L — 7 — ????? ?????????-??????? (Ruchira 6th std.)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
�िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
Meanings of words and sentences
शब्
र्ःावा

्अाा
स�
पाठः
(7th lesson)
ा्
�ारः
(Revenge of the crane)
---------------------------------------------------------------------------------------
पाठसा
ःावाषण
िस
ण्ः
शृगालः
िन
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
स�
स�
अ�ारानि
पुंिलङग
शब्
सा
ाष
चन
षण
स�
Seventh
सा
िः
पाठः
पाठ
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
पाठः
lesson
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ष�
चन
षण
सारससा
of
the
crane
बगुल
ि�
ारः
चन
षण
ि�
ारः
evenge
ला
िस
षनण
संख
ााःा
शब्
सा
स�
चन
षण
िस
षनण
a certain
�्
�)
ारान
पुं
स�िल
गशब्सा
स�
चन
forest
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
जम
बु�ः
jackal
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
crane
बगुला
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
चन
षण
िन
िन
िन
(उपसग
ाः)्
िोः
ाष
पु�
ि�ःचनषण
िनःास
अ�ु�िाषण
नाःसिाषण
were
live
ि

इिि
भूि�ालसूच�
अ�ाषण
वाा
िहन्द
�्
जंगल
्ष
िस
ार

बगुला
रह
ि ्ा
English
A jackal and a crane used to live in a certain forest.
संस
�ृिषण
िस
षनण
ःन ्
ए�ः
शृगालः
ए�ः
िन
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
िा
आस
दिण
शब्
ाः
शब्
�ा
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
िा
ोः
इि
्�ारानि
ना
शब्
पुंिलङग
स�षदिःभ� ः
ए�ःचनषण
िा
ोः
अषुाोः
िसा
िसा
ारान
िलङ
गशब्सा
ाष
चन
षह�द
riendship
ोस
िद
दिण
िोः
ङण
ाष
पु�
षसा
चन
षण
दिण
/existed
वाा
िहन्द
््ष
््
िद्ाद
English
There was friendship (
संस
�ृिषण

���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
िा
ोः
हंस
ब�ाोः
षह�द
दिण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
�्

शृगालः
�षण्
उवतःानण
�ः
ःं्षाा्सह्भोजनं्�ु
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
�्
षण
ए�िसषनण
�्न
सषा
nce
बार
भाि
ािः
�ाल
n the
morning
ः,
सुबह
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङगश
ब्
सा
ाष
चन
षण
ackal
�षण
ारान
पुंिलङ
शब्
सा
िदा
चन
षण
सारसषण
to the crane
बगु
ः्िण
ः्ण
ोः
ार
् ाष
पु�षस
चन
षण
उ�ःानण
�ाािण
told
बोला
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
सम
बोधनसा
चन
षण
friend!
अ�ाषण

अननिर�्न
tomorrow
ाला
ःषण
ुष
ष्ण
इिि
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
ाष
भ�
चन
षण
भःानण
you
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषान
ःानाषशब्सा
चन
षण
with me

सा
अ�ाषण
सा
�षण
with
सा
भोजनं
भोजन
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
िदा
चन
षण
खा्नषण
food
/ eating
भोजन
िोः
ल�ा
ाष
पु�
षसा
चन
षण
तःं
do /
partake
रो,
खाओ
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
वाा
िहन्द
सुबह
िस
ार

बगुल
्�
हा
ष्ष

सा
भोजन
रो
English
One day in
the morning
the jackal told the
crane
friend!
tomorrow you
have
food with me”.
संस
�ृिषण
�्

�ाल
शृगालः
�षण्
उ�ःानण
�ः
ःं्षाा्सह्भोजनं्�ु
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावा
शृगालस
ा्िनषन�
न्ब�ः् स
ः्अभःिण
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
शृगालस
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
षि�ि
चन
षण
जमबु�सा
of
the
jackal
िन
�् न
िन
ारान
नपुंस�िलङग
शब्
िदा
चन
षण
आषन�्सा
�ार्ािण
ue to the
invitation
िन
� ्
�ारा
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
सारसः
the
crane
बगुला
स�ः
स�
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
सनिु�ः
happy
खुश
ःिण
इिि
िोः
लङ
ाष
पु�
षसा
चन
आसदिण
वाा
िहन्द
िन
बगुला
खुश
English
he
rane
was
happy
due to
the invitation of
the
jackal.
संस
�ृिषण
शृगालस
आषन�्सा
�ार्ा
ब�ः
आनिन्िः
ःिण
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
अि�

सः
भोजना
ा्
शृगालस
ा्िनःासषण
गच
िण
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
अि�
अि�
अि�
ारान
पुं
स�िल
स�
षद
चन
षण
ननिर�्न
The next
ःानाषशब्सा
पुंिलङग
ाष
चन
षण
he

भोजना
भोजन
ारान
नपुंस�िलङग
शब्
सा
चन
षण
खा्नाााषण
for food
खान
िलए
शृगालस
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
षि�
चन
षण
जमबु�सा
the
jackal
षण
ारान
पुं
िलङ
गशब्सा्
िदा
चन
षण
ःाससाानषण
गृहषण
ome
गचिण
िोः
ल�ा
ाष
पु�
षसा
चन
षण
गिःानण
वाा
िहन्द
-


खाना
खान
िलए
English
The next day he went to jackal's home for food.
सस�ृिाााः
ि्ननिर

सः
ब�ः
नाा�
शृगालस
गृहषण
गचिण
_____________________________________________
______________________
पाठसा
ःावाषण
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
ु�टलस
ःभाःः्शृगालः्साा
था
ां्ब�ाा्कदरो
नषण्अागचिण
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
ु�टलस
ःभाःः
�ु�टल
सःभाःः
ु�टलस
ःभाः
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
बुि�ः
icked
ु�टलस
ःभाः
ःाला
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
चन
षण
जम
बु�ः
jackal
ााथाां
ाालद
ारान
िलङ
गशब्सा
चन
षण
साािल�ाााषण
n a plate
ाल
ारान
पुंिल
गशब्सा
चन
षण
सारससा
�ृि
or the
crane
बगुल
िलए
दरो्नषण
दर ओ्नषण)
दरो्नषण
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्सा
िदा
चन
षण
्ु्धा�षण
rice
orridge
चा
ागचिण
इिि
िोः
ल�ा
ाष
पु�
चन
षण
ान
ave
/offered
वाा
िहन्द
ु�टलस
ःभाः
ाला
ाल
बगुल
िलए
चा
English
The
jackal who was
wicked by
nature,
gave
porridge (
milk
rice
in
plate,
to the
crane
संस
�ृिषण
शृगालसा
सःभाःः
आसदिण
साािल�ााां
ब�ाा
कदरो्नं
्�ःानण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
�षण्
ः्िण्
अिस
षनण
पा� ्आःाषण
अधुना्सह
ः्खा्ाःः
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
िषण
आङ्
लाा
िहन्द
�षण
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
सार
सषण
crane
बगुल
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
िदा
�ः
चन
षण
ः्िण
ः्ण
इिि
ल�ा
ाष
पु�
चन
षण
उ�ःानण
अ�ाािण
aid/
old
बोला
अ�ाषण
पुनः
ारान
पुंस
िलङ
गशब्
संम
बोधन
चन
षण
friend!
अिस
षनण
इिि
ःानाषशब्
पुं
िलङग
स�
षद
चन
िस
षनण
n this
पा�
पा�
इिि
अ�ारानि
नपुंस
िलङ
शब्सा
स�
षद
�ः
चन
in a
essel
पा�
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
ाष
भ�
ि�
चन
अहषण
इतासा
ि�ःचनषण
e both
ोन
अधुना
ाषण
इ्ान�
सम िि
सह
)
ाषण
िषिलतःा
सा�षण
ogether
सा
्ण
इिि
िोः
ल�ा
ि�
चन
ााःः
(shall)
एँग
वाा
िहन्द
बगुल
बोला
ोन
िान
सा
सा
खाएंग
English
And
told the
crane
riend! now we'll eat together in
(from)
this
essel
संस
िषण
शृगालः
�षण्
ः्िण्
अिस
षनण
पा� ्आःाषण
इ्ान�
िषिलतःा
___________________________________________________________________
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
पाठसा
ःावाषण
भोजन

ा्च
चुः्साालदिः्भोजन�ह् ्सषााा्न्अभःिण
शब्
ाः
शब्
ांशः
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
भोजन
भोजन
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
स�
षद
चन
षण
खा्
षा
uring the
meal
भोजन

ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ष�
चन
षण
सारससा
f crane
बगुल
चचुः
चचु
ारान
िलङ
ब्ः
ाष
चन
षण
पिकषुखषण
eak
(mouth)
ाालदिः
ाालद
ारान
िलङ
गशब्सा
पंच
षद
ाच
्ि
ााः
ाा
िल�ा
from plate
ाल
भोजन�ह
भोजन�ह
ारान
पुं
गशब्सा
स�
षद
चन
षण
भोजन
सःद�र्
having
food
खाना
ल न
ारान
िलङ
गशब्सा
ाष
�ः
चन
षण
षा
ble
षाा
्ा
अ�ाषण
o
t

ःिण
इिि
िोः
ल�ा
ाष
पु�
�ः
नषण
अःिाि
आसदिण
ecame
वाा
िहन्द
भोजन
बगुल
ाल
खाना
खान
षाा
नह�
English
uring
the meal
the
beak of the
crane
was
not able to
take
food.
संस
�ृिषण
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
ब�सा
चचचुः
्दघाा
भःिि
अिः
साालदिः
भोजनसःद�र्ं
शवाि
एःं
भोजन
ाल
चचुः्साा
भोजन
सःद�र्
षा
न्अभःिण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
्� ः
लं
दरो्नषण्अप
ािण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द

षािण
िण
therefore
इसिल
ारान
पुंिलङ
गश
ब्सा
ाष
�ः
चन
षण
सारसः
the crane
बगुला
� ः
षण
only
� ः
दरो्नषण
दरो्न
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्सा
िदा
�ः
चन
षण
्ु्धा�षण
पाासषण
milk
rice/the
porridge
चा

अािण
िोः
ल�ा
ाष
पु�
चन
षण
्ृ�ःानण
saw

खा
वाा
िहन्द
इसिलए
बगुल
� ः
चा

खा
English
Therefore,
the
crane
only saw the
porridge
संस
�ृिषण
्ु्धा�ं
� ःलं
्ृ�ःानण
�्िःानण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
शृगालः
्ि
दरो्न
अभक
ािण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
भ�
जमबु�ः
The jackal
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
10
चन
षण
on the other
hand
सःानाषशब्सा
नपुंस
िलङ
िदा
चन
षण
स�लषण
all
सम
पू्ा
दरो्नषण
दरो्न
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्सा
िदा
चन
षण
्ु्धा�षण
the porridge
चा
ल)

अभक
ािण
िोः
ङण
ाष
पु�
चन
षण
खा�्िःानण
भक्ं
�ृिःानण
ate/devoured
वाा
िहन्द
सम
पू्ा
चा
िल
English
On
the
other
hand,
the
jackal
devoured
(at
all the porridge.
संस
�ृिषण
शृगालः
्ि
दरो्नं्
खा�्िःानण
ब�ः
��षिप
ा�ःानण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
शृगाल
्ः
ि�
अिचन
िािण
ाा
अन
्षा
सह
हारः
्िा
अह
षण
ि
ह�रष
ाािष
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
शृगाल
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
शृगाल
by the
jackal
�ारा
ि�
चचण
ःि�ि
इिि
ारान
पुंिल
गशब्सा
ाषा
ए�ःचनषण
ि�
cheated
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
सारसः
the crane
बगुला
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
11
चन
षण
अिचन
िािण
िचन
िण
िोः
ल�ा
ाष
पु�षसा
चन
षण
िचिनििःानण
thought
सोचा
अ�ाषण
�ार ्
ा�द
as/like
ःानाष
शब्सा
पुंिल
ङग
िदा
चन
षण
ि
by him
इस
� ्
�ारा
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाष
शब्
भ�
�ः
चन
षण
with me

सा
अ�ाषण
सा
�षण
with
सा
हा
हार
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
भ�
चन
षण
आचर
behaviour
हार
ााः
आच�रिः
was done
�ा
िा
अ�ाषण
ि न
�ार ्
ाा
like that
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
ाष
�ः
चन
षण

अिप
अ�ाषण
अिप
also
ि
ि्
ःानाषशब्सा
पुंिलङग
िदा
चन
षण
ि
him
उस
�ारा
अ�ाषण
सा
�षण
with
सा
ह�रष
ाािष
उपसग�

िोः
ल�ा
पु�
षसा
चन
षण
हारं
ाािष
I shall
behave
हार
�ंगा
वाा
िहन्द
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
12
�ारा
बगु
सोचा
सा
इस
�ारा

सा
हार
�ा
सा
उस
सा
�ंगा
English
The c
rane
who
was
cheated by the
ackal
thought
"I'll
behav
e in the
same manner as the jackle has behaved with me.
संस
�ृिषण

ब�ः
शृगाल
्ः
ि�
अभःिण
अिः
िचिनििःानण
एषः
शृगालः
षाा
�ःहारं
�ृिःानण
िाा
अहषण
अिप
ि न
�ःहारं
��रषाािष
_______________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
िचन
ििातःा्सः्शृगालषण्अः्िण

ःषण
अिप्�ः्सा
भोजनं
्�
�रष
ािस
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
अ�ाषण
ाषण
अन न
�ार ्
thus / like this
ार
िचन
ििातःा
िचन
िण
ि्चण
निण

वतःा
अ�ाषण
िचनिनं
�ृतःा
षतःा
having
thought
सोच
इिि
ःानाषशब्सा
पुंिलङग
ाष
भ�
�ः
चन
षण
असौ
शृगाल
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
जमबु�षण
to the jackal
ः्िण
ः्ण
इिि
िोः
लङ
ाष
पु�ष
चन
षण
उ�ःानण
�ाािण
said
बोला
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
सम
बोधनसा
चन
षण

O friend!
ःषण
ुष
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
ाष
भ�
चन
षण
you
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
13
अिप
अ�ाषण
also/
अ�ाषण
अननिर�्न
tomorrow
ाला
सा
अ�ाषण
सा
�ाल
evening
संध
ष्ण
इिि
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
with me

सा
अ�ाषण
with
सा
भोजनं
भोजन
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
िदा
�ः
चन
षण
्नषण

eating
भोजन
�रष
ािस
िोः
ल�ा
षधाष
पु�
षसा
चन
षण
�रोिष
इतासा
भिःषात�ाल�पषण
will do
रोग
वाा
ााः्
िहन्द
ार

सा
भोजन
रोग

English
Having
thought
like
this,
he
said
to
the
jackal
friend! you
also take
food with me
tomorrow
in the evening."
संस
�ृिषण

�ार ्
ििातःा्
ब�ः
शृगाल
षण्
ः्िण
ःषण
अिप्�ः्सा
�ाल
गृहषण
आगगच
भोजनं
�ु�
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
ा्िनषन�
न्शृगालः् स
ः्अभःिण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
�्
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ष�
चन
षण
सारससा
The crane's
बगुल
िन
�् न
िन
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
�् न
by the
िन
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
14
िदा
�ः
चन
षण
आषन�्
�ार्ािण
invitation
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
भ�
�ः
चन
षण
जमबु�ः
the jackal
स�ः
स�
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
��ः
आनिन्िः
happy
खुश
ःिण
इिि
िोः
ल�ा
ाष
पु�ष
चन
षण
अःरण
आसद
became
वाा
िहन्द
बगुल
खुश
English
The j
ackal became happy by the invitation of
the c
rane
संस
�ृिषण
ा्
�् न्शृगालः्
आनिन्िः
ःिण
अिप
भोजनं
ा�साािष
इिि
आनन्ं
ा�ःा
नण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
ा्
शृगालः
सा
ा्िनःासं्भोजना
गचिण
ि्
सङ
्ाषुख ्
दरो्नषण्
ागचिण
शृगालं
ः्िण
षण्
अिस
षनण
पा� ्सह
भोजनं
्�
ःाः
शब्
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
अ�ाषण
िस
षनण
ाल
when
जब
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
भ�
चन
षण
जमबु�ः
the jackal
सा
अ�ाषण
सा
�ाल
संध
�ाल
in the evening
संध
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ष�
�ः
चन
षण
सारस
of crane
बगुल
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
15
ासं
इिि
अ�ारानि
पुं
िलङ
शब्
िदा
भ�
चन
षण
ःाससाानं
गृहषण
to home
ना
भोजन
ारान
नपुंस
िलङ
शब्
सा
चन
षण
भोजना
खा
ना
for taking food
भोजन
िलए
गचिण
इिि
िोः
ल�ा
ाष
पु�ष
चन
षण
ान
went
ि्
अ�ाषण
ििसषनण
सषा
then
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
�ः
चन
षण
सारससा
The crane
बगुला
सङ
्ाषुख
सङ
ुख
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
स�
षद
चन
षण
सङ�ुिच
in a narrow
mouthed
ुख
लश
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
स�
षद
चन
षण
घट
�ुमभ
in a jar
दरो्नषण
दरो्न
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्
िदा
�ः
चन
षण
्ु्धा�षण
milk
rice/porridge
चा
ल)
ागचिण
गचण
िोः
ल�ा
ाष
पु�
षसा
�ः
नषण
्�ःानण
gave
शृगाल
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
जमबु�षण
to the jackal

अ�ाषण

ः्िण
ः्ण
इिि
िोः
ल�ा
ाष
पु�ष
चन
षण
उ�ःानण
said
बोला
ारान
नपुंस
िलङ
गश
ब्
सा
सम
बोधनसा
चन
षण
O friend!
ष्ण
ि�षु
िलङग षु
सषानसा
ःानाषशब्सा
ाष
भ�
अहषण
इतासा
ि�ःचनषण
we (both)
ोन
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
16
ि�
चन
षण
अिस
षनण
ःानाष
शब्सा
नपुंस�िलङग
स�
षद
चन
षण
एििसषनण
in this
पा�
पा�
इिि
अ�ारानि
नपुंस
िलङ
शब्सा
स�
षद
चन
षण
भाजन
In vessel
पा�
)
अ�ाषण
सा
�ष ः
िषिलतःा
together
सा
भोजनं
भोजन
अ�ारानि
नपुंस
िलङ
शब्
सा
िदा
�ः
चन
षण
खा्नषण
eating
भोजन
ःाः
इिि
धािोः
ल�ा
पु�ष
ि�
चन
षण
�रोिष
इतासा
ि�ःचनषण
do (we both)
ि
ह�
वाा
िहन्द
जब
बगुल
भोजन
िलए
बगुल
ोट
ुख
ाल
चा
हा
ोन
सा
सा
ब�
खाना
ि
English
hen the jackal went to
the
crane
's home
for food
then the
crane
served
porridge
in a
narrow
mouthed
jar,
and
said
to
the
jackal
friend!
both
shall
____________________________________
_______________________________
पाठसा
ःावाषण
्�
लशा
िण्
च�
दरो्नषण्अखा्िण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
ारान
सारसः
The crane
बगुला
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
17
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
लशा
िण
ारान
पुंिलङ
गशब्
पंच
षद
चन
षण
घटािण
from the jar
च�
चचचु
इिि
ारान
िलङ
गशब्सा
िदा
चन
षण
चचचुषण
उपाु�ा
with
its beak
�ारा
दरो्नषण
दर ओ्नषण)
दरो्न
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्सा
िदा
�ः
चन
षण
्ु्धा�षण
milk
rice/porridge
चा
ल)
अखा
्िण
्ण
इिि
िोः
लङल
�ार
ाष
पु�
चन
षण
खा�्िःानण
ate
वाा
िहन्द
बगुल
चा
िल
English
the c
rane
ate
the porridge with its
beak.
संस
�ृिषण
्�
लशा
िण्
चचचु
उपाु�ा
दरो्नषण्अखा्िण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
परन
िु
शृगालस
ा्षुखं्�लश

िण
दरो्न
अखा
्िण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
परन
िु
अ�ाषण
��निु

शृगालस
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ष�
चन
षण
जमबु�सा
of the
jackal
ुखं
ुख
ारान
नपुंस
िलङ
गसा
ाष
�ः
चन
षण
ुखं
mouth
लश
लश
इिि
अ�ारानि
पुंिलङ
शब्
स�
षद
अनिः
in the pot
लश
्ष
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
18
चन
षण
अ�ाषण

िण
उपस
गाः
िोः
ङण
ाष
�षसा
चन
षण
ः शं
अ�रोिण
entered
अ�ाषण
असषािण
�ार्ािण

इसिलए
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
�ः
चन
षण
सारसः
the crane
बगुला
इिि
ःानाष
नपुंस�िलङग
शब्
सा
िदा
�ः
चन
षण
स�लषण
all
(of)
दरो्नं
दर ओ्नषण)
दरो्नषण
ारान
नपुंस
िलङ
गशब्सा
िदा
चन
षण
्ु्धा�षण
षण
the porridge
चा
ल)
अखा
्िण
्ण
िोः
लङल
ाष
पुरष
चन
खा�्िःानण
अभक
ािण
ate
वाा
िहन्द
षुँ
नह�
इसिलए
बगुला
सम
पू्ा
English
But the mouth of
the
jackal did not enter in
the
jar
so
the
crane
ate
all
porridge
संस
�ृिषण

परन
िु
�लशसा
षुखं
सङ�क्ाषण
आसदिण
अिः
शृगालस
ा्षुखं्�लश ््न्
िः
अभःिण
दरो्नं्
खा�्िःानण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
शृगालः
� ः
षण
ईष
ाााा्अप
ािण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
19
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
जमबु�ः
The jackal
अ�ाषण

� ः
लं
अ�ाष
only
� ः
ईष
ाा
ारान
िलङ
गशब्सा
िदा
चन
षण
असूााा
with
jealous
ाा
अािण
िोः
लङण
ाष
षसा
�ः
नषण
्ृ�ःानण
saw

वाा
िहन्द
� ः
ाा

खा
English
And
the
jackal
merely looked on with
jealous
संस
�ृिषण
एःं
शृगालः
खा�्िुषण
अश�ः
आसदिण
��निु
ब�ः
सः�
खा्िि
सष
अिः
शृगालसा
असूाा
अभःिण
� ः
षण
असूााा
्ृ�ःानण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
शृगालः

ृशं
हार
षण्
रो
िण्
अिप
शृगालं

ृशं
हारं
्�
ृत
ःा्
ार
षण्
रो
िण
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृिषण
आङ्
लाा
िहन्द
शृगालः
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
चन
षण
जमबु�ः
the jackal
�्
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
�ः
चन
षण
the crane
बगुल
अ�ाषण
towards/with
षण
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
हार
षण
�प

ात �ार�
which type of
सा
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
20
हार
षण
हार
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
आचर्षण
behaviour
हार
रो
िण
िोः
ङण
ाष
पु�
षसा
चन
षण
�ृिःानण
did
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
ाष
�ः
चन
षण
crane
बगुला
अिप
ाषण
also/too
शृगालं
शृगाल
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
जमबु�षण
to
jackal
ाषण
also/too
ृशं
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
हार
षण
�प

ित �ार�ं
like that
सा
हारं
हार
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
आचर्षण
behaviou
हार
ृत
ःा
वतःा
ृत
ःा
having done
ार
िद�
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
भ�
चन
षण
ार
revenge
ला
रो
िण
ङण
ाष
पु�
चन
षण
�ृिःानण
�रोिि
इतासा
भूि�ाल�पषण
�ा
वाा
िहन्द
बगुल
सा
हार
�ा
बगुल
हार
ला
िल
English
The c
rane
took revenge from
the
jacka
l by
behaving similarly
as
the
jackal
done with
him.
संस
�ृिषण
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
21
शृगालः

ृशं
ः�नााु�ं
हार
षण्
रो
िण्
अिप
शृगालं

ृशं
हारं
ृत
ःा्
ार
षण्
रो
िण
___________________________________________________________________
पाठसा
ःावाषण
उ�
िप
ष्ु�ाःहारसा्
लं्भःिि््ुःख्षण
षािण
िा�ं्षानः न्सुखहिष्ा
्गच ्ः्
ु�
ाःहारसा
ुःख
्षण
षािण
्ण
िा�
ान

सुख
िष
अनःाः
ष्ु�ाःहारसा्
ुःख
षािण
सुख
िष
ान

िा�
शब्
ाः
शब्
ांशः
संस
�ृि
आङ्
लाा
िहन्द
उ�
िप
उ�षण
तााः
इिि
अ�ारानि
नपुंस�िलङगशब्सा
ाषा
ए�ःचनषण
�िािषण
(As) has been
said
हा

-

अिप
ाषण
also
आत
ष्ु�ाःहारसा
हारस
आत
ष्ु�ा
हार
ारान
पुंिलङ
गशब्
ष�
�ः
चन
षण
सःदा
�्ाचारसा
्ु��ााासा
of ones own bad
behaviour
अपन
बुर
�ःहार
�ा
नपुंस
िलङ
गश
ब्
सा
ाष
�ः
चन
षण
प�र्ाषः
The result
ुःख
्ुख्
इिि
अ�ारानि
नपुं
स�िलङगशब्सा
ाषा
ए�ःचनषण
्लषण
इतासा
िःश ष्षण
ुःख
्ाा�षण
grief giver
ुःख

ाला
िोः
ल�ा
ाष
चन
षण
becomes/happens
हो
षािण
पुंिलङ
गशब्सा
अिः
therefore
उसस
���िचरा
(6th Std.)
स�षः
पाठः
शब्
्ः
वा
ााा
ः्च
अनुिशक्षण
A project of Samskrit Promotion
Foundation
http://samskrittutorial.in/
22
पंच
षद
�ः
चन
षण
िष
सुखहिषनण
इिि
न�ारानि
पुंिलङगशब्सा
िदा
भ�
�ः
चन
षण
सुखसा
इगचु� न
by the one who
seeks happiness
सुख
चाहन
ाल
�ारा
ान

ान
ारान
पुंिलङ
गशब्सा
िदा
�ः
चन
षण
जन
by a human being
नुष
�ारा
िा�ं
्ण
धािोः
ाः
सस�ःहारः
�िा�ः
one should
behave nobly
गचा
हार
रना
चािहए
वाा
िहन्द
�हा
गाा
हार
्�
रन
्�
््
ुःख
्ााद
हो
ह् ्
इसिलए
सुख
चाहन
्ः
ाल
नुष
ा्� ्�ारा्
अगचा
हार
�ा
जाना
चािहए

English:
As has been
said
he result of one's own bad
behaviour
is sorrowful.
Therefore a person seeking happiness should behave nobly.
संस
�ृिषण
्ु�ाचर्सा
्लं
सःसा
�ृि
्ुःख्ाा�षण
भःिि
अिः
सुखं
इगचिि
ि न
षानः न
उ�षः
�ःहारः
�िा�ः
______________________________________________________________________________

Приложенные файлы

  • pdf 1229088
    Размер файла: 684 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий