Ходоки к коммунистам


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
КАК ВЕПНУСЬ В ЦУВССВО ПОКИСИКОВ, ЦИНОВНИКОВ И ВПАЕГАН?Внкнрнбамзд ма раисд КППФ жа жайнм н Пнгнбых онлдрсыюх


хнпнчдд гдкн. Снкыйн габаисд мацмдл рн ркааых лдрс, тцсдл,
цсн й змсдпмдс
-
сдхмнкнвзюл нанрмнбаммн мдс бырнйнвн гнбдпзю,
онрйнкыйт злз кдвйн
ламзоткзпнбасы б змсдпдрах тжйзх вптоо.

В змсдпмдс
-
змсдпбыю «Внопнры езкыю з Пнгнбыд онлдрсыю» Глзспзю
Мдгбдгдба (
http://www.youtube.com/watch?v=qPakYENNAwo
), опнжбтцака мд
снкыйн онггдпейа згдз Пнгн
бых онлдрсзи, мн з пажтлмнд рнлмдмзд он онбнгт
нащдйсзбмнрсз змсдпмдс
-
сдхмнкнвзи, бдгы зж 8076 бнопнрнб, анкычд брдвн


5

000
бнопнрнб, йаракзры Пнгнбых онлдрсзи.


Гаед опз маанпд 20

000 внкнрнб мапнгмни змзхзасзбы ма раисд КППФ, лнемн
кдвйн надрхдмзсы ьсн

внкнрнбамзд з б гакымдичдл снплнжзсы гдирсбдммнрсы
жайнма н Пнгнбых онлдрсыюх. Сал рсакйзбакрю р опдгтадегдммнрсыю, йнвга
малдпзкрю онлнцы сдл, т йнвн нсазпакз тед накавнпнедммыд ждлкз Пнгнбых
онлдрсзи, мн тгабакнры змсдпмдс нашдмзд, мд быжыбаюшдд нрнанвн

гнбдпзю, бр
я
-
сайз жарсабзсы ракзеасы кюгди:

Сы пдакымн ларсдп рбндвн гдка...
Мня одпбнд лмдмзд аыкн, цсн нцдпдгмни ркааай р жабычдммни ралннхдмйни. Пн
сдйрст озрыла мацак онмзласы, дрсы йнпдмы, опзцдл рзкымыи.

На раисд мачдк двн. И рсакн бр
я

ма лдрсн.

Сдо
дпы
лмд пдакымн дрсы, жа цсн сдаю акавнгапзсы. Упнй нскзцмыи.


С тбаедмздл Вапарюса Амснм Вкагзлзпнбзц,

Ормнбасдкы ПП з онрдкдмзю "Ктцджапмнд", Ннбнрзазпрйаю нак.


Бкавнгапю сайзл, йай Амснм, онюбзкзры
А
бснопнадвз, лзсзмвз з гптвзд айхзз «За
Пнгнбыд
онлдрсыю! За Пнгзмт!» з мапнгмаю змзхзасзба рсамнбзсрю жалдсмни бр
я

анкычдлт йнкзцдрсбт кюгди. Сдицар ралнд ктцчдд бпдлю гкю айхзз: «
Хнгнйз й
йнллтмзрсал
»


ьсн онбснпдмзд зрснпзз ма мнбнл анкдд йацдрсбдммнл бзсйд
розпакз, йнснпаю онжбнкзс мд снкыйн

опзмю
сы жайнмнопндйс н Пнгнбых онлдрсыюх,
жарсабзсы двн паансасы, мн з бдпмтсы кюгюл Пнгзмт.


Цснаы бдпмтсы Пнгзмт кюгюл, магн брдвн
-
сн, цснаы б йаегни вптоод Ормнбасдкди
Пнгнбых онлдрсзи, онюбзкрю хнсю аы
нгзм Цдкнбдй, ронрнамыи топабкюсы
внртгапрсбнл
. Гкю ьс
нвн нм гнкедм тлдсы нашасырю р онкзсзйалз (жайнмнгасдкымни
бкарсыю) з гназбасырю нс мзх опзмюсзю пдакымых жайнмнб, гназбасырю онггдпейз б
топабкдмзз цзмнбмзйалз (зронкмзсдкымни бкарсыю). Снкыйн снвга, ьснс Цдкнбдй, он
-
марснюшдлт атгдс впаегамзмнл, топабкюю
шзл внртгапрсбнл р онлншыю онкзсзйнб з
цзмнбмзйнб, з онлнедс рбндлт нйптедмзю аысы впаегамалз б онкмни лдпд.

Эсн опнрсн, дркз жмадчы йай, сн лнедчы аысы з йтхапйни, мн топабкюсы внртгапрсбнл. Нд топабкюю
внртгапрсбнл, Пнгзмы мд бдпмтсы. Бдж жайнма н Пнгнб
ых онлдрсыюх, брд Пнгнбыд онлдрсыю пажбакюсрю зкз атгтс
нснапамы


ьсн бнопнр бпдлдмз. Сдл анкдд, цсн Пнгнбнд онлдрсыд, адж рнрдгди пабмых он Гтхт


мд Пнгзма, а
царсмаю онгбнпыд нснпбаммнд нс пдакымнрсз, хнжюзмт йнснпни аджпажкзцмн рбнд нйптедмзд. Мнемн с
ай езсы?
Мнемн, мн мд гнквн, з мд рцарскзбн. Пнгнбнд онлдрсыд рнбдпчдмрсбтюс, мд рснкыйн жа рцдс рнбдпчдмрсбнбамзю
ралнвн онлдрсыю, рйнкыйн жа рцдс рнбдпчдмрсбнбамзю нйптеаюшди рпдгы, внртгапрсба, Пнгзмы.


Кнпаакы


внртгапрсбн, дрсы, нс ьснвн мзйтга мд гд
мдчырю. Орсабкюю онкзсзйнб адж
онггдпейз, впаегамзм апнрадс чстпбак з онжбнкюдс опнйкагыбасы бпдгюшзд Пнгзмд
лапчптсы. Кнпаакы адж опабзкымнвн топабкдмзю, атгдс онрснюммн рагзсырю ма лдкы
мдзронкмдмзю жайнмнб, бвпыжасырю б ждлкю, бычзааю зж мдд зрйноадлыд
б онкыжт
нкзвапхнб з йнпптлозпнбаммых цзмнбмзйнб, з бпджасырю б ждлкю Пнгнбых онлдрсзи.
Кнпаак
я
л, внртгапрсбнл магн топабкюсы, цснаы опзаысы ма мдл й мнбни ждлкд (мнбнлт
йацдрсбт ждлкз) з мд парсдпюсы, а тбдкзцзсы он отсз йнкзцдрсбн кюгди пабмых он Гтхт.
Вдгы Пнгнбнд онлдрсыд


ьсн дшд мд Пнгзма! Ивмнпзптю внртгапрсбн з бнюю р мзл, сы
онлнвадчы длт
озкзсы рбню Пнгзмт, пажнпюсы рбни НаПнг з опдпыбасы мзсы Пнга.

Пнгзма парчзпюдсрю ма йнкзцдрсбн кюгди пабмых он Гтхт, йнснпыд мд снкыйн рнжгаюс рдад жайпнла гкю рдаю
кюазлнвн, мн з ронрнамы топабкюсы внртгапрсбнл, онлнваю гптвзл рнжгабасы Ппнрспамрсба Кюа
бз. Кзцмн
онгвнсабкзбак опнрстю едмшзмт марснкыйн, цсн са кдвйн рлнвка гназсырю гзакнва з онггдпейз Вкагзлзпа
Езпзмнбрйнвн, а йай снс топабкюдс цзмнбмзйалз, опнйтпнпалз, опнрсн мдс ркнб, снкыйн бнрхзшдмзд! Е
я

бнопнр
аык пдчдм лвмнбдммн. И йнллтмзрсы ронрна
мы ма онгнамнд, дркз мд рнвкарзсырю р змыл.

17 кдс б азжмдрд, лзккзнмы змбдрсзхзи б напажнбамзд рдаю з акзжйзх, ноыс з опайсзйа, опндйсзпнбамзю з
йнмрткысзпнбамзю азжмдра з нашдрсбдммых лдпнопзюсзи, натцдмзю опдгопзмзласдкди едрсйзл одпдвнбнпал,
онжбнкюк л
мд з лнзл гптжыюл
-
тцдмзйал топабкюсы мд снкыйн бырнйнонрсабкдммылз цзмнбмзйалз, кзцмнрсюлз
опнлычкююшзлз лнчдммзцдрсбнл, аамйпнсалз, мн з б хдкнл внртгапрсбнл. И Вы


ронрнамы.


Сдодпы лмд з лндлт мапнгт мтемн, цснаы йнкзцдрсбн сайзх кюгди быпнркн, а жмам
зи,
ноыса з опайсзйз гнрсаснцмн, цснаы онктцзсы рдад пабмых он Гтхт кюгди з бдп
мтсы
рбндлт мапнгт Пнгзмт. Ммд мднахнгзлн, цснаы т йаегнвн онрдкдмзю аык лзмзлтл нгзм
марснюшзи впаегамзм, снкыйн снвга атгдс пдакзжнбама лню нсбдс
рсбдммнрсы мд
снкыйн жа рдаю
, рдлыю, мн з жа Пнг з НаПнг. Нагдюры з Вал ьсн мднахнгзлн.


Еркз Вачз онлыркы Цзрсы, сн
опзгзсд

й

Цдкнбдйт,
нжбтцысд рбнд спданбамзд
(марсницзбтю опнрыат) з атгысд
пюгнл, онйа мд пдчзсрю б
нопнр зкз, хнсю аы, мд онктцзсд
озрылдммыи нсбдс.
Ппзртсрсбзд
снвн, цыз онлыркы
ц
зрсы, онлнвадс кюгюл зжлдмзсырю
й ктцчдлтма
цзмадсрю
гбзедмзд нс аджпажкзцмых
, цдпдж мдвасзбмыд й
онжзсзбмыл
пнкюл. Нд ап
нраисд кюгди б мдвасзбд (ма онк
отсз й В
ачдлт нашдлт рцарсыю), йайни аы
теармни мд
йажакары опнлдетснцмаю пнкы, гнб
дгзсд гн он
жзсзбмни пнкз. Ома брдвга дрсы!
И Вы онктцзсд гптва з пабмнвн он
Гтхт, дркз мд бн брдл, сн б царсмнл. Гтх бнжбыч
адс з быпабмзбадс нашаю онадга!

Охдмзбаисд опабзкымн.
П
абмнгтчзд з мдвасзб


ьсн мзйнвга мд опнюбкдмзд цтбрсб
зрйкюцзсдкымн ралнвн Цдкнбдйа, маопнсзб


ьсн

опнюбкдмзд Цдкнбдйнл бнжгдирсбзю,
нйажаммнвн ма мдвн нйптедмздл. Цдкнбдй брдвга рспдлзсрю онлнцы гптвнлт Цдкнбдйт з
мзйнвга мд нчзаадсрю, нчзаасырю лнедс п
нкы, йнснптю звпадс Цдкнбдй, онлнваю рбндлт
нйптедмзю быезбасы
1
.

Мнд малдпдмзд


злдсы мд снкыйн Пнгнбнд онлдрсыд, мн з Пнгзмт. Ппнрспамрсбн
Кюабз, йай з Пнгзма


ьсн Пнгнбнд онлдрсыд, парчзпююшддрю ма кюгди пабмых
Гтхнл. Еркз аы аыкн анкычд кюгди пабмыл Г
тхнл, сн рдицар бнопнр н внкнрнбамзз
гаед мд рснюк, а жайнм аык аы тед опзмюс з пдакзжнбыбакрю
.

Бкавнгапдм сдл, йсн тед рнжгак онрдкдмзю, мн зл брд пабмн рснзс онгвнснбзсы хнсю аы
нгмнвн марснюшдвн впаегамзма, бкзююшдвн ма жайнмнгасдкымтю з зронкмзсдкымтю

бкарсы
б рбндл пдвзнмд р жабдгнлн опдгрйажтдлыл пджткысаснл. Эсн опншд, цдл йаедсрю.


Сдл, йсн, йай з ю, дшд мд рунплзпнбак рннашдрсбн пабмых гтхнл кюгди, ралзл рснзс рсасы марснюшзлз
впаегамалз, тлдюшзлз топабкюсы внртгапрсбнл.
И нгзм б онкд бнзм, дркз о
н
-
птррйз рйпндм
. Сн бпдлдмдл
онгнамнд опзсюмдс онгнамнд з лы рнжгагзл Пдпбнд онрдкдмзд рнжгаммнд онг
намыл Оапажнл б йаегнл пдвзнмд.

Ц
сн магн гдкасы?
1

У меня нет сейчас ни Родины, ни поселения, ни Родового поместья. Когда 8 лет назад я решил его создать,
было достаточно денег и земель рядом с Казанью, но не было главного


единомышленников. В одном из
существующих поселений, не зимовали (и до сих пор не
зимуют) и предложили:


Стройся и живи, а потом
остальные подтянутся. Не посчитав это правильным, построил себе временное родовое гнездо в дачном обществе,
на берегу озера, здесь подрастает моя дочь, но идею создания Родового поместья не оставил.

Многие г
оды обучался и тренировался в России, Европе и Америке, обучал предпринимателей, в надежде, что
они и сформируют основу будущего поселения. Только и этого оказалось недостаточно. Стал разрабатывать и
консультировать проект восстановления ПервоОбраза Ярмарк
и. Ведь Владимир Мегре, как раз посредством купе
-
ческого каравана пришел к Анастасии, а Ярмарка


законодатель, хранитель и распространитель культуры НаРода.

Считаю, что сначала должно быть создано сообщество основателей поселения, но не только голословно
, а еще
и победившего в деле по продвижению Образа Родовых поместий и возврата гражданам России Родины. Ведь
капитан сначала набирает команду, а лишь потом команда отправляется в путь. Дополнение команды в пути и на
новой земле не плохо, но эти люди не буд
ут равны духом тем, что вместе с командой прошли испытания и достигли
новой земли. Люди могут добавляться в пути, но полноправными членами команды, по
-
настоящему они станут,
лишь внеся не меньший вклад в дела команды, чем основной состав.

Айхзю «Хнгнйз»


Иж зрснпзз зжбдрсмн, цсн й Кдмзмт опзхнгзкз Хнгнйз зж мапнга, рдицар дш
я

анкдд
айстакымн опнбдрсз онгнамтю айхзю, мн гкю гнрсзедмзю лайрзлакымнвн ьуудйса, мдна
хн
-
гзлы Хнгнйз йай лнемн й анкычдлт йнкзцдрсбт
йнллтмзрснб. Мзмзлтл, Хнгнйз гнкемы
опзаысы б йаегнд нсгдкдмзд КППФ б пдвзнмах.
Цснаы гасы змсдп
мдс
-
змзхзасзбд

нащдйсзбмн
д
онгсбдпегд
мзд, тбдкзцзсы й мди гнбдпзд. У йнл
-
лтмзрснб ма птйах нрсамдсрю анкдд нащдйсзбмыи
гнйтлдмс, мдедкз внкнр ма раисд з мзйсн мд
рлнедс надрхдмзсы змсдпмдс
-
внкнрнбамзд.

ЭСО КОММУНИССАМ НЕОБХОГИМО И ОСВЕ
С

КОММУНИССА, НЕОБХОГИМ ГВИЕЕНИЮ ПОГОВЫХ ПОМЕ
ССИЙ
.
Нагн мд снкыйн гасы внкнр б онкыжт
мапнгмни змзхзасзбы, мн з онггдпеасы йнллтмзрснб, онктцзб т мзх внкнра.

Бдж атлаейз езбтс атйачйз.
Сдвнгмючмюю пдакымнрсы сайнба, цсн кюанд нашдрсбн нрмнбамн ма атлавах. Сзкымдд брдвн ма нашдрсбн бкзююс
ймзвз, атлав
з (айхзз, гдмывз з с.о
.
). Файсзцдрйз, рнжгаммаю атлава р жаопнрнл зкз нсбдснл злддс рснзлнрсы
анкычтю, цдл брд гдмывз окамдсы. Внопнр кзчы б опабзкымнл паронпюедмзз ди.

Пнктцдммыд нсбдсы мднахнгзлн атгдс нотакзйнбасы ма гнрстомых змсдпмдс пдртпрах, б вптоо
ах рнхзакымых
рдсди, паррыкйах. Еркз ьснвн нйаедсрю мдгнрсаснцмыл, сн мднахнгзлн атгдс онгнамыд озрыла, р мданкычни
йнппдйсзпнбйни, пажмдрсз он пдвзнмакымыл нсгдкдмзюл гптвзх оапсзи. Пнкзсзйз гнкемы злдсы атлаемтю
онггдпейт


нма нащдйсзбмн рзкымдд, магдем
дд з атгдс гдирсбнбасы гаед опз нсйкюцдмзз змсдпмдса.

Нтемы бнкнмсдпы зкз опдгрсабзсдкз ртшдрсбтюшзх вптоо нрмнбасдкди Пнгнбых онлдрсзи: оапмз з
гдбтчйз
(нрнадммн гдбтчйз


нмз
марсницзбдд, опнбдпдмн ма опайсзйд), цснаы нсмдрсз йнллтмзрст (гкю мацака кюанл
т, а
йсн пдчзсрю, сн рснзс бокнсы гн Зювамнба) озрылн р бнопнралз:
Осгдкдмзд КППФ б

___________________
(пдвзнм)

………………………………………………………(йнлт)


Убаеадлыи ........................ (ФИО)

!

Кай Вы жмадсд, ма раисд КППФ опнбнгзсрю внкнрнбамзд жа жайнмнопндйс

н Пнгнбых онлдр
-
сыюх. Мы онггдпезбадл ьст мапнгмтю змзхзасзбт, а Вач рсастр йнллтмзрса з Вач нсбдс ма
мачд озрылн онлнедс аырспдд ргдкасы внртгапрсбн Пнррзю, дшд з Пнгзмни гкю йаегнвн дя
впаегамзма, мд гнотрсзб

паропнгаез дя нкзвапхалз з йнпптлозпнбаммылз

цзмнбмзйалз.

Нал, мзедонгозрабчдирю вптоод, онггдпезбаюшди згдю опзмюсзю жайнма н Пнгнбых
онлдрсыюх, нцдмы баемн жмасы Вач Цдкнбдцдрйзи нсбдс ма гба бнопнра:

1.
Пнцдлт Вы рцзсадсд баемыл, гкю сдх, йсн онггдпезбадс згдю Пнгнбых онлдрсзи,
внкнрнбасы ма раис
д КППФ жа опзмюсзд жайнма н Пнгнбых онлдрсыюх?

2.
Кай, б жабзрзлнрсз нс пджткысаснб внкнрнбамзю, зжлдмзсрю Вачд Цдкнбдцдрйнд
нсмнчдмзд й згдд Пнгнбых онлдрсзи?

Ппнрзл гасы, озрылдммыи нсбдс. Пнрйнкыйт мач хнгнй мд рлнедс бдпмтсырю й мал, онйа мд
онктцзс ма

мдвн нсбдс нс йнллтмзрса. Пнцдлт? Пнснлт, цсн мдйтга бнжбпашасырю Цдкнбдйт,
дркз т мдвн мдс Пнгзмы. А кюани Вач нсбдс, мд наюжасдкымн онггдпезбаюшзи жайнмнопндйс
Пнгнбых онлдрсзи, трйнпзс онюбкдмзд Пнгзмы т йаегнвн впаегамзма Пнррзз. Ппнрзл гасы
Цдрсмыи Ц
дкнбдцдрйзи Пзрылдммыи нсбдс. Кпнлд, нсбдса ма бнопнры, мал сайед нцдмы баемы
Вачз пдйнлдмгахзз з онедкамзю, йайзл напажнл лнемн трйнпзсы опдбпашдмзд внртгапрсба
Пнррзз дш
я
з б Пнгзмт гкю йаегнвн дд впаегамзма.


___________________
ФИО
_________Нардк
я
ммыи отмйс зкз Пнрдкдмзд

_____________________
Пнгозрз

___


Гаса


Ваедм злдммн ЕВО нсбдс, онцдлт гкю мдвн баемн. Еркз гкю мдвн ьсн баемн ма гдкд, сн б
нсбдсах атгдс жбтцасы зжлдмдмзд двн нсмнчдмзю й згдд ПП з дд рснпнммзйал б хтгчтю
зкз

ктцчтю рснпнмт.
Кнллтмзрс


нсбдсзс

ма бнопнр
, нс сдх, йсн
йнрзс онг
йнллтмзрснб


онлнедл
жацзрсзсы пюгы КППФ, дркз сайзд маигтсрю.

О хтгчдл бпюг кз рйаетс, мн нсртсрсбзд нсбдса, Вал рйаедс ралн жа рдаю. Евн нсбдс гнкедм аысы озрылдммыл.
Вы лнедсд з пса
мд нсйпыбасы, а опнрсн лнкцасы
,

онйажыбаю ма озрылн. Внжылзсд р рнани 2 ьйждлокюпа, нгзм
нсгаисд ма онгозры, а гптвни гдпезсд опз рдад, цснаы лнвкз онйажыбасы двн гптвзл ропачзбаюшзл, цсн бы жгдры
гдкадсд.


Нд сай баемы бачз одпдвнбнпмыд йацдрсба, йай ронр
намнрсы гнмнрзсы згдю з марсницзбн опнрзсы нсбдса. Нд
лнедсд опнрзсы трсмн, мд марзктисд рдаю, нсгаисд озрылн з опнрсн махнгзсдры пюгнл, онйа мд онктцзсд нсбдс.
Загаца родхзакымн топншдма гн опзлзсзбзжла, цснаы д
я

лнв нрзкзсы гаед пдадмнй, мн гдирсбдммнрсы

дя тгзбзс
гаед д
я

йпзсзйнб.


Ндс жагацз брстоасы б трсмыд одпдвнбнпы, жагаца нгма: Гнмдрсз озрылн з хдкы бзжзса
(тед дрсы б озрылд) быапаммнлт йнллтмзрст, з дркз онмагназсрю двн нйптедмзю.
Пнркдгмдд, онмагназсрю наюжасдкымн, дркз Вал атгтс нсйажыбасы б оз
рылдммнл нсбдсд,
бпдлю паансадс ма бар, махнгзсдры б лдрсд двн гдюсдкымнрсз, паансы зкз йай лнемн акзед
й мдлт з онйажыбаисд озрылн двн нйптедмзю. Ойптедмзд гнбнкымн аырспн брсамдс ма
бачт рс
нпнмт з онлнедс онктцзсы нсбдс.

Пзрылн онгозчзсд т рбнзх гптжди,
рнрдгди з с.о. онггдпезбаюшзх згдю ПП, цдл анкычд внкнрнб рнадпдсд, сдл
ктцчд. Снкыйн мд жасювзбаисд, ьсн магн гдкасы аырспн.


Салнд баемнд


ьсн
мд тхнгзсы гн сдх онп, онйа Вал мд гагтс озрылдммыи нсбдс.
Мнедсд опдгрсабзсы, йай Вар егтс р нсбдснл з цсн а
тгдс, дркз Вы бдпм
я
сдры адж
мдвн


. В йпаимдл рктцад, быжыбаисд рдад онглнвт, мн мд нрсабкюисд птаде Пнгзмы!
Наозчзсд ма
radislav
@
mail
.
ru
, гал бал рбни сдкдунм, цснаы Вы лнвкз
рйнппдйсзпнбасы рбнз гдирсбзю, б рктцад ун
пр
-
лаенпа. Нн жмаисд, цсн опзцзмни,
унпр
-
лаенпнл гкю брдх нрсакымых гнкемы аысы ВЫ.


Салз мд пзртисд рспачмых йапсзм н сдх, й йнлт напасзкзры, ма ралнл гдкд, бр
я

опнбдпдмн, мзйнвн мд
нрйнпакюд
с з мд тшдлкюдс, а маопнсзб, магдкюдс нсбдсрсбдммнрсыю. Кюгз кт
цчд, цдл лы н мзх гтладл, опнрсн т
анкычзмрсба йзчйа снмйа, гнегасырю нсбдса. Осбдсрсбдммнрсы парсдс онрсдодммн. Еркз Вачз онлыркы цзрсы, сн
Цдкнбдй з двн нйптедмзд, махнгюры пюгнл р Валз атгтс тктцчасырю ма вкажах. Еркз Цдкнбдй ма лдрсд, сн бнопнр
пажпдча
дсрю гнрсаснцмн аырспн.

Как пел Виктор Цой, перемен не просят, а требуют


настойчиво просят: «Перемен


требуют наши Сердца!
Перемен


требуют наши Глаза! В нашем смехе и нашей пульсации вен: Перемен!». Если Вы, не только умом,
но всем своим существом нас
троены на перемены, то они случатся быстрее, чем Вы готовы ждать.

Сд, йсн незгаюс Вачдвн опзхнга, снед отрсы мд аджгдирсбтюс. Мнвтс он нгзмнцйд, а
ктцчд рнблдрсмн рнапасырю з брктх тсбдпегасы:
"Нд рнвкардм, цсн ...(Вачд злю) мд
ронрнадм гнаысы нсбдс ма бнопнр нс ..."
(злю йнллтмзрса й йнснпнлт нм нсопабзкрю),
онйа мд паррлдюсрю. Эсн трзкзс Вар ма паррснюмзз, йай аы Вы мд нсгакзкзры. Эсн анкдд
снцмнд трзкдмзд, цдл сн, йнснпнвн лы опнрзл, йнвга зг
дл ма ьйжалдм, онрыкаю й цдпст
рнлмдмзю з опнрю, цснаы мар птвакз.

Оцдмы рзкымыл трзкдмздл атгдс, пажлдшдмзд б рдсюх, паррыкйах, ма атлаемых мнрзсдкюх з с.о. рбнзх лнсзбнб
н внкнрнбамзз з гдйкапахзи н Пнгнбнл онлдрсыд. Нагн, цснаы йай лнемн анкычд кюгди тб
згдкн лнсзбы з
гдйкапахзз мд снкыйн оапсзи, мн йай лнемн анкычдвн йнкзцдрсба пдакымых, езбых кюгди.

Осбдс


магдкюдс Цдкнбдйа, й йнснпнлт Вы напасзкзры нсбдсрсбдммнрсыю,
опнатегадс б мдл ОСВЕСрсбдммнрсы, гадс рзкы гкю нртшдрсбкдмзю гакымдичзх
чавнб. Смацак
а нсбдс, онснл чав, Мыркы, опдгчдрсбтдс ьлнхзз з гдирсбзю.

Ваемн, цснаы КППФ внкнрнбакн мд снкыйн онснлт, цсн рнапамн 20 0
00 внкнрнб, мн з онснлт цсн б дя

рнрсабд
дрсы кюгз, мд опдпбаб
чзд рбюжы р Пнгнл з НаПнгнл


р
цтбрсбнл гнква, бырчди лнсзбахзди Цдкнбд
йа. Имацд, згдю
атгдс снплнжзсырю з онркд опзмюсзю жайнма. Ваемн, цснаы хнсю аы царсы йнллтмзрснб онггдпезбака згдю ПП мд
снкыйн жа йнкзцдрсбн внкнрнб мапнга, мн з он йацдрсбт. Кацдрсбн надродцзс зх нсбдс ма Вачз бнопнры. Ерсы з
гакымдичзд чавз, йнснпыд он
йа лнвтс мд онмагназсырю, дркз аджтопдцмн атгдс ргдкам
ПЕПВЫЙ ШАВ
.

Я змбдрсзптю б ьст айхзю опайсзцдрйзи ноыс одпдвнбнпнб з бнжбпаса гнквнб, рснзбчзи лмд лзккзнмнб з 17
кдс опайсзйз одпдвнбнпнб
. Нд напашаисдры йн лмд жа онлншыю б пдчдмзз кзцмых опнакдл онй
а мд опзмюс жайнм н
Пнгнбых онлдрсыюх, т лдмю мдс хдкз пдйкалы рдаю. Сайзл ронрнанл тцдмзйнб мд зштс. Мню гдйкапахзю аыка
мтема кзчы гкю снвн, цснаы Вы жмакз р йдл злддсд гдкн. Ппз йпаимди мднахнгзлнрсз, лню онггдпейт онктцас
кзчы сд, йсн онктцзс нсбдс нс
йнллтмзрса зкз хнсю аы гнигдс р озрылнл гн нсгдкдмзю КППФ б рбндл пдвзнмд.

Ормнбмнд опнсзбнрснюмзд нашдрсба згдд Пнгнбых онлдрсзи, быжбамн сдл, цсн лмнвзд рнжгасдкз жалыйакзры б
рбнзх тжйн вптоонбых змсдпдрах, онхнгю ма рдйсы з нкзвапхнб
-
онлдшзйнб, нсйнкнб
чздрю нс нашдрсба, уайсзцдрйз
гдирсбтю мд он напажт з онгназю, а он онгназю р напажнл, мд тцзсыбаюшзл пдакзз. Гдкаю рмацака гкю рдаю, йай
онлдшзйз
-
нкзвапхз, р йнснпылз йай паж з анпнкзры йнллтмзрсы.


Оапаж згдс бодпдгз онгназю, дркз внкнртюс онгнамн, жа йн
лоамзю, мд злдю рбндвн напажа


сн ьсн отсы й
пажбакт, бнимд з онспюрдмзюл. Нн гкю снвн, цснаы бдпмтсы кюгюл Пнгзмт, рмацака йпзсзцдрйаю ларра (ьсн мд
анкычзмрсбн, а ралыд нсодсыд, рнжмасдкымыд айсзбзрсы нашдрсба


2
-
3%) кюгди гнкема ргдкасы рбни бйкаг б
р
нжгамзд з пдакзжахзю напажа Пнгзмы. Нацзмасы магн р рдаю, мн мд снкыйн гкю рдаю, а онлнвасы напажнбыбасырю
гптвзл кюгюл з вптооал, снкыйн снвга нмз ПО ГОБПОЙ ВОКЕ з р ПАГОССЬЮ тонгнаюсрю сдл, йсн онлнв зл
бдпмтсы Пнгзмт з опнгнкеас ьсн гдкн.

Нд паррцзсыба
ю, цсн опдгкнедммтю лмни айхзю онгхбасюс ларры, ьсн ма мацакымнл
ьсаод з мд мтемн. Нтемн брдвн
-
сн 100 гнапнбнкыхдб, бнкнмсдпнб, бнзмнб, мажыбаисд зх,
йай хнсзсд, цснаы кзцмн рхнгзсы б лдрсмнд нсгдкдмзд КППФ нсмдрсз стга озрылн з
онктцзсы ма мдвн нсбдс. Эса

йпармаю рнсмю бнигдс б зрснпзю, йай сд, йсн бдпмтк пнррзюмал
Пнгзмт.

«Я сзхнмдцйн оапсзжамю, ма нчлдсйах Пнгмых онкди», одрмю зж узкыла Мзхакйнба «Цтеаю ждлкю», йай
мдкыжю
ктцчд одпдгадс рнрснюмзд
анкычзмрсба впаегам Пнррзз. Цтбрсбнбасы рдаю цтезл ма рбнд
и ждлкд


ьсн
опнсзбндрсдрсбдммн гкю Цдкнбдйа. Пнлнедсд бдпмтсы впаегамал Пнррзз Пнгзмт? «Сптркзбн чаламю маг
онктезбыл сдкнл Пнгзмы»


атгдс мд лдмдд тлдрсмн.

«За бпдлю паансы Внргтлы чдрснвн рнжыба абснпзсдс пнррзирйнвн оапкалдмса б вкажах впаегам аык рд
пыджмн
онгнпбам. Папкалдмсрйнд анкычзмрсбн, хдкылз оацйалз чсалотюшдд ротшдммыд зж опабзсдкырсба
жайнмнопндйсы з рбнз аджтлмыд змзхзасзбы, опдбпасзкн бырчзи жайнмнгасдкымыи нпвам рспамы б нащдйс
марлдчдй. Нд атгдс опдтбдкзцдмздл рйажасы, цсн

ма гаммыи лнлд
мс Внртгапрсбдммаю
Гтла бнропзмзладсрю
анкычзмрсбнл впаегам мд йай рнапамзд опдгрсабкююшзх зх змсдпдры гдотсаснб, а йай «бжадрзбчзирю
опзмсдп», р мдзлнбдпмни рйнпнрсыю опнзжбнгюшзи ма рбдс бря анкдд мдкдоыд з нснпбаммыд нс пдакымни
езжмз жайнмы.»
Kprf.ru

2
013
-
08
-
19 15:14


Ханр мабнгзс аджылюммнд.


Гнаабкюю б нашдрсбн пдакымыд гдйкапахзз, зрснпзз,
нс пдакымых кюгди, р зх пдакымыл нсмнчдмздл з трспдлкдмзюлз, лы
тонпюгнцзбадл

двн.


Гдирсбтисд, спдатисд! Вы

йнмдцмн мд рлнедсд спданбасы, дркз Вач онрык мд
нс Сдпгха, а нс тла. Осйпнисд Сдпгхд з Вкажа


Вы рдвнгмючмзи Хпзрснр, Бтгга,
Мавнлдс… гптвнвн сайнвн чамра мд атгдс.Бкавнгапю,вптооы ВКОНСАКСЕ опдгнрсабзбчзд бнжлнемнрсы гнмдрсз гдйкапахзю з мднахнгзлн
рсы айхзз гн Пнгнб
з НаПнга:Збдмюшзд йдгпы Пнррзз


Кажамы:
http://vk.com/topic
-
56057722_29560913
Здлкю гкю сдаю. Зайнмнопндйс н Пнгнбых онлдрсыюх:
ht
tp://vk.com/topic
-
61018067_29040937
Пнгнбнд маркдгзд:
http://vk.com/topic
-
16283232_29575836
Пабка Качзма, жа згдю нащдгзмдмзю мд нащдгзмюдлнвн з марсницзбнрсы б опнгбзедмзз внкнрнбамзю ма
раисд КППФ, Ва
кдпзю Мзпнчмзйнба жа паропнрспамдмзд змунплахзз з лмнвзх гптвзх, брд бы
ронрнарсбнбакз снлт, цснаы ю аык сайни йай дрсы. Бкавнгапю бал ю сайни ОГИН з сайни йай ВСЕ
нгмнбпдлдммн.

Внопнры он опнгбзедмзю жайнмнопндйса н ПП, лнемн жагабасы б вптооах з он д
-
льи
к:
radislav
@
mail
.
ru


Бкавнгапю жа бмзламзд, Пагзркаб Пнбмюйнб


Приложенные файлы

  • pdf 5278309
    Размер файла: 677 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий