Микробы тесты (1)

Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі
"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)
I варіант

Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується рівновагою між кількістю загиблих, знову утворених і перебуваючих у стані спокою клітин?
А. Вихідна стаціонарна фаза.
В. Лаг-фаза (затримки розмноження).
С. Лог-фаза (експоненціальна).
D. Фаза негативного прискорення.
Е. Максимальна стаціонарна фаза.

2. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?
А. Поверхневий ріст.
В. Пристінковий ріст.
С. Дифузне помутніння.
D. Дифузне помутніння з незначним осадом.
Е. Утворення осаду.

Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?
А. Виділення анаеробів.
В. Виділення рухливих бактерій.
С. Метод пластинчатих розведень Коха.
D.Виділення бактерій на елективних середовищах.
Е. Виділення термостійких бактерій.

Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:
А. Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.
В. Збільшення числа клітин в популяції.
С. Утворення спор.
D. Всі відповіді правильні.

5. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?
А. Рівний.
В. Зазублений.
С. Зубчастий.
D. Хвилястий.
Е. Війчастий.

Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?
А. 100
·С – 2год.
В. 4
·С – 2год.
С. Заморожування.
D. 80
·С – 20хв.
Е. 120
·С – 20хв.

7. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?
А. Гладка.
В. Шорстка.
С. Однорідна.
D. Волога.
Е. Прозора.

Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?
А. Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.
В. Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.
С. Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.
D. Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?
А. Дисоціація.
В. Конверсія.
С. Індукція.
D. Асоціація.
Е. Редукція.

Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за біохімічними властивостями?
А. Серовари.
В. Хемовари.
С. Фаговари.
D. Морфовари.
Е. Резистенсвари.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)
ІІ варіант

Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка характеризується початком інтенсивного росту клітин, але швидкість їх поділу залишається невисокою?
А. Максимальна стаціонарна фаза.
В. Фаза негативного прискорення.
С. Лог-фаза (експоненціальна).
D. Лаг-фаза (затримки розмноження).
Е. Вихідна стаціонарна фаза.

2. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?
А. Виділення рухливих бактерій.
В. Метод пластинчатих розведень Коха.
С. Виділення анаеробів.
D. Виділення термостійких бактерій.
Е. Виділення бактерій на елективних середовищах.

3. Під ростом мікроорганізмів розуміють:
А. Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.
В. Збільшення числа клітин в популяції.
С. Утворення спор.
D. Всі відповіді правильні.

4. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?
А. Рівний.
В. Зазублений.
С. Зубчастий.
D. Хвилястий.
Е. Війчастий.

Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?
А. 120
·С – 20хв.
В. 100
·С – 2год.
С. 80
·С – 20хв.
D. Заморожування.
Е. 4
·С – 2 год.


6. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?
А. Гладка.
В. Шорстка.
С. Однорідна.
D. Волога.
Е. Прозора.

7. Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?
А. Індукція
В. Конверсія.
С. Дисоціація.
D. Асоціація.
Е. Редукція.

8. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?
А. Поверхневий ріст.
В. Пристінковий ріст.
С. Дифузне помутніння.
D. Дифузне помутніння з незначним осадом.
Е. Утворення осаду.


Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?
А. Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.
В. Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.
С. Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.
D. Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.

Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за антигенами?
А. Серовари.
В. Морфовари.
С. Хемовари.
D. Фаговари.
Е. Біовари.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
"Виділення чистих культур бактерій" (2-й практикум)
ІІІ варіант

Як можна назвати фазу розвитку бактеріальної популяції, яка починається після внесення бактерій в поживне середовище, протягом даної фази кількість бактерій не збільшується?
А. Вихідна стаціонарна фаза.
В. Лаг-фаза (затримки розмноження).
С. Лог-фаза (експоненціальна).
D. Фаза негативного прискорення.
Е. Максимальна стаціонарна фаза.

2. Який контур краю буває у S-форм колоній бактерій?
А. Рівний.
В. Зазублений.
С. Зубчастий.
D. Хвилястий.
Е. Війчастий.

3. Який з вказаних методів виділення чистих культур бактерій НЕ ґрунтується на біологічних властивостях мікроорганізмів?
А. Виділення анаеробів.
В. Виділення рухливих бактерій .
С. Виділення термостійких бактерій.
D.Виділення бактерій на елективних середовищах.
Е. Метод пластинчатих розведень Коха.

Який режим температурної обробки є раціональним для знищення в матеріалі вегетативних клітин і виділення з нього спороутворюючих бактерій?
А. 100
·С – 2год.
В. 4
·С – 2 год.
С. 120
·С – 20хв.
D. Заморожування.
Е. 80
·С – 20хв.

Під розмноженням мікроорганізмів розуміють:
А. Координоване відтворення всіх клітинних компонентів та структур, яке призводить до збільшення маси.
В. Збільшення числа клітин в популяції.
С. Утворення спор.
D. Всі відповіді правильні.

Як називається процес утворення S- та R-колоній під час репродукції певного виду бактерій?
А. Дисоціація.
В. Конверсія.
С. Індукція.
D. Асоціація.
Е. Редукція.Як можна назвати мікроорганізми, які відрізняються між собою за стійкістю до антибіотиків?
А. Серовари.
В. Хемовари.
С. Морфовари.
D. Резистенсвари.
Е. Фаговари.

8. Яка тенденція характерна для росту анаеробних бактерій в рідких поживних середовищах?
А. Поверхневий ріст.
В. Пристінковий ріст.
С. Дифузне помутніння.
D. Дифузне помутніння з незначним осадом.
Е. Утворення осаду.

9. Яка з ознак характерна для колоній мікроорганізмів у R-формі?
А. Гладка.
В. Шорстка.
С. Однорідна.
D. Волога.
Е. Прозора.

10.Що таке колонія мікроорганізмів (класичне визначення)?
А. Популяція мікроорганізмів одного виду, яка вирощена на поживному середовищі.
В. Потомство однієї мікробної клітини, що виросло на поверхні або в глибині твердого поживного середовища.
С. Популяція мікроорганізмів, яка одержана з однієї клітині за допомогою мікроскопу і маніпулятора.
D. Мікроби одного виду. які виділено з різних джерел, або з одного й того ж джерела. але в різний час.

Коди правильних відповідей
на тестові завдання з теми
"Виділення чистих культур бактерій" (2-Й ПРАКТИКУМ)


І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

1
Е
D
B

2
E
В
А

3
С
А
Е

4
В
A
Е

5
A
С
В

6
D
B
А

7
B
С
D

8
А
E
E

9
А
D
B

10
В
А
ВДодаток 2. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)
1 варіант

1. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості:
А. Морфологічні і тинкторіальні.
В. Активну рухливість.
С. Культуральні.
D. Біохімічні.
Е. Всі відповіді правильні.

2. Яка ознака характерна для поверхні колоній капсульних форм бактерій?
А. Суха.
В. Шорстка.
С. Грубозерниста.
D. Плоска.
Е. Слизиста.

3. Суть бактеріологічного методу дослідження полягає у:
А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.
В. Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.
С. Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.
D.Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.
Е. Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .

4. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:
А. Ендо.
В. Плоскірєва.
С. Гісса.
D. МПБ.
Е. МПА.

5. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?
А. Синього.
В. Червоного.
С. Жовтого.
D. Рожевого.
Е. Фіолетового.

6. Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є
А. Бактерії одного виду.
В. Бактерії різних форм.
С. Бактерії одного штаму.
D. Різні види бактерій.
Е. Бактерії одного клону.7. Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?
А. Електронна мікроскопія.
В. Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).
С. Метод Леффлера.
D. Метод “роздавленої краплі”.
Е. Обробка сріблом.

8. Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням індолу?
А. Гісса з індикатором ВР.
В. МПБ з індикатором ацетатом свинцю.
С. МПБ з індикатором щавлевою кислотою.
D. Гісса з індикатором Андреде.
Е. МПБ з лакмусовим папірцем.

9. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?
А. Гісса.
В. МПА.
С. Ендо.
D. МПЖ.
Е. Плоскірєва

10. Ідентифікувати виділену культуру бактерій означає, перш за все, визначити таку таксономічну категорію в систематиці мікроорганізмів, як
А. Царство.
В. Відділ.
С. Вид.
D. Клас.
Е. Порядок.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)
2 варіант


1. Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є
А. Бактерії одного виду.
В. Бактерії різних форм.
С. Бактерії одного штаму.
D. Різні види бактерій.
Е. Бактерії одного клону.


2. Суть бактеріологічного методу дослідження полягає у:
А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.
В. Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.
С. Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.
D.Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.
Е. Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .

3. Яка ознака характерна для колоній капсульних форм бактерій?
А. Плоска.
В. Суха.
С. Шорстка.
D. Слизиста.
Е. Грубозерниста.

4. Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?
А. Метод “роздавленої краплі”.
В. Метод Леффлера.
С. Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).
D. Обробка сріблом.
Е. Електронна мікроскопія.

5. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості
А. Морфологічні і тинкторіальні.
В. Активну рухливість.
С. Культуральні.
D. Біохімічні.
Е. Всі відповіді правильні.

6. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:
А. Гісса.
В. Плоскірєва.
С. Ендо.
D. МПБ.
Е. МПА.

7. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?
А. Ендо.
В. Плоскірєва.
С. МПЖ.
D. МПА.
Е. Гісса.

8. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?
А. Рожевого.
В. Синього.
С. Червоного.
D. Жовтого.
Е. Фіолетового

9. .Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням аміаку?
А. МПБ з індикатором щавлевою кислотою.
В. МПБ з лакмусовим папірцем.
С. МПБ з індикатором ацетатом свинцю.
D. Гісса з індикатором ВР.
Е. Гісса з індикатором Андреде.

10. Ідентифікувати виділену культуру бактерій означає, перш за все, визначити таку таксономічну категорію в систематиці мікроорганізмів, як
А. Клас.
В. Порядок.
С. Родина.
D. Рід.
Е. Вид.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)
3 варіант

1. Для визначення здатності бактерій ферментувати вуглеводи з утворенням, крім кислоти, ще й газу використовують середовище:
А. МПА.
В. МПБ.
С. Ендо.
D. Плоскірєва.
Е. Гісса.

2. З метою ідентифікації чистої культури бактерій необхідно визначити властивості
А. Морфологічні і тинкторіальні.
В. Активну рухливість.
С. Культуральні.
D. Біохімічні.
Е. Всі відповіді правильні.


3. Який з вказаних методів є найбільш доступним в лабораторних умовах для виявлення рухливості мікроорганізмів?
А. Метод “роздавленої краплі”.
В. Здатність до “повзучого росту” (метод Шукевича).
С. Метод Леффлера.
D. Електронна мікроскопія.
Е. Обробка сріблом.

4. Яка ознака характерна для колоній капсульних форм бактерій?
А. Плоска.
В. Слизиста.
С. Суха.
D. Шорстка.
Е. Грубозерниста.

5. Виявлення на середовищі Ендо колоній різних за розміром і кольором свідчить про те, що в досліджуваному матеріалі є
А. Бактерії одного виду.
В. Бактерії різних форм.
С. Бактерії одного штаму.
D. Різні види бактерій.
Е. Бактерії одного клону.


6. Суть бактеріологічного методу дослідження полягає у:
А. Визначенні тинкторіальних та морфологічних властивостей мікроорганізму.
В. Висіві матеріалу, який містить збудника на поживні середовища.
С. Дослідженні культуральних властивостей мікроорганізму .
D.Визначенні токсигенності чистої культури мікроорганізму.
Е. Виділенні чистої культури мікроорганізму та його ідентифікації.

7. Яке поживне середовище використовують для визначення протеолітичних властивостей мікроорганізмів?
А. Ендо.
В. Плоскірєва.
С. Гісса.
D. МПА.
Е. МПЖ.

8. Якого кольору набуває вуглеводне середовище з індикатором ВР (суміш водного голубого і розолової кислоти) після ферментації вуглеводу мікроорганізмами?
А. Червоного.
В. Рожевого.
С. Фіолетового.
D. Жовтого.
Е. Синього.

9. Яке середовище і з яким індикатором треба використати для визначення здатності бактерій розщеплювати пептон з утворенням сірководню?
А. МПБ з індикатором щавлевою кислотою.
В. МПБ з індикатором ацетатом свинцю.
С. МПБ з лакмусовим папірцем.
D. Гісса з індикатором ВР.
Е. Гісса з індикатором Андреде.

10. Ідентифікувати виділену культуру бактерій означає, перш за все, визначити таку таксономічну категорію в систематиці мікроорганізмів, як
А. Вид.
В. Рід.
С. Родина.
D. Порядок.
Е. Клас.
КОДИ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ
На тестові завдання з теми
“Виділення чистих культур бактерій” (3-й практикум)

І варіант


ІІ варіант


ІІІ варіант

1
E

1
D

1
Е

2
Е

2
В

2
E

3
С

3
D

3
А

4
С

4
А

4
В

5
А

5
Е

5
D

6
D

6
А

6
Е

7
D

7
С

7
Е

8
С

8
В

8
Е

9
D

9
A

9
A

10
С

10
Е

10
А


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Протимікробні препарати. Антибіотики” 1. За допомогою якого методу можна визначити мінімальну пригнічуючу концентрацію антибіотиків?
A. Метод серійних розведень
B. Метод циліндрів
C. Метод лунок
D. Метод дисків
E. Імуноферментний метод
2. З яким фактором найчастіше пов’язані поява стійкості і виникнення множинної стійкості бактерій до антибіотиків.
A. Відсутність „мішені” для антибіотиків
B. Мутації в генах
C. Передача генів в результаті трансдукції
D. Наявність у бактерій (-лактамази
E. Передача R-плазмід
3. Яка плазміда зумовлює множинну резистентність до антибіотиків?
A. Col
B. F
C. R
D. tox
E. Hly
4. Механізми антибактеріальної дії пеніциліну:
A. Коагуляція білка
B. Зменшення проникності мембран
C. Конкурентний антагонізм з ПАБК
D. Порушення синтезу клітинної стінки
E. Порушення синтезу білка на рибосомах
5. Хіміотерапевтичний індекс (співвідношення максимально переносимо і мінімальної лікувальної концентрацій) повинен дорівнювати:
A. 3
B. >3
C. <3
D. 5
E. >5
6. До якої групи антибіотиків належать ністатин та леворін
A. Протимікробні
B. Протипухлинні
C. Протигрибкові
D. Противірусні
E. Протипротозойні
7. За допомогою якого методу можна визначити чутливість мікроорганізму до антибіотиків?
А. Імерсійний метод.
B. Метод мембранних фільтрів.
C. Метод желатинових платівок.
D. Метод розчавленої краплі.
E. Метод дисків.
8. Що з перерахованого НЕ є ускладненням антибіотикотерапії:
А. Токсична дія.
B. Подразнююча дія.
C. Алергічна дія.
D. Формування лікарської стійкості.
E. Формування дисбактеріозу.
9. Одни з методів запобігання формуванню лікарської стійкості є:
А. Перерви в курсах антибіотикотерапії.
B. Короткі терміни застосування антибіотиків.
C. Зміна антибіотиків в процесі лікування.
D. Лікування мінімальними дозами антибіотиків.
E. Застосування перших генерацій антибіотиків.
10. Сила антибіотиків вимірюється в:
А. Протимікробних одиницях
B. Міжнародних одиницях.
C. Флокуляційних одиницях.
D. Хіміотерапевтичних одиницях.
E. Одиницях ефективності

Вірні відповіді: 1-А, 2-Е, 3-С, 4-В, 5-B, 6-C, 7-E, 8-B, 9-C, 10-В.

Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Неспецифічні фактори захисту організму”
1 варіант
На які функціональні частини клітини діє лізоцим?
A. Ядро клітини
B. Цитоплазматичну мембрану
C. Рибосоми
D. Цитоплазму
E. Клітинну стінку
Який фактор не спричиняє загибелі мікробів у фагосомі?
A. Різке збільшення кількості кисню
B. Різке зменшення кількості кисню
C. Накопичення вільних радикалів кисню, азоту
D. Накопичення перекису водню
E. Дія білку - лактоферину
Які із перелічених особливостей не характерні для неспецифічних факторів захисту?
A. Найдавніші з точки зору еволюції
B. Спрямовані на всі або більшість чужорідних агентів
C. З уповільненою дією
D. Негайною дією (без латентного періоду)
4. Для системи комплементу характерно наступне:
А. Комплемент складається з більш ніж двадцяти імунологічно різних білків
Б. Компоненти комплементу синтезуються в печінці
С. Класична активація забезпечується комплексом антиген - антитіло
Д. Активований комплемент здатний лізувати клітини і бактерії.
Е. Все перераховане вірно.
5. Що викликає альтернативний шлях активації комплементу?
A. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
B. С3 зв’язується з ЛПС пропердином
C. С3 зв’язується з комплексом антиген-антитіло
D. С1 приєднується до бактеріального ЛПС і пропердину
E. С5 активується бактеріальними ЛПС

6. Хто перший з вчених виявив лізоцим?
A. Луї Пастер
B. Роберт Кох
C. З.В. Єрмольєва
D. П.К. Лащенков
E. А. Флемінг
7. З наявністю яких антитіл в сироватці крові пов’язують активність фагоцитозу?
A. Опсонінів
B. Аглютинінів
C. Преципітинів
D. Комплементзв’язуючих
E. Нейтралізуючих
8. Класичний шлях активації комплементу розпочинається з?
A. С3 приєднується до комплексу антиген-антитіло
B. С1 зв’язується комплексом ЛПС - пропердин
C. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
D. С5 зв’язується бактеріальним ендотоксином
E. С4 приєднується до комплексу антиген-антитіло
9. Що з переліченого не відноситься до неспецифічніших факторів захисту?
A. Природні кілери (NК-клітини)
B. Т-лімфоцити
C. Шкіра і слизові оболонки
D. Інтерферон
E. Білки гострої фази
10. Інтерферон має такі властивості, крім?
A. Противірусна
B. Протибактеріальна
C. Протиосмотична
D. Протизапальна
E. Імуномодулююча


Тестові завдання до заняття по темі:
“Неспецифічні фактори захисту організму”
2 варіант
Який фактор не спричиняє загибелі мікробів у фагосомі?
A. Накопичення перекису водню
B. Різке зменшення кількості кисню
C. Накопичення вільних радикалів кисню, азоту
D. Різке збільшення кількості кисню
E. Дія білку-лактоферину
Що викликає альтернативний шлях активації комплементу?
A. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
B. С3 зв’язується з ЛПС пропердином
C. С5 активується бактеріальними ЛПС
D. С1 приєднується до бактеріального ЛПС і пропердину
E. С3 зв’язується з комплексом антиген-антитіло

З наявністю яких антитіл в сироватці крові пов’язують активність фагоцитозу?
A. Комплементзв’язуючих
B. Аглютинінів
C. Преципітинів
D. Опсонінів
E. Нейтралізуючих
Класичний шлях активації комплементу розпочинається з?
A. С3 приєднується до комплексу антиген-антитіло
B. С1 зв’язується комплексом ЛПС - пропердин
C. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
D. С5 зв’язується бактеріальним ендотоксином
E. С4 приєднується до комплексу антиген-антитіло
На які функціональні частини клітини діє лізоцим?
A. Рибосоми
B. Цитоплазматичну мембрану
C. Клітинну стінку
D. Цитоплазму
E. Ядро клітини
Що з переліченого не відноситься до неспецифічніших факторів захисту?
A. Природні кілери (NК-клітини)
B. Т-лімфоцити
C. Шкіра і слизові оболонки
D. Інтерферон
E. Білки гострої фази
Для системи комплементу характерне наступне?
А. Комплемент складається з більш ніж двадцяти імунологічно різних білків
Б. Активований комплемент здатний лізувати клітини і бактерії
С. Класична активація забезпечується комплексом антиген-антиліло
Д. Компоненти комплемента синтезуються в печінці
Е. Все перераховане вірно.
Інтерферон має такі властивості, крім?
A. Протизапальна
B. Протибактеріальна
C. Протиосмотична
D. Противірусна
E. Імуномодулююча
Хто перший з вчених виявив лізоцим?
A. З.В. Єрмольєва
B. Роберт Кох
C. Луї Пастер
D. П.К. Лащенков
E. А. Флемінг
Які із перелічених особливостей не характерні для неспецифічних факторів захисту?
A. Найдавніші з точки зору еволюції
B. Негайною дією (без латентного періоду)
C. З уповільненою дією
D. Спрямовані на всі або більшість чужорідних агентів


Тестові завдання до заняття по темі:
“Неспецифічні фактори захисту організму”
3 варіант
Інтерферон має такі властивості, крім?
A. Протиосмотична
B. Імуномодулююча
C. Протизапальна
D. Противірусна
E. Протибактеріальна
Для системи комплементу характерне наступне?
А. Активований комплемент здатний лізувати клітини і бактерії
Б. Комплемент складається з більш ніж двадцяти імунологічно різних білків
С. Класична активація забезпечується комплексом антиген - антитіло
Д. Компоненти комплементу синтезуються в печінці
Е. Все перераховане вірно.
Хто перший з вчених виявив лізоцим?
A. З.В. Єрмольєва
B. А. Флемінг
C. П.К. Лащенков
D. Роберт Кох
E. Луї Пастер
Що з переліченого не відноситься до неспецифічніших факторів захисту?
A. Природні кілери (NК-клітини)
B. Т-лімфоцити
C. Шкіра і слизові оболонки
D. Інтерферон
E. Білки гострої фази
На які функціональні частини клітини діє лізоцим?
A. Клітинну стінку
B. Рибосоми
C. Цитоплазму
D. Цитоплазматичну мембрану
E. Ядро клітини
Який фактор не спричиняє загибелі мікробів у фагосомі?
A. Накопичення вільних радикалів кисню, азоту
B. Різке збільшення кількості кисню
C. Дія білку-лактоферину
D. Різке зменшення кількості кисню
E. Накопичення перекису водню
Які із перелічених особливостей не характерні для неспецифічних факторів захисту?
A. Спрямовані на всі або більшість чужорідних агентів
B. З уповільненою дією
C. Негайною дією (без латентного періоду)
D. Найдавніші з точки зору еволюції
Що викликає альтернативний шлях активації комплементу?
A. С3 зв’язується з комплексом антиген-антитіло
B. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
C. С3 зв’язується з ЛПС пропердином
D. С1 приєднується до бактеріального ЛПС і пропердину
E. С5 активується бактеріальними ЛПС
З наявністю яких антитіл в сироватці крові пов’язують активність фагоцитозу?
A. Комплементзв’язуючих
B. Аглютинінів
C. Преципітинів
D. Опсонінів
E. Нейтралізуючих
Класичний шлях активації комплементу розпочинається з?
A. С1 зв’язується комплексом ЛПС - пропердин
B. С4 приєднується до комплексу антиген-антитіло
C. С1 приєднується до комплексу антиген-антитіло
D. С3 приєднується до комплексу антиген-антитіло
E. С5 зв’язується бактеріальним ендотоксином


ВІРНІ ВІДПОВІДІ

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

1 – Е
2 – В
3 – С
4 – Е
5 – В
6 – Д
7 – А
8 – С
9 – А
10 – С
1 – В
2 – В
3 – Д
4 – С
5 – С
6 – А
7 – Е
8 – С
9 – Д
10 – С
1 – А
2 – Е
3 – С
4 – А
5 – А
6 – Д
7 – В
8 – С
9 – Д
10 – С


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
„Серологічні реакції І”

У людини імунодефіцитний стан проявляється у зниженій продукції антитіл. Дефект формування яких клітин можна запідозрити з найбільшою вірогідністю
Т-супресори
цитотоксичні Т-лімфоцити
нормальні кілери
Т-хелпери
нейтрофіли

При ідентифікації мікроорганізмів застосовується реакція аглютинації. Утворення видимої реакції пов’язано, зокрема, із валентністю антитіл. Яка мінімальна валентність молекули імуноглобуліну?
1
2
3
4
5

3. Валентність антитіл обумовлюється
Коефіцієнтом седиментації
Кількістю важких ланцюгів
Кількістю активних центрів
Кількістю Fc-фрагментів
Кількістю легких ланцюгів

4. Імунна система людини складається із центральних та периферичних органів. Який із них відноситься до центральних і відповідає за проліферацію і дозрівання Т-лімфоцитів
Тимус
Кістковий мозок
Лімфатичні вузли
Селезінка
Пеєрові бляшки

5. Імунну відповідь можна умовно поділити на гуморальну та клітинну складові. Синтез імуноглобулінів безпосередньо здійснюють
Т-хелпери
В-клітини пам’яті
Плазматичні клітини
Нормальні кілери
Макрофаги

6. Для визначення видової належності культури мікроорганізмів застосовуються серологічні реакції. Які компоненти простої СР, поставленої з метою сероідентифікації
Імунна діагностична сироватка, культура мікроорганізмів
Сироватка хворого, культура мікроорганізмів
Сироватка хворого, імунна діагностична сироватка, культура мікроорганізмів
Кров хворого, імунна діагностична сироватка
Діагностикум, сироватка хворого

7. Ідентифікація мікроорганізмів основана на визначенні комплексу властивостей. Які із них визначають за допомогою СР?
Морфологічні
Біохімічні
Тинкторіальні
Антигенні
Патогенність

8. Який матеріал може бути використаний для постановки реакції преципітації як джерело антигену
Бактерії
Мікроскопічні гриби
Спірохети
Найпростіші
Віруси

9. В реакції аглютинації як антиген може бути використано
Культуру вірусів
Бактеріальні ферменти
Чисту культуру бактерій
Бактеріальні токсини
Фрагменти вірусного капсиду


10. Для діагностики більшості бактеріальних інфекцій застосовується бактеріологічний метод. Для постановки СР з метою сероідентифікації збудника в рамках бактеріол. діагностики використовується такий матеріал
Кров
Сироватка крові
Плазма крові
Гемокультура
Будь-який


Вірні відповіді:1-D, 2-B ,3-C ,4-A ,5-C ,6-A ,7-D ,8-E ,9-C ,10-D

Додаток 1. Тестові завдання до теми “Серологічні реакції (2 заняття)”.

ВАРІАНТ 1

1. Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді
А. В-лiмфоцити
В. К-клiтини
С. Т-хелпери
Д. Макрофаги
Е. NК-клітини

2. Видiлiть клiтини, якi вiдiграють головну роль в презентації антигену Т4-лiмфоцитам:
А. Еритроцити
В. В-лiмфоцити
С. Т8-лiмфоцити
Д. NK-клiтини
Е. Макрофаги

3. Якi з наведених клiтин продукують iмуноглобулiни?
А. Лiмфоцити
В. Макрофаги
С. Плазматичні клітини
Д. Т-лімфоцити
Е. Дендритні клітини

4. В результатi кооперацiї яких клiтин розвивається гуморальна iмунна вiдповiдь?
А. Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити, Т-супресори
В. В-лiмфоцити, макрофаги, Т-супресори
С. Макрофаги, Т-лiмфоцити, В-лiмфоцити
Д. Макрофаги, нейтрофіли, базофіли
Е. Макрофаги, NK-клітини

5. Антигени ІІ класу гістосумісності МНС знаходяться на поверхні:
А. Практично всіх клітин організму
В. Дендритних клітин, макрофагів, В-лімфоцитів
С. Т-лімфоцитів
Д. В-лімфоцитів
Е. Плазмоцитів

6. Професійними антиген-презентуючими клітинами є:
А. Макрофаги, В-лімфоцити, дендритні клітини
В. Макрофаги, плазматичні клітини, В-лімфоцити
С. Моноцити, Т- та В-лімфоцити
Д. NK-клітини, LAK-клітини, Т-лімфоцити-кілери
Е. Дендритні клітини, тканинні базофіли, еозинофіли

7. LAK-клітини (лімфокін-активовані клітини) – це:
А. Невелика субпопуляція NK-клітин, цитотоксична до пухлинних клітин
В. CD8+ цитотоксичні лімфоцити
С. Мінорна субпопуляція фагоцитів
Д. Дендритні клітини, активовані лімфокінами
Е. Т-лімфоцити-хелпери 2 типу

8. Для постановки реакції аглютинації з метою серодіагностики сальмонельозу в ролі антигену слід використати:
А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку
В. Живу чисту культуру сальмонел
С. Сальмонельозний діагностикум
Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум
Е. Сироватку крові хворого

9. У пацієнта через 2 місяці після трансплантації нирки погіршився стан у зв’язку з початком реакції відторгнення трансплантанту. Який фактор імунної системи відіграє вирішальну роль в цій реакції?
А. Т-кілери
В. Інтерлейкін-1
С. Природні кілери
Д. В-лімфоцити
Е. Т-хелпери

10. Реакція осадження з розчину антигену при дії на нього імунної сироватки та електроліту має назву:
А. Зв’язування антигену
В. Аглютинації
С. Нейтралізації
Д. Гемадсорбції
Е. Преципітації


ВАРІАНТ 2

1. Якi клiтини виконуюють функцiї головного регулятора iмунної вiдповіді
А. В-лiмфоцити
В. К-клiтини
С. Т-хелпери
Д. Макрофаги
Е. NК-клітини

2. Якi з перерахованих чинникiв органiзму людини є специфiчними при захистi вiд вiрусної iнфекцiї?
А. Комплемент
В. Iнтерлейкіни
С. Iмуноглобулiни
Д. Iнтерферони
Е. Фагоцити

3. Якого класу iмуноглобулiни знаходяться в бар'єрних рiдинах органiзму людини i забезпечують мiсцевий iмунiтет?
А. IgM
В. IgG
С. IgA
Д. IgE
Е. IgD

4. Антигени І класу гістосумісності МНС знаходяться на поверхні:
А. Практично всіх клітин організму
В. Дендритних клітин, макрофагів, В-лімфоцитів
С. Т-лімфоцитів
Д. В-лімфоцитів
Е. Плазмоцитів


5. Всі молекули Ig, що продукують окремим лімфоцитом та його нацадками та несуть один і той же ідіотип, мають назву:
А. Моноклональні антитіла
В. Ig M
С. Ig G
Д. Поліклональні антитіла
Е. Антиідіотипові антитіла

6. Які основні поверхневі молекули CD (cluster differentiation) містять на поверхні Т-лімфоцити-хелпери?
А. CD2, CD3, CD8
B. CD2, CD3, CD4
C. CD19, CD21, CD22
D. CD23, CD24, CD37
E. CD16, CD56

7. NK-клiтини (natural killers) – це:
А. Природні кілери, що виявляють неспецифічну цитотоксичність
В. Субпопуляція Т-лімфоцитів-кілерів
С. Субпопуляція лімфокін-активованих клітин
Д. Лімфоцити-кілери, що активуються при взаємодії з Ig M чи Ig G
Е. Субпопуляція Т-лімфоцитів-супресорів

8. Продуцентами імуноглобулінів є:
А. В-лімфоцити
В. Плазмоцити
С. Макрофаги
Д. Т-лімфоцити
Е. Гранулоцити

9. В хворої М. впродовж року часто виникали інфекційні захворювання бактеріального генезу, що мали тривалий перебіг. При обстеженні виялено гіпогаммаглобулінемію. Порушення функції яких клітин може бути прямою її причиною?
А. В-лімфоцитів
В. Фагоцитів
С. Нейтрофілів
Д. Макрофагів
Е. Т-лімфоцитів

10. Для постановки реакції аглютинації з метою сероідентифікації сальмонел в ролі антитіл слід використати:
А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку
В. Живу чисту культуру сальмонел
С. Сальмонельозний діагностикум
Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум
Е. Сироватку крові хворого

ВАРІАНТ 3

1. Назвiть головнi клiтини, які вiдповiдальнi за розпiзнавання антигену:
А. NK-клiтини
В. Т-хелпери
С. Макрофаги
Д. В-лiмфоцити
Е. Еритроцити

2. Видiлiть клiтини, якi вiдiграють головну роль в презентації антигену Т4-лiмфоцитам:
А. Еритроцити
В. В-лiмфоцити
С. Т8-лiмфоцити
Д. NK-клiтини
Е. Макрофаги

3. Які основні поверхневі молекули CD (cluster differentiation) містять на поверхні Т-лімфоцити-кілери?
А. CD2, CD3, CD8
B. CD2, CD3, CD4
C. CD19, CD21, CD22
D. CD23, CD24, CD37
E. CD16, CD56

4. Який клас iмуноглобулiнiв вiдповiдає за довготривалий та пожиттєвий iмунiтет?
А. IgA
В. IgM
С. IgE
Д. IgD
Е. IgG

5. Для постановки реакції аглютинації з метою сероідентифікації сальмонель в ролі антигену слід використати:
А. Сальмонельозну імунну діагностичну сироватку
В. Чисту культуру сальмонел
С. Сальмонельозний діагностикум
Д. Еритроцитарний сальмонельозний діагностикум
Е. Сироватку крові хворого

6. Яку роль відіграють макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формуванні імунної відповіді?
А. Активують Т-кілери
В. Продукують імуноглобуліни
С. Активують NK-клітини
Д. Забезпечують процесинг та презентацію антигену Т-хелперам
Е. Забезпечують процесинг і презентацію антигенів Т-кілерам

7. У хворого з клінічними ознаками первинного імунодефіциту виявлено порушення функції антигенпрезентації імунокомпетентним клітинам. Дефект яких структур клітини можливий?
А. Фібробластів
В. Т-лімфоцитів
С. В-лімфоцити
Д. Макрофаги, моноцити
Е. 0-лімфоцити

8. Які клітини імунної системи проходять диференціювання в тимусі?
А. Т-лімфоцити
В. Плазмоцити
С. Макрофаги
Д. В-лімфоцити
Е. Мікрофаги

9. Яку серологічну реакцію слід застосувати з метою сероідентифікації виділеної чистої культури від хворого з підозрою на шигельоз?
А. Аглютинації
В. Преципітації в гелі
С. Зв’язування комплементу
Д. Нейтралізації
Е. Кільцепреципітації

10. Серологічна реакція, заснована на взаємодії гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі має назву:
А. Нейтралізації
В. Аглютинації
С. Зв’язування комплементу
Д. Кільцепреципітації
Е. Преципітації в гелі


Ключ до тестів “Серологічні реакції (2 заняття)”.

№ питання
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

1
С
С
С

2
Е
С
Е

3
С
С
А

4
С
А
Е

5
В
А
В

6
А
В
Д

7
А
А
Д

8
С
В
А

9
А
А
А

10
Е
А
ЕДодаток 1.
Тести до теми “Серологічні реакції з мітками”.
І варіант.
Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?
А. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
В. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
С. Імуноферментний аналіз (ІФА)
Д. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення
Е. РН токсину антитоксином

Які мітки можна застосовувати при постановці ІФА?
А. Авідин-біотин-пероксидаза
В. Аурамін-родамін
С. Інозитол-3-фосфат
Д. Еритроцити барана
Е. Тимідинфосфосфорилаза

Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?
А. Імуноферментний аналіз (ІФА)
В. Радіоімунний аналіз (РІА)
С. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
Д. Реакція імунної флуоресценції (РІФ)
Е. Реакція гемадсорбції
Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?
А. ІФА
В. ПЛР
С. РЗК
Д. РІФ
Е. РІА

Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?
А. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин
В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми
С. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном
Д. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів
Е. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів

Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:
А. Це високочутливий та високоспецифічний метод
В. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно
С. Можливе застосування з метою експрес-діагностики
Д. Метод заснований на ампліфікації НК
Е. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом

Виберіть два вірні твердження щодо МФА:
А. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові
В. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом
С. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин
Д. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу
Е. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість

За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?
А. Електронного мікроскопу
В. Світлового мікроскопу
С. Люмінісцентного мікроскопу
Д. Мікроскопу з темнопольним конденсором
Е.Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм

Які компоненти мають бути в прямій РІФ (Кунса)?
А. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ
В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ
С. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ
Д. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки
Е. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент

До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:
А. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання
В. Диференційна діагностика новоутворень
С. Лікування новоутворень
Д. Специфічна профілактика інфекційних захворювань
Е. Нейтралізація токсинів


Тести “Серологічні реакції з мітками”.
ІІ варіант.
Виберіть два вірні твердження щодо реакції імунної флуореценції (РІФ):
А. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин
В. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість
С. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові
Д. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу
Е. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом

Які мітки можна застосовувати при постановці імуноферментного аналізу (ІФА)?
А. Інозитол-3-фосфат
В. Тимідинфосфосфорилаза
С. Авідин-біотин-пероксидаза
Д. Еритроцити барана
Е. Аурамін-родамін

Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?
А. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення
В. Імуноферментний аналіз (ІФА)
С. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
Д. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
Е. Реакція нейтралізації (РН) токсину антитоксином

Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:
А. Можливе застосування з метою експрес-діагностики
В. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом
С. Це високочутливий та високоспецифічний метод
Д. Метод заснований на ампліфікації НК
Е. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно

Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?
А. РЗК
В. ПЛР
С. ІФА
Д. РІА
Е. РІФ

Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?
А. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів
В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми
С. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів
Д. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном
Е. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин

Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?
А. ПЛР
В. РІА
С. ІФА
Д. Реакція гемадсорбції
Е. РІФ

До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:
А. Лікування новоутворень
В. Нейтралізація токсинів
С. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання
Д. Специфічна профілактика інфекційних захворювань
Е. Диференційна діагностика новоутворень

За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?
А. Люмінісцентного мікроскопу
В. Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм
С. Електронного мікроскопу
Д. Мікроскопу з темнопольним конденсором
Е. Світлового мікроскопу

Які компоненти мають бути в прямій РІФ (Кунса)?
А. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки
В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ
С. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ
Д. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент
Е. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ

Тести “Серологічні реакції з мітками”.
ІІІ варіант.
Які мітки можна застосовувати при постановці імуноферментного аналізу (ІФА)?
А. Інозитол-3-фосфат
В. Авідин-біотин-пероксидаза
С. Тимідинфосфосфорилаза
Д. Еритроцити барана
Е. Аурамін-родамін

Які серологічні реакції відносяться до методів експрес-діагностики?
А. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)
В. Імуноферментний аналіз (ІФА)
С. Реакція нейтралізації (РН) бляшкоутворення
Д. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР)
Е. РН токсину антитоксином

Які компоненти мають бути в прямій реакції імунної флуоресценції (РІФ) Кунса?
А. Мічені АТ проти невідомого АГ + невідомий АГ
В. Мічені АГ проти невідомих АТ у сироватці крові хворого + невідомі АТ
С. Невідомий антиген + АТ проти шуканого АГ з міткою та без мітки
Д. Невідомий АГ + антитіла проти АГ + комплемент
Е. Невідомий АГ, АТ проти шуканого АГ + антиглобулінові мічені АТ

Виберіть два вірні твердження щодо РІФ:
А. Результати оцінюємо за допомогою електронного мікроскопу
В. Метод передбачає застосування АТ, мічених флюорохромом
С. Метод дає можливість виявити наростання титру АТ в крові
Д. Визначаємо АГ на поверхні мікробних клітин
Е. Метод має низьку специфічність, але високу чутливість

Який метод слід обрати для визначення антитіл до ВІЛ у донорській крові?
А. ІФА
В. РІА
С. РЗК
Д. ПЛР
Е. РІФ

Як відомо, МКАТ отримують при культивуванні гібридомних клітин. З чого походять такі гібридоми?
А. Спленоцити білої миші, гіперімунізовані антигеном
В. Пухлинні клітини з В-клітинної лімфоми
С. Є наслідком злиття В- та Т-лімфоцитів
Д. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та макрофагів
Е. Є наслідком злиття збуджених антигенів В-лімфоцитів та мієломних клітин

Недоліком мікроскопічного методу діагностики є його недостатня інформативність для ідентифікації мікроорганізмів. Яку імунологічну реакцію слід поставити, щоб підвищити інформативність цього методу?
А. ПЛР
В. РІА
С. РІФ
Д. Реакція гемадсорбції
Е. ІФА

Виберіть два вірні твердження, що характеризують ІФА:
А. Метод заснований на ампліфікації НК
В. Метод передбачає застосування антитіл, мічених флюорохромом
С. Це високочутливий та високоспецифічний метод
Д. Можливе застосування з метою експрес-діагностики
Е. Метод дає можливість оцінити реакцію лише якісно

До прикладів застосування МКАТ відносять все наведене, ОКРІМ:
А. Диференційна діагностика новоутворень
В. Лікування новоутворень
С. Виявлення АГ мікроорганізмів при діагностиці інфекційного захворювання
Д. Нейтралізація токсинів
Е. Специфічна профілактика інфекційних захворювань

За допомогою якого обладнання слід оцінювати результати РІФ?
А. Мікроскопу з темнопольним конденсором
В. Мікроскопу з фазово-контрастним пристроєм
С. Електронного мікроскопу
Д. Люмінісцентного мікроскопу
Е. Світлового мікроскопу
Коди вірних відповідей

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

1
С
1
А, Е
1
В

2
А
2
С
2
В

3
Д
3
В
3
А

4
А
4
А, С
4
В, Д

5
А
5
С
5
А

6
А, С
6
Е
6
Е

7
В, С
7
Е
7
С

8
С
8
Д
8
С, Д

9
А
9
А
9
Е

10
Д
10
Е
10
ДДодаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Вакцини та імунні сироватки”
Варіант 1
Хто вперше отримав живу вакцину?
А. Кох
Б. Пастер
В. Мечніков
Г. Дженнер
Д. Рамон
Як була отримана вакцина БЦЖ?
А. На нечутливих тваринах
Б. Хімічним шляхом
В. На картопляно-гліцериновому середовищі з жовчу
Г. Дією на вакцинний штам підвищеної температури
Д. На середовищі Левенштейна-Йенсена
Хто вперше отримав анатоксин?
А. Пастер
Б. Рамон
В. Кох
Г. Чумаков
Д. Кальметт
Що таке вакцини?
А. Антисептики
Б. Антибіотики
В. Препарати, що вміщують антитіла
Г. Еубіотики
Д. Антигенні препарати
Як створити штучний пасивний імунітет?
А. Ввести імуноглобулін
Б. Ввести живу вакцину
В. Лікувати антибіотиками
Г. Ввести анатоксин
Д. Ввести імунні діагностичну сироватку
Який імунітет формується після введення інактивованої вакцини?
А. Загальний і місцевий
Б. Загальний
В. Місцевий
Г. Клітинний
Д. Антитоксичний
Яку серологічну реакцію використовують для визначення сили анатоксину?
А. Аглютинації
Б. Флокуляції
В. Непрямої гемаглютинації
Г. Зв’язування комплементу
Д. Лізису
Які вакцини використовуються не стерильними?
А. Хімічні
Б. Генно-інженерні
В. Анатоксини
Г. Живі
Д. Інактивовані
З якою метою використовують імунні діагностичні сироватки?
А. Для серологічної ідентифікації чистої культури бактерій
Б. Для профілактики інфекційних захворювань
В. Для серологічної діагностики інфекційних захворювань
Г. Для створення штучного пасивного імунітету
Д. Для лікування хронічних хворих
Який метод контролю вакцинних препаратів не використовують?
А. На стерильність
Б. На відсутність шкідливості
В. Визначення антимікробної активності
Г. Здатність викликати антитілоутворення
Д. На онкогенність


“Вакцини та імунні сироватки”
Варіант 2
Хто вперше отримав анатоксин?
А. Кох
Б. Пастер
В. Кальметт
Г. Рамон
Д. Чумаков
Який імунітет формується після введення живої вакцини?
А. Клітинний
Б. Місцевий
В. Антитоксичний
Г. Загальний
Д. Загальний і місцевий
Що таке вакцини?
А. Еубіотики
Б. Антигенні препарати
В. Препарати, що вміщують антитіла
Г. Антибіотики
Д. Антисептики
Як створити штучний пасивний імунітет?
А. Лікувати антибіотиками
Б. Ввести анатоксин
В. Ввести імуноглобулін
Г. Ввести імунні діагностичну сироватку
Д. Ввести живу вакцину
Яку серологічну реакцію використовують для визначення сили анатоксину?
А. Аглютинації
Б. Зв’язування комплементу
В. Непрямої гемаглютинації
Г. Флокуляції
Д. Лізису
Хто вперше отримав живу вакцину?
А. Пастер
Б. Кох
В. Рамон
Г. Дженнер
Д. Мечніков
Як була отримана вакцина БЦЖ?
А. Хімічним шляхом
Б. На нечутливих тваринах
В. Дією на вакцинний штам підвищеної температури
Г. На середовищі Левенштейна-Йенсена
Д. На картопляно-гліцериновому середовищі з жовчу
Який метод контролю вакцинних препаратів не використовують?
А. Визначення антимікробної активності
Б. На онкогенність
В. На відсутність шкідливості
Г. Здатність викликати антитілоутворення
Д. На стерильність
Які вакцини використовуються не стерильними?
А. Генно-інженерні
Б. Анатоксини
В. Живі
Г. Інактивовані
Д. Хімічні
З якою метою використовують імунні діагностичні сироватки?
А. Для створення штучного пасивного імунітету
Б. Для серологічної ідентифікації чистої культури бактерій
В. Для лікування хронічних хворих
Г. Для створення штучного активного імунітету
Д. Для серологічної діагностики інфекційних захворювань
“Вакцини та імунні сироватки”
Варіант 3
Як створити штучний активний імунітет?
А. Ввести вакцинний препарат
Б. Ввести імуноглобулін Ввести живу вакцину
В. Ввести імунні діагностичну сироватку
Г. Провести вітамінотерапію
Д. Лікувати антибіотиками
Що таке вакцини?
А. Сульфаніламідні препарати
Б. Препарати, що вміщують антитіла
В. Антибіотики
Г. Антигенні препарати
Д. Еубіотики
Хто вперше отримав живу вакцину?
А. Дженнер
Б. Кох
В. Пастер
Г. Рамон
Д. Мечніков
Як була отримана вакцина БЦЖ?
А. На середовищі Левенштейна-Йенсена
Б. На картопляно-гліцериновому середовищі з жовчу
В. Хімічним шляхом
Г. Дією на вакцинний штам підвищеної температури
Д. На нечутливих тваринах
З якою метою використовують імунні діагностичні сироватки?
А. Для серологічної діагностики інфекційних захворювань
Б. Для створення штучного пасивного імунітету
В. Для створення штучного активного імунітету
Г. Для лікування хронічних хворих
Д. Для серологічної ідентифікації чистої культури бактерій
Який метод контролю вакцинних препаратів не використовують?
А. На стерильність
Б. Визначення антимікробної активності
В. Здатність викликати антитілоутворення
Г. На онкогенність
Д. На відсутність шкідливості
Які вакцини використовуються не стерильними?
А. Живі
Б. Хімічні
В. Генно-інженерні
Г. Інактивовані
Д. Анатоксини
Хто вперше отримав анатоксин?
А. Кох
Б. Чумаков
В. Рамон
Г. Пастер
Д. Кальметт
Як створити штучний пасивний імунітет?
А. Ввести імунну діагностичну сироватку
Б. Ввести живу вакцину
В. Ввести анатоксин
Г. Ввести імуноглобулін
Д. Лікувати еубіотиками
Яку серологічну реакцію використовують для визначення сили анатоксину?
А. Аглютинації
Б. Непрямої гемаглютинації
В. Зв’язування комплементу
Г. Лізису
Д. ФлокуляціїВІРНІ ВІДПОВІДІ

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

1-Б
2-В
3-Б
4-Д
5-А
6-Б
7-Б
8-Г
9-А
10-В
1-Г
2-Д
3-Б
4-В
5-Г
6-А
7-Д
8-А
9-В
10-Б
1-А
2-Г
3-В
4-Б
5-Д
6-Б
7-А
8-В
9-Г
10-Д


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань”
1 варіант
1. Для лабораторної діагностики якого захворювання може використовуватись алергічна проба Манту?
А. Туберкульозу
В. Бруцельозу

Б. Сифілісу
Г. Гонореї

Д. Сказу

2. Який з методів фарбування найчастіше використовують при виділенні чистої культури бактерій?
А. Романовського-Гімзе
В. Грама

Б. Нейсера
Г. Ціля-Нільсена

Д. Бурі

3. Для виявлення в препараті збудника інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію імунофлюоресценції. Які для цього потрібно використати антитіла?
А. Лізини
В. Преципітини

Б. Мічені люмінофорами
Г. Аглютиніни

Д. Комплементзв’язуючі антитіла

4. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію аглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
А. Діагностичну сироватку
В. Гемолітичну систему

Б. Анатоксин
Г. Комплемент

Д. Діагностикум

5. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу
А. Імуноферментний аналіз
В. Реакція імунофлюоресценції

Б. Реакція лізису
Г. Радіоімунний аналіз.

Д. Реакція опсонізації.

6. Полімеразна ланцюгова реакція базується на виявленні в матеріалі від хворого або у виділеній культурі:
А. Специфічної ділянки нуклеїнової кислоти
В. Екзотоксину

Б. Специфічних антитіл
Г. Ендотоксину

Д. Ферментів патогенності

7.Шо може служити матеріалом від хворого для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції?
А. Кров
В. Сперма

Б. Слина
Г. Спинномозкова рідина

Д. Все перераховане

8. Що є не характерним для полімеразної ланцюгової реакції?
А. Можливість отримання результату незалежно від здатності мікроорганізмів до культивування
В. Можливість кількісного аналізу

Б. Низька чутливість та точність аналізу

Г. Можливість стандартизації та контролю на всіх етапах аналізу

Д. Висока швидкість методу

9. Яка з характеристик біологічного методу не вірна?
А. Базується на моделюванні інфекційного захворювання на чутливих лабораторних тваринах
В. Застосовується для вивчення токсинів збудників, їх алергенної активності

Б. Використовується для оцінки ефективності хіміопрепаратів, вакцин
Г. Дає змогу вивчати механізм розвитку захворювання (патогенез)

Д. Є універсальний

10. Діагноз якого інфекційного захворювання може бути поставлений лише з використанням мікроскопічного методу дослідження.
А. Гострої гонореї
В. Туляремія

Б. Бруцельоз
Г. Сальмонельозу

Д. Дизентерії

“Методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань”
2 варіант
1. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію аглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
А. Діагностичну сироватку
В. Гемолітичну систему

Б. Анатоксин
Г. Комплемент

Д. Діагностикум

2. Для лабораторної діагностики якого захворювання може використовуватись шкірна алергічна проба Манту?
А. Туберкульозу
В. Бруцельозу

Б. Сифілісу
Г. Гонореї

Д. Сказу

3. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу
А. Імуноферментний аналіз
В. Реакція імунофлюоресценції

Б. Реакція лізису
Г. Радіоімунний аналіз.

Д. Реакція опсонізації.

4. Полімеразна ланцюгова реакція базується на виявленні в матеріалі від хворого або у виділеній культурі:
А. Специфічної ділянки нуклеїнової кислоти
В. Екзотоксину

Б. Специфічних антитіл
Г. Ендотоксину

Д. Ферментів патогенності

5. Діагноз якого інфекційного захворювання може бути поставлений лише з використанням мікроскопічного методу дослідження.
А. Гострої гонореї
В. Туляремія

Б. Бруцельоз
Г. Сальмонельозу

Д. Дизентерії

6. Для виявлення в препараті збудника інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію імунофлюоресценції. Які для цього потрібно використати антитіла?
А. Лізини
В. Преципітини

Б. Мічені люмінофорами
Г. Аглютиніни

Д. Комплементзв’язуючі антитіла

7. Що є не характерним для полімеразної ланцюгової реакції?
А. Можливість отримання результату незалежно від здатності мікроорганізмів до культивування
В. Можливість кількісного аналізу

Б. Низька чутливість та точність аналізу

Г. Можливість стандартизації та контролю на всіх етапах аналізу

Д. Висока швидкість методу

8. Яка з характеристик біологічного методу не вірна?
А. Базується на моделюванні інфекційного захворювання на чутливих лабораторних тваринах
В. Застосовується для вивчення токсинів збудників, їх алергенної активності

Б. Використовується для оцінки ефективності хіміопрепаратів, вакцин
Г. Дає змогу вивчати механізм розвитку захворювання (патогенез)

Д. Є універсальний

9. Що може служити матеріалом від хворого для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції?
А. Кров
В. Сперма

Б. Слина
Г. Спинномозкова рідина

Д. Все перераховане

10. Який з методів фарбування найчастіше використовують при виділенні чистої культури бактерій?
А. Романовського-Гімзе
В. Грама

Б. Нейсера
Г. Ціля-Нільсена

Бурі

“Методи мікробіологічної діагностики інфекційних захворювань”
3 варіант
1. Що є не характерним для полімеразної ланцюгової реакції?
А. Можливість отримання результату незалежно від здатності мікроорганізмів до культивування
В. Можливість кількісного аналізу

Б. Низька чутливість та точність аналізу

Г. Можливість стандартизації та контролю на всіх етапах аналізу

Д. Висока швидкість методу

2. Істотним недоліком мікроскопічного методу діагностики інфекцій є його недостатня інформативність у зв’язку з морфологічною подібністю багатьох видів мікроорганізмів. Яка імунологічна реакція дозволяє значно підвищити інформативність цього методу
А. Імуноферментний аналіз
В. Реакція імунофлюоресценції

Б. Реакція лізису
Г. Радіоімунний аналіз.

Д. Реакція опсонізації.

3 Для лабораторної діагностики якого захворювання може використовуватись алергічна проба Манту?
А. Туберкульозу
В. Бруцельозу

Б. Сифілісу
Г. Гонореї

Д. Сказу

4. Яка з характеристик біологічного методу не вірна?
А. Базується на моделюванні інфекційного захворювання на чутливих лабораторних тваринах
В. Застосовується для вивчення токсинів збудників, їх алергенної активності

Б. Використовується для оцінки ефективності хіміопрепаратів, вакцин
Г. Дає змогу вивчати механізм розвитку захворювання (патогенез)

Д. Є універсальний

5. Для виявлення в препараті збудника інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію імунофлюоресценції. Які для цього потрібно використати антитіла?
А. Лізини
В. Преципітини

Б. Мічені люмінофорами
Г. Аглютиніни

Д. Комплементзв’язуючі антитіла

6. Діагноз якого інфекційного захворювання може бути поставлений лише з використанням мікроскопічного методу дослідження.
А. Гострої гонореї
В. Туляремія

Б. Бруцельоз
Г. Сальмонельозу

Д. Дизентерії

7. З метою серологічної діагностики інфекційного захворювання лікарю необхідно здійснити реакцію аглютинації. Що потрібно використати для постановки цієї реакції крім сироватки хворого?
А. Діагностичну сироватку
В. Гемолітичну систему

Б. Анатоксин
Г. Комплемент

Д. Діагностикум

8. Що може служити матеріалом від хворого для дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції?
А. Кров
В. Сперма

Б. Слина
Г. Спинномозкова рідина

Д. Все перераховане

9. Який з методів фарбування найчастіше використовують при виділенні чистої культури бактерій?
А. Романовського-Гімзе
В. Грама

Б. Нейсера
Г. Ціля-Нільсена

Д. Бурі

10. Полімеразна ланцюгова реакція базується на виявленні в матеріалі від хворого або у виділеній культурі:
А. Специфічної ділянки нуклеїнової кислоти
В. Екзотоксину

Б. Специфічних антитіл
Г. Ендотоксину

Д. Ферментів патогенності


Вірні відповіді до тестів по темі:

1 варіант
2 варіант
3 варіант

1 – А
2 - В
3 – Б
4 – Д
5 – В
6 - А
7 – Д
8 – Б
9 – Д
10- А
1-Д
2-А
3-В
4-А
5-А
6-Б
7-Б
8-Д
9-Д
10-В
1-Б
2-В
3-А
4-Д
5-Б
6-А
7-Д
8-Д
9-В
10-А


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі: “Загальна вірусологія І”. Варіант 1.

1. Хiмiчний склад простих вiрусiв:
А. ДНК, РНК, бiлки, вуглеводи
В. ДНК або РНК, бiлки
С. РНК, лiпiди, бiлки, вуглеводи
Д. ДНК, РНК та білки
Е. РНК або ДНК

2. Яка з перерахованих родин вірусів містить РНК-залежну ДНК-полімеразу в якості складової віріону?
А. Аденовіруси
В. Ортоміксовіруси
С. Рабдовіруси
Д. Реовіруси
Е. Ретровіруси

3. Який тип тканинної культури може бути представлений пухлинними клітинами та здатний до необмеженого поділу?
А. Органна культура
В. Культура первинних клітин
С. Перещеплювані лінії клітин
Д. Лінії диплоїдних клітин
Е. Жодна із вказаних

4. Яка з перерахованих властивостей не притаманна вірусам?
А. Убіквітарність
В. Диз’юнктивний спосіб розмноження
С. Клітинна будова
Д. Облігатний внутрішньоклітинний паразитизм
Е. Здатність проходити через бактеріальні фільтри

5. Який тип взаємодії вірусу з клітиною завершується утворенням нового покоління та загибеллю інфікованих клітин?
А. Абортивний тип
В. Продуктивний тип
С. Інтегративний тип
Д. Всі з перерахованих типів
Е. Жоден з перерахованих типів

6. Чим слід вiдокремлювати культуру клiтин вiд скла в процесі пасажів?
А. Інтенсивним струшуванням
В. Розчином Ерла та Хенкса
С. Поживними середивищами 199 та Iгла
Д. Послiдовним заморожуванням та вiдтаюванням
Е. Розчином версену або трипсину

7. Віріони, що містять лише частину генетичної інформації вихідного віруса та репродукуються лише за участі спорідненого їм віруса-помічника, мають назву:
А. Дефектні інтерферуючі частинки
В. Віруси-супутники
С. Інтегровані геноми (провіруси)
Д. Псевдовіріони
Е. Вірусоїди

8. Який хімічний склад вірусного капсиду?
А. Білковий
В. Ліпідний
С. Гліколіпідний
Д. Вуглеводний
Е. Ліпополісахаридний

9. Особливістю вірусів як інфекційних агентів є обов’язковий внутрішньоклітинний паразитизм. Який об’єкт не використовують для культивування вірусів?
А. Первинні клітинні культури
В. Поживні середовища
С. Сприйнятливі лабораторні тварини
Д. Курячий ембріон
Е. Перещеплювані культури клітин

10. При якому типі взаємодії фагів з бактеріями фагове потомство не утворюється, а бактерії зберігають свою життєдіяльність?
А. Абортивний тип
В. Продуктивний тип
С. Інтегративний тип
Д. При всіх типах взаємодії
Е. При інтегративному та продуктивному типах взаємодіїТема: “Загальна вірусологія І”. Варіант 2.

1. Що собою являють складнi вiруси?
А. Нуклеопротеїди, які складаються з РНК, ДНК та білкової оболонки
В. Бiлковi субстанцiї, що мають iнфекцiйнi властивостi
С. Нуклеопротеїди, якi складаються з ДНК або РНК, бiлкової оболонки, обгорнутi подвiйною лiпiдною оболонкою з глiкопротеїнами
Д. Нуклеопротеїди, якi складаються з РНК або ДНК та бiлкової оболонки
Е. Голi нуклеїновi кислоти, що мають iнфекцiйнi властивостi

2. Якi бiлки мають простi вiруси?
А. Суперкапсиднi
В. Геномнi i капсиднi
С. Білки клітини-хазяїна
Д. Не мають білків
Е. Геномні, капсидні та суперкапсидні

3. Якi основнi функцiї мають глiкопротеїни суперкапсидної оболонки складних вiрусiв?
А. Захищають геном клiтини-хазяїна вiд дiї зовнiшнiх факторiв
В. Адресну, прикрiплювальну, функцiю бiлкiв злиття, антигенну, протективну
С. Захищають органоїди клiтини-хазяїна вiд дiї зовнiшнiх факторiв
Д. Приймають участь в транскрипції та реплікації
Е. Виконують структурну функцію

4. Який тип взаємодії вірусу з клітиною притаманний онкогенним ДНК- та РНК-геномним вірусам?
А. Продуктивний
В. Абортивний
С. Інтегративний
Д. Всі перераховані
Е. Жоден з перерахованих

5. Який тип взаємодії фагів з бактеріями закінчується формуванням фагового потомства та лізисом бактерій?
А. Абортивний тип
В. Продуктивний тип
С. Інтегративний тип
Д. При всіх типах взаємодії
Е. При інтегративному та продуктивному типах взаємодії

6. Який тип тканинної культури здатний перенести 60-70 пасажів, після чого відмирає чи підлягає спонтанній трансформації?
А. Органна культура
В. Культура первинних клітин
С. Перещеплювані лінії клітин
Д. Лінії диплоїдних клітин
Е. Жодна із вказаних

7. Віруси, які для своєї репродукції вимагають участі будь-якого віруса-помічника, не обов’язково з тієї ж родини, мають назву:
А. Дефектні інтерферуючі частинки
В. Віруси-супутники
С. Інтегровані геноми (провіруси)
Д. Псевдовіріони
Е. Вірусоїди

8. У хворого з підозрою на грип взяли змив з носоглотки з метою виділення вірусу. Для культивування вірусу слід обрати:
А. МПА
Б. Середовище 199
С. Розчин Ерла
Д. Курячий ембріон
Е. 5% кров’яний агар

9. Що вiдбувається на етапi транскрипцiї при репродукцiї вiрусiв?
А. Синтез дочiрнiх вiрусних геномiв
В. Синтез вiрусспецифiчних бiлкiв
С. Синтез iРНК вiрусу
Д. Проникнення вiрусного геному в клiтин
Е. Повне збирання внутрішньоклітинного віруса

10. Якi ферменти вірусів з перелiчених здійснюють руйнування РНК?
А. Тимiдинкiнази
В. Полімерази
С. Протеази
Д. Нуклеази
Е. Дегідрогенази
Тема: “Загальна вірусологія І”. Варіант 3.

1. Що собою являють простi вiруси?
А. Нуклеопротеїди, якi складаються з РНК або ДНК, 1-2 х бiлкових оболонок та не мають лiпопротеїдної оболонки
В. Нуклеопротеїди, якi складаються з РНК або ДНК, бiлкової оболонки та лiпопротеїдної оболонки
С. Голi нуклеїновi кислоти, що мають iнфекцiйнi властивостi
Д. Бiлковi субстанцiї, що мають iнфекцiйнi властивостi
Е. Нуклеїновi кислоти (РНК або ДНК) та біліпідний шар навколо них

2. Адсорбцiю складних вiрусiв на поверхню чутливої клiтини здiйснюють:
А. Капсиднi вiруснi бiлки
В. Бiлки-ферменти вiрусiв
С. Суперкапсиднi глiкопротеїни (глiколiпопротеїни) вiрусiв
Д. Лiпiднi молекули суперкапсиду вiрусiв
Е. Матриксні білки

3. У хворого з підозрою на аденовірусний кон’юнктивіт зробили зіскрібок з кон’юнктиви з метою виділення вірусу. Для культивування вірусу слід обрати:
А. Перещеплювану культуру клітин
В. Середовище 199
С. Середовище Ігла
Д. 0,5% гідролізат лактальбуміну
Е. МПА

4. Інтегративний тип вірусної взаємодії може виникати внаслідок:
А. Зараження чутливих клітин дефектним вірусом
В. Зараження стандартним вірусом генетично резистентних до нього клітин
С. Зараження стандартним вірусом чутливих клітин в непермісивних умовах
Д. Зараження клітин онкогенним вірусом
Е. В жодному з наведених варіантів

5. При якому типі взаємодії фагів з бактеріями геном фага встроюється в хромосому бактерії та співіснує з нею?
А. Абортивний тип
В. Продуктивний тип
С. Інтегративний тип
Д. При всіх типах взаємодії
Е. При інтегративному та продуктивному типах взаємодії

6. Який тип тканинної культури часто містить різні типи клітин, хоча і формує моношар та здатний до субкультивування впродовж кількох генерацій?
А. Органна культура
В. Культура первинних клітин
С. Перещеплювані лінії клітин
Д. Лінії диплоїдних клітин
Е. Жодна із вказаних

7. Якi поживнi середовища або розчини iз перелiчених забезпечують рiст клiтин в перещеплюваних культурах?
А. Середовище 199
В. 5% гемогiдролiзат
С. Збалансований сольовий розчин Хенксу
Д. Збалансований сольовий розчин Ерла
Е. Природнi та штучнi поживнi середовища, якi мiстять вiд 5 до 15% сироватки кровi тварин

8.Хiмiчний склад простих вiрусiв:
А. ДНК, РНК, бiлки, вуглеводи
В. ДНК або РНК, бiлки
С. РНК, лiпiди, бiлки, вуглеводи
Д. ДНК, РНК та білки
Е. РНК або ДНК

9. Вірус, інтегрований в клітинний геном, має назву:
А. Провірус
В. Віроїд
С. Вірусоїд
Д. Віріон
Е. Пріон

10. Якi ферменти вірусів з перелiчених необхiднi для протеолітичної активації вірусних білків?
А. Полімерази
В. Протеази
С. Нейрамінідази
Д. Нуклеази
Е. Тимідинкінази

Вірні відповіді на тести з теми “Загальна вірусологія І”.


Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

1
В
С
А

2
Е
Е
С

3
С
В
А

4
С
С
Д

5
В
В
С

6
Е
Д
В

7
А
В
Е

8
А
Д
А

9
В
С
В

10
А
Д
В


Додаток №2.
Тема: “Загальна вірусологія. ІІ заняття.”
ВАРІАНТ 1.

1. Чим обумовлено утворення симпластiв та синцитіїв в iнфiкованих вiрусом клiтинах?
А. Дiєю вiрусних бiлкiв злиття
В. Дiєю низьких значень рН культурального середовища
С. Дiєю високих температур при культивуваннi клiтин
Д. Дiєю неструктурних вiрусних бiлкiв-ферментiв
Е. Дією вірусних нейрамінідаз

2. Для культивування вірусів можна застосовувати:
А. Середовище Ендо
В. Перещеплювані культури клітин (НЕр-2, НеLa тощо)
С. Кров’яний агар
Д. М’ясопептонний бульон
Е. М’ясопептонний агар

3. При культивуванні вірусу в культурі клітин було виявлено загибель клітин, відокремлення їх від скла. Окремі клітини, що залишились живими, мали пікноз ядра і цитоплазми. Який тип ЦПД було визначено?
А. Повна дегенерація
В. Симпластоутворення
С. Круглоклітинна дегенерація
Д. Проліферативний тип змін
Е. Часткова дегенерація

4. З метою виявлення вірусу в культурі клітин було поставлено реакцію, яка полягає в тому, що еритроцити набувають здатності адсорбуватись на поверхні культур клітин, які зазнали модифікації внаслідок появи в оболонці глікопротеїнів вірусів. Яку реакцію було поставлено?
А. Реакцію гемаглютинації
В. Реакцію гемадсорбції
С. Реакцію гемолізу
Д. Кольорову пробу
Е. Реакцію бляшкоутворення

5. При дослідженні мазків з виразок слизової оболонки рота хворого з підозрою на герпес було виявлено гігантські багатоядерні клітини з характерними внутрішньоядерними включеннями. Який метод використовують для виявлення вірусних включень?
А. Фазово-контрастна мікроскопія
В. Дослідження нативного препарату за допомогою світлової мікроскопії
С. Люмінесцентна мікроскопія
Д. Темнопольна мікроскопія
Е. Аноптральна мікроскопія

6. У хворого з підозрою на вірусну інфекцію взяли змив з носоглотки для проведення вірусологічного дослідження. Яким методом не можна проводити деконтамінацію отриманого матеріалу?
А. Обробкою матеріалу антибіотиками
В. Застосуванням бактеріального фільтру
С. Центрифугуванням матеріалу на невисоких швидкостях
Д. Обробкою ефіром
Е. Заморожуванням (-20 оС)

7. Інфікування курячого ембріона проводять всіма названими способами, окрім:
А. Зараженням в жовтковий мішок
В. Зараженням в повітряний мішок
С. Зараженням на хоріоналантоїсну оболонку
Д. Зараженням в порожнину амніона
Е. Зараженням в порожнину алантоїса

8. З метою виявлення вірусу в матеріалі було поставлено реакцію, яка полягає в тому, після культивування під бентонітовим живильним покриттям культури клітин, інфікованої відповідним розведенням вірусвмісного матеріалу. Через 2 доби з’явились зони деструкції клітин, що мали вигляд прозорих плям на фоні моношару клітин молочного кольору. Яку назву має цей метод?
А. Реакція гемаглютинації
В. Кольорова проба
С. Реакція бляшкоутворення
Д. Реакція гемадсорбції
Е. Реакція гемолізу

9. Фагова ДНК, асоційована з геномом бактерії, має назву:
А. Плазміда
В. Дефектний фаг
С. Профаг
Д. Бактеріофаг
Е. Вірулентний фаг

10. З метою виявлення вірусу в алантоїсній рідині було поставлено реакцію, яка базується на здатності деяких вірусів склеювати еритроцити. Яку реакцію було поставлено?
А. Реакцію бляшкоутворення
В. Кольорову пробу
С. Реакцію гемолізу
Д. Реакцію гемадсорбції
Е. Реакцію гемаглютинації
Тема: “Загальна вірусологія. ІІ заняття.”
ВАРІАНТ 2.

1. Для виявлення вірусу в культурі клітин за феноменом бляшкоутворення слід скористатись:
А. Бентонітовим поживним покриттям
В. Середовищем 199
С. 0,5% гідролізатом лактальбуміну
Д. МПА
Е. 5% кров’яним агаром

2. При культивуванні вірусу в культурі клітин було виявлено виникнення багатоядерних гігантських клітин. Який тип ЦПД було визначено?
А. Повна дегенерація
В. Симпластоутворення
С. Круглоклітинна дегенерація
Д. Проліферативний тип змін
Е. Часткова дегенерація

3. Які віруси найчастіше здатні викликати персистуючий перебіг інфекційного процесу?
А. Високовірулентні літичні
В. Які значно змінюють метаболізм клітин
С. Які інфікують нечутливі клітини
Д. Віруси, які вивільнюються брунькуванням
Е. Дефектні віруси

4. При дослідженні мазків з виразок слизової оболонки рота хворого з підозрою на герпес було виявлено гігантські багатоядерні клітини з характерними внутрішньоядерними включеннями. Чим обумовлено утворення симпластiв та синцитіїв в iнфiкованих вiрусом клiтинах?
А. Дiєю неструктурних вiрусних бiлкiв-ферментiв
В. Дiєю низьких значень рН культурального середовища
С. Дiєю високих температур при культивуваннi клiтин
Д. Дiєю вiрусних бiлкiв злиття
Е. Дією вірусних нейрамінідаз

5. При культивуванні вірусу в культурі клітин було виявлено утворення скупчень великих округлих клітин, що нагадували грона. Який тип ЦПД було визначено?
А. Повна дегенерація
В. Симпластоутворення
С. Круглоклітинна дегенерація
Д. Проліферативний тип змін
Е. Часткова дегенерація
6. При дослідженні мазків з виразок слизової оболонки рота хворого з підозрою на герпес було виявлено гігантські багатоядерні клітини з характерними внутрішньоядерними включеннями. Який метод фарбування дозволяє виявити вірусні включення?
А. За методом Грама
В. За методом Романовського-Гімзи
С. За методом Циля-Нільсена
Д. За методом Бурі
Е. За методом Лефлера

7. З метою виявлення вірусу в алантоїсній рідині було поставлено реакцію, яка базується на здатності деяких вірусів склеювати еритроцити. Яку реакцію було поставлено?
А. Реакцію гемаглютинації
В. Реакцію гемадсорбції
С. Реакцію гемолізу
Д. Кольорову пробу
Е. Реакцію бляшкоутворення

8. Який тип ЦПД в культурі клітин здатний викликати онковірус?
А. Повна дегенерація
В. Симпластоутворення
С. Круглоклітинна дегенерація
Д. Проліферативний тип змін
Е. Часткова дегенерація

9. З метою виявлення вірусу в матеріалі було поставлено реакцію, яка полягає в тому, після культивування під агаровим живильним покриттям культури клітин, інфікованої відповідним розведенням вірусвмісного матеріалу. Через 3 доби з’явились зони деструкції клітин, що мали вигляд прозорих плям на фоні моношару клітин червоного кольору. Яку назву має цей метод?
А. Реакція гемадсорбції
В. Кольорова проба
С. Реакція гемаглютинації
Д. Реакція бляшкоутворення
Е. Реакція гемолізу

10. Бактеріальні клітини, що містять профаг, мають назву:
А. Вірулентні
В. Дефектні
С. Інфіковані
Д. Фаговари
Е. Лізогенні


Тема: “Загальна вірусологія. ІІ заняття.”
ВАРІАНТ 3.

1. При дослідженні мазків з виразок слизової оболонки рота хворого з підозрою на герпес було виявлено гігантські багатоядерні клітини з характерними внутрішньоядерними включеннями. Який метод фарбування дозволяє виявити вірусні включення?
А. За методом Лефлера
В. За методом Бурі
С. За методом Циля-Нільсена
Д. За методом Романовського-Гімзи
Е. За методом Грама

2. При якому типі взаємодії фагів з бактеріями фагове потомство не утворюється, а бактерії зберігають свою життєдіяльність?
А. Абортивний тип
В. Продуктивний тип
С. Інтегративний тип
Д. При всіх типах взаємодії
Е. При інтегративному та продуктивному типах взаємодії

3. З метою виявлення вірусу в культурі клітин було поставлено реакцію, яка полягає в тому, що еритроцити набувають здатності адсорбуватись на поверхні культур клітин, які зазнали модифікації внаслідок появи в оболонці глікопротеїнів вірусів. Яку реакцію було поставлено?
А. Реакцію бляшкоутворення
В. Кольорову пробу
С. Реакцію гемолізу
Д. Реакцію гемадсорбції
Е. Реакцію гемаглютинації

4. Для культивування вірусів можна застосувати всі згадані моделі, ОКРІМ:
А. Курячий ембріон
В. Культури клітин
С. МПА
Д. Лабораторні тварини
Е. Органні культури

5. При інфікуванні вірусвмісним матеріалом перещеплюваної культури клітин, в ній було виявлено ЦПД вірусу за типом симпластоутворення. Чим обумовлено утворення симпластiв та синцитіїв в iнфiкованих вiрусом клiтинах?
А. Дiєю неструктурних вiрусних бiлкiв-ферментiв
В. Дiєю низьких значень рН культурального середовища
С. Дiєю високих температур при культивуваннi клiтин
Д. Дiєю вiрусних бiлкiв злиття
Е. Дією вірусних нейрамінідаз

6. Який тип тканинної культури часто містить різні типи клітин, хоча і формує моношар та здатний до субкультивування впродовж кількох генерацій?
А. Органна культура
В. Культура первинних клітин
С. Перещеплювані лінії клітин
Д. Лінії диплоїдних клітин
Е. Жодна із вказаних

7. З метою виявлення вірусу в матеріалі було поставлено реакцію, яка полягає в тому, після культивування під бентонітовим живильним покриттям культури клітин, інфікованої відповідним розведенням вірусвмісного матеріалу. Через 2 доби з’явились зони деструкції клітин, що мали вигляд прозорих плям на фоні моношару клітин молочного кольору. Яку назву має цей метод?
А. Реакція бляшкоутворення
В. Кольорова проба
С. Реакція гемолізу
Д. Реакція гемадсорбції
Е. Реакція гемаглютинації

8. Інфікування курячого ембріона проводять всіма названими способами, окрім:
А. Зараженням в порожнину алантоїса
В. Зараженням в порожнину амніона
С. Зараженням в повітряний мішок
Д. Зараженням на хоріоналантоїсну оболонку
Е. Зараженням в жовтковий мішок

9. З метою виявлення вірусу в алантоїсній рідині було поставлено реакцію, яка базується на здатності деяких вірусів склеювати еритроцити. Яку реакцію було поставлено?
А. Реакцію гемаглютинації
В. Реакцію гемадсорбції
С. Реакцію гемолізу
Д. Кольорову пробу
Е. Реакцію бляшкоутворення


10. Зміна властивостей у лізогенних бактерій (наприклад, набуття здатності продукувати токсини, змінювати морфологію тощо) має назву:
А. Модифікація
В. Рекомбінація
С. Фагова конверсія
Д. Кон’югація
Е. Вірогенія

Вірні відповіді на тести з теми “Загальна вірусологія ІІ”.


Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

1
А
А
Д

2
В
В
А

3
А
Д
Д

4
В
Д
С

5
С
С
Д

6
Е
В
А

7
В
А
А

8
С
Д
С

9
С
А
А

10
Е
Е
С


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі: “Серологічні реакції, які використовуються у вірусології”
1 варіант
1. Яка серологічна реакція не використовується у вірусології?
А. Реакція гальмування гемаглютинації
В. Реакція зв’язування комплементу

Б. Реакція аглютинації
Г. Реакція нейтралізації

Д. Реакція імунофлюоресценції

2. Яким чином з сироватки хворих видаляють неспецифічні термолабільні інгібітори?
А. Прогріванням протягом 30 хв. при 56°С
В. Обробкою кислотами

Б. Обробкою антибіотиками
Г. Обробкою лугами

Д. Обробкою важкими металами

3. Яка з структур являється антигеном у вірусів
А. Нуклеокапсид
В. Цитоплазма

Б. Капсула
Г. Мітохондрії

Д. Рибосоми

4. У якій з серологічних реакцій використовується гемолітична сироватка?
А. Нейтралізації
В. Реакції зв’язування комплементу

Б. ІФА
Г. Гальмування гемаглютинації

Д. Імунофлюоресценції

5. Які зміни в реакції віруснейтралізації будуть спостерігатись у клітинах при відповідності антигену та антитіла
А. Бляшкоутворення
В. Симпластоутворення

Б. Гемадсорбція
Г. Повна деструкція клітинного моношару

Д.Зміни відсутні

6. Вкажіть мінімальне зростання титру антитіл, що при проведенні серологічної діагностики може свідчити про наявність вірусного захворювання:
А. 6-8 разів
В. 2-4 рази

Б. 12-15 разів
Г. 11-12 разів

Д. 9-10 разів

7. Яка з серологічних реакцій використовується лише у вірусології?
А. Реакція зв’язування комплементу
В. Реакція непрямої гемаглютинації

Б. Реакція імунофлуоресценції
Г. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція нейтралізації за бляшкоутворенням

8. Які компоненти входять до складу реакції віруснейтралізації?
А. Клітини, вірус, еритроцити
В. Клітини, вірус, комплемент

Б. Вірус, клітини, специфічні діагностичні сироватки
Г. Комплемент, специфічна сироватка, вірус

Д. Клітини, еритроцити, флюорохром

9. Особливістю серологічної діагностики вірусних захворювань є використання :
А. Парних сироваток
В. Гомологічних сироваток

Б. Гемолітичних сироваток
Г. Гетерологічних сироваток

Д. Діагностичних сироваток

10. При позитивній реакції зв’язування комплементу у дослідній пробірці буде спостерігатись:
А. Наявність гемолізу
В. Утворення преципітатів

Б. Випадання кристалів
Г. Утворення аглютинатів

Д. Відсутність гемолізу“Серологічні реакції, які використовуються у вірусології”
2 варіант
1. Які зміни в реакції віруснейтралізації будуть спостерігатись у клітинах при відповідності антигену та антитіла
А. Бляшкоутворення
В. Симпластоутворення

Б. Гемадсорбція
Г.Повна деструкція клітинного моношару

Д.Зміни відсутні

2 Яка з серологічних реакцій використовується лише у вірусології?
А. Реакція зв’язування комплементу
В. Реакція непрямої гемаглютинації

Б. Реакція імунофлуоресценції
Г. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція нейтралізації за бляшкоутворенням

3. Яка з структур являється антигеном у вірусів
А. Нуклеокапсид
В. Цитоплазма

Б. Капсула
Г. Мітохондрії

Д. Рибосоми

4. При позитивній реакції зв’язування комплементу у дослідній пробірці буде спостерігатись:
А. Наявність гемолізу
В. Утворення преципітатів

Б. Випадання кристалів
Г. Утворення аглютинатів

Д. Відсутність гемолізу

5. Яка серологічна реакція не використовується у вірусології?
А. Реакція гальмування гемаглютинації
В. Реакція зв’язування комплементу

Б. Реакція аглютинації
Г. Реакція нейтралізації

Д. Реакція імунофлюоресценції

6. Вкажіть мінімальне зростання титру антитіл, що при проведенні серологічної діагностики може свідчити про наявність вірусного захворювання:
А. 6-8 разів
В. 2-4 рази

Б. 12-15 разів
Г. 11-12 разів

Д. 9-10 разів

7. . Яким чином з сироватки хворих видаляють неспецифічні термолабільні інгібітори?
А. Прогріванням протягом 30 хв. при 56°С
В. Обробкою кислотами

Б. Обробкою антибіотиками
Г. Обробкою лугами

Д. Обробкою важкими металами

8. Особливістю серологічної діагностики вірусних захворювань є використання :
А. Парних сироваток
В. Гомологічних сироваток

Б. Гемолітичних сироваток
Г. Гетерологічних сироваток

Д. Діагностичних сироваток

9. Які компоненти входять до складу реакції віруснейтралізації?
А. Клітини, вірус, еритроцити
В. Клітини, вірус, комплемент

Б. Вірус, клітини, специфічні діагностичні сироватки
Г. Комплемент, специфічна сироватка, вірус

Д. Клітини, еритроцити, флюорохром

10. У якій з серологічних реакцій використовується гемолітична сироватка?
А. Нейтралізації
В. Реакції зв’язування комплементу

Б. ІФА
Г. Гальмування гемаглютинації

Д. Імунофлюоресценції“Серологічні реакції, які використовуються у вірусології”
3 варіант
1. Яким чином з сироватки хворих видаляють неспецифічні термолабільні інгібітори?
А. Прогріванням протягом 30 хв. при 56°С
В. Обробкою кислотами

Б. Обробкою антибіотиками
Г. Обробкою лугами

Д. Обробкою важкими металами

2. Які компоненти входять до складу реакції віруснейтралізації?
А. Клітини, вірус, еритроцити
В. Клітини, вірус, комплемент

Б. Вірус, клітини, специфічні діагностичні сироватки
Г. Комплемент, специфічна сироватка, вірус

Д. Клітини, еритроцити, флюорохром

3. Яка з серологічних реакцій використовується лише у вірусології?
А. Реакція зв’язування комплементу
В. Реакція непрямої гемаглютинації

Б. Реакція імунофлуоресценції
Г. Імуноферментний аналіз

Д. Реакція нейтралізації за бляшкоутворенням

4. У якій з серологічних реакцій використовується гемолітична сироватка?
А. Нейтралізації
В. Реакції зв’язування комплементу

Б. ІФА
Г. Гальмування гемаглютинації

Д. Імунофлюоресценції

5. Які зміни в реакції віруснейтралізації будуть спостерігатись у клітинах при відповідності антигену та антитіла
А. Бляшкоутворення
В. Симпластоутворення

Б. Гемадсорбція
Г.Повна деструкція клітинного моношару

Д.Зміни відсутні

6. При позитивній реакції зв’язування комплементу у дослідній пробірці буде спостерігатись:
А. Наявність гемолізу
В. Утворення преципітатів

Б. Випадання кристалів
Г. Утворення аглютинатів

Д. Відсутність гемолізу

7. Вкажіть мінімальне зростання титру антитіл, що при проведенні серологічної діагностики може свідчити про наявність вірусного захворювання:
А. 6-8 разів
В. 2-4 рази

Б. 12-15 разів
Г. 11-12 разів

Д. 9-10 разів

8. Яка серологічна реакція не використовується у вірусології?
А. Реакція гальмування гемаглютинації
В. Реакція зв’язування комплементу

Б. Реакція аглютинації
Г. Реакція нейтралізації

Д. Реакція імунофлюоресценції

9. Особливістю серологічної діагностики вірусних захворювань є використання :
А. Парних сироваток
В. Гомологічних сироваток

Б. Гемолітичних сироваток
Г. Гетерологічних сироваток

Д. Діагностичних сироваток

10. Яка з структур являється антигеном у вірусів?
А. Нуклеокапсид
В. Цитоплазма

Б. Капсула
Г. Мітохондрії

Д. Рибосоми“Серологічні реакції, які використовуються у вірусології.”
Вірні відповіді

1 варіант
2 варіант
3 варіант

1-Б
2- А
3- А
4- В
5- Д
6- В
7- Д
8- Б
9- А
10- Д
1-Д
2- Д
3- А
4- Д
5- Б
6- В
7- А
8- А
9- Б
10-В
1-А
2- Б
3- Д
4- В
5- Д
6- Д
7- В
8- Б
9- А
10-А

Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу
1 варіант
1. Вiрус грипу належить до родини:
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Rhabdoviridae

Д. Picornaviridae

2. Якi бiлки визначають штамову специфiчнiсть вiрусу грипу?
А. Нуклеопротеїн та полімеразні протеїни
В. Матриксний бiлок та транскриптаза

Б. Гемаглютинiн та нейрамiнiдаза
Г. Матриксний бiлок та нуклеопротеїн

Д. Жоден

3. За яким механiзмом вiрус грипу проникає в чутливу клiтину?
А. Через пори в плазматичнiй мембранi чутливої клiтини

В. Рецепторним ендоцитозом

Б. При злиттi вiрусного суперкапсиду з плазматичною мембраною клiтини-хазяїна
Г. Піноцитозом

Д. Шляхом руйнування клітинної стінки

4. Які розміри має вiрус грипу?
А. 80-120 нм
В. 40-50 нм

Б. 27-32
Г. 200-250 нм

Д. 2-3 мкм

5. Який геном має вiрус грипу?
А. Позитивну РНК
В. Негативну РНК

Б. Позитивну ДНК
Г. Негативну ДНК

Д. Позитивну РНК в комлексі із зворотньою транскриптазою

6. Який метод профілактики грипу є найбільш доцільним у дорослих?
А. Хіміопрофілактика антивірусними препаратами
В. Вакцинація

Б. Підвищення неспецифічної резистентності організму людини
Г. Санітарно-гігієнічні заходи

7. Якого віку використовують курячі ембріони для виділення вірусу грипу:
А. 1-денні
В. 10-денні

Б. 2-денні
Г. 20-денні

Д. 30 денні

8. Де виявляються флюоресцiюючi iмуннi комплекси в клiтинi при екпрес-дiагностицi грипу методом флюоресціюючих антитіл?
А. В ядрi клiтини
В. В специфічних включеннях в клiтині

Б. В цитоплазмi клiтини
Г. В цитоплазмi та ядрi клiтини

Д. Не виявляються

9. Скільки підтипів гемаглютиніна характерно для вірусів грипу людини?
А. 2
В. 15

Б. 4
Г. 1

Д. 3

10. Пандемічні штами вірусу грипу з’являються внаслідок:
А. Антигенного дрейфу
В. Заносу нових вірусів з космосу

Б. Адаптації вірусу тварин до людини
Г. Антигенного шифту


Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу
2 варіант
1. Який геном має вiрус грипу?
А. Позитивну РНК
В. Негативну РНК

Б. Позитивну ДНК
Г. Негативну ДНК

Д. Позитивну РНК в комлексі із зворотньою транскриптазою

2. За яким механiзмом вiрус грипу проникає в чутливу клiтину?
А. Через пори в плазматичнiй мембранi чутливої клiтини

В. Рецепторним ендоцитозом

Б. При злиттi вiрусного суперкапсиду з плазматичною мембраною клiтини-хазяїна
Г. Піноцитозом

Д. Шляхом руйнування клітинної стінки

3. Якi бiлки визначають штамову специфiчнiсть вiрусу грипу?
А. Нуклеопротеїн та полімеразні протеїни
В. Матриксний бiлок та транскриптаза

Б. Гемаглютинiн та нейрамiнiдаза
Г. Матриксний бiлок та нуклеопротеїн

Д. Жоден

4. Які розміри має вiрус грипу?
А. 80-120 нм
В. 40-50 нм

Б. 27-32
Г. 200-250 нм

Д. 2-3 мкм

5. Де виявляються флюоресцiюючi iмуннi комплекси в клiтинi при екпрес-дiагностицi грипу методом флюоресціюючих антитіл?
А. В ядрi клiтини
В. В специфічних включеннях в клiтині

Б. В цитоплазмi клiтини
Г. В цитоплазмi та ядрi клiтини

Д. Не виявляються

6. Вiрус грипу належить до родини:
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Rhabdoviridae

Д. Picornaviridae

7. Який метод профілактики грипу є найбільш доцільним у дорослих?
А. Хіміопрофілактика антивірусними препаратами
В. Вакцинація

Б. Підвищення неспецифічної резистентності організму людини
Г. Санітарно-гігієнічні заходи

8. Пандемічні штами вірусу грипу з’являються внаслідок:
А. Антигенного дрейфу
В. Заносу нових вірусів з космосу

Б. Адаптації вірусу тварин до людини
Г. Антигенного шифту

9. Якого віку використовують курячі ембріони для виділення вірусу грипу:
А. 1-денні
В. 10-денні

Б. 2-денні
Г. 20-денні

Д. 30 денні

10. Скільки підтипів гемаглютиніна характерно для вірусів грипу людини?
А. 2
В. 15

Б. 4
Г. 1

Д. 3Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу
3 варіант
1. За яким механiзмом вiрус грипу проникає в чутливу клiтину?
А. Через пори в плазматичнiй мембранi чутливої клiтини

В. Рецепторним ендоцитозом

Б. При злиттi вiрусного суперкапсиду з плазматичною мембраною клiтини-хазяїна
Г. Піноцитозом

Д. Шляхом руйнування клітинної стінки

2. Який геном має вiрус грипу?
А. Позитивну РНК
В. Негативну РНК

Б. Позитивну ДНК
Г. Негативну ДНК

Д. Позитивну РНК в комлексі із зворотньою транскриптазою

3. Які розміри має вiрус грипу?
А. 80-120 нм
В. 40-50 нм

Б. 27-32
Г. 200-250 нм

Д. 2-3 мкм

4. Якого віку використовують курячі ембріони для виділення вірусу грипу:
А. 1-денні
В. 10-денні

Б. 2-денні
Г. 20-денні

Д. 30 денні

5. Де виявляються флюоресцiюючi iмуннi комплекси в клiтинi при екпрес-дiагностицi грипу методом флюоресціюючих антитіл?
А. В ядрi клiтини
В. В специфічних включеннях в клiтині

Б. В цитоплазмi клiтини
Г. В цитоплазмi та ядрi клiтини

Д. Не виявляються

6. Скільки підтипів гемаглютиніна характерно для вірусів грипу людини?
А. 2
В. 15

Б. 4
Г. 1

Д. 3

7. Вiрус грипу належить до родини:
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Rhabdoviridae

Д. Picornaviridae

8. Який метод профілактики грипу є найбільш доцільним у дорослих?
А. Хіміопрофілактика антивірусними препаратами
В. Вакцинація

Б. Підвищення неспецифічної резистентності організму людини
Г. Санітарно-гігієнічні заходи

9. Якi бiлки визначають штамову специфiчнiсть вiрусу грипу?
А. Нуклеопротеїн та полімеразні протеїни
В. Матриксний бiлок та транскриптаза

Б. Гемаглютинiн та нейрамiнiдаза
Г. Матриксний бiлок та нуклеопротеїн

Д. Жоден

10. Пандемічні штами вірусу грипу з’являються внаслідок:
А. Антигенного дрейфу
В. Заносу нових вірусів з космосу

Б. Адаптації вірусу тварин до людини
Г. Антигенного шифту


Ортоміксовіруси. Лабораторна діагностика грипу
Вірні відповіді
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

1-В
2-Б
3-В
4-А
5-В
6-В
7-В
8-Г
9-Д
10-Г

1-В
2-В
3-Б
4-А
5-Г
6-В
7-В
8-Г
9-В
10-Д
1-В
2-В
3-А
4-В
5-Г
6-Д
7-В
8-В
9-Б
10-ГДодаток 2. Тестові завдання до заняття по темі: “Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій”.
Варіант 1.
З кількох капсомерів побудований капсид пікорнавірусів?
А. 9
В. 32
С. 60
Д. 160
Е. 252
Який антиген ентеровірусів має типову специфічність?
А. V
В. S
С. P
Д. C
Е. D
Який антиген у ентеровірусів можна виявити в реакції зв’язування комплементу?
А. V
В. S
С. P
Д. C
Е. D
Представники якого з родів мають тропізм до верхніх дихальних шляхів?
А. Enterovirus
В. Rhinovirus
С. Cardiovirus
Д. Aphtovirus
Е. Hepatovirus
Який тип нуклеїнової кислоти притаманний пікорнавірусам?
А. Однониткова +РНК
В. Однониткова –РНК
С. Двониткова РНК
Д. Двониткова ДНК
Е. Однониткова ДНК
Хто з вчених отримав інактивовану вакцину проти поліомієліту?
А. Л.Пастер
С. Г.Рамон
В. А.Себін
Д. Д.Солк
Е. Л.Ценковський
Який тип ЦПД притаманний ентеровірусам?
А. Симпластоутворення
В. Гроновидна дегенерація
С. Вогнищева дегенерація
Д. Проліферація
Е. Повна дегенерація
Який основний механізм зараження поліомієлітом?
А. Повітряно-крапельний
В. Фекально-оральний
С. Трансмісивний
Д. Раневий
Е. Трансплацентарний
Яка клінічна ознака притаманна вірусам Коксакі В при парентеральному введенні новонародженим мишам?
А. Жовтяниця
В. Порушення дихання
С. Спастичні паралічі
Д. В’ялі паралічі
Е. Поява набряків
Як можна культивувативати віруси ЕСНО?
А. На курячих ембріонах
В. Новонароджених мишах
С. Дорослих мишах
Д. Кроликах
Е. Культурах клітин

Тестові завдання до заняття по темі: “Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій”.
Варіант 2.
Представники якого з родів мають тропізм до верхніх дихальних шляхів?
А. Cardiovirus
В. Rhinovirus
С. Hepatovirus
Д. Enterovirus
Е. Aphtovirus
Який тип нуклеїнової кислоти притаманний пікорнавірусам?
А. Однониткова ДНК
В. Двониткова РНК
С. Однониткова +РНК
Д. Двониткова ДНК
Е. Однониткова –РНК
Який антиген ентеровірусів має типову специфічність?
А. D
В. P
С. S
Д. V
Е. C
Як можна культивувативати віруси ЕСНО?
А. Дорослих мишах
В. На курячих ембріонах
С. Культурах клітин
Д. Новонароджених мишах
Е. Кроликах
Який антиген у ентеровірусів можна виявити в реакції зв’язування комплементу?
А. V
В. P
С. S
Д. D
Е. C
Який основний механізм зараження поліомієлітом?
А. Трансмісивний
В. Раневий
С. Фекально-оральний
Д. Повітряно-крапельний
Е. Трансплацентарний
Хто з вчених отримав інактивовану вакцину проти поліомієліту?
А. Д.Солк
С. Г.Рамон
В. Л.Ценковський
Д. А.Себін
Е. Л.Пастер
Який тип ЦПД притаманний ентеровірусам?
А. Гроновидна дегенерація
В. Симпластоутворення
С. Повна дегенерація
Д. Проліферація
Е. Вогнищева дегенерація
9. Який діаметр мають віріони пікорнавірусів (в нм)?
А. 14-18
В. 24-30
С. 70-90
Д. 90-120
Е. 250-30010. Яка клінічна ознака притаманна вірусам Коксакі А при парентеральному введенні новонародженим мишам?
А. Порушення дихання
В. Жовтяниця
С. В’ялі паралічі
Д. Поява набряків
Е. Спастичні паралічі

Тестові завдання до заняття по темі: “Пікорнавіруси. Лабораторна діагностика ентеровірусних інфекцій”.
Варіант 3.
Хто з вчених отримав інактивовану вакцину проти поліомієліту?
А. Л.Пастер
С. Л.Ценковський
В. Г.Рамон
Д. А.Себін
Е. Д.Солк
Як можна культивувативати віруси ЕСНО?
А. Кроликах
В. На курячих ембріонах
С. Культурах клітин
Д. Дорослих мишах
Е. Новонароджених мишах
Який антиген ентеровірусів має типову специфічність?
А. P
В. D
С. C
Д. V
Е. S
Представники якого з родів мають тропізм до верхніх дихальних шляхів?
А. Cardiovirus
В. Enterovirus
С. Rhinovirus
Д. Aphtovirus
Е. Hepatovirus
Який антиген у ентеровірусів можна виявити в реакції зв’язування комплементу?
А. P
В. V
С. S
Д. D
Е. C
З кількох капсомерів побудований капсид пікорнавірусів?
А. 160
В. 60
С. 9
Д. 252
Е. 32
Який тип нуклеїнової кислоти притаманний пікорнавірусам?
А. Двониткова РНК
В. Однониткова ДНК
С. Двониткова ДНК
Д. Однониткова +РНК
Е. Однониткова –РНК
Який антиген ентеровірусів можна виявити в реакції віруснейтралізації?
А. P
В. D
С. C
Д. V
Е. S
Який антиген ентеровірусів має групову специфічність?
А. V
В. S
С. P
Д. C
Е. D
Який діаметр мають віріони пікорнавірусів (в нм)?
А. 14-18
В. 24-30
С. 70-90
Д. 90-120
Е. 250-300

ВІРНІ ВІДПОВІДІ

І варіант
ІІ варіант
ІІІ варіант

1 – С
2 – Е
3 – Д
4 – В
5 – А
6 – Д
7 – Е
8 – В
9 – С
10 – Е
1 – В
2 – С
3 – А
4 – С
5 – Е
6 – С
7 – А
8 – С
9 – B
10 – С
1 – Д
2 – С
3 – В
4 – С
5 – Е
6 – В
7 – Д
8 – В
9 – Д
10 – В


Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Ретровіруси. ВІЛ.”
1 варіант
1. До якого роду належить ВІЛ?
A. Lentivirus
В. Alpharetrovirus

Б. Spumavirus
Г. Betaretrovirus

Д. Epsilonretrovirus

2. Який геном має ВІЛ?
А. Лінійна однониткова нефрагментована РНК
В. Двоспіральна РНК

Б. Лінійна однониткова фрагментована РНК
Г. Односпіральна ДНК

Д. Дві самостійні нитки РНК

3. З якими рецепторами клітини взаємодіє ВІЛ?
А. З рецепторами С6 компоненту комплементу
В. З рецепторами до Fc-фрагмента Ig

Б. СD-4
Г. СD-8

Д. Із жодним з перерахованих

4. В Україні діагностика ВІЛ-інфекції базується на виявленні:
А. Імунологічних порушень
В. Життєздатного ВІЛ

Б. Клінічних проявів
Г. Антитіл до ВІЛ

Д. Анамнестичних та епідеміологічних даних

5. Який з способів профілактики ВІЛ-інфекції н е м о ж л и в и й на сьогодні?
А. Санітарно - просвітня робота
В. Стороге дотримання режиму обробки медичного інструментарію

Б. Скринініг донорів крові, органів та тканин на інфікованість ВІЛ
Г. Запобігання випадкових статевих контактів

Д. Вакцинація

6. Які методи лабораторної діагностики ВІЛ використовуються на сьогодні ?
А. ІФА
В. Реакція непрямої гемаглютинації(РНГА)

Б. Флюоросціюючих антитіл МФА)
Г. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

Д. Рекція гальмування гемаглютинації (РГГА)


7. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованої людини являють найбільшу небезпеку?
А. Фекалії
В. Піт

Б. Кров
Г. Слина

Д.Сеча

До якої родини належить вірус імунодефіциту людини?
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Retroviridae

Д. Picornaviridae

Який фермент ВІЛ забезпечує створення ДНК копії вірусної РНК?
А. Зворотна транскриптаза
В. Інтеграза

Б. Фосфатаза
Г. Ліпаза

Д. Протеїнкіназа

10. Хто відкрив збудника СНІДу?
А. А. Айзекс та О. Обермейер
В. К. Фінлей та У.Рід

Б. М. Колеман та Л.О. Зільбер
Г. Ф. Леффлер та П. Фрош

Д. Л. Монтаньє та Р. Галло
“Ретровіруси. ВІЛ.”
2 варіант
1. В Україні діагностика ВІЛ-інфекції базується на виявленні:
А. Імунологічних порушень
В. Життєздатного ВІЛ

Б. Клінічних проявів
Г. Антитіл до ВІЛ

Д. Анамнестичних та епідеміологічних даних

2. Хто відкрив збудника СНІДу?
А. А. Айзекс та О. Обермейер
В. К. Фінлей та У.Рід

Б. М. Колеман та Л.О. Зільбер
Г. Ф. Леффлер та П. Фрош

Д. Л. Монтаньє та Р. Галло


3. Який з способів профілактики ВІЛ-інфекції н е м о ж л и в и й на сьогодні?
А. Санітарно-просвітня робота
В. Стороге дотримання режиму обробки медичного інструментарію

Б. Скринініг донорів крові, органів та тканин на інфікованість ВІЛ
Г. Запобігання випадкових статевих контактів

Д. Вакцинація

4. До якого роду належить ВІЛ?
A. Lentivirus
В. Alpharetrovirus

Б. Spumavirus
Г. Betaretrovirus

Д. Epsilonretrovirus

5. З якими рецепторами клітини взаємодіє ВІЛ?
А. З рецепторами С3 компоненту комплемента
В. З рецепторами до Fc-фрагмента Ig

Б. СD-4
Г. СD-8

Д. Із жодним з перерахованих

6. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованої людини являють найбільшу небезпеку?
А. Фекалії
В. Піт

Б. Кров
Г. Слина

Д.Сеча

7. Які методи лабораторної діагностики ВІЛ використовуються на сьогодні ?
А. ІФА
В. Реакція непрямої гемаглютинації(РНГА)

Б. Флюоросціюючих антитіл МФА)
Г. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

Д. Рекція гальмування гемаглютинації (РГГА)


8. Який геном має ВІЛ?
А. Лінійна однониткова нефрагментована РНК
В. Двоспіральна РНК

Б. Лінійна однониткова фрагментована РНК
Г. Односпіральна ДНК

Д. Дві самостійні нитки РНК

9. До якої родини належить вірус імунодефіциту людини?
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Retroviridae

Д. Picornaviridae

10. Який фермент ВІЛ забезпечує створення ДНК копії вірусної РНК?
А. Зворотна транскриптаза
В. Інтеграза

Б. Фосфатаза
Г. Ліпаза

Д. Протеїнкіназа

“Ретровіруси. ВІЛ.”
3 варіант
1. Хто відкрив збудника СНІДу?
А. А. Айзекс та О. Обермейер
В. К. Фінлей та У.Рід

Б. М. Колеман та Л.О. Зільбер
Г. Ф. Леффлер та П. Фрош

Д. Л. Монтаньє та Р. Галло


2. Який з способів профілактики ВІЛ-інфекції не можливий на сьогодні?
А. Санітарно-просвітня робота
В. Стороге дотримання режиму обробки медичного інструментарію

Б. Скринініг донорів крові, органів та тканин на інфікованість ВІЛ
Г. Запобігання випадкових статевих контактів

Д. Вакцинація

3. Який фермент ВІЛ забезпечує створення ДНК копії вірусної РНК?
А. Зворотна транскриптаза
В. Інтеграза

Б. Фосфатаза
Г. Ліпаза

Д. Протеїнкіназа

4. В Україні діагностика ВІЛ-інфекції базується на виявленні:
А. Імунологічних порушень
В. Життєздатного ВІЛ

Б. Клінічних проявів
Г. Антитіл до ВІЛ

Д. Анамнестичних та епідеміологічних даних

5. Які біологічні рідини ВІЛ-інфікованої людини являють найбільшу небезпеку?
А. Фекалії
В. Піт

Б. Кров
Г. Слина

Д.Сеча

6. З якими рецепторами клітини взаємодіє ВІЛ?
А. З рецепторами С3 компоненту комплемента
В. З рецепторами до Fc-фрагмента Ig

Б. СD-4
Г. СD-8

Д. Із жодним з перерахованих

7. До якої родини належить вірус імунодефіциту людини?
A. Togaviridae
В. Orthomyxoviridae

Б. Paramyxoviridae
Г. Retroviridae

Д. Picornaviridae

8. Які методи лабораторної діагностики ВІЛ використовуються на сьогодні ?
А. ІФА
В. Реакція непрямої гемаглютинації(РНГА)

Б. Флюоросціюючих антитіл МФА)
Г. Реакція зв’язування комплементу (РЗК)

Д. Рекція гальмування гемаглютинації (РГГА)


9. До якого роду належить ВІЛ?
A. Lentivirus
В. Alpharetrovirus

Б. Spumavirus
Г. Betaretrovirus

Д. Epsilonretrovirus

10. Який геном має ВІЛ?
А. Лінійна однониткова нефрагментована РНК
В. Двоспіральна РНК

Б. Лінійна однониткова фрагментована РНК
Г. Односпіральна ДНК

Д. Дві самостійні нитки РНК


Вірні відповіді до тестів по темі: „Лабораторна діагностика
ВІЛ-інфекції та СНІДу”

1 варіант
2 варіант
3 варіант

1 – А
2- Д
3 – Б
4 – Г
5 – Д
6 - А
7 – Б
8 – Г
9 – А
10- Д
1-Г
2-Д
3-Д
4-А
5-Б
6-Б
7-А
8-Д
9-Г
10-А
1-Д
2-Д
3-А
4-Г
5-Б
6-Б
7-В
8-А
9-А
10-ДДодаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
Герпесвіруси, аденовіруси. Лабораторна діагностика герпесу та аденовірусних інфекцій.

1 ВАРІАНТ

1) Який хімічний склад герпесвірусів:
А) РНК, білки, ліпіди;
В) РНК, білок;
С) ДНК, білки, ліпіди, вуглеводи;
Д) РНК, ліпіди, вуглеводи;
Е) РНК та ДНК.

2. Де відбувається транскрипція вірусу простого герпесу в інфікованій клітині:
А) В цитоплазмі;
В) В ядрі;
С) В апараті Гольджі;
Д) На рибосомах;
Е) На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.

3. Яка стратегія геному у герпесвірусів:
А) РНК – іРНК – білок;
В) РНК – кДНК – іРНК – білок;
С) ДНК – іРНК – білок;
Д) РНК – білок;
Е) РНК – ДНК – білок;

4. Який геном у герпесвірусів:
А) ДНК двониткова, лінійна;
В) РНК однониткова, кільцева;
С) ДНК двониткова, кільцева;
Д) РНК двониткова, кільцева;
Е) РНК однониткова, фрагментована.
5. Які захворювання найчастіше викликають віруси простого герпесу:
А) Вітряну віспу, оперізуючий лишай;
В) Гепатит;
С) Гастроентерит;
Д) Ураження шкіри, слизових оболонок ротової порожнини, геніталій, очей, центральної нервової системи;
Е) Ентероколіт.
6. Для вірусів простого герпесу характерна ЦПД у вигляді:
А) Гроновидної місцевої дегенерації клітин;
В) Симпластоутворення (гігантські багатоядерні клітини) з характерними внутрішньоядерними включеннями;
С) Рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
Д) Місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Е) Пікнозу ядер та цитоплазми клітин.
7. Представники якого роду є аденовіруси людини:
А) Mastadenovirus;
В) Aviadenovirus;
С) Simplexvirus;
Д) Varicellovirus;
Е) Roseolovirus.
8. Який тип ЦПД спричинюють аденовіруси в культурі клітин:
А) Утворення рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
В) Утворення пікнозу ядер та цитоплазми клітин;
С) Утворення місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Д) Утворення гроновидної місцевої дегенерації клітин;
Е) Утворення гігантських багатоядерних клітин з характерними внутрішньоядерними включеннями;
9. Як здійснюється експрес-діагностика аденовірусної інфекції:
А) РН;
В) РЗК;
С) РНГА, ІФА на IgM;
Д) ІФА на IgЕ;
Е) РЗК, РН.
10. Який тропізм характерний для вірусів простого герпесу:
А) До клітин м’язевої тканини;
В) До клітин сполучної тканини;
С) До гепатоцитів;
Д) До ентероцитів;
Е) До епітеліальних клітин шкіри та слизових оболонок, нервової тканини.
Вірні відповіді: 1 – С; 2 – В; 3 – С; 4 – А; 5 – Д; 6 – В; 7 – А; 8 – Д; 9 – С; 10 – Е.
2 ВАРІАНТ

1. Для вірусів простого герпесу характерна ЦПД у вигляді:
А) Гроновидної місцевої дегенерації клітин;
В) Симпластоутворення з характерними внутрішньоядерними включеннями;
С) Рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
Д) Місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Е) Пікнозу ядер та цитоплазми клітин.
2. Який тропізм характерний для вірусів простого герпесу:
А) До клітин м’язевої тканини;
В) До клітин сполучної тканини;
С) До гепатоцитів;
Д) До ентероцитів;
Е) До епітеліальних клітин шкіри та слизових оболонок, нервової тканини.
3. Представники якого роду є аденовіруси людини:
А) Mastadenovirus;
В) Aviadenovirus;
С) Simplexvirus;
Д) Varicellovirus;
Е) Roseolovirus.

4. Який геном у герпесвірусів:
А) ДНК двониткова, кільцева;;
В) РНК однониткова, кільцева;
С) ДНК двониткова, лінійна;
Д) РНК двониткова, кільцева;
Е) РНК однониткова, фрагментована.
5. Як здійснюється експрес-діагностика аденовірусної інфекції:
А) РНГА, ІФА на IgM;
В) РЗК;
С) РН;
Д) ІФА на IgЕ;
Е) РЗК, РН.

6. Який хімічний склад герпесвірусів:
А) РНК, білки, ліпіди;
В) РНК, білок;
С) ДНК, білки, ліпіди, вуглеводи;
Д) РНК, ліпіди, вуглеводи;
Е) РНК та ДНК.

7. Де відбувається транскрипція вірусу простого герпесу в інфікованій клітині:
А) В цитоплазмі;
В) В ядрі;
С) В апараті Гольджі;
Д) На рибосомах;
Е) На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.
8. Який тип ЦПД спричинюють аденовіруси в культурі клітин:
А) Утворення рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
В) Утворення пікнозу ядер та цитоплазми клітин;
С) Утворення місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Д) Утворення гроновидної місцевої дегенерації клітин;
Е) Утворення гігантських багатоядерних клітин з характерними внутрішньоядерними включеннями;
9. Які захворювання найчастіше викликають віруси простого герпесу:
А) Вітряну віспу, оперізуючий лишай;
В) Гепатит;
С) Гастроентерит;
Д) Ураження шкіри, слизових оболонок ротової порожнини, геніталій, очей, центральної нервової системи;
Е) Ентероколіт.

10. Яка стратегія геному у герпесвірусів:
А) РНК – іРНК – білок;
В) ДНК – іРНК – білок;
С) РНК – кДНК – іРНК – білок;
Д) РНК – білок;
Е) РНК – ДНК – білок;
Вірні відповіді: 1 – В; 2 – Е; 3 – А; 4 – С; 5 – А; 6 – С; 7 – В; 8 – Д; 9 – Д; 10 – В.


3 ВАРІАНТ
1. Які захворювання найчастіше викликають віруси простого герпесу:
А) Вітряну віспу, оперізуючий лишай;
В) Гепатит;
С) Ураження шкіри, слизових оболонок ротової порожнини, геніталій, очей, центральної нервової системи;
Д) Гастроентерит;
Е) Ентероколіт.

2. Для вірусів простого герпесу характерна ЦПД у вигляді:
А) Гроновидної місцевої дегенерації клітин;
В) Симпластоутваорення з характерними внутрішньоядерними включеннями;
С) Рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
Д) Місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Е) Пікнозу ядер та цитоплазми клітин.

3. Як здійснюється експрес-діагностика аденовірусної інфекції:
А) РНГА, ІФА на IgM;
В) РЗК;
С) РН;
Д) ІФА на IgЕ;
Е) РЗК, РН.

4. Який геном у герпесвірусів:
А) РНК однониткова, фрагментована;
В) РНК однониткова, кільцева;
С) ДНК двониткова, кільцева;
Д) РНК двониткова, кільцева;
Е) ДНК двониткова, лінійна.

5. Який хімічний склад герпесвірусів:
А) РНК, білки, ліпіди;
В) ДНК, білки, ліпіди, вуглеводи;
С) РНК та ДНК;
Д) РНК, ліпіди, вуглеводи;
Е) РНК, білок.
6. Який тропізм характерний для вірусів простого герпесу:
А) До клітин м’язевої тканини;
В) До клітин сполучної тканини;
С) До гепатоцитів;
Д) До ентероцитів;
Е) До епітеліальних клітин шкіри та слизових оболонок, нервової тканини.
7. Представники якого роду є аденовіруси людини:
А) Varicellovirus;
В) Aviadenovirus;
С) Simplexvirus;
Д) Mastadenovirus;
Е) Roseolovirus.
8. Який тип ЦПД спричинюють аденовіруси в культурі клітин:
А) Утворення рівномірної дрібнозернистої деструкції клітин;
В) Утворення пікнозу ядер та цитоплазми клітин;
С) Утворення гроновидної місцевої дегенерації клітин;
Д) Утворення місцевої дрібнозернистої дегенерації клітин;
Е) Утворення гігантських багатоядерних клітин з характерними внутрішньоядерними включеннями;

9. Яка стратегія геному у герпесвірусів:
А) РНК – іРНК – білок;
В) РНК – кДНК – іРНК – білок;
С) ДНК – іРНК – білок;
Д) РНК – білок;
Е) РНК – ДНК – білок;

10. Де відбувається транскрипція вірусу простого герпесу в інфікованій клітині:
А) В цитоплазмі;
В) На рибосомах;
С) В апараті Гольджі;
Д) В ядрі;
Е) На мембранах ендоплазматичного ретикулуму.
Вірні відповіді:1 – С; 2 – В; 3 – А; 4 – Е; 5 – В; 6 – Е; 7 – Д; 8 – С; 9 – С; 10 – Д.Додаток 2. Тестові завдання до заняття по темі:
“Лабораторна діагностика вірусних гепатитів”
Варіант 1.

1. Вiрус гепатиту А належить до родини:
А Hepadnaviridae
В Flaviviridae
С Arenaviridae
Д Picornaviridae
Е Poxviridae

2. В основу серологiчної дiагностики гепатиту А покладено виявлення:
А Специфiчних iмуноглобулiнiв класу М в сироватці кровi
В Специфiчних iмуноглобулiнiв класу Е в сироватцi кровi
С Специфiчних iмуноглобулiнiв класу А в сироватцi кровi
Д Антигенів вiрусу гепатиту А в сироватцi кровi
Е HВsAg в сироватцi кровi

3. Якi шляхи передачi вiрусу гепатиту А?
А Повiтряно-крапельний
В Трансмiсивний
С Парентеральний
Д Статевий
Е Фекально-оральний

4. Який геном має вiрус гепатиту В?
А Двонитчасту ДНК лiнiйну
В Однонитчасту ДНК лiнiйну
С Двонитчасту кiльцеву ДНК з дефектом однієї нитки
Д Двонитчасту РНК фрагментовану
Е Однонитчасту РНК лiнiйну, нефрагментовану

5. Якi з бiологiчних рiдин iнфiкованої людини становлять найбiльшу епiдемiчну небезпеку як чинник передачi ВГВ?
А Материнське молоко, слина
В Слина, сеча
С Кров, вагiнальний секрет та сперма
Д Фекалiї, сеча
Е Слина, пiт

6. Який маркер гепатиту В з перелічених виявляється в крові першим?
А HВeAg
В HВsAg
С HВcAg
Д Анти-HВc IgM
Е Анти-HBs IgM

7. Збудник гепатиту С належить до родини:
А Hepadnaviridae
В Picornaviridae
С Paramixoviridae
Д Flaviviridae
Е Caliciviridae

8. Визначте головний фактор передачi збудника гепатиту С:
А Фекалiї
В Слина
С Сеча
Д Кров
Е Спинномозкова рiдина

9. Визначте основний механiзм передачi HDV:
А Фекально-оральний
В Повiтряно-крапельний
С Парентеральний
Д Трансмiсiвний
Е Транскутанний

10. Якi методи використовують в лабораторнiй дiагностицi гепатиту Е?
А Видiлення вiрусу з фекалiй
В Видiлення вiрусу з кровi
С Виявлення анти-ВГЕ IgM та анти-ВГЕ IgG
Д Виявлення анти-ВГЕ IgG
Е Виявлення HВeAg
Лабораторна діагностика вірусних гепатитів
Варіант 2.

1. В якому клiнiчному матерiалi iнфiкованої людини найчастiше виявляють антигени вiрусу гепатиту А?
А Кровi
В Фекалiях
С Сечi
Д Спинномозковiй рiдинi
Е Блювотних масах

2. Якi шляхи передачi вiрусу гепатиту А?
А Повiтряно-крапельний
В Трансмiсивний
С Парентеральний
Д Статевий
Е Фекально-оральний

3. Який маркер гепатиту А найчастiше виявляють при лабораторнiй дiагностицi iнфекцiї?
А НВсAg
В Анти-ВГА IgM
С Анти-НВs IgG
Д HВsAg
Е Частки Дейна

4. Якi шляхи передачi вiрусу гепатиту В?
А Фекально-оральний та повiтряно-крапельний
В Повiтряно-крапельний та трансмiсивний
С Парентеральний, перинатальний та статевий
Д Фекально-оральний та статевий
Е Трансмісивний та транскутанний

5. В яких бiологiчних рiдинах людини виявляють HВsAg з метою лабораторної дiагностики гепатиту В?
А Кровi
В Сечi
С Спермi та вагiнальному секретi
Д Слинi, молоцi iнфiкованої матерi
Е Фекаліях

6. Вiрус гепатиту Е належить до родини:
А Hepadnaviridae
В Picornaviridae
С Caliciviridae
Д Poxviridae
Е Circoviridae

7. Якi основнi методи лабораторної дiагностики гепатиту В?
А Видiлення вiрусу у культурі клiтин
В Серологічна та ДНК-діагностика
С Виявлення антигенів вірусу ІЕМ
Д Видiлення вiрусу на лабораторних тваринах
Е Виділення вірусу на курячому ембріоні

8. Джерелом iнфекцiї HDV є:
А Хворі на гепатит А, iнфiкованi HDV
В Хворi на гепатит В та/або хронiчнi носiї HвsAg, якi iнфiкованi HDV
С Хворi на гострий та хронiчний гепатит С, iнфiкованi HDV
Д Хворi на гострий та хронiчний гепатит D
Е Хворi на гострий гепатит D та носії

9. Якi методи лабораторної дiагностики гепатиту D?
А Видiлення HDV на культурах клiтин
В Видiлення HDV на лабораторних тваринах
С IФА, ПЛР
Д РНГА, РЛА
Е Видiлення HDV на курячих ембріонах

10. Якi основнi маркери HDV?
А Анти-HDV, HDVAg
В HВsAg, анти-HВs
С HDVAg, ДНК
Д HВsAg, анти-HВs
Е HСVAg, ДНК HСVЛабораторна діагностика вірусних гепатитів
Варіант 3.
1. Який метод дiагностики гепатиту А є методом вибору?
А Видiлення вiрусу на клiтинних культурах
В Метод ЕМ та IЕМ
С Видiлення вiрусу на новонароджених мишах
Д Iмуноферментний аналiз
Е Метод флюоресцiюючих антитiл (МФА)

2. Який iнкубацiйний перiод при гепатитi А ?
А 1-2 днi
В 5-10 днів
С 15-50 днiв
Д 2 мiсяцi
Е Бiльше 6 мiсяцiв

3. Вкажiть оптимальнi термiни виявлення антигену вiрусу гепатиту А у фекалiях хворого?
А Останнi 2 тижнi iнкубацiйного перiоду та першi 3-7 днiв гострої стадiї хвороби
В Першi 7-10 днiв пiсля появи жовтяницi
С Вiд часу появи жовтяницi до нормалiзацiї ферментiв в кровi
Д У фекалях хворого антеген не виявляється

4. Збудником гепатиту В є:
А Ентеровiрус 72 типу
В Частка Дейна
С Австралiйський антиген
Д Дельта-частка
Е Вірус Коксакі

5. Якi маркери виявляють в сироватцi кровi пiсля iмунiзацiї проти гепатиту В?
А HВsAg
В Анти-HBs
С Анти-HВe
Д ДНК ВГВ
Е HВcAg

6. Якi маркери характернi для "корiвського вiкна" при гострому гепатитi В?
А HВsAg, HВeAg, HВсAg
В HВsAg, HВeAg, анти-HBs
С Анти-HВc IgM та IgG, анти-Hbe
Д HвsAg, анти-HВc, анти-НD IgM
Е Анти-HВs, анти-HВe, анти-HBc IgМ та IgG

7. Головним фактором передачi вiрусу гепатиту Е є:
А Вода
В Харчовi продукти
С Побутовi контакти
Д Кров
Е Материнське молоко

8. Якi вакцини використовують для профiлактики гепатиту В?
А. Живi атенуйованi
В. Рекомбiнантнi та iз плазми
С Убитi цiльновiрiоннi
Д Хiмiчно синтезованi
Е Вакцинопрофілактика не проводиться

9. Що являється збудником гепатиту D?
А Ентеровiрус 72 типу
В Частка Дейна
С Дельта-частка
Д HвsA
Е Частка Діка

10. Якi основнi маркери гепатиту С?
А Анти-HСV, РНК HСV
В HВsAg, анти-HВs
С HСVAg, ДНК HСV
А HВsAg, HВeAg,
В HВсAg, РНК HСV
Вірні відповіді на тести з теми
“ Лабораторна діагностика вірусних гепатитів”

№ питання
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3

1
Д
В
Д

2
А
Е
С

3
Е
В
А

4
С
С
В

5
С
А
В

6
В
С
С

7
Д
В
А

8
Д
В
В

9
С
С
С

10
С
А
А
13PAGE 15


13PAGE 14515


13PAGE 15


13PAGE 14915


13PAGE 15


13PAGE 14115


13PAGE 15


13PAGE 14115


13PAGE 15


13PAGE 141815


13PAGE 15

13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 5 Заголовок 7 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 245355
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий