КУРСОВІ РОБОТИ Word


Орієнтовний список тем наукових робітна 2011/2012 навчальний ріккафедра англійської філології
Науковий керівник – доц. Якуба В.В.
Курсові роботи:
Засоби міжфразової зв’язності у художньому тексті.
Метафора як засіб вторинної номінації.
Мінімальні суперфразові одиниці тексту.
Лінгвостилістичні характеристики антропонімів.
Лінгвостилістичні особливості газетних заголовків.
Стилістична конвергенція в газетно-публіцистичному тексті
Лінгвістичні характеристики різних форм мовлення (авторське мовлення, мовлення персонажів, неособисто-пряме мовлення).
Лінгвостилістичні особливості художнього діалогу.
Семантичні особливості ситуативно вживаних іменників.
Структурно-семантичні особливості фразеологізмів у художньому творі.
Роль фонових знань для розуміння ситуативно обумовленої лексики.
Морфологічні особливості фразових дієслів англійської мови.
Структурно-семантичні показники вільних словосполучень англійської мови.
Семантико-структурна мотивація усталених виразів.
Функціональні особливості усталених виразів та фразеологізмів.
Вплив контексту художнього твору на семантику лексичних одиниць.
Основні словотворчі елементи ситуативно зумовленої лексики.
Лексичні та граматичні особливості вживання лексем у контексті художнього твору.
Дискурсивні особливості вживання ситуативної лексики.
Лексичні способи вираження невербальних компонентів спілкування.
Структурні та семантичні особливості рекламного тексту.
Рекламний слоган як складова частина рекламного тексту.
Торгова назва як складова частина рекламного тексту.
Власні назви в сучасній англійській мові.
Вплив національної картини світу на семантику художнього тексту.
Канд. філол. наук., доц.. Троць О. В.
Тематика курсових робіт
Ідея космогонії та есхатології у давньогерманській міфологічній картині світу.
Писемні пам’ятки давніх германських етносів.
Міфологічна картина світу давніх германців.
Середньовічний героїчний епос германських народів.
Давньоісландські саги: історія або міф.
Словниковий склад сучасної англійської мови.
Загальна характеристика індоєвропейської сім’ї мов; германські мови.Кушнір Ніна ФАС2
Уживання інтернаціоналізмів у сучасній діловій англійській мові.
Лінгвокультурологія: становлення та розвиток.
Концепт як базова одиниця лінгвокультурологічного дослідження.
Мовна та міфологічна картини світу як об’єкт лінгвістичних досліджень.
Порівняльно-історичне мовознавство: становлення та розвиток.
Сучасні лінгвістичні методи дослідження.
Становлення антропоцентричної парадигми у лінгвістиці.
Поняття «концепт» у сучасних лінгвістичних дослідженнях.
Сучасне трактування термінів «поняття» та «концепт» у сучасній лінгвістиці.
Характерні риси американської та британської англійської.
Характерні особливості англійського сленгу.
Поняття «мовний дублет» y сучасній лінгвістиці (на матеріалі сучасної англійської прози).
Категорія роду в сучасній англійській мові.

Приложенные файлы

  • docx 584540
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий