Т14 РТС УР


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

* * Розділ IV“Експлуатація і ремонт радіоелектронного обладнання літаків, вертольотів та авіаційних ракет”Тема 14. “Радіотехнічні системи управління ракетами “Доцент кафедри кандидат технічних наук, доцент Войчук В. А.Київ 2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТЖитомирський військовий інститут ім. С.П.КорольоваКафедра бойових авіаційних комплексів та радіотехнічного забезпечення * * Загальні відомості про радіотехнічні системи управління ракетами.Радіолокаційні системи самонаведення ракет.Системи командного радіоуправління.Радіопідірвачі. Навчальна та виховна мета Ознайомити з призначенням, різновидами, принципами побудови, особливостями технічної експлуатації і бойового застосування радіотехнічних систем управління ракетами.2. Виховувати у студентів – майбутніх фахівців авіації Повітряних Сил ЗСУ самостійність, творчу ініціативу, наполегливість та високу відповідальність за якісну організацію технічної експлуатації та вміле бойове застосування РЕО літаків, вертольотів і авіаційних ракет. Навчальні питання * Контрольні завдання (РТС УР) При яких умовах наведення ракети на ціль прямим методом буде з мінімальним перевантаженням (1 бал)?При яких умовах наведення ракети на ціль методом погоні буде з максимальним перевантаженням (1 бал)?Намалюйте і обгрунтуйте траєкторію польоту винищувача, який самонаводиться методом паралельного зближення в задню напівсферу цілі під ракурсом ѕ, якщо ціль здійснює розворот в сторону винищувача (1 бал).Який параметр і яким технічним засобом повинен відслідковувати координатор голівки самонаведення ракети, щоб реалізувати метод паралельного зближення (1 бал)?Запропонуйте методику визначення оптимального положення упередженої точки при командному наведенні ракети на неманевруючу ціль (1 бал).Запропонуйте методику визначення оптимального положення упередженої точки при командному наведенні ракети на маневруючу ціль (1 бал).Примітка. Мінімальна сума балів по цій темі для отримання позитивної оцінки – 3.0. Максимальна сума зарахованих балів по темі – 5.0. * 1. Загальні відомості про РТС управління ракетами Система радіоуправління (СРУ) – це комплекс функціонально зв'язаних радіотехнічних та інших технічних засобів, призначених для автоматичного або напівавтоматичного управління об'єктом (літаком, ракетою) з метою його виведення в задану точку або у задане положення відносно іншого об'єкту при дії дестабілізуючих факторів. Призначення, склад і принципи побудови Параметри руху цілі або задана траєкторія ракети Інформаційна підсистема Підсистема управління Об'єкт управління Параметри руху ракети Інформаційна підсистема видає сигнали відхилення ракети від потрібної траєкторії. Джерелами інформації являються РЛС, ІЧ пеленгатори, інші засоби отримання інформації про ціль, радіотехнічні системи передачі інформації, датчики параметрів польоту ракети, стану ракети і її підсистем та ін.. Шляхом обробки інформації відповідними алгоритмами обчислювача (аналогового або цифрового) формується сигнали відхилення (СВ) ракети від потрібної траєкторіїПідсистема управління (СУР – система управління ракетою) безпосередньо відповідно СВ впливає на органи управління ракетою (на об'єкт управління) для усунення помилок наведення. * * При автоматичному управлінні ракетою апаратура інформаційної підсистеми знаходиться на ракеті. При неавтоматичному управлінні з участю оператора апаратура інформаційної підсистеми розміщена на ракеті і на носії ракети. Формувач сигналів траєкторного управління (ФСТУ) шляхом аналізу інформації про взаємне положення ракети і цілі видає оператору інформацію про відхилення ракети від потрібної траєкторії. На підставі цієї інформації оператор корегує політ ракети за допомогою формувача команд управління (ФКУ). Команди управління передаються ракеті через командну радіолінію управління (КРУ). СУ ракетами АвтономніПісля пуску не потребують додаткової інформації від носія або цілі НеавтономніПісля пуску для формування команд управління потребують додаткову інформацію від носія і цілі КомбінованіВключають елементи автономних і неавтономних систем, які застосовуються на різних етапах польоту ракети Інформаційна підсистема ФСТУ Оператор ФКУ КРУ Параметри руху цілі відносно ракети або руху цілі і ракети відносно носія СУР виводить ракету на ціль для її враження. Радіопідірвач забезпечує підрив бойової частини ракети. У випадку зіткнення ракети з ціллю підрив бойової частини здійснює контактний підірвач. У випадку промаху спрацьовує система самоліквідації. * * Дестабілізуючі фактори призводять до відхилення ракети від потрібної траєкторії та профілю польоту.Система управління ракетою (СУР) виявляє ці відхилення і виробляє параметри управління ΔГ і ΔВ в горизонтальній та вертикальній площинах, дією яких забезпечується усунення цих відхилень.Відхилення ракети від потрібної траєкторії або профілю польоту контролюється інформаційною системою ракети або її носія і використовується для видачі команд управління, які утримують ракету на заданій траєкторії. При нормальній роботі СУРΔ ≈ 0.В автономних СУР параметр управління Δ формується шляхом порівняння запрограмованих (заданих) параметрів власного руху (положення) ракети з фактичними, які контролюються за допомогою бортових інформаційних систем – гіроскопічних, інерційних, астронавігаційних, доплерівських, радіолокаційних, радіонавігаційних, телевізійних, радіоастрономічних, барометричних, управління по орієнтирам та інших.Автономні СУР застосовуються для управління ракетами з метою враження нерухомих цілей з відомими координатами а також на першому етапі польоту ракети безпосередньо після її пуску для враження рухомих цілей в неавтономних і комбінованих СУР. В останньому випадку завдяки застосуванню автономної СУР на першому етапі її польоту значно збільшується можлива дальність пуску ракет. * * В неавтономних СУР для формування параметру управління Δ використовується інформація, яка надходить від цілі (система самонаведення) або з пункту управління (командна система радіоуправління, система управління по радіозоні).В системах самонаведення команди управління ракетою формуються на основі аналізу сигналів, що надходять від цілі – оптичних, інфрачервоних, радіолокаційних, власного випромінювання цілі. Радіолокаційні системи самонаведення можуть бути активними, напівактивними чи пасивними.В командних системах управління відповідні команди формуються на носії і передаються ракеті по командній радіолінії. Вимірювальна апаратура інформаційної підсистеми розміщується повністю на носії або частково на ракеті (наприклад, телевізійна камера) та на носії.В системах управління по радіозоні апаратура носія створює радіозону, яка задає траєкторію руху ракети. Бортове обладнання ракети для формування команд управління визначає поточне відхилення ракети від осі радіозони.Неавтономні СУР застосовуються для управління ракетами при враженні рухомих і нерухомих цілей.В комбінованих СУР для формування параметру управління Δ використовується обидва способи отримання і використання інформації. Комбіновані системи управління ракетами шляхом застосування на кожному з етапів польоту ракети найбільш раціональної системи управління забезпечують максимальну якість управління ракетою і велику дальність її пуску. Наприклад, наведення на ціль ракети великої дальності дії здійснюється спочатку по програмі, потім самонаведенням напівактивним способом і наприкінці самонаведенням активним способом. * * Методи наведення 1. Пряме наведення. При зближенні ось ракети повинна співпадати з напрямком на ціль. Параметр управління Δ – кут між напрямком на ціль і віссю ракети – контролюється радіолокаційним або теплопеленгатором.2. Наведення по кривій погоні. При зближенні вектор швидкості ракети повинен співпадати з напрямком на ціль. Параметр управління Δ – кут між напрямком на ціль і вектором швидкості ракети – контролюється радіолокаційним або теплопеленгатором. Методи прямого наведення і погоні прості, але при атаці швидкісних і маневруючих цілей для його реалізації потрібні перевантаження ракети не завжди припустимі - ракета сходить з заданої траєкторії. Для зменшення перевантажень застосовують наведення з постійним упередженням по напрямку.Пряме наведення і погоня застосовуються для наведення ракет на нерухомі або малорухомі цілі. Метод наведення – це спосіб задання траєкторії польоту ракети для враження цілі.Самонаведення ракети на ціль здійснюється двохточковим методом на основі оцінки бортовою апаратурою ракети взаємного положення ракети (1 точка) і цілі (2 точка). Двохточкові методи самонаведення VЦ VР Δ VЦ VР Δ Точка 1 Точка 2 * * 3. Наведення методом паралельного зближення. При зближенні вектор швидкості ракети повинен співпадати з напрямком на розраховану упереджену точку зустрічі з ціллю. Параметр управління Δ – кут між напрямком в упереджену точку і вектором швидкості ракети або кутова швидкість лінії візування цілі. 4. Наведення пропорційним методом. При зближенні кутова швидкість ракети ω повинна бути пропорційною - швидкості обертання лінії візування цілі. Параметр управління Δ – різниця між розрахованою і фактичною кутовими швидкостями обертання ракети або між заданим і фактичним нормальним прискоренням ракети.При наведенні методами паралельного або пропорційного зближення кривизна траєкторії ракети не перевищує кривизну траєкторії цілі. Ці методи застосовуються для наведення на швидкісні та маневруючі цілі. Δ = ω - k· φ · VЦ q φ D Δ VР VЦ VР D ω φ · φ · φ · * * Трьохточкові методи наведення Наведення ракети на ціль трьохточковим методом звичайно здійснюється апаратурою, розміщеною на носії. На основі оцінки взаємного положення носія (1 точка), ракети (2 точка) і цілі (3 точка) або упередженої точки УТ (3 точка) центр мас ракети утримується на прямій лінії, що з'єднує точки 1 і 3. Положення упередженої точки вибирається таким, щоб в цій точці опинились ракета і ціль в кінці наведення. При наведенні в упереджену точку зменшуються потрібні перевантаження ракети.Параметр управління – кут φ між напрямками носій-ціль (або носій-упереджена точка) і носій-ракета або величина лінійного відхилення ракети h від напрямку носій-ціль. Вимірювання параметру управління здійснюється апаратурою носія з передачею інформації по командній радіолінії на ракету або безпосередньо апаратурою ракети.Перевантаження ракети при наведенні не перевищують припустимі тільки при атаці в задню напівсферу цілі. ⱃȃC*⽐ᅱǡ쎀οGroup 68ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ग़ⰞȃC*ǡ쎀οGroup 241O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 25ԌࣰࠕथDzⰪંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ ̪ⱋંȣ˺ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ ɂⱄਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 71ƍ߆ǂߍɂⱅਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 72Ƣ߅ǗߌԜЂ෨ࢳ༒ࣺⱆʃC*킰)ǡ쎀οGroup 73ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ग़ⰞȃC*ǡ쎀οGroup 241O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 25ԌࣰࠕथDzⰪંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ ˚ УТ Точка 1 Точка 2 Точка 3 • • • ⰫȃC(⽐ᅱǡ쎀οGroup 7ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ग़ⰞȃC*ǡ쎀οGroup 241O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 25ԌࣰࠕथDzⰪંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ ̨ⰳંȣ˸ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ ɂⰬਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 10ƍ߆ǂߍɂⰭਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 11Ƣ߅ǗߌԜЂ෨ࢳ༒ࣺⰮʃC*킰)ǡ쎀οGroup 12ग़ⰞȃC*ǡ쎀οGroup 241O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 25ԌࣰࠕथDzⰪંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 26Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ાⰟȃC*ǡ쎀οGroup 27"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ਂɓǐǯ…‡€їŀŁł呠Ńᷲń셅~셆셑셒셕셖셗ŘſƿǀࠀǁDŽNj┵ǐǑǒǓǔǕǖǿ̄̿쎀ο吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲ吼￿￿呔Ɲ呠̻呠ә呠൛化ᗑ傎ᷲә䀀ꨀ  耀䀀꬀  态耀呠ᷲArc 125͇ࢢӟओЁłⰖਂēxǯ…‡їſƿǀࠀǐǑǒǓǔǕǿ̿쎀οLine 126םࢡרॏжಢⰗਂѓJǯЂ먠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 127һࡱ֞ऱdྟྠφྡ 2"ྪЈྦрǔːϰԐуಢⰘਂѓJǯЂ뮠ۄїƿǿ̿쎀οText Box 128ֻࢍڞ्qྟྨhꄀᰏȀਠ㈀܀ȀȀ∀Ȁ฀ꨀᰏĀ܀ऀĀ܀ࠀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᤀ,Ȁ茀଀䫰缀老䀀쒻뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㈀ༀჰ輀휀䐀턀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᨀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵉뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㐀ༀჰᰀഀ턀܀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ༅Ѐꈀ਌ࣰᬀ,Ȁ茀଀䫰缀老뵊뼆؀؀뼀ᄀ＀᠀㼀ࠀ耀᫃뼀Ȁ吀攀砀琀 䈀漀砀 ㄀㌀㜀ༀჰ㴀ꈀ㜀ༀഀ拰鼀ЏЀꀀȏ∀ ꄀᨏȀਠ㈀܀Ȁ∀᐀ꨀฏȀ܀ᤀꘀఏ퐀퀁ဃ VЦ ˚ Точка 1 Точка 2 Точка 3 φ h • • • * * 2. Радіолокаційні системи самонаведення ракет Основою інформаційної системи являється бортова активна РЛС ракети, яка повинна видавати інформацію для формування параметру управління ракетою. Метод наведення Поточна інформація, потрібна для визначення параметру управління Пряме наведення Кут між віссю ракети і напрямком на ціль Погоня Кут між вектором швидкості ракети і напрямком на ціль Паралельне зближення Кут між вектором швидкості ракети і лінією візування цілі або кутова швидкість лінії візування цілі Пропорційне зближення Кутова швидкість лінії візування цілі Координатор ракети для контролю напрямку на ціль і кутової швидкості лінії візування цілі повинен супроводжувати ціль по кутовим координатам. Активні системи самонаведення * * Переваги активних систем самонаведення:автономність;незалежність від метеоумов і власного випромінювання цілі;можливість додаткової селекції по швидкості (дальності).Недоліки активних систем самонаведення:мала дальність дії бортової РЛС ракети, необхідне попереднє виведення ракети в положення, яке забезпечує виявлення цілі координатором ракети;низька кутова розділююча спроможність, потрібна додаткова селекція цілей по дальності або по швидкості;складність. * * Напівактивні системи самонаведення В РЛС імпульсного випромінювання відбитий ціллю сигнал підсвітлювання бортової РЛС винищувача частоти fП+FД супроводжується за напрямком координатором ракети – визначається параметр управління φ або . φ · Додаткова селекція цілі по дальності здійснюється порівнянням моментів прийому прямого (хвостовою антеною) і відбитого (носовою антеною) сигналів підсвітлювання. В РЛС квазібезперервного випромінювання відбиті сигнали селектуються по швидкості порівнянням частот прямого (хвостова антена) і відбитого (носова антена) сигналів підсвітлювання. Сучасні координатори ракет являються моноімпульсними слідкуючими пеленгаторами. Завдяки цьому:координатор нечутливий до амплітудно модульованих перешкод, які створює ціль;забезпечується висока точність пеленгації. 㡁ȃC(ǡ쎀οGroup 5ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ग़㠌ȃC,ꖵЂǡ쎀οGroup 1591O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 160ԌࣰࠕथǴ㠹ંȣDŽǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 161Ԍथࠕग़ঞ‚Ԍލ܉ા㠍ȃC,ꖵЂǡ쎀οGroup 162"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ǯ…‡€їŀŁł͟Ń„ń셅”셆"셑n셒:셕셖셗ŘſƀƁӼƂƿǀӼǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο%%￰wt„gbcЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ਂЈN씡>ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 ̨㡟ંȣ˸ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 161Ԍथࠕग़ঞ‚Ԍލ܉ા㠍ȃC,ꖵЂǡ쎀οGroup 162"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ǯ…‡€їŀŁł͟Ń„ń셅”셆"셑n셒:셕셖셗ŘſƀƁӼƂƿǀӼǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο%%￰wt„gbcЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ਂЈN씡>ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 ɀ㡂ਂȣȐǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 8ƼˮȢ˹ɀ㡃ਂȣȐǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 9Ǒ̔ȶ̟ԜЂ෨ࢳ༒ࣺ㡄ʃC*ஐ→ǡ쎀οGroup 10ग़㠌ȃC,ꖵЂǡ쎀οGroup 1591O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 160ԌࣰࠕथǴ㠹ંȣDŽǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 161Ԍथࠕग़ঞ‚Ԍލ܉ા㠍ȃC,ꖵЂǡ쎀οGroup 162"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ǯ…‡€їŀŁł͟Ń„ń셅”셆"셑n셒:셕셖셗ŘſƀƁӼƂƿǀӼǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο%%￰wt„gbcЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ਂЈN씡>ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 fП fП+FД fП φ · φ 㠑ȃC,ǡ쎀οGroup 174ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ਂЈN씡>ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 ̬㠯ંȣ˼ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 Ʉ㠒ਂȣȔǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 177ƼˮȢ˹Ʉ㠓ਂȣȔǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 178Ǒ̔ȶ̟Ԣ‚෨ࢳ༒ࣺ㠔ʃC,ஐ→ǡ쎀οGroup 179ਂЈN씡>ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 182Lj̛Lj̛Ʋ㠖ਂʃƂǯ…‡€їŀŁłDžŃҐń셅셆셑&셒셕셖셗Řſƿǀ昀МǁDŽNj䩪ǍǎǐǑǒǓǔǕǖǗǿ̄̿쎀ο￰ĐҐĀ(DžҐ䀀耀HnCvnDžҐFreeform 183ʿΚозĄಢ㠗ਂѓJǯЂ檀یїƿǿ̿쎀οText Box 184ݎˋ࢘β‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐĸಢ㠘ਂѓJǯЂ殠یїƿǿ̿쎀οText Box 185ࡲϒઊҹ¶ྟྠfП+FДྡD 2￧￧ྪ0ЉЉྦрǔːϰԐĄಢ㠙ਂѓJǯЂ泀یїƿǿ̿쎀οText Box 186˳ϯЪӖ‚ྟྠfПྡ. 2￧ྪЉྦрǔːϰԐ~ł㠚ਂЈNꤔ￳ǯїſƿǀࠀǿ̿쎀οLine 187գУਗ਼У࣮‚־੕߇ପ㠛ȃC,ꤔ￳ǡ쎀οGroup 188 fП fП+FД fП φ · φ * * Селекція цілі по дальності чи швидкості зближення при імпульсному випромінюванні здійснюється слідкуючими системами дальності або швидкості. На пускових установках голівка самонаведення (ГСН) на фоні потужних сигналів передавача бортової РЛС літака приймати слабкі відбиті сигнал не може. Тому тільки після пуску ГСН для виявлення атакуємої цілі здійснює її пошук. Щоб уникнути помилок (коли ціль не одна) і прискорити початок самонаведення, ще на підвісці в ГСН видається і запам'ятовується цілевказання по кутовим координатам і швидкості (дальності). Після пуску ракети ціль може змінити параметри польоту. Тому вводиться спеціальний канал радіокорекції для передачі на ракету змін в параметрах цілі.Для координаторів характерні помилки типу кутовий шум, які є наслідком того, що при зближенні з ціллю її кутові розміри зростають і ціль вже не сприймається, як точкова. Це враховується алгоритмом системи управління ракетою. * * Переваги напівактивних ГСН:велика дальність дії при малих розмірах і масі;незалежність від метеоумов і власного випромінювання цілі;можливість додаткової селекції по швидкості (дальності);можливість корекції параметрів каналу управління ракетою після її пуску.Недоліки напівактивних ГСН:необхідність підсвітлювання цілі до моменту її враження;можливість створення перешкод по каналу опорного сигналу (радіокорекції);складність обладнання ракети. * * Пасивні системи самонаведення Координатор пасивної ГСН супроводжує ціль по її власному (тепловому) випромінюванню або по випромінюванню радіоелектронного обладнання цілі.Потужне теплове інфрачервоне (ІЧ) випромінювання в діапазоні 1.8 … 6 мкм створюють силові установки літаків та вертольотів в основному у їх задню напівсферу (ЗНС). Високі просторова селекція і чутливість теплових голівок самонаведення (ТГС) дозволяють по цілевказанню виявити і супроводжувати ціль у її ЗПС ще до пуску. Після пуску така пасивна система самонаведення ракети діє автономно.Пасивні радіолокаційні голівки самонаведення (ПРГС) застосовуються в ракетах “повітря-РЛС” для враження випромінюючих радіоелектронних об'єктів (РЛС). Як і в ТГС, цілевказання, виявлення і захоплення цілі на супроводження здійснюється до пуску ракети. Пуск здійснюється при досягненні дозволеної дальності пусків. Момент пуску визначається непрямими методами – по наземним орієнтирам при відомих координатах об'єкту, базовим або кутомістним методом при невідомих координатах.Політ ракети здійснюється на опорній висоті. Момент початку пікірування на ціль визначається по досягненні розрахункового кута місця. * * Базовий метод визначення дальності РЛСПісля переходу до супроводження атакуємої РЛС пасивним радіолокатором літака здійснюється розворот в бік від напрямку на РЛС. Коли курсовий кут РЛС β досягне певного значення (точка А), фіксуються координати і курс ψ1 літака. Політ продовжується з постійним курсовим кутом РЛС β =const до точки В, в якій теж фіксуються координати і курс ψ2 літака. По цій інформації визначається напрямок на РЛС з точок А і В, розраховується координати точки R, в якій розташована РЛС, і дальня RП max та ближня RП mіn границі зони дозволених пусків ракет. Після прольоту точки В здійснюється розворот на РЛС і пуск ракет при входженні в зону дозволених пусків. При β=28° середньоквадратична помилка визначення дальності РЛС становить близько 5% від цієї дальності. B (x2, y2) R(x3, y3)   V V N S 2 V N S 1 A(x1, y1) C D Бойовий курс * * Кутомістний метод визначення дальності РЛС Сутність кутомістного способу у тому, що за допомогою пасивної бортової РЛС визначається кут місця наземної (корабельної) РЛС υ, а радіовисотоміром – істинна висота польоту H. По висоті польоту і куту місця знаходиться відстань DГ≈H/υ, яка співпадала б з дійсною відстанню, якби земна поверхня була плоскою. Оскільки відстань до РЛС невідома, то неможливо скорегувати помилки, пов’язані із сферичністю земної поверхні. Тому, хоч сучасні пасивні РЛС і забезпечують вимірювання кута місця з помилками лише 0,3...0,35 градуси, обчислення дальності РЛС кутомістним методом супроводжується помилками до 25...30%.Додаткові помилки викликає незнання рельєфу місцевості. Rз Rз DРЛС D DГ υ H h V * * Дальність дії системи самонаведення (DС) – це максимальна відстань між ракетою і ціллю, починаючи з якої для управління ракетою використовуються сигнали траєкторного управління і забезпечується задана точність наведення. Дальність дії системи самонаведення * 3. Системи командного радіоуправління Суміщення на одній прямій пункту управління (літака – носія ракети), цілі (упередженої точки) і ракети забезпечується командами ПУ, які виробляються по результатам контролю поточного положення ракети відносно заданої траєкторії польоту. Параметром управління являється кутове ε або лінійне h відхилення ракети від заданої траєкторії.Кутове відхилення ε контролюється бортовою апаратурою носія шляхом відстежування напрямків на ціль і ракету. Лінійне відхилення розраховується: h=ε·D. Поточна дальність D ракети контролюється дальноміром носія або розраховується: D=∫V(t)·dt чи D≈VСер·t, де VСер і t - середня швидкість ракети і час її польоту після старту.Поточне значення параметру управління передається на ракету по радіотелеметричній лінії.Можливий варіант, коли параметр управління розраховується апаратурою ракети. В цьому випадку по телеметричній лінії на ракету передаються поточні результати контролю положення ракети і цілі. 呌ȃC(⽐ᅱǡ쎀οGroup 7ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ग़吿ȃC*ǡ쎀οGroup 181O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 19ԌࣰࠕथDz呋ંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 20Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા呀ȃC*ǡ쎀οGroup 21"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ग़吢ȃC*ǡ쎀οGroup 461O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 47ԌࣰࠕथDz吮ંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 48Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા吣ȃC*ǡ쎀οGroup 49"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀֋ִЂœࡔҳु后ȃC*蔒�ǡ쎀οGroup 71ਂѓHǯЂ㘀ەїƿǿ̿쎀οText Box 80዇ԅ∦辺貓攈⑈誎럂ꊀ�饵朗첲曣Ꙅә佮횦׍咾㭔ꤽ帅ᰁ萲袻㗓箠혃쀸뾴畈⾾Њ匋ତꏰ㧛睮爢촋덶槗徢쾴阗핮뷛쐺茔曾瞳洌�膻ଃ小섒씗枑⠸喭쁲餧崙퀠闹�쫶Φ맨㑀寛퇁℣㦯쵌ߗ陋캛宲ﰔ桂Ꜳ崂ၤഓ㗟থ럷画௸홰㡏칔촬㢄澘ǁ끜珍卌賁뿗옄謫Ṋ磎䦞㾥胧꾀昒щ臱拭銠瑛౧邿ᆍ앭芅肈䇵鬥䠪찭뽪蒀⎱밴ᆯ㝴댐殫荝苣癢术꽇쏎㞄쑃㑜唠⨐逦ҕ⨤巫腌막㦻蚦繻ᬅᓰ江㘊홤㉇⑍软伸쏭⾈霝北প羃鯗㳟ᴏ眷暐褰ಐ⁓熙뮍堖ﻴ鄨霥䪰馜택糞덜਽뉳攩ힰ靼⏋뵡乑琟頻큹쳁⎆궗複®⛓촲뺩ꎊꝶ຋�૖퐍⬊뀑킿䈕ⳟ兜⸴睇螴接瑿튰幏蘣ᤲ䵒鵑쫌쬼毕⚐简捛놖醶踲ᰤ鬁曎㸠᪤횹낎谡ǂᡛじ㳷�誜軬儮손᜹Ƽ䬌퐵ꕊ盘例翢傩礖藇뎻芣ߖ帎ﷁ嚋鋲야벢ƒ襛໯ϭꧫ崍䊷꜊埈᱂럎煌㟺＀Ͽ倀͋ᐄ؀ࠀ℀㬀蠭훳切ༀ搀獲搯睯牮癥砮汭轄仁ッ䐐䣯菼䢵꣜葓⢢귔䑚ᜄ䴎点웛ⓛ廂뙇ꓛ竹ฬᱰ�㍪⍙션酲₁鱮맮꡹ਞℐ欢踴셉ʕ홬㞷Ⱛ᮵佹㪗⊶㡁ꢔ讠⡱ಥ䝍쌖ෂ꧄㤻ㅯ꥛踽渉粍닌婜㧬琽퀸䝋矍뙽㸊揪鮼臦ﵲ鵚�䊙ﮩ榻೻툢4秇﮵﹗�芵ৢ竭뷴揞␕꒹㒚깁￿䭐ȁ-!昑юǢ ̨呔ંȣ˸ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 20Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા呀ȃC*ǡ쎀οGroup 21"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ग़吢ȃC*ǡ쎀οGroup 461O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 47ԌࣰࠕथDz吮ંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 48Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા吣ȃC*ǡ쎀οGroup 49"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀֋ִЂœࡔҳु后ȃC*蔒�ǡ쎀οGroup 71ਂѓHǯЂ㘀ەїƿǿ̿쎀οText Box 80዇ԅ∦辺貓攈⑈誎럂ꊀ�饵朗첲曣Ꙅә佮횦׍咾㭔ꤽ帅ᰁ萲袻㗓箠혃쀸뾴畈⾾Њ匋ତꏰ㧛睮爢촋덶槗徢쾴阗핮뷛쐺茔曾瞳洌�膻ଃ小섒씗枑⠸喭쁲餧崙퀠闹�쫶Φ맨㑀寛퇁℣㦯쵌ߗ陋캛宲ﰔ桂Ꜳ崂ၤഓ㗟থ럷画௸홰㡏칔촬㢄澘ǁ끜珍卌賁뿗옄謫Ṋ磎䦞㾥胧꾀昒щ臱拭銠瑛౧邿ᆍ앭芅肈䇵鬥䠪찭뽪蒀⎱밴ᆯ㝴댐殫荝苣癢术꽇쏎㞄쑃㑜唠⨐逦ҕ⨤巫腌막㦻蚦繻ᬅᓰ江㘊홤㉇⑍软伸쏭⾈霝北প羃鯗㳟ᴏ眷暐褰ಐ⁓熙뮍堖ﻴ鄨霥䪰馜택糞덜਽뉳攩ힰ靼⏋뵡乑琟頻큹쳁⎆궗複®⛓촲뺩ꎊꝶ຋�૖퐍⬊뀑킿䈕ⳟ兜⸴睇螴接瑿튰幏蘣ᤲ䵒鵑쫌쬼毕⚐简捛놖醶踲ᰤ鬁曎㸠᪤횹낎谡ǂᡛじ㳷�誜軬儮손᜹Ƽ䬌퐵ꕊ盘例翢傩礖藇뎻芣ߖ帎ﷁ嚋鋲야벢ƒ襛໯ϭꧫ崍䊷꜊埈᱂럎煌㟺＀Ͽ倀͋ᐄ؀ࠀ℀㬀蠭훳切ༀ搀獲搯睯牮癥砮汭轄仁ッ䐐䣯菼䢵꣜葓⢢귔䑚ᜄ䴎点웛ⓛ廂뙇ꓛ竹ฬᱰ�㍪⍙션酲₁鱮맮꡹ਞℐ欢踴셉ʕ홬㞷Ⱛ᮵佹㪗⊶㡁ꢔ讠⡱ಥ䝍쌖ෂ꧄㤻ㅯ꥛踽渉粍닌婜㧬琽퀸䝋矍뙽㸊揪鮼臦ﵲ鵚�䊙ﮩ榻೻툢4秇﮵﹗�芵ৢ竭뷴揞␕꒹㒚깁￿䭐ȁ-!昑юǢ ɂ呍ਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 10ƍ߆ǂߍɂ呎ਂȣȒ⽐ᅱǯ…‡€їŀŁłвŃń셅p셆셑V셒.셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο￰)@sЏ«ЗФбЯЯЯвХИ¬Џr?'䀀         态耀вFreeform 11Ƣ߅ǗߌԜЂ෨ࢳ༒ࣺ呏ʃC*킰)ǡ쎀οGroup 12ग़吿ȃC*ǡ쎀οGroup 181O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 19ԌࣰࠕथDz呋ંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 20Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા呀ȃC*ǡ쎀οGroup 21"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ग़吢ȃC*ǡ쎀οGroup 461O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 47ԌࣰࠕथDz吮ંȣǂǯ…‡€їŀŁł̉Ń5ń셅L셆셑>셒"셕셖셗ŘſƀƁࠀƂƿǀࠀǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο1O&~­ЫěśƼǾɀʀʩ˒ˢ˲̂&̄0̉4䀀      耀5~ěǾʩ˲̉4̉5Freeform 48Ԍथࠕग़ঐЂԌލ܉ા吣ȃC*ǡ쎀οGroup 49"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{"@MZMj!‡9єcэџŀЫǁœǽƈȹƽɍnjɢǞ䀀        耀T{ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀֋ִЂœࡔҳु后ȃC*蔒�ǡ쎀οGroup 71ਂѓHǯЂ㘀ەїƿǿ̿쎀οText Box 80዇ԅ∦辺貓攈⑈誎럂ꊀ�饵朗첲曣Ꙅә佮횦׍咾㭔ꤽ帅ᰁ萲袻㗓箠혃쀸뾴畈⾾Њ匋ତꏰ㧛睮爢촋덶槗徢쾴阗핮뷛쐺茔曾瞳洌�膻ଃ小섒씗枑⠸喭쁲餧崙퀠闹�쫶Φ맨㑀寛퇁℣㦯쵌ߗ陋캛宲ﰔ桂Ꜳ崂ၤഓ㗟থ럷画௸홰㡏칔촬㢄澘ǁ끜珍卌賁뿗옄謫Ṋ磎䦞㾥胧꾀昒щ臱拭銠瑛౧邿ᆍ앭芅肈䇵鬥䠪찭뽪蒀⎱밴ᆯ㝴댐殫荝苣癢术꽇쏎㞄쑃㑜唠⨐逦ҕ⨤巫腌막㦻蚦繻ᬅᓰ江㘊홤㉇⑍软伸쏭⾈霝北প羃鯗㳟ᴏ眷暐褰ಐ⁓熙뮍堖ﻴ鄨霥䪰馜택糞덜਽뉳攩ힰ靼⏋뵡乑琟頻큹쳁⎆궗複®⛓촲뺩ꎊꝶ຋�૖퐍⬊뀑킿䈕ⳟ兜⸴睇螴接瑿튰幏蘣ᤲ䵒鵑쫌쬼毕⚐简捛놖醶踲ᰤ鬁曎㸠᪤횹낎谡ǂᡛじ㳷�誜軬儮손᜹Ƽ䬌퐵ꕊ盘例翢傩礖藇뎻芣ߖ帎ﷁ嚋鋲야벢ƒ襛໯ϭꧫ崍䊷꜊埈᱂럎煌㟺＀Ͽ倀͋ᐄ؀ࠀ℀㬀蠭훳切ༀ搀獲搯睯牮癥砮汭轄仁ッ䐐䣯菼䢵꣜葓⢢귔䑚ᜄ䴎点웛ⓛ廂뙇ꓛ竹ฬᱰ�㍪⍙션酲₁鱮맮꡹ਞℐ欢踴셉ʕ홬㞷Ⱛ᮵佹㪗⊶㡁ꢔ讠⡱ಥ䝍쌖ෂ꧄㤻ㅯ꥛踽渉粍닌婜㧬琽퀸䝋矍뙽㸊揪鮼臦ﵲ鵚�䊙ﮩ榻೻툢4秇﮵﹗�芵ৢ竭뷴揞␕꒹㒚깁￿䭐ȁ-!昑юǢ VЦ ε h D ˚ VЦ 吙ȃC*⽐ᅱǡ쎀οGroup 61ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀ЪннĜŋ0Ǐ€Ǹ ȡёDz¤Ȓ«ȲІʙДʺЙ˛О˅Й˚Л˯Н̕Н̻Ф͡ЫΣрξч䀀                  耀֋ִЂœࡔҳु后ȃC*蔒�ǡ쎀οGroup 71ਂѓHǯЂ㘀ەїƿǿ̿쎀οText Box 80዇ԅ∦辺貓攈⑈誎럂ꊀ�饵朗첲曣Ꙅә佮횦׍咾㭔ꤽ帅ᰁ萲袻㗓箠혃쀸뾴畈⾾Њ匋ତꏰ㧛睮爢촋덶槗徢쾴阗핮뷛쐺茔曾瞳洌�膻ଃ小섒씗枑⠸喭쁲餧崙퀠闹�쫶Φ맨㑀寛퇁℣㦯쵌ߗ陋캛宲ﰔ桂Ꜳ崂ၤഓ㗟থ럷画௸홰㡏칔촬㢄澘ǁ끜珍卌賁뿗옄謫Ṋ磎䦞㾥胧꾀昒щ臱拭銠瑛౧邿ᆍ앭芅肈䇵鬥䠪찭뽪蒀⎱밴ᆯ㝴댐殫荝苣癢术꽇쏎㞄쑃㑜唠⨐逦ҕ⨤巫腌막㦻蚦繻ᬅᓰ江㘊홤㉇⑍软伸쏭⾈霝北প羃鯗㳟ᴏ眷暐褰ಐ⁓熙뮍堖ﻴ鄨霥䪰馜택糞덜਽뉳攩ힰ靼⏋뵡乑琟頻큹쳁⎆궗複®⛓촲뺩ꎊꝶ຋�૖퐍⬊뀑킿䈕ⳟ兜⸴睇螴接瑿튰幏蘣ᤲ䵒鵑쫌쬼毕⚐简捛놖醶踲ᰤ鬁曎㸠᪤횹낎谡ǂᡛじ㳷�誜軬儮손᜹Ƽ䬌퐵ꕊ盘例翢傩礖藇뎻芣ߖ帎ﷁ嚋鋲야벢ƒ襛໯ϭꧫ崍䊷꜊埈᱂럎煌㟺＀Ͽ倀͋ᐄ؀ࠀ℀㬀蠭훳切ༀ搀獲搯睯牮癥砮汭轄仁ッ䐐䣯菼䢵꣜葓⢢귔䑚ᜄ䴎点웛ⓛ廂뙇ꓛ竹ฬᱰ�㍪⍙션酲₁鱮맮꡹ਞℐ欢踴셉ʕ홬㞷Ⱛ᮵佹㪗⊶㡁ꢔ讠⡱ಥ䝍쌖ෂ꧄㤻ㅯ꥛踽渉粍닌婜㧬琽퀸䝋矍뙽㸊揪鮼臦ﵲ鵚�䊙ﮩ榻೻툢4秇﮵﹗�芵ৢ竭뷴揞␕꒹㒚깁￿䭐ȁ-!昑юǢ ̪吡ંȣ˺ǯ…‡€їŀŁłξŃчń셅Ь셆.셑ћ셒R셕셖셗ŘſƀƁ㏿Ƃƿǀ㏿ǁDŽNj┵ǖǿ̄̿쎀ο77￰!ц!л#А#±#ў'­!ќЌaQAB ?*<*3

Приложенные файлы

  • ppt 927574
    Размер файла: 679 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий