Метод КУ заоч ф.н. 5 курс


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНО
Ї ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВ
НИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРС
ИТЕТ

НАВЧАЛЬНО
-
НАУКОВИЙ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРА
В
ЛІННЯ


Кафедра
організації виробництва
та агробізнесу

Методичні вказівки


для

викон
ання контрольн
ої

роб
оти

і самостійного вивчення

дисципліни
«
Корпоративне управління
»

сту
дент
ами

5

курсу

факультету

менеджменту

заочної форми н
а
вчання

спеціальності

7
.05020
1

«Менеджмент
організ
а
цій
»

Миколаїв


2009
УДК

65.012.32:334.722.8Ме
тодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
і самостійного
вивчення дисципліни «
Корпоративне управління
» підгот
у
вав:

к.е.н., в.о. доцента кафедри організації виробництва та агробізнесу В.С. Кушн
і
рукРецензенти:

Кіщак

І.Т.доктор

економічних на
ук, в.о. професора економіки та мен
е-
джменту
Миколаївського державного університету ім. Сухомлинс
ь
кого
;


Іваненко Г.М.кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки
сільського господарства, декан факультету перепідготовки і підвищення
кваліфікації М
иколаївського державного аграрного університету.


Відповідальний за випуск: завідувач кафедри

організації виробництва та
агр
о
бізнесу

д.е.н.
, професор
Червен

І
.
І
.Друкуються за рішенням методичної комісії факультету

менеджменту

Миколаїв
ського державного аграрного університету


Протокол №
3

від

30 листопада
200
9

року
3

ПЕРЕДМОВА


Структура корпоративних відносин кожної країни складається під впл
и-
вом таких факторів: законодавча база, яка регулює права і обов‱язки сторін, що
беру
ть участь у корпоративному управлінні; практика ділових стосунків, що
склалася в кр
а
їні; статут корпорації.

У кожній країні структура корпоративного управління має свої основні
ознаки або елементи, що відрізняють її від структур інших кр
а
їн. Сьогодні при
порівняльному аналізі фахівці оперують в основному трьома моделями: англо
-
американською, японською і німецькою.

Основні ознаки чи елементи, що відрізняють одну модель від іншої, це:
головні учасники корпоративного середовища; основні групи акціонерів кон
к-
р
етної країни; склад ради директорів; законодавчі рамки; вимоги для розкриття
інформації для корпорацій; корпоративні дії, які вимагають схвалення акціон
е-
рів; м
е
ханізм взаємодії між головними учасниками.

Корпоративне управління створює правове поле для ви
значення прав і в
і-
дповідальності різних сторін корпорації та регулює їх взаємовідносини. Тому
повне р
о
зуміння питань корпоративного управління кожній із сторін, планувати
і здійснюв
а
ти свою стратегію, а також оцінювати поведінку інших сторін.

Мета навчальн
ої дисципліни:
допомогти студентам розібратися в різних
моделях корпоративного управління, усвідомити, що це динамічний процес
який розвиваєт
ь
ся відповідно до існуючих чинників і умов.

Усвідомивши ключові елементи і розібравшись в механізмах взаємодії і
н-
ши
х моделей студенти зуміють аналізувати структуру корпоративного упра
в-
ління та брати участь у розробці стратегії та переймати механізми, які найбіл
ь-
шою мірою відповідають специфіки їх акціоне
р
ного товариства.

Завдання дисципліни:
оволодіння студентами знань

щодо законодавчої б
а-
зи, що забезпечуватиме побудову ефективної системи внутрішньокорпорати
в-
ного управління;

особливост
ей

державно
го регулювання корпоративного се
к-
тору
;

функці
й

Комісії з цінних паперів та фондового ринку
;

антимонопольного
рег
у
лю
вання
;

де
позитарної системи
;

управління рухом акцій на пер
винному та
вторинному ринках
;

особливост
ей

діяльності фінан
сових посередників у ко
р-
поративн
о
му секторі
;
особливост
ей

внутрішньокорпоративного регулюван
ня
різних сторін діяльності акціонерних товариств
;

ос
обливо
с
т
ей

антикризового
управління ак
ціонерними товариствами.4

ЧАСТИНА І

МЕТОДИЧНІ
П
ОРАДИ Д
О

ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольну роботу з дисципліни «
Корпоративне управління
»
магістрами
заочної форми навчання виконують до складання ними іспит
у з даної дисци
п-
ліни.

Мета контрольної роботи полягає в поглибленому самостійному вивченні
дисципліни «
Корпоративне управління
» та закріпленні отриманих на лекціях
теоретичних знань з дан
о
го кола питань.

Завдання для виконання теоретичної та практичної час
тин і тестів кон
т-
рольної роботи визначається, виходячи з шифру залікової книжки за двома
останніми цифрами (додаток А).

Для розкриття змісту теоретичних питань та розв'язання практичного з
а-
вдання і тестів студент повинен вміти використовувати рекомендован
у літер
а-
туру

та дієву на сьогоднішній час законодавчу базу
. Перед виконанням контр
о-
льної роботи відповідно до поставлених теоретичних питань і умови завдання
слід підібрати літературу (частина
IV
). Після цього студент приступає до вик
о-
нання контр
о
льної роб
оти.

Відповідаючи на теоретичні питання, студент повинен показати глибину
засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь на питання повинна бути повною.
Матеріал слід викладати лаконічно, не допускати скорочення слів та назв.

Розв‱язання

практичної

частини

ро
боти

(ситуаційна вправа)

пов‱язано

з
тим, що
на основі

опрацювання наукової літератури з дисципліни «Корпорат
и-
вне управління»,
Закон
у

України
«
Про господарські товариства
»
,
«
Про держа
в-
не регулювання ринку цінних папе
рів в Україні
»
,
«
Про Національну депоз
и-
тарну систему та особ
ливості електронного обігу цінних паперів в Україні
»
,

«Про акціонерні товариства»

магістр заочної форми навчання повинен пр
и-
йняти вірні управлінські рішення
вирішуючи ситуаційну вправу

(частина
І
V
)

за обраним варіантом.Тести (част
ина
V
) охоплюють весь розгорнутий зміст тем для самості
й-
ного вивчення дисципліни «
Корпоративне управління
»

(частина
ІІ
)


і дають в
и-
соку оцінку тим студентам, які краще її опанували.

У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної л
і-
терату
ри та інших джерел, поставити дату і свій підпис.

Контрольні роботи студенти виконують в міжсесійний період і подають
на кафедру не пізніше як за 10 днів до початку сесії. Успішно виконані контр
о-
льні роботи зараховуються. При неправильних чи неповних відпо
відях на те
о-
ретичні питання або неповному чи неправильному розв‱язанні теоретичної ча
с-
тини, контрольні роботи повертаються для внесення виправлень і доповнень.

Студенти, які не виконали контрольні роботи або їх роботу не зарахув
а-
ли, до іспиту з даної дисци
пліни не допускаються.

Теоретичну частину контрольної роботи студенти виконують від руки
на стандартних листках білого паперу формату А4 або в учнівському зошиті.

5

ЧАСТИНА І
І

РОЗГОРНУТИЙ ЗМІСТ ТЕМ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ

ДИСЦИПЛІНИ «
КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІ
ННЯ
»


Розділ 1.
Суть корпоративного управління та економічна роль господарс
ь-
ких тов
а
риств

Тема 1. Суть і поняття корп
о
ративного управління.

1.


Чим зумовлене зростання ролі корпоративного управлін
ня в Укра
ї
ні?

2.


Що означає корпоративне управління у широкому
розу
мінні цього слова?

3.


Розкрийте суть поняття "корпоративні права".

4.


Перелічіть суб'єкти корпоративного управління.

5.


Чи всі інвестори є суб'єктами корпоративного управління?

6.


В яких випадках працівники корпоративних структурне суб'єктами корпор
а-
тивних ві
дносин?

7.


Чим відрізняється корпоративне управління від загального менеджме
н
ту?

8.


Які організаційні форми бізнесу належать до корпора
тивних?

9.


Назвіть форми державної корпоративної власності.

10.

Що треба розуміти під зовнішньою сферою корпоратив
ного упра
в
ління
?

11.

Які основні регулятори зовнішньої сфери корпоративного упра
в
ління?

12.

Поясніть, що входить до внутрішньої сфери корпоративного упра
в
ління?


Тема 2. Господарські товариства як об‱єкт корпорат
и
вного управління

1.

Якою була основна мета створення господарських то
вариств?

2.

Коли виникли перші господарські товариства і в яких формах?

3.

Охарактеризуйте основні економічні риси господарських товариств корпор
а-
тивного типу.

4.

Назвіть основні види господарських товариств в Україні.

5.

Які основні вимоги до установчих документів го
сподарсь
ких тов
а
риств?

6.

Який порядок створення господарських товариств?

7.

Назвіть основні права уча
с
ників господарських това
риств.

8.

Які чинники перешкоджають абсолютному дотриман
ню прав учасників д
е-
яких господарських товариств?

9.

Розкрийте основні зобов'язанн
я учасників господарських товариств.

10.

Назвіть господарські товариства корпоративного і некорпоративного т
и
пів.

11.

Чому акціонерні товариства найбільш суттєво втілю
ють риси корпорації?

12.

Назвіть господарські товариства некорпоративного типу. Які з них мають
п
е
в
ні риси корпорацій?


Тема 3. Місце корпоративного сектору в сучасних св
і
тових соціально
-
економічних системах.

1.

Який вплив корпорації на соціальна
-
економічний розви
ток на загальнонаці
о-
нальному рівні?

2.

Які напрями впливу акціонерного капіталу на регіональ
н
ому рівні?
6

3.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного сектору в економіці США.

4.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного сектору в економіці Канади.

5.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного сектору в економіці Японії.

6.

Охарактеризуйте сучасний стан

корпоративного секто
ру в економіці Півде
н-
ної Кореї.

7.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного сектору в економіці Німе
ч-
чини.

8.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного сектору в економіці Великої
Британії.

9.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративног
о сектору в економіці Швеції.

10.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного секто
ру в економіці Іспанії.

11.

Охарактеризуйте сучасний стан корпоративного секто
ру в економіці Ніде
р-
ландів.

12.

Які характерні риси розвитку транснаціональних кор
порацій у сучасних
ум
овах?


Тема 4. Основні риси сучасного корпоративного упра
в
ління.

1.

Охарактеризуйте суть інсайдерської системи корпора
тивного управління.

2.

У чому полягає аутсайдерська система корпоративного управління?

3.

Розкрийте суть англо
-
американської моделі корпоратив
ног
о управління.

4.

Які основні характеристики ради директорів в англо
-
американській моделі?

5.

У чому полягає особливість зовнішньої сфери японської моделі корпорати
в-
ного управління?

6.

Які основні риси німецької моделі корпоративного управ
ління?

7.

Розкрийте унікальні
сть німецької моделі управління в період між проведе
н-
ням загальних зборів акціонерів.

8.

Яка роль працівників корпорації в роботі управлінських органів у різних м
о-
делях корпоративного управління?

10.

Виділіть відмінності між англо
-
американською та японською модел
ями ко
р-
поративного управління.

11.

Виділіть відмінності між німецькою та англо
-
амери
канською моделями ко
р-
поративного управління.

12.

У чому полягають особливості формування національних моделей у країнах
з перехідною економікою?


Тема 5. Акціонерні товариства в У
країні: їх суть та види.

1.

Які позитивні риси акціонерних товариств зумовили їх виникнення і значне
поширення?

2.

У чому полягають принципові відмінності між відкри
тими та закритими а
к-
ціонерними товариствами?

3.

Розкрийте співвідношення понять "засновники", "учас
ники", "акціонери".

4.

Хто може бути засновником акціонерного товариства в Україні?

5.

Які у правлінські рішення потрібно здійснити для ство
рення акціонерного
товариства?

6.

Поясніть мотиви акціонерів при придбанні ними акцій.
7

7.

Хто приймає рішення про створення акц
іонерного това
риства?

8.

Як здійснюється підписка на акції?

9.

Які причини здійснення додаткової підписки на акції?

10.

Розкрийте особливості проведення підписки на акції в закритих акціонерних
товариствах.

11.

Чи може акціонерне товариство викупити власні акції? Якщо
так, то що для
цього потрібно і які існують нормативні вимоги?

12.

Охарактеризуйте позитивні й негативні наслідки наяв
ності держави як с
у-
б'єкта власності в акціонерному капіталі.


Тема 6. Управління капіталом у корпораціях. Корпорат
и
вні цінні папери.

1.

Яке осно
вне завдання корпоративного управління?

2.

Власником чого є корпорація як юридична особа?

3.

За рахунок чого формується капітал акціонерного това
риства?

4.

Чим володіють акціонери


часткою акціонерного то
вариства чи акціями?

5.

У чому полягає економічна роль статут
ного фонду?

6.

Які особливості оцінки внесків учасників товариств?

7.

Які кошти забороняється використовувати для форму
вання статутного фо
н-
ду? Що означає поняття "контрольний пакет а
к
цій"?

8.

Назвіть основні форми отримання у власність пакетів акцій.

10.

Розкрийте осо
бливості збільшення статутного фонду акціонерного товари
с-
тва.

11.

З
якою метою здійснюється зменшення статутного фонду?

12.

Які основні форми існування акціонерного капіталу?


Розділ 2. Зовнішня сфера корпоративного регулювання

Тема 7. Державне регулювання корпор
ативного се
к
тору.

1.

Які основні напрями регулювання корпоративного сек
тору?

2.

Яким законами регулюється корпоративний сектор?

3.

Що являють собою
саморегульовані
організації, які беруть участь у корпор
а-
тивному управлінні?

4.

Яка головна мета державного регулювання
корпоративного сектору?

5.

Розкрийте основні форми державного регулювання рин
ку цінних паперів.

6.

Які штрафні санкції накладаються на учасників корпо
ративних відносин за
н
е
дотримання вимог законодавства?

7.

Назвіть органи, які здійснюють регулювання корпора
тивн
ого сект
о
ру?

8.

характеризуйте випадки, коли має бути надана згода Антимонопольного к
о-
мітету на дії господарських товариств.

9.

Які об'єкти підпадають під безпосереднє управління органів державної вл
а
ди?

10.

Назвіть суб'єкти управління державними підприєм
ствами і д
ержавними ко
р-
поративними правами.

11.

Розкрийте основні напрями діяльності та повноваження Комісії з цінних п
а-
перів та фондового ринку.

12.

Які напрями діяльності Департаменту з управління державними корпорат
и-
вними правами?
8

Тема 8. Роль депозитарної системи в корп
орати
в
ному регулюванні.

1.

Які основні форми функціонування цінних паперів?

2.

Що є підставою для взяття цінних паперів на обслуго
вування національною
депозитарною системою?

3.

Хто був першим депозитарієм в Україні?

4.

Що являють собою верхній та нижній рівні депозит
ар
ної системи в Укра
ї
ні?

5.

Які органи здійснюють в Україні контроль за діяльністю національної деп
о-
зитарної системи?

6.

Назвіть основні напрями діяльності національної депози
тарної системи.

1. Що означає поняття "депозитарій"?

8.

Які види діяльності здійснюють у
часники національної депозитарної сист
е-
ми?

9.

Які обмеження в діяльності зберігачів?

10.

Які організації здійснюють діяльність щодо ведення реєстру власників іме
н-
них цінних паперів?

11.

Які дії здійснює зберігач для обміну цінних паперів?

12.

Назвіть основні особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні.


Тема 9. Управління рухом акцій на первинних і вторинних ринках.

1.

Які основні напрями управління випуском акцій?

2.

Хто може здійснювати первинне розміщення акцій?

3.

Що являє собою реєстрація випуску акцій?

4.

Як відбува
ється в Україні реєстр
а
ція випуску цінних

паперів?

5.

Як здійснюється вилучення з обігу цінних паперів?

6.

Назвіть вимоги щодо оприлюднення інформації про емі
тента.

7.

Які чинники перешкоджають оприлюдненню звітності емітента?

8.

Охарактеризуйте поняття "фондова бірж
а".

9.
Які фондові біржі є на сьогодні найбільшими?

10.

Хто може заснувати фондову біржу в Україні?

11.

Які особливі умови мають б
у
ти визначені в статуті фондової біржі?

12.

Розкрийте основні завдання фондових бірж в Україні.


Тема 10. Фінансові посередники в системі
корпорати
в
ного управління.

1.

Що являють собою фінансові посередники? Дайте їх загальні визначення.

2.

Назвіть основні функції фінансових посередників.

3.

Які види фінансового посередництва ви знаєте?

4.

Що являють собою в Україні торгівці цінними папера
ми?

5.

Як між со
бою спі
в
відносяться поняття "діяльність з випуску цінних паперів",
"комісійна діял
ь
ність з цінними па
перами" та "комерційна діяльність з цінними
паперами"?

6.

Назвіть основні обмеження діяльності фінансових посе
редників.

7.

У чому пол
я
гають основні проблеми фі
нансових посеред
ників в Україні?

8.

Поясність, що являє собою інвестиційна компанія.

9.

З якою метою створюється взаємний фонд для інвесту
вання?
9

10.

Що явл
я
ють собою довірчі товариства?


Розділ 3. Внутрішня сфер корпоративного управлі
н
ня


Тема 11.
Організаційні з
асади корпоративного управлі
н
ня.

1.

Який орган здійснює базові управлінські функції?

2.

Назвіть групи чинників, які впливають на корпоратив
не управління.

3.

Назвіть основні елементи структури корпоративного управління.

4.

Як реалізуються права акціонерів в управлінні
?

5.

У яких випадках скликаються позачергові збори акціо
нерів? Хто може їх
скликати?

6.

Назвіть основні вимоги до проведення загальних зборів.

7.

Чому загальні збори не можуть приймати рішення, невнесені до порядку де
н-
ного?

8.

Охарактеризуйте роль реєстраційної коміс
ії.

9.

Які питання входять до ко
м
петенції загальних зборів?

10.
Вирішення яких питань потребує при голосу ванні на

загальних зборах акц
і-
онерного товариства біл
ь
шості, що ста
новить 3/4 голосів?

11.

Охарактеризуйте повноваження і відповідальність ради акціонерного тов
а-
риства.

12.

Розкрийте особливості функціонування виконавчих органів у акціонерних
т
о
вариствах.


Тема 12.
Внутрішньокорпоративна система управлі
н
ня.

1.

Які чинники впливають на методологію створення внутрішньокорпорат
и
вних
документів?

2.

Хто розробляє внутрішньокорп
оративні положення?

3.

Назвіть основні положення, що є основою для внутрішньокорпоративного
управління.

4.

Які внутрішньокорпоративні документи регламенту
ють проведення загал
ь-
них зборів?

5.

Поясність, для чого потрібно регулювати відносини учас
ників.

6.

Для чого і я
к регулюється діяльність пов'язаних осіб?

7.

Розкрийте суть п
о
няття "значна майнова угода".

8.

Які дії можуть бути віднесені до конкурентних щодо акціонерного товарис
т
ва?

9.

Які органи корпоративного управління приймають внутрішньокорпоративні
документи?

10.
Розкрийте
шляхи у творення в акціонерному товаристві інтелектуальної вл
а-
сності.

11.
Які особливості вибору організаційної стру
к
тури акціонерного товариства?

12.
З
якою метою створюються дочірні підприємства?


Тема 13.
Основні елементи регулювання виробничої та фінансової ді
ял
ь-
ності к
о
рпорації
.

1.

Назвіть основні пункти положення щодо цінних паперів акціонерного тов
а-
риства.
10

2.

Які основні норми закладено у внутрішньо корпоративні документи, що
регулюють цінні папери закритого акціонерного товариства?

3.

Назвіть фонди, що можуть створю
ватись у корпорації.

4.

У
чому полягає економічна роль резервного фонду та фонду виплати дивід
е-
ндів?

5.

На які цілі витрачаються кошти з фонду розвитку виробниц
т
ва?

6.

Охарактеризуйте основні пункти положення про персо
нал.

7.

Поясніть, для чого створюються правила вн
утрішнього трудового розпоря
д
ку.

8.

Які основні пункти регулюють правила внутрішнього трудового розпоря
д
ку?

9.

У
чому полягає важливість договірної роботи в корпо
рації?

10.
Що являє собою положення про комерційну таємницю?

11.
Які внутрішньокорпоративні документи регул
юють доходи в акціонерному
товаристві?

12.
З
якого джерела виплачуються дивіденди в акціонерно
му товаристві?

13.
Які ос
о
бливості формування фонду участі персоналу в прибутках?

14.
Які форми оплати праці застосовуються в корпорації?

15.
Назвіть особливі форми стимулювання

персоналу.


Тема 1
4
.

Особливості антикризового корпоративного упра
в
ління
.

1.

У чому полягає необхідність антикризового управління?

2.

Які є зобов'язання підприємства?

3.

Назвіть причини, що перешкоджають підприємству виконувати свої зобов'
я-
зання.

4.

У
якому випадку
потрібно здійснювати антикризові заходи?

5.

У чому полягають відмінності між антикризовим регу
люванням та управлі
н-
ням?

6.

Покажіть, з чого починається антикризове управління?

7.

Які джерела застосовуються для поглибленого аналізу підприємств з метою
проведення ант
икризових заходів?

8.

Які основні напрями антикризового управління?

9.

Чи впливає структура власності в корпорації на антикризовий менед
ж
мент?

10.
З
якою метою потрібно розробляти антикризову програ
му роботи з боргами
пі
д
приємства?

11.
Назвіть основні форми реструктури
зації.

12.
У чому полягають основні особл
и
вості банкрутства ак
ціонерних товариств?11

ЧАСТИНА
I
І
І

ПЕРЕЛІК
ТЕОРЕТИЧН
ИХ

ПИТАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


1.

Сутність і економічна природа корпоративного управління
.

2.

Корпоративні права як об'єкт управління
.


3.

Поняття ко
рпорації
.

4.

Особливості державного корпоративного сектору
.


5.

Зовнішня сфера корпоративного регулювання
.

6.

Елементи внутрішньої сфери корпоративного управління
.

7.

Функції корпоративного управління
.

8.

Суть господарських товариств і умови їх виникнення
.

9.

Основні економ
ічні риси господарських товариств корпоративного типу
.


10.


Основні види господарських товариств в Україні
.

11.


Особливості установчих (установчого) документів
.

12.


Порядок створення господарських товариств
.

13.


Учасники (учасник) і їх права
.

14.


Зобов'язання учасників (
учасника) господарських товариств
.

15.


Господарські товариства корпоративного типу
.

16.


Некорпоративні господарські товариства
.

17.


Визначення природи акціонерного капіталу представниками класичної
школи
.

18.


Аналіз акціонерного капіталу в марксистській літературі
.

19.


П
роблеми акціонерного капіталу в праці Р. Гільфердінга
.

20.


Неокласична концепція сутності та природи акціонерного капіталу
.

21.


Інституціональний аналіз ролі та значення корпоративного капіталу в
ринковій економіці
.


22.


Неоінституціональний аналіз природи акціонер
ної форми господарюва
н-
ня
.


23.


Проблеми акціонерного капіталу у працях українських вчених кінця
XXпочатку
XXI

ст.

24.


Вплив акціонерних товариств на соціально
-
економічний розвиток
.

25.


Стан корпоративного сектору Північної Америки
.

26.


Стан корпоративного сектору П
івденно
-
Східної Азії
.

27.


Стан корпоративного сектору Західної Європи
.

28.


Розвиток транснаціональних корпорацій у сучасних умовах
.

29.


Особливості формування корпоративного сектору в країнах з перехідною
економікою
.

30.


Інсайдерські та аутсайдерські системи корпорати
вного управління
.

31.


Англо
-
американська модель корпоративного управління
.

32.


Японська модель корпоративного управління
.

33.


Німецька модель корпоративного управління
.

34.


Особливості формування моделей корпоративного управління у країнах з
перехідною економікою Глоб
алізація і формування сучасних ознак ко
р-
поративного управління
.
12

35.


Корпоративна культура
.

36.


Особливості виникнення акціонерних товариств
.

37.


Специфічні риси відкритих і закритих акціонерних товариств
.


38.


Засновники, учасники, акціонери як суб'єкти корпоративного

управління
.

39.


Необхідність випуску цінних паперів
.

40.


Організація підписки
.

41.


Установчі збори


початок формування внутрішньо фірмової системи
корпоративного управління
.

42.


Основні шляхи створення акціонерного капіталу
.

43.


Держава як суб'єкт власності в акціонерн
ому капіталі
.

44.


Поняття корпоративної власності
.

45.


Економічна роль статутного капіталу
.

46.


Способи формування капіталу акціонерного товариства
.

47.


Вплив відносин власності на повноваження учасни
ків і контроль у тов
а-
ристві
.

48.


Роль дрібних акціонерів в управлінні.

Кумулятивне голосування
.

49.


Суть корпоративних цінних паперів в Україні
.

50.


Акції, їх види і особливості обігу
.

51.


Основні напрями державного регулювання акціонер
ного капіталу
.

52.


Форми державного регулювання ринку цінних паперів
.

53.


Роль і функції Комісії з цінни
х паперів та фондового ринку
.

54.


Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі
.

55.


Нормативна база функціонування державного корпоративного сектору
.

56.


Суб'єкти управління державними підприємствами і корпоративними пр
а-
вами
.

57.


Уповноважені особи в структурі
управління дер
жавними корпоративн
и-
ми правами
.

58.


Податкова політика в корпоративному секторі України
.


59.


Корпоративні цінні папери як об'єкт депозитарного регулювання
.

60.


Структура депозитарної системи в Україні
.

61.


Депозитарії та зберігачі цінних паперів
.

62.


Веде
ння реєстрів власників іменних акцій
.

63.


Організація зберігання та обігу цінних паперів
.

64.


Особливості електронного обігу цінних паперів
.

65.


Перехід і реалізація права власності на цінні папери
.

66.


Кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів
.

67.


Основи упра
вління цінними паперами на первин
ному і вторинному ри
н-
ках
.

68.


Організація розміщення акцій
.

69.


Особливості інформування інвесторів
.

70.


Поняття фондової біржі
.

71.


Організаційні засади функціонування фондової біржі
.

72.


Позабіржова торговельна система
.


73.


Економічна ро
ль фінансового посередництва
.

74.


Види фінансового посередництва
.
13

75.


Обмеження діяльності фінансових посередників
.

76.


Стан фінансового посередництва в корпоративному секторі України
.

77.


Основні організаційні форми фінансового посередництва
.

78.


Основні чинники впливу
на систему управління
.

79.


Структура управління акціонерним товариством
.

80.


Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій
.

81.


Організаційні засади проведення загальних зборів
.

82.


Компетенція загальних зборів
.

83.


Роль і функції наглядової ради
.

84.


Виконавчі о
ргани в акціонерних товариствах
.

85.


Ревізійні органи. Аудиторська перевірка
.

86.


Особливості організаційної структури управління в товариствах з обм
е-
женою відповідальні
с
тю
.

87.


Методологія створення внутрішньокорпоративної системи управління
.

88.


Особливості затвердж
ення внутрішньокорпоративних управлінських д
о-
кументів
.

89.


Внутрішньокорпоративні документи для прове
дення зборів
.

90.


Регулювання основних організаційно
-
економічних відносин
.


91.


Інтелектуальна власність у корпорації
.

92.


Заохочення і відповідальність менеджерів
.

93.


Особливості вибору організаційної структури
.

94.


Основні положення щодо організаційних структур
.


95.


Положення про цінні папери
.

96.


Фонди акціонерного товариства
.

97.


Положення про персонал
.

98.


Внутрішній трудовий розпорядок
.

99.


Ознайомлення з інформацією. Комерційна та
ємниця
.

100.

Договірна робота в корпор
а
ції
.


101.

Форми розподіл у прибутків. Дивіде
н
ди в АТ
.

102.

Форми оплати праці
.

103.

Необхідність антикризового управління
.

104.

Визначення кризового стану підприємства
.

105.

Основні поняття антикризового управління
.

106.

Основні підходи до компле
к
сног
о аналізу стану підприємства
.

107.

Програми антикризових заходів
.

108.

Реструктуризація

в
системі антикризов
о
го управління
.

109.

Банкрутство

і

санація підприємств
.

14

ЧАСТИНА
І
V

СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ
КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ


Ситуаційна вправа
1

ВАТ
«
Еклер
»

створене шляхом укладання установчого дого
вору між юрид
и-
чними і фізичними особами. Юридичні особи
«
Юнекон
»
,
«
Карат
»
,
«
Олміс
»
. Є
ф
і
зичні особи


акціонери в кількості 16 чоловік.

Статутний фонд


12865000 грн. Частки засновників:
«
Юне
кон
»28

%,
«
Карат
»34,
«
Олміс
»9 % . Інші акції зна
ходяться у фізичних осіб. На бала
н-
сі ВАТ власних акцій немає.

Між засновниками виникли розбіжності в поглядах на стра
тегію розвитку
ВАТ. Проти
«
Карата
»
,
«
Олміса
»

виступає
«
Юне
кон
»

і не вдається прийняти о
п-
тимальне рішення.

Які шляхи збереження ВАТ як суб'єкта підприємництва? Який алгоритм дій
вибрати для консолідації пакетів акцій з ме
тою формування ефективного вла
с-
ника і можливого контролю?


Ситуаційна вправа 2

Акціонерне товариство
«Полімін»

утворене шля
хом прива
тизації з держа
в-
ного підприємства
«
Полімінерали
»
. Статутний фонд становить 3452150 грн.
Частка держави становить 14 %, інші акції належать чотирьом юридичним ос
о-
бам (46 %) та фізичним особам, які мешкають по всій Україні та не мають па
-
кетів акці
й більш ніж 1 % загальної їх кількості.

Діяльність підприємства і після приватизації неефективна. Існують великі
борги, причому дебіторська заборгованість приблизно дорівнює кредиторській.
Але дебіторська заборгованість є практично безнадійною, а кредиторс
ька пер
е-
важно складаєть
ся з боргів державі та боргів із заробітної плати.

Підприємство має цілісний майновий комплекс на території міста і відділе
н-
ня з великим рівнем самостійності. Як показує практика, відділення працюють
більш
-
менш ефективно, але кошти
зникають на рівні головного підприємства
АТ.

Які дії можна провести для оздоровлення цього акціонерно
го товариства?


Ситуаційна вправа З

ВАТ
«
Ролмікс
»

створене шляхом приватизації майна дер
жавного підприєм
с-
тва. Акціонери


юридичні особи
«
Юнекон
»
,
«
Карат
»
,
«
Олміс
»сторонні інв
е-
стори (фінансові посередники) мають 20 % акцій. Інші сторонні інвестори (ф
і-
зичні особи) ма
ють 39 % , ще 41 % є у власності працівників цього АТ. На за
-
гальні збори з'являються лише акціонери


працівники під
приємства та фіна
н-
сов
і посередники.
15

Фінансові посередники хочуть припинити виробничу діяль
ність ВАТ і вик
о-
ристати майно підприємства для здачі в оренду та розпродажу і подальшої лі
к-
відації.

Які кроки слід зробити для збереження бізнесу і врятуван
ня підприємства від
його банк
рутства?


Ситуаційна вправа
4

ВАТ
«
Форум
»

створене шляхом приватизації майна держав
ного підприємс
т-
ва. Статутний фонд ВАТ становить 3256800 грн. Зношеність основних фондів


43 % . Акціонери


юри
дичні особи
«
Юнекон
»
,
«
Карат
»
,
«
Олміс
»сторонні і
н-
вестори

(фінансові посередники) мають 20 % акцій. Сторонні інвестори (фізи
ч-
ні особи) мають 39 % , ще 41 % є у власності працівників цього АТ. Акці
о
нери


працівники підприємства та фінансові посередники у сукупності мають 61 %
акцій, що дає змогу про
водити загал
ьні збори.

Підприємство кілька років майже простоювало і почало пра
цювати ефекти
в-
но лише рік тому. В поточному році ВАТ отри
мало прибуток у розмірі 232700
грн. У ВАТ серед акціонерів проявилися дві тенденції: перша


розподілити
прибуток у ви
гляді дивід
ендів (її підтримують фінансові посередники та інші

фізичні особи), друга (її підтримують акціонери
-
працівники)


реінвестувати
його у власне підприємство.

Який з підходів більш правильний у цьому випадку? Які за
ходи потрібно
здійснити, щоб знайти оптимал
ьні рішення?


Ситуаційна вправа
5

ВАТ
«
Консоль
»

створене шляхом приватизації майна держав
ного підприє
м-
ства. Статутний фонд ВАТ становить 446568 грн. Акціонери


трудовий коле
к-
тив колишнього державного підприємства у сукупності має 60 % акцій, де
р
жава


25
, 15 % розпорошено серед сторонніх інвесторів.

Наявність 60 % акцій не дає змоги проводити загальні збо
ри акціонерам
-
працівникам без залучення інших акціонерів. Навіть при проведенні зборів п
о-
зиція представника держави спрямована на блокування змін у стат
уті ВАТ, і він
залишаєть
ся таким, як і на початку приватизації. При цьому блокуються наг
а-
льні потреби у зміні структури підприємства, участі в інших товариствах.

Які дії слід здійснити, щоб внести зміни до статуту і налаго
дити більш ефе
к-
тивну систему кор
поративного управління?


Ситуаційна вправа
6

Акціонерне товариство
«
Корал
»

утворене шляхом привати
зації з державного
підприємства
«
Мінеральні води
»
. Статутний фонд становить 5452150 грн. Ча
с-
тка держави становить 14 % (це акції, які не знайшли свого покупц
я під час
приватизації), інші акції належать чотирьом юридичним особам, серед яких три


фінансові посередники (54 %), та дрібним акціонерам


фізичним особам, які
мешкають по всій Україні і не мають ве
ликих пакетів акцій (20 %). На час
т
ку
працівників АТ


акці
онерів припадає 12 %.
16

Фінансові посередники, які заручились підтримкою держа
ви та деяких і
н-
ших акціонерів, обрали на загальних зборах сво
го голову правління, який не є
компетентним і проводить полі
тику, спрямовану на банкрутство підприємства.
Під
приємство розташоване у невеликому місті й для працівників його закрит
тя
означає втрату роботи та інших соціальних та економічних благ.Що можуть зробити у цьому випадку працівники АТ? Які заходи вони м
о-
жуть здійснювати, щоб захистити свої права?


Ситуа
ційна вправа 7

Відкрите акціонерне товариство
«
А.Т.З.
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства
«
Автомоторемонтний завод
»
. Статутний фонд стан
о-
вить 5472158 грн. Частка держа
ви становить 25 % , інші акції належать двом
фінансовим посе
редника
м (24 %) і дрібним акціонерам


фізичним особам, які
мешкають по всій Україні і не мають великих пакетів акцій.

Головою правління є колишній директор державного підпри
ємства


комп
е-
тентна людина, яка знає свою справу. У спосте
режній раді представники де
р-
жави та фінансових посередників. Голова правління проводить власну одноос
і-
бну ризикову госпо
дарську політику, не прислуховуючись до рішень спостер
е-
жної ради. З іншого боку, він гарний і досвідчений фахівець, якому довіряє
трудовий колектив.

Які дії слід з
дійснити для оптимізації управління в цій кор
порації? Що м
о-
жуть зробити у цьому випадку інституційні інве
стори АТ?


Ситуаційна вправа
8

Відкрите акціонерне товариство
«
С.Т.А.
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства
«
Сатурн
»
. Статутний фон
д становить 4483250 грн.
Частка держави становить 25 % , частина акцій належить трьом фінансовим п
о-
середникам (34 %), інші


дрібним акціонерам


фізичним особам, які мешк
а-
ють по всій Україні і не мають великих пакетів акцій.

Такий стан є неоптимальним, ос
кільки призводить до склад
ності проведення
загальних зборів. Кілька разів збори були
нелегітимними
, оскільки не набрали
необхідного кворуму голосів.

Що потрібно зробити для проведення загальних зборів акціо
нерів? Які дії
слід здійснити для того, щоб вони

були законни
ми? Чи можлива консолідація
пакетів акцій? Який алгоритм проведення загальних зборів акціонерів?


Ситуаційна вправа
9

Відкрите акціонерне товариство
«
Авза
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства
«
Автомоторемонтний завод
»
. Стат
утний фонд стан
о-
вить 8547215 грн. Частка держа
ви становить 25 %, інші акції належать трьом
фіна
н
совим посе
редникам (32 %) і дрібним акціонерам


фізичним особам, які
ме
ш
кають по всій Україні і не мають великих пакетів акцій.

Головою правління є колишній
директор державного підпри
ємства


комп
е-
тентна людина, яка знає свою справу. Але за рік в АТ було здійснено відчуже
н-
ня майна шляхом продажу основ
них фондів на суму, яка дорівнює 46 % стату
т-17

ного фонду. При цьому про такі угоди не були повідомлені ні акціо
нери, ні спо
-
стережна рада.

Які підстави могли бути для здійснення таких великих угод? Чи були угоди
купівлі
-
продажу законними? Чи можуть акціо
нери, не задоволені такими діями
голови правління, оскаржи
ти їх? Які дії повинні бути здійснені для запобігання

в майбут
ньому таким вчинкам з боку керівника виконавчого органу?


Ситуаційна вправа
10

Відкрите акціонерне товариство
«
Корабельний завод
»

утво
рене шляхом
приватизації з державного підприємства. Статут
ний фонд становить 98472154
грн. Частка держави стан
овить 25 % , інші два пакета акцій належать двом ф
і-
нанс
о
вим посеред
никам (32 %) і дрібним акціонерам


фізичним особам.

Для підвищення ролі власних цінних паперів і залучення до
даткового кап
і-
талу АТ вирішило випустити опціони на придбан
ня акцій.

У цілом
у акціонери, спостережна рада і правління виріши
ли випустити опц
і-
они на суму, що дорівнює 20 % від статутно
го фонду.

Які економічні підстави можуть бути для здійснення таких заходів? Чи буде
випуск таких опціонів законним? Чи є вони збільшенням статутног
о фонду і чи
можна здійснити їх випуск без збільшення статутного фонду? Чи потрібно о
п-
ціони реєстру
вати?


Ситуаційна вправа
11

Існує відкрите акціонерне товариство
«
Калина
»
, яке утворе
не шляхом прив
а-
тизації з державного орендного підприємства. Частка ста
тутного фонду в 48 %
належить акціонерам


членам колишнього товариства покупців, яке утворили
працівники під
приємства, інші 10 %


двом фінансовим посередникам. Дріб
ним
акціонерам


фізичним особам належать інші акції, які можна скупити, оскіл
ь
ки
акціон
ери не зацікавлені в їх утри
манні. Конкуренти почали скуповування з м
е-
тою перехоплен
ня контролю і у подальшому ліквідації АТ "Калина".

Акціонери


представники трудового колективу, спосте
режна рада і правлі
н-
ня вирішили боротися з конкурентами.

Як вони м
ожуть запобігти таким явищам, як скуповування акцій конкуре
н-
тами? Які законні заходи можна застосувати для збереження бізнесу?


Ситуаційна вправа
12

Існує закрите акціонерне товариство
«
Діамант
»
, утворене шляхом приват
и-
зації з державного орендного підприєм
ства. Пе
реважна частка статутного фо
н-
ду (58 %) належить акціонерам колишнього товариства покупців, яке утворили
працівники під
приємства під час приватизації. Інші акції належать дрібним ак
-
ціонерам


фізичним особам, яких при приватизації залучили як зас
новників.
Вони не були працівниками, але мешкають у цьому місті. Конкуренти почали
скуповування з метою перехоп
лення контролю над ЗАТ
«
Діамант
»
. Акції вони
купують у ко
лишніх працівників та інших акціонерів, які живуть компакт
но, і
конкуренти пропонують

вигідні умови.
18

Акціонери


представники трудового колективу, спосте
режна рада і правлі
н-
ня вирішили боротися з конкурентами за збереження контролю.

Чи законне скуповування акцій у закритому акціонерному товаристві? Як
можна запобігти таким явищам, як скуп
овуван
ня акцій конкурентами? Які з
а-
конні заходи можна застосувати для збереження контролю над ЗАТ
«
Ді
а
мант
»
?


Ситуаційна вправа
13

Відкрите акціонерне товариство
«
Селена
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства. Статутний фонд ста
новить 74
52150 грн. Частка де
р-
жави становить 8 % (це акції, які не знайшли свого покупця під час приватиз
а-
ції), інші акції належать п'яти юридичним особам, серед яких три


фінанс
о
ві
посередники (54 %), та дрібним акціонерам


фізичним особам, які мешк
а
ють
по всій
Україні і не мають великих пакетів акцій (
30
%). На частку праці
в
ників
АТ припадає 12 % .

АТ відчуває серйозні кризові явища, які можуть призвести до банкрутства
підприємства. Кредиторська заборгованість в основному складається з платежів
державі та за заро
бітною пла
тою. Дебіторська заборгованість приблизно дорі
в-
нює кредитор
ській, але вона майже вся безнадійна. Підприємство розташова
не
у невеликому місті, й для працівників його закриття означає втрату роботи та
інших соціальних та економічних благ. У ціло
му всі акціонери хочуть зберегти
бізнес.

З чого потрібно починати антикризові заходи?

Який алгоритм дій слід заст
о
сувати?


Ситуаційна вправа
14

Відкрите акціонерне товариство
«
Акрил
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства. Статутний фонд с
та
новить 4547258 грн. Частка де
р-
жави становить 25 % , інші акції належать трьом фінансовим посередникам
(34%) і дрібним ак
ціонерам


фізичним особам, які мешкають по всій Україні і
не мають пакетів акцій, що дають можливості для впливу на прий
няття р
і
ше
нь.

Головою правління був колишній директор державного під
приємства, який у
нових умовах не зміг себе проявити і пішов з посади.

У спостережній раді лише представники держави та фінан
сових посередн
и-
ків, тому досконало менеджерів підприємства вони не знаю
ть і брати зі сторони
також не хочуть. Потрібний гарний і досвідчений фахівець, якому довіряє тр
у-
довий колек
тив. Загальні збори провести непросто, оскільки збирати голо
си
дрібних акціонерів важко.

Яким чином найоптимальніше знайти і призначити голову пра
вління? Які дії
слід здійснити для оптимізації управління в цій корпорації? Які основні пункти
повинні бути закладені в контракт з головою правління?


Ситуаційна вправа
15

Відкрите акціонерне товариство
«
Прогрес
»

утворене шляхом приватизації з
державного п
ідприємства. Статутний фонд ста
новить 8643252 грн. Частка де
р-
жави становить 25%, інші акції належать трьом фінансовим посередникам19

(32%) і дрібним ак
ціонерам


фізичним особам, які мешкають по всій Україні і
не мають великих пакетів акцій. Але дрібні акц
іонери (4 % го
лосуючих акцій)
д
а
ли доручення на представництво голові спо
стережної ради.

Головою правління був колишній директор державного під
приємства, який у
нових умовах не зміг себе проявити і загальні збори відправили його у відста
в-
ку.

Загальні зб
ори доручили спостережній раді знайти і призна
чити голову пр
а-
вління.

Які вимоги повинна спостережна рада пред'явити кандида
ту на голову пра
в-
ління? Що являє собою контракт з головою правління? Які зобов'язання і права
повинні бути закладені в контракт з г
оловою правління? Чи потрібно викладати
перелік умов для припинення контракту? Які повноваження повинна мати сп
о-
стережна рада для впливу на виконавчий орган?


Ситуаційна вправа
16

Відкрите акціонерне товариство
«
Моноліт
»

утворене шляхом приватизації з
держ
авного підприємства. Статутний фонд ста
новить 867253 грн. У ВАТ сил
ь-
на позиція трудового колекти
ву, переважна частина якого є акціонерами цього
товариства. Вони утримують 52 % статутного фонду. Частки держави немає,
частина акцій належить двом інвестицій
ним фондам (44 %), ін
ші


дрібним а
к-
ціонерам


фізичним особам, які мешкають по всій Україні.

В обраній загальними зборами спостережній раді (7 осіб) є представники а
к-
ціонерів


членів трудового колективу (4 осо
би) та фінансових посередників (3
особи). З
і складу вибув 1 ак
ціонер


член трудового колективу. Існує протирі
ч-
чя інтересів,

і за відсутності 1 члена спостережної ради від акціонерів членів
трудового колективу прийняти рішення неможливо.

Яким чином слід здійснити оптимізацію діяльності спосте
режн
ої ради? Чи
можуть члени трудового колективу


не акціонери брати участь у роботі сп
о-
стережної ради? Які дії повинні бути здійснені для підвищення ефективності
управління в цій корпорації?


Ситуаційна вправа
17

Відкрите акціонерне товариство
«
Практика
»

утв
орене шля
хом приватизації з
державного підприємства. Статутний фонд становить 2987262 грн. АТ в осно
в-
ному випускає традиційну продукцію


сільськогосподарське обладнання, як
о-
му все біль
шу конкуренцію складають зарубіжні конкуренти.

Працівники підприємств
а утримують 4 % статутного фонду. Частка держави
становить 17 % , частина акцій належить двом інвестиційним фондам (43 %),
інші


дрібним акціонерам
-

фізичним особам, які мешкають по всій Україні.

Власний капітал АТ представлений у вигляді різних основ
ни
х та оборотних
фондів. На балансі в АТ є стадіон, 2 гуртожит
ки, поліклініка, недобудований
міст. Значна частка обладнан
ня зношена і показники діяльності надзвичайно
погані. На це також впливають великі невиробничі витрати з утримання соці
-
альної сфери.
20

Ч
и можна здійснити оптимізацію діяльності АТ? Які організаційно
-
економічні заходи потрібно провести для оздоровлення АТ?


Ситуаційна вправа
18

Відкрите акціонерне товариство
«
Сільгоспмаш
»

утворене шляхом приват
и-
зації з державного підприємства. Статутний фон
д становить 6987258 грн. АТ в
основному випускає традицій
ну продукцію


сільськогосподарське обладна
н
ня,
якому все більшу конкуренцію складають зарубіжні конкуренти.

Працівники підприємства утримують 7 % статутного фонду. Частка держави
становить 27 % , і
нші акції належать трьом ін
вестиційним фондам (33 %). 40 %
акцій належить дрібним ак
ціонерам


фізичним особам.

Голова правління спільно з деякими членами спостережної ради провів дод
а-
тковий випуск акцій у розмірі 15 % статутного фонду. Ці акції були вик
уплені
сторонніми інвесторами, яких підтримали уповноважена особа від держави та
акціонери
-
працівники. Це відповідно зменшило частку інвестиційних фондів і
зменшило їх вплив на управління. Посередники намагаються оскаржити ріше
н-
ня голови правління в судово
му порядку.

Чи можна було проводити додатковий випуск акцій у цьому випадку? Які
бувають загальні причини додаткової емісії акцій? Як правильно здійснити д
о-
даткову емісію?


Ситуаційна вправа
19

Відкрите акціонерне товариство
«
Сяйво
»

утворене шляхом привати
зації з
державного підприємства. Статутний фонд ста
новить 2616251 грн. АТ в осно
в-
ному випускає традиційну про
дукцію


меблі, і невеликі підприємства, а т
а
кож
зарубіжні фірми складають йому все більшу конкуренцію.

Працівники підприємства утримують значну
частку статут
ного фонду. Час
т-
ки держави немає, інші акції належать двом інвестиційним фондам (12 %), ча
с-
тина


дрібним акціонерам


фізичним особам, які мешкають по всій Україні.

В АТ були проведені загальні збори, на яких серед інших обо
в'язкових п
и-
тань

були вирішені питання кардинальної реорга
нізації діяльності товариства.
Це не задовольнило фінансових посередників, які мають свої окремі інтереси.
Вони звернулися до суду, і збори були визнані недійсними, оскільки до порядку
денного не були включені пит
ання, які пропонувалися посеред
никами. Окрім
того, у посередників були претензії до змісту звіту голови правління.

Чому суд підтримав
посередників

у цьому випадку? Як орга
нізувати і прав
и-
льно провести загальні збори? Якою може бути структура річного звіт
у голови
правління?


Ситуаційна вправа
20

Відкрите акціонерне товариство
«
Топаз
»

утворене шляхом приватизації з
державного підприємства. Статутний фонд ста
новить 6988286 грн. АТ в осно
в-
ному випускає традиційну про
дукцію


емальований посуд, сантехніку, і

в с
у-
часних умовах

невеликі підприємства складають усе більшу конкуренцію. Але
підприємство намагається вистояти в конкурентній боротьбі.
21

Перспективи в АТ
«
Топаз
»

у цілому непогані, воно має до
статньо непогане
обладнання, розташоване в гарному місці, є не
поганий персонал. Тому є баж
а-
ючі викупити підприємство. Кілька потужних фінансових посередників нам
а-
гаються скупи
ти великі пакети акцій, і це може призвести до зміни контролю
АТ. У цьому їм сприяє один з членів спостережної ради, обраний загальними
зборам
и. Стан ускладнюється тим, що в АТ відсутнє положення про значну
майнову угоду і заборону конкурентної діяльності всередині АТ.

Чи є обмеження в законодавчій базі України щодо купівлі значних пакетів
акцій? Які законні заходи можна здійснити, щоб запобігти

купівлі значних п
а-
кетів? Як запобігати конку
рентній діяльності всередині АТ?
22

ЧАСТИНА
V

ТЕСТИ

ДЛЯ

ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ Р
О
БОТИ


1. Афілійовані особи
-

це :

1)

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою
чи
обидві перебувають під контролем третьої особи;

2)

члени сім

ї фізичної особи
-

чоловік (дружина), а також батьки (усинов
и
телі),
опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини), які
спільно провадять господарську діяльність;

3)

ф
ізична особа та члени її сім

ї, які спільно провадять господарську діял
ь-
ність, і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють
кон
т
роль над юридичною особою;

4)

всі відповіді вірні.


2. Значний пакет акцій
-

це:

1)

10% і більше про
стих акцій акціонерного товариства;

2)

10% простих акцій акціонерного товариства;

3)

від 5% до 10% простих акцій акціонерного товариства;

4)

50% і більше простих акцій акціонерного товариства.


3. Контрольний пакет акцій
-

це:

1)

10% і більше простих акцій

акціонерного товариства;

2)

від 10% до 50% простих акцій акціонерного товариства;

3)

не більше 50% простих акцій акціонерного товариства;

4)

50% і більше простих акцій акціонерного товариства.


4. Акціонерне товариство
-

це:

1)

юридична особа, статутний(с
кладений) капітал якої поділений на частки між
учасниками;

2)

господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену к
і-
лькість акцій однакової номінальної вартості,

корпоративні права за якими посвідчуються акціями;

3)

товариство, статутний

фонд якого поділений на частки визначених

установчими документами розмірів;

4)

товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійсн
ю
ють
від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за з
о-
бов'язаннями товариства вс
ім своїм майном, є один або більше учасників, ві
д-
повідальність яких обмежується вкладом у майні товарис
т
ва.5. В акціонерному товаристві:

1)

визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, упо
в-
новаженого управляти державним майном, а
бо територіальна громада в особі
органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками а
к-
цій товариства;
23

2)

не можна мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасн
и-
ком якого є одна особа;

3)

будь
-
які обов'язки, що суперечать за
кону, не можуть визначатися стат
у
том
або іншими документами товариства;

4)

всі відповіді вірні.6. Пропорційний викуп акцій
-

це:

1)

придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій пропорційно к
і-
лькості акцій певного типу або класу, запропонованих

кожним акці
о
нером до
продажу;

2)

обов'язкове придбання за плату та на вимогу акціонера розміщених

товариством акцій;

3)

придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;

4) немає вірної відповіді.

7. Виберіть те, що стосується акціон
ерного товариства:

1
) не відповідає за зобов'язаннями акціонерів;

2
) до товариства та його органів не можуть бути застосовані будь
-
які сан
к
ції,
що обмежують їх права, у випадку протиправних дій;

3
) акціонери не відповідають за зобов'язаннями і несуть ризик

збитків, пов'яз
а-
них з діяльністю товариства, тільки у межах належних їм акцій;

4
) до акціонерів не можуть бути застосовані будь
-
які санкції, що обмеж
у
ють їх
права, у випадку протиправних дій товариства та інших його акці
о
нерів;

5
) афілійовані особи несуть

відповідальність за порушення законодавства про
захист економічної конкуренції у випадках і порядку, встановлених цим зак
о-
нодавством;

6
) всі відповіді вірні.8. До правового становища акціонерного товариства відноситься:

1
) товариство може бути створене

внаслідок заснування або злиття, поділу, в
и-
ділення чи перетворення існуючої юридичної особи у товариство;

2
) товариство створюється без обмеження строку, якщо інше не встановлено
його статутом;

3
) товариство вважається створеним і набуває прав юридичної о
соби з

моменту його реєстрації в установленому законодавством порядку;

4
) всі відповіді вірні.9. Проста більшість голосів
-

це:

1
) більш як 50% голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах;

2
) до 50% голосів акціонерів, які брали участь у заг
альних зборах;

3
) 45% голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах;

4
) правильна відповідь відсутня.24


10. Члени виконавчого органу


це:

1) особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу товар
и-
ства;

2) члени наглядової ради
та виконавчого органу товариства;

3) фізичні та юридичні особи, які діють на підставі угоди між ними, і погодж
у-
ють свої дії для досягнення єдиної мети;

4) фізична особа та члени її сім`ї, які спільно проводять господарську діял
ь-
ність, і юридична особа, якщ
о ця фізична особа або члени її сім`ї здій
с
нюють
кон
т
роль над юридичною особою.11. Акціонерні товариства за типом поділяються на … акціонерні товари
с-
тва.

1)

державні;

2)

публічні та приватні;

3)

комунальні;

4)

міжнародні.


12. Кількісний склад акціонері
в приватного акціонерн
ого товариства не м
о-
же перевищувати

акціонерів.

1)

50;

2)

100;

3)

200;

4)

100;


13.
Публічне акціонерне товариство може здійснювати

розміщення акцій.

1)

приватне
;

2)

публічне
;

3)

аукціонне;

4)

договірне.


14.
Приватне акціонерне товариство може здійсню
вати тільки


розміщення
акцій.

1)

приватне
;

2)

публічне
;

3)

аукціонне;

4)

договірне.


15.
Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на пр
и-
ватне


1)

не є його перетворенням
;

2)

є його перетворенням
;

3)

є зміною форми власності;

4)

є його знищенням.

25

16.
Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може

складатися з однієї особи у разі придбання одним акционером


акцій товар
и-
ства.

1)

100 %;

2)

25 %;

3)

51 %;

4)

10 %.


17.
Акціонери публічного акціонерного товариства можуть

відчужувати
належні їм акц
ії

інших акціонерів та

товариства.

1)

за згоджою;

2)

без згоди
;

3)

за умови викупу всіх акцій;

4)

не має правильної відповіді .


18.
Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються
акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом

днів

після
закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами
товариства, якщо коротший строк не передбачено стат
у
том товариства.

1)

20;

2)

10;

3)


5;

4)

31.


19.
Строк переважного права, передбачений статутом товариства, не може
бут
и меншим ніж

днів з дня отримання товариством

відповідного

повідомлення.

1) 10;

2) 20;

3) 15;

4) 30.20.
Наглядова рада акціонерного товариства (у процесі створення товарис
т
ва
-

установчі збори) затверджує

вартість майна (цінних паперів).

1)
міжнародну;

2) ринкову;

3) середню;

4) плаваючу.


21. Хто може бути засновниками акціонерного товариства
?

1) юридичні та фізичні особи;

2) лише

держава, в
особі

органу,

уповноваженого управляти державним ма
й-
ном;

3) лише територіальна громада;

4)
держа
ва
, територіальна громада,

юридичні та фізичні особи.
26

22. Скільки осіб можуть бути засновниками акціонерного товариства
?

1) не менше двох осіб;

2) одна, дві чи більше осіб;

3) не більше однієї особи;

4) три і більше осіб.


23. Чи є обов‱язкові укладання з
асновницького договору
?

1) ні, якщо засновником є 1 особа;

2) так, є обов‱язковим для будь


якої кількості засновників;

3) не укладається, якщо засновниками є юридичні особи;

4) укладається лише тоді, коли засновниками є фізичні особи.


24. Скільки діє за
сновницький договір
?

1) є установчим документом і діє весь час існування товариства;

2) до моменту проведення приватного розміщення акцій;

3) діє до дати реєстрації Державною комісією з цінних паперів і фондового р
и-
нку звіту про результати закритого розмі
щення акцій;

4) припиняє своє існування під час проведення установчих зборів акціон
е
рного
товариства.


25. Яким чином можуть розміщуватись акції після створення акціонерного
товариства
?

1) публічно;

2) не можуть розміщуватись до моменту отримання свідоцтв
а про реєстр
а
цію
першого випуску акцій;

3) приватно, лише між засновниками;

4) серед усіх бажаючих придбати акції даного товариства.


26. Ким визначаються особливості створення акціонерного товариства шл
я-
хом злиття, поділу, виділу чи перетворенню підприємн
ицьких товариств у акц
і-
он
е
рне товариство
?

1) Президентом України;

2) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

4) засновниками підприємств, що бажають об‱єднатися.


27. Ким

визначаються особливості створення акціонерного товариства шл
я-
хом злиття, поділу, виділу чи перетворенню державних та комунальних підпр
и-
ємств в акціонерне товариство
?

1) Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодже
н
ням із
фондом держа
вного майна України;

2) Фондом державного майна України;

3) Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України;

4) засновниками підприємств, що бажають об‱єднатися.

27

28. Дії, що порушують процедуру створення акціонерного товариства, в
и-
знач
е
н
і

ЗУ

«
Про акціонерні товариства
»

є:

1) наміром щодо подання звіту публічного розміщення акцій;

2) підставою приватного розміщення акцій;

3) процесом створення акціонерного товариства;

4) підставою для прийняття рішення про відмову у реєстрації звіту про р
езул
ь-
тати приватного розміщення акцій.


29. У який
термін
проводяться установчі збори акціонерів
?

1) протягом року з дня заснування товариства;

2) протягом 3 місяців з дня
та

дати повної оплати акцій засновниками;

3) впродовж 10 днів з моменту підписання з
асновницького договору;

4) не обмежені у терміні


за бажанням засновників.


30. Кількість голосів засновника на установчих зборах акціонерного товар
и-
ства визначається:

1) кількістю коштів, які засновник витратив;

2) у засновницькому договорі;

3) кількіст
ю акцій товариства, які підлягають придбанню цим засновн
и
ком;

4) голоси діляться порівно між засновниками.


31. Рішення про заснування товариства, затвердження оцінк
и

майна, що вн
о-
ситься в рахунок акцій, статут
у

товариства приймаються:

1) простою більшістю

голосів;

2) пропорційно внесків засновників;

3) одним із засновників;

4) всіма засновниками акціонерного товариства.


32. Рішення про утворення органів товариства, уповноваження пре
д
ставника
на здійснення діяльності щодо утворення АТ, обрання членів н
а
гл
ядової ради,
з
а
твердження результатів розміщення акцій приймаються:

1) простою більшістю голосів;

2) пропорційно внесків засновників;

3) одним із засновників;

4) всіма засновниками акціонерного товариства


33. Якщо єдиним засновником акціонерного товарист
ва є фізична особа:

1) рішення про заснування приймається одноосібно;

2) її підпис підлягає нотаріальному засвідченню;

3) затвердження підпису не є обов‱язковим;

4) правильні відповіді а) та б).


34. Незатвердження установчими зборами статуту акціонерного
товариства
вважається:

1) підставою для проведення повторних зборів;
28

2) відмовою від створення товариства;

3) підставою для оплати внесків у рахунок акцій;

4) підставою для заснування товариства.


35. Повернення засновникам внесків, зроблених в рахунок оп
лати акцій
здійснюється:

1) протягом 20 робочих днів з дня проведення зборів, де не затвердили ст
а
тут;

2) протягом 10 робочих днів від дня зборів;

3) впродовж 15 календарних днів з моменту проведення зборів;

4) протягом 15 робочих днів з дня проведення зб
орів, де не прийняли ст
а
тут.


36.
Ціна

майна, що вноситься
засновниками

акціонерного

товар
и
ства

в
р
а
хунок

оплати
акцій

товариства

відповідає:

1) фактурній вартості майна;

2) собівартості цього майна;

3)
ринковій вартості цього майна
;

4) немає прав
ильної відповіді.


37. Протягом якого терміну видається
Документ, що засвідчує право

вл
асності засновника акціонерного товариства на акції
:


1)

2
0 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну
реєстрацію випуску акцій
;

2)
10 робочи
х днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну
реєстрацію випуску акцій
;

3)
10
календарних

днів з дати отримання товариством свідоцтва про держа
в
ну
реєстрацію випуску акцій
;

4) 2
0
календарних

днів з дати отримання товариством свідоцтва про
держа
в
ну
реєстрацію випуску акцій
.


38. Які відомості повинен містити статут акціонерного товариства? Вкажіть
неві
р
ну відповідь.

1)

розмір статутного капіталу;

2)

розмір резервного капіталу;

3)

номінальну і загальну кількість акцій, їх початкову ціну;

4)

порядок скли
кання та проведення загальних зборів.


39.
Скільки повинен становити м
інімальний розмір статутного капіталу

акціонерного товариства
?

1)

1000 мінімальних заробітних плат;

2)

1250 прожиткових мінімумів;

3)

1250 мінімальних заробітних плат;

4)

Немає сталої суми.


40.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного т
о-
вар
и
ства встановлюється:
29

1)

рішенням суду
;

2)

Державною комісією з цінних паперів;

3)

статутом акціонерного товариства;

4)

немає вірної відповіді
.


41. Чи має право акціонерне товариство збільшувати ст
атутний кап
і
тал?

1)

так;

2)

ні;

3)

має, але після рішення Державної комісії з цінних паперів;

4)

має, але тільки шляхом підвищення номінальної вартості акцій.


42. Протягом кількох днів виконавчий орган має письмово повідомити ко
ж-
ного кредитора про зменшення статутног
о капіталу?

1)

10 днів;

2)

14 днів;

3)

45 днів;

4)

30 днів.


43. Установчим документом акціонерного товариства є:

1)

протокол перших зборів акціонерів;

2)

статут товариства;

3)

положення
;

4)

немає вірної відповіді.


44. Власний капітал
-

це:

1)

актив
и плюс зобов‱язання
;

2)

різниця між
сукупною вартістю активів товариства та вартістю його з
о-
бов‱язань

перед
іншими

особами;

3)

сукупн
а

вартіст
ь

активів товариства
;

4)

немає вірної відповіді
.


45.
Ким

встановлюється

п
орядок формування та використання спеціального
фонду для виплати дивід
е
ндів за при
вілейованими акціями
?

1)

статутом акціонерного товариства
;

2)

Державною комісією з цінних паперів;

3)

рішенням суду
;

4)

немає вірної відповіді
.


46. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року
ва
р
тість чистих активів акціонерного товариства ви
явиться меншою, ніж розмір
капіталу, товариство зобов‱язане
:

1)

оголосити про зменшення свого статутного капіталу;

2)

зареєструвати зміни до статуту в установленому законом порядку;

3)

оголосити про банкрутство
;

4)

немає вірної відповіді
.
30

47. Якщо вартість чистих акт
ивів стає меншою, ніж мінімальний розмір ст
а-
тутного капіталу, встановлений Законом України «Про акціонерні т
о
вариства»,
товариство зобов‱язане протягом


місяців з дати настання такої невідповід
а-
льності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

1)

12;

2)

6
;

3)

10;

4)

3.


48. Яким органом встановлюється порядок здійснення консолідації та

дроблення акцій акціонерного товариства?

1)

КМУ;

2)

ВРУ;

3)

Міністерством фінансів;

4)

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


49.
В якому

розмірі

формується
р
езервний капіта
л акціонерного товариства
від

статутного капіталу
?

1)

10%;

2)

15%;

3)

20%;

4)

5%.


50.
Який р
озмір щорічних відрахувань до резервного капіталу?

1)

< 5% суми чистого прибутку;

2)

> 5% суми чистого прибутку;

3)

< 5% суми отриманого доходу;

4)

> 5% суми отриманого доходу.


51.
З яко
ю метою створюється р
езервний капітал
?

1)

покриття збитків товариства

та виплату дивідендів по привілейованим акц
і
ям
;

2)

збільшення кількості акцій;

3)

консолідації акцій;

4)

дроблення акцій.


52.
Обов‱язковою

умовою консолідації є:

1)

обмін акцій старої номінальної варт
ості на цілу кількість акцій нової номін
а-
льної вартості для кожного з акціонерів;

2)

обмін акцій старої номінальної вартості на 2 або більше акцій того с
а
мого
типу і класу;

3)

обмін акцій старої номінальної вартості для виплати дивідендів;

4)

обмін акцій старої ном
інальної вартості для зміни статутного фонду.


31

53. Дроблення акції


це
:

1)

конвертація однієї акції у дві або більше акцій того самого типу і

класу;

2)

конвертація двох або більше акцій в одну нову акцію того самого типу

і класу;

3)

зменшення кількості акцій зі з
міною розміру статутного капіталу;

4)

збільшення кількості акцій зі зміною розміру статутного капіталу.


54. Яка частка привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу

акціонерного товариства?

1)

25%;

2)

15%;

3)

10%;

4)

35%.


55. Який тип акцій може розміщувати

акціонерне товариство?

1)

прості;

2)

на
пред‱явника
;

3)

привілейовані;

4)

до запитання.


56. Що посвідчує акція товариства?

1)

зміну в статутному капіталі;

2)

номінальну вартість акції;

3)

корпоративні права акціонера щодо акціонерного товариства;

4)

анулювання акції.


57. В які
й формі існують акції акціонерного товариства?

1)

в документарній;

2)

в бездокументарній;

3)

в наявній;

4)

в не наявній.


58. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за:

1)

рішенням загальних зборів;

2)

рішенням наглядової ради;

3)

рішенням директора;

4)

рішенн
ям Державної комісії з цінних паперів.


59. За рішенням наглядової ради акціонерне товариство не може здійснюв
а-
ти розміщення
:

1)

облігацій
;

2)

акцій
;

3)

векселів
;

4)

ощадних сертифікатів.

32

60.

Рішення про розміщення цінних паперів не повинно перевищувати
:

1)

30 % вартост
і активів товариства
;

2)

20 % вартості активів товариства
;

3)

25 % вартості активів товариства
;

4)

40 % вартості активів товариства
.


61.

Правочин щодо акцій вчиня
є
ться
:


1)

в письмовій формі
;

2)

в усній формі
;

3)

за домовленістю
;

4)

в формі контракту
.


62.

Публічне акціонер
не товариство повинно пройти процедуру
:

1)

лізингу
;

2)

лістингу
;

3)

факторингу
;

4)

опціону
.


63.

Акціонерне товариство не

має права приймати у заставу
:

1)

ощадні сертифікати
;

2)

акції
;

3)

власні цінні папери
;

4)

облігації
.


64.

За якою ціною акціонерне товариство не має права роз
міщувати а
к
цію
?

1)

за ціною нижчою за її номінальну вартість
;

2)

за ціною вищою за її номінальну вартість
;

3)

дуже низькою
;

4)

дуже високою


65
.

Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів за
:

1)

рішенням

загальних

зборі
в;

2)

рішенням наглядової ради
;

3)

рішенням дир
ектора
;

4)

рішенням Державної комісії з цінних паперів.


66. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику
-

акц
і
онеру
надається однакова сукупність прав, включаючи права не лише на участь в
управлінні акціонерним товариством, отриманні дивідендів
, отриманні інфо
р-
мації про господарську діяльність акціонерного товарис
т
ва, а також право на:

1)

створенні нового підприємства;

2)

побудови абсолютно нової концепції ведення діяльності підприє
м
ства;

3)

отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або в
арто
с
ті;

4)

всі відповіді вірні.

33

67. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику
-

акціон
е
ру

надається:

1)

лише право на отримання частки доходів;

2)

однакова сукупність прав;

3)

лише право голосу при голосуванні;

4)

всі відповіді вірні.


68. Розмір і черговіс
ть виплати дивідендів визначається у:

1)

Конституції України;

2)

у бажаннях акціонерів;

3)

статуті акціонерного товариства;

4)

всі відповіді вірні.


69. Акціонерне товариство виплачує дивіденди за привілейованими а
к
ціями,
крім випадків, передбачених:

1)

частиною другою с
татті 31 З
акону
У
країни

«Про акціонерні товарис
т
ва»
;

2)

частиною першою статті 46
З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»
;

3)

частиною другою статті 35
З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»
;

4)

частиною першою статті 43
З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»
.


70. Рішення загальних зборів акціонерного товариства, що приймається за

участю акціонерів


власників привілейованих акцій, які відповідно до

З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»

частини п‱ятої мають право голосу, вв
а-
жає
ться прийнятим у р
а
зі:

1)

якщо за нього віддано дві третіх голосів акціонерів
-
власників привілейов
а-
них акцій;

2)

якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів

власників привілейов
а-
них акцій;

3)

якщо за нього віддано одна друга голосів акціонерів
-
власників при
вілейов
а-
них акцій;

4)

якщо за нього віддано одна шоста голосів акціонерів
-
власників привілейов
а-
них акцій.


71. Надання прав для акціонерів
-

власників привілейованих акцій пу
б
лічного
товариства припиняється у разі:

1)

зміни составу акціонерів;

2)

зміни капіталу акц
іонерного товариства;

3)

зміни типу акціонерного товариства;

4)

зміни місцезнаходження акціонерного товариства.


72. Переважне право надається акціонеру
-
власнику простих акцій:

1)

за бажанням самого акціонера;

2)

у процесі перебудови діяльності;

3)

у разі роботи з інозем
ними компаніями;

4)

у процесі приватного розміщення, обов'язково, в порядку, встановленому з
а-34

конодавством.


73. Товариство повідомляє кожного акціонера, про можливість реалізації т
а-
кого права, та публікує повідомлення про це в офіційному друков
а
ному органі:

1)

н
е пізніше ніж за 20 днів;

2)

не пізніше ніж за 15 днів;

3)

не пізніше ніж за 30 днів;

4)

не пізніше ніж за 35 днів.


74. У разі порушення акціонерним товариством порядку реалізації акціон
е-
рами переважного права, може прийняти рішення про визнання емісії недобр
о-
сові
с
ною та зупинення розміщення акцій цього випуску:

1)

Президент
України;

2)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;

3)

Кабінет
Міністрів
України;

4)

всі відповіді вірні.


75. Заява, щодо реалізації акціонером свого переважного права, та перерах
о-
вані кошти

приймаються товариством:

1)

не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів;

2)

не пізніше 10 днів після надання заяви;

3)

не пізніше 30 днів після перерахування коштів;

4)

не пі
з
ніше 3 годин після надання заяви.


76. Яке
з тверджень не є вірним? Акц
іонери
зобов‱язані
:

1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх

документів акціонерного товари
с-
тва;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

3) відчужуватися від належних їм акцій;

4)

оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобам
и, що передбачені стат
у
том
акціонерного товариства
.


77.
Дивіденд

-

це:

1)
придбання акціонерним товариством за плату розміщених ним акцій;

2)
капітал товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх
розміщених акцій товариства;

3)
пакет із 50

і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;

4)
частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується
акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу або
кл
а
су
.


78.
В якій формі акціонерне
товариство виплачує див
іденди?

1)
грошовими

коштами
;

2) цінними паперами;

3) своєю продукцією;

4) акціями.
35

79.
У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та

нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за

привілейо
-
ваними акціями
:

1) затрим
ується на строк від 30 до 45 діб;

2) призупиняється;

3)
здійснюється

не в повному обсязі;

4)
здійснюється за

рахунок резервного капіталу товариства.


80.
Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями
приймається
:

1) радою дпректорів
акц
іонерного

товариства;

2)
загальними зборами акціонерного товариства
;

3) власником контрольного пакету акцій
акціонерного

товариства;

4) п
осадов
ими

особ
ами

акціонерного товариства
.81.
Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначає
ться

:

1) радою директорів
акціонерного

товариства;

2)
загальними зборами акціонерного товариства
;

3)
у статуті акціонерного товариства
;

4) у
Законі
України
«
П
ро
акціонерні товариства
»
.


82. Публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та стро
к в
и-
плати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) пер
е-
буває таке товариство протягом:

1) 5 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів;

2) 10 днів після прийняття рішення
про
виплату

дивідендів;

3) 15 днів після прийнятт
я рішення
про
виплату

дивідендів
;

4) 20 днів після прийняття рішення
про
виплату

дивідендів
.


83. В
ищим органом акціонерного товариства

є:

1) з
агальні збори
;

2) рада директорів
акціонерного

товариства;

3) власник контрольного пакету акцій
акціонерного

тов
ариства;

4)
наглядов
а

рад
а

акціонерного товариства
.


84.
За
рахунок

яких
фінансових ресурсів
проводяться

загальні

збори

акці
о-
нерного товариства
?

1)
коштів акціонерного товариства
;

2)
коштів

акціонерів;

3)
резервного капіталу акціонерного товариства
;

4) не
встановлено чинним законодавством.


85.
Річні загальні збори товариства проводяться не

пізніше
:

1) 23 вересня
наступного за звітним рок
ом
;

2) 10 жовтня
наступного за звітним рок
ом
;
36

3)
30 квітня

наступного за звітним рок
ом
;

4) 15 лютого
наступного за звітни
м рок
ом
.


86. Чи можуть з
агальні збори вирішувати будь
-
які питання діяльності
акціонерного товариства
?

1
)

так, можуть
;

2) ні, не можуть;

3) так, але у присутності всіх акціонерів;

4) ні, тільки окремі питання, які є зазначені у статуті.


87.
До виключної
компетенції загальних зборів належить:

1) скасування
рішення про анулювання викуплених акій;

2) п
рийняття рішення про зменшення статутного капіталу

товарис
т
ва;

3) з
атвердження
щомісячного

звіту товариства;

4) в
изначення
другорядних

напрямів дія
льності акционерного

товар
и
ства.


88.
У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь ос
о-
би
:

1) в
ключені до переліку акціонерів, які мають право на

таку

участь, або їх
представники;

2)

п
редставник органу, який відповідно до статуту
не має право
предста
в
ля
ти

права та інтереси трудового коллективу;

3) всі акціонери товариства;

4) тільки
присутні
, які

включені до переліку акціонерів.


89.
Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах

встановлюєт
ь-
ся
:

1) юридичною особою;

2) фі
зичною особою;

3) будь
-
яким представником акціонерного товариства;

4) законом.


90.
Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про

пр
о-
ведення

загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за:

1) за 2 тижні
до дати проведення зага
льних зборів;

2) за 60 днів
до дати

проведення загальних зборів;

3) за один місяць
до дати проведення загальних зборів;

4) за 10 днів
до дати проведення загальних зборів.


91.
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок
денний надси
лається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні
збори, у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства, у строк не
пізніше ніж за
:

1) за 2 тижні
до дати їх проведення;

2) за 30 днів до дати їх проведення;
37

3) за місяць до дати їх провед
ення;

4) за 60 днів до дати їх проведення.


92.
Повідомлення про проведення загальних зборів
акц
і
онерного

товарис
т
в
а

не може

містити такі дані:

1) п
овне найменування та місцезнаходження товариства;

2) ч
ас початку і закінчення реєстрації акціонерів для уча
сті у загальних зб
о
рах;

3) п
орядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими

вони можуть о
з-
найомитися
виключно на самих
загальних збо
рах;

4) д
ата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у з
а
гальних
зборах.


93. В які строки
акціон
ерне товариство повинно надати
акціонерам

можли
-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з п
и
тань
порядку денного
?

1) у день проведення загальних зборів;

2) за тиждень до дня проведення загальних зборів;

3)
від дати надіслання
повідомлення про проведення загальних

зборів до дати
проведення загальних зборів;

4)
від дати надіслання повідомлення.


94. Н
адання акціонерам документів, з якими вони можуть

ознайомитися під
час підготовки до загальних зборів
, можна тільки:

1) в електрон
ній формі;

2) в електронній формі або в інший спосіб, передбачений стат
у
том;

3) в письмовій формі;

4) в письмовій формі або в інший спосіб, передбачений статутом.


95.
Після над
силання

акціонерам повідомлення про проведення

загальних
зборів акціонерне т
овариство не має права вносити зміни до документів, над
а-
них акціонерам або з якими вони мали можливість ознайом
и
тися, крім змін до
зазначених документів у
зв‱язку

із змінами в п
о
рядку денному чи у
зв‱язку

з
виправленням помилок. У такому разі зміни

вносяться не пізніше ніж за
:

1) за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

2) за 2 тижні до дати проведення загальних зборів;

3) у день проведення загальних зборів;

4) за один місяць до дати проведення загальних зборів.


96. Порядок денний загальних

зборів
акціонерного товариства

попередньо
затверджується:

1) наглядовою радою товариства;

2) акціонерами
;

3) представниками акціонерів
;

4) всі відповіді вірні
.

38

97. У разі скликання позачергових загальних зборів їх порядок затвердж
у-
ється:

1) ніким не пови
нен затверджуватися;

2) представниками акціонерів;

3)

акціонерами
;

4)
немає вірної відповіді
.


98. Пропозиції до порядку денного загальних зборів вносяться:

1) не пізніше 10 днів;

2) не пізніше 20 днів;

3) не пізніше 15 днів;

4) не має вірної відповіді
.


9
9. Пропозиції до порядку денного загальних зборів подаються:

1) у письмовій формі;

2) в усній формі;

3) як в усній, так і у письмовій формах;

4) залежить від бажання акціонера
.


100. Наглядова рада
акціонерного товариства

і акціонери приймають ріше
н-
ня про
включення пропозицій до порядку денного:

1) за 5 днів до дати проведення загальних зборів;

2) не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів
;

3) за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

4) немає вірної відповіді
.


101. Обов‱язковому в
ключенню до порядку денного загальних зборів вв
а-
жаються пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками:

1) 10

% простих акцій;

2) простих акцій;

3) 7
-
8

% простих акцій;

4) 5 або більше відсотків простих акцій.


102. Відмова у включенні пропозиції до поряд
ку денного приймається у разі:

1) невідповідності темі загальних зборів;

2) подання третьою особою;

3) недотримання строку, неповноти даних;

4) немає вірної відповіді
.


103. Протягом скількох днів надсилається рішення про відмову у вкл
ю
ченні
пропозиції:

1)

за 5 днів до початку загальних зборів;

2) протягом 3 днів з моменту його прийняття;

3) протягом 2 днів з моменту його прийняття;

4) взагалі не надсилається
.
39

104. В який строк
акціонерне товариство
повинно повідомити акціонерів про
зміни у порядку денному:

1) не пізніше ніж за 10 днів до проведення загальних зборів;

2) не пізніше ніж за 12 днів до проведення загальних зборів;

3) за 5 днів до проведення загальних зборів;

4) за 7 днів до проведення загальних зборів
.


105.
Хто
може бути
п
редставником акціонера

на загальних зборах
?


1) фізична особа;


2) уповноважена особа юридичної особи;


3) уповноважена особа держави чи територіальної громади
;


4) всі відповіді вірні
.


106. Хто з цих осіб не може бути представником акціонера
?


1) фізична особа;


2) уповноваже
на особа юридичної особи;


3) посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи;


4) немає вірної відповіді
.


107. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може
посвідчуватися:


1) депозитарієм;


2) зберігачем;


3) реєстраторо
м;


4) всі відповіді вірні
.


108. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, предста
в
ник:


1) вирішує всі питання на свій розсуд;


2) не має права голосувати;


3) не голосує;


4) не має правильної відповіді
.


109. Порядок проведення загальних з
борів встановлюється:

1) акціонерами;

2) представниками акціонерів;

3) статутом та рішенням загальних зборів;

4) виконавчим органом
акціонерного товариства
.


110. Головує на загальних зборах:

1) голова наглядової ради;

2) член наглядової ради;

3) особа, уп
овноважена наглядовою радою;

4) всі відповіді вірні
.


40

111. Реєстрацію акціонерів проводить:

1) реєстраційна комісія або акціонери;

2) наглядова рада;

3) представники акціонерів;

4) немає вірної відповіді
.


112. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для
участі у загальних зб
о
рах,
підписує:

1) особа, уповноважена наглядовою радою;

2) голова реєстраційної комісії;

3) член реєстраційної комісії;

4) всі відповіді вірні
.


113. Якщо для участі в загальних зборах з

явилося декілька представників
акціонера, реєс
трується той, представник:

1) довіреність якому видана пізніше;

2) довіреність якому видана раніше;

3) не можна мати декількох представників;

4) жоден з них не реєструється
.


114. Якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваже
н-
ня щодо
голосування здійснюється:

1) за згодою співвласників одним з них або їх загальним представником;

2) обома співвласниками;

3) представником одного з співвласників;

4) немає вірної відповіді
.


115. Скількома акціями потрібно володіти, щоб призначати своїх пр
едста
в-
ників для нагляду за підбиттям підсумків голосування
?

1) 15% простих акцій;

2) 5% простих акцій;

3) 25% простих акцій;

4) 10% і більше відсотків простих акцій
.


116. Хто визначає наявність кворуму загальних зборів?

1) наглядова рада;

2) рада директор
ів;

3) реєстраційна комісія;

4) незалежний експерт.


117. Наявність кворуму загальних зборів визначається на момент:

1) присутності більш ніж 50% акціонерів;

2) закінчення реєстрації;

3) початку обговорення рішень;

4) за згодою присутніх на зборах.
41

118. Я
ка щонайменша кількість голосуючих акцій необхідна для наявності
кворуму на загальних зборах акціонерів?

1) 50%+1 акція;

2) 51%;

3) 60%;

4) не встановлена чинним законодавством.


119. Скільки голосів надає акція акціонеру для вирішення кожного з питань,
щ
о розглядаються на загальних зборах?

1) один;

2) зазначається у статуті акціонерного товариства;

3) визначається реєстраційною комісією;

4) залежно від виду акції.


120. Рішення загальних зборів акціонерного товариства приймається:

1) необхідна кількість г
олосів зазначається у статуті товариства;

2) на розсуд голови правління;

3) абсолютною більшістю голосів;

4) простою більшістю голосів акціонерів.


121. Скільки необхідно набрати голосів кандидатам для того щоб бути обр
а-
ним до складу органу акціонерного то
вариства?

1) більш як 30% голосів;

2) більш як 40% голосів;

3) більш як 50% голосів;

4) більш як 60% голосів.


122. Чи можуть загальні збори приймати рішення не включені до порядку
денного?

1) можуть;

2) не можуть;

3) можуть, за дозволом голови правління;

4) можуть, за дозволом наглядової ради.


123. Де проводяться загальні збори акціонерів у разі їх перерви?

1) у місці вказаному реєстраційною комісією;

2) в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення заг
а
льних
зборів;

3) місці, яке було
затверджене при обговоренні питання о перерві загальних
зборів;

4) не регламентується чинним законодавством.


124. Яке товариство, згідно з чинним законодавством, має проводити гол
о-
сування з питань порядку денного тільки з використанням бюлетенів?

1) товар
иство, яке має більше 50% привілейованих акцій;
42

2) використання бюлетенів затверджується радою директорів;

3) товариство, що здійснило публічне розміщення своїх акцій;

4) не встановлено чинним законодавством.


125. Хто затверджує форму і текс бюлетенів для

голосування?

1) реєстраційна комісія;

2) наглядова рада;

3) рада директорів;

4) державні органи.


126. Не пізніше якого терміну має бути затверджена форма і текст бюл
е
теня
для голосування?

1) за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

2) за 1 кален
дарний місяць до дати проведення загальних зборів;

3) за 2 тижні до дати проведення загальних зборів;

4) не регламентується чинним законодавством.


127. Хто надає роз‱яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів
та інших питань, пов‱язаних із забез
печенням проведення голосування на заг
а-
льних зборах?

1) наглядова рада;

2) реєстраційна комісія;

3) лічильна комісія;

4) рада директорів.


128. Як часто проводяться загальні збори акціонерів?

1)

не рідше одного разу в півроку;

2)

не рідше одного разу на квартал;

3)

двічі нарік;

4)

не рідше одного разу на рік.


129. Причини скликання позачергових зборів акціонерів?

1)

для затвердження річного звіту;

2)

в разі банкрутства;

3)

у разі неплатоспроможності;

4)

при ліквідності балансу.


130. Хто має право на скликання позачергових зборів
?

1)

аудиторська фірма;

2)

Кабінет
міністрів України;

3)

профком;

4)

виконавчий орган акціонерного товариства.


43

131. В який термін виконавчий орган повинен скликати на вимогу позаче
р-
гові збори?

1)

протягом 10 днів;

2)

на 30 календарний день;

3)

протягом 20 днів;

4)

не регламенто
вано.


132. Яка кількість голосу акціонерів дозволяє скликати позачергові зб
о
ри?

1)

більш як 10 відсотками;

2)

більш як 20 відсотками;

3)

більш як 30 відсотками;

4)

більш як 50 відсотками.


133. Яка кількість акціонерів
обов‱язкова

для створення наглядової р
а
ди?

1)

понад

35;

2)

20;

3)

до 35;

4)

понад 50.


134.
Ким

можуть бути

ч
лени наглядової ради?

1)

акціонерами;

2)

керівником підприємства;

3)

виконавчим органом;

4)

ревізійною комісією.


135. Хто вирішує всі питання в діяльності підприємства (в межах своєї ко
м-
пет
е
нції)?

1)

наглядова рада;

2)

ревіз
ійна комісія;

3)

профком підприємства;

4)

виконавчий орган.


136. Який документ визначає право без довіреності здійснювати дії від імені

товариства?

1)

статут;

2)

посадова інструкція;

3)

розпорядження;

4)

постанова.


137. Хто організовує ведення книги протоколів?

1)

канцелярія
;

2)

секретар;

3)

директор;

4)

наглядова рада.

44

138. Якщо акціонерне товариство складається з однієї особи, до такого тов
а-
риства положення статей 33
-
38
ЗУ
«Про акціонерні товариства»

щодо порядку
скликання та проведення загальних зборів акціонерного товари
с
тва:

1)
не застосовуються;

2) застосовуються;

3) застосовуються в залежності від ситуації;

4) інколи застосовуються.


139. Повноваження загальних зборів товариства, передбаченні статтею 33

З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»
, здійснюються:

1) всіма членами

товариства;

2) дирекцією;

3) акціонером одноосібно;

4) акціонерами.


140. Як
им чином

оформляється рішення акціонера з питань, що належать до
компетенції з
а
гальних зборів
?

1) в усній формі;

2) письмово;

3) письмово у формі наказу;

4) письмово у формі наказ
у та засвідчується печаткою товариства або нотарі
а-
льно.


141. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії зді
й-
снюється:

1) із застосуванням кумулятивного голосування;

2) без застосування кумулятивного голосування;

3) індивідуально;

4)
колегіально.


142. Протягом якого терміну часу акціонер може оскаржити рішення суду
щодо порушення його інтересів?

1) 2 місяців;

2) 3 місяців;

3) 1 місяця;

4) 14 днів.


143. В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів
-
власників простих
акцій 10 осіб і

більше створення наглядової ради є:

1)
обов

язковим
;

2)

необов

язковим.


144. Чи може член наглядової ради, який є представником акціонера
-
юридичної особи або держави, передавати свої повноваження іншій особі?

1) так;
45

2) в залежності від ситуації;

3) інко
ли;

4) ні.


145. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рах
у-
нок:

1) акціонерів;

2) загальних зборів;

3) товариства;

4) дирекції.


146. До компетенції наглядової ради належить:

1) вирішення питань;

2) нарахування заробітної плати ак
ціонерам;

3) скликання загальних зборів;

4) викуп акцій.


147. Ким ще можуть вирішуватись питання, що належать до виключної ко
м-
петенції наглядової ради
акціонерного товариства
?

1) іншими органами;

2)

загальними зборами;

3) акціонерами;

4) акціонером одноос
ібно.


148. Хто з органів
акціонерного товариства

може забезпечувати доступ до
інформації членам н
а
глядової ради?

1) посадові особи;

2) акціонери;

3) акціонер одноосібно;

4) загальні збори.


149. Чи належить до компетенції наглядової ради прийняття рішення

про
анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій?

1) так;

2) ні.


150. Чи належить до компетенції наглядової ради прийняття рішення про р
о-
зміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій?

1) так;

2) ні.


151. Чи належить до компетен
ції наглядової ради прийняття рішення про
викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів?

1) так;

2) ні.
46

152. Чи належить до компетенції наглядової ради прийняття рішення про
вчинення значних
право
-
злочинів

у випадках, передбачених частиною

першою
статті 70
З
акону
У
країни

«Про акціонерні товариства»
?

1) так;

2) ні.


153. Чи належить до компетенції наглядової ради прийняття рішення про
обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укл
а-
датимет
ь
ся з ним, встановлення розм
іру оплати його послуг?

1) так;

2) ні.154. Чи належить до компетенції наглядової ради прийняття рішення про
обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів тов
а
риства або
деп
о
зитарія цінних паперів та затвердження умов договору?

1) так;

2)

ні.155 .Члени наглядової ради акціонерного товари
с
тва обираються з:

1)

числа юридичних та фізичних осіб;

2)

числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність;

3)

числа фізичних осіб з обмеженою дієздатністю;

4)

числа фізичних осіб.


156. Обрання членів наглядової
ради публічного товариства здійснюєт
ь
ся:

1)

призначенням їх голова наглядової ради;

2)

шляхом голосування наглядової ради та представників виконавчої вл
а
ди;

3)

шляхом кумулятивного голосування;

4)

всі відповіді правильні.


157. Конкретний спосіб обрання членів наглядо
вої ради приватного товари
с-
тва визначається:

1)

Конституцією
України;

2)

його статутом;

3)

Законом
України «Про акціонерні товариства»;

4)

Положенням
«Про обрання членів наглядової ради».


158. До складу наглядової ради в товариствах з кількістю акціонерів
-

вла
с-
ників

простих акцій від:

1)

100 до 1000 осіб повинні входити не менше ніж
п‱ять

осіб;

2)

1000
-

не менше ніж сім осіб;

3)

понад 10 000 осіб
-

не менше ніж
дев‱ять

осіб;

4)

всі відповіді правильні.


47

159
.
Дія договору з членом наглядової ради припиняється:

1)


після 2
-
х років

перебування на відповідній посаді;

2)


після 3
-
х років перебування на відповідній посаді;

3)


після 5
-
ти років перебування на відповідній посаді;

4)


у разі припинення його повноважень.


160. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається:

1)

членами нагля
дової ради;

2)

спеціальною комісією;

3)

шляхом кумулятивного голосування;

4)

членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.


161. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою:

1)

голови наглядової ради;

2)

на вимогу членів наглядової ради;

3)

на ви
могу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена;

4)

всі відповіді правильні.


162. Засідання наглядової ради проводяться:

1)

раз у місяць;

2)

в міру необхідності з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше о
д-
ного разу на два місяці;

3)

в міру необхідн
ості з періодичністю, визначеною статутом, але не рідше о
д-
ного разу на квартал;

4)

немає правильної відповіді.


163. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь:

1)

не менше ніж половина її складу;

2)

3/4 складу;

3)

45% складу;

4)

80% складу.164.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має:

1)

один голос;

2)

два голоси;

3)

три голоси;

4)

чотири голоси.


165. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж пр
о-
тягом:

1)

трьох днів після проведення засідання;

2)

п‱яти

днів після проведе
ння засідання;

3)

семи днів після проведення засіданням;

4)

дев‱яти
.
48

166. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) є підпорядк
о
ваним
та підзвітним безпосередньо:

1)

членам наглядової ради;

2)

члену наглядової ради
-

голові комітету з питань аудиту;

3)

голові нагл
ядової ради;

4)

членам ревізійної комісії.


167. У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

1)

місце, дата і час проведення засідання;

2)

особи, які брали участь у засіданні;

3)

порядок денний засідання;

4)

усі відповіді правильні.


168. Протокол засідання нагля
дової ради підписує:

1)

головуючий на засіданні;

2)

член наглядової ради;

3)

голова комітету з питань аудиту;

4)

корпоративний секретар.


169. Корпоративний секретар є особою, яка:

1)

відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами;

2)

не відповідає за взаємод
ію акціонерного товариства з інвесторами;

3)

відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами або

інвест
о-
рами;

4)

немає правильної відповіді.


170. Який орган акціонерного товариства може приймати рішення про дос
т-
рокове припинення повноважень членів

наглядової ради?

1)

спостережна рада;

2)

загальні збори;

3)

виконавчий орган;

4)

комітет наглядової ради.


171. Скільки основних підстав для припинення повноважень члена нагляд
о-
вої ради передбачено статутом товариства?

1) 4; 2) 5; 3) 3; 4) 2.


172. У який термін член

наглядової ради повинен повідомити товарис
т
во про
припинення повноважень за власним бажанням?

1)

за місяць;

2)

за тиждень;

3)

за три тижні;

4)

за два тижні.

49

173. У якому випадку рішення загальних зборів про дострокове прип
и
нення

повноважень може прийматися тільки ст
осовно всіх членів наглядової р
а
ди?

1) у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося

афілійованими особами;

2)

у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося головою

загальних зборів;

3)

у разі якщо обрання членів наглядової ра
ди здійснювалося шляхом

кумулятивного голосування;

4)

) у разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося простою

більшістю голосів.


174. Які функції здійснює виконавчий орган акціонерного товариства?

1)

здійснює управління поточною діяльністю товариства
;

2)

визначає основні напрямки діяльності акціонерного товариства;

3)

приймає рішення про проведення чергових та позачергових загальних

зборів на вимогу акціонерів;

4) приймає рішення про припинення повноважень членів наглядової р
а
ди.


175. Яким органам підзвітн
ий виконавчий орган акціонерного товари
с
тва?

1)

ревізійній комісії;

2)

загальним зборам і наглядовій раді;

3)

реєстраційній комісії;

4)

ліквідаційній комісії.


176. Яким може бути виконавчий орган акціонерного товариства?

1)

колегіальним або одноосібним;

2)

лише колегіальни
м;

3)

лише одноосібним;

4)

змішаним.


17
7
. Що виступає у ролі колегіального виконавчого органу?

1)

комісія;

2)

комітет;

3)

правління, дирекція;

4)

збори.17
8
. Хто виконує роль одноосібного виконавчого органу?

1)

афілійована особа;

2)

будь
-
який акціонер товариства;

3)

голова нагляд
ової ради;

4)

директор або генеральний директор.


1
79
. Хто має право бути членом виконавчого органу акціонерного товар
и
ства?

1)

будь
-
яка фізична особа;

2)

будь
-
яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом

наглядової50

ради чи ревізійної комісії;

3)

будь
-
я
ка юридична особа;

4)

будь
-
яка фізична особа, яка має повну дієздатність.


18
0
. Якими документами визначаються права та
обов‱язки

членів викона
в-
чого органу акціонерного товариства?

1) Законом України
«
Про акціонерні товариства
»
;

2)
Законом України «Про акціон
ерні товариства», іншими актами законодавс
т-
ва, статутом товариства або положенням про виконавчий орган т
о
вариства, а
також трудовим договором, що укладається з кожним членом виконавчого о
р-
гану;

3)

статутом товариства і Законом України «Про акціонерні товарист
ва»;

4)

положенням про виконавчий орган і трудовим договором.


18
1
. Хто має право підписувати трудовий договір від імені товариства?

1)

голова наглядової ради;

2)

голова ревізійної комісії;

3)

голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою

радою;

4)

генер
альний директор.


18
2
. На чию вимогу виконавчий орган
зобов‱язаний

надати можливість
ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених
з
а
коном, статутом та внутрішніми положеннями товариства?

1)

на вимогу органів та посадових осіб тов
ариства;

2)

на вимогу податкової інспекції;

3)

на вимогу державних органів;

4)

на вимогу лише загальних зборів.


18
3
. Чим визначається кількісний склад виконавчого органу, порядок

при
з-
начення його членів?

1)

Законом України «Про акціонерні товариства»;

2)

статутом товари
ства;

3)

трудовим договором;

4) положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.


18
4
. Хто має право вимагати проведення засідання колегіального виконавч
о-
го органу та вносити питання до порядку денного засідання?

1)

директор;

2)

голова наглядової ради;

3)

кожн
ий член колегіального виконавчого органу;

4)

кожен акціонер товариства.


18
5
. Якими документами встановлюється порядок скликання та пров
е
дення

засідань колегіального виконавчого органу?

1)

положенням про виконавчий орган і трудовим договором;
51

2)

статутом товариства

і Законом України
«
Про акціонерні товариства
»
;

3) 3аконом України
«
Про акціонерні товариства
»
, іншими актами

зак
о-
нодавства, статутом товариства або положенням про виконавчий орган т
о-
вариства;

4) статутом або положенням про виконавчий о
рган акціонерного товари
с
тва.


18
6
. Які особи мають право бути присутніми на засіданнях колегіального
виконавчого органу?

1)

члени наглядової ради;

2)

представники лічильної комісії;

3)

члени наглядової ради, а також представник профспілкового або

іншого
уповнова
женого трудовим колективом органу, який підписав

колективний д
о-
говір від імені трудового колективу;

4)

члени ревізійної комісії.


18
7
. Ким обирається голова колегіального виконавчого органу?

1)

наглядовою радою товариства;

2)

загальними зборами;

3)

головою профспілков
ого комітету;

4)

засновниками акціонерного товариства.


18
8
. Які функціональні
обов‱язки

покладено на голову колегіального

вик
о-
навчого органу?

1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно
-
правових або
трудових договорів, що укладатимуться
з ними, встановлення розміру їх вин
а-
городи, обрання особи, яка уповноважується на підписання цив
і
льно
-
правових
договорів з членами наглядової ради;

2)

організація роботи колегіального виконавчого органу, скликання

засідань,
забезпечення ведення протоколі
в засідань;

3)

обрання комісії з припинення акціонерного товариства та організація

роботи колегіального виконавчого органу;

4) затвердження річного звіту товариства, організація роботи колегіального в
и-
конавчого органу, скликання засідань, забезпечення ведення

протоколів зас
і-
дань.


1
89
. Ким здійснюються повноваження одноосібного виконавчого органу у
разі неможливості виконання їх особою, на яку вони покладені?

1)

головою будь
-
якого управлінського органу акціонерного товариства;

2)

будь
-
яким членом загальних зборів;

3)

п
ризначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або

положе
н-
ням про виконавчий орган;

4)

головою профспілкового комітету.

52

19
0
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 61 повнов
а-
ження голови колегіального виконавчого органу припиняют
ься за рішенням н
а-
гл
я
дової ради у такому випадку:

1
) якщо статутом акціонерного товариства це питання віднесено до комп
е
тенції
загальних зборів;

2
) якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компет
е-
нції загальних зборів;

3
) якщо склик
аються позачергові загальні збори;

4
) якщо не дотримуються вимоги законодавства.


19
1
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 61 повнов
а-
ження члена колегіального виконавчого органу припиняються за рішенням н
а-
глядової ради у такому випадк
у:

1
) якщо статутом акціонерного товариства це питання віднесено до комп
е
тенції
загальних зборів;

2
) якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компет
е-
нції загальних зборів;

3
) якщо скликаються позачергові загальні збори;

4
) якщо не д
отримуються вимоги законодавства.


19
2
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 61 пі
д
стави
припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюют
ь
ся:

1
) документами про фінансово
-
господарську діяльність товариства;

2
) циві
льно
-
правовими договорами;

3
) трудовим договором;

4
) законодавством, статутом та договором з ним.


19
3
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 61 якщо дії
або бездіяльність голови колегіального виконавчого органу порушують права
акц
і
онер
ів чи самого товариства
,
наглядова

рада
має

право:

1
) відсторонити від повноважень голову колегіального виконавчого орг
а
ну;

2
) накласти штраф на голову колегіального виконавчого органу;

3
) подати в суд на голову колегіального виконавчого органу;

4
) відправ
ити на громадські роботи голову колегіального виконавчого о
р
гану.


19
4
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 61 пр
о
тягом
якого часу наглядова рада зобов‱язана оголосити про скликання загальних зб
о-
рів товариства про переобрання голови в
иконавчого органу товариства
?

1
) 5 днів;

2
) 3 днів;

3
) 14 днів
;

4
) 10 днів.


53

19
5
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 посад
о-
вими особами органів акціонерного товариства не можуть бути:

1
) народні депутати України, члени Кабінету
Міністрів України, керівники
центральних та місцевих органів виконавчої влади;

2
) посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх
справ, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, державні слу
ж-
бовці;

3
) особи, яким суд забор
онив займатися певним видом діяльності або які мають
непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи го
с
подарські
злочини;

4
) всі відповіді вірні.


19
6
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 чи м
о-
жуть бути державні служб
овці посадовими особами органів акціонерного тов
а-
рис
т
ва
?

1) так;

2) ні;

3) так, тільки якщо вони виконують функції з управління корпоративними пр
а-
вами держави та представляють інтереси держави або територіал
ь
ної громади в
наглядовій раді або ревізійній ком
ісії товариства;

4
) так, якщо вони не мають судимості.


19
7
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 пос
а
дові
особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати коме
р-
ційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльн
ість т
о
вариства:

1
) так;

2
) ні;

3
) так, крім випадків передбачен
их

законом;

4
) залежить від обставин.


19
8
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 на чию
вимогу посадові особи зобов‱язані надати документи про фінансово
-
господарську ді
я
льність товариства
?

1) ревізійної комісії;

2) суду;

3) Кабінету Міністрів України;

4) всі відповіді не вірні.


199
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 які док
у-
менти зобов‱язані надати посадові особи органів акціонерного товар
и
ств
а на
вим
о
гу ревізійної комісії
?

1
) документи про фінансово
-
господарську діяльність товариства;

2
) цивільно
-
правовий договір;

3
) трудовий договір;

4
) статут товариства.
54

20
0
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 62 чи випл
а-
чується посадо
вим особам органів акціонерного товариства винаг
о
рода
?

1
) так;

2
) ні;

3
) так, але тільки на умовах, які встановлюються цивільно
-
правовими догов
о-
рами або трудовим договором, укладеним з ними;

4
) так, якщо так вирішить голова колегіального виконавчого органу
.


20
1
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» в статті 63 «Відп
о-
відальність посадових осіб органів акціонерного товариства» гов
о
риться про:

1
) про відповідальність посадових осіб акціонерного товариства за збитки, з
а-
вдані товариству своїми діям
и;

2
) про відповідальність посадових осіб акціонерного товариства за непр
а
вильно
оформлені документи;

3
) про відповідальність посадових осіб акціонерного товариства за невик
о
нання
своїх обов‱язків;

4
) про відповідальність посадових осіб акціонерного товари
ства за розголоше
н-
ня комерційної таємниці.


20
2
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 64 ос
о
ба, яка
має намір придбати акції, які належать їй та її афілійованим особам, становит
и-
муть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобо
в‱язана подати тов
а-
риству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його, не п
і
зніше
за:

1
) 10 днів до дати придбання значного пакета акцій;

2
) 20 днів до дати придбання значного пакета акцій;

3
) 30 днів до дати придбання значного пакета акцій;

4
) 35 днів до дати придбання значного пакета акцій.


20
3
. Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», статті 64 як здій
с-
нюється оприлюднення повідомлення про придбання значного пакету акцій
?

1
) шляхом опублікування його в газеті;

2
) шляхом надання й
ого на розгляд на загальних зборах;

3) шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ри
н-
ку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублік
у-
ванні в офіційному друкованому органі;

4
) шляхом надання його на всі в
ітчизняні та закордонні біржі.


20
4
.
Я
кий відсоток простих акцій товариства складають контрольний пакет
акцій?

1
) 20%;

2
) 40%;

3
) 50%
і

б
і
льше;

4) 60%.

55

20
5
. Протягом якого терміну особа, що придбала акції зобов‱язана запроп
о-
нув
а
ла акціонерам придбати акці
ї товариства?


1) 20 днів;


2) 2 місяці;


3) 3 дні;


4) 6 місяців.20
6
. Що повинна зробити особа, щоб попередити товариство про пр
и
дбання
акцій?

1) зателефонувати акціонерам;

2) надіслати публічну не відкличну пропозицію;

3) особисто нанести
візит;

4) не потрібно попереджувати.


20
7
. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій не мі
с
тить
дані про…….

1) місце проживання особи;

2) ціну акцій;

3) порядок оплати;

4) національність особи.


20
8
. Строк повідомлення особи, яка придбала
акції, щодо прийняття проп
о-
зиції про придбання акцій, становить:

1) 30
-
60 днів з дати надходження пропозиції;

2) 30 днів;

3) 30
-
60 днів;

4) 20
-
40 днів.


2
09
. Особливість формування ціни на акції, відповідно до ч. 3 ст.8
Зак
о
ну
України
«Про акціонерні т
овариства»

полягає в наступному:

1) ціна складається з інтересів акціонерів;

2) ціна повинна бути меншою за ринкову ціну;

3) ціна акцій не може бути меншою за ринкову ціну;

4) ціна акцій не повинна залежати від ринку.


21
0
. Протягом якого часу особа, що пр
идбала акції, повинна сплатити

акці
о-
нерам вартість даних акцій?

1) 12 днів;

2) 3 місяці;

3) 1 рік;

4) 30 днів.


21
1
.
Ким

визначається порядок реалізації права акціонерних товариств на

викуп акцій в акціонерів?

1)

статут товариства;
56

2)

рішення загальних зборів;

3)

в
изначається самостійно акціонерами;

4)

такий порядок не визначається.


21
2
. В якій формі здійснюється оплата акцій, що викуповуються?

1)

безготівковій;

2)

векселем;

3)

чеком;

4)

у грошовій формі.


21
3
. Кожний акціонер


власник привілейованих акцій має право:

1)

вимагати ви
купу товариством належних йому привілейованих акцій;

2)

передавати свої акції іншим акціонерам;

3)

відмовлятися від своїх акцій;

4)

викупляти акції у інших акціонерів.


21
4
. Протягом якої кількості днів після прийняття загальними зборами р
і-
шення, що стало підставою

для вимоги
обов‱язкового

викупу акцій, а
к
ціонер,
який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову заяву?

1)

7 днів;

2)

14 днів;

3)

30 днів;

4)

60 днів.


21
5
. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правоч
и-
ну, становить від 10%
до 25% вартості активів за даними останньої річної ф
і-
нанс
о
вої звітності акціонерів товариства, приймається:

1)

три четверті голосів акціонерів від загальної їх кількості;

2)

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у заг
а-
льних зборах
та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

3)

загальними зборами за поданням наглядової ради;

4)

наглядовою радою.


21
6
. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правоч
и-
ну, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінанс
ової зві
т-
но
с
ті акціонерів товариства, приймається:

1)

три четверті голосів акціонерів від загальної їх кількості;

2)

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

3)

загальн
ими зборами за поданням наглядової ради;

4)

наглядовою радою.


21
7
. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правоч
и-
ну, становить від 25% до 50% вартості активів за даними останньої річної ф
і-
нанс
о
вої звітності акціонерів товариства, приймаєт
ься:
57

1)

три четверті голосів акціонерів від загальної їх кількості;

2)

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у заг
а-
льних зборах та є власниками голосуючих з цього питання а
к
цій;

3)

загальними зборами за поданням наглядової ради;

4)

нагля
довою радою.


21
8
. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правоч
и-
ну, становить від 50% вартості активів за даними останньої річної ф
і
нансової
зві
т
ності акціонерів товариства, приймається:

1)

три четверті голосів акціонерів від загальної їх

кількості;

2)

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у

загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

3)

загальними зборами за поданням наглядової ради;

4)

наглядовою радою.


2
19
. Протягом якої кількості днів особа
, заінтересована у вчиненні правоч
и-
ну, повинна поінформувати той орган, членом якого вона є, викона
в
чий орган
та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості?

1)

1 дня;

2)

3 днів;

3)

5 днів;

4)

7 днів.


22
0
. Протягом якої кількості днів виконавчий орган
акціонерного товарис
т
ва

зобов‱язаний

надати членам наглядової ради інформацію стосовно прав
о
чинів,
у вчиненні яких т
о
вариство заінтересоване?

1)

1 дня;

2)

3 днів;

3)

5 днів;

4)

7 днів.


22
1
. Протягом якої кількості днів наглядова рада
зобов‱язана

прийняти р
і-
шення про
вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість?

1)

1 дня;

2)

3 днів;

3)

5 днів;

4)

7 днів.


22
2
. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової
ради, вона:

1)

бере участь у голосуванні вчинення правочину;

2)

бере участь у голосуванні вчинення правочи
ну але має суто формал
ь
ний

характер;

3)

бере участь у голосуванні вчинення правочину і має найвагоміший вплив;

4)

не бере участь у голосуванні вчинення правочину.
58


22
3
. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у
вчиненні правочину, то:

1)

п
итання моментально вирішується;

2)

питання виноситься на розгляд загальних зборів;

3)

питання опускається;

4)

можливі всі попередні варіанти.22
4
. Для перевірки фінансове господарської діяльності акціонерного товар
и-
ства загальні збори обирають:

1)

Наглядову Раду;

2)

Ви
конавчу Раду;

3)

Ревізійну комісію;

4)

Лічильну комісію.


22
5
. Ревізійна комісія
обов‱язково

обирається в товариствах з кількістю

акціонерів
-

власників простих акцій товариства:

1)

до 50 осіб;

2)

до 100 осіб;

3)

100 осіб;

4)

більше 100 осіб.


22
6
. Додаткові вимоги щодо

обрання ревізійної комісії, кількісного складу
комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених
З
ак
о
ном

України «Про акціонерні товариства»
, визначаються:

1)

Статутом;

2)

Положенням про ревізійну комісію;

3)

Статутом та Положенням про ревізі
йну комісію;

4)

Статутом, Положенням про ревізійну комісію або рішенням Загал
ь
них
зборів акціонерного товариства.


22
7
. На який термін обирається ревізійна комісія
?

1)

на визначений строк;


2)

на 1
-
2 роки;


3)

на 3 роки;

4)

на 5
-
10 років.


22
8
.
Який строк
повноваж
ень членів ревізійної комісії
?

1)

рік;

2)

1
-
2 роки;

3)

не більше 5 років;

4)

невизначений.


2
29
. Чи можуть члени ревізійної комісії входити до складу лічильної к
о
місії
?

1)

так;
59

2)

ні;

3)

лише в окремих випадках;

4)

частково можуть.


23
0
. Права та
обов‱язки

членів ревізійної комі
сії визначаються:

1)

Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законода
в-
ства;

2)

Статутом та Положенням про ревізійну комісію;

3)

договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії;

4)

всі відповіді вірні.


23
1
. Ревізійна комісія проводить

перевірку фінансов
о
-
господарської діял
ь-
ності акціонерного товариства за результатами:

1)

кварталу;

2)

останніх 2
-
3 років;

3)

5
-
ти років;

4)

фінансового року.


23
2
.
Хто
забезпечує
д
оступ членів ревізійної комісії до інформації
?

1)

Виконавчий орган;

2)

Наглядова Рада;

3)

секрет
ар;

4)

загальні збори.


23
3
. За підсумками перевірки фінансове господарської діяльності акціоне
р-
ного товариства

та

за результатами фінансового року ревізійна комісія готує
висновок, що містить інформацію про:

1)

підтвердження достовірності та повноти даних фінан
сової звітності за

відповідний період;

2)

факти порушення законодавства під час провадження фінансове
-
господарської
діяльності;

3) факти встановлення порядку ведення бухгалтерського обліку та подання зв
і-
тності;

4) всі відповіді вірні.


23
4
. Незалежним аудитор
ом може бути:

1)

афілійована особа посадової особи товариства;

2)

афілійована особа товариства;

3)
особа, незацікавлена у результатах перевірки фінансов
о
-
господарської д
і-
яльності товариства;

4) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.


23
5
. Аудит
орська перевірка діяльності акціонерного товариства має б
у
ти

проведена на вимогу акціонера, який є власником:

1)

більше 10 % акцій;
60

2)

більше 12 % акцій;

3)

більше 25 % акцій;

4)

більше 50 % акцій.


23
6
. Витрати,
пов‱язані

з проведенням перевірки, покладаються на:

1)

ауд
иторську фірму;

2)

аудиторію;

3)

акціонера;

4)

ревізійну комісію.


23
7
. В який строк товариство
зобов‱язане

забезпечити аудитору можл
и
вість

проведення перевірки
?

1)

протягом 5 днів з дати отримання запиту акціонера;

2)

протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера;

3)

протягом 30 днів з дати отримання запиту акціонера;

3) протягом 7 днів з дати отримання запиту акціонера.


23
8
. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера, може проводитися:

1)

1 раз на рік;

2)

1
-
2 рази на рік;

3)

2
-
3 рази на рік;

4)

4 рази на рік.


2
39
. У разі проведе
ння аудиту товариства за заявкою акціонера Вик
о
навчий
орган товариства
зобов‱язаний

надати завірені копії всіх докуме
н
тів за його

вимогою:

1)

у строк;

2)

протягом 3 днів;

3)

протягом 5 днів;

4)

протягом 7 днів.


24
0
.

Спеціальна перевірка фінансово
-
господарської діяльн
ості

акціон
е
рного
товариства проводиться за рахунок:

1)

аудитора;

2)

акціонера;

3)

ревізійної комісії, а в разі її відсутності
-

аудитором;

4)

аудиторської фірми.


24
1
. На вимогу кого акціонерне товариство надає перелік афілійованих осіб
та відомостей про належні їм а
кції
?

1)

податкової державної служби України;

2)

акціонера та Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3)

Н
аціонального
б
анку
У
країни
;

4) К
абінету Міністрів
У
країни
.

61

24
2
.
Діяльність а
кціонерн
ого

товариств
а

припиняється в результаті:

1) передання свог
о майна, прав та
обов‱язків

іншим підприємницьким

товариствам;

2)

знищення акцій та юридичної особи;

3)

злиття з іншою компанією;

4)

акціонерне товариство не має право припинити свою діяльність.


24
3
. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за р
і-
шенням:

1)

всіх працівників товариства;

2)

загальних зборів;

3)

Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

4)

генерального директора.


24
4
. Чи може злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціон
е
рного

товариства здійснюватись за рішенням загальни
х зборів
?

1)

так;

2)

ні;

3)

лише за рішенням генерального директора;

4)

лише за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ри
н
ку.


24
5
. Що може одночасно здійснювати акціонерне товариство
?

1)

злиття та приєднання;

2)

поділ та злиття;

3)

виділ та перетворення;

4)

не
має правильної відповіді.


24
6
. Що відбувається з акціями товариств, які припиняються внаслідок под
і-
лу
?

1)

акції знищуються;

2)

акції конвертуються в акції товариства
-
правонаступника;

3)

акції передаються у незмінному вигляді;

4)

акції припиняють свою чинність.


24
7
.
Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новос
т-
вореного
акціонерного товариства

встановлюється:

1)

податковою державною службою України;

2)

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3)
Н
аціональним

б
анком
У
країни
;

4) акціонеро
м з найбільшою кількістю акцій.


24
8
. Емісійні цінні папери
акціонерного товариства
, що беруть участь у

злитті повинні надавати св
о
їм власникам:

1)

вони ніщо не надають;

2)

лише половину обсягу прав, що надава
лися

товариством

до злиття;
62

3)

повний обсяг прав, що над
авався

товариством

до злиття;

4)

не має правильної відповіді.


2
49
. Що не допускається для власників цінних паперів
?

1)

зменшення обсягу їх прав;

2)

їх конвертація;

3)

їх збільшення;

4)

не має правильної відповіді.


25
0
. Що також може відбуватися під час злиття, приєднан
ня, поділу або в
и-
ділу акціонерного товариства
?

1)

статутний капітал переходить у власність Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку;

2)

акції передаються у незмінному вигляді;

3)

акціонери отримують грошові виплати;

4)

акції втрачають свою чинність.


25
1
.

Що отримує учасник підприємницького товариства
-
правонаступника
?

1)

кількість голосів, згідно акцій підприємницького товариства
-
правонаступника;

2)

акції вдвічі менші за своїм номіналом, ніж попередні;

3)

інші права та зобов'язання;

4)

5% від статутного капіталу.


25
2
. Коли вважається завершеним злиття, поділ або перетворення акціоне
р-
ного товариства
?

1)

коли всі акції розподілені;

2)

з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення

акціонерного товариства;

3)

після останньої виплати грошового паю;

4)

після підпи
сання договору злиття, поділу або перетворення акціонерн
о
го

товариства.


25
3
. Наглядова рада кожного акціонерного товариства розробляє умови д
о-
гов
о
ру про злиття або план поділу які повинні містити:

1) назву товариства,

що бере участь у
злитті
,
приєднанні
,
поділі
,
виділі

або
п
е-
ретворенні
;

2) реквізити товариства,

що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або
перетворенні
;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товарис
т
вом
-
правонаступником власникам інших, крім простих акцій, ц
інних паперів тов
а-
риства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, под
і
лу,
перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які проп
о-
нується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) усі відповіді вірні.

63

25
4
. Наглядов
а рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у
злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для
акціон
е
рів:

1) необхідність цього договору;

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (вид
і-
лу
, перетворення
)
;


3) економічну оцінку договору;

4) висновок.


25
5
. Наглядова рада акціонерного товариства з кількістю акціонерів
-

вла
с-
ників простих акцій більше ... осіб, що бере участь у злитті, приєдна
н
ні, поділі
або виділі, повинна отримати висновок н
езалежного експерта (аудитора, оц
і-
нюв
а
ча) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу
.


1) 10 осіб;

2) 100 осіб;

3) 150 осіб;

4) 200 осіб.


25
6
. Висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов зли
т-
тя, приєднання, поділу або виділу має міс
тити:

1) оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оці
н-
ки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення ко
е
фіцієнтів
конвертації акцій та інших цінних паперів;

2) чи рентабельне підприємство;

3) проект договору про

злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворе
н-
ня);

4) чи ідентичні істотні умови договору про злиття
(приєднання), затверджені
загальними зборами кожного із зазначених товариств
.


25
7
. Істотні умови договору про злиття
(приєднання), затверджені заг
альн
и-
ми зборами кожного із зазначених товариств

повинні бути:

1) схожими;

2) з печаткою і підписом;

3) не ідентичними;

4) ідентичними.


25
8
. Протягом скількох днів товариство
зобов‱язане

письмово повідомити
кредиторів товариства і опублікувати в офіційному

друкованому органі повід
о-
млення про ухвалене рішення, щодо припинення акціонерного товариства шл
я-
хом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом зли
т-
тя або приєднання


з дати прийняття відповідного рішення загальними збор
а-
ми остан
нього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приє
д-
нанні
?

1) протягом тижня
;

2) протягом 3
-
х місяців
;
64

3) 30 днів з дати приєднання
;


4) 60 днів
.


2
59
. Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства, діяльність якого
припиняється внаслідок

злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого
здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом
якого строку може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір
товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання
з
обов‱язань

шляхом у
к-
ладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або вик
о
нання
зобов‱язань

перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не пере
д-
бачено прав
о
чином між товариством та кредитором
?


1) 20 днів після надіслання йому повід
омлення про припинення товарис
т
ва;

2) 30 днів з дати припинення товариства;

3) 45 днів з дати ухвалення рішення про припинення товариства;

4) 60 днів з моменту припинення товариства.


26
0
.
У разі якщо кредитор не звернувся у строк, до товариства з пис
ь
мово
ю
в
и
могою, вважається, що він
:

1) не вимагає звіту про стан підприємства;

2) не вимагає завершення дій з ліквідації підприємства;

3) не вимагає від товариства заключного акту про припинення товариства;

4)

не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щ
одо
зобов‱язань

перед
ним.


26
1
.
Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути
завершені до
:

1)

задоволення вимог, заявлених кредиторами
;


2) подання звіту податковій інспекції;

3) задоволення вимог акціонерів;

4) повних розрахунків з п
остачальниками.


26
2
.
Акціонерне товариство може брати участь у злитті з
:

1) будь
-
яким іншим підприємством;

2) підприємством з виробництвом схожої продукції;

3)

іншим акціонерним товариством
;

4) товариством з обмеженою відповідальністю.


26
3
.
Порядок голос
ування на спільних загальних зборах акціонерів може б
у-
ти в
и
значений
:

1) актом про припинення дії підприємства;

2)

договором про
злиття

товариств
;

3) договором про розірвання товариств;

4)

розподільчим балансом.

65

26
4
. В
ідповідно до передавального акта
п
ри з
литті товариств усі права та
обов‱язки

кожного з них
переходять

до
:

1) іншого акціонерного товариства;

2) товариства


кредитора;

3) товариства


емітента;

4)

товариства


правозаступника
.26
5
.
Не підлягають конвертації акції товариств, що припиняються
внаслідок
злиття, які викуплено товариством
-
емітентом або власником яких є товариство,
що бере участь у злитті разом з товариством
-
емітентом. Такі акції підлягають
ан
у
люванню в порядку, встановленому
:

1)

Державною комісією з цінних паперів та фондового рин
ку
;


2) Н
аціональним
б
анком
У
країни
;

3)
Податковою службою України
;

4)
Державним
комітетом статистики України.


26
6
. За скількома положеннями здійснюється процедура злиття акці
о
нерних
т
о
вариств
?

1) за 18 положеннями;


2) за 16 положеннями;

3) за 19 положе
ннями;

4) за 20 положеннями.


26
7
.
Яким документом

визначається

п
орядок

голосування

на
спільних

заг
а-
льних

зборах

акціонерів
?

1)

актом про злиття;

2) статутом;

3)
договором про
приєднання;

4) договором про реєстрацію товариства.
66

ЧАСТИНА
V
І

ПЕРЕ
ЛІК РЕКОМЕНДОВАН
ИХ

ДЖЕРЕЛ


Науково
-
методичний мат
е
ріал по курсу

1.

Господарський
кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436
-
ІУ.
-

С.

80
-
82.

2.

Цивільний
кодекс України від 16 січня 2003 № 435
-
ІУ.
-

Кн. 1.
-

Розд.
II
.; пі
д-
розд. 2; гл. 8; парагр. 1.

3.

Закон
України
«
Про інвестиційну діяльність
»

від 18 вересня 1991р. № 1560.

4.

Закон
України
«
Про господарські товариства
»

від 19 вересня 1991р.№1576.

5.

Закон
України
«
Про державне регулювання ринку цінних папе
рів в Укра
ї-
ні
»

від
30

жовтня 1996 р. № 448/96
-
ВР.

6.


Закон
України
«
П
ро Національну депозитарну систему та особ
ливості ел
е-
ктронного обігу цінних паперів в Україні
»

від 10 грудня
1997р. №710/97
-
ВР.

7.

Закон
України

«Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008р.

514
.

8.

Указ
Президента України
«
Про корпоратизацію підприємств
»

від 15 чер
в-
ня 1993 р. № 210/93.

9.


Указ
Президента України
«
Про інвестиційні фонди та інвести
ційні комп
а-
нії
»

від 19 лютого 1994 р. № 55/94.

10.

Борщ О. Г. Капітал як економічна та фінансова категорія / О. Г. Борщ

//

Агроінком.
-

2005.
-

№ 7.
-

С.

32
-

35.

11.

Борщ О. Г. Суть акціонерного капіталу та й
о
го використання в агропромис
-
ловому виробництві / О. Г. Борщ // Наук. вісн. НАУ.
-

2005.
-

№ 82.
-

С. 119
-

123.

12.

Борщ О. Г. Використання облігаційних позик при формуванні структури

капіталу акціонерних

підприємств молочної галузі / О. Г. Борщ // 36. наук. пр.

Луганського НАУ. Серія „Економічні науки".
-

2006.
-

№ 62 (85)
-

С. 270
-

275.

13.

Борщ О. Г. Методичні підходи до управління структурою капіталу акціон
е-
рних

підприємств молочної галузі / О. Г. Борщ /
/ 36. наук. пр. Подільського
державного агротехнічного ун
іверсите
ту.
-

2006.
-

Вил. 14.
-

Т. 2.
-

С.171
-

174.

14.

Борщ О. Г. Тенденції у формуванні акціонерного капіталу молокопереро
б-
них

підприємств / О. Г. Борщ // Наук. вісн. НАУ.
-

2006.
-

Вил. 97.
-

С. 19
5
-

199.

15.

Борщ О. Г. Методичні та практичні аспекти до управління структурою кап
і-
талу акціонерних молокопереробних підприємств / О. Г. Борщ // Облік і фіна
н-
си

АПК.
-

2007.
-

№ 8
-
10.
-

С. 110
-
115.

16.

Борщ О. Г. Дивідендна політика як інструмент управління ка
піталом акці
о-
нерного товариства / О. Г. Борщ // 36. наук. пр. Вінницького держ. аграр. ун
-
ту.
-

2008.
-

Вил. 36.
-

С. 273
-
276.

17.

Борщ О. Г. Ефективність використання акціонерного капіталу молокопер
е-
робними підприємствами з іноземними інвестиціями / О. Г. Б
орщ // Сб. труд. II
м
е
ждунар. науч.
-
практ. конф. аспирантов й студентов.


Сімферополь :
Изд
-
во

МОО „Центр стабилизации", 2006.
-

С. 57
-
58.

18.

Борщ О.Г. Перспективи виходу вітчизняних молокопереробних підпр
и
ємств

на міжнародний фондовий ринок / О. Г. Борщ //

Матеріали міжнарод. наук.
-
практ. конф. „Актуальні проблеми розвитку обліку, аудиту, фінансів і менед
ж-67

менту в агропромисловому виробництві України".
-

Харків : ХНАУ ім. В.В. Д
о-
куч
а
єва, 2008.
-

С. 32
-
34.

19.

Білик МД.
Управління фінансами державних підприємств

/ Білик М.Д.
-

К.:
Т
-
во «Зна
н
ня», КОО, 1999.
-

312 с.

20.

В
інник О.
Господарські товариства і виробничі кооперативи.
Правове
становище / Вінник О.
-

К.: Т
-
во «Знання», КОО, 1998.
-

309 с.

21.

Горбатенко В.
Акціонерні товариства: життя за новими пра
вилами

/ В. Горбатенко // Круглий стіл.
-

2003.
-

№ 4(7).
-

С. 11
-
14.

22.

Девіс С. М.
Боротьба за вдосконалення всесвітнього корпоратив
ного
управління / С.М. Девіс // Екон. реформи сьогодні.
-

1999.
-

№ 25.
-

С. 6
-
11.

23.

Дем‱яненко П.В.
Вдосконалення управлі
ння акціонерними това
риствами
/

П.В. Дем‱яненко
// Вісн. Київ. нац. ун
-
ту ім. Тараса Шевченка.
-

Вип. 41.
-

К.,
2000.
-

С. 44
-
47.

24.

Дем'яненко П.В.
Роль акціонерної форми господарювання в
розвитку
ринкових відносин /

П.В. Дем‱яненко

// Теорії мікро
-

т
а макроекономіки.
-

Вип. 3.
-

2000.
-

С. 74
-
79.

25.

Євтушевський В.А.
Основи корпоративного управління: навч. посіб. /

Є
в-
тушевський В.А.

-

К.: Знання
-
Прес, 2002.
-

317 с.

26.

Євтушевський В.А.
Навчально
-
методичний комплекс зі спец

курсу "К
о-
рпоративне управління
" /

Євтушевський В.А.

-

К.: РВВІМФ, 2002.
-

34 с.

27.

ЗадихайлоД.В.
Корпоративне управ
ління
: навч. посіб.

/
ЗадихайлоД.В., К
і-
бенко О.Р., Н
а
зарова Г.В.

-

X
.:
Еспада, 2003.


688 с.

28.

Камінський А.Б. Оптимізація інвес
тиційного портфеля на вторинному ринку
акці
й України / Камінський А.Б., КиякА.Т., Шепелява О.П.
-

К.: Рант, 2000.
-

48с.

29.

Козаченко Г.В., ВоронковаА.Е.
Корпоративне управління: під
руч. /

Г.В.
К
о
заченко, А.Е. Воронкова

-

К.: Лібра, 2004.
-

368 с.Додаток А

Номера питань, задачі та те
стів до контрольної роботи

Передостання
цифра ши
ф
ру

Остання цифра шифру

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1
,

83,

20
, 109

Задача №
1

Тест
1
-
20

2,

82
,
21
, 108

Задача №
2

Тест

21
-
40

3,

81,

22
, 107

Задача №
3

Тест

41
-
60

4,

80,

5
, 106

Задача №
4

Тест

61
-
80

5,

79,

24
, 105

Задача №
5

Тест

81
-
100

6,

78,

25
, 104

Задача №
6

Тест

101
-
120

7,

77,

26
, 103

Задача №
7

Тест

121
-
140

8,

76,

27
, 102

Задача №
8

Тест

141
-
160

9,

75,

28
, 101

Задача №
9

Тест

161
-
180

10,

74,

29
,
100

Задача №
10

Тест

181
-
200

1

11,

73
,
30
, 99

Задача №
11

Тест 181
-
200

12,

72,

31
, 98

Задача №
12

Тест
201
-
220

13,

71,

32
, 97

Задача №
13

Тест
22
1
-
240

14,

70,

33
, 96

Задача №
14

Тест
241
-
267

15,

69,

34
, 95

Задача №
15

Тест 101
-
120

16,

68,

35
, 94

Задача №
16

Тест 81
-
100

17,

67,

36
, 93

Задача №
17

Тест 61
-
80

18,

66,

37
, 92

Задача №
1
8

Тест 41
-
60

19,

65,

38
, 91

Задача №
19

Тест 21
-
40

20,

64,

39
, 90

Задача №
20

Тест 1
-
20

2

21,

63,

10
, 89

Задача №
1

Тест 1
-
20

22,

62,

11
, 88

Задача №
2

Тест 21
-
40

23,

61,

12
, 87

Задача №
3

Тест 41
-
60

24,

60,

13
, 86

Задача №
4

Тест 61
-
80

25,

69,

14
, 85

Задача №
5

Тест 81
-
100

26,

58,

15
,
84

Задача №
6

Тест 101
-
120

27,

57,

16
, 83

Задача №
7

Тест 121
-
140

28,

56,

17
, 82

Задача №
8

Тест 141
-
160

29,

55,

18
, 81

Задача №
9

Тест 161
-
180

30,

54,

19
, 80

Задача №
1
0

Тест 181
-
200

3

31,

53,

1
, 79

Задача №
1
1

Тест 181
-
200

32,

52,

2
,
78

Задача №
1
2

Тест
201
-
220

33,

51,

3
, 77

Задача №
1
3

Тест
22
1
-
240

34,

50,

4
, 76

Задача №
1
4

Тест
241
-
267

35,

49,

5
, 75

Задача №
1
5

Тест 101
-
120

36,

48,

6
, 74

Задача №
1
6

Тест 81
-
100

37,

47,

7
, 73

Задача №
1
7

Тест 61
-
80

38,

46,

8
, 72

Задача №
1
8

Тест 41
-
60

39,

4
5,

9
, 71

Задача №
1
9

Тест 21
-
40

40,

44,

10
, 70

Задача №
2
0

Тест 1
-
20

4

41,

30,

45
, 69

Задача №
1

Тест 1
-
20

42,

31,

46
, 68

Задача №
2

Тест 21
-
40

43,

32,

47
, 67

Задача №
3

Тест 41
-
60

44,

33,

48
, 66

Задача №
4

Тест 61
-
80

45,

34,

49
, 65

Задача №
5

Тест 81
-
100

46,

35
,

50
, 64

Задача №
6

Тест 101
-
120

47,

36,

51
, 63

Задача №
7

Тест 121
-
140

48,

37,

52
, 62

Задача №
8

Тест 141
-
160

49,

38,

53
, 6
1

Задача №
9

Тест 161
-
180

50,

39,

54
,
60

Задача №
1
0

Тест 181
-
200

5

51,

40,

21
, 59

Задача №
1
1

Тест 181
-
200

52,

41,

22
, 50

Задача №
1
2

Тес
т
201
-
220

53,

42,

23
, 49

Задача №
1
3

Тест
22
1
-
240

54,

43,

24
, 48

Задача №
1
4

Тест
241
-
267

55,

44,

25
, 47

Задача №
1
5

Тест 101
-
120

56,

45,

26
, 46

Задача №
1
6

Тест 81
-
100

57,

46,

27
, 45

Задача №
1
7

Тест 61
-
80

58,

47,

28
, 44

Задача №
18

Тест 41
-
60

59,

48,

29
, 43

За
дача №
19

Тест 21
-
40

60,

49,

30
, 42

Задача №
2
0

Тест 1
-
20

6

61,

50,

31
, 41

Задача №
1

Тест 1
-
20

62,

51,

32
, 40

Задача №
2

Тест 21
-
40

63,

52,

33
, 39

Задача №
3

Тест 41
-
60

64,

53,

34
, 38

Задача №
4

Тест 61
-
80

65,

54,

35
, 37

Задача №
5

Тест 81
-
100

66,

55,

36
,
99

За
дача №
6

Тест 101
-
120

67,

56,

37
, 98

Задача №
7

Тест 121
-
140

68,

57,

38
, 97

Задача №
8

Тест 141
-
160

69,

58,

39
, 96

Задача №
9

Тест 161
-
180

70,

59,

40
, 95

Задача №
10

Тест 181
-
200

7

71,

60,

41
, 94

Задача №
11

Тест 181
-
200

72,

61,

42
, 93

Задача №
12

Тест
201
-
220

7
3,

62,

43
, 92

Задача №
13

Тест
22
1
-
240

74,

63,

44
, 91

Задача №
14

Тест
241
-
267

75,

64,

45
, 90

Задача №
15

Тест 101
-
120

76,

65,

46
, 89

Задача №
16

Тест 81
-
100

77,

66,

47
, 88

Задача №
1
7

Тест 61
-
80

78,

67,

48
, 87

Задача №
18

Тест 41
-
60

79,

68,

49
, 86

Задача №
19

Те
ст 21
-
40

80,

69,

50
, 85

Задача №
20

Тест 1
-
20

8

81,

70,

51
, 84

Задача №
1

Тест 1
-
20

82,

71,

52
, 83

Задача №
2

Тест 21
-
40

83,

72,

53
, 82

Задача №
3

Тест 41
-
60

1,

73,

54
, 109

Задача №
4

Тест 61
-
80

2,

74,

55
, 108

Задача №
5

Тест 81
-
100

3,

75,

56
, 107

Задача №
6

Тес
т 101
-
120

4,

76,

57
, 106

Задача №
7

Тест 121
-
140

5,

77,

58
, 105

Задача №
8

Тест 141
-
160

6,

78,

59
, 104

Задача №
9

Тест 161
-
180

7,

79,

60
, 103

Задача №
1
0

Тест 181
-
200

9

8,

45,

61
, 102

Задача №
1
1

Тест 181
-
200

9,

46,

62
, 101

Задача №
1
2

Тест
201
-
220

10,

47,

63
,
100

Задача №
1
3

Тест
22
1
-
240

11,

48,

64
, 90

Задача №
1
4

Тест
241
-
267

12,

49,

65
, 91

Задача №
1
5

Тест 101
-
120

13,

50,

66
, 92

Задача №
16

Тест 81
-
100

14,

51,

67
, 93

Задача №
17

Тест 61
-
80

15,

52,

68
, 94

Задача №
18

Тест 41
-
60

16,

53,

69
, 95

Задача №
19

Тест 21
-
40

1
7,

54,

70
, 96

Задача №
20

Тест 1
-
20
69ЗМІСТ


Передмова
……………………………………………………………………………
3

Частина І
.
Методичні
по
ради
до

виконання контрольної роб
о
ти
……………
…..
4

Частина ІІ.
Розгорнутий зміст тем для самостійного вивчення дисципліни

«
Корпоративне управлі
н
ня
»
……………
…………………………………………
..5

Частина І
І
І
.

Перелік теоретичних питання контрольної роб
о
ти
...........................
11

Частина
IV
.
Ситуаційні вправи

для виконання практичної частини контр
о
льної
роботи

…………
……………………………………………………………………
14

Частина
V
.
Тести

для виконання к
онтрольної роб
о
ти
…………………………
.. 22

Частина
V
І
.

Перелік рекомендованих дж
е
рел
……………………………………
6671


Кушнірук Віктор СтепановичМетодичні вказівки


щодо виконання контрольної роботи і самостійного

вивчення дисципліни «
Корпоративне управлі
ння
»

студентами
5

курсу факультету менеджменту

заочної ф
о
рми навчання спеціальності

7.050201 «Менеджмент організ
а
цій»Підписано

до
друку

__
.
__
.
200
9

р.

Папір

офсетний
.

Формат 60х84 1/16. Обл.
-
вид. арк.
4
,
0
.


Ум. друк. арк.
4
,4
.

Наклад

10
0

прим
. Зам. №
__


Надруковано

у
видавничому

відділі


Миколаївського

державного аграрного
університету

54010 м.
Миколаїв
,
вул
.

Паризької

комуни
,
9Приложенные файлы

  • pdf 1654117
    Размер файла: 701 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий