Методичка Топография


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


1


В.А.ПересадькоКОНТОРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗІЇ”Харків

1999

2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВЕИЙ УНІВЕРСИТЕТ

В.А.Пересадько
КОНТОРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ З КУР
СУ

“ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗІЇ”

Методичний посібник для студентів спеціальності “Географія”
Харків ХДУ

1999
3

УДК 528.9(03)


Рецензенти: зав.кафедрою фізичної географії та картографії, доктор географічних наук,


пр
офесор І.Ю.Левицький.Пересадько В.А. Контрольні питання і завдання з курсу “Топографія з основами геодезії”:
Методичний посібник.


Харків: ХДУ,
-

1999.
-

56с.

В посібнику подана система котрольних запитань і завдань з курсу “
Топографія з
основами геодезії”. Контрольні завдання розроблені до кожного із розділів курсу і
представлені рекомендації щодо відповідей на них.


Для студентів спеціальності “Географія”.
Навчальне видання


Пересадько Віліна Анатоліївна


КОНТОРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ З КУРСУ

“ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ ГЕОДЕЗІЇ”Затверджено кафедрою фізичною географії та картографії.

Протокол № від 1999
-
01
-
18


Підп. до друку ..99. Формат 6084/16. Папір тип. №. Друк офсетний. Умов.друк.арк.
Ум
ов.кол.
-
відб.3,83. Вид № Тираж 300 прим. Зам. № 8
-
36. Ціна за домовленістю.


ХДУ, 310077 Харків, майдан Свободи,44

ВСТУППоточна перевірка знань і вмінь студентів з курсу “Топографія з основами геодезії”
на кафедрі фізичної географ
ії та картографії Харківського державного університету
здійснюється в два етапи: 1) самостійна підготовка, або графічно
-
розрахунковий етап, під
час якого студент після одержання завдання і пояснень щодо його виконання здійснює
розрахунки за індивідуальними

завданнями та викреслює графічні побудови


плани, профілі
тощо. Цей етап вважається завершеним, коли викладач після перевірки роботи ставить на ній
запис “На співбесіду”; 2) захист роботи, в процесі якого студент має довести самостійність її
виконання, п
оказати знання теоретичного матеріалу, вміння вирішувати практичні завдання
та одержати оцінку.


Багаторічний досвід такої роботи зі студентами показав:

а) невміння студентів першого курсу працювати з підручником;

б) неможливість здійснення

студентами всестороннього самоконтролю засвоєння матеріалу
за тим переліком контрольних запитань, що подані в підручниках з топографії та геодезії;

в) однотипність запитань, які викладачі задають студентам під час прийому робіт;

г) що перелік контрольних
запитань, які надані в підручниках з топографії, не враховують
специфіку підготовки вчителів географії;

д) перевірка знань і умінь у тестовій формі малопридатна для майбутніх вчителів, які
повинні розвивати мову, вміти пояснювати та давати вичерпні відпові
ді.


З метою вдосконалення методичного забезпечення вивчення курсу “Топографія з
основами геодезії” розроблено комлекс теоретичних запитань і практичних завдань, який
охоплює всю навчальну програму, структурований відносно основних її розділ
ів,
уніфікований відповідно напрямків перевірки знань і умінь студентів, дозволяє здійснити
індивідуальний підхід до оцінки рівня знань студентів, задовольняє вимоги щодо
обєктивності прийому робіт тощо.

Контрольні запитання і завдання складено згідно прог
рами з курсу “Топографія з
основами геодезії”, затвердженої Міністерством освіти України.

До посібника увійшли запитання, які допомагають студентам розібратися в
особливостях роботи з топографічними картами та аерознімками, навчитися їх читати та
аналізу
вати, виконувати топографічні знімання (проводити польові роботи та камеральну
обробку результатів), а також працювати з топографічними приладами та інструментами.

Виходячи з того, що студенти першого курсу здебільшого не вміють працювати з
підручником т
еоретичні запитання зкомпоновано таким чином, що на кожне запитання
можна знайти відповідь у підручнику “Топографія з основами геодезії”
3
. Наприклад: для
відповіді на запитання “Що встановлює система координат?”
-

слід відкрити підручник
3

на стор 2
5, де записано “Система координат встановлює початкові (вихідні) точки поверхні
або лінії відліку потрібних величин


початок відліку координат та одиниці їх обчислення”.
Для відповіді на деякі запитання необхідно звернутися до конспекта лекцій з топографі
ї, до
методичних вказівок з курсу
4
, а щоб відповісти на запитання помічені значком “до
додаткової літератури
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10
.

До кожної теми окрім теоретичних питань подано перелік практичних завдань.
Більшісь таких завдань типові, тому д
ля їх вирішення слід лише самостійно виконати
графічно
-
розрахункові роботи, рекомендовані програмою курсу. Завдання помічені значком
дещо ускладнені, щоб їх вирішити слід звернутися до додаткової літератури. Завдання


5

такого типу розраховані на студ
ентів, що захоплюються топографією, вміють вирішувати
складні задачі і мають гарні успіхи з дисципліни.

Тематика завдань має багато спільного з питаннями шкільної географії, тому даний
посібник може використовуватись не тільки при навчанні студентів, але і

при підготовці
вчителів до занять в класах і школах з поглибленим вивчення географії.

Студенти часто стикаються з труднощами при дачі визначень того чи іншого
поняття, тому в кінці посібника представлено короткий словник основних топографо
-
геодезичних те
рмінів, складений за існуючими в Україні ДОСТами термінів та понять з
топографії та картографії
1, 2
, за рекомендованим підручником та п
ятимовним словником
топографо
-
картографічних термінів
5
. Окремі визначення запропоновані автором.

Даний посібник
також розроблено з метою вдосконалення та уніфікації вимог щодо
перевірки та оцінки знань і вмінь студентів з топографії. При здачі викладачеві тієї чи іншої
теми студент повинен мати при собі посібник, тому що теоретичні та практичні завдання він
отримує

саме з переліку , представленого в посібнику. Кількість обов
язкових запитань і
завдань до кожної із тем визначається на засіданнях методичного об
єднання з топографії і
картографії, що має діяти при кожній із кафедр. Відповіді на запитання, одержані під
час
здачі теми, студент має давати на окремих аркушах. При чому умову завдання повторювати
не обов
язково, а слід лише проставити номер теми та номер завдання, наприклад:
Теоретичні запитання:

І.2: Величиною масштаба називають««««««««««««««.

Практичні

завдання

І.27:«««««««««««««««««««««««««««««

За бажанням студента, відповідь на теоретичні запитання може даватися не
письмово, а в усній формі.

При написанні посібника було використано літературу з топографії, геодезії та
кртографії. Комп
ютерне оформленн
я виконане автором.

Автор виражає велику вдячність професору Харківського державного університету,
доктору географічних наук І.Ю.Левицькому, поради якого сприяли покращенню посібника,
доцентам О.О.Жемерове та Р.П.Проскурняк за рецензування посібника.
6


Тема “
МАСШТАБИ”


Теоретичні питання
1. Щ
о називають
масштабом

карти ?

2.

Дайте визначення
величини

масштаба .

3.

Що називають
точністю

масштаба ?

4.

Які задачі вирішуються за допомогою масштаба ?

5.

Який масштаб називають
нормальним сотенним масштабом

?

6.

Назвіть масштабний ряд вітчизняних топографічн
их карт .

7.

Топографічні карти яких масштабів відносяться до велико
-
, середньо
-

і
дрібномасштабних?

8.

Що називають
горизонтальним прокладенням (проекцією) лінії

?

9.


Що означає вираз “виміряти довжину лінії на карті” ?

10.


Назвіть форми вираження масштабів.

11.

Дайте

визначення
графічного масштаба

.

12.

Що називають
основою графічного масштаба

?

13.

Що називають
чисельним масштабом

?

14.

Що називають
пояснюючим масштабом

? З якою метою вказують його?

15.

Вкажіть переваги і недоліки лінійного масштаба ?

16.

Перерахуйте переваги і недол
іки поперечного масштаба ?

17.

Як визначити чому дорівнює найменша поділка поперечного масштаба ?*

18.

За якими формулами визначають довжину горизонтального прокладення лінії
місцевості ?

15.Перерахуйте способи визначення масштабу за топографічною картою.Пр
актичні завдання*1.

Визначити величину і точність масштабів
-

1:25 000, 1:5 000, 1:100 000
.

2.

Як читаються масштаби
1:2 000; 1:50 000; 1:1 000 000

?

3.

Як називаються плани і карти за масштабами:
1:25 000; 1:1 000; 1:500; 1:500 00
?

4.

Розставити вказані м
асштаби в порядку збільшення детальності карт:
1:10 000 ,
1:100 000, 1:10 000, 1:50 000, 1:1 000 000 .7

5.

Який із двох масштабів буде меншим :
1:2 000

чи
1:10 000

?

6.

Який із двох масштабів буде більший : 1
:100 000

чи
1:300 000

?

7.

Побудувати лінійний ма
сштаб і оцифрувати його в масштабі
1:1 5 000.

8.

Побудувати поперечний масштаб і оцифрувати його в масштабі
1:30 000
.

9.Довжина лінії місцевості
3258,4 м
. Знайти довжину відповідного горизонталь ного
прокладення цієї лінії на карті масштаба
1:50 000
, кол
и кут нахилу становить
-

4º 30´.

10.За топографічною картою знайти довжину горизонтального прокладення лінії, заданної
викладачем.

11.Користуючись масштабною лінійкою відкласти відрізок
1238.4 м

в масштабах
1:10 000, 1:20 000, 1:25 000, 1:50
000
.

12.Користуючись масштабною лінійкою відкласти відрізок
1238.4 м

в масштабі
1:200 000.

13.Довжина лінії на карті
4,28 см
, масштаб карти
1:25 000
. Знайти довжину
горизонтального прокладення цієї лінії на місцевості.

14.Визначити довжину

горизонтального прокладення лінії місцевості, коли в масштабі
1:50
000

вона дорівнює трьом двосантиметровим основам, чотирьом десятим основи і
шести сотим основи
.

15.Відстань між лініями кілометрової сітки, які проведені через 2 см, дорівнює 2
км.
Визначити масштаб карти.

16.Визначити масштаб карти, коли його точність
10
м.

17.Визначити масштаб карти, коли його величина
500

м.

18.Відстань між двома населеними пунктами на карті , масштаб якої невідомий
12,1 см.

Ця ж відстань на карті
1:200 00
0

дорівнює
4,7 см
. Який масштаб першої карти ?9.

Назвіть масштаби топокарт, розміри трапеції яких дорівнюють:
За довготою

За широтою

6˚00′

4˚00′

0˚40′

1˚00′

0˚20′

0˚30′20. Назвіть масштаби топокарт, аркуші яких мають таку номенклатуру:К
-
34
-
117;
L
-
23;
V
-
F
-

38;
D
-
45
-
69
-

А
-
б
-
3.


21.Назвіть масштаби топокарт за відомими перерізами рівнинного
рельєфу:
20м; 5м; 10м
.

22.Назвіть масштаби топокарт, якщо 1 см
²

на карті відповідає на місцевості:
2
5га;
100км².8

23. Масштаб однієї карти 1:25 000, а Іншої 1:50 000. Який масштаб крупні
-
ший? Яка із двох
карт охоплює більшу територію місцевості і в скільки разів ?


24. Масштаб карти 1:50 000 який масштаб вдвічі крупніше даного , а яки
й вп
ятеро
дрібніший ?

25.

Одному сантиметру карти на місцевості відповідає відстань більше 1 км. Визначити,
крупніший чи дрібніший масштаб даної карти, ніж масштаб карті 1:100 000.

26.

На кртах масштабів 1:10 000 і 1:50 000 відображені ділянки двох річок. Річ
ка з якої
карти на місцевості буде ширшою, якщо на картах їх ширина приблизно обинакова ?

27.

Ділянка луків прямокутної форми має розміри 500
375м. Які розміри цієї ділянки
відповідно на картах масштабів 1:25 000 та 1:10 000 ? На якій карті площа цієї ділянки

(в квадратних сантиметрах) буде більшою і вскільки разів ?


Тема “
УМОВНІ ЗНАКИ”

Теоретичні питання


1.

Дайте визначення
умовних знаків
.

2.

Назвіть функції умовних знаків.

3.

Які існують групи умовних знаків ? Приведіть приклади.

4.

Які умовні знаки називають
поз
амасштабними

? Приведіть приклади.

5.

Дайте визначення
заповнюючих умовних знаків
. Приведіть приклади.

6.

Які умовні знаки належать до групи лінійних умовних знаків? Приведіть приклади.

7.

Назвіть види пояснюючих умовних знаків. Приведіть приклади.

8.

Які основні влас
тивості умовних знаків ?

9.

Перерахуйте вимоги до умовних знаків.

10.

Назвіть основні переваги умовних знаків над іншими видами зображень.

11.

Яку інформацію несе на карті колір, як засіб зображення?

12.

Яку інформацію можна відобразити на картах умовними знаками ?

13.

Скіль
ки затверджено умовних знаків для топографічних карт України і де вони зібрані ?

14.

Який порядок подачі умовних знаків в легендах топографічних карт ?

15.

Яким умовним знаком на сучасних картах відображають рельєф ?

16.

Якими способами відображався рельєф на дореволю
ційних картах ?

17.

Що називають
головною точкою позамасштабних умовних знаків

? Приведіть приклади.

18.

Якими елементами відрізняються між собою графічні знаки ? Приведіть приклади.

19.

Для чого на картах використовують буквенні позначення ?

20.

Яке інформаційне навант
аження мають цифрові позначення ? Приведіть приклади.

21.

Які умовні знаки належать і до заповнюючих, і до позамасштабних ? Приведіть
приклади.
9

22.

Яка лінія умовного знаку, що зображує дорогу, відповідає її точному місцеположенню
на місцевості ?

23.

Якими умовними
знаками зображають на картах населені пункти ?

24.

Якими факторами зумовлений показ на карті планування населеніх пунктів ?

25.

Як на картах зображають тип населеного пункта, його політико
-
адміністративний
статус, людність населених пунктів ? Приведіть прикл
ади.

26.

Які об

єкти обов

язково зображають на топокартах в межах населених пунктів ?
Приведіть приклади.

27.

Якими умовними знаками зображають промислові, сільськогосподарські, соціально
-
культурні об

єкти ?

28.

Які об‟єкти належать до групи сільськогосподарських

об„єктів ? Приведіть приклади.

29.

Які об‟єкти належать до групи соціально
-
культурних об‟єктів ? Приведіть приклади.

30.

Якими умовними знаками відображають на картах шляхи сполучення ?

31.

За якими показниками на картах характеризують залізниці ? Приведіть приклади
.

32.

За якими ознаками класифікують на картах грунтові дороги і стежки ? Приведіть
приклади.

33.

Які додаткові елементи видображають вздовж доріг ? Приведіть приклади.

34.

Яким кольором зображують на картах гідрографічні об‟єкти ? Приведіть приклади.

35.

Які елементи до
вкілля обов

язково відображають на картах прибережних смуг морів ?

36.

Які особливості відображення на картах озер, ставків та інших водойм, що виражаються
в масштабі карти ?

37.

Які природні характеристики річок вказують на картах ? Приведіть приклади.

38.

Як відобр
ажають на картах гідротехнічні споруди та об

єкти водного транспорту ?
Приведіть приклади.

39.

На що вказують шрифтові особливості назв гідрографічних об

єктів ? Приведіть
приклади.

40.

Як відображають на топографічних картах колодязі ? Приведіть приклади.

41.

Які
форми рельєфу належать до природних ? Які особливості їх відображення ?
Приведіть приклади.

42.

Які форми рельєфу належать до штучних ? Приведіть приклади і вкажіть особливості
їх відображення.

43.

Назвіть основні елементи окремих форм рельєфу. Приведі
ть приклади.

44.

Назвть характерні лінії рельєфу і скажіть, чи завжди вони відображаються на
топокартах ?

45.

Що називають
висотою перерізу рельєфу

?

46.

Вкажіть фактори, які впливають на вибір висоти перерізу рельєфа.

47.

Яка існує відмінність між термінами “закладанн
я” і “закладання схилу” ?

48.

Дайте визначення
горизонталей
.

49.

Які горизонталі називають основними ? Приведіть приклади. Якій величині кратні
позначки висот основних горизонталей ?10

50.

Що називають
позначкою висоти

? Приведіть приклади.

51.

Яка різниця між поняттями “ви
сота” і “абсолютна висота” ?

52.

Що називають
рівневою поверхнею

?

53.

З якою метою на картах використовують потовщені горизонталі ?

54.

В яких випадках викреслюють напівгоризонталі (допоміжні горизонталі) ?

55.

Що називають
стрімкістю схилу

?

56.

Як назвають показчики напрям
ку схилу ?

57.

Як викреслюють горизонталі в місцях карти, де зображені території з великою крутістю
схилів ?

58.

Яким способом на картах масштабів 1:500 000 та 1:1 000 000 зображають рельєф ?

59.

Як підписують позначки горизонталей ? Чому саме так ? Покажіть це на к
арті.

60.

Як на картах відображають деревну рослинність (чагарники, трав

яну рослинність) ?
Приведіть приклади

61.

Які характеристики грунтів відображають на картах ? Приведіть приклади.

62.


Які кольорові відміни існують при відображенні рослинності і грунтів ? Приве
діть
приклади.

63.

Як на картах показують об

єкти рослинності, що не відображаються в масштабі карти ?
Приведіть приклади.

64.


Якими умовними знаками відображають на топографічних картах кордони, границі,
межі, огорожі ?

65.

Які об

єкти відносяться до пунктів геодези
чної сітки ?

66.

За якими ознаками здійснюють класифікацію опорних пунктів ?

67.

Якими умовними знаками зображають опорні пункти ?


Практичні завдання


1.

Викресліть непрохідне болото глибиною 1,5 м .

2.

Викресліть вдосконалену грунтову дорогу.

3.

Викресліть виноградник
.

4.

Викресліть забруднену хімічними речовинами ріллю.

5.

Викресліть недіючу вугільну шахту.

6.

Викресліть вітряний млин.

7.

Опишіть місцевість на півночі озера Чорного.

8.


Опишіть місцевість вздовж р. Білички на відстані 100 м вліво і вправо від русла.

9.

Знайдіть на карті сосновий бір.

10.

Визначте, який із берегів р. Каменка є крутішим ? Доведіть це.

11.

За умовними знаками визначте масштаб карти, запропонованої викладачем.

12.

Знайдіть на карті яри, обриви, промоїни.11

13.

Визначте за картою приблизний вік лісу “Північ
ний”.

14.

Як на вашу, думку площа басейну якої річки більша: р. Біличка чи р. Каменка ?
Обгрунтуйте свою відповідь.

15.

Обгрунтуйте доцільність розташування кожного із антропогенних об

єктів, розміщених
вздовж грунтової дороги, що з‟єднує радгосп
Біличі із залізницею.

16.

Викресліть яр , глибиною два метри і шириною на верху яру шість метрів.

17.

Викресліть вишневий сад.

18.

Викресліть лісосмугу

19.

Викресліть цегельний завод і вкажіть місцеположення головної точки знака.

20.

Викресліть заболочену луку.

21.

Викресліть
судноплавну річку.

22.

Назвіть висоту перерізу рельєфу на карті масштаба 1:10 000, яка складена для гірської
території.

23.


Знайдіть на топографічній карті чагарники.

24.

Назвіть два масштаби, при яких зображення на карті (плані) приміщення розміром
56
56 м в одном
у випадку буде відображено площадним, а в іншому
-

позамасштабним
умовним знаком.

25.

Приведіть приклад позамасштабного умовного знака, в якому положенню на місцевості
відповідає точка в центрі умовного знака.

26.

Приведіть приклад позамасштабного умовного знака
, в якому положенню на місцевості
відповідає точка посередині основи умовного знака.

27.

Приведіть приклад позамасштабного умовного знака, в якому положенню на місцевості
відповідає точка у вершині прямого кута.


Тема


НОМЕНКЛАТУРА І РОЗГРАФКА ТОПОГРАФІЧНИХ

КАРТ ”

Теоретичні питання


1.

Дайте визначення
топографічної карти.

2.

Що називають
номенклатурою

карти ?

3.

Що називають
розграфленням

топографічної карти ?

4.

Назвіть два основні принципи складання номенклатури карт.

5.


На розграфленні і номенклатурі якої карти гру
нтується розграфлення і номенклатура
вітчизняних топокарт ?

6.

Коли були затверджені принципи розграфлення і номенклатури Міжнародної карти масштаба
1:1 000 000.

7.

З чим збігаються межі аркуша карти мільйонного масштаба ?

8.

Що називають
колоною карт

?

9.

Я
к ведеться рахунок колон ?

10.

Що називають
рядом (поясом
) ?12

11.

Як позначаються ряди ?

12.


Як за номенклатурою аркуша визначити , в якій півкулі: західній (східній), північній
(південній) знаходиться місцевість, що зображена на карті ?

13.

До якого значення широти
розмір аркуша мільйонної карти становить 4
6

?

14.

В яких широтних рамках аркуші подвоюються за довготою ?

15.

В межах яких широт розмір аркуша мільйонної карти становить 4

24

?

16.

Як здійснюється розграфлення карт масштабів: 1:500 000, 1:300 000, 1:200 000
?

17.

Як здійснюється розграфлення карт масштабів: 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 ?

18.

Як встановити межі аркушів масштабів: 1:5 000, 1:2 000 ?

19.

Які аркуші називають
вихідними

?

20.

Для чого використовується цифрова номенклатура ?

21.

В яких випадках використов
ується прямокутне розграфлення ?

22.

Як здійснюється розграфлення аркушів масштабів 1:1 000, 1:500 ?

23.

Як за номенклатурою визначити масштаб карти ?

24.

В якому місці аркуша карти вказується номенклатура карти ?

25.

Де вказується номенклатура суміжних аркушів ?

26.

Що о
значає слово вказане справа від номенклатури карти ?Практичні завдання


1.


Визначити масштаб аркуша карти, коли його номенклатура
К
-
38
-
12
-
Б.

2.

Визначити, для яких півкуль складена карта з номенклатурою
SN
-
15
-
38
?

3.


Вказати масштаб аркуша, який являєт
ься вихідним для розграфлення аркуша з
номенклатурою
К
-
42
-
25
-
(15) .

4.

Визначити номенклатуру аркуша масштаба 1:50 000, в межах якого знаходиться точка з
координатами

= 28

25

31
,8 Пн.ш.;

= 120

34

28
,2 Сх.д
. Оцифруйте рамки
трапеції.

5.

Визначити

номенклатуру аркуша масштаба 1:300 000, в межах якого знаходиться точка
з координатами

= 42

55

31
,1 Пн.ш.;

= 99

44

54
,2 Зх.д
. Оцифруйте рамкі
трапеції.

6.

Розмір аркуша топографічної карти становить: по широті
0
20
,

по довготі
0
30
.

Визначи
ти масштаб аркуша карти.

7.

Викреслити схему утворення номенклатури аркуша масштаба
1:25 000.


8.

Викреслити схему утворення номенклатури аркуша масштаба
1:2 000.


9.

Привести приклади номенклатури аркушів масштабів:
1:200 000;1:100 000; 1:50 000.

10.

Розставити п
риведені номенклатури в порядку зростання масштабів аркушів:
V
-
К
-
42;
М
-
23; D
-
33
-
14
-
В; Р
-
15
-
15
-
(12); С
-
56
-
47
-
А
-
б; А
-
30
-
X

.

11.

Оцифрувати рамки аркуша карти з номенклатурою
М
-
40
-
15
-
А
-
в
. Визначити
номенклатуру суміжних аркушів.13

12.

Номенклатура суміжних аркуш
ів карти:
М
-
33
-
72
-
Б; М
-
33
-
72
-
Б; М
-
33
-
7
2
; М
-
34
-
61
-
А.

Встановити номенклатуру даної карти.

13.

Записати цифрову форму номенклатури, коли її буквенно
-
цифрова форма :
К
-
38
-
102
-
В.

14.

Скільки аркушів карти масштаба 1:2 000 знаходиться в аркуші вихідного масштаба ?

15.

Вкажіть ( в градусах) розмір аркуша карти масштаба 1:300 000.

16.

Вкажіть ( в градусах) розмір аркуша карти з номенклатурою
М
-
48
-
IV
.

17.

Визначити номенклатуру аркуша карти масштаба 1:500 000, в межах якого знаходиться
точка з координатами:
=39
45
23
Пд.ш.;

= 4
9

56

34

Сх.д
.

18.

Визначити номенклатуру аркуша карти масштаба 1:1 000 000, в межах якого
знаходиться точка з координатами:
=62

45

23

Пн.ш.;
=149

56

34
Сх.
д.

19.

Визначити номенклатуру аркуша карти масштаба 1:1 000 000, в межах яког
о
знаходиться точка з координатами:
=81

45

23

Пн.ш.;
=56

56

34

Сх.д.

20.

За вказаними географічними координатами північно
-
східного кута трапеції карти
масштаба 1:25 000:
=51
35
00

Пн.ш.,
=18
37
30

Сх.д
., визначити номенклатуру
арку
ша карти та географічні координати решти кутів трапеції.


21. Визначити номенклатуру карти, якщо широта південної сторони рамки 43
40
,
широта північної сторони 44
00
, а довгота західної сторони рамки 53
30
.


Тема


ВИРІШЕННЯ
ЗАДАЧ ЗА ТОПОГРАФІЧНОЮ КАРТОЮ”

Теоретичні

питання


1.

Які величини називають
координатами

?

2.

Що встановлює система координат ?

3.

Які системи координат набули найбільшого застосування в геодезії і топографії ?

4.

Які елементи утворюють географічну систему коорди
нат ?

5.

Які величини являються географічними координатами ?

6.

Чим утворена картографічна сітка ?

7.

Що називають
меридіаном

?

8.

Що називають
паралеллю

?

9.

Що називають
екватором
?

10.

Які координати називають
астрономічними
, а які
геодезичними

?


11.

Дайте визначення
аст
орономічної довготи

і
асторономічної широти
.


12.

Дайте визначення
географічної довготи

і

географічної широти
. Приведіть малюнок.

13.

В яких межах змінюється довгота ?

14.

В яких межах змінюється широта ?

15.

Дайте визначення
плоских прямокутних геодезичних координат
.

16.

Я
кі лінії являються вихідними напрямками в системі прямокутних координат ?14

17.

Як нумеруються чверті системи прямокутних координат в геодезії ?

18.

Де застосовують систему плоских прямокутних координат ?

19.

Що називають
зональною прямокутною системою координат

?

20.

Перер
ахуйте переваги і недоліки зональної та геграфічної систем координат ?


21.

Дайте малюнок зональної прямокутної системи координат.

22.

Назвіть координати початкової точки зональної системи координат.

23.

Що називають
осьовим меридіаном зони

?

24.

Скільки існує геодезични
х зон і в якому напрямку ведеться їх відрахунок ?

25.

Вкажіть, в якій проекції створюються вітчизняні топографічні карти ?


26.

В яких межах проходять границі зон ?

27.

За якими формулами визначають довготу меридіанів, що обмежують 6
-
градусну зону та
довготу середнь
ого меридіана зони у східній півкулі ?

28.

За якими формулами визначають довготу меридіанів, що обмежують 6
-
градусну зону та
довготу середнього меридіана зони у західній півкулі ?


29.

За якою формулою визначають довготу осьового меридіана 3
-
градусної зони ?


30.

Як створюється координатна сітка в межах кожної зони ?

31.

Чому і на скільки зміщено початок відліків в прямокутній зональній системі
координат ?

32.

Які координати називають
перетвореними (умовними, приведеними)

?

33.

Що означає координата Х
?


34.

Що означає координа
та
Y

?

35.

Як перейти від умовних до дійсних координат ?

36.

Що називають
вертикальними лініями кілометрової сітки
?

37.

Що називають
горизонтальними лініями кілометрової сітки
?

38.

За яким кутом квадрата кілометрової сітки вказують його координати ?

39.

Вкажіть на відмінніс
ть між повними і скороченими координатами квадрата
кілометрової сітки ?

40.

Що називають
смугою перекриття зон
? Які її розміри ?

41.

Коли затверджено зональну систему координат ?

42.

Що називають
зближенням меридіанів

?

43.

В яких межах змінюється зближенння меридіанів ?


44.

Які напрямки являються вихідними при орієнтуванні ?

45.

Назвіть кути орієнтування, які використовують в геодезії та топографії ?

46.

Дайте визначення
азимута

?

47.

Які відмінності і що спільного між магнітним та географічним азимутами ?

48.

Чи можна визначити географі
чний (магнітний) азимут шляхом безпосереднього
вимірювання за картою ? Обгрунтуйте свою відповідь.


49.

Дайте визначення
схилення магнітної стрілки
.15

50.

Як змінюється схилення магнітної стрілки ?


51.

Що називають
дирекційним кутом

?

52.

Як визначають за картою дирекцій
ний кут? Як його позначають ?

53.

Як найбільш точно визначити за топокартою дирекційний кут ?

54.

Що називають
румбом
?

55.

Які бувають румби ?

56.

Яка існує залежність між румбами та дирекційними кутами чи азимутами ?

57.

За якими формулами визначають зворотний озимут ?

58.

За я
кими формулами визначають зворотний дирекційний кут ?

59.

За якими формулами визначають зворотний румб ?

60.

Які задачі вирішують за топографічною картою без горизонталей ?

61.

Що називають
кутом нахилу)
місцевості ?

62.

Що називають

похилом

місцевості ?

63.

Що відображає

графік закладень ?

64.

Чому на картах графік закладень іноді складається із двох частин ?


65.

Дайте визначення
профіля
місцевості.

66.

Що називають
основою

профіля ?

67.

Що називають
умовним горизонтом

і як його вибирають ?

68.

Як будують профіль?

69.

Які елементи відображають

на плані місцевості ?

70.

Які рамки карти ви знаєте ?

71.

Які функції несе рамка карти ?

72.

Які лінії утворюють внутрішню рамку ?

73.

Яка інформація представлена мінутною рамкою ?

74.

Які функції зовнішньої рамки ?

75.

Які елементи належать до позарамкового оформлення ?

76.

Перечис
літь елементи математичної основи карт. Знайдіть їх на карті.

77.

Перечисліть додаткові елементи карт. Знайдіть їх на карті.


78.

Перечисліть допоміжні елементи карт. Знайдіть їх на карті.


79.

Перечисліть задачі, які вирішуються за топографічними картами з горизонт
алями ?
Практичні завдання


1.

За топографічною картою визначити географічні координати точки, вка
заної
викладачем.

2.

За топографічною картою визначити прямокутні координати точки, вказаної
викладачем.16

3.

Нанести на топографічну карту точку, за вказаними викладачем географічними
координатами .

4.

Нанести на топографічну карту точку, за вказаними

викладачем прямокутними
координатами.

5.

За топографічною картою визначити відстань (горизонтальне прокладення) між
точками, вказаними викладачем.

6.

За топографічною картою визначити дирекційний кут (румб) лінії, вказаної викладачем.

7.

Нанести н
а топографічну карту лінію, за вказаним викладачем дирекційним кутом.

8.

За топографічною картою визначити географічний азимут лінії, вказаної викладачем.

9.

За топографічною картою визначити географічний румб лінії, вказаної викладачем.

10.

Нанести на топогр
афічну карту лінію, за вказаним викладачем географічними
азимутом.

11.

Нанести на топографічну карту лінію, за вказаним викладачем географічними
румбом.

12.

За топографічною картою визначити магнітній азимут лінії, вказаної викладачем.

13.

За топографічн
ою картою визначити магнітній румб лінії, вказаної викладачем.

14.

Побудуйте графік закладень для карти масштаба 1:25 000, складеної для рівнинної
території.

15.

За топографічною картою побудуйте профіль місцевості за напрямком, заданим
викладачем.

16.

Визначити ку
ти нахилу лінії, заданої викладачем.

17.

Визначити похил лінії, заданої викладачем.

18.

Визначити абсолютну висоту точки, заданої викладачем.

19.

Визначити перевищення між точками, заданими викладачем.

20.

Визначити зворотній дирекціцний кут лінії, заданої викладачем.

21.

Визначити зворотній румб лінії, заданої викладачем.

22.

Визначити масштаб карти за кілометровою сіткою.

23.

Визначити масштаб карти за довготою мінутної рамки.

24.

Визначити кут сближення меридіанів в точці 1, якщо географічна довгота даної точки
= 30
01
23

С
х.д., а широта
= 55
38
01

Пн.ш. (довготу осьового меридіана
визначити самостійно).

22. Румб лінії 1
-
2 Пд.Зх:35
00
. Визначити магнітний азимут цієї лінії, якщо в точці 1
східне зближення меридіанів становить 2
,а західне схилення магнітної стрілки

дорівнює 9
.

23. В межах заданої на карті ділянки визначити положення самої високої та самої низької
точки місцевості.

24.

Визначити чи є на місцевості взаємна видимість між двома точками позначеними на
карті (точки знаходяться на горизонталях).

25.

Позначк
а висоти точки 1 становить 217,8м. Визначити позначки найближ
-
чих до неї
горизонталей, якщо висота перерізу рельєфа становить 5м.17

26.

Позначка вершини горба становить 258,5м. Визначити позначку ближчої до неї
горизонталі, коли висота перерізу рельєфа становит
ь 2,5м.

27.

Визначити напрямок стоку води з джерела, вказаного на карті викладачем.

28.

Визначити ухил лінії (в тисячних) з точки 1 на точку 2,

якщо Н1=215,8м,

Н2=205,9м,
D
1
-
2=195м.

29.

Визначити перевищення з точки 1 на точку 2, якщо ухил лінії і =
-

0,028, а
г
оризонтальне прокладення лінії
D
1
-
2
=
3348м.

30.

Визначити кут нахилу з точки 1 на точку 2 , якщо
h

1
-
2
= 5м, а
D
1
-
2
=200м.

31.

Визначити закладення, що відповідає ухилу 3,0%, для висоти перетину рельєфа 2,5м.Тема “
ВИЗНАЧЕННЯ ПЛОЩ ДІЛЯНОК”


Теоретичні пи
тання


1.

Що означає вислів
виміряти площу ділянки на карті

?

2.

При

вимірюванні площі на карті визначають площу фізичної чи геометричної поверхні ?
Обгрунтуйте свою відповідь.

3.

Які способи визначення площ ви знаєте ?

4.

Як виготовляють квадратну палетку ?

5.

Як виг
отовляють точкову палетку ?

6.

Як виготовляють паралельну палетку ?

7.

Як визначають ціну поділки квадратної палетки ?

8.

Як визначають ціну поділки точкової палетки ?

9.

Як підраховують кількість поділок квадратної палетки ?

10.

Як підраховують кількість поділок
точкової палетки ?

11.

Як проводять перевірку результатів вимірювання ?

12.

Яка допустима точність визначення площ квадратною палеткою ?

13.

Яка допустима точність визначення площ точковою палеткою ?

14.

Для визначення площ яких ділянок рекомендується застосовувати

квадратні палетки ?

15.

Який основний недолік при визначенні площ ділянок квадратною палеткою ?

16.

Чому імовірність помилок зменшується при використанні лінійчатої палетки ?

17.

Для вимірювання площ яких контурів не використовують паралельні палетки ?

18.

В чому

заключається суть графічного способу визначення площ ?

19.

В яких випадках слід використовувати графічний спосіб визначення площ?

20.

В якому випадку використання графічного способу дозволяє отримати найбільш точні
результати ?18

21.

Яка точність графічного способ
у визначення площ ?

22.

На чому базується використання механічного способу визначення площ ?

23.

Розкажіть будову полярного планіметра.

24.

За якою формулою визначають ціну поділки планіметра ?

25.

Які фактори впливають на величину ціни поділки планіметра ?

26.

Як визначают
ь ціну поділки планіметра ?

27.

Як встановити планіметр в робоче положення ?

28.

Який порядок визначення площ планіметром ?

29.

Що означає вираз
полюс ліво
?

30.

Що означає вираз
полюс право
?

31.

Площі яких ділянок не можна вимірювати планіметром ?

32.

Яка точність визначе
ння площ планіметром ?

33.

В чому полягає суть визначення площ зважуванням ?

34.

Яка точність визначення площ способом зважування ?

35.

В чому полягає суть аналітичного способу визначення площ ?

36.

Від яких факторів залежить точність аналітичного способу визначення
площ ?

37.

Який із способів визначення площ (графічний, механічний, аналітичний) найбільш
точний і чому ?

38.

Як слід регулювати довжину обвідного важеля планіметра, щоб ціна поділки планіметра
була зручною для розрахунків ?
Практичні завдання


1.

Сторона квадрата квадратної палетки 2 мм, масштаб карти 1:25 000. Визначити ціну
поділки квадратної палетки (в га).

2.

Площа ділянки визначена палеткою становить
32 248 м
². Чому дорівнює площа цієї
ділянки в гекта
рах ?

3.

Визначити ціну поділки планіметра, коли перед першим обведенням квадрата
кілометрової сітки відрахунок за лічильним механізмом планіметра становив
2328,

після
першого обведення


3330
, а після другого


4334
. Масштаб карти 1:10 000.


4.

Визначити якою

має бути довжина обвідного важеля, якщо початкова довжина важеля


261,1,

початкова ціна поділки планіметра
0,08915 га
, а бажана ціна поділки


0.1 га
.


5.

Встановити планіметр в робоче положення.

6.

Взяти відлік за планіметром.

7.

Використовуючи квадратну палетк
у, визначити площу контура, заданого викладачем.

8.

Використовуючи точкову палетку, визначити площу контура, заданого викладачем.

9.

Використовуючи лінійчату палетку, визначити площу контура, заданого викладачем.

10.

Визначити планіметром площу ділянки, вказаної вик
ладачем, коли ціна поділки
планіметра становить 0,1 га.19

11.

Графічним способом визначити площу контура, заданого викладачем


Тема “
БУСОЛЬНЕ ЗНІМАННЯ ”

Теоретичні питання


1.

Дайте визначення
бусольного знімання
.

2.

Яка будова бусолі Стефана (БС
-
2) .

3.

Як привести Б
С
-
2 в робоче положення?

4.

З яких стадій і дій складається бусольне знімання?

5.

Класифікуйте бусольне знімання за всіма класифікаційними ознаками.

6.

Які дії виконують в процесі рекогностування ?

7.

Перерахуйте способи зйомки ситуації.

8.

Назвіть прилади, необхідні для

проведення бусольного знімання.

9.

Як в процесі бусольного знімання виконується головна умова топографо
-
геодезичних
робіт ©
від загального до частковогоª ?


10.

Як в процесі бусольного знімання виконується умова топографо
-
геодезичних робіт
©
контроль на кожному
етапіª ?


11.

Коли вважають, що польовий етап робіт закінчено ?

12.

Що називають
абрисом

? Для чого він потрібен ?

13.

З чого починається камеральний етап

бусольного знімання
?

14.

Як виконують обрахунки географічних азимутів ?

15.

Як виконують обрахунки географічних румбів
?

16.

Як визначають горизонтальні прокладання ліній місцевості ?

17.

Як визначити внутрішні кути за відомими азимутами і румбами ?

18.

Який порядок побудови плану місцевості за результатами
бусольного знімання
?

19.

Як визначають нев‟язку в полігоні при нанесенні його на

папір ?

20.

В яких випадках нев‟язку можна вважати допустимою ?

21.

Як вводять графічні поправки ?

22.

Які існують правила при нанесенні ситуації на план місцевості ?

23.

В якому співвідношенні знаходяться масштаби плану і графіка поправок ?

24.

В яких випадках проводять бус
ольну зйомку ?

25.

В яких випадках використовують еккер ?

26.

В яких випадках використовують екліметр ?

27.

Які існують правила користування еккером ?

28.

Які існують правила користування екліметром ?

29.

Призначення і будова землемірної стрічки .

30.

Назвіть правила користув
ання землемірною стрічкою.20

Практичні завдання


1.

Зорієнтувати бусоль відносно сторін світу.

2.

Визначити бусоллю магнітний азимут лінії, вказаної викладачем.

3.

Взяти відрахунок за азимутальним кільцем бусолі.

4.

Взяти відрахунок за румбічним кільцем бусолі.

5.

Зро
бити всі розрахунки згідно журнала бусольного знімання за даними,
запропонованими викладачем.

6.

Визначити географічний румб лінії, коли її географічний азимут
120

32
.

7.

Визначити географічний азимут лінії , коли її географічний румб:
Пд.Зх.: 28

15
.

8.

Визначити довжину горизонтального прокладання лінії довжиною
283,4 м
, коли кут
нахилу дорівнює
-

4

15
.

9.

Відкласти лінію 1
-
2, вихідні дані для якої становлять: румб
Пн.Зх.:28
15
,

горизонтальне прокладання
106,4 м
, масштаб плана 1:1 000.

10.

Географіч
ний азимут лінії 1
-
2

328

25
, лінії 2
-
3
42

00
.

Визначити величину
внутрішнього кута 2 .

11.

Румб лінії 2
-
3
Пн.Сх.:15

24
,

а лінії 3
-
4 Пд.Сх.:45

00
. Визначити внутрішній кут
в точці 3.Тема
“ ТЕОДОЛІТНЕ ЗНІМАННЯ”

Теоретичні п
итання


1.

Що називають
горизонтальним кутом

?

2.

В чому полягає принцип вимірювання горизонтальних кутів ? Дайте схему.

3.

Який прилад являється найбільш досконалим для вимірювання горизонтальних кутів ?

4.

Назвіть основні складові частини теодоліта.

5.

За допомогою як
ої частини теодоліта зорова труба і вертикальний круг сполучаються з
алідадою горизонтального круга ?


6.

Які два основні положення зорової труби ви знаєте ?

7.

Яке збільшення зорової труби має теодоліт Т
-
30 ?

8.

Як розшифрувати скорочення КП і КЛ ?

9.

Як нази
вають кути , які вимірюють теодолітом ?

10.

Дайте визначення
лімба

?

11.

Що називають
ціною поділки лімба

?

12.

Що розуміють під відліком теодоліта ?

13.

Вкажіть типи відлікових пристроїв теодолітів.

14.

Для чого служить зорова труба теодоліта ?

15.

Дайте схему зорової труби теод
оліта з внутрішнім фокусуванням ?21

16.

Яке призначення кремальєри ?

17.

Як виконується установка зорової труби “по оку” ?

18.

З якою метою теодоліт оснащений рівнями ?

19.

Розкажіть будову штатива теодоліта.

20.

Назвіть закріпні гвинти теодоліта.

21.

Назвіть навідні гвинти теодолі
та.

22.

Як здійснюють горизонтування теодоліта ?

23.

Яких геометричних умов слід дотримуватися при роботі з теодолітом ?

24.

Дайте класифікацію теодолітів за точність. Наведіть приклади.

25.

Дайте класифікацію теодолітів за конструкцією відлікових пристроїв.

26.

Які теодолі
ти відносять до групи спеціалізованих теодолітів? Вкажіть їх особливості.

27.

Розкажіть будову теодоліта Т30.

28.

Скільки в теодоліті закріпних гвинтів ? Покажіть їх.

29.

Скільки в теодоліті навідних гвинтів ? Покажіть їх.

30.

В чому полягає відмінність теодолітів Т30 і

2Т30 ?

31.

Які особливості має теодоліт 2Т30 ?

32.

Вкажіть переваги теодоліта 3Т5КП.

33.

З яких етапів складається теодолітне знімання ?

34.

Які прилади та інструменти необхідні для польовогу етапу теодолітного знімання ?

35.

Які дії виконують перед початком польових ро
біт при теодолітному зніманні ?

36.

В чому полягає рекогносцировка місцевості при теодолітному зніманні ?

37.

Як на місцевості закріплюють і позначають станції ?

38.

Як здійснюється перевірка перпендикулярності осі циліндричного рівня при алідаді
горизонтально
го круга до вертикальної осі обертання теодоліта ?

39.

Вкажіть дії, які слід виконати при перевірці перпендикулярності візирної вісі труби до
горизонтальної вісі обертання труби.

40.

В чому заключається перевірка перпендикулярності горизонтальної вісі обертан
ня
зорової труби до осі обертання приладу ?

41.

Як здійснюється перевірка положення сітки ниток у зоровій трубі ?

42.

Яким методом вимірюють горизонтальні кути теодолітом ?

43.

Які дії виконують при центруванні теодоліта?

44.

Яка величина похибки центрування теодоліта

механічними висками ?

45.

В чому полягає вимірювання кута повним прийомом ?

46.

З якого положення вертикального круга починається вимірювання кута повним
прийомом ?

47.

З якої точки (задньої чи передньої) починають вимірювання кута теодолітом ?

48.

Як визначають де знахо
диться задня чи передня точка відносно станції стояння ?22

49.

Нзвіть порядок вимірювання горизонтального кута.

50.

Яке допускається розходження між результатами у напівприйомах для теодоліта Т30 ?
Обгрунтуйте свою відповідь.

51.

Розшифруйте назви теодолітів Т30, 2Т30,

2Т30П, 3Т5КП ?

52.

Які елементи утворюють сумарну похибку кута, виміряного теодолітом ?

53.

Яким чином в процесі вимірювання кута теодолітом топограф може перевірити себе ?

54.

Який час дня є найсприятливішим (найнесприятливішим) для проведення вимірювання
куті
в теодолітом ?

55.

Які погодні умови являються найсприятливішими для вимірювання кутів теодолітом ?
Обгрунтуйте свою відповідь.

56.

В яких випадках вірогідніше помилитися при вимірюванні внутрішнього кута
теодолітом
-

коли сторони кута, що вімірюється, утворен
і короткими чи довгими
лініями ? Чому ?

57.

Яка довжина лінії в теодолітному ході вважається короткою (довгою, оптимальною) ?

58.

Які елементи теодоліта задіяні при визначені магнітних азимутів ліній ?

59.

З яких елементів складається орієнтир
-
бусоль теодоліта ?

60.

Н
азвіть порядок дій при визначенні магнітного азимута лінії теодолітом ?

61.

Вкажіть порядок дій при визначенні відстаней нитяним далекоміром.

62.

Як оцифровано вертикальний круг теодоліта Т30


за ходом годинникової стрілки чи
проти ?Практичні завдання1.

В
изначити горизонтальний кут між точками вказаними викладачем.

2.

Визначити вертикальний кут між станцією і точкою, вказаною викладачем.

3.

За даними, вказаними в таблиці 1, обчислити горизонтальний кут.

4.

За даними, вказаними в таблиці 1, обчислити місце нуля.

5.

За

даними, вказаними в таблиці 1, обчислити вертикальній кут лінії, заданої
викладачем.

6.

В таблиці 1 заповнити колонку № 8.


7.

Викреслити і заповнити 1, 2 і 3 колонки журналу теодолітного знімання для станції
№ 5, що знаходиться у п

ятикутному полігоні.

8.

З
а нитяним далекоміром теодоліта визначити відстань до точки, вказаної викладачем.

9.

Зробити рисунок поля зору мікроскопа теодоліта Т30, коли відлік по горизонтальному
кругу
110°15´

, а по вертикальному
2° 22´.

10.

Визначити місце нуля теодоліт
а Т30 за даними, вказаними в таблиці 1.

11.

Визначити кут нахилу лінії
3
-
2 (3
-
4)

за даними, вказаними в таблиці 1.23

12.

Визначити місце нуля теодоліта Т30 , коли відліки по вертикальному кругу становлять:
КП=03˚53′, КЛ=356˚09′.

13.

Визначити кут нахилу, коли
МО=0˚02′, КЛ=4˚12′.


14.

Визначити кут нахилу лінії, коли відліки по вертикальному кругу становлять:
КП=4˚12′, КЛ=355˚36′.
Та
блиця 1


пунктів

положення
теодоліта

Відліки

Серднє із
напівприйомів

внутрішній кут

лінія

місце нуля

кут
нахи
-

лу

станцій

візування

по
горизон
-
тально
-
му
кругу

по верти
-
кально
-
му
кругу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

2

КП

113˚49′

181˚10′


4

15˚18′

175˚43′

2

КЛ

298˚48′

358˚46′


4

195˚18′

4˚14′


Тема

“ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНОВИХ КООРДИНАТ ТОЧОК НА МІСЦЕВОСТІ”


Теоретичні питання


1.

Які вимірювання визначають планове положення точок на площині ?

2.

Які точки називають
вихідними (п
очатковими) точками
?

3.

Якими шляхами встановлюють планове положення вихідних точок ?

4.

Що називають
теодолітним ходом

?

5.

Які параметри необхідно знати для визначення координат точок ходу ?

6.

Який теодолітний хід називають
вільним

?


7.

Вкажіть формулу для визначенн
я дирекційного кута наступної лінії ?Чи користувалися
ви цією формулою у попередніх роботах ? Якщо ваша відповідь ©такª , то назвіть ці
роботі і дії, в яких використовують дану формулу.

8.

За якими формулами визначають абсолютну та допустиму кутові нев

язки

?

9.

Як проводиться ув‟язка результатів кутових вимірів ?

10.

Який існує контроль при підрахунку кутових поправок ?

11.

За якими правилами проводиться розподіл кутових поправок ?24

12.

В чому полягає контроль обчислень на етапі ув‟язки кутів ?


13.

Вкажіть порядок обчислен
ня дирекційних кутів сторін полігона ?

14.

Вкажіть правила переходу від дирекційних кутів до румбів.

15.

Як контролюють підрахунки дирекційних кутів полігона ?

16.

З якою метою здійснюється перехід від дирекційних кутів до румбів ?

17.

Чи обовязково здійснювати перехід ві
д дирекційних кутів до румбів ? Обгрунтуйте
свою відповідь.


18.

Вкажіть порядок обчислення приростів координат ?

19.

Назвіть таблиці, які використовують для обчислень приростів координат.

20.

Як контролюють правильність підрахунків приростів координат 7

21.

Як обчислюют
ь абсолютну і відносну похибки в теодолітному зніманні ?

22.

За рахунок яких факторів виникають абсолютні похибки в приростах координат ?


23.

За якими формулами обчислюють поправки у визначені приростів координат ?

24.

Назвіть правила, за якими вносятся поправки у
прирости координат.


25.

В чому полягає контроль увязки приростів координат ?

26.

Як обчислюють координати точок полігона ?

27.

В чому полягає контроль обчислення координат точок у замкненому полігоні ?

28.

Вкажіть особливості обчислення координат точок у розімкненому тео
долітному ході.


29.

В чому полягає суть зйомки ситуації способом полярних координат ?

30.

Вкажіть способи зйомки ситуації, які переважно вікористовують при теодолітному
зніманні.


31.

Назвіть основні правила побудови плану місцевості за даними теодолітного знімання
.

32.

Розкажіть будову лінійки Дробишева.

33.

Яким способом визначають розміри аркуща, необхідного для побудови плана
місцевості за даними теодолітного знімання ?


34.

Розкажіть порядок роботи при побудові плану теодолітного знімання.

35.

В чому полягає суть оборненої
геодезичної задачі ?

36.

Напишіть формули, які використовуються при вирішенні оборненої геодезичної
задачі.


37.

В яких випадках виникає необхідність вирішення оборненої геодезичної задачі.Практичні завдання


1.

Викресліть координатну відомість.

2.

Дирекційний ку
т лінії 1
-
2 становить
140°15´,

внутрішній кут в т. 2 дорівнює
60˚32´.

Визначити дирекційний кут лінії 2
-
3.

3.


Дирекційний кут лінії 3
-
4 становить
230˚15´.
Визначити румб лінії 3
-
4.25

4.

Визначити знаки приростів координат лінії 2
-
3 по ∆x та ∆
y


коли румб лінії 2
-
3
становить
ПдСх: 20˚31´.

5.


За допомогою таблиць приростів координат визначити абсолютні значення приростів
координат (∆x та ∆
y
) лінії, коли її горизонтальне прокладення становить
342,41м
, а
диркційний кут
250˚58´.

6.

Використовуючи фо
рмули для визначення приростів координат та обчислювальну
техніку визначити прирости координат (∆x та ∆
y
) линії, коли її горизонтальне
прокладення становить
205,81м
, а румб
ПдСх:34˚18´.

7.

Визначити абсолютну нев

язку замкнутого теодолітного ходу, ко
ли
f

x
=0,08м
, а
f

y
=+0,62м.

8.

Визначити відносну похибку замкнутого теодолітного ходу , коли
f
абс.=0,62м
, а
периметр полігона
P
=2328,01м.

9.


Чи можна переходити до ув‟язки приростів координат теодолітного ходу, коли
f

відн.=1
/1201
.

10.

Визначити поправку
ν
∆х

1
-
2 та
ν

y

1
-
2 до приростів координат лінії 1
-
2 , коли її
горизонтальне прокладення
d
=215,81м
, периметр полігона
Р=1281,15
м
,
f

x

=
-
0,16м
,
f

y

= +0,26м.

11.

Лінія 2
-
3 має горизонтальне прокладення
d

2
-
3

=83,41м

і прирости координат

x

2
-
3

=+56,15м та ∆
y

2
-
3

=
-
40,15м
. Лінія 3
-
4 має такі параметри
d

3
-
4
=61,98м
,

x

3
-
4

=
-
58,15м, ∆
y

3
-
4

=
-
20,15м
. В якій из ліній значення поправок в
прирости координат (
ν
∆х та
ν

y
) буде більшим ? Обгрунтуйте відповідь.


12.

Сума виміряних внутрі
шніх кутів п‟ятикутного полігона становить 539˚58′.
Вимірювання проводилося теодолітом Т30. Визначити абсолютну і допустиму кутові
нев‟язки.


13.

Увязані прирости координат лінії 2
-
3 становлять:

x

2
-
3


=+9,78м,

y
2
-
3
=+50,12м
, координати точки 2:
X
2
=+128,15м,
Y
2
=+328,32м
. Визначити планові
координати точки 3:
X3 та Y3
.


14.

Визначити нев′язки по

x

і

y

, за даними представленими в таблиці 2.

15.

15. Ув‟язані прирости координат лінії 1
-
2 становлять:

x

1
-
2

=
-
168,15м,


y

1
-
2

=+38,76м
. Координати точки 2
:
X
2
=+815,90м,
Y
2
=+675,11м
. Визначити
координати точки
1
:
X
1

та
Y
1.


16. В якому випадку прирости координат лінії по


x

і

y


будуть дорівнювати
довжині її горизонтального прокладення ? Приведіть приклади.


17.

Чи можуть величини приростів координат ліній бути більшими за довжини їх
горизонтальних прокладень і чому ?


18.

Користуючись лінійкою Дробишева побудувати сітку квадратів.

19.

Побудувати сітку квадратів не користуючись лінійкою Дробишева.

20.

На координатну с
ітку, виконану в масштабі 1:5 000, нанести точку з координатами
X
=+1258,51м,
Y
=+ 948,15м.

21.

На координатну сітку, виконану в масштабі 1:5 000, нанести точки за такими
даними:
X1=+736.74м, Y1=+405,12м, X2=+1286,52м, Y2=+293,36м,

d1
-
2=561,16м.


26


Таблиця 2

Прирости координат

обчислені

∆x

поправки ν∆х

∆y

поправки ν∆y

+47,19


+9,81


-
67,74


+48,23


-
57,33


+18,23


+77,84


-
76,2
022.

Визначити ув‟язані прирости координат за даними, представленими в таблиці 3.
Таблиця 3

Прирости координат

обчислені

виправлені

∆x

ν∆х

∆y

ν∆
y

∆x

∆y

-
67,74

-
0,03

+29,09

+0,01+37,56

-
0,02

-
27,31

+0,0122. Визначити формат аркуша для побудови контурного плану за даними теодолітного
знімання, коли масштаб плана 1:1 000, а координати точок представлені в таблиці 4.Таблиця 4


станцій

Координати

X

Y

1

+100,00

+100,00

2

+109,78

+157,61

3

+42,01

+175,85

4

-
15,35

+154,52

5

+62,46

+124,58
27

Тема

“НІВЕЛЮВАННЯ”

Теоретичні питан
ня

1.

Що називають
нівелюванням

?

2.

Які прилади входять до нівелірногокомплекту ?

3.

Які види нівелювання ви знаєте ?

4.

Яке нівелювання називають
геометричним

?

5.

Що називають
тригонометричним нівелюванням

?

6.

В чому поляга
є

суть
барометричного нівелювання

?

7.

Дайте визна
чення
нівеліра
.

8.

Які типи нівелірів ви знаєте ?

9.

Розкажіть будову нівеліра Н3К.


10.Яке збільшення зорової труби має нівелір Н3К ?

11.Для чого використовують нівелірні рейки ?

12.Яка будаво нівелірної рейки ?

13.Які є види нівелірних рейок ?

14.Що наз
ивають
нівелірним башмаком

? Його призначення.

15.Що називають
різницею нулів

і яка її допустима величина ?

16.З якою метою беруть відрахунки по чорній і червоній сторонах рейки ?

17.Яке призначення компенсатора ?

18.Яка точність нівеліра Н3К ?

19.Назвіть

переваги лазерних нівелірів.


20.Які існують перевірки нівелірів ?

21.Яким чином домагаються того, щоб вісь круглого рівня була паралельною
вертикальній вісі обертання нівеліра ?


22.Що слід зробити, щоб горизонтальна нитка сітка ниток зорової тру
би нівеліра була
перпендикулярною до вісі обертання прилада ?


23.Яким чином досягають умови, щоб візирна вісь нівеліра з компенса
-

тором,
установленим в робоче положення, була горизонтальною ?


24.Які способи геометричного нівелювання ви знаєт
е ?

25.Який порядок роботи на станції при технічному нівелюванні ?

26.Як проводиться вимірювання перевищень способом “із середини” ?

27.Як проводиться вимірювання перевищень способом “вперед” ?

28.Із скількох цифр складається занчення перевищення ?

29.
Скільки навідних і закріпних гвинтів має нівелір Н3К ?

30.Розшифруйте назви нівелірів таких марок: Н3, Н3Л, Н3КЛ, Н3КП.


31.Якими методами створюють державну нівелірну сітку ?
28

32.Яка точність нівелювання Ι класу (ΙΙ,ΙΙΙ,Ι
V

класів) ?

33.До якого кл
асу, за точністю, відноситься технічне нівелювання ?

34.Який найменший відлік допускається при нівелюванні
Ι
V

класу ?

35.Яка загальна схема розвитку геодезичних сіток ?


36.На якій відстані закріпляють на місцевості лінії нівелювання ?

37.Коли можна вваж
ати, що нівелір встановлено ©в серединіª ?

38.Назвіть постійні нівелірні знаки ?

39.Що називають
репером

?

40.Що називають
маркою

?

41.В яких випадках закладають фундаментальні репери ?


42.Чи мають знаки нівелювання індивідуальні номери і чому ?

43.По
якій нитці сітки ниток нівеліра беруть відліки і чому лише по ній ?Практичні завдання


1.

Показати основні складові частини зорової труби нівеліра Н3К.

2.

Показати всі гвинти нівеліра Н3К і назвати їх призначення.

3.

Розказати будову нівеліра Н3К.

4.

Встановити н
івелір Н3К в робоче положення.

5.

За допомогою нівеліра Н3К зробити відліки по чорній і червоній сторонах рейки.

6.

За допомогою нівеліра Н3К способом “із середини” визначити перевищення між
точками, вказаними викладачем.

7.

За допомогою нівеліра Н3К способом “в
перед ” визначити перевищення між точками,
вказаними викладачем.


8.

Перевищення між точками А і В становить
+2815
, абсолютна висота точки А
104.56м
. Визначити абсолютну висоту точки В.

9.

За допомогою нівеліра Н3К визначити абсолютну висоту точки, вказано
ї викладачем.

10.

Подати малюнок поля зору труби нівеліра Н3К з відліком
1138 .


Тема

“ПОЗДОВЖНЄ ГЕОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ ТРАСИ”

Теоретичні питання
.


1.

Яке нівелювання називають
простим
?

2.

Що називають
складним нівелюванням

?


3.

Яка мета геометричного нівелюванн
я ?

4.

Які прилади та інструменти необхідні для нівелювання траси ?29

5.

Чому при проведенні нівелювання слід використовувати рейки з одинаковими
початковими відліками червоних сторін ?

6.

Які дії входить до комплексу нівелірних робіт ?

7.

Які роботи виконують під час
розбивки пікетажа ?

8.

Що називають
пікетними відстанями

?

9.

Що називають
пікетними точками

?

10.

Чи можна за кількістю пікетніх точок визначити довжину траси поздовжнього
нівелювання ? Відповідь обгрунтуйте.

11.

Які точки відносяться до
плюсових (проміжних
) ?

12.


Які точ
ки називають
іксовими

?

13.

Як позначають на місцевості пікетні, плюсові, іксові точки ?

14.

В яких випадках будують поперечні профілі ?

15.

Що називають
пікетажною книжкою

?

16.

Як називають документ, в якому ведуть записи під час проведення нівелювання траси
?


17.

На яком
у етапі нівелірних робіт заповнюють пікетажну книжку ?


18.

Що називають
горизонтом прилада

?

19.

Як визначають горизонт прилада ?

20.

Для чого необхідно знати горизонт прилада ?

21.

Яка рейка називається
задньою
?

22.

Яка рейка називається

передньою

?

23.

Як визначається перев
ищення між пікетними точками ?

24.

Як визначається перевищення між пікетними та іксовими точками ?

25.

Як визначається перевищення між іксовими точками ?

26.

За якої умови дозволяється переходити до визначення середнього значення із двох
перевищень ?

27.

Які графи із жур
налу технічного нівелювання заповнюють в польових умовах ?

28.

В чому полягає посторінковий контроль ? Його мета ?

29.

Які дії виконуються при підсумковому конторолі ?

30.

Як визначається чи допустима практична нев‟язка ?

31.

Коли приступають до проведення ув‟язування п
еревищень ?

32.

За якими правилами проводиться ув‟язування перевищень ?

33.

Як визначають висоти пікетних та іксових точок ? Відобразіть графічно.

34.

Як проводиться контроль визначення висот при замкненому нівелірному ході ?

35.

Як проводиться контроль визначення висот

при розімкненому нівелірному ході ?

36.

Як здійчнюється перевірка журналу технічного нівелювання ?

37.

Як визначають висоти проміжних точок ? Відобразіть графічно.30

38.

Вкажіть порядок побудови поздовжнього профіля траси.

39.

Вкажіть порядок побудови поперечного профіля

траси.


Практичні завдання


1.

Відліки на задню рейку по чорній і червоній сторонах
1187
і

5970

, відліки по
передній рейці відповідно
0343
і

5128
. Визначити перевищення м
іж точками.

2.

Відлік по чорній стороні рейки
1187

, а по червоній
5970
. Визначити поча
тковий
відлік червоної сторони рейки
.

3.

Початковий відлік червоної сторони рейки
4685
, при вимірюванні по чорній стороні
рейки відлік становив
0243
. Визначити який має бути відлік по червоній стороні
рейки.


4.

Визначити практичну нев‟язку, коли ∑
h
пр
.=
+6,200м, а ∑h
теор
.=+6,221м
.


5.

В якому із двох випадків, вказаних в таблиці 5 можна переходити до визначення
середнього перевищення ? Заповніть відповідний фрагмент журналу технічного
нівелювання.

а)

Таблиця 5

Номери

Відліки

Перевищення

станцій

пікетів

задні

Перед
-
ні

виміряні

середні

+

_

+

_

2

ПК1

2675


7462


ПК2


1295


6083

б)

Номери

Відліки

Перевищення

станцій

пікетів

задні

Перед
-
ні

виміряні

середні

+

_

+

_

8

ПК4

1645


6330


ПК5


1782


6457


6.

За рахунок яких факторів в одному із приведених в п.5 фрагментів могла виникнути
помилка ?
31

7.

На фрагменті “б” п.5 станція № 8 знаходиться між
ПК4
і
ПК5
. Поясніть, чи може
мати місце така ситуація і чому ?


8.

Визначити чи допустима практична нев‟язка, коли

∑h
пр
.=+ 4,328м,

h
теор
.=+4.339

м , а довжина нівелірного ходу 1 км.

9.

Визначити чи допустима практична нев‟язка, коли ∑
h
пр
.=+14
,678м
,

h
теор
.=+14,629

м , при довжині нівелірного ходу
600
м.

10.

Визначити висоту другої пікетної точки, коли
Нпк
1
=158,321м, а ∆h
1
-
2
=
-
2,802м
.

11.

Розрахувати висоту умовного горизонта, коли
Н
max

=120,31
м,
Н
min
=115,15
м,
вертикальний масштаб 1:200.


12.

Викон
ати ув‟язку представлених в таблиці 6 середніх перевищень, коли практична
нев‟язка допустима і становить +
21,5мм.


Таблиця 6

Середні перевищ
ення

Поправки

Ув‟язані перевищення

+

-

+

-

1028,5


0615,5


0128

1101

0280

1035,5


13.

Визначити горизонт прилада за даними представленими в таблиці 7. Виконати
перевірку.


Таблиця 7


Номери

Відліки

Горизонт
прилада

Абсолютна
висота

станцій

пікетів

задні

перед
-
ні

плюсо
-
ві

1

ПК2

1187
149,456

5970

ПК3


0343150,299


5128
ПК2+37,281538ПК2+80,850520


32

14.

За даними представленими
в таблиці 7, визначити абсолютну висоту плюсової точки
ПК2+37,28
. Виконати перевірку.

15.

За даними представленими в таблиці 7, визначити горизонт прилада і абсолютну
висоту плюсової точки
ПК2+80,85
. Викреслити схему.


16.

Викреслити і заповнити профільну сітку, з
а такими даними:
НПК0=120,000м
,
НПК1=121,382м
,
НПК2=122,724
м,
НПК3=121,.45
9м, висота проміжної точки
ПК2+62,50

становить
120,715
м.
ПК0
і
ПК3

співпадаютьь з реперами. Траса
проходить по луках,а від
ПК2
починається рілля. Горизонтальній масштаб 1:5 000, а
в
ертикальний 1:500.17.

Дати схему ділянки траси між пікетами
2

і
3

за даними представленими в таблиці 8.


Таблиця 8

ПК2

02834920ПК3


15006137


ПК2+
30,540102


18.


Дати схему ділянки траси між пікетами
3

і
4

за даними представленими в таблиці 9.


Таблиця 9


ПК3

15606335ПК4


05105285


ПК3+60,601010


19.

При нівелюванні вперед висота приладу
1530

мм, відлік по рейці
1010
, висота задньої
точки
30,28
м. Визначити висоту передньої точки. Представити схему.

33

Тема

“НІВЕЛЮВАННЯ ПЛОЩІ ПО КВАДРАТАХ”

Теоретичні питання.


1.

В яких випадках виконується н
івелювання площі по квадратах ?

2.

Який існує порядок нівелювання площі по квадратах ?

3.

Перерахуйте прилади та інструменти, необхідні для проведення цього нівелювання.

4.

В чому полягає рекогносцировка місцевості при нівелювання площі по квадратах ?

5.

Назвіть прил
ади та інструменти, за допомогою яких здійснюється розбивка площі на
квадрати.

6.

Як оцифровують вершини квадратів ? Приведіть приклади.

7.

Як здійснюється контроль під час нівелювання площі по квадратах ?

8.

Як виглядає абрис нівелювання площі по квадратах і з як
ою метою він складається?

9.

За яких умов нівелювання площі по квадратах здійснюється з однієї станції ?

10.

Як проводиться нівелювання площі по квадратах коли розмір ділянки більше
200
x

200м, і рельєф являється складним ?

11.

При нівелюванні площі по

квадратах по якій стороні рейки беруть відліки
-

по
чорній, червоній чи і по чорній, і по червоній ? Поясніть чому.

12.

Якицй порядок обчислення журналу нівелювання площі по квадратах ?

13.

Як визначають позначки висот кутів квадратів ?

14.

За яких умов вважають
результат обчислення висот задовільним ?

15.

Який порядок побудови плану за даними нівелювання площі по квадратах ?

16.

Як визначають, по яких сторонах (діагоналях) квадратів слід проводити
інтерполювання ?

17.

Як проводиться інтерполювання графічним способом ?

18.

Як про
водиться інтерполювання аналітичним способом ?

19.

Як визначають горизонт прилада при нівелюванні площі по квадратах ?


Практичні завдання


1.

Викреслити журнал нівелювання площі по квадратах.

2.

Визначити позначки висот вершин вказаного квадрата, коли

висота

реп
ера, який
знаходиться в точці

А
-
4
становить

150,32
м.

4.

Графічним способом виконати інтерполяцію сторін квадрата. Висота перетину
рельєфа
0,25
м.

5.

Графічним способом виконати інтерполяцію сторін квадрата, представленого в п.3.
Висота перетину рельєфа
0
,5
м.34

6.

Аналітичним способом виконати інтерполяцію сторін квадрата, представленого в п.3.
Висота перетину рельєфа
0,5
м.

А Б

3


1891


1714

1796 1620


2986 2
890
2575 24804

21,56 19,6020,15 20,35


Тема

“ТРИГОНОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ”

Теоретичні питання


1.

В чому поляг
ає суть
тригонометричного нівелю
вання ?

2.

В яких випадках використовують тригонометричне нівелювання ?

3.

Які параметри визначають при тригонометричному нівелюванні ?

4.

Які прилади та інструменти необхідні для проведення тригонометричного
нівелювання ?

5.

Записати п
овну формулу тригонометричного нівелювання. Чому вона рідко
використовується ?

6.

За якою формулою розроблені таблиці перевищень для тригонометричного
нівелювання ?35

7.

За якою формулою визначають нев
язку при тригонометричному нівелюванні ?

8.

Що називають
кро
ками

в тригонометричному нівелюванні ?

9.

Який прилад називають
тахеометром

?

10.

Дайте визначення
тахеометричного знімання
.

11.

В яких випадках використовують тахеометричне знімання ?

12.

Вкажіть послідовність проведення тахеометричного знімання.

13.

Які геодезичні інструм
енти використовують для проведення тахеометричного
нівелювання ?

14.

Що називають
номограмою

тахеометра ?

15.

Назвіть особливості внутрішньобазисних тахеометрів.

16.

Назвіть особливості електронно
-
оптичних тахеометрів.

17.

Які рейки використовують при проведенні тахе
ометричного знімання ?Практичні завдання


1.

Представте схему визначення перевищень між двома точками при
тригонометричному нівелюванні.

2.

Висота точки
А=128,32
м., висота прилада
1,52
м, кут нахилу
+7˚15
′. Візування
проводилося на верх нівелірної рейки, що

знаходилася на точці В. На відстані
120

метрів від точки
А
. Визначити висоту точки
В
. Представити схему.

3.

Висота прилада, що встановлений в точці
А
, становить
1,38
м, кут нахилу лінії
АВ
+8˚00′

, відстань між точками
98,24

м. визначити перевищення мі
ж точками
А

і
В

,коли візування здійснювалося на висоту прилада. Представити схему.

4.

Відстань між точками
А

і
В

становить
82,42м
, кут нахилу лінії
АВ =
-

30˚00′
.
Висота прилада встановленого в точці
А = 1,38
м. Визначити перевищення між
точкам
и А і В, коли візування здійснювалося на висоту прилада. Представити схему.

5.

Встановити теодоліт в положення необхідне для початку проведення
тахеометричного знімання.Тема

“БАРОМЕТРИЧНЕ НІВЕЛЮВАННЯ”

Теоретичні питання


1.

В яких випадках використовують

барометричне нівелювання ?

2.

В чому полягає основна задача барометричного нівелювання ?

3.

Чому при барометричному нівелюванні використовують формулу Бабіне ?
Запишіть її.

4.

Розкажіть будову барометра
-
анероїда ?36

5.

Назвіть прилади та інструменти необхідні для
проведення барометричного
нівелювання ?

6.

Назвіть порядок роботи на станції ?

7.

За якими особливостями вибирають станції при барометричному нівелюванні ?

8.

Що називають
приближеними альтитудами

?

9.

Який порядок обробки журнала барометричного нівелювання ?

10.

Від яких

факторів залежить шкалова поправка ?

11.

Від яких факторів залежить додаткова поправка ?

12.

Від яких факторів залежить температурна поправка ?

13.

Яким чином відліки по барометру
-
анероїду приводять до показань ртутного
барометра ?

14.

Як обчислюється поправка за час ?

15.

Чому необхібно вводити поправку за час ?

16.

Як визначають приближені альтитуди ?

17.

Як визначають поправку за температуру повітря ? Який при цьому існує контроль ?

18.

Як проводиться ув
язка поправок за температуру повітря ?

19.

Як визначають висоти точок при баромет
ричному нівелюванні ?

20.

Яка оптимальна кількість барометрів
-
анероїдів має бути задіяна при проведенні
барометричного нівелювання ?

21.

Які погодні умови являються оптимальними для проведення барометричного
нівелювання ?

22.

Який час доби являється оптимальними для
проведення барометричного
нівелювання ?

23.

Яка точність визначення висот сучасними барометрами
-
анероїдами ?

24.

Чому при сучасних барометрах
-
анероїдах відсутні термометри ?Практичні завдання


1.

Зробити відрахунок по барометру
-
анероїду.

2.

Температура повітря

+
22,0˚С
,


показання барометра
-

анероїда

741,1мм.рт.ст
.,

додаткова поправка

а = + 1,1
,

температурна поправка

bt

=
-

0,1
t
,

шкалова поправка
с = + 0,29
. Привести показання барометра
-
анероїда до показань ртутного барометра.

3.

Викреслити журнал бароме
тричного нівелювання.

4.

Які із граф журнала барометричного нівелювання використовують при обчисленні
поправки за час ?

5.

О
7 год. 30 хв
. тиск становив
744.0 мм.рт.ст
., о
8 год. 40 хв
.


741,4мм.рт.ст
.
Визначити поправку за час і привести атмосферний тиск до по
чаткового.
37

6.

Атмосферний тиск
742,4 мм.рт.ст
. Визначити значення приближеної альтитуди.

7.

Середня температура повітря
+23,0˚С
, різниця альтитуд
+10,3

м. Визначити
поправку за температуру.


Тема

“МЕНЗУЛЬНЕ ЗНІМАННЯ”

Теоретичні питання


1.

Яке знімання нази
вають
мензульним

?

2.

В яких масштабах здійснюють мензульне знімання ?

3.

Назвіть переваги та недоліки мензульного знімання ?

4.

Який порядок роботи при мензульному зніманні ?

5.

Які прилади та інструменти входять до мензульного комплекта ?

6.

Який прилад називають
кіп
регелем
?

7.

Які види кіпрегелів ви знаєте ?

8.

Яка будова кіпрегеля КН ?

9.

Як здійснюється фокусування труби “по оку ”?

10.

Як здійснюється фокусування труби “ по предмету” ?

11.

Яке збільшення зорової труби має кіпрегель КН ?

12.

Що являє собою
мензула

?

13.

Назвіть особлив
ості рейки, що використовується при мензульному зніманні ?

14.

Як при мензульному зніманні визначають горизонтальне прокладення лінії ?

15.

Як при мензульному зніманні визначають перевищення точок ?

16.

Яке призначення має парасолька, що входить до мензульного комлект
а ?

17.

Які перірки мензули слід здійснити перед проведенням мензульного знімання ?

18.

Які перевірки орієнтир
-
бусолі слід здійснити перед проведенням мензульного
знімання ?

19.

Які перевірки кіпрегеля
слід здійснити перед проведенням мензульного знімання ?

20.

Яка
схема роботи на станції при
мензульному зніманні ?

21.

В чому полягає особливість центрування мензули ?


22.

Як здійснюється горизонтування планшета ?

23.

Якими способами здійснюється орієнтування плпншета ?

24.

Представте схему поля зору труби номограмного кіпрегеля.

25.

Що

включає в себе рекогностування місцевості при мензульному зніманні ?

26.

Якими способами при мензульному зніманні створюється на місцевості опорна
геодезична сітка ?

27.

Як проводиться підготовка планшета до роботи ?38

28.

Які дії проводяться при остаточній установц
і мензули ?

29.

Якими способами здійснюється зйомка ситуації при мензульному зніманні ?

30.

В чому заключається контроль при проведенні мензульного знімання ?

31.

Як наносятся на планшет пікетні точки ?

32.

Як наносяться на планшет об‟єкти місцевості ?

33.

Як наносять на план
шет горизонталі ?

34.

Що називають “сорочкою” при мензульному зніманні ? Яке її призначення ?

35.

Що явлє собою
калька висот

і яке її призначення ?

36.

Що явлє собою
калька контурів

і яке її призначення ?

37.

Коли можна вважати польовий етап мензульного знімання закінче
ним ?

38.

В чому полягає камеральна обробка результатів
мензульного знімання ?

39.

Які мензульні засічки ви знаєте ?

40.

Представити схему прямої графічної засічки.

41.

Представити схему зворотньої графічної засічки.

42.

Представити схему комбіновоної графічної засічки.

43.

Я
кий хід називають мензульним ?

44.

В яких умовах і як прокладають мензульні ходи ?

45.

В чому полягає задача Потенота ?

46.

Чому не можна проводити мезульне знімання в дощову погоду.


Практичні завдання

1.

Встаноаити мензулу в робоче положення.

2.

Встаноаити кіпреге
ль в робоче положення.

3.

За допомогою кіпрегеля визначити горизонтальне прокладення лінії, вказаної
викладачем.

4.

За допомогою кіпрегеля визначити перевищення між станцєю і точкою, вказаною
викладачем.

5.

За допомогою кіпрегеля визначити горизонтальне прокладенн
я лінії та перевищення
між станцєю і точкою, вказаною викладачем.

6.

Визначити місцеположення і висоту точки, вказаної викладачем та нанести її на
планшет. Висота станції
158,14
м.

7.

Зробити запис в журналі мензульного знімання, коли горизонтальне прокладення

лінії 1
-
11
68,50
м, перевищення між станцією 1 і пікетом 11 становить
1,41
м,
коефіцієнт номограми
-
10
, висота станції
120,61
м.

8.

Представити схему поля зору труби кіпрегеля КН, коли горизонтальне прокладення
лінії 1
-
23 становить
82,50
м, а перевищен
ня
+0,51
м.

39

Тема

“АЕРОФОТОГЕОДЕЗІЯ”

Теоретичні питання1.

Дайте визначення
аерофотогеодезії
.

2.

Назвіть стадії аерофотогеодезичних робіт.

3.

В чому полягає суть льотно
-
знімальних робіт ?

4.

Що називають
фокусною відстанню

?

5.

Дайте класифікацію аерофотоапаратів за ф
окусною відстанню.

6.

Які відмінності між маршрутним та площадковим зніманням ?

7.

Які роботи називають
фотографічними

?

8.

З якою метою до комплекта аерофотоапарата включають командний прилад ?

9.

Дайте визначення
аерознімка
.

10.

Назвіть способи визначення масштабів

аерознімків.

11.

Що називають
базисом аерознімка

?

12.

Як вибирають базиси аерознімка ?

13.

Дайте визначення
головної точки (центра) аерознімка

?

14.

Дайте визначення
робочої площі аерознімка

?

15.

Чому в процесі складання плану чи карти використовують не всю площу аерозн
імка ?

16.

Які аерознімки називають
плановими

?

17.

Які аерознімки називають
перспективним
и ?

18.

Які знімки одержують в результаті фотографічних робіт ?

19.

Що називають
накидним монтажем

? Для чого його використовують ?

20.

Дайте визначення
стереопари
.

21.

Розкажіть будову зерк
ального стереоскома.

22.

Дайте визначення
фотосхеми

.

23.

Дайте визначення
фотоплана
.

24.

Дайте визначення
трансформованого аерознімка.

25.

Які відмінності існують між фотопланом і фотосхемою ?

26.

Які параметри має аерознімок ?

27.

На якій стадії аерофототопографічних робі
т одержують фотосхеми?

28.

На якій стадії аерофототопографічних робіт одержують фотоплани ?

29.

Чим відрізняються трансформований аерознімок і фотоплан від плана місцевості ?

30.

Який порядок топографо
-
геодезичних робіт ?

31.

Як здійснюється прив‟язка аерознімка ?40

32.

Дайте в
изначення
опознаків
. Скільки їх має бути в межах кожного аерознімка ?

33.

Які роботи виконують в процесі дешифрування аерознімків ?

34.

Які способи дешифрування існують ?

35.

В чому полягає суть камерального способу дешифрування аерознімків ?

36.

Які особливості польо
вого способу дешифрування аерознімків ?

37.

Назвіть групи дешифрувальних ознак.

38.

Яке аерознімання називають комбінованим ?

39.

Назвіть стадії фотограмметричних робіт.

40.

В яких цілях в аерофотогеодезії використовують фототрансформатор ?

41.

З якою метою здійснюється ві
дбілювання фотопланів ?

42.

Назвіть переваги і недоліки аерофотознімків.

43.

Чому аерофототопографічне знімання являється основним державним зніманням ?

44.

З якою метою виконують фототопографічне знімання ?

45.

Дайте визначення фототриангуляції.

46.

Перерахуйте види трансфо
рмування аерознімків.

47.

В чому полягає суть графічного трансформування аерознімків ?

48.

На чому грунтується фотомеханічний спосіб трансформування аерознімків ?

49.

Чому останнім часом дедалі більше застосовують аналітичний спосіб
трансформування аерознімків ?

50.

Пер
ерахуйте загальні та відмінні риси диференційовоного і універсаль
-
ного методів
стереофотограмметричної обробки аерознімків ?

51.

При якому положенні осей фотокамер одержують найбільшу точність
фотознімальних робіт. Приведіть схему.

52.

З якою метою використову
ють стереокомпаратори ?Практичні завдання


1.

Виконати дешифрування аерознімка, запропонованого викладачем.

2.

Встановити стереопроектор в робоче положення .

3.

Визначити масштаб аерознімка, коли базисна відстань на місцевості дорівнює
648,41
м, відповідна бази
сна відстань на аерознімку становить
2,14
см.

4.

Визначити масштаб аерознімка, коли базисна відстань на карті масштаба
1:25 000

дорівнює
3,14
см, довжина вібповідного базису на аерознімку становить
2,68

см.

5.

При аерозніманні фокусна відстань д
орівнює
120

мм , висота польота
4,2

км.
Визначити масштаб аерознімка.

6.

Масштаб аерознімка
1:4 500
, відстань на аерознімку
2,38

см. Визначити довжину
відповідної відстані на місцевості.41

7.

Масштаб аерознімка
1:3 550
, фокусна відстань
1,10
м. Визначити ви
соту польота
літального апарата.

8.

Визначити масштаб карти, коли базисна відстань на ній дорівнює
3,12
см, відповідна
відстань на аерознімку масштаба 1
:1 300

становить
2,40

см.

9.

За вказаним викладачем аерознімком, визначити базисні відстані.

10.

Визначити
робочу площу аерознімка.

11.

Викреслити схему площинного аерознімального польоту.

12.

Викреслити схему повздовжнього аерознімального польоту.


СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТОПОГРАФО
-
КАРТОГРАФІЧНИХ ТЕРМІНІВ


1.

Абрис


схематичне креслення ділянки місцевості.

2.

Аерознімок


матер
іал аерозйомки, що являє собою центральну проекцію земної
поверхні.

3.

Аерознімок перспективнийаерознімок, одержаний в результаті перспективних
аерофототопографічних знімань.

4.

Аерознімок плановийаерознімок, одержаний в результаті планових
аерофототопогра
фічних знімань.

5.

Аерознімок трансформованийплановий чи перспективний аерознімок приведений
до горизонтального внаслідок трансформування.

6.

Аерофототопографіярозділ топографії, що вивчає методи створення
топографічних карт за матеріалами аерофотозйомки.

7.

Азимут географічнийкут, що відлічується від північного напрямку географічного
меридіана за ходом годинникової стрілки до орієнтованої лінії.

8.

Азимут геодезичнийдвогранний кут між площиною геодезичного меридіана даної
точки та площиною, що проходить че
рез нормаль у ній і вміщює заданий напрям,
відлічуваний від напряму на північ за ходом годинникової стрілки.

9.

Азимут магнітнийкут, що відлічується від північного напрямку магнітного
меридіана за ходом годинникової стрілки до орієнтованої лінії.

10.

Алідада


лінійка з ноніусами (верньєрами) або мікроскопами на кінцях, що
обертається навкруги осі, яка проходить через центр кутомірного лімба в
астрономічних чи геодезичних приладах; служить для відліку кутів.

11.

Альтитуда наближена


значення висоти точки, за умови
одинакової щільності
температур та пропорційної зміни тиску з висотою.

12.

Атлас


систематизований збірник карт, обєднаних спільною програмою в єдиний
цілісний картографічний твір.

13.

Базис аерознімкавиміряний на аерознімку відрізок між двома пунктами
розпізн
аними на аерознімку та ідентифікованими на карті або місцевості.

14.

Барометр


прилад для вимірювання атмосферного тиску.

15.

Башмак нівелірнийопорний круг із сферичним виступом, на який ставиться рейка
при нівелюванні для запобігання осідання.42

16.

Величина масшта
бадовжина горизонтального прокладення лінії місцевості в
метрах, яка на карті відповідає одному сантиметру.

17.

Вертикальні лінії

кілометрової сітки

-


18.

Висотавідрізок прямовисної лінії від рівневої поверхні до даної точки.

19.

Висота геодезичнависота точ
ки над поверхнею земного еліпсоїда.

20.

Висота перерізу рельєфазадана відстань між сусідніми січними рівневими
поверхнями при зображенні рельєфу горизонталями.

21.

Вихідна (початкова) точкаточка, координати якої заздалегідь визначені або
задані.

22.

Вихідний

ар
куш


аркуш карти певного масштаба, який являється основою для
розграфлення аркушів карт крупніших масштабів
.

23.

Відмітка висотичислове вираження висоти точки відносно вихідного рівня.

24.

Геодезія


наука про виміри на земній поверхні, що проводяться з метою

вивчення
форм і розмірів Землі, зображення всієї Землі, або окремих її частин на картах,
планах і профілях, а також вирішення різноманітних інженерних задач на місцевості.

25.

Геоїдфігура Землі. Утворена рівневою поверхнею, яка співпадає з поверхнею
Світов
ого океану в стані повного спокою і рівноваги водяних мас і уявно продовжена
під материками.

26.

Глобус


картографічне зображення на поверхні кулі, що зберігає геометричну
подібність контурів та співвідношення площ.

27.

Головна точка аерознімка


точка, яка знахо
диться в основі перпендикуляра,
опущеного із центра проектування на площину аерофотознімка.

28.

Головна точка

умовного знака


точка, що знаходиться в межах позамасштабного
умовного знака і за якою визначається точне мсцезнаходження об
єктів місцевості.

29.

Горизо
нталь


слід, отриманий від перерізу земної поверхні рівневою поверхнею.
Це замкнута крива лінія, що зображує геометричне місце точок земної поверхні з
одинаковими висотами.

30.

Горизонтальне прокладення лініїпроекція лінії місцевості на горизонтальну
площи
ну.

31.

Горизонтальні

лінії кілометрової сітки
-

лінії кілометрової сітки проведені
паралельно осі
YY
.

32.

Горизонт приладу


висота візирного променя прилада.

33.

Графік закладеньграфік, призначений для визначення стрімкості схилів.

34.

Дешифрування знімківметод

дослідження території по її фотографічних
зображеннях, що полягає в розпізнавання та виявленні обєктів, визначенні їх якісних
та кількісних характеристик і відображенні їх умовними знаками.

35.

Довгота геодезичнадвогранний кут між площинами геодезичного ме
ридіана даної
точки і початкового геодезичного меридіана.

36.

Довгота географічнадвогранний кут між площинами початкового географічного
меридіана та географічного меридіана даної точки.

37.

Екватор


умовна лінія перетину земної поверхні площиною, що проходить
через
центр Землі перпендикулярно до осі її обертання.43

38.

Еккер


прилад, що служить для побудови на місцевості прямих кутів.

39.

Екліметрпортативний геодезичний прилад для виміру кутів нахилу на місцевості.

40.

Еліпсоїд земнийеліпсоїд, який характеризує форму
та розміри Землі.

41.

Задача геодезична (обернена)визначення довжини та напрямку лінії за
координатами її початкової та кінцевої точок.

42.

Задача геодезична (пряма)визначення координат кінцевої точки лінії за її
довжиною, напрямом та координатами початкової

точки.

43.

Закладання


віддаль на карті чи плані між двома сусідніми горизонталя
-
ми в
заданому напрямі.

44.

Закладання схилулінія найбільшої стрімкості схилу або закладання в напряму,
нормальному до горизонталей, тобто перпендикулярному до кожної з них.

45.

Зближ
ення меридіанівкут у заданій точці між її меридіаном і лінією, паралельною
до осьового меридіана чи осі абсцис.

46.

Земна вісьпряма, навкруги якої відбувається добове обертання Землі, проходить
через центр Землі та перетинає земну поверхню в географічних

полюсах.

47.

Знак геодезичнийпристрій чи споруда для позначення положення геодезичного
пункту на місцевості.

48.

Знімання


процес польових вимірів, які виконуються з метою складання карт,
планів та профілів.

49.

Знімання висотне


комплекс робіт, які проводять для

визначення висот точок
горизонтального знімання з метою отримання знімального оригіналу.

50.

Знімання горизонтальнероботи, які виконують для отримання знімального
оригіналу ситуації.

51.

Знімання бусольнегеодезичне знімання місцевості бусоллю з метою одержа
ння
контурного плану.

52.

Знімання мензульнетопографічне знімання, що виконується за допомогою
мензули та кіпрегеля.

53.

Знімання тахеометричнетопографічне знімання, що виконується за допомогою
кругового або номограмного тахеометра.

54.

Знімання теодолітнегео
дезичне знімання місцевості теодолітом з метою
одержання контурного плану.

55.

Знімання топографічнекомплекс робіт, які виконуються з метою одержання
знімального оригіналу топографічної карти або плану, а також отримання
топографічної інформації в іншій фо
рмі.

56.

Зона геодезична


частина поверхні еліпсоїда, що обмежується меридіанами,
відстань між якими становить 6
.

57.

Зональна прямокутна система координатсистема координат утворена в межах
кожної геодезичної зони екватором та осьовим меридіаном зони.

58.

Іксов
а точкаточка, яка встановлюється на трасі поздовжнього нівелювання у
випадку коли різниця позначок двох суміжних точок перевищує довжину рейки,
відстань до іксової точки не визначається.

59.

Калька висотдокумент на кальці, чи її заміннику, призначений д
ля зберігання
отриманої в процесі топографічного знімання інформації про рельєф.44

60.

Калька контурів

-

документ на кальці, чи її заміннику, призначений для зберігання
отриманої в процесі топографічного знімання інформації про ситуацію.

61.

Карта


зменшене, побудо
ване в картографічній проекції, узагальнене і виконане в
певній системі умовних позначень зображення поверхні Землі, іншого небесного тіла
чи позаземного простору з розміщеними на них об
єктами.

62.

Карта

географічна


карта поверхні Землі або будь
-
якої її час
тини.

63.

Карта топографічнадетальна карта місцевості, за допомогою якої можна
визначити планове і висотне положення точок земної поверхні.

64.

Картографіягалузь науки, техніки та виробництва, що охоплює вивчення,
створення та використання картографічних тво
рів.

65.

Кіпрегельгеодезичний прилад для прокреслювання напрямків та визначення
відстаней і перевищень при мензульній зйомці.

66.

Колона карт
-

шестиградусні смуги між двома сусідніми меридіанами з довготами,
кратними 6

і відраховані від меридіана 180

проти

ходу годинникової стрілки.

67.

Координати географічнікутові величини


широта і довгота, які визначають
положення точки на земній поверхні відносно еквотора та початкового меридіана.

68.

Координати плоскі прямокутніпрямокутні координати на площині, на якій
за
певним математичним законом відображена поверхня земного еліпсоїда.

69.

Крокисхематичне креслення, яке виконується при огляді місцевості перед
проведенням тахеометричного знімання.

70.

Кут вертикальнийкут, який лежить у прямовисній площині.

71.

Кут горизонтал
ьний

двогранний кут, ребром якого є прямовисна лінія, що
проходить через задану точку.

72.

Кут дирекційнийкут, відлікований вд північного напрямку осьового меридіана або
паралельної йому лінії, за ходом годинникової стрілки до напрямку на предмет.

73.

Кут нахи
лувертикальний кут, утворений заданим напрямом і горизонтальною
площиною.

74.

Легенда картизведення умовних знаків і пояснень до них, що розкривають зміст
карти.

75.

Лімб


плоске кільце з нанесеними на боковій поверхні штрихами, які ділять коло на
рівні час
тини (градуси, гради та ін.).


76.

Марка


деталь центра геодезичного пункта, що має мітку, до якої відносяться
висотні координати точки.

77.

Масштаб графічниймасштаб у вигляді графіка призначений для переводу довжин
горизонтальних прокладень відрізків, виміря
них на місцевості, у відповідні відстані
на плані чи карті і навпаки.

78.

Масштаб

іменований


масштаб довжин, в якому числа, що стосуються відповідних
довжин на карті і в натурі, записуються словами.

79.

Масштаб картивідношення, яке показує у скільки разів зме
ншені лінійні розміри
еліпсоїда або кулі при їх зображенні на карті.

80.

Масштаб числовий


дріб, чисельник якого одиниця, а знаменник


число, яке
вказує, у скільки разів зменшені лінійні величини на карті.45

81.

Мензула


польовий креслярський столик, який складає
ться із планшета, штатива та
скріплюючої її підставки.

82.

Меридіанумовна лінія, слід перерізу еліпсоїда площиною, що проходить через
дану точку і вісь обертання Землі.

83.

Меридіан вісьовиймеридіан, принятий за вісь якої
-
небудь системи плоских
прямокутних
координат.

84.

Меридіан географінийумовна лінія перетину поверхні земної кулі площиною,
проведеною через яку
-
небудь точку земної поверхні та вісь обертання Землі.

85.

Меридіан магнітнийпроекція вільно підвішеної магнітної стрілки в даній точці на
рівневу по
верхню.

86.

Мережа

геодезична


мережа закріплених точок земної поверхні, положення яких
визначено в спільній для них системі геодезичних координат.

87.

Монтаж накиднийбезперервне зображення місцевості, складене із робочих площ
аерознімків.

88.

Нев
язка кутоварі
зниця між сумою кутів виміряних і теоретично зімкнених або
розімкнених теодолітних ходів або полігонів.

89.

Нев
язка в периметрі


абсолютна величина незімкнення периметра.

90.

Нев
язка лінійна


різниця між обчисленим і теоретичним значенням в сумі
приростів коор
динат.

91.

Нівелір


геодезичний прилад для визначення перевищень точок місцевості.

92.

Нівелірний хідхід, прокладений на місцевості за допомогою нівеліра з метою
аизначення перевищень і висот точок.

93.

Нівелювання


визначення висот точок земної поверхні віднос
но деякої вибраної
точки або над рівнем моря ; визначення перевищень.

94.

Нівелювання барометричненівелювання , яке базується на залежності між
висотою і атмосферним тиском і виконується за допомогою барометрів.

95.

Нівелювання геометричненівелювання за допо
могою геодезичного приладу з
горизонтальною візирною віссю.

96.

Нівелювання (горизонтування) прилада


установка горизонтальної вісі прилада
паралельно рівневій поверхні.

97.

Нівелювання (просте)

нівелювання, в процесі якого перевищення між двома
точками місцево
сті одержують в результаті однієї установки нівеліра.

98.

Нівелювання (складне
)


нівелювання, яке виконують з кількох станцій.

99.

Нівелювання тригонометричне

-

нівелювання за допомогою геодезичного приладу
з похилою візирною віссю та визначенням відстаней.

100.

Ном
енклатура аркушів картисистема позначення окремих аркушів
багатоаркушевої карти.

101.

Номограмаграфік, побудований з урахуванням визначених математичних
залежностей, з допомогою якого можна отримувати наближені значення рівнянь
або функцій.

102.

Опознак (
пізнавальний знак)будь
-
яка контурна точка, розпізнана на аерознімку і
на місцевості, координати якої визначені геодезичним способом.46

103.

Опорна геодезична мережасистема закріплених на місцевості точок, планове
положення і висота яких визначені на основі
геодезичних вимірів в одній системі
координат.

104.

Орієнтир
-
бусольприлад, призначений для орієнтування планшетів, геодезичних
приладів і карт за магнітним меридіаном.

105.

Орієнтування


визначення спостерігачем свого місцезнаходження на місцевості
відносно сто
рін світу.

106.

Орієнтування карти

умовне присвоєння бокам аркуша карти відповідних назв
сторін світу.

107.

Основа знімальнагеодезична мережа, яку використовують під час
топографічного знімання.

108.

Основа

графічного

масштаба


відрізок, який відкладається вліво в
ід нуля
графічного масштаба і, як правило, дорівнює цілому числу сантиметрів.

109.

Основа

профіля


горизонтальна лінія, уздовж якої відмічають положення точок,
необхідних для побудови профілю.


110.

Паралель географічна


умовна лінія, слід перетину земної кулі або

еліпсоїда
обертання площиною, паралельною площині екватора.

111.

Перевищеннярізниця висот точок.

112.

Перетворені координатикоординати утворені в результаті зміщення початку
відліку системи координат.

113.

Пікутна відстань


відстань між сусідніми пікетами.

114.

Пікетн
а точка


точка траси, призначена для закріплення даного інтервалу,
здебільшого в 100 м.

115.

Пікетаж трасисистема позначення і закріплення точок траси.

116.

План топографічнийвеликомасштабне картографічне зображення на площині в
ортогональній проекції обмеже
ної частини місцевості, при якому не враховується
кривизна земної поверхні.

117.

Плюсова точкаточка вигину схилу чи повороту лінії траси нівелювання.

118.

Поверхня рівневаповерхня, в точках якої потенціал сили ваги Землі скрізь має
одне і теж саме значення.

119.

П
означка фактичнаіснуюча висота точки.

120.

Помилка абсолютнарізниця між результатом виміру та точним значенням
вимірюваної величини.

121.

Помилка відноснавідношення помилки до виміряної величини.

122.

Помилка граничнанайбільше щодо абсолютної величини значенн
я випадкової
помилки, яке ще може з
явитися за даних умов вимірів.

123.

Профіль місцевостіпроекція сліду перерізу місцевості вертикаль
-
ною
площиною заданого напряму на цю площину.

124.

Профіль траси поздовжнійпрофілю місцевості уздовж осі проекто
-
ваної
споруди
.

125.

Профіль траси поперечнийпрофіль місцевості по лінії, перпендику
-
лярній до
осі траси проектованої споруди.47

126.

Пояс

(ряд)


чотириградусні смужки мільйонної карти між сусідніми паралеллями
з широтами, кратними 4
, на північ та південь від екватора.

127.

Пункт
геодезичнийпункт геодезичної мережі.

128.

Пункт геодезичний вихіднийгеодезичний пункт, відносно якого визначаються
відповідні характеристики положення других геодезичних пунктів.

129.

Рамка карти


лінія або декілька ліній, що оконтурюють карту.

130.

Рекогностуванн
я


попередній огляд місцевості з метою уточнення меж ділянки,
яка підлягає зніманню.

131.

Репер


геодезичний знак, закріплюючий пункт нівелірної сітки.

132.

Робоча площа аерознімка

-

133.

Розграфлення картиподіл багатоаркушевої карти на окремі карти за певною
сист
емою.

134.

Румбкут відлікований від найближчого напряму меридіана, змінюється в межах
від 0

до 90
.

135.

Румд географічний

-

кут відлікований від найближчого напряму географічного
меридіана, змінюється в межах від 0

до 90
.

136.

Румб магнітний

-

кут відлікований від

найближчого напряму магнітного
меридіана, змінюється в межах від 0

до 90
.

137.

Серія картряд карт різної тематики, що мають спільні ознаки: єдину
математичну та географічну основи, єдині методи відображення та позначення
одних і тих же елементів змісту,
єдині принципи та ступінь генералізіції
картографічного зображення, уніфіковане оформлення тощо.

138.

Сітка географічнасітка меридіанів та паралелей на математичній поверхні Землі
і на глобусі.

139.

Сітка картографічна


зображення сітки меридіанів та паралелей н
а карті.

140.

Сітка кілометровакоординатна сітка, лінії якої проведені на карті через
інтервали, що дорівнюють прийнятому для даної карти числу кілометрів.

141.

Смуга перекриття зондвоградусна смуга, що включає координатні лінії двох
сусідніх координатних зон
.

142.

Створ


вертикальна площина, що проходить через кінцеві точки даної лінії.

143.

Стереопарасукупність двох зображень одного і того ж об
єкта, отриманих з
двох різних точок зйомки.

144.

Стереоскоп


бінокулярний оптичний прилад для розглядання стереопар; дозволяє

бачити зображення об
ємним.

145.

Стрімкість схилукут утворений напрямом схилу з горизонтальною площиною
в даній точці.

146.

Стрічка мірнастрічка, призначена для виміру відстаней на місцевості.

147.

Схилення магнітної стрілкикут між географічним і магнітним мер
идіанами в
даній точці земної поверхні.

148.

Тахеометргеодезичний прилад з горизонтальним і вертикальним кутами, а
також нитковим далекоміром, призначений для виконання тахеометричної зйомки
місцевості.48

149.

Теодолітгеодезичний прилад, призначений для виміру н
а місцевості
горизонтальних та вертикальних кутів, далекомірних віддалей, магнітних азимутів
або румбів.

150.

Теодолітний хідхід, що прокладається на місцевості за допомогою теодоліта
технічної точності і мірної стрічки для вимірювання горизонтальних кутів,
магнітних азимутів або румбів і довжин ліній.

151.

Теодолітний хід вільнийтеодолітний хід, не прив
язаний до пунктів геодезичної
сітки.

152.

Топографія


географічне та геометричне вивчення місцевості шляхом проведення
зйомочних робіт (наземних, з повітря, з косм
осу) і створення на їх основі
топографічних карт.

153.

Точка знімальнаточка, з якої виконуютьзнімання.

154.

Точність

масштаба


довжина горизонтального прокладання лінії місцевості, яка
на плані чи карті відповідає довжині відрізка 0,1 мм.

155.

Трилатерація

-

метод
побудови геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких
виміряні всі їхні сторони.

156.

Тріангуляціяметод побудови геодезичної мережі у вигляді трикутників, в яких
виміряні їхні кути і деякі із сторін.

157.

Умовний

горизонт


точка (лінія), від якої починають б
удувати шкалу висот
профіля.

158.

Умовні знакиграфічні символи для позначення на картах різноманітних об
єктів і
явищ, а також їхніх якісних і кількісних характеристик.

159.

Умовні знаки заповнюючікартографічні умовні знаки, що використовуються для
заповнення
площ об
єктів, які виражаються в масштабі карти.

160.

Умовні знаки лінійнікартографічні умовні знаки, що використовуються для
зображення об
єктів лінійного характеру, довжина яких виражається в масштабі
карти.

161.

Умовні знаки позамасштабні

-картографічні умо
вні знаки, що
використовуються для зображення об
єктів, які не виражаються в масштабі карти.

162.

Умовні

знаки пояснювальні
-

умовні знаки, за допомогою яких передаються
додаткові якісні та кількісні характеристики об
єктів.

163.

Ухил місцевостітангенс кута нах
илу лінії місцевості в даній точці.

164.

Фокусна відстаньвідстань від головного фокуса лінзи до її оптичного центра.

165.

Фотографічні роботикоплекс робіт, що проводяться для отримання
аерофотознімків.

166.

Фотокартакарта, що поєднує елементи загальногеографічно
ї карти з
фотографічним зображенням місцевості.

167.

Фотоплангрупа аерознімків, приведених до одного масштаба, виправлених за
кутами нахилу (трансформованих) і змонтованих на єдиній основі; дає точне
планове зображення місцевості.

168.

Фотосхемагрупа аерознімк
ів, суміщених за відповідними контурами і
змонтованих на єдиній основі; не являється точним плановим зображенням.49

169.

Фототриангуляціяметод визначення положення опорних точок (опознаків)
способом вимірів аерофотознімків на фотограметричних приладах (простор
ова
фототриангуляція, що дає всі три координати точок), або способом графічних
побудов (планова фототриангуляція).

170.

Хідгеодезична побудова у вигляді ламаної лінії з виміряними її елементами.

171.

Центруваннясуміщення вертикальної осі геодезичного приладу з

прямовисною
лінією, що проходить через центр геодезичного пункта або точки.

172.

Ціна поділкивеличина найменшої поділки, виражена в лінійній або кутовій мірі.

173.

Широта геодезичнакут, утворений нормаллю до поверхні земного еліпсоїда в
даній точці і площиною

його екватора.

174.

Широта географічнакут, утворений прямовисною лінією в даній точці і
площиною еквотора.

175.

Юстировкавиправлення приладів в цілях встановлення правильної взаємодії і
розміщення деталей та вузлів і додержання умов, яким вони повинні задовол
ьняти.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.

ДСТУ 2393
-
94. Геодезія. Терміни та визначення.
-

Чинний від 01.01.95.
-

К.:Держстандарт України, 1994.


62 с.

2.

ДСТУ 2757
-
94.Картографія. Терміни та визначення.
-

Чинний від 01.01.96.
-

К.:Держстандарт України, 1994.


94 с.

3.

Божок А.П., Барановський В.Д., Дрич К.І. Топографія з основами геодезії:
Підручник.


К.: Вища школа., 1995.


275с.

4.

Земледух Р.М. Картографія з основами топографії: Навч. посібник.


К.: Вища шк.,
1993.
-

456 с.

5.

Крохмаль Є.М., Левицький І.Ю., Благ
онравіна Л.О. Пятимовний словник основних
термінів і визначень з геодезії, фотограмметрії та картографії.


Харків, 1995.


146 с.

6.

Кузьмин Б.С., Герасимов Ф.Я., Молоканов В.М. и др. Топографо
-
геодезические
термины: Справочник.
-

М.: Недра, 1989.


261 с.

7. Кулешов Д.А., Стрельников Г.Е., Рязанцев Г.Е. Инженерная геодезия: Учебник
для вузов.


М.: Картгеоцентр


Геодезиздат, 1996.


304с.

8. Неумывакин Ю.К., Смирнов А.С. Практикум по геодезии: Учебное пособие.
-
М.:
Картгеоцентр


Геодезиздат, 19
95.


315с.

9.

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 1:2 000, 1:1
000,1:500.
-

М.: Недра, 1989.


286 с.
Приложенные файлы

  • pdf 1290199
    Размер файла: 705 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий