1_ОШ_СОР_Алгебра_7кл_каз


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ЖОБА
Жиынтық бағалауға арналған

әдістемелік

ұсыныстар


Алгебра


7
-
сынып
ЖОБА

2

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге
7
-
сынып
оқушыларына


Алгебра
» пәні бойынша
жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде
құрастырылған. Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
мұғалімге
оқушылардың

тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін
анықтау
ға мүмкіндік береді.

Әдістемелік ұсыныста бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге
арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай
-
ақ, жинақта
оқушылардың
ң оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері рубрикалар

сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.

Әдістемелік ұсыныс мұғалімдер
ге
, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің
әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойыншамектеп, өңірлікүйлестірушілеріне және басқа
да мүдделі тұ
лғаларға арналған.

Әдістемелік ұсынысты дайындау барысында ресми интернет
-
сайттағы қолжетімді
ресурстар суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар қолданылды.ЖОБА

3

Мазмұны

1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.........

4

Бүтін көрсеткішті дәреже» бөлімі бойынш
а жиынтық бағалау

................................
.................

5

Көпмүшелер» бөлімі бойынша жиынтық бағалау

................................
................................
...

8

2
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.......

11

Функция. Функцияның графигі» бөлім бойынша

жиынтық бағалау

................................
.......

12

3
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.......

16

Статистика және мәліметтерді талдау» бөлім бойынша

жиынтық бағалау

..............................

17

Қысқаша көбейту формулалары» бөлім бойынша

жиынтық бағалау

................................
......

20

4
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР

.......

23

Алгебралық бөлшектер» бөлім бойынш жиынтық бағалау

................................
.....................

24

ЖОБА

4

1
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
ЖОБА

5

Бүтін көрсеткішті дәреже» бөлім
і

бойынша

жиынтық бағалау


Бөлімше

Натурал көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері

Бүтін көрсеткішті дәреже және оның қасиеттері

Құрамында

дәрежесі бар өрнектерді түрлендіру

Санның стандарт түрі

Мәтін
ді

есептерді шығару


Оқыту мақсаты


7.2.1.1 санды
өрнектердің

мәндерін табуда бүтін
көрсетк
ішті дәреже қасиеттерін қолдану

7.1.2.5 алгебралық өрнектерді ықшамдауда дәрежелердің

қасиеттерін қолдану

7.4
.2.1 өте кіші немесе өте үлкен сандармен берілген
шама
ларға байланысты есептер шығару

7.1.2.10 шамаларды
бір өлшем бірліктен екінші өлшем
бірлікке айналдыру және оны стандарт түрде жазу

7.1.2.7 стандарт түрде жазылған сандарға

арифметикалық
амалдар қолдану


Бағалау

критерийі


Білім алушы
:Бүтін көрсеткішті дәреже қасиеттерін қолданып,

санды

өрнектердің мәндерін табадыА
лгебрал
ық өрнектерді ықшамдау

барысында

дәреже қасиеттерін қолданадыСтандарт

түрде жазылған сандарды қолданып есепті
шығар
адыСтандарт түрде жазылған сандарға
арифметикалық
амалдар қолданады


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері


Қолдану


Орындау уа
қыты


20

минут

Тапсырма

1.

Өрнектің мәнін табыңыз:


2.
Алгебралық өрнекті ықшамдаңыз:
.


3.

Жерден күнге дейінгі қашықтық 149500000000 м.

a)

Жерден күнге дейінгі қашықтықты метрмен стандарт
түрде жазыңыз.

b Метрмен стандарт

түрде жазылған қашықтықтың мәнді бөлігі мен ретін жазып
көрсетіңіз.

с Метрмен стандарты түрде жазылған қашықтықты км
-
ге айналдырып жазыңыз.

d Күн сәулесінің Жерге қанша секундта жететіндігін табыңыз

жарық жылдамдығы
3∙10
8
м/с
)
.ЖОБА

6

4.

Стандарт

түрде жазылған

және

сандарының
:


a
)
қосындысын

табыңыз,

жауа
бын стандарт түрде жазыңыз;

b
)
айырымын табыңыз, ж
ауабын стандарт түрде жазыңыз.


Бағалау критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Бүтін көрсеткішті дәреже
қасиеттерін

қолданып,

санды

өрнектердің
мәндерін табады
.


1

н
егіздері бірдей дәрежелерді бөлу
ережесін

қолданады

1

д
әрежені

дәрежеге шығару ережесін

қолданады

1

н
егіздері бірдей
дәрежелерді көбейту
ережесін қолданады

1

Алгебралық өрнектерді
ықшамдау барысында
дәреже қасиеттерін
қолданады.


2

б
өліндіні

дәрежеге шығару ережесін

қ
олданады

1

д
әрежені

дәрежеге шығару ережесін
қ
олданады

1

к
өбейтіндіні

дәрежеге шығару ережесін

қолданады

1

өрнекті

ықшамдайды

1

Стандарт

түрде жазылған
сандарды қолданып есепті
шығарады
.

3

c
анды стандарт түрде жазады

1

с
тандарт түрде жазылған қашықтықтың
мәнді бөлігін табады

1

с
тандарт түрде жазылған қашықтықтың
ретін көрсете алады

1

ш
амаларды бір өлшем бірліктен екінші
өлшем бір
лікке айналдырады

1

стандарт түрде жазылған сандарды бөледі

1

Стандарт түрде жазылған
сандарға арифметикалық
амалдар қолданады
.

4

стандарт түрде жазылған сандардың
қосындысын

табады

1

стандарт түрде
жазылған сандардың
айырымын табады

1

Барлығы

1
4


ЖОБА

7


Бүтін көрсеткішті дәреже» бөлімі бойынша

жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алу
шының аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің
деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Бүтін көрсеткішті
дәр
еже қасиеттерін
қолданып
, санды

өрнектердің мәндерін
табады.


Санды

өрнектердің мәндерін
табу
үші
н,

бүтін көрсеткішті
дәреже қасиеттерін қолдануда
қиналады
.


Бүтін көрсеткішті дәреже
қасиеттерінің

бірін қолдану
барысында қате жібереді /
есептеу
де

қател
іктер

жібереді.Б
үтін

көрсеткішті дәреже
қасиеттерін қолдан
ып
,

есептің
дұрыс шешімін табады.


Алгебралық өрнектерді
ықшамдау барысында
дәреже қасиеттерін
қолданады.


Алгебралық өрнектерді
ықшамдауда
,

дәрежелердің
қасиеттерін қолдануда
қиналады
.

Бүтін көрсеткішті
дәреже
қасиеттерінің бірін қолдану
барысында / өрнектің
коэффициентін табу барысында
қате
ліктер

жібереді.


Д
әрежелердің

қасиеттерін
толықтай қолданады және
есептің ықшамдалған түрін
көрсетеді.

Стандарт

түрде
жазылған сандарды
қолданып

есепті
шығарады
.

Санды стандарт түрде жаз
у
да

және ш
аманы бір өлшем
бірліктен екінші өлшем бірлікке
айналдыруда қиналады.

Санды стандарт түрде жазып,

оның мәнді бөлігін / ретін анықтау
барысында / ш
аманы бір өлшем
бірліктен екінші өлшем бірлікке
айналдыруда
қате
ліктер

жібереді.С
анды стандарт түрде жазып,
оның мәнді бөлігін және ретін
көрсете алады, ш
аманы бір
өлшем бірліктен екінші өлшем
бірлікке айналдырып,

есепті
шығарады.

Стандарт түрде
жазылған сандарға
арифметикалық
амалдар қолданады.

Стандарт түрде жазылған
сандарға арифметикалық
амалдар
қолдануда

қиналады.

Стандарт

түрде жазылған сандарға

қосу немесе азайту
амалдарын
қолдануда /
жауапты стандарт
түрге келтіргенде
қате
ліктер

жібереді.


Стандарт түрде жазылған
сандарға арифметикалық

амалдар қолдана отырып,
жауапты
стандарт түрде бере
алады.

ЖОБАКөпмүшелер» бөлім
і

бойынша

жиынтық бағалау


Бөлімше

Бірмүшелер және оларға амалдар қолдану. Бірмүшенің
дәрежесі және стандарт түрі

Көпмүшелер. Көпмүшенің дәрежесі және стандарт түрі

Көпмүшелерге амалдар қолдану

Көпмүшені көбейткіштерге жіктеу

Өрнектерді

тепе
-
тең түрлендіру


Оқыту мақсаты


7.2.1.3

бірмүшені стандарт түрде жазу

7.2.1.6 кө
пмүшені стандарт түрге келтіру

7.2.1.7
көпмүшеле
рді қосу және азайтуды орындау

7.2.1.9

көпмүше
ні көпмүшеге көбейтуді орындау

7.2.1.12 алгебралық өрнектерді ортақ көбейткішті жақша
сыртына шығару және топтау тәсілдері арқылы
көбейткіштерге
жіктеу


Бағалау

критерийі


Білім алушыБірмүшені, оның
стандарт түрін және дәрежесін
анықтайдыКөпмүшелерді қосу және азайту амалдарын
орындайды, жауаптарын стандарт түрге келтіред
іКөпмүшені көпмүшеге көбейтуді орындайдыАлгебралық өрнектерді әртүрлі тәсі
лдермен
көбейткіштерге жіктейді


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану


Орындау уа
қыты


20

минут

Тапсырма

1.

Бірмүше
болмайтын

өрнекті анықтаңыз:

A)
-
3
х

B)
0,3

C)
ах

D)

E)
2
х
2
у
2


2.

Стандарт түрде жазылған бірмүшені
көрсетіңіз
:

A)
-
3
xy
2

B)
-
3
хху

C)

ахbyx

D)

2
х
2
у
2
ах

E)
0,3yab∙ax
2


3.

2
х
2
у
2

және
-
3
xy
2
бірмүшелерінің дәрежелерінің қосындысын табыңыз:

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E)
8

ЖОБА

9

4.


2
-
а
-
1
және

а
2
+2

көпмүшелері берілген.

a)
Берілген көпмүшелердің айырмасын табыңыз.

b)
Берілген көпмүшелердің қосындысын
табыңыз.

Жауаптарды стандарт түрге келтіріңіз.


5.

Суреттегі б
оялған фигураның ауданын анықтау
өрне
гін

құрыңыз

және алынған
көпмүшені стандарт түрде жазыңыз
:6.
Көбейткіштерге жіктеңіз:

a)

ха
1
)


уа
1
)

b)

а
2
3а
b
+2
b
2Бағалау критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Бірмүшені, оның
стандарт түрін және
дәрежесін анықтайды.


1
-
3

б
ерілген өрнект
ерден бірмүшені ажырата
алады

1

б
ірмүшел
ердің ішінен стандарт түрде
жазылғанын
көрсетеді

1

бірмүшелерд
ің дәрежелерінің қосындысын
есептейді

1

Көпмүшелерді қосу
және азайту амалдарын
орындайды,
жауаптарын стандарт
түрге келтіреді.

4

көпмүшелердің айырмасын табады
, жауабын
стандарт түрде жазады

1

көпмүшелердің айырмасын табады
, жауабын
стандарт түрде жазады

1

көпмүшелердің
қосындысын

табады
, жауабын
стандарт түрде жазады

1

Көпмүшені көпмүшеге
көбейтуді орындайды.


5

ф
игураның ауданын табу үшін өрнекті
құрайды

1

б
ірмүшені бірмүшеге
көбейтеді

1

к
өпмүшені

көпмүшеге көбейтеді

1

к
өпмүшені

стандарт түрде

жазады

1

Алгебралық
өрнек
терді әртүрлі
тәсілдер
мен
көбейткіштерге
жіктейді.


6

о
ртақ көбейткішті анықтайды

1

к
өпмүше
лерді көбейткіштерге жіктейді

1

т
оптастыру тәсілін қолданады

1

о
ртақ көбейткішті анықтайды

1

к
өпмүш
елерді көбейткіштерге жіктейді

1

Барлығы

1
5

ЖОБА

10


Көпмүшелер» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алу
шының аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау
критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің
деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Бірмүшені, оның стандарт
түрін және дәрежесін
анықтайды.

Бірмүшені және оның стандарт
түрін, бірмүшенің дәрежесін
анықтауда қиналады.

Б
ерілген өрнектерден бірмүшені
ажырата алады
, бірмүшенің

стандарт түрін / бірмүшенің
дәрежесін анықтағанда
қате
ліктер

жібереді.


Бірмүше болмайтын өрнекті,
стандарт түріндегі бірмүшені,
бірмүшенің дәрежесін дұрыс
анықтайды.

Көпмүшелерді қосу және
азайту амалдарын
орындайды, жауаптарын
стандарт түрге
келтіреді.


Өрнекті

құрғанда, көпмүшелерді
қосу және азайту амалдарын
орындағанда қиналады.


Өрнекті

құрайды, көпмүшелерді
қосу / азайту амалдарын
орындағанда / жауапты стандарт
түрге келтіргенде қате
ліктер

жібереді.

Көпмүшелерді қосу және азайту
амалдарын дұрыс орындайды,
жауаптарын стандарт түрге
келтіреді.


Көпмүшені көпмүшеге
көбейтуді орындайды.


Көпмүшені көпмүшеге көбейтуді
орындау барысында
қиналады
.


Боялған фигураның ауданын
анықтау үшін
өрнекті

құрайды,
оны ықшамдағанда қат
еліктер

жібереді жақшаны ашқанда /
ұқсас қосылғыштарды
біріктіргенде.


Көпмүшені көпмүшеге көбейтуді
дұрыс орындайды


Алгебрал
ық өрнектерді
әртүрлі тәсілдер
мен
көбейткіштерге жіктейді.Көпмүшені көбейткіштерге
жіктеу
де қиналады.

Көбейткіштерге
жіктеу
тәсілін
анықтайды, бірақ ортақ
көбейткішті жақша сыртына
шығаруда / топтау тәсілін
қолданғанда қате
ліктер

жібереді.


Көбейткіштерге жіктеу

тәсілін
анықтайды, оны қолдану
дағдысын көрсете алады, дұрыс
жауапты жазады.ЖОБА
2
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРЖОБА

12

Функция. Функцияның графигі» бөлім бойынша

жиынтық бағалау


Бөлімше

Функция және функцияның графигі

Сызықтық функция және оның графигі

Сызықтық функциялардың
графиктерінің өзара орналасуы

Екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесін
графиктік тәсілмен шешу

у ах
2
, у ах
3

және

 k0
түріндегі функциялар, олардың графиктері және қасиеттері


Оқыту мақсаты


7.4.
1.11функциясының графигін
салу
және оның қасиеттерін білу

7.4
.1.5


түріндегі сызықтық функцияның
анықтамасын білу, оның графигін салу және графиктің k
және b коэффициенттер
іне қатысты орналасуын анықтау

7.4
.2.4
екі айнымалысы бар
сызықтық теңдеуле
р
жүйесін
графиктік тәсілмен шешу

7.4
.1.3 функцияның анықталу облысы мен мәндер жиынын
табу


Бағалау

критерийі


Білім алушы
:Кубтық параболаны

анықтайды

және о
н
ың
қасиеттерін
пайдаланадыГрафикті пайдаланып
,

сызықтық функцияның
k

және
b

коэффициенттерін анықтайдыСызықтық
функцияның

графигі арқылы
теңдеулер
жүйесінің шешімін
табадыФункцияның анықталу облысын

және мәндер
жиынын

анықтайды


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Білу және түсіну

Қолдану


Орындау уа
қыты


20

минут

Тапсырма

1.

Төмендегі функциялардың
графиктеріне

байланысты тапсырманы орындаңыз:a
)

к
убтық парабола

графигі қай суретте бейнеленген;

b
)

функцияның

жалпы

формуласын

жазыңыз;

c
)

график бойынша
а

коэффициентінің таңбасын анықтаңыз
.

1 сурет

2 сурет

3 сурет

ЖОБА

13

2.
4
-
ші суреттегі графиктің:

a
)
бос мүшесі нешеге тең екендігін
көрсетіңіз
;

b
)
бұрыштық коэффициентін
анықтаңыз
;

c
)

формуласын жазыңыз.


4
-
сурет


3.

Теңдеулер жүйесін
графиктік
тәсілмен
шешіңіз:


.

4.


a Келесі формуламен берілген
функция
лард
ың анықталу

облыс
ын

табы
ңыз
:

1
)
;

2
)
;


b)
кесіндісінде

функциясының

мәндерінің жиындарын табыңыз
.

Бағалау
критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Кубтық параболаны

анықтайды
және оның
қасиеттерін пайдаланады
.


1

тақ көрсеткішті функцияның
(
к
убтық
парабола

графигін

көрсетеді

1

кубтық параболаның
жалпы түрінің
формуласын жазады

1

г
рафигі бойынша

коэффициентінің
таңбасын анықтайды

1

Графикті пайдаланып
сызықтық функцияның
k

және
b

коэффициенттерін
анықтайды.

2

бос мүшесін
жазады

1

бұ
рыштық
коэффициентті анықтайды

1

формуласын жазады

1

Сызықтық функцияның
графигі арқылы
теңдеулер
жүйесінің
шешімін
табады.


3

теңдеулерді
y=kx+b

түр
іне

келтіреді

1

бірінші теңдеудің графигін салады

1

екінші теңдеудің графигін салады

1

ж
азықтықтағы графиктердің ортақ

нүкте
лер
ін анықтайды

1

ЖОБА

14

теңдеулер жүйесінің шешімін жазады

1

Функцияның анықталу
облысын

және мәндер
жиынын

анықтайды.


4

бірінші функцияның анықталу
облысын табады

1

екінші функцияның анықталу
облысын табады

1

анықталу облысы кесіндісінің шеткі
нүктелеріндегі функция мәндерін
анықтайды

1

математикалық тілді қолданып,
жауапқа
функцияның мәндерінің
жиынын жазады

1

Барлығы

15


ЖОБА

15


Функция. Функцияның графигі» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Б
ілім алу
шының аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің

деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Кубтық параболаны

анықтайды
және оның қасиеттерін
пайдаланады
.


Функция
ны
ң

графи
г
ін

анықтауда
,
жалпы формуласын

жазуда,

функция
қасиетін

пайдалан
уда
қиналады.


Функция
ның графиг
ін
анықтағанымен, жалпы формуласын
жазғанда /

қасиетін пайдалану
да
қате
ліктер

жібереді.

Функция
ның графиг
ін

анықтайды
,
жалпы
формуласын
жазады
және
коэффициентінің таңбасын
қасиетті

дұрыс
пайдаланып
анықтайды.


Графикті пайдаланып сызықтық
функцияның
k

және
b

коэффициенттерін анықтайды.


Графикті пайдаланып сызықтық
функцияның
k

және
b

коэффициенттерін анықтауда
қиналады
.

Ф
ункция

графигін талдап
,
k

/
b

коэффициенттерін

анықтағанымен,
функция формуласын жазуда
қате
ліктер

жібереді.


Графикті пайдаланып
сызықтық функцияның
k

және
b

коэффициенттерін
анықта
й
ды, формуласын
жазады
.


Сызықтық функцияның графигі
арқылы
теңдеулер жүйесінің
шешімін табады.


Сызықтық теңдеулер жүйесінің
графиктік шешімін
табуда

қинала
ды.


Сызықтық теңдеулер жүйесінің
шешімі

екі графиктің қиылысу
нүктесі екенін біледі, бірақ
графиктердің бірін салуда /
ортақ
нүктелерді
анықтауда
қате
ліктер

жібереді.


Сызықтық теңдеулер
жүйесінің графиктік
шешімін дұрыс анықтайды
,
жауабын жазады.


Функцияның анықталу облысын

және мәндер жиынын

анықтайды.


Функцияның анықталу облысын

және мәндер жиынын

табу
барысында қиналады.


Берілген функциялардың біреуінің
анықталу облысын табу барысында
/
мәндер жиынын

анықтауда
қате
ліктер

жібереді.


Функцияның анықталу
облысын

және мәндер
жиынын

дұрыс табады.


ЖОБА

3
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
ЖОБА

17

Статистика және мәліметтерді талдау» бөлім бойынша

жиынтық
бағалау


Бөлімше

Вариациялық қатар

Абсолютті жиілік және салыстырмалы жиілік. Жиілік
кестесі

Жиілік алқабы


Оқыту мақсаты


7.3.3
.2
нұсқалықтың абсолютті және с
алыстырмалы
жиіліктерін есептеу

7.3.3
.4 таңдаманы

жиілік кестесі түрінде көрсету


Бағалау

критерийі


Білім алушыНұсқалықтың абсолютті және сал
ыстырмалы
жиіліктерін есептейдіТаңдаманы

жиілік кестесі түрінде ұсынады


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері


Қолдану


Орындау уа
қыты


15

минут

Тапсырма

1.

Ғылыми

жобалар сайысына қатысушылар тақырыптары
бойынша 8 секцияға
іріктелді. 50 қатысушының секцияларға таралуы жиілік кестесі түрінде берілді.
Қалып кеткен жиілік мәнін табыңыз.


Секциялар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиілік

3

4

5


12

8

6

3


2.

Кестеде қыркүйек айында жарыққа шыққан 9 фильмнің орталық кинотеатрда
неше рет
көрсетілімде болғаны келтірілген. Ең танымал фильмнің салыстырмалы жиілігін
табыңыз.


Нұсқалық

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жиілік

5

3

6

12

11

8

5

4

6


3.

7
-
сыныптың оқушылары қанша үй жануарын ұстайтыны туралы мынадай мәліметтер
берді:

1 0 1 2 1

5 2 1 2 3 1 4

2 3 1 2 2 0 1 1 2 1 3 2


a
 реттелген сандар қатарын құрыңыз;

b абсолютті және салыстырмалы жиілік кестесін салыңыз;

c кесте мәліметтерін қайшылықсыздыққа тексеріңіз.


ЖОБА

18

Бағалау критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Нұсқалықтың абсолютті
және салыстырмалы
жиіліктерін есептейді.


1

өрнекті

құрастыру үшін жи
іліктердің
қосындысын қолданады

1

вари
антаның абсолютті жиілігін есептейді

1

2

өрнекті

құрастыру үшін ж
иіліктердің
қосындысын
анықтайды

1

вариантаның салыстырмалы жиілігін
есептейді

1

Таңдаманы жиілік кестесі
түрінде ұсынады.


3

кесте құрып вариантаны

анықтайды

/
реттелген сандар қатарын құрады


1

таңдаманың абсолютті жиіліктерін
анықтайды кестені
салады

1

таңдаманың салыстырмалы жиіліктерін
анықтайды кестені салады

1

кесте мәліметтерін қайшылықсыздыққа
тексереді

1

Барлығы
:

8


ЖОБА

19


Статистика және мәліметтерді талдау» бөлімі бойынша

жиынтық
бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алушының

аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің
деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Нұсқалықтың абсолютті
және салыстырмалы
жиіліктерін есептейді.


Абсолютті және салыстырмалы
жиіліктерді есептеуде қиналады.

Жиіліктердің қосындысын
қолданған
ы
мен,
абсолютті /
салыстырмалы жиіліктерді
есептеу барысында
қателіктер

жібереді
.

Жиіліктердің қосындысын
қолданып
, вариантаның
абсолютті жиілігін,
салыстырмалы жиілігін дұрыс
есептейді.Таңдаманы жиілік кестесі
түрінде ұсынады.


Жиілік кестесін құруда, кесте
мәліметтерін қайшылықсыздыққа
тексеруде қиналады.

Таңдаманы жиіліктер кестесі
түрінде ұсына алады, абсолютті
жиілік мәндерін табады.
Салыстырмалы жиіліктерді
есептеуде / қайшылықсыздыққа
тексеруде
қателіктер

жібереді
.Таңдаманы жиілік кестесі
түрінде дұрыс ұсынады, кесте
мәліметтерін
қайшылықсыздыққа
тексереді.
ЖОБАҚысқаша көбейту формулалары
» бөлім бойынша

жиынтық бағалау


Бөлімше

Қысқаша

көбейту формулалары

Қысқаша

көбейту формулаларының көмегімен өрнектерді
түрлендіру

Мәтін есептерді шығару


Оқыту мақсаты


7.2.1.10

қысқаша

көбейту

формулаларын білу және қолдану

7.2.1.11
қысқаша көбейту

формулаларын білу және қолдану

7.1.2.14 тиімді есептеу үшін қысқа
ша көбейту
формулаларын қолдану

7.4
.2.2 мәтін есептерді теңдеулер және
теңсіздіктер құру
арқылы шығару


Бағалау

критерийі


Білім алушы
:Қысқаша

көбейту формулалары

көмегімен

өрнектің берілген санға еселік болатынын
дәлелдейдіҚысқаша

көбейту формулаларын қолдана
отырып,

теңдеудің түбірлерін табадыҚысқаша

көбейту формула
л
арын қолданып, тиімді
есептейдіМәтін есептерді шешуде қысқаша

көбейту
формулаларын қолданады


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей

дағдылар
ы


Орындау уа
қыты

25 минут


Тапсырма

1
.
Қысқаша

көбейту формулаларын пайдаланып:

a)

көбейткіштерге жіктеңіз:
;

b)

кез келген
n

үшін
өрнегі

12
-
ге еселік екенін дәлелдеңіз
.


2.

а

ө
рне
г
і
н

ықшамдаңыз
;

b)

тең
деуі
н

шешіңіз
.


3.

Ти
імді тәсілмен е
септеңіз:

.


4.

Егер шаршының қабырғасын 7 см
-
ге арттырса, онда шаршы ауданы 301 см
2
-
қа артады.
Шаршының периметрін есептеңіз.ЖОБА

21

Бағалау критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Қысқаша

көбейту
формулалары көмегімен
өрнектің берілген са
нға
еселік болатынын
дәлелдейді

1

қысқа
ша көбейту формуласын қолданады

1

өрнекті

ықшамдайды

1

дәлелдеуді орындайды

1

Қысқаша

көбейту
формулаларын қолдана
отырып, теңдеудің
түбірлерін табады

2

е
кі өрнектің қосындысының кубы

формула
с
ын қолданып, өрнекті
ықшамдайды

1

теңдеу түбірлерін

анықтайды

1

Қысқаша

көбейту
формулаларын қолданып
тиімді есептейді

3

екі өрнектің айырымының квадраты
формуласын қолданады

1

ортақ көб
ейткішті жақша сыртына
шығарады

1

есептеуді орындайды

1

Мәтін есептерді шешуде
қысқаша көбейту
формулаларын қолданады

4

мәтін есепт
ің математикалық моделін
құрады

1

қысқаша

көбейту формуласын
пайдаланады

1

теңдеуді шешеді

1

шаршы периметрін
табады

1

Барлығы

12


ЖОБА

22


Қысқаша көбейту формулалары» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алу
шының аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің
деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Қысқаша

көбейту
формулалары көмегімен
өрнектің берілген санға
еселік болатынын
дәлелдейді.

Қысқаша

көбейту формуласын
қолдануда
қиналады
.Қысқаша

көбейту формуласын
қолданып
көбейткіштерге
жіктегенімен, таңбаларды қоюда

/
дәлелдеу барысында

қателік
тер

жібереді.


Қысқаша

көбейту формуласын
дұрыс қолданып, тұжырымды
дәлелдей алады.

Қысқаша

көбейту
формулаларын қолдана
отырып,теңдеудің
түбір
лерін табады.

Қысқаша

көбейту формулаларын
қолдануда қиналады.


Қысқаша

көбейту формуласын
қолданғанымен
, теңдеу
түбірлерін табуда
қателік
тер
жібереді.

Теңдеу түбірлерін анықтауда
қысқаша

көбейту
формулаларын дұрыс
қолданады
. Ш
ешімін

табады
.Қысқаша

көбейту
формулаларын қолданып
тиімді есептейді
.

Тиімді тәсілді

табу үшін қысқаша
көбейт
у формуласын қолдануда
қиналады немесе тиімсіз тәсілмен
есептейді.

Қысқаша

көбейту формуласын
дұрыс қолданғ
анымен,
ортақ
көбейткішті жақша сыртына
шығаруда /
есептеулер
де

қателік
тер

жібереді.


Е
септеудің тиімді тәсілін табу
үшін қысқаша көбейту
формуласын дұрыс қолданады.

Мәтін есептерді шешуде
қысқаша көбейту
формулаларын қолданады.

Мәтін есептің математикалық
моделін құрастыруда қиналады.Мә
т
ін есептің математикалық
моделін дұрыс құрағанымен,
түрлендірулер орындауда /
теңдеуді шешуде / есеп сұрағына
жауап беруде
қателік
тер

жібереді
.


Қысқаша

көбейту
формулаларын қолданып,
мә
т
ін есептің дұрыс шешімін
табады.

ЖОБА

4
-
ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАРЖОБА

24Алгебралық бөлшектер
» бөлім бойынш

жиынтық бағалау


Бөлімше

Алгебралық бөлшек және оның негізгі қасиеті

Алгебралық бөлшектерге амалдар қолдану

Алгебралық
өрнектерді

тепе
-
тең түрлендіру


Оқыту мақсаты


7.2.1.17
алгебралық бөлшектегі айнымалылардың мүмкін
мәндер жиынын табу

7.2.1.19 алгебралық бөлшекте
рді қосу және азайтуды
орындау

7.2.1.20 алгебралық бөлшектерді көбейту және бө
луді,
дәрежеге шығаруды
орындау

7.2.1.21 құрамында алгебралық бөлшектері бар
өр
нектерді түрлендіруді орындау


Бағалау

критерийі


Білім алушы
:Алгебралық бөлшектегі айнымалының
анықталмайтын мәнін таба біледіАлгебралық бөлшектерге
қосу

және

азайту амалын
қолданадыАлгебралық
бөлшектерге көбейт
у және бөлу
амалдарын қолданадыАлгебралық бөлшектері бар

өрнектерді
түрлендіреді


Ойлау

дағдыларының

деңгейлері

Қолдану

Жоғары деңгей

дағдылар
ы


Орындау уа
қыты


20 минут

Тапсырма

1.

Келесі алгебралық бөлшек үшін:

а айнымалының қандай мә
нінде алгебралық бөлшектің
мән
і

анықталмайды?

b)
айнымалының қандай мәнінде
алгебралық бөлшектің
мәні нольге тең болады?


2.
Амалдарды орындаңыз
:

a)

b)


3.
Өрнекті

ықшамдаңыз:
.

ЖОБА

25

Бағалау критерийлері
Дескриптор

Балл

Білім алушы

Алгебралық бөлшектегі
айнымалының
анықталмайтын мәнін
таба біледі
.

1

алгебралық бөлшек анықталмайтын
айнымалының мәнін табады

1

алгебралық бөлшек нольге айналатын
айнымалының мәнін табады

1

Алгебралық бөлшектерге
қосу

және

азайту амал
ы
н
қолданады
.


2
a

бөлшектердің ортақ бөлімін
анықтайды

1

бөлшектерді қосады

1

бөлшектерді азайтуды орындайды

1

Алгебралық бөлшектерге
көбейту және бөлу
амалдарын қолданады
.

2b

көбейткіштерге жіктеуге ҚКФ
қолданады


1

бөлшектерді бөледі

1

бөлшектерді көбейт
еді

1

ө
рнекті ықшамдап
,

жауабын жазады

1

Алгебралық бөлшекті
өрнектерді

түрлендіреді
.

3

бөлшектерді ортақ бөл
імге келтіреді

1

бөлшектерді
қосады


1

бөлшектерді
азайтады

1

алгебралық бөлшектерге көбейту
амалын орындайды

1

ықшамдауды орындап, жауапты
жазады

1

Жалпы:

1
4


ЖОБА

26

Алгебралық бөлшектер» бөлімі бойынша

жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
-
аналарға
ақпарат ұсынуға арналған рубрика


Білім алуш
ының аты
-
жөні
________________________________________


Бағалау критерийлері

Оқу

жетісті
ктерінің

деңгейлері

Төмен

О
рта

Жоғары

Алгебралық бөлшектегі
айнымалының
анықталмайтын мәнін
таба біледі
.

Алгебралық
бөлшектегі
айнымалының мүмкін мәндерін
анықтауда қиналады.

Алгебралық

бөлшектегі айнымалының
анықталмайтын мәнін

табу
өрнегін жазғанымен, теңдеуді
шешуде /
нольге айналатын мәнін
анықтауда қателеседі
.


Алгебралық

бөлшектегі айнымалының
анықталмайтын
және нольге
айналатын мәндерін дұрыс
табады.


Алгебралық
бөлшектерге

қосу

және

азайту амалын
қолданады
.

Алгебралық бөлшектерді
қосу

және
азайту барысында
қиналады
.


Бөлшектердің ортақ бөлімін

т
а
уып,
қосу

/

азайтуды
орында
ғанда

/

ықшамдау
да
қателеседі.


Алгебралық бөлшектерді
қосу
,
азайту амалын дұрыс орындайды.

Алгебралық
бөлшектерге көбейту
және бөлу амалдарын
қолданады
.

Алгебралық бөлшектерді
көбейт
уде
, бөлуде қиналады.


Бөлшектерді көбейту мен бөлуді
орындайды,
бірақ

қысқартуда
қателеседі.


Алгебралық

бөлшектерге

көбейту жән
е бөлу
амалдарын дұрыс қолданып,
есептеуді дұрыс орындайды
.


Алгебралық
бөлшектері бар

өрнектерді
түрлендіреді
.

Түрлендірулер орындауда
қиналады
.


Өрнектегі

амалдар ретін
анықтайды,
бөлшектерді ортақ
бөлімге
келтіреді, өрнектерді
ықшамдауда / қысқартуда
қателеседі.


Алгебралық

бөлшектері бар өрнектерді дұрыс
түрлендіреді.

ЖОБА

27
Приложенные файлы

  • pdf 2021751
    Размер файла: 694 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий