Контрольні роботи для заочників _останній

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ
ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТРАНИХ ДИСЦИПЛІН

13 EMBED Word.Picture.8 1415
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІН
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ ТА
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Київ 2011
Укладачі:
Кандидат педагогічних наук, професор Черушева Г.Б.,

Контрольні завдання з дисциплін соціально-гуманітарного циклу та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів заочної форми навчання. -К.:НАСОА, 2011. - 80с.


Рецензенти:
Кандидат педагогічних наук, доцент Лесик В.В.
Кандидат психологічних наук, доцент Турбан В.В.

Відповідальна за випуск:

Заступник декана факультету банківської справи,
кандидат економічних наук Пархоменко В.В.


Затверджено на засіданні кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін.
Протокол №2 від 27 вересня 2011 р.Методичні рекомендації до написання та
оформлення контрольних робіт

Спеціалісти економічного профілю крім фахової підготовки обов’язково мають оволодіти знаннями гуманітарного циклу. Однією з важливих форм вузівської навчальної роботи студентів у міжсесійний період є написання контрольних робіт. Контрольна робота з соціально-гуманітарних дисциплін допомагає студентам глибше вивчити одну із соціальних проблем, опрацювати наукову та методичну літературу з обраної теми, навчитися досліджувати історичні джерела, виробляти навички самостійного аналізу соціально-економічних, політичних і інших проблем, а також навички систематизації матеріалу та вільного його викладення.
Контрольна робота – один із важливих видів самостійної роботи і навичок наукової роботи студентів. Термін виконання контрольних робіт визначається навчальним планом кожної спеціальності.
Студент обирає одну із запропонованих тем дисципліни (див. варіанти контрольних робіт). На початковому етапі роботи над темою необхідно підібрати в бібліотеках писемні джерела й документи з проблеми, опрацювати наукову та навчально-методичну літературу (не менше десяти назв), скласти бібліографію за алфавітом у визначеній бібліографічними стандартами. Досліджуючи літературу, необхідно роботи виписки найважливіших фактів, подій, теоретичних висновків тощо. Їх краще здійснювати на окремих аркушах або спеціальних картках, вказуючи всі складові наукового апарату і групуючи за питаннями плану. Після накопичення матеріалу потрібно скласти план до теми (вступ, 2-3 пункти основної частини, висновки). Потім згідно з планом систематизувати матеріал і приступити до написання контрольної роботи. Робота виконується сучасною українською мовою.
Обсяг контрольної роботи – 10-15 сторінок. На її обкладинці вказуються такі дані: Контрольна робота з курсу (назва дисципліни), ім’я та по-батькові студента, назва курсу, відділення, факультет, спеціальність, курс, група, номер залікової книжки. На першій сторінці вказується назва теми, план роботи. Пізніше, в тексті обов’язково потрібно наводити назву кожного пункту плану перед відповіддю на питання. У вступі варто охарактеризувати актуальність проблеми, сформулювати мету та завдання роботи, ступінь висвітлення проблеми в історичній літературі.
Контрольна робота оформлюється згідно наведеного зразка,
В основній частині роботи необхідно розкрити зміст кожного питання, спираючись на джерельну базу та наукову літературу. Звернути увагу на те, що контрольна робота є логічним викладенням суті проблеми з елементами самостійного аналізу. Писати потрібно короткими, чіткими фразами, правильно оформлювати науковий апарат. Якщо наводиться цитата, її потрібно брати в лапки і давати посилання на джерело:
на монографію: прізвище та ініціали автора, назва твору, том, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка;
на статтю журналу: прізвище та ініціали автора, назва статті, журнал, рік видання, номер, сторінки;
на матеріали з архівів: назва документу, назва архіву, фонд, опис, справа, аркуш.
Посилання потрібно робити на тій же сторінці, де використана цитата, під текстом внизу, нумеруючи цитати порядковими номерами. Не варто зловживати цитатами, їх потрібно наводити для підтвердження думки студента, щоб навести точне формулювання чи наукове визначення тощо. Разом з тим, робота не буде оцінена позитивно, якщо в ній зовсім відсутні посилання на джерельну базу і наукову літературу.
Відповідаючи на кожний пункт плану, необхідно не тільки описати основні події та їхню хронологію, але й проаналізувати та узагальнити їх, охарактеризувати основні проблеми з теми, дискусійні точки зору щодо висвітлення подій в минулому і сьогодні, розкрити нове бачення проблеми. Через весь текст контрольної роботи має проходити власна точка зору студента. Кожний пункт плану обов’язково має закінчуватися стислими висновками. Всі теоретичні положення і висновки мають бути аргументовані, наведений фактологічний матеріал окрім загальновідомих фактів супроводжується відповідними посиланнями на першоджерела. Виклад теоретичного питання при потребі можна супроводити ілюстраціями (картосхемами, таблицями), які подаються в кінці або поміж текстом.
У заключній частині роботи необхідно зробити висновки по всій темі, по можливості зв’язати їх із сучасними подіями та явищами, спробувати сформулювати рекомендації, що випливають із дослідження обраної теми. Далі йде список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку. Звертаємо увагу на те, що потрібно вказувати лише ту літературу, якою студент дійсно користувався при написанні контрольної роботи, вказуючи при цьому використані сторінки.
В кінці роботи потрібно поставити свій підпис і дату написання.
Контрольна робота здається або надсилається студентом у деканат факультету не пізніше, як за один місяць до сесії. Контрольну роботу реєструє методист відділення, перевіряє рецензент (викладач). Рецензент виставляє оцінку “зараховано” або “не зараховано”. Оцінки повідомляються студентам перед початком сесії, виставляються у залікову книжку. Якщо робота не зарахована, студент зобов’язаний врахувати зауваження рецензента і виправити текст.
Студент не допускається до іспиту або заліку, якщо його контрольна робота не зарахована.
При підготовці контрольної роботи в разі необхідності студент може звертатися за консультацією до викладачів.

Процес підготовки та написання контрольної роботи студентом поділяється на кілька послідовних етапів:

Студент самостійно обирає один з варіантів завдання
Здійснення інформаційного пошуку джерел
Опрацювання підібраного матеріалу.
Складання плану роботи.
Написання основного змісту контрольної роботи.
Укладання списку використаної літератури.
Оформлення контрольної роботи.Зразок оформлення титульної сторінки

національна академія статистики, обліку та аудиту
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Контрольна робота
з курсу “Фінансове право”


Варіант № _____студента(-ки) ___курсу,
______________ групи,
прізвище, ім’я, по-батькові
Перевірив:
відмітка _____________

КиївНОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІОЛОГІЯ

Мета та завдання дисципліни
Мета курсу „Соціологія” полягає у поглиблення знань про суспільні явища та процеси, про місце людини в соціальній організації, механізмів та умов ефективної соціалізації. Засвоєння матеріалу курсу сприятиме утвердження в світогляді студента погляду на суспільство та виробничі процеси як на об'єктивно взаємопов'язане ціле.
Завдання курсу:
сформувати соціологічні знання, вміння та навички розуміння соціальних процесів;
розвинути уявлення про взаємозв’язок соціальних процесів;
набути необхідні в майбутній практичній діяльності спеціаліста уміння і навички
соціальної взаємодії в ході виробничих відносин;
розвивати соціологічну уяву, підвищувати здатність до соціалізації в процесі професійної діяльності.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
основи загальної соціології, її предмет, структуру, головні поняття, закони та функції;
історичний шлях розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки;
загальний зміст спеціальних та окремих галузевих соціологічних теорій;
питання методології, методики та технологій конкретно-соціологічних досліджень;
шляхи реалізації результатів соціологічних досліджень та соціальних технологій у практичній діяльності;
уміти:
аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів у суспільстві, трудовому колективі, сім'ї.
використовувати на практиці результати емпіричних та соціологічних досліджень;
здійснювати спеціальне управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність: діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва;
використовувати соціальні технології по профорієнтації та професійної адаптації, роботі з кадрами, кріпленню трудової дисципліни, поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, розв'язанні міжособистісних та трудових конфліктів, використання соціальних резервів виробництва.
Сучасний фахівець повинен мати не тільки глибокі теоретичні знання й практичні навички, які формують його як спеціаліста, але й оволодіти знаннями з соціології.
Мета проведення контрольної роботи забезпечити самостійне вивчення програмного матеріалу та поглиблення знань з основних тем і питань соціології. оволодіння навичками самостійного опрацювання навчально-методичної та наукової літератури.

Тематика контрольних робіт
Роль соціології у соціальному реформуванні суспільства.
Соціологічні дослідження шлюбу та сім’ї в Україні.
Проблеми студентської сім’ї.
Основні тенденції розвитку сучасної сім’ї.
Місце соціології освіти в системі соціологічного знання.
Залежність відтворення суспільного життя від ефективності функціонування системи освіти.
Характеристика системи освіти в Україні.
Методи соціологічного вивчення ефективності освіти.
Місце соціології у професійній підготовці молодих спеціалістів.
Позитивістська соціологія: зародження, розвиток та причини занепаду.
Значення вчення Г.Спенсера про соціальні інститути для сучасності.
Позитивна політика О.Конта як теоретична основа сучасного соціального реформізму.
Критичний аналіз соціологічної концепції марксизму у працях вітчизняних соціологів.
Основні принципи, засоби і форми виховної роботи серед молоді.
Причини та види девіантної поведінки.
Особистість в ситуації конфлікту.
Конфлікти в студентській групі.
Тенденції проблеми розвитку дозвіллєвої та більш піднесеної діяльності молоді.
Конфлікти в соціально-економічній сфері: шляхи виявлення та розв’язання.
Роль емпіричної соціології у вдосконаленні соціально-психологічного клімату в трудових колективах.
Співвідношення теоретичної і емпіричної соціології.
Біографічний метод у соціології.
Екологічний напрямок у соціології.
Суспільство як соціальна реальність і як соціальна система.
Системний аналіз суспільства в історії соціології.
Типологія системного розгляду суспільства.
Місце і роль соціальних спільнот у розвитку суспільства.
Соціальна революція чи соціальна еволюція.
Соціальні зміни і соціальний розвиток.
Ієрархічна теорія потреб А.Маслоу основні підходи до проблеми особистості в історії соціології.
Соціалізація – стрижень соціального життя.
Проблеми ідентифікації особистості у сучасній соціології.
Референтна група та її місце у житті сучасної людини.
Соціальна адаптація та її об’єктивні та суб’єктивні виміри.
Соціальний розвиток студентської молоді.
Основні напрямки соціологічних досліджень у молодіжному середовищі.
Соціальний портрет на рубежі ХХІ століття.
Порівняльний аналіз державної молодіжної політики розвинутих країн Заходу.
Місце соціології нації в системі соціологічного знання.
Поняття нації в Українській соціології.
Етнонаціональний розвиток України.
Сучасна Українська нація: міфи і реальність.
Суспільство, культура, соціологія.
Культура та її значення для життєдіяльності суспільства.
Культура і особистість.
Об’єкт і предмет соціології культури.
Цінності як елемент культури.
Функції і структура культури.
Особливості соціокультурних процесів в Україні.
Молодіжна і суб- і контркультура.
Політична система та її складові.
Політична соціалізація особи.
Поняття влади в соціології політики.
Соціальні механізми функціонування економіки.
Функції економіки як соціального інституту.
Молодь і підприємництво.
Програма соціологічного дослідження, її структура і найважливіші функції.
Сутність соціокультурного прогресу.
З.Фрейд про психологічну природу особистості.
Сутність професійної культури та її значення.

Питання до іспиту
Місце соціології в системі суспільних наук.
Методологічні основи соціології.
Предмет і метод соціології як сучасної науки про суспільство.
Методологічні й практичні функції соціології.
Сучасна структура соціологічної системи знання.
Місце й роль загальної соціологічної теорії в соціології.
Роль спеціальних соціологічних теорій.
Класифікація спеціальних соціологічних теорій.
Проблема розвитку соціології в сучасний період її розвитку.
Соціальні погляди у філософії античності, середніх віків, нового часу.
Періодизація соціологічних знань О.Конта.
Джерела соціологічних знань.
Становлення соціології в ХІХ столітті.
Оформлення наукового статусу соціології.
Соціальний прогрес. Концепція еволюційного і революційного розвитку суспільства.
Еволюція та модернізація суспільства.
Виникнення соціології як окремої науки: О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм.
Національне відродження України як проблема соціології нації.
Роль позитивізму у соціології.
Особливості розвитку соціології в Україні до 1917 року.
Проблема соціологічних знань в авторитарному суспільстві.
Особливості розвитку соціології в 50-70 роки.
Вплив соціології на сучасну політику в Україні.
Соціальні інститути та соціальні спільноти.
Типи соціальних інститутів.
Соціальний контроль як основний фактор регуляції суспільних та міжособових відносин.
Соціологія культури.
Соціологія молодіжної субкультури.
Особистість у системі соціальних відносин
Соціальний контроль та соціальні санкції.
Теорії особистості: психологічна, статусно-рольова, диспозиційна.
Соціальний контроль: соціальні норми, санкції.
Теорія і практика соціалізації особи.
Агенти і види соціалізації.
Соціальна стратифікація і мобільність сучасного українського суспільства.
Соціальна стратифікація та соціальна мобільність
Теорія соціальної стратифікації П.Сорокіна.
Суть соціальної інтеграції й диференціації.
Основні риси й тенденції розвитку соціальної структури сучасного суспільства.
Теорії етносоціологічних проблем.
Розробка проблематики етносоціології в сучасний період глобалізації.
Девіації та конфлікт як соціальне явище.
Класифікація девіацій та конфліктів та їх структура.
Конкретно-соціологічні дослідження соціальних проблем: поняття, види, етапи, методи.
Проблема співвідношення теоретичного та емпіричного рівнів пізнання в соціології.
Основні види соціологічниї досліджень.
Поняття: стратегія дослідження, програма, техніка, метод, методика.
Основні етапи дослідження.
Основні методи соціологічних досліджень.
Спостереження в соціології, його особливості.
Опитування в соціологічному дослідженні.
Вивчення документів та їх аналіз.
Проблема надійності й достовірності в соціології.
Технологічні правила обробки інформації.
Форми подання результатів соціологічних досліджень.
Програма соціологічного дослідження та її структурні компоненти.
Розвиток уявлення про соціологію в історії соціально-політичної думки.
Соціологічні вчення Стародавнього Сходу, Античної Греції, Стародавнього Риму.
Соціологічна думка епохи Середньовіччя та буржуазних революцій 18-19 ст.
Становлення соціології як самостійної науки (кінець 19-поч. 20 ст.).
Класичний період в розвитку соціології.
Розвиток соціологічної думки в Україні (19 – поч. 20 ст.).
Формування і розвиток європейської та американської соціології у 20 ст. (М.Вебер, Е.Дюркгейм, Г.Спенсер та ін.).
Сучасні соціологічні напрямки та школи.
Суспільство як система, його головні елементи.
Проблема розвитку суспільства. Соціологія про закони розвитку суспільства.
Характеристика сучасного українського суспільства.
Взаємодія суспільства і природи.
Роль науки в розвитку суспільства.
Поняття особистості. Структура особистості.
Суспільство і потенціал особистості.
Типи взаємовідносин людини і суспільства.
Механізм соціальної діяльності і соціальної поведінки особистості в суспільстві.
Девіація як соціальне явище. Природа девіації.
Соціально-класова диференціація суспільства.
Соціально-демографічна структура сучасного суспільства.
Молодь як специфічна соціально-демографічна група.
Сутність конфлікту та його механізм. Природа конфлікту.
Основні соціологічні школи про природу конфлікту.
Основні проблеми соціології на сучасному етапі.
Національні відносини у сучасному світі.
Сім’я як соціальний інститут у суспільстві.
Сімейно-шлюбні відносини у сучасному суспільстві.
Специфіка соціологічного підходу до аналізу політичного життя суспільства.
Загальне і особливе у розвитку політичних процесів в різних країнах.
Специфіка духовного життя суспільства, його основні елементи.
Проблеми впливу соціальних інститутів на формування духовної культури сучасного суспільства (сім’я, система освіти і виховання, наука, література, мистецтво, релігія).
Практика соціологічного вивчення духовних потреб молоді.
Суть і система соціалізації особистості.
Соціологія вільного часу.
Поняття соціальної ролі, рольова теорія особистості.
Система виховання та її значення для соціалізації особистості.
Головні напрямки гуманізації виховання і навчання у вузі, їх значення для формування особистості.
Соціологічна модель сучасної освіти в Україні.
Соціометричні методи дослідження міжособистих і міжгрупових взаємозв’язків.
Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка праці.
Мотивація соціальної і трудової діяльності.
Соціологічні засоби вивчення трудового колективу і використання соціального резерву праці.
Рекомендована література
Основна література
Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. – 620 с.
Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. та ін. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2003. –
304 с.
Самыгин С.И., Перов Г.О. Социология. 100 экзаменационных ответов. – М.: МарТ, 2005. – 240 с.
Соціологія: словник термінів і понять/ за ред. Є.А. Біленького і М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006. 372 с. Смелзер Н. Социология. / Пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.
Додаткова література
Барвінський А.О. Соцологія: Курс лекцій. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.
Сердюк О.П. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.Л. Макеєва. – К.: ДЦССМ, 2000. – 340 с.
Сірий Є.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. –
480 с.
Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник для студентів вузів. – К.: “Академія”, 2002. – 506 с.
Сірий Є.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. –
480 с.
Соціологія: Підручник / За ред. Н.П. Осипової. – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 336
Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навч. словник-довідник для студентів / За заг. ред. В.М. Печі. – К. – Львів: Каравелла: Новий світ, 2002. – 480 с.
Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава, 1995.
Кравченко А.И. Социология. Задачник. – М., 1997.
Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996.
Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996.
Піча В.М. Соціологія сім’ї. Матеріали до лекцій з курсу “Соціологія”. – Львів, 1995.
Смелзер Н. Социология. – М., 1994.
Соціологічна думка України. – К., 1996.
Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 1996.
Швець О.Б. Соціологія. – Вінниця, 1998.
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Мета та завдання дисципліни

Спільна історична традиція є одним з найпотужніших об’єднавчих чинників у житті будь-якої людської спільноти. Тому поширення і поглиблення історичних знань, формування спільної для більшості громадян історичної свідомості є одним із найважливіших завдань у процесі творення незалежної української державності. Історична освіта служить не лише вихованню лояльних громадян держави, але й сприяє формуванню відчуття спільності історичної долі та досягненню хоча б мінімального рівня культурної однорідності, необхідного для формування і нормального функціонування структур громадянського суспільств.
Знання свого родоводу й історико-культурних надбань свого народу необхідні також для використання кращих національних традицій у практиці сьогодення. Вони також убезпечують нас від повторення помилок минулого. Курс «Історія України» є однією з головних складових гуманітарної загальноосвітньої підготовки фахівців з вищою освітою. Він сприяє розвиткові особистості, спонукає до самостійного мислення, дозволяє глибше усвідомити суть процесів суспільного розвитку та їх історичну перспективу.
Падіння тоталітаризму та демократичні перетворення, здійснювані в Україні з проголошенням державної незалежності, відкрили широкі можливості для об’єктивного, позбавленого ідеологічних упереджень відтворення українського історичного процесу.
Предмет курсу «Історія України» - історичні процеси на території сучасної української держави від появи людини до сьогодення. Головна увага приділяється історичному поступу українського народу, історії державно-політичних інститутів, витворених ним, його соціально-економічному та культурному розвитку, місцю в системі міжнародних відносин та світовій цивілізації.
Метою курсу є розкриття змісту та особливостей політичного, економічного, соціального та культурного розвитку України, її місця у світовій цивілізації.
Завдання курсу: розкрити історію економічних, культурних та суспільно-політичних процесів в Україні, висвітлити особливості української духовної та матеріальної культури; показати найважливіші події та явища історії України у контексті європейської та світової історії; виробити уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, оцінювати історичні події і явища виходячи з конкретно-історичних обставин, орієнтуватися у науковій періодизації історії України; сформувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з історичного минулого України.
Відповідно до навчального плану історія України як окрема дисципліна вивчається на І курсі загальним обсягом 108 год. Цей час використовується та такі основні форми організації навчання як лекції, семінари та самостійна робота студентів. У відповідності з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу матеріал курсу розподілений на два змістовних модулі загальним обсягом 54 години кожен. Складовими навчальних модулів окрім теоретичної частини є тематика та завдання семінарських занять, завдання, що виконуються під час самостійної роботи студентів, завдання для самоперевірки, рекомендована тематика рефератів.
Курс «Історія України» має забезпечити пізнання студентами історичного досвіду українського народу й формувати на цій основі політичну й історичну культуру майбутніх спеціалістів, що сприятиме вирішенню завдань демократичного й економічного відродження незалежної держави. Реалізації цього завдання буде сприяти виконання контрольної роботи студентами економічного факультету заочної форми навчання.
Контрольна робота з курсу «Історія України» має одне теоретичне питання, відповісти на яке можна опрацювавши літературні джерела, з числа наведених у цих методичних рекомендаціях та інші, залучені за самостійним вибором студента.
Тематика контрольних робіт
Трипільська культура: формування основ землеробської цивілізації
на території України.
Кочові народи й грецькі міста-колонії у Північному Причорномор’ї.
Перші державні утворення на території сучасної України.
Київська Русь: політичний та соціальний устрій (ІХ ХІІ ст.).
Київська Русь: соціально-економічний розвиток у ІХ ХІІ ст.
Християнізація Русі, її наслідки.
Зовнішня політика Київської Русі (ІХ ХІІ ст.).
Київська Русь періоду феодальної роздробленості.
Галицько-Волинська держава спадкоємець державницьких та соціокультурних традицій Київської Русі.
Культура княжої доби.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
Люблінська унія, її наслідки для України.
Соціально-економічний розвиток українських земель під владою
Речі Посполитої (до сер ХVII ст.).
Запорозька Січ війського-політична організація українського козацтва.
Роль запорозького козацтва в історії українського народу.
Культурний розвиток України XVI першої половини XVII ст.
Братства та їх роль у суспільно-політичному й культурному житті України XVI першої половини XVII ст.
Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни українського народу (1648–1658 рр.).
Національно-визвольної війни українського народу (16481658 рр.): початок повстання, перші перемоги Б. Хмельницького.
Національно-визвольна війна українського народу: військові дії проти Польщі 16491653 рр.
Формування української національної держави у 16481653 рр.
Дипломатичні зв’язки гетьманської держави Б. Хмельницького.
Переяславський договір 1654 р., його характер і правове значення.
Гетьман І. Виговський.
Політичне становище України у другій половині XVII ст. Гетьманщина.
Економічне становище України за часів Гетьманщини.
Правобережна Україна у другій половині XVII ст. “Руїна”.
Ліквідація Гетьманщини та зруйнування Запорозької Січі російським самодержавством.
Гетьман І. Мазепа.
Участь України у Північній війні. Полтавська битва та її наслідки для України.
Культурно-духовне життя України другої половини XVII ст.
Гайдамацький рух.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині XVIIІ ст.
Освоєння Південної України та Криму у другій половині XVIIІ ст.
Культурно-духовне життя України у XVIIІ ст.
Україна у першій половині ХІХ ст.: адміністративно-територіальні зміни, соціально-економічний розвиток земель.
Політичне й національне гноблення українського народу російським самодержавством у ХІХ ст.
Початок українського культурного відродження (перша пол. ХІХ ст.).
Кирило-Мефодіївське товариство, Тарас Шевченко та їх роль у національному відродженні України.
Національне відродження в Галичині. “Руська трійця”.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст.
Соціально-економічні реформи царського уряду та наслідки їх проведення в Україні у другій половині ХІХ ст..
Український національний рух другої половини ХІХ ст.
Формування українських партій (кінець ХІХ початок ХХ ст.).
Соціально-економічний розвиток України початку ХХ ст.
Національний рух в Україні періоду першої російської революції 1905–1907 рр.
Столипінська аграрна реформа, її проведення в Україні.
Україна у роки Першої світової війни.
Українська Центральна Рада.
Українська держава гетьмана П. Скоропадського.
Україна доби Директорії.
Західноукраїнська Народна Республіка.
Радянська Україна початку 20-х рр.
Сталінська індустріалізація в Україні: світло й тіні.
Колективізація сільського господарства, її наслідки в Україні.
Сталінські репресії кінця 20–30-х рр. в Україні.
Західна Україна в 20– 30-х рр. ХХ ст.
“Розстріляне відродження” української культури.
Реалізація таємних протоколів між СРСР і Німеччиною 1939 р. і доля західноукраїнських земель.
Антифашистський рух в Україні.
Визволення України від фашизму радянською армією (19431944).
Суперечливий характер суспільно-політичного й культурного життя в УРСР повоєнного періоду (кінець 40-х – початок 50-х рр.).
Реформи другої половини 1950-х першої половини 1960-х рр., та їх здійснення в Україні.
Дисидентський, правозахисний і національно-визвольний рух в Україні 1960–1980-х рр.
Активізація суспільно-політичного руху в Україні другої половини 80-х початку 90-х рр.
Здобуття і розбудова державна незалежності України:

Питання до іспиту
Архаїчна історія України. Палеоліт, мезоліт, неоліт.
Формування основ землеробської цивілізації на території України. Трипільська культура.
Ранній залізний вік на території України: кочові народи й грецькі колонії у Північному Причорномор’ї.
Слов’яни: походження та розселення на території України.
Утворення Давньоруської держави.
Політичний та соціальний устрій Давньоруської держави.
Християнізація Русі, її наслідки.
Русь в умовах політичної роздробленості.
Монгольська навала та її наслідки.
Галицько-Волинська держава.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
Люблінська унія та її наслідки для України.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Речі Посполитої.
Виникнення українського козацтва. Запорозька Січ.
Берестейська церковна унія.
Передумови і причини Козацької революції середини XVII ст.
Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького.
Формування української козацької держави (1648-1653 рр.)
Дипломатичні зв’язки гетьманської держави Б. Хмельницького.
Політичне становище України по смерті Б. Хмельницького. Боротьба козацької старшини за владу.
Гетьман І. Мазепа, його внутрішня та зовнішня політика.
Полтавська битва та її наслідки для України.
Ліквідація Гетьманщини. Зруйнування Запорозької Січі.
Гайдамацький та опришківський рух. Коліївщина.
Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у XVIIІ ст.
Поділи Польщі та їх наслідки для України.
Початок українського національного відродження. Кирило-Мефодіївське братство.
Національне відродження в Галичині. “Руська трійця”.
Соціально-економічний розвиток українських земель у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Суспільно-політичне становище українських земель під владою російського самодержавства у ХІХ - на початку ХХ ст. Антиукраїнська політика царизму.
Активізація національного-визвольного руху в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.
Український національний рух другої половини ХІХ – початку ХХ ст. на західноукраїнських землях.
Національний рух в Наддніпрянській Україні початку ХХ ст. Створення політичних партій.
Україна у роки Першої світової війни.
Утворення Центральної Ради та її політика.
Проголошення Української Народної Республіки.
Брестський мир і Україна.
ІV універсал Центральної Ради, його історичне значення.
Українська держава гетьмана П. Скоропадського.
Україна доби Директорії.
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки.
Становлення радянської влади в Україні в 1919 – 1920 рр.
Радянська Україна початку 20-х рр. Причини запровадження НЕПу.
Україна і утворення СРСР.
Радянська політика “українізації” та її наслідки.
Колективізація сільського господарства, її наслідки в Україні.
Голодомор 1932–1933 рр., його причини і наслідки.
Соціально-економічні й політичні перетворення в радянській Україні 1929–1938 рр. Утвердження адміністративно-командної системи.
Сталінські репресії кінця 20 – 30-х рр. в Україні.
Національно-визвольна боротьба на західноукраїнських землях у міжвоєнний період. Діяльність ОУН.
Возз’єднання українських земель в умовах Другої світової війни.
Початок німецько-радянської війни. Фашистська окупація України.
Німецький окупаційний режим на території України і рух опору. Діяльність ОУН-УПА. Радянський партизанський рух.
Визволення України радянською армією (1943–1944 рр.). Втрати України за час Другої світової війни.
Політика сталінського режиму на західноукраїнських землях. Рух опору (1944– початок 50-х рр.).
Реформи другої половини 1950-х – першої половини 1960-х рр., їх здійснення в Україні.
Наростання кризових явищ в соціально-економічному та політичному житті України в період 1970–1980-х рр.
Дисидентський, правозахисний і національно-визвольний рух в Україні 1960–1980-х рр.
“Перебудова” й Україна. Чорнобильська катастрофа. Активізація суспільно-політичного життя.
Проголошення суверенітету та здобуття Україною незалежності.

Список рекомендованої літератури
Навчальні посібники:
Бойко О. Історія України: Навч. посібник. – К., 2007.
Борисенко В. Курс української історії: з найдавніших часів до ХХ століття. Навч. пос. для студ. вищих навч. закл. – К., 1996.
Грицак Я.Й. Нарис історії України: Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996.
Історія України: Навч. посіб. / Верстюк В. Ф., Гарань О. В. та ін. – К., 2002.
Історія України. Навч. пос. для студентів неістор. спеціальностей / Лях Р.Д., Ізюмов В.І. та ін. – К., 1998.
Історія України: Підручник для студентів вищих навчальних закл. / Кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів, 2003.
Історія України: Навч. посібник / Під заг. ред. В. Смолія. – К., 1997.
Король В.Ю. Історія України. – К., 1999.
Яковенко Н. Нарис історії України: З найдавніших часів до кінця ХVІІІ століття. (Навч. пос.). – К., 1997.
Публікації документів:
Документи трагічної історії України (1917-1927). – К., 1999.
Історія України. Документи. Матеріали. / Укладання, коментар В.Ю.Король. – К., 2002.
Історія української культури. Збірник док. і мат. – К., 2000.
Колективізація і голод в Україні 1932-1933 рр. Зб. док. і матер. – К., 1993.
Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – К., 1992.
Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 2 ч. / Упор. І.О. Кресіна та ін. За ред. В. Ф. Панібудьласки. – К., 1997.
Самостійна Україна. Збірник програм українських політичних партій початку ХХ ст. – Тернопіль, 1991.
Україна в ХХ столітті. 1900- 2000 : Зб. док. і матеріалів. – К., 2000.
Україна в ХХ столітті. Збірник документів і матеріалів. (1900 - 1939). – К., 1997.
Українська Центральна Рада: Документи і матеріали: У 2 – х т. – К., 1996.
Хрестоматія з історії України: ХХ століття. - Т.1 (1900-1939).-К., 1997.
Хрестоматія з історії України: для студентів вузів. – К., 1993.
Довідкові видання:
Українське державотворення. Словник-довідник. – К., 1997.
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. - К., 1998.
Довідник з історії України. У 3-х тт. – К., 1993, 1995, 1999.
Ілюстрована енциклопедія історії України (від найранішого часу до ХVІІІ ст.). (Автор тексту Кучерук О.). – К., 1998.
Історія України: Хронологія основних подій / Упор. Алексєєв Ю, Вертегел А., Даниленко В. – К., 1995.
Короткий довідник з історії України / І. Курас, М. Багмет, І. Федькова та ін. – К., 1994.
Довідник з історії України / Котляр М. Кульчицький С. та ін. – К., 1996.
Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник / Упор. Верстюк В.Ф. та ін. – К., 1995.
“Шляхами віків”: Довідник з історії України. – К., 1993.
Рекомендована література:
Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох. (Державотворчий процес 1985- 1999рр.). – К., 2000.
Бiлас I. Г. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953. Суспiльно-полiтичний та iсторико-правовий аналіз. – К.,1994.
Давня історія України. – К., 2000.
Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944-1996 рр.). – К, 1998. Верстюк В.Ф., Горобець В.М., Толочко О.П. Українські проекти в Російській імперії. – К., 2004.
Грушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 1-10. – К., 1991-1998.
Коваль М.В. Україна у Другій світовій та Великій вітчизняній війнах. 1939-1945 рр.: Спроба сучасного концептуального бачення. – К.,1994.
Брехуненко В. Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. – К., 2005.
Король В.Ю. Україна в період Другої світової війни (1939-1945 рр.). – К., 2000.
Костюк Г. Сталінізм в Україні. – К., 1997.
Котляр М. Ф. Галицько-Волинська Русь. – К., 1998.
Лисяк-Рудницький I. Iсторичнi есе у 2 т. – К., 1994.
Литвин В. Україна: доба війн і революцій (1914 – 1920). –  К., 2003.
Литвин В.М. Україна: досвід та проблеми державотворення(90-ті роки ХХ ст.). – К., 2001.
Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. –Львів, 1995.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921. У 2-х кн. – Дніпропетровськ, 2001.
Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К., 1993.
Новітня історія України (1900 – 2000 рр.). – К., 2002.
Шаповал Ю.І. Україна ХХ століття: Особи та події в контексті важкої історії. – К., 2001.
Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба. – К., 2001.
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Мета та завдання дисципліни
Мета: формування системи знань про сутність української культури як специфічного та унікального феномену, роль у формуванні особистості та розвитку українського суспільства, закономірності національного культурного процесу, конкретизація гуманітарного знання щодо української національної культури.
Предмет: історичний розвиток української культури.
Завдання дисципліни: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії національної культури, особливостями історичного розвитку української культури, виявити її зв’язок з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами, навчити студентів вільно оперувати сучасними концептами історичної культурології та широким фактологічним матеріалом.
Вимоги до знань та вмінь.
Студент повинен знати:
Цивілізаційні витоки і детермінанти української культури;
Сутність українських національно-культурних проектів;
Світоглядні особливості української культури та їх зв’язок з національним характером;
Основні етапи формування художніх стилів в українській культурі
Студент повинен вміти:
Ідентифікувати явища культури за їх історичною значущістю;
Ідентифікувати явища культури за їх національною приналежністю;
Ідентифікувати явища культури за їхніми стильовими особливостями та художньою вартістю;
Аналізувати основні тенденції розвитку культури в їх історичній ретроспективі й перспективі.
Міждисциплінарні зв’язки: Нормативна навчальна дисципліна «Історія української культури» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», і передбачає попереднє вивчення нормативної дисципліни «Історія України».

Тематика контрольних робіт

Братства та їх роль у піднесенні національної культури у 16 – на початку 17 ст.
Видатні історики ХІХ ст. в Україні.
Виникнення козацтва і його значення у культурному розвитку українського народу. Українське козацтво як культурний феномен.
Гуманістичний характер творчості Г.С. Сковороди. Система його філософський поглядів.
Гурток І.І. Срезневського в Харкові та його діяльність.
Дисидентський рух 60 – 70 років 20 ст.
Життя і творчість М.Гоголя.
Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток культури.
І. Котляревський – «батько» нової української літератури.
І.Я. Франко як митець і дослідник української культури.
Народовська концепція походження і призначення української нації.
Київський Софіївський собор як втілення християнського світогляду.
Класицизм і романтизм в українській культурі 19 ст.
Культура міст-держав Північного Причорномор’я як чинник культурного розвитку давньоруської держави.
Культура Галицько-Волинського князівства.
Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.
Літописання доби Київської Русі.
Людина і природа в язичницькому світогляді.
Місце і роль культури Київської Русі у світовій і вітчизняній культурі. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.
Міфологічна модель світобудови в язичницькому світогляді.
Модерн в українській культурі.
Народність і народні елементи в українській культурі 18 ст.
Нові явища в українській культурі в часи Великої Вітчизняної війни.
О.Довженко і розвиток українського кіно у 20-30-х роках.
Особливості культурного відродження на сучасному етапі.
Особливості розвитку християнського культового мистецтва княжої доби.
П.Скоропадський та українська культура.
Полемічна література у релігійній боротьбі ХVI – початку XVII ст.
Походження слов’янської писемності.
Початки книгодрукування в Україні.
Реалістичні традиції у творчості Т.Шевченка-художника.
Ренесансні ідеї в українській культурі ХVI – XVII ст.
Роль «козацького міфу» в формуванні української національної ідентичності.
Російський царизм та українська культура і мова у 1905 – 1907 рр.
Ставлення «Пролеткульту» до культури попередніх віків.
Ставлення керівництва СРСР до церкви у 20-30-х роках.
Сталінські репресії проти української інтелігенції.
Стан і проблеми народного мистецтва на сучасному етапі.
Стан української культури в другій половині 40-х років ХХ ст.
Стилістичні особливості скіфського мистецтва.
Суспільно-культурна діяльність М.Хвильового.
Сутність «теорії боротьби двох культур».
Сутність українізації. ЇЇ особливості в 1917 – 1920 рр.
Трипільська культура.
Українізація 20-х років та боротьба навколо цього процесу.
Українська Центральна Рада і вчительство.
Українське бароко як системотворчий чинник української культури середини 17 – 18 ст.
Український епос XVII – XVIII ст.
Український кінематограф у другій половині ХХ століття.
Український театр XIX ст.: відомі драматурги і актори.
Успіхи освіти, мистецтва, літератури у 20-х роках XX ст.
Характерні особливості літературної творчості В.Стуса, І. Дзюби, Л.Костенко, І.Драча та інших «шестидесятників».
Школа і педагогічна думка княжої доби.
Язичницька культура Давньої Русі напередодні прийняття християнства.

Перелік питань до іспиту
Предмет і завдання курсу «Історія української культури».
Сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»
Періодизація розвитку української культури.
Культурно-історична своєрідність регіонів України.
Трипільська культура.
Культура скіфів та сарматів.
Культура античних колоній Північного Причорномор’я.
Матеріальна і духовна культура східних слов’ян. Язичництво.
Проблема етногенезу українців.
Особливості Хрещення Русі. Візантійський вплив на формування української культури.
Наукові знання і освіта у Київській Русі.
Архітектура та монументальний живопис Київської Русі
Християнство і розвиток літератури у Київській Русі. Літописання.
Культура Галицько-Волинського князівства.
Місце і роль культури Київської Русі у світовій і вітчизняній культурі. Культурна спадщина Київської Русі та сучасні дискусії про її спадкоємців.
Особливості розвитку української культури у ХІІІ – ХV столітті.
Виникнення козацтва та його роль у культурному розвитку українського народу.
Ренесансні ідеї в українській культурі ХVI – XVII століть.
Берестейська церковна унія та її культурно-історичні наслідки.
Полемічна література в Україні. Іван Вишенський.
Церковні братства та їх культурно-просвітницька діяльність. Братські школи.
Початок книгодрукування. Перші слов’янські першодрукарі. Іван Федоров.
Острозький культурно-освітній центр – осередок нових культурних процесів.
Релігійна та просвітницька діяльність Петра Могили. Організація Києво-Могилянського колегіуму.
Іконопис та монументальний живопис ХVII – XVIII століття.
Визвольна війна середини ХVII століття та її вплив на культурне життя України. Загальні умови розвитку української культури у другій половині ХVII – у XVIII столітті.
Освіта та книгодрукування у другій половині ХVII – у XVIII столітті. Києво-Могилянська академія.
Наука і філософія ХVІІІ століття.
Г.С. Сковорода – визначний філософ і поет.
Українське бароко ХVІІ – ХVІІІ століть.
Музичне мистецтво в Україні ХVІІІ століття.
Вертеп і шкільна драма в українській культурі.
Традиційність в українській культурі:календарні свята та обряди українців.
Вплив російської державно-культурної політики на формування української культури (XVIII-початку XX ст.). Національні культурні організації і рухи в умовах реакційної урядової політики.
Університети України в національно-культурному відродженні ХІХ ст.
«Руська трійця» та її діяльність на ниві культури.
Кирило-Мефодіївське товариство та його роль у культурному розвитку України.
Розвиток науки в Україні ХІХ столітті.
Класицизм і романтизм в українській культурі ХІХ століття.
Т.Г. Шевченко видатний український митець.
Українська театральна культура другої половини ХІХ століття.
Розвиток освіти в другій половині ХІХ століття. Недільні школи.
Українське образотворче мистецтво другої половини ХІХ століття.
Розвиток української літератури у ХІХ столітті: загальна характеристика.
І.Я. Франко як митець та дослідник української культури.
Політичне життя та культурний процес в Україні на початку ХХ століття.
Роль органів місцевого самоврядування та культурно-просвітніх громад в культурному розвитку України початку ХХ століття.
Українська революція 1917 р. та її вплив на культурний розвиток України. Політика в галузі освіти та культури українських національних урядів. Початок українізації.
Політика українізації у 20-ті роки ХХ ст., підвищення значення національної інтелігенції.
Освіта у 1920 – 30- х рр. Ліквідація неписьменності.
Художньо-творчі угруповання 20-х років ХХ століття та їх роль у розвитку української культури.
«Літературна дискусія» 1925 – 1928 рр. та її наслідки для розвитку української культури.
Український театр 1920 – 30-х років. Лесь Курбас.
Становлення українського кінематографу. О.Довженко.
Утворення та науково-організаційна діяльність Української Академії Наук у 20-х – 30-х рр. ХХ століття.
Політика польської влади щодо українців та української культури у міжвоєнний період.
Припинення «українізації». Репресії щодо діячів культури. «Розстріляне відродження».
Влада і церква у 1920-х – 1930х рр. Діяльність Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).
Українська культура у часи воєнних випробувань.
Розвиток культури України у повоєнне десятиріччя. Ждановщина.
Культура УРСР у період «відлиги». «Шестидесятники».
Український кінематограф у другій половині ХХ століття.
Українська література та мистецтво в епоху «застою».
Суспільно-культурна ситуація в Україні у 70-80-х роках ХХ ст.
Діяльність української демократичної інтелігенції в часи «перебудови». Боротьба за культурно-мовне відродження.
Проголошення незалежної української держави. Заходи щодо розбудови культурного життя України.
Релігія і церква в незалежній Україні. Міжконфесійні конфлікти та їх наслідки.
Основні тенденції сучасного розвитку культури України.
Співучасть України у міжнародному культурному житті: досягнення та недоліки.ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ПОЛІТОЛОГІЯ
Мета і завдання дисципліни
Вивчення політології є продовженням вузівської гуманітарної освіти, а відтак передбачає орієнтацію на гуманістичні ідеали, плюралістичне бачення проблем, толерантне відношення до розмаїття культур, загальнолюдські цінності.
Мета і завдання навчальної дисципліни: з’ясування поняття “політики” як однієї з найважливіших сфер діяльності людського суспільства, усвідомлення сутності політичних процесів та явищ, оволодіння основними термінами та категоріями політології на рівні їх відтворення і тлумачення для практичного застосування та втілення в процесі фахової діяльності майбутнього економіста.
Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей формування і функціонування політичної влади в суспільстві та форм її здійснення.
Зміст дисципліни реалізується опануванням трьох блоків – теоретичного, практичного та блоку самостійної роботи.
На лекційних заняттях передбачається розкрити місце і роль політології в системі навчальних дисциплін соціально-гуманітарного змісту, її зв’язок з суспільними науками, категорії, закономірності та методи політології як науки, функції політології. Розглядаються питання політичної діяльності як специфічної діяльності людей. Особливу увагу приділено розкриттю сутності влади як явища суспільного життя, її типів і видів в суспільстві; політичної влади як однієї з важливих сфер влади в суспільстві; історії соціально-політичних вчень як однієї з найважливіших складових частин духовного розвитку людства, основних політичних течій сучасності; політичної системи суспільства, економічної, соціальної та національної політики в суспільстві, політичної культури суспільства; міжнародних політичних відносин.
Запропоновані плани семінарських занять охоплюють важливі питання сучасної політології, відбивають рівень розвитку політичних процесів у світі і, зокрема, в Україні, а також їх теоретичного осмислення. Під час практичної і самостійної роботи відпрацьовуються конкретні вміння і навички аналізу й узагальнення сучасних політичних процесів, готуються й захищаються проблемні реферати, виконуються контрольні завдання. Заочна форма навчання передбачає більшу частину часу для самостійної роботи студентів.

Тематика контрольних робіт
Політологія, її місце та роль в системі суспільних наук.
Потреби та інтереси соціальних класів і груп як основа політики.
Умови та основні завдання розвитку політології в сучасній Україні.
Конфуціанська модель державного устрою та її відмінність від моделі деспотичної держави легістів.
Загальне і особливе в поглядах Платона і Арістотеля на державу, владу і власність.
Порівняльний аналіз вчень Н.Макіавеллі і Ш.Л.Монтеск’є про політику і державу.
Концепція форм панування М.Вебера.
Запровадження християнства на Русі та його вплив на розвиток політичної думки.
Роль вчених Києво-Могилянської академії у розвитку політичних ідей в Україні.
Роль Конституції та Виводу прав України П.Орлика в розвитку політичної думки в Україні.
Політичне життя в Україні на сучасному етапі її розвитку.
Політика як система політичних відносин та їх регулювання.
Структура і функції політичної діяльності.
Державна влада як співвідносини панування.
Політична влада, політична пропаганда, духовне маніпулювання: об’єкт і суб’єкт політики.
Діалектика соціального і етнічного в національному розвитку.
Національні відносини в політичному житті.
Причини загострення суперечностей національного розвитку.
Роль політики у вирішенні національних проблем.
Політична система і політичний режим.
Політична опозиція, її місце та роль у політичному житті суспільства.
Порівняльний аналіз основних політичних систем.
Політична система сучасної України.
Сутність, принципи правової держави.
Особа в правовій державі.
Сутність і типи політичних партій.
Політичні партії в Україні.
Завдання і основні функції політичних партій.
Громадські організації та рухи в політичному житті суспільства.
Анатомія бюрократизму.
Сутність і основні риси бюрократії як соціальної групи.
Номенклатура, її місце і роль в соціально-політичному житті суспільства.
Поняття політичної соціалізації особи.
Типи взаємовідносин влади і особи.
Влада і особа в умовах сучасної України.
Громадянин і правова держава.
Основні типи політичної поведінки.
Сутність і причини політичного відчуження особи.
Форми політичної свідомості.
Політична ідеологія як форма суспільної свідомості.
Основні політико-ідеологічні доктрини сучасності.
Основні функції політичної культури.
Політична культура особи.
Проблеми політичної культури в умовах незалежної України.
Фактор лідерства в сучасному політичному розвитку.
Формальне та неформальне політичне лідерство.
Колективне і особисте політичне лідерство.
Роль в України в системі сучасних міжнародних відносин.
Структура міжнародних відносин, особливості їх політичного регулювання.
Глобальні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення.
Політичні ініціативи незалежної України і їх вплив на міжнародну ситуацію.
Спеціалізовані установи ООН т а їхня роль у вирішенні глобальних проблем сучасності.
Міжнародні організації і рух – важливий чинник гуманізації і демократизації міжнародних відносин.
Сучасна доктрина соціал-демократії, її сутність та основні риси.
Комуністична політична доктрина.
Політичні концепції лібералізму.
Політичні концепції консерватизму.
Політичні аспекти теорії конвергенції.
Соціально-політичні доктрини релігій світу.

Питання до заліку
Політологія як наука.
Методи і функції політології.
Основні етапи світової політичної думки.
Сучасні політичні течії.
Гуманістичні традиції української політичної думки.
Проблеми української державності в історії суспільно-політичної думки.
Співвідношення основних гілок влади в сучасному українському суспільстві.
Сутність (поняття) і собливості політичної влади.
Шляхи досягнення влади.
Функції влади у політичній системі.
Основні форми політичних відносин.
Політична еліта та лідерство.
Місце і роль політичної сфери в суспільстві.
Суб'єкти і об'єкти політики.
Основні форми політичної організації суспільства: демократична і командно-адміністративна (тоталітарна).
Політика і ідеологія.
Сутність і структура політичної свідомості.
Поняття і структура політичної системи.
Основні моделі політичних систем.
Політичні режими і їх типологія.
Громадянське суспільство і його сутність.
Поняття «держава». Історичні форми державності.
Місце і роль держави у політичній системі суспільства.
Основні функції держави.
Форми сучасного правління.
Правова держава.
Поняття «політична партія».
Форми діяльності і політичні партії.
Типологія сучасних політичних партій.
Сучасні політичні партії України.
Сутність і зміст понять: «етнос», «нація», «національні відносини», «етнополітика».
Етноконфлікти: природа і шляхи розв'язання.
Українська національна ідея: генеза і сучасні параметри.
Міжнародні відносини як сукупність інтеграційних політичних процесів.
Основні типи сучасних міжнародних відносин.
Україна в сучасному геополітичному просторі.
Місце політології в системі сучасного супільствознавства.
Виникнення, становлення і розвиток політичної думки в Стародавньомк світі.
Формування політичної думки в Середньовіччя та в епоху Відродження.
Політично-правові теорії Нового часу.
Основні політичні концепції Новітнього часу і напрямки досліджень сучасної зарубіжної політології.
Політична думка Київської Русі.
Основні політико-світоглядні уявлення XIV-XVIII ст.
Розвиток української політичної думки в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Основні напрямки досліджень сучасної української політології.
Політика, її сутність.
Політика та економіка, політика і наука, політика і мораль.
Функції політики, зростання її значення в сучасних умовах.
Сутність влади, її концепції.
Структура і функції влади. Особливості політичної , державної влади.
Джерела влади, шляхи її досягнення і легітимізації.
Політичне життя, його типологія та особливості.
Сутність і структура політичного процесу.
Поняття політичної діяльності, її зв’язок з правом, мораллю, наукою.
Соціальна структура суспільства і політика.
Соціальні групи як суб’єкти політики.
Соціальна політика та її основні функції. Сутність соціальної справедливості в політиці.
Сучасна наука про розвиток нації і національних відносин.
Сутність національної політики. Національне питання та шляхи його розв’язання.
Основні напрямки демократизації національної політики в Україні.
Людина як суб’єкт і об’єкт політики.
Найважливіші права і свободи людини в сучасному світі.
Політичне лідерство і проблема культу особи.
Основні напрямки реформи політичної системи в Україні.
Виникнення держави, її сутність та функції.
Історичні типи і форми держави.
Формування суверенної державності в Україні.
Походження, сутність і класифікація політичних партій.
Блокова стратегія і тактика основних політичних партій (сил).
Політичний плюралізм і особливості становлення багатопартійності в Україні.
Політична культура, її сутність та функції.
Політична культура як чинник модернізації суспільства.
Типологізація політичних культур.
Праблеми становлення демократичної політичної культури в Україні.
Сутність та структура політичної свідомості.
Функції політичної свідомості,її значення та шляхи формування.
Сутність політичної ідеології. Ідеологія і наука, ідеологія і політика.
Особливості та структура політичної ідеології.
Політична психологія, її сутність та значення.
Загальна характеристика основних соціально-політичних доктрин сучасності.
Сутність консерватизму, його роль у суспільно-політичному житті. Неоконсерватизм.
Лібералізм, неолібералізм.
Соціал-демократизм, його сутність.
Основні течії сучасного лівого радикалізму.
Лівий і правий екстремізм.
Міжнародні відносини, їх сутність і значення в житті суспільства.
Україна як суб’єкт міжнародних відносин.
Глобальні проблеми людства, їх сутність.
Глобальні проблеми і політика. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем.
Українсько-російські відносини: етнокультурні проблеми.
Рекомендована література
Андрущенко В. Філософія політики : [підручник] / В. Андрущенко. – К. : Знання України, 2003. – 400 с.
Ануфрієва В. О. Психологічні чинники впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації студентської молоді / Ануфрієва В. О. – К. : Знання України, 2008. – 20 с.
Бард О. Нетократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / О. Бард, Я. Зодерквист. – СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 252 с/
Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / З. Бауман. – К. : Києво-Могилянська академія, 2008. – 110 с.
Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна : [підручник] / В. Бебик. – К. : Каравела, 2009. – 496 с.
Бжезінський З. Вибір: світове панування чи лідерство / З. Бжезінський ; [пер. з англ.]. – К. : Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.
Бойко О. Д. Політичне маніпулювання : [навч. посібник] / Бойко О. Д. – К. : Академвидав, 2010. – 432 с.
Бондар Ю. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства : [монографія] / Ю. Бондар. – К. : МАУП, 2007. – 184 с.
Воронов І. Демократичний транзит: людський вимір політики / І. Воронов. – К. : Ґенеза, 2006. – 328 с.
Воронов І. О. Людина і політика: у пошуках гуманістичної альтернативи / Воронов І. О. – К. : Ґенеза, 2004. – 320 с.
Воронов І. О. Політичні теорії ХХ століття / Воронов І. О. – К. : Ґенеза, 2004. – 288 с.
Гелей С. Політологія : навч. посібник / С. Гелей, С. Рутар. – [7-е вид.]. – К. : Знання, 2008. – 415 с.
Глобальні модерності / [за ред. М. Фазерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона]. – К. : Ніка-Центр, 2008. – 400 с.
Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.
Дмитренко М. Політична система України: Розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції : [монографія] / М. Дмитренко. – К. : Ун-т «Україна», 2011. – 820 с.
Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології / С. Жижек. – К. : ППС-2002, 2008. – 510 с.
Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти : монографія / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К. : ТОВ «Видавництво Юридична думка», 2006. – 248 с.
Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К. : Критика, 2010. – 655 с.
Мангайм К. Ідеологія та утопія / К. Мангайм. – К. : Дух і Літера, 2008. – 423 с.
Мойсеєв В. Паблік рілейшнз : [навч. посібник] / В. Мойсеєв. – К. : Академвидав, 2007. – 224 с.
Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Л. Нагорна. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.
Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Р. Нозик. – М. : ИРИСЭН, 2008. – 424 с.
Основи демократії : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [за заг. ред. А. Колодій]. – К.: Ай Бі, 2002. – 684 с.
Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : сб. учеб. материалов / [под ред. Е. Ю. Мелешкиной]. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2001. – 304 с.
Політологія : підручник / [за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка]. – К. : Академія, 2006. – 368 с.
Почепцов Г. Інформаційна політика : навч. посібник / Г. Почепцов, С. Чукут. – К. : Знання, 2006. – 663 с.
Прикладна політологія : навч. посібник / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К. : Академія, 2008. – 458 с.
Рікер П. Ідеологія та утопія / П. Рікер. – К. : Дух і Літера, 2005. – 383 с.
Северинюк В.М. Політична поведінка: проблеми теорії та методології: Монографія / В.М.Северинюк. – Київ; Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 432 с.


ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Мета та завдання дисципліни
Теоретичні основи теорії та практики державного управління в Україні є однією із спеціальних дисциплін магістерської підготовки і своєю метою передбачає вивчення основних принципів та інститутів державного управління та керівництва адміністративно-політичною сферою України.
Особливого значення вивчення курсу набуває у зв’язку зі змінами, що відбулися в політичній системі України, закріпленням в Конституції України світових та європейських стандартів відносно прав і свобод людини і громадянина, значним оновленням змісту, форм та методів державної діяльності, більш чітким розподілом повноважень між окремими гілками державної влади, глибокою структурною перебудовою державного механізму та системи місцевого самоврядування пошуком ефективних шляхів правового регулювання та практичної реалізації нових суспільних відносин на кардинально на оновленій правовій базі у сучасному державотворенні.
Метою та завданням викладання дисципліни „Основи державного управління” є:
- ознайомити студентів магістратури із сучасною методологією, проблемами й тенденціями розвитку сучасного державного управління;
- ознайомити студентів магістратури з науковими та правовими за засадами державного управління;
- ознайомити студентів магістратури із перспективами та напрямками розвитку системи політико–адміністративного управління;
- ознайомити студентів магістратури із методологією розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування;
- ознайомити студентів магістратури з динамікою розвитку державного управління на регіональному рівні;
- ознайомити студентів магістратури з системою кадрового забезпечення державного управління та державної служби в Україні;
В процесі вивчення дисципліни студенти магістратури повинні засвоїти теоретичні положення державного управління, нормативно-правові акти, що визначають правовий статус різних суб’єктів управлінських стосунків, а також широкого діапазону суспільних відносин управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-політичного регулювання. Крім того, студенти магістратури повинні виробити навички застосування у практичній діяльності одержаних знань для вирішення конкретних ситуацій, оволодіти правилами самостійної роботи з
Студенти магістратури повинні
знати:
стан, тенденції та механізм розвитку сучасного державного управління;
механізм здійснення державного управління та державної політики в Україні;
базові теоретичні положення , зміст та перспективи розвитку основних адміністративно-політичних інститутів;
джерела та основні принципи правового регулювання адміністративно –політичної сфери;
конституційні засади правового регулювання адміністративно-політичних процесів в Україні;
принципи здійснення державної кадрової політики;
типологію сучасних державно – управлінських відносин;
напрямки реформування державного управління у сучасній Україні;
сутність та перспективи здійснення політико – адміністративного реформування.
уміти:
виконувати професійні обов’язки, передбачені посадами середньої та вищої ланок управління, в адміністративно-політичної та соціальної сферах;
застосовувати закони та інші нормативні акти в процесі державного управління та регулювання адміністративно-політичними процесами;
забезпечувати на професійному рівні правове регулювання окремих видів соціально – політичної діяльності;
моделювати та прогнозувати соціальні процеси, використовуючи різноманітні моделі
збирати, обробляти інформацію та готувати документи щодо регулювання державно – управлінської діяльності;
застосовувати одержані знання в процесі управлінської роботи;
обґрунтовувати прийняті рішення в практиці державного управління та місцевого самоврядування.

Тематика контрольних робіт
Аналіз поняття „державне управління”. Державне управління як особлива галузь соціального управління.
Предмет та об’єкт державного управління та їх характеристики.
Державне управління та державна влада.
Державне управління та виконавча діяльність у сучасному суспільстві.
Взаємозв’язок державного управління з системою місцевого самоврядування у сучасному українському суспільстві.
Характеристика державного управління і політичного керівництва.
Сутність діяльнісного та системного підходів до аналізу державного управління. Критерії ефективності сучасної системи державного управління.
Напрямки вдосконалення системи державно – управлінських відносин та їх перспективи в сучасній Україні.
Політика і управління : фактори та тенденції їх розмежування.
Призначення уряду та парламенту у суспільстві.
Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.
Характеристика політичних та адміністративних органів у системі управління
Визначення суб’єктно – об’єктних відносин у системі державного управління та політичного керівництва.
Визначення особливостей взаємодії державного управління та політичного керівництва у сучасній Україні.
Характеристика політичного керівництва та політичного управління.
Керівництво і управління в історичному контексті.
Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.
Характеристика політичних та управлінських органів у сучасному українському суспільстві.
Характеристика концептуальної основи поняття „керівництва” за визначенням М. Вебера як влади і впливу.
Характеристика управління з точки зору сучасного західного змісту понять „govern”, „control”, „manage”.
Характеристика керівництва з точки зору сучасного західного визначення понять „lead”, „direct”, „administer”.
Суб’єктно – об’єктні відносини у системі державного управління та політичного керівництва.
Особливості взаємодії державного управління та політичного керівництва у сучасній Україні.
Характеристика понять „політико – адміністративна влада”, „адміністративна влада”.
Характеристика понять „державна влада”, „політична влада”, „неполітична влада”.
Історичні погляди на співвідношення понять „виконавча влада” та „державне управління” (Л.Штейн, І. Тарасов, Ю.Козлов та ін.).
Визначення виконавчої влади як реалізації завдань державного управління.
Характеристика державної виконавчої влади.
Критерії відмежування виконавчої влади від інших видів владної діяльності.
Головні цілі виконавчої влади.
Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.
Загальні принципи управління як керівні правила.
Основні положення та норми поведінки, якими керуються суб’єкти державного управління.
Державна менеджереалізація як напрямок модернізації політико – адміністративних відносин.
Перспективи розвитку державно – управлінських відносин в Україні та їх характеристика.
Класичні принципи управління Г. Емерсона.
Класифікація принципів управління А. Файоля.
Сучасні методи державного управління в Україні.
Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.
Загальні принципи управління як керівні правила.
Характеристика перспектив політико – адміністративного реформування в Україні.
Методи державного управління та їх специфіка.
Сутність державно-управлінських відносин як особливого виду суспільних відносин.
Суб’єкти державно-управлінських відносин.
Об’єкти державно-управлінських відносин.
Правове регулювання державно-управлінських відносин.
Ієрархія влади у структурі державно – управлінських відносин.
Основні можливості впливу держави на державно-управлінські відносини.
Взаємозв’язок політики та державно – владних відносин.
Основні напрямки політико-адміністративного реформування суспільства та його ознаки.
Поєднання конституційно зафіксованих намірів та цілей держави, її структури, взаємовідносин та зв’язків з кадровим потенціалом держави.
Державна служба як реалізація повноважень державних органів влади.
Напрямки формування державного апарату нового типу та кадрового забезпечення державної служби.
Зміст інституту державної служби, її принципи та характеристики.
Зміст нормативно-правових актів, якими регулюються питання державної служби.

Питання до заліку

Аналіз поняття „державне управління”. Державне управління як особлива галузь соціального управління.
Предмет та об’єкт державного управління та їх характеристики.
Державне управління та державна влада.
Державне управління та виконавча діяльність у сучасному суспільстві.
Взаємозв’язок державного управління з системою місцевого самоврядування у сучасному українському суспільстві.
Характеристика державного управління і політичного керівництва.
Сутність діяльнісного та системного підходів до аналізу державного управління. Критерії ефективності сучасної системи державного управління.
Напрямки вдосконалення системи державно – управлінських відносин та їх перспективи в сучасній Україні.
Політика і управління : фактори та тенденції їх розмежування.
Призначення уряду та парламенту у суспільстві.
Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.
Характеристика політичних та адміністративних органів у системі управління
Визначення суб’єктно – об’єктних відносин у системі державного управління та політичного керівництва.
управління та політичного керівництва у сучасній Україні.
Характеристика політичного керівництва та політичного управління.
Керівництво і управління в історичному контексті.
Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.
Характеристика політичних та управлінських органів у сучасному українському суспільстві.
Характеристика концептуальної основи поняття „керівництва” за визначенням М. Вебера як влади і впливу.
Характеристика управління з точки зору сучасного західного змісту понять „govern”, „control”, „manage”.
Характеристика керівництва з точки зору сучасного західного визначення понять „lead”, „direct”, „administer”.
Суб’єктно – об’єктні відносини у системі державного управління та політичного керівництва.
Особливості взаємодії державного управління та політичного керівництва у сучасній Україні.
Характеристика понять „політико – адміністративна влада”, „адміністративна влада”.
Характеристика поняття „державна влада”.
Характеристика понять „політична влада”, „неполітична влада”.
Історичні погляди на співвідношення понять „виконавча влада” та „державне управління” (Л.Штейн, І. Тарасов, Ю.Козлов та ін.).
Визначення виконавчої влади як реалізації завдань державного управління.
Характеристика державної виконавчої влади.
Критерії відмежування виконавчої влади від інших видів владної діяльності.
Головні цілі виконавчої влади.
Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.
Загальні принципи управління як керівні правила.
Основні положення та норми поведінки, якими керуються суб’єкти державного управління.
Державна менеджереалізація як напрямок модерніз політико – адміністративних відносин.
Перспективи розвитку державно – управлінських відносин в Україні та їх характеристика.
Класичні принципи управління Г. Емерсона.
Класифікація принципів управління А. Файоля.
Сучасні методи державного управління в Україні.
Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.
Загальні принципи управління як керівні правила.
Характеристика перспектив політико – адміністративного реформування в Україні.
Методи державного управління та їх специфіка.
Сутність державно-управлінських відносин як особливого виду суспільних відносин.
Суб’єкти державно-управлінських відносин.
Об’єкти державно-управлінських відносин.
Правове регулювання державно-управлінських відносин.
Ієрархія влади у структурі державно – управлінських відносин.
Основні можливості впливу держави на державно-управлінські відносини.
Взаємозв’язок політики та державно – владних відносин.
Основні напрямки політико-адміністративного реформування суспільства та його ознаки.
Поєднання конституційно зафіксованих намірів та цілей держави, її структури, взаємовідносин та зв’язків з кадровим потенціалом держави.
Державна служба як реалізація повноважень державних органів влади.
Напрямки формування державного апарату нового типу та кадрового забезпечення державної служби.
Зміст інституту державної служби, її принципи та характеристики.
Зміст нормативно-правових актів, якими регулюються питання державної служби.
Американська та європейські традиції у державному управлінні.
Управління як точна наука та продовження науки політики.
Основні риси розмежування політики і управління – метод урядування.
Розгляд науки державного управління як розвиненої науки з конкретними засадами, як розмежування політики і управління в функціях і ролях урядування.


Список рекомендованої літератури
Основна:
Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления: Учебник. – М.: Логос, 2000. – 208 с.
Архипова Т.Г. и др. История государственной службы в России XVIII –ХХ века: Учеб. пособие. – М.: Мир, 2001. – 310 с.
Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: Монография . – М.: Мир, 2002. – 230 с.
Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Беликобритания, Франция, Германия: Учеб пособие. . – М.: Мир, 2003. –
312 с.
Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у держ.упр.: Навч.-метод посібник. – К.: Промінь, 2003. – 245 с.
Глазунова Н.И. Система гос.упр.: Учебник для ВУЗов. . – М.: Мир, 2002. – 264 с.
Державне управління: Навч. посібник /А.Ф. Мельник, Ю.О. Оболенський / – К.: Наука, 2003. – 325 с.
Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 405 с.
Малиновский В.Я. Державне управління: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 274 с.
Матвієнко Г.В. Інформаційні технології в державному управлінні. Редактор текстів Word 2000: Навч.-метод. посібник. – К.: Наука, 2004. – 195 с.
Методологія державного управління: Словник-довідник. – К.: Наука, 2003. – 305 с.
Панчук А.М. Моделювання, інформаційні системи і технології в державному управлінні: Опорний конспект дистанційного курсу навчання: Посібник – К.: Наука, 2004. – 425 с.
Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. – СПб.: Консул, 2003. – 237 с.
Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 226 с.
Уткин Э.А. Государственне и муниципальное управление: Учеб.пособие. . – М.: Мир, 2002. – 210 с.
Уткин Э.А. Государственне и региональное управление: Учеб.пособие. . – М.: Мир, 2003. – 250 с.
Чиркин В.Е. Государственне управление: Элементарный курс. . – М.: Мир, 2003. – 220 с.

Додаткова:
Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальне проблемы становлення и развития в Украине. Одеса.: Право, 2003. – 190 с.
Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. – К.: Наука, 2003. – 195 с.
Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 292 с.
Евдокимов В.Б. Старцев Я.Ю. Местные органы самоуправления зарубежных стран: правовые аспекты. – М.: Образование, 2001. – 310 с.
Иванова Г.А. Муниципальное право: Конспект лекций. – СПб.: – Консул, 2000. – 315 с.
Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 305 с.
Лазор О.Д. Лазор О.Я. Місцеве самоврядування: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навч посібник. – К.: Наука, 2003. – 225 с.
Лексин В.Н. Шведов А.Н. Государство и регионы Теория и практика гос. регулирования территориального развития. – М.: Образование, 2001. – 240 с.
Лимонов А.М. Местное самоуправление в РФ: Учеб пособие.– М.: Мир, 2002. – 246 с.
Мандрица В.М. Касьянов В.В. Правовые основы управления: Учеб пособие. – Ростов-н/Д: Лидер, 2002. – 274 с.
Сенктон Е. Системи міського управління / Пер з англ. – Х.: Знання, 2001. – 250 с.
Тетчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. – М.: Образование, 2005. – 504 с.

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

Мета та завдання дисципліни
Курс “Психологія та педагогіка” згідно з навчальними планами вивчається студентами економічних спеціальностей. Без знань закономірностей, умов і механізмів розвитку свідомості людини неможливо здійснити виховний вплив відповідно до сучасних вимог. Необхідно вивчати життєві інтереси, властивості характеру, рівень інтелектуального розвитку та інші якості особистості. Вивчення закономірностей і шляхів розвитку психіки людини дає можливість майбутнім фахівцям пізнати свої психічні особливості, активно впливати на подальший розвиток власних здібностей, інтересів, удосконалювати культуру поведінки, активізувати процес самовиховання.
Застосування знань з психології та відповідних вмінь сприяє виникненню або налагодженню позитивних міжособистісних відносин.
Дана розробка покликана полегшити студентам процес засвоєння психологічних знань однієї з найбільш важливих проблем сучасності – становлення і вдосконалення особистості, розвитку її інтересів, ідеалів, переконань, формування культури поведінки, допомогти організувати їх самостійну роботу.
Після вивчення курсу студенти повинні знати:
- природу психіки людини;
- основні психічні функції та їх фізіологічні механізми;
- психічні форми освоєння дійсності;
- роль свідомості та самосвідомості у поведінці і діяльності людини, формування її як особистості;
- знання емоцій, потреб, установок;
- психологічні основи формування групи, її динаміку;
- психологічні особливості міжособистісних відносин;
- деякі психолого-педагогічні аспекти досягнення успіху у професійній діяльності.
Майбутній фахівець повинен уміти:
- дати психлого-педагогічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей, характеру;
- інтегрувати психічні стани, частково керувати ними;
- будувати міжособистісні відносини та спілкування;
- володіти навичками аналізу проблемних ситуацій та вибору психолого-педагогічних технологій як у професійній сфері так і міжособистісних відносинах.

Тематика контрольних робіт
1. Проблеми особистості в сучасній психології.
2. Гуманістична концепція особистості.
3. Характеристика основних концепцій психологічної структури особистості.
4. Характеристика структури особистості за Фрейдом.
5. Проблеми самопізнання в психології.
6. Особистість як об’єкт психологічного дослідження.
7. Проблеми життєтворчості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.
8. Самопізнання, самовиховання як фактор творчого розвитку.
9. Основи психологічної теорії особистості.
10. Галузі сучасної технології.
11. Класифікація методів психології.
12. Особистість та її спрямованість.
13. Мозок і психіка.
14. Свідомість та самосвідомість.
15. Спілкування і міжособистісні відношення.
16. Психолого-педагогічні основи спілкування.
17. Основи психологічної корекції спілкування.
18. Загальні підходи до розкриття психологічної структури особистості.
19. Мова і мовлення.
20. Когнітивні і міжособистісні конфлікти.
21. Діяльність і поведінка.
22. Порівняльний аналіз учбової і трудової діяльності.
23. Відчуття і сприймання.
24. Психологічні закономірності сприйняття та їх використання у виховному процесі.
25. Значення емоцій та почуттів в життєдіяльності людини.
26. Уявлення і творчість.
27. Психологічні основи співпраці.
28. Психологічні основи розвитку дітей різних вікових категорій (дошкільного віку, молодшого шкільного віку, підлітків).
29. Уява і образне мислення.
30. Психологічні проблеми творчості.
31. Інтелектуальні властивості особистості.
32. Темперамент і характер.
33. Любов, дружба, ненависть.
34. Спілкування в малій групі.
35. Спільна діяльність, її види і специфіка організації.
36. Структура педагогічної діяльності.
37. Виховання моральності в сучасних умовах.
38. Гуманістична концепція особистості і проблеми психології виховання.
39. Психолого-педагогічні аспекти здібностей та їх розвитку.
40. Основні принципи виховання особистості.
41. Індивідуальні потреби і інтереси особистості як основа виховної діяльності.
42. Сутність та зміст виховання.
43. Основні приорітетні напрямки економічної освіти в Україні.
44. Виховання як динамічний і цілісний процес.
45. Особливості виховної системи А.С.Макаренка.
46. Особливості системи естетичного виховання В.Сухомлинського.
47. Основні напрямки розвитку сучасної педагогіки.
48. Сутність та особливості національного виховання.
49. Тенденції і перспективи розвитку системи народної освіти в Україні на рубежі ХХІ століття.
50. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку.
51. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.
52. Теоретичні основи народної педагогіки.
53. Сім’я як провідний осередок соціального виховання дітей.
54. Педагогіка народного календаря.
55. Принцип єдності загальнолюдського і національного в системі виховання.Питання до заліку
1. Особистість як об’єкт психологічних досліджень.
2. Загальні підходи до розкриття психологічної структури особистості.
3. Значення емоцій та чуттів у життєдіяльності людини.
4. Психологічні закономірності сприйняття та їх використання у вихованні особистості.
5. Основи психологічної теорії особистості.
6. Психологічні основи педагогіки співпраці.
7. Психологічні основи педагогічного спілкування.
8. Психологічні основи розвитку дітей дошкільного віку.
9. Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку.
10. Психологічні основи розвитку підлітків.
11. Основи психологічної корекції спілкування.
12. Проблема самопізнання у психології.
13. Виховання як динамічний цілісний процес.
14. Сутність і особливості національного виховання.
15. Теоретичні основи народної педагогіки.
16. Основні тенденції розвитку сучасних систем освіти (Франції, Німеччини та їн.)
17. Психолого-педагогічні основи педагогіки співробітництва.
18. Основні категорії педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.
19. Методи психолого-педагогічних досліджень.
20. Українська етнопедагогіка – основа національної системи виховання.
21. Тенденції і перспективи розвитку системи народної освіти в Україні на рубежі ХХІ століття.
22. Педагогічні погляди Г.Сковороди, М.Грушевського, Т.Шевченка.
23. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.
24. Сім’я як провідний осередок соціального виховання підростаючого покоління.
25. Принцип єдності загальнолюдського і національного в системі виховання.
26. Принцип системності та послідовності виховного процесу.
27. Самопізнання, самовиховання як фактор творчого розвитку особистості.
28. Проблема життєтворчості в сучасних наукових дослідженнях.
29. Психологія і педагогіка життєтворчості.
30. Сутність та зміст процесу виховання. Пріоритетні напрямки виховання.
31. Розвиток багатоступеневої системи освіти в Україні.
32. Соціальні інститути і осередки національного виховання.
33. Педагогіка спілкування. Природа людських взаємин в професійному житті людини.
34. Основні напрямки розвитку сучасної педагогіки.
35. Розвиток психіки людини.
36. Свідомість та самосвідомість.
37. Співвідношення понять “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.
38. Гуманістична теорія особистості.
39. Потреби і інтереси.
40. Спрямованість особистості.
41. Поняття про діяльність. Дії, операції та засоби діяльності.
42. Мотивація діяльності. Види діяльності.
43. Поняття про провідну діяльність.
44. Сенситивні періоди.
45. Вміння, навички та звички.
46. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.
47. Сенсорна організація особистості.
48. Сприймання, його властивості.
49. Сприймання як дія.
50. Увага, її види.
51. Пам’ять, процеси пам’яті.
52. Класифікація видів пам’яті за часом зберігання інформації (емоційна, образна та рухова, словесно-логічна).
53. Поняття про мислення. Види мислення.
54. Інтелектуальні властивості особистості.
55. Здібності і обдарованість.
56. Психологічна характеристика творчої діяльності.
57. Типи та властивості темпераменту.
58. Поняття про характер. Акцентуація характеру.
59. Уява як основа творчості.
60. Поняття про волю. Вольові якості особистості.
61. Визначення емоції.
62. Види емоцій. Почуття, афекти, пристрасть. Любов і ненависть.
63. Проблема стресу сучасної людини.


Рекомендована література
Підручники, посібники, хрестоматії:
Бандурка О.М., Основи психології та педагогіки:Підручник/ О.М.Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко.– Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003.– 336 с.
Бех І.Д., Виховання особистості:У 2-х кн.Кн. 1:Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. вид.– Київ:Либідь, 2003.– 280 с.
В.В. Волошина, Л.В. Долинська та ін. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібник. – К, Каравела, 2006 – 280 с.
В.С. Лозниця Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб. К, 1999.
Веракіс А.І., Основи психології:Навч. посіб. для студ. ВНЗ/ А.І.Веракіс, Ю.І.Завалевський, К.М.Левківський.– Київ, Харків:Тов. "Р. И. Ф.", 2005.– 416 с.
Загальна психологія: Підручник /За заг. ред. С.Д. Максименка. – 2-е вид.. перероб. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.– 704 с.
Максименко С.Д., Загальна психологія:Навч. посібн.– 2-е вид., перероб. і доп.– Київ:"Центр навч. літ-ри", 2004.– 272 с.
Психологічна енциклопедія. – О.М. Степанів. К – 2006 . 42 с.
Р.К. Серьожникова. Основи психології і педагогіки. К, 2003.
Роменець В.А., Історія психології: ХVІІ століття. Епоха Просвітництва:Навч. посіб.– Київ:Либідь, 2006.– 1000 с.:іл.
Семенова А.В., Р.С Гурін, Т.Ю Осикова
Додаткова література
Бех І.Д., Виховання особистості:У 2-х кн.Кн. 2:Особистісно-орієнтований підхід: Науково-практичні засади: Навч.-метод. вид.– Київ:Либідь, 2003.– 344 с.
Блонский П.П., Память и мышление.– С.- Петербург:Питер, 2001.– 288с.
Божович Л.И., Личность и ее формирование в детском возрасте:Психологическое исследование.– Москва:Просвещение, 1968.– 464с.
Большой толковый психологический словарь.Т. 2:П - Я/Пер. с англ. Робер Артур.– Москва:ООО "Изд-во АСТ"; Из-во "Вече", 2003.– 560 с.
Бондаренко А.Ф., Основы психологии:Учебн. для студ. фак-та славянских языков КНЛУ.– Київ:Изд. центр КНЛУ, 2005.– 254 с.
Бондарчук Е.И., Основы психологии и педагогики: курс лекций/ Е.И.Бондарчук, Л.И.Бондарчук.– 2-е изд. перераб. и доп.– Київ: МАУП, 2001.– 168 с.
В.В. Волошина, Л.В. Долинська та ін. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібник. – К, Каравела, 2006 – 280 с.
Виготский Л.С. Психология. М: Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2000.
Гаврилюк О.О., Основи психології та педагогіки:Навч. посіб.– Хмельницький:ХНУ, 2004.– 217с.
Гоноболін Ф. Н., Психологія.– Київ:Вища шк., 1975.– 261с.
Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.
Дьяченко М.И., Психоллогический словарь/ М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович.– Минск, Москва:Харвест, А.С.Т., 2001.– 576с.
Ждан А.Н., История психологии:От античности до наших дней: Учебник.– Москва:Изд-во МГУ, 1990.– 367с.
Загальна психологія:Підручник/О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.– Київ:Либідь, 2005.– 464 с.
Загальна психологія:Підручник/С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко; За ред. С.Д. Максименка.– Київ:Форум, 2000.– 543 с.
Загальна психологія:Практикум: Навчальний посібник/В.В.
Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук.– Київ:Каравела, 2005.– 280с.
Занюк С.С., Психологія мотивації:Навч. посібник.– Київ:Либідь, 2002.– 304с.
Запорожец А.В., Избранные психологические труды:В 2-х т.Т. 1.– Москва:Педагогика, 1986.– 320 с.
Измерение интеллекта детей:Пособие для психолога- практика,Ч.1:Человеческий интеллект и его измерение: теория и практика/Под.ред.Ю.З.Гильбуха,.– Київ:РОВО Укрвузполиграф, 1992.– 133
Ильин Е.П., Психология воли.– СПб:Питер, 2003.– 280 с.– (Мастера психологии)
Карнеги Д., Как завоевывать друзей.../Пер. с англ. З.П. Вольской, Ю.В. Семенова.– Донецк:"Сталкер", 2003.– 560 с.
Ковалев А.Г., Психология личности.– Москва:Просвещение, 1965.– 288
Костюк Г.С., Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.– Київ:Рад. шк., 1989.– 610 с.
Леонтьев А.Н., Лекции по общей психологии.– Москва:Смысл, 2001.– 511с.
Ломов Г.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии.- М., Наука,1987.
Макарова Л.Л., Загальна психологія: Методичні розробки семінарських занять:Навч. посібник/ Л.Л.Макарова, В.М.Синельніков.– Київ:Центр навч. л-ри, 2005.– 200с.
Максименко С.Д., Експерементальна психологія (дидактичний тезаурус):Навч. посібник/ С.Д.Максименко, Е.Л.Носенко.– Київ:МАУП, 2002.– 128с.
Максименко С.Д., Розвиток психіки в онтогенезі:В 2-х т.Т.2:Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект.– Київ:Форум, 2003.– 335с.
Маслоу А. Самоактуализиция личности и образование. – К.-Донецк,1994.
Миллер Г.Х., Сонник или толкование снов/Пер. с англ.– Харків:Свитовид, 2002.– 352 с.
Немов Р.С., Психология:В 3-х кн.Кн. 2:Психология образования.– 4-е изд.– Москва:ВЛАДОС, 2003.– 688 с.
Немов Р.С., Психология:Словарь-справочник: В 2-х ч.,Ч.1.– Москва:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.– 304с.
Ніколенко Д.Ф., Вступ до психології (лекції для студентів-заочників),Ч.II/ Д.Ф.Ніколенко, Л.М.Проколієнко.– Київ:КДПІ, 1982.– 79с.
О.Скрипченко, Л. Роменська та ін. Загальна психологія. Навчальний посібник, Київ «А.П.Н.» - 2002.
Основи педагогіки. Видавництво Книги – ХХІ. Чернівці – 2006.
Основи психології: Начальний посібник для студентів вищих навч. Закладів/ А.І.Веракіс, Ю.І. Завалевський, К.М.Левківський. – Х.-К., 2005. – 416 с.
Основи психології: Підручник / За заг. Ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995.
Палеха Ю.І., Іміджологія:Навчальний посібник/За заг. ред. З.І. Тимошенко.– Київ:В-во Європейського у-ту, 2005.– 324 с.
Пашукова Т.І., Практикум із загальної психології/За ред. Т.І. Пашукової.– Київ:Т-во "Знання", КОО, 2000.– 204с.
Пиаже Ж., Психология интеллекта.– СПб:Питер, 2003.– 192с.– ("Психология- классика")
Платонов К.К., Психологический практикум:Учеб., пособие для индустриально-педагогических техникумов.– Москва:Высш. школа, 1980.– 165с.
Практикум із загальної психології / За ред. T.I. Пашукової. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 204 с.
Проблеми загальної та педагогічної психології:Збірник наукових праць І-ту психології ям. Г.С. Костюка АПН України.Т. 3,Ч. 9/За ред. С.Д. Максименка.– Ніжин:НДПУ, 2002.– 206 с.
Психологічна енциклопедія. – О.М. Степанів. К – 2006 . 42 с.
Психологічна енциклопедія /Автор-упор. О.М. Степанов.– Київ:Академвидав, 2006.– 424 с.– (Енциклопедія ерудита)
Психологія. Підручник для педагогічних вузів. \ Під ред. Г.С. Костюка – вид. 3, доповнене « Радянська школа».Київ, 1968.Роменець В.А. Історія психології. - К: Вища школа, 1978
Психологія:Навч.посіб./ О.В.Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук.ред О.В.Винославської.-Київ:Фірма «ІНКОС», 2005.-352с.
Психологія:Підручник/Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін; За ред. Ю.Л. Трофімова.– 5-те вид., стереотип.– Київ:Либідь, 2005.– 560с.
Рибалка В.В., Психологія розвитку творчої особистості:Навчальний посібник.– Київ:ІЗМН, 1996.– 236 с.
Романовська Д., Основи психосексуальної культури: Навчально-методичний посібник/ Д.Романовська, С.Собкова.– Чернівці:Золоті литаври, 2003.– 168 с.
Роменець В.А., Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження:Навч. посіб.– Київ:Либідь, 2005.– 916 с.:іл.
Роменець В.А., Психологія творчості:Навч. посыбн.– 2-е вид., доп.– Київ:Либідь, 2001.– 288 с.
Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2000.
Рыбалко Е.Ф., Возрастная и дифференциальная психология:Учебн. пособие.– СПб:Питер, 2001.– 224с.– ("Учеб. нового века")
С.Д. Максименко, В.О. Зайчук та ін. Загальна психологія. Підручник. Київ «Форум» - 2000.
Сисоєва С.О.Психологія та педагогіка:Підручник для студ. ВНЗ непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання/ С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок.– Київ:Міленіум, 2005.– 520 с.
Скрипченко О.В., Основи психології і педагогіки: психічні процеси:Навч.-метод. посібник/ О.В.Скрипченко, І.М.Бушай, Л.О.Скрипченко.– Київ:Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2003.– 145 с.
Фрейд З. Психология бессознательного /Под. ред. М.Г. Ярошевского – М: Просвещение, 1990.
Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений/сост. М.Г. Ярошевський,-М. 1990.
Цимбалюк І.М., Психологія спілкування: Навч. посіб.– Київ:ВД "Професіонал", 2004.– 304 с.
Шапар В.Б., Сучасний тлумачний психологічний словник:Близько 2500 термінів.– Харків:Прапор, 2005.– 640 с.
Эльконид Д.Б. Избранные психологические труды.- М.: Педагогика, 1989. – 560 с.
Энциклопедия психологических тестов.– Москва:Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.– 496с.
Эриксон М., Глубокий гипнотический транс: индукция и использование/М.Эриксон. Искусство Мастера НЛП/Р.Бэндлер.
Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.
Юнг К.Г., Дух в человеке, искусстве и литературе.– Минск:ООО "Харвест", 2003.– 384с.
Юнг К.Г., Психологические типы: Под ред. В.В. Зеленского.– СПб:Азбука, 2001.– 736 с.ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ
Мета та завдання дисципліни

Педагогічна практика вузів щоденно ставить викладачів перед необхідністю вирішення цілого ряду методичних питань, пов’язаних з підготовкою і проведенням лекцій, практичних, семінарських занять, складанням методичних розробок у вищій школі. Це вимагає від викладача певної системи професійних психолого-педагогічних знань, навичок і вмінь. Що відповідають вимогам педагогічної діяльності.
В цій системі необхідно виділити основну її частину, що визначає необхідний базовий рівень психолого-педагогічної підготовки сучасного викладача-психолога.
В результаті вивчення дисципліни студент має знати:
проблеми та методи психології;
термінологічний апарат;
врахування методологічних принципів психології;
основні форми, методи та засоби підготовки та проведення різних видів педагогічної діяльності;
об’єктивні критерії атестації студентів;
особливості процесу організації та проведення дослідно-пошукової роботи за фахом.
Система професійних умінь, що забезпечують педагогічно і психологічно грамотну організацію навчального процесу на різних його етапах. До їх числа відносяться вміння:
визначати актуальність навчальної теми, її професійну значимість, створити позитивну мотивацію щодо її вивчення;
визначати навчальні цілі лекцій, практичних та семінарських занять, диференціювати їх по рівнях професійної підготовки;
визначати виховні цілі, що пов’язані з розвитком професійно-важливих якостей особистості;
структурувати зміст матеріалу на основі виділення основних його елементів і визначення логічних зв’язків між ними;
правильно організаційно-методично побудувати заняття, визначити цілі, функції і зміст основних його етапів;
визначати методи викладання психології та контролю, відповідно цілей, змісту дисципліни і сучасних вимог;
конструювати різноманітні види матеріалів контролю, диференціювати їх відповідно до рівня професійної підготовки;
складати учбові інструктивні матеріали: орієнтовні карти, професійні алгоритми для відпрацювання професійних умінь і навичок та організації самостійної роботи студентів з літературою;
моделювати професійні ситуації, використовуючи інтерактивні методи навчання;
проектувати та реалізувати професійну самоосвіту з проблем викладання психології та дослідно-пошукової діяльності
Система психолого-педагогічних умінь складає основу кваліфікаційної професіограми сучасного викладача і може служити цілям психолого-педагогічної підготовкиТематика контрольних робіт
Вища економічна освіта в Україні: історія та сучасність.
Концепція розвитку економічної освіти в Україні (2004).
Організаційні основи і структура вищого навчального закладу (Академії).
Особливості навчання у ВНЗ.
Навчальний план і програми зі спеціальності № ______________: характеристика структури і змісту.
Основні принципи економічної освіти.
Організаційні основи навчального процесу у ВНЗ.
Форми організації контролю і оцінки знань і умінь студентів: системний підхід.
Загальна характеристика прав та обов’язків студентів.
Зміст, форми і методи самостійної роботи студентів.
Соціально-психологічна адаптація студентів у вузі.
Виробнича практика як форма самостійної роботи: важливий чинник формування професійної готовності.
Самоосвіта та самовиховання як фактор розвитку особистості студента.
Економічна професія і особистість бухгалтера-аудитора.
Зростання престижу економічної професії і потреба у цих фахівцях в Україні.
Структура і зміст економічної діяльності (можна уточнити бухгалтера-аудитора).
Наукова організація працівника сфери економіки.
Професійні знання, вміння, навички та переконання майбутнього бухгалтера-аудитора (або економіста).
Зміст особистісних та професійних здібностей і властивостей та їх формування.
Бібліотека як інформаційний осередок у ВНЗ.
Актуальні проблеми студентської молоді.
Студентське самоврядування в ВНЗ і академічній групі.
Форми організації навчальної діяльності студентів.
Болонський процес як засіб інтеграції вищої освіти Європейських країн.
Модульно-рейтингова система освіти.
Щербаковірація України як чинник соціально-економічного розвитку держави.
Кредитно-модульна система організації навчального процесу.
Ступенева система освіти.
Система вищих навчальних закладів освіти в Україні.
Освітньо-кваліфікаційні рівні економічної освіти.
Навчально-дослідна діяльність студентів (контрольні роботи, реферати, курсові, дипломні та магістерські роботи).
Гуманізація та гуманітаризація системи економічної освіти.
Визначні події студентського життя (День знань, Міжнародний день студента, День Академії, професійні свята працівника статистики, бухгалтера).
Студентський гуртожиток як осередок побуту та міжособистісних стосунків.
Нормативно-правова база студентського життя (навчання, проживання у гуртожитку, ).
ОПП як основа змісту освіти.
Професійно-психологічна готовність майбутнього бухгалтера-економіста.
Професійна етика бухгалтера-аудитора.
Сфера професійної діяльності.
Види та функції професійної діяльності.
Закон «Про вищу освіту в Україні». Структура та зміст.
Актуальні проблеми вищої освіти в Україні.
Система вищої освіти у зарубіжних країнах і Україні: порівняльний аналіз.
Сутність і витоки Болонського процесу.
Болонський процес як засіб демократизації вищої освіти.
Вища освіта у Німеччині, Великобританії, Італії, Франції.
Основні етапи розвитку Болонського процесу.
Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу.
Основні документи Болонського процесу.
Рекомендована література
Абдулина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего педагогического образования.- М.: Просвещение, 1990.-144с.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи України. Історія. Теорія. - К.:Либідь, 1998.-560с.
Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи. Курс лекцій: Модульне навчання: Навчальний посібник.-К.: ІСДО, 1993. - 220 с.
.Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання.- К., 1998.- 204 с.
Бондар В.1. Модульно-рейтингова технологія навчальної дисципліни (на матеріалі дидактики): Навчальний посібник. - К.: НПУ ім.. М. Драгоманова, 1999. - 49с.
Бондар В.І. Теоретичні основи і технологія педагогічного аналізу: управлінський аспект: Навчальний посібник. - К., 1996. - 66 с.
Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник для студентів магістратури. –К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.
Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання. За заг. ред. А.П.Зайця, В.С.Журавського.- К.: ФОРУМ, 2003 . – 950 с.
Вища освіта України і Болонський процесс: Навчальний посібник/ За ред. В.Г.Кременя. Авт. Кол.: М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, В.Д.Шинкарук, В.В.Грубінко, І.І.Бабин. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с
Вовк Л.П. та ін. Українсько-англійський словник навчально-педагогічних понять та термінів: методичний посібник. - К.: Український Центр духовної культури, 2005.- 168 с.
Галузинський В.М., Євтух М.Б. основи педагогіки та психології вищої школи в Україні. – К.:ІНТЕЛ, 1995. – 166 с.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник . – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.
Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії: Навч. посіб. для вчителів, аспірантів, студентів середніх та вищих навчальних закладів // І.А.Зязюн, Г.М.Сагач. – К.: Укр.-фін. Ін-т менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.
Інновації у вищій освіті (за матеріалами регіональних нарад): Збірник доповідей. – К.: Науково-методичний центр вищої освіти, 2003. – 68 с.
Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели (Анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. – 142 с.
Концептуальні засади демократизації та реформування освіти в Україні. – К.: Школяр. – 1997. – 149 с.
Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.
Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Наіч. Посіб. – К.: Знання,2005. – 486 с.
Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття / Авт.кол.: В.Литвин (кер), В.Андрущенко, А.Гуржій та ін. – К.: Навч. книга, 2004, Кн. 3: Модернізація освіти. – 2004. – 943 с.
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І.А.Зязюна. – К.: Вид. “Віпол”, 2000. – 636 с.
Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і культурного розвитку суспільства. – К.: Освіта України, 2005. – 319 с.
Нісімчук А.С, Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології: Навч. пос. – К.: Видавничий центр “Просвіта”; Пошуково-видавниче агенство “Книга пам’яті України”, 2000. – 368 с.
Освітні технології: Навч.-метод. посіб./ О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін.; За заг.ред. О.М.Пехоти.-К.: А.С.К., 2001._ 256с.
Основи педагогіки вищої школи. Навч.-методичний комплекс для аспірантів і магістрів /Укладачі: Л.Вовк, О.Падалка, Р.Семерникова. – К.,2005. – 59 с.
Педагогіка вищої школи: Навч. посіб./ З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2005. – 399 с.
Педагогічні технології. Досвід. Практика: Довідник. – Полтава: ПОІПОПП, 1999. -376 с.
Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: Навч. посіб./ О.М.Пєхота, В.Д.Будак, А.М.Старєва, К.Ф.Нор, В.І.Шуляр, І.М.Михайлицька, за ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.
Подымова Л.С. Введение в инновационную педагогику: Учебное пособие. – Курск: КГПУ, 1994. – 120 с.
Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.
Степко М.Ф., Клименко Б.В., Товажнянський. Л.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя: Монографія. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 112 с.
Фібула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.
Шапран О.І. Система інноваційної підготовки майбутнього вчителя в умвах навчально-науково-педагогічних комплексів. –Пр.-Хм.: С.В.Карпук, 2007. – 370 с.
Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004. – 207 с.
Якиманская И.С. Технология личностно ориентированого обучения. – М.: Сентябрь, 2000. – 176 с.
ПРАВОЗНАВСТВО
Мета та завдання дисципліни

Мета і завдання курсу «Правознавство» – вивчення основних положень права, підвищення рівня правової свідомості і правової культури студентів, вироблення вмінь і навичок з використання законодавства в практичній роботі.
Предметом навчальної дисципліни є історичні аспекти правової норми, джерела права, система права України.
Зміст навчальної дисципліни розкривається у двох основних блоках: блок теоретичних питань і блок практичної роботи.
У межах першого вивчаються окремі галузі права (конституційне, адміністративне, цивільне, кримінальне та ін.), їх найважливіші інститути, юридичні факти, законодавчі акти, що регулюють ці правові галузі. Практичний блок охоплює семінарські заняття і завдання для самостійної роботи. У цьому блоці з урахуванням спеціалізації студентів розробляються суто практичні питання правового статусу юридичних та фізичних осіб, порядок укладання та розірвання угод, інших комерційних операцій, охорони власності, судочинства, основних прав і обов’язків громадянина і людини тощо.
При написані контрольної роботи студент повинен дати змістовну обґрунтовану відповідь на задані у його варіанті запитання. У значній мірі рівень виконання роботи залежить від результатів самостійного опрацювання студентом монографічного і джерельного матеріалу. У зв’язку з цим рекомендується використовувати як найширший спектр підручників, спеціальної літератури, джерел права.

Завдання контрольної роботи
Варіант №1.
Поняття і основні риси держави, її функції, апарат держави.
Кримінальне право України. поняття кримінальної відповідальності, поняття складу злочину.
Варіант №2.
Класифікація держав за формою правління. Їх характеристика.
Адміністративне право. Поняття адміністративної відповідальності. Види адміністративних стяжень.
Варіант №3.
Поняття права. Його функції і роль в державі.
Реєстрація підприємства та його закриття.

Варіант №4.
Основні етапи розвитку української державності.
Товариство з обмеженою відповідальністю. Його майно, управління, створення та ліквідація.
Варіант №5.
Правовий статус особи і громадянина.
Господарські товариства, їх майно, управління, створення та ліквідація.
Варіант №6.
Поняття та основні принципи правової держави.
Завдання і концепція органів внутрішніх справ.
Варіант №7.
Поняття правової системи. Систематизація нормативно-правових актів.
Адвокатура та її роль в захисті прав та законних інтересів громадян та юридичних осіб.
Варіант №8.
Галузі права і правові інститути.
Поняття опіки і піклування.
Варіант №9.
Поняття правопорушення та його ознаки. Підстави юридичної відповідальності.
Акціонерні товариства. Їх майно, управління, створення і ліквідація.
Варіант №10.
Поняття і значення державного суверенітету.
Порядок укладання та розірвання шлюбу.
Варіант №11.
Конституція України як основний Закон. Закони і підзаконні акти.
Порядок прийняття і звільнення з роботи.
Варіант №12.
Акт проголошення незалежності України, Декларація про державний суверенітет України.
Поняття і зміст договорів купівлі-продажу, майнового найму, позики.
Варіант №13.
Конституційна форма правління державного устрою і політичного режиму України.
Суб’єкти цивільних правовідносин.
Варіант №14.
Державна символіка. Адміністративно-територіальний устрій України.
Форми вини, види злочину за кримінальним законодавством України.
Варіант №15.
Основи виборчої системи України.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності. Органи, яким надано право вирішувати питання про адміністративну відповідальність.
Варіант №16.
Система державних органів України.
Правоздатність і дієздатність за цивільним законодавством.
Варіант №17.
Верховна Рада України, її завдання та організація роботи.
Поняття і види цивільно-правових договорів.
Варіант №18.
Президент України та його компетенції.
Закон України “Про власність”. Форми власності в Україні.
Варіант №19.
Судова влада в державі та принципи правосуддя.
Форми злочину та види покорання за кримінальним законодавством України.
Варіант №20.
Судова система України.
Поняття неосудності. Крайня необхідність і необхідна оборона.
Варіант №21.
Цивільне право. Характеристика відносин, які регулюються цивільним правом.
Поняття і види навмисного злочину за кримінальним правом України.
Варіант №22.
Права і обов’язки громадян України.
Система покарань за кримінальним законодавством. Види покарань.
Варіант №23.
Органи юстиції України. Міністерство юстиції, нотаріат, органи запису актів громадянського стану. Їх функції і компетенція.
Особисті та майнові права і обов’язки подружжя за сімейним законодавством України.
Варіант №24.
Захист честі і гідності громадян за цивільним законодавством.
Сторони і зміст трудового договору, гарантії при його укладанні та порядок розірвання.
Варіант №25.
Земельне законодавство. Характеристика земельного Кодексу України. Правовий статус землевласників і землекористувачів.
Обставини, що пом’якшують чи обтяжують відповідальність за вчинення злочину.
Варіант №26.
Цивільне право і відносини, що ним регулюються. Участь громадян у цивільних правовідносинах.
Умови, підстави переведення громадянина на іншу роботу: за трудовим законодавством України.
Варіант №27.
Принцип розподілу влад у державі.
Органи, що розглядають цивільні спори.
Варіант №28.
Житловий кодекс України. Конституційне право громадян на житло.
Особливості праці неповнолітніх. Охорона праці жінок за трудовим законодавством України.
Варіант №29.
Діяльність уряду у системі органів держави.
Поняття спадкового права за цивільним законодавством України.
Варіант №30.
Державний суверенітет, як ознака державної влади.
Поняття співучасті, її об’єктивні і суб’єктивні ознаки.

Варіант №31.
Законодавче закріплення народного суверенітету. Референдум.
Основні засади екологічного законодавства України. Право природокористування.
Варіант №32.
Правовий статус народних депутатів.
Земельне законодавство. Форми власності на землю за земельним законодавством.
Варіант №33.
Органи прокуратури в Україні. Прокурорський нагляд.
Бюджетна система за фінансовим законодавством.
Варіант №34.
Система місцевого самоврядування за Конституцією України.
Податкова система України за фінансовим законодавством.
Варіант №35.
Система державних органів України.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
Варіант №36.
Взаємозв’язок між правом і мораллю. Функції права.
Злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь і гідність особистості за кримінальним правом України.
Варіант №37.
Види форм (джерел) права.
Злочини проти власності за кримінальним правом України.
Варіант №38.
Правопорушення. Склад правопорушення, види правопорушень у теорії права.
Правові засади приватизації державних підприємств у господарському законодавстві.
Варіант №39.
Поняття конституційних принципів держави України.
Правовий статус підприємств у господарському законодавстві України.
Варіант №40.
Форми політичного режиму та функції держави.
Поняття та загальна характеристика господарських договорів у господарському законодавстві України.
Варіант №41.
Історія розвитку конституціоналізму в Україні.
Правове регулювання оренди державного та комунального майна. Поняття договору оренди.
Варіант №42.
Поняття конституційного статусу особистості.
Поняття та ознаки господарського договору.

Питання до заліку
Виникнення держави і права.
Поняття держави.
Поняття права.
Основні етапи розвитку української державності.
Правовий статус особи і громадянина.
Функції держави.
Поняття форм держави.
Характеристика форм державного правління та державного устрою.
Політичний режим держави.
Поняття та основні принципи правової держави.
Види соціальних норм.
Місце правових норм у системі соціальних норм.
Характерні ознаки правових норм.
Структура і види правових норм.
Правові норми і правовідносини.
Види форм (джерел) права.
Закони і підзаконні акти.
Систематизація нормативно-правових актів.
Поняття системи права.
Галузі права і правові інститути.
Загальна характеристика галузей права України.
Законність.
Юридичні гарантії законності.
Поняття і види правопорушень. Склад правопорушень.
Поняття і види юридичної відповідальності.
Підстави юридичної відповідальності.
Мета юридичної відповідальності.
Історія розвитку конституціоналізму в Україні.
Конституція як правовий акт.
Основні функції конституції.
Конституційна реформа в Україні. Її основні етапи.
Правове становище особистості.
Принципи правового становища особистості, що закріплені в конституції України.
Права і свободи особистості в Україні.
Гарантії реалізації і захисту прав і свобод особистості.
Вибори та референдум в України.
Вибори народних депутатів.
Вибори президента.
Вибори депутатів місцевих рад та сільських, міських голів.
Державний лад України. Розподіл влад на законодавчу, виконавчу, судову.
Державний суверенітет. Символи державного суверенітету.
Органи законодавчої влади.
Органи виконавчої влади.
Органи судової влади.
Місцеве самоврядування.
Цивільне законодавство. Джерела цивільного законодавства. Цивільний Кодекс України.
Цивільне право і цивільні правовідносини.
Цивільна правоздатність і дієздатність.
Юридичні особи як суб’єкти правовідносин.
Закон України “Про підприємництво” (7.02.1991р.).
Форми власності в Україні.
Захист права власності.
Поняття і види цивільно-правових договорів.
Умови дійсності договорів.
Поняття і зміст договору купівлі-продажу.
Договір майнового найму (оренди).
Поняття і підстави цивільно-правової відповідальності.
Спадкування за цивільним правом.
Органи, що розглядають цивільні спори.
Закон України “Про систему оподаткування” (25.06.1991р.).
Закон України “Про банки і банківську діяльність” (20.03.1991р.).
Закон України “Про бюджетну систему в Україні” (29.06.1995р.).
Житловий Кодекс України.
Конституційне право громадян на житло.
Договір найму жилого приміщення.
Захист честі і гідності громадян за цивільним законодавством.
Порядок укладання та розірвання шлюбу.
Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.
Права і обов’язки батьків і дітей.
Усиновлення. Опіка та піклування.
Кодекс України про адміністративні правопорушення.
Поняття і види правопорушень.
Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Кодекс Законів про працю України.
Колективний договір у Трудовому праві.
Сторони і зміст трудового договору.
Трудові правовідносини.
Порядок прийняття і звільнення з роботи.
Особливості праці неповнолітніх.
Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.
Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника.
Робочий час і його види.
Поняття і види часу відпочинку.
Трудова дисципліна. Види заохочень і стягнень.
Обов’язки працівника.
Види дисциплінарних стягнень.
Охорона праці жінок.
Порядок розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів.
Види пенсій відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення” (05.11.1991р.)
Земельний кодекс України.
Право приватної власності на землю.
Користування землею.
Оренда землі.
Порядок вирішення земельних спорів.
Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” (22.06.1993р.).
Екологічне законодавство України. Основні завдання екологічного законодавства.
Права і обов’язки природокористувачів.
Юридична відповідальність за екологічні правопорушення.
Житловий кодекс України.
Конституційне право громадян на житло.
Договір найму жилого приміщення.
Кримінальник кодекс України.
Поняття кримінальної відповідальності. Поняття складу злочину.
Види покарань за кримінальним законодавством.
Форми вини. Види умислу.
Поняття неосудності.
Крайня необхідність і необхідна оборона.
Поняття і види стадій вчинення невмисного злочину.
Поняття співучасті. Їх об’єктивні і суб’єктивні ознаки.
Відповідальність неповнолітніх за кримінальним законодавством.
Ознаки злочину.
Обставини, що поліпшують і обтяжують відповідальність.
Злочини проти власності.
Хуліганство.
Злочин проти особистості.


Рекомендована література
Законодавство:
1.Конституція України
2.Кодекс Законів про працю України
3.Цивільний кодекс України
4.Кодекс Законів про шлюб та сім”ю України
5.Кодекс Про адміністративні правопорушення
6.Кримінальний Кодекс України
7. Житловий Кодекс України
8. Аграрний Кодекс України
9.Закон України “Про охорону праці”(14.10.92р.)
10Закон України.”Про колективні договори і угоди”(01.07.93р.)
11.Закон Украіни “Про оплату праці” (24.03.95р.)
12. Закон України “Про відпустки”(15.11.96р.)
13.Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) від 03.03. 98р.
14.Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (20.12.91р.)
15.Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” (21.03.91р.)
16.Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні (16.12.93р.)
17.Закон України “Про захист прав споживачів”(15.12.93р.)
18.Закон України “Про власність” (07.02.91р.)
19.Закон України “Про підприємства в Україні” (27.03.91р.)
20.Закон України “Про підприємництво” (07.02.91р.)
21.Закон України “Про господарські товариства” (19.09.91р.)
22.Закон України “Про оренду державного та комунального майна” (10.04.92р.)


Література:
1.Гегель Г. “Філософія права” – М.; 1990 С. 380.
2.Колодій А.М. “Теорія держави і права” – К. 1992р.
3.Котюк в.о “Основи теорії держави і права” – Навч. Посібник – К.; “Вентурі” – 1998р.
4.Копейчиков В.В. “Основи теорії держави і права” – К..; 2000р.
5.Михайленко О.Р. “Основи правознавства” – К.;- Академія-1997р.
6.Нерсесянц В.С. “Філософія права” – М.; 1997р. С. 430, 433.
7.”Основи держави і права” (Навч. Посібник) під ред. А.М. Колодія і А.Ю. Олійника – К.; Либідь – 1997р.
8.”Основи правознавства” (підр.) під ред. С.В. Ківалова та М.П. Орхіз – К.; “Знання” – 2000р.
9.”Правознавство” під ред. Настюка – Львів, видавництво “Світ” – 1995р.
10.”Правознавство” – Навч. Посібник під ред. В.В. Копейчикова – Юрінком-Інтер – 1998р.
11.Рабінович П.М. “Основи загальної теорії права і держави”- К.; 1992р.
12. Савчук П.С.,СамойленкоЮ.П. “Основи правознавства” – К.; 2000р.
13.Тихонравов Ю.В. “Основи філософії права” – М.; 1997р. С.276-287.
14.Юридична енциклопедія – К.; 1998р. – Т.1.


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета та завдання дисципліни
З переходом від планової до ринкової економіки в умовах входження України до світової спільноти суттєво зросла роль результатів розумової (творчої) праці людини в економічному і соціальному розвитку суспільства, до яких відносять: винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів, твори літератури, науки і мистецтва, інформаційні бази даних, комп’ютерні програми, технічна документація, секрети виробництва тощо. Ці та інші результати розумової праці мають назву «об’єкти інтелектуальної власності», або «інтелектуальна власність».
Завданням курсу як навчальної дисципліни є вивчення правових засад створення, використання і охорони об’єктів інтелектуальної власності.
Місце дисципліни в навчальному процесі: «Інтелектуальна власність» є спеціальною дисципліною, що дійсно пов’язана з такими фундаментальними і галузевими дисциплінами, як цивільне право, господарське право, господарський процес, підприємницьке право.
Провідні ідеї, що вкладені в основу курсу: в основу курсу покладені принципи інтегральності і системності юридичних знань, міждисциплінарного зв’язку сучасної юридичної науки, які сприяють виявленню основних напрямків засвоєння чинного теоретичного та нормативного матеріалу, формуванню у студенів відповідно до фахового спрямування навичок і вмінь.
Форми навчання: опитування, тестування з метою перевірки знань, обговорення рефератів.
Методи навчання: лекції з аналізом основних понять і категорій дисципліни; семінарські заняття у різних формах (колоквіум, «круглий стіл» тощо).
Засоби навчання: опрацювання рекомендованої літератури: підручників, навчальних посібників, монографій; робота з нормативно – правовими актами, що регламентують питання щодо створення, використання і охорони об’єктів інтелектуальної власності; вирішення та обговорення практичних завдань на семінарських заняттях, аналіз узагальнень юридичної практики.

Тематика контрольних робіт

Поняття інтелектуальної власності.
Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному розвитку України.
Виникнення, становлення і розвиток поняття інтелектуальної власності.
Право інтелектуальної власності в об’єктивному і суб’єктивному значенні.
Суб’єкти права інтелектуальної власності.
Види об’єктів права інтелектуальної власності.
Співвідношення права власності і права інтелектуальної власності.
Законодавство України про інтелектуальну власність.
Державне управління інтелектуальною діяльністю в Україні.
Поняття і види результатів творчості, що охороняються авторським правом.
Авторське право в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.
Об’єкти і суб’єкти авторського права.
Поняття і види співавторства.
Строк дії авторського права.
Особисті немайнові права авторів.
Майнові права автора та іншої особи, що має авторське право.
Випадки, коли допускається вільне використання творів без згоди автора. Право на авторську винагороду.
Поняття суміжних прав.
Об’єкти і суб’єкти суміжних прав.
Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі.
Строки чинності суміжних прав.
Поняття промислової власності.
Об’єкти промислової власності.
Поняття і ознаки винаходу як об’єкту промислової власності.
Поняття і ознаки корисної моделі як об’єкту промислової власності.
Промисловий зразок як об’єкт промислової власності.
Суб’єкти права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Оформлення прав на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Суб’єктивні права на винаходи, корисні моделі і промислові зразки.
Патент як документ, що засвідчує право на винахід, корисну модель, промисловий зразок.
Правова охорона сортів рослин.
Право на селекційні досягнення у галузі тваринництва.
Право на раціоналізаторську пропозицію.
Поняття і ознаки раціоналізаторської пропозиції.
Складання подання та розгляд заяви на раціоналізаторську пропозицію.
Право на науково-технічні інформацію.
Зміст права на науково-технічну інформацію.
Право на конфіденційну (нерозкриту) інформацію.
Види правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Право на знаки для товарів і послуг. Значення знаків для товарів і послуг.
Поняття та види знаків для товарів і послуг. Основні функції знаків для товарів і послуг.
Оформлення права на знаки для товарів і послуг. Експертиза заявки. Права і обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак. Використання знака для товарів і послуг.
Право на зазначення походження товару.
Правова охорона зазначень походження товару.
Види договорів на створення і використання об’єктів інтелектуальної власності.
Поняття і ознаки авторського договору. Види авторських договорів.
Поняття і ознаки ліцензійного договору. Види ліцензійних договорів.
Договори на створення і використання результатів науково-технічної діяльності.
Види порушень авторського права і суміжних прав.
Відповідальність що передбачена законодавством за вчинення порушення авторських і суміжних прав.
Види порушень права промислової власності.
Захист права патентовласника.
Відповідальність, що передбачена законодавством у разі порушення права промислової власності.
Захист права на фірмове найменування.
Захист права на знаки для товарів і послуг.
Захист права на використання зазначення походження товару.
Міжнародно-правова охорона інтелектуальної власності.
Роль Всесвітньої організації інтелектуальної власності в охороні інтелектуальної власності.
Міжнародна охорона промислової власності.
60. Міжнародна охорона літературної і художньої


ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

Мета та завдання дисципліни
Важливою умовою функціонування ринкових відносин в Україні є правове забезпечення господарської діяльності. Господарське законодавство, основою якого є Конституція України, охоплює господарські закони як у власному значенні, так і інші нормативні акти господарської діяльності.
Ринкова економіка породила різні організаційні форми підприємств: господарські товариства, виробничі кооперативи, приватні, казенні підприємства. Виникла необхідність врегулювати правовий статус об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів тощо), встановити правовий режим вільних (спеціальних) економічних зон та визначити правовий режим іноземного інвестування. З огляду на це в господарському праві можна визначити ряд його підгалузей: інвестиційне, корпоративне та акціонерне право.
З’явилися нові інститути, притаманні ринковим умовам господарювання (банкрутство, свобода конкуренції, антимонопольне регулювання).
Крім того, інтеграція України до світової економічної системи стимулює розвиток міжнародних господарських зв’язків, зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва.
З переходом економіки України до розвинених ринкових відносин, змінилися принципи, на яких будуються відносини держави з суб’єктами господарської діяльності, запроваджується ефективне державне регулювання підприємництва у формі єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Сама ж розвиненість ринкових відносин багато в чому залежить від правового забезпечення ринкових реформ, від створення належних умов функціонування суб’єктів господарської діяльності, від суворого додержання останніми вимог чинного законодавства.
Об’єктивною ознакою господарського законодавства є множинність його актів. Це законодавство регулює різні види господарської діяльності, кожний з яких має істотні особливості, що враховуються у спеціальних нормативних актах. В економіці наявні різні форми власності, що також відповідним чином диференціює акти господарського законодавства.
Труднощі становлення і формування господарського законодавства України, відсутність єдиних методологічних підходів до формулювання предмета господарського права як навчальної дисципліни та відсутність єдиного кодифікованого нормативного акту ускладнюють вивчення цієї дисципліни.
Мета і завдання навчальної дисципліни – вивчення основних правових інститутів загальної частини господарського права та питань правового регулювання окремих сфер господарської діяльності на основі нормативних актів господарського законодавства.
Зміст навчальної дисципліни розкривається в двох розділах:
в першому розділі розглядаються основні нормативні акти господарського законодавства, які відіграють важливу роль у сфері господарської діяльності підприємств, у сфері регулювання суспільних відносин;
другий розділ охоплює весь комплекс семінарських і практичних занять, виконання контрольних робіт.
Студенти виконують одну контрольну роботу, яка включає два теоретичних питання взяті з переліку і одну задачу відповідно до варіанту визначеному викладачем.
Студент може за своїм міркуванням доповнювати логічні посилання та умови вихідними даними, які потрібні для більш цілісного висвітлення теми, виходячи, зокрема, зі своєї спеціалізації, або спостережень на підприємстві, чи в установі, де він працює.
Висвітлення питань, зазначених у вступній частині контрольної роботи, та відповіді на запитання резолютивної частини повинні обов’язково супроводжуватися посиланням на конкретні нормативні акти і документи та інші відповідні джерела правової інформації.
Перелік нормативних актів до тематики контрольних робіт, який приводиться, не є вичерпним. У пошуках необхідних додаткових нормативних актів (особливо стосовно господарсько-правової тематики) слід використати можливості не тільки бібліотек, підприємств та організацій, а і господарських судів за місцем проживання.
При написанні роботи не слід користуватися застарілими поняттями, нормативними документами та законами, які не належать до чинного законодавства. Відповідь на питання має бути чіткою з посиланням на законодавчі акти. Особливо це стосується завдань, які потребують написання текстів позовних заяв, претензій, рішень комісій по розгляду трудових спорів, судових та інших органів. Такі документи повинні складатись без відхилень (щодо їх форми і змісту) від вимог Кодексу Законів про працю, Господарського Кодексу, Цивільно-процесуального Кодексу України.

Питання для контрольних робіт з курсу
Перше питання
1.Поняття та предмет інвестиційного права.
2.Поняття,зміст і види інвестиційних правовідносин.
3.Система інвестиційного законодавства.
4.Види інвестиційно-правових норм.
5.Поняття та види інвестиційних договорів.
6.Функції, зміст та форма інвестиційного договору.
7.Державне регулювання інвестиційної діяльності та гарантії захисту інвестицій.
8.Правове регулювання інвестиційної діяльності у сфері капітального будівництва.
9.Правове становище підприємств і організацій будівельного комплексу.
10.Ліцензування діяльності проектних і будівельних організацій.
11.Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт.
12.Поняття договору підряду на будівництво.
13.Укладання та виконання договору підряду на капітальне будівництво.
14.Зміст договору підряду на будівництво.
15.Поняття та види корпоративної форми інвестування.
16.Державне регулювання інвестування в статутні фонди акціонерних товариств.
17.Особливості інвестування в товариство з обмеженою відповідальністю і в товариство з додатковою відповідальністю.
18.Поняття та види іноземних інвестицій.
19.Об’єкти іноземного інвестування.
20.Державна реєстрація іноземних інвестицій.
21.Правове становище іноземного інвестора. Підприємства з іноземними інвестиціями.
22.Інвестиційні договори за участю іноземних інвесторів.
23.Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон.
24.Особливості інвестування в процесі приватизації державного майна.
25.Законодавство про приватизацію державного майна.
26.Об’єкти приватизації державного майна.
27.Суб’єкти приватизації державного майна.
28.Способи приватизації державного майна.
29.Поняття, суб’єкти та об’єкти лізингу.
30.Види лізингу.
31.Договір лізингу.
32.Установчі документи підприємства та порядок створення підприємств.
33.Юридичні підстави припинення діяльності підприємства. Способи реорганізації підприємств.
34.Правовий режим акцій та дивідендів в акціонерному товаристві.
35.Поняття господарського зобов’язання.
36.Принципи виконання господарських договорів.
37.Вексельний обіг та його правові основи.
38.Претензії та позови пов’язані з невиконанням договору поставки.
39.Претензії та позови пов’язані з ухиленням від укладання договору поставки.
40.Правовий статус промислово-фінансових груп.
41.Особливості правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі.
42.Оренда державного і комунального майна. Договір лізингу. Договір концесії.
43.Провадження у справах про банкрутство.
44.Черговість задоволення претензій кредиторів. Мирова угода.
45.Поняття та юридичні ознаки біржі.
46.Правове регулювання цін та ціноутворення. Види цін.
47.Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за їх порушення.

Друге питання
1.Предмет антимонопольного права.
2.Антимонопольне законодавство України.
3.Монополія на інтелектуальну власність і економічна конкуренція.
4.Франчизна угода.
5.Акціонерні правовідносини: поняття та види.
6.Джерела акціонерного права.
7.Поняття, ознаки та види акціонерних товариств.
8.Створення акціонерних товариств шляхом заснування.
9.Створення акціонерних товариств шляхом реорганізації.
10.Правовий режим та джерела формування майна (капіталу) акціонерного товариства.
11.Доходи в акціонерному товаристві: поняття, джерела формування, порядок використання. Чистий прибуток акціонерного товариства.
12.Особливості управління акціонерним товариством.
13.Припинення діяльності акціонерних товариств.
14.Акціонерні товариства, що створюються в процесі корпоратизації державних підприємств.
15.Акціонерні товариства, що створюються в процесі приватизації державного майна.
16.Специфіка правового становища акціонерних товариств як комерційних банків.
17.Правове становище акціонерних товариств, що створюються як інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, та інших учасників ринку цінних паперів.
18.Правове становище холдингових компаній акціонерного типу.
19.Поняття і предмет кооперативного права.
20.Поняття права членства в кооперативі (товаристві).
21.Правове становище кооперативу (товариства).
22.Правове становище об’єднання кооперативів (спілки).
23.Правове становище підприємств та організацій, створених кооперативами та їх об’єднаннями.
24.Правове становище спільних підприємств у системі кооперації.
25. Поняття права кооперативної власності.
26.Об’єкти права власності кооперативів та їх об’єднань.
27.Суб’єкти права власності в кооперації.
28.Майнові фонди кооперативу та об’єднання кооперативів. Їх структура і правовий режим.
29.Повноваження загальних зборів членів кооперативу.
30.Правове регулювання господарської діяльності в кооперації.
31.Поняття і загальна характеристика договірних відносин кооперативних організацій та їх види.
32.Договори у сфері кооперативної торгівлі, побутового, комунального обслуговування і громадського харчування в кооперації.
33.Правове регулювання розрахунково-касових операцій кооперативів, їх об’єднань та створених ними підприємств та організацій.
34.Правове регулювання кредитних відносин у кооперації.
35.Застосування вексельного права в кооперації.
36.Зовнішньоекономічна діяльність кооперативів та їх об’єднань як предмет правового регулювання
37.Правове регулювання діяльності транспорту.
38.Транспортні господарські договори.
39.Правове становище банків. Види банківських операцій.
40.Законодавство про страхову діяльність.
41.Правове становище страхових організацій.
42.Державний нагляд за страховою діяльністю.
43.Поняття та види кредиту.
44.Кредитний договір та порядок його укладання.
45.Порядок відкриття рахунків в банках.
46.Порядок та форми розрахунків у господарському обороті.
47.Міжнародний комерційний арбітраж.

Задачи
Задача №1
Тема: Юридичні особи
Завод Київпродмаш, який входить в виробниче об’єднання як юридична особа, звернувся до Київського м’ясокомбінату з вимогою вислати проект договору на поставку передбаченого йому нарядом обладнання і одночасно сплатити штраф за прострочення укладення договору на 20 днів.
Київський м’ясокомбінат відхилив претензію, зважаючи на те, що завод входить до складу об’єднання, тому не має права укладати власні договори, а штраф законодавством не передбачений.
У вступній частині висвітліть такі питання:
поняття юридичної особи, її ознаки, види юридичних осіб;
види підприємств і об’єднань;
способи встановлення договірних відносин юридичних осіб щодо поставок розподіляємої продукції;
майнова відповідальність юридичних осіб за прострочення укладання договорів поставок.
В резолютивній частині:
1.Дайте аргументовані відповіді на запитання:
а) хто і на який підставі має право укладати договір з Київським м’ясокомбінатом – завод “Київпродмаш”, чи об’єднання, в котре він входить.
б) чи правомірні претензія “Київпродмашу” і мотиви її відхилення з боку м’ясокомбінату? Якщо так, або ні, то чому?
2.Напишіть від імені м’ясокомбінату відповідь на претензію “Київпродмашу”, мотиви якої були б правомірно обгрунтованими і яка б відповідала вимогам Господарсько-процесуального Кодексу України щодо її форми і змісту (ст.8)

Задача №2
Тема: Позовна давність
Чернігівський гастрономторг пред’явив претензію Полтавському консервному заводу про повернення різниці в ціні і про сплату штрафу за частково браковану продукцію, яку він поставив 15 серпня 1996 р. Завод повернув різницю в ціні, але сплатити штраф безмотивно відмовився. Акт експертизи був складений 20 серпня 1996
р. З метою захисту своїх прав гастрономторг звернувся до господарського суду.
У вступній частині: висвітліть поняття і значення позовної давності, її строки; назвіть вимоги, на котрі позовна давність не поширюється; вкажіть, як визначається початок перебігу позовної давності.

В резолютивній частині:
1. Дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на такі запитання:
а) з якої дати повинен визначитися строк позовної давності у даному випадку?
б) коли закінчується строк пред’явлення позову за умовами цієї задачі, який порядок його пред’явлення і розгляду?
2. Напишіть резолютивну частину рішення господарського суду за позовом гастрономторгу, дотримуючись вимог Господарсько-процесуального Кодексу України щодо його змісту (п.4, ст.84).
Задача №3
Тема: Укладання господарського договору
При підписанні договору планової поставки між універсамом “Славутич” і макаронною фабрикою “Світанок” виникли розбіжності. Адміністрація універсаму, підписавши договір поставки і склавши протокол розбіжностей, повернула їх постачальнику – макаронній фабриці у 10-денний строк з дня одержання від неї договору.
Фабрика з протоколом розбіжностей не погодилась і уклала договір поставки з магазином “Продтовари”.

У вступній частині визначте поняття і значення господарського договору, покажіть порядок його укладення, порядок розгляду переддоговірних спорів.

В резолютивній частині дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на запитання:
Чи мають місце неправомірні дії постачальника (макаронної фабрики.) Якщо так, або ні, то чому?
Чи вважається договір поставки між універсамом і фабрикою укладеним, виходячи з умов задачі? Якщо так, або ні, то чому?
3. Що, в які строки і у відповідності з якими нормативними актами має право зробити постачальник, якщо він не погодився з протоколом розбіжностей універсаму?
Задача № 4
Тема: Виконання договірних зобов’язань
Згідно договору поставки, укладеному між виробничим об’єднанням “Продмаш” і міськмолокозаводом, перший повинен поставляти необхідне для реконструкції молокозаводу обладнання за узгодженим переліком рівними партіями по кварталах і місяцях. В серпні 1996 року об’єднання відвантажило чергову партію обладнання і виставило молокозаводу рахунок на оплату у сумі 600 тис. грн.
Молокозавод відмовився від одержання цієї партії обладнання і його оплати, посилаючись на те, що воно поставлене достроково. В подальшому виявилось, що він помилково вважав поставку достроковою.
У вступній частині рішення висвітліть порядок виконання договірних зобов’язань, питання відповідальності за невиконання договірних зобов’язань.
В резолютивній частині:
Дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на запитання:
а) якою має бути майнова відповідальність покупця (молокозаводу) за необгрунтовану відмову від одержання обладнання, її розмір?
б) в який орган, на протязі якого часу і за яких умов може звернутися за вирішенням спору об’єднання “Продмаш”?
2. Напишіть претензію до молокозаводу від імені об’єднання “Продмаш”, дотримуючись вимог Господарсько-процесуального Кодексу України щодо її форми і змісту.

Задача № 5
Тема: Договір поставки
Виробниче об’єднання хлібопродуктів (м.Київ) згідно договору поставки на 1996 р. повинно було поставити кондитерській фабриці (м.Львів) борошно на суму 1.8 млн.грн.
В першому кварталі поставка була виконана. Але борошно поставлялось з відхиленнями від передбаченого в договорі асортименту. В результаті цих відхилень кондфабрика поставила свою продукцію в торгівельну мережу також в іншому асортименті, і у зв’язку з цим сплатила неустойку в сумі 20 тис.грн.
Кондитерська фабрика зажадала від об’єднання в тижневий строк доставити борошно у передбаченому договором асортименті, сплатити штраф у розмірі 20% вартості недопоставленого асортименту борошна і відшкодувати збитки.
Об’єднання у 15-денний строк вказане борошно допоставило, а від сплати штрафу і відшкодування збитків відмовилось, вважаючи, що тлумачення договору кондфабрикою є формальним, оскільки недопоставка сортового борошна в цілому не вплинула на обсяг випущеної нею продукції.
У вступній частині рішення висвітліть поняття і зміст договору поставки, питання про кількість, асортимент, строки і порядок поставки товарів, майнову відповідальність сторін за порушення зобов’язань, передбачених законодавством і договорами.
В резолютивній частині:
Дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на наступні запитання, виходячи з умов цієї задачі:
а) яку майнову відповідальність і в якому розмірі повинне нести виробниче об’єднання хлібопродуктів згідно чинних нормативних актів?
б) яким органом, в які строки і за яких умов може вирішуватись цей спір?
Напишіть претензію від імені кондфабрики до об’єднання хлібопродуктів, дотримуючись вимог Господарсько-процесуального Кодексу України щодо її форми і змісту (ст.6).

Задача № 6
Тема : Договір перевезення вантажів
База коопторгу в Черкаській області одержала в контейнері карамельні вироби, які відвантажила Львівська фабрика “Світоч”. Вантаж був доставлений залізницею з простроченням на 28 днів. При отриманні вантажу був виявлений брак на суму 90 тис.грн. За заключенням експертизи, причиною псування карамелі було тривале транспортування контейнера.
У вступній частині рішення висвітліть поняття договору перевезення вантажів, основні права і обов’язки сторін. Покажіть, якими документами підтверджуються обставини, котрі можуть служити підставою для визнання майнової віповідальності залізниці, відправника і хто повинен їх складати. Порядок складання цих документів, пред’явлення і розгляду претензій.
В резолютивній частині:
Дайте аргументовані, з посиланням на конкретні нормативні акти, відповіді на наступні запитання:
а) в яких розмірах повинна бути обчислена майнова відповідальність винуватця шкоди, заподіяної при перевозці карамелі?
б) кому і в який строк належить пред’явити претензію згідно умов задачі?
Напишіть претензію від імені бази коопторгу, дотримуючись вимог Господарсько-процесуального Кодексу України щодо її форми і змісту (ст.6).


Зразок.
Тема: Позовна давність.
Умова задачі: (навести лише текст заданої ситуації з доповненнями і уточненнями, якщо в цьому є потреба).
Рішення
Вступна частина
Поняття і значення позовної давності, її строк
(текст викладу)
1.2.Відповідь на запитання: коли закінчується строк пред’явлення позову, за умовами цієї задачі, який порядок його пред’явлення і розгляду?
(текст аргументованої, з досиланнями на конкретні нормативні акти, відповіді)
1.3.Рішення господарського суду за позовом гастрономторгу.
(текст резолютивної частини рішення, який повинен відповідати вимогам п.4 ст.84 Господарсько- процесуального Кодексу України)

Питання до заліку

Поняття, сутність та зміст господарських відносин.
Поняття, елементи господарських правовідносин.
Поняття, ознаки, система господарського законодавства України.
Поняття, види джерел господарського законодавства.
Поняття та ознаки підприємницької діяльності.
Принципи підприємницької діяльності.
Види суб’єктів підприємницької діяльності.
Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.
Ліцензування господарської діяльності.
Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності.
Особливості державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за участю іноземців.
Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: підстави і порядок.
Припинення підприємницької діяльності.
Регуляторна політика держави у сфері підприємництва. Правові гарантії підприємницької діяльності.
Поняття сертифікації та стандартизації та їх значення у здійсненні господарської діяльності.
Поняття патентування у підприємницькій діяльності.
Поняття підприємств за законодавством України.
Види підприємств за законодавством України.
Правовий статус майна підприємств.
Правове положення об’єднань підприємств.
Припинення діяльності підприємств.
Кооперативи як суб’єкти господарської діяльності.
Особливості правового статусу фізичних осіб-підприємців.
Правовий статус неприбуткових установ та організацій. Порядок визнання установи та організації неприбутковою.
Поняття, ознаки та види господарських товариств.
Органи управління господарським товариством.
Поняття, види акціонерних товариств, порядок створення акціонерного товариства. Засновники, учасники акціонерного товариства.
Правовий режим акцій.
Особливості правового статусу товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю.
Особливості правового статусу командитного товариства.
Особливості правового статусу повного товариства.
Право власності. Поняття та форми власності в економіці України.
Право оперативного управління: правовий статус.
Право господарського відання: правовий статус.
Правовий статус Фонду державного майна України.
Поняття та ознаки права державної та комунальної власності.
Поняття та ознаки права приватної власності.
Приватизація як особливий вид набуття права власності.
Правовий режим використання природних ресурсів за законодавством України.
Об’єкти прав промислової власності.
Правовий режим майна державних (комунальних) підприємств.
Поняття господарсько-правових зобов’язань.
Принципи виконання господарсько-правових зобов’язань.
Способи забезпечення виконання господарсько-правових зобов’язань.
Поняття та ознаки господарського договору.
Класифікація господарських договорів.
Порядок укладання господарських договорів.
Умови господарських договорів.
Види цін та порядок їх встановлення.
Державне регулювання цін і тарифів.
Поняття та ознаки біржі.
Функції, права та обов’язки біржі.
Правове положення товарної біржі.
Правове положення фондової біржі.
Біржові угоди.
Правила біржової торгівлі.
Поняття неплатоспроможності за законодавством України.
Підстави для порушення справи про банкрутство.
Стадії провадження у справах про банкрутство.
Відновлення платоспроможності боржника. Правовий статус санації.
Мирова угода як одна з процедур провадження у справах про банкрутство.
Наслідки визнання боржника банкрутом. Ліквідація банкрута.
Законодавство про захист економічної конкуренції. Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.
Правовий статус Антимонопольного комітету України.
Поняття монопольного (домінуючого) становища. Прояви зловживання монопольним (домінуючим) становищем.
Антиконкурентні узгоджені дії як порушення економічної конкуренції.
Правовий статус природних монополій.
Дискримінація суб’єктів господарювання органами влади і управління як порушення економічної конкуренції.
Концентрація як прояв порушення економічної конкуренції.
Прояви недобросовісної конкуренції за законодавством України.
Поняття і захист комерційної таємниці.
Юридична відповідальність суб’єктів господарської діяльності.
Види господарсько-правових санкцій.
Поняття та види банків за законодавством України.
Відкриття та ведення рахунків в установах банків.
Поняття та принципи зовнішньоекономічної діяльності.
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Види зовнішньоекономічної діяльності.
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
Зовнішньоекономічні договори (контракти).
Порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.
Інвестиційна діяльність в Україні. Роль інноваційних технологій у розвитку економіки України.
Правовий режим іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування.
Правове положення концесій. Види концесій в Україні.
Правовий режим вільних економічних зон.
Система і повноваження господарських судів в Україні.
Справи, які розглядаються господарськими судами.
Роль третейських судів у розгляді спорів між суб’єктами господарювання.
Правовий статус міжнародного комерційного арбітражного суду в Україні.

Рекомендована література
Нормативно-правові акти
Конституція України
Цивільний кодекс України
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.
Господарський процесуальний кодекс України. Кримінальний кодекс України
Митний кодекс України
Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р.
Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 р.
Закон України»Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 р.
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р.
Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р.
Закон України «Про стандартизацію» від 17.05.2001 р.
Закон України «Про підтвердження відповідності» від 17.05.2001 р.
Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22.12.1995 р.
Закон України «Про державне оборонне замовлення» від 03.03.1999 р.
Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р.
Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26.01.1993 р.
Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р.
Закон України «Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини» від 23.12.1997 р.
Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19.10.2000 р.
Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» від 21.12.2000 р.
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р.
Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17.07.1997 р.
Закон України «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р.
Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» від 14.02.1992 р.
Закон України «Про селянське (фермерське) господарство» від 20.12.1991 р.
Закон України «Про промислово-фінансові групи» від 21.11.1995 р.
Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р.
Закон України «Про власність» від 07.02.1991 р. (зміни від 21.09.2000 р.).
Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р.
Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р.
Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р.
Закон України «Про приватизацію державного майна» від 04.03.1992 р.
Закон України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 19.02.1997 р.
Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.1991 р.
Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» від 18.06.1991 р.
Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 р.
Закон України «Про судоустрій України» від 07.02.2002 р.
Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 р.
Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 р.
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 07.07.1996 р.
Закон України «Про природні монополії» від 20.04.2000 р.
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р.
Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 р.
Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.
Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.
Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р.
Декрет Кабінету Міністрів України «Про управління майном, що є у загальнодержавній власності» від 15.12.1992 р. № 8920.
Класифікація форм власності, затверджена наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. № 288.
Класифікація організаційно-правових форм господарювання, затверджена наказом Держстандарту України від 22.11.1994 р. № 288.
Положення про порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 р. № 740.
Положення Національного банку України «Про кредитування»: Затв. постановою правління Національного банку України від 28.09.1995 р. № 246.
Основна
Господарський кодекс України: Коментар. Х.: ТОВ «Одиссей», 2004. 848 с.
Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій. К.: КНЕУ, 2002. 348 с.
Щербина В.С. Господарське право: Навч. посіб. К.: Атіка 1999; 2001; 2003.
Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. Навч. посіб. К.: Юрінком Інтер, 1999; 2001; 2003.
Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова.  К.: Юринком Интер, 2002. 912 с.
Підприємницьке право: Навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва та ін. К.: Істина, 2001. 480 с.
Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. Р. Б. Шишка. Х.: Эспада, 2001. 624 с.
Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Саниахметовой. Х.: Одиссей, 2001. 560 с.
Додаткова
Комерційне право: Підручник. К.: Правові джерела, 1997.
Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Є. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. Львів: Престиж-Інформ, 2000. 268 с.
Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. 3-тє вид., випр. і доп. К.: Знання. КОО, 2003. 302 с.
Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины.: Учеб. пособие. Х.: Эспада, 2001. 288 с.
Кибенко Е. Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». Х.: Эспада, 2001. 440 с.
Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посіб.  К.: Атіка, 2000. 544 с.
Онищенко Т. Частный предприниматель. 2-е изд., перераб. и доп. Х.: Фактор, 2001. 468 с.
Дахно І. І. Антимонопольне право: Курс лекцій. К.: Четверта хвиля, 1998. 352 с.
Антимонопольне законодавство України / За ред. В. П. Супрун.  К.: Юрінком Інтер, 2001. 416 с.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Кредісова. К.: Альтерпрес, 2000. 448 с.
Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. Сумы: Фирма «Реал», 1994. 464 с.
Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. К.: Вид. дім «Фінансист», 2000. 636 с.
Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. В. М. Коссака. К.: Укр. центр правничих студій, 1999. 174 с.
Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні.  Львів: Центр Європи, 1999. 239 с.
Коссак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). Львів, 1996.
Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. К., 1999.
Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. Вільні економічні зони: Навч. посіб. К.: Дакор: Алерта, 2002. 480 с.

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Мета та завдання дисципліни
Програма курсу складена на підставі анотації освітньо-професійних програм психолого-педагогічного та економічного профілів, вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей, з урахуванням досвіду лабораторії організаційної психології Інституту психології ім..Г.С.Костюка АПН України, Української Асоціації організаційних психологів, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету економіки і технологій транспорту, Київського професійно-педагогічного коледжу імені А.Макаренка.

Метою курсу «Економічна психологія» є ознайомлення студентів з основними проблемами дослідження економічної психології, розкриття сутності економічної свідомості та її складових, розгляд особливостей економічної поведінки. Крім цього, курс має за мету показати, що сучасний економічний світогляд формується як в процесі оволодіння економічними, так і соціально-психологічними знаннями.
Основна мета курсу – розкриття психологічних закономірностей економічної діяльності.
Завдання курсу:
глибоке оволодіння студентами знаннями, які відображають зміст економічної діяльності, її психологічні аспекти;
вивчення і засвоєння основних проблем економічної психології;
формування психологічного погляду на макро- і мікроекономічні проблеми;
аналіз студентами основних соціально-психологічних факторів, що впливають на економічну діяльність;
оволодіння професійними знаннями і навичками щодо процесу прийняття рішень і аналізу економічної поведінки з урахуванням особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у сфері господарської діяльності;
розвиток практичних навичок стосовно ефективної взаємодії з людьми, вмінні планувати та координувати спільну діяльність, розуміти і прогнозувати власну економічну поведінку та поведінку інших людей;
формування у студентів умінь та навичок щодо ефективного вирішення економічних проблем на основі врахування психологічних закономірностей.
Знання економічної психології уможливлює творчий підхід до застосування економічних знань у професійній діяльності економістів, менеджерів, психологів , зрозуміння необхідності врахування об’єктивних та суб’єктивних чинників.
Програма дисципліни складається з чотирьох розділів:
Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми економічної психології
Розділ 2. Соціально-психологічні особливості суб'єктів економічних відносин
Розділ 3. Психологія підприємницької діяльності
Розділ 4. Психологія споживача
На основі цієї програми розроблено модульно-рейтингову систему викладення і контролю знань дисципліни:


Тематика контрольних робіт
Еволюція “людського чинника” в економічній науці.
Психологічні особливості підприємницької діяльності.
Еволюція соціокультурних стереотипів у підприємницькій поведінці.
Моделі підприємницької поведінки.
Суб’єктивні передумови підприємництва.
Психологічний образ підприємця.
Об’єктивні передумови розвитку підприємницької діяльності.
Ставлення до грошей представників різних груп.
Вплив грошей на формування особистості.
Гендерні особливості ставлення до грошей.
Психологія бідності.
Психологія багатства.
Реклама. Етапи становлення реклами.
Психологія сприйняття та рекламний бізнес.
Цілі маркетингу та рекламних комунікацій.
Ефекти комунікацій у рекламі.
Стратегії використання засобів реклами.
Емоційний вплив реклами.
Моделі поведінки споживача.
Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.
Психологічні фактори, що впливають на вибір товару чи послуги.
Методи вивчення споживача.
Діти як споживачі.
Вікові характеристики поведінки споживачів.
Вплив культури на споживання.
Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема.
Культура організації підприємницької діяльності.
Культура організації міжнародного бізнесу.
Безпечна поведінка в бізнесі.
Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.

Питання до заліку
Економічна психологія як галузь психологічної науки.
Еволюція економіко-психологічних ідей у вітчизняній та зарубіжній науці.
Когнітивні компоненти прийняття економічного рішення.
Мотиваційна сфера економічної поведінки.
Вольові компоненти економічної поведінки.
Вплив емоцій на поведінку та прийняття економічного рішення.
Вплив змісту емоцій на споживацький вибір.
Ієрархія потреб та економічна поведінка.
Індивідуально-психологічні умови адаптації до ринкових відносин.
Чинники, що формують економічну свідомість людини.
Економічна депривація
Психологічні причини бідності.
Вплив психологічних факторів на фінансово-грошові відносини.
Закономірності поведінки на фінансовому ринку.
Типи акцентованої поведінки щодо використання грошей.
Фактори, що впливають на ставлення до грошей.
Психологія зберігаючої поведінки.
Психологія ризику та управління фінансовими ризиками.
Форми поведінки платника податків.
Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема.
Параметри трудової поведінки.
Особистісні якості та результативність трудової поведінки.
Безробіття та економічна депривація.
Об’єктивні передумови розвитку підприємницької діяльності.
Етика підприємництва та корпоративна етика.
Еволюція соціокультурних стереотипів у підприємницькій поведінці.
Психологічний образ підприємця.
Моделі підприємницької поведінки.
Суб’єктивні передумови підприємництва.
Здібності до підприємницької діяльності.
Психологічний портрет підприємця.
Ставлення до ризику.
Психологічні аспекти економічної безпеки в підприємницько-господарській діяльності.
Психологія комерційної таємниці.
Безпечна поведінка в бізнесі.
Корпоративний імідж та ідентифікація з фірмою.
Безпека та психологічний клімат установи.
Причини конфліктів у підприємницькій діяльності.
Комерційні переговори та психологічна підготовка до них.
Характеристика переговорних стратегій.
Вибір оптимального стилю поведінки в кризових і конфліктних ситуаціях.
Особистісна стратегія підприємницької діяльності.
Структура особистісного потенціалу підприємницької діяльності.
Мотивація підприємницької поведінки.
Принципи поведінки в організаціях.
Культура ділового спілкування та групова поведінка.
Культура поведінки бізнес-суб’єктів в умовах конкуренції.
Стратегії конкуренції.
Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.
Споживач і ринкова система.
Психологічні фактори, що впливають на вибір товару чи послуги.
Моделі поведінки споживача.
Психологічна характеристика покупця.
Вплив особистісних характеристик на споживацький вибір.
Психологія ціноутворення та реклами.
Реклама та мода.
Етапи прийняття рішення про покупку.
Емоційний вплив реклами.
Модель процесу прийняття рішень споживачем.
Використання моделі прийняття рішень організаціями.
Методи вивчення споживача.
Фундаментальні принципи поведінки споживачів.
Вплив аналізу поведінки споживачів на бізнес-стратегію.
Маркетингові стратегії.
Зовнішні фактори, що впливають на рішення споживача.
Характеристика стадії усвідомлення потреби при прийнятті рішення.
Характеристика стадії прийняття рішення споживачем: пошук інформації.
Характеристика стадії прийняття рішення споживачем: оцінювання варіантів.
Характеристика процесу покупки.
Стадія споживання.
Стадія оцінки варіантів за результатами споживання.
Типи процесу прийняття рішення при первинній і повторній покупці.
Імпульсивні покупки.
Фактор часу при покупці.
Настрій споживача.
Діагностика поведінки споживачів.
Діти як споживачі.
Вікові характеристики поведінки споживачів.
Стиль життя та споживання.
Мотиваційний конфлікт при споживанні.
Вплив культури на споживання.
Вплив сім’ї на споживання.
Груповий та персональний вплив на споживання.
Детермінанти успіху та невдач роздрібного продавця.
Типи потреб споживача.
Цілі маркетингу та рекламних комунікацій.
Ефекти комунікацій в рекламі.
Позиціювання торгових марок.
Методи просування, які використовуються в торговлі.
Стратегії використання засобів реклами.
Культура організації підприємницької діяльності.
Рекомендована література
Основна
Андреева И. В. Экономическая психология. СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 2000.
Ложкін Г. В., Спасенніков В. В. Економічна психологія. К.: Професіонал, 2006.
Додаткова
Алле М. Поведение рационального человека в условиях рынка: критика постулатов и аксиом американской школы // THESIS: риск, неопределенность, случайность. 1994. Вып. 5. С. 217–241.
Бункина М. К., Семенов В. К. Экономика и психология. На перекрестке наук. М.: Дело и Сервис, 1998.
Грей К. Предпринимательство в 90-х годах // Иностр. психоло-гия. 1997. № 9. С. 37-45.
Дейнека О. С. Экономическая психология. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000.
Економічна соціологія / За ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка. К., 1997.
Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Обществ. науки и современность. 1995. № 1.
Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как мето-дологическая парадигма российского обществоведения // Вопр. философии. 1997. № 10
Китов А. И. Экономическая психология. М., 1987.
Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. М.: Прогресс, 1991.
Лунт П. Психологические подходы к потреблению: вчера, сегод-ня, завтра // Иностр. психология. 1997. № 9. С. 8–16.
Малахов С. В. “Экономический человек” и рациональность экономической деятельности (Обзор зарубежных исследований) // Психол. журн. 1990. Т. 11. № 6. С. 38–46.
Социальная психология экономического поведения / Отв. ред. А. А. Журавлев, Е. В. Шорохова. М.: Наука, 1999.
СоСпасенников В. В., Новиков В. В., Рогачев В. В. Социальная и эконо-мическая психология антикризисного управления. Ярославль: МАПН, 2002. 63 с.
Спасенников В. В. Математические методы в экономической пси-хологии и менеджменте. Калуга: КФ МГЭИ, 2001. 67 с.
Спасенников В. В. Политическая и экономическая психология власти как особой формы социальных отношений // Психология и экономика: Науч. тр. 1-й Всероссийской науч.-практ. конф. РПО. Калуга: КФ МГЭИ, 2000. С. 104-116.


ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ І ПРОТОКОЛ

Мета та завдання дисципліни

Мета курсу «Діловий етикет і протокол» - сформувати у студентів комунікативні уміння і навички поведінки, що є необхідною умовою досягнення успіху та здобуття поваги насамперед у виробничо-професійній сфері суспільства. За теперішнього часу вітчизняні підприємства та організації інтегруються до економічного й культурного життя Європи, розгортаються зв'язки із діловими партнерами різних регіонів. Спілкування з представниками іноземних держав вимагає ретельного дотримування правил етикету.
Основні завдання курсу полягають:
в ознайомленні майбутніх фахівців з основними елементами невід’ємної складової корпоративної культури – ділового етикету;
у засвоєнні норм та принципів ділового спілкування (усного і письмового);
в оволодінні певними навичками та формами поведінки у різних ділових ситуаціях (вітання, рекомендування, ведення неформальної бесіди, проходження ділового інтерв’ю, організація та проведення робочих зустрічей, засідань, ділових їж, підготовка ділових поїздок як у межах країни, так і за кордон);
у розвитку практичних навичок щодо ефективної взаємодії з людьми, вміння планувати та координувати спільну діяльність, розуміння і прогнозування власної поведінки та поведінки інших людей;


Завдання для виконання контрольних робіт

Завдання1. Теоретичні питання
1. Етикет. Історія виникнення.
2. Типи етикету, що виділяють за історичним принципом.
3. Охарактеризуйте основні етапи формування етикету.
4. Охарактеризуйте два основних напрями розвитку етикету.
5. Культура поведінки та етикет.
6. Етикет як сукупність правил поведінки людини.
7. Особливості становлення та формування етикету в Росії та в Україні.
8. Основні вимоги до сучасного ділового етикету.
9. Головні правила етикету.
10. Розкрийте зміст поняття "діловий протокол".
11. Підготовка та проведення діловий зустрічей.
12. Особливості ділової зустрічі згідно з діловим протоколом.
13. Основні правила знайомства.
14. Службовий мовленнєвий етикет
15. Мовні формули привітання.
16. Етикет телефонної розмови.
17. Розміщення гостей в автомобілях.
18. Розкрийте сутність поняття: "офіційна ділова мова".
19. Ділова атрибутика.
20. Правила етикету при врученні подарунків діловим партнерам.
21. Правила етикету при виборі подарунків діловим партнерам.
22. Охарактеризуйте правила квіткового етикету в різних країнах.
23. Телефонний етикет.
24. Візитні картки. Правила вручення. (Яке значення візитних карток? Які є типи візитних карток? Коли вони вручаються?)
25. Особливості ділового одягу (жіночого та чоловічого).
26. Складові іміджу ділової людини (макіяж, парфуми, прикраси, зачіска тощо).
27. Організація і проведення ділових прийомів з розміщенням.
28. Типи офіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.
29. Типи неофіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.
30. Сервірування столу. Основні види сервірування столу.
31. Основні види столових приборів. Правила користування столовими приборами. Посуд для напоїв, його призначення.
32. Правила вживання окремих страв (м'ясо, риба, морепродукти, фрукти).
33. Що таке культура мови та культура мовлення? Які основні вимоги до усного ділового мовлення?
34. Як проводяться ділові бесіди? Які вони бувають? Які вимоги до них?
35. Яке значення невербальної поведінки (жестів, міміки, посмішки, погляду, відстані) у сфері ділового спілкування?
36. Переговори, переговорний процес. Організація і проведення.
37. Діловий етикет обраної Вами країни.
38. Столовий етикет.
39. Особливості сімейного етикету. Порівняйте правила сімейного етикету декількох країн.
40. Структура і функції ділового спілкування.
41. Основні правила ділової бесіди.
42. Етикет керівника і підлеглого.
43. Правила знайомства і представлення.
44. Правила звернення. Правила вітання.
45. Поняття та основні ознаки вербального спілкування.
46. Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування.
47. Мовленнєвий етикет.
48. Види вербальних комунікацій ( розмова, бесіда, співбесіда, суперечка, дискусія, дебати, диспут). Коротка характеристика.
49. Мова як засіб комунікації.
50. Основні етичні моменти ділового спілкування.
51. Невербальне спілкування: жести, пози, рухи тіла, погляд, міміка, пантоміміка, вираз обличчя, проксеміка (відстань, розташування).
52. Етикет спілкування керівника.
53. Правила етикету в Інтернеті.
54. Психологічні аспекти ділового спілкування. Вміння слухати, рапорт, формування внутрішньої ситуації успіху (ресурсний стан).
55. Формування базових комунікативних умінь (встановлення контакту, передача та отримання інформації, переконання, створення оптимального клімату ділової взаємодії).
56. Етикет за столом.
57. Невербальна комунікація. Класифікація невербальних засобів спілкування.
58. Невербальна комунікація. Види жестів. Тлумачення поширених жестів.
59. Невербальна комунікація. Погляд. Види поглядів. Контакт очей. Гендерні відмінності у зорових контактах. Трактування погляду у різних етномовних спільнотах.
60. Невербальна комунікація. Міміка. Вираз обличчя.
61. Невербальна комунікація. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування (швидкість мови, висота голосу, його тональність, діапазон, паузи та ін.).
62. Моральні основи етикету.
63. Етикет у взаєминах з клієнтами, партнерами, по бізнесу, іноземцями.
64. Етикет і протокол. Порівняльна характеристика.
65. Психологічна природа спілкування. Види і рівні спілкування.
66. Психологічна природа спілкування. Спілкування як взаємодія.
67. Психологічна природа спілкування. Спілкування як обмін інформацією.
68. Психологічна природа спілкування. Спілкування як сприймання і розуміння одне одного.
69. Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура слухання.
70. Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура говоріння.
71. Телефонний етикет.
72. Візитні картки. Правила вручення. (Яке значення візитних карток? Які є типи візитних карток? Коли вони вручаються?)
73. Особливості ділового одягу (жіночого та чоловічого).
74. Складові іміджу ділової людини (макіяж, парфуми, прикраси, зачіска тощо).
75. Організація і проведення ділових прийомів з розміщенням.
76. Типи офіційних прийомів. Надайте їм характеристику.
77. Типи неофіційних прийомів. Надайте їм характеристику.

Завдання 2. (для всіх варіантів)
До наданої Вам теми складіть навчальне тестове завдання із 15 запитань. Вірні відповіді до тесту виділяючи курсивом. Оформити у додатки реферату.
Завдання 3. (для всіх варіантів)
Виділити ключові слова до опрацьованої теми і на окремому аркуші надрукувати їх визначення. Оформити у додатки реферату.

Питання до заліку
Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури.
Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі.
Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні.
Моральна культура спілкування та її рівні
Моральні цінності як основа гуманістичного спілкування.
Моральні норми і принципи, їх значення для досягнення високого рівня культури спілкування.
Прояв гуманістичних комунікативних установок у спілкуванні.
Професійна культура спілкування та діловий етикет.
Етикет. Історія виникнення.
Типи етикету, що виділяють за історичним принципом.
Охарактеризуйте основні етапи формування етикету.
Охарактеризуйте два основних напрями розвитку етикету.
Культура поведінки та етикет.
Етикет як сукупність правил поведінки людини.
Особливості становлення та формування етикету в Росії та в Україні.
Основні вимоги до сучасного ділового етикету.
Головні правила етикету.
Розкрийте зміст поняття "діловий протокол".
Підготовка та проведення діловий зустрічей.
Особливості ділової зустрічі згідно з діловим протоколом.
Основні правила знайомства.
Службовий мовленнєвий етикет
Мовні формули привітання.
Етикет телефонної розмови.
Розміщення гостей в автомобілях.
Розкрийте сутність поняття: "офіційна ділова мова".
Ділова атрибутика.
Правила етикету при врученні подарунків діловим партнерам.
Правила етикету при виборі подарунків діловим партнерам.
Охарактеризуйте правила квіткового етикету в різних країнах.
Телефонний етикет.
Візитні картки. Правила вручення. (Яке значення візитних карток? Які є типи візитних карток? Коли вони вручаються?)
Особливості ділового одягу (жіночого та чоловічого).
Складові іміджу ділової людини (макіяж, парфуми, прикраси, зачіска тощо).
Організація і проведення ділових прийомів з розміщенням.
Типи офіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.
Типи неофіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.
Сервірування столу. Основні види сервірування столу.
Основні види столових приборів. Правила користування столовими приборами. Посуд для напоїв, його призначення.
Правила вживання окремих страв (м'ясо, риба, морепродукти, фрукти).
Що таке культура мови та культура мовлення? Які основні вимоги до усного ділового мовлення?
Як проводяться ділові бесіди? Які вони бувають? Які вимоги до них?
Яке значення невербальної поведінки (жестів, міміки, посмішки, погляду, відстані) у сфері ділового спілкування?
Переговори, переговорний процес. Організація і проведення.
Діловий етикет обраної Вами країни.
Столовий етикет.
Особливості сімейного етикету. Порівняйте правила сімейного етикету декількох країн.
Структура і функції ділового спілкування.
Основні правила ділової бесіди.
Етикет керівника і підлеглого.
Правила знайомства і представлення.
Правила звернення. Правила вітання.
Поняття та основні ознаки вербального спілкування.
Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування.
Мовленнєвий етикет.
Види вербальних комунікацій ( розмова, бесіда, співбесіда, суперечка, дискусія, дебати, диспут). Коротка характеристика.
Мова як засіб комунікації.
Основні етичні моменти ділового спілкування.
Невербальне спілкування: жести, пози, рухи тіла, погляд, міміка, пантоміміка, вираз обличчя, проксеміка (відстань, розташування).
Етикет спілкування керівника.
Правила етикету в Інтернеті.
Психологічні аспекти ділового спілкування. Вміння слухати, рапорт, формування внутрішньої ситуації успіху (ресурсний стан).
Формування базових комунікативних умінь (встановлення контакту, передача та отримання інформації, переконання, створення оптимального клімату ділової взаємодії).
Етикет за столом.
Невербальна комунікація. Класифікація невербальних засобів спілкування.
Невербальна комунікація. Види жестів. Тлумачення поширених жестів.
Невербальна комунікація. Погляд. Види поглядів. Контакт очей. Гендерні відмінності у зорових контактах. Трактування погляду у різних етномовних спільнотах.
Невербальна комунікація. Міміка. Вираз обличчя.
Невербальна комунікація. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування (швидкість мови, висота голосу, його тональність, діапазон, паузи та ін.).
Моральні основи етикету.
Етикет у взаєминах з клієнтами, партнерами, по бізнесу, іноземцями.
Етикет і протокол. Порівняльна характеристика.
Індивідуальна бесіда як форма ділового спілкування.
Колективне обговорення ділових проблем: переговори, нарада, збори, дискусія, «мозковий штурм».
Психологічна природа спілкування. Види і рівні спілкування.
Психологічна природа спілкування. Спілкування як взаємодія.
Психологічна природа спілкування. Спілкування як обмін інформацією.
Психологічна природа спілкування. Спілкування як сприймання і розуміння одне одного.
Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура слухання.
Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура говоріння.
Конфлікти, шляхи їх попередження та розв’язання.
Шляхи розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів.
Етичні та психологічні вимоги до публічних виступів.
Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування.

Список рекомендованої літератури

Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. – К.:»Альтерпрес», 2006. – 368 с.
Алан Пиз. Язык взаимоотношений: женшина и мужчина. М.: 2008.
Вагин И.,Киршева Н. Переговоры: выиграй каждый раунд!СПб: Питер, 2002. –256с.
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учеб. Курс. – Ростов-на-Дону, 2001.
Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Ін-т менеджменту та економіки. Івано-Франківськ, 2000.
Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. – К., 1999.
Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: «А.С.К.», 2000.
Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. Навч. Посіб. – К.: «ЕксОб», 2002. – 200с.
Ділова українська мова: Навч. Посіб. За ред. О.Д. Горбула. – 2002.
Етика ділового спілкування. Курс лекцій. (Чмут Т.К., Чайка Г.Л., Лукашевич МЛІ. та ін.). К.: Викар, 2003.
Зусин В.Я Этика и этикет делового общения. – Мариуполь, 2000. – 203с.
Зусін В.Я Етика та етикет ділового спілкування. Навч. Посіб.2-е вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.
Карнеги Д. Как завоевывать друзей й оказывать влияние на людей: Пер. с англ. М., 1989.
Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування. Навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: ВІД «Університетська книга», 2002.
Леонтьев А.А. Психология общения.М., 1997.
Палеха Ю.И. Ділова етика (Європейський університет) – К., 2002. – 180 с.
Плигин А., Герасимов А. НЛП-практик: Руководство к курсу. – М.: КСП+, 2000. – 576с.
Попов Л.А. Десять лекций по этике / Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. М., 2001.
Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполох, 2001.
Рогов Е.И. Психология общения – М.: гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 335с. (Азбука психологии)
Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч.посібник. – К.: Київ.ін-т банкірів банку «Україна», 1996. – 180с.
Современный язык жестов /Автор-сост. И.Н.Кузнецов. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 448с.
Соловьев Э.Я. Современный етикет. Деловой протокол. –М.:Изд-во «Ось», 2006. –208с.
Улла Дик Эффективная коммуникация. Перев. с нем. Харьков: Гуманитарный центр, – 2007. – 188с.
Хміль Ф.І. Ділове спілкування. К.:Академвидав, 2004. – 278с.
Чмут Т.К. Культура спілкування як цілісний феномен // Проблеми загальної та педагогічної психології:: 36. наук, праць. 2000. М 2.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібн, – К.:Вікар, 2004.
Шевчук С.В. Українське мовлення: Навч. Посіб. – К., 2001.
Этика / Под ред.. Т.В.Мишаткиной, Я.Яскевич. – Минск, 2002.
Южин В.И. Энциклопедия Этикета. – М.:РИПОЛ классик, 2007 – 640с.РИТОРИКА
Мета та завдання дисципліни
Ораторська майстерність є одним з важливих аспектів професійної підготовки студентів-економістів, а також суттєвою складовою професійного рівня майбутніх викладачів і науковців.
Метою курсу є формування у студентів практичних навичок ораторської майстерності.
Навчальна дисципліна “Риторика” сприятиме підготовці висококваліфікованих спеціалістів-істориків, які мають професійно володіти:
знанням теоретичних основ мистецтва усної публічної переконуючої комунікації;
практичними прийомами і культурою публічного мовлення;
умінням готувати і виголошувати публічні промови на різноманітні теми з врахуванням специфіки аудиторії;
навичками практичного використання засобів ораторської майстерності в різноманітних видах академічного красномовства;
навичками ведення дискусії і полеміки, диспутів і дебатів.
Курс “Риторика” акумулює здобутки комплексу гуманітарних наук (теорії комунікації, риторики, логіки, психології та ін.) Структура курсу розроблена з врахуванням світового досвіду викладання основ публічного мовлення. При складанні курсу враховано також вимоги модуля державного стандарту “Риторика”.
Курс зорієнтований на поєднання теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Окрім лекційних занять, програма передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів, спрямованої на розвиток практичних навичок у царині публічного мовлення.

Тематика контрольних робіт
Роль спілкування у соціальній взаємодії.
Завдання мистецтва мовлення.
Риторика як синтез науки і мистецтва усної публічної переконуючої комунікації.
Основні поняття і категорії риторики.
Теоретична модель комунікації.
Основні види комунікації.
Публічне мовлення як вид комунікації.
Основні види промов, їх особливості.
Традиційні жанрові різновиди красномовства.
Основні етапи розвитку ораторської майстерності.
Античне красномовство.
Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя. Гомілетики.
Західноєвропейська риторика в епоху Відродження.
Основні напрямки розвитку європейської риторики 16 – 18 ст.
Українське ораторство XIV – XVIII ст. Риторика в Києво-Могилянській академії.
Криза європейської риторики 19 – поч. 20 ст., її наслідки.
Неориторика.
Сучасне красномовство. Основні національні школи ораторської майстерності.
Основні етапи розвитку ораторського мистецтва в Україні.
Класичний риторичний канон, його етапи.
Інвенція – робота над предметним змістом промови.
Частини промови, їх функції. Основні техніки побудови частин промови.
Топіка у сучасній риторичній промові.
Види плану промови та вимоги до складання плану.
Форми текстового оформлення матеріалу.
Аргументація і логіка. Сфера застосування логічних доказів.
Основні способи логічного доведення.
Неуніверсальні способи доведення, їх сутність та основні різновиди.
Некоректні способи переконання.
Аргументація в агітаційній промові.
Аргументація в інформаційній промові.
Особистість оратора і ефективність мовлення. Поняття іміджу.
Психологічна і фізична підготовка до виступу.
Невербальні засоби спілкування, їх значення і функції.
Увага як психологічна категорія.
Психологічні прийоми управління увагою.
Правила поведінки оратора перед аудиторією.
Вимоги до зовнішності оратора на основі даних психології сприйняття.
Невербальні засоби комунікації і контекст.
Усне мовлення, його особливості.
Стилістика публічного мовлення.
Вербальні засоби мовленнєвої виразності. Тропи і фігури.
Мовна культура оратора.
Ораторська майстерність і мовна ситуація в сучасній Україні.
Характеристики голосу.
Недоліки голосу і прийоми їх виправлення.
Артикуляція і дикція.
Поняття мовленнєвого такту і логічної паузи.
Виражальні можливості інтонації.
Моральні складові публічного мовлення.
Проблема маніпулятивного впливу на аудиторію, його моральна оцінка.
Етика і ефективність комунікації. Категорія етосу в класичній риториці.
Нейролінгвістичне програмування, його можливості і етична оцінка.
Основні різновиди спору: дискусія, полеміка, еклектика, софістика.
Використання некоректних стратегій та аргументів, способи їх нейтралізації.
Рекомендована література
Абрамович С. Д. та ін. Риторика: Навч. посіб. К., 2002.
Адамов Е.А. Личность лектора. – М., 1985.
Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или в погоне за Цицероном: Учеб. пособие. М., 2003.
Александров Д.Н. Риторика: Учеб. пособие. М., 2000.
Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1982.
Аристотель. Поэтика ; Риторика (пер. с геч.). СПб., 2000.
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990.
Безменова Н.А. Неориторика: проблемы и перспктивы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991.
Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997.
Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова (пер.с нем.) М., 2004.
Брынская О.Н. Основные черты американской риторики новейшего времени: Автореф. дис канд. филол. наук. – М., 1979.
Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. – СПб., 2003.
Волков А.А. Структура лекции. – М., 1986.
Галятовський І. Ключ розуміння. – К., 1985.
Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 2 т. - М., 1997. - Т. 1. - С. 524-556.
Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: Навч. посібник. Д., 2001.
Данкел Ж., Парнхэм Э. Ораторское искусство - путь к успеху. СПб., 1997.
Демосфен. Речи. - М., 1994.
Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986.
Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови.-К., 1999.
Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М., 1998.
Зубенко Л.Г. Ораторське мистецтво: Практ. посібник К., 2002.
Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978.
Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать. Учебное пособие. – М, 2002.
Каверин Б.И., Демидов И.В. Ораторское искусство: Учеб. пособие М., 2004.
Карнеги Д. Как развить уверенность в себе и влиять на людей путем публичных выступлений. – М., 2005.
Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. - М., 1990.
Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика). Фігури і тропи. К., 1995.
Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. В 2-х частях. СПб., 1834.
Клюев Е. В. Риторика: Инвенция. Диспозиция. Элокуция: Учеб. пособие для вузов. М., 1999.
Козаржевский К.П. Античное ораторское искусство. – М., 1980.
Конверський А.Є. Логіка (традиційна і сучасна): Підручник. – К., 2004.
Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи: Учеб. пособие. М., 1998.
Кошачевський С. С. Техніка мови. К., 1963.
Кропивко І.В. Риторика: Навч. посіб. Д., 2003.
Кудрин А.К. Логика и истина. – М., 1980.
Кузнецов И. Н. Современная риторика: Учеб. пособие. М., 2003.
Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М.,1976.
Кульч З. Риторичний словник. – К., 1997.
Логика и риторика: Хрестоматия: Учеб. пособие. Минск, 1997.
Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. К., 2003.
Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998.
Неориторика: генезис, проблемы и перспективы. - М., 1987.
Николаев Т.М. Жест и мимика в публичной речи. – М., 1976.
Никольская С. Техника речи. – М., 1976.
Ораторы Греции. – М., 1985.
Основы ораторского мастерства. Курс лекций. – М., 1980.
Основы публичной речи: Learning to Speak in Publik: Учеб. пособие. – М., 2000.
Павлова К.Г. Психология спора: Логико-психологические аспекты. Владивосток, 1988.
Павлова К.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991.
Панкратов В.И. Уловки в спорах и способы их нейтрализации. – М., 1997.
Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учеб. Пособие. – СПб., 1999.
Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л. Новая риторика: трактат об аргументации // Язык и моделирование социальных взаимодействий. – М., 1987.
Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам. - Нижний Новгород, 1992.
Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора // Вопросы философии. - М., 1990. N3.
Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори. – К., 1979.
Прошунин Н.Ф. Что такое полемика? - М., 1985.
Радченко В.Н. Изучение ораторского искусства в США. – М., 1991.
Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997.
Сагач Г.М. Риторика: Навч. посібник. 2.вид., перероб. і доп. К., 2000.
Сєрякова І.І. Магія невербальної комунікації. Навч. посібник.- К., 2004.
Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1995.
Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. вузов. М., 2003.
Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Основи ораторського мистецтва: Навч. посібник Тернопіль, 1998.
Стовпец В.Г. Риторика: Учеб. пособие для студ. вузов. О., 2004.
Сычев О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США. – М., 1991.
Тимофеев А. История красноречия с древнейших времен. – М., 1983.
Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.
Троянкина Л.Д. Основы теории и практики эффективного речевого общения (современная риторика): Учебно-метод. пособие. М., 2001.
Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов н/Д, 2004.
Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1999.
Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972.
Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI – XVII ст. // Українська мова і література в школі. – 1989. - № 10. – С. 64 – 68.
Чибисова Н.Г., Тарасова О.И. Риторика: Учеб. пособие для вузов. Х, 2003.
Шейнов В.П. Риторика. Минск, 2000.
Шопенгауэр А. Эристика, или искусство спорить. - СПб., 1900.

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА КОНФЛІКТОЛОГІЯ

Мета та завдання дисципліни
Мета курсу - дати студентам цілісне уявлення про теорію і практику соціально-економічної конфліктології, методику дослідження соціально-економічних конфліктів, їхнього врегулювання й завершення.
Завдання курсу:
– Сформулювати основні поняття й категорії соціально-економічної конфліктології;
– Виявити об'єктивні й суб'єктивні підстави конфліктності й співробітництва в процесі соціально-економічних взаємодій;
– Класифікувати основні концепції соціально-економічного конфлікту й згоди;
– Позначити мету, функції конфліктів в соціально-економічній сфері й методи їх запобігання, використання, урегулювання й завершення;
– Виявити структуру й способи налагодження соціальних взаємодій конфліктного й конвенційного характеру;
– Класифікувати технології комунікативного регулювання конфліктів в економіці: протест, посередництво, переговори, маніпуляція;
– Виділити особливості протікання й вирішення соціально-економічних конфліктів у різних сферах діяльності;
– Сформулювати тенденції розвитку соціально-економічних конфліктів глобального, регіонального, локального рівня в сучасних умовах.

Варіанти контрольних робіт Варіант 1.
1. Конфліктологія у системі наукового знання. Об'єкт і предмет конфліктології.
2. Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту
3. Цінова та нецінова конкуренція
Варіант 2.
1. Категорії та закони та методи конфліктології.
2. Конфліктна поведінка
3. Сумлінна та несумлінна конкуренція
Варіант 3.
1. Давні уявлення про соціальні конфлікти
2. Дії сторін у конфлікті.
3. Сутність і поняття і типологія політико-економічного конфлікту. .
Варіант 4.
1. Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.
2. Сутність економічного конфлікту.
3. Управління політико-економічними конфліктами.
Варіант 5.
1. Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.
2. Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.
3. Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.
Варіант 6.
1. Природа та сутність конфлікту.
2. Види, форми, сторони та особливості динаміки трудових конфліктів   
3. Управління, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.
Варіант 7.
1. Функції конфлікту.
2. Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів.
3. Діагностика конфлікту
Варіант 8
1. Суб'єкти соціальних конфліктів
2. Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації
3. Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.
Варіант 9
1. Суспільна криза і катастрофа.
2. Керування конфліктною ситуацією в організації
3. Засоби і методи врегулювання конфліктів.
Варіант 10.
1. Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.
2.Суть і функції економічної конкуренції.
3. Неюридичні технології розв’язання конфліктів
Варіант 11.
1.Загальне поняття про види економічної конкуренції.
3. Мотивація конфліктів. Концепція депривації.
2. Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.
Варіант 12.
1. Види конфліктів
2. Досконала та недосконала конкуренція.
3. Попередження конфліктів

Питання до заліку
Конфліктологія у системі наукового знання.
Об'єкт і предмет та методи конфліктології.
Категорії та закони конфліктології.
Давні уявлення про соціально конфлікти
Основні конфліктологічні теорії ХІХ – поч. ХХ ст.
Розвиток соціально-економічної конфліктології у ХХ ст.
Теорія соціального простору П’єра Бурдьє
Природа та сутність конфлікту.
Суб'єкти соціальних конфліктів
Суспільна криза і катастрофа
Об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення конфліктів.
Мотивація конфліктів. Концепція депривації.
Розвиток конфлікту. Етапи конфлікту. Учасники конфлікту.
Суб'єктивна сторона конфлікту
Конфліктна поведінка
Сутність економічного конфлікту та його функції.
Витоки, причини, рушійні сили та види економічних конфліктів.
Особливості розв'язання колективних трудових конфліктів   
Природа, типи причини та наслідки конфлікту в організації.
Керування конфліктною ситуацією в організації.
Економічна конкуренція та її роль в розгортанні економічних конфліктів (2 год.)
Загальне поняття про види економічної конкуренції.
Досконала та недосконала конкуренція.
Цінова та нецінова конкуренція
Сумлінна та несумлінна конкуренція
Сутність і поняття політико-економічного конфлікту.
Типологія політичних конфліктів.
Специфіка політико-економічних конфліктів.
Управління політико-економічними конфліктами.
Корупція як чинник соціально-економічних конфліктів.
Розв'язання і попередження соціально-економічних конфліктів
Управління конфліктом, розв'язання і регулювання конфлікту: основні поняття.
Діагностика конфлікту.
Стратегії виходу із конфлікту: моделі та стилі.
Засоби і методи врегулювання конфліктів.
Неюридичні технології розв’язання конфліктів.
Технології консенсусу і компромісу.
Технології конфліктного медіаторингу.
Правові засоби розв'язання конфліктних ситуацій.

Фінансове право
Вступ
Вивчення курсу «Фінансове право» має велике значення для майбутніх фахівців із фінансової справи. Адже під час своєї практичної діяльності за обраним фахом їм необхідно кожну свою дію звіряти із законами та підзаконними актами. Незнання чи поверхове знання правових аспектів питань, які потрібно буде вирішувати, може завдати великих збитків тим установам, організаціям, підприємствам, де вони працюватимуть, а, ймовірно, державі загалом. Тому студент має чітко усвідомити важливість цього курсу для свого майбутнього.
Сьогодні Україна будує нову державу з ринковими відносинами. За цих умов основним джерелом дохідної частини бюджету стають податки, які сплачують комерційні структури, підприємці, громадяни. Але правовий інститут податків в нашій країні ще не розвинений. Змінюється порядок витрачання бюджетних коштів. Виникає потреба в докладнішому вивченні їх правового регулювання.
У розділі «Фінансове право» вивчаються питання, що стосуються поняття фінансів і діяльності держави в цій галузі, предмету і методу правового регулювання, особливостей фінансово-правових норм. Велика увага приділяється аналізу законодавства, норми якого регулюють фінансовий контроль, податкові відносини, державні доходи та видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів і фондів коштів органів місцевого самоврядування, правові основи державного кредиту та страхування.
Основними формами вивчення курсу «Фінансове право» є лекції, семінарські заняття й самостійна робота студентів.

Питання для виконання контрольних робіт
Фінансове право: поняття, предмет, метод.
Правове положення Міністерства фінансів України.
Складові частини бюджету.
Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.
Система фінансового права.
Функції Міністерства фінансів України.
Бюджетний період.
Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.
Джерела фінансового права.

Система й завдання органів державної податкової служби.
Зведений бюджет.
Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.
13. За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової діяльності держави?
Правосуб'єктність у фінансовому праві.
Методи фінансової діяльності держави.
Поняття бюджету.
Поняття та функції державного кредиту.
Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.
Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?
Суб'єкти фінансового права.
Методи формування грошових фондів.
Поняття та мета державного фінансового контролю.
Бюджетне законодавство.
Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.
Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.
26. Дайте порівняльну характеристику завдань державної податкової служби та контрольно- ревізійної служби України.
Держава як суб'єкт фінансового права.
Методи розподілу грошових фондів.
Види фінансового контролю.
Державний кредит.
Колективні суб'єкти фінансового права.
Методи використання грошових фондів.
Затвердження місцевих бюджетів.
Аудит. Загальна характеристика.
Види ревізій.
Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.
Місце фінансового права в системі права України.
Правове положення Державної податкової адміністрації України.
Резервний фонд бюджету.
Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.
Поняття та види міжбюджетних трансфертів.
Види перевірок.
Поняття та риси фінансово-правових норм.
Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.
Безспірне списання коштів бюджету.
Звітність про виконання місцевих бюджетів.
Основні галузі та види страхування.
Поняття та структура фінансово-правової норми.
Права органів Державного казначейства.
Правове регулювання оподаткування в Україні.
Порядок складання місцевих бюджетів.
Назвіть види методів фінансового контролю.
Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».
Класифікація фінансово-правових норм.


Рекомендована література

Основна література:
Нормативно-правові акти:
Конституція України
Бюджетний кодекс України . Закон України від 21 червня 2001 р.
Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" від 20 грудня 2005 р. №3235-ІV
Закон України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” від 21 грудня 2000 р.
Закон України “Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні” від 26 січня 1993 р.
Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 р. із змінами та доповненнями.
Закон України “Про державну податкову службу в Україні” від 5 лютого 1998 р.
Закон України “Про Рахункову палату” від 11 липня 1996 р.
Закон України “ “Про систему оподаткування” від 18 лютого 1997 р. із змінами та доповненнями.
Закон України “Про податок на додану вартість” в редакції від 3 квітня 1997 р. із змінами та доповненнями.
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. із змінами та доповненнями.
Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 р. №889-ІV
Декрет Кабінету Міністрів України “Про місцеві податки і збори” від 20 травня 1993 р. із змінами та доповненнями.
Навчально-методична література
Апель А. Основы финансового права. Краткий курс лекций. М., 2001
Воронова Л.К., Кучерявенко Н.П. Финансовое право: учебное пособие. – Харьков: Легас, 2003. – 360 с.
Зюнькін А.Г. Фінансове право: опорний конспект лекцій. К., 2001
Карасёва М.В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 256с.
Орлюк О.П. Фінансове право: Навч. Посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 528 с.
Пацурківський П.С. Основні проблеми теорії фінансового права. – Ч.: ЧДУ, 1998. – 276 с.
Савченко Л.А., Цимбалюк А.В., Шкаруко В.Х., Трух М.В. Фінансове право. К., 2002. – 150с.
Фінансове право: Підручник / Відп. ред. Л.К. Воронова.- Х.: Фірма “Консум”, 1999.- 496с.
Фінансове право: Курс лекцій / Під ред. В.А. Предборського. – К.: Правові джерела, 1998. – 318с.


З М І С Т

1.Методичні рекомендації до написання та оформлення контрольних робіт.3
2.Зразок оформлення титульної сторінки:.5
3. Соціологія.6
4.Історія України11
5. Історія української культури...16
6. Політологія...21
7. Основи державного управління...25
8. Психологія та педагогіка...32
9. Педагогіка вищої школи38
10. Правознавство42
11. Інтелектуальна власність49
12.Господарське законодавство51
13. Економічна психологія.61
14. Діловий етикет і протокол...65
15. Риторика..71
16. Соціально-економічна конфліктологія75
17. Фінансове право.77
Зміст80
13PAGE 15


13PAGE 14515
Root EntryЎ: 15Times New Roman

Приложенные файлы

  • doc 231065
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий