База з фізіології з відповідями, модуль №2

Модуль 2
«Фізіологія вісцеральних систем»
«Система крові»

1. Який вид гемолізу може спостерігатися при струшуванні флакона з
консервованою кров'ю?
А. Біологічний
B. Осмотичний
С. Онкотичний
D. Механічний
E. Термічний

2. При визначенні групи крові за системою АВ0 за допомогою стандартних сироваток спостерігалася аглютинація в сироватках I і II груп. Які аглютиногени містяться в досліджуваній крові?
А. В
B. А
С. А і В
D. Немає аглютиногенів
E. Неможливо визначити

3. Для зменшення здатності крові до зсідання при її консервації використовують цитрат Na+. Який механізм його дії?
A. Зв'язує іони Са++ в плазмі крові
B. Зменшує адгезію тромбоцитів
C. Активує плазмін
D. Інактивує тромбін
E. Являється антагоністом фактора Хагемана

4. Під час визначення у пацієнта групи крові в системі АВО за допомогою цоліклонів спостерігається реакція з анти-А та анти-В. До якої групи належить кров?
A. О (І)
B. В (ІІІ)
C. А (ІІ)
D. АВ (ІV)
E. Помилковий результат

5. Який вид гемолізу виникає при переливанні несумісних груп крові?
А. Механічний
B. Хімічний
С. Термічний
D. Осмотичний
E. Біологічний

6. Активною частиною гемоглобіну є складне з'єднання протопорфірина з
катіоном. Цей катіон представлений:
А. Fe2+
B. Mg2+
С. Ca2+
D. K+
E. Na+

7. У парашутиста після стрибка з висоти 2 тисячі метрів визначили час зсідання крові. Він зменшився до 3 хвилин. Яка речовина привела до такого стану?
A. Гепарин
B. Антитромбін – ІІІ.
C. Адреналін
D. Фібриноген
E. Тромбін

8. При вивченні гістологічних препаратів тканин людини були знайдені
різні клітини. Деякі з них не мали ядра. Які без'ядерні клітини були
виявлені?
А. лейкоцити
B. еритроцити
С. ліпоцити.
D. нейроцити
E. епітеліоцити

9. Який білок крові в процесі її згортання переходить з розчинної форми в
нерозчинну?
А. Тромбін
B. Фібриноген
С. Протромбін
D. Альбумін
E. Глобулін

10. У яких форменних елементах крові відбувається утворення вугільної кислоти з участю ферменту карбоангідрази?
А. В еритроцитах
B. В тромбоцитах
С. В базофилах
D. В нейтрофілах
E. В лімфоцитах

11. В експерименті необхідно запобігти згортанню цільної крові. Яку речовину необхідно використати для цієї мети?
A. Лимоннокислий натрій.
B. Лимоннокислий калій.
C. Лимоннокислий кальцій.
D. Бензойнокислий калій.
E. Бромистий натрій.

12. Який вид лейкоцитів забезпечує гуморальний і клітинний імунітет?
А. Еозинофіли
B. Моноцити
С. Нейтрофіли
D. Базофіли
E. Лімфоцити

13. При дослідженні крові пацієнта встановлено, що загальна кількість лейкоцитів становить 12109 /л. Це явище називається
A. Агранулоцитозом
B. Лейкозом
C. Лімфоцитозом
D. Лейкоцитозом
E. Мононуклеозом
__________________________________________________________________

14. У людини зі хворобою нирок виявлена анемія. Найбільш ймовірною причиною анемії є порушення секреції:
A. АДГ
B. реніну
C. альдостерону
D. натрійуретичного гормону
E. еритропоетину

15. У хворого після захворювання печінки виявлено зниження вмісту протромбіну в крові. Це призведе, перш за все, до
A. судинно-тромбоцитарного гемостазу
B. першої фази коагуляційнго гемостазу
C. другої фази коагуляційного гемостазу
D. фібринолізу
E. антикоагуляторних властивостей крові

16. В приймально-діагностичне відділення доставлено жінку 38 років з матковою кровотечею. Що з наведеного буде виявлено при аналізі крові хворої?
A. Зменшення гематокритного числа
B. Еозинофілія.
C. Сповільнення ШОЕ
D. Лейкоцитоз
E. Збільшення кольорового показника

17. Внаслідок отруєння чадним газом (СО) у людини виникли головний біль, задишка, запаморочення. Зниження вмісту якої сполуки у крові призвело до цього?
A. Метгемоглобін
B. Карбоксигемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Оксигемоглобін
E. Дезоксигемоглобін

18. У пацієнта при незначних механічних впливах виникають підшкірні крововиливи. Що може бути причиною такого явища?
A. еритропенія
B. тромбоцитопенія
C. лейкопенія
D. лімфоцитоз
E. зменшення вмісту гемоглобіну

19. У хворої людини має місце позаклітинний набряк тканин (збільшені розміри м’яких тканин кінцівок, печінки тощо). Зменшення якого параметру гомеостазу є найбільш ймовірною причиною розвитку набряку?
A. Онкотичного тиску плазми крові
B. Осмотичного тиску плазми крові
C. рН
D. В"язкості
E. Гематокриту

20. Яка з сполук гемоглобіну утворюється у мешканців будівлі якщо зарано перекрити димохід?
A. Карбоксигемоглобін
B. Карбгемоглобін
C. Дезоксигемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін

21. У людини з масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові зменшився, гематокрит -50%, загальний білок крові - 80 г/л. Такі показники крові є наслідком,
A. Збільшення діурезу
B. Збільшення кількості еритроцитів
C. Збільшення вмісту білків в плазмі
D. Збільшення онкотичного тиску плазми
E. Втрати води з потом

22. У вагітної жінки визначили групу крові. Реакція аглютинації еритроцитів відбулася зі стандартними сироватками груп 0 , альфа-, бета (I), В, альфа- (III), та не виникла - з сироваткою А, бета- (II). Досліджувана кров належить до групи:
A. А, бета (II)
B. В, альфа-(III)
C. О, альфа-, бета-(I)
D. АВ (IV)
E. А, бета (II) або АВ (IV)

23. У людини 40 років з масою тіла 80 кг під час стресу виявили, що загальний час зсідання крові становив 2 хв., що є наслідком дії на гемокоагуляцію, перш за все:
A. Соматотропіну
B. Кортізолу
C. Альдостенору
D. Катехоламінів
E. Вазопресину
24. Клінічні дослідження крові рекомендується проводити натще вранці. Зміна яких показників крові можливі, якщо здійснити забір крові після вживання їжі?
А. Збільшення кількості лейкоцитів
Б. Збільшення кількості еритроцитів
С. Збільшення вмісту білків плазми
D. Зменшення кількості тромбоцитів
Е. Зменшення кількості еритроцитів

25. При визначенні групи крові за системою АВО аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I та II груп і не викликала - III групи. Які аглютиногени містяться в цих еритроцитах ?
A. А
B. В
C. А та В
D. С
E. D та C

26. В жінки перед пологами ШОЕ 40 мм/год. Така величина ШОЕ обумовлена тим, що в крові підвищений вміст
А. Фібриногену.
В. Альбумінів.
С. Імуноглобулінів.
D. Еритроцитів.
Е. Ліпопротеїнів.
27. Під час хірургічної операції виникла необхідність масивного переливання крові. Група крові потерпілого - III (В) Rh+. Якого донора треба вибрати?
A. III (В) Rh-
B. I (О) Rh-
C. II (А) Rh+
D. IV (АВ) Rh-
E. III (В) Rh+

28. При лабораторному дослідженні крові пацієнта 33 років виявлено реакцію аглютинації еритроцитів в стандартних сироватках I і II груп. Реакції аглютинації з сироваткою III групи і антирезусною сироваткою не відбулась. Кров якої групи, враховуючи систему СДЕ, можна переливати в разі потреби?
A. II (A) Rh-
B. I (О) Rh+
C. III (B) Rh-
D. IV (AB) Rh+
E. IV (AB) Rh-

29. У практиці невідкладної терапії та реанімації нерідко зустрічаються стани, що супроводжуються набряком клітин мозку. Для боротьби з цим в організм хворих доцільно вводити препарати, що:
A. Підвищують колоїдно-осмотичний тиск крові
B. Змінюють кислотно-лужний баланс крові
C. Понижують системний артеріальний тиск
D. Понижують центральний венозний тиск
E. Зменшують ОЦК

30. У чоловіка 45 років через 3 роки після операції видалення шлунка вміст еритроцитів в крові складає 2,0х1012/л, Hb - 85 г/л, кольоровий показник - 1,27. Порушення всмоктування якого вітаміну викликало зміни еритропоезу?
A. Р
B. С
C. А
D. B12
E. B6

31. Після накладання джгута у досліджуваного спостерігаються точкові крововиливи на поверхні передпліччя (15 штук). З порушенням функції яких клітин крові це пов'язано?
A. Тромбоцитів
B. Еритроцитів
C. Базофілів
D. Нейтрофілів
E. Макрофагів

32. При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I та II груп і не відбулася в сироватці III групи. Яка група досліджуваної крові?
A. III (B)
B. II (A)
C. IV (AB)
D. I (O)
E. Неможливо визначити

33. При визначенні групи крові по системі АВО за допомогою стандартних сироваток були отримані наступні результати: аглютинація відбулася в сироватках I, II та III груп. Яка група досліджуваної крові?
A. Неможливо визначити
B. III (B)
C. II (A)
D. I (O)
E. IV (AB)

34. При профогляді у людини, що не має скарг на стан здоров'я, виявлено лейкоцитоз. Причиною цього може бути те, що кров для аналізу здана після:
A. Фізичного навантаження
B. Розумової праці
C. Відпочинку на курорті
D. Значного вживання води
E. Вживання алкоголю

35. Аналіз крові жінки виявив підвищення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ), що обумовлено:
A. Втратою крові
B. Фізичною працею
C. Вагітністю
D. Стресом
E. Прийомом їжі

36. При аналізі крові виявлено незначне підвищення кількості лейкоцитів (лейкоцитоз), без змін інших показників. Причиною цього може бути, що перед дослідженням людина :
A. Палила тютюн
B. Не снідала
C. Погано спала
D. Поснідала
E. Випила 200 мл води

37. Лікар швидкої допомоги констатував у потерпілого прояви отруєння чадним газом. Наявність якої сполуки в крові стала причиною цього?
A. Карбоксигемоглобін
B. Карбгемоглобін
C. Метгемоглобін
D. Дезоксигемоглобін
E. Оксигемоглобін

38. На останньому місяці вагітності вміст фібриногену в плазмі крові в 2 рази вище норми. Які величини швидкості осідання еритроцитів слід при цьому очікувати ?
A. 5 – 10 мм / годину
B. 0 – 5 мм / годину
C. 10 – 15 мм / годину
D. 40 – 50 мм / годину
E. 3 - 12 мм / годину
39. Киснева ємкість крові плода більша, ніж у матері через великий вміст:
A. HbF
B. HbA
C. HbH
D. HbS
E. HbP

40. Внаслідок тривалого перебування людини у горах на висоті 3000 м над рівнем моря у неї збільшилась киснева ємкість крові. Безпосередньою причиною цього є посилене утворення в організмі:
A. Лейкопоетинів
B. Еритропоетинів
C. Карбгемоглобіну
D. Катехоламінів
E. 2,3-дифосфогліцерату

41. У людини внаслідок хронічного захворювання печінки суттєво порушена її білковосинтезуюча функція. До зменшення якого параметру гомеостазу це призведе?
A. Осмотичний тиск
B. Онкотичний тиск плазми крові
C. РН
D. Щільність крові
E. Гематокритний показник

42. В дитини виявлено гельмінти. Які зміни в периферичній крові будуть спостерігатися при цьому?
A. еозинофілія
B. лейкоцитоз
C. нейтрофілія
D. базофілія
E. моноцитоз

43. Після накладання джгута у досліджуваного виявили точкові крововиливи. З порушенням функції яких клітин крові це пов’язано?
A. нейтрофілів
B. еозинофілів
C. моноцитів
D . лімфоцитів
E. тромбоцитів

44. Які зміни процесів гемокоагуляції виникнуть, якщо у людини при підвищенні активності симпатичної нервової системи?
A. Гемокоагуляцiя підсилиться
B. Гемокоагуляцiя зменшиться
C. Гемокоагуляцiя не зміниться
D. Антизсiдальна система активується
E. Фiбринолiз зменшиться

45. При захворюваннях печінки, що супроводжуються недостатнім надходженням жовчі в кишківник, спостерігається погіршення гемокоагуляції. Чим можна пояснити це явище ?
A. Еритропенією
B. Дефіцитом заліза
C. Тромбоцитопенiєю
D. Дефіцитом вітаміну К
E. Лейкопенією

46. Що потрібно додати до донорської крові, законсервованої цитратом натрію, щоб викликати зсідання ?
A. Протромбін
B. Іони натрію
C. Іони кальцію.
D. Вітамін К
E. Фібриноген

47. Перебування людини в умовах пониженого атмосферного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?
A. Збільшенням секреції еритропоетинів
B. Зменшенням секреції еритропоетинів
C. Збільшенням фільтрації
D. Зменшенням фільтрації
E. Порушенням реабсорбції

48. Проведено обстеження спортсменів після бігу. Які можливі зміни в загальному аналізі крові могли бути виявлені?
A. Збільшення колірного показника
B. Лейкопенія
C. Анемія
D. Збільшення ШОЕ
E. Лейкоцитоз

49. Жінці 38-ми років після складної хірургічної операції була перелита одногрупна еритроцитарна маса в обсязі 800 мл. Які зміни з боку крові, найбільш вірогідно, будуть відмічатися безпосередньо після переливання?
A. Зменшиться ШОЕ
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться ШОЕ
D. Збільшиться гематокритне число
E. Ретикулоцитоз

50. Робітник при температурі повітря 35 0С дві години інтенсивно фізично працював. Які зміни показників крові будуть спостерігатися при цьому?
A. Збільшиться гематокритне число
B. Зменшиться гематокритне число
C. Збільшиться колірний показник
D. Зменшиться ШОЕ
E. Збільшиться ШОЕ

51. В клініці спостерігається чоловік 49-ти років з суттєвим збільшенням часу зсідання крові, шлунково-кишковими кровотечами, підшкірними крововиливами. Нестачею якого вітаміну можна пояснити такі симптоми?
A. В1
B. К
C. РР
D. Н
E. Е
52. У чоловіка 40 років з видаленою ниркою були виявлені симптоми анемії. Що зумовило появу цих симптомів?
A. Зниження синтезу еритропоетинів
B. Підвищене руйнування еритроцитів
C. Нестача заліза
D. Нестача вітаміну В12
E. Нестача фолієвої кислоти

53. Жінка 25 років, вагітна втретє, потрапила в клініку з загрозою переривання вагітності. Яка комбінація Rh-фактора у неї та у плода може бути причиною цього?
A. Rh(-) у матері, Rh(+) у плода
B. Rh(-) у матері, Rh(-) у плода
C. Rh(+) у матері, Rh(-) у плода
D. Rh(+) у матері, і Rh(+) у плода
E. Правильної відповіді немає

54. При визначенні групової належності крові за системою АВ0 аглютинацію еритроцитів досліджуваної крові викликали стандартні сироватки I и II груп та не викликала сироватка III групи. Якою є група крові?
A. Неможливо визначити
B. А (II) бета
C. А В (IV)
D. O (I) альфа, бета
E. В (III) альфа

55. У хворого з хронічним гломерулонефритом порушується інкреторна функція нирок. Дефіцит яких формених елементів крові спостерігається?
A. Еритроцитів.
B. Лейкоцитів.
C. Тромбоцитів
D. Лейкоцитів і тромбоцитів
E. Еритроцитів і лейкоцитів

56. У хворого після тривалого прийому антибіотиків виникла алергія у вигляді сильного почервоніння шкіри у разі розширення судин і збільшення притоку крові. Які форми лейкоцитів найбільше беруть участь у розвитку алергії?
A. Базофіли
B. Моноцити
C. Нейтрофіли
D. Еозинофіли
E. Лімфоцити

57. Жінка з групою крові АВ(IV) Rh(-), яка має трирічну дитину з АВ(IV) Rh(+), доставлена з посттравматичною кровотечею. Необхідне переливання крові. Яку групу крові з тих, що є в наявності, можна перелити
A. 0(I), Rh(-).
B. АВ(IV), Rh(-).
C. А(II), Rh(+).
D. А(II), Rh(-).
E. АВ(IV), Rh(+).
58. При тривалому лікуванні голодом у пацієнта зменшилось співвідношення глобулінів і альбумінів в плазмі крові. Що із приведеного буде наслідком цих змін?
A. Зменшення ШОЕ
B. Збільшення ШОЕ
С. Збільшенняя гематокріту
D. Зменшення гематокріту
Е. Гіперкоагуляція

59. Захворювання печінки зазвичай супроводжується підвищеною кровоточивістю. З чим це повязано?
A. Посилений розпад факторів зсідання крові
В. Зменшений синтез жовчних кислот
С. Порушений пігментний обмін
D. Зменшена концентрація кальцію в крові
E. Зменшений синтез протромбіну і фібриногену

60. Гематокритне число (увідсотках) – це:
A. Частина об’єму крові, яка припадає тільки на тромбоцити
B. Частина об’єму крові, яка припадає тільки на лейкоцити
C. Частина об’єму крові, яка припадає на плазму
D. Частина об’єму крові, яка припадає на формені елементи
E. Процентне співвідношення плазми та лейкоцитів крові

61. Система, яка забезпечує нормальний агрегатний стан крові (РАСК):
A. Сприяє зсіданню крові при пошкодженні судин
B. Підтримує рідкий стан крові
C. Підтримує необхідний рівень факторів зсідання крові
D. Підтримує нормальний стан стінок судин
E. Усі відповіді вірні

62. Які іони необхідні для запуску системи зсідання крові?
A. Хлору
B. Калію
C. Кальцію
D. Магнію
E. Натрію

63. У хворого в загальному аналізі крові виявлений лейкоцитоз і зсув лейкоцитарної формули вліво (підвищення кількості палочкоядерних і юних нейтрофілів). Про що це говорить?
A. Алергоз.
B. Гострий запальний процес
C. Гельмінтоз.
D. Зниження імунітету
E. Зниження лейкопоезу

64. Чотири групи крові визначаються антигенними властивостями:
A. еозинофілів
B. лейкоцитів
C. тромбоцитів
D. нейтрофілів
E. еритроцитів

65. Збільшення кількості лейкоцитів у крові називається:
A. лейкоцитозом
B. лейкозом
C. лейкопенією
D. агранулоцитозом
E. мононуклеозом

66. Клітини, що є носіями імунологічної пам’яті, виробляють і доставляють антитіла:
A. моноцити
B. В-лімфоцити
C. еозинофіли
D. тромбоцити
E. еритроцити

67. У хлопчика 3-річного віку виражений геморагічний синдром - гемофілія Дефіцитом якогофактору можна пояснити незсідання крові
A. Віллі-Брандта
B. Фактор VІІІ плазми крові
C. Стюарта-Прауера
D. Флетчера
E. Хагемана

68. У хворого спостерігається висока активність протромбіну, є загроза тромбозу. Який антикоагулянт слід застосовувати у даному випадку?
A. Цитрат натрію.
B. Оксалат натрію.
C. Оксалат калію.
D. Гепарин
E. Етілендіамінтетраацетат (ЕДТA)

69. У обстеженого час зсідання крові становить 11 хвилин. Про порушення взаємодії яких функціонально-структурних компонентів системи гемостазу можна думати?
A. Ендотеліоцитів, тромбоцитів, факторів плазми крові
B. Ендотеліоцитів, формених елементів крові, факторів плазми крові
C. Стінки кровоносних судин, тромбоцитів, факторів плазми крові
D. Стінки кровоносних судин, тромбоцитів, лейкоцитів
E. Стінки кровоносних судин, формених елементів крові, факторів плазми крові

70. В якій групі крові немає аглютиногенів А і В?
A. Другої
B. Першої.
C. Третьої.
D. Четвертої.
E. Такого не може бути.

71. Коли спостерігається фізіологічний лейкоцитоз?
A. У сні
B. При інфекційних хворобах
C. При запаленні
D. У новонароджених
E. При вагітності

72. У лабораторію для аналізу потрапила сироватка хворого С. Які з нижчеперелічених речовин неможливо визначити в ній?
A. Фактор ХІІІ, альбуміни, натрій
B. Альбуміни, фібриноген, залізо
C. Фібриноген
D. Альбуміни, глобуліни, кальцій
E. Глобуліни, фібринстабілізуючий фактор, залізо

73. На якому етапі судинно-тромбоцитарного гемостазу дії тромбостенін?
A. Адгезії тромбоцитів
B. Рефлекторного спазму судин
C. Ретракції тромбоцитарного тромбу
D. Зворотної агрегації тромбоцитів
E. Незворотної агрегації тромбоцитів

74. Вкажіть нормальну кількість лімфоцитів у периферичній крові дорослої людини:
A. 45-70\%
B. 0-1\%
C. 1-5\%
D. 5-10\%
E. 19-37\%

75. У лікарню привезли хворого з діагнозом “гострий живіт”. Лікар запідозрив гострий аппендицит ідля перевірки своєї версії призначив терміновий аналіз крові. Які аналізи крові можуть підтвердитинаявність гострого запалення?
A. Лейкоцитоз
B. Еритроцитоз
C. Лейкопенія
D. Еритропенія
E. Еозинофілія

76. Лікар отримав аналіз крові жінки: еритроцитів –4,3 Ч10 12/л, Нв –130 г/л, лейкоцитів 8 Г/л, еозинофілів– 2%, п/я –5%, с/я- 60%, лімфоцитів – 27%, моноцитів –7%.ШОЕ – 9 мм/год. Дайте оцінку аналізу крові.
A. Підвищення ШОЕ
B. Норма
C. Лейкоцитоз
D. Зсув лейкоцитарної формули вліво
E. Еритропенія

77. Кількість еритроцитів у чоловіка на протязі декількох років була біля 4,8 Ч10 12/л. Рісля переселення зсім’єю в іншу місцевість кількість еритроцитів в крові збільшилась до 7 Т/л. В яку місцевістьпереїхав цей чоловік?
A. У лісисту місцевість
B. Біля моря
C. У долину
D. У село
E. У гірську місцевість

78. Як відомо, специфічний клітинний імунітет відіграє важливу роль. Яка із залоз приймає участь у формуванні специфічного клітинного імунітету?
A. Вилочкова (тимус)
B. Аденогіпофіз
C. Щитовидна
D. Статеві
E. Кора наднирків

79. У хворого з тромбозом судин лівої гомілки виявлено пониження активності протизгортаючої системи крові. Вміст яких перерахованих факторів може бути знижений в крові?
A. Протромбіну
B. Протромбінази.
C. Гепарину.
D. Фібриногену.
E. Х-фактору.
80. У хворого після операції через 5 днів нагноїлася післяопераційна рана. Які, в основному, лейкоцити будуть знаходитись у рані, якщо в ній кисле середовище?
A. Базофіли
B. Еозинофіли
C. Нейтрофіли
D. Моноцити
E. Лімфоцити

«Система кровообігу»

1. У людини в стані фізичного та психологічного спокою частота серцевих скорочень постійно більша 80 за 1 хвилину. Що може спричинити такий стан?
A. Збільшення виділення тироксину
B. Збільшення виділення альдостерону
C. Зменшення виділення адреналіну
D. Збільшення виділення натрійуретичного гормону
E. Вплив простагландинів

2. Введенням препаратів якого з хімічних елементів можна збільшити силу серцевих скорочень?
A. Магнію
B. Калію
C. Кальцію
D. Марганцю
E. Міді

3. Назвіть позитивні зубці ЕКГ в стандартних відведеннях
A. Q, R, T
B. P, Q, R
C. Q, R, S
D. P, R, T
E. R, S, T

4. При натисканні на очні яблука протягом 30-40 с спостерігаються зміни в діяльності серця :
A. Збільшиться частота серцевих скорочень
B. Зменшиться частота серцевих скорочень
C. Збільшиться швидкість проведення збудження по провідній системі серця.
D. Збільшиться сила серцевих скорочень.
E. Зменшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження

5. У досліді подразнюють симпатичний нерв, який інервує серце. Які зміни в роботі серця будуть реєструватися?
A. Збільшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Зменшення частоти скорочень
D. Зменшення швидкості проведення збудження
E. Збільшення частоти скорочень

6. Необхідно зменшити нагнітальну функцію серця у людини. Для цього їй доцільно призначити блокатори таких мембранних циторецепторів:
A. Бета-адренорецепторів
B. Н-холінорецепторів
C. М-холінорецепторів
D. Альфа-адренорецепторів
E. Дофамінорецепторів

7. Серце володіє властивістю автоматії, пов'язаною з мимовільним
виникненням збудження в певних клітинах. Які клітини серця
володіють цією властивістю?
А. нервові клітини
B. типові міоцити
С. клітини ендокарду
D. клітини епікарда
E. атипові міоцити

8. На роботу серця деякі гормони мають збуджуючий вплив. Який
гормон надниркових залоз проявляє такий ефект?
А. паратирин
B. окситоцин
С. інтермідин
D. тестостерон
E. адреналін

9. Серцевий цикл включає декілька послідовних періодів. Вкажіть в якій
період здійснюється надходження крові з серця в артеріальну систему?
А. діастола передсердя
B. систола передсердя
С. діастола шлуночків
D. систола шлуночків
E. загальна діастола

10. У кровоносній системі людини розрізняють декілька видів судин. Визначте по яких судинах кров рухається до серця?
А. артеріоли
B. артерії
С. вени
D. капіляри
E. аорта

11. В гострому досліді на ізольованому серці видно, що воно продовжує скорочуватись. Через наявність якої властивості міокарда виникає цей ефект?
A. Провідність
B. Збудливість
C. Автоматія
D. Скоротливість
E. Рефрактерність

12. Які зміни з боку ізольованого серця можна очікувати після введення в перфузійний розчин адреналіну?
A. Зменшення частоти серцевих скорочень
B. Збільшення частоти серцевих скорочень
C. Зменшення сили серцевих скорочень
D. Погіршення провідності
E. Погіршення збудливості

13. Подразнення периферичного відділу блукаючого нерва у тварин
обумовлює наступні зміни в діяльності серця:
А. Посилення скорочення шлуночків
B. Зменшення частоти серцевих скорочень
С. Посилення скорочення передсердя
D. Зменшення артеріального тиску
E. Збільшення частоти серцевих скорочень

14. У яких судинах лінійна швидкість руху крові є найменшою?
А. Капіляри
B. Аорта
С. Артеріоли
D. Вени
E. Крупні артерії

15. Які судини мають найбільшу протяжність і в стані спокою депонують
кров?
А. Вени
B. Аорта
С. Капіляри
D. Венули
E. Крупні артерії

16. Які судини мають велику еластичність і виконують амортизуючу функцію?
A. Вени
B. Артеріоли
C. Венули
D. Аорта та крупні артерії
E. Капіляри

17. Пацієнту внутрішньовенно ввели розчин норадреналіну. За рахунок яких рецепторів він буде викликати судиннозвужуючий ефект?
A. М-холінорецепторів
B. Бета-адренорецепторів
C. Н-холінорецепторів
D. Альфа-адренорецепторів
E. Н1-гістамінорецепторів

18. Під час експерименту на тварині виникла необхідність зупинити серце у фазі діастоли. Який із наведених розчинів, доцільно використати з цією метою?
A. Хлористого натрію
B. Хлористого кальцію
C. Хлористого калію
D. Ацетилхоліну
E. Адреналіну

19. В експерименті на серці жаби після накладання другої лігатури Станіуса, частота серцевих скорочень становила 45 за хвилину. Що є водієм ритму?
A. Синусний вузол
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Права ніжка пучка Гіса
E. Ліва ніжка пучка Гіса

20. Скорочення шлуночків серця відбувається лише після скорочення передсердь. Яка структура забезпечує затримку скорочення шлуночків до завершення скорочення передсердь?
A. Права ніжка пучка Гіса
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Ліва ніжка пучка Гіса
D. Пучок Гіса
E. Волокна Пуркін’є

21. Наявність актина і міозина в кардіоміоцитах забезпечує в серці таку властивість, як:
A. Автоматію
B. Скоротливість
C. Збудливість
D. Рефрактерність
E. Провідність

22. Серце володіє властивістю автоматизму, за рахунок наявності атипових
кардіоміоцитів, які формують провідну систему серця. Який відділ цієї
системи є “водієм” ритму серця І порядку?
А. Ніжки Гіса
B. Волокна Пуркіньє
С. Атріовентрикулярний вузол
D. Пучок Гіса
E. Синоатріальний вузол

23. На практичному занятті студенти помістили ізольоване серце жаби в розчин. Внаслідок цього відбулась зупинка серця в діастолі. В який розчин було поміщено серце?
A. 0,1% розчин MgСl2
B. 1% розчин NаСl
C. 3% розчин NаСl
D. 1% розчин CаСl2
E. 3% розчин КСl

24. Людина приймає блокатор М-холінорецепторів нервово-органних парасимпатичних синапсів. Як зміниться діяльність серця внаслідок цього?
A. Підвищиться частота серцевих скорочень.
B. Не зміниться частота серцевих скорочень.
C. Зменшиться частота серцевих скорочень.
D. Зменшиться сила серцевих скорочень.
E. Збільшиться тривалість атріо-вентрикулярної затримки проведення збудження.

25. Збудження шлуночків починається через 0,12 - 0,18с після збудження передсердь. Це зумовлено:
A. Затримкою імпульсу в АВ вузлі.
B. Повільною генерацією імпульсу в СА вузлі.
C. Затримкою імпульсу в пучку Гісса.
D. Затримкою імпульсу в волокнах Пуркін’є.
E. Все вище перераховане.

26. При визначенні лінійної швидкості кровотоку встановлено, що найбільша її величина спостерігається в
A. Артеріолах
B. Артеріях
C. Венах
D. Аорті
E. Капілярах
__________________________________________________________________


27. Під час емоційного збудження частота серцевих скорочень (ЧСС) у людини 30 років досягла 112 на хвилину. Зміна стану якої структури провідної системи серця є причиною збільшення?
A. Волокна Пуркін’є
B. Синоатріальний вузол
C. Ніжки пучка Гіса
D. Атріовентрикулярний вузол
E. Пучок Гіса

28. У дорослої людини тривалість інтервалу РQ складає 0,25 с. Це свідчить про сповільнення проведення збудження
А. Від передсердь до шлуночків
В. По лівій ніжці пучка Гіса
С. По правій ніжці пучка Гіса
D. По волокнах Пуркін’є
Е. По міокарду шлуночків

29. У студента 18 років під час фізичного навантаження реографічно зареєстровано перерозподіл кровотоку органів. У яких судинах кровотік підвищився найбільшою мірою?
A. Нирки
B. Печінки
C. Головного мозку
D. Скелетних м’язів
E. Шлунково-кишкового тракту

30. У тварини через 2 години після експериментального звуження ниркової артерії підвищився артеріальний тиск. З дією на судини якого фактору гуморальної регуляції це повязано?
A. Альдостерону
В. Кортизолу
C. Ангіотензину ІІ
D. Вазопресину
Е. Дофаміну

31. На ізольованому серці вивчалась швидкість проведення збудження в різних його ділянках. Де була виявлена найменша швидкість?
А. В атріовентрикулярному вузлі
В. В пучку Гіса
С. В волокнах Пуркін’є
D. В міокарді передсердь
Е. В міокарді шлуночків

32. В експерименті на ізольованому серці зареєстровано збільшення частоти та сили скорочень серця після додавання до перфузату певної солі. Яку сіль додали?
A. Хлорид натрію
B. Хлорид калію
C. Хлорид кальцію
D. Бікарбонат натрію
E. Сульфат магнію

33. В експерименті встановлено, що при подразненні симпатичного нерва спостерігається збільшення сили серцевих скорочень. З дією якого медіатора пов’язаний цей ефект?
A. Дофаміну
B. Ацетилхоліну
C. Серотоніну
D. Норадреналіну
E. ГАМК

34. В умовах експерименту у тварини вимірювали залежність артеріального тиску від величини судинного опору. Вкажіть судини, в яких він найбільший?
A. Капіляри
B. Артерії
C. Аорта
D. Вени
E. Артеріоли

35. У людини 40 років після емоційного збудження виявили підвищення артеріального тиску. Вкажіть можливу причину цього ефекту?
A. Підвищення тонусу симпатичної нервової системи
B. Розширення артеріол
C. Зменшення частоти серцевих скорочень
D. Гіперполяризація кардіоміоцитів
E. Підвищення тонусу парасимпатичної нервової системи

36. В експерименті при вивченні процесів збудження кардіоміоцитів встановлено, що у фазу їх швидкої деполяризації іони Nа+ можуть додатково рухатися крізь:
A. Са++ -канали
B. К+ -канали
C. Сl-- -канали
D. Мg++ - канали
E. Li+ - канали

37. У хворого напад тахікардії. Які мембранні циторецептори кардіоміоцитів доцільно заблокувати, щоб припинити напад?
A. Альфа-адренорецептори
B. Бета-адренорецептори
C. М-холінорецептори
D. Н-холінорецептори
E. М- та Н-холінорецептори

38. У людини із захворюванням нирок виявлено збільшення артеріального тиску, особливо діастолічного. Концентрація якої біологічно-активної речовини збільшена у крові хворого?
A. Реніну
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Вазопресину
E. Катехоламінів

39. У хворого з пересадженим серцем при фізичному навантаженні збільшився хвилинний об"єм крові. Який механізм регуляції забезпечує ці зміни?
A. Симпатичні безумовні рефлекси
B. Катехоламіни
C. Парасимпатичні безумовні рефлекси
D. Симпатичні умовні рефлекси
E. Парасимпатичні умовні рефлекси

40. При підйомі на 5 поверх у людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється збільшення:
A. Кількості функціонуючих капілярів
B. Хвилинного обєму крові
С. Вязкості крові
D. Вмісту іонів в плазмі крові
Е. Обєму циркулюючої крові

41. При стресі у літньої людини підвищився артеріальний тиск. Причиною являється активація
А. Симпатоадреналової системи
В. Парасимпатичного ядра блукаючого нерва
С. Функції щитовидної залози
D. Функції кори наднирників
Е. Функції гіпофіза

42. Перед стартом у спортсмена збільшились частота і сила серцевих скорочень. Реалізація яких рефлексів викликала ці зміни?
A. Парасимпатичних безумовних
В. Симпатичних безумовних
С. Парасимпатичних умовних
D Симпатичних умовних
Е. Периферичних

43. На ізольованому серці шляхом охолодження припиняють функціонування окремих структур. Яку структуру охолодили, якщо серце внаслідок цього спочатку припинило скорочення, а далі відновили її з частотою, у 2 рази меншою за вихідну?
A. Ніжки пучка Гіса
B. Атріовентрикулярний вузол
C. Пучок Гіса
D. Синоатріальний вузол
E. Волокна Пуркін’є

44. При обробці атипових кардіоміоцитів біологічно активною речовиною зареєстровано збільшення їх мембранного потенціалу через збільшену проникність для іонів калію. Що впливало на кардіоміоцити?
A. Норадреналін
B. Адреналін
C. Ацетилхолін
D. Тироксин
E. Атріопептид

45. У жінки 30 років хвилинний об’єм крові у стані спокою становить 5 л/хв. Який об’єм крові проходить у неї через судини легень за 1 хвилину?
A. 1,5 л
B. 3,75 л
C. 2,5 л
D. 2,0 л
E. 5 л

46. У кроля через місяць після хірургічного звуження ниркової артерії зареєстровано суттєве підвищення системного артеріального тиску. Який з наведених механізмів регуляції спричинив зміну тиску у тварини?
A. Адреналін
B. Вазопресин
C. Ангіотензин-11
D. Норадреналін
E. Серотонін

47. Безпосередньо після переходу з горизонтального положення у вертикальне у мужчини частота серцевих скорочень збільшилась на 15 скорочень за хвилину. Які механізми регуляції переважно зумовлюють цю зміну?
A. Умовні симпатичні рефлекси
B. Безумовні симпатичні рефлекси
C. Умовні та безумовні симпатичні рефлекси
D. Катехоламіни
E. Симпатичні рефлекси і катехоламіни

48. На ізольованому серці кроля частково заблокували кальцієві канали кардіоміоцитів. Які зміни серцевої діяльності відбудуться внаслідок цього?
A. Зменшення частоти і сили скорочень
B. Зменшення частоти скорочень
C. Зменшення сили скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Зупинка серця в систолі

49. У здорової людини фізичне навантаження викликало помірне зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища ?
A. Посилення роботи серця
B. Зниження тонусу судин у м'язах.
C. Зменшення еластичності судин.
D. Зменшення об"єму циркулюючої крові
E. Збільшення опору судин

50. У хворого високий артеріальний тиск внаслідок збільшеного тонусу судин. Для зниження тиску доцільно призначити блокатори
A. Н1-рецепторів
B. бета-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. М-холінорецепторів
E. альфа-адренорецепторів

51. У здорової дорослої людини проводять зондування порожнин серця і великих судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом серцевого циклу зареєстровані зміни тиску від 0 до 120 мм
A. Аорта
B. Правий шлуночок
C. Лівий шлуночок
D. Легенева артерія
E. Передсердя

52. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами. Що посилює утворення еритропоетинів?
A. Гіпоосмія
B. Гіперкапнія
C. Гіперосмія
D. Гіпоксемія
E. Гіповолемія

53. У пацієнта 70 років швидкість поширення пульсової хвилі виявилась суттєво більшою, ніж у 25-річного. Причиною цього являється пониження
А. Еластичності судинної стінки
В. Швидкості кровотоку
С. Серцевого викиду
D. Частоти серцевих скорочень
Е. Артеріального тиску

54. В досліді перфузували ізольоване серце собаки розчином з надлишковою концентрацією хлористого кальцію. Які зміни роботи серця спостерігалися при цьому?
A. Збільшення частоти та сили скорочень
B. Зменшення сили скорочень
C. Збільшення частоти скорочень.
D. Зменшення частоти скорочень
E. Зменшення частоти та сили скорочень

55. Які зміни з боку ізольованого серця жаби можна очікувати після введення в перфузійний розчин надлишкової кількості хлористого калію?
A. Збільшення сили скорочень
B. Зменшення сили скорочення
C. Збільшення частоти скорочень
D. Зупинка серця в діастолі
E. Збільшення частоти і сили скорочень

56. При переході здорової людини із положення лежачи в положення стоячи виникають наступні компенсаторні механізми:
A. Збільшення ЧСС
B. Зменшення ЧСС
C. Зниження діастолічного артеріального тиску
D. Зменшення тонусу судин
E. Зменшення загального периферичного опору

57. В експерименті на собаці електростимуляція барорецепторів каротидного синусу призвела до:
A. Збільшення систолічного об'єму
B. Звуження судин
C. Збільшення частоти скорочень серця
D. Збільшення хвилинного об'єму крові
E. Розширення судин

58. Під час підготовки пацієнта до операції на серці проведено вимірювання тиску в камерах серця. В одній з них тиск протягом серцевого циклу змінювався від 0 мм рт. ст до 120 мм рт. ст. Назвіть цю камеру серця.
A. Правий шлуночок.
B. Лівий шлуночок.
C. Праве передсердя.
D. Ліве передсердя.
E. Жодна відповідь не є вірною.

59. У людини частота серцевих скорочень постійно утримується на рівні 40 разів за хвилину. Що є водієм ритму?
A. Волокна Пуркін'є
B. Синоатріальний вузол
C. Атріовентрикулярний вузол.
D. Ніжки пучка Гіса
E. Пучок Гіса

60. Під час хірургічного втручання на органах черевної порожнини сталася рефлекторна зупинка серця. Де знаходиться центр рефлексу?
A. Кора великих півкуль
B. Спинний мозок
C. Середній мозок
D. Проміжний мозок
E. Довгастий мозок

61. У жінки обмежений кровотік у нирках, підвищений артеріальний тиск. Гіперсекреція якої біологічно-активної речовини зумовила підвищений тиск?
A. Еритропоетину
B. Адреналіну
C. Норадреналіну
D. Реніну
E. Вазопресину

62. При дослідженні ізольованого кардіоміоцита (КМЦ) встановлено, що він не генерує імпульси збудження автоматично. КМЦ отримано з :
A. Шлуночків
B. Сино-атріального вузла
C. Атріовентрикулярного вузла
D. Пучка Гіса
E. Волокон Пуркін”є

63. В експерименті на ссавці руйнуванням певної структури серця припинили проведення збудження від передсердь до шлуночків. Що саме зруйнували?
A. Атріовентрикулярний вузол
B. Синоатріальний вузол
C. Пучок Гіса
D. Ніжки пучка Гіса
E. Волокна Пуркін'

64. При обстеженні людини встановлено, що хвилинний об'єм серця дорівнює 3500 мл, систолічний об'єм – 50 мл. Якою є у людини частота серцевих скорочень?
A. 80 скорочень за хвилину
B. 60 скорочень за хвилину
C. 50 скорочень за хвилину
D. 70 скорочень за хвилину
E. 90 скорочень за хвилину
65. При аналізі електрокардіограми встановлено, що тривалість серцевого циклу у людини дорівнює 1 сек. Якою у неї є частота серцевих скорочень за хвилину?
A. 60
B. 50
C. 70
D. 80
E. 100
66. У людини необхідно оцінити еластичність великих артеріальних судин. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Векторкардіографія
B. Електрокардіографія
C. Фонокардіографія
D. Флебографія
E. Сфігмографія

67. У людини необхідно оцінити стан клапанів серця. Яким з інструментальних методів дослідження доцільно скористатися для цього?
A. Фонокардіографія
B. Електрокардіографія
C. Сфігмографія
D. Флебографія
E. Зондування судин

68. В умовах гострого експерименту, кролику зробили перев’язку ниркової артерії. Внаслідок цього значно зріс рівень артеріального тиску, що є результатом збільшення секреції:
A. Вазопресину
B. Адреналіну
C. Реніну
D. Норадреналіну
E. Натрійуретичного гормону

69. В досліді вимірювали лінійну швидкість руху крові: вона найменша в капілярах. Причина в тому, що капіляри мають:
A. Малу довжину
B. Найбільшу сумарну площу поперечного перерізу
C. Малий діаметр
D. Малий гідростатичний тиск
E. Найтоншу стінку

70. Другий діастолічний тон серця утворюється:
Зворотнім рухом крові і захлопуванням півмісяцевих клапанів аорти і легеневого стовбура
Наповненням шлуночків кров’ю
Наповненням передсердь кров’ю
Переходом крові з шлуночків у великі судини
Усіма названими факторами

71. Перерахувати фактори, що впливають на серцевий викид:
A. Частота серцевих скорочень
B. Негативний тиск у грудній порожнині
C. Усі відповіді вірні
D. Сила серцевих скорочень
E. Кінцевий діастолічний об’єм

72. Вкажіть пейсмекер 2-го порядку для збудження серця:
A. Пучок Гіса
Атріовентрикулярний вузол
C. Синусовий вузол Кіс-Фляка
D. Волокна Пуркін’є
E. Пучок Бахмана

73. Зубець Р на ЕКГ відображає деполяризацію:
A. Тільки лівого передсердя
B. Вузла Кіс-Фляка
C. Пучка Гіса
D. Обох передсердь
E Тільки правого передсердя

74. Серце дає поодинокі скорочення завдяки:
A. Тривалій фазі абсолютної рефрактерності
B. Скороченій фазі відносної рефрактерності
C. Наявності екзальтаційної фази
D. Скороченій фазі абсолютної рефрактерності
Усі відповіді вірні

75. У здорової людини легке фізичне навантаження викликає помірне збільшення систолічного і деяке зниження діастолічного тиску. В чому причина цього явища?
A. Посилення роботи серця, збільшення тонусу судин
B. Посилення роботи серця, зменшення еластичності судин
C. Посилення роботи серця, зниження тонусу судин у м'язах
D. Послаблення роботи серця, пониження тонусу судин
E. Послаблення роботи серця, збільшення тонусу судин

76. Утворення якого гормону лежить в основі ендокринної функції серця?
Адреналіну
B. Вазопресину
C. Кортизолу
D. Натрійуретичного гормону
Соматомедину С

77. У функціонуванні організму велику роль відіграють процеси регуляції розширення і звуження судин. Назвіть гормон, який викликає вазоконстрикцію:
Альдостерон
B. Тироксин
C. Глюкагон
D. Норадреналін
Паратгормон
78. Людина виконує оптимальне для себе фізичне навантаження на велоергометрі. Які зміни в діяльності серця будуть відбуватись?
Всі відповіді вірні
B. Прискорення серцевих скорочень
C. Збільшення сили скорочень серця
D. Збільшення впливу симпатичної нервової системи на серце
Збільшення об’єму повертання більшої кількості крові до серця завдяки скороченню скелетних м’язів

79. Людині зробили пересадку серця. В її серці будуть здійснюватись наступні види регуляції за винятком:
Гомеометрична
B. Гуморальна
C. Вазокардіальних рефлексів
D. Гетерометрична
За принципом місцевих рефлекторних дуг

80. Ефект Анрепа встановлює залежність сили скорочення міокарду шлуночків від:
Тонусу симпатичної нервової системи
B. Тонусу парасимпатичної нервової системи
C. Об’єму шлуночків
D. Тиску в аорті
Ступеня розтягнення м’язових волокон


«Фізіологія дихання»

1. Перебування людини в умовах зниженого атмосферного тиску приводить до розвитку гіпоксії. Як зреагують на це нирки?
A. Порушенням реабсорбції
B. Зменшенням секреції еритропоетинів
C. Збільшенням фільтрації
D. Зменшенням фільтрації
E. Збільшенням секреції еритропоетинів

2. У людини після декількох форсованих глибоких вдихів закрутилася голова і зблідли шкірні покриви. З чим пов'язано це явище?
А. Розвивається гіпоксія і гіпокапнія
B. Розвивається гіперкапнія
С. Розвивається гіпоксія і гіперкапнія
D. Розвивається гіпоксія
E. Розвивається гіпокапнія

3. Які фактори гуморальної регуляції найбільш активно стимулюють функцію дихального центру?
A. Вуглекислий газ
B. Адреналін
C. Ацетилхолін
D. Тироксин
E. Інсулін

4. Пацієнт зробив максимальний вдих. Як називається загальна кількість повітря, яка є в легенях?
A. Загальна ємність легенів
B. Життєва ємність легенів
C. Дихальний обєм
D. Залишковий обєм
E. Резервний обєм вдиху

5. Який з показників зовнішнього дихання характеризує найбільшу кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху?
A. Резервний об’єм видиху
B. Загальна ємність легень
C. Функціональна залишкова ємність
D. Життєва ємність легень
E. Дихальний об’єм

6. Під час надування повітряних кульок хлопець робив максимально глибокі і тривалі вдихи і видихи. Через деякий час в нього виникло легке запаморочення. Яка ймовірна причина цього явища?
A. Зниження концентрації СО2 в крові
B. Підвищення концентрації СО2 в крові
C. Звуження бронхів
D. Зниження артеріального тиску
E. Підвищення концентрації О2 в крові

7. Перед зануренням у воду досвідчені пірнальники роблять декілька глибоких вдихів. Яку мету вони переслідують?
A. Для збільшення ЖЄЛ
B. Для зменшення функціональної залишкової ємності крові
C. Для виведення більшого об'єму СО2
D. Для збільшення ЗЄЛ
E. Для збільшення ДО

8. У студента після гіпервентиляції виникло головокружіння. Який гуморальний механізм цього ефекту?
A. Збільшення вмісту СО2
B. Підвищення рН
C. Зменшення вмісту СО2
D. Збільшення вмісту О2
E. Зменшення вмісту О2

9. Зайшовши у запилене приміщення, людина почала кашляти. Де знаходиться найбільша кількість рецепторів, при подразненні яких виникає така рефлекторна реакція?
A. Дихальні бронхіоли
B. Корені легень
C. Стінки альвеол
D. Міжреберні м'язи
E. Альвеолярні ходи

10. У дорослої людини визначили об'єм анатомічного мертвого простору. Він складає приблизно
A. 150-180 мл
B. 120-150 мл
C. 180-210 мл
D. 210-240 мл
E. 240-270 мл

__________________________________________________________________________

11. В результаті травми відбулося пошкодження спинного мозку (з повним переривом) на рівні першого шийного хребця. Що відбудеться з диханням?
A. Зростає частота дихання
B. Дихання не змінюється
C. Дихання припиняється
D. Зростає глибина дихання
E. Зменшиться частота дихання

12. У барокамері знизили тиск до 400 мм рт.ст. Як зміниться зовнішнє дихання людини в цій камер?
A. Залишиться без змін
B. Зменшиться глибина і частота дихання
C. Зменшиться глибина і зросте частота дихання
D. Збільшиться глибина і зменшиться частота дихання
E. Збільшиться глибина і частота дихання

13. Малюк попросив Вас надути гумову кульку якомога більше за один видих. Яким з перелічених об"ємів повітря Ви скористаєтесь?
A. Життєва ємкість легень
B. Ємкість вдиху.
C. Функціональна залишкова ємкість.
D. Загальна ємкість легень.
E. Резервний об"єм вдиху.

14. Людина постійно проживає високо в горах. Які зміни показників крові можна у нього виявити?
A. Зменшення вмісту гемоглобіну.
B. Збільшення кількості еритроцитів.
С. Зменшення кількості ретикулоцитів.
D. Зменшення кольорового показника.
Е. Лейкопенія.

15. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Що буде наслідком цього?
A. Схильність альвеол до спадання.
B. Зменшення опору дихальних шляхів.
C. Зменшення роботи дихальних м'язів.
D. Збільшення вентиляції легень.
E. Гіпероксемія.

16. Якщо дихальний об'єм ДО = 450 мл, а частота дихання ЧД = 20 за 1 хв. то альвеолярна вентиляція АВ дорівнює:
A. 5000 мл
B. 3000 мл
C. 4000 мл
D. 6000 мл
E. 8000 мл

17. Крива дисоціації оксигемоглобіну зміщена вправо. Які зміни в організмі людини можуть бути причиною цього?
A. Алкалоз
B. Збільшення концентрації 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах
C. Гіпертермія
D. Гіпокапнія
E. Гіпоксемія

18. У хворого після черепно-мозкової травми дихання стало рідким і глибоким. Де знаходиться пошкодження?
A. Задній мозок
B. Гіпоталамус
C. Довгастий мозок
D. Кора великих півкуль
E. Мозочок

19. У хворого поперечний розрив спинного мозку нижче VІ грудного сегменту. Як внаслідок цього зміниться дихання?
A. Припиниться
B. Не зміниться
C. Стане більш рідким
D. Стане більш глибоким
E. Стане більш частим

20. У приміщенні підвищений вміст вуглекислого газу. Як зміниться дихання (глибина і частота) у людини, що увійшла в це приміщення ?
A. Зменшиться частота
B. Зменшиться глибина
C. Збільшиться глибина
D. Збільшиться глибина і частота
E. Збільшиться частота

21. У хворого виник спазм гладенької мускулатури бронхів. Фізіологічно обгрунтованим буде використання для зняття нападу активаторів:
A. бета-адренорецепторів
B. альфа-адренорецепторів
C. альфа- та бета-адренорецепторів
D. Н-холінорецепторів
E. М-холінорецепторів

22. Хворий одержав травму спинного мозку вище 5 шийного сегменту. Як у нього зміниться характер дихання?
A. Стане поверховим та рідким
B. Зупиниться
C. Стане глибоким та частішим
D. Стане поверховим та частішим
E. Стане глибоким та рідким

23. Недоношені діти часто гинуть після народження так як не можуть зробити перший вдих. Вкажіть безпосередню причину смерті недоношених дітей, нездатних самостійно дихати?
А. Дефіцит сурфактанту
В. Пневмоторакс
С. Низька збудливість центральних хеморецепторів
D. Понижена збудливість периферичних хеморецепторів
Е. Недостатній розвиток дихальних мязів

24. В результаті нещасного випадку відбулася обтурація трахеї. Який етап дихання буде порушений першим?
A. Тканинне дихання
В. Газообмін між альвеолами і кровю
С. Транспорт кисню і вуглекислого газу
D. Газообмін в тканинах
E. Вентиляція легень

25. При аналізі спірограми у обстежуваного встановлено зменшення частоти і глибини дихання. Це призведе до зменшення :
A. Життєвої ємності легень
B. Хвилинного об'єму дихання
C. Резервного об'єму вдиху
D. Резервного об'єму видиху
E. Залишкового об'єму

26. У передстартовому стані бігуну необхідно підвищити вміст О2 у м’язах. Яким чином це можна зробити?
A. Дихати в режимі гіпервентиляції
B. Дихати в режимі гіповентиляції
C. Робити швидкий вдих та повільний видих
D. Дихати поверхнево
E. Дихати з низькою частотою

27. Після вдихання пилу у людини виник кашель, що обумовлено збудженням:
A. Юкстакапілярних рецепторів
B. Іритантних рецепторів
C. Хеморецепторів легень
D. Терморецепторів легень
E. Больових рецепторів

28. При палінні тютюну у людини часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає цей рефлекс?
A. Іритантних
B. Цетральних хеморецепторів
C. Хеморецепторів дуги аорти
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Механорецепторів легень

29. У людини, яка вийшла з теплого приміщення на холодне повітря часто виникає кашель. Подразнення яких рецепторів запускає рефлекс кашлю?
A. Механорецепторів легень
B. Цетральних хеморецепторів
C. Хеморецепторів дуги аорти
D. Хеморецепторів каротидних синусів
E. Іритантних

30. У людей, що проживають в гірській місцевості, має місце підвищення вмісту еритроцитів, що може бути обумовлено підвищенням продукції в нирках:
A. Еритропоетину
B. Реніну
C. Урокінази
D. Простагландинів
E. Вітаміну Д3

31. Після гіпервентиляції у спортсмена спостерігається короткочасна зупинка дихання. Які зміни у крові це зумовлюють?
A. Збільшення напруги СО2 у крові
B. Зменшення рН
C. Зменшення напруги СО2 у крові
D. Зменшення напруги О2 у крові
E. Збільшення напруги СО2 і О2 у крові

32. У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. Дихальний об'єм
B. Життєва ємкість легенів
C. Резервний об'єм вдиху
D. Резервний об'єм видиху
E. Загальна ємкість легенів

33. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:
A. Альвеолярної вентиляції легень
B. Кисневої ємкості крові
C. Хвилинного об'єму дихання
D. Дифузійної здатності легень
E. Резервного об'єму видиху

34. У людини вміст гемоглобіну в крові становить 100 г/л. Чому у неї дорівнює киснева ємкість крові?
A. 134 мл/л
B. 100 мл/л
C. 150 мл/л
D. 168 мл/л
E. 180 мл

35. Людина знепритомніла у салоні автомобіля, де тривалий час очікувала приятеля при ввімкненому двигуні. У крові у неї знайдено сполуку гемоглобіну. Яку саме?
A. Дезоксигемоглобін
B. Карбоксигемоглобін
C. Карбгемоглобін
D. Метгемоглобін
E. Оксигемоглобін

36. У тварини видалили каротидні тільця з обох сторін. На який з зазначених факторів у неї не буде розвиватися гіпервентиляція?
A. Гіпоксемія
B. Фізичне навантаження
C. Гіперкапнія
D. Ацидоз
E. Збільшення температури ядра тіла

37. Проводять реєстрацію електричної активності нейронів. Вони збуджуються перед вдихом та на його початку. Де розташовані ці нейрони ?
A. Проміжний мозок
B. Довгастий мозок
C. Середній мозок
D. Спинний мозок
E. Кора головного мозку

38. У людини з нападом бронхоспазму необхідно зменшити вплив блукаючого нерва на гладеньку мускулатуру бронхів. Які мембранні циторецептори доцільно заблокувати для цього?
A. М-холінорецептори
B. Н-холінорецептори
C. Альфа- та бета- адренорецептори
D. Альфа-адренорецептори
E. Бета-адренорецептори

39. Велика група людей тривалий час знаходиться в закритому приміщенні невеликого об'єму. Це призвело до розвитку у них гіпервентиляції внаслідок таких змін повітря:
A. Збільшення вмісту водяної пари
B. Зменшення вмісту кисню
C. Збільшення вмісту вуглекислого газу
D. Збільшення температури
E. Жодна відповідь не є вірною

40. При обстеженні людини необхідно визначити, яка частка альвеолярного повітря оновлюється при кожному вдосі. Який з наведених показників необхідно розрахувати для цього?
A. Коефіцієнт легеневої вентиляції
B. Хвилинний об'єм дихання
C. Хвилинну альвеолярну вентиляцію
D. Життєву ємність легень
E. Функціональну залишкову ємність легень

41. Людина зробила спокійних видих. Як називається об'єм повітря, який міститься у неї в легенях при цьому?
A. Життєва ємність легень
B. Залишковий об'єм
C. Резервний об'єм видиху
D. Дихальний об'єм
E. Функціональна залишкова ємкість легень

42. Людина зробила максимально глибокий вдих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться у неї в легенях?
A. Загальна ємність легень
B. Життєва ємність легень
C. Ємкість вдиху
D. Функціональна залишкова ємність легень
E. Дихальний об'єм

43. Людина зробила максимально глибокий видих. Як називається об'єм повітря, що знаходиться в її легенях?
A. Ємність вдиху
B. Функціональна залишкова ємність легень
C. Залишковий об'єм
D. Резервний об'єм видиху
E. Альвеолярний об'єм

44. Внаслідок тривалого фізичного навантаження киснева ємкість крові у людини збільшилась зі 180 до 200 мл/л. Основною причиною цього є те, що при фізичному навантаженні збільшується:
A. Вміст гемоглобіну в одиниці об'єму крові
B. Дифузійна здатність легень
C. Вміст кисню в альвеолах
D. Спорідненість гемоглобіну до кисню
E. Хвилинний об'єм дихання

45. На прохання лікаря хворий зробив максимально глибокий видих. Які з наведених м'язів приймають участь у такому видосі?
A. Діафрагма
B. Живота
C. Драбинчасті
D. Грудинноключичнососкові
E. Трапецієвидні

46. У людини в стані спокою значно збільшена робота м'язів видиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Поверхневе дихання
B. Звуження дихальних шляхів
C. Рідке дихання
D. Негативний внутрішньоплевральний тиск
E. Зменшення хвилинного об'єму дихання

47. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –7,5 см.вод.ст.?
A. Спокійний вдих
B. Спокійний видих
C. Форсований вдих
D. Форсований видих
E. Між вдихом і видихом

48. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює –25 см.вод.ст.?
A. Між вдихом і видихом
B. Спокійний видих
C. Спокійний вдих
D. Форсований видих
E. Форсований вдих

49. У людини вимірюють внутрішньоплевральний тиск. У якій фазі людина затримала дихання, якщо величина тиску дорівнює +3 см.вод.ст.?
A. Форсований вдих
B. Спокійний видих
C. Форсований видих
D. Спокійний вдих
E. Між вдихом і видихом

50. Вимірюють тиск в альвеолах легень здорової людини. Цей тиск дорівнює 0 см рт.ст. під час:
A. Паузи між вдихом і видихом
B. Спокійного вдиху
C. Спокійного видиху
D. Форсованого вдиху
E. Форсованого видиху

51. Перерізка стовбура мозку між мостом і довгастим мозком викликає подовження фази вдиху. Причиною цього є порушення зв’язку дихального центру довгастого мозку з:
A. Мозочком
B. Ретикулярною формацією
C. Пневмотаксичним центром
D. Корою великих півкуль
E. Червоними ядрами


52. При тривалому перебуванні в горах в альпіністів відбулося збільшення кількості еритроцитів (еритроцитоз). Вплив якої біологічно-активної речовини зумовив ці зміни?
A. Реніну
B. Еритропоетину
C. Кортизолу
D. Адреналіну
E. Тестостерону

53. Після крововтрати у людини вміст гемоглобіну в крові становить 60 г/л. Стан її важкий. Порушення якої з функцій крові, перш за все, є причиною важкого стану пацієнта?
A. Терморегуляторної
B. Трофічної
C. Екскреторної
D. Дихальної
E. Захисної

54. Вкажіть виняток з переліку факторів, що забезпечують легеневу вентиляцію:
A. Сполучення альвеол з навколишнім середовищем
B. Герметичність грудної порожнини та її здатність до зміни об’єму
C. Розтяжність та еластичність легенів
D. Наявність в альвеоалах шару, утворенного розчином сурфактантів
E. Атмосферний тиск в плевральній порожнині

55. Об’єм повітря, який людина вдихає або видихає при спокійному диханні, зветься:
A. Життєва ємкість легенів
B. Дихальний об’єм
C. Резервний об’єм видиху
D. Резервний об’єм вдиху
E. Загальна ємкість легенів

56. Інспіраторна ємкість це:
A. Синонім життєвої ємкості легенів (4-5л)
B. Повітря в дихальних шляхпх (0,15л)
C. Резервний об'єм видиху (1-1,5л)
D. Резервний об'єм вдиху (2,5л)
E. Дихальний об'єм + резервний об'єм вдиху (3,5л)

57. Яким терміном позначено частку повітря в легенях, котра обмінюється за один дихальний цикл?
A. Хвилинна легенева вентиляція
B. Функціональна залишкова ємкість
C. Коефіцієнт легеневої вентиляції
D. Дихальний коефіцієнт
E. Об'єм мертвого простору

Та частина кисню артеріальної крові, що поглинається тканинами називається:
A. Хвилинним об’ємом дихання
B. Парціальним тиском газу
C. Кисневою ємністю крові
D. Коефіцієнтом утилізації кисню
E. Залишковим об’ємом

59. Сумарним показником активності системи дихання є:
A. Споживання кисню за 1 хв
B. Градієнт концентрації газу
C. Коефіцієнт дифузії
D. Киснева ємність легень
E. Коефіцієнт утилізації кисню

60. Найбільша кількість повітря, яке людина може видихнути після максимального глибокого вдиху це:
A. Функціональна залишкова ємність
B. Загальна ємність легень
C. Життєва ємність легень
D. Резервний об’єм видиху
E. Дихальний об’єм

61. У людини внаслідок довільної затримки дихання на 40с зросли частота серцевих скорочень та системний артеріальний тиск. Реалізація яких механізмів регуляції зумовлює зміни показників?
A. Умовні парасимпатичні рефлекси
B. Безумовні парасимпатичні рефлекси
C. Умовні симпатичні рефлекси
D. Безумовні симпатичні рефлекси
E. Рефлекси

62. Який етап дихання у немовляти турбує акушерів щойно після пологів?
A. Зовнішнє дихання
B. Дифузія газів у легенях
C. Транспорт газів кров’ю
D. Дифузія газів у тканинах
E. Внутрішнє дихання

63. У хворого виявлено різке зниження активності сурфактанту легень. Які зміни слід очікувати у цього хворого?
A. Розростання сполучної тканини легень
B. Зміна еластичних властивостей легень
C. Зменшення трахеобронхіального секрету
D. Порушення кровообігу в легенях
E. Схильність альвеол до спадання і неможливість їх швидкого розправлення

64. Яким показником оцінюють в клініці кількість газу, яка проходить через легеневу мембрану за 1 хв. при градієнті тиску 1 мм. рт.ст.
A. Дифузійна здатність легень
B. Кількість спожитого кисню
C. Кількість виділеного вуглекислого газу
D. Дихальний коефіцієнт
E. Об’єм мертвого простору

65. У пацієнта газообмін через легенево-капілярну мембрану залежить від:
A. Товщина мембрани
B. Площу поверхні
C. Усі перераховані фактори
D. Градієнту тиску газу
E. Коефіцієнту дифузії

66. Які адаптаційні механізми спрацьовують при диханні на великій висоті?:
A. Збільшення дифузійної здатності легень
B. Збільшення альвеолярної вентиляції
C. Зсув кривої дисоціації гемоглобіну вліво
D. Всі перечислені
E. Збільшення кількості еритроцитів і гемоглобіну

67. Які впливи викликають ефекти розслаблення м’язів бронхів ?
A. Холінергічні
B. Адренергічні
C. Гістамінергічні
D. Холіноміметичні
E. Пуринергічні

68. Як зміниться характер дихання при ковтанні?
A. Посилюється обох фазах дихального циклу
B. Затримка дихання не відбувається в жодній із фаз дихального циклу
C. Затримується в фазі інспіраці
D. Затримується в фазі експірації
E. Затримується в обох фазах дихального циклу

69. Які впливи викликають ефекти скорочення м’язів бронхів та бронхіол?
A. Пуринергічні
B. Адренергічні
C. Холінергічні та адренергічні
D. Холінергічні
E. Серотонінергічні

70. Скільки складає парціальний тиск О2 та СО2 у венозній крові?
A. О2 – 124 мм рт.ст; СО2 – 31 мм рт.ст.
B. О2 – 40 мм рт.ст; СО2 – 31 мм рт.ст.
C. О2 – 110 мм рт.ст; СО2 – 40 мм рт.ст.
D. О2 – 159 мм рт.ст; СО2 – 40 мм рт.ст.
E. О2 – 40 мм рт.ст; СО2 – 46 мм рт.ст.

71. У яких компонентах крові міститься фермент карбоангідраза?
A. В лейкоцитах
B. В еритроцитах
C. В плазмі
D. В моноцитах
E. В лімфоцитах

72. Як зміниться дихання при стимуляції центрального кінця перерізаного блукаючого нерва?
A. Дихання стане рідшим і глибшим
B. Відбудеться затримка дихання
C. Дихання стане поверхневим та частішим
D. Виникне дихання типу Біота
E. Виникне дихання типу Чайн-Стокса

73. У досліджуваного необхідно оцінити активність системи дихання. Який з зазначених показників доцільно визначити для цього?
A. Киснева ємкість крові
B. Хвилинний об”єм дихання
C. Життєва ємкість легенів
D. Альвеолярна вентиляція легенів
E. Споживання кисню за хвилину

74. У хворого хронічним обструктивним бронхітом у результаті запального процесу порушена бронхіальна прохідність. Якими змінами функції зовнішнього дихання супроводжується хронічний обструктивний бронхіт на ранніх стадіях ?
A. Збільшенням максимальної вентиляції легень
B. Збільшенням життєвої ємкості легень
C. Зниженням проби Тиффно
D. Збільшенням дихального об’єму
E. Рiзким зменшенням вентиляцiї нижнiх вiддiлiв легень

75. У людини в стані спокою значно збільшена робота м”язів вдиху. Що з наведеного може бути причиною цього?
A. Рідке дихання
B. Поверхневе дихання
C. Звуження дихальних шляхів
D. Збільшення внутрішньоплеврального тиску
E. Сурфактант

У людини гіпервентиляція внаслідок фізичного навантаження. Який з наведених показників зовнішнього дихання у неї значно більший, ніж у стані спокою?
A. Загальна ємкість легенів
B. Життєва ємкість легенів
C. Резервний об”єм вдиху
D. Резервний об”єм видиху
E. Дихальний об”єм

77. У людини внаслідок патологічного процесу збільшена товщина альвеолокапілярної мембрани. Безпосереднім наслідком цього буде зменшення у людини:
A. Хвилинного об”єму дихання
B. Кисневої ємкості крові
C. Дифузійної здатності легенів
D. Альвеолярної вентиляції легенів
E. Резервного об”єму видиху

78. У пацієнта, який часто хворіє, встановили низький рівень сурфактантів легень. Це викликано:
A. Вживанням продуктів, багатих на арахідонову кислоту
B. Гормонами кори наднирників
C. Збудженням блукаючого нерва
D. Тютюнопалінням
E. Періодичними глибокими вдихами

79. Після швидкого підняття водолаза з глибини 70 м виникла кесонна хвороба зі смертельним наслідком. Який процес викликав несумісне з життям порушення ?
A. Розрив судин перепадом тиску
B. Пошкодження легень
C. Зупинка серця
D. Повітряна емболія судин життєво важливих органів
E. Порушення кровотоку у венах

80. Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну концентрації яких речовин реагують центральні хеморецептори, які беруть участь у регуляції дихання?
A. Кисню в спинномозковій рідині
B. Кисню в артеріальній крові
C. Вуглекислого газу в венозній крові
D. Водневих іонів у спинномозковій рідині
E. Водневих іонів у венозній крові

81. Студенти тривалий час знаходилися у непровітрюваній кімнаті. У них виникли зміни дихання. На зміну якого параметра крові реагують периферичні хеморецептори каротидного синуса?
A. Підвищення концентрації водневих іонів в артеріальній крові
B. Підвищення напруження кисню в артеріальній крові
C. Зниження напруження вуглекислого газу в артеріальній крові
D. Зниження напруження кисню в артеріальній крові
E. Зниження концентрації водневих іонів в артеріальній крові«Енергетичний обмін і терморегуляція»

1. Про метаболізм білків можна судити по кількості введеного в організм і
виведеного з нього:
А. Азоту
B. Натрію
С. Хлору
D. Заліза
E. Кальцію

2. Центр терморегуляції знаходиться в одному з відділів головного мозку. В якому відділі ЦНС він знаходиться?
А. Кінцевий мозок
B. Мозочок
С. Середній мозок
D. Довгастий мозок
E. Гіпоталамус

3. Під час фізичного навантаження збільшується теплоутворення за рахунок підвищення теплопродукції, перш за все, у таких органах:
A. Головний мозок
B. Серце
C. Легені
D. Печінка
E. Скелетні м'язи

4. При високій температурі навколишнього середовища вентилятор полегшує
перебування в приміщенні, оскількі його робота збільшує тепловіддачу шляхом:
A. потовиділення
B. випаровування
C. радіації
D. проведення
E. конвекції

5. При високій температурі зовнішнього середовища в сухому кліматі посилюється тепловіддача шляхом:
A. радіації
B. випаровування
C. конвекції
D. проведення
E. потовиділення

6. Основні центри, які контролюють процеси терморегуляції, локалізовані в:
А. Довгастому мозку
B. Гіпоталамусі
С. Мосту
D. Спинному мозку
E. Таламусі

7. У досліджуванного, який виходить після тривалого голодування, визначали обмін азоту. Який, найбільш ймовірний, результат можна очікувати?
A. Зниження виділення азоту
B. Збільшення виділення азоту
C. Азотиста рівновага
D. Кетонемія
E. Негативний азотистий баланс

8. Що з наведеного може бути причиною збільшення енергетичних витрат організму людини на 100%?
Споживання білкової їжі
Підвищення зовнішньої температури
Зниження зовнішньої температури
Споживання білкової їжі
Споживання жирної їжі

9. У людини дихальний коефіцієнт збільшився з 0,85 до 0,95. Збільшення споживання яких речовин відбувається в клітинах людини?
A. Білків і жирів
B. Білків
C. Жирів
D. Вуглеводів
E. Всіх перечислених

10. Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного на 40% нижчий від належного. Порушення діяльності якої залози є причиною цього стану?
Щитоподібної
Тимуса
Підшлункової
Епіфіза
Надниркових залоз

11. У жінки, 40 років, під час обстеження виявлений підвищений основний обмін. Надлишок якого з наведених гормонів зумовить підвищення?
Тиреокальцитоніну
Трийодтироніну
Глюкагону
Альдостерону
Соматостатину

12. Під час обстеження пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону спричинило цю зміну?
Інсуліну
Тироксину
Паратгормону
Соматотропіну
Пролактину

13. У чоловіка 30 років, методом непрямої калориметрії встановлено зменшення основного обміну на 30%. Зниження концентрації яких гормонів в плазмі крові може бути причиною цього?
Глюкокортикоїдів
Тиреокальцитоніну, паратгормону
Трийодтироніну, тетрайодтироніну
Катехоламінів
Соматоліберину, соматостатину

14. У якому стані перебуває людина, якщо величина її енергетичних витрат виявилася меншою за показник основного обміну?
Спокою
Відпочинку
Легкої праці
Нервового напруження
Сну
_________________________________________________________________

15. У людини вимірюють енергетичні витрати натщесерце, у положенні лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту. В який час енергетичні витрати будуть найменшими?
О 3-4-ій годині
О 7-8-ій годині
О 10-12-ій годині
О 14-16-ій годині
О 17-18-ій годині

16. У людини вимірюють енергетичні витрати натщесерце, у положенні лежачи, в умовах фізичного і психічного спокою, при температурі комфорту? В який час енергетичні витрати будуть найбільшими?
О 14-16-ій годині
О 7-8-ій годині
О 10-12-ій годині
О 17-18-ій годині
О 3-4-ій годині

17. Під час визначення енергетичних витрат організму людини методом непрямої калориметрії встановлено, що за 1 хв споживаються 1000мл кисню і виділяється 800мл вуглекислого газу. Який дихальний коефіцієнт у досліджуваної людини?
1,25
0,9
0,84
0,8
1,0

18. Під час визначення енергетичних витрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 1,0. Які речовини в організмі досліджуваного переважно окислюються?
Білки
Жири
Вуглеводи
Білки і вуглеводи
Вуглеводи та жири
19. Під час визначення енергетичних витрат організму людини встановлено, що дихальний коефіцієнт дорівнює 0,7. Які речовини в організмі досліджуваного переважно окислюються?
Білки
Жири
Вуглеводи
Білки та вуглеводи
Вуглеводи та жири

20. Інтенсивність енергетичного обміну порівняно з основним змінюється:
Вночі
Після обіду
При емоційному збудженні
Перед сном
Всі відповіді вірні

21. У студента після стандартного фізичного навантаження в перші хвилини відпочинку визначили величину ДК, який становив 1,2. Причиною такої величини ДК є:
Окислення вуглеводів
Окислення білків
Окислення ліпідів
Витіснення СО2 з бікарбонатів
Дисоціація оксигемоглобіну

22. Визначили, що в середньому під час фізичного навантаження у досліджуваного за 1 хв виділилось в процесі метаболізму 1 л СО2 при такій же кількості спожитого кисню. Зазначене свідчить про:
Гіперкапнію
Гіпоксемію
Окислення вуглеводів
Окислення ліпідів
Окислення білків

23. Після вживання білкової їжі у жінки мало місце збільшення:
Інтенсивності метаболізму
Дихального коефіцієнта
Калорійного коефіцієнта О2
Кисневої ємності крові
% оксигемоглобіну

24. Виявили, що під час тривалого фізичного навантаження у спортсмена ДК становив 0,7; це при фізичному навантаженні здійснюється переважно окисленням:
Білків
Вуглеводів
Ліпідів
Лактату
Пірувату

25. В експерименті на тварині артеріо-венозна різниця кисню на кожні 100мл крові, що протікає через головний мозок, становить 6мл, а СО2 у венозній крові- на 6мл більше, ніж в артеріальній. Зазначене свідчить, що в головному мозку має місце:
Гіперкапнія
Гіпоксія
Окислення жирів
Окислення вуглеводів
Ацидоз

26. Після хірургічної операції величина основного обміну у юнака в післяопераційному періоді збільшилася на 24%; це стало наслідком впдиву на інтенсивність метаболізму, скоріш за все:
Наркотичних речовин
АнгіотензинуІІ
Катехоламінів
Тироксину
Вазопрессину

27. Хворий звернувся до лікаря з приводу постійної спраги та збільшення діурезу. При дослідженні крові виявили збільшення концентрації глюкози. Споживання кисню за 1хв становило 0,3 л, виділення вуглекислого газу- 0,21 л. Зазначені зміни свідчать, що має місце:
Окислення глюкози
Окислення ліпідів
Окислення білків
Анаеробний метаболізм
Гіпервентиляція

28. При обстеженні хворого виявили брадикардію, адинамію, погіршення пам’яті, зменшення величини основного на 20%. Зазначене свідчить про зменшення в крові концентрації:
Катехоламінів
АКТГ
Альдостерону
Тироксину
Соматотропну

29. При гіпервентиляції ДК становитиме:
0,7
0,82
1,0
1,2
0,9

30. Поглинання кисню за 1 хв у стані спокою становить 0,3л. Після виконання стандартного фізичного навантаження протягом 30с за першу хвилину відпочинку воно збільшилось у 4 рази. Це свідчить про збільшення:
Інтенсивності метаболізму
Окислення білків
Окислення ліпідів
Концентрації адреналіну
Концентрації тироксину

31. Теоретично для кожної клітини можна виділити три метаболічні рівні- активності, готовності та підтримання цілісності. Який мінімум енергії ( в %-ному відношенні) від рівня активності складає рівень підтримання цілісності?
10
30
15
45
55

31. При визначенні основного обміну за основу може бути взята величина, яка складає приблизно ( в ккал/кгЧгод):
0,5
2,5
4
5
1

32. Енергетичний еквівалент кисню це:
Кількість О2, що використовується при окисленні 1г поживних речовин
Кількість тепла, що виділяється при споживанні організмом 1л О2
Відношення об’єму поглинутого О2 до виділеного СО2
Відношення об’єму виділеного СО2 до поглинутого О2
Жодна відповідь не є вірною

33. Специфічно-динамічна дія є найбільш вираженою для білкової їжі. Основний обмін при цьому зростає ( у %) на:
A. 15
25
40
30
50

34. В якому випадку в організмі людини буде позитивний білковий баланс (за азотом)?
В похилому віці
При голодуванні
При тривалих та інтенсивних фізичних навантаженнях
Під час росту організму
При значному зменшенні вмісту білка і збільшенні вмісту вуглеводів в їжі

35. Після вживання якої їжі енерговитрати будуть зростати найбільше?
Тільки білкової
Тільки жирної
Тільки вуглеводної
Вуглеводної та білкової
Жирної та вуглеводної

36. Виникненню атеросклерозу сприяє підвищення концентрації в крові
Триацилгліцеридів
Хіломікронів
Ліпопротеїдів низької густини
Ліпопротеїдів високої густини
Фосфоліпідів

37. Група туристів попала в скрутне становище, що привело до необхідності тривалий час споживати виключно вуглеводну їжу. У деяких з них виник набряк тіла. Які процеси привели, вірогідно, до набряку тіла?
Зменшення онкотичного тиску крові
Зменшення осмотичного тиску крові
Збільшення осмотичного тиску крові
Збільшення ОЦК
Збільшення артеріального тиску

38. При обстеженні людей-довгожителів встановлено, що їх їжа була багатою на деякі компоненти. Вкажіть ці компоненти.
Мікроелементи
Мінеральні солі
Антиоксиданти
Білки
Вітаміни
39. Після тривалого голодування у пацієнта виникли набряки на обличчі і кінцівках. Порушення яких гомеостатичних механізмів стало причиною вказаних розладів?
Збільшення осмотичного тиску крові
Зниження онкотичного тиску крові
Гіперволемія
Серцева недостатність
Порушення видільної функції нирок

40. У дитини виявлено порушення росту і окостеніння, декальцифікація. Що може бути причиною цього?
Зменшення продукції паратгормону
Підвищення продукції кальцитоніну
Недостатність вітаміну D
Недостатність вітаміну Е
Е. Недостатність вітаміну В6

41. Яка енергетична цінність 1г білків, вуглеводів і жирів відповідно
4,1; 9,0; 4,1
5,0; 6,0; 8,0
4,1; 4,1; 9,0
9,0; 4,1; 4,1
4,0; 5,0; 9,0

42. Яке оптимальне співвідношення в харчовому раціоні білків, жирів і вуглеводів відповідно?
1:4:1
1:1:4
4:1:1
2:2:4
1:2:4

43. Який процент добової потреби білків повинні становити білки тваринного походження?
30
20
55
40
15

44. Який процент добової потреби жирів повинні становити жири рослинного походження?
10
20
15
30
50

45. Який процент калорійності добового раціону оптимально розподіляється на сніданок, обід і вечерю (при триразовому харчуванні) відповідно?
25:25:50
30:45:25
15:50:35
20:30:50
20:40:40

46. В якому випадку у людини буде негативний азотистий баланс?
В похилому віці
При голодуванні
При значному зменшенні вмісту білка і збільшенні вмісту вуглеводів в їжі
При тривалих і інтенсивних фізичних навантаженнях
Всі відповіді вірні

47. При тривалому голодуванні рівень глюкози в крові підтримується на мінімальному необхідному рівні. В якому органі найбільший ступінь глюконеогенезу, який підтримує концентрацію глюкози при голодуванні близько норми?
Печінка
Нирки
М’язи
Серце
Селезінка

48. Методом прямої калориметрії визначили, що при окисленні 1г глюкози виділилось 15,7 кДж енергії у вигляді тепла. Скільки виділиться кДж енергії при окислені тієї ж самої маси глюкози в організмі до тих самих кінцевих продуктів?
15,7
17,2
31,4
29,7
38,9

49. Вкажіть, які компоненти їжі потрібно в першу чергу враховувати при складанні харчових раціонів?
Мікроелементи
Вітаміни
Антиоксиданти природнього походження
Білки
Всі перечислені

50. У пацієнта після тривалого перебування на Півночі виявлено: гематурію, шкірні порушення, пошкодження мітохондрій, метаболічні розлади. Нестача яких компонентів їжі могла бути цьому причиною?
Вуглеводів
Білків
Незамінних жирних кислот
Вітаміну С
Вітаміну Е

51. У обстежуваного при повторному аналізі дихальний коефіцієнт (ДК) рівний 1,0. Три місяці тому він становив 0,7. Чим викликане збільшення ДК?
Однобічне вживання вуглеводів
Вживання великої кількості жирів
Виключно білковим харчуванням
Зменшенням вживання білків
Зменшенням вживання вуглеводів

52. Які можуть бути порушення обміну при тривалому харчуванні жирами тваринного походження?
Гіпоглікемія
Гіперглікемія
Похудіння
Порушення всмоктування жиророзчинних вітамінів
Гіперхолестеринемія з розвитком ожиріння і атеросклерозу

53. Який вітамін потрібно постійно вживати для нормального еритропоезу?
В12
Фолієву кислоту
С
В6
Всі пречислені

54. Які поживні речовини мають більший фізичний тепловий коефіцієнт у порівнянні з фізіологічним?
Вуглеводи
Жири
Білки
Вуглеводи та жири
Білки та жири

55. Враховуючи засвоюваність їжі, визначіть енергетичну цінність добового раціону, якщо відомо, що потреба (в ккал/добу) для даної людини складає 3000:
3100 ккал
3600ккал
3300 ккал
3800 ккал
4000 ккал

57. Основним недоліком правила ізодинамії поживних речовин є те, що при цьому не враховується:
Пластичне значеня їжі
Енергетичне значення Їжі
Мінеральний склад їжі
Вітамінний склад їжі
Жодна відповідь не є вірною

58. Білковим оптимумом для дорослої людини вважається споживання білків (в г/добу) у кількості:
60-80
80-100
120-140
75-95
135-155

59. Людина стоїть у кімнаті в легкому одязі, температура повітря +14 °С. Вікна і двері зачинені. Яким шляхом вона віддає найбільше тепла?
Радіація
Теплопроведеня
Конвекція
Випаровування
Перспірація

60. Улюдини масою 80 кг після тривалого фізичного навантаження об’єм циркулюючої крові становить 5,2 л, гематокрит-50%, загальний білок крові-80г/л. Такі показники крові є наслідком, перш за все:
Збільшення кількості еритроцитів
Збільшення вмісту білків в плазмі крові
Втрати води з потом
Збільшення об’єму циркулюючої крові
Збільшення діурезу

61. Якщо температура повітря 38°С, відносна вологість 80%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:
Радіації
Конвекції
Потовиділеня
Збільшенні кровопостачання шкіри
Ні одна відповідь не є вірною

62. Дитина у віці до 1 року зазнала переохолодження. Які процеси, направлені на підтримання сталості температури тіла, включаються в першу чергу?
Тремтільний термогенез
Посилення метаболізму в печінці
Скорочення скелетних м’язів
Підвищення тонусу скелетних м’язів
Окислення бурого жиру

63. За нормальних умов у людини після фізичного навантаження повітряні потоки, що забирають тепло з поверхні шкіри спричинюють втрату тепла шляхом:
Радіації
Потовиділення
Конвекції
Теплопроведення
Кондукції

64. Якщо температура повітря 18°С, відносна вологість повітря 100%, швидкість вітру 0 м/с, то тепловіддача буде проходити за рахунок:
Радіації
Випаровуваня поту
Конвекції
Збільшення кровопостачання шкіри
Ні одна відповідь не є вірною

65.Тепло, продуковане організмом працівників гарячого цеху в умовах високих температур і низької вологості виділяється переважно випаровуваням, що може призвести до захворювання. Порушення якого виду обміну є визначальним при цьому?
Мінерального
Водного
Білкового
Водно-сольового
Жирового

66. Іноземець із південної країни приїхав на навчання до країни північної Європи. Перші місяці перебуваня в новому кліматичному середовищі він відчував, що йому холодно навіть при сонячній погоді, яку місцеві жителі вважали теплою. Які фізіологічні особливості організму зумовили таку реакцію?
Переїзд в інший кліматичний пояс викликав адаптаційні зміни
У мешканців теплих країн відрізняється вегетативний тонус
У мешканців теплих країн відрізняються межі реагування терморецепторів
У мешканців теплих країн відрізняються біоритми фізичної активності
Зміни самопочуття є наслідком емоційної реакції на переїзд

67. Людина відпочивала в теплий сонячний день при медикометереологічній ситуації І типу. Суб’єктивно відчувала емоційний комфорт, емоції спокою, задоволення, бадьорість. В якій структурі мозку продукуються медіатори, дія яких зумовлює такий фізіологічний стан?
Гіпоталамус
Прецентральна звивина кори
Грудний відділ спинного мозку
Чорна субстанція
Гіпокамп

68. Людина відпочивала на пляжі тривалий час в жарку погоду. Раптово відчула головокружіння, слабість, запамороченя. До зміни яких фізіологічних параметрів призвів вплив перегріваючих умов середовища?
Частоти дихання
Переферичного опору артеріол
Лінійної швидкості кровотоку
Скоротливої функції міокарда
Збудливості терморецепторів

69. Робітники гарячих цехів металургійних підприємств втрачають з потом значну кількість води. Який напій потрібно вживати для оптимальної компенсації цього стану?
Звичайну воду
Газовану воду
Підсолену воду
Дистильоваеу воду
Натуральні соки

70. Охолодження тіла людини у воді виникає значно швидше, ніж на повітрі, тому,що у воді значно ефективнішою є віддача тепла іншим шляхом. Яким саме?
Випаровуванням поту
Конвекцією
Тепловипромінюванням
Теплопроведенням
Вірні відповіді А і В

71. Досліджують процеси тепловіддачі в роздягненої людини при кімнатній температурі. Яким шляхом віддається найбільша кількість тепла за таких умов?
Теплопроведенням
Конвекцією
Випаровуванням
Кондукцією
Теплорадіацією

72. Людина вийшла із кондиціонованого приміщеня на вулицю, де температура повітря 40°С, вологість повітря 60%, вітру немає. За рахунок якого механізму буде здійснюватися тепловіддача з організму на вулиці?
Радіації
Конвекції
Випаровуваня поту
Проведення
Кондукції

73. Під час гарячки вживання аспірину призводить до тимчасового зниження температури тіла завдяки блокаді утворення пірогенів, що підвищують рівень температурної установочної точки гіпоталамуса, а саме:
Простагландину А2
Цитокінів
Адреналіну
Серотоніну
Адренокортикотропіну

74. Адаптація до високої температури супроводжується збільшенням потовиділення і в зв’язку з цим - збільшенням у крові концентрації одного з гормонів:
Тироксину
Альдостерону
Адреналіну
Кальцитоніну
Інсуліну

75. Хворий звернувся до лікаря з приводу збільшення частоти скорочень серця, постійної роздратованості, незначного підвищення температури; погіршеня стану відбувається під час спеки. При обстеженні виявили, що зазначені зміни є наслідком підвищення концентрації:
Адреналіну
Альдостерону
Тироксину
Вазопресину
Глюкагону

76. Тісне взуття взимку призводить до того, що ступні швидко мерзнуть. Причиною зазначеного є зменшення, перш за все:
Кровопостачання стоп
Потовиділення
Радіації
Конвекції
Теплопроведення

77. Хутровий комір та шарф взимку забезпечують комфорт на холоді через безпосереднє зменшення:
Подразнення периферичних терморецепторів
Центральних терморецепторів
Потовиділення
Конвекції
Установочної точки температури

78. Основний обмін у людини досліджують при температурі комфорту, щоб запобігти збільшенню:
Теплоутворення
Тепловіддачі
Потовиділення
Розпаду вуглеводів
Розпаду жирів


79. При акліматизації до низьких температур оточуючого середовища у тварин відмічається збільшення утворення тепла в організмі. З якими процесами переважно пов’язано збільшення теплопродукції?
Білкового і вуглеводного обміну
Скоротливого і нескоротливого термогенезу
Печінковий анаеробний термогенез
Зміна активності гладких м’язів
Жирового і білкового обмінів

80. У неадаптованої до спеки людини спостерігається значна втрата води і солей за рахунок посиленого потовиділення. Збудження яких рецепторів викликає у неї відчуття спраги?
Волюморецепторів порожнистих вен і передсердь
Осморецепторів печінки
Волюморецепторів гіпоталамуса
Барорецепторів дуги аорти
Осморецепторів гіпоталамуса
81. Найбільшу теплопродукцію у людини дає:
Печінка
Скелетні м’язи
Селезінка
Нирки
Шлунково-кишковий тракт

82. При введенні в кров тварини сироватки іншої тварини, яка тривалий час перебувала на холоді, у першої спостерігається підвищення обміну речовин та теплопродукції. Це пояснюється, в першу чергу:
Збільшенням у крові АКТГ
Збільшенням у крові адреналіну
Збільшенням у крові Т3 і Т4
Збільшенням у крові жирних кислот
Посиленим розпадом АТФ у скелетних м’язах
«Фізіологія системи травлення»

1. Які ферменти приймають участь в гідролізі вуглеводів в травному каналі?
A. Амілази підшлункового соку
B. Пептидазами підшлункового соку
C. Ліпазами підшлункового соку
D. Рибонуклеазами кишкового соку
E. Ентерокіназою кишкового соку

2. Які ферменти підшлункового соку можна рекомендувати пацієнту в разі
недостатнього перетравлення в нього жирної їжі?
A. Нуклеази
B. Амілолітичні
C. Протеолітичні
D. Ентерокіназу
E. Ліполітичні

3. Посилення секреції соляної кислоти в шлунку можна викликати підшкірним введенням тварині такого гастроінтестинального гормону:
A. Гастрин
B. Секретин
C. Холецистокінін
D. Соматостатин
E. Мотилін

4. Травний фермент кишкового соку энтерокіназа є активатором
іншого протеолітичного ферменту. Який це фермент?
А. Ліпаза
B. Хімотрипсиноген
С. Пепсиноген
D. Трипсиноген
E. Амілаза

5. У якому відділі травного тракту секретуєтсья травний сік, який має кислую реакцію?
А. Тонкий кишечник
B. Ротова порожнина
С. Шлунок
D. Товстий кишечник
E. Стравохід

6. Під час полювання мисливський пес ушкодив лапу і почав її зализувати. Яку функцію виконує слина в цьому випадку?
A. Секреторну
B. Ферментативну
C. Захисну
D. Екскреторну
E. Інкреторну

7. Людині для покращення травлення жирної їжі призначено препарат жовчі. Які компоненти даного препарату зумовлять емульгування жирів?
A. Жовчні кислоти
B. Холестерин і його ефіри
C. Дигліцериди
D. Білірубінглюкуроніди
E. Жовчні пігменти

8. У якому середовищі проявляють максимальну активність протеолітичні ферменти шлункового соку?
A. рН 6,5
B. рН 1,5-2,5
C. рН 7,0
D. рН 9,0
E. рН 0,5-1,0

9. У яких відділах травної системи розпочинається гідроліз вуглеводів?
A. У товстій кишці
B. У шлунку.
C. У стравоході.
D. У порожнині рота.
E. У тонкій кишці

10. До складу слини входять ферменти, що розщеплюють вуглеводи. Який фермент слини розщеплює крохмаль до мальтози?
А. alpha-амілаза
B. Мальтаза
С. Пептидаза
D. Нуклеаза
E. Лактаза

11. До складу трубчастих залоз слизистої оболонки шлунку входять різні секреторні клітини. Які з них продукують соляну кислоту?
А. Серозні
B. Додаткові
С. Головні
D. Обкладочні
E. Змішані

12. У людини в складі шлункового соку знижений зміст ферментів. Функція
яких секреторних клітин шлунку порушена у людини?
А. Клітини покривного епітелію
B. Парієнтальні клітини залоз
С. Мукоцити клітини залоз
D. Головні клітини залоз
E. G-клітини

13. До складу жовчі входять жовчні кислоти і пігменти. До жовчних пігментів відносяться
А. Гемоглобін
B. Білірубін
С. Мелатонін
D. Уробілін
E. Стеркобілін

14. У складі панкреатичного соку виділяється фермент, який активується
ентерокіназою в порожнині дванадцятипалої кишки. Вкажіть цей фермент.
А. Хімотрипсиноген
B. Трипсиноген
С. Пепсиноген
D. Амілаза
E. Ліпаза

15. При прийомі жирної їжі для її перетравлювання необхідна участь одного з травних секретів. Який з них бере участь в емульгуванні жирів?
А. Слина
B. Жовч
С. Кишковий сік
D. Шлунковий сік
E. Панкреатичний сік

16. У трьох пробірках знаходяться різні травні соки. Встановлено, що рН
одного з соків – 3,0. Який травний сік знаходиться в пробірці?
А. Шлунковий
B. Підшлунковий
С. Слина
D. Жовч
E. Кишковий

17. Під час поступлення жирів в організм відбувається їх перетравлювання і всмоктування в кишечнику. Які кінцеві продукти гідролізу жирів всмоктуються в кишці?
А. Ліпопротеїди
B. Амінокислоти
С. Моносахариди
D. Гліцерин, жирні кислоти
E. Поліпептиди

19. За рахунок яких гормонів реалізуються гуморальні механізми регуляції секреції підшлункової залози ?
А. Гастрин, гістамін
B. Гастрин, глюкагон
С. Глюкагон, інсулін
D. Гістамін, інсулін
E. Холецистокінін-панкреозімін

20. Людина приймає блокатор Н2-гістамінових рецепторів. Які зміни
складу шлункового соку це викличе?
А. Зменшиться вміст НСl
B. Збільшиться вміст ферментів
С. Збільшиться вміст НСl
D. Збільшиться вміст слизу
E. Зменшиться вміст ферментів

21. У експерименті на собаці при подразненні симпатичного нерва відбувається зміна кількісного і якісного складу слини. Які зміни відбуваються?
А. Багато слини, мало ферментів
B. Багато слини, багато ферментів
С. Мало слини, мало ферментів
D. Мало слини, багато ферментів
E. Багато слини, відсутність ферментів

22. Собаці під час досліду ввели препарат, який зменшив секрецію і моторику шлунка. Який це препарат?
A. Ацетилхолін
B. Гістамін
C. Секретин
D. Атропін
E. Гастрин

23. Який вид транспорту забезпечує всмоктування глюкози в ентероцитах?
A. Вторинно-активний транспорт
B. Осмос
C. Дифузія
D. Первинно-активний транспорт
E. Ендоцитоз

24. Наявність їжі багатої жиром є подразником секреції тканинного гормону, що викликає скорочення жовчевого міхура. Який це гормон?
A. Соматостатин
B. Гастрин
C. Серотонін
D. Мотілін
E. Холецистокінін-панкреозимін

???25. Яка з наведених біологічно активних речовини пригнічуює секрецію підшлункового соку?
A. Інсулін
B. Ацетилхолін
C. Атропін
D. Гастрин
E. Секретин

26. Через певний час після попадання в шлунок молока відбувається його
згурдження. Який з компонентів шлункового соку обумовлює такі
зміни?
А. Гастриксин
B. Пепсин
С. Соляная кислота
D. Слиз
E. Фактор Кастла

27. У пацієнта з порушенням мозкового кровообігу порушений акт ковтання.
Вкажіть, який відділ мозку постраждав:
А. Довгастий мозок
B. Шийний відділ спинного мозку
С. Мозочок
D. Проміжний мозок
E. Середній мозок

28. Піддослідному собаці через зонд в порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якого гормону швидко збільшиться в крові тварини внаслідок цього?
А. Інсулін
B. Вазоінтестинальний поліпептид
С. Нейротензин
D. Соматостатин
E. Гастрин

29. В експерименті на собаці з фістулою шлунку необхідно збільшити секрецію шлункового соку. Що з наведеного для цього доцільно ввести у шлунок?
A. Сухарі
B. Білий хліб
C. Молоко
D. М’ясний бульйон
E. Сметана

30. Відомо, що травлення білків, жирів та вуглеводів здійснюється за допомогою, відповідно, протеаз, ліпаз та амілаз. В якому із травних соків містяться всі три групи ферментів у достатній для травлення кількості?
A. Шлунковий
B. Слина
C. Підшлунковий
D. Жовч
E. Шлунковий та жовч

31. В експерименті у тварин після перев’язки загальної жовчної протоки припиняється надходження жовчі в 12-типалу кишку. Гідроліз яких речовин буде порушуватися при цьому?
A. Вуглеводів
B. Жирів
C. Білків
D. Жирів та вуглеводів
E. Білків та вуглеводів

32. При дослідженні травного секрету було встановлено, що він має високу протеолітичну активність у кислому середовищі. Така властивість характерна для
A. Шлункового соку
B. Слини
C. Жовчі
D. Кишкового соку
E. Підшлункового соку
_____________________________________________________________________

33. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з дієти насичені бульйони і овочеві відвари, тому що вони стимулюють шлункову секрецію переважно через
A. Смакових рецепторів
B. Вироблення гастрину
C. Механорецепторів ротової порожнини
D. Механорецепторів шлунку
E. Вироблення секретіну

34. В гострому експерименті у тварини здійснювали електричне подразнення glossopharyngeus, внаслідок чого з протоки привушної слинної залози виділялося:
A. Мало в'язкої слини
B. Мало рідкої слини
C. Не виділялася слина
D. Багато рідкої слини
E. Багато в'язкої слини

35. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти, перш за все, йому потрібно обмежити в харчовому раціоні?
A. Кисломолочні продукти
B. Відварені овочі
C. Жирне м'ясо, міцні бульйони
D. Овочі, багаті білками (боби, соя)
E. Фрукти

36. Піддослідній тварині через зонд у порожнину шлунку ввели 150 мл м'ясного бульйону. Вміст якої речовини швидко збільшиться у крові?
A. Нейротензину
B. Соматостатину
C. Інсуліну
D. Глюкагону
E. Гастрину
37. Особам, що бажають схуднути, рекомендують включати до харчового раціону більше пісної яловичини. Підставою для цього є те, що білки
A. Погано всмоктуються.
B. Мають низьку калорійність
C. Довго затримуються у шлунку
D. Швидко викликають насичення.
E. Мають найбільшу специфічно-динамічну дію

38. Хворому видалили частину підшлункової залози. Які продукти йому потрібно обмежити в своєму раціоні?
A. Нежирне відварне м'ясо
B. Жирне та смажене м'ясо
C. Кисломолочні продукти
D. Овочі
E. Фрукти

39. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону:
A. Солодке
B. Молоко
C. М"ясні бульйони
D. Солоне
E. Білий хліб

40. Хворому з гіперсекрецією шлункового соку лікар рекомендував виключити з харчового раціону насичені бульйони і овочеві відвари, бо вони стимулюють виділення:
A. Холецистокініну
B. Секретину
C. Гастрину
D. Соматостатину
E. Нейротензину

41. У давній Індії підозрюваним у злочин пропонували проковтнути жменю сухого рису. Злочинці не могли проковтнути рис через зменшене слиновиділення внаслідок
A. Активація симпато-адреналової системи
B. Активації парасимпатичного ядра лицьового нерва
C. Зменшення кровопостачання слинних залоз
D. Активації парасимпатичного ядра язикоглоткового нерва
E. Гальмування симпато-адреналової системи

42. У експериментальної тварини подразнювали периферичний відрізок симпатичних волокон, що іннервують під’язикову слинну залозу. У результаті з фістули протоки залози
A. Багато рідкої слини
B. Мало рідкої слини
C. Слина не виділяється
D. Мало в’язкої слини
E. Багато в’зкої слини

43. Вміст яких продуктів доцільно збільшити у харчовому раціоні людини із зниженою секреторною функцією шлунку?
A. Бульйони
B. Солодке
C. Солоне
D. Молоко
E. Сало

44. У тварини заблокували діяльність підслизового нервового сплетіння тонкої кишки. На якому з зазначених процесів це позначиться найбільш негативно?
A. Ритмічна сегментація
B. Пристінкове травлення
C. Секреція кишкового соку
D. Маятникоподібні рухи
E. Всмоктування

45. Недбалий студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?
A. Тиреоліберина
B. Адреналіна
C. Кортикотропіна
D. Кортизола
E. Соматотропіна

46. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?
A. Холецистокінін-панкреозимін
B. Секретин
C. Гастрин
D. Глюкагон
E. Нейротензин

47. У хворого хронічний неврит трійчастого нерва. Який з травних процесів буде порушений в значній мірі ?
A. Ковтання
B. Слиновиділення
C. Формування відчуття смаку
D. Жування
E. Слиноутворення

48. Хворий 60 років скаржиться на болі в нижній частині живота. При аналізі калу в ньому виявлено значну кількість неперетравленого жиру. Дефіцит якого ферменту став причиною неповного перетравлювання жирів?
A. Пепсину
В. Ентерокінази
С. Мальтози
D. Амінопептидази
E. Панкреатичної ліпази

49. У жінки при дуоденальному зондуванні після введення до 12-ої палої кишки 30 мл рідкого масла не відбулося випорожнення жовчного міхура. Причиною цього може бути недостатнє виділення:
A. Холецистокініну
B. Гастрину
C. Мотиліну
D. Бомбезину
E. Секретину

50. Виділення секретину стимулює?
A. Пепсини
B. Ентерокіназа
C. Соляна кислота
D. Бікарбонати
E. Жовч

51. У хворого камінь загального жовчного протоку припинив надходження жовчі в кишечник. Порушення якого процесу травлення буде при цьому спостерігатися?
A. Перетравлення вуглеводів
В. Перетравлення білків
C. Перетравлення жирів
D. Всмоктування вуглеводів
Е. Всмоктування білків

52. Чоловіку 35 років з виразковою хворобою зроблено резекцію антрального відділу шлунку. Секреція якого гастроінтестинального гормону внаслідок операції буде прошеною?
A. Гастрин
B. Гістамін
C. Секретин
D. Холецистокінін
E. Нейротензин

53. При прийнятті всередину 100 мл 25% (насиченого) розчину сульфату магнезії з'являється багато рідкого калу. Чому?
A. Гальмується робота кишок
B. Стимулюється секреція шлункового соку
C. Збільшується осмотичний тиск у кишках
D. Стимулюється виділення гормонів 12-палої кишки
E. Зменшується осмотичний тиск

54. Пацієнту призначена дієта, яка містить підвищену кількість хліба грубого помолу і овочів. З якою метою це зроблено?
А. Посилення моторики
В. Гальмування шлункової секреції
С. Активація трипсиногену
D. Стимуляція шлункової секреції
Е. Нейтралізація НСІ

55. Дефіцит якого ферменту найчастіше є причиною неповного перетравлення жирів в шлунково-кишковому тракті і збільшення кількості нейтрального жиру в калі?
A. Кишкової ліпази
B. Шлункової ліпази
C. Печінкової ліпази
D. Панкреатичної ліпази
E. Ентерокінази

56. При копрологічному дослідженні встановлено, що кал знебарвлений, у ньому знайдено краплі нейтрального жиру. Найбільш імовірною причиною цього є порушення:
A. Секреції кишкового соку
B. Кислотності шлункового соку
C. Секреції підшлункового соку
D. Надходження жовчі в кишечник
E. Процесів всмоктування в кишечнику

57. У людини виділяється мало густої слини, знижена її ферментативна активність, збільшений вміст слизу. Найбільш імовірною причиною цього є порушення функції:
A. Привушних залоз
B. Власних залоз слизової оболонки
C. Під'язикових залоз
D. Піднижньощелепних залоз
E. Жодна відповідь не є вірною

58. У процесі старіння людини спостерігається зменшення синтезу та секреції підшлункового соку, зменшення вмісту в ньому трипсину. Це призводить до порушення розщеплення:
A. Полісахаридів
B. Фосфоліпідів
C. Білків
D. Нуклеїнових кислот
E. Ліпідів

59. У хворого видалено 12-палу кишку. Це призведе до зменшення секреції, перш за все:
A. Холецистокініну та секретину
B. Гастрину
C. Гістаміну
D. Гастрину та гістаміну
E. Нейротензину

60. Піддослідному змастили кінчик язика місцевим анестетиком. Це призведе до відсутності сприйняття смаку:
A. Гіркого
B. Солоного
C. Кислого
D. Солодкого
E. Кислого та солоного

61. Який із зазначених процесів буде активізуватися перш за все у голодної людини, яка бачить смачну їжу?
A. Моторика товстої кишки
B. Секреція кишкового соку
C. Секреція шлункового соку
D. Скорочення сфінктера Одді
E. Моторика тонкої кишки

62. У людини хірургічно видалили ушкоджену патологічним процесом дистальну чверть тонкої кишки. Як це позначиться на всмоктуванні поживних речовин при звичайному харчовому раціоні?
A. Зменшиться всмоктування вуглеводів
B. Всі відповіді вірні
C. Зменшиться всмоктування білків
D. Зменшиться всмоктування жирів
E. Зменшиться всмоктування води

63. У хворого нормально забарвлений кал, у складі якого знаходиться велика кількість вільних жирних кислот. Причиною цього є порушення:
A. Секреції ліпаз
B. Гідролізу жирів
C. Жовчовиділення
D. Жовчоутворення
E. Всмоктування жирів

64. Піддослідній собаці через зонд в порожнину шлунку ввели 150 мл м’ясного бульйону. Вміст якого з приведених речовин швидко збільшиться в крові тварини?
A. Гастрин
B. Інсулін
C. Вазоінтестінальний поліпептид
D. Нейротензин
E. Соматостатин

65. У хворого камінь загальної жовчної протоки припинив надходження жовчі в кишечник. Порушення якого з процесів, перш за все, при цьому спостерігається?
A. Всмоктування білків
B. Перетравлення вуглеводів
C. Всмоктування вуглеводів
D. Перетравлення жирів
E. Перетравлення білків

66. Хворий 57 років, який протягом довгого часу лікувався антибіотиками, скаржиться на порушення функції кишечнику. Що призвело до такого стану?
A. Пригнічення мікрофлори кишечника
B. Порушення секреції кишечника
C. Порушення всмоктування
D. Підвищення моторики кишечника
E. Порушення жовчовиділення

67. У хворого порушений акт жування внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у хворого?
A. N. glossopharyngeus
B. N. vagus
C. N. trigeminus
D. N. hypoglossus
E. N. glossopharyngeus та n. vagus

68. У хворого порушений акт ковтання внаслідок ураження патологічним процесом структур, що утворюють аферентний провідник дуги відповідного рефлексу. Який нерв уражений у хворого?
A. N. glossopharyngeus
B. N. vagus
C. N. hypoglossus
D. N. trigeminus та n. vagus
E. N. glossopharyngeus та n. vagus

69. В експерименті електричними імпульсами подразнюють нерв, що призводить до виділення великої кількості рідкої слини привушною залозою. Який нерв стимулюють?
A. N.vagus
B. N.facialis
C. N.sympathicus
D. N.trigeminus
E. N.glossopharyngeus


70. За результатом аналізу слини пацієнта встановлено, що рН дорівнює 8,0. Такий стан слини сприяє:
A. Розвитку карієсу
B. Утворенню зубного каменю
C. Розвитку флюорозу
D. Розвитку гіперплазії тканини зуба
E. Розвитку гіпоплазії тканини зуба

71. Внаслідок обтурації жовчовивідного протоку у хворого зменшилося надходження жовчі в 12-палу кишку, що призвело до порушення всмоктування:
A. Білків
B. Жирів
C. Вуглеводів
D. Білків та вуглеводів
E. Мінеральних солей

72. Дитині першого року життя лікар призначив вітамін Д. Які іони будуть посилено всмоктуватися у травному каналі при прийомі цього вітаміну?
A. Кальцію та фосфатів
B. Кальцію
C. Фосфатів
D. Калію
E. Натрію та хлору

73. У людини суттєво порушено перетравлення білків, жирів та вуглеводів. Знижена секреція якого травного соку, найімовірніше, є причиною цього?
A. Жовчі
B. Слини
C. Шлункового
D. Підшлункового
E. Кишечного

74. У яку із фаз шлункової секреції переважають нервові впливи на секреторну функцію шлунка?
A. Мозкову
B. Шлункову
C. Кишкову
D. Шлункову і шлункову
E Мозкову і кишкову

75. У яку із фаз шлункової секреції переважають гуморальні впливи на секреторну функцію шлунка:?
A. Мозкову
B. Шлункову
C. Кишкову
D. Мозкову і шлункову
E Мозкову і кишкову

76. Яка роль ентерокінази в процесі травлення?
A. Активує трипсиноген підшлункового соку
B. Стимулює жовчевиділення
C. Гальмує активність ферментів підшлункового соку
D. Стимулює виділення ферментів шлункового соку
E. Посилює моторику кишки

77. Тварині через зонд у дванадцятипалу кишку ввели слабкий розчин хлористоводневої кислоти. Вміст якого гормону збільшиться внаслідок цього у тварини?
A. Гастрин
B. Холецистокінін-панкреозимін
C. Секретин
D. Глюкагон
E. Нейротензин

78. Назвіть клітинні джерела біосинтезу секретину:
A. G-клітини шлунка
B. S-клітини підшлункової залози
C. І-клітини дванадцятипалої кишки
D. D-клітини підшлункової залози
E. К-клітини тонкого кишечника

79. Основний механізм в регуляції секреції жовчі є:
A. Нейрогуморальна дія секретину
B. Саморегуляція через печінково-кишково-печінкову циркуляцію жовчних кислот
C. Дія симпатичної нервової системи
D. Нейрогуморальна дія ХЦК-ПЗ
E. Дія парасимпатичної нервової системи

80. У жінки 55 років при обстеженні виявлено слабке скорочення жовчного міхура після введення в12-палу кишку 30 мл рідкого масла. З недостатністю якого гормону це найбільш вірогідно може бути пов’язано?
A. Секретину
B. Гастрину
C. Мотиліну
D. Бомбезину
E. Холецистокініну

81. Які харчові продукти перетравлюються лише в товстому кишечнику:?
A. Холестерин
B. Клітковина, пектин
C. Фосфоліпіди
D. Желатин
E. Крохмал

82. Нервова регуляція секреції кишечного соку здійснюється рефлексами, дуги яких замикаються:
A. В спинному мозку
B. В довгастому мозку
C. В гіпоталамусі
D. В корі головного мозку
E. В стінці кишечника
«Система виділення. Регуляція водно-сольового обміну»

1. Утворення первинної сечі в нирках відбувається внаслідок фільтрації у ниркових тільцях. Які компоненти плазми крові відсутні у первинній сечі?
A. Білки
B. Амінокислоти
C. Глюкоза
D. Сечовина
E. Іони

2. Утворення кінцевої сечі здійснюється внаслідок трьох послідовних процесів. Вкажіть найбільш вірогідну послідовність.
A. Послідовність немає значення
B. Секреція, фільтрація, реабсорбція
C. Реабсорбція, фільтрація, секреція
D. Секреція, реабсорбція, фільтрація
E. Фільтрація, реабсорбція, секреція

3. Утворення ультрафільтрата в нефроні пов'язано з показниками тиску в
судинному клубочку. Цей показник складає:
А. 70 мм рт. ст.
B. 50 мм рт. ст.
С. 100 мм рт. ст.
D. 20 мм рт. ст.
E. 10 мм рт. ст.

4. Які зміни складу сечі спостерігаються при значному підвищенні концентрації глюкози в крові?
A. Зменшення вмісту глюкози в сечі
B. Зменшення секреції натрію
C. Глюкозурія
D. Зменшення реабсорбції глюкози
E. Зменшення діурезу

5. Під впливом вазопресину зменшився діурез. Причиною цього є збільшена
реабсорбція води у таких канальцях нирок:
A. Петлі Генле
B. Проксимальні звивисті канальці
C. Дистальні звивисті канальці і збиральні трубочки
D. Нисхідні частини петлі Генле
E. Висхідні частини петлі Генле

6. Після крововтрати у людини відбулося зменшення кількості сечі. Зміна якого з процесів утворення сечі спостерігається в цьому випадку?
А. збільшення канальцевої секреції
B. збільшення канальцевої реабсорбції
С. зменшення канальцевої реабсорбції
D. зменшення канальцевої секреції
E. зменшення клубочкової фільтрації

7. У людини внаслідок зменшення реабсорбції води добовий діурез збільшився до 10 літрів. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?
А. Тирокальцитонін
B. Альдостерон
С. Паратгормон
D. Вазопресин
E. Інсулін

8. У нирках в результаті фільтрації спочатку утворюється первинна сеча, а потім після реабсорбції і секреції вторинна. Скільки у людини за добу утворюється первинної і вторинної сечі?
А. первинної -170 літрів, вторинної - 1,5 літра
B. первинної – 20 літрів, вторинної – 10 літрів
С. первинної – 2 літри, вторинної – 2 літри
D. первинної – 50 літрів, вторинної – 30 літрів
E. первинної – 100 літрів, вторинної – 5 літрів

9. У процесі сечоутворення деякі речовини секретуються канальцями. Які
речовини піддаються процесу секреції?
А. глюкоза
B. органічні кислоти
С. фосфоліпіди
D. амінокислоти
E. ліпіди

?10. Структурно-функціональною одиницею нирки є нефрон. В якому з його
відділів одночасно відбуваються процеси розведення і концентрації сечі?
А Петлі Генле
B. Проксимальний звивистий каналець
С. Дистальний звивистий каналець
D. Збірна трубка
E. Капсула Шумлянського

11. При дослідженні складу сечі виявили зміну концентрації іонів натрію.
Який з гормонів забезпечує регуляцію реабсорбції іонів натрію в звивистих канальцях нефрона?
А. Адреналін
B. Вазопрессин
С. Соматостатін
D. Альдостерон
E. Ацетилхолін

12. Нефрон є структурною і функціональною одиницею нирки. В якій його частині здійснюється процес фільтрації?
А. Збірна трубка
B. Петлі Генле
С. Капсула Шумлянського-Боумена
D. Проксимальний каналець
E. Дистальний каналець

13. Які речовини в нормальних умовах не фільтруються із плазми крові в ниркову капсулу?
A. Високомолекулярні сполуки
B. Сечовина
C. Сечова кислота
D. Креатинін
E. Глюкоза

14. При дослідженні первинної сечі встановлено, що вона не містить
A. Креатиніну
B. Амінокислот
C. Сечовини
D. Глюкози
E. Глобулінів

15. В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Як зміниться кількість сечі?
Зменшиться
Збільшиться
Спочатку збільшиться, а потім зменшиться
Не зміниться
Спочатку зменшиться, а потім збільшиться

???16. Трансплантована нирка реагує на больові подразнення зупинкою сечовиділення. Чим зумовлена ця реакція?
Зниженням секреції АДГ
Впливом парасимпатичної нервової системи
Збільшенням секреції АДГ
Впливом симпатичної нервової системи
Зниженням секреції АКТГ

17. Підвищення концентрації глюкози в крові вище норми призводить до збільшення кількості сечі. Це пов’язано із:
Зменшенням онкотичного тиску первинної сечі
Збільшенням осмотичного тиску первинної сечі
Збільшенням онкотичного тиску первинної сечі
Збільшенням гідростатичного тиску пер фузійного розчину
Зменшенням осмотичного тиску первиної сечі
__________________________________________________________________

18. В експерименті на кролі через 2 тижні після звуження ниркової артерії виявлено збільшення кількості еритроцитів та гемоглобіну в крові внаслідок стимуляції еритропоезу еритропоетинами продукція яких зросла внаслідок:
Гіпоксемії нирок
Гіперкапнії нирок
Гіпертонії
Гіпоосмії
Гіповолемії

19. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові і онкотичний тиск. Що буде наслідком цього?
A. набряки
B. зменшення діурезу
C. збільшення об’єму крові
D. зменшення ШОЕ
E. збільшення щільності крові

20. В досліді з ізольованою ниркою кроля в перфузійний розчин додали 40 мл глюкози. Кількість сечі збільшилася тому, що глюкоза є:
Безпороговою речовиною
Речовиною,що добре фільтрується
Речовиною, що секретується
Пороговою речовиною
Речовиною, що не реабсорбується

21. Після дорожньо-транспортної пригоди був травмований чоловік 45 років із втратою крові. В реанімаційному відділенні встановлено: крововтрата, артеріальний тиск крові 100 мм на 55 мм рт.ст., висока активність ренінангіотензинової системи. Як при цьому зміниться швидкість клуб очкової фільтрації в нирках?
Збільшиться
Не зміниться
Набуде ,,хвилеподібного,, характеру
Зменшиться
Зросте фільтрація натрію

22. У хворого виявлено високу концентрацію в крові осмотично-активних речовин. Як це впливатиме на об’єм діурезу? За яким механізмом?
Секреція АДГ збільшується-діурез зменшується
Секреція АДГзбільшується-діурез збільшується
Секреція АДГ і діурез не змінюються
Секреція АДГ не змінюється-діурез зменшується
Секреція АДГ збільшується-діурез не змінюється

23. У хворого з гіперальдостеронізмом у нирках відбувається:
Збільшення реабсорбції натрію та секреції калію
Зменшення реабсорбції натрію та секреції калію
Збільшення реабсорбції натрію та зменшення секреції калію
Збільшення секреції натрію та калію
Зменшення секреції натрію та калію

24. У хворого з хронічним захворюванням нирок порушена функція юкстагломерулярного апарату. Утвореня якої біологічної речовини при цьому змінюється?
Альдостерону
Вазопресину
Адреналіну
Реніну
Гістаміну

25. При хронічному нефриті часто спостерігається анемія. Що є безпосередньою причиною цієї патології?
Втрата заліза
Недостатність вітаміну В12
Порушення утворення еритропоетину
Пригнічення функції кісткового мозку
Порушення утвореня урокінази

26. Кліренс інуліну становить 110 мл/хв у жінки з поверхнею тіла 1,73 кв.м. Це свідчить про нормальну швидкість:
Канальцевої секреції
Канальцевої реабсорбціі
Ниркового кровообігу
Клубочкової фільтрації
Ниркового плазмо току

27. У жінки піля перенесеної інфекційної хвороби значного ураження зазнав кровотік у нирках, з’явилася ниркова гіпертензія. Зміни в якій системі призвели до розвитку гіпертензії?
Калікреїн-кінінова
Ренін-ангіотензинова
Ацетилхолін-гістамінова
Натрійуретична
Кальційуретична

28. В експерименті на тварині зруйнували супраоптичні ядра гіпоталамуса, що призвело до збільшення добового діурезу. Який з процесів у нирках після цього порушується найбільше?
Клубочкова фільтрація
Реабсорбція води в проксимальних канальцях
Реабсорбція води в дистальних канальцях та збірних трубочках
Реабсорбція води в петлі Генле
Секреція осмотично активних речовин

29. В експерименті збільшили наповнення кров’ю передсердь. Це призвело до зменшення реабсорбції Na+ і води в ниркових канальцях. Збільшена секреція якого гормону спричиняє цей результат?
Альдостерону
Вазопресину
Натрійуретичного
Реніну
Ангіотензину ІІ

30. Після споживання солоної їжі значно зменшилась кількість сечі. Збільшена секреція якого гормону призвела до зменшення діурезу?
Альдостерону
Натрійуретичного
Реніну
Вазопресину
Ангіотензину ІІ

31. У пацієнта тривала блювота призвела до зневоднення організму. Підвищеня секреції якого гормону за цих умов, перш за все, забезпечує збереження води в організмі?
Альдостерону
Вазопресину
Кальцитоніну
Натрійуретичного
Ангіотензину ІІ

32. У хворого скарги на стійке підвищення артеріального тиску та набряки. При обстеженні встановлено звуження ниркової артерії. Активація якої системи спричинила виникнення гіпертензії?
Симпато-адреналової
Гіпоталамо-гіпофізарної
Ренін-ангіотензинової
Симпатичної
Парасимпатичної

33. У людей, адаптованих до дії високої зовнішньої температури, посилене потовиділення не супроводжується втратою з потом великої кількості хлориду натрію завдяки дії одного з гормонів:
Альдостерону
Кортизолу
Вазопресину
Тироксину
Натрійуретичного

34. У людини осмотична концентрація плазми крові 350 мосмоль/л. Це спричинить, перш за все, посилену секрецію такого гормону:
Вазопресину
Альдостерону
Натрійуретичного
Кортизолу
Адреналіну

35. Внаслідок втрати 1,5 л крові у хворого різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону перш за все спричинила зміни діурезу?
Паратгормону
Альдостерону
Вазопресину
Окситоцину
Натрійуретичного

36. В гострому досліді собаці, що знаходилася під наркозом, ввели антидіуретичний гормон, внаслідок чого зменшилась кількість сечі тому, що:
АДГ посилює реабсорбцію води
АДГ посилює реабсорбцію натрію
АДГ зменшує реабсорбцію води
АДГ зменшує реабсорбцію кальцію
АДГ зменшує реабсорбцію натрію

37. Яка роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи?
Затримання води та NaCl в організмі, регуляція кровообігу
Регуляція артеріального тиску, водно-сольового обміну в організмі
Підвищення системного артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі
Підтриманні артеріального тиску, виведення води та NaCl з організму
Зниження артеріального тиску, утримання води та NaCl в організмі
38. Реабсорбція глюкози здійснюється шляхом вторинного активного транспорту в одному з наступних відділів нефрону:
Проксимальних канальцях
Низхідному відділі петлі Генне
Висхідному відділі петлі Генле
Дистальних канальцях
Збиральних трубочках

39. В якому з відділів нефрона реабсорбується 2/3 води (від профільтрованої) за осмотичним градієнтом:
Збиральних трубочках
Низхідному відділі петлі Генне
Висхідному відділі петлі Генле
Дистальних канальцях
Проксимальних канальцях

40. Пацієнту призначено антибіотик пеніцилін. Визначити, у якому з відділів нефрона відбувається його секреція і виділення з організму:
Проксимальних канальцях
Збиральних трубочках
Низхідному відділі петлі Генне
Висхідному відділі петлі Генле
Дистальних канальцях

41. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії канальців нефронів, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Ймовірною причиною збільшення діурезу є первинне зменшення реабсорбції:
Калію
Натрію
Кальцію
Глюкози
Фосфатів
42. При дослідженні виділення нирками низькомолекулярної речовини виявили, що її кліренс більший за кліренс інуліну. Які процеси в нефроні зумовлюють виділення цієї речовини:
Клубочкова фільтрація
Секреція в канальцях
Секреція в збиральних трубочках
Секреція в петлі Генле
Клубочкова фільтрація й канальцева секреція

43. В клініку поступила хвора із скаргами на головний біль, набряки. В сечі виявлено білок. Про порушення якого процесу сечоутворення це свідчить?
Канальцевої реабсорбції
Канальцевої секреції
Клубочкової фільтрації
Канальцевої реабсорбції та секреції
Осмотичного концентрування сечі


44. В умовах експерименту для аналізу відібрано проби первинної сечі. Яких з перелічених речовин у нормі не повинно бути в ультрафільтраті?
Сечова кислота
Сечовина
Високомолекулярні білки
Глюкоза
Натрій

45. При аналізі сечі встановлено глюкозурію. При якій концентрації глюкози в крові (ммоль/л) можливе таке явище?
7-8
10-11
8-9
6,5-7,0
5-6

46. У пацієнта виникла анурія. Величина артеріального тиску становить 50/20 мм.рт.ст. Порушення якого процесу сечоутворення стало причиною різкого зниження сечовиділення?
Клубочкової фільтрації
Факультативної реабсорбції
Канальцевої секреції
Облігатної реабсорбції
Всіх перечислених факторів

47. За нормальних умов склад первинної сечі від складу крові відрізняється:
Наявністю продуктів обміну
Відсутністю формених елементів і високомолекулярних білків
Відсутністю амінокислот
Відсутністю глюкози
Відсутністю вітамінів

48. Які речовини використовуються в клінічній практиці для визначення фільтрації?
Інулін, діодраст
Інулін, креатинін
Інулін, глюкоза
Креатинін, діадраст
Парааміногіпурова кислота

49. Виділення із організму чужорідних і токсичних речовин, а також надлишку води, солей і органічних сполук, які поступили з їжею або утворилися в процесі метаболізму забезпечують всі перечислені органи, крім:
Нирок
Печінки
Легень
Шлунково-кишкового тракту
Підшлункової залози

50. Який із нижчеперерахованих органів виділяє у зовнішнє середовище не тільки ,,шлаки”, але і фізіологічно корисні речовини?
Шкіра
Легені
Нирки
Шлунково-кишковий тракт
Слізні залози

51.Однією із функцій нирок є їх участь в обміні вітамінів, а саме:
Фолієвої кислоти
В12
В12 і фолієвої кислоти
D3
В12 і РР

52. Нирки належать до органів із високим рівнем кровопостачання, що складає (в %-ному відношенні від ударного об’єму серця):
35-40
20-25
10-15
5-7,5
8,5-9,5

53. Морфо-функціональну особливість кровопостачання нирок інакше називають ,,чудесна сітка нирки” ( від лат. rete mirabilis renis). Це означає наявність в нефронах:
2-ох венозних і 1-єї артеріальної сітки
2-ох венозних і 2-ох артеріальних сіток
2-ох артеріальних і 1-єї венозної сіток
Відсутність венозного відтоку
Особливої сітки лімфатичних судин

54. Фільтруюча мембрана нирок, яка стоїть на шляху рідини, складається із 3-ьох шарів у слідуючій послідовності:
Ендотеліоцити- базальна мембрана- подоцити
Подоцити- базальна мембрана- едотеліоцити
Ендотеліоцити- подоцити- базальна мембрана
Базальна мембрана- подоцити- ендотеліоцити
Е. Подоцити- ендотеліоцити- базальна мембрана

55. рН артеріальної крові- 7,4; первинної сечі- 7,4; кінцевої сечі- 5,8. Зниження рН кінцевої сечі є наслідком секреції у канальцях нефрону однієї з речовин:
Калію
Йоду
Сечовини
Водню
Креатиніну

56. В експерименті виявили, що тиск крові в капілярах клубочка- 47 мм.рт.ст., тиск первинної сечі в капсулі нефрона- 10 мм.рт.ст.,онкотичний тиск первинної сечі- 0 мм.рт.ст. Визначити, при якій величині онкоттичного тиску плазми (в мм.рт.ст.) припиниться клубочкова фільтрація:
57
47
37
27
10

57. Кліренс інуліну на площу стандартної поверхні у чоловіка- 125 мл/хв. Концентрація глюкози в крові- 4,5 ммоль/л, глюкозурія, діурез збільшений. Ймовірною причиною зазначених змін є порушення функції:
Клубочків
Проксимальних канальців
Низхідного відділу петлі Генне
Висхідного відділу петлі Генне
Дистальних канальців

58. В експерименті на кроликах моделювали зменшення клубочкової фільтрації. Які фактори для цього задіювали?
Збільшення кров’яного тиску в капсулі клубочків
Зменшення онкотичного в капсулі клубочків
Збільшення онкотичного тиску плазми крові
Зменшення гідростатичного тиску в канальцях
Зменшення онкотичного тиску плазми крові

59. При стандартній площі поверхні тіла 1,73 м2 величина клубочкової фільтрації для чоловіків і жінок складає відповідно:
100 мл/хв, 80 мл/хв
150 мл/хв, 135 мл/хв
125 мл/хв, 110 мл/хв
110 мл/хв, 125 мл/хв
135 мл/хв, 120 мл/хв
60. В нирках людини за добу утворюється до 180 л фільтрату, а виділяється 1- 1,5 л сечі. Основна частина рідини всмоктується у:
Проксимальних канальцях
Проксимальних і дистальних канальцях
Петлі Генле і дистальних канальцях
Петлі Генле, дистальних канальцях і збірних трубочках
Проксимальних канальцях і збірних трубочках

61. В первинній сечі допустимою є поява невеликої кількості низькомолекулярних білків, більша частина з яких реабсорбується у:
Петлі Генле
Збірних трубочках
Проксимальних канальцях
Дистальних канальцях
Дистальних канальцях і збірних трубочках

62. Для визначення величини ниркового кровотоку і плазмотоку найкраще використати:
Парааміногіпурову кислоту і діодраст
Інулін і діодраст
Інулін і сечовину
Глюкозу
Сечовину і креатинін

63. В залежності від кількості води, що поступає в організм, нирки здатні виділяти або гіпотонічну, або гіпертонічну по відношенню до крові сечу. Це пов’язано із механізмом поворотно-противоточної системи деяких відділів нефронів, а саме:
Проксимальних канальців і петлі Генле
Петлі Генле, дистальних канальців і збірних трубочок
Проксимальних канальців, дистальних канальців і збірних трубчок
Проксимальних канальців
Дистальних канальців

64. Нирки приймають участь в регуляції гемостазу. У відношенні фібринолізу це забезпечується синтезом:
Плазміну
Урокінази
Простагландинів
Тромбомодуліну
Фактора Хагемана

65. При лабораторному дослідженні плазми крові пацієнта 25 років виявлено, що концентрація в ній йонів Na+ становить 110ммоль/л, а К+ - 6 ммоль/л. Які гормональні розлади в організмі могли стати причиною вказаних змін?
Збільшення натійуретичного гормону
Зменшення альдостерону
Зменшення АДГ
Збільшення глюкокортикоїдів
Збільшення альдостерону

66. Після тривалого лікування пацієнта 48 років препаратами, які пригнічують продукцію альдостерону, у нього виникла брадікардія. Яка причина цього ускладення лікування?
Гіпернатрємія
Гіпокальціємія
Гіперкаліємія
Гіпокаліємія
Гіперкальціємія

67. Ухворого виявлено глюкозурію при нормальному її вмісті у крові. Яка можлива причина цього стану?
Генетична недостатність транспорту глюкози в проксимальних канальцях
Гіперпродукція глюкокортикоїдів
Гіперпродукція глюкагону
Недостатність інсуліну
Гіпотиреоз

68. Стресовий стан і больове відчуття у пацієнта перед візитом до стоматолога супроводжується анурією. Чим зумовлене це явище?
Збільшення секреції АДГ і адреналіну
Збільшення активності парасимпатичної нервової системи
Змешення активності симпатичної нервової системи
Збільшення АДГ і зменшення адреналіну
Зменшення АДГ і збільшення адреналіну

69. У пацієнта різко знижений вміст альбумінів в плазмі крові. Які симптоми виникнуть при цьому?
Порушення сечоутворення
Зменшення об’єму крові
Збільшення гематокриту
Зменшеня гематокриту
Набряки на обличчі і кінцівках

70. Хворий втратив багато рідини, внаслідок чого виник стан дегідратації. Які виникнуть зміни в порівнянні з нормою?
Збільшення проникності дистальних канальців для води
Збільшення венозного тиску
Збільшення концентрації натрійуретичного гормону
Збільшення швидкості екскреції сечі
Зменшення активності реніну

71. У пацієнта 63 років після тривалого вживання препаратів калію з приводу порушення серцевого ритму наступило стійке підвищення системного кров’яного тиску. Який найімовірніший механізм виникнення гіпертензії в даному випадку?
Підвищення продукції АДГ
Активація симпато-адреналової системи
Підвищення продукції альдостерону
Підвищення базального тонусу
Підвищення тонусу судинно-рухового центру

72. У людини зменшився діурез внаслідок посиленої секреції вазопресину. Що з наведеного могло бути причиною збільшеної секреції гормона?
Гіпернатріємія
Гіперволемія
Гіперосмія плазми
Гіперглобулінемія
Гіперкаліємія

73. У хворого Р. порушена реабсорбція води. Який основний гормон контролює інтенсивність факультативної реабсорбції води?
АДГ (вазопресин)
Альдостерон
Натрійуретичний
Паратгормон
Кальцитонін

74. Молодий чоловік випив 2 літра напою Соса-соlа. У яких судинах кровоносного русла найактивніше відбуватиметься обмін Н2О і СО2 у цьому випадку?
Артеріоли
Артерії
Венули
Капіляри
Судини-шунти

75. Які з перерахованих гормонів впливають на обмін натрію в організмі за рахунок збільшення його реабсорбцiї канальцями нирок?
Глюкокортикоїди
Паратгормон
Мінералокортикоїди
Тиреокальцитонін
Натрійуретичний

76. У хворого внаслідок внутрішньої кровотечі спостерігається зниження об'єму крові більш ніж на 350 мл. Збудження яких рецепторів приводить до зростання синтезу АДГ?
Волюморецептори гіпоталамусу
Волюморецептори порожнистих вен і передсердь
Осморецептори печінки
Осморецептори гіпоталамусу
Барорецептори дуги аорти

77. У хворого внаслідок кровотечі спостерігається значне зниження об'єму крові. Який гомеостатичний показник буде відновлюватися організмом насамперед?
Вміст Na+ в крові
Осмотичний тиск
Онкотичний тиск
Вміст Са++ в крові
Об'єм циркулюючої крові

78. Після здачі крові у донора виникає відчуття спраги. Яка речовина є сигнальною в цьому випадку?
Адреналін
Норадреналін
Ангіотензин
Альдостерон
АДГ

79. Нирки відіграють важливу роль у регуляції кислотно-основного стану організму. Зокрема, в умовах ацидозу, механізм закислення сечі пов’язаний із секрецією клітинами в просвіт канальців, в основному:
A. Н+
B. К+
C. Сl
·
D. NCO3
E. NH3

80. В експерименті заблокували процеси енергоутворення в епітелії ниркових канальців, внаслідок чого діурез збільшився у 4 рази. Найбільш ймовірною причиною поліурії є зменшення:
A. Швидкості клубочкової фільтрації
B. Реабсорбції іонів натрію
C. Секреції іонів калію
D. Ниркового кровотоку
E. Секреції сечовини

81. У людини внаслідок тривалого голодування швидкість клубочкової фільтрації зросла на 20%. Найбільш ймовірною причиною змін фільтрації в зазначених умовах є:
A. Зменшення онкотичного тиску плазми крові
B. Збільшення системного артеріального тиску
C. Збільшення проникності ниркового фільтру
D. Збільшення коефіцієнта фільтрації
E. Збільшення ниркового плазмотоку

Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає спискуОсновний текст з відступом 2 Стиль 8 птОсновний текст!Основний текст з відступом 2 Знак13Основний текст ЗнакВерхній колонтитулВерхній колонтитул ЗнакНижній колонтитулНижній колонтитул Знак 0 мм0 см0,21 л0,3 л1 л1 мм1,5 л
1,73 м2 10 літрів10 мм 100 літрів100 мм110 мм12 мм120 мм124 мм15 мм159 мм 170 літрів -170 літрів180 л
2 літри2,0 л2,5 л 20 літрів20 мм3 см3,75 л 30 літрів3000 м31 мм40 мм400 мм46 мм47 мм5 літрів5 мм5,2 л 50 літрів50 мм55 мм70 м80 кг
·
·
·
·
·
·
·

Приложенные файлы

  • doc 121832
    Размер файла: 696 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий