планы ПЗ_Психология

13 EMBED PBrush 1415

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА СОЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІНОснови інформатики та
обчислювальної техніки


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

для студентів факультету «Психології»


Дніпропетровськ
2009 р.
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”„Затверджую”
Перший проректор
Г.М. Богуславський

„_____”__________2009 р.
.


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИДисципліна Основи інформатики та обчислювальної техніки


Напрям підготовки 6.030102 Психологія


Форма навчання деннаПлани практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Основи інформатики та обчислювальної техніки» / укладачі: кандидат технічних наук Мірошніченко О.В. - Дніпропетровський гуманітарний університет, 2009 - 60 с.


Рецензенти:

Вишня В.Б., професор, доктор технічних наук (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

Трусов В.О., доцент, кандидат технічних наук (кафедра геоінформатики, Національний гірничий університет)
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальна характеристика дисципліни

Навчальний курс "Основи інформатики та обчислювальної техніки" є нормативним і відноситься до циклу фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, забезпечує навчання студентів використанню обчислювальної техніки. Діюча програма визначає обсяг, зміст і форми вивчення курсу, що встановлені для всіх навчальних закладів України.
Для означених дисциплін цей курс є базовою комп’ютерною підготовкою, на підставі якої можливе більш поглиблене вивчення питання правового регулювання, організації та тактики застосування сучасних інформаційних технологій у відповідних напрямах діяльності психологів.

Позначення дисципліни полягає в тому, щоб дати студентам знання, уміння та навички володіння та користування обчислювальною технікою, специфічним програмним забезпеченням, що дає змогу вирішувати ті чи інші завдання в професійній діяльності.

Навчально-методичні характеристики дисципліни
Розподіл навчального часу по семестрах

Курс
Семестри

1
1, 2
Розподіл форм контролю по семестрах:

Форма контролю
Семестр

Модульні контрольні роботи № 1, 2
1

Залік
1

Модульні контрольні роботи № 3, 4
2

Іспит
2


Кваліфікаційний рівень підготовки

Вивчення дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної техніки” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки, при якому студент повинен
Знати:
основні напрямки та поняття інформатики;
основи функціонування персональних ЕОМ;
організацію використання персональних ЕОМ на основі операційної системи Microsoft Windows XP;
використання сервісних оболонок типу Norton Commander;
використання текстового процесора MS Word у практичній діяльності;
використання електронної таблиці MS Excel;
основні поняття теорії комп’ютерних мереж;
основні принципи роботи і використання глобальної мережі Internet;
інформаційні ресурси України та інших країн у мережі Internet;
основні типи інформаційних систем та їхні можливості;
основи використання інформаційних систем та мереж;
основні технологічні принципи розробки й використання інформаційних систем для рішення інформаційно-аналітичних задач;
основні поняття теорії інформаційних систем;
основні теоретичні положення баз даних;
призначення, структуру та основні принципи використання програм Систем Управління Базами Даних (на основі СУБД Microsoft Access);

Уміти:
запускати на виконання програмне забезпечення персонального комп’ютера;
уводити інформацію до комп’ютера;
зберігати інформацію;
упроваджувати технологію використання ЕОМ у практичній діяльності;
уміти створювати в текстовому процесорі MS Word документи різного характеру і призначення;
уміти робити в табличному процесорі Excel прості обчислення ділового і комерційного характеру, а також представляти результати в графічній формі;
уміти користатися існуючими інформаційними системами;
виконувати навігацію та пошук інформації в мережі Internet на основі використання оглядача MS Explorer, уміти настроювати оглядач, зберігати інформацію;
користатися пошуковими системами та каталогами в Internet, складати запити на пошук необхідних даних;
користатися електронною поштою в Internet;
проектувати структуру простих інформаційних систем на основі використання баз даних;
створювати конкретні бази даних з використанням MS Excel та СУБД MS Access і виконувати усі операції по їх веденню;
уміти створювати електронні презентації на основі використання MS Power Point.


Засоби проведення поточного та підсумкового контролю

Поточний контроль відповідно до наказу № 161 Міністерства освіти України від 02.06.93 року здійснюється під час проведення практичних занять і включає в собі наступні заходи:
отримання допуску до практичної роботи на персональному комп’ютері шляхом перевірки теоретичних знань по темі, що вивчається;
контроль послідовності виконання практичних вправ на комп’ютері та захист виконаної практичної роботи;
усні опитування, письмові доповіді;
написання рефератів;
відпрацювання академічних заборгованостей, тощо.
Модульний контроль включає до себе перевірку засвоєння матеріалу вибіркових тем курсу згідно з тематичним планом шляхом проведення модульних контрольних робіт та комп’ютерного тестування.
Підсумковий контроль, відповідно до наказу №161 Міністерства освіти України від 02.06.93 ріку, здійснюється на підставі потокового та модульного контролю, який полягає в оцінці засвоєння студентом навчального матеріалу, або за бажанням студента шляхом проведення заліку та іспиту:
Змістовний модуль 1 – виконання контрольної роботи з тт. 1-2, виконання тестових завдань.
Змістовний модуль 2 – виконання контрольної роботи з тт. 3-4, виконання тестових завдань.
Модуль 1 – залік.
Змістовний модуль 1 – виконання контрольної роботи з тт. 5-6, виконання тестових завдань.
Змістовний модуль 2 – виконання контрольної роботи з тт. 7-8, виконання тестових завдань.
Модуль 2 – іспит.


Критерії оцінки знань і умінь

Результати складання заліку (1 семестр) оцінюються за двобальною шкалою «зараховано», «не зараховано»:

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

зараховано
60 – 100
A - Е


"зараховано" виставляється за правильно виконані практичні вправи та правильні відповіді на поставлені теоретичні запитання;

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

Не зараховано з можливістю
повторного складання

35 – 59

FX

Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням

0 – 34

F


"не зараховано" виставляється за невміння вирішувати практичні вправи, а також невірні відповіді на поставлені теоретичні запитання.

Результати складання іспиту (2 семестр) оцінюються за чотирьохбальною шкалою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”:

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

Відмінно
90 – 100
A


"відмінно" (високий рівень) – якщо студент вільно, глибоко й у повному обсязі засвоїв програмний матеріал; вичерпно, логічно викладає теоретичний матеріал в усній і письмовій формі; швидко і впевнено приймає правильні рішення при виконанні практичних завдань; має стійкі навички рішення різних задач;

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

Добре
83 – 89
B


75 – 82
С


"добре" ( достатній рівень) – якщо студент вільно володіє матеріалом; у повному обсязі засвоїв програмний матеріал; здатний самостійно приймати правильні рішення при виконанні практичних завдань; має добрі навички рішення практичних задач;

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

Задовільно
68 – 74
D


60 - 67
E


"задовільно" – (середній рівень) якщо студент може самостійно виконати більшу частину навчального матеріалу, дати основні поняття та визначення; допускає неточності при прийнятті рішень; при вирішенні практичних завдань потребує додаткових вказівок;

За національною шкалою
За 100 бальною шкалою
За шкалою ECTS

Незадовільно з можливістю повторного складання
35 – 59
FX

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0 – 34
F


"незадовільно" (початковий рівень) – якщо студент засвоїв і може відтворити лише окремі питання програми; допускає суттєві помилки при прийнятті рішень; не має стійких навичок при вирішенні практичних завдань.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:

Модуль 1

Семестровий модуль-контроль

Сума балів

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2Аудиторні заняття (індивідуальна робота, самостійна робота, к/р тощо)т.1
т.2
К
т.3
т.4
т.5
К
Проводиться за бажанням студента для підвищення рейтингу

100

20
20
10
20
20

1050
50100Модуль 2

Семестровий модуль-контроль

Сума балів

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2Аудиторні заняття,(індивідуальна робота, самостійна робота, к/р тощо)т.6
К
т.7
Т.8
т.9
К
Проводиться за бажанням студента для підвищення рейтингу

100

40
10
10
10
20
1050
50100
Умовні позначення: 10;12;15;18;20;40;50;60;100 – максимально можлива кількість балів.
т.1 – т.8 – всі види занять по темам тематичного плану навчальної дисципліни.
К – модульна контрольна робота


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


№ теми
Назва теми
Всього годин
З викладачем
Індивід. робота
Самостійна робота
Разом
Лекції
с/з
п/з
к/р1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1. Операційна система Windows та файлові менеджери

1
Введення в дисципліну, базові поняття інформатики, основи функціонування сучасних персональних компютерів та робота у середовищі операційної системи Windows
18
12
4

8

3
3

2
Обробка інформації за допомогою електронної таблиці Microsoft Excel
24
12
4

8

6
6


Модульна контрольна робота з тем 1-2
2
22Змістовий модуль 2. Офісні програми Microsoft Word та Excel

3
Підготовка документів у текстовому процесорі Microsoft Word
24
12
4

8

6
6

4
Використання файлових менеджерів типу Norton Commander
16
12
4

8

2
2

5
Архівація даних на комп’ютері
4
2
21
1


Модульна контрольна робота з тем 3-5
2
22
90
54
18

32
4
18
18

ЗАЛІК

МОДУЛЬ 2

6
Використання інформаційних систем обробки інформації в практичній діяльності
44
16


16

14
14


Модульна контрольна робота з теми 6
2
227
Основні поняття, принципи роботи та використання комп’ютерних мереж
8
4


4

2
2

8
Автоматизація підготовки документів у середовищі компонентів пакету Microsoft Office
10
4


4

3
3

9
Використання програми MS Power Point для створення презентацій
24
8


8

8
8


Модульна контрольна робота з тем 7-9
2
22
90
36


32
4
27
27

ІСПИТ


Усього за навчальний рік
180
90
18

64
8
45
45


ЛІТЕРАТУРА

Нормативні акти:

Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВРУ №30
Про концепцію національної програми інформатизації: Закон України.
Про національну програму інформатизації: Закон України.
Про інформацію: Закон України від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України - 1992. - № 48.
Указ Президента України "Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній сфері" від 22 квітня 1998 р. № 346.
Постанова Кабінету Міністрів України: "Про першочергові заходи інформатизації " від 15 липня 1997 р. № 789.
Указ Президента України "Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави" від 10 квітня 2000 р. № 582/2000.

Основна навчальна література:

Дибкова Л.М. Інформатика і комп`ютерна техніка: Навч. Посіб. – К.:Академ- видав, 2007.- 416с.
Інформатик і комп`ютерна техніка: Навч. Посіб./ За ред. М.Є. Рогози.- К.: Академія, 2006.- 368 с.
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики: Навчальний посібник. - Дніпропетровськ, Юридична академія МВС України, - 2005. – 140 с.
Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підручник. / За ред. О.І. Пушкаря. - К.: Вид. центр "Академія", 2002. – 704 с.
Дибкова Л.М. Інформатика та комп'ютерна техніка/ Посібник. – Київ: Видавничий центр "Академія", 2002. – 318 с.
Вишня В.Б., Ілюхін С.М., Курс "Основи інформатики та обчислювальної техніки" на прикладах: Навчальний посібник. – 2-е вид., стереотип. – Запоріжжя: Юридичний інститут ДДУВС, 2007. - 166 с. Катренко А.В. Системний аналіз об`єктів та процесів комп`ютерізації:Нав.посіб.-Львів:Новий світ -2000,2003.-424 с.
Михайленко В.Е. Инженерная и компьютерная графика: Ученик.-К.: Каравела,2004.-336 с.
Ковалюк Т.В. Основи програмування: Підручник./ За ред. М.З. Згуровського.-К.:Вид.група ВНV,2005.-384 с.
Пасічник В.В., Резниченко В.А. Організація баз даних та знань: Підручник.-К.:Вид. група ВНV,2006.-384 с.
Інформатика та комп`стерна техніка: Навч. посіб. для студ. Заочної форми навчальння/ Укл.М.М. Гузій та ін.-К.:Вид. Європейського ун-ту, 2003.-75 с.


Додаткова навчальна література:

Информатика для юристов и экономистов. / Симонович С.В. и др. – Спб: Издательство "Питер", 2002 – 620 с.: ил.
Стоцкий Ю. Самоучитель Office 2000 – СПб: Издательство "Питер", 2002. 576 с.: ил.
Попов А.А. Excel: Практическое руководство. – М.: ДЕСС КОМ – 2002. – 303 с.


ПЛАНИ ЗАНЯТЬ


МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1
Операційна система Windows та файлові менеджери


Тема № 1. Введення в дисципліну, базові поняття інформатики, основи функціонування сучасних персональних компютерів та робота у середовищі операційної системи Windows
Всього годин – 18.
З них:
лекційних занять – 4 години;
практичних занять – 8 годин (4 заняття по 2 години);
самостійна робота – 3 години;
індивідуальна робота – 3 години.


Тема № 1. Практичне заняття №1 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Поняття інформатики та інформації.
Поняття алгоритму, способи описання алгоритмів.
Одиниці вимірювання кількості інформації.
Основні апаратні пристрої, які складають ПК та їх призначення.
Зовнішні пристрої, що підключають до комп’ютеру та їх призначення.
Основні характеристики персональних комп’ютерів.
Поняття файлу. Ім’я файлу та розширення в імені файлу.
Поняття каталогу (папки).
Призначення операційної системи.
Основні поняття об’єктів в Windows.
Робочий стіл Windows.
Типове вікно Windows.
Діалогові вікна. Елементи діалогового вікна.
Вікно “Свойства”.
Головне меню. Призначення команд головного меню.
16. Робота з довідковою інформацією. Робота з об’єктами.

Контрольні запитання:
Поняття інформатики.
Поняття інформації.
Що таке алгоритм? Які є способи описання алгоритмів?
Які існують одиниці вимірювання кількості інформації?
Які основні апаратні пристрої складають ПК та їх призначення?
Які зовнішні пристрої підключають до персонального комп’ютеру та їх призначення?
Основні характеристики персональних комп’ютерів.
Що таке файл?
Для чого застосовується розширення в імені файлу?
Що таке каталог (папка)?
Для чого застосовуються символи * та ? в імені та в розширенні імені файлу? Привести приклади.
Для чого необхідна операційна система?
Поняття об’єктів при роботі з операційною системою Windows.
Яким чином представляються об’єкти в Windows?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
Включити персональний комп’ютер. Завантаження Windows.
Виключити персональний комп’ютер. Вихід із системи.
Перезавантажити персональний комп’ютер.
Засвоїти основні правила роботи з панеллю завдань.
Змінити розмір панелі завдань.
Перемістити панель завдань.
Відпрацювати прийоми управління маніпулятором "Миша":
- наїзд;
- щиглик;
- подвійний щиглик;
- щиглик правою кнопкою;
- перетаскування;
- протягання;
- спеціальне перетаскування.
Засвоїти основні правила роботи з вікнами (згорнути, розгорнути, закрити, змінити розмір вікна).
Перемістити вікно на будь-яке місце на екрані.
З’ясуйте зміст поняття "Смуга прокручування" (Полоса прокрутки).
Засвоїти роботу із системним меню вікон.
Засвоїти правила роботи з діалоговим вікном (згорнути, розгорнути, закрити, змінити вкладку, встановити та зняти прапорець і таке інше).
За допомогою вікна Свойства визначити загальну та вільну зовнішню пам’ять на логічних дисках.
Засвоїти використання довідкової системи.
За допомогою діалогового вікна Справка вкладки Содержание знайдіть для чого призначена програма Универсальный проигрыватель.
За допомогою діалогова вікна Справка вкладки Указатель знайдіть для чого призначена програма Дефрагментация диска.
За допомогою діалогового вікна Справка вкладки Поиск знайдіть в яких розділах довідкової системи використовується слово “ярлык”.
На диску А: створити папку.
Перейменувати папку.
Знищити папку.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. –178с., іл. (стор. 5 – 35).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. –166с. (стор. 3 – 39).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140с.


Тема №1. Практичне заняття №2 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню та закріплюють матеріал виконаних вправ на попередньому практичному занятті.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Програма Проводник.
Створення об’єкту.
Копіювання, переміщення й перейменування об’єктів, знищення та відновлення їх.
Контрольні запитання:
Як включити (правильно виключити ) персональний комп’ютер?
Як перевантажити персональний комп’ютер? Для чого це потрібно робити?
Назвати елементи графічного інтерфейсу робочого стола.
Що таке панель завдань? Її призначення.
Як змінити розмір панелі завдань? Як перемістити панель завдань?
Що відбудеться, якщо клацнути лівою клавішею миші один раз?
Що відбудеться, якщо клацнути правою клавішею миші один раз?
Що відбудеться, якщо клацнути лівою клавішею миші два рази?
Що відбудеться, якщо клацнути правою клавішею миші два рази?
Як відбувається перетаскування об’єкту?
В чому різниця між перетаскуванням об’єкту та спеціальним перетаскуванням?
Структура типового вікна. Як змінити розмір вікна?
Як перемістити вікно на будь-яке місце на екрані?
Для чого призначена "Смуга прокручування"?
Як викликати системне меню вікон? Для чого використовується системне меню?
Яким чином відкривається головне меню? Які команди має головне меню?
В яких випадках використовуються діалогові вікна? Елементи діалогового вікна.
Як знайти файл або групу файлів на магнітному носії?
Як запустити довідкову систему?
Як здійснити пошук довідкової інформації за словами?
Для чого призначена програма “Универсальный проигрыватель”?
Для чого призначена програма “Дефрагментация диска”?
Як визначити загальну та вільну зовнішню пам’ять на логічних дисках?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
Створити на робочому столі ярлик для програми Calc (калькулятор).
Перейменувати створений ярлик.
Змінити створеному ярлику значок.
Запустити програму “Проводник”.
Створити папку.
Перейменувати об’єкт (папку).
Знищити об’єкт.
Відновити знищений об’єкт.
Створити на диску А: папку Тема 1, а в ній папку Практичне заняття 2.
За допомогою програми Проводник створити в папці Практичне заняття 2 деревоподібну структуру папок:

WORK -----
GAMES--
TEXT-----
DOKUM-


TETRIS---

DOOM2


POKER---


SERG

OLEG----


IRINA


2001-------
2002-----


TETCOLOR

TETRUS


RULETKA


POKERSTR

VOVA

INNA


VIZA


PASPORT


AKT


PROTOKOL
Скопіювати групу об’єктів шляхом:
перетягування;
перетягування при натиснутій правій клавіші миші;
використовуючи буфер обміну за допомогою панелі інструментів;
використовуючи буфер обміну за допомогою пункту меню Правка;
використовуючи буфер обміну за допомогою контекстного меню;
використовуючи буфер обміну за допомогою клавіатури (гарячих клавіш).
Перемістити групу об’єктів шляхом:
перетягування;
перетягування при натиснутій правій клавіші миші;
використовуючи буфер обміну за допомогою панелі інструментів;
використовуючи буфер обміну за допомогою пункту меню Правка;
використовуючи буфер обміну за допомогою контекстного меню;
використовуючи буфер обміну за допомогою клавіатури (гарячих клавіш).

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. –178 с., іл. (стор. 40 – 44).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. –166с. (стор. 36 – 45).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. –140 с.


Тема № 1. Практичне заняття №3 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню та закріплюють матеріал виконаних вправ на попередньому практичному занятті.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Пошук файлів та папок.
Настроювання середовища Windows.

Контрольні запитання:
Що таке ярлик? Як створити ярлик?
Як створити папку? Як знищити папку? Як перейменувати папку?
Як відновити видалений об’єкт з Корзини?
Як знищити об’єкт без проміжного його розташування в Корзине?
Призначення програми Проводник.
Як виділити групу об’єктів?
Які операції можна виконувати з групою об’єктів?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
В папці Тема 1 на диску А: створити папку Практичне заняття 3.
За допомогою діалоговою вікна Найти знайти файл або групу файлів та скопіювати в папку Практичне заняття 3, зокрема:
знайти на диску D: всі файли з розширенням .tmp;
знайти на усіх логічних дисках всі файли, що починаються на літеру s, з розширенням, що починається на літеру h;
знайти на диску С: в папці Windows всі файли, в імені яких четверта літера s, а в розширенні друга літера n;
знайти на диску D: усі файли, що були створені або змінені за останні 10 місяців;

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. –178 с., іл. (стор. 45 – 53).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. –166с. (стор. 45-48).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. –140с.
Тема № 1. Практичне заняття №4 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню та закріплюють матеріал виконаних вправ на попередньому практичному занятті.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Пошук файлів та папок.
Настроювання середовища Windows.

Що відбувається при перетаскуванні об’єктів з однієї панелі програми Проводник на другу при:
натиснутій клавіші Alt?
натиснутій клавіші Ctrl?
натиснутій клавіші Shift?
натиснутій правій клавіші миші?
натиснутих двох клавішах миші?
Як збільшити або зменшити швидкість подвійного щиглика маніпулятора “Миша”?
Як змінити покажчик маніпулятора “Миша”?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері
знайти на диску D: усі файли, що були створені або змінені в діапазоні дат;
знайти на диску D: усі файли, розмір яких перевищує 3 Кб;
знайти на диску D: усі файли типу Значок;
знайти на диску D: усі файли типу Документ Microsoft Word та відкрити один з них;
знайти на диску D: усі файли типу Лист Microsoft Excel та відкрити один з них.
Настроїти властивості маніпулятора «Миша».
Настроїти властивості екрану (Фон, Заставка).
Настроїти системну дату і час.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. –178 с., іл. (стор. 45 – 53).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. –166с. (стор. 45-48).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. –140с.
ТЕМА № 2. ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ТАБЛИЦІ MICROSOFT EXCEL.


Всього годин – 24.
З них:
лекцій – 4 години;
практичних занять – 8 годин (4 занять по 2 години);
самостійна робота – 6 годин;
індивідуальна робота – 6 годин.


Тема № 2. Практичне заняття №1 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Основні поняття електронних таблиць.
Поняття робочої книги та робочого листа.
Комірки та їхня адресація.
Діапазони комірок.
Введення, редагування та форматування даних.

Контрольні запитання:
Обробка даних засобами електронних таблиць.
Поняття електронної таблиці.
Основні елементи вікна електронних таблиць MS Excel.
Поняття робочої книги.
Поняття робочого листа.
Комірки та їхня адресація.
Введення тексту та чисел.
Введення формул.
Форматування даних.
Формати для запису чисел.
Текстові формати.
Посилання на комірки.

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
На диску А: створити каталог з назвою Тема 2.
В каталозі Тема 2 створити папку Практичне заняття 1.
Запустити на виконання програму MS Excel.
Створіть нову робочу книгу. Збережіть її під ім’ям book.xls в папці Практичне заняття 1.
Виділити стовпці та рядки у робочому аркуші:
Виділити рядок 3;
Виділити діапазон рядків 7-14;
Виділити рядки 2, 5, 7, 9;
Виділити стовпець D;
Виділити діапазон стовпців F-H;
Виділити стовпці D, F, G, L;
Виділити діапазон комірок B5:G5, H7:H9, C8:E10.
Змінити висоту рядків 3, 6, 9.
Змінити ширину стовпців D, F, G.
Введення та редагування даних:
у комірку В2 введіть текст: Місяці;
у комірку С2 введіть текст: Витрати;
відредагувати вміст комірки В2 на: Місяці року (причому зробіть це таким чином, щоб добавити тільки слово: року);
відредагувати вміст комірки С2 на: Витрати по місяцях.
Вирівняти ширину стовпців В та С по вмісту комірок.
Скопіювати вміст комірки В2 в комірку Н5.
Перемістити вміст комірки С2 в комірку Е6.
У комірку В3 введіть слово Январь. За допомогою автозаповнення ввести до комірки В14 усі назви місяців року.
Зробити активною комірку В3. За допомогою автозаповнення ввести до комірки Н3 назви місяців року через один місяць (тобто: Январь, Март, Май ).
У діапазон комірок С5:С14 за допомогою автозаповнення ввести ряд чисел від 1 до 10.
У діапазон комірок С7:Н7 за допомогою автозаповнення ввести ряд чисел від 3 до 18 з шагом 3.
У діапазон комірок С11:Н11 за допомогою автозаповнення ввести ряд чисел від 7 до 42 з шагом 7.
У діапазон комірок A4:A14 за допомогою автозаповнення ввести ряд чисел від 2,5 до 15,5 з шагом 1,3.
У діапазон комірок І5:І23 за допомогою автозаповнення ввести ряд дат від 20 декабря 2006 года до 7 января 2007 года. Зверніть увагу на відповідності заповнення першої комірки діапазону встановленому Вами формату та виду представлення даних.
Виділити діапазони комірок: В28:Н28, С30:Е33 та ввести у виділені комірки слово “Інформатика”.
Створити список автозаповнення із 10 прізвищ студентів (слухачів) вашої групи.
Зробити активною довільну комірку і ввести любе прізвище із списку виконаному в попередній вправі. Використовуючи маркер автозаповнення, протягнути його на 20 комірок. Зробіть висновки.
Вилучити створений у вправі № 20 список із вікна списку автозаповнень.
Форматування комірок:
за допомогою вкладки Число діалогового вікна Формат ячеек призначити діапазону комірок С6:С14 формат комірок числовий з одним знаком після коми;
довільній комірці з числовими даними призначити грошовий формат – англійський фунт (Ј);
довільній комірці з числовими даними призначити експоненціальний формат;
довільній комірці з числовими даними призначити процентний формат, встановити шрифт Times New Roman, розмір 14, курсив, колір – червоний, повернути дані на 45(, обрамлення комірки подвійною лінією бірюзового кольору.
Перейменувати робочий аркуш Лист1 в Практичне заняття 1 та зберегти файл на Вашому магнітному диску.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. – 178 с., іл. (стор. 134 – 147).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. – 166 с. (стор. 125-138).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140 с.


Тема № 2. Практичне заняття №2 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Абсолютна та відносна адресація в MS Excel.
Типи формул в MS Excel.
Корегування тексту та формул.

Контрольні запитання:
Відносна адресація.
Абсолютна адресація.
Копіювання вмісту осередків.
Автоматизація введення даних.
автозаповнення числами;
список автозаповнення;
автозаповнення формулами.
Використання стандартних функцій.
Використання майстра функцій.
Введення параметрів функцій.
Підсумкові обчислення.

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
В каталозі Тема 2 створити папку Практичне заняття 2
Запустити на виконання програму MS Excel та відкрити робочу книгу book.xls.
Перейменувати новий лист як “Робота з простими формулами”.
Робота з простими формулами:
ввести в комірку С3 літеру А;
ввести в комірку D3 літеру В;
ввести в комірку E3 текст: A + B;
ввести в комірку F3 текст: A – B;
ввести в комірку G3 текст: A * B;
ввести в комірку H3 текст: A / B;
ввести в діапазон комірок С4:С14 числа від 5 до 75 з шагом 7;
ввести в діапазон комірок D4:D14 числа від 2,5 до 15,5 з шагом 1,3;
за допомогою вкладки Число діалогового вікна Формат ячеек призначити діапазону комірок С4:D14 формат комірок числовий з одним знаком після коми;
у комірку Е4 ввести формулу =C4+D4. Результатом виконання цієї формули буде сума чисел, що знаходяться відповідно в комірках C4 та D4;
знову зробити активною комірку Е4. Підвести покажчик миші на маркер Автозаповнення та протягнути його до комірки Е14. Результатом виконання цієї дії стане автозаповнення формулою в діапазоні комірок Е4:Е14. При цьому зверніть увагу на те, що Excel автоматично змінює адреси комірок (в комірці Е5 буде формула =С5+D5 і т.і.);
у комірку F4 ввести формулу =C4-D4. Аналогічно скопіювати формулу до комірці F14;
у комірку G4 ввести формулу =C4*D4. Аналогічно скопіювати формулу до комірці G14;
у комірку H4 ввести формулу =C4/D4. Аналогічно скопіювати формулу до комірці H14;
за допомогою вкладки Выравнивание діалогового вікна Формат ячеек вирівняти дані створеної таблиці по центру;
за допомогою вкладки Граница діалогового вікна Формат ячеек зробити обрамлення даних створеної таблиці.
В комірці С15 використовуючи майстер функцій, створити формулу, що підраховує суму значень аргументу А.
В комірці D15 використовуючи майстер функцій, створити формулу, що підраховує середнє значення аргументу В.
В комірках І4:І14 використовуючи майстер функцій, створити формулу, що округляє результат ділення аргументу А на аргумент В до двох знаків.
Перейдіть на новий робочий аркуш та перейменуйте його як Додаткові витрати по місяцях.
Зробіть поточним осередок А1 і введіть текст: “Місяці”.
Зробіть поточним осередок B1 і введіть текст: “Витрати”.
Зробіть поточним осередок А2. Введіть текст: “Январь 2006”. Проведіть автозаповнення на осередки від А2 до А25.
Зробіть розрахунки вважаючи, що в перший місяць витрати складали 112 гривень (тобто в осередок В2 помістити число 112 грн.), а в кожному наступному зростали на 10%. Зробіть автозаповнення осередків з В3 по В25.
Створіть обрамлення отриманої таблиці даних.
Збережіть робочу книгу book.xls в папці Практичне заняття 2 на диску А:.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. 178 с., іл. (стор. 147 – 159).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. – 2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. – 166с. (стор. 138-147).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140 с.


Тема № 2. Практичне заняття №3 (2 години)

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Форматування таблиць.
Попередній перегляд та друк документів.

Контрольні запитання:
Що входить в поняття форматування?
Як проводити зливання комірок?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
В каталозі Тема 2 створити папку Практичне заняття 3
Запустити на виконання програму MS Excel та відкрити робочу книгу book.xls, створену раніше.
Вибрати не використовуваний робочий аркуш та перейменувати його як Наростаючий підсумок.
З використанням та копіюванням формул MS Excel додайте до таблиці “Додаткові витрати по місяцях” (попереднє практичне заняття) стовпець з даними витрат за наростаючим підсумком, зробити форматування та обрамлення усіх даних.
Перейти на новий робочий аркуш та перейменувати його як Динаміка загальної злочинності.
Набрати таблицю та виконати розрахунки в пустих комірках з використанням та копіюванням формул MS Excel. Примітка: Розрахунок динаміки злочинів у абсолютних значеннях (стовпець 4 та 8) здійснюється шляхом вирахування значення комірки 2006 року (стовпець 3 або 7) із відповідного значення комірки 2005 року (стовпець 2 або 6). Для розрахунку цих ж значень у відсотках потрібно значення у абсолютних величинах помножити на 100 та поділити на вміст комірки року, що вибраний базовим (наприклад, стовпець 2 та 6).

Динаміка загальної злочинності


Зареєстровано злочинів у звітному місяці
Динаміка
Зареєстровано злочинів з початку року (зростаючим підсумком)
Динаміка


2008р.
2009р.
абс. знач.
%
2008р.
2009р.
абс. знач.
%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Січень
42852
41395Лютий
51610
50957Березень
56848
55262Квітень
50229
48290Травень
48382
45933Червень
51519
48896Липень
49114
45296Серпень
46298
44952Вересень
48526
48319Жовтень
48100
44149Листопад
47504
41917Грудень
56654
57185Зберегти файл в папці Практичне заняття 3.
Закрити вікно MS Excel.
За допомогою програми Проводник перевірити наявність файлу book.xls в папці Практичне заняття 3 на диску А:.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. 178 с., іл. (стор. 160 – 161).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. – 2-е вид. стереотип. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. – 166 с. (стор. 147-150).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140 с.

Тема № 2. Практичне заняття № 4 (2 години)

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Умовне форматування.
Контрольні запитання:
Як проводити умовне форматування комірок?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
В каталозі Тема 4 створити папку Практичне заняття 4
Запустити на виконання програму MS Excel та відкрити робочу книгу book.xls, що створена раніше.
Відкрити новий робочий аркуш та перейменувати його в Умовне форматування.
Створити таблицю загальної успішності навчальної групи за дисциплінам, що вивчаються. Початковими даними є оцінки з дисциплін. Розраховується середній бал для кожної особи, що навчається, а також середній бал з дисципліни. Якщо серед оцінок є двійки, то їх слід виділяти червоним кольором, середній бал, що перевищує 4,5 – синім кольором, а менший за 3,5 – зеленим кольором.
Збережіть робочу книгу book.xls.Прізвище
Дисципліни, що вивчаються
Середній бал


Історія України
Теорія держави та права
Конституційне право
Основи інформатики та ОТ


Антонов


Бобров


Васильєв


Іванов
Яковлєв


Середній балЛітература:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. – 178 с., іл. (стор. 161–163).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. – 2-е вид. стереотип. – Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. – 166 с. (стор. 150-152).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140 с.


Змістовий модуль 2
Офісні програми Microsoft

Тема № 3. Підготовка документів у текстовому процесорі Microsoft Word.


Тема № 3. Практичне заняття № 1 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Функції та класифікація систем підготовки текстів.
Загальні поняття про редагування текстів.
Текстовий процесор Microsoft Word для Windows.
Структура вікна текстового процесору Microsoft Word.
Вікна документів.
Введення та редагування тексту.
Виділення фрагменту тексту.
Контрольні запитання:
Які загальні функції можуть бути реалізовані текстовими процесорами?
Призначення текстових редакторів та їх різновиди.
Що таке введення тексту?
Як можна переміщувати курсор по тексту?
Що входить в поняття форматування тексту?
Що входить в поняття “Контекстний пошук”?
Що входить в поняття “Контекстна заміна”?
Чим відрізняються режими вставки та заміни при введенні тексту?
Елементи типового вікна Word.
Для чого призначені панелі інструментів?
Елементи діалогова вікна Word.

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
На диску А: створити каталог з назвою Тема 3.
В каталозі Тема 3 створити папку Практичне заняття 1.
Ознайомитися з головним меню та панелями інструментів типового вікна Word, призначенням та виглядом конкретних піктограм, розміщенням та видаленням панелей.
Виставити у вікні MS Word панелі інструментів Стандартная та Форматирование. За допомогою клавіатури набрати назву та призначення (дії, які будуть виконуватися при звернені до неї) кожної піктограми цих панелей.
Набрати текст у формі заяви на представлення короткострокової відпустки.
Зберегти файл в папці Практичне заняття 1 з ім’ям Мій перший документ в Word.
Закрити вікно MS Word.
За допомогою програми Проводник перевірити наявність файлу Мій перший документ в Word в папці Практичне заняття 1 на диску А:.

Література:
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах: Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2003. – 178 с., іл. (стор. 72 – 89).
Вишня В.Б., Ілюхін С.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки на прикладах. Навчальний посібник. –2-е вид. стереотип. –Запоріжжя: Юридичний ін-т ДДУВС, 2007. – 166с. (стор. 67-83).
Вишня В.Б., Косиченко О.О. Практикум з основ інформатики. Навчальний посібник. –Дніпропетровськ: Юрид. академія МВС, 2005. – 140 с.


Тема № 3. Практичне заняття №2 (2 години).

Самостійна підготовка до практичного заняття.
Під час самостійної підготовки до практичного заняття студенти знайомляться з базовими положеннями щодо питань, які підлягають вивченню та закріплюють матеріал виконаних вправ на попередньому практичному занятті.

Перелік питань, що підлягають вивченню:
Завантаження документу.
Пошук та заміна фрагменту тексту.
Виділення тексту.
Перевірка орфографії.
Форматування символів.
Форматування абзаців.
Форматування сторінок.

Контрольні запитання:
Як здійснюється збереження документів на магнітному носії?
Як встановити режим автоматичного збереження документів через певний час?
Як завантажити існуючий на магнітному носії документ?
Як встановити або убрати необхідну панель інструментів?
Як виділити:
символ?
слово?
рядок?
абзац?
фрагмент тексту від курсору до кінця/початку рядка?
фрагмент тексту від курсору до кінця/початку тексту?
Які основні операції можна виконати над частинами тексту?
Як встановити необхідну мову для перевірки орфографії?
Як включити автоматичну перевірку орфографії?
Яким чином Ms Word вказує на слова з помилками?
Як можна виправити помилки?

Робота в класі:
Обговорення відповідей на поставленні запитання (15 хвилин).

Практичні вправи на персональному комп’ютері:
В каталозі Тема 3 створити папку Практичне заняття 2.
Запустити на виконання програму MS Word.
Встановити панелі інструментів Стандартная, Форматирование та Рисование.
Завантажити текст, який був записаний на дискету при виконанні попередньої роботи, а саме файл Мій перший документ в Word в папці Практичне заняття 1 на диску А:.
Виконати вправи щодо виділення тексту:
виділення символу;
виділення слова;
виділення абзацу;
виділення фрагменту тексту за допомогою клавіатури.
Встановіть параметр Подтверждать преобразование при открытии. Для цього необхідно:
вибрати команду Сервис > Параметры;
вибрати вкладинку Общие;
встановити прапорець подтверждать преобразование при открытии;
натиснути кнопку ОК.
У вікні №2 завантажити файл Студент 10_групи.txt з каталогу A:\Тема2\Практичне заняття 1.
Примітка: При виконанні цієї вправи необхідно встановити тип файлу Все файлы у вікні Открытие документов.
У вікні Преобразование файла вибрати пункт Текст DOS і натиснути ОК.
Об'єднати тексти з вікон №1 і №2 та розмістити текст у вікні №3.
Включити автоматичну перевірку орфографії.
Виправити помилки, якщо вони існують.
Замінити по всьому тексту слово информ на слово реформ з урахуванням регістру.
Замінити по всьому тексту слова, що закінчуються на літери ная таким чином, щоб вони закінчувалися літерами ZAMENA

Приложенные файлы

  • doc 90894
    Размер файла: 706 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий