Методична розробка — Історія Укріїни


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА


ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


КАФЕДРА

ІСТОРІЇ ДЛЯ ГУМАНІТА
РНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Н
авчально
-
методичний комплекс

для студентів
гуманітарних факультетів

КИЇВ2009УДК 904
(477) (075.8)

ББК 63.3 (4 Укр.) я 73

І

90

Історія України
:
Навчально
-
методичний комплекс
для студентів
гуманітарних факультетів Київського національного уні
вер
ситету імені
Тараса Шевченка / З
а ред. проф. Г. Д.
Казьмирчука.

К.:
Логос
2009.

71
с.Укладачі
:
Г.

Д.

Казьмирчук
, д.і.н., проф. (кер. авт. кол.);
О.

В.

Вербовий
, к.і.н., доц.;
Г.

Г.

Коцур
, к.і.н., доц.;
О.

Р.

Купчик
, к.і.н.,
доц.;
Ю.

В.

Латиш
, к.і.н.;
С.

В.

Набока
, к.і.н.;
Ю.

М.

Шемета
, к.і.н., доц.Затверджено

на засіданні кафедри

істо
рії для гуманітарних факультетів

(
протокол №

11 від 15 червня 2009

р.
)

Рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету
Київського національного університету іме
ні Тараса Шевченка (протокол


2
від
24 вересня 2009 р.
)
Рецензенти: док. іст. на
ук, проф.
І. Н. Войцехівська
док. іст. наук, проф.
А. П. Коцур

© Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009.3ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА

4ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ
(Г.

Д.

Казьмирчук, Ю.

В.

Латиш)

5Змістовий модуль 1

РОЗДІЛ

1

ДОЦИВІЛІЗ
АЦІЙНА ІСТОРІЯ УКРАЇ
НИ

8

Т
ема
1
: Первісна історія та перші державні утворення на території України.
Походження слов’янського та українського етносів (Ю.

М.

Шемета)

8

РОЗДІЛ

2

СЕРЕДНЬОВІЧНА
ТА РАННЬОМОДЕРНА
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

11

Тема 2: Держава Русь (Ю.

В.

Латиш)

11

Тема 3: Галицько
-
Волинське князівство (Ю.

В.

Латиш)

14

Тема 4: Україна у складі Корони Польської та Великого князівства Литовського
(Ю.

М.

Шемета)

16

Тема 5:
Українські землі у складі Речі Посполитої
(Ю.

М.

Шемета)

15

Тема 6: Виникнення украї
нського козацтва. Запорозька Січ

козацька
республіка (Г.

Г.

Коцур)

21

Тема 7: Хмельниччина (1648

1657

рр.) (О.

Р.

Купчик)

23

Тема 8: Україна: доба

Руїни” (друга половина
XVII

ст.) (О.

Р.

Купчик)

26

Тема 9: Соціально
-
економічне та політичне становище
України у
XVIII

ст.
(Г.

Г.

Коцур)

30Змістовий модуль 2

РОЗДІЛ 3

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

33

Тема 10: Україна в першій половині ХІХ

ст. (Г.

Д.

Казьмирчук)

33

Тема 11: Україна в другій половині ХІХ

на початку ХХ

ст. (Г.

Д.

Казьмирчук)

36

РОЗДІЛ 4

НОВІ
ТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

40

Тема 12: Українська революція 1917

1920

рр. (О.

Р.

Купчик)

40

Тема 13: Радянська Україна між двома світовими війнами (С.

В.

Набока)

43

Тема 14: Західна Україна між двома світовими війнами (Г.

Г.

Коцур)

47

Тема 15: Україна в Другі
й світовій війні (О.

В.

Вербовий)

49

Тема 16: Особливості післявоєнної відбудови в Україні (С.

В.

Набока)

54

Тема 17: Розвиток України у 1950
-
х

1991

рр. (С.

В.

Набока)

57

Тема 18: Незалежна Україна (Ю.

В.

Латиш)

62Література до курсу

66

Запитанн
я на іспит з курсу “Історія України”

69


4

ПЕРЕДМОВА


Вивчення історії України

важливий етап у підготовці майбутніх фахівців
гуманітарних спеціальностей.
Основною метою курсу є формування системного уявлення
студентів про провідні, визначальні тенденції
розвитку української історії, що має сприяти
їх кращій орієнтації в умовах суспільного буття. Головне завдання курсу “Історія
України” полягає у вихованні, навчанні, формуванні вмінь студентів системно й історично
аналізувати головні тенденції, які мали і
мають місце в усіх галузях життєдіяльності
українського народу. Опанувавши матеріал, студент зможе виявляти причинно
-
наслідкові
зв’язки в подіях і явищах, вільно застосовувати понятійний та термінологічний апарат
сучасної історії. Зрештою, вивчення курсу
допоможе поглибити розуміння економічних та
соціальних процесів, розглядаючи їх на широкому тлі загального історичного розвитку
батьківщини.

В якості предмету навчальної дисципліни виступають процеси
становлення та
розвитку української та інших націй, що в
іддавна мешкають на території України, українська
державність, соціально
-
економічні відносини, суспільство, цінності та побут людини в Україні
(від найдавніших часів до сьогодення).

Опанувавши матеріалом, студент зможе краще орієнтуватися в складних політи
чних
процесах, що відбуваються в сучасному світі, виявляти

Вимоги до знань та вмінь студентів

Студент повинен знати:

1.

Основні періоди історії України, їх особливості, визначальні події та явища.

2.

Історію соціально
-
економічних та суспільно
-
політичних відноси
н в Україні.

3.

Роль у вітчизняній історії видатних представників українського народу.

4.

Розвиток української духовної та матеріальної культури.

5.

Взаємозв’язок України на різних етапах її розвитку зі світовим співтовариством.

Студент повинен вміти:

1.

Аналізувати п
роцеси становлення та розвитку України, формування українського
народу.

2.

Уміти опрацьовувати та аналізувати окремі джерела з історії України.

3.

Факультативно вести самостійні дослідження проблем історії України на основі
хрестоматії.

4.

Застосовувати на практиці
знання, отримані в процесі навчання.

Навчальний процес відбувається відповідно до кредитно
-
модульної системи. Одна
третина матеріалу з курсу викладається під час лекцій, друга

розглядається на
семінарських заняттях, третя

виноситься студентам на самос
тійне опрацювання. Під час
лекції студент зобов
’язаний уважно слухати викладача і робити відповідні нотатки.
Ведення опорного конспекту допом
о
же краще орієнтуватись в проблематиці з
конкретного періоду. Викладач має право перевірити ная
вність конспекту та
врахувати
його
при оцінюванні модулів.

Підготовка до семінару ведеться студентом самостійно шляхом опрацювання
рекомендованих джерел та літератури.
При опрацюванні джерел рекомендується
застосовувати метод критичного аналізу, зважати на час і обставини ств
орення творів,
враховувати суб

єктивність оцінок авторів. Під час підготовки до проблемного питання
семінарського заняття доцільно порівнювати позиції зацікавлених сторін на те чи інше
історичне явище. Опрацювання літератури та історичних джерел здійснюєть
ся у
читальному залі бібліотеки. Переважну більшість бібліографічних найменувань зі списку
літератури можна знайти у бібліотеках, відкритих для доступу студентів усіх курсів та
спеціальностей:Наукова бібліотека імені М.

Максимовича (Київський національний
університет
імені Тараса Шевченка), вул. Володимирська, 58. Тел. для довідок: 235
-
70
-
98.


5Національна парламентська бібліотека України. Центральний корпус (запис,
каталог, література, що надійшла за останні 5 років): вул. Грушевського, 1 (метро Майдан
Неза
лежності); Основне книгосховище: вул. Боричів узвіз, 13 (метро Поштова Площа).
Тел. для довідок: 278
-
85
-
12Державна історична бібліотека України,
вул. Січневого повстання, 21, корп.24.
Т
ел. для довідок
280
-
46
-
17.

Результати
цієї
роботи втілюються студентам
и у виступах на семінарських заняттях.
Підготовка до них здійснюється у два етапи. Спочатку студент за допомогою підручника
знайомиться з питанням, винесеним на семінар. Проте одного, чи навіть кількох
підручників недостатньо для повноцінної підготовки. Дл
я того, щоб претендувати на
оцінку “добре” та “відмінно”, студент має опрацювати спеціальну літературу та джерела.
Для отримання інформації бажано також використовувати матеріали ЗМІ. Колосальний за
обсягом матеріал для підготовки надають засоби Інтернету,
але користуватися ними
необхідно обережно, адже далеко не вся інформація з відкритих інтернет
-
джерел є в
дійсності цінною. І, звичайно ж, не слід вдаватися до плагіату, використовуючи наявні в
Інтернеті бази студентських рефератів, чужі конспекти, ксероко
пії з підручників тощо.
Пам’ятайте, що готуючись до занять Ви створюєте власний імідж не тільки в очах
викладача, але й серед інших студентів і тільки від Вас залежить позитивним він буде чи
ні.

При виступі на семінарському занятті оцінюється не тільки гли
бина підготовки й
обсяг опрацьованого матеріалу, але й здатність студента до самостійного аналізу, вміння
робити власні висновки, висловлювати особисту точку зору на ті чи інші події. Після
виголошення доповіді, завжди позитивно оцінюється вміння студента
поставити питання
доповідачу, розпочати або підтримати дискусію. Доповнення до виголошеної доповіді
мають бути чіткими та змістовними, вони не повинні повторювати сказане доповідачем
іншими словами.

Предметом самостійної роботи студентів є опрацювання ними
як окремих тем
програми курсу в цілому, так і деяких розділів тем, написання рефератів, підготовка
реферативних матеріалів з наукових публікацій. Перевірка рівня засвоєння матеріалу
самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів здійснюється у вигляді на
писання
реферату
, виконання тестових завдань або в іншій формі.
Теми для рефератів
сформульовані проблемно, що вимагає використання якомога більшої кількості джерел та
літератури.
Студент може обрати тему реферату самостійно, але обов’язково повинен
узгоди
ти її з викладачем.

Контроль здійснюється за модульно
-
рейтинговою системою. Зміст курсу поділений
на 2 змістові модуля. Кожний змістовий модуль включає в себе лекції, семінарські
заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем
рівня
засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. Оцінювання успішності
знань студентів здійснюється в двох формах: поточний контроль (робота на семінарських
заняттях, письмові роботи

реферати, контрольні) і підсумковий контроль (іспит, за
лік).
Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100
-
бальною шкалою.
Співвідношення складових у змістовному модулі: загальна сума балів100 балів (із них,
поточний модульний контроль

60 балів; підсумковий контроль

40 балів).

Екзаменацій
ний білет складається з двох питань зі списку наведеного у даному
навчально
-
методичному комплексі. Обидва питання мають бути рівноцінно розкриті в
письмовій роботі, яка має продемонструвати знання необхідного обсягу фактичного
матеріалу (дати та події), вм
іння орієнтуватися в історичному процесі, аналізувати ті чи
інші явища, послідовно й аргументовано викладати матеріал, робити висновки.

Дотримання даних методичних рекомендацій, сумлінне ставлення до відвідування
лекцій та семінарських занять, виконання ви
мог викладачів щодо навчального процесу
забезпечить не тільки отримання позитивної оцінки, але й дозволить всебічно засвоїти
матеріал курсу.


6

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ


Природно
-
кліматичні умови України та їх вплив на історичний процес. Річкова
сітка,
ліс та степ як
основні природно
-
історичні чинники. Геополітичне розташування
України. Проблема міжцивілізаційного порубіж’я.

Історія України як наука і як навчальна дисципліна. Її теоретичне та прикладне
значення. Предмет та завдання історії України. Методи історичного
дослідження. Зв’язок
іс
торії України з іншими науками.

Основні
концепції історичного процесу.
Формаційний та цивілізаційний підходи до
історії.
Марксистське розуміння історії. Неоформаційні підходи. Цивілізаційні концепції
А.

Тойнбі та С.

Гантінґтон
а. Пост
модерністське розуміння історії.

Джерела з історії України.
Поняття історичного джерела. Класифікація джерел з
історії України. Методика пошуку, опрацювання і використання історичних джерел.
Джерелознавча критика. Писемні джерела з історії України: загальн
а характеристика.

Історіографія історії України. Літописна традиція Русі. Білоруські літописи та
польські хроніки.
Козацьке літописання.

Зародження історичної науки в Україні в ХІХ

ст.
Українська романтична історіографія (Д.

Бантиш
-
Каменський, М.

Маркевич,

М.

Максимович).
“Історія русів”
. Університетська наука і школа В.

Антоновича.
Народницька концепція і школа М.

Грушевського. Д.

Багалій і харківський історичний
осередок. Утверд
ження марксизму в історіографії: М.

Яворський та його школа.
Розгром
українськ
ої історичної науки в 1930
-
х

рр. Українська історична наука в діаспорі:
державницька концепція (Д.

Дорошенко, Н.

Полонська
-
Василенко, О.

Оглоблин).

Історична наука в УРСР після Великої Вітчизняної війни.
Історична наука в незалежній
Україні.


Література

Бж
езинский Збигнев. Великая шахматная доска. Господство Америки и его
геостратегические императивы

/ [Пер. с англ. О.

Ю.

Уральской].

М.,

1998.

Біленький

С. Спроба

Догми

для української історіографії

// Критика.

2004.
8.С.

16

18.

Блок

М. Апология
истории или ремесло историка

/ [пер. с фр. Е.

М.

Лысенко, прим.
А.

Я.

Гуревича].

М.,

1973.

Бойченко

І.

В. Філософія історії: [Підручник].

К.,

2000.

Варшавчик

М.

А. О структуре источниковедческой критики

// Источниковедение
отечественной истории: Сб. с
татей.

М.,

1980.

С.

23

38.

Гаген

М.

фон. Повертаючись до історії України

/ [пер. з англ. Х.

Чушак]

// Критика.


2007.6.

С.

11

15.

Галин

В. Политэко
номия войны. Тупик либерализма.

М.
,

2007.

Гальчинський

А.

С. Україна на пере
хресті геополітични
х інтересів
.

К.,

2002.

Гантінґтон

Семюел

П.
Протистояння цивіліза
цій та зміна світового порядку

/
[Пер. з
англ. Н.

Климчук].

Львів,

2006.

Глотов

Б.

Б. Культурно
-
цивілізаційна іде
нтифікація українського народу
.


Дніпропетровськ,

2002.

Гримич

М. Традиці
йний світогляд та етнопсихологічні константи украї
нців
(когнітивна антропологія)
.

К.,

2000.

Джерелознавство історії України: Довідник:
[
Навч. посібник
]
.

К.,

1998.

Залізняк

Л. Украї
на в колі світових цивілізацій:
[Наук.
-
метод. розробка].

К.,

2006.

Заш
кільняк

Л.

О. Вступ до методології історії.

Львів,

1996.

Зашкільняк

Л. Методологія істо
рії: від давнини до сучасності
.

Львів,

1999.

Історична наука: термінологічний та понятійний довідник.

К.,

2002.

Історичне джерелознавство

/ Я.

С.

Калакура, І.

Н.

В
ойцехівська, С.

Ф.

Павленко
та

ін.

К.,

2002.


7

Калакура

Я.

С. Українська історіографія: [Курс лекцій].


К.,

2004.

Кравченко

В.

В. Нариси з української історіографії епохи національного
Відродження (друга половина Х
V
ІІІ

середина ХІХ

ст.).

Харків,

1996.

Ковальченко

И.

Д. Метод
ы исторического исследования
.

2
-
е изд.

Москва,

2003.

Колесник

І. Українська історіографія (Х
V
І
ІІ

ХХ

ст.)
.

К.,

2000.

Космина

В.

Г. Вступ до історії сучасної циві
лізації: Конспект лекцій курсу
.


Запоріжжя,

2001.

Коцур

А.

П., Ко
цур

В.

П. Історіографія історії України:
[
Курс лекцій
]
.

К.,

1996.

Ланглуа

Ш.
-
В.
, Ш.

Сеньобос.
Введение в изучение истории

/ [Пер.
с фр.
А.

Серебряковой, под ред. и со вступ. ст. Ю.

И
.

Семенова].

2
-
е изд.

М.
,

2004.

Литвин

В.

М. Україна: Європа чи Євра
зія?


К.,

2004.

Макарчук

С.

А..
Писемні джерела з історії України
: [Курс лекцій].

Львів,

1999.

Павленко

Ю.

В. История мировой цивилизации. Философский
анализ
.

К.,

2002.

Потульницький

В.

А. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та українсь
кої
історії Х
V
ІІ

ХХ

ст
.

К.,

2002.

Пригожин

И.
, Стенгерс

И.
Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой

/
[Пер. с англ.;
o
бщ. ред. В.

И.

Аршинова, Ю.

Л.

Климонтовича и Ю.

В.

Сачкова].


М.
,

1986.

Пушкарев

Л.

Н. Классификация исторических источников
.

М.,

1975.

Стельмах

С.

П. Історична наука в Україні епохи класичного
історизму ХІХ

початок
ХХ

ст.


К.,

2005.

Ткаченко

В.

М.,
Реєнт

О.

П.
Україна: на межі цивілізацій (іс
торико
-
політологічні
розвідки)
.

К.,

1995.

Тойнбі

А. Дослідження історії: В 2

т.


К.,

1995.

Шпенглер

О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории: В 2

т.

/ [Вступ.
ст., прим. и пер.
с нем. К.

А.

Свасьяна].

М.
,

1993.

Фукуяма

Ф
рэнсис.
Конец истории и последний человек

/ [Пер.
с англ.
М.

Б.

Левина].М.
,

2005.

Яковенко

Н. Вступ
до історії
.

К.,

2007.

Rethinking

Ukrainian

History

/ [
Ed
.
I
.

L
.

Rudnytsky
,
J
.
-
P
.

Himka
].


Edmonton
,

1985.8

Змістовий модуль 1


РОЗДІЛ

1

ДОЦИВІЛІЗАЦІЙНА ІСТО
РІЯ УКРАЇНИТЕМА 1

Первісна історія та перші державні утворення на території України. Походже
ння
слов’я
нського та українського етносів


Лекція

1

Археологічна періодизація дописемної історії. Поява людини на території України.
Характеристика періодів: палеоліт, мезоліт, неоліт (неолітична революція, поняття
археологічної культури), енеоліт, бронзов
ий вік та залізний. Еволюція людини та її
суспільної організації: від первісного стада до державних утворень.

Археологічні культури племен шнурової кераміки та проблеми появи
індоєвропейських народів.

Поява перших племен та народів писемної історії та їхнь
ої етнічної приналежності.
Кіммерійці та їх відносини із автохтонними племенами. Скіфська доба: від утворення
Північнопричорноморської Скіфії до Малої Скіфії. Сармати на території України.

Античні міста
-
держави Північного Причорномор’я: загальна характерис
тика.

Доба Великого переселення народів. Стародавні слов’яни: прабатьківщина,
розселення, асиміляційні процеси, стосунки із кочовими народами та античним світом.
Антське державне утворення. Походження українців: спадковість культур.


Семінар 1

1.

«Скіфія»
Геродота:

а)

обставини написання та проблеми достовірності праці Геродота. Економічне та
політичне життя стародавніх скіфів

б)

культура, побут та звичаї скіфів

2.

Соціально
-
економічний розвиток античних міст
-
держав Північного
Причорномор’я.

3.

Життя, побут
та звичаї стародавніх слов’ян:

а) відомості про слов’ян у стародавніх авторів. Система релігійних вірувань.

б) господарство слов’ян


Готуючись до

першого питання
, слід
обов’язково
ознайомит
и
с
ь
із текстом 4
-
ї
книги «Історії» Геродота

«Скіфією», ознайомит
ися із особистістю «батька історії»,
часом та оставинами написання його праці, джерелами, якими він користувався. Варто
звернути увагу на інформацію про появу скіфів та їхнє розселення, спорідненість із
автохтонними племенами згідно із легендами про походж
еня скіфів, скіфо
-
перські війни
та особливості політичного і економічного побуту, наявність чи відсутність приватної
власності. Говорячи про культуру, побут та звичаї скіфів, необхідно зауважити на
особливостях щоденног життя скіфів, війського мистецтва, с
тавлення до іноземних
культурних запозичень, дотримання звичаїв у середовищі скіфів тощо. Розповісти про
наявність паралелей в українських та скіфських культурних
традиціях (якщо є
інформація).

Розповідаючи про соціально
-
економічний розвиток античних міст
-
держав
(
друге
питання
)
, слід зупинитися на особливостях їх суспільного устрою та типах міст
-
держав
(демократична, аристократична республіки, монархія), принесення давніми греками нових
с/г культур та традиційних для материкової Греції культурних та соціаль
них інституцій

9

(освітні заклади, інститу рабства тощо). Зазначити про відносини жителів античних міст із
слов’янами та вказати на нерів
ноцінність економічного обміну.

При підготовці до
третього
питання
необхідно ознайомитися із повідомленнями
стародавніх а
вторів щодо політичного, суспільного та культурного побуту слов’ян.
Звернути увагу на джерельну базу та суперечливість відомостей стародавніх авторів.
Необхідно локалізувати розселення стародавніх венедів, склавинів та антів (для цього
використати не лише
джерела, але й додаткову літературу). Характеристизуючи розвиток
економічного побуту слов’ян, орного землеробства, скотарства, ремесел, торгівлі, також
необхідно використати додаткову літературу зі списку, що додається.


Самостійна роботаКонцепції антропо
генезу.Поняття «автохтонний», «етнос», «народ», «держава».Трипільська культура
.Взаємовідносини іранських етносів на території України. Їх стосунки зі
стародавніми слов’янськими племенами.Скіфо
-
перські війни.Готи, гунни та авари на території України.К
онцепції походження слов’ян
.Культура кіммерійців, скіфів, сарматів, античних міст
-
держав, стародавніх
слов’ян
.Римські та візантійські впливи на територію України
.


Теми рефератівЖиття і побут стародавньої людини на території України.Індоєвропейські пле
мена на території України та проблеми походження
українців
.Побут і культура скіфів
.Роль жінки у суспільному житті стародавніх народів на території України.Нумізматична спадщина античної доби
.Боспорське царство
.Заснування Києва
.Писемні пам’ятки слов’я
н до утворення централізованої Києворуської держави:
проблеми автентичності (Велесова книга, Літопис Аскольда)
.Загадка Змієвих валів
.


Завдання на історичні картіЛокалізація племен трипільської культури.Показати місця проживання та руху кочових племен н
а території України
.Показати межі т. зв. «Скіфського квадрату» Геродота
.Знайти на карті місцезнаходження античних міст
-
держав: Борисфеніда,
Херсонес, Тіра, Ольвія, Пантікапей, Боспорське царство
.Прабатьківшина та розселення стародавніх слов’ян
.


Джерела

Геродот.
Геродот про Скитію і скитів
/ С.

К.

Спасько (пер.з англ.).

Фастів,

1993.

Геродот. Геродота турійця з Галікарнасса «Історій» книг дев’ять що їх називають
музами.

К.,

1993.

С.

1

13, 180

228
.

Х.,

2006.

Геродот із Галікарнасу. Скіфія. Найдавн
іший опис України з V століття перед
Христом.

К.,

1992.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов.

М.,

1960.


10

Коротке зведення писемних джерел про слов’ян (І

поч. ІІ тис. н.

е.)

// Давн
я
історія
України.

К., 1995.

Кн.

2.

С.

198

205.

Прокопий из Ке
сарии. Война с готами.

М.,

1950.

Свод древнейниш письменных известий о славянах.

М.
,

1991.

Т.

1.

Січинський

В. Чужинці про Україну.

К.,

1992.

Тацит Публий Корнелий.
Анналы; История
.

М.,

2005.

http://www.history.univ.kiev.ua/ukrbooks/pervisn.htm


Література

Археологія давніх слов’
ян: дослідження і матеріали
/ Ред.: Д.

Н.

К
озак
.

К.,

2004.

Баран

В.

Д. Давні слов

яни

/ В.

Д.

Баран.

К.,

1998.

(
Україна крізь віки: в 15
томах.Т.

3).

Баран

В.

Д., Баран Я.

В. Історичні витоки українського народу
.

К.,

2005.

Баран

В., Козак

Д., Терпиловський

Р. Походження слов’ян.

К., 1991.

Березанська

С.

С., Гладилін

В.

М., Гладких

М.

І., Котова

Н.

С., Круц

В.

О. Давня
історія України: В 3

т.

К.,

1997.

Т.

1: Первісне суспільство.

Білоусько

О.

А. Україна давн
я: Євразійський цивілізаційний контекст: карти, табл.,
іл.

К.,

2002.

Бунятян

К.

П. Давнє населення України: Навч. посіб
н
.

К.,

2003.

Велесова книга
: Волховник.

К.,

2002.

Гавриленко

О.

А. Античні держави Північного Причорномор

я: біля витоків
вітчизнян
ого права (кін.
VII

ст. до н.

е.

перша пол.
VI

ст. н.

е.).

Х.,

2006.

Давня історія України в 3
-
х

т.

К.,

1991

2000.

Еськов

А.

С.
Геродот открывает тайны
: Версии.

Д.,

2006.

Етнічна історія давньої Україн
и. Колективна монографія.

К.,

2000.

Етнічна т
а етнокультурна історія України: У 3

т. / В.

Д.

Баран, Л.

Л.

Залізняк,
В.

М.

Зубар та

ін.

К.,

2005.

Т.

1, кн.

2.

Етногенез українського народу: Короткий нарис
: наук.
-
публіцист. пр.

/ В.

Д.

Баран.


К.,

2007.

Етногенез українців

/ В.

Г.

Балушок.

К.,

2
004.

Етнокультурні процеси в Південно
-
Східній Європі в І тисячолітті н.

е.

/ Ред.:
Р.

В.

Терпиловський.

К.;

Л.,

1999.

Залізняк

Л.
Первісна історія України.

К.,

1999.

Залізняк

Л. Від склавинів до української нації.

К.,

1997.

Залізняк

Л. Нариси старода
вньої історії України.

К.,

1994.

Залізняк

Л. Передісторія України Х

V тис. до н.

е.

К.,

1998.

Зубар

В., Ліньова

Е., Сон

Н. Античний світ Північного Надчорномор’я.

К.,

1999.

Зубарь

В.

М. Херсонес Таврический и население Таврики в античную эпоху.


К.,

2004.

Історія України
: навч. посіб. / В.

М.

Литвин, В.

М.

Мордвінцев, А.

Г.

Слюсаренко.


К.,

2008.

Котляр

М.Ф. Русь язичницька. Біля витоків східно
-
слов’янської цивілізації.


К.,

1993.

С.

13

66.

Мозолевський

Б.

М. Етнічна географія Скіфії.

К.,

2005.

Мурзин

В., Гаврилюк

Н., Бессонова

С., Фиалко

Е., Черненко

Е. Скифия: история,
хозяйство, быт, религия, искусство, военное дело.

Николаев,

2004.

Петров

В. Походження українського народу.

К.,

1992.

Сегеда

С.
Антропологічні риси творців трипільської куль
тури

/
/ Нар
одна
творчість
та етнографія.

2005.
3.

С.

18

21.
11

РОЗДІЛ

2

СЕРЕДНЬОВІЧНА
ТА РАННЬОМОДЕРНА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИТЕМА

2

Держава Русь


Лекція 2

Пер
іодизація історії України доби С
ередньовіччя.

Термін “Русь” та його значення. Перші згадки про
Русь в іноземних джерелах. Руси і
слов’яни: проблема співвідношення. Основні концепції походження Русі. Русь та її сусіди
(Візантія, Хозарський каганат, Польща, Угорщина, Священна Римська імперія, Волзька
Булгарія, кочовий світ): проблема цивілізаційного
вибору. Заснування Києва і причини
його піднесення. Давня Русь: від племенного вождівства до ранньосередньовічної
монархії. Роль варягів. Християнізація Русі.

Формування централізованої середньовічної держави за часів Володимира Великого
і Ярослава Мудрого
. Проблема феодальних відносин і феодальної роздробленості Русі.
Світогляд русича. Основні цінності. Етнічні процеси в Давній Русі. Проблема
“давньоруської народності”. Культура Русі: візантійські впливи і місцевий колорит.
Київська митрополія. Освіта.

При
чини занепаду Давньоруської держави. Становлення монгольської орди.
Монгольська навала і ставлення до неї сучасників. Остаточний занепад Києва. Золота
Орда і проблема “монгольського іга”.


Семінар 2

Давньоруське суспільство за “Руською правдою”

1.

“Руська пра
вда” як історичне джерело.

2.

Соціально
-
економічний розвиток Русі:

а) господарство;

б) основні категорії населення (“люди війни”, “люди молитви”, “люди праці”);

3.

Система влади на Русі.

4.

Риси права Давньої Русі.


Підготовка до семінару передбачає обов’язкове зна
йомство з текстом пам’ятника
давньоруськог
о праваРуською Правдою”.

Працюючи над
першим питанням
, слід з’ясувати час створення, авторство “Руської
Правди”, в якому вигляді вона до нас дійшла, її редакції, яку інформацію містить.
Необхідно встановити, бу
ла вона діючим юридичним кодексом, обов’язковим до
виконання, чи збірником моральних нор
м на зразок “Десяти заповідей”.

Робота над
другим питанням
включає розгляд господарства мешканців Русі
(землеробства, торгівлі, ремесла), а також статусу основних суспі
льних верств. Відомості
“Руської Правди” варто доповнити інформацією з підручника та літератури. Особливу
увагу слід приділити правам та обов’язкам основних суспільних верств (феодалів,
духовенства, селян) в руському суспільстві. Також необхідно встановити
, на які соціаль
ні
групи поділялись ці верстви.

При підготовці
третього питання
доцільно звернути увагу на паралельне існування
князівської вертикалі та залишків громадського самоврядування (віче, верв). Необхідно
висвітлити управлінську систему Русі, вста
новити пра
ва та обов’язки посадових осіб.

Четверте питання
спирається виключно на текст “Руської Правди”. Працюючи над
ним, поміркуйте, як вплинули на правові норми Русі централізація влади за часів
Володимира Великого і Ярослава Мудрого, ліквідація родо
-
п
лемінних князівств,
прийняття християнства.


12


Самостійна робота“Літописні племена” та проблема їх географічної локалізації.Київська земля в другій половині ІХ

ст. Зміна правлячої династії 882

р.Внутрішня і зовнішня політика перших Рюриковичів. Реформи кн
ягині Ольги.Завойовницька політика Святослава: слава руської зброї чи шлях у нікуди.Язичницькі вірування давніх слов’ян. “Пантеон Володимира”.Правління Ярослава Мудрого.Міжусобні війни на Русі (друга половина ХІ

перша половина ХІІ

ст.)Формування уді
льних князівств. Любецький з’їзд 1097

р. та його значення.Кочові сусіди Русі: печеніги, торки, половці. Кочівники на службі руських князів.Розвиток міст на Русі.


Теми рефератівРоль торгівлі у становленні Давньоруської держави.Походи руських князів на
Візантію.Русько
-
хозарські взаємини.Боротьба Русі за Крим і Північне Причорномор’я.Князь Святослав Хоробрий: історичний портрет.Князь Володимир Мономах: історичний портрет.Династичні шлюби руських князів.Літописання та література Русі.Архітектура Рус
і.Ремесло Русі.


Завдання на історичній картіПоказати регіони розселення “літописних племен” і назвати їх.Показати напрямки військових походів князів Аскольда, Олега, Ігоря,
Святослава.Показати кордони Русі за часів Володимира Великого і Ярослава Мудро
го.Показати міста: Київ, Чернігів, Переяслав, Новгород, Полоцьк, Любеч.Показати і назвати сусідів Давньої Русі.


Джерела

Літопис Руський.

К.,

1989.

Руська Правда

// Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник
документів і матеріалів.

К.;

Чернівці,

2008.

С.

79

82.

Юшков

С. Русская Правда

/ Сергей Юшков.

М.,

1950.

С.

251

259 (або будь
-
яке
інше видання “Руської Правди”).


Література

Баран

В.

Д. Істор
ичні витоки українського народу
.

К.,

2005.

Бойко

О.

Д. Історія України
.

К.,

199
9.

С.

41

89.

Борисенко

В.

Й. Курс української історії.

К.,

1996.

С.

47

86.

Брайчевський

М.

Ю. Ут
вердження християнства на Русі
.

К.,

1988.

Брайчевський

М. Вибране

/ [Упоряд. Ю.

Кухарчук].

К.,

2009. Т.

1: Суспільно
-
політичні рухи в Київській Русі.
Історична думка в Київській Русі; Т.

2: Хозарія і Русь.
Аскольд

цар київський.

Грушевський

М.

С. Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального уклад
у
історії східного слов’янства

// Вивід прав України.

Нью
-
Йорк,

1964.

С.

11

24.


13

Грушевський

М.

С
. Ілюстрована історія України.

К.,

1990.

С.

49

110.

Грушевський

М.

С. Нарис історії київської землі від смерті Ярослава до кінця
ХІ
V

ст
.

К.,

1991.

Гумилев

Л. От Руси к России
.

М.,

2004.

С.

21

106.

Гусєв

В.

І., Калінцев

Ю.

О., Кульчицький

С.

В
. Історія України: [Навч. посібник]


К.,

2003.

Гусєв

В.

І., Казьмирчук

Г.

Д., Капелюшний

В.

П. та

ін
. Історія України:
[Підручник].К.,

2008.

Данилевский

И.

Н. Древняя Русь глазами совреме
нников и потомков (ІХ

ХІІ

вв.)
.


М.,

1998.

Дворнік

Ф. Слов’яни в
європейській історії та цивілізації

/; [пер. з англ. В.

Верлока,
В.

Кіку, Д.

Матіяш].

К.,

2000.

Дорошен
ко

Д.

І. Нарис історії України
.

Львів,

1991.

С.

47

80.

Етнічні процеси у середньовічному слов’янському світі (Матеріали “круглого
столу”)

// Украї
нський історичний журнал.

2001.3.

С.

3

47.

Залізняк

Л.

Л. Первісна історія України
.

К., 1999.

С.

189

230.

Заруба

В.

М. Держава і право Київської та Галицько
-
Волинської Русі (кін.

V
ІІІ

ст.


поч.

ХІ
V

ст.)
.

К.,

2007.

Історія України

/ Під ред.
В.

А.

Смолія.

К.,

1997.С.

22

49.

Історія України

/ В.

М.

Литвин, А.

Г.

Слюсаренко, В.

Ф.

Колесник та

ін.; [За ред.
В.

М.

Литвина; Навч.
-
метод. посібник для семінарських занять].

К.,

2005.

Каппелер

А. Мала історія України

/ [пер. з нім.]

К.,

2007.

Котляр

М.

Ф. Русь язичницька. Біля витоків
східнослов’янської цивілізації
.


К.,

1993.

С.

67

158.

Котляр

М.

Ф. Як і чому настала удільна розро
бленість на Русі (ХІІ

ХІІІ

ст.)
.


К.,

1998.

Кри
п’якевич

І.

П. Історія України
.

Львів,

1992.

С.

33

74.

Моця

О.
, Ричка

В.
Київська Русь:
від язичництва до християнства
.

К.,

1996.

Моця

О.

П. Київська Русь і країни Європи: характерні риси східнослов’янської
державності, рівні міжнародних
відносин та напрями контактів

// Український історичний
журнал.

2007.1.

С.

4

19.

Навчально
-
методичні поради до вивчення теми: “Київська Русь” курсу “Історія
України” для студентів гуманітарних факультетів

/ [Укладач Ю.

В.

Латиш].

К.,

2007.

Петров

В.
Походження українського народу
.

К.,

1992.

Пріцак

О. Походження Русі
.


К.,

1997.

Т.

1.

Ричка

В. Церква Київської Русі (соціал
ьний та етнокультурний аспект)
.

К.,

1997.

Ричка

В.

М. “Київ

Другий Єрусалим” (з історії політичної думки та
ідеології
середньовічної Русі)
.

К.,

2005.

Рыбаков

Б.

А. Киевская Русь и
русские кня
жества ХІІ

ХІІІ

вв
.

М.,

1982.

Рыбаков

Б. Рождение Руси
.

М.,

2004.

Свердлов

В.

Б. Генезис и структура фео
дального общества Древней Руси
.


Ленинград,

1983.

Седов

В. Восточные славяне в
V
І

ХІІІ

вв
.

М.,

1982.

Субтельний

О. Україна. Історія
.

К.,

1993.

С.

37

81.

Терещенко

Ю. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення
старокиївської держави до кінця Х
V
І

ст
.

К.,

1996.

Толочко

О.

П
. Русь: держава і образ держави.

К.,

1994.

Толочко

О.

П.
, Толочко

П.

П. Київська Русь
.

К.,

1998.

(Україна
крізь віки.

Т.

4).

Толочко

П. Київська Русь
.

К.,

1996.

Т
олочко

П.

П. Ярослав Мудрий
.

К.,

2003.

Яковенко

Н. Нарис історії середньові
чної та ранньомодерної України
.

К.,

2006.


С.

29

96.


14

ТЕМА

3

Галицько
-
Волинське князівство


Лекція
3

Приєднання зах
ідноукраїнських земель до Русі. Особливості їх розвитку. Занепад
Києва і зміцнення ролі удільних князівств. Утвердження в Галичині гілки Ростиславичів.
Князь Володимирко

збирач земель галицьких. Війна проти Києва. Берладництво.

Волинь до середини ХІІ

ст.
Утверження гілки Мстиславичів. Об’єднання Волині
князем Романом. Закінчення гілки Ростиславичів і утворення Галицько
-
Волинського
князівства. Роман Мстиславич

“цар і самодержець” Русі. Європейська політика і
загибель Романа Мстиславича.

“Війна за Галицьк
у спадщину” (1205

1238

рр.). Галицько
-
Волинське князівство:
незалежна держава чи удільне князівство Русі? Суспільство Руського королівства.
Причини могутності галицького боярства. Основні цінності.

Внутрішня і зовнішня політика синів Данила Галицького. Зах
ід чи Орда: проблема
цивілізаційного вибору. Русько
-
литовські і русько
-
польські відносини. Волинь за часів
Дмитра
-
Любарта. Латентна доба Галицької державності. Підкорення Галичини й Волині
сусідами.


Семінар
3

Король Русі Данило Галицький і цивілізаційний
вибір Західної України

1.

Князь Данило у боротьбі за батьківський стол.

2.

Внутрішня політика Данила Галицького.

3.

Між Ордою та Заходом: цивілізаційний вибір Данила Галицького.


Розглядаючи
перше питання
, доцільно
приділити увагу особистості князя Данила,

дослідити його дитинство, виховання, вдачу, воєнні здібності, дипломатичний хист тощо.
В цьому
допоможуть літописні свідчення.

Підготовка відповіді на
друге питання
передбачає розкриття різноманітних аспектів
внутрішньої політики Данила Галицького: придуш
ення боярської опозиції, боротьба з
іноземними загарбниками, заснування і розбудова міст, спорудження фо
ртець, конфлікт з
церквою тощо.

Найбільшу вагу має
третє питання
, яке включає два мікрорівні: східну та західну
політику Данила Галицького. Зверніть ува
гу: владарювання іноземців за часів “війни за
Галицьку спадщину” не викликало рішучого опору суспільства, що засвідчує культурну
гомогенність краю з католицькими східноєвропейськими державами (Польща, Угорщина).
Необхідно пошукати відповідь, чи співпадала
зовнішня політика першого руського короля
з політикою інших руських правителів
-
сучасників. Висловіть власну думку, чи була
зовнішня політика Руського королівства прозахідною і антиординською або ж
відображала прагнення до розумного компромісу між Сходом і
Заходом. Яку мету
переслідували династичні шлюби, укладені Данилом Романовичем? Поміркуйте, як
вплинув цивілізаційний вибір Данила Галицького на подальшу долю західноукраїнських
земель.


Самостійна роботаГаличина за часів правління Ростиславичів.Внутрішн
я та зовнішня політика Ярослава Осмомисла.Королівство Руське за Лева Даниловича та Юрія

І.Держава і церква Галицько
-
Волинського князівства.Економічний розвиток Галицько
-
Волинського князівства.Ремесло і торгівля Галицько
-
Волинського князівства.Міста Га
личини й Волині.


15Боротьба за розчленування Галичини в контексті східноєвропейської історії
(1340

1387

рр.)Особливості соціально
-
економічного та політичного розвитку Закарпаття.Культура Галицько
-
Волинської держави.


Теми рефератівКнязь Роман Мстиславич:
історичний портрет.Тевтонський орден

загроза слов’янському світу. Його стосунки з Галицько
-
Волинським князівством.Коронація Данила Галицького 1253

р.: мета і наслідки.Руське королівство і Литва: проблема взаємин.Руський литовець князь Дмитро
-
Любарт:
історичний портрет.


Завдання на історичній картіПоказати кордони Руського королівства за часів Данила Галицького.Показати міста: Володимир, Перемишль, Теребовлю, Галич, Холм, Львів.Показати і назвати сусідів Галицько
-
Волинського князівства.Показати і
назвати землі Руського королівства, захоплені іноземними державами.


Джерела

Літопис Руський.

К.,

1989.

http://www.
litopys
.
org
.
ua


Література

Ар
кас

М. Історія України
-
Русі
.

К.,

1990.

Баженко

В.

Г. Історія України.

К.,

2005.

Бойко

О.

Д. Історія Україн
и
.

К.,

2001.

С.

90

96.

Борисенко

В.

Й. Курс української історії: З найдавніших часів до двадцятого
століття

/ Володимир Борисенко; [Навч. посібник].

К.,

1996.

Грушевський

М.

С. Звичайна схема “руської” історії й справа раціонального укладу
історії сх
ідно
го слов’янства

// Вивід прав України.

Нью
-
Йорк,

1964.

С.

11

24.

Гусєв

В.

І., Калінцев

Ю.

О., Кульчицький

С.

В. Історія України: [Навч. посібник]


К.,

2003.

Гусєв

В.

І., Казьмирчук

Г.

Д., Капелюшний

В.

П. та

ін. Історія Укра
їни:
[Підручник].К.,

2008.

Дворнік

Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації

/; [пер. з англ. В.

Верлока,
В.

Кіку, Д.

Матіяш].

К.,

2000.

Заруба

В.

М. Держава і право Київської та Галицько
-
Волинської Русі (кін.

V
ІІІ

ст.


поч.

ХІ
V

ст.)
.

К.,

2007.

Ісаєвич

Я.

Д. Галиц
ько
-
Волинська держав
а
.

Львів,

1999.

Історія України

/ В.

М.

Литвин, А.

Г.

Слюсаренко, В.

Ф.

Колесник та

ін.; [За ред.
В.

М.

Литвина; Навч.
-
метод. посібник для семінарських занять].

К.,

2005.

Каппелер

А. Мала історія України

/ [пер. з нім.]

К.,

2007.

Котляр

М.

Ф. Як і чому настала удільна розроб
леність на Русі (ХІІ

ХІІІ

ст.)
.


К.,

1998.

Котляр

М.

Ф. Галицько
-
Волинська Русь
.

К.,

1998.

(Україна крізь віки.

Т.

5).

Котляр

М.

Ф. Данил
о Галицький
.

К.,

2002.

Крип’якевич

І.
Галицько
-
Волинське князівст
во
.

К.,

1984.

Субтельний

О. Україна. Історія
.

К.,

1993.

С.

82

94.

Терещенко

Ю. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення
старокиївської держави до кінця Х
V
І

ст
.

К.,

1996.


16

ТЕМА

4

Україна у складі Корони Польської та Великого князівст
ва Литовського


Лекція

4

Занепад Галицько
-
Волинської держави на фоні зміцненя сусідніх держав.

«Литовсько
-
польська доба»: характеристика поглядів на проблему державно
-
правового
статусу українських земель. Порівняльний аналіз відмінностей політичного та соц
іально
-
економічного становища України у складі принципово різних моделей державного
устрою.

Захоплення Короною Польською та Угорщиною частини територій Галицько
-
Волинської держави та поступове позбавлення їх особливого статусу і перетворення на
провінції П
ольщі. Поширення польського права та адміністративно
-
територіального
устрою й утворення Руського і Подільського воєводств. Зміни в етнічному складі цих
територій. Поширення магдебурзького права та його значення для розвитку міст і міської
культури: позитив
и та негативи. Денаціоналізація верхівки місцевих еліт та поглинання
попередніх політико
-
державних традицій польськими.

Утворення Литовської держави. Діяльність Міндовга. Литовське проникнення в
українські землі: основні етапи (включення Волині, Київщини,
Брацлавщини, Чернігово
-
Сіверщини та Північного Причорномор’я). Синьоводська битва та її геополітичне
значення. Феномен Литовсько
-
Руської держави: значення руського елементу в політико
-
державній традиції Великого князівства Литовського. «Унійні процеси та л
іквідація
удільних князівств. «Зміна паритету сил Вільно і Москви». Княжі та боярські прошарки і
їхній вплив на функціонування політичного організму ВКЛ. Денаціоналізація та
поступових перехід ролі виразника національних інтересів українців до нової верств
и


козацтва.


Семінар 4

1.

Гедимін, Ольгерд, Вітовт: особистість та державотвочна діяльність.

2.

Останні «уламки» києворуських традицій Волинське та Київське удільні
князівства. Велике князівство Руське Свидригайла.

3.

Литовсько
-
руські літописи.


Готуючи
перше питання
, слід звернути увагу на особистість Гедиміна як
засновника династії Гедиміновичів та його діяльність на створення централізованої
Литовської держави та початок проникнення в українскі землі, Ольгерда, як продовжувача
традицій батька, який зна
чно розширив межі приєднаних територій, фактично вирішивши
питання «збирання руської спадщини» на користь Литви, та здобув перемогу у
Синьоводській битві. Необхідно відзначити їх ставленя до руської спадщини та боротьбу
із татарською і німецькою загрозою.
Говорячи про ді
я
льність Вітовта, слід зауважи
політико
-
правові зміни, що сталися у відносинах Русі та Литви після укладення Кревської
унії та перехід руських земель на становище «третього зайв
ого», занепад руської
політичної
православної складової. Необхід
но вказати на освоєння степової та південної
України часів Вітовта, будівництво системи укріплень та розвиток економіки того часу.
Слід згадати і про участь Вітовта у
боротьбі із зовнішною загрозою.

Для відповіді на
друге питання
слід зосередити увагу на і
снуванні та особливостях
останніх удільних князівств як останніх зразків державних утворень України докозацької
доби, особливо

на Київському князівстві часів Олельковичів.

Розглядаючи
третє питання
, слід зазначити про наявність значонї кількості т

зв.
«з
ахідноруських» або литовсько
-
руських літописів, що є важливим джерелом для
висвітлення періоду 14
-
15

ст., порівняно небагатого на писемні пам’ятки, назвати їх та
вказати на їхні особливості.17

Самостійна роботаУчасть українців у боротьбі із Тевтонським та
Лівонським лицарськими
орденами.Впровадження кріпацтва. Волочна поміра 1557

р.Олельковичі та Київ
.Боротьба із турецько
-
татарськими нападами.Литовсько
-
московські взаємини та їх впливи на українські землі.


Теми рефератівІсторична особа: К.

Острозький (
Красний), М.

Глинський, С.

Оріховський
-
Роксолян, Юрій Котермак, Г.

Цамблак та ін. (за вибором).Грюнвальдська битва
.Значення Синьоводської битви в історії Східної Європи
.Діяльніс
ть князів Корі
атовичів на Поділлі.Литовсько
-
руські літописи
.


Завдання на і
сторичній картіРегіони, що увійшли до складу ВКЛ та Польщі.Кордони Галичини як королівського домену
.Руське, Подільсь
ке та Белзьке воєводства, центри в
оєводств
.Місця битв: Синьоводської
, на Ворсклі
.Шляхи, якими здійснювалися турецько
-
татарські напади н
а українські землі.


Джерела

Історія України в документах і матеріалах / М.

Н.

Петровський, В.

К.

Путілов.


К.,

1941.

Т.

3.

Іс
торія України: Хрестоматія: У 2

ч.

К.,

1996.

Ч.

1.

Полное собрание рус
c
ких летописей
.


Т.

35: Летописи белору
с
ско
-
литовски
е.


М.,

1980.

Січинський

В. Чужинці про Україну.

К.,

1992.

Хрестоматія з історії Української РСР: Посібн. для вчи
телів / Ред. І.

О.

Гуржія.


К.
,

1959.

Т.

1.

http://www.history.univ.kiev.ua/ukrbooks/letop/index.html

http://www.history.univ.kiev.ua/ukr
books/dok1.html

http://www.
litopys
.
org
.
ua


Література

Грушевськи
й

М. Історія України
-
Руси.

К.
,

1993

1995.

Т.

4

7.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

К.;

Мюнхен,

1991.

Т.

1.

Думин

С.

В. Другая Русь: (Великое княжество Литовское и Русское) // Истори
я
Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России
IXначала
XX

в.

М.,

1991.


С.

76

126.

Історія України в особах: Литовсько
-
польська доба / О.

М.

Дзюба,
М.

В.

Довбищенко, Я.

Д.

Ісаєвич, М.

М.

Кром, С.

А.

Леп’явко.

К.,

1997.

Іс
торія української
культури ХІІІ

XV
ІІІ

ст.: У 5

т.

К.,

2001.

Т.

2.

Казаков

О.

О., Мордвінцев

В.

М. Маловідомі сторінки московсько
-
литовської
боротьби за давньоруські землі на межі 70

80
-
х

рр.
XV

ст.

К.,

1998.

Літописні джерела з історії княжої і козацької України
-
Русі

/ С.

Федака.


Ужгород,

2003.

Макарчук

С.

А..
Писемні джерела з історії України
: Курс лекцій.

Л.,

1999.


18

Марочкін

В.

П. Українськ
е місто від XV до середини XVII

ст. Звичаєво
-
правова
атрибутика я
к історичне джерело.

Toronto,

1999.

Русина

О.

В. Україна п
ід татарами та Литвою.

К.,

1998.

(Україна крізь віки.


Т.

6).

Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях: Зб.

ст. / Ф.

М.

Шабульдо.


К.,

2005.

Уривалкін

О. Нарис історії України (сер.

ХІІІ

сер.

XVII

ст.).

Ніжин,

2003.

Шабульдо

Ф.Земли Юго
-
Запа
дной Руси в составе
Великого княжества Литовского
.


К.,

1987.

Шемета

Ю.

М. Литовсько
-
польська доба в історії України. Українські землі в другій
половині ХІ
V


першій половині Х
V
ІІ

ст.. (Навчально
-
методичний посібник для студентів
неспеціальних факультетів
).

К.,

2007.

Якобсон

А.

Л. К
рым в средние века.

М.
,

1973.

Яковенко

Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.

К.,

2005.

Яковенко

Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та іде
й
в Україні
XVI

XVII

ст.

К.,

2002.

Яковенко

Н.

М. Українська шляхта з кінця
XIV
до середини
XVII

ст.: (Волинь і
Центральна Україна).

К.,

1993.
ТЕМА 5

Українські землі у складі Речі Посполитої


Лекція

5

Зовнішньо
-
та внутрішньополітичні проблеми ВКЛ та Корони Польської: шлях до
Люблінської унії. С
уть та значення Люблінської унії для українських земель. Поширення
польського адміністративного устрою на українські території ВКЛ. Проблема польської
експансії на українські терен кінця 16

початку 17

ст.

Національно
-
культурне та релігійне ст
ановище укра
їнських земель у 14першій
половині 17

ст.: загальна характеристика. Поділ Київської митрополії. Зміни у становищі
православної церкви у 16

ст. та впливи процесів Реформації та Контрреформації. Право
патронату. Виникнення та діяльність братств. Шлях до у
нії: спроби вирішення проблем
православної церкви. Укладення Берестейської церковної унії та ї
ї
наслідки. Ужгородська
унія. Становище греко
-
католицької та православної церков на початку 17

ст. Проблема
католизації українського населення. Поступове відновле
ння позицій православної церкви
та значення у цих процесах козацтва.


Семінар 5

1.

Соціально
-
економічний устрій українських земель у складі ВКЛ, Корони
Польської та Речі Посполитої.

2.

Литовські Статути: створення, зміст, значення.

3.

Політичне та соціальн
о
-
економічне становище Закарпаття, Буковини та Бессарабії,
Чернігово
-
Сіверщини і Кримського ханства 13

першої половини 17

ст.


Для підготовки
першого питання
слід ознайомитися зі списком рекомендованої
літератури та звернути увагу на особливості соціальн
о
-
економічного становища
українських земель у складі Литви та Польщі. Необхідно охарактеризувати суспільні
верстви цих країн та вказати на залученість українського суспільства до системи їх
політичного управління. Вказати на впровадження кріпацтва, особлив
ості розвитку
сільського господарства та його експортне спрямування, наявність пільг для поселенців у
небезпечних для проживання регіонах. Звернути увагу на особливості розвитку міст

19

порівняно із іншими європейськми країнами. Зробити висновок, що сааме із
наведених
факторів спр
овокувало події середини 17

ст.

Друге питання
передбачає ознайомлення із текстом джерела Литовських Статутів.
Слід вказати на історію їх створення, спадковість правових традицій Києворуськї
держави, особливості, прогресивне значення т
а сту
пінь розповсюдженості пам’ятки.

Розглядаючи
третє питання
, необхідно звернути увагу на причини включення
окремих українських територій до складу сусідніх держав та статуста зміни у статусі
останніх протягом 15

16

ст., а також на створення Кримського х
анства та еволюцію його
стосунків із Литовсько
-
Руською та Польською державами, наособливості соціально
-
економічного розвитку та зв’яки із українським землями, що знаходилися у складі ВКЛ та
Речі Посполитої.


Самостійна роботаЗ’ясування суті термінів: феод
(лен), вотчина, шляхтич, унія, фільварок,
привілей, пани
-
рада, сейм, ясир.Устрій та розвиток міст за магдебурзьким правом
.Реформація та Контрреформація в Україні
.Культура України 14І половини 17

ст. Розвиток освіти та науки. Полемічна
література
.Ді
яльність Петра Могили
.Українська еліта 14

початку 17 ст.: проблеми денаціоналізації
.Боротьба із турецько
-
татарськими набігами
.


Теми рефератівІсторична особа: В.
-
К.

Острозький, Роксолана, Іван Вишенський, Петро Могила,
Юрій Котермак, Іван Федоров, Гер
асим та Мелетій Смотрицькі та

ін. (за вибором).Закордонні мандрівки та освіта українців у добу
С
ередньовіччя та раннього
модерного часу
.Початок книгодрукування
.Українські замки
.Діяльність братств в українських землях
.Державний та соціальний устрій Реч
і Посполитої
.


Завдання на історичній картіРіч Посполита. Київське, Чернігівське, Брацлавське, Подільське, Волинське,
Руське, Белзьке воєводства та міста

центри воєводств.Кримське ханство, Хотинська і Білгород
-
Дністровська райї, Буковина та
Бессарабія,
Закарпаття
.Сусідні з українськими землями держави
.Місця битв: Хотинськ
ої
, Цецорськ
ої
.


Джерела

Історія України в документах і матеріалах

/ М.

Н.

Петровський, В.

К.

Путілов.

К.,
1941.

Т.

3.

Історія України: Хрестоматія: У 2

ч.

К.,

1996.

Ч.

1.

Лаз
утка

С., Валиконите

И., Гудавичюс

Э.
Первый Литовский Статут (1529

г.)
.


Вильнюс,

2004.

Основні документи Берестейської унії: Наукові зошити.

Л.,

1996.

Січинський

В. Чужинці про Україну.

К.,

1992.

Статут Великого княжества Литовского 1529 года
.

Минс
к,

1960.


20

Статути Великого князівства Литовського

/ С.

Ківалов.


О.,

2002.


Т.

1

3: Статути
Великого князівства Литовського 1529

1588

рр.

Хрестоматія з
історії Української РСР: Посібник
для вчителів / Ред. І.

О.

Гуржія.


К.,

1959.

Т.

1.

http://www.hist
ory.univ.kiev.ua/ukrbooks/letop/index.html

http://www.history.univ.kiev.ua/ukrbooks/dok1.html

http://www.
litopys
.
org
.
ua


Література

Грушевськи
й

М. Історія України
-
Руси.

К.
, 1993

1995.

Т.

4
-
7.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

К.;

Мюнхен,

1991.

Т.

1.

Думин

С.

В. Другая Русь: (Великое княжество Литовское и Русское) // История
Отечества: люди, идеи, решения: Очерки истории России
IX


начала
XX

в.

М., 1991.


С.

76

126.

Іналджик

Г. Боротьба за Східно
-
європейську імперію. 1400

1700

рр. Кримський
хан
ат, Османи та піднесення Російської імперії

// Україна в Центрально
-
Східній Європі: (з
найдавніших часів до
XVIII

ст).

К.,

2002.

С.

119

131.

Ісаєвич

Я.

Д. Братства та їх роль у розвитку української культури
XVI

XVIII

ст.


К.,

1966.

Історія України в о
собах: Литовсько
-
польська доба

/ О.

М.

Дзюба,
М.

В.

Довбищенко, Я.

Д.

Ісаєвич, М.

М.

Кром, С.

А.

Леп’явко.

К.,

1997.

Історія української культури ХІІІ

XV
ІІІ

ст.: У 5

т.

К.,

2001.

Т.

2.

Казаков

О.

О., Мордвінцев

В.

М. Маловідомі сторінки московсько
-
ли
товської
боротьби за давньоруські землі на межі 70

80
-
х

рр.
XV

ст.

К.,

1998.

Крижанівський

О.

П., Плохій

С.

М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: У
3

кн.

К.,

1994.

Кн.

3.

Кримський

А
.

Ю. Історія Туреччини.

К.;

Л.
,

1996.

Марочкін

В.

П. Ук
раїнське місто від XV до середини XVII

ст. Звичаєво
-
правова
атрибутика як історичне джерело.

Toronto,

1999.

Микитась

В. Давньоукраїнські студенти і професори.

К.,

1994.

Нариси з історії Північної Буковини.

К.,

1980.

Нариси історії Закарпаття

/ Ред.

І.

Гранчак.

Ужгород,

1993.

Т.

1.

Нічик

В.

М. Петро Могила в духовній історії України.

К.,

1997.

Полонська
-
Василенко

Н. Історія України. У 2
-
х

т., Т.

1.

К.,

1992.

С.

305

373.

Сас

П.

М. Політична культура українського суспільства:
(
Кін.

XVI


перша
пол.
XVII

ст.).

К.,

1998.

Синьоводська проблема у новітніх дослідженнях: Зб.

ст.

/ Ф.

М.

Шабульдо.


К.,

2005.

Тисяча років української суспільно
-
політичної думки: У 9

т. / [Редкол.: Т.

Гунчак та
ін.].

К.,

2001.

Т.

2., кн.

1

2.

Ульяновський

В.

І. Іс
торія церкви та релігійної думки в Україні: У 3

кн.К.,

1994.


Кн.

1

2.

Уривалкін

О. Нарис історії України (сер.

ХІІІ

сер.

XVII

ст.).

Ніжин,

2003.

Шабульдо

Ф.Земли Юго
-
Западной Руси в составе
Великого княжества Литовского
.


К.,

1987.

Якобсон

А.

Л.
Крым в средние века.

М.
,

1973.

Яковенко

Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.

К., 2005.

Яковенко

Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та іде
й
в Україні
XVI

XVII

ст.

К.,

2002.

Яковенко

Н.

М. Українська шляхта з кінця

XIV
до середини
XVII

ст.: (Волинь і
Центральна Україна).

К.,

1993.21

ТЕМА
6

Виникнення українського козацтва.

Запорозька Січ

козацька республіка


Лекція
6

Передумови виникнення та еволюція українсько
го козацтва. Етимологія слова.

Польська хроніка

М.
та Й.

Бєльських

перше писемне джерело, де словом

козак


називають українців. Політичні, соціально
-
економічні та військові причини виникнення
козацтва.
Освоєння нових земель.

Запорозька Січ

центр організації й консолідації козацтва. Заснування фортеці
на
о.

Мала Хортиця. Д
.

Вишневецький. Запорозька Січ

осередок лицарської вольниці.
Життя та побут козаків. Умови прийому й перебування на Січі. Січове козацтво.
Військово
-
політична організація Запорозької Січі. Органи управління на Січі. Місце
Запорозько
ї Січі в міждержавних відносинах країн Європи й Азії.

Виникнення реєстрового козацтва. Причини появи реєстрового козацтва. Реєстрове
козацтво на службі польського короля. Козацька символіка.

Походи козаків проти татар і турків. Гетьман П.

Конашевич
-
Сагайд
ачний.
Хотинська війна.


Семінар 6

Козацько
-
селянські повстання кінця
XVIпочатку
XVII

ст.

Церковні відносини в Україні

1.

Козацько
-
селянські повстання кінця
XVI

ст.

2.

Народні рухи в Україні в першій чверті
XVII

ст.

3.

Визвольний рух проти шляхетської Польщі 1
630
-
х

рр.

4.

Становище православної церкви й виникнення української (унійної) греко
-
католицької церкви.


Перше питання
слід розпочати з характеристики соціально
-
економічного
становища українського населення в зазначений період. З’ясувати причини, які спонука
ли
народ до повстання. Детально зупинитися на розгляді козацько
-
селянського повстання
1591

1593

рр. під проводом К.

Косинського. Проаналізувати повстання 1594

1596

рр. під
проводом С.

Наливайка, Г.

Лободи, М.

Шаули.

Розкриваючи
друге питання
, зверніть уваг
у на посиленні соціального й
національно
-
релігійного гніту в Україні в першій чверті
XVII

ст., що призводить до
наростання народних рухів. Важливою є протидія козаків утискам з боку польського
уряду. Це вилилося в повстання під проводом М.

Жмайла. Результ
атом стало підписання
Куруківської угоди 1625

р. Визначте її значення.

У
третьому питанні
з’ясуйте причини, хід і наслідки повстання під проводом
Т.

Федоровича (Трясила). Проаналізуйте зміст Переяславської угоди 1630

р. Розгляньте
повстання 1635

р. під кер
івництвом І.

Сулими. Визначте причини, хід і наслідки
повстання 1637

1638

рр. під проводом П.

Павлюка (Бута) та Я.

Острянина (Остряниці).
Крім того, згадайте про таких повстанських керівників, отаманів і ватажків, як Д.

Гуня,
К.

Скидан, Сокирявий, Солома,
Бардаченко, Ріпка, Кукла та ін. Обмеження
самоврядування запорожців

Ординацією Війська Запорозького реєстрового

. Доведіть
значення козацьких повстань у розгортанні національно
-
визвольної боротьби
українського народу.

Відповідь на
четверте питання
розпочн
іть з аналізу становища православної церкви
і духовенства після Люблінської унії. Визначте причини й початок унійних процесів.
Висловіть своє ставлення до собору в Бересті та його значення. І.

Вишенський,
М.

Смотрицький. Утворення української греко
-
католиц
ької церкви. Й.

Борецький,

22

І.

Косинський. Митрополит П.

Могила, його церковна, просвітницька та літературна
діяльність.


Самостійна роботаУкраїна

міст між культурами Заходу й Сходу.Розвиток освіти. Острозька школа.
Г.

Смотрицький. Братські школи.Остро
зька академія й Києво
-
Могиля
нський колегіум. Й.

Борецький.Літописання.Розвиток літератури: героїчний епос, релігійна поез
ія, переклади, полемічні
твори.Виникнення книгодрукування. І.

Федоров.Розвиток мистецтва: музика, театр, архітектура, образотворче
мистецтво,
шкільна драма.


Теми рефератівКнязь Дмитро Вишневецький

козацький ватажок, засновник Запорозької Січі.Запорозька Січ

джерело формування української державності.Звичаї та побут українського козацтва.Військове мистецтво козаків.Роль прав
ославної церкви в процесі консолідації українського козацтва.Роль козацтва у боротьбі українського народу проти польсько
-
шляхетського
гноблення.


Завдання на історичній картіПокажіть місце розташування о.

Мала Хортиця.Покажіть осередки, де проживали коз
аки.Покажіть території розташування Січей (сер.

XVI


кінця
XVI
І

ст.).Покажіть на карті держави
-
сусіди Запорозької Січі.Покажіть місце, де відбулася Хотинська війна.


Джерела

Гійом Левассер де Боплан. Опис України.

Львів,

1990.

С.

22

48; 66

82.

З

О
рдинації Війська Запорозького реєстрового


//

Історія України від найдавніших
часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів

/

За ред. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес.


К.

Чернівці,

2008.

С.

132

133.

Літопис Грабянки.

К.,

1990.

Шевальє

П. Історія вій
ни козаків проти Польщі.

К.,

1993.

С.

5

125.


Література

Антонович

В. Про козацькі часи на Україні.

К.,

1991.

С.

17

99.

Апанович

. Розповіді про запорозьких козаків.

К.,

1991.

С.

6

14; 20

35; 84

114.

Борисенко

В.

Й. Курс української історії.


К.,

1996.

С.

146

178.

Брайчевський

М. Конспект історії України.

К.,

1993.

Володарі гетьманської булави. Історичні портрети.

К.,

1994.

Гетьмани України: Історичні портрети: Зб.

/
Упоряд. журн.

Україна

.

К.,

1991.


С.

7

32.

Голобуцький

В.

О. Запоро
зьке козацтво.

К.,

1994.

Грушевський

М. Ілюстрована історія України.

К.,

1990.

С.

228

277.

Героїчний епос українського народу.

К.,

1993.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

Львів,

1991.

С.

148

164; 181

232.

Єфименко

А.

Я. История украинского на
рода.

К.,

1990.

С.

180

223.


23

Крип

якевич

І.

М. Історія України.

Львів,

1990.

С.

143

169.

Леп’явко

С. Козацькі війни кінця
XVII

ст. в Україні.

Чернігів,

1996.

Литвин

В. Історія України: Підручник.

К.,

2006.

С.

132

152.

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України: Навч. посіб
н
.


К.,

2008.

С.

210

262.

Петровський

В.

В., Радченко

Л.

О., Семененко

В.

І. Історія України: Неупереджений
погляд: Факти. Міфи, Коментарі.

Х.,

2007.

С.

88

125.

Полонська
-
Василенко

Н. Історія Украї
ни: У 2
-
х

т.

К.,

1992.

Т.

1.

С.

439

521.

Сергійчук

В.

І. Іменем війська Запорозького: Українське козацтво в міжнародних
відносинах
XVI


середини
XVII
століття.

К.,

1991.

С.

6

137.

Сергійчук

В.

І. Національна символіка України.

К.,

1992.

С.

1
8

2
0,
41

47.

Смолій

В., Степанков

В. Українська національна революція (1648

1676

рр.).


К.,

1999.

С.

39

60.

(Україна крізь віки.

Т.

7).

Українське козацтво: мала енциклопедія.

К.

Запоріжжя,

2002.

Яворницький

Д. Історія запорізьких козаків: У 3
-
х

т
.

К.,

1990.

Т.

1.

Яковенко

Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця
XVIII

ст.

К.,

1997.
ТЕМА
7

Хмельниччина (1648

1657

рр.)


Лекція

7

Оцінки Хмельниччини в українській історіографії: козацькі літописи (
XVII

XVIII

ст.). “Історія Русів”
про повстання Хмельницького. Народницька школа першої
половини XIX

ст. (М.

Максимович, В.

Антонович, М.

Костомаров), державницька школа
другої половини XIXпочатку XX

ст. (М.

Грушевський, В.

Липинський, Д.

Дорошенко).
Праці сучасних українських історикі
в про Хмельниччину (
В.

Смолій
,
В.

Степанков
,
Л.

Мельник,
В.

Сергійчук,
Т.

Чухліб,
В.

Горобець
)
.

Періодизація Хмельниччини. Богдан Хмельницький: сторінки біографії. Дискусія
щодо характеру подій в Україні середини
XVII

ст. (Українська революція, Національно
-
визвольна війна, Велике повстання, Хмельниччина). Роль особистих причин
Б.

Хмельницького у початку війни (Мотрона Чаплинська). Міжнародна,
внутрішньополітична, економічна й духовно
-
культурна ситуація в Україні напередодні
війни. Перехід на бік повсталих р
еєстрових козачих полків як причина перших перемог
(військово
-
тактичні, психологічн
і й ін). Розгортання народної (

хлопської”) війни:
невиправдані сподівання селян. Географічне розширення козацького походу (вступ у
Західну Україну). Чому Б.

Хмельницький во
сени 1648

р. не скористався вдали моментом,
щоб завоювати Польщу: версії.

Правління Б.

Хмельницького: між демократією й автократією. Внутрішня політика


здобутки й прорахунки. Зовнішня політика: проблема пошуку ситуативного союзника
(між Заходом і Сходом)
. Заснування династії Хмельницьких як головний елемент
державотворення (спадковість чи виборність влади). Ідея

Великої України”: реалії та
міфи. Смерть Б.

Хмельницького як причина нереалізації задуманих планів. Діяльність
опозиції, можливість альтернативн
их рішень й поступу суспільства.


Семінар 7

1. Зборівський мирний договір 1649

р.

2. Білоцерківський договір 1651

р.

3.

Березневі” статті Б.

Хмельницького 1654

р.24

Готуючись до семінару, необхідно опрацювати як історичне джерело міжнародні
угоди Війська З
апорозького, укладені з Польщею і Москвою під час національно
-
визвольної війни 1648

1657

рр. Студент має з’ясувати авторів українського й польського
(московського) проектів договору, їх зміст, простежити переговорний процес,
проаналізувати структуру й зміс
т укладеного договору. На його основі, визначити
причини й обставини підписання, а також дослідити вплив цього договору на подальшу
внутрішню
й зовнішню політику країни.

Під час відповіді на
перше питання
треба вказати, що причиною підписання 18
серпня 164
9

р. між Військом Запорозьким і Польщею Зборівського договору стала
перемога козаків над поляками під Зборовом і Збаражем. Слід порівняти текст “Пунктів о
потребах Війська Запорозького обох сторін Дніпра” і “Декларації ласки Його Королівської
милості Корол
я Польського Війську Запорозькому”, щоб з’ясувати наскільки ці
домовленості були вигідні Україні. Згадати про

Привілеї” різним станам українського
суспільства

козацтву, шляхті, міщанам, духовенству (водночас, що селянам не
надавались). Зауважити про рол
ь в укладенні договору третьої сторони


Кримського
ханства і Туреччини.

Відповідаючи на
друге питання
, варто зазначити, що безпосередньою причиною
укладення 28 вересня 1651

р. Білоцерківського договору було перемога поляків над
козаками у Берестецькій бит
ві (водночас знову висвітлити роль у цих подіях союзників
козаків

татар). Доповідач має обов’язково розглянути, порівнюючи ці політичні
домовленості з попереднім Зборівським договором, детальні втрати Війська Запорозького
(терито
рія, чисельність війська,
ін.).

Працюючи над
третім питанням
слід зауважити, що українсько
-
російські
переговори у Переяславі з подальшим укладенням між сторонами договору у Москві
означали, що Україна припинила війну
за автономію у складі Р
ечі Посполитої і змінила
вектор власної з
овнішньої політики. Аналізуючи підписані 27 березня 1654

р. “Березневі
статті”, з’ясувати характер (політичний союз, васалітет
-
сюзеренітет, військовий союз)
міжнародної угоди між Московським царством і Військом Запорозьким. Подати основні
пункти цих “стате
й”, які стосувались прав Війська Запорозького (і зокрема привілеїв
козацтва як стану і старшини

його верхівки), а також регламентували взамовідносини з
московським царем, його повноваження в Україні. Згадати про

привілеї”, надані окремим
станам

козацт
ву, шляхті, міщанам і духовенству). Наприкінці зазначити, що наступні
гетьмани укладали з Москвою нові

статті”. А також подати визначення цього
міжнародного (міждержавного) двостороннього договору як нормативно
-
правового акту
(документу, що має юридичну с
илу).


Самостійна роботаАдміністративно
-
територіальний поділ Війська Запорозького.Організація державної влади автономії.Зовнішня політика гетьмана.Військове будівництво Б. Хмельницького.Судова система.Законодавча діяльність.Соціально
-
економічне житт
я України у середині
XVII

ст.Розвиток освіти.Становище церкви у Гетьманщині.Культура України.


Теми рефератівФедір Вешняк

чигиринський полковник.Максим Кривоніс

славетний козацький ватажок.


25Григорій Гуляницький

полковник ніжинський.Іван Богун

козацький полководець.Филон Джелалій

полковник прилуцький.Антон Жданович

київський полковник.Іван Золотаренко

полковник національно
-
визвольних змагань.Тимофій Хмельницький

надія й вірна опора батька Богдана.Іван Нечай

солдат Великої війни.Данило Нечай

брацлавський полковник.


Завдання на історичній картіПоказати територію Гетьманщини згідно з Зборівським договором 1649

р.Показати кордони Війська Запорозького за Білоцерківським договором 1651

р.Показати столицю держави

м.

Чигирин.П
ок
азати місця основних козацьких битв

Жовті
В
оди, Корсунь, Пилявці,
Берестечко, Батіг, Жванець, Кам’янець.Показати й назвати держави
-
сусіди Гетьманщини у середині
XVII

ст.


Джерела

Документи Богдана Хмельницького.

К.,

1961.

Історія України в документах
і матеріалах.

Т.

3.

К.,

1994.

Яковлєв

А. Україно
-
московські договори XVII

XVIII

ст.

// УІЖ.

1993.

4

12;
1994.1.


Література

Антонович

В. Про козацькі часи на Україні.

К.,

1991.

Апанович

О.

М. Воєнне мистецтво Богдана Хмельницького та його
сподвижників

//
УІЖ.

1995.4.

С.

33

45.

Брехуненко

В.

А. Витоки кримської політики Богдана Хмельницького

// УІЖ.


1995.

4.

С.

87

92.

Гвоздик
-
Пріцак

Л
. Економічна і політична візія Богдана Хмельницького та її
реалізація в державі Богдана Хмел
ьницького.

К.,

1999.

Горобець

В. Від союзу до інкорпорації.

К.,

1995.

Горобець

В.

М. Іван Нечай та українсько
-
російс
ькі суперечки за Білорусь (1654

1659)

// УІЖ.

1998.1.

С.

24

39; №

2.

С.

26

39.

Горобець

В.

М. Московська політика Богдана Хме
льницького: дипломатична
риторика та політична практика

// УІЖ.

1995.4.

С.

45

56.

Горобець

В.

М. Українська зовнішня політика після Переяслава: стратегічні цілі та
тактичні відступи другої половини 1655

р.

// УІЖ.

2000.1.

С.

32

44; №

2.

С.

58

69.

Грушевський

М. Історія України
-
Руси.

К.,

1996.

Т.

9.

Ч.

1.

Гуржій

О.

І. Іван Богун: деякі міфи та реальність

// УІЖ.

1998.1.

С.

99

111.

Казьмирчук

Г., Казьмирчук

М. Кальницький козацький полк (1648

1711 рр.).

К.,
2009.

Крип’якев
ич

І. Богдан Хмельницький.

Львів,

1994.

Мельник

Л.

Г. Боротьба за українську державність (XVII

ст.).

К.,

1995.

Мельник

Л.

Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії: Навч.
посібник.

К.,

1997.

Мицик

Ю.

А. Два публіцистичні трактати про
причини Національно
-
Визвольної
війни українського народу середини XVII

ст. // УІЖ.

1999.6.

С.

122

135.

Мицик

Ю.

А. З досліджень історії Переяславської ради 1654

р.

// УІЖ.

2003.
6.С.

93

110; 2004.1.

С.

72

80.


26

Пінчук

Ю.

А. Постать
Б.

Хмельницького в публіцистиці М.

Костомарова

// УІЖ.


1994.5.

С.

139

147.

Сергійчук

В. Армія Богдана Хмельницького.

К.,

1996.

Сисин

Ф. Хмельниччина та її роль в утворенні модерної української нації // УІЖ.


1995.4.

С.

67

76.

Слабченко

О
.

М. Организация хозяйства Гетьманщины. XVII

XVIII

ст.


Одесса,

1989.

Смолій

В.

А., Степанков

В.

С. Богдан Хмельницький
: соціально
-
політичний
портрет.К.,

1993.

Смолій

В., Степанков

В. Богдан Хмельницький.

К.,

1995.

Смолій

В.

А. Богдан Хмельницький: о
собистість у контексті епохи

// УІЖ.

1995.
4.

С.

3

14.

Смолій

В.

А., Степанков

В.

С. Українська національна революція 1648

1676

рр.:
крізь призму століть

// УІЖ.

1998.1.

С.

3

24; №

2.

С.

3

25; №

3.

С.

3

12.

Степанков

В. Переяславська п
рисяга 1654 р: зміст і наслідки

// УІЖ.

2003.6.


С.

28

39; 2004.1.

С.

20

28.

Степанков

В.

С. Проблема становлення монархічної форми правління Богдана
Хмельницького (1648

1657

рр.)

// УІЖ.

1995.4.

С.

14

33.

Степанков

В.

С. Українська
революція 1648

1676

рр. у контексті європейського
революційного руху XVI

XVII

ст.: спроба порівняльного аналізу

// УІЖ.

1997.1.


С.

3

21.

Федорук

А. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького.

Львів,

1993.

Харишин

М.

В. Богдан Хмельниць
кий та Українська православна церква (1648

1657

рр.)

// УІЖ.

1995.4.

С.

92

100; №

5.

С.

57

66.

Цибульський

В.

І. Деякі проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду Богдана
Хмельницького у зарубіжній історіографії (1945

1990

рр.)

// УІЖ.

1995.
4.

С.

77

86.

Чухліб

Т.

В. Богдан Хмельницький очима сучасників. Матеріали до біографії
Богдана Хмельницького

// УІЖ.

1995.4.

С.

121

128.

Чухліб

Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження
Українського гетьманату.

К.,

2003.

Чухліб

Т. Переяславська угода 1654

р. у контексті утвердження ранньомодерної
Української держави: причини, укладення, наслідки

// УІЖ.2003.3
.

С.

3

42;


4.С.

46

61.

Яковлєва

Т.

Г. Богдан Хмельницький і рядове козацтво

// УІЖ.

1995.4.


С.

56

67.

Яременко

В.

І. Історіософські аспекти відображення діяльності Богдана
Хмельницького у творчості Т.

Г.

Шевченка

// УІЖ.

1995.4.

С.

100

113.
ТЕМА
8

Україна: доба

Руїни” (друга половина
XVII

ст.)


Лекція
8

Проблема періодизації історії
України
-
Гетьманщини
(доба “
Руїни”, період
стабілізації, наступ царизму й повна ліквідація автономії). Диференціація хронології д
ля
Правобережжя і Лівобережжя.

Руїна”: сучасні підходи у визначенні поняття.

Боротьба за владу після смерті Б.

Хмельницького (
1657

р.). Дилема спадковості чи
виборності гетьманської влади. Правління І.

Виговського: питання легітимності.
Конотопська битва 1659

р. Ю.

Хмельницький

жертва власного оточення. Ситуативний
пошук стратегічного союзника. Правління П.

Тетері

посилення п
ропольської орієнта
ції

27

козацької старшини. П.

Дорошенко

невдала

ставка” на Туреччину. Запорожжя


потужний учасник політичного протистояння в Україні. Діяльність І.

Сірка: політична
доцільність чи відсутність політични
х принципів. Прихід до влади І.

Брю
ховецького як
свідчення загострення соціального антагонізму між низовими й заможними козаками.
Україна в об’єктиві польської, московської і турецько
-
татарської зовнішньої політики.
Поділ Гетьманщини на Правобережну й Лівобережну і затримання процесу консол
ідації
українського народу у націю. Посилення економічних позицій Москви в Україні як
наслідок зради національних інтересів тогочасним українським керівництвом.

Правління Д.

Многогрішного, повернення до
status
-
quo
. Методом

пряника й
батога”: політика Моск
ви щодо України. Політика на послаблення міцної гетьманської
влади. Тактика

цар

захисник низового козацтва. Трансформація козацтва у закритий
привілейований стан. Формула поведінки московських воєвод в Україні: з старшиною і
полковниками проти гетьмана
та з рядовими козаками проти старшини і полковників.
Позбавлення старшини монопольного права на торгівлю горілкою на користь царя в обмін
на закріплення за першими права на землеволодіння й працю селян. Антигетьманські
заколоти старшини як характерне явищ
е тодішнього політичного життя України.

Правління І.

Са
мойловича. Створення інституту

бунчукових” товаришів як
заснування спадкової
влади старшини і полковників. “
Великий згін” 1679

р. і перенесення
західноєвропейських державницьких традицій на Лівобережж
я. І.

Мазепа (1687

1709

рр.)гетьман, який найдовше перебував
при владі. Створення інституту

значкових”
товаришів і заснування спадкової влади сотників. Вдалий курс на об’єднання
Правобережжя й Лівобережжя як результат довірливих відносин між царем Петр
ом

I
та
гетьманом І.

Мазепою. Причини розриву союзу з Москвою: від державних ідей до
особистих мотивів. Поразка під Полтавою та початок наступу на автономію і повна її
ліквідація: московські форми і методи досягнення мети.


Семінар 8

1.

Українсько
-
польські
договори (Гадяцька угода 1658

р. і Слободищенський трактат
1660

р.).

2.

Українсько
-
московські угоди (Переяславські статті 1659

р., Батуринські статті
1663

р., Московські статті 1665

р., Глухівські статті 1669

р., Конотопські статті 1672

р.,
Коломацькі ста
тті 1687

р.).

3.


Українське питання” у міжнародних відносинах (Андрусівський договір 1667

р.,
Бахчисарайський мир 1681

р.,

Вічний мир” 1687

р.).


Готуючись до семінару, необхідно опрацювати як історичне джерело міжнародні
угоди Гетьманщини, укладені з По
льщею і Москвою в другій половині
XVII

ст. Студент
має з’ясувати авторів українського й польського (московського) проектів договору, їх
зміст, простежити переговорний процес, проаналізувати структуру й зміст укладеного
договору. Також з

ясувати причини й о
бставини підписання, дослідити вплив цього
договору на подальше внутрішнє й зовнішньополітичне становище України.

Відповідаючи на
перше питання
треба зазначити, що укладення у 1658

р.
І.

Виговським Гадяцька уго
да з Польщею по суті анулювала

Березневі” ста
тті
Б
.

Хмельницького з Москвою, перекреслила військово
-
політичний союз з нею. Військо
Запорозьке, тепер уже як Велике князівство Руське (ВКР), поверталось до складу Речі
Посполитої, тепер як конфедерації трьох держав (ще Польща й Велике князівство
Литовськ
е). ВКР отримувало значні права (військо 60 тис. осіб і 10 тис. найманців,
кварцяному війську заборонялось перебувати в Україні, право чеканити власну монету,
анулювання Люблінської унії, ін.). Але польський сейм ратифікував Гадяцьку угоду в
урізаному вигл
яді, зокрема викинув 7 статей у бік погір
шення прав Гетьманщини
(військо30 тис., позбавлення права зовнішніх взаємин, обов’язок спільно з поляками
воювати проти Москви, повернення полякам маєтностей в Україні). Вказати, що угода,

28

через падіння І.

Виговс
ького, не була реалізованою. Продовжити, що поновити її
чинність, у вигляді Слободищенського трактату, у 1660

р. намагався Ю.

Хмельницький.
Але з договору було викинуто пункт про ВКР.

Під час відповіді на
друге питання
зауважити, що усі гетьмани надалі під
писували з
Москвою

статті”, у яких визначались рамки їх взаємин, зокрема повноваження
московського царя в Україні. Доповідач має здійснити порівняльний аналіз усіх укладених
у другій половині
XVII

ст. статей, простежити процес втрати політичних (обрання
г
етьмана, призначення старшини й полковників, здійснення суду над ними, право
зовнішніх взаємин, смертна кара для зрадників, право скаржитися царю, московські
війська й воєводи в Україні ін.), економічних (землеволодіння старшини, збирання
податків воєводам
и), військових (чисельність війська, обов’язок спільно з воювати проти
Польщі й Туреччини) і духовних прав (підпорядкування київського митрополита
московському патріарху) Гетьманщини у контексті проведення Москвою політики
наступу й повної ліквідації автон
омії.

Працюючи над
третім питанням
слід сказати, що тод
і українські землі часто
ставали
розмінною монетою у відносинах держав
-
сусідів. Так за Андрусівським
договором 1667

р. вони були поділені: Правобережжя

Польщі, а Лівобережжя

Москві,
з їх спільним п
ротекторатом над Зап
орожжям.

Вічний мир” 1687

р. між ними закріпив
цей поділ. Водночас обов’язково пояснити, що ці московсько
-
польс
ькі домовленості йшли
всупереч

статтям”, укладених Московським царем з Військом Запорозьким. Оскільки за
ними перший виступ
ав гарантом територіальної цілісності й безпеки другого. Наприкінці
підсумувати, що у
XVIII

ст. Гетьманщина остаточно втрачає автономні права, що було
закріплено у нас
тупних статтях (Решетилівські,

Решительные пункты”).


Самостійна роботаАдміністративно
-
територіальний поділ Гетьманщини.Організація державної влади: структурна побудова.Зовнішня політика гетьманів: порівняльний аналіз.Військове будівництво: здобутки й прорахунки.Суспільно
-
політичні відносини.Соціально
-
економічне життя.Українське місто.Народні рухи.Становище православної церкви.Розвиток культури й освіти.


Теми рефератівІван Виговський

за Україну з Польщею проти Москви.Юрій Хмельницький: невиправдані сподівання.Павло Тетеря: тимчасове правління випадкової особи.Іван Брюховецький
: ганебна сторінка історії Гетьманщини.Яким Сомко

переяславський полковник.Іван Сірко: суперечливі оцінки постаті.Дем’ян Многогрішний

видатний гетьман України.Іван Самойлович

правління в умовах кон’юнктури.Іван Мазепа

зрадник чи патріот?Семен
Палій

полковник фастівський.


Завдання на історичній картіПоказати територію Слобожанщини.Показати міста Гадяч, Переясла
в, Слободище, Андрусів, Конотоп
.


29Показати гетьманські столиці Глухів і Батурин.Показати територію Запорожжя.Показати й назвати де
ржави
-
сусіди Гетьманщини у другій половині
XVII

ст.


Джерела

Мазепа Іван. Листи Івана Мазепи. 1687

1691.

К.,

2002.

Яковлєв

А. Україно

московські договори XVII

XVIII

ст.

// УІЖ.

1993.4

12;
1994.1.


Література

Бойко

І.

Й. Держава і право Гетьма
нщини: Навч. посібник.

Л.,

2000.

Горобець

В. Від союзу до інкорпорації.

К.,

1995.

Горобець

В. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з
Москвою та Варшавою, 1654

1665.

К.,

2001.

Горобець

В. Політичний устрій українських зем
ель другої половини XVII

XVIII
століття: Гетьманщини, Слобожанщини, Правобережної України (спроба структурно
-
функціонального аналізу).

К.,

2000.

Гуржій

О.

І. Українська козацька держава в другій половині XVII

XVIII

ст.:
кордони, населення, право.

К.,

1
996.

Гуржій

О.

І.
Гетьман Іван Скоропадський.

К.,

1998.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

Львів,

1991.

Єрмолаєв

В.

М. Органи влади і управління Української держави (друга половина
XVII

XVIII

ст.): Навч. посібник.

Х.,

2002.

Жуковський

А. Гетьман І.

Мазепа в оцінці М.

Грушевського

// УІЖ.

1998.6.


С.

134

145.

Карпенко

М. Гетьман І.

Мазепа як будівничий української держави.

Суми,

1999.

Мельник

Л.

Г. Боротьба за українську державність (XVII

ст.).

К.,

1995.

Мельник

Л.

Г. Гетьманщина першої чв
ерті XVIII століття.

К.,

1997.

Мельник

Л.

Г. Лівобережна гетьманщина періоду стабілізації (1669

1709

рр.).


К.,

1995.

Мицик

Ю. Гетьман Іван Виговський.

К.,

2004.

Огієнко

І. Розп’ятий Мазепа.

К.,

2003.

Оглоблин

О. Гетьман І.

Мазепа та його доба.

К.
,

2001.

Павленко

С. Іван Мазепа як будівничий української культури.

К.,

2005.

Павленко

С. Іван Мазепа.

К.,

2003.

Панашенко

В.

В. Полкове управління середини
XVII

XVIII

ст.

К.,

1997.

Панашенко

В.

В. Соціальна еліта Гетьманщини (друга половина XVII

XVI
II

ст.).


К.,

1995.

Пришляк

В.

В. Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті XVII

80
-
х

рр. XVIII

ст.

Луцьк,

2001.

Путро

О.

І. Гетьман Виговський і Гадяцька угода. 1658

1659 рр.

Київ,
Черкаси,

1993.

Супрунець

Н.

П., Бринь

О.

Г. Гетьман Пет
ро Дорошенко.

Донецьк,

2005.

Струкевич

О.

К. Українська Гетьманщина та Російська імперія протягом 50

80
-
х

рр. XVIII

ст. (політико
-
адміністр
ативний аспект проблеми).

К.,

1996.

Шевчук

В. Іван Виговський та гадяцький трактат 1658

р. // Українська наука
і
культура.

Вип.

25.

К.,

1991.

Шекір

М.

В. Петро Дорошенко після зречення гетьманства до сьогодні: (До 300
-
річчя з дня смерті Петра Дорошенка).

Тернопіль,

2001.

Яковлева

Т. Гетьманщина в другій половині 50
-
х

рр. XVII століття: причини і
п
очаток Руїни
.

К.,

1998.30

ТЕМА
9

Соціально
-
економічне та політичне становище України у
XVIII

ст.


Лекція 9

Соціально
-
економічний розвиток українських земель. Особливості сільського
господарства. Юридичне оформлення кріпосного права. Зміни в промисловому
виробництві.
Розвиток міст. Торгівля.

Ліквідація Гетьманщини та інкорпорація України до складу Російської імперії.
К.

Розумовський. Створення Малоросійської колегії. Перепис населення і господарств
1765

1767

рр. Скасування полкового устрою на Слобожанщині та Лівобереж
жі.
Запровадження нового адміністративно
-
політичного устрою. Входження Північного
Причорномор’я та Правобережної України до складу Росії. Становище в Галичині, на
Буковині та Закарпатті.

Ліквідація Запорозької Січі 1775

р. Участь козаків у російсько
-
турець
кій війні 1768

1774

рр. П.

Калнишевський. Колонізація Новоросії.


Семінар 9

1.

І.

Мазепа. Північна війна й Україна. Полтавська битва та її наслідки для України.

2.

П.

Орлик і його Конституція. Обмеження автономії України.

3.

Визвольна боротьба українського народу д
ругої половини
XVIII

ст.


Розкриваючи зміст
першого питання
, необхідно розповісти про гетьмана
І.

Мазепудержавного та політичного діяча України, який відстоював основи української
державності. Зверніть увагу на те, що в період Північної війни частина ко
зацької
старшини на чолі з І.

Мазепою зробили свій історичний вибір: в кінці жовтня 1708

р. вони
перейшли на бік Карла

ХІІ. Необхідно наголосити, що 27 червня 1709

р. шведські війська
на чолі з Карлом ХІІ зазнали поразки під Полтавою. Во
на стала фатальною
для України.

При розгляді
другого питання
важливо показати значення «Пактів і Конституції
прав і вольностей Війська Запорозького», розроблених гетьманом у вигнанні П.

Орликом.
Вихідним положенням цієї Конституції була теза про незалежність України. Вона
пе
редбачала цілу низку реформ у сфері державної та виконавчої влади, загалом була
пройнята широким демократизмом. Свою думку підтвердіть коментарем документа.

Зверніть увагу на впровадження та зміцнення царської влади на Лівобережній Україні та
Слобожанщині:
поява царських воєвод в українських містах та діяльність
Малоросійського приказу, зруйнування Запорозької Січі (1709

р.), заборона обрання
гетьмана та

ін.

У
третьому питанні
слід показати вплив на суспільно
-
політичні процеси в цей
період антифеодальних ви
ступів народних мас України. Детально розкрийте посилення
гайдамацького руху на Правобережній, Лівобережній та Слобідській Україні. Зверніть
увагу на народно
-
визвольне повстання

Коліївщина, яке потрясло польсько
-
шляхетський
політичний режим, та її ватажк
ів

І.

Гонту і М.

Залізняка. Не оминіть і виступ селян в
Турбаях (1789

1793

рр.). Окремо охарактеризуйте опришківський рух та долю
О.

Довбуша.


Самостійна роботаКиєво
-
Могилянська академія та її місце у формуванні самосвідомості
українського народу.Г.

Ск
оворода та його вклад у розвиток української та світової філософської
думки.О
собливості українського книгодрукування.Поява нових джерел з історії України.


31Вплив гуманістичної культури доби західноєвропейського Відродження на
розвиток української літерату
ри.Становлення українського бароко.


Теми рефератівПетро Калнишевський

останній кошовий отаман Запорозької Січі.Козацькі полки

учасники Північної війни.Пилип Орлик

гетьман в еміграції.«Жалувана грамота дворянству» (1781

р.)

винагорода з
а зраду
національних
інтересів.Гетьман Іван Скоропадський

державний та військовий діяч.


Завдання на історичній картіПокажіть територію Нової Січі.Покажіть територію етнічних українських земель на період Х
VIII

ст.Покажіть українські землі, які ввійшли до ск
ладу Російської імперії.Покажіть територію України, яка була приєднана до Польщі.


Джерела

Ділова документація Гетьманщини
XVIII

ст.: Зб. док. і матер.

К.,

1992.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і
матеріалів

/

За р
ед. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес.

К.

Чернівці,

2008.

С.

237

254.

Мазепа: Збірник

/ Передм., упоряд. Ю.

Іванченка.

К.,

1993.

С.

225

236.


Література

Андрусяк

М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч.

К.,

1991.

Антонович

В. Про козацькі часи на Украї
ні.

К.,

1991.

С.

154

203.

Апанович

О.

М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі.

К.,

1993.

Багалій

Д.

І. Історія Слобідської України.

Х.,

1990.

Борисенко

В.

Й. Курс української історії.

К.,

1996.

С.

278

366.

Борщак

І. Іван Мазепа. Ж
иття і пориви гетьмана.

К.,

1991.

Буковина: історичний нарис.

Чернівці,

1998.

Гайдамацький рух на Україні в
XVIII

ст.

К.,

1970.

Гетьмани України: Історичні портрети: Зб.

/

Упоряд. журн.

Україна

.

К.,

1991.


С.

101

214.

Голобуцький В. Запорозьке к
озацтво.

К.,

1994.

Грушевский

М.

С. Очерк истории украинского народа.

К.,

1991.

Грушевський

М. Ілю
стрована історія України.

К.,

1992.

С.

341

434.

Гуржій

О.

І., Чухліб

Т.

В.
Гетьманська Україна.

К.,

1999.

(Україна крізь віки.


Т.

8).

Добржанськ
ий

О., Карпо

В., Коцур

А. Історія України (кінець
XVIII


перша
половина
XIX

ст.): Практикум.

Чернівці,

2000.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

Львів,

1991.

С.

366

493
.

Єфименко

А.

Я. История украинского народа.

К.,

1990.

С.

299

362.

Єнсен

А. М
азепа.

К.,

1992.

Іван Мазепа і Москва.

К.,

1994.

Іванченко

Р. Історія без міфів.

К.,

1996.

Костомаров М. Галерея портретів.

К.,

1992.

Коцур

А.

П. Українська державність: іс
торія та сучасність.

Чернівці,

2000.


32

Коцур

В.

П., Коцур

А.

П. Від Сули до
Білого моря: шлях через
три століття (до 200
-
річчя від дня смерті останнього кошового
отамана Запорозької Січі
П.

І.

Калнишевського).К.

П
ереяслав
-
Хмельницький,

2004.

Крип

якевич І.М. Історія України.

Львів,

1990.

С.

215

260.

Лазорський

М. Гетьман Ки
рило Розумовський

// Україна.


1991.24

25.

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України: Навч. посіб
н
.


К.,

2008.

С.

356

452.

Литвин

В. Історія України: Підручник.

К.,

2006.

С.

199

262.

Мельник

Л. Гетьманщина першої чверті
XVIII
століття.

К.,

1997.

Микитась

В
.

Бабське століття

, або

темна пляма

в історії України
XVIII

ст.

//
Київ.

1990
.
8.

С.

109

148.

Петровський

В.

В., Радченко

Л.

О., Семененко

В.

І. Історія України: Неупереджений
погляд: Факти. Міфи
.
Коментарі
.

Х.,

2007.

С.

200

212.

Полонська
-
Василенко

Н. Історія України: У 2

т.

К.,

1992.

Т.

2.

Січинський

В. Чужинці про Україну.

Львів,

1991.

Слюсаренко

А.

Г., Томенко

М.

В. Історія української конституції.


К.,

1993.

Смолій

В.

А. Запорізька Січ: виник
нення,
тенденції розвитку, ліквідація

// Наука і
суспільство.

1988.4.

С.

28

31, 82

83.

Субтельний

О. Мазепинці.

К.,

1994.

Шаров

І. 1
00 видатних імен України.

К.,

1999.

Шевчук

В. Козацька держава.

К.,

1995.

Яворницький

Д.

І. Історія запорізьк
их козаків:
В 3
-
х

т.

К.,

1991.

Т.

3.33

Змістовий модуль 2


РОЗДІЛ 3

НОВА ІСТОРІЯ УКРАЇНИТЕМА 10

Україна в першій половині ХІХ

ст.


Лекція 10

Адміністративно
-
політичне становище українських земель у складі імперій
Романових та Габсбургів. Їх соціальн
о
-
економічний розвиток в першій половині ХІХ

ст.
Занепад кріпосницьких та зародження ринкових відносин в україн
с
ьких землях Російської
імперії.
Регіональні осбливості розвитку (Правобережна, Лівобережна, Південна Україна).
Початок
технічного
перевороту. По
ширення найманої праці в промисловості, занепад
поміщицьких мануфактур.

Особливості соціально
-
економічного розвитку західноукраїнських земель
наприкінці ХVІІ
Ів першій половині ХІХ

ст.
Соціальний, конфесійний та національний
склад населення України.

Форм
ування опозиційного антисамодержавного руху в Російській імперії. Т
аємні
організації в Україні в першій чверті ХІХ

ст.
Масонство в Україні.
Діяльність декабристів
в Україні.
Повстання Чернігівського піхотного полку. Польське повстання 1830

1831

рр. і
Украї
на.

Українська культура першої половини ХІХ

ст.
Відкриття університетів у Харкові та
Києві.


Семінар 10

Формування національної ідеї в суспільно
-
політичному русі
У
країни

1.

Культурно
-
просвітницьке відродження на початку ХІХ

ст.

2.

Тарас Шевченко

будитель
українського народу.

3.

Кирило
-
Мефодіївське товариство.

4.

Українське національне відродж
ення в Західній Україні.
“Руська трійця”.

5.

Західноукраїнські землі в
австрійській революції 1848

1849

рр
.


Підготовка до семінарського заняття включає комплексний г
либокий аналіз причин
появи і розвитку національно
-
визвольного руху в Україні, а також проведення історичних
паралелей з аналогічними процесами в інших країнах. Доцільно буде співставити наявні
періодизації національно
-
визвольних змагань, зокрема їх етапи.

Перше питання
пе
редбачає вивчення поширення інтересу до української старовини
(фольклору, мови, історії) на Слобожанщині, а згодом

на Київщині, а також появи нової
української літератури. Розкриваючи це питання, зверніть увагу на ставлення діячів цього
етапу національного відродження до Російської імперії.

Друге питання
включає аналіз біографії, творчості та громадської діяльності Тараса
Григоровича Шевченка, розкриття його ролі в українському визвольному русі та
історичного значення його творчої й духов
ної спадщини.

Працюючи над
третім питанням
, необхідно обов

язково ознайомитись з
джереламипрограмними документами кирило
-
мефодіївців, перш за все з

Книгою буття
українського народу

. Поміркуйте, чому уряд не вважав ця організацію особливо
небезпечною.

Четверте та п’
яте питання

стосуються західноукраїнських земель.
Перш ніж,
починати готувати їх, варто з
’ясувати національну структуру імперії Габсбургів, яке місце
в ній посідали українці, чим відрізнялось становище українців в Австрії від становища в

34

Росі
ї.
Висвітліть перехід від культурно
-
просвітницького до політичного етапу діяльності в
Галичині. Чому, на Вашу думку, цей процес відбувся в Австрії швидше, ніж у Росії, хоча й
розпочався пізніше.


Самостійна роботаОсновні верстви населення України в першій
половині ХІХ

ст.: їх права та
обов

язки
.Вторгнення Наполеона в Росію і українське питання.Російсько
-
турецькі війни першої половини ХІХ

ст.Активізація селянських рухів в Наддніпрянській Україні в першій половині
ХІХ

ст.Кримська війна 1853

1856

рр. та У
країна.Реформи Йозефа

ІІ в Австрійській імперії.Причини економічної відсталості західноукраїнських земель.Особливості розвитку Буковини та Закарпаття.Церква в Україні в першій половині ХІХ

ст.Побут українців в першій половині ХІХ

ст.


Теми рефератівУ
країнські козацькі полки у війні проти наполеонівської Франції.Ліквідація Задунайської Січі. Доля останніх козаків.Новоросія

нове суспільство на Півдні України (господарство, суспільство,
національний склад).Українська старшина на службі Російській ім
перії (на прикладі Розумовських,
Кочубеїв, Гудовичів, Трощинських, Завадовських

за вибором).Товариство об

єднаних слов

ян.Іван Котляревський: історичний портрет.Сергій Муравйов
-
Апостол: історичний портрет.Павло Пестель
:
історичний портрет.Микола Рєп
нін

генерал
-
губернатор Малоросії.Микола Гоголь між двома ідентичностями.Маркіян Шашкевич: історичний портрет.Григорій Яхимович: історичний портрет.


Завдання на історичній картіПоказати і назвати генерал
-
губернаторства Наддніпрянської України та їхні

адміністративні центри.Показати Королівство Галичини та Лодомерії
, округ Буковину та українські
жупи (комітати) Братиславського намісництва.Показати території, охоплені бойовими діями проти армії Наполеона.Показати маршрут повсталого Чернігівського пол
ку.Показати основні
центри цукроварної промисловості.


Джерела

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і
матеріалів

/ [За заг. ред. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес
]
.

Київ

Чернівці,

2008.


С.

259

456.

Кирило
-
Мефодіївське товари
ство: У 3

т.

К.,

1990.


Русалка Дністрова

. Документи і матеріали.

К.,

1989.

Т.

Г.

Шевченко в документах і матеріалах.

К.,

1950.35

Література

Багалій

Д.

І. Історія Слобідської України.

Харків,

1993.

Барабаш

Ю. Коли забуду тебе, Єрусалиме... Гоголь і
Шевченко.
Порівняльно
-
типологічні студії
.

К.,

2001.

Бовуа

Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та у
країнськими
масами (1831

1863)
.

К.,

1996.

Бойко

О.

Д. Історія України: [Посібник].

Вид. 2
-
ге, доп.

К.,

2001 (або пізніше
видан
ня).

Борисенко

В.

Й. Курс української історії: З найдавніших часів до двадцятого
століття: [Навч. посібник].

К.,

1996.

Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до
середини ХХ

ст.)

/ В.

М.

Ботушанський, С.

М.

Гакман, Ю.

І.

Ма
кар та

ін.

Чернівці,

2005.

Верига

В. Нариси з історії України (кінець Х
V
ІІІ

початок ХХ

ст.).

Львів,

1996.

Грицак

Я. Нарис історії України: формування модерно
ї української нації ХІХ

ХХ

ст.К.,

1996.

Гусєв

В.

І., Калінцев

Ю.

О., Кульчицький

С.

В. Іст
орія України: [Навч. посібник]


К.,

2003.

Гусєв

В.

І., Казьмирчук

Г.

Д., Капелюшний

В.

П. та

ін. Історія України:

[Підручник].К.,

2008.

Гуржій

І.

О. Зародження робітничого класу України (кінець Х
V
ІІІ

перша половина
ХІХ

ст.)
.

К.,

1958.

Декабристи в
Україні: дослідження й матеріали

/ [Наук. ред. проф.
Г.

Д.

Казьмирчука].

Т.

5.

К.,

2007.

Декабристи в Україні: дослідження й матеріали

/ [Упор. Г.

Д.

Казьмирчук,
Ю.

В.

Латиш; наук. ред. проф. Г.

Д.

Казьмирчука].

Т.

6.

К.,

2009.

Дзюба

І. Тарас Шевче
нко
.

К.,

2005.

Добржанський

О.
, Карпо

В., Коцур

А.
Історія України (кінець Х
V
ІІІ

перша
по
ловина ХІХ

ст.): [Практикум]
.

Чернівці,

2000.

Дорошенко

Д.

І. Нарис історії України.

Львів,

1991.

Зайончковский

П.

А. Кирилло
-
Мефодиевское общество (1846

1847)
.

М.,

1959.

Іванова

Л.

Г. Україна між Сходом і Заходом: до проблеми становлення національної
ідеї в українській суспільно
-
політичній думці в контексті східноєвропейського розвитку.
(І половина ХІ
Х

ст.). Матеріали до спецкурсу
.

К.,

2007.

Історія України
в особах: ХІХ

ХХ

ст.

/ [І.

Войцехівська (кер. авт. кол.), В.

Абліцов,
О.

Божко та

ін.].

К.,

1995.

Історія України

/ [Кер. авт. кол. Ю.

Зайцев].

К.,

1996.

Казьмирчук

Г., Соловйова

Т.
Соціально
-
економічний розвиток Правобережної
У
країни в першій чверті
ХІХ

ст
.

К.,

1998.

Каппелер

А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення, історія, розпад

/ [пер. з нім.
Х.

Назаркевич, наук. ред. М.

Крикун
]
.

Львів,

2005.

Киянская

О.

И. Южный бунт. Восстание Черниговского пехотного полка (29
декабря
1825

3 января 182
6).

М.
,

1997.

Короткий

В., Біленький

С.
Михайло Максимович та освітні практики на
Правобережній Україні
в першій половині ХІХ століття
.

К.,

1999.

Кравченко

В.

В. Нариси з української історіографії епохи національного
Відродження (друга половина Х
V
ІІІ

середина ХІХ

ст.).

Харків,

1996.

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України: [Навч.
посібник].

К.,

2002.

Литвин

В. Історія України: [Підручник].

3
-
є доопрац. і доп. вид.

К.,

2009.

Макар

Ю.

І., Білецький

Б.

Ф., Коцур

А.

П. та

ін. Історія України від найдавніших
часів до наших днів.

Чернівці,

1998.


36

Полонська
-
Василенко

Н. Історія України: У 2

тт.

К.,

1992.


Т.

2: Від середини
Х
V
ІІ століття до 1923

р.

Сарбей

В.

Г. Н
аціональне відродження України
.

К.,

1999.

(Україна крізь
віки.


Т.

9).

Шандра

В.

С. Малоросійське генерал
-
губернаторство, 1802

1
856: функції,
структура, архів
.

К.,

2001.

Шандра

В.

С. Генерал
-
губернаторства в Україні: ХІ
Х

початок ХХ

ст
.

К.,

2005.

Шевчук

В.

П., Тараненко

М.

Г. Історія української державност
і: [Курс лекцій].


К.,

1999.
ТЕМА 1
1

Україна в другій
половині ХІХ


на початку ХХ

ст.


Лекція 11

Скасування кріпосного права в українських землях Російської імперії. Реформи 60

70
-
х років ХІХ

ст. Розвиток капіталізму та зміни в соціальній стру
ктурі ук
раїнського
суспільства. Формування робітничого класу
та інтелігенції
.
Розвиток українського
національного руху, гро
мадсько
-
політичні рухи та течії (народники, соціал
-
демократи,
ліберали). Громадівський рух.
Реакційна політика російського царизму щодо украї
нства.

Соціально
-
економічний та політичний
розвиток західноукраїнських земель.
Утворення Австро
-
Угорщини та посилення позицій поляків в Галичині.
Формування
політичних течій москвофілів і народовців. І.

Франко. Виникнення РУРП

першої
української політичн
ої партії.
Особливості українського національно
-
визвольного руху на
Буковині та Закарпатті.

Концентрація виробництв
а та капіталу на початку ХХ

ст. Суть імперіалізму.
Причини кризи абсолютизму та назрівання революційної ситуації в Російській імперії.


Семін
ар 11

Україна на початку ХХ

ст.

1.

Становище українців в Російській імперії. Утворення українських політичних
партій.

2.

Україна в російській революції 1905

1907

рр.

3.

Столипінська аграрна реформа в Україні.

4.

Україна в Першій світовій війні.


Готуючи ві
дповідь на
перше питання
, доцільно звернути увагу на у
мови і
обставини формуванн
я українських політичних партій, їх

соціальну
баз
у
, діяльність.
Для
цього варто було б спиратись на

програмн
і документи. Зосереджуючи основну увагу на
українських партіях, не з
авадило б провести паралелі з загальноросійськими політичними
силами, а також з партіями інших меншин.

Друге питання
включає розгляд ролі та місця українського громадянства в
революції. На основні аналізу літератури поміркуйте, яку роль в революції відігра
вали
національні вимоги. Чому вони поступались в популярності соціальним та
загальнодемократичним гаслам? Чому революційний рух на національних окраїнах був
значно потужнішим,
ніж в центрі імперії? Які верстви виступали в якості рушійних сил
революції?

При
підготовці
третього питання
, слід з

ясувати нас
лідки столипінської аграрної
реформи: чи призвела вона до підвищенняпродуктивності сільського господарства.
Поміркуйте, які завдання були пріоритетними при її проведенні: політичні чи економічні.
Простежте формування української діаспори т.

зв. Зеленого кл
ину.


37

Відповідаючи на
четверте питання
, зверніть увагу на плани
Росії, Австро
-
Угорщини та Німеччини
щодо українських земель
.
Яку позицію займали ук
раїнськ
і партії
та організації

щодо війни, чим це було зумовлено? Коротко висвітліть перебіг бойових дій
на те
риторії України. Встановіть, яке значення мала Перша світова війна для Європи
загалом і України зокрема.


Самостійна роботаОсобливості проведення .Великої реформи 1861

р. в регіонах України.Становище поляків, євреїв та кримських татар в Україні.Польське
повстання 1863

1864

рр. і Україна.Поширення марксизму в Україні
. Виникнення РСДРП.Парламентська діяльність українських політичних сил.Підросійська Україна в роки третьочервневої монархії (1907

1914

рр.)
.Українські політичні партії в Галичині на початк
у ХХ

ст.Товариство українських поступовців: причини виникнення, склад, лідери,
діяльність.Російський окупаційний режим в Західній Україні (1914

1915

рр.)Культура України в ХІХ

на початку ХХ

ст.


Теми рефератівЗемська реформа та земські інституції в У
країні в останній третині ХІХ

на
початку ХХ

ст.Народництво в Україні. Чигиринська змова.Тероризм як форма опозиційної боротьби проти монархії.Українці в Австрійському Рейхсраті: перший досвід парламентського життя.Українські депутати в
Державній Думі
Російської імперії.Кримськотатарське національне відродження в другій половині ХІХ

ст.
І.

Гаспринський.Володимир Антонович: політичний портрет.Михайло Драгоманов: історичний портрет.Іван Франко: історичний портрет.Юліан Бачинський та його твір

Украї
на
irredenta

.Рада як новий орган робітичого самоврядування і як орган влади.Галицька битва як ключовий момент першого року Великої війни.


Завдання на історичній картіПоказати і назвати регіони України, охоплені Польським повстанням 1863

1864

рр.Показ
ати і назвати міста

центри освіти та науки.Показати і назвати регіони України, де розвивалась видобувна промисловість та
металургія.Показати місця основних битв на території України в ході Першої світової війни
(Галицької, за Перемишль, за гору Маківку
, за гору Лисоню, міста, бомбардовані
турецько
-
німецькою ескадрою).


Джерела

Багатопартійна Українська держава на початку ХХ століття: Програмні документи
перших українських політичних партій.

К.,

1992.

Вивід
прав України

/ [М.

Грушевський, І.

Франко, М.

Костомаров та

ін.].


Львів,

1991.


38

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і
матеріалів

/ [За заг. ред. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес
]
.

Київ

Чернівці,

2008.


С.

259

456.

Історія України: Хрестоматія: [Навчальний посібник

/ У
пор. В.

І.

Гусєв,
Ю.

О.

Калінцев, Г.

І.

Сургай].

К.,

2003.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів

/ Б.

І.

Білик, Л.

В.

Дячук,
Я.

С.

Калакура, С.

М.

Клапчук та

ін.

К.,

1993.


Література

Багалій

Д.

І. Історія Слобідської України.

Харків,

199
3.

Бовуа

Д. Битва за землю в Україні 1863

1914

рр. Поляки в соціое
тнічних
конфліктах

/
[пер. з фр.].

К.,

1998.

Бойко

О.

Д. Історія України: [Посібник].

Вид. 2
-
ге, доп.

К.,

2001 (або пізніше
видання).

Борисенко

В.

Й. Курс української історії: З найдав
ніших часів до двадцятого
століття: [Навч. посібник].

К.,

1996.

Буковина в контексті європейських міжнародних відносин (з давніх часів до
середини ХХ

ст.)

/ В.

М.

Ботушанський, С.

М.

Гакман, Ю.

І.

Макар та

ін.

Чернівці,

2005.

Верига

В. Нариси з історії
України (кінець Х
V
ІІІ

початок ХХ

ст.).

Львів,

1996.

Головченко

В.

І. Від «Самостійної України» до Союзу визволення України: Нариси
історії української соціал
-
демократії початку ХХ

ст.

Харків,

1996.

Грицак

Я. Нарис історії України: формування модерно
ї української нації ХІХ

ХХ

ст.


К.,

1996.

Грушевський

М. Хто так
і українці і чого вони хочуть?


К.,

1991.

Гусєв

В.

І., Калінцев

Ю.

О., Кульчицький

С.

В. Історія України: [Навч. посібник]


К.,

2003.

Гусєв

В.

І., Казьмирчук

Г.

Д., Капелюшний

В.

П. та

ін. І
сторія України:

[Підручник].К.,

2008.

Добржанський

О.
, Карпо

В., Коцур

А.
Історія України (кінець Х
V
ІІІ

перша
по
ловина ХІХ

ст.): [Практикум]
.

Чернівці,

2000.

Дорошенко

Д.

І. Нарис історії України.

Львів,

1991.

Зайончковский

П.

А.
Отмена крепостног
о права в России.

М.,

195
4
.

Зайончковский

П.

А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861

года
.


М.
,

1958.

Іванова

Р.

П. Михайло Драгоманов у суспільно
-
політичному русі Росії та
України (ІІ
половина ХІХ

ст.)
.

К.,

1971.

Історія України в особах: ХІХ

ХХ

ст.

/ [І.

Войцехівська (кер. авт. кол.), В.

Абліцов,
О.

Божко та

ін.].

К.,

1995.

Історія України

/ [Кер. авт. кол. Ю.

Зайцев].

К.,

1996.

Казьмирчук

М. Соц
іальна діял
ьність ломбардів підрос
ійської
У
країни
(1881

1917

р
р.).


К.,

2007.

Казьмирчук

Г.,
Казьмирчук

М. Роде наш красний: Село Кальник.

Кн..

ІІ.
Документи й дослідження соціальних проблем села Кальник наприкінці Х
V
ІІІ

на
початку ХХ

ст..

К.,

2008.

Каппелер

А. Росія як поліетнічна імперія: Виникнення, історія, розпад

/ [пер. з нім.
Х.

Назар
кевич, наук. ред. М.

Крикун
]
.

Львів,

2005.

Колесник

В.

Ф.
, Рафальський

О.

О., Тимошенко

О.

П.
Шляхом національного
відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських парті
й
Наддніпрянщини 1900

1907

рр
.

К.,

1998.

Колесник

В.
, Могильн
ий

Л.
Українські ліберально
-
демократичні пар
тії кінця ХІХ


початку ХХ

ст
.

К.,

2006.

Кураєв

О.

О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій
війні (1914

1918).

К.,

2006.


39

Лещенко

Н.

Н. Крестьянское движение на Украине в связи с п
р
оведением реформы
1861 года
.

К.,

1959.

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України: [Навч.
посібник].

К.,

2002.

Литвин

В. Історія України: [Підручник].

3
-
є доопрац. і доп. вид.

К.,

2009.

Макар

Ю.

І., Білецький

Б.

Ф., Коцур

А.

П
. та

ін. Історія України від найдавніших
часів до наших днів.

Чернівці,

1998.

Мельник

Л.

Г. Технічний
переворот на Україні у ХІХ

ст
.

К.,

1972.

Мельник

Л.

Г. Формуванн
я робітничого класу на Україні
.

К.,

1988.

Набока

С.

В. Діяльність інституту мирових
посередників у впровадженні селянської
реформи на Правобережній Україні у 1861

1864

рр.: Матеріали й методичні рекомендації
до лекції курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів.

К.,

2009.

Павко

А. Політичні партії та організації в Укр
аїні наприкінці ХІХ

на початку
ХХ

ст.: Методологія. Історіографія, проблеми, перспективні напрямки наукових
досліджень.

К.,

2001.

Полонська
-
Василенко

Н. Історія України: У 2

тт.

К.,

1992.


Т.

2: Від середини
Х
V
ІІ століття до 1923

р.

Реєнт

О.

П., Сер
дюк

О.

В. Перша світова війна і Україна.

К.,

2004.

Сарбей

В.

Г. Н
аціональне відродження України
.

К.,

1999.

(Україна крізь віки.


Т.

9).

Сухий

О. Від русофільства до москвофільства: російський чинник у громадській
думці та суспільно
-
політичному житті
галицьких українців у ХІХ

ст
.

Львів,

2003.

Ульяновський

В.

І.
, Короткий

В.

А.
Володимир
Антонович: образ на тлі епохи
.


К.,

1997.

Чайковський

А.

С.
, Щербак

М.

Г.
За законом і над законом: З історії
адміністративних органів і поліцейсько
-
жандармської си
стеми в Україні (ХІХ

початок

ХХ

ст.)
.

К.,

1996.

Шандра

В.

С. Генерал
-
губернаторства в Україні: ХІ
Х

початок ХХ

ст
.

К.,

2005.

Шевчук

В.

П., Тараненко

М.

Г. Історія української державності: [Курс лекцій].


К.,

1999.

Шип

Н. Интеллигенция на Украине (Х
ІХ

в.):
Историко
-
социологический очерк
.


К.,

1991.

Щербак

М.
, Щербак

Н.
Національна політика царизму на Правобережній Україні
(друга
половина ХІХ

початок ХХ

ст.)
.

К.,

1997.40

РОЗДІЛ 4

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРА
ЇНИТЕМА
1
2

Українська революція 1917

1920

рр
.


Лекція 12

Лютнева революція в Росії і початок демократичних процесів в Україні. Діяльність
українських соціалістичних партій як відображення тогочасних політичних настроїв
населення. Утворення Центральної Ради: проблема легітимності.
I
-
й Універсал та
ав
тономія як стратегічна мета. Утворення коаліційного уряду через призму боротьби за
державну владу. Жовтневий переворот, спроба повторити його в Україні чи вірною була
позиція нейтралітету ЦР?
IV
-
й Універсал

відновлення державності українського народу.
Зо
внішня політика УНР: результати й можливість альтернативного сценарію розвитку
подій.

Трансформації у ставленні суспільства до ЦР і державний переворот 29 квітня
1918

р. як результат цього. Вплив зовнішніх сил на зміну влади в Україні. Внутрішня
політика:
виклики часу й правильність прийняття рішень. Взаємовідносини
П.

Скоропадського з соціалістичною опозицією. Зовнішня політика Української Держави:
проблема вибору вектора.

Утворення Директорії: лідери, особовий склад, причини популярності. Відродження
УНР.
С.

Петлюра і В.

Ви
нниченко: “
вождизм” в українській політиці. Дискусія щодо
радянського і європейського шляху розвитку України, пошук третього варіанту. Акт
Злуки УНР і ЗУНР від 22 січення 1919

р. як надана історією можливість спільної боротьби
за державн
ість, невиправдані сподівання. Друга війна радянс
ької Росії проти УНР.
Політика

воєнного комунізму”: в розріз інтересів українців. Територіальне питання як
складова зовнішньої політики УНР й УСРР: засади соборності чи політичної доцільності?

Нові принципи
міжнародної політики як підстава для проголошення утворення
Західноукраїнської Народної Республіки у листопаді 1918

р. Причини поразки УГА у
війні з Польщею. Західноукраїнські землі (Східна Галичина, Західна Волинь, Північна
Буковина, Південна Бессарабія)
як об’єкт уваги й знаряддя досягнення провідними
країнами Європи власних зовнішньополітичних інтересів.


Семінар 12

1. Універсали ЦР як історичне джерело.

2. Нормативно
-
правові акти П.

Скоропадського.

3. Законодавча діяльність Директорії УНР.


Готуючись д
о семінару, потрібно обов’язково опрацювати як історичне джерело
законодавство України, що функціонувало в 1917

1920

рр. Студент має з’ясувати їх
авторів, структуру й зміст, проаналізувати причини й обставини прийняття, простежити
вплив на подальшу внутріш
ню й зовнішню політику країни, оцінити характер здобутків і
прорахунків їх реалізації.

Під час підготовки до
першого питання
треба розглянути
I

IV

Універсали ЦР, Конституцію УНР 1918

р. Щодо
I

II
Універсалів, розглянути їх у
контексті українсько
-
російських
відносин, з’ясувати їх вплив на налагодження стосунків
між ЦР і Тимчасовим урядом. У свою чергу, оголошення
III

Універсалу пов’язати з
більшовицьким переворотом у Петрограді. Щодо
IV
Універсалу, через призму його
прийняття, простежити еволюцію політичного
курсу ЦР (від автономії до самостійності).
Також розповісти про прийняття Конституції УНР, внесення змін до земельного закону у
контексті намагання ЦР врятувати становище
.


41

Робота над
другим питанням
передбачає необхідність відповіді доповідачем на
питання
, спираючись на текст док
ументу, як П.

Скоропадський, у

Грамоті до всього
українського народу”, переконував громадськість, що його вл
ада не є диктатурою. На
основі

Законів про тимчасовий державний устрій України” визначити політичний режим,
форму держави
(державного правління, державного устрою) та ін.
А також простежити,
аналізуючи “
Грамоту до українських громадян і козаків”, спроби гетьмана врятувати
владу через зміну зовнішньополітичного союзника (Німеччин
и
на небільшовицьку Росію)
і чи втрачала Україн
а при цьому незалежність?

Працюючи над
третім питанням
варто дослідити пошук в країні шляхів виходу з
кризи. Спираючись на Декларацію Директорії, Закон про форму влади на Україні,
висвітлити дискусію на предмет радянського, європейського чи третього

влас
ного
варіанту розвитку України. Наприкінці, у Передвступному договорі між УНР і ЗУНР,
подати розподіл повноважень між їхніми органами влади.


Самостійна роботаАдміністративно
-
територіальний поділ.Організація державної влади.Місцева влада й місцеве самов
рядування.Військове будівництво.Судова система.Законодавча діяльність.Економічне життя.Розвиток освіти й науки.Становище церкви.Культура України.


Теми рефератівМихайло Грушевський: політичний портрет.Володимир Винниченко

політик, урядовець, пис
ьменник.Симон Петлюра

видатний український політичний, державний і військовий
діяч.Громадсько
-
політична діяльність Миколи Міхновського.Павло Скоропадський: генерал, політик, гетьман.Дмитро Дорошенко

політик, міністр, історик.Сергій Єфремов: громад
сько
-
політична діяльність.Євген Чикаленко: політичний портрет на тлі епохи.Кость Левицький: соціально
-
політичний портрет.Євген Петрушевич

президент Західноукраїнської народної республіки.


Завдання на історичній картіПоказати українські губернії, які
відходили під юрисдикцію Генерального
секретаріату відповідно до Тимчасової інструкції Тимчасового уряду від 4 серпня 1917

р.Показати українські губернії, які відходили під юрисдикцію Генерального
секретаріату згідно з III Універсалом ЦР.Показати кордон
и УНР за
IV

Універсалом ЦР.Показати українські етнічні землі, які не увійшли до складу Української
Держави.Показати й назвати держави
-
сусіди ЗУНР.
42

Джерела

Винниченко

В. Відродження нації: Історія української революції. Март 1917 р.


грудень 1919

р.


Відень,

1920.

Грушевський

М. На порозі нової України.

К.,

1991.

Грушевський

М.

С. Між Москвою й Варшавою.

Б.

м.; Б.

в.; Б.

р.

Грушевський

М.

С. Якої ми хочемо автономії і федерації.

К.,

1917.

Грушевський

М. Хто такі українці і чого вони хочуть.

К.,

1991.

Дорошенко

Д. Мої спомини про недавнє минуле. В 2

ч.

Прага,

1923

1924.

Міхновський

М. Самостійна Україна.

К.,

2003.

Петлюра

С.

В. Вибрані твори та документи.

К.,

1994.

Петлюра

С. Статті. Листи. Документи.

К.,

1999.

Скоропадський

П. Спомини.

К.,

1992.


Література

Білокінь

С.

І. Київська школа академіка М.

С.

Грушевського

// УІЖ.

1996.5.


С.

106

131.

Верба

І.

В. Родина Грушевських в укра
їнській історичній науці 1920
-
х

рр.

// УІЖ.


1996.5.

С.

131

149.

Верстюк

В.

Ф. М.

С.

Грушевс
ький у перший період діяльності Центральної Ради

//
УІЖ.

1996.5.

С.

37

50.

Верстюк

В.

Ф. Симон Петлюра: політичний портрет (до 125
-
річчя від дня
народження)

// УІЖ.

2004.3.

С.

112

126.

Горак

В.

С. Гетьманський переворот 29 квітня 1918

р.
в інтерпретації
П.

Скоропадського

// УІЖ.

2008.4.

С.

110

121.

Грицак

Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації
XIX

XX

ст.

К.,

1996.

Грищенко

А.

П. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні (кінець 1917

початок
1919

рр.
).

К.,

1993.

Гунчак

Т. Україна: Перша половина
XX

ст. Нариси політичної історії України.


К.,

1993.

Дорошенко

Д. Нарис історії України.

Л.,

1992.

Дорошенко

Д. Історія України 1917

1923.

Т.

1: Доба Центральної ради.

Ужгород,
1932; Т.

2: Українська
Гетьманська держава 1918

р.

Ужгород,

1932.

Капелюшний

В.

П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис
української державності доби національно
-
визвольних змагань (1917

1921

рр.).

К.,

2003.

Копиленко

О.

Л., Копиленко

М.

Л. Держава і право
України. 1917

1920

рр.:
Навчальний посібник.

К.,

1997.

Кульчицький

С.

В. Володимир Винниченко: світоглядна еволюція

// УІЖ.

2005.
4.С.

47

70.

Литвин В. Україна: доба війн і революції (1914

1920).

К.,

2003.

Нагаєвський

І. Історія української де
ржави
XX

ст.

К.,

1994.

Павленко

Ю., Храмов

Ю. Українська державність у 1917

1919

рр.

К.,

1995.

Пиріг

Р.

Я. Життя Михайла Грушевського.

К.,

1993.

Полонська
-
Василенко

Н. Історія України. 1917

1923

рр.

К.,

1993.

Пристайко

В.

І., Шаповал

Ю.

І. Сторінки
біографії М.

С.

Грушевського в світлі
таємних документів ДПУ
-
НКВС

// УІЖ.

1996.5.

С.

83

89.

Притуляк

П.

П. Економічний договір УНР з Німеччиною та Австро
-
Угорщиною
1918 р. // УІЖ.

1997.1.

С.

62

72.

Реєнт

О.

П. Павло Скоропадський.

К.,

2003.

Реєнт

О.

П., Коляда

І.

А. Україна між світовими війнами (1914

1939).


Події. Люди.
Документи: Нариси історії: Навчальний посібник.

К.,

2004.

Савченко

О. Симон Петлюра.

Харків,

2004.


43

Сергійчук

В.

І. Українська соборність: Відродження українства в
1917

1920

рр.


К.,

1999.

Сергійчук

В. Симон Петлюра.

К.,

2004.

Ситник

В. Державницькі концепції М.

Міхновського та В.

Липинського

//
Історичний журнал.


2003.1.

С.

5
7

66.

Солдатенко

В.

Ф. Еволюція суспільно
-
політичних поглядів В.

К.

Винниченка
в добу
української революції

// УІЖ.

1994.6.

С.

12

25; 1995.1.

С.

13

22.

Солдатенко

В.

Ф. Українська революція: концепція та історіографія (1918

1920

рр.).К.,

1999.

Солдатенко

В.

Ф. Володимир Винниченко: на перехресті соціальних і націон
альних
прагнень.

К.,

2005.

Терещенко

Ю.

І. Гетьманат Павла Скоропадського
я
к прояв консервативної
революції // УІЖ.

2008.4.

С.

19

37.

Турченко

Ф. “Харківський проект” Миколи Міхновського

// Наукові праці
історичного факультету ЗДУ.

Запоріжжя,

2003.

Вип.

XV
.

С.

7

34.

Феденко

П. Влада Павла Скоропадського.

К.,

1995.

Шаповал

Ю.

І., Верба

І.

В. Михайло Грушевський.

К.,

2005.
ТЕМА 13

Радянська Україна між двома світовими війнами


Лекція
13

Соціально
-
економічна ситуація в УСРР після закінч
ення визвольних змагань 1917

1920

рр. Голод 1921

1923

рр. і повстанський рух українського селянства

їх масштаби і
наслідки

як результат економічної, соціальної та великодержавної політики
більшовицької Москви.

Причини запровадження у 1921

р. НЕПу біл
ьшовиками. Характерні особливості
нової економічної політики та перспективи її подальшого розвитку. Можливості
співіснування НЕПу і радянського режиму на даному етапі розвитку соціалістичної
системи чи закономірність згортання НЕПу, в контексті внутршньоси
стемних факторів
розвитку режиму, а також його потреб в швидких перетвореннях в соці
ально
-
економічній
сфері країни?

Основні причини, мета і засоби проведення політики форсованої індустріалізації та
колективізації в Україні. Проблема співвідношення результа
тів модернізації для України і
її ціни для українського народу.

Закономірності еволюції режиму більшовиків від політичної партії з
внутрішньопартійною демократією до владної тоталітарної структури, що провадила
постійні репресії над суспільством і зрештою
невідворотно стала об’єктом перманентних
репресій з боку неконтрольованого політичного вождя.


Семінар
13

1. Утворення СРСР та політико
-
правове становище УСРР в Союзі.

2. Політика українізації: перебіг і наслідки.

3. Проведення нової економічної політики
в Україні: її здобутки та проблеми.

4. Хід, особливості і результати форсованої модернізації в радянській Україні. Голод
1932

1933

рр.


Готуючись до відповіді на
перше питання
потрібно ообов’язково розглянути
передумови і стратегічну ціль створення СРСР, п
роаналізувати ряд етапів, що передували
йому. Зазначити, що попередній союз радянських республік мав військово
-
господарський

44

характер і слугував, перш за все, для забезпечення швидкої перемоги більшовиків у
громадянській війні та розглядався ними в контекс
ті негайного експорту світової
революції. Необхідно визначити основні проекти майбутнього союзу, ким вони
висувалися і які чинники лежали в їх основі. Проаналізувати правові аспекти договору
1922

р., і реальну відповідність їх постулатам. Розглянути перебі
г процесу входження
УСРР до Союзу, відзначивши, що остаточно він був завершений лише у 1925

р.
Визначити ступінь самостійності УСРР.

Відповідаючи на
друге питання
, необх
ідно визначити основні причини

українізації

, зазначивши, що її основною метою було зм
іцнення позицій більшовиків в
національних республіках. Потрібно проаналізувати основні вектори, територіальні рамки
та особливості українізації. Визначити її культурно
-
освітню та політико
-
адміністративні
сфери застосування, порівняти результати. Пояснити
чинники згортання українізації з
1930
-
х

рр.

Розглядаючи
третє питання
семінару, потрібно визначити основні законодавчо
-
адміністративні та господарсько
-
економічні складові НЕПу, основні його етапи і
особливості проведення в Україні. Прослідкувати еволюцію Н
ЕПу в контексті розвитку
господарства, боротьби за владу та поглядів головних більшовицьких лідерів. Докладніше
зупинитись на фінансовій реформі 1922

1924

рр., проаналізувати суть хлібозаготівельних
та промислових криз. Визначити соціально
-
економічні здобу
тки і проблеми 1921

1928

рр.

Робота над
четвертим питанням
передбачає детальний аналіз перебігу та
особливостей модернізації в Україні. Визначення результатів, прослідкування тісного
взаємозв’язку між колективізацією та індустріалізацією. На основі докумен
тів необхідно
визначити основні чинники, перебіг та наслідки голодомору 1932

1933

рр. в українських
селах.


Самостійна роботаМіжнародне становище УСРР на початку 1920
-
х

рр.Зміни в адміністративно
-
територіальній сфері України у міжвоєнний період.Конститу
ції радянської Украни 1925 і 1937

рр.Коренізація в УСРР: суть і нслідки.Національне відродження в Україні в 1920
-
х

рр.Українські націонал
-
комуністи 20
-
х

рр.

їх діяльність та доля.Політика радянської в
лади в соціальній сфері у 1920

19
30
-
х

рр.Масові р
епресії в радянській Україні в міжвоєнний період.Антицерковна політика радянської влади. Заборона УАПЦ.Розвиток культури, освіти і науки в радянській Україні в міжвоєнний час.


Теми рефератівХристиян Раковський: політичний портрет на тлі епохи.Микола С
крипник

політик, урядовець, суспільний діяч.Олександр Шумський

соціально
-
політичний портрет.Національно
-
культурна діяльність Миколи Хвильового.Ставлення і участь української еміграції в процесі українізації в УСРР.Дипломатична діяльність УСРР на по
чатку 1920
-
х

рр.
Розстріляне відродження

1920
-
х

рр.Політика ліквідації безграмотності в Україн
і: її особливості і результати.Суспільний клімат в Україні у 1920

19
30
-
х

рр.Політика русифікації в Україні в другій половині 1930
-
х

рр.

45

Завдання на істори
чній картіПоказати правобережні українські етнічні землі, які увійшли до складу
радянської України, зокрема після ризького договору 1921

р., і загалом після першої
світової війни та Паризької мирної конференції.Показати кордони УСРР і українські територі
ї, які входили до її складу, після
вступу до СРСР у 1922

р.Показати всі українські етнічні землі, які не ввійшли до складу УСРР.Показати й назвати держави і республіки
-
сусідки УСРР.


Джерела

Голод 1921

1923 років на Україні: Збірник документів та матеріа
лів.

К.,

1993.

Голод 1932

1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів.

К.,

1990.

Документи трагічної історії України (1917

1927

рр.)

/ П.

П.

Бачинський.К.,

1999.

Индустриализация Советского Союза. Новые докуме
нты. Новые факты. Новые
под
ходы
:
В 2
-
х

ч.

М.,

1998

1999.

История Украины в документах, материалах и воспоминаниях очевидцев:
Методические рекомендации.

К.,

1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти,
учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімн
азій

/ В.

Ю.

Король (укл., коментарі).

К.,

2002.

Історія України: Хрестоматія: У 2
-
х

ч.

Ч.

1, 2.

К.,

1996.

Колективізація і голод на Україні (1929

1933). Збірн. документів і матеріалів.


К.,

1993.

Національні відносини в Україні у ХХ

ст. Збірн. доку
ментів і матеріалів. Кн.

1, 2.


К.,

1994.

Реєнт

О.

П., Коляда

І.

А. Україна між двома світовими війнами (1914

1939).

Події.
Люди. Документи: Нариси істо
рії: Навчальний посібник.

К.,

2004.

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів (1900

19
39).

К.,

1997.

Українська РСР на міжнародній арені. Збірник документів (1917

1923) / Від
п
. ред:
В.

М.

Корецький.

К.,

1996.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів

/ Б.

І.

Білик, Л.

В.

Дячук,
Я.

С
.

Калакура, С.

М.

Клапчук та

ін.

К.,

1993.


Л
ітература

33
-
й: голод: Народна Книга
-
Меморіал

/ Упоряд. Л.

Коваленко, В.

Маняк.К.,

1991.

Андрухів

І. Сталінські репресії на території Східної Галичини в 19
3
9

1941

рр.

//
Галицька старовина
.


1994.2.

Архієрейський

Д.

В., Бажан

О.

Г., Бикова

Т.

В. т
а ін. Політичний терор: тероризм в
Україні ХІХ

ХХ

ст.: Історичні нариси.

К.,

2002.

Билокинь

С.

И. Механизм большевистского насилия.

К.,

2000.

Білас

І. Репресивно
-
каральна система в Україні. 1917

1953.

Кн.

1

2.


К.,

1994.

Бойко

О. Історія України.


К.,

1999.

Бриндак

О.

Б Ліквідація більшовиками політичної опозиції та встановлення
однопартійної системи в Україні в 20
-
ті роки
XX
століття.

Одеса,

1998.

Боєчко

В.,

Ганжа

О., Захарчук

Б. Кордони України: історична ретроспектива та
сучасний стан.

К.,

1
994.

Бурлацкий

Ф. Вожди и советники.

М.,

1990.

Волковинський

В.

М., Кульчицький

С.

В. Християн Раковський

політичний
портрет.

К.,

1990.

Волкогонов

Д. Тріумф і трагедія: Політичний портрет Й.

Сталіна: У 2

кн.

К.,

1989

1990.

Голодомори в підрадянські
й Україні: Праці членів Асоціації дослідників
голодоморів в Україні
.

К.
,

2003.


46

Греченко

В., Гриневич

Л., Кокін

С., Кульчицький

С. Політична історія України у
XX

ст.: У 6

т.


К.,

2002.

Т.

3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921

1938).

Гунчак

Т.
Україна: перша половина
XX
століття: Нариси політичної історії.


К.,

1993.

Даниленко

В., Верменич

Я.

Троянський кінь

українізації


//

Віче
.

1997
.5.

Дашкевич

Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20
-
х

30
-
х

рр.

//

Україна вчо
ра і нині.

К.,

1999.

Дашкевич

Я. Українізація
:
причини і наслідки

// Слово і час.

1990.8.

Дубрава

О., Овсій

І. Наперекір правді і здоровому глузду. Проблема встановлення
державного кордону між Україною та Російською Федерацією 1918

1924

рр.

//
Пол
ітика і
час.

1999.
4.

Розкуркулення в УРСР //

Український історичний журнал
.

1
992
.3
,
4, 6.

Історія України в особах.
XIX

Х
X

ст.

К.,

1995.

Історія України: Навч. посіб
н
.

/

В.

Гусев, Ю.

Калінцев, С.

Кульчицький.К
.
,

2002.

Історія України: но
ве бачення: У 2
-
х

т.

/

Під ред. В.

А.

Смолія.

К.
,

1995

1996.

Калиниченко

С.

Селянське господарство України в період непу: історико
-
економічне
дослідження.

Харків,

1997.

Касьянов

Г. Українська інтелігенція 1920

19
30
-
х років: соціальний портрет та
істори
чна доля.

К.,

1992.

Конквест

Р. Жнива скорботи.

К.,

1993.

Король

В.

Ю. Історія України:

Посібник для абітурієнтів.

К.,

1999.

Кульчицький

С. 1933: трагедія голоду.

К.,

1989.

Кульчицький

С. Ціна

великого перелому”.

К.,

1991.

Кульчицький

С.

В. УСРР
в добу нової економічної політики (1921

1928

рр.).


К.,

1995.

Кульчицький

С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919

1928).

К.,

1996.

Кульчицький

С. Україна між двома війнами (1921

1939

рр.)

К.,

1999.

Купчик

О.

Р. УСРР в системі радянської офіцій
ної зовнішньої політики (1919

1923

рр.).

К.,

2008.

Купчик

О.

Р. Участь УСРР в радянській таємній зовнішній політиці (1919

1923

рр.):
Матеріали й методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів.


К.,

2009.

Купчик

О.

Р. Дипломатична ді
яльність уряду УРСР (1919

1923

рр.): Матеріали й
методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів.

К.,

2009.

Курносов

Ю. Духовне життя на Україні в 20
-
х

30
-
х

рр.

//

УІЖ
.

1990.

1.

Лановик

Б.

Д., Матисякевич

З.

М., Матейко

Р.

М.
Екон
омічна історія України і
світу.К.,

2006.

Литвин

В. Україна міжвоєнна доба (1921

1938).

К.,

2003.

Лихолобова

З. Сталінський тоталітарний режим та політичні репресії кінця 30
-
х
років в Україні.

Донецьк,

1996.

Лозицький

В. Політика українізації у 2
0
-
х

30
-
х

рр: і
сторія, проблеми, уроки //
УІЖ.1989.3.

Набока

С.

В. Розвиток Радянської України у міжвоєнний період: Матеріали й
методичні рекомендації до лекції курсу «Історія України» для студентів гуманітарних
факультетів.

К.,

2009.

Нариси з і
сторії дипломатії України.

К.,

2000.

Нікольський

В.

М. Репресивна діяльність органів державної без
п
еки СРСР в Україні
(кінець 1920

1950

р
р.): історико
-
статистичне дослідження.

Донецьк,

2003.

Петров

В. Діячі української культури (1920

1930

рр.)

жертви
більшовицького
терору.

К.,

1992.

Пиріг

Р.

П.
НЕП: більшовицька політика імпровізації.

К.,

2001.

Пристайко

В., Шаповал

Ю. Справа “Сп
ілки визволення України”.

К.,

1995.


47

Слюсаренко

А., Томенко

М. Історія української Конституції.

К.
,

1993.

Табачник

Д.
Історія української дипломатії в особах: Навч. посібник.

К.,

2004.

Українці про голод 1932

1933.

Львів,

2003.

Цветков

Г.

М. Міжнародні відносини та зовнішня політика в 1917

1945

рр.


К.,

1997.

Чирко

Б.

В. Національні меншини в Україні (20

30

рр. XX

с
т.)
.


К.,

1995.

Чорна тінь голодомору 1932

1933 років над Тернопіллям:

Книга пам’яті

/

ступ. ст.,
упоряд.:
Б
.

Лановик, М.

Лазарович, Р.

М
атейко.

Тернопіль,

2003.

Шаталіна

Є.

П. Експропріація селянських господарств на Україні в 1929

1932

рр.

//
У
ІЖ.


19
92
.3.

Шаповал

Ю. Людина і система: штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні.


К.,

1994.

Шаповал

Ю. Україна 20

50
-
х років: стор
інки ненаписаної історії.

К.,

1993.
ТЕМА
14

Західна Україна між двома світовими війнами


Лекція
14

Наслідки П
ершої світової війни для західноукраїнських земель. Соціально
-
економічне становище населення.

Громадсько
-
політичне життя на західноукраїнських землях. Діяльність легальних
партій. Націоналістичні підпільні організації. Виникнення Організації Українських
На
ціоналістів. С.Бандера, А.Мельник. Проголошення незалежності Карпатської України.
А.

Волошин.

Возз’єднання Західної України з Українською РСР . Входження Північної Буковини,
Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії до складу УРСР. Їх

включення до складу СРСР.


Семінар 14

Становище західноукраїнських земель у складі інших держав

1.

Міжнародні договори 1919

1923

рр. і розчленування західноукраїнських земель
між іноземними державами.

2.

Розвиток національно
-
визвольного руху в Східній Галичині.

3.

Соціально
-
економічне становище населення Північної Буковини та Бессарабії
після загарбання їх Румунією. Політичне життя.

4.

Закарпаття у складі Чехо
-
Словаччини.


У
першому питанні
розгляньте умови договорів Версальської системи. З’ясуйте їх
політично
-
економі
чні й культурно
-
національні наслідки для українського
населення
анексованих територій

Вивчаючи
друге питання
, зверніть увагу на процес остаточної анексії Східної
Галичини Польщею. В результаті чого термін

Східна Малопольща” поширився на всю
Галичину. На т
ериторії Східної Галичини було утворено три воєводства

Львівське,
Станіславське і Тернопільське. Волинське і Поліське воєводства, які були утворені на
землях, що належали раніше Російській імперії, дістали назву “Східні окраїни” (“креси”).
Проаналізуйте
основні етапи польської політики в українському питанні: 1)

етап
“невизначеності”, який припадає на 1919

1923

рр.; 2)

період “тиску” (1923

1926

рр.);
3)

час “пошуку компромісу” (1926

1937

рр.). Порівняйте економічне й політичне
становище польських земель і
новоприєднаної території Західної України. Зверніть увагу

48

на діяльність греко
-
католицької церкви в регіоні, її роль у збереженні національних
традицій краю. Ознайомтеся з діяльністю митрополита А.

Шептицького.

У
третьому питанні
важливо уяснити, що в резу
льтаті Версальської системи
договорів Румунія отримала: Північну Буковину, Придунайські землі, зокрема,
Ізмаїльський, Аккерманський і Хотинський повіти Бессарабії та Смітщину в Закарпатті.
Особливо зверніть увагу на процес румунізації краю, в результаті чо
го українці й
українська мова піддавались жорстокому гонінню. Низьким був економічний розвиток
земель,
політичне й правове безправ’я.

Висвітлення
четвертого питання
слід почати з того, що Закарпатська Україна у
складі Чехо
-
Словаччини мала офіційну назву


Підкарпатська Русь. Охарактеризуйте
особливості соціально
-
економічного й політичного становища Закарпаття. Проаналізуйте
діяльність русофілів, “карпаторосів”, українського народовецького (українофільського)
табору. Висловіть своє ставлення до Мюнхенської у
годи 1938 р. Зверніть увагу на
питання проголошення державної самостійності Карпатської України. Проаналізуйте її
конституцію. Обов’язково зверніть увагу на документи. Розкажіть про президента
Августина Волошина. Визначте історичне значення Карпатської Укр
аїни.


Самостійна роботаЗахідноукраїнські землі і світова економічна криза.Ліва і права течії національно
-
визвольного руху.Діяльність просвітницьких організацій на західноукраїнських землях.Західноукраїнська творча інтелігенція.Греко
-
католицька та укр
аїнська православна церкви на західноукраїнських
землях.Західноукраїнські землі у радянсько
-
німецьких договорах 1939

р.


Теми рефератівА.

Волошин

президент Карпатської України
.Є.

Коновалець

видатний український і політичний діяч.С.

Бандера

ідеол
ог українського національного руху.Ні зневаги, ні гніву, ні осуду нащадків він не заслужив:
А.

Шептицький
.Розвиток культури західноукраїнських земель у міжвоєнний період.І.

Огієнко і відродження української автокефальної правос
лавної церкви.


Завдання н
а
історичній
картіПокажіть територію «Східної Малопольщі».Покажіть землі, які отримали назву «Східна окраїна».Покажіть українські земл
і, які були загарбані Румунією.Покажіть українську територію, яка була приєднана до Чехо
-
Словаччини.


Джерела

Деклара
ція Народних зборів Західної України про возз’єднання Західної України з
Українсько Радянською Соціалістичною Республікою

//

Історія України від найдавніших
часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів

/

За ред. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес.


К.

Черн
івці,

2008.

С.

752.

Проголошення самостійности Карпатської України

// Косик

В. Україна і Німеччина в
Другій світовій війні.

Париж

Нью
-
Йорк

Львів,

1993.

С.

480.

Маніфест Організації Українських Націоналістів під проводом Степана Бандери

//

Косик

В. Ук
раїна і Німеччина в Другій світовій війні.

Париж

Нью
-
Йорк

Львів,

1993.


С.

491

493.


49

Національні відносини в Україні у XX

ст. Збірник документів і матеріалів. Кн.

1, 2.


К.,

1994.

Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріал
и.
У 2

ч.


К.,

1997.

Секретний додатковий протокол німецько
-
радянського пакту про ненапад від 23
серпня 1939

р. // Косик

В. Україна і Німеччина в Другій світовій війні.

Париж

Нью
-
Йорк

Львів,

1993.

С.

482.

Україна в ХХ

ст. (1900

2000). Збірник документ
ів і матеріалів.

К.,

2000.


Література

Абетка української політики: Довідник. Вип.

5.

К.,

2002.

Архієрейс
ький

Д., Бажан

О., Бикова

Т. та

ін. Політични
й терор: тероризм в Україні
ХІХ

ХХ

ст.: Історичні нариси.

К.,

2002.

Багатопартійна Українська держав
а на початку XX століття: Програмні документи
перших українських політичних партій.

К.,

1992.

Биструхін

Г., Вєдєнєєв

Д. Ровідка і контррозвідка руху українських націоналістів та
УПА (1920

1945).

К.,

2006.

Буковина в контексті європейських міжнародних в
ідносин (з давніх часів до
середини ХХ

ст.)

/

В.

М.

Ботушанський, С.

М.

Гакман, Ю.

І.

Макар та

ін.

Чернівці,

2005.

Гунчак

Т. Україна: перша половина XX століття.

К.,

1993.

Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності

/ За заг. ред.
А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес.

К.,

2007.

Історія України в особах: ХІХ

ХХ

ст.

/

І.

Войцехівська (кер. авт. кол.).

К.,

1995.

Історія України: навчально
-
методичний посібник для семінарських занять

/ За ред.
акад. НАН України В.

М.

Литвина.

К.,

2006.

Ковалюк

В.

Р
. Культурологічні та духовні аспекти радянізації Західної України
(вересень 1939

червень 1941)

// У
ІЖ
.

1993.2

3.

Косик

В. Україна в Другій світовій війні у документах: У 2

т.

Львів,

1997.

Т.

1.

Кугутяк

М. Галичина: сторінки історії.

Львів,

199
2.

Кульчицький

С.

В. Україна між двома війнами (1921

19
39

рр.).

(Україна крізь
віки.Т.

11).

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України: Навч. посіб
н
.


К.,

2008.

С.

356

460.

Мудрик
-
Мечник

С.

Шляхами революційної ОУН.

Л.,

1993
.

Новітня історія України (1900

2000): Підручник

/ А.

Г.

Слюсаренко, В.

І.

Гусєв,
В.

П.

Дрожжин та

ін.

К.,

2000.

С.

277

297.

Тимошик

М. Лишусь навіки з чужиноюК.,

2000.

Химинець

Ю. Закарпаття

земля Української держави.

Ужгород,

1991.

Шевчук

В.

П., Тараненко

М.

Г. Історія української
державності: Курс лекцій.


К.,

1999.

С.

345

367.

Ярош

Б. Тоталітарний режим н
а західноукраїнських землях. 30

50
-
ті роки XX
століття.

Луцьк,

1995.
ТЕМА 15

Україна в Другій світовій війні


Лекція
15

Джерела з
історії України в роки Другої світової війни: опубліковані збірки
документів, мемуари, кінофотофонодокументи та інші. Література з історії Великої
Вітчизняної війни: радянська, зарубіжна, українська періоду незалежності.


50

Проблеми періодизації Другої світов
ої та Великої Вітчизняної воєн. Дискусії
навколо термінології: “Велика Вітчизняна війна” чи “радянсько
-
німецька війна”.
“Українське питання” у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.
Використання ідеї “Великої України” А.

Гітлером у диплома
тичні боротьбі проти
західних держав та СРСР. “Мюнхенська змова” та її наслідки для українського народу.
Проголошення незалежності Карпатської Українивідновлення української держави чи
дипломатична гра “великих держав”. Відхід А.

Гітлера від боротьби за
українські землі,
підписання пакту Молотова
-
Ріббентропа. Входження України у Другу світову війнурозподіл Польщі. Об’єднання українських земель у складі УРСР, політика радянізації.

Підготовка Німеччини до нападу на СРСР, план “Барбаросса”. Співвідношенн
я
збройних сил СРСР та нацистського блоку держав. Київський особливий військовий
округ, Одеський військовий округ та група армій “Південь”. Напад нацистської
Німеччини на СРСР, початок Великої Вітчизняної війни. Оборонні бої 1941
-
1942

рр.,
причини поразок
радянських військ.

Становлення нацистського окупаційного режиму на території України:
адміністративно
-
територіальний поділ, економічна політика, масові репресії. Суперечки
серед керівництва Третього Рейху навколо питання щодо експлуатації матеріальних
цінн
остей України. Аграрна реформа А.

Розенберга та перешкоди щодо її впровадження.
Український колабораціонізм: його причини.

Боротьба українського населення проти нацистських загарбників на окупованій
території. Радянські партизанські з’єднання та загони. Ра
дянські підпільні групи опору.
Методи їх боротьби та внесок у перемогу над нацизмом. Діяльність ОУН. Розкол на
ОУН(М) та ОУН(Б), боротьба за домінування у національному визвольному русі.
Створення та діяльність УПА.

Визволення українських територій від тим
часової нацистської окупації. Основні
наступальні операції Червоної армії. Втрати України у Другій світовій війні. Внесок
українського народу у перемогу над нацизмом.


Семінар
15

1.

Початок Великої Вітчизняної війни. Оборонні бої 1941
-
1942

рр.

2.

Нацистський оку
паційний режим.

3.

Боротьба українського народу проти окупантів: радянський підпільно
-
партизанських рух опору та УПА.

4.

Визволення України від нацистських загарбників. Внесок українського народу у
перемогу над нацизмом.


При розгляді
першого питання
слід зверну
ти увагу на причини початку Другої
світової війни. Доцільно проаналізувати міжнародне становище другої половини 1930
-
х

рр., закцентувавши увагу на “українському питанні”. Необхідно також дослідити плани
керівників нацистської Німеччини щодо України. Варто
звернути увагу на військовому
співвідношенні сил між Німеччиною та її союзниками і СРСР напередодні Великої
Вітчизняної війни. Проаналізувавши фактичний матеріал варто визначити причини
поразок Червоної Армії на першому етапі Великої Вітчизняної війни.

Ана
лізуючи
друге питання
, необхідно визначити адміністративно
-
територіальний
поділ України під час тимчасової окупації, плани Німеччини щодо експлуатації
українського населення та українських ресурсів. Доцільно звернути увагу на економічні
нововведення на укр
аїнських теренах. Необхідно відобразити особливості нацистського
окупаційного режиму: масовий терор щодо мирного населення, знищення радянських
військовополонених, вивезення населення на примусові роботи до Німеччини тощо.

Досліджуючи
третє питання
, доціль
но визначити основні етапи партизанського
руху на тимчасово окупованій території. Також потрібно проаналізувати основні методи

51

боротьби проти нацистських окупантів. Варто відзначити взаємовідносини воїнів
радянського підпільно
-
партизанського руху та бійців
УПА.

Вивчаючи
четверте питання
, доцільно зосередити увагу на аналізі визвольних
операцій Червоної Армії. Також необхідно визначити втрати України під час Другої
світової війни та внесок українського народу у перемогу над нацизмом.


Самостійна робота“Укра
їнське питання” у міжнародній політиці напередодні Другої світової війни.Україна у планах керівництва Третього Рейху.Входження західноукраїнських земель до складу УРСР.Роль “українського питання” в німецько
-
радянському зближенні. Пакт Молотова
-
Ріббентро
па.Оборонні бої 1941
-
1942

рр. Причини поразок Червоної Армії.Нацистський окупаційний режим на території України.Соціально
-
економічне становище українського народу під час тимчасової
нацистської окупації.Знищення мирного населення нацистськими окупаційн
ими властями.Причини колабораціонізму. Українські військові формування на службі
нацистської Німеччини.Радянський підпільно
-
партизанський рух опору: основні етапи діяльності.Боротьба за відновлення Української держави. ОУН(М). ОУН(Б).Український націон
алістичний визвольний рух. УПА.Визволення України від тимчасової нацистської окупації.Внесок українського народу у перемогу над нацизмом.Втрати України у Великій Вітчизняній війні.Культура України в роки Другої світової війни.


Теми рефератівКарпатськ
а Україна: основні етапи діяльності.Пакт Молотова
-
Ріббентропа та його наслідки для України.План “Барбаросса” та місце України у воєнних планах керівництва нацистської
Німеччини.Оборона Києва.Оборона Одеси.Оборона Севастополя.Адміністративно
-
територіа
льний поділ України під час нацистської окупації.Аграрна реформа А.

Розенберга та основні етапи її реалізації.Терор нацистської окупаційної влади щодо мирного населення України.Командири
радянського партизанського руху
:
С.

Ковпак, М.

Наумов, О.

Сабуров
О.

Федоров та інші.Українська повстанська армія Т.

Бульби
-
Боровця.Військово
-
політична діяльність Р.

Шухевича.Битва за Дніпро. Визволення Києва.Житомирсько
-
Бердичівська наступальна операція.Корсунь
-
Шевченківська битва.Рівненсько
-
Луцька наступальна опе
рація.Нікопольсько
-
Криворізька наступальна операція.Вінницько
-
Проскурівська наступальна операція.Кримська наступальна операція.Львівсько
-
Сандомирська наступальна операція.


52Карпато
-
Ужгородська наступальна операція.Втрати України у Великій Вітчизняній в
ійні.


Завдання на історичній картіПоказати межу розподілу зон впливу Німеччини та СРСР згідно із таємним
додатком до угоди Молотова
-
Ріббентропа.Показати регіони, які увійшли до складу УРСР напередодні Великої Вітчизняної
війни.Вказати основні напрямки
удару військ нацистського блоку згідно із планом
“Барбаросса”.Відобразити схему бойових дій на території України впродовж 1941
-
1942

рр.Продемонструвати територіально
-
адміністративний поділ України під час
тимчасової нацистської окупації.Відобразити схем
и операцій Червоної Армії по визволенню України.


Джерела

Архіви окупації. 1941

1944

/ Упорядник Н.

Ма
ковська.

К.
,

2006.

Баграмян

И.

Х. Так начиналась война.


К.,

1975.

Бойко

В. Слово після страти; Якщо на землі є пекло

...: Документальні повісті.


К
.
,

1990.

Бок Федор фон. Я стоял у ворот Москвы. Военные дневники 1941

1945

/ Перевод
А.

Кашина; науч
.
ред
. А.

Исаев, Н.

Баринов.

М.
,

2006.

Вайцзеккер Эрнст фон. Посол Третьего рейха. Воспоминания немецкого дипломата.
1932

1
945

/ Перевод Ф.

С.

Капицы.

М.
,

2007.

Гальдер

Ф. Военный дневник: 1941 год. Ежедневные записи начальника
генерального штаба сухопутных войск Ге
рмании

/ Пер. с нем.

Смоленск
,

2006.

Гальдер

Ф. Военный дневник: лето 1942 года. Ежедневные записи начальника
генерального штаба сухопутных вой
ск Германии

/ Пер. с нем.


Смоленск, 2004.

Гудериан Гейнц. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска в Германии
во Второй мировой войне. 1939

1
945

/ Пер
.
с англ
. Д.

А.

Лихачева.

М.
,

2007.

Дзвони пам’яті: Книга про трагедію сіл Сумщини та Чернігів
щини, знищених
фашистами у роки війни. Художні та документальні твори

/ Голова редакц
ійної колегії
Ю.

О.

Збанацький.

К.
,

1986.

Жуков

Г.

К. Спогади і роздуми.

К
.
,

1985.

Конев

И.

С. Записки командующего фронтом 1943

1
945.


М.
,

1981.

Манштейн

Э.

ф
он. Уте
рянные поб
еды. Воспоминания фельдмаршала.

М.
,

2007.

Рокоссовский

К.

К. Солдатский долг.


М
.
,

1984.

“Совершенно секретно! Только для командования!”: Стратегия фашистской
Германии в войне против СССР: Документы и материалы

/ Под редакцией
Н.

Г.

Павленко.М
.,

1967.

Советская Украина в годы Великой Отечественной войны. 1941

1945. Доку
менты и
материалы в трех томах.

Т.

1: Украинская ССР в первый период Великой Отечественной
войны (22 июня 1941

г.18 ноября 1942

г
.).К
.
,

1980.

Советская Украина в годы
Великой Отечественной войны. 1941

1945. Доку
менты и
материалы в трех томах.

Т.

2: Украинская ССР в период коренного перелома в ходе
Великой Отечественной войны (19 ноября 1942

г.конец 1943

г.).


К
.
,

1980.

Советская Украина в годы Великой Отечественно
й войны. 1941

1945. Документы и
материалы в трех томах.


Т.

3: Украинская ССР в завершающий период Великой
Отечественной войны (1944

г
.1945

г.).

К., 1980.
53


Література

Аллен

У.

Э.

Д., Муратов

П.

П. Русские кампании германского вермахта. 1941

1
945.М
.
,

2005.

Антипартизанская война 1941

1945

гг.

/ По
д общей редакцией А.

Е.

Тараса.


М.,

2005.

Армстронг Джон. Партизанская война. Стратегия и тактика. 1941

1
943

/ Пер
.
с англ
.
О.

А.

Федяева.

М
,

2007.

Битва за Днепр. 1943

г
.

/ Сост. В.

Гончаров.

М.
,

2
007.

Бойко

О.

Д. Історія України: Навчальний посібник для студе
нтів вищих навчальних
закладів.

К.
,

2006.

Боярский

В.

И. Партизаны и армия: История утерянных возможностей

/ По
д общей
редакцией А.

Е.

Тараса.

Минск;

М,

2003.

Гусєв

В.

І., Калінцев

Ю.

О, Ку
льчицький

С.

В. Історія України: Навчальний
посібник

/ З
а ред. С.

В.

Кульчицького.

К., 2003.

Залесский

К.

А. Вооруженные силы ІІІ Рейха. История организации, структура,
боевое применение.

М.,

2008.

Історія держави і права України: Підручник

/ За ред.

А
.

С.

Чайковського.К.
,

2006.

Історія України: Навчально
-
методичний посібник для семінарських занять

/
В.

М.

Литвин, А.

Г.

Слюсаренко, В.

Ф.

Колесник та ін.;
За ред. В.

М.

Литвина.

К.
,

2006.

Історія України: нове бачення: У 2
-
х т.

/ Під за
гальною редакц
ією В.

А.

Смолія.


К.
,

1996.

Т.

2.

Історія українського селянства: Нариси в 2
-
х томах

/ Голова
редакційної ради
В.

М.

Литвин.

Т.

2.


К.
,

2006.

Иринархов

Р.

С. Киевский особый


-
Минск
,

2006.

Исаев

А. Наступление маршала Шапошникова. История ВОВ, кот
орую мы не
знали.М.,

2005.

Коваль

М.

В. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939

1945

рр.).

К.,

1999.

(Україна крізь віки.

Т.

12).

Косик

В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні.

Париж

Нью
-
Йорк

Львів,

1993.

Купчик

О.

Р.
Україна в роки Другої світової війни (1939

1945

рр.): Матеріали й
методичні рекомендації до лекції студентам гуманітарних факультетів.

К.,

2008.

Кучер

В.

І., Чернега

П.

М. Україна у Другій світовій війні (1939

1945

рр.): Посібн
ик
для вчителя.

К.
,

2004
.

Лазарович

М.

В. Історі
я України: Навчальний посібник.

К
,

2008.

Лановик

Б.

Д., Лазарович

М.

В. Е
кономічна історія: Курс лекцій.

К.
,

2005.

Литвин

В.

М. Історія України.
У 3
-
х томах.

Том

ІІІ: Новітній час (1914

2
004).


Книга перша.

К.
,

2005.

Литвин

В.

М., Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історі
я України: Навчальний
посібник.

Київ
,

2008.

Мицик

Ю.

А., Бажан

О.

Г., Власов

В.

С. Історія України: Навчальний посібник для
старшокласників.


К.
,

2005.

Новітня історі
я
України (1900

2000): Підручник

/ А.

Г.

Слюсаренко, В.

І.

Гусєв,
В.

М.

Литвин та ін
.

К.
,

2002.

Панченко

П.

П., Мельник

Ю.

Ф., Вергунов

В.

А. Аграрна історія України:
Навчальний посібник для студентів і викладачів сільськогосподарських закладів освіти І

ІV рівнів акредитації.


К.
,

2007.

Пас
ічник

М.

С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та
політичні перспекти
ви: Навчальний посібник.

К.
,

2006.

Петровський

В.

В., Радченко

Л.

О., Семененко

В.

І. Історія України: Неупереджений
погляд: Факти. Міфи. Ко
ментарі.

Харків,

2007
.


54

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навча
льних закладів

/ За
ред.

І.

І.

Танцюри.

К.,

2002.

Ширер Уильям. Взлет и падение Третьего Рейха: В 2
-
х

кн.М.,

2007.
ТЕМА
16

Особливості п
іслявоєнної відбудови в Україні


Лекція
16

Соціал
ьно
-
економічне становище сільського господарства в Україні після закінчення
війни. Експорт зерна на Захід, дотування українським хлібом нових соціалістичних
сателітів, фінансування відбудови промисловості, ВПК, ядерних та зовнішньополітичних
програм за рах
унок матеріальних та людських ресурсів села, (що великою мірою сприяло
голоду 1946

1947

рр.). Відміна карткової системи, та зниження цін на продовольство, що
здійснювалось радянським урядом 13 раз впродовж шести років (з 1946 по 1950

рр.)

як
прояв соціал
ьного популізму, що поглиблював кризу на селі.

І це при тому, що ціни на
товари і послуги для села зростали, а фінансова реформа 1947

р. особливо болісно вдарила
по селянам.

Здійснення радянським керівництвом ряду спроб вирішити сільскогосподарські
проблем
и екстенсивним шляхом: посиленням ідеологічної обробки колгоспників
(розширення мережі партійних осередків, соцзмагання, нагородження передовиків,
прославляння
їх
досягнень в ЗМІ
,
тощо)
;
використанням репресивно
-
силових методів
(укази про виселення осіб, щ
о погано працюють)
;
нарешті у 1949

1950

рр. було проведено
управлінську реформу щодо укрупнення колгоспів.

Реформи уряду в сільскому господарстві з 1953

р. Ліквідація системи заготівель і
введення схеми закупівлі продовольства у колгоспів. Списання боргів
з колгоспів та
розширення їх господарської та управлінської самостійності. Насичення їх
кваліфікованими кадрами, технікою і добривами. Перманентне підвищення закупівельних
цін на сільгосппродукцію. Збільшення капіталовкладень у сільське господарство.
Залуч
ення матеріальних стимулів у роботі селян. Підвищення зарплат колгоспникам,
збільшення присадибних ділянок та зниження податків на них. Поліпшення соціального
становища селян. Освоєння цілинних земель. Причини відносного ефекту проведених
перетворень
.


Сем
інар
16

1. Операція

Вісла”

перебіг та результати.

2. Голод 1946

1947

рр.: причини і наслідки.

3.Відбудова народного господарства України після війни: особливості розвитку
промислової та соціальної сфери

мета, ціна, здобутки і втрати.

4. Післявоєнна ра
дянізація Західної України. Боротьба ОУН
-
УПА.


При підготовці
першого питання
потрібно визначити передумови проведення
операції “Вісла”, розібрати мотиви і методи польського керівництва при
її
втіленні.
Потрібно визначити масштаби виселення українців, їх в
трати. Проаналізувати позицію
радянського керівництва, ставлення українського населення та українського і польського
руху опору щодо до цієї акції.

Відповідаючи на
друге питання
, необхідно детально на основі документальних
джерел визначити основні причини
голоду 1946
-
1947 рр., окреслити ті області республіки
які були ним охоплені, зазначити кількість постраждалих від голоду. Окремо потрібно
розібрати реакцію вищого московського керівництва на голод, а також дії українських

55

республіканських керівників. Зроби
ти порівняльний аналіз причин, масштабів та наслідків
голодів 1932

1933

рр. та 1946

1947

рр. для України.

Розглядаючи
третє питання
семінару, потрібно визначити основні напрями
промислової відбудови в Україні та її регіональну специфіку. Розібрати які сфер
и
промисловості розвивалися швидше і чому. Необхідно визначити результати та строки
відбудови промисловості України, проаналізувати засоби та причини швидкого
відновлення промислового потенціалу республіки. Доповідачу також потрібно висвітлити
зрушення в с
оціальній сфері, що відбувалися в ці роки.

Готуючи відповідь на
четверте питання
потрібно розібрати що включала в себе
радянізація західних областей: а саме створення органів радянської влади, націоналізацію
промисловості, колективізацію сільського господа
рства, індустріалізацію, а також
тотальне насадження радянської ідеології і знищення всіх альтернативних супільно
-
політичних та соціально
-
економічних утворень. На основі аналізу документів необхідно
визначити причини, мету та методи боротьби УПА, її особов
ий склад та тривалість опору.
Варто визначити засоби, завдяки яким радянському режиму вдалося зрештою упокорити
західноукраїнський регіон.


Самостійна роботаКордони і зовнішньополітичне становище УРСР в системі міжнародних відносин
в 1940
-
хпочатку
19
5
0
-
х

рр.Соціально
-
економічні та демографічні наслідки
II
світової війни
для України.Фінансова реформа 1947

р. Причини і наслідки.Ліквідація УГКЦ.Розвиток культури, освіти
та
науки в Україні
у
післявоєнні рокиУкраїнська еміграція.
Жданівщина

, боротьба
з буржуазним націоналізмом та космополітизмом.Післявоєнні репресіїї в Україні.Внутрішнє адміністративно
-
управлінське та політико
-
правове становище УРСР в
1940
-
х


першій половині
19
50
-
х

рр.


Теми рефератівЙосип Сліпий

церковний і суспільний діяч: тра
гічні сторінки життя.Національно
-
культурна та суспільно
-
громадська діяльність Олександра
ДовженкаВолодимир Сосюра

поет, культурний та
громадськ
ий діяч України: життя та
доля.Визначні постаті української післявоєнної еміграції.Євгеній Патон

видатний
український вчений.Зовнішня пол
ітика УРСР в контексті початку

холодної війни

.Політика

батога і пряника

радянського режиму для

замирення

Західної
України.Відбудова Києва у післявоєнні роки.Особливості входження Закарпаття до УРСР.


Завдання на іс
торичній картіПоказати українські етнічні землі (Лемківщину, Холмщину та Підляшшя), які не
ввійшли до складу УРСР.Показати етнічні українські землі які ввійшли до складу УРСР згідно договору з
Чехословаччиною.


56Показати українські території (Північну Буко
вину, Хотинщину, Ізмаїльщину),
входження до складу УРСР яких було підтверджен Паризьким мирним договором 1947 р.
й назвати держави і республіки
-
сусідки УРСР.Показати області УРСР найбільш постраждалі від голоду 1946

1947

рр.


Джерела

Голод в Україні 1946

1947: документи і матеріали.

К.,

Нью
-
Йорк,

1996.

Голодомори в підрадянській Україні: Праці членів Асоціації дос
лідників
голодоморів в Україні.

К.
,

2003.

История Украины в документах, материалах и воспоминаниях очевидцев:
Методические рекомендации.

К.
,

1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти,
учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій

/ В.

Ю.

Король (укл., коментарі).

К.,

2002.

Історія України: Хрестоматія: У 2
-
х

ч.

Ч.

1, 2.

К.,

1996.

Мірчук

П. Українсь
ка Повстанська Армія. 1942

1952: Документи і матеріали.


Л.,

1991.

Національні відносини в Україні у ХХ

ст. Збірн. документів і матеріалів. Кн.

1, 2.


К.,

1994.

Проблема ОУН
-
УПА: Звіт робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення
діяльності ОУН
-
УПА.

К.,

2004.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів

/ Б.

І.

Білик, Л.

В.

Дячук,
Я.

С.

Калакура, С.

М.

Клапчук та

ін.

К.,

1993.

Як і проти кого боролись ОУН
-
УПА: свідчать документи

//
Політика і час
.

1991
.
8.


Література

Архієрейськи
й

Д.

В., Бажан

О.

Г., Бикова

Т.

В. та

ін.
Політичний терор: тероризм в
Україні ХІХ

ХХ

ст.: Історичні нариси.


К.,

2002.

Билокинь

С.

И. Механизм большевистского насилия.

К.,

2000.

Білас

І. Репресивно
-
каральна система в Україні. 1917

1953.

Кн.

1

2.


К.
,

1994.

Боєчко

В.,

Ганжа

О., Захарчук

Б. Кордони України: історична ретроспектива та
сучасний стан.

К.,

1994.

Бойко

О. Історія України.

К.,

1999.

Борисенко

В. Курс української історії.

К.,

1997.

Бурлацкий

Ф. Вожди и советники.

М.,

1990.

Головко

М.

Л. Суспільно
-
політичні організації та рухи України в період Другої
світової війни (1939

1945

рр.).

К.,

2004.

Голод в Україні 1946

1947 років

//

У
ІЖ.

1996
.1,

2.

Грицак

Я.

Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ

ХХ
століт
тя: Навч. посібник для учнів гуманіт. гімназій, ліцеїв, студ. іст. ф
-
тів вузів,
вчителів2
-
е вид.

К.,

2000.

Історія України: Навч. посіб
н
.

/

В.

Гусев, Ю.

Калінцев, С.

Кульчицький.К.
,

2002.

Історія України: нове бачення: У 2
-
х

т.

/

Під ред. В.

А.

Смо
лія.

К.
,

1995

1996.

Історія України в особах.
XIX

XX

ст.

К.,

1995.

Історія української еміграції

/
За ред. проф. Б.

Лановика.

К
.,

1997.

Киричук

Ю. Історія УПА.

Тернопіль,

1991.

Кормич

Л.

І., Багацький

В.

В. Історія України від найдавніших часів і д
о ХХІ

ст.:
Навчальний посібник.

Харків,

2002.

Король

В.

Ю. Історія України:

П
осібник для абітурієнтів.

К.,

1999.

Котляр

М., Смолій

В. Історія в життє
писах.

К.,

1994.

Кучер

В. ОУН
-
УПА в боротьбі за незалежну Україну.

К.,

1997.

Лазарович

М.

В. Історі
я України: Навч посіб
н
.

К.,

2008.


57

Лановик

Б.

Д., Матисякевич

З.

М., Матейко

Р.

М. Екон
омічна історія України і
світу.К.,

2006.

Литвин

В.М., Слюсаренко

А.Г., Мордвінцев

В.М. Історія України.

К.,

2002.

Майборода

О., Шаповал

Ю., Гарань

О., Котигоренко

В. Політична історія України.
XX

ст.: У 6

т.

К.,

2002.

Т
.

6: Від тоталітаризму до демократії (1945

2002).

Мірчук

П. Степан Бандера.

Хмельницький,

1992
.

Мороз

В. Україна в
XX

ст.

Тернопіль,

1992.

Нариси з історії дипломатії України.

К.,

2000.

Ніко
льський

В.

М. Репресивна діяльність органів державної безеки СРСР в Україні
(кінець 1920

1950

р
р.): історико статистичне дослідження.

Донецьк,

2003.

Новітня історія України (1900

2000) / Слюсаренко

А.

Г., Гусєв

В.

І., Литвин

В.

М.
та

ін.

К.,

2002.

Петр
ов

В. Діячі української культури (1920

1940

рр.)

жертви більшовицького
терору.

К.,

1992
.

Сте
цовский

Ю.

И. История советских репресий. В 2
-
х

т.

М.,

1997.

Сторінки історії України.

Л.,

1992.

Табачник

Д. Історія української дипломатії
в особах: Навч.
посібник.

К.,

2004.

Україна
XX
століття: Особи та події в контексті важкої історії.

К.
,

2001.

Українська державність у ХХ столітті.

К.,

1996.

Українська Повстанська Армія

феномен національної історії: Матер
іали Всеукр.
н
аук.
к
онф.

Івано
-
Франківсь
к,

2003.

Шаповал

Ю. Людина і система: штрихи до портрета з тоталітарної доби в Україні.


К.,

1994.

Шаповал

Ю. У ті трагічні роки. Сталінізм на Україні.

К.,

1990.

Шаповал

Ю. Україна 2050
-
х років: сторінки нена
писаної історії.

К.,

1993.

Шитюк

М.

М. Е
волюція репресивно
-
каральної системи в радянській Україні

//

У
ІЖ.2001
.3.

Шитюк

М.

М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20

50
-
ті роки
XX

століття.

К.,

2000.

Ярош

Б.

О. Тоталітарний режим на західноукраїнських землях 30

5
0
-
х

рр.
XX

с
т.


Луцьк,

1995.
ТЕМА 17

Розвиток України у 1950
-
х

1991

рр.


Лекція
17

Суспільно
-
політична ситуація в країні після смерті Й.

Сталіна.
XX
з’їзд КПРС та
його наслідки. Зміни в системі політичної влади, у внутрішній та зовнішній політиці.
Основні причи
ни та тенденції трансформації радянської режиму у 1950
-
х

рр. Спроби
модернізації соціально
-
економічної сфери: здобутки, втрати та межі росту.

Усунення М.

Хрущова у 1964

р. від керівництва країною. Стабілізація радянської
системи. Розвиток економіки, управл
іння та соціальної сфери в другій половині 1960
-
х


першій половині 1980
-
х

рр. Основні чинники кризових явищ в цих галузях.
Закономірності еволюційної деградації та вичерпаності радянської
соціалістичної системи
в 1970

1980
-
х

рр.

Причини політики Перебудов
и, її основні вектори розвитку та результати у
суспільно
-
політичному житті. Зміни в соціально
-
економічній сфері та крах радянської
економіки. Розвал радянської системи на міжнародній арені та всередині СРСР

як
результат невдалої спроби горбачовської моде
рнізації соціалістичного суспільного устрою
чи закономірність? Основні причини розвалу СРСР та
здобуття Україної незалежності.


58


Семінар
17

1. Особливості процесів десталінізації та лібералізації в Україні у суспільно
-

адміністративній сфері в період хрущов
ської

відлиги

.

2. Політика неосталінізму у суспільно
-
громадському житті. Дисидентський рух в
Україні.

3. Перебіг суспільно
-
політичних процесів в Україні у 1985

1990

рр. Становлення
Народного Руху.

4.Суверенізація УРСР і проголошення незалежності України.Відповідаючи на
перше питання
потрібно проаналізувати особливості процесів
десталінізації в Україні. Необхідно зазначити що ці процеси відбувалися в Україні
повільніше ніж у центрі. Варто розглянути межі десталінізації і визначити їх причини.
Обов’язков
о потрібно сказати, що незважаючи на велику кількість реабілітованих,
величезні групи постраждалих не бул
и реабілітовані (звинувачені у “
націоналізмі

(навіть
націонал
-
комуністи
), б
ій
ці ОУН
-
УП
А

…). Крім того, навіть під час “
відлиги


продовжувались репресі
ї, а у Кримінальному кодексі УРСР дія
ла відповідальність за
статтею “
Антирадянська агітація і пропаганда
”.

Готуючись до відповіді на
друге питання
, необхідно визначити причини
повернення радянського керівництва до політики неосталінізму. Потрібно зазначити
її
основні вектори на Україні, які передбачали переслідування інакомислячих перш за
обвинуваченнями в національній площині. Розглянути роль і позицію українського
республіканського керівництва в цій ситуації. Доповідачу також необхідно класифікувати
різні
групи дисидентського руху за їх основними цілями. Назвати основних дійових осіб і
розповісти про основні форми боротьби та діяльності дисидентів. Висвітлити основні
методи влади, які вона застосовувала у боротьбі з інакомислячими.

Розглядаючи
третє питанн
я
семінару, потрібно визначити специфіку перебігу
суспільно
-
політичних процесів у роки Перебудови в Україні. Зазначити каталізацію
громадської активності після Чорнобильської катастрофи 1986

р. Прослідкувати еволюцію
становлення і розвитку Народного Руху т
а його акції. Ставлення російських демократів та
політику московського керівництва щодо ходу

перебудовних

процесів в Україні.
Діяльність та еволюцію українського республіканського компарті
йного керівництва в цей
період.

Робота над
четвертим питанням
пере
дбачає відповідь на основі детального аналізу
документів, що стосуються даної проблематики. Зокрема потрібно праналізувати низку
документів:

Декларацію про державний суверенітет

, заяви президії Верховної Ради
УРСР про спробу ДКНС вчинити державний перево
рот, звернення Народної Ради України
до народу України у зв’язку зі спробою д
ержавного перевороту в Москві, “
Акта
незаложності України

, заяви про вихід зі складу СРСР та утворення Спілки Незалежних
Держав та ряд інших. На основі проведеного аналіз
у висв
ітлити весь хід процесів

суверенізації

України і здобуття нею незалежності.


Самостійна роботаЗовнішньопол
ітична діяльність УРСР у 1950

1980
-
х

рр.
Шістдесятники
Розвиток культури, освіти і науки в УРСР у часи хрущовської "відлиги"Конституція УРСР 197
8

р.Культурне життя України в роки

застою

.Особливості періодів правління для України в соціально
-
економічнійї та
адміністративно
-
культурній сферах перших секретарів ЦК КПУ П.

Шелеста і
В.

Щербицького.Політика русифікації в Україні у другій половині 19
50
-
х

1980
-
х

рр.


59Пробудження громадсько
-
культурного життя в Україні у період Перебудови.Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України.Спроба державного перевороту ДКНС (ГКЧП) в СРСР і Україна.


Теми рефератівПетро Шелест: суспільно
-
п
олітичний пор
трет на тлі епохи.Українська Гельсінська Спілка (УГС).Вячеслав Чорновіл

дисидент, державний діяч, борець за незалежну Україну.Микола Руденко: письменник, ветеран війни, громадський діяч.Національно
-
культурна діяльність Василя Стуса.
Дефіцит
” і “
блат

в житті радянських людей.Суспільний клімат у період “
застою

.Партійна
номенклатура
як привілейований пр
ошарок радянського суспільства.Криза ідеології радянської системи.Націон
альні відносини в УРСР у 1950

1980
-
х

рр.


Завдання на історичній картіПока
зати територію України після 1954 і зазначити яка область увійшла до УРСР
після цієї дати.Показати на карті області УРСР і їх центри.Показати на карті центр чорнобильської катастрофи.Показати кордони незалежної з 1991 р. України і назвати її сусідів.


Д
жерела

Андропов

Ю. Избранные речи и статьи.

М.,

1983.

Горбачев

М. Избранные речи и статьи.

М.,

1990.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою
Української РСР 16 липня 1990 р.

К.,

1990.

История Украины в документах, матер
иалах и воспоминаниях очевидцев:
Методические рекомендации.

К.,

1991.

Історія України: Документи. Матеріали: Посібник для студ. вищих закладів освіти,
учнів та вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій

/ В.

Ю.

Король (укл., коментарі).

К.,

2002.

Історія України:
Хрестоматія: У 2
-
х

ч.

Ч.

1, 2.

К.,

1996.

Кравчук

Л.

М. Маємо те що маємо. Спогади і роздуми.

К.,

2002.

Кравчук Л. Останні роки імперії. Перші роки надії.

К.,

1994
.

Національні відносини в Україні у ХХ

ст. Збірн. документів і матеріалів. Кн.

1, 2.


К.,

1994.

Петро Шелест: “Справжній суд історії ще попереду”: Спогади. Щоденники.
Документи. Матеріали
.

К.
,

2004.

Програма Народного Руху України за Перебудову. Проект

// Літературна Україна.


198
9.7

16.

Український правозахисний рух: Документи і
матеріали.

Торонто

Балтімор,

1978.

Українська Гельсінська Спілка. Основоположні документи.

Нь
ю
-
Йорк,

1989.

Хрестоматія з історії України для студентів вузів

/ Б.

І.

Білик, Л.

В.

Дячук,
Я.

С.

Калакура, С.

М.

Клапчук та

ін.

К.,

1993.

Чорнобильська траг
едія. Документи і матеріали.

К.,

1996.


Література

Алексеева

Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период.

М.,

1992.

Баран

В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953

1985

рр.

Л.,

1992.


60

Баран

В., Даниленко

В. Україна в умовах системної кризи (1946

1980
-
і

рр.).


К.,

1999.

Баран

В. Україна 1950

1960
-
х

рр.: еволюція тоталітарної системи.

К.,

1999.

Бобков

Ф. КГБ и власть.

М.,

1995.

Боєчко

В.,

Ганжа

О., Захарчук

Б. Кордони України: історична ретроспектива та
сучасний стан.

К.,

1994.

Бойко

О.

Д. Н
ариси новітньої історії України (1985

1991).

К.,

2004.

Борисенко

В. Курс української історії.

К.,

1997.

Боффа

Дж. От СССР к Росси: история неоконченого кризиса. 1964

1994.М.,

1996.

Букач

В. Политическое руководство СРСР и УССР: материалы к курсам по
истории
Украины и всемирной истории.

Одесса,

1997.

Бурлацкий

Ф. Вожди и советники.

М.,

1990.

Веллер

М. Великий последний шанс.

Санкт
-
Петербург,

2005.

Восленский

М.

С. Номенклатура: господствующий класс Советского Союза.


М.,

1991.

Врублевский

В. Вл
адимир Щербицкий: правда и вымыслы.


К.,

1993.

Гарань

О. Від створення Руху до багатопартійності.

К.,

1992.

Голубенко

П. Україна і Росія у світлі культурних взаємин.

К.,

1993.

Гончарук

Г. Народний Рух України. Історія.

Одеса,

1997.

Грабович

О. Крах
Радянського Союзу та незалежність України

// Сучасність.


1992.

4.

Данилюк

Ю., Бажан

О. Опозиція в Україні (друга половина 50
-
х

80
-
ті

рр.
XX

ст.).


К.,

2000.

Дзюба

І. Інтернаціоналізм чи русифікація?

// Вітчизна.

1990.5, 7.

Зайцев

Ю
. Дисиден
ти: опозиційний рух 60

80
-
х

рр.

// Сторінки історії У
країни.


Л.,

1992.

Історія України: Навч. посібн.

/ В.

І.

Гусев, Ю.

О.

Калінцев, С.

В.

Кульчицький.


К.,

2002.

Історія України: нове бачення: У 2
-
х

т.

/ Під ред. В.

А.

Смолія.

К.
,

1995.

Т.

2.

Істор
ія України в особах.
XIX

Х
X

ст.

К.,

1995.

Карабанов

М. Від всевладдя до краху: КПУ
-
КПРС у 1985

1991

рр.

К.
,

1993.

Кара
-
Мурза

С.

Г. Советская цивилизация.

От великой победы до наших дней.М.,

2002.

Кара
-
Мурза

С.

Г
. Манипуляция сознанием.

М.
,

2002.

К
асьянов

Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960

80
-
х років.


К.,

1995.

Касьянов

Г. Українська інтелігенція 1920
-
х30
-
х років: соціальний портрет та
історична доля.

К.,

1992.

Ковпак

Л. Соціально
-
побутові умови життя населення України в д
ругій половині
XX

ст.: (1945

2000).

К.,

2003.

Король

В.

Ю. Історія України:
Посібник для абітурієнтів.

К.
,

1999.

Коропецький

І.

Д. Економічна спільнота і національна суверенність

// Сучасність.


1989.10.

С.

57

65.

Кривчик

Г.

Г. Українське село
під владою номенклатури (60
-
ті

80
-
ті

рр.
XX

ст.).


Дніпрпопетровськ,

2001.

Кульчицький

С.

В. Спроби реформ (1956

1964)

// УІЖ.

1998.
2.

Кульчицький

С.

В. Хроніка державотворчого процесу

// Історія України.2001.
11.


С.

43

52.

Купчинський

Р
.

С. Про двомовність, провінційність і безхребетність

// Сучасність.


1988.1.

С.

79

86.

Курносов

Ю.

О. Соціально
-
економічне та політичне життя УРСР середини 60
-
х


початку 80
-
х

рр.

// УІЖ.

1990.6.


61

Курносов

Ю.

О. Соціально
-
політичний розвиток
УРСР у 50
-
х


першій половині 60
-
х

рр.

// УІЖ.

1990.5.

Курносов

Ю.

О. Інакомислення в Україні (1960
-
ті

пе
рша половина 80
-
х

рр.
XX

ст).К.,

1994.

Лазарович

М.

В. Історія України: Навч посіб
н.

К.,

2008.

Лановик

Б.

Д., Матисякевич

З.

М., Матейко

Р.

М. Економіч
на історія України і
світу.К.,

2006.

Лисяк
-
Рудницький

І. Політична думка українських
-
радянських дисидентів

//
Зустрічі.

1991.2.

Литвин

В.

М.Політична арена України: д
ійові особи та виконавці.

К.,

1994.

Лук’яненко

Л. Сповідь у кам
ері смертників.

К.,

1991
.

Ляшко

О. Микита Хрущов: відлиг
а і заморозки

//
В
ітчизна.


1991.7

12.

Майборода

О., Шаповал

Ю., Гарань

О., Котигоренко

В. Політична історія України.
XX

ст.: У 6

т.

К.,

2002.

Т.

6: Від тоталітаризму до демократії (1945

2
002).

Маланюк

Є. Нариси з історії нашої культури.

К.,

1992.

Медведев

Р. Н.

Н.

Хрущев. Политическая биография.

М.,

1991.

Мороз

В. Україна в
XX

ст.

Тернопіль,

1992.

На пороге кризиса: нарастание застойны
х явлений в партии и обществе

/ Под. р
ед.
Журавле
ва

В.

В.

М.,

1990.

Набока

С.

В. Процес перебудови в СРСР. Україна на шляху до незалежності (1985

1991): Матеріали й методичні рекомендації до лекції курсу «Історія України» для
студентів гуманітарних факультетів.

К.,

2008.

Набока

С.

В. Соціально
-
еконо
мічний та суспільно
-
політичний розвиток України у
першій половині 1950
-
х

середині 1980
-
х

рр..: Матеріали й методичні рекомендації до
лекції курсу «Історія України» для студентів гуманітарних факультетів.

К.,

2009.

Павловський

А.

А. Злет і крах соціаліз
му в СРСР: наслідки та уроки для України.


К.,

1999.

Пахльовська

О. Українські шістдесятники: філософія бунту

// Сучасність.

2000.
4.

Пихоя

Р. Советский Союз: История власти. 1945

1991.

М.,

1998.

Пронюк

Є. Облава на

інакомислячих


//
C
амостійна У
країна.

1992.6.

Путч. Хроника тревожных дней.

М
.,

1991.

Сторінки історії України.

Л.,

1992.

Стус

В.
З
таборового зошита

// Дніпро.

1991.9.

Стус

В. Феномен доби.

К.,

1993.

Субтельній

О. Розпад імперії та утворення національних держав: ви
падок України

//
Сучасність.

1994.
12.

Україна на зламі історичних епох. (державотворчий процес 1985

1999

рр.) /
Ю.

Алексеев, С.

Кульчицький, А.

Слюсаренко
.


К.
,

2000.

Україна: утвердження незалежної держави (1991

2001)

/
В.

М.

Литвин (від
п
. ред
.
).


К.,

2001.

Україна: хроніка
XX
століття. Роки 1986

1990

/ Упоряд. О.

Ковальчук.

К.,

2006.

Чорновіл

В., Пенсон

Б. Хроніка таборових буднів.

К.,

1991.

Чумак

В. Україна: Крим: сп
ільність історичної долі.

К.,

1991.

Шаповал

Ю. Людина і система: штрихи до
портрета з тоталітарної доби в Україні.


К.,

1994.

Шаповал

Ю.

М. М
.

Хрущов на Україні.

К.,

1990.

Шелест

П. Холодна відлига

//

Київ.

1990.9.

Шубин

А. Истоки перестройки: В 2
-
х

тт.

М.,

1997.

62ТЕМА

18

Незалежна Україна


Лекція
18

Основні риси
конституційного процесу. Конституція 1996

р. Трансформація
політичної системи України. Інститут президентства. Верховна Рада України. Система
органів виконавчої влади. Судова система. Конституційна реформа 2004

р. Вплив
демократизації політичної системи на
політичну боротьбу в Україні у 2004

2008

рр.

Економічні проблеми перших років незалежності (диспропорції у промисловості,
розрив господарських зв’язків, роздержавлення, конверсія). Приватизація: шлях до
ефективного управління чи пограбування власного наро
ду? Формування фінансово
-
промислових груп. Фінансова політика України. Сільське господарство та проблема
власності на землю. Особливості розвитку регіонів. Проблеми та перспективи переходу до
інформаційного суспільства. Світова економічна криза 2008

р. і У
країна.

Добробут українських громадян. Формування нових суспільних верств. Пенсійна
реформа. Демографічна криза. Стан медичного забезпечення. Наука та освіта. Свобода
слова. Національна ідея та регіональний патріотизм. Історична пам’ять суспільства.
Основн
і цінності
українців
. Відродження релігійного життя.

Зовнішня політика України. Цивілізаційна самоідентифікація населення. Стратегічне
партнерство з Російською Федерацією. Євроінтеграція. Взаємовідносини і
з
США.
Проблема “Україна

НАТО”: позиція влади та су
спільства. Участь у міжнародних
організаціях (ООН, Рада Європи,
ОБСЄ,
СНД). Миротворча діяльність.


Семінар
18


Помаранчева революція


1.

Загострення політичної боротьби в Україні на початку ХХІ

ст.

2.

Президентські вибори 2004

р.: основні кандидати та перебіг в
иборчої кампанії.

3.


Помаранчева революція

: хроніка подій.

4.


Помаранчева революція

і світ.

5.

Історичне значення

Помаранчевої революції

.


Працюючи над
першим питанням
, є сенс проаналізувати політичні процеси в
Україні після президентських виборів 1999

р., ро
звиток економіки, рівень життя
населення, зовнішню політику. Це дасть можливість відповісти на питання, чи зростав
протестний елек
торат і чим це було з
умовлено.

Підготовка
другого питання
включає обов’язкове ознайомлення з програмами
основних кандидатів на
посаду Президента. Необхідно розглянути, які політичні сили
підтримували В.

Ющенка та В.

Януковича, як відбувалась агітація та підготовка до
виборів, передвиборні дебати, які
настрої панували в суспільстві.

При підготовці
третього питання
варто розглянути
основні події “Помаранчевої
революції” на Майдані Незалежності в Києві, реакцію на них в регіонах, проаналізувати
рішення Верховного Суду України
про проведення “третього туру”.

Робота над
четвертим питання
передбачає всебічний розгляд позиції світового
с
півтовариства (Росії та інших країн пострадянського простору, США, Євросоюзу,
української діаспори) щодо виборів Президента України. Доцільно було б порівняти події
в Україні з іншими т.

зв. “кольоровими революціями” в
Югославії, Грузії, Киргизстані.

Готую
чи відповідь на
п’яте питання
, уважно вивчіть різноманітні оцінки
прибічників і противників “Помаранчевої революції”, вчених щодо того, чим власне були
ці події. Поміркуйте, чи правомірно називати їх революцією, чи були вони проявом
“зіткнення цивілізацій”
. Необхідно відзначити, який вплив справила “Помаранчева

63

революція” на подальший розвиток політичної системи України, розвиток економіки та
громадянського суспільства.


Самостійна роботаОсобливості політичного та соціально
-
економічного розвитку України в
1991

1994

рр.Економічні реформи уряду Л.

Кучми.Загострення економічної і політичної кризи. Дострокові вибори 1994

р.Кучмізм як різновид авторитаризму.Зростання популярності лівих сил. Їх перемоги та поразки на виборах.Президентські вибори 1999

р.: роз
рив із темним минулим чи консервація
режиму?Економічне піднесення на початку ХХІ

ст. Уряди В.

Ющенка та В.

Януковича.“Касетний скандал” 2000

р. і його вплив на подальший розвиток України.Основні політичні події в Україні в 2005

2008

рр.“Партія влади” (
НДП, блок “За єдину Україну!”, СДПУ(о), НСНУ, “Єдиний
центр”): причини непопулярності.Опозиція: становлення, течії, проблема єдності.Українська культура доби незалежності.


Теми рефератівДержавна політика України у сфері сім’ї, молоді та спорту.Проблем
а репатріації та інтеграції в українське суспільство депортованих
народів.Українська олігархія: шляхи збагачення, бізнес
-
інтереси та політичні орієнтири.Пенсіонери

зайві люди українського суспільства? (категорії, життєвий рівень,
суспільно
-
політичні по
гляди, колективна пам’ять).Роль української діаспори у становленні незалежної України.Трудова міграція з України.Неурядові громадські організації
в Україні
.Леонід Кравчук: історичний портрет.Леонід Кучма: історичний портрет.Віктор Ющенко: історичний
портрет.Віктор Янукович: історичний портрет.Юлія Тимошенко: історичний портрет.


Завдання на історичній картіПоказати і назвати промислові райони України, центри чорної металургії,
видобувної та хімічної промисловості.Показати великі міста: Київ, Харкі
в, Дніпропетровськ, Донецьк, Одесу, Львів,
Кривий Ріг.Показати і назвати сусідів України.


Д
жерела

Гетьман

В. Як приймалась Конституція України.

К.,

1998.

Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 року.

К.,

19
96.

Кравчук

Л. Маємо те, що маємо: Спогади і роздуми.

К.,

2002.

Кучма

Л. Своїм шляхом. Роздуми про економічні реформи в Україні.

К.,

2004.

Кушнарев

Е. Конь рыжий. Записки контрреволюционера.

Харьков,

2005.


64

Литвин

В.

М. Україна

2004. Події.
До
кументи.
Факти: У 3
-
х

тт.

К.,

2005.

Новітня Україна 1991

2001: (роздуми видатних сучасників)

/ М.

Амосов, Володимир
(В.

Сабодан), Л.

Грач, В.

Гриньов та

ін.

К.,

2001.

“Оранжевая революция”. Версии, хроники, документы

/ [Сост. М.

Погребинский].


К.,

2005.

Укра
ина без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005

март 2006 года

/ [Сост.
М.

Погребинский, А.

Толпыго].

К.,

2007.

Україна: хроніка ХХ століття. Роки 1991

1995 / [упор.: О.

Ф.

Андрощук,
С.

С.

Падалка, Л.

В.

Ковпак].

К.,

2005.

Україна: хроніка ХХ століт
тя. Роки 1996

2000 / [упор.: Л.

В.

Ковпак,
Н.

П.

Барановська].

К.,

2005.

Яневський

Д. Хроніка “помаранчевої” революції.

Харків,

2005.


Література

Алексєєв

Ю.
, Кульчицький

С., Слюсаренко

А.
Україна на зламі історичних епох
(Державотворчий процес 19
85

19
99

рр.): [Навч. посібник]
.

К.,

2000.

Аслунд Андерс.
Розбудова капіталізму. Економічні перетворення у країнах
колишнього радянського блоку

/ [Пер. з англ.]

К.,

2003.

Барановська

Н.

П.
, Верстюк

В.

Ф., Віднянський

С.

В. та

ін.
Україна: утвердження
незалеж
ної держави (1991

2001)
.

К.,

2001.

Бжезинский Збигнев.
Великая шахматная доска. Господство Америки и ег
о
геостратегические императивы
.

М.,

1998.

Гальчинський

А.

С. Україна на пере
хресті геополітичних інтересів
.

К.,

2002.

Гальчинський

А. Пома
ранчева р
еволюція і нова влада
.

К.,

2005.

Гарань

О. Убити дракона. З історі
ї Руху та нових партій України
.

К.,

1993.

Гнатюк

О. Прощання з імперією. Україн
ські дискурси про ідентичність.К.,

2005.

Держалюк

О.

М. Криза в Ук
раїні 2006 року та її наслідки
.

К.,

2006.

Доній

О. Покоління оксамитової революції (як нам дожи
ти до 2009 року?)
.


К.,

1999.

Зленко

А.

М. Дипломатія і політика. Укр
аїна в процесі динамічних змін.


Харків,

2003.

Кармазіна

М. През
идентство: український варіант
.

К.,

2007.

Касьянов

Г. Україн
а 1991

2007: нариси новітньої історії
.

К.,

2008.

Колесников

А. Первый у
краинский. Записки с передовой
.

М.,

2005.

Корж

Г. Леонид Кучма. Настоящая биогра
фия второго президента Украины
.


Харьков,

2005.

Корж

Г. Кинотеатр “Зоря
ный” или анатомия выборов
-
200
4
.

Харьков,

2006.

Котигоренко

В.

О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній У
країні.
Політологічний концепт
.

К.,

2004.

Кремень

В.
, Табачник

Д., Ткаченко

В.
Україна: альтернативи поступу
(критика
історичного досвіду)
.

К.,

1996.

С.

407

758.

Кремень

В.
, Ткаченко

В.
Україна: шлях до себе. Про
блеми суспільної
трансформації
.К.,

1998.

Кульчи
цький

С. Помаранчева революція
.

К.,

2005.

Кушнарев

Е. Выборы и вилы
.

К.,

2007.

Латиш

Ю.

В., Малиновський

Р.

І. Комуністична партія України у виборчій кампанії
1998

р.

// Соціальна історія.

2007.

Вип.

ІІ.

С.

85

93.

Литвин

В. Украина: политика, политики, власть. На фоне поли
тического портрета
Л.

Кравчука
.

К.,

1997.

Литвин

В.

М. Україна: досвід та проблеми держа
вотворення (90
-
ті роки ХХ

ст.)
.


К.,

2001.


65

Оф
іцинський

Р. Політичний розвиток незалежної України (1991

2004) в аспекті
європейської ідентичності (н
а матеріалах періодики Заходу)
.

Львів,

2005.

Політична історія України. ХХ століття: У 6

т.

/ [Редкол.
: І.

Ф.

Курас (голова)
та

ін.].Т.

6. Від тоталі
таризму до демократії (1945

2002)

/ [Кер. тому О.

М.

Майборода;
автори: В.

П.

Андрущенко, В.

К.

Баран, О.

Д.

Бойко та

ін.].

К.,

2003.

С.

521

656.

Рябчук

М. Дві України:
реальні межі, віртуальні війни
.

К.,

2003.

Рябчук

М. Улюблений пістолет пані Сімпс
он
: хроніка помаранчевої поразки
.


К.,

2009.

Сержан

А.

О. Соціально
-
економічні та політичні
процеси в Донбасі (1945

1998)
.


Донецьк,

1998.

Сирота

М. Україна в геополітичному
просторі третього тисячоліття
.

К.,

2007.

Українські ліві: між ленінізмом і соц
іал
-
демократією

/ [За ред. О.

Гараня,
О.

Майбороди].

К.,

2000.

KuzioTaras
,

Wilson Andrew
.

Ukraine
:
Perestroika to Independence.


Edmonton;

Toronto,

1994
.

Wilson Andrew
.
Ukraine

s

Orange

Revolution
.


Yale
,

2005.66

ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


Підручники, навчал
ьні посібники та загальні праці з історії України

Аркас

М.
Історія України
-
Русі
.

К.,

1990.

Баженко

В.

Г. Історія України
.

К.,

2005.

Бойко

О.

Д. Історія України: [Посібник]
.

Вид. 2
-
ге, доп.

К.,

2001 (
або пізніше
видання
).

Борисенко

В.

Й. Курс україн
ської історії: З найдавніших часів до двадцятого
століття
:
[Навч. посібник].

К.,

1996.

Верига

В. Нариси з історії України (кінець Х
V
ІІІ

початок ХХ

с
т.)
.

Львів,

1996.

Верт

Н. История советского государства. 1990

1991

/ [пер.
с фр.]

2
-
е испр. изд.


М.
,

1995.

Горєлов

М.

Є.
, Моця

О.

П., Рафальський

О.

О.
Цивіліз
аційна історія України:
Нариси
.

К.,

2006.

Грицак

Я. Нарис історії України: формування модерно
ї української нації ХІХ

ХХ

ст
.К.,

1996.

Грушевський

М. Ілюстрована історія України
.

К.,

1992.

Губерський

Л.

В.
, Андрущенко

В.

П., Михальченко

М.

І.
Культура. Ідеологія.
Особистість:
Методолого
-
світоглядний аналіз
.

К.,

2002.

Гусєв

В.

І.
, Калінцев

Ю.

О., Кульчицький

С.

В. Історія України:
[Навч. посібник]


К.,

2003.

Гусєв

В.

І.
, Казьмирчук

Г.

Д.,
Капелюшний

В.

П. та

ін. Історія України:

[Підручник].К.,

2008.

Дворнік

Ф. Слов’яни в європейській історії та цивілізації

/ [пер. з англ. В.

Верлока,
В.

Кіку, Д.

Матіяш].

К.,

2000.

Дорошен
ко

Д.

І. Нарис історії України
.

Львів,

1991.

Ефименко

А. Истор
ия украинского народа
.

К.,

1990.

Жуковський

А.
, Субтельний

О. Нарис історії України
.

Львів,

1992.

Історія держави і права України: У 2
-
х

т.

/ [За ред. В.

Я.

Тація, А.

Й.

Рогожина,
В.

Д.

Гончаренка; Підручник].

К.,

2003.

Історія України в особах: ХІХ

ХХ

ст.

/ [І.

Войцехівська (кер. авт. кол.), В.

Абліцов,
О.

Божко та

ін.].

К.,

1995.

Історія України

/ [Кер. авт. кол. Ю.

Зайцев].

К.,

1996.

Історія України ХХ

початку ХХІ століття

/ [за заг. ред. акад. НАН України
В.

А.

Смолія; Навч. посібник].

К.,

2004.

Історія України

/ В.

М.

Литвин, А.

Г.

Слюсаренко, В.

Ф.

Колесник та

ін.; [За ред.
В.

М.

Литвина; Навч.
-
метод. посібник для семінарських занять].

К.,

2005.

Історія України: нове бачення

/ В.

Ф.

Верстюк, О.

В.

Гарань, О.

І.

Гуржій та

ін.; [за
ред. В
.

А.

Смолія].

К.,

2000.

Казьмирчук М.
Історія України: Підручник.

К., 2009.

Калініченко

В.

В.
, Рибалка

І.

К.
Історія України. Ч.

ІІІ: 1917

2003

/ [Підручник].


Харків,

2004.

Каппелер

А. Мала історія України

/ [пер. з нім.]

К.,

2007.

Когут

З. Коріння
ідентичності. Студії з ранньомодерної та модерної історії України

/
[пер. з англ. С.

Грачова].

К.,

2004.

Король

В.

Ю. Історія України:
[Навчальний посібник].

К.,

2005.

Коцур

А.

П. Українська держ
авність: історія та сучасність
.Чернівці,

2000.

Кр
емен
ь

В., Табачник

Д., Ткаченко

В.
Україна: альтернативи поступу.
(Критика
історичного досвіду)
.

К.,

1996.

Кри
п’якевич

І.

П. Історія України
.

Львов,

1990.

Курс лекцій з історії України: В 4

кн.

/ П.

С.

Коріненко, Ю.

Ю.

Свідерський,
В.

М.

Окаринський та

ін.
; [Навч. посібник].

Тернопіль,

2007.


67

Лановик

Б.

Д.
,

Лазарович

М.

В.
Істор
ія України
.

К.,

2003.

Литвин

В.

М.
, Мордвінцев

В.

М., Слюсаренко

А.

Г. Історія України:
[Навч.
посібник].

К.,

2002.

Литвин

В. Історія України: [Підручник].

3
-
є доопрац. і доп.
вид.

К.,

2009.

Макар

Ю.

І.
, Білецький

Б.

Ф., Коцур

А.

П. та

ін.
Історія України від н
айдавніших
часів до наших днів
.

Чернівці,

1998.

Маланюк

Є. Н
ариси з історії нашої культури
.

К.,

1992.

Нагаєвський

І. Історія українськ
ої держави двадцятого століття
.

К.,

1993.

Наливайко

Д. Очима Заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ

Х
V
ІІІ

ст
.


К.,

1998.

Олійник

М.
, Ткачук

І. Історія України
.

Хмельницький,

2003.

Орлова

Т.

В. Історія сучасного світу (Х
V

Х
ХІ століття): [Навч. посібник]
.

К.,

2008.

Орлова

Т
.

В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ

початку ХХІ
століття).

К.,

2009.

Петровський

В.

В.
, Радченко

Л.

О., Семененко

В.

І.
Історія України: Неупереджений
погляд: Факти. Міфи, Коментарі
.

Харків,

2007.

Полонська
-
Василе
нко

Н. Історія
України: У 2

тт
.

К.,

1992.

Попович

М. Нари
с історії культури України
.

К.,

2002.

Реєнт

О. Україна в імперську добу (ХІХ

початок ХХ

ст.).

К.,

2003.

С
вітлична

В.

В. Історія України:
[Навч. посібник].

Київ

Львів,

2002.

Сергійчук

В. Етнічні м
ежі і дер
жавний кордон України
.

К.,

2000.

Слюсаренко

А.

Г.
, Томенко

М.

В.
І
сторія української конституції
.

К.,

1997.

Слюсаренко

А.

Г.
, Гусєв

В.

І., Дрожжин

В.

П. та

ін.
Новіт
ня історія України (1900

2000):
[Підручник].

К.,

2000.

Субтель
ний

О. Україна: історія

/
[пер. з англ. Ю.

І.

Шевчука; вст. ст.
С.

В.

Кульчицького].

3
-
тє вид., перероб. і доп.

К.,

1993.

Теплицкий

Ю.

М. От Киевской Руси

к суверенной Украине: цивилизационная
преемственность
.

Луганск,

2000.

Терещенко

Ю. Україна і європейський світ. Нари
с історії від утворення
старокиївської держави до кінця Х
V
І

ст
.

К.,

1996.

Уривалкін

О. Нарис історії України (сер.

ХІІІ

сер.

Х
V
ІІ

ст.)
.

Ніжин,

2003.

Хоскинг

Д. История Советского Союза (1917

1991)

/ [пер. с англ. П.

Купцова].


Смоленск,

2001.

Черкаш
ина

Н.

К.
, Дідівська

О.

І.
Історія України: від давніх часів до сьогодення
.


Житомир,

2004.

Шаповал

Ю.

І. Україна ХХ століття: Особи та по
дії в контексті важної історії
.


К.,

2001.

Шевченко

І. Україна між Сходом і Заходом. Нариси з історії культури до по
чатку
Х
V
ІІІ столі
ття
.

Львів,

2001.

Шевчук

В.

П.
, Тараненко

М.

Г.
І
сторія української державності:
[Курс лекцій].


К.,

1999.

Яковенко

Н. Нарис історії середньові
чної та ранньомодерної України
.

2
-
ге вид.,
перероб. і розшир.

К.,

2005.

Lebedynsky

Iarosl
av
. Les Cosaques
.

Une société guerrière entre libertés et pouvoirs.
Ukraine


1490

1790
.

Paris,

2004.

Magocsi

P.

R. A History of Ukraine.

Toronto,

1996.


Довідники та хрестоматії

Верстюк

В.
, Дзюба

О., Репринцев

В.
Україна від найдавніших часів до сього
дення.
Хронологічний довідник.

К.,

1995.


68

Видатні постаті в історії України (ІХ

ХІХ

ст.): Короткі біографічні нариси.
Історичні та художні портрети

/
[
Упор. В.

І.

Гусєв (кер. авт. кол.), В.

П.

Дрожжин,
Ю.

О.

Калінцев та

ін.]
.


К.,

2002.

Гайдай

Л.
Історія
України в особа
х, термінах, назвах і поняттях
.Луцьк,

2000
.

Довідник з історії України (А

Я)

/ [За заг. ред. І.

Підкови, Р.

Шуста].

К.,

2001.

Енциклопедія історії України

/ Редкол.: В. Смолій (голова) та

ін.

Т.

1

5.

К.,

2003

2007.

Історія Києва: в
ід княжої доби до сучасності. Збірник документів і матеріалів

/ [За
заг. ред. В.

Ф.

Колесника, А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес].

К.,

2005.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і
матеріалів

/ [За заг. ред. А.

П.

Коцура, Н.

В.

Терес
]
.

Київ

Чернівці,

2008.

Історія України: Документи. Матеріали: [посібник

/ Уклад., комент. В.

Ю.

Короля].


К.,

2001.

Історична наука. Термінологічний і понятійний довідник.

К.,

2002.

Історія України: Хрестоматія: У 2
-
х част.

/ С.

М.

Клапчук, Б.

І
.

Білик, Ю.

А.

Горбань
та

ін.

К.,

1996.

Ч.

1

2.

Історія України: Хрестоматія: [Навчальний посібник

/ Упор. В.

І.

Гусєв,
Ю.

О.

Калінцев, Г.

І.

Сургай].

К.,

2003.

Національний склад населення України та його мовні ознаки за даними
Всеукраїнського переп
ису населення 2001

р.

/ [За ред. О.

Г.

Осауленка].

К.,

2003.

Національні відносини в Україні у ХХ

ст. Збірник документів і матеріалів.

К.,

1994.

Січ
инський

В. Чужинці про Україну
.

К.,

1992.

Україна в ХХ столітті: Збірник документів і матеріалів (1900

1939)

/ [Упор.:
А.

Г.

Слюсаренко, А.

О.

Буравченков, Н.

І.

Миронець та

ін.].

К.,

1997.

Україна в ХХ столітті (1900

2000): Збірник документів і матеріалів

/ [Упор.:
А.

Г.

Слюсаренко, В.

І.

Гусєв, В.

Ю.

Король та

ін.].

К.,

2000.

Хрестоматія з історії Ук
раїни для студентів вузів

/ [Упор.: Б.

І.

Білик, Л.

В.

Дячук,
Я.

С
.

Калакура та

ін.].

К.,

1993.69

ЗАПИТАННЯ НА ІСПИТ З
КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРА
ЇНИ”


1.

Поява людини й первісних форм життя в Україні. Трипільська культура.

2.

Кіммерійці, скіфи, сармати та інші народи
на українських землях. Грецька
колонізація Північного Причорномор’я.

3.

Східні слов’яни: походження, розселення, соціально
-
економічний розвиток,
культура.

4.

Утворення Київської Русі. Основні етапи її розвитку.

5.

Політичний і суспільний устрій Русі.

6.

Культура Київ
ської Русі.

7.

Місце і значення Київської Русі в історії України.

8.

Причини і наслідки занепаду Київської Русі.

9.

Формування Галицько
-
Волинського князівства. Суспільні відносини в державі.

10.

Діяльність князів Романа та Данила. Розквіт Галицько
-
Волинської держави.

11.

Зовнішня політика та значення Галицько
-
Волинської держави.

12.

Українські землі у складі іноземних держав у Х
IV


Х
V
І ст.

13.

Політичний лад і економічний розвиток українських земель за литовської
доби.

14.

Духовне життя, культура України за литовської доби. Стано
вище церкви.

15.

Кревська унія.

16.

Українські землі в складі Речі Посполитої. Люблінська унія та розвиток
українських земель після унії.

17.

Соціально
-
економічний розвиток України в другій половині XVI

першій
половині XVII століття. Посилення експансії феодально
ї Польщі.

18.

Берестейська церковна унія та її наслідки.

19.

Загарбання турками і татарами Південної України і їх напади на інші
українські землі (друга половина ХV століття).

20.

Виникнення та початкова історія українського козацтва, його класифікація.

21.

Заснування
і основні етапи історії Запорізької Січі.

22.

Військово
-
адміністративний устрій Запорізької Січі.

23.

Українське козацтво у другій половині XVI

першій половині XVII століть.

24.

Козацько
-
селянські повстання кінця Х
V
І

першої третини Х
V
ІІ

ст.

25.

Культурне життя Ук
раїни в XVI

XVII

ст.

26.

Причини і основні етапи визвольної війни українського народу проти Польщі.

27.

Зборівський договір. Утворення козацької державності.

28.

Битва під Берестечком. Укладення Білоцерківського договору.

29.

Переяславська Рада 1654 р. та її рішення
.

30.

Березневі статті 1654 р.

31.

Дипломатична діяльність Б.Хмельницького (1648

1657 рр.).

32.

Україна за часів Руїни. Територіальне розчленування України.

33.

Соціально
-
економічна та політична ситуація на Правобережній та
Лівобережній Україні.

34.

Відновлення козаччин
и на Правобережній Україні в середині 80
-
х років XVII
століття. С.Палій.

35.

Розвиток культури України в другій половині ХVII

ст.

36.

Гетьманщина на початку ХVІІІ століття. Гетьман І.Мазепа.

37.

Наступ царизму на автономію України. Скасування гетьманського устрою.

38.

П.Орлик та його Конституція 1710 р.

39.

Соціально
-
економічний розвиток Лівобережної та Слобідської України у
ХVІІІ столітті. Юридичне оформлення кріпосного права.


70

40.

Розвиток економіки на Правобережжі та західноукраїнських землях у ХVІІІ
ст. Три розподіли Поль
щі. Входження західноукраїнських земель до складу
Австрійської імперії.

41.

Українська культура у ХVІІІ столітті.

42.

Політичне становище і соціально
-
економічний розвиток східноукраїнських
земель у першій половині ХІХ століття. Колоніальна політика царизму щодо
України.

43.

Декабристський рух в Україні.

44.

Відродження української національної свідомості у першій половині ХІХ ст.
Історичне значення творчості Т.Г.Шевченка. Кирило
-
Мефодіївське братство.

45.

Політика Австрійської монархії на західноукраїнських землях в кінці
ХVІІІ


першій половині ХІХ століття.

46.

Суспільно
-
політичний рух в західноукраїнських землях в першій половині
ХІХ століття. Гурток “Руська Трійця”.

47.

Реформи в Російській імперії в 60

70
-
х роках ХІХ ст. та їх впровадження в
Україні.

48.

Український суспільн
о
-
політичний рух у другій половині ХІХ ст.

49.

Українська культура в ХІХ

на початку ХХ ст.

50.

Соціально
-
економічний розвиток українських земель в другій половині ХІХ


на початку ХХ ст.

51.

Активізація національного руху в Україні на початку ХХ ст.

52.

Українські п
олітичні партії на початку ХХ ст., їх програми, стратегія, тактика.

53.

Україна в роки Першої світової війни.

54.

Політичне становище в Україні після повалення царського режиму.
Організація і діяльність Центральної Ради. Проголошення Української Народної
Республ
іки.

55.

Гетьманський переворот. Павло Скоропадський. Гетьманський уряд і його
політика.

56.

Утворення Директорії УНР та його діяльність.

57.

Зовнішня політика УНР. Брестський договір та його наслідки.

58.

Західна Україна в 1918 р. Утворення Західно
-
Української Народн
ої
Республіки (ЗУНР). Є.Петрушевич.

59.

Військо УНР і Українська Галицька Армія в боротьбі з денікінцями.

60.

Варшавський договір. Спільні бойові дії польських і українських військ проти
Червоної Армії.

61.

Ризький договір та його наслідки.

62.

Відновлення Радянської
влади в Україні в 1919 р. Селянсько
-
повстанський
рух.

63.

Перехід до нової економічної політики і її здійснення в Україні.

64.

Утворення СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.

65.

Політика українізації та коренізації: сутність, причини, наслідки.

66.

Українс
ький націонал
-
комунізм в 1920
-
х роках, його прояви в політиці та на
практиці.

67.

Проведення сталінської політики воєнно
-
комуністичного штурму в Україні:
результати і наслідки.

68.

Причини і наслідки голоду в Україні в 1921

1922 рр. та в 1932

1933 рр.

69.

Суспі
льно
-
політичне життя українського народу в 1920

30
-
ті роки.

70.

Соціально
-
економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель в
1920

30
-
ті роки.

71.

Заснування організації українських націоналістів (ОУН). Розкол в ОУН.
А.Мельник, С.Бандера.


71

72.

Українс
ьке питання в міжнародних відносинах напередодні Другої світової
війни. Пакт Молотова
-
Рібентропа і українські землі. Входження земель Західної
України до складу УРСР.

73.

Напад німецьких військ на СРСР. Оборонні бої на території України в 1941


1942 рр.

74.

Нім
ецько
-
Фашистський окупаційний режим в Україні. Радянський
партизанський рух і більшовицьке підпілля.

75.

Український національний
-
визвольний рух в роки Другої світової війни. ОУН
і УПА.

76.

Звільнення України від німецько
-
фашистських загарбників. Політичні
наслі
дки Другої світової війни та українське питання.

77.

Україна після Другої світової війни. Перехід до мирного будівництва.

78.

Повоєнний сталінський режим в Україні. Репресії 40
-
х

50
-
х рр.

79.

Західноукраїнські землі в повоєнні роки. Операція “Вісла”.

80.

Розвиток ек
ономіки Радянської України в другій половині 50
-
х

першій
половині 60
-
х років.

81.

Викриття культу особи Сталіна (десталінізація) Лібералізація суспільно
-
політичного життя на Україні в другій половині 50
-
х

на початку 60
-
х років та її
суперечливий характер.

82.

Наростання кризових явищ в соціально
-
економічному, політичному і
культурному житті Радянської України в другій половині 1960
-
х

першій половині 80
-
х років.

83.

Національне питання в Радянській Україні в 1960
-
х першій половині 80
-
х
років. Дисидентський та п
равозахисний рух.

84.

Проголошення курсу на перебудову та його реалізація в Україні.

85.

Розпад СРСР. Проголошення незалежності України.

86.

Суперечливі процеси в політичному житті України.

87.

Соціально
-
економічний розвиток України в умовах незалежності.

88.

Духовне і
культурне життя України в умовах державної незалежності.

89.

Зовнішньополітична діяльність України.

90.

Громадсько
-
політичне життя України на сучасному етапі.Приложенные файлы

  • pdf 5815341
    Размер файла: 693 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий