Metod_peredipl_prakt_z_zv_tn_p_dpr_BAK

Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України
Подільський державний аграрно-технічний університет

Економічний факультет


Кафедра обліку аудиту


Програма
і методичні РЕКОМЕНДАЦІЇ
для проходження переддипломної практики

для студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво»
напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»
денної та заочної форм навчання

м. Кам’янець-Подільський,
2014


Рекомендовано до видання Методичною комісією Навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів ПДАТУ, протокол № 10 від 25.12.2013 р.
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту,
протокол № 6 від 16.12.2014р.
Укладач:
к.е.н., доцент Семенишена Н.В.

Рецензенти:

Загнітко Л.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії і права Подільського державного аграрно-технічного університету
Топалян Р.М., головний бухгалтер ТОВ «Кам’янець-Подільський птахокомбінат»

Проходження преддипломної практики [Текст] : Програма і методичні рекомендації (зі змінами да доп.) / Подільський державний аграрно-технічний університет ; [уклад.: Н.В.Семенишена]. Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2013 р. – 47 с.Видання містить методичні вказівки щодо організації та проходження виробничої практики, її програму, вимоги до написання звіту про проходження практики, критерії оцінювання роботи студентів.
Призначене для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 03.05 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ЗІ СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

У відповідності з навчальним планом студенти 4 курсу напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» проходять заключну виробничу практику з організації підготовчої роботи та складання звітності підприємств здійснення відповідної роботи на підприємствах.
Мета практики - оволодіння прийомами практичного втілення теоретичних знань по заключному етапу обробки облікової інформації – процедурі складання звітності та оволодіння навичками її аналізу.
Для досягнення даної мети ставляться наступні завдання:
- придбання навиків практичної роботи на завершальних стадіях облікової роботи: при закритті рахунків бухгалтерського обліку, проведенні річної інвентаризації, складанні річної звітності та аналізу звітності;
По завершенню проходження практики студент повинен вміти:
- організувати роботу інвентаризаційної комісії, вивести результати інвентаризації та відобразити їх на рахунках бухгалтерського обліку;
- проводити закриття рахунків бухгалтерського обліку:
- складати всі форми фінансової звітності.

БАЗА ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Практика студентів вищих навчальних закладів проводиться на базах практики, які відповідають вимогам її програми.
Керівник практики від бази практики призначається наказом керівника підприємства, що передбачено у договорі на проведення практики.
З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будь-яких форм власності) інститут завчасно укладає договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період конкретного виду практики або до п'яти років.
При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів питання практики окремі договори можуть не укладатися.
Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
Вибір бази практики здійснюється студентами самостійно та погоджується з призначеним керівником практики від університету. В якості базових підприємств слід обирати виробничі сільськогосподарські підприємства, або переробні підприємства. Для проходження практики доцільно обирати підприємства на матеріалах якого в майбутньому виконуватиметься дипломна робота, що значно спростить роботу по збиранню вихідних матеріалів в майбутньому.
Згідно обраної бази практики формується Направлення на практику (Додаток 2).
ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО
ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ СТУДЕНТІВ

Підприємства, які є базами практики, зобов'язані організувати і провести практику у відповідності з Положенням про виробничу практику та Угодою (додаток 1), а саме: представити місце практиканту, створити умови для одержання студентами навиків з напряму підготовки, дотримуватись узгоджених з академією календарних графіків проходження практики, надавати можливість студентам-практикантам можливість користуватися літературою, інструкціями і документацією господарства, забезпечувати і контролювати дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.
Безпосереднім керівником практики на підприємстві є керівник облікової служби, а за відсутності такої, наприклад, у фермерському господарстві - особа, що відповідає за ведення обліку. Керівник практики від підприємства зобов'язаний повідомити ВНЗ про прибуття студента-практиканта на практику, надіславши повідомлення до ВНЗ згідно Додатку 4, а також:
- своєчасно переміщати студента-практиканта по робочих місцях (ділянках роботи) у відповідності із складеним календарним графіком проходження практики;
- створювати необхідні умови для вивчення і засвоєння студентом-практикантом матеріалу, передбаченого програмою практики;
- перевіряти щоденник проходження практики.
В навчально-методичному напрямку практикою керує кафедра обліку і аудиту, представники якої перевіряють якість робіт по практиці і контролюють хід її проходження.
Керівниками практики призначаються досвідчені викладачі з числа професорсько-викладацького складу кафедри обліку і аудиту.

ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ.
Обов’язки керівника практики від університету:
1. Сприяти укладанню договору на проведення практики студентів між навчальним закладом і базовим підприємством;
2. Пронести збори у навчальній групі. Роз'яснити студентам завадання і мету виробничої практики зі напряму підготовки, строки і порядок її погодження, правила документального оформлення результатів роботи і критерії оцінки роботи студента;
3. Ознайомити студентів з програмою практики зі напряму підготовки;
4. Погодити з кожним студентом календарно-тематичний план виробничої практики зі напряму підготовки, враховуючи специфіку діяльності базового підприємства і затвердити його;
5. Підгримувати зв'язки з керівником практики від підприємстві з питань організації і якості проходження виробничої практики;
6. Організувати вивчення студентами нормативних документів і законодавства України;
7. Здійснювати контроль за виконанням студентами-практикантами програми виробничої практики зі напряму підготовки, дотриманням календарно-тематичного плану роботи; надавати їм методичну допомогу; проводити спостереження за професійним становленням студента на протязі терміну виробничої практики;
8. Перевіряти кожне завдання програми, ставити оцінку за його виконання;
9. Робити зауваження щодо складання щоденника;
10. Забезпечити своєчасність оформлення студентами що денника і здачу звіту на перевірку, наявність у звіті відгуку керівника практики від підприємства про роботу студента-практиканта;
11. Перевірити звіт з виробничої практики зі напряму підготовки, на писати рецензію, указати недоліки та шляхи їх усунення;
12. Організувати захист студентами звіту з виробничої практики зі напряму підготовки;
13. Виставити оцінку за виробничу практику зі напряму підготовки в заліковій книжці студента та заліково-екзаменаційній відомості;
14. Написати звіт про результати погодження студентами навчального закладу виробничої практики зі напряму підготовки і представити його завідуючому кафедрою обліку і аудиту (не пізніше двох тижнів після закінчення строку практики);
15. Здати звіти студентів до архіву кафедри з двома при мірниками списків (назва практики, група, курс, форма навчання, термін практики, прізвище, ім'я, по батькові студента, назва базового підприємства, місце його знаходження, номер і дата договору на проведення практики студентів , оцінка, підпис викладача);
16. Доповісти результати практики на засіданні кафедри.

Обов’язки керівника виробничої практики від підприємства :
1. Мати викладацькі здібності і бути зацікавленим у якісній підготовці студента - майбутнього спеціаліста;
2. Вивчити програму виробничої практики, її строки, затвердити календарно-тематичний план роботи студента-практиканта;
3. Знати програмні вимоги до рівня теоретичних знань і професійної підготовки студентів;
4. Ознайомити студента-практиканта з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;
5. Здійснювати контроль за дотриманням студентом трудової дисципліни;
6. Забезпечити безпечні умови праці, дотримання правил техніки безпеки та охорони праці;
7. Своєчасно забезпечити студента-практиканта робочим місцем, обчислювальною технікою;
8. Надати можливість студенту-практиканту опрацювати бухгалтерські документи підприємства. Ознайомити студента-практиканта з переліком документів, інформація яких є комерційною таємницею підприємства;
9. Сприяти вихованню у практиканта любові до обраної професії, відчуття відповідальності за якість виконаної роботи;
10. Розвивати і удосконалювати практичні уміння і навички студента-практиканта;
11. Згідно з календарно-тематичним планом і робочою програмою виробничої практики давати студенту доручення на виконання облікових робіт та відповідні пояснення щодо порядку і якості їх виконання;
11. Надавати студентам фахові поради та вказівки. Залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи;
12. Щоденно здійснювати контроль за якістю виконання студентом завдань програми виробничої практики, надавати йому практичну допомогу, перевіряти і підписувати щоденник з виробничої практики;
13. Приймати участь в підведеш підсумків практичного навчання. Оцінити якість виконання практичних завдань студентом-практикантом та написати відгук про його роботу.
Обов'язки студента-практиканта
Студент-практикант зобов'язаний прибути на підприємство для проходження практики в строк, визначений університетом.
Студентові потрібно:
1. Приймати активну участь у пошуку базового підприємства;
Сприяти встановленню договірних відносин між навчальним закладом і базовим підприємством;
Скласти календарно-тематичний план виробничої практики та затвердити його у керівника практики від навчального закладу та від підприємства;
Своєчасно з'явитися на базове підприємство для проходження практики;
Суворо дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку базового підприємства; правил техніки безпеки і вимог охорони праці;
Виконати у терміни встановлені графіком навчального процесу програму виробничої практики зі напряму підготовки;
Оформити документально результати роботи під час практики;
Не пізніше 2 календарних днів після завершення терміну практики представити звіт з виробничої практики на перевірку керівнику практики від навчального закладу;
Одержати звіт після перевірки, ознайомитись з рецензією викладача, доопрацювати зауваження рецензента.
До початку проходження практики складається індивідуальний графік проходження практики, в якому вказуються види виконуваних робіт та прогнозовані строки. Графік повинен бути погодженим з керівником практики від підприємства і затвердженим керівником практики від академії (зразок заповнення календарного графіку наведено в додатку 3).
Записи в щоденнику повинні проводитися студентом-практикантом щоденно після закінченої роботи. Щоденник ведеться за формою наведеною в додатку 3. В ньому слід відмічати короткий зміст виконаної роботи та свої зауваження з цього приводу. В кінці кожного тижня щоденник повинен бути представлений керівнику практики від підприємства для перевірки.
В період проходження виробничої практики студент-практикант збирає весь необхідний матеріал, розрахунки, зразки документів і по закінченню практики на підставі зібраного матеріалу готує звіт про проходження практики.
Не пізніше ніж за тиждень до закінчення практики студент повинен одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від підприємства. Підпис керівника практики обов’язково завіряється печаткою підприємства.
Після закінчення практики студент зобов'язаний в тижневий термін завершити звіт та представити його на кафедру для перевірки, яка оформляється рецензією (Додаток 7), після якої здійснюється його захист.ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ

Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом.
Програма практики складена згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо практики студентів, навчальним планом напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» і кваліфікаційною характеристикою з обліку і аудиту.
Процес проходження даного етапу виробничої практики передбачає виконання наступної програми:

№ пп


Тема

1
Знайомство з підприємством і вивчення загальних питань організації складання і подання звітності


Вивчення підготовчого етапу до складання річної звітностіВивчення процедури складання і подання річних форм фінансової звітності


Вивчення процедури складання і подання річних форм статистичної звітності


Вивчення процедури складання і подання річних форм податкової звітності


Збір інформації для написання дипломної роботи


В залежності від конкретних умов проходження практики та особливостей підприємства, кількість днів для окремих тем може бути змінена керівником практики на підприємстві. Можливий також варіант, коли одночасно виконуються декілька суміжних тем програми практики, наприклад, проведення річної інвентаризації та вивчення матеріалів ревізій і перевірок.
У процесі проходження практики студентам необхідно ознайомитись з діючими стандартами та іншими нормативними актами; звернути особливу увагу на формування облікової політики підприємства; практично засвоїти способи ведення бухгалтерського обліку, обрані підприємством при формуванні облікової політики. Вивчаючи організацію та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві необхідно надати їй критичну оцінку, тобто знайти недоліки та переваги, подати пропозиції по їх виправленню чи вдосконаленню. В звіт з практики повинна увійти складена належним чином фінансова, податкова і статистична звітність підприємства.

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
1. ЗНАЙОМСТВО З ПІДПРИЄМСТВОМ І ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Ознайомитись з підприємством (організацію, установою), охарактеризувати його організаційну, виробничу структури, систему управління, розміри і місце знаходження підрозділів.
Ознайомитись з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики.
Ознайомитись зі структурою бухгалтерської служби, обліковим апаратом, посадовими інструкціями (обов'язками) й індивідуальним графіком роботи, а також із системами та формами організації бухгалтерського обліку на підприємстві, оцінити стан автоматизації обліку, правильність та доцільність формування облікової політики. Вивчити розподіл обов'язків між обліковими працівниками.
Оцінити та визначити основні техніко-економічні показники діяльності підприємства. Охарактеризувати організацію аналітичної роботи на підприємстві, визначити систему основних показників економічного аналізу, що характеризують ефективність фінансово-господарської діяльності та майнового стану.
1.3.1. В першу чергу аналізуються дані, щодо наявності та забезпеченості підприємства виробничими ресурсами. Забезпеченість підприємства основним капіталом визначається через показники фондооснащеності одиниці сільськогосподарських угідь та фондоозброєності середньорічного працівника основними засобами, в тому числі їх виробничої частини; енергооснащеності одиниці земельної площі та енергоозброєності праці середньорічного працівника, чисельності середньорічних умовних тракторів на одиницю сільськогосподарських угідь. Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається шляхом порівняння наявності працівників з їх потребою. Забезпеченість оборотним капіталом розраховується відношенням загальної суми оборотних засобів, в тому числі їх матеріальної частини до площі сільськогосподарських угідь та середньорічної чисельності працівників.
1.3.2. Оцінка результатів виробничої діяльності підприємства проводиться за системою узагальнюючих показників до складу якої входять:
урожайність основних сільськогосподарських культур та продуктивність тварин,
трудомісткість та собівартість одного центнера основних видів продукції сільського господарства,
розмір одержаної валової продукції в порівняльних цінах,
валового і чистого доходу,
балансового прибутку в розрахунку на одиницю сільськогосподарських угідь та середньорічного працівника, зайнятого в сільськогосподарському виробництві, окупність витрат виробництва валовою продукцією,
рівень сукупної рентабельності та норма прибутку.

2.ВИВЧЕННЯ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ
ДО СКЛАДАННЯ РІЧНОЇ ЗВІТНОСТІ

2.1. Вивчення питань організації та проведення річної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків
З'ясувати якими інструктивними матеріалами з проведення інвентаризації користуються в підприємстві.
Ознайомитись з наказом (рішенням) підприємства на проведення річної інвентаризації. Вивчити порядок призначення інвентаризаційної комісії та її особливості в підприємствах з різними формами господарювання.
Ознайомитися з формами інвентаризаційних описів для різних видів необоротних активів, запасів, незавершеного виробництва та розрахунків. Прийняти участь у підготовці інвентаризаційних описів для проведення інвентаризації.
Прийняти участь (при можливості) та вивчити порядок проведення інвентаризації за різними об'єктами.
Навчитися зіставляти результати інвентаризації з даними бухгалтерського обліку (складання порівняльної відомості).
Вивчити порядок визначення та списання природних втрат по зерну, кормових та інших видах сільськогосподарської продукції та інших запасах.
Ознайомитись з порядком визначення матеріального збитку від нестач продукції та інших видів запасів. З’ясвати, за якими цінами проводиться відшкодування та порядок погашення збитку матеріально-відповідальними особами.
2.1.8. Прийняти участь в складанні акта за підсумками інвентаризації і в роботі комісії з розгляду результатів інвентаризації.
2.1.9. Взяти участь в складанні підсумкових бухгалтерських записів по результатах інвентаризації та їх відображенні в облікових регістрах.

2.2. Вивчення порядку закриття рахунків бухгалтерського обліку та складання звітних калькуляцій
Вивчити порядок та послідовність закриття рахунків бухгалтерського обліку.
Вивчити порядок визначення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв.
Вивчити порядок закриття рахунку 91 «Загальновиробничі витрати».
Показати методику закриття рахунків з обліку накладних витрат. Визначити базу розподілу витрат на об'єкти калькуляції.
Взяти участь у проведенні калькулювання продукції галузі рослинництва, скласти бухгалтерські довідки по списанню калькуляційних різниць за рахунком 23 «Виробництво» по продукції рослинництва.
Взяти участь в калькулюванні продукції галузі тваринництва, провести розрахунки. Показати порядок визначення собівартості побічної продукції і розподілу витрат між суміжними видами продукції. Скласти бухгалтерські довідки на списання калькуляційних різниць по рахунку 23 «Виробництво» в частині продукції тваринництва.
Взяти участь у визначенні собівартості продукції промислових виробництв, провести відповідні розрахунки. Скласти бухгалтерські довідки на списання калькуляційних різниць і закриття рахунку 23 «Виробництво» субрахунку промислових виробництв.
Вивчити порядок закриття рахунку 23 «Виробництво» субрахунок «Обслуговуючі виробництва і господарства» в частині виробничої діяльності. Провести відповідні розрахунки по обчисленню собівартості продукції, робіт і послуг обслуговуючих виробництв і господарств.
Вивчити порядок закриття рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
Вивчити порядок формування фінансових результатів в розрізі видів діяльності підприємства та порядок списання сальдо рахунку 79 «Фінансові результати» при його закритті.

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання фінансової звітності та методичні рекомендації зі складання фінансової звітності.
Вивчити склад річних форм фінансової звітності господарства. Детально вивчити зміст і взяти учать у складанні форм фінансової звітності:
Звіт про фінансовий стан (баланс);
Звіт про фінансові результати (сукупний дохід);
Звіт про рух грошових коштів (при наявності на підприємстві);
Звіт про власний капітал (при наявності на підприємстві);
Опрацювати Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в частині вимог до розкриття інформації в примітках до фінансової звітності та Додатку до річної ФЗ (інформація за сегментами), якщо така складається.
Взяти участь у складанні Приміток до фінансової звітності підприємства.
Здійснити аналіз основних показників виробничо-фінансової діяльності підприємства. Насамперед, слід проаналізувати фінансовий стан підприємства:
дати оцінку зміни валюти балансу за досліджуваний період. По даному питанню слід привести в скороченому вигляді баланс підприємства за звітний рік, встановити зміни, які склалися в його валюті та структурі;
проаналізувати джерела формування основного і оборотного капіталу підприємства. Особливу увагу звернути на зміни, які відбулися в структурі формування капіталу;
проаналізувати фінансову стійкість підприємства (розрахувати показники, що характеризують фінансову стійкість підприємства та дати їм об'єктивну оцінку, визначити тип фінансової стійкості підприємства, розрахувати поріг рентабельності, запас фінансової міцності підприємства, виробничий, фінансовий та виробничий ліверидж);
визначити показники ліквідності (поточної, критичної, абсолютної, загальної) та проаналізувати платоспроможність підприємства;
проаналізувати показники рентабельності (виробничої діяльності (окупності витрат), продажу та доходність інвестованого капіталу та окремих його складових (власного (акціонерного), залученого, перманентного, основного, оборотного, виробничого і т.д.) підприємства та розрахувати вплив узагальнюючих факторів на зміну рентабельності реалізованої продукції.

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В УМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання основних форм статистичної звітності та інструктивні матеріали зі складання статистичної звітності.
Вивчити склад та терміни подання річних форм статистичної звітності господарства, особливості її організації в підприємстві-базі практики.
Вивчити зміст, методику і (по можливості) взяти учать у складанні окремих форм стастичної звітності:
для сільськогосподарських підприємств:
про урожай сільськогосподарських культур;
про стан тваринництва;
про наявність техніки;
з капітального будівництва (капітальних вкладень);
звітності з праці;
про основні засоби і матеріальні ресурси;
про основні економічні показники роботи сільгосппідприємств.
для підприємств промисловості:
по продукції
про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)
про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання

ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ І ПРОЦЕДУРИ СКЛАДАННЯ І ПОДАННЯ РІЧНИХ ФОРМ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВУМОВАХ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Вивчити нормативну базу, яка регламентує порядок складання основних форм податкової звітності, її суть, призначення, та терміни подання.
Вивчити склад річних форм податкової звітності господарства.
Вивчити організацію та методику заповнення сосновних форм (декларацій, розрахунків) податкової звітності на підприємстві.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Підчас перебування в господарстві студент узагальнює проведену ним за час практики роботу і складає звіт. При складанні звіту використовують щоденник і зібраний матеріал по виконанню кожної теми програми практики.
Звіт повинен містити:
- титульний аркуш;
- зміст;
- вступ;
- основна частина;
- висновки і пропозиції;
- список нормативних та інструктивних матеріалів;
- додатки.

Титульний аркуш повинен бути тільки віддрукованим на комп'ютері і оформлений за формою наведеною в додатку 5.
Зміст подається на початку звіту про проходження виробничої практики. У змісті зазначають назву та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів звіту.
У вступі розкривається мета і завдання даної виробничої практики.
Основна частина звіту повинна повністю співпадати з розділами (темами) виробничої практики. Викладений матеріал повинен бути максимально конкретним і повністю опиратися на фактичні матеріали зібрані на підприємстві. Всі наведені кореспонденції рахунків, порядки розрахунків і т.д. повинні бути в обов'язковому порядку підкріплені фактичним матеріалом та проілюстровані відповідними додатками. Викладка матеріалу здійснюється з обов'язковим посиланням на нормативні та інструктивні матеріали якими регулюється той чи інший пункт здійснюваної роботи.
Якщо в господарстві по окремих питаннях є відхилення від інструктивних матеріалів, використання нетипових форм і т.і., то в звіті студентом подаються відповідні критичні зауваження.
Матеріал повинен бути викладений у логічній послідовності здійснення облікової та аналітичної роботи.
У висновках і пропозиціях стисло дасться характеристика стану справ на підприємстві по складанню річного звіту, фінансово-аналітичній і правовій роботі (по кожному розділу (темі) виробничої практики) з обов'язковим вказуванням найбільш суттєвих позитивних і негативних моментів.
Кожен пункт висновків і пропозицій оформляється з нового рядка і вказується його порядковий номер.
Після висновків студент зазначає дату закінчення написання звіту та ставить свій підпис. На цій же сторінці звіт завіряється керівником практики від підприємства (підписом та печаткою).
Список нормативних та інструктивних матеріалів містить відомості про нормативні матеріали і інструкції, якими користуються на підприємстві при виконання робіт, які зазначені в програмі практики.
Додатки повинні підтверджувати текст основної частини звіту.
Так, до звіту про проходження виробничої практики із складання річної звітності в обов'язковому порядку включаються наступні додатки:
- матеріали інвентаризації (плани роботи інвентаризаційної комісії, зразки інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей, розрахунки визначення норм природних втрат, протоколи розгляду результатів інвентаризації, бухгалтерські довідки, в яких відображаються матеріали інвентаризації).
- матеріали по закриттю рахунків бухгалтерського обліку (всі довідки по закриттю рахунків в порядку їх складання та інші документи з калькулювання собівартості та розподілу витрат).
- матеріали річної звітності (виборка з Головної книги (наростаючим підсумком з початку року) по всіх синтетичних рахунках (обороти і сальдо кінцеве), завірені в господарстві (на підприємстві) копія річного звіту, копія приміток до звіту).
- матеріали по аналізу річного звіту (робочі та допоміжні матеріали по проведенню аналізу річного звіту, виробничої і фінансової діяльності господарства (підприємства).
Крім того до звіту додаються :
угода;
направлення на практику ;
щоденник про проходження виробничої практики;ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Звіт про проходження виробничої практики пишеться від руки, або друкується за допомогою технічних засобів на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм).
Якщо звіт виконується в рукописному варіанті, то слід користуватися чорнилом, або кульковою ручкою.
Якщо звіт віддруковано із застосуванням ПЕОМ, то разом із звітом необхідно представити і його електронний варіант у вигляді двох файлів в форматі *.rtf та *.(dос (Місгоsoft Word) на дискеті 3,5» (90 мм). Друк слід здійснювати шрифтом «Times New Roman Суг» чи іншим моноширним стандартним шрифтом, який забезпечує в середньому 63 ... 65 знаків в стрічці. На сторінці повинно бути 28 ... 30 стрічок.
Щільність тексту звіту повинна бути однаковою.
Кожен розділ програми звіту повинна розпочинатися з нової сторінки, а підрозділи
- продовжуються на тій же сторінці, після відступу з дві стрічки.
Поля в роботі повинні складати:
ліве 3,0 см;
праве 1,0 см;
верхнє 2,0 см;
нижнє 2,0 см.
Сторінки нумеруються, враховуючи титульну сторінку, проте номер сторінки проставляється починаючи з другої сторінки вступу.
Номери сторінок проставляються з верху сторінки з правої сторони арабськими цифрами без ніяких інших додаткових позначок.
Порядок оформлення ілюстрацій (малюнків, схем), таблиць, формул здійснюється згідно загальноприйнятих вимог.
При написанні звіту студент повинен давати посилання на інструктивні та нормативні матеріали якими користуються при проведенні тієї чи іншої роботи на підприємстві.
Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером їх в списку нормативних і інструктивних матеріалів з вказуванням номеру сторінки, ця інформація по тексту виділяється двома квадратними дужками. Наприклад, «... у праці [5, с.8-10]...». Вказаний запис свідчить, що використовується інформація з джерела, яке зазначене в списку під номером 5 і викладена вона в ньому на сторінках с 5 по 10.
Крім посилань на джерела інформації необхідно також робити посилання і на ілюстрації, таблиці, формули, додатки які наведені у звіті.
Дані посилання робляться таким чином:
Посилання на ілюстрації в тексті звіту містять порядковий номер ілюстрації і записуються таким чином: «рис. 4.2», що означає, що автор посилається на 2 ілюстрацію 4 розділу.
При посилання на таблиці звіту слово «таблиця пишуть скорочено і таким чином -запис посилання має вигляд «табл. 4.1»
При посиланні на формулу вказується її порядковий номер, наприклад: «розрахунки проводимо за формулою (4.1)
На додатки посилання здійснюють із скороченням слова «додаток», наприклад: «дод. 2».
У повторних посиланнях на таблиці, ілюстрації, формули, додатки треба вказувати скорочено слово «дивись» таким чином запис матиме вигляд «див.табл.4.1».
У звіті в обов'язковому порядку повинен бути список нормативних і інструктивних документів.
Джерела слід розміщувати в списку в порядку появи посилань в тексті.
Список оформляється за правилами бібліографічних описів (Додаток 8).
Звіт про проходження виробничої практики підкріплюється додатками.
Додатки оформляються як продовження звіту і поміщаються після списку нормативних і інструктивних документів, якими користуються на підприємстві при проведені роботи, яка відповідає програмі практики. Розміщуються вони у порядку появи посилань на них по тексту.
Перед додатками, які наводяться до роботи, вставляється аркуш з надписом посередині «ДОДАТКИ».

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ З РОЗПОДІЛУ БАЛІВ

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентом диференційованого заліку комісії у складі керівників практики від кафедри, підприємства під головуванням завідувача фахової кафедри. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. Результати складання заліків з практики заносяться до екзаменаційної відомості, проставляються у заліковій книжці і в журналі обліку успішності.
Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на підприємстві про проходження практики, відраховується з інституту.
Результати практики обговорюються на засіданні кафедри обліку і аудиту.
Критерії оцінювання результатів виробничої практики наведено у табл. 2.

Таблиця 2
Критерії оцінювання практики
Критерії оцінювання практики
Сума балів
Примітки

Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений і аргументований.
90-100


Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями у другорядному матеріалі.
82-89


Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики, але має деякі неточності. Основні положення звіту обґрунтовані, незначне порушення послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями, які студент сам виправляє.
74-81


Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне.
Захист звіту з незначними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача.
64-73


Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає вимогам програми практики, але має неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне.
Захист звіту із значними помилками, які студент сам виправляє з допомогою викладача.
60-63


Студент виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.
37-59
З можливістю повторного проходження

Студент частково виконав програму практики (менше 50%), і представив звіт поганого зовнішнього оформлення.
Захист звіту з великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.
1-36
З обов’язковим повторним проходженням практики

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11. 08.94р. №69 (Редакція від 18.11.2011р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затв.наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291 (Редакція від 10.01.2012) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. за №291. (Редакція від 10.01.2012р.). [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва. Затв. Наказом МФУ від 19.04.2001р. за №186 (редакція від 28.10.2011). [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Податковий кодекс України: Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI (Iз змінами і доповненнями, включаючи останні зміни, внесені Законами України від 04.07.2012 р. №5043-VI, від 05.07.2012 р. №5083-VI, від 05.07.2012 р. №5091-VI, від 06.07.2012 р. №5180-VI) ) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. N 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 р. N 137 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Податки та бухгалтерський облік.
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затв. Наказом Мінфіну України від 28.11.99 р. № 290 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 16 «Витрати», затв. Наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318 (Редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 19 «Об’єднання підприємсв», затв. Наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 20 «Консолідована фінансова звітність», затв. Наказом Мінфіну України від 30.07.99 р. № 176 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 21 «Вплив змін валютних курсів», затв. Наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затв. Наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність», затв. Наказом Мінфіну України від 07.11.03 р. № 617 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» : наказ Міністерства фінансів України від 12 травня 2005 р. N 412 (редакція від 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Інструментарій бухгалтера. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Податки та бухгалтерський облік.
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 30 «Біологічні активи» затв. Наказом Мінфіну України від 18.11.05 р. № 790 (редакція 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення (Стандарт) Бухгалтерського обліку № 32 «Інвестиційна нерухомість», затв. Наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779 (редакція 10.01.2012р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. за №88 (Редакція від 06.12.2010 ). [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Порядок подання фінансової звітності : постанова Кабінету Міністрів України. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.
Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ (Редакція від 02.12.2012р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності (Із змінами і доповненнями, внесеними від 15 червня 2011 р.N 722) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про Примітки до річної фінансової звітності (Редакція від 10.01.2012): наказ МФУ [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. – Назва з домашньої сторінки Інтернет.
Про затвердження форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики : Наказ Держкомстату України від 30 серпня 2010 року N 365 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету статистики України від 11 серпня 2011 року N 208) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень зі структурної статистики N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво (коротка)-річна, N 1-підприємництво (квартальна) : Наказ Держкомстату України від 27.08.2007 N 321 (Редакція від 01.01.2010р.). [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) «Звіт про фінансові результати» та Інструкції щодо її заповнення. Наказ Держкомстату України від 20.07.2009р. № 270. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (Прийняття від 26.10.2009) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (Зі змінами, затвердженими наказом Державного комітету статистики України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) [Електронний ресурс]. Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.01
УГОДА №___________
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів
місто ______________________________ «______» _________________20___ р.
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ___________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування навчального закладу)
(далі - вищий навчальний заклад), в особі ___________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі____________________________________________________________________________________________________,
(статут або доручення)
і, з другої сторони,___________________________________________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)
(далі – база практики), в особі _________________________________________________________________________________________
(посада,
________________________________________________________________, що діє на підставі
прізвище та ініціали)
___________________________________________________________________________________________________________________
(статут підприємства, розпорядження, доручення)
уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:

База практики зобовязується:
Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


з/п
Шифр і назва
напряму підготовки, спеціальност (напряму підготовки)і
Курс
Вид практики
Кількість студентів
Строки практики


початок
закінчення

Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).
Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.
Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній напряму підготовки.
Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обовязкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.
Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.
Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.
Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.
Додаткові умови _____________________________________________________________________________________________
Вищий навчальний заклад зобовязується:
За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.
Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.
Відповідальність сторін за невиконання угоди.
Сторони відповідають за невиконання покладених на них обовязків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.
Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.
Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.
Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.
4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:
Навчального закладу __________________________________________________________
Бази практики _______________________________________________________________
Підписи та печатки:

Вищий навчальний заклад:
___________ ______________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. «_____» _____________ 20___ року
База практики:
_________ ________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П. «_____» _____________ 20___ року

Примітки: 1.Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів.2. Формат бланка А4 (21013 EMBED Equation.3 1415297 мм), 2 сторінки.
Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-7.02

Місце кутового штампа
вищого навчального закладу
КЕРІВНИКУ
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
(є підставою для зарахування на практику)
Згідно з угодою від „____» ________________________ 20___ року № ________, яку укладено з _____________________________________________________________________
(повне найменування підприємства, організації, установи)
направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) _____________________________________________________________________
Назва практики _____________________________________________________________________
Строки практики з „___» _____________________________ 20___ року
по „___» _____________________________ 20 ___ року

Керівник практики від кафедри, циклової комісії_______________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

М.П. Керівник виробничої практики ВНЗ _________ ________________.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.
Формат бланка № А5 (14813 EMBED Equation.3 1415210 мм), 2 сторінки.
Додаток 3

Подільський державний аграрно-технічний університет
(повне найменування вищого навчального закладу)ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

зі звітності підприємств
(вид і назва практики)

Студентки Іваненко Надії Сергіївни
(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення Економічний факультет

Кафедра, циклова комісія Обліку і аудиту

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Продовження Додатку 3

Студентка Іваненко Надія Сергіївна
(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу

Печатка
підприємства, організації, установи „20» січня 201 року

____________ головний бухгалтер Пилипенко С.М.
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
Підприємства, організації, установи «3» лютого 201 року

_____________ головний бухгалтер Пилипенко С.М.
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)
Продовження Додатку 3
Календарний графік проходження практики

№ з/п
Назви робіт
Тижні проходження практики
Відмітки про виконання1
2
3
41
2
3
4
5
6
7
8

1.
Знайомство з господарством і
вивчення загальних питань
організації бухгалтерського обліку господарської
діяльності
20.01-2
.
22.01-3
..
23.01-24.01..


.
Керівники практики:
від вищого навчального закладу ________ Семенишена Н.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ________ Пилипенко С.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)


Продовження Додатку 3
Робочі записи під час практики

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
ТзОВ « « району області
(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи
______________ Пилипенко С.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка « 201 року

Продовження Додатку 3
Відгук осіб, які перевіряли проходження практикиВисновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики
Дата складання заліку „_____» _____________201 року
Оцінка:
за національною шкалою____________________
(словами)
кількість балів _________________________________
(цифрами і словами)
за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ Семенишена Н.В.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Примітки:
Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.
Формат бланка А5 (14813 EMBED Equation.3 1415210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з карткового паперу (видається на кафедрі обліку і аудиту).

Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н-7.04

Кутовий штамп
(підприємства,
організації, установи)

Надсилається у вищий навчальний заклад
не пізніше як через три дні після прибуття
студента на підприємство (організацію, установу)
/початку практики/


ПОВІДОМЛЕННЯ
студент ________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)
_______________________________________________________
( прізвище, ім’я, по батькові)
_______________________________________________________
(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))
прибув „___» __________ 20___ року до ______________________________
(назва підприємства, організації, установи)
і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від „__» ___________20____ року № _____ студент _________________________ зарахований на посаду
_______________________________________________________
(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)
_______________________________________________________
(штатні посади назвати конкретно)
Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено
_______________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)
_____________ ______________________________
(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Печатка (підприємства, «____»____________ 20_____року
організації, установи)

Керівник практики від вищого навчального закладу _________________________________________________________
(назва кафедри, циклової комісії)
________________ _________________________________________
(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)
«____»___________20____року
Примітки:
Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу підприємства, установи, організації.
Формат бланка А5 (14813 EMBED Equation.3 1415210 мм), 1 сторінка.
Додаток 5

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Подільський державний аграрно-технічний університет

Кафедра обліку і аудиту


ЗВІТ

про проходження виробничої практики
зі звітності підприємств за напрямом підготовки
6.030509 „Облік і аудит»


студента (тки) ___________ курсу денної (заочної) форми навчання
_____________________________


База практики: ТзОВ «__________» ____________ району ____________ області в період з _______________2014 р. по ________________2014р.Керівники практики:
від вузу: к.е.н., доцент _______________

від підприємства: гол. бухгалтер _________
Звіт захищено з оцінкою ______________
Дата захисту ______________

Члени комісії: ______________
______________
______________


м. Кам’янець-Подільський
2014 р.
Додаток 7

Р Е Ц Е Н З І Я

на Звіт про проходження виробничої виробничої практики зі звітності підприємств студента 4 курсу, напряму підготовки 6.050309 «Облік і аудит»
_____________________________________________________

База практики: _________________________________________________________
Термін практики: ______________________
Керівники практики: - від ПДАТУ - _______________________
- від бази практики - гол. бухгалтер ____________________
Короткий зміст звіту. Звіт складається з вступу, __ розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури та додатків. Робота виконана на ____ сторінках ____________________ тексту, проілюстрована додатками у кількості ___.
До звіту додається: а) Угода на проведення практики;
б) Направлення на практику;
в) Щоденник проходження виробничої практики;

Що є позитивного у звіті:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Недоліки:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Висновок: Звіт в цілому відповідає програмі практики, може бути допущений до захисту і заслуговує оцінки «___________________».
Рецензент ______________________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
« ___ « ____________ 201_ р.


Додаток 8
Приклади оформлення бібліографічного опису
Характеристика джерела
Приклад оформлення

1
2

Книги:
Один автор
1. Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. / В. А. Мосіяшенко. – Суми : Унів. кн., 2005. – 174 с.

Два автори
1. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с.

Три автори
1. Білявський Г. О. Основи екології : підручник / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – 2-ге вид., доповн. – К. : Либідь, 2005. – 407 с.

Чотири автори
1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. – 106 с.
2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478 с.

П'ять і більше авторів
1. Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / [Ступень М. Г., Гулько Р. Й., Микула О. Я. та ін.] ; за заг. ред. М. Г. Ступеня. – Львів : Апріорі, 2003. – 341 с.
2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Без автора
1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу).
2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638 с.
3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX – початку XX століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с.

Багатотомний документ
4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – X. : Право, 2002– . –
Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с.

Матеріали
конференцій,
з'їздів
1. Оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6–9 черв. 2000 p., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : HAH України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956 с.

Препринти
1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. – X. : ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

Депоновані наукові праці
1. Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники
1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – X. : Халімон, 2006. – 175, [1] с.
2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с.
3. Українсько-німецький тематичний словник / [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.

Атласи
Анатомія пам'яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с.

Законодавчі та нормативні документи
1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти
1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).

Каталоги
1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006– . – (Серия «Нормативная база предприятия»).
Т. 5. – 2007. – 264 с.
Т. 6. – 2007. – 277 с.
2. Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с.

Бібліографічні покажчики
1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с.


2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С]. – Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації
1. Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій
1. Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20 с.

Авторські свідоцтва
1. А. с. 1007970 СССР, МКИЛ В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25-08 ; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти
1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК' Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
1. Бай Г. Вплив виробничої діяльності АТ «Галичфарм» на атмосферне повітря / Г. Бай // Студентська молодь і науковий прогрес в АПК : міжнар. студент. наук. форум, 24-25 вер. 2008 р. : тези доп. – Львів, 2008. – С. 3.
2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.
3. Черевко Г. В. Оцінка і підвищення ефективності земельних відносин / Г. В. Черевко, Г. М. Земляна, О. В. Сосницька // Вісник Львівського державного аграрного університету : землевпорядкування і земельний кадастр. – 2008. – № 11. – С. 3–11.
4. Забруднення ґрунтів важкими металами при виробництві цементу / В. Снітинський, Д. пузенко, В. якобенчук [та ін.] // Екологічні, економічні та технологічні аспекти використання земельних ресурсів : матеріали Міжнар. наук.-практ. форуму, 19-21 вер. 2007 р. – Львів, 2007. – С. 253-256.
5. Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20.
6. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

Електронні ресурси
1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Міn / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000 – Назва з контейнера.


2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003») [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].


Додаток 9
Основні форми статистичної звітності для сільськогосподарських підприємств на 2013-2014рр.

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ від 14 червня 2013 року N 181
Про затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі сільського та рибного господарства
Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну статистику", враховуючи положення статей 80, 81 Цивільного кодексу України, частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, Указу Президента України від 19 червня 2012 року N 405/2012 "Про внесення змін до Указів Президента України від 6 квітня 2011 року N 396 та від 31 травня 2011 року N 634" ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства й отримання повної, всебічної та об'єктивної статистичної інформації наказую:
1. Затвердити форми державних статистичних спостережень зі статистики сільського та рибного господарства, що додаються, та ввести їх у дію:
1.1. Річні - зі звіту за 2013 рік:
N 9-б-сг "Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів під урожай 20__ року";
N 29-сг "Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду на 1 грудня 20__ року";
N 29-сг (меліорація) "Збір урожаю сільськогосподарських культур на 1 грудня 20__ року з политих зрошуваних земель, з осушених земель";
N 24 "Стан тваринництва за 20__ рік";
N 1-риба "Вилов риби, добування інших водних живих ресурсів за 20__ рік";
N 21-заг "Реалізація сільськогосподарської продукції за 20__ рік";
N 1-виноград "Переробка винограду на виноматеріали на 1 грудня 20__ року";
N 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 20__ рік";
N 2-ферм "Основні показники господарської діяльності фермерського господарства, малого підприємства у сільському господарстві за 20__ рік";
N 10-мех "Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах у 20__ році";
N 6-сільрада "Окремі показники розвитку сільських, селищних, міських рад у галузі сільського господарства на 1 січня 20__ року".
1.2. Річну - N 1-риба "Добування водних біоресурсів за 20__ рік" - зі звіту за 2014 рік.
1.3. Річні - зі звіту про посіви під урожай 2014 року:
N 4-сг "Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 20__ року";
N 4-сільрада "Посівні площі сільськогосподарських культур у домашніх господарствах на території сільської ради під урожай 20__ року".
1.4. Періодичні - зі звіту за січень 2014 року:
N 37-сг (місячна) "Сівба та збирання врожаю сільськогосподарських культур, проведення інших польових робіт на "___"  20__ року";
N 24-сг (місячна) "Стан тваринництва на "___"  20__ року";
N 1-риба (місячна) "Добування водних біоресурсів за січень - 20__ року";
N 21-заг (місячна) "Реалізація сільськогосподарської продукції за січень - 20__ року";
N 11-заг (квартальна) "Надходження худоби та птиці на переробні підприємства за січень - 20__ року";
N 13-заг (квартальна) "Надходження молока на переробні підприємства за січень - 20__ року";
N 1-зерно (піврічна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___"  20__ року";
N 1-зерно (місячна) "Наявність і надходження зернових та олійних культур на "___"  20__ року";
N 4-заг (місячна) "Надходження цукрових буряків на переробні підприємства за січень - 20__ року".
1.5. Вибіркового обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості - з 01 травня 2014 року:
N 01-СГН "Запитальник базового інтерв'ю";
N 02-СГН "Запитальник щомісячного інтерв'ю".

Додаток 10
Строки подання та оплати найбільш розповсюджених податків, зборів та внесків в 2013 р.
Строки подання та оплати найбільш розповсюджених податків, зборів та внесків (згідно ПКУ)

Податок
Базовий звітний період
Звітність
Сплата податкуСтрок подання звітності, днів після звітного періоду
Підстава
Строк сплати податку
Підстава

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності
Місяць
-
Не пізніше 15 числа перед звітним місяцем
п.п.п. 267.5.2 ПКУ

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (діяльність у сфері розваг)
Квартал
-
Не пізніше 15 числа перед звітним кварталом
п.п.п. 267.5.2 ПКУ

Податок на додану вартість
Місяць
20
п.п.п. 49.18.1 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності
п.п. 57.1 ПКУ


Квартал
40
п.п.п. 49.18.2 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності


Акцизний податок
Місяць
Не пізніше 20 числа
п.п. 223.2 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності


Плата за землю
Рік
До 20.02
п.п. 286.2 ПКУ
+ 30 після кожного місяця
п.п. 287.3 ПКУ

Плата за землю (якщо не подано річну декларацію)
Місяць
20
п.п. 286.3 ПКУ
+ 30 після кожного місяця
п.п. 287.3 ПКУ

Фіксований сільськогосподарський податок
Місяць
-
+ 30 після кожного місяця
п.п. 306.2 ПКУ


Рік
До 20.02
п.п. 308.1 ПКУ
-

Єдиний податок
Рік (1-2 групи платників)
60
п.п. 296.2 ПКУ
до 20 числа поточного місяця
п.п. 295.1 ПКУ


Квартал (3-6 групи платників)
40
п.п. 296.3 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності
п.п. 295.3 ПКУ

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (подання)
Місяць
20
п.п.п. 49.18.1 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності
п.п. 57.1 ПКУ

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Місяць
Не пізніше 20 числа
Постанови правління ПФУ від 08.10.2010 р. №22-2 (пункт 3.1)
Не пізніше 20 числа наступного місяця
Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI (стаття 9 частина 8)

Податок на доходи фізичних осіб
Квартал
40
п.п. 176.2 ПКУ
Сплата разом з отриманням коштів/ у випадку невиплати доходу - 10 днів після граничного строку місячної звітності
п.п.п. 168.1.2, 168.1.5 ПКУ

Податок на прибуток
Квартал
40
п.п.п. 49.18.2 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності
п.п. 57.1 ПКУ


Рік
60
п.п.п. 49.18.3 ПКУ
Січень-лютий 2013 р. - 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця; з березня 2013 р. - не пізніше 30 числа звітного місяця
Абз. 2 п. 2 підр. 4 р. ХХ, п.п. 57.1 ПКУ

Екологічний податок
Квартал
40
п.п. 250.2 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітності
п.п. 57.1 ПКУ

Збір за спеціальне використання води
Квартал
40
п.п. 328.3 ПКУ
10 днів після граничного строку подання звітностіДодаток 11

з/п
ВИДИ ПОДАТКУ
ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

ТЕРМІНИ СПЛАТИ

1.
Податок на прибуток
Протягом 60 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року, а в окремих випадках - протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу.
Щомісяця не пізніше 30 числа звітного місяця (починаючи з березня 2013 року)
Не сплачують авансових внесків з податку на прибуток:новостворені підприємства, виробники сільськогосподарської продукції, неприбуткові установи (організації) та платники податків з доходом за останній звітний рік не більше 10 млн.грн.

2.
Податок на додану вартість
Для платників, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю - протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;
Для платників, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу - протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності3.
Податок на доходи фізичних осіб
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Податок сплачується при виплаті оподатковуваного доходу (у разі нарахування заробітної плати найманим працівникам – не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата)

4.
Екологічний податок
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

5.
Акцизний податок
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

6.
Плата за землю та орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності
До 20 лютого звітного року
Щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця

7.
Плата за користування надрами
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

8.
Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

9.
Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

10.
Збір за спеціальне використання води
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

11.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

12.
Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

13.
Збір за користування радіочастотним ресурсом України
Протягом 20 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

14.
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
Протягом 10 днів після першої реєстрації в Україні транспортного засобу
Перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортного засобу

15.
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

___
До 15 числа місяця, що передує звітному

16.
Збір за місця для паркування транспортних засобів
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

17.
Туристичний збір
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

18.
Звіт про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок); довідка про використані розрахункові книжки
Не пізніше 15 числа наступного за звітним місяцем

____

19.
Звіт про суми податкових пільг
Протягом 40 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу

____

20.
Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій
Протягом 60 календарних днів наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року
Протягом 10 календарних днів наступних за останнім днем відповідного граничного строку подання звітності

21.
Мито
Відносини, пов’язані з установленням та справлянням мита, регулюються митним законодавством, якщо інше не передбачено Податковим кодексом України


13PAGE 15


13PAGE 141315


13PAGE 15


13PAGE 141515
    Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 283720
    Размер файла: 687 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий