СОР_Геометрия_7_каз


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге
сынып
оқушыларына
Геометрия
» пәні бойынша
жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құр
алы ретінде
құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
мұғалімге
оқушылардың
бөлім
бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін
анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық б
ағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
ақ,
жинақта
оқушылардың
оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған.
Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныс мұғалімдер
, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің
әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойы
нша
ктеп, өңір
лік
үйл
естірушілеріне және басқа
да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет
сайттағы қолжетімді
ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Мазмұны
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Геометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Үшбұрыштар» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Түзулердің өзара орналасуы» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Шеңбер. Геометриялық салулар» бөлім бойынша
жиынтық б
ағалау
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Геометрияның алғашқы мәліметтері» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Геометрияның негізгі ұғымдары. Аксиома. Теорема
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қ
асиеттері
Оқыту мақсаты
7.1.1.5 кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық
анықтамаларын білу
7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын
білу және қолдану
7.1.2.1 нүктелердің түзу мен жазықтықта орналасу
аксиомаларын білу және қолдану (
реттік аксиомасы)
7.1.1.10 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың
қасиеттерін
дәлелдеу және қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Сызба бойынша геометриялық фигураларды
анықтайды
Мәтін есепті шығаруда к
есінді
лерді өлшеу
аксиомалары
қолдан
ады
Есептер шыға
руда с
ыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
сурет
Суреттегі барлық
сәулелерді
жазы
ңыз
Суреттегі барлық кесінділерді
жазы
ңыз
Суреттегі барлық түзулерді
жазы
ңыз
=4,5 см және
болса,
мен
ды табыңыз.
сурет
a)
сурет
бойынша белгісіз
айнымалысының
мәнін және
KOL
бұрышының мәнін
табыңыз
сурет
x=_______
KOL
b)
ші сурет
ті пайдаланып
төмендегі тапсырмаларды орыңдаңыз:
GAL
бұрышына вертикаль болатын бұрышты жазыңыз
GAL
=140
болса,
ның градустық өлшемін табыңыз.
сурет
Бағалау критерийлері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Сызба бойынша
геометриял
ық
фигураларды анықтайды
барлық сәулелерді жазып көрсетеді
барлық кесінділерді жазып көрсетеді
барлық түзулерді жазып көрсетеді
Мәтін есепті шығаруда
кесінділерді өлшеу
аксиомаларын қолданады
ның мәнін табады
ді
және
арқ
ылы өрнектейді
ның мәнін табады
Есептер шығаруда
сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолданады
өрнекті
құрады
белгісіз
айнымалысының
мәнін табады
KOL
бұрышының мәнін табады
GAL
бұрышына в
ертикаль болатын
бұрышты табады
ның градустық өлшемін табады
Жалпы балл

«Геометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім а
шының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Сызба бойынша
геометриялық
фигураларды
анықтайды
Сызба бойынша сәуле, кесінді,
түзулерді анықтауда қиналады.
Сызба бойынша с
әуле
/ кесінді /
түзулерді анықтау барысында
қателіктер
жібереді.
Сызба бойынша сәуле, кесінді,
түзулерді дұрыс анықтайды.
Мәтін есепті шығаруда
кесінділер
ді өлшеу
аксиомаларын
қолданады
Аксиомаларды
қолданып
кесіндінің
шамасын табуда қиналады.
Кесінді
лердің ұзындықтарын
табу үшін өрнекті құрайды,
кесіндінің ұзындығын есептеу
барысында
қателіктер
жібереді.
Кесінділерді өлшеу
аксиомаларын қолданып
есептің
дұрыс шешімін
табады.
Есептер шығаруда
сыбайлас және
вертикаль
бұрыштардың
қасиеттерін
қолданады
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолдануда
қиналады
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштарды анықтайды,
теңдеу
шешу барысында / есептеуде
қателіктер
жібереді.
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолданып
есептердің
дұрыс
шешімін та
бады.

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Үшбұрыштар» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Үшбұрыштың
биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта
сызығы
Үшбұрыштар
теңдігінің белгілері
Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және
белгілері
Оқыту мақсаты
7.1.1.12 үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі,
орта перпендикуляры, орта сызығы анықтамаларын білу
және оларды салу
7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін
қолдану
7.1.1.22 үшбұрыштар теңдігінің бе
лгілерін есептер шығару
мен дәлелдеулерде қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Үшбұрыштың
медианасын, биссектрисасын,
биіктігін сызбадан
анықтайды
Есеп шығару барысында теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолданады
Үшбұрыштар
теңдігінің б
елгілерін қолданып,
есептер шығарады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
ші суре
тті пайдаланып, төмендегілерді жазып көрсетіңіз
сурет
a) үшбұрыштың медианасын:
b) үшбұрыштың биссектрисасын:
с) үшбұрыштың биіктігін:

ші суреттегі берілгендерді және
СDB=55
екенін
пайдаланып,
бұрыштық шамасын табыңыз.
сурет
ші суреттегі берілгендерді және
AD=AE,
䌀䄀䐠㴀
пайдаланып,
BD=CE
екендігін д
әлелдеңіз
сурет
Бағалау критерийлері
Дескриптор
Балл
Білім а
лушы
Үшбұрыштың
медианасын,
биссектрисасын,
биіктігін сызбадан
анықтайды
үшбұрыштың
медианасын
жазып
көрсетеді
үшбұрыштың
биссектрисасын
жазып
көрсетеді
үшбұрыштың
биіктігін
жазып
көрсетеді
Есеп шығару барысында
теңбүйірлі үшбұрыштың
бел
ілері мен қасиеттерін
қолданады
теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен
қасиеттерін
қолданады
нің бұрыштық шамасын табуды
негіздейді
нің бұрыштық шамасын табады
Үшбұрыштар
теңдігінің
белгіл
рін қолданып,
есептер шығарады
ADЕ
теңбүйірлі екенін көрсетеді
теңдігін көрсетеді
DAB=
екенін анықтайды
үшбұрыштар
теңдігін қолданады
қоры
тынды жасайды
Жалпы
балл

«Үшбұрыштар» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім ал
ушының аты
жөні________________________________________
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
ңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Үшбұрыштың
медианасын,
биссектрисасын,
биіктігін сызбадан
анықтайды
Үшбұрыштың
медианасын,
биссектрисасын, биіктігін,
анықтауда қиналады.
Үшбұрыштың
медианасын /
биссектрисасын / биіктігін
анықтауда қателіктер жібереді.
Үшбұрыштың
медианасын,
биссектрисасын, биіктігін
дұрыс
анықтайды.
Есеп шығару барысында
теңбүйірлі үшбұрыштың
белг
ілері мен қасиеттерін
қолданады
Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері
мен қасиеттерін қолдануда
қиналады
Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері
н қасиеттерін қолдана
, ізделген
бұрыш өлшемін есептеуде қателік
жібереді
Теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері
мен қасиеттерін қолданып,
есептің
дұрыс шешімін табады.
Үшбұрыштар
теңдігінің
белгіл
ерін қолданып,
есептер шығарады
Үшбұрыштар
теңдігінің белгілерін
қолданып, есептерді шығаруда
қиналады
Үшбұрыштар
теңдігінің белгілерін
қолданып, үшбұрыштар теңдігін
дәлелдегенімен есеп сұрағына
толық
жауап бере алмайды.
Үшбұрыштар
теңдігінің белгілерін
қолданып, есептерді дұрыс
ғарады

123
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Түзулердің өзара орналасуы» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері
Үшбұрыш
бұрыштарының қосы
ндысы. Үшбұрыштың
сыртқы бұрышы
Үшбұрыш
теңсіздігі
Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері
Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері
Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және
оның проекциясы
Оқыту мақсаты
түзулердің параллельдік белгілерін есептер
шығаруда қолдану
.1.19 үшбұрышты
сыртқы
бұрышы туралы теореманы
қолдану
7.1.3.1 үшбұрыш теңсіздігін білу және қолдану
.1.27 тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Параллельдік белгілерін
пайдалана отырып,
түзулердің параллель
дігін анықтайды
Есеп шы
ғаруда
үшбұрыштың сыртқы бұрышы
туралы теореманы қолдана
Үшбұрыш
теңсіздігін қолданып, үшбұрыш
қабырғаларының ұзындықтары туралы қорытынды
жасайды
Тікбұрышты үшбұрыштың қас
иеттерін қолданып
есеп шығарады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Жоғары де
ңгей
дағдылары
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
Суреттегі мәліметтерді пайдалана отырып, а және b түзулерінің
параллель
не
параллель еместігін
анықтаңыз.
Жауабыңызды негіздеңіз.

Үшбұрыштың
сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып,
төменд
егі
үшбұрыштың
CBV
сыртқы
бұрышының градустық өлшемін
анықтаңыз.
Үшбұрыштың
әртүрлі екі бұрышының сыртқы бұрышы өзара тең. Үшбұрыштың
периметрі 74 см
ге, ал қабырғаларының бірі 16 см
ге тең. Үшбұрыштың қалған
екі қабырғасының ұзындығ
ын анықтаңыз.
үшбұрышының
бұрышы тік.
бұрышының
cыртқы бұрышы 120
қа тең.
және
қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы 18 см.
және
қабырғаларын
табыңыз.
Бағалау критерий
ері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Параллельдік белгіле
рін
пайдалана отырып,
түзулердің параллельдігін
анықтайды
ыбайлас не вертикаль бұрыштың қасиетін
пайдаланады
йқыш, сәйкес, тұстас бұрыштардың
қасиеттерін
пайдаланып, жауабын
негіздейді
Есеп шығаруда
үшбұрыштың
сыртқы
бұрышы
туралы
теореманы қо
лданады
үшбұрыштың
сыртқы
бұрыш
ы туралы
теореманы
пайдаланып, теңдеу
құрастырады
айнымалының мәнін табады
сыртқы бұрыш мән
ін
есептейді
шбұрыш теңсіздігін
қолданып
, үшбұрыш
қабырғаларының
ұзындықтары
туралы
қорытынды жасайды
есеп берілге
ні бой
ынша сызбаны сала
сыбайлас бұрышты анықтай отырып,
үшбұрыштың
теңбүйірлі екенін анықтайды
үшбұрыш
теңсіздігін қолданып барлық
жағдайларды қарастырады
үшбұрыш
қабырғалар
ының
өлшемдерін
табады
Тікбұрышты
үшбұрыштың
қасиеттерін
қолда
нып есеп шығарады.
сыртқы бұрыш қасиетін пайдаланады
бұрышқа қарсы жатқан катеттің
қасиетін қолданады
есеп өрнегін жазады
қабырғалар
мәнін табады
Жалпы
балл

Түзулердің өзара орналасуы
» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәти
жесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алу
шының аты
жөні
Бағалау критерий
ері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Параллельдік белгілерін
пайдалана отырып,
түзулердің пар
аллельдігін
анықтайды
Параллельдік белгілерін
қолдануда
қиналады.
Екі
түзулерді қиюшымен
қиғанда пайда болатын
бұрыштарды дұрыс
анықтағанымен, параллельдік
белгілерін
қолдану
кезінде
қателік жасайды
Түзулердің параллельдік
белгілерін дәлелдеу кезінд
дұрыс қолданады.
Есеп шығаруда үшбұрыштың
сыртқы бұрышы туралы
теореманы қолданады
Үшбұрыш
тың
сыртқы
бұрыш
туралы теореманы
қолдануда
қиналады
Үшбұрыш
тың сыртқы бұрышы
туралы теореманы
қолданып
теңдеу құрастырады,
теңдеу
шешу барысында /
бұрыш
мән
дерін анықтауд
қателік
жібереді.
r[jur
lu�kujlu�
[jur
lmjZeu�l_hj_fZgu
есеп шығаруда
дұрыс қолданады.
Үшбұрыш
теңсіздігі
теоремасын қолданып,
үшбұрыш
қабырғаларының
ұзындықтары
туралы
қорытынды жасайды
шбұрыш
тар
еңсіздігі туралы
теореманы
қолдану
да
қиналады
шбұрыштың
түрін
дұрыс
анықтайды, теңдеу құра
алады,
бірақ
қабырғаларын
анықтауда
үшбұрыш
теңсіздігі теоремасын
қолдануда
қателік жасайды.
Үшбұрыш
тың
түрін дұрыс
анықтайды, үшбұрыштар
теңсіздігі теоремасын қолданып
қабырғалары
ның ұзындық
тары
туралы
дұрыс тұжырым жасайды
Тікбұрышты үшбұрыштың
қас
иеттерін қолданып есеп
шығарады
Тікбұрышты үшбұрыштың
қасиеттерін
қолдан
уда қиналады.
Есеп берілгені
бойынша сыртқы бұрыш қасиеті
мен
тікбұрышты үшбұрыш
қасиетін қолдан
ады, бірақ
есептеу
лер жүргізуде
қателік
жібереді.
Тік бұрышты үшбұрышт
ың
сиетін дұрыс қолданып,
жауабын
дұрыс табады.

ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Шеңбер. Геометриялық салулар» бөлім бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Шеңбер, дөңгелек, ола
ың элементтері мен бөліктері
Центрлік бұрыш
Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара
орналасуы
Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген
жанамалардың қасиеттері
Үшбұрышқа
іштей және сырттай сызылған шеңберлер
Салу есептері
Оқыту ма
қсаты
шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының
анықтамаларын білу
түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өз
ара орналасу
жағдайларын талдау
.1.30 шеңбер диаметрі мен хордасының
перпендикулярлығы туралы тео
ремаларды дәлелдеу және
қолдану
.2.18 берілген элементтері бойынша үшбұрыш са
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Сызба бойы
нша шеңберге жүргізілген жанама
мен
қиюшыны
анықтай
Түзу мен шеңбердің
ортақ нүктелерінің санын
табады
Есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының
перпендикулярлы
туралы теореманы қолданады
Берілген элементтері бойынша үшбұрыш сал
ады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылар
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
Қай суреттерде шеңберге жүргізілг
ен жанама мен қиюшы бейнеленген?
A, B
B, D
A, C;
C, D.

Шеңбердің центрінен
түзуіне дейінгі ара қашықтық 5 cм, ал
түзуіне дейінгі ара
қашықтық 7 см, шеңбер диам
етрі 14 см. Шеңбердің әр түзу
мен
неше ортақ нүктесі
болуы мүмкін?
Центрі О нүктесі, р
адиусы 8 см болаты
н шеңберде
диаметріне перпендикуляр СD
хордасы жүргізілген. Егер
COA
_d_g�[_e]e�[hekZ��
хордасының ұзындығын
табыңыз.
Екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы бойынша үшбұрыш сызыңыз.
Бағалау критерий
ері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Сызба бойынша шеңберге
жүргізілген
жанамана мен
қиюшыны анықтайды
шеңберге жүргізілген жанаманың суретін
анықтайды
шеңберге жүргізілген қиюшының суретін
анықтайды
Түзу мен шеңбердің ортақ
нүктелерінің санын
табады
шеңбер радиусы
н анықтайды
шеңбер мен
түзуінің ортақ нүктелерінің
санын анықтайды
шеңбер мен
түзуінің ортақ нүктелерінің
санын анықтайды
Есеп шығаруда шеңбер
диаметрі мен хордасының
перпендикулярлығы
туралы теореманы
қолданады
есеп шарты бойынша сызба
жасайды
үшбұрыш
түрін анықтайды
хорда ұзындығының жартысын
анықтайды
есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен
хордасының перпендикулярлығы туралы
теореманы қолданады
хорданың ұзындығын
табады
Берілген
элементтері
бойынша үшбұрыш
салады
берілген кесінді
лер
ге тең кесінді
лерд
салады
берілген
бұрышқа тең бұрыш салады
есеп шартына сәйкес үшбұрышты салады
сеп шешімін сауатты түсіндіреді
Жалпы
балл

Шеңбер. Геометриялық салулар
» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың н
әтижесіне
қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім ал
ушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Сызба бойынша
шеңберге жүргізілген
жанамана мен
қиюшын
ы анықтайды
Шеңберге жүргізілген жанама және
қиюшыны
анықтауда қиналады.
Шеңберг
е жүргізілген жанама
және қиюшы туралы түсінігі
болғанымен, жанаманы /
қиюшыны
табуда қателеседі
Шеңберге жүргізілген жанама
және қиюшы
ны дұрыс
анықтайды.
Түзу мен шеңбер
дің
ортақ нүктелерінің
санын табады
Шеңбер мен түзудің ортақ
нүктелерінің санын анықтауда
қиналады
Түзу мен шеңбердің өзара
орналасуларының жағдайларын
зерттегенмен, шеңбер мен
түзулердің ортақ нүктелерін
анықтаудың бір жағдайында
қателік
жасайды.
Түзу мен шеңбердің өзара
орналасуларының жағдайларын
зерттеп, дұрыс қорытынды
жасайды.
Есеп шығаруда шеңбер
диаметрі мен
хордасының
перпендикулярлығы
туралы теореманы
қолданады
R_[_j
^bZf_lj�f_g�ohj^Zkugu�
i_ji_g^bdmey
jeuu�lmjZeu�
l_hj_fZgu�he^Zgm^
Z�bgZeZ^u
Есеп шарты
бойынша сызба
ны
салады
, үшбұрыш түрін
анықта
йды,
теорема бойынша
хорда мәнін есептеуде қателеседі.
Есеп шартын дұрыс талдап,
шеңбер диаметрі мен
хордасының перпендикулярлығы
туралы теореманы дұрыс
қолданады
Берілген элементтер
бойынша үшбұрыш
салады
Салу есептерін орындауда
қиналады
Салу есептерін орындау
кезеңдері
бойынша
үшбұрыш
ады, бірақ салу барысында
қателік жасайды
Салу есебінің қадамдарын дұрыс
талдай отырып, есеп шартына сай
сызбаны дұрыс орындайды

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
Геометрия
сынып
Шеңбердің центрінен
түзуіне дейінгі ара қашықтық 5 cм, ал
түзуіне дейінгі ара
қашықтық 7 см, шеңбер диаметрі 14 см. Шеңбердің әр түзу
мен
(
)
неше ортақ нүктесі
болуы мүмкін?
Центрі О нүктесі, радиусы 8 см болатын шеңберде
диаметріне перпендикуляр СD
хордасы жүргізілген. Егер
=∠
COA
екені белгілі болса,
хордасының ұзындығын
табыңыз.
Екі қабырғасы мен арасындағы бұрышы бойынша үшбұрыш сызыңыз.
Бағалау критерий
ері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Kua[Z�[hcugrZ�r_[_j]_�
`j]ae]_g
жанамана мен
қиюшыны анықтайды
шеңберге жүргізілген жанаманың суретін
анықтайды
шеңберге жүргізілген қиюшының суретін
анықтайды
Түзу мен шеңбердің ортақ
нүктелерінің санын
табады
шеңбер радиусы
н анықтайды
шеңбер мен
түзуінің ортақ нүктелерінің
санын анықтайды
шеңбер мен
түзуінің ортақ нүктелерінің
санын анықтайды
Есеп шығаруда шеңбер
диаметрі мен хордасының
перпендикулярлығы
туралы теореманы
қолданады
есеп шарты бойынша сызба
жасайды
үшбұрыш
түрін анықтайды
хорда ұзындығының жартысын
анықтайды
есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен
хордасының перпендикулярлығы туралы
теореманы қолданады
хорданың ұзындығын
табады
Берілген элементтері
бойынша үшбұрыш
салады
берілген кесінді
лер
ге тең кесінді
лерд
салады
берілген
бұрышқа тең бұрыш салады
есеп шартына сәйкес үшбұрышты салады
сеп шешімін сауатты түсіндіреді
Жалпы
балл
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Шеңбер. Геометриялық салулар» бөлім бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Шеңбер, дөңгелек, ола
ың элементтері мен бөліктері
Центрлік бұрыш
Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Екі шеңбердің өзара
орналасуы
Шеңберге жүргізілген жанама. Шеңберге жүргізілген
жанамалардың қасиеттері
Үшбұрышқа
іштей және сырттай сызылған шеңберлер
Салу есептері

шеңберге жүргізілген жанама мен қиюшының
анықтамаларын білу
түзу мен шеңбердің, екі шеңбердің өзара орналасу
жағдайларын талдау
.1.30 шеңбер диаметрі мен хордасының
перпендикулярлығы туралы тео
ремаларды дәлелдеу және
қолдану
.2.18 берілген элементтері бойынша үшбұрыш са
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Сызба бойынша шеңберге жүргізілген жанама
мен
қиюшыны
анықтай
Түзу мен шеңбердің ортақ нүктелерінің санын
табады
Есеп шығаруда шеңбер диаметрі мен хордасының
перпендикулярлы
туралы теореманы қолданады
Берілген элементтері бойынша үшбұрыш сал
ады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Жоғары деңгей
дағдылар
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
Қай суреттерде шеңберге жүргізілг
ен жанама мен қиюшы бейнеленген?
A,
B
;
B,
D
;
C;
, D.
Түзулердің өзара орналасуы» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәти
жесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні
Бағалау критерий
ері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Параллельдік белгілерін
пайдалана отырып,
түзулердің пар
аллельдігін
анықтайды
Параллельдік белгілерін
қолдануда
қиналады.
Екі
түзулерді қиюшымен
қиғанда пайда болатын
бұрыштарды дұрыс
анықтағанымен, параллельдік
белгілерін қолдану
кезінде
қателік жасайды
Түзулердің параллельдік
белгілерін дәлелдеу кезінд
дұрыс қолданады.
Есеп шығаруда үшбұрыштың
сыртқы бұрышы туралы
теореманы қолданады
Үшбұрыш
тың
сыртқы
бұрыш
туралы теореманы
қолдануда
қиналады
.
Үшбұрыш
тың сыртқы бұрышы
туралы теореманы
қолданып
теңдеу құрастырады,
теңдеу
шешу барысында /
бұрыш
мәндерін анықтауд
қателік
жібереді.
r[jur
lu�kujlu�
[jur
lmjZeu�l_hj_fZgu
есеп шығаруда
дұрыс қолданады.
Үшбұрыш
теңсіздігі
теоремасын қолданып,
үшбұрыш
қабырғаларының
ұзындықтары
туралы
қорытынды жасайды
шбұрыш
тар
еңсіздігі туралы
теореманы
қолдану
да қиналады
шбұрыштың
түрін
дұрыс
анықтайды, теңдеу құра
алады,
бірақ
қабырғаларын
анықтауда
үшбұрыш
теңсіздігі теоремасын
қолдануда
қателік жасайды.
Үшбұрыш
тың
түрін дұрыс
анықтайды, үшбұрыштар
теңсіздігі теоремасын қолданып
қабырғалары
ның ұзындық
тары
туралы
дұрыс тұжырым жасайды
Тікбұрышты үшбұрыштың
қасиеттерін қолданып есеп
шығарады
Тікбұрышты үшбұрыштың
қасиеттерін
қолдан
уда қиналады.


Тік бұрышты үшбұрышт
ың
сиетін дұрыс қолданып,
жауабын
дұрыс табады.
Үшбұрыштың
сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып,
төменд
егі
үшбұрыштың
CBV
сыртқы
бұрышының градустық өлшемін
анықтаңыз.
шбұрыштың
әртүрлі екі бұрышының сыртқы бұрышы өзара тең. Үшбұрыштың
периметрі 74 см
ге, ал қабырғаларының бірі 16 см
ге тең. Үшбұрыштың қалған
екі қабырғасының ұзындығ
ын анықтаңыз.
ұрышының
бұрышы тік.
бұрышының
cыртқы бұрышы 120
қа тең.
және
қабырғаларының ұзындықтарының қосындысы 18 см.
және
қабырғаларын
табыңыз.
Бағалау критерий
ері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
IZjZee_ev^d�[_e]e_
jg
пайдалана отырып,
түзулердің параллельдігін
анықтайды
.
ыбайлас не вертикаль бұрыштың қасиетін
пайдаланады
йқыш, сәйкес, тұстас бұрыштардың
қасиеттерін
пайдаланып, жауабын
негіздейді
Есеп шығаруда
үшбұрыштың
сыртқы
бұрышы
туралы
теореманы қо
лданады
.
үшбұрыштың
сыртқы
бұрыш
ы туралы
теореманы
пайдаланып, теңдеу
құрастырады
айнымалының мәнін табады
сыртқы бұрыш мән
ін
есептейді
Үшбұрыш теңсіздігін
қолданып
, үшбұрыш
қабырғаларының
ұзындықтары
туралы
қорытынды жасайды
есеп берілге
ні бой
ынша сызбаны сала
сыбайлас бұрышты анықтай отырып,
үшбұрыштың
теңбүйірлі екенін анықтайды
үшбұрыш
теңсіздігін қолданып барлық
жағдайларды қарастырады
үшбұрыш
қабырғалар
ының
өлшемдерін
табады
Тікбұрышты
үшбұрыштың
қасиеттерін
қолда
нып есеп шығарады.

сыртқы бұрыш қасиетін пайдаланады
бұрышқа қарсы жатқан катеттің
қасиетін қолданады
есеп өрнегін жазады
қабырғалар
мәнін табады
Жалпы
балл
123
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Түзулердің өзара орналасуы» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Параллель түзулер, олардың белгілері және қасиеттері
Үшбұрыш
бұрыштарының қосындысы. Үшбұрыштың
сыртқы бұрышы
Үшбұрыш
теңсіздігі
Тікбұрышты үшбұрыштар теңдігінің белгілері
Тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттері
Перпендикуляр түзулер. Перпендикуляр, көлбеу және
оның проекциясы
түзулердің параллельдік белгілерін есептер
шығаруда қолдану
.1.19 үшбұрыштың
сыртқы
бұрышы туралы теореманы
қолдану
7.1.3.1 үшбұрыш теңсіздігін білу және қолдану
.1.27 тікбұрышты үшбұрыштың қасиеттерін қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Параллельдік белгілерін
пайдалана отырып,
түзулердің параллель
дігін анықтайды
Есеп шы
ғаруда
үшбұрыштың сыртқы бұрышы
туралы теореманы қолдана
Үшбұрыш
теңсіздігін қолданып, үшбұрыш
қабырғаларының ұзындықтары туралы қорытынды
жасайды
Тікбұрышты үшбұрыштың қас
иеттерін қолданып
есеп шығарады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Қолдану
Жоғары де
ңгей
дағдылары
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
Суреттегі мәліметтерді пайдалана отырып, а және b түзулерінің
параллель
не
параллель еместігін
анықтаңыз.
Жауабыңызды негіздеңіз.
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Үшбұрыштар» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Үшбұрыштың
биссектрисы, медианасы, биіктігі және орта
сызығы
Үшбұрыштар
теңдігінің белгілері
Теңбүйірлі үшбұрыш, оның қасиеттері және
белгілері
7.1.1.12 үшбұрыштың медианасы, биссектрисасы, биіктігі,
орта перпендикуляры, орта сызығы анықтамаларын білу
және оларды салу

7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың белгілері мен қасиеттерін
қолдану

7.1.1.22 үшбұрыштар теңдігінің белгілерін есептер шығару
мен дәлелдеулерде қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Үшбұрыштың
медианасын, биссектрисасын,
биіктігін сызбадан
анықтайды
Есеп шығару барысында теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолданады
Үшбұрыштар
теңдігінің б
елгілерін қолданып,
есептер шығарады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
ші суретті пайдаланып, төмендегілерді жазып көрсетіңіз
сурет
a)үшбұрыштың медианасын:
b)үшбұрыштың биссектрисасын:
с) үшбұрыштың биіктігін:
еометрияның алғашқы мәліметтері» бөлімі бойынша
жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ілім алушының аты
жөні
Бағалау критерийлері
Оқу
жетісті
ктерінің
деңгейлері
Төмен
рта
Жоғары
Сызба бойынша
геометриялық
фигураларды
анықтайды
Сызба бойынша сәуле, кесінді,
түзулерді анықтауда қиналады.
Сызба бойынша с
әуле
/ кесінді /
түзулерді анықтау барысында
қателіктер
жібереді.
Сызба бойынша сәуле, кесінді,
түзулерді дұрыс анықтайды.
Мәтін есепті шығаруда
кесінділер
ді өлшеу
аксиомаларын
қолданады
Аксиомаларды
қолданып
кесіндінің
шамасын табуда қиналады.
Кесінді
лердің ұзындықтарын
табу үшін өрнекті құрайды,
кесіндінің ұзындығын есептеу
барысында қателіктер
жібереді.
Кесінділерді өлшеу
аксиомаларын қолданып
есептің
дұрыс шешімін
табады.
Есептер шығаруда
сыбайлас және
вертикаль
бұрыштардың
қасиеттерін
қолданады
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолдануда
қиналады
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштарды анықтайды,
теңдеу
шешу барысында / есептеуде
қателіктер
жібереді.
Сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолданып
есептердің
дұрыс
шешімін та
бады.
сурет
бойынша белгісіз
айнымалысының
мәнін және
KOL
бұрышының мәнін
табыңыз
сурет
=_______
=∠
KOL
b)
ші сурет
ті пайдаланып
төмендегі тапсырмаларды орыңдаңыз:
GAL
бұрышына вертикаль болатын бұрышты жазыңыз
GAL
=140
0
болса,
ның градустық өлшемін табыңыз.
сурет
Бағалау критерийлері
Дескриптор
Балл
Білім алушы
Сызба бойынша
геометриял
ық
фигураларды анықтайды
барлық сәулелерді жазып көрсетеді
барлық кесінділерді жазып көрсетеді
барлық түзулерді жазып көрсетеді
Мәтін есепті шығаруда
кесінділерді өлшеу
аксиомаларын қолданады
ның мәнін табады
ді
және
арқ
ылы өрнектейді
ның мәнін табады
Есептер шығаруда
сыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін
қолданады
өрнекті
құрады
белгісіз
айнымалысының
мәнін табады
KOL
бұрышының мәнін табады
GAL
бұрышына в
ертикаль болатын
бұрышты табады
ның градустық өлшемін табады
Жалпы балл
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Геометрияның алғашқы мәліметтері» бөлім
бойынша
жиынтық бағалау
Тақырып
Геометрияның негізгі ұғымдары. Аксиома. Теорема
Сыбайлас және вертикаль бұрыштар, олардың қ
асиеттері
7.1.1.5 кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық
анықтамаларын білу
7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын
білу және қолдану
7.1.2.1 нүктелердің түзу мен жазықтықта орналасу
аксиомаларын білу және қолдану (реттік аксиомасы)
7.1.1.10 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың
қасиеттерін
дәлелдеу және қолдану
Бағалау
критерийі
Білім алушы
Сызба бойынша геометриялық фигураларды
анықтайды
Мәтін есепті шығаруда кесінді
лерді өлшеу
аксиомалары
қолдан
ады
Есептер шыға
руда с
ыбайлас және вертикаль
бұрыштардың қасиеттерін қолданады
Ойлау
дағдыларының
деңгейлері
Білу және түсіну
Қолдану
Орындау уа
қыты
минут
Тапсырма
сурет
Суреттегі барлық
сәулелерді жазы
ңыз
:
уреттегі барлық кесінділерді жазы
ңыз
:
уреттегі барлық түзулерді
жазы
ңыз
:
=4,5 см және
4
болса,
мен
ды табыңыз.
сурет
Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік
ұсыныстар
еометрия
7-
ынып

Приложенные файлы

  • pdf 4016854
    Размер файла: 697 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий