МЕТОДА 8

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

Технолого-економічний коледж
МИКОЛАЇВСЬКого національного АГРАРНого УНІВЕРСИТЕТуМеханізація та автоматизація
сільськогосподарського виробництва
методичні рекомендації до модулю №8
“ Машини для збирання коренебульбоплодів ” для виконання практичних робіт студентами денної форми навчання
напряму підготовки 5.09010103
„ Виробництво і переробка продукції рослинництва ”

Миколаїв–2013

УДК 51
ББК 22.11
Методичні рекомендації підготував
Хлус В.В.-викладач,Завірюха М.В.-асистент
Відповідальний за випуск: Хлус В.В.

Р е ц е н з е н т и:
Бутаков Б.І. д.т.н., професор, завідувач кафедри
«Експлуатації та ТС МТП» МНАУ
Думенко К.М. д.т.н., професор кафедри ЗТД МНАУРекомендовано цикловою комісією з дисциплін механізації та енергетики АПВ
(протокол №_ від ________ 201_ року)
Навчальне видання
Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва
Укладачі: Хлус В.В.
Методичні рекомендації
Формат 60х84/16
Папір друк. 652/142. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 3,1
Обл. вид. акр. 3,0
Тираж 100 прим. Зам. №___
Видавничий відділ технолого-економічного коледжу Миколаївського національного аграрного університету.
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 1155 від 17.12.2002 р.© Технолого-економічний коледж Миколаївського національного аграрного університету, 2013
Передмова

Інженерно-технічні кадри повинні досконало володіти знаннями машинного сільськогосподарського виробництва, вміти підготовлювати машини до роботи в стаціонарних умовах та налагоджувати робочі органи в польових умовах відповідно до агротехнічних вимог для того, щоб враховувати специфічні особливості роботи сільськогосподарських машин.
Основна мета практичних занять – допомогти студентам закріпити знання, отриманні при вивченні лекційних занять по робочих органах сільськогосподарських машин, виробити навики вибору оптимальних параметрів та режимів їх роботи.
Виконання практичних робіт повинно сприяти також розвитку у студентів навиків проведення самостійних наукових досліджень.
Дисципліна “Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва” поділена на модулі – частинки курсу, що мають самостійне значення і містять в собі, як правило, декілька за змістом тем, що включають в себе практичні роботи, лекційні заняття, самостійні та контрольні роботи тощо.
В методичних рекомендаціях викладена методика проведення циклу лабораторно-практичних робіт, що охоплюють модуль № 8 “Машини для збирання коренебульбоплодів”. Три практичні роботи, що містяться в модулі, включають загальну будову, технологічний процес та регулювання машин для збирання коренебульбоплодів та їх основних робочих органів.
Програмний матеріал по кожній лабораторно-практичній роботі проробляється студентами у звичайному порядку під час аудиторних занять та в процесі самостійної підготовки (вивчення матеріалу розглянутих тем, ознайомлення із тенденціями розвитку конструкцій машин, рішення задач тощо).
Після вивчення кожної теми і проведення практичних робіт, студенти повинні відзвітуватися в письмовій формі та в усному захисті роботи з отриманням відповідної кількості балів рейтингової оцінки знань.
За підсумками захисту всіх практичних робіт виводиться загальна рейтингова оцінка по модулю.
Лабораторна робота №1
Час: 2 години
Тема: Машини для збирання картоплі
Мета: Вивчити будову, роботу та основні регулювання машин для збирання картоплі
Технічне забезпечення: навчальні посібники, навчальні плакати.

ЗМІСТ

Картоплекопачі призначені для підкопування рядків картоплі, сепарації викопаного вороху (руйнування, подрібнення викопаного шару, часткового відокремлення домішок від бульб) та укладання відокремлення бульб на поверхню поля у валок.
Картоплекопач КСТ-1,4А призначений для викопування двох рядків картоплі, сепарації викопаного ґрунту та укладання бульб на поверхню поля у валок. Він працює на всіх типах ґрунтів за вологості 10...27 %. Ширина захвату 1,4 м, робоча швидкість 1,9...6,5 км/год, продуктивність до 0,9 га/год, маса 1320 кг. Агрегатується з тракторами тягового класу тяги 1,4, робочі органи приводяться в дію від ВВП трактора.
Загальна будова. Картоплекопач елеваторного типу складається з рами 4 (рис. 1.1, а), одного копіювального металевого 1 та двох опорних пневматичних 6 коліс, двох лемешів 2, швидкісного 3, основного 5 та каскадного 7 конвеєрів, двох звужувальних щитків 8, причіпного пристрою 10, механізмів приводу робочих органів 11 та регулювання глибини ходу лемешів.
Лемеші 2 активного типу призначені для підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний конвеєр 5. Вони мають трапецієподібну форму з відкидними клапанами, які встановлені в задній частині кожного лемеша та шарнірно з’єднані з рамою 4.
Швидкісний конвеєр 3 пруткового типу призначений для розпушення, руйнування та сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр 5, верхня гілка якого приводиться в коливальний рух за рахунок еліптичних зірочок, де ґрунт інтенсивно просіюється крізь прутки конвеєра.
Каскадний конвеєр 7 призначений для остаточної сепарації викопаного вороху картоплі та скидання його на поверхню поля, тобто утворення валка картоплі звужувальними щитками 8. Для зменшення пошкодження бульб кожний другий пруток конвеєра прогумований.


Рис. 1.1. Картоплекопач КСТ-1,4А:
а – загальний вигляд: 1 – копіювальне колесо; 2 – леміш;
3, 5 і 7 – відповідно швидкісний, основний і каскадний конвеєри;
4 – рама; 6 – ходове колесо; 8 – звужувальний щиток;
9, 10 і 11 – відповідно механізми регулювання глибини ходу лемешів, причіпного пристроюта приводу робочих органів;
б – конструктивно-технологічна схема: 1 – копіювальне колесо;
2 – леміш; 3 – швидкісний конвеєр; 4 – основний конвеєр; 5 – ходове колесо; 6 – каскадний конвеєр; 7 – звужувальний щиток

Технологічний процес роботи. Під час руху машини активні лемеші 2 (рис. 1.1, б), які коливаються з частотою 8,3; 9,4 та 10,5 с-1 і амплітудою коливань 14 мм (залежно від умов роботи), підкопують рядки картоплі та спрямовують скибу на швидкісний конвеєр 3 коливального типу, швидкість якого становить 1,91 або 2,14 м/с. За рахунок коливання робочої гілки конвеєра 5 руйнується та частково сепарується підрізаний шар ґрунту та здійснюється подальше переміщення вороху (маси ґрунту з бульбами) на основний конвеєр 4, на якому відбувається основне інтенсивне відокремлення домішок із складу викопаного вороху та передавання його на каскадний конвеєр 6. Тут закінчується остаточне очищення бульб від домішок, а непросепаровані грудки грунту, бадилля спрямовуються на поверхню поля. Звужувальні щитки 7 формують валок 60 – 90 см завширшки.

Технологічні регулювання:
Перевірка комплектності та технічного стану картоплекопача. Перевірити технічний стан лемешів, елеваторів, копіювального колеса, рами, ходових коліс, передач, затяжку гайок і стопорних болтів. Звернути увагу на кріплення корпусів підшипників і деталей на валах з великою частотою обертання і сильно навантажених (вали карданної передачі, вали елеваторів, ексцентрикового вала, лемешів, ходових коліс). Перевірити натяг ланцюгів, наявність і справність захисних щитків, наявність мащення в редукторі та підшипникових вузлах.
Особливу увагу звернути на справність запобіжних муфт. У разі необхідності їх треба відрегулювати на передачу крутного моменту 175 Н·м. Довжина пружини при цьому повинна становити 137 мм. Пружину затягнути так, щоб залишились зазори між витками, що давали б можливість спрацьовувати муфті при перевантаженнях робочих органів копача. Гайки пружин мають бути надійно зашплінтовані.
При виявленні недоліків у технічному стані копача їх слід негайно усунути.
Встановлення швидкості руху елеваторів. Залежно від грунтово-кліматичних умов вибирають швидкість руху агрегату і встановлюють відповідні зірочки з тим, щоб на поверхню викопувалось не менше 97% бульб.
При підвищеній вологості грунту на важких суглинистих грунтах для кращої сепарації на лівому валу привода швидкісного елеватора встановити зірочку z = 20 та на валу основного елеватора – z = 32. У швидкісного елеватора зняти підтримувальні зірочки z = 9 (з нижньої вітки полотна). На основному та каскадному елеваторах встановити струшувачі.
При роботі на вологих, легких грунтах для привода швидкісного елеватора встановити зірочку z = 18, на основному та каскадному елеваторах струшувачі.
Па легких і сухих грунтах при добрій сепарації для привода швидкісного елеватора встановити зірочку z = 16, під ведену вітку полотна елеватора – підтримувальні зірочки z = 9, на ведучий вал основного елеватора – приводну зірочку z = 36, на каскадний елеватор замість струшувачів – підтримувальні зірочки z = 9.
Встановлення глибини підкопування. Глибину підкопування (16...20 см) вибирають залежно від глибини залягання бульб гвинтовим механізмом 9 при пробній роботі копача. При повороті гвинтового механізму проти годинникової стрілки лемеші 2 заглиблюються, а за стрілкою – виглиблюються.
Регулювання натягу полотен елеватора. При роботі полотна спрацьовуються і подовжуються, в результаті цього нижні вітки їх провисають і можуть зачепитись за вал лемешів. Тому треба своєчасно перевіряти натяг полотен та при необхідності видаляти по одному або кілька прутків.
Перевірка роботи копача в полі. На полі з міжряддям 60...70 см зробити пробний прохід. Перевірити глибину ходу лемешів, відсутність вепідкопаних бульб та порізаних лемешами. У разі необхідності коригувати глибину ходу лемешів. На поверхні повинно бути не менше 97% бульб. Рекомендують робити проходи агрегату з почерговим пропуском двох грядок і наступним їх підкопуванням. Це запобігає потраплянню частини бульб під колеса трактора.
При виявленні недоліків у роботі треба з’ясувати причини та негайно їх усунути.

Машини для післязбиральної обробки картоплі
Картопля, що надходить від картоплезбиральних комбайнів, являє собою ворох, у якому може бути до 20 % домішок (грудочки, частинки бадилля). Цей ворох спочатку очищують від домішок, а потім бульби сортують. При сортуванні бульби розділяють на великі (більше 80 г), середні (40 – 80 г) та дрібні (20 – 40 г) фракції.
Для очищення та сортування картоплі застосовують роликові та сітчасті сортувалки. Вони входять в обладнання до пересувних і стаціонарних сортувальних пунктів. В окремих випадках домішки та некондиційні бульби відокремлюють вручну на спеціальних перезбиральних столах або за допомогою автоматичних пристроїв.
Роликовий сортувач Э-15Б розділяє бульби на фракції за розмірами. Поверхні сортування (рис. 1.2, а) складені з прогумованих фігурних обертальних роликів 4. На ділянці А ролики утворять комірки шириною (по ходу продукту) 45 мм, на ділянці Б – 55 мм.
Для виділення домішок та бульб масою до 30 г перед фігурними роликами розміщений сепаратор, складений з п’яти дискових батарей. Диски 3 сепаратори, виготовлені з волокніту, змонтовані на валах. Вали з дисками та роликами розташовані паралельно та обертаються в одному напрямку. Під роликами встановлені збірники 5 із транспортерами 6 для відводу бульб і домішок.
Бульби завантажують у бункер 1, з якого транспортером 2 подають на дисковий сепаратор. Бульби перекочуються по дисках, а домішки просипаються в простір між ними. Далі бульби переміщаються роликами 4 і, западаючи в комірки (на ділянці А – дрібні бульби, на ділянці Б – середні), проходять до низу. Великі бульби сходять по роликовій поверхні. Транспортерами 6 бульби завантажують у контейнери 7.
Ролики можна розсовувати, збільшуючи або зменшуючи розмір прохідних комірок. Якщо у вихідному матеріалі міститься багато дрібних бульб – розсовують ролики А; коли переважають середні бульби, то розсовують ролики Б.


Рис. 1.2. Роликове сортування (а, в) і автоматичний відокремлення домішок (б):
1 – бункер; 2, 6,9 і 11 – транспортери; 3 – диски; 4 – ролики;
5 – збірники; 7 – контейнери; 8 – приймач; 10 – гірка; 12 – механізм приводу; 13 – компресор; 14 – штовхач; 15 – генератор рентгенівських променів; 16 – багатоканальна стрічка

Перебіркові столи являють собою стрічкові транспортери, по обидва боки яких обладнані місця для робітників. Робітники оглядають потік бульб і відбирають вручну грудки, каміння та зіпсовані бульби. Перебіркові столи встановлюють на стаціонарних картоплесортувальних пунктах.
Автоматичний віддільник Е-691, відокремлює каміння та грудки від бульб, використовуючи різний ступінь поглинання ними рентгенівських променів.
Відокремлювач (рис. 1.2, б) обладнаний багатоканальною стрічкою 16, генератором 15 рентгенівських променів, приймачем 8, механізмом 12 приводу штовхачів 14 транспортерами 9 і 11 для відводу домішок та бульб, компресором 13 та гіркою 10.
Багатоканальна стрічка 16 розподіляє бульби на кілька потоків, кожний з яких при падінні перетинає рентгенівські промені, спрямовані від джерела 15 на екран приймача 8. У результаті поглинання просвіченим тілом частини енергії промінів інтенсивність їх на екрані знижується, особливо сильно при просвічуванні більш щільних тіл (грудки, каміння). Інтенсивність променів оцінюється електронним пристроєм приймача 8, від якого (при проходженні тільки каміння або грудок) подається сигнал на спрацьовування механізму 12 приводу штовхача 14. Штовхачі відкидають грудки та каміння на транспортер 9, а бульби вільно проходять на гірку 10 і далі на транспортер 11. Гірка додатково очищає бульби від ґрунту. Продуктивність установки до 30 т/год.
Можливі несправності картоплезбиральних машин та способи їх усунення наведені в табл. 1.1.
Таблиця 1.1
Можливі несправності картоплезбиральних машин і способи їх усунення
Несправності
Причини
Спосіб усунення

1
2
3

Картоплекопач КСТ-1,4

Нагромадження маси лемешами
Затупились лемеші
Загострити лемеші або замінити у разі їх повного спрацювання

Спрацювання запобіжної муфти
Заклинювання стороннього предмета в елеваторі
Видалити предмет. Затягнути пружину.


Не затягнута пружина муфти
Замінити шайбиПродовження таблиці 1.1
1
2
3


Спрацювались кулачкові шайби
Замінити шайби

Присипання бульб землею
Поламані секції, прутки полотен елеваторів
Замінити поламані секції, прутки

Кожух телескопічного вала чіпляє за штир причіпної серги трактора
Не відрегульовано наліпний механізм трактора
Відрегулювати начіпний механізм трактора
Питання для контролю:
Загальна будова картоплекопача КСТ-1,4А.
Технологічний процес роботи картоплекопача КСТ-1,4А.
Основні регулювання картоплекопача КСТ-1,4А.
Загальна будова та технологічний процес роботи роликового сортувача картоплі Э-15Б.
Загальна будова та технологічний процес роботи автоматичного віддільника Е-691
Основні технологічні несправності картоплекопача КСТ-1,4А та способи їх усунення.
Лабораторна робота №2
Час: 2 години
Тема: Гичкозбиральні машини
Мета: Вивчити будову, роботу та основні регулювання гичкозбиральних машин.
Технічне забезпечення: навчальні посібники, навчальні плакати.

ЗМІСТ

Причіпна гичкозбиральна машина БМ-6Б призначена для збирання гички цукрових буряків, посіяних з міжряддями 45 см.
Основними складальними одиницями гичкозбиральної машини є дві секції гичкозрізувальних апаратів, два приймальних (поздовжніх) транспортери 5 (рис. 2.1), два проміжних бітери 6, поперечний транспортер 9, прутковий перетрушувач гички, вивантажувальний елеватор 7, два бітери 8 кидального пристрою, очисник головок коренеплодів, основна рама, два опорних пневматичних колеса 10, механізми передач, причіпний та гідрослідкуючий пристрої, гідросистема машини та система контролю і сигналізації.
Гідрослідкуючий пристрій призначений для спрямування робочих органів машини по осі рядків. Пристрій складається з двох копір-водіїв 1, які шарнірно з’єднані з поперечною тягою, коромисла, гідророзподільника, силового гідроциліндра та системи маслопроводів. У разі відхилення рядків від напрямку руху машин копір-водії переміщуються головками коренеплодів ліворуч чи праворуч і через поперечну тягу та коромисло виводять золотник гідророзподільника з нейтрального положення. При цьому масло під тиском подається в силовий гідроциліндр, шток якого переміщується і зміщує основну раму машини у відповідний бік.
Кожна з двох секцій гичкозрізувальних апаратів має три різальних апарати, які встановлені в передній частині рухомої рами. Апарат складається з гребінчастого копіра 2, дискового ножа 9 і бітера 8. Копір 2 з’єднується з дисковим ножем гвинтовою тягою 7, а з рухомою рамою секції – за допомогою паралелограмної підвіски.
Очисник головок коренеплодів складається з ротора 11, рами, начіпного пристрою, двох опорних пневматичних коліс 12 та механізму привода. Ротор являє собою вал, на якому по гвинтовій лінії закріплені стрічки з прогумованого паса. Ротор установлений під гострим кутом до напрямку руху.


Рис. 2.1. Функціональна схема гичкозбиральної машини БМ-6Б:
1 – копір-водій; 2 – опорне колесо; 3 – копір апарата; 4 – дисковий ніж;
5 – приймальний транспортер; 6 і 13 – бітери; 7 – вивантажувальний
елеватор; 8 – бітери кидального пристрою; 9 – поперечний транспортер;
10 – ходове колесо; 11 – ротор очисника; 12 – опорне колесо очисника

Технологічний процес роботи. Під час руху агрегату вздовж рядків копір-водії, рухаючись у міжряддях, копіюють поверхню поля і за допомогою гідросистеми забезпечують спрямування робочих органів машини по рядках. Копіри 3 гичкозрізувальних апаратів переміщуються по головках коренеплодів і утримують дискові ножі 4 на заданій висоті. Ножі, обертаючись, різальними кромками зрізують верхню частину головок коренеплодів з гичкою і бітерами кидають її на верхні вітки приймальних транспортерів 5. Прутки транспортера переміщують гичку вгору та подають її до двох бітерів 6, які спрямовують її на поперечний транспортер 9. Останній подає гичку на вивантажувальний елеватор 7, де за допомогою бітерів 8 кидального пристрою гичку подають у транспортний засіб, що рухається поруч з агрегатом.
Ротор 11 очисника головок коренеплодів доочищає зрізані головки від землі, залишків гички та інших рослинних решток і зміщує їх на зібрану частину поля.
Машина обладнана універсальною системою автоматичного контролю та сигналізації УСАК-6ВМ. Система складається з блока керування, індикатора з кабелем, шести індукційних датчиків і з’єднувального кабелю.
Датчик являє собою металевий циліндр, в якому розміщено дві обмотки та металевий стержень. В одній обмотці збуджується постійне магнітне поле, а в другій – утворюються електричні сигнали. Датчики встановлюють біля валів, що обертаються. На цих валах закріплені магнітні шунти кулачковоготипу. При роботі машини шунти обертаються разом з валами і викликають пульсацію магнітного поля в обмотках датчиків. Якщо рух валів припинився або знизилася частота руху, то передається сигнал на індикатор, і при цьому включається світловий сигнал і одночасно подається звуковий.

Технологічні регулювання:
Перевірка комплектності та технічного стану машини. Проконтролювати комплектність машини, якість кріплення та технічний стан гичкозрізувальних апаратів, транспортерів, кидального пристрою, доочисника головок коренеплодів, механізму передач (трансмісії), гідрослідкуючого пристрою, опорних й ходових коліс, гідроциліндрів та маслопроводів. Підтягнута всі болтові з'єднання, при відсутності деяких з них встановити нові болти, гайки надійно закрутити. Звернути увагу на можливий перекіс прутків транспортерів, добитись гвинтовими механізмами рівномірності натягу їх ланцюгів. Перевірити натяг приводних ланцюгів та пасів. Натяг ланцюга правильний, якщо зусиллям руки його можна відвести в бік на 30...40 мм з розрахунку на 1 м довжини ланцюга.
Для пасів прогин повинен становити 12...15 мм при зусиллі на пас 40 Н.
Перевірити, щоб всі ножі вільно переміщувались вверх та вниз без заїдання. Якщо у сегментів ножів пошкоджена різальна кромка (по довжині більш як 5 мм) або вони мають тріщину, їх потрібно замінити.
Змастити синтетичним солідолом телескопічний механізм га підвісні підшипники різальних апаратів, стакани приводних редукторів різальних апаратів, кронштейни передніх опорних коліс й підшипники задніх (ходових) коліс, підшипники механізму привода та вала доочисника головок коренеплодів. Змастити трансмісійним маслом чотириланкові шарніри та шарніри корданних передач. Перевірити, щоб рівень масла (трансмісійне) в редукторах механізму привода (трансмісії) був біля контрольного отвору. Змастити при необхідності відпрацьованим трансмісійним маслом ланцюги. З'єднати машину з трактором. Приєднати маслопроводи крайніх секцій, гідророзподільника трактора до розривних муфт маслопроводів (шлангів) пристрою водіння машини. Перевірити роботу системи підіймання робочих органів. При включенні важеля секції розподільника у положення “Опускання” гідроциліндри повинні підіймати робочі органи. Опускаються робочі органи при плаваючому положенні важеля гідророзподільника.
Обкатати машину протягом 10...15 хв, ще раз перевірити кріплення усіх вузлів, натяг ланцюгів, пасів та ін.
Регулювання автоматичного пристрою керування машини по рядках. Встановити між перами (планками) двох сусідніх копір-водіїв зазор 30...40, 50...60, 60...80, 80...100 мм відповідно для середнього діаметра коренеплодів 40...60, 60...80, 80...100, 100...120 ми. Звільнити коромисло пристрою (відкрутити гайки поперечної тяги) і виставити копір-водії (зазор між внутрішніми перами копірів повинен знаходитись по осі різальних апаратів).
Встановити золотник у нейтральне положення і закріпити гайками коромисло.
Перевірити роботу копір-водіїв. Якщо після зміщення їх вправо машина повертається вліво, поміняти місцями шланги на гідроциліндрі.
Відрегулювати запобіжний (редукційний) клапан гідророзподільника на тиск 3,5...4 МПа.
Регулювання гичкозрізувального апарата. Встановити ножі дискові 8 сегментами, якщо гичка велика, площа забур’янена і при збиранні маточних буряків, або дискові суцільнозубчасті в усіх інших випадках.
Перевірити динамометром натяг пружини підвіски копіра гичкозрізувального апарата. Різальний апарат повинен підніматись при зусиллі 200...250 Н.
Зрізувальний апарат регулюють безпосередньо в полі. Положення дискових ножів відносно поверхні поля (рис. 2.2) регулюють гвинтовим механізмом копіювального колеса кожної секції. Вертикальний зазор (а) між копіром і ножем встановлюють гвинтовою тягою 7, а горизонтальний (зазор b) – переміщенням гребінчастого копіра 2 по кронштейну паралелограмної підвіски.Рис. 2.2. Різальні апарати гичкозбиральних машин:
а – дисковий з копіром; б – дисковий з сегментами; в – дисковий з вирізами; г і д – ротаційно-барабанного типу; є – вал ротора з ножами;
1 – опорне колесо; 2 – копір; 3 – стояк; 4 – скоба; 5 – кронштейн;
6 – тяга; 7 – гвинтова тяга; 8 – бітер; 9 – дисковий ніж

Збільшення зазора між копіром та ножем у верхньому положенні гичкозрізувального апарата забезпечує більшу товщину зрізаної головки у високих коренеплодів. Зміною величини горизонтального зазора В усувають косі зрізи головок коренеплодів.
Регулювання кидального пристрою та козирка. Відрегулювати гвинтовими розтяжками двох бітерів (барабанів) навантажувального транспортера та кутом нахилу козирка дальність викидання гички (початковий кут польоту) залежно від врожаю гички і розміру кузова транспортних засобів.
Регулювання очисника головок коренеплодів. Відрегулювати гвинтовими механізмами опорних пневматичних коліс очисника головок коренеплодів положення ротора (вала очисника з билами) так, щоб била торкались головок коренеплодів і забезпечували повне очищення головок від землі, гички та рослинних решток. Низьке розміщення бил ротора призводить до вибивання коренеплодів з грунту та різкого збільшення витрати потужності трактора.
Перевірка роботи машини в полі. При перших проходах агрегату на ділянках довжиною 20 м по ширині захвату машини перевірити якість зрізування головок коренеплодів, повноту збирання гички (можливі втрати до 10%), забрудненість її землею (допускається до 1%) та відходи цукроносної маси у гичку при її обрізуванні (норматив до 5%).
Можливі несправності гичкозбиральних машин і способи їх усунення наведені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1
Можливі несправності гичкозбиральних машин і способи їх усунення
Несправності
Причини
Спосіб усунення

1
2
3

Машина БМ-6А

На низьких коренеплодах залишаються черешки гички
Малий вертикальний зазор та велика вертикальна поправка
Збільшити вертикальний зазор між копіром та ножем, встановити шарнір гвинтової тяги в отвір II або III верхньої планки підвіски копіра

На високих коренеплодах залишаються черешки гички
Мала вертикальна поправка
Встановити шарнір гвинтової тяги різального апарата в отвір II або І планки підвіски

Головки в коренеплодах зрізані косо знизу вверх по напрямку руху
Малий горизонтальний зазор між копіром та ножем
Перемістити копір вперед по кронштейну і закріпити болтами

Головки в коренеплодах зрізані косо зверху вниз
Великий горизонтальний зазор між копіром та ножем
Перемістити копір назад по кронштейну та закріпити його

Головки коренеплодів обрубані та вирвані
Ножі затупились або пошкоджені
Загострити ножі або замінити їх

Продовження таблиці 2.1
1
2
3

Копір вивертає коренеплоди з грунту
Заїдають шарніри підвіски копіра або опора ковзання різального апарата
Почистити і змастити шарніри підвіски та опору різального апарата

Втрати гички при навантаженні в транспортні засоби
Неправильне розміщення причепа, автомобіля відносно машини
Замінити положення причепа, автомобіля


Неправильно вста-новлений козирок навантажувального транспортера
Змінити гвинтовими тягами положення козирка


Попереду очисника утворився валок з рослинних решток
Підняти вверх передні шитки доочисника

Система автоматичного контролю УСАК-6В

При включенні системи згоряє запобіжник (0,5 А) на пульті
Замикає лінія живлення датчиків на корпус
Усунути пошкодження лінії живлення

При включенні джерела живлення не горить контрольна лампочка
Перегоріли запобіж-ник або лампочка
Замінити запобіжник, лампочку


Розірвана лінія живлення датчиків
Усунути розрив лінії живлення датчиків

Періодичне засвічування одного з тиратронів на індикаторі при обертанні (переміщенні) відповідного органа
Розірвана лінія між датчиком і пультом
Усунути розрив лінії


Порушена установка датчика
Встановити зазор між корпусом датчика та шунтом 1,5...2 мм


Неправильно підключений датчик
Підключити датчик згідно з мітками

Періодичне почергове засвічування тиратрон-нів на індикаторі при справній роботі орга-нів, що контролюються
Відсутнє з’єднання між пультом керування та кабелем
Усунути розрив лінії між пультом, кабелем-перехідником і датчикамиПитання для контролю:
Загальна будова гичкозбиральної машини БМ-6А.
Технологічний процес роботи гичкозбиральної машини БМ-6А.
Основні регулювання гичкозбиральної машини БМ-6А.
Основні технологічні несправності гичкозбиральної машини БМ-6А та способи їх усунення.
Лабораторна робота №3
Час: 2 години
Тема: Машини для збирання буряку
Мета: Вивчити будову, роботу та основні регулювання коренезбиральних машин.
Технічне забезпечення: навчальні посібники, навчальні плакати.

ЗМІСТ

Коренезбиральна самохідна машина РКМ-6 призначена для викопування коренеплодів цукрових буряків, які посіяні з міжряддями 45 см. Ширина захвату 2,7 м, робоча швидкість руху машини 7,0...9,0 км/год, продуктивність 1,8...2,7 га/год.
Загальна будова. Машина РКМ-6 (рис. 3.1) складається із самохідного шасі, на рамі якого встановлено двигун 13 СМД-24-02 потужністю 118 кВт, міст ведучих коліс 9 з гідростатичним приводом ходової частини, міст керованих коліс 2, кабіну з органами керування 14, автомат керування машини по рядках 1 і коренезбиральну частину.
Коренезбиральна частина призначена для викопування, очищення, транспортування вороху коренеплодів і їх завантаження в транспортні засоби, що рухаються поряд із збиральною машиною.
Основними робочими органами коренезбиральної частини є двосекційні викопувальні органи 5, встановлені у передній частині двох рухомих рам і шарнірно з’єднані з основною рамою, ліві і праві секції приймального лопатевого бітерного 6 і шнекового 7 очисників, які виконані у вигляді послідовно розміщених лопатевих і спіральних вальців, поздовжнього пруткового конвеєра 8, лопатевого бітерного доочисника вороху коренеплодів 10, поперечного конвеєра 11 і вивантажувального елеватора 12.
Технологічний процес роботи. Під час руху машини автомат водіння 1 спрямовує керовані колеса 2 посередині міжрядь, а викопувальні робочі органи по рядках. При цьому коренеплоди викопуються з ґрунту та надходять на лопатеві бітерні 6 і шнекові 7 очисники, де відбувається попереднє очищення вороху від землі та рослинних домішок. Крім того, ліва та права секції шнекового очисника 7 змішує ворох коренеплодів у його центральну частину, в якій він потрапляє на поздовжній прутковий конвеєр 8, а потім до лопатевого бітерного доочисника 10, де коренеплоди остаточно очищуються від домішок. Із доочисника 10 коренеплоди падають на поперечний конвеєр 11, який перемішує їх до вивантажувального елеватора 12 і завантажує у транспортний засіб, що рухається поряд із коренезбиральною машиною.

Рис. 3.1. Конструктивно-технологічна схема коренезбиральної
машини РКМ-6:
1 – автомат керування; 2 – міст керованих коліс; 3 – копіювальне колесо; 4 – коренезабірник; 5 – активна викопувальна вилка; 6 – бітерний лопатевий очисник; 7 – шнековий очисник; 8 – поздовжній конвеєр;
9 – міст ведучих коліс; 10 – бітерний лопатевий доочисник;
11 – поперечний конвеєр; 12 – вивантажувальний елеватор;
13 – двигун; 14 – кабіна
Для заміни транспортних засобів без зупинення машини під час роботи передбачено можливість короткострокового вимкнення поперечного конвеєра і вивантажувального елеватора. У цей час коренеплоди нагромаджуються в перехідному бункері-нагромаджувачі, дном якого є поперечний конвеєр 11. Після заміни транспортних засобів вмикають привід конвеєрів і коренеплоди знову надходять у новий транспортний засіб.

Технологічні регулювання:
Перевірка технічного стану машини. Зовнішнім оглядом перевірити комплектність машини, технічний стан і кріплення трактора МТЗ-80/80Л, автомата водіння машини по рядках, викопувальних вилок і коренезабірників, бітерів, транспортерів.
Натягнути зірочками чи роликами ланцюгові передачі так, щоб зусиллям руки ланцюг можна було відвести від лінії руху на 30...40 мм (з розрахунку на 1 м довжини ланцюга). Перевірити легкість обертання роликів транспортерів, усунути можливі заїдання роликів.
Проконтролювати наявність мастила у підшипниках машин та рівень масла в редукторах трансмісії та баках гідросистем.
Провести монтаж та підключити систему автоматичного контролю УСАК-6ВМ.
Прокрутити машину на холостому ходу і перевірити роботу активних вилок, коренезабірників, бітера, шнеків, транспортерів. Перевірити також роботу системи автоматичного контролю та сигналізації (відсутність світлових і звукових сигналів свідчить про справність вузлів, що контролюються).
Регулювання сходу напрямних коліс. Встановити рульове колесо трактора в середнє положення (передні колеса повинні бути паралельні поздовжній осі) і розвантажити передню частину машини.
Відпустити гайки поперечних рульових тяг і поворотом лівих та правих труб вкоротити або подовжити тяги на однакову величину. Заміряти відстань між внутрішніми ободами коліс у передній частині (на висоті центрів коліс) і зробити мітки на колесах. Перемістити машину вперед, щоб мітки розмістились позаду на висоті центрів коліс, і заміряти знову відстань між мітками. Цей замір повинен бути більший першого на 4...8 мм. Після закінчення регулювання труби тяг закріпити гайками.
Регулювання автомата водіння. Від’єднати поздовжні тяги 5, 10 та шток гідроциліндра 11 (рис. 3.2). Сумістити мітку вертикального вала 2 гідропідсилювача з міткою фланця карданного вала 3. Встановити сошку 6 па напрямку поздовжньої осі машин. Перемістити шток гідроциліндра на 97...100 мм і поворотом наконечника штока добитись, щоб вісь конусного пальця і отвору поздовжногс плеча важеля 7 збіглися. З'єднати шток гідроциліндра з важелем 7.

Рис. 3.2. Схема налагодження системи керування машини РКМ-6:
1 – рульове колесо трактора; 2 – вертикальний вал гідропідсилювача;
3 – телескопічний карданний вал; 4, 7 і 8 – важелі; 5 – тяга; 6 – сошка;
9 – золотник; 10 – тяга золотника; 11 – гідроциліндр; 12 – переднє колесо трактора; 13 – вилка; 14 – копір-водій

Відрегулювати (наконечниками) довжину тяг 5 та 10, щоб конусні пальці наконечників-зайшли в отвори сусідніх тяг (при нейтральному положенні золотника гідророзподільника), і з’єднати тяги пальцями.
Встановити копіри-розпушувачі (грунти щільні, головки коренеплодів на рівні або нижче поверхні поля) чи полозкові копіри (висока вологість грунту, головки коренеплодів виступають над поверхнею поля на 15...20 мм). На щільних грунтах встановити спеціальні леза на планках (перах) копірів-розпушувачів (середній діаметр коренеплодів до 60 мм).
Встановити (прокладками під кронштейни активних вилок та під корпуси підшипників вала шестилопатевого бітера) зазор між серединами усіх шести активних вилок 450 ±5 мм.
Перевірити, щоб зазори між трьома копір-водіями розміщувались проти викопувальних активних вилок. При невідповідності перемістити копір-водії на рамі автомата.
Відстань між суміжними перами копірів встановити на 20...30 мм більшу від середнього діаметра коренеплодів.
Зазор між упорними болтами і кронштейном тяги зворотного зв’язку відрегулювати (болтами) в межах 1...1,5 мм, а мімі обмежувальними штирями підйомних важелів і нижніми тягами паралелограмних підвісок – 30 мм (переміщенням стояків копіра в тримачах). Зміною довжини верхньої тяги паралелограмної підвіски встановити глибину ходу копірів-розпушувачів 20...30 мм.
Запустити двигун трактора та перевірити роботу автомата водіння при розвантажених передніх колесах і опущених копір-водіях. Передні колеса повинні переміщуватись у бік руху копірів. Можливі несправності усунути.
Перевірити роботу гальмового пристрою механізму рульового керування. Якщо при переміщенні копірів рульове колесо повертається, потрібно, піджати гайкою тарілчасту пружину гальмового пристрою. Ручне коригування використовувати тільки в окремих випадках (великі просіви та ін.).
Регулювання активних вилок. Відрегулювати тиск у шинах передніх коліс машини 0,34, в лівому та правому задніх – відповідно 0,25 і 0,15 МПа.
Встановити копіювальні колеса під секції рухомих рам машини і з’єднати рами копачів з основною рамою розвантажувальним пристроєм (для роботи на середніх та щільних грунтах). Під копіювальні колеса встановити підставки, товщина яких на 10...20 мм менша від глибини активних вилок.
Опустити копачі на майданчик і встановити обмежувальні штирі з втулками у відповідні отвори кронштейнів рами копіювальних коліс (рис. 3.3). Носки конусів вилок повинні торкатись поверхні майданчика. При відхиленні відрегулювати підкладками, розміщуючи під кронштейнами копачів.
Відрегулювати (переміщенням ланцюга розвантажувального пристрою у пазах кронштейна) максимальне розвантаження копіювальних коліс без порушення стійкості ходу активних вилок.
Якщо грунти перезволожені, то копіювальні колеса з рамкою зняти та з’єднати спеціальними тягами секції рухомих рам з основною рамою машини. Відрегулювати (зміною довжини тяг та переміщенням їх ланцюгів у пазах кронштейнів) глибину ходу активних вилок.
Зазор між кронштейнами вилок і пальцями дисків коренезабірника відрегулювати підкладками (табл. 3.1).


Рис. 3.3. Викопувальний робочий орган бурякозбиральної машин РКМ-6:
12 – диск коренезабірника; 13 – палець; 14 – вилка

Таблиця 3.1
Регулювання кореневибирального пристрою залежно від розмірів коренеплодів
Показники
Діаметри коренеплодів, мм


40...60
60...80
80...100
100...120

Глибина ходу вилок, мм
50...60
60...80
80...100
100...120

Зазор між кронштейном вилки і дисками-коренезабірниками, мм
18...20
20...22
22...24
24...26

Відстань між перами суміжних копір-водіїв, мм
70...90
90...110
110...130
130...150


З метою усунення забивання коренезабірників встановити на його дисках по одній лапі-виштовхувачу (розміщення діаметрально протилежне).
Крім того, потрібно змінити напрямок обертання гладенького вала шнека.
Регулювання механізму відключення поперечного та навантажувального транспортерів. Перевести (гідроциліндрами) рухому раму навантажувального транспортера в робоче положення. Добитись за допомогою гайок (плунжер гідроциліндра повністю знаходиться в корпусі) рівномірного обхвату гальмовою стрічкою барабана планетарного редуктора. Включити ВВП трактора та перевірити роботу механізму відключення транспортерів. При подачі масла в гідроциліндр повинен відключитись механізм привода поперечного та навантажувального транспортерів (гальмова стрічка звільнена і барабан обертається). Добитись (гайками) достатнього натягу пружини (забезпечує переміщення плунжера у початкове положення і зупинку барабана).
Перевірка роботи машини у полі. Проїхати агрегатом 10...20 м і перевірити роботу машини та якість викопування коренеплодів. Скоригувати глибину ходу вилок так, щоб забезпечувалось повне підбирання коренеплодів з найменшою кількістю землі у воросі. Добитись, щоб втрати коренеплодів не перевищували 2%, а пошкоджених було не більше 20%.

Коренезбиральна самохідна машина КС-6 призначена для збирання коренеплодів цукрових буряків, що посіяні з шириною міжрядь 45 см. Ширина захвату 2,7 м, робоча швидкість руху машини 5,0...9,0 км/год, продуктивність 1,3...1,9 га/год.
Загальна будова. Машина КС-6 комплектується самохідним шасі і коренезбиральною частиною. На шасі встановлений двигун СМД-64 потужністю 110,3 кВт. У передній частині самохідного шасі влаштований автомат водіння для спрямування робочих органів по осі рядків коренеплодів.
Коренезбиральна частина (рис. 3.4) складається із шести пар дискових копачів (копач складається з пасивного 2 і активного 1 дисків, останній приводиться в дію від редуктора), шнекового очисного пристрою, поздовжнього конвеєра 5, бункерного поперечного стрічкового конвеєра 6, грудкоподрібнювача 7 та вивантажувального елеватора 8.
Автомат водіння по рядках має три копіри полозкоподібного типу або у вигляді стрілчастих лап, шарнірну підвіску копірів, дві поперечні тяги, поздовжню тягу, гідророзподільник, гідроциліндри керування, коригування та гідроціліндр для переведення копірів із робочого положення і навпаки.
Дисковий копач призначений для викопування коренеплодів із ґрунту. Частота обертання диска 92 об/хв. Діаметр дисків 680 мм.
Шнековий очисник призначений для попереднього очищення вороху коренеплодів від ґрунту і рослинних домішок та подавання коренеплодів на поздовжній конвеєр 5. Кожний шнековий очисник складається відповідно із двох пар спіральних вальців 3 і розміщеного між ними та за другою парою вальців відповідно гладеньких перекидних вальців 4. Передні спіральні вальці перемішують коренеплоди на периферію, а задні – у центральну частину до поздовжнього конвеєра.


Рис. 3.4. Схема технологічного процесу коренезбиральної машини КС-6:
1 – приводний диск; 2 – пасивній диск; 3 – шнеки; 4 – вальці;
5 – поздовжній конвеєр; 6 – стрічковий транспортер;
7 – конвеєр-грудкоподрібнювач; 8 – вивантажувальний елеватор

Поздовжній конвеєр 5 складається із верхньої та нижньої частин, з’єднаних між собою шарнірно, верхня частина також шарнірно прикріплена до основної рами.
Конвеєр-грудкоподрібнювач 7 розміщений під бункерним стрічковим транспортером 6 і призначений для сепарації вороху від великорозмірних ґрунтових грудок та подавання коренеплодів до робочої гілки вивантажувального елеватора 8. Він складається з трьох послідовно розміщених тригранних кулачкових валів та одного вала з круглими дисками. Очисні вали обертаються в одному напрямку та з однаковою кутовою швидкістю.

Технологічний процес роботи. Під час руху машини автомат водіння спрямовує дискові копачі по рядках буряків. При цьому дискові копачі (заглиблені на глибину 8...10 см) руйнують зв’язок коренеплодів із ґрунтом, підкопують і захоплюють їх внутрішніми поверхнями дисків та витягують коренеплоди з ґрунту. Лопаті бітера, що обертається між дисками копача, кидають коренеплоди на шнековий очисник. Шнеки очищають коренеплоди від ґрунту та рослинних залишків і разом з вальцями транспортують буряк до елеватора 5, що скидає його на горизонтальний стрічковий транспортер 6, розташований на бункері. Переміщуючись у напрямку стрілки А, коренеплоди падають на конвеєр-грудкоподрібнювач 7, кулачки якого руйнують великі ґрунтові грудки, земля та інші домішки просіюються крізь щілини валів, а очищені коренеплоди надходять до вивантажувального елеватора 8. Якщо ворох не містить грудок, то змінюють напрямок руху транспортера (по стрілці Б), і коренеплоди потрапляють на вивантажувальний елеватор.
При заміні технологічного транспорту на ходу машини (без зупинення збиральної машини) вимикають механізм приводу поперечного стрічкового транспортера 6 і вивантажувального елеватора 8. При цьому коренеплоди надходять тільки в бункер на поперечний стрічковий транспортер 6. Після заміни транспорту знову вмикають приводи транспортера 6 і елеватора 8.
Машина обладнана автоматичною системою контролю за дією робочих органів, а також електроосвітленням.

Технологічні регулювання.
Перевірка комплектності та технічного стану машини. Перевірити стан і надійність кріплення робочих органів, копір-водіів автомата водіння, стояків дискових копачів, бітера, шнекового доочисника, поздовжнього та навантажувального транспортерів, підтримуючих і напрямних роликів і зірочок транспортерів, дисків передніх та задніх коліс, заднього моста і коробки передач.
Натягнути (гвинтами) поздовжній та вивантажувальний транспортери так, щоб відстань між верхньою та нижньою вітками полотна в найбільшому місці їх провисання становила близько 310 мм. Переміщенням валів натягнути ланцюги механізму привода грудкоподрібнювача (без провисання віток), провести натяг стрічкового транспортера і ланцюгів привода конвейєрів.
Запобіжні муфти шнекового очисника, поздовжнього транспортера та проміжного бітера відрегулювати гайками пружин (муфти повинні пробуксовувати при забиванні землею і стеблами шнеків, транспортера та бітера). Проконтролювати (при потребі долити) рівень масла в картері основного двигуна, корпусі паливного насоса, бачку гідросистеми, в коробці передач і бортових редукторах. Перевірити наявність гальмівної рідини у бачках головних циліндрів гальма і зчеплення.
Встановити тиск у шинах коліс машини відповідно передніх 0,3 МПа, а задніх – 0,25 МПа.
Перевірити схід коліс (на висоті осі коліс він повинен становити 1,5...2 мм). Регулюють його гайками стяжних болтів наконечників поперечної рульової тяги.
Змастити у разі необхідності машину згідно із схемою мащення.
Прокрутити машину на холостому ходу, перевірити роботу автомата водіння, дискових копачів, бітерів, шнекового доочисника, транспортерів. Перевірити роботу системи контролю та сигналізації УСАК-13Б. При потребі відрегулювати систему сигналізації. Перевірити також справність приладів освітлення, стоп-сигналу, поворотів та габаритних ліхтарів.
Регулювання копір-водіїв. Встановити на автоматі водіння копіри (датчики) полозкового типу, якщо коренеплоди виступають над грунтом та при підвищеній вологості грунту, або копіри-розпушувачі, коли головки коренеплодів знаходяться приблизно на рівні з поверхнею поля. Якщо грунти щільні і коренеплоди невеликі (діаметр менше 60 мм), закріпити на бокових перах копірів-розпушувачів спеціальні леза.
У разі забур’яненості поля середній копір-розпушувач замінити на копір полозкового типу або користуватись тільки двома крайніми копірами (зменшується забивання копірів).
Відрегулювати гвинтами поперечної тяги автомата водіння відстань між серединами копірів 450 мм (забезпечується точність копіювання рядків).
Розставити пера копірів так, щоб зазор між перами датчиків полозкового типу був на 20...30, а копірів-розпушувачів на 30...40 мм більше середнього діаметра коренеплодів. Встановити копіри-розпушувачі на глибину 20...30 мм та відрегулювати гвинтовим механізмом верхньої тяги підвіски копіра кут входження лапи в грунт.
Регулювання викопувальних дисків (копачів). Встановити розмічувальну дошку, рейку з поділками рядків (міжряддя 450 мм) під викопувальні диски (копачі) так, щоб осьова лінія третього міжряддя була по лінії центра переднього бруса рухомої рами копачів. Перевірити, щоб середина кожного дискового копача перебувала на лінії рядків розмічувальної дошки.
Залежно від врожаю встановити підкладками 2 (рис. 3.5) зазор А між кромкою дисків 16 та поверхнею барабана 15 гвинтового транспортера (табл. 3.2).

Рис. 3.5. Регулювання копачів машини КС-6:
1 – стійка копача; 2 і 12 – прокладки; 3 – брус рами копача;
4 і 11 – кронштейни; 6 і 10 – вальці; 6 – передавальний бітер;
7 і 13 – упорні кронштейни; 8, 9, 14 і 15 – шнеки; 16 – дискові копачі;
17 – кронштейн з отворами

Опустити копачі на рівний майданчик і перевірити, щоб усі диски 16 торкались її поверхні або зазор між кромками дисків і майданчиком не перевищував о мм. При невідповідності вирівняти диски копачів по висоті підкладками 2 (підкладають під тримачі стояків 1).
Залежно від розмірів коренеплодів (табл. 3.2) встановити переміщенням регулювальних прокладок 3 з внутрішнього на зовнішній бік диск 9 або навпаки певний зазор між кромками дисків (рис. 3.6).
З метою зменшення втрат врожаю обладнати диски копачів додатковими пальцями при роботі на легких і сухих грунтах та при збиранні дрібних коренеплодів. Якщо грунти важкі та зволожені, пальці потрібно зняти, а отвори дисків закрутити болтами.
Глибину ходу дисків встановити переміщенням пальців в отворах кронштейнів 17 (рис. 3.5) передньої балки (табл. 3.2).


Рис. 3.6. Викопувальний робочий орган бурякозбиральної машин КС-6:
а – дводисковий з активним диском; б – пасивний диск;
в – ротаційно-вилчастий; г – активна вилка; д – лемішні вібруючі;
є – дисковий з полозком; 1 – редуктор; 2 – стояк; 3 – вісь; 4 – кришка;
5 – регулювальна шайба; 6 і 7 – підшипники; 8, 9 – диски;

Таблиця 3.2
Регулювання коренезбирача залежновід розмірів коренеплодів
Показники
Діаметри коренеплодів, мм


40...60
60...80
80...100
100...120

1
2
3
4
5

Зазор між дисками в нижній частині, мм (рис. 4.5)
30
35
40
45

Глибина ходу дисків, мм
60...70
70...80
80...90
90...100

Зазор між шнеком коренезбирача та кромкою диска А, мм
75
75
80
85

Відстань між перами суміжних копірів автомата водіння, мм
70...90
90...110
110...130
130...150


Регулювання бітерів. Встановити лопаті бітерів симетрично відносно дисків. Лопаті бітерів сусідніх секцій повинні бути зміщені по напрямку руху на 30°. Закріпити лопаті бітерів на нижніх отворах кронштейнів при зазорі між дисками 30...35 мм та на верхніх отворах, коли цей зазор становить 40...46 мм.
Регулювання вальців доочисника коренеплодів. Встановити корпуси підшипників вальців першої секції очисника коренеплодів у нижні отвори кронштейнів при роботі на сипких (легких) і сухих грунтах або у верхні отвори кронштейнів, якщо грунти вологі, липкі.
При збиранні великих коренеплодів (діаметр перевищує 80 мм), а також коли грунти вологі, потрібно встановити додаткові підкладки під корпуси підшипників вальця доочисника.
Регулювальними тягами механізму зв’язку рами копачів і рами поздовжнього транспортера відрегулювати зазор між другим вальцем шнекового очисника та бітером 40...60 мм при збиранні дрібних коренеплодів або 60...80 мм, якщо коренеплоди великі.
Регулювання транспортерів виконати гвинтовими механізмами веденого вала. Натягти поздовжній та вивантажувальний транспортери. Натяг нормальний, якщо відстань між верхньою та нижньою вітками полотна в місці провисання становить 310 мм.
У разі використання транспортних засобів з низько встановленими кузовами та невисокими бортами потрібно вийняти обмежувальні штирі в місцях з’єднання основної та поворотної рами вивантажувального транспортера.
Натягти гвинтовими механізмами веденого барабана стрічковий транспортер.
При роботі на легких, сипких грунтах встановити (рис. 3.7) приводний ланцюг 2 на зірочку 4 ведучого вала грудкоподрібнювача (забезпечується переміщення коренеплодів до вивантажувального транспортера) і щиток 6 в бункері закріпити з правого боку по напрямку руху машини. Якщо умови роботи важкі, грунти тверді, липкі, то для подачі коренеплодів на грудкоподрібнювач (вправо) потрібно встановити на приводну зірочку ланцюг 1 і щиток 6 розмістити зліва (подрібнюються грудки, виділяються домішки).
В умовах сильного, середнього і малого налипання грунту на коренеплоди вали грудкоподрібнювача встановити в режим І, II або III – «подрібнення грудок» (рис. 3.8). При цьому вверху на зірочках 5 (рис. 4.7) повинні бути цифрові мітки відповідно 2,1 і 17; 2,7 і 6 та 13,1 і 6 (рис. 4.8), а на приводний вал встановити зірочку z = 28.
При незначному налипанні грунту на коренеплоди встановити режим грудкоподрібнювача IV «транспортування». На зірочках 5 (рис. 3.7) вверху повинні бути цифрові мітки 17, 7 і 8 та на приводному валу замінити зірочку z = 28 на z = 15.

Рис. 3.7. Схема встановлення приводного ланцюга стрічкового транспортера та валів грудкоподрібнювача машини КС-6:
1, 2 – ланцюги; 3 – транспортер стрічковий; 4, 5 – зірочки з маркувальними цифрами; 6 – щиток

Рис. 3.8. Регулювання режимів роботи грудкоподрібнювача:
І, II, III – режим подрібнення грудок; IV – режим транспортування;
1, 2, 3, 7, 8, 13 і 17 – маркувальні цифри приводних зірочок

Перевірка роботи машини у полі. Зробити пробний проїзд агрегату. Перевірити роботу машини і якість збирання коренеплодів по всій ширині її захвату на ділянках довжиною 20 м. Кількість непідкопаних і невибраних коренеплодів допускається до 2%, пошкоджених не повинно бути більше 20%, а забрудненість вороху зеленою масою можлива до 3%.
Можливі несправності коренезбиральних машин і способи їх усунення наведені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3
Можливі несправності бурякозбиральних машин та способи їх усунення
Несправності
Причини
Спосіб усунення

1
2
3

Коренезбиральна машина КС-6Б

Автомат водіння

Занижена точність керування машиною
Порушена відстань між датчиками
Встановити відстань між датчиками 450 мм


Велика відстань між перами датчиків
Встановити відстань між перами датчиків на20...40 мм більшу середнього діаметра коренеплоду


Велика зона нечутливості датчиків
Усунути люфти в з’єднаннях тяг та кронштейнів копірів


Заїдає плунжер золотника
Відрегулювати плунжер на зусилля його переміщення 210 Н

Різний кут повороту передніх коліс машини вліво і вправо
Штоки гідроцилін-дрів керування та силового мають різ-ний хід з нейтраль-ного положення
Відрегулювати середнє положення штоків гідроциліндрів (передні колеса машини паралельні осі машини, а датчики займають середнє положення)

Велика частота повороту передніх коліс
Мала відстань між перами копірів
Встановити відстань між перами копірів на 20...40 мм більшу середнього діаметра коренеплоду


Продовження таблиці 3.3
1
2
3

Обмежений хід копірів
Малий зазор між тягою підвіски та вилкою
Опустити стояки копірів у тримачах

Коренезбиральник

Машина зміщується поперемінно вліво та вправо
Рухома рама копачів коливається у поперечному напрямку
Переміщенням клина усунути зазори між роликами та опорними площадками рами

Машину весь час веде в один бік
Порушене поперечне розміщення рухомої рами копачів
Змістити гвинтами клини регулятора зазора

Деякі рядки підрізуються з одного боку
Неправильно встановлені дискові копачі
Встановити відстань між копачами 450 мм

У землі залишаються відірвані хвости коренеплодів
Мала глибина ходу копачів
Збільшити глибину ходу копачів переміщенням пальців з втулками внижні отвори кронштейннів


Малий зазор між дисками копачів
Збільшити (прокладками під диски) зазор між дисками копачів

Залишаються в землі невикопані дрібні коре-неплоди (глибина ходу копачів нормальна)
Великий зазор між дисками копачів
Зменшити (переміщен-ням прокладок під криш-ки та редуктор) зазор між дисками копачів

Втрати викопаних коренеплодів на полі
Великий зазор між дисками копачів та шнеком очисника
Встановити (проклад-ками під кронштейни) зазор між диском і першим шнеком 80±5 мм


Великий зазор між другим шнеком, і вальцем (низька врожайність, сухий грунт)
Зменшити зазор (зняти підкладки під опорними підшипниками вальців)


Продовження табл. 3.3
1
2
3

Пошкодження коренеплодів від удару
Велика висота падіння коренеплодів з навантажувального транспортера в транспортні засоби
Зменшити висоту верхньої рами транспортера (зняти обмежувальні пальці)

Коренезбиральна машина РКМ-6

Не обертаються активні вилки
Вийшла з ладу кулачкова муфта привода вилок
Замінити несправні деталі кулачкової муфти привода вилок


Пробуксовує запо-біжна муфта редук- тора привода вилок
Піджати гайкою пружину запобіжної муфти

Не обертаються диски коренезабірника
Загубились сухарі кулачкової муфти
Встановити нові сухарі в муфту


Вийшов з ладу редук-тор коренезабірника
Замінити ланцюг в редукторі, натягнути його


Пробуксовує запобіжна муфта
Стиснути гайкою пру-жину запобіжної муфти

Недостатнє витягування та пошкодження коренеплодів вилками
Мала глибина ходу вилок
Переміщенням штирів у нижні отвори кронштейнів збільшити глибину ходу вилок


Порушена відстань 450±5 мм між сусідніми вилками
Регулювальними прокладками встановити відстань між вилками 450+5 мм

Рух копірів у рядках стійкий, але викопу-вальні вилки рухаються не по осі рядків
Відсутня співвісність зазора між копірами і серединами вилок
Змістити пера копірів у бік зміщення машини

При відключенні планетарного редуктора транспортери рухаються
Гальмова стрічка не щільно охоплює барабан редуктора
Відрегулювати гвинтами щільне прилягання гальмової стрічки до барабана та збільшити зусилля пружиниПитання для контролю:
Загальна будова коренезбиральної машини РКМ-6.
Технологічний процес роботи коренезбиральної машини РКМ-6.
Основні регулювання коренезбиральної машини РКМ-6.
Загальна будова коренезбиральної машини КС-6.
Технологічний процес роботи коренезбиральної машини КС-6.
Основні регулювання коренезбиральної машини КС-6.
Основні технологічні несправності коренезбиральної машини РКМ-6 та способи їх усунення.
Основні технологічні несправності коренезбиральної машини КС-6 та способи їх усунення.
Питання до модулю 8
Машини для збирання коренебульбоплодів

Способи та технології збирання коренебульбоплодів.
Класифікація машин.
Агротехнічні вимоги до картоплезбиральних машин.
Агротехнічні вимоги до бурякозбиральних машин.
Робочі органи картоплезбиральних машин.
Робочі органи бурякозбиральних машин.
Будова картоплекопача КСТ-1,4А.
Будова гичкозбиральної машини БМ-6Б.
Будова коренезбиральної машини РКМ-6.
Будова гичкозбиральної машини КС-6.
Технологічний процес роботи картоплекопача КСТ-1,4А.
Будова та технологічний процес роботи роликового сортувала картоплі Э-15Б.
Технологічний процес роботи гичкозбиральної машини БМ-6Б.
Технологічний процес роботи коренезбиральної машини РКМ-6.
Технологічний процес роботи гичкозбиральної машини КС-6.
Основні регулювання картоплекопача КСТ-1,4А.
Основні регулювання гичкозбиральної машини БМ-6Б.
Основні регулювання коренезбиральної машини РКМ-6.
Основні регулювання гичкозбиральної машини КС-6.
Основні технічні несправності картоплекопача КСТ-1,4А та способи їх усунення.
Основні технічні несправності гичкозбиральної машини БМ-6Б та способи їх усунення машини.
Основні технічні несправності коренезбиральної машини РКМ-6 та способи їх усунення.
Основні технічні несправності машини КС-6 та способи їх усунення.
Рейтингова система балів по дисципліні
“ Механізація та автоматизація сільськогосподарського виробництва ”

Оцінювання знань студентів здійснюється за рейтинговою системою балів. Для забезпечення конкретної оцінки всіх видів роботи студента максимальна кількість залікових балів за кожний модуль приймається 100 з наступним перерахунком в загальну оцінку через коефіцієнт вагомості модуля. Оцінка виставляється у відповідності із приведеною шкалою.

Шкала оцінок

За шкалою ЕСТS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу (як приклад)

А
5 (відмінно)
90 – 100

ВС
4 (добре)
75 – 89

DE
3 (задовільно)
60 – 74

FX
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
35 – 59

F
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним курсом
1 – 34
Шкала оцінювання
Модулю 8

Лабораторна робота №
Кількість балів

1
0 – 2

2
0 – 2

3
0 – 2

Тести
12


0 – 18

Список літератури

Войтюк Д.Г., Гаврилюк Г.Р. Сільськогосподарські машини. – К.: Урожай, 1994. – 448 с.
Гапоненко В.С., Войтюк Д.Г. Сільськогосподарські машини. – 6-е вид., перероб. і допов. – К.: Урожай, 1992. – 448 с.
Гольтяпин В.Я. Современные самоходные зерноуборочные комбайни // Тракторы и сельскохозяйственные машины. – 1997. – № 3. – С. 35 - 40.
Карпенко А.Н., Халанский В.М. Сельскохозяйственные машины. – М.: Колос, 1989. – 526 с.
Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. – М.: Колос, 1994. 642 с.
Машины для послеуборочной обработки зерна / Б.С. Оксин, И.В. Горбачов. А.А. Терехин, В.М. Соловьев. – М.: Агропромиздат, 1987. – 238 с.
Погорілець О.М., Живолуп Г.І. Зернозбиральні комбайни. – К.: Урожай. 1994. – 232 с.
Погорілий Л.В., Коваль С.М., Грищишин М.І. Напрямки розвитку технології збирання врожаю зернових і переоснащення сільського господарства новою зернозбиральною технікою // 36. наук, праць Національного аграрного ун-ту «Механізація сільськогосподарського виробництва». – К.: НАУ, 2000. – Т. VII. – С. 5 – 7.
Погорілий Л.В., Коваль С.М. Напрямки розвитку конструкцій і узагальнені технологічні показники зернозбиральних комбайнів // Наук. вісн. Національного аграрного ун-ту. – К., 1998. – Вип. 9. – С. 107 – 117.
Сельскохозяйственные и мелиоративные машины / Г.Е. Листопад, Г.К. Демидов, Б.Д. Зонов и др.; Под общ. ред. Г.Е. Листопада. – М.: Агропромиздат, 1986. – 688 с.
Сільськогосподарські машини / В.Ю. Комаристов, М.М. Петренко, М.М. Косінов. – К.: Урожай, 1996. – 240 с.
Сидоренко А.М., Михайленко Ю.І. Меліоративні машини. – К.: Урожай, 1989. – 280 с.


ЗМІСТ


стор.


Передмова...................................................................................
3

1.
Лабораторна робота №1...........................................................
Машини для збирання та післязбиральної обробки картоплі
4

2.
Лабораторна робота №2...........................................................
Гичкозбиральні машини
11

3.
Лабораторна робота №3...........................................................
Машини для збирання буряків
19


Питання до модулю 8.............................................................
37


Шкала оцінок............................................................................
38


Література..................................................................................
39


Зміст.............................................................................................
40


План 2013
Хлус В.В.
Механізація та автоматизація
сільськогосподарського виробництва
Збірник практичних робітНадруковано в видавничому центрі
технолого-економічного коледжу МНАУ.
Зам. _______ Наклад ________ прим.
54010, м. Миколаїв, вул. Паризької комуни, 9.

13PAGE 15


13PAGE 14215
Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 246178
    Размер файла: 697 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий