ПРОГРАМА М-2 2012-2013

ВСТУП


Навчальна дисципліна «Основи конструювання виробів» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста напряму підготовки 051602 Технологія виробів легкої промисловості за спеціальністю 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів.

Завдання курсу:

дати ґрунтовні знання про будову тіла людини, про системи та методи побудови креслень базових основ, про методи технічного моделювання, про способи розробки лекал, про зміст та вимоги до оформлення технічної документації, про можливі дефекти швейних виробів та способи їх усунення;
сформувати уміння та навички розрахунку та графічної побудови креслення базової основи на типову фігуру та внесення змін, які враховують особливості тіло будови замовника в умовах індивідуального виготовлення одягу;
забезпечити володіння графічними прийомами технічного моделювання, щодо внесення модельних особливостей в креслення конструкції виробу;
сформувати уміння та навички розробки всіх видів лекал на базовий розміро-зріст та їх технічне розмноження в відповідності до вимог шкали розміро-зростів;
сформувати уміння та навички виконання розкладки лекал з урахуванням фактури та малюнку матеріалів, способу настилання, виконувати розрахунок її ефективності;
сформувати уміння та навички оформлення технічної документації на зразок виробу;
забезпечити дотримання вимог ЄСКД при виготовленні лекал (верху, підкладки, прикладу) та іншої конструкторсько-технологічної документації.
Доповнення вирішення типової задачі діяльності та уміння відповідно ОПП:

Зміст уміння, що
забезпечується
Шифр
уміння
Назва змістовного модуля
Шифр змістовного
модуля

1
2
3
4

Виходячи з технічного завдання, антропометричних стандартів, методик конструювання виробів за допомогою нормативно-технічної документації, прийомів формоутворення, з урахуванням властивостей матеріалів, побудувати креслення конструкції виробу.
ПФЕ.05.ПР.О.07
Теоретичні основи конструювання виробів
ПФЕ 05.ПР.О.07.11Пропорційні особливості будови фігури людини
ПФЕ 05.ПР.О.07.02Тілобудова людини
ПФЕ 05.ПР.О.07.03Постава тіла людини
ПФЕ 05.ПР.О.07.04Тотальні морфологічні ознаки

ПФЕ 05.ПР.О.07.01
Види і траєкторні рухи частини тіла людини
ПФЕ 05.ПР.О.07.06Статика і динаміка тіла людини
ПФЕ 05.ПР.О.07.05Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру
ПФЕ 05.ПР.О.07.13Проектування базових конструкцій чоловічих виробів на типову та індивідуальну фігуру
ПФЕ 05.ПР.О.07.14Проектування базових конструкцій дитячих виробів на типову та індивідуальну фігуру

ПФЕ 05.ПР.О.07.15Технічне моделювання виробів

ПФЕ 05.ПР.О.07.16Проектувань похідних модельних конструкцій виробів різних типів
ПФЕ 05.ПР.О.07.17Проектування різних модельних конструкцій
ПФЕ 05.ПР.О.07.18Методи розробки конструкції виробів на основі ескізу або моделі
ПФЕ 05.ПР.О.07.21Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні утворення пластичної форми одягу
ПФЕ 05.ПР.О.07.23

Продовження таблиці

1
2
3
4

Використовуючи креслення конструкції, за допомогою нормативно-технічної документації, враховуючи технологію обробки виробу під керівництвом виконати креслення первинних,
похідних, допоміжних шаблонів
лекал
ПФС.06.ЗП.Р.08
Побудова всіх видів шаблонів деталей виробів
ПФС.06.ЗП.Р.08.02

Використовуючи креслення комплекту шаблонів базового розміру і зросту, застосовуючи антропометричні стандарти, розробити повний комплект шаблонів в запропонованому діапазоні, методом градації деталей виробу
ПФС.06.ЗП.Н.09
Система градації деталей виробів
ПФС. 06.ЗП.Н.09.05


Пояснювальна записка

Курс «Основи конструювання виробів» є одним із основних з циклу спеціальної підготовки фахівців кваліфікації технік-конструктор. Дисципліна вивчається на І та ІІ курсі у 1, 2, 3 та 4 семестрах. Вона тісно пов’язана з дисциплінами циклу професійної підготовки: «Матеріалознавство», «Основи технології виробів», «Художнє проектування виробів», «Основи креслення», «Основи стандартизації і управління якістю продукції», «Економіка, організація та планування виробництва» та іншими, які вивчаються в паралелі або на попередніх курсах.
До складу програми входять наступні розділи:
І. Загальні відомості про будову тіла людини.
ІІ. Розмірна типологія та розмірні стандарти.
ІІІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів.
ІV. Технічне моделювання виробів.
V. Розробка робочої документації.
VІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій чоловічих та дитячих виробів.
Після опанування курсу «Основи конструювання виробів» студент повинен вміти:
виходячи з технічного завдання, антропометричних стандартів, методик конструювання виробів за допомогою нормативно-технічної документації, прийомів формоутворення, з урахуванням властивостей матеріалів, побудувати креслення конструкції виробу;
використовуючи креслення конструкції, за допомогою нормативно-технічної документації, враховуючи технологію обробки виробу під керівництвом виконати креслення первинних, похідних, допоміжних шаблонів лекал;
використовуючи креслення комплекту шаблонів базового розміру і зросту, застосовуючи антропометричні стандарти, розробити повний комплект шаблонів в запропонованому діапазоні, методом градації деталей виробу.
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань, умінь та навичок студентів. Оцінювання успішності за семестр здійснюється на підставі оцінок виставлених за кожну лабораторно-практичну роботу, за проміжні контрольні завдання та за усні відповіді студентів.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного та підсумкового контролю: графічні роботи, контрольні завдання, тестування, оцінювання рефератів, програмоване опитування, диференційований залік. По закінченню даної дисципліни використовується така форма контролю, як екзамен.
Умови отримання позитивних оцінок на екзамені встановлюються в межах (у відсотках до максимального результату виконання індивідуальних завдань):
«задовільно» – 60-74%;
«добре» – 75-89%;
«відмінно» – 90% та більше.
Правила розрахунку результатів навчання визначаються викладачами за погодженням з кафедрами з урахуванням особливостей організації навчального процесу, встановлених робочим навчальним планом співвідношень між різними видами навчальних занять і самостійною роботою студентів, вагомості різних форм контрольних заходів, а також технічних можливостей використання певних видів контрольних заходів.
Заняття повинні проходити в спеціальних кабінетах, обладнаних необхідними навчальними посібниками, наочними засобами з застосуванням технічної та проекційної апаратури.

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Основи конструювання виробів»

Дані критерії включають в себе основні вимоги щодо рівня підготовки студента з дисципліни «Основи конструювання виробів» і дозволяють робити висновки про рівень підготовки студента. Об’єктами оцінювання є спеціальні знання здобуті в процесі вивчення дисципліни, та уміння і навички застосування цих знань під час виконання, як типових, так і нестандартних завдань.
При вивченні навчальних досягнень студентів оцінці підлягають:
рівень самостійності студента при здійсненні пізнавальної діяльності, відповідях та виконанні практичних завдань (за допомогою, за частковою допомогою, з консультативною допомогою викладача, самостійно);
рівень підготовки навчального матеріалу;
характеристика відповіді студента;
рівень засвоєння знань, умінь та навичок для виконання практичних або контрольних завдань;
рівень володіння розумовими операціями;
рівень застосування довідкової, технічної, конструкторсько-технічної документації в навчальній діяльності;
характер помилок та здатність їх виправляти;
самостійність оцінних суджень.
Рівень підготовки студентів оцінюється за середнім балом, з кожного запитання.

Оцінка «2» ставиться, якщо студент:
фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу (менше половини);
не розкриває основний зміст завдання;
елементарні завдання виконує за допомогою викладача;
не усвідомлено виконує окремі частини практичних завдань;
недостатньо володіє спеціальною термінологією;
креслення або схеми виконує з порушенням ЄСКД;
розрахунки виконані з помилками, що призводять до значних змін креслень конструкцій;
допускає грубі помилки в кінцевих висновках.

Оцінка «3» ставиться, якщо студент:
на рівні запам’ятовування без достатнього розуміння відтворює навчальний матеріал;
знає близько половини навчального матеріалу;
зміст завдання виконує частково, не завжди послідовно;
здатний з помилками та неточностями дати визначення понять;
відповідає не в повному обсязі, але суть питання в цілому розкриває;
майже володіє спеціальною термінологією;
креслення або схеми виконує з незначними порушеннями ЄСКД;
не усвідомлено користується технічною та конструкторською документацією;
вміє застосовувати знання при розв’язуванні задач за зразком;
розрахунки виконані з помилками, що призводять до незначних змін креслень конструкцій;
здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки з допомогою викладача;
при виконанні практичних завдань допускає помилки, які самостійно виправити не може.

Оцінка «4» ставиться, якщо студент:
правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, але з деякими неточностями;
вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;
завдання виконує в повному обсязі;
визначення понять дає вірно без помилок;
відповідає в цілому правильно, достатньо обґрунтовано;
володіє спеціальною термінологією;
креслення або схеми виконує в відповідності до ЄСКД;
достатньо усвідомлено користується технічною та конструкторською-технічною документацією;
вміє застосовувати знання при розв’язанні задач за зразком;
розрахунки креслень виконує з незначними помилками, що не впливають на якість креслень;
здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки з консультативною допомогою викладача;
при виконанні завдань допускає несуттєві помилки, які може виправити;
вміє встановлювати міждисциплінарні зв’язки з іншими дисциплінами професійного спрямування.

Оцінка «5» ставиться, якщо студент:
правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, що містить аналіз;
вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних та нестандартних ситуаціях;
завдання виконує в повному обсязі;
визначення понять дає вірно без помилок;
відповідає правильно обґрунтовано, грамотно ілюструє відповідь таблицями, схемами;
вільно володіє спеціальною термінологією;
креслення бо схеми виконує відповідно до вимог ЄСКД;
усвідомлено користується конструкторсько-технічною документацією в межах навчальної програми;
вміє застосовує знання при розв’язанні задач як з використання типового алгоритму так і за самостійно складеним планом;
розрахунки креслень виконує без помилок;
здатний аналізувати, порівнювати, робити висновки самостійно;
вміє самостійно знаходити джерела інформації і користуватися ними, оцінювати отриману інформацію;
самостійно, правильно, в повному обсязі виконує практичні завдання;
вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки «Основ конструювання виробів» з іншими дисциплінами спеціальної підготовки;
виявляє пізнавально-творчий інтерес до обраної професії, нової техніки та технологій.
Правила розрахунку результатів навчання визначаються викладачами за погодженням з кафедрами з урахуванням особливостей організації навчального процесу, встановленим навчальним планом співвідношень між різними видами навчальних занять, а також технічних можливостей використання певних видів контрольних заходів.
Заняття повинні проходити в спеціальних кабінетах, обладнаних спеціальними посібниками, наочними засобами з застосуванням технічної та проекційної апаратури.
Тематичний план
№ п/п
Теми програми
Кількість годинАудиторних
Лекції
Лабор-практ занят
Самостійна робота
Разом

Розділ І. Вступ. Загальні дані про одяг
5
5
-
3
8


Загальна структура підприємства по виготовленню одягу.
3
3
-
2
5


Показники якості швейних виробів
2
2
-
1
3

Розділ ІІ. Загальні відомості про будову тіла людини
7
7
-
5
12

1.
Тотальні морфологічні ознаки. Пропорційні особливості будови фігури людини.
2
2
-
2
4

2.
Тілобудова і постава тіла людини
2
2
-
1
3

3.
Статика і динаміка тіла людини. Види і траєкторні рухи частин тіла людини
3
3
-
2
5

Розділ ІІІ. Розмірна типологія та розмірні стандарти
7
7
2
3
10

1.
Методи визначення розмірних ознак тіла людини. Таблиці розмірної типології дорослого й дитячого населення
2
2
-
2
4

2.
Сучасна розмірна характеристика тіла людини
5
3
2
1
6

Розділ ІV. Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів
41
31
10
20
61

1.
Теоретичні основи конструювання виробів
7
7
-
4
11

Всього за І семестр
26
22
2
15
41

2.
Проектування базових конструкцій жіночого поясного одягу (спідниці)
6
4
2
3
9

3.
Проектування базових конструкцій жіночого поясного одягу (штани)
8
6
2
4
12

4.
Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру
20
14
6
5
25

Всього за ІІ семестр
34
40
10
12
46

Всього за перший курс
60
46
14
27
87

5.
Конструювання нижніх комірів та конструктивне оформлення бортів
10
8
2
2
12

6.
Дефекти одягу та методи їх усунення.
4 4
-
2
6

Розділ V. Технічне моделювання виробів
22
14
10
9
31

1.
Проектування різних модельних конструкцій різних форм
14
8
6
6
20

2.
Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні способи утворення пластичної форми одягу
8
6
4
3
11

Розділ VІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій чоловічих та дитячих виробів
68
46
22
16
84

1.
Проектування базових конструкцій чоловічих виробів на типову та індивідуальну фігуру
22
12
10
4
26

Всього за ІІІ семестр
60
38
22
17
77

2.
Проектування базових конструкцій дитячих виробів на типову та індивідуальну фігуру
12
10
2
4
16

3.
Проектування модельних конструкцій різних форм (реглан)
12
10
2
3
15

4.
Проектування модельних конструкцій різних форм (суцільнокроєні рукава)
8
6
2
3
11

5.
Методи розробки конструкцій виробів на основі ескізу або моделі
14
8
6
2
16

Розділ VІІ. Розробка робочої документації
34
24
10
12
46

1.
Побудова всіх видів шаблонів деталей виробів
12
8
4
4
16

2.
Нормативно-технічна та конструкторська документація на швейний виріб
14
10
4
4
18

3.
Система градації деталей виробів
8
6
2
4
12

Всього за ІV семестр
80
58
22
24
104

Всього за другий курс
140
96
44
41
181

Розділ VІІ. Проектування базових конструкцій виробів на типову фігуру
44
24
20
6
50

1.
Проектування базових основ за ЄМКО РЕВ
36
20
16
6
42

2.
Особливості методів конструювання другого класу
8
4
4
-
8

Всього за V семестр
44
24
20
6
50

Розділ VІІ. Проектувань похідних модельних конструкцій виробів різних типів
44
34
10
16
60

1.
Особливості конструювання одягу різного призначення (корсетні вироби та головні убори)
12
8
4
4
16

2.
Особливості конструювання виробів з трикотажних полотен
10
8
2
4
14

3.
Розробка моделей хутряних виробів

6
6
-
2
8

4.
Конструювання плечових виробів на фігури з відхиленнями від типових
16
12
4
4
20

Всього за VІ семестр
44
34
10
16
60

Всього за третій курс
88
58
30
22
110


ВСЬОГО за курс:
288
200
88
90
378

зміст програми

Розділ І Вступ. Загальні дані про одяг - 5год.


1 Тема 1 – 1 год. Лекція. Загальна структура підприємства по виготовленню одягу.
Характеристика структурних і виробничих підрозділів швейних підприємств.
Організація робіт підготовчо-розкрійного цеху.
Організація робіт експериментального цеху.
Конструкторська підготовка виробництва.
Організація робіт швейного цеху.
Організація робіт складу готової продукції.
Основні принципи і зміст інженерного і художнього конструювання промислових виробів.

2-3 Лекція 2 - 2год. Одяг, як предмет конструювання.
Задачі предмету „Основи конструювання виробів” його взаємозв’язок з іншими дисциплінами.
Основні визначення (проектування, конструювання, моделювання, конструкція одягу).
Визначення „одягу”.
Функції одягу.
Класифікація одягу за призначенням.
Інші види класифікації одягу.
Визначення „асортимент одягу”.

Самостійна робота – 2 год.
Опрацювати план-конспект лекції та надати відповіді на питання для самоконтролю та самоперевірки:
Охарактеризуйте виробничу структуру підприємства по виготовленню одягу.
Надайте порівняльну характеристику особливостей роботи відділів моделювання, конструкторського відділу, відділу технологів та групи нормування.
Сформулюйте основі напрямки діяльності художньо-технічної ради підприємства.
Проаналізуйте головні задачі конструювання промислових товарів у взаємозв’язку із поняттям проектування.

4-5 Тема 2– 2 год. Лекція. Показники якості швейних виробів.
Споживчі вимоги.
Промислові вимоги.
Вимоги до терміну служби одягу.
Якісні вимоги до одягу.
Показники якості швейних виробів.

Самостійна робота – 1 год.
Скласти та вивчити конспект лекції. У вигляді схеми оформити питання «Споживчі та промислові вимоги».
Підготувати реферат на тему: «Основні характеристики якості швейного виробу».

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати критерії якості швейних виробів різного асортименту;
вміти класифікувати одяг;
обирати вид одягу відповідно до вимог та функцій одягу;
визначати якість готового одягу.
Повинен знати:
асортимент одягу;
класифікацію одягу;
вимоги до одягу;
функції одягу;
відмінності процесу розробки моделі в умовах масового та індивідуального виробництва.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – С.38-68, 79-87.
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- С.34-48, 55-72, 95-154, 179-211.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.8-31.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.65-168.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, - С.3-42.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – С.22-66.


Розділ ІІ Загальні відомості про будову тіла людини (7 год.)

6-7 Тема 1 – 2год. Лекція. Тотальні морфологічні ознаки. Пропорційні особливості будови фігури людини.
Визначення поняття тотальні морфологічні ознаки.
Характеристика поняття довжина тіла.
Характеристика поняття обхват грудей.
Характеристика поняття вага.
Пропорції тіла людини.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти та вивчити конспект лекції. Оформити таблицю «Пропорції тіла людини».

8-9 Тема 2 – 2год. Лекція. Тілобудова і постава тіла людини.
Визначення поняття тулуб.
Форма частин тіла людини.
Визначення поняття тілобудова.
Типи статури чоловіків.
Типи статури жінок.

Самостійна робота – 1 год.
Скласти та вивчити конспект лекції. Оформити текстове повідомлення «Характеристика типів постав».

10 Тема 3 – 1год. Лекція. Статика і динаміка тіла людини. Види і траєкторні рухи частин тіла людини.
Визначення динаміки та статики в одязі.
Зміни розмірів тіла в динаміці.
Динамічний ефект.
Ергономіка. Ергономічні схеми.
Статичне та динамічне співвідношення.

Самостійна робота – 2год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю:
Охарактеризуйте поняття динаміки та статики в одязі.
Розкрийте зміст поняття динамічний ефект.
Охарактеризуйте вплив поняття ергономіки на процес проектування одягу.
Опрацювати та законспектувати питання:
Морфологічні ознаки, що характеризують зовнішню форму тіла людини.
Постава. Пропорції. Тілобудова.
Характеристика розміру та форми окремих частин тіла.

11-12 Заняття 4 - Контрольна робота по темі – 2год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Дайте визначення поняття тотальні морфологічні ознаки та охарактеризуйте їх.
Охарактеризуйте існуючі форми шиї, голови, спини, живота, стегон.
Дайте визначення поняття динаміка та його вплив на конструкцію одягу.
2 варіант
Дайте визначення поняття пропорції тіла та охарактеризуйте основні типи пропорцій.
Охарактеризуйте існуючі форми верхніх та нижніх кінцівок, грудних залоз, плечей, сідниць.
Дайте визначення поняття статика та його вплив на конструкцію одягу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати довжину тіла;
визначати обхват грудей;
визначати тип постави;
визначати тип пропорцій;
визначати тип статури;
визначати форму окремих частин тіла.
Повинен знати:
поняття тотальних розмірних ознак;
поняття тілобудова і постава тіла людини;
різновиди типів статур;
різновиди типів постав;
різновиди типів пропорцій;
ергономічні схеми основних рухів.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- С.34-48, 55-72, 95-154, 179-211.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.33-89 .
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – С.38-68, 79-87.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, - С.43-115.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П. П. Кокеткина М.: Легкая индустрия, 1980. – С.65-168.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.30-62.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – С.22-66.

Розділ ІІІ Розмірна типологія та розмірні стандарти - 7 год. (2)

13-14 Тема 1 – 2 год. Лекція. Методи визначення розмірних ознак тіла людини. Таблиці розмірної типології дорослого й дитячого населення
Методи визначення розмірних ознак тіла людини.
Види антропометричних вимірів.
Інструменти та прилади для проведення антропометричних вимірів.
Таблиці абсолютних величин розмірних ознак типових.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Вивчити особливості визначення розмірних ознак тіла людини. Виконати копіювання основних таблиць абсолютних величин розмірних ознак типових фігур.

15-16 Тема 2 – 2 год. Лекція. Сучасна розмірна характеристика тіла людини
Основні вікові групи дорослого населення.
Основні повноті групи дорослого населення.
Побудова розмірної типології для дітей.
Основні антропометричні точки тіла людини.
Методика антропометричних обмірів.
Розмірні ознаки, необхідні для конструювання одягу. Умовні позначення.

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю:
Характеристика основних антропометричних точок, що використовуються під час проектування поясних та плечових видів одягу.
Охарактеризуйте основні розмірні ознаки, що необхідні для проектування жіночого плечового одягу.
Охарактеризуйте правила вимірювання основних розмірних ознак та їх умовні позначення.

17-18 Заняття 3. Лабораторно-практична робота №1: Визначення розмірних ознак тіла людини та їх динамічний ефект – 2год.
19 Заняття 4 - Контрольна робота по темі – 1год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Охарактеризуйте існуючі методи визначення розмірних ознак тіла людини.
Охарактеризуйте основні вікові групи дорослого населення та назвіть розмірні ознаки, що визначають розмір жіночого та чоловічого одягу.
Охарактеризуйте основні антропометричні точки.
2 варіант
Охарактеризуйте основні інструменти для проведення антропологічних вимірів.
Охарактеризуйте основні повноті групи дорослого населення.
Охарактеризуйте основні розмірні ознаки, що необхідні для побудови креслення плечового одягу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
знімати мірки з фігури;
виконувати роботи по аналізу вимірів фігури;
користуватися антропометричними стандартами;
визначати типові фігури.

Повинен знати:
техніку обміру фігури;
види антропометричних вимірів;
способи зняття та запису мірок;
основні антропометричні точки;
види антропометричних вимірів;
структуру антропометричних стандартів та етапи їх побудови;
закони розподілу розмірних ознак;
особливості будови антропометричних стандартів для дорослого та дитячого населення;
основні розмірні ознаки та вимоги до них.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- С.34-48, 55-72, 95-154, 179-211.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.33-89 .
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – С.38-68, 79-87.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, – С.43-115.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П. П. Кокеткина М.: Легкая индустрия, 1980. – С.65-168.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.30-62.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – С.22-66.

Розділ ІV. Проектування базових та похідних модельних конструкцій жіночих виробів – 41 год. (10)

Тема 1. Теоретичні основи конструювання виробів – 7год.

20-21 Лекція 1 – 2 год. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.
Основні поняття розгорток поверхні.
Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу: методи першого та другого класу.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань.
1. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу.
2. Методи першого класу.
3. Методи другого класу.

22-23 Лекція 2 - 2год. Зв'язок між внутрішніми та зовнішніми розмірами і формою одягу.
Розміри та форма одягу.
Прибавки на вільне облягання.
Прибавки на пакет матеріалу
Залежність прибавки на свободу облягання від властивостей матеріалу.
Конструктивно – технологічні прибавки.
Монтажні прибавки.

24 Лекція 3 – 1 год. Зовнішня форма та конструкція одягу.
Основні елементи графічної побудови конструкцій одягу.
Опорна поверхня.
Силуетні та конструктивні лінії.
Силует. Покрій.
Характеристика конструкцій одягу.
Класифікація одягу по конструктивним лініям.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю:
Охарактеризуйте поняття опорна поверхня.
Дайте визначення поняття силует та покрій, охарактеризуйте їх різновиди.
Дайте визначення термінів плечовий та поясний одяг.
Визначте основні конструктивні лінії плечового та поясного одягу.
Підготувати реферат на тему:
«Сучасні силуети та покрої жіночого одягу».

25-26 Заняття 4. Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Охарактеризуйте особливості конструювання одягу методів першого класу.
Охарактеризуйте поняття опорна поверхня та вкажіть що є опорною поверхнею для поясного одягу.
Охарактеризуйте основні силуетні форми жіночого одягу.
2 варіант
Охарактеризуйте особливості конструювання одягу методів другого класу.
Охарактеризуйте основні розмірні ознаки, що необхідні для побудови креслення плечового одягу.
Охарактеризуйте основні типи покроїв жіночого одягу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати методи конструювання розгорток деталей одягу та уміти їх застосовувати;
виконувати побудову розгорток деталей одягу с застосуванням різних графічних прийомів;
виконувати наколювання різних видів та деталей одягу.
Повинен знати:
види опорних поверхонь;
види силуетів;
види конструктивних ліній;
фактори формоутворення;
різні методи конструювання розгорток деталей одягу, її особливості;
основні елементи графічної побудови креслень.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988. – С.106-155, 179-193.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.134-202, 84-119.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. – С.38-66, 13-24.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и, 1984. – С.79-175.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, - С.115-180.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1993. – С.79-167.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – С.22-66.

Перелік ЗАЛІКОВих питань

Дайте характеристику структурних і виробничих підрозділів швейних підприємств.
Охарактеризуйте особливості організації робіт підготовчо-розкрійного цеху.
Охарактеризуйте особливості організації робіт експериментального цеху.
Охарактеризуйте особливості конструкторської підготовки виробництва.
Охарактеризуйте особливості організації робіт швейного цеху.
Охарактеризуйте особливості організації робіт складу готової продукції.
Охарактеризуйте основні принципи і зміст інженерного і художнього конструювання промислових виробів.
Охарактеризуйте споживчі вимоги.
Охарактеризуйте промислові вимоги.
Охарактеризуйте вимоги до терміну служби одягу.
Охарактеризуйте якісні вимоги до одягу.
Охарактеризуйте показники якості швейних виробів
Дайте визначення поняття тотальні морфологічні ознаки.
Дайте характеристику поняття довжина тіла.
Дайте характеристику поняття обхват грудей.
Характеристика поняття вага.
Дайте характеристику пропорції тіла людини.
Дайте визначення поняття тулуб.
Охарактеризуйте існуючі форми грудної та черевної ділянки тулуба, поперечний діаметр стегон.
Охарактеризуйте існуючі форми сідничних м'язів.
Охарактеризуйте існуючі форми шиї.
Охарактеризуйте існуючі форми верхніх кінцівок.
Охарактеризуйте існуючі форми положення плеча.
Охарактеризуйте існуючі форми нижніх кінцівок.
Дайте визначення поняття тілобудова.
Охарактеризуйте існуючі типи статури чоловіків.
Охарактеризуйте існуючі типи статури жінок.
Характеристика типів постав.
Дайте визначення динаміки та статики в одязі.
Охарактеризуйте існуючі зміни розмірів тіла в динаміці.
Охарактеризуйте поняття динамічний ефект.
Охарактеризуйте поняття ергономіка. Наведіть приклади ергономічних схеми
Надайте порівняльну характеристику понять статичне та динамічне співвідношення.
Охарактеризуйте існуючі методи визначення розмірних ознак тіла людини.
Охарактеризуйте існуючі види антропометричних вимірів.
Охарактеризуйте основні інструменти та прилади для проведення антропометричних вимірів.
Охарактеризуйте зміст таблиць абсолютних величин розмірних ознак типових.
Охарактеризуйте основні вікові групи дорослого населення. Основні повноті групи дорослого населення.
Охарактеризуйте основні принципи побудови розмірної типології для дітей.
Охарактеризуйте основні антропометричні точки тіла людини.
Охарактеризуйте існуючі методики антропометричних обмірів.
Охарактеризуйте розмірні ознаки, необхідні для конструювання одягу. Умовні позначення.
Охарактеризуйте класифікацію методів конструювання розгорток деталей одягу.
Охарактеризуйте основні поняття розгорток поверхні.
Охарактеризуйте класифікація методів конструювання розгорток деталей одяг: методи першого та другого класу.
Дайте загальна характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу першого класу.
Охарактеризуйте розрахункові формули та їх види.
Охарактеризуйте розрахунково-мірочні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте пропорційно-розрахункові методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-графічні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток.
Дайте загальну характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу другого класу.
Охарактеризуйте поняття зовнішня форма та конструкція одягу.
Охарактеризуйте поняття опорна поверхня.
Охарактеризуйте існуючі плечові та поясні вироби.
Охарактеризуйте основні види силуетних та конструктивних ліній. Наведіть приклади.
Охарактеризуйте поняття силует, покрій. Наведіть приклади.
Дайте характеристику поняття конструкція одягу. Базова основа.
Дайте класифікацію поясного одягу за конструктивними лініями.
Дайте класифікацію плечового одягу за конструктивними лініями.
Охарактеризуйте схеми основних деталей виробів різних покроїв.
Охарактеризуйте основні фактори формоутворення.
Охарактеризуйте основні елементи графічної побудови конструкцій одягу: горизонтальні та вертикальні лінії членування тіла людини та базисна сітка.ІІ семестр

Тема 2. Проектування базових конструкцій жіночого поясного одягу (спідниці) - 6год. (2год.)

Лекція 1 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основ поясних виробів.
Характеристика групи поясних виробів.
Асортимент поясних виробів.
Конструювання спідниць.
Розмірні ознаки та прибавки, необхідні для конструювання спідниць.
Побудова креслення переднього та заднього полотнищ двошовної прямої спідниці.

Самостійна робота – 2 год.
Написати реферати на тему:
«Асортимент жіночого поясного одягу»;
«Історія розвитку та сучасний вигляд невід'ємної частини жіночого гардеробу – спідниці»;
Виконати побудову креслення спідниці певного розміру.

Лекція 2 - 2 год. Розрахунок та побудова креслень конічних та клиновидних спідниць.
1. Різновиди конічних та клиновидних спідниць.
2. Схема розрахунку та побудови креслення конічної спідниці.
3. Схема розрахунку та побудови креслення клиновидної спідниці.

Самостійна робота – 2 год .
Складання опорного конспекту з замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
Схема розрахунку та побудови креслення спідниці із складками.

Заняття 3 - 2год. Лабораторно – практична робота № 2
Розробка конструкції жіночих спідниць.

Тема 3. Проектування базових конструкцій жіночого поясного одягу (штани) – 8 год. (2)

Лекція 1 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення жіночих штанів.
Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення жіночих штанів.
Розрахунок та побудова креслення класичних жіночих штанів.

Самостійна робота – 2 год.
Написати реферати на тему:
«Штани як складова жіночого гардеробу».
Виконати побудову креслення класичних жіночих штанів відповідного розміру.
Лекція 2 - 2 год. Конструювання прилеглих жіночих штанів.
Розмірні ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення прилеглих жіночих штанів.
Особливості розрахунку та побудови креслення прилеглих жіночих штанів.

Самостійна робота – 2 год.
Складання опорного конспекту з замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
Виконати побудову креслення прилеглих жіночих штанів відповідного розміру.
Особливості розробки конструкції жіночих штанів по типу джинсових.

Заняття 3 - Лабораторно-практична робота № 3:
Побудова креслення основних деталей жіночих штанів на індивідуальну фігуру –
2 год.

Заняття 4 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання.
Побудувати креслення жіночих класичних штанів на типову фігуру розміром 164-100-108 (Пт=1см, Пс=2см).

Після вивчення теми студент повинен уміти:
розраховувати та будувати креслення конструкції класичних жіночих брюк, щільно прилеглих брюк, спідниці-брюк ;
розраховувати та будувати креслення дрібних деталей брюк;
Повинен знати:
асортимент брюк;
асортимент тканин для виготовлення брюк;
назву деталей, ліній, зрізів;
розрахунок та техніку побудову креслення брюк різних видів;
розрахунок та техніку побудову креслення дрібних деталей брюк;
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988. - 106-142 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980, - 143-191 стр.
Саламатова С.М., Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, - 94-121 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1985. – 92-104 стр.
Саломатова С.М. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, - 1981. – 115-131 стр.

Тема 4. Проектування базових конструкцій жіночих виробів на типову та індивідуальну фігуру – 20 год. (6)

Лекція 1 – 4 год. Особливості конструювання жіночих плечових виробів на індивідуальну фігуру.
Вихідні данні для побудови базисної сітки.
Припуски (прибавки) для проектування одягу.
Етапи розробки конструкції одягу.
Побудова горизонтальних та вертикальних ліній базисної сітки.
Побудова верхніх зрізів спинки, пройми та середньої лінії спинки.
Особливості оформлення основних ліній креслення.
Оформлення лінії низу.
Форма талієвих виточок.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Дослідити особливості формування вихідних даних для проектування одягу та особливості вибору прибавок залежно від виду виробу. Виконати побудову креслення жіночого плечового виробу прямого силуету відповідного розміру (за варіантами).

Лекція 2 – 4 год. Особливості конструювання жіночих плечових виробів за методикою ЦНДІШП.
Вихідні данні для побудови базисної сітки.
Припуски (прибавки) для проектування одягу.
Етапи розробки конструкції одягу.
Побудова горизонтальних та вертикальних ліній базисної сітки.
Побудова верхніх зрізів спинки, пройми та середньої лінії спинки.
Особливості оформлення основних ліній креслення.
Оформлення лінії низу.
Форма талієвих виточок.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати побудову креслення жіночого плечового виробу напівприлеглого силуету із урахуванням відповідного вибору необхідних прибавок.

Заняття 3 - Лабораторно-практична робота №4: Побудова розгорток основних деталей жіночого плечового одягу – 4 год.

Лекція 4 – 4 год. Взаємозв’язок лінії пройми та лінії окату рукава.
Методика конструювання розгорток вшивних рукавів.
Попередній розрахунок рукава.
Взаємозв'язок лінії пройми та лінії окату рукава.
Етапи розробки конструкції рукава.
Попередній розрахунок рукава.
Методика конструювання розгорток вшивних рукавів (одношовний звужений до низу, одношовний широкий, двошовний з верхнім та нижнім зрізами, двошовний з переднім та ліктьовим зрізами, трьох шовний з переднім, верхнім та ліктьовим зрізами).

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати побудову креслення базової основи вшивного рукава.
Виконати побудову креслення розгортки одно-, дво- та трьошовного рукавів.

Заняття 5 - Лабораторно-практична робота №5: Побудова розгортки двошовного рукава. Виготовлення макета, уточнення конструкції після примірки – 2 год.

Заняття 6 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення спинки за методикою ЦНДІШП відповідного розміру.
2 варіант
Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній пілочки на індивідуальну фігуру.
3 варіант
Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення одношовного рукава за методикою ЦНДІШП відповідного розміру.
4 варіант
Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній креслення спинки за розрахунково-мірочною методикою відповідного розміру.
5 варіант
Виконати побудову креслення базової основи та контурних ліній пілочки на індивідуальну фігуру.
Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати методи конструювання розгорток деталей одягу та уміти їх застосовувати;
виконувати побудову розгорток деталей одягу с застосуванням різних графічних прийомів;
визначати величину прибавки в залежності від виду виробу, ступеню прилягання, властивостей тканини.
розраховувати та будувати креслення конструкцій жіночих плечових виробів за різними методиками;
розраховувати та будувати креслення конструкції вшивних рукавів за різними методиками.
Повинен знати:
види опорних поверхонь;
види силуетів;
види конструктивних ліній;
фактори формоутворення;
взаємозв’язок між зовнішніми формами тіла людини та внутрішніми розмірами одягу;
класифікацію прибавок;
залежність величини прибавки від виду виробу, ступеню прилягання, властивостей тканини;
різні методи конструювання розгорток деталей одягу, її особливості;
основні елементи графічної побудови креслень.
розрахунок та техніку побудову креслення основи пілочки та спинки жіночих виробів;
розрахунок та техніку побудову креслення вшивних рукавів;
особливості побудови жіночих виробів різних силуетів.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988. – С.106-155, 179-193.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – С.134-202, 84-119.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и, 1984. – С.79-175.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, - С.115-180.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1985. – С.71-105.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1993. – С.79-167.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. – С.38-66, 13-24.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – С.22-66.

Перелік екзаменаційних питань:

Дайте характеристику структурних і виробничих підрозділів швейних підприємств.
Охарактеризуйте особливості організації робіт підготовчо-розкрійного цеху.
Охарактеризуйте особливості організації робіт експериментального цеху.
Охарактеризуйте особливості конструкторської підготовки виробництва.
Охарактеризуйте особливості організації робіт швейного цеху.
Охарактеризуйте особливості організації робіт складу готової продукції.
Охарактеризуйте основні принципи і зміст інженерного і художнього конструювання промислових виробів.
Охарактеризуйте споживчі вимоги.
Охарактеризуйте промислові вимоги.
Охарактеризуйте вимоги до терміну служби одягу.
Охарактеризуйте якісні вимоги до одягу.
Охарактеризуйте показники якості швейних виробів
Дайте визначення поняття тотальні морфологічні ознаки.
Дайте характеристику поняття довжина тіла.
Дайте характеристику поняття обхват грудей.
Характеристика поняття вага.
Дайте характеристику пропорції тіла людини.
Дайте визначення поняття тулуб.
Охарактеризуйте існуючі форми шиї.
Охарактеризуйте існуючі форми верхніх кінцівок.
Охарактеризуйте існуючі форми положення плеча.
Охарактеризуйте існуючі форми нижніх кінцівок.
Дайте визначення поняття тілобудова.
Охарактеризуйте існуючі типи статури чоловіків.
Охарактеризуйте існуючі типи статури жінок.
Характеристика типів постав.
Дайте визначення динаміки та статики в одязі.
Охарактеризуйте існуючі зміни розмірів тіла в динаміці.
Охарактеризуйте поняття динамічний ефект.
Охарактеризуйте поняття ергономіка. Наведіть приклади ергономічних схеми
Надайте порівняльну характеристику понять статичне та динамічне співвідношення.
Охарактеризуйте існуючі методи визначення розмірних ознак тіла людини.
Охарактеризуйте існуючі види антропометричних вимірів.
Охарактеризуйте основні інструменти та прилади для проведення антропометричних вимірів.
Охарактеризуйте основні вікові групи дорослого населення. Основні повноті групи дорослого населення.
Охарактеризуйте основні принципи побудови розмірної типології для дітей.
Охарактеризуйте основні антропометричні точки тіла людини.
Охарактеризуйте існуючі методики антропометричних обмірів.
Охарактеризуйте розмірні ознаки, необхідні для конструювання одягу. Умовні позначення.
Охарактеризуйте класифікацію методів конструювання розгорток деталей одягу.
Охарактеризуйте основні поняття розгорток поверхні.
Охарактеризуйте класифікація методів конструювання розгорток деталей одяг: методи першого та другого класу.
Дайте загальна характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу першого класу.
Охарактеризуйте розрахункові формули та їх види.
Охарактеризуйте розрахунково-мірочні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте пропорційно-розрахункові методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-графічні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток.
Дайте загальну характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу другого класу.
Охарактеризуйте основні принципи муляжного методу побудови розгорток.
Охарактеризуйте поняття зовнішня форма та конструкція одягу.
Охарактеризуйте основні елементи графічної побудови конструкцій одягу.
Охарактеризуйте поняття опорна поверхня.
Охарактеризуйте існуючі плечові та поясні вироби.
Охарактеризуйте основні види силуетних та конструктивних ліній. Наведіть приклади.
Охарактеризуйте поняття силует, покрій. Наведіть приклади.
Дайте характеристику поняття конструкція одягу. Базова основа.
Дайте класифікацію поясного одягу за конструктивними лініями.
Дайте класифікацію плечового одягу за конструктивними лініями.
Охарактеризуйте схеми основних деталей виробів різних покроїв.
Охарактеризуйте основні фактори формоутворення.
Охарактеризуйте основні елементи графічної побудови конструкцій одягу: горизонтальні та вертикальні лінії членування тіла людини та базисна сітка.
Охарактеризуйте основні розрахункові формули та їх види.
Охарактеризуйте особливості методів конструювання другого класу.
Практичні завдання.

ІІІ семестр

Тема 5. Конструювання нижніх комірів та конструктивне оформлення бортів – 10 год. (2)

Лекція 1 -2 год. Оформлення бортового краю. Конструювання комірів для виробів з відкритою застібкою.
Види застібок.
Оформлення бортового краю та лацканів.
Зміщення лінії краю борту в залежності від виду застібки та виду виробу.
Розташування петель та ґудзиків.
Різновиди комірів.
Особливості конструювання комірів для виробів із закритою застібкою (стійка та її різновиди, відкладний, сорочковий).
Взаємозв’язок коміра з горловиною.

Лекція 2 - 2 год. Особливості конструювання комірів для виробів з відкритою застібкою.
1. Конструювання комірів для виробів з відкритою застібкою (коміри піджачного типу, шаль, апаш, відкладний, відкладний для фігурного вирізу горловини).
2. Взаємозв’язок коміра з горловиною.

Заняття 3 - 2 год. Лабораторно – практична робота № 6
Побудова креслення нижніх комірів з відкритою та закритою застібкою.
Лекція 4 - 2 год. Особливості конструювання капюшонів.
1. Види капюшонів (суцільнокроєні з пілочкою та відрізні, капюшони із щільним приляганням до голови та м’якої форми, капюшони із двох та трьох частин).
2. Побудова капюшона м’якої форми (суцільнокроєний).

Самостійна робота – 2 год.
Складання опорного конспекту із замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
1. Розрахунок та побудова креслення капюшонів різних видів (відрізні з двох частин, з трьох частин).

Заняття 5 - 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання.
Побудувати креслення коміра піджачного типу.
Побудувати креслення капюшона суцільно кроєного з пілочкою.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виконувати оформлення краю борту та лацканів у відповідності до виду застібки;
виконувати розрахунки місця розташування петель та ґудзиків;
виконувати побудову креслення підбортів;
виконувати розрахунки та побудову креслень комірів та капюшонів різних видів.
Повинен знати:
різновиди комірів;
різновиди капюшонів;
різновиди застібок;
різні варіанти оформлення бортового краю та лацканів;
розрахунок та техніку побудови креслення комірів різних видів;
розрахунок та техніку побудови креслення капюшонів різних видів;
розрахунок місця розташування петель та ґудзиків;
розрахунок та техніку побудови креслення підбортів для застібок різних видів.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды по индивидуальным заказам населения. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1980. – 111-117 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980, - 191-194 стр.
Саламатова С.М., Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, - 128-132 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия,1980. – 198-208 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1989. – 119-130 стр.
Тема 7. Дефекти одягу та методи їх усунення – 4 год.

Лекція 1 - 2 год. Дефекти швейних виробів.
Якість конструкції. Баланс одягу.
Дефекти швейних виробів.
Дефекти художнього оформлення виробів.
Класифікація конструктивних дефектів.
Способи усунення дефектів.

Самостійна робота – 2 год .
Складання опорного конспекту із замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
Дефекти спідниці. Дефекти брюк. Дефекти жіночої сукні. Дефекти верхнього одягу. Дефекти виробів покрою реглан. Дефекти виробів з суцільнокроєними рукавами.

Заняття 3 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання.
1. Побудувати креслення жіночого виробу прямого силуету з короткими суцільнокроєними рукавами на типову фігуру розміром 164 – 92 – 100.
2. Відповідно до рисунків визначити вид конструктивного дефекту, визначити причини його утворення та способи усунення.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виявляти конструктивні дефекти під час примірки ;
виконувати виправлення конструктивних дефектів ;
здійснювати контроль за якістю виконаних робіт.
Повинен знати:
види конструктивних та технологічних дефектів;
способи усунення конструктивних дефектів ;
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988. - 339 – 354 стр.
Рахманов Н. А., Стаханов С.И. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения. М.: Легкая индустрия, 1979 – 128 стр.
Саламатова С.М., Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, - 200 – 210 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия,1980. – 107-119 стр.Розділ V Технічне моделювання виробів - 22 год. (10)

Тема 1. Проектування різних модельних конструкцій різних форм - 14 год. (6)

Лекція 1 – 2 год. Характеристика та аналіз конструкцій сучасного одягу
Означення моделі та моделювання.
Різновиди конструкцій за способом отримання об’ємної форми.
Структурні характеристики конструкцій кроєного одягу.
Формотворення кроєного одягу.
Покрої одягу.
Конструктивні прийоми формотворення одягу.

Самостійна робота – 3 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю:
Дайте визначення поняття моделювання.
Дайте визначення поняття модель.
Написання реферату на тему:
«Оздоблювальні елементи в сучасному одязі»

Лекція 2 – 2 год. Моделювання. Особливості технічного моделювання першого виду.
Означення моделювання.
Конструктивне моделювання та його різновиди.
Перенесення нагрудної виточки на різні ділянки.
Розробка деталей з рельєфами.

Заняття 3 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 7
Розробка деталей за допомогою технічного моделювання першого виду.

Лекція 4 – 2 год. Особливості технічного моделювання другого виду.
Паралельне розширення.
Розробка деталей зі складками.
Конічне розширення. Розробка деталей з драпуванням.
Паралельно – конічне розширення.

Заняття 5 – 2 год. Лабораторно –практична робота № 8
Розробка деталей за допомогою технічного моделювання другого виду.

Лекція 6 – 2 год. Особливості технічного моделювання третього виду.
Загальна характеристика технічного моделювання третього виду.
Моделювання рукавів складних форм на основі вшивного рукава.
Особливості розробки виробів з рукавами покрою реглан на основі виробів з вшивними рукавами.
Заняття 7 – 2 год. Лабораторно –практична робота № 9
Розробка конструкції жіночого виробу з використання технічного моделювання третього виду.

Тема 2. Методи об’ємно-просторової розробки форми одягу, основні способи утворення пластичної форми одягу - 8 год. (4)

Лекція 1 – 4 год. Створення форми деталей одягу методом моделювання на площині.
Моделювання ліфів.
Моделювання рукавів та комірів.
Паралельне та конічне розширення.
Перевірка розроблених креслень конструкції.
Моделювання поясних виробів.

Самостійна робота – 3 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку моделювання ліфу, рукава та поясного виробу відповідно до ескізу.
Виконати розробку моделювання жіночого плечового виробу з тканини в кілтинку.

Заняття 2 - Лабораторно-практична робота № 10
Моделювання жіночого виробу відповідно до ескізу - 4 год.

Заняття 3 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Дайте визначення поняття модель та моделювання.
Надайте порівняльну характеристику типів технічного моделювання.
Виконайте моделювання жіночого плечового виробу відповідно до ескізу.
2 варіант
Охарактеризуйте основні типи покроїв одягу.
Надайте порівняльну характеристику видів конструктивного моделювання.
Виконайте моделювання жіночого плечового виробу відповідно до ескізу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
замальовувати ескізи моделей одягу;
виконувати моделювання відповідно ескізів;
виконувати моделювання різними методами в залежності від складності розробки.
Повинен знати:
техніку замальовки одягу;
методи технічного моделювання;
прийоми технічного моделювання;
вимоги до вибору базових основ;
принципи розробки нових моделей на основі базових.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 261-284 стр.
Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. М.: «Легкая индустрия», 1979. – 103-136, 148-163 стр.
Макеренко А.Ф. Конструктивное моделирования женской верхней одежды. Харьков: «Прапор», 1973. – 61-192 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 176-187 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая индустрия, 1980. – 168-172 стр.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. – 11-12 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 200-235 стр.


Розділ VІ. Проектування базових та похідних модельних конструкцій чоловічих та дитячих виробів - 68 год. (16)

Тема 1. Проектування базових конструкцій чоловічих виробів на типову та індивідуальну фігуру - 22год. (10)

Лекція 1 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основи чоловічих штанів.
Призначення попереднього розрахунку конструкції.
Вихідні дані для побудови базисної сітки штанів.
Послідовність виконання попереднього розрахунку конструкції та побудова базисної сітки.
Етапи розробки конструкції.

Заняття 2 – 2 год. Лабораторно –практична робота №11
Розробка конструкції чоловічого поясного виробу.

Лекція 3 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основи плечових виробів для чоловіків.
Особливості розмірної характеристики чоловічої фігури.
Аналіз внутрішніх та зовнішніх розмірів чоловічого одягу.
Розрахунок прибавок.
Розрахунок та побудова креслення основи плечових виробів для чоловіків.

Заняття 4 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 12
Розробка конструкції основи чоловічого плечового виробу.

Лекція 5 – 2 год. Особливості побудови типових конструкцій різних видів чоловічого одягу.
Особливості розробки типової конструкції для чоловічої сорочки.
Особливості вибору прибавок.
Особливості розрахунку ділянки пройма - рукав.
Особливості розробки основи для жилетів.

Заняття 6 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 13
Розробка конструкції чоловічого плечового виробу – сорочки.

Лекція 7 – 2 год. Особливості побудови типової конструкції чоловічого піджака.
1. Побудова конструкції чоловічого піджака напівприлягаючого силуету.
2. Особливості вибору прибавок.

Лекція 8 – 2 год. Особливості побудови двошовного рукава до піджака.
1. Особливості розрахунку ділянки пройма-рукав.
2. Побудова двошовного рукава до піджака.

Заняття 9 – 4 год. Лабораторно – практична робота № 14 Розробка конструкції чоловічого піджака напівприлягаючого силуету.

Самостійна робота – 4 год .
Складання опорного конспекту із замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
Розрахунок та побудова креслення основи жилета. Особливості вибору прибавок.
Різновиди кишень, розрахунок верхніх кишень.
Розробка дрібних та оздоблювальних деталей у чоловічому одязі.

Заняття 10 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання
Побудувати креслення основи чоловічого піджака класичного стилю на типову фігуру розміром 176-96-82.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
- визначати вихідні данні для конструювання чоловічого одягу;
- виконувати розрахунки та побудову креслення конструкцій чоловічого одягу;
- виконувати побудову окремих деталей чоловічого одягу;
- здійснювати самоконтроль якості виконаної роботи.
Повинен знати:
асортимент чоловічого одягу;
асортимент сучасних матеріалів для виготовлення чоловічого одягу;
особливості тілобудови чоловічих фігур;
особливості розрахунку величини прибавок, необхідних для побудови креслення чоловічого одягу різного виду;
техніку розрахунків та способи графічного виконання креслень конструкцій чоловічого одягу різного виду.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легромбытиздат, 1987. – 5-198 стр.
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 106-163 стр.
Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды. М.: Легромбытиздат, 1986. – 36-140 стр.
Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды.М.:Легкая индустрия, 1977–5-135 с


ІV семестр


Тема 2. Проектування базових конструкцій дитячих виробів на типову та індивідуальну фігуру - 12год. (2)

Лекція 1 – 2 год. Характеристика сучасного дитячого одягу. Одяг для дітей ясельного віку.
Асортимент та характеристика сучасного дитячого одягу.
Особливості розмірної типології дитячого населення.
Особливості побудови конструкції дитячого одягу різних вікових груп.
Вимоги до тканин для виготовлення дитячого одягу для дітей ясельного віку.
Розробка конструкції дитячого одягу для дітей ясельного віку.

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку конструкції дитячого комплекту для хлопчика/дівчинки ясельної групи.
Написати реферат на тему:
«Тенденції моди дитячого одягу»
«Особливості проектування різних видів одягу відповідно до вікових груп»
«Підбір матеріалів та фурнітури»

Лекція 2 – 2 год. Одяг для дітей дошкільного віку.
Вимоги до тканин для виготовлення дитячого одягу для дітей дошкільного віку.
Вимоги до одягу.
Розробка конструкції дитячого одягу для дітей дошкільного віку.


Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку моделі костюму для дівчинки дошкільної вікової групи.

Лекція 3 – 2 год. Одяг для дітей молодшого шкільного віку.
Вимоги до тканин для виготовлення дитячого одягу для дітей молодшого шкільного віку.
Вимоги до одягу.
Розробка конструкції дитячого одягу для дітей молодшого шкільного віку

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку сорочки для хлопчика молодшого шкільного віку.

Лекція 4 – 2 год. Одяг для дітей старшого шкільного віку.
Одяг для підлітків.
Вимоги до тканин для виготовлення дитячого одягу для старшого шкільного віку.
Вимоги до одягу. Вибір прибавок. Розробка конструкції дитячого одягу для дітей старшого шкільного віку та підлітків

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку сукні для дівчинки-підлітка.

Заняття 5 - Лабораторно-практична робота № 15
Розробка базової конструкції одягу для дітей – 2год.

Заняття 6 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зразок контрольного завдання:
«Побудувати креслення основи сукні для дівчинки розміром 110-56».

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виконувати розрахунки та побудову креслення конструкцій дитячого одягу;
виконувати побудову окремих деталей дитячого одягу;
визначати вихідні данні для конструювання дитячого одягу різних вікових груп;
здійснювати самоконтроль якості виконаної роботи.
Повинен знати:
асортимент дитячого одягу;
асортимент матеріалів для виготовлення дитячого одягу різних вікових груп;
особливості пропорцій та тілобудови дитячих фігур різних вікових груп;
особливості розрахунку величини прибавок, необхідних для побудови креслення дитячого одягу різного виду;
техніку розрахунків та способи графічного виконання креслень конструкцій дитячого одягу різного виду.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 106-163 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 363-367 стр.
Волеич Г.К. Детская одежда. М.: Легкая индустрия, 1968. – 240с.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1985. – 71-105 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1993. – 79-167 стр.
Ромашкина И.И., Третьякова А.И., Федосеева Г.А. Я шью сама. Донецк: Донбасс, 1966. – 55-137 стр.
Микуландра Івка. Техніка крою. К.: Техніка, 1972. – 266-291 ст.
Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды. М.: Легромбытиздат, 1986. – 141-164 стр.

Тема 3. Проектування модельних конструкцій різних форм (реглан) –
12 год. (2)

Лекція 1 - 2 год. Різновиди рукавів покрою реглан.
Різновиди конструкцій рукавів покрою реглан (по кількості швів, по ширині, по довжині, по оформленні лінії пройми).
Особливості вибору прибавок для побудови креслення покроїв реглан.
Побудова креслення виробу покрою реглан (передня частина рукава).

Лекція 2 - 2 год. Особливості розробки конструкції виробу з рукавами покрою реглан.
1. Особливості вибору прибавок для побудови креслення покроїв реглан.
2. Побудова креслення виробу покрою реглан ( задня частина рукава).

Лекція 3 - 4 год. Розробка конструкції виробу з рукавами покрою напівреглан.
1. Особливості розробки конструкції виробу з рукавами покрою напівреглан.

Самостійна робота – 3 год.
Складання опорного конспекту із замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
1. Різновиди покрою реглан (реглан, напівреглан, нульовий реглан, реглан – погон, реглан – кокетка).
2. Особливості побудови креслення нульовий реглан.
3. Особливості побудови креслення реглан – кокетка.
4. Особливості побудови креслення реглан – пагон.
Заняття 4 - 2 год. Лабораторно–практична робота № 16 Розробка конструкції виробу з рукавами покрою реглан.

Заняття 5 - 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання.
Побудувати креслення жіночого виробу прямого силуету з рукавами покрою напівреглан на типову фігуру розміром 164 – 92 – 100.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виконувати розрахунок та побудову виробів з рукавами покрою реглан різних видів;
виконувати розрахунок та побудову виробів з поглибленою проймою ;
Повинен знати:
розрахунок та побудову виробів з поглибленою проймою ;
розрахунок та побудову виробів з рукавами покрою реглан різних видів;
взаємозв’язок між висотою оката та висотою пройми у виробах з поглибленою проймою;
різновиди рукавів реглан;
способи графічного виконання креслень виробів складних покроїв.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Губань О.М. Конструювання чоловічого одягу по індивідуальним замовленням. Навч. пос. час.1.Біла Церква: БКСД, 2004 – 29-34 стр.
Саламатова С.М., Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, - 121-128, 132-150 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия,1980. – 173-199 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1989. – 110-119, 140-165 стр.

Тема 4. Проектування модельних конструкцій різних форм (суцільнокроєні рукава) – 8 год. (2)

Лекція 1 – 2 год. Різновиди суцільнокроєних рукавів.
Різновиди конструкцій суцільнокроєних рукавів (по кількості швів, по ширині, по довжині, по оформленню ластовиці).
Особливості вибору прибавок для побудови креслень виробів із суцільнокроєними рукавами.
Розрахунок та побудова креслення конструкції передньої частини суцільнокроєного рукава з ромбовидною ластовицею.

Лекція 2 – 2 год. Особливості побудови суцільнокроєних рукавів.
1. Розрахунок та побудова креслення конструкції задньої частини суцільно кроєного рукава з ромбоподібною ластовицею.
Самостійна робота – 3 год .
Складання опорного конспекту із замальовками.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки).
Різновиди суцільнокроєних рукавів (кімоно, «летюча миша», з відрізною бічною частиною, з відрізною нижньою частиною рукава).
Особливості побудови креслення з короткими суцільнокроєними рукавами, рукавами „кімоно”.

Заняття 3 – 2 год. Лабораторно–практична робота № 17
Розробка конструкції виробу з суцільнокроєними рукавами.

Заняття 4 - 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання.
Побудувати креслення жіночого виробу прямого силуету з суцільнокроєними рукавами. на типову фігуру розміром 164 – 92 – 100.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виконувати розрахунок та побудову виробів з поглибленою проймою ;
виконувати розрахунок та побудову виробів з суцільнокроєними рукавами різних видів;
визначати залежність поглиблення пройми від виду виробу.
Повинен знати:
розрахунок та побудову виробів з поглибленою проймою ;
розрахунок та побудову виробів з суцільнокроєними рукавами різних видів;
залежність поглиблення пройми від виду виробу.
взаємозв’язок між висотою оката та висотою пройми у виробах з поглибленою проймою;
різновиди вшивних рукавів для поглибленої пройми;
різновиди виробів з суцільнокроєними рукавами;
способи графічного виконання креслень виробів складних покроїв.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Саламатова С.М., Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, - 121-128, 132-150 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия,1980. – 173-199 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды. М.: Легпромбытиздат, 1989. – 110-119, 140-165 стр.


Тема 5. Методи розробки конструкцій виробів на основі ескізу або моделі - 14год . (6)

Лекція 1 – 2 год. Розробка креслень конструкції нових моделей одягу на основі базових конструкцій
Аналіз та вивчення моделі.
Вибір базової основи конструкції.
Нанесення ліній, що характеризують модельні особливості.
Конструктивне моделювання зі зміною форми плечового поясу, пройми та форми рукава виробу.
Особливості розробки конструкції складних покроїв рукавів.

Заняття 2 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 18
Розробка конструкції плечового виробу зі зміною плечового поясу пройми та форми рукава виробу.

Лекція 3 – 4 год. Моделювання вшивних рукавів. Зміна покрою рукава
Прийоми моделювання рукавів без зміни пройми.
Рукав сорочкового покрою.
Розробка конструкції рукава покрою.
Особливості розробки конструкції з суцільнокроєним рукавом.

Заняття 4 – 4 год. Лабораторно – практична робота № 19
Розробка конструкції жіночого плечового виробу з складним покроєм рукава.

Самостійна робота – 2 год .
Написання конспекту.
1. Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку плечового виробу з складним покроєм рукава з використанням БК вшивного рукава.

Заняття 5 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок картки – контролю
1 варіант
Дайте визначення поняття модель та моделювання.
Надайте порівняльну характеристику типів технічного моделювання.
Виконайте моделювання жіночого плечового виробу відповідно до ескізу.
2 варіант
Охарактеризуйте основні типи покроїв одягу.
Надайте порівняльну характеристику видів конструктивного моделювання.
Виконайте моделювання жіночого плечового виробу відповідно до ескізу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
замальовувати ескізи моделей одягу;
виконувати моделювання відповідно ескізів;
виконувати моделювання різними методами в залежності від складності розробки.
Повинен знати:
техніку замальовки одягу;
методи технічного моделювання;
прийоми технічного моделювання;
вимоги до вибору базових основ;
принципи розробки нових моделей на основі базових.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 261-284 стр.
Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. М.: «Легкая индустрия», 1979. – 103-136, 148-163 стр.
Макеренко А.Ф. Конструктивное моделирования женской верхней одежды. Харьков: «Прапор», 1973. – 61-192 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 176-187 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая индустрия, 1980. – 168-172 стр.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. – 11-12 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 200-235 стр.


Розділ VІІ Розробка робочої документації -34год. (10)

Тема 1. Побудова всіх видів шаблонів деталей виробів - 12год. (4)

Лекція 1 – 2 год. Види лекал деталей одягу.
Технічні вимоги до оформлення лекал (маркування лекал, контрольні точки та лінії, вимоги ЄСКД).
Етапи розробки робочих креслень лекал.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань.
Написати реферат на тему: «Особливості розробки лекал для виготовлення одягу за індивідуальним замовленням».

Лекція 2 – 2 год. Види лекал деталей одягу
Лекала – оригінали.
Лекала – еталони.
Робочі лекала.
Допоміжні лекала.
Лекала основні.
Лекала похідні.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку лекал основних деталей крою верху жіночого жакету.

Лекція 3 – 2 год. Виготовлення різних видів лекал.
Особливості розробки основних лекал.
Виготовлення похідних лекал підкладки та прикладу.
Особливості виготовлення допоміжних лекал.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку похідних лекал прикладу та підкладки жіночого жакету.

Заняття 4 - Лабораторно-практична робота № 20
Побудова основних лекал жіночого плечового виробу та похідних лекал верху – 2 год.

Заняття 5 - Лабораторно-практична робота № 21
Побудова похідних лекал (підкладка та приклад) жіночого плечового виробу – 2 год.

Заняття 6 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Охарактеризуйте технічні вимоги до оформлення лекал.
Надайте порівняльну характеристику лекал-оригіналів та лекал-еталонів.
Виконайте схематичну розробку лекала-оригінала пілочки жіночого плечового виробу.
2 варіант
Охарактеризуйте основні етапи розробки лекал.
Надайте порівняльну характеристику робочих та допоміжних лекал.
Виконайте схематичну розробку лекала-оригінала спинки жіночого плечового виробу.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виготовляти лекала верху, підкладки, прикладу;
розподіляти надсічки;
позначати контрольні точки.
Повинен знати:
види лекал;
величину припусків для побудови лекал різних видів ;
характеристику лекал різних видів;
вимоги до оформлення лекал;
умовні позначення на лекалах;
особливості виготовлення лекал верху, підкладки прикладу.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легромбытиздат, 1987. – 231-244 стр.
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 323-328 стр.
Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды. М.: Легромбытиздат, 1986. – 36-140 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 211-216 стр.
Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977. – 136-221 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая индустрия, 1980. – 70-108 стр. Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 182-186 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 98-106 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды М.: Легпромбытиздат, 1989. – 188-197 стр.


Тема 2. Нормативно-технічна та конструкторська документація на швейний виріб - 14год. (4)

Лекція 1 – 2 год. Нормативно-технічна документація на швейні вироби.
Стандарти державні, галузеві, підприємства, технічні умови.
Конструкторські документи на швейний виріб (графічні та текстові, проектні та робочі, групові та базові).
Склад конструкторської та технологічної підготовки виробництва.
Етапи конструкторської підготовки до запуску нової моделі одягу у виробництво.

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Дати відповіді на питання для контролю та самоконтролю:
Дайте визначення поняття нормативно-технічна документація на виріб.
Охарактеризуйте перелік конструкторських документів на виріб.
Визначте основні етапи конструкторської підготовки до запуску нової моделі одягу у виробництво.

Лекція 2 – 2 год. Конструкторська документація на швейний виріб.
Проектна конструкторська документація (технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект).
Робоча конструкторська документація (креслення деталей одягу, специфікація, креслення загального виду, технічний малюнок, конфекційна карта, креслення градації лекал деталей, табель мір, технічний опис).

Самостійна робота – 1 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку технічного завдання, технічної пропозиції та ескізного проекту моделі жіночого демісезонного плаща.

Лекція 3 – 4 год. Конструкторська документація на нову модель.
Поняття технічного та художнього опису моделі.
Документи, що входять до складу технічного опису.
Етапи розробки технічного опису.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати технічний малюнок та розробити художньо-технічний опис моделі жіночого демісезонного плаща.

Заняття 4 - Лабораторно-практична робота № 22
Попереднє проектування та створення ескізного проекту жіночого виробу – 2 год.

Заняття 5 - Лабораторно-практична робота № 23
Розробка технічного опису моделі – 2 год.

Заняття 6 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Надайте порівняльну характеристику існуючий видам стандартів на швейний виріб.
Охарактеризуйте конструкторські документи на швейний виріб.
Охарактеризуйте поняття художньо-технічний опис та перерахуйте документи, що входять до складу технічного опису.
2 варіант
Надайте порівняльну характеристику конструкторської та технічної підготовки виробництва.
Охарактеризуйте етапи конструкторської підготовки до запуску нової моделі одягу у виробництво.
Охарактеризуйте робочу конструкторську документацію.

Повинен знати:
структуру технічного опису моделі;
етапи розробки технічного опису;
особливості технічного та художнього опису;
особливості розробки табеля мір та розбивки виробу на основні та допоміжні лінії вимірювання;
особливості розробки конфекційних карт;
етапи конструкторської підготовки виробництва до запуску нової моделі;
склад документів та етапи розробки технічного завдання;
склад документів та етапи розробки технічної пропозиції;
склад документів та етапи розробки ескізного проекту;
склад документів та етапи розробки технічного проекту;
склад документів та етапи розробки робочої документації;
загальну структуру швейних підприємств;
функції експериментального цеху та його відділів.
Після вивчення теми студент повинен уміти:
розробляти технічне завдання, технічну пропозицію, ескізний проект, технічний проект, робочу документацію в відповідності до вимог ЄСКД;
розробляти технічний опис;
розробляти таблицю вимірів;
розробляти конфекційну карту;
визначати складність обробки виробу.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 315-328 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 210-211, 224-238 стр.
Лабораторный практикум. /Под ред. Е.Б. Кобляковой. М.: Легкая индустрия, 1976. – 166-172 стр


Тема 3. Система градації деталей виробів - 8 год. (2)

Лекція 1 – 2 год. Основні принципи і способи градації лекал.
Променевий спосіб.
Спосіб групування.
Пропорційно-розрахунковий спосіб.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Опрацювати питання:
1. Залежність величини приросту при градації лекал від силуету виробу, виду виробу, виду матеріалу.

Лекція 2 – 2 год. Порівняльна характеристика сучасних способів градації. Типові схеми градації лекал.
Недоліки та переваги.
Типові схеми градації лекал
Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Опрацювати питання:
1. Типові схеми технічного розмноження лекал чоловічого піджака, брюк, жіночого пальто, виробів з рукавами реглан, виробів з суціль кроєними рукавами.
Написання реферату на тему:
«Типова схема технічного розмноження чоловічого піджак»
«Типова схема технічного розмноження жіночого жакету»
«Типова схема технічного розмноження брюк»
«Типова схема технічного розмноження виробів з суцільно кроєними рукавами»
«Типова схема технічного розмноження виробів з рукавами покрою реглан»
«Типова схема технічного розмноження чоловічого пальто»
«Типова схема технічного розмноження чоловічого, жіночого пальто»

Заняття 3 - Лабораторно-практична робота № 24
Розробка градації лекал жіночого плечового виробу за схемами – 2 год.

Заняття 4 - Контрольна робота по темі – 2 год.
Зміст карточки-завдання:
1 варіант
Охарактеризуйте особливості способу групування градації лекал, його переваги та недоліки.
Надайте порівняльну характеристику пропорційно-розрахунковго способу градації лекал.
2 варіант
Охарактеризуйте особливості променевого способу градації лекал, його переваги та недоліки.
Надайте порівняльну характеристику пропорційно-розрахунковго способу градації лекал.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
виготовляти лекала різних розмірів та зростів;
користуватися нормативними документами;
підбирати способи градації лекал відповідно до виду виробу
схеми градації лекал.
Повинен знати:
види технічного розмноження лекал;
способи технічного розмноження лекал;
техніку виконання способу групування;
техніку виконання променевого способу;
техніку виконання пропорційно - розрахункового способу.

Перелік використаної та рекомендованої літератури
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легромбытиздат, 1987. – 231-244 стр.
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 323-328 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 363-367 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 211-216 стр.
Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды. М.: Легкая индустрия, 1977. – 136-221 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. П.П. Кокеткина. М.: Легкая индустрия, 1980. – 70-108 стр.
Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды. М.: Легромбытиздат, 1986. – 36-140 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. М.: Легпромбытиздат, 1991. – 182-186 стр.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 98-106 стр.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды М.: Легпромбытиздат, 1989. – 188-197 стр.


Vсеместр

Розділ VІІІ Проектування базових конструкцій виробів на типову фігуру -44год. (20)

Тема 18. Проектування базових основ за ЄМКО РЕВ - 36 год. (16)

Лекція 1 – 2 год. Класифікація методів конструювання розгорток деталей одягу першого класу.
Основні поняття розгорток поверхні.
Класифікація методів конструювання.
Розрахунково - мірочні методи.
Пропорційно - розрахункові методи.
Розрахунково - графічні методи.
Розрахунково - аналітичні методи.
Особливості ЄМКО країн членів РЕВ.
Припуски (прибавки) для проектування одягу, їх класифікація.
Етапи розробки конструкції одягу.

Лекція 2 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основи двошовної спідниці на типову фігуру.
Побудова горизонтальних та вертикальних ліній базисної сітки (РЕВ).
Призначення попереднього розрахунку конструкції.
Вихідні дані для побудови базисної сітки спідниці.
Етапи розробки конструкції.

Заняття 3 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 25
Побудова креслення основних деталей спідниці на типову фігуру.

Лекція 4 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основи жіночих штанів.
1. Призначення попереднього розрахунку конструкції.
2. Вихідні дані для побудови базисної сітки жіночих штанів.
3. Етапи розробки конструкції.

Заняття 5 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 26
Побудова креслення основи жіночих штанів на типову фігуру.

Лекція 6 – 4 год. Побудова основи пілочки та спинки жіночого виробу.
Побудова верхніх зрізів пілочки та спинки.
Особливості розрахунку та оформлення плечової виточки.
Розташування та форма, бічних зрізів.
Особливості розрахунку нагрудної виточки.
Побудова зрізів пройми. Особливості оформлення основних ліній креслення.

Заняття 7 – 4год. Лабораторно – практична робота № 27
Побудова розгорток основних деталей жіночого плечового одягу (пілочка, спинка).

Лекція 8 – 4год. Методика конструювання розгорток вшивних рукавів.
Взаємозв'язок лінії пройми та лінії окату рукава.
Етапи розробки конструкції основи вшивного рукава.

Заняття 9 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 28
Побудова розгорток вшивного рукава жіночого плечового одягу.

Лекція 10 – 2 год. Побудова типової конструкції жіночого пальто.
Побудова верхніх зрізів пілочки та спинки.
Особливості розрахунку та оформлення плечової виточки.
Розташування та форма, бічних зрізів.
Особливості розрахунку нагрудної виточки.
Побудова зрізів пройми. Особливості оформлення основних ліній креслення.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку конструкції двошовного рукава до жіночого пальто.

Лекція 11 – 2 год. Розрахунок та побудова креслення основи чоловічих штанів.
Призначення попереднього розрахунку конструкції.
Вихідні дані для побудови базисної сітки чоловічих штанів.
Етапи розробки конструкції.

Заняття 12 – 2 год. Лабораторно –практична робота № 29
Побудова креслення основи чоловічих штанів.

Лекція 13– 4 год. Побудова основи пілочки та спинки чоловічого виробу.
Побудова верхніх зрізів пілочки та спинки.
Особливості розрахунку та оформлення плечової виточки.
Розташування та форма бічних зрізів.
Побудова зрізів пройми.
Особливості оформлення основних ліній креслення.

Лекція 14 – 2 год. Побудова типової конструкції чоловічого жилета.
Побудова типової конструкції чоловічого жилета.
Особливості вибору прибавок.

Самостійна робота – 2 год.
Скласти конспект лекції та вивчити зміст питань. Виконати розробку конструкції чоловічого жилета відповідно до ескізу.

Заняття 15 – 4 год. Лабораторно –практична робота № 30
Побудова розгорток основних деталей чоловічого плечового одягу (пілочка, спинка).

Самостійна робота – 2 год .
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
1. Прибавки для проектування одягу їх класифікація.
2. Залежність величини прибавки від виду виробу. ступеню прилягання, властивостей тканини.
3. Особливості побудови креслення конічних спідниць на типову фігуру за ЄМКО РЕВ.

Тема 2. Особливості методів конструювання другого класу - 8год.(4)

Лекція 1 – 2 год. Розробка моделей муляжним методом.
Класифікація методів конструювання другого класу.
Муляжні методи.
Етапи розробки моделей муляжним методом.

Заняття 2 – 4 год. Лабораторно –практична робота № 31
Розробка конструкції жіночої сукні за допомогою муляжного методу.

Заняття 3– 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання
Побудувати креслення основи жіночого пальто напівприлягаючого силуету на типову фігуру розміром 170-100-108 за методикою ЄМКО РЕВ.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати методи конструювання розгорток деталей одягу та уміти їх застосовувати ;
виконувати побудову розгорток деталей одягу із застосуванням різних графічних прийомів;
визначати величину прибавки в залежності від виду виробу, ступеня прилягання, властивостей тканини.
розраховувати та будувати креслення конструкцій жіночих плечових виробів за різними методиками;
розраховувати та будувати креслення конструкції вшивних рукавів за різними методиками.
Повинен знати:
види опорних поверхонь;
види силуетів;
види конструктивних ліній;
фактори формоутворення;
взаємозв’язок між зовнішніми формами тіла людини та внутрішніми розмірами одягу;
класифікацію прибавок;
залежність величини прибавки від виду виробу, ступеня прилягання, властивостей тканини;
різні методи конструювання розгорток деталей одягу, її особливості;
основні елементи графічної побудови креслень.
розрахунок та техніку побудови креслення основи пілочки та спинки жіночих виробів;
розрахунок та техніку побудови креслення вшивних рукавів;
особливості побудови жіночих виробів різних силуетів.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988. – 106-155, 179-193 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 134-202, 84-119 стр.
Саламатова С.М., Основы конструирование одежды. М.: Легкая индустрия, 1981, - 115-180 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1985. – 71-105 стр.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989. – 38-66, 13-24 стр
Янчевская Е.А. Конструирование одежды. М.: МТИ, 1986. – 22-66 стр.
ПЕРЕЛІК ЗАЛІКОВИХ ЗАПИТАНЬ

Охарактеризуйте розмірні ознаки, необхідні для конструювання одягу. Умовні позначення.
Охарактеризуйте класифікацію методів конструювання розгорток деталей одягу.
Охарактеризуйте основні поняття розгорток поверхні.
Охарактеризуйте класифікація методів конструювання розгорток деталей одяг: методи першого та другого класу.
Дайте загальна характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу першого класу.
Охарактеризуйте розрахункові формули та їх види.
Охарактеризуйте розрахунково-мірочні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте пропорційно-розрахункові методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-графічні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте розрахунково-аналітичні методи побудови розгорток.
Дайте загальну характеристику методів конструювання розгорток деталей одягу другого класу.
Охарактеризуйте основні принципи муляжного методу побудови розгорток.
Охарактеризуйте аналітичні, графічні методи побудови розгорток.
Охарактеризуйте етапи розробки моделей муляжним методом.
Охарактеризуйте поняття зовнішня форма та конструкція одягу.
Охарактеризуйте основні елементи графічної побудови конструкцій одягу.
Охарактеризуйте поняття опорна поверхня.
Охарактеризуйте існуючі плечові та поясні вироби.
Охарактеризуйте основні види силуетних та конструктивних ліній. Наведіть приклади.
Охарактеризуйте поняття силует, покрій. Наведіть приклади.
Дайте характеристику поняття конструкція одягу. Базова основа.
Дайте класифікацію поясного одягу за конструктивними лініями.
Дайте класифікацію плечового одягу за конструктивними лініями.
Охарактеризуйте схеми основних деталей виробів різних покроїв.
Охарактеризуйте основні фактори формоутворення.
Охарактеризуйте основні елементи графічної побудови конструкцій одягу: горизонтальні та вертикальні лінії членування тіла людини та базисна сітка.
Охарактеризуйте основні розрахункові формули та їх види.
Охарактеризуйте особливості методів конструювання другого класу.
Охарактеризуйте особливості розрахунку та побудови креслення основи чоловічих штанів.
Охарактеризуйте призначення попереднього розрахунку конструкції.
Охарактеризуйте вихідні дані для побудови базисної сітки чоловічих штанів.
Охарактеризуйте етапи розробки конструкції.
Охарактеризуйте особливості розрахунку та побудови креслення основи плечових виробів для чоловіків.
Охарактеризуйте особливості розмірної характеристики чоловічої фігури.
Дайте аналіз внутрішніх та зовнішніх розмірів чоловічого одягу.
Охарактеризуйте особливості розрахунку та побудови креслення основи плечових виробів для чоловіків (ЦНДІШП, РЕВ).
Охарактеризуйте особливості вибору прибавок.
Охарактеризуйте особливості розрахунку ділянки пройма-рукав чоловічого виробу.
Охарактеризуйте особливості конструктивного моделювання третього виду.
Охарактеризуйте процес аналізу та вивчення моделі. Доведіть його необхідність здійснення.
Охарактеризуйте етапи розробки нової моделі.
Охарактеризуйте особливості вибору базової основи конструкції.
Охарактеризуйте особливості процесу нанесення ліній, що характеризують модельні особливості.

VІ семестр

Розділ ІХ Проектування похідних модельних конструкцій виробів різних типів - 44год. (10)

Тема 1. Особливості конструювання одягу різного призначення (корсетні вироби та головні убори) – 12год. (4)

Лекція 1 – 4 год. Корсетні вироби.
1. Загальна класифікація корсетних виробів.
2. Вихідні дані, необхідні для побудови корсетних виробів.
3. Побудова креслень конструкції корсетних виробів.
4. Моделювання корсетних виробів.

Заняття 2 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 32
Розробка конструкції корсетного виробу.

Лекція 3 – 2 год. Головні убори.
Загальна класифікація головних уборів.
Вихідні дані, необхідні для побудови креслень конструкції головних уборів.
Розробка конструкції головних уборів на основі клина, дна та стінок.

Заняття 4 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 33
Розробка конструкції головного убору.

Самостійна робота – 4год.
Написання конспекту з виконанням відповідних схем та малюнків.
1. Історія розвитку корсетних виробів. Матеріали для виготовлення корсетних виробів.
2. Моделювання корсетних виробів.
3. Історія розвитку головних уборів.
4. Матеріали для виготовлення головних уборів.
5. Вимоги до одягу різного призначення.

Заняття 5 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок картки контролю
Види корсетних виробів.
Побудова креслення конструкції деталей головних уборів на основі дна та стінок.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
знімати основні та додаткові мірки з фігури замовника;
аналізувати виміри;
виконувати розрахунки та побудову розгорток деталей корсетних виробів;
виконувати розрахунки та побудову розгорток деталей головних уборів.
Повинен знати:
класифікацію корсетних виробів;
класифікацію головних уборів.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б. Технология конструирования и изготовление корсетных изделий: Учебн. Для вузов \ - 4-е изд., М.:Легпромбытиздат, 1988.-93-214 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 132-264 стр.
Кокеткин П.П., Чубарова З.С., Афанасьева Р.Ф. Промышленное проектирование специальной одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982- 327 стр.
Рытвинская Л.Б. и др., Моделирование, конструирование и технология обработки головных уборов. М.: Легпромбытиздат, 1985.-288 стр.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. К.: Техника, 1989.- 25-44 стр.


Тема 2. Особливості конструювання виробів з трикотажних полотен –
10год. (2)

Лекція 1 – 2 год. Деформаційні властивості трикотажу. Різновиди трикотажу.
1. Види трикотажних виробів.
2. Різновиди трикотажних полотен.
3. Загальна характеристика трикотажних переплетень.
4. Деформаційні особливості трикотажу (розтягнення, усадка, еластичність).
5. Класифікація трикотажу за ступенем розтягнення.
Лекція 2 – 4 год. Побудова креслень основи виробів із трикотажу.
1. Вибір методів конструювання основи трикотажного виробу.
2. Вибір прибавок на свободу облягання.
3. Особливості побудови креслення основи виробу із трикотажу.

Заняття 3 – 2 год. Лабораторно – практична робота № 34
Розробка конструкції виробу із трикотажу.

Самостійна робота – 4 год .
Написання конспекту з виконанням схем та малюнків.
Види трикотажних переплетень та їх властивості.
Побудова поясного одягу із трикотажних полотен.
Оздоблення із трикотажу.

Заняття 4 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання
Побудувати креслення жіночого виробу із вшивним рукавом із трикотажного полотна.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати деформаційні властивості трикотажних полотен;
класифікувати трикотаж за ступенем розтягнення полотен;
вибирати прибавки у залежності від виду трикотажу та виду виробу;
вибирати методи конструювання креслення конструкції трикотажних виробів;
розраховувати та будувати креслення трикотажних виробів.
Повинен знати:
асортимент трикотажних виробів;
асортимент трикотажних полотен;
деформаційні властивості трикотажу;
особливості прибавок для побудови виробів із трикотажних полотен;
особливості розробки креслень конструкції трикотажних виробів.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 221-225 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 353-357 стр.
Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В., Кравчук Н.П. Практикум з конструювання трикотажних виробів: Навч. Посібник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., випр.. –Хмельницький: ХНУ, 2006.-117с.


Тема 3. Розробка моделей хутряних виробів – 6 год.

Лекція 1 – 2 год. Види хутра.
Асортимент хутряних виробів.
Види хутра.
Види волосяного покрову хутра.
Основні силуети та покрої хутряних виробів.
Теплозахисні властивості хутряних виробів.

Лекція 2 – 2 год. Особливості розробки конструкції одягу із хутра.
Розташування шкурок у виробі.
Вибір величини прибавок на свободу облягання.
Особливості побудови конструкції одягу із хутра.
Розташування шкурок у виробі.
Вибір величини прибавок на свободу облягання.

Самостійна робота – 2 год .
Написання конспекту з виконанням схем.
1. Виготовлення покроїв жіночого та чоловічого одягу.
2. Виготовлення скроїв дитячого одягу.
3. Оздоблення із шкіри та хутра.

Заняття 3 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок картки контролю
Вибір величини прибавок в хутряному одязі.
Асортимент швейних хутряних виробів.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
визначати теплозахисні властивості хутра;
визначати властивості хутра в залежності від виду тварини;
підбирати прибавки для побудови креслення конструкції виробів їз хутра в залежності від виду хутра та виду виробу;
розташовувати шкіри у виробі в залежності від їх площі та виду волосу;
розраховувати та будувати креслення конструкції виробів із хутра.

Повинен знати:
асортимент хутряних виробів;
асортимент хутра;
основні силуетні лінії виробів хутра в залежності від їх основних властивостей (товщина шкіри, вид та довжина ворсу);
особливості вибору прибавок в залежності від основних властивостей шкіри та хутра;
особливості побудови креслень конструкції виробів із хутра;
варіанти розташування шкурок у виробах в залежності від їх площі та основних властивостей.

Перелік використаної та рекомендованої літератури

Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд., М.: Легпромбытиздат, 1988.- 214-221 стр.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980. – 342-348 стр.
Лабораторный практикум / под ред. Кобляковой Е.Б. М.: Легкая индустрия, 1976. – 232-239 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1985. – 38-49 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. М.: Высшая школа, 1993. – 44-56 стр.


Тема 4. Конструювання плечових виробів на фігуру з відхиленнями від типових та на повні фігури – 16 год. (4)

Лекція 1 – 2 год. Особливості конструювання на фігури з відхиленнями від типових.
Порівняльна характеристика типової та конкретної фігури людини.
Загальна характеристики будови тіла людини.
Особливості конструювання та внесення конструктивних змін в типові лекала для сутулих фігур, перегинистих фігур.
Фігур з різновисокими плечима.
Оформлення середньої лінії спинки при специфічних прогинах по лінії талії.

Лекція 2 – 4 год. Особливості конструювання спідниць та брюк на фігури з відхиленнями від типових.
1. Особливості конструювання та внесення конструктивних змін в типові лекала для фігур з відхиленнями від типових (фігури з вузькою талією, фігури з великим виступом живота, фігури з великим виступом сідниць, фігури з розвинутими стегнами).

Лекція 3 – 4 год. Особливості конструювання на повні фігури.
Класифікація повних фігур.
Особливості конструювання та внесення конструктивних змін в типові лекала для повних фігур верхнього та нижнього типів.

Самостійна робота – 4 год.
План конспекту (питання для самоконтролю та самоперевірки)
1. Розміри та форми окремих частин тіла ( шия, плечі, живіт, груди, спина, сідниці, верхні та нижні кінцівки).
2. Статура жінок та чоловіків.
Творчий проект
«Розробка стильного гардеробу повної жінки»
«Розробка стильного гардеробу худої жінки»
«Розробка стильного гардеробу повного чоловіка»
«Розробка стильного гардеробу худого чоловіка»

Заняття 4 – 4 год. Лабораторно – практична робота № 35
Розробка конструкції жіночого одягу на фігур з відхиленнями від типових.

Заняття 5 – 2 год. Контрольна робота.
Зразок контрольного завдання
Внести зміни в конструкцію одягу на фігуру відповідно до завдання
1. Розмір 170-120-130 виступ сідниць 2,5 см.
2. Баланс та його види.
3. Розміри та форма шиї.

Після вивчення теми студент повинен уміти:
знімати основні та додаткові мірки з фігури замовника;
аналізувати виміри;
виконувати розрахунки та побудову креслень з урахуванням особливостей фігур;
виявляти конструктивні дефекти.
Повинен знати:
способи зняття додаткових мірок на фігури з відхиленнями від умовно - пропорційних та на повні фігури;
способи розрахунку та побудови креслень одягу на фігури з відхиленнями від умовно - пропорційних та на повні фігури;
групи повних фігур та особливості розробки конструкцій на них;
типи постав та тілобудов.
Перелік використаної та рекомендованої літератури
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. М.: Легкая индустрия, 1980.
Рекомендации по использованию базовых конструкций на индивидуальные фигуры. К.: Центр развития моды, 1988. – 52-96 стр.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1984. – 196-200срт.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия, 1980. – 86-98стр.
ІІІ. ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ЗАПИТАНЬ

Дайте загальну характеристику особливостей методів конструювання розгорток деталей одягу першого класу (мірочні, розрахунково-аналітичні).
Дайте загальну характеристику особливостей методів конструювання одягу другого класу (аналітичні, муляжні).
Дайте визначення поняття силует та покрій, охарактеризуйте їх різновиди.
Дайте визначення поняття „одяг", охарактеризуйте вимоги та основні функції одягу.
Дайте визначення поняття постава тіла людини та охарактеризуйте основні типи постави.
Охарактеризуйте асортимент поясних виробів, дайте визначення поняття спідниця. Назвіть види спідниць, розмірні ознаки та прибавки, що необхідні для побудови креслення.
Дайте визначення поняття брюки, різновиди брюк, основні деталі та розмірні ознаки та прибавки, що необхідні для побудови креслення.
Дайте визначення опорна поверхня та охарактеризуйте опорні поверхні плечового та поясного одягу.
Охарактеризуйте особливості розмірної характеристики жіночої фігури.
Дайте визначення поняття - прибавки. Охарактеризуйте види прибавок.
Охарактеризуйте основні розмірні ознаки та вимоги до них, інтервал байдужості.
Охарактеризуйте особливості побудови креслення клиновидних спідниць.
Охарактеризуйте поняття статура, типи статури жінок та чоловіків.
Охарактеризуйте правила зняття мірок. Дайте визначення поняття баланс одягу.
Охарактеризуйте особливості побудови креслень конічних спідниць.
Охарактеризуйте основні види дефекти швейних виробів.
Охарактеризуйте різновиди плечових виробів. Назвіть деталі конструкції плечових виробів та розмірні ознаки і прибавки необхідні для побудови жіночого одягу з вшивним рукавом.
Охарактеризуйте види конструювання (інженерне та художнє). Роль конструювання у швейному виробництві.
Охарактеризуйте основні види корсетних вироби.
Охарактеризуйте особливості конструювання одягу з рукавом сорочкового покрою.
Охарактеризуйте особливості конструювання одягу з суцільнокроєним рукавом.
Дайте загальну класифікацію корсетних виробів.
Охарактеризуйте вихідні дані необхідні для побудови корсетних виробів.
Охарактеризуйте особливості побудови креслень конструкції бюстгальтера.
Охарактеризуйте особливості побудови креслень конструкції поясу.
Охарактеризуйте основні види головних уборів.
Дайте загальну класифікацію головних уборів.
Охарактеризуйте вихідні дані необхідні для побудови креслень конструкції головних уборів.
Охарактеризуйте особливості розробки конструкції головних уборів на основі клина.
Охарактеризуйте особливості розробки конструкції головних уборів на основі донишка і стінок.
Охарактеризуйте деформаційні властивості трикотажу. Різновиди трикотажу.
Охарактеризуйте види трикотажних виробів.
Охарактеризуйте різновиди трикотажних полотен.
Дайте загальну характеристику трикотажних переплетень.
Охарактеризуйте деформаційні особливості трикотажу (розтягнення, усадка, еластичність).
Дайте класифікацію трикотажу за ступенем розтягнення.
Охарактеризуйте особливості розробки конструкції основи виробів із трикотажу.
Охарактеризуйте особливості вибору методів конструювання основи трикотажного виробу в залежності від виду трикотажу.
Охарактеризуйте особливості вибору прибавок на свободу облягання.
Охарактеризуйте особливості побудови креслення основи виробу із трикотажу.
Охарактеризуйте види хутра.
Охарактеризуйте асортимент хутряних виробів.
Охарактеризуйте види волосяного покрову хутра.
Охарактеризуйте основні силуети та покрої хутряних виробів.
Охарактеризуйте особливості розробки конструкції одягу із хутра.
Охарактеризуйте вибір величини прибавок на свободу облягання.
Охарактеризуйте теплозахисні властивості хутряних виробів.
Охарактеризуйте особливості побудови конструкції одягу із хутра.
Охарактеризуйте основні принципи розташування шкурок у виробі з хутра.
Охарактеризуйте вибір величини прибавок на свободу облягання у виробі з хутра.

Практичні завдання.

Розрахувати та побудувати верхні зрізи спинки жіночого виробу за методикою ЦНДІШП, ЄМКО РЕВ.
Розрахувати та побудувати верхні зрізи пілочки жіночого виробу за методикою ЦНДІШП, ЄМКО РЕВ.
Розрахувати та побудувати жіночу двошовну спідницю за методикою ЦНДІШП, ЄМКО РЕВ.
Розрахуйте та побудуйте креслення жіночих класичних брюк за методикою ЦНДІШП, ЄМКО РЕВ.
Розрахунок та побудова креслення щільноприлягаючих жіночих штанів (ЦНДІШП, ЄМКО РЕВ.
Виконайте розгортку одношовного вшивного рукава.
Виконайте розгортку двошовного вшивного рукава.
Розрахувати та побудувати креслення основи вшивного рукава.
Розрахувати та побудувати верхні зрізи спинки жіночого виробу на індивідуальну фігуру.
Іv. лІТЕРАТУРА ДО ВСЬГО КУРСУ
Антипова И.А. Конструирование и технология корсетных изделий.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. -160с.
Волеич Г.Ч., Детская одежда. -М.: Легкая индустрия, 1968. - 240 с.
Воронин М.Л. Конструирование и изготовление мужской верхней одежды беспримерочным методом. -Киев.: Техника, 1985. – 232с.
ГОСТ 4.45-86 Система показателей качества продукции. Изделия швейные бытового назначения. Швейные изделия бытового назначения. -М.: Издательство стандартов, 1988. - 263с.
Гриншпан И.Я. Конструирование мужской верхней одежды. -М.: Легромбытиздат, 1987. – 272с.
Губань О.М. Розмірна типологія населення та розмірні стандарти. Навчальний посібник. БКСД, 2004. – 44стр.
Гурьянова Н.И., Зуйкова В.Н., Конструирование одежды. -М.: Легкая индустрия, 1974. - 352 с.
Коблякова Е.Б., Ивлева Г.С., Романов В.Е. и др. Конструирование одежды с элементами САПР: Учебн. для вузов /- 4-е изд..- М.: Легпромбытиздат, 1988.- 464 с.
Коблякова Е.Б., Основы конструирования одежды. -М.: Легкая индустрия, 1980. - 298 с.
Коблякова Е.Б., Савостицкий А.В., Ивлева Г.С., и др. Основы конструирования одежды. -М.: Легкая индустрия, 1980, - 448 с.
Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашова З.Н. Основы моделирования и художественного оформления одежды. -М.: Легкая индустрия, 1979. – 168с.
Кокеткин П.П., Чубарова З.С., Афанасьева Р.Ф. Промышленное проектирования специальной одежды. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982, с. 327.
Кудрявцева Н.В., Краснюк Л.В., Кравчук Н.П. Практикум з конструювання трикотажних виробів: Навч. Посібник для студентів ВНЗ. – 2-ге вид., випр.. –Хмельницький: ХНУ, 2006.-117с.
Лабораторный практикум по конструированию одежды. Под ред. Кобляковой Е.Б. -М.: Легкая индустрия, 1976. – 320с.
Матузова Е.М., Гончарук Н.С., Разработка конструкции изделий по модели. -М.: Легкая индустрия, 1980. - 298 с.
Рахманонов Н.А., Стаханов С.И. Конструктивные дефекты одежды и способы их устранения. -М.: Легкая индустрия, 1979. – 128с.
Рекомендации по использованию базовых конструкций на индивидуальные фигуры. Киев.: Центр развития моды, 1988.- 96с.
Рогова А.П. Основы конструирования мужской и детской одежды.- М.: Легромбытиздат, 1986. – 208с.
Саламатова С.М. Конструирование одежды. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 272с.
Саламатова С.М., Конструирование одежды. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. - 270 с.
Саломатова С.М. Основы конструирования одежды. -М.: Легкая индустрия, - 1981. – 192с.
Сивак В.И., Трухан Г.Л. Конструирование верхней одежды. -М.: Легкая индустрия, 1969. – 304с.
Смирнов М.И., Павлов В.С., Кудряшов В.Н. Конструирование мужской верхней одежды.- М.: Легкая индустрия, 1977. – 136-221 стр.
Справочник молодого швейника. /Под ред. А.Т. Труханова. -М.: Высшая школа, 1985. – 109-156 стр.
Справочник по конструированию одежды. /Под ред. П.П. Кокеткина.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 312с.
Сухарев М.И., Бойцова А.М. Принципы инженерного проектирования одежды. -М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981. – 272с.
Трухан Г.Л., Сивак В.И. Конструирование одежды промышленного производства. -К.: Техника, 1989. - 127с.
Устранение недостатков при пошиве одежды по индивидуальным заказам. -М.: Легкая индустрия, 1965. – 112с.
Шершнева Л.П. Конструирование женских платьев. - М.: Легпромбытиздат, 1991. – 256с.
Шершнева Л.П. Конструирование женской одежды на типовые и нетиповые фигуры. М.: Легкая индустрия,1980. - 232с.
Шершнева Л.П., Рогова А.П. Проектирование и производство женских платьев. -М.: Легкая и пищевая пром-сть,1983. - 224с.
Янчевская Е.А. Конструирование верхней женской одежды.-М.: Легпромбытиздат, 1989. - 239с.

13PAGE 15


13PAGE 141215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 249809
    Размер файла: 691 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий