Седир Павел. Магически растения


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
привели от руски:
д
р ДОБРИ КРЕБАКАНОВ
София
и д
р ТОДОР ПОПОВ зъболекар
НЕРЕДАКТИРАН ПРЕВОД
сканиран от копие
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

СТР.
1. От преводача………………………………......................................5
2. Предговор………………………………………...............................10
3. Растително царство……………………….......................................11
4. Ботаногония………………………………………...........................11
5. Растителна физиология………….....................................................16
сигнатура на растенията или растителна
физиономия….............…....................................................................25
класификация на елементите...................................27
8. Човек и растение…….......................................................................32
9. Влиянието на растенията върху човека…......................................33
10. Приготовление на лекарствата……...............................
11. Херметическа медицина………………….....................................39
12. Магия…………………………………………………....................43
13. Агрономия………..............................................................
14. Алхимия………………………………….......................................55
15. Ботанически речник към магическите растения
от Павел Седир……........................................................................68
16. Магически растения…………………………................................102
17. Растения разпределени според планетите…................................106
18. Растения под различните зодиакални знаци….............................109
19. Растения с особени свойства………….........
.................................110
20. Азбучен указател на болестите……………..................................123
21 Подкрепителни растения………………………….........................122
ОТ ПРЕВОДАЧА
Оня, който знае симпатиите и
антипатиите на нещата, може да
върши непостижими за другите
дела. Той върши чудеса, защото е
Сантанелли.
КАКВО НЕЩО Е МЕДИЦИНАТА.
Предлаганото тук съчинение дава ключът за определяне на скритите
свойства на растенията,а следователно и на лечебните им сили, като се
явява по тоя начин и крайъгълният камък на медицината, защото повечето
от всичките лечебни средства са за сметка на растителното царство.
Съвременната медицина, обаче е непълна. Първо: Не представлява
пълното развитие на лечебните науки. И второ: нейният възглед е
погрешен в основата си, понеже не допуща съществуванието на
свръхсетивен свят. Тя вижда първоначалната причина на всичките
болести и недъзи в неизправността на телесните функции. Но
изучаващите Окултизма знаят, че всичко в физическият свят се формира
по астралните клишета, и следователно,който желае да измени каквото и
да е в физическото тяло, ще трябва да измени именно астралното клише
предварително."/ "/Съгласно Херметическата наука, всичко се създава под
влиянието на флуида, който се излъчва от планетите и знаците на зодиака.
Този флуид се нарича "Астрална светлина", който образува и астралното
тяло на растенията, животните и хората, което астрално тяло е
съединителното звено между физическото тяло и духът. Това астрално
тяло изпълнява две функция:
1. Представлява формата, която ще формира физическото тяло. Като
пример за това формиране може да ни послужи една употребена ръкавица
пълнена с пясък
тоя последния взема формата на ръката, която я е
2. Астралното тяло,с своите органи наречени чакри, черпи от всемирният
резервоар живота, който вдъхва на физическото тяло. За повече сведения
по въпроса, читателя може да се отнесе до съчиненията на Папюс
"Философия на окултиста" и др.
По тоя начин, доктора, който ще лекува даден болен, е длъжен преди вси
чко да разбере къде е нарушено равновесието в астралното тяло, и него да
възстанови, от което ще последва и физическото оздравяване.
Херметическата медицина твърди, че лекарят е длъжен преди всичко да
се освободи от мисълта, че има работа с мъртва природа! В природата
всичко е живо! Даже и стихиите като огъня и вятъра си имат разум, и се
управляват от него, който е много по
мощен от човешкия!
Затова, пристъпвайки към леглото на болния, лекарят е длъжен да състави
на болния, като обърне особено внимание на положението на
Луната, защото нейното положение в време на лекуването е от голяма
важност: дали тя е в пълнеж или в разсип, в кой зодиакален знак се
намира и пр., както и да намери нейните аспекти с другите планети. Това
е необходимо, защото тя играе именно ролята при формира нето на
всички земни твари, и пребиваването на Луната, особено когато тя е в
разсип и в низходяща степен, в даден орган, когато той е заболял, винаги
Херметическата медицина се основава преди всичко на закона на
съотношенията на тварите /съществата/, който закон е изразен в тъй
наречените "сигнатури" или отлики.
Сигнатурите на растенията и указанията на техните "симпатии" и
"антипатии" се съдържа в Словара на това съчинение, както и самото
ние. А влиянието на планетите и на зодиакалните знаци върху човека, се
СРЕДСТВА И ЛЕКУВАНЕ
Начините за лекуването на болестите са извънредно много, и зависят от
разреда на силите, към които са обръща лекарят.
Тези начини се разделят на:
заклинания, талисмани, муски и пр. Всички те се основават
на волята на лекаря над външния свят.
филтри, преливания, спукани, скъпоценни камъни,
лечение и др. В основата им влиза ползването закони за
съотношението на нещата.
Магнетическо лекуване
: хипиотзъм, сомнумболизъм и др. под. основани
на влиянието на жизнената сили на друг, или на изправянето на
циркулиращите в собственото тяло но болния жизнени токове. Също така
и с вка
рването на чужди тела в тялото на болния, с цел да се усили
влиянието на дадена планета
магическо кадене, хомеопатия, или да се
регулира обмяната на веществата, или временно да се усили един от
органите и с това и цялата система на която той принадлежи, чрез
настройки, разтвори, елексири и пр.
Тука ние не споменаваме за лекуването по Божията благодат, достъпна
само на Теурзите, които боравят не с законите а с Началата.
При това голямо разнообразие на начините за лекуване, самото лекуване
на много болести може да става различно, макар, от друга страна, и еднак
ви болести да са предизвиквани от различни причини. Напр.
подлудяването може да произлезе от това, че организма на болния да е
завладян от низш дух /от някой бяс/, или пък
, създадена от самия
болен, да го завладее, или най
после завладяването може да стане чрез
по магичен начин. При това проклеване може да бъде засегнат
целия организъм или част от него.
Но един от най
леките начини за лекуване на различните болести и
недъзи, според последователите на
се явява метода на
лекуване с помощта на тъй наречените "
", т.е. с кръв, храчки,
косми, нокти и секрециите на болния, които в известни случаи се сушат,
оплитат, хвърлят се във вода, свиват се на дърво, дават се на животни да
ги изяждат, съобразно с обстоятелствата и болестта.
Ако едно название се среща на две места, значи, че явлението
се получава смесване, типът не е чист, понеже явлението на главната
планета е отслабено.
Такъв ред лечение се основава на връзките, които съществуват между му
мията и органите, от които тя е взета. Организмът на животното или на
растението усвоява частица от болния орган, магнетически въздействуват
на него и му предават част от своите жизнени сили, като приемат по тоя
начин участие в борбата с болестта или недъга.
Това лекуване се основава на принципа наречен "
", описан по
подробно от Ледбитер в книга та му "Астралното поле".
При този род лекуване е необходимо добре да се знаят сигнатурите на
органа и на болестта
да се знае кой планетен и зодиакален знак
управляват този орган, а също и коя билка е подчинена на тия знаци. Това
е обозначено в приложения към книгата Словар. Освен това, лекаря ще
трябва да определи и астрологически кое е подходящото време за
лекуването на болния.
Това последното правило ще трябва добре да се
спазва, винаги макар и да ни повтаря при различните други наставления,
СИМПАТИЧЕСКИ СРЕДСТВА
Ето няколко рецепти, които често се отнасят към области на
Херметическата медицина.
1. Ако на някого падат косите, то магнетизатор, притежаваш здрава и буй
на растителност, може да предаде има пациента си свойствата на своите
коси, като отреже снопче коси от главата си /нечетно число/ и ги натопи
във вода, с която вода пациента трябва всеки ден да измива своята глава.
2. За да се излекуват болестите на стомаха, най
кочния мехур, трябва да се вари къс свинско месо в урината на болния,
като се остави три пъти да кипне, после се прибавя прясно месо, и после
се дава на куче или на свиня да го изядат.
3. За да се лекува рана, трябва когато Слънцето и Луната се намират в
да се поставят в гърне няколко живи раци, да се затвори добре
гърнето, да се намаже капака му и да се нагрее до толкова, че раците да
станат на бял прах. С този бял прах трябва да се посипе раната.
4. Същото може да се постигне и като се постави парцала с който е бил
превързана ръката, заедно с гнойта и с кръвта, в съд с разтвор от син
камък, като раната се държи в абсолютна чистота.
5. От ноктоед /панарициум/
обвива се болния пръст с земен /дъждовен/
червей, взет от камък под водосточната тръба. Докато червея е жив,
усещат се болки, но затова пък гнойта изчезва и пръста оздравява.
6. За избавяне от зъбобол, трябва да се натрие венеца с костица от десния
крак на жаба.
7. От същата болест
с изрязана пръчица от кората на Лунно дърво се
разкървавя болния зъб, поставя се пръчицата на мястото и в дървото от
където е взета, завързва се така, че да може да зарасне пак. Дървото
трябва да бъде младо и да бъде в глухо място, за да не се докосва до него
други човек. Операцията да се извърши в понеделник, при пълнеж на
8. За да се излекува подагра върху болното място се налага къс говеждо
месо, напоено с вино. След шест часа престой, месото трябва да се снеме
и да се постави на топло място за да се смирише, след което да се даде на
куче да го изяде, чрез повторението на този опит няколко пъти, болестта
отива на кучето и болния оздравява. По съшия начин може да се лекува и
9. За да се излекува подагра, трябва да се постави десния крак на
костенурка върху десния крак на болния, левия крак на костенурката
върху левия крак на болния.
10. А за да се избегни подаграта трябва в часът на Венера или Марс, да се
счука билката
ир гвиански
/..../, да се смеси с желтък от яйце и да се
направи като кибритени клечка, които да се ядат по 1
11. От малария и от жълта треска се лекува като се свие малкия пръст в
време на кризата /малкия пръст на лявата ръка/, с ципата на прясно яйце.
От това, във време на кризата пръста ще боли, но треската ще мине
При повторно обвиване болките намаляват, което показва, че болестта е
преминала. Ако болката е толкова силна, че наложи да се снема ципата на
яйцето, тя /болката/ престава, но болестта пак се възобновява.
12. От обикновена треска се лекува Солен, ако се постави в черупката на
лешник жив паяк, залепва се с восък и се носи по голо под лъжичката
под гръдната кост. Когато паяка умре, треската минава.
13. От простуда, който много се поти, да изпие два пъти по лъжичка овче
мляко смесено с жлъчка от меч ка колкото грахово зърно.
14. За да се излекува трахома /изриване на клепачите/ трябва да се свари
на твърдо яйце, разрязва се наполовина, изважда се жълтъка а вместо него
се поставя в едната половина малко захар, а в другата печена стипца,
завързва се с конец, поставя се в стъкан с преварена хладна вода, поставя
се за едно денонощие на топло място или на слънце. След това яйцето се
важда а получената течност се излива в чаша, от която се промиват очите
по два пъти на ден.
15. При епидемии на добитъка трябва в водата му за пиене да се сипе прах
от гъба, взета от топола, която предварително се накисва във вода, после
се изсушава и стрива на прах.
16. За да се избавяме от ячмиците по очите трябва да си свием юмрука, да
го поднесем до окото и да кажем: ечемик, ечемик, на ти юрука
каквото
търсиш, това и намираш.
17. От същата болест може да се лекува и по следния начин: най
стария в
къщи да превърже на болния двата пръста
безименния и средния
на
лявата ръка ако ечемика е на дясното око, и обратното, завързването да
бъде във вид на осморка, и да бъде на три възли.
18. За лекуване на охтика трябва да се накисне бял хляб във вино през 24
часа. Болния си изпуща урината и тогава пие от виното, изпива го
всичкото. Това се прави 9 дена наред, и през това време той не пие нищо
друго. А урината се събира през това време и се окача в комина да се
изпари. Когато всичката урината се изпари, охтиката постепенно минава.
19. За да се застави един убиец да се върне на мястото, където е извършил
престъплението, трябва да се ва ри кръвта на убития на мястото, и то с
20. За да се изпъдят от избата щурците, трябва да се окачи за щипките в
избата жив рак, и да седи така до като почне да се разлага. Ако го окачите
на дърво, от него /от дървото/ изчезват всичките гъсеници.
21. За да унищожим у себе си привързаността към недостойни лица,
трябва да изстудим в чаша вода нагорещено до червено парче желязо, и в
същото време да се надвесим над чашата и изговорим следното, но така,
че нашето дъхаме при изговарянето да засяга и водата: "в името на
Адонай да угасне в мене страстта, към ....името му, тъй както изстива
желязото в тази вода." Това да се повтори 5 пъти и след това да се изпие
водата. Тази операция да се направи във вторник, при разсип на Луната.
ПРЕДГОВОР
Цялата Вселена е една Велика Магия. Цялото растително царство е
проникнато с магическа сила, поради което и заглавието на тази книга,
прието буквално, ще означава
пълна ботанология
. Ние, обаче, я считаме
точно такава, и, то се знае защо!
Както е в всяка наука, и тука са възможни две гледища: низше
естествено историческо и аналитическо, и висше
духовно или
спиритуалистиче
ско и синтетическо. Първото гледище застъпват
университетските науки.
Ние, обаче избираме второто гледище, което в наши дни е малко
известно, и даже напълно забравено от някои, може би основателно.
Не се съмняваме, че след време ще се явят и хора, по сведущи от нас,
които ще наложат третираните тук въпроси от трета гледна точка:
Централна и Истинна.
Предлаганото съчинение заключава в себе си не резултати на завършени
изследвания, а само насоки към въпроси интересни и достойни за
изучаване. Доброто желание на читателите, за които третираната тука
материя ще се окаже достойна за вниманието им, може би скоро и
съвършено ще изправят недостатъците на моето съчинение!
ЧАСТ ПЪРВА
РАСТИТЕЛНОТО ЦАРСТВО
За да си съставим за това царство една по възможност по точна
представа,ние ще го изучаваме първо по същество, второ
в отношението
му към околната природа, и трето
в неговото приложение специално към
човека. По този начин ние ще получим основни сведения из областта на
ботаногонията, растителната физиология, и растителната физиономика,
т.е. четенето на знаците.
ще ни изясни онези космически начала, действието на
който е създало /родило/ растителното царство.
Растителната физиология
ще ни запознае с живите сили, които
действуват в растителното царство.
И най
растителната физономика
науката за знаците, или за
съответствията, която ще ни научи по външния вид на растението да
определяме неговите качества.
ГЛАВА ПЪРВА
БОТАНОГОНИЯ
В настоящето съчинение сме решили да се придържаме в книгата на Мой
Сефер, която е най
древното Предание, и която ще ни запознае с
теорията за посвещението на черната и червена раси.
В единадесетия стих от първата глава на битието /по превода на Фабр
Д'Олине/, четем: "Продължавайки да изразява Своята воля, Бог казал:
Земята ще дава трева, която ще расте и ще се развива от скрития в нея
диш
плодоносния
който да дава своя плод, чрез затворената в
него сила. И така станало."
Това се счита за третия ден на творението,съгласно със следващото
първи ден. Създаването на Светлината.
втория ден. Капенето на водата и нейното разделяне.
трети ден. Образуването на сушата и нейното плодородие.
четвърти ден. Образуването на слънцето.
пети ден. Капенето на водата и въздуха. Риби и Птици.
шести ден. Капенето на Земята. Животните и Човека.
Разглеждайки книгата Битие в нейната цялост, посветения равин /Мойсей/
ще ни каже, че личността на Исака представлява Растителното царство.
Това се потвърждава от неговото недовършено жертвоприношение, от не
говото естество, от името на неговите родители, синове и от всичките
подробности на неговия символичен живот.
І. ХЕРМЕТИЧЕСКИ ТЕОРИИ
херметисти учили, че изходната точка на всичко
съществуващо е
, от който са създадени всичките форми на света,
и който представлява от себе си космическата материя, от която ще се
отделят всичките бъдещи същества.
Според същите философи, наред с хаосът е съществувала и друга основна
производител
оплодотворяваща същност, от
въздействието на която от хаосът се създала
, "Живият камък"
или Меркурий, който е средство и цел на всичките сили.
Този "огън" е горещ и сух, мъжествен, чист. Това е Духът Божий, Който
се е носил над водите, главата на Дракона, Сяра.
Хаосът е оплодотворяващата вода, женствена, гореща, мокра, нечиста
Меркурия на алхимиците. Действието на тия два принципи на небето
съставляват доброто начало: светлина, топлина и произрастването на
всички. Тяхното действие на Земята е злия принцип, произвеждащ
тъмнина, студ, разрушение и смърт.
На Земята чистия огън образува великия Ореол "Илиастър", великата
тайна на Парацелза. Тази Земя е не определена и мъглива. Това е Луната,
или меркуриевата вода; това е "Тоху в Воху" на Мойсея. И най
чистата и небесна вода става земна форма /матрица/: хладна и суха,
пасивна, която е алхимическата сол.
И така всичките създания на природата преминават през три периода:
началото им се състои в съединението на двата творящи принципа. От
това двойно съприкосновение произлиза светлината, после тъмнината, и
неопределената и смесена материя, което поражда движението.
Движението се завършва с пълното разлагане или разрушение, след което
молекулите на веществата почват да се координират /наслагват/ според
своето атомно тегло. Това е сублимацията
Накрая настъпи, такъв момент, когато този процес спира
това е третия
период.Настъпва разделяне между грубото и тънкото /ефирното/, после
дното се издига към Небето, а първото се спуща към Земята, и всичко ос
танало витае в въздушното пространство. Това е краят
смъртта. В това
изложение може да се види, как веществото преминава през четирите
състояния на материята, наречена елементи: Огън, Вода, Въздух и Земя.
Ние можем да изложим всичките тези данни в таблица подобна на
виж "Първоначални сведения по окултизма" от Папюс.
Подобни таблици се срещат и в индуските философи /системата на
Санкия/ и в Кабалата /Таро и Сефироти/.
Нека изложим сега началата, които действуват в трите свята, като се
ползваме за това от херметическата терминология.
В първия свят Духът Божий, на създадения от огън, оплодотворява
нежната /фината/ и хаотическа вода, от която е създадена светлината или
В втория свят тази хаотическа огнена вода, съдържаща в себе си
жизнения сулфур /сяра/, оплодотворява средната вода, тази лепкава,
ста пара, която е духът на телата.
В третия свят тази пара, елементарният огън, оплодотворява огнения
ефир, иначе наречен гъста вода, двуполова земя, първите твърди същества
или оплодотворената смес.
По този начин, всяко земно същество се образува от действието на три го
леми категории сили: едната от тези категории сили идва от небето
пирея; втората от Зодиакалното небе, и последната от планетите,
всичките три сили отговарящи на горепосочените творения. От Небето
Емпирея слиза мировата душа, мировият дух и мировата материя,
лепкавата пара, несъздаденото мирово семе. От Зодиакалното небе
произхожда жизнения суфур, интелектуалният Меркурий, или жизнената
сол, или основната вода, създаденото семе и вторичната материя на
От планетите произлиза елементарният огън, елементарният въздух
носител на живота, и елементарната вода
приемника на семената и
вътрешното семе на всички неща.
ІІ. ПРОИЗХОД НА РАСТИТЕЛНОТО ЦАРСТВО
Растителното царство е мокро само тогава да се появи на земята, когато
тя, в своята еволюция, е могла да достигне да състояние щото атомите са
могли да се разполагат вече във вид на кристали, даващи възможност да
се образува твърдата почва, когато на Земята се е отделила водата от
въздухът, както това е ясно описано от Мойсей в книгата:
. Тогава
на планетата слиза Жизнената Вълна, която първа внася живота на
въодушевената до тогава земна повърхнина.
Тази вълна е символ на красотата, поради което и растителното царство е
посветено на Венера. Зеленината на растенията, като зелената морска
повърхнина, се разстила по цялата Земя, и от тия зелени морски вълни се
родила Венера, богинята на Красотата. Съответно на това йероглифно
обозначение, Жизнената Вълна е спирала, а филотаксията /разположение
то на листата/, може да служи за измерване на количеството на жизнената
сили, заключена във всяко дадено растение.
Този растителен живот се явява като резултат на взаимодействието на
слънчевата светлина с елементарните желания на вътрешния сулфур:
нито едно растение не може да поникне без помощта на слънчевата
енергия, която растенията поглъщат със силата на основните си свойства.
Да изложим постепенният ход на развитието на растителното царство от
това на минералното, така както ни го списва авторът на "Светлината на
Тома Хенри Бургон, стр.44.
Водородът и кислородът, съединени във водата, се поляризират по такъв
начин, че водата се явява като вещество и полярност, противоположни на
полярността на гърмящия газ. Слънчевата топлина разлага отново някоя
малка частица вода, и отделящите се атом водород и кислород почват под
влиянието на освободената сила, да се движат по спирала. В това си
движение те увличат и частици от въглената киселина, която от своя
страна, изменя тяхното движение, като го превръща от спирално във
връщателно. В този момент се явява и зародиша на живота.
Под действието на централните огнени частици, свойствените на
водорода и кислорода сили, още веднъж изменят своята полярност,
следствие на което частиците от тия вещества отново почват да се
притеглят от Земята. Водата възприема тези сливащи частици, и по тоя
начин се получават най
простите растения от рода на торфения мъх.
Когато тия първи и най
прости растителни форми измират, техните атоми
отново се повдигат по възходящата спирала, като изпитват притеглянето
на въздуха,и все по пътя на поляризацията, те отново се образуват
последователно лишаи, папрати и други все по съвършени растения.
Тънката /фината/ същност, изхождаща от Слънцето, се превръща в
центъра на Земята в течен огън, по пътя на коагулацията под действието
на притеглянето на сложните тела. Този огън се стреми да се върне към
своя източник, но по своя път той среща различни форми /матрици/,
притежаващи всяка различни свойства, според рода си, и тези форми,
течният огън се определя в това или онова същество, според рода
определят формата. Ако пък финесът /нежността/ на споменатата форма е
твърде голяма, то това същество се повдига на повърхнината на земята, и
се определя в горните части на биосферата в семена, от рода на
съответните живи същества." Кратко изложение на тази теория се намира
в кабалистическото съчинение "За петдесеттях врати на разума", а именно
в "Десетата врата за сложните същности", наложени по следния начин:
І. Появяването на минералите по пътя на разлагането на Земята;
II. Цвета и сока се координира /съгласува/ за произвеждането на
ІІІ. Морета, реки и езера се образуват в глъбините и празнините на
ІV. Образуването на тревите и на дърветата;
V. Всяко растение получава сила и семе според рода си и пр.
после да изложим на кратко ботаногонията на Яков Бьоме, която,
както лесно ще види читателят, се съгласува точно с две от
гореизложените положения.
Растенията са били създадени в третия ден "фиатом" арса, който е горещ
източник на движението, и в недрата на този "горещник" са се родили
растенията из "огнените мълнии", и то в същото време когато Бог от
делил формата на света от огненото начало, и е поискал да се прояви в
"Фиат", произлизал от Отца, като проявление на Неговата Воля, е
възбудил и усилил "водните" /производителните/ свойства на сулфура
първичната материя. Знайно е, че водата
елемента, е форма, която
привлича близките активни зародиши.
До грехопадането, растенията са съставлявали част от вътрешната страна
на Рая, обаче след падането на човека, корените на растенията са
изгубили своята святост и се присъединили към елемента Земя. Само
цветовете им са запазили райския характер, както ще видим това по
III. СТАТИСТИЧЕСКИ СТРОЕЖ НА РАСТЕНИЯТА
Преди да се занимаем с физиологията на растенията, нека разгледаме на
кратко действуващите в тях принципи.
Разглеждайки растението от страна на неговия строеж,ние виждаме пет
начала да действуват в него:
1. Материя, която се образува от вегеталната /растителната/ вода;
2. Душа, състояла се от въздух, който предава чувствата;
3. Форма, състояща се от огън, който определя възможността за желания;
4. Матрица,или интелектуална земя, която определя възможността да се
5. Първоначалната и универсална същност, способността за помнене, и
същност сложна, състояща се от четирите по
горни качества, която
пораждат четири фази на движение: ферментация, разрушение,
формиране и растеж. Разглеждайки растението от гледна точка на
неговото произхождение ние виждаме седем сили,които действуват в
1. Материя, възприемател, състоящ се от светлина и мрак, вегетативна
хаотическа вода. Това е "дерзи" на Парацелзия, невидимата еманация на
Земята, която обуславя растежа на растението.
2. Форма, активния принцип или огъня;
3. Междинна връзка, която свързва двата предишни;
4. Движение, резултат от действието на силите на възприемателя. Това
движение, разпространяващо се в четирите по
горе споменати елементи,
определя ония четири свои фазиси, за които ние говорихме по повод сло
жната меморативна същност. Всичките тези сили са невидими, и
извършват само подготвителната работа, резултат на която се явява:
5. Душата на растението, въплътена в семената, която Парацелз нарича
"илисус", родовата жизнена сила на растението.
6. Дух или организирана сложна същност
"леффас" на Парацелзий, или
астралното тяло на растенията.
За да си разширим идеята на тези две класификации, необходимо е да си
потърсим техните алегорически изображения в гръцката митология, които
са много изразителни и дават богат материал за размишление.
ГЛАВА ВТОРА
РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЯ
СТРОЕЖ НА РАСТЕНИЕТО
Анатомическият строеж на растението е твърде прост. Те имат три главни
части, от които произлизат всичките им органи по пътят на
индивидуализирането.
І. Общата маса на растението е образувана от клетъчна тъкан, която може
да се разглежда като храносмилателна система на растението. Тази тъкан
впрочем, се индивидуализира в корен на растението, който отговаря на
червата у животните, и в семе, отговарящо на зародиша.
II. Празнините между клетките образуват тръбички, които проникват
навсякъде в растението, за да разнасят хранителните соли. Тези тръбички
отговарят на кръвоносните съдове у животните. Индивидуализирането на
кръвоносната система на растението, и пло
женският полов орган.
III. В клетъчната тъкан на повечето растения се намират още и други
тръби, навити спирално, които разнасят из растението въздух. Тези
спирални съдове отговарят на дихателните пътища на животните. Листът
е индивидуализацията на тези дихателни пътища, и той е белия дроб на
След този кратък очерк за строежа на растението,да преминем към
функционалната зависимост на неговите органи един от други.
Ембриологическото развитие на растението се разпада на следните три
1. Посяването на зърното в влажната земя;
2. Трите части на зародиша започват да прерастват, като се хранят от
3. Коремът започва да поглъща хранителните сокове от почвата.
Растението създава своите дихателни и храносмилателни органи и почва
да си служи с тях. То вече се е родило!
Да преведем още някои изводи за растителната физиология от А.Папюса:
1. Корен
Заровен в земята, стомахът на растението изсмуква от нея
хранителните вещества;
Разтворени в въздуха или потопени в водата, те играят ролята
на бял дроб за растението.Те възприемат светлината и газовите,
необходими за възстановяване силите, които оживяват веществото на
тъканите. Тази сила е съсредоточена в хлорофила
зелената кръв на
растението. Различните части на растението се съобщават чрез каналите,
голямо количество от които съставляват:
3. Стеблото, на което съдовете носят:
а. възходящия сок, подобен на хилуса;
б. въздуха, погълнат от листата;
в. низходящия сок, който е резултата от действието на въздуха и
слънчевата светлина върху необработения сок;
4. Цветовете
локализацията на излишните сили, местопребиванието на
органите за възпроизвеждане /половите органи/.
Ние ще научим в подробности взаимодействието на всичките тези части,
защото в познаването на това взаимодействие се заключава всичката
тайна на херметическата фармакопея, както това ще бъда обяснено в
втората част на тази книга.
бъдещия храносмилателен орган;
бъдещите дихателни органи;
3. Стебълце
бъдещите съдове, общия център на развитието на
белтъчните вещества,които ще хранят зародиша.
Всяко зърно, като потенциално съдържание на растението, крие в себе си
велика тайна, която за нас е почти неразбираема, защото в прорастването
на семето и развитието на онова, което съдържа, е изобразено в обратен
ред сътворението на света.
Дървото започва да се проявява още в момента на пораждането на семето
в Земята, но само тя, като пасивен елемент, не е достатъчна. За
проявлението на вложената в Земята искра от живота, именно: да се
възпламенят алхимическите "соли", "сулфур" и "Меркурий" са
необходими още и слъ
нчевата светлина и топлина. Само те могат да
събудят студения, подземен огън. Тогава зърното стъпва на пътя на
В една от следващите глави, ще видим, какво влияние оказват различните
видове почва на развитието на зърното.
РАСТЕЖА НА ЗЪРНОТО.
В предишното изложение ние се занимахме с трите "енса", трите сили,
взаимно действуващи си една на друга, и състояща се всяка от трите
начала; "сол", "сяра" /сулфур/ и "меркурий". Тези сили или енса бяха: на
Земята, на зърното и на Слънцето. Първата и третата сили /енс/
въздействуват на зародиша магнетическа през пространството, и две
противоположни направления, от което се създават коренчето и
стебълцето, които, както се знае, играят аналогично противоположни
роли в живота на растението.
От хармонията, която съществува между тези три сили /енса/, зависи
доброто състояние на стеблото /зелено и гладко или възлесто и черно/, и
на корена/ многоброен и тлъст или сух и тънък/.
VI. РАСТЕЖА НА КОРЕНА
Както се знае, от принципно гледище, живота и магнетическата
чувствителност са съсредоточени в Меркурия. Полезният минерален
"Меркурий" е почти винаги отровен и нечист, той се намира буквално в
ада, т.е. той се явява единствен и само материалите, и е обект за своята
И тъй, само като се докосне слънчевата енергия до зърното, тя веднага се
поглъща от неговото тяло
от "солта", и от неговата материя
"сулфура",
които цвета са тясно свързвани със същността "меркурий". Тогава се
разслабват връзките, които съединяват земните атоми едни с други, и по
тоя начин тези атоми полудяват една относителна свобода. Пластическото
чало
"солта", излиза от своето сатурново вцепенение, става способно
към притегляне, и действително се привлича от своите еднородни
от енсът на растежа.
VІІ. РАСТЕЖА НА СТЕБЛОТО
Долната част на стеблото обикновено е бяла, средата
кафява, а горната
Белият цвят означава стремеж към растене, към освобождаване от
ограничаващите сили на корена.
кафявия цвят е сатурновия печат, резултат от Божественото про
клятие; кората е част от растението, цялата заобиколена от "лима",
материалния ореол обкръжаващ видимата част на растението.
Великата Тайна се изобразява символически с растение
е дърво.
Растителното царство е под падналото под първородния грях, наравно с
останали творения, но красотата на цветовете и сладостта на плодовете
показват ясно тяхното райско великолепие.
после зеленият цвят показва техният "Меркурий"
живот, а листата
им влиянието на Юпитер и Венера.
Първото, без съмнение, представлява най
съвършения тип растение. На
него са отпечатани влиянията на планетите, стихиите, на мировия Дух, и
на Великата Тайна, която е огън и светлина, гняв и любов, като Словото
произнесено от Вечния Отец.
ІХ. ПРОИЗХОДА НА ЦВЕТОВЕТЕ
Първото расте под съгласуваното въздействие на двата "енса"
сили на
вътрешното и възкващото Слънце, като се стреми към крайната си цел
изработваното на сладкия сок, който дава на цвета елементите на
неговите изящни форми и прекрасно оцветяване.
Както е известно, седем форми на външната природа действуват на
растението по следния начин: Юпитер, Венера е Луната съдействуват
естествено енсвачвание, като разширяват и разпространяват йоните чрез
действието на неговото вътрешно Слънце. Марс увеличава това
разширение, защото той е огненото начало на "сярата". Меркуриевия
живот се разстила на вълни през тях, а Сатурн обуславя твърдостта и
компактността на тези сили /страха/, в което се заключава и произхода на
Х. ПРОИЗХОД НА КЛОНИТЕ
Клоните са резултат на борбата на силите по между им за завладяване на
слънчевата светлина: те се явяват като резултат на стремежи на
растението да се освободи от своята неподвижност, и да се наслади волно
на свобода, да изгони от своето тяло всички отрови или чужди вещества,
заради което и образува споялни приспособления като подутини, пъпки и
др. подобни. Жизнената топлина на растението строи клони и пъпки, на
външното влияние на силите и енергично, както е напр. на пролет.
С други думи казано, "солта"
меркуриалната жизнена сила /страха/, се
бори отчаяно с притискащото го начало
сатурновото
разгорява се в
тази борба и става на "сулфур" /сяра/, който дава нов тласък на своя син
меркурий, подбуждащ го към лъчеизпускане. А Венера доставя
пластичното вещество необходимо за строежа на клончетата и пъпките.
"Слънцето" постепенно преодолява излишеството на Марса, и
горчивината на растението се смалява. Юпитер и Венера, като изтощят
на своите сили, обособяват се в формата на Луната, двата "енса" /сили/ се
съединяват така че "вътрешното Слънце"
отново завладява своята основна същност, преминава в състоянието
"сяра", и завладява състоянието /проявлението на силите/ на божествената
XІІ. РАСТИТЕЛЕН РАЙ
При този свободен режим, всичките седем форми се смесват вътре и
отгоре, и почват да действуват всички заедно хармонично.
Изображението на вечността се образува по времето на "сулфура",
растението преживява и скрито състояние в "сол", претъпява ред
превръщания, и в "царството на бича" се освещава с "райската радост"
изразена в аромата на цвета. Не трябва да се забравя, че и косите на
светиите разпрост раняват чуден аромат, вместо обикновената трупна
миризма. Това явление Парицелз нарича "тинктура".
Не Адам съгрешня, и по тази причина растителния рай престанал да
съществува, като се заменил с тъмнината на зърното, в която двете
"Слънца" се скриват едно в друго.
Трябва да отбележим, че има два вида цъфтеж: неопределен, при който
развитието на цветът започва от центъра на цветът, както е например у
Лилията и Розата, символизиращи духовното развитие, и определен
цъфтеж, при който развитието започва от периферията, който
символизира материалното развитие.

По време на образуването на плодът, главната роля играят скритите сили
на стихиите. Плодовете притежават качества и добри и лоши. Тези
последните произлизат от Луцифер. И тъй плодовете подлежат изцяло на
режима на "гнева"; понеже в тях "зеленото" "Единното Слово", онова
единно Слово, което е навсякъде, безсмъртно и неразрушаващо даже и в
разрушаващото се под земята семе.
Не трябва да се забравя, че Словото държи в своите ръце Земята, а не
При разглеждането на растението, ние дойдохме до проявлението на
Любовта, което е неговото оцветява не
цъфтежа. При цъфтежа, силата на
растението се пренася в онова, което остава след прецъфтяването
В него се събира пластичния елемент на Луната, който под действието на
външното Слънцето превръща в "Венера". По такъв начин, оплоденият
бъдещ плод се развива около тайнствения център, същинския син на
"вътрешното "Слънце".
Всичките седем планети се проявяват в плода, определящи неговия вкус,
докато "Сатурн" не го застави да падне на земята, откъдето плодът е
Узряването е известен род "главозамайване" на мъжкия принцип
"сулфура" под влиянието на "Слънцето" или на енса, каквото
главозамайване докарва "Слънцето" /енса/ от вечния живот на Земята
Това разби ране ще ни помогне да схванем смисъла на вкусовете на
XVI. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРЕМИНАТОТО
В нашия кратък преглед на растението ние нарочно употребихме
различна номенклатура. Сега, при повторението, ще си послужим и с
будистки и йонийски естествено исторически теории.
Материалният свят може да се разгледа като резултат от
взаимодействието на три сили:
1. Разширяващи се, гъвкави, светла, пространствена, "горчива" /по Бьоме/,
тя е "Авела" по Мойсей, "йоните" на Кабалата.
2. Сгъстяващия се, събираща, тъмнина, упорита, временна, "тръпчива" по
Бьоме, "Каина" на Мойсея, "Ереб" на Кабалата.
3. Неутрална, Вихрена, уравновесена, астралната светлина, "мъка" по
Бьоме, "Сифа" по Мойсей, и "Юахаша" на Кабалата.
Проявлението на тия три сили ние виждаме във всичките части на
растението, в цялото растително царство.
Да предположим, че зърното е прераствало от Земята
"горчивината" ще
от "тъмнината" и "копнежа", който ги преследва, ще увлече и
растежа на растението, което ще се издига от Земята. Под действието на
нчевите лъчи, борбата на тия три сили става по енергична.
Съкращението и въртенето се усилват и предоставят разширението, което
дава на хората и възлите. Но "разширяващото" се начало на сили: при
всеки удобен случай, то се проявява и пуща на всички страни клони. То
обсипва дървото с зелени листи, и предоставя себе си тъй да се каже, в
разпореждане на животворящите сили на Слънцето, които довеждат
растението до неговото съвършенство в цвета. "Сгъстяването" превръща в
еднородна маса различните ор гани на растението, а "горчивината"
ги разделя на части. Това става съгласно закони, че всяко
нещо, което излезе вече на
вън от Земята, е длъжно да се подчинява на
слънчевите сили, които идат отгоре. Така се образува и плода: той се
развива дотогава докогато разши
рителните /експанзивната/ сила се изтощи, той узрява и е готов да падне
на земята, за да даде началото на нов цикъл на развитие.
XVII. РАСТИТЕЛНИЯ УД /ИЗЛЪЧВАНИЯ/
От трудовете на Барон
вече стана известно, че всяко живо
същество излъчва от себе си флуид, известна много тънка материя, която
е невидима за обикновеното зрение. Известни хора, обаче, надарени с
голяма чувствителност, наречени "сензетиви" могат да я видят. Цветът,
качеството и количеството на тоя флуид се изменят според условията в
които се намира предмета, който ги излъчва. Този флуид бива
положителен и отрицателен, както магнетизма и електричеството.
Намерено е, че върховете на растенията са винаги положителни, а ниските
части около корена са отрицателни. Самият плод на върха си е
положителен, а частта при дръжката е отрицателна. Тези качества на
живите твари
тяхната поляризирана флуид на материя
е предмет на
изучаване от приемника на Рай
хенбах
граф Матей в неговите електро
хоместатични изследвания.
XVIII. ДУШАТА НА РАСТЕНИЕТО
От прекрасната книга на Босковича ние взимаме отзиви на учени, които
приписват на растенията личен живот и чувствителност. Като оставим на
страна ученията на брахманите, на будистите, на таоистите, египтяните,
питагорейците и мн. др. проникнати все от духът на посещението, да
споменем само, че такова е било и мнението на философи като Демокрит,
Анаксагор и Емпедокъл. В наше време Персивал счита движението на
корените за произволни. Вролик, Хедвиг, Боне, Людвик и Ф.Смит
твърдят, че растението може да изпитва и наслада. Еразъм Дарвин в
своята "Ботаническа Градина" говори, че растенията са одушевени
същества. Фон Марниус доказва същото, Федор Фехнер най
после е
написал книга с заглавие "Нана" или Духовния живот на растението".
Растенията /пред
ставляват/ дават много аналогии с животните. Напр.
дишането у тях става чрез "алпигиевите съдове", които се състоят от
спирално навити ленти, способни да се свиват и /резултат/ разширяват.
Въздухът за тях е също необходим, и оказва на растителния сок действие
аналогично на онова, което оказва и на кръвта у животните
опити на
Каландрен, Пюанел и Папин. Долната повърхнина на листата е осеяна с
малки устица, които си органите за дишането
опити на Пангонхуз, Гал,
Фидор Сосюр, Горо и др. Чрез коша растението поглъща кислорода и
изпуща въгледвуокис, как то и животните. Техните корени са техния
стомах, а листата са техния бял дроб, и сокът им е подобен на хилуса.
Храненето на растението е тъй енергично, че по Прадлей, един дъб за 100
години поглъща 280,000 килограма храна.
Почти всичките секреции на растенията са полезни, даже събирателни
продукти за човека, подобно на секрециите на животните, които са
полезни за растенията. Макар кръгообрата на сока у растенията и да не е
напълно доказан, известно е, обаче, че в редки случаи растенията се
Как да си обясним движението на растението в неговото търсене на
светлина, храна или на добра почва? Как се обяснява отделянето на
топлина или електрическа енергия в момента на оплождането? От къде
например, се взимат чудните свойства на временното умиране у
растението като у Ерихонскота роза?
Посветеният, наблюдавайки всичките тези явления, се възхищават за
лишен път от мъдрата проницателност на своите предшественици и от
интуицията на народа, които дават на всяко дърво образа на една
ада" и виждат в всеки цвят една "фея" и в всяка тревица един
"гений". /Хамадриадите са горски нимфи, душата на дървото, "Феите" са
душата на растението, а "Гениите"
Не доказват ли горепосочените научни данни твърде ясно, че тука има
една елементарна душа, която се скита и търси едно съзнателно
изявление!
XIX. РАСТЕНИЕ И ЖИВОТНО
Остроумния Женевски натуралист
посвещава цялата десета глава от
втория том на своето съчинение "Съзерцание на Природата", в сравнение
на растенията с животните. И резултата от своите изследвания той изказва
с следните думи: "стълбата от човека на природата постепенно и
последователно слиза от човека до полипа, от полипа до мимозата и от
мимозата до гъбата. В всяка ваша порода от кое да е създание, ние
виждаме признаци общи и с висшите. Организованата материя обладава
почти безкрайно количество разнообразни свойства, и всичките тези
свойства постепенно и незабелязано преминават едно в дру го, подобно
цветовете на спектъра. Този непрекъснат ред, ние в значителна степен
произволно делим на части, като по този начин установяваме различните
редове и видове. Но ние виждаме само грубите преобладаващи признаци,
а оставяме малките да се изплъзват от ръцете ни, от нашето наблюдение.
И тъй, растенията и животните са само степени на организираната
материя, и същността на едните и на другите е една и съща, и никакъв
съществен признак за отличаването помежду им ние не знаем!
Растението живее, храни се, расте и се размножава, не числото на
неговите зърна, които са "приносимите растения", в болшинството случаи
значително превъзхожда числото на яйцата у животните, като изключим
някои нисши животински форми.
Точно така, и всеки индивид от растителното царство може да създаде и
твърде голямо количество клони повече, отколкото може едно животно да
създаде зародиши. Растенията поглъщат храната със своята пореста
повърхнина, а животните
с единствената си уста. Но в това хранене пак
има известна прилика: корените на растенията са разположени в почвата
и смучат непрекъснато храната. Животното, макар и периодически да
приема своята храна чрез устата си, изсмукването на самата храна става в
неговите черва, чрез власинки много наподобяващи кореновите, и това
всмукване на обработената повече храна, става така както и у растенията,
непрекъснато. Разликата е, че тези малки, чревни "коренчета" са вече
вътре в тялото на животното, а не отвънка, както е у растението.
Болшинството от растенията са двуполови. Разликата между едните и
другите е, че растенията са неподвижни, като изключим листата и
цветовете които са подвижни за пълното използване на слънчевата
От това кратко изложение се вижда, че общото движение на Земния
живот,в неговите три низши проявле ния, се явява като гигантско усилие
на организиращото начало, стремящо се към постигане на свобода на
волята, което е единствената и най
характерна отлика на човека. Това
движение "напред и нагоре", неопределено и хаотично отначало, се
индивидуализира, преминавайки от минералното в растителното царство,
се проявява като движение в животинското царство и като свобода на
Минерали Растения Животни Човечество
Земя. Вода Въздух Огън
Корени Мъжкар Адам
Семена връзка
Женска Разгонване
малкото Деца
животно
Всичките гореприведени теоретически данни се изразяват ясно в тези
четири схеми, допълнени от учението на Мадатануса. Тези схеми
позволяват да се разглежда всяко царство като особена фаза от
движението на атомите на една и съща среда, първо в състояние на покой,
после в състояние на равновесие, после във вихрено движение, и най
после в състояние на разпадане. Петата, шестата и седмата фази
представляват висшите природни царства
духовни по отношение на
ГЛАВА ТРЕТА
АСТРАЛНИТЕ ЗНАЦИ
СИГНАТУРА НА РАСТЕНИЯТА ИЛИ
РАСТИТЕЛНА ФИЗИОНОМИЯ.
Всяко растение е една Земни звезда. Неговите небесни свойства са
написани на цветните листенца, а земните
в формата на листата му.
Цялата магия е заключена в растението, защото то изразява цялата
съвкупност на астралните сили. Има три ключа, от които можем да се
ползваме за определяне на вътрешните свойства на растенията по
външните им признаци:
1. Винерния ключ;
2. Елементарния, зодиакален или кватернерен ключ и
3. Планетния или седморен ключ.
ВИНЕРНИЯ КЛЮЧ
Привеждаме теорията на тоя ключ по Сен
Мартена, заедно с два примера
за практическото му приложение.
"Във всяка вещ, материална или нематериална, има вътрешна импулсивна
сила, основния принцип, на който се подчинява тая вещ през своето
съществувание. Но тази всемирна импулсивна сила не би могла да
съществува, ако друга, една сила сгъстяваща не би я свила и сгъстила,за
да увеличи по тоя начин нейната мощ и нейното проявление. Тази
сгъстяваща сила, даваща упора на първата сила, на импулсивната,
произвежда в същото време и развитието от вънкашна страна на всичките
и свойства и форма.
Растителността особено ясно изравнява тези два закона в тяхното
противоположно проявление. В зърното, заключено в плодът,
съпротивителната сила надделява над импулсивната, поради което и то
остава бездейно. Но когато зърното се посади в Земята, то почва да
прераства, което показва, че в него е имало една скрита сила, която се
пробужда и почва да действува. Появяването на плода показва, че
импулсивната сила е преодоляла съпротивата, или по право, тези две сили
са съединени и уравновесени. А всичките покривки, с които е обвит
плодът, е предпазната мярка на природата към нейните твари.
Човекът,считайки природата за своя собственост, е почнал да и нагажда
към своите вкусове и разбирания, с което я е осквернил и извратил.
На друго място в същото съчинение се казва: задачата на растителността е
да ни озари с лъчите на съвършенството, предлагайки ни красивите
разнообразни цветове, източника на което съвършенство се намира в
висшите сфери на битието, но която с всички сили се стреми да се прояви
и в нашите нисши сфери. Вся ко зърно е малък хаос. Всичко в природата
се състои от сили, които предизвикват и своето съпротивление. Второто
начало без първото произвежда "водата" а двете заедно
"огънят".
Съединението на "огъня" с "водата" се проявява в зеления цвят на
шението е съсредоточено в корена, а превръщането /сублимацията/ в
ярките краски на цветовете и плодовете.
Зърното е тъмница за висшите сили, и затова по аналогия то е символ на
грехопадението, или митът за Са турн, който изяжда собствените си деца.
По този начин прерастването е битка, различните фази на която се
изобразяват в знакове, и няма на света нито едно същество, което да не
носи на своята външна форма /на себе си/ тези знаци. В дъбът например,
стипчивия вкус на желъда, обвит в твърдата кора, показва, че това дърво е
изпитвало на себе си грамадния натиск на едно съпротивление, което е
искало да го унищожи. Разглеждайки от тая точка един лозов лист, едно
гроздено зърно и свойствата на виното, ние ще забележим, че в зърното
водата е твърде сгъстена от съпротивлението, поради което и тя е в твърде
голямо из обилие в гроздето и в листата. Чрез своята форма, листата ни
показва, че водата в него е в изобилие затова, защото се е отделила от
своя огън, и че нейното проявление е двойствено, както и в
болшинството други случаи, в други растения. Но от това следва, че в
този случай и огънят е отделен от водата, както се вижда това много
добре у гроздето, където гроздовите и листата са разположени едни срещу
други и се редуват върху стеблото. Значи водата
листа, е отделен и
разположен срещу гроздът
огъня. Законът на природата изисква, щото
огънят не се издига винаги над водата, по силата на което и дръжката на
всеки грозд да бъде над листа.
Огънят всякога е бил близко до елементарния живот, който е почти
единен с него, в което е и причината за правилната сферична форма на
грозденото зърно. Като че ли гроздовото зърно, още като цвят, е всмукало
с свои тичинки и плодник долният цикъл на астралните сили, и е
установило равновесието между силата и съпротивлението. По тази
причина и умереното употребление на виното е от полза за здравето. Но,
вземайки под внимание венерния /двойник/ източник на неговите сили,
виното при
чинява голямо зло, ако се приеме в голямо количество. Тази
вреда се изразява чрез следните признаци проявява се желание за спор,
после се пом
рачава разума, явяват се буйствуване, което може да стигне
и до убийство. Второ: явява се влечение към разврат, което е многократно
написано в формата на зърното. Трето: чрез пиянство и разврат, те води
към израждане на потомството.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
АСТРОЛОГИЯ
КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ
Както е известно, всеки от четиритях елемента /наречени в окултизма още
"/, съответствуват на едно от човешките сетива. С други думи
казано, нашите пет сетива схващат всяка една стихия или елемент, под
мата на един вид движение, присъщо на стихията или елемента. Така
съответствува на обонянието /мириса/:
. . . . . . . . ………………………вкуса;
. . . . . . . . ………………………зрението;
. . . . . . . …………………….осезанието
есенцията на нашата съотв. на Слухът.
Тези съответствия са послужили за съставянето на горната таблица.
Всичко гореказано се отнася само до чистите теоретически типове. Като
погледнем, обаче, обикновените растения, ние виждаме, че тези четири
основни елемента се комбинират помежду си и образуват 12 глави типа,
които съответствуват на знаците на зодиака, които вече могат да служат
като ръководство за определянето на общия характер на растенията.
Тази комбинация е изразена в приведената по
Ако искаме да узнаем, напр. свойствата на растението, което се намира
под знака "Овен", ще видим, че във втората таблица "Овена" е под
стихията "Огън"
вертикарния знак над него, и "
", в хоризонталния
Следователно; свойствата на това растение ще бъдат: съгласно първата
таблица, миризмата на цветовете
проникваща и мазна; вкусът на плода
сладък и ароматен; цветът ще бъде оранжево червен, и цялото растение
ще бъде малко и здраво. Ние мислим, че тези примери са достатъчни за да
се разбере как става определянето на растенията, но за по
ясно, ще
приведа и списък на признаците, съответвуващи на зодиакалните знаци,
вен според много и авторитетни автори. Обаче, все пак само практиката
ще изясни всичко а дори и ще коригира някои неточности и тоя труд.
ЗОДИАКАЛНИТЕ ПРИЗНАЦИ
I. Растения отбелязани с знака "
" -
топли и сухи. В тях преобладава
огъня, формата им наподобява повече или по
малко глава. Различните им
части изобразяват: очи, нос, язва, четни, брада. Цветовете им са жълти и
на вкус са люти. Стебло и листа
тънки. С двойни дръжки /листата/ и с
две листа на цветовете. Аромат намирт.
ІІ. Растения отбелязани с знака на "
" -
хлади и сухи. В тях
преобладава земята, затова са кисели на вкус, приятно миришат, високи
на ръст. Разпространяват аромат, лесно замръзват и дават много плод.
Някои техни форми наподобяват гърло, цветовете им са двуполови.
Мирис на ароматен карамфил.
III. Растения под знака на "
" -
топли и умерено влажни. Тяхната
стихия е въздухът. Това са предимно треви с бели или бледи цветове, с
ярко зелени листа, сладки на вкус, често отделят млечен сок, по някога
прилични на плешки, на ръце или на гърди. Често със седем цветни
листенца. Миришат на мастика.
IV. Растения под знака на "
" хладни и влажни. В тях преобладава
водата. Безвкусни са, растат във блатата, цветовете им са бели или сиво
пеляви. Често се срещат по бреговете на реките и езерата. Формата на
техните листа леко наподобяват черен дроб или далак, често биват
петнисти и подути. На цветовете си имат по 5 листа. Миришат на
V. Растения под знака на "
" -
топли и сухи. Тяхната стихия е огъня,
затова цветовете им са червени, на вкус са люти и горчиви. Лесно се
запалват и горят. Плодът им прилича на стомах или сърце. Формата на
цветовете е кръстовидна. Миришат на сандалово дърво.
VІ. Растения под знака на "
" -
хладни и сухи, и съдържат много земя.
Това са пълзящи растения, те са твърди и крехки. Техните корени и листа
приличат на корен и на черва. Цветовете им обикновено имат по 5 листа.
Имат аромата на белия сандал.
VII. Растения под знака на "
" -
топли, влажни и въздушни.
Цветовете им са багрени кафяво. Стебло високо, меко и гъвкаво. Техните
плодове и листа наподобяват по формата си бедра, пък или пикочния
мехур. На вкус са сладки. Ръстът обикновено из каменистите почви.
VIII. Растения под знака на "
" -
топли и влажни, могат да бъдат
без вкус, воднисти, лепкави, с млечен сок, могат и да вонят. Понякога
имат формата на човешки полови органи. Миришат на червен корал.
ІХ. Растения под знака на "
" -
топли и сухи. Тяхната стихия е
огъня. Горчиви на вкус и по формата си наподобяват задния проход на
ануса. Миришат на алое.
Х. Растения под знака на "
" -
хладни и сухи, тяхната стихия е
Земята. Цветовете им са зеленикави; сокът им се сгъстява на въздуха и е
отровен. Миришат на кард /индийско растение
XI. Растения под знака на "
Често биват ароматични. По формата си приличат на крака
човешки.
Миришат на млечка.
ХІІ. Растения под знака на "
" -
хладни и влажни. В тях водата
преобладава. На вкус са сладникави. Формата им наподобяват човешки
палец. Растат в прохладни и сенчести места близо до водите. Миришат на
ПЛАНЕТНА ИЛИ СЕДМОРНА КЛАСИФИКАЦИЯ
Ето с няколко думи основата на тая класификация:
дава тръпчивост и сгъстяване;
сияние и величие;
гняв и бодли /шипове/;
красота,хармония и благородство;
странност.
Като развием и допълним отчасти тия определения, ние ще имаме:
на едно растение се определя от "Салдем"
Земята на която то
расте. Той изразява идеала на растението, и показва пътя по който може
да се извлече от него балсама.
указват на покровителствуващата планета.
Във всяко растение имаме:
който принадлежи на.…..
. …………………………..
. . . . . . . ……………………
. . . . . . . . . . ……………………….
Луната;
. . . . . …………………………..
. . . . . . . . ……………………..
Юпитер;
ПЛАНЕТНИ ПРИЗНАЦИ
дава растения тежки на тегло, лепкави, тръпчиви и горчиви,
люти и могат да имат киселина в себе си. Тези растения дават плод, но
цветовете им са незабележими. Размножават се и чрез клончета, имат спо
ри с черна ягода. Миризмата им е проникваща, вънкашният им вид е стра
шен, сянката им е мрачна; те са смолисти, обладават наркотически
свойства. Те са растения на мрачните операции, растат бавно.
дава на вкус сладки, приятни, нежни, стипчиви по някога,
кисели. Всичките тези растения дават плод, някои даже без видими
цветове. Плодовете обикновено биват изобилни и приятни наглед.
дава растения с кисели, горчиви, люти и възбуждащи плодове.
Те са отровни вследствие излишъка на топлината. Докато са с бодли и
тръни, понякога парят при допир до тях, или лютят на очите.
дава растения ароматични, с плодове кисели; те отстраняват
мълнията, и са полезни като противоотрови. Между тях има вечно
Употребяват се при гадене /пророкуване/ и за заклинания на злите духове.
Те се обръщат, при своето растение, към Слънцето, или носят неговото
изображение на своите листа, цветове или плодове.
плодове сладки, приятни и маслени. Те цъфтят, дават много
семена, но не давят много плодове. Сок от тези дървета и плодовете им
действуват възбудително на половата система. Мирисът им е винаги
отличава се със своите смесени вкусове. Тези растения
дават листа и цветове не и плодове или много малко. Листата им са малки
с различен цвят.
растения безвкусни, растат или в водата или близо до нея.
Студени, дават млечен сок, те са способни да унищожават половата
похот. Листата им често биват големи.
ДРУЖБА И ВРАЖДА МЕЖДУ РАСТЕНИЯТА
Хармонични Зодиакални знаци са:
Дисхармонични Зодиакални знаци са:
Хармонични планети са:
с всички планети, особено с
също с всички планети, но особено с
Враждебни или дисхармонични планети са:
КОМБИНИРАНИ И СЛОЖНИ ВЛИЯНИЯ
За по ясно ще приведем за нашите начинаещи читатели и практиканти ня
колко примера на сложни влияния, произлизащи от едновременното
влияние на няколко планети.
Ако в едно растение преобладава
, получава се растение с черен
или нечисто сив цвят, с твърдо и грубо стебло, с стипчиво неприятен
вкус, кисели или солени също неприятни. Високо на ръст, слаби с тъмни
цветове. Обаче, Сатурн обикновено привлича към себе си и
, и
тогава растението става възлесто, листата стават изпъкнали, клони
разкривени, и цялото растение приема един див, развлачен вид.
Ако имаме комбинация на Сатурн с Венера, дървото е голямо, тлъсто
/дебел/ защото нежността на Венера дава възможност на Сатурна да
развие своя сулфу.
Ако имаме съединение на Юпитер с Венера, получава се дърво пълно със
сили и благодетелни свойства. Ако в този съюз взима участие и
Меркурий, растението става още по съвършено. Тогава то е с среден ръст,
прекрасно на вид, с бели или гълъбови цветове. Ако към тези планети се
присъедини и Слънцето, цветовете стават жълтеникави. Ако към тези
растения, или изобщо в каквато и да е комбинация от растения не взима
участие Марс, такива растения са способни да се съпротивляват на
всякакви лоши влияния и от тях се получават най
добрите лекарства. Но
такова съ
единение е твърде рядко, защото е много близко до Рая, а ние
тука, на Земята сме много далече от него! Ако Марс, Сатурн са във
рий, Венера и Юпитер тогава се получат отровно дърво с
красиви, бели цветове /влияние на Венера/, но твърди на пипане и
отвратителни на вкус. Ако Марс и Сатурн са в дисхармония, а Юпитер и
Венера са в хармония и Меркурий е слаб, получава се топло и целебно
растение. Стъбло тънко, не много твърдо и бодливо. Цветове
белезникави. Ако Венера е в хармония с Сатурна, Марс не
противодействува, както на първите така и Луната, а Юпитер е свободен,
получава се красиво растение, нежно, деликатна, с бели цветове,
безобидно, но и малко полезно.
ЧАСТ ВТОРА
ЧОВЕК И РАСТЕНИЕ
Растителното царство, бидейки подчинено на Венера, по отношение на
човека има само едно значение
да го храни. Това хранене може да стане
по различни начини, а именно:
1. Спрямо Физическото му тяло, което е храната;
2. Спрямо Етерното му тяло /електро
магнетическото/, което е неговото
3. Спрямо неговото Астрално тяло
това са магическите церемонии,
предизвикване сомнаболизъм, екстаз, гадания и пр.
А човека, от своя страна може да въздействува на растенията по три
1. Като го култивират
магическите култури на растението
2. Като го освобождават
магическо отглеждане;
3. Като го възкресяват
палингенезия. Ще се занимаем поотделно с тези
шест отдела на отношенията към растенията.
ГЛАВА ПЕТА
ВЛИЯНИЕТО НА РАСТЕНИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕКА
Аз не ще говоря тука в полза на вегетарианството, защото болшинството
учени вече, са на неговата страна, а ще си позволя само да обърна
вниманието на начинаещите практиканти към някои практически
І. От местната храна към вегетарианството трябва да се преминава
постепенно, и спиртните напитки да се заменят с вода или мляко, само
тогава, когато вегетарианския режим е вече строго установен. За
облекчаване на прехода, от месоядството към вегетарианството,
препоръчително е да се употребяват обилно сочни плодове.
II. При прехода към вегетарианския режим, ако може, да се живее на село.
III. В градовете, особено в Париж, не се придържайте към вегет. освен ако
не се храните никога в ресторант, и не чувствувате обща слабост.
IV. Не се плашете ако ядете по
голямо количество растителна храна,
защото то не е тъй вредно както при местната.
V. Запазете за по
дълго време и вашето меню рибата. А яйцата, млякото и
маслото можете да изоставите само в случаи когато искате да се отдадете
VI. Най
после, едновременно с изменението на режима, трябва поне от
малко да се научим да управляваме нашия собствен организъм /физичес
кия/ и с усилията ни волята да се изправят малките функционални
КАК ТРЯБВА ДА ЯДЕМ?
Както знаем, движението, т.е. гимнастиката, е от голяма полза. Бидейки
последователни, и свързвайки я с полезното, практиканта би сторил много
добре, ако си развежда сам растенията, които ще му служат за храна, сам
би си ги събирал и варил в съдове, които не ще се употребяват за нищо
друго, и от никой друг!
В естествените и пантеистични посвещения, в които се цели развитие от
долу нагоре и от вънка на вътре, работата се започва с развитието на
астралното тяло а с това и на разсъдъка. Затова на брахианите и на
индийските аскети се предписва сами да си готвят праната, и на никого,
освен на своите жени, не позволяват да се докосват до съдовете за
готвене. От тука води началото си и положението на тялото във време на
ядене. Съществуват определени отношения между електро
токове на Земята и флуидните токове на хората, които я населяват. Тука
не му е местото за развиване на тая теория, а ще споменем само, че се
препоръчва при ядене да се обръщаме на север, с яйцето. Друга полезна
операция е омиването. Индийските брамани мият преди ядене ръцете си,
краката, устата, коса,
очите /лицето около очите/ и ушите, като при това произнасят и свещенно
извикване, молитва. У нас това съответствува на молитвата преди ядене,
която, ако бъде произнесена магически, предизвиква голямо динамично
въздействие. Най
после, една последна забележка при яденето: да се пази
пълно мълчание във време на яденето! В това правило се придържат
монасите по целия свят. Целта на това е да се съсредоточи цялото
внимание на този акт на яденето, по силата на който храната се усвоява
добре и по
пълно. Като резултатът на това следва, че за
възстановяването на изгубените загуби на организма ще се приеме по
малко количество храна, и още, че за нейното преработване от Слънчевия
възел ще се вземе по
ко енергия. По тоя начин, нервната сила /от
слънчевия възел/ остава неизразходван, и може да се употреби за други
цели, напр. за съзерцание. Но хората, при сегашното обществено
устройство, живеещи в тежката атмо
сфера на градовете, притиснати от
грижи и неволи, та и от невежество, за да ускорят своето лениво
храносмилане, прибягват до помощта на спирт ните напитки, което,
разбира се, е едно зло за цялото човечество.
Целебните свойства на растенията са се ценили във всички времена и от
всички народи, което показва една забележителна всеобща интуиция.
Даже гръцкото име на самия бог на медицината
преведено,
означава първо надежда на спасението, или по тълкуванието на Перфирия
"способността на Слънцето да възражда тялото или още "възстановяване
целостта на тъканите".
В медицината, растенията могат да се употребяват в три форми, по три
Възкръснали
I. Живото растение се употребява за изменение на средата на болния. Осо
бено добри са в това отношение благовонните растения, защото на много
от тях аромата ускорява а лекуването на възпалените дихателни пътища.
Така напр. на туберкулозните се препоръчва аромата на бора, лавандата,
розмарина, босилека, ментата и др. Такова е обикновеното
екзотерическото употребление на живите растения.
езотерическото употребление на живите растения е описано от
Парацелзий по името:
ПРЕНАСЯНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ВЪРХУ РАСТЕНИЯТА
Една болест, каквато и да е тя, може да бъде пренесена от болния на
каквото и да е друго живо същество. За това е нужно да се вземе от
болния каква да е "мумия" кръв или каква да е мокрота. С нея трябва да се
полее пръс /земя/ поставена в гърне, и в тая земя да се посее семе от
растение отбелязано със същия знак както и болестта. Когато растението
порасте, трябва да се хвърли във вода /в река/, ако се отнася за
туберкулоза или за друга някаква инфекциозна болест, или, ако се отнася
за болест с възпаление, при което се отделя влага, растението трябва да се
При язви или рани се употребява Лютиче, Чер оман /здрастниче/
и др.
Но преди да се изгори растението, нужно е да се подържи 24 часа в допир
с болното място. При зъбобол е нужно да натърка до разкървяване венеца
с корена на Кръстовче, и после отново да се посади на местото му. При
разстройство на менструацията трябва да се вземе мумия от нея, и да се
посее с Лютиче. А при задържането на менструация
да се направи
същото с гюзум; при белодробна туберкулоза
дъб или вишна. В наши
дни учените са изследва ли влиянието на лекарствата през разстояние
дством хипнотизирани субекти. Много интересни дан ни се
съдържат по този въпрос в трудовете на Бурро, Люйс, Бюрвил и др.
магнетизатори от първата поло вина на XIX век. Тук аз привеждам само
отделни примери, а желаещите могат да намерят нови, като се ползват от
законите на знаците
Откъснато /мъртво/ растение може да бъде езотерически употребено по
3. В вид на настройка
Когато растението се вари във вода се получава по силен медикамент
отколкото при настройките.
5. В вид на магистериум
прах, получен във вид на утайка.
6. В вид на спиртен извлек
7. Във вид на Квинт
Ето практическите упътвания на тази общо известна фармакопея,
извлечени от книгите на няколко стари доктори. Всеки желаещ може сам
да си намери всичките практически подробности на лабораторната
работа, достатъчна за собственото приготовление на лекарствата.
Трябва да се запомни, че всяко лекарство, което е приготвено от здрав и
морално запазен човек, желаещ искрено излекуването на болния,
действува по
добре от другите лекарства. В това се крие и една от
причините за успеха на хомеопатичната медицина, която си служи с
Аз познавам един стар военен лекар, живущ в квартала св.Георги, който
лекуваше упорит запек само с топчета хляб, които сам, в течение на 2
часа, валяше в аптеката на своя приятел
ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ЛЕКАРСТВАТА
Тинктури, Отвари, Прахове и др.п.
Ще разгледаме приготовлението на лекарство от:
1. Кукуряк, Натран и Цикута.
Твърде много е разпространен предразсъдък, че Кукуряка можел да
лекува само душевно болните. Това не е вярно! Кукуряка лекува и много
други болести, а също така да запази здравето и продължи живота на
човека, защото притежава свойствата да оживява тъканите, да пречиства
кръвта, и да отделя вредните продукти при обмяната, присъствието на
които вредят твърде много на функциите на организма. Древните учени са
знаели вси
чко това, и ние, в интереса на нашите пациенти, желаем да
бвението това старинно средство.
По указанието на Парацелзия трябва да се вземе белоцветния кукуряк,
който се среща твърде рядко, и който е най
лековития. Този вид кукуряк
Хелеборус Нигар, се отличава с своето бавно но сигурно и благотворно
действие, отколкото кукуряка на Диоскорила
Хелебосрус албус, и др.
Приготовлява се по следния начин: взема се корен от белоцветен кукуряк,
нарязва се на ситно и се напълва с него ябълка, която трябва да бъде
откъсната нощно време. На сутринта трябва да се извлече на слаб огън
тази ябълка /с кукуряка/, да се извади от нея кукуряка, да се изсуши и да
се стрие на прах. Този прах се взима по 10 сантиграма, два часа преди
ядене сутрин, 3
4 пъти в годината, главно в началото на всеки сезон, но
непременно в началото на есента и пролетта. Това служи като прекрасно
предпазно средство от всякакви болести,защото може бързо да отделя
продуктите на обмяната и да ги изкарва навън от организма. По желание
дозата може да се увеличи.
Може също така да се изпекат листата и корена на кукуряка в ръжен хляб,
вместо в ябълка, за предаване на прахът по приятен вкус. Като се изпече
хляба, корени пак се стрива на прах, и да се дава по 20
25 сантиграма на
човек, а при по силните може и повече. Прахът може да се направи във
вид на хапче
в капсулка
или най
после да се вземе заедно с хляба или
ябълката с които се е пекъл. Прахът може да се взема и на други начини
според усмотрението на лекаря. Но в всичките случаи, той трябва да се
взима два часа преди ядене, обикновено сутрин. Може, най
после да се
взема в цялото растение, превърнато на прах, по горния начин, както са
правили това римляните.
Може да се нареже корена и да се вари заедно с месо
с него и желе, също да се приготви и тинктура. Всичко това може да се
взема няколко дена подред, за леко очистване на организма. Към това мо
же да се прибави и друго, каквото лекаря намери за нужно.
Има и такива хора, които са свикнали да ядат листата на кукуряка за
пречистване на кръвта. Те събират листата в подходящото време, сушат
ги на сянка, стриват ги на прах, и смесени с равно количество захар,
ста големи дози. Благодарение на това, такива хора достигат до
дълбока старост, и до последния ден на живота си не знаят какво нещо е
болест! От начало може да се взема по 10
15 сантиграма на ден, и след
седмица или две, може да се увеличи дозата двойно дори и тройно повече.
По този начин, на постепенно взимане и увеличаване дозата, кукуряка
престава да действува слабително, и прави само пречистване на кръвта.
Опитният фармацевт може да приготви от кукуряка и балсам, който е
също много ценен за здравето и живота. От кукуряка може също така да
се извлече и квинт
есенцията, която превъзхожда всички други негови
лечебни препарати, но нейното приготвяне е трудно и бавно. Тя се взима
6 капки в отвара от Маточина.
От цялото растение, внимателно и старателно измито и намокрено с оцет
приготовляват сироп, който има също свойството да очисти организма от
всички отпадъци от обмяната на храните, а със сироп от корените му
приготовляват лекарства, които изкарат навън и най
упоритите болести.
Този сироп е и едно много ефикасно слабително средство.
Аз приписвам на това растение, особено на неговите корени, при
продължителното им употребление, чудесното действие за излекуване на
всички хронически болести, главно, както се каза няколкократно, чрез
изхвърляне навън на всички отпадъци от обмяната.
Предвид на всичко гореказано, кукуряка може да се нарече "втора
панацея", при условие, че при неговото употребление ще се спазват
всичките гореизброени условия.
I. Приготовление на катранената вода.
Налейте един литър хладна вода в съд, и в нея четвърт литър чист боров
катран. Бъркайте с дървена лъжи ца в продължение на 5
6 минути. След
това добре запушете съда и го оставете в продължение на 48 часа на
умерена температура /обикновена, без загряване/, да се утаи катрана. След
тия 48 часа внимателно оберете пяната, и отлейте много внимателно по
лучената ясно жълта течност, като гледате да не се повдигнат от дъното
мътилките и да не се смесват и отлеят и те. Така получената бистра
течност са пази добре запушена в бутилка. Добрата катранена вода е
бистра и слабо жълтеникава.
ІІ. Външното употребление на катранената вода.
Налейте два литра кипяща вода в съд, и в нея един литър катранена вода.
Бъркайте с дървена лъжица или лопатка в продължение на 15 мин., после
оставете разтвора да седи 10
12 часа да се утаи. Прелейте получения
разтвор в друг съд, който може добре да се запушва. Измиването на
болните части с тази вода лекува от камъни в пикочния мехур, лекува и
краста, съ
що язва в стомаха, скрокли и проказа. Освен това, тази вода е
полезна още и за лекуване на: едрата шарка, кръвотечение, на покрити с
рани черва, на всякакви тумори, на гангрени, скорбут, червен вятър,
астма, на разстроено храносмилане, на водянка и истерия.
За приготовлението на този тъй ценен медикамент трябва да се вземе
катран от
, който е от високо и сухо място, при това да е изложен на
Приготовление на екстракт от Цикута.
Вземете свежа Цикута /стебла и листа/, изстискайте от нея сок и го
изпарете на слаб огън в глинен съд, като се бърка през време на
изпаряването, за да не загори по дъното на съда. Изпарянето трябва да се
прави до тогава, докогато сока се сгъсти до като стане като мед.
Прибавете към така сгъстения сок толкова прах от цикута, колкото е
нужно да се получи тесто, което може да се валя на топчета
хапове. Тези
хапчета ще бъдат по 20 сантиграма едното. При липса на свежа цикута,
може да се приготви лекарството и от изсушена такава, но силата на
лекарството ще бъде, разбира се, много по слаба.
Лекуваното ще трябва да става с малки дози. Отначало може да се взема
по половин хапче, т.е по 10 сантиграма, и след седмица да се увеличава с
по 5 сантиграма, докато се стигне до 40
сантиграма, т.е. до половин
грам. Но ще трябва да се запомни добре, че това лекуване е свързано и с
пиенето на чай от
/бъзан/, веднага след приемането на хапчетата от
цикута. Може да се прави и лапа от цикута за налагане на болното място.
Прави се като се вземе цикута, зашива се в парче платно, намокря се
накисва се
в кипяща вода и се налага болното място, където остава една
Всичките тези медикаменти имат свойството да разтварят, освобождават
и успокояват. За тяхното приготвяне са годни следните видове цикута:
......................................./в копието не личи текста/.......................................
Парацелз казва, че добрата цикута расте на сянка, в хладна земя. Най
добрата цикута се намирала в околностите на Париж, и в Италия.
Хипократ, Гален, Меркуриялис, Аструн и мн. др. медици на древността и
в средните векове са предписвали цикута за вътрешно употребление
против отоци, колики, маточни възпаления и др.
Нашите прадеди чисто са употребявали есенции от желтениче, маточина,
шафран, и алое като общо тоническо средство.
ХЕРМЕТИЧЕСКА МЕДИЦИНА
Църковни запрещения
Древните лекари са считали като едно важно условие за ефикасното
действие на лекарствата времето за събирането на билките. Те са знаяли,
че билките не се берат безразборно в кое да е време, защото се намират
под влиянието на звездите, и трябва да се знае времето за тяхното
събиране. Също така и приготовлението на лекарствата трябва да става в
избраното за това време, съответствуващо на болестта и на билките. По
тоя въпрос ние ще говорим по обстойно в нашия
, в последната
част на тоя труд. Католическата църква също запрещава да се берат някои
Кога и как да се берат билките.
Денят на летния
Иван Кръстител
, който се пада на 24 юни, е най
приятния за събиране на билки те, или в навечерието на този ден. Обаче,
трябва да се знае, че за всяка билка си има един течно определен ден,
когато нейната целебна сила е най
голяма, и тя трябва тогава да се бере.
Но ако това не може да се направи, защото трябва да се познава добре
астрологията, горната дата е най
Билките се берат нощно
! При изваждането на билка, която искаме да помогне за лекуването
на ед
на тежка болест, се налага една магическа церемония. Преди да се
откъсне тя, трябва да се освети с знаците и думите /словото/ на
планетата, която е покровителка, на растението. След това се изважда
билката с корена, или се от рязва от нея само оная част, която е
необходима, и то с специален нож
с който друго освен билки не се
Херметическа обработка на растенията.
До сега говорихме за обикновеното фармацефтическо обработване
растенията. Херметическата им обработка, обаче, има съвсем друг
характер. Тя има за цел не да използва колкото е възможно повече
физическите свойства на растенията, на техния сок предимно в
освобождаваме на тяхната
жизнена сила, тяхната същност, душата, или да се извлече "балсамът", ка
кто е казва Парацелзий. Тоя "балсам" е една основна, маслена течност, но
нека като обикновените масла, а нещо ефирно, което е носителят на
астралното тяло на растението. Той се получава чрез огън, и не чрез
ферментация. Парацелз го нарича още "аркан" /тайна/, твърдо вещество,
което е безсмъртни, безтелесно, избеляващо, възстановяващо и
съхраняващо телесния организъм. Тази сила е заключена в "небето" или
"същността", се получава като се преведе растението от неговото
вторично материално състояние в първично такова; или както казва
Парацелз от "Магастрим" в "Илиаструм".
Точно казано, лечебната сила на едно растение се заключава в неговия
дух, но в естественото му състояние дейността на духът е скрита, и
неговата светлина е затъмнена от материална му обвивка. Затова тази
обвивка ще трябва да се разруши, или най
малкото да се преобрази в
нещо чисто и неизменно. Това преобразувание може да стане по пътя на
ферментацията, като се прибави в това време и нещо /вещество/ което
може да поглъща нечистотиите.При избора на такова вещество ще трябва
да се ръководим от съображението, какъв е вкусът или стремежът на
растението, защото то се стреми към един идеален тип растение. Когато
се вари билката, както се каза, ще и се прибави веществото, което ще
извлече от материалните и обвивки нечистото, излишното, вредното,
онова, което спъва свободната проява на целебната душа. Тая добавка е
минерална сол, която се отнася към известна планета. От каквато планета
е набелязан вкусът на билката, със сол от същата планета се почва и
варенето. В резултат се получава една сол, търсеното първи чно вещество,
т.е. неизменна вода, течност с особени свойства.
Получените соли са три вида: Юпитерова, Марсови и Меркуриеви.
Юпитеровата е благовонна, и сладка, защото в нея се
кръстосват влиянията на Слънцето и Венера, ала самата тя не е
достатъчно силна за да лекува отделно.
Марсовата, е горчива, стипчива или люта.
Меркуриевата
или смесен вкус: и сладни и налютява, и сладни
и накиселява, и сладни и нагорчава. Обикновено се примесва
Юпитеровата с другите две, за да спира отровното им действие.
Първичното вещество, което се извлича от билката е хранително, в
повечето случаи то е масло, от което черпят сили снагата и етерният
двойник на болния. Колкото пък за живака, възродителното и живително
средство, той не може да се получи от всяка билка, а само от ония, които
са под влиянието на Слънцето, Венера и Юпитер, и те всички имат сладък
вкус. Другите билки простират своето действие по границите на
на природната и етерната област
а тия, за които споменах, стигат
горните области на духовния свят.
За да се получат лечебните отвари /извлеци/, билката се нарязва на
дребно, докато е още прясна, потапя се в спирт да поседи 6
7 дена на
Слънце, след което спиртът се прелива в стъкло, а гъстото и късчетата се
турят в топла вода, дето се слага и потребната планетна сол, да постоят
един ден на тъмно в глинен съд. Тогава солената течност се прелива в
друго стъкло а утайката са изсушава, докато се втвърди. Вземат се две
колби с съединени гърла, в които се сипва гъстото и двете течности
спиртът и водата
гърлата се замазват внимателно и облепват с троен
слой молетон
черно вълнено платно
и тъй се държат двете колби в
е билката, не трябва да се получи питие със слаба гъстота, червено и
неменливо на цвят и на вкус. Другите въздухообразни, течни и твър ди
тела, които се отделят спо
ред случая, имат също особени свойства. Тоя
общо изложен начин се мени в своите подробности според основните
качества на билката. Марсовите и Меркуриеви сили са по деятелни,
добре именно те да се употребяват, като се смекчават с малко
Юпитерова сол. Получено то се излага за малко на слънце, и се разклаща
за да се смеси добре. Към добрите билки не трябва да се смесват
Сатурнови и Марсови, защото ще се пов
редят. А тия последните
Сатурнови и Марсови
стават добри когато им се действува с влияния на
Слънцето, Венера и Юпитер. Венерина билка не се дава за Юпитерова
болест, а се избира растение, у което гневът на Марса е смекчен по
изкуствен път от Юпитер и Венера.
Магията на растителното царство се свежда към работа с природните
духове на растителния живот, наречени в древността дриади, худриали,
хамадриади, силвани, фауни; блажения Августин ги нарича дузии;
феи, а Парацелзий нимфи и силвестри. Надарени със
особен нагонен разум, безлични и безотговорни, те си менят изгледа с
промяната на вещественото същество, към което са привързани.
Някогашните Розенкройцери са ги използвали за своите чудотворни
лекувания, тъй като тия духове са покорни служители и се подчиняват на
заповедите изречени от напреднал духовно човек.
Магичното действие на билките се проявява било върху нагоните среди
било върху чувствените, било върху умствените. В първия случай се цели
постигане на здраве, болест или смърт; във втория на любов или на друга
страст; а в третия
на сомбулизъм, ясновидство, видения, пророчества,
яснослушане, гадане, изстъпление и др. За тия цели билките се
употребяват по много начини: от тях се правят магични питиета, мазила,
прахове, маджуни, кадилни миризми, течни благовония, прах за смъркане,
води за миене, вещества за пушене, хапове за гълтане и муски, които се
Всеки е чувал или чел за шабаш и черни литургии, за пренасяне на болест
или убиване отдалече, за отравяне с билка или предмет накаден с магична
мириз ма, за пиене, което дава любов /сводниче/ или омраза /разводниче/.
За въздействие върху сетивата и умствените центрове, билките се
употребяват и днес както на изток, така и на запад. Най
познати подобни
средства са хашишът и афьонът, употребяващи от някои будийски,
китайски теоисти, тибетски лами, туркестански шамани в мюсюлмански
дервиши, както и от тантриците на Бутан.
Тия средства се употребяват за причиняване на временно ясновидство и
яснослушане, някои от тях навяват лек сън, други зашеметяват, трети при
спиват дълбоко, та душата се отлъчва съзнателно от тялото, а четвърти
навяват образи и видения. Някои требници за черната магия сочат между
тия билки корен от развалниче /беладона/, черен разводник /кучешко гро
зде/, червено кучешко грозде, синя шапка /аконит/, блатен магданоз, топо
лови листа, буника /блян/ ,бучиниш и др. Употребата на такива средства
е, разбира се, винаги опасно и непрепоръчителна. В тия требници се
посочват и средства да вижда човек и призраци, да пропъжда зли духове,
да вижда чудновати неща, да предвижда бъдещето и пр. В състава на тия
билки вли зат преди всичко билки, смоли, корени от известни дървета, се
мена и листа: шафран, алое, мандрагора, мак, магданоз, разтравниче /вре
си/, лен, коноп, теменуга, див джоджен, божур, боже дръвце и др.
За да бъдат билките в пълната си сила, те трябва да се берат по време
когато са в съюз благоприятните планети, с които са отбелязани, а
неблагоприятните са в изгнание. /В Словара, който е втората част на
настоя щето съчинение всяка билка е отбелязана с нейните знаци/.
По нас берат билки по Енюв
ден, 24 юни или 7 юли, което е Рождеството
на св.Иван Предтеча, или летния Иванов
ден. Тоя ден се нарича още би
льобер. Билки се берат още и на Гергьовден, пред изгрев Слън це.
Момите турят тогава във водата, с която замесват хляб мащерка, набрана
рано заранта. Това е обичай на билкарите и на билкарките от народа,
който обичай сигурно почива на преданието, но в него човек не може да
се придържа, защото и двата, дена
Еньовден и Гергьовден
макар, че
спадат с благоприятното време за бране на някои билки, не подхождат за
Извличане на първа есенция от Маточина, според Парацелзий.
Вземете половин килограм чиста сода за сапун, и я оставете да се втечни
на влажен въздух. Филтрирайте течността и поставете в нея колкото може
повече, листа от маточина, но така, че те да бъдат напълно покрити от те
чността. Затворете плътно съдът и го оставете за 24 часа на топло място.
След това отлейте внимателно течността, която е над нея, над листата Ма
точина, и пак внимателно налейте на мястото на отлятата течност спирт.
Остава се така с спирта да седи две денонощия, или малко по дълго,
докато спирта добие хубав цвят.
Тогава се отлива спирта и се заменя с нов, и тази операция се повтаря
дотогава до когато спирта почне да не се оцветява вече. След това спирта
се вари да се изпари и стане като сироп.
Универсална противоотрова.
Една много добра противоотрова от растителен произход е: Нагрява се
винен камък /тригя/ с спирт, слабо но дълго време, и да се получи от тая
смес една червена маслена течност. После се дестилира, и най
после се
остави да ферментира.
ГЛАВА ОСМА
Практическата магия е преди всичко индивидуално изкуство, защото,
когато се изучава каквото и да е от магическо гледище, нужно е преди
всичко да се обърне внимание на личността, която изучава магията. За
практикуването на магията се изискват две неща, без които тя или е само
залъгалка, или най
опасното занимание, защото, при липса на двете
качества, които ще кажем, тя винаги води към катастрофа. Тия две
. Оня, който ще вика духовете, трябва да знае как и кога да
ги вика, ако няма силната воля да ги командва, те ще го завладеят. А той
може да ги командва само, ако стои в морално отношение недосегаемо от
никой лош дух. Затова и един Учител /И.В./ казва, че магията е един чук с
който се работи, но ако тоя чук не е в една здрава ръка, с него същия
духовете ще му смажат главата!
Начин за виждане горските духове.
След обикновените за целта очиствания /пост, молитва и пр./, тръгнете в
ранно утро в гората, и потърсете такова място
гъсто
от който да не
може да се вижда небето. Седнете и затворете наполовина очите си,
гледайте неподвижно пред себе си, като призовавате мислено силваните
горските духове с каквито име на искате. Ще имате едно любовно
настроение към тях, т.е. ще ги считате за добри и красиви същества, на
които и вие бихте могли да сторите добро. Вие непременно ще ги вадите,
особено ако им предложите и храна /зърна/ и вода. Ако не се успее от
един път, опита трябва да се повтори и потрети.
Горските духове принадлежат към класът на "елементалите", т.е. те са
астрални обитатели /същества/, които се надяват да се издигнат до
положението на хората. Те обладават един особен инстинктивен ум, и
външният им вид се мени в зависимост от предмета към който се
От техните услуги са се ползвала някога Розенкройцерите, при своите чу
десни лекувания, защото са слуги на природа, и естествено са подчиняват
на човека. Елементалите обладават доста голяма власт над /природата/
материята, поради обстоятелството, че обитават в областите гранични
между физическия и астралния свят. Те могат да предизвикват
излекувания, или да извикват удивителни видения. Елементалите от
минералното царство, при едно умело ръководство на оператора, могат да
извършват всичките алхимически операции. А елементалите от
животинското царство произвеждат голяма част от медиумическите
Религиозна магия.
Свещените книги на древните религии често се ползват от растенията за
символическото изобразяване на понятия, иначе неразбираеми.
Например: "Дървото за познанието на Доброто и на злото" в Рая,
изображението двата способа, от който Адам е могъл да се възползва за
изпълнение на своята мисия. Да споменем още кабалистическото дърво на
сефиротите; дървото "асвату"
свещената фигова палма, символизираща
интегралното знание; маздейците почитат Хаома
дървото, чрез което
Зороастър представя кръвоносната и нервната система у човека и в
вселената. То е тъждествено с Зампум в Тибет и Иградзил
дъбът на
фересидите и на древните келти.
Всеки от тия символи има най
различни значения. Без да се отдалечаваме
от нашата тема, ние ще споменем за значенията им имащи само връзка с
умственото развитие на човека. Всяка религиозна легенда говори за своя
основател, че Той се отправя винаги когато има важна работа или иска да
медитира, под едно свое любимо дърво. Само един
прави
, впрочем е и въплътеното знание. Причината на това е
покрита с тайни, макар и да може да се подозира, че тука е връзката със
самото определение на творението, или, ако искате, с двоякото
употребление на волята от това творение. Предвид на това, пълният
религиозен символизъм говора за две дървета, за които кабалистическата
и египетската традиции говорят ясно за тях, само затова, защото всяка
традиция, според тях, трябва да се завърши с въплъщението на Сина
Божий. Останалите предания, бидейки наследство на разлагащи се
народи, могат да гово рят само за древните науки.
Едно от прелюдиите естествени посвещения представя човека в неговата
вътрешност. То казва, че стеблото на дървото съответствува на
гръбначния мозък, а клоните му
на нервите, 72000 на брой, които са
известни на индийските йоги. Седемте цветове на дървото съответствуват
на седемтях центъра /чакри/ на астралното тяло. Листата са двойния
дихателен апарат, отговарящ на белия дроб на човека; корена отговаря на
ните за възпроизвеждането; сокът
космическото електричество,
циркулиращо по нервите и специфициращо се в различни секрети на
организма, започвайки с най
мозъка и свързвайки с земята
На санскритски език думата "
" е синоним на думата религия, а думата
"религия" или от латинското "религаре", което значи свързвам. Значи
"Йога" означава свързане. Значи "йога" и "религия" означават
съединителното звено на човека с Бога и със световете /физически и
духовен/. Механизма на тази връзка е подобна на механизма свързващ
зърната с почвата, от която зърното ще извлече от безформения и черен
земен пласт необходимите материали за да си изгради прекрасния цвят.
Практическия идеал, към който се стремят йогите е, да превърнат
нечистото молекули на своето тяло в чисти
които са неизменни
неразрушими; превръщането на низките страсти в чист ентусиазъм,
превръщане на невежеството в светлината на знанието, на Истината. На
тази именно причина Учителят по тая свещена наука "Йога", е изобразен
седящ под свещеното дърво.
ЕСТЕСТВЕНА МАГИЯ
Разните традиции учат по различен начин да се използват окултните сили
на растенията. Според обстоятелството използва се или цялото растение
или някоя негова част.
Цялото растение се използва например от туземците на централна
Америка, Нова Гвинея, Нова Зеландия, Индия, Германия и др. които
желаят да свързват съдбата на едно новородено дете с съдбата на едно
нарочно избрано от тях дърво. По този път се установява една тясна
връзка между двата организма. Детето се ползва изобилно от жизнените
сили на дървото; но от друга страна, ако това дърво бъде повредено
например отсечено, то детето ще пострада. /Виж по тоя въпрос и
"Астралното поле" от Ледбитер/.
В Индия и най
малкото, най
западналото или незначително селце, си има
своето свещено дърво, и при това, живущия в него гений се прекланя пред
местните жители, даже и на тия от долните касти.
От гръцката митология знаем, че елините са вярвали, както във всяка гора
живее по един гений /геният на гората/, и във всяко дърво
по една
нимфа, силва. Нерядко в Нилгирия
в Сините планини на Индия, дебели
дървета, са изпъстрени знаци с червена боя, в корените им поставени по
три камъка, също боядисани червено. Тези дървета са места за
поклонение, и за принасяне на жертви, като останки от животни, рогозки
от козина и пр. оставени от всякакви болни и от душевно болни
/умопобъркани/. Духовете пазители на тази дървета се наричат на
местното наречие униспури, които са приятелски разположени към
човека, но тяхната власт е твърде ограничена.
Туземци понякога посвещават на подобен гений на гората някое от своите
деца докато то достигне седем годишната си възраст, а понякога и за по
дълго време. При навършване на времето, на гения на гората се пренася
голяма жертва, а косите на детето се отрязват и се окачат на дървото. Тези
дървета обикновено са от рода на Ясена /Нех/, а понякога и Канелското
или Миртовото дървета.
С името филтър може да се нарече всеки вид питие, в състава на което
постигне предварително набелязана цел, и то по окултен път. И трите
природни царства дават изобилен материал за приготовлението на
подобни лекарства от билки и пр. подобни. Ние ще се занимаем само с
ония от тях, които произлизат от растителното царство.
Всякакъв вид магически мазила, каши, разтривания, компреси, и напитки
принадлежат обикновено към черната магия. Тяхното число е твърде
голямо, и то може да порасте още повече с малко съобразителност и
изобретателност. Така например, китайските таоистки свещеници
употребяват за нуждите на своята медицина, Психология и Магия само 13
вещества от растителен, животински или минерален произход, но те
умеят да си приготвят от тях, чрез различни комбинации, твърде много
лекарства. Тези лекарства може да бъдат приготвени от самите пациенти
или от други лица. Всичките тези лекарства действуват на астралното
тяло в някои от неговите центрове на инстинкта, на страстите или на
В първия случай, когато се действува на инстинктите, може да се
възстанови здравето или да се предизвика разболяване; това въздействие
върху човека в изобщо върху неговата физиология, изменят се неговите
физиологически функции.
Във втория случай с тези напитки и др. средства се извиква любов,
действува се на неговите страсти изобщо.
В третия случай се предизвикал сомнамбулизъм, ясновидство,
яснослушане, а понякога и явления от по
Народният фолклор и историите за Шабаша ни предават множество
разкази за отравяния и убийства от разстояние както на хора така и на
тни, посредством действието на магическите лекарства на
съответният център. Не малко разкази съществуват и за любовните
филтри, но изобщо ползването от растенията за тези цели не са тъй
широко разпространени, може би от незнанието за тяхното психическо
въздействие. В сегашно време те се практикуват в доста от будийските
манастири, у китайските таоисти, у тибетските лами, у бутанските
тантрици и у шаманите на Тур
кестан, както и в някои от мюсюлманските братства, като не считаме
безсъзнателното ползване от тревите от някои диви племена.
От растенията, които действуват най
много на разсъдъка е Хашиша и
Опиум, които се и най
много употребяват, обаче на Запада почти никой
не знае секрета на неговото приготовление, който секрет може да се
научи само в Далечния Изток. Разказите на Бодлера и други като него, не
ни дават никакви указания за това приготовление, колкото и
художествени да са техните описания. Единственото нещо, което можем
да кажем е, че тези медикаменти могат да произведат интелектуален
екстаз само в тези случаи, когато лицето се е научило да управлява чрез
силата на своята во
ля своите психически сили, и да ръководи правилно
асоциациите на своите идеи без помощта на възбуждащи средства, а това,
както се знае, не е лесна работа. В противен случай, оня, който се заема да
прави опити с на
ркотици, не укрепнал предварително волево и
разсъдъчно с подходящите за целта упражнения е подобно на моряк,
който се впуща с лодка без кормило по един бушуващ океан, който е по
страшен от индийския с неговите циклони! Той може да се върне от
такова "плаване" побъркан, а може и съвсем да не се върни!
Нашият съвременник Рагон, Велик Майстор на Масонската Ложа, който е
дал и най
забележителните тълкувания на Масонския ритуал, в едно от
своите произведения
"Окултна Масонство"
е описал следните
направени от него опити: той взел разноцветни дискове, намазвал ги с сок
от различни растения,и ги по казвал на лица приспани в дълбок
Ето резултатите на неговите опити; които доказват влиянието на
растенията върху астралното тяло на човека:
Вземат се растенията: Попадийка, Беладона, Татул, Индийски коноп,
Произвеждат следните действия: непрекъснато движение на ръцете и
краката, желание да се пипне нещо с ръце или да се тъпче с краката.
Викане, подражание на кучешки лай; желание да се хапе или да се мушне
някой с нож. Пълно опиянение, явяване на райски видения; илюзия за
изпълнение на всички желания. Субекта помни като на сън всичко
Вземат се растенията: Чер пипер, Чемерика, Сабадила.
Произвеждат действията: трескава възбуденост, слабост в долните край
ници. Субекта застава на колене и иска да се моли; но не може да си спо
мни думите на молитвата; очите престават да виждат, но той смело ходи
из стаята и се натъква, сблъсква с предметите; клепките треперят известно
време, но после се отпушват и той заспива.
Единственото средство да се разбуди субекта е, да му се облее лицето с
Небесно син /гълъбов/
Вземат се растенията: Пипер кубеба
не обикновен чер пипер, Лаврово
дърво, Камфора, Асафетида, Бучиниш.
Произвеждат действията: обща възбуда, конвулсивни движения,
сънливост, загуба на разсъдъка, премаляване, изнемощяване.
Взети растения: Мандрагора, Лактука вироза.
Произвежда следните действия: изобилни сълзи, субекта си играе с
ръцете като малко дете, има желание да бяга, лицето е уверено, че може
да се надбягва с кон и да го изпревари
надбяга, треперене на всичките
мускули на тялото, прощава се с близките си като че ли ще умира, общо
Взети растения: Стрихнин, Ориум, Бърдоква, Зайча сянка, Чемерика,
Стрихнин игнатиев.
Дава: клатене на главата напред и назад, общо вцепенение, сън. Ако
повдигнат на лицето клепача, то вида на жълтия кръг предизвиква у него
ярост, на която причината той не може да обясни. Другите цветове не му
произвеждат никакво впечатление. Изпитва още сладострастни сънища,
силен студ, и бледност, пълно изнемощевание, нов сън. Субекта изпада в
магнетическо състояние във време на което той свободно се разхожда из
стаята, вижда всичко макар, че очите му са добре вързани, отговаря на
въпроси и при събуждането си не помни нищо, не остават никакви
Взети растения: Дилянка, Тютюн, Повет,
открие очите на субекта и ме се покаже оранжевият диск, у него се
появява силен порив за смях, прекъсван със стенания, нещо, което той не
може да обясни. Плач. Склонност към ясновидство.
Взети растения: Сечено биле, Лавандула, Червен напръстник, Лавандула
Произвежда сложните действия: викове на ужаса, субекта се страхува, че
скрилите се врагове ще излязат от своята засада и ще го нападат.
Пронизителни и откъслечни викове. Това състояние продължава по два и
половина часа у едни, и по 4
5 часа у други. На субекта му е необходимо
доста време след опита за да се оправи.
Ние не съветваме никого да прави тези опити, макар и заради науката,
защото на нещастния изследовател ще му бъдат разстроени нервите, а
резултатите за науката ще бъдат, може би, съмнителни!
Също така ние считаме за съвършено непозволени всякакви опити с
Натуралната и Психическа магия, и с изключение на Терапевтическата,
Лечебната. Задоволяването на любовта или омразата на някого, или при
добиването на каквото и да е никому ненужно знание съвсем не е толкова
важно нещо, щото да се отнема свободата на волята на някого с тези
опити, или да се изменя нормалния ход на явленията в природата.
Само едно е нужно на човека: да люби Бога и ближния си, а всичко
останало е суета и прах.
МАЗИЛА НА МАГЬОСНИЦИТЕ
Ето няколко указания, извлечени от любопитство, от една малко известна
книга, която ние имахме случая да видим в библиотеката на нашия скъп и
оплакван от всички другар
Станислав де Гуайта.
Между всичките растения, от които дяволът се ползва за да извращава
чувствата на хората, изброените по
долу заемат първо място. Някои от
тях предизвикват дълбок сън, други приспиват само леко, но при това те
повреждат и извращават чувствата така, че субекта и в сън и в бедност
вижда необикновени неща, кои то другите не виждат.* /* Магическият
диск се състои от картонен кръг, облепен с цветна книга. В центъра, на
кръга се написва цифра, която показва мястото, което заема в слънчевия
спектър цвята на тоя кръг. На левия край е означено действието, което
трябва да произведе тоя кръг с съответствуващия цвят, а на десния край е
отбелязал знакът на планетата, която отговаря на тоя цвят. Девет диска
съставляват пълния комплект, от който седемтях са оцветени с цветовете
на спектъра, осмия е бял а деветия
чер. Тези два диска означават начало
и край на операцията./
Тези билки и други средства са: корени от Беладона, кръв от прилеп или
от Папуряк, Аконит или жълт Борец, /казва се още Жълтата Сама китка/
Кирвиз, Пълзящ сикборец, Водна перуника, Магданоз, Листи от Топола,
Опиум, Попадийка /лен/, Бучимиш, различни сортове Мак.
Тези средства позволяват да се виждат адски сенки, т.е. зли духове, в
билката извиква Ангелите да се явяват.
различава в фармакопеята на
магьосниците три вида маст:
Първата дава само сън, и се състои от мазнина смесена с целина /кервиз/,
Аконит /сама китка/, Пълзящ очиболец/. Кучешко грозде и сажди.
Втората има действието да дава на дявола възможности да внушава на
магьосника увереността, че той като седи на една метла, се носи с голяма
бързина, лети /през кумина/ към Шабаша
адското сборище.
В състава на третата маст влизат неща, които, посредством които дяволът
внушава на човека мисълта, че той може наистина да се превърне в
животно и като такова да тича по полето.
В състава на тези мазила не влизат прости наркотици само, а такива,
които извращават чувствата, като предизвикват симптоми близки до
самоубийство, или до умопобъркване. Такова влияние има, както се знае,
и алкохола в голямо количество когато се пие; също така влияят и
котешкия мозък, беладоната и други, за които аз не ще говоря, за да не
стана участник в престъпления. /Аз ще последвам тука благоразумния Д
Рино, като не споменавам всичките неща и като премълчавам дозите,
които са необходими за целта/. В състава на тези мазила, влизат още
части от тялото на скорпион, на змия, на таралеж, на лисица, човешка
кръв, и различни още корени и треви, които, както казах по
горе, не ще
Съветникът Екхар Хаузен, живял в края на XVIII век, дава следната
рецепта за предизвикване на видения: правят се топчета и се изсушават от
Китка /Амонит/, Бучениш /Микута вироза/, Попадийки, Лен,
Шафран, Алое, Опиум, Мандрагора, Мак, Аса
Против злите духове той препоръчва: Сяра, Аса
фетица, Воброва маст,
жълт кантарион и оцет. В цитира ната вече книга, Нино споменава и след
ната рецепта за благовонни миризми: За да се видят странни неща: корени
отворика вереска, сок от Бучиниш /цикута вироза/ и Попадийка/, семе от
За виждане на бъдещето: семе от Лен и от Пселия, корени от Теменуга и
от див магданоз /целина/. За изгонване на зли духове: Планинска мента,
Божур, Мента, Кърлеж.
Ако се изгори жлъчка от Сепия, Мащерка, Роза, къс от дървото Алое, и
пръснете в огъня малко вода, ще ви се стори, че цялата стая се напълва с
Ако пръснете кръв, ще ви се стори, че стаята се напълва с кръв. Ако
пръснете Земя, почвата ще почне да трепери под краката ви.
АГРОНОМИЯ
МАГИЧЕСКАТА КУЛТУРА НА РАСТЕНИЯТА
Съществува специална магическа Агрономия, която е загубена за сега.
Нейната основна мисъл е в това, че посетите в почвата семена трябва да
намерят в нея своите допълнителни качества. И както при един
мистически режим, човек, /мъжът/ намерил своето духовна сестра, става
могъщ в думи и в дела, също така и семето, посадено в своята съответна
стига своето съвършенство.
Посаждането трябва да стане под влиянието на Сатурна, поради което и
Галите наричали семето "Сат", а сеячът
"Сатурн". Да сееш, значи да
поставиш нещо на тъмно, на дълбоко и в уединение. Кракът предизвиква
светлината, и безформената маса на гниещите семедели извикват към
живот един прекрасен цвят или едно величествено дърво. Да разгледаме
какво произлиза в голямото число случаи, когато земята не съответствува
точно по своите качества на повереното и семе.
Както вече знаем, подземното развитие на семето се извършва от "солта",
"сярата" и "меркурия" на земята. Слънцето в случая играе в тоя процес
ролята на универсален източник на живота, но неговите невидими
живителни лъчи могат само тогава да бъдат усвоени от зърното когато
Земята се поляризира
квалифицира
неговите свойства /на Слънцето/ в
тно допълнителните на зърното свойства. Затова, смя та, която
заобикаля зърното, се окаже неподходящо за него, то "енсът" на зародиша
като изпуща коренчета, изтощава своите сили в търсене на недоставените
му елементи. Коренът и стеблото стават в този случай сухи и грапави
възлести. В такъв случай "солта", "сярата" и "меркурия" се унищожават
взаимно едни други, и поглъщат безрезултатно слънчевата енергия,
идваща до тях в неусвоен вид.
В този случай изкуството може да помогне на работата по два различни
начина: или като избира щателно земята с подходящите качества на
зародиша, който ще я оплодотвори, или, ако зърното вече е прорасло
да
стимулира изкуствено неговата жизненост.
В първия случай наложително е да се знае в какви пропорции се съдържат
в земята и в семето трите елемента
сол, сяра и меркурий, т.е. да се знаят
техните химически състави.
Във втория случай, трябва да се ползваме от различните течности,
получавани като
междинен
продукт
при приготовлението на
философският ка
мък, особено при сухия начин, и с тези течности да се
карство спрямо прорасналото вече растение. По
нататък ние ще говорим
повече по тоя въпрос. Независимо от подбора на подходящата почва,
доставяща на растението материалната храна, необходимо е да се
погрижим още и за обществото, което ще го заобикаля. Има растения,
които растат добре само в съседство с известни растения, и загиват в
близост с други. Цялата работа тука се състои в това, с какви планетни
знаци са отбелязани съответните растения. Някои подробности по тоя
въпрос ще бъдат дадени в края на книгата.
Маслината обича лозата, избягва зелето. Лютичето обича водната роза.
Седефчето, обича Смокинята, и пр. Най
после, и външното въздействие
като светлината, оказва също влияние за растежа на растението. Така
напр. небесно синия цвят
гълъбовия
ускорява растежа, а жълтия цвят
го забавя. Камил Фламарион е направил твърде много опити в това
направления.
БЛАГОПРИЯТНОТО ВРЕМЕ ЗА СЪБИРАНЕТО НА РАСТЕНИЯТА
Астрологията ни учи, че растенията трябва да се берат в благоприятните
за това моменти, което значи, в моментите, когато планетните и
зодиакални знаци, под които са тези растения, са в добро съчетание. В
тази именно моменти на бране, планетите, които са противни на тези
растения /Марс и Сатурн/, трябва да бъдат в изгнание. Подробности по
тоя въпрос ще бъдат дадени в Словара /Речника/, който съставлява
втората част на тоя труд.
МАГИЧЕСКО ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯТА
Необикновени явления.
Професор Д
р Карл дьо Прел, цитира следните думи на Симон Всахай:
"По мой знак Земята се покрива с растителност, а дърветата се издигат
към небесата. Аз мога да направя да порасте брада на юноша. Много пъти
аз съм правил да израстат храсти в един миг"...
Опити правени от факири.
Христофор Ланг Хаус привежда следните факт в отчета на своето
пътешествие: "факира поиска ябълка от "сина" си. Взел я, разрязал я, взел
семената и я посадил във влажната земя. Покрил посаденото зърно с
малка кожничка, и поставил в устата си шепа тютюн. Взел след това
конец прекаран през восък, турил го в устата си и почнал да го покрива с
сдъвкания тютюн. Така направил с целия конец, прекарвайки го през
устата си, между зъбите си. Като свършил тая "операция", повдигнал
кошничката, с която била покрита посятата семка, и показал поникналото
вече растение. После пак го покрил с кошничката, направил няколко
растението вече опирало върхът си спирало върхът си в
дъното на кош ничката и било покрито с ароматни цветове. После
помощника на факира покрил малко дръвчето, и след малко на него се
появили плодове. За да ги накара да узреят, факира почна отново да
плюнчи своя конец със сдъвкан тютюн, и след четвърт час ни поднесе
хубави и узрели ябълки. Аз ги опитах, и ги намерих превъзходни!
Комисарят си запази една за спомен. Самото дръвче факирът го изскубна
стави във вода."
Ето и друго свидетелство от съвременен пътешественик:
"На верандата на най
добрия хотел, на главната улица, аз забелязах група
фокусници да играят на карти. Всичките им дрехи се състояха от къс
хасе,обвито около бедрата им, която това е обикновено у тях. В та кова
одеяние, естествено, не може да се скрие нищо, с което да се лъже, макар,
кто избрах, тези хора са най
ловките каквито някога съм виждал.
Един от тях постави на камъка орех и го покри с два парцала, които
повдигаше от време на време за да ни докаже, че няма никаква лъжа.
Ореха се разтвори най
напред, и после бавно се разви в едно малко
РЕЗУЛТАТИ ДОСТИГНАТИ ОТ ЕВРОПЕЙКИ УЧЕНИ
Подобни случаи са били наблюдавани и в Европа. В 1715 год. един
доктор на име
, е направил следните опити във Ватисбен, в
присъствието на граф Вратислав.
напред той направил да израстат от лимонови семки 12 лимонови
дръвчета, с корени, клони, цветове и плодове. После направил същото не
що и с ябълки, праскови и зарзали, като получил дървета високи до метър
и половина
два. И трето, за да завърши своя сеанс, той направил 15
семена от карамфил да прорастат колкото нокътната става на пръста,
които после прокълнали своя растеж.
ЯВЛЕНИЯ ПОЛУЧЕНИ В СПИРИТИЧЕСКИТЕ СЕАНСИ
Да приведем най
после още един твърде чудесен разказ за отглеждане по
магически начин на цветовете
привидения. Този разказ ние заемаме съ
що от съчиненията на Д
р Карл дьо Прел, който е получил точно
описание на това явление от участник в опита.
В един английски спиритически кръжок, медиумът Есперанс е получил
материализация на дух, който се нарекъл Йоланда. Веднъж Йоланда
поискала да и се даде едно шише, пясък и вода. Тя изсипала пясъка в
шишето с водата, което /шише/ е било поставено на пода пред нея,
направила над него няколко кръгови паси, после хвърлила в шишето
няколко зърна от растението, след което покрила шишето с кърпичка и
отива в кабинета.
Ние видяхме, че кърпичката се повдигаше нагоре. Тогава Йоланда излезе
от кабинета и ни показа растението, което имаше вече листа, корени и пъ
пки. След това шишето беше отново поставено на пода и Йоланда пак
отиде в кабинета. Минаха още 5 минути, и за голямо учудване на всички
присъства щи
повече от 20 души
видяхме, че от шишето са показваха
израснали дръвчета, по 20 сантиметра всичко, украсени всяко със свежи
и блестящи цветове.
Много такива разкази могат да се намерят в книгите на: Де Таверние
"Пътуване из Турция; Де Исте "Вестник за магнитизъма", ХVІ,146.,
Гужено де Русо
"Висшите феномени на магията, стр.230; Гор
"Християнската Мистика",ІІІ. Всичките тези разкази се потвърждават и от
съчиненията на Луи Шаколиьо, които са много разпространени и се
ползват с голям авторитет.
ТЕОРИТИЧЕСКА ОСНОВА ЗА МАГНЕТИЧНОТО ВЛИЯНИЯ НА
РАСТЕНИЯТА
известните философи на днешното време признават напълно
теоретическата възможност на подобни явления.
"Ние знаем
казва Едуард фон Хартман
че физиологическите функции
на растителния живот могат да бъдат възбуждани и усилвани от силна
светлина, електрически ток или с химически вещества. Даже четири
годишни деца могат понякога да постигнат развитието на 50 годишен
Затова, лесно може да се допусне, че прорастването на някои семена,
които изобщо бързо се развиват, може да се ускори още повече, и това
прорастване да стане в необикновено кратък срок. Възможно е и
медиумическата сила да действува по същия начин на зърното.
Доктор Карл дю Прел предлага, твърде интересна теория по тоя въпрос.
"Органическият живот на човека, както и неговия интелектуален такъв,
ни дават пример за ускоряване или забавяне на произлизащите в тях
процеси под влиянието на вънкашни сили, точно тъй както го виждал да
става с растенията. После, същият автор се базира на друго свое
съчинение където говори за съотношението на времето когато спиш в
сравнение с това, което знаем в едно състояние. Той набляга на факта, че
в сънно състояние ние можем да проживеем една толкова дълга серия от
събития, които, за развитието си в физическия свят се нуждаят от много
часове, да
же и от денонощия. В случая можем да направим една
интересна аналогия: в своя утробен живот, човек преживява това, което е
преживял за милиони години в своя еволюционен процес от миналото.
/Виж по тоя въпрос трудовете на Ернст Хекел/.
От тука извода: защо да е невъзможно за една силно развита воля да не
може да създаде около съзнанието /енса/ едновременно, импровизирано
тяло, било това съзнание /енс/ животински, растителен или даже
минерален? Тука имаме само едно съкращение на времето, но, както
забелязахме по
горе при съня и при будното състояние, то
времето е
нещо относително, т.е. времето може да се "разтяга" тъй да се каже и да
се "сгъстява". Същото това правят и факирите, както обяснява Д
р Папюс
в своят "Практическа Магия", факирът предава от своята жизнена сила
една необикновена енергия на прорастващото зърно. Неговата душа /на
факира/ е съсредоточена в известен пункт на неговото астрално тяло, в
тъй наречената по санскритски чакра "Суадистана", и от силата, която се
струи през тая чакра, факирът подхранва зърното и го възрастява. /За
повече подробности виж "Индийски Факиризъм"/.
АЛХИМИЧЕСКИ НАЧИНИ
Вместо да се вземат материали за изхранването на едно растение от
невидимите тела на човека, същите те зи материали могат да се вземат и
от живата природа, във вид на химически елементи. И това се състои и
алхимическия начин за растението, който ще опишем тука накратко.
"Вземете една унция "разтворени" Марс и Венера, оставете ги известно
време да ферментират, при 75 градуса в дебела стъклена колба.
Ферментацията може да се счита завършена, когато веществото приеме
червен или зелен цвят на дъното на колбата, с по
бистър също зелен слой
течност над тоя пласт от дъното. Подложете течността на дестилация до
като напълно изсъхне утайката, така повторете операцията 5
6 пъти до
като изчезне напълно утайката. Оставете дестилата да се изпари при
обикновена температура в стаята, от който ще трябва да се получи твърда
червена сол. Семена от каквото и да е растение накиснати в разтвор от
малко такава сол, растат много бързо, листата им стават златисто жълти и
плодовете много вкусни.
ТЕЧНОТО ЗЛАТО
НЕГОВОТО ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ
неговото приготовление и приложение.
Ето една от многочислените рецепти за приготовлението на тая течност.
Поставете "Магистериум" от сяра няколко време при 400 градуса
температура. Магистериума сгъстен /желиран/ в начало, се разтапя, после
се де
стилира но не всичкия, а три четвърти. Този остатък се смесва със
солта, която може да го фиксира. Тъй приготвената смес се дестилира на
силен огън. Остатъка от дестилата стрийте на прах, излейте му от
течността която не е дестилирана и отново дестилирайте. Повтаряйте
като получите безцветна и безвкусна течност, и остатъка от дестилацията
изчезне. Като обработите тази вода с чист алкохол, както показахме при
приготовлението на универсалната противоотрова в края на VII глава, ще
получите две течности
едната маслена, другата водна, които ще трябва
да се отделят една от друга. Водната течност разтваря златна сол. Когато е
наситена с този разтвор, с нея може да се поливат лози, хилави плод на
дървета и пр. за да дават много плод.
ПАЛИНГЕНЕЗИЯ
Днешните учени все повече почват да обръщат внимание на тайните
процеси на биологията в трите цар ства на природата. Ония от учените,
които са надарени с интуиция чувствуват, че зад официалната химия,
ботаника и зоология има нещо още, което е невидимо и отвлечено. Това
невидимо и тайнствено нещо, във всичките времена на миналото са го
знаели хора надарени Велики Посветени, които от време на време са
казвали по нещо на хората.
Тайно е блестяла алхимията в историята на западната наука, окултната
ботаника е била малко изявена и из вестна, а окултните зоология не е била
никак позната. А всъщност трите тия науки не могат да съществуват
отделно, те винаги са вървели ръка за ръка, и там където е била едната, до
нея засядала и другата и третата.
Въз основа на този всемирен живот, който преминава през трите царства
на природата, древните мъдреци са изграждали цялата своя премъдрост,
преподавана в храмовете. Вие не ще се впущаме в подробности по този
въпрос, а само ще изброим необходимите материали за теоретическата
разработка на това знание.
Между физическия и духовния свят се намира един междинен свят, който
се нарича
астрален свят
. Този свят, който се намира в трите царства на
природата, в растителното царство се нарича "Лефас", според
Парацелзий: В съединение с жизнените сили на растението, този астрал
съставлява тъй наречения "ос новен енс"
енс примум
който обладава и
целебните качества. Този първичен "енс" всъщност и съставлява
предмета на палингенизията.
От това следва, че това изкуство е тройно: то се състои във възкресението
на душата, т.е. да се направи "фантомът" на растението; второ
да
възкреси тялото на растението заедно с неговата душа, или най
после да
се съгради цялото растение от минералните му съставни части. Ще дадем
няколко рецепти за първата операция от споменатите три. За физическото
възкресение, или за сътворението на растението, никога нищо не е
ПАЛИНГИНЕЗЕЯТА НА СЕНДИВОГИУСА
Един знаменит полски учен е успял да затвори астралното тяло на едно
растение в стъклен съд тъй, че е можел във всяко време когато е желаел, е
можел да застави растението да се появи в стъкленицата, която
изглеждала празна. Този учен е имал няколко съда /стъкленици/, във
всяка от които е имал отделно растение. На дъното на стъкленицата е
имало малко земя подобна на пепел. Съдовете /стъклениците/ били
запечатани с печата на Хермаса. Когато ученият е искал да покаже на
някого затвореното в стъ
кленицата растение, невидимо за никого, той
полека и внимателно е загрявал долната част на съдът. И според
топлината, която прониква в съда, от дъното му почва да се издига от
пепелта стебло с клони, листа и цветове на растението, чиято душа е
затворена в съда. Растението е било видимо до тогава до когато топлината
на експериментатора го е сгрявала, и щом това е преставало и растението
отново изчезвало.
Този растителен фантом, или приведения, се образува винаги по един и
същи начин, според морфологическия калъп на растението, т.е. според
неговото сидерално /звездно/ или потенциално тяло из видимата материя,
която лежи във вид на пепел на дъното на съда. При нормалното растене
на растението този шаблон /малък/ или звездно тяло, ръководи
групирането на живите клетки. Ще споменем още за растителните форми
на леда, които се образуват зиме и на прозорците.
РЕЦЕПТАТА НА РОЗЕНКРОЙЦЕРИТЕ.
В "Великата книга на природата", издадена в края на миналия век от
ордена на Кръста и Розата, са описа ни всичките фази на спагирическата
операция, имаща за цел възпроизвеждането на
"Растителния феникс". С тази метафора авторът означава приготвянето на
съда с необходимото му съдържание за произвеждането на опитите за
палингенезията. Ние ще споменем няколко от най
главните операции за
приготвянето на този съд, за подробностите на която операция
интересуващия се читател ще намери в горепосочената книга на
1. Нужно е да се смелят грижливо 4 фунта узрели зърна от растението, с
което искаме да правим нашия опит.
2. В една ясна вечер, когато атмосферата е прозрачна и небето чисто,
горния продукт /смлените зърна поставени в една разлята съдина/, да се
оставят на открито, за да попият с живителната роса на нощта.
3. Трябва да се събере 10 литри от тази роса, и..../липсва текст в копито/.
4. Да се филтрира росата, но това да стане преди изгрева на Слънцето,
защото първите лъчи на Слънцето имат свойството да изпаряват най
ката и ценна част на росата, която е и най
важната за нас, и която е винаги
много лесно изпарима.
5. Филтрираната роса трябва да се дестилира докато се изпари всичката, и
остане на дъното на съда твърда част, утайка "феция", и да се извлече ед
на черна сол, която е приятна на вид, и надарена с любопитни свойства.
6. Тази сол трябва да се разтвори в дестилата /който се е събират, до
неговото насищане, и с този разтвор трябва да се полеят смлените зърна.
След тази операция полученото трябва да се постави в стъкло, което да се
затваря много добре, да се замаже със смес от тъмнокафява боя и счукани
стъкла и да се постави в конски тор, където да преседи един месец.
7. След изтичането на тези срок смлените зърна се превръщат на една
пихтиеста маса /на желе/, по повърхнината на което ще плава една ципа,
отразяваща различни цветове. В тази ципа е концентриран духът на
растението. На дъното на съда ще остане маса, подобна на тиня, и между
нея /тинята/ и ципата, ще се получи една зеленикава роса, която е най
важната част за нашите бъдещи операции."
8. Когато ферментацията достигне до тая степен, затворения съд със
сместа трябва да се излага денем на слънчевите лъчи /на Слънцето/, а
на Лунните лъчи. В дъждовно време съдът трябва да се пази на
сухо и умерено топло място да настъпването на хубавите слънчеви дни.
Тази операция трябва да продължи няколко месеца, а понякога и година.
Тя се счита завършена само когато материята набъбне и се удвои по обем,
и ципата изчезне.
9. В края на цялата обработка, материята трябва да добие видът на
гълъбов прах. Из тоя прах ще трябва да излезе стъблото, клоните и
листата на взетото растение, когато се нагрее слабо шишето
Растителната палингенезия би била твърде интересна забава, ако от нея не
произлизаха много и велики следствия.
Химията като изкуство може да възкресява различни вещества
като
разруши едно вещество чрез огъня, по химичен начин това вещество
може отново да бъде възстановено в първоначалната му форма. От тука и
ствието, че превръщането на металите и философският камък са
само магически следствия от мета лическата палингенезия. С животните
може да се прави същото както и с растенията, но по силата на
обещанието, което съм дал да не издавам тая тайна, аз не мога да я кажа.
Ще кажа само, че тия сведения имам от съчиненията на Незнайния
Луи Клод де Сен Мартен./. За него има нещо в сп. "Орфей",
год.1 кн.5 бел. пр./.
интересните опити с палингенезията безспорно са преработването на
животинските остатъци. И наистина, какво щастие е да имаш винаги
възможност да виждаш сянката на обичен приятел, който не е вече между
Някога Артемида глътнала пепел от останките на нейния любим Йавзол!
Уви, тя не е знаяла тайната как да се избави от своята скръб, защото от
тая пепел е можела да има сянката на своя възлюбен!
Понятна е голямата важност на това бегло указание. Единството на
Вселената позволява на човека по аналогия да преминава от едно царство
на природата в друго, и когато теоретическите изводи не са погрешни,
резултатите потвърждават техните опити. Затова, явленията правени от
нас в растителното царство и добре разбрани, по аналогия биха могли да
ни ориентират за онова, което става в висшите царства на природата. Това
разбиране би ни дало възможността не само да превръщаме металите, но
и да възкресяваме хора.
ИСТОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПАЛИНГЕНЕЗИЯТА СПОРЕД НА КАРЛ
По примера на Д
р Карл дю Прел, който подробно е разработил в своите
съчинения въпроса за ускореното растене на растенията, и ние мислим, че
би било интересно за нашите читатели да имат подробен очерк по
историята на теоретическата и практическа палингенезия.
Този очерк е достатъчно подробен за да може читателя да се опита сам да
прави тези опити, които са наистина твърде сложни и бавни, но нито
скъпи нито безинтересни. В течение на много години аз съм се занимавал
с тия документи, повечето в ръкопис, и мога да дам сведения каквито не
се намират другаде. Аз из оставям от моите записки всичко което не се
отнася до нашия въпрос като ненужно за случая, или като сведения, които
могат да се намерят и в други книги.
Различаваме две вида палингенезия:
1. Палингенезия на сенките, която възпроизвежда астралното тяло на
растенията или животните, и
2. Палингенезия на телата, която ускорява растежа и в същото време
възстановява разрушения организъм.
високото свое развитие тоя вид палингенезия води към създаването
на "хомункулуса"
изкуствения човек
човекът създаден по химически
начин, което е едно допиране на крайностите
на материализма и на
МНЕНИЕТО НА ОВИДИЙ
, още в древността се е изказвал твърде ясно за форсираното
произрастване на растенията, като влага в устата ми своя Медей думите:
"от всичките тези вещества и от хиляди още други, които не мога да
изброя, тя правеше лекарства за умиращия старец. Сухото и голо
маслиново клонче тя потапя в кипяща хранителна каша и клончето се
оживява, пуща
зелени листа. Когато пяната е прекипявала, и горещи капки са падали
през ръба на съда по земята, веднага всичко се покривало с разкошна
трева и прекрасни цветя.
Средновековните алхимици са се занимавали често с палингенезията.
Такива опити са правили напр. Алберт Велики, Абу Бекър ал Вали, Исак
ПАРАЦЕЛЗИЙ ЗА ПАЛИНГЕНЕЗИЯТА
Само у Парацелзия ние ще намерим подробни указания за тия два вида
палингенезия. За палингенезията на сенките той казва:
"От това следва, че силата на първоначалното същество, заключена в
съда, е в състояние да възпроизведе първоначалната форма на растението
без помощта на Земята. Когато се появи тази растителна форма в съда и
стане видима, тя не е материална, тя е видима само за очите и няма нищо
материално в нея, понеже е произлязла не от Земята. Този дим, който не
оказва никакво влияние на нашите сетива."
Парацелз не дава рецептата за палингенезията на сенките, но дава такива
за телата, и то в следния и вид: "Вземете току
що излюпело се пиле и го
поставете в херметически затворена колба. Нагрейте колбата до толкова
щото пилето да се превърне на пепел. После поставете колбата с тая
пепел в конски тор, където трябва да седи докато съдържанието и се
превърне в една лепкава течност
продукт от взаимодействието на
пепелта и прегорелите масла.
В допълнение към тази палингенезия на сенките, Максвел говори и за
палингенизия на телата, и описва с следните думи "истинската
Мандрагора" на Агрипа: "смесете в съд който може добре да се запушва,
напр. яйчева черупка, малко кръв
с парче от най
благородните части на
тялото, и под
ложете това под мътеща кокошка. След известно ще
получите в черупката нещо напомнящо на човешка форма, което плава в
една маслина течност. Като смесите тази течност с ваша собствена пот,
вие ще можете само като се докосвате до него да измените впечатленията,
които добивате от нашите сетивни органи.
В хубав ясен ден наберете зрели семена, счукайте ги в аптекарско
хаванче, и ги поставете в колба достатъчно голяма за да ги побере
свободно, и която да може добре да се запушва. Запазете колбата до
такава вечер, когато ще има през нощта обилна роса. Вземете счуканите
семена, поставете ги на широк стъклен съд /тавичка/, и го изложете на
тихо място в градината или ливада, ако има наблизо. Приберете така
намокрените семена рано сутринната
преди изгрев Слънцето. Ако
слънчевите лъчи сгреят
тия семена, опитът попада. Филтрирайте това съдържание, после го
дестилирайте да не остане никаква течност. Утайката на грейте докато
стане на пепел, после извлечете и пригответе сол, която разтворете в
когато се приберат преди изгрев Слънце още, намокрените
семена те се изцеждат от росата, доколкото това е възможно без да се сти
скат, и тази роса се филтрира и дестилира. Само от остатъка от този
дестилат се прави сол, която като се разтвори с дестилата се налива в
колбата, където са семената, на три пръста височина, и се запушва добре.
Поставя се колбата /шишето с семената/ на тихо и топло място. След
няколко дена семената почват да се превръщат в една слизеста зеленикава
пихтия /желе/, течността става на бразди и се покрива с една ципа.
Излагайте колбата известно време на Слънчеви и Лунни лъчи, като
внимавате винаги при лошо време колбата да бъде прибрана.
Продължавайте това до като почват да се появяват в колбата образи,
отначало разпокъсани, после все по
ясни и големи, наподобяващи части
на растението, докато почне да се появява и самото растение цяло, с
всичките му части, включително ли
ста и цветове. При охлаждане на
колбата растението т.е. изображението на растението, ще изчезва.
Този способ за палингенезия т.е. за възкресяване на мъртви растения,
може да се приложи и към всички видове растения.
Ван дер Бек твърди, че при наличността на части от тялото на умрели
хора, направете това същото, което се прави за растенията, може да
извика и сенките на умрелите.
РЕЦЕПТА НА ЕДИН АНОНИМЕН АВТОР
Вземете 2 кг, зърна, от каквото искате растение. Счукайте го на едро в
остъклено хаванче, поставете го в дебелостенна чиста /прозрачна/ колба,
която може добре да се запушва, и го запазете докато дойдат нощи те през
м.май с най
обилната роса. При една такава ясна нощ разложете семената
в една табличка, но по
дълбока, за да не изтече набраната роса, и го
оставете в градината. Росата ще предаде на зърната своята живителна
сила. Освен това трябва да се събере с чисти чаршафи и по
количество роса. Нужно е да се съберат 8 литри роса, която да се държи в
чист стъклен съд /дамаджана/. Намокреното с росата съдържание от
семената да се прибере преди изгрева на Слънцето. Да се филтрира и
дестилира събраната роса, и от утайката да се направи чрез нагряване
пепел, от която да се извлече солта. Тази сол да се разтвора в дестилата, и
този разтвор да се налее в колбата на семената, като ги превишава три
пръста в колбата. Запушва се херметически колбата. Поставя се колбата в
конски тор да седи 1 месец. След един месец в колбата ще се образува
познатата ни маса на зърната, с зеленикав цвят, и с ципа отгоре.
Друг опит: вземете 4 фунта, т.е. 2 кг. понеже 1 фунт е равен на половин
килограм, само или различни семена, но добре узрели и брани в ясно вре
ме, поставете ги в стъкленица, която да може добре да се запушва, да бъде
голяма един лакът, а отверстието да бъде колкото палец за да може да се
запечати. Така запазете семената до месец май, когато пада добра роса.
Извадете и счукайте семената, да станат на трици, разложете ги на
каменни плочи за да могат през нощта да попият колкото е възможно
повече роса
ще внимавате да не бъдат семената на куп, а разложени на
тънък слой
за да се овлажнят повече. А заедно с това, опънете на
колчета няколко части чаршафа, хоризонтално, още през вечерта, за да се
събере с тях много роса. Изстискайте тези чаршафи и съберете росата в
бутилки, които също да могат добре да се запушват. Росата, която ще се
употреби за счуканите зърна ще трябва да бъде 2 пъти повече от зърната.
В случая ще трябва да се вземе 4 кг. или 4 литра роса. Разстланите семена
трябва да бъдат прибрани от каменните плочи преди изгрева на Слънцето.
В противен случай опита не ще излезе сполучлив , те ще се повредят.
Тряб ва да се съберат и да се поставят някъде по възможност на тъмно.
Събраната роса обаче, преди да се сме си със семената трябва добре
много внимателно
да се филтрира, после да се дестилира на водна баня
дотогава докогато не се изчистят всичките и утайки. Останалите утайки
да се калцинират, те ще дадат една черна сол, която също принадлежи
към дестилираната вода. Тази солена роса излей в овлажнените през
нощта семена в шишето, така че да превишава семената в шишето два
пръста. Запуши до
бре шишето и го постави на влажно и топло място,
или в конска тор на дълбочина 2 фунта /1 фут
30.5 см./, т.е. на 61 см.,
където трябва да престои един месец. След един месец извади шишето,
ще видиш семената станали на желе, на пача, покрити с кожица, а спиртът
и росата останали ме
жду желето и кожицата, която показва различни
оттенъци на зеления цвят. Така приготвения и запечатан съд се поставя на
такова място, където да може денем да го грее Слънцето, а нощем
Луната. При лошо време, обаче, съдът трябва да се прибира, и да се
държи на сухо място. Като се оправи времето, съдът пак да се изнася вън.
Случва се, че тази работа понякога може да се свърши за 2 месеца, а
някога чак на следващото лято, според това какво е време то
добро или
лошо. Истинските признаци за сполучливия опит са: пихтиестата материя,
се повдига нагоре от дъното, спиртът и кожицата от ден на ден намаляват,
семето дава отражение, и в съда се появяват мъгла и изпарения, които
образуват формата на растението, което се повдига и пада на дъното
непостоянно още в зависимост от действията на Слънцето и Луната.
Накрая всичко се превръща на сиво бяла пепел, от която после ще се
формират частите на растението: корени, стебло, клонки, листа и цветове.
Това растение ще се появява винаги ко
гато му се предаде топлина, за предпочитане от човек, и ще изчезва
когато се охлади. и ако съдът е здрав и се пази, това чудо на природата
може да трае вечно!
Върху палингенезията са писали и други, напр, Вилиян Максвел и Густав
Жефер, по техните описания са до глупост символични и неразбираеми.
Ето едно описание на В.Максвел: "вземете достатъчно количество
венечни листа от роза, поставете ги в тигел, или друг подходящ съд, и ги
загрейте до като се превърнат на пепел. Извлечете от тая пепел солта с
обикновена вода, поставете това в стъкленица с шлифована запушалка за
да се запушва добре. Оставете тази стъкленица на огън /слаб/ 6 месеца,
после го поставете в конски тор също 3 месеца за да се разложи
съдържанието. След изтичането на трите месеца отново поставете
стъкленицата на огън
слаб
и го дръжте докато почват да се явяват в
стъкленицата образите на растение то."
Максвел препоръчва този способ за произвеждане на всевъзможни
растения даже и на хора. Той казва: "подобно на това, което правим за да
се появява образа на растението, може и кръвната сол, т.е. кръв добита от
пелта изгорена кръв, да възпроизведе при слабо нагряване една
човешка фигура, която е "хомункухуса на Парацелзия".
След това колбата трябва цяло лято да се държи денем и нощем вън, на
Слънчеви и Лунни лъчи, но да се внимава при лошо време да се прибира.
Операцията, при добро време може да се завърши за два месеца, а при ло
шо за две години. Признака за завършването на процеса е, че в колбата
трябва да се получи еднородна материя
ципата и течността трябва да из
чезнат, а гъстата маса на семената да се превърне на еднородна сива рядка
каша. Накрая, при ясни Слънчеви дни в колбата ще се образуват тънки
пари, в които пари ще се появят образите на растението, отначало като
паяжина, които ще се явяват и изчезват в зависимост от силата на
Слънчевите лъчи. И най
после масата в колбата ще се превърне на бяла
пепел, от която ще се явяват вече ясно растението. При всяко нагряване
стение ще се явява, и при всяко изстудяване
ще се изгубва. Този
опит, е съвсем малко изменение, е същия като описания преди него.
РЕЦЕПТА НА ХИМИКА ЖЕХЕР.
Вземете едно какво да е растение, но за да бъде опита сполучлив, то
трябва да бъде взето на части и не в едно и също време, понеже всичките
му части не са жизнени в едно и също време на годината. Затова корени
на растението, с което ще са прави опита, ще се вземе през м. ноември,
след узряването на плодовете; цветовете му ще се вземат когато са в
пълния си разцвет, а останалите части на растението ще се вземат преди
то да е почнало да цъфти. От всичко това трябва да се вземе в порядъчно
во, и да се изсуши на сянка, където не прониква нито Слънчева нито
каквато и да е друга топлина. Когато всичко доб ре изсъхне, изгорете го в
бре затворен глинен съд, и извлечете от пепелта неговата сол. Освен
това тряб ва да се приготвите и сок от всичките части на растението: от
корените, стеблото, листата и цветовете. Разтворете солта в тия сокове,
които ще се смесят наедно. Вземете девствена земя от планината от място
където никой никога не е орал и сял. Тази земя трябва да бъде хубаво
червена, чиста и без примеси. Стрива се и се пресява. Поставете тази земя
в стъклен съд, полейте я с соковете в които сте разтворили солта. Като се
напои добре земята, ще добие зелен цвят. Съдът, в който се доставя тази
земя да е такъв, че да може да се похлупва със стъклен калпак, и то добре,
за да не влиза никакъв въздух. Там където се допира калпака до съда да се
замаже с восък. Калпака трябва да бъде достатъчно висок, за да може да
побере расте нието, което ще се образува. Но въпреки замазването на
калпака, в долната част на съда трябва да има дупка, за да може само от
там да влиза въздух, който да има достъп до земята в съда. Поставете тоя
апарат на Слънце или на друго топло място, и след половина час под
калпака ще се появи сиво изображение на растението.
ВТОРА РЕЦЕПТА НА ЖЕХЕР.
Счукайте в хавана растение с корени, стебло, листа и цветове, поставете
го в колба и го оставете да седи на топло за да почне да ферментира с
отделяне на топлина. Изстискайте сокът от тази ферментирала маса,
филтрирайте го и го налейте пак отново на масата да ферментира още.
Тази операция повтаряйте дотогава, докогато сокът добие цвета на
растението. Тогава отново изстискайте сок, филтрирайте го и го поставете
в много топло място да седи докато течността добие чистия цвят на
растението, като се отделят в него всичките му примеси. Налейте този сок
в реторта и почнете да дестилирайте на слаб огън фракционно, ка то
гледате, да добиете три вещества: твърдия остатък от дестилацията ние
ще наречем "сяра"
сулфур
оставете го временно на страна. От по
тежките дестилати отделете от сместа пак с по
слаб огън следващите
дестилати, от които първият трябва да бъде амонячен продукт на
ферментацията, който има малко относително тегло. И тези продукти
запазете настрана. Остатъка от дестилацията внимателно нагрейте силно,
и извлечете от него също тежкия дестилат на летливата сол, т.е.
амонячните соли, съединени с киселите продукти на горенето. Отново
дестилирайте получения разтвор в водна баня /бен пари/, за да се отдели
летливата сол, и нагрейте утайката докато побелее като пепел.
Излейте постилата на тази пепeл отделно, и с промивки извлечете от
утайката постоянната сол. Филтрирайте няколко пъти промивната вода, и
с изпаряване отделете от нея дестилата и очистената сол. След това,
вземете двете соли: изпаряемата и постоянната, налейте им най
вия/ дестилат
сярата в огнения спирт, добит при дестилацията на
другите два дестилата по
рано, и ги оставете да постоят за да се даде
време на тия вещества да се съединят. Вие можете да се ползвате вместо
от тежкия дестилат, от дестилираната дъждовна вода, и да разтворите в
нея вместо в постоянната сол
постави, каква да е растителна сол, после
прибавете сярата, сгъстете /коалирайте/, изсушете на слаб огън, и по тоя
начин получите съединението на "трите начала"
. Поставете тези "три
начала" в голяма колба, и прибавете вода дестилирана от самото
растение, или огнен спирт, или от дестилирана майска роса, или също
така дестилирана дъждовна вода. От тези течности достатъчно е да имате
една успеха на операцията. Запушете херметически колбата, и я
подложете на слабо нагряване, и вие ще видите как в тази вода ще почне
да расте нематериално растение със своите листа, цветове и пр. което ще
бъде видимо до като го нагрявате и ще изчезне щом го охладите. Това
явяване и изчезване може да се прави колкото пъти желаете, и това е едно
ОПИТИТЕ НА АЛБЕРТ ВЕЛИКИ
Спиритус Универсалис се намира в някои минерали, от които може да се
извлече. Но има два минерала, от които този "спиритус" сам се отделя.
Единият от тях е Минера бисмути, по всяка вероятност окис на бисмута,
който се намира по планините. Вторият е минерална земя, с тъмножълт
кафяв цвят, който се от нася към сребърните руди, който съдържа в себе
си този чудесен и животворен "спиритус": малките изгладени камъчета,
който се намират по дъното на реките дават също тази течност, но те се
намира главно в металите, и то в ония които се намират по височините.
Ето как се получава "спиритуса" от бисмута.
Вземете минера бисмути в този му вид в който той се намира по
планините стрийте го на съвършено си тен прах и сипете този прах в
реторта, и почнете да загрявате този прах на много силен огън, който се
получава като се горят заедно с дървени въглища и железни стърготини,
нагряването почва равно и се успя ва постепенно. Разбира се, колбата е
свързана с тръба за охлаждане с серпентина, от която почва да тече като
капки сълзи получения дестилат. В тази операция ще се употребява само
роса а не и вода, защото само от росата се получава спиртус универсалис,
както това аз вече съм казал на друго място. Преди още да си почне
опита, налива се спиритус бисмути в роса а не обратното. След
свършването на дестилацията угасете огъня, и оставете всичко, бавно да
изстине. След като изстине, прелейте дестилата в колба и дестилирайте
ри. От новия дестилат да се получи новия "спиритус", чист като кристал,
и сладък като мед. Този спиритус е за който се говори в магията, и той е
животворния дух, който се търси. Този "спиритус" направи маг. Той е
единствения магически елемент, активен надарен с магическите свой
ства, получени от Господа Всевишния, с които сили и свойства той може
да се облича в най
различни форми. Той е живота, защото е създал
животните, по същата причина и е растителен. С неговата сила расте
всичко в природата. Той е минерален, защото е в основата на всички
неща. Той е астрален, защото иде от небесните светила, а е пропит от
тяхното излъчване. Той е и универсален, защото е създаден преди всички
неща. Той е Словото свише, и следователно е постижим, и е основата на
всичките неща. Той е чистата природа, произлязла от светлината и от
огъня, и затова е пренесена и въплътена в всички земни твари. Хермес
Тримогъщи, в своята "Смарагдова таблица казва, че той, заедно с
затворения в него дух носи вятъра в своята утроба. Този дух дава и
отнема живота, и с неговата помощ могат да се правят нечувани и не
виждани чудеса.
ВТОРИ СПОСОБ ЗА ПАЛИНГЕНЕЗИЯ
Вземете голям съд с тясно гърло и налейте в него половин килограм
Спиритус универсалис, после поставете в шишето клончета с недозрели
плодове, с листа и с цветове. Запушете шишето и го оставете на тихо и
спокойно място. След ден
два ще видите, че плодовете ще узреят,
цветовете ще станат блестящи, и цялото растение ще се освежи. Този
спиритус може да служи и за много други още работи, за което може да
свидетелствува и самия Папа.
Веднъж аз изгорих по тоя начин птица в един тигел, и поставих нейния
прах в колба. В друг съд аз поставях част от разлагащ се труп на дете, но
предварително превърната /тая част/ на пепел, и в трети съд поставих
пепелта на цяло растение, с неговите цветове. В трите съда налях от тоя
спиритус догоре. След 24 часа душата /астралното тяло/ на детето и на
растението се появиха в съдовете. Нима това не е възкресение от
мъртвите? Спиритуса извиква към живот такива форми, които ни дават да
разберем, че самите ние сме чисти и прозрачни духове, и че сме облечени
в също такива тела, с които един ден ще съзерцаваме Твореца.
УСТРОЙСТВОТО НА ЖИЗНЕНОТО КАНДИЛО
Аз притежавам съд, в който е запазена тази течност с капки кръв от Тома
ученик на Алберт Велики
и в отец Тома има също капка моя
кръв. По тази капка може да се знае по всяко време на денонощието какво
е състоянието на тоя от когото е взета. Когато нейния притежател е добре,
капката е светеща. С всяка промяна на неговото състояние, се променя и
яркостта на светещата: ако е малко болен, капката е малко потъмняла, ако
е тежко болен
тя в тъмна, ако притежателя и е разгневен
съдът се
нагорещява, ако той работи
капката се движи, и най
после, когато
лицето умре, светещата капка кръв угасва и съдът сам се пръсва на
Може да се установи даже и връзка за разговор чрез тази капка; спиритуса
има всякакви чудотворни сили и това е напълно естествено.
С правене на жизнени кандила /лампади/ са се занимавали най
Розенкройцерите и учениците на Парацелзий, понеже те са били главно
алхимици и лекари. Техните описания, обаче, са почти неизползваеми,
защото са написани на език, който разбират само те самите.
СПИРИТУС УНИВЕРСАЛИС
Начин за приготвяне на спирт от сняг, майска роса, дъжд, слака и скреж.
Съберете в голяма бъчва сняг, дъжд, роса /майска/, и нека седи бъчвата на
открито, за да погълне и от другата атмосферни осадъци чак до м.юли.
Водата, естествено, ще почне да се разлага. Процесът ще е бъде за
вършен, когато землестата маса престане да бъде еднородна, и на
повърхнината на течността се появи ципа
зелена
и почнат да плават в
водата ма
лки червейчета. Когато масата дойде в това състояние,
внимателно и разбъркайте и отделете в една голяма реторта /аламбин/ 5
литра от нея, и я дестилирайте на огън. По тоя начин дестилирайте
всичката вода в бъчвата
50 литра, разложена вода, като дестилирате по 5
литра наведнъж. Ще дестилирате дотогава, ще повтаряте, докато тя
остане само 5 литра. Прелейте тоя дестилат в друга реторта или съд и
дестилирайте я пепел докато остане от 5 на 3 литра, променете съда и пак
дестилирайте във водна баня докато остане на литър и половина. Това
количество от литър и половина ще дестилирате 7 пъти. Този дестилат е
вече чистия спирт, с който може да се правят чудесата описани по
Една лъжичка взета от него може да върне болен от гроба. ако видите, че
действието му е слабо, дестилира
ТРЕТИ ОПИТ ЗА ПАЛИНГЕНЕЗИЯ
Вземете пепел от изгорено растение или животно, птица или гущер, или
после пепелта на разлагащ се труп на малко дете, нагрейте го до
червено и го поставете в голяма колба. Налейте в съда на височина една
длан над пепелта от спиритус универсалис, и без да го разбърквате,
внимателно го оставете на тихо и топло място. След три денонощия
онова, което сте затворели вътре
растение, животно или дете
ще се
появи като един ефирен образ. Тези образи са, разбира се, нематериални,
и само едно леко разтърсване на съда или слабото му охлаждане, ще
направи образа да изчезне. Но щом се остави съда в покой и на топло,
образите пак се появя
ват. Интересно е да се наблюдават тези явления, защото те ни дават
идеята за нашето възкресение.
ЧЕТВЪРТИ ОПИТ ЗА ПАЛИНГЕНЕЗИЯТА
Вземете сух, извехнал цвят, какъв да е лист, тревичка или чепка от грозде
с стеблото и с листата, и изсушете всичко това на сянка. Може да се
направи също и букет от незрели плодове, изсушени по същия начин
на
ка. Поставете ги в съд, който да е с широко дъно и тясна шия и да
може да се изсушава добре. Налейте в съда, в който сте поставили всички
тези не
дозрели плодове, сухи цветове и пр. от спирта и след 24 или 48
часа те ще узреят и ще бъдат свежи като сега откъснати.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗЯСНЕНИЯ ЗА ЖИЗНЕНАТА ВАРНАДА
В малко шишенце, кристално и с шлифована запушалка да се запушва
херметически, налейте от спирта а също капнете и от вашата кръв, ако ис
кате да направите ваше кандило, или от кръвта на ваш приятел, ако искате
да направите негово кандило. С това флаконче /шишенце/ вие ще можете
да знаете състоянието на вашия приятел. Ако приятеля ви е щастлив,
шишенцето ще свети, а също и спирта около капката ще бъде светъл, ако
са добре и близките на вашия приятел. Ако опасност застрашава приятеля
ви, спирта около капката ще бъде тъмен. Ако е болен, тежко, спирта ще
бъде тъмен и капката ще седи неподвижна. Ако умре
от естествена или
флакона ще се пръсне с гръм.
С този спирт, при малко повече находчивост, могат да се направят и
много други чудеса.
Край на първата част на настоящия труд.
БОТАНИЧЕСКИ РЕЧНИК КЪМ МАГИЧЕСКИТЕ РАСТЕНИЯ от П.
Тоя речник съдържа имената на растенията, и на някои техни обикновени
качествени съответствия на планетите и на зодиакалните знаци,
необходими да се знаят при тяхното употребление. Посочва се също и
начина на тяхното приготовление, и на подробности при приемането им.
Времето за тяхното събиране е винаги означено с планетата и със
зодиакалния знак, което значи, че при събирането им казаната планета
трябва да се намира в дадения зодиакален знак.
От само себе си се разбира, че тука, ние сме изброили твърде малко
растения, защото имаме за цел да дадем само примери за изложената в
първата част на тая книга, теория.
БЕЛЕЖКА НА ПРЕВОДАЧА
Предлаганият тука речник, допълнен от мене от различни /в по
си част чуждестранни/ източници, считам че ще бъде ценно помагало за
някои медици! При подбора на изложените тука лечебни средства съм се
ограничил само със тия от растителното царство, поради което и в него не
влизат магическите рецепти, в чиито състав влизат материали от
минералното и животинското царства. Тази празнина, надявам се, ще бъде
ро запълнена. Освен това, тука са включени и допълнителни данни за
принадлежността на планетите, растенията към планетите. За да се знае
кой автор е направил това класифициране на растенията според планетите
и зодиакалните знаци, пред всяка планета е поставен инициала на автора.
На пример, взетите от
растения имат буквата "Р" /на френски П/,
буквата "П"; от немския учен
Всичките направени от мене допълнения взети от други автори, са
поставени в кавички.
Където се съмнявах в латинското название на растението, оставах
неговото френско такова. Във френския оригинал нямаше латинските
названия на растенията.
примула официналис .помага за заздравяване на рани.
агаримус кампестрис
топъл, сух и малко влажен. Събира се в
според плиний това растение се намира в мраморните
каменоломни на арабия, и се употребява от магите за извикване на
атрола мандрагора
хладна и умерено суха. Едно от 12
растения на розенкройцери те. Неблагоприятно, способно да предизвиква
лудост, ако не бъде поправено от слънцето, в който случай става
превъзходно наркотическо средство. Древните германци са го
употребявали за да приготвят изображенията на домашните богове
алрунес. Магьосниците го употребявали за отиване на шабаша. Този
корен е една от най
гъщите сгъстители на астрала. Неговата човешка
форма загатва за притежаването на особени качества и на забележителна
енергия. Неговата форма послужила за създаването на налудничави те
теории на някои маги за извличането от него на жизнения елексир, или за
правене на успокояващо бол ни и докарвало сън
опиумът на древните.
Хипократ е употребявал това растение против меланхолия, особено у
ония, които са склонни към самоубийство. Йосиф Флавий казва, че
мандрагората, под името ваарче, лекувало обсебените от бесове, а Омир
пише, че лекували епилептиците като ги карали да дишат пари от
мандрагора. Думата мандрагора произли
за от арменското "мандр"
малък и от "ор" или "гар"
как. За арабски
"мабрунен"; на сирийски
"мабрух", на гръцки
"хиппофалмос" на евре
Бялата мандрагора се нарича още: арсер, мормон, миркеум. Това
растение е силно противодействуващо на човешките страсти. Корените
му много наподобяват човешка фигура. Събират го на Иванов
ден и го
пазят скрито до велики четвъртък, и ако в този ден опушат с него
пушката, ловът през годината ще бъде сполучлива! /крелиус/.
Растение наркотическо и отровно от семейството золанацеа, родствени на
беладоната. Знае се, че всички растения от зелан, които са отровни;
червеното и черно кучешко грозде, беладоната, татула, цикута, индийски
коноп и др. Влизат в състава на магическите мехлеми. Мандрагората,
обаче, е интересна и в друго от ношение: нейният корен, покрит със
разбъркани влакна, имат обикновено формата на бедро, или полови
органи, което е дало повод да го считат като полово възбудително
средство според теорията за естествените прилики. Понякога този корен
изобразява и груби черти човешка глава. Едно старо предание казва, че
първият човек, който се появял на земята, е бил една грамадна
мандрагора, оживена от инстинкта на живота, която след това била
одушевена и превърната в дишане същество, после била извадена от
земята и станала същество надарено с мисъл и движение. Поради това, в
средните векове някои адепти, които мечтае за "власт над живота", са се
стараели да намерят "основният прах" в който расте мандрагората, за да
му вдъхнат "архей" и така да създадат едно ново живо същество. Други
пък са извиквали ларви и ги вселявали в наподобяващите човеци,
мандрагори. Така получавали едни отвратителни идоли, които чрез
заклинания можели да пророчествуват. Трудно можем да си представим
до какво умопомрачение са стигали. Те се стараели да съберат
мандрагори растящи под бесилки. За целта са я привързвали за опашката
на куче, което с един удар трябвало да убият, и нещастното животно в
своята агония като се е гърчало изваждало мандрагората от земята. След
умирането си, кучето /душата/ се вселявало в мандрагората и по симпатия
привличало душата и на обесения, и пр.
Благодарение употребата на мандрагора,
, която била дотогава
бездетна, родила Йосифа. Битие ххх. 14
Хиддегард казва: понеже мандрагората …………/не се чете текста/…..и се
образува от същата земя, от която е създаден и Адам, тя, повече от
другите растения е подчинена на влиянието на дявола. Страдащите и
нуждаещите се никога не трябва да забравят да се измиват със свежата
вода на адамовата ябълка. Той е длъжен да я постави до себе си в леглото
за да бъде огрята, след което да му бъде
отдели от своята вътрешна
топлина, и само като се проникне от нея, да произнесе: "всемогъщий
създал човека от земята без болки, ето аз поставям при себе си тази земя,
която с нищо и никога не е съгрешила пред тебе, остави което грешно
тело да се проникне от нея с този покой, който по
рано и е бил
В Гърция и в другите страни мандрагората се счита като незаменимо
средство против магьосничеството, и като най
верен способ за
осъществяване на любовните желания
Съществува трева наречена адамова глава, атрола мандрагора, расте край
блатата в храстите, с много листа
по 5679 наедно
на височина до една
педя и повече, с червен или ръждиво жълт цвят, а като разцъфне
нуфар лутеус. Тази трева е добра, берат я с кръста господе,
четейки "отче наш" и псалома "помилвай ме боже", от която трева ако се
даде на безплодна жена, ще зачене, отвара. Вземете тревата бронц,
тревата съсънка /анемона пусатилис/ и мандрагора, накиснати в добро
вино или в мляко, дай на урочасал да пие, ще му мине.
алшемила вулгарис
Китка от листата заварени и накиснати по
мага, при фрикции /обтривание/ или във ваната при къпане, от рахитизъм.
Парички /парица/
велис перинис
отвара от цялото растение лекува
подутини в устата. Солта на това растение лекува запушване и камъни на
черния дроб. Полезна е да се яде при треска.
рубиа тинкториа
Лекува херния, комата при воднянка и
жълтеница. Помага за отделянето на менструацията, събира се през май и
слеа еуропеа
Посветена на Минерва, символизира мирът.
Маслиновото масло е най
енергичният сгъстител на астралната светлина.
От маслиновото масло херметическата медицина се ползва твърде много.
Взето на гладно, то препятствува на опиването. За да са избавите от
главоболие, трябва да на пишете на един маслинов лист душата и тоя
лист да го превържете на главата.
мелиса официналис
трева, която пчелите особено много
тисулаго фарфара
топъл, сух и влажен. Събира се под
влиянието на 1. Събира се след пълнолуние завършващо след учебната
ваканция. Подбелът е едно от 12
те растения на розенкройцерите.
Свежите листа се налагат на възпаленото място за да стане цирей; сокът
му се пие при скро
фулозните отоци; във вид на кашира се налага на
узрели циреи за да се изчистят. Отвара от него се пие при гръдна болест,
при рани, при тумори и при главоболие.
вербаскум тапсус
/овча опашка/, хладна и суха, успокоително
средство при катари /възпаления/ и диария. Външно във вид на запарка за
гаргара. При задух и кашлица
чай от листата и цветовете; вътрешно
при маточни заболявания и при слабост. Лекува и главоболие, но да се
търси такова от това растение, което да е далеч от реките и речния шум до
него да не достига. Смесено с препечена сол дава се на овцете при
простуда и на кашлица. Отвара може да се дава и на конете при различни
разстройства. При рани помага прах от листата смесен със масло от
семената му.
мелиса оф. Вдъхновените жреци от древните храмове са
приготовлявали от нея динамизиращи напитки. В смес с див пелин
зия вулг./ И с изумруд, приготвено по известен начин намалява
болките при раждането, и помага за лесното излизане на плацентата.
Цветът и е полезен при спазми, улеснява правилната деятелност на
черния дроб, сър
цето и очите. Който го носи със себе си прави го
любезен. Окачена на шията на бик, прави го да ви следва навсякъде.
това са сушени листа от кактус /анхалониум ливии/. Индийците
отново Мексико и от Тексас го дъвчат за да получават зрителни
Миндалово дърво
Бадемово /мандалово/ дърво
амигдалус комунис. Пет или шест горчиви
бадеми взети на гладно предпазват от опиянчване, освен това полезни са
при туберкулоза, при кърмачките и при всички слабосилни хора.
Валсамно дърво /мира, смирна
валсамодендрон мирра
митотогията
учи, че тази смола се е образувала от сълзите на мирра, незаконната
майка на Адонис. В спиртен разтвор способствува за продължението на
Мърна /мирта/
миртус комунис
хладна и суха. Посветена на Венера и
на Лара. Символизира състрадание. Във вида на венец лекува тумори,
подутини. Заварена с гореща вода и вдъхната, лекува мигрена. Плодът и
изсушен и стрит на прах, смесен с яйчен белтък запарен и поставен на
корема и в устата спират повръщането. Цветовете и накисната във вода,
по мнението на древните, възвръщат загубената красота. Листата
натиснати във вода, като компреси на челото, на слепите очи и на краката,
дават /компресите/ възстановителен сън на болни от огневица
полигониум вулгарно. Прах от корените е полезен против
полипи в носа и постив малария кварта на /която идва през три дена на
четвъртия/. Когато се пуши /като тютюн/, прогонва кошмари.
старите гърци са я наричали "недрес микра"
т.е. малък кедър. Клоните на това дърво изпъждат змиите, защото на нея
по няколко различни начина е написан знака на троицата. Нейните
триъгълни зърна, а също и плодът и са полезни за воднянка и чума, при
отравяне, при колики, кашлица, астма, краста и подагра. Отвара заедно с
цветове от свирчовина са полезни при кръвотечение. Счу кани и смесени
зърната и с мед е прекрасно средство против астма; зърната лекуват също
и обсебени /луди/, а като се изгори плодът и в стаята, очиства я. Носена
като пояс заедно с заешко зеле, или с върбинка предпазва от ухапване от
Голяма хвойна
калитрис. Дава смолата наречена сандаран. Тая смола се
употребява при ревматизъм в костите, влиза в състава на свещите за
пушене. Вземи плод от налитрис 400 гр., Корени от репей 200 гр. Борови
шишарки 200 гр., Равент 400 гр, ечемик 400 гр. И два и половина литра
вряла вода, смеси всичко, възвари до кипване и давай по бирена чаша да
пие три пъти на ден, за усилване на слаби. При воднянка: вземи силна
ракия /60 градуса/ 25 гр., Живак
17 гр. И масло от калитрис 50 гр. Смеси
всичко и на грей на жар
помага при силен ревматизъм с болки, за
семпервивум. Да се яде за да се унищожи магията на
безплодието. Омесено с ръжено брашно и краве масло унищожава
лишиите и други дефекти по кожата.
Дебела мара
семпервивум тенкторум
в древността я наричали "брадата
на Юпитера". Посветена на тор
богът на бурята и мълниите. Садили го
край жилищата за предпазване от мълнии. Карл велики е предписал /запо
вядал/ да го развъждат по покривите на къщята. Тревата съдържа
ябълчена киселина. Прясна откъсната и смачкана лекува хемороидни
пъпки , мазоли, ухапано от пчели, пришки от лятното изгаряне; сок с мед
при млечница, при възпаление на венците; с каймак
при напукани
гърди /у дойките/ и при надуване на жлезите; с брашно и растително
при циреи, изреви. Вътрешно сока се дава по една унция /30 гр./
По няколко пъти на ден.
Слънчогледна млечка
еуфорбиа хелиоскопия
хладна, влажна, стъблото
стрито на прах се употребява за тамян за изваждане влиянието на Сатурн.
Отбелязан е с знака.
еуфорбия ципарисиас. Има около 700 вида млечки. Под чието
името "орноглоз", Алберт Велики описва трева, на която свойствата са
подобни на тия на млечката. С коренът и може да се лекува главоболие,
мъжките тестикули, а също и при язви съпроводени с гниене /рани/, ако
Марс се намира в знака Дева, знак, който задържа семето. Сокът му е
добър при диарии и хемороиди, но като се пие от него силно се повръща.
Запарка от корена, приготвена като кисне три дена в оцет, лекува водянка.
Висока млечка
еуфорбия просера
трева за омагьосване, побеждава
всяка нечиста сила и омагьосване. Помага при ухапване от бясно
животно, при стомашни и сърдечни болести. Коренът причинява
даукус карота. Има твърде широко приложение в домашната
медицина. Суров морков и морковено семе се дава на деца против глисти
на гладно. Сварените моркови са здрава храна за анемични, страдащи от
задух, кашлица, туберкулоза, хемороиди, запек. Отварата помага на ония,
които имат болки при уринирането /на болните от простатит/; отвара и
като пикочогонно, при пясък в мехура. Сварен с захар, на сироп,
успокоява кашлицата при силна простуда. Сок от моркови лекува
ранички по устата. Отвара от моркови служи за плакнене на
устата при всякакви заболявания, даже и при раковите. Настърган и
при скорбут, раковите. Настърган и запарен
при скорбут,
ракови подувания, и скрофулоза. Пресния сок се взема по няколко пъти
на ден като очистително на кръвта.
Кукуряк
хелеборус. Семето му се нарича мон дела и е под влиянието на
или. Коренът стрит на прах служи като тамян за съответните магически
операции. Накиснат във винен спирт /коренът/ и внимателно дестилиран
на слаб огън; дава течност, към нея се прибавя червено оцветена захар
/бонбона/, тази течност се разрежда с вода, в която предварително да се
постави риба камбала /глоса/, получава са тогава средство /лекарство/ за
лекуване на епилепсия, маслото от този корен също е целебен за тази
болест. Кукуряка се отглежда в градините под името "коледна роза".
Сокът е добър за успояване болки в краката и кръста, също и при
заболяване на пикочния мехур. Коренът сварен, поставен на шията
прекратява припадъците у лудуващите и у меланхолиците, и изгонва
злите духове. Силно сла
Повече за кукуряка е писане в първата част на настоящия труд,стр..
цитрария. Отвара от мъх помага за растежа на косите, за здравява
зъбите, спира кръвотечението. Събран от лунните дървета /виж
растенията/ и сварен във вино, действува като уриниращо и сънотворно
Детско орехче
нукс мошата. Топло и сухо. Цветове силно багрени. Под
влиянието на....... Облекчава забременяването, забавя опиването с
алкохол. Едно от най
силните възбудителни средства на чревната и
кръвоносна система. Употребява се при слабо храносмилане, диария,
садонариа офиц. Посветено на ап. Петър. Коренът във вид на
прах предизвиква кихане, хрема, във вода се пени.
Кукувича прежда
кускута. Расте обикновено по стеблото на копривата,
като го обвива, но така, че да е обърната към слънцето. Тази трева е
добра за сомнумболици, и за хора на които мрат децата, или пияници,
които не могат да се въздържат да не пият. Употребява се като се пие вода
в която е била накисната.
мента
топла и суха. Събира се при пълнолуние през юни и юли,
добра за жертвоприношение на мъртвите. В гърците "хедиосмос" /мента/
дъщеря на коцита, възлюоблената на Плутон, омагьосана от Прозерпина.
Английска мента
мента пиперита . Познава се от допир с нея се усеща
хлад. Употребява се при диарии и колики. Маслото
олиум менте
паперите етереум
при хроническо боледуване, на слаби очи,
лни зъби и уши.
непета катария. Събрана под благоприятно влияние, ако може да
се извлече от нея "аркана", може да възвърне на старец младостта.
/ресниче, дядов зъб/
дигиталис. При бавна и внимателна
дестилация, от това растение може да се получи течност лекуваща
дълбоки рани, стягаща течност. Вътрешно трябва да се взема в
хомеопатическа доза
много малко, против сърцебиене, тежест в гърдите
и упорито повръщане. От листата се приготвя отвара за никнене на косата
или за предпазване да не пада.
нарцис ус
хладен и сух. Името му произлиза от "нарке"
омайващ. Принасяли са го в жертва на фуриите и на Плутона. Вода
добита от дестилация на корени способствува за отделяне на семето.
Поливки с него укрепва гърдите. Носен на себе, привлича любовта на
Миши уши
хиерациум пилозела. Расте по бреговете на реки и езера. За
да бъде лековита трябва да я бере сляп от рождение. Като се настъпи тря
бва да се почувствува бодване в очите. Трябва да се бере не с ръце, и с
уста, и при това само през зимата. Има свойството да усмирява вятъра, а с
нея може да се лови риба без мрежа.
Живеница /разгон/
скрофулария
хладна и суха. Събира се в края на
октомври в
каленкула офиц. Събери цветовете в стъкленица и ги постави на
слънце. След няколко дена изстискай от тях сок. Отначало той бива
мътен, но като се утаи става прозрачен, и на повърхнината се образува
жълто зеленикава лепкаво вещество, което добре лекува рани.
авена
лекува диабет: половин кг. Овес в два литра вода да остане
наполовина, пие се по кафена чаша сутрин, на обяд и вечер на гладно.
кукумис. Семето и се употребяват като тамян за извикване
на лунните сили. Презряла краставица накисната във вода изгонва от
леглото дървениците.
Краставиците и другите плодове не трябва да се натрупват в запас във
време на пълнолуние и последната четвърт, същото се отнася и за
туршиите и за треските от дървен материал. Жените, когато имат
менструация не бива да ходят при виното, което е в процеса на
ферментацията, на оцет и др.п., за да се избегне тяхното разваляне,
същото влияние се отнася и до подквасения хляб.
Водна роза /русалка/
нимфиа алба. Преслолява всякаква нечиста сила.
Майката влажна земя, с живата вода е родила този цвят, и затова нейната
сила е равна на силата на русалка и на юнакиня.
Има водни рози, растящи край реките по стари ливади и при черни
камъни, сиви на цвят, високи до един лакът, с ръждиво жълт цвят и
белезникави листенца. Тази трева е добра за отровена с храна. Да се яде
самата тре
ва или да се пие отвара от нея, отровения или ще повърне
храната или ще я изкара отдолу. Помага също на пастирите, когато пасат
стадото то не се разпръсква, ако пастира я носи със себе си. Ако иска те
някой да ви обича, дайте му да пие отвара от ней и той до смъртта си не
ще се отдели от вас. Ако искаш да заповядваш на зверовете, дай също да
пият отвара или да ядат от нея, и ще можеш да им заповядваш.
Радика /глухарче/
тараксакум оф. Отвара от нея помага при камъни в
мехура, жлъчката или черния дроб. Помага също и при раждането.
Слабително е. При силна кашлица пуши се като тютюн.
алнус. Употребява се при изработване на магически прибори.
Въглищата от дървото и се употребяват за извикване на магически сили
Жълт имел
лорантус еуронеус
хладен и сух. Неговата запарка като се
приеме в края на менструацията облекчава забременяването. Плодът
изсушен, стрит на прах и разтворен в силно вино е полезен про тив
епилепсия. Друидите събирали имела на Рождество Христово с големи
церемонии, в час точно определен астрономически, плодът му тогава е
бивал наситен с троен магнетизъм. Ако повесите /окачите/ на дърво
клонче от имел с крило от лястовица, това ще привлече всички птици от
околността. Германците го считат за свещено растение. Имел, който расте
на глог дава тинктура полезна за гръдни заболявания. С клонче от имел
хитрият яски убил Балдура
богът на любовта от германската митология.
В древността служел за символ на невинността и целомъдрието. Този
растителен паразит, който обгръща и смуче сока на растенията, натрупва
тоя сок у себе си в излишък. Друидите го събирали с златни сърпове в
определено време, и са приготовлявали от него сок богат на магнетизъм,
елексир с чудесни свойства, Фабър Доливе казва, че рама
хиперборейският жрец
бил научен от боговете да прави от имела
лекарство което е лекувало бързо и напълно слоновата болест
/елефантиазис/, която е била страшен бич за келтската раса и е заплашвал
да я унищожи, защото се считала за неизличима. Сентив Далвейдър като
потвърждава казаното от Фабър Доливе, добавя, че дневният имел мъчно
може да се отличи от другите подобни нему паразитни растения.
Истинският имел проявява своите магически сили при особени
астрологически условия. Науката за магнетизма един ден ще открие
чудесните свойства на имела. Тогава ще се узнае тайната
на това шуплесто растение, което извлича безполезно красотата на
растенията и се препълва със сок и аромат. Печурки /гъби/, трюфели
/вид... ....//няма текст в копието/..........зитате по растенията и различните
видове имел ще бъдат проучени внимателно и приложени в употребление
в новата медицина, в същата мярка, как то те са били употребявани в
древността. Тогава Парацелзий не ще бъде осмиван за дето събирал
"юзне" по черепите на обесените. Не трябва много да се бърза в науката,
тя се повръща за да се качи по
корилус авелана. Спирт получен от това дърво под съединението
не е винаги полезен за зрението. Пръчки откършени от това дърво при
благоприятни влияния се употребяват при церемониалната магия и при
нукс. Добър е за симпотическото лекуване на душевно болни, с
увереността, че волята на оператора е достатъчно силна, като се оперира
по следния начин: вземат се две половинки от плода, съединяват се и ми
слено се пренасят на себе /на оператора/. Добре е да се носят у себе си два
отраснали лешника.
ако се вземе цвят от него, да се изсуши и стрие на прах, и се
даде на пияница да пие с мляко или вино, престава да пие повече.
югланс региа. Орехът е отбелязан. Кората с корените е енергична
противоотрова и силно повръщателно, лекува възпаления по устата.
Отвара от листата приемани по
дълго време по една чаша сутрин и вечер
лекува прекрасно всякакви дефекти по кожата, подувания и скрофулоза. В
някои случаи тази отвара може да бъде полезна и при сифилиса, но при
условие, че пациента ще да е силно жизнен
популус трекула
. В древността са я считали за дърво
препълнено с излишно количество живот. Листата и непрекъснато
трептят, движат се като че ли се разговарят помежду си, поради което
това дърво се счита като спасително против всяка нечиста сила.
Употребяват я при народното лекуване при треска и паралич, като вярват,
че предпазва кравите от смърт. Според народните поверия вампирът
живите мъртъ
вци/ за да умрат напълно трябва да ги прободат с
кол от трепетлика. Юда искариотски се е обесил на това дърво!
Благодарение на някои свои специални качества, тя е незаменимо дърво в
някои отрасли на промишлеността.
Острица /саз, шивар/
карекс
яйчен квас, острица, гореща сяра, чист
катран стрито всичко заедно, поставено в гърне на топло място 18 дена
дава лекарство за рани, особено на конете.
циракум
който познава тази трева е велик талант на земята.
Който я носи със себе си, ако е търговец, става богат, а ако е друг помага
му в всяко начинание.
топла и суха, листата и принадлежат на
тараксакум ексцелзиор. Ако болен от треска се поразтърси на
първия срещнат ясен, ще оздравее веднага.
палме
посвещава се на. Символизира победа, в частност
мистическо тържество, което се развива отвътре навънка. Има мъжка и
женска палма, ако доближим клоните им, те се приближават един към
Противоглистна мъжка папрат
аспидиум филикс мас. Коренът и на прах
е полезен при соли тер /свинска тения/, добра е и при магьосничество,
сварена с вино оправи задръстването на далака. Лекува меланхолии,
помага за отделяне на менструацията, препятствува на раждането,
символизира смирение, прогонва кошмари, отстранява мълнията,
градушката, дявола и магиите. Стеблото на тая папрат, откъснато в
навечерието на Иван Кръстител носи щастие в игри. Носен на голо тяло
от градушка. Това е талисман на истинско висше щастие. Да ва
способност да се намира злато.
Черна папрат
струтиоптерте германика
събира се към Иванов ден, има
поверие, че притежава власт над нечистата сила, властвува над земята,
водата, помага за откриване на имане /заровени пари и злато/. За тази цел
стрива се на прах, хвърля се над мястото където се предполага да е
заровено имането, прахът ще се посипе във вид на звезда върху това
място. Черната папрат расте в горите, около блатата, по мокрите места и
по ливадите. Става висока до един аршин и повече, горе по стеблото са
малки листенца а долу
големите. Цъфти на Иванов ден /24 юни/ в
полунощ, цвета е твърде нежен и в много ценен, за всички които искат да
бъдат богати и мъдри. Брането на тези цветове е сложна работа: около
него се очертава кръг, и се произнасят думите "Осъди, Господи да ме
споходи щастието, слава на тебе Господи". Според едно поверие тази
папрат е изобилно наситена с магнетизъм, който достига до най
си напрежение по Иванов ден, по времето когато узрява растението. На 24
юни /на Иванов ден/ в полунощ, със стрък от черна папрат, обгорена,
начертай кръг около една такава /около една черна папрат/, с произнасяне
на заклинания, но да сте застанали от северната страна на растението и то
така че сянката ви да се пада върху растението. Към полунощ, както гласи
данието, над растението ще се появи едно кълбо голямо колкото
желтък от яйце от астрална светлина. Който може бързо да го хване с
шепи и да го глътне, ще добие ясновидство. За намиране на скрито имане,
според Йероним Карданус, е необходимо свещ от човешка мазнина,
поставена в черна чашка от орехово дърво, на което трябва да бъде
", символ на първоначалния огън, или пламъка на
нощното сборище /шабаша/ на вещиците между рогата на метър
леонардо. Когато дър
жащия чашката се приближава към мястото където е заровено
богатството, свещена почва да трепти и праши, и пламъка и се намалява
когато се допираме до богатството.
Змийска папрат /змийски език/
офиоглорум вулгарис
има два листа,
езичен без спори /безплоден/ "мръсно отровен", правещ свади /кавги/, и
безязичен /плодоносен/ със спори "бавно отровен", докарваш
Овчарска торбичка
напсела бурса пасторис
. Употребява се в
магьосничеството. Спира диарията. Стрита в оцет да се трие между
дланите против течение на лигите. Като се вземе в ръка от мъжа, или като
се окачи на шията на жена спира кръвотечението. Листата се употребяват
в храната против кръвотечението, особено против маточното и против
треска. От семената се получава горчица и масло.
Див босилек
базилик осваж
топъл и сух. Ако поставите това растение
изцяло под блюдо с месо, то нито една жена не би могла да яде от това
месо. Носено на себе си, предпазва от адски видения. Апулей.
Жълта иглика
примула оф.
посветена на ап. Петър. Изгонва
меланхолията. Солта от това растение има слабителни свойства, и
същевременно лекува възпалението на устата и езика. Опушвате с тази
трева при ухапване от змии. Отварата от корените и от листата помага
при удар /апопле
ксия/, при треперане на крайниците, при тъпи болки в
ревматизъм, и др. Безпокойства. Листата при тумори на ставите,
цветовете накиснати във вино и корените в бирата за да ви се предаде
приятен вкус.
бриония
пълзящо растение, има свойството да предпазва от
гръм. За да направете един могъщ "хомункулус" какъвто е имал
Парацелзия, изкопайте корена на дивата тиква в понеделник в часа на
скоро след есенното равноденствие, отрежете двата края на корена и го
заровете през нощта в средата на един гроб. В продължение на 30 дни
поливайте го с краве мляко в което е удавен един прилеп. На 31
та нощ
изкопайте корена, изсушете го в печка затоплена с върбинка, след това го
огънете в парче саван и го носете със себе си. В някои случаи този корен
заменя мандрагората. В древността се е употребявал против епилепсия,
водянка, паралич и задух.
Двудомна дива тиква
, употребява се в магията.
Морска върба /див пипер/
витекс агнус кастус
настройка от зърната е
полезна против венерически болести. Парацелзий нарича неговия цвят
"затанея". Неговите успокояващи свойства били известни още на
атиняните, които поставяли това растение в леглото си във време на
празниците на Церера, за да бъдат по въздържани, спокойни. Служело на
древните като символ на невинност и целомъдрие. По свойствата си той е
пъл. Който го яде, краста не го хваща, а също изгонва и кашлица, която
друго средство не може да изгони.
делфиниум стафисагрия
повръщателно, стрито с олио
пипор нигрум
топъл и сух, или употребява се като
персика вулг. Посвещава се на Хипократ
богът на
мълчанието. Няколко ядки взети на гладно, предпазват от опиване. Чаша
от техния сок има същото действие. Листата сварени с оцет, с мента и с
стипца поставени на пъпа са прекрасно средство за изгонване на глисти у
аренария рубра
смес растение, нисичко, което расте на
малки стръкчета, червени цветове с до пет листенца на чашката и венчето
и десет тичинки, три стълбчета, плодът кутийка, цъфти от април до
септември. Запарка /инфузия/ 40 грама на литър вода помага за
изхвърляне на камъни от пикочния мехур и от бъбреците и успокоява от
бъбречни болки. В нея къпят децата когато са уплашени за успокоение.
Горска майка /петров кръст, рабозац/
латен оквамария
коренът на това
растение са счита за силно средство за преодоляване на вражеските сили.
Ако някой живее нещастно или неудачно, препоръчва се да носи този
корен на кръста си, стрит на прах и замесен с восък от свещ, която е
стояла пред икона. В пермската губерния така наричат растението
коралоризаната, на чиито корени приписват успех във вся ко предприятие
на този, който го носи със себе си, пази от всякакви болести и нещастия.
На тая трева при писват още и следните свойства: давана на малки деца,
предпазва ги от разни болести, ако се яде с храна или мляко също е много
полезно, ако се носи у себе си, предпазва от неприятели, от скърби и
неволи и от неприятели, най
вече безбожници! Предпазва също и от
Магданоз. Петрозелиум
зърната му са под влиянието на..... Събрани в,
което да бъде в и приети в лимонада в последната четвърт на луната
помага за заздравяване на рани. Полезен е при подагра, действува
слабително. Ако се маже пъпът с масло от магданоз, болки от камъни в
пикочния мехур или в жлъчката, бъбреците, черния дроб, минават. Ако е
в под хо
ризонта инфузия от магданоз взета на гладно лекува водянка,
също така помага за отделянето на менструацията и придава свеж тен на
танацетум
трева на св. ап. Марко. Горчива и ароматична,
помага при спазми и при нервни разстройства.
пеония
топъл, сух и не много влажен. Събират го при в.
Цветовете му и особено чашката са отбелязани с. Водата добита при
дестилация и взимана помага при епилепсия и при неправилна
менструация. За лекуване на епилепсията у децата достатъчно е да се
събират първите зърна на младото растение пеония каралина, и да се
окачат в нечетно количество
на шията на детето, като му се дава в същото време и отвара от тези
зърна. Полезен е и при главоболие и при раждане, също така помага при
уроки и при уплаха. Коренът помага особено много при епилепсия у
децата, също и при колики. Според дискурид и Плиний Песния
официално е женския божур, а пион. Каралина е мъжкия божур. Прах от
корена взет с пиво квас или само като отвара, е добър за болни в корема и
диария. Приписват му и силата да изгонва змиите, поради което и някои
го носят привързан /опасан/ на кръста си. Женския бож.
Пиония
лекува. Специално епилепсия, като се носи на шията. А през
м.юли в последната четвърт на луната, по пладне в неделя, този корен,
който е носен от болният от епилепсия трябва да се закопае в земята.
литрум саликария
.събират я на иванов ден
/24 юни/, като я изкопават без железни сечива. Има свойството да
уплашва и да изгонва нечистите сили. Като се изкопае тревата с корена,
трябва да се отиде с нея в олтара, и като се държи в ръката по
направление на изток /свърнат на изток/, да си каже: "плачльо, плачльо, тя
дълго си плакала, не малко си изплакала. Не рони твоите сълзи по чистото
поле, не разнасян твоят вой по синьото море. Бъди ти страшен за злите
бесове и полубесовен за старите киевски вещици. Те ще избягат от твоя
позор, тя не ще можеш да ги победиш, затова заключи се в ямата адова. И
нека думите ми да пребъдат, во веки веков! "съществува обред за
предавания сила на тази трева. Баячи и магьосници изкопават корена и
всеки за свои цели, призори на иванов ден, без да вземат със себе си
какъвто е да е железен предмет. Според преданието тази билка притежава
голяма магическа си ла. Помага завладяване и заповядване на духовете, и
по тоя начин да се открива заровеното богатство, пазено от прикованите
при него духове /или дух/ които заставя да плачат, откъдето си е добила и
името. Когато бъдеш сам, имай тази трева у себе си, и всичките
неприязнено настроени духове ще ти се покоряват.
Тя само може да изгонва от домът нечистите сили и да дава достъп към
заровеното богатство. Когато евреите разпнали
, неговата
пречиста кръв когато се проливала, Пресвета Богородица е проливала
своите пречисти сълзи от които поникнала тая билка. От нея плачат и
бесовете и вещиците, от нея се, укротяват вси вражи сили, руши магия и
пропъжда уроки и клетви. Тая трева расте около реките и големите езера,
в каналите, има червени цветове.
Чинар /платан/
платанус
. Посвещава се, на гения, който е издигнал
хелера хеликс
хладен и сух, или, посветен на . От него е била
изпитана короната на Бакхус. Препятствува на опиването /с алкохол/, по
лезен е при заболяването на гърлото и премахва лошия дъх на устата. За
целта се вземат 20 листа бръшлян, варят се в литър вино с малко сол и в
горещо състояние се правят плакнения на гърлото. Листата лекуват също
и някои тежки последствия от пиянството. Тамян от него убива
прилепите. В монте реджис с вейки от бръшлян украсяват вратите си
срещу Рождество Христово за да се предпазят от лошите духове през
цялата година. В Германия, когато за пръв път доят кравите на пролет,
прецеждат млякото през венци от бръшлян.
Кукувица прежда
кускута
полезен при задръстване и при венерически
галум верум
пресен сок от тревата по
рано се е употребявало
против епилепсия и истерия, също и против кожните изриви и
конвулсиите у децата, а външно за лекуване на рани. Корените могат да
боядисват червено, а цветовете
жълто. Сокът може да съсирва млекото.
В народната медицина се употребява при диария, при уроки, при черната
болест /?/, Пие се отвара против болки в корема, с прах от цялата билка се
посипват раните на животните, особено когато има по тях вече червеи.
Миризлив бъз /аир/
акорус кадамус. Малко хладен и сух. В южна
Прусия го дават на кравите в навечерието на летния иванов ден /24 юни/,
в Китай правят снопчета от листата му около креватите, на петия ден от
петия месец /май/ може да се постави клончета и парчета от това растение
по страните на вратите и по прозорците за да се прогони всяко зло, което
може да влезе в домът.
--
,венецът на юнона бил сплетен от листата на това дърво.
,успокоително средство.
свещено дърво на египтяни и месени.
алсе
прах от алое се употребява като тамян за привличане
влиянията на Юпитер. Отвара от дървесината облекчава бременността.
Миене на косата със сок от алое смесен с оцет предпазва от падане.
амарантус
цветовете му са символ на безсмъртието, венец от
неговите цветове доставя на тоя който го носи слава и благоволение на
неговите началници.
топъл и влажен, уран или меркурий /, в. При
къпане/ в ваната/ с него изгонват глистите. Масло и вода са полезни за
малките деца против колики. Слабително е и пъди газовете /пърдене/.
Промивки на очите с вода от него, усилва зрението. Накиснат с шафран в
вино, лекува възпаление на очите. Късчета от това растение накиснати
във вода и пъхнати в носът, лекуват раните с него, ако има такива.
Маслото му е отровно за някои животни: 2
3 капки убива гълъба, 1 капка
канарче, молци и др. Насекоми умират от неговата миризма.
Анасоновата помада изтребва паразитите в главата, 2
3 капки на захар
лекува скорбут.
Анасонов чай
1 каф. Лъжичка семе на чаша кипяща вода, дава на
кърмачките мляко, помага за отделяне на храчките при кашлица, при
колики от натрупани газове.
цитрус ауранциум
, символ на целомъдрието. Унищожава
последствието от гуляите; за да се излекува кръвотечение от матката
вземат се седем портокала и ги варете в два литра вода докато остане 700
гр. Течност, прибавете захар и вземайте по три пъти на ден по 3
4 лъжици
арум макулатум
помага срещу астма.
артемизия абротанум. Топъл и сух. Събира се в началото на
април под . Полезен е при ражданията и при девическа немощ. Спира
менструацията, унищожава глистите, а външно при натъртвания и
Ангинар /артишок/
цинара околимус
възбужда страстите. Коренът или
семената събрани под в 5 градуса, от лекуват диария и дизентерия. В дре
вността се е употребявал като средство за уриниране.
асфделус нутеус
употребява се за инвокация
топъл и сух . Събират го при в и при .символизира
гняв/?/. В това растение Марс
се противопоставя на Сатурн
тоя факт в
астрологията не се среща, защото и двете планети са злотворни, бел.прев./
Борбата им се усилва още и с влиянието на меркурий, ако е в аспект с тях,
а и имат съвсем слабо влияние. Магьосниците се ползват от босилека да
добиват от него отровни лунна течност, но мо гат да го обработят и по
такъв начин че подвежда отровата под режима на и тогава се превръща в,
а гневния огън на растението се превръща в любовен жар.
Кисел трън
берберис вулгарис
.лекува диария, дизентерия, жаба,
жълтеница, кръвотечение. Плодът му унищожава последствията от
винка минор
,хладен и сух. Разтрита на прах с земни червеи
изядена с месо, увеличава половата сила у човека. Хвърлете във вода
където има риба /смесена с сяра/, трови рибата, а бивол отравя мигновено.
Употребява се още против диария и краста.
Есенен минзухар
колхикум аутомнале
.прекрасно лекарство против
подагра. Той е съставлявал основата на знаменития прах на портландския
херцог, и на целебната вода на д
ра Хусона. Луковицата на това растение
средство за уриниране.
атропа беладона
, хладна и влажна. Полезна при спазми,
бетула алба
жителите на Камчатка се ползват от нея при едни
свои свещени церемонии на празника степната буря. Средновековните ма
гьосници и вещици са я използвали като средство да отиват с нея на свое
то нощно сборище /шабаша/. При особени церемонии тя може да
предизвика валене на дъжд. Миризмата на това дърво е полезно за
меланхолиците и на жертвите от магьосниците. Сок от листата и
препятствува за появата на червии в сиренето. Попарени с вряла вода 25
35 грама сухи листа от нея събрани есенно време, оставени 2
3 часа, са
полезни за болни от водянка, от сърдечни и бъбречни боледувания,
взимани между двете яденета. Сок от листата събирани през март и април
очиства кръвта, изгонва пикоч ните и бъбречни камъни и лекува
жълтеницата. Този сок смесен с отвара от бъзов цвят лекува воднянка.
виция фаба
, плодовете са под влиянието на. Когато се събира в
края на октомври те са под влиянието на. Отвара от припечени бобове е
полезна за пясъци и камъни в пикочния мехур. Запарка от бобовото бра
шно лекува туморите на половите органи, изчиства по лицето петната от
слънцето, изгорели лете. По учението на питагорейците, цветовете на
това растение носят печата на ада. Накиснат в оцет, олющен, изсушен,
стрит на прах чер боб дава брашно за миене на лицето, като се размеси
брашното с вода, разбира се, с което миеше лицето се чисти от всякакви
петна. Измиването да става вечер, като се остави с тънък слой брашно,
което на сутринната се измива с чиста вода.
Бял боб
фазеслус
смлян на брашно, забъркан на тесто /каша/ сложен на
стомаха премахва отоци, циреи и др. Заболявания, които понякога налагат
операция, а често и смърт.
тимус серпилум
.силна, отвара от нея помага на ухапани от
змии. За предпазване от тях /змиите/ добре е да се носи в кесийка зашита
заедно с петров кръст. Добра е също за опушване по корема човек и
животните за предпазване от уроки, а дойки които имат подуване на
гърдите с болки добре е да я ядат с мляко.
Бучиниш /бълдаран/
кониум макулатум
.твърде наркотичен, употребява
се за болести на лимфатичната система.
Капи коса /градинска сама китка/
, хладен и сух. Спо
ред гръцката митология това растение е израснало от пяната която е пад
нала от устата на Церера, когато Херкулес го е изтеглил от ада. Листата
му са полезни против възпаление, буци и цирей и за застарели рани.
Полезен е и корена събран при съединението на, и трябва да се взима
накиснат във вино. Служи за предизвикване на потене, полезен е при
парализа, камъни в пикочния мехур, при жълтеница, астма, кръвотечение
от носа, помага при растежа на косата, и като противоотрова на ухапани
от отровни животни.
Бъз /свирчовина/ бял и червена
самбукус нигра от ресомоза
.топла и
суха. Събират ги при. Символ на усърдието. Масло от зърната или инфу
зия със масло от тях са добри за подагра. Имел с бъз, растящи в съседство
с бяла върба /саликс алба/, помагат при епилепсия цветовете и са добри
против червен вятър и изгоряло. Зърната са потогонни /предизвикват
изпотяване/. Кората е полезна против водянка.
Рани лист
бетоника
лекува туберкулоза, но само ако са още
неизтощени. Начинът е следният:150
180 грама корен стрит на прах, се
накисва в литър бяло вино в съд поставен на силно нагорещена пепел, да
седи една нощ. На сутринната болния изпива половината, след което се
нахранва. На обяд, преди ядене изпива и останалото и пак се нахранва.
Това се повтаря през ден 5
6 пъти. Разслабва и действа повръщателно.
Рожовина /рани лист/
бетоника оф.
.топла и суха. Събира се след
пълнолуние през юни и юли. Листата пречистват кръвта, полезна е при
жълтеница, водянка и уроки
Влей /попадийка/ хиосциамус нигер
топли и суха, или, събира се при в
или. отвара от кожицата на стеблото
лекува болни зъби. Коренът или
зърната изсушават циреите, даже и предпазват от появяването на такива
когато се носи у себе си. Коренът е полезен за подагра, сокът за болести
на черния дроб, запарки от цялото растение за болки в корема. При
подагра коренът се разрязва по наполовина и така се поста вя на болното
място. Ще трябва да се знае, обаче, че това растение е силна отрова.
Пелинка /коча билка/
валериана оф.
хладна и суха, .коренът е полезен
за астма. Ако се поднесе корена на хипнотизиран субект, той почва да
ходи на 4 крака, да мяука и да дращи. Запарката и облекчава зачатието.
центаурея цианус
топла и суха, събира се при и в или в
края на август, или при и. по преданието тази билка е била открита от
кентавъра Харон. Полезна е при жълтеница, колики, жлъчна треска,
подагра, скорбут, глисти и менструални разстройства. Изгонва демоните.
Силите на това растение се увеличават, ако при брането му над него се
прочетат думи на заклинание. Като се постави в маслото на лампа с малко
примес от кръвта на женски папуняк, заставя присъствуващите да
халюцинират. Ако се хвърли цвета му в огъня и после се гледа на небето,
то ще се види, че звездите се движат. Ако се диша дим от нея, чувствува
Венерин /богородичен/ косъм
Употребява се като чай при кашлица и катар.
вербена оф. Топла и умерено влажна, или. едно от 12
растения на розенкройцерите.
Годна за гадане, от нея се приготвя могъщ любовен филтър. Вода
приготвена чрез дестилация /дестилат/ е добра при анемии на очния нерв.
При неколкократна дестилация на такава вода, получава се течност, която
е много добра за туберкулозни и за такива, които имат тромбози
не на кръвоносните съдове, обаче дозите трябва бъдат хомеопатични, т.е.
твърде малки. Посадена в двора или около къщата с известни церемонии,
това растение увеличава благосъстоянието на тези дом. При болен, ако
държите листи от това растение в ръце и го попитате как е и той ви
отговори, че е добре, ще оздравее, ако отговори, че не е добре
ще умре.
Коренът лекува скрофули, язви и ожулено /одраскано/. Листата във вид на
запарки са полезни за припадъци от гняв. Семената в смес със семената на
едногодишен божур, лекуват епилепсия.
Вербената е символ на смирението. В древността тая трева са носели
пратениците, които са отивали да преговарят за мир. С тая трева са
правели очистване на домовете. Има два вида вербена. Единия силно
/обилно/ покрит с листа, считан за женски, и друг с редки листа
мъжки.
Галите са се ползвали и от двата за предсказване на бъдещето. Някои
магьосници казват, че ако се натриеш с тая трева ще получиш всичко
каквото желаеш. Според някои вербената има могъщи сили: с нейна
ска, завързва се дружба, лекуват се всички болести.
Но за да се постигнат тези резултати, тя трябва да се бере вечер в здрач,
"за да не види никой, нито луната, нито слънцето, и да се предложи на
земята във вид на изкупва не медена пита. Церемонията още продължава:
мястото където се намира билката трябва да се очертае в кръг с железен
предмет, да се изтръгне с лявата ръка и да се повдигне във въздуха когато
се изтръгне. Тря бва да се изсуши на тъмно и то поотделно корена,
стеблото и листата. Галите казват, че ако се поръси помещения в което се
хранят хора с вода от стеблото на билката, хората при яденето ще бъдат
много весели. Счукана и смесена с вино, дават я на ухапани от змии.
Друидите са благоговеели пред вербената, както и пред имела, понеже и
двете билки според тях, са лекували всички болести. От тая билка се
правят най
могъщите любовни филтри /напитки/, откъдето е дошло и
името и. Тя запалва сладостният огън на любовта, примирява враговете и
отстранява злите духове.
Върбинката /вербената/ е седмата трева на Венера, коренът и носен на
шията лекува живеница, заушки и отоци, за което от нея се правят
пластири. При астма /при затруднено дишане/ да се пие сок от нея смесен
с мед и топла вода. Понеже нейният сок съдържа много сперма, затова и
възбужда похот. Когато се развъжда в дома, на нивата в градината и пр.
Носи големи благополучия. В древността се е славела като талисман
против всякакви болести. С тая трева си почиствали жертвеника на
Юпитера, поръсвали местата където се съмнявали че има зли влияния с
вода от вербена. Друидите са съблюдавали особено строго пра вилата за
нея: събирали са я в пролетното равноденствие, техните маги за да могат
да извършват своите церемонии носели през време на обредите на главата
си венец от вербена.
Бранете и става като се изскубне растението когато е в, да се изсуши, да
се стрие на прах. Тоя прах посипан в домът на някои съпрузи ги кара да се
намразват и карат. Ако се поставят на рани свежи, измити листа, раните
заздравяват. Чрез пластир уталожва и болките. Окачена на шията на дете,
спомага за неговото развитие и за неговите успехи. Изтръгната в и
смесена с семената на майка лекува епилепсията. Вързана на шията под
лекува скрофули, язви и задържане на урината. С вода или
отвара от нея се лекуват още и хемороиди. Коренът и е полезен при
развъждането на лозите и на плодните дървета.
Ако тая трева се търка в ръцете докато се стопли, и с такива ръце се
допреш до някого, той вече е привързан към теб и иска да те следва
навсякъде. Аз направих това, и се допрях на краката на едно кученце и то
веднага тръгна след мене
В средните векове са я считали за единственото лекарство против всички
болести: главоболие, треска, слабост и пр., А също и важни при всички
магии. За да се излекува главоболието трябва да се посее върбинката в
съответното време на девствена земя, заедно с коса от болния и да се
полива с вода, с която е мита главата на болния. Когато поникне, преди
още да цъфне, изгаря се в благоприятното за това време.
Овча опашка
вербаскум фломоилес
в Бесарабия се употребява за
унищожаване на червеите по раните на добитъка, а цветът и против
камъни. Прясната трева прогонва мишките, семето и тревата смива
Вълдаван /бучениш, водна пупулиг/
цикута вироза
хладен и доволно
влажен, или. Трябва да се събира когато е с. Тогава той унищожава
похотта; получената от него вода лекува ревматизъм, и спира
чрезмерното израстване на корема и гърдите. Отровен е /казват, че на
Сократ поднесли такава отрова/.
фикус карика
сварена и изпита водата лекува болки в
сърцето, пие се на гладно. За същата цел да се ядат и смокините.
витис винифера
, сок от листата лекуват дизентерия, кръвотечение
и повръщане. Семките от лозата изсушени и стрити на прах, като лапа, ле
куват дизентерия, наложена на корема /лапата/. Листата и мустачките
очукани и наложени като лапа на корема, лекуват неутолимия глад, който
чувствуват някои кърмачки след раждането.
Китайско грозде
резин де шин
, на прах лекува дизентерия и
прунус церазус
, плодът и очиства, освежава и унищожава
последствията от пиянството.
физалес елиекеги
, пикочогонно, против водянка.
Водна копринена трева
който хърка да вземе от тая трева, пъхва в
гърлото си и седи така една нощ
Хладен и сух, пречиства кръвта, пикочогонно.
Вълча ягода
дафне мезареум
вземи вълча ягода, камфора и печена сол
стрий всичко на ситно, насапунисайте лицето си и върху сапуна посипете
от тоя прах, оставете го да изсъхне, час
два. После измийте всичко
добре, ако има пъпки, лишаи и др. Петна ще бъдат изчистени. Може да се
анагалис арвензис
или, като е събрана до края на октомври. С
листата се налагат рани и изгорено.
актака спиката
за хора, които треперят с цялото си тяло,
накисва се в мляко и се пие. Също и сокът и помага да се пие при
новолуние.
Бял брест
улмус ефула.
През май отрежи двугодишни фиданки /дръв
чета/ очисти им горната кора и внимателно снеми светло зеления пласт,
нарежи го и го изсуши на слънце. Запарва се като чай и се пие по три пъти
на ден, помага: при всички кожни болести, при течение от ушите,
зловонна хрема /озена/ и си филитическите заболявания. Могат да се
приготвят и капки. За целта се вземат 35 грама кори, пресни или
изсушени, накисват се в шише спирт да седи седмица, след което се
прецежда. Вземат се по 10
На пролет, преди цъфтене, събират кората от клонките на снопчета, и ги
сушат. Съдържа слиз и танин, вътрешно употребени служат като стегате
лно и кръвоочитително, също и при разстройства и преплитане на
червата, треска, подагра, ревматизъм, водянка. Употребява се във вид на
отвара и настройка. Външно за промивки.
сукус канабис индика
източните народи наричат с това име
масленият екстракт от индийкият коноп /канабис индика/. С специална
обработка от този екстракт се получава вещество подобно на мазнина. Съ
щият коноп се приготвя и за пушене като тютюн, наречен киф. Пушенето
на кифа още повече приемането на хашиша в неговия чист вид на топчета
/хапчета/, или смесен с финиково сладко, предизвиква особен род опияне
ние, придружено с видения от другия свят, което се приема от особено
чувствителни натури като едно предвкусване на райското блаженство на
светиите. Трябва да се прочете "изкуствения рай" от Бадлера изложението
на който при всичката му поетичност далече превъзхожда обикновените
научни трактати както по богатство и поучителност на съдържанието,
така и по строгата точност. Често да се удивляваме на мъдрия анализ на
Бодлера, който е съумял да подреди психическите действия на това стра
нно лекарство, главното свойство на което се състои в преувеличаване
чувствата на радост и изостряне на чувството на печал, като довежда до
крайните предели интензивността на впечатленията занимаващи душата в
даден момент. Впрочем, преувеличаване на тягостните чувства се
наблюдават само при опитите правени неумело, несвоевременно и без
се удивляваме на мъдрият анализ, на Бодлера, който е съумял да подреди
психическите действия на това странно лекарство, главното свойство на
което се състои в преувеличаване на чувствата на радост и изостряне на
чувството на печал, като довежда до крайните предели интензивността на
впечатленията занимаващи душата в даден момент. Впрочем,
преувеличаване на тягостните чувства се наблюдава само при опитите
правени неумело, несвоевременно и без необходимата подготовка. Но
хашишът прилаган с нужното разбиране, лекува рани и язви на душата. За
постигането на този резултат, достатъчно е да съсредоточите във време
на опита волята си в даде но направление, и тази самата воля, обезсилена
или до кра
йна степен притъпена в областта на физическата деятелност,
се оказва всемогъща в сферата на вътрешната, на скритата деятелност на
човека. Но, в случай, че човекът се окаже малодушен страхливец, то
единственото действие на хашиша ще бъде изостряне на неговият страх
до степента на безумен кошмар, което обикновено се съпровожда със
склонност към самоубийство, макар, че в една смърт може да се намери в
такъв случай убежището от страха да се умре! Хашишът, този могъщ
осъществител на скритите идеи и склонности, прави чрез него да се
проявява пред изуменото съзнание онова, което стои в нас като
безсъзнателно, а душата, като се отразява сама в себе си, като в огледало,
се явява като едно реално откровение сама за себе си. По тоя начин
човекът се запознаят с живущия в него втори "аз", за съществуванието на
който той даже не и подозирал до тогава. Човек тогава може да разговаря
със своят ангел
хранител, или с демоните, които всеки носи у себе си, и
които го тлас кат към гибел. Преди грехопадението, нашите прародители,
универсалният човек
Адам Кадмон
е обла давал божествената
способност да обективирва своите идеи, със мисълта си той е създавал
съществата, с мисълта си е творил втория. Който умело прави своите
опити с хашиша изглежда, че това вещество /хашиша/ му дава за момент
тази чудесна способност, без да става нужно той да излъчва навън всичко
което съдържа в себе си, в неговото въображение. На такъв човек му се
струва, че той отново е придобил силата на "творческата мисъл", силата
на "творческото слово" която е имал преди грехопадането. И тъй,
благодарение на свойствата на хашиша, човек заобикаля, както това му се
струва, присъдата произнесена против не
го в лицето на ева /айши/, на
неговата творческа способност, понеже тогава /след грехопадането/ му се
каза: "аз ще преумножа пречките ти на земята, и с усилия ще добиваш
всичко от което се нуждаеш" битие гл.111
16. И по
нататък: "с мъки ще
Хашишът понякога благоприятствува излизането на астралното тяло, и
даже понякога само той предизвиква това явление. Затова индийският
коноп е едно първокласно магическо растение.
Гуайта, тампъл дю сатан.
кариофилус
,топъл и сух. Събира се при в и в. Карамфило
вото масло служи за много магически операции. В съединение с фосфора
служи за прекрасна храна на ларвите. Изсушеният цвят, който се употре
бява за подправки, като се вземе в уста от хипнотизатора във време на
неговата операция, увеличава силата му. Яденето на цветовете облекчава
бременността. Карамфило масло е полезна за зъбни болки.
хелиистропиум
. В, растение посветено на Аполон, едно от 12
те растения на розенкройцерите. Ако магнетизират сомнамбул със
стеблото на това растение, изтръгнато в подходящия момент, сомнамбула
дава истински откровения, също и в сън могат да се получат сведения за
крадец. Алберт велики приписва на това растение големи способности:
, навита в лавров лист
заедно с вълчи зъб
носена на себе си, пази от всякакви вреди,
злословия и пр. А заставя всички да говорят хубави работи за него и да му
хиянцинтус ориенталис
, дава дружба с знатни дами. Сокът от
корена препятствува за развитието на космите и отдалечава половата
зрялост. Варените корени унищожават туморите на яйчниците /у жените/.
виция крака
, тревата изсушена и стрита във вид на лапа прави
циреите да узряват бързо.
вибурнум лантана
, листата и накиснати във вино лекуват
Синя тинтява
генцияна, топла и суха, или, събира се под влиянието на
те растения на р,к. Посветена на ап. Петър.
Горицвет /слети коси/
адонис веоналис
една разновидност на дивия
кукуряк, корените му са отровни, служат за тровене на вълци и лисици. В
Сибир настройката му се употребява за помятане, затова бременните
жени не трябва да го вземат в какъвто и да е вид. Горицвета изобщо
длежи към малкото число растения, действието на което се
се усилва и почва да бие нормално, задухът се намалява, урината се
отделя повече и отокът на кра ката спада.
пизум зативум
за урегулиране на храносмилането, при запек,
трябва да се изяжда ежедневно по чаена лъжичка изгорен и смлян на прах
грах. При употребата на това средство често пъти се появяват жълти
петна по лицето на жените.
Бял синап
синапис алба
,семето му символизира всезнание. При слаба
дестилация се отделя мазна течност и масло, а когато се усили огъня се
отделя изпаряват се сол а на дъното на ретортата остава, един мазен
въглен. Ако се стрие и нагрее на силен огън в глинена огнеупорна реторта
или гърне, но с приемник спуснат във вода /както се добива напр.
Водород или кислород, б.пр./, Ще се получи фосфор, приличен на
урината. Питагор е уважавал много тази трева, и нейното семе. Тази трева
прояснява зрението, но усилва страстите, поради което Овидий казва: "аз
ко съветвам да се бяга от похотливият бял синап".
Семето му се счита като твърде полезно средство за начална туберкулоза,
поради което се препоръчва да се гълта по три пъти на ден семе взето с
три пръста. Семето стрито, смесено с пипер и с пресен мед, напра вено на
хапчета взимани по едно сутрин на гладно, отваря чудесен глас!
карпинус бетудус
, от него магите правят своята палка за своите
операции и за лечение.
пуника гранатум
в плодът е под влиянието на, сокът му пречиства
Бадем /миндал/
амигданос комунис
ако някой пияница иска да
престане да пие, нека накисне във виното, бирата или друго любимо свое
питие цвят от бадем и го изпие, ще престане да пие.
фагопирум ескулентум
Дамиане херва
10 или 15 гр. В половин литър вода да ври доста, но не в
металически съд, да се пие по чаша сутрин и вечер, а чрез това време да
се следва строг вегетариански режим, да не се пие чай, да не се яде кисело
и солено. Усилва умствените способности, избистря паметта и помага за
отделянето на астралното тяло.
инула кампанеа
трябва да се бере в навечерието на иванов ден
24 юни, и то преди да изгрее слънцето, поставя се в тънко ленено
домашно платно. Отвара от него лекува рани, също и с изсушените листа.
Катран смесен с гъста сметана /15гр. Катр. И 400гр. Смет/ и 800 гр. Сяра
всичко се вари заедно
маже се маисъла /хемороидите/ и минава.
Бяла кумунига
мелилстус алба
стопено краве масло се варят цветовете
и листата, дава мехлем за мазане против простуда и рани. Бялата трева, се
пие при треска, слабеене, водянка, болки в корема и за увеличаване
млякото у дойки които го нямат.
Дяволско дърво
арум дракункулус
хладен и сух, или , и . Неговият сок
лекува рани и е противоотрова при ухапани от отровни змии. Сварено за
гаргара е полезно за болестите на дихателните органи. За оня, който знае,
това растение прекрасно може да служи като сгъстител на астралния
флуид в каквато се иска форма.
датура страмониум
и .сънотворно, но причинява и помътняване
на съзнанието. Листата му се сушат и пушат против задух. Употребява се
при магиите, сгъстява лошите флуиди. Наркозата от него има свойствата
да приковава на едно място или да се върти около себе си. Опиянения от
него субект се под дава лесно на внушения и може да извърши всичко,
даже и най
гнусни престъпления, за които не запазва никакъв спомен,
когато си спомни. Действува като хашиша
доставя чувство на
удоволствие и на сладостни мечти. Листата наложена на подути места
намаляват подутините и болките. Сокът лекува епилепсия.
ксантиум стромариум
,листата му изсушени и на
прах помагат против язви. Сокът му лекува скрофули, базедова болест,
лишаи, тумори и рак, семената и корена при диария, дизентерия и болни в
пикочния мехур. Коренът и тревата боядисват жълто.
ориганум вулгаре
,стрит на прах прогонва мравките.
Росопас /диманка/
фумария оф., Слабително, подсушаващо, лекува
Ангелика /сладък бъз/
анжелика аршанжелика
или топъл и сух.
Събират я при в и или в края на август. Предпазва от уроки, особено
малките деца, които трябва да я носят на шията си. Улеснява
храносмилането. Отвара от корените взимани сутрин на гладно лекуват,
стара кашлица. Накисната във вино лекува вътрешни язви, улесняват
храносмилането, 10 гр. Цвят изсушен и стрит на прах, смесен с вино,
взиман една кафена лъжичка сутрин на гладно зиме, предпазва от
епидемии и др. Болести, а лятно време трябва да се смесва с розова вода.
Листата смесени и стрити със се
дефче и мед дават мехлем за рани, а
също и за противоотрова при ухапване от змии.
Жен шен
панакс динзенг
на китайски значи "человек корен". Понеже
има формата на човек затова се счита, че лекува целия човешки
организъм, а също дава и неговото обновление, според тибетската медици
на. Намира се най
много в Азия: в сибирските тайги, в Корея, Тибет,
Китай и др. Напоследък, обаче го развъждат и в зеленчуковите градини,
където четири годишният корен, на дебелина колкото човешкия палец
нарязват, сушат, поставят в кутийка облепена отвътре със станиол.
Зарастниче /кичеста теменуга/
В. Спира кръвта, при язви
в белите дробове, при счупване на кости, при ревматизъм.
Ломи камък
седум телефиум
в старите лечебна книги "нобона трева",
която се е употребявала външно за рани, брадавици, мазоли и изгорено, а
вътрешно сокът от тревата при епидемия. В русия вода пре цедена през
листата на тая трева наричат "жива вода" и я употребяват за промиване на
рани, особено застарели, и циреи.
Звъниче /порезниче, жълт кантарион/
хиперикум
или ,топъл и сух.
Събира се при и в или в при благоприятен аспект с. едно от 12
растения на р.к. ако на 24 юни /Ив.ден/ се падне при залез на новолуние,
да се бере тревата на 25 юни. В този случаи тревата обладава следните
свойства: ако кичур от цветовете му окачите на дъбово колче на някое
поле, то полето става безплодно. Може да се събира и във всеки петък
сутрин преди изг
рев на слънцето. Като тамян помага при безплодие у бездетните жени. В
Германия това растение се счита за враждебно на магьосниците, при
условие че се събира през нощта на 24 юни, като се сплете на утрото от
него венец, който да бъде на главата при обичайното танцуване около
кладата. В нормандските гори звъниката събрана в навечерието на Ив.
Кръстителя 24 юни /се счита за предпазващо средство от уроки по
кравите, което уроки им прекъсва млякото. В германия считат, че който
носи у себе си тая билка, над него няма власт никакъв дявол или
Клонче от звъника, скрита под прага на къщата не позволява на никакъв
нечист дух или човек да влезе в домът. Разхвърляното по полето звъниче
на пролет, предпазва от градушка. Сокът му е много лековит за рани, а во
дата /отвара/ е потогенна и глистогонна. От него правят тамян за пазене
от духове
поробители и още да заставят ония духове, които пазят
съкровищата да ги освобождават. Добре е да се постави стебло от звъника
в обувката за предпазване от злополука и от зли духове. При силна умора
ако се измият краката с вода от звънка, умората изчезва. Сварен във вино
и взиман всеки ден прави бременните да задържат плода си, ако не могат,
а накадени с тамян от тая билка, бременните, ако имат мъртъв плод у себе
си се освобождават от него. При маточни кръвотечения се пие отвара от
синьо звъниче, събирано в места където петел не се чува да пее, взима се
по 3 пъти на ден на гладно по супена лъжица.
фрагария весна
и, плодът и успокоява, лекува жълтеница. Ако
се носи пояс от нейните листи, змии не хапят. В народната медицина се
употребява против простуда, като и се пият сварени /отвара/ листата и ко
рените, а лапа от тях лекува болки на очите и на зъбите. При чернодробни
заболявания се кисне коренът /във вода/ и се пие заедно със сокът от
от самите ягоди, на гладно. При астма и при кръвотечение у
жените се употребява, пие се, отвара от цялото растение.
колхикум аутоннале
саликс
в листата са под влиянието на. Семената и маслото от
тях унищожава похотта. Служила е на древните германци за гадане, и за
правене на вълшебен жезъл за откриване на скрито имане. Носена у себе
си предпазва от адски видения.
балста даната
твърди се, че който яде тази трева е
предпазен от всякаква скръб, ще живее в мир и спокойствие дълго време.
кактус флажелиформис
,посветена на .против астма. Поставен на
главата обърква съня, коренът стрит на прах, хвърлен в пламъкът на
лампата дава светливи ивици като купища змии, а поставен този прах под
възглавницата унищожава сънят.
камелия
дестилирано това растение дава масло за
Каменоломка /бадреница/
саксифрага
, семената взети със сока на това
растение, разтварят и изхвърлят пикочните камъни.
Камфорово дърво
лаурус камфора
, неговата смола
камфората
представлява лунен тамян.
танацетум валсамика
могат да се узнаят всички тайни, като
се изпие настройка от него вечер преди лягане.
зрасика
през октомври
, полезна е при възпаление на стомаха.
Ако на някой гласът е пресипнал да счука лист от зеле, да му изстиска со
ка, да го смеси с мед и с малко топла вода да пие на гладно сутрин
гласът се оправя. Вземи млад лист от зеле, очисти го от зелените му части
и го тури в съд с вода да ври. Когато почне водата да намалява, да извира,
доливай го толкова, колкото е извряла. Направи това 10 пъти, после
прецеди тази вода, смеси я с пресен мед и пий по чаша вечер преди лягане
за спане. Вместо един лист, може да се вземе цяла млада зелка, но да
очисти добре от зелените и листа и части. Тази подсладена с мед зелева
вода отваря чудесен глас.
Червено зеле
брасина рубри
и ,добре е да се яде при гуляите, за
неутрализиране на алкохола и за по
трудното опиване. Също така добре е
за жълтеница, за рани и за жлъчка. Есенцията от него е едно универсално
средство. Кочаните от зелката изгорени и запазени на сухо предпазват от
иникус бенединтус
, събира се през юни преди да се
разцъфтят жълтите цветове. Помага при треска и е по
силно от хинина.
Взема се накиснато в малко вино, пикочегонно и потогонно, пречиства
кръвта и стомаха. Росата събрана в черупката на неговите цветове е
полезна при скрофулозно и катарално заболяване на очите, а неговата
настройка лекува раните на белите дробове /туберкулозата/.
соланум туберозум
при простуда да се сварят с кожата и да
диша парата от тях, като се за вие болния с одеало над тях.
Пируника
кастанен
при ревматизъм да се носи прикрепена 2
3 кестена на
болното място, или в джоба. За същата цел добро е да се поставят две
стари подкови под дюшека
едната под краката, другата под главата /въз
топъл и сух, събира се при в и, символ
на смъртта. От неговите вейки е бил сплетен венеца на Плутон. Неговият
катран почерня и запазва косата.
Вълча ябълка
аристолохия клематитис
, сух и влажен. Лечебни са
повече листата и корена. Притежава очистващи и заздравяващи свойства,
бено за заболяване на белите дробове, помага и за редовните менструации
на жените. Добра е накисната във вино за промивки на рани, тамян от
семената му помагат при епилепсия и безплодие, също и при магически
рицинус комунис
топъл и влажен, или,събират го под
влиянието на или на.предпазва от магии и страх.
ваксиниум скоинокус
при вътрешни скрофули /аденопия/ да се
яде топла и пие бира, а ако има раните да се налагат в същото време с
пресен морков когато морковът изсъхна да се сменя с нов, пресен.
Перувианска кока
оритоскоилон кока
.листата и имат могъщо
възбудително свойство. Подкожното впръскване на нейната сол
може да направи, по мнението на Станислав де Гуайта, едно свързване с
те същества на астрала. Коката е въведена отскоро в медицината.
Това растение освен другите си свойства, притежава и това да утолява и
силния глад, и да може човек да подържа свое то съществувание /това
на своето тяло/ без храна доста дълго време. Поради това на коката са
започвали да гледат като на средство за тониране, укрепване,
възстановяване и в значителна степен като успокояващо. И напълно
безспорно е, че тя, приета в подходяща доза действува като могъщ
сгъстител на жизнената сила. От друга страна, това страшно растение
притежава свойството да уталожва напълно болката, което свойство се
дължи на неговия алкалоид, именно кокаина, който представлява бял
кристален прах с горчив вкус. Премахването на болката става почти
мигновено, без борба, или каквито и да било други сътресения, действие
което не притежават нито морфина, нито хлороформа, нито даже
атропина или хиосциамина. Това му силно действие се знае най
вече от
ония, които си вадят зъби: при една само ма
лка инжекция, или даже
просто напудряне на венеца с малко кокаин, зъболекаря изважда зъба не
само без болка но и без всякакво усещане от страна на пациента. В
днешно време коката заема първо място в тоническите, хранителни,
възстановителни и стомашни средства. Виното от коката съперничи на
това от хинина, а инжекциите му се употребяват твърде на широко, най
вече като болко
успокояващи. Обаче, за голямо нещастие, въпреки тези
благодетелни свойства на това растение, то може да се причисли в реда на
Казват, че перуанците, които го дъвчат като бетела, могат да издържат по
12 часа непрекъснат труд в рудниците, и че могат да извървяват без храна
и с товар до 100 кг. На плещите си, и най
дългите преходи по планините.
много след три години, те умират. Затова и испанците са взели
още на времето най
строги мерки да изкоренят тази гибелна привичка,
във второто събрание на лима, в 1567 г., са забранили най
употребата на кокаина. Перуанците приписват на листата на това
чески свойства, а магьосниците от южна Америка го употребяват във
всичките свои престъпни операции. С риск да бъде осмян от
позитивистите, аз твърдя, че перуанците имат право! Коката, както и
хашиша, произвежда на астралното тяло непосредствено и силно
действие, различно от това на другите наркотици. Неговото обикновено
употребление унищожава у човека някои задържащи елементи на
неговата хиперфизическа природа
елементи цялостни, които в
грамадното число случаи са съвършено необходими за спасението на
човека. Ако бих развил своите мисли на тая тема докрай, аз бих срещнал
недоверието на окултистите! Длъжен съм, обаче, да огранича само с моя
съвет: ако вие скапите своя живот, вашият разсъдък и здравето на вашата
душа, то бойте се и бягайте като от чума от подкожните инжекции на
кокаина! Не говоря са мо за привичката, която с него става много по
бързо и става непреодолима, но говоря и за едно ново явле ние, което
създава именно само кокаина. Това явление е следното: разтварят се едни
врати, пада една завеса и вие се отзовавате внезапно в един свят в
сношение със същества, за които до това време нищо не сте подозирали и
с които не ще знаете как да постъпвате. Вие ще разберете, че ще сте
сключили един безмълвен договор с тях, и положението ви ще бъде
ужасно! Ако вие желаете да проникнете в този свят, и се запознаете с
неговите обитатели, пътят за това е съвсем друг, и причините няма нищо
общо с кокаина. Този път и тези начини са описани подробно във
великата окултна наука, и всеки, който може да ги усвои и приложи да
влезе в този непознат свят като у дома си, и при приятели и свои. А чрез
кокаина, ос вен че е натрапник, той дава част от кръвта си, която има
свойство да привлича астрални същества, като материал на тях да се обек
тивират, да се проявят, да станат самостоятелни и да вършат с него
Знае се, че във всички същества, даже до минерала включително, се крие
нещо невидимо, добро или зло, което по
силно или по
слабо жадува за
проява, за обективация. Кокаинът в това отношение няма равен на себе
си! Затова, никого не съветвам, даже и за кратко време, да се унижава и да
слиза до уровена на тия същества, скрити в невинните на глед
кристалчета. Кръвна, която ги привлича като магнит, със своята
пластическа способност да създава форми, дава възможност на тези
скрити същества да се материализират /да се обективират/, и по тоя начин
да се получи такава теуртическа, но безпорядъчна смес от астрални
същества, което не е нищо друго освен договор с сатаната. Пазете се,
бягайте от такива договори! Ст.дьо гуайта
кокумис конецинтис
сух и топъл, събират го под влиянието
на, родствен на краставицата. Увеличава мъжката сила.
,дава маслен екстракт наречен хашиш, който ако
се пуши или гълта дава екстаз. Хашишът е малко известен в Европа, но е
добре познат и практикуван от някои секти между мюсюлмани, будисти,
таонисти и пр. В Азия Служи и за магически цели.
У жени, които имат бяло течение се прави следното: взема се конопено
10 гр. Счуква се, постави се в 2 и половина литра мляко, стрива се
25 грама селитра и се прибавя към млякото с конопеното семе, и се оставя
8 дена да кисне. Пие се по кафена чаша сутрин и вечер на гладно.
персея цинамонум
канела или търчин е кората със средната
част от клончетата на дървото. Тя е слънчевият тамян, при магическите
операции. При дестилация от нея може да се получи червена маслина
квинт есенция, много парлива на вкус, която е прекрасно тоническо сре
азарум еуропеум
,листата, откъснати отдолу нагоре
действуват повръщателно на болния, който може да не знае че му го
дават. А откъснати отгоре надолу, действуват слабително.
Овча опашка
вербакум
/лопен/
листата притежават успокояващи сво
йства лекуват и колики.
Корени от тинтява заедно с цветове от пелин, от трилистна детелина, и
обикновена детелина по 17 грама, от семе на кориандър /кишниш/ и от
корените на делянка /валериана/ по 4 и половина грама, счукай всички
тези треви и корени на ситно, постави ги в литър и половина вино да
киснат 8 дена, и пий по два пъти на ден преди ядена по кафена чашка.
Това е едно универсално лекарство против всякакви почти вътрешни
Корец зърно
против жълтеница
сварява се корена и се пие 12
денонощия всеки ден по 3 пъти.
, топла и суха, символизира разврат. Съберат я при или
.размекчава тумори, лекува подагра и астма. Събрана когато на изток е в
или в при носене у себе дава храброст. Ако се остави прясна коприва в
прасна пикоч на болен и копривата остане зелена, то болният ще
оздравее. Сок от нея сме сен със сок от змийска вълча ябълка
има следните свойства: ако си натриете ръцете
с него и изсипете остатъка в реката, то ще можете да наловите много риба
Коприва голяма
уртика дисика
,топла и суха. Символизира разврат.
Събират я при в и в. Порода която не издава лоша миризма, размеква
тумори, лекува подагра и астма.
Семената сварени с вино лекуват плеврит и възпаление на дробовете.
Отварата от семето е противоотрова от гъби. Листата пресни, счукани и
наложени на рани или на язви, лекуват и спират гангрената. Този, който
държи в ръка стебло от коприва и рабини гниди /тласпи арвенаис/
събрани когато е в /от 19 юни до 23 август/ ще бъде недостъпен за страха.
При малокръвие помага супа от върховете на млада коприва, прясна или
сушена една шепа на литър вода. При захарна болест 800 гр. Връхчета от
люта коприва накиснати в четвърт литър ракия, да кисне 24 часа, след
което да се пие по половин чашка, половин час преди ядене. При подагра
да се счука от голямата коприва на ситно, да се вари в дървено масло /зех
тин/ или в старо вино и да се налага болното място, подаграта минава.
Ако някой има глисти, взема се стрък коприва и сварява в оцет, пие се по
топъл и сух, или по "й"
началото на април,
топла и суха,
, посветена на, предание което
казва, че венеца на спасите ля е бил оплетен от нея. Символизира
девственост, грях, ограничение, смирение. Окачена на вратата и на
прозореца унищожава клевети и интриги на магьосници и демони.
нимфа алба
хладна и влажна
и ,символ на милосърдието.
Събирана през юни и или лекува мигрена и виене на свят. В смес с кое да
е сатурново растение лекува светотечението, унищожава похотта.
Коренът лекува болните при менструацията. Като се събира под
благоприятното влияние на и е годна за приготвяне отвара, която
Вердуче /жълта водна роза/
нутар лутеум
.пресните листа се налагат на
главата при болни, и ако изсъхнат, добре е, главоболието минава.
нас цинузироидес
свещена трева на индусите, седят на нея при
всички важни религиозни случаи и при аскетизъм. Притежава силни
магнетически свойства. Това е едно универсално разваряващо вещество и
Салеп /кукувичи сълзи/
орхис макулата
в. коренът е подобен на две
мъжка и женска. Употребява се от магьосниците за при
вличане на любов. Носят го у себе си за изглаждане на семейни
несъгласия и за възбуждане симпатията на другите.
сезамум макулата
, индусите употребяват зърната му за
приношение на жертва на своите прадеди вместо манна. Семената му се
ядат още при стеснение на червата. Запарка или накиснати листа за миене
главата на растене на косата.
Момкова сълза
полигонатум
съществуват два вида, които имат общо
фармацевтическо наименование и общи свойства.
І. многоцветна момкова сълза
полимгеналум мултифлорум
нарича се
още "печатът на Соломон", хладна и суха, или още, по, "д" ,коренът му се
употребява при счупени кости, особено когато има болки, помага при рев
матизъм и при ухапване от бесни животни. Листата, плодът и коренът за
къпане, след раждане, при порязване и рани
листата се налагат. Отварата
от корена помага при хемороиди, зъбобол и кръвотечение, и при изгаряне
от слънцето. Пресните ягоди за румена на лицето.
ІІ. Лековата момкова сълза
пол. Официнале
, листата стрити на прах и в
настройка с бяло вино дават тоническо средство против халюцинации.
лавандула вера
топла и суха, събира се при в и, като тамян,
изгонва злите духове.
лаурус мобилис
топла и суха, събира се при в и плодът е лек
против глисти. При ухапване от отровни животни добре е да се дъвчат
листата. Всички части на гърлото са добре дизинфентанти. Древните
гадатели са носели венци от лаврови листа и са ги дъвчели, поради което
са ги наричали и "дафне фа жес". Съществувал е даже прибор за гадание
с дафинови листа, клонки и др. При което гадане са се ръководили от
искрите и дима, който те давали. Това дърво има свойството да
отстранява мълнията. Интерес но е да се изследва в това отношение митът
на дафнис. Сок от листата приет с вода, по 3
4 капки в сок в малко вода, е
полезен за уреголирване на храносмилането, в ушите против глухота и
болки в ушите, също така унищожава и петната по лицето, листата носени
у себе си предпазват от лоши влияния и адски виде ния. Плодът събран в
час на и ,стрит на прах и разтворен във вино, помага против колики.
цистус ладаниферус
тамян и стипца /2 ч. Там и 1 ч.ст./ Стрити
на прах, сварено във вино, взимани по супена лъжица сутрин и вечер на
гладно отварят чуден глас. Тамяна наречен по латински "резина
олибанум" се добива от растението рознелия серата. Това е слънчев
тамян, който действува на симпатичната нервна система.
Дървящ очиболки
потентила рептанс
,пластир от корена лекува и
лишаи. Сокът му се пие разреден с вода, лекува скрофули, също гръдни и
стомашни заболявания. Ако носиш тази трева на шията си, получаваш
желанието, ще станеш учен и в всичко ще преуспяваш, прояснява
разсъдъка и дава благоволението на високопоставените лица. Има
стегателно, стипчиво свойство, както при вънкашно, така и при вътрешно
употребление, затова в народната медицина се употребяват за плакнене на
устата при кръвотечение от народната медицина се употребява за
плакнене на устата, при течене на кръв от венците, също при пукнатини и
язви по езика. Коренът на растението, очистени и стрит на прах се счита
за прекрасен зъбен прах
за миене на зъбите. Вътрешно отварата се взема
при дизентерия, диария, обилни слизести течения и при кръвоизлияния.
Отвара от цялата трева или само от корени
- 20-
30 гр. Залята с кипяща
вода да седи 15
20 мин., Се пие през два часа по супена лъжица за
горните болести и за пречистване на кръвта.
Маруля /бърдоква/
лактука сатива
, сънотворна, увеличава млякото у
кърмачките. От нея се добива салатен опий
Блумина /меча пита/
пулионария офиц.
И. Полезна е при рани, сухи и
линум узитатисимум
, успокоително, помага при плеврит, сгрява
отоците и размекчава буците.
Ленено семе /пселий/
пселиум
, корен от теменуга /ирис флорентина/ и
апяиум гравесленс
в равни части представляват кадене /пуше
не/ при гадаене на бъдещето. Масло от ленено семе, клюква /вакциниум
оксинокус/, шафран и пипер, накиснати във вода да преседи 24 часа, като
се пие по кафена чашка по три пъти на ден на гладно, отваря гласът,
особено на пресипнали.
лилиум
по славянски крин, хладен и сух, или по
луковицата топла и суха, отбелязана с това цвете символизира
всемирното творчество, създаването на формите, действието на мировия
огън върху водата
майка. Архангел гавраил е държал това цвете в ръка
когато се е явил на св. Дева Мария. Символ на целомъдрието. Полезен е
при изгаряне, дава белота на лицето. Краят на корена, стрит с вгорчено
масло лекува проказата. Корена, събран при съединението на с в или и
носен на шията придобива любов. Получената от него дестилирана вода
намалява болките при раждането, като се пие предварително по една
супена лъжица три пъти дневно на гладно, и през време на раждането.
Тази вода помага също и при болки на очите, като се мият с нея, и при
болки в стомаха пак като се пие. Луковицата нарязана много на ситно и
сварена със среда от хляб наложена на цирей помага за тяхното узряване
и пробиване. Благоволение приготвено от това растение способствува за
някои астрални прояви. Ако бременна жена има мъртъв плод у себе си,
ако изяде два корена от това растение, ще се освободи от мъртвия си
плод. Само цветните листа изки
снати 6 седмици в дървено масло са
превъзходно средство за уталожване болки и заздравяване от изгорено.
При разни фистули от хемороиди и др. се прави следното: изравя се
коренно когато или са в кулминация, стрива се на прах, и се смесят с
пепел от стриди и циклама и с получения прах се посипват фистулите.
Бял крем
лилиум кандидум
,по френски лис блан. Тези цветове се
увеличават и намаляват в зависимост от фазите на Луната. Третото лунно
стение. Неговият сок очиства и лекува изранения стомах. Цветовете
очистват и лекуват бъбреците. При очни страдания се счуква корен и се
налага на очите
не само лекува болести, но и прояснява зрението,
понеже и окото, както и растението, се намира под влиянието на Луната.
Също така помага и против скрофули, за което трябва да се яде /по
малко!/ От корена и цветовете, или да се пие отвара от него, което е по
Това цвете възбужда любов: налейте масло от белия крем в кристална
чаша, прочетете над нея 137 псалом, след което произнесете името на
Анаел и на любимата особа. След това напишете името на ангела /анаел/
на късче кипарис, пуснете го в маслото, намажете с това масло своите
вежди, а кипарисовото парче привържете към дясната си ръка, и изберете
благоприятен момент да я подпрете /дясната си ръка/ до дясната ръка
също на любимия човек. Опитът е напълно сполучлив, ако го направете в
петък при новолуние, при изгрева на слънцето.
цитрус медика
плодът е отбелязан с и сокът от втората кора на
това дърво, т.е. слоят който е от дървесина и се намира непосредствено до
кората на дървото, е винаги полезен при възпаление на очите. За целта се
прави нещо подобно на пластир и се слага на очите, сокът от плода /от
самия лимон/ е полезен за ония, които са пили много вино
унищожава
действието на алкохола.
тилия
умерено топла и влажна. Цветът е отбелязан с запарка
успокоява от колики, епилепсия и при неправилна менструация. Трябва
да се приготовлява при в
голям и малък
лапа майор и лапа минор
хладен и сух, или, та
мянът от неговите семена има същите свойства както и отварата от
цветният прашец на крема. Коренът на репея е кръвоочистителен, пото и
пикочогенен, употребява се при ревматизъм и притъпи болки в костите
при сифилис, краста, при отслабване на краката се прави запарка от
корена. Листата се налагат при болка в главата, под отоци на колената,
при изгаряне и при рак. При падане на косата, главата се мия с вода от
запарка на цялото растение репей. Това е полезно да се прави особено
след прекарването на някоя тежка болест, когато обикновено пада косата.
Настройка във вино от цялото растение се пие при скрити хемороиди.
Сокът от листата е добър да се мажат рани. Отвара от счукан сух корен е
полезен при стари изриви по тялото, при ревматизъм, подагра, сифилис,
пясък в бъбреците, прилив на кръв в главата. Коренът сварен с
животинска мазнина /свинска мас/ за растене на косата /в случая коренът
се нарязва на ситно, поставя се в глинено гърне с малко вода и мазнина/.
Тревата и коренът надробен на ситно, сварен в краве масло и вода, това е
лизифус лотус
, онова, което е кринът за християните, същото е
и лотосът за будистите.
Лук /кромид/
алеум сепа
, възбужда похотта, пикочогонно, оправя
менструацията, особено ако не яде със симпатичните нему зеленчуци.
Неговият коректив /средство за изправяне/ е оцета. Полезен е при болки в
ушите, за което трябва да се изпече в пепел една малка луковичка от него,
завиват тази луковичка в тънко чисто парцалче с малко прясно /без сол/
масло, и се поставя в ухото за една
две минути, при което луковичката
да се повтори няколко пъти, и не може да не даде резултат.
"синята прашка /пъпка/", антрекса или сибирската язва, започва с червено
петно, което предизвиква непо носим сърбеж, подпухва, чернее и на
петото денонощие болния умира. За да се излекува тази страшна болест
трябва още при появяването на такова подозрително петно да се изпече в
гореща пепел един лук, да се стрие добре с прясно масло да се наложи
болното място. Ако след три часа червеното петно почернее от тази лапа,
това е признак, че е синя пришка, и трябва да се продължи налагането с
тази лапа. След 6 часа петното почернява и става изпъкнало, тогава
трябва да се намаже леко с перце/ с азотна киселина или, ако няма такава
със силна ракия, след което пак да се налага в прясно краве масло, което
пак да се налага с горещия оцетен лук разтрит с прясно краве масло, което
се сменя всеки два часа с нова лапа, и така две денонощия докато черното
петно падне от мястото си.
МАГИЧЕСКИ РАСТЕНИЯ
Древните маги са познавали 22 растения
свойствата на които са
съществували на 22
та аркана на тайното учение, вербената се е отнасяла
"женихът" на тарото. Средновековните маги са могли да
съберат само малко трохи от тая тайна традиция на древността.
Закъснелите наследници на тая наука са могли да запазят от халдейските
маги списък само на 16 от тези свещени растения, и при това с доста
объркани имена! Редът в който ги дават не отговаря на редът на арканите,
което е още едно тяхно объркване! При все това ние ще дадем списъкът
на тези растения тъй както ни ги дава цезар лонгин:
хелиотропиум еуропеум……….....трева.....…на откровението;
уртика диойка…………………… трева......………храбростта;
3. Овчарска торбичка
капс.б. паст…………..трева.....………плодородие;
4. Жълтениче /брадавично цвете хелидониум майус...…………..победите;
5. Зеленика /самодивско цвете/
винка минор…….....………….вечността;
6. Вабици /мечо, котешко, биле/
непета катария…....………жизнеността;
синоглосум оф…………………….трева….....…….симпатия;
хиосциамус нигер………….трева….....……..смъртта;
лилиум…………........……….трева ……....….на проявлението;
вискум албум….......................………трева.....………спасението;
сентаурен пианус……………..........…..очарованието;
салвиа оф…................………………....………..живота;
вербена оф...............………………………...………любовта;
мелиса оф……………………....……възстановителни сили;
15. Космата шипка
роза томентоза................…..…………..посвещението;
аристолония клематис………………………...флуидите.
Дванадесетте магически растения на розенкройцерите
арника монтана………………………..
2. Сама китка /аконит/
тусилаго фарфара………………………
4.валерияна /дилянка/…………………………….
вербена оф……………………………
хелиотропиум еуроп……………………
генцинна……………………………….
хиперкум пеофоратум…….
мандрагоса оф……………………
роза канина…………………………………
11. Бел смин /бяла дъвка/
гнифолиум…………….
фуксия…………………………………
папавер
.употребяван само той дава сън, но коригиран с
растенията на и става освежителен, анестизирващ и лечебен, лекува
плеврит. В всички тези случаи трябва да се използва сокът или цветът на
мака, цветовете стрити на прах. Дестилирана вода от мак лекува червен
вятър /ерезипел/. Макът символизи ра мързел, леност! Цветовете са под
влиянието на и. сокът убива мухите. "вземи мак /обикновен/ сдъвчи го в
устата и след това намажи лицето си и всякакви петна и нечистота ще
бъде премахната."
Мексикански мак
агремоне мексикана
лекува вътрешните болести, и е
добър за избавяне от навик за мечтание, семената стрити и смесени с мед
лекуват перде на очите като се намажат с него.
аплентаго
или, топъл и сух, не много влажен, съ
бират го при и в или при в коренът помага при мигрена и язва, намалява
обилната менструация. Цялото растение лекува от омагьосване. Запарка
от стрити листа лекува рани. Семената стрити във вино, или листата
сварени в оцет спират дизентерията. Растението изядено сурово, след
сухар и без всякакво питие лекува водянка. Инфузия от корена във вино е
противоядие на опиума. При лекуването на циреите разтриват листата със
сол и с мазнина от свещ /лой/, добре смачкани /сдъвкани/ със средина от
черен хляб и след това налагане на цирея. При червен вятър налагат
листата посипани с креда. Пресен корен се поставя в ушите при
ревматични болки на зъбите. Листата намазани със сметана се налагат
при разцепване на пръстите", т.е. когато ръцете подпухнат и между
палците се появи възпа
ление. Коренът се взема вътрешно при кървава кашлица /сварен/ и треска,
а семената при кървава дизентерия.
хениантус
.откъснат през август и обвит в лаврови листи
заедно с зъби от вълк, избавя тоя който го носи от злословия, а поставен
под главата открива крадците. Изсушава почвата.
Див джоджун
мента пулегиум
билка посветена на Венера. Тази, която
е с жълти цветове има слабителни свойства, полезна е при краста. В дре
вна Гърция от тази трева с мед приготвяли свещената напитка "кукеон"
която се употребявала при елевзинските мистерии.
Полски пелин. Нартемизия камнестрис
, чай от него се употребява при
стомашни и венерически болести. Добре е да се опушва въздуха а с него
артемизия абсинтум, наситен е от астралния свят с нисши
качества, нещо като хашиша на запада. Удобен е за някой опити, при
които тря
бва да се ползват цветущите върхове на растението, и при
химическата им обработка да се съблюдава извънредна чистота.
Във време на пътешествие вързан във вид на пояси държан в ръка, дава
сила, човек не чувствува умора, и най
вече, след пътуването да се измият
краката с отвара от него. Сварен във вино и взиман в малки дози от
бременна жени, предотвратява аборта. При слабо храносмилане, при
треска, при възпаления на черния дроб и далака, при газове и глисти да се
пие настройка от него. При водянка да се пие чай от пелин, при безсъница
по 2
3 капки пелиново масло в бучка захар, същото при спазми и
повръщане; сироп при малария, а при пясъци в бъбреците пелинова ракия
по една чашка ежедневно
Жиловлак малък
плантаго минор
корен изсушен, стрит смесен с топло
вино даден на болен от треска, оздравява. Цялата трева счукана,
изстискан сокът от нея отваря гласът и дава мощ на гръкляна.
кризантемум леунантемум
цветовете се употребяват за
плакнене на очите при възпаление, за лоши изгноявания, за плакнене
гърлото при възпаление, при ревматични болки във вид на тревна
възглавница. Вътрешно при ревматизъм, при простудни болести, при
колики, при болки в пикочния мехур.
Тлъстига /тученица/
портулака олерацеа
с
или . семето и като тамян
има същите свойства на прашеца на лилията, или семената на репея.
Сокът и с кипящо вино служи за противоотрова на елена /попадайката/
хисец. Нигер. Стритите семена смесени с мед са полезни при астма.
Поставено цялото растение в леглото, дава сън без сънища.
Живолика /отврата/
меркуриалис
, Хладна и влажна. Сокът във вид на
сок като се приеме от жените в продължение на 4 дни, способствува за
обременяване и то от същият пол от който е растението, понеже от него
има мъжки и женски пол. Служила е за приготвяне на сироп за
продължаване живота.
Бяла ружа
алтея оф.
Всичките части на растението са успокоителни,
употребява се във вид на отвара или запарка, според нуждата и случая, и
дори възпаление във ваната за къпане или, семето стрито на прах и
смесено с мас предпазва от ухапване от насекоми, ако се намаже с тая мас
лицето и ръцете. При възпаление на матката взима се цвят, разтрива се и
св. И терпентин и се поставя на корема. Инфузия от корена с вино лекува
простатит, особено когато има задържане на урината.
Злея /камбуляк/
малва
хладен и сух, или нашите прадеди, като
любители на предания и традиции, ползвали са се от димът на това
растение да осигурят девствеността на своите дъщери.
анемона пулсатилис
когато сатаната бил още светъл ангел и в
гордостта си въстанал срещу твореца
създател, архангел Михаил го
изпъдил от високото небе на влажната земя. Сатаната със своите /демони/
го скрили в осанката, а архангел Михаил го треснал с гръмотевична
стрела. Стрелата постреляла тази трева отгоре до долу от което всичките
демони се разбягали и със самия сатана се провалили в преизподнята. И
от тогава бесовете се боят от тая трева, и бягат от нея на 12 версти далеч!
Затова и тази трева пази от бесове, от скърби и пр. Добре е за същата цел
да се носи у себе си, също и когато се строи къща да се постави от нея в
основите, за да бъде къщата запазена от лоши влияния.
употребява се за магическо кадене, виж лен.
, за да се добие чист и силен глас взема: хляб от сит
но брашно, накисва се във вода да стане като каша, след което се
изсушава да стане на сухар, после се взема 200 гр. Карамфил, 200 гр.
Джинджифил /исиот/
ризома зинжибери
които две неща се стриват със
сухарите наедно и се преся ват през ситно сито, после се взема 200 гр
оцет, чесън 200 гр. Но на сок /изстискан/, 200 гр. Сок от ряпа, и 300 гр.
гърне замазано с тесто и поставено в пещ за да се попари а не да ври, за
което трябва гърнето да бъде отхлупено. Като се попари добре всичко,
изважда се от пеща, захлупва се и се оставя 3 дни да вкисне. От тази вода
се пие цяла годи на всеки ден по супена лъжица на гладно, и да се яде по
малко от сухарите, и да се спи на топло. Тази операция с вареното и пр.
Трябва да се направи когато месеца се пълни.
разрив трева
импетиенс ноли ме танжере
по немски спри
нгвурцел. Това растение е толкова рядко, че само посветените в тайните
на черната магия могат да го намерят. Мислят, че който има цвета на
зелката т.е. на папрат, и в когото има съсънка може да притежава и тази
скъпоценна трева. Чародейците преписват на тази трева различни
разрушава желязо, стомана, злато, сребро, мед и пр. На малки парчета. Та
зи трева, който я има, може лесно да намира и заровеното имане. Тази
тайнствена трева се доставя по следния начин: откриват гнездо на косте
нурка, и изчакват когато тя отива към дупката си, към местото където
живее и го обграждат с пирони така че тя да не може да си отиде. Тогава
тя донася в устата си тази трева, която вземат от устата и.
РАСТЕНИЯ РАЗПРЕДЕЛЕНИ СПОРЕД ПЛАНЕТИТЕ
І. Сатурнови растения
Това са растения с горчив вкус, със силна миризма, с черен или тъмен
цвят, опасни са за здравето, наркотически /упоителни/, с плодове без
цветове, без семена, някои нямат и плодове, с черни корени, листа и
плодове когато ги имат. Делят се на:
А.отровни, предизвикващи вцепеняване и оглупяваме;
В. с черни плодове, листа и корени;
Г. горчиви, със силна миризма, черни, вредни.
Градинска сама китка/капи коса./
Чер боб/бакла/
Въшкаво семе/сабадила/
Истравниче /страшниче,черна папрат/;
пирус комунис
датура страмониум;
Диманка/росопас/;
ксантиниум спинозум;
Комунига
ескулус хипокастанос;
Ветреница/каменоломка/
Кипарис ;купресус;
аристолохия клематис; .
Зърнастец/жълта боя/
Галанга; брадат; литай; сладник; репей; мъх; мак; мандрагора; меча пита;
мали на; сапунче; маслина; опиум; овчарска торбичка; мъжма противог
листна папрат; див пипер /аврамово дърво/; ясен; магданоз; корков дъб;
кучешко грозде /разводник/
соланум; кукувича прежда; андромеда;
ревент; стенно седяфче; мораво рогче; бог: смокиня; лепкава развалечка;
кимион; тамаринд; цикута; чемерика черна; боровинка; костен лишай;
дива ябълка; александрийски лист; блен /попадийка/; зеле; медуница/меча
пита/; млечка
еуфорбия; живиница ; галина; тютюн; копър; миризлив бъз;
ела; галанга; сладка папрат; корен теменуга; шипка; абаносово дърво;
ІІ. Юпитерови растения
Величествени растения, с маслени плодове, лечебни, ароматични, носещи
алое; дюля; блен; щир; банан; рани лист; бреза; есенен
мензухар; кисел трън; паче гнездо; вишна; габър; нар; диманка; подъниче;
зарастниче; ягода; червен кантарион; вълча ябълка; сусам; кедър; червено
зеле; дрян; жълт колчак; лютиче; лимон; лен; бял крем/крин/; лиственица;
лопен/овча опашка/; бадем/миндал/; прош; мента; маточина; пореч; леска;
маслина; палма; праскова; божур; чинар; кукувича прежда; ос круша; рав
нец; розмарин; трендафил; степно седефче; гръмотрън; кокони трън;
смокиня; пача трева; черно френско грозде; топола; теменуга; финикова
палма; ябълка; цвет за ясен; щир; брест; елда; репей; червено цвекло;
слива; черница; аселмаш; амера; босилек; бук; пирей; карамфил;
листовник; мус
катово дърво; лиманка; галанга; копитник; гроница;
зърнастец; лавра; ма
слина; балсамно дърво /мира, смирна/; меча пита;
мента; индиски нард: невен; живиница; червено кучешко грозде; иглика;
власкун /див джоджен; пшеница; чемшир; моран /резене/; биник.
ІІІ. Марсови растения,
Растения с горчив вкус и в смяната горещина строени, с шипове и бодли,
с остра или вредна миризма.
Змийски лапат; страшник; иглика; присливие; ветка; глог; босилек; кисел
трън; лоза; жиловлак; бял синап; дива круша; диманка; подъбиче; жълт
зеленчук; планински очеволец; живиница; стеблена решетка; дрян;
коприва; лук; прас; млечка; мента; слънчогледна млечка; напръстник;
че, дедов зъб/; есенен мензухар; полски пелин; дива тиква; мъжка
противоглистна пайгат; ясен; чер пипер; ряпа; степно соленче; гръмотрън;
иксиа; теснурка; хрян; чесън; магарешки бодил; перуника /ирис
германика/; ангинар; пирей; великдиния; габър; дрян; желтуга; колос
винт; коноп; жълт колчан; гронива; мускатов орех; оминка; магданоз;
ка; трънка; хмел; пелин; мак; лоден; трънка; пчелник; върбинка; пресечка;
ІV. Слънчеви растения
Растения ароматични, обърнати са към Слънцето.
Савур; арника; миризлива саз; портокал; повеч; чашкодрен; планинска
велесия на; върбинка; габър; синя тинтява; карамфил; знойка; зюмбюл;
сладка круша; влаг /жълт кантарион/; статела; исиот
търчин; карламон; перуанска кока; кува; лимон
плода; лавра;
лотус; риган; маточина; овес; власкун; мента; слънчоглед; палма;
магданоз; божур; живовла; чер пипер; ръж; резела; жълта дойка;
розмарин; степно седефче; пача трева; маящерка; жалсакова топола;
лютиче; череша; градински чай; шафран; ясен; алера; птиче просо; шибол;
маргаритка; зеле; лавадула; тамян; лютиче; мак; индийско орехче; мента;
панавиета; червено манталово дърво; ечемик; дюля; бял оман; водна
перуника; енювче; меча пита; чай; жълтениче
змийско мляко
V. Венерини растения.
Растения красиви, изящни, ароматични, вкусни със силно изразени
магически свойства, целебни, със сочни и приятни на вкус плодове.
Желязно дърво
гваяково дърво; мащерка; върбинка; зюмбюл;
гнездовник; борчак; селим; пероника; водна роза; кишниш; точковат
салеп; шибой; крем; бял крем; момина сълза; бадем; дебела мара; нарцис;
резеда; шипка; смокиня; камелия; лале; обички; бял ясен; богородичен
косъм; градинска теменуга; зеленика; чемшир; гълъбица /синя
боровинка/; май
чин лист; брадица; козя брада; пореч; парички; подбел;
маточина; мърча; мъх; незабравка; имел; жиловлак; пюскач; люляк;
цветно зеле; жълтениче; брадавично цвете
змийско мляко; спанак; салеп;
салим; камфорово дърво; водна роза; момкова сълза; радика; сладки
VІ. Меркуриеви растения
Растения с разнообразен вид, с малки разноцветни листа и цветове с
нееднаква форма, с неопределена миризма.
Акация; анасон; щир; бъзовина; бял боб; пирей; дилянка; новетица; нокът;
маргаритка; вълча ябълка; кактус; сладник; хвойна; парички; рабици;
медуница; леска; горска орех; бръшлян; жълта иглика; пет листник
/мъжка лоза/; белоочица; кервиз; сасапарила; цвекло; чубрица; чай; кучи
дрян; зеле; планинска детелина; брош; просо; троскот; бял равнец; синя
жлъчка; шипки; лимонче; градинска ружа; киселец; кумунига; исоп;
киселица; лесича опашка; медуница; магданоз; мащерка;
VІІ. Лунни растения
Водни /блатни/ растения, с обли корени, шуплести без миризма или със
Александрийски лист; бакла; печурка; татул; пъпеш; камфорово дърво;
драгора; краставица; елха; овес; орех; тлъстига
тученица; ряпа; зънеш
во седефче; сантал; сома; тютюн; тамаринд; тиква; костна плесен; леща;
домат; любеница; тамян; камъш
тръстика; продълговата тиква; яйчно дър
во; банан; речно великденче; устна
бърна; ангелика; лук; морков; подбел;
бяла роза; бяла топола; чесън; божур.
РАСТЕНИЯ ПОД РАЗЛИЧНИТЕ ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ
трае от 21.І. До 22.ІІ. Управлява: нозе, жили, гръбнак.
Ангелика; кумунига; ралица; каменоломка; кактус; репей; слънчогледова
млечна; парица; малина; пореч; охтичаво биле; смокиня; резене; кимион;
воден бучениш; див градински чай; ясен; лепкава разваленика.
трае от 22.ІІ. До 22.ІІІ. Управлява: пръстите на ръцете и краката,
Рани лист; есенен минзухар; боровинки; вишня; нар; ягода; лимон; див
мак; напръстник; тлъстига
трае от 22.ІІІ. До 21.ІV. Управлява: глава, очи, нос, уши, език, зъби
Печурка; див пелин; бъз; блен
попадийка; птичи дрян; великденче; синя
тинтява; нар; подъбиче; звъниче; ралица; кардамон; госница; кърлеж;
колоквинт; риган; мента; подбел; очанка; мускатов орех; стру пейче;
бласкун; божур; жиловлак; ливанче
розмарин; зайча сянка; белоградче;
синя жлъчка; чемерика; пелин; лютиче; градински чай; пчелник.
'' трае от 21.ІV по 22.V. Управлява: гърло, вратни жили.
Зеленика; паче гнездо; мехунка; плюскавиче; делянка; венерин косъм;
дъб; подъбиче; планински очеболец; майчин лист; момкова сълза; бял
крем; нарцис; скофуличе; бръшлян; слез
камбулишек; охтичаво биле
шица; роза; ясен; жълтениче; брадавично цвете.
трае от 22.V. До 22.VІ. Управлява: рамене, гърди, ръце, бели
Змийски лапат; ралица; лютика; кърлеж; салата /бардоква,маруля/; водна
леща; праз; репей; подбел; пореч; магданоз; белаочица; трънка; копър; ки
трае от 22.VІ. До 22.VІІ. Управлява: бял дроб, далак, чер дроб,
Бакла; звъниче; върба; каменоломка: зеле; лютиче; скрофуличе;
краставица; леска; магданоз
семена; божур; див пипер; тученица;
сарсапарила; перонйна.
трае от 22.VІІ. До 22.VІІІ. Управлява: гърба и сърцето и е център
Босилек; синя метличина; синя тинтява; карамфил; знойка; ангелика;
циклама; дива тиква; салеп; да фина
лавър; лавандула; лютиче;
слъчогледен млечок; мента; жиловлак; пипер; целина; чемшир; червен
сантал; първочовка; мащерка; чубрица; шафран; магарешки бодил.
трае от 22.VІІІ. До 22.ІХ. Управлява: корем, черва, жлъчка.
Анасон; миризлив саз; банан; дъб; ягода
плод; лопен; дебела мара; ръж;
цвекло; слива; цикута; дива салвия; шипка; кисилец; ябълка.
трае от 22.ІХ. До 22.Х. Управлява: кръст; бъбреци, ребра и
вътрешни полови органи, пикочен мехур.
Върбинка; циклама; перуника; каменоломка; козя брада; свиларка
вичи карамфил; липа; скрофулче; слез; плюскяч; жълта иглика; тученица;
див анасон; степно седефче; чемшир; лепкава разваленка; белобрадче;
брадавично цвете;
трае от 22.Х. До 22.ХІ. Управлява: външните полови органи.
Змийска хурка
змийска лапат; четка; старо биле
беладона; зеле; дрян;
лютиче; салеп; праз; слънчоглед на млечка; нарцис; ос
скрофуличе; ряпа; ряповидно звънче; бяла ряпа; цвекло; иксия; слива;
плод; ябълка; ясен.
трае от 22.ХІ до 22.ХІІ. Управлява: таза, седалището, бедрата и
Алое; блен; бреза; горски бучениш; върба
листа; гроница; лук;
краставица; орех; противоглистна папрат; бръшлян; чесън; лютиче;
трае от 22.ХІІ. До 22.І. Управлява: колена, кожа и чер дроб.
Блен; сама китка; мандрагора.
РАСТЕНИЯ СЪС ОСОБЕНИ СВОЙСТВА
Растения с жълти венечни листа, подобни на слънце, като жълтениче, звъ
ниче и др. Подобни, се употребяват от магьосниците за заклинания.
свещенно дърво на египтяните и масоните;
отвара от него облекчава зачатието;
стратор, емблема на безсмъртието,цветовете носени на тялото
доставят благоволението на високопоставените;
емблема на простодушие и целомъдрие;
едно от растенията на розенкройцерите;
от него правят жезъл за инвокация;
символ на гнева,сокът му служи за разваляне на уроки и магии
изгорен,замества върбинката;
свещено растение на индийците;
посветено на, придава храброст;
Зеленика,самодивско цвете, трева на верността;
посветена на Юпитер, свещено цвете на камчадалиите. Яденето с
нея отстранява меланхолията, а кората и носена от човек, предпазва го от
растение на розенкройцерите;
Свирчовина, емблема на усърдието;
носен предпазва от уроки и магии;
посветен на Церера и Нибела;
Блен,попадийка,тревата на смъртта, докарва въздържаност;
Дилянка, валериана, обладава магнетически свойства, помага за нерви;
Синя метличина
посветена на кентавъра Харон тревата на очарованието.
Смесена с кръвта на папунека при кадене дава халюцинации;
цвете на розенкройцерите, дава любов и весело разположение
на духа. Тревата на любовта, прекрасен любовен филтър при кадене с нея.
Тревата на любовта, прекрасен любовен филтър при кадене с нея. Листата
Карамфилово дърво
зърното като се вземе в устата, увеличава силата на
хипиотизатора. Маслото служи като основа на няколко магически
операции, с фосфора служи като прекрасна храна на ларвите.
растение на розенкройцерите, посветено на Аполон. Тревата на
откровеността. Като се пуши, усилва способността за ясновидство у сом
сока от корена служи за продължаване състоянието на детството.
Синя тинтава
розенкройцерите, посветена на ап.Петър.
от него се правят пръчки за откриване водни източници и за
Дяволска дърво
миризмата на корена служи за обайване на змиите.
Прекрасен сгъстител на астралния флуид в каквато и да е форма.
Циклама,ботурче
посветена на Аполон. Сока от цветовете влиза в
рецептата на разни филтри.
посветен също на Аполон, емблема на сила. Свещеното дърво на дре
носен на тялото отстранява уроки и магии.
също като горната трева.
който я носи кората не страда от видения.
извлича жизнеността, спасен е, да се държи в стаята на болен.
прибавена в маслото на лампа е прекрасна за магически
емблема на спокойствието.
емблема на гордостта.
Детелина /горска или планинска/
емблема на троицата, който я носи у
себе си служи му като талисман в играта /на комар и др./ Да печели.
сгъстител на астралната светлина.
трева на жизнеността, носена на тялото дава жизнерадост.
емблема на сладострастието, трева на храбростта, носена на
тялото предава неустрашимост.
емблема на милосърдието.
пао цинузирсидес
свещена трева на индийците, притежава
трева на сладострастието.
трева, посветена на прадедите.
Лавра, дафиново дърво
посветено на Аполон, листата носени у себе,
отстраняват адските видения и кошмари. Предпазва от мълния /дървото/.
Бял крин
емблема на чистотата, трева на проявлението, пушена е
прекрасен сгъстител на флуидите.
сок от цветовете увеличава мъжката сила.
сок от цветовете успокоява болки.
емблема на целомъдрието.
носен, отстранява злите духове.
Кукувича опашка
емблема на леността.
добро за магическо пушене.
розенкройцерите, носен е прекрасен сгъстител на флуидите.
посветена на Меркурий и на минерва, емблема на мира
цветовете и в масло са енергичен сгъстител на астралната светлина.
растение на розенкройцерите.
възстановява силите, носена прави човека да бъде обичан,
употребяваните от Парацелзий треви.
при дъвчене увеличава силите
в спиртов разтвор продължава живота.
посветен на Венера, емблема на състраданието.
зърната носени у себе си предпазват от ухапване от змии,
изгорени в стаята, като тамян, очистват я.
Млечка /еуфория/
стъблото стрито на прах, като тамян служи за
извикване духът на Сатурн.
у древните гърци е била употребявана при жертвоприношенията,
особено при погребенията на мъртвите.
посветен на фуриите и на Плутон, носен корена, привлича
прекрасна за приготвяне на магически пръчки.
посветен на Диана, пръчки от него служат за откриване на води,
според уч.п.п. усилва паметта, но да не се ядат повече от 10 ореха навед
нъж. Според съвременната медицина ореховото масло служи да
увеличава спермата.
посветена на юпитер, емблема на победата.
символ на смирението, отстранява кошмари и нечисти сили.
Носи щастие в игри, наситена е с магнетизъм, добра е за магически
Овчарка торбица
посветена на ап.Петър, носена отстранява меланхолията.
коренът се употребява при някои магически операции.
Див пипер
посветен на Церера, цветът е символ на непорочност,
действува успокоително на половата система.
носен, предпазва от уроки.
посветен на Бакхус, отстранява злите духове.
дава жар и сила на любовта.
Див пелин
посветен на Йоан кръстител, носен предпазва от уроки и от
зли духове, наситен е с нисша астрална светлина, подобен на хашиша.
Портокаленият цвят
символ на невинността.
Тученица /тлъстига/
поставена в леглото отстранява лоши видения.
Жълта войка /резеда/
емблема на нежност и кротост.
мъченичеството на богородица. Цветът и носен, облекчава зачатието. Във
вид на пушене служил за извикване на висшите сили.
Белоочица /бяла рада/
сокът и е прекрасен сгъстител на флуидите.
носено предпазва от уроки.
свещеното погребално цвете на гърците.
посветено на Дионисий, Сатурн и Хермес, в Индия на Вишну,
употребява се за гадание.
посветен на Сатурн и на Пан.
служи за магнетическо лекуване.
носен пази от крадци и от война.
Лепкава разваленина
посветена на ап.Петър, емблема на нищетата.
Еделвайс /балканска звезда/
растение на розенкройцерите.
пушен с лула помага за съзерцанието.
посветена на Марс
посветена на Херкулес.
растение на розенкройцерите.
помага за сгъстяване на флуидите.
трева на симпатията, носена помага за спечелване на
свещено растение на египтяните, отстранява ларвите.
Градински чай /салвия/
трева на живата, екстракта има животворящи
свойства. Дървото е превъзходно за приготвяне на магически пръчки.
емблема на първородния грях, посветена на Церера.
посветен на юнона, изгорен способствува за ясновидство.
посветен на седемтях нисши начала.
реум...,уран, слабително, лекува жълтеница.
резада, жълта бойка. Ясновидката Екатерина Емерих твърди, че
евангелистът лука накисвал резеда в масло употребявано за помазване и
сам той употребявал инфузия от изсушена резеда. Това растение има
мистическа връзка с дева Мария. Символизира кротост.
Охтичаво биле, камшица
агримония
хладен и сух, или , расте из
градините и храстите. Листата имат стипчив вкус, полезни против гръдна
жаба и нефрит /ангина пекторис и бъбреци/. Поставена под главата на
спящ, пречи му да се събуди. Като тамян изгонва злите духове, очи болни
от катаракт се мият с вода от това биле. Полезно е също при
изкълчванията и разтяганията на сухожилията, прогонва глистите, по мага
при ухапване от отровни змии.
секале сереале
в, при тежки рани и опасни заболявания особено в
гърлото взема се пресен мед, ръжено брашно и краве масло, прави се от
това лапа, като се разбърка всичко добре, и се налага болното място.
роза
. Розата е символ на посвещението, едно от 12
растения на розенкройцерите. Символизира още любовта, търпението и
мъченичеството на Богородица. Сироп или инфузия от червени цветове
на розата облекчават забременяването. Водата от нея помага при
болести. От нея могат да се приготвят благовония и течности, които
съдействуват за интелектуалното или духовно издигане на човека, както и
за свързването на душата с висши сили, за получаване откровения от тях.
Плодът заедно със синапено семе окачени на дърво го изсушават или го
правят безплодно, но същите правят да се раззеленее повехнало зеле. По
ставени в лампа, извикват халюцинации. Аромата на розата успокоява и
освежава нервната система, и никога не упоява, тъмно червената особено
помага при главоболие и преумора.
Ако изгние розата явяват се особени червеи, които заедно с гнилата роза
ако се дестилират, дават благовонен спирт.
Ако има някои бели петна по очите си, и особено вечер не може да гледа
на светло, то да се вземе една част розова вода /половин водна чаша/, и да
се огласява до 30 пъти запален ароматичен тамян във водата, която ще
стане бяла, с тази вода се намокря платно /кърпа/ и се поставя през нощта
на очите, но по
рано се капва от водата в очите. Ако очите много болят да
се прибави във водата половин чаша мляко от кърмачка, с което да се
направи пак съшият компрес.
Ерихонска роза
анастатика иерохонтика
ако бременната жена постави
пъпка от нея в чаша вода и тя се разтвори, то раждането ще бъде
благополучно /провансалско предание/.
Розмарин /ливанче/
, топъл и сух, събират го в началото на април и под,
маслото от цветовете лекува язви. Водата от цветовете на розмарина е
знаменитата вода на австрийската кралица.
дават приятен дъх на устата. Добро пречистващо средство. Помага при
проказа, сифилис и рани.
Белоочица /бяла рада/
антемис небилис
,умерено топла и влажна.
Събира се под знака на при съеди нение на се улеснява отделянето на
храчките. Когато гърлото боли, вземи чаша обезмаслено мляко, чаша вода
и една щипка /с три пръста/ от билката, липов цвят и цвят от бъз, смеси
всичко заедно до кипване, прецеди и топло още пий вместо чай. Помага
Степно седефче
пеганум хермала
топло и малко сухо…..уран,…,
разтрито заедно с салвия в оцет лекува малария терцияна. Глистогонно,
лекува моминска немощ.
рафанус
, при кашлица: срязва се върхът на корена една черна ряпа,
издълбава се средината, но така, че стените да не са по
тънки от палеца,
напълва се до върха с пудра захар, захлупва се върхът с отрязаното капаче
и се чака докато се отдели течност, която се налива в стъкло, и от която се
взема по чаена лъжичка през два часа. За очистване на гласа: взема се пак
както първия път върхът, издълбава се сърцевината но не се хвърля а се
смесва с мед и се натъпква обратно
в издълбаната дупка. Захлупва се,
разбира се, с отрязаното парче и се изпича добре, в цинков или тенекиена
съдина, за да не се разлее съдържанието. От получената каша се яде на
гладно сутрин по една чаена лъжичка, и това дава отличен глас.
Гулия /алабаш/
брасика рапа
или в семето възбужда половата страст,
пикочогонно, обща противоотрова, полезен е при шарка.
Ос круша /скоруша/
сорбус аукупария
копието на ромула биле
добра е, положена на главата на жена казва всичко
с
кого е била и какво лошо е говорила за тебе.
Алое /сабур/
алое
която жена не ражда, вземи сабер, смеси с вино и дай
и да пие, ще роди. Когато боли сърцето, смеси сабур с вино и дай да пие
Салата /маруля/
лактука сатива
това е голяма тайна, която аз проверих
през време на последния глад, когато имах щастието да спася мнозина от
една смърт. Това е същото средство, което са прилагали и Илия и Елисей.
Преданието преписва същото и на Исуса Христа, когато той нахранил
хората с пет хляба. Тези легенди изхождат от един и същи източник и се
отнасят до трите главни пункта на Кабалата.
"Правете си сърдечна молитва на Господа Бога сутрини и вечер в течение
на 7 дена подред. На седмия ден, след утринната молитва, вземете лист от
маруля и напишете на него с мед, с роса или с дъждовна вода преди
изгрева на слънцето от едната страна: "Аз на вас ще изпратя от небето
хляб като дъжд, а на дру гата страна напишете "манетюр", после накадете
го с тамян и го изяжте. Този, които направи това, глад не ще усеща 7 дни.
Това може да се направи 7 пъти подред, което прави 49 дни, но повече не
трябва да се прави. Ето, този е хлябът! Който ангелите донесли на
пророците в пустинята
Див чемшир
буксус семервиренс
топъл и сух, .събират го при и при в
посветен на Церера или на Цибела, защото от него правели пей
ти.
Бакай /сантал/
санталум албум
,.лунен тамян, което значи, че каденето с
него извиква влиянието на Луната. Маслото му очиства кръвта от
всякакви отрови. На изток от него правят статуите на Буда и други
предмети за употреба.
Червен бакам /червен сантал/
птерокарпусанголензис и санталинус
топъл и сух, полезен при кръвотечение.
смилакс сарсапарила
, полезна е при венерически болести и
помага на затлъстелите да отслабват.
сатириум
името му е произлязло от арабската дума "сатор",
което значи козел, поради забележителните му възбудителни свойства.
Хладен, влажен или в. Възбужда силно половата страст /похотта/. Кирхер
разказва в своята "арс вагна" за един млад човек, който се почувствал
изведнъж като нападнат от силна полова страст по време на една разходка
из градина, в която имало много от това растение.
Целина /кервиз/
апиум гравесленс
а свещенно растение у гърците,
служело за погребението. Семената му помагат при храносмилането и са
газогонно. Помага при треска и се вярва, че носи щастие, затова го
окачват в стаята заедно с лук и чесън. Коренът и тревата /стебло и листа/
се употребяват в медицината за болести на пикочните и полови органи.
Майчин лист или александрийски лист
касия ангустифолия
настройката действа слабително. Предизвиква прилив на кръв в таза и
може при бременните да предизвика помятане. Взето от кърмачката
действува и на детето, защото се всмуква от кръвта.
конволвувус арвензис
.смолата на поветицата/ резина
скамоний смесена със сок от дюля, със стипца, сяра и с аса фетила /вид
гъба/, служи като ясновидство за инвокация на Сатурн
като тамян.
Скифски агнец
агнус сцификус
вид папрат
аспидиум баромец, расте
из реките на средна Азия. Надарява жената с плодовитост, мъжете с
богатство слава и дълговечност.
Френско грозде
рибес нигрум
, сок от плодът премахва луничките от
лицето, като се мие. Пъпките и младите листа във вид на чай очистват
фикус карика
умерено топла и влажна, на тях принадлежи
черната, а бялата принадлежи на и на. в Спарта била посветена на
Меркурий и на Бакхус, в Индия на Вишну. Короната на Сатурн била
направена от нейните листа. Клонка от смокиня, отчупена при
благоприятни влияния, успокоява разярени бикове. Плодът е полезен при
мазоли на краката
мазолът се маже няколко дена наред с разрязан плод.
Листата се употребяват за гадания: пише се на листа въпросът и ако
написаното не изсъхне веднага, отговорът се счита за отрицателен.
делфиниум консолида
лекува всички рани и най
вече тия в
асклепия асида
билката на безсмъртието. От това растение
добиват сок през сито от овча кожа, оставят го да ферментира и го
наливат в дървен съд, след това го дестилират с малко вода или мляко.
Дава приятен вкус при пиене, освежава но и дава леко опиянение, което е
полезно, и ако се вярва на думите на индусите придава на човека
поетически дар и геройски сили, но в голямо количество пит, става
Сомата или луната е била боготворена като първорожденото небе и земя и
първата изобретателка на молитвата и е първата законодателка. Тя е едно
временно и пожертвувателка и жертва. Като агни
това е бащата и
първообраза на жреца, и също като Агни има небесна форма. Савитри
суровия пазител на осмата. Сомата слиза с дъжда във всички растения, за
да ги направи плодотворни, и както казват поетите Луната е само за тях
благодетелна, защото служи като носителка на осмата. Сомата, както
казахме, слиза от небето заедно с дъжда, но тя се и възнася като жертва.
Със своите свойства тя не само предпазва човека от болести, но и влива в
него кръвта на безсмъртието. Това е течност, която има по друго могъще
като елексир за продължение на живота.
анемесна патанс
събира са през май, при жълто
гълъбово
цъфтене. Бере се с молитви, с росата /преди изгрев на слънцето/, натапя се
в студена вода, където стои до пълнолуние.
пинус силвестрис
, посветен на Цибела и на пан. Той е от древни
дървесни породи. Боровата шишарка е отбелязана с знака, и може да
служи за определяне на митическото число на човека. За това е нужно
рано сутринта, след като се омиеш, иди в боровата гора преди изгрева на
слънцето и гледай когато се по каже едва слънцето гледай да направиш по
можност по
голям кръг, но да стигнеш на изходното място точно
когато слънцето е вече цялото изгряло. Количеството на боровите
шишарки, които вие ще прочетете затворени в направения кръг, ще
покажат и вашето мистическо число, или пък ръководещото число на
онова събитие, за определението на което е била предприета операцията.
Вземи по равни части борови корени, исиот /джинджифил/, пиретрум /вид
лайкучка, едра/, и канела /търчин/, счукай ги, смеси ги с чист пресен мед,
изпечи ги на курабии, изсуши ги и дай да ги ядат, който ги яде ще добие
превъзходен глас. Рана, наложена с тънката горна кора на бора, бързо
бързо накваси я с вода или със слюнката на болния.
При туберкулоза и въобще при гръдни болести събирай на пролет
боровите или елховите шишарки, изсуши ги на сянка и ги употребявай
вместо чай
на две чаши кипяща вода по една супена лъжица шишарки.
От боровите шишарки се приготвя още спиртна настройка и отвара, които
служат като очистител
но на кръвта, при застарели изриви, хроническо
възпаление на бронхите, водянка и ревматизъм.
Зайча сянка
оспарагус оф.
топла и малко влажна. Събира се при и пи
кочогонно и възбуждащо страст. Ония, които се занимават със спорт,
бягане, употребяват сироп и екстракт от нея за забавяне биенето на
Пача трева /пачина/
полигонум авикуларе
листата и са годни за
магнетическо лекуване на рани и на контузии, за което е нужно листата да
се държат на раната и после да се заровят във влажно място. Лекуват
също и болестите на сърцето и на стомаха. Инфузия от тревата дава
любов, полезна е при запушва не на белите дробове, също и при
меланхолия. Чай от цялата трева е полезен против хемороиди. Прясната
трева наложена на тила действува като синапизъм. Корена носен, лекува
ния, и привлича благоприятните влияния на своята планета. Корена носен
на корема, успокоява буйството, също спира и кръвотечението. Помага и
при треска. Пазят краката от подуване при дългото ходене, като се
налагат краката с листата.
ононис спиноза
събран при съединението на тези две
планети лекува плеврит. Може да служи като талисман във време на
война за предпазване от нещастни случаи, при кражби и кавги
сератония силиква
при силна кашлица начупи на дребно до
една трета в чайника парчета рошков, залей с кипяща вода и остави да
кипне на огъня, после пий като чай.
Лепкава развалека
париетария оф.
посветена на ап. Петър.
Символизира бедност. Добра е при възпаления, при водянка и при пясък,
за което се пие сок от 30 до 60 грама на ден. Като запарка при болезнени
подутини /тумори/ и колики у децата.
Варзия /тамарунд/
тамариндус
.инфузия на дървото с вино лекува
болестите на далака, проказата и зъбните болки. Най
хубави са червено
черните плодове, които са добри за гадание.
прунус спиноза
плодът е под влиянието на дървото.
Унищожават последствията от пиянството. Листата сместват с чая, от
плодовете се получава питие, а заедно с корените дават червена боя.
генцияна
има поверие, че който носи тази трева на шията си,
той е любимец на Господа.
карум карови
семето е полезно за стомаха, което се приема
смесено с храната. Димът от не го /семето/ е прекрасен тамян за
магически операции.
популус
.посветена на Херкулес, растяла по бреговете на
Ахерон /подземна река/, а е била, по думите на Омир, посветена на
свари булгур на каша и яж с краве масло на гладен стомах, но по
рано изпий голям стъкан с вино: всички глисти, които са у тебе ще
Миризлива топола
популус балсамифера
служи за приготовление на
благовения, кората и против малария, смолистите и пъпки във вид на маз
при възпалени хемороиди.
Горчивка /водна детелина/
мениантес трифолията
за подобрение на
слабо храносмилане се пие настройна от тая трева по чашка на обед преди
кукурбита пепо
,вземи чаша добре обелено семе, изяж го и
после изпий и една доза рициново масло
но преди това най
напред яж
херинга. Това е най
доброто средство против свинската тения. Добре е
ходенето по нужда това да става над гърне в което да е налято топло
мляко. Ако главичката на тенията не излезе, да се повтори опита.
Бял равнец
ахилея миллефолиум
, събира се при и в. спира кръвта, пие
се от родилките, налага се при порязано и рани.
Морач /резине/ копър
феникулум вулгаре
топъл и влажен или .вода от
неговите сенници очистват дишането. Дестилирани зелените части от
него дават вода добра за възпалени очи. Инфузия от това расте ние
улеснява менструацията.
виола
,полезна е за гърдите и за сърцето. Коренът и семената
и са отровни. Тревата и цветовете и са полезни за пясък в бъбреците,
слабително и повръщателно, цветовете
при епилепсия, гърчове и др.
Нервни припадъци. Сироп от теменуга при астма. Цялата трева за
при задържане на пикоч да се взема по
чашка на ден от настройка на хвощ. При остри простуди, особено с
припадъци да се правят парни бани с него.
кохлеария арморика
Синя жлъчка
събира се при пълнолуние през юни или началото на юли.
Коренът и може да служи като могъщо средство против уроки, но трябва
да се събира със съответните церемонии.
Цвилуга, цикута
цикута вироза
сокът от нея, смесен със сок от
бучиниш и с мозък от орел довежда до бесуване.
теа
неговата инфузия японските будисти употребяват като
магическа напитка за сплотяване на тяхното братство.
вератрум албум
топла и суха, събрана в началото на април
или под влиянието на причинява кихане. Добра е при лунатизъм, водянка
и краста по животните. По
добри са червеникавите цветове с белезникав
оттенък. Трябва да се събира при благоприятно влияние на и. Добро
тоническо средство за старците. Употребява се във вид на сух прах. При
ланхолия добре е да се носи на себе си коренът.
Песасина /гроздова череша/
прунус чадус
настройка от накиснати
цветове при болести на очите. За същата цел служи и настройка от
цветовете на полската ягода. Плодовете и във вид на сироп или изсушени
са добро подкрепително средство.
ваксинум миртилус
,накиснати в спирт помагат при
дизентерия. Може и настройка в гореща вода
две супени лъжици в
половин чаша вода. Мляко сварено с копър оказва същото действие.
, топъл и сух, събира се след пълнолуние
в края на юни и началото на юли. Посветен на св. Йоан кръстител. Помага
при магии, при мълния, зли духове, епилепсия, при гърчене и при св.
Витово хоре /хореа/.
потернум сангвисороа
носен на шията унищожава уроки, сокът
убива мухите, при чумни епидемии е добро да се дъвче.
Маремиче /слети коси, горицвет/
адонис верналис
при алкохолизъм
трябва да се пие един
два пъти на ден /докато помогне/ настройка от две
супени лъжици трева в пет чаши вода /1литър/ кипяща. Това средство е
добро, но при голямо натрупване на слуз в стомаха предизвиква
повръщане, поради което трябва да се прекрати.
Милинен /кучи език, черна билка/
иноглосум оф.
,топъл и сух. Който
го носи у себе си премахва антипатията и враждата на другите за себе си и
въдворява симпатии и мир.
агиум сативум
, египтяните считали това растение за свещенно, а
гърците забранявали на оня, който е ял чесън да влиза в храма на майката
на боговете. Добре е да се яде с оцет, който го изправя. Ако се яде на гла
дно предпазва от магия. Пикочогонно и улеснява менструацията. Ако ока
чите китка чесън на дърво, или очистите това дърво с инструменти
натрити с чесън, то птици на това дърво не ще кацат. Когато искат да
имат чесън без миризма, трябва да се подаде и обере чесъна във време
когато луната е видима. Служи като прекрасно дезинфекционно средство
в противовес на лука, който привлича миризмите. Трябва непременно да
се употребява във време на епидемии. Увеличава отделянето на соковете,
увеличава деятелности на бъбреците.
възбуждат дейността на черния дроб.
възбужда апетит, разтваря пясъка в пикочния мехур.
укрепва нервната система и лекува невралгията.
усилва кръвообращението, и отделянето на слюнката и
усилва храносмилането и отделянето на пикоч. Който страда от
силна кашлица да счука три скилиди чесън, да ги тури в гърне, да ги залее
с прясна медовина /мед разтворен във вода/, да ги възвари до кимване и
да пие
кашлицата изчезва. Друго лекарство против кашлица: счукан
чесън със сол изцеди /на стискай/ му сока, придава му двойно повече мед,
постави всичко това в гърне, после в пеща, във фурната на печката да
преседи една нощ на топло, и на утрото, на гладно пий колкото можеш
повече. Варен чесън яж с каквото и да е
ще ти се отвори гласът, и
кашлицата ще бяга.
Когато болят зъбите, ако е десен зъб болния да тури три скилиди чесън и
три зърна чер пипер, счукани в лявото ухо, ако боли ляв зъб
тури в
Змийско мляко
хелидониум маиус
хладно и сухо. Сокът унищожава
3 пъти на ден. Същото се получава, ако на
новолуние забиеш в брадавицата две игли на кръст и ги нажежиш докато
брадавиците ще се изгубят след време.
Жълтурче /лютиче, мазни кокалче/
ранункус фикария , топло и умерено
сухо, корена под влиянието на помага при гангрена. Събрано при
благоприятните условия, жълтурчето е полезно при всички магически
операции които целят успеха на земните предприятия и в частност
съдебните процеси. Поставено на главата на болен те го заставят да пее,
ако болния ще умре, и да плаче, ако ще оздравее.
Костен лишяй
узнея осикум
подобен на гъбите или на /лишеите/
плесените, расте по костите на гниещите трупове. Парацелзий е събирал
това растение и е правел от него една забележителна мас.
Градински чай
салвин оф.
топъл и сух, неговото име произлиза от две
древногермански думи: "сол"
слънце и "хеил"
здраве, благополучие.
Листата му лекуват язви, приготвени по магичен начин възраждат и
оживяват. Инфузия от семената улесняват зачатието.
Ако се сложи в добре /в стъкленица/, то при гниенето се образуват
червейчета с опашки като на дрозда. Ако с кръвта на такива червеи се
натрие корема, то за 15 дена загубваш своята чувствителност. Ако
изгориш тия червейчета и пепелта хвърлиш в огъня, то ще чуеш страшен
удар като от гръм. Поставена в запалена маслена лампа, имаш видението,
като че ли цялата стая е пълни със змии.
морус
хладна и суха, посветена на меркурий. Червените дават
апетит и са слабителни, а зелените са полезни при кръвотечение, при
дизентерия, кръвохрачене и подутини в устата.
Градинска ралица
делфиниум ажацис
настройка от листата премахва
румекс
топъл и влажен, или, коренът нарязан на кръгчета,
накиснат в бял силен оцет, служи за омиване където има лишаи за да ги
прунус
хладна и умерено суха, посветена на Церера, носи
белега на адамовото падение.
/според наставленията на Парацелзий/.
Равенът, както и други някои растения, при обикновеното им
приготовление в аптеките чрез варене, загряване и пр., Губят от своите
сили и целебни качества. Затова както учи и Парацелз, билките трябва са
се обработват но съвсем друг начин. Това става по начините указани от
алхимиците, което ще бъде обяснено в отделна книга.
АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ НА БОЛЕСТИТЕ
виж лимон, бръшлян, тръстика /тученица/, трънка, гори
Астралната светлина /сгъстители/
дяволско дърво, мандрагора, маслина,
Астралното тяло /излизане/
ломи камък, звъниче /жълт кантарион/, вълча ябълка, роза.,
Благосклонност /печелене/
Богатство /печелене/
Болка /успокояване/
върбинка, татула, мандрагора.
ломи камък, жълтениче, ябълка.
Венерически болести
бряст, репей, орех, пипер, кукувича прежда, роза,
татул, върба, кактус, лавър, струпейче.
бреза, свирчек, рани лист, мехунка, бряст, кумунига, хвойна,
подъбиче, мушкато орехче, салец.
свиница, морков, ружа, лепкава разваленка.
пирен, габър, лавра, лен, смокиня, варзия.
пищялка, коприва,
момкова сълза, репей, дебелец, морков, топола,
слънчогледова клечка.
карамфилово дърво, росен.
Очни болести
бял крин, лимон, маточина, бял дрен, пача трева, копър,
пелин, синя метличина, подъбиче, морков, праскова, степно
върбинка, ангелика /пищялка/,
върбинка, водна роза, /русалка/, репей, подбел, лопен /овча
водна роза /русалка/.
бръшлян, белоочица /бяла рада/, ряпа.
Гръдна болест
вълча ябълка, подбел, дигиталис /напръстник/, нарцис,
Духове /извикване/
аглафотис, бърдун, синя метла, върбинка, звъниче,
върбинка, бръшлян, копър.
Девическа слабост
пелин, степно седефче.
кисел трън, подъбиче, агремония.
бреза, кисел трън, резен, зеле, брош, градинска сама китка,
Стомашни болки
попадийка /блян/, брест, зеле, детелина, енювче, маще
Жертвенно приношение
сусам, мента, ечемик. Загар слънчев
бакла,
Задържане пикочта
делянка, карамфил, мушкатно орехче, ръж. Зословие /да
знойка, слънчоглед.
Змии /да не ни нападат/
божур, дяволско дърво.
Живиница /скрофули/
върбинка, свиница, очиболец, морков.
Зрение /усилване/
анасон, върбинка, ягода, кумунига, мента,
Пясък в бъбреците
бреза, бакла, капи коса, лопен, репей, парица,
морков, радика или глухарче, магданоз, пелин, лепкава разваленика,
Катар /възпаление/
венерин косъм, лопен /овча опашка/.
анасон, венерин косъм, подбел, пищялка, лопен, хвойна,
морков, радика, жиловлак /жаловник/, агримония, белоочица, ряпа,
Стеснение /прищипване на/ червата
Богатство /да се намери/
мъжка папрат, разрив трева /разковниче/.
вербена, татул, маргаритка, лук, зърнестец, мъжка папрат,
овчарска торбица,
анасон, блен /попадийка/, синя метличина, лопен, лавра, липа,
хвойна, мента, божур.
Конвулсии
Остеомзелит /загниване на коста/
бреза, рани лист, паче гнездо, брест, нар, пресечка,
репей, морков, бял равнец, акам.
алое, лен, пелин, пселия, деветица.
Бели дробове /възпалени/
Лимфатична система /заболяване/
бучиниш /цвилуга/.
синя метличина, върбинка, брест, кумунига, пресечка, бял крин,
парица, сладка папрат, трепетлика, ясен, овчарска торбица, живовляк,
пелин, степно седефче, пича трева, топола, ясен.
свиница, очиболец, дебелец, тютюн, киселец.
момкова сълза, репей, хвойна,
Лунатизъм
Любов /да се предизвиква/
блей /попадийка/, върбинка, оман, салеп, бял
крин, нарцис, волски език, енювче, паче трева.
мандрагора, кукуряк, волски език, пача трева, чемерика.
водна роза, маслина, живовляк.
Мляко /да се увеличи у дойките/
комунига, вардоква, бял крин, бадем,
Млечица /боднат по езика и гърлото на бозайничетата/
ангинар /артишок/, есенен минзухар, капи коса, върбинка,
паче гнездо, брест, подъбиче, пресечка, вълча ябълка, репей, бял крин,
лук, морков, мъх /лишей/, ружа, ряпа, зайча сянка, хвощ, чесън.
бакла, градинска сама китка, блен /попадийка/, върбинка,
живовляк, зюмбюл, боркач, подъбиче, татул, коприва, лен, парица,
блен /попадийка/, дилянка, вратига, теменуга, чемерика.
репей, кукуряк
Отстраняване нещастия
татул, лопен, морков, дива тиква.
лъв, дебела мара, бял крин, репей, морков.
циклама, хвойна. Пресипналост
див пелин, кукуряк, дива тиква, божур, енювче.
Магическа пръчка
капи коса, трепетлика, дина тиква.
чемерика, жълтениче /змийско мляко/, брадавично цвете.
алое, блен /попадийка/, ягода, маточина, пелин.
ангелика, мушкатен орех,
есенен минзухар, бъз, блен, синя метличина, бряст, ангелина,
коприва, репей, хвойна, магданоз, осен /ясен/.
воден бучениш /цвилуга/,
Полови органи /болести/
ангинар, кисел трън, зеленика, лопен, слънчогледна млечка,
мента, овчарска торбичка, жиловлак, боровинки.
капи коса, бъз, бряст, подъбиче, пресечка, репей.
мирра /смирна, ароматична смола.
бял крин, имел от дъб, розмарин, варзия.
комунига, ягоди, картофи, лопен.
свиница, репей, морков.
алое, иглика, анасон, върбинка, огнивче, невен, магданоз, пача
трева, жиловлак, подбел, невен, репей.
воден бечиниш, рани лист.
воден бучиниш, брест, зарастнице, кестен, момкова сълза,
пелин, синя метличина, вълча ябълка, горска детелини,
Раждане /улесняване/
пелин, звъниче, бял крин, маточина, радика,
бъз, мак, жиловлак.
мъжка папрат, пелин, варзия.
Сърдечни болести
слети рози, маточина, слънчогледна млечка, пача
Синя пришка /антракс/
анасон, рани лист, подъбиче, калинка, вълча ябълка,
копитник, майчин лист, кукуряк, черница.
брест, очиболец, водна роза, овчарска торбица.
роза, мъжка папрат, тиква.
татул, кактус, бял крин, мандрагора, мъх, тученица,
мъжка противоглистна папрат.
синя метличина, кърлеж, коприва.
решетка, канела, мента, чемерика.
змиярник /змийска фурка/, градинска сама китка, дилянка, ягода,
кактус, калина, коприва, подбел, хвойна, теменуга, тученица.
Ухапване от отровни змии, мащерка, градинска сама китка, върбинка,
дяволско дърво, циклама, ангелика, ягода, момкова сълза, лавра, хвойна,
Контузия
пелин, върбинка, жиловлак, пача трева.
Флуиди да се сгъстяват
зеленика, рани лист, живовляк, бял синап, сладък бадем,
бъз, върбинка, татул, дебела мара, вълча ябълка, мандрагора,
кукуряк, имел, божур, енювче, теменуга, пелин, чесън.
тинктура от: зюмбюл, слънчогледна млечка.
сабур /алое/, блен, звъниче, камф., Лавандула, репей, кукуряк,

Приложенные файлы

  • pdf 5692768
    Размер файла: 693 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий