Валютний контроль в адмініструванні податків Де..

Міністерство фінансів України

ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ

Навчально-методичний посібник


Дніпропетровськ – 2010 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Дніпропетровська державна фінансова академія
ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ПОДАТКІВ


ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ В АДМІНІСТРУВАННІ ПОДАТКІВ

Навчально-методичний посібник
для студентів денної форми навчання, які навчаються
з напряму 0501 “Економіка і підприємництво”
за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування”


Дніпропетровськ – 2010
ББК 65.261.411-2
УДК 336.2.027:336.743


М25

Маркова Л.Г.


Валютний контроль в адмініструванні податків: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування”. – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 52 с.


Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни „Валютний контроль в адмініструванні податків”, затвердженої ректором академії від 25.10.2010 р. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни „Валютний контроль в адмініструванні податків”.
Навчально-методичний посібник містить такі матеріали: тематичний план і програму навчальної дисципліни, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи, питання та тести для самоконтролю знань, індивідуальні завдання, критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання, список рекомендованої літератури.

Укладач:
Л.Г.Маркова
– старший викладач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії

Рецензенти:
В.М.Мироненко
– начальник управління оподаткування юридичних осіб Державної податкової адміністрації у Дніпропетровській області


І.І.Туболець
– к.е.н., доцент кафедри фінансів Дніпропетровської державної фінансової академії

Відповідальний за випуск:
Т.О. Дулік
– завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академіїРозглянуто та схвалено
Вченою радою фінансового факультету
Протокол № 5 від 07.02.2011 р.


Розглянуто та схвалено
на засіданні кафедри податків
Протокол № 6 від 13.12.2010 р.
ЗМІСТ


Передмова
4

1.
Програма навчальної дисципліни
5

2.
Розподіл балів, що присвоюються студентам
11

3.
Методичні рекомендації до самостійної роботи
12

4.
Методичні рекомендації до практичних занять
28

5.
Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань
38

6.
Підсумковий контроль
40

7.
Список рекомендованої літератури
47Передмова

Формування ринкових відносин в Україні суттєво вплинуло на умови здійснення зовнішньоекономічних операцій суб’єктами підприємницької діяльності та механізм державного валютного регулювання. Створення адекватної ринковим умовам системи валютного регулювання з відповідною інфраструктурою, з одного боку, забезпечує принципово новий рівень міжнародних зв’язків економічних суб’єктів, з іншого – потребує дієвого контролю за дотриманням останніми встановлених обмежень та правил. Вищезазначене потребує певної кваліфікації фахівців відповідних державних органів, оскільки, організаційна культура та високі професійні якості фахівців – найважливіший фактор конкурентної переваги сучасних організацій будь-якої сфери діяльності. Набуття необхідних компетенцій у сфері контролю за зовнішньоекономічними операціями суб’єктів господарювання забезпечується, певною мірою, при вивчені навчальної дисципліни “Валютний контроль в адмініструванні податків”, яку включено до освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 8.050114 «Оподаткування» з напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво».
Метою вивчення даної дисципліни є формування у студентів системи знань щодо принципів організації та форм валютного регулювання в контексті заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; з’ясування специфіки повноважень податкових органів в сфері валютного контролю.
Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Валютний контроль в адмініструванні податків» з метою надання допомоги студентам денної форми навчання у вивчені дисципліни.
Структурними складовими навчально-методичного посібника є: програма навчальної дисципліни, розподіл балів, що присвоюються студентам, методичні рекомендації до самостійної роботи, методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань, підсумковий контроль, список рекомендованої літератури.
1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Опис навчальної дисципліни
„Валютний контроль в АДМІНІСТРУВАННІ податків”

Мета: формування системи знань щодо принципів організації та форм валютного регулювання в контексті заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; з’ясування специфіки повноважень податкових органів в сфері валютного контролю.
Після вивчення дисципліни «Валютний контроль в адмініструванні податків» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції

здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);
здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції

здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;
здатність працювати у команді;
здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;
прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції

здатність застосування знання з питань валютного регулювання та валютного контролю у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції

здатність здійснювати контроль за дотриманням встановленого порядку проведення розрахунків суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
здатність аналізувати зміни в податковому, митному та валютному законодавстві з метою своєчасного їх впровадження в практичну діяльність;
здатність здійснювати контроль за дотриманням валютного законодавства резидентами та нерезидентами;
розвиток уміння аналізувати матеріали документальних перевірок та узагальнювати типові порушення податкового і валютного законодавства;
здатність взаємодіяти з іншими органами виконавчої влади з питань, пов’язаних із здійсненням контролю за зовнішньоекономічними операціями резидентів та нерезидентів.
1.1. Опис навчальної дисципліни за денною формою навчання

Характеристика
навчальної дисципліни
Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень
Місце навчальної дисципліни у навчальному плані, розподіл за видами аудиторних занять, видами індивідуальної та самостійної роботи, форми контролю знань студентів згідно навчального плану

Вибіркова

Відноситься до циклу дисциплін професійної підготовки

Залікових кредитів (кредитів ECTS): 1,5

Загальна кількість годин: 54 години

Модулів: 1

Види підсумкового контролю: ПМК
0501 Економіка і підприємництво

8.050114 Оподаткування

освітньо-кваліфікаційний рівень:
магістр

Викладається на 5 курсі

Семестр: 10

Види навчальної роботи згідно з навчальним планом:
Аудиторні заняття: - 20 годин
за видами занять:
- лекції (теоретична підготовка): - 10 годин
- практичні заняття: - 10 годин
Самостійна робота: - 24 годин
Індивідуальна робота: - 10 годин

Форми контролю:

Семестр: 10
поточний контроль: - на практичних заняттях,
підсумковий контроль: ПМК

1.2. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми

Модуль 1. Валютне регулювання в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Змістовий модуль 1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні

Тема 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Тема 2. Валютне регулювання та валютний контроль в системі заходів адміністрування податків.

Тема 3. Правила обігу іноземної валюти в Україні та контроль за їх дотриманням.

Змістовий модуль 2. Правове регламентування та оподаткування окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Тема 4. Іноземні інвестиції та правові основи їх регулювання.

Тема 5. Порядок здійснення розрахунків з нерезидентами за експортно-імпортними операціями та контроль за їх здійсненням.

Тема 6. Особливості регулювання окремих видів зовнішньоекономічних контрактів.

Змістовий модуль 3. Повноваження окремих інституційних органів у сфері валютного регулювання та контролю

Тема 7. Повноваження державних органів у сфері валютного та податкового контролю та порядок їх взаємодії.

Підсумковий контроль: ПМК


1.3. Зміст навчальної дисципліни
«Валютний контроль в адмініструванні податків


Модуль 1. Валютне регулювання в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Змістовий модуль 1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні

Тема 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Зовнішньоекономічні зв'язки як форма господарської діяльності, їх правове регулювання. Суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Ліцензування та квотування в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Види ліцензій та квот. Зовнішньоекономічний контракт як основа здійснення зовнішньоекономічних операцій між резидентами та нерезидентами.

Тема 2. Валютне регулювання та валютний контроль в системі заходів адміністрування податків

Поняття валютного регулювання та система його засобів. Валютні обмеження та валютний контроль. Сучасний механізм валютного регулювання в Україні. Валютні цінності та валютні операції. Уповноважений банк, його функції в системі валютного регулювання. Рахунки в іноземній валюті, порядок їх відкриття та здійснення операцій. Ліцензії Національного банку України, їх види, умови надання. Органи валютного контролю, їх функції та порядок взаємодії. Декларування майна та валютних цінностей за кордоном в системі заходів валютного контролю. Декларація про валютні цінності та майно за кордоном: форма, порядок заповнення, строки подання. Встановлений порядок декларування валютних цінностей та майна за кордоном. Контроль податкових органів за дотриманням резидентами встановленого порядку декларування валютних цінностей та майна за кордоном.

Тема 3. Правила обігу іноземної валюти в Україні та контроль за їх дотриманням

Нормативно-правова база обігу іноземної валюти в Україні. Використання готівки іноземної валюти на території України: з поточних рахунків; в якості засобу платежу чи застави; по торгових операціях на транспортних засобах, в інших випадках. Операції купівлі-продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України: підстави, порядок здійснення, документальне оформлення. Використання коштів в іноземній валюті та контроль за ним.
Пункти обміну валюти: організація їх діяльності, порядок здійснення операції та їх облік. Контроль за діяльністю пунктів обміну валюти.


Змістовий модуль 2. Правове регламентування та оподаткування окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Тема 4. Іноземні інвестиції та правові основи їх регулювання

Поняття іноземних інвестицій. Види та форми іноземних інвестицій. Поняття підприємства з іноземними інвестиціями. Порядок реєстрації іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення про внесення іноземних інвестицій, його зміст та призначення. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій. Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями, умови та порядок надання податкових пільг.

Тема 5. Розрахунки з нерезидентами за експортно-імпортними операціями та контроль за їх здійсненням

Форми міжнародних розрахунків. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій. Контрактна, фактурна та митна вартість товару, що експортується (імпортується). Митні платежі та порядок їх визначення. Терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті за окремими видами контрактів. Індивідуальні ліцензії на подовження строків розрахунків та порядок їх надання. Повноваження податкових органів та уповноважених банків щодо контролю за здійсненням розрахунків за експортно-імпортними операціями, їх взаємодія з митними органами. Пеня за порушення встановлених термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами та порядок її нарахування. Податковий облік операцій в іноземній валюті.

Тема 6. Особливості регулювання окремих видів зовнішньоекономічних контрактів

Порядок регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Поняття бартерних операцій, обмеження щодо їх здійснення в зовнішньоекономічній сфері. Терміни здійснення розрахунків за бартерними контрактами, умови їх подовження. Особливості операцій з високоліквідними товарами. Порядок розрахунків при зміні початкових умов бартерного контракту. Контроль митних та податкових органів за здійсненням бартерних операцій. Операції з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності, їх визначення та характерні ознаки. Документальне оформлення ввозу (вивозу) давальницької сировини та терміни здійснення операцій з нею. Оформлення ввезення давальницької сировини нерезидента. Порядок вивезення (реалізації) готової продукції із давальницької сировини нерезидента. Оформлення вивезення давальницької сировини резидента та порядок ввезення готової продукції на митну територію України. Порядок закупівлі на митної території України давальницької сировини іноземним замовником. Порядок нарахування пені та штрафних санкцій за порушення встановлених термінів розрахунків та порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною. Порядок надання податковими органами дозволу на відстрочення оплати (погашення) векселя окремим суб’єктам господарської діяльності.


Змістовий модуль 3. Повноваження окремих інституційних органів у сфері валютного регулювання та контролю

Тема 7. Повноваження державних органів у сфері валютного та податкового контролю та порядок їх взаємодії

Повноваження Національного банку України та податкових органів в сфері валютного контролю та їх розмежування. Види порушень валютного законодавства та міри відповідальності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Фінансові санкції за порушення встановленого порядку проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. Порядок проведення перевірок зовнішньоекономічних операцій і операцій в іноземній валюті органами податкової служби та реалізації їх результатів.
Органи валютного контролю, їх функції.


2. Розподіл балів, що присвоюються студентам

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю (залік) за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:

Модуль І (поточне тестування)
Модульний
контроль
Індивідуальне науково-дослідне завдання
Сума

Змістовий
модуль 1
Змістовий модуль 2
Змістовий модуль 3
20
10
100

22
42
6
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
4
13
5
14
14
14
6

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

Оцінка за шкалою ВНЗ
Оцінка при підсумковому контролі у формі екзамену
Оцінка при підсумковому контролі у формі заліку
Оцінка за шкалою ECTS

90-100
5 (відмінно)
Зараховано
А (відмінно)
Відмінне знання матеріалу лише з незначною кількістю помилок

80-89
4 (добре)

В (дуже добре)
Вище середнього стандарту, але з деякими поширеними помилками

70-79


С (добре)
Загалом добрі знання, але з помітними помилками

60-69
3 (задовільно)

D (задовільно)
Пристойно, але із значними недоліками

50-59


Е (достатньо)
Відповідає мінімальним вимогам

21-49
2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
Не зараховано
FX
Недостатньо: необхідно доопрацювати і повторно скласти залік чи екзамен

0-20
2 (незадовільно)
з обов’язковим повторним курсом

F3. методичні рекомендації ДО самостійної роботи

Відповідно до робочої навчальної програми з дисципліни „Валютний контроль в адмініструванні податків” окремі питання тем програми розглядаються на лекційних заняттях, інші – вивчаються студентами самостійно. Самостійна робота студентів повинна проводитися у двох напрямках:
з окремих питань тем дисципліни, основні положення яких розглядалися під час лекційних занять. При цьому особливу увагу слід зосередити на більш детальному вивченні законодавчого та інструктивного матеріалу;
з питань тем дисципліни, які повністю виносяться на самостійне вивчення.
При самостійному опрацюванні нового матеріалу рекомендуємо дотримуватися такої послідовності:
Ознайомитися з методичними рекомендаціями та списком рекомендованої літератури до даної теми.
Підібрати необхідний законодавчий та інструктивний матеріал та уважно ознайомитися з його змістом.
Переглянути усі питання теми, яку запропоновано для самостійного вивчення, для того, щоб мати загальну уяву про її зміст; провести логічний зв’язок із вивченим раніше матеріалом, на якому базується дана тема.
Здійснити самоперевірку знань за допомогою питань, які наведені після кожної теми та тестових завдань.


Модуль 1. Валютне регулювання в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Змістовий модуль 1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні

Тема 1. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

Мета роботи: вивчення студентами правових основ здійснення зовнішньоекономічних операцій суб’єктами таких операцій.

План вивчення теми

1. Зовнішньоекономічні зв’язки як форма господарської діяльності.
2. Правові та законодавчі основи зовнішньоекономічної діяльності.
3. Види та суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності.
4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
5. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
Методичні рекомендації

При вивченні матеріалу студентам слід розуміти, що відмова від монополії зовнішньої торгівлі та надання у ході реформ зовнішньоекономічної самостійності підприємствам і організаціям вимагали правового урегулювання цієї сфери діяльності. Прийняття на початку 90-х років вищевказаного закону дозволило створити основу нормативної бази зовнішньоекономічної діяльності.
Студентам необхідно ознайомитися зі змістом Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», звернувши увагу на загальні положення цього документа. У першу чергу, слід приділити увагу ст. 1, де наведені базові принципи організації та здійснення зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання. Необхідно засвоїти значення таких термінів як експорт, імпорт, демпінг, іноземна валюта, квота, ліцензія та інші.
Далі слід розглянути, у яких видах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність, та хто може бути її суб’єктами. Для цього необхідно опрацювати статті 3, 4. Доцільно також ознайомитися з правами суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо її здійснення. Студентам необхідно з’ясувати спрямованість державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, принципи оподаткування операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності, митні правила України. Далі слід розглянути можливі порушення діючого порядку здійснення зовнішньоекономічної діяльності та санкції, які застосовуються до порушників.
З метою систематизації та закріплення матеріалу студентам необхідно скласти конспект відповідно плану.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення зовнішньоекономічної діяльності.
2. Що таке зовнішньоекономічний контракт? Охарактеризуйте його типові складові.
3. Дайте визначення імпорту; експорту; реімпорту; реєкспорту.
4. Що таке квота та які бувають види квот?
5. Що є ліцензія; які види ліцензій бувають?
6. У яких формах може здійснюватися зовнішньоекономічна діяльність?
7. Хто може бути суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності?
8. Чим обумовлена необхідність державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності?
9. Визначте основні принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності?
10. На яких принципах будується митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності? Як вони враховуються при оподаткуванні?

Література
[1, 2, 9, 12, 13, 20, 30, 31, 34, 36, 37, 45, 48, 53, 56]
Тема 2. Валютне регулювання та валютний контроль в системі заходів адміністрування податків

Мета роботи: вивчення студентами змісту валютних операцій, порядку їх ліцензування; закріплення знань про порядок відкриття рахунків в іноземній валюті та їх використання; вивчення ролі уповноважених банків та інших органів в системі валютного регулювання.

План вивчення теми

Сучасний механізм валютного регулювання в Україні.
Ліцензії НБУ та порядок їх видачі.
Рахунки в іноземній валюті, порядок їх відкриття та здійснення операцій.
Декларування майна та валютних цінностей за кордоном.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання необхідно уважно ознайомитися з нормами Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, звернути увагу на зміст заходів щодо валютного регулювання в державі та їх спрямованість.
При вивченні другого питання слід ознайомитися з видами ліцензій на здійснення валютних операцій, переліком видів валютних операцій, що підлягають ліцензуванню та виключеннями з нього.
При вивченні третього питання слід керуватися інструкцією НБУ «Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті». Студентам необхідно звернути увагу на такі моменти:
види рахунків в іноземній валюті та їх призначення ;
порядок відкриття рахунків в іноземній валюті для резидентів і нерезидентів;
порядок здійснення окремих операцій з валютних рахунків фізичних та юридичних осіб;
наявність обмежень щодо відкриття рахунків в іноземній валюті резидентами та використання ними валютних коштів.
При вивченні четвертого питання студентам слід пам’ятати, що декларування валютних цінностей та майна за кордоном було введено з метою контролю за їх рухом та забезпечення своєчасності їх надходження з-за кордону. Декларування валютних цінностей та майна за кордоном здійснюється у встановленому порядку під контролем податкових органів та територіальних органів НБУ. При вивчені питання необхідно розглянути зміст декларації про валютні цінності та майно за кордоном та процедурні аспекти декларування.
Для закріплення та систематизації навчального матеріалу студентам рекомендується скласти стислий конспект.
Питання для самоконтролю

Скільки рахунків в іноземній валюті може бути відкрито клієнту та у яких банках?
Для яких цілей можуть бути відкриті рахунки в іноземній валюті?
Які операції можуть здійснюватися з валютних рахунків:
а) резидентів – фізичних та юридичних осіб;
б) нерезидентів?
У яких випадках готівка іноземної валюти може бути використана як засіб платежу на території України?
Нагадайте терміни подання декларації про валютні цінності та майно за кордоном.

Тестові завдання

1. Уповноважений банк - це:
а) НБУ та його регіональні установи;
б) будь-який комерцiйний банк, статутний фонд якого створений за участю iноземного iнвестора.
в) будь-який комерцiйний банк, що має лiцензiю HБУ на здiйснення валютних операцiй;
г) будь-який комерцiйний банк, офiцiйно зареєстрований на територiї України;

2. Вкажiть операцiї, на здiйснення яких не потрiбна iндивiдуальна лiцензiя HБУ:
а) використання iноземної валюти на територiї України як засобу платежу або застави;
б) розмiщення валютних цiнностей на рахунках i вкладах за межами України;
в) вiдкриття фiзичними особами резидентами рахункiв в iноземнiй валютi на час їх перебування за кордоном;
г) платежi в iноземнiй валютi за межi України у виглядi процентiв за кредити, доходу вiд iноземних iнвестицiй.

3. Якщо уповноважений банк не виконав доручення резидента на придбання iноземної валюти для розрахункiв:
а) вiн позбавляється генеральної лiцензiї або сплачує штраф у розмiрi 25% вiд суми iноземної валюти;
б) вiн позбавляється генеральної лiцензiї або сплачує штраф у розмiрi, еквiвалентному сумi iноземної валюти;
в) уповноважений банк вiдповiдальностi не несе.
4. У декларацiї про валютнi цiнностi та майно резидента за кордоном, не вказано майно у сумi 50000 дол.США, що тягне за собою вiдповiдальнiсть:
а) у виглядi штрафу в сумi, еквiвалентної незадекларованим цiнностям;
б) в двократному розмiрi невказаної суми;
в) в розмірі 50000 дол. США;
г) в розмiрi 20 неоподатковуваних мiнiмумiв.

5. Порушення термiнiв декларування валютних цінностей та майна за кордоном тягне за собою:
а) накладання штрафу у розмiрi 20 неоподатковуваних мiнiмумів доходiв громадян.
б) накладання штрафу у розмiрi 1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян за кожен день порушення;
в) накладання штрафу у розмiрi 1 неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян;
г) вірної відповіді немає.

Література
[1, 2, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 51, 55]


Тема 3. Правила обігу іноземної валюти в Україні та контроль за їх дотриманням

Мета роботи: засвоєння студентами порядку здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на валютному ринку України; з’ясування порядку організації діяльності пунктів обміну валюти та порядку проведення перевірок їх діяльності.

План вивчення теми

1. Використання готівки іноземної валюти на території України.
2. Операції купівлі-продажу іноземної валюти на валютному ринку.
3. Пункти обміну валюти: організація їх діяльності, порядок здійснення операцій та їх облік.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання студентам слід пам’ятати, що використання готівки іноземної валюти на території України обмежено. Розрахунки в іноземній валюті повинні здійснюватися резидентами та нерезидентами у безготівковій формі через уповноважені банки, але є деякі виключення. Студентам необхідно з(ясувати, у яких випадках можливо використання готівки іноземної валюти як засобу платежу, а також, у якому порядку використовується валютна готівка з власних поточних рахунків резидентів та представництв в Україні юридичних осіб – нерезидентів.
При вивчені питання слід керуватися Постановою НБУ від 30.05.2007 р. № 200 “Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України”.
При вивченні другого питання студентам необхідно нагадати статті 4, 6 Декрету КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» і розглянути більш детально порядок здійснення операцій щодо купівлі – продажу іноземної валюти згідно з Постановою НБУ “Про затвердження нормативно-правових актів НБУ” від 10.08.2005 р. № 281. В першу чергу, слід з(ясувати структуру міжбанківського валютного ринку. Далі необхідно звернути увагу на те, що уповноважені банки можуть здійснювати купівлю іноземної валюти як для власних цілей, так і за дорученням клієнтів, але і в тому і в іншому випадку повинні бути підстави (документи) для здійснення цих операцій. Далі слід зупинитися на порядку використання іноземної валюти, яка придбана уповноваженим банком за дорученням резидентів для розрахунків чи надійшла на їх адресу; на порядку застосування курсу гривні до іноземних валют при здійсненні операцій з торгівлі іноземною валютою.
При вивченні третього питання слід врахувати, що діяльність пунктів обміну валюти підлягає перевірці. Порядок організації і проведення перевірок пунктів обміну валюти встановлює НБУ. Ці перевірки можуть здійснюватись сумісно з податковими чи правоохоронними органами.
При проведенні перевірок пунктів обміну іноземної валюти України передбачено, що перевіряючий має право:
доступу у приміщення пункту обміну без представника уповноваженого банку чи агента;
отримувати від касира необхідні документи (копію довідки про реєстрацію пункту обміну валюти в територіальному управлінні НБУ; первинні та інші бухгалтерські і розрахункові документи; дані про операції операційного поточного дня; документи про реєстрацію РРО та інші);
ознайомитись з роботою організаційно-технічних засобів, які використовуються в даному пункті, зокрема, з можливостями подальшого анулювання проведеної операції;
вимагати від касира перерахувати готівку, яка є в наявності.
За результатами перевірки складається акт в загальному порядку. Про виявлені під час перевірки порушень повинні бути повідомлені уповноважений банк (агент) безпосередньо чи у письмовій формі протягом трьох днів.

Питання для самоконтролю

Перерахуйте суб’єктів валютного ринку.
Що є підставою для купівлі іноземної валюти на валютному ринку при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями?
Що є підставою для купівлі іноземної валюти при здійсненні резидентами неторговельних операцій ?
У який термін повинна бути використана резидентом іноземна валюта, яка придбана у встановленому порядку на валютному ринку?
Як можуть бути використані кошті в іноземній валюті у разі їх повернення на адресу резидента, якщо вони були придбані на міжбанківському валютному ринку?
У який термін повинні бути зараховані на рахунок власника кошти у гривнях від продажу належної йому іноземної валюти?

Література
[1, 2, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 51, 55]


Змістовий модуль 2. Правове регламентування та оподаткування окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Тема 4. Іноземні інвестиції та правові основи їх регулювання

Мета роботи: повторення та закріплення студентами загальних понять інвестиційної діяльності, вивчення змісту Закону України «Про режим іноземного інвестування», з’ясування студентами порядку оподаткування іноземних інвестицій та доходів нерезидентів від їх здійснення.

План вивчення теми

Поняття інвестицій, об’єкти і суб’єкти інвестиційної діяльності.
Види та форми здійснення іноземних інвестицій.
Порядок реєстрації іноземних інвестицій.
Підприємства з іноземними інвестиціями: порядок їх утворення, реєстрації, взаємовідносини з бюджетом.
Іноземні інвестиції на основі договорів про виробничу кооперацію та інші види спільної діяльності.
Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.

Методичні рекомендації

При вивченні цих питань студентам необхідно згадати сутність інвестицій, визначення об’єктів інвестиційної діяльності, законодавчі акти, які регулюють інвестиційну діяльність в Україні.
Особливу увагу слід приділити другому питанню. Оскільки іноземні інвестиції часто розглядаються як фактор піднесення національної економіки, необхідно проаналізувати умови іноземного інвестування в Україні. З цією метою доцільно ознайомитися з нормативними актами, що регулюють іноземні інвестиції в країні, починаючи з 1991р. порівняти державні гарантії захисту іноземних інвестицій, які в них закріплені та проаналізувати динаміку іноземних інвестицій в Україні в розрізі країн-інвесторів, галузей, регіонів.
Далі слід більш детально опрацювати діючий Закон України „Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96 р., звернувши увагу на визначення понять: іноземні інвестори, іноземні інвестиції, види іноземних інвестицій та форми їх здійснення. Необхідно також розглянути порядок оподаткування прибутку підприємств з іноземними інвестиціями та доходів нерезидентів, які отримані в Україні, згідно з законом України „Про оподаткування прибутку підприємств”. При цьому слід звернути увагу на наявність пільг з податку на прибуток для іноземних інвесторів.

Питання для самоконтролю

Що таке інвестиції?
Що може бути об’єктами інвестування?
Хто може бути іноземним інвестором ?
Що таке іноземні інвестиції?
У яких формах можуть бути здійснені іноземні інвестиції?
6. Вкажіть види іноземних інвестицій.
7. Дайте визначення підприємства з іноземними інвестиціями.
8. Які гарантії мають іноземні інвестори? Які тенденції щодо умов іноземного інвестування в Україні?
9. Як оподатковуються доходи іноземних інвесторів?
10. Які пільги з оподаткування передбачені щодо інвестицій, в тому числі іноземних?

Тестові завдання

1. Чи буде віднесено до підприємств з іноземними iнвестицiями акціонерне товариство, зареєстроване 02.06.2010 р., якщо внесок іноземного інвестора складає 18000 дол.США, а статутний фонд товариства - 150000 дол.США?
а) нi;
б) так;
в) так, якщо iнвестицiя надiйшла у виглядi обладнання;
г) так, якщо інвестором є юридична особа.

2. Державна реєстрацiя iноземних iнвестицiй здiйснюється:
а) Мiнiстерством економіки;
б) Міністерством фінансів України;
в) територіальними управлiннями HБУ;
г) обласними (міськими в м. Київ та Севастополь) державними адмiнiстрацiями, урядом АР Крим.
д) Податковими інспекціями;
є) органами місцевого самоврядування.

3. Якщо майно ввозиться в Україну як внесок iноземного iнвестора в статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями:
а) таке підприємство звільняється від сплати податку на прибуток;
б) таке майно звільняється від мита на підставі простого векселя.
в) таке майно оподатковується за загальних пiдставах як iмпорт продукцiї;
г)таке майно звільняється від оподаткування ПДВ;

4. Вексель на суму ввiзного мита, якщо надходить майно як внесок iноземного інвестора в статутний фонд, видається не бiльш як на:
а) 60 днiв;
б) 30 днiв;
в) 90 днiв;
г) 270 днів;

Література
[1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 36, 43, 47, 52]

Тема 5. Порядок здійснення розрахунків з нерезидентами за експортно-імпортними операціями та контроль за їх здійсненням

Мета роботи: засвоєння студентами порядку здійснення операцій, порядку здійснення розрахунків за експортно-імпортними операціями, порядку здійснення обліку операцій щодо купівлі–продажу іноземної валюти.

План вивчення теми

1. Форми міжнародних розрахунків.
2. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій.
3. Митні платежі та порядок їх визначення.
4. Терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті за окремими видами контрактів.
5. Податковий облік операцій в іноземній валюті.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання слід нагадати основні форми розрахунків, які застосовуються у міжнародній практиці, та визначити доцільність їх застосування в окремих випадках.
При вивченні другого питання слід спиратися на норми Закону України „Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.94 (із змінами). Студентам слід згадати визначення термінів “експорт”, “імпорт” відповідно до чинного Закону “Про зовнішньоекономічну діяльність”, з’ясувати порядок здійснення таких операцій без фактичного ввозу (вивозу) товарів в Україну.
Використовуючи матеріали періодичної преси та статистичні дані, доцільно проаналізувати динаміку експортно-імпортних операцій та визначити тенденції.
При вивченні третього питання студентам необхідно згадати порядок формування вартості товарів послуг з метою їх оподаткування при здійсненні експортно-імпортних операцій. Зокрема, слід розрізняти контрактну вартість товарів, фактурну вартість та митну вартість.
Контрактна вартість – це продажна вартість товарів у валюті контракту.
Фактурна вартість – це вартість, зазначена в супровідних документах.
Фактурна вартість відображається у вантажній митній декларації в іноземній та національній валюті за курсом НБУ на дату її подання до митного органу.
Митна вартість товару – це фактурна вартість товару, визначена в національній валюті шляхом перерахунку суми в іноземній валюті з врахуванням базисних умов поставки. При визначені митної вартості в розрахунок береться вартість товарів з урахуванням витрат на його транспортування, страхування, розвантаження, тощо до митного кордону України.
При переміщенні товарів через митний кордон України вони оподатковуються митними платежами та іншими зборами. До митних платежів відносяться: мито, податок на додану вартість, акцизні збори, збори за митне оформлення.
До інших зборів (зборів за надані послуги) відностяься: збори за видачу кваліфікаційного атестату спеціалісту з митного оформлення, збори за зберігання товару, збори за митне супроводження вантажу, оплата за інформаційні та консультативні послуги, оплата за участь в митному аукціоні.
При вивчені четвертого питання, особливу увагу слід звернути на терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями та умови їх подовження, порядок нарахування пені за порушення встановлених строків розрахунків.
При вивченні п’ятого питання порядок податкового обліку операцій в іноземній валюті слід розглядати в контексті ст. 7 та 12 Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств”.

Питання для самоконтролю

Нагадайте терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями.
Який порядок використання коштів в іноземній валюті, що надійшли на адресу юридичної особи – резидента?
Чи збільшує валові витрати продаж іноземної валюти резидента, яка була отримана за експортовану продукцію?

Тестові завдання

1. У який термiн повинна надходити валютна виручка (iмпортна продукцiя) за експортно-iмпортними контрактами:
а) не пiзнiше 90 днiв з дати укладення контракту.
б) не пiзнiше 180 днiв з дати митного оформлення експорту (авансового платежу по iмпорту);
в) не пiзнiше 90 днiв з дати митного оформлення експорту (авансового платежу по імпорту);

2. Що є вихідною умовою для відрахунку встановленого терміну надходження валютної виручки з-за кордону:
а) дата оформлення контракту;
б) дата оформлення експортної вантажної митної декларації (підписання акту виконання робіт).
в) дата вiдвантаження товарiв;
г) дата отримання продукції (послуг) нерезидентом

3. За порушення термiнiв розрахункiв по експортно-iмпортним операцiям стягується пеня:
а) з резидентiв;
б) з нерезидентiв;
в) по експортним операцiям - з нерезидентiв, по iмпортним – з резидентiв.

4. За порушення термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi стягується пеня в розмiрi:
а) 0,3% суми контракту за кожний день прострочення;
б) 120% облікової ставки НБУ від суми, яка не надійшла;
в) 0,5 облiкової ставки HБУ за кожний день прострочення від суми валютної виручки;
г) 0,3% суми валютної виручки, яка не надiйшла (вартості неотриманої iмпортної продукцiї) за кожний день прострочення;

5. Який курс HБУ застосовується для нарахування пенi за порушення резидентами встановлених термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi?
а) на дату виникнення заборгованості;
б) на дату нарахування пенi;
в) на дату оформлення вантажної митної декларацiї (платежу на користь нерезидента);
г) на дату оформлення податкового повідомлення.

6. Розмір нарахованої пені за порушення термінів розрахунків:
а) не обмежується;
б) обмежується сумою заборгованості;
в) обмежується терміном 1095 днів;
г) вірної відповіді немає.

Література
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27, 36, 38, 48, 52, 55]
Тема 6. Особливості регулювання окремих видів зовнішньоекономічних контрактів


Мета роботи: вивчення студентами порядку здійснення бартерних зовнішньоекономічних операцій та особливостей контролю за такими операціями; порядку здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.

План вивчення теми

Порядок регулювання бартерних (товарообмінних операцій) в галузі зовнішньоекономічної діяльності. Терміни здійснення розрахунків за бартерними контрактами.
Порядок здійснення операцій з давальницькою сировиною, документальне їх оформлення.
Порядок видачі та обліку векселів (письмових зобов(язань), які видаються суб’єктом підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності.
Відповідальність за порушення законодавчого встановлених термінів розрахунків по операціях з давальницькою сировиною та бартерним операціям.

Методичні рекомендації

При вивченні першого питання студентам слід згадати сутність бартерних операцій і з’ясувати причини їх використання в господарському обігу, у тому числі, в зовнішньоекономічній діяльності. Використовуючи матеріали періодичної преси та статистичні дані, доцільно проаналізувати динаміку товарообмінних операцій в зовнішньоекономічній сфері та визначити тенденції. Далі студентам необхідно визначити загальні вимоги до оформлення зовнішньоекономічних контрактів і структуру останніх, розглянути специфічні елементи бартерного зовнішньоекономічного контракту.
При вивченні 2-4 питань студентам слід керуватися Законом України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” (із змінами), а також розробленим згідно з цим Законом Положенням „Про порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання) при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” від 25.02.2002 р.
Студентам необхідно з(ясувати, у чому полягає різниця між векселем та письмовим зобов’язанням по операціям з давальницькою сировиною, хто являється векселедавцем та векселедержателем при здійсненні цих операцій. Далі слід звернути увагу на порядок обліку векселів (письмових зобов’язань), у податковій інспекції та порядок їх погашення у разі, коли дотримуються встановлених термінів здійснення операцій з давальницькою сировиною. Далі слід розглянути умови надання відстрочки оплати векселя (погашення письмового зобов’язання).
Особливу увагу слід приділити оподаткуванню продукції, що ввозиться в Україну (вивозиться з України) та виготовлена з давальницької сировини.
При вивченні останнього питання необхідно опрацювати норми законів України “Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” та “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”, якими визначено порядок застосування штрафних санкцій за порушення, допущені при здійсненні зазначених операцій.

Питання для самоконтролю

Охарактеризуйте бартерні операції в зовнішньоекономічній сфері та дайте їх аналітичну оцінку.
Дайте визначення бартерного контракту в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Охарактеризуйте загальні вимоги до зовнішньоекономічних контрактів.
Які особливості щодо загальних вимог до зовнішньоекономічних контрактів має бартерний контракт?
В якому порядку здійснюється облік бартерних зовнішньоекономічних контрактів?
Які терміни розрахунків встановлено за бартерними контрактами?
Нагадайте визначення “звичайної ціни”.
При здійсненні яких операцій враховується звичайна ціна?
Як визначається дата виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ при здійсненні бартерних операцій?
Чи є особливості в оподаткуванні бартерних операцій при нарахуванні податку на прибуток?
Як визначається дата збільшення валового доходу (валових витрат) при здійсненні бартерних операцій?
В яких випадках оформляється вексель, а в яких письмове зобов’язання на давальницьку сировину? Чим відрізняються ці документи?
В якому порядку ведеться облік векселів (письмових зобов’язань) у податковій інспекції?
Якщо митна декларація на давальницьку сировину оформляється пізніше дня складання векселя (письмового зобов’язання), як це впливає на його облік?
Чи має право нерезидент реалізувати продукцію, виготовлену з давальницької сировини, в Україні. Аргументуйте відповідь.
Охарактеризуйте умови закупівлі давальницької сировини нерезидента на території України.
Нагадайте умови погашення податкового векселя (письмового зобов’язання).

Тестові завдання

1. У разі експорта по бартерному договору високоліквідних товарів строки надходження на митну територію України імпортних товарів не повинні перевищувати:
а) 90 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації;
б) 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації;
в) 150 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.

2. В який термін повинна бути ввезена продукція (виконані роботи, послуги) по імпорту в межах бартерного контракту:
а) не пізніше 90 днів з дати оформлення вивозної митної вантажної декларації;
б) не пізніше 60 днів з дати оформлення вивозної митної вантажної декларації;
в) не пізніше 180 днів з дати оформлення вивозної митної вантажної декларації.

3. Якщо бартерний контракт змінюється на інші види зовнішньоекономічних контрактів, валютна виручка за експортовану продукцію повинна надійти в Україну у термін:
а) 90 днів з дати переоформлення договору;
б) 90 днів з дати оформлення вантажної митної вивізної декларації;
в) 60 днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.

4. У який термін повинна бути вивезена готова продукція, яка виготовлена з давальницької сировини нерезидента:
а) у термін, передбачений у контракті, але не більше 90 днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації;
б) у термін, передбачений у контракті, але не більше 180 днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації;
в) у термін, передбачений у контракті;
г) вірної відповіді не має.
5. У разі часткового вивезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини українським виконавцем, на яку був оформлений простий вексель:
а) вексель не погашається;
б) термін дії векселя продовжується;
в) вексель погашається, якщо буде підтверджена сплата ввізного мита та податків в належних сумах.
г) ця операція не враховується як операція з давальницькою сировиною;

6. Для сплати мита, податків та зборів за частку готової продукції, яка не вивезена з України, давальницька сировина перераховується у валюту України за курсом HБУ:
а) на день платежу за векселем;
б) на день оформлення вивізної вантажної митної декларації;
в) на день оформлення ввізної митної вантажної декларації.

7. У разі несвоєчасного вивезення готової продукції, виготовленої з давальницької сировини нерезидента:
а) нараховується пеня у розмірі 0,3% митної вартості давальницької сировини;
б) нараховується пеня у розмірі 0,3% митної вартості готової продукції, але не більше контрактної вартості давальницької сировини;
в) нараховується пеня у розмірі 0,3% митної вартості давальницької сировини, але не більше контрактної вартості невивезеної готової продукції.
г) нараховується пеня у розмірі 0,3% вартості неповерненої готової продукції, але не більше суми заборгованості;

8. Плата за відстрочку платежів за векселем по операціях з давальницькою сировиною на умовах податкового кредиту розраховується у розмірі:
а) 0,3% від суми платежів за векселем;
б) 0,5 облікової ставки НБУ на дату надання відстрочки;
в) 1% від суми платежів за векселем.
г) облікової ставки НБУ на визначену дату від суми платежів за векселем.

Література
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 19, 33, 36, 37, 38, 48, 52, 56]


Змістовий модуль 3. Повноваження окремих інституційних органів у сфері валютного регулювання та контролю

Тема 7. Повноваження державних органів у сфері валютного та податкового контролю та порядок їх взаємодії

Мета роботи: з’ясувати розподіл повноважень щодо валютного регулювання та валютного контролю між державними органами, специфіку функцій кожного з них у цій сфері та організацію взаємодії.

План вивчення теми

1. Порядок проведення перевірок зовнішньоекономічних операцій і операцій в іноземній валюті органами податкової служби та реалізація їх результатів.
Методичні рекомендації

При вивченні матеріалу студентам слід з’ясувати компетенцію окремих державних органів в сфері валютного регулювання та валютного контролю, вивчити функції цих органів при здійсненні контролю за валютними операціями різних суб’єктів та їх інформаційне забезпечення, визначити види та порядок застосування штрафних санкцій за виявлені порушення.

Питання для самоконтролю

1. Яким документом, в першу чергу, регламентуються повноваження державних органів в сфері валютного регулювання та валютного контролю?
2. До компетенції яких державних органів відносяться повноваження в сфері валютного регулювання та в чому вони полягають?
3. Сформулюйте основні функції в сфері валютного контролю державних органів:
НБУ;
митних органів;
Міністерства зв’язку.
4. Чи є уповноважені банки органами валютного контролю?
5. Нагадайте порядок застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства.

Література
[1, 6, 13, 16, 21, 25, 29, 30, 35, 36, 38, 48, 51, 56]4. Методичні рекомендації до Практичних занять

При контролі активності та систематичності роботи на практичних заняттях оцінці підлягають:
рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях;
активність при виконанні завдань, що винесені на практичних заняття.


Модуль 1. Валютне регулювання в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Змістовий модуль 1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні

Практичне заняття № 1

Тема 2. Валютне регулювання та валютний контроль в системі заходів адміністрування податків

Мета заняття:
Закріплення теоретичних знань з питань здійснення операцій з валютними цінностями та придбання практичних навичок застосування діючих нормативних актів щодо регулювання цих операцій.


План заняття

1. Валютні обмеження та валютний контроль.
2. Валютні цінності та валютні операції.
3. Уповноважений банк, його функції в системі валютного регулювання.
4. Ліцензії національного банку України, їх види, умови надання.
5. Органи валютного контролю, їх функції та порядок взаємодії.
6. Декларування майна та валютних цінностей за кордоном в системі заходів валютного контролю.

Методичні рекомендації

При виконанні практичних завдань необхідно керуватися Декретом Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. “Про систему валютного регулювання та валютного контролю” (зі змінами), Указом Президента України „Про урегулювання порядку отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів, застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства” від 27.06.1999 р. № 734/99 та іншими нормативними документами, зокрема, Положенням про отримання резидентами позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами займів в іноземній валюті (постанова Правління НБУ від 17.06.2004 №270).
Слід звернути увагу на порядок декларування валютних цінностей та майна за кордоном та можливі його порушення.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.
За результатами перевірки комерційний банк був притягнутий до відповідальності у вигляді штрафу в розмірі 25 % від суми операції (здійснено перерахунок валюти України за дорученням клієнта на адресу юридичної особи-нерезидента без отримання індивідуальної ліцензії НБУ). Банк оскаржує це рішення з наступною аргументацією: предметом договору між резидентом та нерезидентом було проведення спільної діяльності щодо авіахімічних робіт у сільському господарстві. На рахунок нерезидента передбачалося перерахування прибутків від спільної діяльності, що трактувалося банком як перерахування доходу (прибутку) від іноземних інвестицій, що не потребує валютного контролю з боку банка.
Необхідно: визначити правомірність рішення НБУ за результатами перевірки, посилаючись на відповідні законодавчі норми.

Завдання 2.
При проведенні 02.11. поточного року робітниками ДПІ перевірки підприємства “Лада” з питань дотримання валютного законодавства було виявлено, що згідно декларації при валютні цінності за бартерним контрактом було експортовано за кордон товарів на суму 552000 дол. США, імпортовано - на суму 277600 дол. США. Експорт за бартерним контрактом здійснено 12.12. попереднього року, імпорт – 25.07 поточного року.
Підприємством не вказана у декларації вартість експорту товарів на суму 390000 дол. США, який здійснено 20.01. поточного року, валютна виручка за експортовану продукцію на час перевірки не надійшла. Декларацію про валютні цінності та майно за кордоном за третій квартал надано 30.10. поточного року.
Необхідно:
1. Визначити порядок декларування валютних цінностей та майна за кордоном. Визначити санкції при допущенні підприємством порушень встановленого порядку. Проаналізувати наявність порушень діючого законодавства.
2. Заповнити декларацію про валютні цінності та майно за кордоном у відповідності до встановлених вимог. Визначити санкції (якщо це потрібно).

Завдання 3.
У IV кварталі попереднього року резидент отримав банківський кредит від нерезидента в сумі 20000 дол. США строком на два роки. Відсоткова ставка по кредиту – 15% на рік. Кредит погашається з другого кварталу поточного року рівними частками по 5000 дол. США. Відсотки нараховуються та сплачуються щоквартально в останній день, починаючи з IV кварталу попереднього року. Сума відсотків за квартал, умовно, 700 дол. США.
Необхідно:
1. Визначити умови та обмеження щодо кредитів в іноземній валюті, отриманих від нерезидентів.
2. Визначити необхідність отримання ліцензії НБУ для проведення вищевказаної операції.
3. Визначити порядок врахування вказаних операцій в податковому обліку. Виконати необхідні розрахунки, якщо:
- курс НБУ на дату зарахування кредиту – 7,8 грн. за 1 дол. США;
- курс НБУ на дату фінансової звітності за IV квартал – 7,7 грн. за 1 дол. США;
- на кінець I кварталу – 7,9 грн. за 1 дол. США;
- на кінець ІІ кварталу – 8,05 грн. за 1 дол. США;
- на дату погашення частини основного боргу у ІІ кварталі – 8,0 грн. за 1 дол. США.

Література
[1, 2, 16, 20, 23, 24, 25, 28, 35, 36, 39, 40, 44, 46, 51, 55]


Змістовий модуль 2. Правове регламентування та оподаткування окремих видів зовнішньоекономічних операцій

Практичне заняття № 2

Тема 4. Іноземні інвестиції та правові основи їх регулювання

Мета заняття:
Закріплення теоретичних знань з питань обліку та оподаткування іноземних інвестицій; придбання практичних навичок щодо нарахування податків і зборів при митному оформленні інвестицій та виплаті доходів нерезидентам.


План заняття

1. Поняття підприємства з іноземними інвестиціями.
2. Порядок реєстрації іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення про внесення іноземних інвестицій, його зміст та призначення.
3. Особливості оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями, умови та порядок надання податкових пільг.

Методичні рекомендації

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді прямих, портфельних інвестицій та інвестиційних вкладів, форми яких конкретизовані в Законі України “Про режим іноземного інвестування”. Іноземні інвестиції підлягають державній реєстрації.
При виконанні практичних завдань слід враховувати, що підприємства з іноземними інвестиціями не мають спеціального податкового статусу, тобто для цих підприємств діє національний режим оподаткування.
Поряд з цим є деякі особливі положення, які слід враховувати при оподаткуванні таких підприємств. Зокрема, при отриманні грошових коштів як внеска у статутний фонд у емітента корпоративних прав не виникає валового доходу. Іноземна інвестиція підлягає перерахунку в гривні. Однак, дата перерахунку на законодавчому рівні однозначно не визначена, тому підприємству слід обрати для цього першою дату із подій: чи дату емісії корпоративних прав (реєстрації підприємства), чи дату зарахування валюти на рахунок підприємства – емітента. При отримані внеску у статутний фонд у вигляді майна доцільна його оцінка із залученням суб’єкта оціночної діяльності, оскільки при поверненні інвестиції у валюті така оцінка необхідна.
При виплаті дивідендів нерезидентам – юридичним особам нараховується авансовий внесок з податку на прибуток, який сплачується до, чи одночасно з виплатою дивідендів. Крім того, утримується податок на репатріацію за ставкою 15 % від суми дивідендів (якщо інше не передбачено міжнародними договорами) та сплачується при виплаті доходів. При виплаті дивідендів фізичним особам – нерезидентам сплачується авансовий внесок з податку на прибуток та утримується податок з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.
Слід враховувати також, що передбачено пільгове оподаткування майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора у статутний фонд підприємства з іноземними інвестиціями.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.
У попередньому році був підписаний засновницький договір про створення підприємства з іноземними інвестиціями, засновником якого разом з резидентом є іноземний інвестор - юридична особа. Було узгоджено, що іноземний інвестор здійснює внесок до статутного фонду підприємства шляхом перерахування іноземної валюти в сумі 220000 дол. США.
Вся сума була внесена до реєстрації підприємства. За наслідками роботи підприємства у IV кварталі попереднього року іноземному інвесторові були нараховані дивіденди - 25500 грн., що в доларовому еквіваленті складало 5000.
Визначити порядок податкового обліку вказаних операцій.

Завдання 2.
Підприємство з іноземними інвестиціями зареєстроване 15.02.2009 р. Статутний фонд підприємства згідно документів – 400 тис. дол.. США. Внесок іноземного інвестора здійснено у вигляді транспортних засобів вартістю 40 тис. дол.. США, в тому числі: 2 легкових автомобілі 2009 року виробництва (нових) з об’ємом циліндрів двигуна 2200 см3, митна вартість одиниці 9000 дол. США; автобус “Мерседес” виробництва 2003 року, який був в експлуатації, з об’ємом циліндру двигуна 2500 см3, митна вартість – 12000 дол. США. Вантажна митна декларація оформлена 10.04.2009 року. На баланс підприємства транспортні засоби зараховані 02.05.2009 року.
В лютому 2010 року нараховані дивіденди в загальній сумі 100000 грн., розподіл яких здійснено пропорційно частці засновників у статутному фонді. Для виплати дивідендів було куплено іноземна валюта на міжбанківському ринку.
Необхідно:
Визначити порядок оподаткування іноземної інвестиції та розрахувати суму податків (зборів), які підлягають сплаті при ввезені.
Визначити суму дивідендів, які повинні бути виплачені засновникам та порядок їх оподаткування.
Визначити порядок відображення вказаних операцій в податковому обліку.
Примітка:
1. Курс НБУ на дату виплати дивідендів – 7,5 грн. за 1 дол. США.
2. Курс НБУ на дату митного оформлення інвестиції – 10,05 грн. за 1 євро; 7,85 грн. за 1 дол. США.
3. Розмір митного збору 0,1 %.

Література
[1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 36, 43, 47, 52]

Практичне заняття № 3

Тема 5. Порядок здійснення розрахунки з нерезидентами за експортно-імпортними операціями та контроль за їх здійсненням

Мета роботи:
Закріплення теоретичних знань з порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті та придбання практичних навичок нарахування пені за порушення термінів розрахунків.


План заняття

1. Митні процедури та порядок формування митної вартості.
2. Терміни здійснення розрахунків в іноземній валюті за окремими видами контрактів. Порядок подовження строків розрахунків за окремими видами контрактів.
3. Контроль за здійсненням розрахунків за експортно-імпортними операціями. Контроль за виконанням імпорту робіт (послуг).
4. Податковий облік операцій в іноземній валюті.

Методичні рекомендації

Для виконання завдань необхідно керуватися положеннями Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994 р. (зі змінами) та нормами статей 7 та 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». Слід мати на увазі, що курс НБУ для нарахування пені застосовується на день виникнення заборгованості. В окремих випадках може бути наданий дозвіл на продовження строків розрахунків з нерезидентом за експорт продукції (послуг), що слід врахувати при визначенні суми пені.

Ситуаційні вправи

Завдання 1.
Підприємство – резидент здійснило експорт продукції 10.01.10 р. в сумі 280000 дол. США., розрахунки за який відповідно до договору повинні здійснюватися рівними частками протягом 6 місяців. 28.04.10 р. надійшла від резидента валютна виручка в сумі 52000 дол. США, 20.07.10 – 130000 дол. США, 30.07.10. -50000 дол. США.
31.07.10 р. підприємство звернулося до суду з позовною заявою про стягнення з нерезидента суми заборгованості. Заява прийнята судом до розгляду.
25.08.10 р. суд прийняв рішення про задоволення позову підприємства в сумі 30000 дол. США.
Необхідно:
1. Визначити порядок нарахування та суму пені за цим контрактом, якщо курс НБУ для розрахунків заборгованості 8,0 грн. за 1 дол. США.

Завдання 2.
Підприємство перерахувало банку кошти на придбання 10000 Євро на міжбанківському валютному ринку за курсом 10,2 грн. за 1 Євро.
Необхідно:
1. Визначити балансову вартість придбаної іноземної валюти.
2. Визначити порядок податкового обліку операцій, пов’язаних з придбанням валюти.

Завдання 3.
Згідно з контрактом резидент 15.05.10 перерахував нерезиденту кошти в якості попередньої оплати за товари - 10000 дол. США ( курс НБУ на дату перерахування склав 7,05 грн. за 1 дол. США). Вказана сума валюти була отримана підприємством як валютна виручка за експорт продукції та зарахована на валютний рахунок за курсом НБУ – 7,1 грн. за 1 дол. США. Продукція отримана від нерезидента 20.11.10. Сума сплаченого мита – 1500 грн., митних зборів – 200 грн.
Необхідно:
1. Визначити порядок податкового обліку вказаних операцій.
2. Визначити суму, що підлягає віднесенню до валових витрат з податку на прибуток.
3. Визначити порядок нарахування ПДВ щодо імпортованих товарів та суму податку.
4. Визначити наявність порушень термінів розрахунків з нерезидентом та нарахувати пеню, якщо такі порушення є.

Література
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 18, 27, 36, 38, 48, 52, 55]

Практичне заняття № 4

Тема 6. Особливості регулювання окремих видів зовнішньоекономічних контрактів

Мета роботи:
Закріплення теоретичних знань з питань регулювання бартерних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності та придбання практичних навиків нарахування пені за порушення термінів розрахунків за цими операціями.


План

1. Порядок регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
2. Поняття бартерних операцій, обмеження щодо їх здійснення в зовнішньоекономічній сфері.
3. Оформлення ввезення давальницької сировини нерезидента. Порядок вивезення (реалізації) готової продукції із давальницької сировини нерезидента. Оформлення вивезення давальницької сировини резидента та порядок ввезення готової продукції на митну територію України.
4 Порядок закупівлі на митної території України давальницької сировини іноземним замовником.
5. Порядок надання податковими органами дозволу на відстрочення оплати (погашення) векселя окремим суб’єктам господарської діяльності.

Методичні рекомендації

При виконанні 1 – 2 практичних завдань необхідно керуватись Законом України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності” № 351-ХІV від 23.12.98 р. (зі змінами).
Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені у такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту робіт, послуг – з дати підписання акта, або документа.
Якщо за бартерним контрактом експортується високоліквідні товари, імпортні товари повинні надійти протягом 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.
Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють експорт (імпорт) робіт (послуг), зобов’язані протягом 5 робочих днів інформувати податкові (митні) органи про експортні операції.
Для виконання практичних завдань 3 – 4 необхідно керуватися положеннями Закону України „Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах” (ст. 2 п. 2,4,7,8,9, ст. 5 п. 1,4,5,6). При цьому слід звернути увагу на наступне:
- що є критерієм для віднесення операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності до операцій з давальницькою сировиною;
- які можливі схеми здійснення операцій з давальницькою сировиною;
- яким чином проводиться оформлення та оподаткування вказаних операцій.
Необхідно також пам’ятати, що за частину давальницької сировини, яка отримана в якості оплати за послуги з переробки, резидент-виконавець повинен сплатити ввізне мито, податки та збори, які справляються при бартерних операціях. Якщо розрахунок за послуги здійснюється готовою продукцією, на її вартість оформлюється ввізна митна декларація зі сплатою мита та податку на додану вартість.

Ситуаційні завдання

Завдання 1.
Згідно з бартерним контрактом від 10.02.10 р. експорт продукції здійснено 18.02.10р. в сумі 150 тис. дол. США.
Імпорт продукції надійшов 28.09.10р. в сумі 152 тис. дол. США, 15.03.10р. – в сумі 100 тис. дол. США, в тому числі високоліквідний товар – 20 тис. дол. США.
Перевірка підприємства робітником ДПІ, за наслідком якої і виявлені вищевказані обставини, проведена на підприємстві 24.11.10 р.
Необхідно:
1. Визначити наявність порушень законодавчо встановлених термінів розрахунків.
2. Нарахувати пеню за несвоєчасне надходження продукції по бартерному контракту.
Примітка: Курс НБУ для розрахунків 7.15 грн. за 1 дол. США.

Завдання 2.
Транспортне підприємство (м. Дніпропетровськ) уклало 29.11.06р. з польською фірмою бартерну угоду, згідно з якою українське підприємство виконує транспортне обслуговування туристів, польська фірма виконує маркетингові дослідження за замовленням партнера. Під час проведення перевірки підприємства установлено, що згідно з актами виконаних робіт українське підприємство надало послуги у таких об’ємах:

Дата акту виконання робіт (послуг)
Вартість виконаних робіт (послуг) дол. США
Дата подання інформації у ДПІ про експорт робіт (послуг)

20.02.10
3500
05.03.10

11.03.10
2000
15.03.10

30.03107
3000
09.04.10

02.04.10
3000
09.04.10


Маркетингові послуги виконані згідно з документами на загальну суму 8000 дол. США, в тому числі:
30.05.10 – на суму 3000 дол. США;
10.06.10 – на суму 3000 дол. США;
15.07.10 – на суму 2000 дол. США.
Курс НБУ для розрахунків – 7,23 грн. за 1 дол. США.
Визначити:
- наявність порушень діючого законодавства та міри відповідальності;
- дату, на яку повинен застосуватися курс НБУ для нарахування пені;
- суму пені, якщо перевірка проводилась 20.09.10.

Завдання 3.
22.01.10 р. податковим інспектором ДПІ Дніпропетровського району була проведена документальна перевірка підприємства «Вест» з питань здійснення операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності.
Під час перевірки встановлено, що згідно з контрактом підприємство поставило нерезиденту давальницьку сировину на суму 11500 дол. США 20.03.10. Витрати на постачання сировини – 1000 дол. США. Вартість готової продукції згідно з контрактом – 72000 дол. США. Поставка готової продукції відбувалась у такі терміни:
22.05.10 – 10000 дол. США;
28.05.10 – 20000 дол. США;
02.06.10 – 30000 дол. США;
20.06.10 – 5000 дол. США;
10.07.10 – 7000 дол. США.
Необхідно:
1. Використовуючи вихідні дані, нарахувати пеню за порушення термінів надходження готової продукції за цим контрактом.
2. Визначити порядок оподаткування вказаних вище операцій.
Примітка: Курс НБУ за 1 дол. США, умовно, 7,5 грн.

Завдання 4.
Замовник-нерезидент здійснює ввіз давальницької сировини для виконавця-резидента, який є платником податку на додану вартість.
Контрактна вартість сировини – 20000 Євро. Вартість послуг з переробки сировини – 3000 Євро, в тому числі 50% сплачується давальницькою сировиною на момент ввозу такої сировини, 50% - готовою продукцією (на момент підписання акта наданих послуг). Курс НБУ на дату митного оформлення давальницької сировини – 6,65 грн. за 1 Євро; на дату підписання акта на надані послуги з переробки – 6,67 грн. за 1 Євро. Ставка мита складає 15 %, митних зборів – 0,2 %.
Необхідно:
1. Визначити порядок оподаткування давальницької сировини, готової продукції та продукції і сировини, що надаються в якості оплати послуг резидента з переробки сировини.
2. Визначити суму податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.
3. Визначити суму валових витрат та валового доходу з податку на прибуток на підставі вищезазначених умов.

Література
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 19, 33, 36, 37, 38, 48, 52, 56]


5. методичні рекомендації до виконання ІНДИВІДУАЛЬних завдань


Індивідуальна робота студентів спрямована на розвиток аналітичних здібностей та поглиблення теоретичних знань з програмного матеріалу.
Індивідуальна робота студентів денної форми навчання проводиться в таких напрямках:
- виконання індивідуальних завдань з окремих тем дисципліни;
- виконання індивідуальних науково-дослідних завдань.
Індивідуальні завдання першого типу передбачають підготовку студентами ситуаційних завдань з кожної теми дисципліни на підставі творчого опрацювання нормативно – правової бази з питань регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Індивідуальні завдання повинні виконуватися синхронно з вивченням відповідної теми з метою їх обговорення на практичних заняттях. Це дасть можливість оцінити якість виконання роботи та глибину вивчення питань.
Характер індивідуальних завдань вимагає від студентів навичок пошукової роботи с джерелами, вміння трансформувати набуті знання в підгрунття для розв’язання питань та змістових висновків. При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає самостійне, правильне виконання завдань.
Індивідуальні науково-дослідні завдання виконуються студентами за власним бажанням у вигляді підготовки та публікації тез доповідей на науково – практичних конференціях.
Обсяг виконаної індивідуальної роботи та її якість враховується при підведенні підсумків поточного та підсумкового контролю (заліку).

5.1. Тематика тез доповіді

Податкове стимулювання іноземних інвестицій: світовий досвід та вітчизняна практика.
Державна митна політика; її конструктивні та деструктивні компоненти.
Національний режим оподаткування доходів нерезидентів та його оцінка.
Основні тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в державі; ретроспектива та сучасний стан.
Оцінка випливу податкової політики держави на розвиток зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Зміст та принципи побудови системи валютного регулювання в країнах є ринковою економікою.
Становлення системи валютного регулювання в Україні та її сучасний стан.
Особливості контролю податкових органів за здійсненням зовнішньоекономічних операцій платниками податків.
Перспективи розвитку системи валютного регулювання в Україні в контексті лібералізації національної економіки та інтеграційних процесів.
Валютний контроль в системі засобів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання.
Ухилення від сплати податків при здійсненні платниками зовнішньоекономічних операцій та шляхи його упередження.
Бартер в сфері зовнішньоекономічної діяльності: проблеми, особливості оподаткування.
Операції з давальницькою сировиною в сфері зовнішньоекономічної діяльності: динаміка та перспективи розвитку.
Особливості оподаткування офшорних компаній.
Особливості бухгалтерського та податкового обліку валютних операцій суб’єктів господарювання; економічні наслідки.


6. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю за 100-бальною шкалою. Розподіл балів, що присвоюються студентам здійснюється в такому порядку:
- виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 32 балів;
- виконання індивідуальних завдань з самостійно опрацьованого теоретичного матеріалу – 20 балів;
- робота студентів на практичних заняттях – 18 балів;
- виконання модульних контрольних завдань – 20 балів;
- виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 10 балів.
Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми
Назва теми
та вид роботи
Об’єкти контролю
Кількість балів

1
2
3
4

Модуль 1. Валютне регулювання в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Змістовий модуль 1. Система валютного регулювання та валютного контролю в Україні

1.
Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Самостійна робота
Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
21. Зовнішньоекономічні зв'язки як форма господарської діяльності, їх правове регулювання.
2. Суб’єкти та форми зовнішньоекономічної діяльності.
3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Ліцензування та квотування в системі заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
5. Види ліцензій та квот.
6. Зовнішньоекономічний контракт як основа здійснення зовнішньоекономічних операцій між резидентами та нерезидентами.Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
2Всього за тему
4

2.
Валютне регулювання та валютний контроль в системі заходів адміністрування податків
Самостійна робота
Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
21. Сучасний механізм валютного регулювання в Україні.
2. Ліцензії НБУ та порядок їх видачі.
3. Рахунки в іноземній валюті, порядок їх відкриття та здійснення операцій.
4. Декларування майна та валютних цінностей за кордоном.Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3


Практичні заняття (1)
Рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях;
Активність при виконанні завдань.
4

4Всього за практичні заняття
8Всього за тему
13

3.
Правила обігу іноземної валюти в Україні та контроль за їх дотриманням
Самостійна робота
Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань:
21. Нормативно-правова база обігу іноземної валюти в Україні.
2. Використання готівки іноземної валюти на території України: з поточних рахунків; в якості засобу платежу чи застави; по торгових операціях на транспортних засобах, в інших випадках.
3. Операції купівлі-продажу іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України: підстави, порядок здійснення, документальне оформлення. Використання коштів в іноземній валюті та контроль за ним.
4. Пункти обміну валюти: організація їх діяльності, порядок здійснення операції
та їх облік. Контроль за діяльністю пунктів обміну валюти.Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3Всього за тему
5Всього за змістовий модуль
22

Змістовий модуль 2. Правове регламентування та оподаткування окремих видів зовнішньоекономічних операцій

4.
Іноземні інвестиції та правові основи їх регулювання
Самостійна робота
Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:
1. Поняття іноземних інвестицій. Види та форми іноземних інвестицій.
2. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.
3


Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3


Практичні заняття (2)
Рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях;
Активність при виконанні завдань.
4

4Всього за практичні заняття
8Всього за тему
14

5.
Порядок здійснення розрахунків з нерезидентами за експортно-імпортними операціями
Самостійна робота
Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:
31. Форми міжнародних розрахунків.
2. Загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій.
3. Контрактна, фактурна та митна вартість товару, що експортується (імпортується).
4. Митні платежі та порядок їх визначення.Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3


Практичні заняття (3)
Рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях;
Активність при виконанні завдань.
4

4Всього за практичні заняття
8Всього за тему
14

6.
Особливості регулювання окремих видів зовнішньоекономічних контрактів
Самостійна робота
Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:
31. Поняття бартерних операцій, обмеження щодо їх здійснення в зовнішньоекономічній сфері.
2. Порядок регулювання бартерних (товарообмінних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності.
3. Оформлення ввезення давальницької сировини нерезидента. Порядок вивезення (реалізації) готової продукції із давальницької сировини нерезидента.
4. Оформлення вивезення давальницької сировини резидента та порядок ввезення готової продукції на митну територію України.
5 Порядок закупівлі на митної території України давальницької сировини іноземним замовником.
6. Порядок надання податковими органами дозволу на відстрочення оплати (погашення) векселя окремим суб’єктам господарської діяльності.Індивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3


Практичні заняття (4)
Рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях;
Активність при виконанні завдань.
4

4Всього за практичні заняття
8Всього за тему
14Всього за змістовий модуль
42

Змістовий модуль 3. Повноваження окремих інституційних органів у сфері валютного регулювання та контролю

7.
Повноваження державних органів у сфері валютного та податкового контролю та порядок їх взаємодії
Самостійна робота
Вивчення та конспектування теоретичного матеріалу з питань:
31. Порядок проведення перевірок зовнішньоекономічних операцій і операцій в іноземній валюті органами податкової служби та реалізація їх результатівІндивідуальна робота
Підготовка ситуаційного завдання за темою
3Всього за тему
6


Модульний контроль

20Всього
90

Індивідуальне науково-дослідне завдання


Індивідуальне завдання науково-дослідного характеру, що виконується в межах запропонованої тематики з врахуванням напрямків студентської науково-дослідної роботи
Проведення бібліографічного огляду наукової літератури
10Підготовка наукової статті (тез доповіді на конференції)
Виступ на студентській науковій конференції
ВСЬОГО БАЛІВ
100Самостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів за кожною темою навчальної дисципліни здійснюється диференційовано з врахуванням обсягу матеріалу, який підлягає опрацюванню. Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є конспектування окремих питань.
Критерії оцінювання:
- Наявність конспекту теоретичного матеріалу у повному обсязі – 1 - 3 балів за питання в залежності від теми.
- Відсутність конспекту або неповне конспектування теоретичного матеріалу – 0 балів.

Практичні заняття

Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:
- Рівень знань, виявлений студентом на практичних заняттях (максимальна оцінка – 4 бала);
- Активність студентів при розгляданні ситуаційного завдання (максимальна оцінка – 4 бала).
Критерії оцінювання:
- Розуміння, ступінь засвоєння теорії з питань, що обговорюються.
- Уміння поєднувати теорію з практикою.
- Знання нормативно-правової бази з питань, що обговорюються.
Шкала оцінювання рівня знань, виявленого магістром на практичних заняттях становить: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 4 бала.
Шкала оцінювання активності, виявленої магістром на практичних заняттях становить: 0; 0,5; 1; 1,5; 2; 4 бала.
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Модульний контроль

Завдання до модульного контролю передбачають виконання ситуаційних завдань та проведення тестування. Модульний контроль проводиться після вивчення передбачених програмою змістових модулів. Максимальна оцінка – 20 балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при виконанні ситуаційного завдання 1 становить: 0-8 балів, ситуаційного завдання 2 - 0; 2; 4; 6; 8 балів.
Критерії оцінювання:
- Правильність та повнота вирішення завдання і дотримання логічної послідовності виконання розрахунків (максимальна кількість балів – 6 балів).
- Арифметична точність розрахунків (максимальна кількість балів – 1 бал).
- Ступінь обґрунтованості відповіді (максимальна кількість балів – 1 бал).
Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.
Шкала оцінювання рівня знань, виявленого студентом при виконанні тестового завдання становить: 0 – 4 балів.
Критерії оцінювання: 0,5 бала за кожну вірну відповідь.

Індивідуальна робота

Індивідуальна робота студентів виконується з питань кожної теми у вигляді підготовки ситуаційного завдання та ІНДЗ. Індивідуальна робота в межах тем дисципліни оцінюється в інтервалі: 2-3 бали в залежності від обсягу виконаної роботи та конкретної теми.
Критерії оцінювання:
- Правильність формування ситуації та логічність її конструкції (максимальна кількість балів – 2 (1) бала).
- Наявність посилань на нормативно-правове забезпечення з питань, які опрацьовуються (максимальна кількість балів – 1,5 (0,5) бала).
- Наявність узагальнень та висновків щодо опрацьованого матеріалу (максимальна кількість балів – 0,5 бала).

Індивідуальна науково-дослідна робота виконується в межах рекомендованої в посібнику тематики та напрямків роботи студентської науково-дослідної групи. Шкала оцінювання становить: максимальна кількість балів - 10 балів.
Критерії оцінювання:
- Наявність бібліографічного огляду наукової літератури (максимальна кількість балів – 2 бали).
- Наявність тез доповіді на конференції (максимальна оцінка – 10 балів).
Результати поточного контролю знань та компетенцій студентів вносяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності.

7. список Рекомендованої літератури

Основна література

Податковий кодекс України від 02.12 2010 р. №2755 - VІ.
Митний Кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV.
Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 28.12.94р. № 334/94-ВР (зі змінами та доповненнями).
Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 № 168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 185/94-ВР (зі змінами та доповненнями).
Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000р. №2181-ІІІ.
Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2005 рік»: Закон України від 22.03.05 р. № 2505.
Про внесення змін до Закону України „Про податок на додану вартість” від 16.01.2003р. № 469-IV.
Про єдиний митний тариф: Закон України від 05.02.1992 р №2097-ХІІ.
Про внесення змін до Закону України “Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах”: Закон України від 04.10.2001р. №2761-ІІІ.
Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 № 351-ХІV.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 № 156-ХІІ.
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.92 №959-ХІІ (зі змінами та доповненнями).
Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96р. № 93/96-ВР.
Про режим іноземного інвестування: Декрет КМУ від 20.05.93 р. № 55-93.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 р. № 15-93.
Положення про державну реєстрацію іноземних інвестицій: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.96 №928.
Порядок віднесення операцій резидентів при здійсненні ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнацій, комплексного будівництва, постачання складних технічних виробів та товарів спеціального призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.03.2002р. №445.
Про деякі питання регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в сфері зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.99 №756 (зі змінами).
Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ Президента України від 18.06.94 р. № 391/94.
Про урегулювання порядку отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства Указ Президента України від 27.06.99р. №734/99.
Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на здійснення інвестицій за кордон: Інструкція НБУ. Постанова Правління НБУ від 16.03.99 №122.
Інструкція про переміщення валюти України, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України: Постанова правління НБУ від 12.07.2000 р. №283.
Інструкція Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті. №819/3259: Постанова Національного банку України від 18.12.98 №527 (зі змінами).
Положення про валютний контроль: Постанова Правління НБУ від 08.02.2000 р. №43.
Правила використання готівки іноземної валюти на території України: Постанова Правління НБУ № 200 від 30.05.2007р.
Правила торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління НБУ від 10.08.2005 р.
Правила здійснення переказів в іноземній валюті за межі України за дорученням фізичних осіб і отримання фізичними особами в Україні переведеної їм з-за кордону іноземної валюті: Постанова Правління НБУ від 17.01.2001 №18.
Положення про порядок іноземного інвестування в Україну: Постанова Правління НБУ № 280 від 10.08.2005 р.
Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій: Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000р. №47.
Положення про порядок застосування до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України. “Про зовнішньоекономічну діяльність”: Наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000р. №52 (зі змінами).
Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Наказ Міністерства економіки України від 29.06.2000р. №136.
Про порядок здійснення контролю за отриманням ліцензій щодо експортних, імпортних та лізингових операцій: Інструкція НБУ від 24.03.99р. № 136.
Про затвердження Порядку видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктам підприємницької діяльності при здійсненні операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Наказ ДПАУ від 25.02.2002р. №83.
Порядок ведення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах: Наказ ДТСУ від 31.05.96р. №237.
Щодо порядку декларування резидентами України валютних цінностей та майна, що знаходяться за межами України Спільний лист НБУ, ДПА, Державної митної служби України від 12.01.98.
В.А.Ющенко, В.І.Міщенко Валютне регулювання. Навчальний посібник.-К., “Знання”. –1999.

Додаткова література

Белінська Я.В. Сучасні підходи та проблеми регулювання зовнішньоекономічного балансу. // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - № 10 (28).
Бутинець Ф.Ф., Жиглей І.В., Пархоменко В.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2002.
Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие / Под ред. И.Н.Платоновой. – М.:БЕК, 1996.
Васюренко О.В. Механизм осуществления банковских операций с иностранной валютой. – Х.: Гриф, 1997.
Волощенко П. Вплив експортного мита на ринок соняшникового насіння та продуктів його переробки // Економіст. – 2003. - № 7.
Гальчинський А.С. Сучасна валютна система. – К.: ОНБУ Лібра, 1993.
Даниленко А.А. Тенденції і перспективи прямого іноземного інвестування у промисловість України. // Фінанси України. – 2000. - № 8.
Єременко О., Валютне регулювання у світлі світового досвіду.//Збірник наукових праць НДФІ.-1995.-Вип.1.– 38 с.
Економіст. – 2004. - № 7 (статистичні таблиці).
Жан-Поль Бландіньер. Валютний курс: його місце і роль у перехідній економіці. // Фінанси України. – 2000. - № 8.
Захарін С.В. Стратегія підвищення інвестиційної привабливості економіки України для іноземного капіталу. // Фінанси України. – 2000. - № 12.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник /за ред. І.В. Багрової – Дніпропетровськ, 2001
Іваненко-Свинцицька І.Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями. // Фінанси України. – 2002. - № 8.
Колосова В.П. Особливості кредитування Світовим банком країн із перехідною економікою. // Фінанси України. – 2002. - № 8.
Кротюк В., Иоффе А. Валютний контроль та його правова регламентація в Україні // Вісник Національного банку України. – 1997, - №11. – с10-13.
Міжнародне оподаткування: Навчальний посібник / за ред. Ю.Г. Козака, В.М. Сліпа. – Київ: Центр навчальної літератури.
Новицкий Д.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг. – К.: 1994.
Носкова И.Я. Международные валютно – кредитные отношения. Учебное пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.
Носкова И.Я. Финансовые и валютные операции. – М.: ЮНИТИ, 1996.
Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник / за ред. П.В.Пашка. – К.: Знання, 2004.
Резнікова О., Особливості валютного регулювання в країнах з перехідною економікою.//Наукові праці НДФІ.-2000.-Вип.9.– С.85-93
Резнікова О., Проблеми удосконалення системи валютного регулювання в Україні.//Наукові праці НДФІ.-2001.--Вип.1.– С.95-99
Столярчук Я.М. Приоритетні напрямки співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями. // Актуальні проблеми економіки. – 2004. - № 7(37).


Навчально-методичний посібник

Валютний контроль в адмініструванні податків

Маркова Лариса Геннадіївна
М25
Валютний контроль в адмініструванні податків: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються з напряму 0501 “Економіка і підприємництво” за спеціальністю 8.050114 „Оподаткування”. – Дніпропетровськ. – Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 52 с.Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до програми навчальної дисципліни „Валютний контроль в адмініструванні податків”, затвердженої ректором академії від 25.10.2010 р. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам денної форми навчання у вивченні дисципліни „Валютний контроль в адмініструванні податків”.
Навчально-методичний посібник містить такі матеріали: тематичний план і програму навчальної дисципліни, завдання та методичні рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи, питання та тести для самоконтролю знань, індивідуальні завдання, критерії оцінки знань та вмінь студентів денної форми навчання, список рекомендованої літератури.


ББК 65.261.411-2
УДК 336.2.027:336.743Підписано до друку _________________ Формат 84 х 108 1/32 Папір друк.
Ум. друк. арк. 4,5 Тираж Замовлення № _____________
____________________________________________________________________
РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.
____________________________________________________________________

13PAGE 15


13PAGE 14415

Дніпропетровська державна
фінансова академія13 EMBED MSPhotoEd.3 1415
Приложенные файлы

  • doc 3558087
    Размер файла: 680 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий