Робоча пр. ДПЗК ухвалення 2012 курсантиМіністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Робоча навчальна програма
з дисципліни
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Дніпропетровськ - 2011
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

С Х В А Л Е Н О
на засіданні Вченої ради університету
(протокол № 2 від 27 лютого 2009 р.)
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисципліни
ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”
за спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»
С Х В А Л Е Н О
на засіданні
Науково-методичної ради Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
(протокол № 2
від 19 лютого 2009 р.)
Дніпропетровськ – 2011

Робоча навчальна програма з дисципліни “Державне право зарубіжних країн” / Укладачі: Боняк В.О., Степаненко К.В. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2010. – 62 с.Рецензенти:
Олійник А.Ю., кандидат юридичних наук, професор кафедри загальноюридичних дисциплін Національної академії внутрішніх справ;
Грабильніков А.В. кандидат юридичних наук, доцент кафедра теорії держави і права, конституційного та державного управління Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри конституційного та міжнародного права, протокол № 5 від 19 грудня 2008 р.

Обговорено на засіданні навчально-наукового комплексу „Теорії та історії державності та права”, секція конституційного та міжнародного права, протокол № 3 від 23 січня 2009 р.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри (навчально-наукового комплексу) протокол № 1 від 31.08.2010 р.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри протокол № 1 від 30.08. 2011 р.

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри, протокол № від ________ 201 р.


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Державне право зарубіжних країн є нормативною дисципліною, що відноситься до циклу фундаментальних та професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.
Актуальність даного курсу визначається трьома чинниками: по-перше, поняття та норми державного права зарубіжних країн повинні бути орієнтиром для українських юристів як з точки зору розробки та вдосконалення українського законодавства, так і з точки зору правозастосування; по-друге, засвоєння цього курсу є необхідною частиною підготовки сучасних висококваліфікованих юристів, оскільки саме їм доведеться брати участь у правотворчому процесі та діяльності органів державної влади всіх рівнів (у тому числі й міжнародних); по-третє, засвоєння положень цього курсу дозволить сформулювати науково-обґрунтований підхід до специфіки та сучасному стану світового конституціоналізму.
Даний курс передбачає забезпечити курсантам поінформованість та оволодіння сучасними знаннями в галузі конституційного права європейських й інших країн світу, дозволить їм вивчити основні поняття та принципи дії конституцій, що були прийняті в різні часи та за різних правових і соціальних обставин.
Ця програма визначає обсяг матеріалу, котрий повинні засвоїти курсанти університету.
Мета дисципліни – набуття та поглиблення знань щодо змісту основних положень конституційної теорії, конституційно-правового регулювання і політичної практики, пов’язаної з таким регулюванням у зарубіжних країнах, а саме:
а) науково-юридична: закласти та сформувати у курсантів знання з державного права зарубіжних країн, дати чітке уявлення про його органічні зв’язки з дисциплінами “Конституційне право України”, “Європейське право. Право Європейського Союзу” “Міжнародне право” та іншими галузевими дисциплінами;
б) загальноосвітня: вивчення історичних передумов прийняття конституцій у світі, основ сучасного конституціоналізму, впливу державного права зарубіжних країн на всі галузі права та міжгалузеві зв’язки і державотворчі процеси;
в) виховна: сприяти формуванню громадсько-політичної та правової культури майбутнього юриста.

Вивчення нормативної навчальної дисципліни “Державне право зарубіжних країн” передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки курсанта, при якому він повинен оволодіти певним обсягом знань, навичок та умінь, а саме:
Знати:
– основні поняття державного права зарубіжних країн та його систему;
– основні принципи прийняття та функціонування конституцій в зарубіжних країнах;
– загальні питання організації та діяльності органів державної влади країн сучасного світу;
– основи суспільного ладу в зарубіжних країнах;
– організаційну структуру парламенту, уряду в зарубіжних країнах, статус глави держави;
– форму державного правління і державного устрою;
– принципи судової практики та місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Уміти:
– володіти спеціальною термінологією, що використовується при вивченні дисципліни “Державне право зарубіжних країн”;
– використовувати отримані теоретичні знання в юридичній практиці;
– аналізувати та використовувати норми конституцій.

Основою ефективного розгляду положень державного (конституційного) права зарубіжних країн на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота курсантів при ознайомленні з нормативною базою, студіюванні та конспектуванні навчальної і наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.
Самостійну роботу варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника, навчального посібника, монографії та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов’язково необхідно з’ясувати його зміст, при цьому варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами.
Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Курсанти можуть використовувати інші видання і особливо періодичні джерела.
Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо суспільно-історичних явищ і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з державного (конституційного) права зарубіжних країн.
Готуючись до семінару, необхідно надати першочергову увагу ключовим поняттям, котрі відносяться до теми, засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті свій виступ треба будувати так, щоб відокремити його головні чинники (надати визначення, розкрити характерні ознаки і властивості, обґрунтувати положення тощо) від другорядних;
аргументувати теоретичні положення конкретними фактами дійсності, суспільно-політичними, економічними, культурними факторами;
розуміти значення питань, котрі розглядаються, для практичної діяльності.
Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватися в різних формах: співбесіди, загальногрупової дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань тощо. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про залік на основі балів, які курсант набрав при вивченні навчальної дисципліни. Це стосується і тих тем та питань, що вивчалися курсантами самостійно. Основні питання тем вносяться до переліку питань, котрі включаються в білети для підсумкового контролю - заліку.

Пошук джерел інформації з „Державного права зарубіжних країн”
рекомендується здійснювати за допомогою бібліотечних каталогів, матеріалів реферативних збірників, а також основних пошукових серверів мережі Інтернет: yandex.ru; yahoo. com; rambler.ru; google.com; meta – ukraine. com; rada gov. Ua та інші. Під час використання останніх у вікна запитів рекомендується вводити ключові слова або словосполучення, пов’язані з напрямком дослідження. Наступним кроком має бути робота із сайтами, перелік яких за уведеним запитом видасть пошукова система.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
"Державне право зарубіжних країн" (за вимогами ЕСТS )
КУРС
Напрям,
освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика
навчального курсу

2 курс
Кількість кредитів відповідних ECTS: 3

Модулів: 2

Змістових модулів: 3

Загальна кількість
годин: 108

Тижневих годин: 2/4


Шифр

Правознавство
6.030402 /
Правоохоронна діяльність
8.060102 /
Правознавство 8.060101


бакалавр

Семестр:4

Лекції
(теоретична підготовка): 18

Семінари: 36
Практичні: -

Самостійна робота та індивідуальна робота
(доповіді, реферати, інші навчально-дослідницькі завдання): 54

Вид контролю: залік


РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НА ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ

Змістовий модуль 1.
Загальна характеристика ДЕРЖАВНОГО права зарубіжних країн
Тема №1. Державне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
1.1. Історичні засади державного (конституційного) права зарубіжних країн. Основні риси сучасного державного (конституційного) права: дефініція, предмет регулювання, суб’єкти. Система державного права: принципи, норми, інститути.
1.2. Наука державного (конституційного) права зарубіжних країн, її розвиток та сучасний стан. Взаємозв'язок науки державного права зарубіжних країн з іншими науками. Методи дослідження конституційно-правових явищ. Сучасні наукові досягнення у сфері конституційного (державного) права зарубіжних країн.
1.3. Місце "Державного права зарубіжних країн" у системі юридичних дисциплін. Співвідношення понять "Державне право" та "Конституційне право". Предмет, система та метод навчальної дисципліни "Державне право зарубіжних країн".

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції
Знання з даної теми конституційного права зарубіжних країн дадуть можливість не тільки зрозуміти та пояснити багато конституційно-правових явищ, пов’язаних з державотворенням в нашій державі, але й в майбутньому прикласти всі зусилля для спрямування руху України в демократичне русло.

Ключові слова: галузь державного права; предмет, метод галузі; система галузі державного права зарубіжних країн; конституційно-правова норма; суб’єкти конституційно-правових відносин; об’єкт конституційно-правових відносин конституційно-правова відповідальність; джерела конституційного права;
конституційне право зарубіжних країн як наука; навчальна дисципліна «державне право зарубіжних країн»;

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми.
У результаті вивчення теми № 1 курсанти повинні:
а) знати:
предмет, метод і систему державного права зарубіжних країн;
основні риси сучасного державного (конституційного) права;
систему державного права: принципи, норми, інститути;
методи дослідження конституційно-правових явищ;
сучасні наукові досягнення у сфері конституційного (державного) права зарубіжних країн;
місце "Державного права зарубіжних країн" у системі юридичних дисциплін

б) вміти:
класифікувати джерела державного права зарубіжних країн;
визначити основні риси сучасного державного (конституційного) права класифікувати конституції зарубіжних країн;
проаналізувати взаємозв'язок науки державного права зарубіжних країн з іншими науками;
співвідносити поняття "державне право" та «конституційне право".

Тема №2. Джерела державного права зарубіжних країн
2.1. Поняття джерел державного права. Класифікація джерел державного права зарубіжних країн: формалізовані і неформалізовані джерела, їх юридичні властивості та особливості використання в зарубіжних країнах.
2.2. Конституція як головне джерело державного (конституційного) права. Визначення конституції. Основні риси конституцій зарубіжних країн, їх класифікація, форма і структура. Порядок прийняття та внесення змін до конституцій зарубіжних країн.
2.3. Конституціоналізм, його основні етапи. Конституції старі, нові, новітні, їх характеристика. Зміст та особливості новітніх конституцій.
2.4. Поняття і юридична природа конституційного контролю в зарубіжних країнах. Система конституційного контролю. Порядок формування і структура органів конституційного контролю в зарубіжних країнах. Правовий статус членів органів конституційного контролю. Повноваження органів конституційного контролю зарубіжних країн. Види конституційного контролю. Юридичні наслідки актів конституційного контролю. Відповідальність органів конституційного контролю та їх членів у зарубіжних країнах.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.
Знання з даної теми конституційного права зарубіжних країн дадуть можливість:
володіти основами вчень про конституцію як основний закон держави;
визначити особливості конституціоналізму в Україні;
уяснити що таке “конституція” та “конституційний режим”;
визначити соціальні функції конституції,
з’ясувати в чому заключається сутність конституційного контролю
спрямовувати отримані знання на вдосконалення організації та функціонування системи публічної влади в Україні.

Ключові слова: джерела конституційного права в зарубіжних країнах, конституція; конституціоналізм; форма конституції; структура конституції; октройована конституція; гнучка та жорстка конституція; конституційний закон; органічний закон; конституціоналізм; конституційний контроль; види конституційного контролю; органи конституційного контролю.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми У результаті вивчення теми № 2 курсанти повинні:
а) знати:
джерела державного права зарубіжних країн та особливості їх використання в різних правових системах;
поняття «конституціоналізм», його сутність та тенденції розвитку на сучасному етапі;
види конституційного контролю у зарубіжних країн.
б) вміти:
класифікувати конституції зарубіжних країн;
визначити основні риси сучасних конституцій зарубіжних країн;
проаналізувати зміст зарубіжних конституцій;
проаналізувати шляхи та способи прийняття конституцій у зарубіжних країнах, оцінювати їх.

ТЕМА № 3 Конституційно-правові основи суспільного ладу в зарубіжних країнах
3.1. Поняття суспільного ладу. Суспільний лад і державне право. Способи конституційного регулювання основ суспільного ладу.
3.2. Закріплення в конституціях загальних засад економічної організації суспільства. Конституційно-правове регулювання соціальної структури. Духовно-культурні відносини, їх регулювання конституціями зарубіжних країн. Політична система та її конституційно-правове регулювання.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції
Тема є досить актуальною в умовах розбудовчих політичних процесів, що відбуваються в Україні, так як дає змогу переконатись, що Конституція нашої держави є основою модернізації держави і суспільства, в якій, як і в більшості зарубіжних писаних конституціях, закріплено основи суспільного ладу.

Ключові слова: суспільство; суспільний лад; економічна система; соціальна структура; політична система; політичні партії; партійні системи; духовно-культурна сфера.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення теми № 3 курсанти повинні:
а) знати:
поняття суспільного ладу;
способи конституційного регулювання основ суспільного ладу;
особливості конституційно-правового регулювання засад економічної організації суспільства, соціальної структури, духовно-культурної сфери, політичної системи.

б) вміти:
співвідносити поняття «суспільство» та «суспільний лад".
проаналізувати шляхи та способи прийняття конституцій у зарубіжних країнах, оцінювати їх.

Тема № 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах

4.1. Конституційно-правовий статус людини і громадянина: поняття, елементи.
4.2. Поняття громадянства в конституційному праві зарубіжних країн. Набуття громадянства. Безгромадянство та багатогромадянство. Правовий статус іноземних громадян. Припинення громадянства. Інститут політичного притулку. Екстрадиція. Експатріація.
4.3. Класифікація прав і свобод людини і громадянина в конституційному праві зарубіжних країн. Особисті права і свободи: право на життя, свободу, фізичну цілісність та недоторканність. Таємниця приватного життя і комунікацій. Недоторканість житла. Кримінально-правові і процесуальні гарантії особистих прав і свобод. Політичні права людини і громадянина. Економічні права. Соціальні права. Культурні права і свободи. Обов'язки людини і громадянина в зарубіжних країнах.
4.4. Гарантії прав та свобод людини і громадянина. Механізм забезпечення прав особи в зарубіжних країнах.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Знання з даної теми озброять майбутніх правоохоронців знаннями щодо того, що саме забезпечення прав і свобод людини є сутністю демократичної правової держави. Це дасть можливість також дійти висновку про те, що права і свободи грубо попираються в тоталітарних державах, вони не мають необхідних гарантій в країнах, що розвиваються, а проблема захисту прав і свобод залишається актуальною не тільки для нашої держави, але й для багатьох інших держав світу.
Здобуті знання слугуватимуть майбутнім правоохоронцям орієнтиром щодо дотримання ними у професійній діяльності конституційних прав, свобод людини та громадянина.

Ключові слова: права і свободи людини; обов’язки людини і громадянина; конституційно-правовий статус особи; громадянство; філіація; натуралізація; імміграція; еміграція; іноземець; біженець; апатриди; біпатриди; екстрадиція; експатріація; омбудсман.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми
У результаті вивчення теми № 4 курсанти повинні:
а) знати:
елементи конституційного-правового статусу людини;
поняття громадянства в конституційному праві зарубіжних країн;
відмінність прав людини і прав громадянина;
правовий статус іноземних громадян;
гарантії прав та свобод людини і громадянина;
механізм забезпечення прав особи в зарубіжних країнах.

б) вміти:

надати класифікацію прав і свобод людини і громадянина за змістом та уяснити роль принципу рівноправ’я;
співвідносити права і свободи людини з обов’язками та відповідальністю;
аналізувати еволюцію розвитку основних прав і свобод в зарубіжних країнах в різні періоди розвитку конституціоналізму;
використовувати знання щодо конституційних прав, свобод і гарантій людини та громадянина у професійній діяльності.


Змістовий Модуль 2.
Конституційно-правові форми держави в зарубіжних країнах
Тема № 5. Загальна характеристика держави в конституційному праві зарубіжних країн.
Держава як суб’єкт конституційного (державного) права. Державний суверенітет і розподіл влад. Конституційні характеристики сучасної держави, державні символи. Конституціоналізація державного механізму. Конституційно-правовий статус державних органів у зарубіжних країнах.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції
Знання з даної теми озброять майбутніх правоохоронців відомостями щодо держави як суб’єкта конституційного (державного) права; дадуть можливість з’ясувати сутність державного суверенітету, що має важливе значення для майбутніх правоохоронців, котрі забезпечуватимуть внутрішній правопорядок у державі, а також визначити не тільки конституційно-правовий статус державних органів у зарубіжних країнах, але й порівняти їх з вітчизняними.

Ключові слова: принцип розподілу влад; система стримувань і противаг; єдність влади.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми
У результаті вивчення теми № 5 курсанти повинні:
а) знати:
сутність принципів державного суверенітету і розподілу влад;
особливості конституційно-правового статусу державних органів у зарубіжних країнах;
що є державними символами у зарубіжних країнах.

б) вміти:

надавати характеристики сучасним зарубіжним країнам щодо форми держави;
аналізувати еволюцію держав у різні періоди становлення та розвитку конституціоналізму.

Тема № 6. Форма державного правління в зарубіжних країнах
6.1. Загальне поняття форми правління, її основні види. Критерії розмежування форм правління.
6.2. Монархічна форма правління та її види в зарубіжних країнах.
6.3. Республіка як форма правління. Загальне поняття республіки як форми правління. Основні види республік. Президентська республіка. Парламентська республіка. Змішана республіка. Теократична республіка. Радянська республіка.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.
Відповідні знання з даної теми озброять майбутніх правоохоронців знаннями щодо держави як суб’єкта конституційного (державного) права; нададуть можливості врахувати той фактор, що форма правління тісно пов’язана з умовами розвитку держав, а тому має свої особливості в кожній конкретній державі; знати не тільки основні види і відмінні риси тієї чи іншої форми правління, але і намагатись усвідомити різновиди форми правління Української держави, свідомо впливати на удосконалення її в умовах розбудови держави як демократичної.

Ключові слова: форма держави; форма державного правління; монархія; республіка.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення теми № 6 курсанти повинні:
а) знати:
різновиди зарубіжних країн за формою правління;
особливості різних форм правління;
основні ознаки республіканської форми правління (президентської, парламентської, змішаної тощо) .

б) вміти:

визначити відмінності монархії від республіки;
аналізувати еволюцію форм правління зарубіжних держав у різні періоди становлення та розвитку конституціоналізму.

ТемИ № 7, 8. Форма державного (політико-територіального) устрою в зарубіжних країнах. Політичні та державні режими в зарубіжних країнах

7.1. Політико-територіальний устрій зарубіжних країн і організація публічної влади. Конституційні форми політико-територіального устрою держав, їх ознаки.
7.2. Унітарна держава, її різновиди. Адміністративно-територіальна одиниця. Автономія: поняття, види.
7.3. Федеративна держава. Конституційно-правовий статус суб’єктів федерації. Розподіл компетенції між федерацією та її суб’єктами. Територіальний поділ суб’єктів федерації.
Поняття «політичний режим» та «державний режим» у конституційному (державному) праві. Класифікація політичних та державних режимів, їх закріплення в конституціях зарубіжних країн.
Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Розгляд питань, що стосується політико-територіального устрою зарубіжних держав, дасть можливість майбутнім правоохоронцям звертати увагу на соціальні, економічні, національні, релігійні, історичні і інші фактори, що визначають становлення і еволюційний розвиток політико-територіального устрою тієї чи іншої держави.
Здобуті знання дадуть можливість молодим правознавцям виділяти загальні риси і основні відмінності унітарних, федеративних держав, знати основні способи розмежування предметів відання федерації та її суб’єктів; закріпити знання про державний (політичний режим), його основні види, характерні ознаки

Ключові слова: форма політико-територіального устрою; унітарна держава; автономія; федеративна держава; конфедерація; політичний режим.


Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення тем № 7, 8 курсанти повинні:
а) знати:
основні конституційно-правові характеристики держави;
ознаки форм політико-територіального устрою,
основні ознаки демократичного і недемократичного державних режимів у зарубіжних країнах.

б) вміти:

аналізувати конституційне законодавство та конституційну практику зарубіжних країн і на підставі цього визначати:
а) конституційно-правовий статус того чи іншого державного органу;
б) різновид політико-територіального устрою та політичного і державного режиму тієї чи іншої зарубіжної країни.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Тема № 9. Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму в зарубіжних країнах
9.1. Виборче право в державному (конституційному) праві. Об'єктивне та суб’єктивне виборче право. Принципи виборчого права та їх закріплення в конституційному законодавстві зарубіжних країн. Цензові та додаткові вимоги.
9.2. Вибори в зарубіжних країнах. Соціальні функції виборів. Класифікація виборів. Організація і порядок проведення виборів у зарубіжних країнах. Виборчий процес, його стадії. Виборчі системи зарубіжних країнах. Класифікація виборчих систем: мажоритарна виборча система та її різновиди (відносної, абсолютної та кваліфікованої більшості); пропорційна система, її особливості в різних країнах; змішана виборча система.
9.3. Референдуми в зарубіжних країнах. Види та особливості проведення референдумів в зарубіжних країнах.
9.4. Інші форми безпосередньої демократії в зарубіжних країнах. Народна законодавча ініціатива.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Основні її положення сприятимуть формуванню у курсантів уявлення про організацію та проведення виборів і референдуму в зарубіжних країнах.
Дана тема є важливою для майбутніх правоохоронців, так як надає їм змогу з’ясувати соціальну функцію не тільки таких важливих інститутів безпосередньої демократії як вибори та референдум, але й пам’ятати, що поряд з виборами і референдумом мають місце і інші форми безпосередньої демократії. Знання з відповідної теми є досить необхідними для молодих правознавців тому, що вивчення означених питань дає можливість майбутнім юристам в умовах нового етапу становлення та розвитку народовладдя в нашій державі впливати на удосконалення виборчої системи в Україні.

Ключові слова: суверенітет; безпосередня демократія; представницька демократія; вибори; виборче право; активне виборче право; пасивне виборче право; абсентеїзм; виборчий процес; виборча застава; праймеріз; виборча система; референдум; плебісцит.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення тем № 9 курсанти повинні:
а) знати:
принципи виборчого права зарубіжних країн;
особливості різних виборчих систем;
види та особливості проведення референдумів в зарубіжних країнах;
основні засоби безпосередньої (прямої демократії);

б) вміти:

аналізувати конституційне виборче законодавство зарубіжних країн, порівнювати його з вітчизняним;
використовувати методики різних виборчих систем для визначення результатів виборів, самостійно оцінювати їх;
охарактеризувати конституційні принципи, приділивши увагу одному з найбільших загальних конституційних принципів – принципу народного суверенітету;
з’ясувати особливості виборів та виборчих систем у зарубіжних країнах.

Тема № 10. Представницькі органи державної влади та органи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

10.1. Поняття парламентаризму та парламенту у державному (конституційному) праві. Порядок формування парламентів у зарубіжних країнах, їх склад та організація. Внутрішня структура палат парламентів. Комісії (комітети ) як елемент структури парламентів.
10.2. Правовий статус депутата парламенту в зарубіжних країнах. Юридична природа депутатського мандату. Права та обов'язки парламентарія. Парламентський імунітет. Індемнітет. Об’єднання парламентаріїв.
10.3. Законодавчі повноваження парламентів, стадії законодавчого процесу. Контрольні повноваження парламентів. Установчі, фінансово-бюджетні та зовнішньополітичні повноваження законодавчих органів.
10.4. Поняття і юридична природа органів місцевого самоврядування та місцевого управління в зарубіжних країнах. Загальна характеристика та основні принципи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Система місцевого самоврядування. Порядок формування органів місцевого самоврядування. Матеріально-фінансова база органів місцевого самоврядування. Компетенція органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Форми урядового контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування. Конституційна і судова відповідальність.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.
Основні її положення сприятимуть формуванню у курсантів уявлення про законодавчу владу в зарубіжних країнах, що здійснюється, перш за все, загальнодержавним представницьким органом, а в суб(єктах федерації, в автономіях політичного характеру – також місцевими законодавчими органами. Це дасть можливість майбутнім правоохоронцям означити соціальну та політичну роль парламентів, а також представницьких органів на місцях – органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах. Водночас, здобуті знання нададуть можливості для чіткого відмежування органів місцевого самоврядування від органів державної влади.

Ключові слова: парламент; парламентаризм; бікамералізм; спікер; парламентські комісії (комітети); функції парламенту; законодавчий процес; промульгація; інтерпеляція; індемнітет; імунітет; місцеве самоврядування та місцеве управління в зарубіжних країнах; основні принципи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах; компетенція органів місцевого самоврядування


Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми.

У результаті вивчення теми № 10 курсанти повинні:
а) знати:
порядок формування верхніх і нижніх палат;
функції верхніх палат парламенту;
причини встановлення двопалатної системи парламентів;
порядок формування органів місцевого самоврядування; у зарубіжних країнах.
ознайомитись з правовим статусом депутатів як законодавчого органу, так і органів місцевого самоврядування;
визначити роль комітетів, спікера, партійних фракцій;
розглянути основні моделі організації влади на місцях;
відмежовувати органи місцевого самоврядування від органів державної влади.

б) вміти:
визначити роль комітетів парламенту, спікера, партійних фракцій;
з’ясувати причини встановлення двопалатної системи парламентів;
класифікувати парламенти в залежності від їх внутрішньої структури і об’єму повноважень;
визначати функції і повноваження парламентів зарубіжних країн;
охарактеризувати основні стадії законодавчого процесу.
ТЕМА № 11. Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах
Поняття й юридична природа інституту глави держави у зарубіжних країнах. Глава держави, його місце в системі органів державної влади. Монарх, особливості його конституційно-правового статусу. Повноваження монарха. Президент: порядок обрання і заміщення посади, його повноваження. Конституційна відповідальність глави держави в зарубіжних країнах: підстави і порядок. Судова відповідальність глави держави. Імпічмент.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції
Знання з даної теми є досить необхідними для майбутніх правоохоронців, котрі призвані захищати основи конституційного ладу, існуючий правопорядок у державі. Вони нададуть студентам можливість розуміння конституційно-правових основ інституту глави держави в зарубіжних країнах, а також дадуть змогу дійти висновку про те, як і в якій мірі даний інститут конституційного права потребує свого подальшого удосконалення, зокрема у нашій державі.
Ключові слова: глава держави; монарх; президент; вето; контрасигнація; інавгурація; імпічмент.
Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення теми № 11 курсанти повинні:
а) знати:
способи обрання президента та системи престолонаслідування монархів у зарубіжних країнах;
основні повноваження глави держави;
юридичний і фактичний статус глави держави в зарубіжних країнах.
б) вміти:
охарактеризувати основні функції та повноваження глави держави у зарубіжних країнах;
визначати його місце і роль в системі органів державної влади;
схарактеризувати відмінності між монархом та президентом як главою держави.

Тема № 12. Уряди в зарубіжних країнах
Уряд, його місце в системі державної влади. Конституційний і фактичний статус уряду в зарубіжних країнах. Класифікація урядів зарубіжних країн. Порядок формування урядів у зарубіжних країнах, їх структура та внутрішня організація. Повноваження урядів, їх правотворчість. Порядок роботи уряду в зарубіжних країнах. Акти уряду. Делеговане законодавство. Конституційна та судова відповідальність уряду та його членів.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.
Знання з відповідної теми дадуть можливість майбутнім правоохоронцям ще раз (на прикладі зарубіжних країн) переконатись у тому, що виконавча влада – одна із трьох гілок державної влади (поряд з законодавчою і судовою), яка практично організовує життя кожного народу, а уряд і керований нею апарат управління є важливою складовою частиною і центральною ланкою всього державного механізму. Також вони повинні засвоїти, що вивчення в конституційному праві організації політичної влади у державі не може бути детальним стосовно виконавчої влади, оскільки остання є об'єктом аналізу адміністративної науки.
Дана тема є досить актуальною, так як в нашій державі тривалий час уряд сприймався інститутом, що “володарює” над громадянами, а в нинішніх умовах перехідного періоду та формування демократичної держави започатковується нова “філософія” державного управління, у центрі якої – інтереси та права людини і громадянина.

Ключові слова: виконавчі органи; уряд; міністр; акти уряду; міністерство; вотум конструктивної недовіри.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення теми № 12 курсанти повинні:
а) знати:
способи формування урядів у зарубіжних країнах;
основні їх повноваження;
особливості конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах.
б) вміти:
охарактеризувати основні функції та повноваження уряду у зарубіжних країнах;
систематизувати знання щодо структури та організації роботи уряду в зарубіжних країнах;
визначити місце уряду в системі вищих органів влади в зарубіжних країнах та усвідомити, що він є головним органом державної влади, який забезпечує проведення внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Тема № 13. Конституційно-правовий статус судових та правоохоронних органів у зарубіжних країнах

13.1. Поняття судової влади та її місце в механізмі розподілу влад. Структура судової влади. Правовий статус суддів, прокурорів та слідчих. Конституційно-правові принципи організації і діяльності судових систем. Система судів загальної юрисдикції.
13.2. Правоохоронні органи в зарубіжних країнах: загальна характеристика їх систем. Поліція (міліція): поняття, види. Інші правоохоронні та правозахисні органи в зарубіжних країнах, їх види та завдання.

Роль і значення теми для діяльності працівників міліції.

Знання з відповідної теми дадуть можливість майбутнім правоохоронцям ознайомитися з особливостями конституційно-правового регулювання організації і діяльності судових та правоохоронних органів зарубіжних країн.
Дана тема потребує всебічного вивчення, бо ж саме судові та правоохоронні органи в зарубіжних країнах забезпечують панування права, вираженого в різноманітних нормативно-правових актах, вводять державне насильство в цивілізовані рамки, гарантуючи захист законослухняних громадян від свавілля з боку держави.

Ключові слова: : судова влада; юстиція; принципи судочинства; статус суддів;
правоохоронні органи; прокуратура; поліція; правозахисні органи.

Обсяг знань, вмінь курсанта, слухача після вивчення теми

У результаті вивчення теми № 13 курсанти повинні:
а) знати:
поняття судової влади;
системи судових органів в зарубіжних країнах;
зміст судової влади;
різновиди правоохоронних органів у зарубіжних країнах, їх завдання
б) вміти:
виділити основні принципи організації і діяльності судової влади в зарубіжних країнах;
висвітити основні напрямки діяльності судової влади; правовий статус суддів.
охарактеризувати органи конституційного правосуддя (контролю) в зарубіжних країнах;
визначити особливості діяльності поліції – ключового правоохоронного органу.СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ
Тема
Лекції
Семінарські та практичні заняття
Самостійна робота
Індивідуальна робота

Змістовий модуль I. "Загальна характеристика конституційного права"

Тема №1. Державне право як галузь права, наука та навчальна дисципліна
1

2


2


4


2

1
16

Тема №2. Джерела державного права зарубіжних країн
1

2


ТЕМА № 3 Конституції зарубіжних країн. Конституційно-правові основи суспільного ладу в зарубіжних країнах
2

1


Тема № 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина у зарубіжних країнах
2

2


Змістовий модуль  II. "Конституційно-правові форми держави в зарубіжних країнах"

Тема № 5. Загальна характеристика держави в конституційному праві зарубіжних країн.
-
-
2
11

Тема № 6 Форма державного правління в зарубіжних країнах
1
2
1


Тема № 7 Форма державного (політико-територіального) устрою в зарубіжних країнах
1
2
1


Тема № 8 Політичні та державні режими в зарубіжних країнах
-
4
1
1

Змістовий модуль   IIІ. "Конституційно-правовий статус органів державної влади та місцевого самоврядування в зарубіжних країнах»


Тема № 9 Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму зарубіжних країнах
2
4
2
6

Тема № 10 Представницькі органи державної влади та органи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах
2
4
1
6

ТЕМА № 11 Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах
2
2
1
3

Тема № 12 Уряди в зарубіжних країнах
2
2
1
3

Тема№ 13 Конституційно-правовий статус судових та правоохоронних органів у зарубіжних країнах
2
6
2
8

Усього годин
18
36
18
54

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять та індивідуальної і самостійної роботи може змінюватися залежно від змісту навчального курсу.
теми семінарських занять
ТЕМА 1, 2. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

Читається лекція, тема №1 - 2 год.

Семінарське заняття № 1 , 2 - 4 год.

Ключові слова та поняття: галузь державного права; предмет, метод галузі; система галузі державного права зарубіжних країн; конституційно-правова норма; суб’єкти конституційно-правових відносин; об’єкт конституційно-правових відносин конституційно-правова відповідальність; джерела конституційного права;
конституційне право зарубіжних країн як наука; навчальна дисципліна «державне право зарубіжних країн».

План №1.
Державне право як галузь права у зарубіжних країнах:
Предмет і метод галузі державного права зарубіжних країн.
Система галузі державного права зарубіжних країн.
Конституційно-правові відносини та їх склад. Конституційно-правова відповідальність.
Джерела державного права зарубіжних країн, їх система.


План №2.

Виникнення та розвиток державного (конституційного) права як самостійної галузі юридичної науки.
Поняття і предмет науки державного права зарубіжних країн.
Методологія науки державне право зарубіжних країн.
Державне право зарубіжних країн як навчальна дисципліна.

Додаткова література:
Алебастрова И.А. Конституционные принципы: проблемы юридической природы и эффективности реализации / И. А. Алебастрова // Конституционное и муниципальное право : научно-практическое и информационное издание. - М. : ИГ "Юрист". - 2007. - № 7. - C. 5-12
Алебастрова И.А. Конституционные принципы: форма выражения, место в системе права и его источников / И. А. Алебастрова // Конституционное и муниципальное право : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 8. - C. 12-16
Батанова Н.М. До питання щодо визначення поняття конституційно-правової відповідальності / Н.М.Батанова // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2009. - № 4/5. - C. 48-58
Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин / Н.М.Батанова // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 2. - C. 60-66
Бориславський Л. Поняття, підстави та суб’єкти конституційної відповідальності / Л. Бориславський // Вісник Львівського університету : Серія юридична / Міністерство освіти і науки України. Львівський національний університет ім. І. Франка : ВЦ Львівського національного університету ім. І. Франка. - 2006. - Вип. 43. - C. 118-125.
Данилюк Ю. Визначення поняття конституційних правовідносин / Ю.Данилюк // Юридична Україна. - 2008. - № 12. - C. 43-46.
Данилюк Ю. Визначення поняття суб’єктів конституційних правовідносин / Ю.Данилюк // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Академії правових наук України : Юрінком Інтер. - 2008. - № 5. - C. 28-31.
Данилюк Ю. Про поняття об’єктів конституційних правовідносин / Ю.Данилюк // Право України. - 2008. - № 8. - C. 9-14.
Демиденко В.О. Конституційно-правова відповідальність: позитивний та ретроспективний аналіз / В.О.Демиденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал. - 2006. - Вип. 1. - C. 60-66.
Демиденко В.О. Підстави конституційно-правової відповідальності / В.О.Демиденко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / МВС України. Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : КНУВС. - 2006. - Вип. 5. - C. 91-97.
Добрынин Н.М. Конституционно-правовая наука и российский конституционализм: в поисках выхода из системного кризиса / Н. М. Добрынин // Право и политика : Научный юридический журнал / Даниленко В.И. (глав. ред.) : ООО "НБ-Медиа". - 2007. - № 6. - C. 5-10.
Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності / О.В.Домбровська // Митна справа. - 2008. - № 4. - C. 89-94.
Задорожня Г. Щодо конституційно-правової відповідальності / Г.Задорожня // Право України : Юридичний журнал. - 2007. - № 9. - C. 107-109.
Кондрашев А.А. Конституционно-правовая ответственность судей в Российской Федерации: перспективы законодательных решений / А. А. Кондрашев // Конституционное и муниципальное право : научно-практическое и информационное издание. - М. : ИГ "Юрист". - 2007. - № 10. - C. 24-26.
Кушмир М. Значимость сравнительного метода в изучении современных конституционных систем / М.Кушмир // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. - 2007. - № 6 (187) : Июнь 2007. - C. 16-20.
Скрипнюк О.В. Конституційно-правові інститути та норми: поняття, класифікація, структура / О.В.Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 3. - C. 5-14.
Батанова Н. Конституційно-правова відповідальність у сфері місцевого самоврядування / Н.Батанова // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2008. - № 4. - C. 61-68.
Лотюк О. Особливості окремих інститутів конституційного права / О.Лотюк // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 9. - C. 21-23.

ТЕМА 2, 3. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ.

Читається лекція, тема № 2, 3 –- 2 год.

Семінарське заняття № 3, 4 – 4 год.


Ключові слова та поняття: конституція; конституціоналізм; форма конституції; структура конституції; октройована конституція; гнучка та жорстка конституція; конституційний закон; органічний закон; конституціоналізм; конституційний контроль; види конституційного контролю; органи конституційного контролю.
Суспільство; суспільний лад; економічна система; соціальна структура; політична система; політичні партії; партійні системи; духовно-культурна сфера.

План №3.

1. Поняття. сутність конституції, її зміст.
2. Класифікація конституцій зарубіжних країн, їх форма і структура.
3. Підготовка, прийняття, внесення змін і доповнень до конституцій.
4. Конституційний контроль (нагляд) у зарубіжних країнах:
4.1. Сутність конституційного контролю (нагляду), його моделі.
4.2. Види конституційного контролю.
План №4.

1. Поняття та загальна характеристика суспільного ладу як предмету регулювання державного права зарубіжних країн.
2. Економічна система суспільства та її конституційне закріплення.
3. Соціальна структура суспільств зарубіжних країн.
4. Політична система суспільства, її складові елементи.
5. Духовно-культурна сфера та її конституційне закріплення.

Додаткова література:
Бакірова І.О. Конституційне звернення та конституційна скарга: переваги та недоліки / І.О.Бакірова // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 1. - C. 93-103.
Баранов В.М. Особенности разработки и принятия Конституции Европы в сравнительном анализе с процессом подготовки и ратификации Конституции США / В. М. Баранов, С. О. Сереброва // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Ростовский юридический институт МВД России : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 3. - C. 5-10
Барна Т.Б. Конституція як основний закон держави / Т.Б.Барна // Правова свідомість молоді в умовах розбудови соціальної демократичної держави : Матеріали всеукраїнської курсантсько-студентської конференції (27-28 квітня 2007 р.). - Івано-Франківськ, 2007. - C. 9-12
Батурин Ю. Конституция как инсигния и символ правового порядка / Ю. Батурин // Сравнительное конституционное обозрение / Институт права и публичной политики : Институт права и публичной политики. - ISSN 1812-7126. - 2007. - № 1. - C. 4-8.
Бацалай И. Конституция и конституционность в правовом государстве / И.Бацалай // Закон и жизнь. - 2009. - № 1 Январь. - C. 51-54.
Дубина Т.А. Германское конституционное законодательство: история и проблемы / Т.А.Дубина // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов : материалы III международной курсантской научно-теоретической конференции (4 апреля 2008 г.). - Псков, 2008. - C. 56-63.
Кирия К.Д. Сущность конституционализма и демократизация российского общества / К.Д.Кирия // Правоведение. Известия высших учебных заведений : Научно-теоретический журнал. - 2007. - № 3. - C. 69-73.
Кузнецов О.Б. О природе и типологии конституционного контроля / О.Б.Кузнецов // Вестник Академии МВД Республики Беларусь : Научно-практический журнал. - 2006. - № 1. - C. 37-42.
Кузнецова В.В. Конституционное правосудие в Российской Федерации и Республике Молдова: сравнительно-правовой анализ / В. В. Кузнецова // Право и образование : научный журнал / Гаврищук В.В. /глав. ред./. - 2007. - № 3. - C. 164-169.
Міхеєва Т.П. Інститут конституційної юстиції: генеза і розвиток в європейських країнах з континентальною системою права / Т.П.Міхеєва // Держава і право. - 2008. - Вип. № 41. - C. 272-279.
Намясенко О. Правовий статус членів органів конституційного контролю: загальний характер та порівняльний аналіз / О.Намясенко // Юридична Україна. - 2007. - № 2. - C. 10-15.
Опалев Ю.М. Развитие судебного конституционного контроля на Тайване / Ю.М.Опалев // Российский судья : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 6. - C. 40-43.
Савенко М. Формування органів конституційної юстиції / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України : Юрінком Інтер. - 2007. - № 2. - C. 45-56.
Тищик Б. Перша чинна Конституція світу - історія прийняття (до 220-річчя Конституції США) / Б. Тищик, О. Ригіна // Право України : Юридичний журнал. - 2007. - № 8. - C. 137-140.
Франчук Я.А. Конституция (устав) субъекта Российской Федерации как источник конституционного права / Я. А. Франчук // Конституционное и муниципальное право : Научно-практическое и информационное издание. - М. : ИГ "Юрист". - 2007. - № 6. - C. 9-13.
Шаповал В. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави / В.Шаповал // Право України. - 2008. - № 10. - C. 4-12.
Щеголев И.Б. Особенности и место конституционных законов в системе законодательства / И.Б.Щеголев // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Ростовский юридический институт МВД России : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 3. - C. 122-125.
Лоток О.С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій / О.С.Лоток // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 6. - C. 5-13.
Владиченко С. Про деякі особливості американської моделі захисту прав і свобод людини засобами конституційної юстиції / С. Владиченко // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України : Юрінком Інтер. - 2007. - № 5. - C. 79-84.
Андреева Г.Н. Объекты права собственности в Конституциях зарубежных стран / Г.Н. Андреева // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 1. - С. 2-9.
Бабенко К.А. Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права / К. А. Бабенко // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2007. - Вип. 35. - C. 172-179.
Левицька Г. Особливості конституційно-правового статусу політичних партій в північноєвропейських державах / Г.Левицька // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIV регіональної наук.-практ. конференції (м. Львів, 6 лютого 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 98-100.
Єщук О.М. Міжнародні стандарти поліцейської діяльності у сфері захисту права власності / О.М.Єщук // Держава і право. - 2009. - Вип. 44. - C. 289-292.
Івершенко Л. Зміст конституційного права людини та громадянина на приватну власність / Л.Івершенко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 7. - C. 88-91.
Бабенко К.А. Конституційні основи розвитку економічної системи України / К.А.Бабенко // Вісник господарського судочинства. - 2007. - № 1. - C. 93-99.
Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства / Ж. В. Галигіна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 35. - C. 246-251.
Галигіна Ж.В. Особливості конституційного статусу суб’єктів інститутів політичної системи країн Центральної та Східної Європи / Ж.В.Галигіна // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 1. - C. 88-93.
Данильян О. Досвід формування та вдосконалення політичної системи Франції / О.Данильян // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 2. - C. 148-156.
Кафарський В.І. Політичні партії і органи місцевої влади в правовій системі України / В.І.Кафарський // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 38. - C. 228-235.
Коваль В.С. Конституционное регулирование системы социальных отношений в новых государствах Европы и Азии / В.С.Коваль // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / МВС України. - Луганськ : РВВ ЛДУВС. - 2007. - Спеціальний випуск №3. У 4-х ч. Ч.4 : Ідея права і держава . - C. 17-25.
Мошняга Л.В. Демократичний розвиток політичної та правової системи України / Л.В.Мошняга // Адвокат. - 2008. - № 3. - C. 35-40.

ТЕМА 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.
Читається лекція, тема № 4 –- 2 год.

Семінарське заняття № 5 – 2 год.

Ключові слова та поняття: права і свободи людини; обов’язки людини і громадянина; конституційно-правовий статус особи; громадянство; філіація; натуралізація; імміграція; еміграція; іноземець; біженець; апатриди; біпатриди; екстрадиція; експатріація; омбудсман.
План №5

1. Покоління прав і свобод людини. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина.
2. Громадянство в конституційному праві зарубіжних країн: поняття, підстави набуття та порядок припинення.
3. Конституційні права і свободи людини і громадянина: поняття, види.
4. Обов’язки людини і громадянина в зарубіжних країнах.
5. Гарантії основних прав та свобод людини і громадянина, роль омбудсманів у захисті прав і свобод.

Додаткова література:

Богомазова О.И. Правовой статус женщин / О.И. Богомазова // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир, 2007. - № 3. - C. 229-233.
Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии / М.Башимов // Российская юстиция : Юридический журнал / Администрация Президента РФ. Верховный Суд РФ. Министерство юстиции РФ.: Юридический мир. - ISSN 0131-6761. - 2007. - № 6. - C. 68-74.
Ванюшин Я.Л. Соотношение гражданства и подданства: некоторые вопросы теории и практики / Я. Л. Ванюшин // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Баранов П.П. (глав. ред.) : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 2. - C. 47-51.
Самотуга А.В. Особливості інституту Омбудсмана у мехнізмі забезпечення прав і свобод людини у США / А. В. Самотуга // Право і суспільство : Науковий журнал / В.Ф. Захаров (голов. ред.). - 2006. - № 3. - C. 21-23.
Степаненко К.В. Основні права і свободи людини та громадянина в конституціях зарубіжних країн / К. В. Степаненко // Право і суспільство : Науковий журнал / В.Ф. Захаров (голов. ред.). - 2006. - № 3. - C. 29-33.
Чамахашвілі О. Інститут подвійного громадянства / О. Чамахашвілі // Юридичний журнал : Правове видання / Гуцалова К. (гол. ред.) : ВО "Юстініан". - 2007. - № 3. - C. 62-64.
Абдрашитов В.М. Совершенствование современных механизмов обеспечения и защиты прав и свобод человека / В.М.Абдрашитов // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. - 2007. - № 2. - C. 31-35.
Гарипов Р.Ш. Ислам и права человека / Р. Ш. Гарипов, И. А. Мухаметзарипов // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. - 2007. - № 2. - C. 24-31.
Голяк Л.В. Несудові форми захисту прав людини (за участі інституту омбудсмана) в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Л.В.Голяк // Часопис Київського університета права. - 2008. - № 2. - C. 74-80.
Довбиш В. Шляхи вдосконалення політико-правового статусу вітчизняного омбудсмана: застосування західноєвропейського досвіду / В.Довбиш // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 9. - C. 62-65.
Зайцева А.М. Право на жизнь: структура и природа / А.М.Зайцева // Конституционное и муниципальное право : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 12. - C. 9-14.
Ильина М.В. Реализация и защита конституционных прав и свобод в Российской Федерации / М. В. Ильина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал / Саратовский филиал института государства и права РАН. Саратовская государственная академия права. Ассоциация юридических вузов (г. Москва) : Саратовский филиал института государства и права РОН. - 2007. - № 1. - C. 169-176.
Исаева В.Ю. Организационно-правовые формы легального лишения права человека на жизнь / В.Ю.Исаева // Современное право. - 2007. - № 2. - C. 19-25.
Ишкова Ю.С. Право граждан на жилище / Ю. С. Ишкова // Вестник Московского университета МВД России / Московский университет внутренних дел : Московский университет внутренних дел. - 2007. - № 2. - C. 24-26.
Казаков В.Л. Средства защиты прав человека / В.Л.Казаков // Вестник Московского университета МВД России. - М., 2007. - № 5. - C. 41-44.
Капліна О. Правові стандарти Європейського суду з прав людини: ( Їх вплив на застосування норм кримінально-процесуального судочинства) / О.Капліна // Вісник прокуратури. - 2007. - № 8. - C. 65-71.
Карпов Э.С. Проблемы понимания прав человека / Э. С. Карпов, О. Н. Халак // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир, 2007. - № 4. - C. 207-210.
Константінов С.Ф. Права людини в контексті сьогодення / С.Ф.Константінов // Право і суспільство. - 2007. - № 2. - C. 7-11.
Летнянчин Л. Загальна декларація прав людини та проблеми юридичних обов’язків людини і громадянина / Л.Летнянчин // Вісник академії правових наук України. - 2009. - № 1. - C. 113-123.
Лохматов Е.А. Институт омбудсмена и судебная система в странах Балтии: механизмы и проблемы взаимодействия / Е. А. Лохматов // Право и политика : Научный юридический журнал / Даниленко В.И. (глав. ред.) : ООО "НБ-Медиа". - 2007. - № 6. - C. 78-90.
Наулік Н. Конституційно-правові принципи діяльності омбудсманів в Україні та Польщі / Н.Наулік // Вісник прокуратури. - 2009. - № 5. - C. 90-99.
Прилипко С.М. До питання соціальних прав людини / С.М.Прилипко // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2008. - Вип. 40. - C. 271-277.
Романовский Г.Б. Право на жизнь: юридическая норма и доктрина / Г.Б.Романовский // Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права. - 2006. - Вип. 2. - C. 75-79.
Россол Т.І. Особа без громадянства (апатрид): міжнародне визначення та національне закріплення / Т.І.Россол // Право і суспільство. - 2007. - № 2. - C. 3-6.
Солдатенко О. Право на охорону здоров’я у Конституціях України та інших європейських держав / О.Солдатенко // Право України. - 2008. - № 8. - C. 20-24.
Стрекалов А.Є. Міжнародно-правові стандарти щодо обмеження основних прав і свобод / А.Є.Стрекалов // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. - Луганськ, 2009. - Спеціальний випуск № 1 : Захист прав людини в контексті сучасного громадянського суспільства. - C. 106-121.
Строган А. Економічні права людини та громадянина - важлива складова правової держави: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів / А.Строган // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 12. - C. 125-128.
Строган А. Економічні права людини та громадянина - важлива складова правової держави: порівняльний аналіз національних і міжнародних нормативно-правових актів / А.Строган // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 12. - C. 125-128.
Строган А. Соціальні права людини та громадянина як невід’ємний елемент побудови правової держави і громадянського суспільства / А.Строган // Підприємництво, господарство і право : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2008. - № 11. - C. 137-140.
Строган А.Ю. Принцип заборони дискримінації прав і свобод особи в національних і міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз / А.Ю.Строган // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2008. - № 1. - C. 42-49.
Удовика В.В. Нові права людства / В.В.Удовика // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30 травня 2008 р.). В 2-х ч. - Запоріжжя, 2008. - Ч. 1. - C. 167-170.
Хужокова И. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека / И.Хужокова // Сравнительное конституционное обозрение / Институт права и публичной политики : Институт права и публичной политики. - ISSN 1812-7126. - 2007. - № 2. - C. 32-36.
Чехович С.Б. Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-правового регулювання / С.Б.Чехович // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2008. - № 9. - C. 38-48.
Чечило М.В. Історичний генезис прав людини / М.В.Чечило // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - C. 106-111.
Шаповал Т. Сутнісні характеристики політичних прав і свобод / Т.Шаповал // Вісник академії прокуратури України. - 2007. - № 4. - C. 41-46.
Шейченко В.А. Всеобщая Декларация прав человека - поиск общечеловеческих ценностей / В.А.Шейченко // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали IV Всеукр. наук. конф. правників-початківців (м. Одеса, 10-11 листопада 2006 р.). - Одеса, 2006. - C. 92-94.
Шукліна Н.Г. Конституційні обов’язки людини і громадянина як елемент конституційно-правового статусу особи / Н.Г.Шукліна // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 9. - C. 53-62.
Яковлева Е.В. К вопросу о содержании конституционно-правового статуса иностранных граждан / Е.В.Яковлева // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 2. - C. 23-26.
Балабко В. Евтаназія: соціально-правові проблеми / В.Балабко // Вісник прокуратури. - 2009. - № 7. - C. 55-59.

ТЕМА 5 - 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.

Читається лекція, тема № 5 -6 –- 2 год.

Семінарське заняття № 6 – 2 год.
Ключові слова та поняття: принцип розподілу влад; система стримувань і противаг; єдність влади; форма держави; форма державного правління; монархія; республіка.
План №6.

1. Державний суверенітет і розподіл влад.
2. Форма державного правління:
2.1. Монархія як форма правління, її різновиди (на прикладах зарубіжних країн).
2.2. Республіка як форма правління, її різновиди (на прикладах зарубіжних країн).
2.3. Змішані форми правління.
Додаткова література:
Бабенко К.А. Конституційне закріплення принципу поділу влади як фундамент формування системи політико-правової взаємодії органів державної влади / К.А.Бабенко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2009. - № 1. - C. 32-42.
Бедрій Р.Б. Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аспект) / Р.Б.Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2008. - Вип. 1. - C. 78-84.
Бульба О. Деякі аспекти реалізації принципу поділу влади в державах Центральної та Східної Європи / О.Бульба // Право України. - 2008. - № 4. - C. 151-156.
Губрієнко О. Сучасні монархії у світі: загальний огляд / О.Губрієнко // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 5. - C. 33-37.
Джангирян Ж.Д. Соотношение теории разделения и единства властей / Ж.Д.Джангирян // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 4. - C. 6-1.
Карлович А. До питання про поняття "напівпрезидентська республіка" / А.Карлович // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 4. - C. 3-6.
Котик В.Д. Деякі аспекти конституційного права Румунії щодо розподілу повноважень між вищими гілками державної влади / В. Д. Котик // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 4. - C. 180-193.
Митровка Я. Поняття принципу поділу державної влади / Я. Митровка // Юридична Україна : Правовий часопис. - 2007. - № 7. - C. 20-24.
Пильгун Н. Становлення і розвиток принципу поділу влади у конституційному праві США / Н.Пильгун // Вісник Конституційного Суду України. - 2007. - № 1. - C. 81-90.
Протасова В. Юридична природа президентсько-парламентської республіки: на прикладі конституційно-правового досвіду V республіки у Франції / В.Протасова // Вісник Академії правових наук України. - 2007. - № 2. - C. 240-249.
Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В.Шаповал // Право України. - 2009. - № 10. - C. 38-57.
Георгіца А.З. Парламентська форма державного правління: особливості та видові ознаки / А.З.Георгіца // Право України. - К., 2009. - № 10. - C. 67-72.
Петришин О. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики / О. Петришин, С. Серьогіна // Право України. - 2009. - № 10. - C. 57-61.

ТЕМИ 7 - 8. ФОРМА ПОЛІТИКО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕРЖАВНІ РЕЖИМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Читається лекція, тема № 7-8 –- 2 год.

Семінарське заняття № 7, 8, 9 – 6 год.

Ключові слова та поняття: форма політико-територіального устрою; унітарна держава; автономія;
федеративна держава; конфедерація; політичний режим.

План №7.

Поняття форми політико-територіального устрою в зарубіжних країнах.
Унітарна держава, її основні ознаки (на прикладах зарубіжних країн).
Автономія: поняття, види.

План №8.

Федеративна держава, її ознаки (на прикладах зарубіжних країн).
Державний (політичний) режим: поняття, загальна характеристика.
Демократичний державний режим.
7. Антидемократичний державний режим.

Додаткова література:

Абазов А.Б. Конституционные основы федерального устройства в России: проблемы теории и практики / А.Б.Абазов // Современное российское общество: актуальные проблемы борьбы с преступностью. - Нальчик, 2007. Т. 3. - C. 165-175.
Беховець О.В. Центрування влади і державний режим / О.В.Беховець // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави : матеріали III Всеукр. наук. конф. правників-початківців, присвяченої пам'яті видатних учених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчикова (4-5 березня 2005 р.). - Одеса, 2005. - C. 111-113.
Губрієнко О.М. Сучасні федерації у світі: загальний огляд / О.М.Губрієнко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць. - 2007. - Вип. 4. - C. 51-61.
Губрієнко О.М. Федеративні держави в Західній Європі: загальна характеристика / О.М.Губрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 11. - C. 15-25.
Конюхова И.А. Структура Российской Федерации: современное состояние и перспективы совершенствования / И. А. Конюхова // Государство и право / Иконицкая И.А. /глав. ред./ : Академиздатцентр "Наука". - 2007. - № 2. - C. 37-45.
Лексин И.В. Соглашения в системе австрийского федерализма / И. В. Лексин // Конституционное и муниципальное право : научно-практическое и информационное издание. - М. : ИГ "Юрист". - 2007. - № 9. - C. 29-32.
Мяловицька Н.А. Іспанія - "держава автономій" / Н.А.Мяловицька // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2007. - Вип. 36. - C. 179-183.
Мяловицька Н.А. Італія в пошуках шляхів удосконалення державного устрою / Н.А.Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 10. - C. 14-21
Мяловицька Н.А. Автономія у державному будівництві Фінляндії ( історико-правовий огляд) / Н.А.Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції УКраїни. - 2007. - № 8. - C. 5-14.
Мяловицька Н.А. Бельгія: досвід переходу від унітарної до федеративної держави / Н.А.Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 6. - C. 19-24.
Мяловицька Н.А. Конституційні автономії у федеративному устрої Німеччини / Н.А.Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2008. - № 1. - C. 28-41.
Мяловицька Н.А. Особливості конституційно-правового статусу автономних утворень у Швейцарії / Н.А.Мяловицька // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2008. - Вип. 39. - C. 221-226.
Мяловицька Н. Конфедеративні об’єднання: поняття, суть та види / Н.Мяловицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. - К., 2007. - № 77/78. - C. 60-63.
Оніщенко К.О. Класифікація та особливості політико-правового статусу територіальних автономій / К.О.Оніщенко // Держава і право. - 2009. - Вип. 43. - C. 755-763.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 – 2 години


ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМУ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Читається лекція, тема № 9 –- 2 год.

Семінарські заняття № 10, 11 - 4 год.

Ключові слова та поняття: суверенітет; безпосередня демократія; представницька демократія; вибори; виборче право; активне виборче право; пасивне виборче право; абсентеїзм;
виборчий процес; виборча застава; праймеріз; виборча система; референдум; плебісцит.
План №10.
Принцип народного суверенітету. Співвідношення безпосередньої і представницької демократії.
Поняття, види і соціальна функція виборів.
Виборче право, принципи виборчого права в зарубіжних країнах.

План №11.
Виборчі системи, їх види.
Виборчий процес у зарубіжних країнах.
Поняття референдуму та його види.

Додаткова література:
Доронина О.Н. Совершенствование механизмов защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации / О.Н.Доронина // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 4. - C. 15-19.
Лотюк О. Форми безпосередньої демократії в сучасних зарубіжних країнах (італійський досвід) / О.Лотюк // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - № 6. - C. 79-82.
Цикунова Т.Ю. О принципах избирательного права / Т.Ю.Цикунова // Сборник материалов международного научно-спортивно-творческого фестиваля курсантов, студентов и слушателей : материалы фестиваля (31 марта - 5 апреля 2008 г.). - Псков, 2008. - C. 182-185.
Ющенко О.О. Досвід референдуму як основної форми участі громадян у законотворчому процесі в зарубіжних країнах та перспективи для України / О.О.Ющенко // Вибори - 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2006 року) / Центральна виборча комісія : Атіка. - ISBN 978-966-326-228-4. - 2007. - C. 309-312.
Вербілайте Ж. Голосування поштою в Литві / Ж.Вербілайте // Вибори - 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2006 року) / Центральна виборча комісія : Атіка. - ISBN 978-966-326-228-4. - 2007. - C. 80-84.
Дурнова И.А. Зарубежный опыт проведения интернет-выборов и проблемы для России / И.А.Дурнова // Информационное право : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 2. - C. 26-30.
Лотюк О.С. Конституційно-правовий інститут виборів у зарубіжних країнах / О.С.Лотюк // Вибори - 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2006 року) / Центральна виборча комісія : Атіка. - ISBN 978-966-326-228-4. - 2007. - C. 234-237 (.
Мяловицька Н. Виборчі системи: досвід європейських держав / Н.Мяловицька // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне , нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія : ЦВК. - 2008. - № 1. - C. 61-68.
Наливайко Т. Про референдум як одну з форм демократичного контролю над державою / Т.Наливайко // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 5. - C. 22-24.
Райковський Б. Сучасні моделі виборчих систем: проблеми теорії і практики / Б. Райковський, М. Рибачук // Вісник Центральної виборчої комісії : ЦВК. - 2009. - № 1. - C. 44-52.
Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект / А.Романюк // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання. - 2007. - № 2. - C. 58-63.
Сарай Р.Д. Загальні засади проведення парламентських виборів у Чехії та Словаччині / Р.Д.Сарай // Вибори - 2006. Досвід. Проблеми. Перспективи : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 31 жовтня - 1 листопада 2006 року) / Центральна виборча комісія : Атіка. - ISBN 978-966-326-228-4. - 2007. - C. 101-104.
Сенюта І.В. Визначення поняття "вибори" та "виборча система" / І.В.Сенюта // Держава і право. - 2008. - Вип. № 41. - C. 297-303.
Сухонос В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості / В.Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії : ЦВК. - 2009. - № 1. - C. 69-72.
Тараненко М.О. Світова практика проведення референдуму / М.О.Тараненко // Правова держава очима молодих дослідників : матеріали 5-ї звітної щорічної студентської наукової конференції (м. Одеса, 25 квітня 2002 р.). - Одеса, 2002. - C. 117-127.
Червяцова А.О. Право на вільні вибори: правові позиції Європейського суду з прав людини / А.О.Червяцова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2006. - Вип. 4. - C. 36-44.
Худолей Д.М. О принципе равного избирательного права / Д.М.Худолей // Конституционное и муниципальное право : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 12. - C. 21-25.

ТЕМА 10. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.

Читається лекція, тема № 10 –- 2 год.

Семінарське заняття № 12, 13 – 4 год.

Ключові слова та поняття: парламент; парламентаризм; бікамералізм; спікер; парламентські комісії (комітети); функції парламенту; законодавчий процес; промульгація; інтерпеляція; індемнітет; імунітет;
місцеве самоврядування та місцеве управління в зарубіжних країнах; основні принципи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах; компетенція органів місцевого самоврядування
План № 12.
Парламент: поняття та соціальні функції. Парламентаризм.
Порядок формування парламентів.
Структура, склад і внутрішня організація парламенту та його палат.
Основи статусу депутатів парламенту.
Компетенція парламентів. Законодавчий процес.


План №13.
Поняття місцевого управління і місцевого самоврядування у зарубіжних країнах.
Основні системи місцевого самоврядування.
Порядок формування органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах, їх структура.
Компетенція органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.

Додаткова література:
Баймуратов М.О. Місцеве самоврядування як загальний спадок людської цивілізації та феномен сучасного світового конституціоналізму / М.О.Баймуратов // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2009. - № 4/5. - C. 38-48
Барабаш Ю. Функціональне призначення інституту розпуску парламенту: конституційно-правовий аналіз / Ю.Барабаш // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції (28-29 березня 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 65-66.
Дородний П.Г. Парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади у державах з парламентською формою державного правління: поняття, зміст, стадії, класифікація форм та значення / П.Г.Дородний // Держава і право. - 2008. - Вип. № 41. - C. 106-112.
Доронина О.М. Некоторые вопросы конституционно-правового регулирования депутатской неприкосновенности в субъектах Федерации / О.М.Доронина // Современное право : Новое в российском законодательстве: обзоры, комментарии, практика / Министерство юстиции РФ. Российская Академия адвокатуры : Новый индекс. - ISSN 1991-6027. - 2007. - № 6. - C. 47-49.
Захаров И.В. Представительство населения на муниципальном уровне: конституционно-правовые аспекты / И. В. Захаров // Право и политика : Научный юридический журнал / Даниленко В.И. (глав. ред.) : ООО "НБ-Медиа". - 2007. - № 5. - C. 22-25.
Петрушка Н. Інститут парламентаризму в Чеській Республіці: характеристика та основні функції / Н.Петрушка // Віче / Верховна Рада України : Редакція журналу. - 2007. - № 18. - C. 56-58.
Садовникова Г.Д. Особенности российской модели бикамерализма / Г. Д. Садовникова // Право и государство: теория и практика : Научно-практический и информационно-аналитический журнал : ИД "Право и государство". - 2007. - № 4. - C. 42-51.
Стенина В.К. Парламентский контроль и парламентское расследование в парламентских республиках и монархиях / В. К. Стенина // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / В.В. Гриб (ред.). - 2007. - № 2. - C. 48-52.
Пронюк Н.В. Взаємозв’язок категорій " місцеве самоврядування" і "демократія" / Н.В.Пронюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Дніпропетровськ, 2007. - Вип. №1. - C. 80-92.
Александров О.А. Конституційна відповідальність парламентарія / О.А.Александров // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 2. - C. 94-103.
Бондарчук О.В. Нормативно-правове регулювання інституту недоторканності в Російській Федерації / О.В.Бондарчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 38. - C. 279-287.
Бондарчук О.В. Особливості конституційно-правового закріплення інституту недоторканності депутата в зарубіжних країнах / О.В.Бондарчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2007. - Вип. 37. - C. 230-234.
Бондарчук О.В. Поняття інституту недоторканності депутата та його ознаки / О.В.Бондарчук // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - 2007. - Вип. 36. - C. 231-236.
Борденюк В. Депутатська недоторканність у конституційно-правовому вимірі: вітчизняний та зарубіжний досвід / В.Борденюк // Віче. - 2007. - № 15. - C. 20-24.
Горовенко М. Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах / М.Горовенко // Право України. - 2008. - № 7. - C. 30-34.
Деревянко Б. Питання депутатської недоторканості / Б.Деревянко // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал. - 2007. - № 11. - C. 3-6.
Дородний П.Г. Правовий статус парламенту у державах з парламентською формою державного правління: питання теорії та практики / П.Г.Дородний // Бюлетень Міністерства юстиції України : Міністерство юстиції України. - 2009. - № 3. - C. 80-87.
Жакаева Л.С. Проблемы правового регулирования законодательного процесса в Республике Казахстан / Л.С.Жакаева // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 1. - C. 30-35.
Зміст конституційних положень, які стосуються парламентської ( депутатської) недоторканності. ( Витяги з конституцій країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та країн Співдружності незалежних держав) // Віче / Верховна Рада України : Редакція журналу. - 2007. - № 17. - C. 21-25 .
Митровка Я.В. Дострокове припинення повноважень парламентів України та Чеської Республіки / Я.В.Митровка // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис. - 2007. - № 2. - C. 74-78.
Нгуен Фам Куанг Ань Основные принципы и система законодательной деятельности Вьетнама / Нгуен Фам Куанг Ань // Право и государство: теория и практика. - 2007. - № 2. - C. 101-107.
Совгиря О. Парламентська більшість у ФРН: досвід для запозичення в Україні / О.Совгиря // Право України. - 2008. - № 1. - C. 156-161.
Алтуніна О.М. Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види / О.М.Алтуніна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2007. - Вип 37. - C. 182-189.
Алтуніна О.М. Місце органів місцевого самоврядування в системі публічної влади / О.М.Алтуніна // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2008. - Вип. 3. - C. 98-108.
Багаутдинова Ю.Б. Приоритеты реформы местного самоуправления / Ю.Б.Багаутдинова // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. - 2007. - № 2. - C. 201-202.
Басс В.Я. Генеза та еволюція систем місцевого самоврядування: історико-правовий аспект / В.Я.Басс // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2008. - № 3. - C. 3-13.
Батанов А.В. Муниципальная власть в системе категорий и институтов современного конституционализма / А.В.Батанов // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 4. - C. 24-29.
Бондар О. Місце та роль інституту самоврядування в структурі громадянського суспільства / О.Бондар, А.Шаповалова // Віче / Верховна Рада України : Редакція журналу. - 2009. - № 17. - C. 22-24.
Бондарев С.В. Местное самоуправление: правовое регулирование на современном этапе / С. В. Бондарев // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Баранов П.П. (глав. ред.) : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 2. - C. 44-47
Журавель О Класифікація органів місцевого самоврядування / О Журавель // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний господарсько-правовий журнал / : ТОВ "Друкарня Бізнесполіграф". - 2007. - № 4. - C. 61-64.
Коструба В.В. Місцеве самоврядування у Швеції / В.В.Коструба // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2008. - Вип. 39. - C. 109-114.
Матвієнко А.С. Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах: досвід для України / А.С.Матвієнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - C. 190-194.
Науменко П.П. Закордонний досвід застосування делегованих повноважень на місцевому рівні / П. П. Науменко, М. А. Дмитренко // Влада. Людина. Закон. - 2008. - № 5. - C. 31-39.
Пешин Н.Л. Особенности государственного контроля за местным самоуправлением / Н.Л.Пешин // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 4. - C. 33-37.
Пронюк Н.В. Природа місцевого самоврядування: теоретико-правовий аналіз / Н.В.Пронюк // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / МВС України. Київський національний університет внутрішніх справ. - К. : КНУВС. - 2007. - Вип. 1. - C. 30-38.
Пронюк Н.В. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці / Н.В.Пронюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів : РВВ ЛьвДУВС. - 2007. - Вип. 1. - C. 22-34.
Софінська І.Д. Поняття і сутність європейських стандартів місцевого самоврядування / І.Д.Софінська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. - Львів : РВВ ЛьДУВС. - 2007. - Вип. 1. - C. 365-375.
Хомишин І.Ю. Деякі аспекти забезпечення правопорядку органами місцевого самоврядування Великої Британії / І.Ю.Хомишин // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти : Тези Всеукр. науково-практич. конф. (15 травня 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 378-381.

ТЕМА 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.

Читається лекція, тема № 11 – 2 год.

Семінарське заняття № 14 – 2 год.
Ключові слова та поняття: глава держави; монарх; президент; вето; контрасигнація; інавгурація; імпічмент

План №14.
1. Глава держави: поняття, види, місце у системі влади в зарубіжних країнах.
2. Характерні риси та особливості конституційно-правового статусу монарха.
3. Конституційно-правовий статус президента:
Місце та роль президента в президентській республіці.
Президент в зарубіжних країнах зі змішаною формою правління.
Глава держави у парламентській республіці.
Повноваження глави держави.

Додаткова література:
Мазур Д.В. Інститут контрасигнатури актів президента в республіках зі змішаною формою правління / Д.В.Мазур // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених. - Сімферополь, 2007. - Вип. 10. - C. 353-355.
Сухонос В. Вибори глави держави в умовах монархії / В.Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - C. 93-97.
Сухонос В. Класифікація інституту глави держави: критерії та види / В.Сухонос // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - ISSN 0132-1331. - 2007. - № 11. - C. 17-20.
Филлипова Н.А. Институт контрасигнатуры в контексте принципов ответственного и представительного правления / Н. А. Филлипова // Конституционное и муниципальное право : научно-практическое и информационное издание. - М. : ИГ "Юрист". - 2007. - № 11. - C. 18-23.
Сухонос В. Вибори глави держави в умовах республіки: унікальні особливості / В.Сухонос // Вісник Центральної виборчої комісії : ЦВК. - 2009. - № 1. - C. 69-72.
Берназюк Я.О. Проблеми становлення та розвитку інституту президенства в Україні та зарубіжних країнах / Я.О.Берназюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - № 6. - C. 13-21.
Бобракова Н.В. Квалификационные требования предъявляемые к главе государства в странах СНГ / Н.В. Бобракова // Современное российское общество: актуальные проблемы борьбы с преступностью. - Нальчик, 2007. Т. 3. - C. 26-37.
Гаврилов Н.П. Роль Президента Российской Федерации в определении государственной политики / Н. П. Гаврилов // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Баранов П.П. (глав. ред.) : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 2. - C. 108-110.
Губрієнко О.М. Конституційно-правовий статус глави держави в президентських республіках Латинської Америки: загальний огляд / О.М.Губрієнко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ : ДДУВС. - 2007. - Вип. №3. - C. 98-104.
Иксанов И.С. Аппарат главы государства / И.С.Иксанов // Конституционное и муниципальное право. - 2007. - № 3. - C. 24-26.
Панкевич О.З. Конституційно-правові повноваження Президента США в галузі зовнішньої політики / О.З.Панкевич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Серія юридична. - 2007. - Вип. 2. - C. 87-97.
Поплавська А.Є. Інститут президентства: історико-правові аспекти / А.Є.Поплавська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : Матеріали Другої звітної наукової конференції (29 лютого 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 94-96.

ТЕМА 12. УРЯДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Читається лекція, тема № 12 – 2 год.
Семінарське заняття № 15 – 2 год.
Ключові слова та поняття: виконавчі органи; уряд; міністр; акти уряду; міністерство; вотум конструктивної недовіри
План №15.
1. Уряд в системі вищих органів державної влади в зарубіжних країнах
2. Порядок формування, склад та структура уряду.
3. Компетенція уряду і його функції.
4. Відповідальність уряду.

Додаткова література:
Барабаш Ю.Г. Парламентська відповідальність уряду як форма врегулювання державно-правових конфліктів / Ю.Г.Барабаш // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - Харків, 2008. - Вип. 41. - C. 184-192.
Барабаш Ю. Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці країн ЄС та України / Ю. Барабаш // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - ISSN 0132-1331. - 2007. - № 4. - C. 12-16.
Галигіна Ж.В. Місце і роль коаліційних урядів у політичній системі суспільства / Ж. В. Галигіна // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2007. - Вип. 35. - C. 246-251.
Удовика Л.Г. Виконавча влада в демократичних суспільствах: призначення, сутність, практика здійснення / Л. Г. Удовика, К. А. Погосян // Влада. Людина. Закон. - 2008. - № 3. - C. 36-39.
Кириченко В.М. Порівняльна характеристика порядку призначення глав уряду в зарубіжних країнах та в Україні / В.М.Кириченко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - Запоріжжя, 2008. - № 2. - C. 40-49.
Козырин А.Н. Организационно-правовые основы деятельности Правительства Японии / А.Н.Козырин // Правоведение. Известия высших учебных заведений : Научно-теоретический журнал. - 2007. - № 3. - C. 212-226.
Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади : Автореферат дис. к.ю.н.:12.00.02 / О. В. Мельник ; наук. керівник О. Ф. Фрицький ; офіц. опонент: А. О. Селіванов, С. Л. Лисенков ; Київський національний університет ім. Т.Шевченка. - К., 2000 (К.). - 17 с.
Левин С.В. Судебный контроль над исполнительной властью в Российской Федерации / С.В.Левин // Российская юстиция : Юридический журнал / Администрация Президента РФ. Верховный Суд РФ. Министерство юстиции РФ. : Юридический мир. - ISSN 0131-6761. - 2007. - № 6. - C. 53-55.
Арзамасов Ю.Г. Нормотворческая компетенция федеральных органов исполнительной власти / Ю.Г. Арзамасов // Государство и право / РАН. Институт государства и права : Академиздатцентр "Наука". - 2007. - № 6. - C. 21-29.

ТЕМА 13. КОНСТИТУЦІЙНО – ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Читається лекція, тема № 13 –- 2 год.

Семінарське заняття № 16, 17, 18 – 6 год.

Ключові слова та поняття: судова влада; юстиція; принципи судочинства; статус суддів;
правоохоронні органи; поліція; правозахисні органи.

План №15.
1. Поняття судової влади та її місце в системі розподілу влад.
2. Системи судових органів в зарубіжних країнах.
3. Конституційно-правовий статус суддів у зарубіжних країнах.
4. Конституційні принципи здійснення судової влади.

План №16.

Правоохоронні органи в зарубіжних країнах: загальна характеристика їх систем.
Поліція (міліція): поняття, види.
Інші правоохоронні та правозахисні органи в зарубіжних країнах, їх види та завдання.

Додаткова література:
Данієлян Ю.О. Судова влада в системі поділу влади в умовах сучасного державотворення / Ю. О. Данієлян // Проблеми законності : зб. наук. праць. - Харків, 2009. - Вип. 101. - C. 270-276
Ковалів М.В. Міліція громадської безпеки як суб’єкт забезпечення охорони прав та свобод громадян / М.В.Ковалів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. - Львів, 2006. - Вип. 3. - (Серія юридична. - C. 112-119.
Пихтін М.П. Конституційні основи реалізації поліцейських функцій Швеції / М.П. Пихтін // Право і суспільство. - 2007. - № 2. - C. 145-149.
Зубачова І. Історія становлення судової влади та її роль у системі поділу державної влади / І.Зубачова // Юридична Україна / Київський регіональний центр Академії правових наук України : Юрінком Інтер. - 2009. - № 9
Нечипорук С. Щодо питання про місце судової гілки влади в системі поділу влади / С. Нечипорук // Право України / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - 2009. - № 12. - C. 228-234
Шицький І.Б. Судова влада в контексті розбудови правової держави / І.Б.Шицький // Право України / Міністерство юстиції України. - К. : Мінюст України. - 2009. - № 5. - C. 36-44
Самотуга А.В. Метод поліцейської допомоги як правоохоронний засіб захисту прав і свобод людини: американський досвід, українські перспективи / А.В.Самотуга // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти : Тези Всеукр. науково-практич. конф. (15 травня 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 288-294
Анишина В.И. Дискреционные полномочия судов как гарантия самостоятельности и эффективности судебной власти / В. И. Анишина // Конституционное и муниципальное право: Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 8. - C. 27-31.
Калаянов Д.П. Захист державного ладу як одна з функцій поліції: теоретичний аспект / Д.П.Калаянов // Південноукраїнський правничий часопис : Науковий журнал / Одеський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ: Одеський юридичний інститут ХНУВС. - 2006. - №4. - C. 150-151.
Любовнікова Т.Б. Поняття судової влади та проблеми конституційної фіксації принципів її організації / Т. Б. Любовнікова // Бюлетень Міністерства юстиції України: Офіційне видання : Міністерство юстиції України. - 2007. - № 4. - C. 204-213.
Мандрыка Е.В. Полномочия судебной власти в России и Украине: сравнительно-правовой анализ / Е. В. Мандрыка // Российский судья : Научно-практическое и информационное издание. - 2007. - № 4. - C. 44-46.
Аминов И.И. Охрана прав и свобод человека и гражданина в деятельности полиции за рубежом / И.И.Аминов // Закон и право. - 2007. - № 1. - C. 111-112.
Барабаш Ю. Ключові напрями конституційної політики в галуз імплементації міжнародних стандартів прав людини / Ю.Барабаш // Вісник академії правових наук України. - 2009. - № 1. - C. 48-54.
Башимов М. Институт омбудсмена в странах СНГ и Балтии / М.Башимов // Российская юстиция : Юридический журнал / Администрация Президента РФ. Верховный Суд РФ. Министерство юстиции РФ.: Юридический мир. - ISSN 0131-6761. - 2007. - № 6. - C. 68-74.
Ванюшин Я.Л. Соотношение гражданства и подданства: некоторые вопросы теории и практики / Я. Л. Ванюшин // Юрист-правоведъ : Научно-теоретический и информационно-методический журнал / Баранов П.П. (глав. ред.) : РЮИ МВД России. - ISSN 1817-7093. - 2007. - № 2. - C. 47-51.
Грабар Н.М. Основні напрямки діяльності Міністерства внутрішніх справ України щодо гарантій забезпечення та реалізації прав біженців в Україні / Н.М.Грабар // Взаємодія громадян та правоохоронних органів в контексті формування правової держави: правові, історичні, філософські та психологічні аспекти : Тези Всеукр. науково-практич. конф. (15 травня 2008 р.). - Львів, 2008. - C. 66-69.
Гуренко М.М. Проблеми захисту людини від дискримінації у правоохоронній діяльності / М.М.Гуренко // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Збірник наукових праць. - 2007. - Вип. 3. - C. 106-113.
Невский Н.Н. Формы и механизм деятельности органов внутренних дел по защите прав и свобод личности / Н.Н.Невский // Вестник Владимирского юридического института. - Владимир, 2007. - № 2. - C. 26-30.
Негодченко О.В. Критерії оцінки діяльності поліції в сучасних умовах щодо забезпечення прав і свобод людини / О.В.Негодченко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць. - 2007. - № 4. - C. 8-16.
Руденко В.Ю. Правозахисна функція органів прокуратури / В.Ю.Руденко // Держава і право : Збірник наукових праць. - 2008. - Вип. 39. - C. 276-280.
Самотуга А.В. Особливості конституційно-правового регулювання діяльності поліції щодо захисту особистих прав і свобод людини у США / А.В.Самотуга // Влада. Людина. Закон : Юридичний науково-публіцистичний журнал. - 2007. - № 8. - C. 78-85.
Фільштейн В.Л. Забезпечення дотримання прав та свобод громадян під час розслідування злочинів (на досвіді національної поліції держави Ізраїль) / В.Л.Фільштейн // Право і суспільство. - 2007. - № 3. - C. 125-129.
Халак О.Н. Права человека в современной России / О.Н.Халак // Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов : материалы II международной курсантской научно-теоретической конференции ( 2-3 марта 2007 г.). - Псков, 2007. - Ч. 1. - C. 200-204.
Грицаєнко Л.Р. Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини / Л.Р.Грицаєнко // Держава і право. - 2008. - Вип. 42. - C. 172-181.
Девликамов А.А. Судебная власть и судебные системы в правовом демократическом федеративном государстве / А. А. Девликамов // Право и образование : Научный журнал / НОУ СГА. - 2007. - № 4. - C. 157-164.
Зубачова І. Історія становлення судової влади та її роль у системі поділу державної влади / І.Зубачова // Юридична Україна / Київський регіональний центр Академії правових наук України : Юрінком Інтер. - 2009. - № 9.
Прилуцький С.В. Політика судової влади: правова природа, місце та роль у політичній системі / С.В.Прилуцький // Судова апеляція : Науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України : ТОВ "Видавництво "Юридична думка". - 2008. - № 1. - C. 25-36.
Хливнюк А.М. Щодо поняття "судова влада" / А.М.Хливнюк // Вісник Верховного Суду України : ТОВ "Видавництво "Істина". - 2009. - № 4. - C. 45-48.
Штогун С. Функції та повноваження судової влади / С.Штогун // Юридична Україна: Правовий часопис / Київський регіональний центр Академії правових наук України : Юрінком Інтер. - 2008. - № 4. - C. 88-92.
Бурбика М. Місце та значення органів прокуратури в сучасній державі / М.Бурбика // Вісник прокуратури. - 2009. - № 8. - C. 46-50.
Кулаков В. Модель прокуратури як критерій визначення її місця в системі органів державної влади / В.Кулаков // Реформування органів прокуратури України: проблеми і перспективи : матеріали міжнарод. наук. - практ. конференції (м. Київ, 2-3 жовтня 2006 року). - К. : Академія прокуратури України. - 2006. - C. 78-81.

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:
ТЕМА 1,2. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Семінарське заняття №1
І. Надайте відповіді на питання
Чи є різниця між двома назвами галузі „конституційне право” і „державне право”?
Чим конституційне право відрізняється за своїм предметом і методом від інших галузей права?
Чим обумовлена і в чому проявляється провідна роль конституційного права в правовій системі зарубіжних країн?
Проаналізуйте, в чому полягають відмінності норм конституційного права від норм інших галузей права.
Семінарське заняття №2

Чим відрізняється державне право зарубіжних країн як наука від державного права кожної з зарубіжних країн як галузі їхнього національного права?
Які основні тенденції в розвитку конституційного права зарубіжних країн?
Визначте, що вивчає наука конституційного права зарубіжних країн.

ІІ. Робота зі словником
Семінарське заняття №1
У спеціальному зошиті розпочати роботу над складанням словника основних понять та термінів з державного права зарубіжних країн, наприклад:
Державне (конституційне) право як галузь права – це
Державно-правовий інститут – це
Конституційно-правова норма – це
Конституційно-правова відповідальність – це..
Суб’єкти конституційно-правових відносин –це..
Які ви знаєте різновиди законів?
У чому відмінність джерел державного права зарубіжних країн від джерел конституційного права України?
Конституційний закон – це
Органічний закон – це ..
Семінарське заняття №2

Державне право зарубіжних країн як наука – це
Державне (конституційне) право як навчальна дисципліна – це..
Об’єкт конституційно-правових відносин – це..


Тема №2,3. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН). КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ.

Семінарське заняття №3
І. Надайте відповіді на питання
Охарактеризуйте зміст конституцій зарубіжних країн.
Форма і структура конституцій зарубіжних країн.
Надайте класифікацію конституцій зарубіжних країн.
Яке співвідношення конституції і конституціоналізму?
Розкрийте поняття конституції юридичної та фактичної.
Які наслідки визнання закону неконституційним? Що таке нуліфікація?
Які вимоги до кандидатів у судді конституційних судів існують у зарубіжних країнах?
Що є об’єктом конституційного контролю у зарубіжних країнах?

Семінарське заняття №4

Яка різниця між публічною та приватною власністю?
Який елемент суспільного ладу найбільш повно врегульовано в конституціях зарубіжних країн і чому?
Вкажіть основні складові політичної системи?
Назвіть види політичних партій в зарубіжних країнах.
Як ви розумієте соціальні відносини?


ІІ. Робота зі словником:
Семінарське заняття №3

Конституція – це
Октройована конституція – це .
Конституційний контроль – це
Конституціоналізм - це
Форма конституції – це
Структура конституції – це

Семінарське заняття №4

Суспільний лад – це...
Економічна система – це..
Публічна власність – це...
Приватна власність – це...
Політична система – це...
Політичні партії - це..
Партійна система – це..
Соціальна структура – це..
Духовно-культурна сфера – це..Тема 4. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Семінарське заняття №5
І. Надайте відповіді на запитання:
Розкрийте зміст поняття «правовий статус особи».
За якими критеріями класифікуються права та свободи людини і громадянина?
Які права відносяться до прав першого, другого та третього поколінь?
Які права людини і громадянина відносяться до соціально-економічних?
Перерахуйте обов’язки людини і громадянина в зарубіжних країнах.
Охарактеризуйте законодавчо встановлені в зарубіжних країнах гарантії прав і свобод особи.
Розкрийте поняття та зміст громадянства.
8. Яке співвідношення конституційно-правового статусу людини та громадянина?
9. Які міжнародно-правові акти спрямовані на захист прав людини?

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:
Громадянство – це..
Філіація - це..
Натуралізація – це..
Імміграція – це
Еміграція – це
Іноземець – це..
Біженець – це
Особа без громадянства – це
Оптація – це.
Трансферт – це
Екстрадиція – це
Експатріація – це

ТЕМИ 5- 6. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВИ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Семінарське заняття №6

І. Надайте відповіді на питання:

В чому знаходить свій вияв розподіл та єдність державної влади в зарубіжних країнах?
2. Які елементи складають форму держави?
3. Чим відрізняється монархія від республіки?
4. На прикладах зарубіжних країн визначте основні ознаки:
- абсолютної монархії;
- дуалістичної монархії;
- парламентської монархії;
- президентської республіки;
- парламентської республіки;
- змішаної республіки.
5. Які особливості сучасного монархічного правління ви виділяєте?

ІІ. Робота зі словником. Подовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:
Суверенітет – це
Форма державного правління – це...
Монархія – це...
Абсолютна монархія – це...
Дуалістична монархія – це...

Соціальна держава – це..
Правова держава – це...
Демократична держава – це...
Світська держава – це...
Республіка – це...


ТЕМА 7 – 8. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО (ПОЛІТИКО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО) УСТРОЮ. ПОЛІТИЧНІ ТА ДЕРЖАВНІ РЕЖИМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Семінарське заняття №7

І. Надайте відповіді на питання:
1. Яка за формою політико-територіального устрою Франція, Великобританія, КНР? Підтвердити ваші судження положеннями конституцій цих держав.
2. Які види адміністративно-територіальних одиниць в зарубіжних країнах вам відомі?
3. Яка це проста та складна унітарна держава?

Семінарське заняття №8

4. Які види компетенції між федерацією та її суб’єктами зафіксовано в конституціях зарубіжних країн?
4. Що є третім підінститутом форми держави?
4. Які ви знаєте різновиди політичного режиму?

ІІ. Робота зі словником. Подовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:
Семінарське заняття №7

Політико-територіальний устрій держави – це...
Унітарна держава – це...
Автономія – це...


Семінарське заняття №8

Федеративна держава – це...
Політичний режим – це...
Державний режим – це
Авторитарний режим – це
Тоталітарний режим – це
Демократичний режим - це

ТЕМА 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИБОРІВ ТА РЕФЕРЕНДУМУ В ДЕРЖАВНОМУ ПРАВІ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Семінарське заняття №10
І. Надайте відповіді на питання:
Проаналізуйте зміст основних виборчих цензів?
Визначте, яка різниця між виборцем і вибірником?
Що таке праймеріз?
Означте основні принципи виборчого права.

Семінарське заняття №11

Які різновиди мажоритарної виборчої системи вам відомі?
У чому особливості пропорційної виборчої системи?
Розкрийте поняття “виборча система”, охарактеризуйте види виборчих систем.
Що ви відносите до позитивних сторін референдуму та до його недоліків?
Які види референдумів ви знаєте?
Які основні причини абсентеїзму в зарубіжних країнах.

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:
Семінарське заняття №9 -1

Вибори - це..
Виборче право – це...
Активне виборче право – це...
Пасивне виборче право – це...
Виборча застава – це...
Праймеріз – це...

Семінарське заняття №9 -2

Виборча система – це...
Мажоритарна система – це...
Пропорційна система – це...
Виборча квота – це...
Виборчий процес – це..
Плебісцит – це..
Абсентеїзм – це...
Референдум – це


ТЕМА 10. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Семінарське заняття №12
І. Надайте відповіді на питання:
Які назви парламенту використовуються в зарубіжних країнах?
У чому проявляється представницький характер парламенту? Чи необхідна парламенту ця ознака?
Для чого необхідні двопалатні системи парламенту?
Для чого створюються парламентські комітети й комісії?
Які можуть бути причини розпуску парламентів?

Семінарське заняття №13

6. Сформулюйте поняття місцевого управління і місцевого самоврядування
7. Проаналізуйте, як організовуються муніципальні вибори в зарубіжних країнах.
8. Що входить до компетенції органів місцевого самоврядування в зарубіжних країнах?
9. Як в зарубіжних країнах будуються відносини органів місцевого самоврядування з центральною владою?

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:

Семінарське заняття №12

Парламентаризм – це...
Парламент – це...
Бікамералізм – це...
Індемнітет – це...
Імунітет – це...
Спікер – це...
Законодавчий процес - це
Промульгація - це
Квестори – це...
Омбудсман – це...
Промульгація – це...
Інтерпеляція – це...

Семінарське заняття №13

Місцеве самоврядування - це

ТЕМА 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ГЛАВИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Семінарське заняття №14

І. Надайте відповіді на питання:
Які існують системи престолонаслідування?
Які титули монархів зарубіжних країн ви знаєте?
Перерахуйте виключні права та привілеї монарха.
Поясніть формулу “царствує, але не править”, “монарх ніколи не вмирає”, “монарх не може поступати неправильно”.
Що таке контрасигнатура? За якої форми правління вона застосовується?
Охарактеризуйте основні способи обрання президента.
Порівняйте статус президента в президентській та парламентській республіці.

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:
Глава держави – це..
Монарх – це...
Цивільний лист – це...
Вето – це
Президент – це...
Імпічмент – це...
Контрасигнування – це...
Інавгурація – це..ТЕМА 12. УРЯДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Семінарське заняття №15.
І. Надайте відповіді на питання:
Які ви знаєте основні способи формування уряду?
Що мається на увазі під терміном «уряд» у США та інших президентських республіках.
Чим обумовлений різний порядок формування уряду в зарубіжних країнах?
Охарактеризуйте внутрішню структуру уряду.
Хто такий міністр без портфеля?
Чим вотум недовіри відрізняється від конструктивного вотуму недовіри?

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:

Прем’єр-міністр – це...
Уряд – це..
Міністерство - це

Міністр – це..
Делеговане законодавство – це
ТЕМА 13. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Семінарське заняття №16.

І. Надайте відповіді на питання:
1. Які принципи правосуддя закріплені в конституціях зарубіжних країн?
2. Визначте основні риси романо-германської (континентальної) судової системи.
3. Що відноситься до основних елементів конституційного статусу судді?

Семінарське заняття №17.

4. Визначте систему правоохоронних органів у зарубіжних країнах.
5. Надайте визначення поліції.
6. Які види поліції вам відомі?

ІІ. Робота зі словником. Продовжити поповнення словника новими поняттями та термінами державного права зарубіжних країн, наприклад:; юстиція;;

Семінарське заняття №16.

Судова влада – це..
Юстиція – це...
Юрисдикція – це...
Принципи судочинства - це
Семінарське заняття №17.

Правоохоронні органи – це
Поліція – це..

ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ:
ТЕМА № 1,2. ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА, НАУКА ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Теми рефератів:

Семінарське заняття №1.

1. Становлення галузі конституційного права в зарубіжних країнах (за вибором автора).
2. Особливості окремих інститутів конституційного права.
3. Система джерел конституційного (державного) права: загальна характеристика.
4. Коран і Сунна як джерела мусульманського права.
5. Конституційні угоди як джерела конституційного права Великобританії.
6. Конституційно-правова відповідальність: позитивний та ретроспективний аналіз.

Семінарське заняття №2.


5. Наука конституційного права у Російській Федерації в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.
6. Сучасна наука конституційного права у країнах Європи в кінці ХХ – на поч. ХХІ ст.

Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №1.


Наведіть приклади застосування конституційно-правової відповідальності у конституційному праві зарубіжних країн.
Наведіть приклади матеріальних та нематеріальних видів об’єктів конституційно-правових відносин зарубіжних країн.
Переважаючою формою конституційно-правового регулювання суспільних відносин є метод зобов'язання. Ознайомтесь з текстом Конституції США і знайдіть норми, які проголошуються в цій формі. Визначте також норми заборони і норми-дозволу.
4. На підставі ознайомлення з Конституцією Італії наведіть приклади конституційно-правових відносин, де суб'єктами виступають громадські утворення.
5. На основі ознайомлення з текстом Конституції Франції виявіть загальні і особливі принципи конституційного права.

Семінарське заняття №2.
Складіть схему «Предмет науки конституційного права».
Яке значення має вивчення дисципліни «Конституційне (державне) право зарубіжних країн» для підготовки правоохоронців?

ТЕМА №2, 3. ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (КОНСТИТУЦІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН). КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Теми рефератів:
Семінарське заняття №3.

Порівняльний аналіз конституцій США та Великобританії.
Історія прийняття першої Конституції в світі.
Тенденції розвитку зарубіжних конституцій у ХХ – на поч. ХХІ ст.
Конституційне правосуддя в Російській Федерації і Україні: порівняльно-правовий аналіз.
Правовий статус членів органів конституційного контролю в зарубіжних країнах: загальна характеристика.
Семінарське заняття №4.

Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, підготувати реферат, який би відобразив конституційно-правовий аспект регулювання основ суспільного ладу в економічній, соціальній, політичній, духовно-культурній сферах в конкретній країні (на вибір автора).
Інститут власності в зарубіжних країнах.
Взаємовідносини держави та церкви в зарубіжних країнах.
Партії у політичній системі суспільства.
Становлення та удосконалення політичної системи Франції.
Конституційне регулювання системи соціальних відносин у нових державах Європи і Азії.
Судова влада у політичній системі: природа, місце та роль.
Партійні системи зарубіжних країн.

Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №3.

На основі аналізу конституцій зарубіжних країн визначте, які із них були прийняті: способом октроїрування, установчими зборами, референдумом, парламентом.
Користуючись текстом конституції Франції знайдіть в ній банкетні норми.
Ознайомтесь зі структурою та змістом Конституції США. Чи містить вона норми прямої дії? Як Ви розумієте це конституційне положення?
Охарактеризуйте за різними ознаками конституції США та ФРН (або ж інші – за вибором автора).
Структура конституції одна з найважливіших характеристик, пов'язана з такими поняттями як "зміст", "форма", "предмет правового регулювання" тощо. Порівняйте структуру конституцій КНР і Франції. Що спільного і особливого в них? Які існують підходи до конституційного дизайну?
Аргументуйте своє відношення до референдуму як способу прийняття конституції. Який порядок прийняття конституції ви вважаєте найбільш демократичним і чому?
Визначте порядок зміни конституцій, котрий передбачений в зарубіжних країнах.
Встановіть, які способи конституційного контролю передбачені в законодавстві зарубіжних країн.
Охарактеризуйте способи формування органів конституційного контролю в зарубіжних країнах. Яка юридична сила рішень, які вони приймають?
Наведіть приклади зарубіжних країн, в яких діють американська і європейська моделі організації конституційного контролю. Охарактеризуйте їх суть.

Семінарське заняття №4.

Охарактеризувати правовий режим власності в конституціях зарубіжних країн.
Визначте структурні елементи політичної системи суспільства в зарубіжних країнах (на прикладі США, Франції, Великобританії, ФРН, КНР).
Надайте класифікацію політичних партій, котрі легалізовані в зарубіжних країнах (на прикладі зарубіжної країни - за вибором автора).
Що таке політичний плюралізм? Як він співвідноситься з партійними системами?
На прикладах однієї, двох держав поясніть, яку участь беруть політичні партії у формуванні і контролі за діяльністю органів державної влади?
Які партії називають "кадровими" і чому? Наведіть приклади.
На основі вивчення законодавства про політичні партії окремо взятих держав розкажіть про порядок і умови реєстрації політичних партій.


ТЕМА 4. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в зарубіжних країнах

Семінарське заняття №5.
Теми рефератів:
Особи без громадянства, їх правовий статус в зарубіжних країнах.
Історична еволюція конституційних прав і обов’язків
Статус особи за конституційним правом (ваш варіант): США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії.
Інститут омбудсмана у мехнізмі забезпечення прав і свобод людини у зарубіжних країнах (на прикладах 2-3-х держав).
Іслам і права людини.
Конституційно-правові принципи діяльності омбудсманів в Україні та Польщі.
Принцип заборони дискримінації прав і свобод особи в національних і міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз.
Подвійне (множинне) громадянство: стан і проблеми нормативно-правового регулювання.
Евтаназія: соціально-правові проблеми

Індивідуальні завдання:
Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, визначте способи закріплення прав та свобод громадян. Наведіть приклади.
Встановіть, в чому полягає відмінність позитивного і негативного формулювання прав і свобод.
Встановіть, яке значення громадянства для прав і свобод. Що означає право на громадянство?
Поясніть, що таке право на життя і фізичну цілісність. Як Ви ставитесь до страти і права на евтаназію?
Прогляньте текст Конституції ФРН і наведіть 23 приклади норм щодо прав і свобод, які сформульовані позитивним і негативним способами.
Порівняйте перелік конституційних прав, свобод і обов'язків, закріплених в конституціях України, Росії і США, порівняйте формулювання окремих прав, свобод і обов'язків в цих конституціях і дайте власний коментар.
Поясніть, що розуміється під "конституційними обов'язками". Як вони класифікуються? Прогляньте конституції Франції і Японії і наведіть 2-3 приклади обов'язків, зафіксованих в конституційних нормах.
Встановіть, чи закріплюють конституції Франції, Італії і США правовий режим іноземців?
Завдання 9. Використовуючи відповідне конституційне законодавство, вирішить наступні задачі:
Задача №1. Сім'я Сіверсів прийшла до виборчої дільниці, щоб проголосувати за кандидата у президенти Дж. Буша, але їм не дозволили голосувати, мотивуючи це тим, що вони негри, нащадки колишніх рабів.
Чи мали право відмовити у голосуванні сім'ї Сіверсів на цих підставах?
Задача №2. Клаус Шульц стверджує, що діями підприємства «Мерседес» було порушено його права. Адміністрація підприємства не прийняла його на роботу і аргументувала це тим, що його віросповідання та світогляд не відповідають встановленим на підприємстві вимогам.
Оцініть дії адміністрації, спираючись на конституційне законодавство Німеччини
Завдання 3. Використовуючи текст конституції Японії, визначте, як закріплені в ній права, свободи і обов’язки людини і громадянина.
Завдання 4. Навести приклади країн, де використовується принципи «грунту» та «крові».
Завдання 5. Дайте коментар статті конституції будь-якої держави та України на предмет здійснення права на життя.

ТЕМИ 5 – 6. Загальна характеристика держави в конституційному праві зарубіжних країн. Форма правління у зарубіжних країнах

Теми рефератів:

Семінарське заняття №6.

Особливості взаємовідносин президента і уряду в парламентських республіках (на прикладі ФРН, Італії чи будь якої іншої парламентської республіки – за вибором автора).
Форма правління (на ваш вибір: США, Великобританії, Франції, ФРН, Росії, КНР): історія та сучасний стан.
Регламентація принципу поділу влади в конституціях зарубіжних країн та України (порівняльний аналіз).
Сучасні монархії у світі: загальна характеристика.
Індивідуальні завдання:

Завдання 1. Використовуючи літературу з теорії держави і права, конституційного права України та зарубіжних країн, виписати дефініції форми державного правління, які належать тим чи іншим авторам. Порівняйте їх, зробіть висновки.
Завдання 2. Використовуючи тексти (витяги) з конституцій Російської Федерації, Японії, США, Франції, КНР, ФРН визначте зміст форми правління цих держав.
Завдання 3. Використовуючи досвід організації влади в зарубіжних країнах, підготуйте пропозиції щодо вдосконалення змісту форм правління української держави у вигляді “мініпроекту” Закону України “Про внесення змін до Конституції України”
Завдання 4. Визначте, що є державним органом, а що – державною установою: армія, міністерство, президент, суд, державний університет. Обґрунтуйте свою відповідь.

ТЕМА 7 – 8. Форма державного устрою. Політичні та державні режими в зарубіжних країнах
Теми рефератів:
Семінарське заняття №7.

1. Форма державного устрою (на ваш вибір: США, Великобританії, Франції, ФРН, Росії, КНР, Індії, Польщі тощо): історія та сучасний стан.
2. Іспанія - "держава автономій".
Семінарське заняття №8.

3. Політико-правовий статус країн Британської співдружності.
4. Сучасні федерації у світі: загальний огляд.
5. Федеративні держави в Західній Європі: загальна характеристика.
6. Конфедеративні об’єднання: поняття, суть та види.

Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №7-8.
Завдання 1. Використовуючи літературу та тексти конституцій зарубіжних країн, заповніть таблицю за наступною формою:

з/п
Країна
Унітарні країни

ФедераціїЦентралізовані
Децентралізовані


1
США


+

2
Велика Британія
3
Франція
4
КНР
5
ФРН
Завдання 2. Використовуючи літературу та тексти конституцій зарубіжних країн, заповніть таблицю за наступною формою:

Країна
Форма правління
Форма державного устрою
Державний режим

1
США
2
Велика Британія
3
Франція
4
КНР
5
ФРН
Завдання 3. Використовуючи тексти (або витяги з) конституцій Латвії, Росії, США, ФРН, КНР, Франції, Великої Британії визначте форми політико-територіального устрою цих держав.
Завдання 4. Проаналізуйте текст будь-якої конституції зарубіжної країни і визначте її формальний та реальний політичний режим.

ТЕМА 9. Конституційно-правове регулювання виборів та референдуму в державному праві зарубіжних країн

Теми рефератів:
Семінарське заняття №10.

Інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах: загальна характеристика.
Особливості проведення виборів президента (за вибором автора на прикладі 2-3-х зарубіжних країн).
Особливості парламентських виборів (за вибором автора на прикладі 2-3-х зарубіжних країн).
Конституційно-правове регулювання організації та проведення виборів у (ваш варіант) США, Великобританії, Франції, Німеччині, КНР.
Вибори президентів (порівняльний аналіз виборчих систем України і за вибором автора – однієї із зарубіжних країн).
Вибори депутатів парламентів (порівняльний аналіз виборчих систем України і за вибором автора – однієї із зарубіжних країн).

Семінарське заняття №11.
Переваги та недоліки мажоритарної (пропорційної) виборчих систем.
Референдуми як одна із форм безпосередньої демократії в зарубіжних країнах (за вибором автора).
Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №10.

Задача №1: В країні діє мажоритарна система відносної більшості .Голоси за трьох кандидатів розподілились наступним чином: кандидат А – 4 тис., Б –3,5 тис., В –2; Г - 5 тис. Хто обраний? Доведіть правильність відповіді.
Завдання 1. На основі аналізу конституцій США, Італії, ФРН, Франції визначте порядок висунення кандидатів у президенти.
Завдання 2. На основі аналізу конституцій США, Великобританії, Італії, ФРН, Франції, КНР визначте порядок висунення кандидатів у парламент.

Семінарське заняття №11.
Завдання 3. В чому полягає схожість і відмінності таких конституційно-правових інститутів як вибори і референдум?
Завдання 4. Вкажіть, з яких питань, зазвичай, не може проводитись референдум і чому?

ТЕМА 10. Представницькі органи державної влади та органи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах

Теми рефератів:
Семінарське заняття №12.

Конституційно-правові основи діяльності парламенту (ваш варіант): США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії.
Порядок формування парламенту Франції.
Британський парламент: структура, порядок формування.
Порядок формування парламенту США.
Порядок формування верхньої та нижньої палат у зарубіжних країнах.
Порядок формування парламенту Японії.
Інститут парламентаризму в Чеській Республіці.
Особливості російської моделі бікамералізму.
Особливості конституційно-правового закріплення інституту недоторканності депутата в зарубіжних країнах.
Парламентські комітети і комісії в Україні та зарубіжних країнах.

Семінарське заняття №13.

Місце органів місцевого самоврядування в системі публічної влади
Генеза та еволюція систем місцевого самоврядування: історико-правовий аспект.
Місце та роль інституту самоврядування в структурі громадянського суспільства.
Місцеве самоврядування: правове регулювання на сучасному этапі (на прикладі однієї із зарубіжних країн).
Основні положення Європейської хартії про місцеве самоврядування.
Місцеве самоврядування у Швеції (чи у будь-якій іншій зарубіжній країні – за вибором автора).
Місцеве самоврядування у зарубіжних країнах (за вибором автора): досвід для України.

Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №12.

Складіть схеми, в яких би відбивалась структура парламенту та його взаємовідносин з главою держави, урядом і судами (США, Великобританія, Німеччина, Франція, КНР).
Задача №1: Використовуючи відповідне конституційне законодавство, розв’яжіть наступну задачу:
«Містеру Дж. Сміту, громадянину США, виповнилося 30 років. З них 10 років він проживав на території штату Огайо, але на вибори у верхню палату Конгресу свою кандидатуру він висунув у штаті Каліфорнія».
Чи може бути містер Дж. Сміт сенатором від штату Каліфорнія?
Назвіть особливості застосування парламентського імунітету в США, Великобританії, Франції, ФРН, КНР. А як він діє в Україні?
Які гарантії парламентаріям встановлені конституціями:
ФРН, ст.79;
США, розділ 6 ст. І;
Польщі, ст.105;
Японії, ст.51.
Які стадії законодавчого процесу регулюються наведеними нижче положеннями конституцій:
ст.72 Конституції Японії;
ч.1 ст.39 Конституції Франції;
ч.3 ст.45 Конституції Франції.
4. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн, проаналізуйте (випишіть) статус парламентарія: його права, обов’язки, гарантії.


Семінарське заняття №13.
5. Розкрийте співвідношення понять місцеве управління та місцеве самоврядування.
6. Визначте особливості висування кандидатів на посади до органів місцевої влади в зарубіжних країнах (порівняти з Україною).
7. Які особливості організації місцевої влади у Франції, США, ФРН, Великобританії, КНР?

Тема 11. Конституційно-правовий статус глави держави в зарубіжних країнах

Теми рефератів:
Семінарське заняття №14.

1. Конституційно-правовий статус глави держави в США, Німеччині, Великобританії, Франції, КНР (ваш варіант).
2. Особливості сучасного статусу монарха в зарубіжних країнах.
3. Співвідношення статусів монарха і президента за парламентської форми правління.
4. Інститут президентства: історико-правові аспекти.

Індивідуальні завдання №14.:
Ознайомтесь з текстами конституцій США, Франції. Визначте, як обираються президенти цих держав?
Порівняйте механізм застосування процедури імпічменту щодо президентів США і України.
Поясніть, чому в президентських республіках глава держави не має права розпуску парламенту?

Ознайомтесь з текстом Конституції Франції і визначте в чому полягає особливий характер нормотворчої діяльності глави держави.

Порівняйте відповідні розділи конституцій України і ФРН і виявіть особливості інститутів контрасигнатури, що функціонують в цих державах.
Вивчіть конституції США, Росії і Італії. Визначте, як співвідносяться правовий статус президента і форма правління?
Задачі. Використовуючи відповідне конституційне законодавство, вирішіть наступні задачі:
Задача №1. Президенту Республіки Угорщина була зроблена складна операція на серці. Це призвело до тимчасового невиконання ним своїх обов'язків протягом 75 днів, але після цього терміну він був вимушений залишитися у лікарні ще на 3 тижні.
Як у цьому випадку, згідно з Конституцією Угорщини повинні розвиватися подальші події?
Задача №2. На загальних державних виборах 1989 року кандидатом на пост президента Італії виступав Луїджи Плачідо 1950 року народження, голова автомобільного концерну.
Чи може він бути обраним президентом країни? Дайте конституційно-правову оцінку цієї ситуації.

ТЕМА 12. Уряди в зарубіжних країнах

Теми рефератів:
Семінарське заняття №15.

Конституційно-правовий статус та компетенція уряду (ваш варіант): США, Великобританії, Франції, Німеччини, КНР, Росії.
Роль та місце уряду в системі інститутів держави.
Форми політичної відповідальності уряду в зарубіжних країнах.
Парламентська відповідальність Уряду в конституційній практиці зарубіжних країн.
Виконавча влада в демократичних суспільствах: призначення, сутність, практика здійснення.
Порівняльна характеристика порядку призначення глав уряду в зарубіжних країнах та в Україні.

Індивідуальні завдання №15:
Завдання 1. Проаналізуйте діяльність уряду певної зарубіжної країни та визначте ступінь впливу виконавчої влади на політичні та соціальні процеси.
Завдання 2. Схематично зобразіть систему органів виконавчої влади у Франції, США, ФРН, Великобританії, КНР.
Завдання 3. Використовуючи тексти конституцій зарубіжних країн порівняйте систему конституційних взаємовідносин уряду з главою держави, законодавчою та судовою владою.
Завдання 4. Охарактеризуйте статус глави уряду у: Франції, США, ФРН, Великобританії, КНР.ТЕМА 13. Конституційно-правовий статус судових та правоохоронних органів у зарубіжних країнах

Теми рефератів:
Семінарське заняття №16.

1. Конституційні принципи правосуддя та здійснення судової влади в США, Великобританії, Франції, Німеччині та КНР (на ваш вибір).
2. Повноваження судової влади в Росії та Україні: порівняльно-правовий аналіз.
3. Функції та повноваження судової влади в зарубіжних країнах

Семінарське заняття №17.
Конституційно-правові засади організації і діяльності органів прокуратури Словаччини
5. Місце та значення органів прокуратури в сучасній державі.
6. Охорона прав та свобод людини і громадянина в діяльності поліції за кордоном. 7. Особливості конституційно-правового статусу правоохоронних органів у країнах сучасного світу ( на вибір автора).
8. Конституційно-правове регулювання організації та діяльності поліцейських органів у зарубіжних країнах (за вибором автора).
9. Критерії оцінки діяльності поліції в сучасних умовах щодо забезпечення прав і свобод людини
Індивідуальні завдання:
Семінарське заняття №16.

Задача 1. Романо-германська (континентальна) судова система характеризується: А – єдиною централізованою системою судів на чолі з Верховним судом. Б – функціонуванням багатьох спеціальних судів із своїми вищими судами. В – розподілом повноважень суддів і народних засідателів (присяжних). Г – пасивністю судді, який веде процес, але не збирає доказів, їх надають сторони. Д – широким застосуванням судових прецедентів.
Завдання 1. Дайте характеристику романо-германської моделі судової системи.
Завдання 2. Дайте характеристику англо-саксонської моделі судової системи.Семінарське заняття №17.
1. Особливості конституційно-правового регулювання організації і діяльності правоохоронних органів в зарубіжних країнах (на прикладах – за вибором автора).
2. Правозахисні інституції в зарубіжних країнах: загальна характеристика.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ПРИСВОЮВАНИХ СТУДЕНТАМ:
Модуль 1

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
30
40

т.1, 2
т. 3,4
т.5, 6
т.7, 830100
Модуль 2

Аудиторні заняття
Сам. робота, виконання індивідуальних завдань
Модуль-контроль

Змістовий модуль 3

30
40

т.9
т.10
т.11
т.12, 1330100Примітка: максимальна оцінка за аудиторну роботу на семінарських заняттях :
№ 1 -6 – 4 бали,
№7 - 11 – 3 бали,
№ 12 -17 – 4 бали.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
різноманітних видів навчальної роботи
(поточний контроль; письмові роботи; тестування; індивідуально-дослідні завдання; самостійні завдання; практичні завдання)

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Тематичним планом на вивчення дисципліни “Державне право зарубіжних країн” курсантами 2 курсу факультетів кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, з підготовки слідчих 108 годин, із них:
аудиторна робота – 54 години (лекції та семінарські заняття ).
індивідуальна та самостійна робота – 36 годин.
завдань, виконаних в рамках аудиторної роботи – 30 балів;
виконання індивідуальної та самостійної роботи – 30 балів;
завдань, винесених на модульний контроль – 40 балів.
Таким чином, на одному семінарському занятті курсант може набрати від 0 до 4-х (семінарські заняття 7 -10 – до 3-х балів) балів за аудиторну роботу та в межах модулю за індивідуальну роботу також від 0 до 4-х балів;
за результатами модульного контролю – до 40. Перед модульним контролем визначається середній бал курсанта, одержаний ним за теми.
Максимально можлива сума балів за всі види робіт – 100 балів.

ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
Оцінці підлягають такі основні види робіт: ;
усна відповідь на питання семінарського заняття;
рецензування відповідей;
доповнення до усних відповідей..
словниковий диктант;
вирішення тестових завдань;
виконання практичних завдань.

Кожна відповідь на питання семінарського заняття оцінюються за 4-х бальною шкалою.

бал
зміст відповіді

0
відповідь відсутня або курсант відмовився відповідати

1
курсант відповідає за допомогою викладача або аудиторії; може відтворювати лише окремі терміни і конструкції теми; допускає суттєві помилки

2
курсант може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу з питаннями, дати визначення понять та пояснити їх на прикладах; відповідає за планом; висловлює власну точку зору з окремих питань

3
курсант оперує матеріалом на рівні теми, розділу, може самостійно його відтворювати в повному обсязі, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору

4
курсант, глибоко і в повному обсязі засвоїв зміст питання; вичерпно, логічно і творчо викладає інформацію в усній і письмовій формі; ґрунтовно висловлюється і дискутує, пов’язує при цьому теоретичний матеріал з юридичною практикою; здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших.


виступ у якості рецензента усної відповіді
бал
критерій оцінювання

0
Відповідь не рецензується взагалі

1 - 2
недоліки відповіді зазначені частково

3
Зазначені всі недоліки відповіді

4
Зазначені всі недоліки відповіді, що рецензується, відповідь змістовно доповнено


доповнення усної відповіді

бал
критерій оцінювання

1 - 2
Не змістовне доповнення

3
Доповнення із декількох питань аудиторного заняття

4
Активна робота із доповнення в ході заняттябал
критерій оцінювання словникового диктанту

0
Із загальної кількості понять, що виносились на диктант визначено менше 10 відсотків правильних відповідей

1
Із загальної кількості понять, що виносились на диктант визначено 20 відсотків правильних відповідей

2
Із загальної кількості понять, що виносились на диктант визначено 30 відсотків правильних відповідей

3
Із загальної кількості понять, що виносились на диктант визначено 50 відсотків правильних відповідей

4
Із загальної кількості понять, що виносились на диктант визначено 90 відсотків правильних відповідей


Вирішення практичних завдань. Оцінка визначається таким чином:
бал
критерій оцінювання

0
Задача не вирішена або вирішена неправильно

1
Задача вирішена частково, без аналізу ситуації, належної аргументації та посилання на відповідні положення нормативних актів, відповідні документи не складені; курсант не може пояснити сутність рішення, посилається на не чинні нормативні акти, документи складені але неправильно


2
Задача вирішена, курсант пояснює рішення з допомогою викладача або групи, документи складені правильно

3
Задача вирішена, курсант самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на відповідні положення нормативних актів, документи складено правильно

4
Задача вирішена, аналіз ситуації проведено правильно, курсант самостійно пояснює прийняте рішення, посилається на конкретні норми законодавства, документи складено правильно, вільно визначає правильне рішення при варіюванні завдання


Тестування:
бал
кількість правильно вирішених тестових завдань

0
Менше 30 %

1
30% і більше

2
50%

3
70%

4
85% і більше
ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Оцінці підлягають такі основні види робіт:
1. Конспект лекції – за кожну лекцію - 1 бал;
Конспектування навчального матеріалу є обов’язковим елементом оволодіння навчальним матеріалом. Як правило, передбачається, конспектування лекції.
2. Конспектування (підготовка) питань до семінарського заняття. За кожне законспектоване питання до семінарського заняття нараховується 1 бал.

бал
законспектовано

0
не законспектовано жодне питання

1
2 питання

2
4 питання

3- 4
Підготовлено всі питання семінару


3. Підготовка реферату оцінюється за 4-х – бальною шкалою. На кожну тему передбачається підготовка як правило не менше 2-х рефератів. Курсант протягом модулю має підготувати не менше, як 1 реферат.

бал
зміст реферату

0
не виконано

1
порушено вимоги щодо його обсягу або оформлення, курсант доповідає безпосередньо з реферату, відповідей на питання аудиторії за темою реферату дати не може.

2
вимоги щодо його обсягу і оформлення в цілому додержані, курсант підготовив тези для доповіді, намагається відповідати на питання аудиторії.

3
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, доповідь здійснюється за планом без використання тексту реферату, курсант відповідає на запитання за рефератом, але не впевнено

4
вимоги щодо його обсягу і оформлення виконані, курсант вільно доповідає і відповідає на запитання за рефератом, дискутує з аудиторією та викладачем, правильно аргументує свою думку.


4. Підготовка доповіді на основі наукової статті. Підготовка доповіді оцінюється до 2-х балів.
5. Відповіді на питання для самостійного вивчення – до 4-х балів
Додатково можуть бути оцінені в межах балів виділених на самостійну та індивідуальну роботу: участь у роботі наукового гуртка, наукових семінарах, конференціях або підготовка конкурсної роботи.
Додатково нараховуються бали за участь курсанта в роботі наукового гуртка кафедри, в інших науково-практичних заходах в залежності від виду роботи, яку він здійснює від 1 до 10 балів в межах одного модулю.

ІІІ. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
Передбачається провести два проміжних модульних контролі за підсумками вивчення тем.
Кількість балів нараховується пропорційно кількості правильних відповідей. За виконання завдань, винесених на модульний контроль виставляється середній бал (сума балів у межах одного модуля поділена на два) – максимально – 40 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів за національною та європейською шкалами

Оцінка
ECTS
Визначення
Рейтинг в балах
Традиційна
оцінка
залік
допуск

A
ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок
96-100
відмінно
зараховано
допущено

B
ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками
86-95
C
ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю помилок
67-85
добреD
ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків
61-66
задовільноE
ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії
51-60
FX
НЕЗАДОВІЛЬНО – з можливістю складання іспиту
35-50
незадовільно
не зараховано


F
НЕЗАДОВІЛЬНО – з обов’язковим повторним курсом
<35


недопу
щено


ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ АКАДЕМІЧНИХ УСПІХІВ
курсанта/курсанта/слухача:


За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу

А
відмінно
90–100

В
добре
83–89

С

75–82

D
задовільно
68–74

E

60–67

FX
незадовільно
35–59

F

1–34


Несвоєчасне надання необхідної звітності за роботу курсанта/курсанта (конспекти лекцій, семінарських занять, словник, реферат тощо) без поважних причин оцінюється на 1-2 бали нижче передбачених за відповідну роботу

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА СЕМЕСТРОВИЙ ЗАЛІК

Предмет науки державного права зарубіжних країн.
Державне право як основоположна галузь національної системи права.
Методологія науки державне право зарубіжних країн.
Конституційно-правові відносини, їх суб(єкти. Конституційно-правова відповідальність.
Джерела державного права зарубіжних країн.
Конституціоналізм та його основні періоди.
Поняття та зміст конституцій зарубіжних країн, їх класифікація.
Порядок підготовки та прийняття конституцій зарубіжних країн.
Форма і структура конституцій зарубіжних країн.
Загальна характеристика конституцій зарубіжних держав. Значення преамбул.
Конституція США 1787 р., її характерні риси і особливості. Порядок зміни Конституції.
Конституційне право Великобританії, його особливості і джерела.
Конституція ФРН 1949 р.
Конституція КНР 1982 р. Її характеристика.
Конституція Франції 1958 р. Її характеристика.
Форми конституційного контролю в зарубіжних країнах.
Види конституційного контролю.
Компетенція органів конституційного контролю.
Концепція соціальної держави в конституціях зарубіжних країн.
Конституційно-правові основи суспільного ладу зарубіжних країн.
Економічні відносини і їх конституційно-правове регулювання.
Соціальна структура суспільств зарубіжних країн.
Політична система і її конституційно-правове регулювання.
Партійні системи в зарубіжних країнах. Особливості партійних систем в окремих країнах.
Конституційно-правовий статус особи в зарубіжних країнах.
Класифікація конституційних прав і свобод. Конституційні обов’язки особи.
Громадянство: поняття, підстави та порядок припинення.
Суверенітет як категорія конституційної теорії та практики, його різновиди.
Інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах.
Вибори як засіб представницької демократії.
Характеристика виборчого права в зарубіжних країнах. Виборче право в об’єктивному та суб’єктивному значенні.
Виборчий процес, його основні стадії.
Виборчі системи, їх види.
Суть мажоритарної виборчої системи.
Пропорційна виборча система та її види.
Конституційно-правове регулювання референдуму в зарубіжних країнах.
Форма державного правління та її різновиди.
Монархія як форма правління, її види і ознаки.
Парламентська республіка, її ознаки.
Президентська республіка, її ознаки.
Напівпрезидентська (змішана) республіка.
Система “стримувань і противаг” в президентських республіках.
Форма державного (територіально-політичного) устрою. Різновиди іноземних держав за формою державного устрою.
Унітарна держава, її основні риси.
Основні риси федеративних держав, відмінність федерації від конфедерації.
Державні режими у зарубіжних країнах. Поняття і види.
Демократичний режим: поняття, ознаки, сутність.
Авторитарний і тоталітарний режими: поняття, ознаки, сутність і різновиди.
Інститут парламентаризму в конституціях зарубіжних країн.
Склад і структура парламентів зарубіжних країн, порядок їх роботи.
Палати парламенту: їх кількість, порядок формування і значення.
Основні повноваження парламентів в зарубіжних країнах.
Законодавча процедура в палатах парламенту.
Правове положення депутата парламенту. Імунітет і індемнітет.
Загальна характеристика та основні принципи місцевого самоврядування в зарубіжних країнах.
Порядок формування та компетенція органів місцевого самоврядування.
Виконавча влада та її органи.
Місце уряду в системі вищих органів держави в зарубіжних країнах.
Порядок формування уряду в зарубіжних країнах.
Голова уряду в зарубіжних країнах, його статус при різних формах правління.
Компетенція і функції уряду в зарубіжних країнах.
Поняття, місце і роль глави держави в системі органів державної влади.
Президент: порядок обрання і заміщення.
Взаємовідносини президента і парламенту в президентських і парламентських республіках.
Дострокове усунення президента з посади. Імпічмент.
Повноваження глави держави. Акти глави держави. Сутність інституту контрасигнатури.
Характерні риси та особливості конституційно-правового статусу монарха.
Конституційні принципи правосуддя та здійснення судової влади в зарубіжних країнах.
Судова влада в системі розподілу влад в зарубіжних країнах.
Статус суддів в зарубіжних країнах.
Правоохоронні органи зарубіжних країн, їх конституційно-правова регламентація.
Поліція (міліція) в зарубіжних країнах: поняття, види.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МетодичнЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основні нормативні акти:
Конституційне законодавство зарубіжних країн: Хрестоматія: Навч.посіб / Упоряд. В.О. Ріяка, К.О. Закоморна. - К.: Юрінком Інтер, 2007.
Конституції зарубіжних країн (хрестоматія) / За заг. редакцією к.ю.н., доцента В.О. Серьогіна. – Харків: Вид-во «ФІНН», 2009.
Конституции Европейских государств. – Ереван: МХИТАР ГОШ, 1998.
Конституции зарубежных стран / Сост. Дубровин В.Н. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 448 с.
Конституції нових держав Європи та Азії / Упоряд. С. Головатий. – К.: Вид-во “Право”, 1996.
Конституції нових держав Європи та Азії / За ред. В.М.Шаповал. – К., 1996.
Новые конституции стран СНГ и Балтии. – М.: Манускрипт, Юрайт, 1998. – 664 с.
Конституции государств Европы: В 3 –х т. / Под общей редакцией и со вступительной статьей директора Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Л.А. Окунькова. – М.: Издательство НОРМА, 2001.

Підручники:
Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: «Астон», 2003.
Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс: підручник / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480 с.
Автономов А. С. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учеб. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2007. – 560 с.
Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4- х томах. / Под ред. Б.А.Страшун. – М.: БЕК, 1998.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. – М.: Юрист, 2000.

Методичне та інформаційне забезпечення:
Навчальні посібники, інші дидактичні та
методичні матеріали:

Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. – Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: / [За заг. Ред. Проф.. П.Ф. Мартиненка]. – К.: Знання україни, 2005-2006. – 120 с.
Батанов В.О., Камро В.М. Муніципальне право зарубіжних країн: Навч. посіб.: - К.: Знання України, 2005. – 148 с.
Бостан С.К., Тимченко С.М. Державне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 504 с.
Гринюк Р.Ф., Захарченко М.А. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Видання друге, перероб. і допов. – К.: Істина, 2009. – 376 с.
Закоморна К.О. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: конспект лекцій, навчальні схеми, словник термінів та основних понять: Навчально-методичний посібник. – Харків: Видавець ФО – П Впрявчук Н.М., 2008. 192 с.
Конституційне (державне) право зарубіжних країн: Навч. посіб. / За ред. В.М.Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 467 с.
Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник; За заг. ред. В.О.Ріяки. – 2-ге вид., допов. І перероб. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 544с.
Лапка О.Я., Пікуля Т.О. Конституційне (державне) право зарубіжних країн (у схемах): Навчальний посібник. – К.: Атака, 2008. – 216 с.
Алебастров И.А. Констетуционное право зарубежных стран: конспект лекций. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Юрайт-Издат, 2008. – 188 с.
Алебастрова И.А. Основы американского конституционализма. – М.: Юриспруденция, 2001.
Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. –М.: «Форум». – Инфра. – М., 1999.
Григонис Э.П., Григонис В.П. Конституционное право зарубежных стран. Курс лекций. – СПб: Питер, 2002.
Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів влади й управління зарубіжних країн. – Харків, 1998.
Конституционное право зарубежных стран (конспект лекций в схемах). – М.: Приор, 2001.
Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М.В. Баглая, д.ю.н., профессора Ю.И. Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2005. – 1056 с.
Конституционное право. Энциклопедический словарь / Отв. редактор и рук. авт. коллектива С.А. Авакьян. – М.: Норма. – Инфра, 2000.
Маклаков В.В. Крнституционный контроль в зарубежних странах: учеб. Пособие. – М.: Норма, 2007. – 656 с.
Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): навчально-методичний довідник – 2-ге вид., доп. - К.:МАУП, 2000.
Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.: «Белые альвы», 2000.
Плотницкий В.И. Конституционное право зарубежных стран (в схемах): Учеб. Пособие. – М.: Новое знание, 2003. – 252 с.
Решетников Ф.М. Правовые системы стран мира. Справочник – М.: Юридическая литература, 1993.
Смирнова Н.Н. Конституционное право зарубежных стран. Конспект лекций. – Санкт- Петербург. – 2001.
Сравнительное конституционное право / Под ред. В.Е.Чиркина. – М., 1996.
Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. – М.: Юристь, 2000.
Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2001.
Шаповал В.М. Державний лад країн світу. – К.: Український Центр Правничих Студій, 1999.
Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. – К., 1992.
Шаповал В.Н. Сравнительное конституционное право – К.: ИД «Княгиня Ольга», 2007. – 416.
Шестакова К.Д. Констетуционное право зарубежных стран: Учеб. Пособие. – М.: Издательство РИОР, 2005. – 156 с.
Якушев А.В. Конституционное право (конспект лекций в схемах). – М.: Издательство ПРИОР, 2001.
Якушев А.В. Конституционное право зарубежных стран (курс лекций). – М.: Приор, 2007.
Монографії та наукові видання:
Евдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Местные органы власти зарубежных стран: правовые аспекты. – М.: Спарк, 2001. – 251 с.
Коврякова Е.В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и российская практика. М.: ОАО «Издательский дом «Городец» », 2005. – 192 с.
Коломієць Ю.М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Маг рибу та Японії. – Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2001. – 112 с.
Лазор О.Д., Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: особливості організації та функціонування: Монографія / За заг. наук. ред. д. держ. упр., проф.. Лазор О.Я. – К.: Дакор, 2008. – 172 с.
Селиванов А.О. Конституційна юрисдикція: поняття, зміст, принципи верховенства права, правові позиції по справах прав людини і конституційних конфліктів у сфері публічної влади / К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2008. – 120 с.
Тодика О.Ю. Вибори до парламентів країн СНД (Порівняльно-правовий аспект): Монографія. – Х.: Факт, 2003. – 147 с.
13PAGE 15


13PAGE 14415
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 9 , Знак Знак

Приложенные файлы

  • doc 91262
    Размер файла: 702 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий