EPtaSTV_RGR_ukr10

Міністерство освіти і науки України
Одеський національний політехнічний університет
кафедра економіки підприємствМетодичні вказівки
та завдання до виконання
розрахунково-графічної роботи
з курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини»
для студентів спеціальностей «Облік та аудит», «Маркетинг»,
«Економічна кібернетика»
Склала: ст.викл. Безнос С.В.
Затверджено на засіданні кафедри
Протокол №____від____________Одеса 2010
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів спеціальностей «Облік та аудит», «Маркетинг», «Економічна кібернетика» / Укл. С.В.Безнос – Одеса: ОНПУ, 2010. – 28 с.
Укладачі: С.В. Безнос ст. викладач

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу “Економіка праці та соціально-трудові відносини” підготовлені відповідно навчальної програми з дисципліни “Економіка праці та соціально-трудові відносини” для студентів ІБЕІТ напрямів підготовки 6.030507 “Облік та аудит”, 6.030509 “Маркетинг” та 6.030502 “Економічна кібернетика”.

Розрахунково-графічна робота по курсу «Економіка праці та соціально-трудові відносини» є обов`язковим до виконання у полному обсязі. РГР містить у собі 2 теоретичних та 2 розрахункових завдання. Варіанти теоретичних завдань студент обирає самостійно з наданих, а варіанти практичних завданнь надається студенту викладачем. Виконання завдань оформлюється на аркушах формату А4 та повинно мати зміст теоретичного завдання, саме опис теоретичного питання (8-10 сторінок кожне завдання), умови та рішення практичного завдання, список використанних джерел. Задачі розв'язуються самостійно та індивідуально як домашні завдання. РГР повинна містити не менш ніж 20 сторінок, у тому числі титульний аркуш (зразок дивись у додатку А), зміст (зразок дивись у додатку Б), завдання, висновки за кожним завданням та список використаних джерел. Оформлення роботи проводиться з врахуванням вимог до полів аркуша (зліва, згори та знизу – не менш 20 мм, з права – не менш 5 мм). Також аркуші повинні бути пронумеровані, таблиці та рисунки – мати нумерацію та назву (у таблиць - згори, а у рисунків – знизу).
Кожне теоретичне та розрахункове завдання оцінюється по 5 балів. Графік написання та захисту завдань наступні:

№ недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Разом

модуль
1
2


Термін здачі завдань на перевірку
до 7 тижня
до 16 тижня


Термін захисту теоретичного завдання
до 8 тижня
до 17 тижня


Характеристика
Написання та захист першого теоретичного завдання та першої задачі
Написання та захист другого теоретичного завдання та другої задачі


- кількість балів
5+5 = 10 балів
5+5 = 10 балів
20


Таблиця варіантів практичних завдань

№ п/п
Задача на 1 модуль
Задача на 2 модуль

1
1
1

2
4
2

3
7
3

4
10
4

5
12
5

6
14(1 вар)
6

7
16
7

8
18
8

9
20
9

10
22
10

11
24
11

12
26
12

13
28
13

14
30
14

15
32
15

16
34
1

17
36(1 вар)
2

18
39(1 вар)
3

19
41
4

20
43
5

21
45
6

22
47
7

23
49
8

24
51(1 вар)
9

25
53
10

26
55
11

27
57
12

28
3
13

29
6 (1 вар)
14

30
8
15

31
11
1

32
13
2

33
15
3

34
17(1,2місто)
4

35
19
5

36
21
6

37
23
7

38
25
8

39
27(1 вар)
9

40
29(1 вар)
10

41
31
11

42
33
12

43
35
13

44
38
14

45
40
15

46
42
1

47
44
2

48
46
3

49
48(1 вар)
4

50
50(1 вар)
5

51
52(1 вар)
6

52
54
7

53
56
8

54
58
9
Список теоретичних питань:

Населення і трудові ресурси України
Відмінності розрахунку трудових ресурсів, зайнятості і безробіття в Закону України і методиці розрахунків МОП
Відтворення трудових ресурсів
Ринок праці в Україні
Зайнятість населення
Безробіття
Організація праці
Нормування праці як основа її організації
Управління продуктивністю
Вартість робочої сили і її структури
Оплата праці
Формування і регулювання зарплати
Аналіз і планування трудових показників
Управління персоналом і кадрова політика на підприємстві
Соціальне партнерство
Межданародная організація праці
Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні. Сфери діяльності Міністерства праці і соціальної політики
ЗУ «Про зайнятість населення»
ЗУ «Про охорону праці»
ЗУ «Про освіту»
ЗУ «Про колективні договори і угоди»
ЗУ «Оповишенії соціальних гарантій для трудящих (громадян)»
Основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні і сприяння зайнятості населення на період до 2010 року, відповідно до указу Президента Україні
Конвенції Міжнародної організації праці (МОП)
Основні напрями демографічної політики в Україні
Механізм регулювання міграційних і еміграційних процесів
Професійна орієнтація
Система професійної підготовки трудових ресурсів в Україні
Організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів робочих і інших професій
Державне регулювання ринку праці
ЗУ «Про інспекції з контролю за виконанням законодавства про зайнятість населення»
ЗУ «Про організації оплачуваних суспільних (цивільних) робіт»
ЗУ «Про порядок реєстрації громадян, як безробітних, виплати допомоги членам їх сімей»
ЗУ «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді України»
Планування і прогнозування трудових ресурсів
Балансовий метод планування формування і розподілу трудових ресурсів
Трудові конфлікти і методи їх розв'язування
Використання примирливих процедур при розв'язуванні трудових конфліктів (тобто як примирити сторони)
ЗУ «Про соціальне партнерство»
ЗУ «Про порядок вирішення колективних трудових суперечок (конфліктів)»
Соціально-трудові відносини, їх регулювання і суб'єкти
Суть і зміст колллективно-договорных угод
ЗУ «Про об'єднаннях працедавців»
ЗУ «Про професійні союзи, їх права і гарантії діяльності»
Суть і завдання соціальної політики, напрями соціальної політики уряду Україн, держструктури провідні соціальну політику
Соціальний захист в системі управління трудовими ресурсами
Основні положення КЗоП
Показники і критерії ефективності використання трудових ресурсів
Межанізм мотивації і стимулювання праці
Зарплата в системі управління ефективністю праці
Організація пошуку роботи (джерела інформації, небезпека під час пошуку роботи і оформлення на роботу)
Складання резюме (призначення, структура і оформлення, типи резюме і помилки при його складанні)
Підготовка і проведення співбесіди. Як поводитися в час і після співбесіди.
Трудовий договір (контракт). Трудова книжка. профспілка. Знайомство з колективом. Організаційна культура підприємства
Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення ринку праці
Методи регулювання і ресурсне забезпечення ринку праці
Активна і пасивна політика держави на ринку праці
Органи державного впливу на ринок праці
Профспілки і підприємства на ринку праці
Міжнародна співпраця і інтеграція в світовий ринок праці в період посилення глобалізації
Особливості національного ринку праці Україні
Внутрішньофірмовий ринок праці
Умови організації праці на робочому місці. Оптимальні показники умов. Методи поліпшення умов праці до оптимальних.
Наслідки не оптимальної організації праці. Методи поліпшення умов праці до оптимальних.
Методи нормування праці. Фотографія робочого дня
Методи нормування праці. Хронометраж
Аналіз причин і наслідків безробіття
Моделі колективних переговорів і страйку: моделі Чемберлена, Хикса і Ашенфельтера-Джонсона
Безробіття і макроекономічні показники. Крива Беверіджа, закон Оукена, крива Філіпса
Підходи держави до скорочення безробіття: американський («жорсткий») і шведський («протекціоністський»)
Практичні завдання

Задачі на 1 модуль

Задачі стосуються попиту та пропозиції праці, зайнятості і безробіття, використання робочого часу та трудової міграції, стану використання робочої сили. Деякі з задач мають кілька варіантів, що дасть змогу викладачеві варіювати ними або робити індивідуальні пакети завдань.
Задачі розв'язуються за допомогою формул, перелік яких надається.
Перелік формул
Еластичність попиту на працю за заробітною платою (пряма еластичність):
J = (
·L/L) / (
·W/W),
де J - еластичність попиту на працю за заробітною платою;
L - чисельність зайнятих працівників, осіб;
W - часова ставка заробітної плати, грн.
Рівень економічної активності населення:
lf = LF/S * 100% = (U+E)/S * 100% ,
де lf - рівень економічної активності населення, %;
LF - чисельність економічно активного населення, осіб;
S - населення у віці 15-70 років включно, осіб.
Е - чисельність зайнятого населення, осіб;
U - чисельність безробітних, осіб.
Рівень зайнятості населення:
e = E/LF * 100% = E/(U+E) * 100%,
де e - рівень зайнятості населення, %;
Е - чисельність зайнятого населення, осіб;
LF - чисельність економічно активного населення, осіб;
U - чисельність безробітних, осіб.
Структура зайнятості:
ei = Ei /LF * 100%,
де ei - рівень зайнятості і-и видом економічної діяльності, %;
Ei - чисельність зайнятих і-м видом економічної діяльності, осіб;
LF- чисельність економічно активного населення, осіб.
Середня тривалість безробіття, місяців:
Tc =
·T*U /
·U
де Тс - середня тривалість безробіття, місяців;
Т- тривалість безробіття окремої групи безробітних, місяців;
U - чисельність безробітних окремої групи з однаковою тривалістю безробіття, осіб.
Чисельність безробітних:
U = Un * Tc ,
де Un - кількість осіб, які «входять» у стан безробіття за місяць;
Тс - середня тривалість безробіття, місяців.
Ризик залишитися без роботи:
r = Un /LFn * 100% = u/ Tc ,
де r - ризик залишитися без роботи, %
Un - кількість осіб, які «входять» у безробіття за даний місяць;
LFn - чисельність економічно активного населення на даний місяць, осіб.
u - рівень безробіття, %;
Рівень безробіття за певний період:
u = U/LF * 100% = г * Тс = Un * Tc / (U+E) * 100%,
де u - рівень безробіття, %;
U -чисельність безробітних, осіб;
LF- чисельність економічно активного населення, осіб.
Е - чисельність зайнятих на даний період, осіб
Умови максимізації прибутку:

·Q/
·L * p – W = 0,
де
·Q - приріст обсягу виробництва в натуральному виразі;

·L - приріст чисельності найманих працівників, осіб;
р - індекс цін;
W- заробітна плата одного додатково найнятого працівника, грн.
Вигідність зростання чисельності найнятої робочої сили:
MRPL = W,
де MRPL - граничний продукт праці в грошовому виразі від ос-танього найнятого працівника, грн;
W - розмір часової ставки заробітної оплати праці одного додатково найнятого працівника, грн.
Показники рівнів міграції:
а) інтенсивність міграції за прибуттям:
Мn = I/S * 100%,
де Мn - рівень інтенсивності міграції за прибуттям, %;
I - чисельність прибулих, осіб;
S - чисельність населення регіону, осіб;
б) інтенсивність міграції за вибуттям:
Мb= P/S * 100%,
де Мb - інтенсивність міграції за вибуттям, %;
Р - чисельність вибулих, осіб;
S - чисельність населення регіону осіб;
в) рівень участі населення в міграціях:
М = (I+P)/S * 100%,
де М - рівень участі населення в міграціях, %;
г) коефіцієнт результативності міграції:
Кm = (I-P)/S * 100%,
де Кm - коефіцієнт результативності міграції;
д) розрахункове сальдо міграції:
Sm= Si - Si-1 - N + Mn ,
де Sm - розрахункове сальдо міграції, осіб;
Si - чисельність населення на кінець періоду, осіб;
Si-1 - чисельність населення на початок періоду;
N- чисельність народжених, осіб;
Мn - чисельність померлих, осіб.
Розрахунок зниження рівня безробіття за рахунок зростання ВВП на підставі закону Оукена:

·u = (%
·Q – 2,7%) / 2,
де
·u - зниження рівня безробіття, %
%
·Q - процентні пункти приросту ВВП;
2,7% - приріст ВВП, необхідний для утримання безробіття на досягнутому рівні.
Відносна й абсолютна перевага в заробітній платі:
R = (Wu – Wn)/Wn * 100%,
де R - відносна превага в заробітній платі, %
Wu - заробітна плата, підвищена під тиском профспілок на певній ділянці виробництва, грн;
Wn - заробітна плата на ділянці виробництва, на якій профспілки немає, грн.
A = (Wu – W0)/W0 * 100%,
де А - абсолютна превага в заробітній платі на ділянці, на який є профспілка, %;
Wu - підвищена заробітна плата в профспілковому секторі, грн;
W0 - заробітна плата в профспілковому секторі до підвищення, грн.
Показник інтенсивності використання робочої сили за певний період:

·QПП =100% - (
·ЧПВП/
·Q * 100%),
де
·QПП - питома вага приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %;

·ЧПВП - приріст чисельності промислово-виробничого персоналу за період, %;

·Q - приріст продукції за період, грн.
Порівняння інтенсивності використання робочої сили за певні періоди:
IПП =ППзв / ППбаз ,
де IПП - індекс продуктивності праці;
ППзв, ППбаз - продуктивність праці відповідно за звітний і базисний періоди, грн.

Приклади розв'язання задач

1. Потрібно знизити безробіття у планований період на 2 процентних пункти. На скільки треба підвищити ВВП в цьому разі відповідно до закону Оукена?
Розв 'язання
Для збереження безробіття на наявному в базисному періоді рівні необхідний приріст ВВП на 2,7 % п.п.
Для скорочення безробіття на 2 % п.п. треба мати приріст ВВП 2*2 = 4% п.п., тобто 2,7 % + 4 % = 6,7 %.
Отже, необхідне загальне зростання ВВП 6,7 %.

2. В області А рівень безробіття становить 7,3 %, тривалість безробіття - 3,2 місяця. В області Б щомісяця втрачають роботу 9,3 тис. громадян, економічно активне населення - 712,6 тис. громадян. В який області більший ризик залишитись без роботи?
Розв 'язання
rА = u/d = 7,3/3,2 = 2,28 % rБ = Un /LFn * 100% = 9,3 * 100 / 712,6 = 1,3 %.
Отже, ризик залишитися без роботи більший в області А.

Задача 1. Якій кількості зайнятих і якій годинній ставці заробітної плати відповідає рівноважний ринок праці за таких умов: Шкала попиту на працю:
Годинна ставка заробітної плати, грн
1,85
2,3
3,0
4,5

Чисельність зайнятих, осіб
50
35
25
10

Шкала пропозиції праці:
Годинна ставка заробітної плати, грн
1,85
2,3
3,0
4,5

Чисельність осіб, що пропонують свою робочу силу
10
25
35
50

Побудуйте в масштабі криві попиту і пропозиції робочої сили і вкажіть, функцією чого є попит і пропозиція робочої сили.

Задача 2. В якому разі підприємцеві вигідніше наймати робочу силу: коли крива попиту на робочу силу крута чи коли вона положиста? Доведіть свої висновки графічно.

Задача 3. Чи є крива попиту на робочу силу еластичною в точках А і С відповідно до даних, зазначених на графіку, у разі підвищення заробітної плати з рівня В до рівня А і з рівня D до рівня С? Які умови наймання вигідніші підприємцеві: ті, що відповідають точці А, чи ті, що відповідають точці С? Поясніть відповідь.Кількість зайнятих, осіб


Задача 4. Еластичність попиту на робочу силу на двох підприємствах становить 1,25 на першому та 1,82 на другому. На якому з підприємств та у скільки разів більше потрібно сукупної заробітної плати на додаткове наймання працівників?

Задача 5. За даними таблиці знайдіть граничну продуктивність у майстерні, яка ремонтує холодильники, і вкажіть кількість працівників, яку вигідно найняти роботодавцеві.
Кількість працівників, осіб
Кількість відремонтованих холодильників, шт.


1 варіант
2 варіант
3 варіант

1
2
3
4

2
5
6
8

3
7
8
6

4
8
8
7

5
8
8
7


Задача 6. Розрахуйте оптимальну кількість прийнятих робітників на фірму, яка збирає комп'ютери і не змінює капітал. У розрахунках слід прийняти, що витрати фірми становить лише заробітна плата робітників.
Ціна збирання одного комп'ютера: 1-й варіант - 1200 грн; 2-й - 1000 грн; 3-й - 1100 грн. Місячна заробітна плата одного робітника: 1-й варіант - 980 грн; 2-й - 1200 грн; 3-й - 1400 грн.
Зміну виробництва комп'ютерів для всіх варіантів з додатково найнятим робітником подано в таблиці:
Чисельність робітників, осіб
1
2
3
4
5
6
7

Кількість комп'ютерів, шт.
12
20
26
30
32
33
33


Задача 7. Бюджетна лінія поєднує точки: 920 грн доходу та 168 год відпочинку. Знайдіть можливий заробіток працівника, котрий за сімейними обставинами не може працювати більше ніж 30 год на тиждень.

Задача 8. Працівника влаштовує заробіток 200 грн на тиждень. Скільки годин на тиждень він має працювати, якщо бюджетна лінія поєднує точки: 970 грн доходу і 168 год праці?

Задача 9. Побудуйте криву Лоренца та розрахуйте коефіцієнт Джині для визначення розподілу заробітної плати працівників фірми за даними таблиці:
Заробітна плата, групи працівників, грн за рік
23 000
45 000
61 000
79 000
110 000

Питома вага кожної групи в їх загальній чисельності, %
20
20
20
20
20


Задача 10. Визначте без урахування інфляції у порівнянні - чи вигідно молодій людині інвестувати у вищу освіту за таких умов:
І варіант. Із 17 років людина вступила до університету, а в 22 роки його закінчила, сплачуючи щороку за навчання 2800 грн; після цього працювала до 65 років починаючи із заробітної плати 1200 грн на місяць зі зростанням заробітку кожні 5 років на 20 % у зв'язку з просуванням по службі.
ІІ варіант. Людина вирішила не навчатись, із 17 років почала працювати і працювала до 65 років із середньомісячною заробітною платою 600 грн, яка зростала у зв'язку з підвищенням кваліфікації в перші п'ять років на 5 %, а далі кожні п'ять років на 10 %.

Задача 11. У базисному році в країні чисельність населення, зайнятого економічною діяльністю, становила 20,3 млн осіб, з яких 8,9 млн працювали у сфері матеріального виробництва, а решта - у сфері нематеріального виробництва. У звітному році загальна кількість зайнятих економічною діяльністю зменшилась на 0,4 млн громадян, у тому числі у сфері матеріального виробництва відбулося зменшення чисельності працівників, а у сфері нематеріального виробництва їхня чисельність залишилась на тому самому рівні. Визначте, як змінилася структура зайнятості у звітному році?

Задача 12. За 5 років зайнятість у промисловості країни змінилася відповідно до даних таблиці. Розрахуйте зміну структури зайнятості за даний період у промисловості й у кожній з галузей.
Показник
Усього зайнято в промисловості, тис. осіб
Паливно-енергетичний комплекс,
тис. осіб
Металургійний комплекс,
тис. осіб
Машинобудівний комплекс,
тис. осіб
Легка
промисловість,
тис. осіб
Інші складові промисловості, тис. осіб

Зайнятість на початок першого року
5900
985
672
1684
789
1770

Зайнятість на кінець п'ятого року
5300
992
678
1324
789
1517


Задача 13. На початок року в економіці країни були зайняті матеріальним виробництвом 9,3 млн осіб і обслуговуванням населення 11,7 млн осіб. На кінець року чисельність зайнятих економічною діяльністю збільшилась на 2,2 %. Чисельність зайнятих у матеріальному виробництві зменшилась на 0,8 % від загальної чисельності населення.
Визначте, як змінилася структура зайнятості за видами економічної діяльності протягом даного року?

Задача 14. Для складання мобілізаційного плану області необхідно підрахувати чисельність трудових ресурсів та зайнятих за такими даними:
Показник
1 варіант
2 варіант
3 варіант

Чисельність жителів регіону, тис. осіб
942
1752
293

Підлітки, тис. осіб
98
285
19,2

Пенсіонери за віком, тис. осіб
63
254
17,3

Інваліди І і II групи, тис. осіб
1,1
2,2
0,8

Працюючі підлітки, тис. осіб
2,1
2,6
0,7

Працюючі пенсіонери, тис. осіб
21,8
30,2
9,1

Працюючі інваліди І і II груп, тис. осіб
0,8
1,6
0,3

Усі незайняті працездатні громадяни працездатного віку, тис. осіб
88,0
141,0
29,6

Безробітні громадяни (фіксовані дані), тис. осіб
21,7
38,6
16,4


Задача 15. Економічно активне населення міста на період попереднього обстеження домогосподарств становило 192,3 тис. осіб. За період, який передував-наступному обстеженню, 3,8 тис. молодих людей залишили роботу на підприємствах і вступили до старших класів шкіл та вищих навчальних закладів на денну форму навчання; 12,2 тис. громадян припинили догляд за дітьми та хворими і почали активно шукати роботу.
Визначте чисельність економічно активного населення на період наступного обстеження.

Задача 16. У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років включно становила 683,2 тис. громадян, у тому числі 203,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 5,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих залишилась на тому самому рівні. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?

Задача 17. Визначте рівень економічної активності населення і рівень безробіття в різних містах області за даними обстеження робочої сили, наведеними в таблиці:
Показник
Місто


1
2
3

Незайнятих осіб віком 15-70 років, тис.
67,1
52,3
112

Безробітні громадяни серед незайнятих, тис. осіб
24,2
25,7
41

Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни 15-70 років, які доглядають за хворими, тис. осіб
11,8
9,2
18,7

Усе населення міста у віці від 15 до 70 років, тис. осіб
370
312
906,3


Задача 18. У районі за даними обстеження робочої сили в першому кварталі року нараховувалось 108 тис. економічно активного населення та 12 тис. безробітних громадян. Обстеження робочої сили у наступному кварталі виявило відповідно 105,3 економічно активних громадян та 11,4 тис. безробітних. Який рівень безробіття був у першому півріччі?

Задача 19. Відповідно до даних таблиці визначте, в якій області рівень безробіття та зайнятості населення вищий:
Область
Чисельність громадян
у віці 15-70 років, осіб
Чисельність незайнятих громадян у віці 15-70 років, осібусіх незайнятих економічною діяльністю
безробітних

А
582 300
198 700
25 400

Б
1 028 900
303 700
92 000

В
1 870 500
412 800
101 300


Задача 20. В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. - школярі, студенти і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю.
Визначте:
чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;
чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;
рівень безробіття.

Задача 21. У місті 225 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки, 24,2 тис. - ведуть індивідуальну трудову діяльність. 16,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті не за найманням, а доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. - незайняті, серед яких 24,6 тис. за даними щоквартального обстеження шукають роботу.
Визначте:
чисельність економічно активного населення;
рівень економічної активності населення;
рівень безробіття в місті.

Задача 22. У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 26,0 тис. - діти до 15 років, 23,2 тис. - особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 112 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні, 91,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими, з них 1,2 тис. виявили бажання працювати на підприємствах міста.
Визначте:
чисельність і рівень економічно активного населення;
чисельність економічно неактивного населення;
рівень безробіття в місті.

Задача 23. Чисельність економічно активного населення міста в базисному періоді становила 127 380 громадян. Питома вага безробітних серед них 7,9 %. У звітному періоді зменшилася чисельність економічно активного населення на 2590 осіб і безробітних - на 720 осіб. Як змінився рівень безробіття у місті у звітному періоді?

Задача 24. На початок року в області А економічно активне населення становило 975 тис. осіб, в області Б - 1120 тис. Відповідно зайнятих економічною діяльністю було 546 і 672 тис. осіб. На кінець року чисельність економічно активного населення в області А зросла на 25,0 тис. осіб, у т.ч. безробітних на 12,7 тис. В області Б чисельність економічно активного населення за даний рік не змінилась, а чисельність безробітних зросла на 6,7 тис. осіб. Визначте, в якій області протягом року був вищий рівень використання ресурсів праці?

Задача 25. У районі А чисельність безробітних на кінець року звітного періоду становила 12 030 осіб із середньою тривалістю З місяці. У районі Б відповідно 6720 осіб і 8,5 місяців. В якому з районів краще становище з працевлаштуванням безробітних?

Задача 26. В районі зайнято економічною діяльністю 88 870 громадян. На обліку в центрі зайнятості перебуває 5340 безробітних громадян. У даному місяці 1230 громадян працевлаштувалось, а 1690 було взято на облік як безробітні. Визначте чисельність безробітних на кінець місяця, рівень безробіття, тривалість безробіття і ризик залишитися без роботи.

Задача 27. Знайдіть середню тривалість безробіття за звітний період відповідно до даних таблиці:
Тривалість безробіття, місяців
Кількість безробітних, тис. осіб


1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант
5 варіант
6 варіант

2
12,3
2,0

14,0

2,2

4
10,6

6,0
12,0
4,1
2,3

5

1,6
5,0
10,3
5,2


6
8,4
0,4
3,0

6,2
2,4

7
9,5


6,2
5,4
1,2

8

0,8

10
11,0
1,5

3,1
2,0


12

1,2

4,2

1,0


Задача 28. До районного центру зайнятості протягом місяця звернулось 3270 громадян. З них на кінець звітного місяця 1320 громадян було зареєстровано як такі, що шукають роботу, а інші одержали статус безробітного. Як змінилась чисельність безробітних у районі, якщо на початок звітного місяця в районному центрі зайнятості на обліку було 3720 безробітних, 370 громадян, які на цей період шукали роботу, не знайшли її. Працевлаштовано за звітний місяць 2510 безробітних громадян.

Задача 29. Протягом 6 місяців у місті рух безробітних становив відповідно до даних таблиці:
Місяць


1 варіант
2 варіант
3 варіант


працевлаштовано, осіб
зареєстровано безробітних, осіб
працевлаштовано, осіб
зареєстровано безробітних, осіб
працевлаштовано, осіб
зареєстровано безробітних, осіб

1
1625
1920
2700
2680
2120
2100

2
1070
1760
2350
2820
2340
2600

3
1225
1010
2220
3000
2750
2000

4
1380
1780
2650
2520
2480
1980

5
1320
1890
2550
2600
2620
2240

6
1260
1000
2300
2300
2470
2190

Визначте чисельність безробітних на кінець півріччя та середню тривалість безробіття, якщо на початок півріччя їх було 5720 осіб (для всіх варіантів).

Задача 30. Рівень безробіття в регіоні в базисному періоді був на 11 % більше, ніж у звітному, і становив 6,7 %. Визначте рівень безробіття у звітному періоді.

Задача 31. В який області - А чи В - рівень безробіття вищий, якщо в області А налічується 725 тис. економічно активного населення та 18,2 тис. безробітних, а в області В відповідно 1320 тис. і 76,1 тис. осіб?

Задача 32. В області на кінець звітного періоду на 18,3 тис. зросла чисельність економічно активного населення проти базисного періоду і становила 345,6 тис. громадян. Чисельність безробітних в обох періодах була 39,8 тис. громадян. Як змінився рівень безробіття у звітному періоді?

Задача 33. У звітному році в країні зменшився рівень безробіття на 1,6 % проти базисного року у зв'язку зі зростанням ВВП. Який темп зростання ВВП міг бути відповідно до закону Оукена?

Задача 34. На наступний рік у країні планується досягти приріст ВВП 5,7 %. Яку зміну рівня безробіття можна очікувати в плановому році відповідно до закону Оукена?

Задача 35. За звітний рік відповідно до даних реєстрації в державній службі зайнятості рівень безробіття в області був 2,8 %, так само як і в базисному році. За допомогою закону Оукена визначте рівень прихованого безробіття, якщо за звітний рік в економіці області сталося падіння ВВП на 10,7 % проти базисного року.

Задача 36. На скільки відсотків можна очікувати зміну рівня безробіття у звітному році відповідно до закону Оукена в таких випадках:
Показник

1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант


Базисний рік
Звітний рік
Базисний рік
Звітний рік
Базисний рік
Звітний рік
Базисний рік
Звітний рік

Обсяг виробленої продукції, млрд грн
127
136
140
182
68
62
78
87

Чисельність економічно активного населення у базисному і звітному роках однакова.

Задача 37. У базисному році чисельність зайнятих економічною діяльністю становила 18,7 млн громадян, які виробили продукції на 128,3 млрд. грн. У звітному році чисельність зайнятих в економіці зросла на 0,3 млн, а обсяг продукції у порівняльних цінах зріс на 8,8 млрд грн. В якому році більш ефективно використовувалась якість робочої сили?

Задача 38. Яка з фірм досягла більших успіхів у використанні робочої сили у звітному році проти базисного року відповідно до даних таблиці:
Показник
Фірма А
Фірма Б


базисний період
звітний період
базисний період
звітний період

Вироблено продукції за рік, млн грн
48,6
51,8
62,5
64,8

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу за рік, тис. осіб
1,95
2,0
2,1
2,2


Задача 39. На якому з двох підприємств (А або Б) у звітному році з однаковим устаткуванням і технологіями, які випускають однакову продукцію, краще використовувався людський капітал відповідно до даних таблиці?
Показник
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант


А
Б
А
Б
А
Б
А
Б

Обсяг виробленої продукції, млн грн
32,5
34,1
16,7
15,3
111,0
116,5
44,6
32,112

Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу, тис. осіб
2,5
2,8
1,2
1,08
8,65
8,7
5,25
3,78


Задача 40. Яка з фірм досягла успіхів у використанні робочої сили у звітному році проти базисного року відповідно до даних таблиці:
Показник
Фірма А
Фірма Б


базисний період
звітний період
звітний період до базисного

Вироблено продукції за рік, млн грн
48,6
51,8


Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу за рік, тис. осіб
1,95
2,0


Приріст обсягу виробництва за рік, %


3,7

Приріст середньооблікової чисельності промислово-виробничого персоналу за рік, %


4,8


Задача 41. На підприємстві А, чисельність працівників на якому становить 1212 осіб (робота у дві зміни), втрата робочого часу через часткове безробіття була 312 людино-днів за місяць (22 робочі дні). У цей самий період на підприємстві Б чисельність працівників 1106 осіб (робота в одну зміну), втрата робочого часу з тих самих причин становила 288 людино-днів. Яке з підприємств ефективніше використовує робочу силу?

Задача 42. У звітному місяці, в якому був 21 робочий день, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв'язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?

Задача 43. Через відсутність комплектуючих виробів підприємство із загальною чисельністю 1720 робітників не працювало 14 з 22 робочих днів місяця. 748 робітників з ініціативи адміністрації відправили у відпустки на цей термін, інші займалися підготовкою виробництва. Після отримання комплектних виробів на роботу вийшли 732 робітники, а інші звільнилися за власним бажанням.
Визначте рівень прихованого безробіття на підприємстві за даний місяць.

Задача 44. На цукрозаводі на 5 робочих днів з 22 робочих днів у даному місяці було затримано поставку сировини. Усі ці дні працівники не працювали, однак заробітну плату одержали в повному обсязі. Який рівень прихованого безробіття був на заводі в даному місяці?

Задача 45. Підприємство, на якому працюють 988 робітників в одну зміну, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші - повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.
Задача 46. За даними державної служби зайнятості в базисному періоді в області налічувалось 26 тис. безробітних громадян і 10,0 тис. вільних робочих місць; на кінець звітного періоду - відповідно 34,5 і 11,4 тис. Визначте, як змінилось навантаження на одне вільне робоче місце? Зробіть висновки.

Задача 47. Взуттєва фабрика у звітному місяці через відсутність сировини простояла 5 робочих діб з 21. Однак ці простої відобразили у звітності на рівні 5,6 %. Визначте рівень прихованого безробіття на взуттєвій фабриці у звітному місяці.

Задача 48. Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» визначте чисельність безробітних на кінець звітного періоду за даними таблиці:
Показник
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант

Перебували на обліку в державній службі зайнятості безробітних на початок періоду, тис. осіб
112,3
62,0
206,0
46

Працевлаштовано за період, тис. осіб
41,6
30,1
56,2
20,1

Стали до громадських робіт за період, тис. осіб
4,6
1,6
4,8
1,2

Направлено на професійне навчання за період, тис. осіб
9,8
2,8
·Й°
16,3
3,8

Досягли пенсійного віку, тис. осіб
3,2
1,2
6,2
1,9

Було призвано за період до Збройних сил, тис. осіб
2,8
1,1
3,3
0,8

Одержали статус безробітного за період, тис. осіб
48,6
27,4
54,0
17,5


Задача 49. У місті у звітному періоді було зафіксовано 12,4 тис. безробітних; рівень безробіття становив 3,2 %. Однак перевірка підприємств і організацій виявила, що за цей період у безоплатних відпустках з різних організаційних причин з ініціативи адміністрації перебувало ще 8,3 тис. працівників. Визначте, який рівень безробіття був у місті з урахування прихованого? Поясніть, чому, на вашу думку, приховане безробіття не було показано у звітності як часткове?

Задача 50. В якому з районів краще здійснюється працевлаштування (за даними таблиці):
Показник
Район
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант

«Вхід» у безробіття за місяць, осіб
А
1020
260
870
610


Б
320
710
850
1160

Кількість безробітних на початок місяця, осіб
А
2720
1480
1900
1050


Б
1560
2070
1320
1620


Задача 51. Розрахуйте можливий ризик втрати роботи громадянами та рівень безробіття відповідно до даних таблиці:
Показник
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант
5 варіант

Число осіб, які «входять» у безробіття за місяць
620
2850
270
9050
6200

Чисельність економічно активного населення на даний період, осіб
38 700
126 700
42 300
268 400
998 000

Середня тривалість безробіття, міс.
4,0
2,5
6,0
3,6
5,4


Задача 52. Знайдіть середньомісячну кількість безробітних залежно від швидкості їхнього руху за даними таблиці:
Показник
1 варіант
2 варіант
3 варіант
4 варіант

Кількість осіб, які «входять» у стан безробіття за місяць
1850
820
2000
930

Середня тривалість безробіття, міс.
3
6
8
12

Задача 53. Щомісяця в області в середньому втрачають роботу 8615 осіб і перебувають у стані безробіття в середньому 5,7 місяця. Визначте середньомісячну чисельність безробітних, рівень безробіття та ризик залишитися без роботи, якщо чисельність економічно активного населення в області - 585 900 осіб.

Задача 54. Протягом звітного року щомісяця районний центр зайнятості працевлаштовував у середньому 1810 безробітних громадян, а одержували статус безробітного 1620 осіб. На початок звітного року в центрі було зареєстровано 6400 безробітних громадян. Визначте кількість безробітних на кінець звітного періоду і середню тривалість безробіття.

Задача 55. З області протягом звітного року виїхало 1270 працездатних громадян і в'їхало на постійне місце проживання 1120 працездатних громадян. За цей період крім еміграції з різних причин чисельність населення області зменшилась на 2750 громадян і становила 1983 тис. осіб. Визначте рівень трудової міграції в області за прибуттям і вибуттям та загальний обсяг трудової міграції.

Задача 56. Протягом року до міста з інших регіонів прибуло на постійне проживанйя 1270 громадян. Чисельність населення міста на початок року становила 572,3 тис. громадян, з яких 720 протягом року виїхали з міста. Крім того, за даний рік народжуваність у місті перевищила смертність на 775 осіб. Визначте рівень інтенсивності міграції за прибуттям.

Задача 57. Протягом року з області, в який проживало на початок року 1928 тис. громадян, виїхали 7,98 тис. і одночасно в'їхали на постійне проживання і навчання з інших областей 8,62 тис. громадян. Крім того, у даному році в області смертність перевищила народжувальність на 1,25 тис. громадян. Визначте:
рівень інтенсивності міграції за прибуттям;
рівень інтенсивності міграції за вибуттям;
рівень участі населення в міграції.

Задача 58. Визначте розрахункове сальдо міграції в місті за такими даними:
чисельність населення на початок року - 475,6 тис. осіб;
через відплив населення його чисельність на кінець періоду зменшилася на 3,2 тис. осіб;
за рахунок перевищення народжуваності над смертністю чисельність населення збільшилася на 1,34 тис. осіб.

Задача 59. На підприємстві працюють два механічні цехи, на яких ринок праці врівноважився за середньої заробітної плати 3,8 грн за годину. В одному з цехів працівники створили профспілкову організацію, яка домоглася від керівництва підвищення заробітної плати до 4,1 грн за годину. У зв'язку з порушенням ринкової рівноваги через підвищення заробітної плати в цеху з профспілковою організацією частину працівників було переведено до цеху, в якому немає профспілкової організації. Через додаткову кількість працівників у даному цеху, своєю чергою, порушилась ринкова рівновага, що призвело до зниження заробітної плати до 3,3 грн за годину. Знайдіть абсолютний і відносний ефекти підвищення та зниження годинної ставки заробітної плати.

Задача 60. Витрати на заходи активної політики на ринку праці Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття у звітному році збільшилися проти базисного року на 12,3 % і становили 24 % від усіх витрат Фонду. Яка питома вага витрат Фонду на заходи активної політики держави була в базисному році?

Задача 61. Визначте, як змінилася структура витрат Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, якщо його величина в базисному році становила 2000 млн грн, а у звітному зросла на 12 %. Витрати на фінансування матеріального забезпечення та соціальних послуг у базисному періоді були 1800 млн грн, а решта витрачалась на утримання та забезпечення діяльності виконавчої дирекції Фонду. У звітному періоді витрати на утримання виконавчої дирекції Фонду зросли на 5,0 млн грн.

Задача 62. Райцентру зайнятості затверджено річний кошторис витрат із Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, в якому передбачаються витрати:
на допомогу з безробіття в сумі 1 600 000 грн з розрахунку виплати в середньому мінімальної заробітної плати на особу в місяць (350 грн);
професійне навчання 160 000 грн з розрахунку витрат 700 грн в місяць на особу.
Проте ситуація склалася так, що безробітних виявилося на 120 осіб більше від прогнозного розрахунку, що змушує перерозподіляти кошти на користь допомоги безробітним. У разі перерозподілу коштів яку чисельність безробітних громадян можна буде професійно навчити?

Задача 63 На початок року чисельність населення регіону складає (тис. осіб):
всього 820
трудових ресурсів 392
За попередні роки середньорічні коефіцієнти, :
народжуваності 19,4
смертності 10,4
механічного приросту 5,7
Визначити коефіцієнт загального приросту населення, перспективну чисельність населення та трудових ресурсів на майбутні три роки за умови, що коефіцієнт загального приросту збережеться на попередньому рівні, а частка трудових ресурсів буде нижчою на початок першого року – на 0,005 пункту, другого – на 0,01 пункту, третього – на 0,015 пункту порівняно з роком, що аналізується.

Задача 64 Рух населення міста характеризується такими даними (тис. осіб):
на початок року: наявне 820 (тимчасово проживають 30, тимчасово відсутні 20)
протягом року: народилося 16,4 (постійного населення 16), померло 5,8 (постійного населення 5,6), прибуло на постійне місце проживання 12, повернулось тимчасово відсутніх 10, вибуло постійного населення на постійне проживання в інші населені пункти 8.
Визначити чисельність наявного населення міста на кінець року, чисельність постійного населення міста на початок і кінець року, коефіцієнти народжуваності, смертності та природного руху постійного населення міста.

Задача 65 Населення міста (тис. осіб): на початок року 820, на 01.04 832, на 01.07 840, на 01.10 846, на кінець року 840. Визначити середньорічну чисельність населення міста.

Задача 66 Населення міста (тис. осіб): наявне 950, постійне 860 та тимчасово проживаючі 135. Визначити чисельність тимчасово відсутніх.

Задача 67 Населення міста (тис. осіб): на початок року 80, народилося 700, померло 450, прибуло на постійне прпоживання 50, виїхало в інші міста (на постійне проживання) 30. Визначити коефіцієнти природного та механічного приросту населення міста, життєвості, прибуття та вибуття.

Задача 68 Населення району (осіб): на початок року 26750, народилося 512, померло 600, прибуло на постійне прпоживання 80, виїхало за межі району (на постійне проживання) 120, зареєстровано шлюбів 345, розлучень 188. Визначити середньорічну чисельність населення району за рік, коефіцієнти народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення міста, життєвості, прибуття та вибуття, шлюбності та розлучень.

Задача 69 На 01.01 наявне населення області становило 2430 тис. осіб, із них особи в доробочому віці 17,2 %, у робочому 60,5 %, у пенсійному 22,3 %. Чисельність інвалідів 1 та 2 груп у працездатному віці 99, у сферах економічної діяльності зайнято 1065,2, зареєстрованих безробітних 60,3 тис. осіб. Визначити чисельність населення за різним віком, працездатного та економічно активного населення, показники працездатності всього населення, повної зайнятості всього населення і економічно активного населення.

Задача 70 На 01.01 наявне населення області становило 2430 тис. осіб, із них особи в доробочому віці 17,2 %, у робочому 60,5 %, у пенсійному 22,3 %. Чисельність інвалідів 1 та 2 груп у працздатному віці 99, у сферах економічної діяльності зайнято 1065,2, зареєстрованих безробітних 60,3 тис. осіб. Визначити коефіцієнти демографічного навантаження дітьми, пенсіонерами та загальний, рівень безробіття.

Задача 71 Чисельність населення міста на початок року становить 695 тис. осіб, із них особи у робочому віці 398,3 тис. осіб, чисельність інвалідів 1 та 2 груп у робочому віці 11, із них зайняті в народному господарстві 5,3, чисельність непрацюючих пільгових пенсіонерів 5,9, працюючих підлітків і пенсіонерів 24, 3. За рік досягли робочого віку 28, пенсійного віку 23, прийнято на роботу 7,3 пенсіонерів і підлітків, а 4,7 звільнено. Визначити фактичну чисельність трудових ресурсів на початок та кінець року, середньорічну чисельність трудових ресурсів, коефіцієнти природного поповнення і вибуття, природного приросту трудових ресунсів за рік.

Задача 72 Чисельність населення міста на початок року становить 695 тис. осіб, із них особи у робочому віці 398,3 тис. осіб, чисельність інвалідів 1 та 2 груп у робочому віці 11, із них зайняті в народному господарстві 5,3, чисельність непрацюючих пільгових пенсіонерів 5,9, працюючих підлітків і пенсіонерів 24, 3. За рік досягли робочого віку 28, пенсійного віку 23, прийнято на роботу 7,3 пенсіонерів і підлітків, а 4,7 звільнено. На постійне проживання прибуло 12 тис. осіб робочого віку, а виїхало 13,7. Визначити показники працездатного населення міста на початок року, працездатного населення міст в робочому віці на початок року, коефіцієнти механічного поповнення і вибуття трудових ресурсів, коефіцієнт міграції.

Задачі на 2 модуль

Задачі стосуються до методів нормування праці (хронометражу та фотографії робочого дня), використання робочого часу.

Нормативні коефіцієнти стійкості хронорядов залежно від серійності виробництва
Тривалість елементу роботи, що вивчається
Машинна робота
Машинно-ручна робота
Спостереження за роботою устаткування
Ручна робота

Масове виробництво
Тривалість елементу:

- до 10 сек
1,2
1,5
1,5
2,0

- понад 10 сек
1,1
1,2
1,3
1,5

Великосерійне виробництво
Тривалість елементу:

- до 10 сек
1,2
1,6
1,8
2,3

- понад 10 сек
1,1
1,3
1,5
1,7

Серійне виробництво
Тривалість елементу:

- до 10 сек
1,2
2,0
2,0
2,5

- понад 10 сек
1,1
1,6
1,8
2,3

Дрібносерійне та одиничне виробництво
1,2
2,0
2,5
3,0


Приклади розв'язання задач
1. Виробництво дрібносерійне, необхідна точність 95 %. Досліджувана операція складається з 6 елементів, представлених в таблиці, час заданий поточний у хв. та сек. Проведено 7 вимірів.

Найменування елементів операції
Результати вимірів (7)Пот. час
Трив-ть, хв
П
Т
П
Т
П
Т
П
Т
П
Т
П
Т

1
Узяти деталь, встановити пристосування і закрити
0,44
44
3,57
45
7,21
52
10,40
46
13,51
43
17,15
50
20,28
43

2
Включити обертання, підвести деталь під фрезу, включити подачу
0,52
8
4,04
7
7,30
9
10,50
10
13,59
8
17,22
7
20,36
8

3
Фрезірування площини
2,17
85
5,33
89
8,58
88
12,16
86
15,26
87
18,50
88
22,02
86

4
Вимкнути подачу, відвести стіл, вимкнути обертання фрези
2,28
11
5,44
11
9,09
11
12,26
10
15,34
8
19,02
12
22,13
11

5
Зняти деталь і відкласти на стелаж
3,06
38
6,24
40
9,48
39
13,03
37
16,20
46
19,39
37
22,53
40

6
Очистити пристосування від стружки
3,12
6
6,29
5
9,54
6
13,08
5
16,25
5
19,45
6
24,00
67

Визначити тривалість всіх вимірів по всіх елементах. Вибрати для кожного елементу відповідний йому нормативний коефіцієнт стійкості. Визначити стійкість хронометражних рядів і середню величину оперативного часу.
Розв 'язання
Після того як розрахована тривалість кожного елементу, що вимірувалися, для кожного елементу знаходять максимальні та мінімальні значення тривалостей, розраховуються коефіцієнти стійкості, які звіряють з нормативними коефіцієнтами стійкості хронорядів (за нормативною таблицею). Якщо розраховані коефіцієнти стійкості хронорядів нижчі за нормативні, то отримані хроноряди стійки й можна розраховувати середні величини елементів та нормативне значення операції.
Норматіви стійкості:
Кст = tmax / tmin
Середня величина оперативного часу, сек.

1 елемент відноситься до ручної роботи, згідно нормативної таблиці для дрібносерійного виробництва та ручної роботи нормативний коефіцієнт стійкості дорівнює 3, тобто:

1 – (р) 3
Кст1 = 52 / 43 = 1,2 < 3
- стійкий ряд, тоді середня тривалість елементу:
t1 = (44+45+52+46+43+50+43)/7 = 23/7=46,1
· 46 сек

2 – (мр) 2
Кст2 = 10 / 7 = 1,4 < 2
- стійкий ряд t2 = 57 / 7 = 8,1
· 8 сек

3 – (м) 1,2
Кст3 = 89 / 85 = 1,05 < 1,2
- стійкий ряд t3 = 609 / 7 = 87 сек

4 – (мр) 2
Кст4 = 12 / 8 = 1,5 < 2
- стійкий ряд t4 = 74 / 7 = 10,6
· 11 сек

5 – (р) 3
Кст5= 46 / 37 = 1,2 < 3
- стійкий ряд t5 = 277 / 7 = 39,6
· 40 сек

6 – (р) 3
Кст6 = 67 / 5 = 13,4 > 3- не стійкий ряд, викреслюємо явно помилкове значення, що відрізняється від інших (67) та перераховуємо новий коефіцієнт стійкості


Кст6 = 6 / 5 = 1,4 < 3
- стійкий ряд t6 = 33 / 6 = 5,5
· 6 секt
· = 46+8+87+11+40+6 = 198 сек. або 3 хв. 18 сек.


2. За даними наглядового листа індивідуальної фотографії робочого часу провести обробку результатів фотографії. По нормах час на підготовчо-завершальні роботи - 30 хв., час на відпочинок і особисті потреби - 3 % від Топ, час на обслуговування робочого місця - 4 % від Топ.
Наглядовий лист фотографії

Найменування елементу
Поточний час
Тривалість
Індексгод
хв1
2
3
4
5
6


Початок спостереження
7
30
-
-

1
Стороння розмова з товаришем
7
33
3
Тпр

2
Отримання наряду і технічної документації
7
40
7
Тпз

3
Ознайомлення із завданням і кресленням
7
48
8
Тпз

4
Отримання заготовок і інструменту
7
59
11
Тпз

5
Установка інструменту, випробування верстата
8
03
4
Тпз

6
Установка заготовок з вивірянням (1)
8
10
7
Топ (доп)

7
Обробка деталі (2)
8
32
22
Топ (осн)

8
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
8
39
7
Топ (доп)

9
Обробка деталі (2)
9
04
25
Топ (осн)

10
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
9
10
6
Топ (доп)

11
Обробка деталі (2)
9
34
24
Топ (осн)

12
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
9
36
4
Топ (доп)

13
Огляд, мастило, підналадка
9
55
19
Тобсл тех.

14
Очікування заготовок (дзвінок по телефону)
10
10
15
Тпр.н

15
Установка заготівки з вивірянням (1)
10
15
5
Топ (доп)

16
Обробка деталі (2)
10
42
27
Топ (осн)

17
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
10
50
8
Топ (доп)

18
Обробка деталі (2)
11
14
24
Топ (осн)

19
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
11
17
3
Топ (доп)

20
Прибирання стружки, обтирання верстата
11
22
5
Тобсл

21
Миття рук
11
30
8
Тпр

22
Обідня перерва
12
30
60
-

23
Прихід після обіду, розмови, куріння
12
42
12
Тпр

24
Установка заготівки з вивірянням (1)
12
46
4
Топ (доп)

25
Обробка деталі (2)
13
11
25
Топ (осн)

26
Зняття деталі (4)
13
14
3
Топ (доп)

27
Простій через відсутність заготівки
13
36
22
Тпр.н

28
Установка заготівки з вивірянням (1)
13
42
6
Топ (доп)

29
Обробка деталі (2)
14
10
28
Топ (осн)

30
Відхід по особистій потребі
14
22
12
Тотл

31
Розмова з черговим електриком
14
31
9
Тпр

32
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
14
39
8
Топ (доп)

33
Обробка деталі (2)
15
04
25
Топ (осн)

34
Зняття деталі, установка нової заготівки (3)
15
11
7
Топ (доп)

35
Обробка деталі (2)
15
15
4
Топ (осн)

36
Простій через відсутність електрики
15
51
36
Тпр.н

37
Обробка деталі (2)
16
10
19
Топ (осн)

38
Зняття деталі (4)
16
12
2
Топ (доп)

39
Відхід по особистих потребах, куріння
16
17
5
Тотл

40
Перевірка деталі, контроль
16
22
5
Тпз

41
Здача деталей, інструменту, креслень
16
28
6
Тпз

42
Передчасний відхід з роботи
16
30
2
Тпр


Кінець спостереження
16
30
-
-


Тривалість зміни


480 хв


Розв 'язання
Підготовчо-завершальний час – Тпз
Оперативний час – Топ
Час на відпочинок і особисті потреби – Тотл
Час на обслуговування устаткування – Тобсл
Простої не по провині робочого – Тпр.н
Простої з вини робочого – Тпр
Складаємо зведення однойменних витрат робочого часу і баланси робочого часу
Індекс
Фактичний баланс
(загальна тривалість)
Кількість повторювань
Середня продолжи-тельность 1 елементу
Витрати, що підлягають скороченню
Проектний баланс


хв.
% до підсумкухв.
% до підсумку

Тпз
41
8,6
6
6,8
11
30
6,2

Топ
293
60,6
23
12,7
-
420
87,5

Тобсл
24
5
2
12
7
17
3,5

Тотл
17
3,5
2
8,5
4
13
2,7

Тпр.н
73
15,2
3
24,3
73
-
-

Тпр
34
7,1
5
6,8
34
-
-

Разом
480129
480


За даними фактичного балансу робочого часу розраховуються наступні фактичні коефіцієнтів:
Оперативної роботи – Коп = 293 / 480 = 0,6
Продуктивність праці – Кпр = (293+41+24) / 480 = 0,74
Загрушенность робочого – Кзагр = (293+41+24 + Тнр) / 480 = 0,74
Тсм = Тпз + Топ + Тобс + Тотл
Топ = Тсм – Тпз – Тобс – Тотл = Тсм – Тпз – 0,04 * Топ – 0,03 * Топ = Тсм – Тпз – 0,07 * Топ (по нормах)
1,07 * Топ = Тсм – Тпз
Топ = (Тсм – Тпз) / 1,07 = (480 – 30) / 1,07 = 450 / 1,07 = 420 хв.
Тотл = 0,03 * 420 = 13 хв.
Тобсл = 0,04 * 420 = 17 хв.
Фактичний коефіцієнт можливого ущільнення робочого часу
Кущ = (Тпр + Тпр.н) / Тсм = 107 / 480 = 0,2 129 / 480 = 0,27
Коефіцієнт використання робочого часу
Квик = (Тпз + Топ + Тобсл + Тотл) / Тсм = 0,777 = 77,7 %
Коефіцієнт втрат по організаційно-технічних причинах
Кпнт = 73 / 480 = 15,2 %
Коефіцієнт втрат у зв'язку з порушеннями дисципліни
Кпнд = 34 / 480 = 7,1 %
Коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці
Кп.пт = (Тпр.н + Тпр) / Топ = (73 + 34) / 292 = 36,8 %
Максимально можливий коефіцієнт підвищення продуктивності праці
Кп.пт = (Тсокр / (Тсм – Тсокр) = (73 + 34) / (480 – 129) = 129 / 351 = 0,36

Задача 1. Обробити дані фотографії робочого дня і скласти його нормальний баланс; на основі аналізу цієї фотографії розрахувати коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці і можливого ущільнення робочого часу. Спостереження проводилося за робочим-зварювачем на конденсаторній установці протягом зміни (з 8 до 16 годин). Норма штучного часу 5 хв, за час спостереження вироблено 78 шт. Дані фотографії робочого дня наступні:
Що спостерігалося
Поточний час
год - хв
Що спостерігалося
Поточний час
год - хв

Початок роботи
800
Працює
1145

Готує інструмент
810
Йде від робочого місця
1147

Регулює верстат
812
Працює
1200

Працює
825
Обідає
1300

Подналажіваєт верстат
830
Працює
1411

Працює
900
Оформляє роботу
1412

Міняє інструмент
905
Працює
1433

Працює
1025
Пішов пити
1447

Налагоджує верстат
1058
Працює
1600

Працює
1103
Кінець роботи
1600

Міняє інструмент
1112
Задача 2. За даними балансу робочого дня токаря визначити відсоток оперативного часу і відсоток можливого підвищення продуктивності праці. Норма штучного часу 4 хв, за зміну оброблено 90 шт. Баланс робочого дня токаря наступний:
Витрати робочого часу по елементах
Індекс
Спостережуваний час, хв
Число
спостережень

Інструктаж майстра
ПЗ-6
3
1

Робота
ОП
41 24 19 23 35 37 20 24 34 29 30 34 46
13

Прибирання верстата
ОргО-4
6 4 2
3

Розкладка інструменту
OргO-l
3
1

Зміна затупившегося інструменту
ТехО-1
3 3 2 2
4

Підналадка верстата
ТехО-3
8 2
2

Змітання стружки
ТехО-4
4
1

Відпочинок
ОТЛ-1
7 7 4
3

Пізніше почало і раннє закінчення роботи
ПР-1
1 3 2 2 2
5

Відхід з робочого місця
ПР-2
3 1
2

Стороння розмова
ПР-3
2
1

Очікування заготовок
ПО-2
3 1
2

Відсутність струму
ПО-8
2
1

Очікування того, що налагоджує
ПО-5
2
1Разом - 480 хв


Задача 3. За даними балансу робочого дня свердлувальника визначити відсоток оперативного часу і відсоток можливого підвищення продуктивності праці. Норма часу на операцію (tоп) 2 хв, за зміну оброблено 30 шт. Баланс робочого дня свердлувальника наступний:
Витрати робочого часу по елементах
Індекс
Спостережуваний час, хв
Число
спостережень

Знайомство з кресленнями
ПЗ
14
1

Наладка верстата
ПЗ
6 4
2

Робота
ОП
35 27 32 34 20 30 22 24 32 26 30 28 30
13

Прибирання верстата
ОргО
8 7
2

Зміна затупившегося інструменту
ТехО
2 3 3
3

Підналадка верстата
ТехО
6
1

Чищення і мастило верстата
ТехО
5
1

Змітання стружки
ТехО
2 3
2

Відпочинок
ОТЛ
5 8 3
3

Пізніше почало і раннє закінчення .%
ПР-1
3 3
2

Куріння, стороння розмова
ПР
3 2 4
3

Догляд за інструментом
ПО
7
1

Очікування заготовок
ПО
4 5
2Разом – 480 хв


Задача 4. Але даним хронометражних спостережень за роботою токаря встановити нормативи допоміжного часу для операції «обточування валика» по елементах операції і розрахувати норму оперативного часу. Коефіцієнт стійкості хроноряда 1,75, nmin = 13 (мінімальна кількість вимірів по яких можна встановити норму). Дані хронометражних спостережень за операцією «обточування валика» приведені в наступній таблиці:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


1
2
3
4
5
6
7
8

Узяти деталь, закріпити хомутик, змастити центри тавотом
32
35
52
31
34
41
30
35

Встановити деталь в центи і закріпити
10
14
13
12
16
19
16
12

Пустити верстат, підвести супорт і включити подачу
14
14
3
10
12
15
13
18

Обточити
115
118
117
121
116
117
121
115

Включити подачу, зупинити верстат, відвести супорт
9
8
9
12
8
9
12
10

Зняти деталь і повернути супорт в початкове положення
7
8
7
6
5
9
18
6

Відвернути гвинт, зняти хомутик з деталі і відкласти деталь
11
13
11
13
27
10
14
16


Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


9
10
11
12
13
14
15
16

Узяти деталь, закріпити хомутик, змастити центри тавотом
34
38
40
37
40
39
37
41

Встановити деталь в центи і закріпити
14
13
11
10
10
10
12
17

Пустити верстат, підвести супорт і включити подачу
15
13
9
11
16
15
10
11

Обточити
110
117
120
119
125
115
117
120

Включити подачу, зупинити верстат, відвести супорт
13
9
7
10
11
12
13
10

Зняти деталь і повернути супорт в початкове положення
8
7
5
8
6
7
9
10

Відвернути гвинт, зняти хомутик з деталі і відкласти деталь
11
10
9
10
9
9
13
12


Задача 5. Поданим хрономегражных спостережень за роботою токаря, приведених в таблиці, встановити норму оперативного часу (kст = 1,8, nmin = 8 (мінімальна кількість вимірів по яких можна встановити норму)).
Прийом
Час виконання елементів операції в 0,01 хв

Початок операції
П
Т
9,00


Узяти деталь
П
Т
08
74
136
200
264
332
390
455
528
595

Встановити деталь в центри
П
Т
24
89
151
216
278
345
406
472
541
613

Пустити верстат
П
Т
31
94
158
221
288
350
412
479
547
619

Обточити
П
Т
52
114
178
243
309
370
433
499
569
638

Зупинити верстат
П
Т
56
118
183
248
315
375
438
505
575
643

Зняти деталь і відкласти
П
Т
65
126
190
255
322
382
446
517
585
651


Задача 6. За даними балансу робочого часу, фотографії робочого дня розрахувати коефіцієнти оперативної роботи, продуктивності праці, завантаженості, можливого ущільнення робочого часу і підвищення продуктивності праці. По нормах час на підготовчо-завершальні роботи - 5 хв., час на відпочинок і особисті потреби - 5 % від Топ, час на обслуговування робочого місця - 8 % від Топ. Баланс робочого дня токаря наступний:
Витрати робочого часу по елементах
Індекс
Спостережуваний час, хв
Число спостережень

Отримання інструктажа
ПЗ-6
4
1

Робота на верстаті
ОП
36 32 34 32 30 35 35 37 35 34 30 25
12

Прибирання робочого місця
ОргО
6 6
2

Зміна затупившегося інструменту
ТехО
2 2 3 2 4
5

Змітання стружки
ТехО
2 3
2

Відпочинок
ОТЛ
5 7 5
3

Пізніше почало і раннє закінчення роботи
ПР
2 2 3
3

Стороння розмова
ПР
2 2
2

Заняття сторонньою справою
ПР
3
1

Очікування заготовок
по
2 3
2

Заточування інструменту
HP
7 5
2

Відсутність струму
по
3
1


Задача 7. За даними хронометражними спостереженнями встановити технічно обгрунтовану норму (оперативного) часу на операцію «токарна обробка валика». Хронометражні спостереженні за операцією «токарна обробка валика» наступні:
Прийом

Тривалість виконання елементів, сек


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Узяти деталь, закріпити хомутик
30
28
27
27
29
31
30
26
27
29
26
28

Встановити деталь в центри і закріпити
10
12
11
14
13
10
10
11
13
14
16
10

Пустити верстат, підвести супорт і включити подачу
9
12
10
11
14
10
11
12
10
13
11
10

обточити
120
121
119
124
121
122
119
122
119
121
124
122

Вимкнути подачу, відвести супорт, зупинити верстат
9
8
9
12
8
9
12
10
11
9
12
8

Зняти деталь
7
8
6
7
7
6
8
7
8
8
7
6

Відвернути гвинт, зняти хомутик і відкласти
11
12
10
8
9
11
11
10
8
11
9
10


Задача 8. За даними балансу фотографії робочого дня розрахувати коефіцієнти оперативної роботи, продуктивності праці, завантаженості, можливого ущільнення робочого часу і підвищення продуктивності праці. По нормах час на підготовчо-завершальні роботи - 10 хв., час на відпочинок і особисті потреби - 5 % від Топ, час на обслуговування робочого місця - 10 % від Топ. Баланс робочого часу наступний:
Витрати робочого часу по елементах
Індекс
Спостережуваний час, хв
спостережень

Інструктаж майстра
ПЗ
4 5
2

Плющення (з установкою обтискання)
ОП
45 24 33 30 40 24
30 32 15 33 40 39
12

Зупинка верстата для огляду і охолоджування валків і рольганга
ТехО
5 7 6 3 6
5

Очікування заготовок
ПО
2 3 2 5 5
5

Підналадка верстата
ТехО
10 5
2

Розмова з майстром
HP
4 2
2

Відпочинок
ОТЛ
7 3 4
3

Пізніше початок роботи і раннє закінчення
ПР
3 2 2
3Разом – 480 хв


Задача 9. За даними хронометражними спостереженнями встановити технічно обгрунтовану норму (оперативного) часу на операцію «плющення листів». Хронометражні спостереженні за операцією «плющення листа» наступні:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Встановити обтискання і зробити пробний прокат
95
105
100
101
99
102
101
97
98
99
103

Узяти лист і задати у валяння
9
9
11
10
10
11
13
8
8
10
10

Прокатати листи
22
25
24
23
25
24
22
21
25
21
25

Встановити обтискання
3
4
4
5
5
4
3
4
4
5
3

Прийняти лист і передати вальцівнику
5
7
6
7
7
7
6
5
4
7
6

Прийняти лист підручного і задати у валяння
4
4
5
4
3
3
4
5
4
4
5

Промеріть лист мікрометром
4
5
5
6
4
5
5
7
5
4
4

Прийняти лист і відкласти в стелаж
5
7
6
6
5
5
6
7
5
5
6

Підняти валяння (відвернути штурвал)
10
12
11
12
11
11
10
9
11
10
10


Задача 10. За даними балансу робочого часу, фотографії робочого дня розрахувати коефіцієнти оперативної роботи, продуктивності праці, завантаженості, можливого ущільнення робочого часу і підвищення продуктивності праці. По нормах час на підготовчо-завершальні роботи - 5 хв., час на відпочинок і особисті потреби - 6 % від Топ, час на обслуговування робочого місця - 8 % від Топ. Баланс робочого часу зварювача приведений в наступній таблиці:
Витрати робочого часу по елементах
Індекс
Спостережуваний час, хв
Число спостережень

Інструктаж майстра
ПЗ-6
4
1

Підготовка робочого місця до роботи
ПЗ-1
12 5
2

Робота (операція «зварка гидробака»)
ОП
21 39 62 43 46 51 27 11 52 43
10


Відпочинок
ОТЛ-1
6 8 2
3

Втрати часу з вини робочого
ПР
3 1 2 4 3
5

Перерви по орг-техн причинах
ПО
9 2 4 5
4

Час на обслуговування робочого місця
О
7 6 2
3


Задача 11. За даними хронометражними спостереженнями встановити технічно обгрунтовану норму (оперативного) часу на операцію «зварка гидробака». Виробництво серійне. Хронометражні спостереження за операцією «зварка гидробака» наступні:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, хв


1
2
3
4
5
6

Узяти і встановити корпус гидробака
0,37
0,35
0,35
0,41
0,36
0,37

провести прихватку
0,57
0,52
0,49
0,50
0,49
0,54

Зварити подовжній шов
8,21
7,92
7,45
8,5
9,43
8,81

Зняти і відкласти корпус гидробака
0,25
0,27
0,24
0,31
0,26
0,26


Прийом
Тривалість виконання елементу операції, хв


7
8
9
10
11
12

Узяти і встановити корпус гидробака
0,36
0,35
0,40
0,35
0,36
0,39

провести прихватку
0,50
0,51
0,56
0,52
0,51
0,49

Зварити подовжній шов
9,63
7,86
8,37
8,4
9,23
8,67

Зняти і відкласти корпус гидробака
0,3
0,29
0,27
0,26
0,28
0,26


Задача 12. За даними балансу фотографій робочого дня розрахувати коефіцієнти можливого підвищення продуктивності праці і ущільнення робочого часу і норму часу виготовлення форми, а також змінну норму вироблення, якщо за зміну повинні виготовити 80 черевиків з трудомісткістю 4 н-хв/шт (tосн), Тотл - 3%. Формується черевик 50-тоного вагону по 2 шт. в опоці. Баланс робочого дня найбільш завантаженого робочого наступний:
Витрати робочого часу по елементах
Спостережуваний час, хв
Число спостережень

Ознайомлення з роботою (інструктаж майстра)
3 4
2

робота
40 10 25 30 45 30 20 27 32 15 6 30 32
13

Подача опок по рольгангу
2 3 2 2 2 2 3 2 2
9

Прибирання землі і робочого місця
3 5 2 3
4

Ремонт машини
15
1

Пізніше почало, ранній відхід з робочого місця
2 2
2

Відпочинок, розмова
5 6 2 5 1
5


Разом – 420 хв


Задача 13. За даними хронометражних спостережень за роботою формувальників визначити норму часу виготовлення форми, а також змінну норму вироблення. Якщо інша tосн - 230%, Тпз - 10 хв, Тдоп - 20 хв, Тобсл - 28 хв, Тотл - 15 хв. Хронометражне спостереження за операцією «набивання нижньої опоки» наступні:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обдути і змастити підмодельну плиту
7
6
18
5
7
5
6
4
5
6

Насипати землю
1
7
5
6
11
7
11
11
5
9

Поставити опоку
5
7
7
7
10
3
7
14
5
8

Набити опоку землею
13
8
8
29
36
13
10
65
11
13

Підпресувати
6
4
8
6
7
7
2
7
6
7

Очистити форму
7
6
5
6
12
6
5
3
4
5

Зняти опоку
8
2
7
7
7
8
18
3
6
8


Задача 14. За даними хронометражних спостережень за роботою формувальників визначити норму часу виготовлення форми, а також змінну норму вироблення. Якщо інша tосн - 180%, Тпз - 10 хв, Тдоп - 20 хв, Тобсл - 28 хв, Тотл - 15 хв. Хронометражні спостереження за операцією «набивання верхньої опоки» наступні:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Обдути і змастити підмодельну
10
9
7
13
10
12
12
7
17
10

Встановити опоку
4
14
5
5
8
8
10
6
7
18

Насипати землю
4
23
50
10
48
17
22
12
10
12

Набити опоку землею
9
20
15
7
23
6
15
10
15
17

Підпресувати
5
7
7
5
6
5
6
7
8
7

Облямувати стояк літника
3
4
3
3
10
5
5
11
5
5

Зняти опоку
14
9
7
7
8
10
10
7
10
8

Задача 15. За даними хронометражних спостережень за роботою формувальників визначити норму часу збірки форми, а також змінну норму вироблення черевиків. Якщо інша tосн - 190%, Тпз - 10 хв, Тдоп - 20 хв, Тобсл - 28 хв, Тотл - 15 хв. Хронометражні спостереження за операцією «збірка форми черевика» наступні:
Прийом
Тривалість виконання елементу операції, сек


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Узяти опоку
7
9
9
9
15
10
10
3
4
10

Облямувати опоку, укріпити її скобою
16
13
15
30
24
20
20
21
12
18

Підкотити верхню опоку
4
4
5
9
4
4
3
10
4
7

Поставити стрижні
19
12
29
23
12
12
7
22
13
22

Накрити форму
30
12
5
5
12
12
12
32
10
6Додаток А (Зразок титульного аркуша РГР)
Міністерство освіти та науки України
Одеський національний політехнічний університет
Кафедра економіки підприємствРозрахунково-графічна робота
з курсу «Економіка праці й соціально-трудові відносини»

(номер та назва теоретичного питання на перший модуль)
Задача № (номер задачі на перший модуль)

(номер та назва теоретичного питання на другий модуль)
Задача № (номер задачі на другий модуль)
Виконав: студент (ка) 2 курсу
гр. _________
______(ПІП студента)___
Перевірив: _______(ПІП викладача)____


Одеса, 20__ р.
13 PAGE \* MERGEFORMAT 142815

13 PAGE \* MERGEFORMAT 142715Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 266251
    Размер файла: 680 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий