu vendas kvardek malsamajn specojn de pano kaj iaspecajn okoladojn kaj aliajn dol ojn? Sur la maldekstra flanko de la strato, kiu iras al la efa Sportocentro. Estas granda vendejo de mebloj apude. Nu, ne gravas, konas a ne. Li eniris tiun panejon, a tiun dol vendejon, a tiun... nu... tiun pan- kaj dol vendejon, kaj eliris post minuto portante paperan sakon, kiu aspektis plenplena. ajnis, ke li etis la tutan magazenon. Mi devas diri, ke ili vendas tre bonajn a ojn en tiu ejo. Mi, kiu tiom atas okoladon kaj dol ojn, ofte irus tien kaj a etus multon, se mi ne timus diki i. Nu...e... kion mi rakontis?" "Vi raportis pri via spiona sekvado, sed vi devoji is de la efa vojo de via raporto al flankaj konsideroj pri pano kaj okolado. u vi deziras iom pli da pano? Kion vi trinkas matene? Teon, mi vidas. u vi atus, ke mi replenigu vian "Jes, dankon. Mi plezure trinkos plian tason da teo. Dankon, Tom, kara. Nu, do..." Demandoj por Diru al mi: 1. Kun kiu parolas Tom? kun infanoj kun Gerda kun flegistino kun Linda 2. i bone dormis? ne jes 3. u Tom raportas unue? ne jes 4. i sukcesis paroligi la blondulon en la a to? ne jes 5. i poste vidis lin? Jes ne 6. Kion la blondulo a Vortoj por atmosfero biero bonkora bruna finfine flugi "Kie mi estis en mia raporto? Ha jes! Mi memoras. Li eliris el tiu vendejo kun papera sako plena je dol oj." efe pano." "Prave, eble pano. iaokaze, jen mi ekvidis lian a ton, kiu staris flanke de la strato. Mi pensis: nun li forveturos a te, kaj mi ne plu povos sekvi lin. Sed ne. Li nur iris porti tiun to, in metis en in, re losis la a topordon, kaj plu piediris. Nur tiam mi havis la ideon noti la numeron de lia ta numerplato. Mi do eksekvis lin plu. Li pa is sur la dekstra flanko de la strato, kaj mi sekvis iom malproksime sur la maldekstra flanko." u li rimarkis, ke vi lin sekvas?" "Certe ne. Subite, li eniris restoracion. Mi hezitis: u anka mi eniru? A u mi tro riskos, ke li vidos kaj rekonos min? Unuflanke, mi deziris spioni lin. Aliflanke, la risko, ke li rekonos min, estis reala, kaj min enis. Dum mi staris tie hezitante, eniris la restoracion grupo da soldatoj, eble ok a , junaj viroj, kiuj militservis, videble. Dum ili eniris kaj la pordo estis malfermita, mi vidis, ke la restoracio estas granda kaj plena je homoj. Mi sekvis la ok a na soldatojn kaj trovis sidlokon ne tre videblan de la loko, kie mia blondulo us eksidis." "Li do estas via blondulo, u?" "Ne parolu malsa e. Vi perfekte scias, kion mi volas diri. pse doturka restoracio, kun stranga muziko kaj strangaj vesta oj. La kelneroj estis vestitaj per t.n. (=tiel nomataj) naciaj vestoj multkoloraj. Mi man is bonegan supon, sed poste ion, pri kio mi ankora nun min demandas, u estis pecoj el hundo a kato. Certe ne estis kokida o, sed krom tio mi havas neniun certecon. Anka la salato estis tre bona, sed la kuko estis treege dol a, tro dol a por mi, kaj same la turka kafo; i estis nekredeble plena je sukero, kaj mi man is tiom da kafpulvoro, kiom mi trinkis da kafo." "Mi miras pri la grava loko, kiun konsideroj pri man o kaj trinko okupas en via spionraporto. Mi atendis aventurojn, sed venas efe menuoj." "Ne ridu pri mi, a mi ne da rigos la rakonton. Okazis io. Du el la soldatoj estis furiozaj, ar la kelnero ne volis porti al ili bieron. Ili faris bruegon, kriegis, kria is, la aliaj provis ilin silentigi, kaj finfine speco de milito komenci is inter ili. Ili ekbatis unu la alian kun rimarkinda forto. Subite, jen unu telero flugis tra la aero, poste du, tri, kvar, kvin aliaj teleroj, unu taso e flugis is la plafono..." "Kia ojo! Kia plezuro! Kiajn perfektajn amikojn vi trovis!" efe, kia bruo! ajnis, ke ili rompas mil glasojn samtempe, dum cent viroj kune kria as, kaj dek muzikistoj provas kune superi la bruon de la telera milito." "Tre bela atmosfero, u ne? Mi gratulas vin. Estis kura resti tie." "Jes. Kia vivo! Cetere, mi estas kura a, u vi neniam rimarkis?" "Mi ne konas vin sufi e, sed via kura o ne mirigas min. Bela, kura a, riskema, aventurema, bonkora: vi estas la perfekta virino. Sed pri via perfekteco ni havos aliajn okazojn paroli. Kio okazis post la telera, glasa kaj turkakafa milito?" "Mi rimarkis tre beda rindan aferon, nome, ke la blondulo ne plu trovi as en la restoracio. Li certe foriris, dum mi tiom interesi is pri la intersoldata milito. Mi vere beda ras mian mankon de observemo. Sed kion fari? Beda ri ne helpas, is mian taskon. Mi provos ne fu in alifoje." "Nu, prave, estas tre beda rinda afero. E se nur ar montras, ke vi tamen ne estas plene perfekta. Sed mi almena ojas pri unu afero: vi fakte ne tiom interesi is pri via blondulo. Do eble vi pravas, eble li ne estas via blondulo, eble vi tamen preferas vian karan brunharan amikon Tom." "Eble, eble. Sed u vi vere scias, kial mi forturnis miajn okulojn de tiu blondulo, kvankam mi anta e decidis plej multe informi i pri li?" "Nu, ver ajne ar unu el tiuj junaj soldatoj estis tiel bela viro!" Demandoj por apitro 16 Diru al mi: 1. Kion faris la junulo, post kiam li eliris el la vendejo? li forfetuis per a to li iris al meblovendejo Vortoj por aperi dua edzino edzo fratino gardi historio honesta jarcento kapti konduki kontroli krimo kvara lasta marko motivo preska pro problemo rolo solvi suko teli uzi "Sed kial, kial, kial?" diris la policano preska krie al sia edzino, kiu estis lia plej helpema kunlaboranto. "Diru al mi kial, kaj mi solvos la problemon. Oni ne kaptas homon por la simpla plezuro travivi aventuron! i ne estas ri a. Ne kun la espero ricevi monon ili in kaptis. iam vivis plej trankvilan, honestan vivon. Do, ne i enmiksis sin en iun kriman agadon ili in kaptis. Pro kio do? Por kio?" i instruas, vi diris al mi. Kion do i instruas? Kio estas ia fako?" i instruas historion, sed u la a to estis lia? u ne estis filo de profersoro Ronda filo de Marta frato de Marta 4. Kiu estas Marta? patrino de blondulo fratino de blondulo filino de blondulo bofratino de blondulo 5. Kial oni ankora ne pridemandis la blondulon? ar oni esperas ke la blondulo pliproksimigos al Gerda ar li estas efo de grupo ar ili ne scias kie li estas 6. Kiel la policano esperas retrovi Gerdan ili esperas ke infanoj montros la vojon ili esperas ke Marta dirod kie estas Gerda sekvante la blondulon Vortoj por longe aparato baki bezoni brakhorlo dokumento elporti filino filo frukto hejme hejmen hejmo horlo serpento skribi suferi iri tial "Via situacio ne pla as al vi, u? Vi dezirus ne? Nu, estas facile i vian situacion. atus man u ne? Pecon da pano vi deziras, tute certe. A u frukton? Jen, rigardu, mi havas pomon kaj oran on por vi. Kiel belaj ili estas! Plenaj je suko, evidente. Se vi estus konsentinta labori por ni, vi jam estus plene sata. Kaj jen io alia: kuko. u ne bonega, belega, man kuko? Ankora varma, us bakita. Tu u, sentu mem, kiel eblas pli malpli elporti, sed soifon ne. Minutoj pasas. Multaj minutoj. Unu horo, du horoj, u tri horoj? u multaj horoj? Kiel scii? Ne estas horlo o sur la muro, kaj ili prenis ian brakhorlo on. La lumo apena as en la ambro, pro la nemoveblaj fenestro-kovriloj. u estas frue, u estas malfrue, i tute ne povas scii. Tago, nokto, mateno, vespero i tie estas samaj. Sunlumo neniam envenas. Kaj jen la a ulo revenas, kun radio-kaj-kased-aparato. Li malvarme sate 3. Kiom facile i legis la dokumenton? malfacile facile i tute ne komprenis in 4. Kial i ne diras, kio estas skribita en la dokumento? ar i promesis al profesoro Kosadi ar i vilis mem profiti de tiu i dokumento ar i timis ke ili murdos in 5. Kion kunportas la a ulo? radio-kaj-kased-aparaton akvon ni ne scias precize brakhorlo on 6. Kia estas la vo o de la filino de Gerda? trankvila gaja kura plorema 7. Kion Gerda ricevas por man pomon tomaton oran on nenion Vortoj por fantomo kunigi perdi raporti rompi vestoj do konsentas, ke... Ralf Kompreneble mi ne kredas je fantomoj. La virino, kiun ni a dis, estas virino, kiun mi kaptis kaj gardas tie. Mi planas igi in mia servistino: i faros ion, kion mi volos. Kaj se vi parolos pri i... Nu, mi ne volas paroli pri tio, kio okazos al vi, ar vi tro timus... Demandoj por apitro 19 Diru al mi: Vortoj por amatoro bonvena celo iu digna diversa dubi emo esplori esploro kisi kondi malkovri necesa nigra onklino onklo prezenti salti savi seruro ses sin teni sinteno stre teni traduki trans verda oj. Oni pa as sur la strato. Gerda a skultas atente; anta sentas, ke io grava balda okazos. Bruo de multaj homoj. Ili venas. Ili ajnas multaj, la la bruo: u nun oni venos grupe por in suferigi? losiloj. Bruo de losiloj trans la pordo. Iu enmetas losilon en la seruron. i scias, ke ne ia kutima vizitanto. Li ne agas tiel. Li enmetas tre rapide la losilon, in turnas, eniras. Ne i tiu. Li provas unu fojon. Ne sukcesas. Plia bruo de losiloj. Alian fojon li provas, sen pli da sukceso. Li provas ree kaj ree per diversaj losiloj. A deblas, ke li ne konas la seruron. Kiam li enmetis losilon, li tenas in la diversaj direktoj, kvaza li ludus per i, ver ajne ar li esploras nekonatan seruron. Kaj jen li fine sukcesas! Li eniras. "Polico!" li diras, kaj Gerda devas superi fortan emon salti al li por lin kisi. Estas alta viro, maldika, kun nigraj haroj kaj verdajokuloj, kiu sin tenas tre digne. Post li venas aliaj homoj, multe pli junaj. i jam vidis tiujn viza ojn. Studentoj ili estas. Ilia sinteno estas tute malsama: senstre a. "Tiuj gejunuloj multe helpis min," la policano klarigas. "Ni ne estas sufi e multaj en la polico por ion fari, kaj ilia helpo estis tre bonvena." Kaj li prezentas ilin: Tom, Bob, Linda. Kiam dis la pa ojn, Gerda imagis, ke venas sep, ok, eble na homoj, sed almena ses; fakte, ili estas nur kvar. "Mia filino...?" i demandas, kaj i apena povas eligi la du vortojn, tiom i timas la respondon. "Savita: i nun estas en via hejmo, kun via edzo. Viaj kaptintoj estas amatoroj, kiuj agis fu e. La etulino estis onklino de tiu f-ino (=fra lino) Marta, la universitata flegistino. Ni facile trovis in. ojis revidi la patron, kaj la hejmon, kompreneble." "Ho, mi dankas, mi dankegas vin. Via diro as mian tutan vivon. Sed diru: kiel vi alvenis i tien? Kiel vi malkovris, ke ili tenas min en losita en i tiu doma o?" "Du knaboj rakontis pri vo i tiu malnova, forlasita domo. Dank' al ili... Sed nun rakontu vi. Kion viaj kaptintoj celas? Kio estas ilia celo? Kial vin teni mallibera?" "Ili volas, ke mi traduku malnovan dokumenton. Mi malkonsentis. Tiam ili opiniis, ke perforte ili sukcesos. Ili preska sukcesis. Per malsato, unue, kaj poste per la o de mia filino. La malsato ne estis facile elportebla, kredu min, sed la mesa o sur-kaseda...! Fakte mi terure malsatas nun. Mi petas, u iu el vi bonvolus iri a li, kio estas skribita sur tiu papero, mi volas diri: sur tiu malnova dokumento. Ili tiam agos la la dokumento, kaj ni kaptos ilin tiom pli facile. Sed tamen, ni ne rajtas riski, ke Gerda suferu. Kiu scias? Kiam i ne plu estos necesa por ili, ili povus... Nu, vi komprenas. Vi restos i tie, kaj kiam vi dos pa ojn proksimi i, vi ka os vin sub la lito, kaj bone atentos ion, kio okazas. Gerda diris, ke iam venas nur unu persono, unu viro, maldika ulo, ne tre forta. Fortulo kiel vi tuj superos lin, se necese." Bob konsentas, kvankam, se diri la veron, kun iom duba esprimo. Demandoj por Diru al mi: 1. Kion a das Gerda? nenion losilon infanojn ajn kriojn 2. Kiel i scias, ke ne venis la kutima vizitanto? ar alvenantoj ne konis la seruron ar alvenantoj kriis la te ar ili rapide venis 3. Kiujn prezentas la policano al Gerda? Bobon, Ralfon, kaj Lindan Tomon, bobon, kaj Lindan 6. Por kio foriras Linda? por a Gerda sentas sin pli bone. us finis man i. Foriris Linda, Tom kaj la policano. i parolas kun Bob, tre malla te. Ili ja devas atenti, u iu proksimi as a ne. Feli e, e sen speciale skulti, iam bone a dis, sufi e frue, kiam la a ulo venas. Bob pla as al i. Li estas granda kaj forta, kun esprimo de bonkora, sindonema hundo. Ili parolas pri siaj vivoj, pri la lastaj okaza oj. Kiam i parolas pri sia edzo, lia viza as, alprenas iom mal ojan esprimon. u li enami i? Kaj jen a as pa oj. Bob saltas sub la liton, provas rapide trovi ne tro malkomfortan pozicion sub la lito. "Ne brui," li diras al si, "plej grave, plej necese estas ne brui!" Envenas la gardanto, la a a malgrasulo, kiu, per siaj vortoj pri o, tiom suferigis Gerdan. Sed i povos kontentigi lin. Kia plezuro! "Mi konsentas," krias Gerda, kiam la maldika a ulo malfermas la pordon. "Mi akceptas vian proponon. Mi ne plu elportas. Mi tradukos vian a an paperon. Liberigu mian filinon, kaj donu al mi man papero estas fotokopio de dokumento, kiu tre precize indikas, kie oni ka is la trezoron. Gerda klarigas, tradukas, kaj la viro notas 6. Kial la tatoj persekutis ilin? ar tatoj en la dekoka jarcento volis mem krei komunan lingvon ar tatoj miskomprenis celojn 7. Kiam la a ulo foriras? post kiam li mortigis Gerdan post kiam li malkovris Bob sub la lito post kiam Gerda tradukis Vortoj por aresti aviadi aviadilo bando bileto danci difini familio flughaveno gardostari haveno hodia insulo kaverno konstante kosti lui morga multekosta pagi parto prepari regiono rimedo signalo supre supren temperaturo tendo venis la policanoj, por ilin liberigi. Gerda reiris hejmen, al siaj filino kaj edzo. Sed Bob ra pidis al la flughaveno. Li volis eesti kun Linda kaj Tom, kiam la policano arestos la kaptintojn de Gerda. Estis sufi e multekosta voja o, sed la familio de Gerda - ri prizorgante, ke estu videbla por alvenantoj. La sola maniero, la kiu la trezorser antoj povus alveni anta la morga a tago, estus, ke ili flugu per malgranda aviadilo, sp eciale luita. Sed lui specialan aviadilon kostas tiel multe, ke plej ver ajne ili ne uzos tiun rimedon. La sekvantan matenon, niaj amikoj veki is frue. Tuj la policano kaj la gestudentoj aran is, ke iu el ili, unu post la alia, gardostaros en loko, de kie eblas facile observi la solan vojon uste voja on - la kiu oni povas proksimi i al la kaverno, kaj ke iu havos en la kaverno sian difinitan ka ejon. Post tri horoj da atendado, io fine okazis. Linda, kiu gardostaris en la iom alta observejo, faris la deciditan signalon, kaj rapide kuris de supre al siaj kunuloj. to alvenas!" i kriis. En tiu ege soleca regiono, kiu povus veni a te per tiu tera voja o, se ne la trezorser antoj? La tri atendantoj sin ka en sia difinita loko, malanta rokoj, da kiuj oportune trovi multe en la kaverno. Demandoj por Diru al mi: 1. Kie trovi as la loko indikita? e piedo de monto en la maro sur la insulo 2. Kial Tom tute ne atus voja ipe? ar ne pla is al li maro ar li timas voja ar li kutime malsani as voja ante per ipo 3. Kiel oni povas iri preska ien ajn? piede aviadile ipe trajne 4. Kiom da homoj atendas la trezorser antojn? unue tri, poste kvar unue du, poste kvar unue kvar, poste kvin 5. Kion rimarkas Linda observante la vojon? piedirantan personon biciklon Vortoj por angla desegni desegno ilo kavo kies kofro kontra korko literaturo protekti signo telefono tiri Post duonhoro, iu envenis. Estis Bob! "Kie sin ka as la Lumser antoj?" li kriis, " u en la mallumo?" La aliaj sin montris. u vin, ili tuj alvenos," li diris. "Kiel vi faris por anta i ilin?" "Dank' al Gerda: i telefone aran is, ke veturilo atendu min e la flughaveno, kaj ke oforo min veturigu i tien. Mono solvas multajn problemojn, kaj i estas ri a, kiel vi scias; donis tre precizajn indikojn por ebligi al la oforo trovi la lokon, kaj jen mi estas. Sed niaj trezorser antoj tuj alvenos. Ili flugis en la sama aviadilo, kiel mi, kaj kiam la oforo min trovis, mi vidis ilin iri al oficejo, kie oni luas a Tom kuris supren al la observejo. Post kelkaj minutoj, la aliaj dis lian signalon. Envenis la kavernon flegistino Marta, ia frato la alta blondulo, la malgrasulo, kiu rilatis kun Gerda, kiam mallibera, kaj du aliaj viroj. "Profesoro Ronga!" mire diris al si la tri gestudentoj, kaj tuj poste ili aldonis: "Kaj Profesoro Fergus!" La unua instruis lingvistikon, la dua anglan literaturon. la malnova dokumento, la trezoro trovi indikita per signoj tiel multaj, kvankam diskretaj, ke la pasado de l' jarcentoj ne povu forpreni iujn. Pro tiuj precizaj indikoj, la usta loko i is rapide trovita. La grupo forprenis la antajn tonojn. Montri is, ke la kavo estis plenigita per korko kaj diversaj aliaj substancoj, kies celo ver ajne estis protekti la kofron kontra malsekeco. La kofro, kiun ili eltiris, ne estis tre granda, nek speciale bela valora. i estis losita. Per siaj iloj, ili in malfermis. Demandoj por Diru al mi: 1. Kiel Bob sukcesis anta i la bandon? ili ne scii la ustan vojon li prenis la biciklon to atendis lin e la flughaveno 2. Kiom da trezorser antoj envenis la kaverno? sep kvin kvar ses 3. Kio mirigas la tri studentojn? ke inter la trezorser antoj trovi as du el iliaj profersoroj ke inter la trezorser antoj trovi as nur du el iliaj profersoroj 4. Kie, la la malnova dokumento, trovi as la trezoro en la akvo en la rivero sur la monto Vortoj por apliki biblioteko esi defendi fundo enerala isfunde hazarde hazardo hospitalo influo injekti institucio justa kirurgio koncerna konstati materio "Proksimume. Kiam Marta estis flegistino en la hospitalo, eestis kirurgian operacion de historiisto, Prof. (=Profesoro) Kosadi. Kiam i-lasta estis duone dormanta, duone veki anta, li parolis nekonscie pri la trezoro de la Lumoser Demandoj por apitro 24 Diru al mi: 1. Kiel aspektis la trezoro? estis oro estis mono estis papero kaj libro 2. Kion legis Ronga? leteron de la Lumser la priskribon sur la mapo 3. Kiam Marta eksciis pri la trezoro de la Lumoser antoj? dis de profesoro Kosadi kiam li estis duonkonscia profesoro Ronda diris tion al profesoro Kosadi rakontis ion al i kiam ili estis amantoj Vortoj por Dio estimi insisti inviti kadro kolego komenti kurso organizi paperujo pluraj rifuzi stato teksto "Sed vi ne respondis pri la fotokopio!" "Ho, pardonu. La profesoro havis in en sia paperujo. Li fartis tre malbone post la operacio. Marta simple prenis la dokumenton el lia paperujo, dum li dormis; i ja sciis, ke li ne vivos longe. Li fartis malbone. Lia sanstato ne lasis multe da espero. Fakte, li balda mortis post tio. Neniu do zorgis pri la malaperinta papero." "Kiel Ronga enmiksi is en la aran on?" "Li estis la amanto de Marta, kaj i rakontis al li. Li vivas tiamaniere, ke li da re bezonas multe da mono. Li organizis la aferon. Estas li kaj kolego Fergus, kiuj forportis Gerdan, post kiam ili batis Bob senkonscia. La oficejo de Fergus estas tute proksima. Tien ili portis in, kaj tie ili atendis, is la vojo estis libera kaj ili povis veturigi in al la forlasita domo." Gerda parolis: "La frato de Marta plurfoje vizitis min, anta kelkaj monatoj. Li provis igi min traduki por li la dokumenton. Sed kiam mi demandis, de kie li ricevis in, li hezitis, iom pali is, ne respondis tuj, kaj mi komprenis, ke li ne agis honeste. Mi memoris la vortojn de Prof. Kosadi, kaj malakceptis kunlabori. Sed li revenis unufoje, dufoje, trifoje. Mi iufoje rifuzis. Kiam mi poste ricevis inviton instrui pri malnovaj Demandoj por apitro 25 Diru al mi: 1. Kiam mortis profesoro Kosadi? dum la operacio kiam li eksciis pri la trezoro balda post la operacio 2. Kiu estis Ronga? amanto de Marta frato de Marta frato de profesoro Kosadi 3. u Gerda renkontis la fraton de Marta anta la forkapto? jes ne 4. Kion opinias la policano pri la kaptistoj? ke ili estas amatoroj ke ili estas profesiuloj 5. u Bob estis oja en la fino? ne jes NOVA MISTERO! KARA KAJ ESTIMATA LEGINTO Vi legis i tiun aventuron is la fino. Sendube vi estas kontenta, ke io fini is bone. Sed rimarkis, ke en la rakonto grava kontra diro trovi as? Alivorte, en unu loko la a toro diras ion, kaj en alia li diras la kontra on. Vi ne rimarkis, u vere? Beda rinde! Nun vi devos relegi la tutan tekston por trovi, pri kio temas. Legu atente, kaj se post unu legado vi ne trovis, relegu duan fojon, trian fojon, ktp. Certe vi fine trovos. Kaj se ne, nu, la vortoj kaj apitro 1 1- Kiu sidas en la angulo? Blonda viro 2- Kiu iras al li? Juna knabino 3- Al kio iras Tom kaj Linda? Al granda spegulo 4- Kiu estas (eble) la plej bela virino en la mondo? Linda 5- Kiu estas (eble) la plej malserioza knabo en la universitato? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 2 1- Linda estas bela kaj pala 2- Kio okazas? La blonda viro agas strange 3- u estas io en lia mano? Jes 4- Al kio montras la mistera ulo? Al la pordo 5- Al kio rigardas la juna knabino, kiu estas kun li? Al la pordo u nun estas io en la taso? Jes ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 3 1- Kiuj aspektas kiel spionoj? Linda kaj Tom 2- u Bob salutas ilin tuj? 3- u Linda kaj Tom permesas, ke Bob sidu e ilia tablo? Jes 7- Kiu estas la sola bela viri no en la tuta mondo, por Tom? Linda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 5 1- Kio estis en la mano de la blondulo anta e? Io tre malgrnda 2- Kio estis en lia mano poste? Nenio 3- Kio estas en la sukerujoj tie? Pulvora sukero 4- u estas normale promeni kun sukerpecoj en la po 5- Kiu ekiras for? Gerda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 6 1- Kion Tom, Bob kaj Linda a dis? Strangan bruon 2- Kiu eble falis en la koridoro? 3- Kiuj iras vidi? Bob kaj Tom 4- Kiu restas por observi? Linda ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 7 1- u Gerda ankora vivas? Jes 2- Kiel batas la koro de Gerda? Malforte 3- Kiun Tom volas informi? la a toritatojn 4- u iu, kiu perdis la konscion, ku u kun la kapo pli alta ol la piedoj? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 8 1- u Linda estas trankvila? 2- u Tom kaj Bob jam revenis? 3- u Linda scias, kio okazis al Gerda? 4- Kiu ekstaras kaj iras al la pordo? apitro 9 1- u la flegistino venas tuj? 2- u oni ofte svenas en koridoro? 3- Kial Tom ekhaltas? Gerda ne plu estas tie 4- Kiu sidas e la muro? 5- u Bob paroladas? ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 10 1- Kiu ne emas fidi la flegistinon? 2- Kie Tom kaj Bob retrovis sin reciproke? En universitato 3- Estas flegistino(j) en la universitato. 4- Pri kiu zorgas Tom? 5- u Tom atas la novan aventuron? 6- Kiun amas Tom? Lindan ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 11 1. De kiu Linda petas helpon? De juna blondulo u la juna blonda viro estas kontenta? 3. Kien la blondulo volas veturi? Al la urbocentro 4. Kion volas Linda de li? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- apitro 13 1- Kie sidas Linda? En la a 2- Kial i volas paroli kun la blondulo? i volas ekscii ion pri li 3- u la blondulo volas klarigi siajn zorgojn? 4- Kial Linda klarigas sian scivolon? ar estas bone dividi zorgojn 5- Kien precize veturas la blondulo? Ni ne scias 6- Kie nun staras Linda? Ni ne scias precize 7- Kion ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ apitro 16 1- Kion faris la junulo, post kiam li eliris el la vendejo? apitro 19 apitro 22 1- Kie trovi as la loko indikita? e piedo de monto 2- Kial Tom tute ne atus voja ipe? ar li kutime malsani as vpja ante per 3- Kiel oni povas iri preska ien ajn? Avialdile 4- Kiom da homoj atendas la trezorser antojn? Unue tri poste kvar 5- Kion rimarkas Linda observante la vojon? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ apitro 23 1- Kiel Bob sukcesis anta i la bandon? to atendis lin e la flughaveno 2- Kiom da trezorser antoj envenis la kaverno? Kvin 3- Kio mirigas la tri studentojn? Ke inter trezorser antoj trovi as du el iliaj 4- Kie, la la malnova dokumento, trovi as la trezoro? En la kavo ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ apitro 24 1- Kiel aspektis la trezoro? Estis papero kaj libro 2- Kion legis Ronga?

Приложенные файлы

  • pdf 1181602
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий